P. 1
Huong Dan Mo Phong Proteus

Huong Dan Mo Phong Proteus

|Views: 4|Likes:
Published by Nhân Hoàng

More info:

Published by: Nhân Hoàng on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2010

pdf

text

original

Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus

Page 1 of 12

MÔ PH NG M T CHƯƠNG TRÌNH ƠN GI N C A PIC B NG ISIS_PROTEUS
I. Gi i thi u
Như các b n u bi t, i n t hay nh ng lĩnh v c khác: i n, th y l c,…thi t k m ch là vi c làm thư ng xuyên.Nhưng mu n bi t m ch b n thi t k ra ho t ng như th nào, có sai sót gì không, trư c khi ti n hành làm m ch th t thì b n làm th nào ?.Câu tr l i, ó là dùng các ph n m m mô ph ng (Simulation).Tuy nó chưa t chính xác tuy t i như m ch th t nhưng cũng thõa mãn ph n nào lòng tham vô áy c a chúng ta. Trong lĩnh v c i n t , mô ph ng m ch i n t , có r t nhi u ph n m m h tr như Proteus, Multisim, Circuit Maker,… a s các hãng cung c p các ph n m m này u có phiên b n dùng th (Demo) cho khách hàng, nhưng kh n i m y b n demo này thư ng có gi i h n th i gian dùng qúa ng n, ho c là cho phép thi t k và mô ph ng nhưng l i không cho Save,… i lo i là h mu n chúng ta ph i mua b n quy n s d ng chúng.Ai ch ng mu n dùng phiên b n chính th c, nhưng v i chúng ta, giá c a nó trên tr i nên b t t dĩ chúng ta ph i ăn c p b ng cách dùng b n ã ư c crack thôi. Có nhi u ph n m m h tr mô ph ng như v y thì ta nên ch n lo i nào ?, Multisim mô ph ng r t t t nhưng nó l i không h tr cho các MCU, ây mình ch gi i thi u cơ b n v i các b n v ph n m m Proteus. Proteus là ph n m m c a hãng Labcenter Electronics, nó mô ph ng ư c cho h u h t các linh ki n i n t thông d ng, c bi t có h tr cho c các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.Các b n có th t i b n demo t i a ch http://www.labcenter.co.uk , ây là b n demo, nhà cung c p không cho phép chúng ta Save k t qu làm ư c.

Các thành ph n cơ b n t Proteus. vào Start menu.Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 2 of 12 II. Trình t mô ph ng Sau ây là trình t Sau khi cài mô ph ng m t chương trình ơn gi n cho Vi i u khi n PIC ng isis c a Proteus: 1. kh i Giao di n chính: H p hi n th hình linh ki n H p hi n th danh sách linh ki n .

Ch m i m trên trang 3. move. gi ng vôn k thư ng nhưng ch có 1 u dây. xóa linh ki n trên trang C m 7: Ch dùng bi u tư ng u.D ng c o: oscilloscope.Simulation Graph.I don’t know Thanh s 3 Quay trái. ph i. t. phóng to trang. … 13. như trên nhưng cho giá tr dòng 15. I don’t use 11. ampe k AC.Generator: DC.Chân linh ki n 10.I don’t use 7. bus. l i nh p trái r i nh p ph i.V cung tròn 2D 20.Text:nh p trái chu t và vi t 5.DC. thu nh trang.Tape recorder. ch n vùng in tùy ý C m 3: Chia lư i i m trang thi t k C m 4: Zoom linh ki n v gi a trang. hi n s tr c ti p 14.… 16. I don’t know 12.I don’t use 23.… 9.Nh p trái lên linh ki n xem edit component 8. ch n linh ki n Thanh s 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.Ngu n.DC.T o nhãn: nh p trái chu t lên dây d n và t tên 4.Voltage Probe. fix trang.Current Probe. sin.V a giác 2D 21.V ư ng tròn 2D 19. i x ng chân ngang d c linh ki n trên h p hi n th hình linh ki n . vôn k AC.Component. copy.Ph i t label cho cùng tên cho các dây d n s d ng chung bus 6. paste trang C m 6: Copy. zoom vùng tùy ch n C m 5: C t. quay. nh p trái vào trang và type 22.Text 2D.Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 3 of 12 Các toolbar chính: Thanh s 1 • • • • • • • C m 1: T o nhanh m t trang thi t k .T o bus:nh p trái kéo n i m khác.V ư ng 2D 17. lưu trang thi t k C m 2: In c trang. xung. m trang thi t k ã t o.V h p 2D 18. cho phép ch n linh ki n sau khi nh p nút P h p tho i DEVICES 2.

Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 4 of 12 Thanh s 4 i u khi n start. step by step. stop quá trình mô ph ng Còn m t thanh toolbar gi a như trên hình n a. nhưng thanh này ch y u dùng liên quan n t o m ch in. 2. ta không c p ây. như v y ch hi n th ư c t 0 n 9 thôi. có 2 cách: • • Nh p vào bi u tư ng u tiên c m 7 trên thanh s 1 .M ch mô ph ng như sau: u tiên chúng ta s l y t t c các linh ki n c n dùng ra h p tho i DEVICES. Thi t k m ch mô ph ng Chúng ta s thi t k m ch mô ph ng cho chương trình m s l n cái button n xu ng và hi n th lên 1 led 7 o n. r i nh p vào ch P Nh p vào bi u tư ng s 1 trên thanh s 2 DEVICES Ta s có h p tho i Pick Devices hi n ra như sau: h p tho i . pause.

ch n. Hình linh ki n và sơ chân m ch in hi n ra bên c nh khi b n nh p vào dòng ch a tên linh ki n. lúc này trên h p tho i DEVICES s xu t hi n tên linh ki n ã ch n: .Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 5 of 12 Gõ tên linh ki n c n l y vào ô Keywords (Ví d Pic16F877 hay 16f mi n sao có t trong tên linh ki n và thây nó xu t hi n là ư c) u ư c. b n nh p OK ho c nh p úp vào tên linh ki n.

b n gõ vào resistor ch n ra i n tr 4k7. i n tr 220. gõ vào button ch n ra nút b m. gõ vào 7seg ch n ra led 7 o n lo i common cathode. k t qu như sau: .Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 6 of 12 Tương t như v y.

có 2 cách : • Ta nh p ph i vào nó (lúc này nó có màu ).Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 7 of 12 Còn ngu n và t ta s ưa vào sau. lúc này h p các b n l y ra b ng cách nh p vào bi u tư ng tho i DEVICES s hi n ra danh sách linh ki n trong ó có ngu n và t. các b n l y ra trang thi t k như thư ng. l y linh ki n ra trang thi t k . ví d ta thay i cho phù h p sau ó sang t con Pic trư c: di chuy n nó n v trí mong mu n. b n nh p vào bi u tư ng trên thanh công c s 2. lúc này linh ki n dính và di chuy n theo chu t. kéo n v trí mong mu n và th ra. th là ok Tương t cho các linh ki n còn l i. dùng thanh công c nh p trái vào trang thi t k t linh ki n. ngu n và t trên thanh công c s 2. các b n ưa h t ra trang thi t k . di chuy n các linh ki n n v trí thích h p chu n b i dây. nh p vào tên linh ki n trong h p tho i DEVICES. ch n ti p bi u tư ng move trong c m s 6 trên thanh s 1 (nút th 2 tính t trái qua). sau ó nh p và gi chu t trái. ta ư c: . tr v danh sách linh ki n ban u. di chuy n n v trí thích h p r i nh p trái là xong • Ta nh p ph i vào nó (lúc này nó có màu ).

xem và s a thông s linh ki n. di chu t n và nh p trái lên chân linh ki n th hai. nh p ph i r i nh p trái lên linh ki n. nh p úp ph i lên linh ki n ó. xóa nhanh m t linh ki n. các b n nh p trái vào chân linh ki n th nh t.Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 8 of 12 i dây.M ch hoàn ch nh như sau: .

PIC16F877A Edited by Foxit Reader Page 9 of 12 Copyright(C) by Foxit Corporation.Nhưng con Pic ho t ng ư c.Proteus cho phép mô ph ng MCU nói chung b ng cách n p vào nó file.hex c a chương trình trên như sau.2005-2009 For Evaluation Only.hex: :1000000000308A0052280000FF00030E8301A10087 :100010000A08A0008A010408A2007708A300780853 :10002000A4007908A5007A08A6007B08A70083131E :1000300083120B1E1D288B183028220884002308E9 :10004000F7002408F8002508F9002608FA00270818 :10005000FB0020088A00210E8300FF0E7F0E09009E :100060008A110A1240280A108A100A1182070634DF :100070005B344F3466346D347D3407347F346F34F1 :100080002808083C031C492828083320F800880069 :10009000A80A2808093C031D4E28A8018B108A11C4 :1000A0000A121D2884011F30830583161F149F1414 :1000B0001F159F1107309C0001308600003088001A :1000C000C03083128B040B16831601133F3083124A :0600D000880069286300AE :02400E00F13F80 :00000001FF .hex File. các b n copy qua Notepad và save l i v i uôi m r ng là .hex c ab n . Edit Component sau: có h p tho i Type vào ây thay i t n s th ch anh c p cho Pic Nh p vào ây ch ư ng d n n file. vì nó là con vi i u khi n l p trình ư c mà. c n ph i có m t chương trình nào ó vi t cho nó. b n nh p ph i r i nh p trái lên con Pic. ây mình save l i v i tên file là dem1-9dungngatngoai.Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Như v y là toàn b m ch mô ph ng ã ư c v xong. n p file này vào Pic.hex.

do v y ta thay i 1MHz thành 4MHz và nh p vào bi u tư ng cái folder load file dem1-9dungngatngoai.M c ích vi t chương trình c a ta là khi chương trình ho t ng. dùng thanh i u khi n b t u. u tiên con led 7 o n s hi n s 0. sau ó m i l n nút b m ư c n xu ng. mô ph ng xem con Pic có làm ư c nh ng gì ta mong ch hay không. khi vư t qua 9. nh p vào nút Simulate.Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 10 of 12 Trong chương trình mình vi t ã khai báo s d ng th ch anh 4MHz. ta ư c gì: . r t ơn gi n như m Windows Media Player v y ó các b n. con led l i m t l n tăng thêm 1 ơn v . Chúng ta b t u ch y mô ph ng.hex ã lưu lúc trư c vào. k t qu như sau: Nh p OK là xong 3. ph n mong ch ã n. nó l i quay v m t 1. Ch y mô ph ng Khâu thi t k m ch ã hoàn t t.

úng như ta mong ch .Bây gi b n nh p vào nút b m 12 cái liên ti p xem th nào nhé : .Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 11 of 12 Thú v th t. con led 7 o n ang hi n th s 0.

Trong này có nhi u Sample r t hay. m Sample ra xem. mu n. .Hy v ng các b n s không còn c m th y quá b ng khi s d ng ph n m m này. Trên ây là nh ng bư c cơ b n và vài chú ý nh giúp s d ng ph n m m mô ph ng m ch i n t Proteus.Cái chính là vi c t v t và tìm tòi c a các b n.Như v y là chương trình mô ph ng m ch ã thành công r i. M t s chú ý Trong ph n m m này tuy m t s linh ki n có m t nhưng v n không ho t ng ư c (mình g p ph i bi n tr . các b n ch c n v cho ư ng dây u.M t i m n a là khi i nh ng ư ng dây gi ng nhau. còn l i ch vi c nh p úp vào chân linh ki n u l p l i quá trình v cho nhanh. bây gi con led 7 o n ang ch s 3. các b n vào Help > Sample Designs xem: H p tho i Proteus Sample Files hi n ra: Cái này r t gi ng Windows Explorer nên xem r t d dàng. có cái dùng ư c. v a xem l i v a bi t thêm tên c a nhi u linh ki n n a. có th dùng lo i tương ương. Sample Designs úng như ta mong Proteus ã thi t k m u r t nhi u và y Sample ngư i dùng tham kh o cũng như cho th y nh ng kh năng mô ph ng c a chương trình này. 4. III. có cái không).Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 12 of 12 Th t chính xác.Con Pic16f877a không có trong này hãy dùng con thay th là Pic16f877.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->