Bµi tËp ph¬ng tr×nh, bÊt ph¬ng tr×nh mò vµ l«garit

1. Giaûi caùc phöông trình:
a) 2 log 3 ( x − 2) + log 3 ( x − 4) 2 = 0 ;
c) log4(x + 1)2 + 2 = log

b) ( 1 − x + 1 + x − 2). log 2 ( x 2 − x) = 0 ;

4− x + log8(4 + x)3 ; d)) log 22 x + ( x − 1) log 2 x = 6 − 2 x

2

(

2. Cho phöông trình : 4 log 2 x

)

2

− log 1 x + m = 0 (1). Tìm m ñeå phöông trình
2

(1) coù nghieäm thuoäc khoaûng (0;1).
3. Tìm

m

ñeå

phöông

trình

sau

coù

4

nghieäm

phaân

bieät:

log 2 ( x 2 − 4 x + 3) 2 − 2 log 2 m = 0

4. Cho baát phöông trình :

4 x − m2 x − m + 3 ≤ 0 (1).Tìm m ñeå baát phöông

trình (1) coù nghieäm.
5. Giaûi caùc baát phöông trình:
1

a) 8 3 log 2 ( 2 x +1) ≤ 2 x 2 + 7 x ;
log 1 ( 4 x +1 − 2 x +2 + 2) ≥ log 3
3

c)

b)

1
2 +3
x

3 2 x +1 − 4.3 x +1 . (log32 x −1) ≥ 0 ;

d)

log 22 x + log 1 x 2 − 3 > 5 (log 4 x 2 − 3)
2

e)

log 3 ( x + 1) 2 − log 3 ( x + 1) 3
> 0;
x 2 − 3x − 4
1

g)

log 1

2 x 2 − 3x + 1

>

f) 3

x 2 −2 x

1 x − x −1
≥( )
3

1
log 1 ( x + 1) ;

h)

3

3

log1 (4x + 4) ≥ log1 (22x+1 − 3.2x)
2

2

log 2 ( x 2 − 9 x + 8)
<2
k)
log 2 (3 − x )

i) log x −1 ( x − x) > 2 ;
2

6. Tìm taát caû caùc giaù trò cuûa tham soá m ñeå phöông trình:
41+x + 41−x = ( m +1)( 2 2+x − 2 2−x ) + 2m coù nghieäm thuoäc ñoaïn [0;1].

7. Cho phöông trình :

91+

1−x 2

trình coù nghieäm.
8. Giaûi heä phöông trình:

−( m + 2). 31+

1−x 2

+ 2 m +1 = 0 .

Tìm m ñeå phöông

a)

 x − y = ( l o2 gy − l o 2gx) (2 + x y)
;
 3 3
x + y = 1 6

b)

 2 x − 2 y = ( l o2 gy − l o 2gx) (x y+ 1)
 2 2
 x + y = 1

 x l o 8gy + y l o 8gx = 4
c) 
;
 l o 4gx − l o 4gy = 1
 l o xg y + l o yg x = 2
e) 
.
2
 x − 3x − y = 2 0+ l o yg x

x − 4 y + 3 = 0
;
 log4 x − log2 y = 0

d) 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful