TCDD Daimi İşçi Personel Alım İlanı TCDD ülke genelinde daimi işçi statüsünde personel alımı yapacaktır

.İş-kur aracılığıyla alım yapılacak listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD MANĠSA GAR MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 23.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 14.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Lise ve Dengi Okul Mezunları için KPSSP94 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. Öncelikli olarak baĢvuranlardan öncelik tarihi dikkate alınmak sureti ile göndermeleri yapılır. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. - Taleplere baĢvuru yapan ve öncelik vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. Sıralama KPSS Puanına göre talep sayısının 3 katı Önceliklerde de talep sayısının 3 katı olarak düzenlenir. Adaylar ĠĢyerinin durumlarına uyan yalnız 1 talebine baĢvuru yapabilirler. ÖZEL ġARTLAR -*TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Tren TeĢkil ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri, (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ) renk muayenesi, (ishihora testi yapılmıĢ) iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. NOT: Sıralamaya giren adaylar Son baĢvuru tarihinden 5 gün sonra baĢlamak üzere 1 hafta içerisinde Sözlü Sınava katılabilmek için Nufus Cüzdan Sureti, Ġyi Hal vesikası, (Cumhuriyet Savcılığından) Tahsil, Askerlik (Muaf, Tecil veya Terhis) belgesi ve KPSS Sonuç belgelerinin birer suretini TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdarı iĢler Dairesi BaĢkanlığı ANKARA, 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa /ĠSTANBUL, 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, 4.Bölge Müdürlüğü SĠVAS 5.Bölge müdürlüğü MALATYA, 6. Bölge Müdürlüğü ADANA, 7.Bölge Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov. tr Web sitesinden ilan edileceği, Alınacak olan personelin 4857 sayılı iĢ kanununa tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresi 1 ay olacağı duyrulur. Alınacak iĢçiler Manisa Kırkağaç Bakır Ġstasyon Ģefliği, Manisa Salihli Kavaklıdere Ġstasyon ġefliği, Manisa Ahmetli Urganlı Ġstasyon ġefliği, Manisa Merkez Muradiye Ġstasyon ġefliklerinde görevnlendirilecektir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler ĠĢletme Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Tek. (Isıtma ve Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AKHĠSAR , ALAġEHĠR , DEMĠRCĠ , GÖRDES ,
KIRKAĞAÇ , KULA , MANĠSA MERKEZ , SALĠHLĠ , SARIGÖL , SARUHANLI , SELENDĠ , SOMA , TURGUTLU , AHMETLĠ , GÖLMARMARA , KÖPRÜBAġI/MANĠSA

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 4 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE ĠDARĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI : : 03123090515-4258 :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD GAR MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 853895
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - KuruluĢumuza atanacak faal iĢçi personelin seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacağı, iĢyerlerimizin genellikle Ģehir merkezinden uzak ıssız yerlerde bulunduğu, söz konusu sanat kollarında ve iĢyerlerimizde bugüne kadar bayan personel çalıĢtırılmadığı, bayanların zorunlu ihtiyaçlarını

(tuvalet,yatakhane,misafirhane vb.) karĢılayabilme olanakları da bulunmadığı, bu durumun aile birliğinin bozulmasına ve bayanlar açısından sakıncalı durumların ortaya çıkmasına sebep olabileceği , bayan iĢçi alınması durumunda çok sayıda yer değiĢimi ve görevden istifa ile karĢılaĢılacağından kuruluĢumuzda hizmetin aksamasına ve KPSS da baĢarılı olan adayların zor durumda kalmasına neden olacak hususları dikkate alınarak, baĢvuracak adayların erkek olması tercih edilmektedir. Kurumumuz aday listelerinde ilan edilenler: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve idari iĢler Personel ve idari iĢler Dairesi BaĢlanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢle r Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilen edilecektir. KuruluĢumuzda görev yapacak iĢçi personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tâbi olarak görev yapacak ve 1 aylık deneme süresine tâbidir. Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist iĢçiliği,tren teĢkil iĢçiliği, ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ) ,iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir . Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklar ise tam teĢekküllü devlet hastanelerinde veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar kuruluĢumuz sağlık müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları iĢletmesi genel müdürlüğü sağlık ve psikoteknik yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlı durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi olarak girenlerin öncelik hakkı kalkar.Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi geçerlidir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Tesviye Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Raylı Sistemler Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Metal ĠĢleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Telekomünikasyon Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Motor Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Makine Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Endüstriyel Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Lise ve Dengi Okul Elektrik Lise ve Dengi Okul Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Lise ve Dengi Okul Raylı Sistemler ĠĢletme
Sınav Bilgileri

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : EFLANĠ , ESKĠPAZAR , KARABÜK MERKEZ ,
OVACIK/KARABÜK , SAFRANBOLU , YENĠCE/KARABÜK

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 1 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ÇANKIRI İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD CER ATELYESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 6
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; -Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir ĠĢkur Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen veya internet (www.iskur.gov.tr) adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler.-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. -Taleplerde 2008 KPSS sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP93 puan türünde en az 60 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir.Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir.-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. -Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. -Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. -ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. -Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde

mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. ĠĢkur aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5(beĢ) gün sonra baĢlamak üzere,bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası(Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik(terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. MALATYA, TCDD 6. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. ADANA, TCDD 7. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, KuruluĢta görev alacak iĢçi personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanunu'na tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresinin 1(bir) ay olduğu, Makinist iĢçiliği, Tren TeĢkil ĠĢçiliği ve Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi(ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiometri sonucu saf ses ortalaması, fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

: Yurtiçi : ÇANKIRI MERKEZ , ÇERKEġ , ELDĠVAN , ILGAZ ,
KURġUNLU , ORTA , ġABANÖZÜ , YAPRAKLI , ATKARACALAR , KIZILIRMAK , BAYRAMÖREN , KORGUN

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 32 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YERKÖY DEPO ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 853911
Genel ġartlar ve Notlar -TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE;Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP93 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. - ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. - Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tescil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr Web sitesinden ilan edileceği- TÜRKĠYE Ġġ

KURUMU YOZGAT ĠL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĠLAN EDĠLMĠġ ĠġYERĠNDEN TALEPLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ ALINACAK SORUMLU PERSONEL. - Ahmet KAYIġ Daire BaĢkanı 0312 309 0515/4258 Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AKDAĞMADENĠ , BOĞAZLIYAN , ÇAYIRALAN ,
ÇEKEREK , SARIKAYA , SORGUN , ġEFAATLĠ , YERKÖY , YOZGAT MERKEZ , AYDINCIK/YOZGAT , ÇANDIR , KADIġEHRĠ , SARAYKENT , YENĠFAKILI

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı : ADEM KAYIġ : DAĠRE BAġKANI

Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar : Kamu : 56

: 03123090515-4258 :

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : TĠS HÜKÜMLERĠ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 71 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ(KÜTAHYA) Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar BELĠRTĠLEN TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE: *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Tren TeĢkil ĠĢçiliği mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Tren TeĢkil ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Tren TeĢkil ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Lise ve Dengi Mezunları için KPSSP94 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı oranında talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. ÇALIġILACAK YERLER: -EMĠRLER GAR ġEFLĠĞĠ -GÜZELYURT ĠSTASYON ġEFLĠĞĠ -AZOT ĠSTASYON ġEFLĠĞĠ Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Erkek
Öğrenim Bilgileri

-

-

-

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALTINTAġ , DOMANĠÇ , EMET , GEDĠZ ,
KÜTAHYA MERKEZ , SĠMAV , TAVġANLI , ASLANAPA , DUMLUPINAR , HĠSARCIK , ġAPHANE , ÇAVDARHĠSAR , PAZARLAR

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 3 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD GAR MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 853946
Genel ġartlar ve Notlar

TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - KuruluĢumuza atanacak faal iĢçi personelin seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacağı, iĢyerlerimizin genellikle Ģehir merkezinden uzak ıssız yerlerde bulunduğu, söz konusu sanat kollarında ve iĢyerlerimizde bugüne kadar bayan personel çalıĢtırılmadığı, bayanların zorunlu ihtiyaçlarını (tuvalet,yatakhane,misafirhane vb.) karĢılayabilme olanakları da bulunmadığı, bu durumun aile birliğinin bozulmasına ve bayanlar açısından sakıncalı durumların ortaya çıkmasına sebep olabileceği , bayan iĢçi alınması durumunda çok sayıda yer değiĢimi ve görevden istifa ile karĢılaĢılacağından kuruluĢumuzda hizmetin aksamasına ve KPSS da baĢarılı olan adayların zor durumda kalmasına neden olacak hususları dikkate alınarak, baĢvuracak adayların erkek olması tercih edilmektedir. Kurumumuz aday listelerinde ilan edilenler: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve idari iĢler Personel ve idari iĢler Dairesi BaĢlanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢle r Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilen edilecektir. KuruluĢumuzda görev yapacak iĢçi personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tâbi olarak görev yapacak ve 1 aylık deneme süresine tâbidir. Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist iĢçiliği,tren teĢkil iĢçiliği, ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ) ,iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir . Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklar ise tam teĢekküllü devlet hastanelerinde veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar kuruluĢumuz sağlık müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları iĢletmesi genel müdürlüğü sağlık ve psikoteknik yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlı durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi olarak girenlerin öncelik hakkı kalkar.Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi geçerlidir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Raylı Sistemler ĠĢletme Ortaöğretim (Lise ve Raylı Sistemler Ortaöğretim (Lise ve Tesviye Ortaöğretim (Lise ve Metal ĠĢleri Ortaöğretim (Lise ve Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Ortaöğretim (Lise ve Telekomünikasyon Ortaöğretim (Lise ve Motor Ortaöğretim (Lise ve Makine Ortaöğretim (Lise ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Lise Lise Lise Lise Lise

ve ve ve ve ve

Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi

Okul Okul Okul Okul Okul

Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektrik Elektronik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim

(Lise (Lise (Lise (Lise (Lise

ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : EFLANĠ , ESKĠPAZAR , KARABÜK MERKEZ ,
OVACIK/KARABÜK , SAFRANBOLU , YENĠCE/KARABÜK

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 1 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. DDY. 5.BÖLGE MÜD. Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinde ismi olanlar son baĢvuru tarihinden 5(beĢ)gün sonra baĢlamak üzere,bir hafta içerisinde sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti,iyi hal ve vesikası(Cumhuriyet savcılığından),tahsil,askerlik(Terhis veya tecil),KPSSP93(2008) birer suretini TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA TESLĠM ETMELERĠ GEREKMEKTEDĠR.SÖZLÜ SINAV TARĠHĠ www.tcdd.gov.tr Web sitesinde ilan edilecektir.Alınacak iĢçiler 4857 sayılı iĢ kanuna tabi olup deneme süresi 1 aydır.2008 KPSSP93 enaz 60 ve üzeri puan almak.Malatya Ġlinde nüfusa dayalı ikamet adresi kabul edilecektir. -Makinist iĢçiliği sanat kolundan iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü Devlet Hastanelerinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden görme dereceleri(asğ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ),renk muayenesi(ishihora testi yapılmıĢ),iĢitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.Ayrıca bu personel Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır.Bu raporlar TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü sağlık ve Psikoteknik yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan

KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Oto Motor Teknolojileri Otomotiv Endüstrisi Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Teknolojisi Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AKÇADAĞ , ARAPGĠR , ARGUVAN , DARENDE ,
DOĞANġEHĠR , HEKĠMHAN , MALATYA MERKEZ , PÜTÜRGE , YEġĠLYURT/MALATYA , BATTALGAZĠ , DOĞANYOL , KALE/MALATYA , KULUNCAK , YAZIHAN

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı : Kamu : 56 : : : :

ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 71 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ(KÜTAHYA) Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar BELĠRTĠLEN TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE: *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı oranında talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Meslek Yüksek Okulu Önlisans Otomotiv Teknolojisi Meslek Yüksek Okulu Önlisans Oto Motor Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu Önlisans Otobüs Tamir ve Bakımı

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans

Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek
Sınav Bilgileri

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik Elektrik-Elektronik Otomotiv

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALTINTAġ , DOMANĠÇ , EMET , GEDĠZ ,
KÜTAHYA MERKEZ , SĠMAV , TAVġANLI , ASLANAPA , DUMLUPINAR , HĠSARCIK , ġAPHANE , ÇAVDARHĠSAR , PAZARLAR

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 34 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. DDY. 5.BÖLGE MÜD. Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar -ĠLAN EDĠLEN ADAY LĠSTELERĠNDE ĠSMĠ OLANLAR SON BAġVURU TARĠHĠNDEN 5 GÜN SONRA BAġLAMAK ÜZERE BĠR HAFTA ĠÇERĠSĠNDE,SÖZLÜ SINAVA KATILA BĠLMEK ĠÇĠN NÜFUS CÜZDAN SURETĠ,ĠYĠ HAL VESĠKASI(CUMHURĠYET SAVCILIĞINDAN),TAHSĠL,ASKERLĠK(TERHĠS VEYA TECĠLL),KPSS SONUÇ BELGELERĠNĠN BĠRER SURETĠNĠ TCDD 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE ĠDARĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA ADRESĠNE TESLĠM ETMELERĠ GEREKMEKTEDĠR. -SÖZLÜ SINAV TARĠHĠ www.tcdd.gov.tr WEB SĠTESĠNDE ĠLAN EDĠLECEKTĠR.ALINACAK ĠġÇĠ PERSONEL 4857 SAYILI Ġġ KANUNUNA TABĠ OLARAK GÖREV YAPACAK VE DENEME SÜRESĠ 1 AYDIR. -ELEKTRONĠK ĠġÇĠLĠĞĠ SANAT KOLUNDA ĠġE ALINACAKLARDAN

TAM TEġEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERĠNDEN VEYA RESMĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNDEN SAĞLIK KURULU RAPORU ĠSTENECEKTĠR.BU RAPORLAR TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞLIK VE PSĠKO TEKNĠK YÖNERGESĠ UYARINCA ĠNCELENECEK OLUP,SAĞLIK DURUMLARI UYGUN OLMAYAN ADAYLARIN ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR. -2008 KPSSP93 ENAZ 60 VE ÜZERĠ BAġVURABĠLĠR.ADRESE DAYALI NÜFUS SĠSTEMĠNE GÖRE SADECE MALATYA ĠLĠNDE ĠKAMET EDENLER BAġVURABĠLĠR. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Elektronik ĠĢçisi (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Önlisans Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Önlisans Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans Önlisans Endüstriyel Elektronik Önlisans Önlisans Elektronik Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AKÇADAĞ , ARAPGĠR , ARGUVAN , DARENDE ,
DOĞANġEHĠR , HEKĠMHAN , MALATYA MERKEZ , PÜTÜRGE , YEġĠLYURT/MALATYA , BATTALGAZĠ , DOĞANYOL , KALE/MALATYA , KULUNCAK , YAZIHAN

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 9 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 2
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Elektronik ĠĢçisi (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Önlisans Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Önlisans Önlisans Endüstriyel Elektronik Önlisans Önlisans Elektronik Önlisans Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : DĠVRĠĞĠ , GEMEREK , GÜRÜN , HAFĠK , ĠMRANLI
, KANGAL , KOYULHĠSAR , SĠVAS MERKEZ , SUġEHRĠ , ġARKIġLA , YILDIZELĠ , ZARA , AKINCILAR , ALTINYAYLA/SĠVAS , DOĞANġAR , GÖLOVA , ULAġ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 6 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında

baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : DĠVRĠĞĠ , GEMEREK , GÜRÜN , HAFĠK , ĠMRANLI
, KANGAL , KOYULHĠSAR , SĠVAS MERKEZ , SUġEHRĠ , ġARKIġLA , YILDIZELĠ , ZARA , AKINCILAR , ALTINYAYLA/SĠVAS , DOĞANġAR , GÖLOVA , ULAġ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 40 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Otomotiv Teknolojisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : DĠVRĠĞĠ , GEMEREK , GÜRÜN , HAFĠK , ĠMRANLI
, KANGAL , KOYULHĠSAR , SĠVAS MERKEZ , SUġEHRĠ , ġARKIġLA , YILDIZELĠ , ZARA , AKINCILAR , ALTINYAYLA/SĠVAS , DOĞANġAR , GÖLOVA , ULAġ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 20 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir.

TCDD 322 KISIM ġEFLĠĞĠ

Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 27

Genel ġartlar ve Notlar -Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puanı almıĢ olmak gerekmektedir. (KPSSP94 sonuçları geçerlidir.) 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. TCDD'nin GENEL ġARTLARI: - KuruluĢumuza atanacak faal iĢçi personelin seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacağı, iĢyerlerimizin genellikle Ģehir merkezinden uzak ıssız yerlerde bulunduğu, söz konusu sanat kollarında ve iĢyerlerimizde bugüne kadar bayan personel çalıĢtırılmadığı, bayanların zorunlu ihtiyaçlarını (tuvalet,yatakhane,misafirhane vb.) karĢılayabilme olanakları da bulunmadığı, bu durumun aile birliğinin bozulmasına ve bayanlar açısından sakıncalı durumların ortaya çıkmasına sebep olabileceği , bayan iĢçi alınması durumunda çok sayıda yer değiĢimi ve görevden istifa ile karĢılaĢılacağından kuruluĢumuzda hizmetin aksamasına ve KPSS da baĢarılı olan adayların zor durumda kalmasına neden olacak hususları dikkate alınarak, baĢvuracak adayların erkek olması tercih edilmektedir. Kurumumuz aday listelerinde ilan edilenler: 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR,adresine teslim edeceklerdir. BaĢvuru yapacak adaylardan tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler ĠĢletme Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Tek. (Isıtma ve Tesisat) Telekomünikasyon

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Lise Lise Lise Lise Lise Lise Lise

ve ve ve ve ve ve ve

Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi

Okul Okul Okul Okul Okul Okul Okul

Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Elektronik Elektrik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Endüstriyel Elektronik

Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim

(Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise

ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AYDIN MERKEZ , BOZDOĞAN , ÇĠNE ,
GERMENCĠK , KARACASU , KOÇARLI , KUġADASI , KUYUCAK , NAZĠLLĠ , SÖKE , SULTANHĠSAR , YENĠPAZAR/AYDIN , BUHARKENT , ĠNCĠRLĠOVA , KARPUZLU , KÖġK , DĠDĠM (YENĠHĠSAR)

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar : Kamu : 1 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : TĠS HÜKÜMLERĠ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE : ADEM KAYIġ : DAĠRE BAġKANI : 03123090515-4258 :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 5. BÖLGE DEPO MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar -TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE;Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP93 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. -

Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. - ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. - Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tescil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr Web sitesinden ilan edileceği- TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ELAZIĞ ĠL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĠLAN EDĠLMĠġ ĠġYERĠNDEN TALEPLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ ALINACAK SORUMLU PERSONEL. - Ahmet KAYIġ Daire BaĢkanı 0312 309 0515/4258 BAYAN MÜRACAATÇILARIN DĠKKATĠNE : ĠĢin gereği seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢılacağı, iĢyerlerinin merkezlerden uzak ve ıssız yerlerde olacağı, bugüne kadar bayan personelin çalıĢtırılmadığı ve bayanların zorunlu ihtiyaçlarının karĢılanamayacağı bilinmelidir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Makine Motor Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AĞIN , BASKĠL , ELAZIĞ MERKEZ , KARAKOÇAN
, KEBAN , MADEN , PALU , SĠVRĠCE , ARICAK , KOVANCILAR , ALACAKAYA

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar : Kamu : 28 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : TĠS hükümleri ve 4857 sayılı Kanuna Göre : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ÇANKIRI İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 2.BÖLGE GAR MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 7
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; -Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir ĠĢkur Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen veya internet (www.iskur.gov.tr) adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler.-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. -Taleplerde 2008 KPSS sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP94 puan türünde en az 60 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir.Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir.-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. -Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. -Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. -ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. -Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. ĠĢkur aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5(beĢ) gün sonra baĢlamak üzere,bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası(Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik(terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi

Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. MALATYA, TCDD 6. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. ADANA, TCDD 7. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, KuruluĢta görev alacak iĢçi personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanunu'na tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresinin 1(bir) ay olduğu, Makinist iĢçiliği, Tren ĠĢçiliği ve Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi(ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiometri sonucu saf ses ortalaması, fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler ĠĢletme Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ÇANKIRI MERKEZ , ÇERKEġ , ELDĠVAN , ILGAZ ,
KURġUNLU , ORTA , ġABANÖZÜ , YAPRAKLI , ATKARACALAR , KIZILIRMAK , BAYRAMÖREN , KORGUN

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri

Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 3

: : : 0312 309 05 15 /4258 :

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un MERSİN İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD VAGON SERVĠS ġEFLĠĞĠ (MERSĠN) Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir ĠĢkur Ġl/ġube Müd. Ģahsen veya internet (www.iskur.gov.tr) adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler.-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. -Taleplerde 2008 KPSS sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP93 puan türünde en az 60 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir.-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir.-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. -Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. -Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. -ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. -Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. -Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. ĠĢkur aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5(beĢ) gün sonra baĢlamak üzere,bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası(Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik(terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. MALATYA, TCDD 6. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. ADANA, TCDD 7. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, KuruluĢta görev alacak iĢçi personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanunu'na tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresinin 1(bir) ay olduğu, Makinist iĢçiliği, Tren TeĢkil ĠĢçiliği ve Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi(ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiometri sonucu saf ses ortalaması, fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır Not: ÇalıĢacağı iĢyeri Mersin Depo ġefliği Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ANAMUR , ERDEMLĠ , GÜLNAR , MERSĠN MERKEZ
, MUT , SĠLĠFKE , TARSUS , AYDINCIK/ĠÇEL , BOZYAZI , ÇAMLIYAYLA , AKDENĠZ , TOROSLAR , YENĠġEHĠR , MEZĠTLĠ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 6 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : 03123090515 :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD LOKOMOTĠF DEPO MÜD. Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010, Sayı: 854155
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Sözlü sıvav tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından www.tcdd.gov.tr adresinde ilan edilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Önlisans Endüstriyel Elektronik Önlisans Elektronik Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans Makine Önlisans Motor Önlisans

Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek
Sınav Bilgileri

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Mekatronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALAÇAM , BAFRA , ÇARġAMBA , HAVZA , KAVAK
, LADĠK , SAMSUN MERKEZ , TERME , VEZĠRKÖPRÜ , ASARCIK , ONDOKUZMAYIS , SALIPAZARI , TEKKEKÖY , AYVACIK/SAMSUN , YAKAKENT , CANĠK , ĠLKADIM , ATAKUM

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 28 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD UġAK DEPO ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010, Sayı: 948844
Genel ġartlar ve Notlar 1-Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puanı almıĢ olmak gerekmektedir. 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden

adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. TCDD'nin GENEL ġARTLARI: - Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinden ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdanı sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini; TCDD ĠĢletmesi Genel Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢk. Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim etmelidirler, belgesini teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaklardır.Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir.TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği ve Tren TeĢkil ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Endüstriyel Elektronik Elektronik Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Elektrik-Elektronik Makine Motor Mekatronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Meslek Yüksek Okulu Önlisans Otobüs Tamir ve Bakımı Meslek Yüksek Okulu Önlisans Otomotiv Endüstrisi
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : BANAZ , EġME , KARAHALLI , SĠVASLI ,
ULUBEY/UġAK , UġAK MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 8 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un TOKAT İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. T.C.D.D.SĠVAS 4.BLG.MÜDÜRLÜĞÜ 415.YOL BAKIM ONARIM ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu

kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik-Elektronik Makine Motor Mekatronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALMUS , ARTOVA , ERBAA , NĠKSAR , REġADĠYE
, TOKAT MERKEZ , TURHAL , ZĠLE , PAZAR/TOKAT , YEġĠLYURT/TOKAT , BAġÇĠFTLĠK

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

, SULUSARAY Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 18 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 2.BÖLĞE MÜD.IRMAK DEPO ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar *Talebe durumu uyan adaylar,Ġlan tarihinden itibaren 10 Gün içinde; ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüklerine Ģahsen veya internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER.*KuruluĢa atanacak iĢçilerin gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde, genellikle Ģehir merkezinden uzak ve ıssız yerlerde çalıĢacağı, söz konusu meslek ve iĢyerlerinde bugüne kadar bayan personel çalıĢtırılmadığı, bayanların zorunlu ihtiyaçlarını (tuvalet,yatakhane,misafirhane vb.) karĢılama olanakları da bulunmadığından aile birliğinin bozulmasına ve sakıncalı durumların ortaya çıkmasına sebep olabileceği , çok sayıda yer değiĢimi ve görevden istifa ile karĢılaĢılacağından hizmetin aksamasına neden olacağı hususları dikkate alınarak, baĢvuracak adayların erkek olması tercih edilmektedir.*Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir.*Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuracak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır.*Sözlü sınav/mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, son baĢvuru tarihinden 5(beĢ) gün sonra baĢlamak üzere,bir hafta içerisinde nüfus cüzdanı sureti,iyi hal vesikası(Cumhuriyet Savcılığı?ndan),tahsil,askerlik(terhis veya tescil),KPSS sonuç belgelerinin birer suretini TCDD ĠĢlet. Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Gar/ANKARA,TCDD 1.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müd.HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müd. Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müd. SĠVAS,TCDD 5.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müd. MALATYA, TCDD 6.Bölge Müd.Personel ve Ġdari ĠĢler Müd. ADANA, TCDD 7.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müd. AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecek,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.*Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.*Mülakatta baĢarılı olan; iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların TCDD Sağlık Müdürlüklerince TCDD ĠĢl. Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir.*KuruluĢda görev yapacak iĢçi personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa ve 1 aylık deneme süresine tâbi olacaktır..*BaĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *Talebe baĢvurup nihai listede yer alan adaylar,sağlık, eğitim öncelik durumu, vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kuruma ibraz etmek zorundadır.Aksi takdirde nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir.Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kurumun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır.* ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı ilgili kamu kurumu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.*KPSS kapsamında baĢvuran adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlayarak talep sayısının üç katı olarak düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, ilgili kuruma bildirilecektir. Öncelikli baĢvuranlardan öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kuruma bildirilecektir. Öncelikli baĢvuranlardan,iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen,iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : DELĠCE , KESKĠN , KIRIKKALE MERKEZ ,
SULAKYURT , BAHġĠLĠ , BALIġEYH , ÇELEBĠ , KARAKEÇĠLĠ , YAHġĠHAN

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler : : : :

ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar

: Kamu : 32 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : TĠS HÜKÜMLERĠ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD UġAK GÜNEYKÖY ĠSTASYON ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010, Sayı: 948844
Genel ġartlar ve Notlar 1-Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puanı almıĢ olmak gerekmektedir. 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. TCDD'nin GENEL ġARTLARI: - Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinden ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdanı sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini; TCDD ĠĢletmesi Genel Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢk. Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim etmelidirler, belgesini teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaklardır.Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir.TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği ve Tren TeĢkil ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Erkek
Öğrenim Bilgileri

-

-

-

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler ĠĢletme Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektrik Elektronik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : BANAZ , EġME , KARAHALLI , SĠVASLI ,
ULUBEY/UġAK , UġAK MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 1 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD DEPO MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010, Sayı: 943061
Genel ġartlar ve Notlar YUKARIDA BELĠRTĠLEN TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; *TALEP ġARTLARINA DURUMU UYAN ADAYLAR, ĠLANIN YAYINLANDIĞI TARĠHTEN ĠTĠBAREN 10 GÜN ĠÇERĠSĠNDE; HERHANGĠ BĠR ĠġKUR ĠL/ġUBE

MÜDÜRLÜĞÜNE ġAHSEN BAġVURABĠLECEKLERĠ GĠBĠ ĠNTERNET (WWW.ĠSKUR.GOV.TR.) ÜZERĠNDEN DE BAġVURU YAPABĠLECEKLERDĠR. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *MAKĠNĠST (TREN) MESLEĞĠNDE ĠLAN EDĠLEN ĠġGÜCÜ TALEBĠNE BAġVURU YAPACAK ADAYLAR; MAKĠNĠST ĠġÇĠSĠ MESLEĞĠNDE ÇALIġTIRILACAKTIR. *TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE: MÜLAKATTA BAġARILI OLAN; MAKĠNĠST ĠġÇĠLĠĞĠ SANAT KOLUNDA ĠġE ALINACAK ĠġÇĠ PERSONEL ADAYLARINDAN AYRINTILI OLARAK TAM TEġEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERĠNDEN VEYA RESMĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNDEN GÖRME DERECELERĠ (SAĞ-SOL GÖZ AYRI AYRI BELĠRTĠLMĠġ), RENK MUAYENESĠ (ĠSHĠHORA TESTĠ YAPILMIġ), ĠġĠTME ODĠYOMETRĠ SONUCU SAF SES ORTALAMASI FISILTIYI KAÇ METREDEN DUYDUĞU BELĠRTĠLMĠġ ġEKĠLDE SAĞLIK KURULU RAPORU ĠSTENECEĞĠ VE AYRICA PSĠKOTEKNĠK MUAYENESĠNE TABĠ TUTULACAĞI VE BU RAPORLARIN TCDD SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERĠNCE T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK VE PSĠKOTEKNĠK YÖNERGESĠ UYARINCA ĠNCELENECEĞĠ, SAĞLIK DURUMLARI UYGUN OLMAYAN ADAYLARIN ATAMALARININ YAPILMAYACAĞI BELĠRTĠLMĠġTĠR. *KAMU KURUM VE KURULUġLARININ SÜREKLĠ (DAĠMĠ), GEÇĠCĠ ĠġGÜCÜ TALEPLERĠNE YAPILAN BAġVURULARDA KĠġĠLERĠN ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SĠSTEMĠNDE KAYITLI OLAN ADRESLERĠ DĠKKATE ALINIR. *2008 KAMU PERSONELĠ SEÇME SINAVINA (KPSS) KATILAN, ÖNLĠSANS MEZUNLARI ĠÇĠN KPSSP93 PUANI 60 VE ÜZERĠNDE OLAN ADAYLAR BAġVURABĠLĠRLER. *MERKEZĠ SINAV UYGULANMAYACAK ÖNCELĠKLĠ OLARAK BAġVURU YAPACAK OLAN ADAYLAR DURUMLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI BELGE ASILLARI ĠLE BĠRLĠKTE TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠL VEYA ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠNE MÜRACAAT EDECEKLERDĠR. *ERKEK ADAYLARIN ASKERLĠKLE ĠLĠġĠĞĠ (MUAF, YAPMIġ VEYA TECĠLLĠ) BULUNMAMASI GEREKMEKTEDĠR. *GERÇEĞE AYKIRI BELGE VERENLERĠN YADA BEYANDA BULUNANLARIN BAġVURUSU GEÇERSĠZ HALE GETĠRĠLMESĠ, ĠġE ALINMASI ĠġLEMĠNĠN ĠPTALĠNE ĠLĠġKĠN KURUMUN VE TALEP SAHĠBĠ KAMU KURUM VE KURULUġUNUN YASAL ĠġLEM YAPMA HAKKI SAKLIDIR. *TALEPLERE BAġVURU YAPAN VE NĠHAĠ LĠSTEDE YER ALAN ADAYLAR, EĞĠTĠM DURUMU, TECRÜBE, YABANCI DĠL, ÖNCELĠK DURUMU VB. KOġULLARI TAġIYIP TAġIMADIKLARINI YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV ÖNCESĠNDE TALEBĠ VEREN KAMU KURUM VE KURULUġUNA ĠBRAZ ETMEK ZORUNDADIR. BU DURUMLARINI BELGELEYEMEYENLER VEYA YANLIġ BEYANDA BULUNANLAR NĠHAĠ LĠSTELERDEN ÇIKARILARAK, SIRADAN DĠĞER KĠġĠLER NĠHAĠ LĠSTELERE EKLENECEKTĠR. *SON MÜRACAAT TARĠHĠ RESMĠ TATĠLE RASTLADIĞINDA BĠR SONRAKĠ Ġġ GÜNÜ BAġVURULAR KABUL EDĠLMEKTEDĠR. SIRALAMA: KPSS KAPSAMINDA BAġVURANLARDAN AÇIK Ġġ SAYISININ ÜÇ KATI, ÖNCELĠKLĠLERDEN TALEP ġARTLARINA UYGUN OLANLARDAN DA ÖNCELĠK HAKKINI SAĞLAYAN BELGE TARĠHLERĠ DĠKKATE ALINARAK AÇIK Ġġ SAYISININ ÜÇ KATI, MADEN KANUNU KAPSAMINDA ÖNCELĠKLĠ BAġVURANLARIN TAMAMI TALEBĠ VEREN KAMU KURULUġUNA GÖNDERĠLECEKTĠR. *YAZILI VEYA SÖZLÜ TARĠHĠ VE YERĠ KAMU KURULUġU TARAFINDAN ADAYLARA BĠLDĠRĠLECEKTĠR. *ÖNCELĠK HAKKINA SAHĠP OLANLARDAN, BAġVURUDA BULUNDUKLARI SÜREKLĠ VEYA GEÇĠCĠ ĠġGÜCÜ TALEBĠNE ĠġVERENCE DAVET EDĠLDĠKLERĠ HALDE MÜCBĠR SEBEPLER DIġINDA ĠCABET ETMEYEN, SINAVA KATILMAYAN, ĠġĠ REDDEDEN VEYA KAMUDA SÜREKLĠ ĠġÇĠ STATÜSÜNDE ĠġE YERLEġENLERĠN ÖNCELĠK HAKKI ORTADAN KALKAR. ÖNCELĠK HAKKINDAN ĠKĠNCĠ KEZ YARARLANILAMAZ. TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ADAY LĠSTELERĠNDE ĠLAN EDĠLENLER, SON BAġVURU TARĠHĠNDEN 5 (BEġ) GÜN SONRA BAġLAMAK ÜZERE, BĠR HAFTA ĠÇERĠSĠNDE, SÖZLÜ SINAVA KATILABĠLMEK ĠÇĠN NÜFUS CÜZDAN SURETĠ, ĠYĠ HAL VESĠKASI (CUMHURĠYET SAVCILIĞINDAN), TAHSĠL, ASKERLĠK (TERHĠS VEYA TESCĠL), KPSS SONUÇ BELGELERĠNĠN BĠRER SURETĠNĠ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE ĠDARĠ ĠġLER BAġKANLIĞI GAR/ANKARA ADRESĠNE TESLĠM EDECEKLERDĠR. BELGELERĠNĠ TESLĠM ETMEYENLERĠN SÖZLÜ SINAVA ALINMAYACAĞI, SÖZLÜ SINAV TARĠHĠNĠN WWW.TCDD.GOV.TR WEB SĠTEMĠZDE ĠLAN EDĠLECEĞĠ, KURULUġUMUZDA GÖREV ALACAK ĠġÇĠ PERSONELĠN 4857 SAYILI Ġġ KANUNUNA TABĠĠ OLARAK GÖREV YAPACAK VE DENEME SÜRESĠ 1 AY OLACAKTIR. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Meslek Yüksek Okulu Önlisans Otobüs Tamir ve Bakımı Meslek Yüksek Okulu Önlisans Otomotiv Endüstrisi

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans

Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek
Sınav Bilgileri

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Makine Motor Mekatronik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : BÜNYAN , DEVELĠ , FELAHĠYE , ĠNCESU ,
PINARBAġI/KAYSERĠ , SARIOĞLAN , SARIZ , TOMARZA , YAHYALI , YEġĠLHĠSAR , AKKIġLA , TALAS , KOCASĠNAN , MELĠKGAZĠ , HACILAR , ÖZVATAN , KAYSERĠ/MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 58 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Deneme Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD UġAK ĠNAY ĠSTASYON ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010, Sayı: 948844
Genel ġartlar ve Notlar 1-Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus

kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puanı almıĢ olmak gerekmektedir. 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. TCDD'nin GENEL ġARTLARI: - Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinden ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdanı sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini; TCDD ĠĢletmesi Genel Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢk. Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim etmelidirler, belgesini teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaklardır.Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir.TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği ve Tren TeĢkil ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler ĠĢletme Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Tek. (Isıtma ve Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Lise ve Dengi Okul Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : BANAZ , EġME , KARAHALLI , SĠVASLI ,
ULUBEY/UġAK , UġAK MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 1 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD UġAK OTURAK ĠSTASYON ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010, Sayı: 948844
Genel ġartlar ve Notlar 1-Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puanı almıĢ olmak gerekmektedir. 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. TCDD'nin GENEL ġARTLARI: - Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinden ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdanı sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini; TCDD ĠĢletmesi Genel Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢk. Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müd.

Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müd. Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müd. Pers. ve Ġdari ĠĢler Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim etmelidirler, belgesini teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaklardır.Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir.TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği ve Tren TeĢkil ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler ĠĢletme Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Tek. (Isıtma ve Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : BANAZ , EġME , KARAHALLI , SĠVASLI ,
ULUBEY/UġAK , UġAK MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri

Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 1

: : : :

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. BALIKESĠR TCDD 363. YOL BAKIM ONARIM ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; -Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir ĠĢkur Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen veya internet (www.iskur.gov.tr) adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler.-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. -Taleplerde 2008 KPSS sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP94 puan türünde en az 60 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir.Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir.-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. -ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. -Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. ĠĢkur aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5(beĢ) gün sonra baĢlamak üzere,bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası(Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik(terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. MALATYA, TCDD 6. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. ADANA, TCDD 7. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, KuruluĢta görev alacak iĢçi personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanunu'na tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresinin 1(bir) ay olduğu, Makinist iĢçiliği, Tren ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi(ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiometri sonucu saf ses ortalaması, fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır.ĠĢe Alınacak Personeller Sığırcı Ġstasyon ġefliği, Mezitler Ġstasyon Ģefliği,Soğucak Ġstasyon Ģeftliğinde çalıĢtırılacaktır. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan

KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler ĠĢletme Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AYVALIK , BALIKESĠR MERKEZ , BALYA ,
BANDIRMA , BĠGADĠÇ , BURHANĠYE , DURSUNBEY , EDREMĠT/BALIKESĠR , ERDEK , GÖNEN/BALIKESĠR , HAVRAN , ĠVRĠNDĠ , KEPSUT , MANYAS , SAVAġTEPE , SINDIRGI , SUSURLUK , MARMARA , GÖMEÇ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 3 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDDY DEVLET DEMĠR YOLLARI ĠSTASYON ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan;Elektronik ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklarda tam teĢekküllü devlet hatanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık raporu isteneceği ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. KiĢiler Kaklık'ta çalıĢtırılacaktır. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul Lise ve Dengi Okul

Genel Bölüm Adı Metal ĠĢleri Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Elektrik Raylı Sistemler ĠĢletme

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise Ortaöğretim (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Lise Lise Lise Lise

ve ve ve ve

Dengi Dengi Dengi Dengi

Okul Okul Okul Okul

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik-Elektronik

Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim

(Lise (Lise (Lise (Lise

ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ACIPAYAM , BULDAN , ÇAL , ÇAMELĠ , ÇARDAK ,
ÇĠVRĠL , DENĠZLĠ MERKEZ , GÜNEY , KALE/DENĠZLĠ , SARAYKÖY , TAVAS , BABADAĞ , BEKĠLLĠ , HONAZ , SERĠNHĠSAR , AKKÖY , BAKLAN , BEYAĞAÇ , BOZKURT/DENĠZLĠ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 1 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. BALIKESĠR TCDD 363. YOL BAKIM ONARIM ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; -Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir ĠĢkur Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen veya internet (www.iskur.gov.tr) adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler.-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. -Taleplerde 2008 KPSS sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP93 puan türünde en az 60 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir.Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir.-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve

kuruluĢuna bildirilecektir. -ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. -Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. ĠĢkur aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5(beĢ) gün sonra baĢlamak üzere,bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası(Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik(terhis veya tecil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. MALATYA, TCDD 6. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. ADANA, TCDD 7. Bölge Müd.Pers.ve Ġd. ĠĢl. Müd. AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, KuruluĢta görev alacak iĢçi personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanunu'na tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresinin 1(bir) ay olduğu, Makinist iĢçiliği, Tren TeĢkil ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi(ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiometri sonucu saf ses ortalaması, fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır ĠĢe alınan personel Balıkesir Depo Müdürlüğünde çalıĢtırılacaktır. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otomotiv Endüstrisi Otobüs Tamir ve Bakımı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi

Sınav Adı Sınav Puan Türü

En Az Puan Limiti

Sınav GiriĢ Tarihi

Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

KPSS

KPSSP93

60

: Yurtiçi : AYVALIK , BALIKESĠR MERKEZ , BALYA ,
BANDIRMA , BĠGADĠÇ , BURHANĠYE , DURSUNBEY , EDREMĠT/BALIKESĠR , ERDEK , GÖNEN/BALIKESĠR , HAVRAN , ĠVRĠNDĠ , KEPSUT , MANYAS , SAVAġTEPE , SINDIRGI , SUSURLUK , MARMARA , GÖMEÇ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 96 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/TCDD ERZĠNCAN DEPO ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. Kurumumuz aday listelerinde ilan edilenler:Sözlü snava katılabilmek için nüfuz cüzdan sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savciliğindan), tahsil, askerlik ,KPSS Sonuç belgelerinin birer suratini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve idari iĢler Personel ve idari iĢler Dairesi BaĢlanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢle r Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD

6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir *Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilmekle birlikte ayrıca yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢut tarafından adaylara bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkarÖncelik hakkından ikinci kez yararlanamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ÇAYIRLI , ERZĠNCAN MERKEZ , ĠLĠÇ , KEMAH ,
KEMALĠYE , REFAHĠYE , TERCAN , ÜZÜMLÜ , OTLUKBELĠ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar : Kamu : 6 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : TĠS HÜKÜMLERĠ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 4.ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ (DEPO MÜDÜRLÜĞÜ) Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010, Sayı: 1
Genel ġartlar ve Notlar GENEL ġARTLAR - Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. Öncelikli olarak baĢvuranlardan öncelik tarihi dikkate alınmak sureti ile göndermeleri yapılır. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. - Taleplere baĢvuru yapan ve öncelik vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. Sıralama KPSS Puanına göre talep sayısının 3 katı Önceliklerde de talep sayısının 3 katı olarak düzenlenir. Adaylar ĠĢyerinin durumlarına uyan yalnız 1 talebine baĢvuru yapabilirler. ÖZEL ġARTLAR -Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri, (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ) renk muayenesi, (ishihora testi yapılmıĢ) iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. NOT: Sıralamaya giren adaylar Son baĢvuru tarihinden 5 gün sonra baĢlamak üzere 1 hafta içerisinde Sözlü Sınava katılabilmek için Nufus Cüzdan Sureti, Ġyi Hal vesikası, (Cumhuriyet Savcılığından) Tahsil, Askerlik (Muaf, Tecil veya Terhis) belgesi ve KPSS Sonuç belgelerinin birer suretini TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdarı iĢler Dairesi BaĢkanlığı ANKARA, 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa /ĠSTANBUL, 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, 4.Bölge Müdürlüğü SĠVAS 5.Bölge müdürlüğü MALATYA, 6. Bölge Müdürlüğü ADANA, 7.Bölge Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov. tr Web sitesinden ilan edileceği, Alınacak olan personelin 4857 sayılı iĢ kanununa tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresi 1 ay olacağı duyrulur. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan

KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik-Elektronik Makine Motor Mekatronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : BĠSMĠL , ÇERMĠK , ÇINAR , ÇÜNGÜġ , DĠCLE ,
DĠYARBAKIR MERKEZ , ERGANĠ , HANĠ , HAZRO , KULP , LĠCE , SĠLVAN , EĞĠL , KOCAKÖY , SUR , YENĠġEHiR/DiYARBAKIR , KAYAPINAR , BAĞLAR

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı : Kamu : 16 : : : :

ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD GAR MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar GENEL ġARTLAR - Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. Öncelikli olarak baĢvuranlardan öncelik tarihi dikkate alınmak sureti ile göndermeleri yapılır. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. - Taleplere baĢvuru yapan ve öncelik vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. Sıralama KPSS Puanına göre talep sayısının 3 katı Önceliklerde de talep sayısının 3 katı olarak düzenlenir. Adaylar ĠĢyerinin durumlarına uyan yalnız 1 talebine baĢvuru yapabilirler. ÖZEL ġARTLAR -Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri, (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ) renk muayenesi, (ishihora testi yapılmıĢ) iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. NOT: Sıralamaya giren adaylar Son baĢvuru tarihinden 5 gün sonra baĢlamak üzere 1 hafta içerisinde Sözlü Sınava katılabilmek için Nufus Cüzdan Sureti, Ġyi Hal vesikası, (Cumhuriyet Savcılığından) Tahsil, Askerlik (Muaf, Tecil veya Terhis) belgesi ve KPSS Sonuç belgelerinin birer suretini TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdarı iĢler Dairesi BaĢkanlığı ANKARA, 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa /ĠSTANBUL, 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, 4.Bölge Müdürlüğü SĠVAS 5.Bölge müdürlüğü MALATYA, 6. Bölge Müdürlüğü ADANA, 7.Bölge Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov. tr Web sitesinden ilan edileceği, Alınacak olan personelin 4857 sayılı iĢ kanununa tabi olarak görev yapacağı ve deneme süresi 1 ay olacağı duyrulur. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Tren TeĢkil ĠĢçisi Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Lise ve Dengi Okul Raylı Sistemler ĠĢletme

Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Lise Lise Lise Lise Lise Lise Lise Lise Lise Lise Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi Dengi

Okul Okul Okul Okul Okul Okul Okul Okul Okul Okul Okul

Tesviye Metal ĠĢleri Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Telekomünikasyon Motor Makine Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim

(Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise (Lise

ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve

Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi) Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP94

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : BĠSMĠL , ÇERMĠK , ÇINAR , ÇÜNGÜġ , DĠCLE ,
DĠYARBAKIR MERKEZ , ERGANĠ , HANĠ , HAZRO , KULP , LĠCE , SĠLVAN , EĞĠL , KOCAKÖY , SUR , YENĠġEHiR/DiYARBAKIR , KAYAPINAR , BAĞLAR

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 1 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD LOKOMOTĠF BAKIM DEPOSU Son BaĢvuru Tarihi: 22.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 13.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde

sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik-Elektronik Makine Motor Mekatronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ACIPAYAM , BULDAN , ÇAL , ÇAMELĠ , ÇARDAK ,
ÇĠVRĠL , DENĠZLĠ MERKEZ , GÜNEY , KALE/DENĠZLĠ , SARAYKÖY , TAVAS , BABADAĞ , BEKĠLLĠ , HONAZ , SERĠNHĠSAR , AKKÖY , BAKLAN , BEYAĞAÇ , BOZKURT/DENĠZLĠ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 6 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD ÇATALAĞZI DEPO MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 1
Genel ġartlar ve Notlar ĠĢe alınan kiĢiler makinist iĢçiliği mesleğinde çalıĢtırılacaktır. ĠĢe baĢlatılacak adaylardan ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Bu raporlar TCDD Sağlık Müdürlüklerince TCDD Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Nihai listelerde yer alan, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdanı sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil belgesi, askerlik (terhis veya tecil) belgesi, KPSS sonuç belgelerini birer suretini TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Gar/ANKARA adresine teslim edeceklerdir. Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web adresinden ilan edilecektir. Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. Taleplerde 2008 kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonuçları geçerlidir. Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı (müfettiĢ, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman talepleri için ise beĢ katı) olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (maden kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik

hakkından ikinci kez yararlanılamaz. ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dâhil edilecektir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ÇAYCUMA , DEVREK , EREĞLĠ/ZONGULDAK ,
ZONGULDAK MERKEZ , ALAPLI , GÖKÇEBEY

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı :

Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 6

: : :

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un GAZİANTEP İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD KISIM 653 ġEFLĠĞĠ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. ĠĢyerine atanacak faal iĢçi personel seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacaktır. Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence dav et edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.TALEBE ĠLĠġKĠN TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠLANI. Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5(beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tescil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Daire BaĢkanlığı -ANKARA adreslerine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr Web sitemizde ilan edilecektir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv Teknolojisi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ARABAN , ĠSLAHĠYE , NĠZĠP , OĞUZELĠ ,
YAVUZELĠ , ġAHĠNBEY , ġEHĠTKAMĠL , KARKAMIġ , NURDAĞI , GAZĠANTEP/MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 16 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir.

TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 1

Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Önlisans Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Önlisans Önlisans Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Önlisans Önlisans Makine Önlisans Önlisans Motor Önlisans Önlisans Mekatronik Önlisans Önlisans Elektronik Önlisans Önlisans Endüstriyel Elektronik Önlisans

Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu

Önlisans Elektrik Önlisans Otomotiv Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans Otomotiv Teknolojisi Önlisans Oto Motor Teknolojileri Önlisans Otobüs Tamir ve Bakımı Önlisans Otomotiv Endüstrisi Önlisans Oto Elektrik-Elektronik Önlisans Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Önlisans Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : DĠVRĠĞĠ , GEMEREK , GÜRÜN , HAFĠK , ĠMRANLI
, KANGAL , KOYULHĠSAR , SĠVAS MERKEZ , SUġEHRĠ , ġARKIġLA , YILDIZELĠ , ZARA , AKINCILAR , ALTINYAYLA/SĠVAS , DOĞANġAR , GÖLOVA , ULAġ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 4 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un AFYONKARAHİSAR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 7. MERKEZ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren) mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların

KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Elektrik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Otomotiv Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Otomotiv Teknolojisi

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AFYONKARAHĠSAR MERKEZ , BOLVADĠN , ÇAY ,
DAZKIRI , DĠNAR , EMĠRDAĞ , ĠHSANĠYE , SANDIKLI , SĠNANPAġA , SULTANDAĞI , ġUHUT , BAġMAKÇI , BAYAT/AFYON , ĠSCEHĠSAR , ÇOBANLAR , EVCĠLER , HOCALAR , KIZILÖREN

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 58 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD GAR MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 853818
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - KuruluĢumuza atanacak faal iĢçi personelin seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacağı, iĢyerlerimizin genellikle Ģehir merkezinden uzak ıssız yerlerde bulunduğu, söz konusu sanat kollarında ve iĢyerlerimizde bugüne kadar bayan personel çalıĢtırılmadığı, bayanların zorunlu ihtiyaçlarını (tuvalet,yatakhane,misafirhane vb.) karĢılayabilme olanakları da bulunmadığı, bu durumun aile birliğinin bozulmasına ve bayanlar açısından sakıncalı durumların ortaya çıkmasına sebep olabileceği , bayan iĢçi alınması durumunda çok sayıda yer değiĢimi ve görevden istifa ile karĢılaĢılacağından kuruluĢumuzda hizmetin aksamasına ve KPSS da baĢarılı olan adayların zor durumda kalmasına neden olacak hususları dikkate alınarak, baĢvuracak adayların erkek olması tercih edilmektedir. Kurumumuz aday listelerinde ilan edilenler: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve idari iĢler Personel ve idari iĢler Dairesi BaĢlanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢle r Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilen edilecektir. KuruluĢumuzda görev yapacak iĢçi personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tâbi olarak görev yapacak ve 1 aylık deneme süresine tâbidir. Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist iĢçiliği,tren teĢkil iĢçiliği, ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ) ,iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir . Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklar ise tam teĢekküllü devlet hastanelerinde veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar kuruluĢumuz sağlık müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları iĢletmesi genel müdürlüğü sağlık ve psikoteknik yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlı durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi

üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi olarak girenlerin öncelik hakkı kalkar.Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi geçerlidir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : EFLANĠ , ESKĠPAZAR , KARABÜK MERKEZ ,
OVACIK/KARABÜK , SAFRANBOLU , YENĠCE/KARABÜK

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 18 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 3. BÖLGE * MÜDÜRLÜĞÜ & ALSANCAK GAR MD. Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 853732
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE;2008 YILI KPSSP93 PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN ALAN ADAYLARIN BAġVURULARI KABUL EDĠLECEKTĠR. - ĠĢyerine atanacak faal iĢçi persone seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacaktır. Nihai listede ilan edilenler: sözlü sınava katılabilmeleri için nüfus cüzdanı sureti, iyi hal vesikası, (Cumhuriyet Savcılığından) öğrenim belgesi, askerlik (terhis veya tecil) 2008 yılına ait KPSS sonuç belgelerini, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, Adresine teslim edecekler,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir. ĠĢe alınacak iĢçi personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tâbi olarak görev yapacak ve 1 aylık deneme süresine tâbi olacaktır. Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ) ,iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir . Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Bu raporlar kuruluĢumuz sağlık müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları iĢletmesi genel müdürlüğü sağlık ve psikoteknik yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi olarak girenlerin öncelik hakkı kalkar.Adrese dayalı nüfus sistemi geçerlidir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Makine Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Motor Mekatronik Elektrik Elektrik-Elektronik Endüstriyel Elektronik Otomotiv Elektronik Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALĠAĞA , BAYINDIR , BERGAMA , BORNOVA ,
ÇEġME , DĠKĠLĠ , FOÇA , KARABURUN , KARġIYAKA , KEMALPAġA , KINIK , KĠRAZ , MENEMEN , ÖDEMĠġ , SEFERĠHĠSAR , SELÇUK , TĠRE , TORBALI , URLA , BEYDAĞ , BUCA , KONAK , MENDERES , BALÇOVA , ÇĠĞLĠ , GAZĠEMĠR , NARLIDERE , GÜZELBAHÇE , BAYRAKLI , KARABAĞLAR , ĠZMĠR/MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar : Kamu : 24 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : TĠS HÜKÜMLERĠ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un OSTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010

Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan;Elektronik ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklarda tam teĢekküllü devlet hatanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık raporu isteneceği ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Elektronik ĠĢçisi (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Önlisans Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Önlisans Önlisans Endüstriyel Elektronik Önlisans Önlisans Elektronik Önlisans Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

Yer Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

: Yurtiçi : ALTINDAĞ , AYAġ , BALA , BEYPAZARI ,
ÇAMLIDERE , ÇANKAYA , ÇUBUK , ELMADAĞ , GÜDÜL , HAYMANA , KALECĠK , KIZILCAHAMAM , NALLIHAN , POLATLI , ġEREFLĠKOÇHĠSAR , YENĠMAHALLE , GÖLBAġI/ANKARA , KEÇĠÖREN , MAMAK , SĠNCAN , KAZAN , AKYURT , ETĠMESGUT , EVREN , PURSAKLAR , ANKARA/MERKEZ

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 33 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 6.BÖLGE DEPO MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 853660
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP93 puanı en az 60 olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir. ĠĢçiler,Konya Depo Müdürlüğüne bağlı olarak çalıĢtırılacaktır. Makinist iĢçiliği mesleğinde iĢe alınacak adaylardan ayrıntılı olarak, tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri(sağ sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ),renk muayenesi(ishihora testi yapılmıĢ),iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır.Bu raporlar, TCDD Sağlık Müdürlüklerince TCDD Genel Müd.Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek olup,sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. - ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. - Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AKġEHĠR , BEYġEHĠR , BOZKIR , CĠHANBEYLĠ ,
ÇUMRA , DOĞANHĠSAR , EREĞLĠ/KONYA , HADĠM , ILGIN , KADINHANI , KARAPINAR , KULU , SARAYÖNÜ , SEYDĠġEHĠR , YUNAK , AKÖREN , ALTINEKĠN , DEREBUCAK , HÜYÜK , KARATAY , MERAM , SELÇUKLU , TAġKENT , AHIRLI , ÇELTĠK , DERBENT , EMĠRGAZĠ , GÜNEYSINIR , HALKAPINAR , TUZLUKÇU , YALIHÜYÜK , KONYA/MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri

Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar : Kamu : 18

: : : :

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : SSK

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM MERKEZ ĠġYERĠ) Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010, Sayı: 853611
Genel ġartlar ve Notlar -TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE;Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2008 KPSSP93 puanı olan adayların baĢvuruları kabul edilecektir. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. - ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. - Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tescil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ ĠZMĠR, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR adreslerinden birine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr Web sitesinden ilan edileceği- TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ERZURUM ĠL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĠLAN EDĠLMĠġ ĠġYERĠNDEN TALEPLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ ALINACAK SORUMLU PERSONEL. - Ahmet KAYIġ Daire BaĢkanı 0312 309 0515/4258 Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : AġKALE , ÇAT , ERZURUM MERKEZ , HINIS ,
HORASAN , ĠSPĠR , KARAYAZI , NARMAN , OLTU , OLUR , PASĠNLER , ġENKAYA , TEKMAN , TORTUM , KARAÇOBAN , UZUNDERE , PAZARYOLU , AZĠZĠYE , KÖPRÜKÖY , PALANDÖKEN , YAKUTĠYE

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi : Kamu : 8 : Belirsiz Süreli (Daimi) : ADEM KAYIġ : DAĠRE BAġKANI : 03123090515 :

ÇalıĢma ġekli Sosyal Olanaklar

: Tam Süreli : TĠS HÜKÜMLERĠ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 09.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar -Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2008 kamu personeli seçme sınavı (kpss) sonuçları geçerlidir. 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı (müfettiĢ, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman talepleri için ise beĢ katı) olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (maden kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10 ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 11-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. TALEBĠ ĠLĠġKĠN TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠLANI. ( ADANA LOKO BAKIM ONARIM ATL.MD- ADANA VAGON BAKIM ONARIM ATL. MÜD.) Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tescil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretiniTCDD 6. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, adreslerine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr Web sitemizde ilan edileceği, KuruluĢumuzda görev alacak iĢçi personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabii olarak görev yapacağı ve deneme süresinin 1 ay olduğu, Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği, Tren TeĢkil ĠĢçiliği ve Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), ĠĢitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklarda ise tam teĢekküllü devlet hast Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Elektronik ĠĢçisi (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Önlisans Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Önlisans Önlisans Endüstriyel Elektronik Önlisans Önlisans Elektronik Önlisans Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : SEYHAN , CEYHAN , FEKE , KARAĠSALI ,
KARATAġ , KOZAN , POZANTI , SAĠMBEYLĠ , TUFANBEYLĠ , YUMURTALIK , YÜREĞĠR , ALADAĞ , ĠMAMOĞLU , ÇUKUROVA , SARIÇAM , ADANA /MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 14 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un İSKENDERUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-TCDD DEPO MÜDÜRLÜĞÜ ĠSKENDERUN Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 09.12.2010, Sayı: 853544
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - KuruluĢumuza atanacak faal iĢçi personelin seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacağı, iĢyerlerimizin genellikle Ģehir merkezinden uzak ıssız yerlerde bulunduğu, söz konusu sanat kollarında ve iĢyerlerimizde bugüne kadar bayan personel çalıĢtırılmadığı, bayanların zorunlu ihtiyaçlarını (tuvalet,yatakhane,misafirhane vb.) karĢılayabilme olanakları da bulunmadığı, bu durumun aile birliğinin bozulmasına ve bayanlar açısından sakıncalı durumların ortaya çıkmasına sebep olabileceği , bayan iĢçi alınması durumunda çok sayıda yer değiĢimi ve görevden istifa ile karĢılaĢılacağından kuruluĢumuzda hizmetin aksamasına ve KPSS da baĢarılı olan adayların zor durumda kalmasına neden olacak hususları dikkate alınarak, baĢvuracak adayların erkek olması tercih edilmektedir. Kurumumuz aday listelerinde ilan edilenler: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve idari iĢler Personel ve idari iĢler Dairesi BaĢlanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢle r Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilen edilecektir. KuruluĢumuzda görev yapacak iĢçi personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tâbi olarak görev yapacak ve 1 aylık deneme süresine tâbidir.

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist iĢçiliği,tren teĢkil iĢçiliği, ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ) ,iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir . Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklar ise tam teĢekküllü devlet hastanelerinde veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar kuruluĢumuz sağlık müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları iĢletmesi genel müdürlüğü sağlık ve psikoteknik yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlı durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda iĢe giren öncelik hakkını kaybder.Adrese dayalı nüfüs sistemi geçerlidir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Elektronik ĠĢçisi (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Önlisans Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Önlisans Önlisans Endüstriyel Elektronik Önlisans Önlisans Elektronik Önlisans Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALTINÖZÜ , DÖRTYOL , HASSA , HATAY MERKEZ
, ĠSKENDERUN , KIRIKHAN , REYHANLI , SAMANDAĞI , YAYLADAĞ , ERZĠN , BELEN , KUMLU

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri

Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 4

: : : :

: Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 09.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar -Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/Ģube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakıĢan, aynı kamu kurum ve kuruluĢunun birden fazla iĢgücü talebine durumu uyan iĢ arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 5-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusunun geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. 6-Taleplerde 2008 kamu personeli seçme sınavı (kpss) sonuçları geçerlidir. 7-Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan baĢlamak üzere talep sayısının üç katı (müfettiĢ, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman talepleri için ise beĢ katı) olacak Ģekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kiĢilerin isim ve adresleri, iĢçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 8-Merkezi sınav uygulanmayacak kiĢilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek Ģekilde (maden kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilecektir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10 ĠĢyerine ismi bildirilen kiĢilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 11-Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil Ģartı vb. KoĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. TALEBĠ ĠLĠġKĠN TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠLANI. Türkiye ĠĢ Kurumu aday listelerinde ilan edilenler, son baĢvuru tarihinden 5 (beĢ) gün sonra baĢlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan sureti, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis veya tescil), KPSS sonuç belgelerinin birer suretiniTCDD 6. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, adreslerine teslim edecekleri, belgelerini teslim etmeyenlerin sözlü sınava alınmayacağı, Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr Web sitemizde ilan edileceği, KuruluĢumuzda görev alacak iĢçi personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabii olarak görev yapacağı ve deneme süresinin 1 ay olduğu, Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği, Tren TeĢkil ĠĢçiliği ve Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), ĠĢitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklarda ise tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu
Sınav Bilgileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Makine Motor Mekatronik Elektronik Endüstriyel Elektronik Elektrik-Elektronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : SEYHAN , CEYHAN , FEKE , KARAĠSALI ,
KARATAġ , KOZAN , POZANTI , SAĠMBEYLĠ , TUFANBEYLĠ , YUMURTALIK , YÜREĞĠR , ALADAĞ , ĠMAMOĞLU , ÇUKUROVA , SARIÇAM , ADANA /MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi : Kamu : 40 : Belirsiz Süreli (Daimi) : : : :

ÇalıĢma ġekli

: Tam Süreli

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un İSKENDERUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-TCDD DEPO MÜDÜRLÜĞÜ ĠSKENDERUN Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 09.12.2010, Sayı: 853488
Genel ġartlar ve Notlar TALEBE BAġVURACAK ADAYLARIN DĠKKATĠNE; - KuruluĢumuza atanacak faal iĢçi personelin seyrüsefer hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz devamlı olarak yolda veya tren üzerinde çalıĢacağı, iĢyerlerimizin genellikle Ģehir merkezinden uzak ıssız yerlerde bulunduğu, söz konusu sanat kollarında ve iĢyerlerimizde bugüne kadar bayan personel çalıĢtırılmadığı, bayanların zorunlu ihtiyaçlarını (tuvalet,yatakhane,misafirhane vb.) karĢılayabilme olanakları da bulunmadığı, bu durumun aile birliğinin bozulmasına ve bayanlar açısından sakıncalı durumların ortaya çıkmasına sebep olabileceği , bayan iĢçi alınması durumunda çok sayıda yer değiĢimi ve görevden istifa ile karĢılaĢılacağından kuruluĢumuzda hizmetin aksamasına ve KPSS da baĢarılı olan adayların zor durumda kalmasına neden olacak hususları dikkate alınarak, baĢvuracak adayların erkek olması tercih edilmektedir. Kurumumuz aday listelerinde ilan edilenler: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve idari iĢler Personel ve idari iĢler Dairesi BaĢlanlığı Gar/ANKARA, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢle r Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Alsancak/ĠZMĠR, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü SĠVAS, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü MALATYA, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ADANA, TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR Adreslerinden birine teslim edecekleri,teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilen edilecektir. KuruluĢumuzda görev yapacak iĢçi personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tâbi olarak görev yapacak ve 1 aylık deneme süresine tâbidir. Yapılacak sözlü sınavı sonucunda baĢarılı olan; Makinist iĢçiliği,tren teĢkil iĢçiliği, ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ) ,iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu istenecektir . Ayrıca bu personel psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik iĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacaklar ise tam teĢekküllü devlet hastanelerinde veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar kuruluĢumuz sağlık müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları iĢletmesi genel müdürlüğü sağlık ve psikoteknik yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlı durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Ġl/ġube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi olarak girenlerin öncelik hakkı kalkar.Adrese dayalı nüfus sistemi geçerlidir. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı

Genel Bölüm Adı

Öğrenim Seviyesi

Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek Meslek
Sınav Bilgileri

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu Okulu

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Otobüs Tamir ve Bakımı Otomotiv Endüstrisi Makine Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Motor Mekatronik Elektrik-Elektronik Elektrik Endüstriyel Elektronik Otomotiv Elektronik Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv Teknolojisi Oto Elektrik-Elektronik Oto Motor Teknolojileri

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALTINÖZÜ , DÖRTYOL , HASSA , HATAY MERKEZ
, ĠSKENDERUN , KIRIKHAN , REYHANLI , SAMANDAĞI , YAYLADAĞ , ERZĠN , BELEN , KUMLU

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 24 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :

Bu iĢgücü istemi, İŞKUR'un OSTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiĢtir. TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Son BaĢvuru Tarihi: 20.12.2010 Yayınlanma Tarihi: 10.12.2010
Genel ġartlar ve Notlar Yukarıda Belirtilen Talebe BaĢvuracak Adayların Dikkatine; *Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; herhangi bir ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de baĢvuru yapabileceklerdir. *ADAYLAR ĠġYERĠNĠN, DURUMLARINA UYAN YALNIZ 1 TALEBĠNE MÜRACAAT EDEBĠLĠRLER. *Makinist (Tren)

mesleğinde ilan edilen iĢgücü talebine baĢvuru yapacak adaylar; Makinist ĠĢçisi mesleğinde çalıĢtırılacaktır. *TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce: Mülakatta baĢarılı olan; Makinist ĠĢçiliği sanat kolunda iĢe alınacak iĢçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teĢekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiĢ), renk muayenesi (ishihora testi yapılmıĢ), iĢitme odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiĢ Ģekilde sağlık kurulu raporu isteneceği ve ayrıca psikoteknik muayenesine tabi tutulacağı, ve bu raporların KuruluĢları Sağlık Müdürlüklerince T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca inceleneceği, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı belirtilmiĢtir. *Kamu kurum ve kuruluĢlarının sürekli (daimi), geçici iĢgücü taleplerine yapılan baĢvurularda kiĢilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Önlisans Mezunları için KPSSP93 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar BaĢvurabilirler. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak baĢvuru yapacak olan adaylar durumlarına iliĢkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl veya ġube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. *Erkek Adayların Askerlikle iliĢiği (Muaf, YapmıĢ veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir. *Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması iĢleminin iptaline iliĢkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı saklıdır. *Taleplere baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil, öncelik durumu vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınav öncesinde talebi veren kamu kurum ve kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kiĢiler nihai listelere eklenecektir. *Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilmektedir. SIRALAMA: KPSS kapsamında baĢvuranlardan açık iĢ sayısının üç katı, önceliklilerden talep Ģartlarına uygun olanlardan da öncelik hakkını sağlayan belge tarihleri dikkate alınarak açık iĢ sayısının üç katı, Maden Kanunu kapsamında öncelikli baĢvuranların tamamı talebi veren kamu kuruluĢuna gönderilecektir. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu KuruluĢu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçici iĢgücü talebine iĢverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Makinist (Tren) Okuldan
KiĢisel Bilgiler

Cinsiyet Kadın Erkek
Öğrenim Bilgileri

YaĢ Aralığı -

Boy Aralığı -

Kilo Aralığı -

Genel Birim Adı Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu

Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Genel Bölüm Adı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Elektronik Elektrik-Elektronik Makine Motor Mekatronik Elektrik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Oto Motor Teknolojileri Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Tasarım ve Ġmalat Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet Otomotiv Endüstrisi

Öğrenim Seviyesi Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans

Meslek Yüksek Okulu Önlisans Otobüs Tamir ve Bakımı
Sınav Bilgileri

Önlisans

Sınav Kategorisi Kamu Personel Sınavları
ÇalıĢma Adresi Bilgisi Yer

Sınav Adı Sınav Puan Türü KPSS KPSSP93

En Az Puan Limiti 60

Sınav GiriĢ Tarihi

: Yurtiçi : ALTINDAĞ , AYAġ , BALA , BEYPAZARI ,
ÇAMLIDERE , ÇANKAYA , ÇUBUK , ELMADAĞ , GÜDÜL , HAYMANA , KALECĠK , KIZILCAHAMAM , NALLIHAN , POLATLI , ġEREFLĠKOÇHĠSAR , YENĠMAHALLE , GÖLBAġI/ANKARA , KEÇĠÖREN , MAMAK , SĠNCAN , KAZAN , AKYURT , ETĠMESGUT , EVREN , PURSAKLAR , ANKARA/MERKEZ

Tercih Edilen Ġkamet Ġlçeleri

Ġrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No E-Posta Diğer Bilgiler ĠĢveren Türü Toplam Açık ĠĢ Sayısı ĠĢ SözleĢmesi Tipi ÇalıĢma ġekli : Kamu : 16 : Belirsiz Süreli (Daimi) : Tam Süreli : : : :