Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
35Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dinh Huong Chien Luoc Xay Dung Va Phat Trien Thuong Hieu Nong San Cong Ty Antesco

Dinh Huong Chien Luoc Xay Dung Va Phat Trien Thuong Hieu Nong San Cong Ty Antesco

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 6,672|Likes:
Published by nhnghia

More info:

Published by: nhnghia on Aug 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
MM
CCLL
CC 
TTrraanngg 
L
ờ 
i c
m t
............................................................................................................iM
c l
c ...............................................................................................................iiDanh sách các bi
u b
ng và bi
u
đồ
..................................................................viiDanh sách các s
ơ 
 
đồ
và hình.............................................................................viii
PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
U
I.Lý do ch
n
đề
tài ........................................................................................... 1II.M
c tiêu nghiên c
u.........................................................................................2III.N
i dung nghiên c
u.......................................................................................2IV.Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u................................................................................2V.Gi
ớ 
i h
n ph
m vi nghiên c
u...........................................................................3
PH
N I: C
Ơ 
S
Ở 
LÝ LU
N
I.T
ng quan v
th
ươ 
ng hi
u.................................................................................41.Quá trình hình thành th
ươ 
ng hi
u.....................................................................42.Khái ni
m -
Đặ
c
đ
i
m – Thành ph
n c
a th
ươ 
ng hi
u.....................................42.1.Khái ni
m th
ươ 
ng hi
u..............................................................................42.2.
Đặ
c
đ
i
m th
ươ 
ng hi
u................................................................................52.3.Các thành ph
n c
a th
ươ 
ng hi
u................................................................52.3.1.Thành ph
n ch
c n
ă
ng.........................................................................52.3.2.Thành ph
n c
m xúc............................................................................53.Giá tr 
th
ươ 
ng hi
u............................................................................................63.1.Nh
n th
c th
ươ 
ng hi
u..............................................................................63.2.Ch
t l
ượ 
ng c
m nh
n.................................................................................63.3.Lòng
đ
am mê th
ươ 
ng hi
u.........................................................................6II.Ho
ch
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c xây d
ng và phát tri
n th
ươ 
ng hi
u............................71.Nghiên c
u và phân tích môi tr 
ườ 
ng kinh doanh.............................................72.Phân khúc th
tr 
ườ 
ng.........................................................................................83.Ch
n th
tr 
ườ 
ng m
c tiêu..................................................................................8
 
i
 
TTrraanngg 
4.
Đị
nh v
th
ươ 
ng hi
u..........................................................................................8
 
5.Xây d
ng th
ươ 
ng hi
u......................................................................................86.
Đị
nh giá th
ươ 
ng hi
u........................................................................................87.Qu
ng bá th
ươ 
ng hi
u.......................................................................................98.Phân ph
i th
ươ 
ng hi
u......................................................................................99.D
ch v
h
u mãi .............................................................................................9III.Các khái ni
m liên quan................................................................................101.Marketing .......................................................................................................102.Tính cách th
ươ 
ng hi
u....................................................................................103.B
n s
c th
ươ 
ng hi
u........................................................................................104.Th
tr 
ườ 
ng ......................................................................................................10
PH
N II:
ĐỊ
NH H
ƯỚ 
NG CHI
N L
ƯỢ 
C XÂY D
Ự 
NG VÀ PHÁT TRI
NTH
ƯƠ 
NG HI
U CHO HÀNG NÔNG S
N CÔNG TY ANTESCOCh
ươ 
ng I: GI
Ớ 
I THI
U V
CÔNG TY ANTESCO
I.Quá trình hình thành và phát tri
n Công ty Antesco.......................................11II.
Đặ
c
đ
i
m chung - M
c tiêu và nhi
m v
t
ng quát.......................................12III.M
t hàng kinh doanh chính..........................................................................13IV.C
ơ 
c
u t
ch
c và nhân s
............................................................................141.S
ơ 
 
đồ
t
ch
c qu
n lý Công ty........................................................................142.Ch
c n
ă
ng và nhi
m v
các phòng ban Công ty............................................143.Ho
t
độ
ng qu
n lý ngu
n nhân s
..................................................................174.Công tác
đ
ào t
o trình
độ
ngu
n nhân l
c......................................................195.Ch
ế
 
độ
l
ươ 
ng và các chính sách
đố
i v
ớ 
i công nhân viên................................206.Tình hình s
n xu
t c
a Công ty......................................................................216.1.
Đặ
c
đ
i
m v
c
ơ 
c
u t
ch
c s
n xu
t.......................................................216.2.Tình hình s
d
ng máy móc thi
ế
t b
........................................................216.3.Vùng nguyên li
u ....................................................................................236.4.Quy trình công ngh
.................................................................................24ii
 
TTrraanngg 
V.K 
ế
t qu
ho
t
độ
ng kinh doanh th
ờ 
i gian qua.................................................251.Tình hình s
d
ng v
n c
a Công ty................................................................252.K 
ế
t qu
ho
t
độ
ng kinh doanh........................................................................263.Tình hình th
c hi
n ngh
 ĩ 
a v
 
đố
i v
ớ 
i Nhà n
ướ 
c.............................................284.Tình hình s
n xu
t và tiêu th
n
i
đị
a.............................................................29VI.
Đ
ánh giá nh
ng thu
n l
ợ 
i và khó kh
ă
n c
a Công ty....................................32VII.Ph
ươ 
ng h
ướ 
ng phát tri
n n
ă
m 2004............................................................33
Ch
ươ 
ng II: PHÂN TÍCH TH
TR 
ƯỜ 
NG
I.Chính sách h
tr 
ợ 
c
a Nhà n
ướ 
c v
phát tri
n th
ươ 
ng hi
u.............................35II.Phân tích v
th
ế
Công ty so v
ớ 
i toàn ngành....................................................36III.Phân tích th
tr 
ườ 
ng.......................................................................................371.M
c
độ
nh
n bi
ế
t và
ư
a thích th
ươ 
ng hi
u......................................................372.Phân khúc th
tr 
ườ 
ng và l
a ch
n th
tr 
ườ 
ng m
c tiêu....................................393.
Đ
o l
ườ 
ng nhu c
u nông s
n hi
n t
i và t
ươ 
ng lai............................................414.Phân tích t
 p các th
ươ 
ng hi
u c
nh tranh trong ngành....................................45
Ch
ươ 
ng III: TH
Ự 
C TR 
NG XÂY D
Ự 
NG VÀ PHÁT TRI
N TH
ƯƠ 
NGHI
U C
A CÔNG TY ANTESCO TRONG TH
Ờ 
I GIAN QUA
I.Nh
n th
c c
a Công ty v
v
n
đề
th
ươ 
ng hi
u................................................47II.Ý th
c phát tri
n th
ươ 
ng hi
u c
a Công ty hi
n nay......................................48III.Th
c tr 
ng xây d
ng và phát tri
n th
ươ 
ng hi
u c
a Công ty........................491.Tình hình xây d
ng các thành ph
n c
a th
ươ 
ng hi
u......................................492.S
n ph
m..........................................................................................................502.1.C
ơ 
c
u s
n ph
m c
a Công ty...................................................................502.2.Tình hình v
ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m.............................................................522.3.Tình hình bao bì và nhãn hi
u...................................................................543.Chi
ế
n l
ượ 
c giá..................................................................................................554.Chi
ế
n l
ượ 
c phân ph
i.......................................................................................575.Chi
ế
n l
ượ 
c qu
ng bá th
ươ 
ng hi
u....................................................................58iii

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vy Nguyen liked this
Thu Uyen liked this
Huyen Ho liked this
Lien Hoa liked this
Thai Pham liked this
Lien Hoa liked this
crane4685 liked this
Min Lee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->