You are on page 1of 8

Edita

Ajuntament de Barcelona
Gerència d’Educació, Cultura i Benestar
Direcció del Programa d’Immigració i Diàleg Intercultural

Amb la col·laboració de
CEA-Centre d’Estudis Africans

Il∙lustrador
Miguel Gallardo

Disseny
La Factoria

Correccions
Caplletra

Impressió
Gràfiques Alpres

D.L.
B-38059-2010
any 2009 l’Ajuntament de Barcelona va impulsar, amb la col·laboració de
més de dues-centes entitats i tres mil persones de la ciutat, l’elaboració
del Pla Barcelona Interculturalitat, que defineix una estratègia global de ciutat
per conviure en la diversitat.
Una de les línies de treball d’aquest pla se centra en la importància de combatre
els estereotips, els tòpics i els falsos rumors, promovent el coneixement,
la reflexió i el debat al voltant dels reptes que planteja per a la convivència
l’augment de la diversitat sociocultural.
Una de les mesures concretes que s’han impulsat ha estat la creació de la Xarxa
BCN Antirumors, en la qual participen nombroses entitats i actors socials de la
ciutat, i també l’elaboració de diversos materials que han d’ajudar a fomentar
el coneixement i la reflexió.
Blanca Rosita Barcelona és, doncs, un còmic que neix gràcies a la col·laboració
amb el gran il·lustrador Miguel Gallardo, amb l’objectiu d’ajudar a trencar alguns
tòpics i estereotips, i desmentir falsos rumors que sovint circulen entre la gent
i que no ajuden a facilitar la convivència en una Barcelona més diversa que mai.
SABIES QUE...
Actualment, el residents estrangers empadronats El període en què van arribar
a Barcelona representen el 17 % del conjunt de la més estrangers a la ciutat va ser
població. entre l’any 2000 i el 2005, que es
va passar d’un 3,5 % a un 15 %
d’estrangers respecte del total
de la població.

A partir del 2006, es registren menys arribades


i el reagrupament familiar es consolida com el
principal motiu d’entrada.

Tots els districtes de


Barcelona superen l’11 %
de residents de nacionalitat
Durant l’any estrangera, i el districte amb
20
la primera dis 09 es produeix més residents estrangers
m
del nombre to inució real és l’Eixample, seguit de
tal d’estrang nalitats
residents a la
c
ers Les nacio s més Ciutat Vella, Sants-Montjuïc
redueix en 10 iutat, que es e
estranger a Barcelona i Sant Martí.
.000 persone e s
s. nombros na,
li a
són la ita a, pakistanesa,
n
equatoria eruana, xinesa,
,p
boliviana , francesa,
in a
marroqu a,
lo m b ia n a, argentin
co
, filipina
brasilera .
a
i alemany
Del total d’estrangers, el Al conjunt de la ciutat,
52,5 % són homes i el 47,5 % el 21 % dels barcelonins
dones, i la mitjana d’edat és són més grans de 65 anys,
de 31 anys, mentre que la mentre que només
del conjunt de la ciutat és el 2,1 % dels estrangers
de 43 anys. superen aquesta edat.

Les previsions són que l’any 2050 els més grans de 65


anys seran el 33,25 % de la població a l’Estat espanyol,
percentatge que en tot el món només superarà el Japó.
www.bcn.cat/plainterculturalitat

You might also like