You are on page 1of 1

Estratègies per a combatre

els rumors i estereotips sobre


la diversitat cultural

www.bcn.cat/plainterculturalitat

Qui som Com treballem


Més de seixanta entitats i actors socials de Barcelona La Xarxa BCN Antirumors:
ja formen part de la Xarxa BCN Antirumors, que neix amb • Participa en la realització dels Debats Ciutadans:
l’objectiu de treballar en una estratègia de ciutat contra els Com vivim junts en la diversitat? a tots els territoris
rumors negatius i sense fonament que dificulten la convivència de la ciutat.
en la diversitat. • Col·labora en activitats i projectes de sensibilització als barris.
• Difon informació i proposa activitats des d’un web
en constant actualització.
Què fem
La Xarxa genera eines i activitats que han de servir • Difon materials per combatre rumors i estereotips.
per desmuntar corrents d’opinió que vinculen la immigració La Xarxa BCN Antirumors disposa actualment
amb l’incivisme, l’impagament d’impostos, les facilitats dels següents recursos:
per obtenir prestacions i ajudes, o l’abús i saturació • Manual per combatre rumors i estereotips sobre
dels serveis socials o sanitaris. diversitat cultural a Barcelona.
La Xarxa treballa a nivell de ciutat seguint el següent esquema • Còmic divulgatiu dibuixat per Miguel Gallardo i editat
per l’Ajuntament de Barcelona.
d’actuació per desmuntar rumors:
• Formació d’agents antirumors.
Informa’t a partir de dades recollides en guies, díptics,
L’any 2011, la Xarxa treballarà a més en l’elaboració d’activitats
manuals, campanyes comunicatives...
d’impacte social i comunicatiu, com ara:
Pensa a partir de propostes de reflexió (debats, difusió • Campanyes audiovisuals.
d’activitats socials i culturals que la ciutat acull relacionades
amb els objectius de la Xarxa...).
Com podeu col·laborar
Actua a partir de la participació ciutadana en accions La Xarxa busca la màxima representativitat i corresponsabilitat
de sensibilització o assumint el paper d’agent antirumors. de tots els actors socials (entitats, associacions d’immigrants,
institucions, mitjans de comunicació, òrgans territorials...)
per tal d’actuar de manera efectiva sobre els rumors existents
i evitar la generació de nous.
La vostra col·laboració és clau per mantenir la Xarxa
connectada a la realitat diversa i canviant que ens envolta.
Podeu participar a diferents nivells:
• Definint les accions de la Xarxa i col·laborant en la seva
execució.
• Difonent els materials i missatges a través dels vostres
canals comunicatius.

Per això us convidem a formar part de la


XARXA BCN ANTIRUMORS.
Si voleu utilitzar els seus recursos (manual, còmic, etc.),
o formar part de la Xarxa, poseu-vos en contacte
amb l’Oficina Tècnica: rbesolim@bcn.cat.

You might also like