You are on page 1of 1

LIEVELINGSKLEUR VEILIG

bedden

Rijnland ziekenhuis bezuinigt: meer operaties op één dag
vervolg van voorpagina gelen. Jo Schriek (SP) zegt dat hij getrokken, dus als er eenmaal dagen bij ons. Landelijk is dat 3,5 dag veertig kleine operaties werk
‘wel kan janken’. ,,Dit is echt dra- zo’n maatregel wordt genomen, dagen. Beter plannen heeft ons je niet efficiënt. Het moet gelijk-
Het Rijnland Ziekenhuis in Lei- matisch. In- en intriest dat Al- kan die niet snel worden terugge- vorig jaar al 25 bedden ge- matig verdeeld worden.’’
derdorp gaat nog meer operaties phen niet eens een basiszieken- draaid. Het is een kwestie van scheeld.’’ Voorlopig is de grens Hoewel er straks niet meer ge-
op één dag uitvoeren dan nu al huis heeft. Daar hebben we met keuzes maken van het zieken- nog niet bereikt, denkt hij. ,,Tien opereerd wordt in Alphen, blijft
gebeurt. Door deze bezuini- alle verschillende partijen voor huis. Ik denk dat het Rijnland de jaar geleden was de gemiddelde het een volwaardig ziekenhuis,
gingsmaatregel kan het zieken- gestreden. En dan gaat het zie- verkeerde keus maakt. ‘’ opnametijd 7,5 dag. Apparatuur vindt Ron. ,,Je moet niet kijken
huis met veertien verpleegkun- kenhuis er zo mee om. Ik ben Volgens Ron Treffers, voorzitter en operatietechnieken worden naar wat er niet kan, maar wat er
digen minder toe. In Alphen echt enorm boos.’’ van de raad van bestuur, heeft het steeds efficiënter. Een liesbreuk wel kan. Er gebeurt zo ontzet-
wordt er niet meer geopereerd. Ruud Gebel, VVD-raadslid én niet met verkeerde keuzes te ma- was vroeger een langdurige ope- tend veel op de poliklinieken.’’
Ontslagen vallen er niet, want huisarts, deelt die mening: ken, maar met nog efficiënter ratie. Nu kan dat met een dagop- Toch draait hij het besluit het
het ziekenhuis werkt op dit mo- ,,Waarschijnlijk komen die ope- werken. ,,Wij staan op de derde name.’’ Een geavanceerd systeem liefst zo snel mogelijk terug. ,,We
ment met een onderbezetting. ratiekamers nooit meer terug. Ik plaats als het gaat om de lengte helpt om de pieken en de dalen hadden de operatiekamers liever
De Alphense politiek is woedend hoor nergens dat er extra geld van opnames in Nederland. Ge- uit de agenda’s te halen. ,,Met de opengehouden, maar dan gaan
over deze bezuinigingsmaatre- voor gezondheidszorg wordt uit- middeld verblijft een patiënt 2,7 ene dag tien grote en de andere we verlies lijden en dat kan niet.’’

nlp

Je goed voelen kun je leren
marieke den boer
e-marieke@alphen.cc In therapie
De redactie van alphen.cc

J
e nooit meer
naar voelen.
Wie zijn brein effectief ge-
gaat in therapie. Nu de
nachten langer en de dagen
steeds korter worden, ben je
wat eerder geneigd om bij
bruikt, voelt zich altijd de pakken neer te gaan
goed. Dat zegt Joost van zitten. De journalisten ma-
ken het zich gemakkelijk op
der Leij, goeroe op het ge- de sofa’s van therapeuten en
bied van neuro-linguïstisch alternatieve genezers en
programmeren (NLP). schrijven hierover in de
Klinkt perfect. Tijd om mijn krant.
hersenpan eens te resetten.

,,Leuk dat die rubriek In Thera- te gebruiken. Je kunt dus zelf je
pie heet’’, zegt Joost (39) in zijn brein flexibel maken. En dus le-
praktijk in Nieuwveen, met een ren hoe je jezelf goed kunt blij-
glimlach om zijn lippen. ,,Maar ven voelen. Maar dat heb je net
als NLP’ers ergens een hekel aan gezien. En gevoeld.’’
hebben, dan is het aan het woord
therapie. NLP is heel praktisch Vijftien
van aard en juist geschikt voor ,,Wist ik maar hoe NLP werkte
nuchtere mensen. Denk dus toen ik vijftien was en puberde’’,
vooral niet aan dagenlange ses- verzucht Joost. ,,Dat had mijn le-
sies. Als jij hier straks de deur uit- ven heel wat makkelijker ge-
loopt, merk je vast al resultaat.’’ maakt. Daarom probeer ik nu ie-
dereen kennis te laten maken
Opgelucht met NLP. Via mijn opleidingen,
Duidelijke taal. En eerlijk gezegd maar ook door zelf nog te co-
voel ik me opgelucht. Net heeft achen. Al heb ik het wel erg druk,
Joost me al verteld dat hij niet zit ik wil dit graag blijven doen. Er-
te wachten op een gedetailleerde varing blijft belangrijk.’’
beschrijving van mijn tegensla- Joost van der Leij schreef vier boeken over NLP. Foto Hedske Vochteloo Als ik de deur achter me dicht
gen. Niet dat ik een brok ellende trek, duizelt het me van de nieu-
ben, maar over sommige dingen nu anders gaan denken. Joost herhaalt hij zijn technieken. En het interview is hij rustig en ge- we inzichten. Het voelt goed om
praat ik het liefst alleen met goe- vraagt naar mijn lievelingskleur. ik voel me eigenlijk erg op mijn nuanceerd. In zijn NLP-sessie is zelf de touwtjes in handen te
de vrienden. ,,Het is niet de be- Rood. Hij gaat sneller praten, gemak en energiek. Misschien hij een stuk directiever. ,,Ik weet hebben, vooral als het om emo-
doeling dat jij mij leert om me zijn stem zweept de boel op en door zijn stem. Misschien door- wat ik doe. Bij de meeste mensen ties gaat. Ik houd Joost in de ga-
slecht te voelen, ik leer jou liever zijn handen bewegen voor mijn dat ik me echt gelukkig voel. werkt dit.’’ ten. Misschien wordt hij wel de
om je goed te voelen.’’ Zo gezegd, ogen rap heen en weer. Tegenover me zit iemand die al Veel mensen hebben nooit ge- bekendste goeroe van het land.
zo gedaan. vier NLP-boeken op zijn naam leerd om met hun emoties om te Lees meer over Joost van der Leij en zijn in-
Joost vraagt me om iets naars Grappigs heeft, filosoof is en oprichter is gaan, verklaart hij. ,,Maar de we- stituut op www.tiouw.com. Op zijn site zijn
voor de geest te halen. ,,Wat voel ,,Voel je dat het rode het zwarte van ’The Institute of Unconven- tenschap heeft al concrete aan- gratis demo’s van NLP te downloaden. Joost
je nu? Waar zit het? En wat voor naar de achtergrond verdringt?’’ tional Wisdom’. Hij leerde zijn wijzingen dat je de neuro-trans- rekent voor een sessie 500 euro per uur. Hij
heeft ook een netwerk van zelf opgeleide
pijn is het?’’ Vervolgens moet ik Eigenlijk wel ja. Dit gaat nog technieken van de bron, namelijk mitters in je hoofd, die je emoties
NLP-coaches die aanzienlijk minder rekenen.
dat gevoel visualiseren. Ik denk even zo door. Hij vraagt me om van NLP-oprichter Richard reguleren, kunt beïnvloeden Bij coaches in opleiding kun je gratis terecht.
aan iets zwarts. Mijn brein moet aan iets grappigs te denken. Weer Bandler zelf, in Amerika. Tijdens door bijvoorbeeld zoiets als NLP

LEVEN IN RIDDERVELD

e d , v a n d a ag A n n e l i e s , v e e l
Hoi W i l f r Hoi d
i n A r g o f l a t e n z i j n b e z o r g
weer te r u g mens
,,We blijven nog wel een nachtje’’, heb gebouwen is heel stevig.’’ Hij Het lijkt me niet prettig om geen alles goed dicht? Worden de leidin-
ik deze week een keer of wat terloops legde heel nauwkeurig uit vertrouwen te hebben in je huis. gen niet losgewrikt door verzakken-
gezegd tegen mijn ouders. Hun zol- hoe de constructie in elkaar Maar ik verzeker je: er zijn heel de grond? Ik weet het niet.
derkamer voelde een stuk veiliger dan zit en dat wij als middelste wat Alphense gezinnen die afge- En ik denk: de meeste Alphenaren
ons eigen appartement in de Argoflat. huisje van de flat juist veilig lopen week een nachtje slecht weten het niet. Aan heel wat keu-
Je begrijpt wel waarom. De betonnen zitten. We zitten ook twee hebben geslapen, hoor. Al lagen kentafels zal afgelopen week zijn
platen van het plafond zijn een paar verdiepingen onder en vijf zij dan waarschijnlijk in hun gesproken over de gevaren die wij in
millimeter verschoven en sommige flats van het ontplofte huis af. ,,Die Hij woont in een grote eigen bed. Zeker zolang de veronder- huis lopen. Hoe staat het ‘daar
deurlijsten zijn een beetje losgekomen verschoven platen kunnen geen eengezinswoning, zij in een flat. stelling bestond dat het om een beneden’? Is onze gasinstallatie wel
van het stucwerk. kwaad’’, zo sprak mijn neef de verlos- Hij noemt zijn wijk bij de keurige gasexplosie ging. gasdicht? Moet de verbinding tussen
We gaan dit weekend dan toch terug. sende woorden. ,,De knal moet gigan- naam Ridderveld, zij zegt ,,Wat weten wij eigenlijk van onze de kookplaat en de gaskraan niet
We mochten dinsdag al, als we dat tisch geweest zijn. Omdat het een gekscherend Alphen-Noord. gasinstallatie?’’, vroeg mijn vrouw eens worden vervangen?
wilden. Maar het zat me nog niet huis op de bovenste verdieping was, Verslaggevers Wilfred Simons en aan mij. Ja, tja, dacht ik. Ik kijk De politie sluit een gasexplosie
lekker. Totdat ik mijn neef Martijn hoeven jullie je geen zorgen te ma- Annelies Karman schrijven elkaar eigenlijk nooit in mijn kruipruimte. inmiddels uit, maar daarvan gaan
belde. Hij is constructeur en ook nog ken.’’ Ben benieuwd hoe het is om elke week een brief over de leuke Een enkele keer zie ik wel eens wat de zorgen niet weg. Na de ‘klap van
eens een hele goede. ,,Ik heb de infor- weer thuis te slapen, enkele tiental- en minder leuke kanten van het kranen en leidingen tussen het Ruud’ ben ík in elk geval klaar
matie, foto’s en de tekening bekeken len meters van de plaats delict af. leven in Ridderveld. spinrag als ik mijn kop door het wakker.
op internet’’, begon hij. ,,Dit soort Groetjes, Annelies kruipluik steek. Roest daar niks? Zit Groet, Wilfred