.. .. ." ~ .

-

. _. ~. ...... -

.

. .

-~- - . - ~ - _- .-

,. .... ' -.--

• •

f a.

o~ ~LL P

"

.. ~.. ...--.. ..

.. ..~ ....,._ .. --, ... " ....

. .-' ~ ~

..

...

..

..

..., .

,

,

..

,

-

1

...

(Nh~t Ban)

..

..

. ........

,

• •

I ,

~

1

"

,

)

l

..

t

f

~

J

• ..

..

....

1

!

,

..

+

~, FL

,

• •

A

TAP I

I

...

...

~

" •

to

PI-I G PHAp

L ~~, .·"lrEN TRI N Ao

T6c gia : O~IIZ I KAGA Y.6,.K1

..

, •

1 .

, t J

1-· ... , ...

, -- -"-$

(N/zol Bon)

..

Ngubi dicb : QUANG MINH ·

..

Dich tlr ban tieng HOA

(LUl1N I .. AO i.1/C) llONG VAN XUAT IlAN x4 1972.

.

,

...

II

..

1

..

NIIA XUAT RAN' TIIUNG TIN 1991

, •

oil

...

• i

..

,

, .

....... 1 ?

1. G~t b6 nhullg hk!u biet v~ kien thilC thong

.

thliOng ·

Trude het, cac ban hay tra ICti cau hoi sau dAy, nhirng t6i lhi~u phai suy nghi 5 phut.

. Co nt~t choi ruau nho, " nut b'rln tren nli~ng chai klzbng ntc1 ra dirac. V~y lhm. till,' nbo di uong duoc chai ruau nho nay rna. khong can dfNJ vd chai, cang k/long xoi l6 nut chai? ·

Ban CO tra ICri du<;,c cau hoi tren mot each de dang

khOng ?

..

..

Tat nhien, nhfeu ngttiri. sa tra lC1i dung cAu 110i

tre n r~t dA dang. Nhirng cdng co . nguai sa pbai chao

..

thua. CAu tra lui th$ t dan giafl :

_,

- An nut ban cho IQt vio trong chai.

The nhung cung co nhfeu ngttCli nghi khOng ra.

Vi thea hi~u biet thOng thltilng cua cluing ta, ell nghi rAng rnucn uOng" ruqu thi phai md nut chai ra: N€u nut chai khOng mit ra dltC1C til) se khOng lt6ng dtlC1c

III

rircu trong chai. Ban chat cua cau hoi tren chinh la nham '/8.0 chO yeu trong suy nghi cua con nguai, chi nghi thea st.! hifi'tl bie't thong thiro ng cua mlnh,

• •

6 •

Luc be, chung ta h9C nhieu ve .thucng thilc trorig

cuoc song. Tat nhie n, nhun g hi6u bie't do da giup ich

nhieu cho ta trong do-i song hang ngay. Tuy vf!.y, cling co n hifrig hie, no kho ng nhil ng vo du ng, rna con lam han che' tu cluy cua cht.ing to khi giai quye t m(>t so

..

van de.

'I'hirc te cho thay, nhfsu van ae- don gian den n3i tre~con ciiug lam dircc, Ina nguoi 1(1n lai earn tl13Y vo

curig k116 khan.

.,

'I'o i xin ke IQi mot Call chuye n xay ra vao sau the

chien thtl II, nay nghi l~ i con cam thay that he) the n, Khi the chien k€t thtic, hang hoa khan hiem tram"

..

. -

trong .. Luc do, co n19t -nguci dan orig truong m<;it tam

bi~n ngang a trudc be'-n xe , Tarn bi~n ghi m<)t hang CllU to : "Hang bo lai cua quan o€)i My dong tai Nha t", canh do chat Dl¢t dong X3 phong mang nhan hieu IlUaC ngoai. T6i nhu ca g~p r.11(1C, I~p tire bo lien ra rnua m9t 16 xii pho ng ve.

Vira vc den nha, Wi da vo i yang Jay xa phorig ra nra mat, rira tay. Luc do, tOi moi tilSY mlnh b] lua. Chi vai gia sau, tren mat va canh tay toi n-Oi l~n nhdng

not man do. · -

..

RO rang Ia hang dorn rbi ! .Khl nhln ki lai mdi

• • •

. . ~

lam sao; ngttai .dan Ong Vatl con do ! Toi hach hdi v~

hoi tOi :

'III ......

,.

..

I

II.

- Ai bao day Ia X3 p hong n goai ?

T6i flp ling, _ nhin thea ngon tay tro CUB 6ng to .

"Hang bo lai cua quan d(li My dong tai Nha t" lit hai

tai Nha t", chi vai hQp rna thai !

TOi khon g dam ncii them m9t cau nao mra, fam lui bo vc.

..

..

,

T6i t1.[ xern xet lai s,! vi~c tren, d do dung la co

nhieu "earn bay". '.

MQt la, thea suy nghi thOng thttCtng thi hang ban gia re thinrng Iii hang chflt dong nhu mii, Nen khi tOi-

..

My ·dong tai Nhat" 13 nghi ngay den dong xa phong

chat ben canh. lvI9t st.t lien tUdng tat hai I!

,..

...

• "

hang nude ·n ' i, ng thai. bang mrdc ngoai bao gii1

cling ·t6t hon hang nt)i. M¢t quan ni~m tb~t sai l'am !

..

Vi v$y, ·tOi ching can xem ki nhan hieu dB. vQi mua

. ....

~ -

hang dong xi phong, d~ rbi m'c lua !

..

. 2 .. G~t bo nhl.rng kinh nghi~m tronq qua khii

.

· Nha ao thu~t muon la'y :t v(lt gi do tu trong tiii

80 ra, thl1i1ng phai lam n, . C lai each nghi thong thtnrng cua khan gia. Thong thircng, ai cling nghi

rAng, mucn IA'y m9t v$t gi tU' tui rio till phai tho tay V80 tui 80. GiS. sa nha no tll~t tho tay ':80 ttii 30, l<1i

• op"- •• -- .I"

dungkhi Ia:y khan lay Il10n ti(:n l~y co. tt.1 giA'y bac ra,

thi r't de b] khan gia phat bi~n.

Cling mOt dc)ng tac, nhttng neu ta lam ngiroc lai, thay:.:vi I(y ti1 gi~y bac ra troog hie tho tay vao ttii Illy khan - tay, nay nha 30 tllu~t tho tay vao lay ra chiec

khan, nhirng chi ld'y chiee klll11 thai, kh6ng co ti1 giay c nao ai. an gia cting trf mAt dA thea d6i ch iec ldlln I(y· tit ttii ra c6 kem t v$t gi khOng ? Khong

...

..

00. JOlin ~a cO thA y~n trf cld1c rhi _ ! The nhirng, hie

bA:y. gill cung chinh III hie Dba 80 th~t tr6 tAi cua minh, anh ta dl1Ctng· hoang tlr lay vao tui d~ bt? chisc khAn v80 va .... th~t nhanh, b) gi(y bac dltqc 16y ra

chlAC khan ra, -

f I

. -

..

..

... -

..

" hal at! v~~c ~ n, ta thty _luClng ~t hote 80

thu~t creu lam ngu''1c lfili vdl nh\lng BUy. nghi thong thinrng' cua con ngttbi. Do cling Iii ch6 y«u tAm Ij cua chung ta.

Dlu ric Clio con nguClj vi sao l,i b] rang b. bdi nhitng "hiAu bie't ve kien thdc thOng tllU'i1n( hoac "kinh nghiern cila qua khtr T". TOi cho rAng ching qua

Is..vi bQ nao cua chung ta ciu tao qua hoan chinh rna

thol: -

Suy nghi cung lam con ngltai m~t rnoi, nAn can co thai gian thlch dang. di nghi ngai. Nh5t Ii g~p nhirng trttCtng hop nhieu Ian dinrc giai quyet m~t erich thuan Iqi bdl nhung kinh nghi~m sAn co, hie dO dhu

oc ciia chung ta Sf! chon each "tiet kiern ur duy" d~

ung pho nhirng van de do.

.

.. - ~

Diell do lam cho dau oc cua chung ta trd nen nl(t

linh . t. Do cun g chinh la nguyen nhan lam han che'

tinh Sling 410 trong ttl duy cua con ngU'ifi.

a' tninh 8t! xC1 cdng ctiabQ nio, ta nen t(lp thanh thai quen suy xet mOt Btl v~t·ho~c mOt vtn cfA ttt nhi'eu

khia canh. ·

Chju, kho tl1 duy, chiu kh6 d9ng nao, chic clliln

...

cac ban sa co nhllng each giai quyft vA'n tm h~c

..

nhirng phat hien bat ng(1 .. -

,..

I

..

...

.. I

.

Git1 gin t ruyan thong Iii dieu khong' ai choi cui.

Nhirng trong thai dai ten Ilia hi~n nay, bA't ell ai cling c'an co nhtrn g sang tao trong ttl duy.

..

Nhttng thuc te thi hau het nhung ngttdi thong thucng khOng co s,! co g~ng trong vi~c ran IU}7~11 tinh

--

sang tao tir duy cua minb. BOi Ie hQ cho rang, kha

nan g sri'ng tao Ie bdm sin h. Kho ng' th~ rcn luye n hone

nho sir co an g rna co diroc.

.Thirc te, duo d gia dinh, nha truClng hoac noi lam vi~c, deu co rat nhieu nguye n nhan lam han CllO t inh sang 410. Nhat Ia tal cac cd quan lam viec. D6i vo i

'"

nhtlng suy nghi tao bao cua tu6i tre thucng' bi pile

binh Iii : "Qua non nat ! Qua au tri !.,

-t

cJ mot xi 11ghi~p nao do, khi co nl,t giam doc, cae

nhan vie n vAn cl1ai noi binh thuong, day lil mt)t ball khOng khi Jam vie c Ij tinrng. Nhung ngiroc lai, tai m¢t so nci, khi trtJdng phon g X1Jat hien, cac to trtrorig

IQ.p tire earn rnie ng nhir hen, nhan vien b6ng nhien

,

trd neon hie n nhir mea con mdi mang v'A. (j nhitng corig

ty do, eric nhan vie n tre 12m sao co kha nAng phat buy tinh sang tao trong cOng tac cua ho. Khd nang

phat tri6n cua cong ty se hi han che,

..

· Gidi han con ngulti trong khuon khO, lay nhttng

... ..

11i~u bJ€t .--~ kien thirc th6ng thttCrng, nhung t~p tuc,

...

...

1

t

I

t I

~~!1t1ng truyen thong, nhirng ky tic d~ rang buoc con ·

t ~

nginri, se khong th~ co sl1 sang tao trong ttl duy va

cOng tac, .

..

. ...

A

.,

D~ nang cao kha nang sang tao, can co phucng

phrip ren luyen. Do la : .

·

,

t

,

·

..

..

t

1. Phuml9 phap d~t van de

I

,

, I I

-II

Trude tie n, cac ban hay li~t ke toan hO nht1ng chi

..

tiet co van de thanh mot bang ke , Sau do Ian luqt suy

xe t tung Vall c.fe. Lam nhu v~y cluing ta s6 tranh duoc ki~u xem xet sir vat phicn dien hoac be, sot cac chi

t

(

l c

,

.,

~

I

I

~

,

J

J

.

tiet quan trorig. Tuy v~y, ciln g khOng ne n qua I~ thuoc

vao phucrig phap nay, vi qua l~ thuoc vao no se lam

, .

I

+

han che' tinh sang tao,

..

2. Phuonq phap lien tUOflg doi

Muc dich re n luyan cua phuong phap nay cung giong nhu phirong phap d~t van de, giup chung ta virut qua each lien ttt<1ng thOng thinm g.

VI du : can sang che rno t san pharn mai v~ Am thanh nOi. Trut1c lien, ngu'di ta ~i~n tl1dng d~n mOt san phAm hoan toan khong lien quan den no - may

1 1

.-

bQ nao, nhirng d6i vdi vi~c re n luy~n ttt duy ll:li khong .

II

co hi~u qua bao n hi6u. .

bay. Sau do- ta xem xet d~c tinh, cOng dung, tr.ang bi cua may bay.

· D~ fen luy~n ttl duy, giup be) nao con ngtt<1i linh

6 .~ .~

hoat han, minh mAn hen, chung tOi dd co g~ng bien

soan qlly~n sach tlho nay. Theo kinh nghiern nhleu

narn cua tOi, nhung' ngttdi co sue sang tao phong phu,

thmrng' la nhtlng ngttiti rat thich thu: ve cac tro chci ve h4) nao, nhu : cau do, ti~u t huye't suy luan, ao thuat, truyen vui, tap ky ... Trong do, cnu dO' 10 111()t hi nh thuc khong th~ thieu ttltc!c - d~ ren lu~n tri OC cua chung ta, No bao gom nhirng taii li~u ren luyen ve kha

nang true giac, khi nang quan sat, khci nang phan tich, kIln nAng suy IlL?n, khri Ilil11g bln I);, kllii Jl,jrlg

Can cd V80 nhirng yeu to do ta l~i fan hrct xet

Phutrng phap nay khong nhung gtiip ta nghien ciru sang che' san pharn rndi rna con re n luyen t.inh

sang tao trong cuoc s6ng. hAng ngay ciia chiing ta.

3. Ph1JOI1g phap phan tich hinh thai

Vi du : Muon lam mot cai Iy d~ dong dung dich,

.

-

- chiing ta can xem xet "hlnh dang" "kich thudc",

khoi I~p phutrng d~ hra chon dieu kien tOi U\J nhat ..

CAn cd vao hinh dlidi day, co den 48 trt1~n'g hop d~

..

NGUYEN

LJEU

Bay gii1, mi1i cac ban hay ran JUQ't tra lai eric CBU do va ghi nhd hoi dieu :

1) Cac cAu hoi trong quyen sach ooy JClI co C3U

tra )(}i d ngay trang sau eau hoi. Co thi co nhieu ban

chua chiu suy nghi di v¢i l~t xem trang giai drip. Yeu cau cac ban kh6ng lam nhu vay, Toi coo rAng nlOi m¢t cau hoi cac ban nen suy nghi it nh5t Jit narn phut, D~ cac ban co th~ suy xet, chting tOi danh kha nhfsu khoang tr6ng tre n cac trang giay, cac ban hay co tan

dung no m9t each 11UU· h i~u. ·

111a ChQD, . ,
grup

chung ta ,
co
nhtlng dtl lieu

d~ ~ che
saner
0
., Am
mOt •
san

, . dat tieu
mal

..
ohuan coo. ..
• ..

12

I

Kim looi

Thljy tinh

Giiy

sir lao hoa ciia

Ii

NIwA

Ba phimng

phap tren

nhAm han chi

..

...

13

I

,

1

• II

,

• J

I

I

N .....

C

I •

V{ du : Co 2 anh eni nhi: 11p hi~m khi dUt;1c g(1p nhou. M(Jt n.ga)1 tinh cC! Il9 g(ip nhau tren. dtratig, Trang ltic trb

chuyCn, 11gUfJi anh ctia: nlto den chuyen. . iJi chou

g6.i cua minh. sOp· lam: li cudt, ben boo ch» em bie't . N hung nguai eni lai kllong co nt(Jt co chOu g6i niio sdp Lam. u cuai. H 9 kll0ng pluit fa anli em kit nghlo; 171a ilz hoi anli ern. ruot. \7~y tai sao lai co ehuyen. .l:ay

ra n hu: u~ ?, ,

--

h ~ ~ kh: hu' "ra Idi· tot

Xin cac ban dung (;1 an nan · 1 C ua ~

,

I

. f

I i

.

-

-

Bat oflu tlJ- h.iy gia, (t~ chll;ln hi eno vi~c ph~it trir;n t.inh sang ~0 iJ ban, ban cfln thirc hien mot sO thao tac

._, ..,

de chuan b] cho su hoat u¢ng cua b¢ nao. Trirdc llet, hay

but dau t.ll' nhirng thao me nhe nhang nhe !

.

1

.

III

'II

1'rong chu<1ng nay, cac cau hoi aau tirong doi don ginn. Nhung ve m;~t 119; dung, cluing dE!\l mang In9t y nghia quan trong ve tarn Ij l1QC. N~u ban St1 y, thi co tll~ ban se ,,·«i·p phfii St.( tllnt l)«;1i bat ngi1 day !

Binh tllu<1ng, nhung nguni quen 13Jn nhdng cong viec dan dieu, khorig.doi hoi st.! dung den tri 1180, 110~C khong quen giai quye't Ilhl1n.g van uc kh6, khi .. thuc

41·

hien nhl1ng thao tac chuan b] 113Y, co the bQ se cam

thay dau oau, phiic tap,

III

Nhirng cac ban du'ng 10, trong cai rlau diu do, "i?¢ nrio \.·6n (Ii ClIng ng;lc cua ban se trd nC11 uy~n chuyen

15

..

r

va Iinh hoat ·ban. V~y, cac ban hay co ~p suy xet mot

va'n de tli nhieu khia canh, nhieu goc dQ.

..

Vi du tren xem ra hlnh nhu co dfeu gi VQ Ij va ky

· minh, hay suy xet gilla cO chau gBi cua nguiti anh vai ngttai em co moi quan h~ nhir the 030 ? Rat r6 rang, IC1i giai ella vi du tren Is : CO con gBi cua ngttai em sAp lam 16 cudi .. V1

con gBi cua ngttdi em chinh Iii chau gJi cua ngUai anh.

Cac cAu hoi ke tiep trong chirong nay, se phan loai

kh8. nang quan sat, boi dudng kha nang' SU}' lU~11. VI vay ~se khong kh6 lain. Tuy v~y, cling co m¢t sci i~:iu hoi mang

tanh chat do rneo, aOl1g thai pharn vi ciing 1<11r1 rong. Cac

ban hay cAn than !

T·rongochllctng nay, nQi dung kh6ng nhung da phri

.,

nhllng quan ni~m thttilng tinh rna con giup chuyen 110a

bO DC thea lei nghi r-~p khuOn cua ban trit nen linh hoat

han. DOng thai, no cung danh t11uC nht1ng cai aau luC1i

mdi mong thu duqc et qui tOt dep, ·

ThOng qua nhung h~t d¢ng cua chuong Day, cac

te bao nao Sf! dlt<1c kich thich dly dUe Nho d(), khi g~p

cac cau hoi khd trong nhdng chuang k€ tiep, b~11 mdi

co tll~ tim den nhirng lai giai nhu y.

Nao ! Xin mi:1i cac barr chuan bi, chiing ta cung

b't dlu ! ·

..

..

Nhtt hinh dudi, tren gia sach co bO aach vAn hoc toan t~p. Gis sti co rno t con mot sieh An tit trang 1 cua quyin mOt den trang cu6i ctia qu}tin

hai, Hoi con ~Qt sach nay da di chuyAn mOt kboang each hao nhieu .? Bie't rAng m6i bla Bach day 2mtn, ruOt sach mOi quyAn day 3cm.

(TI,ui ~ : 3 p/"il)

..

\

, ..

,.

17

f

..

+ • • •

,

4mm.

Neu nghi raIlg con IDQt sach di chuysn ttl ben tr~n cua quysn mot den aau dirdi cua quy~n hai, thi Iii sal ram. Vi ttl trang 1" cua quy~n mot den trang cu6i cua quy~n hai chi 18 khoang each cua hai cii bla sach

rna thai.

.. •

.. ,. ,

I •

,

I

II

I

.... ..

cAu HOI

..

'II'

, ~

BAI HOC KINI-I NGHIE~1 :

• •

-

· Nhilng s6 li¢u trongde khong hAn carl thiet cho viec giai quye t cau hoi. Khong ell! nhu the. Co khi

~

ngttdi ta con lqi dung no de lam ngUC1i doc quen di

phan quan trorig cua van ae. Trang ae co cho sei Iieu " be day cua rUQt sach, nen nghi rang phai t.inh toan ca phan TUQt sach. VI v~y, khi giai quyet van ae, can

phan tich nhung du Iieu khong can t.hiet va cinrng

quyet loai be no di.

(TI,d; /'fJn .' 3 p",JI)

t

..

~

t

..

'II

. .,

-II

..

..

.., ,

TRA LaI

+

....

+

co.

...

..

...

Vi sao ? Vl can nha nho cua tho sAn d dun g et1c

· BAc cda tnii dat. N g08i cau tni ICfi tr~n, ciln g co ban

. .

cho rAng can nha nbo kia co chieu rQng ttl DOng sang

'I'ay 18 lOkm. Neu nhu v~y thi dAu con la "can nb8

nho" " rnla ?

..

cAu HOI

..

~ -

~ BAI HOC KINH NGHIE M :

nao .

Khi ve ban 00 the gidi, ngUdi ta da cang be m~t

..

"

trai d6t thanh mat phang \·8 ve them cac dUdng ngnng

..

doc, Trang suy nghi cua ta luon ton tai mOt ~m ban

rR» phAng nhu v~y ma quan rang tren thuc te trai d(t

cua chiing ta la mc)t hinh cau,

(Tho; han : 5 ph lit )

...

I

I

t

...

I I

I

I I I

IOkm

10 Krrt

... .

..

..

..... -

..

DOng 110 Ian d Tay Mdn Ttl, khi baa gilt. tieng r'1u6ng n gan rat- dal, Nha't 13 muon bi€t 12 gid, phai

dem tie-ng chuang kha lau. Gia du khoang each gitla hai tietlg chuang lit 5 gi~y. V~y th(1j gian c16 clem bie't 12 gia can baa nhieu giay ?

N ai ra, muon dem biet 6 gid can bao nhieu giay ? (TIlrJ; lion : S pllli')

II.

\

~

f

,

t

, i

·

~

.f

~ -

D~ nghie ng dunv cu dong nude.

·

I

.,

-f

f

t

,

-

,

-

-

--

I • t

i ,

(I ...

I

f ,

t

i

" III

CAU HOI

~

~ I

.. t

i

,

,

• ..

...

... I

I

I

I

• t

l

- . --

, A

SAl HOC KINH NGHIEM :

• •

I J

,

1;

• ,

.. -

..

Thong t hirorig, khi dong nude, ta thiro ng d~ t dung Cl:1 narn ngang d~ dong. each dong ngh ie n g khOng co gi lit thong minh lam, nhurig can pha i co

lilt

m9t s,! thay d6i Ion trong ttl tirdng thl rndi nghi ra

dircc each lam nay.

Tucng tir, co nhieu ngtnri khi chuyan hanh Ii qua mo t 16i di hep, vi khorig nghl tc.1i d~t nghie ng hanh Ii, hoac l~t "qua l~t lai hanh ly d6 cuo] cung tdl lui khorig du'q'c. DAy cling lil mo t trucrig ho p can

rut kinh ngh ie m. .'

t

I

t

)

III

t

I

.

,

..

+

J

i

• ,

~

"

r

...

,

..

I

• +

t

~

22

,

..

23

J

-

...

TRA LaI

. .

~~

.~

..

t

..

12 giCl can 55 giAy. 6 gia ~n 30 .giay.

Gia bao ciia aong ho khOng co gid nao Ildn 12 gia, ne n khi tieng chuang thtl 12 vita di6m, rJgu'i1i ta bie't ngay do la 12 gia. Tlt tieing chuoug tht1 nhat den tieng

chuorig thll 12 chi co 11 khoang each. Vi v~y thCti gian can di bie't 12 gia 18. :

+

,

t

t j ..

,

..

·

~

t

. ,

I ..

it

5 giay x 11 · 55 giay.

t

1

~ j

.

Con tntang hop 6 giC1, ngttCti ta phai cho ti~ng

.

=- chuang' thtf 6 cham dut, xem co di6m tiep tieng chuong

thti 7 khorig, nc n tlldi gian d~ l)iet 6 gii1 phai In :

5 giay x 6 30 giay.

r r J

, ~

• t

III

i

• ill

..

" 6'" ~

SAl HOC KINH NGHIEM :

-

,

Y nghia cua C8U 110i d chO can suy nghl v~n de m¢t each thiet tJ1t!C,. bdng kho ng s~ de b] mdc lua~

..

Nhat, la nhung bai. toan co so li~u, cang phai than

trnng, vi con so la m¢t khai ni"~m bet sue trtru tuqng.

_.

Kllong phai chi viec tinh toan m!)t each don gia n

la dune .

-

..

..

.. ..

..

, . . ". ..

& 01'-

..

.

. ... ~

. ..

, "

24 -

..

..

CAU HOI

Narn con moo trong narn phiit bAt NAm con chuot, con phut can baa nhieu con mea?

/ .

(Thoi han : 1 ·ph,.,)

.- ...

..

. - ..-.

-

..

..

,~

II

25-

,.

,

t

. ~

..

j

I

.

.

CA n narn con mao.

..

~

II

t

..

t

t

..

J

,

r C

,

"

Narn con mea trong nam phii t bat narn con chuo t.

II

Neu them narn phiit mra thi se bAt dU'qc tat ca 10 COil

chuot. Co nghia lit trong 10 phiit bat diroc _10 con, 20 phti t b~t diroc 20 con, va ctl nhir the', narn con meo se bAt duqc 100 con chuot trong Yang 100 phiit.,

1

..

,

It

J

I

,

A 1

CAU nor

BAI HOC KIN/., NGHIEM

KhOng ne n hi~u mot each sai fam lit :

I I

Co 100 d¢i bong chay thorn dir thi d~u. Dln tran chung k€t chon ra d¢i vo di ch it nhat phal trai qua

~

bao n hieu tran thi aau ?

thi

5 100

".

o

5 100

11

• t

(Thai han : 30 giay)

100

...

Kien thuc '/e dai hrong ti l~ t huan hoc c1 nha truo ng kho ng th~ ap dt;1ng vao trircrig hop nay.

I ,

,

~

1

,

f

• v

I

I f

t

, 4,.,

..-. 2 4 , La

..

,

,

...

., ,

TI .......... lA· Lal

..

+

99 tran .

1'40 i tr~ n da'u se loai bdt m(Jt dQ i . - N h tt v(ty dQi vo djch pbai thAng duqc 99 dc)i con la]: Do do, d~ chon

dliClc dQi va dich can trai qua 99 tr~11 ihi dau.

..

, A

BAI HOC KINH NGHIEM

• •

,

cAu HOI

. CAu hoi nghe qua co ve r:rt phuc tap, nhung na'u thay d6i quan di~m thl se tra IOi rat de dang.· Day 18

mc)t cau hoi gitip cac ban chon phudng an thay d6i

..

f quan diem. Tlt cau hoi tre n, hy vorig cac ban co duqc

m¢t gqi j htru Ich,

co m¢t hlnh trang IttBi li~ln (nhu binh vel. Chi can ve them 2 dltdng t.lldng. Ta se chia d\lqc hinh m~t

+

trang thanh 6 phan, Vl},y phai ·ve nhu the nao ?

'i II~n : 3 pl"it)

-

-

..

,

..

,

I

.

" ..

ill

_-

-

N6i A vdi B, C vdi D tre n hin h, Is ta aa chia hinh

"...s

mat trang thanh sau phan .

...

""t

BA/~ HOC KINH NGHIEM :

• • ..

f

D6i vdi cau hoi nay, ncu chi nghl tron g dau t.hi hieu qua rat th~ p. Vi p hs i dua V80 st; di chuyeri cua hai dU'dng th~ng nell thay vi t.a chi nghi t ron g ~:J3.U,

cac ban hay l~y day kern rna thtl ngh ie m xem. Luc bay gib', neu ta c hii j dell vi tri d6i xtlng ella hai ;lU~0I)g th~ Ilg thi co t.hc tra lCti cau hi> i diroc ngay.

'. / ~

I

/

c

o

Nhirn a khi hai 11gttai con dem lai so tfen tieu v~t

""'--

c\lng chi 18 1.500 _ cfong.

I-fa i tai sao ?

. -

..

11

.,

TI ........... lA

Hai ngttCtj cha va hai nguai con a dAy muon n6i

..

de'n ba .nguO'i co clang huyet thong voi nhau :

...

,..

Ong noi, cha va con.

..

'"

Ong nQi· cho con ella minh (cha) 1.500 ,cR,tlg. Tlt

ill

86 tfen do, cha lay ra 1.000 cfOng cho COil cua mlnh.

Vi v~y so tien tang thern cua hai nguui con c¢ng lai cung chi co 1.500 cfOng rna thot,

..

cAu HOI

, ~

BAI HOC KINH NGHIEM

• •

co loai vi IthuAn S8U mQt phut tt! no tach thanh

. ~

hai con. Sau m¢t phiit nl1a no I,i t\1 tach ra.. tOng CQllg

thanh bOn con. r.Jhtt v~y, m¢t con vi khuan inu6n tach

.

..

--

Thong ,thllc111g, khi noi den hai llgt!ci cha va hal nginri con, ai cung nghi 1 a:: bon nginri. Day chinh Iii cai "hAy" cua cau dO' nay. Su hi~u biet va suy nghi thOng thtti1ng d2 lam 11~n ch€ tinh lirrh hoat cua chting

ta trong khi suy nghi giai quyet van de.

khuan d~ tach aoi cho den khi day binh thi cAn baa nhieu phtit ?

..

(TI'Ui han ... 30 gili)')

..

oil

< "'''''.

i·~ .. ""'"

42

I'

,_r~

..

..

L

J

It'

· J

I

59 phiit.

· Tlf mOt con vi khuan bAt <fAu tach thanh hai con

thl mA't rno t p hiit. Ttl hai con bat dau tach, thi ciing

chi ti€t kiern dircc mot phiit ban cRiu rna thoi .

f

At. -,

CAD HOI

, A

BAI HOC KltJH NGHIEM

• •

Neu b] quan ni~m 2 d~ nghi rAng tCIt1i ginn In ho, ttrc la 30 phut.

~ Phai n ghi rApg 2 iii con s6 ticp theo ella 1, thi mcii d~ tim duo c Ibi g;ai dung. TU'C1ng tt.!, neu bAt dau tlr 4~ t h! 4 Ia con s6 tiep theo CU3 2.

1 + 1 riing buoc, t hi rat m"t mrs cua nl¢t giCl c1011g

..

'I'l In con dU'dng ngan nh(t dfi den giai ciru ngttCti thicu nt1 b] troi nay.

Cach lam cho d-au 6.; Iinh hoat hen nhir V~Y: Ie mot heat d¢ng chuan bi khong thtf thieu duqc d~ thay dOi nhung phircrng phs P ttt cluy 10 i thai.

..

...

I

(TJIOi han : 3 plult)

..

, - I" , .... ~
. I
l-- t t
-
t
I I
-
~ :
I t
I ~ 1 ~ ... t
I
I "'-t , j
. ,... I ....... II- ,
l ~ t •
....
, I - I
, I '"" .... ~

• L

J .
I
"III --

t
.. $2 _ei
I
t
~ ....... t
III'

Ito :t
."j. • • I
t ~
~
- •

~.
1


..

l ~
-- --
...,
I • ~ •
..
.._. .;.

.. .. _.j
·T • .. •
...
--- -
.. -- ..

to

,

-

- ,

I I 11 r

. t

. .

DuCtng di nhu trong hinh ve la duC1ng di n g3n

nhA't dA giai ciru ng\tdi thieu n\l.

...

..

I
..... • . .._.

-I

I

t
t
I

l • •

I

-

~ t

· I : ::.:: ,

SAI.HOC KINH NGHIEM

• •

..

L

Hay chi ra ch6 mau thu~ n cua cau chuye 11 dt1di day:

o

\

. ,

I I

I I

.1 I I I

. ....

CAU HOI

II

ciru va ch€ 410 thanh cong loai "Dung dich co th~ lam n 'i cO 13, va nhir the, than X3C cua Tuyet Chi sa

Neu cac ba n tim duong di ben trong 0 vuong thi sa khOng tim ra each giai quyet van de. Tlt dlu da nghi dA'n con dlti1ng ben ngoai ba tt1i1ng, co th~ khcng co. 1 \! v~y cling t6t. Dieu qua~ trorig la, khi tlm khOng ra ducng di, cac ban co chan nan va bO cuoc

..

khOng ?

,

-

DAv Iil mot looi C3U hoi d~ kieln tra xem trong

- .,.

nh\Ing hoan canh tung cling, cac b~11 co nay ra dune

nhung y nghi sang tao hay k110ng ? Vi v~y, xin dung

xem thUOtl g cau hOi nay. ·

...

01- t

..

..

II

(TI,o; hon : 30 g;dyJ

,

,

· ,

,

I

t

· .

t •

~

Co hay khong mot , vat chua : ..

"1vl¢t loai .dung dich co th~ lam nang CllSY tat CB.

"-

moi v~t trong giay lat". Do l?! dfeu khong th~ C!O diroc.

Dav chinh 13 ehb rnau thuAn cua (~6t chuven.

~ .~ .

! I

· l

I

... i

· I

· ,

..

i

t

' .. t

:1 t ,

If

·

l

Nhfeu ban khong phat hie n ban Cl1Ut man thuan cUa van de t re n , ne n ell! chu y clc'n co c t.111h t.iet IJ .. 1t

hQ'p ly trong cau chuye n, nhu :

..

.. •

·

~

.

-

- "I\fuon lam tan bierl cd th~ con ngtt~i neu chi can

vai gi9t dung dj ch thi c6 dti chua 7". f'r~eu la loai dung dich co th~ lam nang chay tat ca moi vf;tt trong giAy

lat. tai sao lai noi "tan bien tlt tu" ?

...

, A

BAI HOC KINH NGHIEM

,

..

Trong ttl tU'dng cua cbung ta hay chii y don C(\~ chi tie't nho cua cau chuyen ne n ran luye n Rha nang chu y den chi tiet nho nhung lai bao quat atfqc t6ng

th~.

..

..

CAU HOI

..

.. . ,

CUt"" l' , , . .., ,

t A~." ng ng

1 ' . ., . , 11

...

• t

(Thdi han : 5 Flll;'t)

..

...

..

, :

,

I

811 tli thang beo.

..

~ .

xuat p hat thi vira dung 50 budc.

Con beo phring tu dlu den 99 met thi rat thuan lui, nhay them m¢t birdc mra thi vuot qua m6c ql. lV .

trd vee Vi v$y con beo chay dir het 4 met. Do do ~on su tit dB. thang con beo .

..

-

t

,

t r (

.. ..

, A

BAI HOC KINH NGH/~M

I •

.

I

~

..

xet kj thi cau hoi nay khong kho,

l

.. •

"

I

t

f'

40

G II

..

, A '. ,

REN LUYEN TIN

., ~

eUA TRI·

BOAT

1

Vi du : a dlJy co nl~t cay to. Dun; g6c cdy, co nt~"t sat day

thung rfii chdc dai 2 niet ..ro qua miii mot con trtus. B6.y giG, chu. con trau mang thuc tin dl#Jn va d~ thtlc ctn. XU6'lg dot each gOe cay 3 met, tili bo di. Chd'lg boa lOu, trou dii ~n r.e#t thiic rln eua ItO. v"~y, trfm. dO. Lam. cecti niio de' iin duac thiic itn. Tol nh i~n., dtry

thitng khong Il'e b] dti: cling khong hi! crii ra.

'If du tren dung' nhu n¢i dung da neu a tieu de - :

..

lam cho tri nao thir gian va l inh hoat hdn .

...

Trang nhilng trarur Oat) cua quyin sach, cluing

tOi da nau, ke thu ldn nhat lam han ch€ kha nang cua tri nao chinh )3 st! r:)p khuon, lU'ai bi'-ng trong suy nghi cua con nguci. Vi v~y, chiing ta cAn co nhtlng

., .. .. ....

bai ~p tri~t de cho tri nao cua chiing ta trrr nen uyi!n

chuyen, linh boat han .

..

Trong chircng nay, cdc cat: hoi se giti p cac ban khdc phuc tinh r~p khuo n trong suy nghi, dbng thai

~p IUY9 n cho tri nao linh hoat hen. Co r~t nhieu cau hoi da duQ'c nhieu ngtmi bict den, nhung mau chat cua nhung cau lloi do la siip d~t nhung cai bdy d~ danh vao dianl yeu trong suy nghi cua con ngucri .

-II

TU xua ta da nghe noi "mat ch6 huang ve tay thi due! cho huang ve dong". D~ giai quyet cau hoi trong chinrng nay, neu chi dung nhirng hi~u biet thong thiro ng se kh6ng th~ co k€t qua thea j muon duoc.

'III

..

M~t 'ch6 huang ve tay, duoi cho chua 1131) hudng

ve dong. Co th~ hudrig letl tren, lurcng xu6ng d~t~ hoac cup sang t rai , sang phai, Nghi ~hu v~y mdi cc th~ vuct ra khoi quan niern thircng tinh trong C~9C

..

S011g va co nht1ng St1Y ;~et dec ciao.

L<1i giai dap cua vi du trsn. ban lla tim ra chu ?

.

I

.. t

II'

I

~

I

J

• t

. ~

I ,

..

~ 41'1

C;\U HOI

..

.

-

- Kho n g can phni dOl1g c],ii. Cui l)~y cua c~~ hoi T~n)l

Ie d sci day xc) qua miii con trau,

I

Co lI1Qt~ con song r¢ng 100 met .

Hai be n 1"2 dXt 1 · .,.~., \ 'B I h

u - ~. lUi ulf.~m 1 \ra 111tt Inh ve .

duo c bi5.c x ie n. '

Hay doc ky cau hoi, hoan toan !th_tjng co cau C!1U nao noi soi day thirng buoc vao g6c cay ca ! Tileo quan ni~ m thuo ng tinh thi ai cling nghi rallg : l.rau t11lfdng diro'c buoc vao gOc cay b6ng day thung, l~p,n da sa vao

c-ii bAy ella cau hoi.

..

(TJldi han : 3 ph; lit )

Hay thlt cac cau 110i k€ tiep CUg chunng nay. '/~1a nl8c b~y vira nghien ngAnl,. se khdc phuc duoc tinb r~p khuOn trong suy nghi, 'I'll do co gang VuQt ra

I

khoi nht1ng suy nghl thong thuong cua con ngt(~i.

Chile ban t hanh ccng !

I

00"'''

,

...

+

-II

B

____ I

..,

~. &0

. -

-. .

.-.- .............

...

** .- •.. III

+

,.-... -

--G

_.....__. - - 11 0 0 rn 7" · - -~ .. " ~- _ ~_.. _ ~ - .-

__...... ~.... ..

~.-. I" · .. ~

~ ,_..-"

, _ _. • ~ _JIlT dUll z-.

F

......... ........... .

---~ J I"'" ~..... 2icl c.,

~--- p& ............ ~

_... ~a.r"-

fP"""

..

..

I I

t

Xav mOt chie'c C3U r9ng 300 met. Di thea dU(lng

.. .

xien tu A den B 13 con du·i1ng ng:il1 nhat.

300m

-

...

. ..

-~

...... - ..

-

_ ..

..

.... -4' .....

..

- .

.. ..

. -

-

.

-

--

..

, A

BAI HOC KINH NGH/~M :

.. ..i

.,

clu. Nen chi co each lain nhu trerl mdi co the phu

hi~ll bi€t thong' thttC111g, nghi rang chiec c'Au chi rOng 10 hoac 20 met t hl khcng th~ nao ·giai dap dung cuu

• •

hoi trerr.

II

t

..

....

J

I

..

,

It

, I

,

, .....

A "

CAU IIOI

..

..

~

Loai dla hat LP co kich t hirdc nhir hinh ve. Dat

• •

dis ha t Ie n may llat, kim may se tu ha t tit ban cfau

., ., t

den ban cudi. Hoi dlu kim n13Y hat di cbuy&n mOt

quang dttang dili bao nhieu ? Bi€t rAng cll trung binh Lrnm co khoang ba duong Yang tren dia hat.

(Thdi han : 2 phtit]

: .. -= :

..,

Khoang 7;5cm.

..

, A

BAI HOC .'<It.JH NGH!EM :

..

-

Khi rnd may hat, b9 phan quay kho ng pbai Iii

..

dau kim rna Iii dla hat. D~u kiln chi rii chuy~n tn&')

...

duo ng' gan nhu dl1C1n,g tha ng va hudrig ve tam git1u

cua dia hat.

Muon tinh d9 dai cua so dUOl1g riinh trong Icrn,

ljlm nhu v~y Ie qua l~ thuoc V80 con so t(n h "0.

-

Ttl cau hoi tren, chun g ta can rut k inh nghiem d6i vdi nhung loai call hoi nay.

II

.

.. .

. . .- .

• •

..

...

.. ..,.

Cr\U 1101

..

• •

tf

· e,i mOt phti ong ngttC1i A R?p gQi hai nguCii con

• •

den bao :

1

"Hai .con cirdi ngira yeu qui cua mlnh, thi chsy

oil

.

(len 6c dao trong sa mac kia. Ai thiing cuo c b6 se

t hudrig toan oQ gin tcli cho ngua ella ngttO'i do. Nhttng day khOng phai 13. cucc thi chay nhanh rna, In. thi

.",

chay cham, Be se don cac con tai Sc dao, dung cap

~ .

Int1 t cua b6 phrin dean va quye t dinh COIl n gira nao

dc' n cha rn han".

..

Hai nbru'Cri con y thea Idi chi bao cua cha cudi

ngira bat dau cuo c thi. Ai cling co ghi cirorig ngua

l;:ti, dudi rinh l1ril1g gay gfit, sa mac nong n hu 10.,ltre, ca hai deu dd song do chet. Vua hie do, co ngttt1i _di

ngang bie't duoc s1.$ vie c, ben bay cho hQ mot muu ke. Hai anh ern nghe xong, thl1C1ng !l1q,ng vdi nhau mo t chcc va bcit dau cudi ngtra chay han S011g ban

• •

che't ve DC dao. The muu ke' aj' 13 gt ?

{Thai han : 10 phtit)

..

...

+

..

HQ trao d6i ngira cho nhau.

N gttC1i cha bao ngira nao ve cham IiI ngira do dtroc thudng. Vi v~y, khi dOi ngira cho nhau, se bien cuoc thi thanh cuoc thi chay dua binh thuo ng.

!

~ "A

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

t

Qua cau hoi nay, chiing ta can ttl rut ra m9t bai hQc : Khorig phai van <fA gi cling chi suy nghi tlt chinh d:i~n met each rap khuon. Can xern xet ca hai mat, cua

van cle d~ co cai nhin toan dian hen,

.j.

• •

Neu I~t ngtf<;tc van oe "ngtra cua ban than den cham", co nghia Ii! "ngua cua d6i phucng den trudc", chi co mo t each 1& doi ngua cho nhau moi 'q phuong

each tOt nhat d~ giai quye t van ae n.vy, .

r •

t

I

11

~

I

t .. ..

! • ..

..

A ...

CAU HOI

..

..

Trong trang sach nay co boo nhieu cht1 viet sai ?

"1

I~IOA Nd DE MA TAN

..

Hoa nd de' rna tan;

Trang trbn de" rna kltuye·t,·

Beo hflP de' chia tan ; Nguai gan de" ly bi¢t .

Hoa thu kliotig ruing de-J phai mau.

Tren. m~t nglfiJi kia in net dau. (Trfch thu tlnh Xuin I)i('t ) .

..

... •

..

~ ,

TRA LdI

..

Chi co mot chu so vie"t sai,

...

Cau hoi 15 lit sai, phai sua I~i cau 110i 16 mdi dung.

- ...

..

BJ.\! HOC KIf.JH bIGH/EM :

• •

,

Cal caln ky cua truye n trmh tham Iii chinh ban tha n trinh tharn lai Iii t hu pham. De cau do, d~ 111l;lC1 s6 tht1 ur lai trd thanh noi dung ella cau do, th(it

I • •

khc ng thi ngJ dircc, Ban ch~t cua cau do' 11SY d§

aanh vao di~m yeu tam Ii ciia ban doc,

Gis di nh co mot nzuci n30 do noi rang : "C6 tll~

· · c

noi kho ng m¢t ai Iii tll~t tha ca". Neu nghi ky tl,l

chinh cau ndi tren lai chinh lit cau noi pIle phan ball than ngtf(1i ndi. That 13. m9t chuyen bet SU'c buon

co m¢t ng11i1i dang nhin mOng cua thieu nt1 tren hinh. N gtt?1i d6 13 ai vl)y ?

I

(11u;-; h~11 .- 20 gidy)

,

I

" .

cinn.

, ... \ I ••

• J

to

, .

• ~

. . .


...
I J
j

..
'.~ .

. ' 4
~
..;.&_ .. 51

t

-

TRA LOI

Tat nhie n, ngttdi do chinh la ban day !

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

Khi doc sach, chiing ta thlfo·ng coi sach la khach th~, vi~c ella ban than lai hoan toan quell bang. Day chinh Iii di~m yeu cua tam Ii con. n guo i.

, • I

f

A "

CAU HOI

...

Tre n mot con doc co hai ngu'i1i rna hoi nh~ nhai dnng cO sue vira d<iy vua kco mQt chiec xe chat day' hang, co n{~ltiJi den 110i· ngUC1i dang keo xe d phfa trudc : :'N gt!di dang dAy xe d phis sau co phtii con cua ban kh6ng ?" N gl1di sy dap : "Phai !- Nhurig

khi hoi ngttiJi con d p hia sau : "Nguoi dang keo xe iJ phiu trudc co pha i 1a ella ella anh khOllg ?. N gtfC1i

nay clap : "N6i taln bay I", V~Yt m6i quan 11~ git1a

hai ngiro i 13 nhu tile nao ?

men han : 3 pi" II )

52

.• ~

'"

••

.... .

,tc-f.. 'T'

-, ~ .:,.;

, ~ "

(' r f ·

1 !, r (

., I··

", .

? .

. .

,

• •

.. . .

., t "

53

Me va con.

,

.

.:..

...

BAI HOC KINH NGHIEM :

. ... .

-

..

Hai ngttai dang rna hOi nh~ nhai dAy xe cho hang

-

IGn doc, trong tlnh huang nay. chung ta rat d~ lien

tut1ng d€n I1Si ngttiti dan Ong. VI c6ng vi~c lao. (l¢Ilg

n~ng nhoc thudng do 'dan ong dam trach, .

Nhirng ngh] ky'l~i thl cilng co rll#t nl'i~u phu nt1 lam nht1ng c6ng vi~c' lao dQng n~[lg 1.1hQc. Khcug ! Du cho trAil the gian nay chi ~6 mQt phu nt1 Ism

cong vi~c lao d9ng-n~ng· nhoc; chung .ta cung khong

..

nen xern thinrng, dfeu do boan toan co th~ xay ra.

.-

. ..

, •

. ~

..

..

• ·

c .

· ..

• •

<0 •

.. ·

• ,

.... ..

CAU HOI

-

~.f6t hom, d' di~m B, .. me cua B gQi di~n thoai

~ . .

cho con ciia minh In. A, d311g d di~In A, n6i rAng 11

~p aan h ne n gQi A nhanh chong IA'y mrdc sOng_ d~n d~ chuan bi cho vie c dd .de. Dua con A l~p. tuc' Illy thung nude chay ?~e hudrig con song de i:fy nude 'den di~m B. V~y A c'an chon dinrng di nhir thl nao ? Dilt rAng Xl.lllg qunnh do khrmg co chudng ngui v~t

fI

". "

gI ca.

i.

• ,

,

(Tho: hen : 4. phiit]

.. .

..

.\

_______ • ..__.--.._a a_ = _.. _

-_a

.-. _ ...

--_

__ aM .- ....

..... d££££liIi

-. .-

--

,_. -

-- -_ .. _

~- -

....... .. :: -

..

-

- _, zae

.... -- ....

-

-

.. -

J

A

I

B

,

"

,

,

• i

55

r I

Muon xep 24 ngu"di thanh 6 hang, mOi hang 5 ngu'di, phai xep nhu the nao ?

..

ChQD dlfl1ng di AYB nhu hinh dirdi (Kho ng pha!

AXB !) .

B' la di6m d6i xirrig ella B qua Y, do eo XB = XB', YB = YB' va :

""/

-----.~ .. - .-.-.-.-.

..

AXB' se ngan hen A YB' .

co nghia 13 :

AXB ng~n hon l\.YB. t'1eu tim con duc:tng rlgAn nllat thi dU'i1ng AXR 13 ldi giai dung nhilt .

Nhung l1eu chon dtfCtng ji nay thi A se phai xach thurig nude nang tr ich di con d\1i111g

B xa hon .. N ghI den!l!cll do, nen

A dii chon die m Y (Ia diem oi ttl bo-

.

song den B !fctn i.1h:lt) di xach mnic,

,

... 1-

CAU HOI

/18 / ,

I J

...---t --

~
;,- ~
. /
/ x
\

A \
\
\
\ y

, ~

BAI HOC KINH NGHIEM ;

Dung vi da . ChQD duoc CO~l dUC111g' ngan nhat rna vQi rmrng ! flay quan tam den nhlhlg dfeu ki~n khac cda cau hoi thai d6 blnh tinh

-

I I I

I

-

trong khi tim Idi giai .tap Ia het sue clln thi6t.

56

I

..

"

..

(Thdi han ." 20 pluit]

, III·

• •

I

1 ,

..

57

TRA LdI"

.

Xep thanh hinh luc giac nhu hlnh ve.

..

.

- ~

ocooo

o 0

o 0

'0

o 0

o 0

o O·

00 00

• •

;."." ;"..

.~. r,:. ~

-

-

BAI HOC I{/NH. ,tlGHIEM :

. . - .

. -

- *&. L P _ •• -...

0000" f

~

OOJJ 0\1 I

,oCOu I

...

Q 0 c' 0 " .,

c: (I a-a » ..

'Gt*OCO.

Otlll)Ct.ttJ I 00.0"60 I '000o"

4tOoottO

58

I

. ,

,

I

\

.

t

II

~ ..,

CAU HOI

<II

,

t

-

.,

C1 mot tru(rtlf! no, co hai be trai xin nhap hoc,

Dien mao, ngay thang nam sinh, ten che t~n me CUR. ea hai deu giOllg nhau. Nhttng khi hoi Int)t trong hat

+

1)6 trai = "Cac eon co phai hai dua be song sinh

kho ng ?" Dieu bat ngd lit ca hai del.l dap : "Khong phui l", V~)- hai ~u be nay co m6i quan h~ nhu the

n80 ? .

,

(Tluii han : ] p.'ult)

..

.

Trong. cUf)C":S6ng hiing. ngBy cua cluing t.a, khi

mU611 xep 6'" hang; thOng thucng' ta nght rang 'each

..

.

xcp nhir hlnh b~!l. N€u khon g ~t bO duQ'c' each ng!11

theng thl.tCrng nay th~ sa khong tni. I?1i dut,1c cAtl hoi trill.

..

59

" ,

TRAWl

Day Ia hal c~u be trong so tre sinh ba, sinh b6n hoac nhieu han nus.

.. .....

,.

, BAI HOC KINH NGHIEM :

f

I

At. ,.

CAU HOI

,

Ban cLqu co 10 cay den cAy dang chay. GiG thOi tAt hai cay. Sau do l~i tAt them m¢t cay nt1a. Ng\tdi ta ben dong etta s6 lai. Nhu the, den 'cay khOng con · .1y nao hi tAt nita, Hoi cuoi cung con l~i baa nhieu cay den cAy?

Trong nhan thuc cila moi nginr], tre sin h ba trd ien thirc te IS. rat hiern, Do 13 16 h6ng trong suy nghi cua chiing ta.

Vi vf!.y, khi tllA'y tre con cung ngay tharig narn sinh, cung cha cung me, flguai ta thucng' nghi ngay

,

13 tri! song sinh. Y nghi tre sinh ba, sinh ben da bj

thay tIle bdi quan niern tre song sinh. Nen khi nghe cau tra lai : "Khcng phai tre song sinh l" chiing ta ben chuyan sang tim nhdng hudng giai quycl khzic.

I

(Thai ho« : 5 phiit)

-

..

I

.., "

rRA LdI

. Ba cay.

. .

Bay cay con chay cuoi cung S9 chay het, S6 den

cay con lai la. ba cay bi thOi tat hie ban crAu.

-

, A

BAI HOC KINH NGH,/EM :

Tam Ij cua con ngui1i, bao gia cung khong muon mat di nhang gi dang co. VI khOng muon den cay bj · t-ll0i tAt, nen khong cht.i j den .,yeu to den giil phut . cuoi. NhU-ng cay. khong' b, tAt Sf! chay het. - Do do, khi doc de cln ndrn chac nhilng dt1 ki9n va )'Au cau cua de. S,! chuan hi va m~t tam Ij nhu v~y bet sue can- thiet.

-

.. ~

62

,

..

t .

I

"..

I

1

t

,

t

I

t

I

t

.

..

\

..

CHUUNG III

,

-

EN '-' NANG Ll1C

• •

TRt!C QU _ .

RENL

..

V{ du : Thhi .ra.rtta, c6 nl(Jt d(Jl quan sri dfrlng ciJ th~ tl{ d4 chinl: phuc nluircg nglti1i a nude lang gi'l.ng cua ho uiz. mung co cua ke bai tr~ stia lpi thimh ell Clla quan. th~ b! (eM th(tp). ell cua nlMc b{J1 tr~ c6 dLtiln.g net nhu' In.~ cai ella s6. Nay c6·nl(Jt nguill thbng mtnb trong quan thf;p til, chi can edt 2 nhOt tren. La ell Ill. stia l~ thanh. ca e/ltl th(1p n1.pt each. dan. gidn. UQ di dang, each Ian: nlui t/ll.~ nao ?

DAy Is cAu hoi trAc nghiem 511 nhan h nhay tuc thai trong suy nghi

cua cac ban ve kha

nang tnrc quan. S«1

nhay ben tdc thai ve true quan khOng .

phai t\f nhiAn co dltqc rna cln phai kh6ng ngitng c6:

gAng va kien tri ~p luyen.. I

Tuy nhien, ng08i sl! c6 gAng khO-ng ngirng VA kiAn tri ren luy~n do, cuoi cung vAn cAn co kha nang quan Bat sAc ben dA to hop cac dl1 ki~n ~n thiet, t \1. d6

giup cac ban nay sinh nhung j nghi mdi trong gi-si quyet van cQ.

..

...

. ..

-

63

M¢t nha tam Ii hoc ngiroi Dire dB lam mot thi

A

nghiern d6i vd i loai khl. Ong treo mo t trai chudi, tren

den tree, d~t canh con khi mo t s6 thung gO. Roi quan sat xem qua trinh nghi ra each l~y duqc trai chuOi ciia khi. T110~t cfftu, con khi chi biet nhdy len d~ vdi lay tral chu6i. D¢ng tac nay cd ducc lap di l~p .lai- nhie u lan, nhun g cleU that bai, No bat dAtI

.

cam thay vo hieu va ngoi len tren thung gO g3i dau

gai tai. 1IQt hie sau, con khi b6ng dt1ng d(iy, nhanh nhau chong cac thung gd len va treo len do dua tay vdi lAy trai chu6i. Qua thi nghie m tr~n, ngt1i1i ta thay phinrng each giai quye t mot van de thinrng den

mo t each dQt ngot, bat ngc ,

~

. Nhttng, nht1ng y nghi do se nay sinh vao (tic nao

..,

thi kh6ng ai co the du li~u duoc.

Tat nhien, ai ciing muon khi gap trd ngai trong cong viec cal j nghi giup ta gd duoc cui nut k.h6 khan den cang nhanh cang tOt. 'l~y, co re n luyen dLi<1C kha nang 46 thong qua true quan cua con ngttili khOng ? Nhung cB.U hoi d~t ra trong chucng nay se lam nhiern vu do. Nhirng cau hoi se gitip cac ban lam chti dircc

. khOng gian, t?p giai quye't nhtrng cau hoi trong khong gian, b..titng tli<;1ng nhdng cau hoi trong 6c giiip phst tri~n kha nang true quan mQt each ht1u hieu.

l

-< .

t

,.

. 64

..

~ i . ~

65

-

A ...

CAU HOI

Trang hinh A co m¢t chu so 4 trong hinh B 'ct1ng co m¢t cht1 so 4 hoa n toan gi6ng nhau (cun:g cd, cung hinh dang). Hay chi ra cht1 s6 4 trong hinh B.

(Thdi han : 30 gidy]

A

8

4IJ ,

TRA LaI

. t:_

Xem hinh dudi day

sAl HOC KINH NGHIEM :

N€u chi nhin bAng mlit thi khd phat hie n duoc chir sri 4 An trong nht1ng ducng net· lien tuc. Cac ban hay xoay di xoay la i quy~n sach, lnn Ittqt xem xet tltng phan dA xem he) phan nao co th~ c6 chu s6 4. Nho trong tri nao chif sO 4 ban cfAu, sau do tai

hi~n n6 tren hlnh B.

-

,

A 1

CAU HOI

..

'"

..

Day 13 mot v~t th~ thOng thimng.

·Hinh dirdi day lit bong cua vat th~ do tao Lhanh

~

ttl 3 g6e dQ khac nhau. Hoi hinh dang cua v$t th~ do

nhu the nao ?

'Thai ho« : 10 giliy)

• • I ,

,

I

t

67

-

I · •

. .

A .,

CAU HOI

., ,

TRA.LaI ·

. ..

Do 18 cii ly giay co hinh dang nhu sau :

...

Trenhlnh Ia mot Ith6i g6 sau khi b] th<1 m¢c etta di.

Hoi thli tich cua khoi ,g6 ldn hay nho hen 1000 cm3.

(Thai han : 20 gitJy)

, A

BAI HOC KIN!I NGHIEM :

,

...

Neu cau hoi ve mat phAng thi ta co th~ tll~ hien

dhy dli trAn giay. Nhirng cau hOi ve· khong gian thi

• •

rat, kh6 th~ hien tren mat phang, Do do can dell kha

nang true quan cua ban thane ~ung ngtti1i d~ hi ~u van <m. Mu6n tudng tinmg hlnh dang eua m9t so v~t trong khOng gian 3 chieu if! di'ell ttlt1ng d6i kho. Nhirng

vttc;tt qua dltqC kho "nay, kha nang \ rt{c quan va khri nang tudng tirong cua chiing ta se dttQ'c phat tri~n them.

I

,

\0 C,.n"

..

..

J

lr)

+

...

'0

~

to

Ldn hen hoac nhd han aeu dung ca. Vi phan 5cm trong hinh khOng bilt 18. phan loi ra hay 16m vao. De 86 ban doc Oeu cho phan do Is lorn vao, tu do tinh toan ra k€t qua tl1~ tfch khoi gO nho hon lOOOcm 3. Nhirng tra lai nhtt v~y chua <fly du.· Vi nhin ki l~i thi ta thay phan ficm lai Ie phln }(ji rae

~

, .

BAI HOC KINH NGHIEM ;

Khi C3U hoi kh6ng noi ro. cac dieu kj~n chung fa can tinh toan mot each cha t che tat ca nhung kha nang co th~ xay rae Neu chi nhin thay nl<)t khia canh trong van em tren, thi trong nhifng khong gian khac se kho co nhirng nhan xet chinh X8C. Cac ban hay dang ttl thoa man rna can tich eire ren luy~n trong nhl1ng cau hoi turrng ttl nhu v~y.

..

..

..

" ..,

CAU HOI

Khong thay d6i vj tri cua? con heo con nay, Ban hay dung 3 dl1Crng thing d~ lam chuang, tach Ii1i tUng

con heo mot. Ne n lam nhir the nao ? ·

....

(17tOi h~n : 4S gidy)

...

..

...,. ,

TRA LOI

Nhu hinh dttdi day,

.

-.;

r

, .. L(,.~-. ·

t":C~

.- -

..

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

I

-

Dung tht.tdc e ke va viet chi ke thtt se co ngay

k~t qua, CAu hoi nay giup cac ban n:ltn rung kha

..

nang true quan trong khorig gian.

I

t

...

A ~

CAU HOI

Hlnh duo i xep bdi 10 que diem. Hay dung them 5 que diem nita r1~ chia <feu die n tich cila hinh thanh 3 phan cung I11nh dang. Nen lam nhu th~ nao ?

(Thai han : 30 giay)

-

...

F ::,,; ......... ; ~! ........... : liIe: : :=: :::; :: :JD

I '

:::: =:.

.:. : =:. -::; lie: : ;:: : 0-: .;:: = ]

• •

..

..

..

Xep nhu hlnh d\tdi .

. 3

a, n6i ttl dlnh que diem a den diGm M, ta dinrc di~~

1 thtl nh~t (P). D~t cac que diem 1, 2, 3. Sau do n6i

3 ~

di~m N vdi dinh aau cua que diem 2, ta du'Q'c diem

!_ tht.i hai (Q). D~t tiep que diem . 4. I 5

3

,

.,:

...

A

sAl HOC KINH NGHI;M :

CAu hoi khOng doi hoi hinh dang cua 3 phln phai giong nhau . Neu co dfeu ki~n gidi han tren, cau hoi se tro

nen don ginn bon. CIlia

kh6a dA rna cau do nay, chinh lil CJ choo co phan

chia .d·i~n tlch theo

hlnh dang .gi()ng nhnu khong ? Neu nam atiqc cOt 16i cua cau hoi, khi chis deu dian tich se

tni nan dan ginn hon,

=- ..... :

4

• •

. .--=:.:=~

---=== ..• ~._:::--: =11---:: :: '

~ .. ",-

M Q

.-

74

1

l

. ~

,

,~

CHuaNG IV

j

.1. , . ·~i -l

..

• .l

i 1

,

i

·

i

J

r. ~

.

,.

V{ du : (J hinh. duat dfJy c6 9 chtim. trbn, Ke m(Jt duimg g(ip

khUc ga'?l 4 doan. di noi lien tfit cd eric ch6m. troll lai vdi It/tau. Co thuc hi~n duac khong ?

Ren luyen tinh sang tao da budc qua giai doan

thl1 4. DO 18. b'Oi dttBng v~

S1.i tien bO cua tri nao, N6i

• •

· den 81.1 tien bQ cua trf nao,

tat nhien khOng nen hi~u Ia s11 kich thich cho mau

,.

_,

huyet luAn hORI1. o di\y

muon ndi den sq thay dOi v~ qt18D ni~m ve each nhin, ren luy~n cho tri nao phat

triOn them, co nht1~g cai .' - ~ :.

nhln sAc ben hen, Vl v~y,' ..

nhung cAu hOi troug chuong nay, neu mu6n giii chip diroc, doi hoi cac ban phai co nhirng' suy nghi dQc ~o.

• •

.

Trong lin ndi d8u, chiing tOi di gidi thieu v6'i c3c ban

phinrng phap ~t van de. CAn co gang van dung tinh thAn ciia phuong' phdp do : neu Ina rQng van ~ thl sao, thu hep thi nhu the 080 ? Lam .cho day I~n, mOllg di, chuyln qua khong gianS chieu, I~t di l~ t l~i t nhin tit tren, xet tit dtt8i ,

75

, ., ,

"

.,

I ~

·

r

~

~

~

j

-1

i

,.'

.~

~

.,

.~

.. ,

• ,

...

...

loai bO mot so dieu kien: them vao mOt·so dieu kienv.v ...

...

Thay dOi each nhin ttt nhieu gOc d<), bien dbi each suy

nghi aeu Ie. nhirng dieu het sire can thiet.

D6i vdi cau vi du ban dau cua chuong Day cung v~y, neu tir dau ban cia nghi den 111n11 vuorig till s6 ~p kh6 khan ngay. Dieu do chang' khac nao ban cIa khoanh vung suy nghi cua minh, lam han che sire tinrng' tirong' cua tri nao, CI1Ang Ie lai khnng co each gi d~ phs bo su' rang buoc do hay sao ? Hay bAt (fau

. suy nghl lai, doc ki lai C3U hoi In¢t ran nun. Sau do, ban se nhan diroc lo i giai drip mot each bilt ngo trong

_ 16i suy nghi ph6ng khoang cua minh.

,.

cAu HOI

. 2

Co m¢t bang giA'y. Khi qua)' ngoi but VaG ben trong khOng c~n qua m ciia bang giay, ve mot net ci Mn ngOOi lhn ~n trong bAng giA'y. Pbii vo nhu th6 noo ?

(Thdi lu!n : 5 phut}

Gi6'i han cua C3U hoi lu "ell! diroc su· dun g 4 doan thang". Nhirng nhung dean thang do co th~ vurtt ra pharn vi cua mot, hinh vuong. Hay xem li1i giui sau day:

He thay 4 di~m In. nghi den hinh vuong, 3 di~nl Iii nghi den hinh tam giac, day 13 dQc di~m ve thi gbic. ella con nguoi. each suy nghi i1~11 ellA su sang U:1o cua

chung ta .

. Dung baa gia ttl rang buoc minh, hay ph6ng tam nhin ra xa, md rQng g6c nhin ra bon hirdng, ban se co nhung suy nghi phi

thuang. Trong nht1ng hie re n . luy~n ve tri nao, cling dong thai tlm duoc nhung niern vui khi . giai quyet cac vall ae hoc biia.

. +

..

I

7i

.

, r· : 76

, t -,"} 1'.1 I. •

, 'T It·

1

TaA LOr Xorin bang giay thanh vong tron lit ve ducc ng_ay.

.... -

"' ...

..

..

,Ai

sAl HOC KINH NGH/~M :

: .... " . . : .,,-

Day Ii! cau hoi ve hinh hQc. Xoan IJ,#ing ~~ay t~:)nl'

yang, l~p tuc X1Jat hien IJlf}t tinh huong bat ngo.

..

...

,

..

" ..

CAU HOI

N gtfdi ta xay met hB boi hinh thai. (Xem hirih ve) gilta h~ bel la cac dinrng boi. DttC1ng kinh Yang tro n lEi 100 met. Hinh chir nh~t n¢i ti~p trong yang tro n co chi~u dai bAng 90 met. Dlnh cua hlnh thoi nam tran trung di~m cac canh ciia hlnh chu nhat. Hay tfnh chfsu dai dl1dng bot .

..

(Thoi Ir~n : 3 plutt]

\

I

'I'RA LOI

i

cAu H6I

,

Dttdi dAy Is 2 tAm bia bdn cila mAt sa 1...~

CO ~ v n D8n nQ.

, m"t ngu'C1i fan Ittqt bAn 5 phat t1 mdi tlm bi

da bHn t~11g nhdng yang diAm nao ? .

50 met.

CAu nay cling khong can dung djnh 1y Pythagore. Ndi giao di~m hai duong cheo cua hi nh thoi vdi dinh ella hinh chu nhat. Doan thang do bang canh cua hinh thai, tire IS. chfeu dal cua dUdng bo). Giao di~m hal duorig cheo ciia hlnh thai chinh In tam dtiC1ng tro n. Doan thAng n6i tren chinh 18 ban

.kmh CUB dlfdng tron. ·

(Thdi hqn : 3 phdl)

J\' 1 f)E

Cau . nay la ere hili ling dung ciia Call hoi 19 Phan tich ban chat ella sir vat roi

. ..

lien tt1dng den s,! v~t khac .

.

D~y 19 phirong phap hdu hieu

d~ nang cao .kha nang suy xet

cua bO nao. ·

••

..

-

,

- ,-

BAI HOC KINH NGHIE M :

,,-'

-ee 2

..

-

...

15 35 60

· 70

...

....

...

81

80

.... ..:.. ........

1 ...

-

TRA LaI

.'

,

.

-

..

r

(De 1) :Di~ln 5 trting 2 phat Di~m 27 triing 2 phat

· Di~m 36 triing 1 phat

tuc 18 : 10 + 54 + 36 = 100

(De 2) : Chi bAn trting 1 phat d 'long di~m 100.

Cac nhat con lai deu biin hut.

.... . .

,

J

I

,

"

t

f 1 j

;

I

,

f

t

.. .

I

I

I

,

..

• (

1

1

~ "'It

CAU HOI

,

:

I

f

• I

i ,

t

t

I

:

I

I

I

~ ~

~IOt vien gach nlnt hlnh ve ben duai. Muon tinh dttcrng cheo XY ben trong ~ch phai do nhu thc~ nao ?

-

-

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

.

(Thai han : 1 phtit}

De 1 : 'I'uong .d6i den giant chi can hoi dQng nao la co th~ giai dap.

De 2 : Thi 110i Hit leo. CAu 2 ciing co th~:' giai dap nhu sau :

·

i

t

• • f

I

i

~-------------- y

- 15 di6m trting 2 phat., 70 di~m trting 1 phat. Nhirng dan gian han van Iii trting 1 phat d' yang

100. ·

..

~

t

f i ,

1

t

i

,

)- ._, -- . - - - _.

/

/ ,,«'

,.._-----~--------, '1, s

--

Blnh thuong, rat kho ban trting yang di~m d git1a, vi v~y it co ai nghi den trinrng hop d~c bi~t nay, rna chi t inh tOng di~m cua cac phat ban. Nhat la do suy nghi quan tinh d ere 1. Thai quen co hie cling lam han che' linh heat cua bQ nao.

I

soLIn

• l

I

..

1

·

t

"

,

TR.A"WI

f

. Xem hinh ve, ta ke tir Y mo t doan tha. ng YB

.,

vuo ng gric vdi m~t phang day vdi YB = 20 em. Sau

.

do do tti A den B (vi ABYX Is hinh binh hanh, nen

AB = XY) Ta do dl.1t;1c d¢ dal ella XY qua AB).

.. -

.

/Ie //1

,,/' ,

/' I 2.0 C.Ol

// I

/' Iy

r

, .

t

· ,

, ,

) l

t •

.

· .

; ~

· ~ • t

I

,

; i ~

, '

f

· r . ,

t

.

- r

20c.rn

..

I

)-~ -

/

.

• •

• !

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

. N6u ap dung di nh Ij Pythagore trong kh6i cht1

'.1 nhat · thl se rat phirc tap, Lam nhtt each trsn chi

din, ta sa do dinrc XY bang thirdc m~t each don gian : va d~ dang. DAy cling la m¢t cau hoi luye n cho he)

..

6c con ngttdi bdt r~ p khuon,

• . ~

"

r. ·

• •

It I q t

; .It .

• t •

A. fill

CAU HOI

• ,

'I're n mot tCt giay, khoe t m(Jt 16 to blng ·dbng tf~n 1 dOng. Mu6n cho d~ng tfen 50 dOng lQt qua 10 tr~n rna khorig phai xd rach ti1 gi3Y thl lam each nao ?

.#

(TlItJ; han : 4 phtlt},

..

Ghi chu : Duong kfnh dong I~n 1 dt)ng 1:1 2Ocm, dung liCl) 50 doog la 25cm.

... ,

" ........ r ........ R_t\ J JOI

Xep dOi to' giey, keo 2 ben rnep gifiy xu6ng d~ 10 trori tharrh hlnh bau due, Nhu v~y, aang 50 se rat d~

'lot qua. .

-

, A

SAl HOC KINH NGHIEM :

• •

V~n de xuye n qua 10 khong phai Iil van cf~ cua hinh _ hoc phang, rna 13 ~n de ella khong gian ba chfeu. Rat nhieu ngui1i hiiu ram hinh tron cua dong tfen 50 IS. mOt "hinh cau". Tat nhien, "hlnh cau" nhu

dOng ti'en 50 se khcng th~ nao xuyen qua 16 giay

trong de. Nhttng dOng tien 50 d day Iii hlnh tron phAng co b~ day khong dang kC;, se fat d~ dang xuye n

.,

ql1a 10 giay hinh bau due lam thee phucng p hap ke

tre n.

..

t

·

~

t

t

t Ao

,

I

,

,

,

!

,

t

3

T

AI •

CAU 1101

..

\

(

DUc1i dAy lEi 8 sqi day kern, sci ng1in c6 dO dai

1

bAng d~ dai sci dai, Lam each nao dA tao thAnh S

~. .

hinh vuOng bAng 8 sqi day kern k~ tren ?

.. ..

(Thdi han :"5 phllt)

,

,

· ·

..

I

~

·

,

..

\

( \ ,

,

~

·

I

t ..

..

I • t

'fR.A LdI

Nhu hinh bell dudi.

..

..

• A

sAl HOC KII'IH i'JGHIEM :

• •

Nbs etta, pho ng DC, ctia s6~ esc v~t th~ xU11g quanh ta thucng 13 to hop ella nhung duO'ng thang ngang va doc, Vi v~y, khi noi den hinh vuOng, ngiroi ta d~ nghi den hin h vuong 410 bdi dttdng ngang va doc. Phan Idn ban doc dii xep cdc day kern "thea chieu

.ngang, doc d~ tim IC1i giai drip. Tat nhie n, chung La khong th~ phu nhan de di den ket qua dung khong th~ bo q~Ja giai dean nay. Nhirng nhit do, chiing ta ~4 ran luye n tll duy cua minh tit nhung dl1dng ngang,

· doc chuyen thanh nhilng dirong xien.

,.

A ..

CAU HOI

Bo dan con va coo Lili di dao, Con va ch6 Lili di trudc, sau 10 giay IJO mdi khdi hanh, Khi b6 rc1i khoi nha, thl cho Lili chay th4t uhanh v'a huang cua bo . Khi chay den chan bO, no lai quay ngiroc ve hudng cua ngtto! con. V\Ja den chan cua ngttl1i con 110 h~i quay nguoc ve hudng cua b6. ell nhu the· chay 1111lt dong h6 qua tric. Gia stt toe di) chay ella cho Iil 5 tnet/giuy, tOe dO di ella be lit 2 tnet/giay, toe dt) cua con Iir 1 met/giay. Vf).y khi be du6i kip ngu'Cti con t hl cho dd chay n19t donn dlidng dili bao 11)li~11 ?

(Tluii IIC!" : 15 p'"II)

..

T

,

L<1I

50 met

. ~

N€u bAt dau tinh tu khoang erich con chri Lili

chay ·tt:{ ngtti1i con den b6 .19. bao nhieu, r~)i khoang each cho Lili chay nguoc lai huang ngttl1i con Ii! baa nhieu. Nhu v~y van de se trCt nen rat phirc tap,

N~u chuyen huang nghi den viae tinh thdi gian "

b6 duOi kip ngiro i con thi Call hoi tre n se trd n~n het sue den gian. Khoang each ban crau giua b6 va con III 10 met. eli' maio giay khoang each do se rut ngan 1 met. Nhu v~YJ can 10 giay, b6 se du6i kip ngirol COD. !6c de) chay cua cho Lili la 5 met/gi:1y. Do do ddp {in hi 50 met.

sAl HQC KINH NGI-IIEM :

co 2 rnau ch6t d~ giai quyet van dl tre n : ~rot

~ ~ .

la, chuyen doi vi~c tinh kho:ing each bAng erich tinh

thai gian. Hal In loai trt1 phuong hirdng trong khi

tinh khoang erich. ·

, ,Ai

I

.i • ,

'I •

· t

I

,

..

J

i I

·

I J

~ 1

CAU HOI

-

~

t

• ..

...

+

~

N gUC1i hoc tro t~p lsi thuysn boom noi :

"Du lJiet rang thuyen buon cling co th~ chay trong khi gi6 ngucc. Nhttng hOm nay thl)t khOng may. Vao: dU.11 g vung hoan toan khong co giG, lai ching mang mot cai mai cheo nao ca. Cling may thay, dong nude chay xie't da dua t6i thoat k110i canh nguy hi~m. Liic fly, ngoai lai thuye n theo dong nude xiet ra, canh tttqng

bfiy gii1 th~t khung k11iep I".

· ·

,

,

,

I

,

I

~

• •

~ I

Khi nghe n6i \T(ly, ti13Y giao bao :

"Du noi r~ng trong"tr~ng thai hoan toan khong co gio, nhung neu biet xir tri linh heat trong hie d6, se co th6 di nhanh hen khong phai chi bang sue nucc

chay xiet".

i '

.~

,

t-

Co th~ nhu ~.~y khOng ?

(Thai h'!'l : 5 phtit}

-

V{ df.!. : Co 3 ngU:hi dan ong x~p thanh hang nhir hinh: ve, nl~ cung humig v~ phla truce. A nhln. th~ lung eua B va C, B chi nh.in: th6y lung eua C, cOn C thl khong

thfiy A ua B. ·

Trang di'eu kien nhir vf8, sau Ittng m6i ngt.1O'i t~t mot cai nc mau trAng hoac rnau do, rna ban than tung nguci khOng dttQ'c biet. HQ ell! bie't ~ng trlng s6 no do Iii 2 cai, COIl no trAng !a 3 cal. C6- m~t ngt!iti no hoi anh A, co dean dmrc mau no k6t tr@n It.tng ciia minh khong ? .. ~ trs ldi khorig biet. Ngt.1i1i ny· tiep tuc hoi B bo.ng cnu 110i nhu A. B cung trn ICti n hu A In

khorig . th~ doan biC:t dttgc.

t"$.

Nhirng sau khi nghe nhirng cau hoi. dap dOl vdi A

va B. C dii doan dtt~c mau no tren hrng cUa 'minh ?

,

V$y ·C da suy luan nhir th6 nao dA d08n biet mau

..

no tren lung cua mlnh ? Va no do Is mau gi ?

4 ~

Giai doan thu nam cua qua trinh pb8t triAD tinh

sang tao Iii b~i dtJdngkhA nang suy l~n. SAp xep cac dt1 k.i~n va dfeu kien cua cau 110i, tit do dinh ra mQt hUUlig

suy l~n dung. Cling co thO phrit hiQll quan ll~ nhAn qua ~n trong eau ho], ttl do tim ra lai gidi, 811 ~P. l~'n tri

TRA LdI

., CO th~ dttqc. N gtfc1i hoc tro nay mac met sal faIn

Ian. Vi tr'ang thai kh6I1g gi6 chi xay ra doi ''1ai vat t,hci

Gi6 nay th6i tli triroc m~t den. V1 vav trong khi

n 0'11C! ., ~ " • v ~ I

0 .... '. C gto t4.u},'en bubm "c!n co tl16 di f'huveJlltt"'ll N "'- , 1

kh ' T,' • , " .I - • 01 caCll

ac, J.ql. ri'-:1ng glO n guoc chieu, thll}'Cn buom ~6 tho

chay xlet. -

,

B.41 ,'-IQG KI/'JH NG!-l/~ }1,'1 :

tI m ra 1 a·'" d'·" "' . , ". b

1 giai ap, t hi ljg'11dJ do tIl;) t :a m A)t , gu' ·

"J:~ , · l ~ .. 1 (11

CO ca U 0 c·" t «-: T ·

_ suy ~e ,:ot. ~ong t rr~ng tllai kh(~llg co gio

tJen h(» het sue Ian cua ho nao,

.~

)7

CHuaNG V

REN LUYEN vE KIM NANG

., .

SUYLUAN

..

,.

nao nhir v~y lEi m~t budc t$p luyen ca ban khong th~ ·

chung.tO_nhUng nginri co OC sang ~o phongphti thuong co j thich v'e ti~u thuyet suy luan.

. rrc3' lai cau VI du tran, C de suy lu~n nhu sau :. '

1. Gis sU' no tre n lung cda mint! Ia mau do.

2. Nhu V?y A se nhi n thA'y Ild "B" va no "do".

3. VI toan be} no do chi co 2 cai. Neu tren lung B Ii! no do thi A se bie't ngay minh la net "tra ng". Nhirng A lai tra Iai khorig bie't.

.

4. M~t khac, B nhin thay C k€t no Itdo~, rna Alai

tra. ICli "khorig dean biet duqc" thi B se suy ra duoc

minh ke't no "trang". Nhttng B S3U khi nghe A tra IC1i, l~i cling tra lC1i khong hilt,.

5. nreu d6 chung to B khong nhin thay no "do".

CO nghia Iii gia thi€t ban aau cua C la khong dun g.

· 6 .. N6i each khac, tren lung ella C k€t no' rnau

"trarig" .

MQt cau 110i dUdng nhu khong th~ tim ra loi gial,

nhirng n€u biet v~n dung 6c suy Iu$.n, thi vAn tim ra du'Yc cau tra lai. Cac ban hay th,} Uti suy luan cua minh bling nhung call hoi kl tiep trong chuong nay !

...

_.-

I

cAu HOI

N C1i me dAn dda con gai xinh dep _l~n tau hoa,

ho n i. d6i di~n vdi hai ngu'Cli dan Ong. MQt ngtti1i da trAng, m¢t ngttdi da den. i tau hoa chay vao d\tClng hlm, tren tau bOng m«t di~n. Xung quanh t6i den nhir I mire. Luc fiy a p hia chO n i cua 4 ngtti1i bOng phat ra mot nu hon : "Ch6c !" Sau d6 l~i ngbe th~y ti~ng

• •

tat tay : "bop l". MQt hie sau, den sang l~n va b6~

ra, vdn tiep tuc CllQC hanh trinh cua mlnh. Nh1.1ng

ra ban nriy. ·

bi ngiroi khac hOn ben tra dua bAng c3i tat. Nhirng thQ t dA ti~n, mQt trong hai gri dAll Ong nay phal .. co

mot ngttai da hen co ta .

xu, dam hon l11y me, nhung me cling khOng nan tat,

• I

tai hiin .

i

I

I \

,

I J ~

~

·

f

...

...

J

f.

• ~

~ t ,

f t t

l

I

t

~

,

t

..
.t:
t
i
t
t
I
"

..
..
..

, !II :t

..

Tll$t xui xeo, quit lam cam chiu .

V~y. s« thQt la nhu the nao ?

!

(Thdi II~n : 10 pl.,u)~

95

N gttC1i da den tt1 hen vao ban tay cua minh, _roi

. ,

sau do tat \·8.0 m4t ngUdi dan ong da tra ng.

I

I
I
t
,

I
~
,

.
1
t
~
,
..
.
, lI-
I •

sAl HOC KINH NGHIEfli :

~ -

DAy Iii mot vi du tot de t~ip suy xe t rno t each tuiin

ur mot van de ... Dau tie n, hay xdt xern ai la ngttui bi

. ,

hen ~ Tir suy nghi cua 119, co tll~ kh~ng dinh r~ng

khorig co ai trong ho la 11g11di bi 11011. Do do, chi con lai ngl1ai dan ang da den thoi .

....

Cung suy lu~n tuong tt.!, ngtti1i danh cai tat van

18 ngll'i1i dan Ong da den. Tu do, ta co C3U tr:i lUi

"

dung.

..

A ..

CAU HOI

~IQt toa nhi! 10 thng co trang b] thang may. A d thng thtl 10, thti~ng mc)t minh di ra ngoai. Co mnt dieu th~t ki I~, moi khi XU611g l~u, A baa gid cling

dl b~ng thang may. Con khl len lhu thl lal khong dung thang may. M6i ran tl·O va, A _th\tCtng den gan

.....

thang may tang tr~t, dua mat nhin xung quanh, den

khi khang d] nh khorig ai chii y mlnh, mdi lnrdc chan

di len cAu thang. Vi sao A lai co hanh dong ki la

nhu v~y ? :

(Tlzdi han 15 phtit)

·

· I

~

i

..

~

,

I '"

,

t

..

~

I

,

... ..

.., "

TRA LaI

..

..

..

A 1£1 difa tree

..

may, nhirng lai vdi tay khon g tdi d~ bam nut fau 10. 'I'hay khOng co ai cr xung quanh d~ nhc ho barn nut, thi danh phai di b¢ lenc~u thang v$y.

sAl HOC KINH NGHIEM :

Khi nghe noi : "Nha d tAng 10", ngttai ta thucng . nghi den do Iii m(lt nguoi Ion. Day la crii bay thir

~ ..

nhat. Cal bay tiep thea 13': N gtti1i Ian thi khung co

ai kh6ng bie't . bam nut thang may. VI the, cac ban

khong nen lam han che ttl tl1dng bOi kinh nghiern song va nht1ng kien thuc thOng thtnrng. Can ren luye n each suy xe t van cfe ttl nhieu khia canh.

.. t

A "

CAU HOI

..

Tren ba ~c tharn, _ tuy6t . p~hu rA't day J hi~n r~t ro nht1ng d~u chan cua m¢t ga dan ong va bl6n mat CJ cuoi bC1. Tat nhien ai cung nghi rang nguCli (jan ·ong

do nhay xu6ng vu«. -

Nhirng ngay horn sau, (j mot lang gan do,· !lgtioi ta I~i nhin thay ngttai dan ong nay. Nen gl.ai th(ch

chuye n nay nhu the nao ?

(11tdi hqn : 10 ?}'~it)

....

- ..

t

t ,

~ I

..

I

(

)

;

I j

,

..

,

~ ~

• t I

t

t

~

t

t ,

.

~

I

1

I

..

f

N guai dan eng nay vi mOt Ij do nao do phai gia va nhay xu6ng V1/c. Roi sau do di trrr v~ bang each nhir hinh dudi day, d~ khoi d~ lai da'u chan. ._

...

.," ' .. ', . . ' ,

, , A

SAl HOC RUT KINH NGHIEM :

Chan III cong cu dung d~ di chuyan co th~. Do Ii! eel sO' d~ lam bAy cho cau hoi nay. N6i each khac, chieu hirdng cua mui giay co th~ xac dj nh hirdng dung cua ngirci do. Nhung can cll vao do d~ xac djnh hirdng di thi rat kho va khOng dang tin ~y, Call hoi 113Y chinh lit mot minh chung.

+

-

-

...

A ..,

CAU 1101

"

Mu6n xac dinh ben tai nao diec, phai lam each

nao ?'

(1110; han _- 5 plult]

,

,

I

t

,

"

..

Cling m¢t hie n6i hai cau noi dai co 56 ti€ng rrhu nhau nhttng y nghia khac nhau vao hal ben tai cua !1gt1CJi .dd. N~u nginri do thuc st! b] diec met ben, thi

cau noi vira nghe. Neu ca hai b~n a~u khOng diec, th~ l~p I~i day dll cau nail

..

~

I

A ..

CAU HOI

,

, to

~

J

M¢ t hQi vien luon luon noi doc cua "CAu lac b¢ noi doc" vn hai ngtfoi khd nghi da b] can h sal bAt gill. Can h sat dang dieu tra .ct~ ·biet met trong be ngu'c1i ai

la hQ'i v ie n cua "Cau lac bo noi doc" ?

DU(1i day III Idi khai cua urng nginri :

A : " .... " (N gtf<1i dieu tra so y, khorig' nhd ll1i khai ella A).

.

BAt HOC KINH NGHIEM :

i t

LUi giai neu khong hoan toan phu hop vdi dap an cung khong he gi. Dieu quan tron g )it cac ban can re n IUY~11 each suy nghi linh heat hon, 'I'ren thuc

t€~ sa co nhieu cau tra lai hay hen, dQc dao han.

,

• •

..

B : "A dc#n gid nay vtln tt! cho rfln g : "T6i 18 h¢i vie n cua cau lac hi> noi doc". V~y thi ro roi. Toi khong

"III

phai lu h¢i vien cue Cfiu lac b9 do l". ~

i ·

t

I .

~

I

t

r

\

C : "Khoug dung, A noi - rbng : 'TOi kb6ng phai . h¢i vie n cau lac bQ noi doc". Bin than tOi cung khOng

..

phai hQi vie n cua cau lac be) do". ~

V~y, ai- Iii hQi vien cua cau lac hi) noi doc ?

(Thai h~. : 20 phut )

4 ,.,

CAU 1101

"Ttt tre n dem xu6ng 13 13 hat, tlt tre n d€m xudng

den crilia chunj; qua phai hoac qua tra i deu' Ie 13

r:

nhe ! If

• ~

B 1£1 h6i vie n cua Cau lac ;)0 !Joi Jor.

~

I

..

Suv luan tv cau n6i etta ~~ se ro. Neu A lil hoi v ie n

. ~ . .

ella Cau lac be t hi J\ se ncii doc. Liic do, c hdc chun .i\

- " • (' if i~~. • k ... 1 ' h .... · · ,. ., .... 1 b A -t' i7

se nOl: i ot _·nrJng ia ~}l vte n cua cau I<;lC y ( ... 0.

N giroc lai, neu A tll~ t su' khan g 10. 11(> i vie 11 CUD. cau lac bO thi A se noi that ; "Toi kho ng phai hoi v ie n

·
-

-:.
~
}
~
t lai
I
I
..
~

I
I
t
t
~
I
·
~

~ cua cau lac b6 do".

N h "J.. " ~.. .,. ". 1 " .. -

l. If '''~YJ trcng oat elf {10C.11 cann nao, i\. cung

n6i : "T6i kh6ng IA hoi vie n cua cau lac b<J do".

Ttl do, chti ng ta SU}- ra B l~l ~~e n6i doc.

oil

:\19t t hieu phu yeu cau mot ella hieu vang tu sua

ma t day chuye n . co kha m hat t rai nhu hinh ve.

Trude In~ t chu etta hieu, co l~ P di I~p lai :

. ,

• •

dem lai nhirng khong phat hie n thieu mat 2 hat trai

~ '~

da 'fC n t.fim tro ve.

·

II

, ~

BAI HOC KINH fJGl-!IE;W :

.. • ..

" ,

~

J

·

f ...

~

t

J ,

~

,

the nRO d~ lay m~t 2 hat trai do ?

Mau chat eua van d-t ·"H n C}; n. dc·n kh:i nfi n g P h:l I' tfch va SU)~ IIJ~n. Nell kho ng C.O kha 11tl11g nhir V(ly se rat kho gi3; Qlly6t van ae.

, t

,

~

,

i I

10-1

(Thai han : 1 0 phtil)

I

I

(05

-

~:

..

Nhu hlnh ban dudi .

..

Trttc1c do, denl tlt tren xu6ng d~n hat thu 8 dii tach lam hai day, nay da alta lai tach qua trai va qua phai k~ tu hat trai ·thti' 9. Khi dem nhir }ai ngttl1i thieu

phu da n6i thi khOng co gi thay dOi, .nhung thuc te, tu 23 hf1.t trai nay chi con l<;ti 21 hat.

..

, ~

BAI HOC KINfl NGHlt.™ :

• •

.. '}If

. ~

Con so 18 cong cu tu duy tnru tircng. Neu ta loai be) j nghia C\1 th~ cua st! v~t rna chi tin vao nhung con s6 thi qua that Ia nguy l1i4'm. Tlt cAu hoi tren la mOt bili hoc rat

..

ro.

..

....

..

..

..

..

..

106

..

,

RENL

,

SAT

.

r

I

..

V{ du : Klii tJa l1UiJC tit trong choi ra; n~n d6 bdng each nao

..

La nhanh nlui: ?

1. L(tl nguac ni i ~ ng chai :luting I dl ye n,

2. L~ nguac mieng chai xuong, d6c manh. thea chi~u tlldng diing,

I

3. IJ~ nguac lni~ng choi xuting .roay oon.g trona

Giai doan 6 la giai doan ~p luyen tinh linh hoat cua tr i nrio, luye n t~)p thai quen chii y nhisu hem cac

St.! v~t xung quanh, (Ii vao quan sat mot each tl rnl d~

narn ctttQ'C ban chat va y nghia ella st! v~ t. --

Vi du tran lay ttl chuong trinh truyen hinh, gnip cac ban tllay duoc tam quan trong cua viec quan sat.

V·~y cau tra liIi cua ban lit gi ? Hay thuc hanh 01 tbi se ro, Tat nhien phai 18. C3U 3.-

Dieu nay co lie n quan gi den kha Dang quan sat? Mc)t nu hoc sinh cap 2 da tTa ICti dung cau hoi va . noi rang: "Ngay thircng, t6i dd chii j de'n ~n rtra, Khi thai nude thi d noi mierig thai nude, nude xoay thanh von g, to i khorig hi~u Ij do vi sao, nhirng

den khi van dung d~ d6 nude tu chai ra, thi tOi da hi~u : chinh nhung Ian quan sat do dB: gnip tOi khong it trong khi giiii quye't cac van de trong cuoc song",

I

i

I

t

i

,

t

J t

t ,

I ~

I •

I

t

l

i

~

-

t

I

j 1

1

,..

~

~

I

1

..

f

t

I

I

..

101

A .,

CAU HOI

Chung ta da danh m~t kha nhieu Rin nhdng gqi y quan trong thong qua quaQ sat s'l v~t trong cuoc s6ng hang ngay,

N g11Cti phat minh ra h~ th6ng thdng hoi trong xe hoi: cling tu mot gQ'i y doc tlt mot ky st1 ciia tCr baa, S8U do anh ta da nOi danh khAp noi. M¢t hom tinh ca, anh ta dQ-C diroc m.,t mAu tin dang ve "mot phrit minh may nen .hoi tir viec pha da d mot ham rna". Sau khi doc mAu tin tr en, anh ta nghi ngay den viec lqi dung sue nan cua khOng khi d~ ham xe hoi. VA anh da thanh cong trong phat minh do.

Tin tuc ngay hOm do, tin rling co hang van nguC1i cung d9C, nhirng ngttdi co kha nang !lAm dltqc cai cot lei ella van ae, nghi ra nhung thiet k€ mdi thi co mot ngirci. Ban co nghi rAng ban cung se trd thanh mot con ngtti1i n hu v~y khorig .. ?

To i co hai ngtiC1i ban grii. Co A d phD A, co B a tan sd toi lien den ngay ga xe di~n d6_ den thorn mc)t trong hai ngirci ban gal cua Wi.

Xe die n den pllO A va ph5 B aeu kho i han h d cung

toi se di chuyan xe do. Nhu v~y, so fan g~p co A ,.-a thl 9 fan xe la i do tai ph6 A. Vi sao v~y ?

..

-

(71,0; han : 20 pluit}

- .

VI thd'i ginn khai hanh cUs. chuyeri xe di ph6 B tr~ hen .chuyen xe di pll0 A 1 phut, Do do, co h¢i len xe di~n di phd' A ra rang nhieu han cd hQi di ph6 B.

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

Cuoc s6ng xung quanh ta cling thucng cung cap cho cluing ta nhieu du lieu va nnieu van de quan trong, Chung- ta cung tllt1dng ~p phai nhilng cau hoi nhir v~y trong cuoc song hang n gay, nhirng lai it co ai chu y den.=' Cau hoi trAn chinh la m9t vi du nhac nhd chung ta quan tAID den van ere nay.

..

...

..

~.

cAu HOI ·

..

II

oil

chi giup di~m sai ram do.

{Thdi h€!11 : 35 gia.v)

..

..

..

.. .

=

...

..

,

..

Quan sat ki cac dau chan ella gfiu se phat h ie n dfeu nghich Ij : dau chan phai va dau chan trai da bi

sai IAn d git1a dUdng. ·

, ~

BAI HOC KINH NGI-IIEM :

• •

..

Can nhay ben trong khi quan sat cac h ie n tuo ng.

Neu nghi ngil' diiu chan co vA'n de t hi phai ell ~ u kho xem xe t. Day curig Iii mQt phucng each giai quye t

van de.

Khi n6i hin h ve co sa! fam, ni cling se co y t huc di tim cai sai trong hlnh ve. Qua cau hoi tre n, chiing ta khong nht1ng chi h9C diroc nlurng dfeu trong ldi giai. Me quan tron g hen la ran luye n thai quen quan sat th~t ki bat ell hie nao, hien t.uqng nao trorig cuoc

song hAng ngay.

D~ phat hie n diroc nhung van efe sai so t, bat hop Ij trong cU9C song, khcng phai lEi m{)t van ae don gian. CO dircc kha nang do, can" co s,! tap 11Jy~n

thuC1ng xuyen va lciu dai,

..

A .,

CAU HOI

,

-

~:

III

-

Chup lai tam anh chiac ba nh xe dap dang chay, ngiro i ta thai· phan tren cua banh xe kho ng .rd. Vi

..

sao?

(Tluii 1t~11 : \0 phtit}

. .:.. •. -t _.

~' i "

Phcin re.n

..... ---... ~

.. ' .,. ...

I .~

• •

t ,

,.-a G£ •• 41_

\~--

--

.....

·6 ....... ~.~.-.,. _.

..

... -

-._ .... --'

~

/

Ph~~ dl/d;

...

..

Du xe dap hay xe hoi, khi di chuyen tdi thl brinh xe sa tint! tien va phia trudc. Do do, phan tT~n cua banh xe A (Xern hlnh) se di ~huy~n t\l A den A',

B den B' (ph~n dudi cua banh xe).

..

BAI f-iOC KINH NGHIEA1 :

• •

..

~ Ddy thirc t€ chi la cau hoi "~ quj tiell rna thai.

Cac ban hay tir kiem xern ban than da chiu :tll0 suy

nghi v~n oe nay chua ~.

-

... - - ~

A
.a- -CIII
&
,r' "

• ';"', ,

'" \
<,
, -,
I •
,
0 B 0 A
.. ..
. / I
/
I
/
..
ttJ'
U2 f. . - •
I B

..

,.

"

A ~,

CAU HOI

quari den rno t "van- nao 00. 1vlttCri giCr t6i horn do ..

nguCri in tren v&ch gi'y". :

Canh sat hinh su M khi nghe cac lC1i khai tren

nhan 1:¢i sao T" Vf!.y, canh sOt M dii nghi nhir th€'

nao rna co klt luan nhu v~y ? ·

I

j

f

t

I

,

I

I

..

..

II

-

. (Thoi II,!" : 20 phut]

,

,

G VII

TRA LOI

Chi co mot ngon den treo d giua .phorig thl bong coa rno t nrudi lam sao co th~ aong thtri in trcn hai

• b ~

vach cua can phong ? o phong git.i'a, chac chan 10 co

hai nguci.

..

III

\"( du : Co nl~l o] kllOch nuac ngool d~n mua 7000 tftJng tran

chtu: -tf)i nl(Jt ti~nl ciuu: boo. tJng kh6ch dua cha chu ' tiem. to gifiy bac 10000 aong. VI khbng co lilA le, n~n' chz1 ti~nt phai sang ti~m giay b~n canh. di d6i ti~n le ua tl16i lai cho khtich 3000 cfOng .

Sau d6 p/t61 gl6c glay 1 0000 eto'lg La ti~n gia, nbung kllOch dd tron miit, Chzl tiem. chtu: biu: danh phm.

boi thuimg -10.000 clang cho tiem. giay. V~y t61l8 sti ti~n t6n t/ltit cua chti tiem. chtu: bau La baa nhilu 1

..

Gia tr.i t{)n tlttit elia trail chou V611 tinh La 7000 cIOng.

...

sAl HOC K/~JH NGHIE~f :

• •

. ~ .. .... -..4

-., ,.

" t

... ' ...

..... L

7~r:~

~ .. f "

.I:;. ••

'IA·~ -, .. "

• .... l1li ...

... ", ...

:t "! £

,. ..........

-' t Ito e

" .....

# .

- .. ~

t{f ·

_. .

...

t ..

" .

Gan nam ducc yeu to chinh (!~. gia i qllyet. mot

vill) tie. NriJll duoc "eu to

. ..,.

chinh thi se" co hudng

giai quyet. van de dung dUll. o ca t1 nay J call q lin n tarn llell \Teu to nzon Lien

.... ' .......

treo d gi (13 phon g. Ttl do,

ta se k ho ng k ho ti m ra lifi gia i do. p.

Giai doan 7 ]3. giai dean ran luyen khd nang phan

tich ella nao. .

Trude t ie n. can narn duoc cot 16i cua vA'11 u~, ttl d~t minh trong tinh huang co van ae, thl mdi cam th~y hung tl. Li khi g~p phai nhiing v~n. ~ hoc bda . Sou do chung ta cln s:1p xcp eric da ki~n thea tinh chat rierig cua tung van ae. Kam vt1ng ban chat ella cau hoi, ke't hop nlnfng kien thirc san co va nhdng kinh nghiern da qua, dung phirong phap so sanh, phAn tich d~ tim ra lC1i giai.

~ ... ....

..

..

Hay van dung quan di~m tren day d~ xern xet vi

..

du d d8.u chinrng nay : ·

-

'9

Dau tien, ta xet m6i lien quan git1a chu ti~m chau

117

116

.

bau va vi .kbach n1.1!1c ngoai. N gu'di k hach nay lay Initt .>.

m¢t lucng tran chau tr] gia 7000 dong va 3000 dOng tran ··m~t, gia tr] Mng c¢ng Ja 10000 dOng. Tre n t huc

te, vj khach nay khong co tra m<)t oO"ng nao C:l. Co nghia 18. hAn duoc IQ'i 10000 dbng, con chu ti~m chau ball thl tOn that 10.000 dong.

do, p han tich rno] li~n quan giua chu ti~ m chau bau va chu ti~m giay. Chii tie m chau bau mucn va sau do tra lai dung 10000 dbng cho chu ti~m giay.

· 1

Do do, chu tie m giay cling khong b] ton t.hlit.

..

Con chii tiern chau bau thl sao ?

Viec th6i lai tr~n Ie la vi~c cua chu ti~m chau bau vdi ngimi khach nude ngoai, nen khorrg lien carl den ti~m giay,

Tom Iai, chi co ngu'di chu ti~m chau bau bi th ie t thai 10.000 dong rna thai.

CAu hoi xem ra kha phiic tap, nhirng qua sap xep ,,·A phan tich thi lai trd nen dan gian han nhfeu,

Ran luye n tri nao bang nhilng cau hoi nhu v~y .

....... 8 nang quan sat sl1 vat, hien t~lQ'ng cda cdc ban.

sa dltc/c nAng len, dAy chinh Iii cd sci d~ nay ra .nhung y kien hay va sau sAc.

...

"

I

1

t

i

,

.

...

. .,

CAU HOI

.

, ..

f

co 8 v~t cu ng hlnh dang. Trang d6 7 cai co trong It!Qng bang nhau, cal con lai hoi nhe , Dung m¢t c3i can dia dA tim ra v~t do. Nhtrn g chi ducc can 2 ran. NAn can nhir the nao, ?

(Thai JI,!n ; 30 p/ll,l)

1

· Lan. thii nhiit : Dat len hai ben dla can, mOi ben 3 cai, se co hai tI'u'dng hop xay ra :

A iIf

CAU HOI

Truong hap 1 : neu can thang bdng, thl mot trong hal cai con l~i d ben ngoai se 18 vat nhe. Ta d~t hai cai do len dla can se co IC1i dap.

Truan g hfJp 2 : Neu can khcng thang bang. Ta lay 2 cai tit trong 3 cai c1 ben dia nhe han d~ can fan

thii hai, neu fan can nay thang ban g, thi cai nhe han

chinh 13 cai con lai.

..

..

Day la cau chuye n xay ra d m¢t nha tro, 3 c~u hoc sinh ncp mOi n giml 1000 dbng tfen tro cho nt1 phuc vu vie n , Khi nu phuc VV vie n dem n¢p 96 ti~n

tre n cho ngtro i quan ly thi anh nay n6i : "Chung n6 Ia hoc sinh, bdt cho 500 dOng". N6i xorig Ifen lay 5

tit 100 dong tra lai cho chiing. Nt1 P~l}C V1t vien tr~n

-

diro ng di ve pho ng tir nghi mng : "3 ngirci chia 500

Gong se kh6ng dong cfeu". Nghi the nan cd ta da lay 200 dOng bo vao tiii, roi sau do tra cho mdi ngttdi

100 dOng. ~

Nhu vay, nl0i cau hoc sinh tra 900 Gong, tang c¢ng trn 2700 (tc)ng. S6 tien trcn c¢ng vdi 200 d~ng b] cO phuc vu vien lay di se la 2900 dOng. V~y so vdi 3000 dOng trudc do v~n con thieu 100 dOng. V~y, 100

dong thieu mat d dau ?

l

...

--

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

Muon biet dircc trorig hrorig cua vat th~, can dem can mo t so hrorig do vat nhu nhau. Can v$n dung phucng phap tach doi, tach ba d~ can dan va loai

trir nhirng v~t th~ bang nhau, d~ tim den k€t qua nhanh.

(Thai han : 20 pillit)

III

..

,

.. ..

I I

...

..

Cach tinh toan nhu V?y khOng blnh thucng. S6 tfen tra_ sau cling cua 3 cau hoc sinh la "2700 d'Ong~ SO' tfen .200 "Gong ma cO phuc VV vie n Illy m~t pha! tru trong 86 tiAn 2700 dbng nay. co nghia la 86 ti~n t huc ~ vao tay ngui1i quan Iy chi co 2700d - 200d - 2500d.

Con cong 200 dOng V80 2700 Gong hoan toan

khOng co y nghia gi ca.

t I

..

J

I

I

..

A .,

CAU HOI

~ .

oil

Co mQt kh6i IQp phucng dlt<1c son den t(t c8 cac " mat, sau do dung dU'ang ke trAng chia cAt kh6i l(\p phuong thanh 27 khci l~p phinmg nho.- Hoi co baa nhieu kh6i l~p phurrng m6i loai phil hop vdi tltng .di'eu

ki~ n sau day :

1. 3 m~t den .

2. 2 mat den.

.

l

...

1 t

,

t

~

-

-

3. 1 mat den.

t

,

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

4. Hoan toan khong co m~t nao den .

..

..

Khong nen b] rang buoc bdi con so 3000 d011g trirdc do. Nen tinh lai la moi ngU'ui chi nop 900 d()ng. Nhu \'$y "Sa .khong lien quan gi den con 86 3000 .nua .

~ ,

!

t

[Tho! han · 15 phtlt}

..

..

...

...

oil

. .

I

A .,

CAU HOI

L 3 mat den : 8

2. 2 rna t den : 12

3. 1 mat den : 6

4. Khollg mau : 1

Xem hi n h ve, 8 kh6i d cac goc canh co 3 m~t den. 6 khoi a gi ua mOi nlt} t (danh dfiu 0) co 1 mat den .

Kh6i c1 tarn 1a kh6i k!long

Cac kho] con Iai co 2

Co m.,t ba no i tro cam 2 to' gi~y bac 500 .. dong di chc. Ba ta mua 120 dong nho, 210 <fang tao, 300 dOllg thit bo, 150 dong banh keo, 140 dOng ca, 80 d~ng kep

mat den .

" '

quan ao.

Nhung tinh bil ta hoi ki la, trong 5 ella 11i~u ba den mUB ha1115, chi co lTI¢t ella hieu tl16i tfen, con roc

ella lli~ll khac, c10i tfCll ba cung khong cho,

ich ky nhu vay, co th~ mua diroc 56 hang k~ tren nhu y muon khong ?

""

mau.

..

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

..

Day 18 cau hoi ren luye n tri tttc:1ng tLtC!ng d6i vdi

gian, Lam dfeu nay neu co rno hinh thirc trl1c1C mat

• •

..

,.

tAm nao thi th~t khcng phai chuyen de dang.

..

Co th~ dircc,

...

,

a etta' h ieu mua trai cay: dung en 2 to' giay 500

dOng d,s ,thO'i lai tien le.

..

, ~

BAI HOC I(/,"IH flGHIEM :

~ Co' Ie ban nghi rilng day 18 chuyen Ia thlti1ng.

T6ng so tfen mua nho va tao chi can mt)t tC1 giay 5()O aong lEi au d~, thai lai tien. Tai sao phai sti dung de'Il 2 ta giay 500 ?

, Trong cuoc song hang ngay, lam nhu vi)y qua Iii ngay ngO. Va lai, tr&n thuc t€ cung hiem co nhung chuyen nhu v~y. Nhung khcng phai la khOllg co.

..

DAy chinh IS. cal ly thii ciia nht1ng cau do vt!Qt

~

qua hi~n thuc. Dong thai t~p giai quy€t cau hoi- loai

nay se giup cfau oc cac ban llnh heat hen. ·

..

r

..

..... "

CAU HOI

.. II

~

f

Ly A dung nude, Iy B dt1ng rtrou nho. Dung dich

· 1

vao ly A roi quay deu len. Sau do do dung d] ch hOn hcp ttl- ly .. A trCr l~i Iy B. Sao cho ly A va ly B co lu<;tng dung di ch b~ng nhau nhu ban OAUt

.iI'

,

i (

"

t

• •

,

,

t

Ho i : So sanh hrcng rllqu nho trong ly A va hrcrig' nude tron g ly B .

(TI,u; han : 20 ph III )

..

~A

...

J
~-r ..... .111
...
"'III

t
..
I
1 I~
t
l1li

..
, .. -J

..

.

-

--

BAng nhau

a

do. ·

,

BAI HQC KINH NGl-llEftll :

..

4· t·

..

"

va

A

,..

...

....

..

• •

... ..

..

..

A .,

CAU HOI

Anh A sau khi chuycn 10 t.hurrg da hfjp trai thorn vao kho, dang chuan b] rave thi nhan dtlqc di~n thoai gQi de1n ttl co ng ty cho bie't trong 10 thurig do hop co nl(>t thurig vi Ii do kg thu,t, nen tat ca cac hop them trong t hurig aeu t hie'u m~t mieng thorn. CAn phrit hie n va t11U hoi ngny .

M6i hOp thicu khodrig 50 gram. Chi cnn co can 13 giai quyet dircc ngay v~n ere tren, Nhin xung quanh, thay co mc t chiac can ttl d~Ong. Chile can Day m6i ran can chi can dUB vao 10 tfttng bac la c6 th6 can dircc ngay. Trong ttii cua A hie do cling chi co du 10 d~ng bac rna thoi, V~y, lam each DaD d~ co thA' chi can m¢t Ian rna phat hien: dliQ'C nhirng hQp trai thorn khOng dt.i tro ng luqng do. Biet rAng mc)t thu ng co 12 hQP, moi h9P can n~ng 800 gram .

~

(Thoi hon : 40 phtlt}

..

...

XA'p 10 t hun g no h¢p theo tht1 ttl tlt 1 den 10.

Sau do la'y 1 hop tu thung s6 1, 2 h¢p tu thiing thu hal, 3 h¢p tu t hung thl1 3,- cd nhu th€, trong 10

II.

thung se l{y ra mot hrcng db b¢p IS. : 1 + 2 + 3

+ ... + 10 · .55.

"

.

D~t l~n can dg can. MOi bop nang 800 g, 55

hop nang 44000g. Gia stl k€t qua can diroc la 43800g nghia Is thi€u 200g. Nhu vf#y 86 hop thieu se Is :

• •

200 : 50 4 (hQP)

;-Tu d6, ta tim ra thung s6 -4 Ia thung chua cac h¢p them kho ng du trorig hrcng .

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

Phan tfch roi suy luan, se giup cac ban don gian boa ~"n ~ die CAu 110i nay doi hoi cac ban v$n dung phuong phap suy luan, l~i trU' dlin cac ylu to phiic tap dtj di den k€t qua.

I •

f

r

..

-

'II

A .,

CAU HOI

, ,

Hay chia m~t cfOng h~ thanh 6 phan bAng nhau theo y thich cua ban, d~ tOng cac chit 86 trong tung phdn bAng nhau. each chia nhir the nao ?

(Thai hon : 30 giti}·)

...

'" ~

6

II

Nhu hlnh ben dudi.

I _

...... . .. -- .._..

.

-

--

...

, A

BAI HOC KINH NGH/fM :

• •

...

Tren m~t Gong llO co 12 chir sO, dem tOng cua chung chia cho 6 St~ co thuong Iii :

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 .f- 11 + 12) : 6

- . - 13

Thay dltQ'C y~u to' nay, van cf~ se tn1 nen don gian. Day cling fa nlQt dang cau hoi doi hoi ~ha nang phan tich va suy luan,

40, .

A .".

CAU HOI·

Co 2 ngucl cling ban tao. CO A ban 100 dOl1g 3 t rai, co B ban 100' aong 2 t rai. ~fO i ngttdi ban co n du 30 trai thl ban viec, ca hai giao hang la; cho nlt)t ngttdi dan Dng ban giup. Sau khi-ho rbi kboi, ngtlai dan orig nay cdrn tilay phie n phtic vi gia tren kho ng

thong nhat, ne n gQP 3 trai re tfen vdi ~ trrii d;1t tie n thanh nlQt nhorn 5 trai, ball vdi girl 18 200 dong . Nhu ,..~) .. ban 60 trrii ducc t611g so tiell Ia 2400 dong.

Khi A va B tr<l YC ho t inh torin : C<) A ban ] 00

do 11 g 3 trri i, 30 trrii lil lOp 113 11, tuc lO()O do ng. Co

B ban 100 dong 2 trai, 30 trai Ie 15 phan, tuc

1500 dOng. Nhu'ng thuc te lai chi co 2400 dong, tllieu h€t 100 dong. V~y erich ban cua n guut dan ong nay

co gi nharn l~n hay khong ?

(TI,o; han : 35 pluit J

I

I t

..

• .i II!

, I

TRA LOI

...

I{hqng co gi sai fam trong ttl' duy, chi sai fAIn d

III!

ehb : sau khi gop duqc 10 nhom, so tao re tfen dci het,

con lai 10 trai tao dat tfen, ngt1di dan ong do vAn chia

thanh 2 nhorn 5 d~ ban vdi gia 200 dOng. R6 rang day

Ie mot sai lam. 'I'hieu mat 100 dong chfnh Iil tlt st! sai

+

lam nay rna ra.

..

~

-

-

BAI nee J(INH NGHIEM :

• •

Kh6ng' ne n SU)' xct van. oe mo t each hoi hot. Can

t~p IUJ19n t irih li mi trong khi doc Oe va th6i quen

phan tich van cfe tha t chu dao, chat che.

r

..

cAu HOI

..

...

,

..

chu \V d~ tao than h 9

111 n h tam g i a c p 11 a n b i e t.

"

,

,

I

r

t

t

I I

,

(Thoi han : 20 phtit )

..

..

~.

t

f

• I

i

I

• t

KEi nhir hinh dudi dAy. Chii Y d phan gitla ke

; .

Loai cau hoi nay, neu ke thd nhieu Ian vAn chua

tim ra loi giai thi kha nang phan tich cua tri nao cling

sa tang len.

~

-

- Ba dirong thang, ban than no chi tao thanh 1

hinh tam giac. Keo dai cac canh cun tam giac do

Muon dat ducc dfeu do cAn chti y m¢t yeu to la tao

• •

co lot.

t han h hinh ngoi sao.

...

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

, '~: '

-.-;: ...

I. ,'" •

. . .

..

...

...

..

oil

I

I

..

f

I

;

..

..

..

V( du :

. Vi ella tOc/l dol eua duClng ray qtui ngdn., doan tcich doi chi du. chiia 8 toa tau,

trong khi d6 nt6i doan. ta~ g'tJrn 1

clew. tau ua 16 loa. Do do khi hai doan. tau (den ua trting) ch~ din dean. duhng tOch dol tli! bj ket lai.

IAn." tIll nbo d~" hal dOOJl tau d I qua dirac ?

Mot cau hoi that hoc

• •

biia, Nhirng muon ren luyen

tinh kien tr] cua trf ndo thl dAy 18 mQt loai cau hoi kha ~

hay- tm. -- '

M~t ngu'di bjnh nam li~t gil1<tng m(>t hai thong, sau

khi lanh b~nh, chan lai trd nen yfu du6i, cd hAp mat sue dan hbi vi Iftu ngay khong . ·

~n dOng. Dbu 6c cua con

,

ngttiti cting thl, khOng sa

dung mQt khoang thai gian d8i do tinh ch3't ccng vi~c di~u cua thui1ng ngay,

- dan dA'n cac te bao mio b] fA li~t aAn, con ngtloi t~d nen

111ai suy nghi. CAn phai co bien phap ngan chan hi~n tuqng tren, do 18. m¢t vi~c lam cap thie't d6i vdl cluing

~.. .

,,:, ~-

.. .

.,

"

~ .

V$y, luiy chap nhan cac cau hoi hoc bus trong

chucng Day m8 co ng kien tri den cau cuoi cung .

137

r

U1i giai clap cua vi du neu iJ oau chucn g nhu sau : clnr so la so tea tau ...

, -

(11.1 )

..

- Tac \-1 doan tau lra11g thanh 2 dean. OC;;t11 (feltl gUln Jelll tillt '/2 7 toa,

- Doa 11 tall de n 9 tea

..

r'.... d'

... I5a ..--. ........

JL

"""

- .

••

- Tach 9 toa tau tran g Ll13 n h hai doa n, 8 toa 110i veri doan t:'l U

dell. c },U'a la i JDOt loa.

. l1li.

- Dean tau dell chay lu i 1~ i ,-ita keo 8 toa tllU trang vira d:5y doan If;lu WU lrallg ra klloi doan tach J6i.

(h.3) ·

, r.J

.

-

--

r ....... 7 ..... ~ .. 24 c,:: 777l J

. -

- Doan tau den d~ ~ toa trang c1 lai dean

t .. .ich dci, roi 'long li1n cllidIlg tre n chay qua ben nay.

(h .·l)

.. Noi n19t toa tau trang vao dAu t:1U dell.

- Doa n fall den chav lui Jai vira k60 1 toa tiiu vita dav

.. .., .. .

....

8toa tilll ra k}·lOt donn mer. lloi .

- (11.5)

· ~.)(.?tn tau dell d~ 1 ton t;-;]Ilg i11~i doan tjch (Joi :·c»i VOtlg trcn du·ong treu chay '1U3 ben nay. Salt dO lui I:! i d~}· ton tau trang d doan tach d6i qua ben kia ~ n6i i~\i ly·di doan tau tl"~ng.

...

,

,. 1-

CJ.l\TJ 110I

..

I

... ...

.

Hi nh dl1di day If! 4 trai banh va 5 dOng ti'el1.

Tr:ii ban h nao (hoac dOQg tien nao) cilrig tiep xtic vd i ,3 t r a i b a 11 h ( 4 do n g t fe n ) co 11 1 a i . V ? y , 6 die u thu6c hut phai d~t nhu tIle nao dfi moi dieu thuo'c de u tie p xiic vdi 5 dieu con la i ? Tat nhie n kho n g (1 t1 Y C u 6· nco n g h o~ c Iii 111 g& y die u t h uo c. ·

(Thai han : 25 ptuit )

l

, JI · ..

l1li •

I

I

~ ,

~

I
J
t
'"
" +

1
t

f:


11
r
r
I '
\ J
~ I
1
,
4 ~
• --l
... j
.. ..

~
\: _.r

......
A. •
.f
A\ •
~
,~
~
~!
s.
"-
'I
.. ,: ~ . .__ ~.LL_) ...

' ..... '.!.~ .. _',

" •• 4\_ , ---

~" ~ .

,

...

f

" •

j

• ,

139"

MQt Jan giai quyet ngay 6 dieu se cam thay kh6 ra each xep cue 6 dieu.

COn 7 dieu, t.{t nhien kilo 11c1n nhfeu, nghi ra

..,.

each x€p thang dung d6i vdi dicu thl1 7 khong phai

lit dA dang.

...

..

Nhu hinh ve dudl day.

(Dung ngac nhien, 7 dieu cling lam dltc/c).

...

..

• • ,_. .

...

. ,..

...

-

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

.. ..

..

r

\ .

I ..

~

I 1

- •

..

'"

,

. CAU HOI

hinh ben trai .. · .

..

dOng t~n.

(171m han : 30 phtlt]

..

...

~.

"" I~'

. 'I' , I

I' I

~.

II'

..

141

BC1 sang ben day co 3 cap vq cho ng, HQ muon qua s6ng ben kia. Nhung chi co mQt chiec thuyan, moi Ian chi 11goi duqc hai ngu'C1i tren thuye n. Cac

- ~

Ong chong Iai kho ng ai thich vq minh ngOi vdi ngtnri

dan ong khac khi Yang mat minh. Tat nhie n, phai

..

co ngttC1i d~ cheo thuys n qua lai nhieu fAn. Hoi 3

cap vq chong nay co qua duoc bc1 ben kia nhir j

mu6n khong ?

I

Xem hinh ben dirdi, Tuy nhie n, day chl 18. mot . trong n hieu each giai quyet C8U hoi tre n,

~ t ,

..

A ..

CAU HOI

(1 ) ·

J

(2)

(4)

t

t.

f l

.

-

--

'II

, A

BAI HOC KINH NGH/fM :

• •

..

Con d\1dng giai quyet nhanh nhat khong ngoai

viec tl! La}? lam thir. Khi thirc hie n nhd lam dau t ren dong trent nloi Ian di chuyen cling can ghi J~i, nhu v~y se de dang 11d11.

..

1

..

... ~ -

. -

..

..

L ...

~

(Thai han : 2 gid) -

..

Xem hinh ve, co 3 gin dinh s6ng bA't hoa vdi nhau.

HQ muon lam etta ra VBO rie ng bi~t. A di ttl cira

A, B di tlt eaa B, C di tu cira C ra V80. Ca 3 gia dlnh khOl1g muon g~p m~t tren d\ldng di, nan khong muon co duong gino nhau, Vf).y, dinmg di cua tung gia dinh

In nhu the nao ?

B

,

qlla song duoc danh dau O. Cht1 cai viet hoa bieu thi

.-

ng"UC1i chong, chit cai thucrig 13 ngtti1i vCJ. '

A '1

CAU HOI

1 A@ Cc

\, @b

./

3 A'S)BC© b

-,

@bc

/

b c

~ ~ bee

./ Cc

'\ AB c

ttl'

ABC

-,

AaBb©

./

AaBb

. '\ AaBbCc::

2 ABCc

4 ABC

5 ;\a@©

6 Aa

7 @a@b

8 a b

9

a®c

10 c

11 ©c

, A

BAI HQC KINH NGHIEM :

(T1tdi han 25 phiit)

000

c

..

Duong di cua A 1(110 11011 het. Nhung cau 110i tim

nglfdi khon g chill dim viet len thir n1U tho i.

TRA LdI

II

Nhu hrrih ben dirdi :

...

10 0 CJ o 0

-

..

--

~C

~ ,

... ,

c •

..

..

BAI HOC KINH I'JGI-IIEM :

t J(l

-r

GIX

...

..

r

" AI "" ' ,

REN LUYEN NANG L C SANG TAO ·

• • •

V( du : T'ier: hbnh: plllLong pluip tri lieu bdng tia phoiig x~ (lo~i uai nt9t birih. It/1Q.n ntdc binli lLng thu bat) hi. lVe·u dUIIg tia phong x~ cue nuinli th.i se mong lai hi~u·

~ 6 ~

qua tnt, huy di~t duoc tel' bao oung ung thu. Nhung

(long thiti, ItO cling pltQ hoai n/lllng t~~ boo litnh: d"'

xung quanli oung do. Neu giam. bot cuang ([9 tia p Itc5n~g x~ de" kllOl1g lani ruth hl(dng cae tel boo Zan

C(tlt tlti lru UD Iti~u (iot udi u boo oiaig bl ung tliu:

Tll¢l 13. kilO kltCL11. Pluii giai quye't tIle" nao day ?

I

Giai dean ch in In giai doan re n Iuye n ve nang ll/c dec ](1 p sa 11 g tao,

C.'lU 110i tl-en In mQt van d~ dua ra nghiell cuu eua ,mOt n ha tam Ii h9C ngu'di Due. Chung toi ddn ra day ·

..,

de re n luye n tin h d9C l~p sang tao d cac ban. Trude

kh i doc lC1i giai dap, cac ban can co nhung nhan t huc

'"

doi mo i trong nr duy till mdi co t11~ hieu ducc nhung

n¢i durig trong 111i drip .

Trong qua trinh nr duy, neu cniu kh6 suy nghi thi ~t se nay sinh nhung y nghi hay. Muon co nang life sang tao, dieu can thiet dau tien la chiu kh6 tim

toi , kien tri trong suy nghi.

'I'rrr ve cau 110 i, li1i gia i I?! chic u tia ph6ng xa Lti xurig qual' h hAng cu'C1ng d¢ nho gino di~m cua cac tla

147

sa co cttC1ng de) manh, nhu v~y tis ph6ng xa ~i vung ung thu sa dt1<1c nhan len, trd thanh cinrng d(> rnanh (xem hlrih ve). Tren thuc t€ tr] li~u, ngUoi ta Illy vung ung t hu lam trung tarn, phat nhieu tis ph6ng XE;\ tlt

nhfeu phia huang va tam. .

Cac ban hay v~n dung nhirng hi~u biet tre n day dA giai cac bai ~p ke' tiep cua chuang nay.

-

--

..

+

..

..

A ..

CAU HOI

. .---..

Dung 13 que diAm xep thanh sau hinh chit nhJt, lam thanh S8U cal chuang de. Nay bi nl~t het m{>t que, con lai 12 que, vdi so que do con co tfh~ lam thsnh s8u chuong de co hlnh dang gi6ng nhau 11t1a khOng ? Hinh dang hoan toan co th~ dOi khac, nhirng khong duQ'C be gBy, uo'n khuc VB du tlnra .

t : :.: ::8 c: : :.:: 0 c·: ::: =- ~

,

(Tho; han : 40 ph.ll)

+

..

• •

"

Nhu hinh ben dirdi.

::: TIl : =: _ ~ 'l2

.

-

--

..

: r.

....

sAl HOC KltJH NGHIEJ\t1 :

• •

Phai bie't chuye n dOi each nhin v{ln ae rndi phat huy ducc kha nang s311g tao trong ur duy.

._..._,

..

A '7

CAU lIO!

...

(Thoi han : 25 phii; j

..

..

..

...

,.

TRA LaI

I

co th~ tach rbi d~ dang.

Hai nhan cua kh6i gO ghe p nhirhlnh ve, di nhieri

..

co th~ tach ra de dang.

..

sAl HOC KINI-i ftIGHIEM: ·

• •

..

Nhu cau hoi 33, chung ta tlltti1ng nghi rAng esc hinh ve luon co cdc canh l'~m ngang, thing dung hoac vuoug goc. Nham vao n huoc di~m do, nhfeu

ngttcri nghi rang khol gO tren da lam mc)ng hinh chu th$p. Tren thuc tl, thl khong th~ nhu v~y dlf!1C.

I

oil

.. ..

CAU HOI

co tam doan dAy chuye n, mOi dean co bay khoen nho. Muon n6i tam dean day tren thanh m¢t sqi dAy chuyen dai, pha! lam nhu the nao ? elf md m¢t cai khoen roi han lai thi t6'n 400 dOng. Nhu hlnh va dudi dAy, can nO'i d~n tam ch6, di nhisn pbul t6n h€t 3200 cmng, nhimg thuc t6 co each lam dd t6n kern hem.

NAn Ism nhu th€ nao ?

+

(Thai han : 1 gid)

3

5

6

1

7

8

oil

..

If I

f

l
f
~ ..

r
~
t
t

,
·
I

I •

M<.1 bet bay cai khoen cua m¢t dean day chuye n.

Sau do dung bay cal khoen md nay 110i bay dean day con lai, Nhu v~y chi ton co 2800 dong thai.

-

..

" _,

CAl] 1101

..

'I're n rno t hi nh tu- giac, Hai ngttai ran luqt dt?_~ cac don g tie n vao hinh ttl gidc do. Dl nhie n chi ducc dat bel) trorig p hnrn vi cun hi nh. Ai IS. ngttbi dl)t duoc dong

tfen cu6i cung, ngttoi fiy se thang. Trong t ro chci nhtr vf)y, neu ban Iii ngtfC1i dircc quyen d~ t dong tfen cfaJl tie n, ban ne n d~t d cho nao d~· co tll~ 11Am chac p ha n tluing trong lay ? Liru y rang cac dong tiell khi (i~ t

xu6ng kho ng ducc cham vao nhau .

4,.,

7

-

--

..

..

.........

.,. ...... -

( 1 J I a ; I r a 11 ~. .J 0 [1 J II it)

..

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

• •

Md het bay cui khocn ella mot doa n day, donn

fiy se kho ng con, rna chi con lai bay doa n, N6i each khcc, bay cai khoen rnd ra da trer t hanh mot h¢ phan ella cac dean day con lai. N goai ra con co vai tro lam khoen noi cac day khac. Dung III "Nhat elf 1110t1g tien". Trang cuoc s6ng, cling co nht1ng trt.tC1ng hop

tucng tt! : DAy dieri chuysn ttl tran nha den b611g den treo vita Ia day dan di~n lai vira lam day treo.

..

II

..

I

DC,ng tfen deu ti~n d~ t a giso di~m hai dUdng chao d6i xung vdi b trong hlnh ve)-. bao giCt cung co vi tri d6i xtlng. Nen ban chdc chan se thAng cuoc,

t

~

,

• t

f

f

I

f J

t

,

t

I

j

· •

t

f

f

, .

(

-, /
-,
/
-, / ,
/ a ..
4)., "-
........
,
..... I
a #I' b
",
r/
,'~
/
"
/
,
/
,
t
.. t

r

,

1 t ~

I

-

...

, A

BAI HQC KINH NGHIEM :

",

ACT

".. ,

GTOT.CUNG

~ ~.,

CUATRI-NAO

..

V( du : Hinli dutti La. nl(Jt ban bida: B6.y gio ccm dank A d(Jl canh: ban ba (4n de7 dl:lng B ua C, duang d6nJ& chlnh xtic la duang nao. Duong banh dpi canli bOn tn} l{ll, va duang pluu: x~ cua 6.nh sang nhu: nhau.

HOi dudng nang lire sang tao cua trt nao di d€n giai doan cuoi cung. Cac cau

hoi trong chuong nay aeu rat kh6. Nht1ng ai giai do p dllf/C cac cau hoi do se Iii nht1ng ngtnri co m¢t h9 6c tuye t vci :

-

I \. ,.,

I ~ ~ I

I • ft c

I "" ~ J /

" ." I"

" /

,__..._.

'l'{t nhien cac ban phai t\! tim ra lai giai dap, Khi ~YJ b€t cd cuoc do sue nao ve tri

• •

nac, ban cling sa 18 mc)t dau

thu dang gam. Tuy nhien, neu co vai cau hoi ban chua th~ tra ICti cung khOng phai lil chuye n h~ trong, di~u chu yeu la thong qua cac cau hoi do, ban dB duqc trang b] - them hanh trang trong qua trinh ran luyen tri nao. Do cling Ie dfeu mong muon cda tac

. ..

. .,

gia.

+

..

..

I

Lo i giai drip nhu hl nh ve dirdi day, la hinh anh nhin qua bon tam g11ctllg dung thea b6n C~1111 cua ban

..

banh. Ttl A ve nhirng ducng banh co t~le danh trting

B va C trong cac an h phan chieu qua gu'C1ng. Nhung duo ng banh do III nhtlng du'dng banh khi danh tlf A se trurig B va C. COIl so ran ciit giua alflfng banh va can h ban chinh la 56 fan d¢i ban h, ch ieu dai cua d110'ng banh Ii! khoang each di ChUY~11 tll~t sir clio

banh A. Sau khi ,,·e duoc cac dl1dng banh n hir hinh ve, ta chi viec chon nhung dl1C1ng 1180 phu hop vdi dfeu kie n cua ae va de t nirig B, C n hat. Xern hinh ve , ta they d¢i canh ban ba 1311 co esc t.ruo ng h<;1p

1, =-3, 4, 8, 11, 15 Iii de trting B, C nhat. 'I'rorig do 4 va 15 18. hai triro ng hnp B va C cung narn d6i die n vci A~ trong d6 nen chon 4 vi co dunng hanh lIgan

"" ~

han. Day chinh Is kie t L1C cua nha tr i ua n noi tieng

ella i\1y.

..

"II

...

+

..

A ..

CAU HOI

..

,

,

Xem hlnh ve , d giua. Iii m~t ho nho, gan h'e> IS. b6n

"

cua mr. Nay ngiro: ta can xtly mOt hue tt1C1ng - de sao

cho ho nude chi dung r ie ng cho nt1. Phai tfnh torin d~ xav nhu the nao c110 chfsu dai cua ba tt1O'llg tiet

....

kie m nhat. Nhu'n g khon g lam han ch€ vi~r, di lai tl/

do cua nam ?

1

(Thci hqn : 1 0 gid )

• •

..

~,.---- --- .....

1

1

-

to

I i

..
• I 2 • • J I
• • •

• •
.. I, .. ·
...
. !\ \
~


• lito • •
.. • •
..

.1


s , a ..

-
~
.....
~~
,
.. ...... •

...I
.... ...... o

..

o

D-

1

I

I

III

t ..

,

..

...

o

.. I

1

l

.

, f

• •

.........

I

.' . . .

•• "'I] • • ,.

"11 •

IS· J

..

.. I , .

..

Nhir hinh (1) se ·Is cau tra loi dung nhat; Hinh 2 tuy cung phu hqp vdi de hili nhung hue t\li1ng chua phal lit ngan nhat. Con hinh 3 thi lai vi pharn d~n vi~c di la i cua narn, khorig phu hop vdi y~u Cfiu ciia ~.

c ;;::1

2

@

., . .. ....

\9) 0 \!.~ .a

@

['!~l

..

..

, A

BAI HOC KINH NGHIEM :

..

.

f ~ ).

lit. 1 t

Khi da nghl dinrc mot each, cac ban can tiep tuc nghi nhilng each khac hay hen, day Iii t inh th~n cau

tien, khOng ngUng tim den cal U\.1" vi~t nhat. Do la m¢t . due tinh tfit.

..

..

..

1

A .,

CAU HOI

..

Tren mOt manh dat hlnh vuoug co Mn can nha (hlnh A ) va b6n .cai gieng (hlrih 0 ). Lam each nao d~ chia manh d(t nay thanh bon phan bang nhau,

m¢t cai gie ng ?

(Thdi han : 7 gio )

..

..

o

a

+

c · o

+

TRA. LOr

.........

-

....

Xem hl nh ben dudi.

'"
( ...

\~
7'
;
0 , ~ f I

-

I

I

I

,

I

• •

I

t

..

• •

,

• t

\

,

\

o

..

" _.'

A ...._.--.-~

o

, A

BAI HOC ,,{INH NGHIEM ~

• •

Cau nay hoi kho. Thu·iJng ta chi ngh! de'n p han cilia thea ki~u d()i xirng. Chinh suy nghi thea Jo"j l~011 do da han ch€ tu duy clio chiing ta. Neu ban da biai quye't cau hoi tre n mot each thuan I<Ji. Dieu do chiing to khd nang tu' duy cua ban da co nhung ticn l)9 kiln Ian roi day.

r

1

1

...

.

_t

CAU.HOI

I

Co hai Wln van nhu hinh ve , m6i tam van oeu

II

co ba cai 10 vrii hinh dang khac nhau. Ban hay suy

tren tifm va n deu vira kh it. Hay ngAm nghi xem ! (TJ,rj; han : 20 gia J

'II

f

..

r ,

I

l ,

I

11

,

..

I

1

t

..

J

~

+

..

....

I

- 4

..

I

,

, _,

I

,

,

"

VAt th~ nhu hinh ve bell dudi.

.---

-

"

,

oil

-

.....

i •
-
\ ...
;\ ..
....... I

BAI HOC K1NH NGHIEM: Ii

. ., , .. - .

Lam chu ducc cac cau hoi ve kh6ng ginn, den dAy

..,

co the n6i 13. vo dich rai !

Thuang ngay dB xli Ii quen cac kh6i hinh, di

..

nhien khcng thay co gi kh6 khan. Nhirng d6i vdi 11gttai

n 'i nganh, se cam thay va cung kh6 khan,

Slf khac bi~t gitJa nha tl"lie·t k€ kien true vdi ngttai thinrng d ch6 co dOng thai xern xet mQt st.! v$t thea

khOng gian hai chieu va ba chieu hay khong ?

Co the noi, day Iii nlQI: cau hoi kha hay d~ ran

luyen kha nang lam chd khang giun cua cac ban.

..

A flit

CAU HOI

..

co ba tetl t¢i pharn hi giam trong pho-ng,. nhtt hlnh

..

vi dudl dAy. Cac vach ngAn lam ~ng klnh day, nan

chiing chi nhln thd'y nhau lOB khong nghe thA'y ti6ng

-

no i cua n hau .

Nha vua cho mOi ngttdi m9t cd h9i d~ dt1<;'c ph6ng thich, neu ai thuc h i~n diroc mOt trong hal dfeu sau day :

.

1. Nhln thA'y~ ,hai nguoi

.: )

kia <feu dQi non tr~ng .

2. Lam each nao c1~ bie't dl1'c1c minh dang d¢i non den .

Thuc te, nha vua dCu cho ho dOi non den ca. VI bi tr6i

• • •

tay lal, nen chiing kh6ng th~

Jay non xuong xem. ChI con mot each lEi dira mat nhin

nhau. MOt luc sau, n19t ten t-Oi pham thong minh dii

suy luan va bie't minh dang d¢i non -den, T~n A nay

dii suy luan nhu iL1e nao ?

(TIro; han : 20 gid)

..

. ..

...

...

..

.... .

-

l\1UC LUC

• •

Trude tie n A tt! d~t gia i 'thi€t minh dang dQi

ceu dOi non den). Nhu vay, B va C se nhln thay

mot non trang va mot non den. Liic do, B se nghl :

"Neu Wi dQi non trang thi C se duqc phong t hich

1Jit: ~~. .; , '" .,.... .

Dfeu d6 clllfl1g to rang t6i kh6ng dQi non tra ng". I 'I'ircng tl./, C cling se nghi nhu .B.

N6i each khac, bat eu ai trong 119 neu d¢i non t rallg se dl1QC ph6ng thich. Nl11111g tlt ve m~t khcng

sai. Tlt do, A suy ra min h u(>i 110[1 dell.

. ,...

NANG GAO KHA NANG SANG TAO.

,

i. NI~IJNG THAD TAc CHO·VIEC REr~ LUYEN T;"1i NAo~

,.. II1II

II. RE~! LUYEN 'It TfNH LINH HOAT CUA TRI NAO.

• •

I11III .. '-' '-"

til. REN LUYEr~ VE NANG LUC TRVe QUAN. "7

· .. ~ .

IV. REN LUYEN VE KHA NANG T1~N ao eUA TRi NAO.

• •

..

..

v. REN LUYEN V'E KHA NANG SUY LU~N.

, --.._,....... ,

VI REN LUYEN 'IE ~(HA NANG aUAN SAT.

II

..

VII REN LUYEN NANG LlJC PtiAN riCH. -

• ill •

"

VIII. REN LUYEN TiNH KIEN TRi TRONG SUY NGHT.

.. ..

• ~ '!I

...

IX. REN l~UY~N NANG LVC sANG T~O.

." ....... 1' ...

x NHONG NAC THANG TOT CUNG CUA i RI NAO.

I

A

sAl HOC KINH NGHltM :

• •

co nhiau hie, tarn Ii va each suy luan cda ngttai khac co th~ trd thanh yell t.O suy luan cua ban than

minh.

,

,

I ,

5 11 15

"

4.1

I

..

63

75 93

,

107

117 137 147

159

"II

, ..

PH

,

G PHAP

....

A " ...

N'TRI Nr\O

...

...

, .

* ..

..

• flo.

Ch iu trtuih: nliieni Xllat bon. :

• •

" _.I' ..

NH.J\. XUA T nA N 1'1 10 N G TII~

~

f ' ,

I I

+

-

.Cl: iu trticl: nhicni bim. tluio :

- ._ - . .

,

- BoAR rvlINII 1'UAN

r ..

Bien t(1p .. 1)0 I{Ii\l 'rINII

t

Vi bia : 1)0 DUY NGOC

....

..

...

S,ia ban in

• •

PI-IAl'.I T1-I1 1'J·IANH TAt,!

. ,

...

.. ..

i

..

In-3.000 cu6nt khO 13x19cm, ~j XN In s6 :1 .. 387 'rr~n, Hlfng D~o Q.l • TP. lf6 Chi Minh. S~ xu6t ban 2RfKHXB - So in :i97/DKin.

.~ · In xong 118 n~p hru chieu thftng fi .. 1991 ·

... . .

..

..

II

-

..

• •

I

I ,

• J •

• ,. L

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful