COSMOGLOTTA

Annu VIU

Junio 1.929

Nr 61 (6)

NATURALIT A E REGULARIT A

de E. de Wahl

Chascun lingue artificial possede un talon de Achilles. It es, Que chascun person cuel prende conossentie ve it. posse iudicar se competent por indicar un grand numere de mancas e proposir correctures e changes uueles secun Ii opinion del nov interessat deve esser reformat e correctet, Lu comic es nu to, que ti pruposltiones in multissim casus sta in contradiction a altri uropositiones die altri per sones, E mern si Ii rnaiorite concorda in su postulationes, to ancor ne es pruva que ti postula tiones es just. Li max bon exernple por to es li postulationes enunciat in su tempore per Ii «American Philosophical Society», i. c. per un scientific association de unesirn rang e signification. Hodie omnes va rider pri ti enuncia tion, tam fantastic e infantesc it sernbla nos.

Li irnaginationcx e nostulationes del publica advere ha mutat se. rna in essen tie iIi es sam Ials e inposslbil Quam ti del American Philosophical Society in It tempore de Volapnk. To veni precipue de to. Que li critic os e rciormatores irnagina, Que un Iinzue international artificial nasce 0 devc nascer talmen que on prcnde li max expander international paroles, () radicas e suffixes. constructe un apt regular: grammatlca e nov cornpleta Ii mancant partie per paroles prendet seeun un principle de rnaiorite ex li max usa t Iinxues angles, fra nces. german. hispan, italian, etc.

Un tal conception es un erra. Advere just in ti manlerc ha nascet presc omni f a I lit lingue-proiectes. Un linzue, sive natural. sive artiflclalmen creat, ne es un conglomerat de incoherent paroles o radicas, rna un unitari totalite, anc Sil it incorpora un grandissirn proportion de extran elernenres. Chascun hngue possede su ley intern, vivent forsan inconscientmen rna fort in Ii nation uuel parla Ii linzue, mem si ti nation consiste solrnen de quelc poc Individues, p. ex. che un extin'ent popul, Ne li quantite del parlantes, rna Ii intern unitari spiritual

101

conzenialita es to quo constitue ll lingue, su leves e su spiritu. E che fa vorabil conditiones un linzue veil posser renascer de un sol Iamilie in antean fortie e vigore.

Alcuicos simi} eventc che Ii creation de un artificial lingue.

Li spiritu del uncsim adeptes expande se e Ii lingue cornensa ViVCf. Ma to es possibil solrnen taude, si ti sutrltu del lingue cs fort •. clar. autonorn, harmonic in se self. Por li fort e vivent expansinn dc un artificial Hogue nu es necessi, Que ll nov membres del communitc lingual. just quam li infantes in un populo mev assimilar se max pertectmen ti intern spiritu del lingue quel sernpre es unitari.

Ouant unitari es un tal spiritu in un vivent fort lingue, noi posse vider just in Ii lingue angles. quel ha incorporat se 120% Ioren paroles. e tamen conservat 511 prouri homogen stil e splritu, nam otnni foren latine frances partes es assimilat in Quasi comulet form al anglosaxonic fundamente per un total re-foriament in li bocc del parlantes, u nation deveni neishn, fuctura - __ .- ffchor, diarnant - dairnnd, etc .• etc. Li conservat pr esc sernpre historic ortografie ne mev fraudar nos!

Nc li extranes ha correctet li lingue anglesi per lor paroles. rna li gennin anglcses ha correctet li intrat forenes secun lor propri leves e spiritu. On posse exterminar un lingue per debilisar c anihilar su spir itu intern. rna on ne posse correcter it. si it cs un homozcn entita.

Li historic del Iinzue international monstra nos, Que omni provas reformat Esperanto. que) hat devenit un Quasi vivent lingne, ha fallit. E f.speranto ne esset mem e ancor nu ne es tot a l m en homogen e autonom,

Voler corrector un lingue, sovente significa Que on ancor ne 1Ia cornpletmcn intrat in su spirltu.

Ouel es do Ii spiritu de Occidental!

Li max principal qualitas de nor lingue es, Que 0 c c ide nt a I e s i It t e r-n a t ion a I. aut 0 11 0 m, c I a r. t ran s p aTen t ere K 11 1 a r i, m 0 d ern e v j v e n t.

I n t ern a t 1 0 n a 1 ne significa Que it es un conglomerate de paroles elcctet secun un nrlncipie de maiorite, quam Idiom Neutral 0 ldo. It siznifica Que' per su form it sta inter Ji national linzues. talmen Que su distantie al national llngues es minu grand Quam ti inter iii self. It es Quasi median inter ili, Quasi mediator.

Quam aut 0 nom it have su propri ortozratie e Ionetica, a

102

Que! it adapta omni su paroles e formes. su expressiones e frases.

Occidental es c Jar e t ran spa re n t per Ii r cz u I a r i t {I de su structura, por responder al postulationes del intellectu, del facilita necessi ne solrnen por erudit latinistes e rornanes rna por omni persones stant in rclationes international.

It es mod ern, to es: evoluet in H sense qucl monstra nos nor grand linzues e lor populari dlalectes, anc si che Hi es rernarcat solmen rudtmcntes de tal evolution. It es modern in su tendentie a brevita e fluentie. It es modern per SlI parolformation, per Ii elimination de pesant sclcntic jnor tal'a. per su analvtism in grammatica. It nee s I a t j n, to ne mev obliviar la tinistes. La tin es un mort pre-a vo de Occidental.

It es v i vi cap a b i I. v i v e n t, orzanicrnen evoluet e ne mecanic mixture" It es un individualite e IlC un mosaica, u un posse cornpensar un pezze per quelcunc altrt,

Un tal ente OIl ne posse «correcrer» 0 «reiorrnar» secun Ii zustas del divers criticantes e pedantes. On posse sol men pln e plu adaptar e polir ti elernentes queles ancor ne ha totalmen assimilat se al caractere e spiritu de ti vivent lingue occidental.

Li letores de nor iurnal queles ha secuet li evolution de nor lingue, ha posset constatar un tal lent e caut, rna secur evolution in divers adaptationes, oueles yo ci ne posse tractar plu detal'at. Naturalrncn ci ne have null valore Ii hodie tarn venerat rnaiorlte de postulantes. It es un fantom. Que in questiones de scientie, arte e technica ]i maiortte, e specialrnen li rnaiorite minu versat, vel! posser crear alquicos valoros, Just lu contrari es ver. Li maiorite presc sempre es in erra, C ne posse crear necos, quam to monstra nos Ii historic del homan progress in chascun su pagine. On mev monstrar me un cathedrale, un svrnionie, un machine comnosit 0 constructe! per un commission mem del max eminent specialistesl

Li reformativ tendenties de plur i ex-idistes sernbla nu cr escer. e tornar in un via quel deflanca del prirnari direction.

It es cornprensibil Que mult antean idistes inter nor sarnideanos, liberat de lor procrustic fantom del lozica e Ji productet per it artificial formes, nu ietta se in Ji altri extrcm, ne vole vider ni rezularita ni lozlca, rna vide solrnen ll pret lormes anglo-frances e latin, e vole sacrificar a ti «naturalita» li rezulart cristallin structura e inter-national e autonorn sotritu de Occidental. In sam ternpor doct latinistes vole incombrar 'li Iingue per pesant mort latinisrnes.

103

Li scope de tal efforties sernbla esscr un mosaica inter Mundo1in~uc de Lott con Latino sine f'lexlone de Peano.

Ci on posse solmen dir : A Qui place li spiritu e anim de Occidental. ti mev per aiiectlonat studies penar plu e plu COITIplctmen nssirnilar se ti spir itu e tande comensar un construetiv labor in Ii evolution de Occidental in su propri stvl.

Ma a Qui ti spiritu de Occidental ne place, mev far Quam Prof. .lespersene constructor un altri plu bon linzue seeun SIl propri spiri tu: to es «fair play». Ci yo tamen deve ancor un vez indicar, que, un solmen «reformat Occidental» ne posse haver lUI altri fate quam ia Ii 50 reformat «Esperantos». Tande es necess) ja alquicos nov e original, quam Novial, Medial 0 Etem. Li xrecos anc ne correctet Ii arte de Egvpte, ni Persia. iii crea t xu propri hellenic arte, quel ancor hodie delecta nos.

PIes secuer bon exemples.

TEORIE E REALITA

de E. Pigal

On so vente cita Occidental inter Ii natural svsternas de L. 1.. contra que Esperanto etc appartene, on di, al artificial pro .. iectes. T~ classification ne es total men just. specialrnen ne in Ii hodial stadie de nor movement, quande li ide del naturalism ha inradica t se in Ii capes del mundlinguistes non-esperantistic.

Li adhercntcs p. ex" de Volapuk, Esperanto e Ido ha considerat quam linzue apt POT international communicationes salmen lin tal quel ante omni-cos es tre regulari e logical.

Ma quam Ii protagonistes del naturalistic svstemas mult vezes ha monstrut (vide anc «Exceutiones e Ii vlve» de J. Prorok. nr 43) un linzue artificial deveni un lingue vivent quande it intra ill usation, e tande it es subrnisset anc a su leves. Ma in Ii vive dlcta ne rigid regules de abstract logica, rna 1i biologic lcves: custom, analogie. psvchologie etc.

To es Iactes. trivialtsrnes, conosset nu a omni occidentalistes. Ma quam ia sr de Wahl dit, just Ii ex-idistes nu tendentia mern a! cxtrem del naturalism, e il opine que un tal evolution ne es recornmendabil in Ii tempore quande li lingue ancor ne es accepta t e usat de grand circules. Li nubllco ancor hodie tre soveute e spontanmen identiiica li ide del mundlingue con absolut rexularita .. It es va possibil que forsan pro to 1i svsterna

104

de Julius Lott. quel esset tre natural (con H detriment de regularlta). presc ne ha trovat adhercntes. Inter omni nroiectes. Occidental es li sol quel in altissirn zradu ha penat satisfar li amalgarnanon del duquasi contradictor! postulates: regularita e naturallta. To es anc li cause pro Que} Occidental, rnalgre Ii max desiactl conditiones exterior, successat crear un propri movement.

Durant Ii unesirn tempore de Occidental nor tasc esset defender Ii ide del naturalism contra Ii extrern artiiicialism del propagat svsternas.

In fact Ii vive consiste ne in extremes. rna in cornpromisses. rezretabilrnen, etsi Ii cornpromisses es perhorrescet del sincer

tcd ld "

anne " e un rue.

Occidental ne possede principies, uueles 1i proselytes partu deve obedir con ciec Iidclita. Anc H tal-nominat ctvmolozlc ortoarafte. quel es necessi por obtener in maniere rezulari milles de international natural paroles (n, ex.: differe-nt-r-a-tion. cn tolic-ism, period-ic-ita etc) nees un principle quel on deve cavalcar in ornni casus, e anc ta 11 it evidentmen have null avantaze. Con bon rason noi scri foneticmen: mer-sf. iurnal, dine. seson, afiere, depo. quam on es custornat pronunciar ti paroles. In general 'Ii scrition in Occidental es etvrnolozic. To es un directive, ne un principie. Ma ta u li paroles es rnult traditionat anc per varia e u in Occidentalmter ortografie e pronunciation vell apparir un dlscrenantie, noi prefere Ii scrition fonetic. Crudmen resurnat, secun que un expression es nos familiar! plu per parla 0 plu per scrition, Ii orrografie es o fonetic 0 ctvmolozic. Do Ii general caracterisation nlu convenent vell esser: his tor i C ortografie.

Noi deve ne-quande obliviar que nor programma es ne perdtr nos in specular uri perduction de scolastic nrtnctpies, rna crear e introducrer un Hngue international practicabil.

Secuente Ii medial via aurin. Ii autor de Occidental con equita hodle caventa contra li scla vic imitation del naturalita del natio-nal lingues frances. angles. con omni lor exceptiones. Occidental es ne un nov reform del Quasi-rationalistic svste .. mas Jdo 0 Esperanto. e anc ne un repetition del ancian naturalistic svstemas de L. I., rna lor sublimation, essent exposit a) influentie catalvsatori e a1 experienties del artificial svsternas.

De Wahl volet rnoustrar nos solmen, Que it esfals fundar Ii L. 1. sur un artificial svsterna. II dernonstrat Que on deve prender Quam fundament li natura. si on expecta success. Ma

105

ti ci n c () - 11 a t lJ r a l ism de Wahl distin'e se del antiqui na .. turalisrn de LoH e Peuno per ezardar que li L. 1. deve esser anc regula ri e que nor circa un decesim del notiones ne existe international elementos e por queles Ii autor artisticmen deve crear propri formes. rna assimilat al aspect unitari del svsterna,

Li question ex ne, uuel svsterna de L. I. es li max bon in se:. rna que] implica Ii minimum de shocant formes. por haver li max gru nd cha nces esser accepta t del publico.

Un ubstacul pur Ii decision del publico certmen es anc 1i plurita del move-mentes concurrent de L. I. (to es ne Ii multita del projectes). To es un constatation quel noi audi sernpre denove, precipue tic nor esperantistic letores, etsi Ii Occidental-Union cs parut coalir su propaganda coram publico con ti de aJtri movementes de L. I. si iii sincerrnen desira to. Noi anc prefere, si possihil, acceptar c utilisar Ii bon motivat propositioues de cr iticu de quelcunc latere, vice intransigcntmen repulser les sin examination e suhtener liexuberantie de nov secessiones del divers scoles de L. 1.

In fact. 11 c per Ii I e for III e s Ii movement de Ido ha ruit, rna li causecs Ii des 1I 1:1 ion del Idistes pri lor acceptation 0 repulsion. Un demonstration POf ti tactes to Que durant Ii excellent firm direction de Dr. Couturat Ii Idistes ha fat h rna x mult ref orrncs e li movement tamen ha vet successes, relativuicn mem pili grand quam ti de Esperanto. Narn Ii cond i tion nor Ii success es Ii u nita dlel experiment, Quam sr Houri ex plica to in su a rticul « Question de correctita» in li present nurnero, Li developation del lingue deve esser organisa t. to cs por Occidental in li Cornite Expiora tiv de Linzue lntcrnational Auxiliari (C. F:. L. I. A.) e in Ii Occidental-Academie essen t in funda tion. Expenmcntes secun 1i ide 0 zusta de ti () altri scritor de L. 1. ne posse nocer li movement' quanlicit ia es iundat sur un sat grand nurnere de usatores. Esque on posse asserter to con absolut certita pri aIcun svsterna de L. I. aetna] ~~

Li plnr-annual invesngationes de CELIA. sub ll direction de su secreta rio Mag. A. Z. Rarnstedt ha monstra t pluri detal'es arneliorahil e arneliorat de Occidental. Ultra li proposit reformes (nin vice nv, m! vice mu etc) ia conosset al letores de Cosmozlotta. nu ex Ii labores de CELIA resulta que p. ex. -antti) (auc in Novial) es un plu apt suffix por li decenes (duant. triant. quarant etc) uuam vti (duti, triti. quarti etc) 'e que por li nurnere 5 cinotuel (cinq, cinquant) plu place Quam

106

Quill. Per Ii reiorrnes, Occidental in su actual form have un aspect plu harmonics Quam in su precedent. QUO es confirrnat per muJtes de nor series collaboratores: noi cita sol men Ii. n()mine: Professor Albert Guerard, linguist e interlingtnst, Protector del Occidental-U nion, Ma ti progress de Occidental ne vel] esser possibil si Ii membres de CeLIA ne veil pcnetrar plu orotund in Ii spiritu del linzue.

Un detal'e sernpre critlcat del majorite del nov adherentes es 11 mollat sones n' I', queles Sf de Wahl ha introductet precipue por reciver in rezulari maniere derivates con aspect natural de quelc verbes,

Seductet per li alfabetes de angles, Ido e Novial, on fa obietiones anc contra Ii .s i g n e s d e ace e n t u a t ion in Occidental secun Ii modell del hispan, U ti signes incontra vermen desiacilitas in practica, iii ya posse esser omisset totalmen in Ii litteratura, rna ne in li vocabulariums par scop de apprension, Anc in italian e in altri linzues on deve mernorar Ii accentuation in mult paroles u it ne es stznat, In ultra on ne posse recomrnendar un alterat accentuation: circril 0 lin modification del parol: circle. 110m (vice circul, nomine etc), QUO veil destructer Ii regulari svsterna de derivation: circul-ari, circul-atlon, nomin-ation. de-nomin-ator etc.

Ma si noi vole aholir ane Ii application del a p o S t r 0 i (que1 adver es ne un obstacul technical rna forsan un manca estetic), noi deve adopter quelc lnrezulari verbes de alt Ireuuentie, p. ex. ex tinzuer : extinction (vice: extin 'er : extin' tion). distinguer : distinction (vice: distin'er: distin'tion), attinar (vice: attiner) etc. Mem sl l' n' vell exister in null linzue. to ne es sufficent rason POf condamnar Ies Quam artificial e innatural. Sr de Wahl explicat Que lu cardinal POT Ii quasi-natural Iingue Occidental es to que it ne es neccssi. que ornni su formes es attestabil per exernples existent in alcun natural lingue. rna to que iii posse evoluer Sf in un na tural linuue seeun li dominant iorrnese leves de muta tion. Li sones n' I' ex!ste in pluri grand lingues e lor scrition quam in Occidental es conosset in 1i linguistica, in slovac e wend.

Nu Ii CELIA, pos cooption del nov membres Prof. Y. Sydow Dr. Meysmans, Dr. Wormser e per iniciative del President honorari del Occidental-Union Sf Gerald A. Moore. denove fa studies e experimentes pri Ii possibilita substituer formes plu placeut al usual con n' l', sin destructer H regularita. Ti explorationes aneor ne es finit e anc ne es cert, que li apo-

stroi cs elirn] na hil in omni paroles sin desavantage nor li svsterna.

Ma just ti Question. illustrat in practica per li publicatlones in li bulletin «Helvetia», monstra, que on presenta anc cl ne u n expedient rna pluri. It es necessi que existe ne solmen un bon propose por expedir un criticat element ex Ii lingue, rna anc por soluer in concordie li problema del tot serie de paroles a queles appartene ti un element. P 0 y appari Ii question pri adoption de tl propose.

Li Occidentallstes, respectivmen lor Academic, anc in futurtra va adopter nov formes si iii es vermen plu apt. to es, si i1i cs assimilat al spiritu del linzue e S1 iii augrnenta Ii Qualitas necessi POT facil usation e propaganda. Sam Quam til nu, omni hum have li jure presentar su motivat propositiones linzua] al CELIA POT exploration e eventual acceptation in usa experimental. Por protecter li editores de litteratura contra devalvation de lor stocks. li Occidental-Union nor chasCUll innovation va haver un periode de transition de pluri annus. durant oueles es officialmen vaJid anc li obsolet formes. In fact un lingual form ya ne posse esser abrogat per Ii deeret de un officic rna per que Ii usa tores plu e plu prefere Ii nov form si in pr actica it monstra se plu apt quam li antiaut. In ultra on semure posse tener generalmen usabil Ii antiquat libres per Inserter folies comulernentari contenent omni obsolet formes con lor versiones actual. Ma in genera) va sufficer Que seC1!J1l Ii propose de sr Janotta li comnlet vocabulariums Occidental-national contene anc li obsolet formes signat per un cruz t (morte) : durant que Ii formes in experimentation es siznat per un asterisc * (nascentie) ante 1i parol. Publicationes queles contene nov formes ne acceptat, sin marcar les Quam tales. con null equita pretende esser scrit in Occidental. Per Ii rcformcs organisat e subtenet general men ne es a timer un relevant desavantaze material nor Ii interlinguistes. Ma li moralic consecuentie che evident arneliorationes, Quam monstra 1i experlentie. es. solmen avantazeosissim tam por Ii propaganda Quam por 1i usada del lingue.

Noi posse hlamar Ii Esperantistes just ne pro lor «konserverna rezonachi». rna pro que ili es conservativ por un svstema notorimen ne apt. In altri latere H movement de Esperanto solrnen in 1i ultirn annus ha monstrat Quant Iortie inhere a stabilita. So] noi orzanisa Ii developation lingual in prudent consense con ornni Occidentalistes e si noi con s e r v a un bon

systema, Ii triumf es ccrt. Ma Ii U T1 ita del m () v e m C II t es un incornnarabilrnen plu grav factor social quam rctuches de ti 0 altri detal'e secundari,

QUESTION DE CORRECTITA IN UN L. I.

de .1 • .t1ollti

Li sol criterle de correctita in Ii narlada c scrition de un lingue natural consiste in to que it es comprendet de omni horn quel parla e scri li sam Iinzue. 0, nlu nrecisrnen dit: Ii narlada, () sctition. deve esser conform al traditioncs del linzue, in tal zradu, que it es cornprendet per Ii homes conossent c usant Ii sam traditiones, L c. nossedent Ii sam rnatrin llnzue. In tal maniere Ii linzue de un nation composi-sc de un grand numere de individual Iingues, queles coincide in lor max zrand parte; rna have anc cert rnicri difiercntics. De ti C1 differenties resulta 1j variabilita del vivent linzues: quande un differentie inter Ji general tradition e H individual parlada ne lirnita-se a un micri numere de indlviducs. rna pro un cert cause devcni general. Ii differ entie va esser self un parte del tradition: noi posse constatar un evolution in Ii lingue,

Ta1 es Ii cose in li vivent natural linzucs. Ma in un 1 ... I. (Linzue International) (quando on parla de un L. I. in general. on parla anc de Occidental in special) ne existe un tal tradition. Nam it es cert. Que Ii general intercomprenslon es necessi: ti es do Ii scope de un L. I. Noi solrnen deve trovar un altri base nor it. Nu, noi ha aprendet Ii L. I. de un lihre. Anc 1i altres con queles noi vole interrelater. ha aprendet it talmen. Ergo: si noi parla totalmen secun Ii lihre, Hoi va esser comprendet de omnihorn Qui ha aprendet it del sam libre. (In practica it ne es necessi, que Ii Iibr e in fact es Ii sam. it solmen deve esser compilat seeun li sam lingual nrincipies.)

Ci noi vell haver Ii base del correc tita, si noi es content con Ii present statu de nor Jinzue, Si yes. noi posse declarar nor libre intuchabil, quam li esperantic «netusebla iundamento». Ma Hoi deve considerar, que ti -netusebleco- fa ornni amelioration Inpossibil: Esperanto hat condamnat-se a1 motte per refusar omni reforrnes. N 0 i deve sernpre haver Ii possibilita de changes. de ameliorationes e de developation.

It es ver, un absolut perfection nequande va Esser attin'et.

Li homan mente have su llmite s. e li evolution del homanite TIC

109

cessa neuuande. Pro to. li mente ne va trovar in un vez omni medics de perfection, cane si it veIl trovar it, Ii evolution del cultura va sernpre prcducter nov necessitas de reformes. Ma li L. I. posse attin'er un relativ perfection, que} consiste in practic aptit'! por li international relationes. E Ii signe d.el relativ perfection de nor lingue va esser su acceptation in Ii tot mundc. nor ornni, 0 adrninim cert, relationes international.

Til ti tempore Ii lingue es in experimentation. Talmen, anc nor problema deveni duplic: noi deve trovar Ii base de lingual currcctita ill 1 i statu de experimenta tlon e in li statu del general usa.

In H unesim statu li lingue ne servi aneor in practic relanones .. it es usat solmcn inter tis Qui occupa-se per Ii lingue por li lingue self. ne por su utilitaristic interesse. In ti ci statu li IeJ·TCS del correctita deve esser suzsestet del conductentes del cxnerimente: proque in U interesse del experimente it es desirabil. Que li rezules del lingue es directet de un corporatrot) C He de omni adherentes del lingue seeun lor individual 1-!"USt. Un experiment deve esser conductet de u n mann, de un unitari vispunctu, si it deve haver effecte .

. 1: ti desira t ettectc es .. quam noi save, Ii general acceptation, que! secue Ii sufficent zradu de] perfection attin'et, De ti moment. li exnerimentant corporation deve cessar in su labor, Violent changes ne posse plu esser fat in li lingue, quam in Ii sta tu del experirnentes. nrocue on nc posse postular del tot homuuite obliviar Ii apprendet formes del Iingue e anrender noyes. quam on ha posset expectar it de un micri mirnere de iute rlinguistes. E tal violent changes anc ne va esser necessi. Li xencral acceptation do monstra nos. que it e s Ja apt in li presentie. Yes. in Ii presentie - on posse dir.Ma in Ii future? Not ha ia unvez constatat, Que Ii future va apportar sernpre nov clumze-necessit.is. - Noi posse dar 1i response: Yes. li future v a anportar les, rna va anportar anc li changes. 1i solutiones. self. Con altri paroles: noi posse esser cert. que li linzue. nI1Vl'Z acceptat, va evoluer-se self. sin changes e refonncs fat de exterior.

Noi posse monstrar to per un exernple, Ante poe annus H rndio-tcletonie ha esset inventet. E it ha attin'et Quasi per se self un stock de terrniuos total men international. Li paroles rad io. a ntcnne, a udion, detector etc. es cornprendet in Ii tot munde.

tlO

Nu, Occidental ICS solmen li conscient e evol uet formula tion del ia existent international terminnlogie e talmen va trovar anc in li Iuturita li natural posslbllita per complctar-se e evoluer-se.

In fine. yo repeti ancor unvcz: on ne Il1CY obllviar, Que Occidental ancor ne es ahsolut perfect. que it es a ncor ill experimentation, e li experimente deve esser sempre unanim, quande it vole haver successe.

CHRONICA

INGENIEUI(-ZEITsctlRlf"L Teplrtz-Schonau, Ii organ del german ingenieros de Tchecoslovacia, in pluri cadernes tracta li reform del su perior scoles, specialmcn del instruc tion de Ungues. que] prende tam mult tempore a detriment del altri disciplmas. Li redaction advoca t pro expresser opinlones til Quant Ii conossentie del latin es neccssi por li occupation pri natur-scienties. ~ Nr 8 contene un long articul in :1 colonnes de sr 1::. Pigal On Ii qualita de rnernhre del commission por «Scritura e Lingue» de) Societe del gcnnan,..a.lIstrian Ingenieros) sub titul «Unser Schulwescn .. -. Latein und Wcltsprachc», il j) exposi li problema fro vis-punctu del international intercomprensionin li scientie e su solution per Occidental. _ .. _ J~esumante li articul, il di: Latin esse! mund-lingue durant II tempore del scholastica. Usante Latin sur li cathedre e in Ii dissertationes on esset cornprendet tam in Paris Quam in Padua. Leiden, London. Wien, Mlinchen c Upsala. Ti cosmopole comensat decader quande Ii rnagistre Thornasius (1687) in Ii universitate de Leipzig ha annunciat su lectiones in lingue german. Li collez!e del proiessores tande alarmat por li combatte contra ti ba rbaro, quel havet Ii audacie talmen insultar Ii honest nigri tabul e degradar li lingue latin quam «lingua eruditorurn». Ma si on considera que Gauss ante circa UI1 secuI esset li ultim erudit quel editet un important ovre scientific in latin e que ancor in li annu passat durant Ii international congress de medicos in Budapest un membre fat su discurs in latin, tande on deve ouestionar, es-que verrnen li signalparoles de logical education e de pedanterie traditlonal denuda Ii obstinat radicas min-annual del Latin. Li mvsterios potentie del Latin es cornprensibil per to Que Ii occidental cultura spiritual per li Imperia Roman, Ii Catollc Ecclesia, Clas ..

III

sica. Scholustica medievial e r~cnasceI1tic in su formes exterior cs basat xur Ii latin lingue e cu1tura. Noi observa ti influentie clarmeu in li linguc angles, un lingue germanic con parol-rnateriale preponderant latinid. Ti process de rornanisation del anzles dura ancor ]lOdie.Mafgrc ornni tendenties de gerrna .. uisation ant ill Ii lingue german li nomenclatura greco-latin in HOY notinncs del scientie. technica. mdustrie c traffic ancor hodie es dominant. Li max rnult terrntnos de radioionie anc in ~crmall es populari e comprenstbil solmen in form de «ioren paroles» (detector. condensator, antenne, etc). Certrnen. ia existc uu .unaxsc de pouular-scientic libres queles inter pareutcses tJ in ned-notes cxplica ll forcn paroles, si ili ne es vicca hi] per pur national formes. Ma Ii specialist. Que) deve lahorar intcruationalmcn nor dorninar su profession, besona H latin tcr miuos. Ma csquc Ii trugica professional vermen dcve pe rnumcr. que un hinloz. Ivsico, geolog 0 un altri naturscientist, posse laborar COil success sol men si if ante su studies special hu tor men ta t-se ot a nnus per aprender coniuza tiones e svutaxe de du mort lingues C mern plurl modern lingues. Certmen Ii max simplic solution veil esser expulser ex li scolex Ii ling-lies ~rcc e latin e radicalmen purificar li lingue matrin anc in Ii tcrminos special. Ll sam postulationes on veIl dever pre .. sentar auc ill Ii scoles del altrt natlones. Si to verrnen es possibil. to veil haver una m consecuentie, Que Ii international comnrcnsion es mern plu desfacillsat 0 on deve introducter un artificial linzue auxilian Quam idiorna international. Narn uu natural lingue national pro divers motives ne posse luder ti ro1. Ma rcxrcrahilmeu fsperallto c ldo have li desavantaze Que ill ne possedc Ii tal-nominat foren paroles in li Iorrn Iamiliari a 110S. 011 incontra ti ci paroles in ornni Ungues Quasi in Ii sam formes e con Ii sam sianifica tiones, pro to just ill es li necessl base nor fuudar sur it li linzue international. Do li rect nomine nor ti paroles yell esser international paroles 0 mund-paroles. c li Iinguc inter nutional deve esser constructet in tal maniere que su radicas e rezulcs de deriva tion da nos ti paroles international e ue uoviiormu tinnes secun li arbitrie de alcun mem xeuial inventor de linzue. Ja mult exploratores ha provat esuuissar ti linzue international quel trova-se latent in nor occidental idinmas. Li svstema Occidental representa ll optirn solution. pos que de Wahl ha trovat Ii leves del verbal derivation e ll nossibilita reciver in maniere regulari H international paroles latiuid cueles es tractat Quant forenes e exceptiones

112

in li voca bular iu illS del artificial prolectes. Li valore cul turn 1 de Occidental do consiste ne sol men in to que it es inmedia tmen usabil quam Iinzue international, rna anc Que it es Ii clave POT Ii comprension del terminus special del scientie e Que it per to til cert g radu posse vicear li stud:ie del latin. Nam ill fact li natur-scieutist hodie besona latin solmen por rect COIlIprension e creation de su ter minos technical. Li representautes de f:speranto have li merite har monstrut que lin construetet lmgue es vivicapubil. Hi ha uopularisat Ii ide del linzue international auxilia ri, Occidental rupte li u ltim barres uncles ancor opposi-sc al introduction c azuoscion del mundlinzue in li iorrn de Esperanto. -- Li puhltcation de ti articul tre prnpazatori apporta t U11 flutu de entusiasmat apprnbationexe interDella tiones de Ietores prj Occidental e it mons tra Ii z rand i Ilteresse del J)U hlica, special men del tech nicos, uri Ii solution del

problemas ci descrit. .i~

DIE MODf]~Nf vVELTSPRACHf. Occidental-Burn, Chapelle, Vaud, Svissia, sub ti titul ha publicat un 24pag:inal propaganda-bruchure por Occidental, del tri doctorcs Schraz, Aschwanden c Nidccker, scrit in german, con un introduction de Major Tanner. (Precie 0,50 sv. fr. 0 0.70 6S.) Chascun del. collahoratore.s rezarda Ii question de su propri statupunctu. ma concorda in Ii general tcndcntle, suhlincante Ii intcrnatioualita de Occidental c su similita aI grand linzues de Europa. Linzuisticmen trova se cuelc erras in li exposition. rna proquc Ii brochure es destinat nor H z rand publica. ti micri incorrectitas (pri lingue russ. italian etc) ne have grand valor. Un I1Htn(;~! tarnen es scntibil. NCCli es sublineat li esscntic de Occidental. $U cristallin parolinr ma tion. talrnen constructet que omni mult international conosset paroles in Occidental rcnresenta regulari derivatlones de! electet radicas. Altrirnen Ii adherentes del Esperanto e ldo va strax conluser li nov intcressat person per li indication. Que ti Ungues possede un dar rezulari deriva tion, possibllisant Ii inlimita t construction de deriva t paroles. duruntque Occidental conserva ornni inrezula ri constructiones del inlozic e caotic natural lingues. Dr. Aschwa nden exnosi, Que Occidental conserve li ortozrafie angles-frances. Mn on deve ne oblivlar dir que li pronunciation es unitari ionetic adaptat a ti ortozraiie. Ci on veIl posser pensar prj li caotic ortografie e pronunciation del nominat du linzues e ia strax, sir] conosser plu Occidental. refusar it pro ti ortografie. In

113

zencral li brochure es un excellent medle por interessar e recrutar ll publica por Ii series occupation prj li tema de un L. l. c specialmen Occidental. Noi posse sol men mersiar nor fer-

vent svissian coidcalistes pro lor nrecios ovre, E. W.

o

SKANSKA AfTONBLAD.t:T, M,almo (Svedla), contene un

lOIlK ar ticul propagativ de senior cric Ahlstrom, qui da un comnarution instructiv inter Ii zramrnattcas de esperanto e occidental.

In iurnales e discussiones Ii esperantistes sernpre accentua Ii grand success de lor lingue che Ii socialistic Iaboreros e special men clie Ii communistes. Ma samternporli on nu posse audir voces ex ti camp contra esper anto, e it es sizntftcativ Que ti voces appar tcne al ductores. In Ii sved communistic iurnal ST(JI-?MKLOCKAN rn alarrncloche) un discussion prl ll ruundlingual question es finit in li numero 14 per un articul redactiona I. Ii 011 inter altri posse leer Ii secuent: «Ouande it (espcrunto) ha esset discusset.camarados in tam prominent position e con tant disccruement Quam n. ex. STALIN ha declarut, Que espcrauto cs inpossihil Quam Ii international linxue del pr oletaria tu. I] exposit li heretic pensa. Que espera nto 1JC cs apt. pro que it es artificial. E it opinet, que un llnzue international deve developar-se ex Ii nov economic e politic clrcumstanties e Ii auzrnentat communication inter omni 1andes .. ,. Li linzue international veIl ergo devenir un natural fusion del lingues ia existent». ~. Quande on lee ti opinion de Stalin. on presc vell posser imaginar-se, que on lee li introduction a un nronaznndc-a rticul POt occidental. Certrnen intell igent laboreros plu c plu va comprender, Que OCCidental es li sol vcr linzue international, un natural fusion del occidental Jinzues. c ultra to" si illi ne conosse foren Ungues, que occidental es de un irnrncns imuortantie cultural par illi, nam it da les

un ver education lingual. C. E. S.

,LINOUE MALTES

In sccueut nol presenta a nor letores in version Occidental un interessant articul pri li lingue malres, Que! Pro]. Augustin Levanzin. A. B .. Ph. D .. Ph. C .. LL. B .. amabilmen scrtt-por Cosmoglotta.

Prof. A. Lcvanzin, nascet 1872 in Maltal), es au tor de mult historic

1.) Li insul Malta es situat in Ii Mare Mediterrean (in H sud de Sicilia) c e s Ii max yu n e mlcrl del dominloues britannic.

114

ovres in Ilngue maltest"): ex-editor de nlurt revues in mattes. itallan e angles"), Durant Ii ultim 20 annus iJ ha fat discurses in divers universltates de U. S. A .• Canada. Australia; Nov Zcland e. i1 • .Ia desde plu uuarn 40 annus Prof. Le\'anzincs intercssat ill Ii ur cblcma de Ltnzue lntcrnational. conosscnte ornni projectcs desde Volaptlk til Occidental. II es bon COHasset ,in tntcrnauonal scientific cir cules pro su record in car emar de iB dies. prendentc solrncn auua, che li Carnegie Institunon of Boston, U. S. A .• u n adm:irahilcxoerimCllt hornan, pro su COil tributiones al metabolism. biochirnic e nutrltlun,

Secun 1i desir del autnr li J<cdaction exceptionalmen ha acccntat in Ii present artlcul por experiment evlrar ornnl majuscules c serif

nornines proprt per zrass types. A. llcmlnzer.

del vis-punctu Illologtc e international H lingue maltes lndubitahilmen es un del max interessant idiornas vivent in li rnunde civilisat proque it es Ii nod ligutiv inter occident c orient. - in li jnaltesi linguc noi trova in quo es remanent del Iingue fenicinn. _. in fact. quande on decovrit uuelc fenlcian inscriptiones sur candelabra .. li eminent orientalist bart he ... lemv ne soImcn deschiffrat les per medie del mattes Imgue, rna anc reconstructet Ii perdit fenician altabet comparante su svrnboles con tl del maltes aliabet. - Ii maltes filoJog c Iitterutor manuel caruana ha publicat un rcmarcabil ovre pri li orizine del lingue maltes ex Il fenician. -- un altri maltes linzuistannlbal preca ha scrit un tre notabll ovre pri li orlgine del rnaltes ex H hebreic. _- nor eminent linguist e archeoloz dr. 1ewis mizzi ha scrit un intercssant studie pri H origin del maltes ex H persian, citante ccntes de paroles cueles es sneeralmen simil in Ii du Iingues. - mult Iilolozos, quam giovanhi vella, considera Ii rnaltes lingue essent de arabic oriziuc, p.

!!') P. ex. «Is-Sahhar Falzon» (U Magico Falzon), un historic r omall in tri tomes, tractant Ii unesim 50 annus (t5.1H til 1.5~O) del reventle del Cavallieros de Malta. de Grand-Mastro Lislcadam til La Cassier e, e li gr and assedic de 1565. uucl per H victorie del maltesos c del cavallieros super li isla mites (musulmanncs] sub Soliman. salvat Europa c ]i chr istianite ex li vux del pazanes. It es scrit in max pur maltes e basat sur dccumentcs ex archives del Inquisition; It es "Ii max grand roman scrlt in Iingue maltes e es considcr a t quam un classic ovr e de ti rich Iittcratura apen conosset. Prof. Levanzin scrit anc biograiies de Johanna d' Arc. Giordano Bruno c altres, e max fLn pocmas in italian e malic!', un linzue la rich ill poesle de un biblic colore oriental.

:l) P. ex. «JI Habib ta Collhadd» (U Arnie de Ornnihom). «Is Senzhal) (Li Arte l, «Lo Studente Maltese;;. «Nug~efS}), «Blosophv», «Home Educator». «In-Nahla» (U Ape), un tre diffuset gazette sernanal. in Ii unesim nurnero de quel .ha appar it lUI autngratat portret-toto de Dr. Zame nhof, personal amic de Prof. Levanztn,

115

L:X. sr Jepson in «the linguist» recentmen norninat rnaltes un arabic dialect. --- rna to es un erra. - secun li max competent opinion li vcrita es to que I.i basic maltes lingue es plu old quam li hebreic, Ii tenician e li arabic; in fact, pluri lingulstes rezarda mattes Quam un del maxim ancian lingues del rnunde. --, funda menta Irncn it es li residue de ti ancian arian idiorna

del mazdas, quem li nordic popul, invadent in persia ante zoroastre, nortat con se C quel plu tard bifurcat-se in Ienician, in Ii hebr eic quam modificat durante li imprtsonament del iudcos, in arabic quel diffuser se super Ii costes mediterrean, interrnlxtentc con semitic basic elernentes etc. - talmen ti linzuc dcsccndct de persia al coste rnediterrean, al canaan, de l't Ii Icniclunes portat it a malta, malzr e Que ti insul ha :a esset i nha bita t per un rasse de gi,gantic homes - probabilmen de nordic oriziue, Quam it es attestat per nor remarcabil negalit ic temples e H hassaf lieni ca tacombes etc. - Ii nomine del insul, malta, e!-i derivat del fcnician para] malet, Quel significa .\ reiugie-. proq ue quande Ii iudeos invadet canaan e fortia t Ii icniciaues abandonar lor land (per QUO ili devcnit 1i unesirn na viga tores del munde, extendente lor commercie til Ii 10ntan landes de cornwall in analla e til li sud-costes de lrland), tande li unesim portu a que) ili aterrat sur lor via vers west e quel offer tat les refugie ha esset Ii rnazrtificent portu de malta.

que li basic maltes lingue es derivat del ienlcian, e ne del hehrcic, to es evident ex mult lllustrationes, uueles caruana cita abunduutrrren in su ovre, - por exemple li parol por un santa in rnaltes es «kaddisa». --- nu «kaddisha» in hebreic siguifica un «urostituta »; -_. Ii Ienicianes adorat lor deo melkart; c chascun puella Que] volct maritar se. devet sacrificar SllJ \'irginit~\ in Ii temple a un ioreno contra contribution pecuniari, uuel ll prestros del temple prendet per dar al sponsa li permission maritar e por sanctificar su alliantie! - talmen quo por 1111 Ienician nuella esset un sant dedication. to in li ocules del hebreos esset un act de prostitution. ~ talmen li rnaltes «kaddixa- con su signification de sanctita es derivat ex li fenician c ne ex li hebreic,

un altri illustration: «genna» siguifica in maltes «clel», rna .zehcn na ill hehreic es «lnferne» ~ gehenna esset Ii loc U Ii .mimes del Ienicianes translocat por morte ma to POf ll iudens esset li 'j nferne.

urocue 1i iudeos durante lor sclavita ha esset in contact con li persiau-Icniciau lingue, talrnen iIi incorporat mu1t paroles

116

de it, queles ili, essente deliberat, introductet in lor land. - existe in maltes mimes de paroles essent simi] al lingue hebreic: in fact. si p. ex. ehristo vell posser venir nu a malta, li rnalteses Iacilmen veIl nosser comprender leo ~- noi possede cuelc paroles re-lassat queles christo ha parla t; quande il fat resurrecter li tilia de ialro, il dit a ilia: «Tillita kumi!» (puelIe. leva ten. - un maltese hodie velJ dir: «Tifla kum!», ~ quande christo re-dat al ciec mann SUI nerdit videntie, il ha dit: «eitah l. (aperte tui ocules l), _- in modern maltes: «iftah!» - moriente sur ]j cruz christo plendit a su patre in del: «etohlm, elohlm, lamrna sabaktanil ». (Oh den, oh deo, pro quo tu ha ahandonat met), _- in maltes noi veil dir : «allah, allah, ghala sbaktnl!-, etc.

H popul de cartage esset Ii descendentes del fenicianes e pro to lor lingue esset sirnil a ti del ancian tvrus c svdon •. - plautus in su drama «poenulus» ha re-lassat nos quelc paragrates in 1i punic linzue Que] til recent tempore null hom posset comprender. -. rna Ii rnaltes linguist de sotdanls (sultana). comparantc ll test parol nos parol con Ii pur mattes paroles. traductet li parazrafes Iacilrnen e chascun maltese posse comprender les anc facilmen.

rna 1i grand irnportantie del rnaltes linzue conslste in to Que it represents hodie Ii memhre iuntiv inter li semitic e li romanic e nu ane li angles lingue, - pos Ii Ieniclanes malta esset inhahita t del grecos, queles v ivet paciiicmen in 1i inter iore del insul e constructet Ii ancian capitale medina sur un colline, durante Que Ii tenlcianes fat su commercie in Ii du bellissim portus che Ii coste. -- in maltes noi tro va a TIC pluri zrec pa ro .. les restant: seif (pun'ale), iskof (cniscop), papas (papa), etc. -pov Ii cartaglanes e li romanos occupat Ii insul, e It du popules re-lassat nos mu1t paroles. - li grand hannibal ha nascet in malta, e sub li romanos malta esset autonom havente senatares in roma, un de iii: aulus licinius esset nornlnat Ii «aristo· teles maltesi», - cicero dit Iaudant paroles pri Ii maltes temples e industrie; paul con lucas suffret nauiraze al insu I. convertet Ii zovcrnero publfus e Ii popul ma1tes a] chrtsnanita e malta sentit li unesim influentie del rornanic civilisation -- H unesim contact e fusion inter orient e occident. --- nov li insul stat occnpat per li vandales, saracenes, dragonescs, swabiaues, anztoines, Ji catalanes de barcelona e: comte roger Ii normanno. e chascun de ti divers nationes apnortat al insul contributiones de su lingue e customes. --" in 1530 Carl 5 donat

IJ7

Ii insul al cavallieros de st. joan e tis esset Ii creme del nobilite de europa durant 400 a nnu s. -- ili omnis relassat su tracies in nor sangue. lingue e custornes e pro to malta devenit e ancor es, nor centencs de annus li max active important «casserole de fusion» de europa. - nu Ii augleses, ocupant li insul ja desde 1.30 aJlJIUS. ha intruductet centes de paroles in nor lingue e al oriental-romauic porpurrie noi iunte anc un poe del sauce de john bun a nor epicurean «salmagundi»,

Ii maltes Iingue vcrmen es un natural interlingue con un oriental fundament modiiicat e varicolorat per arabic, rornanic, e nu anc anzlosaxonic paroles. -- noi narlat e scrit italian ante que ltatla self usat it. proque italian developat se in Ii cortes de sicilia e esset introductet in malta ante Que it insinuat se in Ii peuinsul ltalla, ~-- noi di p. ex.: «sinyur i» just quam st. francis Ie dir ill italian original e ne «signori». ~ noi pronuncia nor x quam sh angles just Quam in portugales, catalan e ancian-hisuau, ma Hoi have du sones guttural, li zh (ghavn) e Jik (kh), queles es trova t solmen in li oriental lingue,

it va esser prof tabil por ornni interlinguist studiar li maltes linzue. prouue il va reciver un exellent ide pri uualrnen li 1i11~ zues del orient c de] occident influentiat se reciprocmen por Iorrnar un cnmposit Iingue, un vivent, natural rnosaic-Iingue C un popul de nascet trilinguanes. - prof. iespersen durant su recent vlsita chc me ill Ii riviera prornesset studiar it.

quam ia dit. Ii maltes linzue ne es un (arabic) dialect,ma un norma] linzue COil propri regules grammatical; advere it have mult similitas con altri lingues, specialmen con li arabic. rna it have anc nropri regules ne trovahil necu e queles clarmen monstra Que it es h descendente. Ji modificat derivate de un antiqui idiorna maternal Que} ne plu existe Quam totalita, ma quel posse esser retro-truciat con diificulta tra li semitic e arian lingues existent e mort.

lin del max fort argurnentes del pro-arahic teorie es to Que maltcs have Ii tal-nominat «praeteritus fractus», quel es trovabf ill arabic e ne in Ii altri semitic lingues. - yes. to es ver, rna it es lisa t anc ill li a bvsxi nian lingue e null hOl11 iarna ha r evat pri subtener Ii tese Que maltes es descendent diet ahvssinian, sirnplicmen pro ti punetu de sirnilita. - a me to plu-tos! xigniiica Que omni tri :maltes. ara bie e abvssinian es Ii modiiicat derivates de un Inuit plu antiqui stock de lingue, uuel havct ill su grammatica ti cl «Iractet preterite». - ornni ti sirnilitas con altri idiornas monstra que ili ornnis es descen-

118

dent 0 rnodiiicat del sam old idiorna maternal. del mazda, semitico-arian de ti popul quel occupat persia in li max remoet epoca del histone e quel, secun li america no woodrult, descendet del nord, pussante a sud e ad ost durante li glacial invasiones del nordic regiones. - 11 arabos ha occupat malta solrnen in 870 e malta deve har havet ante to un lmgue ne arabic rna rnodificat Ienician.

secun prof. n, tagUaferro noi have in Ii hodial maltes circa 8000 paroles de orlgine italian; yo veil dir. de origine rornanic, proque numerosi paroles queles mull persones considera esscr derivat de italian. es de orlgine hispan. portugaJes. catalan etc; rna H maltes ne es pro to de romanic origine.

li a 1 f abe 1. _._ noi have null ide uualrnen maltes ha esset scrit in antlqui ternpores. _. solrnen durante Ii ultirn 80 annus nor fiIologos e linguistes cornensat occupar sc con nor lingue propri e it es solmen tre recentrnen Que nor scritores dwardu cachia, manuel caruana, 3. preca, giuse muscat.azzopardi, dun carm psalla, a. levanzin, etc ha productet ovres de prosa e poesie, queles, si essent scrit in aIcun del continental lingues, vell har securat a nor max grand poet cachla, 0 a nor grand nrosaist caruana Ii prernie de nobel nor h ttera ttl ra. -- noi do ancor ne ha ve un fixa t alfabet nor omnes: uuande p, ex. ante plu quam 40 annus yo unesirnli publica! mi vgiuanna d' arc» in pur (i. e. non-latinisat) maltes, yo remcmora que noi havet in usa circa 10 divers aliabetes. _ .. plu tard quande yo scrit mi historic roman «is-sahhar Ialzon» (U maglco Ialzon), noi havet 5 0 6. rnanieres de scrition, e in presentie noi usa solmen circa 4, H max prevalent cs ti basat sur italian or tografie, -multes scri: «crista, catidral, cap, castell», etc e «cimbluvcircu, cimiteriu», etc con c ante i e e, pronunciat quam occidental ch (tsh). - li ch ante i e e es parlat k •. ~. noi anc sed: «quantita, oualita», etc, malzre que Ii «gha-kda maltlia- (union maltest) in recent ha fat un monstruosi e horribil cortiusion del affere per adopter diacritic siznes super littercs quam in esperanto e per scrir: «kwantita, kwalita, kwalunkwe» (lj italian: {<QU3- lunque»), e per salvar li ] con H esperantistic pronunciation! .. _. pro to Ii infelici iniantes maltesi deve apnrender in li seol serif angles, italian e pluri mattes alfabetes collident recinrncmen e con li foren lingues!

_ YO ha proposit e usat un ortografie simil al angles pro H irnportantie de ti lingue at popul maltes e pro su internationalita, ne introductente un absolut ionetic ortografie quel veil

119

deforrnar presc omni paroles de foren onzme, rna retenente mult del anomalies del anxloromanic ortografie, pro «practic» e ne pro «teoretic» rasones, qualmen li «ghakda. infelicimen ha fa t .. _ .... talmen yo prefere scrir: «uualita, quantita, crlstu, catidral», etc, e «ven» (occ. YO) vice «ien»: «havva» (occ, vive) e ne «haiia». e «haia» (un cose) e ne «hazia. etc: - yo anc omissc Jj «gh») guttural Que) es extin'ent e sed P. lex. -avn. (ocul) e ne «ghavn». In ti maniere, quande 1i yun infant apnrende scrir unesimli maltes, it ia va har apnrendet un poe scrir e leer angles e un parte anc dell italian. li du predominant lingues del insul, e anc occidental.

in secuent H pa trenostre (scrlt in rni ortozrafie):

maltes: H1ISSICr-na Ii inti fis-smewiet, icun imkaddes

occldentate patre nostri Qui ttl es in ciele s, mey esser santifieat

ism-ec, tiii-na saltna-tec. icun ll trid

nomine tui, rney venir a nos dorninia tul, ,_ mey esser QUO deslra

int, ec fis-serna 11 ecda Il-art, hobz-na ta coll yum

tu. tam in ciel e quam sur terra. - pan nostri de ornni die

ati-na il-Ium, ahtril-na duubiet-na bhalrna alma nahfrn, JiJ

dona nos he-die, pardona nos peccas nostri Quam noi pardona, a

Olin €I hati 'ali na, u la iddahhal-n-iex Ht-tiirif, izda ehlis-

Qui es culpabi\ a nos, e TIe seducte nos ne ill tentatlon, ma libera

na minn coll deni .. - ecc icun,

nos ex omni mat - amen.

Yo posse assecurar que Ii maltes lingue es ne solrnen un del max old linaues existent un in Ii rnunde, rna anc Ii maxim mosaicatri. comulex e interessant por studiar, ane de un punctu de vise pasiloz ial. It. vale 11 pena studiar it. - n, yushmanov e urestro nakhla, du conosset interlinguistes, conosse it sufficentrncn. -- YO es nret dar ulterior iniorrnationes,

augustln tevanztn,

casa bella tuce roquebrune, cap martin arm riviera, [rancia,

LITTERATURA Contrabandistes

In Ii prison esset multes. venit pro contrabande, e pro to ne es cans astonar, qualmen. che tal nerquisitiones e convoves. on nosset aportar brandy. Ad occasion: contrabande. secun su ca ractere. es alcun apart crtmme. Esque on posse. por cxetuple, presenter se. Que mone, profit, che mani contraban-

120

dist Jude solmen un role de duesim gradu, sta in Ii duesirn range'? E tarnen sovente it es just talmen. Lt contrabandist Iabora pro passion, pro vocation. II es partli un poet II risca omnicos, it ea incontra a terribil dangere, it astutia, invente, retira se del affere; ye vezes mem acte sub alquel inspiration. To es un passion egalmen fort Quam lude ye cartes. Yo cnnosset in Ii prison un arrestat, per su exteriorc de colossal dimensiones, rna tam pacibil, tranquil. hurnil, Que it cssct. hlpossibil presentar SC, per Qual maniere it apparit in li prison. 11 esset tam patient e conciliant, Que durante tot su seiorne ill li prison it ne hat querellat con necunl Ma it esset del westIrontiere, venit in prison pro contrabanda, e comprensibilmen, ne posset retener-se e cornensat contrabandar brandy. Quant vezes on le punit, equant iI timet Ii verges! r: anc li contrubanda self de brandy furnisset Ji minirnissim revenues. Per Ii brandv inricha t se solmen Ii impresario!

Li curios hom amat li arte pro arte, 11 esset ploraci, Quam Ieminacha. equant vezes. pos punition, jurat e ahdica t ne portar contrabande. Con coraze H victe t se self til Ul1 tot mensu. rna in fin, tamen ne nosset persister ... Mersi a tel personalit~1S. brandy ne devenit rar in ll prison.

Ex Th. M. Dostoyeuski: Memories ex Dom Morr.

Trati. E U",

Colonnes resonant

Ai perles del architectura german appartene Ii ca thcdrale de Halberstadt. It ne solrnen es iamos pro su bellita majestic. rna contene anc ye sam tempore li collection max precios de old costumes, brodagies etc. Queles forsan li munde possede. Tut cert on ci conserva Ii max bell. old gohelins de Gormania e UII tal abundantie de antic, byzantinic e assanidic textagtcs aurin quam iii altrimen ne have alcun collection. It factli appartenc al max grand iuidas nor li collcctionist tervoros admirar ti ci tresores, rna anc al plu vast publica Ili nresenta un plenita de lu interessant, e qui visita Ii Harz. have li custorne regardar li cathedrale de Halberstadt pro su bell collection. Ma 11 cathedrale in ultra possede un fin, tut apart bellita, quel solrnen tre poe homes conosse e quel proprirnen es un bellita poetic, un bellita, li g)orie de quel sana Quam un old saga: In li na ve del cathedrale de Halberstadt existe colonnes resonant. Hi ne snna ornnes, ti ci colonnes, rna multes de ili reac te ve li max

121

hasx choc 0 uarn li cordes de un violine, Che un reconstruction e lin alongation del nave Que) prirnarimen format sirnplic colonnades, on selectet delicat multiform colonnes gotic e serena t similear Ii plu aIdcs per to al plu naves; Que on posit ancor svelt colonnes immediatmen avan Ii apove-pillares. Talmen H ci colonnes es quam un Iasce de asparzes e ne have til Ii ca pi telc alcun coherentie organic! quo tamen li laico ne stra x r erna rca. Ma ex ti ci construction admlrabil resulta, Que iii es tam scnsibil che omni batte e Quasi fa audir un harmonics lude de organ. IIi sona plu aft 0 nlu bass secun to Quam on frappa contra les plu alt () nlu bass. It es quam si ti ecclesia. quel cs lam rich ve vestimentes. fabul-figuras e hrocat-stoffes. vell ha ver su propri anirn special.

M'Q!ie Luise Becker in .. Fcierabcndr,

Traductet de Dr. K. Schlippef.

Du epigrammas

1

Ne vade, naisan, sur glacie con un senior, on mult exemples bon conosse,

sl zlissa Ii senior ~- li paisan

rupter su zarnb facilmen posse.

2

Un amical consilie

ha chascun in misere atin'et, rna rarrnen alqui ha un sac

de hla nc Iarine recivet, Karel Havlicek Borovskj

ex li tchec trad. Jaroslau Podobskj.

Miscellanies

Li max apt Ungue por radio. Si on vole disrnisser radio-presentationes in pluri landes, on deve decider-se Quam base por Ii linzue de un land. Li angles Col I a r d ha fat practic experimen tes, per queles resulta, que pri comnrensibilita e dar distin'ibilltri Ii lingue ita 1 ian es li max apt. poy secue german. angles e frances. Li tempore necessi por dismisser un cer t numere de idees, es max minimal por f ran c e s: pay angles, Kerman c italian.

Sccun "Umsrhau",

122

Pri quo on ride

E x lis col e .. Li instructor: «Noi ha tractat ia Ii ultim vez, que li cane es un animate tre sazt, QUi save dir me un altri animale sagi? Johann MUlier?» - Johann: «Li CUC{I». ~ .Pro QUO li cucu te venit in mente?» - «Pro que it conosse su

'"

f a c i 1 art e. Un seniora questiona in un societe un sculptor Iamosi, esque Ii sculntura es un desfacil arte. «Ho, ne», responde 11 «es solmen necessi, Que vu prende un bloc de marmor e pay un cisel e que vu derupte ~ Ji partes queles vu ne besona»,

.-, '.'

Let t red e ex c usa. Yo attesta que mi Iilia Emma pro cap-dolores ne ha. posset parnprender 1i histnrie universal.

*

Cor 3. m lim 0 r t e. II videt la H unesim vez in ti hat e strax «sentit» Que ilia esset la just. II dit la : «Con vu yo veil dansar coram 1i morte». - «Yes, to vu veil far». illa rcsnondet ridente amabilmen, «simi marito yell vider vos».

1 n lis a nat 0 ria. _. «Senior Braun. yo ha permisset vox durante VOT cura adrnaxim tri cigarettes POf chascun die. Nu YU ha fumat hodie almen ja six». ~ «Li tri altris vor coilego doctor Mayer ha perrnisset me».

Lis i g ned e Que s t ion .. - «Quo tu fa ci, micri vun ? » talrnen Carletto havet a leer. Ma il ne leet it in 1i tone de un Question. - «Esque tu ne vide do. quo es serit detra «YUIll> '?» QuestioI1lat Il ins tructor. II opinet li signe de question. Ca rletto ne videt li curv cose durant quelc tempore. pay li salvant »ensa sa1tat in su mente, e il clamat: -Ouo tu fa ci, micri vun

nra-buton ?:» Trad. lit"

Fonofilm

Durantque in Europa Ii Ionofilrn ne ancor ha conquestat 1i Dublico, it ha provocat in U. S. A. un revolution Ii consecuenues commercial de quel va esser remarcabil anc por 1i film-

123

industrie curopan .. In Britannia li jus installat Iilmlndustrie national stu ante un catastroie, nam on ha devenit insecur e ne plu sa ve quo iabricar. Ma ane super Ii affere german ll Question del tonofilm es suspendent quam un nube obscur. Li cnorrn success quel alcun Ionofilmes ha obtenet che Ii publico american flu evocat revolutiones gigantesc in li film-commercie. Solmen in Hollywood in Ii uItim 8 mensus 20 rnilliones Dollars ha esset expenset par fonofilmes! E to es solmen Ii cornensa l Du del maxim grand concernes, li fox-film-societe e Ii Columbia-kino-societe ha decidet editer ancor solmen tonfilmes. Secuu lor opinion it existe va ancor un demanda Iimitat uri fiJmcs a-tonic; rna Ii publico de teatre zeneralmen con aplastant maior ite ha decidet se por Ii ton-film. Altri iirrnas, quam 1i Metrn-Goldwvu-Mavcr. continua ancor consacrar lor attention al film a-tonic, proque li maxim grand parte del american kinos ne ancor es installat por Ii ton-film. Ma ili considera to sol men quam mesure transitori.

Paramount previde que in tri mensus su fabrication va COI1- sister in 100 % ex tonillrnes. Partialmen it va fahricar anc prenarationes a-tonic del sam HImes. Del al tonfilmes essent nu in execution che Paramount 17 va haver tal repetitiones in form u-tonic.

Prouue til nu sol men 2000 kinoteatres sta provider con aparates por 1i tonfiJm e Ii ceteris. sam Quam Ii extranes deve csser nr ovidet con filrnes ordinari, actual men ancor un grand dernanda persiste pr! filmes a-tonic. Ma on expecta que ia in un annu Ii situation va har totalmen clianzeat. Do Ii hom caut nrovide ia IlU c comensa far Ii necessi transpositiones, Li success del Ionofilrn in U. S. A. ja nu es tam grand que it influentia anc Ii tearre-alferes. Teatredirectores rezarda nov ovres sub Ii visuunctu del aptita por fonofilmes. It es tre desfacil haver bon tcatre-actores, nam li maxim successosi scenestellcs (stars) masculin efeminin es gan'at per salaries gizantesc nor Ii Ionofilm. Li teatres deve serchar altri novi talentes. Li maxim nov fonofilm cuel producte enorm sensation es: {{Melodies del Broadwav», creation del firma Metro-Gold\VrH. Partu u li film es monstrat Ii bil'etes por omni plazzes ia pluri semanes antev es exhauster.

Ex ~ l.urerner Tagoiatt .. ; 10. april 1929.

Trad. Dr. Ascbusanden.

Eigentlirner, Herausgeber und Verlerer: Occidental-Union, SHz: Mauer he! Wien.

Verantworu. Schrittleiter : hlR. E. Pi~a!. Liesing b. Wlen, Druck: Milan Nedvidek, Tabor.

124