C

CH TÀI CHÍNH TP H CHÍ MINH

B i c nh
‡ TP H chí Minh óng góp 1/3 GDP c n c. ‡ GDP/ng i dân cao nh t. ‡ M t dân s l n nh t. ‡ Trung tâm kinh t , v n hóa, th d c th thao l n nh t. ‡ Có m t trong b n c ng l n nh t. ‡ Nhi u v n xã h i nóng b ng nh t.

C nc

pháp lý

‡ Lu t Ngân sách nhà n c tháng 12 n m 2002. ‡ Ngh nh s 124/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 n m 2004 c a Chính ph v m t s c ch tài chính ngân sách c thù i v i thành ph H Chí Minh. ‡ Thông t s 52/2004/TT-BTC H ng d n thi hành Ngh nh s 124/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph .

Phân c p ngu n thu
‡ UBND trình H ND quy t nh phân c p c th các ngu n thu ngân sách cho các c p thu c TP (thành ph , qu n, huy n, ph ng, xã) cho phù h p tình hình th c t , yêu c u phát tri n kinh t xã h i, b o m qu c phòng an ninh, tr t t an toàn xã h i c a TP. ‡ Ngân sách xã, th tr n c h ng t i thi u 70% các kho n thu v : thu chuy n quy n s d ng t; thu nhà, t; thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh; thu s d ng t nông nghi p thu t h gia ình; l phí tr c b nhà, t. ‡ T l ph n tr m (%) phân chia các kho n thu c phân chia gi a ngân sách trung ng và ngân sách Thành ph do Chính ph trình U ban Th ng v Qu c h i quy t nh; th i gian n nh t l ph n tr m (%) phân chia này do Chính ph trình Qu c h i quy t nh.

Phân c p nhi m v

chi

‡ C n c nhi m v chi c a ngân sách a ph ng c quy nh t i i u 33 Lu t ngân sách nhà n c, i u 24 Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 n m 2003 c a Chính ph , vi c phân c p c th nhi m v chi gi a ngân sách các c p thu c Thành ph do U ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh trên nguyên t c mb o phù h p v i phân c p qu n lý kinh t xã h i, qu c phòng, an ninh và c i m kinh t , a lý, dân c t ng vùng và trình , n ng l c c a i ng cán b , b o m hi u qu .

S

d ng qu

t

‡ UBND TP c t m ng t ngu n ngân sách TP ho c t ngu n huy ng theo quy nh cho các d án xây d ng h t ng thu c nhi m v u t c a ngân sách TP t ch c u giá quy n s d ng t, sau khi th c hi n u giá quy n s d ng t s thu h i hoàn tr ngân sách ho c hoàn tr ngu n v n huy ng. ‡ Vi c t ch c th c hi n ph i m b o nh ng quy nh sau: - C n c quy ho ch v s d ng qu t do TP qu n lý và các d án u t h t ng thu c nhi m v ut c a ngân sách ã c phê duy t; - UBND TP quy t nh m c v n t m ng cho các d án c n c kh i l ng ti n th c hi n, t i a b ng m c d toán c c p có th m quy n phê duy t; vi c qu n lý, c p phát th c hi n theo ch c a nhà n c v qu n lý v n ngân sách; - S ti n thu c t bán u giá quy n s d ng t th c hi n hoàn tr ngu n t m ng t ngân sách TP ho c t ngu n v n huy ng, ph n còn l i n p 100% vào ngân sách TP (thu ti n s d ng t) s d ng cho ut phát tri n c s h t ng thu c nhi m v ut c a ngân sách theo quy nh;

Th

ng thu v toán

td

‡ Hàng n m, trong tr ng h p có t ng thu ngân sách trung ng so v i d toán Th t ng Chính ph giao, ngân sách Thành ph c ngân sách trung ng th ng 30% c a s t ng thu này, nh ng không v t quá s t ng thu so v i m c th c hi n n m tr c.

Huy
‡

ng ngu n cho ut

i v i ngu n ODA: - Hàng n m c n c d toán ngân sách v ngu n v n vay ODA và các n i dung ã cam k t v i các nhà tài tr ; trên c s ngh c a U ban nhân dân Thành ph , B K ho ch và u t , B Tài chính xây d ng ph ng án phân b d toán chi t ngu n v n ODA u t cho các d án thu c nhi m v chi c a ngân sách trình Chính ph trình Qu c h i quy t nh, trong ó u tiên b trí v n ODA ut các ch ng trình, d án xây d ng k t c u h t ng k thu t ô th , môi tr ng và phúc l i công c ng trên a bàn Thành ph .

Huy

ng ngu n cho ut

‡ Huy ng v n trong n c: a. TP huy ng v n u t thông qua hình th c phát hành trái phi u Chính quy n a ph ng và các hình th c huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t; ngân sách TP có trách nhi m thanh toán g c, lãi và các chi phí liên quan. b. Khi có nhu c u huy ng v n ut , U ban nhân dân Thành ph l p ph ng án trình H i ng nhân dân Thành ph quy t nh.

Huy

ng ngu n cho ut

‡ Huy ng ngu n v n ngoài n c: TP c huy ng v n vay ngoài n c cho u t phát tri n k t c u h t ng thu c nhi m v chi c a ngân sách Thành ph theo nguyên t c: - U ban nhân dân Thành ph xây d ng ph ng án, tìm ngu n v n vay - L y ý ki n B Tài chính, B K ho ch và u t , Ngân hàng Nhà n c tr c khi trình Th t ng xem xét, quy t nh theo c ch Chính ph vay v cho TP vay l i th c hi n các d án công trình theo ngh c a UBND TP. - Thành ph có trách nhi m b trí t ngân sách c p Thành ph hoàn tr g c, lãi theo quy nh c a pháp lu t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful