00

" "

.

aprendemos y pensamos

u

2.50,€

'f001

co

l

SI I

, r

'~~c.J.'-"""""~' _ __ _ _ .

- -_... --

AC1IV1I[l'AOes 'IWOGiliCO-MATeM~ l~C~S,

j

.... ' .

Attivl_4d: Tra.zar un camino pa.ra. econtrar 10. estrella.

-----------------

II E'-CONT'_ A,R DI IER L-NCIAS"

............................ - ••••.......•••••••••.....••••••.•.............•••....••••.

• ~ .

~ ~l !!

....

" •

., ,.

'" .

• !111l

• . .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. ctivid4d= encort.ra.r 3 diferencias e

10.5, dos dibl~}OS.

Consej.'. tEl nhlo 0 Iii nina a,ud1ara a "cle:sGubpi. BS diler._Jlcias· que encuefrltre:n 105 pa, . "5 en, os pasati- mpos de sus revistas •. ambjen pueden ,lugar' a hacer dlibu,jos, 'rilca il;' igua es. 'Descu'lIrJ:mos en que sa diferel!u;::i';:lln?

-_. - --_ -----

It - 'escubrlr er- or'e~s e= -, di' :"ul·'oS ~s" ',' 'ei'antes"

.................................................. _ , .

..................................... _ ....................•...........................

Activid4J Descubre los errores y colorea os poJitos.

~nseio:: &1 ,nino 0. Ita nllial i'ntfledll.l'ciral ,en e,. C1uillrtle de banD de 9,P cassl ab~lems Clue, peftefrle.ce,dl ,a otMS dependencl'a:sll despues los papas G IDS herMill1,OS i',meliliaN" ,adivida~los, ,r rre.,uhicarl.s efrll 51.1 IU'g18r cornrespilJindieniCe., Postel'i'o.me:nte, se p,eali\Zal'a el Juego de for.'3 contra:pl'a~

".,.,....'~ '~'.~-

", ."' .~- .~

II'RI .SOLV R MIATRICES·'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Act·· 'v'd" •

, .• 1·1 ~u.,I. Comp~e,t,Gl ell cucdro,

Conse .0: Nbiios 0 :n inos, clla ria rain sQb:r.e I!os e emelll'tO(l, inCOJi!po~adGS a la f'ic!ha una vez te,rm inadla~ liQlllte praees. h,e!MOS seg prid,o pa fa CDmpletar\1a de maner.a cOl"reetat

,

, - '. - .

LINEAS Y FOR.S G. OMETRI' '5 ee ineas y formas geometrica"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ---

-~ ..... ~-----i

• ;. ,# ' .....
..... ..,.,. ...... ,. .....
' ..... , ..... ,.,.,
..... ......
- ..... ....., ,,,,,. ......
/' ...... ",... ...... .,., y
"'" ,
I
, ~. - '_
I' lit·,
:
I I - "" "
I, • ~ I - - ..... .....
...... ,. ...... ,.Ii" "
\ ..... .; I "" . / ..... , "
-
'''\ ",.. ..... /- ......
" ..... - ~
..... ,..."
..... - _., I ~I

~ ~ II

I!. .... ~ _, _ I

III W I:

1 ------1

1

.- --

__' ... _--

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actlv' td'Q" . die, p' If' - . d -I II . """" R' - "Ii

...... 1 .' I' I .• ! unZ(l,r' 11a..S ormas grain .. es, co orear lias pequenas.·eseglAI1r.,

ConseJo: Utilizando los blloq_es fogicos, a- a iDl'etrnOS I(as 4, lor-mas b,.j;,icas geomatri'cs:slI' Ell eircul-.: . ~rel_- andOI y si'n piql"ldt.G'sJl,~ El1cuadlrada: ~4 pi,qllllitos J 4 lineas P.ectas!ll' ..

EI trJaIillIU'IQ; H3, p,iquitos ,r' 3 lill'leas ~eetatB!I!I'I' iii rectanlul'OI '114, piquitos J' ,4 lineae IreeU!ilh; iauales, :I a :21'1',

_ oel _

•••••• ' ••••••• e' • I ••• ' •••• ' •• ' • I •••••• I. • _ ._ .' •••• ' •••••• ' ••••• e' •••• ' •••••• I ' •••••• ' •••••••••••••• ' ••• ' ••

r

.

,

~
.",,_ "

\
\
I

'\ I


"
,""-
,
-,
\
\
" I
"
" /
'- ,. ................ : - .

Actividtld: lnido-cion a. 1'\c.A'rnero 3. Coloreo.r y reseguir.

Conse'· 0: 61 "ilio D la nUis. utiiUzand, 'I Ia:s E,G~'E1AS!1 h.ap.a ,:lI,upaciomes d'e 3 ~eBlletas, N° 1 (brancas.) sob,re la .ea~!8ta ,Q I: (vlerde). COd~eeptu trb) - 3. l!Ilnid~ades",

,

NOCION D

,

N .IM IR10 "conecer lei nu,mel'o 2'11

.' •• ' •• ' • ' ••• ' •••• ' •••••• ! ~ •• ' ••••• ' -I ••• ' ••• ' • ' •• ' • ' •• ' ••• ' • ' ••••••••• ' • I •••••••••••• ' •••• I •• ' • I •••••• ' •••••••••

t:\, \;J

0-

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activido.d: Iniciacion o.l NAm.ero 2.. colorear y resegLdr •

... 1..... •

vunse D: E'I nifi;Q 0 la .nina senalara las :partes de. su cue~po que son ~!ARES. (Co.neepto 'I!tpa";'" 2)

,

N

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activldo.d: lnido.cion 0.1 numero 1.. Coloreo.r y reseglAir.

Co',",' ..

'sal ,II lEI in ino, 0, la, niloaseilal!ara, 18)9, pa~5 de ·Su lcuep"po, qll1e son DIN'leASt, (C'ollcepte H uni ,Iifla dr" Il

.......... :~ .

,,1 I I

SERIACIO .. ES TE.MPO ALES Iisecuenciar aeelenes segun u_ . ,orden temlpor,al'l

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- -

1

'.

I
L - - J L
-
n- - 1
r , ... \'~ .. '

' .

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activid4d= OrdeM. la hJstoria recortando las vifieto.s y pegcindo as en 10. pcrte superior: Colorell.

Consejo: E~ nl'ii 0 0 ,Ia nUia dilbuj,ar'i la sig uielilt,e :s'E!,cueneiia <tempera! de liIiI'iJnem oFciefrlaa a;

II

I[

I

SE_

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activid4·. _: Ordena. la historio. ponlendo 1 ... 2 - 3. 0,-

~ 0: Eldriila o· la nina ,di:lJujaM la sl'8u~Bnt.e seeuencia taMPONI,ds' maJne'~a ard,el1'aClia,;

~

II

· OCION DE SERIACI'Nfts·eriaci ns de tres elementos"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activido.d': ContiniAa las series.

Co_- seiDl Utilidalla 106, blo,ques I D,lih~QS; al nliiio Q la I'iIlina reaUzapa 'ser-iaci'o.ui~6 eon' tres e,lemegtos ,alte~n8diOS!I' Por eiem r 10.:; e~'ro I 10 rojo~cuadraJdo a:zuIE .. tr,nang 1lI1. a nrU;lr"iI1\0 ... ei r~ldo "'o.,iDii!Cuadrad~. azutiiu

- - ------ . - ._----- --

I

, r

OCION DIE ,SERIA,CION 'I's,eri'aciones d'e tres leleme:nt,os"

......................... , .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••

Actividdd': Cort.in14a las series.

ConsejO: Uti'iZiUU:JD los bto,ques [6,aifectS; el n~iio Q la dlina reatimra 'se(lif8cio:n,e', con 'tpee e,lemen:tGs, ,allernad,os!Il' Por eJemplQ; c'IJrculo rojo~euadra de a~u[E .. tr,Eang ulu, amarHlo,.~i reale t'!oj."c:uad!r,adl,. ,azuf'ii.~

- - - - - - - ------ - -

NO'CIO - D'E SERIAC 6 _ "seriacion,es alterna do elementa,s"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A ... ' iv'do.d: C,oloreo. 10. serie a'lterna.Mo rQjo - verde - rojo - verde.

Co~,: Uiiliza lido 10sJ bloq,ues ~16gicQst e I nina Q, la nina rea lim ra, seriaeia,Q'es co'nl dOls, el'fJ!'Inentos a l~eMa[do5; Por ejemplQ: c:ir>Cldo rojo .. cuad'l'ado azull - ei'rcu~o POJIO - cuadrr-ado azu I.

I

NO-"C' IO"'N' DE S",IER"IAC"IO""

- .', . .' ", '.' . ,." ",,' - . ': . 1 _ I ',: ',_.:,' • . "] '. _ '. ' •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

- -.--

-

- ,_-

-

-

I"

-

,

,

.

,"

,

,

" ,

~ ...

,

.

,

,

,

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adivida.d: ReoJiza. LAM seriepon~endo 14S f,ormJls en frla.

Co_ - s.ejo: Uti~i:zanido los bfeq,u8s 1'!116.gi'cos';;, 181 In ina 0< 1':3J nhiia p,e,alizal'a s@li'iaeii!l)d!9S)' lib~'@mlentel que, conteriull"an 1&5 4, amibOOllu!!iJ 1I',5:;e08. iPoate~iDr\mente sE!'p;a'ri iSleS":g 1 atJi·n)uto, (ei reu los.):; mas

NOCION _ .. E CORRESPO'N _ .. ENCIA "re,laei6d'

................................. ' ', .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actividtld: ColoreD. del miSIl\O color las flores iguaJes.

'Co sa e, ... " EI. I1ln'D' '0 ta III_a Irela"cionara e:n elase series, cle, obJetos is,uales. Pot' ej,@,mpI9: las caJas de, oeras.;, los l:Io,t - s de pegaftnenlD;, I'as 'fieltas de tra'lJaJo ,antes dle reaIIiDr-se~ Hab:lar,emos, de, ,cada gllup 0 die olJjeCos y de 9JIII,5 se.'meilSnz8's en '0 IJI! 111 il" colo.~, m,malnO,ij

,

NIOCIOINI DE CIO_""RES,PO,NI -,ENICIA "ascclaetenes ba,s"icas"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ActividCld: Une co.da. media de trll'nsporte CO'l'\ ellAgo.r par donde se desp azo..

IConse!la: EI nbig, D Iii MiRii pued~e 89G'C lap una sar'ie de ilJfrllma,les'j Ide luna ilu straci'ol'l tematic8, 0." SUi! (::"pia:sh Por' 'ejem'PIIe;; 161 va,ea, Y su te:,ne.r8al la ,eaua J S IIlI patrol Se tram: de ,ASOC A,OIO ES BAsICA;SI' de pzwimer :ll"ado.;

--.....z .......... --------------------~------~~~~------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activid4d:

". U d- 1I;I'Iioo ,... I .- ,. It· . - II ,t;

1 .' '. . ._.... . '!I. I . . . . . . . -. - !Ii. .' . .., - ." .' . .'. t;. .... I'. - - '.- . - . .

'. r\e ccc a, nlnlO 0 n na con Icl mocl\l,D. que ce ·,ga. su nusmo SlinbOIO .'

Conse-a; Eillidiiio 0, la. niiia pu.ede' asociap 119S ce"pilllo5, Ide 'cUentes COil los mi'e'lIl -pos ,de la famillia: ~t ,II pojo, Ill"ande''''.5 8.,1 de papa ,. SOLO DE PAPA!! ell -,e.,rd;e lPe .. u'eiiito as, el ,nlio, 'Y' IIIOLO BS Mio"';o

11"Cla,'sifica,r 0 ~ieto", se,a L_n I' OS criter·os:I'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••• y •••••••••••••••••••••••••

,

NOCION ID

CLASIF CACIO

I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Act'vidad: Rodeo. los animales que tienen plumtl ..

Con •

58'0:: E, niih ... , 0 Iia liIil\a pue.ide e,lasifi'c-ar' algunos de 105 j'u9ue.tes, de SIP habita,el6.n teni'&ddo led e.u:enta des ~lPiteP\i.s,'ltuevQrs con ele'Mentes ciooul'sP8Si(i! 0. iMvleles,' de eo' eNs.

'v!8Iji'li'a,dos" '"

,~

.............. , .

Activl' - o.d: Rodeo. 10. ropa de jrwiern.o. Coloreo. •

..

._..I!.. •. ~O: El,Qino Q la nilia ,.ede, ,cla:9,if,ica. a1gUrI,Ot5 de Ilos JuSuet"'5 de SU, ha:bltilciidl selun el cr;'t8~lo Hue'vo' ,,,. viejo.

~. . ... - --- -- - .

iii • ~ _.. .... 1.: __ ... • ,,_ .' _ _ _ _ . . _ _ _ _

u

,I. OCI' ~N . 'E CONJ ,NTOS elagrupaciones"

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••

••

.. ' .

• • •

• •

•••

• •

• • • • •

• ••••••

el

.... ' .

•••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •••

• .1

• •

• •

Activ' da.d: Rodea el 'urnero de eeert.os de 'ca' 'a cof1ju.rto: . " 2 6 3.

IConaejo:: Ell nUio OJ 131 Intna gu:a:rdara e:RI tin's ei1jita c~a,r,amelos, seglun II nume.PQ que la 'profesors Ie Idi.._-a~

,

NOCIO

•••••••••••••••••••••••••••••

CONJU TOIS !I:nlocilonl de card·n ' I"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A' ·v:·d~d' '. Cit I tili _ - I' II 1;t

'-" I~ 11-...1: • 1"'OMplle' a tl e,,'I'qtAeta, y e ,d~a9rama pll.'ra curnpllr ell crlterio.

Co - _

_ se);o:: Elliliilo 0 la ni'iia ,~ulara a "'phi.tali" eleme:nt09 segan ell c8pdbtal CQrl'eJs ~QQ.di:eli1rte,". Sel pr, '.sentaralll conj;untos 'Iacios, ,con I, s ea .. dina~e5 ,2, 3 ..

Be fiell e.nar'an eOll'll.tando. despa.cito los el~emento9.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Act' 'd

- IVI (11 D~buj(l dentro de co.do. CO~I.Art.o 10 que india. 10. c1a.v'e.

ConsejO:: E~ niU1Q g 18 Inina lugaN a ttpint:u" oolljuItOO,S'U con obj'etas de 1, 2 y 3 efementos", P1ued'eid sa objet_IS varlados peJ'Q taNbiefri Is pr.OfesOM puede inireiar el ,co.ncepto 'MI'guaIIU' a ~sem ejiuilte- I' PDr ,ejel11pJo: Pl~ntalmo91 un oonjunto de.l 2 flQ~es e~aetamEu1te i911i1~I'es'l aC='!ilpues '8scrnibimos, 5U ,cardi'lITI2I I.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Act···-." '1~'V.···!."I··ld, II . ,I D'" 1'1,'''0. dentro de cad-"" "'0- "lArt' 0 110 q '1Il'p\'dl'cn In I"

. .1. . ...... '11' ulJ/_'_" .1'·. I .. " .'. >' .. ''-A 1\.1··,ry.· ... I •. ',', 1A,'e h .~._ 1-'iA _,LA Ie a.'e.

Consejo: &1 n~io 0 18 ,nina j~9aM iI "pintar corliulttost' ODn o!bJ'etos de I, 2 y 3, ele,mef1t.s~ Plled'en s .. _ objetQIS varf,s os pe;ra taNbiefrl' 1& pr;ofesoM puej~-e inielar el ,eonee.pta [Hi'gus 1!!1 01 "tsemejilJilte,n I' PDt' ejelllplo: IP~ntamos, Lin cDnlunto del 2 flOFBlS eIJ:8ctanlente., i9u~lles!!, d'eisipues esc~iblimos, Btl cardi'lIiIa I ..

C

NO'C 6·· ... DE C'N_ T tl. gr - .aci6n de forma libre"

•••• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ACTI~l~AUE$ LdGICO)-l/wUl;TSMATICA'S

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A : Agrupo. os elem.entos de .. orma. libre. Colorea. •

. : _. = 1:1 lliliiio 0 la l'Il'iiia pUlE!! de !8fIIJIiUpin'l UpetO'tas de go'ma" eft' 1& salla de ps,ieom,otJIie ",clad 1'lbilreN c:.' nte\; asi conoc' • ani .1 eOfleepto de; . gfiupaci6n,t ~'IlVal'\iGs filem antos, Junws" 0

bien MU iii ale,mento S'SpaMeiOH ~

,

N

TA '[ ANI,""" I '··arande'-'D,e,au~ no '

........................................ ~' ~.~, .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activ·dad: Colorea.el animal grande. Senala. el anim.al pequeno.

Conse·, : E- nlio I) la dina :senalara las, pa I toes de ques,tro cue'rpo que s.n[ pequ;eiias y las ,que son IF~nd;es .. Una wez ve:rbalizadas podemo .. s cOMtarlas.~

~ --

TA . ANO eegrande ... mediano-peq .. e-"'o" . _ _ . _ . _ _ _ .. __ .. __

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.ctividad: Pego. po.pelito,s en las flares gro.ndes y colorea de rosa las flares m.edio.na.s.

'Cons8jo: EI n~'iio 0 la ,11,ina il"e~Q:Pda:.,a e,1 cuenito "Aici'tos cle Q'ro y los S 0805,". iCQ-me 81'S ell plaito de sopa, de' ma'ma :~ _ ;c-_? ay el Ide papa os.? I;Y ,el ,de .'sile."

I

I

!I!II!Ij

MANO etgrande .. p,equeno"

................................................ ~ .

••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activid4 : Colorea e gato 'gra.nde.

,

ESPACI:A ES e'enci,m,a-,deb,a,"o"

•.....••.•••••..........•••••.....•••••••••••.........••••........••• : .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A·,' ',,1 'I:Y" 'I~"d .. ·· II-t, ", ',-.-,-' . iI, II t t ' " d I,

IiAt 'ca. la.s' pe o. as qLAe' e.s .. OJ" e . ClmLl I. e IGl rneSlt. CO.orea ~a pelloto. que estd debaJo, die 'a meso].,.

Canse .'~.. EI nilno 0 iaJ qUia jugara, al <Ueseondite de las _ anos:", seguilil una o~de:n . e la proif'eso:r,a: HUn rpal'madair TODDS PONE ' OS LAS AN CIS EBAJO DE LA ME.S,A DE TRABAJ:O. dos, pal1madast PONE. OS 'LAS _ AND,S ENCIMA DE LA MESA DE "RABAJa;t~ ..

r ~ - • - .

. . . . -

,

ESPACIIAL ,S "a -rliba-abal,·,o,t

............................................................. ' .

............................................... _ .

,_ctivido. --: Colorell de rqjo Ia.s manz,anas qloAe esttina.rriba y de ,amarillo las que estdn Oobajo.

ICo' _.' .• Eldirio 1.la niia verbaUZM o"Jetes qu···· esuhl! ,ar,ri'p (ell e~ techo:j' y ob-etos que estan alla;_ 'tea e~ 5U ·ID). Ed [la caUe'tanl jen '. ed!e ve,rbaUzar que objet.s 0 ani',lfta'es 8stan a p~iba. (en 181 cie.f€i.ll~1 ''I' que ubje'.s 0 anhl'l1,.les es,tjn abajol (en' Is acepa~l; este mi'!smo ejeli'-cicfo se· puede reaUZ3f' en el camp 0.,

,

,ESPAC:,I'ALES eldentroJl~'uepa"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

----~.~~'~' ... • ~l~'~···

I -.....

I

~

00· "

". ,"

DO

. ,",_

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actividtld: Sei\ala 10. COOSa. que tiel'\e las verd:.(lI'\O.S Y Ia. puerta cerrado.s.

,.

"

o~

~ .~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. ct" d

....... ·IIVI I d: Co orea. el cuerpo del dinosalArio. ?egtl un g,om.e en elr'm.er trid.n9'lo\ 0 y otro en el u.ltimo.

Conse·~;= Ell nino 0 Iia ~..:iitil pued~e a"pender testa noci'6nl t-empora~ 'I o~di'ntal 'en ell 'J'lde:n de' la. filii. de 'cla,sf!,., la pNfe&D,ra, insi'sti'r-a en que ,nino 0 ni'ia: ocupa 81 fllgar' pr"me~o y '. ue~ niila 10 II ina eeupa, [ell olithnu lusar.

,

c

A

F

EI!MPO IAL,ES, tla1nt,e's ~ deS,DI, I eS,li'

....................................................... ~ .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actividad: Cclorea el dibll~Jo que repres,erta oJ 'p'ollito despues de rvicer.

Conse;jo: 1£1 liiI'ina 0 la nina, ObS~'.lI.a~a, , eam,ent;a,pa, qlue pa,slaJ en ,esta, seGue;ll'u:da t;eMPQ~al SilntelS, y d'espues" La C,aSC!lIN aiel hue"o ciGnftieJIIIZa :a "mperge' (ant'es), rUlee ell PQI~itQt (despuersj,+ 5s1 puade ,apravechal' este eo'ncepto en mOlliRen~OiS co tid ianos,. Po r' e:JeNpfo; ,CUB (!Ida Ilegue' Iii ha,~a ale aco1stail'se pDr' la IIGloh e ~iI·iI 'Ha1frltes '.e POl1go, ell pi'Jam aN'." 'udesplI:es 'IRe tii,cuesto J .; manta Q mii papa _e ~ee u n eUle'nrta~' +

I

I

CANTI,D - D !I!mas ~u·· - menos eue"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 ••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"'let' 'V'd,,'I"ld, -1.-. 1" ",,' '~' 'f'" - -' ',- , ,', ..... , ",,'- ,- -, ,'" ",.;" ",

,,' 1,_ I_ItA • Colorea los floreros y senlllla, el que t,lene mas, f ores,

Ell nina 0 la I1b,a :utilizaPii esta ld,.ciolfl ,de, eadtidard e.,n 8US ,aetivld:des cMidi'8'nas.

- -- -- - .. --- -

[Po~ ejempl'o=: rUEd ,el ,collette. 1I8'moe, a lUI,a.. a idedt'incal' 1118S caches, Ir(ii,~05 que, :llIles, mir.alitld'o. p or 1& ventallil,la",t '~:\I'an'l.s a ,id's.'lI'Iti'ficar ls;d~RlCio9 0 casas, de dUe~B.,tpa c.iudaaJ

- - - -

I

iI. t··· ··d·..-;,·.:II;i5; if" II .t.g '00' ii;.oIi ~ .... _ .,;:·t· A ~

II"'i;C IVL ~QI,",:.!io lll-'U "!_.~ -r~I"'~1 ~~._ I ~a.

, .

c ~ I It .. uchos .. pocos"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activida.d· Colorezi el bote que tiene rYUAchos cercmelos,

Co •

~o: lEI nino 0 la, l1ifia utif,iza r,a esta noci'ti n de cantddad en it! s aetivida,des, ,cotlf.dianas. PDp eJ'em -10; HCorrQca~ii, muchos j_gu'ate!, en III 11 Im,pl J poco, ju'glUetes en luna esta nte~ia

de pared de, •• de su ltabiuuciiol,!i"iII. '"e\Oloca~ IIQuelhos tenedilires ,un U,11 ca.i'" y pocos 'OOJ'ledorres en ot!tO ~i;~.J!I .. So tt-alta de que 'mallrdpule el co:ncepm "'rnuChos;-poCGs"' .. ,

CUI

AC

PRE . DE ,0 Y S' as

,I D 'S L~'GICO'· AT' .MA ic -_8

A'F>JTES OE IN~C~AR EL PEN5.AM~ENiO LdG~,tO, LOS NU\J'OS Y LAS NIFJAS AmAV~ESAN UN PROCESO EN El QUE TOMAN CONCiEN'CIA DEL (ONtEPTO DE. NUMERO~ LA. CONSTRutcnJ!\J

OE LA INTELlGENCIA DE. LOS PEQUeF.aos DESERA 'E51AR REPRESENIA.DA CON MAlERJALES DISTINTOS Y BA,JO lAS ClTEGORfAS MAS DlveRSAS.

ESTOS CUADERNILLO:S DES,ARRQllAN LA ETAPA.

PRELOG'ICA SECUENCIANDotA 'EN lOS OiVER:S'OS APARtAOO.S Q'lJE SE EXPONEN A CONrrINUACJdN, tON El 'FIN OE ArilPLJAR L.AS ViAS DE ENTIRADA

AL MUN'OO MATEMAT~CO Y CUL..M~NA~ EN L.A.

NOCJON OEl. NUMERO COMO tONtEPTO.

r.. CUANl1 ~ CADORES BASICOS:

De cantidad, ternporales, espaciales, die tarnafio: aproximan al nino y a la ni n' ~ 'a' un ,. n l' un 'dr' if\ d e "o pue sr 0" . ,iQ'~

. ,(:!l. '. '.c'lII,. , .. . c' ,. I ... IV' .. '. '.,11;..- .' . .;;;1' .. I!JI

cuantiflcado,

R a

2.- CON] NTOS:

Agrupaciones Idle elementos de forma libre, utilizando un criterio o dos; la nocion de cardinal, incluston, pertenencia y

., ..

u.nlon ...

3~- COR]{ESPONDENCIASJ ASOC CIO ES~

Claslficar objetos de forma libre 00 eon criterio, establecer relaciones cuantitativas 0 cualitativas Y correspondencias consideradas como

as ociacione s b asi CHiS,.

4~- SERIACIO . ES~

Seriar objetos die forma llbre con

va r.1.08 elem en tos diferen tes: se ria r numeros en orden creciente ~y decreciente: seriaciones temporales,

S TAFF D:ur~ct-o,jra: Mariela M:alri nalng Erl i.

I[ditQ(ifij ,Re!i.pam;;.ab~~ '!1 P;r"QpD@iiUlfia~ IE~li ba 'S.,Ft., IL.

Sitio web~. M\!,'AU~d~ bQu:olT! • @-mai ~~ inifant~ ~@led ib~.cQm Co(!l'ljld~ fIlaJd6n:' Adll'iafii ~a~a]\()\Iisky_ Dragr.amiill,d6n ''1 arl1ii1ado: (1·i3IU'dio R. PIO£, Ill:u:s,tracioneSi; IEm.m;3ilillJ,~11 (hii,~t(:hi@.

Cortr~c til;Oil1r:

Pfolfs. E ~isalbeit Alv.ar'!~iZ: 'Jl AdrieUl8J 's.en~n[i·.

L1 ~ialila V~r.i!i! •. Ma rcelio· Ange~~trtg" SergliO (5i6,r'iI1@z" .Ana· ~Ooill y ,Ml!ncJi u 'CYe&ta"

,Aut'orr;ij'~ de :~illIl [,[:Ita (jWH~il!%all,~ Mlelildhu (Ylesta 'y ,Ana IRQa Edid6illl!I es.p~.~@lli.~,

DI5TR'I BUID01RA LANZAMI EN TOS,r S.L., AtentJs 1, ofldna L.

2,S:~2:4 IFO\2IU ~I 0, de. A.i.alfc6n (M~d r~d!).

Dpto. de 'PlWI blih:idlad: le Ii. ~ll :3 52 rt 10i e-rna III; publ ied~ b~,@'O\t~j er.eorn [ihejpanalmento, de :su:~ii:Jfipc:ione!lj;

l~ I.~ 91 35·2 O~I 13 • F;fJ[~: '911 7"115 58 75, a-rna iii: ,e,dilba@O'V1e.~~w.com

enc u Cu 5.- NUMEAACIO

Conocer los digit-os del I a] 9- ademas del cere .. Iniclacidn del concep to "o rd ,. nal "J.,

:: • .-=-:-" ••• - •• - - -- ~ ; • --- - • ••• .: • - • •• • •• • • _.. - -

6~- EDIDA:

Utlhzando su propio CUf;:[PO, el nino ·0 la nina puede medir con sus pasos, distancias, longitudes y pesar objetos.

7 .. - GEOMETRlA:

Las. cuatro formas basicas que representan en, el plano introducidas mediante lfneas; 10. nocion de volumen considerada en las tres dimensiones,

a OPERACI0NES:

Iniciar en el razonamiento numerico loon Ia nocion de suma (concepto

H ..{' ji~l) '~I ";i' d

"mas . Y ia nocion '. e resta

(concepto "menos"),

F@'blmecoinkIJ A.G. OJ1E'S·1~. 'S.A.

Impi~llme G., ALM UIDIENA. 5_A .. IIDIs.twilt;u,JY'@i lOGlISTA, S. .. A.

D e'p(]sito legal: M -3'6,862'-2006.

Pn)JaitMm i-a (lepwoduccjoti t)ot.iJ·

~, fMrd~l del co,ntE'iI1idQ de' e5ra revista"

9~- AZON A.MJENTO ABS~'RACTO:

Rornpecabezas, errores en ilustraclon es, semej anzas 'Y diferencias, matrices, lab erin .. os,

Bn este primer cuadernillo 8'e presentan los sigulentes conceptos

m a· teo 'm' ,ci: friii 111"0' : C,'"

~.. ".. _' .lutJILIIr- .. ~'!

h I"

muc J)S-PIIOCOS ... mats que-monos

que I antes- despues/ primero-uldmo / abierto-cerrado/ dentro-fuera I arriba-abaio/ encima-debajor alto-bajo l grande-mediano-pequeno '·noci6n. de conjunto I clasiflcacion/

d .. basi

correspon enemas oastcas,

iniciaclon a las seriaciones: mimeros 1, 2~~ a I medir P'OI pasos lfneas basicas I cfrculo- cuadrado rompecabezas I errores f

" , ' ,~ y. diferencias

semeJa.nZ8i.:)" " .. H ... ·.L'~ ..•. .;:)

matrices / laberintos ..

11M ~RIE:s.A EN IE:SJ~AINA Eo,i cion~ Ano' I - rNlro.·1 Oc.tu bre 11]106

Pr-edo, para unarias.. Ceuta 'ij Mell iiUa 2,50 E Ulro:~ (i illd uidio transport~)

@ ~OO6 GllIf;ll die: :.u;:liirJidii.ht!!i!:!i ~~~~ctll-MiiI!~l(!!m$'ii!ii~~

,

c

A

F

EI!MPO IAL,ES, tla1nt,e's ~ deS,DI, I eS,li'

....................................................... ~ .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actividad: Cclorea el dibll~Jo que repres,ert.a oJ 'p'ollito despues de rvicer.

Conse;jo: 1£1 liiI'ina 0 la nina, ObS~'.lI.a~a, , eam,ent;a,pa, qlue pa,slaJ en ,esta, seGue;ll'u:da t;eMPQ~al !SilntelS, y d'espues" La C,aSC!lIN aiel hue"o ciGnftieJIIIZa :a "mperge' (ant'es), rUlee ell PQI~itQt (despuersj,+ 5s1 puade ,apravechal' este eo'ncepto en mo_en~ois co tid ianos,. Po r' e:JeNpfo; ,CUB (!Ida Ilegue' Iii ha,~a ale aco1stalise pDr' la IIGloh e ~iI·iI 'Ha1frltes '.e POl1go, ell pi'Jam aN'." 'udesplI:es 'IRe tii,cuesto J .; manta Q mii papa _e ~ee u n eUle'nrta~' +

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful