~ . ~ .

...... ...,.

, .

~

~ .. :.;.... :

... " 1,-

. 1 r~· :,.

~ -" ...

.. " .

..

~.

t

- .

• r •

"

' . .

t- , •

,

..

. .

I..... ... ~

- . . .

...

• t.."

,. .. .

I

--. - ,; ...

• Ii'·f

--- ~.. ~

.~:. .. - - -

~ , t.,..

, ... -. p ... t . -

~ ~, •. - .- ~"... t-: -

• - '>oIIl+ "1-

••

.

' ..... L ..

..

. " .

• ';.11 ..

. ..:.1,

."

. . ..

• k

....... ,

: ~ . \.

r

~. ~ - ...

.. ..

. ..

..

Phuong Ph6p LUY$N TRt NAO

NgcX:i d_ich : WANG MINH D!ch til tWJ :!q Hca

n • .u.in Alin l..rul HOna rift .ui bin xi 1912

. .

O~~~!ZUM~ KAGAYAKI

.,

1 - i

tN· '0., ...... t B" ..

, J'-' rlr, n""1;

.. _ '-'"' "LJ, <.",.JM ""./

...

. . ,

..

t

• .

~ .. ,P Illlmzg.P flap

\

.,

..

,

...

. "

;1-

(

.

"' .

" .

'to • t .

,

~ .

I

..

t

. .~

-

...

, 0 •

J t

-

.

..

-, ~

R .-

.,. ... _ .,.

.

..

, .

- I

..

t

..

.'

- -.

. .

'I

..

,

I

~

., ..

..II

,

L017UA

..

.

,

-: Cluidi ciia l(/p3 IU>}' Ie) "Vi du lich vbll/: quanh tht gilli".

Ban doc ch dc cLing tId hili ." danli lam Ihllllg ciinh, di tlclt

.

licl: .\U; pltol1g tuc I~p qudn ella cdc nuoc IrCIl the giOi co

Ihe' ell 0 cil/lllg fa bi€l bao nhieu /a call dlf (puzzle). Ngoai fa cluing fa COil gop Ilh{l1 duoc them cdc call d/i ur cdc cdu

.

chuyen dan giall, tutruyen ke've cU(JC d oi cdc danli -Illztlll

- cua cdc qucc gia Ildy.

, .

0' (cJp 1 va 2, b.,t.11l d(JC dii pluii van dung In tuio qud

.I •

.,.

..

f

~ I

nhieu. a ftJp .3 nay, xin bon dQC cti'vuu vtd vUa hoc". Trong

+

_-- /{jp 3 nay co {/rent "pll'(u, bQit~p" vd "ph'till chJLlUr bi" thay .

clio pilau "Oili "!JC kill" nglri?"," [rollg tqp 1 vd 2. "Ph'an bai -t~p" d(U ra de" ph (II 1l11111lg bon IUIO khong ghii dcfp duoc cdu hoi, dOl voi cdc ban luy dii giiii drip duoc cau hoi, nhuug vall ntUOIZ lam till cluing lui hiliz tlianl: phini luaing

__ . dtill each d{11 11191 Call luiLnzm. Do do, so call hoi ItJp 3

-

Ilhif:1l [trn; so voi l(ip 1 vd 2. LUi giai i:'lia phiui bai t(Ip se

·

f

• I > ~

..

,

I

nhm a ella stich.

C6 tn(;1 dieu nul ngutii viet pluii xin /rJi bon dQC tnaic,

.

d61t1 : Tuy cdc cau ho: Ircll duoc nil fa Il~ tliuc Ie: Nhung

.. ....

J t

,

I

5

:0 d{Ji ltic khl)ngd!((fC sa! lh~lC 1£111111. V[ du nhu ii cau hOi ,ig(ly 11111 21, Madrid Illy co vd S611/UOlg COil duong I!izo ,zgOltn ngoeo nhung co m(jl COil dutmg giOilg h4111lu.t (rong

cdu hoi hay khong 19i III mt}l clzuy~JZ kluic. ,Cdll cd m(jt so

noi klulc lac gia churl duoc di qua nen viecmitiu lei phong

ctinh. dia phuong plu;; dua vao tai li~ll cliu C~lC Du, Lich.

f •

Cufli cLlllg. If; xin tlrdl1lz IlfIJI ctim on d()c giti d {I klzfJllg

ngang klulyeit khich ILl klii I~P 1 dutrc xutli btin deiz nay.

"

T6cgia '

,

....

..

,

• I ~

- - ... _._ _. .

...

,_

-

, .

'"

I

.. -

_,

6

Ngay thu nllfit

TOKYO (Nllt\'r nAN)

Cilu hoi

'"

: ..

• I

I

i

t

Cuoi cung thl chung ta ciing khoi hanh. Chung ta

. hay den phi cang I-Ianeda d~ dap may bay di Yang quanh the' gidi. Nhung di "vong quanh .the gioi'' co nghta 13 .gi ? Phai di qua nhirng dia phucng nao t :

Chung ta hay dinh nghta di "VOl1g quanh the giol" nlnr sau : "Di qua tat cit cac kinh tuyen, tAt ca cac vi tuyen" . Nhu the thl vong quanh the gidi thea duCtng .nCT';}n

, ~. b

nhfit khoang bao nhieu km .? Gia sfr .rhng trai da't la

mot htnh cau th~t"·sv, chu vi cua no la' 40.000 krn .

,.

1

..

..

7

...

_.

.' .

Tr810i

nAc Cue

20.000 km va vai km, Tat ca cac ki 11 h tuyen dell h9i tu ve 2 eire, do do chi cnn di xa eve 111i)t tf X(U 11>i di quan h ll1pt

. "

vong tron Ja co th~ dl ngang'

qua UL(\JC l:1l c:i eric kin h

Nam eve . luycn. Sau eli> IQi di tu cue

nay de'n eire kia theo dirong' kinh tuyoh thl co th6 di ngang qua dtt«;1e;.tiit ca cac vi tuyen, VI khoang each tu

, ,

non 20.000 km va vai-krn chinh Iii con dunng vong

quanh the gidi ngan nhat thea dinh nghia. ,_

" ,

• PIIAN BAI TA.P (diu,,, choll/:mJi khiJllg Ira Wi JlI~Jr:)

. ."

. "

, Co each che tao 1 qua dia cau krn y nhu that khong?

~ .

• PlIAN ,cHUAN BI (disnh clull1gllfn Ira lin (tll~lC- ctiu Juji).

. _

'Tiep den 13._ Hong Kong. Hong Kong Iii. cang buon ban tv do, v~t gl cung co th~ mua ha gia, do do- du . khach rat thich mua sam a day. Tuy nhien cung co

nhirng ngubi ban hang hru manh thita cd, t1:toi tien rna

lfra nguoirnua. Cac ban phai can than.

8

I
t
..
l
I
~
-.
IT
,
J .....
~
~
I"
t
}
f'
.
~
~
!_
..
,
, .
r
t
~
~ Ngaytl1u2

IIONGKONG

,

CilU hili

,

. ~

(Tai ti~l~l ban qua hru niern). M{Jt may anh leo bao da

mua tai Nh{)t t11at 30.000 yen, (1 d.ly giii luin chi co 310 do-la My (unrng dltdng' vdi 21.000 yen). May chup hlnh tltl U:1t han huo dn 300 dol:l, phtln con ll)i ttl giil tfen crii han dn. V~y Lhl neu dcm 1. til gi;(y bac 100 do-In

d6 mua bao da thl s5 diroc thoi bao n hieu tien?

..

. .

_~ . "

..

..

....

{)

ii~ n..--,

... - --. .... .....,-_

Q Ngayt!1.uu

t

.. ..

. -

Net! cho I! h20 da gia 10 00-12 va nghl rAng s~ diroc

thoi 90 do .. le thl ban ea mric rmru ga ban hi!::.g bat

.

hrong fbi do. Nau bao da gia 10 do-la, may chup hlnh

. -

dAL hon bao da 300 do-la thl gia tic'n cua 1118Y chup

hlnh 18. 310 db .. la, co nghia la ca bao cit may phai la 320

Cuu )1o.i

;

J

, ,

• !

i

I

'~

db .. la. Do do, cnu tra lbi dung so lii :

~

..

~

.. •

Bno da gin 5 do .. ln, bun so duuc thoi J;:t i 9!) dt)-ln. N lur

v~y, may chup hlnh giii 305 do la, gin thanh USng cong la 310 <.161a.

i

~ !

,

i

i i

...

'.. " ..

Plli\N HAl TAP:

• •

Trong cac so tu 1 den 100 co u>ng cong bao nhieu con so 9 ?

,

· ·

,

i

· •

...

..,

PIIAN CIIl.T AN BI :

• •

•• &

t -

I

~

I

I

t f ~

.

Tiep den la Singapore. Ban dao nay la que huang

coo cay cao-su va die city nhiet doi. Noi day cung cung cap'cac dongvat quy : hb, voi, tran gam ... cho vuon thu cacnuoc tren the gioi,

--_. -_.

1

I

10

..

..

SINGAPORE

t

,

Singapore thuoc khf hau

nhiet doi nang va fin1, }:) rroi

trii ngu cua loai tran gclln did

g.dl1 lOIn. Con iran nay CUfJll mlnh lui than h 111ui von CT

• .. b

tron, mol h9 phan tren rnlnh

tran deu each deu mol dic'rn

. ,

• •

doli! W_111 yang tron,

Vf).y thl, c6 kha nang khi

....

11

Ngay~11u4

DJAKARTA (INDONESIA)

Co th~ diroc, nhu khi

Cau hoi:

a •

i

_ Trong tro "danh tbanll

,_ ..

.,-

cua

-

'"

ngh]" chi In{)t fun 1118 quyet dinh dU<;1c thang thua can giai han d hai loai "nguoi" va "kien''. Luc

dang Ie Iii hue rna ca hai cling IiI "nguoi" thl tao thang,

ca hai cung lit "kien'' thl 111UY thtlng. Nlnr vf}.y vua cong bang 1118 chi can mot fan 13 quyet dlnh diroc thang'

Indonesia thi "ngiroi' "kifin' "voi'

, ,

urong dtrong voi "tay" , "keo" , "khan" ella dunh toan Nlliit 13iill

I t

duoc dai di{H1 bhng ng6n tay tro,

ngon tay tit, ngon tay cal, Khi hai ben dell 1"a cung 1119t loai thl khong quyet dinh diroc ai thang, ai thua. Do do, mot anh no de

~ , .

.. ~ ,

.

..

....

• PJIAN BAI TAP: -

Co €On tal mot mat phang' each dcu-',4 ,di~nl khong cung narn trong mot mat phang khong ?

"

'. ~

• PIIAN CIIUAN BI:

- ...

_-' Ticp thea lit Djakarta. l~i9n nay nlnrng kien true

thoo ki6u Hit Lan dan dan duoc thay the bang nhirng cao OC hi9n dai, nhirng tro choi "danh toan'' ella tre ern, .

ill.

bat chap hi~n tai hay qua khir, van ton tal.

I

. I .

. , .

thua".

..

. - - .

Nhu vay, neu ban 'chdi danh toan voi anh no 5 fiin

th i co th6 thiing duoc lnay fan ?

12

13

• ...

" .

', ~ "

I

, • f •

.

. Choi 5 IAn thl ban thua ci 5. Lbi de ngh] ella anh no

• , I

nghe ra thl c6 vo cong bfing nhirng th~t ra thl anh ta

" .

t. . ..

. hoan wan dttQc loi, vi thco n htt ldi de nghi, doi phuong

I

.

. , anh ta ntiu khong ra "kien'' thl bat l<1i con anh ta nell

. " khong ra "ngirot'' thl - bat 1<;1i. Ma "ngiroi" Lh) th~ng

" ,

. .

~'kien" do do anhta fan nao cung thang, -

,~ , A

-- PIIAN BAI TAP:

,

UN gttai" thl thang' "kien", thua "voi'', "kien" tuy thua "nguoi" nhirng lal tllftng "voi",

.

Ban l1ay nghi thir mot nhom quan h~ tinrng tv nhu

tren,

"_. PIlM .ClIUAN BI :

I •

, - -

I :~~.--"_ Tiep d~n 13. Calcutta, do 18. mot do th] Ian gan etta

.,

.. 'song Hang.

.,

,.

, ..

- .

,~'

. ..

.

+.&_- ... .. t

_. ,

.

t,

o

'1

.

'"

t

,

I

, . ,

1

~#

...

~

i

"'.

f ,

~.

I

f

1

..

~

~

.

. .

NgaythllU

C" h" ·

nu 01:

Tren con song Hilng ch~y qua ngoai 0 Calcutta co r!lt nhieu dao cat, bo song l1)i co 1~9t ~ly cuu troo rrft cO xun. ,

Mvt nginri no di ngang qua vung nay nhan tii)n qua cau len c:IDO xern thtt Luc trd ve moi di dutrc vai bU·C1C thl nghe

"rang r~c" : Cftu silp gay r'Oi. Anh ta lai khong.biet boi, m>i len tieing ciing kheng ai drip. Anh ta kct lai trfm dao 20 ngay, nghi each qua song. Ngay tlnr 21, anh ta qua cau dLf~C 1119t each an toano Tal sao vay ?

. .

. .. ~

j f

.. .

_. - .. - -

.

. .

••

1~

Ngaythu6

..

,

20 ngay ket tren dao

cat co nghla Ia phai nhin an 20 ngay, Anh

Cau hoi

~

ta vln den n6i di qua c~lu

trco v~n an toan (trong

..

luong' than the qua

nhc). ·

,

'A , ~

e PHAN BAI TAP:

f

Nlurng qrnlY hang d Kabrnan- ·

du co bay ban mot thti trang sue nhu hlnh ben, gorn rmroi vong xau 19i vdi nhau. Uay giiJ 111 uon

thao roi 10 vong nay (thanh 10 vong rieng re), hoi phai clit it nhat may chb ?

Lai mu6n hop nhirng vong . nay lai thanh mot X8U, sau do

:. ciit tung vong mot thl chung rei

z het nhau ra, hoi p hili lam the

....

.

C6 mot chu be moon nhay qua mot 'con song rong'

2m nhirng nhay qua may fan deu khong duoc. Cuoi cling em khong can dung them v~t dung nao khac rna vAn dat dune muc dlch. Ban thir nghi xorn ern fiy dii sfr dung phuong phap nao ?

...

. '- _'"

PIIAN ClIUAN BI :

Tlep theo la Katmandu, thu do co xira hang ngan 1am cua Nepal. Nlnrng quay hang yen duong bay .ban lao la san pharn thu cong, db trang sire V.v ...

6

,

DU (NEPAL)

, ? nao ..

II

17

• ,1

.t -

'. - t· 'i '

. ..-

~,/A ...... I ....

t • .. .. • r

< -.' '

.... - I

. ~ - ...

. , '

~ - .... ...

~ . '

t .. ·, ;,t ., ~ .

r J • • + ,., .

- , "'" ~ • ~ til f ...

'. ..

I • •

, .

.

- . ~ ,

, t~· t" -: "

.. , .

.l_ ", ..! ~ -

''''-t_ "" ., .

"""'-·/''''1 I I

Lilli" - ..' _

, I ,

I· \ • A

Nhir hlnh ve

19

Ngayth117

NEWDELIII (~N D())

( 1 )

Cauhoi

Ong A 18, chu nhan mot nong trang 6" ngoai i) Ndw

Delhi. Ong ta muon Liong lieu mach nen thue theni B

. .

va C. Brat gioi cay bim nhirng l\li ngal gioo hat. C ngni

cay bua nhirng gico hat rat gioi. Ong A giao cho 2 ngu(1i cung lam 10 mau, 1110i ngttdi lam n19t nua. B bat d'au tu huang dong, C b~t d'Au tit huong' tay. B cay m9t mAu m~t 20 phut, C cay mpt n1~u m~t 40 phut. Nhirng

.

dt;n hie giro hat, C lai gieo nhanh hen B gap ba fan.

-

PIIAN BAI TAp:

~

Khi lam xong, ong' A .tra cong cho hai ngiroi 100

rupee (don v] -tier't ~ An D{»). Halnguoi phai chia 100 rupee nay nhu the nao ?

. Ban co each nao xau 10 vong lai vai nhau Ina chi can ca~ mot vong 13 10 yang nay r~i han nhau ra khong?

- +

'A ~

• PIJAN CJIuAN BT :

riep thea 18. New Delhi. Thu do New Delhi (All fJ9) ducc xay dung tai ngoai 0 cua thanh pho Delhi ell, d618 Inpt thanh ph6 hien dai, ngoai 0 eo nhieu nong trang . va Xl nglli~p d~t. ·

18

,

.......

. -

..

Tcilai

..

,

·

to

Moi nginri 50 rupee vl mbi ngiroi thirc sir lam mot

, .. .

n_tra so cong viec duoc giao, tOe dg nhanh hay cham

. ••

khong quanhe.

,

·

f I I

,

',. ~" JIIII;

e PIIAN BAI TAP :

..

f

Ban hay tfnh Lhfr xorn B va C, nEiuui nao lam xong phsn cong v:?C ella rnlnh truuc ?

• •

,

',. lilt"

e PHAN CI-IDAN BI :

J

·

,

,

,

.. A

. Tiep den 18 Karachi, gan etta song- An, Iii thanh pho

Ian nhat cua Pakistan.

, -

i

..

I

, .

I

· ·

ao

~

" ,

..

KARACIII (PAKISTAN)

'"

Cau hoi ·

..

,

J.

i

Tuy day Iii mot trong nhirng vung nang nhat the

t

giai nhirng ngirol ta bi1t bU9C phai dong kin cira xe khi

xc chay. Xc Lhl khong c6 may ui;~u ho:'l khong khf rna

vUng nay khong co biio cat, khong co kh i dpc. Ban co

biet tai sao khong ?

\

,

.

_, ~

21

-,

Trii lui

. Khi nhiet do khong kh! cao hen nhiet d9 than th~,

• • •

viec dong kfn cira tht nhiet de> trong xc s6 ha tliff'p

xuong, 'Tinrng nr n h11 vay, khi t.a ngam mlnh trong bon mroc nons rna di chuycn co thiS lam rnnrc chuycn

.h

i

d(>ng thlsc earn thfiy nude nang len.

I

..

Ban hay thir nghi xcm neu con ngrrdi song dUdi day bien thi gi6 luc do s6 nhu the nao ? co rmra hay

~

khong? CO hoao ... hay khong ?

" ,.."

• PI-IAN ClfUAN BJ :

... Tiep den 18 Bagdad, mot thanh phf cb xtta thu~c ."

· van uiinh Mesopotamia. Bagdad phat tri6n d9C theo con song Tigris, hien nay la thu do' cu.'} Irak, rat neli

to

ticng nho truyen c6 "1001 denn" .

..

'"

22

....

..

DAGDAD (IRAI<)

,

Cau hoi

Trong tflOOl dem" chiu4g

thuy thu b] dai bang cftp di ~hn bo vao 1.6 no. a do co mot ca i

t.'-(fng .

Khi hoa si vi! lranh minh hoa

• •

cho dOC)J1 truyen nay, ve den cai trirng thl lai dung C0111-pa. Ban ngh I t.hir xem ve b5ng each nao?

- .....

\

..

,

..

.. ..

"23

phang. Quay 1119t

- von g COIn - pa, the' 13.

dinrc qua trirng (nho dung d~ dau com-pa (dau co dlnh)

bi truot) J

• •

H9P tra


/

.. .. . ~'~T
~ ". ~
.. t
,

,

. ..
9'8Y ."

,~ , ~

• PIIAN BAI TAP :

i

1-193 51 vo tranh

minh hoa ello

"

truyen chang thuy

LhLI l:,li g:')p thenl 111{)t rric roi k luic :

Lam sao dung C0I11" pa de vB mat mroc

,

narn . ngang (khi

chang thuy thu

- don g buom ra k hoi),

duong nhien la khong duoc dung cac 1000i thiroc khac n18. c~i ap dung phuong phap sir dung com-pa thong , thurmg. BQ.n nghi h{) anh h98 si nay xen1.'

'Nhu hmh ve,

Dung mot cai - chai

hay mot h9P tra d~

co mot mat. tru .

.. . - .

Qucln giay quanh

hvp tra, In9t duu gif(y Lha long nhu

-

Ngaytht110

Cau hoi: ·

~ .

"

narn . trcn miit

,

...

- "-

Hay dung C0111-pa d~ ve hlnh e-lip· .-

'. ~~

• PIJAN CIIUAN 131 :

Tiep theo 13 TIgPy thir hai d Bagdad.

. -

24

. .

nAGDAD (IHAK)

..

..

ella m?t day tren rei quay

..

m{:>t yang corn-pa len mat

ben. Nhu the, khi thao

~ ....

gi"ay ra dat nam tren mat phang, ta se. co mot duong

thang.

- 'A , A

e PIIAN BAI TAP .:

foI

. "

_ Mucn dung but cham mire vc mot dVdl1g thang tren

giay thlphai lam sao ? "

PIiAN CIIUAN BJ :

Tiep den 18 Te heran, thu GO ella Iran, rat niSi tieng

ve khoa Chiem tinh. .. .-

-~

26

-

. .

...

.. I ,

1 • •

\

·

to

f

.,

t

i

~

I

..

"

~

,

.. • II.

Ngaythu 11

TEHERAN (IRAN) .

Cau hoi

f

J.

i

Mot nha chiern tinh 116i tieng cu ngu tai' Teheran.

. .

.

M9t anh chang no th~c'mAc v'e 3 vice : han nhan, cong

V!CC va benh tat nen dr;n hoi ong' tao 'I'ren etta viet "Hoi

. .. .

. hai cau thl mat 2000 rial" Anh ta dcrn thea 1500 rial.

.Anh ta thay mac qua nen hoi "Cau hoi that ngan thi vAn tinh 18. mot cau sao ?" Tra Ibi "Duong nhien" 0 Anh

ta lai hoi . "Cau hoi that dai cling tfnh Ii! mot cau hay'

, .

. '.

sao ?" Cau tra lbi. cung 13. "Duong nhien". Anh ta n~n

DC ra nghi each hoi the nao cho tOt nhat. V~y thl anh co th6 hoi dunemay viec trong ba viec anh ta_ tfnh hoi?

- ....

. .

- -~

- .

..

.. .

~ •

Cft_IRO (AI CAP)

11'

Cauhbl

\.

. .

t

oil

. .

~ ., ,I

Memphis, nam. o vung

ngoai .0 Cairo, fat n6i tieng

nho nht1ng Kim TV Thap, Noi day co mpt kiln t\! tha p rat ky dieu, Hlnh ben 18 mot kiln tv

. thap nhln tu tren xucng, phlm

I • trung tam chinh 13. dinh thap.

. l':: - ,-=--=---=--=--=- .....,_,. ...... __.I p han dinh nay t hon g voi p han

dI

a ben trong em kim tu thap nho

nhunz dia dao va cau thang. co 2 loi ra A ~ B. Noi

b - .

day thong voi day bOi m9t con dirong co tl1dng cao yay

--bQC, hlnh xoan ()c. Neu- di 19t1 thl se khong ra duoc,

V?y, nhln tit dinh xuong, phai su dung loi A hay loi B db co the ra ngoai duoc ? linn the nao d~ phat hien ra

no that nhanh ? _ .

,

• PIIAN BAITAP:

• , #

Neu nha chiern tinh tl! hOi viec cho rnlnh, neu kct

quit Iii "noi khong trung" thl dieu nay co gi mau thuan

khong ?

f

"-- Ita"

• < PHAN CHUAN BJ :

Tiep theo lit Cairo, thu do cua Ai Cap, dat mmc co nen van minh xua hon 5.000 name NgoaiKim TtJ 'I'hap, tinmg Sphine con co nhieu di tich ggi nho nen

.

, van rninh c6 xua nay.

I ·

,

I


~

i~i_. •

--..

_-.-r

'I

... w

• 'I'

• ..

. .

,

.. • ·

..

I

,

.I

·

t

,

t

~

·

:. t

e

~ :

' .. ;. i

I. I

29

_I

28

. ,

Trt1<1c het dcrn trong hlnh,

(

tir diroi ngiroc ve dlnh, neu SQ

cac con dmm g 13. 86 chan thl co th6 di ra ngoai duoc. Nhu vay, phai di bang loi A.

. .

. .

'A ,.. ...

" PI-IAN BAI TAP :

f ....; •

Theo nhu hlnh tren day, ban doan thi't xem A nam ben ngoai hay ben trong dUdng cong ? .

• PI-IAN ClIUAN BI:

Tiep theo 111 sa mac Kalahari d r.ay Narn Phi Chau, Tal noi noi ticp sa mac voi khu rung nguyen thuy, hien nay ~itn con mot sO' b9 lac the> dan ell ngu,

• &

..

..

30

,
;1
.;
..

,
~l Ngaythu~13

SA M~C KALAHARI

C.. h'" ·

au 01 ~

.. •• &

Mot nha tham hiem nhan di tham mot ~o lac th6

.. _ . .... .

dan tru ngu d ven sa mac Kalahari, dorn theo hal cal dong ho d~ lam qua bieu. Co Ie do khl hau n6ng mrc nen lTI9t caldong 110 chay cham 1 phut mbi ngay, mot

~

cal thl khong chay mra .

Tu trmrng _be> .lac, von 13 ngiroi til truoc den nay lam viec gl cting nghiern cAn, biet diroc chuyen nay, suy

nghi hoi lau roi noi "Chungtoi s~ nhan cai dong ho chi gib chinh X3C hen ca",

Vf}.y thl ttl trtrong' be> lac se nhan cai dongho nao ?

. I

,.

._

- --- - - - -

·

· .

· .-

..

. ..

..

_ .

• I_

. r

...

~r.:::~-"'~ ; ,F! T8 101 _, . .

~. "!'ti-. I .. "-

- . ... . . . '"

~~ -" -. .

jU r : ,."'" ' '

, . je ....__.. • • t 4, I

...... .... ~~. .. . ... ~ :

~\:." · '" Cai dOng ho ch€t, vl sO Ian chi gid chinh X8C cua no

~g:.~:' nhfeu hon so vCfi cal dong ho chay cham m6i ngay m9t . '_'_-' ·ph6t.' Cal dOng hambi ngay Ch;;1Y cham m9t

'_",. 'phut Tan thu hai chi dung gid thl cham tat ca 12 tieng " tuc"la-' 720 phut, nghia 18 720" ngay sau do. COn cai · dbn~ h~' ch~t thl chi dung gio rn6i ngay Wi hai fan. .

..

Ngay thit 14

SA MAC SAHARA

..

I

I I

. ,

C,.., h"" · au _01

, · •

t

t t I

I I

...

Trong thuctng de>i, nhimg con lac da yeu thuan'g

duoc xep cho di i1 giua, nhirng con lac da khoc.rnanh thl di aau hay di cu6L -Nhttng khoma phan biet duoc nhirng con lac da nay, do do bAt buoc phai dong so 1, 2,

..

3 ... len mlnh chung. Mbi fan dong dau Tat dau nen mbi

con lac dB. rong len khoang 5 phut, Gia sit mot thuong

.

d9i gem 10 con lac da, hie dong dau chung keu r6ng len

... .. .

thl chung ta phai nghe tieng rong nay It nhat baa

nhieu phlit ? Gia thiet rang' tieng rong khong l?p lai hai fan.

t

...

I ., ~ - ..

t" •

,

• ,

~

~ . .

. .

· 'A " A

It PIfAN BAI TAP:

• •

I

f

. Cai dong ho mbi ngaychay cham 24 gid 13 cai dong h'6 nlur the' ntlo ? Con cai dong ho mbi ngay chay cham hen 24 gio, thi du 30 gia chang' han, la cai dong ho nhu

. the nao ?

I

I

t

I I

j

t

~

. .

.... __ If

.• PlIAN CJWAN BJ :

~

.

. .

.. ..

..... Tiep theo 18 sa mac Sahara, chay dai tu, Libya den .

Morocco, dai 'tren 3000km. Phuong ti~n giao thong chinh d sa mac nay trong qua khu cting nhir d hi~n tai

IA lac da .

~ t

t i ! ,

I

I

I

• •

'"

-"

. I .~

.,

..

I • • .. , ..

....

..

,.

..

,

f

!

r

i

,

~

32

33

,

t •• •• .•

. .

· '45. phtit. Chung ta chi CAn dong dau 9·con. ~n tMJ

Q khong dong d~u v~n co th~ phan bi~t dune vdi cac

on khac,

'.' ,

'A , A

PlIAN BAl TAP:

., . .

- .

. "Khong co duu l~i bien thanh co dau'', Ban co th~

m nhirng thf du tirong tv khong 1,' Thf du nhu .hong nhan dU'~c tin nghia Iii tin tOt" ·

"

t

••

. ..

.,..

pHAN CHUAN Bf :

-
..
I
,
,
t
·

~

t

~
"

0
r
,
,
..
,
I
,

, . .
~
~
·
,
.
Ht - .
11
,I
I
i
.._
I

't
\.
,
~
~
t
t
,

."
I
• i
'"
t{
L ._

Tie"p den se 18. Ankara, thu do cua Th~ Nhi Ky.

.-

..

.

.:. r

\

Ngaythu'~5

- .

ANKARA CT.H6 NH! KY)

Cau ho!

p

,

Co m9t nhan v~t trong truyen dan ginn Thci Nhi

Ky rna hau nhir ai cung biet, do lit Nasredin. N ghe n6i d mot lang no c6 m9t anh chang nbi tieng lit hay nghi . ky, Nasrcdin tlrn den @,p anh ta; bao : "De tOi lila anh

nhe I" Anh no tra lai that kieu ngao "Neu lua dircc thl

, ,

ell Ilia dl" (th~t ra trong bung rat khoai). Luc do Nas-

redin bao : "Cho mot tf. Bay gio' toi di chuan hi cal (Ja" N6i xong thl di vito nha,

.

V~y thl Nasredin Wi lua anh ta bang each nao ?

, ' .

. .

35

"

"' .

. .

Ngay thtt 16 ·

,

NUl

T (TH6 NHi10

.

Nasredin di vao nha rbi khong ra rnra. Nasredin baa

. .

13 se Ilia anh ta rna khong lira anh ta, nhu vay 1a· anh ta

~

da bi lita roi.

C" h1' •

au 01 . ~

.

Luc . do" anh chang no phai phan (eng the' nao d~

I

• •

Theo Cuu Uoc, coo khung holing dau tien rna nba

. loai phai d6i dau 18 nan hong thuy. (j thoi dai. vI)

minh hat nhan ella chungta, loai nguol vfin doi dau VI nguy co bi huy diet.

I •

l-o -

.

. .

. • pHAN ·nA.I TAp

.

khong m~c 1l!2. ?

,~ A~

e PlIAN ClIUAN BI :

~ .

, ,

a

., .

H q

;t

* I

Il

t f

: !

, ~

• =

..

, .

. .

Trang mot truysn khoa h9C· gill tuemg no :

N gttoi dan ong' cuoi cung coo dia cau dang viet ( chuc. Bong nhien anh ta nghe tjeng g~ etta. Ma 11

I • • •

Ngiroi tit hanh tinh khac 11 ? Dong v{it u ? Tat ca de

.

~ . .. ..

khong phai, Cung khong phai la ticng dong gfiy ra bl

gi6 hay cia. Anh ta that S\! 18 ngtroi dan ong cuoi cur tren d~f! cau, V?),y tht tieng dong' nay den tu dau ?

. Tiep denla nui Ararat.inci dirng thuyen cua Noah

thea Cuu lJac. · ,

..

- ._

..

. .

..

~ S1.II:.7' ~l9rr.· ,. _ . I' •

... . J ~. .

I ~', I

_ ~.. - .

';00 in~t ngut11 dan ba gO cira, Tren tra! dilt chi con

..... 6. I t

... ~t;~n~ dan bng duy nhat nhirng dan ba thl vAn

Ii~· • .-:..t . _ .

~. ~~ - ~ ~

C ~: d~n n6i nhu \'fly.

. '. , ..

·-r".-· ... ,·: .... ~ .... .1 .. " - e . • . "I .

. _ ..... '- A

\ .• ' PHAN··BAI T'A. TJ; •

~~~.,~{'(.. ~ .

..' ~ _ ~ .,

~. t ~.

~.>:f.~··Cuiig thea C\tU Uac, Adam va Eve - do-Chua tao ra -

:·sinh .. raCain va Abel. Cain giet chet Abel, roiphai di

4

d~n "'m~t dia phizrng khac. o do, Cain lay VrJ. Cau

. -

chuyen tren co mot Ib h6ng km. Ban tlm thir xem,

. '. ',.'J + '

•. PHAN CHUAN BI :

~

. .

Tiep den 13 Istanbul, kinh do ciJaDe qucc Dong La

M§ xua kia,

_ -.

Ngay tlnr 17

• ..

Cauhoi

I t

f

j

J

t

(1)

,

I .

'" •

,

.

(2)

~ ..

. ~

..

ISTANBUL (Tli6 NHi KY)

Istanbul co IDptJ: toa giao

dirong tuyet dep ,duc;1c xay

dung bang thuy tinh du

,

mau.

,

_ .

- Tam mieng thuy tinh

mall (hlnh 1) co th~ rap Iai thanh etta 56 co dang nhu . hlnh 2. Bay gib ban hay rap 8 mieng thuy tinh nay thanh mot etta 56 hlnh che

. . .

nhat (chi dune dung 8 . mieng' thuy tinh nay tho],

khong duoc cAt hay ~p b~ chung ra).

..

,

39

Trali1i

. ~.

.,. lI. ...

. ~

Rap nhu hlnh

..

ben. Bl quyet 18. l~t

mot mra ben tral

.. .

len rap V80 mra ben phai,

...

. .

.. .

. .

f

'A .... •

e ~PlfAN HAl TAP:

• •

..

M{)t tOO giao duong no co m{>t etta s6 hlnh vuong.

Ban co each nao (cang don gian cang t6t) bo bat di cac

pharr phla ngoai d~ co duoc mgt hlnh vuong moi dien

.

tich chi bang me>t nita dien tfch hlnh vuong ell ?

f

. . "

- "A A·

e PI-IAN· CHUAN BI :

,

. ".. - -

Tiep thea 13. Athens, thu.do cua Hy Lap.

. . .....

. .

f

..

. .

1

40

I

Ngay thtt lti .

)

A1'HENS (HY LAP)

Cauhoi

Theo than thoai Hy Lap, m9t trong nhirng "chuyen

- ,

.

gia ~t cau hoi 110C bua'' dau tien 'cUa the gioi 13 con"

mat ngiroi rnlnh 5\1 tu" (sphine) No thuong d{lt can hoi sau day eho khach qua dttang : "Dong' v~t nao dUu tien di bang 4 chan, tiep thea di bang' 2 chan, cuoi cung di bang ba chan ?" Khach qua dUdng neu khong tra lei duoc "la con nguoi'' thl se b] no an thit,

-

~

Neu bay gid ban 13 con- "m~t nguoi minh 811 tit', ban

..

. .

5e. ~t ra cau hoi nao Thf du nhu cau hoi sau day co

du~c khong : "Hay di}t mi)t ky hi~u gilia 0 va 1 d~ diroc

. .

mot con so km honO nhirng nho hd111" .

I

-

41

_"

II

0, 1

• PI-iAN BAI T~P :

o cong 11a mot am thanh. Do 18 gl ?

..

..

..

, ~ .

• pHAN CHUAN BJ :

. . .

,Tiep den 56 Iii dao Crete, noi dayphong cir.lh rat

den .

. -

-

to

, I

l.

42

t

· ·

II-

·

...

· • ~

..

t

1

Ngaythu 19

....

DAO CRETE (frY LAP)

Cau hoi

f

+ • J_

Di den diioCrete rna khong dern thea rIUIY chup

hlnh th) that dang tiec. Do d6 anh S quyetdinh mua

may anh, V) day lit cal may anh dflU lien cua anh nen anh chang mai vao nghe nay chi dam chup luc troi . d9P, khong co may va glln trua thoi, Anh ta nho ngu"C1i

.

ban mayanh chinh may h9 mlnh nhung khi rua ra,

· hlnh chup dU<;1c phan l(m deu 1(1 rna nhir th~ chup luc

- ., ?

ian mi.- Ban co biet t ai suo khong ? Khong the do thua

cho nguoi ban chinh may khong dung, cung khong tl1~ n6i bau troi Crete thirong hay u am.

, .

. ~-

)

..

,- .

..

.....

43 .

Tai vi Nhat thuc .

..

'A " A

• PIIAN BAI T~P : · .

. ..... .

Cam mot cay C9C trong san. Anh nang' dung TIgQ (12

· gio) that ch6i chang nhirng cay coc lai khong co b6ng.

T~i sao v~y ?

".

PAAN CfIUAN BJ :

Tiep den se lit vilng Castella (Tay Ban Nha)

+ .

f

,

\. .

..

44

,

.

Ngaythtt20.

..

Oiuhoi

Phin elM t61

Sanh

Phin cUa ban loi

bSnh

...

I

I

+

CAS1'EI .. I,A (TAy BAN NHA

I.

I

Khi den tham m9t ngubi bari i Castella wi dern theo mot 0 banh rui

giong banh bong Ian (~c san CUB

. rung) hlnh vuong. Hlnh ben p hili Ii! hlnh nhln tit ben canh coo <5 banh khi ~t tran 1 dia tron cO cung d9 Ian voi banh, Nhirng wi be>ng nhan

thay phan banh coo tOi Ian gap doi

. phan banh ella ban tOL D9 day mong ella 2 phan banh 18. nhu nha~,_. hai phan banh deu hlnh vuong. Ban co bie!t tai sao khong ?

~ •

. ....

. .

-

• •

t ~

Ngaythu21

~RID (TAYBAN NHA)

rritlOi.

. .

"

• ·

Cauhoi

Ph an cUa toi

Vi banh hinh vuong nan nhln thiing,. nhln tit ben canh ... ··de> lat). se khac di, Hal cai banh co do Ian khac nhau

I

r ,

4 •

· .

f

• ~

!}}~ Toi nhir bi ]~c trong n~t1ng con

~~"-.J dinrng' nho chhng chit cua Madrid,

phat. nan nriy fhi (IU~~O phai qua ba ~~n~~ . gOc dUCtng, co 3 !,TQC dVdng rna tOi khong thfi queo trai: la! co t5ng cong 5 gOe dUdng ma tol khcng biet ·

.~. co diroc tiep tuc di thang hay ~iooIio.I ........... It~ khong, V~y thl theo ban phai co it nhat may goc duang ?

, banh /

".. - din.

nhirng vl nhln thea hmrng mui ton (X(fIU hlnh) nen tUdng chung co cung d9 Ion,

. .

,

,

i

. ,

.

+ ,

... Phin ella ban tol

·

e

• t

pHAN BAI TAp:

- ~

Thay d6i g6e d9 banh the nao d~ nhln tu ben canh

- - - .

han cua tOi cling v~n gap doi phan cua ban tOL Neu ,.

~y thl th?t ra toi dii nhln thco hinrng nao ?

1'/ ..


.

I
ro , ,
,
' .. PI-IAN CIIUAN BI :

l(e tiep Iii Madrid, thu do ella Tay Ban Nha. Madrid

. -- . - - -- .... . - .

o ngiroi Maure xay d\111g. Ta co thfi thay duoc vet tich

.

hUng thanh liiy xay dung dr; chong xam lang qua

hUng COIl duong nho chang chit coo Madrid.

. ..... - - - .

,

)

47

"

.

... .

I ,

~ x

-"_-~} .. ~ I

II ....... X

X "r 4

· ·lll :XI

o

-

• PI-iAN BA.I TAp :

,

Co it nhat 3 goc duong trong do co m{)t g6c - dtrong rna qu~o

trai, queo phai hay di thang deu b] crlm

- t.

(xem hlnh) con queo

ve ben trai co nghia lA QU90 ve ben phai. khi

- di thea chieu nginrc

I

Cau hoi

."

!

.

t

lai,

..

,

t

"'

I

Col •• - _

... _...:".. ......

... .

-

,

~

.

1
I
!
l •
t .- .
i
..

I
I
I
- ..

- - . Trang s6 nhirng con duong nho nay lai co: nhirng con dUdng len doc va nhirng con duong.xuong doc. Ban

. .

nghi thu XelTI dl1dng len doc nhieu .hon hay dirong

xqong doc nhieu hen ?

- ..

-

- - K e tiep 18 vung Cote d' Azur n~i tieng cua p~ap.

Biet baa nhieu nguai ttl khap noi tren the gioi" d~n day

d~ tranh nang hay tranh lanh.

lit

e pHAN ClIUAN BJ :

48

..

..

~ ~

CO"rE D' AZUR (PI-IAP)

..

- t

'I'ai hal tAm co mob ngttCtf

sap chat duel, nguoi ta tile tQc

li~ng xuong phao cap ciru co C9t day nhu trong hlnh ve, Tuy nan nhan Ya diroc phao

1

va . c6 sucn~m chat vao dau

day nhirng cuoi cimg v9.n b]

chet chlm. Khong phaitai day . dai qua, cung khong phai tai phao hi b~. Ban co biet nguyen nhan tai saokhong ?

..

I

49

.

t

~ .. ~ .... -

. . ~

• I

.

w •

.

.

Neu day C9t.theo ki~u trong

hlnh thl rat d~ tuot. ·

..

'1_

l~

~ ..

~

r~ " kT t ~, ,

• •

t, ~

..

r

,:~

.n

· .

. ~

< ,

!

,

..

. ~

I .

~ .

'A '~A

PIIAN BAI TAP:

.. Ban hay nghl each cot ch~c soi ·day vao phao, dung cho no tu~t d~ dang nlnr trong phan tren.

.

. ,... ....

.

'. . A~ -

. • PHAN CI&IUAN BI :

'"

!II. •

. . &&

K£i tiep se lit Pisa, noi day ,co m9t cai thap nghieng,

'I'hap nghieng nay tri1 nen n6i tieng nho thf nghiem ella Galileo.

'~ .

~ ~ . .

I

~ t

• ·

}

,

· "

~

. ~ .. , ,

-': .-

;; . . .,

:. 'J-

r

'!'"" r _ .. ~

-.: :~ -- _.- ,-

"'.

I: } -

~. -, .. ' .

\. 6 ~

~,T ,

~ ~

~ .

. ~

.' )

.~

': J,

, ~-

..

50

r

. •

Ngaythd23

..

.

Cau hoi

,

s.;

I

t

PIsAOO

..

Khi di thami thap

,

ngh ieng Pisa tOi thay cai

f

thap nay chang nghieng tf

. " '

nuo, th5ng u1p nhir d troug

hmh, Toi fat nghi ngd con

, , .

nlat mlnh VI tOi chang th6y

duu vet gi efta su trung tu

. 1 rna chac chan khong p hili 18. thap gia, Ban giai thtch

giumtoi xern.

. .

...

..

,

. -r.

- ..

51

Trilla!

..

,

t

,

. .

Chang co gl ky Ia ca. Neu di mot yang quanh thap thl

se tim ra mot che> co do

, .

L .

i

nghieng nho, nlpt ch6 khac se khong thay nghieng gt

~ A. 4 ~?: kl ~ · - ... d tI

(A1, mot cnc £ 1(lC ntr1! d c

d{> nghieng Iii rat Ion. N6u khong tin thl ban ell nhln than theo hucrur mill ten

.. .__,

, ,

I

1 1

!

I

~

,

* J

I"

t

i

t

i

.

xem sao.

. . -

~.

'a , •

• PHAN BAI TAP:

.

~. . , .

., ,

f"' •. .. : ~ _ ....

"

. I

,

. . Co each nao nhan bict dtrc;1c th~t ra thl thap Pisa nghieng ve. phia trinrc hay nghisng ve phla sau

khong? . ,

! l

, • I

·

• ~

+ ,

I ,

• •

· · ·

.

Ti(fp den 18 Roma, noi co VQ so di tich ella d~ quoc

La Ma. ~ _ .. -

1 f ... ,

i

· ·

~

· •

I

"

..

52

I .

" •

.....

I'

NgaythU;24

. "

. ,

. ,

...

t •

CA "." •

au 11.01

..

..

. ..

Co mot ngu'CJi b:-~n bong b6ng ben bo ho co voi phu:

i t

mroc xinh dep cua R.oma. Anh ta von thlch nhirn

• '. . f

chuyen r~c r6L Ba anh em nha kin di ngang qua ngut

• +

ban bong bong nay. N gtfai ban bong bong goi ho l~

.

, -

n6i: "C6 tat ca 7 cal bong bong. Neu cac anh co th~ chi

7 cai bong bong nay ra lam 3 phan : nguot Ian nhr

1 .. 1 .-

~ugc2 ,ngttdi tlnr hai diroc 4" ,ngubi. nho nhat dtrcc .

+

. .

. .'

- .

thl wi se bieu khong cluing cho cac anh".

'Ba anh ern nay tlMch Uhn nhirng ehia each n30.tJ _ cung phai cAt b~ qua bong bong. N guoi anh Ian 51. nghi mot luc roi 110i mUCIn ngttbi ban bong bong bE

~

canh mot cei bong bong. Bay gib co tbng cong' 8 c

. bong bong. MOt nm sa 18 4 cal, mot phan tu se lA 2 <A mot phan tarn se 18 1 cal. Nhung cong.tatcalaichi 7'cai bong bong, khong can dung den.cai bong bong mircn, nen ho dem no dl tra lei. Ban hay giai thtch .

sao.

. .

6

..

. -

..

..

~u de; ciia ngiroi ban bong bong 18 khbng thba dang

• •

1 1 1 7 -+-+-=-#1

2 -48 8

Anh ta nghi trong dau 18 con so 8. Nhu vfty mdi

.

in d·\1Qc cho 2, cho 4, cho 8, chir 7 lam sao chin chfin

I

roc cho 2, cho 4, cho 8 duoc ?

P:uANBAITAP

-

Co mot anh ban bong bong khac) tinh cung thich

iuyen r~c rot Anh ta co 10 cai bong bong muon ba 1-

rh em nha no chra nhau : anh ca diroc 2' ja~h thu

1. .... 1 _. .... ... ')co ...

roe - em ut dUde _ct. HOI ba anh. em nay phai lam

· 4) ."\ · 12 ." .. · .

~O ?

'. ,.'1

PllAN CW,AN BJ

'Ke ti6p··lA Vatican, (i dAu mut phis TAy coo Roma, i~n tlch chi cO O,44km2. rii~n tlch t1.1Y nho nhu v$y ·

.

hirng quyen lire ella .Giao hoang lal kha km.

-

..

.

. ,

J ~

.. Ngaythd25

VATICAN

..

Ciiuhoi

. . .. c.;,

. -

f . •

Nha thd St Peter trirng bay nhieu hoa pb~m danh .

..

tie'ng cimg chan dung coo cac vi Giao hoang,

Chung ta khong th6 khong nghi Wi nh$t lich (m~t

1 .

nam co 365 ngay 4") khi dung trtrdc chan dung vi Gino

hoang co cong canh cai no : Gregory XIII.

~

Neu ngay 31-1-1968 18 ngay thu tu thl ban hay tlnh

. .

thfr xernphan thang 1 ella lich trco urong se phai bo

....

~ .

trongma'y ngay ?

. .

. - .

, ..

I ..

.

:

. -

..

...

55

Phai bo trong 4 ngay,

. .

Neungsy 31-1-1968 18 J?g3y thir tir thi sau no phai bo trong 3 ngay thtr narn, thu sau, t:hu bay. Nlnrng

.

ngay nay (1/2~ 2/2, 3/2) se dlt<;'C viet iJ phan th,",,_~&.! :.:

. .

Ngay 31~1 .. 1968 13 ngay thu ttl thl ngay 1-1-1968 13

ngay thti' hai do do triroc no phai bo trong 1 ngny : chu nhat 31-12-1967. (diroc viet d phan thang 12ljch flam

• •

1967)

- Ngay th1126

.,

NAPLES (y)

I

J

• f t

~

+

I I

f

t

j ,

• j

f

,

Cauhoi

. .

, . I

Chung ta ngof xe di~n len mii Vesuvo (ngoai 0 c(Ja

- ~ • I

naples). Gia sit van tOe ella xe lao nhu nhau khi len rnii

I

i

t

~

.

cling nhir khi xu6ng mil, ncu each 10 plnit xo ~p

nhau mot fan thl hoi trong met gii1 co bao nhieu xc len tiJi dinh mii ?

V~y·t6ng cong' co 4 ngay phai bo trong d phan lich

. "

thang 1-1968 .

..

.

'.--. " ..

e PI-IAN BAI TAP :

Lich treo tuong' nha ban m6i td co 2 thang. Khi qua

, .

den thang sau thi thang trinrc d6 khong 6111 sli' dung

nua, -B~n phai lamsao d6 khoi phi. .. ehb trco ?

j

t.

C

,

!

t -

. -.

• PIJAN CIIUAN liT :

-

Ke ti~p ia Naples, mot trong ba hili cang d9P nl1at

~he gioi. Chac han ban dii nghe qua cau : "Nhln thay Naples m9t~ran roi chet".

. .

t

..

...

,6

57

• L

... -II ..

...

..

... .

C6 axe.

. . ~

Trong nhirng dieu kien nhu nhau d~ each 10 phut

, .. ." ~ .

) 2 xe ~p nhau thl xe len mii cung nhir xe xuong nui

) pht1t co m9t chuyen, Do do mot gia se co 3 ~huy~n

. .

~ ten d~n dinh nui.

. .

" " A

PIIAN BAI T~P:

CO kha nang xe len nui lien' tuc ~p xe xuong nui y khong ?' (Duong nhien 18 loai trir trirong hop cac

~

noi duoi nhau xu6ng nui),

.,.

pHAN CHUAN'BJ:

..

Ke ti6p 18 Pompei, each Naples khoang ID9t gio xe i. Hien nay, cong trlnh khat quat thanh pho c6 nay

.....

+ -

t

L

I

,

f i

;

r t

,

• ;

..

f

t

'.

..

Ngaythu27

/

,

POMPEI(¥)

...

Cauhoi

. ,

..

A J h... -

~ho bau d Pompei, ngiroi ta 'dao xdl

- -. '. .' ~ \ dU(Jc nhirng cong trlnh kien

.. -II ..... \

--- ...........,... .......... : ) ~.~ true ky 1~. Ngtrci hmrng dAn

___ ----------: ::,.._: ....,_: I , , . ~

.-.-... .._" ..,_,_ ....,_-.....-- Gl'~ vicn du lich bao tOi rang : tid

r~_-:' :1 r.:' ... = :: day co m9t me cung, Cl1Ac xua

L: J

""_"""'_"'_'_[[ill · ! ........ :=~ kia 18 nha cua mot tay cu phu,

.' Tren tang Tau hai co kho chua

t

- -~ xay dttng cal me cung nay d~

.' .iffil .~ . ·

..,__...... .-.--.,.........._ ........... J i tran~ · trom", ~~l! :he, m~~

u f khi phat sinh bIen .. co, ta phai _ ..

: -I «::J .. ~ I .. : .~ .. h' '" · , ~ d~n

. l~"";.~~~ • "m:n~ __ _'~J ttl p o11g ngtrot gac c,-:,ng ~

~

Cau Ihang len lau

-

ew,ong n~

Ciu 'hang If~n lau kho ball vat ?

• .,#

gac cong

t

..

59

..... ..... ......... ... --- ._.

~ _.._ ,..-
~ til L·I
~ .,
l~ JL=-;
-
~ ,
\
\
\
\ ...
\
. \
\
,
. \
\
,
\
\
,
,
,
It -~ -1 rr-:

, _... ~ -

_. ,

,

Ngaytht1~~

- ,

DAY NUl ALPS

Chac nhfeu ban nghi rang d\!bng

cheo Iii duang ngan n!1at. That ra thl

. .

+

.

khong phai vay. Trudc tien ban phai

len cau thang, roi di theo duong cheo etta tang Iau hai den cau thang ben

Cau hoi

Duong di chi rong d{J 80cln, hai ben 18. vach da d\fI}g

.. I

dirng, ai ai cung dirng toe gay. 'I'oi b] ngimi ta bo tren

. ,

con duong nul nay. Hai tay, hai chan toi deu b] troi,

In~t lai b] bit kfn. 'l'oi vlin cit dpng duoc, nlnrng chi nhay diroc nhirng biroc th~t ngan, the' rna wi vtin thoat ra diroc, khong b] thttdng gt nang l~m. Ban biet tai sao khong ?

.

canh kho chua baa vat, sau do xuong

cau thangroi di xuyen qua con du6'ng

. .

me cung ve phfa kho bau, Do chinh 18

con dirong ngan nhat,

,.

II'

<

'.' " A

PlIAN hAI'TAP :

,
••
; I
• I • .
T .
~
,
~

1 l
I
I
·
t
t

I ' ..
~ f
..
..
I
.
..
. ,
f. . . .

Ten trom, lung vac rinrng vang bac, phai lam the

nao d~ thoat, ra ngoai that nhanh ?

~

~ II

I

tt PlrlNCIIUAN Bl :

, .

. Tiep den se 18 day nul Alps .

..

60

• . .

III'

I

.'" •

. .

t

....

61

Ngaytht129

..

GENEVA (THUY SI)

Tren thuc ~, d dinh mil noi tOi b] 00 lai, "vach da dung dirng khien ai ai cting dung

I

toe gay" chi giong nhu trong hlnh va ben

canh thai. Chi can dUng so va vao da dhai ben, tay chan ban du co bi tro], mat ban du co b] bit kin thl viec tifin th~ng Wi truac cung chang' lay gt lam kh6 khan lAm.

eo

Cauhoi

1-

J

. N girci 'I'huy si noi diroc ticng Enrc, tien~ Phap, · ti~ng Y. tiang La Tinh.

"co 4 nginri Nh~t di ThVY s. du lich :

,

A noi dtt<Jc tieng Rumania va ticng' Dire. B noi diroc tieng Due va tie'ng Phap.

!
~
t
~
,
I
- ,
- •
r

·
j
~- r
t
I
f
I ,

C n6i dllQ'C tieng Phap va tieng Y.

.

D noi dude tie'ng 'I'ay Ban Nha va tieng Anh.

. ,

B6n ngiroi den mot noi no, bang hicu duoc viet bang ti~ng Rumania. A d9C xong, dung tiring Due noi cho B bict. V~y thl co each nao noi cho C va D biet bang hieu "

kia y nghta 18 gt khong ? ">"

'A , A

t PlIAN BAI TAP:

Doi khi nhirng S\l' v~t timng phan l?i phat sinhra ihirng sir viee unrngtir, Thf du : cay que coi than bang

j

,

!\.

.

:im loai, hie th~t lanh Sd vao no se cung cam ghic nhu

.hi no that nong. Ban co th~ cho m9t sO"thf du khac hong?

t •

· · ,

,

· , • ~

..

,.. - .,

, pRAN CHUAN BI:

· ·

~

· ·

Tiep den lit Geneva, thanh pho nAm ben bd ho tuy~t ep, Geneva cung n6i danh nho nhirng cuoc thinrng 1uyet mang ttnh chat quae teo

~ ,

c

I J

63

..' ... -

..

r

C6. N6i bhng tieng Nhat .

'A ,,- At .

• PIIAN BAI TAP:

Mpt anh chang D9 tt! nhan bict Wi _20 thtr ticng.

. M9t hom co nguoi dem wi birc thir tti ngoai quae gUi

ve. Anh ta xem xong n6i "Tieng' nay Iii tieng gi v~y ? Neu hiC't no lit tiC'ng gl va neu .la nlpt trong 20 tlnr tieng rna tOi biet thl tOi se dich cho anh nghe". Ban

.

hay chi ra Idi n6i ella anh ta mau thuan ehb nao ?

'" -. A" ,

• PHAN CHUAN BI :

i

i

1 !

Tiep den Ia Neuchatel,

,
,
t
,
-t ,

f
~
l-
i
·
f
~
j
·
~
.'
f

... .\
f

,
~
·
·
·
~
I
..
~
,
·
I
} ,

-

,

1

I

J ,

· •

i J

~

·

~

I •

·

r .

r

I

,

,

t

· · +

!

• l

• ,

!

• ..

p

64

. ~

·

J

Ngaythu30·

Can hoi

NEUCHA. TEL (TI-IT)Y S1)

f .

. J .

Luc ngbi xe leo mii, ta khong j

th~ khong nghi den xe di9n em' Hakone (Nhat Ban). Duong ray

d day 18 duong ray don tuy nhien co mot doan duong ray doi each deu hai tram iJ hai cau rmit. Nhu

v~y xe dien len nui va xe di~n

xuong' ruii co th~ dong thoi di ngiroc chfeu nhau dircc (xem

..

hlnh).

..

..

. .

- .

Toi cu thac lniic khong bict-- co tr{it dU"ang r'ay hay

-

khong, nhirng thay xe di len, di xuong rat d~ dang.

"Vf)Y thi banh xe phai co call tao nhir th~.na9 ?

..

-

~

..

~ .. .. ,.. ..

...

"' .

. .,

." . ..

65

..

Ngaythu31

'" .

+ ~

. ...

T . .

,

." .

...

+

~ • Banh xe cua mot trong hai

~~~ xe di cheo nhau phai cO, ,cau '

~, tao nhu trong hlnh, banh xe ,(.~. l-' coo cai xe con l~i thl phai trai

~ ............ ----- _ ........... f;~~phai 'ngtt9c lai. ,.,.' ·

O .. ~ ..... U' ~~

\.-:: Z ·

~--~ ... '~) "

~~ ~~~. cJ;.1..t·

.. ..,. ....

. ~"".

I"

Cauhoi

..

_ '. I

7 '6

o

• PlIAN BAI T.A'P :

f

. . ~ --

Chiec xe trong hlnh chay huang ve phfa chung ta,

. -". .

bac gau tai xe hie 'chay d ehb duong' ray rOe doi, thayxe

.'

chay ngiroc chfeu nam d phfa tay phai, Co kha nang

.

thay xe nay a phfa tay trai khong ? ' ,

, •

'~.'-'"

I \ . . ( f

I

f

I

I

I '

~ .

'A A~

a PlIAN CHUAN BI :

I(e, den, Iii thu do Berne coo Thuy si, nol dhy n6i

, -

ieng v'e che tao may moe tinh xao. Du khach thuong

. ~

~p linh ki9n dong no, m~t dong ho ... virt C1 g6c ph6.

J .

I t

f

I

J

.. .

• •

,

. I

. ?

.. ~

BERNE (THl)Y SI)

..

t

I-

i

Mat dong ho bang thuy

• •

tinhrot xuong v~ duong' bj M

. .

thanh ',6 .manh. Dfeu kY la 18

khi hrom len xem thl tNlY

thng s6 cac chir so d moi manh

b~ deu lA 10. V?y thi mat dong

,.

ho hi b~ nhu the nao ?

- ~

..

67

-

Giong nhir trong hlnh

'" , A.

PHAN BAI TAP :

"

' ..

Lai cc mpt mat dong ho khac bi b~ lam 5 manh, 'I'Sng' so cac clnr so d mol manh b~ lit 12. M?t dong ho d6 bi b~ nhu the nao ·1

- ...

..

-" .,

• pHAN CHUA.N BI :

.

~e. ti~p la' Zurich, thanh pho lon nhat ella Th\lY Sit

Khong xa Zurich baa nhieu 13 lang Altdorf, que hinrng cua William Tell.

..

• ~

t

Cau hoi

-

,_

ZURICII (T!-IUY 8I)

,

Tai quang truong cua lang Altdor!

co tirong coo W. Tell dang dnt con., Hai b6'con nha no dirng noi chuyen trUdc pho urong nay.

Anh' con trai22 tu6i hoi b6 :

"Be) nam nay bao nhleu tubi ?"

.

Ong b6 tra Idi :'

'.

V~y thl tu6i ella ong b6 13. bao nhieu?

I

-

ubi cua b6 gap obi LuiSi coo con.

. An h . con trai nay If) i hoi be; :

"M~ hao nh icu tu6i ?"

..

OJ!g b6 tra loi ; "Tu6i cua b6 nam kia Iii tuiii cua me Dam ngoai". '

. ::"

V~y ngirol me bao nhleu tubi ?

, 'A ~~

PHAN CI-IU AN n I: .

, ..

Tiep d~n 13. Salzburg, noi chao dai cua nha soan

hac thien tai Mozart. .- .

, ..

...

Ngaythd33

I

. Salzburg ~an xuat

muol non md~ co ten gQi nhu v{iy (Salz tiring Due

· co nghla 18 muoi). Muon dung cai can nhu trong hlnh ve (don can hai ben

..

khong dai bang nhau) va

hai qua. din, mbi· qua

· 500g d6 can that chlnh xac lkg muoi thl phai linn the nao ? Gia thiet rilng

.

khong biet d9 dai va trong hrong don can .

..

Cau.hoi

" ,.. __ a

II

SALZBURG (AD)

..

~- .

~

QUa Can

. .

,~

MuOi·

}

..

.... " ..

71

.i. r:a lUI

..

B~t 2 qua can 500g len mot dla can, dla can ben kia ~t hnrng' muoi A (sao cho can thang bang). Lay 2 qua

can nay xuong, d~t len dla can nay hrong rnuoi B sao - cho can thang bllng .. Ltt'1I1g muoi B chinh lit lkg muci phai can. Neu don can hai 'ben dai bang nhau thl hrong inu6i · A .cting 'n~ng lkg nhirng vl don can hai ben - khong dai bhngnhau nen phai dung each nay .moi can

dung lkg muo] dune.

. .

+ •

'A "' A _ ..

e PHAN BAI TAP : , ..

-- . , .

. .

. Ne'u d~t- 2 qua .can, -nlf>i qua500g, len 2 dia can cua _ cai can - nay Crnbi ben - til9t qua can) thl kiit qua se nhu

. .

the nao -? -

,

. .

. .,.

_. PlIAN GllUAN BJ:

.

Ti~p den IA Moscow, thu do chinh tri va kinh te coo

Lien Xo dongthol cung 13. trung tam khoa .hoc, van hOO va giao thong. M9SCOW co hai phi truong va 9 nha ga

. Ian. _. - ~

72

-

I

...

Ngayth~;j4

MOSCO\V (I.JIEN xo -

..

t

..

Cau hoi

_ Co 2 chuyen xe lira tOe hanh khd~ hanh cung rriptthai di~m. Chuyen xe thti nhat phat xuat tu Moscow, di den Vladivostock, van tOe 150km/h. ChuyC'n xe thir .

I • ~

..

hai phat xuat tit Vladivostock, di dcm Moscow, v{in t6c·

lOOkm/h. Giil SU 2 xehra nay co cling chieu dai thl khi

chung gap nhau, chuyen xe nao each Moscow xa hen ?

4

-

-.

..

. .

, .. ~

, .

...

..

73

,

Hai xe deli co cung khoang each ttri Moscow.

I

Ngaythu35 _

~ .

~

Hai xe g~p nhau, co nghla la iJ cung mot dla di6m,

do do khoang each tit dia diem nay Wi Moscow 18 nhu

Cau hoi

,

nhau d. 11 vdi ca hai xe. ~.

'A , A

PI-IAN BAI TAP: .

. •

T

.10 em I .

I

J j

Cling Ia 2 chuyen xe Iua nhir trong Call hoi tren,

Vl Tam Ian rna ca hai cung chay tren mot dtmng l:ay rhirng cuoi cimg ca hai deu den noi an toan. Co th~c6 .huyen nay xay ra khong ?

I

10 em •

J.

. .

Tiep den 18. .Helsinki, thu do ella Phan Lan, Phan

. .

.an co nhfeu rirng nen nghe dong aD go rat phat dat,

~

.. HEL~INKI (PHAN'LAN)

.T?i mot xmrng Qang do

g6 .no, luc lam khung kinh

thl g?P chuyen r~c roi.

Co mot khung kfnh Ie rat rong nhir hlnh ben. Hoi phai ci\t nhir the nao d~ co 2 hue tranh hlnh vuong,

M(>t birc co d9 Ian bhng de» Ian da chua san, m9t birc

lan .. hon buc tren gap 4 fan -'mbi hue co mpt khung ".

.. l .. ,

klnh rieng ?

.......

,

. -

..

4

-.. I • •

--

. .. ,

. -

.. .

75 .

.. .

Ngay thu':>O

. HELSINKI (PHAN LA!'

.. ,

..

. -

• •

• t

C~t thea
duong _. nhir
trong hlnh
(each deu ,
cae
I canh trong ,
. va
••• art. ..

" . ngoai).
c..:~ .: . 1

..

·

..

,

1

J

Cau hoi

t

." •

3

-

01

-

t-t- ... ·_-·-w

I I

,. i~:

, I

I I

1 ...... -_ .. -.

• '. ••••• '.' ':"" •• c. • •• :. M9t ~ong nhan TI9 lam i.s

. ... . . ,

: .. :.:: .. :.:.:.::.:: .. : ::; .. mau. ci1t· khung kfnh than

. . . . . .. .,.. ,

;::::: '~. ' -, :: :.: '. = .. ' .:: ..... :::.: .~:: .:.: dang nhu hlnh ben, lai' sc

I .~ ~. • ~. •• •

. .', ~.: .... /: mbi ph'3n mot rnau khr

• • • .......

::.: .::?~. nhau. TUdng tir rihu c~

• •• • •

J--~_"", • : =0;': trudc, hoi phai clt lam sao (

co duoc 2 khung kinh c$t vi 2 birc tranh hlnh vuong : m~

bue co d{) ian bang d9 Ion da chua s~n, m9t btrc Ian h~ gap 4 fan. Khong diroc rap hal phan khac 1113.U lai V~

nhau.

· •

, .t

,

~

· ,

• ,

4-

~ 1

.... . ~

..

'- " ...

PllAN BAI TAP :

- ..

i \

I-

Ne'u bay ~gia dem khung kinh nho clt lam 2 khung kinh cung thea duCtng each deu cac canh trong va cac canh ngoai (tuong nr nhu d tran) thl ti l~ va dp Ian coo

.

2 birc tranhdat vua 2 khung kinh nay se nhu the' nao?

\

- ~

..

,

,

. ~ t

, . ~

• pHlN CIIUAN BI :

. - -..

. . ' ..

Ke tiep chung ta se den tharn mot xuong dong dung

. C\1 gia dlnh khac,

- 'I

-

i

,

_.. ' .

...

76

" "~,,:' :;. ...

- _', - .. ', "

-

Nhl1 trong hlnh

..

--•

i, $)-

__ ... -

,..---_ .... ....,

t I

: r ~

• • •

~ _jj

,~ , A

e PIIAN BAI TAP

Lai lay khung kinh Ian trong phan tren cat roi thanh 2 phan (theo dinrng' eta rap V80 ban nay) $ roiap dung cung mot phirong phap nhu tren de ~t thanh 2 . khung kinh. Hoi ti l~ ve de> Ian cua 2 hue tranh bAy gib' se 18. baa nhieu ? .

" .,.

• - pHAN CHUA.N BI :

. -~

. . +

Ke tiep la Hammerfest, mot thanh pho d phia BAc

, A

Na.Uy, d eve B~c ella chau Au. Ngay d giua mila ha,

nhist d9 ct1ng chi vao khoang 50 C.

78

. /

rxgay cnu 0 ,

IIAM:MERFEST (NA Ulry

C.. h1•

au .. 01 ..

..

,

. 1

)

.. ~.

...

:-

..

Chuyen xay ra vao mua dong d Iiammerfest. I..JUC an h A ngoi an bua trua gan lo sui1i ella lnpt quan rUl no

thl radio baa gjo va sau do 18 phan DV bao thai tiel:

,

~ f

''II i~n tal troi dan g do tuyct. 24 gid sau 56 ngirng. 48

gi<j sau sc co nang"

Nghe dir brio thcli tiet xong tht unh A llbi gi?n n6i :

'·'Tin1.1 bay ann b90 DV bao thai tiet gtma chang hop

1y tf nita" .

,

r

Ban co biet tal sao khong ?

..

.~

..

.

79

..

.

Ng'~:!r thd 38 s"rOCKHOLl\1 (Tlil,JY flIt

_ Ire: lUI

Hammerfest d ve phla Bfic efta 70 vi d9 Biic.

· Moo he toan 18. ban ngay, mila dong toan la ban demo Bay gib dang 18. mila dong, lam sao co nling diroc?

• " ,

.. •

. . .

"

Cau hoi

.

. ..

. ...

"

" .

,

. ." .... .. .' f

T?i" ~9t 'cfra .ha~lg theu n6i tieng' em Stockh~

mot ong khach dua ra mot yeu call ky la, IIBa linn tOi ll1Au hoa sau day duoc khong ? Mfiu hoa 18 n19t h ngu giac rna 4 canh duoc c-1t bdi m9t dirong thang"

, .

.. .. . - .

.... " "' A

- PlfAN BAI TAP :

Mpt anh chang rat ghet ban ngay, chi muon song tAt ca CU9c doi mlnh trong bong dem.· Chuyen nay co

..

th~ thirchien diroc khong ?

• PI-iAN GHU AN B I :

.

Bit. chu tiem nghi ngci roi dua mftu hang ra cho (

. ,. .

- .

·khac)i. xem, .Bari co biet ba ta giai quy6t van de 1

., nlnr the nA~ khong ? . '. .' '. .:.'

· Tiep theo se 18 thu do Stockholm cua Thuy Dien ..

t

.. Toi muon mua hang theu (rfit n6i tieng) nen tlnh co

. ,

, bint dttgc Call chuyen duai day ..

, .'

. .

..

- ~ -.

. . .

. ,

\

. . .

. .

, , .

4

. ... ."

. .

..

• to

" ,

\

-

..

. ,

-- ._----

. .

...

-

. 80

. ..

Nhu hlnh ve. Da giac c6 so canh 1&1 hem 4 tht se ton ~i dang da giac lorn.· Ap dung dieu nay thl se giai quyet duoc

van de mot each d~ dang.

PliAN BAl TAp:

, .

. . ... - ....

Ba chu tiern theu lal nhan mot don dat hang khac :

"Thou mot hlnh luc giac rna 6 canh duoc &t hoi m9t

duCmg.thhng" Ba ta phai giai quyet vB:n de nay nhu the

. --

DaO? -,

. ..

• PIMN ClfUAN BI!

. Tiep theo Iii ngay thu hai d Stockholm cong nghiep

ch~ tao diem cua Th\1Y Di~n cung rat nci ticng, mbi

nam xtmt khau khoang 40.000.000 krone (krone : don

vi tien ~ elm Thuy Dien).

82

..

Ngay tl1.U 39

STOCIOIOLM (TII{)y DrEN)

. .

Cau hoi

• d , .l.U 7

Xep diem thanh dang

xe hoi nhu trong hlnh (gam 6 hlnh vuong). Bo

. :8-_ .•

• ' I •• r ... ~., _. -

..

bot 2 que diem diS co 5

.

.<It .. s- u ... ~ -- • narn hlnh vuong Iii

chuyen rat de, nhung thea ba il npn ho bot 2 que nao d~ sau do doi ehb them 2 quP. ~. 'lac, t:1 ~e co dU<;1c 4 hlnh

vuong ?

..

.....

. .

83

"" .

· ,M9t. tiern ban tharll iJ CoJen . hagen nhan linn mot tUlTI .than

d6 tral 1119t can phong tarn giii

: (xern hlnh 1) nhirng vl gap ru

...___' -----__~t . nen ~t ngtnrc thanh hlnh 2 Hlnh tam giac lai khong phal I;

tam giac can, ta phai la111 sao ba:

" .'?

" .gio .

Tra lui

,

Ngaythu:40

t

Nhir trong hlrih

Cau hoi ~""

(1) I I I

r I I 1... .. .Jof #-- • -----J D~ lien pluii bo bat 2 que diem. nay· .

..

. ..

(2) I t I

-~--_.

.1_1_1 I

Hinh oQ.ng

can phung

,.

f

1

1

:

. ...

J I

ill

~"

'·1

. ~

,

,

.

h -1

"_

'. - ~ A

8 PlIAN BAI TAP:

• •

..

Sau khi co ducc 4 hlnh vuong l:bi (hlnh 3) Ban hay lay di 2 que, dci ehb 2' que de co duocS hlnh vuong.

" -~

nz

f

~

'A A-'

" PHAN ClIUAN BI:

. "

... ... ~

.

Ke tiep IA Copenhagen. Phong each Bac Au trong

...

trang tri TI9i that rat duoc ira chuong. Ta khong th~

khong n6i den do gb va tharn long etta Dan 119Ch.

• •

• t

..

,

+ •

.,

...

\

...

..

..

84

. ,

. .

....

t

COPENHAGEN (DAN MACH

.. ... ~.:

\

,

. .

Vi khong' - phai Is tam giac can nen kh i l~t ngtroc lai, - hlnh dang tham se d6i khac. D~ giai quyet van

.

f>

de nay chi can <A1t chia tharn thanh

nhicu tarn giac can nho roi l{it ngucc l~i xong khau dlnh chung lai In xong. Ncu ciit tham thea hlnh ve thl so tarn gitlc can phai khau l~i

.

sau khi cat se 18 It nhat (4 tam

giac)

N gay thd £:J: 1.

HELSING61 (ANH)

..

Can hoi

, ' ~

• pI-IAN CIIUAN BT :

~

.

nhu me cung. Tuy trsn duemg di co viet "Theo duu l11Ui ten" nhirng chi co bang chi dfin gi6ng nlnr hlnh- (1) va C1 1110t

..

. ehb duy nhat _ trong

hlnh, cac duong th~ng moi cat nhau thanh hinh mul ten (hlnh 2) Buy gib ban hay tlm trong hlnh (1) d£lu

-

rnui ten nam 0 dau de chung ta con di tharn quan tiep.

Mui ten nam trong hlnh 1 se co de) Ian y het nhu hlnh 2.

Nhan dip di i;hi:ilU lau ~_ dai Kronborg, Wi thuan

tifm den tham cae thanh

luy c6 ella b9TI ctrop bien

I

~H 2

D~ gini quyet v£in de trcn, ngoal each chia thanh nhieu tarn giac can, ban con co th~ chia thea nhirng

dang hlnh hoc nao khac ?

-

Ke den la Helsingci. Noi day co lau dai Kronborg

Ina Shakespeare dfi. chon lam hoi .can h cho vd kich I-Iamlet nbi tieng cua ong. Day cling Iii 6 ella bon cinrp bi~n khi xua,

-

.

86

87

_ ...... ..". ..

, . -

... T .. • 'I

.. ,

• '#

. PIJAN B.AI TAP:

• •

. .

. -

a ch6 th ~m net coo

hlnh. . ."

• • -

.-. r • ..

Hay neu ra ly do ~i sao ban rat kh6 long tim ra dau

mill ten nay.

I

'... lit"

- PIIAN CI'IU~£\N~ .BI :

,.

" Ke tiep chung ta 5e dap may bay ~en Hamburg de

, ' ..

- .. . -

tham quan wan thu Hagenbeck n.6i lieng the giai.-

..

....

88

. -

...

'II

-_.-. , ..

_.

~

. .

..

...

,

" • ..

t

.

·

,.

• •

·

~ .

~

t

..

I

I \

1 ~

r

..

. -

IIAMBURG (Due)

. .

Cau hoi

"T\li"vu"Ctn thu Hagcnbock co mot con khi-rat hay b~t

,

ChUC1C ngtJbi ta : dieu be>, elf chi., cua nguot XCIl1 nl;at

nhat deu b] khi bat chuoc ngny l~p tuc. Mot hCH11 co ngtroi ~en truce chuang khi dung tay phai xoa earn thl khi lien dung tay trai xoa earn. Ngiroi no nhiirn 111fitt.mi

• • • • .. ... I I

thl khi nharn rnt1t phai, 'NgLJ'bi no rnd nllit thi khi cling

me mat. Vua hie do thl nguoi cho khi an chay den n6i "Co mot dong tile rat don gian, ngay ca enl be cling lam

. ..

dU\1c rna khi khbng b~t clunrc duoc. Khong nlurng 13.

khi llla ngay ca ngu-C1i ta cling khong LtlL ChU'0C Ult'<JC".

.

B9n bict do IiI dongtac gt khong ?

_.'

' .

..

..

.

'" .

89

\

-

Toi vao mua sach ell iJ mot. hi~u sach tai T :'i · D JI'

r 0 J • .l4! pZIg. 0

a rn; t CUO~\ sach day 200 trang nhtrng b] Jt nlat tit

trang 3 den trang 12 (10 trang) va tir trang 56 den

. t~~ng, 75 (2?' tra~g~. Hoi sach con Iai bao llhieu trang, blet rang neu ChI cat tic trang 3 den trang 12 thl . ~ h

". '\, 1 sac

se con, ai 190 trang ?

~

Ban nham ca hai mat lai, khi cung b~t ChUdC nham

.

ngay hai mAt Iai.

N gay thll 4iS

. .

Cauhoi

' .. "'

Luc ban md rn6.t ra _ thl m~t khi v~n nharn, khong

, ..

. . l

thay ban mo milt, lam sao bilt churrc diroc ?

, ,I

t

H

t ,

f

. 'A " ......

It PIIAN BAI TAl' :

Con co mot dVng tric khac 1l1a khi cung khong th5 nao biit chiroc diroc. Bf;111 bict db la dong tile gl khong ?

1

J

'. ~~

e PI-IAN CI-IUAN B I :

-

- ~ +

Ke tiep 18 Leipzig, noi co nlurng vien dai h9C c6, nodi

. .... ,

Ina nganh xuat ban cua Due phat trion fat .rnanh.

90·

,

LEIPZIG (flUe)

..

. ........ ._

. .. ~

..

• I

.. . , '" .

168 trang, vi neu clit trang 56 thl phai Cit luon

trang 55 (55, 56 d cung mot to) Neu edt trang 75 thl

. -

phai tilt luon trang 76 (75, 76 fJ cung n19t to). Do d6

neu ~t tit trang 56 den trang 75 thl that su phai ciit

tit trang 55 den trang 76, tat ca Iii 22 trang. .'

Khi ci1t tu trang 3 den trang 12 thl mol th~t sir chi

cit 10 trang. . ·

I

..

-r ~ .

- .• '

r I~ l' .

f •

·HEIDELBERG rm

• I

..

C~ h~· au 01·

...

........ " ....

e PIIAN BAI TAP:

C6 m9t~ti1 giay 100, m6i mat chia lam 8 phan sao cho khi g-~p U1 giay IQ.i 'se thanh 1 cuon sach co 16 trang .

.

Hoi: Phai danh so trang nhu the nao, danh so d dau ?

'A A'"

, e PlIAN CIIUAN BJ :

...

,

. Ke tiep 18 Heidelberg. Thanh pho nay fat dep, co

. ~ ~~

nhieu trubng Dai hoc lau dO'i, d do sinh vien khoa Triet ·

hoc rfit dong dao -.

- .

,

. ..

....

..

\

92

- .

_ .. - . -

-

~

Thay den pha cua mot xe rna to dang phong vun vut

toi, anh A t\! nghi xe khong dam c.het anh ducc nan buoc lUi lai ve phia v~ dirong. Tuy nhien trong khoanh khac xe phong qua, anh A ve ben kia the giai. Ban co

bie't tai sao khong ?

Tiep .den 18 thu do em Hi! Lan.' Hit Lan 18. que huang cua hoa uat kim huong (tulipe) va coi xay gi6

(rnoulin a vent)

'A , A

e PHAN BAI TAP :

• pHAN CIIUAN BI :

-

94

"

,.

Hai cal den pha 13 cua hai xe me-to r ieng re ph6ng tai. Me>t xe vtrot

qua A phfa ben phai,

mot xe vuot qua A ph;a ben trai,

NguytllUqf)

AM:S1'ERDAM (lIOA LAN)

"

.r

I

,

I

Cau hoi

• ·

.

'I'oi :hu~ In9t chuycn xo (co ca hirong eJ.fin vien du

lich) de di tlt Amsterdam den Alkrnaar. Tat thi tran I(

. - .

,

narn chlnh ,giU'a Amsterdam va Alkmaar, toi cho 2 anh

A va BIen xe ngbi chung. Sau khi ba cluing toi tham . quan. Alkrnaar xong thl quay ve. Anh A xuong xe ,iJ th] tran K con anh B va wi ngbi' xe ve Wi Amsterdam. 'I'Ien xc thl ba chung toi chia nhau tra, tierr xe ducc

'I

tfnh thea Quang dirong. N ghla 18 quang durrng bang

nhau thl tfen xe bhng nhau, quang duong nao co nhfeu nguoi ngoi xe thl tien 1110i nguoi phai tra se it di. BJet rang vua dl vira vo mat 24 guilder (don vi tfcn t.e cua

• •

I-Ia Lan), hoi! m6i ngtroi p hili tra bao nhieu ticn ?

I _ ~.... _ ••

., .,

:.

t

,.

11'

·

;

;, f

, ._

, .

. ' ·

I

· ...

'!"

·

,

~

-,

• ·

too

t

.'

,

• ~

f

I

- .

t

;

't+ • •

• I

,

,

t

..

'"

.

"'.

f

, ,

J

I

,

~

·95

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful