UBND TfNH BIeN BIEN so GIAo nvc vA DAo T ~O

S6 I) %"~ ISGDBT - TCCB

V Iv thong Me kch qua xet nang luang, nang mire PCTNVK dbi voi CBCCVC dot II nam 2010.

CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI:t:T NAM DQc l~p - TV do - Hanh plnic

Di¢n Bien Phu, ngaY!J thang 12 ndm 2010

Kinh giri: Cac don vi true thUQC Sa Giao due va Dao tao,

can cir vao Nghi dinh 204/2004IND-CP ngay 1411212004 cua Chinh phu quy dinh v~ ch~ dQ tifu luong d6i voi can hQ, cong chirc, vim clnrc va luc hrong vii trang; cac Thong tu hu6ng cffin tlnrc hi~ Nghi dinh 204/2004/ND-CP ngay 14/1212004 cua Chinh phu;

Can cir Quyet dinh s6 04/20101QD-UBND ngay 3115/2010 cua -Oy ban nhan dan tinh Bi~n Bien v~ vi~ Ban hanh quy dinh vS phan cfrp quan ly t6 chirc bQ may, bien ch~ can bQ, c6ng chirc, vien chirc nha mroc tren dia ban tinh f)i~n Bien;

Ngay 28 thang 11 narn 2010, HQi d6ng xet nang luang Sa Giao due va Baa 1?0 da tiSn hanh h9P xet nang b?c hrong thuOng xuyen, nang luong tru6c thm han, nang phu dp tham nien virot khung va chuy~n ngach d6i voi can bQ, c6ng clurc, vien clnrc cua co quan van phong Sa Giao due va:E>ao tao va cac don vi tnrc thuoc, K~t quit cu th~ nhu sau:

1. Nang bac luang thirong xuyen: 319 ngiroi.

2. Nang phu d.p tham nien vuot khung: 68 nguoi.

3. Nang luang tnroc thai han: 28 ngiroi.

4. Xet & nghi Sa N<)i V\l nang ngach, chuyfu ngach, chuyfu loai cong cbirc: 34 nguOi. (co danh sach kern theo)

TiSp tuc tlnrc hien Cong van s6 824/SNV-TCCC ngay 0211212010 cua SaNQi vu f)i~n Bien vS tri~n khai nang b~c luang, nang phu cdp tham nien virot khung, chuyen ngach, nang ngach dot II nam 2010, Sa Giao due va Dao tao yeu c~u cac don vi kh§n wang ra soat lai s5 can bQ, vien chirc co nhu clu va dti diSu kien xet nang ngaeh, ehuy@n ngach, chuyen loai vien chirc kh§n truong hoan thi~n h6 sa va n9P v~ Sa Giao due va Dao tao (qua phong T6 chirc Can bQ) tnroc ngay 20/1212010.

Nhan diroc Cong van nay d~ nghi Thu tnrong cac don vi kh~n truong triSn khai va bao cao vS Sa Giao due va Dao tao dung quy dinh .I.

Nai nhijn: - Nhir tren;

- Ltru: VT,TCCB~

Le Van Quy

VBND IiNH £)lBN BIEN SONOI vu

--

S6: ~J4 /SNV-TCCC

v lv Trien khai nang ~c luong, nang rmrc phu cip TNVK, chuy~n ngach, nang ngach dgt II nam 2010

CONG HOA XA H(H cno NGHiA vtzr NAM l>Qc l~p - TV do - H~nh phuc

Dien Bien Phil, ngay OJ thdng J9; nam 2010

- Cac Sa, Ban, Nganh;

- UBND cac Huyen, Thi xa, Thanh pho;

- Cac Truong chuyen nghiep thuoc tinh.

Th\}'c hi~n Nghi djnh 204/2004/ND-CP ngay 14112/2004 cua Chinh phu quy c!ih{l 'v~ ch~ dQ ti~n luang d6i voi can bQ, cong chirc, vien chirc va lire hrong vU trang; Cac Thong tu huang dfu1 thirc hien Nghi dinh 204/20041NDCP ngay 1~Lt2J2004; Quyet dinh s6 04/2010/QD-UBND ngay 311512010 cua UBND tinh Di~n Bien v~ viec ban hanh Quy dinh v~ phan cftp quan Iy bo may, bien che, can bo, cong chile, vien chirc Nha nuoc tren dia ban tinh Dien Bien.

Theo d6 tharn quyen ra quy~t dinh nang b~c luang thuong xuyen, nang bac luong tnroc thoi han, nang mire phu c~p tham nien vuot khung, diSu chinh luang dbi v6i can bQ, c6ng chuc, vien chirc ngach chuyen vien chinh va tirong duong nr b~c 3 tra xuong thuoc thfun quy8n cua Thu tnrong cac Sa, ban, nganh; Hieu tnrong cac Truong chuyen nghi~p thuQc tinh va Chu tich UBND cac huyen, thi xa, thanh pho.

Viec nang Iirong, di~u chinh luang d6i voi cac tnrong hop di~n tinh quan 1y; chuyen vien chinh va nrong duong ill b~c 3 tIC] len; chuyen ngach, nang ngach vien chirc d~ nghi cac co quan, don vi l~p danh sach kern thea ta trinh (h6 sa a6i voi cac tnrong hop chuyen ngach, nang ngach) trinh UBND tinh thong qua S6 NOi vu thfun dinh, (truuc ngay 2511212010).

Viec chuyen ngach, nang ngach ella can bQ, cong chirc cho BI) Nl)i vu hu6ng d§.n thirc hi~n.

D6 trien khai nang hrong thirong xuyen, nang luang tnroc thai han, nang rmrc phu dp TNVK, chuyen ngach, nang ngach dot II Dam 2010 dtroc thong nh~t dung quy dinh va dam bao cong khai, dan chu,

Sa NQi VI) as nghi thu tnrong cac co quan, don vi, chu tich UBND cac huy~n, th] xa, thanh ph6 khi tiSn hanh t8 chirc tri~n khai thuc hi~ri dill cu VaG cac van ban huang d§n ella cac BO, nganh Trung uong, thong nh§.t voi c~p uy va Ban ch§.p h8.nh C6ng doan cung c~p thanh l?p HQi d6ng xet nang b~e luang tai co quan, don vi. KSt qua nang luang tlurong xuyen, nang luang tnroc thoi han, nang rmrc phu dp TNVK d~ nghi cac 00 quan, don vi thuc hi~n theo mfiu bi6u quy dinh tai Thong tu s5 03, 0412005fIT-BNV ngay 05/01/2005 cua Be. NQi vu.

No'inh~n: - Nhu tren;

- Ban T8 chile Tinh uy;

- LIIU VT, TCCe.

KT.GJAMDOC PHO GIAM DOC

DQ1 II nam 2010 viec nang luang thuong xuyen, nang luang tnroc thai han, nang mire phu c~p TNVK chi xet duyet cac tnrong hop eo du thai gian giU b~c tinh d~n ngay 31 /] 212010.

Nhan duoc Cong van nay d~ nghi thu tnrong cac co quan, dan vi, chu tich UBND cac huyen, thi xii, thanh ph6 kh~n tnrong va chu d{mg trien khai thuc hien dung quy dinh va bao cao k€t qua v6 UBND tinh thong qua Sa NQi vu].

UBND TINH D$N BIEN so GIAO DVC vA DAo T ~o

CQNG m)A xA HQI CHiT NGHiA Vl¢T NAM

D?c I~p - TI! do - H~nh Phuc

Diijn Bien Phil, ngay!f (hang 11 niim ~ NO\CHl'''~ \--~~~&/'

TONG l!<;1P ~ET,QUA_THVC HI¢N,NAN~ LUO~G TRUDC:H' .. G1-rg)DU~~" DOl VOl CAN BQ, CONG CHUC, VIEN CHUC DW I NAM,. 10 \j A . L~ )'"

\y\ DAD TAO;'"

},<\, . /*

Tfmg s6 can bi;), cong chirc, vien clnrc cua don vi co mi).t tai thai di€m baa cao : 166~~,:,~:§;

Trong do: s6 ngiroi duoc nang b~e luang tnroc thai han : 28 nguoi

Ngay, thang Ngach, b~c, h~ 56 luang

nam sinh tnroc khi nang b~c

1-=c;..::::':::_-iTrinh dQf----r~:...::.:y::__:::.=T:----_+--__r--._-__;_._---_,--__I

chuyen

Ngach, bac, h~ 56 luang db nghi niing

Bile H~ 55
luang luang Thai gian Ti~n Ghi chu
Ngach mot tinh nang luang
(Ma 56) sau dtroc luang I~n tang do
nang nang sau nang bac
bile biic 16

H~s6
Ngach Bile luang Thai
(Mas6) hien [] diclm
giu b~c hi~n huang
gifr Stt

HQ va ten

mon

Nam Nfr nghiep

VI!

2 3 4 6 8 9 II 12 13 14 15 16

.. _. -- --- . _._------_.- _._-_ .. _._---

o I ~_~Q_S __ ~-5.1-1-3- .. __ 5___ _ 3.66 _ _Q!!.Q2~~0_!()_12409QO

. - .. ----.------- 1···_··· ------.--.-

o 1I0S/08 IS .113 3 3.00 0 I /08120 10 240900

... __ ._--- --- ... -

01109/2008 15113 9

---_._ .... _._ .. _._-

4.98 01/09/291(j ,2·4.0900

2 4 6 7 9 II 12 13 14 15

2"" PhamH6ngPhong 1977 DHSP 15.113 3 3.00 01/08/2008 15113 4 3.33 01l0S/2010 24.09.00

-r~ L~""a_nIui\n __ ._: 12~~~~~P_ ~-_I~l!~- -·'.2-= 2.67_ jO/.o9I2008 -15-113-- ~~~i~ ~~i~~~0912_01rL ~iD902_ . _

4' Ph~Hoimg'itry!~_~ __ 1983 ~!:lSP r-15.1IL_1___1-Q2_ 1Q!09~()Q8__15113 _3 __ 3.DD_IO/09/201() __ ]4D91)Q _

_ ~.5 TrU"img THPT !Juy{\n Di~n Bien _. . ..... _. '--1--- _ __ .. . _

.1..:_Hoimg~6ngHuY __ r- __ t-- __ ._.PH _1~.}11 __ .1_2.67 _QI/D9/DS _ 15113 33.D()_ __ QY09/2Q_1_O__240~O_O __ .

_.1_:_~~g Thi Doanh _I- .DH __ 15~!_ll__.1_2.67 _lD/D9/D8 _ 1l'_ll__3_ 3 . .0.0 I.o/.o9/2.o12_ 24.o91)Q_. _

3' Trfln Thi Lien DH 15.113 I 2.34 25/.09/.08 15113 2 2.67 25/.09/201.0 24.09.00

.. ---~----r___.-----.. - --- ----- -.-.---- - --- ... --'----'--- -t------

.l.~~ Tmirng THPT Thanh C~_liII.-- __ ._ --.--t-- --.---- ------ __ . . ._

I' Nguy~nThuThuy [ 1975 ._~':!__I.~!IL_4 __ ~l_3_ DI/D4/()_8 __ !~_!!L_5 _ ___1_§_ .01/04/2.01.0 ~?2Q_ _

2' QuimgThiKhanh 1974 DH 15.113 4 3.33 011.011.09 15.113 5 3.66 .01/.0111911 24.09.0.0

~ Pham Quang Tuful 1983 -- -CD1s;.2.o7 2 2.41 .01/12108 15c.2(J7 4 2.72-01112(2.01.0 226300f----

-'.. -----.- .--- .------- .. --------... --------- .C~ -----r------

2.7 Truong THPT TuaD Giao

Ii--='-'---l~=-=-=_= --.. f---..---- ... ------ .. ------- ... -----------------.-

_!_~. Nguyen Thi Hoa _._~~ .. _!lI:I__!~.l13 _1 __ __1.l±_~Q~I_(j_8____l2J_l~ _ ___2__2{>7 05/09/2010 2409.00 . _

2,8 Tmimg DTNT Tinh

----\--1- ---+---+---1--- ------1----\----- 1---1----1-------+----11

. 1-c-'-2Z6 __!>l:I__!?:!_ll__<I_ __ 3.33 01l12/~ _ ___l2-_1_11_ _ _2_ 3.66 .01/12/2.010 1_2 4_:0:_9.o'-'0_f- 1I

1965 DH 15.113 8 4.65 011.09/.08 15.113 ___2__~_ .011.09/2.01.0 __ 24.0900 _

__ !~ _ _Vu Thi Mai Hien 2' vo Thi Khlinh

2 4 9 11 12

~ Dao Van N~\l' _ __+196§ Th.S _11,1)1 _ __'! __ 4.32 __ ()1I01l08 __ !~}lL 8

__ ~; !:-_e_!iIiTuyet. ----c---- _.!963 _J~:~_11} 11 7 4.32 01/01108 15.111 8

15

13

14

4.65 01101/2010 240900

4.65+21101120 I 0 _2402(lQ. f-------

NGUOIL~P

TRUONG PHONG TCCB

Nguy~n Thj Thim

UBND TiNH DIJ;:N BIEN sa GIAo Dl)C vA DAo T~O

Le Ti~n Dung

LeVan Quy

CONG HoA XA HOI CHlJ NGHiA VI~T NAM Di,)c I~p - T,! do - H\lnh phuc

Dien Bien phu, ngaYl1 thdng IJ nam 2010

TONG HQ'P KET QuA NANG PHV cAp mAM NIEN VUOT KHUNG DOl VOl CAN BO, CONG entre, VIEN CHl)'C DQ'T II NAM 2010

Tang s6 can bo, cong clnrc, vien clnrc trong dan vi: 1662 nguoi.

Tang s6 can bQ, cong chirc, vi en chirc diroc nang PCTNVK dot II nam 2010 : 68 ngiroi.

Narn sinh Ngach, b~c, M so "ran
Trinh B~c
d¢ Chirc trong H~sb
chuye danh ngach luang
Nam NO' n hoac hoac & h:;ic
man ngach trong hien
nghi", (milsb) chtrc gift
P vu danh
hi~n giCt
3 ! 4 ! 5 ! 6 I 7 I 8 i Stt

Ho va len

2

tnroc khi ducc nang b:;lc

13 i 14 i 0

16

Kat qua nang b~c tron nam

huang

01.003

19

1952

2 !,~{II11_Qu~O!~ __

3 Luang1bi Phu(Jtl_L . __ _1956 _?c:. _()1_.0_0_8 . __ ~

4 !f61'hi NgO\lIl _

1956

01.003

1958 SC 01.006 12

--1---'---

1966 01.009 12

------_ ---------- -- - -----

1960 TC 06.032 12

5 CaCl'I'l!Lf!a 6 Phan Thi Ha

. -

H~s6 Phu cfip chenh TNVK I~ch bao hien

H~s6 H~sb
chcnh
Thai Chtrc B~c IUO'T1g Phu ci\p loch Thci gian tfnh Ti~n hrong Ghi
diSm danh hoiiic luang rnm TNVK bao nang luong tang them chu
diroc xep ngach sail nang drroc d~ nghj luu Ifin sau do dugc
bac nang nang (neu huong
b?c co) hru (n~u co)

9 9

i 10 i 11

18

12

16

17

4.98 4.98

01/09/2010

.. _-_.

36354

16% 01/09/09 01.003 9 4.98 17%

----._-1-- .. -- ... -_ .. _-.---.

11"i'O_f- _ _(J!/0_9l()2._0lJl03 __ 9 __ 4.91l_~~% _ _(lliO~/~_!2_3.?3..s.±_

20% 01101/10 01.008 12 3.33 21 % 01/0111911 24309

- - .. - 1--'-- ..... -.- ... --- . -- -.- ---- ... ----

01/09/09 01.006 12 3.48 10% 01109/2010 25404

._--- _- .. -- -_._---- _ .. _ .. _ ..

01109/09 01.009 12 2.98 16% 01/09/2010 21754

-.- ...... - ---' .. -- 1,-", . -- -. .--. --- .

01101107 06.032 12 4.06 7%

.. _-------

0l/09!OZ 01.003 9_ 4.98 5%

01109/07 01.003 9 4.98 5%

3.33 3.48 2.98 4.06 4.98

_.

4.98

9%

15%_1 __ 6%

01/01/2010

29638

. - ._ ...

01109/2010 181770

01109/2010 181770

1--

-I"

-1------

1,-,,--- ----.

01109109 06.035

________ L____ _ _

1- 1·--- 3.48 17%

.

. ..... ...

25404

1--

....

12

3.48

16%

01/09/2010

.. L_

..

2 3 4 5 6 7 8 0 10 II 12 13

17

21754 ---1--

14

o

16

_'!:' Trdn fhi Thmn_L192_±l~~ __ ()_1.009 _1:!__ 2.98 _!~%_l- ()_1fI_Q!09 OJ,(l_Q'1_ _12_ _2_·2~ _!Z~ 01_J'LO/201o

2.1 Trtrimg THPT Chuyen Le Quy Don

I~: ~~~:~-==r-li~~~~6~~J-=?:- --~:-::-- :~~~== -~-;~-~-;~-:6~:~~~ -=:: -~-::-~ - i~~--~-_=Jg~-~ --;~~f~-~~-~~-:S:~;;-~

2.1 Trung Him GDTX huy~n Tua Chu:'-- 1 +-_ _ I- I-~ _ _+-

Ir1-A LeThi Nga 01.009 12 2.98 _I~~+- _()_l/IO~Q<)_~.009 12 2.98 16% 01l10/20lQ 21754

[-2,1 Trung tam GDTX tlnh i--- . 1_ _ _ + _

r---'-'- HitNg<,>cDinh __ -I-"-1~95:_:7+_-~cD:_:H=--- _l2.!1_3_ 9 4._98 90/._0_ 01110/09 15.113 9 4.98 10% 21110/~Q~Q __ l6}_5:2_ __

2, Vil Van Kien 1954 _f}_H l_5_.I_1_3 _~9_~4-,".~9 z: 8_1-,,_6°:_:Yo'-+_--I_.-_01:-:_/,,_09::.-/,,_09::.~ ~'ll__'l__ 4.98 _70/0 _Q1_J'09/2Q_lQ 36354 _

_ ) < Nguy€:n Thanh Hili 1958 DH _!5.113 I-<)__- 4.98 I--+0__.1"C_1._.10--c/0,,_,_71--'1JlL__'I- 4.98 _2'Y~ _(J_1f~/20IQ_l_8JZZO_

41 te Khanh Thi~n 1958 __ I-=T-=C'--I-=0",1.c::_0",104--=-1:::_2 -+_._4"".0=-3_1-"'_6o._.Yo-+--~--O"OI-.::/0-::_9""10~9l-"0"OI",,.0_._10"__11-._.12:,_ _4_.0_3 __ 1JIO _(J1_J'Q9/2_OIO _2_941 <)_ _

_ !.~12 _TC __ Ql:..:_.0=-:O:-=9-1 _ _::_::12::__~2=-:c.:98::.+_:6::.-0/.::_0-l +O:::.:I,,-10:c::9,,-10::.::9+0::.::1:.::_0::.:0::.-9--1_--=-1:::.2_ 2.98 7% 1 _ _Q1_J'09/20_lQ ~I-_

~I Trll'img THPT huy~n Di~n Bien I--- _

c--!.'- ~~~~n Trung Duc 1_ DH 15.113 9 4.98 01109107 15.113 9 4.98 5% 01l09/2010~81770 I:_quful

2' L(li DiuhChi~n DH 15.113 9 4.98 01109/07 15.113 9 4.98 5% 01/09/2010 181770

3> Vii Diuh Tu§n 01.011 12 3.48 8% 01107109 01.011 _1_2_~ 9% i--- _(J_1fQ7/20IQ __ 254Q:2_ _

_ ~ Trtrimgl'HP'!l'=h::::an:::hc.r-Nc::II''''a_+ _ _+--I----I---I--I---I---l---_+ 1 . ---.------.-----1----------- --- --- -----------

_l!VilD~nh_~ng 1958 DH 15.113 9 4_98 11% 01109/09 15.113 9 4.98 12% 01109/2010 36354

·:_:__:_:_I----I-_::_:-'='--=--- - ------- 1------ ----1------. ----------

~I_ Trtrimg PT DTNT THPT Huy~n Di~n Bien __ __ _ _

_ }.'.. Hit QUaIccl",g-=LC'-ic:_:::h:__ __ 1-=1953 DH 15a.201 9 4.98 11% 01111/09 15a.201 9 __ 4.98 _!2_~ _9}!1l/201 01--__:J_2_354 _

2' Pham Thi Ty 1958 P. vu 01.009 12 2.98 12% 01l11/0901.0Q'J__ __ 1:!_ 2.98 13% 01/11l2()_l_(l __ 2_125_:2_ _

_ :J_o_~guy€:n Thi Huang 1966 P_ V\l Ol.OO'J__l2_ 2-98 __ 13%+__ 01/10/09 01.()09 .!2_ __ 2_:~ __ L4°~___ .Q!Il()Q()_lQf-__2_!?~ _

~.I Tmimg THPl'I~:::.:a:_:::n=h.C::.:h_c:ii_:_n+_-+- I___----------- 1------. .. _ . _

_ l~!laD!o_Turen 1961 ~ __ 15.113 9 4.98 70/"- 01/09110 ____l2.~'" _9 __ '!-~___"8·%'_"..__jI--l-01l09/2__01_0 __ _:l63_5_4 _

~1. !."II'_img THPT Tulin Giao . _ . __ _ _ _

_ 1_"_l'h(lffi_C~lll:1I':l':img __ IJ.<)_5_5_ __ ~.!?:._l_ll _ _9_4.98 _ 5% 01/04/02 15.113 _9_ 4.98_j% __ 01l()4!_2__0_lQ_36354

2' Nguyen Thi Tarn 1964 TC 06.032 12 4.06 8% 01110/0906.032 12 4.06 9% 01110/2010

--r--=--"----- --- - ------ --- --------- --- -----------

~:l_ Trmrng DTNT Tlnh

--

296381_ o

- ---

____________ L _ _j_ __

16 I

4 I 5

8 I 0

11

14

17

18

3

10

12

13

6

2

_I> Ph(lffi Van Himg _ ~ __ 15.l13c---2 __ 4_.98. 11% l-01/09/09 _l2:_1_U_2 __ i:2§.__!2% Q1_J'09/20l()___.l~354_1-- _

_2,,1'1"_guy8n Thi Thrulh ~-15.113 _9_~i:2§.--~.-- 01109/09 15.113 9 __ 4-2_8 §'% 01/09/2010363~il- __

__3_'-_ Db KhacPhuong DH _15.1J}_<}_ __ _'!-9_!l_ 10% QI/Q2/Q2_~oL'l __ <)_+'±-2.8.__!}~ _Q1_J'~@l_lQ_:36154 _

_±_!::~XuanKhuang DH __l2:1_ll 9 4.98 16%01lIQ!Q<)_15.113 9 4_98 _ _1_7~ 01[L()~2__01_()__lIi!5~ _

5- DaoThiDung TC .. 06.032 12 4.06 01/09/0806.032 12 4.06 _2~_+_ 01/09/2010 148190f---_

~~ Vii Xuan Chilu P. V\l 01.009 12 2.98 19% ._ 01/10/0901.009 12 2.98 ~~ _(J1!_10/20lQ _ _2_l75i _

~,. Bui Ng<,>c Tien P. V\l 01.009 12 2.98 10% 01/01110 01.009 _1_2 __ ~ . .2!.._!}% _(J_1f()_l/2_()_l_l1-2_1754_ __

I_!'_ To Thauh Hili P. V\l 01.009 12 2.98 9% __ 0_l~IO/02~ __ l_2___~ _lQ'Yo_Q~L()gO_lQ __ 21754 __

_<)_'_ Bui ThLHoitn P. V\l 01.009 12 2.98 12% 01/10/090L009 12 2_98 13% 01l10/20lQI-- 21754 _

10< Triln Thi Ngat P. V\l 01.009 12 2.98 8% 01/0111001.009 12 ~ 9% __ _(J11()_l!2()_l_l~_54 t---

__l_!"_~8n Thi Kim Thrulh __ I--_ P_ V\l Q1_:_OQ9_1_!2___ 2.98 I~ ()11!0109 .Ql.:_009 _1_2_122ll. _1_!!%__ __ Ql/~QQO_l()I--_'!:!I'_5±t---

2.1 Truirng THPT Th'mh ph8 0

I-=::-+:::-=c::-=-="'-'----c----==--f--- --. ---.--- ----------- ------1----

r-l' Ph(l1l1 Thj Hi~n __ 19611DH __l2:1_ll~. 4.98_ 01109/07 15.113 9 4.98 5% SI/09/20_lQ~_7_Q _

2 < Trdn Thi Bich Thu~n 1957 DH ~ _')_ 4.98 II % 01/09109 15.113 9 4._9!_ _!2_% __ 01l09/2()_lQ_ 36354 __

3' Hoang Thi Miuh Tiuh 1959 DH _15.113 _9_ 4.98 10% 01/09/09 15.113 9 4.98 11% 01l09/2()_lQ 363~4_ __

4, LeMiuhPhu911g 1956 DH 15.113 9 4.98 6% 01/10/10 15.113 __ 2_ 4.98 7% __ Jl1!JO/~0!()___l()?J_4 __

5' Diun Thi Thoa 1958 DH .12_l'l~ _i.~ _ 6% 01109/10 15.113 9 4.J_!!_~ 01/09/2010 36354

,..-i..'Ho:ln_sThiLan 1957DH 15.113 9 4.98 11% _QII09109_1~}13I__'1__ 4_98 _!2% 01109/2010 36354 _

7' NguyenMiuhL~ 1960 DH _l~:IJ} __ 9_ 4.98 __ .. 01109/07 15.113 9 4.98 ~ __ _Q1I09/~QL()~.?Q __

_!'_ Hi! Huy Giap 1958f- __ '!?_' v~~ _1_2 2i8 !_~ 01109/0901.011 12 3.48 17% __ Jl_l_/Q9l2_OIO _ _2l4_Q4 _

9" Trdn Thi Duong 1967 TC 06.035 12 3.48 5% 01110/0906.035 12 3.48 6% 01110/2010 __ 25404 _

I~~~u;:i ~::DTX hUY[_~~~~UlO6-12 _ 3.33 1~~~-_=-OIl01l10 Qi.006· 12__ __ 3.33- _ _!3%_I=--01/0ll20_ll-- 24309 ---

~.I_ Truirng PT DT~T THPT!!.uy~n MlI'img Chit __ _ __ _ 1--___ _ ---- 1- __

--2~-NPl1-g(l1l1u-y--e}'nhDi UHyUCimhgl'uh -11~5-5-· !9~9 pC.BV\l 015Ia.0·20092 9 4.89 70/0__ 01/02lQ9 J5a.2Q2 ,)__4.89_ 8% _Q!_IQ9i2_QI_Q ?5_6'l7 --_

+_:__"-f-'-_::.:_:__:_::_~-12- 2.98 15%__ __(l1l09/09 QL009 __ 12 12~ __ 16% O_!lQ9/201Q __ _2_1154

_3,,_ T .. nl.n '!.·hi.L .. i.en _.'. __ 1960 P. V\l 01.009 12. 2.98 __ }'Io/~ 01l.1.2~09~'_OQ<)__ ... 12_ __ _2_.')!"_12,},o . _ _Q!_!12/2QIO __ 217541_ ...

__ 4, Mai TrungTai __ 1960,_ P. V\l OI.OOL__l_:!_ 2.98 ()1/Q9[08 0l_.()Q9 12 2.28_~~_ L __ 01l0~/2010 108770

18

--

19

19

17

2

3

4

5

II

10

12

13

14

o

16

~ Trungtam~gol).ingfr_~Till_h~_~_._. . __ . __ ... ~_ -1-----. -1__- .----- - ... --- ----- --~I__ ... -- r-'--'

I ' Nguy~n Thi Hoa L __ f_~-~_Q6.035 _._1l_348 7% 01/09/1006.035 12 3.4~ _~ .Ql{(),)/2010 25404

2.1 Trung tam KTTII--=-!!~ -.-J-- __ ._ __ __ _ _ 1--- __ ._____ .__ ______1-- __ . _ + _

I' Nguyen Van Mau 1958 DH 15.113 9 4.98 7% 01112/09 15.112 9 4.98 8% 01112/2010 36354

--~-----' .. ---~--. --- ------ .. - --~--.---.---~---f_---.~---------.--------

2'LeVl!nMac 1960 L.xeOI.OIO 124.0311% 01/09/0901.010 124.0312% 01/09/201029419

- -.+-----.+---- ----- .. 1----··_-_·_-----_·_---------------_·

11--'-'2 . ..::.1 +T:::._r:..cU"_ciYn__.,g,_C:..cll:_S,,-P __ .... - __ 1--- 1----]---- -- --. --'- ... -- --. . .---. --- -- -. _ -- ----- ... ---. --- .. -- ---~

1, Ph\UllHiiuDugc 1951 __ DI:I_rE~!!l_9 _ _i .. ~_1J~~_ ... __ OI/09/0~_~1l __ 2 __ 4.98 . __ 18% gl_l09/20_!g~5~ __

_:2=_.+V-'u-=---=-T"'hi'-'D:_:a.:..::o~_. J.?63 TC 01.009 ____Q_ __ 2_9~ __ 17_%_ 01101/1001_.00_9 1_2_ 2.98 18% 01l0!_/2_01_1 __ 217~ _

_ __:;__']\jguY~Il_!hi HO(lt . 1.?~~ __ 01.009 __ 1~ 2.98. 13~ 01/09/09 _~.009 .. 12 ~:2§_~~~ __ _QI/09~0I0___111~_.

4, NgoThiLan _!?.§_~ 01.009 _ ____Q__ 2.98_ 15%. QI/01l10Q!.009 _. _ _g__?:2.L _ _!()~~ ~1/~Jl_~1~ __

5" Bui Thi lim 1963 SC 01.006 12 3.48 8% 0110910901.006 12 3.48 9% 01109/2010 25404

---- .... --.~~-.---.----J___f_------------.----.---.---.----- --------------------.. --

6' Pham Ha Lan 1958 DH 15.111 9 4.98 12% 01109/09 15.111 9 4.98 13% 01/09/2010 36354

-~'---~~- -----J- .. -I--------J---.------- .. ---~-----.------.-.... . .. --------.----- ... ----

_2.'. Nguy~n Thi L\lIlg 1_?E. ~ 01.009 12 _ 1.98 _ 13%.. 01109/09 01.0091_L_rU~_ 14% 21109/2010 _ 14454 _

8- D6Thi Ngat 1961 PV 01.009 _l2_.2:~__l_5% 01/01110 OJ.009 __ 1l__~__l_6o/~ _QI/OII~Jl___l0.~ _

9" Nguy~nVimNguyen 1957 .~_QI:!_ IS.111 9 4.98 _ 5% __ 01/01110 IS.111 9 4.98 _6% _._J!.!.I0112011 363~_~.

ICY To Dinh T&t 1959 n.vs 01.007 12 3.63 5% 0110111001.007 12 3.63 6% 01/0112011 26499

-t---------.-----r-.------'- ---------1------- ---]--------- .. ----.--------.-------.

__l_l_~_l'h\lIl1Thi1·huy_ 1961 I<.:_ 16.119 __ 1_L_ i:_2~_ 6% _Q_lj09109 __!6.119r-_l:2__4.06 _ _20/~ _Q1{2.?/2010 29633 _

NGU(nL~p

TRUONG PHONG TCCB

Nguy~n Thj Thdm

U Ti~n Dung

LC Van Quy

UBND TINH meN BIEN so cIAo Dl}C vA vAo T ~o

CQNC HOA xA HQI CHU NCHiA VIJl:T NAM DQC I{l.p - Til do .. H~nh phuc

ou» Bien Ph,l. ngaYI/ thting 11 ndm 2010

TONG HQP KET QUA NANG LUONG THUONG XUYEN DOl VOl CAN BO, CONG entre, VIEN entre D<;IT II NAM 2010

Trong do: 1. sa nguoi duoc nang b~c thirong xuyen cua dan vi: 1662 nguoi

2 . sa nguoi dii c6 thong bao nghi huu diroc nang b~c tnroc thai han: 319 nguoi

Ngay thang Ngach, bac, h~ s6 luang K~t qua nang b~c luang dot II nam 2010
nam sinh
Trinh do;. H~ s6
chuyen H~s6 H~ s6 B~c luang H~s6 Tibn Ohi
Stt HI? va ten men Ngach B~c luang CLBL Thai dilm Ngach hron moi CLB Thai gian luang tang eM
Nam Nit diroc (rna s6) hien hien (neu xep (mas6) g sau diroc L tinh nang them do
dao tao giit nang (neu b~c l~n sau
hu6ng co) bac nang 00) nang b~c
b~c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 _._---- ------_._._._- _._ .. - ._._-_ ..

____ TrinhM~_~_l:f~_1971 DH 01.003 6 3.99 01110/2007 01.003 7 4.32 01110/2010 240,900

2 Bui Manh Toan 1968 -DIe- 01.003 --5-- -3.66- -----oihoI2007--01~003 1--6--3:99-- ·'--61710/2010- 240,900--------

.. ---------- .. ---.-.---- --- ------. - .- .. ---- .. ----- .. ---.-----------.------.----.----f_----.- ... ---.-.---------- .--.----

3 Hi! DInh Phuong 1957 DR 01.002 4 5.42 01109/2007 01.002 5 5.76 01109/2010 248,200

4 B~ThTYfu;_ - ----~-1972 --iC--06.035 2.22------0il(17i2008-o6:0351--6--2~40--- .. -0 I/i17l20 1 0131,400-

.. _------ _. --_._---- ... _--_ ... _-_ .. _._-- ... _-_. ---------- -----_ ...... -t-r-r-r-r-' •.. _-_._------

5 Nguy~~T;rr;_-PhUc 1970 Th.S 01.003 6 3.99 01101/2008 01.003 7 4.32 01/01/2011 240,900

6 Gi-~gH6~gThu 1979--VH-Ol.()()j---:3--ioo-- 01l0If200S---01.003-- -"4' '333-- oilciii2cilT i40~900--

-. - .. ---f---....-. . .. - -.- .-.-.----.-.

II Cacdon_vj tr ... ·c~~?_c_ .... . ...

2.1 Trm'mg THPT Mwimg Cha

. L6 Ihi Sl~l~- .--=~ r--- -1969

1--'- -. . -- .. - --

...... -_._--- --

.... - 1

15.11_3. 5 ..._3_6~L

--

15.113

.......

4

.. - _ ... _.

333 01108/2007

___ =-- .. . .___ _o._

o 1I0S/201 0

240,900

DH

18

19

2

1

3

4

6

8

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

2 _ Lmmg Thi Th~ _1_'1Z§_ __ !JI_I 15.113 _ _3 _~.:2Q__I-_ _0!(!O/200?t--1_5_._Ill_ ____! }.3__3_ _O_!_!_!q!~Ol() _ 240.')00__ _

3I:)iIll!J:_~LPhuang Hoa 1978 _l:)fI __ ~·_l__l_3 __ 3 ~,()O __(l__lI"lQGO_Q_7_ 15_l_1} __ ~_3,~_ __9_1/_lO/~lO__240,9_Q() _

~_4 Nguy~n Duy Giang I??? ~H 15.1132 ~~§_7___ 01110/2007 15.113 3 3.00 01l\QG()!() _l_4()_,9_~ _

f-~ Nguy~nThiVan 1- __ !~~ BH __ .!2:!ll. _l_ __ ~~ 05122!_?OO7 15.113_1___l_-2_.~ OS/09/201() _l_4(j,900___ __

6 Tnl.n Anh Tu§.n 1983 BI1 __ ~ _ 1 __ 2.3~_ 05109/~_Q()?_ __1_~}__1_l_ _2 ?:_JP 05/09/201_()_ _ _?:40,900 _

7 _T_!~.'yiinCU('mg 1982f- !-)!l_~_._1!l __ 1__?_}_~ __ 05/09/2_0()7 15.113 _ } _ _]._§7_ 05/09/2010240,900 _

8 Tr~n Tam Thirc 1984 t)H 15.113 I 2_34 05109/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240,900

-------- -------------------+-----_ .. -

_9_~_uE_!;lVi~tHaa 1981 _~_E.~I] _2~±_ __ 05/09/20Q? ~ _~ 2_.6]_ __ Jl~~()9/20~_~40,900

10 LeThanh Hi~n 1983 __ __!)I!_ _!2-113 2'~~r-- 05/09/?007 15.113 __ J_.___2§7_ 05/09/201()_r-l40,900 _

~2--TnrimgTHPTThixiiMtrirngLay ---------------.--------------------.--------------1-----11

c--l- Nguy~n_V~ Trung 19831---_~_!2._l_1:3__1 _ _J._:~~ __ 05/09/?()()2__15-113 __ .2 2.67 __ OS,-Q9/2010 _2i_D_,2QQ _

2 DircThjHongThu 1977 BH 15-113 __ :3__l_()()_ 01110/2007 ~ __ :±_ ]1_:l__ __ __O_!'.!_Ol_2010 __l_40,90O__ _

_ 1__Nguy~n_ThiPhu011g 1979 ~ 15.113 __ ~_~_ 01/09/2007 _1;;.113 _3 _ _l.00 _ 01/09/2010 240,900

4 Nguy~nThjKibuGiang 1981 DH 15.113 1 2.34 05/09/2007 15.113 ~_2.67 _ 05/09/2010 240,900

5 Vii Thi Bich NgQc 1983 DH 15.113 2.34 05/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240,?QQ.. _

6 Nguy€nThjKimDung 1972 DH 15_113 5 3.66 01109/2007_~l-i__l.99 _ 01109/2010 240,9D_() _

; ~::€~i:iin~i;~C H~----:: ~~:~~~ - ~--~~---{i7~-~~:~~~---i-- ~:~~ ~:;~~7z~:~ ~:~::~~~-----

1-2.3 Trtrimg THPT Tua ChUa _ _

1 Nguy€nViinTh!~ 1976 ____!l!f__.~_3 _ _l_QQ_ 01109/2007 15.113 4 3.33 o 1I0?/20 1 0 240,900

2 La Viin Yen 1979 _~J2-!_l~ ! __ 2.34 _ OS/09/2007 15.113 2 2.67 05109/2010 240,9Q_S}_. _

___ 3 Nguy€n ~~~ 1982 _I--_DH 15.113 1 2.34 05/09/2007 15.113 2 2.67 05109/2010 _140,9_()Q_ _

_ ~_ Phl;lIllH6ngDuy 1984 DH 15.113 2.34 05/09/2007 151l3 ~ _J._§7_I-~22l~-1-Q-- 240,9___Q()_ _

_ ~_ViiThiHoa !~ __ TC 16.119 1,~__ 01109/200816.119 2_?Q()__ 01l092()I_D__1_4G,0()_() _

-2trf~~ _~~~===c!~~_n~ ~i2_~f-_I:>~--: -'15.113- --1- -2.34 =---:25~0;:£i)07~~15 .113 _ ~_1~~_ -=i~7~,~- __ Q~29nOI 0 24()~_O~0-----

..... 2._ Vii Ng9c Hung I~--- _ _f:)_Ii_~1 __ _?}~_ 05/09/20~7 15.113 2 2.67 05/09/2()_l_() __ __?_:±_O~()Q _

3 .. VuIhi Dung______ 1982 DH 15.113 2.34 ~/()_9__!_?_OQ? .. 12-.1.1_:J_ __ .? 2.67 _ _ 05109/20.1_0 _2_:±_O__,_9QQ _

2/14

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10

11

12

13

14

15

16

2.S Trtr~~!HPT~h~nLQD __ ~______ _ 1-- ._1-- _

I PhamThiII1iDinh 1975 DH 15.113 5 3.66 01/09/2007 15113 fi 3.99 0110912010· -----.-1-------

____ ~ . . . __ .. _ . 240,~0() _

2 LeThiNga 1976 DH 15.1'l,_'!___l__1~_ I--- 01/09/2007 151132__l.()§__ _Q_!!'2212010 _ ____?_40,90.O__-I-- _

r-1 .. NguySnThjH6ngLan 1972 DH _~5__:__1__!:3__~_3:66 01109/200"7 15113 _6 3.99 01/09/201__()__?:~Q,900 _

r--± NguyenBfchNg9c 1_27__±_____f:)_Ii_ _ _15.113 ._4 __ ~1_:l_ _ ____()_l_r'Q9/2007_15113 __ S_._3~ __ QlI0912Q!O _249,900 _

~. LeThjBienl978 ~_15.1l3 _ _3_ __ }:_Q()_ ____()_l_r'Q2/2007_l2!!] _4 ..... )__.31_ 91/09/201()___1_~Q,900 . _

___ 6 NgoThiHu~; 1979 _DH __ )5.113 _:3__~_,Q()__ 01l09/2007~ _±__3.33 91109/201()__ ____?_49,900 _

_ 7 Nguyen H~ Tuyet ~'Z__ ___!:J__I:I_ J2-2'l _2_ 2.6~___ 01109/2007 15113 3 _ _l.QO_ _ 01l09/20_l_() __ 2_40,90_O .....

& Ph\lm Viin Tan 19_78 __ DH___ 15.113 2 2.67 01/09/2007~!] 3_)__.()Q_ ~1I09/20!0 __ _l_4Q,900 __ __

_ 9_~Thi Hang H\lnh __ ~ __ DH _~ 2 2_:_6]___ 0110912007 1~_} _ __3._()Q_ __ 01/09/~_1_o___2_40.900 _

__1_(l_ Phl;lIll_Thi Thu,T':<ll1£_ J 983 _ _!>!!_ I 5.1l3 ?,.~_ _ 05/09/2007 _l2!_ll_ __ 2_ _ _2(>_7 __ .. OS/09/2(j1_()_ __ 240,900 _

11 Nguyen Thi Hong ~~± ___!:J__l!_ ~l_l__:3_1--1 _ _J._l_±_ 05/09/2007 15113 2 _2_.§7_ __ _Q2/09/2010_ 240,900

12 Vu Manh Dirong _ 1984 ~_1_6.119 ---I--I:~()__r-- 01109/2008 16119 ~_ 2.04 __ _Q1I09/201_()_c-l-11,400

13 Nguy~n Thi Tam 1966 TC 01009 7 2.08 0!/09/2008 01009 _ 8 2.26 01/09/2010 131,400

2.6 Truong THPT Trin Can

11---11----- --1--- -----1------------ ---r- --1------ ---- ----------

1I-=--IFH::-:1i. T~i Dien 1983 __ ~!:! __ +-12.-!-1-:3---1---J.-l-±- 05/09/200_Z_ 15.ll~ __ 2 __ J.~ OS/09/20_1_0___2__40,900 _

2 NguyenHiiuD1i __ 1983 ~~_1 234 _ 05/09/2007 1~}__l_l_1-_~_2.67 __ 05/09/2010 240,900

___ L Dao 'fhi Holm 1978 DH 15.113 I __ ll±..__ 05109/2007 15.113 r2.-_2§7_ 05/99/2010_240,900_. __

_ _±__ Vii TrungHoim 1983 _ DH 15.113 __ __2._l±___ 05/09/2007 15.113 1-_2.. _2_.§7___ 05/09/2010 240,900

___ 2_ !-)~Cao ThuQ11g ~---____f:)H 15.113 2 __ ~ 01110/2007 15.113~_ 3.00 __ 01/I0!20lQ 240,900 _

__()___D6NgQcTruc'mg_ 1984 ~J2-!ll._1 __ 2.34 05/09/2007 15.113 2. __ ~ 05/0912010 _ _24Q,900 _

7 LeViinKhiem 1984 TC 16.119 _1 1.86. 01109/2008 16.119 2..._~ ~2010 146,000 _

2.7 Trlf~g_:rHPT Bung L.'!~ . I- .. _

_ __I__"@.llgyan.!&__ . DH _~_ 1_~~:±_ __ 05/09j2007 15.1_1_3 __ 2 20,§_7_ 0_5/09/2010 _ _24Q_,900 _

_ _2___~I_~i Van DH 15.113 1 -}_l±_f-- .... 05/0~?Q07 c.l51!32 ~,~7 O_5!09/20lO __ 240,900 _

___l __ _Doim Thi Sim ______________J:)I!_ 15 .113 1_~±_ _ __ 05/0912Q_()2_ ~_}13 _l_ J~7 . Q~0912()_~ _ _l_4(),9_29 _

....i __ Nguy€n Van IIaL L-__ _ ______!)I:!_ J2-113 __ ~ __ }}~ 05/09~~l!_Q7 c.l5.113 ... 2 _ _2_.67 __ ~!Q~/2_()1_()_ 240,900___ _

2_.8_ Trlf~~!HPT huy~n Di~n!!_i~ , ~_______ _

3/14

17

17

1

2

6

3

5

7

8

10

11

12 13

4

9

14

15

16

f---!- Le Thi H6ng Nhung _!>I!_ _l_~ 3-f--1_r-~!4_ ~~912007 r-11.l_!l_- __ l_ _2~_7_ _ 05122{~!Q _240, 90~ _

_ ~~':--k-1'l--g2C Ha _ f)_-':I_ J.2:_~ 13 __ 1 ~14_ __ 05/0~G__0__Q2_ _1_2JI3 _1: _1-67 __r2_5{O~/~Q_I_Q_ __ ~4Q,~00 __

_ 3_Nguy~nMinh Hai_ DH 15_1 13 _ __1_ __ 234 OSI09/2Q9_Z______I2._l__Il__2 2.67 __ OS/0?!2010 __ 24_Q~_QQ__f-- _

4 D6VanTruc'mg DH 15:l._ll__1 __ .2li_ __ ~0912006 _l~:l__ll__2_~67 _ IS/Q9/2010_ 240,900 Klu~!_

5 Nguy~n Dang Huynh D__!_I_~3 1_2.34 OS/09/?.QQZ_ ____I2j_ll_ _2 2.67 f---- 05/0~/201 0 _14Q,9~()_f-- __

6 Nguyen Viin Thjnh rg_~\JJ2-1--1--~ 0110912008 16b.l21 _l: __ I~ __ __(l_1__J'£JJ!2010 _146,000 _

f--! Nguyen Th~Giang DH ~13_1___2.34 _ 05/09/20_~_____I2._l_!3 __ ,_2_~r-_ 05/09/2010 _34.2,.:..90,---,0+_

8 Bui Cong Nguyen ___!>_-':I_ IS.ll~ I _ _l}_4__ __ OS/09120QZ_ ~ _2_ ]J[7_ __ OS/09/2Q1_(l_ _ _]-_40,900

f--2-- Nguy~n ~i Thanh Tuy~n ___!>_H 15.113 I 2.34 f----- OS/09/200?_ 15.113 2_~.E Q5/091201_Q_ 240,90Q _

10 Ph\lffiQuocCuc'mg DlI IS.l11 2.34 OS/09/2007 IS.113 2 2.67 _OS/09/20!Q. _ _]-_40,'@_(J _

II Trk The DUng ____!>I_!_~1_1_ __ ~ 2.67 _Qlj_Q2/2007 __l_1:_l__1l__1_ 3.00 01/0912010 240,900

12 H:'tNgQcMai ---------f--- DH 15.113 2 2.67 01/09/2007 15.113 1_l__3__:Q2_--- QI/0912010 240,900 _

~ __ Nguyen Thj Nga ~_I~ __ ~ 2.67 01/09/2007_1_5.:_I_ll--+_~__l_.(J(J__ 01109(2010 24:..0_"',9--'0-'-0+- _

14 Trk ViinLgi DH IS.I13 2 2.67 01109/2007 15.113 _~~.(J()_ __ 01109/2010 240,900

IS Dilo Thj Hien ____!>I_!_J.2.IQ__2 2.67 01/09/2007 15.113 3 3.00 01/0912010 240,900 _

16 Bui Minh TieP ____!>I_!_I~ ~ 2.67 01/10/2006 15.113 I_l_ 1:Q2_I-_Q_1_I__!O/2010 _240,900 Klu~t __

~ QuangThiHi~n DH 15.113 3 3.00 01/09/2007 IS.I13 __ 4_ 3.33____ 01109/2010 240,900. _

____!!_Vii Thi Lan ~1~-3 _l__Q(l__ 01/09/2007 IS.I13 __ ._4__+_:3_-:3:l_____ o 1I0912Q I 0 240,900 _

19 Nguy~nThiH?nh_I __ ___!)!I_ 15.113 _:3__ 3.00 01/07/2007 IS.113 _4_ 3.33___ 0110712010 240,900 _

_l2_ Lumlg Thi Hit DH _15.113 _"- _1_ll__ __ 0110812007 15.113 -5-rl__:~r-- Jl.!.!Q81201_(l _ _l4_0-'-,9_0_0--j _

__'l!_ NguyenThiThuyHoa DH 15.113 4 __ ____:3l:3_ 01109/2007 _1~:_l_l_:3__5 __ _3:§6-f- _ _Qlj_Q9/2010 _]-_40,900 f----

22 LOViinTiim DH 1_~:!!:3___4 __ ~::3_3_ Olf09/2007 IS.113 ~~6 01l09/2_Q_1Q_ 240,900 _

23 Hoang Thi Minh . 2.! .009 _6 !. 90 Q 1j_08/2008 __(l_I._o_O_9_ ,___2_ _2__()8_ __ 01l08/2Q_!_Q_ _l_3_l_,_400_

24 ViiThlDarn '--- __ ~_~_Q():~_II __ ?,86 OlfI0/20~~032_B__f--4.06 __()_l/10/20_l_0_ 146,000

~ Tru-irn_g_THPTPhanD_!_IlIlG!6! 1 ._______ ---- ---- ---- -.------ ---------

_!_ Ph,m V",C;uOng n± 191j DH __ ~_l_!:3__ 3__ 3.00 _ _ _()_1_;'99/2007 _ _J5.11l_ _ _±__3.33 . 01/0912010 __ _l40,9_QQ

_ _2_BuiAni!J:I~ 1~~_ DH _~ 3 __ ~()Q _()_!~~12222._l_~_l_3 "-_l.33 ()_1~Q9I2_()_1_O __ 240,9_QQ_f--

~ PhilmMlni!Chau _ 198Q___!)I:I__ 15113 2 _ ~§l_ 01/09/~0QZ__15.113 _ _3_ )_-O_O__ Olf09/2010_2_4().,2Q9

4/14

2

1

3

6

11

12

14

4

5

7

8

9

10

13

15

16

4 Nguy~nHiiu cau 1979~ ~!!:l _2 2._67_ 01109/2007 15.113 _:3__3-Q{}__ __()_l()_~/2010 _24(),222 __

_ ~_Ng6~~eHUr1g_ __ l_'l8_1___ DH 15.113 2 __ 3:6__7_ _(J1/Q9/2007 __ 15.113 3 __ _3.00 2_1109/20_!()_240,900_

~ Tru~g Bleh NgQc ____l_2?!___I-:>!!___j__5J___l_l__3_ 3.00 ()_!I09/2007 ~_±_}::3:l__ __ __Q1I_()91201O __ 240,900. __

7 Nguyen Kim Thoa 1973 _'pH ___!__5J_~_4_ 3.33 __ 01109/2007 15.113 _5 __ ~~_ 01/09/2010 _24(),2_Q()__ _

8 Sung Thi Mai _ 1980 __ l>!!__12:!_11___2 __ ~ _ 01109/2007 15.113 3 3.00 01/09/2010 __1:IO,900 _

9 Mai Duang Thu __ ____1__2ZZ _IJ___I!_ _l_~:l_~ _3 __ 3.00 __ 01109/2007 15.I!~ __ 4 __ 3.3l_ __ 01109/2010 24()_,?_Q()_ __

10 TrkThjThuHa_ 1978_I:)__I_!_~_!_1_:J__3 __ 3.00 01110/2007_ 15.113 __ !. 3.~;J_ OlfI0/2Q_!_()_ 240,9Q9 _

II PhOjlll Thi Hoa 1979 BH _ _i_2:.!_!l_ _ _3_ ~O_ ()_1109/2007_ 15.113 ~ __ 3ll_ __()_l(Q~/2010 __140,900

12 NguySn Thi Nh_ll:l1_!L_I----_1977 DH __ J.2.IQ_ __ 3 _ _3._(JQ. _Ql/_!_0/2007 _1_5:l__ll_____±_ _ __3_.:3:l___ 01l09{2010 240,2_Q()__ . __

~-Dito~hjHuc'm~ .. __ 1984_ CD 15c.207 _1___._2_l_()___ .. _ 05/12/20QZ_ 15c.207 _2 _ _2±!_. Q~12/201O __ 226,300 _

~ Nguyen Thj Hong Nhung 1983 ____!>I_!_ 15.113 __ 1_ __ _2::3_4___ 05/09/2007_l_2:_l_l_:3__1 __ LE Jl2()_9/2010 r-14_(),2Q()_t-------

~_ TrknThi Himg ~ ·_1986 TC 16.119 __ I _ _1-§~ _()_!!Q9/2008 _l6!_l_2_r-~_.3~__ OIl09/20_1()_I----=I__:_46.:2,_:0-0._C0-iI----11

2.10 TrtrimgTHPTThanhChliu_.______ _ . __

1 NguyenThiLien 1983 DH AI _ __l_.2li____ 01109/2007 AI 2 2.67 __ ___()_!/09/2010 240,900 TBTN __

~_ Ngny~n Van Trung _1J.7J___ DH 15.115 3 3.00 01/09/2007 15.113 4 3.33 01/09/2010 240,?QO

1_2_ Ngu)'~~T!IiNguy~t 1983 DH 15113 __l 2.34 05/09/2007 15113 2 ____'2..(J_7_ 05/09/2010 240,90o _

4 NguyenPhuangNam 1977 __!'l__!_I____1_2_I_1_:3__ _ ___l_3.00 01109/2007 15113 4 3.33 __ __()1/0~/2010 240,90()_ _

5 Hoang Thi Hoan _l975 ___!>_ll_ 15113 4 3.33 01112/2007 ISI13 ~___ 01/12/2010 240,900 1--- __

~ Nguy~n Minh Tufrn 1978 DH __!_5!__l_l 3 ~__ 01/10/2007 ISIl34_ __ ____:3l:3_ 01110/2010 240,900

7 NguyenThjKimOanh 1981 _ _!)__!_I_ 151_1_:3__ _ __'l_2.67 01/09/2007 IS1l3_~__l_.(J(J__ 0110912010 240,900 _

8 Nguyen Thi Phuang 1978 DH 15113 3 3.00 01/09/2007 15113 4 __ 3.33 _Ol~9/2010 240,900

9 Nguyen Thj Thu Hil 1975 DH 15113 3 3.00 01109/2007 ISI13 4 3.33 01/09/201D_ __ 2_40,900

10 TrkThiGiangI2?! _ ____QI:I_15113 __ .?_ 3.00 _()_1/_()_9/2007_____l2_l__1l+_~ ____:3l:3_ __ 01/0912010 24_Q,'-'90__:_O+- _

_ ~~_ Trinh Ngl,)c Hit 1976 __ DH _l_2!_l_:3 __ ___l ~.___ __ 01/09/2007 __ I:,_l__I_:3_f--±_ __ 3::3_3_r __ 0110912010 240,900

_g_~Jhi9uy6tl97~. __ DH l?_II;J_ __ _± _~,~~___ 01l09/20()_Z_ _ __l_2l__ll_ _5_ 3 ,6_6 __()_1!QJg()l_Q __140,900 _

13 Thi~u Thi Kim Anh 1979 tlH 15m 3 3.00 01/09/2007 15m 4 __ ?.3_3_ OI/02~2_()_1()__2_4Q,200

1--,--- _ --- '-- --------- --- .-------------- --.------ ------- ---- ._-- -------- ----

r-~Nguyen Thi Huang 1978 f-__I)![__l2!!_3_ _ _l_ 3.00_ . __ 0!(09/200? 15113__ __ ± __ 3.3_3 r-01/0_91_20_I_O _2_4_Q,2QQ__

,-1..5 J]Thi_~~_Lan 1 97~ ___i>T:-f__1_51 ~~_ 3_~()()_____ Q.!(09/2g0_7 __ ~1_l__3_L __ ~ 3__::3:l__ ° 1I09/201Ql40,9_20 _

5/14

17

17

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 ! 9! 10 ! 11 ! 12 I 13 ! 14 I 15 I 16 1 17 I

16 BuiThanhLe 1978 flH IS1I3 3JO()_ _(l_li0_9i2g0z_ 1_5~13_ 4 3.33 f-- _ _<l!fg~_Q!2_24Q,~()Q_I-- _

~-fl6Thi--H6ng ~2Z!----flH--f-I~!.!-3---J3-00 QI~I_OG_Q_07 15113 t--4__ 3.33 1- O_1_l_l2f~0_!()_?4Q_,2_QQ__ _

~ Vii 'fhi T5 Loan 1979 flH 15113 c--------l 2_67 01109/2007 15113 3 3_00 01109/2010 _1_40,900 _

19 BuiThiHuimg 1980 fllI 15113 22.67 01109/2007 15113 3 3.00 01109/2010 240,900

20 Hit Le H6ng 1----

21 flinh Thi Diu

Q!I.2_9/20_O_? __ .!~_l_Q_ _ _3_1_::__:3 ._::c00,--+ __ 1_-=0_1,-,-10c..:9-,--,12::..:.0 10 _1~2,20 c__0,--+ 1I

01110/2007 Al 3 3.00 01110/2010 240,900 _

22 flolm Thi Van Anh

1980 DH 15113 ~ 2.67 . _

1981 on Tvien 2 2.67

,-

1981 CD 15c.207 1 2.10

_____ _C~_---"

2.11 Truo-ng TUPT Thanh Nua

_. __ ------- --- --__jl---I---f-- ----- ------1---------

I_I HoimgThiHit 1981 flH 15.113 1 2.34 OS/09/2007 15.113 2 2.67 ~ 2~Q9/~2.!.2._24_Q,2.()_0_1-- _

2 Nguy~nThiH6ng 1983 flH IS.113 __ 1. ?}_4 OS/09/2007 15.113 2 2.67 I--- OSI09/20!.2.._ 240,900 _

_ _:l_ Nguy~n Thi HGng 1977 DH IS. 1 13 3 3.00 01/10/2Q_02_.__l_5,1_!L _.i. __ 3.33 01110/2010 240,900 _ -----

_'!._ Tnk Thi Thanh Huy~n 1984 flH IS.113 1 2.34 05/09/2007 15.11~_ 2 __c2:::.6::_:7_1 __ --l_0':':5"_iO':':9":/2=-::O:__:I:-_0_1-_-2:::4-__::O!:::,9:-_OO"_I - __

11-_i_~~n-ThanhTung 1983 DH 15.113 I __1_,~ _2~29/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240,900

I--~ M(tc 'fhi B~ch Y~n 1983 ~I--~ __ I_I_2_3'!__ 05/09/2007 15.113 2 2.67

2.12 1!u'o-ng TUPT Nil TAu___ I- ------f--I---I---I--------1---------I----11

_ 1 Dang AnhMe 1963f-- DH ~ 7 4.65 01109/2007 15.113 8 4.98 __ 01/Q9__Q2_!()_ _ 240,900 1- _

2 Nguy~n Thanh Chi 1978 DH 15.113 3 3.00 __ 01/09/2007 15.113 4 3.33_ _ __ 01/09/2010 240,900 . _

3 Ph(Ull ThanhBinh 1983 DH 15.113 2 I~ 01109/2007 15.113 3 3.00 01109/2010 _240,900 f-------

__ 4 ThaiThiNgoan 1977 ElH 15.113 2 2.67 ~~~2007 15.113 3 3.00 01109/2010 240,900 _

S LeThi Van _!2Z_!l DH IS.I13 r---l-- 2.67_ .. __ 01/09/2007 ~3 3 3.00 0110912010 _?40,900 ----

_6 TrjnhVanNguyen 1978 __ ElH 15.113 2 2.67 01109/200715.113 3 ~ 01109/2010 240,900

~ LU(JIlgHGngHa 1975 ElH IS.113 31,2.Q__ 01/09/2007 15.113 __ 4 3.33 f-- 01/09/2010 240,900 _

_ 8 Luang Thj Hiti Hit 1 __ 1985 TC 16b.l21 __ l_ 1.86 01/g9/:1_OJl!_ 16b.121 2 2.Q(_i 01l09/20~ _ _l_~?,QQ_(l_ _

9 TranXuanQuy 1982_._ ElH 15.113 I 2.34 OS/09/2()_0Z__ 15.113 I-L 2.67 05/09/2010 240,900

_l__Q___ Kh6ng Duy Hi~u 1_'-)ll3 __ flH ISJ._11_ I 2.34 __ 05/09G_(l(l2_ 15.1 13 2 2.67 _0?102i1g~ _:14Q2_02 _

II-ll_ Ph(Ull Thi Ngoc Tu 1985 _DH __ 15.:1_11_ 1 2.34 0_5.!2.9/2007 +_~~!13_ 2 ~~ 0510912010 240,90_Q_ -------

12 Le Xuan Lam 1983 I:JH 15.113 1 2.34 __ _05/Q-,)/2007 15.113 2 2.67 Q5/0-')f_2_Q_lQ _140,~__()_ _

-- , --

1_3_ TranNg",_cHu_ng_ 1984 _ _~J:I __ IU__l_L_J_234 QJ~29/200L_15.113 2 2.67 ._O_5/0_')l~Q!()__~!l,~0()_ -----

OS/09/2010 _:1_40,900 1-- _

6/14

1

2

3

4

5

6

7

8

05/09/2007 15.113

------

9

12

13

14

15

17

10 11

16

11-1_4-f--T;_::_ran::::' ::_V-,--,an:::_:_C:_c:h_c:.ie=· n::___-1_:1~979 II_D_H_--t_l:__:5_·c 1_11_ __ 1_ ~3~ _

_15_~Jhi.Hucmg--- 1978 _ TC_~:!lg__ __ :2_ __ ~~O~_

16 Vii Quoc Khanh 1:63 I_~ ~!_ll_Z____j.65

2.13 Truong TUPT Mlfo-ng Ang

_2_i~ g5/09/~Q_1_Q__~40,9QO_ 1-=---

Dc con

01/03/2008 06.032 3 2.26 01109/2008 146000 thu S

------- -----1--- ---.- ------1----'---

01112/2006 15.113 8 4.98 01/12/2010 240900 KL

---1- -----"----'- ----- ' -----

Dinh M~ Hung 1984 DH-I~l:!l =~L ~'!_r-:_ -0510912007 ~.113 ~i:_ "J67--- 0S/09/2~1Q ~40,900 -----

2 Dang Thi Thu Huang 1__ 1972 DB _ _!i_!_l_l__ _'!__ _ 3.331- _ __Q_1I09/2007 15.1 !~ __ + __ __i_ 3.66 __ 01/09/~ t-240,90()_ _

11--c__-I-'-P..::h=~m_Thi B6ng 1 __ t-~~~I-f)H _ _!i_!_l_l___I 2.34 __ __2_?/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2Q_!2~~Q,900 _

4 Nguyen N~oc TTUang 1984 __ ______RI__I_ 15.113 _L __1.3_'!_ __2_?!09/200_Z_~.Jl1__+ __ L ~ OS/09/2Q_!2 _24D_,2QQ__ _

,_i_ Q_uang Thi Phuong ~2 ~_!_?.113 2 2.67 01110/2007 15.113 3 3.00 0111012010 240,900

, --,---1-'---'----- -------1------'---1---

6 Ph(Ull M~ Himg 1979 DB 15.1l_3__1---~_ 2.67 01/11/2007 .clc5:_:_.::_:11:_::3-f--___c3::__1___:::_3:_::.0_"_0 1-- __ 0111112010 240,900 _

c-1_~Binh • 1978 _ ... _ ___Ql__I~ _~_I_2i1_ 01110/2007 15c.207 r-2- 2.72 01/10/2010 _ _?2QJ.QQ_ _

1,.3:14 _~~g !g!_!!-~~.!!. Gilio .___ __ _ __ __ _ _ .+__ -1------- __

I Nguyen Van Hien 1984 TC 16119 I 1.86 01/09/2008 16119 2 2.06 01/09/2010 146,000

_~_~~JL~ich ~~~ __ -=~~ :l2ii=~i!i== 10jT ==i~_=~D_±__I--~=~q5.709@Q_?_ =i~lii__ 2 2.67 -'-~~QQ1~-~4~~ --

_L NguY~E V~n H1Il1g r-!-~84 ~!;I--- _I_~_!_~~ 1- __ l___I-:U~_ __ 05/09/200? __ !_?}_13 2 2.67 OS/09/2010 240,900

_i_~~~n ~(lnh Him_L I~~ . flH IS 113 I 2.34 __Q_?{Q?l20~L __ _1_5.J..~:3_I_2_ _____:2_:§7 _:Oil09/2010=240,900I---~

5 Nguyen Thai Blnh 1983 ElB 15 113 I 2.34 05/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240900

- - . -- . ..,..-.----- ---.--- ----- .------.-------.----.. ------- _. __ ._-.--- .. -1---- --1-- ---------- ---'-- ---

c--i-- ~~-Qu~~-Th~-L J 982 ~J:! _ !J_!'!_3__ . !. ~_~~ 05IQ2l:2_QQL _ _1_?:1_13 2 2.67 oS£G_')l?_Ql.2 _2~0,9()()_ _ .. _

1-2_~u'y~ Thi NE~~ _!~_!_ ~!:! !~J_l__~_ .. _ .. __ L __ 2_}'!_ O_?!99/202L ~?'J_!.L 2 2.67 _g~~Q9/20l!_~0,900 __ - _

~_ Phan!3aIi~.~_ .. ._ 1984 AH 15113. J .. __ .3.1'!. 05109!.?2_Q2. '!'~.~!.J'~ __ I---3. __ 2.67 ~y091.2012 _140,900 _

__ 2._ l:J~ng Thl!.:l~~~.!. !982 BB 15 113 __ .. ! __ . __ 2.34 2~091~QQ7_1~}_!1 ~_~ Q~lQ.9,.G2.lQ_ __ ~~0,900 t----

10 Pham Van Ngoc 1983 DB 15113 2.34 05109/2007 15.113 2 2.67 OS/09/201O 240900

---.-- -----;:---.----.---- ..... -- ... ---.-- .-.- .... ----- --.--.------ .--.---.-.-- .. --j--.--.'--.- -.------.--.f----- ----- .. ---- .. - .. - .-.------.------ ... 1---- ---- -----1-'-.-----------. --'------ ------ --

II Nguyen Thu Thanh 1981 DH 15113 I 2.34 05109/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240900

I---"--'- ------.---- ... ----.--.- .. - .... -- .. -- .. --.--- ---.----.--.- ....... ---.-- .... --- -----.--------------... ---- ----------------- ... ----.- .... ----.I-------~- ----- ----.---+----,---1------

~L !E._~nhSan ._. 1973 f)I-I 15113 2 2.67 01/10/2007 15.113 3 3~0_()_ ?1..0~~~?_!?._ 240,900_

1_3__ Q~~!l...!_hi 'il!Y~!l .. 1980 BH IS 113 2 2.67 01110/2007 15.113 3 3.00 0111012010 - 240,900 ---

I-" . .--- .. - ... -.--- .- .. - .. - ..... - .. - .. -- -- -.-- .. --.--- .. -- .. -.-----.- ..... - .. - .. - ... ------. --- --- .... ---'----- ---- - .. - ... -.- ..... -.-- ...... ----.I------t-------

1! __ i?J_~_I~Lf)i ... __ }2 .. ~~ f)!:' L~_!.!~ .. __ 2____~:?_~_. ____gJ!_~g!.~?.£T.. 15.113 3 .3_:9()_1-__ ?1I1 O~?'!Q 240,9()O_ _

15 Pham Thi Tinh 1977 DH 15113 3 3.00 01110/2007 15.113 4 3.33 01110/2010 240,900

L. , .. __ ~ ~. _

7/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- - -- - .. _ ._- --~-- - .. __ .. _.,- __ . __ ._- .-- ,._- . - ... _
16 !~~ Kh~_:r~l!!1> ___ 1976 r--l>1i.- 15 113 3 3.33 01110/2007 15_113 4 _3.~15__ 01110/2010 _ 240,9Q2__
t---'--- --._-- --_._---_ -- --_ ... _---_._ --------
17 g__!hj HUang 1970 DH 15113 4 3.33 01109/2007 15_113 5 3.66 01109/2010 __l40,900
t--- Tnrirng THPT Thanh ph6 t----- --.-- -------- -------_._--_
2.1S
- --- ---- -- 1------ 1---- 1---- --- --- 1------.- --- --------
I Nguy~n Thj Van 1971 VH 15.113 5 3.66 01109/2007 15.113 6 3.99 01/09/2010 240,900
t---- ----
2 BuiKhiicDuy 1971 DH IS_[ 13 5 3.66 01/10/2007 15.113 6 3.99 01/10/2010 240,900
---- -- --
3 Nguy~n Thi TMy 1975 _______QI:I_ 15.113 4 3.33 01/09/2007 15.113 S 3.66 0110912010 240,900
I---- ------ f--- i----'------ -- ------ 1--- ---
4 Dilo Thj Ly 1971 DH 15.113 5 _3.66_ 01109/2007 15.113 6 3.99 01109/2010 240,900
-i---- f--- f--- -- -- f--- ... -
5 !fan Thj_"1J?anh TMy_ 1977 DH 15.113 3 3.00 01/09/2006 __!_:;:l__!l__ __ i___ 3.33 _01l09/?_Q_1__(l_ _ 240,900 tnam nghi
I---- --- -- 1--
6 Nguyen Thi Bleh 1979 DH 15.113 3 3.00 01/09/2007 15.113 4 3.33 01109/2010 240,900 khong hrcng
-- -- -- ---
7 Tri~u Vi~t Ti~n 1977 DH 15.113 3 3.00 01/09/2007 15.113 4 3.33 01/09/2010 240,900_
t--- t------
8 Ph(U11 Thi Huang Giang 1977 DH _ IS.I_l_:l_ 3 3.00 01l09/2_O_Q_'7_ 15.113 4 ~ 01109/2010 240,900
-- 1-------- -.~ ----
9 Nguy6n Thj Nga 1977 DH IS.113 3 3.00 01/10/2007 15.113 4 3.33 01/09/2010 240,900
-- --- -- I- ---
10 ~uyen Ngoc Thang 1984 DH ___!g1_3_ 1 2.34 0510912007 15.113 2 2.67 01/1012010 240,900
---- --- ......
II Tran Huy Toan 1984 DH 15.113 I 2_34 OS/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 _ 240,900
--- I- ---
12 Nguyen Thi Hong Nhung 1984 DH 15.113 1 2.34 05109/2007 15.113 2 2.67 OS/0912010 240,900
--
13 D6 L~ Thn 1982 DH ISc.207 2 2.67 01109/2007 15c.207 I__l_ 3.00 01109/2010 240,900
I---- .- ------
~ Ng1!Yln Thj Nhung 1983 DH 15.113 I 2.34 05109/20()"7_ .....!1:113 --~ _Jo_§7_ 05/09/2010 240,900
---- .. _-
15 Nguyen Minh Thuitn 1975 DH 15.113 4 3.33 01110/2007 15.113 5 3.66 01110/2010 2'!_0,90()__
-- ----
16 Trfm Van Thoa 1970 _!)~ 15.113 5 _ 3.66 01/09/2007 15.113 6 ____3_.22__ 0110912010 240,9_(}()__
--- ----- f-- ----- --- ------ 1------
17 V i1!J\lnh I..hiing ___ 1960 B. v~ 01.011 3 1.86 01/08/2008 _Q1.011 4 2.04 01/08/2010 131,400
-- -- --
c---!§- ~nThiHi€n 1986 TC 161?_ll_l_ 1---1 __ __l~~ 01/09/2008 16b.121 2 2.06 01109/2010 _~,OOO __
f--- -.----- f------ ------ ----
2.16 Tnrirng THPT Chit Cang --- -- --- ----- ----- --- ------
N;~y~n Hong Nam=-:Iii~q_ - _.,_ --
I DH 15.113 I 2.34 05/09/2007 1---15.113 2 2.67 05/09/2010 240,900
--- --- ----- 1 --=--- ___ c_:___ ----f------- c---- ----
2.17 Tr_uirng THPT l'!_U'irng ~~ _ _______ _____ _ ___________________ . ____ ---.-f---- __________
-~-,,------ .. --- -----_._-
I T"" T ru<mg So, j'25 ___ "H 15~ i_ 3,33_ __ 0llg~~Q_D2_ _l_~}~~ _5 __ _3_JJ ____ <!_1I_~!2_Q_IQ_ ~_!l_l,&OO
--.--------
~ Ngo 2C_llilII~hinh ... __ 197~ ______ _I:l_l:I _ ___l_?_l_l_3___ _3._ ...:3.:Q_Q__ _._1-D__I/09/20_(l'7 ___ _l2.l_l_3 ___ 4_ _ _D_:l__ ___ ~1/09~0-l_()_ _?4_0,900 _ .... -----
3 Vii Kien Cirong 1981 DH 15.113 1 2.34 05/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240,900_
--.---------- --- .. _--------------1------ --------- ... ------ ----------- -- ------- --_.-
4 Le_Xlli\nP~:rO'_I1L ___ 1981 . __ . __ DH_L_l_,5.!_ll _ _l_~~~ ___ . _15/~9/2006 15.IlL 2 ,-2"67 ___ _l_~Q4/~010 240,900 1 nam 8/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.1S Truong THPT MU'irng Nhe KHTNV
- --- -- ---_. ---- ----- .. _- -- ---- ---- ---- -~-.-- 1----- _ •.. _---- --_",._--- _---- .. _-
I Nguyen Huy Viin 1983 DH 15.113 I 2.34 05/09/2007 15.113 2 J,-~- 05/09/2010 ..l,!0,900
----- r-------"';-'-------- --- ---_._--- -------- --_"_- --- -----._--- _._-_"_ ---- --_._--_._--- - -.---- ----_--
2 Tran ThjNam 1----- 1978 DH 15.113 1 2.34 05/09/2007 IS.113 2 2.<?2__ 05109/2010 240,900
_. ---- f----.-- --- -- .----
3 Trfut Thj Hai 1983 DH 15.113 I _2_~~ 05109/2007 15.113 2 2.67 ~09/2010 ~0,900_
-- l---------- --
4 Duong Thi Giang 1984 DH 15.113 I 2.34 05/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 2~0,900
-- -- --.- j---- --- -------
~ Truong DTNT Tinh ---- ---- 1----- t------ ._- -----_ -- ----- ----- J- l----- - ---- f---- -------
1 Hoang Minh Phuong _ 1972 TC 15e.207 S 3.65 01/09/2007 15c.207 6 _ _3_._~§_ 01/09/2010 226,300
t-- -- [---- -'-- j-
2 Nguyen Thi Hu~ 1972 DH ~_1_3__ 5 3.66 01/09/2007 _l__5__.1_Q__ _6_ I-l}9 01/09/2010 2~0,900
---- 1-- - .. - 1-------- -- -- ---------
3 Hoang Song Hoa 1976 DH 15.113 5 3.66 01/09/2007 15.113 6 _ 3.99 ~1/09/2010 240,900
L§.uA Sung --- t---- --
4 1978 DH 15.113 3 3.00 01/09/2007 15.113 4 ~- 01/09/2010 240,_'J_QQ_
1m 1---- ----- 1----
5 Nguyen Thi Thu Loan DH 15.113 2 2.67 01/09/2007 15.113 :1 3._(l_()__ 01/09/2010 240,900
1---- --- 1---._- ----- 1-----
6 Bui Xuan Khanh I~ DH IS.I13 I 2.34 05/09/2007 15.113 f----~ 1__1i2__ 0510912010 240,900
-- --_:_~ --
7 Ha Thi Huyen DH 15.113 1 2.34 05/04/2007 15.113 2 2.67 05109/2010 240,900
t---- - --- -- ---------
8 Nguyen Thi Thanh Dung 1983 DH ~ I 2.34 05/09/2007 15.113 ~ 2.67 05/09/2010 240,900
9 Hit Manh Tuan 1985 DH 15.113 1 2.34 05/09/2007 15.113 I~ 2.67 OS/09/2010 240,90Q__
-- I- 1--------
10 Doan Thi Huang 1978 CD AO 3 2.72 01110/2007 AO 4 3.03 0111012010 226,300
-------
II Linh Thi Hu~ CD AO I 2.10 05109/2007 -~ 2 2.41 05109/2010 226,300
-- - --- i----'------ --
12 Nguyen Thi Thanh P.V\! 01.009 7 2.08 01110/2008 01.009 ~ 2.26 01110/2010 _ 131,400
I---- -- -- _---_.,,_-----
13 De; Thj H6ng P.\,¥ 01.009 8 2.~ 01/07/2008 01.009 __ L ~_44 01/07/2010 13.!_,__4_QQ_
Bui Tbi Tuyet Nga ---- I---- r----
14 P.V\! 01.009 6 ~_Q_ 0110912008 01.009 7 2.0!! -- 01/09/2010 131,400
'.--- --- ---_._----
2.20 lrU'irng P'f_DTNT THPT Mlrirng Nhe -- -----
I---- -- ---_. ---_-_----
I r,e Van Kien 1981 DH 15.113 I 2.34 05/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240,900
---~ -----
2 Bui ThjBinh 1978 CD 15a.202 .~- _2±1__ 01/09/2007 ISa.202 3 2.72 01/0912010 226,300
--.-.- --- ---- f------. ----.----
3 Po-Thj Thao 1984 C~_ 15a.202 1 1_2!_(}_ 05/09/2007 15a.202 2 2.41 05109/2010 _E~~_(l_O __
--- 1------- f---- ------ ------ ----- - .. ------ ------
4 Lo Thj Di!--i 1970 01.009 ____ 1_ 1.00 .15/11/2_~ 01.009 2 1.18 1----- 1511112010 _13_ljQQ__
--- -_--- r--- --- -_. ---_-"----- ---- ----.-----
5 ~_ThiCa 1978 01.009 1- L. 1.00 15/1112008 01.009 2 1.18 15/1I/2010 _l}I,400 _.
--- -- ------- --- --------'-- -- ------ ----_._- ----
6 ~~'I11i My' ______ 1970 01.009 I 1.00 15/11/2008 ~()Q2 2 I.l_~ 15/1112010 1~~0Q__
f--- -- -- --- -- -- -- ----- - .. ---_._- ----- ------ .. --- ----_.-.--- ------
~- Cao Thj K.,ill1 [)uug -~~ _ ,Jl!.Q09l__L 1.00 elS/09/2008 _ 01.009 2 __ l.l_8___ L _ c_15/Q9@1O 131,400
---- ----- --" ... ----_ ... _-------- 9/14

16

17

_L~uy~n Thi ThUyDung __ 1985 01.009 I 1.00 15/11120Q!__()L009 _ _2 __ ___!_lL __ 15/1112010 131,400 _

I-_~ __ _!:e_'Thi Thfun 1-_ 19801-- (lL009 I 1001- ~~ 1I200!_ _()1_.0()2_ _2 __ _!_.18 ~1I2010 _ _!31,40_() _ __

10 Nguy~nThiH;mh 1985 01.009 I _IJl_()__ 15/1112008 01.009 2 1.18 __ 15/1112010 __ 131,400

II T",NgQcYen 1989 01.009 I 1.00 _.__ 15/1112008 01.009 2 ___!_lL 15/1112010 1~1,,-,40:_-0'-l --l1

f-_12 LoThjDyen 1984 06.035 I 1.50 r---_~}~'?'200_l!_ 06.035 2 1.68 01107/2010 131,400

13 Tr&n ViinCuemg 1974 __ .__ 01.009 2 1.18 15109/20()8_ 01.009 _3 ~,~ 15109/2010 _.1 z: 31~,4"_'0""O+- _I1

12.21 Tr,!:~ngPTDTNTTHPTMtrO-ngAng_. t-.___ __ .. . __ ._. .____ ._ .. _ .....

I _IrfgiAi Chin 1 119821 __ i2~ 15.113 1 __ 2.34 01/02/2007 15.113 2 2.67 _...... 01/02/2010 24()!900 _

2.22 Truo-ng PT DTNT THPT Tua Chua + __ -j 1 1_ _._ _

~ Tong Viin Hoimg 1983 UH 15.113 I _2:l±_ 05/09/2007 15.113 2 2_67 05/09/2010 240,900

~_ Ph"'m_NgQc~hun~ __ J9741 __ Ii---'U:::_H:.::_+15.113 1-4-I]--3.-33-1--._-1-0-1-/O-9/-2-00-7-t--1-5--11-3--t--5-t-_2:~ 01l09/2010~~0,900 _

~ Vfi Thi Diu 1978 DH 15_113 3 3.00 .1-'-01-1-IO-/2-'0-'-0-7+-'1_c5-'-'.I-l-3-1--4-1-3-.-33-1----.-.+-"0_.-1I_.1--:01_--2-"-01-_-0+--=24.:.0=-',9:.:00:::..1 . _

4 ~_i_TiSnDiln£ 1972 DH 01.003 6 3.99 01/0112008 01.003 7 4.32 0110112010 240,900 f-----

1--=-5_+,S:_:u::_:n:<>_g.::.T:::<hi.::.Mc_:.Y,-· I--- __ I-I:.c9_c6_;_71---I-0_;_I=-:_.0_;_0c9:... _.1 2.08 01/12/2008 0_1-,.0_0_9+ __ 8_+_2_.2_6-t 01l12/20101_-=1.::.3"-'1,.:.40::_:0'-1- 11

1~6::......j_:_V-=fi_.Th_..i,_.H_.-6~n.."g---I--I_:I:..::_9--:85'-1---_l-"'0-..1.""00:..:9+-:2'--11_:_:1._..18::.. I-O-l-/0-9-/2-00-8-t--01-.0-0-9-t--3-i-I-.3-6-t----_Ql10912010 131,400

7 Le Thi Lan 1977 01.009 7 2.08 01/09/2008 01.009 8 2.26 0110912010 131,400 . _

_ 8 ..... I(}iflIi!LT.N-I--Ioa 1.::.9.-"76::_L __ +0:.:l_.-.0""0.::.9-l_7 __ ~._08 1-_=_01::./~12""/2::_:0:..::0.::.8+.:0:.:1~.0_cO,-9 r-L _21i_ +-"-0-"-1/.::.12':"'/_..20:..:1"'0~1 _ _..13::_'1.,_,4"":0""'.0+_----

1~2.:~23+T~r_..tr"'o-n"jg"-'P.__T.'...':'D ... T.:.N.-.T.-T=;H_..P.::.T __ Hc;u~Yie-=n-=Di.:.i~.::n.__B:::_i,_..e.._nl-_-+ __ II------- ----I-----t----I----t----t~--- ----- _ ----- ------.---.-

1 LeThj May 1971 UH 15a.201 6 3.99 01108/2007 15a.201 7 4.32 01108/2010 240,900 _

2 Chu Thi H6ng Di~p 1983 DH 15.113 I_!_ _2-'-.c__34_r_--t_O_5_/O_9_/2_0_07_t-_I_S._1_13--t-_2-t_ 2.67 ~5/09/2010 _.1_40,900 __ . __

3 Tr~n Thanh Huang 19791--=El_..H'--I_,1:.::5.:_:.I.:_13::.+_=-3 _ __:3::_:_.0:_-0:_+ __ +-=-0:.:_1/_:_:09c.c:/2::_:0c::_0.:_7 +---1.::.:5 . .::.1 ::_:13_1 __ 4_:__1--,--3 . .::.3::...3 -1 __ -1_° 1_10_9/20 I ° 240,900

I-"±"- Nguy~n Lan Phuong 1978 ElH 15.113 3 3.00 01110/2007 1...::.:15.:.:.1-1-3-1--4-1--3-.3-3 + __ 1-'0::..:1.:.:/1:.::0:_:/2""'.0.::_:10'-1_-=24_:_:0:.>:,9:.::0_::_0_1 _

5 _'{~1'Ili_Lien I--_ 1977 ElH 15.113 2 2.67 01/09/2007 15.113 3 3.00 01/09/2_QI_() .240,900 _

___ ? __ Dao Thi Hien 1978 BH 15a.201 3 3.00 01109/2007 15a.201 4 1...1.1.l_ __ 01/09/2010 _240,_9_()0 _

_ 2_ N!f.lIy~ny~_!.iim __ 1967 __ _L~_0-'-'009 _4 1.72 J>1/09/2008 (l1.009_ 5 1.9o 01/09/2Ql_Q__ 131~ _

__ 8 N guy~n Thi Thanh Hu~ __ 1980 P. V\l 0 1.02~_~ __ ..11~ ______~/I_Ql~_0_8__QI.Q29_ __7 _ ~,±'4___ _ _O_~(1Q/~()I_()_ _ _l_3_1 ,400 _

9_ Tran Ngoc Diem ,,973 B.v~ 01.010 _7'?:~8____ 01108/2008 01.010 8 _2_.Jj_ ()_1_I08/20!_()_~31,4()0_e- _

c.l2 Cao Thi Thanh 1- 1980 _~ v~_ cJll.O~ ~_:3_ __ 1.86 J!.!!11/20Q!_ 01.0!.0_~4 __ ,:?_,Q~___ O_!!_1_1/2010 _131,40Q L___

2

1

3

4

5

6

10

7

8

9

11

12

14

15

13

! 12 1 13

10

11

15

16

17

---

2.24 Trtro-ng PT DTNT THPT Huytn TuAn Giao

1 LuemgThj Tam 1977 P. vu 101.009 3 _1_.3_Q_ ---~_!{~0I200~ J>10_()9 _ _4_t-1_1i_=-OVIO/2010 -131~OOI---

2 LeThj Huyen 1986 P.-~.009 2 1.18 01111/2008 01.009 t------ --------- ---

2.2 Jrtro-ng PT DTNT THPT H··u'''':y'::'~n=M·-tr'::o-n':''':':g;:_C_jh-a-::..-_"'""';'_t--- 1-.- ----- r--- 3 1.36 -_ 0111112010 r--'1I,400 ----.

I D6ThjMai 1979 tJH 15.1133--iOQ----roI/09/2007 15.113 4 3.33

2 L6 Thi Kim 1984 DH 15.l_Q_1-_1_ 2.34 1--_ 05/09/2007 15.113 2 _ 2.67 _ 05/09/2010 240,_9_()()_ _

3 Khu&tViinHi~u 1980 DH 15.113 1 _1._3_±_r-- 05/09/2007 15.113 2 2.67 05109/2010 . 240,~_()()_ _

: :~\~~iT~~:P _-~~ -{~~~~_ ~_ ~:~~ ~~;:~;~~~: ~~+-~-::-:-r-- ... --tI--~-:--;:-~-;~-~-:~-t :~:::~~

6 Dieu Thi B'iIR 1966 P_ V\l 01.009 5 172 01/09/2008 01.009 6 1.90 0110912010 131,400--

2.25 Trtro-ng PT DTNT THPT Huy~n DBB __ ---- ---I---- ---r---- -.---

I Nguy8n Thi,Kim Lien r!2-81 _g>_ 15a.202 2 2.4l---- 01109/2007 15a_202 -3--W--·;-0-1I-09-1-20-1-0+--2?-=-=-:_-6,-3-00- _-_- __

2 D~g _Thi Hong 1977 CD 15c.207 2 2.41 01/10/2007 15c.207 3 2.72 0111012010 226,300

3 Nguyen Thi PhuQ1lg 1979 BH ~ _L 2.67 _. 01109/2007 15.113 3 3.00 01/09/2010 240,90::..:0:...1----11

_4 Ph(UD Thi Siiu ~ TC 17.171 4 ~ 01/10/2008 17.1Z!__5 __ 2.66 01/10/2010 146,000 _

1-_5 Nguy~n Thj Nga 1975 TC 01.004 _2 2.06 01110/2008 01.004 3 2.26 1 __ t_0_1/_1_:_01.=_20c::lc::_0-l_::...146,000 _

1-_~~8nThjCuc 1978 SC 01.009 3 1.36 0111112008 01.009 4 154 0111112010 131,400

7 Lo Van So __ -195"9 SC 06.033 7 2.43 0110912008 06.033 &- 2.611----1-0-11-0-9/-20-1-0+-'1-3-1'-,4-00'-+----

2.26 Trung tam GDTX hUYfn Mtro-ng Nhe -- ·.C._:_>_:_:_::_+ _

~ Nguy8nViinQuitn 119751 1 BH 15.113 -2 2.67 01109/2007 15.113 3 -3~--rO-l-10-9-1-2-01-0-1-2-4-0-~900-----

2.27 Trung tam GDTX huy~n Mtro-ng Ang -- ---- -- ---- 1--'-- --- -- --

----------- -_ --]---- ---11----1:----1----

_I ,Ph~ Ngoc Th6a 1959 DH 15.113 8 4.65 01/10/2007 15.113 9 4.98 __ ~10/2010 240,900

--,-- --I----I- __ I -..c.::.+.::..:.c.::_::_:-'-+_:_-+-=~I- ,

2 Nguy6nTienPhong l~ DH __ 15.113 _1 __ 1.}_±._ 05/09/2007 15.113 c-l- 2.67 05/09/2010 240,900 __ . __

c...l_ Ph(UD NgQc Vii 1983 __ TC 17.171 _ _1__ 1.86 21109/~()!_ 17.171 2 2.06 01109/2010 ~OOO t------

_i_'!:~\I_iinNgQc__ 1985 TC 06.0~~ __ 1 I.5_O_ __()1/01l20_()!_ 06.035 _2 _ 1~~ OI/01l201O 131,4Q()_ __

2.28 Trnng tam GDTX huyen Ttia Chua

1--1 TrfinfchDu<Yllg __ =r==r=rJc __ 02.oi:s::1-2=~jJ6_ 01/0_112002 02.015 ~_:::226=-_=-OI!Oll2Q!i_146,OQO_---=--=::=

~:~ Trung tam GDTX Il_lly~n Di~n Bie_~ Don~__~l__ _'-- ... __ .... __ _ ... _._ .__ __. ... _. __ .. __ ._ .. ._ _ __ .. _

01l091.:::2~01,",0+_2 4".':0-,-,,9-,,-00=:.-j- 1I

11/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Nguyen Thi Th~i 1977 DH 15.113 3 3.00 01109/2007 15.113 4 r-Dl- 01/09/2010 240,900
r' Ba Thi Tuy~t_,-\nh ___ -~-- . __ . - _._-- - .. - ---- f-------. .--._-_._--
2 1979 DH 15.113 2 2.67 0111012007 ___l_1.l_ IL 3 3.00 01/10/2010 r-24O,902_
.. - c---. ---- - .. - -_-'_--'.- _ ... - r--'- -- -------- ---._----
3 Tnrong Thi Phucmg Lan 1981 DH 15.113 2 2.67 01/09/2007 15.113 3 3.00 0110912010 240,900
.- . _. ---
2.3 Trung tam GDTX tinh
I Bui Th~Anh 1982 TC 06.032 ---- ._--- _ .. _--
2 2.06 01112/2008 06.032 3 2.26 01/12/2010 146,000
- .. - .- . __ ._ -_ ..... -
2 L6 Thi Phuong Loan 1983 Tc:_ 16.119 1 1.86 _Q1I09/20~ 16.119 2 2.06 01109/2010 146,000
1---_.- r-- .- '---
3 te Thi Hoai Anh 1987 TC 17.171 1 1.86 01/09/2008 17.171 2 2.06 01/09/2010 146,000
-- -- .- ----- --- f--.
4 Luong ThjKim Thoa 1974 DH 15.113 4 ~~ 01110/2007 15.113 c--2- 3.66 01110/2010 240,900
-_.- 1------- 1------ ---- ---- -_ .. _-- ------'- ,--
5 Luong Van Hung 1961 B v~ 01.011 6 2.40 01110/2008 01.011 7 2.58 01/1012010 131,400
2.31 Trung tam GDTX hUYfn Tu:1n Ghio
-- Nguyen Van Duong .- ---. f-- ---- ---- -----.
I 1984 DU 15.113 I 2.34 05/09/2007 15.113 2 2.67 05/09/2010 240,900
-- _._- -- --
2 Hoang Thi Thanh 1969 P.V\! 01.009 3 1.36 01110/2008 01.009 4 1.54 01/12/2010 131,400
1---- --
3 Trinh Thi HoM 1981 P.V1,l 01.009 3 1.36 01/10/2008 01.009 4 1.54 01/12/2010 131,400
- _.- f---- .--
2.32 Trung tam Ngoai ngfr - Tin h<}c
--- ---
I Pham Thien Vuong 1976 DH 15.113 3 3.00 01109/2007 15.113 4 3.33 01109/2010 240,900
_.
2 Pham N gQC Chilu 1980 CD 15c.207 2 2.41 01109/2007 15c.207 3 2.72 01/09/2010 226,3QQ_
Trung tam GDTX huy~n Di~n Bien - 1-- -_. ---
2.33
-- -- _.- ----- --- ._--
I Hoang Vi~t Xuan r-1.2.~ DH 15.113 8 4.65 01/10/2007 15.113 9 4.98 01140/10 240,900
Tr:hINinhNam ._- --
2 1977 DH 15.113 3 3.00 01/09/2007 15.113 4 3.33 01/09/2010 240,900
f-- Nguyen Thi Thuy Nga .- .. - ---_.
3 1978 DH 15.113 3 3.00 01/10/2007 15.113 4 3.33 0111012010 240,900
._--_. f---- --- -_.
4 Nguyen Thi Mai Thinh 1977 DH 15.113 4 3.33 01110/2007 15.113 r---1- _]~ 01110/2010 240,900
l-: Pharn Minh Duan - -.
5 1963 fJH 15.113 8 4.65 01/09/2007 15.113 9 4.98 01/09/2010 _ 240,900.
1--- -- "- -- .... _- _._-
6 Mai Lan Phuong 1984 DH 15.113 I 2.34 05/09/2007 15.113 2 __2§_7__ 05/0912010 240,900
fJ6 Thi T uy~t -_._ ... - ---- f----- ----- ---- -- ---_.- -_.- -------
7 1970 TC 06.035 5 2.22 01109/2008 06.035 6 2.40 0110912010 _ _Dl,400_
1---' -.~ - __ ._- f---.- _._-- ---- _.- -_. ----- --""._- ------
2.34 Trung Him KTTH - HN _ ... _______ ... _______ ..... _________ . _____ -- ---------- ----- -------- ----_.- ------
_1_ N,,:,y" vOn ~h",g 11972 DH_ 150.207 4 1<1!_ ___ OI109120117_ 1 5o.2~ ~ 3.34 01/09/2010 226,300
t---- _. __ -_- -------
2 Trill Ngoc Bae 1973 DH 15.113 2 2.67 01108/2007 15.113 3 3.00 01108/2010 __ 240,900 ..
f------, --.------ .... -- ---- .----- .. -- --------- ...... --~--- .... -- ... --.- ----- _._----_-_
3 Trill ThiAi Van 1981 DH 15.113 2 2.67 01109/2007 15.113 _ .L 3.0Q _ 01/09/2010 ~1'1(), 9QQ.
'---- _________ .. .".", ... ,,' __ , _____ ---_ ... "._-----_1-_-- "" ..... __ __________ ... ____ ....... ______ , __ , __ -_. --- -_-_-_-_ 1?/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 Ngo Thi Luyen 1978 UH 15c.207 2 2.41 01109/2007 ISc.207 3 2.72 01109/2010 226,300
--"""- ---- -- --
.2__ Vii 'fhi Hfutg._ 1981 DH 15c.207 2 2.41 01109/2007 15c.207 3 2.72 01109/2010 226,300
-- .. _-- --._- --- ------ t- ....... -- ---- -,- ._- - --- ,--' -- -- .. - ;---_._. 1--------
~ ~o_ Tbi Thanh Phuong 1981 UH 15.113 1 2.34 25/09/2007 15.113 2 2.67 25109/2010 240,900
-_.- -- ___ 0. _._-
7 Tang Van Tuan _____ ~ DH Ol.Q()_3_ 8 _:!:~5_ 01107/2007 01.003 9 4.98 01107/2010 ..240,900_.
-- f---- .-- _ ... _---
__L Pham Th] Hai 1962 DH 15.113 4 3.33 01107/2007 15.113 5 3.66 01107/2010 _ 240,900
_._-- -_ .•.. - ----_._-,--
2.35 Truong Cao dang Sir phgm -
_,--- --_-_ _.-_- .. _._._- _-_ .. __ -_" ".--,--- --
I Pham Lan Anh 1978 Th.S 15.111 3 3.00 01110/2007 15.111 4 _3_._3__3_ 01/10/2010 240,900
._- --- -- 1-------- -- --.---- --.- ----
2 Nguyen Qu6c Binh 1965 L.xe 01.010 3 2.41 01109/2008 01.010 4 2.59 01/09/2010 131,400
-- --- -- --- _.- ----- ~-.----
__]__ .. Hoang Thi Minh CMu 1970 Th.S ~ 6 -~~ f--- 01101/2008 15.111 7 4.32 1--._. 01/0112011 ._J~0,900 . . __ .--
4 Tr:hI Huyen CMu 1979 UH 15.111 3 I~ 1519/2007 15.111 4 3.33 15/9/2010 240,900
-_. -
_J. Nguyen Van Diep 1974 Th.S 15.111 3 _.lQQ_ 01110/2007 15.111 4 3.33 01/10/2010 240,900
-- r---'-'---- ---_. . __ .
6 Nguyen Thi Kim Dung 1965 DH 15.113 6 3.99 01110/2007 15.113 7 4.32 01/10/2010 240,900
--- -
7 Pham Blch Dung 1977 UH 15.111 3 3.00 01110/2007 15.111 4 3.33 01110/2010 240,900
- -- -- - ._--
8 Nguyen Quynh Ducmg 1981 DH 15.111 2 2.67 15/10/2007 15.111 3 3.00 15/10/2010 240,900
1- -- c-------
_9 Phan Thi Hang 1981 DH I~ 1 2.34 15/9/2007 15.111 2 2.67 15/9/2010 240,900
--
10 Bui ThiH~u 1983 DH 15.113 I 2.34 15/9/2007 15.113 2 2.67 15/9/2010 240,900 ----
.. -- -- --_.
11 Trinh Thi Hoa 1962 TC 19.185 II 3.45 01109/2008 19.185 12 3.63 01/09/2010 131,~QQ_ ThUkho
I--- ----
12 Dinh T~anh Huang 1979 Th.S 15.111 3 3.00 01110/2007 15.111 4 3.33 01/10/2010 240,222_ ---
---- I- --
13 Duong Thi Phuong Lan 1979 DH I~ 3 I~ 17/1012007 15.111 4 3.33 17110/2010 240,900
-- _._-
14 Dang Thi Mui 1979 Th.S 15.111 3 3.00 01/10/2007 15.111 4 3.33 01/10/2010 _240,900 ---
-- -
15 Doan Thi Hang Nga 1983 _ DH 15.113 1 2.34 15/9/2007 15.113 _2_ 2.67 15/9/2010 240,900
_.- - "'.,",,._-- ----- ------
16 Nguyen Thi Nguyet Nga 1979 Th.S 15.111 3 3.00 01110/2007 15.111 4 3.33 01110/2010 ___1'IO,900
--- --- -- --- ------- ---
17 Nguyen Thi Nghia 1977 Th.S 15.111 3 3.00 01110/2007 15.111 4 3.3~ 01110/2010 240,900
1- -"".
18 Ma_i._I,-ucmg Ngoc 1976 Th.S 15.111 3 3.00 01/10/2007 15.111 4 3.33 0111012010 240,900 ._-
----- -- ------- _-_--.-
19 L6 Van P~ng _____ 1976 Th.S 15.111 3 3.00 01/09/2007 15.111 4 3.33 01109/2010 _24Q,900_. _
1- ------- ----- ------ ---_----- --- -----~~ ---- -_._ ..... -._-- ._------
20 .!.-_§_~_!l:~Phong 1983 DH 15.113 I 2.34 15/9/2007 15.113 2 2.67 15/9/2010 240,900
_,-" ._--- --- _. ._-- --- ---- ----,. .'-_._."-_. -------- ---- ----- --'-- ----
~1!__ _1_'_~':1 __ '!bi Thu Phuong __ 1984 .. UH 1...!D!l_ 1 2.34 15/9/2007 15.113 2 2.67 15/9/2010 240,900
I .. 1 ---- _.--- --
22 CamThi Phuong _~_c...!2_~ Th.S 15.111 3 3.00 01/10/2007 15.111 4 3.33 01110/2010 24Q~_QQ_ -
... '- ._-, .. "" ... - .................. ____ ,_c_c_ -' _______ .... _ ..... _ . 1.1./1.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 Hoang Tha~_ San 1978 rn.s 15.111 t-~3 __ 3.00 01110/2007 15.111 4 3.33 01110/2010 240,900
.---- t-- ---- .- -~-- ------- ---- ----- 1----- ---- ----- ------- 1-----
24 TrAn Thi Minh Tfun 1982 DH 15.113 I 2.34 10/09/2007 15.111 i.z., 2.67 10/09/2010 240,900
I-- .-~- _. _ .. --- --_ ... _--- ----- ------ ------- ------
25 N guy~n Thi Kim Thanh 1965 Th.S 15.111 7 4.32 01/0112008 15.111 8 4.65 0110112011 240,900
------ c..:.c:-_. ___ r----- ._- t--.
t-~6 Pham H6ng Thao 1965 DH 15.111 6 3.99 01109/2007 15.111 7 4.32 01109/2010 240,900
-~. I---- ---- -- --
27 Hoang Thi Thao -i_2g DH 15.113 1 2.34 ~_~9/2007_ 15.113 2 2.67 1519/2010 240,900
t-.-- l-r- -----
28 Bui Thi Minh Thn 1973 Th.S 15.111 5 3.66 01109/2001. 15.111 6 3.99 01109/2010 _240,900
.. - t--- _ ... ---- --- -----
~ Be Thi Minh Thuan 1964 Th.S 15.111 7 r-±-R 01/01/2008 15.111 8 4.65 0110112011 240,900
----~-- r----- ---- --- --- -------
30 Nguyen Thi Thuy 1984 f)H 15.113 1_1_ 2.34 01/11/2007 15.113 _2__ 2.67 01/1112010 240,900
, ,.- 1- _.- --- -- 1--.- -'._-- -- -.- ---- .-
31 Tran Anh Tuan 1979 CD 15.113 3 2~7]._ 15/10/2007 15.113 ~ 3.03 15/10/2010 _ 226,300
. , 1- --- r--~~ ----
32 T ran TIlj T uyet 1978 Th.S 15.111 3 3.00 01/10/2007 15.111 4 3.33 01110/2010 240,900
.~- -- -- --- - -- 1-- ---- -
33 Nguyen Quoc Van 1982 DH ...!2.c!.!l. I ,...1l£ 15/9/2007 15.1~ll_ 2 ,_1£_ 15/9/2010 240,900.
- -._ en Thi Hai yen -- -_.- ._- ---- _. _._-
1972 Th.S 15.111 5 3.66 01/09/2007 15.111 6 3.99 0110912010 240900 NGUmq.p

TRUONG PH(>NG TeCB

Nguy~n Thj Thim

u; Ti~n Dung

Le Viin Quy

BItU TONG HQP KET QuA NANG LUONG CBCCVC

VAN PHONG SO GMO DVC vA DAo T~O vA cAc DON VI rmrc THU<)C DQ'T II NAM 2010

Nang Nang
T6ng sa Nang hrong hrong Chuyen
STT Ten dan vi CB,GV thu<rng xuyen PC trucYc thO; ngach
TNVK han
1 Van phong Sa Giao due Dao t\10 52 6 8 2 1
'~ .-._
Trung tam KTTH Huang nghiep 32 8 2 9
3 Truong THPT Muong CM 48 10
4 Truong THPT Bung Lao 59 4
5 Truong THPT Muong Luan 29
.
6 Truong THPT Phan Dinh Gi6t 79 15 2
.. -
7 Truong THPT Tufm Giao 89 17 2 1 2
8 Truong THPT Thanh pho 97 18 9 3
..
9 Truong THPT Tua Chua 57 5 2 2
.----
10 Truong THPT Ta Sin Thang 23 1
11 Tnrong THPT Thanh Chan 77 22 I 3 1
12 Truong THPT Na T§.u 53 16
._ ..
13 Truong THPT Huy~n Di~n Bien 87 24 3 3 4
14 Tnrong THPT Trin Can 44 7
15 Truong THPT Cha Cang 34 1
._---
16 Truong THPT Muong Nhe 42 4
17 Truong THPT Mun Chung 42 3 I
.. _-
18 Truong THPT Chuyen J~~~. 76 13 2 4 1
------ f----- --
19 Truong THPT Muong Lay 47 8 1 1 4
---".,~-----"-- -_.
20 Tnrong THPT Muong Nha 36 4
-.- - -_._--_.
21 Truong THPT Muong Ang 57 7 3
I---~' .. _--- .... _._ -_ ..
22 Truong THPT Thanh Nira 30 6 1 1
_.-----_ .. -- I--'--'~------ -_. __ ._----- ---_,'-- -2- - .. ----
23 TrtI_ong PTDTNT tin~ 65 14 11 1
--. ------- .. _. ...... .. _-_ .... _- -~-.-- -- ....... - f---- .... --.-
')~ 'T1"11'~n- nTl\TT Tl-lPT l-Tn,,';'n nipn Plpn ,<; lf1 < -25 TruOng DTNT-THPT Huy~~ M~~g- At;g--:i9

!------ r--- -------- -------------- -- -------

26 TruOng DTNT THPT Huy~n Di~n Bien Dong 37

27 TruOng DTNT THPT Huy~n Tu.1n Gia~------ 38

28 TruOng DTNT THPT Huy~n Tua Chua 40

29 Truong DTNT THPT Huyen Muong Cha 38

-- ------- ---
I
-c--- -----._ - ----
7
2
8
6
13
S
7
3
1
3
1
4
2
34
319 S

28

3

- ---------

2

4 1

31 Trung tam GDTX tinh 42

30 Truong DTNT THPT Huyen Muong Nhe 41

32 Trung tam GDTX Huyen DB 18

33 Trung tam GDTX huyen EJBD 13

34 Trung tam GDTX huyen TUa chua 13 I

3S Trung tiirrl_ GDTX huyen Tu.1n Giao 17 I

~------r_~~~--~-_r---l---_r---~I

36 Trung tam GDTX huyen Muong Nhe 11

--

37 Trung tam GDTX huyen Muong Chit 12

38 Trung tam GDTX huyen Muong Ang 12

Truong Cao d~ng Sir pham 172

39 Trung tam Ngoai ngfr - Tin h9C 11

1662

34

Tang sa

TRUONGPHONG

~ .....•...

Nguy~n Thi Th~m

r.s Ti~n Dung

8

4

68

LeVan Quy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful