K N NG

ÁNH GIÁ CÔNG VI C

1

I/ KHÁI QUÁT CHUNG V CÔNG VI C

ÁNH GIÁ

2

1. M c ích c a ánh giá công vi c: 

ánh giá hi u qu làm vi c c a nhân viên trong quá kh và nâng cao hi u qu làm vi c trong t ng lai. ánh giá xem các cá nhân có x ng áng l ng hay không (khen th ng). c th ng ho c t ng 

Soát xét l i công vi c ã th c hi n nh m xác nh nh ng t n t i, i m y u c n kh c ph c, xác nh nh ng kh n ng ti m n ch a s d ng n c a các cá nhân, và xây d ng nh ng ch ng trình ào t o, t p hu n phù h p, c n thi t Xác nh nh ng kh n ng ti m tàng c a t ng cá nhân, làm n n t ng m i cá nhân có th phát tri n s nghi p c a mình sau này 

3

1. M c ích c a ánh giá công vi c (tt) 

Xác

nh nhu c u ào t o và phát tri n c a nhân viên. 

ánh giá kh n ng ti m tàng và kh n ng th ng ti n trong t ng lai. nh n c ph n h i c a nhân viên v chính sách và ph ng pháp qu n lý c a DN. Giúp xây d ng nh h ng ngh nghi p cho NV. 

4

2. M c tiêu (k t qu ) c a ánh giá CV 

Xác nh và xây d ng nh ng n i dung công vi c c th mà t ng cá nhân ph i th c hi n nh m t c m c tiêu chung c a b ph n, n i mà cá nhân ó làm vi c Thi t l p nh ng k t qu chính ho c quan tr ng mà doanh nghi p mong i cá nhân ó s t c trong công vi c sau m t kho ng th i gian nh t nh So sánh m c k t qu thành tích công vi c c a t ng cá nhân v i m c chu n, làm c s cho vi c có ch th ng thích áng Xác nh nhu c u ào t o và phát tri n c a t ng cá nhân thông qua k t qu công vi c th c t  

2. M c tiêu (k t qu ) c a ánh giá CV 

Xác nh các cá nhân có kh n ng b t vào các v trí thích h p trong b máy qu n lý hay không. Xác nh nh ng khâu y u kém, nh ng t n t i c n ph i c i thi n ho c thay i. Xác nh, ánh giá n ng l c nhân s hi n có và ti m n ph c v công tác l p k ho ch nhân l c cho DN. C i thi n s trao c p khác nhau i thông tin trong công vi c gi a các  

6

3. L i ích c a ánh giá thành tích công vi c
i v i DN Giúp cho ng i qu n lý có c m t b c tranh rõ nét, hoàn ch nh và khách quan v nhân viên c p d i c a mình. H th ng ánh giá thành tích công vi c có ý ngh a nh m t quy nh b t bu c trong DN òi h i m i cá nhân ph i th c hi n vì l i ích thi t th c c a nó. Cu i cùng h th ng ánh giá chính th c c a DN là m t ph ng ti n khuy n khích ng i qu n lý a ra các ý ki n ph n h i m t cách y c n thi t ho c thích áng i v i nhân viên c p d i, giúp cho nhân viên c p d i có th i u ch nh k p th i theo h ng có l i cho b n thân anh ta và cho DN.  

7

3. L i ích c a ánh giá thành tích công vi c
I V I NHÂN VIÊN N u trong DN không có m t h th ng ánh giá công vi c chính th c thì b n thân m i cá nhân nhân viên c ng s g p ph i nhi u b t l i: h s không nh n ra c nh ng ti n b c ng nh sai sót hay l i c a mình trong công vi c; h s không có c h i c ánh giá xem mình có th c xem xét b t hay không; h s không c xác nh và s a ch a các y u i m c a mình thông qua ào t o; và h s ít có c h i trao i thông tin v i c p qu n lý...  

8

II/ NH NG KHÓ KH N TRONG QUÁ TRÌNH ÁNH GIÁ CÔNG VI C

9

1. Ph n kháng c a nhân viên:
Trong th c t , có khá nhi u nhân viên, k c c p qu n lý e ng i và không thích vi c ánh giá, ch y u là do các nguyên nhân sau: 

H không tin là c p trên c a h ánh giá h .

n ng l c 

H ng i c p trên thi u công b ng và khách quan trong quá trình ánh giá.

10

1. Ph n kháng c a nhân viên (tt): 

H s b áp d ng các bi n pháp k lu t. H s r ng các thông tin trong quá trình ánh giá không c b o m t. H lo ng i có m t s n i dung khó có th l ng c. H e ng i, vi c th a nh n sai sót khó t ng l ng và khen th ng. o  

c

11

2. Ph n ng tiêu c c c a ng

i ánh giá:  

M t s nhà qu n lý không mu n ánh giá hi u qu làm vi c c a nhân viên vì các lý do: Lo ng i k t qu ánh giá có th nh h ng không t t n m i quan h c a h và nhân viên. E ngo i nhân viên có th so bì v i nhau, gây m t oàn k tn ib . H cho r ng vi c o l ng hi u qu làm vi c c a NV là r t khó, c bi t có nh ng y u t không th o l ng chính xác. H không thích là ng i ph i phán x và a ra k t lu n.

12

3. Do h n ch c a h th ng ánh giá 

Các tiêu chí ánh giá không khách quan, rõ ràng. Chu n m c ánh giá không tin c y. Dùng các ph ng pháp ánh giá khác nhau trong t ch c. M c ích c a quá trình ánh giá không ph bi n t i m i nhân viên. c  

13

III/ CÁC PH

NG PHÁP

ÁNH GIÁ

14

1. Ph 
  

ng pháp so sánh c p:

T ng c p nhân viên s c so sánh v các yêu c u chính. Nhân viên t t h n h n c 4 i m, y u h n h n c 0 i m. T th n c 3 i m, y u h n c1 i m còn. N u hai nhân viên b ng nhau, m i ng i c 1 i m. C ng t t c các i m l i ta c t ng i m c a t ng nhân viên.

15

1. Ph

ng pháp so sánh c p (tt):
Lan H ng 3 1 2 0 3 4 2 Hoàng 2 1 Tu n 4 0 2 T ng i m 9 2 7 6

Lan H ng Hoàng Tu n

16

2. Ph 

ng pháp b ng i m

Ph ng pháp này c thi t k d a trên vi c ánh giá nh kh i l ng, ch t l ng, tinh th n thái , th c hi n n i quy. M iy ut c ánh giá theo m c su t s c, t t, khá, trung bình, y u. T ng h p theo n m y u t trên, nh ng có thêm m t s quy nh nh : n u trung bình là khá, nh ng có m t l nh v c y u thì b ánh giá là y u. 

17

3. Ph 

ng pháp ánh giá theo m c tiêu

Th ng c a ra c p qu n tr cao nh t c a công ty ho c ánh giá các b ph n, ánh giá theo d án ho c ánh giá các công vi c khó o l ng. Nh c i m c a ph ng pháp này là: 

+ n u m c tiêu a ra không phù h p thì s t n nhi u th i gian c a DN. + Các c p thích t ra m c tiêu th p d hoàn thành.

18

4. Ph 

ng pháp

nh l

ng:
th c hi n

B c 1: Xác công vi c.

nh các yêu c u ch y u 

B c 2: Phân lo i t ng yêu c u theo các m c ánh giá: xu t s c, khá, trung bình, y u, kém. M i m c ánh giá này ph i có quy nh rõ ràng. Ví d : i v i yêu c u ch m sóc t t khách hàng thì khá là không có khi u n i, xu t s c là không có khi u n i và c khách hàng c m n« B c 3: ánh giá tr ng s c a t ng y u t trong t ng các y u t . 

19

4. Ph
Stt Y u t 1 2 3 4 5 6 Kh i l Ch t l

ng pháp

nh l
Nh n xét

ng (tt)
i m 5 5 8 8 Tr ng T ng s 3 4 1 0.5 0 6 0.5 10 3 50/ 100 15 20 8 4

ng/Th i gian ng

Chi phí b ra Tinh th n làm vi c Tinh th n h p tác N i quy làm vi c

T ng c ng

20

IV/ QUY TRÌNH

ÁNH GIÁ

21

1.

Xác

nh tiêu chí ánh giá ánh giá

2.

Chu n b

3.

Ti n hành ánh giá Ph ng v n Hoàn t t h s ánh giá

4.

5.

22

1. Xác 

nh tiêu chí ánh giá

Thi t l p các m c tiêu, yêu c u cho t ng nhân viên khác nhau. M i công vi c khác nhau, n i dung ánh giá s khác nhau. Ví d v các yêu c u, m c tiêu nh : m b o n ng su t 230 s n ph m/ngày. Không có khách hàng khi u n i quá 3 l n/n m. T ng s n l ng 15% so v i n m tr c. 

-

-

-

23

1. Xác

nh tiêu chí ánh giá (tt): 

Thi t l p các tiêu chí ánh giá chung cho t t c các nhân viên, bao g m: Th c hi n n i quy: Tinh th n h p tác, h tr . Tính th n, thái Tính sáng t o Kh n ng phát tri n.. làm vi c.  

24

2. Chu n b 

ánh giá:
a i m và không

Lên k ho ch c th v th i gian, gian phù h p. 

Xem l i ph m vi trách nhi m, nhi m v c a t ng nhân viên. Xem l i h s ánh giá c a các k tr c. 

Xem l i quy trình ánh giá công vi c chung. Chu n b các bi u m u ánh giá. 

25

3. Ti n hành ánh giá:
Thu th p các thông tin ánh giá bao g m: 

Quan sát nhân viên th c hi n công vi c Ki m tra l i các m u công vi c ã hoàn thành Xem l i s giao vi c. Nói chuy n tr c ti p v i nhân viên. Xem l i các biên b n ghi l i c a NV.  

26

4. Ph ng v n ánh giá: 

M c ích c a ph ng v n là giúp nhà qu n lý i chi u v i các thông tin do nhân viên cung c p và ánh giá chính xác h n hi u qu công vi c. Phòng v n c ng là c h i nhân viên bày t các nguy n v ng, ý ki n i v i công vi c, công ty« Chu n b các công tác cho cu c ánh giá, c th nh sau: 

27

4. Ph ng v n ánh giá (tt): 


Th ng nh t v i nhân viên ngày gi

ánh giá. i i

Gi i thi u s b m c ích và các n i dung trao chính. Chu n b a i m ánh giá ph i kín, tho i mái. Ph bi n cho nhân viên s l yêu c u v cu c ánh giá. Tr n an nhân viên. 

có th trao 

c n i dung và m t s 

28

4. Ph ng v n ánh giá (tt):
Trình t 

bu i ánh giá.

T o s tho i mái cho nhân viên. L p l i m c ích c a cu c ánh giá. Thông báo trình t c a bu i ph ng v n. Ti n hành ph ng v n K t thúc ph ng v n  

29

Trong khi ph ng v n 

So sánh k t qu công vi c v i các yêu c u và m c tiêu. Ghi nh n và bi u d Tháo g các v ng các vi c ã làm t t. 

ng m c, khó kh n ng lai. 

Tho thu n v hi u qu làm vi c trong t Tho thu n v k ho ch ào t o phát tri n 

30

Khuy n khích và l ng nghe 

Hãy

nhân viên t

ánh giá h . 

Hãy a ra các câu h i khuy n khích nhân viên nói lên quan i m c a h . L p l i các c m t mà nhân viên v a nói khuy n khích h . S d ng các t nh : úng v y, b n ang l ng nghe. cho bi t là 

31

5. Hoàn t t ánh giá: 

Khen ng i l i các thành tích c a NV. Hãy h i h i i u gì làm cho h t c thành tích nh v y? Tr ng h p h th a nh n các i m y u, hãy h i h nguyên nhân là gì? Sau cùng hãy chia s ý ki n c a b n nh th nào? Thông báo k t qu ki n c a h . ánh giá và cho nhân viên bi t ý 

 

B n ch t c a quá trình ánh giá không ph i là vi c NV có ng ý hay không.

32

NV không

ng ý v i k t qu

ánh giá

Có hai hình th c nh sau: 

Nhân viên

u tranh, n i gi n,

l i.. 

Nhân viên không ng ý, nh ng l ng tránh sang ch khác (có th v n g t u ng ý).

Ng i ánh giá c n ch ng d oán tình hu ng, chu n b các câu h i hoàn thành bu i ph ng v n t t p.

33

Tr

ng h p nhân viên tr n tránh

i v i lo i NV nhút nhát, khi có k t qu x u, h th ng ³cam ch u´ m c dù h cho r ng hi u qu làm vi c c a h cao h n. 

Hãy cho nhân viên th i gian T t

bình t nh l i. 

h i quay l i quan i m c a nhân viên 

T t h n h t v i lo i nhân viên này nên cho h có b n ánh giá t tr c.

34

Tr 

ng h p NV

u tranh

Hãy cho phép anh ta trút gi n. L ng nghe và khuy n khích h nói h t v n . 

Sau khi nhân viên bình t nh l i, hãy h i anh ta: Theo tôi hi u thì b n«, sau ó hãy th o lu n t ng i m b t ng v i nhân viên.

35

V/ CÁC L I TH

NG G P KHI ÁNH GIÁ

36

1. L i thiên ki n: 

Khi ánh giá, ng i ánh giá có xu h ng ch d a vào m t c i m nào ó làm c s ánh giá cho các i m khác. L i thiên ki n x y ra th ng do: S phù h p v cá tính, s thích n t ng b ngoài n t ng v n ng l c. S i ngh ch gi a ng i ánh giá và nhân viên. 

-

37

1. L i thiên ki n (tt):

tránh l i thiên ki n, ng 

i ánh giá c n:

Quan tâm ánh giá.

n nh ng i m khác nhau gi a các tiêu chi 

Xem xét t t c các khía c nh liên quan làm vi c. V t qua b n ngã.

n hi u qu 

38

2. Khuynh h

ng bình quân ch ngh a

Nguyên nhân ch y u là: 

Chu n m c công vi c không rõ ràng Ng i qu n lý quan ni m n u công vi c c a NV không có gì n i tr i, thì t t c u là TB. Ngo i x p NV vào xu t s c hay kém tránh r i ro. 

39

3. Quá d dãi ho c kh t khe: 

Xu h ng là h u nh ch t ch . Do ng

ánh giá cao ho c ánh giá quá 

i ánh giá hay so sánh v i b n thân mình. 

Do ánh giá cá nhân thông qua t p th . Ng i ánh giá yêu c u quá cao. 

40

4. Các l i khác 

Ch d a trên các thông tin trong trí nh . Thành ki n cá nhân. 

41

C M

NS

THAM GIA C A QUÝ V

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful