ÁN CHUYÊN NGÀNH

TÀI :

Giao th c

nh tuy n IS-IS và k thu t c u IShình
ng Th y Nguy n Th Xuân Ly

Sinh viên th c hi n: Lê Th S n Ca n: Tr n Th Huy n Th GVHD: GVHD:

I. T ng quan v giao th c IS-IS
‡ I.1. Khái ni m:
± IS-IS tên y là Intermediate System to Intermediate System ± IS-IS là m t giao th c nh tuy n IGP, c phát tri n vào th p niên 80 b i công ty DEC và c trình t i t ch c ISO nh m t giao th c nh tuy n cho mô hình OSI. ± Giao th c chu n qu c t có th c nh tranh v i TCP/IP. + M t giao th c không mang tính c quy n. + H tr d i a ch r ng và phân c p + M t giao th c hi u qu , cho phép h i t nhanh, chu n xác và ít gây quá t i m ng.

I.1. Khái ni m:
‡ Trong mô hình OSI, router c coi nh m t IS (Intermediate System - H th ng trung gian) còn PC u c coi nh m t ES (End System - H th ng u cu i). ‡ =>IS-IS là giao th c nh tuy n Router t i Router

I.2. IS-IS hi n nay:
± IS-IS c m r ng giúp chuy n i các tuy n ng h c c t IP vào OSI. Tuy nhiên cu i cùng thì Internet ( c xây d ng trên TCP/IP) ã chi m u th trong th c ti n và c coi nh m t chu n qu c t . ± Ngày nay ng i ta l i nh c l i nh ng u i m c a ISIS: + IS-IS là m t giao th c c l p, m r ng t t, và có kh n ng xác l p nh tuy n theo ToS (Type of Service - Ki u d ch v ) ± tuy nhiên ToS không c IOS h tr . + IS-IS v n lên nh m t giao th c nh tuy n cho IPv6 hay s d ng v i MPLS, nh ng nh ng u i m này ch a c ph bi n và th c hi n r ng rãi.

II. + Level 1: dùng trao i thông tin trong m t Area. Các level ‡ OSI h tr 4 level nh tuy n: nh tuy n: + Level 0: dùng tìm End System và dùng trong End system t i Intermediate System (ES-IS). + Level 3: c s d ng gi a Autonomous System (AS) và khu v c Interdomain Routing Protocol (IDRP). + Level 2: là backbone gi a các Area. .

level 2 ho c trong c hai. Các level ‡ IS-IS ch s d ng hai level nh tuy n: (tt) gi a: level 1 và level 2.II. ‡ M i level s d ng thu t toán Dijkstra¶s và h i t m t cách nhanh chóng ch n ng i . Router level 1-2 dùng k t n i các Area t i Backbone. ‡ Router có th trong level 1.

S t ng ng gi a IS-IS và OSPF .

[link state database] ‡ CLNS address i di n cho m t router ch y IS-IS ch không ph i interface. [trong khu v c và liên khu v c].4.S t ng ng c a IS-IS và OSPF ‡ IS-IS dùng CLNS address xây d ng b ng LSDB. +level 0: giao ti p router v i máy +level 3: gi a các IS-IS domain . ‡ H tr 4 m c level routing. +LSP level 1 ~ LSA 1&2 trong OSPF [internal area] +LSP level2 ~ LSA 3.5 trong OSPF [other area] +Level 1-2 gi ng ABR. nh ng cisco ch h tr 2 level routing.

Gi ng nhau gi a IS-IS và OSPF Là giao th c nhóm linkstate .

.Gi ng nhau gi a IS-IS và OSPF(tt) ‡ ‡ ‡ ‡ D a trên gi i thu t Dijsktra c a SPF Update. Còn IS-IS thì m ng c t khi nó nh n LSP. decision. and flooding processes VLSM support Khác nhau aging timers c a OSPF thì m lên t ng giây t i th i i m nó v a nh n LSA.

s h i t này ph thu c vào t c x lý c a CPU .lúc này IS-IS tiêu t n ít .IS-IS nh n th c và s h i t s di n ra nhanh chóng ‡ N u nh có nhi u neighbor .S D NG CPU VÀ X LÝ ROUTING UPDATE ‡ 1 LSP c g i m i IS-IS router trong 1 area c l i x y ra nhanh ‡ D a trên default timers.

.

.

Gi ng các lo i LSA types Các c ng trong ospf m i link thu c v m t area. .

.Trong is-is m i router ch thu c m t area.

Router level 1-2 t ng t nh ABR trong OSPF. Router level 2 g i thông tin update v level 2 thông qua Back bone. nó n m trong Area level 1 và c ng có các tuy n ng riêng r trên level 2. Các Router level 1 ph i n m trong cùng m t Area trao i các tuy n ng và nh n m t Default route là m t Router level 1-2. IS-IS level 2 có th b ng qua các Area trong level 1. các Router u n m trong Area level 1. .Trong IS-IS.

.

RL 2 [s d ng LSP khác nhau ] t ng xây d ng topology gi a các area ng router backbone trong OSPF RL1-2 làm ch c n ng c a c 2 con trên. các router n m trên ng màu h ng s có th th y nhau. ng màu h ng là backbone. .RL 1 [s d ng LSP xây d ng topology cho khu v c nó thu c v ] t ng ng router n m trong m t area ospf nh ng không là backbone.

Header IS-IS Trong OSPF header các tr theo.III. khi ta thay i thì header ph i thay i . ng là c nh.

Còn i v i IS-IS thì khi ta thêm thay i nó ch g n thêm thông tin vào ch không c n thay i toàn b header. Các tr ng thêm vào g i là TLV .

B ng mã gói tin theo cisco .

) . [m i router ch có m t a ch này] : dài c a NSAP addresses t 8-20 bytes -AFI: 49 ~ private address -System ID: gi ng nh router ID bên OSPF dùng -NSEL: dùng nh n d ng services.( Th nh n d ng m i router. ng router b ng 0.a ch NSAP.

là area ID( area address). trong cùng area thì c n gi ng các router m i thành neighbor c a nhau.-49.0001. .

00 là NSEL NSEL = 0 [0 h tr giao th c ip. [chu n OSI] NSAP address v i NSEL=0 c s d ng trong router [t ng ng v i a ch layer 3] .0c11.0000..1111là systemID nh n d ng t ng router trong khu v c. -. s d ng address CLNS routing] NSEL = 1 thì s a ch CLNS forward data luôn.

IV. . System ID dùng nh tuy n trong area. B ng: s d ng area 1 database route d a vào system ID. Level 2 router: c ng so sánh area address t ng t trên. Cách th c ho t ng c a IS-IS Level 1 router : N u m t gói n router level 1. Không b ng: s d ng level 2 database route d a vào system ID. Cách th c ho t ng c a IS-IS ‡ Area address dùng nh tuy n gi a các area. n u area address B ng: level 1 router này s nhìn vào b ng level 1 database nh tuy n d a vào system ID Không b ng: chuy n gói n router level 1-2 g n nh t. so sánh area address n area address c a nó.

. Sau ó R ch y IS dùng b ng CNLS tra xem chính xác a ch CNLS c a R ó là gì n.n c m ng ích thì c n tra tron b ng IP t ng ng v i R nào. -Level 1: trong khu v c. level 2: ngoài khu v c.

Level 1: trong khu v c . level 2: ngoài khuc v c .

Các lo i môi tr ng trong IS-IS 1.« .V.Broadcast: dùng multicast flood LSP.

.Point-to-Point[HDLC.«]: dùng unicast và ch sài 1 lo i hello IS [router IS-IS] nào có system ID cao nh t s là DIS. B t c con nào có system ID cao nh t u có kh n ng c p quy n con DIS ang ch y. framerelay có chia subinterface .2.

. Level 2: c ng c n b u ch n 1 DIS.Hello trong IS-IS ‡ IS nào thi t l p quan h neighbor v i con DIS thì m c nh c 3. ‡ IS v i IS khác thì m c nh 10 giây. ‡ Level 1: c n b u ch n 1 DIS.3 giây g i hello. Hello cho nh ng con router Level 1 khác nh ng con level 2.3.

.

M i tr ng bao g m lo i mã .ph thu c vào ch c n ng c a m i PDU. .và sau ó là giá tr thích h p .IS-IS PDUS -IS-IS và ES-IS PDUs bao g m s thay i chi u dài c a các tr ng.chi u dài .

ISH.IS-IS Hello[IIH] s d ng thi t l p và duy trì quan ‡ h -Partial sequence number PDU[PSNP] s d ng nh n bi t hay là ngh ‡ thông tin v link-state(tr ng thái k t n i ) ‡ -Complete sequence number PDU (CSNP) s d ng phân ph i s hoàn ‡ thành d li u link-state .Các lo i gói ‡ -LSP( Link-state packets)s d ng phân ph i Link-state ìnomation ‡ -Hello PDU(ESH.

IS-IS có 3 lo i : -ESH.IS->ES -IIH s d ng gi a ISS .G i b i ES->IS -ISH.

IS-IS thích nghi m t cách nhanh chóng b ng cách t o m t tr ng IPv6 TLV m i. ‡ M t ví d cho u i m này là vi c óng gói d li u trong IPv6.óng gói d li u ‡ . OSPF c n nhi u th i gian h n thích nghi và d n t i vi c hình thành m t phiên b n m i c a giao th c này OSPFv3. S khác bi t này giúp cho IS-IS có th thích nghi v i hoàn c nh ch b ng cách thêm m t TLV m i. OSPF mã hoá theo chu n IP. IS-IS là giao th c c l p b i vì nó ch y tr c ti p trên nh c a l p Data link. . Khi m t giao th c L p 3 m i c phát tri n.

ng b c s d li u Link state ‡ S ng b này c hoàn thành khi s d ng 2 gói PDUs c bi t ‡ :PSNPs và CSNPs .Nh ng gói tin c bi t này mang tên c i m chung là SNPs. ‡ SNPs cho bi t r ng ch c ch n các gói LSP ã c g i 1 cách tin c y ‡ .chi ti t v thông tin LSP .SNPs bao g m miêu t LSP nh ng không ph i th t s . ‡ mà là mô t v header c a nó .

PSNPS bao g m 1 kh i miêu t LSP: ‡ nh n bi t u c LSP dã nh n ngh 1 hoàn thành LSP cho 1s thay li u c a ‡ router g c ‡ i t b ng c s d .

Router nh n so sánh danh sách ‡ LSPs trong CSNP v i c s d li u và a ra ngh (v i 1 PSNP) nh ng gì ‡ thi u c a LSPs.CSNPS c g i theo chu k trong LAN.CSNPs c g i trong môi tr ng point-to-point khi các link này ‡ active ‡ .

.

các th m nh c a IS-IS: óng gói d li u. Thông tin v OSPF c ph bi n khá r ng rãi nên vi c tìm m t quy n sách t t hay m t k s làm vi c v i OSPF không m y khó kh n. c u trúc TLV và x lý LSP không thích h p v i các doanh nghi p khi ph ng th c OSPF phù h p. tuy nhiên g n ây nó ã c Cisco ch n và cam k t s a nó ngang hang v i OSPF trong t ng lai.Các c i ti n trong t ng lai S c i ti n c a IS-IS ã t m d ng trong nhi u n m. i m này. Hi n t i OSPF có nhi u ki u Area h n và metric c ng l n h n. .

.Demo : ‡ «««««..

IS-IS Areas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful