Đại học Bách Khoa

Khoa Điện tử­Viễn thông

Điều khiển luồng: bài tập

©Copyright by Pham Van Tien

Page: 1

Max­min fairness

Đại học Bách Khoa
Khoa Điện tử­Viễn thông

A

B

D

C

Cho mạng thông tin gồm 4 nút (A, B, C, D) có 3 luồng số liệu 
như sau:
F1(A, C, B); F2 (D, C, B) và F3 (D, C).
Dung lượng các liên kết: (A,C) = 0.4; (B,C) = 1.0; (D,C) = 1.4
Tìm phần băng thông được chia sẻ cho mỗi luồng theo cơ
chế max­min fairness
©Copyright by Pham Van Tien

Page: 2

Điều khiển luồng cửa sổ trượt
A

B
1Mbps

Đại học Bách Khoa
Khoa Điện tử­Viễn thông

C
256Kbps

Cho luồng thông tin A­B­C qua các liên kết trung gian có 
dung  lượng như  trên  hình  vẽ.  Giả  thiết  áp  dụng  cơ  chế 
điều khiển luồng cửa sổ trượt giữa A và C.

Độ dài gói gói tin 500 bytes, tốc độ truyền lan 2.108 m/s

Trễ truyền lan tín hiệu trên liên kết (A,B) là 50ms, trên (B,C) là 
10ms

Trễ hàng đợi tại B là 100ms

Trong trường hợp lý tưởng (p = 0), hãy tính kích thước cửa sổ w
để hiệu suất trên liên kết (B, C) đạt 100%

Cho w’ = w/2; p = 0.1, tính hiệu suất các liên kết AB, BC khi sử 
dụng kỹ thuật go­back­N và selective­repeat

©Copyright by Pham Van Tien

Page: 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful