P. 1
APT FINAL_2

APT FINAL_2

|Views: 66|Likes:
Published by Phuong Tran Le

More info:

Published by: Phuong Tran Le on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ ± APT

Nhóm TA 27 : Võ Nguyên Huân Nguy n M nh Ho t L ng K T Lê Minh Thi Nguy n Thái Ngân Nguy n ào Xuân.

APT
1. S L C V APT

2. TÌM HI U CÁC MÔ HÌNH NHÂN T

3. LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ

S

L

C V APT

Lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá, Arbitrage Pricing Theory ± APT, do Stephen Ross a ra vào nh ng n m 1970 c a th k 20. N i dung chính c a APT là nói v m i quan h gi a r i ro và t su t sinh l i (TSSL) trong u t . Lý thuy t APT cho r ng TSSL c a CK là 1 hàm s tuy n tính c a t p h p các y u t t o nên r i ro cho TSSL c a CK.

So sánh 2 mô hình
CAPM APT u i m D dàng áp d ng cho các nhà u t khác nhau v i các tiêu chí khác nhau. Quan h n n t ng kinh t c a các nhân t . nh h ng các nhân t lên thay i không mong i c a tài s n là rõ ràng. òi h i tính chính xác c a các nhân t . nh h ng rõ ràng c a các nhân t i v i các nhân t phi h th ng. Có quá nhi u nhân t nên t n nhi u công s c trong vi c tìm ki m các bi n và xây d ng mô hình.

Nh c i m

Các v n v : ánh giá TSSL t ng lai. ánh giá lãi su t phi r i ro. c l ng B không n nh. Không hoàn toàn b qua các nhân t phi h th ng.

Xây d ng danh m c nhân t thu n nh t 4. Danh m c u t mô ph ng và TSSL c a danh m c . ng d ng tính COV và VAR 3. Mô hình 1 nhân t và mô hình a nhân t 2.TÌM HI U CÁC MÔ HÌNH NHÂN T 1.

MÔ HÌNH 1 NHÂN T A NHÂN T Mô hình 1 nhân t VÀ .

MÔ HÌNH 1 NHÂN T VÀ A NHÂN T (tt) Mô hình a nhân t .

MÔ HÌNH 1 NHÂN T VÀ A NHÂN T (tt) Ph ng trình nhân t c a DM g m n CK có t tr ng xi .

MÔ HÌNH 1 NHÂN T NHÂN T Các nhân t VÀ A Các h s c a các nhân t là m c trung bình theo t tr ng các c a CK trong danh m c Ví d : cho c a CK A và B i v i l m phát là 2 và 3.5x2 + 0.5x3 = 2.5 . t tr ng là 50% thì l m phát c a danh m c là = 0.

NG D NG TÍNH COV. VAR Tính Cov c a mô hình 1 nhân t .

0006 . VAR Tính Cov c a mô hình 1 nhân t Cov = 0.NG D NG TÍNH COV.

NG D NG TÍNH COV. VAR (tt) Tính Cov c a mô hình a nhân t Gi s có k nhân t không t ng quan nhau và TSSL c a ck i và ck j c mô t b i mô hình sau Cov .

NG D NG TÍNH COV. VAR (tt) Tính Var Mô hình 1 nhân t Mô hình a nhân t .

XÂY D NG DANH M C NHÂN T THU N NH T Danh m c nhân t thu n nh t là danh m c trong ó i v i 1 nhân t b ng 1 và v i các nhân t còn l i = 0 Thi t l p 2 danh m c nhân t thu n nh t v i các nhân t F1. F2 t 3 ch ng khoán trên .

2= 0) Ta có Gi i h ph ng trình ta c .XÂY D NG DANH M C NHÂN T THU N NH T (tt) T tr ng cho danh m c th I ( 1 =1.

XÂY D NG DANH M C NHÂN T THU N NH T (tt) TSSL mong i c a DM th I Ph ng trình nhân t I .

XÂY D NG DANH M C NHÂN T THU N NH T (tt) T tr ng cho danh m c th II ( 1 = 0. Ta có 2 = 1) Gi i h ph ng trình ta c .

XÂY D NG DANH M C NHÂN T THU N NH T (tt) TSSL mong i c a DM th II Ph ng trình nhân t I .

DANH M C UT PH NG MÔ Gi s DMDT mô ph ng có n CK. m i CK có pt sau: Ta có V i xi là t tr ng c a CK I trong danh m c .

DANH M C UT PH NG MÔ c Gi i h ph ng trình tìm các xi ta s thi t l p DMDT mô ph ng N u TSSL c a DMDT mô ph ng l n h n TSSL c a DMDT c mô ph ng. ta s mua DMDT mô ph ng và bán DMDT c mô ph ng .

DANH M C UT PH NG (tt) MÔ Ví d : cho mô hình 2 nhân t . hãy k t h p 1 CK phi r i ro có TSSL 5% v i 2 DMDT thu n nh t ví d trên mô ph ng 1 CK có ph ng trình nhân t là: Nh c l i 2 DM thu n nh t trên .

0. khi k t h p CK phi r i ro vào thì t tr ng CK phi r i ro là ± 0.DANH M C UT PH NG (tt) Áp d ng công th c ã gi i thi u ta có MÔ 2 = x x1 + x x0 .0.4. x = .6 = x x 0 + x x 1 1 2 1 2 x = 2.6 1 2 T ng t tr ng 2 ch ng khoán này là 1.4 .

DANH M C UT PH NG (tt) TSSL mong i c a DM T mô ph ng MÔ TSSL mong i c a DMDT mô ph ng b ng 7.6% < 8% TSSL mong i c a CK Thu l i 0.4% chênh l ch giá .

DANH M C UT PH NG (tt) MÔ Tính TSSL c a DMDT mô ph ng 1 cách t ng quát Hay T ng quát .

LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ N u2s u t mô ph ng hoàn toàn gi ng nhau và có TSSL mong i khác nhau thì N T có th thu 1 kho ng l i phi r i ro b ng cách mua s u t có TSSL cao và bán kh ng s u t có TSSL th p M i quan h gi a l i nhu n và r i ro ó c bi t n là ³Lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá´ .

LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ (tt) Các gi nh c a APT .

LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ (tt) Ph ng trình k nhân t c a tài s n i Có Tr ng h p không có APT .

B v i tài s n phi r i ro và c p khi k t h p CK B.LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ (tt) Ph Ví d ng pháp xác nh s t n t i c a APT Xác nh s t n t i c a APT b ng cách so sánh c p tìm c khi k t h p CK A. C v i tài s n phi r i ro .

LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ (tt) Ta có công th c tính TSSL nh sau K t h p ch ng khoán A. B và tài s n phi r i ro .

LÝ THUY T KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ (tt) K t h p ch ng khoán B. C và tài s n phi r i ro T n t i APT do tìm c 2 c p khác nhau cho 1 ph ng trình TSSL t n t i APT .

SO SÁNH CAPM VÀ APT CAPM Tìm và t tr ng t i u APT Tìm chênh l ch giá Su t sinh l i là t p h p tuy n tính các nhân t Su t sinh l i theo phân ph i chu n .

NH NG H N CH C A APT Chung C n có l Ch a tính ng l n ch ng khoán n thu và phí giao d ch c a các nhân t khá ph c t p Vi c tính toán .

NH NG H N CH C A APT Vi t Nam TTCK ch a phát tri n. thông tin thi u minh b ch Th tr ng còn kém phát tri n khó kh n trong vi c tính Ch a có bán kh ng . ch a h p d n N T N T ít quan tâm Th tr n trong phân tích ch ng khoán ng ch a hoàn h o.

NG D NG M i quan h gi a t su t sinh l i VN-Index và CPI M i quan h gi a t su t sinh l i VN-Index và ch s giá vàng M i quan h gi a t su t sinh l i VN-Index và ch s USD Tác ng t ng h p các nhân t lên VN.index .

0507 USD (0.NG D NG TIME T1-2008 CPI 0. T10-2010 0.0787 0.0591 (0.0035) Ngu n: cophieu68.0105 0.0238 VÀNG 0.0012) (0.1990) «.0026) VNINDEX (0..1145) T3 0.0645 (0.0060 (0.1122) T2 0.0356 0.0151) (0.com .0299 0.

81% có s t ng quan gi a CPI và TSSL VNindex.816% 8.NG D NG p-value (CPI) = 8. .index c Gi i thích b i CPI.816% s thay i trong TSSL c a VN. R2 = 8.

index c gi i thích b i vàng.NG D NG p-value =46. .6723% s thay i trong TSSL c a VN.61% Vàng không nh h ng n TSSL VNindex. R2 = 1.6723% 1.

index c gi i thích = USD .1856% 3.25% k có s t ng quan gi a USD v i TSSL c a VNindex. R2 = 3.1856% s thay i trong TSSL VN.NG D NG p-value = 31.

NG D NG TSSL-VN-Index = 0.16*CPI -0.028405 ± 3.183*CSGV -1.535*CSUSD .

Thank for listening Thank for listening Thank for listening .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->