Pengajaran ;

TOPIK 1

Konsep Pengajaran dan Pembelajaran

Sebelum kita bermula, fikirkan tentang guru-guru yang dianggap tidak baik. Mengapa kamu tidak anggap mereka sebagai guru yang baik? Apakah aspek-aspek pengajaran yang kamu ingin mengalami? Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru hari ini? Seperti mana yang dikatakan oleh Albert Einstein bahawa it is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge dan Cicerio yang setuju bahawa not only is there an art in knowing a thing, but also a certain art in teaching it , mari kita meneroka seni mengajar dengan memahami konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran.

1.1

Definisi Pengajaran dan Pembelajaran boleh dihuraikan sebagai memberi arahan-arahan

Perlakuan dalam pengajaran

kepada atau berkongsi pengetahuan dengan orang lain. Pengajaran boleh dihuraikan sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Secara praktisnya, pengajaran

merupakan suatu yang diagnostik dan preskriptif. Guru menilai keperluan-keperluan pembelajaran yang spesifik dan mengaplikasikan strategi-strategi serta aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk pelajar. Ini merupakan faktor penting dalam pengajaran.

Kebolehan untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran pelajar dan mereka bentuk pelajaran-pelajaran yang eksplisit adalah garis pemisah antara seorang profesional dari seorang sukarela, atau sesiapa yang mengajar. Secara ringkasnya, pengajaran ialah :

· · · · · ·

melibatkan diri dalam pembelajaran dan pertumbuhan sepanjang hayat menghormati kanak-kanak dan remaja-remaja berkongsi pengetahuan membimbing, mengarah, memudahcara, mengasuh dan merancang menentukan matlamat untuk diri dan pelajarnya menghadapi cabaran-cabaran peribadi dan professional

· ·

menyalurkan budaya dan nilai nasional kepada orang ramai Mereka bentuk suatu kesedaran dan penghargaan potensi diri (Evans &

Brueckner,1992) Sekarang kita beralih perhatian kepada konsep-konsep asas pembelajaran. Berhenti dan reflek tentang apa yang dikemukakan oleh Confucius:

Berhenti dan Reflek

Pembelajaran tanpa pemikiran adalah satu kerugian dari segi usaha; pemikiran pembelajaran membahayakan

tanpa

Apakah itu pembelajaran? Pembelajaran merujuk kepada perubahan dalam tingkah laku subjek atau tingkah laku berpotensi dalam suatu situasi yang diwujudkan oleh pengalaman-pengalaman berulang subjek dalam situasi tersebut. Ini berlaku jika

perubahan tingkah laku tidak

dapat diterangkan berdasarkan asas kecenderungan sementara seperti letih lesu, mabuk,

respons subjek, kematangan atau keadaan

desakan dan sebagainya (Bower dan Hilgard, 1981)

Sebenarnya, pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku secara kekal. Akibat akibat pembelajaran mesti diterjemahkan kepada tingkah laku yang boleh

diperlihatkan. Selepas pembelajaran, pelajar berkebolehan untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak dapat buat sebelum pembelajaran berlaku. Biasanya perubahan tingkah laku disebabkan oleh pengalaman atau amalan. Tingkah laku verbal manusia merupakan minat utama dan kita boleh menentukan sama ada perubahan tingkah laku telah berlaku. Sebagai contoh, perubahan daripada da-da kepada bapa

membolehkan kita membuat inferen bahawa pembelajaran telah berlaku. Untuk perubahan ini benar-benar merupakan pembelajaran, perubahan mesti melalui pengalaman iaitu, interaksi antara seseorang dengan alam sekeliling; perubahan

disebabkan oleh kematangan seperti bertumbuh lebih tinggi dan perubahan sementara akibat daripada penyakit, kecederaan, keletihan, tekanan emosi atau kelaparan

diketepikan daripada definisi umum pembelajaran.

Definisi di atas tentang pembelajaran mempunyai tiga komponen:

(i) pembelajaran mereflekkan satu perubahan dalam potensi suatu tingkah laku. Ia tidak secara automatik membawa kepada satu perubahan tingkah laku. Kita harus dirangsang agar dapat menterjemahkan pembelajaran ke dalam tingkah laku.

Sebagai contoh, walau pun anda tidak tahu lokasi kafeteria kampus, anda tidak bermotivasi untuk pergi jika anda tidak lapar. (ii) perubahan-perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pembelajaran tidak

sentiasa kekal. Oleh kerana pengalaman-pengalaman baru, tingkah laku yang telah dipelajari tidak dipamerkan. Sebagai contoh, lupa cerita sesuatu filem

seketika adalah antara contoh mengenai aspek ketidaktetapan pembelajaran. (iii) perubahan tingkah laku disebabkan proses-proses selain daripada pembelajaran. Sebagai contoh, tingkah laku kita boleh berubah kerana motivasi bukan

pembelajaran. Anda belajar untuk mengelakkan kegagalan dan ketakutan anda memotivasikan anda untuk belajar. Perubahan tingkah laku ini adalah sementara: apabila keadaan motivasi berubah, tingkah laku juga berubah. Oleh itu, anda akan berhenti belajar apabila anda tidak rasa takut tentang kegagalan peperiksaan. Berhenti belajar adalah suatu contoh di mana keadaan sementara menyebabkan perubahan tingkah laku.

Pergi ke perpustakaan terdekat untuk mencari rujukan mengenai persoalan Adakah pembelajaran itu kekal?

Bagaimana hasil rujukan anda di perpustakaan? Jika anda telah membaca dengan teliti, kebanyakan buku akan menekankan bahawa pembelajaran adalah lebih kurang kekal. Ini disebabkan pembelajaran adakala tidak dapat diakses seketika waktu

(sementara) manakala pihak lain akan mengatakan bahawa pembelajaran adalah tidak kekal jika tidak diberi pengukuhan, dendaan dan pelaziman/pembiasaan. Jika pembelajaran adalah kekal, kita tidak dapat mengingat sesuatu, bukan kerana hilang

tetapi disebabkan gangguan, penyekatan dan sistem penyimpanan yang lemah. Oleh yang demikian, kita boleh rumuskan bahawa pembelajaran adalah lebih kurang kekal. 1.2 Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Bagaimana seseorang belajar? Bagaimana baik sesuatu pembelajaran dikuasai dan berada dalam keadaan kekal? Terdapat beberapa prinsip yang perlu kita mengambil kira mengenai pembelajaran. prinsip asas pembelajaran. Mari kita menumpukan perhatian kepada beberapa

·

Manusia

mempunyai potensi untuk pembelajaran. Semua manusia ingin tahu

mengenai dunia mereka dan mereka ingin berkembang dan belajar. Potensi ini dan keinginan untuk belajar untuk menemui dan mengumpul pengetahuan; · Pembelajaran signifikan berlaku apabila isi kandungan dianggap sebagai relevan dan penting untuknya · Pembelajaran akan berlaku apabila ugutan terhadap diri amat minima. Individu mengambil peluang untuk belajar supaya merangsangkan diri · Pembelajaran signifikan dikuasai secara eksperiential. Pelajar diberi pengalaman hands-on atau mempunyai konfrontasi eksperiential dengan masalah praktikal yang merupakan mod untuk merangsang pembelajaran · Pembelajaran dipermudahcara apabila pelajar melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Pelajar memilih tuju hala sendiri, menemui resos pembelajaran memperoleh

sendiri, membentuk masalah dan membuat keputusan untuk pembelajaran optimum ·

Pembelajaran adalah proses pembelajaran aktif dan suatu keterbukaan yang berterusan untuk mengalami proses perubahan

· ·

Kunci pembelajaran ialah motivasi Pembelajaran pengetahuan baru harus dibina pada struktur pengetahuan sedia ada yang telah dibentukkan.

1.3 Jenis Pembelajaran

Penilaian dalam bentuk ujian dan peperiksaan tidak diberi tekanan. 1.3. Tambahan pula. tidak formal dan bukan formal. televisyen. Kita akan bincang setiap jenis pembelajaran. interaksi dengan rakan sebaya. Oleh itu. afektif dan psikomotor pelajar.3. 1. Ia terdiri daripada pembelajaran formal. Semua pelajar mengikut kurikulum dan sukatan pelajaran yang sama tanpa mengambil kira akademik atau ko-kurikulum dan diajar oleh individu yang terlatih. surat khabar). Penilaian diberi tekanan dan ujian dan peperiksaan ditadbirkan secara bulanan serta akhir semester atau tahun. contohnya media massa (radio. ia merangkumi pendidikan daripada sekolah rendah ke peringkat menengah.4 Pembelajaran Bukan Formal Pembelajaran bukan formal merujuk kepada pembelajaran yang dikuasai melalui kursus pendek. kuliah. seminar. Pembelajaran tak formal berlaku secara tak sengaja dan ia bukan sesuatu yang dirancang terlebih dahulu. bengkel formal merupakan satu aktiviti dan forum.3. Ia bertujuan mengembang domin kognitif.1 Pembelajaran Formal Pembelajaran formal merujuk kepada satu sistem pendidikan yang dimaktubkan dan disusun secara sistematik mengikut umur kanak-kanak sekolah.Terdapat tiga jenis pembelajaran. lawatan sambil belajar.2 Pembelajaran Tak Formal Pembelajaran tak formal yang dikuasai melalui pendedahan dengan alam sekeliling. 1. . pembelajaran bukan pendidikan sistematik dan dan terancang serta ditadbirkan di luar sistem persekolahan formal.

mengarah. memudahcara. (1981).Latihan (1) 1. Berikut ialah senarai bahan bacaan teks dan bahan rujukan yang digunakan Teks Bacaan Asas Bower. G. · Perubahan-perubahan dalam tingkah laku boleh disebabkan proses-proses selain daripada pembelajaran.J. Educational Psychology: Theory into Practice.E. Educational Psychology: Effective Teaching. et al (1993). · Pembelajaran mereflek satu perubahan berpotensi sesuatu tingkah laku. M.4 Rumusan · Pengajaran adalah satu cara memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar. (2002) Educational Resource Book Rujukan Dembo. ( 1977). & Hilgard.H. Inc Travers.H. · Pembelajaran merupakan satu perubahan tingkah laku yang agak kekal. . Santa Monica: Goodyear Pub. New Jersey: Prentice Hall. R. · Pengajaran adalah memimpin. mengasuh dan merancang pembelajaran pelajar. · Terdapat tiga jenis pembelajaran iaitu pembelajaran formal. 1. Co.R. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.F. Teaching for Learning. apakah ciri-ciri utama seorang guru yang efektif? 2. Buat refleksi terhadap satu pembelajaran dan berikan satu contoh bagaimana pembelajaran boleh berlaku. Theories of Learning.Inc BPG. Effective Learning. Slavin. Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru. tak formal dan bukan formal.E. · Perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pembelajaran tidak semestinya kekal. (1991).

bukan ditemui. Beliau percaya bahawa pembelajaran optimum berlaku apabila terdapat satu pelengkap antara skema pelajar dengan bahan yang hendak dipelajari.1 Model Pengajaran Ekspositori Mengikut pandangan Ausubel mengenai pembelajaran. Ia sebenarnya satu jambatan pengetahuan pelajar semasa. Untuk Ausubel. Biasanya buku teks mempunyai pandangan umum .TOPIK 2 MODEL-MODEL PEMBELAJARAN Dalam topik ini. model pemerosesan maklumat dan model inkuiri. Pelajar menerima bahan berguna dalam cara yang berkesan. Fungsi penyusun awal adalah menyediakan scaffolding atau sokongan untuk konseptual antara bahan baru dan maklumat baru. Model-model pengajaran mengandungi model ekspositori. seseorang menguasai pengetahuan melalui penerimaan berbandingkan penemuan. Semakin tersusun dan tertumpu sesuatu persembahan. iaitu daripada umum kepada spesifik dan bukan secara induktif. prinsip prinsip dan idea-idea dikemukakan dan difahamkan. idea-idea dan hubungan antara idea-idea. Aspek-aspek dan ciri-ciri setiap model akan diterangkan dan implikasinya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pendekatannya terhadap pembelajaran. pembelajaran berkembang secara deduktif. tiga model pembelajaran akan dibincangkan. guru mempersembahkan bahan dalam suatu bentuk yang tersusun dan mengikut sekuen. Ausubel menegaskan tentang pembelajaran bermakna iaitu maklumat lisan(verbal). Apakah sebenarnya penyusun awal? Ia merupakan suatu pernyataan awalan tentang suatu hubungan atau suatu konsep peringkat tinggi yang luas untuk merangkumi semua maklumat yang berikutnya. Maka. semakin lengkap seseorang individu dapat belajar. 2. bagaimanakah bahan dapat dipersembahkan dalam bentuk yang tersusun dan bersekuen? Ausubel mencadangkan penggunaan pengurusan grafik (penyusun awal) pada awal pengajaran. Konsep.

untuk mengarah perhatian kita kepada apa yang penting dalam bahan yang akan dikemukakan. Penyusun komparatif merangsang skema sedia ada (Woolfolk. Apakah kategori-kategori tersebut? Secara umumnya. 2004). kawalan yang Keseluruhan sistem dipandu sedemikian oleh proses-proses menentukan bagaimana dan bila maklumat menyalur melalui sistem.2 Model Pemerosesan Maklumat Pandangan model pemerosesan maklumat terhadap ingatan bergantung kepada komputer sebagai model. Penyusun ini mengingatkan kepada kita apa yang telah dipelajari yang mungkin kita tidak sedar kerelevanannya. penyusun awal terdiri daripada dua kategori iaitu komparatif dan ekspositori. Bagaimana anda menggunakan pendekatan ekspositori dalam pengajaran anda? Berikut adalah langkah-langkah suatu pelajaran ekspositori. Seperti komputer. mengeluarkan data untuk menggunakannya jika perlu dan mengubahsuai data. dan Terdapat dua kategori dalam penyusun awal. . Secara bandingan. model pemerosesan maklumat menekankan cara-cara merangsang desakan dalaman manusia untuk mencari makna dengan memperolehi dan mengorganisasi data. menyimpan data. Bincang dan kaitkan kandungan kepada penyusun awal Berhenti sejenak dan semak kefahaman anda Apakah peringkat-peringkat dalam pengajaran ekspositori Ausubel? 2. otak menerima data. menonjolkan hubungan antara idea yang akan dikemukakan mengingatkan pelajar tentang maklumat relevan yang sedia ada dalam ingatan. Kemukakan kandungan dari segi persamaan dan perbezaan dengan menggunakan contoh-contoh spesifik 3. penyusun ekspositori menyediakan maklumat baru yang pelajar perlu untuk memahami maklumat akan diterima. Maka. Langkah-langkah adalah: 1. Kemukakan penyusun awal 2.

Walau bagaimanapun. ia dialih ke ingatan jangka pendek.menyedari masalah dan menjana penyelesaian konsep dan bahasa untuk kepada masalah dan membentuk Ada beberapa model yang menyampaikannya. Selepas sensasi deria didaftarkan. reseptor deria akan mengesan sensasi tersebut. bunyi dsbnya) dalam masa yang singkat dan ia mempunyai kapasiti yang besar. Gambarajah 1 : Model Pemerosesan Maklumat Bagaimana ingatan pemerosesan maklumat berfungsi? Kesemua jenis rangsangan dari alam sekitar akan diterima oleh reseptor (bahagian tubuh badan yang menerima maklumat sensori) Sebagai contoh. dan yang lain pula menjana pemikiran kreatif. . Ada beberapa model direkabentuk untuk merangsang kebolehan intelek umum. Sekarang kita akan melihat kerangka yang menggabung idea-idea model pemerosesan maklumat. Sensasi ini disimpan secara sementara di ingatan deria. Ingatan jangka pendek boleh menyimpan jumlah maklumat yang terhad pada jangka masa singkat. Ingatan deria menyimpan rangsangan (bau. Ia menyimpan maklumat daripada daftar sensori yang dipilih oleh otak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lepas. Kebanyakan model pemerosesan maklumat amat berguna untuk mengkaji diri dan masyarakat serta mencapai matlamat peribadi dan sosial pendidikan. ada menekankan pembentukan konsep dan pengujian hipotesis oleh pelajar. maklumat sensori hanya ada selama antara satu atau tiga saat sahaja. membekalkan pelajar dengan maklumat dan konsep. apabila anda sentuh tangan anda.

dari 77275241 kepada 77-27-52-41. Sebagai contoh. pereputan akan nombor telefon dikeluarkan daripada ingatan aktif kita. anda tidak melatih semula nombor telefon Sebagai contoh. Tempoh masa juga menyebabkan ingatan kita menjadi lemah. Ingatan jangka panjang mempunyai suatu kapasiti yang tidak terhad dan sekiranya maklumat berada dalam ingatan jangka panjang. maklumat maklumat-maklumat baru yang lain keluar daripada ingatan aktif. Ini kerana kita perlu mengulangi maklumat baru akan menolak Jika tidak. Satu lagi faktor yang mempengaruhi ingatan jangka pendek ialah tempoh masa. anda mungkin ragu-ragu tentang kekekalan maklumat. nombor telefon sebanyak 8 digit boleh dikelompokkan kepada 4 chunk iaitu. Satu cara yang lain ialah menyimpan maklumat dalam ingatan aktif dengan menghubungkaitkannya dengan sesuatu yang sudah diketahui. maklumat memang ada di situ. Apabila anda mengingat kembali maklumat semasa peperiksaan. Sebagai contoh. Cuba ingat sekuen nombor kedua-dua cara untuk menentukan cara manakah yang lebih berkesan? Akan tetapi.Berapa banyak yang dapat disimpan oleh ingatan jangka pendek? Kapasiti sebenarnya terhad kepada 5 hingga 9 unit maklumat baru. namum. kita berkecenderungan untuk lupa apa yang telah dipelajari. Ini merupakan stor maklumat yang kekal. anda boleh mengingat nombor telefon rumah anda kerana ia disimpan secara kekal dalam ingatan jangka panjang anda. Akhir sekali. Maklumat hanya boleh disimpan sekurang-kurangnya selama 20 saat tanpa praktis (rehearsal) Bagaimana maklumat disimpan dalam ingatan aktif? Seseorang harus mengulangi maklumat tersebut sendiri. jika berlaku dan tersebut. . Ini bermaksud 4 chunk berbandingkan 8 digit. Melebihi 20 saat tanpa latihan ( rehearsal) akan menyebabkan maklumat baru dilupai dan melebihi 5-9 unit pasti juga terdapat beberapa daripada maklumat dilupai. ia tetap di situ secara kekal. Chunking merupakan satu cara mengelompokkan data-data ke dalam unit-unit yang lebih besar dan bermakna. kita akan bincang tentang ingatan jangka panjang. Sebenarnya. Mengapa ini boleh berlaku? Maklumat dalam ingatan aktif boleh hilang atau dilupai akibat pereputan (decay). maklumat-maklumat tertentu. kesukaran mengingat kembali ialah retrieval.

Ingatan procedural adalah ingatan bagi cara membuat sesuatu. maklumat yang berkait dengan tempat dan masa tertentu. setelah anda belajar bagaimana menunggang basikal. menyimpan dan mengingat kembali maklumat. Sebagai contoh. Berhenti sejenak dan Semak Kefahaman Anda Rumuskan komponen yang pelbagai dalam ketiga-tiga stor ingatan Ingatan Deria Ingatan Jangka Pendek Ingatan Panjang Jangka Kapasiti Tempoh Lupaan Kini. Ingatan semantik merupakan ingatan untuk maklumat lisan atau makna. Model ini telah mendorong Gagne untuk menyimpulkan sembilan peringkat pengajaran dan beliau membentuk peristiwa pengajaran untuk mengakomodasikan setiap peringkat (Gagne. dan ia membolehkan kita mengetahui aturan sesuatu. Ingatan episodik merupakan ingatan untuk peristiwa-peristiwa.1965). anda tidak akan lupanya.Berapakah bilangan kategori dalam ingatan jangka panjang? Daripada gambarajah 1. iaitu ingatan semantik. Ia mengambil masa yang lebih panjang untuk belajar sesuatu prosedur. ingatan episodik dan ingatan procedural . . masa menonton dan kumpulan rakan-rakan yang menonton bersama anda adalah sebahagian daripada ingatan episodik. Model pemerosesan maklumat memberi pengertian kepada keadaan kognitif proses pemikiran manusia. Sebagai contoh. anda harus ketahui bahawa model pemerosesan maklumat memberi kita pelan bagaimana minda memproses. salah satu plot dalam filem. Ingatan ini boleh disimpan sebagai imej dan skemata. anda boleh senaraikan tiga kategori. pengetahuan ini akan kekal dalam ingatan untuk suatu jangka masa yang panjang. setelah dipelajari. Akan tetapi.

Sebenarnya. kita akan membincangkan rangka asas apa yang dimaksudkan dengan proses inkuiri: . Dalam setiap situasi di atas.3 Model Inkuiri Perhati situasi-situasi berikut: · Seorang guru membawa pelajar-pelajar dalam lawatan sambil belajar untuk mengumpul daun-daun daripada berbagai jenis pokok. pelajar digalakkan menyoal. pelajar sebenarnya merupakan ahli inkuiri. Pelajar dikehendaki mewujudkan satu sistem klasifikasi untuk daun-daun.3. iaitu penyelesai masalah. apakah model inkuiri? Model inkuiri merupakan penemuan terpandu. memperoleh rumusan.1 Apabila menggunakan proses inkuiri. menganalisis spesimen atau data. guru sains mewujudkan satu situasi dalam bilik darjah yang mana pelajar dikehendaki membentuk idea-idea sendiri. Langkah yang biasa digunakan termasuk: · · · · · Kenal pasti dan menjelaskan masalah Membentuk hipotesis Mengumpul data Analisis dan interpretasi data untuk menguji hipotesis Membuat rumusan Proses Inkuiri belajar dan langkah 2. Guru kimia memberi pelajar sejenis bahan dan meminta mereka menguji secara saintifik untuk menentukan kandungan bahan Guru fizik menyoal pelajar Adakah baik untuk terus membentuk dan membina loji kuasa nuklear? · · Merujuk kepada setiap situasi di atas. Langkahlangkah inkuiri mengikut model pemikiran reflektif oleh John Dewey. Dalam kes yang sedemikian. Sekarang. Inilah intisari model pengajaran inkuiri. ia memberi peluang pelajar mempraktik kemahiran berkait dengan pemikiran kritis. menyatakan pendapat sendiri terhadap isu penting atau mencari jawapan sendiri. membuat inferens atau menjana hipotesis.2. Salah satu kekuatan model ini ialah kedua-dua kandungan dan proses penyiasatan diajar pada masa yang sama. Kita harus ingat bahawa inkuiri selalu dan harus menuju kepada pewujudan idea-idea baru.

temubual.(a ) Mengenalpasti Masalah Ia bermula dengan keinginan untuk menemui sesuatu. idea-idea dan teori-teori di luar pengalaman sedia ada. eksperimen. Soalan-soalan yang bermakna dirangsangkan oleh naluri ingintahu mengenai pengalaman sebenar. mengkaji. Pelajar digalakkan menemui masalah dalam situasi sebenar dan keperluan manusia. Contoh-contoh Dari mana asalnya anak ayam? Mengapa bulan bertukar bentuk? Sepanjang peringkat ini. iaitu penyiasatan. Mereka sampelan. ( c) Analisis Apabila maklumat telah dikumpul. Mereka akan meneroka dan menghuraikan data. soalan-soalan ditafsir semula dan soalan-soalan akan mengalih tumpuan ke peringkat seterusnya. tinjauan. analisis matematik dan sebagainya. memerhati atau menemuduga. eksperimen. Data yang dianalisis sintesiskan dan pengetahuan baru dibentukkan. tinjauan literatur. rekabentuk pengumpulan maklumat merupakan proses terangsang kendiri dan dijalankan oleh pelajar. pelajar mula menganalisis dan membuat pertalian. (b) Penyiasatan Pada peringkat ini. Peringkat alat mengukur. menyelidik resos. pencarian data sedia ada. . merancang memilih satu Pelajar akan mengumpul maklumat. akan di Pelajar melalui proses mencorak pemikiran baru yang signifikan. Pelajar mula mendefinisi dan menghuraikan soalan pada peringkat ini adalah: soalan yang dituju kepada mereka. dan prosedur kawalan. pelajar mula memilih cara penyiasatan yang sesuai: pemerhatian.

Apabila peristiwa dipersembahkan. anda harus faham prosedur asas yang diperlukan untuk melaksanakan proses inkuiri. objek. guru memberi data dan pelajar disoal untuk membantu mereka memperoleh jawapan. perbincangan berpandu atau terkawal. Pelajar menyoal soalan-soalan baru dan membentuk pemikiran baru/inkuiri berdasarkan keputusan/rumusan. Model inkuiri Suchman memberikan peristiwa berfokuskan masalah. rumusan. Terdapat beberapa pendekatan inkuiri yang mungkin boleh digunakan: · Semasa inkuiri berpandu. projek dan projek penyelidikan . Kini. Mereka menyoal tentang pengalaman-pengalaman dan penyiasatan mereka.(d) Komunikasi Pada peringkat ini. generalisasi atau penyelesaian secara induktif · Pendekatan inkuiri tidak berpandu atau terbuka berkehendakkan pelajar bertanggungjawab untuk meneliti data. proses penyiasatan dan rumusan yang dibuat. Adakah satu penyelesaian diperolehi? Adakah soalan baru timbul? Apakah soalan-soalan yang wujud? Dan proses akan bermula sekali lagi. penyiasatan biasanya dijalankan secara individu · Pendekatan inkuiri berpandu secara khusus dan inkuiri tidak berpandu akan melibatkan perbincangan dan sesi persoalan. pelajar menerangkan idea-idea dan mengongsi idea dengan orang lain. (e) Mempertimbangkan Refleksi pada peringkat ini mengambil sedikit masa untuk mengimbas balik persoalan. atau peristiwa. guru harus pastikan pelajar memahami masalah sebenar. Pelajar akan membanding nota dan membincang tentang rumusan yang dibuat. pendekatan-pendekatan mengkaji.

4 Rumusan Topik ini membincangkan tiga model pengajaran. mengumpul data dan membuat rumusan · Proses inkuiri mengandungi proses membentuk masalah. komunikasi dan mempertimbangkan sebelum membuat rumusan atau mereflek masalah . Penyusun awal memberi sokongan untuk maklumat baru Langkah-langkah dalam pengajaran ekspositori adalah: kemukakan penyusun awal. membentuk hipotesis. mari kita merumuskan ciriciri utama dalam setiap model: · · · · Model ekspositori menegaskan bahawa orang memperoleh pengetahuan melalui resepsi dan pembelajaran lisan yang bermakna Penyusun awal dicadangkan sebagai pernyataan pengenalan atau gambaran umum semua maklumat yang akan diajar. 2.Latihan (2) Tugasan kelas adalah untuk membincang satu topik dalam bidang pengajaran anda. menyimpan data. Sekarang. mengeluar dan memodifikasikan data Ingatan deria menerima maklumat dan memindah ke ingatan jangka pendek Ingatan jangka pendek menyimpan maklumat seketika sahaja dan mempunyai kapasiti antara 5-9 unit maklumat baru selama 20 saat Ingatan jangka panjang merupakan stor maklumat kekal dan ia tidak mempunyai had dalam kapasitinya Model inkuiri ialah penemuan berpandu di mana langkah-langkah utama ialah mengenal pasti dan menjelaskan masalah. kemukakan kandungan dari segi persamaan dan perbezaan dengan menggunakan contoh-contoh dan menghubungkait kandungan kepada penyusun awal · · · · · Model pemerosesan maklumat memperlihatkan ingatan manusia sebagai menerima data. menganalisis. menyiasat. Bagaimana anda mengemukakan maklumat dengan menggunakan prinsip-prinsip pengajaran ekspositori agar pelajar boleh mengingat topik dengan mudah.

et al (1993). Teks Bacaan Asas Joyce. New Jersey: Prentice Hall BPG. R. Woolfolk. Boston: Allyn & Bacon . (2002) Educational Resource Book Rujukan Slavin. Educational Psychology: Theory into Practice. Madison: WCB Brown & Benchmark Pub. (1980). Effective Learning. Educational Psychology.A. Inc Travers. Models of Teaching.Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan.E. B & Weil.J. Educational Psychology: Effective Teaching.F. New Jersey: Prentice Hall. (2004). M. (1991).

Strategi yang berpusatkan guru juga dikenali sebagai pengajaran langsung. Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.TOPIK 3 Pendekatan dan Strategi Pengajaran Berhenti sejenak dan membuat refleksi tentang pendekatan. kaedah dan teknik yang digunakan untuk membantu anda memahami pengajaran semasa anda berada di sekolah. pengajaran fakta-fakta sains atau kajian sosial. kaedah-kaedah dan teknik yang menarik minat anda dan mengapa? 3. Beberapa daripada pendekatan dan strategi adalah berpusatkan pelajar manakala ada yang berpusatkan guru.1 Strategi Berpusatkan Guru Dalam pendekatan ini. Bolehkah anda nyata beberapa ciri? Sekarang.tersebut : 3. aturan tatabahasa dan . Antara contoh-contoh pertimbangan semula. strategi-strategi. kemahiran pemetaan. Terdapat juga hentian sejenak untuk menyemak pemahaman pelajar. Mari kita sama-sama membincangkan pendekatan dan strategistrategi. Adakah terdapat pendekatan. apakah ciri-ciri yang anda dapat kenalpasti sebagai pengajaran langsung.1 Pendekatan dan Strategi Pengajaran Terdapat banyak pendekatan dan strategi yang digunakan oleh guru dalam pengajaran mereka. Ia juga bergantung termasuklah kepada penekanan kandungan yang berstruktur.1. Pendekatan ini berguna untuk menyampaikan fakta-fakta khusus dan kemahiran tertentu. guru berada di tengah-tengah aktiviti bilik darjah. Sebagai contoh. Pengajaran langsung bergantung kepada guru untuk mengarah pemikiran pelajar dan penglibatan. strategi-strategi. kuliah dan hafalan pelajar. latih tubi dan praktis. Ada strategi yang induktif manakala ada pula yang deduktif. Strategi berpusatkan guru juga dikenali sebagai pengajaran eksplisit. Ia terdiri daripada bahan yang mengandungi langkah-langkah kecil dan sistematik. mari kita melihat secara dekat ciri-ciri pendekatan ini.

membimbing pelajar melalui sesi praktis awalan dan memberi semua pelajar amalan berperingkat tinggi yang lebih kerap. Strategi berpusatkan guru mengandungi pengajaran dalam langkah-langkah kecil yang menekankan amalan pelajar selepas setiap langkah. meja dan kerusi diatur dalam barisan . Seorang guru yang masuk bilik darjah menggunakan pendekatan berpusatkan guru akan dapat mengenal pasti ciri-ciri berikut: · · · · · · guru bercakap lebih daripada pelajar semasa pengajaran. perbendaharaan kata. Ada sedikit kecenderungan yang terhadap pembelajaran eksperiential dan membuat penemuan untuk mereka (Martin et al.2 Strategi berpusatkan pelajar Apakah yang anda faham dengan strategi berpusatkan pelajar? Strategi berpusatkan pelajar bermaksud pelajar mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa diajar dan bagaimana ia dapat dipelajari. Adakah anda menggunakan pendekatan ini ? Sekarang. Peranan guru adalah mengemukakan bahan pengajaran. pengiraan matematik dan membezakan fakta daripada pendapat adalah beberapa contoh di mana pendekatan pengajaran eksplisit adalah berguna. pelajar tidak bebas untuk bergerak dalam bilik darjah Bolehkah anda hubungkaitkan strategi berpusatkan guru ke dalam pengajaran harian anda.1. menghadap papan kapur. buku teks merupakan panduan untuk apa yang diajar dalam kelas. pengajaran ditujukan kepada seluruh kelas.konsep. . 1994). setiap episod dalam pengajaran ditentukan oleh guru. Berhenti dan Berfikir Apakah kelebihan-kelebihan menggunakan pendekatan berpusatkan guru? 3. berhenti sejenak dan fikir.

Guru masih berkuasa dan memberi sedikit tanggungjawab kepada pelajar. Ia boleh dilakukan dengan mewujudkan iklim bilik darjah yang baik di mana pelajar dapat berinteraksi dengan guru dan pelajar lain. Walaupun strategi berpusatkan pelajar kurang eksplisit. Antara contoh strategi berpusatkan pelajar ialah penerokaan. guru tidak membiarkan pelajar membuat sesuka hati mereka. Peranan sebagai orang yang berkuasa tidak diperlihatkan oleh guru. Akan tetapi. inkuiri penemuan dan beberapa bentuk perbincangan. Guru memilih untuk mengagihkan sedikit kuasanya kepada pelajar dan tidak memusatkan kuasa kepada dirinya. dokumen atau masalah praktikal. Bilik darjah yang berpusatkan pelajar juga menunjukkan perkembangan yang lebih dalam perkembangan kognitif di peringkat yang tinggi. Ada pendapat menyatakan strategi ini tidak dapat membantu pelajar menyiapkan tugasan yang memerlukan pemikiran tahap rendah. perbincangan dan spekulasi penyelesaian bagi isu-isu sosial.Mengapa kita menggunakan pendekatan ini? Ia sebenarnya berpisah daripada tradisi di mana bilik darjah didominasikan guru dan strategi berpusatkan pelajar dapat menggalakkan pelajar bertanggung jawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka belajar bagaimana untuk belajar. Berdasarkan pengalaman anda. apakah kelebihan strategi ini? Kajian menunjukkan bahawa ia mempunyai kelebihan untuk memperkembangkan kebolehan pelajar dalam mengaplikasikan konsep dan memperkembangkan sikap yang positif. kesusasteraan. Bolehkah anda fikirkan contoh-contoh lain yang sesuai ? . mengajar karangan dan menulis tesis. Strategi ini lebih sesuai digunakan apabila maklumat tidak disampaikan secara berkesan dalam strategi berpusatkan guru dan apabila matlamatnya adalah untuk memperkembangkan kemahiran pemikiran kreatif dan kritis.memperkembangkan peribadi dan dalam menggalakkan kemahiran sosial kumpulan. guru bertindak autoritatif.mewujudkan motivasi. Pengajaran di dalam bilik darjah yang berpusatkan pelajar selalunya kurang eksplisit. Contoh-contoh lain pengajaran yang kurang eksplisit termasuklah menganalisis trenda dalam sejarah.

pusat sumber. terdapat peningkatan dalam penggunaan media dalam pembelajaran berpusatkan bahan. Sekarang kita akan membincangkan pelbagai bentuk bahan resos yang digunakan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. komputer.edu.1. Setiap guru perlu mengetahui struktur.arts.nie.3 Strategi pengajaran berpusatkan bahan Strategi berpusatkan bahan bermaksud guru menggunakan banyak bahan seperti buku. peralatan saintifik. Kebelakangan ini. mengenal pasti konsep-konsep penting dan memilih atau mengembangkan pengalamanpengalaman yang bermakna kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk meneroka dan menemui apa yang guru hendak mereka pelajari. Pelbagai bahan pengajaran disediakan untuk pelajar menggunakan secara individu atau dalam kumpulan-kumpulan kecil.Apakah peranan guru apabila menggunakan strategi ini? Guru-guru mestilah mahir dalam mata pelajaran yang diajar. blok-blok binaan. Cara menyusun perabot dalam bilik darjah memudahkan pelajar bekerja secara individu atau di dalam kumpulan Pelajar dapat bergerak dengan bebas sekiranya perlu membuat tugasan Selain guru.html) 3. pusat akses kendiri dan lain-lain untuk menjalankan pengajarannya.sg/ell/PeterT/Personal/Teachercentred%20learning. pelajar juga diberi peluang untuk menyuarakan pendapat. Bentuk tujuhala pengajaran ditentukan oleh pelajar ketika berinteraksi dengan guru. bahan lukisan. Antaranya ialah penggunaan buku yang digunakan semenjak dahulu sebagai satu bentuk pengajaran berpusatkan bahan. Strategi berpusatkan bahan meliputi cara yang luas bagi pelajar yang dibimbing oleh guru hingga yang belajar secara individu dapat belajar. Mari kita beralih kepada unsur-unsur utama yang dapat kita perlihatkan dalam bilik darjah yang menggunakan pengajaran berpusatkan pelajar : · · · · · · Pengajaran dijalankan secara individu atau kumpulan-kumpulan kecil dan tidak dijalankan secara keseluruhan kelas. (http://www. Ia termasuklah peningkatan dalam bahan pembelajaran. panduan .

Selain itu. 3. peranan guru termasuklah : · · · · · membimbing pelajar dimana untuk mendapat maklumat.1. pada bila-bila masa dan di lokasi yang tidak menyulitkan mereka. dis video interaktif.pelajaran. panduan buku teks. kumpulan perbincangan komputer. . Bahan yang lebih canggih ialah pakej pembelajaran berasaskan komputer. dan membolehkan mereka berinteraksi dalam kerja kumpulan. Melalui penyoalan. memberi galakan apabila mereka menemui kegagalan. CD-Rom. konferens video dan telematiks. video dan pakej pita. Walau bagaimana pun. buku kerja. guru dapat mencungkil daripada pelajar atribut-atribut kritikal dan atribut-atribut bukan kritikal yang menjadi ciri penting dan tidak penting konsep tersebut. bahan dalam laman web. mengatasi masalah sekiranya mereka di dalam kesusahan. konferens komputer.4 Pendekatan Pengajaran Induktif Dalam pendekatan ini. membantu mereka mencari/membentuk soalan yang sesuai untuk dikemukakan. telekonferens. Ia dapat menyediakan cara untuk pelajar belajar mengikut kadar sendiri. Pembelajaran berpusatkan bahan juga adalah penting bagi membantu guru memenuhi keperluan pelajar yang pelbagai. multimedia. ia juga dapat membantu pelajar-pelajar yang tidak hadir. peraturan konsep tidak dinyatakan secara eksplisit. Cuba buat renungan Setelah membaca ketiga-tiga strategi pengajaran. Dalam pembelajaran berpusatkan bahan. guru menyediakan banyak contoh yang mempunyai konsep dan peraturan yang sama. cuba bezakan strategi berpusatkan guru dan strategi berpusatkan pelajar. Pelajar akan cuba mencarinya melalui contoh-contoh yang diberikan pada akhir pelajaran.

Pelajar sepatutnya dapat menyatakan perbezaan bentuk-bentuk tersebut. diberikan contoh bagaimana pendekatan ini digunakan dalam bilik darjah. . Ini bermakna ia boleh dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. pelajar-pelajar mesti mengkategorikan contoh-contoh dan bukan contoh-contoh (yang mana tidak menunjukkan ciri mustahak untuk peraturan konsep) dengan menerangkan mengapa contoh-contoh tersebut sepadan atau tidak dengan peraturan konsep yang mereka temui. pelajar seharusnya mula memahami konsep yang ada persamaan pada semua contoh-contoh yang diberikan.Melalui latihan ini. Guru seterusnya menunjukkan contoh-contoh lain iaitu bentuk empat segi sama dan mencampurkan contoh-contoh tersebut dengan bentuk segi empat tepat (bukan contoh). Selepas itu. Dalam pendekatan jenis ini. Pertamanya. Dalam proses tersebut. Di bawah ini. saiz dan berat tidak penting kepada peraturan konsep dan sebagainya). guru menunjukkan contoh-contoh bentuk segi empat sama seperti meja atau lain-lain objek dalam bilik darjah yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki dan boleh dijadikan sebagai bahan sokongan matematik. Pelajar boleh (a) menyatakan perkaitan yang ditemui (dalam pengajaran berpandu) atau (b) menyatakan perkaitan yang mereka temui. Pada tahap ini. pelajar dengan bimbingan guru akan mengenal pasti ciri yang boleh menunjukkan objek tersebut sebagai segi empat sama:(a) objek tersebut mempunyai empat sisi dan (b) kesemua sisi objek tersebut adalah sama ( contoh semua sisi berukuran 10 inci panjang atau 5 inci dll) Guru kemudian mencungkil atribut bukan kritikal sesebuah segi empat sama (iaitu bentuk bukan kritikal dan tidak penting selagi ia memenuhi ciri-ciri yang lain. dengan memberi peluang untuk mencari kelainan daripada kumpulan lain seperti mana yang diperlukan (seperti dalam pembelajaran tidak berpandu). pelajar sepatutnya dapat mengenal pasti peraturan konsep yang ditunjukkan. guru menunjukkan contoh dan bukan contoh bagi konsep yang sama pada pelajar-pelajar.

edu/students/m-weeks/deduct. pelajar akan mengenal pasti akan ciri-ciri yang perlu ada pada (critical attributes)sesebuah objek berbentuk empat segi sama. Guru akan mencungkil daripada pelajar tentang atribut-atribut kritikal dan atribut-atribut bukan kritikal yang merupakan ciri penting dan tidak penting sesuatu konsep.uiuc. Mari kita gunakan contoh yang mudah untuk menunjukkan penggunaan kaedah pengajaran ini. Dalam kaedah pengajaran ini. Kemudian guru menunjukkan contoh-contoh objek empat segi sama yang terdapat dalam bilik darjah yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki atau yang dapat digunakan sebagai bahan sokongan matematik. Dengan bimbingan guru. guru seharusnya meminta pelajar menyatakan peraturan konsep atau perkaitan-perkaitan yang mereka dapati sepanjang tempoh pengajaran sehingga mereka berjaya menguasainya. (Rujukan: http://lrs. guru mengemukakan peraturan konsep dengan menyatakan sebuah empat segi sama sebagai suatu objek yang mempunyai sisi yang sama.html) 3.ed. guru memulakan pengajaran dengan memberi peraturan konsep atau pernyataan yang menunjukkan bukti peraturan konsep.5 Pendekatan Pengajaran Deduktif Dalam pendekatan pengajaran deduktif.Sekiranya pelajar tidak menguasai apa yang diajar. . dsbnya) Guru kemudian dapat mencungkil atribut bukan kritikal sesebuah bentuk empat segi sama (iaitu bentuk tidak kritikal atau tidak penting selagi ia dapat memenuhi ciri-ciri yang lain). Guru kemudiannya akan menunjukkan contoh dan bukan contoh tentang konsep yang sama kepada pelajar. saiz dan berat tidak penting kepada peraturan konsep dan sebagainya.atau 5 inci. Pelajar mesti mengkategorikan contoh-contoh dan bukan contoh (yang tidak menunjukkan ciri penting peraturan konsep) dengan menerangkan mengapa ia sepadan atau sebaliknya dengan peraturan konsep yang dibincangkan.1. (b) keempat empat sisi objek adalah sama (ia itu semua mempunyai sisi berukuran 10 inci panjang. Ini bermakna ia boleh berbentuk 2 atau 3 dimensi. iaitu (a) objek tersebut mempunyai empat segi sama.

aber. Walau bagaimana pun kaedah langsung tidak dapat memberikan jumlah kontak pertuturan aktif sebagaimana diperlukan oleh pelajar untuk mula berfikir dalam bahasa tersebut. Konsep daripada pelbagai bahagian . ini mungkin akan mematikan semangat pelajar untuk mempelajari sesuatu bahasa dan memberinya peluang yang sedikit untuk menguasai penggunaan bahasa tersebut yang dianggapkan lebih berguna kepadanya. unit-unit tematik merentasi disiplin. Sebagai contoh. Seseorang yang mempelajari bahasa kedua perlu ada pengetahuan tentang tatabahasa sesuatu bahasa bagi meningkatkan perkembangan penguasaan lisannya. Dalam pengajaran bahasa asing.ac. 2000) Contoh-contoh tema untuk pelajar yang lebih muda ialah rumah dan untuk pelajar yang lebih dewasa pula temanya adalah penemuan-penemuan atau saling bergantungan . (Sumber:http://www. guru boleh menggunakan kaedah tatabahasa . Sila buat catatan perbezaan kedua-dua kaedah.seperti kombinasi pendekatan induktif dan deduktif.html) 3. Kaedah ini akan memudahkan guru tetapi pendekatannya adalah terlalu intelektual.Dengan contoh yang diberikan. anda seharusnya dapat membezakan kaedah pengajaran deduktif dan induktif. Oleh yang demikian ada guru-guru yang elak daripada menggunakan kaedah tidak langsung bagi mengurangkan kandungan intelek dalam pengajaran mereka dan memberi pelajar peluang untuk bertutur dalam bahasa yang diajar. dalam pengajaran tatabahasa. Pelajar tersebut tidak akan dapat pengertian sebenar tentang peraturan tatabahasa kecuali dia telah menguasai aspek lisannya.uk/~mflwww/seclangacq/langteach8. Bagi pelajar yang sederhana. iaitu aktiviti-aktiviti pembelajaran terbit daripada tema (Guillanme.1.1 6 Pendekatan Pengajaran Eklektik Pendekatan eklektik ialah kombinasi mana-mana satu kaedah pengajaran. ramai guru menggunakan kombinasi kaedah langsung(direct) dan kaedah tidak langsung. 3.7 Pendekatan Tematik Selain daripada berasaskan idea-idea utama berhubung dengan kandungan sesuatu mata pelajaran.

Unit-unit tematik selalu mengandungi pilihan-pilihan untuk pelajar-pelajar. Dengan memberi peluang kepada pelajar untuk memilih beberapa perbincangan individu dan kumpulan kecil akan mewujudkan rasa kepunyaan dan kemasyarakatan apabila pelajar dapat belajar bersama-sama dan berkongsi dapatan mereka. Langkah-langkah berikut dicadangkan bagi merancang unit-unit tematik : (i) Pilih satu tema: Tema hendaklah cukup luas untuk memuatkan maklumat daripada banyak bidang sesuatu mata pelajaran tetapi ia hendaklah tidak terlalu luas sehinggakan perkaitan yang bermakna hilang. 2000: 30) .dalam mata pelajaran wujud dan dikaitkan dengan penggunaan tema . Masa kini: Masyarakat Sepanjang sejarah Masa silam Manusia tinggal bersama Teknologi maklumat membawa kesan kpd masyarakat. Anda perlu fikirkan tentang matlamat yang lebih besar dan minat pelajar. (ii) Membina jaringan perancangan: carta peta semantik Membuat sumbangsaran untuk membina yang meneroka pelbagai contoh bagaimana timbulnya tema tersebut. Mengkaji contohcontoh dari hasilan sejarah yang diminati Masyarakat Bagaimana mereka berubah Keluarga berbeza Sistem sokongan adalah berbeza Masyarakat Biologikal Haiwan yang tinggal bersama Contoh Perancangan Web (Ubahsuai daripada Guillaume.

Pengajaran yang sesuai dan masa adalah dua bahagian penting dalam pembelajaran masteri. (b) pengajaran diagnostik/preskriptif dan (c) kejayaan menyempurnakan semua objektif oleh semua pelajar. (iii) Pilih bahan : Perancangan bertujuan untuk menyediakan bahan-bahan yang banyak. sumber-sumber yang lain. (a) masa fleksibel yang distrukturkan dengan isi kandungannya. latihan dan maklum balas. Ini termasuk bahan-bahan untuk seni. . Pembelajaran masteri yang dikembangkan oleh Bloom ( Burden dan Byrd.Perhatikan bahawa jaringan di atas tidak menerangkan tentang bidang-bidang mata pelajaran tradisional seperti matematik atau kajian sosial. Pembelajaran masteri melibatkan pengajaran berasaskan kumpulan yang tradisional serta pemulihan dan pengayaan secara individu.sastera. gunakan bahan-bahan yang banyak dan galakkan peningkatan prestasi pelajarpelajar ke arah pencapaian matlamat pembelajaran. 3. 1976) memberi penekanan terhadap. Ia dibentuk bagi membolehkan pelajar mencapai objektif pengajaran dan memberikan masa yang mencukupi untuk pelajar berbuat demikian. Membuat jaringan bersama rakan akan menghasilkan pemikiran yang divergen. (iv) Rancang aktiviti : Pilih dan rekabentuk aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan tema.1.8 Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri ialah kaedah pembelajaran individu yang menggunakan kurikulum berstruktur yang dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipelajari. Model masteri memastikan kebanyakan pelajar akan mencapai tahap penguasaan kerana tempoh masa pembelajaran adalah fleksibel dan setiap pelajar menerima pengajaran yang disasarkan. Jangan lupa untuk memberi peluang kepada pelajar untuk memilih pembelajaran mereka. bahan-bahan teknologi dan bahan-bahan untuk masyarakat. Bagaimanakah guru menjalani pengajaran menggunakan pendekatan masteri? Mulamula guru akan mendiagnosis kebolehan pelajar dan kemudiannya memberikan aktiviti pengajaran individu yang sesuai. ia seharusnya tidak terkongkong dengan pemikiran tertumpu secara tradisional.

Pembelajaran masteri memerlukan perancangan daripada guru yang luas dan teliti. Mata pelajaran dan kemahiran diajar. menyampaikan maklumat dan kemahiran mengikut pola. Apabila guru bercadang untuk menggunakan kaedah kurikulum bersepadu. Bentuk kurikulum bersepadu ini hampir sama dengan pengajaran unit. pengurusan dan pengujian diagnostik.Selepas itu. . berbentuk kendiri. Kaedah ini mempunyai perkaitan yang kuat dengan kaedah inkuiri. menentukan tahap peningkatan setiap pelajar.9 Kaedah Pengajaran Bersepadu program Kaedah pengajaran bersepadu adalah satu cara untuk menguruskan pengajaran agar mata pelajaran dan kemahiran yang terasing dalam kurikulum dapat dikaitkan antara satu sama lain. diaplikasikan dan dengan baik dalam konteks beberapa aktiviti. 3. membantu pelajar mengatasi masalah dengan cara membimbing dengan pengajaran tambahan atau latihan dan memberikan pengayaan tambahan kepada pelajar yang dapat menguasai bahan dengan tepat. Tugasan dan aktiviti alternatif perlu disediakan atau dikembangkan oleh guru bagi memenuhi keperluan individu pelajar. Buat catatan tentang tujuan kaedah pengajaran bersepadu. projek atau tema yang dipilih. Sekarang.1. mempunyai persekitaran pembelajaran yang kurang berstruktur dan berorientasikan penyelesaian masalah. memaklumkan kepada pelajar tentang kemajuan mereka. Kaedah pengajaran ini menjadikan topik pembelajaran sebagai pusat kesepaduan kurikulum bertujuan untuk mewujudkan kesepaduan dalam pengalaman persekolahan pelajar. Buat penyelidikan perpustakaan tentang pendekatan bersepadu. keseluruhan bilik darjah perlu dirancang selaras dengan falsafah yang menjadi asas kepada kaedah pengajaran ini. guru yang menggunakan pembelajaran masteri akan menguruskan pengajaran tersebut dengan cara yang tepat. bagaimanakah hasil penyelididkan perpustakaan anda ? Adakah anda dapat menyenaraikan beberapa tujuan utama kaedah pengajaran bersepadu? Bandingkan catatan anda dengan tujuan-tujuan kaedah pengajaran bersepadu berikut.

filem. · · Menekankan proses pembelajaran bertentangan dengan isi kandungan dan kemahiran yang spesifik. diuji. guru perlu samasama menjadi pelajar. . Pelajar juga perlu bekerjasama dan bekerja dalam suasana harmoni dengan pelajar-pelajar lain dalam aktiviti pembelajaran dan projek. Dalam pendekatan ini. Membantu pelajar untuk memahami dan menghargai sejauhmana pembelajaran sekolah saling berkaitan dan tidak diasingkan kepada mata pelajaran dan kemahiran tertentu. Persekitaran tersebut sepatutnya bebas daripada tekanan dan kondusif.Tujuan kaedah pengajaran bersepadu: · · Mengajar pelajar untuk menjadi penyelesai masalah yang berdikari. personaliti dan motivasi mereka. apakah peranan guru dalam kaedah bersepadu ini? Peranan utama guru ialah untuk menentu dan menyediakan persekitaran di mana pelajar dapat menjalankan aktiviti pelajaran mengikut minat. diguna untuk membina dan memanipulasi. Guru perlu merancang dan membimbing penerokaan pelajar tanpa menyekat inisiatif mereka. Menggunakan nilai-nilai sosial dalam pembelajaran di mana pelajar digalakkan bekerjasama dengan orang lain. kebolehan.peta dan sebagainya. penanda besi. Guru perlu menyediakan pelbagai pilihan bahan pembelajaran dengan teliti untuk kegunaan pelajar.gambar. komputer. bahan-bahan lain: motor elektrik. artifek bersejarah. Sebaliknya peranan pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran perlu bertanggungjawab menggerakkan aktiviti untuk pembelajaran mereka.diteroka dan difikirkan oleh pelajar. peralatan sains. Contoh pelbagai bahan pengajaran yang boleh digunakan ialah: · · bahan-bahan yang biasa digunakan: buku . Jadi. kit pembinaan. Untuk menggalakkan proses pembelajaran. Mereka dikehendaki bertanya apa sahaja soalan pilihan mereka dan mendapatkan apa jua sumber data. sumber pengajaran perlu digunakan. sumber-sumber seni alat muzik dan bahan audiovisual. keperluan.

meneroka dan memanipulasi boleh juga digunakan. infusi dan kesepaduan biasanya digunakan apabila membincangkan kesepaduan kurikulum. Matlamat mereka adalah untuk membantu sekolah menjalankan secara komprehensif . 3. Ia membantu pelajar membuat perkaitan antara disiplin. Untuk membezakan kedua-duanya.1. Dalam hal ini. Ia juga dikenali sebagai kurikulum bersepadu. terutama di sekolah-sekolah di Amerika.sistematik dan terancang. Kesepaduan dalam hal ini merupakan satu strategi yang kukuh dalam matlamat infusi.· Apa saja yang membolehkan pelajar membina. Lima Jenis Kesepaduan · · · Kandungan/ Mata pelajaran Disiplin Selari Asas pengetahuan yang nyata /unit kemahiran menentukan masa pelajaran antara unit-unit mereka bentuk 2-3 disiplin yang membawa kepada Disiplin yang pelbagai . Kesepaduan pula digunakan untuk menjelaskan satu cara strategik menyepadukan mata pelajaran (isi kandungan) dan tema-tema. infusi merupakan satu matlamat jangka panjang yang melibatkan gambaran menyeluruh. mari kita lihat bagaimana proses infusi dan kesepaduan digunakan untuk program pendidikan mengatasi konflik. Apakah jenis-jenis kesepaduan? Mari kita tumpukan kepada 5 jenis kesepaduan.10 Pendekatan Infusi Kurikulum infusi ialah pendekatan pendidikan yang menggunakan isu sebenar sebagai konteks bagi pengajaran kemahiran akademik dan pengetahuan. Di sekolah-sekolah yang melaksanakan program mengatasi konflik. Infusi boleh dijelaskan sebagai pengajaran dan pemodelan bagi mengatasi konflik sepanjang budaya persekolahan seseorang. Ramai guru berbuat demikian dengan mengajar dan memodelkan bahan seberapa yang boleh jika diberi kurikulum dan struktur bilik darjah terlebih dahulu.

minat dan sumber. Walaupun kesepaduan memerlukan kerja yang banyak dan komitmen daripada guru dan pentadbir di sekolah. 3. Apakah perbezaan antara penyerapan dan kesepaduan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi konflik ? Kita telah pelajari pelbagai pendekatan pengajaran dan sekarang kita akan beralih pula kepada pelbagai kaedah dan teknik pengajaran. Sekolah boleh memulakannya dengan kesepaduan disiplin yang mudah dan seterusnya beralih kepada corak kesepaduan yang lebih lengkap dan kompleks kerana mempunyai masa. Sebagai guru.2. Isu-isu berpusatkan pelajar. terdiri daripada pelajar berlainan kebolehan menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran untuk meningkatkan . Kedua-dua strategi adalah baik untuk digunakan di sekolah-sekolah bergantung kepada situasi dan keperluan dalam melaksanakan program mengatasi konflik.. Infusi adalah matlamat jangka panjang untuk mengubah the ways things are di sekolah.2 3. Terdapat banyak teknik boleh digunakan untuk guru menyampaikan pengetahuan dan kemahiran secara berkesan. kita hendaklah tahu memilih teknik-teknik yang paling berkesan untuk menghasilkan satu pengajaran yang bermakna. Cuba renung. ia perlu diserapkan dalam semua aspek kehidupan di sekolah.1 Kaedah dan Teknik Kaedah Koperatif Apakah yang anda faham tentang pembelajaran koperatif? Ia merupakan satu strategi pengajaran yang berjaya dimana kumpulan-kumpulan kecil.pemusatan · · Antara-Disiplin Kesepaduan pusat pengurusan menggunakan semua disiplin. Ia adalah lebih lengkap dan lebih berpusatkan pelajar jika dibandingkan dengan penyerapan.

· STAD (Student Teams-Achievement Divisions) digunakan dalam gred/tahun 2-12 Pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan akademik ditempatkan dalam kumpulan 4 atau 5 orang untuk belajar apa yang telah diajar oleh guru dan untuk membantu setiap ahli mencapai tahap pencapaian yang tertinggi. Setiap ahli kumpulan adalah bertanggungjawab bukan sahaja untuk belajar tetapi juga untuk membantu ahli-ahli kumpulan untuk belajar agar mewujudkan iklim kejayaan. seperti menganalisis dan menilai. Pelajar kemudiannnya diuji secara individu. Bagaimanakah kaedah koperatif dapat digunakan dalam pengajaran? Berikut adalah antara beberapa strategi yang boleh digunakan dalam mana-mana mata pelajaran. Kumpulan akan menerima sijil atau pengiktirafan lain berdasarkan kemajuan kesemua ahli kumpulan . keyakinan diri dan motivasi dan rasa suka terhadap sekolah dan rakan-rakan sedarjah adalah antara hasil penggunaan kaedah koperatif. Setelah berjumpa dengan ahli-ahli kumpulan lain yang juga pakar dalam bahagian yang sama. Ahli-ahli dalam kumpulan akan menyoal tentang kesemua topik. Pelajar akan bekerja untuk menghasilkan projek kumpulan yang menjadi pilihan mereka. . pakar-pakar ini akan kembali ke kumpulan untuk membentang dapatan mereka. tingkahlaku dan kehadiran.kefahaman mereka tentang sesuatu mata pelajaran. Setiap ahli kumpulan bertanggungjawab untuk mempelajari sebahagian topik yang spesifik. · Jigsaw II digunakan bersama bahan naratif untuk tahun 3-12. Kaedah pembelajaran koperatif adalah agak mudah dan tidak mahal untuk dilaksanakannya. kumpulan tanpa menggunakan kurikulum khas: · Penyiasatan kumpulan dibentuk bagi menekankan kemahiran pemikiran aras tinggi. Mengapa guru menggunakan kaedah koperatif untuk mengajar? Peningkatan dalam pencapaian akademik.

2. Dalam kelas yang lebih besar . Namun begitu. di mana pelajar dilibatkan secara aktif dalam menyelesaikan masalah semasa di dalam kelas dan memberi peluang untuk membimbing pelajar dalam penyelesaian masalah. pengalaman dan kefahaman. pengekalan maklumat dalam jangka masa panjang dan kepuasan pelajar yang tinggi. berbincang. Bagaimana ia dijalankan? Dalam bilik darjah kolaboratif. pemahaman konseptual. guru selalu menggunakan pembelajaran kolaboratif dengan meminta pelajar penyelesaian sesuatu masalah dengan satu sama lain dan kemudiannya berebincang cara menyelesaianya dengan seluruh kelas begitu juga dalam membuat demontrasi atau . Oleh itu. guru-guru menggalakkan pelajar untuk berinteraksi. Memudahcara penguasaan dan pencapaian pelajar adalah lebih penting daripada menghabiskan bahan pengajaran.dengan variasi pelbagai antara kedua-ekstrim. Salah satu contoh ialah syarahan yang diubahsuai. Walau bagaimanapun sebahagian besar masa di dalam bilik darjah digunakan untuk berinteraksi dan menjalankan aktiviti kumpulan kecil. Peranan guru ialah untuk mewujudkan konteks dimana pelajar dapat menghasilkan bahan sendiri melalui proses penemuan yang aktif. meneroka dan berfikir bersama-sama.2 Kaedah Kolaborasi Pembelajaran kolaborasi merupakan satu lagi Apakah pembelajaran kolaborasi? kaedah pembelajaran yang boleh membantu guru dan pelajar mencapai matlamat spesifik. Pemikiran kritikal. secara logiknya aktiviti-aktiviti pengajaran dibina berdasarkan latar belakang pengetahuan yang ada pada pelajar. Yang paling utama ialah andaian bahawa pengetahuan diwujudkan melalui interaksi dan tidak dipindahkan oleh guru kepada pelajarnya. Kolaborasi juga dapat melibatkan sedikit variasi kaedah pengajaran yang lain. ramai guru tidak begitu faham apa yang dimaksudkan secara tepat pembelajaran kolabolatif. Pembelajaran kolaboratif mempunyai andaian tertentu tentang apa itu pengajaran. Aktiviti kolaboratif terdiri daripada kumpulan kecil pelajar bekerja bersama-sama dalam sesuatu waktu pengajaran sehinggalah kepada projek kumpulan semasa cuti semester. Ia juga memberi peluang kepada pelajar pelajar di dalam bilik darjah yang besar untuk berinteraksi dalam kumpulan kecil dan ia juga menyediakan pelajar untuk menghadapi kehidupan sebenar.3. Kadangkala guru-guru kolaboratif juga mengajar. pembelajaran dan bentuk pengetahuan.

Sebagai contoh. b. guru bertanggungjawab untuk menentukan matlamat. Ciri yang ketiga adalah berkaitan dengan kaedah-kaedah baru dalam pengajaran. membentuk tugasan-tugasan pembelajaran dan menilai apa yang dipelajari. Apakah ciri-ciri umum kelas kolaboratif? Ia mempunyai empat ciri umum. Perbezaan antara guru-guru kolaboratif dan guru-guru tradisional ialah guru kolaboratif akan meminta pelajar menetapkan matlamat spesifik dalam kerangka kerja yang diajar menyediakan pilihan aktiviti-aktiviti dan tugasan yang dapat memenuhi minat dan . aktiviti-aktiviti jenis ini akan dapat membina keyakinan dan mengalih fokus daripada percubaan-percubaan algoritmik untuk mendapatkan jawaban kepada strategi dan heuristik yang penting dalam menyelesaikan masalah yang berkesan. Adakah teori perkembangan kognitif Piaget akan berbeza jika beliau mengkaji kanak-kanak dari budaya bukan Barat selain daripada anaknya sendiri? Malahan. Ciri pertama dan kedua berkaitan dengan menukar corak hubungan antara guru dan pelajar. Dalam kebanyakan bilik darjah tradisional. dalam bidang-bidang yang mempunyai konsensus sama. Ciri keempat pula adalah berkaitan dengan komposisi bilik darjah kolaboratif. strategi dan budaya yang dibawa oleh pelajar ke dalam situasi pembelajaran. a.ujikaji. Walau bagaimanapun guru kolaboratif juga menghargai dan menggunakan pengetahuan yang didapati daripada pengalaman peribadi. Guru mempunyai pengetahuan yang baik tentang isi kandungan. kemahiran dan pengajaran dan menyampaikan maklumat tersebut kepada pelajar. guru berkongsi kuasa dengan pelajar-pelajar secara spesifik. Perkongsian pengetahuan di kalangan guru dan pelajar Metafora untuk bilik darjah kolaboratif ialah perkongsian maklumat. ia adalah lebih berkesan atau efektif sekiranya pelajar diminta menceritakan atau mengaplikasikan apa yang telah dilihat satu dengar di dalam kumpulan. Perkongsian kuasa antara guru dan pelajar Dalam kelas kolaboratif. bahasa. guru boleh meminta mereka menerangkan bagaimana perubahan-perubahan dalam satu set pembolehubah akan mempengaruhi pembolehubah-pembolehubah yang lain. Ataupun setelah pelajar selesai membaca atau selesai menganalisa sesuatu konsep yang spesifik.

Dalam bilik darjah kolaboratif yang terlibat dengan kurikulum berfikir. Perantaraan yang berjaya dapat membantu pelajar untuk menghubungkan maklumat baru dengan pengalaman mereka dan pembelajaran di bidang lain dapat membantu pelajar mencari jalan penyelesaian apabila mereka keliru dan membantu mereka belajar bagaimana untuk belajar. maka peranan guru akan lebih menekankan pembelajaran perantaraan.minat atau ciri-ciri lain. memastikan mereka berkongsi pengalaman dan strategi pembelajaran mereka menghormati satu sama lain. ciri yang penting di dalam bilik darjah kolaboratif ialah pelajar-pelajar tidak diasingkan mengikut kebolehan yang sepatutnya. melibatkan diri dalam pemikiran kritis dan kritikal dan terlibat dalam dialog yang terbuka dan bermakna. menyokong pengetahuan dengan bukti. c. dan menggalakkan pelajar untuk menilai apa yang dipelajari.matlamat pelajar yang berbeza. Oleh itu. setiap orang belajar daripada orang-orang lain. pencapaian. . d. Guru akan membantu pelajar mendengar pelbagai pendapat. pengalaman dan latar belakang semua pelajar adalah penting untuk memperkayakan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru kolaboratif menggalakkan pelajar menggunakan pengetahuan sendiri. dengan tidak memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar daripada rakan-rakan serta belajar bersama-sama mereka. Ciri ini adalah merupakan ciri penting dalam kelas kolaboratif. Pengumpulan pelajar secara heterogen Perspektif. Maka adalah penting untuk memberi peluang kepada pelajar melakukan ini dalam pelbagai konteks di sekolah. Guru sebagai perantara akan menyesuaikan tahap maklumat dan sokongan bagi memaksimakan kebolehan untuk menjalankan tanggungjawab untuk belajar. Pengasingan melemahkan kolaborasi dan menghalang. Pembelajaran di luar bilik darjah memerlukan pemahaman pelbagai perspektif.dan memfokuskan kepada kefahaman bertahap tinggi. dan tidak ada pelajar yang seharusnya disekat peluang untuk memberi sumbangan dan menghargai sumbangan orang lain. Guru sebagai Perantara Apabila pengetahuan dan kuasa dikongsi bersama antara guru dan pelajar.

Guru perlu memulakan pengajaran dengan membuat ulangkaji latihan tentang apa yang telah dipelajari pada pelajaran yang lepas.) atau menulisnya di papan hitam atau di atas carta flip. meneliti kerja rumah yang diberikan.3 Kaedah Kelas dan keseluruhan kelas. Walau bagaimanapun. Bagaimana ia boleh dilaksanakan? Mari kita mengemukakan setiap langkah dalam kaedah pengajaran secara keseluruhan kelas: Menstruktur Dan Menentukan Kadar Pengajaran Struktur pelajaran yang hendak diajar mestilah jelas supaya pelajar dapat memahami isi kandungan pelajaran dengan mudah dan dapat pula mengaitkannya dengan apa yang mereka tahu. guru perlu memberi penekanan kepada isi-isi penting supaya pelajar tidak hilang punca.2. Semasa pengajaran.gov..uk ). Pengajaran yang berkadar laju adalah sangat sesuai untuk mengajar kemahiran asas diperingkat rendah dan untuk pelajar-pelajar yang lebih . mereka perlu menyatakan dengan jelas objektif pengajaran ( hari ini kita akan belajar tentang . Selain itu. Contohnya.teachernet. Kajian menunjukkan bahawa pengajaran secara keseluruhan kelas sebagai pengajaran langsung didapati paling efektif bagi pengajaran kemahiran asas (http://www. untuk menggunakan potensi pengajaran secara keseluruhan. Akan tetapi. guru perlu menunjukkan dengan jelas peralihan antara bahagian-bahagian pelajaran (topik baru atau latihan tajuk yang lepas). guru-guru perlu mengetahui bahawa pada tahap persekolahan yang lebih tinggi atau untuk isi kandungan yang lebih berat kadar kelajuan pengajaran perlulah dikurangkan.untuk memberikan masa kepada pelajar untuk memperkembangkan kefahaman. Di akhir pengajaran.3. guru-guru perlu membuat ringkasan atau lebih baik lagi dengan meminta pelajar meringkaskan isi-isi penting sekali lagi. guru-guru perlu memastikan bahawa struktur pelajarannya dan perkembangan kandungan seharusnya jelas kepada pelajar.

guru-guru perlu menyampaikan maklumat secara jelas dan bersemangat dengan : (a) memberi fokus pada satu isi pada satu-satu masa dengan mengelakkan penggunaan frasa yang kabur. (b) mengulangi dan mengulangkaji peraturan-peraturan am dan konsep-konsep penting semasa mengajar topik-topik yang lebih sukar bagi membantu pelajar mengekalkan dan memahami topik yang diajar. · Format bahagian-keseluruhan (part-whole): Perkenalkan tajuk dalam bentuknya yang paling umum. (c) menggunakan pelbagai media dan kaedah untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai stail pembelajaran yang berbeza. kemudian bahagikannya kepada sub bahagian yang jelas dan dapat difahami. Menyampaikan Maklumat Kepada Kelas Untuk pengajaran jenis ini dijelaskan dengan jaya. Bahan pengajaran hendaklah disampailkan dalam langkah-langkah kecil mengikut tahap pelajar dan kemudiannya dibuat latihan sebelum beredar ke langkah yang seterusnya.muda. kerana guru dapat mengekalkan momentum dan minat pelajar serta dapat membolehkan banyak bahan diajar. · Model induktif: mulakan dengan contoh-contoh sebenar dan beralih kepada peraturan dan prinsip-prinsip am. (d) menjadikan penyampaian anda tentang sesuatu topik sejelas mungkin dengan menggunakan model yang sesuai seperti: · Model deduktif: mulakan dengan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan umum dan kemudian beralih kepada contoh-contoh yang lebih terperinci dan spesifik. .

berstruktur dan mengikut urutan dengan menerangkan apa yang dibuat pada setiap langkah. Anda akan dapati cara ini berguna apabila mengajar topik-topik yang kompleks yang mengambil beberapa sesi pengajaran untuk dihabiskan. mengajar undang-undang dengan menggabungkan semua perkara yang mempengaruhi proses membuat undang-undang. . Guru akan menyediakan gambarajah ringkasan dengan mengaitkan bahagian-bahagian topik yang berbeza dengan struktur yang sedia ada (skema). fakta atau urutan dalam satu format (Contoh. Tunjukkan tingkahlaku tersebut dengan melakukannya. · Pemodelan: Apabila menyampaikan topik-topik tertentu ianya adalah baik untuk memodelkan atau menunjukkan sesuatu kemahiran atau prosedur kepada pelajar. · Pemetaan konseptual: Ini ialah kerangka yang boleh diberikan kepada pelajar sebelum topik pengajaran disampaikan. kaitkan kepada kemahiran dan tingkah laku yang ada pada pelajar.· Penyusunan secara berurutan: Mengajar kandungan atau peraturan dalam susunan kejadian sebenar (Contoh mengajar proses pembuatan besi hinggalah kepada hasil yang telah siap) · Hubungan bergabungan: menggabungkan pelbagai keputusan atau unsur yang mempengaruhi penggunaan peraturan.pakej dan mengekalkan konsep dan menghubungkait pengajaran-pengajaran yang lain. Cara ini adalah lebih berkesan daripada menerangkan secara lisan terutamanya kepada pelajar yang lebih muda atau kepada pelajar yang lebih suka kepada stail pembelajaran visual. Terangkan bahagianbahagian tingkahlaku yang berbeza dengan jelas. Ia dapat membantu pelajar menyimpan. · Hubungan komparatif/perbandingan: menempatkan unsur-unsur/elemen- elemen yang berlainan bersebelahan supaya pelajar dan membandingbezakan unsur-unsur tersebut (Contoh: membandingkan dua fahaman yang berbeza dalam mata pelajaran agama) Teknik-teknik berikut akan membantu guru mengajar dengan lebih jelas menggunakan kaedah keseluruhan kelas. Pelajar hanya perlu mengingat langkah-langkah yang diperhatikan dan menirunya.

Pengajaran kumpulan menggalakkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran membantu pelajar menanggap apa yang penting. Dalam pengajaran kumpulan pelajar akan mengalami variasi situasi yang luas semasa pembelajaran sebenar. b. Dalam kaedah keseluruhan kelas.Cuba renung a. Pengumpulan homogen merujuk kepada pengumpulan pelajar mengikut kebolehan mereka .2.4 Pengajaran Kumpulan. minat dan kadar pencapaian. Pelajar juga akan dapat mengaitkan hubungan yang terdapat antara prinsip baru dan prinsip serta konsep yang telah dipelajari untuk menjadikan satu hubungkait yang bermakna. untuk mempelajari sesuatu prinsip dan mengaplikasikannya secara berkesan pada masa akan datang dalam pelbagai situasi. Adalah dipercayai bahawa pelajar yang mempunyai kebolehan intelek yang sama sekiranya ditempatkan di dalam kumpulan yang sama akan mencapai potensi mereka yang maksimum jika mereka diberi cabaran dan dikelilingi oleh mereka yang mempunyai tahap perkembangan intelek yang hampir sama. Penekanan terhadap interaksi sosial dalam situasi pengajaran pembelajaran telah membawa kepada perkembangan teknik pengajaran kumpulan. Tiga alternatif asas mengumpulkan pelajar-pelajar ialah: pelajar boleh dikumpulkan mengikut kebolehan. . Fikir sejenak dan cuba bezakan antara kaedah koperatif dan kolaboratif.1 Pengumpulan mengikut kebolehan. Perlu diingat bahawa pelajar boleh ditempatkan dalam kumpulan mengikut mata pelajaran dan kerja kumpulan yang berbeza. 3.4.2. apakah di antara model yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu topik sejelas mungkin ? 3.

2. Hasil kerja yang baik boleh dipamerkan dalam kelas.3.4.4. Sebagai contoh. Pelajar-pelajar yang ingin mempelajari tentang sumber asli di tempat-tempat tertentu boleh membentuk kumpulan yang lain. Pelajar-pelajar yang berminat untuk sama-sama berbincang tentang sumber manusia boleh membentuk satu kumpulan yang lain. Guru seharusnya tahu bahawa pelajar mempunyai kadar pembelajaran yang berbeza walaupun mereka mempunyai kebolehan yang sama. Guru juga sepatutnya meluangkan masa untuk membincangkan kerja yang dilakukan oleh setiap kumpulan. .2.3 Pengumpulan mengijkut kadar pencapaian Biasanya pengumpulan mengikut kebolehan atau minat akan dapat menentukan kadar pembelajaran sesuatu kumpulan. Ringkasan yang baik digunakan untuk memotivasikan pelajar berusaha untuk penambaikan.2 Pengumpulan mengikut minat. Setiap kumpulan perlu mempunyai ketua untuk meninjau dan memastikan tugas-tugas yang khusus seperti mengedar dan menyimpan bahan dan merekod kemajuan kerja diselesaikan mengikut rancangan. 3. kumpulan pelajar lain mungkin berupaya untuk mencapai objektifnya tetapi pada kadar yang berlainan. Sebaliknya. guru sepatutnya bergerak daripada satu kumpulan kepada satu kumpulan yang lain untuk membimbing dan menyelia mereka sekiranya perlu.4 Mengurus pengajaran kumpulan. Biasanya.4. 3. pelajar-pelajar yang mahu membuat kajian tentang pengangkutan dalam komuniti mereka dalam mata pelajaran kajian tempatan boleh bekerja bersama-sama. Pengumpulan mengikut minat adalah suatu proses pemilihan kendiri. Sebagai contoh.2. ia berorientasikan projek. Semasa aktiviti kumpulan dijalankan dalam kelas/bilik darjah. kumpulan yang berkebolehan mungkin akan menyiapkan sesuatu projek dalam tempoh yang lebih lama kerana ingin mendalami projek tersebut.

5. Dalam pengajaran individu. 3.5 Pengajaran individu Pengajaran individu telah menjadi agak terkawal dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan seperti mana jenis-jenis pengajaran yang lain. tetapi ada yang mencapai matlamat dengan lebih awal. Kebaikan pengajaran individu ini ialah dapat mempertingkatkan tanggungjawab. adalah dicipta/dibuat untuk pelajar dan tidak untuk memudahkan guru.Cuba renungkan kembali. Pengajaran kumpulan paling baik digunakan apabila pembelajaran yang melibatkan pelajar digalakkan. 3. Walau bagaimanapun. mengambil banyak masa dan mengurangkan aktiviti kumpulan. membolehkan penjadualan yang fleksibel dan memastikan kualiti yang berterusan. Perlu diingat bahawa latihan dan perkembangan manusia. sama ada dalam urusan perniagaan atau sekolah. pelajar dan guru akan menentukan objektif pencapaian dan kemudiannya membuat pilihan tugasan-tugasan yang dirancang untuk mencapai objektif. ia membawa makna yang berbeza kepada orang yang lain.2. Sebagai contoh. Bolehkah anda senaraikan beberapa kelemahan pengajaran kumpulan? Bandingkan jawaban dengan rakan anda.2. setiap pelajar bukan sahaja belajar mengikut kadar masingmasing tetapi juga memilih (selalunya dengan bantuan guru) matlamat yang spesifik dan tugasan individu.1 Jenis-jenis Pengajaran. Pada asasnya pengajaran individu boleh dikatakan sebagai pembelajaran mengikut kadar individu adalah berasaskan pada premis di mana setiap orang boleh belajar apa sahaja tetapi ada yang mengambil masa yang lebih. kelemahan pengajaran individu ialah ia mahal. . Pelajar bekerja untuk mencapai matlamat yang sama.memenuhi kehendak-kehendak tertentu. Pengajaran jenis ini diperlukan bila pembelajaran masteri adalah mustahak dan penting.

majalah. Guru juga boleh membentuk sumber-sumber dalam bilik darjah untuk menyediakan pelbagai genre dan perspektif. dengan itu dapat mewujudkan suasana yang dapat menggalakkan perbincangan. Untuk mewujudkan iklim yang positif guru perlu mewujudkan perasaan saling mempercayai yang dapat menyokong dan menggalakkan perasaan dihormati dan terbuka dalam perkongsian idea.3. dalam konferen video 1. bagaimanakah anda dapat mewujudkan persekitaran pemudahcaraan yang kondusif? Pertamanya. ditunjukkan konsep penyiasatan sains menggunakan bahan-bahan seharian seperti kertas dan penyedut minuman yang terdapat disekeliling mereka. pendapat.surat khabar. Iklim ini dapat diwujudkan dengan memberi peluang-peluang kepada pelajar bekerja dengan satu sama lain. Guru juga mungkin mengalih mejanya dari hadapan kelas ke bahagian-bahagian lain dalam bilik darjah. kelas kolaboratif selalunya mempunyai pelbagai projek dan sudut-sudut aktiviti menggunakan objek-objek biasa bagi mewakili maklumat berkaitan nombor (numerical) dengan cara yang bermakna dan untuk menjalankan ujikaji yang dapat menyelesaikan masalah sebenar. guru-guru menyusun meja agar pelajar dapat melihat satu sama lain. budaya dari rumah dan masyarakat pelajar dan untuk menguruskan pelbagai aktiviti pembelajaran. Bilik darjah ini juga mempunyai pelbagai variasi . sikap dan tingkah laku. menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam perbincangan menerima ideaidea yang bernas dan isi-isi yang menarik dan bersifat terbuka. jurnal. Dari pengalaman anda sebagai guru.pita audio dan video yang membolehkan pelajar mengalami dan menggunakan pelbagai media untuk menyampaikan pelbagai idea. pemudahcaraan dalam bilik .2. bertindak balas positif terhadap kritikan. Sebagai contoh. untuk mengguna dan membina daripada artifaks. Ini melibatkan tumpuan kepada persekitaran fizikal. Sebagai contoh. menyediakan peluang-peluang untuk kerja kolaboratif dan penyelesaian masalah dan menawarkan kepada pelajar pelbagai tugasan yang autentik. Dengan itu.6 Pemudahcara Pemudahcara melibatkan pewujudan persekitaran dan aktiviti yang baik untuk menghubungkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada.

tetapi matlamat pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar. meringkaskan. Tugasan-tugasan ini membolehkan pelajar membuat perkaitan dengan objek kejadian-kejadian dan situasi-situasi sebenar dan menimba pelbagai perspektif dan pengalaman darinya. guru memudahcara pembelajaran kolaboratif dengan mewujudkan tugasantugasan pembelajaran yang menggalakkan pelbagaian. memenuhi beberapa fungsi dalam interaksi kumpulan dan mempengaruhi sikap kumpulan. Tugasan-tugasan ini melibatkan pelajar dalam proses pemikiran tahap tinggi seperti membuat keputusan dan penyelesaian masalah yang dapat dicapai secara kolaboratif. Oleh itu. Struktur ini adalah peraturan-peraturan dan standard tingkah laku. Contoh fungsi-fungsi pengalaman ialah : bertanya untuk mendapatkan maklumat. menggalakkan dan melegakan tekanan. sebuah pusat bengkel di New York menjemput ibu bapa datang dan mengalami proses pemikiran yang melibatkan ujikaji menggunakan objek-objek biasa untuk memberi pengalaman pembelajaran di rumah (konferens video 1) guru di Tucson melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam tugasan akademik yang dijalankan pelajar (Konferens video 3).penggalak. perekod dan jurucakap.darjah kolaboratif melibatkan individu-individu. menjelaskan. guru mungkin perlu mengajar dan pelajar perlu berlatih peraturan-peraturan dan fungsi-fungsi untuk interaksi kumpulan. Peraturan-peraturan bergantung pada konteks bilik darjah. Guru kolaboratif juga bekerja untuk melibatkan ibu bapa dan ahli masyarakat. Untuk memudahcarakan interaksi kumpulan yang berkualiti tinggi. menghargai komen-komen orang lain dan membahaskan idea-idea. . Tugasan pembelajaran dapat meningkatkan keyakinan pelajar dan juga mencabar. pencerita kembali. Akhir sekali. Sebagai contoh.(Rujuk kerja Elizabeth Cohen untuk keterangan lanjut). guru selalunya memperkembangkan secara kolaboratif dengan pelajar dan mengkaji semula atau menukarkannya seperti mana yang diperlukan. pelajar-pelajar luar bandar melakukan kerja-kerja amal komuniti seperti menerbitkan surat khabar tempatan (konferens 5) Cara lain guru menjalankan pembelajaran kolaboratif ialah untuk mewujudkan bilik darjah yang mempunyai struktur sosial yang pelbagai dan fleksibel untuk menggalak jenis tingkah laku bilik darjah yang difikirkan sesuai untuk komunikasi dan kolaborasi di kalangan pelajar-pelajar. Pelajar ditempatkan dalam kumpulan heterogen dengan memberi peranan sebagai ketua kumpulan. Contoh-contoh peraturan ialah memberi peluang untuk mengambil bahagian.

guna situasi-situasi harian pelajar. Gunakan bahasa dan istilah yang bermakna kepada pelajar. Secara ringkasnya fasilitator seharusnya melibatkan pelajar secara aktif dalam prosesproses yang boleh menggerakkan pembelajaran.7 Kaedah Perbincangan Perbincangan adalah penting dalam semua disiplin kerana ia membantu pelajar memproses maklumat dan bukan sahaja menerimanya.kecil dan sederhana. Dua perbezaan yang penting ialah pelajar akan menjadi lebih aktif dan terdapat lebih banyak hubungan peribadi. Akan tetapi perbincangan ialah satu aktiviti pengajaran yang boleh digunakan dalam semua bilik darjah dan disiplin. Bagaimanakah anda memudahcara ? Adakah anda berjaya menyenaraikan beberapa prinsip? Bandingkan nota yang akan dikongsi dengan anda. Saya percaya anda akan dapat menyenaraikan beberapa prinsip dengan betul. Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran pelajar Mengambil kira hubungan dengan rakan sebaya dan fasilitator. Semasa memudahcara. Pelajar boleh dan seharusnya bercakap dengan rakan dan guru sama ada di dalam bilik darjah yang besar.2. Perbincangan yang baik akan memberi peluang untuk membina prinsip-prinsip dengan perkataan sendiri dan . Prinsip-prinsip tersebut ialah : · · · · · · · Pemudahcaraan anda adalah berdasarkan pengalaman pelajar sendiri. cuba fikirkan prinsip-prinsip asas yang anda perlu tahu.Fikirkan Jika anda baru dalam pemudahcaraan. Sesi perbincangan berbeza dengan syarahan dalam banyak cara. rekabentuk semula konteks dalam mana pembelajaran dilaksanakan Aktiviti pembelajaran perlulah dipilih berdasarkan pengalaman sebenar pelajar. menghabiskan kandungan yang bersesuaian dan mengaplikasikan kemahiran interpersonal yang baik. 3. Mengambil kira keperluan pembelajaran pelajar.

Anda memoderasikan Peranan anda adalah dan bukan fasilitator. Ramai guru yang terlepas pandang potensi ini dan mereka akhirnya cuba menjalankan keseluruhan perbualan itu sendiri.mencadangkan aplikasi prinsip-prinsip tersebut. . Ramai guru mengandaikan yang kita boleh masuk ke bilik darjah dan memulakan perbincangan yang bermakna. sesuatu perbincangan yang baik memerlukan peranan awal dan kajian semula isi kandungan. Persediaan Untuk Perbincangan Ada guru yang tidak memahami tentang persediaan yang perlu dalam perbincangan. Walau bagaimana pun. jangan hanya bercakap sepanjang sesi perbincangan dan jangan bersyarah kepada kumpulan atau bercakap kepada seoarang guru pada satu-satu masa. perbincangan-perbincangan ini dapat membantu pelajar menyedari dan dapat mengenalpasti masalah masalah yang timbul dalam pembacaan dan syarahan. Tujuan sesuatu perbincangan adalah untuk mendapatkan pelajar bercakap secara sebagai seorang bertujuan tentang bahan kursus. perbincangan menyampaikan maklumat. Mereka beranggapan bahawa dengan adanya kefahaman asas sesuatu pelajaran. Mari kita lihat langkah-langkah yang diambil oleh guru semasa menjalankan sesi perbincangan dalam bilik darjah. Anda perlu ingat bahawa perbincangan bukan sahaja komunikasi anda dengan pelajar anda. Perlu ingat bahawa pelajar tidak boleh bercakap selagi guru terus bercakap (Ubahsuai dengan persetujuan dari Ronkowski.1986) Untuk mengadakan satu sesi perbincangan.1986). Sekiranya anda ingin mengadakan sesuatu perbincangan. Ini akan lebih jelas lagi kepada anda tentang bagaimana untuk menjalankan sesi perbincangan. kita perlukan kemahiran-kemahiran yang lain berbandingkan syarahan. ia adalah merupakan peluang untuk pelajar anda berkongsi idea dan mengumpul sumber. ia juga akan meningkatkan kepekaan pelajar kepada pandangan-pandangan lain dan penerangan alternatif (diubahsuai dengan kebenaran dari Unruh. a. mereka dapat bergantung kepada pelajar mereka untuk mengisi masa selama 40 atau 50 minit dengan soalan dan jawapan.

tetapi bukan satu masalah atau aktiviti yang boleh melibatkan pelajar menyumbang idea-idea untuk mencapai matlamat. Bincangkan prejudis .. Akan tetapi. Beliau kemudiannya bertanya sama ada terdapat di kalangan pelajar yang pernah melihat prejudis berlaku. Beliau mempunyai matlamat. Timbulkan Permasalahan Untuk Perbincangan Tajuk Merancang sesuatu perbincangan supaya menjadi lebih mudah sekiranya anda mempunyai matlamat yang jelas. Bertanya tentang fakta-fakta asas juga tidak membantu. Mengetahui kandungan untuk diajar tidak mencukupi. Sebagai contoh. c. itu tidak mencukupi: beberapa tahun lalu seorang guru di IU telah menceritakan bagaimana beliau meminta pelajarnya membincangkan isu-isu tentang prejudis. bergantung kepada matlamat perbincangan tersebut. d. Menamakan bab yang akan dibaca oleh pelajar juga tidak mencukupi. Adakah anda mahu perbincangan ini diadakan pada masa rehat lima minit dalam syarahan? Dua minit pada permulaan pengajaran untuk memastikan mereka membaca tugasan yang diberi atau adakah anda akan menggunakan keseluruhan waktu mengajar untuk pelajar memperkembangkan idea mereka? Kesemua di atas adalah sesuai. Putuskan banyak mana masa diperlukan. Bertentangan dengan perspektif di atas. Anda seharusnya dapat menyatakan dengan jelas apa yang dapat dilakukan oleh pelajar dengan matlumat atau idea. Tetapkan matlamat yang jelas untuk perbincangan.b. dalam kelas falsafah dimana pelajar telah membaca satu bab tentang epistemologi atau teori pengetahuan anda mungkin mahukan pelajar anda membahaskan tentang epistemologi yang telah mereka baca. Anda tahu apa yang anda mahukan pelajar dapat. Anda mungkin pernah mendengar seorang Profesor . Seorang pelajar mengangkat tangan. pelajar itu menjawab teruk . beliau memulakan perbincangan dengan berkata. Pernyataan adalah terlalu luas dan terbuka. Bincangkan Prejudis terdapat juga suatu masalah. Sekiranya anda berfikir tahu saya mahu pelajar anda belum lagi memikirkan dengan cukupnya apa yang perlu diajar. Apabila beliau bertanya bagaimanakah situasi tersebut. Tiada seorang pun pelajarnya bersuara.

anda mungkin mahu membuat pemilihan berdasarkan sesuatu ciri atau kemahiran (contohnya. g. Soalan seperti : Soalan: Bilakah berlakunya peperangan Hasting? Jawapan: 1066 Ini tidak boleh dikatakan sebagai perbincangan. kaedah pemilihan dan tempoh · Mengikut saiz: Dua hingga enam orang dalam satu kumpulan adalah ideal. Beberapa tugasan yang boleh diberikan adalah seperti berikut iaitu Think pair share . penilaian yang perlu dicapai. main peranan dan konferens media. menganalisis kes . semakin besar kemungkinan pelajar anda akan berjaya melakukannya. kumpulan buzz (berfikir secara berpasangan dan berkongsi). Bagi kumpulan yang dibentuk untuk jangka masa lama. Kumpulan lebih besar (4-5 orang) adalah lebih baik untuk tugasan-tugasan yang lebih kompleks dan memerlukan pencetusan idea yang banyak. Kumpulan yang lebih kecil (2 -3 orang) adalah lebih baik untuk tugasan yang mudah untuk mencapai persetujuan. Pelajar juga di dapati akan bercakap (mengeluarkan pendapat) dalam kumpulan yang lebih kecil. Anda perlu memilih aktiviti yang membantu pelajar mencapai matlamat yang anda telah tetapkan untuk perbincangan. dan keputusan yang di ambil atau satu senarai untuk direkacipta.memberikan satu set soalan yang memerlukan jawapan yang ringkas dan kurang melibatkan pelajar. sumbang saran. Semakin spesifik anda memberikan tugasan. Beberapa teknik ini dijelaskan dalam artikel laman web ini. Pilih satu kaedah pengumpulan Bentuk kumpulan mengikut saiz. Oleh itu. . tugasan untuk disiapkan. Pilih satu aktiviti yang dapat mengatasi masalah . pakar statistik. f . berikan kepada pelajar anda permasalahan untuk diselesaikan. Banyak aktiviti perbincangan boleh digunakan dalam bilik darjah. · Mengikut pemilihan : Pemilihan ahli kumpulan secara rawak dapat mengatasi masalah pelajar yang mengelak dari membuat tugasan.

h. kertas/carta flip. Jadi. Banyak teknik menggalakkan pelajar berkongsi hasil perbincangan kumpulan mereka: secara lisan. Anda seharusnya memaklumkan tentang perkara ini terlebih dahulu. gunakanlah hanya satu pertiga daripada perbincangan untuk debriefing. Anda boleh menggunakan debriefing untuk membetulkan fakta-fakta yang salah. Pilih kaedah penyoalan. . Anda tidak perlu mendengar pembentangan dari semua kumpulan. Anda boleh menyumbangkan isi-isi yang penting yang telah ditinggalkan oleh pelajar. Ini sesuai untuk meringkas dan membuat sintesis. · Mengikut tempoh: Untuk aktiviti ini dan untuk sepanjang semester. Memudahcarakan Perbincangan. Kumpulan jangka masa panjang memberi pelajar peluang untuk menggunakan kemahiran kolaboratif dan menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan ahli-ahli kumpulan. i. Akan tetapi. anda perlu memberhentikan sesi laporan tersebut. Anda tidak perlu mendengar laporan dari setiap kumpulan tetapi pilih beberapa kumpulan secara rawak. lain kali. Apabila idea dari kumpulan mula bertindih. Sebahagian besar pembelajaran berlaku ketika perbincangan semasa debriefing. Anda boleh memilih seorang dari setiap kumpulan untuk membuat laporan. memadai dengan memilih beberapa kumpulan secara rawak. papan hitam atau projecktor lutsinar membuat salinan dan sebagainya. Debriefing kepada pelajar merupakan bahagian terpenting dalam suatu perbincangan. Berhentikan perbincangan kumpulan semasa mereka mereka akan melipat gandakan usaha.pengkhususan geologi dan seorang penulis) atau mengikut minat dalam tajuk sekiranya setiap kumpulan mempunyai tugasan berbeza. · Wujudkan iklim selamat supaya pelajar berasa selesa dengan satu sama lain dan selamat dari perasaan buruk sangka bagi menggalakkan penglibatan pelajar. Ini akan membuatkan setiap ahli dalam kumpulan merasa bertanggungjawab. sedang giat berbincang. kadang kala mereka akan merasa bosan dengan satu sama lain.

tugasan untuk dibuat. Pelajar yang kurang memberi fokus kepada tugasan perlu dibantu agar mereka mengalih perhatian melalui beberapa siri soalan-soalan untuk mendapatkan fokus . terhadap klu yang anda berikan kepada mereka. Sebagai contoh. · Anda perlu bersikap peka Wujudkan jangkaan penglibatan dengan menyusun bilik darjah sebegitu rupa bagi membolehkan pelajar melihat satu sama lain. · Tetapkan jangkaan-jangkaan yang jelas. · Buat ringkasan perbincangan. Jangan hanya memberi topik dan berharapkan perbincangan akan berlaku. · Memantau perbincangan dengan mendengar dan memerhati. Berikan arahan-arahan yang jelas untuk aktiviti perbincangan. Kita . cuba minta pandangan daripada mereka. Perbincangan yang kurang berhasil boleh diperbaiki dengan mengalih perbincangan dari sub-topik yang telah dibincangkan secara mendalam kepada aspek lain dalam topik yang utama. Pastikan pelajar faham tugasan yang diberi. Pelajar perlu mengemukakan komen di antara mereka dan bukan kepada anda. Sekiranya perbincangan merupakan sebahagian besar kursus. adalah tidak terlalu awal sekiranya ia dimulakan pada hari pertama. Bentukkan cara-cara yang membolehkan pelajar berbincang pada awal semester. atau peranan yang perlu dimainkan. · Berikan permasalahan untuk diselesaikan.Tiada siapa mahu perkataan/percakapan mereka ditolak. apabila mereka merujuk kepakaran anda. Elak daripada menguasai sesi perbincangan sebagai pakar. Terangkan bahawa peranan anda adalah sebagai fasilitator dan bukan penyampai maklumat. Pelajar juga peka terhadap apa yang mereka fikir tentang apa yang kita mahu. Elak daripada memberi jawapan kepada mereka. (Contoh: adakah dia mahu berbincang atau bermonolog ? Adakah dia hendak mempertahankan pendapat dan berasa marah apabila seseorang tidak bersetuju dengan pendapatnya?) Pelajar anda akan cuba membaca fikiran anda supaya mereka dapat memberikan tindakbalas yang sewajarnya.

anda boleh menambahkan isi-isi perbincangan disebut oleh pelajar. Anda juga boleh meminta pelajar menulis untuk satu atau dua minit. 1982). Kemudian. · Sekiranya anda tidak dapat memulakan perbincangan. kemudian adakan perbincangan. cuba tempatkan mereka dalam kumpulan-kumpulan kecil untuk menjawab soalan. pelajar merasa penting untuk berkongsi idea-idea yang tercatat. mungkin topiknya kurang luas atau pun anda mungkin tidak menggunakan kemahiran menyoal yang baik menyebabkan pelajar segan untuk mengambil bahagian · Sekiranya pelajar tidak gembira atau tidak boleh berbincang secara kumpulan. Masalah-masalah dengan perbincangan. mungkin ada yang ingin komen) atau pun menerima komen-komen tersebut serta berpeluang untuk dibincangkan dengan . · Sekiranya ada satu atau dua orang pelajar menguasai perbincangan. Mengadakan perbincangan yang baik memerlukan guru mewujudkan konteks spontan dan bersistem agar seorang ketua bahagian yang baik dapat memberi peluang dan insentif kepada pelajar untuk meluahkan perasaan dan yang tidak mengembangkan kemahiran-kemahiran dalam suatu kuliah yang agak pasif (Segerstrale. Ini memberi peluang kepada mereka untuk berfikir tentang isu tersebut secara persendirian sebelum dibincangkan. 1994).perlu sentiasa membuat ringkasan dan sintesis pada akhir sesi perbincangan. Dengan ini. Sama ada anda boleh menggunakan komen-komen mereka untuk dibincangkan bersama dalam kelas (Anda telah mengemukakan isi yang baik. minta beberapa kumpulan untuk melaporkan kesimpulan mereka kepada kelas. j. Pada masa ini. anda mungkin perlu mengambil salah satu pendekatan berikut. anda perlu memberi perhatian yang lebih kepada topik yang dipilih. Berikut adalah antara masalah-masalah yang dihadapi guru dalam mengadakan perbincangan yang berkaitan dengan masalah kawalan dan beberapa cara untuk mengatasinya (McKeachie. Kunci utama untuk memudahcarakan perbincangan ialah untuk membimbing sesi perbincangan tanpa diperlihatkan.

Ini akan menggalakkan pelajar yang sedang bercakap berbuat demikian juga.9 saat. Anda boleh membantu pelajar bercakap sesama mereka dengan menggunakan gerak mata anda. anda nampaknya tidak begitu bersetuju dengan idea Dan. iaitu dengan melihat pelajar lain dalam bilik darjah. Perhatikan petanda-petanda yang menunjukkan mereka mungkin ingin bercakap ( Alan. Pelajar juga tidak suka bilik darjah yang senyap. anda perlu memberi perhatian kepada jenis-jenis topik yang dipilih. · Sekiranya pelajar hanya bercakap dengan anda dan tidak bercakap dengan rakanrakannya. . Kajian menunjukkan bahawa purata masa menunggu ialah 0.mungkin kita boleh bincangkan selepas kelas) · Sekiranya perbincangan terhenti. Anda juga secara tidak disedari menghentikan perbincangan apabila cuba mendominasikan perbincangan dan bukannya memudahcarakannya. Ini bukan bererti anda telah gagal. Sekiranya hentian tersebut terlalu kerap. mereka akan melibatkan diri dengan lebih bebas. cuba bertenang. Cuba kita kira secara perlahan sehingga 10 setelah mengemukakan soalan yang anda sendiri ingin memberi respons. Apabila mereka merasa yakin yang anda akan memberikan mereka masa untuk memikirkan jawapan. · Ramai guru tidak sabar menunggu jawapan selepas memberi soalan kerana bilik darjah yang senyap menimbulkan kerisauan yang tinggi pada guru. Apakah pendapat anda? ) Walau bagaimanapun jangan memalukan seseorang pelajar semasa meminta mereka melibatkan diri. · Sekiranya terdapat pelajar yang jarang atau tidak bercakap. Biasanya tidak memadai dengan adanya topik. cuba lihat sama ada mereka berasa malu. Anda mungkin perlu bercakap dengan pelajar tersebut untuk mengatakan kehendak anda sebelum atau selepas kelas.lebih lanjut (idea-idea ini perlu diberikan lebih perhatian. anda perlu sediakan soalan-soalan yang terbuka sebelum ke kelas. ini mungkin bermakna anda terlalu memberikan perhatian kepada pelajar yang bercakap. Ini mungkin bererti topik tersebut kehabisan idea atau pelajar perlu berhenti sebentar untuk mencerna apa yang mereka dengar. keliru atau tidak berminat.

Tunjukcara boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan. · Sekiranya timbul perbahasan tentang sesuatu isu. dan mengubah kadar pembelajaran pelajar. menyediakan model untuk kemahiran mengajar. memperkenalkan . Untuk menjalankan tunjuk cara dengan berkesan. memastikan semua pelajar dapat melihat tunjukcara. Ia juga melibatkan pendekatan visual untuk memerhatikan proses.· Sekiranya anda kehabisan bahan sebelum selesai sesi pengajaran. membuat latihan tunjukcara. Dalam proses tunjukcara. guru seharusnya merancang demonstrasi tersebut dengan teliti. terdapat komunikasi lisan yang langsung tentang sesuatu maklumat daripada guru kepada pelajar. guru menunjuk cara sesuatu perlakuan atau aktiviti sebelum meminta pelajar melakukan aktiviti tersebut secara individu. (Diubah suai dengan kebenaran Middendorf dan Kalish. Biasanya ia adalah interaktif kerana guru dan pelajar sama-sama terlibat dalam persekitaran pembelajaran kolaboratif. membina kerangka untuk mengadakan tunjukcara. Tugas utama anda ialah memastikan perdebatan tersebut berfokus kepada isu. tunjuk cara menyediakan model atau contohcontoh perlakuan dan membina jangkaan-jangkaan. Kalau tidak.8 Tunjukcara atau Demonstrasi Cuba fikirkan sejenak tentang teknik ini bagaimanakah teknik tunjukcara berbeza dari syarahan? Perbezaan yang ketara ialah syarahan memerlukan pelajar pelajar mendengar manakala tunjukcara pula memerlukan pelajar pelajar memerhati. Terdapat jenis tunjukcara semata-matanya.2.maklumat atau idea. Tunjukcara membolehkan pelajar melihat perkara sebenar dan melihat bagaimana ia berfungsi. . Untuk ramai pelajar. Jangan biarkan ia menjadi terlalu peribadi dalam apa jua keadaan. Jangan lupa meminta bukti dan alasan.1994) 3. menimbulkan minat dalam sesuatu topik. Dalam kebanyakan kes. lepaskan mereka awal. tetapi jangan mengejek/perli. Jangan biarkan mereka menunggu semata-mata hanya kerana waktu pengajaran belum habis. anda perlu memudahcara. tunjukcara dengan komentar atau tunjukcara yang melibatkan pelajar. minta pendapat pelajar tentang tajuk-tajuk yang diminati untuk dibincangkan.

membuat keputusan dan yang boleh menjelaskan apa yang perlu berlaku dan menyelaraskan usaha kumpulan untuk melaksanakan strategi merancang.2. kerjasama dan persetujuan di kalangan mereka yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Ia digunakan untuk penyelesaian masalah. . menyoal serta menggalakkan penyoalan dan merancang aktiviti susulan mengenai tunjukcara tersebut. · Bagaimana membuat perubahan: Pembinaan pelan yang terperinci dan taktik preskripsi. Cuba renung Adakah anda fikir pengajaran topik Sains menyedia dan menguji ciri-ciri kandungan hidrogen paling baik diajar secara tunjukcara atau secara penerangan ? Sila berikan alasan anda : 3. menyoal dengan bebas dan mengubahsuai kepada kefahaman situasi tersebut. Tujuan generik ialah untuk menterjemahkan gerak hati kepada format yang boleh dibincangkan secara rasional.9 Penyelesaian Masalah ( Theory of Constraint (TOC)) Theory of Constraint (TOC) boleh digunakan secara berasingan atau digandingkan dengan kaedah lain untuk membentuk sistem penyelesaian masalah dan pengurusan perubahan yang sesuai. Ketiga-tiga objektif itu menentukan: · Apa yang akan diubah: Penilaian situasi. pembinaan pasukan. di samping memudahkan komunikasi. · Apa yang hendak diubah: Menyatakan visi atau penyelesaian dan huraian strategi untuk mendapatkan apa yang diingini perkembangan penyelesaian.tunjukcara untuk mendapatkan perhatian. huraian tentang kenyataan semasa. dan diagnosis menentukan teras masalah atau konflik dan andaian-andaian yang mengekalkannya. TOC mesti menyokong salah satu daripada tiga objektif generik proses penyelesaian masalah yang perlu dilaksanakan oleh kumpulan-kumpulan tersebut.

pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Ketiga. Berdasarkan situasi kehidupan seharian. keadaan terkawal menyerupai situasi sebenar. Ini amat penting apabila melibatkan bahaya terhadap nyawa dan kesihatan. Kita boleh melihat kelebihan penggunaan alat simulasi dalam melatih juruterbang.10 Simulasi Simulasi adalah situasi pembelajaran yang membolehkan pelajar berlatih menggunakan kemahiran. dan model gigi yang digunakan semasa melatih doktor pergigian. belajar mengenai prinsip atau melaksanakan sesuatu tindakan dalam keadaan terkawal. Guru perlu memilih suatu situasi berunsur masalah dan terangkan dengan jelas 2. berbanding sekiranya mereka berada dalam situasi sebenar. penyelesaian biasanya berkaitan dengan satu atau lebih daripada tiga tujuan yang tersebut di atas. pelajar boleh mencuba semula sekiranya percubaan pertama mereka gagal. Kedua. Kaedah ini berkesan apabila penyeliaan dalam situasi sebenar adalah mustahil. Ini bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran tertentu. pelajar boleh diselia dengan rapi supaya pembelajaran menjadi lebih berkesan. peristiwa yang berlaku dalam situasi yang sama tidak akan berulang. 3.2. Contohnya penyelia tidak berupaya memberhentikan perkembangan sesuatu peristiwa untuk membuat analisis. Prinsip-Prinsip Melaksanakan Simulasi Dalam Bilik Darjah 1. Gunakan internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai TOC. Tetapkan had masa untuk sesi simulasi . Tetapkan peranan-peranan berdasarkan watak-watak dan pilih pelajar yang sesuai untuk berlakon 3. Apakah kelebihan menggunakan simulasi sebagai satu teknik mengajar dalam bilik darjah? Kelebihannya yang utama ialah pertama.Pada bila-bila masa masalah seseorang berdepan dengan masalah. dalam simulasi. Dalam kebanyakan kes.

Simulasi memakan masa.2. ii.4. mengembangkan kemahiran mendengar dan memotivasikan pelajar untuk membaca. sama ada khayalan. Sekiranya guru merupakan orang yang bercerita. tradisi atau kisah benar. Adakan perbincangan dan rumusan selepas simulasi Berhenti dahulu dan buat refleksi. Apakah pengalaman anda menggunakan teknik simulasi? Adakah ia merupakan gambaran sebenar kehidupan bagi pelajar anda? Apakah pengajaran yang diperolehi daripada pengalaman tersebut? 3. Cuba gunakan teknik ini dalam beberapa sesi pengajaran anda. terutamanya bahagian muka dan tangannya . Kongsi pengalaman anda. Suasana yang selesa diperlukan. Ia dapat memperkayakan pengajian pelbagai bahasa.11 Sesi Bercerita Bercerita melibatkan aktiviti-aktiviti yang menceritakan semula perkara-perkara yang pernah berlaku. Sebaik-baiknya pelajar duduk dalam satu bulatan bersama orang yang bercerita. Bagaimanakah kita melaksanakan sesi bercerita dengan berkesan? Mari kita lihat langkah-langkahnya: (a) Persediaan sebelum sesi bercerita: i. Pastikan pelajar memberi perhatian semasa simulasi 5. beliau perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: · · Pastikan cerita itu boleh didengar dengan jelas oleh semua pelajar Pastikan semua pelajar boleh melihat guru. Guru memerlukan masa yang lama dan persediaan yang rapi untuk mencari bahan yang diperlukan. membekalkan pelbagai pengalaman. Strategi ini boleh meningkatkan minat dan membina apresiasi serta menikmati kesusasteraan.

(b) Semasa sesi bercerita: i. ingatkan pelajar untuk bertanya atau membuat ulasan hanya selepas selesai bercerita Pelajar perlu memberi sepenuh perhatian sebelum guru mula bercerita. mereka perlu · · diberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan sekuen cerita diberi peluang untuk berkongsi cerita pendek atau peristiwa menarik dalam situasi yang tidak formal. Ini dijadikan pengalaman awal untuk pengalaman bercerita yang lengkap.12 Sosio-drama Sosio drama adalah satu bentuk main-peranan atau penambahbaikan secara dramatik (dramatic improvisation). 3. Ini memberi peluang pelajar melahirkan perasaan dan pemikiran yang sebenar. . Beri peluang kepada pelajar merumuskan cerita ii. Pastikan pelajar menumpukan perhatian iii.2. Teknik ini memberi peluang kepada pelajar menyuarakan pendapat yang bertentangan mengenai sesuatu isu. Minta mereka berkongsi nilai-nilai yang telah dipelajari. Aktiviti ini memberikan pelajar identiti baru yang sementara dalam situasi terpelihara. Pelajar diberi peluang membuat catatan untuk perbincangan kemudiannya.· · · Bercakap dengan kuat dan jelas berserta intonasi yang sesuai Sekiranya guru tidak mahu diganggu. Orang yang bercerita perlu berkemahiran membuat kontak mata dengan pelajar seolah-seolah bercerita secara langsung dengan mereka (c ) Selepas sesi bercerita: i. iii. Jika pelajar diberi peluang sebagai orang yang bercerita. ii.

. Ia berhubung dengan perasaan dan sikap. Apakah perasaan anda sebagai pelakon? 2. atau menukar watak yang sedang mereka lakonkan. Anda boleh juga membenarkan pelakon-pelakon menambah watak jika perlu. Hasil projek kanak-kanak yang lebih tua menjadi pelengkap kepada program pengajaran yang sistematik.13 Projek Apakah kaedah projek? Projek ialah kajian mendalam tentang aspek kehidupan sebenar yang sesuai dengan perhatian dan kebolehan kanak-kanak. Aktiviti ini menekankan kepentingan perasaan apabila dijalankan. Mulakan dengan aktiviti-aktiviti yang berstruktur. Bagaimanakah anda sebagai penonton mengubah lakonan ini? 3. Pada peringkat awal. Satu cara untuk menyeronokkan lagi aktiviti tersebut ialah dengan menambahkan watak-watak baru semasa aktiviti sedang berlangsung. pilih pelajar yang tidak bermasalah sebagai pelakon. Soalan-soalan yang dicadangkan ialah: 1. Hentikan aktiviti ini apabila ia sudah tidak lagi memberikan faedah. 3.2. Setelah selesai sesi main-peranan.Bagaimanakah ia dilaksanakan? Sebarang situasi konflik. Kanak-kanak daripada pelbagai peringkat umur boleh mengambil bahagian. boleh digunakan untuk teknik ini. Mungkinkah keadaan yang serupa wujud dalam kehidupan seharian? 4. benar atau yang mungkin berlaku. Projek boleh dijalankan secara kelas atau dalam kumpulan kecil. Jelaskan peranan setiap watak. perbincangan dalam kumpulan besar atau kecil amat bermakna. Apakah pengajaran dari peristiwa atau situasi ini? Sosio drama membolehkan kita melakonkan situasi kehidupan sebenar. Kanak-kanak akan bermain dan meneroka serta melibatkan diri dalam projek.

melukis dan mewarna.Apakah kepentingan menggunakan projek? Pertama. Kedua. projek dapat menghubungkan aktiviti-aktiviti tersebut dengan kehidupan di luar sekolah. pembinaan. (a) Kriteria Pemilihan Topik Untuk Projek Apabila memilih topik untuk satu-satu kriteria-kriteria berikut: · · · · · · · · · · · · · · projek. Ketiga. projek memperkayakan aktiviti kanak-kanak seperti permainan dramatik. mengukur dan membanding beza? Adakah bentuk. kita mesti memberi perhatian kepada Adakah topik itu menarik kepada kanak-kanak? Adakah ianya topik mengenai kehidupan sebenar? Adakah kanak-kanak mempunyai pengalaman peribadi berkaitan dengan topik? Betapa mudahkah kajian lapangan dengan pengalaman hands-on terhadap kanak-kanak itu? Sejauh manakah mereka dapat merujuk kepada buku atau orang lain untuk mendapat maklumat? Siapakah orang luar yang boleh menceritakan pengalaman mereka tentang topik ini? Banyakkah soalan yang akan ditanya berhubung topik ini? Adakah kanak-kanak berpeluang menyiasat sendiri persoalan yang mereka timbulkan? Bolehkah mereka mendapat pelbagai bantuan untuk membentangkan dapatan kajian mereka? Wujudkah peluang kanak-kanak memegang peranan dalam main drama? Adakah terdapat binaan besar yang kanak-kanak akan bina dan bermain? Perlukah kanak-kanak mengira. Dengan cara ini. tekstur dan saiz penting dalam kajian ini ? Apakah kepakaran yang boleh disumbangkan oleh ibu bapa kanak-kanak tersebut? . kanak-kanak berpeluang menggunakan pengetahuan dan kemahiran asas matematik dan bahasa di sepanjang pelaksanaan projek. projek memberi peluang kanak-kanak yang lebih tua menjalankan kajian sendiri dalam sains dan kajian sosial serta membentangkan dapatan mereka dalam pelbagai cara. warna.

Fasa 2. tentukan sama ada anda telah mematuhi fasa-fasa berbeza yang telah dicadangkan dalam model projek. Projek terdiri dari tiga fasa. Projek yang berjaya memberi peluang tersendiri kepada kanak-kanak untuk menunjukkan kefahaman mereka dalam pelbagai cara. Berhenti dahulu dan buat refleksi. Fasa 1. Fasa 3. menulis. melukis dan merekod dapatan berdasarkan pemerhatian. melakonkan. Pelajar mengingat semula pengalaman lepas berkaitan dengan peristiwaperistiwa. meramal. pelajar boleh melukis. membina model. Mereka juga melaksanakan lebih banyak kerja-kerja imaginatif untuk menghasilkan kerja yang lebih asli dan berbentuk personal.· Bolehkah kajian lanjutan dibuat berhubung dengan projek ini? Setelah membaca criteria di atas. bincang dan lakonkan. objek-objek dan orang lain. membina model-model. mengira. meramal. anda akan dapat memilih topik yang baik untuk sebarang projek yang anda ingin melaksanakan pengajaran. Pelajar mendapat pengalaman baru melalui penyelidikan. membaca untuk mendapat maklumat dan keseronokan. melukis rajah dan graf. meneroka. . merekod pemerhatian. Dalam melaksanakan projek. semasa kajian dilaksanakan dan semasa mebuat refleksi. berbincang. mewarna. menyanyi dan bermain muzik. Pelajar boleh membuktikan kefahaman mereka pada peringkat awal kajian. mengumpul data. membuat eksperimen dan mereka. Projek dalam pelbagai peringkat dan berjangka masa lebih panjang dilaksanakan dalam fasa ini. merumuskan dan mengolahnya semula untuk dibentangkan kepada pihak lain sebagai hasil kelas. mengukur. Pelajar menilai hasil kerja mereka. Berdasarkan pendekatan projek yang pernah anda jalankan.

Dalam lawatan ini. Ia beza dengan lawatan biasa di mana lawatan luar dibuat untuk satu lokasi sahaja. Sekarang. sumber dan peralatan. Ia menggalakkan peserta-peserta mencuba idea-idea baru. Kita mudah hilang kawalan.2. perbincangan kumpulan. Perbincangan berikut boleh diaplikasikan kepada lawatan biasa atau lawatan lapangan. Ia memberi peluang menjelas.3. Apakah kelemahan merancang lawatan luar? Di antaranya ialah: · Kesukaran merancang disebabkan minat yang berbeza dan boleh menyebabkan peserta hilang minat jika perancangan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ia memerlukan perancangan yang rapi pengangkutan. menilai dan mengesahkan maklumat yang sedia ada. Lawatan luar merujuk kepada kaedah memberi pengalaman sebenar kepada pelajar. mari kita tumpukan perhatian kepada cara merancang lawatan luar secara berkesan. Ciri-ciri utama dan kebaikan lawatan luar adalah: · · · · · · · · · Ia dirancang dengan baik dan mempunyai matlamat pendidikan yang jelas. Ia memberikan pengalaman sebenar yang sukar ditiru dalam bilik darjah. Lawatan pendidikan yang terancang ini bertujuan untuk membuat pemerhatian secara terus. · · Ia adalah sukar untuk merancang Banyak halangan boleh berlaku. temuduga. kajian kes atau penghakiman. . Ia boleh meningkatkan dinamika kumpulan. semasa dan selepas lawatan tersebut? Fikirkan apa yang telah anda lakukan. Ia merupakan motivasi alternatif bagi pengajaran dalam bilik darjah.14 Lawatan Pendidikan atau Lawatan Luar Pernahkan anda merancang lawatan pendidikan ke tempat-tempat yang menarik bersama pelajar anda? Apakah rancangan anda sebelum. Ia berkesan dalam mempengaruhi penggunaan pelbagai amalan pendidikan. Ia boleh merangkumi teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang lain seperti demonstrasi. kita perlu berhenti beberapa kali dan membuat pemerhatian. Ia boleh disesuaikan dengan kemudahan dan peluang yang ada.

Satu atau dua peserta yang enggan bekerjasama turut menjadi faktor penghalang. Apabila menggunakan kaedah ini. Isu-isu keselamatan mengambil banyak masa dan tenaga.· · · · Rancangan terbaik mungkin terhalang oleh kos yang tinggi. Adakah isu-isu keselamatan diambil kira? Adakah publisiti yang dibuat sesuai? . atur cara lawatan and tanggung jawab mereka terhadap lawatan ini dan maklumat berkaitan dengannya? · · · · · · · Adakah pemandu lawatan disediakan? Adakah persetujuan bertulis diperolehi dari semua pihak? Adakah bekalan peralatan disahkan? Adakah pemandu lawatan mempunyai kepakaran? Adakah insurans telah diuruskan. kita perlu mempunyai senarai semak untuk menilai lawatan tersebut. Tiga peringkat penilaian adalah: (a) Perancangan · · · · · · · Adakah keperluan peserta telah dikenal pasti? Adakah peserta melibatkan diri dalam proses merancang? Adakah matlamat dan objektif lawatan jelas dan berunsur pendidikan? Adakah laluan dan tempat-tempat berhenti ditunjukkan dengan jelas? Adakah masa yang cukup diberi untuk memikirkan pilihan dan merancang lawatan terbaik? Adakah perancangan lawatan dan peranan setiap peserta yang terlibat dicatatkan dengan jelas? Adakah penyata perbelanjaan disediakan? (b) Persediaan · · · Adakah hubungan awal dibuat? Adakah pra-lawatan diperlukan? Adakah pengurusan dan kos pengangkutan memuaskan? Adakah peserta-peserta benar-benar faham tentang tujuan. Cuaca boleh menjadi faktor penghalang.

.2. Salah satu kekuatan kaedah ini adalah kedua-dua kandungan pelajaran dan proses penyelidikan diajar secara serentak.( c) Implementasi · · · · · · · · · Adakah peserta tahu apa yang perlu dicari? Adakah bertanya soalan-soalan yang bermakna? Adakah arahan diberi untuk membuat pemerhatian yang berguna? Adakah peserta-peserta membuat pemerhatian tersebut? Adakah kumpulan peserta diurus dan diselia dengan baik semasa lawatan? Adakah peluang diberikan untuk pembelajaran yang aktif (latihan)? Adakah para peserta mencatat nota untuk rujukan masa akan datang? Adakah perbincangan kumpulan dijalankan pada masa-masa yang sesuai? Adakah kesimpulan dibuat selepas perbincangan? Adakah sikap yang berhemah dan penghargaan ditunjukkan kepada tuan rumah dan orang-orang sumber? Adakah teknik pembelajaran/pengajaran lain lebih berkesan daripada lawatan? ( d) Susulan · · · Adakah nota/surat penghargaan dihantar kepada tuan rumah? Adakah para peserta disoal di akhir lawatan luar untuk membuat rumusan? Adakah peserta terlibat dalam menilai lawatan luar tersebut? 3.15 Inkuiri-penemuan Inkuiri. mengamalkan kemahiran-kemahiran dan mengalami pengalaman yang mencorak pembelajaran mereka. Kaedah ini berpusatkan pelajar dan agak kurang eksplisit daripada kaedah lain. Ini dilakukan dengan membolehkan mereka mendapatkan jawapan atau membuat kesimpulan daripada soalan-soalan atau permasalahan-permasalahan yang dikemukakan melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Kaedah inkuiri adalah penemuan terbimbing. Kaedah ini berbentuk induktif. membenarkan pelajar melibatkan diri dalam proses penemuan. seperti mana kaedah penemuan. Guru-guru membimbing pelajar semasa mereka menemui makna-makna baru.

Modul pembelajaran kendiri ini adalah cara terbaik seorang guru membimbing pelajarnya meningkatkan kefahaman baru dan verifikasi konsep-konsep. Modul perlu mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Pendahuluan Ini memberikan gambaran apa yang akan dipelajari dari modul tersebut.langkah-langkah inkuiri mematuhi model pemikiran reflektif John Dewey. Kandungan modul yang diperlukan Ada penulis mungkin mencadangkan bahagian penting tertentu dalam modul yang mana kita tidak masukkan. Ia bertujuan untuk disediakan. 3. Dia belajar secara persendirian mengikut gayanya yang tersendiri. mengetahui kesediaan pelajar melaksanakan tugas yang telah . Guru memudahcara pembelajaran melalui perundingan. (iii) mengumpul data. (ii) membentuk hipotesis. Dia melakukannya mengikut kadar yang sesuai dengannya.16 Modul Pengajaran menggunakan modul adalah satu pendekatan yang terbukti berkesan dalam proses pembelajaran pelajar. (b) Ujian pra Ia mengandungi 10-item ujian aneka pilihan yang dikelolakan dan diperiksa sendiri. Kaedah ini disesuaikan dengan keupayaan pembelajaran pelajar. Perkara yang dinyatakan dalam bahagian ini termasuk kepentingan modul tersebut dan kaitannya dengan keadaan persekitaran. Ia mungkin berbentuk rasional atau pengenalan. di dalam atau di luar bilik darjah. Guru boleh mengubah suai sesuatu modul asalkan sesuai dengan keperluan dan kebolehan pelajarnya.2. minatnya dan pengetahuan sedia ada pelajar tersebut. Seterusnya pelajar akan melaksanakan aktiviti yang diberikan.Pernahkah anda dengar tentang John Dewey? Sebenarnya. Pelajar diberi modul dan perlu membaca serta memahami konsep. (iv) menganalisa dan mentafsir data untuk menguji hipotesis dan (v) membuat kesimpulan. Langkah-langkah itu merangkumi (i) mengenal pasti dan menjelaskan masalah.

surat khabar dan lain-lain media pengajaran. (g) Latihan Penilaian-Kendiri Ia diberi di akhir setiap aktiviti. Ia bertujuan memastikan objektif yang ditetapkan telah tercapai. menyelesaikan masalah dan membuat pemerhatian di luar bilik darjah.(c ) Objektif. Ini menyatakan apa yang pelajar boleh lakukan setelah selesai mempelajari modul itu. majalah. Pelajar dibenarkan mempelajari modul seterusnya setelah memperolehi skor minima yang ditetapkan. (e) Aktiviti Pembelajaran atau Panduan Belajar Ini merujuk kepada aktiviti yang akan pelajar lakukan seperti menjalankan eksperimen. (d) Sumber Pembelajaran Untuk mencapai objektif yang dinyatakan. Peranan Guru dalam Pengajaran Bermodul Apakah peranan guru semasa menggunakan pengajaran bermodul? Guru menjadi pemudahcara dan pelajar boleh meminta bantuannya sekiranya menghadapi kesulitan. (f) Aktiviti-Aktiviti Pengayaan Aktiviti pilihan disediakan untuk pelajar yang berminat mempelajari konsep-konsep dengan lebih mendalam atau untuk mengembangkan kemahiran-kemahiran tahap tinggi. (h) Ujian Pos Ujian ini ditadbirkan selepas tugasan pembelajaran dalam modul dilaksanakan. satu senarai rujukan perlu disediakan. . Contohnya buku.

Oleh kerana pelajar boleh memilih mod pengajaran sendiri. mereka boleh segera meneruskan pembelajaran menggunakan modul berikutnya. masa yang tidak digunakan untuk pengajaran boleh digunakan untuk membuat pemerhatian yang signifikan/penting terhadap tingkah laku pelajar ketika melakukan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan. Di akhir modul terdapat penilaian kendiri di mana pelajar mendapat maklum balas tentang pencapaiannya. Pelajar akan dapat menjadualkan pembelajarannya mengikut masa yang paling sesuai untuk dirinya. Pertamanya. Kebaikan mengguna pendekatan modul Pernahkah anda menggunakan modul sebagai satu kaedah pengajaran di bilik darjah? Jika pernah. Dengan cara ini. Oleh itu. pembelajarannya. pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajarannya. ia mungkin . Guru juga perlu membantu pelajar memeriksa ujian-kendiri pada akhir modul. Selain itu. Sekiranya mereka telah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang dikehendaki. Kita akan bincangkan kelebihan-kelebihan penggunaan modul. Apakah kelebihan dan kelemahan menggunakan modul dari perspektif pelajar? Modul ini adalah mengikut kadar kebolehan pelajar.Guru perlu mahir dalam semua aspek topik tersebut supaya boleh membimbing pelajar yang mungkin berada pada tahap pembelajaran yang berbeza. Ia lebih kepada interaksi sehala antara pelajar dan modul. interaksi pelajar dan guru adalah terhad. bukan sebagai penyampai maklumat dan akhirnya modul yang baik akan menjamin kelancaran urutan aktiviti dan penemuan faktor dan maklumat yang berjaya apabila selesai dibuat. ia berbentuk arahan kendiri dan dengan itu pelajar akan dapat memilih mod pembelajarannya seperti menjalankan eksperimen sendirian atau dalam kumpulan. Keduanya. guru berperanan sebagai pemudahcara/fasilitator dan pembimbing. Ini akan memaklumkan pelajar tentang perkembangan Kelemahan modul adalah ia digunakan untuk pengajaran berpusatkan individu. apakah kelebihan menggunakannya? Fikir dan bandingkan jawapan anda dan rakan anda. Kemajuan pelajar boleh diketahui.

. Maka perkembangan kemahiran manipulatif mungkin diabaikan. Berhenti sebentar dan buat refleksi. Apakah sebabnya? 5. guru-guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Apakah kelebihan dan kekurangan menggunakan modul sebagai satu bentuk pengajaran.memilih kaedah yang pasif. Perkaraperkara ini mesti dipertimbangkan pada peringkat awal. Latihan (3) Dalam mempastikan keberkesanan pengajaran. Pelajar lembam mungkin membentuk perasaan tidak cekap atau rendah diri. Mari kita membuat rumusan. kelebihan kaedah ini adalah isi kandungan pelajaran dibahagikan kepada unit-unit yang lebih kecil.tentang apa yang telah dipelajari. Ia memudahkan ulangan bahagian-bahagian tertentu yang perlu dipelajari semula atau dinilai semula. Berikan contoh-contoh.3 Rumusan Kita sudah sampai ke penghujung topik. Sejauh manakah modul itu memberi kesan terhadap proses pembelajaran? Apakah pandangan penyelidik berhubung dengan keberkesanan modul-modul dalam pembelajaran? Rata-rata mereka menunjukkan dapatan yang berbeza-beza. Pendekatan modul membolehkan seluruh program pembelajaran disusun secara logik dan rapi berbanding mengguna kaedah pengajaran secara tradisional. oleh itu ia mudah difahami. Galakan perlu diberikan untuk memotivasikan pelajar supaya meneruskan tugasan mereka. Dari kaca mata pelajar.

aktiviti pembelajaran dirangka pengajaran eklektik adalah gabungan pelbagai kaedah . · · · · Seterusnya contoh-contoh diberikan untuk membuktikan peraturan/prinsip-prinsip Pendekatan pengajaran.· Beberapa pendekatan dan kaedah pengajaran telah dibincangkan. berpusatkan pelajar dan berpusatkan sumber. tunjuk cara. kaedah eklektik dan bersepadu. Teknik-teknik pengajaran termasuk pengajaran secara individu dan berkumpulan. Unit-unit bertema adalah berdasarkan tema Pembelajaran masteri menggunakan kurikulum berstruktur yang dibahagikan kepada set-set pengetahuan dan kemahiran yang lebih kecil Kaedah pengajaran bersepadu menyelaraskan program pengajaran supaya pelbagai mata pelajaran dan kemahiran dalam kurikulum boleh dikaitkan antara satu sama lain. perbincangan. · · Pendekatan infusi menggunakan isu-isu dalam kehidupan harian sebagai konteks mengajar kemahiran dan pengetahuan akademik Kaedah koperatif merupakan strategi yang melibatkan kumpulan kecil bekerjasama semasa menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran interdisiplin. simulasi. · · · · · Strategi berpusatkan guru memerlukan guru menyampai dan mengarahkan pemikiran serta penyertaan pelajar dalam pembelajaran. Kaedah pengajaran yang dibincangkan ialah kaedah induktif dan deduktif. penyelesaian masalah. lawatan luar dan penggunaan modul. Strategi berpusatkan pelajar merujuk kepada pelajar yang bertanggung jawab dan melibatkan diri dalam pembelajaran Strategi berpusatkan sumber memerlukan penggunaan lebih banyak bahanbahan dalam pengajaran dan pembelajaran yang perlu disediakan oleh guru Pendekatan pengajaran induktif menggunakan contoh-contoh untuk menjelaskan dan membuat generalisasi tentang peraturan konsep Pendekatan pengajaran deduktif bermula dengan memberikan peraturan konsep. Ini termasuk pendekatan berpusatkan guru. kaedah koperatif dan kolaboratif. projek.

T. A handbook for teachers and trainers. Pengajaran kumpulan mementingkan interaksi sosial Pengajaran berpusatkan individu adalah pembelajaran berkadar kendiri Pemudahcaraan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pelajar bekerjasama dan berkongsi pengetahuan dan idea Perbincangan melibatkan perbualan antara guru dan pelajar atau antara pelajar dalam kumpulan kecil Tunjuk cara membolehkan pelajar membuat pemerhatian terhadap bahan konkrit dan bagaimana ia berfungsi Penyelesaian masalah digunakan untuk membina penyelesaian terhadap masalah dan untuk tujuan pemudahcaraan Pengajaran dalam kumpulan merangsangan penglibatan pelajar dalam pembelajaran Simulasi membolehkan pelajar membuat latihan untuk menguasai kemahiran atau mempelajari sesuatu prinsip. Nanda V. Theory into practice. 4 Merrill Prentice Hall.R. P. Ministry of Education (2002). th Edition. D. New Delhi: Anmol Publications. Gredler. New Jersey: Jones. Simulations. (1994). (1995). Education resource book for lecturers. (2001).· · · · · · · · · · Pembelajaran kolaboratif bantu meningkatkan pembelajaran individu melalui proses kumpulan. Rujukan Burden. New York: Addison Wesley Educational Inc. J.E. K. Projek adalah kajian mendalam tentang topik dalam kehidupan sebenar Senarai teks bacaan dan rujukan diberikan di bawah. (1998). London: Kogan Page. P. Boston: Allyn Bacon. Pelajar berinteraksi.M.K. & Byrd.E. Looking in Classrooms. Good.L. M. Methods for effective teaching. Learning and instruction. Teks Bacaan Asas Burden. berbincang dan meneroka bersama. Teacher Education Division. Boston: Allyn Bacon.R.& Brophy. Educational Technology For Adults. Methods for effective teaching.(1997). .

http://lrs.com http://www.edu.html) http://www.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/cooplear.edu/students/m-weeks/technks.upd.gov.html http://www.uiuc.teachernet.toceducationalforall.html#group http://www.uk/professionaldevelopment/opportunities/nqt/behaviourmanagement /wholeclassteaching/) http://www.ph/~ismed/elink/ismed6.ed.htm#intro .ed.edu/~teaching/handbook_2.indiana.

1 Menentukan apa yang hendak diajar Merancang bagaimana hendak mengajar Mencari cara memudah cara pembelajaran Pengurusan pembelajaran. guru perlu memperkembangkan keperluan dan keutamaan pelajar.TOPIK 4 Merancang Untuk Mengajar Fikirkan tentang pengalaman peribadi yang pernah anda melalui mengenai keperluan untuk merancang dalam kehidupan anda. Anda boleh membahagikan pengalaman anda ke dalam dua kategori iaitu merancang dengan baik dan kurang merancang dedngan baik. Mengikut Clark and Lampert (1986). Sebelum guru merancang. perancangan guru menentukan apa yang diajar disekolah-sekolah. Apakah ciri-ciri biasa yang terdapat dalam pengalaman yang dirancang dengan baik? Sekarang fikirkan mengenai kemahiran merancang. Marilah kita melihat bagaimana guru merancang pengajarannya.1 Merancang untuk mengajar Perancangan yang teliti adalah penting untuk mengajar. Adakah anda seorang yang suka merancang ? Adakah anda memikirkan tentang setiap langkah dalam sesuatu aktiviti? Apakah tugas yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru sebelum memberi arahan? 4. Menentukan apa yang hendak diajar. Perancang yang baik melibatkan peruntukan penggunaan masa dan pemilihan kaedah mengajar yang sesuai agar boleh menarik minat pelajar dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang produktif. Contohnya.1. . Ada juga pengalaman yang tidak memerlukan perancangan. Secara umum. beliau patut ikuti prinsip merancang pengajaran: · · · · 4. merancang untuk melanjutkan pelajaran anda atau merancang untuk bercuti. Peringkat ini memberi tumpuan kepada matlamat umum dan idea untuk pengajaran.

Sediakan objektif pengajaran yang khusus bagi setiap pelajaran Mengharapkan satu standard yang tinggi bagi melaksanakan sesuatu tugas. penting Memilih strategi pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan pelajar dan syarat kurikulum Merancang segala pengajaran sebagai satu siri aktiviti berurutan secara terancang untuk mengekalkan minat dan perhatian.1. Ia berkaitan dengan perancangan prosedur pengajaran. guru seharusnya mengikut prinsip-prinsip seperti di bawah: · · Dapatkan pengetahuan yang mantap tentang syarat-syarat dan isi kandungan kurikulum. Rancang pengajaran berdasarkan pengetahuan dan kefahaman pelajar maklumat yang tepat mengenai pengetahuan pelajar tentang topik dan memanfaatkan pengetahuan sedia ada pelajar.Dalam menentukan apa yang diajar. . langkah seterusnya ialah merancang cara yang berkesan untuk mengajar isi kandungan yang dipilih. Setelah anda membuat keputusan tentang apa yang hendak diajar.2 Rancang bagaimana untuk mengajar. Antara garis panduan ialah: · · · Menyediakan ringkasan dan idea-idea penting dan konsep-konsep dimasukkan dalam pengajaran. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta cara untuk membolehkan pelajar mencapai objektif pengajaran. · · · Menekankan sama ada pelajar mempunyai kemahiran sedia ada bagi menghubungkan dengan topik baru. Cuba renung Adakah anda mengikuti prinsip di atas apabila anda merancang untuk mengajar ? Apakah prinsip-prinsip yang anda patut ikut apabila menyediakan untuk mengajar dalam bilik darjah? 4.

nilai. Merancang jadual pemilihan yang membolehkan pemantauan yang berterusan terhadap perkembangan mereka. sikap dan matlamat pelajar.· · · · · · Merancang pengalaman pembelajaran yang menarik dan mencabar bagi membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif Merancang pengajaran yang membolehkan mereka melakukan pemindahan pembelajaran dalam situasi yang lain. Bersedia untuk sesuaikan perancangan yang tidak akan mencapai objektif yang telah ditetapkan.1. Apabila merancang prosedur pengajaran guru perlu memilih strategi dan kaedah yang boleh meningkatkan pembelajaran.3 Mencari Cara Untuk Memudahcara Pembelajaran. Merancang tugasan yang digredkan mengikut kebolehan pelajar. 4. · · · · Merancang penggunaan alat bantu mengajar dan contoh untuk menerangkan dan mengajar mengikut isi kandungan Mereka bentuk prosedur untuk teknik dan strategi pengajaran yang membantu dalam kefahaman Merancang alternatif kaedah dan strategi pengajaran untuk membantu individu yang berbeza Merancang pelbagai motivasi ekstrinsik yang mengambilkira minat. Fikirkan Senaraikan cara-cara yang anda gunakan untuk memotivasikan pelajar anda? . Merancang pengajaran untuk memenuhi keperluan individu. Bolehkah anda fikir beberapa cara yang boleh digunakan untuk membolehkan pelajar belajar dengan berkesan? Marilah kita membaca mengenai garis panduan untuk memudahcara pembelajaran.

Persediaan yang awal boleh memperlihatkan keberkesanan pengajaran. ia sepatutnya diperiksa sebelum pengajaran.2 Rumusan Kita telah sampai ke akhir topik mengenai perancangan untuk mengajar. Semak jawapan dengan rakanrakan anda 4.4 Pengurusan pengajaran Setelah selesai merancang di peringkat awal. Ini melibatkan aspek amali dalam penyediaan bahan pengajaran dan pengurusan mutu kerja yang berkesan.tanpa membuang masa dan penglibatan pelajar dalam pelajaran boleh dimaksimakan sekiranya aktiviti diuruskan dengan baik.: · · Perancangan adalah penentu utama apa yang diajar disekolah. Perancangan yang baik boleh mengakibatkan pengurusan masa yang berkesan dan penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai . Mari kita membuat ringkasan isi penting dalam topik ini. Semua bahan pengajaran disediakan sebelum pengajaran bermula. Pengurusan masa dalam bilik darjah oleh guru akan memainkan peranan dalam menentukan kecekapan pelajar . Beri contoh-contoh. Sekiranya alat audio-visual digunakan. Ini adalah untuk menentukan aktiviti berjalan lancar. bagaimana anda menggunakan pengajaran anda? Bolehkah anda senaraikan apa yang perlu anda lakukan? Sebagai guru.1. Latihan Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru bincangkan prinsip-prinsip yang anda gunakan apabila anda merancang untuk mengajar.4. anda di perlukan untuk menyedia dan menguruskan bilik darjah serta sumber pengajaran yang dirancang dengan baik dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Theory into practice. Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan.indiana.· Prinsip asas merancang adalah menentukan apa yang diajar. (2001). Teaching Principles and Practice. New York: Prentice Hall Rujukan Gredler.P. & Chan. Learning and instruction. R. Richard I.S.S. Educational Technology For Adults. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Teacher Education Division. An Education Course for KPLI (Theme 2).edu/~teaching/handbook_2. mencari cara untuk memudahcara pembelajaran dan mengurus pengajaran. (2001).Y:McGraw Hill http://www. Learning To Teach.K.K. (1998).html#group . 4th Edition. New Delhi: Anmol Publications. Teks Bacaan Asas Arends. Boston : McGraw Hill. Nanda V.L.I. S.(1987). 3th Edition. M. Arends (1994). Mok. N.G. Education resource book for lecturers. New Jersey: Merrill Prentice Hall. merancang bagaimana hendak mengajar. Cole. Ministry of Education (2002). Learning to Teach. (2003).E.

Objektif ini boleh membantu guru mengetahui aras pencapaian yang sepatutnya diharapkan daripada pelajar dengan menunjukkan apa yang semua pelajar akan belajar dalam negara ini. isi kandungan yang hendak diajar. .1 Analisis Kurikulum Apa yang patut dilakukan oleh guru bila merancang pengajaran? Salah satu tugasan perancangan yang penting untuk guru adalah untuk menganalisis kurikulum untuk mata pelajaran yang akan diajar. 5. persediaan rancangan sepanjang tahun dan penggal serta rancangan mengajar. Adakah anda telah membuat perancangan yang baik ? Sila buat refleksi mengenai kemahiran merancang anda. skedul kerja dan persediaan mengajar.TOPIK 5 Merancang Untuk Pengajaran Fikirkan tentang pengalaman peribadi yang pernah anda alami sepanjang hayat yang memerlukan perancangan. Ini termasuklah membuat analisis kurikulum. Kita juga akan membincangkan bagaimana guru membuat keputusan tentang apa yang hendak diajar berdasarkan kepada kurikulum. sukatan pelajaran. Ia menyediakan suatu konteks kepada guru untuk mengetahui apa yang telah didedahkan kepada pelajar dan ini membolehkan guru tersebut membuat keputusan tentang apa yang hendak diajar dan juga apakah tahap-tahap yang sepatutnya guru mengajar. Semua kurikulum adalah dirancang oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dan tugasan untuk guru ialah untuk menyalurkan isi kandungan yang terdapat di dalam kurikulum dalam masa yang diperuntukkan. Contohnya sukatan pelajaran Bahasa Malaysia telah menyenaraikan kemahiran yang hendak dicapai oleh pelajar untuk tahap satu dan tahap kedua di peringkat sekolah rendah. Objektif dan kemahiran yang hendak dicapai pada setiap tahap akan memberi kesan terhadap perancangan untuk mengajar dalam dua cara. Adakah anda fikir bahawa sikap anda terhadap perancangan boleh mempengaruhi pengajaran dan keperluan perancangan anda sebagaimana yang diperlukan oleh guru ? Topik ini akan membincangkan mengenai perancangan yang diperlukan untuk pengajaran. Adakah anda merupakan seorang yang suka merancang?.

Apakah yang dimaksudkan dengan rancangan kerja? Rancangan kerja ialah satu perancangan yang menentukan apa yang akan diajar untuk satu semester/ tahun dan dalam cara mana ia akan diajar. perancangan unit dan persediaan pengajaran. yang Sila buat refleksi Sila renungi sukatan pelajaran bagi mata pelajaran yang anda mengajar untuk tahap 1/ 2 KBSR. guru dinasihatkan untuk merujuk kepada buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran. membuat keputusan mengenai keutamaan dan melibatkan diri dalam jumlah jam interaksi sebenar bagi sepanjang tahun. mingguan. Oleh itu sekolah yang terlibat perlu menganalisis kurikulum untuk membuat keputusan apakah terbaik untuk pelajar mereka. Buku panduan itu telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memenuhi kehendak sukatan pelajaran. Siapakah yang akan merancang rancangan kerja? Ia menjadi pengetahuan umum bahawa semua guru yang mengajar pada tahap tertentu bekerjasama untuk menyediakan rancangan kerja untuk tahun berkenaan.Apabila menganalisis sukatan pelajaran. Perancangan untuk menghabiskan semua topik yang ditentukan memerlukan guru untuk membuat keputusan apa yang sebenarnya penting untuk diajar. Rancangan kerja perlu berdasarkan kepada objektif yang ditentukan di dalam sukatan pelajaran untuk sepanjang tahun persekolahan. Sukatan pelajaran menetapkan objektif untuk negara. Apakah jenis soalan yang akan anda kemukakan dan sila jawab bersama rakan sejawat sebelum melaksanakan sukatan pelajaran di sekolah anda? 5.2 Rancangan Kerja Perancangan sepanjang tahun yang teliti boleh membantu guru mengelakkannya daripada gagal menghabiskan sukatan pelajaran. Walau bagaimanapun sebahagian pelajar tidak dapat mencapai semua pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Oleh itu rancangan kerja mengandungi perancangan tahunan. Dengan cara ini ujian bulanan .

kepentingannya dan jangka masa yang diperlukan. prosedur untuk merancang rancangan kerja sepanjang tahun adalah: · Penggunaan sukatan pelajaran. teknik dan sumber pengajaran boleh ditentukan dan dikongsi bersama. Tahap di mana mata pelajaran itu patut diajar. pengukuhan dan pemulihan yang diperlukan perlu dimasukan. isi kandungan untuk setiap topik Buat keputusan terhadap urutan yang bersesuaian untuk mengemukakan tema tersebut . perkaitan antara unit-unit pembelajaran. kriteria yang perlu diambil kira adalah tahap berkaitan dengan kesukaran belajar. jenis kemahiran yang perlu diajar. Integrasi kesemua kemahiran Langkah-langkah yang perlu diambil semasa merancang rancangan seperti berikut:- kerja adalah (a) Tentukan jumlah minggu mengajar untuk setiap semester dan darabkan dengan jumlah minit yang diperuntukkan untuk setiap minggu. (c) Dalam urutan isi kandungan yang hendak diajar. Isi kandungan yang perlu diselesaikan.dan peperiksaan boleh ditentu dan diseragamkan. Merancang rancangan kerja perlu mengambil kira aspek berikut:· · · · · Masa yang diperuntukkan bagi satu waktu dalam seminggu/semester. Ringkasnya. buku teks. Urutan isi kandungan yang hendak diajar Aktiviti seperti pengayaan. (b) Terjemahkan sukatan pelajaran dan rujuk kepada buku panduan yang terdapat bersama buku sukatan pelajaran. buku lembaran kerja dan garis panduan yang terdapat di atas untuk dibahagikan kepada jumlah tema atau tajuk yang hendak diajar · · Penggunaan inventori kemahiran.

kita perlu menulis rancangan unit dengan lebih terperinci. Perancangan unit berfungsi sebagai peta yang menghubungkan beberapa pengajaran dan memberi idea kepada guru. topik umum dan topik-topik kecil didalamnya dikenal pasti. 5. Unit ini. Sebagai seorang guru. Cuba renungkan apa yang anda tulis didalam perancangan unit. Unit itu boleh mempunyai tema atau sebaliknya. tetapi ia termasuklah beberapa topik yang bergabung dengan ciri yang sama.3 Perancangan Unit Perancangan unit ialah satu set pengajaran yang dihubungkan dengan beberapa prinsip yang tersusun. yang melibatkan kerja selama beberapa hari atau minggu boleh dibahagikan kepada persediaan mengajar . Sukatan pelajaran KBSR dan buku panduan mengkhususkan jumlah topik yang sesuai untuk pelajar. Kurikulum sekolah (apa pembelajaran yang harapkan daripada pelajar) selalunya distrukturkan dalam bentuk unit-unit. pelajar dan orang lain tentang perlaksanaan pengajaran itu. unit merupakan selonggok isi kandungan dan kemahiran yang berkaitan digabungkan bersama dalam cara yang logik. Kebiasaannya. Perancangan unit berhubung kait dengan pelbagai matlamat. isi kandungan dan pelbagai aktiviti yang anda akan mengajar? Ia sebenarnya menentukan perlaksanaan keseluruhan beberapa siri pengajaran selama beberapa hari. Ia menentukan kelancaran beberapa siri pengajaran sepanjang beberapa hari.· Membuat keputusan tentang jumlah masa yang anda gunakan dengan baik bagi setiap topik. Dalam perancangan sesuatu unit.4 Persediaan Mengajar Persediaan mengajar merujuk kepada struktur unit-unit pembelajaran yang sistematik untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. mengapa anda perlu ada perancangan unit? Ramai antara kita tidak boleh mengingati tentang urutan aktiviti untuk beberapa hari atau minggu. minggu dan juga beberapa bulan. Adalah baik untuk mengambil kira cuti umum dan cuti sekolah 5. Pada asasnya. Adakah ia berhubung kait dengan pelbagai matlamat. isi kandungan dan aktiviti yang difikirkan oleh guru. minggu atau mungkin juga beberapa bulan.

Semua pengajaran adalah berasaskan kurikulum. Persediaan mengajar ditulis oleh guru untuk membantu mereka menstruktur pembelajaran kepada mereka dan juga pelajar. apa yang boleh mereka lakukan selepas sesuatu aktiviti atau lembaran kerja selesai. tentukan sekurang-kurangnya satu cara untuk membantu pelajar untuk belajar kurikulum baru itu. Kadangkala hasil kurikulum berkaitan dengan mengaplikasikan pengetahuan seperti menulis esei atau membuat analisis dan menyelesaikan masalah atau menganalisis tentang hubungan antara ibubapa dengan sekolah. . Kedua. tentukan sekurang-kurangnya satu cara untuk menilai hasil pembelajaran pelajar. Kadangkala hasil kurikulum adalah mengenai pembentukan dasar untuk membuat penilaian. Kadang kala kurikulum menggambarkan hasil pembelajaran yang berkaitan dengan hafalan maklumat seperti jadual sifir atau keadaan yang menyebabkan kawasan gurun terbentuk dalam Kajian Tempatan. Pada asasnya proses pemikiran ini boleh diselesaikan dalam empat bahagian. Ketiga. Keempat. Adakalanya kurikulum mengambarkan hasil pembelajaran yang diharapkan seperti belajar untuk mengkaji sesuatu topik atau mempelajari konsep bahagi dalam matematik. iaitu apakah pembelajaran yang diharapkan daripada pelajar.Pertama. Banyak dapatan kajian menunjukkan bahawa semua pelajar mendapat manafaat dan menghargai jika struktur pengajaran itu baik. Ia digunakan untuk menstruktur pengajaran dan membantu dalam kelancaran dan penyampaian pengetahuan terutamanya apabila sesuatu telah berlaku untuk menarik perhatian orang lain termasuklah guru tersebut. Persediaan mengajar adalah satu proses pemikiran.setiap hari. Persediaan mengajar tidak ditulis untuk guru membacanya dalam bilik darjah. tentukan kurikulum tersebut iaitu apa yang pelajar akan belajar. tentukan pengetahuan sedia ada pelajar sebelum bermulanya pelajaran yang boleh menuju kepada kurikulum baru hari tersebut.

bilangan pelajar dalam kelas.1 Format Penulisan Terdapat pelbagai jenis format yang boleh digunakan untuk menulis persediaan mengajar. masa. .4. Pelajar dalam kelas : Tajuk : Kemahiran : Pengetahuan sedia ada : Hasil pembelajaran : Nilai : Sumber pengajaran/pembelajaran : Langkah/tahap/ Masa (minit) Set induksi Langkah Penyampaian Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penilaian Penutup Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran dan Catatan Strategi Proses kajian masa depan Nilai alam sekitar masa depan sumber pengajaran/pembelajar an kemahiran berfikir kajian Kajian Catatan Refleksi: Format Umum Satu Persediaan Mengajar Bahagian pertama persediaan mengajar mengandungi maklumat umum tentang kelas: mata pelajaran. topik dan kemahirankemahiran yang hendak diajar. Berikut adalah salah satu jenis kerangka format untuk menulis persediaan mengajar: Mata pelajaran : Kelas : Tarikh : Masa : Bil.5. kelas. berdasarkan sukatan pelajaran. Ia boleh diikuti dan digunakan dengan pantas oleh guru jika sekiranya terdapat gangguan. Kerangka sesuatu format boleh digunakan dengan mudah semasa dalam bilik darjah untuk dirujuk dengan cepat oleh guru. tarikh. Format yang paling berguna adalah mudah untuk diikuti dan berstruktur dengan baik.

pengalaman atau pengetahuan di mana pelajar mesti tahu atau boleh lakukan supaya berjaya dalam pelajaran. Untuk menulis objektif tingkah laku. Seperti yang kita tahu. Ia membekal kriteria untuk membina penilaian untuk pelajaran dan prosedur-prosedur pengajaran yang guru rekabentuk untuk melaksanakan pelajaran.5. tanpa objektif tingkah laku. Walau bagaimanpun.2 Pengetahuan Sedia ada Pengetahuan sedia ada merujuk kepada semua kebolehan relevan.4. Objektif tingkah laku menentukan kriteria untuk sebarang aktiviti penilaian yang akan digunakan dalam bilik darjah. Ini bermaksud guru dan sesiapa sahaja yang menyediakan objektif sebagai sebahagian daripada persediaan mengajar atau dokumen kurikulum dan panduan perlu mempunyai pengetahuan yang lebih isi kandungan yang sesuai. Menulis beberapa objektif yang terdapat dalam lingkungan isi kandungan yang tidak mempunyai ketekalan secara dalaman atau luaran dengan lingkungan isi kandungan adalah membuang. tujuan ini bukanlah untuk menyelidiki bidang ketekalan kurikulum tetapi lebih kepada mengemukakan beberapa petunjuk untuk membantu guru baru menulis objektif yang lebih. Ia adalah suatu huraian hasil pembelajaran yang diharapkan dan merupakan asas untuk pelajaran yang lain.3 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran adalah objektif-objektif pembelajaran tingkah laku yang menghuraikan apa pelajar akan dapat melakukan setelah melalui pelajaran. anda perlu bermula dengan kefahaman tentang isi kandungan tertentu yang ada kaitan dengan objektif.4. . marilah kita mulakan. Oleh. Objektif tingkah laku merupakan fokus dalam sesuatu persediaan mengajar. Maklumat ini berguna untuk membantu guru menentukan tahap kesukaran hasil pembelajaran. strategi pengajaran dan bahan sumber yang digunakan. Kefahaman tentang pelbagai cara untuk mempelajari isi kandungan patut dijadikan matlamat kepada guru dan pelajar. 5. adalah sukar untuk menentukan secara tepat sesuatu pelajaran dijangka tercapai.

yang diberikan kepada pelajar untuk memulakan tingkah laku.. 2. Dalam objektif tingkah laku.. Arahan yang menjurus kepada tingkah laku itu sepatutnya tidak dimasukkan dalam objektif sebenar. Kata kerja dalam objektif tingkah laku ialah kata perbuatan yang membawa maksud tingkah laku yang boleh diperhatikan.. kita belajar yang kata kerja ialah kata perbuatan. kata kerja adalah kata perbuatan tetapi ia adalah kata perbuatan yang istimewa.. arah dan lain-lain.. Diberi. satu keratan penulisan sastera dan lain-lain yang mempunyai kaitan dengan perlakuan tingkah laku yang diharapkan). Di sini kita hendak menumpukan perhatian dalam menghuraikan keadaan di mana tingkah laku yang diharapkan boleh berlaku.Objektif tingkah laku mengandungi elemen seperti berikut: 1... tidak disentuh tentang huraian mengenai pengajaran yang mendahului tingkah laku itu. . ( ini bermaksud pelajar itu diberi permintaan secara lisan atau bertulis untuk melakukan sesuatu). Dalam dua contoh di atas.. ( beberapa objek fizikal ) pelajar ini akan ( ini bermaksud pelajar ini sebenarnya diberi sesuatu seperti peta. Keadaan ( satu penyataan yang menerangkan tentang keadaan di mana tingkah laku itu berlaku) Bahagian keadaan sesuatu objektif mengkhususkan sesuatu keadaan. arahan. Arahan yang menjuruskan pelajar untuk mencapai sesuatu objektif adalah satu isu yang lain. bahan. Kata kerja Tingkah Laku ( perkataan perbuatan yang bermaksud tingkah laku pelajar yang boleh diperhatikan) Semasa di sekolah rendah. beberapa masalah mengenai hasil darab... Bahagian keadaan sesuatu objektif biasanya bermula dengan penyataan pengakuan yang mudah seperti berikut: Atas permintaan pelajar ini akan.. Semua tingkah laku yang berkaitan dengan hasil pembelajaran pelajar yang diharapkan boleh difahami dengan baik dalam konteks keadaan di mana tingkah laku itu berlaku atau ditunjukkan...

Sebagai contoh, walaupun kita sebagai guru berkehendakkan pelajar kita menghargai sesuatu atau yang lain adalah mustahil untuk kita melihat bila pelajar kita menghargai sesuatu . Memahami ialah suatu kata hikmat yang membawa maksud apa yang kita mahu pelajar kita lakukan tetapi kita tidak dapat melihat konsep memahami . Langkah terbaik yang boleh dilakukan ialah

membuat inferen yang pelajar itu menghargai atau memahami sesuatu berdasarkan apa yang pelajar itu lakukan atau berkata dalam situasi terkawal. Apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja tingkah laku? Jawapannya adalah mudah. Kata kerja tingkah laku ialah satu perkataan yang bermaksud perbuatan yang boleh diperhatikan atau pembinaan sesuatu produk yang boleh diperhatikan. Kata kerja seperti mengenal pasti, nama dan keterangan adalah tingkah laku kerana anda boleh memerhatikan perlakuan atau mengenal pasti hasil tingkah laku, menamakan atau menerangkan. Beberapa kata kerja terkandung dalam frasa yang menjelaskan sesuatu maksud tingkah laku yang spesifik. 3. Kriteria ( penyataan yang menjelaskan perakuan tingkah laku sebaik mungkin yang ditunjukkan oleh pelajar )

Bahagian

kriteria

sesuatu

objektif

tingkah laku

ialah

penyataan

yang

menjelaskan perlakuan tingkah laku sebaik mungkin yang ditunjukkan oleh pelajar untuk memenuhi kehendak kata kerja tingkah laku. Biasanya kriteria diperjelaskan dalam nombor yang mudah termasuklah respon pelajar.

Sebagai contoh, sesuatu objektif mungkin terdapat dalam bentuk; dalam senarai 100 nombor yang disusun secara meningkat ( keadaan/conditions ) , pelajar boleh mengenal pasti (kata kerja) sekurang-kurangnya sembilan nombor perdana dalam (kriteria).

Adakah anda sedar yang objektif tidak menjelaskan secara khusus bilangan sembilan nombor yang mana, dan meletakkan syarat sekurang-kurangnya sembilan nombor yang minima. Cara di mana pelajar mengenal pasti sembilan nombor utama yang minima tidak dinyatakan. Ini sebenarnya ditentukan dalam

penilaian. Pelajar boleh membulatkan nombor, menonjolkan, melukis garisan pada nombor tersebut dan sebagainya.

Ini juga bermaksud pelajar berkenaan dikira betul sekiranya ia berjaya mengenal pasti lebih daripada sembilan nombor yang betul tetapi tidak dinyatakan tentang butiran samada ia boleh diterima atau mengenal pasti sembilan nombor dengan betul dan satu atau lebih yang salah. Mengikut objektif, ia boleh diterima dengan membulatkan nombor-nombor dan masih juga memenuhi kehendak objektif itu: 2-3-5-7-11-13-17-19-23-24-26, sebab terdapat sembilan nombor betul, dan 2 ( 24-26) salah. Sekiranya pelajar itu mesti mengenal pasti hanya nombor utama, objektif itu perlu diubahsuai untuk memenuhi syarat tersebut. Sebagai kesimpulan, penulisan objektif tingkah laku yang baik adalah intipati sesuatu persediaan mengajar. Jika objektif yang anda buat adalah sukar dan kabur, adalah mustahil untuk dinilai keseluruhan persediaan mengajar yang anda hasilkan berdasarkan objektif yang kurang tepat. Sebelum anda mula menulis sesuatu objektif, peruntukan sedikit masa untuk memikir tentang apa yang anda sedang terangkan dan pastikan tingkah laku pelajar boleh diperhatikan.

Setiap kali anda menulis objektif tingkah laku, tanya diri anda soalan ini. Adakah objektif ini jelas dan menerangkan hasil pembelajaran yang dikehendaki? . Sekiranya anda boleh mencari kelemahan dalam memenuhi syarat objektif tersebut, objektif itu perlu ditulis semula. Belajar untuk menulis objektif tingkah laku yang menghuraikan apa yang anda hendak dan ini memerlukan kesabaran dan amalan. Pastikan anda mendapat sebanyak mungkin maklum balas tentang usaha anda.

5.4.2

Kemahiran Berfikir

Dalam bahagian ini kita akan menghuraikan dengan ringkas kemahiran berfikir yang digunakan dalam pengajaran. Sebagai contoh, pelajar mungkin perlu menggunakan kemahiran berfikir melalui satu pengurusan grafik untuk menjelaskan kebaikan dan kelemahan antara pengangkutan udara dengan pengangkutan darat sebagai dua jenis pengangkutan.

5.4.3

Nilai

Nyatakan nilai itu samada secara implisit dan eksplisit yang anda harap pelajar boleh mencapainya diakhir sesi pengajaran. Berikan satu huraian yang ringkas bagaimana anda boleh membuat pemerhatian mengenai nilai semasa melakukan kerja ketika pengajaran anda. Jika kebersihan adalah nilai yang anda ingin terapkan di kalangan pelajar, pastikan anda menyebutnya dalam pengajaran tersebut di mana pelajar anda perlu membersihkan sudut pembelajaran mereka. 5.4.4 Sumber Pengajaran Pembelajaran

Dalam bahagian persediaan mengajar ini, anda perlu senaraikan semua bahan dan peralatan yang akan digunakan oleh guru dan pelajar serta bagaimana

menggunakannya. 5.4.5 Penyampaian

Bahagian kedua persediaan mengajar ialah penyampaian yang mengandungi dua bahagian: set induksi dan aktiviti pengajaran pembelajaran.

Set induksi adalah bahagian pengenalan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Tujuan utama set induksi ialah untuk mengalakkan pelajar untuk memebri penumpuan terhadap pembelajaran topik yang baru, untuk menarik minat dan perhatian mereka terhadap penyampaian berikutnya. Biasanya masa yang diperuntukkan untuk set induksi adalah pendek dan jarang mengambil masa lebih daripada lima minit.

Berhenti seketika dan buat renungan

Pernahkah anda menggunakan set induksi sepanjang pengalaman mengajar anda? Berikan beberapa contoh set induksi yang pernah anda laksanakan. Apakah kesannya terhadap pelajaran anda?

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah bahagian penting dalam sesuatu persediaan mengajar. Dalam bahagian persediaan mengajar ini, isi kandungan

pengajaran itu disusun dengan teliti kepada beberapa langkah yang berurutan berdasarkan kepada pelbagai prinsip pedagogi. Ia mengandungi huraian tentang apa yang anda akan lakukan semasa pengajaran. Ia termasuklah huraian tentang bagaimana anda ingin memperkenalkan pengajaran kepada pelajar, apa sebenarnya teknik pengajaran yang akan anda gunakan dan bagaimana menamatkan sesi pengajaran tersebut. Masukkan beberapa perkara spesifik yang sebenarnya pelajar

akan lakukan. Dalam kebanyakan kes, anda akan menyediakan ringkasan untuk pelajar. Dalam bahagian persediaan mengajar ini, anda perlu senaraikan semua bahan dan peralatan yang akan digunakan oleh guru dan pelajar serta bagaimana ia boleh digunakan. Anda juga perlu menghuraikan bagaimana anda boleh menentukan sejauhmana pelajar telah mencapai objektif pengajaran. Pastikan yang latihan penilaian dihubungkan secara terus dengan tingkah laku objektif pengajaran diperingkat permulaan persediaan mengajar tersebut.

Sebagai kesimpulan, tentukan bagaimana lain-lain aktiviti/bahan akan digunakan untuk mengukuhkan dan menambahkan pengajaran ini. Anda mungkin hendak memasukkan kerja rumah, tugasan dan projek.

Catatan reflektif perlu ditulis selepas sesuatu pengajaran. Anda harus beri perhatian terhadap komponen utama persediaan mengajar, memberi perhatian terhadap kekuatan dan bahagian yang perlu dibaiki. Tentukan di sini bagaimana anda rancang untuk mendapatkan maklumat yang boleh digunakan untuk perancangan akan datang. Idea yang baik adalah untuk menganalisis perbezaan antara apa yang anda kehendaki (objektif) dan apa yang telah dicapai ( keputusan penilaian). Ringkasnya, guru yang berjaya sebenarnya adalah seorang perancang dan pemikir yang baik. Mereka tidak memperolehinya dengan mudah. Jalan menuju kejayaan memerlukan komitmen dan amalan terutamanya kemahiran yang melibatkan rancangan pengajaran, pelbagai aktiviti dan pengurusan tingkah laku dalam bilik darjah. Merancang pengajaran adalah satu kemahiran asas yang mesti diperkembangkan oleh guru walaupun implementasi kemahiran ini dalam pengajaran sebenar mengambil masa yang agak lama.

Set induksi ialah bahagian pengenalan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah Aktiviti pengajaran dan pembelajaran merupakan penyampaian utama bahagian sesuatu persediaan mengajar.Latihan (4) 1. · Persediaan mengajar merujuk kepada unit pembelajaran yang berstruktur secara sistematik untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kesimpulannya. tugasan dan penilaian. 5. Adakah ia memenuhi tiga elemen yang dibincangkan di atas? Bincangkan kepentingan persediaan mengajar. aktiviti/bahan akan digunakan untuk mengukuh dan melanjutkan pengajaran. Suatu perancangan unit adalah satu set pengajaran yang dihubungkan dengan beberapa prinsip yang tersusun. 2. Pengetahuan sedia ada merujuk kepada semua kebolehan yang relevan pengalaman atau pengetahuan yang pelajar telah tahu atau boleh melakukan untuk memastikan kejayaan sesuatu pengajaran.5 Sila tulis lima objektif tingkah laku tentang sesuatu topik daripada mata pelajaran major anda. Satu perancangan unit mengandungi keseluruhan objektif untuk unit tersebut. Marilah kita mengingati apa yang anda telah pelajari: · Perancangan dan membuat keputusan tentang pengajaran adalah antara aspek paling penting tentang pengajaran kerana ia adalah penentu utama apa yang perlu diajar di sekolah dan bagaimana ia dilaksanakan. . · · · · Hasil pembelajaran adalah objektif pembelajaran tingkah laku yang menghuraikan apa yang pelajar boleh buat selepas selesai pengajaran. isi kandungan utama untuk diselesaikan. · · Rancangan kerja ialah satu rancangan yang menunjukkan apa yang akan diajar untuk satu semester/tahun dan bagaimana urutannya. Rumusan Anda telah sampai ke bahagian akhir topik ini. Ia meliputi selonggok pengajaran yang meliputi beberapa hari dan minggu.

Learning to Teach. (1994). M. Edmund T. (1987). & Byrd.S.K. Teacher Education Division.Y:McGraw Hill Rujukan Burden. Emmar (1994). (2001). An Education Course for KPLI (Theme 2). Theory into practice. London: Hodder & Stoughton Gredler.S. Ministry of Education (2002). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Methods for effective teaching. Cole.indiana. http://www. N.G. & Chan. Education resource book for lecturers. 3th Edition. selamat maju jaya.R.bye . Berikut adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang boleh digunakan Teks Bacaan Asas Arends. New York: Prentice Hall Inc.J: Allyn & Bacon Graham Pike & David Selby (1988). 3th Edition. Classroom Management for Secondary School.I. (2003).R. Teaching Principles and Practice. (1994).P.html#group Setakat itu sahaja.L. Global Teacher. Mok. Boston: Allyn Bacon.M. Tamat . D.edu/~teaching/handbook_2.E. 4th Edition. N. Learning and instruction. P. S.. New Jersey: Merrill Prentice Hall.· Catatan refleksi perlu ditulis selepas selesai sesuatu pengajaran dan memberi penekanan terhadap kekuatan serta bahagian yang perlu diperbaiki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful