COSMOGLOTTA

Annu VIII

Mat 1929

Nr 60 (5)

ANTAGONIST E.... PRO'FET

fritz Mauthner

Durant long tempore yo ha proiectct introducter nor arnicos in rides de ti genial philosoph. merit ante quelc annus, qucl ha luctat con l.i problemas de lingue in grand ovres, apart del official academic doctrinas. e quel esset un heretico de titanic grandore, Ti proiecte attract-me taut PJu quam Mauthner. intim inamico del ide de un artificial rnundlinzue c xpecialmen del svsternas Volapuk-Esperanto, ha cxpresset un ide que! iustmen monstra vers Occidental.

Ma ... comensat ti labore, yo comurende l'inpossibilita dar a nor letores un cornplct reproduction, c yo dcve restrictcr-mc a un prova csquissatri c citates sin hon coherentic. Adplu li rnanca de un fundamental philosophic studie 111e}' excusar-mc si yo ha miscornprendet ci e ta ...

Por un superficial studie del ides de Mauthncr suffice Ii Iitt ovre «Die Sprache» Oi lmzue), frankfurt a. M .. edit. Riittcl\ &. Loening. Ma Qui vole studiar Ie prolundmeu, deve prender Ii grand ovres «Kritik der Sprache- (critica del linzue). :1 tomes. Leipzig. edition felix Meiner. e « \V orterbuch dcr Philosophie» (Iexico del philosophic). sam edition. t:x li unesim litt ovre yo prende li secuent passages.

Yo prernisse que Mauthner indentifica lingue c pensada ; j) asserte Que it es inpossibil pensar sin linzue: e del critica del lingue il per veni a Ull annihilant critica del liomal pensada xeneralmen.

« ••• Ii lingue, just men pro I'inpr ecisita del parol-contures, es un excellent instrument del poesie (arte de parol: rna scientie quam cornprension del munde es sempre inposxihil, proque va Ii fin realite ne es captihil per li rud pinces del lingue ... In li scientie li linzue revela su impotentie: in Ii poesie it dernonstra li potentie de su bellita ... ) Do: Ii max acri negation del Idistic ides! Secun rni saventie Mauthncr ha refusat Jdo explicitmen in un articul i11 «Berliner Tazeblatt».

85

Ma Hoi Vii vider que it esset solmen Ii sinaul svsternas queles Mauthncr reiusat e queles provocat su sarcasme per lor risibil e inna tura 1 experimentes, e que in verita il esset plu proxim al just comnrendet mundlinzue, Quam H self savet,

Mauthner nomina ]j popul-Iingue li «sensorium commune» (cere bre] de un nation: «inter Ii socios de un nation, do in Ii psychologic social. 1i populari lingue lude un sirnil Tal Quam li cerehre in Ii psvchologie individual». (p, 30).

Talmen il arriva al conception de un simil «sensorium communissirnurn» por Ii tot homanite. Malgre quelc sceptic remarcas Prl l'utoplc ide de un general fraternal hornanite (Ii modern constitutiones neplu es introductet per theses pri ll lures del hom) Il ne posse negar l'existentie de un unite del civilisation. precipue del nationes de Europa e America, e il concede Que l'unification de ti nationes «sub» un unic lingue veil esser un actlon de immens revolutionari grandore. (On deve considerar que tl libre es scrit in l'unesim i:lOtUIS de nor secull.

t:videntmcll l'autor tande ha conosset solrnen 1i svstemas Volapiik e r.speranto, queles il Ita cornbattet ve ornni occasion, in su libres e in mult articules in. Jurnales. :Ex su argumentes. eartlt expresser anc de altris, yo excerpte solmen quelc passages anartmcn intercssant POT nos.

,( UII ideal linzue Que] v ell posser ievitar anomalies (ne 801- men Ii ~ranunatjt(.; anomalies) es hodie sarnli tnpossibil quam in Ii tempore del episcopo Wilkins, proque Ii mundecatalog. uuel veil csser li Iundamente de un tal ideal-Iingue, ne ha esset composit de nor natur-scienties. e ne posse esser comuosir nequande ... »

;, ... po r Ii control vell exister ni un na tion 1'1i un cornplet lexicn ... >,

« ... in li artificial mundlingue Ii excellent antita del national linzue quam instrumente del parol-arte vell dever perir fatalmcn ... »

Ouanca In Ma uthner ha videt clarrnen li grand progress de Vola ntik a r:speranto (pag, 38.40), if refusa cnergicmen Ii ultim pro l'innaturalita de su construction .. e in su polernica il usa euelcvez totalmen iniustarzumentes. It sembla Que il ne ha conoxset l'ides de Lott e Liptav ; tarnen su meditationes ea in ti direction:

« ...• inter Ii civilisat nationes .... rnalgre national odie e avidita, m~lhu{' reliziosi contrastes e etern danzerc de guerre.

S6

ha nascet quasi un spiritual uuita. quel similca un univcrsalita de nensada 0 de lingue. Ouam in China existe lIH COnHTIUIl scritura, leer c 1)T0I1Unciat diversmen del divers tribus rna comprendet ahsolut egulmen, .... anc YC li mundeconcention del ci vilisa t occidental nationes c ti de America existe un communita del psvchic situation. quel. malzrc H dlversita del dialectes 0 lingues, ha ductet a un internattoualita. Prccipue li psvchic situa tion del g-rand-citea nos de ornni na tiones es COITl-

rnun sur 11 dorninias de savcntie ..... Li saventie del ho-

manitc ha crescet e ha esset expander per du fenomenes.

uueles .... stran'lmen omniloc ex nominal per li sam parol «pressc»: Ii printada de lihres e Ii iur nalisme. Li crescentic del du formes tiel nresse .... ha ductet a un 110V1 fenomen, quel ha fa vet l'in ter na tlonnli til del mentalita del na tiones plu Quam alcurn artificial mundli nzue veil har nosset efiecta r: Ii t r adue t e t litteratura. 11 infinit masse de t r a d II C t i on e s, fluent de un nation at ultri .... L'evenimentes ill li tot munde, communicnt per li gazettes. producte identic sentimentes c ides in Ii tot civilisat homanite (il cita I'affere Drevfuss e ti del capita no de Knpenick}: .... per H COlTImUll possession de inventiones c decovritiones, de conossenties e ides. abstractiones, dens e fctiches ..... per Ii commun possession de conceptiones, queles es commun Quam li chines] litteras .... ha nascet un commu 11 menta Iita de1 ci vilisa t hornanite: yo posse compr ender lexur essiones (tvnnaroles, Schlazworte) de ti ci mundan psychic situation Quam e 1 e m e 11 t e s d e u n o cc u l t m u n d l i n g u e») (pa K. 45).

Li max .acr i antagonist del ancian ruundllngue-svsternas ex .. set Jj clarvldent nrofer de1 ver mundlinzue del Iutur ....

J),_ Peipers, KMn.

CHRONICA

OCCfDENTAL-fNOLISH VOCABULAI<Y cditet de The Ferguson Press. Jeffersonville. 125 E. Chestnut Street. Indiana. U. 5. A. It consiste solrnen de un micrt Iolie plicat, contenent li max frequent paroles (circa 2nO) queles ne trova xe in angles o adrninlrn ne in li form Occidental. Per ti ci folie. uuel es pr acticalmen adiuntihil a cadernes de Cosmoglotta. por omni hom conossent anzles es tre aiacilat H cornprension de textes in Occidental. Precie: 100 expl. 1.fiO doll.: 200 expl. 2,50 dol1.;

1000 ex pl. 10 doll. A.D.

P.7

BA Yt:I~ISCHt: LEHI<l:RZJ:ITUNO. Nurnberz (Gcrrnanla). nr 8~ suh titul «Interuationale Sprache. contene un detal'at articul de sr Teodor L. Krebs, preceptor in Munchen, II descri ]j historic del problema del unesnn nroiectes til Novia], da specimenes del linzue-proiectes e in fin occupa sc pri Ii problema del film parlant. quel Sill linzue international universal va esser ne irnagina bil. Li film-tndustrie va perdir su signiiicantic mnndun, Ii regioues de vende va diminuer, artistes de landes de micri lingues I1C ad-plu posse esser voca t al grand centres del film-production. Li american film-industriales selfdeclara. Que angles nc es apt Quam universal filrn-linzue. Que mem li angleses va opposir contra presentationes in li idiorna american e que Ii so] solution practic es un lingue international constructet, neutral. Unquande solmeu revatores e utopistes occupa t sc per tal prublemas. On ridet e mocat les. Ma li via del L. I. ductc de) utopist al grnnd-industriale. Li munde va escutar le, e su monc va parlar Jj fort linzue del persuasion. Ma inter H reva tor c Ii Iinanciario sta 1i pionero - li instructor. II un die va esxcr vocat del munde instructer li jlunite del popules trova r pa roles de compr ension anc trans li lirnites del uatria. Li autor di que Ii ide self del L. L es lu primari, H via selectend ex secu nda ri. Ma in un adnex al articul poy inviat al redaction del gazette sr Krebs explica que li proiectcs de L. J. ill Ii ultim annus semnre devenit plu simil a un altri e Ii finale a ti evolution cs Occidental quel pro 511 inmcdiat compreusibilita pur persones con mediocri education strax posse esser usa t quam L. I. To es li max grand avantaze de Occidental; c li estimation nrl quel Occidental iova precipue in circules lie crudites. es explicabil per to. Li articul, finient per un alinea in Occidental. es scrit con verve e profund COll0Ssentie del cose e Hoi cordial men zratu la nor nov colla bora tor. III 11 present nurnero sub rubrica «Correspondentie» noi inserte partes de un lcttre de sr Krebs il it descri uualrnen il devenit adherent de Occidental,

ERKENNTNIS UND BEfRt:IUNG. organ del anarchosocialism, Wien-Klosterneubu rg (Austria). 10 marte, recense Cosmoxlorta e sublinea Ii inmediat cornpr ensibilita de Occidental simil a Universal de Prof. Molenaar. Li redactor questiona : «Si Hoi abstrae de nationalistic restriction mental. es-que it ne vell esser plu a vantazcos. uniar-se prl li max diffuset vivent linzue Quam linzue auxiliari. vice constructer nov mund-

88

lingues, queles I1C satista Ii scope sercha t». _.' Si Ii solution proposit del recensent vel] esser tarn sirnplic, it ccrtrnen ia vell esser fat. Ti possibilita exlste Ia tam long quam li problema del L. I. Es-quc Ii causes es rational 0 ne, to TIC ha ve irnpor tantie. si it ucte-se PI'; consta ta tion de iactes. In ultra He sol men nationalistic cousiderationes. rna anc Ii desfacllita del lingue anzles ancor stimula prefcrcr un linzue constructet nor relationcs iuternauonal. Inter ti lingues constructet Hoi proposi Occidental. quel es lnmediatmen cornprensibil anc POT ll anzlese, Por un zermau scientist He es nerrnisset expresser su pensas in un angles con errus grammatical. Do vice esscr condarnnat n mutita international. it es verrnen plu just usar Occidental, cuel ne ha ve un zrund lexico de nropri [r aseologie a apprender. Mem si in li cornensa Ii analeses m international rclationes ancor va usar angles. li usation de Occidental per Ii altres va esser profitahil anc nor Ii angles: l.i anzles va comprender Occidental e Ii german es mult auxiliat per que if ne es coactet usar anglex in maniere expressiv rna solrnen rccentiv. Durant ti concurrentie Oil va va constutar, que] lingue va tener se: Occidental 0 angles. Certmcn xi no: vole ia nu effnrtiar introducter Occidental quam li unic mundlingue auxiliari. noi nc va successar. Ma pos que noi va haver 11 complet lexicos Occidcnta I-na tional. it ja es tempore nruposir Occidental quam linzue perrnisset in international revues. corporationes. congresses etc. Tis Qui ia usa andes e frances quam lingue international. cornprende anc Occidental. no Ii accentatfOT1 del sunra-norninat propose postula de iii nul1 perdition de tempore. quo vel] esser necessi pri Esneranto.

RIV)STA DEGLI STENO(}RAFI. fircnzc (Italia), nr 2'. sub recensiones consacra un articul a Cosmozlotta e al OccidentalUnion. «uuel es un vast organisation universal conmernhres in omni partes de t:uropa>}. rna Occidental ultra to have mult avanrazes intrinsec contra fisneranto. cuel per reiusar ornni reform. ha causat li apparition de centes de novi proiectes.

O. F. S. (Mitteiluuzen des Ordens Ireier Scciahrcr). lruisburz (Germunia), mar te, nr :3. reprinta li tectus propagativ por Cosmozlotta e Occidental ex ]i revue -Der Fremdsrtrachrer».

E. P.

Qui senti se destin a t destructer illusiones, self acte per

illusion. Paul Mongre.

S9

ESPERANTO CONTRA LOOICA

Su h titul «lmter ni» (Inter nos) «Sennaciulo . (Anauonalist l, liorgall del max zraud Esperauto-orzantsatlou «Senuacicca Asocio Tutmouda» (S. A. T.) (Anational Assoclatior: Universal) nr 196 publica quelc aline as contra Ii hvper loz ica de Ido, queleshave apart valore tactic ill Ii cornbatte porli L. I. Pro .tonoi conserva les ci uuczrtrricu In Occidental. Ne salmon ldistes rna anc fisncrnnnsrcs COli plesur usa Quam cardinal argument azitaturi centra Occidental. que it He cs construcrer StJ r li nostulatloncs del lozlca, rna sccun Ii customesdominant in Ii linaues natural. PH} to li sccucnt passus nrcndet L'X li plum de I redactor E. Lantv self, semhla nos plu un

apnlouiudc Occidental Quam de E-spc.::ranio. Red.

NOl nmni save quant Ii idistic interprension impedit li esperanristic movement Un manuade de desespritos Ianaticos arrozantmen partant in Ii nomine de un nseudoscieunc, sovente successa t ~l tin 'er, que homes ja convictet pri It necessita de un medie de iutercomnrension universal e pr i li vivicapabilita de un artefa t linzue, tarnen ne aprendet ni Esperanto. ni Ido.

Nu li idistic movement liquida-se. Quelc idistes totalrnen ahandnnat Ii lucta. altres adheret a un 110V project de linzuc (i. c. Occidental. Red.), c ceteris plu sag], simplicmen intra li esneran tic r;:t Il~CS. (On ne cita li nomine de nn tal idist. Nni nne ne conosse mem ne Ull. Red.)

Li Iucta inter f.sPCfi.l1I1to e ldo durat 21 annus e it finit per complet ruina de Tdo.

Ma on yell errar opinente. que li mal influentie de ldo ne plu eitecte su r nor movement. In Ii intern vive de nor lingue on senti ancor Ii pedant logrstica inportnt de amatores de Ido. Yo self con repente conlesse, que durant quelc tempore yo fortmen esset influet del idistic criticas. Por obedir un sernblunt loctca, noi tro sovent cs inclina t fa r plu pesos nor sirnplic e flextbil ling-lie.

Zarnenhui tre clarrncn ha scrit: r,Resonat Ii cloches in Ii grand blanc «konstruo» (construction) e mult vun fliccas se monstra t in li iardin ... ) (Fabules de Andersen. pg. 56). Ma hodie nor Idu-arnatores scri «konstruai'o» (cose constructed. sub H pretext. Que to es plu logic. Pnssibilrnen, rna «konstruitaro» (cosc uuel ha esset constructet) veil contener mem plu I . ,

oglca ....

Mult simil exernples yo 'len nosser citar por monstrar, que

QU

Ii sembla III loxica del Idistes e ldo-a mil tores have mal influeutie sur Ii intern vive de Esperanto.

Uu vivent linzue deve obedlr Ii Ieves del vive. E ti (eyes have necos cornrnun COil logical princioies aplicahil solrnen a notiones abstract. Li vive obedi Ii ley de minimal resistcntie. Pro to li ordinari hom inconscieutmen sernpre have li tendentie usar, por far se comorendet. solmeu Ii minimum de llnzua! elernentes.

It es bon conosset, Que scientistes ne parlu Ii sam lingue quam ordinari homes. Ouo es uecessi Jn sciential ovres, to aspecte pedantic in li Quotidian usa de nor lingue.

Li Idistic rnisinterpreusion ha fat fiasco. Resta nos totalmcn liberal' nox del pedant idism, QLJe\ insinuat se in nor ranges, . ,

1:. l..

LITTERATURA Sociologie del fUm

On va atiner un dar conceprion de ti strani entita: film. si on considera li problema, oat per H uparitlon del mobil image ne tant die vispunctu esthetic Quant socierarl-socloloxic. Nor Question relatent Ii thema Iihn-cinema do va esser: Ouel effect spiritual-societal sur U hodial homantte es dat med Ii fact. que ornni die milles del film-edramas ».- --~ un specie quel ne lassa deiinir se precismen seeun null homan () artistic maniere -- es versat sur 1i conternnoranes in Ii noct-nixri cameras del cinerna-teatres ? Si intut on crede ve un effect de alcun public effortie chanzeant li societe ---c on veil' esser un mal nihilist. si on ne vell creder it --- tande 110i va dever attribuer un gravissim iniluentie sur li curopan psychic vive a un talmen insistent. sernanalrnen repetit impressionarnent. Li intrada del film in li serie del orzanisationes masse-suzzestiv noi posse posir in Ii tempore depos li zuerre: Que antey it ne 1l0Ssedet quelcunc orooazandistic qualita. secue del fact, Que it anen esset utillsat in Ii rnundzuerre Quam rnedie de mutual instigation del popules.

PDf averar anc in li film li lnnascet at hom impuls de vole r definir: Noi sta avan un temporalmen delluent nroducte. quel have COmlI1Utl con li drama 1i secuentie de situationes de action -- sin posseder Ii possibilita del parol -. queI have cornrnun con li dansepantnrnirne li defluentie del movement. e tamen deve renunciar ve un congruent musica: "am li tal-

91

nominat iilm-musica - pies atenter _ ... es presc sempre un aconmanuncnt conglutinat «post festurn», e in fin li film self anc sin it quam totalite es fond e prct. Ma un Iilm-producte derulant sin musica effecte quam un fantom, e it es un argument por Ii profund problematism del «film-drama». Que mcm Ii max rnisera hiI niano-Iudache posse auxiliar su effect. Si on concede. pri Que null invention es pensabil sin un temporal sense: Que! evoca it. tande Ii teorerna es applica hilin alt gradu al film. quel per Ii max raffinat optic medies subtene li tendentie actual atin'er un auzmcntat masse-sentimente. Desde li annu 1914 noi vide un tendentie de) movement del homanite effectiv sub divers rnascas, laborant con seeur instincte ad zruppar plu fortmen li hom Quam societari .. social unite - al far sentibil al stnzul ente H lizationes del societe ane til in su privat vive. Ca ti societal tendentie presenta se Quam nationalism, Quam radical socialism 0 forsan in li ideologic tintura de] 110V Viennes individual nsvclrologie (Alfr. Adler), sernpre on posse sentir 1i penada del tempore atin'er un maximum de social adaptation e destillar alouicos Quasi psychic-spiritual nominator general por genie e spicero.

Ni mem H presse omnidiaI posse effecter ve li psychic cauabilitti de representation de su letores tarn decisiv, tam til in 1i nroiundesses de inreconosset desires. Quam Ii cinema. quam li drumn-Iilmes Iaborant rned un dcfinit e calculabil mimere de societal situa tiones, Qui vole esser orientat pri Ii imagine del desires del micri genre, ti ne mev regardar in 1i medihOfJ:'e.si dial gazetes, ma mev frequentar Ii cinema .. teatres del suburbes: necri qua In ta es tam preieret filmes del grand societe" cuelcs monstra li industrie-capitanes con cesaric reS!ardc marcbant sur spess tapisses -- necu on senti li ascension tie alcun nrettietta in Ii atmosfere del clubiotel'e talmen essent poetic iusticie e completion de desires.

Li cinema, 1. e. li filmdrama del presente es un instrument. quel lahora pr i li psychic fundamentes del futur hom unitari. On HC posse adducter ci al comparation li teatre: Li parol. qucl posse cader ill li cerebres in tre divers rnanieres, crea differentiation, postula continuation del spiritual construction. cffccte sur un linguistic sense de form - li mobil image effecte zenericmeu c ne perde neuuande anc in Ii filmic lude un cert gencralislInt efficientie pJacatic. On mey sol men representar se, quel rapid possibilitas de spiritual reconstruction de un tot nouul Ii russ sovet-zovernament tene in su manus per Ii

92

film; Un totalrnen imniscomnrensibil e fort ideolog-ic parla ex -Potemkin». Ii «Matre» 0 «Lette e Sofa», un ideologic quel tarn rapid e inpermediat posse parlar al popul solmen in li traduction per filrntvpes. Li lector de lihres resta un isolat sinzulon: .Ii film-visitator presc sempre succurnbe a un inperceptihil suggestion de masses.

On mev pensar solmen a] sernanal revues del ftlm-societes. l:sQue li official e demi-official evenimentes de nor public vive nrc es ja posit involuntar imen in reJation al film-operator. Que) fixa 1i procedenties por li micri genre in Ii cinema. Ci noi posse considerar ex distin't proximlta ti fantomic recinrocita inter li vag desires del anonvmic spectator e Ii arrangement del vive del societe.

Ne existe nrobabilrnen un plu bell image del ernbarasse. con quel nor ternpor contrasta a cert economic-politic problernas, quam li conosset film-monstru «Metropolis.~ in que] ex politic sauces de) nresente es mixtct un salate. quel ne vell dever esser apt a un intacti stomac, Qua] tarnen sernbla nc havet mal secuenties che li z rand «curvi I>, Ii puhlica. Li des-tassic tendentie a] massivita ouel caracterisa nor tempore. C QUe'! ia ha annunciat se ve li comensa del secul in li cnic ovre del in su rnaniere grand lola. hodie ha decidct sin contraditiou Ii linea de production del film. Ne Inpunitrnen on ha Inculcat al hornanite Ii nrofund respect ante li zrand nurnerc: it ha comprendet li signe tre bon e tene Ii partie del plu grand Iilmbataliones ega) ca ili es command a t per Otto Gebuhr .. ·" Fridericus 0 per Dieudonne-Napoleon. On deve har travivet H total fiasco de un del max mag nilic german fi]mes-· YO parla prj «Hlntertrepne» (detra-scaliere) de Fellner (rnanuscrit: Ka rl Mayer) - POT sentir que li clar representation de rnovirnent. ci da t tam ben e rvtrnic precis. li nohil joy ve Ii evolution de pantomimic movet corpores, (li film curret sin Iilm-titulexl Que) ti film mediat. que to absolut ne suffice por un success che H publica, si in it ne es contenet li pussibili ta de un masse-tra viventie. Romantica de ascension. politic collectiv-movimentes e un humor movimental uuel perrnisse a] nlu habil. plu malin victer Ii plu fort. e ancor li tot inventare del borges-serttimental roman arnoros - ultra to ne va exister mult plu filrnsltuationes, queles posse esser secur pri su publica. Nietzsche vell haver su JOY de observaror, S1 il veil har reconosset in li filmic detal'e ti «ressentiment» del homes. Qui fatalmen deve nreierer li indirect attaca al direct. Ta in ~<; Poternkin» Ii «pin-

C'CIlCZ» del submer get medico naval treme quelc secundes in li raclage. u it restat pender. ta --- Quasi per hasard -- un velm ven] sub li pedes del marchantes (in Ii «Texteros») e es aplastat - .. -- in arnbi casus Ii micri hom in Ii cinema iova pri su capabilita percepter Ii nroiund sense de ti detal'e preparat por il, Anc in Ii communmen acquisitet capabilita. Ii detal'at psvchologic ohser va tion. prepara se li clementes de un futuri «masse hom» educat per )j sam optic modell. Ti constatatiou ne volt dir ne-cos contra Ii artistic caracterc del citat HImes, q ueles in su xenere es excellent.

It es comnreusibtl, Que nor ternpor. uuel Quam veritabil tempore de stil-rnutation anc suffre ve superestirnation de lu mimic. cs tro precipl ta t COil li pred ita te « producte de filmar te». ~ii li parol «ar te» ne deve esser sacr iiicat a un mutation del concention, rna cnnscrva su sense, tande sub ti parol on posse comprender solmen Ii coercition aJ form, al organic modella tion.

MClll Ii maximal-production del corporic-pantomimic dansa (P. ex. Ii balett tie Iliaj.{ilev () in Ciermania li experirnentes de M~HY Wigtnan) semure fa solmen impression de artistic preform del ~ral1d drama: e tarnen ti d es acquisitet un alt perfection del corpore per medie de intensiv concentration e infatizabil corporal «traininz». Oualmen ta li film vell posser decixivmen anproximur-se al ver essentie del drama. quel monstru se solmen in Ii parol ? Qual inrudation ad-in lu plebeicpalpahil del deliciosi comedie borges de Sternheim «Li Pantalou» a un su per-acceutua t itlm-Iars! Ye to noi denove chocu lIOS con Ii problema del tvp, Quem 1i film advere posse dessinur plu dar quam omni brochures e Iolietones, Un futur chronist de nor dies va trovar in Ii filmarchives li essential social types de nor tempore Inrniscomprensibllrnen iuntet.

Noi lee. que Ii press-mag-nate Huzenbera che 1i electiones ha inviat un tot pare de cinema-automobiles: li adversarlos anc ne resta t oC105 su r li toa l'c, e it lit! esset necessi esser un profet por sa ver quel simplification del types on vell incontrar in Ii superpuntat dessin del politic adversario. Li Ioliette, li brochure -. to ornnicos esset sernpre ancor differentiat. to opera t con conceptiones e ne sufficent fat marchar Ii imagination! Ve! sj un zuerre rnundan veil exploder inter du fiImpopules!

Ma noi He vole par lar mal e moralisante pri Ii film; it have anc SlI merites Quant social ienomen. E}!;aimen in Magdeburg

94

Quam in Orleans it Ia Ii ccrehres liher por uu nascent nlu grand europan unite. e ti discipllnant e sirnplificant tvpisation del brol'a nt populclasses. uuel secun Nietzsche es uu a van tU},!t' del democratic -._ .. ti tvpisation trova !n 1i film un psvcluc medie de adrnirahil precision.

QUi ha videt p. ex. Ii film « Berlin» de Walter Ruttmann. ti sa ve que ci un tot cite Ita presenta t se, quasi opticrnen ha penetrat in su propri conscieutie. Ancor UB socialisant avantage del film: it aunroxima al conscicntie del hom processes de evol ution, renova tiOJ1~S <lei societal vi ve, queles 11ulI Ii hr e veil har atin'et, 1111 li memorabilies del frances ambassador in Petroburz. Paleoloxue, cs racontu t pri un eniscou Que! plcnde aI imperutressa pri li impression nroductet per Ii cinema sur Ii mushiks: i( Lor imagina tion j nfla mma SC, il i pcrde Ii raxou ». On ne mev cornprendcr ti citate Quam rnorulisant: ma sam gray Quam [j exploration, en ti ci 0 ti ta rezissor da bon excisiones, 0 ca li film -Metsterslnzer » (mastre-cantatorcsl deshonora Waxuer, sa OJ zra v sembla tile un rcilexion pr i to, que su h li dominie de un film-super-ali menta tion cresce un genera tion.: qucl ve optic stimu les, ve si t ua tiones e types. queles le es proxim del cinema, in totalmcn altri maniere rcacte. anc in H ornnidial vive es determinat per ill, Quam iarmi un gel1eration ante it.

It vell esser I )on .. Ouiioterie, jn alcun tnauicr e assaltil r COIItra Ii film; lass nos obscr var ante altricos su rcsultates ill II societal-sociolog-ic stere. lass nos csser desfident tao u on a~ nunda nos Ii suppleation del lingual e dramatic art-productc per Ii film e lass nos ue reacter coram chascun habilrnen ciset image-pantomime con ti solernni seriosita que! veil COII-

vener nos forsan ante faust. Ellgl'fj Giirstcr. had. JuL. Proro«

Pisc volant

Li pisc volant. -Dactilopterus \'Olit~H1S». Ull die visitat Ii piscs vivent in Ii prolund-mar. Quam on save. Hi es ti specie de piscs, li visori oruanes de queles plu e plu devcni rudimentart pro Que ti piscs plu e plu adapta-se al obscurita del profund-mar. e pro to ne plu besona orzanes visori.

Nor dactiloptero esset un poe babilaci c it volet racontar a su morn. ne tre agil cusines alquo pri Ii superior regiones, ill queles if self es vi vent: i I volet ranpor ta r les Que lc-cos de xu

95

max recent expe rienties. Narn, talrnen j) pensat, ti d car gentes va tam ra rmen audi alquo pri Ii coses existent super ili, «Certmen vu ~,IVC Que existe aer, atrnosferic aer ?« il comensa t tranu uilmen.

«Aer ? Atmosferic aer r' Ne audit' iarna!» murrnurat li reunit ha bitautes del marfund. «f:videntme.n to es Ii max recent bluff del rcziones superior! »,

«Ma yo di vos: aCT existe. yo self ia ha volat in it! On ne ville it. 011 ne audi it. on ne ~usta it. rna it existe! Vu posse credcr me to!»

«Nu, e quo ad-ulu '!j) rnurmurat euovatmen Ii sanientes del profu nd- rna r.

,< Si on posse emerzer ex. Ji a qua. Quam yo fa. tande on perveni in Ii splendidmen levi. limpid e tendri element, quel es norninat aer ! t: nov li scene deveni ancor plu tabulesc: on vide un imrnens ciel vultat, c in ti ciel brill'a un ~iRantic glob COli till ta nt in tcnsiv splendore, Que it es inpossibil regardar a it.! Ti ci ~Ioh on nomina Ii sole! «

,\ Tu es un grand poet 1» dit un del piscs del mar-fund. « On have un desaxrcahil sentiment quande tu cornensa narrar tui fa II ta sics !,;

« Fa ntasterie cs alq uicos. rna ancor ne poetica 1» adiuntet un altri pisc que] esset un criticasrro e havet 1111 temperament bil'osi.

(Jude niscs comensat trovar Ii affere amusant, Narn li micri dactiloptero racontat cuelc-cos nov. advere.

«Aer. ciel. sole ... tre interessant! II mev continuar Iabular!» circa talrnen iii pensa t inflarnmante lor pipes.

-Ouande Ii nocte veui, tande eveni un magic mutation del scene! » continua t li pisc del rezicnes superior. «Li sole poe ,\ poe desappari e submerge ultra li hord del mar, e nu appari lin J10" hul lucent quel ernisse un nov, arzentin snlendore e versa it sur Ii uncles del mar. To es 11 lun! E circum li lun, tam loutan Quam posse \ ider li ocul, scintillea e br ill'a Innumerahil punctus lurninosi .... plu grand, plu micri punctus bl.mc e colorosi! To es H stelles!»

Li reunit ma riund-piscs nu ja hat devenit tam gay que iii cia rna t «Bra V() !». ma con ironie.

(, LUll. stelles '" zrundios! Indisputabil, Ma quo eveni, tu La r vuno. si no; ne credc Ii tot raconta ~~ Qualmen tu posse pruva r it?) uuestiona t lin pisco li discinllne de quel esset Ii lozica.

<{ Vu deve ascender al suuerficie e taude vu deve aile eleva r vos super Ii nivel del mar ., ... e poy \'U va posser vider ornnicos: aer, ciel, sole. Iun e stelles b)

«Solmen ti coses existe queles es nruvahil!» dit un old professor del projund mar. quel esset un ~enic in matematica. «Un cos uuel nequi posse pruvar me in 1i sfere in quel v (} vive, es por 111C nonsens ! Bastu!»

Un grupp de per-sapient piscs approbat clinante lor capes. «In cctcri», addit un vun pisco quem li altr is cunsiderat Quain un talent pro esser insolent. -in ccter i, 1101 ia havet chic nos nlurl gastt.~s ex Ii tal-nomjnat rexiones superior.c noi es un poe versat anc ill Iiterutur a. rna tal mvthes ancor nequi ha volet far nos creder. exceptet tu estimatlssimo!»

I~Yo solmen posse rcpctir- .. dit li pisc volant. ,(~1(i ne poctiza. yo rapporta pri Iactes! Si vu tende eleva r vos ex vor proiundess up al nlu dar sferes, taude vu va haver un pre-sentiment de to quo yo cornunicat! Vu va posser constatar que aer e ciel, sole. I unC' stelles reilecte-se in Ii aqua ..... c talmen \'11 va esser cu nnbil alrnen urc-sentir to quo no r me de venit ce r ~ titri per nropri vision!-

«On ne posse prender ti ci IH.HlIl qua m xeriox!» chuclrota t un medico aquatic. -Patholozie!» Diagnose: -Paranoin HlYstical »

«La ss Ie svima r for! » un a HTi opi ne t. <Ti ci nai v uovicio vole monstrar un TlOV Iuce a nos. ernerit chefcx del scientie del prrJfund mar! Luce solari! Haha!»

E iJ apcr tet su bocc rideurc ex plen cordie e agitat zavuten SU pinn de caude.

«Ouande yo audi uri Ii superior r eziones, yo strax elude Ii ocules!- interclarnat un pisc con bon humor. "Yo pretere esser totalmen dec quam haver tal visiones!»

E li reunion. quel evldentrnen ia hat sufficent amusat-se. cxnresset su mersi al pisc volant pro Ii rapport adver interessant pri aero ciel. sole. lun e stelles, c ili preparat-se por sunear.

«Nu, noi vole un poe rezardar tc!» dit in fine un YUH espriton profundmarin, -Tu va have pinnes Quam no]. tu have ocules Quam noi, have un figur Quam noi. tu vive in aqua Quam noi e spira per branchies Quam Hoi! I:nco. tu es un vise! 0 escue forsan tu ne es un tal '? E nu, tu Quam pisc g-enuin vole parlar a piscs genuin pri coses sunerptscan P.

«Yes. YO es un pisc.» renlicat li dactiloptero,» yo cs un pisco rna yo es un pisc volant! Yo posse elevar me super aqua e

97

spectar Ii del eon ornnl su stclles, Yo posse respirar Ii aer e volar tnt it. Adver nc durant long tempore. e ne sernpre , ... ma sa t JOIl~ tcmuore c sa t sovent por posser experir: it existe aer. it existe li rniracules cielesc!»

t:. desirante « Bon vesper», il svima tfor.

r-: 11 Kcntes del nroiund mar intermurmurat con plesur : !<Mersf a nco. Que noi denov es inter 110S in nor comfortabil prulundcss e posse viver xav e quiet! Ta in supra. 1i vive sernhla essie r vermen horrihil! Un foil rasse l Tnsupportabil!»

t-: iii comensa t lor supe.

Ma Ii dactiloptero stvrat vers Ii superficie del mar nor associar-se a su fratres e sestras. queles ne posse suppresser Ii irnpuls elevar-se super 1i aqua. super ti element, que] tene captet omni altri piscs, e il nensat: «It es desfacil converter li inhabitantes del profund mar al crede uri Ii rnagnificenties del ciel! Ma ti ci magnificenties existe 41 nc si 011 ne crede les!»

;!.fax Hnvrk.

Trad. A. Deminger.

Du episodes

Tolstoy

A Yusuuva Polana venit muIt forcnes. Alquande ha venit un r ich arnericuno ill li societe de su antics. 11i desirat almen vider Ii celebri mann e uromisset ne trublar Ie ni per un parol. On ha ucrrnissct les ear preter li baleen. u Ii malad Tolstoy reposa t. Li societe mover se lentmen e silentiosmen quam prcter un statue de huddhistic delta. Solmen un dama ne posset rctener se e 11~ll1tC haltat por un moment. ha clarnat: «Leo Tolstoy, Leo Tolstoy, omni vor no1111 libres ha profundmen penctra t rni vive, rna max mult yo aprendet de vor libre ... » Ci Ii d:HIW absolutrnen ne posset rernemorar, Que) libre. Li rna lad poet dina t se super Ii ha lustrade de balcon e con ridetta .urxilia la: "Mort unimes ". «Yes, yes»; responde Ii llama. -Ma ti Iihr e ex de GORo1. ne de me». responder Tolstoy.

Mew.rlleer

A 1 musk-compositor Meyerbccr venit lin cantatressa, antean da nsera. por Que it rnev da r su iudicarnent pri SII cantatori nrnductiones. Meyerhecr dernandat Ia cantar e dansar alqui~()S. Uuande illa ha finit su production. Meyerbeer tacet. .:, f:s'Que yo posse petir nri vor critica ?» «Si VU ordona. yes. Ouam un dansera vu ne canta mal, Ina Quam un cantatressa

YU dansa tre both. Trad. J . .4. .. Kaj5.

i

J

!

i

CORRESPONDENTIE

Tr c estima t senior Pizal. Per sam posta ~'O invia vos Ii nr 8 d,e «Haver ischc Lehrcrzcnuux-, ttl quel trOVJ-Se 1W articul de me uri Ii problema de L L'} M,t) ante que vu lee it. forsan va eSSL!f bon saver que it CSSCl scrit in autun del annu pa.ssa t quando yo stat sub impression del XX. Espcra,nto-Congrcss in Antwerpeu. Occidental cssur me conossct solmeu superficial. Ma yo neuuandc cssct ver men content per .csperall to; ramen yu trova t it max seep-conform iuteressar rni colleges pri li ide de un L. l. in general e pri Esperanto in special (Esperanto tandc ancor scmblat me Ii realisation del ide). Interim, ante Ii chrlst-Iesta lY28. vo captct saventlc pri Occidental, comcnsa t accuisirer it per lctu r a, strax i:J1 tcllcctet su grand supcriorita e a honnat Cosrnozlotta. p.()~ har leet li an nu-cnllcctloues ante. r ior, yo durant quclc semancs dcvenit de un Espcr.a:ntist cternrncn Incnntent U~I adherent COJI victet de Occidental. Dcsde que yo cnnosse Cosmcalotta. vo finli save iudicar iustmen Ii tot movement de L. I. Li via natural de Occidental apparc me Ji feet. Comprcnstbllmcn yo de vet relaborar li articul. conform al superior intcllecttones. Yo do fat (0 C scrit totalrncn in li sense de Occidental J<cf.!Te,tabilmcIIPo('; dies pov it ia apnarlt iltl Ii form orizinal C haver solmen IHl extract del nov uuarn aduex. _ ... BOil prosper al Occideutal-movcment.

Sinccrrnen vor dcvoct

Tcodor L. Kr eb ....

Miim:hclI. Gcrrnaniaxtr. us.

Al Redaction de Cosmoxloua. Mauer bci Wien,

Pies permisser me expresser rni opinicn prj Occidental, Y n ha esse t Idist dcsdc annu 1914, ma yo devc confcsser que malz re mi effortles aprender pertcctmeu ti (d{J~dk()zalit1~W 0 », vo ramen ucuuande ha attin'ct Ii SCOPl' de mi desires. To C~ rni cxoericntics pr i H famosl Iacilita de Ido. Pos Que Occiden tal ha a perrct mi ocules, yo nu vide clarmen que Ii nensa ,pri cunstructcr un louie lingue sempre V~.I esser uu van pella .". Quasi un reconstruction del turrc de Habel

ia de cornensa neccsslrncu pr edcsrinat a milia total. ()ui ha dar al chcles del ldistcs c Espcrantistc!:' li jure H mutar 1i intcrnatloual paroles? It sembla me Que ne Ido IIi t:spcr~\nto veil haver Ii iur c 11l0- minar-sc «Llnzucs I mernatlonal-: in omni casu lie .pos li a puarition de Occidental ... ~. Ii Iingue del international paroles. Noi, Qui narla 0(;cidcntal, devc ncuuande dir «nor !ingucJ'), nam nni nc possedc to in sam mauiere quam Ii ldistes e Espcrantistes pussede su special svstemas, Ma. in contrari, nol sernpre have Ii jure dir «Ji rnundllnzue Occidental-. Occidental dcve evcluer-se al maximum de pnssibil Internarlonalna c tal expressiones Quam "nor svstcma-, «nor linzucetc va haver LIB su~gcstiv cffecrc al evnlution natural de Occidental. Egoism es Ii via a) Ianatisrn. Sa vente de exnerlentie que 1111 parol Ireuuenr repent va haver influentie suzgestlv a nor ocnsas e SCJHimentes, no: sernprc dcve ~ardar nrrs a far de Occidental UTI personal

1) Vide alinca 2 sub -Chrcnica ,) rn Ii present mlmerARcd.

99

aiietc, narn 1111 Iiugue international cs, L' deve esscr, un inpcrsonal affcrc. nc correspondent al special zustc de quelc homes. rna es un (;OSl' vital nor omni homes. Ouande li beson de un medic de intercommunicatinn Jiuzual va far scntir sc pin general Quam til nu - tande va vlctoriar Occidental. Proquo just Occidental? Li response es Ii secuent: 1. Prouue Ii cnnstruction de Occidental ne Iorria Ii homes narlar contra su custorncs. 2. Proque Occidental es Ii maxfacil comnrcnsibil linzuc dcl munde. 3. Pr ouue Occidental possede Ii max narural c sirnpliflcat grarnrnatica. 4. Procuc Occidental es Ii unic del J inzues a rti·fidal quel posscde musicallc avantaxes natural. 5. Proque Occidcutal es international. 6. Proque Occidental sa,ti!sta Ii postnlationcs de UII Hnguc International. - On dit que angles Iorsan va dcvcnir «rnundlluauc» pro su vast diffusion rna yo ne erode que 11'01 hcsona timer to. It tamcn posse esscr possibil Que Esperanto 0 angles durant u n curt tempore va satisfar Ii unesim besones del homes rna solrncn Occidental posse contentar lcs. Ouo cuncerne nos, Hoi devc scrnprc per patient labor POT Ii subllrn ide Icutrncn prozresscr ver s Ii scope, Ii perfection de Occidental secun H directives de SlOT collabor atorcs conserva tlv C J1l! abrupter Ii marcha ante quam Occidental ha prcndet plazz ScOUJI su in rc de existen tie natu ra.! inter l! nationes. Yo rcuarda Occidental quam ]j filial solution del problema lingual aux iliar i c yo ne va nczllgcar director li attention del norvezlancs a lihL'1J e bonsnnant lingue del futur.

COlli alt-cstirnatiou vor devout

E .. W. Hiclrn.

Folkvang, Id pro Halden, Norvexia.

Con plcsu r nnl primal Ii precedent Iettrc con su meditand consitics. Sr Hklm per ball motives proscrl li nomination «nor llnguc». Sccun .nor ccnccution Ii r ectissirn J!ppositian por Occldental es: I i ng 11 C jilt e r 11 a 11 o.n a 1. pro que Occidental per SILl structura es Ii lill~[ll' international «kat exochen» por H tot rnundc que] prcnde parte in H ctvilisatlon occidental. No! hodie l1C save CSQUC Occidental va dcvcnir «mundlingnc- ante angles. Noi espera e labora por to. Si ti Sl;O-P es acquisltct, H nomine «llnzue auxiliar i» es tre modest. Do ancor ne cs .previsibil esuue it va deverrir li ,prima'ril Iingue 0 secunda rio Ma cell Cl}U ita not posse dir in ornni casu: Occidental, Ii I i n-

:.:: u L' in t ern a t ion a I. :E. P.

0::

INTeRNATIONAL OCCIDENTAL-CONfERf.NTIE. 111 su ultim reunion, Ii cornite del S. A. P. O. decider arr anaear Ii conierentle in Bern ancor ne I~'fl-ann,u nor haver sufficent ternnore oor li oropaganda c prepa rationes. Li tcr rnlne del coufcrcntle va esscr communicat pin t-aro.

Rcctlfi~ation. 111 li rapport nr 59. nag, 73 linea. 21 ha tnsinuat sc 1111 crra: lug. R. Hartmann es possessor del technic-scientic nffick

por traductiones que 1 labora POT Ii tot industrie austrian. Red .

.. _~ ,.z, ,_ s_. __ ~._ .... , ........ -

EiRtmtumer, Herausgeber und Verleger : Occldental-Unlon, Sitz : l\\auer bei Wien.

Verantworti. Schrittlciter : Ing .. E. Pigal, Liesillj>! b. Wien. Druck: Milan Nedvldek, Tabor.

100