P. 1
Procedura Civila - Sinteza

Procedura Civila - Sinteza

|Views: 136|Likes:
Published by Eliana Blag

More info:

Published by: Eliana Blag on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2010

pdf

text

original

DREPT PROCESUAL CIVIL

Definiţie: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de executare silita a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. Caracterele dreptului procesual civil 1. Are caracter sancţionator pentru că asigură rezolvarea litigiilor şi garantează eficacitatea dispoziţiilor de drept material. 2. Are caracter reglementar pentru că atât voinţa părţilor cât şi cea a judecătorilor este limitată de dispoziţiile constituţionale ale codului de procedură civilă şi a altor acte care conţin norme de ordine publică. 3. Are caracter formalist întrucât actele de procedură sunt supuse unor exigenţe de formă şi unor termene în înăuntru cărora trebuie exercitate anumite acte de procedură. 4. Are caracter de drept comun pentru că procedura civilă reprezintă norma generală atunci când o anumită cauza nu este reglementată sau prevăzută complet în acea procedură. Izvoarele dreptului procedural civil 1. Constituţia 2. Actele şi tratatele internaţionale la care România este parte şi pe care le-a ratificat - convenţia europeană a drepturilor omului - convenţia privind procedura civilă semnată la Haga 3. Legile organice sau ordinale - codul de procedură civilă - L 92 / 1992 - organică - L 56 / 1993 - legea Curţii Supreme de Justiţie 4. Decretele prezidenţiale 5. Ordonanţele guvernului 5. Hotărârile guvernului Codul de procedură civilă – elaborat în 1965 după codul de procedură francez şi a Cantonului general. Norme de procedură se găsesc şi în Codul civil, comercial, muncii, etc.

Procesul civil
Este activitatea desfăşurată de instanţă, părţi, organe de executare care participă la înfăptuirea justiţiei în cauzele civile în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile supuse judecăţii şi executării civile a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii conform procedurii prevăzută de lege. Alte persoane - martori experţi. Alte organe - autoritatea tutelară. Aşa cum rezultă din definiţie procesul civil are 2 faze: - faza de judecată - cogniţio. - faza de executare silită – execuţio. Judecata - prima fază - are mai multe etape: - etapa scrisă - cererea de chemare în judecată, întâmpinarea; 1

- etapa dezbaterilor - se propun, administrează probele; - etapa deliberării şi pronunţării - numai a judecătorilor - pronunţarea hotărârilor; - etapa apelului - cale de atac ordinară; - etapa recursului - cale de atac extraordinară; - etapa cailor extraordinare. Prima etapa - scrisă - este obligatorie, celelalte etape pot să nu mai urmeze din hotărârea părţilor. Executarea – a doua fază – poate să apară numai când debitorul nu îşi execută obligaţiile de bună voie. Este desfăşurată de executorii judecătoreşti – îşi desfăşoară activitatea independent de instanţele de judecată. Principiile fundamentale ale dreptului preocesual civil 1. Principiul contradictorialităţii – motorul instanţei: Acest principiu îngăduie părţilor în litigiu să participe în mod activ la prezentarea, argumentarea şi descoperirea drepturilor sau intereselor lor în cursul desfăşurării judecării litigiului. Nu este exprimat într-o formă directă dar el se deduce din numeroase dispoziţii legale cum ar fi: - faptul că prin cererea de chemare în judecată şi întâmpinare părţile îşi aduc la cunoştinţă reciproc pretenţiile şi apărările precum şi probele pe care înţeleg să se sprijine; sau prevederea că judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după înfăţişarea sau citarea părţii; - faptul că preşedintele completului este obligat să dea cuvântul părţilor pe rând şi dacă este nevoie chiar în replică; - faptul că înfiinţarea probelor se face în şedinţă publică după ce părţile îşi exprimă opinia asupra admisibilităţii lor; - faptul că hotărârea judecătorească se comunică întotdeauna când termenul de apel sau recurs curge din momentul comunicării pentru ca părţile să poată examina hotărârea şi să decidă dacă o atacă sau nu în funcţie de cuprinsul ei. În unele cazuri justificate de urgenţă sau eficacitate, legea permite ca provizoriu contradictorialitatea să fie înlăturată cum ar fi în cazul sechestrului asigurator sau în cazul ordonanţei preşedinţiale. Şi în toate cazurile, ulterior în căile de atac contradictorialitate este restabilită judecata făcându-se cu citarea părţilor. 2. Principiul dreptului de apărare: Este reglementat constituţional în art. 24. Dreptul la apărare are 2 sensuri: a. material - mai larg - şi care cuprinde întregul complex de drepturi şi garanţii procesuale care asigură parţilor posibilitatea de a-şi apăra drepturile şi interesele. b. formal - mai restrâns - şi care vizează dreptul părţilor de a-şi angaja un apărător. Realizarea dreptului la apărare prin prisma modului de organizare şi funcţionare a instanţelor este asigurat de: - existenta unui sistem de principii care stă la baza organizării şi funcţionarii instanţelor cum ar fi legalitatea, egalitatea, gratuitatea, colegialitatea, publicitatea. De asemenea principiul dreptului la apărare îşi găseşte reflectarea în obligativitatea judecătorilor de a avea rol activ în organizarea ierarhică a instanţei judecătoreşti care 2

asigură părţilor parcurgerea a 2 grade de jurisdicţie, iar pentru că drepturile părţii să nu fie afectate prin exercitarea căi de atac avem principiul, „nu-ţi poţi înrăutăţii situaţia în propria cale de atac “. Dreptul la apărare se realizează şi prin unele dispoziţii procedurale cum ar fi: - cea cuprinsă în art. 85 care prevede că judecătorul nu poate hotărî decât după citarea şi înfăţişarea părţilor; - cele cuprinse în art. 112 - 115 -132 care prevăd posibilitatea părţii de a propune probe; - art. 114 - 116 care prevăd obligativitatea comunicării copiei cererii de chemare în judecată şi a întâmpinării; - art. 146 în baza căruia părţile pot solicita termen pentru a depune concluzii scrise. Dacă ne întoarcem la sensul restrâns al principiului potrivit art. 156 pentru motive temeinice instanţa poate să amâne cauza la cererea părţii pentru ca aceasta să-şi angajeze apărător. Asistenţa juridică gratuită - care prevede că cel ce nu poate să facă faţă cheltuielilor unor judecăţi fără a-şi primejdui propria întreţinere sau a familiei sale poate solicita asistenţă juridică care cuprinde asistenţă şi apărare gratuită din partea unui avocat desemnat de consiliul baroului. Cererea se face în scris de către parte, arătându-se starea materială şi anexându-se dovezi scrise iar instanţa după ce va cere lămuriri părţi sau informaţii de la autorităţile locale va dispune acordarea asistenţei fără dezbateri publice prin încheierea în camera de consiliu. Asistenţa judiciară poate fi încuviinţată oricând în cursul judecăţii în tot sau în parte. Partea potrivnică poate oricând să înfăţişeze dovezi cu privire la adevărata stare materiala a părţii, instanţa fiind datoare să le verifice. Dacă cererea s-a făcut cu rea credinţă instanţa va reveni asupra asistenţei acordate şi va putea condamna partea la o amendă egală cu sumele de plată de care a fost scutită. Încheierea prin care s-a acordat asistenţă sau s-a revenit asupra ei nu este supusă nici unei căi de atac. Dreptul la asistenţă se stinge prin moartea părţii sau prin inbunătăţirea stării sale materiale. 3. Principiul rolului activ al judecătorului În decursul istoriei sau cristalizat 2 tipuri de proceduri: acuzaţională şi inchiziţională. Prima - acuzaţională - lasă dezbaterile la diligenţa părţilor ori a celor care le reprezintă pentru că procesul civil este un proces al intereselor particulare. A doua -inchiziţională - oferă judecătorului rolul de a conduce dezbaterile în vederea descoperirii adevărului. Dacă în procedura acuzaţională persoana centrală este partea sau avocatul în procedura inchiziţională persoana centrala este judecătorul. În procedura actuală avem un compromis, cu accente pe procedura inchiziţională. Judecătorul este obligat să aducă la cunoştinţa părţilor drepturile şi obligaţiile pe care le au în diferitele etape ale judecaţii, termenele imperative în care trebuiesc îndeplinite anumite acte de procedură, este obligat să pună în discuţia părţilor calificarea exactă a cererii în raport de conţinutul ei şi nu după denumirea dată de parte, poate şi trebuie să invoce din oficiu încălcarea normelor imperative care vizează organizarea judecătorească, competenţa sau procedura propriu-zisă. Judecătorul poate ordona probe din oficiu chiar peste voinţa părţi dacă ele sunt necesare pentru o justă soluţionare a cauzei. 4. Principiul disponibilităţii - care guvernează procesul civil este opus principiului oficialităţii care guvernează dreptul penal. 3

126 din Constituţie . b. Dreptul de a cere executarea hotărârii judecătoreşti. 1 codul de procedură civilă şi din art. a probelor sau pentru a pune concluzii.Autoritatea tutelară poate porni procesul cu acţiune civilă . Art.are următoarele componente: 4 . Dreptul de a determina limita cererii de chemare în judecată sau a apărării: . presedintele este obligat să dea cuvântul părţilor pentru susţinerea pretenţiilor pentru discutarea regularităţii actelor de procedură.121 alin. Excepţii: . 126 „C“ . Dreptul de achiesare Pârâtul poate să se prezinte în instanţă şi să recunoască pretenţiile reclamantului. .şedinţele sunt publice.în cadrul acţiunii de divorţ.când instanţa din oficiu sau la cererea uneia dintre părţi poate declara şedinţa secretă atunci când s-ar vătăma ordinea publică sau moralitatea. Dreptul de a ataca sau nu hotărârea şi de a stărui sau nu în calea de atac exercitată. la ore stabilite = garanţie a corectitudinii şi imparţialităţii. g.Procurorul . Reclamantul.parţial e. d. Principiul oralitaţii Este prevăzut în art. 92/ 1992. Pricinile se dezbat verbal dacă legea nu dispune altfel. Pentru a defini actul jurisdicţional trebuie să avem în vedere 3 criterii: formal. Dreptul de a stinge litigiul prin tranzacţie: Pe parcursul derulării procesului se ajunge la concluzia împăcării.total. 5 L. f. . Dreptul de a renunţa la judecată sau la dreptul subiectiv dedus judecaţii: .act de dispoziţie pe care reclamantul îl poate face. Principiul oralităţii asigură publicitatea reala. organic. Dreptul persoanelor interesate de a porni sau nu procesul civil: Excepţii: . pârâtul sau alte persoane pot intra în proces ele singure. Actul jurisdicţional Activitatea judecătorească se desfăsoară prin acte jurisdicţionale. Şedinţele se ţin la sediul instanţei. 5. Şedinţa poate fi secretă în totalitate sau parţial. Criteriul formal . Sub sancţiunea nulităţii.În conţinutul său acest principiu cuprinde următoarele drepturi: a. contradictorialitatea efectivă şi exercitarea eficientă a dreptului de apărare. Principiul publicităţii Derivă din art. c. 127 codul de procedură civilă. 6. Instanţa din oficiu nu poate introduce alte persoane într-un proces.oricine Din oficiu instanţa poate să pună în mişcare acţiunea civilă .pe cine cheamă în judecată şi pentru ce. dar pronunţarea hotărârii are loc întotdeauna în şedinţă publică. funcţional.

. Reguli generale de soluţionare Sesizarea instanţei se face prin cererea care trebuie să cuprindă: . . Soluţionarea cererii: Prin încheiere. Dupa criteriul funcţional . 5.este competentă pentru soluţionare instanţa care deţine actele sau la care se afla în curs de soluţionare. . Judecatorul se exprimă întotdeauna prin decizii ulterioare. 331 .completul este format din 1 judecător. care nu are puterea lucrului judecat dar are caracter constitutiv de drepturi. .hotărâri. prenumele şi domiciliul părţilor. 4. 5 . Judecatorul acţioneaza de regula la cerere.înscrierile de sindicat.numele. ocrotire sau asigurare de drepturi şi atunci când legea dă în căderea preşedintelui instanţei luarea unor măsuri cu caracter necontencios.se exprimă prin decizii de speţă care de regulă produc efecte relative numai cu privire la părţile din proces.cererea se însoţeşte de înscrisuri.actul jurisdicţional are ca şi condiţii: .constituirea asociaţilor. iar apelul nu suspendă executarea. nefiind necesară investirea cu formulă executorie. 3. motivarea şi semnătura celui care face cererea. Activitatea judecătorească se desfasoară sub formă de proces. Ea se aplică în cererile privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti. Compunerea completului: . Acestea sunt criteriile după care se caracterizează actele jurisdicţionale. .adopţiile.1. Dupa criteriul organic . 2.principiul colegialităţii. Judecatorul . Exemplu: . la luarea unor măsuri de supraveghere. Judecatorul se pronunţă prin acte solemne . Încheierea este executorie de drept. .controlul judecătoresc.poate suspenda executarea la cerere.arătarea obiectului. Instanţa de apel .337 Definiţie: este aplicabilă procedura necontencioasă în cererile pentru care este nevoie de mijlocirea instanţei fără a se urmării însă stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană. Procedura necontencioasă Art. Competenţa: .principiul instanţelor succesive .independenţa instanţelor şi judecătorilor. .judecătorul se supune numai legii şi actul judecătoresc se bucură de autoritate de lucru judecat.investirea cu formulă executorie.

2. Acest acord este considerat un contract judiciar. Contractele judiciare În procedura contencioasă soluţionând litigiul între părţi judecătorul pronunţă o hotărâre care se impune părţilor. Adopţia – acord solemn al părţilor constatat prin hotarâre.de validare – competenţa judecătorului. Contractele judiciare pot pot exista numai în domeniile în care le este îngăduit părţilor să tranzacţioneze. Căile de atac – apel si recurs. fiind de 15 zile. judecarea cererii reconvenţionale împreună cu cererea principală chiar dacă este introdusă tardiv. 6 • . În cadrul apelului dacă încheierea este dată de preşedintele judecătoriei ea se judecă de instanţa superioară. formularea interventiei principale direct în apel e. Atât apelul cât şi şi recursul se judecă de în camera de consiliu. Contracte judiciare propriu-zise 1.acele acte juridice de natură contractuală care nu au eficacitate decât cu concursul formelor judiciare. Contractul judiciar – acord al parţilor sau o convenţie a părţilor în cursul unui proces şi în faţa judecătorului. Contracte judiciare de executare 3.poprirea – formă de executare ce dă dreptul creditorilor să urmărească sumele sau efectele pe care o terţă persoană le datorează debitorului şi constă în indisponibilizarea acestora în mâinile terţului debitor şi obligaţia de a le plăti direct creditorului. Procedura popririi este o procedură jurisdicţională care are 2 faze: .de înfiinţare – competenta executorului judecătoresc. geneza lor fiind eminamente judiciară. Contracte judiciare legale . Contracte judiciare legale 2. Termenul de recurs curge de la comunicare sau de la pronunţare (15 zile). Feluri: Contracte judiciare care privesc formele judecăţii a. iar dacă încheierea este dată de preşedintele Tribunalului sau a Curţii de Apel. apelul se judecă de completul instanţei respective. Categorii de contracte judiciare 1. Termenul de apel curge de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei absenţi. Contracte judiciare de executare . prorogarea judiciară de competenţă b. 3.Pot fi atacate în apel şi recurs daca nu se prevede altfel. iar judecătorul care constată acordul părţilor trebuie să fie competent să judece însă litigiul dintre ele. Contracte judiciare propriu-zise Nu au o existenţă extrajudiciară. Acordul părţilor trebuie trebuie constatat de judecătorul competent să judece litigiul. chiar dacă nu a fost citată la soluţionarea cererii. Procedura necontencioasă se completează cu cea contencioasă în masura în care normele sunt sau nu potrivnice. . renunţarea la excepţii sau la invocarea altor nereguli procedurale d. litisconsorţiu voluntar c. Apelul – de orice parte interesată.

de care însă este distinctă şi în legătură cu anumite interese ocrotite de lege.renunţarea la judecată . Elementele de legătură între dreptul subiectiv şi acţiunea civilă se regăsesc în dreptul la acţiune. Părţile. Drepturile care intră în compunerea dreptului la acţiune se concretizează în acte de procedură care se fac potrivit regulilor de procedură. fie că este privită în sens subiectiv ca drept subiectiv procesual al titularului dreptului de a urmării realizarea lui trebuie reţinut că: 1. fără această includere el fiind incomplet şi lipsit de eficienţă. În toate cazurile judecătorul înregistrând voinţa părţilor face un act de jurisdicţie şi nu un act de pură administraţie. Acţiunea este uniformă adică cuprinde aceleaşi mijloace procesuale indiferent de dreptul care se valorifică. Acţiunea cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale prevăzute de legea de procedură. În dreptul la acţiune se include şi dreptul de a cere executarea silită. Dreptul la acţiune se stinge în întregul său prin intervenirea prescripţiei extinctive. Efectele pentru toate contractele contractuale judiciare => în sensul că au forţă obligatorie şi autoritate de lucru judecat care duce la forţă executorie. Dreptul la acţiune se naşte în momentul în care este încălcat dreptul subiectiv sau interesul ocrotit de lege. Elementele acţiunii civile: 1. În momentul în care titularul dreptului subiectiv sau al interesului ocrotit de lege apelează la acţiune. Acţiunea trebuie concepută în legătură cu protecţia dreptului subiectiv civil.hotărârea parţială Aceste contracte judiciare NU produc efectele decât cu privire la părţile procesului care şiau dat acordul. 4. Se stinge doar dreptul de a obţine condamnarea pârâtului şi executarea silită. Denumirea generică de părţi primeşte denumiri particulare în funcţie de cadrul procesual în care ne aflăm. 2.Contracte judiciare care privesc fondul litigiului . ea se individualizează şi devine proces. Fie că acţiunea este privită în sens obiectiv. Întrucât acţiunea este legată de dreptul subiectiv ea nu poate fi concepută fără existenta a cel puţin 2 persoane fizice sau juridice. 3. 7 • . Dreptul la acţiune: Constituie o parte integrantă a dreptului subiectiv. o garanţie a realizării sale. Acţiunea civilă Definiţie: Ansamblu mijloacelor procesuale prin care în cadrul procesului civil se asigură protecţia dreptului subiectiv prin recunoaşterea sau realizarea lui (în cazul în care este contestat) sau a unor situaţii juridice ocrotite de lege. ca mijloc de apărare al dreptului subiectiv civil. Vorbind de părţi avem în vedere persoanele între care s-a legat raportul juridic dedus judecăţii şi nu de reprezentanţii lor legali şi convenţionari.

Obiectul acţiunii: . – să fie actual – adică să nu fie supus unui termen sau unei condiţii suspensive. Scopul către care se îndreaptă voinţa celui ce reclamă sau a celui care se apără. Afirmarea unui drept = Existenţa unui drept subiectiv civil ce se cere a fi protejat sau a unui interes legitim care trebuie ocrotit. Acţiunea este facultativă. b. Obiectul acţiunii civile se concretizează în raport de mijlocul procesual folosit. Hotărârea judecătorească este cea care stabileşte existenţa sau inexistenţa dreptului. Odată ce voinţa există trebuie îndeplinite cumulativ 4 condiţii: afirmarea unui drept. – să fie exercitat cu bună credinţă d. Obiectul procesului îl constituie ceea ce părţile consideră că trebuie dedus judecăţii respectiv o problemă de fapt cu încadrarea ei în drept. Celor cărora legea le recunoaşte legitimare procesuală activă adică dreptul de a intoduce acţiunea sunt şi ele părţi în proces – procurorul. Cauza.posibil .determinat 3. Verificarea în fapt a existenţei dreptului se face pe calea acţiunii. Altfel spus. Indiferent de obiectul dreptului subiectiv civil. Dreptul subiectiv civil afirmat pentru a se bucura de protecţie juridică trebuie să îndeplinească anumite condiţii: a. Acţiunea poate avea ca obiect şi protecţia unor interese.Părţile legate iniţial prin acţiune pot introduce la cererea lor în proces şi terţe persoane sau aceste terţe persoane pot intra singure în proces din proprie iniţiativă – voluntar sau aduşi de alţi – denumirea regenică – terţi. Obiectul. c. Atât cauza acţiunii cât şi cauza cererii de chemare în judecată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să existe să fie reală să fie licită sa fie morală. 1. existenţa unui interes. Cauza acţiunii numită causa petendi nu este acelaşi lucru cu cauza raportului juridic (causa debendi). Cauza cererii de chemare în judecată sau temeiul juridic poate fi pusă în discuţia părţilor de instanţa de judecată şi interesează instituţia puterii lucrului judecat şi a litis pendentei. – să fie exercitat în limitele sale externe ( care pot fi de ordin material sau juridic) şi în limitele sale interne (adică numai potrivit scopului economic şi social pentru care a fost stabilit sau creat de lege). Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile Exerciţiul acţiunii civile este liber. capacitatea procesuală calitatea procesuală. 2. însă pentru punerea în mişcare a acţiunii civile este nevoie de voinţă. autoritatea tutelară. 8 . – să fie recunoscut şi ocrotit de lege. cauza dreptului constituie cauza cererii de chemare în judecată şi nu a actiunii în totalitatea ei.licit . acţiunea are întotdeauna ca obiect protecţia acestui drept.

Material – când se urmăreşte obţinerea unui folos de ordin patrimonial. 110 Codul de procedură civilă permite introducerea unei acţiuni înainte de împlinirea termenului. Adică.• Excepţii: această ultimă condiţie trebuie îndeplinită numai când se solicită realizarea dreptului. Capacitatea procesuală  reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacităţii civile. de procuror sau de instanţă din oficiu. Capacitatea procesuală de folosinţă  acea parte a capacităţii care constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual. • cererile pentru predarea unui imobil se pot face înainte de împlinirea termenului de închiriere sau de locaţiune – dar cu efect numai de la împlinirea termenului. Interesul poate fi: . 2.să fie legitim – să nu vină în contradicţie cu legea. Art. 110 Codul de procedură civilă – în cazul obligaţiilor alimentare sau al prestaţiilor periodice când se poate solicita executarea lor la termen. Art. Interesul trebuie să îndeplinească anumite condiţii: . Şi în cazul în care acţionează alte persoane sau organe în locul titularului. Invocarea lipsei interesului se face pe calea excepţiei. . . Acţiunea poate fi respinsă şi prematur introdusă fără a intra în cercetarea fondului atunci când dreptul nu este actual. Reclamantul va putea reintenta cererea atunci când s-a împlinit termenul sau condiţia. Existenţa unui interes Pentru exercitarea unei acţiuni nu este suficient să afirmi existenta unui drept ci trebuie să justifici şi un interes. Persoanele fizice au această calitate de la naştere şi până la moarte. . Sancţiunea în cazul lipsei dreptului se pronunţă după dezbateri contradictorii şi constă în respingerea acţiunii. dar numai când socoteşte că cererile sunt îndreptăţite pentru întâmpinarea unei pagube însemnate. 9 . s-ar expune unui prejudiciu. Excepţiile relative se ridică la prima înfăţişare. 3. Condiţia interesului trebuie să existe în legătură cu toate formele procedurale care alcătuiesc conţinutul procedurii.să fie născut şi actual – cel care actionează dacă s-ar abţine. Excepţia prematurităţii trebuie ridicată de pârât.să fie personal – în folosul practic. să-l vizeze pe cel ce recurge la forma procedurală şi nu pe adversarul său. Art. 4  orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată. folosul practic urmărit. A. el fiind cel lezat. 110) poate încuvinţa în general înainte de împlinirea termenului orice cereri pentru executarea la termen a unei obligaţii. Preşedintele instanţei (Art. Excepţia poate fi ridicată de partea adversă.Moral – când se urmăreşte obşinerea unei satisfaceri sufleteşti. folosul se resfânge asupra lor. Sancţiunea lipsei interesului sau a lipsei unei cerinţe a interesului este respingerea actiunii. În principiu dacă dreptul este actual şi interesul este actual.

În cazul persoanei juridice se aplică principiul specialităţii capacităţii de folosinţă. Lipsa calităţii procesuale este o excepţie de fond şi se sancţionează cu respingerea cererii. asistate sau autorizate. Pentru aceştia este necesară autorizarea organului competent care de regulă este autoritatea tutelară. 112 → distingem că calitatea procesuală a părţii care este un element subiectiv a acţiunii civile şi care se defineşte prin nume. Capacitatea procesuală de exerciţiu  acea parte a capacităţii procesuale care constă în aptitudinea unei persoane care are dreptul de a valorifica singură un drept în justiţie. Art.Persoanele juridice au această capacitate de la înregistrare. domiciliul sau reşedinţă şi calitatea de reprezentant. 42  persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor. înfinţare şi până la încetarea persoanei juridice. nu pot sta în judecată decât dacă sunt reprezentate. Actele procesuale sunt lovite de nulitate absolută atunci când nu există capacitate procesuală de folosinţă. 4. a recunoscut expres calitatea procesuală activă şi altor persoane care legitimează un interes. curatorii. dar sunt asistaţi de părinţi sau tutore care semnează actele alături de ei şi sunt de asemenea citaţi în proces. Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă sau a lipsei capacităţii de exerciţiu poate fi ridicată în orice stare a pricinii. Autorizarea  intervine în cazul actelor de dispoziţie făcute de reprezentanţii legali sau ocrotitorii legali ai minorilor fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 44  prevede că este obligatorie numirea curatorului când există contrarietate de interese între reprezentat şi reprezentant. Lipsa calităţii de reprezantant este o exepţie de procedură şi se sancţionează cu anularea cererii. Reprezentantul incapabilului sau curatorul acestuia va putea confirma însă în totalitate sau în parte aceste acte. B. exercitându-şi singur toate drepturile procesuale şi îndeplinindu-şi toate obligaţiile procesuale – capacitatea de a sta în judecată. Aceste persoane stau în judecată prin reprezentare care pot fi: tutorii. Asistarea  apare în cazul persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minorii înre 14 – 18). adică calitatea juridică.Calitatea procesuală de exerciţiu → este îndreptăţirea reclamantului. Atunci când legiuitorul a dorit. Aceştea sunt citaţi şi stau personal în proces. Persoanele juridice îşi exercită capacitatea de exerciţiu prin organele lor de conducere sau alte persoane împuternicite de aceste persoane. părinţii. activă a sa cât şi calitatea procesuală activă a pârâtului. Reclamantul fiind cel care porneşte acţiunea va trebui să justifice atât calitatea procesuală. Art. cererea urmând să fie anulată. lipsite de capacitate de exerciţiu (minori şi persoane puse sub interdicţie). Curatorul special se numeşte în cazurile când este nevoie de timp până la numirea reprezentantului legal. Calitatea cerută pentru a exercita acţiunea în justiţie aparţine subiectului activ al dreptului subiectiv civil – aceasta este regula. Când sunt făcute de o persoană fără capacitate procesuală de exerciţiu ele sunt anulabile. Reprezentarea apare în cazul persoanei fizice. Art. sau pârâtului de a figura în proces. 10 .

. . Când acţiunea s-a respins pentru lipsa calităţii procesuale pasive reclamantul va putea introduce o nouă acţiune împotriva persoanei care are adevărata calitate de pârât. Transmiterea poate fi: .convenţională – intervine în baza unei înţelegeri între părţi şi terţi. 111 Cod procedură civilă. 1. etc. nu se înfăţişează sau tăgăduieşte va primi calitatea de intervenient principal şi hotărârea îi va fi opozabilă. 109 Cod procedură civilă. Verificarea calitătii procesuale se face înainte de începerea dezbaterilor doar în cazul drepturilor reale se face în cadrul dezbaterilor. fuziune. Aceste acţiuni sunt cele mai frecvente şi sunt reglementate în art.legală – la persoanele fizice se face cel mai adesea pe calea succesiunii. Cel ce dobândeşte calitatea procesuală în urma transmisiunii preia procesul în starea în care se găseşte în acel moment. 112) trebuie indicat obiectul cauzei şi motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea. 11 .constituire de drepturi.constatare de drepturi. cesiune de creanţă. Când cel arătat ca titular al dreptului. Realizare de drepturi – mai sunt: . Hotărârile pronunţate în aceste acţiuni nu constituie titlu executoriu(excepţie cheltuielile de judecată). în condamnare. Clasificarea acţiunilor civile În funcţie de scopul material urmărit de reclamant avem acţiuni în: . Judecata se face după procedura contencioasă. să arate titularul dreptului iar dacă acesta recunoaşte susţinerile pârâtului şi reclamantul consimte va lua locul pârâtului. Sunt cale acţiuni prin care reclamantul solicită instanţei să constate numai existenţa unui drept al său sau inexistenţa unui drept al pârâtului – sunt reglementate în art.Verificarea de către instantă a calităţii procesuale active şi pasive se face prin controlarea cererii de chemare în judecată în cuprinsul careia (potrivit art. prin transmiterea drepturilor şi obligaţiilor care intră în conţinutul raportului juridic dedus judecăţii. În cazul acţiunii reale pârâtul poate. iar în caz de admitere se respinge acţiunea.realizare de drepturi. vânzare. Constatare de drepturi – numite şi în recunoaşterea dreptului sau în confirmare.în adjudecare. până la prima zi de înfăţişare. . divizare. în executare. iar dacă acest lucru nu mai este posibil. Procesul va putea fi redeschis de titularul dreptului. de procuror sau de instanţă din oficiu în orice stare a procesului. Hotărârile pronunţate în aceste acţiuni constituie titluri executorii. 2. la despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Când pentru analizarea excepţiei lipsei calităţii procesuale aceasta s-a unit cu fondul iar instanţa constată că există dar acţiunea este pornită de o persoană fără calitate va respinge acţiunea nu ca nefondată ci ca introdusă de o persoană fără calitate. În cazul persoanelor juridice transmisiunea legală se face pe calea reorganizării care poate fi prin comasare. În timpul procesului poate avea loc o transmisiune a calităţii procesuale active sau pasive. Lipsa calităţii procesuale poate fi invocată pe cale de excepţie de partea interesată. donaţie. absorţie. Acele acţiuni prin care reclamantul care se pretinde titularul unui drept subiectiv civil solicită instanţei să-l oblige pe pârât la respectarea dreptului.

Pentru introducerea ei este necesară constatarea existenţei interesului.Acţiunea în contestare are un caracter subsidiar ia nefiind admisibilă dacă există posibilitatea unei acţiuni în realizarea dreptului. Competenţa teritorială • la acţiunile reale: imobiliare – locul situării imobilului. Această clasificare prezintă importanţă sub raportul calităţii procesuale. Această clasificare vizează numai acţiuni prin care se valorifică un drept de creanţă.când dreptul real valorificat ca obiect un bun imobil. . • Interogatorii – cele prin care titularul dreptului în mod preventv cheamă în judecată o persoană care ar putea eventual să-i conteste dreptul pentru a răspunde dacă recunoaşte sau nu dreptul său. În funcţie de natura drepturilor care se valorifică prin acţiune: personale. mixte. În cazul acţiunilor mixte acţiunea se îndreaptă tot împotriva deţinătorului bunului. La rândul lor se clasifică în acţiuni petitorii şi posesorii. prin destinaţie sau prin obiectul la care se aplică. • declaratorii – prin care se cere instanţei să constate existenţa sau inexistenţa unui raport juridic. 3. 12 . . rămânând în afară acţiunea care vizează starea şi capacitatea persoanelor. reale. Hotărârile pronunţate produc efecte numai pentru viitor. Acţiunile personale  acele prin care se valorifică un drept personal de creanţă. . • Provocatorii . 2.imobiliare .când dreptul real valorificat ca obiect un bun mobil. Acţiunile mixte  se valorifică în acelaşi timp un drept de creanţă şi un drept real în cazul în care drepturile invocate aceeaşi cauză generatoare sau se regăsesc într-un raport de conexiune. • acţiuni negative – constată inexistenta unui raport juridic. prin natura sa. Constituire de drepturi – acţiunea în transformare – acţiunea prin care reclamantul solicită aplicarea legii la anumite fapte şi date pe care le invocă pentru a deduce consecinţele ce se impun în vederea creerii unei situaţii juridice noi. Ele sunt: . al competenţei teritoriale şi al prescripţiei. 3. 1. prin determinarea legii sau prin anticipaţie valorificat.mobiliare – când dreptul personal valorificat are ca obiect un bun mobil. În acţiunile reale acţiunea se exercită impotriva deţinătorului bunului. Aceste acţiuni tind la schimbarea sau desfinţarea unor raporturi juridice vechi şi la crearea unor raporturi juridice noi. Dacă ne raportăm şi la obiectul dreptului subiectiv avem o clasificare în acţiuni personale mobiliare şi acţiuni personale imobiliare.mobiliare . se clasifică în: • acţiuni pozitive – constată existenţa unui raport juridic. Numărul lor este nelimitat. În ceea ce priveşte calitatea procesuală în cazul acţiunii personale titularul se îndreaptă împotriva subiectului pasiv (pârâtul). mobiliare – instanţa de la domiciliul pârâtului.cele prin care titularul unui drept cheamă în judecată pe cel care prin atitudinea sa sau actele sale îi cauzează o tulburare serioasă în exerciţiul dreptului său. Acţiunile reale  cele prin care se valorifică un drept real – numărul lor este limitat.imobiliare – când dreptul personal valorificat are ca obiect un bun imobiliar prin natura sa.

competenţa teritorială . După modul în care se stabilesc sfera organelor de jurisdicţie dacă delimitarea se face prin raportare din sisteme diferite sau organe din acelaşi sistem. Delimitarea competenţei între organele judecătoreşti de grad diferit sau de acelaşi grad: . În cazul acestor acţiuni termenul căi de atac este cel al acţiunii principale. incidentale.prescriptibile – 1 an. 1 din Constituţie – justiţia se realizează prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite prin lege. delimitarea sferei de activitate între organele aparţinând aceluiaşi organ de jurisdicţie în vederea stabiliri competenţei jurisdicţionale. Clasificarea normelor de competenţă . • Prescripţia dreptului la acţiune acţiunile personale – 3 ani. avem: norme de competenţă generală. accesorii. 92 / 1992 articolul 2 – toate litigiile civile pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă. tribunal. . Există acţiuni accesorii care trebuie rezolvate din oficiu dacă nu au fost cerute de părţi. Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege. În funcţie de calea procesuală aleasă de parte pentru apărarea drepturilor ei: principale.când avem instanţă de grad diferit prin delimitarea competenţei materiale (judecătorie.• • • la acţiunile personale:instanţa de la domiciliul pârâtului • la acţiunile mixte – alternativă.mai multe criterii 1. Terţul care introduce acţiunea incidentală dobândeşte calitatea de parte şi hotărârea îi este opozabilă. Legea de organizare judecătorească nr. Importanţa acestei clasificări se manifestă în faptul că: acţiunea accesorie şi incidentală sunt în competenţa instanţei care poate judeca acţiunea principală. acţiunile reale – imprescriptibile – unele. deosebim competenţa absolută şi relativă. Caracterul imperativ sau dispozitiv al normei care reglementează competenţa. Competenţa instantelor judecătoreşti Este capacitatea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau altui organ jurisdicţional de-a soluţiona un anumit litigiul. . .incidentale – care pot avea o existenţă de sine stătătoare dar au fost formulate într-un proces deja pornit. Pentru a vorbi de această clasificare este necesară existenta unei acţiuni principală deja pornită. Pentru a se putea stabili care e organul de jurisdicţie competent e necesar delimitarea sferei de activitate a categoriei de organe în care se integrează organul respectiv de jurisdicţie faţă de celelalte organe ale statului. . norme de competenţă jurisdicţională. . 13 2. curte de apel). Articolul 123 alin.articolul 151 codul de procedură civilă 3. Există acţiuni care se pot formula numai pe cale principală sau numai pe cale accesorie.prescriptibile – 30 ani. Raportat la această acţiune se pot formula acţiuni accesorii – a căror rezolvare depinde de soluţia din acţiunea principală.

pct. .Procese – cereri în materie comercială a căror obiect are o valoare de până la 10 miliarde lei (inclusiv) precum şi cereri – procese în această materie al cărui obiect nu este evaluat în bani.Procese – cereri în materie civilă a cărui obiect are o valoare de peste 2 miliarde lei. Legea 92 / 1992 – judecătoria este instituţie de drept comun în ce priveşte judecata în primă instanţă. Regula generală – soluţionarea tuturor cererilor – proceselor e de competenţa judecătoriei în primă instanţă. 3 Codul de procedură civilă – judecătoriile judecă în orice altă materie dată în competenţa lor. Competenţa jurisdicţională a instanţei judecătoreşti: COMPETENŢA MATERIALĂ: Se delimitează sfera de activitate a instanţei de grad diferit pe linia lor ierarhică. Judecătoriile mai exercită şi un control judecătoresc asupra tăriei – temeiniciei date de alte organe – numai în cazurile expres prevăzute de lege. .Conflictele de muncă cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe. Ex.Competenţa generală şi materială în toate cazurile sunt reglementate prin norme care au caracter imperativ. – competenţa teritorială exclusivă sau excepţională. proceselor date în competenţa altei instanţe judecătoreşti articolul 1 pct. iar pe de altă parte după obiectul. Competenţa materială a tribunalului: Tribunalul judecă în primă instanţă: . Articolul 1. 1 din Codul de procedură civilă – judecătoriile judecă în primă instanţă toate procesele – cererile. Competenţa materială a judecătoriei: 1. dar în toate cazurile solutionarea litigiilor – nu poate împiedica ca cel interesat să se adreseaze instanţei de judecată în baza principiului liber la justiţie prevăzut în articolul 21 din Constituţie. 14 . totuşi partea interesată are dreptul de a exercita o cale de atac la instanţe judecătoreşti competente pentru legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate. natura ce corespunde noţiunii de competenţă materială procesuală.Procese – cereri în materie de contencios administrativ în afară de cele date în competenţa Curţii de Apel. Chiar dacă în legile speciale se menţionează că hotărârea organelor jurisdicţional este definitivă. . excepţie cererile. 3. Competanţa teritorială – în principiu are caracter relativ dar în unele cazuri e absolută. Se face după felul atribuţiilor jurisdicţionale fiecărei categorii de instanţă şi e determinată competenţa materială funcţională. în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe. Există unele jurisdicţii special înfinţate prin legi speciale care nu contravin principiilor constituţionale. 2. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti – în lipsa unui text de lege care să poroage soluţionarea aceasta va fi de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Ca instanţă de apel: .Procese – cereri în materie comercială a căror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei.recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunalul în apel.judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii care potrivit legii nu sunt supuse apelului. dispariţiei. Competenţa materială a Curţii de Apel Judecă în primă instanţă: . Tribunalul ca instanţă de recurs: .judecă apelurile pronunţate de judecătorii în primă instanţă.alte situaţi date prin lege în competenţa lor. adopţiei. Competenţa teritorială are următoarele sfere competenţa teritorială de drept comun competenţă teritorială alternativă sau facultativă competenţă teritorială exclusivă 15 . Nulitatea căsătoriei. sau hotărârile pronunţate în primă instanţă de tribunalul care potrivit legii nu sunt supuse apelului precum şi alte cauze prevazute de lege. Curtea Supremă de Justiţie Judecă recursurile declarate împotriva Curţii de Apel şi a altor hotărâri în cazurile prevăzute de lege. . Recunoaşterea – încuvinţarea executării hotărârilor date în ţările străine.în orice alte materii date prin lege în competenţa lor. adică delimitarea teritorială a sferelor. COMPETENŢA TERITORIALĂ A INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI În vederea sesizări instanţei competente e necesar constatarea în afară de regulile privitoare la competenţa materială şi a dispoziţiilor legale privitoare la competenţa teritorială. . Procese – cereri în materie de expropriere. . Cereri pentru încuvinţarea adopţilor. recursurile în interesul legii recursurile în anulare în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.- Procese – cereri în materie de creaţie intelectuală ţi proprietăţii industrială.judecă apelurile pronunţate de tribunalul în primă instanţă Ca instanţă de recurs: .cereri – procese în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale. decăderea din drepturile părinteşti Refacerea prejudiciilor din cauza erorii judiciare în procesele penale. declararea morţii. Tribunalul ca instanţă de apel: . Punerea sub interdicţie.

Atunci când cererea împotriva unei asociaţii sau societăţi fără personalitate juridică se face la instanţa domiciliului persoanei căreia potrivit înţelegerii dintre asociaţi i s-a încredinţat preşedenţia. În cererile care izvorăsc dintr-un fapt ilicit – instanţa de la locul săvârşiri faptei. 5 Codul de procedură civilă – cererea se face la domiciliul pârâtului. industrie – cererea se poate face şi la instanţa acelor aşezări sau îndeletniciri. instanţa locului unde se află imobilul. însă alegerea odată făcută nu mai poate fi schimbată – articolul 12 Codul de procedură civila. În cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a unui imobil în acţiunea în prestaţie tabulara. În cererile făcute de ascendenţi – descendenţi pentru pensie de întreţinere – instanţa de la domiciliul reclamantului. dar numai pentru obligaţii patrimoniale care sunt născute sau urmează se se execute în acel loc. potrivit dispoziţiilor legale existente. Competenţă teritorială exclusivă În unele situaţii legea stabileşte prin derogare de la principiul înscris în articolul 5 privitor la competenţa teritorială de drept comun – stabilirea competenţei teritoriale exclusive – o altă instanţa decât cea de la domiciliul pârâtului. instanţa locului de plată. bunurile asiguratorii sau locul unde se află accidentul.art. sau unde are loc reprezentarea dar numai pentru obligaţiile ce urmează a fi exercitate în acel loc sau care izvorăsc din actele încheiate prin reprezenţant. dacă nu are reşedinţă în ţară – la instanţa de la domiciliul reclamantului dar numai dacă domiciliul pârâtului din străinătate nu e cunoscut). Cât timp procesul nu a fost judecat se prezumă că nu are nici o obligaţie faţă de reclamant. iar reclamantul are alegerea între instanţele respective. în lipsa unei asemenea persoane la instanţa de la domiciliul oricăruia dintre asociaţi. În cazul coparticipări pasive – mai mulţi pârâţi – cererea se poate face la oricare dintre instanţele de la domiciliul pârâţilor. Reclamantul trebuie să se deplaseze la domiciliul pârâtului (la instanţa de la domiciliul pârâtului). Când pârâtul nu are domiciliul cunoscut – cererea se face la instanţa domiciliului reclamantului. ori una sau mai multe aşezări agricole. Cererile ce izvorăsc din cambie sau bilet la ordin. În cererile izvorâte dintr-un contract de transport – instanţa locului de plecare sau de sosire sau la domiciliul pârâtului. Dacă pârâtul are domiciliul în străinătate – cererea se face la instanţa reşedinţei din ţară. comerţ. Cererile privitoare la obligaţiile comerciale – instanţa locului unde a luat naştere contractul sau a locului plaţii. Atunci când cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat cererea trebuie făcută la instanţa sediului principal. Cererile privitoare la executarea.competenţa absolută şi relativă Competenţa teritorială de drept comun . Alternativă Atunci când pârâtul în afară de domiciliul său are o îndeletnicire profesională. Ori de câte ori pârâtul are un domiciliul cunoscut în străinătate citarea se face la acel domiciliu. 16 . În materie de asigurare – cererile privitoare la despăgubiri se face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află domiciliul asiguratorului. Competenţă teritorială alternativă sau facultativă Este atunci când legea stabileşte 2 sau mai multe instanţe deopotrivă competente pentru soluţionarea unor pricini. anularea. rezilierea unui contract – instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea fie chiar şi în parte a obligaţiilor.

competenţa are un caracter special. e competentă judecătoria de la domiciliu reclamantului. Competenţa absolută Trăsături: norma de competenţă absolută – sunt obligatorii atât pentru părţi cât şi pentru instanţa de judecată. dacă partajul e formulat ca o cerere accesorie. sau executor testamentar Contradicţia aparută între textul articolul 13 şi 14 din Codul de procedură civilă e soluţionată în sensul că se aplică competenţa prevăzută de articolul 14. Încălcarea normei de competenţă absolută poate fi invocată de oricare din părţi chiar şi de reclamantul care a sesizat instanţa necompetentă. a cererilor privitoare la moştenire precum şi cele privitoare la pretenţiile pe care moştenitorii le au unii împotriva celorlalţi şi cererile legatarilor sau creditorilor celui decedat împotriva vreunui moştenitor.Cererile privitoare la bunurile imobile care se fac numai la instanţa în circumscripţia căreia se află acel imobil – articolul 13 alin. în orice fază a procesului atât la apel cât şi la recurs chiar dacă nu a format obiect de dezbatere în 17 - . iar instanţa este obligată să verifice din oficiu şi să decline competenţa. În materia conflictelor de muncă – e competentă instanţa în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul unităţii. chiar dacă imobilul nu se află în raza teritorială a instanţei ultimului domiciliu al defunctului. Este competentă instanţa de la ultimul domiciliu al celui decedat pentru soluţionarea cererilor referitoare la validitatea sau executarea dispoziţiilor testamentare. Cererile în materie de societate – sunt de competenţa instanţei unde societatea îşi are sediul principal până la lichidarea în fapt. partajul acestor bunuri – competentă este instanţa care soluţionează divorţul. În situaţia în care imobilul e situat în circumscripţia mai multor instanţe – cererea se face la cea de la domiciliul pârâtului dacă acesta se află la una din circumscripţii în caz contrar cererea poate fi introdusă la oricare din instanţele unde se află imobilul în litigiul. dacă această nu are domiciliul în ţară. Menţionăm ca în situaţia în care în masa bunurilor comune există şi imobile. 1 Codul de procedură civilă. Soluţia se justifică prin faptul că în materie de succesiuni.soluţionarea cererii de desfacere a căsătoriei e de competenţa instanţei locului unde soţi au avut ultimul domiciliu. excepţia mai poate fi ridicată şi de procuror. Reţinerea acestei competenţe exclusive – instanţa locului situări imobilului poate să asigure o judecată în condiţii mai bune dacă se propun probe. Această dispoziţie vizează numai acţiunile reale imobiliare nu şi acţiunile personale. Soluţionarea cererilor privitoare la dispariţia – decesul – e de competenţa instanţei ultimului domiciliu al defunctului. articolul 72 din legea 168 / 1999 – competenţa. însă după divorţul cererea de partaj e de competenţa instanţei locului unde s-a situat imobilul. Cererile în materie de reorganizare judiciară şi a falimentului sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în circumscripţia căreia se află sediul principal al debitorului – articolul 16 Codul de procedură civilă şi articolul 5 din Legea 64 / 1995. dacă soţi nu au avut domiciliul comun sau nici unul din soţi nu mai locuiesc în circumscripţia unde a fost ultimul domiciliu comun – competenţa e a instanţei de la domiciliul pârâtului. Competenţa absolută şi comperenţa relativă Deosebirea se face în raport de caracterul normelor – dacă ele sunt imperative sau dispozitive. Poate fi invocată oricând. În unele situaţii competenţa exclusivă e stabilită print-o dispoziţie specială din Codul de procedură civilă sau print-o lege specială cum ar fi: . Nu se pot face derogări.

Comperenţa relativă Trăsături: . Recursurile – se judecă în complet de 3 judecători. Termenul de instanţă este folosit în mod frecvent numai pentru instanţele judecătoreşti.norma de competenţă relativă. Toţi aceştia poartă denumirea generică de participanţi la procesul civil. . nu poate fi invocată decât de pârât. Excepţie: . Elementele constitutive ale acţiunii civile Participanţii la procesul civil La activitatea judecătorească a cauzelor civile şi la executarea hotărârilor pronunţate în această cauză participă următoarele părţi: instanţa de judecată. În acest înţeles sunt cuprinse toate organele de jurisdicţie înfinţate de lege. Au calitatea de subiecte: instanţa judecătorească. şi chiar dacă constată că nu e competentă nu-şi poate declina competenţa decât după ce i-a făcut cunoscut pârâtului dreptul de-a cere declinarea competenţei şi pârâtul solicită acest lucru. organele de executare şi procurorul. tribunal). indiferent de gradul instanţei (judecătorie. Conform art. permite părţilor să deroge prin înţelegere expresă sau tacită.instanţa nu e obligată să-şi verifice din oficiu competenţa dacă aceasta este relativă. alte persoane şi organe.primă instanţă. cauzele în primă instanţă se judecă în complete compuse dintr-un singur judecător.incălcarea normei de competenţă relativă. 18 . . părţile. în cazul adopţiilor se judecă în complet de 2 judecători.în cazul litigiilor de muncă şi a conflictelor de muncă unde completul este format din un judecător şi 2 asistenţi judiciari. 17 din L 92 / 1992. . Unii din aceşti participanţi influenţează în mod hotărâtor existenţa şi desfăşurarea procesului civil de aceea se numesc subiecţii ai procesului civil. părţile. Apelurile – indiferent unde se judecă – compunerea este de 2 judecători. . instanţe de fond instanţe de apel instanţe de recurs Instanţă mai numim şi completul.dacă pârâtul nu a ridicat în termen această excepţie se consideră că a achiesat la competenţa instanţei de judecată. Instanţa judecătorească  instanţa este organ împuternicit de lege să rezolve litigiul intervenit între părţi. 1.necompetenţa relativă nu poate fi invocată în faţa instanţei de apel sau recurs decât dacă a fost obiect de dezbatere în faţa instanţei de fond şi care i-a respins excepţia formulată de pârât. organul de executare. Nerespectarea competenţei atrage nulitatea hotărârilor pronunţate.

Alături de judecători participă în mod obligatoriu la toate şedinţele grefierul şi la unele şi procurorul. Judecătorul care a pronunţat o hotărâre nu poate lua parte la judecarea aceleiaşi pricini în cazul în care s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare. la instanţa de fond şi numai în cazul completelor specializate se va lua act prin prin încheiere şi se va da termen la un complet legal constituit. 24 codul de procedură civilă. Distinct de compunerea instanţei avem: Constituirea instanţei  alcătuirea ei complexă cu toate organele şi persoanele cerute de lege. 19 . Normele vizând compunerea instanţei sunt norme de organizare judecătorească şi au caracter imperativ. Când legea prevede se constituie complete specializate pentru judecarea cauzelor în anumite materii. rudă sau afin până la gradul al 4-lea inclusiv. Judecătorul care a fost martor. b. b. Când soţul judecătorului în viaţă şi nedespărţit este rudă sau afin a uneia dintre părţi până la gradul al 4-lea inclusiv sau fiind încetat din viaţă sau despărţiţi au rămas copii. Dacă excepţia greşitei compuneri a instanţei este ridicată în apel – se va anula hotărârea şi se va judeca cauza. grefierului şi a procurorului legea a reglementat trei situaţii: 1. La căile de atac extraordinare de atac nu funcţionează incompatibilitatea. Completul de judecată este prezidat de (în cazul în care sunt 2-3 judecători) de preşedintele sau vicepreşedintele instanţei când aceştia intră în compunerea completelor sau de preşedintele de secţie când aceştia participă la judecată. inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele sau sora soţului uneia dintre aceste persoane. soţul său. În celelalte cazuri judecătorul care prezidează este desemnat de preşedintele de secţie sau de preşedintele instanţei. rudă sau afin în linie dreaptă pâna la al 4-lea grad. avocat sau arbitru într-o pricină nu poate judeca acel proces. c. Pentru a asigura obiectivitatea judecătorului. c. oricând.Completele de judecată sunt constituite de preşedintele instanţei sau de preşedintele de secţie. La Curtea Supremă de justiţie rolul grefierului este luat de magistraţii asistenţi – sunt asolvenţi de drept. Când judecătorul este soţ. Când excepţia este admisă în recurs se casează hotărârea şi se trimite spre rejudecare. Incompatibilitatea  este reglementată în art. Când judecătorul. În cazul în care se admite excepţia greşitei compuneri a instanţei. Abţinerea şi recuzarea În anumite cazuri prevăzute de lege expres judecătorul poate fi recuzat şi tot pentru aceleaşi cazuri se poate abţine. Excepţia de incompatibilitate poate fi invocată de oricine. Toate aceste 3 cazuri sunt de strictă interpretare. cu una din părţi. Legea prevede trei cazuri de incompatibilitate: a. Judecătorul care a pronunţat o hotărâre într-o pricină nu poate lua parte la judecarea aceleiaşi pricini în apel sau recurs.expert. ascendenţii ori descendenţii au vreun interes în judecarea privinii sau când judecătorul este sot. Cazuri de recuzare sau abtinere: a. 2. Greşita compunere a instanţei poate fi invocată de oricine – şi de instanţă – şi în orice stare a pricinii.

Dacă se admite cererea de recuzare prin aceeaşi încheiere se arată ce acte se păstrează iar iar judecătorul recuzat se retrage. Judecata se face în camera de consiliu fără prezenţa părţilor. Cazurile de abţinere şi recuzare sunt limitative ţi nu pot fi extinse nici prin voinţă judecătorilor nici a părţilor. Dacă există duşmănie între judecător. Încheierea de pronunţare asupra abţinerii şi cea prin care s-a încuvinţat recuzarea nu au cale de atac. grefierii şi experţii. g. verbal sau în scris înainte de începerea dezbaterilor.mai mulţi reclamani şi mai mulţi pârâţi . Instanţa competentă să judece cererea de recuzare sau de abţinere este cea din care face parte judecătorul. Părţile . Dacă judecătorul. f. or alte îndatoriri. iar pentru recuzare normele sunt dispozitive. Dacă motivul de recuzare apare după începerea dezbaterilor. caracterul normelor diferă. Această situaţie se numeşte: coparticipare procesuală sau litis consorţiu. Pentru aceleaşi motive cu excepţia celei de la litera h pot fi recuzaţi sau se pot abţine procurorii. Dacă se consideră necesar judecătorul recuzat poate fi ascultat. cererea de abţinere se face de către judecător. Încheierea de respingere a recuzării se atacă odată cu fondul.obiectivă – cererile în raport cu rolul voinţei părţilor: 20 b. după cum se reunesc părţile cu interese identice sau se reunesc mai multe cereri între aceleaşi părţi sau si cu alte părţi dacă există o legătură strânsă avem: Coparticipare – subiectivă– părţile  activă – mai mulţi reclamanţi  pasivă – mai mulţi pârâţi  mixtă . magistraţii asistenţi. h.d. Pronunţarea asupra cererii se face prin încheiere în sedinţă publică. Dacă se admite recuzarea întregii instanţe se va trimite cauza la o instanţă egală în grad. Nu se admite interogatoriul ca mijloc de probă al motivelor de recuzare. e. Procedura de soluţionare este diferită. Deşi cazurile de mai sus sunt unice. pentru abţinere normele sunt imperative (obligarea judecătorilor. cererea de recuzare se face de partea interesată. 2. Art. . soţul sau rudele până la gradul al 4-lea inclusiv au pricină asemănatoare cu aceea care se judecă sau dacă au o cauză la instanţa la care una din parţi este judecător. Judecătorul recuzat poate declara că se abţine. sotul sau una dintre rudele sale până la gradul al 4-lea inclusiv şi una din părţi. Copacitatea procesuală se clasifică în funcţie de două criterii: a. cererea se va face imediat ce partea află de motiv. fiind judecată numai cererea de abţinere. Dacă judecătorul este tutore sau curator al uneia din părţi. soţi sau rudele acestora până la gradul al 3-lea inclusiv. Dacă judecătorul a primit de la una din părţi daruri sau făgăduieli de daruri. etc.de regulă un reclamant şi un pârât. 47 Cod de procedură civilă prevede că mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte. La Curtea Supremă de Justiţie recuzarea unei secţii se judecă de o altă secţie. Dacă judecătorul şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă. dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţie comună sau dacă au aceeaşi cauză.). Când din cauza recuzării nu se poate acătui completul de judecată sau când sunt recuzaţi toţi judecătorii cererea se judecă de instanţa care ar judeca calea de atac. i. Dacă între aceleaşi persoane şi una din părţi a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării.

dreptul de a renunţa la judecată sau la dreptul subiectiv. Abuzul de drepturi presupune un element subiectiv –reaua credinţă. dreptul de a recuza judecătorul. Coparticipare procesuală necesară. Amenda şi despăgubirile se stabilesc prin încheiere executorie care se comunică dacă partea este lipsă la luarea măsurii. dreptul de a chiesa la pretenţiile reclamantului. concluziile nu pot folosi sau păgubi pe ceilalţi. dreptul de a ataca hotărârile judecătoreşti. Ele pot fi folosite numai de părţi şi niciodată de instanţă din oficiu. Aceste modalităţi modalităţi de introducere a terţilor se numesc forme de intervenţie forţată. 723 codul civil  prevede că drepturile procedurale trebuie exercitate cu bună credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege.1083 prin care s-a prevăzut posibilitatea ca în afara amenzi să se plătească şi despăgubiri pentru paguba cauzată părţii adverse. Art. Pentru a fi parte în proces fie singur fie împreună cu alţii. orice persoană trebuie să îndeplinească condiţiile de exerciţiu ale actiunii civile.şi un element obiectiv – modalitatea de deturnare de la scopul şi finalitatea sa legală. dreptul de a fi citat. În cazul în care prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii legale efectele hotărârii se întind asupra tuturor actelor utile cauzei îşi extind efectele şi asupra celorlalţi participanţi.Coparticipare procesuală facultativă – în principiu este independenţa procesuală – adică actele. 1081 prin care s-au prevăzut amenzi judiciare pentru exercitarea cu rea credinţă a drepturilor procesuale. dreptul de a solicita cheltuieli de judecată. - Drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor Drepturile părţilor sunt prevăzute în codul de procedură civilă  sunt: dreptul de a adresa cereri instanţei. Participarea terţilor în procesul civil Legea permite părţilor din proces să introducă terţe persoane sub forma chemării în judecată a altor persoane. art. ordinea şi termenele prevăzute de lege. dreptul de a tranzacţiona. Îndatoririle se referă la obligaţiile părţilor de a îndeplini actele de procedură. condiţiile. a chemării în garanţie şi a ocrotirii titularului dreptului. dreptul de apărare. apărările. Cererea de reexaminare se soluţionează prin încheiere irevocabilă în camera de consiliu de instanţa de judecată sau de preşedintele instanţei de executare care a aplicat amenda. Terţele persoane pot fi chiar ele interesate să participe la proces şi legea le permite să facă acest lucru sub forma intervenţiei voluntare. În consecinţă avem 2 forme mari de participare a terţilor în proces: 21 . În toate cazurile în care discutăm de participarea terţilor în proces avem în vedere existenţa unui singur proces care este în curs de desfăţurare în cadrul căruia se formulează cereri incidentale sau conexe. dreptul de a conduce personal procesul sau de a fi reprezentat în proces. Art. Ordonanţa 138 / 2000  a introdus în codul civil. Pentru această încheiere singura cale de atac – cererea de reexaminare – termenul de atac fiind de 15 zile de la comunicarea încheierii sau de la luarea măsurii.

-> Intervenţia principală Se face sub forma unei cereri de chemare în judecată şi este îndreptată impotriva ambelor părţi din proces. Dacă cererea de intervenţie se admite. Prin admiterea cererii terţul devine parte în proces luând procesul în starea în care se află intervenientul principal are o poziţie independentă.. Cererea poate fi făcută doar în faţa primei instanţe şi înainte de încheierea dezbaterilor.dacă există interes . În această cerere terţul tinde să câştige pentru sine în parte obiectul procesului. Cererea de intervenţie se judecă odată cu cererea principală.dacă se judecă împreună cererea principală şi intervenţia principală se dă o singură hotărâre judecătorească opozabilă tuturor părţilor. În cazul existenţei unei intervenţii principale instanţa nu poate admite în totalitate atât cererea reclamantului cât şi intervenţia principală când au acelaşi obiect pentru că se exclud.intervenţia voluntară Intervenţia voluntară este reglementată prin articolul 49 – 56 Codul de procedură civilă. ea poate fi atacată odata cu fondul. intervenţia principal va continua să fie judecată. aceasta nu va mai putea fi judecată.intervenţia forţată .iar la intervenţia principală dacă este formulată în termen. Intervenţia voluntară indiferent de formă este în competenţa instanţei sesizată cu cererea principală. dacă se dijunge se dau 2 hotărâri care sunt opozabile tuturor părţilor în cazul în care intervenţia accesorie soluţia depinde de rezolvarea cererii principale. intervenţia este principală. În cazul intervenţie principale.dacă cererea are legătură cu cererea principală . În cazul intervenţiei principale doar judecarea ei duce la întârzierea cereri principale aceasta disjunsă şi rejudecată separat. articolul 511 dispune că instanţa va asculta părţile şi se va pronunţa în principiu asupra admisibilităţii cererii. Intervenientul accesoriu poate face numai acte după care profită partea pentru care a intervenit. Pentru ca părţile din proces să nu fie surprinse şi pentru a li se asigura dreptul la apărare. În aceleaşi cazuri dacă cererea de intervenţie accesorie este în interesul unuia sau altuia. a depune întâmpinare şi în cazul intervenţiei principale chiar cererea reconvenţională. Se face întotdeauna în interesul uneia dintre părţi şi fiind o apărare prin care nu se invocă un drept propriu se poate face atât la fond cât şi în apel. -> Intervenţia accesorie Se face tot sub forma unei cereri de chemare în judecată. Asupra admisibilităţii în principiu instanţa se pronunţă prin încheiere – asupra ei nu se poate reveni. în cel de-al 2 lea caz intervenţia este accesorie. Datorită caracterului diferit al celor 2 forme avem consecinţe diferite. puţând face orice act procedural. Intervenţia accesorie se judecă întotdeauna cu cererea principală. Intervenţia forţată 22 . Intervenţia voluntară este cererea unui terţ de a intra într-un proces pornit de alte părţi pentru a-şi apăra un drept propriu sau pentru a apăra dreptul unei părţi din proces. Cu învoirea părţilor cererea se poate face şi direct şi indirect în apel.dacă este admisibilă . ea se comunică părţilor pentru a-şi formula apărările. dacă reclamantul sau pârâtul achiesează la cererea de chemare chemare în judecată. Pentru a admite cererea instanţa trebuie să controleze următoarele: . În primul caz. Soluţiile care se pot da de judecător sunt următoarele: .

Judecata va continua între părţi şi terţ. După formulare înseamnă ca forma aceasta de intervenţie forţată poate fi folosită atât de reclamant cât şi de pârât. Dacă garantul pierde procesul prin aceeaşi hotărâre se admite cererea de chemare în garanţie şi în acest fel se evită un proces ulterior. Terţul dobândeşte calitatea de intervenient şi hotărârea îi va fi opozabilă.. Această formă de intervenţie provine din principiul că cel ce transmite un drept este obligat să-l garanteze sub toate formele. Reclamantul poate reformula această cerere până la inchiderea dezbaterilor în primă instanţă. ->Chemarea în judecată în garanţie – articolul 60 – 63 Codul de procedură civilă .chemarea în judecată în garanţie . Partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte în cazul în care ar cădea în pretenţie cu o cerere în garanţie sau în despăgubiri. Chematul în garanţie poate administra toate probele şi toate apărările în sprijinul părţi.dacă se admite cererea reclamantului iar chemarea în garanţie a fost în folosul acestuia se respinge cererea de chemare în garanţie. comunicată tuturor părţilor. Apelul sau recursul declarate de chematul în garanţie va pune în discuţie şi cererea principală chiar dacă pârâtul nu a declarat apel sau recurs. 23 . Nerespectarea acestor termene atrage judecarea separată în afară de cazurile în care părţile consimt să se judece împreună. Avem garanţi legale şi garanţi convenţionale. Terţul intervenient primeşte copia după cererea de chemare în garanţie după întâmpinare şi după celelalte înscrisuri acordându-se termen pentru a depune la rândul său întâmpinare şi pentru a-şi formula apărările.dacă se admite cererea reclamantului iar chemarea în garanţie a fost în folosul pârâtului se admite şi cererea de chemare în garanţie. Cererea trebuie motivată. după întâmpinare şi după celelalte înscrisuri. .chemare în arătarea titularului dreptului ->Chemarea în judecată a altor persoane articolul 57 – 59 Codul de procedură civilă care prevede că oricare dintre părţi poate chema în judecată o altă persoană care ar putea pretinde acelaşi drept ca şi reclamantul.chemarea în judecată a altor persoane . Potrivit articolul 60 se extind însă şi asupra situaţiilor în care s-ar putea solicita despăgubiri instanţa competentă este cea investită cu cererea principală. iar pârâtul odată cu întâmpinarea sau la prima înfăţişare. Garantatul poate aştepta sfârşitul procesului cu condiţia să nu existe o obligaţie legală. .dacă se respinge cererea reclamantului şi chemarea în garanţie a fost în folosul pârâtului se respinge şi cererea de chemare în garanţie.dacă se respinge cererea reclamantului şi cererea de chemare în garanţie e în folosul acestuia se admite cererea de chemare în garanţie. Cererea de chemare în garanţie se judecă odată cu cererea principală dar dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată se disjunge şi se suspendă judecata cererii de chemare în garanţie până la chemarea cererii principale. Cererea de chemare în garanţie se face sub forma cereri de chemare în judecată. Pentru reclamant cererea se face până la încheierea dezbaterilor înaintea primei instanţe. Articolul 59 prevede o situaţie specială în cazul pretenţiilor băneşti dacă debitorul recunoaşte datoria declară că o va executa. iar terţului i se comunică copia după cererea de chemare în judecată. Terţul devine parte în proces şi poate la rândul său să cheme în garanţie. faţă de cel ce îşi va stabili judecătoreşte dreptul şi depune suma datorată. va fi scos din proces. Soluţiile care se pot da de instanţa de fond sunt următoarele: . . iar în cazul pârâtului cererea se face prin întâmpinare sau la prima zi de învăţişare. Sancţiunea nedepuneri în termen a cereri de chemare în garanţie este judecarea separată a acesteia dacă părţile nu consimt să se judece împreună cu cererea principală.

Reprezentarea juridică convenţională a persoanei fizice Reglementarea acestei reprezentări este în articolul 67. 4. Cazuri în care nu este nevoie.->Chemare în arătarea titularului dreptului Ea este reglementată de articolul 64-66 Codul de procedură civilă spune că pârâtul care deţine un lucru pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta pe cel în numele căruia deţine lucrul sau exercită dreptul dacă a fost chemat în judecetă de o altă persoană. recunoaşte susţinerile pârâtului iar reclamantul nu consimte să ia locul acestuia. Mandatarul cu procură generală poate sta în proces numai în cadrul procurii generale: să fie dat şi acest drept. Când titularul dreptului nu se prezintă va dobândi intervenient principal. 24 . Titularul dreptului se înfăţişează şi recunoşte susţinerile pârâtului iar reclamantul consimte la înlocuirea pârâtului. Titularul dreptului se prezintă. În practică apar mai multe situaţii: 1. . 2. sotul sau o rudă până la gradul al 4-lea poate reprezenta partea numai la judecătorie. care trebuie să fie autentificată. 2. Mandatul se presupune dat pentru toate actele judecăţii. 3. procura dată numai unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu. el putând însă să fie şi restrâns. Actele de dispoziţie se fac numai ăn temeiul unei procuri speciale. Terţului i se comunică cererea de chemare – întâmpinarea. Cererea se face prin întâmpinare sau la prima zi de înfăţişare. Mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat.Reprezentarea prin neavocat: Se justifică printr-o procură specială. Această formă de intervenţie poate fi folosită numai de pârât numai când se valorifică un drept real şi numai dacă între pârât şi terţ există un raport juridic.68. pentru exerciţiul dreptului de a chema în judecată sau a reprezenta în judecată.70 Codul de procedură civilă reprezentarea se poate face prin mandatar neavocat sau prin avocat. În această situaţie titularul dreptului poate rămâne ca intervenient. rămâne în proces ca intervenient principal. dată ad litem. Reprezentarea părţilor în proces este de obicei convenţională şi înbracă două aspecte care se referă la persoana fizică şi cea juridică. când reprezentarea izvorăşte din lege sau dintr-o hotărâre judecătorească partea poate fi reprezentată în toate instanţele. iar partea este reprezentată de un mandatar 1. toate înscrisurile şi cererea că este arătat ca titular al dreptului. 3. Reprezentarea juridică în procesul penal În procesul civil cu rare excepţii părţile nu sunt obligate să stea personal în proces. Titularul dreptului se prezintă dar tăgăduieşte susţinerile pârâtului. dacă nu rămâne în proces cererea se poate respinge pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. doctorii în drept sau licentiaţii în drept pentru soţi sau rudele până la gradul al 4-lea inclusiv se pot prezenta în instanţe indiferent de gradul acestora pentru a-i reprezenta.

Conform noii formulări ale articolul 45. la drept sau tranczaţie. Retragerea mandatului sau renunţarea la mandat poate fi opusă celeilalte părţi numai de la comunicare. Aceeaşi situaţie o avem şi când persoana devine incapabilă. Pentru anumite acte procesuale are nevoie de o delegaţie specială sau aceste acte procesuale vor fi făcute numai de organul de conducere. renunţă la profesie sau este suspendat este obligat să-şi asigure substituirea. Denunţarea contractului de asistenţă juridică se poate face unilateral sau prin acordul părţilor. instanţa este datoare să dea un termen pentru a împlini această lipsă.la acţiune sau declararea ori renunţarea la căile de atac răspunsul la interogatoriu Organele centrale ale unei persoane juridice nu pot fi reprezentate de juriştii-consulţi ai organelor locale din localităţile în care aceştia îşi au sediul decât în baza unei delegări speciale.Derogatoriu de la dreptul comun mandatul nu încetează prin moartea celui care la dat. Procurorul Este parte în procesul civil. Excepţia lipsei de reprezentant poate fi invocată în orice stare a pricini. iar dacă nu se îndeplineşte va anula cererea. procurorul poate să pornească acţiunea civilă pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime a anumitor categorii de persoane: minorii. Reprezentarea juridică convenţională a persoanei juridice Persoana juridică nu participă la proces prin organul său de conducere ci prin reprezentare care de regulă este jurist-consult. Persoana juridică poate recurge şi la serviciile unui avocat. Renunţarea la mandat se face cu înştiinţarea mandantului şi a instanţei cu cel puţin 15 zile înainte de termen sau de împlinirea termenului de atac. Actele procesuale de dispoziţie enumerate mai sus făcute de reprezentanţii minorilor. şi anume: pornirea acţiunilor fixarea pretenţiilor renunţarea la pretenţii. Actele de dispoziţie pot fi făcute de avocat fără procură specială numai dacă există claze în contract. interzişii. Avocatul care nu poate îndeplinii mandatul. care are certificată semnătura clientului. respectiv renunţarea la acţiune. Pentru a nu se încălca dreptul celui ce se pretinde a fi titularul dreptlui subiectiv acesta va fi introdus în totdeauna în proces şi poate să uzeze de actele de dispoziţie. interzişilor sau dispăruţilor nu împiedică judecata dacă imstanţa – apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane. dispăruţii şi alte cazuri prevăzute expres de legi speciale. În cazul în care retragerea sau renunţarea s-a făcut în şedinţă publică în prezenţa părţii nu mai este necesară comunicarea. Avocatul poate face orice fel de acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen şi care s-ar putea pierde.Reprezentarea prin avocat Calitatea de reprezentant a părţii se justifică cu delegaţie. . Mandatul se dă prin încheierea contractului de asistenţă juridică care prevede expres întinderea drepturilor conferite avocatului. Sancţiunea în cazul nejustificării calităţii de reprezentant Când nu se face dovada calităţii de reprezentant. Acesta consolidează pe baza actelor semnate de conducătorul persoanei juridice sau seful oficiului juridic. titularii dreptului putând însă ratifica actele făcute de persoana care nu avea calitatea de reprezentant. el tăinuind până la retragerea lui de către moştenitori. 25 .

ci şi potrivit altor reguli cuprinse în întreg Codul de procedură civilă. la declararea morţii sau a dispariţiei. Această prevedere a fost introdusă şi în Codul de procedură civilă prin Ordonanţa nr. În anumite cazuri participarea şi concluziile procurorului sunt obligatorii:.în cazul strămutării. Reguli şi cazuri în care există incidenţe: 1. Competenţa instanţei sesizate prin cererea reclamantului în privinţa apărărilor pârâtului. 1 Constituţie – procurorul poate pune concluzii în orice proces civil. Competenţa instanţei sesizate prin cererea reclamantului în privinţa incidentelor de procedură.în cazul delegării instanţei. Întinderea competenţei instanţei Aceasta se stabileşte nu numai în raport de normele articolul 1-16 Codul de procedură civilă.la adopţie. Părţile pot însă în condiţii normale să-l recuze. Întotdeauna dacă participarea procurorului este obligatorie. Prorogarea competenţei Prorogarea intervine când o instanţă competentă să soluţioneze cererea cu care a fost sesizată de reclamant devine competentă în temeiul legii. Poate exrcita căile de atac împotriva oricăror hotărâri indiferent dacă a participat sau nu la judecarea cauzei în care s-a pronunţat hotărârea atacată. În aceste cazuri se pronunţă altă instanţă. Avem trei feluri de prorogări: legală. Articolul 130 alin. a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. să rezolve cereri care în mod obişnuit nu intră în competenţa sa. la fond este obligatorie şi în căile de atac. 26 . Dacă prezenţa procurorului este obligatorie. Când prezenţa procurorului nu este obligatorie instanţa nu poate cenzura participarea acestuia.138/2000.Dacă procurorul îşi retrage cererea partea poate să solicite continuarea judecăţii. .în cazul recuzări tuturor judecătorilor unei instanţe . Această regulă nu se aplică în cazul chestiunilor prejudiciale când este obligatorie suspendarea judicăţii. Procurorul poate să participe la judecată. neparticiparea sa duce la casarea hotărârii care este lovită de nulitate absolută. Regula este că judecătorul acţiunii este şi judecătorul excepţiei. Procurorul poate solicita executarea silită numai pentru hotărârile în care el a pornit şi acţiunea. la expropiere etc. judecătorească şi convenţională. 2. Asupra unor incidente procedurale se pronunţă obligatoriu alte instanţe: . a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată de o instanţă superioară sau prin convenţia părţilor. Regula este că accesoriul urmează soarta principalului. el nefiind obligat să-şi motiveze participarea. în punerea sub interdicţie. în orice fază a acestuia dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept.

Articolul 164 Codul de procedură civilă se referă la conexitate. Pentru primele 2 motive cererea poate fi făcută de partea interesată iar pentru al treilea motiv cererea poate fi făcută numai de procurorul parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Prorogarea judecătorească intervine în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Hotărârea se dă fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac. cererea reconvenţională. Ex: revendicările – evacuare. Soluţionarea cererii se face în camera de consiliu cu citarea părţilor. Conexitatea înseamnă că părţile pot cere întrunirea mai multor pricini care se află înaintea aceleiaşi instanţe sau instanţe deosebite dar de acelaşi grad în care sunt aceleaşi părţi chiar împreună şi cu alte părţi şi al cărui obiect sau cauză au între ele o strânsă legătură. Curtea Supremă de Justiţie la cererea părţii interesate desemnează o altă instanţă de acelaşi grad care să judece pricina. Atunci când se admite strămutarea cauza se trimite unei instanţe de acelaşi. 27 . Instanţa poate să dispună şi disjungerea judecării cauzei dar îşi păstrează competenţa de soluţionare a cauzei conexate. cereri de asigurare a dovezilor. Prorogarea convenţională poate să apară numai referitor la competenţa teritorială şi numai la cea care nu este reglementată prin norme imperative. pentru motiv de siguranţă publică. Cererile incidentale care se pot formula într-un proces pot fi cereri de măsuri asiguratorii (sechestrul). chemarea în garanţie şi chemarea în judecată a altor persoane. Excepţia se ridică de părţi sau de judecător la instanţele d fond şi cauza se trimite instanţei mai întâi investită dacă se află în acelaşi grad de jurisdicţie sau instanţei cu grad mai înalt. Conexitatea se poate face la cererea părţi sau din oficiu de către instanţă. Articolul 23 Codul de procedură civilă prevede că atunci când din cauza unor împrejurări excepţionale. grad ia hotărârea în ce măsură se păstrează actele efectuate înaintea strămutării. instanţa este împiedicată un timp mai îndelungat să funcţioneze. Pentru motivul unu competenţa de soluţionare revine instanţei superioare. Pentru primul motiv cererea se face înainte de începerea dezbaterilor iar pentru motivele doi şi trei în orice stare a pricinii. Strămutarea articolul 37 – 40 Codul de procedură civilă – se poate solicita pentru motive de rudenie sau afinitate. pentru motive de bănuială legitimă. Litispendenţa: nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză.Prorogarea legală este cuprinsă în articolul 9 Codul de procedură civilă care spune că în cazul coparticipării procesuale pasive reclamantul poate introduce cererea la instanţa domiciliului oricărui pârât. Indiferent dacă se încalcă sau nu o normă de competenţă teritorială instanţa competentă rămâne instanţa de la locul faptei. acelaşi obiect şi aceeaşi parte înaintea mai multor instanţe. intervenţia voluntară. în cereri privitoare la strămutarea şi în cazul admiterii recursului şi casări cu trimitere la o altă instanţă decât cea care a judecat prima oară dar egală în grad. în cererile de recuzare a tuturor judecătorilor instanţei sau când din cauza recuzării nu se poate constitui completul de judecată. Dosarul se trimite instanţei mai întâi investită cu excepţia situaţiei când părţile cer trimiterea la una din instanţe sau una din pricini este de competenţa unei anumite instanţe şi părţile nu o pot înlătura. pentru celelalte două motive competenţa revine Curtea Supremă de Justiţie. Poate să apară în cazul hotărârilor date în cererile de delegare a instanţei. Articolul 17 Codul de procedură civilă spune că cererile accesorii şi incidentale sunt în vederea instanţei care judecă cererea. Preşedintele instanţei poate solicita dosarul şi fără citarea părţilor să dispună suspendarea judecăţii comunicând de urgenţă măsura luată.

recursului sau a contestaţiei în anulare de drept comun. cererea se va respinge ca nefiind de competenţa instanţelor române. dosarul va fi trimis deîndată instanţei considerată competentă întrucât se presupune că este o încercare de tergiversare a soluţionării cauzei. Dacă se constată că cererea este de competenţa unui organ al statului fără activitate jurisdicţională cererea se respinge ca inadmisibilă. Necompetenţa relativă poate fi invocată numai de pârât şi numai până la prima zi de înfăţişare. alegerea se poate face de către părţi numai până la prima zi de înfăţişare.Convenţia părţilor poate fi scrisă sau verbală dar trebuie să îndeplinească anumite condiţii: . . Incidenţe procedurale cu privire la instanţa sesizată Există 2 categorii: 1. de procuror sau de instanţă din oficiu în tot cursul procesului. Excepţia se pune în mod obligatoriu în discuţia părţilor. Incidenţele în care instanţa sesizată este completă dar nu îndeplineşte condiţiile de obiectivitate: delegarea şi strămutarea. Dacă litigiul are un element de extraneitate datorită căruia competenţa revine unui organ jurisdicţional dintr-un alt stat. Dacă s-a pronunţat o hotărâre necompetentă poate fi revocată pe calea apelului. Actele de procedură îndeplinite de instanţa necompetentă sunt nule cu excepţia probelor care rămân câştigate cauzei şi nu vor fi refăcute decât pentru motive temeinice. Ea trebuie să determine exact instanţa aleasă. Părţile pot încheia convenţia anterior ivirii litigiului. . 28 . dezinvesteşte instanţa sau organul jurisdicţional şi investeşte instanţa în favoarea căreia a fost făcută. excepţia de necompetenţă: este posibil ca instanţa sesizată cu o cerere de chemare în judecată sau o cale de atac să nu fie competentă. Invocarea necompetenţei pe parcursul judecăţii înainte de pronunţarea hotărârii fie în fond.consimţământul trebuie să fie liber şi neviciat. 2. . conflictul de competenţă: există conflict de competenţă când 2 sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece aceeaşi pricină sau când 2 sau mai multe instanţe prin hotărâri irevocabile s-au declarat necompetente de a judeca aceeaşi pricină. După sesizarea instanţei. a. Necompetenţa absolută poate fi invocată de oricare dintre părţi.instanţa aleasă nu trebuie să fie necompetentă absolut. b. Excepţia de la această regulă: articolul 11 Codul de procedură civilă care vizează cererile de despăgubiri în materie de asigurare.convenţia trebuie să fie expresă. instanţa sesizată nu este competentă dar nu este contestată competenţa. Împotriva hotărârii de declinare se poate declara recurs termenul fiind de 5 zile şi curge de la pronunţare. Hotărârea de declinare. Dacă se respinge excepţia instanţa pronunţă o hotărâre interlocutorie care nu poate fi atacată decâr odată cu fondul. Dacă calea de atac este declanşată de cel ce a cerut declinarea şi a obţinut-o. Dacă se admite excepţia instanţa îşi va declina competenţa prin sentinţă sau decizie în favoarea instanţei competente sau organului cu activitate jurisdicţională. Excepţia de necompetenţă poate viza atât competenţa absolută cât şi cea relativă. Hotărârea de declinare de competenţă are autoritate de lucru judecat când devine irevocabilă pentru instanţa care se dezinvesteşte.părţile trebuie să aibă capacitate procesuală de exerciţiu. pe calea de atac se face cu excepţie. N-are acest caracter şi pentru cea căreia i se trimite dosarul. Excepţia de necompetenţă şi conflictele de competenţă.

susţinerile părţilor Orice act de procedură se face în condiţii şi termene special prevăzute de lege. Instanţa competentă să judece conflictul de competenţă este instanţa superioară comună celor 2 instanţe judecătoreşti. În raport de organele sau persoanele ce le întocmesc sau de la care emană: actele părţilor: cererea de chemare în judecată. 4. . Actul de procedură trebuie să relateze în chiar contextul său faptul că au fost îndeplinite cerinţele legii.acte extrajudiciare – se îndeplinesc în cadrul procesului dar în afara instanţei: expertiza. încheierea. Actele de procedură Definiţie: Ca orice act (operaţiune juridică / înscris) este făcut pentru declanşarea procesului civil de instanţa judecătorească. actele de procedură. Există conflict de competenţă şi în cazul în care el se iveşte între o instanţă judecătorească şi alt organ cu activitate jurisdicţională. - Termenele procedurale Termenul e intervalul de timp în cadrul căruia trebuie îndeplinite anumite acte de procedură sau dimpotrivă e oprită îndeplinirea altor acte de procedură. Instanţa competenţă să judece conflictul hotărăşte în camera de consiliu fără citarea părţilor. b. actele instanţei: încheierea. Se clasifică în raport de mai multe criterii: 1. În funcţie de modul de efectuare: acte scrise: cererea.acte ce conţin o manifestare de voinţă: chemarea în judecată. actele organelor auxiliare ale justiţiei: dovezile de comunicare. Hotărârea este supusă numai căi de atac a recursului în 5 zile de la comunicare.pozitive de competenţă negative de competenţă Instanţa înaintea căreia se iveşte conflictul de competenţă suspendă din oficiu orice altă procedură şi înaintează dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. părţile şi ceilalţi participanţi la proces legat de activitatea procesuală a acestora. de declarare a apelului.- Există conflicte: . Actele de procedură trebuie să îmbrace forma scrisă. 29 . acte orale: depoziţiile martorilor. existând reguli generale: a. tranzacţia. În funcţie de conţinut: .actele ce constau într-o operaţiune procedurală: proces verbal de sechestru. hotărârea judecătorească. ancheta socială. somaţia. . 3. În funcţie de natura lor: acte judiciare . hotărârea judecătorească. actele altor participanţi la proces: depoziţiile martorilor.se îndeplinesc în faţa instanţei: interogatoriul. 2. întâmpinarea.

termene legale. În procedura civilă termenele sunt stabilite pe ore.termene imperative / peremptori. Zilele de sărbătoare din cursul termenului intră în calcul. Termenele pe zile se calculează pe zile libere.termene prohibitive / dilatori. În cazul termenelor imperative actul procedural trebuie îndeplinit înăuntru termenului. . obligaţia de a reface sau completa actul sau obligaţia de a despăgubi partea vătămată prin încălcarea formelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură este prevăzută în articolul 105 Codul de procedură civilă – prevede 2 cazuri: necompetenţa judecătorului încălcarea formei legale şi necompetenţa funcţionarului – numai dacă s-a pricinuit părţii o vătămare care nu se poate înlătura decât prin anularea actului. săptămâni. Sancţiuni aplicabile în cazul nerespectări formei actului juridic 1. Vătămarea se presupune până la proba contrară. sancţiuni pecuniare.termene judecătoreşti. nu intră în calcul nici prima nici ultima zi. . 2. Ca punct de plecare termenul începe să curgă de la data comunicării actelor de procedură dacă legea nu dispune altfel. linii sau anului. luni sau ani se împlinesc în ziua corespunzătoare a săptămânii. zile. În cazul termenelor prohibitive se interzice îndeplinirea actului în acest interval de timp. Termenele stabilite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare. iar când această împrejurare a încetat începe să curgă un nou termen fix de 15 zile. Fiecare termen are un punct de plecare şi unul de împlinire. În funcţie de sancţiunea nerespectării lor: .Categorii de clasificare: În funcţie de caracterul lor: .termene absolute: afectează soliditatea actelor de procedură şi le înlătură în general în cazul căilor de atac. Articolul 103 Codul de procedură civilă prevede că atunci când sunt împrejurări mai presus de voinţa părţi termenul poate fi întrerupt. Sancţiunile în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă a actelor procedurale sunt nulitatea. luni sau ani. Nulitatea Este sancţiunea procedurală care intervine în cazul actului ce nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru validitatea lui. . . 30 - . Dacă termenele se sfârşesc într-o zi de sărbătoare sau când serviciul este suspendat durata lor se prelungeşte de drept până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. După modul cum sunt stabilite: .termene convenţionale 3.termene relative: atrag sancţiuni disciplinare / pecuniare. lipsindu-l total sau parţial de efecte. Termenele pe săptămâni.

Interesul şi vătămarea sunt condiţii indispensabile pentru invocarea nulităţii.nulităţi virtuale – cele mai numeroase. Compunerea completului de judecată nu intră în acest caz prevăzut de articolul 105 Codul de procedură civilă. Necompetenţa poate fi: materială sau teritorială. După izvorul lor: .derivate – interesează efectele actului IV. însă în cazul lor trebuie să se dovedească vătămarea.absolute . După întinderea efectelor distructive: totale parţiale Cele 2 cazuri prevăzute de articolul 105 Codul de procedură civilă: 1.nulităţi intriseci – ţin de forma actului .Clasificarea nulităţilor I. faptul amânării procesului din culpa uneia din părţi. etc.nulităţi extrinseci – ţin de forme exterioare III. II. După cum privesc forma exterioară sau intrisecă: . Nimeni nu poate să invoce neregularitatea unui act care se datorează propriei fapte culpabile. În cazul nerespectării condiţiilor proprii a unui act de procedură sau datorită dependenţei sale de un alt act: . 2.nulităţi exprese – puţine la număr în cod . a necomunicării unui act de procedură. actul să fi produs o vătămare şi să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului.proprii .relative V. a necomunicării cererii reconvenţionale. Vătămarea poate consta în: prejudiciu material. a dispune îndreptarea 31 - . După caracterul normelor încălcate: . Constatarea vătămării este lăsată la aprecierea instanţei. Când discutăm de necompetenţa judecătorului ne referim la necompetenţa instanţei din care face parte judecătorul. Articolul 106: prevede posibilitatea judecătorului de neregularităţilor săvărşite cu privere la actele de procedură.Incălcarea formelor legale – pentru a exista această nulitate trebuiesc îndeplinite mai multe condiţii: să existe un act de procedură întocmit cu neobservarea formei legale sau de un funcţionar necompetent. Necompetenţa judecătorului – în acest caz nulitatea este necondiţionată.

Aceasta este strict personală.în principiu actele nule pot fi refăcute în faţa aceleiaşi instanţe. în revizuire. care nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege. Ea intervine când legea procesuală stabileşte un termen fix pentru exercitarea unui drept sau pentru îndeplinirea unui act procesual iar parte a lăsat să expire acel termen fără a beneficia de el. Nulitatea poate fi invocată prin excepţie. chiar şi de către instanţă din oficiu şi oricând dacă nu există o limitare a legii.nulitatea unui act nu atrage nulitatea actelor ulterioare dacă sunt independente. .poate fi atacată odată cu fondul. . recurs. Decăderea Prevăzută generic în articolul 103 Codul de procedură civilă şi dispersat în alte articole. Decăderea intervine numai în caz de nerespectare a termenelor legale împerative. Definiţie: Sancţiune procedurală care constă în pierderea dreptului privitor la declararea unei căi de atac sau la îndeplinirea unui alt act de procedură. sentinţă sau decizie (nulitate absolută).când decăderea priveşte pe una din părţile legate printr-un raport de solidaritate sau indivizibilitate. în apel. inclusiv de instanţă din oficiu şi oricând. . Efectele anulării actelor de procedură Regimul este cel de la dreptul comun. în cazul recursului în anulare. de la dreptul material cu 2 mici nuanţe: . Excepţia este mijloc tehnic prin care se invocă încălcări ale normelor de drept procesual şi poate îmbrăca diferite forme. Întervine şi atunci când legea procesuală stabileşte că exercitarea unui drept trebuie să se facă într-o anumită etapă a procesului civil ori într-un anumit moment procesual sau stabileşte o ordine în efectuarea actelor de procedură. prin contestaţia în anulare. eşalonări. Decăderea poate fi înlăturată în mai multe cazuri: . scutiri pe baza acestei legi.când partea în drept de a se prevala de sancţiune renunţă la invocarea pierderii termenului. 2. În cazul nulităţii absolute poate fi invocată de oricine.Alte cazuri de nulitate sunt prevăzute şi în alte legi: . partea trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu. Decăderea nu intervine dacă nu a fost constatată de instanţă. Mijloacele de invocare a nulităţilor diferă în funcţie de momentul învocării şi de caracterul normei.când decăderea se acoperă potrivit unei dispoziţii exprese a legii. Trebuie să fie expresă şi se aplică numai în cazul normelor dispozitive. 32 .legea 146 / 1995 – taxele de timbru – se poate cere Ministerului de Finanţe amânări. Nulitatea relativă poate fi invocată pe cale de excepţie numai de persoana vătămată şi până la un anumit termen definit de lege. Asupra acestor excepţii instanţa se pronunţă prin încheiere (nulitatea relativă) . Articolul 103 prevede ca şi condiţii pentru aplicabilitatea decăderii inexistenţa unei decăderi exprese şi partea să nu dovedească o împiedicare mai presus de voinţa sa. Decăderea poate fi invocată atunci când este vorba de o încălcare a normei imperative de oricine. în cazul contestaţiei la anulare.

În cazul normelor dispozitive invocarea decăderii se poate face numai de partea interesată şi la termenul următor celui care s-a constatat decăderea.

Efectele decăderii
Decăderea nu atinge dreptul subiectiv, dar poate duce indirect la pierderea dreptului de a obţine condamnarea pârâtului. Repunerea în termen Tot articolul 103 prevede că partea care dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa de a îndeplini actul de procedură în termen trebuie să îndeplinească acest act în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării şi să solicite instanţei repunerea în termen. În timpul judecăţii instanţa se pronunţă prin încheiere asupra cererii de repunere în termen, iar această încheiere se atacă odată cu fondul; prin hotărâre – dacă se respinge cererea de repunere în termen pentru exercitarea unei căi de atac. 5. Sancţiunile pecuniare Sunt prevăzute în Capitolul IV1 Codul de procedură civilă intitulat Amenzi judiciare şi despăgubiri, introdus în Codul de procedură civilă prin Ordonanţa 138 / 2000 ( articolul 1081 - 1085 Codul de procedură civilă). - sancţionează şi reaua-credinţă a părţilor în exercitarea actelor de procedură; - împotriva amenzii care se stabileşte prin încheiere executorie se poate face numai cerere de reexaminare prin care se solicită motivat să se revină asupra acesteia. Cererea de reexaminare se face în 15 zile de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii. Cererea se soluţionează prin încheiere revocabilă dată în Camera de Consiliu de către instanţa de judecată care a aplicat amenda sau de preşedintele instanţei.

Normele de procedură civilă
Reglementează modul de judecată a cauzelor civile şi punerea în executare a titlurilor executorii. Trei criterii de clasificare a normelor de procedură civilă: 1. După obiectul normelor sau după natura juridică a raporturilor pe care le reglementează: a. norme de organizare judecătorească; b. nerme de competenţă; c. norme de procedură propriu-zisă; Această clasificare rezultă atât din articolul 72 lit.h din Constituţie, cât şi din articolul 125 alin.3 Codul de procedură civilă. Normele de organizare judecătorească  reglementează compunerea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a Ministerului Public, numirea şi avansarea magistraţilor; organizarea şi funcţionarea Consiliului superior al magistraturii; statutul magistraţilor şi compunerea completelor de judecată. Normele de organizare judecătoreşti se regăsesc în legea 92/1992 şi legea 56/1993 (reglementează organizarea Curtea Supremă de Justiţie. Normele de competenţă  reglementează atribuţiile instanţelor judecătoreşti faţă de atribuţiile altor organe cu activitate judecătorească. Cuprind norme generale precum şi repartizarea priciniilor civile între instanţe de grade diferite şi între instanţe de acelaşi grad. Normele de procedură propriu-zisă -> reglementează modul de judecată al pricinilor civile şi de executare silită a titlurilor executorii. 33

Acestea se subclasifică în : - norme de procedură contencioasă - norme de procedură necontencioasă - norme de executare silită 2. Întinderea câmpului de aplicare; norme: - generale - speciale

Norme generale  sunt cele care se aplică în toate cazurile şi în orice materie, dacă legea nu prevede în mod expres altfel (articolul 721) Normele speciale  aplicabile numai într-o anumită materie expres prevăzută de lege ele sunt de strictă interpretare. Ele se găsesc atât grupate în coduri şi dispersate. Normele speciale se regăsesc şi în alte acte normative (codul familiei, comercial) În cazul concursului de legi când avem legea speciale şi generale, trebuie să respecte 2 regului: - normele speciale se aplică cu prioritate chiar dacă sunt anterioare normelor generale. - În măsura în care normea specială tace se completează cu norma generală. 3. După caracterul conduitei pe care aceste norme o prescriu: - norme imperative - norme dispozitive Norme imperative  impun o acţiune, ori le obligă la o abstenţiune (abţinere), şi sub sancţiune nu îngăduie să nu se aplice sau să se deroge de la ele. Norme dispozitive  suplinesc sau interpretează voinţa neexprimată sau insuficient exprimată a părţilor în actele lor sau protejând interesele uneia din părţi, îngăduie prin chiar conţinutul lor ca părţile să-şi exercite dreptul de dispoziţie. Cele 2 categorii de norme se deosebesc, fiecare prezentînd caracteristici specifice: Norma imperativă impune o anumită conduită, de la norma dispozitivă părţile putând deroga expres sau tacit. Sancţiunea unei norme imperative o reprezintă perimarea, decăderea sau nulitatea absolută pe când sancţiunea unei norme dispozitive este nulitatea relativă. În cazul normei imperative, viciile actului de procedură nu se pot acoperi pe când în cazul normei dispozitive se pot acoperii. Invocarea încălcării normei imperative se poate face de oricine, pe când încălcării normei dispozitive poate fi invocată numai de cel pe care îl protejează. Invocarea încălcării normei imperative se poate face în orice stare a pricinii, încălcarea normei dispozitive se face numai într-un anumit termen şi numai în faţa primei instanţe. Normele de organizare judecătorească sunt norme imperative cu excepţia: recuzării. Normele de competenţă sunt imperative când se referă la: - competenţa generală; - competenţa materială; - competenţa teritorială exclusivă. Normele de procedură propriu-zisă sunt diferite în sensul că celece vizează ordinea firească a judecăţii şi principiile procedurii civile sunt imperative, iar cele ce crează facilităţi pentru părţi sunt dispozitive.

34

JUDECATA ÎN FAŢA PRIMEI INSTANŢE
Procesul civil parcurge, în general 2 faze: 1. Judecata 2. Executarea silită 1. JUDECATA cunoaşte mai multe momente: - judecata în prima instanţă => judecată de fond; - judecata în apel; - judecata în recurs; - judecata în căile extraordinare de atac; În fiecare din aceste momente, judecata parcurge aceleaşi etape şi anume: A. Etapa scrisă B. Etapa dezbaterilor C. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii Etapa scrisă Cod procedură civilă cuprinde reglementări generale referitoare la cereri şi reglementări specifice pentru cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi cererea reconvenţională => cele 3 au fost prevăzute de legiuitor pentru ca părţile să se încunoştinţeze reciproc în privinţa pretenţiilor şi apărărilor lor. Uneori sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile care trebuie dovedită ca realizată 1. CERERILE Dispoziţii generale privind cererile în justiţie • Cererea => este acel mijloc general prin care o persoană solicită concursul instanţei judecătoreşti în vederea ocrotirii drepturilor şi intereselor sale legitime. Cereri introductive => cele care declanşează procesul civil. Cereri incidente => se fac în cursul procesului şi pot proveni de la părţi sau de la terţi. Articolul 82 C.pr.civilă => Cererea trebuie să se facă în scris, iar în conţinutul ei trebuie să cuprindă arătarea instanţei, numele, domiciliu sau reşedinţa părţilor (sedii, denumire), obiectul şi semnătura. Dacă din orice motiv cererea nu poate fi semnată, judecătorul este obligat să stabilească identitatea părţii, să-i citească conţinutul, făcând menţiune despre acestea pe cerere. Articolul 83 C.pr.civilă => Dispoziţia generală care arată în cazul în care cererea este făcută prin mandatar se va ataşa procura în original sau copie legalizată; mandatarul avocat va certifica el însuşi aceasta. Reprezentantul legal trebuie să depună copia după înscrisul doveditor a calităţii sale. Articolul 84 C.pr. civilă => Cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac, va fi considerată valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greşită. 35

În acest caz, calificarea corectă a cererii va fi pusă în discuţia părţilor, neputânduse trece peste principiul disponibilităţii. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ Reglementare: articolul 109, 112, 113, 114 C.pr. civilă. Potrivit articolul 109 => oricine pretinde un drept împotriva altei persoane, trebuie să facă o cerere instanţei competente. Articolul 112 => reglementează cuprinsul cererii de chemare în judecată: Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nr. de înmatriculare în Registru Comerţului, C.U.I. şi contul bancar. - în cazul reclamanţilor care locuiesc în străinătate este obligatoriu să arate şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; Punerea domiciliului sau reşedinţei pe acelaşi plan demonstrează preocuparea legii de a determina locul unde poate fi găsită persoana pentru a i se comunica actele de procedură. Dacă pe parcursul procesului se schimbă domiciliul sau reşedinţa uneia din părţi, este obligatoriu încunoştinţarea instanţei sau părţii adverse sub sancţiunea neluării ei în seamă (se pierde termenul de apel). Domiciliul indicat în cerere poate fi şi un domiciliul ales la altă persoană, caz în care este obligatorie indicarea numelui acelei persoane. 1. 2. Numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional; Această cerinţă apare atunci când partea alege să-şi exercite drepturile procesuale, nu personal ci prin mandatar, indiferent dacă reprezentarea este legală, convenţională sau judecătorească. Aceeaşi situaţie apare când cererea este făcută atât în nume propriu cât şi în calitate de reprezentant. 3. Obiectul cererii şi valoarea lui după preţuirea reclamantului, atunci când preţuirea este cu putinţă. Prin obiect, se înţelege pretenţia concretă a reclamantului. Exemplu: restituirea concretă a unei sume de bani; desfacerea căsătoriei; revendicarea unui bun. Obiectul => CONDIŢII, CERINŢE - să fie licit; - să fie posibil; - să fie determinat sau determinabil => să rezolve o neînţelegere concretă, nu de principiu. Obiectul poate fi unic, dar pot exista şi capete principale şi accesorii. Obiectul trebuie identificat cu exactitate pentru că, pe baza lui se determină competenţa generală, materială şi teritorială a instanţelor, taxa de timbru, admisibilitatea probelor şi întreg cadrul prosesual. Reclamantul poate completa sau modifica obiectul cererii până la prima zi de înfăţişare, iar instanţa poate hotări numai în limitele în care a fost investită. 4. Arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea. Motivele de fapt => reprezintă relatarea pe care o face reclamantul şi din care rezultă împrejurări care l-au determinat să solicite concursul justiţiei. Odată cu motivele de fapt, se va indica cauza sau temeiul juridic. 36

Temeiul juridic => nu este obligatoriu să se arate prin indicarea articolului de lege, fiind suficientă indicarea pr. generator al dreptului subiectiv. Exemplul: contract; căsătorie. Dacă partea indică texte de lege, judecătorul nu este ţinut de ele, însă este obligat în baza principiului contradictorialităţii şi al dreptului la apărare să pună în discuţie schimbarea temeiului juridic. 5. Cererea trebuie să cuprindă dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; reclamantul este dator să-şi dovedească susţinerile sale prin probe; probele pot fi variate, în funcţie de specificul cauzei. Articolul arată concret: - dacă probele sunt înscrisuri, trebuie să depună copii certificate de el în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă; înscrisurile străine trebuie traduse şi certificate de reclamant. - în cazul probei cu interogatoriu, reclamantul va solicita înfăţişarea personală a pârătului; - în cazul probei cu martori se va indica numele şi reşedinţa acestora 6. Cererea se încheie obligatoriu cu semnătura reclamantului. Din toate aceste elemente, cele privind numele, obiectul şi semnătura (1, 3. 6) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. Lipsa semnăturii poate fi însă complinită pe tot parcursul procesului, fie la acelaşi termen, dacă reclamantul e prezent, fie la un termen ulterior la care va fi citat cu această problemă. Lipsa semnăturii se poate invoca de pârât pe tot parcursul procesului. Pentru celelalte elemente, nulitatea intervine în măsura în care se dovedesc cele 2 condiţii prevăzute de articolul 105 alin. 2. Dispoziţiile articolul 112 se completează cu prevederile generale din articolul 82, 84. Articolul 112 constituie dreptul comun în materie de cerere de chemare în judecată existând şi norme speciale care derogă parţial sau total de la aceste, sau care i supun ataşarea unor acte obligatorii la introducerea cererii.

TIMBRAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
=> Odată cu introducerea cererii, trebuie făcută dovada achitării taxelor de timbru. Legea instituie 2 timbraje distincte: 1. taxa judiciară de timbru; 2. timbrul judiciar; 1. Taxa judiciară de timbru Reglementată în Legea 146 / 1995 cu modificările ulterioare. - ele se datorează atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice; - se achită anticipat la trezorerie, în conturi speciale; - nuci o cerere nu poate fi primită dacă nu se face dovada achitării taxei; - în mod excepţional şi numai pentru motive temeinice care se arată în rezoluţia preşedintelui se pot primi cereri netimbrate sau incomplet timbrate, punându-se în vedere reclamantului ca până la primul termen să completeze taxa de timbru: - dacă acţiunea are mai multe capete de cerere, se va timbra distinct fiecare capăt de cerere; Cererile reconvenţionale, intervenţiile, cererile în căile de atac sau declanşate în căile de atac, aderările sau chemările în garanţie, se timbreză. Legea taxei de timbru, distinge între cele evaluabile în bani, la care taxa se calculează progresiv şi proporţional şi cele neevaluabile în bani la care taxa este fixă. 37

suspendarea se pronunţă prin închiere . numit judecător de serviciu. În cazul în care partea nu a achitat taxa stabilită de instanţă. pârâtului i se comunică copie după acţiune şi după înscrisurile anexate. ÎNTRODUCEREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ŞI CONSTITUIREA DOSARULUI . . preşedintele instanţei cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor va putea dispune reprezentarea lor prin mandat şi îndeplinirea tuturor actelor de procedură numai cu acesta. Min.G. .dacă cererea se trimite prin prin poştă sau curier se înregistrează la registratura instanţei. Cererile pentru care se datorează timbrul judiciar nu vor fi primite şi înregistrate dacă nu sunt timbrate corespunzător. .G.atribuţiile preşedintelui instanţei în acest domeniu se pot delega unui judecător anume desemnat. cererea va fi anulată ca netimbrată sau insuficient timbrată. 32 / 1995 şi se aplică acţiunilor.termenul va fi în aşa fel fixat. completului şi sălii. judecata se suspendă şi nu va reîncepe decât dacă reclamantul se conformează. . 113 C.civilă .civilă. prin încheiere executorie. cererea va fi înregistrată şi se va fixa un termen scurt până la care raclamantul este obligat să îndeplinească cele solicitate. lunii. preşedintele instanţei verifică: . în caz contrar pune în vedere reclamantului lipsurile constatate şi obligaţia de a le remedia. iar în cazurile urgente cel puţin 5 zile. se depune o singură copie.art 339 C.F. litigiile de muncă.se dispune la instanţa competentă în atâtea copii câţi pârâţi sunt. pârâtul să aibă cel puţin 15 zile pentru depunerea întâmpinării.procedura necontencioasă. . Justiţiei şi instituţiilor care-i sunt subordonate precum şi actelor notariale. Împotriva cuantumului taxei judiciare de timbru.el nu se aplică în cazul în care nu se percepe taxa judiciară de timbru.dacă sunt îndeplinite cerinţele stipulate în art 112. .F. La primirea cererii de chemare în judecată. care hotărăşte. .după ce preşedintele instanţei sau judecătorul de serviciu stabilesc prin rezoluţie elementele de mai sus. pârâtul poate fi citat la interogatoriu sau se pot lua măsuri în sprijinul probatoriului solicitat. dacă el nu se conformează. pusă în vedere de instanţă. sau dacă nu este posibil. Completările pot fi făcute deîndată. înclusiv măsuri asiguratorii sau de asigurare a dovezilor. partea are posibilitatea introducerii unei contestaţii la D.sub rezerva dezbaterilor la primul termen. cererea se predă. actelor şi serviciilor de competenţa tuturor instanţelor judecătoreşti.pr.pr. orei. arhivarului .P. 2. 38 . D. . ca la cererea părţii să acorde scutiri totale sau parţiale pentru plata taxei sau să dispună amânări ori eşalonări de plată.Aceeaşi lege reglementează acţiunile scutite de taxă de timbru: pensiile. încât de la data primirii citaţiei.P.G. este abilitată. cererilor.odată cu comunicarea citaţiei.registrator care îi dă număr în registrul general de dosare şi o înscrie în opisul alfabetic. registrul informativ şi registrul de termene al arhivei. .în cazul coparticipării procesuale active sau pasive. . Timbrul judiciar Este introdus prin O. etc. unde primeşte dată certă şi este înaintată preşedintelui instanţei împreună cu plicul în care a sosit pentru rezoluţie. . dacă ei au un reprezenţant comun sau au mai multe calităţi juridice.dacă a fost achitată taxa de timbru în cuantumul prevăzut de lege.fixarea termenului de judecată presupune arătarea zilei.

ceea ce are ca efect faptul că de la această dată pârâtul e considerat posesor de rea-credinţă şi datorează fructele în caz de admitere a acţiunii de la momentul introducerii acesteia.întrerupe cursul prescripţiei chiar dacă e introdusă la o instanţă necompetentă. 2. ea exprimă opţiunea reclamantului pentru una din instanţe.act de procedură prin care pârâtul răspunde la cererea de chemare în judecată urmând să se apere faţă de pretenţiile reclamantului. 39 .suportarea riscului pieirii lucrului . Întâmpinarea este obligatorie.investeşte instanţa cu soluţionarea cauzei . iar pe de altă parte este ţinută de obiectul pricinii neputând da altceva decât s-a cerut sau mai puţin decât s-a cerut. .dacă pârâtul locuieşte în străinătate. comunicările i se fac prin scrisoare recomandată.pr. 3.civilă . Dacă nu se conformează.instanţa NU se autoinvesteşte. Înstanţa NU poate lărgi cadrul procesual din oficiu prin introducerea altor persoane pe de o parte. La cerere se poate acorda un termen în vederea pregătirii şi depunerii întâmpinării. iar în cazul probei cu martori numele şi domiciliul acestuia. iar prin citaţie i se pune în vedere obligaţia de a-şi alege un domiciliu în România unde i se vor face toate comunicările. . .încep să curgă dobânzile 5. . Întâmpinarea nu se timbrează şi se depune cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fizat pentru judecată.constituie baza raportului procesual fixând cadrul procesual şi obiectul litigiului. . . primul termen va fi mai lung.răspunsurile la toate chestiunile de fapt sau de drept.excepţiile de procedură şi de fond pe care pârâtul le ridică faţă de cererea reclamantului. Pentru a avea acest efect cererea trebuie introdusă la un organ jurisdicţional şi nu trebuie să fie respinsă. Legea prevede o excepţie: în cazul în care partea nu este asistată sau reprezentată de avocat preşedintele instanţei este obligat să-i pună în vedere la prima zi de înfăţişare să-şi propună probele şi să-şi arate excepţiile care vor fi consemnate în încheiere.semnătura. EFECTELE CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 5 Efecte : 1. sancţiunea este decăderea din drept de a mai propune probe şi a invoca excepţii. anulată ori perimată sau reclamantul să nu fi renunţat la ea.dovezile cu care se apără impotriva fiecărui capăt de cerere. .. Ea cuprinde: . ÎNTÂMPINAREA Reglementată de articolul 115-118 C. în afara cazurilor în care legea dispune în mod expres altfel.operează punerea în întârziere a pârâtului. opţine asupra căreia nu poate reveni. recipisa de predare la poşta română în care se enunţă actele expediate va ţine loc de îndeplinire a procedurii. Dacă pârâtul nu depune îmtampinarea în termenul prevăzut de lege. .în cazul competenţei teritoriale alternative. . Împreună cu întâmpinarea se pot depune copii certificate de pe înscrisuri. 4. Ea se depune în atâtea exemplare câti reclamanţi sunt + 1 exemplar pentru instanţă. înafara celor de ordine publică.

ridicând pretenţii impotriva reclamantului prin formularea unei cereri reconvenţionale. Cererea reconvenţională în principiu este facultativă. inclusiv în ceea ce priveşte timbrajul. În cazul în care numai se apără el nu poate obţine condamnarea reclamantului la efectuarea vreunei pretenţii. prin însărcinarea unei persoane determinate. 4. Articolul 119 alin.pr. Simpla existenţă a unui proces nefiind însă suficientă. pârâtul poate adopta o atitudine agresivă. Din punct de vedere al conţinutului cererea reconvenţională trebuie să îndeplinească condiţiile cerute pentru cererea de chemare în judecată. Sancţiunea depunerii tardive a cererii reconvenţionale nu constă în respingerea acesteia.pr. Cererea reconvenţională depusă după prima zi de înfăţişare poate fi primită de instanţă şi judecată impreună cu cererea principală dacă părţile se declară de acord. 3. paza şi administrarea bunului în litigiu. care se numeşte administrarea sechestrului. Sechestrul judiciar .civilă. 2. pârâtul poate opta pentru introducerea unei cereri de chemare în judecată separată sau poate să opteze doar să se apere pentru a obţine o reducere a pretenţiilor reclamantului.reglementat în articolul 598 . Dacă e depusă tardiv şi părţile nu se învoiesc să se judece împreună cu cererea principală prin încheiere motivată se va dispune disjungerea şi se va judeca separat. Ipoteca asiguratorie. Cererea reconvenţională se va disjunge şi judeca separat şi în cazul în care numai cererea principală se află în stare de judecată reconvenţională necesitând probe în completare. 3 prevede că cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea sau cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. concomitentă. Această măsură se poate lua în principiu numai asupra unui bun în legătură cu care are loc judecata. trebuind să 40 . pârâtul va putea depune cererea reconvenţională până la termenul următor.CEREREA RECONVENŢIONALĂ  reglementată în articolul 119-120 C. Sechestrul judiciar. Scopul instituirii sale este de a organiza păstrarea. Ea este admisibilă atunci când tinde la o compensare judiciară sau în situaţia în care pârâtul pune în discuţie însă-şi validitatea temeiului juridic a pretenţiilor reclamantului. În procesul civil. iar în cazul acţiunilor patrimoniale pentru împiedicarea diminuării activului patrimonial al debitorului. Sechestrul asigurator.601 C. Cererea reconvenţională având caracter incidental se soluţionează de instanţa investită cu cererea principală chiar dacă s-ar încălca o normă imperativă de competenţă. pentru evitarea dispariţiei sau degradării bunului ce formează obiectul litigiului. Aceste măsuri sunt: 1. cu cererea reconvenţională sau printro cerere separată. ci în judecarea ei separată de către aceeaşi instanţă.civilă. În cazul cererii reconvenţionale instanţa nu se pronunţă asupra admisibilităţii în principiu asupra cererii ce o rezolvă prin hotărâre odată cu cererea principală. Poprirea asiguratorie. părţile pot solicita luarea unor măsuri asiguratorii în cazul acţiunilor reale. MĂSURILE ASIGURATORII Odată cu cererea de chemare în judecată. Dacă reclamantul îşi modifică cererea de chemare în judecată la primul termen.

În toate aceste cazuri competenţa este a instanţei în circumscripţia căreia se află bunul. ori să se teamă de sustrageri sau deteriorări. care poate fi: .deţinătorul bunului: . fiind predat părţii care a câştigat procesul. a cărui creanţă este constatată prin act scris. de regulă. dar şi creditorii părţilor în baza articolul 974 Cod civil. înstrăinare ori risipire a bunurilor. b.596 C.fie dovedită şi necesitatea instituirii sechestrului judiciar. sustras sau alterat de actualul posesor. odată cu rămânerea definitivă a hotărârii dată asupra fondului bunului conservat. Sechestrul judiciar poate fi încuvinţat chiar fără să existe proces asupra unui bun pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa. nu este exigibilă dar dovedeşte că debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date 41 . asupra unor bunuri mobile care alcătuiesc garanţia creditorului când acesta învederează insolvabilitatea debitorului. reclamantul poate fi obligat la plata unei cauţiuni dacă sechestrul se aplică asupra unui bun mobil. Încredinţarea efectivă a bunului se face de către executorul judecătoresc care se deplasează la locul situării bunului şi îl dă împrimire în baza unui proces-verbal din care un exemplar se încredinţează instanţei care a încredinţat măsura.reglementat în articolul 591 . Administratorul sechestru va putea face acte de conservare şi de administrare. preşedintele instanţei va putea numi prin încheiere revocarea dată fără citarea părţilor un administrator provizoriu până la soluţionarea cererii de sechestru. Judecata trebuie să se refere la dreptul de proprietate ori la un alt drept real. va putea sta în judecată în numele părţii litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. Când administratorul sechestru a fost numită o terţă persoană. activitatea va fi remunerată cu o sumă fixată de instanţă. Cererea are caracter contencios şi soluţionarea se face de urgenţă cu citarea părţilor de către instanţa competentă pentru judecarea cererii principale prin încheiere care este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare.o persoană asupra căreia părţile cad de acord. 1. Sechestru judiciar ia sfârşit. la posesia unui bun mobil sau imobil. Creditorul care nu are titlu executoriu dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă. În cazul în care se admite cererea de sechestru judiciar. ori la administrarea sau folosinţa unui bun aflat în proprietatea comună. Obiectul măsurii îl constituie bunurile mobile sau imobile care nu fac obiectul litigiului. Creditorul care nu are titlu executoriu. asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice să se teamă că va fi distrus. sau când are motive temeinice să bănuiască că debitorul va fugi. Creditorul care nu are act scris dar care va trebui să depună odată cu cererea de sechestru o cauţiune de ½ din valoarea reclamată. dar numai cu autorizarea instanţei va încasa orice venituri şi sume datorate şi va plăti datoriile curente sau cele constatate prin titluri executorii. În cazul admiterii cererii paza bunului sechestrat se încredinţează unei persoane numită administrator sechestru. Cererea de sechestru judiciar o poate face oricare dintre părţile aflate în litigiu. Necesitatea trebuie să rezulte din pericolul de dispariţie. Cererea poate fi introdusă de: a. În acest caz instanţa poate fixa o cauţiune.civilă. Acest obiect referindu-se la o sumă de bani. degradare.pr.F. În cazul bunurilor imobile se face înscrierea în C. Cererea de sechestru asigurator se poate întroduce numai după intentarea acţiunii principale. Atât la judecata de fond cât şi la judecarea recursului pronunţarea se poate amâna 24 ore iar motivarea se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. În cazuri urgente. Sechestrul asigurator . c.

Cererea se soluţionează în Camera de consiliu de urgenţă. Dacă cererea principală în temeiul căreia a fost solicitată instituirea sechestrului a fost anulată. Cazurile în care poate fi luată: . Atât la judecata în fond. sub pedeapsa nulităţii. Încheierea este supusă numai recursului în termen de 5 zile de la pronunţare. până la rămânerea definitivă a hotărârii din procesul principal. cât şi la judecata recursului.F. ori să-şi ascundă sau risipească averea. CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ Potrivit articolul 85 C. Sechestrul asigurator are caracter temporar. Prin aceeaşi încheiere se fixează şi cuantumul cauţiunii şi data până la care poate fi plătită. Pentru judecarea procesului civil este obligatoriu să fie legal citate şi nu ca ele să fie prezente în instanţă. cu citarea părţilor prin încheiere.pr.civilă.reglementat în articolul 597 C. ori atunci când există pericol că debitorul să se sustragă de la urmărire. 2. 42 . pronunţarea se face în 24 de ore iar motivarea se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. 2. Cererea de sechestru asigurator se adresează instanţei care judecă procesul. respinsă sau perimată prin hotărâre irevocabilă sau dacă cel care a făcut-o a renunţat la judecată. Pot fi poprite numai sume de bani. Poprirea asiguratorie . sechestru se aplică prin înscrierea în C. cât şi la judecata în apel . Aceasta se pronunţă de urgenţă în camera de consiliu fără citarea părţilor prin încheiere executorie. iar asupra bunurilor imobile. excepţiile trebuind să fie expres prevăzute în lege.civilă judecătorul nu poate hotări asupra unei cereri decât după citarea şi înfăţişarea părţilor în afara cazurilor în care legea dispune altfel. poate cere ridicarea măsurii de către instanţa care a încuvinţat-o. titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile şi care sunt datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care această a treia persoană i le va datora debitorului în temeiul unor raporturi juridice existente deja. constatarea desfinţării făcându-se prin încheiere irevocabilă fără citarea părţilor. judecata se face de regulă cu citarea părţilor. Împotriva modului de aduce la îndeplinire a sechestrului de către executorul judecătoresc se poate face contestare la executare. Ridicarea măsurii se face în mod simetric cu luarea acesteia. la cererea acestuia acestuia instanţa va putea ridica sechestru asigurator.soluţionarea cererii şi luarea efectivă a măsurii sunt aceleaşi ca cele prevăzute pentru sechestru asigurator. sechestrul se va aplica numai în măsura realizării creanţei. Această dispoziţii procedurale au caracter imperativ şi cuprind 2 reguli esenţiale ale procesului civil: 1. În acest caz creditorul este obligat la o cauţiune a cărei cuantum va fi fixat de instanţă. Măsura sechestrului se aduce la îndeplinire prin executorul judecătoresc potrivit regulilor de la executarea silită. În toate cazurile în care debitorul dă garanţii îndestulătoare.creditorului sau nu a dat asigurările promise. Vânzarea bunurilor nu se poate face înaintea obţinerii titlului executoriu. Dacă reclamantul creditor nu depune cauţiunea în termenul fixat de instanţă. În procesul civil.pr. sechestrul va fi desfinţat de drept. Atât la judecata în fond. Înstanţa se pronunţă prin încheiere irevocabilă fără citarea părţilor. Articolul 107 obligă instanţa să amâne judecata ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege. Asupra bunurilor mobile. pronunţarea se poate amâna 24 de ore iar motivarea se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. Încheierea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

ceea ce ar presupune ca părţile să fie citate pentru fiecare termen. 3. domiciliul şi calitatea celui citat.alte menţiuni prevăzute de lege: cuantumul taxei de timbru. Termenul de cunoştinţă nu-şi găseşte aplicarea în cazul în care se reia judecata după o suspendare sau o amânare fără termen. personal sau prin mandatar chiar neînputernicit. Dacă cel ce urmează să semneze procesul verbal sau dovada de primire refuză sau nu poate să o facă se va face menţiune pe citaţie. Numele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea sau locul unde s-a făcut afişarea. copie după hotărâre.parafa sefului instanţei şi semnătura grefierului. Procesul-verbal face dovada până la înscrierea în fals în ceea ce priveşte constatările agentului procesual. cererea de chemare în judecată. 2.numele şi domiciliul părţii potrivnice şi felul pricinii. 8. Anul. să cunoască termenul nu va mai fi citată în tot cursul procesului fiind presupusă a cunoaşte termenele următoare. Vor fi citate întotdeauna părţile. premumele şi domiciliul celui căruia i s-a făcut comunicarea cu arătarea numărului imobilului. 5. Cuprinsul citaţiei:  reglementarea cuprinsului citaţiei se află în articolul 88 C. interogatoriu. 4. Semnătura celui care a încheiat procesul verbal. 4. Formularul de citaţie mai cuprinde şi dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei care sunt detaşabile şi se înapoiază instanţei de către agentul procedural.Deobicei un proces nu se judecă la primul termen. 4. 6. Numele. civilă. Arătarea instanţei şi sediului acestuia şi pentru citaţii şi termenul de învăţişare. . Arătarea înscrisurilor comunicate. Odată cu citaţia se comunică şi alte acte de procedură. lunii. experţii şi orice alţi participanţi la proces. În cazul în care se cheamă partea la interogatoriu sau în cazul în care cauza se repune pe rol. martorii. 43 . . 5. luna şi ziua în care a fost încheiat. Numele celui care l-a încheiat. Cerinţele de la 2. .arătarea instanţei şi sediului ei. . .arătarea anului. sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. Funcţia acestuia. 3. 7. 6.pr. etc.civilă. Termenul luat în cunoştinţă sau pentru care au fost trimise citaţiile nu se poate schimba decât pentru motive temeinice. etajului şi apartamentului şi cu menţiunea dacă a fost înmânat personal celui citat sau unei alte persoane ce locuieşte cu acesta s-au s-a afişat pe uşa locuinţei. 5. 4.pr. prin încheiere în camera de consiliu cu citarea părţilor. 2.numele. Cerinţele de la punctele 1. 7. zilei şi orei de înfăţişare. . terţii care au intervenit sau au fost introduşi în proces. etc. 6. 3. Potrivit articolului 100 C. 1. 7. Articolul 153 prevede însă că partea care a fost prezentă la un termen. procesul verbal trebuie să cuprindă: 1.numărul şi data emiterii şi numărul dosarului. 2. . 8 sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

2. procedura de citare nu se poate face prin afişare decât în cazul în care se refuză primirea sau în cazul în care la 2 termene consecutive nu se găseşte nici o persoană la sediu. iar când aceasta are o aşezare agricolă. În cazul în care partea se înfăţişează personal sau prin mandatar. la căpitănia portului unde e înregistrat vasul: .Of. În cazuri urgente termenul poate fi mai scurt.civilă se face astfel: 1.pentru cei chemaţi sub arme la comandamentul cel mai apropiat. Se poate solicita ca procedură pentru alte localităţi să se efectueze de agenţii ori salariaţii altei instanţe în circumscripţia în care se găseşte localitatea. Etapa dezbaterilor 44 . Sub sancţiunea nulităţii citaţia se înmânează părţii cu 5 zile înaintea termenului de judecată.pentru bolnavii aflaţi în spitale. Înmânarea citaţiilor şi a actelor de procedură Potrivit articolul 86 din C. agentul poate înmâna citaţia unui membru al familiei sau altei persoane care locuieşte cu el cu excepţia minorului sub 14 ani şi persoanelor lipsite de judecată. . Dacă cel citat nu se găseşte la domiciliu. .Dacă părţile nu stau personal în proces ci prin mandatar va fi citat acesta. va fi adusă la cunoştinţa instanţei prin cerere depusă la dosar. industrială sau profesională în altă parte. Schimbarea domiciliului uneia din părţi în timpul judecăţii trebuie. sub pedeapsa neluârii ei în seamă.pentru cei din echipajul unui vas comercial. Când reclamantul arată instanţei că deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă nu a putut să afle domiciliul pârâtului preşedintele instanţei va dispune citarea acestuia prin afişare la uşa instanţei sau prin publicarea citaţiei într-un ziar mai mare sau M. Toate cererile şi actele de procedură se comunică din oficiu prin agentul procedural sau alt salariat al instanţei şi în mod excepţional prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Îndeplinirea actelor de procedură şi comunicarea lor se fac gratuit.pr. care va semna dovada. a asociaţiilor sau societăţilor civile care pot sta în judecată. comercială. 3. În cazul persoanelor juridice.. Legea prevede anumite situaţii speciale şi anume: . ospicii sau sanatorii la direcţia acestora. în afara cazurilor urgente şi numai cu încuvinţarea preşedintelui instanţei. prezenţa sa acoperă viciul de procedură şi nulitatea nu mai intervine. Nici un act de procedură nu se poate îndeplini în zilele de sărbătoare legală. Citaţia poate fi citată oriunde dacă partea o primeşte.pentru deţinuţi la administraţia penitenciarului. chiar dacă nu a fost citată sau citarea este viciată. În articolul 87 sunt prevăzute reguli speciale pentru persoanele fizice şi juridice. În toate aceste cazuri speciale ca şi în cele care se referă la avocat sau notar public. În toate cazurile proba îndeplinirii procedurii de citare se poate face numai cu dovada de primire şi procesul verbal. Înmânarea citaţiei se face la domiciliul sau reşedinţa persoanei citate. S-a mai instituit posibilitatea comunicării şi prin alte mijloace care transmite textul şi confirmă primirea acestuia cu toate datele. înmânarea se face funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei. înmânarea se poate face şi la unul dintre locuri.

 poate dispune îndepărtarea tuturor din sală:  în cazul în care în cursul şedinţei se săvârşeşte o faptă penală poate aplica codul de procedură penală. În sala de şedinţă nimeni nu poate intra cu arme în afara celor care le poartă în vederea serviciului pe care îl au în instanţă. accesul în sala de judecată neputând fi limitat decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. al grefierului şi toate dosarele în ordinea listei. Părţile pot solicita luarea peste rând. preşedintele deschide.  predă dosarele completului. Potrivit articolul 128 alin. Deschiderea dezbaterilor se face de către preşedintele completului şi la început se iau cauzele pentru care se solicită amânarea. Dacă printre cei îndepărtaţi din sală se găsesc şi părţi. suspendă sau închide şedinţa.  verifică la registratură şi la orhivă dacă au sosit citaţiile.  completează condica de şedinţă unde trece numele membrilor de şedinţă. putând lua măsuri pentru respectarea ordinii şi păstrarea bunei cuviinţe. Când completul este colegial este prezidat de un judecător care este preşedintele instanţei. Toate aceste reguli se aplică şi când şedinţa se desfăşoară în afara sediului instanţei. Judecătorul sau părţile pot pune întrebări martorilor sau experţilor numai prin intermediul preşedintelui care poate încuvinţa ca acesta să pună întrebări direct. dacă cei aflaţi înaintea lor nu se împotrivesc. iar cel ce vorbeşte instanţei trebuie să stea în picioare.2 sau 3 judecători. grefierul de şedinţă are următoarele atribuţii:  cu cel puţin 48 de ore înainte preia dosarele de la arhivă sub semnătură în registru de termene. Şedinţa este de regulă publică. după ce au fost rugaţi să se poarte cuviincios.  poate dispune îndepărtarea din sală a celor care nu au loc. potrivit regulamentului de funcţionare şi organizare a instanţelor judecătoreşti. relaţiile solicitate de instanţă sau actele cerute de preşedintele completului. precum şi declaraţiile martorilor. Această prevedere nu se aplică dacă partea are avocat care a rămas în sală. Cauzele care nu s-au amânat se soluţionează în ordinea listei. e cea care transpune în viaţă principiile fundamentale a dreptului procesual civil.  informează preşedintele completului despre deficienţe.  întocmeşte lista cauzelor în ordinea numărului de dosar de la cel mai vechi la cel mai nou şi o afişează cu 24 de ore înainte de şedinţă. înainte de închiderea dezbaterilor vor fi chemate în sală şi sub sancţiunea nulităţii le vor pune în vedere toate acţele importante realizate în lipsa lor. Preşedintele:  exercită poliţia sedinţei de judecată. ŞEDINŢA DE JUDECATĂ Înainte de începerea efectivă a şedinţei. Desfăşurarea judecăţii fiecărui proces cunoaşte anumite momente: 45 . Toate persoanele care participă la şedinţă sunt obligate să aibă o purtare cuvincioasă.  poate îndepărta pe cei ce împiedică bunul mers al dezbaterilor.  poate îndepărta minorii şi persoanele necuvincioase. Grefierul e prezent în sală cu 30 de minute înaintea începerii şedinţei şi pune la dispoziţia părţilor dosarul pentru consultare. ea poate fi făcută de un singur judecător. Judecarea cauzelor civile se face de regulă de către un complet format din 1. 1.

arătând obiectul cauzei.intervenientul accesoriu. Nu întotdeauna primul termen este prima zi de înfăţişare pentru că pot exista vicii de procedură sau părţile pot solicita termen pentru a-şi angaja avocat. PRIMA ZI DE ÎNFĂŢIŞARE Reglementată în articolul 134 C. după care părţile pun concluzii. apoi asupra celor de fond care ar face de prisos cercetarea judecătorească: 3. În timpul deliberării. dacă instanţa găseşte necesare noi lămuriri poate repune cauza pe rol. când înlocuieşte cererea în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului sau invers. Preşedintele înainte de a intra în dezbateri va încerca împăcarea părţilor. Părţile să fie legal citate şi 2. ea este obligată ca la cerere să amâne pronunţarea pentru a se depune concluzii scrise. În acest caz se acordă un nou termen pentru ca pârâtul să ia la cunoştinţă de modificarea cererii şi să-şi poată pregăti apărarea şi depune întâmpinarea. preşedintele închide dezbaterile şi se retrage spre deliberare. când reclamantul măreşte sau micşorează câtimea obiectului cererii.  Poate să suspende judecata . Termenul trebuie să îndeplinească 2 condiţii: 1. 2. La cererea oricăreia din părţi dezbaterile pot fi stenografiate în tot sau în parte. 5. . Părţile să poată pune concluzii.1. La primul termen de judecată. Părţile pot lua concluzii şi în replică. 2. când cerere valoarea obiectului pierdut sau pierit. când ambele părţi o solicită. Cererea de chemare în judecată nu se consideră mădificată şi nu se va da termen în 4 cazuri prevăzute în articolul 132 alin. reclamantul poate să-şi întregească sau să-şi modifice cererea de chemare în judecată.când nici una din părţile legal citate nu s-a prezentat şi nici una nu a solicitat judecarea în lipsă. el făgând şi un referat oral. În funcţie de situaţia completă a dosarului preşedintele:  poate amâna procesul .civilă care spune că se consideră prima zi de înfăţişare acel termen la care părţile legal citate pot pune concluzii. pentru aceasta solicitând prezenţa personală a lor. după partea care a cerut introducerea sa în proces.  Poate să soluţioneze cauza. Primul cuvânt îl are reclamantul apoi pârâtul. Când instanţa se consideră lămurită. 3.intervenientul principal şi cel chemat în judecată. Dacă s-a trecut la soluţionarea cauzei se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură. părţile pot solicita termen în vederea depunerii de concluzii scrise. . după reclamant. stadiul procesului şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. Adică se administrează probele. 46 .când există motive temeinice. după intervenţia părţii pentru care a intervenit. După închiderea dezbaterilor. când se îndreaptă erorile materiale din cuprinsul cererii.pr. La Judecătorii. 4. Dacă instanţa a refuzat amânarea pentru lipsă de ______________. Amânarea pe baza solicitării părţilor se poate face doar o singură dată.chematul în garanţie. Susţinerile părţilor se consemnează de grefier în caietul de şedinţă şi se concretizează în încheierea de şedinţă. 4. Dacă există terţi introduşi în proces aceştia vor lua cuvântul în următoarea ordine: .se face de grefier. Apelul cauzei . După rezolvarea celor 3 probleme se intră în dezbateri.2: 1.

 În sens restrâns se înţelege numai acele mijloace care-i permit pârâtului să invoce obiecţiuni îndreptate împotriva fondului pretenţiei reclamantului. în celelalte NU. încheierile se motivează întotdeauna.vizează lipsurile referitoare la exerciţiu dreptului de acţiune. După obiectul asura căruia poartă: a. Împortanţa practică a primei zile de înfăţişare rezultă din faptul că numai la acest termen. După efectul lor: a. Încheierile care preced hotărârile se numesc încheieri premergătoare şi se clasifică în:  încheieri preparatorii.  încheieri înterlocutorii. excepţii dilatatorii . excepţii de procedură .pentru că sunt exceptate de la această formă. cu excepţia şedinţei în care au avut loc dezbaterile şi unde această încheiere formează practicaoa hotărâii. excepţii de fond . În cursul procesului civil părţile pot forma excepţii care sunt:  de fond şi de formă. 2.În practică. în general. Pentru fiecare termen al dosarului se întocmeşte o încheiere de şedinţă. declinarea judecăţii sau refacerea unor acte. iar instanţele acordă în cazul ultimului punct. EXCEPŢIILE PROCESUALE  mijloace de apărare. competenţa acesteia şi procedura de judecată. reclamantul şi pârâtul pot săvârşi anumite acte de procedură. 47 .cele prin care s-a încuvinţat sau respins admiterea sau recuzarea. Ceea ce deosebeşte cele 2 încheieri este faptul că încheierile înterlocutorii leagă instanţa aceasta neputând reveni asupra celor ce a decis. b.care tind la respingerea sau anularea cererii ori la stingerea procesului.tind la amânarea judecăţii. excepţii peremptorii .  dispozitiv. Clasificare: 1. ACTIVITĂŢI ULTERIOARE ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ Dacă judecata se amână. Există încheieri care nu pot fi atacate niciodată: .excepţie de la această regulă. Articolul 268 prevede că încheierile premergătoare se dau cu acelaşi număr de voturi. în principiu numai odată cu fondul. Unele excepţii peremptorii încep prin a avea un efect dilatatoriu în sensul că se acordă un termen pentru împlinirea lipsei şi nu se anulează automat cererea.care vizează încălcarea regulilor procedurale privind compunerea instanţei.  În sens larg prin apărare se desemnează toate mijloacele folosite de pârât pentru a opţine respingerea cererii.  considerente. Încheierile premergătoare pot fi atacate. . pârâtul solicită termen. grefierul de şedinţă pe baza notelor luate în cursul şedinţei întocmeşte în 24 de ore încheierea de şedinţă care este practic un Proces-verbal a celor petrecute în şedinţa de judecată. Părţile hotărârii judecătoreşti:  practica. b. Ca şi hotărârile. încheierile la care s-a întrerupt sau suspendat cursul judecăţii pot fi judecate separat .

Excepţia procesuală este un mijloc tehnic prin care se invocă încălcări ale normelor de drept material sau procesual. Potrivit articolului 137 C. C. iar hotărârea pronunţată ca urmare a admiterii unei excepţii nu are putere de lucru judecat în ceea ce priveşte fondul dreptului.civilă. Judecătorul nu poate soluţiona litigiul pe baza simplelor afirmaţii ale părţilor. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL Sediul materiei: Codul civil. excepţii absolute . 3. 4.pr. Admiterea excepţiei procesuale nu afectează în principiu dreptul reclamantului. excepţii relative . existenţei sau inexistenţei unui fapt. C. Numai în mod excepţional. Titularul dreptului subiectiv pentru a obţine satisfacţie trebuie să-şi probeze susţinerile.dreptul la probă care dublează şi întăreşte dreptul substanţial. În sens restrâns prin probă se desemnează mijlocul legal pentru dovedirea unui fapt care este folosit fie de sine stătător. 5. Dacă excepţia invocată este întemeiată. iar în cazul excepţiilor peremptorii un obstacol dirimant. 3. Legea actuală nu prevede ordinea în care trebuie rezolvate excepţiile în cazul în care sunt invocate concomitent.civilă. În cazul respingerii excepţiei. În mod obişnuit noţiunea de probă este folosită în sensul de mijloc de probă (expertize. Admiterea excepţiei constituie în cazul excepţiilor dilatatorii un obstacol temporar în soluţionarea cererii principale. martori). După caracterul imperativ sau dispozitiv al normai încălcate: a. Pentru acest motiv se vorbeşte de un drept subiectiv procesual . excepţia poate fi unită cu fondul numai atunci când pentru soluţionarea ei este necesară administrarea unui prabatoriu legat şi de fondul pricinii. 2. CARACTERISTICILE EXCEPŢIILOR PROCESUALE 1.care privesc încălcarea unor norme dispozitive şi pot fi invocate numai de partea interesată şi numai într-un anumit termen (la prima zi de învăţişare sau la următorul termen în care s-a săvârşit neregularitatea). instanţa o va admite şi va pronunţa o încheiere atunci când dispune amânarea judecăţii sau o hotărâre. fie pentru dovedirea unui alt fapt material. Excepţia procesuală presupune existenţa unui proces în curs. CLASIFICAREA PROBELOR 1. comercial. În sens larg prin probă se înţelege acţiunea de stabilire. convingerea sa trebuind să se bazeze şi pe probele administrate în cauză. determinând stingerea excepţiilor. Excepţia procesuală este un mijloc de apărare fiind de regulă folosit de pârât.care privesc încălcarea unor norme imperative şi pot fi invocate de părţi.Aceeaşi excepţie poate produce efecte diferite: excepţia de necompetenţă este de regulă dilatatorie.pr. instanţa este obligată să se pronunţe înainte de a intra în fondul dezbaterilor asupra excepţiilor de procedură şi de fond care fac de prisos în total sau în parte cercetarea în fond a pricinii. procuror sau instanţă din oficiu în orice faţă a procesului chiar în apel sau recurs. b. instanţa pronunţă o încheiere interlocutorie şi continuă judecata. După cum se fac în faţa instanţei sau în afara ei: 48 .

când nevoia dovezi reiese din dezbateri şi partea nu avea cum să o prevadă. iar dacă ambele părţi renunţă instanţa din oficiu poate administra probele. să fie verosimilă. administrarea şi aprecierea probelor Reguli comune privind admisibilitatea => proba trebuie să fie legală. probe primare primare ( imediate. adică să ducă la rezolvarea cauzei. probe personale . iar de pârât prin întâmpinare. afară de cazurile expres prevăzute de articolul 138 C. probe care constau în perceperea personală a judecătorului . Convenţiile asupra probelor sunt în principiu admise cu condiţia ca ele să ducă la lărgirea posibilităţilor de probă fără a se încălca normele imperative din dreptul material sau procesual. După cum duc direct sau nu la stabilirea faptului principal: a. când dovada nu a fost cerută în condiţiile legii din pricina neştiinţei sau lipsei de pregătire a părţii care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat. După caracterul originar sau derivat: a. potrivit articolul 1169. 3. b. 2.cercetarea la faţa locului. Dovada şi dovada contrarie se va administra pe cât este posibil în acelaşi timp. civilă şi anume: 1. 5. probe secundare (mediate. Dacă o parte renunţă la probele pe care le-a produs. când administrarea dovezi nu pricinuieşte amânarea judecăţii.   Reguli comune privind aprecierea => probele se apreciază liber de către judecător.pr. Nepropunerea probelor în aceste condiţii atrage decăderea părţilor din dreptul de a cere probe.  Reguli comune privind administrarea => propunerea probelor se face de reclamant prin cererea de chemare în judecată. Convenţia de restrângere a posibilităţilor de probă sunt nule. Obiectul probei: sunt faptele juridice în sens larg care au creat. Reguli comune privind admisibilitatea. să aibă legătură cu obiectul cauzei. să fie pertinentă. proba materiale. probe judiciare: probe extrajudiciare 2.a. acestea pot fi însuşite de cealaltă parte. celui ce face o propunere înaintea judecătorului. Administrarea probelor se face în faţa instanţelor de judecată în ordinea statornicită de către aceasta. modificat sau stins raportul juridic ori faptele care au determinat ineficacitatea acestuia. probe indirecte 4. 49 . După natura lor: a. să fie concludentă. b. Partea decăzută din dreptul de a administra probe poate să se apere discutând în fapt şi în drept temeinicia susţinerilor şi dovezilor adversarului. Partea care a lipsit la propunerea şi încuviinţarea dovezi este încuvinţată să ceară dovada contrarie la şedinţa următoare iar în caz de împiedicare la prima zi de înfăţişare. Probele se încuvinţează şi se resping prin încheiare motivată. b. După modul de percepţie al faptelor de către judecător: a. nemijlocite).mărturisirea. Sarcina probei: revine. probe directe b. b. 3. probe care constau în perceperea de la alte persoane. Subiectul probei: este judecătorul. mijlocite).

pe cale incidentă nu poate fi atacată odată cu fondul. Asigurarea dovezilor se poate cere: . În cererea de asigurare de dovezi trebuie să se arate dovezile care se solicită a fi administrate. părţile anexează la cererea de chemare în judecată şi la întâmpinare. PROBELE CARE SE POT ADMINISTRA ÎN PROCESUL CIVIL Vezi cursurile de anul 2: probele şi prezumţiile. Pentru facerea constatării este delegat un executor judecătoresc. fie la un termen faxat ulterior. care rezidă din posibilitatea încetării ori schimbării stării de fapt până la administrarea dovezilor. Întâmpinarea nu este obligatorie. Judecata se face în camera de consiliu cu sau fără citarea părţilor. drept care sunt în primejdie să dispară sau sunt greu de administrat în viitor. Se poate face şi fără încunoştinţarea celui împotriva căruia se cere. . Asigurarea dovezilor reprezintă o posibilitate dată persoanei care este interesată în constatarea de urgenţă a mărturiei unei persoane. Ea poate fi făcută când există urgenţă.241 C. În cazul în care se contestă traducerile se poate apela la un traducător certificat. Cererea este de competenţa instanţei în circumscripţia căreia urmează să se facă constatarea. Dacă ele sunt într-o limbă străină sau cu litere vechi se vor depune traducerile sau copii cu litere latine certificate de părţi. Încheiarea este executorie şi se atacă cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare (cu citare) sau de la comunicare (fără citare).pe cale incidentală în timpul judecăţii. a părerii unui expert a stării unor bunuri mobile şi imobile sau care doreşte să le dobândească recunoaşterea unui inscris. Cererea poate fi făcută şi în cazul în care nu este primeşdie de întârziere dar numai cu învoiala pârâtului. Probele conservate prin instituţia asigurării dovezilor pot fi folosite şi de partea potrivnică în derularea procesului. Toate înscrisurile depuse la dosar rămân dobândite judecăţii şi nu se pot retrage fără învoirea celorlalte părţi.pr. Codul reglementează o procedură de constatare a stărilor de fapt. iar instanţa se pronunţă prin încheiere fie imediat.ASIGURAREA PROBELOR SAU A DOVEZILOR Reglementare: articolul 235 . Dacă există primeşdie de întârziere. Dacă cererea este incidentă e competentă instanţa care judecă pricina. Încheierea dată în timpul judecăţii . 50 . Potrivit articolul 112 şi 116 Codul de procedură civilă.verbal constituie dăvada până la proba contrarie. Procesul .pe cale principală înainte de a se introduce cererea de chemare în judecată. Dacă cererea se introduce pe cale principală. competenţa revine Judecătoriei în raza căreia se află martorul sau obiectul cercetării. Se face printr-un proces-verbal care se comunică în copie şi celui împotriva căruia s-a făcut. Cheltuielile pricinuite cu asigurarea dovezilor vor fi avute în vedere de instanţa care judecă fondul. copii certificate de pe înscrisurile folosite ca mijloace de probă. Părţile sunt datoare să aibă asupra lor originalele înscrisurilor sau să le depună spre păstrare la grefă sub pedeapsa de a nu se ţine seama de ele. a unui fapt. starea de urgenţă sau acordul pârâtului.civilă. constatarea se poate face şi în zilele de sărbătoare şi în afara orelor legale dar numai cu încuviinţarea magistratului.

51 .interzişi judecătoreşti şi cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă. nu se prezintă sau declară că nu se mai foloseşte de înscris acesta va fi înlăturat din proces. În cazul în care se declaşează această procedură. Proba cu martori sau testimonială În procesul civil. legea reglementează instituţia reglementării de scripte . Tot la acest termen preşedintele întreabă partea care a depus înscrisul dacă înţelege să se folosească de el. În cazul în care se contestă un înscris sub semnătură privată. instanţa poate socoti că înscrisul are conţinutul pe care-l pretinde partea care a solicitat înfăţişarea lui. instanţa poate ordona înfăţişarea lui. Cererea de înfăţişare a acestui act poate fi respinsă dacă cuprinsul lui priveşte chestiuni cu totul personale sau dacă prin prezentarea înscrisului s-ar încălca îndatorirea de a păstra secretul sau dacă ar atrage urmărirea penală impotriva părţi sau a altei persoane ori ar dispune-o dispreţului public. preşedintele completului îl va obliga să scrie şi să semneze sub dictarea sa. După verificarea făcută de instanţă sau în raport de concluziile expertizei rămâne sau nu în proces. adăugiri sau îndreptări iar apoi îl va semna împreună cu grefierul şi părţile şi îl va depune la grefă. grefier şi părţi. Nu există limită de vărstă. instanţa civilă poate suspenda judecata. expertului . Dacă partea refuză să răspundă.soţul sau fostul soţ . dacă partea care s-a înscris în fals arată şi pe autorul sau complicele falsului. La termenul prezentării cel ce a invocat înscrisul îl va depune pentru verificare şi va indica mijloacele sale de apărare. În cazul în care se stăruie în defăimarea înscrisului. Articolul 189 prevede persoanele care sunt exceptate de a fi acceptate ca martori: . Înscridurile depuse spre verificare vor fi semnate întotdeauna de preşedinte. Pentru aceasta părţile vor depune înscrisuri autentice sau sub semnătură privată urmând a se trimite toate acestea împreună cu înscrisul tăgăduit şi cu probele luate de judecător. Refuzul de a scrie sau semna va putea fi socotit ca o recunoaştere a înscrisului. Dacă partea declară că nu recunoaşte scrisul sau semnătura. înscrisul împreună cu procesulverbal se va trimite procurorului pentru cercetări. cercetarea lui se va face cu citarea părţilor la acea autoritate. Dacă înscrisul se găseşte la o autoritate sau o terţă persoană instanţa va lua măsuri pentru ca acesta să fie adus la dosar. În cazul în care adversarul refuză să răspundă la interogatoriul luat pentru dovedirea deţinerii sau existenţei înscrisurilor sau se dovedeşte că l-a ascuns sau distrus sau pur şi simplu nu vrea să-l înfăţişeze. părţi din înscris. Legea prevede că aprecierea depoziţiei martorului care este minor sub 14 ani sau este o persoană lipsită vremelnic de discernământ se va ţine seama de situaţiile arătate. Procurorul face cercetările şi va informa instanţa. . singuri care pot să adopte o poziţie neutră fiind moştenitorii şi succesorii autorului actului. Preşedintele instanţei constată prin proces-verbal starea materială a înscrisului dacă există pe el ştersături. În cazul înscrisurilor autentice care sunt contestate există în Codul de procedură civilă instituţia procedurii înscrierii în fals.aceasta înseamnă că partea căreia i se impune înscrisul este obligată să recunoască sau să conteste semnătura sau scrisul.rudele şi afinii până la gradul 3 inclusiv.Dacă partea învederează că adversarul deţine un înscris privitor la pricină. În cazul în care înscrisul nu se poate trimite. În cazul sesizării procurorului. Dacă verificarea nu este concludentă pentru instanţă se va dispune efectuarea unei expertize. martorii pot fi numai persoane fizice care au cunoştinţă despre faptele care formează obiectul judecăţii. dacă partea care foloseşte înscrisul nu este prezentă în instanţă se va amâna cauza şi se va dispune înfăţişarea părţii personal sau prin mandatar cu procură specială.

Dacă martorul lipseşte la prima citare.cei care prin răspunsurile lor s-ar expune pe ei însuşi sau ar expune rudele. Instanţa poate limita numărul martorilor propuşi cu respectarea principiului egalităţii părţilor. grefier şi martor după ce citeşte declaraţia. martorul arată împrejurările pe care le cunoaşte şi răspunde la întrebările preşedintelui şi ale părţilor. dar numai asupra împrejurărilor secrete de care a luat cunoştinţă în timpul serviciului. Dacă nu ştie să scrie se folosesc experţii interpreţi. Primele 2 categorii cu excepţia preoţilor pot depune mărturie dacă au fost dezlegate de îndatorirea păstrării secretului de către cei interesaţi în păstrarea secretului. . . Există o categorie de persoane care ar putea fi martori. Odată propuşi martorii. afinii şi soţul pot fi ascultaţi ca martori.cei ţinuţi de secretul profesional. Orice adăugiri. după aceasta martorul depune jurământul. . înlocuirea acestora se va putea face numai în caz de moarte. grefier şi martor sub sancţiunea neluării lor în seamă. instanţa dispune citarea martorilor care pot fi ascultaţi în instanţă sau la locuinţa lor. dar pe care legea le scuteşte să depună mărturie: . vârsta. În pricinile privitoare la starea civilă sau divorţ se pot audia rudele şi afinii cu excepţia descendenţilor.dacă se află în serviciul unei părţi şi dacă este în judecată. Lista cu numele şi adresa acestora urmând să fie depusă sub sancţiunea nulităţii în cel mult 5 zile de la încuvinţare.să arate domiciliul.cei ţinuţi de secretul de serviciu. cei ce urmează a fi ascultati ulterior fiind îndepărtaţi din sală. Înainte de a se lua mărturia. 52 . Respingerea împreună cu motivarea se trec în încheierea de şedinţă. profesia. ştersături sau schimbări în depoziţie se vor semna de judecător. . El nu are voie să citească un răspuns dinainte dar cu încuvinţaea preşedintelui se poate cu privire la cifre şi denumiri. Minorul care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământul dar i se atrage atenţia să spună adevărul. dispariţie sau motive temeinice (certificate medicale). După ascultare. Când cel care urmează să fie martor este mut sau surd şi nu poate fi înţeles va fi pus să scrie răspunsul. Depoziţia este semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de preşedinte. duşmănie sau legătură de interese cu vreuna din părţi. Fiecare martor va fi ascultat deosebit în ordinea stabilită de preşedinte. Propunerea probei cu martori se face la prima zi de înfăţişare. afini ori soţul la o pedeapsă penală sau dispreţul public. Dacă preşedintele găseşte că întrebarea pusă de părţi nu este concludentă. Mărturia se face orar şi se consemnează în scris de frefier la dictarea preşedintelui. instanţa va da mandat de aducere şi dacă există urgenţă mandatul se poate da de la primul termen. După încuvinţare. iar martorii care au fost încuvinţaţi se vor asculta neputându-se renunţa la ei. martorul rămâne în sala de şedinţă dacă instanţa nu decide altfel. Locurile nescrise se barează pentru a nu se adăuga nimic. Martorii fără confesiune jură pe conştiinţă. preşedintele îi cere martorului: . jignitoare sau tinde să dovedească un fapt a cărui dovedire este oprită de lege o va respinge.Prin convenţia expresă sau tacită a părţilor rudele.dacă este rudă sau afin cu una din părţi şi în ce grad. În depoziţia sa. iar cei care din motive confesionale sau de conştiinţă nu depun jurământ se obligă să spună adevărul şi să nu ascundă nimic.

. . pretenţiile păţii adverse o poate face şi printr-un mandatar cu procură specială. . încheie un proces-verbal şi sesizează procurorul. Când partea are domiciliul în străinătate interogatoriu se comunică în scris mandatarului care va depune răspunsul părţii în cuprinsul unei procuri speciale şi autentice. grefier.pentru numirea expertului. . Mărturisirea are ca obiect numai fapte şi este admisibilă numai în legătură cu drepturile de care o parte poate să dispună.se efectuează de experţii judiciari atestaţi de Ministerul Justiţiei. O excepţie expres prevăzută de lege exclude interogatoriu în procesele de divorţ pentru dovedirea motivelor de divorţ. arătând zilele şi orele la care va fi prezent în teren. Proba cu interogatoriu sau mărturisire Interogatoriul este admis în toate materiile şi toate procesele civile. Răspunsurile se trec pe aceeaşi foaie cu întrebările şi fiecare pagină va fi semnată de preşedinte.Dacă instanţa are bănuieli puternice că mărturia este mincinoasă sau martorul este mituit. . .există situaţii în care expertiza este obligatorie: • la punerea sub interdicţie .expertiza medico-legală cu privire la stabilirea vârstei. expertul este obligat sub sancţiunea nulităţii să citeze părţile prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire . Dacă partea. instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau ca un început de dovadă scrisă.prin aceeaşi încheiere se stabilesc obiectivele expertizei. onorariul provizoriu şi data depunerii lucrării. .propunerea ei se face de părţi sau instanţă din oficiu după punerea în discuţie a părţilor.expertiza psihiatrică. • la expropriere . • la înregistrarea tardivă a naşterii .dacă efectuarea expertizei necesită o lucrare la faţa locului. Mărturisirea fiind un act personal poate fi făcută numai personal de parte scop în care dacă nu este prezentă va fi citată cu menţiunea personal la interogatoriu. completul solicită biroului local de expertize o listă de experţi din care va numi prin încheiere pe cel desemnat cu efectuarea expertizei.ca probă este folosită atunci când pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unui proces este necesară părerea unei persoane care are cunoştinţe de specialitate în acel domeniu. Expertiza judiciară . deşi a fost citată nu se prezintă la interogatoriu sau deşi se prezintă refuză să răspundă fără a avea motive temeinice. de cel care l-a propus şi de partea care a răspuns. Partea care vrea să recunoască apărările. situaţie de fapt concretă. Preşedintele poate respinge din interogatoriu acele întrebări care nu sunt concludente sau jignitoare. Pentru celelalte capete de cerere pentru divorţ se poate lua interogatoriu. Statul şi persoanele juridice de drept privat sau public răspund în scris la interogatoriu care li se comunică.expertiza topografică. La aprecierea probelor în cazul în care instanţa faţă de restul probatoriului administrat ajunde la concluzia că mărturia nu este sinceră o înlătură şi scrie motivarea.mijloc de probă prin care expertul aduce la cunoştinţa instanţei pe baza unor cercetări concrete. 53 . În anumite procese mărturisirea singură nu poate duce la admiterea acţiunii.

poate fi efectuată de întreg completul sau numai de unul dintre judecători în prezenţa părţilor care vor fi citate. Suspendare legală a.dacă părţile nu se învăiesc cu privire la numirea expertului. Suspendare voluntară => intervine datorită manifestării de voinţă a părţilor care poate fi expresă sau tacită.la efectuarea expertizei pot participa şi experţi care sunt desemnaţi de părţi . . în care se arată împrejurările de fapt în legătură cu care se face cercetarea.la faţa locului pot fi audiaţi martori şi experţi.lucrările se concretizează într-un raport de expertiză care se depune la instanţă în atâtea exemplare câte părţi sunt + 1 exemplar pentru instanţă. instanţa va stabili expertul prin tragere la sorţi. . . însă este legată de constatările de fapt. Incidente procesuale în cursul judecăţii 1.se solicită de părţi. ele făcând dovada până la înscrierea în fals.pobă judiciară. Cercetarea la faţa locului . desfăşurarea cercetării se consemnează într-un proces verbal care se depune la dosar.dacă părţile sau instanţa au obiecţiuni întemeiate se poate dispune completarea raportului sau o nouă expertiză.după numirea sa ca expert. . care va trebui să achite ½ din taxa de timbru datorată pentru proces + timbrul judiciar. . instanţa poate solicita puncte de vedere a unora sau unui specialist în domeniul respectiv sau la autorităţi. 54 . avem: a. . Instanţa constată depunerea jurământului prin încheiere. . Suspendare voluntară b. Pentru ca acest consimţământ tacit al părţii trebuie ca la termenul respectiv ambele părţi să fie legal citate sau cu termen în cunoştinţă şi nici una să nu fi solicitat judecarea în lipsă. de cercetările efectuate la faţa locului şi de susţinerile părţilor. .. După natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. Reînceperea judecăţii în aceste cazuri se face ca urmare a unei cereri de repunere pe rol făcută de partea care justifică un interes. . Instanţa nu poate repune cauza pe rol din oficiu. . Suspendarea Înseamnă oprirea cursului procesului datorită unor imprejurări voite de părţi care nu mai stăruie în soluţionarea cauzei sau independent de voinţa lor când sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta.expertul poate fi convocat în instanţă pentru a da lămuriri asupra expertizei.experţi consilieri.în domeniile în care nu există experţi autorizaţi. din oficiu sau la cererile părţii. acesta este obligat să vină la instanţă şi să depună un jurământ în camera de consiliu fără citarea părţilor în faţa instanţei. .punctul de vedere se prezintă în camera de consiliu sau în şedinţă publică cu prezenţa părţilor. .instanţa nu este legată de concluziile expertizei însă ea trebuie să-şi motiveze poziţia.se ordonă prin încheiere. Judecata se suspendă chiar dacă cererea nu este legal timbrată. din oficiu de instanţă.

Este aplicabilă atât în faza de judecată în primă instanţă cât şi în căile de atac. Suspendare legală => poate interveni de drept sau este lăsată la aprecierea instanţei. Are 2 situaţii şi amume: 1.valabil şi pentru S. . • Suspendarea legală de drept . 2.articolul 155 . În cazul în care se respinge cererea de repunere pe rol. apel. . contestaţie.moartea mandatarului uneia din părţi dacă a intervenit cu 15 zile înaintea termenului de judecată.Judecata reîncepe prin cererea de repunere pe rol făcută de persoana îndreptăţită. .prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului reclamantului în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. revizuire şi orice altă cerere de reformare sau revocare se perimă de drept chiar în potriva incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an în materie civilă şi 6 luni în materie comercială”. . În toate cazurile de suspendare instanţa se pronunţă printr-o încheiere care poate fi atacată separat cu recurs.Perimarea se aplică acţiunilor imprescriptibile cât şi acţiunilor prescriptibile.când deslegarea procesului atârnă în tot sau în parte de existenţa sau neexistenţa unui drept face obiectul altei judecăţi.Suspendarea intervine dacă aceste cauze au apărut înainte de închiderea dezbaterilor. • Suspendarea legală facultativă => este lăsată la aprecierea instanţei.articolul 19 Cod procedură penală. 2. recursul se declară cât timp durează suspendarea.moartea uneia din părţi . 5. . . 3. Este reglementată în articolul 244. . încheierea de respingere pronunţată este atacabilă şi ea cu recurs în acelaşi termen ca şi recursul pentru suspendare.o sancţiune procesuală .C.orice act de procedură făcut în această perioadă este lovit de nulitate. Suspendarea operează în bloc faţă de toate părţile din proces şi are ca efect rămânerea în nelucrare a cauzei.apare când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează a se da. Perimarea Reglementare: articolul 248 şi următoarele din Codul de procedură civilă „ orice cerere de chemare în judecată. .articolul 21 .încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. La repunerea pe rol la cauzele suspendate citarea părţilor este obligatorie. . Natura juridică este mixtă: .reglementează 5 cazuri de suspendare de drept şi anume: 1.care reglementează conflictul de competenţă. în cazul dizolvării şi lichidării.prezumţie de desistare a părţilor . . respectiv definitivă.b. Alte cauze de suspendare de drept: . 2. În cazul în care se dispune suspendarea în baza articolul 244 aceasta dăinuie până când hotărârea pronunţată în cauză civilă sau penală a devenit irevocabilă. recurs.care spune că după amânare în temeiul învoieli părţilor dacă ele nu stăruie acesta va fi suspendat. . 55 . . . 4.punerea sub interdicţie sau curateră a unei părţi până la numirea tutorelui sau curaterei.articolul 243 .

. Termenul poate fi întrerupt sau suspendat. Tranzacţia => fiind acte 1.Lăsarea în nelucrare a cauzei să se datoreze părţilor.nu se mai poate introduce o nouă acţiune. fie spontan. Părţile se citează pentru constatarea judecării perimării.este un act unilateral şi îşi produce efectele fără acceptul reclamantului. . 56 . Excepţie: divorţul. Actele de dispoziţie ale părţilor 1. Într-o nouă cerere părţile pot folosi probele administrate în dosarul perimat. Efectele perimării: Perimarea stinge procesul împreună cu actele de procedură. Ea se poate face în şedinţă personal sau prin înscris autentic. Renunţarea la drept se poate face oricând şi fără învoirea celeilalte părţi. Perimarea începe să curgă de la îndeplinirea ultimului act de procedură. Renunţarea la dreptul dedus judecăţii . 3. Perimarea operează de drept.de 3 luni de la data când sau petrecut faptele care au dus la suspendare. După intrarea în dezbaterea fondului renunţarea reclamantului la judecată se poate face numai cu învoirea pârâtului. Renunţarea 2.. .Termenul este suspendat până la încetarea cauzei care a dus la suspendarea legală facultativă 244. 2. Constatarea renunţării la judecată se face prin încheierea dată fără drept de apel. fie la interogatoriu. .243 . Dacă se perimă cererea de chemare în judecată cade şi efectul întreruptiv de prescripţie. în acest caz instanţa putând pronunţa o hotărâre parţială care este executorie de drept.Întreruperea se face prin îndeplinirea oricărui act de procedură de către părţi sau din oficiu. Constatarea perimării se face printr-o hotărâre judecătorească care este supusă numai Curţii de Apel cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.Nu există culpă când actul de procedură trebuie efectuat din oficiu. Poate fi invocată şi pe cale de excepţie în cursul judecăţii în primă instanţă.să renunţe la judecarea procesului . Înstanţa va pronunţa o hotărâre prin care va respinge cererea în fond şi va hotărâ asupra cheltuielilor de judecată.să renunţe la dreptul dedus judecăţii Renunţarea la judecată poate avea loc oricând pe parcursul procesului şi poate fi făcută verbal în şedinţă sau prin cerere scrisă. Perimarea apelului sau recursului stinge posibilitatea introducerii unui nou apel sau recurs. Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului => are loc prin recunoaşterea pretenţiilor reclamantului.pârâtul poate recunoaşte parţial pretenţiile reclamantului. Achiesarea de dispoziţie trebuie făcute personal de parte sau cu mandatar prin procură specială. . Renunţarea => Reclamantul are 2 opţiuni: . La judecarea acestei cereri compunerea completului fiind aceeaşi cu cea care ar trebui să judece procesul. iar în cazul suspendării legale de drept . Achiesarea => se poate prezenta în 2 forme: a.

pronunţarea se amână cel mult 7 zile. se pun concluzii. Această hotărâre mai poartă denumirea de hotărâre de expedient.articolul 271. Când părţile se prezintă la termenul de judecată. În cazul în care nu se întruneşte majoritatea cauza se va judeca în complet de divergenţă. adică la completul iniţial se adaugă preşedintele instanţei sau vecepreşedintele instanţei sau un judecător numit de acesta. Hotărârea de expedient se atacă cu recurs. Achiesarea părţii care a pierdut procesul la hotărârea primei instanţe => se realizează prin faptul că acesta renunţă la atacarea hotărârii. când părţile se prezintă între termene hotărârea se dă în camera de consiliu. Judecata se face în aceeaşi zi sau cel mult 5 zile. La tranzacţie revizuirea este inadmisibilă. 3. părerile trebuie motivate înainte de judecarea divergenţei.b. La instanţa de fond în cazul în care judecata nu se face în acea zi în complet de divergenţă. Cu ocazia deliberării se soluţionează toate cererile formulate. Dacă completul este format din mai mulţi judecători. Soluţia poate fi pronunţată în unanimitate sau majoritate de voturi. Dacă după judecarea divergenţei sunt mai multe păreri judecătorii ce se apropie mai mult unul de altul se vor uni. Achiesarea poate fi în aceste condiţii expresă sau tacită. fie cu apel fie cu recurs. Învoiala părţilor se prezintă în scris. preşedintele completului adună părerile judecătorilor. chiar de mână şi va alcătui dispozitivul hotărârii. respingere perimare Rezultatul deliberării se consemnează pe scurt de îndată într-o minută care va fi scrisă de un membru a completului. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii După încheierea dezbaterilor judecătorii deliberează în secret asupra soluţiei în camera de consiliu. Judecătorul care a luat parte la judecată se poate pronunţa înăuntru acestui termen chiar dacă nu mai face parte din alcătuirea instanţei. 1714. Tranzacţia  acţiune de dispoziţie prin care părţile termină un proces început sau pot preîntâmpina prin concesii reciproce constând în renunţări reciproce la pretenţii sau în prestaţii noi săvârşite sau promise de o parte în schimbul renunţării de către cealaltă parte la dreptul care este litigios sau îndoielnic Reglementare: . Tranzacţia mai poate fi exercitată în faza căii de atac şi executării silite. Pentru judecarea divergenţei procesul se pune pe rol. chiar dacă nu au fost citate pentru a cere pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească învoiala lor. Opinia separată a unui membru a completului se consemnează în minută. el pronunţându-se ultimul. Este tacită când execută de bună voie şi este expresă cănd declară după pronunţarea hotărârii că renunţă la calea de atac. tranzacţia poate fi primită de un singur judecător. 57 . Dacă nu se poate hotărâ în acea zi. părţile se citează. Părţile se pot prezenta oricând în timpul procesului. Minuta se consemnează sub sancţiunea nulităţii de toţi membrii. Soluţiile constau în: admitere. 273 Codul de procedură civilă iar ca drept material în articolul 1704. începând cu cel mai nou în funcţie. Împotriva hotărârii de expedient se poate introduce acţiune în anulare. înafara cazului în care i-a încetat calitatea de magistrat.

act de dispoziţie al instanţei. încheieri. . Hotărârile judecătoreşti se numesc sentinţe.semnătura judecătorului şi a grefierului 1-4 => practicaua. . . • După cum pot sau nu să fie puse în executare: . 58 . numele judecătorilor care a luat parte.hotărârea trebuie redactată în 30 de zile de la pronunţare . . Sentinţele . 3. . redactate de grefier. .arătarea concluziilor procurorului 6. grefierul predă dosarul pentru motivare judecătorului. . Cu ocazia pronunţării hotărârii. încheieri. calitatea în care s-au judecat. Adăugirile. Hotărârea judecătorească => este actul final al judecătorilor. • După durata acţiunii lor putem avea: .termen de recomandare. redactat de judecător.se pot ataca cu apel.cele care rezolvă fondul şi au acţiuni nelimitate în timp.definitive .cele care nu pot fi atacate cu apel sau hotărâri date în apel se numesc definitive.arătarea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică.hotărâri provizorii .se pronunţă în acţiuni în constatare. judecătorul poate să acorde debitorului o amânare sau eşalonare a plăţii => termen de graţie care se acordă la cererea debitorului numai prin hotărârea care rezolvă fondul şi se motivează. Tribunalul => pot da sentinţe. decizii.hotărârea se dă în numele legii şi trebuie să cuprindă: 1. 6-8 => dispozitivul. .motivele de fapt şi de drept care au dus la formarea convingerii instanţei şi motivele pentru care s-au înlăturat anumite cereri ale părţilor 7. Curtea de Apel => pot da sentinţe.executorii . ştersăturile şi schimbările trebuie semnate de judecător sub pedeapsa de a nu fi ţinute de seamă. decizii sau încheieri.dispozitivul sau minuta 8. calea de atac şi termenul 9. domiciliul sau reşedinţa părţilor.cele date în recurs.obiectul cererii şi susţinerii pe scurt cu arătarea dovezilor 5. . . . .hotărâri propriu-zise . Hotărărea se redactează în atâtea exemplare câte părţi sunt + 1 exemplar pentru instanţă + un exemplar pentru mapa de hotărâri. Hotărârile irevocabile nu se comunică.nedefinitive .numele. .în 3 zile de la pronunţare. . decizii. Redactarea semnarea şi comunicarea hotărârii judecătoreşti . Judecătoriile => pot da sentinţe.După redactarea minutei conţinutul acesteia se trece în condica de şedinţă arătându-se şi care dintre judecători va redacta hotărârea.irevocabile .au caracter temporar şi acţiune limitată. .se dau în primă instanţă. după ce în prealabil a redactat partea întroductivă a hotărârii numită practicaua. încheieri.arătarea instanţei care a pronunţat-o. • După cum există sau nu posibilitatea atacării: . Dacă termenul de apel curge de la pronunţare hotărârea se comunică numai dacă se declanşează calea de atac.neexecutorii . având caracter jurisdicţional.numele mandatarilor sau reprezentanţilor legali ai părţilor şi numele avocaţilor 4.se pronunţă în realizarea drepturilor. 2.

Dreptul la folosirea căilor de atac este un drept constituţional .are caracter declarativ în principiu cu excepţia cazurilor în care se pronunţă în acţiuni constitutive de drepturi . recursul în interesul legii. 7. Căi de atac ordinare => pot fi exercitate de oricare dintre părţi fără să existe vreo limitare în privinţa motivelor care pot fi invocate (apelul). aceeaşi cauză şi este făcută de aceleaşi părţi între ele şi în aceeaşi calitate. revizuirea. 6. unele pot fi suprimate. Nu este un drept absolut şi nu crează posibilităţi pentru exercitarea tuturor căilor de atac. 59 - .Dacă s-a acordat termenul de graţie executarea nu se poate porni până la împlinirea termenului. Stabilirea cuantumului cheltuielilor se face pe baza actelor justificative.are putere de lucru judecat. instanţa va acorda la cerere cheltuieli de judecată. Codul de procedură civilă prevede o sigură calea de atac => apelul şi prevede 5 căi extraordinare de atac: 4.constituie din punct de vedere probator act autentic . distingem: a. Existenţa căilor de atac constituie pentru părţi o garanţie a respectării drepturilor fundamentale şi o garanţie pentru calitatea acţiunii de justiţie. Investirea cu formulă executorie se face de prima instanţă.dezinvesteşte instanţa de soluţionarea procesului .constituie titlu executoriu . În raport de condiţiile de exercizare. Clasificarea căilor de atac 1. recursul. Caracterele puterii lucrului judecat: . Există putere de lucru judecat când a doua cerere are acelaşi obiect.exclusivitatea . Hotărârea care obligă la cheltuieli poate fi pusă în executare în termen de 3 ani.articolul 128 din Constituţie prevede acest principiu în sensul că impotriva hotărârilor judecătoreşti părţile şi Ministerul Public pot exercita căile de atac.incontestabilitatea . contestaţia în anulare.executorialitatea . Tot cu ocazia pronunţării hotărârii. Ca act final al judecătorului hotărârea produce anumite efecte: .obligativitatea Pentru ca o hotărâre judecătorească să poată fi pusă în executare este necesară investirea cu formulă executorie. CĂILE DE ATAC Noţiune:  sunt mijloace procesuale prin intermediul cărora partea interesată poate solicita examinarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti şi remedierea eventualelor erori săvârşite. Exemplu: în unele cazuri este suprimată calea apelului. 5. Hotărârea investită cu formulă executorie se dă numai părţii care a câştigat procesul. Cheltuielile se pot acorda întegral sau parţial în măsura admiterii acţiunii. 8. recursul în anulare. partea având posibilitatea să facă recurs.

În raport de întinderea competenţei instanţei chemată să se pronunţe: a. b. În funcţie de instanţa competentă să soluţioneze calea de atac. recursul în anulare. Norme de competenţă cu caracter imperativ!!!! . recursul în anulare). Căi de atac devolutive => provoacă o nouă judecată în fond şi permit instanţei care soluţionează calea de atac reexaminarea cauzei în întregul ei fără restricţii în ceea ce priveşte administrarea probelor (apelul). Căi de atac comune => pot fi exercitate direct de părţile din proces precum şi de procuror.Competenţa materială articolul 159 3. distingem: a. Menţiunile greşite trecute în dispozitivul hotărârii nici nu crează în favoarea părţii dreptul la o cale de atac neprevăzută de lege dar nici nu-i poate răpi dreptul la o cale de atac prevăzută de o dispoziţie legală => Această constatare este valabilă nu numai în ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei căi legale de atac dar şi cu privire la durata termenului unei căi de atac şi momentul în care începe să curgă. Căi de atac nesuspensive de executare => nu influenţează în nici un fel posibilitatea punerii în executare a hotărârii atacabte în afară de cazurile expres prevăzute de lege (recursul. 2. contestaţia în anulare. Căi de atac reformare => se soluţionează de o instanţă superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată ( recursul. Reguli comune privind căile de atac A. Legalitatea căilor de atac . b.în anumite cazuri .de exemplu demolarea unui imobil. 3. revizuirea).).J. Atenţie: 60 .Competenţa generală . revizuirea). apelul. În funcţie de faptul dacă părţile au sau nu dreptul de a exercita direct calea de atac a. Căi de atac suspensife de executare => împiedică executarea hotărârii atacate până la soluţionarea acestei căi de atac (apelul).S. Căi de atac speciale => pot fi exercitate numai de un subiect determinat în mod expres de lege (recursul în anulare poate fi exercitat numai de procurorul general al Parchetului de pe lângă C. Căi de atac extraordinare =>pot fi exercitate numai în condiţii şi pentru motivele expres prevăzute de lege (recursul.Competenţa teritorială exclusivă . b. b. recursul în anulare). Căi de atac retractare =>sunt acele căi de atac care se soluţionează de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată (contestaţia în anumare. Căi de atac nedevolutive => permit realizarea unui control limitat asupra hotărârii atacate (recursul).Acest principiu înseamnă că împotriva hotărârii judecătoreşti pot fi exercitate numai căile de atac prevăzute de lege şi numai în condiţiile stabilite.2. În raport de efectele care le produc căile de atac acestea pot fi clasificate în: a. b. uneori recursul este suspensiv .

. comunicare sau pronunţare . recurs. În această privinţă nu prezintă relevanţă faptul că în al doilea apel sau recurs s-ar invoca alte motive decât în prima cerere soluţionată.plângerea . 13/2001 În cazurile în care o astfel de cale de atac este soluţionată de alt organ decât o instanţă judecătorească.de când curge termenul. Ordinea exercitării căilor de atac poate fi dedusă din prevederile legale în materie.care poate fi exercitată impotriva deciziei direcţiei generale a finanţelor publice pronunţată în baza OU nr. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac . Întrebare pentru examen: Limitele efectului devolutiv al apelului !!!!! C. . Nu poate fi exercitat recursul împotriva unei hotărâri care putea fi atacată cu apel.civ privind soluţionarea apelului.Termenul curge de la comunicare dacă părţile nu au fost citate şi de la pronunţare dacă părţile au fost citate. .nu este prevăzută într-un text general dar aplicabilitatea lui poate fi dedusă din celelalte principii şi instituţii de drept procesual civil. B. Căile extraordinare de atac. .cererea de reexaminare .principiu aplicabil tuturor căilor de atac. .pr. calea de atac indicată. D. Căile de atac prevăzute de legi speciale În afară de căile prevăzute de dreptul comun nai sunt şi alte căi de atac prevăzute de dispoziţii speciale. Prin exercitarea acestor căi de atac pot fi atacate hotărâri judecătoreşti pronunţate în anumite materii: . .o parte nu poate folosi decât o singură dată o cale de atac.în materie contravenţională. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac . Ierarhia căilor de atac De regulă nu poate fi exercita o cale extraordinară de atac atâta timp cât este deschisă o cale ordinară de atac. Căile de atac trebuie exercitate într-o anumită ordine.non reformaţio în pejus . În prezent există doar un singur text care prevede acest principiu în mod expres 296 C. în afara recursului. Controlul judiciar şi controlul judecătoresc 61 .contestaţia .întotdeauna atenţie la termenul de apel.Menţiunile greşite în hotărâre în legătură cu termenul de apel sau recurs nu poate fi repusă în termen. partea interesată va avea dreptul potrivit principiului constituţional privind accesul liber la justiţie să supună soluţia adoptată verificări unei instanţe judecătoreşti. Apelul sau recursul pot fi exercitate numai o singură dată.înpotriva hotărârilor unor organe cu activitate jurisdicţională care nu fac parte din sistemul instanţei judecătoreşti. pot fi exercitate de mai multe ori cu condiţia să se invoce alte motive decât cele existente la data primei cereri.

de a schimba.de a casa această hotărâre care sunt greşite sau de a le confirma pe cele care sunt legale şi temeinice. de exemplu: • cererile introduse pe cale principală privind pensia de întreţinere. 3. luarea măsurilor asiguratorii şi alte cazuri prevăzute de lege. cererile referitoare la înregistrările în registru de stare civilă. obligaţia de plată a unei sume de bani sau de predare a unui bun mobil în valoare de 200 mil.lei inclusiv. celor condamnaţi politic. ordinară.Controlul judiciar => este dreptul şi obligaţia instanţelor judecătoreşti superioare de a verifica în condiţiile şi cu procedura stabilită de lege.hotărârile date în primă înstanţă de judecătorie care sunt supuse apelului la tribunal.nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti prin care se soluţionează plângerile privitoare hotărările autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi a altor organe cu astfel de activitate dacă legea nu prevede altfel. devolutivă şi suspensivă de executare. ci numai recurs!!!! 4. .hotărârea dată în prima instanţă de către tribunal sunt supuse apelului la Curtea de Apel.de amodifica. acţiunile posesorii. legalitatea şi temeinicia (în unele cazuri numai legalitatea) unor acte care emană de la organe ce nu fac parte din sistemul judiciar.L 118 => Lege specială privind dr. Înstanţele superioare au competenţa: . . 62 . când legea prevede că hotărârea primei instanţe este definitivă. Suprimarea căi de atac este prevăzută în diferite dispoziţii şi cu formulări diferite şi anume: 1. legea prevede numai calea de atac al recursului. legea prevede că hotărârile primei instanţe nu sunt supuse apelului.298 Codul de procedură civilă. de reformare.de aanula. nu avem apel. indiferent dacă sunt sau nu organe cu activitate jurisdicţională. Dacă este definitivă. APELUL Reglementare: => articolul 282 . . .  este cale de atac comună. Controlul judecătoresc => se face în general de către judecătorie . legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti inferioare lor. . Sunt şi unele situaţii când printr-o dispoziţie legală specială imperativă calea de atac a apelului este suprimată. D.constă în dreptul şi obligaţia instanţei de a verifica în cazurile şi condiţiile şi cu procedura stabilită de lege. în unele cazuri legea prevede că hotărârea primei instanţe se dă fără drept de apel articolul 247 privitor la renunţarea dreptului pretins). Obiectul apelului  îl constituie hotărârile susceptibile de a fi atacate cu această cale de atac .

nici recurs!!!! SUBIECŢII APELULUI 1. Terţelor persoana care nu au participat în proces nu le este opozabilă hotărârea pronunţată tocmai de aceea numai părţile care s-au judecat în faţa primei instanţe au dreptul de a exercita calea de atac a apelului în afară de unele situaţii expres prevăzute. Efectele apelului făcut de 1 vor fi extinse şi asupra celorlalţi care nu au făcut apel sau a cărora a fost respins fără a fi cercetat în fond. pot fi apărate numai interesele proprii ale apelantului. Prin urmare. Astfel. 2. îşi are temeiul în articolul 130 din Constituţie care prevede rolul Ministerului Public în apărarea intereselor generale ale societăţii. Posibilitatea acordată procurorului de a supune procedurii instanţei de apel orice hotărâre impotriva căreia se poate folosi această cale de atac. ţinând seama de principiul independenţei procesuale a coparticipanţilor. Este evident că apelul poate fi exercitat şi de către succesorii în drepturi a părţilor din proces.5 Codul de procedură civilă. Oricare dintre părţi poate ataca hotărârea pronunţată dar este evident că trebuie să justifice un interes pentru folosirea acestei căi de atac. Dacă reprezentantul este avocat şi acesta a asistat partea la proces în faţa primei instanţe el poate chiar fără mandat să declare apel dar pentru a putea susţine apelul trebuie să aibă o nouă imputernicire avocaţială. Terţii care au intervenit în proces din proprie iniţiativă sau au fost introduşi din iniţiativa uneia din părţi dobândesc calitatea de părţi şi astfel ele au dreptul de a ataca hotărârea pronunţată. Pot exercita calea de atac a apelului şi persoanele şi organele care au dreptul de a formula o acţiune civilă în baza unor dispoziţii exprese ale legii pentru apărarea drepturilor altor persoane dacă cererea de chemae în judecată a fost introdusă de ele. cu toate acestea în cazul în care există o obligaţie comună care crează părţilor aceeaşi situaţie juridică. În aceast această privinţă nu prezintă relevanţă dacă este un litigiu în care participă în calitate de parte un minor. întrucât în lipsa interesului apelul ar fi inadmisibil. 2. persoane puse sub interdicţie sau dispărute sau dacă este o altă cauză în care nu figurează asemenea persoane. apelul declarat de o parte căreia i s-a admis în întregime cererile formulate este lipsit de interes. apelul intervenientului accesoriu este neavenit. În cazul coparticipării procesuale prin declararea apelului. dar împotriva acestora apelul poate fi exercitat numai odată cu fondul cauzei. Se impune precizarea în ceea ce priveşte terţul care intervine în proces în interesul uneia din părţi poate folosi calea de atac a apelului numai dacă şi partea în favoarea căreia a intervenit declară apel.articolul 282 alin. Apelul poate fi exercitat de procuror impotriva oricărei hotărâri chiar dacă nu a participat în faţa primei instanţe la judecarea cauzei. În această regulă generală există unele excepţii: încheierea prin care a fost întrerupt cursul judecăţii . 63 . Părţile din proces Hotărârea judecătorească produce efecte numai în privinţa persoanelor care au participat în calitate de părţi în procesul în care a fost pronunţată acea hotărâre. Dacă este definitivă şi irevocabilă hotărârea nu avem nici apel. Partea poate exercita calea de atac a apelului personal sau prin reprezentant convenţional. Procurorul Dreptul de a exercita calea de atac a apelului este recunoscut procurorului prin articolul 45 alin.Pot forma obiectul apelului şi încheierile premergătoare.

64 .articolul 284 alin. Partea care a făcut cerere de apelare la apel în condiţiile articolul 293. cu comunicarea hotărârii părţii respective în vederea exercitării apelului .nu are competenţă în soluţionarea căii de atac a apelului.3 -. 3. Această dispoziţie constituie dreptul comun în materia apelului. comunicarea hătărârii făcută odată cu somaţia de executare este echivalentă. în ceea ce priveşte momentul începerii curgerii termenului de apel. 2 . 2. el are dreptul să i se comunice hotărârea pronunţată şi astfel termenul de apel începe să curgă de la comunicarea hotărârii.  Curtea Supremă de Justiţie . TERMENUL DE APEL Durata este de 15 zile de la comunicarea hotărârii dacă legea nu prevede altfel. Exemplu: un proprietar care nu a fost chemat în judecată la partajul bunurilor succesorale. cât şi cu durata acestuia: • în ceea ce priveşte MOMENTUL când începe să curgă.articolul 284 alin. 293 1 Cod procedură civilă Termenul pentru declararea unui astfel de apel curge de la comunicarea apelului principal şi expresă la prima zi de înfăţişare. în ceea ce priveşte momentul începerii curgerii termenului de apel cu comunicarea hotărârii părţii care a făcut o astfel de cerere.pot folosi calea de atac a apelului în baza articolul 274 creditorii chirografari în numele debitorului lor în afara situaţiei în care cauza în care s-a pronunţat hotărârea are caracter strict personal. Instanţa competentă pentru soluţionarea apelului  Tribunalul pentru apelul declarat impotriva hotărărilor de la Judecătorii în primă instanţă.Persoanele care nu au avut calitatea de parte în faţa primei instanţe Regula: . ..orice persoană interesată poate declara apel chiar dacă nu a fost citată la soluţionarea cererii împotriva încheierii pronunţate în cazul procedurii necontencioase. În unele situaţii de excepţie li se recunoaşte şi acestor persoane dreptul de a exercita apelul şi anume: .dacă el a participat la judecată sau a pornit el acţiunea şi a avut calitatea de parte în proces. nu a fost citat. 3. atât în ceea ce priveşte punctul de pornire.nu au dreptul la exercitarea căi de atac a apelului chiar dacă justifică un interes.  Curtea de Apel pentru soluţionarea apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunale în primă instanţă. . 1. legea prevede 3 cazuri de echipolenţă (echipolenţă = echivalenţă): 1.dreptul de a apela hotărârea este recunoscut şi dobânditorului cu titlu particular a unui drept sau bun ce formează dreptul litigiului dar numai dacă transmisiunea a avut loc după pronunţarea hotărârii primei instanţe şi înainte de expirarea termenului de apel. depunerea cererii de apel înainte de comunicarea este echivalentă. depunerea unei cererii prin care o parte cere comunicarea hotărârii părţii potrivnice este echivalentă. Există derogări. în ceea ce priveşte momentul începeri curgerii termenului de apel cu comunicarea hotărârii pentru partea respectivă . Există excepţii de la regula că termenul începe să curgă de la comunicarea hotărârii: pentru procuror => termenul începe să curgă de la data pronunţării hotărârii: .

Moartea mandatarului căruia i s-a făcut comunicarea Se va face o nouă comunicare părţii respective la domiciliul ei. termenul de apel va curge din ziua în care se va numi tutorele. curatorul sau administratorul provizoriu.procuror . Dacă sunt şi moştenitori incapabili. 1 Codul de procedură civilă 65 . Termenul curge din nou de la data acestei comunicări. ÎNTRERUPEREA TERMENULUI DE APEL 1. de la data acestei comunicări începe să curgă un nou termen de apel. cazuri expres prevăzute de lege: Moartea părţii care are interes să facă apel În acest caz. SANCŢIUNEA nerespectării termenului de apel este DECĂDEREA.instanţă din oficiu  Apelul introdus după termen va fi respins ca fiind tardiv. în materia procedurii necontencioase => termenul începe să curgă de la pronunţare pentru cei care au fost de faţă şi de la comunicare pentru cei care au lipsit. dar prin dispoziţii legale principale sunt prevăzute şi alte termene. Exemplu: divorţ => termenul de apel este 30 zile. pe numele moştenirii. întrucât este un termen imperativ şi absolut !!! Excepţia de tardivitate poate fi invocată de: . 2. Pierderea termenului de apel printr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii => va începe să curgă un nou termen de 15 zile în care partea va trebui să declare apelul şi să ceară repunerea în termen arătând motivele împiedicării. • în ceea ce priveşte DURATA => ea este de 15 zile. moştenitori cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori dispăruţi precum şi în cazul moştenirii vacante.Distincţie: Dacă porneşte acţiunea => partea principală Dacă participă la acţiune => partea alăturată Parte principală Parte alăturată se referă la calitatea procurorului în procesul civil.momentul rămânerii definitive a hotărârii atacate cu apel este momentul expirării termenului de apel şi nu data respingerii apelului ca tardiv !!! CONŢINUTUL CERERII DE APEL Articolul 287 alin. . Nu se va arăta numele şi calitatea fiecărui moştenitor. se face o singură comunicare a hotărârii la cel din urmă domiciliu al părţii. 3. Articolul 45 Codul de procedură civilă 2.partea interesată .

.există o excepţie => cererea de apel va fi înaintată instanţei de apel fără a se aştepta împlinirea termenului de apel pentru toate părţile. sub sancţiunea nulităţii.dovezile indicate în susţinerile apelului . Altele . .este o obligaţie nu o facultate !!!! 2.vechia reglementară. cont bancar. .dacă apelantul locuieşte în străinătate. atât cu privire la problemele de fapt cât şi cu privire la cele de drept.chiar dacă imediat după înregistrarea cererii de apel la instanţa a cărei hotărâre este atacată. Investirea instanţei de apel care se produce în momentul depunerii cererii de apel: . o normă judecată în fond ! Limitele afectului devolutiv 66 . 4 pot fi îndeplinite până cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. domiciliul sau reşedinţa părţilor .caracterul devolutiv constă în aceea că instanţa de apel va rejudeca în fond pricina în întregul ei.arătarea hotărârii care se atacă .5 => sunt prevăzute sub sancţiunea decăderii. .lipsa semnăturii în condiţiile articolul 133 alin. atunci când s-a cerut suspendarea hotărârii primei instanţe. iar 5 . durează până la data soluţionării apelului de către instanţa de apel.dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut de lege. 3. dosarul cauzei impreună cu cererea de apel trebuie să fie înaintat instanţei de apel. a apelului: . numărul de înmatriculare în registrul comerţului. 2.semnătura. Apelul trebuie motivat până la cel târziu prima zi de înfăţişare!!!! DEPUNEREA CERERII DE APEL Legea prevede în mod expres că ea se depune la instanţa a cărei hotărâre este atacată.ea se depune în atâtea exemplare câti intimaţi sunt + 1 exemplar pentru instanţă. Unele din aceste cerinţe sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii (2). Suspendarea executării hotărârii primei instanţe împotriva căreia s-a exercitat calea de atac.motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul .Elementele cererii: 1. 5. Efectul devolutiv al apelului .3 . efectul suspendării executării. 4.Pentru persoane juridice: denumirea. sediul. codul fiscal. apelantul renunţă la apel. 3.2. Cerinţele privind arătarea hotărârii care se atacă precum şi 3.instanţa la care s-a depus cererea va verifica implinirea termenului de apel pentru toate părţile din dosar şi va anexa la acest dosar toate dovezile de comunicare a hotărârii şi toate cererile de apel formulate în cauză şi va înainta dosarul instanţei de apel. . EFECTELE CERERII DE APEL 1. va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul . . Exemplu: când hotărârea a fost dată cu executare provizorie (execuţie vremelnică .Numele.EXAMEN !!!! . singura competentă de a lua act de renunţare la apel.

cererea prin care se solicită dobânzi. le va pune în discuţia părţilor şi va pronunţa soluţia ţinând seama de această împrejurare.în apel NU se pot face cereri noi !!!! Exemplu: în apel nu se poate cere executarea contractului dacă în faţa primei instanţe sa cerut rezilierea acestuia. instanţa de apel se va pronunţa în fond numai în baza examinării celor invocate în prima instanţă. rate. stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă” . se poate formula cerere în interesul uneia din părţi.în acelaşi timp. Articolul 294 => totuşi acest articol prevede că excepţiile de procedură şi alte asemenea mijloace de apărare nu sunt considerate cereri noi.instanţa de apel va examina hotărârea atacată numai în raport de ce s-a judecat în faţa primei instanţe. venituri ajunse la termen şi alte despăgubiri ivite după darea hotărârii primei instanţe în legătură cu obiectul cererii de chemare în judecată” . . QUANTUM APELATUM „atât devoluează cât s-a apelat” => Principiul disponibilităţii Articolul 225 alin. Rejudecarea fondului pricinii poate fi realizată numai în limitele stabilite în cererea de apel ţinând seama de principiul disponibilităţii aplicabil şi în această etapă procesuală. iar cererea în interes propriu dacă există acordul părţilor. QUANTUM JUDICATUM ” => atât devoluează. căt s-a Articolul 294 => „nu se poate schimba calitatea părţilor.trebuie menţionat că dacă apelantul nu a invocat motive de ordine publică. TANTUM DEVOLUTUM.nici una dintre părţi nu-şi poate schimba în apel calitatea în care şi-a formulat pretenţiile şi apărările în faţa primei instanţe. cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face cereri noi” . PROCEDURA DE JUDECATĂ A APELULUI Fixarea termenului de judecată şi citarea părţilor 67 . => „nu fac parte din categoria cererilor noi.1 => prevede că „instanţa de apel va verifica. „ TANTUM judecat DEVOLUTUM. în limitele cererii de apel.I. Prin apel nu poate fi extins cadrul procesului fixat în faţa primei instanţe. II. instanţa le va invoca din oficiu. . Exemplu: dacă în faţa primei instanţe s-a cerut anularea contractului pentru lipsă de formă nu se poate invoca prima dată în apel nulitatea pentru vicii de consimţământ.în ipoteza în care apelul nu a fost motivat sau dacă motivarea apelului nu cuprinde motive. . Această limitare a efectului devolutiv înseamnă că instanţa de apel examinează hotărârea atacată numai în raport de motivele de apel formulate de apelant care poate cutica hotărârea numai pentru anumite motive. .în apel poate fi invocată compensaţia legală. Exemplu: dacă în faţa primei instanţe s-a cerut plata preţului. nu este admisibilă schimbarea temeiului juridic al acţiunii. deşi prin hotărârea pronunţată au fost încălcate dispoziţii cu caracter imperativ. . mijloace de apărare sau dovezi noi. iar în apel să se ceară anularea contractului.este inadmisibilă schimbarea în apel a obiectului cererii de chemare în judecată formulată în faţa primei instanţe. .

domiciliul la care se vor face toate comunicările privind procesul. În toate cazurile. Termenul de judecată va fi fixat în aşa fel încăt de la data primirii citaţiei intimatul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea. Dacă intimatul nu se conformează obligaţiei comunicarea se face prin scrisoare recomandată. Toate apelurile făcute impotriva aceleiaşi hotărâri vor fi repartizate la o singură secţie a instanţei de apel.legea permite chiar acestor intimaţi să solicite un termen pentru pregătirea apărării şi depunerea întâmpinării. aceste susţineri pe care le fac intimatului respectiv se consemnează în încheierea de şedinţă. La fel se va proceda şi în situaţia în care intimatul are mai multe calităţi juridice în cauza respectivă. Neîndeplinirea obligaţiei => atrage decăderea intimatului de a nu mai propune probe şi a invoca excepţii în cursul procesului în faţa instanţei de apel. PROBELE ÎN APEL 68 .în cazul celor care nu sunt reprezentaţi sau asistaţi preşedintele le va pune în vedere la prima zi de înfăţişare să arate excepţiile. Dacă intimatul locuieşte în străinătate preşedintele va fixa un termen mai îndelungat. instanţa va dispune deasemenea amânarea cauzei şi fixarea unui termen cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă apelantul a solicitat prin cererea de apel. dar nu s-a respectat termenul prevăzut de lege. . va fixa termenul de judecată potrivit articolul 114 şi va dispune citarea părţilor. îndată ce primeşte dosarul cauzei de la prima instanţă. Dacă intimatul lipseşte la primul termen şi instanţa constată că motivele de apel nu au fost comunicate. OBLIGATIVITATEA ŞI CONDIŢIILE DEPUNERII ÎNTÂMPINĂRII DE CĂTRE INTIMAT . odată cu citaţia i se comunică intimatului o copie de pe cerere şi de pe motivele de apel precum şi copii certificate de pe înscrisurile alăturate care nu au fost înfăţişate la prima instanţă.această sancţiune severă se aplică numai intimatului care este reprezentat sau asistat de avocat. recipisa de predare la Poşta Română a scrisorii ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii. Dacă sunt mai mulţi intimaţi care au un singur reprezentant. se va înmâna o singură copie de pe cerere sau motivele de apel precum şi de pe înscrisuri. 2. Două situaţii: 1. .Preşedintele instanţei de apel.prin citaţie i se pune în vedere intimatului că are obligaţia să depună întâmpinarea la dosar cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată fixat pentru judecarea apelului. va dispune amânarea cauzei şi efectuarea comunicării. . În cuprinsul recipisei de predare a scrisorii la poştă trebuie menţionate actele ce se expediază.în cazul în care intimatul nu a primit cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de judecată fixat sau cu 5 zile în cauzele urgente comunicarea motivelor de apel şi a dovezilor invocate. va putea cere la prima zi de înfăţişare acordarea unui termen pentru a putea depune întâmpinarea la dosar. iar în pricinile urgente cel puţin 5 zile. Exemplu: citarea martorilor dar numai sub rezerva dezbaterii la prima zi de înfăţişare. Dacă motivele de apel au fost comunicate. . preşedintele odată cu fixarea termenului de judecată va putea dispune citarea intimatului la interogatoriu şi poate lua orice măsuri pentru administrarea probelor. dovezile şi mijloacele lor de apărare. Prin citaţie i se pune în vedere intimatului că are obligaţia de a-şi alege domiciliul în România.

. . soluţia primei instanţe este confirmată în întregime . . În apel instanţa decide.La stabilirea admisibilităţii probelor propuse. SOLIŢII pe care le poate pronunţa instanţa de apel: 1. ca inadmisibil sau ca tardiv. rezultă din probele administrate în faţa instanţei de apel. . 2.legea dispune că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive. instanţa trebuie să aibă în vedere prevederile articolul 138 Codul de procedură civilă.schimbarea hotărârii în totalitate sau parţial. în afară de cazul când el consimte la aceasta ori sunt aplicabile dispoziţiile articolul 293.apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată. d. instanţa de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor administrate în prima instanţă. suspensivă uneori. 69 . mijloace de apărare şi dovezi. hotărârile date în apel.anularea apelului dacă nu îndeplineşte vreuna din cerinţele prevăzute de lege sau nu a fost achitată taxa judiciară de timbru. şi anume situaţia în care necesitatea administrării. c. .anularea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre judecare instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională competent ori reţinerea procesului spre judecare de către instanţa de apel Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac principiu prevăzut expres în cazul judecării unei cereri de apel. • de la regula menţionată. . de reformare.îl constituie hotărârile date fără drept de apel.admiterea apelului dacă instanţa de apel admite apelul declarat împotriva unei hotărâri a primei instanţe. În cazul respingerii apelului. . RECURSUL .cale extraordinară de atac  cale comună. există o excepţie.poate respinge apelul ca nefondat.în acelaşi timp. se exprimă prin decizie: „instanţa decide”. timbrul judiciar 3. evocarea fondului şi judecarea procesului. de retractare.anularea în tot sau în parte a procedurii urmate în faţa primei instanţe precum şi a hotărârii pronunţate şi reţinerea cauzei spre judecare. decât cele invocate în primă instanţă arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare.articolul 296. .legea prevede posibilitatea administrării probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri. Obiectul recursului . .. hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională şi încheierile prin care s-a întrerupt sau suspendat cursul judecăţii. poate pronunţa una din SOLUŢIILE: .anumarea hotărârii atacate. .

Termenul de recurs . Sancţiunea nerespectării termenului de recurs este decăderea.cererea de recurs investeşte instanţa şi suspendă executarea hotărârii atacate. . Ca efecte: .ca şi la apel. Se calculează pe zile libere.Suspendarea se dă prin încheiere în camera de consiliu cu citarea şi ascultarea părţilor chiar înainte de primul termen de judecată. însă înăuntru termenului de recurs. Acest termen este legal şi imperativ. . .Recursul este nul dacă nu a fost motivat înăuntru termenului legal. . Motivele de recurs: sunt prevăzute de articolul 304 Codul de procedură civilă. cu singura diferenţă că trebuie să indice motivele de casare sau modificare. Cazuri: 1.este de 15 zile de la comunicare dacă legea nu prevede altfel. . 70 . dacă partea face recurs înainte de comunicare termenul de recurs începe să curgă. 2. plantaţii sau orice alte lucrări având o aşezare fixă. Sunt 10 motive.Sub sancţiunea nulităţii recursul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă. 2 : se consideră comunicare şi atunci când tu soliciţi comunicarea părţii adverse. articolul 102 alin.Termenul de recurs poate fi întrerupt. însă numai în cazurile expres prevăzute de lege: 1. .desfinţarea de construcţii.Cererea de recurs are acelaşi cuprins ca şi cererea de apel. Activitatea preşedintelui instanţei premergătoare şedinţei fiind aceeaşi ca şi la judecata în primă instanţă. Soluţia este respingerea ca tardiv introdus.Subiectele .Dacă la prima zi de înfăţişare nu se dovedeşte că recursul este tardiv sau dacă dovada nu reiese din dosar el se consideră făcut în termen. Motivele de ordine publică pot fi însă invocate de părţi sau instanţă din oficiu.dă însă posibilitatea preşedintelui instanţei de recurs să prelungească cu 5 zile acest termen în cazul în care la prezentarea cererii constată că aceasta nu îndeplineşte condiţiile legale şi o înapoiază pentru a fi refăcută. . Cererea de repunere în termen se face în condiţiile articolului 103 Codul de procedură civilă. Articolul 303 Codul de procedură civilă . Termenul de motivare al recursului curge totuşi de la comunicare. prevăzut în articolul 301 care face trimitere la articolul 284 alin. .G.Pentru motive temeinice se poate reveni asupra suspendării pe aceeaşi cale. motivele de casare nu sunt limitate la cele prevăzute în articolul 304 Codul de procedură civilă. . . . Competenţa de soluţionare a recursului este a instanţei superioare celei ce a dat hotărârea atacată. instanţa de recurs poate dispune motivat suspendarea executării hotărârii atacate cu obligarea părţii la plata unei cauţiuni. Actul comunicării hotărârii ce urmează a fi atacat cu recurs poate fi înlocuit potrivit principiului echipolenţei de acte echivalente strict prevăzute de lege şi care nu pot fi extinse.În cazul în care recursul se declară impotriva unei hotărâri care nu poate fi atacată cu apel. 2.Hotărârile de casare sau modificare pot fi depuse odată cu cererea de recurs sau ulterior.strămutarea de hotare. prevăzut în H. . 4 se consideră făcută comunicarea chiar dacă se efectuează odată cu somaţia de executare. .Recursul se judecă în complet de 3 judecători.Îndicarea greşită a motivelor de casare nu atrage nulitatea recursului. .La cererea părţii. 3.

b. . raport prin care se verifică îndeplinirea cerinţelor de formă. . .se poate respinge recursul.321 Codul de procedură civilă. ea trebuie să viziteze desfinţarea unor hotărâri pronunţate de instanţele de recurs şi de Judecătorii în ultimă instanţă. în toate cazurile casează cu trimitere. poziţia jurisprudenţei şi a doctrinei în problemele de drept ce vizează dezbaterea pricinii.Hotărârile care se atacă trebuie să fie irevocabile iar motivele contestaţiei să nu fi putut fi invocate pe căile de atac a apelului sau recursului. CONTESTAŢIA ÎN ANULARE Reglementare: articolul 317 . 1. . .Pentru anumite cazuri se poate casa cu trimitere şi anume când instanţa nu a intrat în cercetarea fondului sau când judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată atât la administrarea probelor cât şi la dezbaterea fondului. . Casarea unei hotărâri se face în cazul motivelor de la 1-5 inclusiv iar modificarea unei hotărâri pentru motivele de la 6-10 inclusiv.când procedura de chemare a părţilor pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost legal îndeplinită.articolul 318. .are 2 motive: a. 2. 2. Contestaţia în anulare specială . .când dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli materiale.317.Decizia de casare este obligatorie pentru instanţa care rejudecă în ceea ce priveşte problemele de drept dezlegate. .se poate admite recursul. . .J. hotărârea se casează în întregime. 71 ..se poate constata perimarea lui. b. .Contestaţia în anulare specială .Dacă există motive şi de casare şi de modificare.când instanţa respingând recursul sau admiţându-l numai în parte a omis să cerceteze vreunul din motivele de casare.Şi în recurs funcţionează principiul non reformaţio in perius.se poate anula .S. . .Depunerea întâmpinării este obligatorie ca şi la judecata în faţa primei instanţe. Contestaţia în anulare obişnuită sau de drept comun .când hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea normelor de ordine publică privitoare la competenţă.Tribunalele şi Curţile de Apel rejudecă pricina în caz de casare în fond fie la acelaşi termen fie la următorul termen. încadrarea în prevederile articolului 304.La judecata în fond după casare sunt aplicabile regulile de la judecata în fond sau în apel.are 2 motive: a.pentru ca o contestaţie în anulare specială să fie admisibilă. .În caz de admitere a recursului hotărârea atacată poate fi modificată sau casată în tot sau în parte. . .Spre deosebire de apel în recurs trebuie întocmit un raport de către preşedintele completului sau un alt membru al acestuia.Raportul se depune cu 5 zile înainte de judecată la dosar.Contestaţia în anulare obişnuită sau de drept comun . . Legea reglementează 2 forme de contestaţie în anulare: 1.În recurs nu se pot solicita probe noi înafară de înscrisuri.C. Soluţii care se pot da în recurs: . . . .

nu se poate face o nouă contestaţie pentru motive care existau la data celei dintâi. Motivele 4 şi 5 de revizuire au suferit modificări prin O. . .328). REVIZUIREA .cale extraordinară de atac..articolul 322 .întâmpinarea este obligatorie cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. contestaţia de anulare se poate face înainte de începerea executării şi în tot timpul ei până la săvârşirea ultimului act de executare. contestaţia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre. 138/2000.acelaşi ca şi la cererea de chemare în judecată cu arătarea în plus a hotărârii care se cere a fi revizuită. Motivele de la punctul 5 . . . • În cazul hotărârilor care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită. cont bancar. dar nu mai târziu de 1 an de la data când hotărârea a rămas definitivă.dovezile indicate în susţinerile apelului 9. . . . nr. 72 .Pentru persoane juridice: denumirea. iar dacă este vorba de o decizie a instanţei de recurs potrivit regulilor aplicabile recursului.judecata contestaţiei se face după regulile de la instanţa de fond.fiind o cale de retractare este de3 competenţa instanţei a cărei hotărâre se atacă. de retractare Obiectul revizuirii => îl constituie hotărârile rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare. va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul .termenul de exercitare a contestaţiei în anulare este diferit după cum hotărârea poate sau nu să fie pusă în executare silită: • în cazul hotărârilor care se execută silit.G. . Motivele de revizuire sunt expres şi limitativ prevăzute de lege şi sunt în număr de opt (articolul 322 .cererea de contestaţie în anulare are cuprinsul cererii de chemare în judecată cu arătarea în plus a hotărârii care se atacă. sediul. numărul de înmatriculare în registrul comerţului. . Motivele de la punctul 4 . domiciliul sau reşedinţa părţilor .semnătura. codul fiscal.părţile se numesc: contestator şi intimat. instanţa de revizuire este chemată ca pe cale incidentă să se pronunţe asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii invocate şi abia apoi să păşească la calea revizuirii.dacă apelantul locuieşte în străinătate. 1. . precum şi hotărârile date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul.este o obligaţie nu o facultate !!!! 6. Cererea de revizuire este în competenţa instanţei care a dat hotărârea definitivă a cărei revizuire se cere.motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul 8.se referă la faptul că în cazul în care nu se mai poate constata prin hotărâre penală săvârşirea unei infracţiuni de fals în înscrisuri sau altă infracţiune legată de cauza civilă. . .se referă la faptul că revizuirea se poate cere şi în situaţia în care s-a desfinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere. . Cuprinsul cererii .arătarea hotărârii care se atacă 7.Numele.hotărârea dată în contestaţie este supusă aceleiaşi cale de atac ca şi hotărârea atacată.

J. .soluţiile se pronunţă în interesul legii.în cazul prevăzut la punctul 5 => termenul curge din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărărea pronunţată.legitimarea procesuală activă aparţine Procurorului General al Parchetului de pe lângă C. Întâmpinarea este obligatorie. 2.J.prin recurs în interesul legii se solicită Curţii Supreme de Justiţie să se pronunţe asupra unor chestiuni de drept care au primit soluţionari diferite la instanţele judecătoreşti. . 4. 2 => termenul curge de la pronunţarea ultimei hotărâri. .Termenul de revizuire => este de 1 lună şi se socoteşte diferit şi anume: . 5. 7 alin.legea prevede 4 motive limitative de declanşare a recursului în anulare: • când sau depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti (compatenţa generală).pentru punctele 1. iar în cazul în care a fost dată de instanţa de recurs.examinarea recursului în interesul legii se face de Curtea Supremă de Justiţie în secţiuni unite cu participarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă C. 1 => de la comunicarea hotărârii definitive. .S. 3.Procurorul poate acţiona din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei.J. . . .legitimarea procesuală activă aparţine Procurorului General al Parchetului de pe lângă C. şi numai pentru hotărârile judecătoreşti irevăcabile. al României RECURSUL ÎN ANULARE Reglementare: articolul 330 . Particularităţi: 1.particularităţi: 1. RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII Reglementare => articolul 329 Codul de procedură civilă.în cazul prevăzut la punctul 3 => termenul curge de la cel din urmă act de executare. . Înstanţa poate să suspende executarea hotărârii atacate cu revizuirea cu obligarea părţii la cauţiune.pentru punctele 7 alin.. Acesta poate acţiona din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei.soluţiile se publică în M. 4. nu au efect asupra hotărârilor judecătoreşti şi nu are efect obligatoriu pentru celelalte instanţe. . Hotărârea dată în revizuire este supusă căilor de atac prevăzută de lege pentru hotărârea revizuită.în cazul prevăzut la punctul 4 => termenul curge din ziua în care partea a luat la cunoştinţă de hotărârea instanţei penale iar în lipsa unei asemenea hotărâre termenul curge de la data când partea a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face pe cale penală. .S. Dacă instanţa încuvinţează cererea de revizuire. . 3. . .S.Of. 2.J. 2. • introdusă prin OG 59 / 2001 de modificare a Codul de procedură civilă care prevede ca motiv încălcarea esenţială a legii care a 73 . .atacarea cu recurs în anulare se face numai la C.S. de la pronunţare. ea schimbă în tot sau în parte hotărârea atacată iar în cazul contrarietăţii de hotărâri. anulează cea din urmă hotărâre..3304 Caracteristici . În cazul contrarietăţii de hotărâri calea de atac este recursul.în cazul punctului 6 => termenul curge de la comunicarea hotărârii definitive sau de la întoarcerea persoanelor dispărute ori de la redobândirea capacităţii.

E. Vremelnicia . Neprejudicierea fondului . Pentru motivul de la punctul 3. termenul de declarare a recursului în anulare este de 1 an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă. termenul de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale. Instanţa cercetează doar aperaţa fondului (se pipăie fondul).interesul. ORDONANŢA PREŞEDiNŢIALĂ Ordonanţa preşedinţială => este o instituţie introdusă în codul de procedură civilă în anul 1900. Urgenţa este prima condiţie a admisibilităţii ordonanţei şi este necesar ca ea să persiste pe tot parcursul judecăţii trebuie să rezulte din fapte concrete.determinat o soluţionare greşită a cauzei pe fond când hotărârea este netemeinică.după întroducerea recursului în anulare instanţa poate să suspende executarea hotorârii atacate la cererea Procurorului General sau a părţii interesate. partea este obligată la plata cauţiunii. 6. Dacă instanţa suspendă la cererea părţii.urgenţa. Judecata se face după regulile de la recurs cu participarea Procurorului de urgenţă şi cu precădere. calitatea. Pentru motivul de la punctul 4.D. Codul prezumă urgenţa unor cauze. termenul de 1 an curge de la data comunicării hotărârii C.a treia condiţie . Datorită acestor caracteristici. fie înlături. În acest caz părţile putând însă cere contimuarea judecăţii. 5. capacitatea şi dreptul . Pentru motivele de la punctele 1 şi 2.înseamă că pe calea ordonanţei preşedinţială nu se pot lua măsuri care să rezolve în fond litigiul între părţi.vremelnicia.până la încheierea dezbaterilor Procurorul General îşi poate retrage Recursul în anulare.a doua condiţie . 74 . În articolul 531 Codul de procedură civilă prevede în mod generic că există urgenţă când măsura este necesară pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere sau pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara sau pentru înlăturarea piedicilor ivite în cazul executării silite. ordonanţa preşedinţială poate fi introdusă chiar şi când există judecată asupra fondului. .prin ordonanţa preşedinţială nu se poate rezolva niciodată fondul litigiului. dar nu se ia hotărâre pe fondul cauzei. . c). .neprejudicierea fondului. • în cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată o încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi faptul că partea potrivit legii române poate obţine o reparaţie cel puţin parţială prin anularea hotărârii române. Condiţiile de admisibilitate Pe lângă condiţiile necesare oricărei cereri adresate instanţei. • când s-au săvârşit infracţiuni de către judecători în legătură cu hotărârea pronunţată.O. b). respectiv .există şi condiţii speciale de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale care sunt : a). către statul român. . . PROCEDURILE SPECIALE 1. Pe calea ordonanţei preşedinţiale fie menţi o stare de fapt. dar numai motivat.

instanţa poate suspenda executarea dar numai cu obligarea părţii la plata unei cauţiuni. preşedintelui judecătoriei fără posibilitatea de a fi reprezentat în acest caz.pronunţarea instanţei se poate amâna cel mult 24 de ore. instanţa putând hotărâ ca executarea să se facă fără somaţie sau trecerea vreunui termen. Pentru fapte petrecute ulterior primei zi de înfăţişare 75 . . Competenţa teritorială în procedura divorţului este imperativă. Cererea de divorţ este supusă taxei de timbru şi timbrului judiciar. d.ea cuprinde toate elementele prevăzute în articolul 112 Codul de procedură civilă. material => judecătoria. Dacă soţii nu au avut domiciliul comun sau dacă nici unul din ei nu mai locuieşte în circumscripţia ultimului domiciliu comun cererea va fi introdusă la domiciliul.soţul pârât poate face şi el cerere de desfacere a căsătoriei introducând cererea reconvenţională. Ordonanţa preşedinţială se poate da cu sau fără citarea părţilor. Pronunţarea instanţei se face în cel mult 24 de ore. Calea de atac => este numai recursul. Termenul de recurs => este de 5 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare dacă s-a dat fără citarea părţilor. 2. iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. p. Până la judecarea recursului.se prezintă personal de către reclamant. . . .d. . iar probele administrate trebuie să fie în concordanţă cu natura procedurii. termenul între primirea citaţiei şi primul termen de judecată poate fi numai de 5 zile.pe lângă elementele prevăzute de articolul 112 mai trebuie să cuprindă numele copiilor minori născuţi din căsătorie sau a celor care au situaţia legală a copiilor din căsătorie sau să se arate că nu există copii.este executorie de drept. . Interesează locuirea efectivă. PROCEDURA DIVORŢULUI Instanţa competentă: d.Hotărârea dată există în ordonanţa preşedinţială nu are nici o putere şi nici o influenţă asupra hotărârii date pe fondul cauzei.se ataşează obligatoriu şi certificatul de căsătorie în copie şi certificatele de naştere ale copiilor. În cazul în care se dă cu citarea părţilor. teritorial => judecătoria în care se află cel din urmă domiciliu comun al soţilor. v. .este supusă taxei de timbru. . Având caracter strict personal acţiunea de divorţ poate fi exercitată numai de unul dintre soţi. Pentru fape săvârşite până la prima zi de înfăţişare în şedinţă publică cererea va fi depusă până la prima zi de înfăţişare.d. Recursul se face întotdeauna cu citarea părţilor. reşedinţa pârâtului.judecata se face de urgenţă şi cu precădere. însă numai dacă la data introducerii acţiunii cel puţin 1 dintre soţi locuieşte în circumscriţia judecătoriei ultimului domiciliu comun. v. Cererea de ordonanţă preşedenţială se introduce la instanţa competentă să judece fondul cauzei. iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. Când pârâtul nu are domiciliul în ţară este competentă judecătoria în circumscriţia căreia îşi are domiciliul reclamantul. . p.

potrivit articolului 612 alin.întreţinerea copiilor minori . Odată cu depunerea cererii de divorţ. .alocaţia copiilor .numele pe care soţii îl vor purta după divorţ => pentru motive temeinice. Cererea de divorţ se judecă în şedinţă publică. instanţa poate lua măsuri provizorii pe calea ordonanţei preşedenţiale la cererea uneia din părţi cu privire la: .potrivit articolului 190 Codul de procedură civilă . În procesul de divorţ în faţa instanţei de fond.atribuirea beneficiului contractului de locaţiune . pentru dovedirea motivelor de divorţ. Întâmpinarea nu este obligatorie. soţii pot continua să-şi păstreze numele din timpul căsătoriei. iar citarea s-a făcut prin afişare. Pentru citarea pârâtului. lăsate la aprecierea instanţei. În toate cazurile. cererea reconvenţională va putea fi introdisă direct în apel. Dacă la termenul de judecată în primă instanţă reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul cererea de divorţ se respinge ca nesusţinută (condiţii cumulative . .se poate introduce cererea reconvenţională până la începerea dezbaterilor asupra fondului. soţii trebuie să se prezinte personal (ei pot fi doar asistaţi de avocat nu reprezentaţi). reconvenţionala se judecă împreună cu acţiunea principală.dacă este împiedicat de o boală gravă.stabilirea pensiei de întreţinere pentru minori  se soluţionează obligatoriu de instanţă chiar fără cererea părţii.încredinţarea spre creştere şi educare a copiilor minori .dacă unul din soţi execută o pedeapsă privativă de libertate. are 2 dispoziţii derogatorii: 1.rudele şi afinii părţilor cu excepţia descendenţilor pot fi martori. . În cadrul procedurii de divorţ. 6. Distinct de prezenţa obligatorie a părţilor în faţa instanţei de fond. 2. .stabilirea pensiei de întreţinere pentru majori 76 . La cererea părţilor sau din oficiu instanţa putând dispune judecata în camera de consiliu.interogatoriul este admis. Pronunţarea se face întotdeauna în şedinţă publică. preşedintele este obligat să de-a sfaturi de împăcare părţii şi în cazul în care acestea stăruie va fixa termen pentru judecarea cauzei.cerere nesusţinută). Reclamantul trebuie să facă dovezi temeinice în cazul în care declară că nu cunoaşte domiciliul pârâtului pentru a se putea dispune citarea prin publicitate. În cazul în care faptele s-au ivit după dezbateri dar în timpul judecării apelului. . în secret. ca şi cererii accesorii. .obligaţia de întreţinere . Neîntroducerea reconvenţionalei în aceste termene atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai cere desfacerea căsătoriei. Regimul probelor Faţă de dreptul comun. În timpul judecăţii divorţului. legea pretinde şi prezenţa reclamantului pe tot parcursul procesului de divorţ. . avem: .dacă este pus sub interdicţie. De la această normă există 4 excepţii: .lipsa reclamantului şi prezenţa pârâtului .folosirea locuinţei  toate cele 4 se iau până la soluţionare în fondul cauzei. instanţa este datoare să facă cercetări şi să ceară dovezi pentru a vedea dacă pârâtul locuieşte efectiv la adresa indicată. legea a prevăzut că dacă acesta nu se prezintă la primul termen de judecată.dacă are reşedinţa în străinătate.

Pentru soluţionarea cererilor accesorii.divorţul prin consimţământul părţilor.- partajul bunurilor comune cererea privind daunele morale. ACŢIUNILE POSESORII Reprezintă => acele acţiuni care reclamantul solicită instanţei să-l oblige pe pârât să înceteze orice act de tulburare a posesiei sale asupra unui bun imobiliar sau să-I restituie în posesie acestui bun. . chiar dacă pârâtul se împotriveşte. Hotărârea trebuie să cuprindă soluţii şi pentru capetele accesorii de cerere şi în mod obligatoriu pentri încredinţarea minorilor şi pensia lor de întreţinere. potrivit articolului 617 alin. reclamantul poate porni o nouă cerere pentru fapte ulterioare impăcării dar poate să se folosească şi de cele vechi. Hotărărea dată în divorţ nu este supusă revizuirii. Căsătoria se consideră desfăcută din ziua în care hotărârea a rămas irevăcabilă. în cazul în care divorţul se pronunţă în baza articolului 38 alin 2 şi practica l-a extins şi la alin. 3 codul familiei instanţa va dispune desfacerea căsătoriei fără a arăta din vina cărui soţ. Atât termenul de apel cât şi cel de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. care se prezintă împreună la preşedinte. Tranzacţia => poate interveni cu privire la cererile accesorii. Hotărârea nu face vorbire despre vina unei părţi şi nu este motivată.din 1993 . acesta verifică dinou consimţământul soţilor şi în caz afirmativ. Hotărârea de divorţ poate fi atacată cu apel şi recurs. Hotărârea care se pronunţă este definitivă şi irevocabilă. 3. Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul de divorţ sunt: 1. Preşedintele va fixa termenul de judecată în şedinţă publică. Renunţarea la judecată a reclamantului => renunţarea se poate face înaintea instanţei de fond. termen care va fi la 2 luni de la introducerea cererii. Procedura lui este mult mai simplificată. El poate fi introdus numai dacă din căsătorie nu au rezultat copii şi să fi trecut 1 an de la data încheierii căsătoriei. Hotărârea de divorţ . în ceea ce priveşte divorţul (se poate introduce contestaţia în anulare). Dacă apelul şi recursul e introdus de reclamant şi nu se prezintă vor fi respinse ca nesusţinute.este constitutivă de drepturi. Cererea de divorţ va fi semnată de ambii soţi. Împăcarea părţilor => se poate face pe tot parcursul procesului de divorţ chiar în apel sau recurs sau chiar când căile de atac nu sunt timbrate. Există 2 categorii de acţiuni posesorii: 77 . Dacă la apelul sau recursul introdus de pârât se prezintă numai reclamantul acestea vor fi soluţionate.poate să nu fie motivată dacă ambele părţi solicită instanţei acest lucru. Dacă nu dă rezultate. 3. judecă cererea fără a administra probe în ceea ce priveşte divorţul. 3. acesta verificând existenţa consimţământului. La termenul de judecată. În afară de acest divorţ mai există . 2. instanţa va dispune atunci când consideră necesar administrarea probelor necesare.

reclamantul trebuie să precizeze cota sa de participare la achiziţionare. cererea de partaj mai trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni: . Hotărărea este supusă apelului şi recursului în termen de 15 zile. . Tulburarea => constă în acte sau fapte din care se contestă posesia şi poate fi de fapt sau de drept. Soluţionarea acţiunilor se face de urgenţă şi cu precădere. Legitimarea procesuală activă (calitatea) are aturul tulburării sau deposedării şi succesorii acestuia. .1847 Codul de procedură civilă.persoana care deţine sau administrează aceste bunuri.1847. Procedura împărţelii judiciare Această procedură este procedură este reglementată în articolul 6731 . 3. Deposedarea => conduce la perderea completă a posesiei.acţiune specială => apare atunci când deposedarea reclamantului s-a făcut de către pârât prin violenţă. .se aplică soluţionării oricărei cereri de împărţeală privind bunurile asupra cărora părţile au un drept de proprietate comună. 2. În cazul ieşirii din indiviziune reclamantul are obligaţia să arate cotele părţi ce revin fiecărui indivizar iar situaţia în care se cere partajul bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei. evaluarea lor şi locul unde se află. Acţiunile în reintegrare .reclamantul să probeze că a posedat cel puţin 1 an înainte de tulburare sau deposedare bunul. Competenţa materială => Judecătoriile. .titlul în baza căruia se cere impărţeala. . Are putere de lege judecata faţă de acţiunea posesorie ulterioară.67314. Competenţa teritorială => a judecătoriei în raza căreia se află bunul imobil. 2. În afară de cerinţele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă orice cerere în justiţie.persoanele între care urmează a acea loc împărţeala.articolul 1846 . Legitimarea procesuală activă (calitatea) are persoana care posedă un bun imobil şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de legea civilă .posesia să îndeplinească condiţiile prevăzute de articolul 1846 . .reclamantul trebuie să sesizeze instanţa în termen de 1 an de la tulburare sau deposedare. dacă situaţia a rămas neschimbată. Cererea de chemare în judecată => trebuie să conţină condiţiile prevăzute în articolul 112 Codul de procedură civilă. Acţiunile în complângere .acţiune generală => reclamantul solicită înlăturarea unei tulburări obişnuite a posesiei sale pajnice făcută de pârât.bunurile supuse împărţelii. Pentru acţiunea în complăngere mai trebuie îndeplinite 3 condiţii: 1.să nu fi trecut 1 an de la tulburare sau deposedare. . Pentru a înlătura acţiunea posesorie trebuie să existe un act de tulburare sau deposedare. 78 .(condiţie comună tuturor acţiunilor posesorii). .1. În cazul acţiunilor în reintegrare există o singură condiţie specifică şi anume: 1. 4.

competenţa revine instanţei locului unde sunt situate imobilele partajabile. creditorii succesiunii şi cesionarii de drepturi succesorale. instanţa dacă are elemente suficiente va pronunţa o hotărâre prin care v-a stabili: . Dacă partajul este cerut după desfacerea căsătoriei. Instanţa competentă În cazul partajului succesoral.calitatea de coproprietari a părţilor. Cererea de partaj poate fi introdusă chiar dacă drepturile de proprietate asupra unui imobil nu sunt înscrise în cartea funciară iar dacă au fost înscrise se poate cere modificarea cotelor înscrise fără să fie necesară introducerea în prealabil a unei acţiuni în acest scop. În afară de titularii drepturilor indivize mai au legitimare procesuală activă şi creditorii personali ai succesorilor. În ipoteza în care învoiala părţilor priveşte doar o parte din bunurile supuse partajului.Dacă în cererea de chemare în judecată nu au fost enumerate toate bunurile care au format obiectul proprietăţii comune şi astfel instanţa nu s-a pronunţat asupra partajului acestora. a locurilor unde se află şi valoarea acestor bunuri. instanţa cere părţilor prezente declaraţii cu privire la fiecare dintre bunurile supuse împărţelii şi totodată va lua act de acordul lor în ceea ce priveşte existenţa bunurilor. instanţa competentă este cea de la ultimul domiciliu al defunctului. Legitimarea procesuală activă în procesul de împărţeală o pot avea toţi cei care sunt titularii de drepturi indivize. instanţa luând act de această învoială va pronunţa o hotărâre parţială şi va continua procesul pentru celelalte bunuri. În toate celelalte cazuri competenţa aparţine instanţei locului situării imobilului sau instanţei de la domiciliul pârâtului dacă bunurile supuse partajului sunt mobile. În cadrul partajului succesoral se soluţionează şi cererile de raport precum şi cele de reducţiune.cota parte ce se cuvin fiecăruia. În acest caz instanţa va dispune administrarea probelor numai în ceea ce priveşte bunurile cu privire la care nu a intervenit un asrfel de acord. .masa bunurilor supuse împărţelii. Partajul în lipsa înţelegerii părţilor În cazul în care între părţi nu a intervenit o înţelegere cu privire la împărţeala bunurilor. Partajul bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei este de competenţa instanţei care soluţionează cererea de divorţ dacă împărţeala se cere deodată cu desfacerea căsătoriei. Cererea de partaj are caracter imprescriptibil extintiv. 79 . Procedura de judecată La prima zi de înfăţişare. Împărţeala se poate face potrivit înţelegerii părţilor chiar dacă printre cei interesaţi sunt şi minori sau persoane puse sub interdicţie dacă există o încuviinţare prealabilă a autorităţii tutelare şi a ocrotitorului legal. este posibilă introducerea unei noi cereri de partaj cu privire la aceste bunuri omise. instanţa va pronunţă o hotărâre de partaj potrivit învoielii intervenite. respectiv instanţa domiciliului pârâtului dacă sunt bunuri mobile. dar cel chemat în judecată se poate apăra invocând uzucapiunea dacă posesia lui întruneşte condiţiile prevăzute de lege. . Cel care introduce cererea va avea calitatea de reclamant şi toţi ceilalţi coindivizi calitatea de pârât. Partajul prin bună învoială În situaţia în care părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţeala tuturor bunurilor.

. 3. a calităţii de coproprietar şi cota parte ce se cuvine fiecăruia. Calea de atac .construcţiile şi înbunătăţirile făcute de unii coproprietari mai înainte de dobândirea introducerii cererii de partaj.sarcinile moştenirii. Formarea loturilor ce urmează a fi atribuite coproprietarilor după propunerea expertului. 2. II. Aceste încheieri sunt supuse apelului în aceleaşi condiţii ca şi încheierea iniţială. prin formarea loturilor şi atribuirea acestora dacă împărţeala în natură este posibilă. Prin aceeaşi hotărâre instanţa va face împărţeala în natură prin formarea loturilor şi atribuirea acestora părţilor.mărimea cotei părţi ce se cuvin fiecăruia din masa bunurilor de împărţit. Partajarea în natură ar cauza o scădere importantă a valorii bunului. calitatea de coproprietari a părţilor. instanţa se va pronunţa prin sentinţă asupra cererii de partaj. . .creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au. Evaluarea bunurilor supuse partajului cu arătarea criteriilor avute în vedere la stabilirea valorii lor.natura bunurilor. După rămânerea definitivă şi irevocabilă a încheierii şi după efectuarea expertizei menţionate. obiectul acestui apel îl poate constitui numai problemele privind stabilirea masei bunurilor de împărţit.datoriile transmise prin moştenire. Prin aceeaşi încheiere instanţa va dispune efectuarea unei expertize cu următoarele obiective: 1. cota parte ce se cuvine fiecărui proprietar. La formarea şi atribuirea loturilor instanţa va ţine seama de următoarele criterii: . Partajarea în natură a bunului sau a bunurilor nu este posibilă sau ar fi păgubitoare Pot exista situaţii în care instanţa nu poate adopta soluţia partajului în natură datorită faptului că o astfel de partajare nu este posibilă în raport de caracterul bunului supus partajului. . Stabilirea faptului dacă bunurile pot fi comod partajate în natură şi în ce mod. 80 . Incidente privind procedura partajului I. . În cazul partajului succesoral instanţa va mai stabili: . creanţele născute din starea de proprietate comună pe care le au unii faţă de alţii.domiciliul şi ocupaţia părţilor.împotriva încheierii este apelul care poate fi declarat în termen de 15 zile de la comunicare. Această încheiere are caracter interlocutoriu şi deci instanţa nu mai poate reveni asupra celor stabilite prin ea. Dacă încheierea nu a fost atacată cu apel împrejurările menţionate şi anume masa bunurilor de împărţit. instanţa trebuie să întocmească minuta acesteia semnată de judecător sau îi declină competenţa ca şi în cazul oricăror alte hotărâri. Spre deosebire de alte încheieri. instanţa va putea da o nouă încheiere care va cuprinde coproprietarii sau bunurile omise. Tot în baza unei încheieri instanţa poate să scoată un bun care a fost cuprins din eroare în masa bunurilor supuse partajului. Aceste lucrări pot prezenta relevanţă în formarea loturilor şi atribuirea lor numai dacă au fost efectuate cu acordul celorlalţi coproprietari. Instanţa nu are date suficiente pentru formarea loturilor Într-o astfel de situaţie instanţa v-a da o încheiere în care v-a stabili masa bunurilor de împărţit.datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct. În cazul în care după pronunţarea încheierii. . calitatea de coproprietar şi cota parte ce se cuvine fiecăruia nu mai pot fi supuse apelului odată cu hotărârea asupra fondului procesului. dar mai înainte de pronunţarea hotărârii de împărţeală se constată că există şi alţi coproprietari sau că au fost omise unele bunuri care trebuie supuse înpărţeli.

Hotărârea de partaj Ca urmare a împărţeli judiciare se produc mai multe efecte: . instanţa prin hotărâre asupra fondului îi va atribui bunul respectiv. În situaţia în care mai mulţi coproprietari solicită atribuirea bunului instanţa va hotărâţinând seama de criteriile menţionate.vânzarea bunului În cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului sau dacă acesta deşi a fost atribuit provizoriu nu au fost depuse în termenul stabilit sumele cuvenite celorlalţi.atribuirea provizorie prin încheiere Dacă unul dintre coproprietari solicită atribuirea bunului. Aceste termene se calculează de la data primirii de către executorul judecătoresc a încheierii definitive şi irevocabile. La împlinirea termenului stabilit părţile au obligaţia să prezinte instanţei dovada vânzării.Partajarea în natură ar modifica în mod păgubitor destinaţia economică a bunului. instanţa va fixa şi termenul în care aceasta trebuie efectuată. Dacă nu consemnează aceste sume instanţa va putea atribui bunul respectiv altui coproprietar în aceleaşi condiţii. Procedura vânzării la licitaţie Dacă încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunului de către executorul judecătoresc a rămas definitivă şi irevocabilă se va trece la vânzarea la licitaţie publică. În situaţia în care partajul nu se poate realiza prin nici una dintre aceste modalităţi prevăzute de lege instanţa va hotărâ închiderea dosarului. Dacă vânzarea prin bună învoială nu este realizată în termenul stabilit. Coproprietarii pot convenii ca vânzarea bunurilor să se facă la orice preţ oferit de participanţii la licitaţie. Prin aceeaşi încheiere se va stabili dacă vânzarea se va face de către părţi prin bună învoială sau de către executorul judecătoresc. instanţa tot prin încheiere va dispune ca vânzarea să fie efectuată de executorul judecătoresc. Acest termen nu poate fi mai mare de 6 luni. Prin aceeaşi hotărâre instanţa va stabili cuantumul sumelor ce se cuvin celorlalţi coproprietari precum şi termenul în care coproprietarul căruia i s-a atribuit bunul trebuie să le plătească. când s-a născut 81 . . În cazul vânzarii de către părţi prin bună înţelegere. Executorul judecătoresc are obligaţia să înştiinţeze coproprietarii despre dată.hotărârea de partaj are efect declarativ. ceea ce înseamnă că fiecare coindivizar este considerat că a avut proprietatea bunului atribuit de la dobândire.atribuirea bunului prin hotărâre La cererea uneia dintre coproprietari instanţa ţinând seama de împrejurarea cauzei va putea să-i atribuie bunul direct prin hotărâre asupra fondului procesului dacă există motive temeinice pentru o astfel de soluţie. În acest scop executorul judecătoresc va fixa termenul de licitaţie care nu poate depăşi 30 de zile în cazul bunurilor mobile şi 60 de zile în cazul bunurilor imobile. Încheierile prin care instanţa a atribuit bunurile sau a dispus vânzarea prin bună învoială ori de către executorul judecătoresc sunt supuse apelului separat de fondul cauzei. oră şi locul vânzării şi va întocmii şi afişa publicaţia de vânzare cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat în cazul bunurilor mobile şi cu 30 de zile în cazul bunurilor imobile. . În cazul în care coproprietarul căruia i s-a atribuit bunul consemnează sumele cuvenite celorlalţi coproprietari. Dacă instanţa constată existenţa unei astfel de situaţii va putea realiza partajul în următoarele modalităţi: . instanţa prin încheiere poate atribui întregul bun acelui coproprietar dar numai în mod provizoriu. Prin încheierea de atribuire instanţa va stabili sumele ce reprezintă valoarea cotelor părţi cuvenite celorlalţi coproprietari şi termenele în care coproprietarul căruia i s-a atribuit bunul este obligat să depună acele sume. instanţa prin încheiere va dispune vânzarea bunului.

respectiv instanţa locului unde obligaţia urmează să fie executată. rezultatul acesteia se consemnează într-un înscris în care se arată pretenţiile reciproce privind obiectul litigiului şi punctul de vedere al fiecărei părţii în legătură cu litigiul dintre ele. fax sau prin alte mijloace de comunicare care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia. Efectele concilierii directe este obligatorie numai în litigiile evaluabile în bani. Odată cu convocarea reclamantul trebuie să-i comunice în scris părţii potrivnice pretenţiile sale precum şi temeiul legal al acestor pretenţii. . Procedura prealabilă În aceste procese şi cereri se cere ca reclamantul mai înainte de introducerea cererii de chemare în judecată să încerce soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte. La aplicarea acestor dispoziţii legale trebuie avută în vedere şi unele dispoziţii din Codul comercial în vederea stabilirii caracterului civil sau comercial al litigiului. constituie titlu executoriu pentru a obţine predarea bunului atribuit chiar dacă prin hotărâre nu s-a dispus predarea acelui bun. O astfel de împrejurare are relevanţă atât în ceea ce priveşte determinarea competenţei materiale cât şi pentru admisibilitatea anumitor mujloace de probă. cotele ce se cuvin coproprietarilor şi poate fi folosită într-o acţiune ulterioară de revendicare pentru a dovedii dreptul de proprietate asupra acelor bunuri. Acţiunea de natură comercială.72910. Adică în afara de instanţa sediului pârâtului este competentă şi instanţa locul unde obligaţia a luat naştere sau locul plăţii. sesizarea instanţei este posibilă numai după 30 de zile de la data primirii convocării. Prin urmare printr-o astfel de hotărâre nu se realizează un transfer de drepturi între copărtaşi ci se constată şi se recunosc cu efect retroactiv drepturi preexistente. După îndeplinirea acestei proceduri. 82 . Totodată.se aplică dreptul comun.hotărârea de partaj rămasă definitivă. telex. trebuie introdusă la instanţa domiciliului pârâtului respectiv pentru persoane juridice. 5. reclamantul poate sesiza instanţa competentă pentru soluţionarea litigiului. are obligaţia să-i comunice toate actele doveditoare pe care se sprijină pretenţiile formulate. . .coproprietatea. Competenţa teritorială . legea stabileşte un termen de 15 zile prevăzând că data convocării trebuie fixată în aşa fel în cât partea convocată să aibe o perioadă de 15 zile de la data primirii actelor până în ziua stabilită pentru conciliere. Dacă concilierea a avut loc.hotărârea de partaj nu-şi pierde puterea de lucru judecat prin expirarea termenului privind prescripţia extintivă în ceea ce priveşte stabilirea masei bunurilor supuse partajului. Pentru ca partea adversă să aibă posibilitatea examinării pretenţiilor formulate de reclamant şi să-şi formulaze eventual propriile pretenţii.predarea în natură a bunului sau contravaloarea lui . la cea a sediului pârâtului. calitatea de copărtaş a părţilor. În unele cazuri legea prevede competenţa alternativă.dacă hotărârea de partaj cuprinde obligaţii alternative . În situaţia în care partea adversă nu s-a prezentat la conciliere. Convocarea poate fi realizată şi prin telegramă. Acest înscris trebuie semnat de fiecare dintre părţi.în cazul neîndeplinirii obligaţiei de predare se poate solicita majorarea sumei stabilite drept contravaloare a bunului ţinând seama de rata inflaţiei. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale Codul de procedură civilă articolul 7201 . Procedura realizării concilierii Reclamantul are obligaţia de a convoca partea adversă printr-o scrisoare cu dovadă de primire. ţinând seama de caracterul imprescriptibil a unei astfel de acţiuni. În ipoteza în care partea adversă nu a dat curs convocării se va întocmii un înscris de către reclamant prin care se constată această împrejurare.

domiciliu. Instanţa competentă Instanţa sesizată trebuie să-şi verifice competenţa. să depună aceste acte la dosarul cauzei. calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisului corespunzător. respectiv articolul 15 în ceea ce priveşte litigiile în materie de societăte şi articolul 16 reorganizarea judiciară şi a falimentului.1141. reşedinţa părţilor. numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice. codul fiscal şi contul bancar. majorarea sau reducerea valorii obiectului litigiului ulterior introducerii acţiunii nu este de natură să ducă la schimbarea competenţei instanţei sesizate. • numele şi calitatea celui care angajează partea şi ale celui care o reprezintă în litigiu. conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă articolul 114 . să aibă elementele necesare pentru soluţionarea cu celeritate a procesului. La fixarea termenului de judecată în cauzele urgente trebuie avut în vedere faptul ca pârâtul să aibă cel puţin 5 zile până la termenul fixat pentru judecarea cauzei. examinând în acest scop: 1. 3. Dacă reclamantul a cominicat pârâtului cu ocazia convocării pentru conciliere toate actele invocate în susţinerea cererii i se va pune în vedere la primirea cererii de chemare în judecată. • obiectul şi valoarea cererii. În cazurile urgente termenul este de 3 zile. Primirea cererii de chemare în judecată şi măsurile prealabile judecăţi Primirea cereri de chemare în judecată se face de preşedintele instanţei sau înlocuitorul lui. 83 . spre deosebire de dreptul comun unde acest termen este de 15 zile. • propriile pretenţii. valoarea obiectului litigiului:dacă acesta este evaluabil în bani. Dacă concilierea nu a avut loc se anexează dovada că partea adversă nu s-a prezentat la conciliere şi că au trecut 30 de zile de la data primirii convocării. instanţa are în vedere valoarea obiectului indicat de reclamant. În acelaşi timp se prevede obligaţia anexării la cererea de chemare în judecată a unui înscris în care este consemnat rezultatul concilierii (dacă a avut loc). Cuprinsul cererii de chemare în judecată În materia comerţului cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă pe lângă menţiunile obligatorii pentru orice cerere de chemare în justiţie. La cererea de chemare în judecată se anexează copii certificate de pe toate înscrisurile pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile făcându-se specificarea care dintre aceste înscrisuri au fost comunicate pârâtului înainte sau în cursul concilierii. Pârâtul este obligat să depună o întâmpinare cu 5 zile înaintea termenului fixat.Sunt aplicabile şi dispoziţiile privind competenţa exclusivă sau excepţională. La stabilirea competenţei. obiectul litigiului: este sau nu evaluabil în bani. 2. natura litigiului: comercială sau civilă. Aceste cerinţe sunt: • numele. anexându-se şi dovada calităţii. denumirea şi sediul persoanei juridice.

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cererea reconvenţională sunt aceleaşi ca pentru cererea de chemare în judecată.Pârâtul poate formula cererea reconvenţională dacă are pretenţii împotriva reclamantului. 1. La aceste termene instenţa poate obliga partea / reprezentantul ei să prezinte dovezi cu înscrisuri. dacă instanţa apreciază că este mai potrivită pentru asigurarea celerităţii. Judecătorii trebuie să verifice efectuarea procedurii de citare şi comunicare dispuse pentru fiecare termen şi dacă este necesar. Acordarea altor termene de judecată. ţinând seama de complexitatea cauzei. iar în cauzele urgente cu 3 zile. Instanţa are obligaţia de a stărui în cursul judecăţii asupra fondului pentru ca procesul să fie soliţionat în tot sau în parte prin înţelegerea părţilor. Admisibilitatea unei astfel de cererii este condiţie de constatare că pretenţiile pârâtului derivă din acelaşi raport juridic şi anume din raportul juridicpe care reclamantul îşi bazează pretenţiile formulate. relaţii scrise. Probele în litigiile comerciale 84 . 4. În litigiile comerciale legea admite asistarea părţilor sau a reprezentanţilor de către experţi sau alţi specialişti în cursul judecăţii. succesive date în cunoştiinţa părţilor. La cererea reconvenţională formulată de pârât. răspunsuri scrise la interogatoriu şi să dea concursul necesar la efectuarea expertizelor dispuse şi să inteprindpă orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei. Procedura de judecată Legea prevede dispoziţii speciale pentru a asigura soluţionarea cu celeritate a acestor litigii şi anume: Dacă procedura de citare este îndeplinită judecata chiar şi asupra fondului. Judecarea procesului se face în şedinţă publică dar poate fi continuată şi în camera de consiliu. să fixeze un termen scurt pentru completarea întâmpinării şi studierea ei de către pârât. vor lua măsuri de refacere a acestor proceduri şi vor dispune folosirea altor mijloace ce pot asigura înştiinţarea părţilor pentru înfăţişarea la termenul de judecată. Legea admite ca instanţa. 3. reclamantul are obligaţia să depună întâmpinare până la prima zi de înfăţişare. 2. poate continua în ziua următoare / termene scurte. Cererea reconvenţională trebuie formulată cu 5 zile înainte de termenul de judecată fixat. pentru a se asigura o clarificare mai rapidă a problemelor ivite în soluţionarea acestei cauze. în afară de cele menţionate este admisibilă numai dacă datorită unor motive temeinice judecata nu poate fi continuată în condiţiile arătate.

cererea înregistrată la instanţa competentă se comunică procurorului. dacă poartă menţiunea că este irevocabilă. Dacă nu este în stare să se înfăţişeze la instanţă va fi ascultată la locul unde se află. dacă sunt întrunite condiţiile. Procedura punerii sub interdicţie Se aplică celui ce nu are discernământ pentru a se îngriji de interesele sale din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale. pentru a putea fi executată ea trebuie investită cu formulă executorie (261). care dispune efectuarea cercetării necesare prin ascultarea unor persoane care cunosc împrejurări în legătură cu starea persoanei a cărei punere sub interdicţie s-a cerut. Este obligatorie efectuarea unei expertize psihiatrice de către o comisie de medici specialişti. În situaţia în care instanţa constată că persoana a cărei punere sub interdicţie s-a cerut nu se află în situaţia prevăzută de articolul 142 Codul familiei (are discernământ) va respinge cererea formulată. Procedura de judecată . Instanţa poate dispune internarea provizorie a persoanei cărei punere sub interdicţie s-a cerut pe o perioadă de maxim 6 săptămâni. Dacă instanţa admite cererea va dispune punerea sub interdicţie a persoanei chemate în judecată. organele de poliţie şi alte organe sau persoane. Hotărârea judecătorească pronunţată în primă instanţă este definitifă şi executorie. Competenţa teritorială se determină în raport cu domiciliul pârâtului la data introducerii cererii. persoanele apropiate celui care se află în situaţia care impune punerea sub interdicţie. În schimb. Este obligatorie ascultarea de către instanţă a persoanei a cărei punere sub interdicţie s-a cerut. telegrame. ea va fi comunicată următoarelor organe: 85 . Deoarece hotărârile nu pot fi atacate cu apel devin aplicabile dispoziţiile articolului 304 1 recursul nemai fiind limitat la motivele de casare sau modificare prevăzute de articolul 304 Cod procedură civilă. D. Totuşi. hotărârea judecătorească dată în această materie. După rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii. autoritatea tutelare. Dacă persoana este internată în spital se ia şi părerea medicului în supravegherea căruia se află. Pot fi folosite. dar numai pe timpul procesului.Se pot folosi toate mijloacele de probă prevăzute de Codul civil şi Codul de procedură civilă. Se vor avea în vedere şi dispoziţiile Codului comercial care lărgeşte posibilităţile folosirii anumitor mijloace de probă (proba testimonială) şi prevede mijloace de probă specifice acestor litigii:facturi acceptate. etc. procurorul. şi căile extraordinare de atac. Legea prevede persoanele şi organele ce pot solicita punerea sub interdicţie a unei persoane în articolului 115 /143 Codul familiei. Termenul pentru exercitarea recursului este de 15 zile de la comunicare. După primirea rezultatului de la procuror precum şi a avizului medicilor specialişti. Calea de atac împotriva acestei hotărâri este recursul (15 zile). 32 /1954.articolulu 30-35. chiar şi recursul în interesul legii. pentru că este executorie. Judecata se face cu participarea procurorului. fără să fie necesară investirea cu formulă executorie. dar numai dacă este necesar pentru observarea mai îndelungată a stării ei mintale. instituţiile de ocrotire. În cazul în care este nevoie preşedintele instanţei sesizează autoritatea tutelară pentru numirea unui curator care să reprezinte interesele celui a cărui punere sub interdicţie s-a cerut. Executarea silită a hotărârii judecătoreşti dată în materie comercială se poate cere imediat după pronunţarea ei. Competenţa materială de soluţionare a cererii aparţine Tribunalului. dacă a devenit irevocabilă constituie titlu executoriu. preşedintele fixează termen de judecată şi dispune citarea părţii.

iar dacă nu se poate stabili nici luna. dacă este necesar. naufragiu sau într-o altă împrejurare asemănătoare poate fi declarat mort fără a se mai declara în prealabil dispariţia sa.efectuarea unei anchete prin organele Consiliului local al ultimului domiciliu al dispărutului şi prin organele de poliţie pentru a culege cât mai multe date în legătură cu împrejurările dispariţiei persoanei respective. În această situaţie declararea morţii se poate face numai dacă a trecut cel puţin 1 an de la data imprejurării în care a avut loc dispariţia. în afară de cazul în care terţii au cunoscut interdicţia pe altă cale. Hotărârea prin care s-a admis cererea se afişează în extras timp de 30 de zile la uşa instanţei şi Consiliu local al ultimului domiciliu al dispărutului. În situaţia în care ziua ultimei ştiri despre cel care lipseşte de la domiciliu nu se poate stabili termenele se vor socoti de la sfârşitul luni ultimelor ştiri. într-un accident de cale ferată.afişarea cererii la ultimul domiciliu al dispărutului şi la Consiliul local al ultimului domiciliu. 86 . 7. Autorităţii tutelare în vederea ridicării curatelei şi numirea unui tutore. . Incapacitatea celui pus sub interdicţie nu va putea fi opusă terţilor decât de la data transcrierii hotărârii. Hotărârea va fi comunicată şi autorităţii tutelare în vederea numirii curatorului. Ridicarea interdicţiei se face cu aceeaşi procedură ca şi cea aplicată la judecarea cererii de punere sub interdicţie. cu invitaţia ca orice persoană care ar putea da informaţii pentru soluţionarea cererii să le comunice instanţei. Cel dispărut va fi citat la ultimul domiciliul. După primirea şi înregistrarea cererii preşedintele instanţei dispune următoarele măsuri: a. De la regula generală că declararea morţii este condiţionată de existenţa unei hotărâri de declarare a dispariţiei există o excepţie prevăzută de articolul 16. iar dacă a avut mandar va fi citat şi la acesta. Declararea morţii Declararea dispariţiei este o procedură prealabilă şi obligatorie pentru declararea morţii unei persoane. Participarea procurorului la judecarea pricinii este obligatorie. 2. a unui curator pentru cel dispărut. Procedura privind declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii 1. Procedura de judecare este aceeaşi ca şi pentru declararea dispariţiei. c. Competenţa de soluţionare a cererii aparţine tribunalului.1. Autorităţii sanitare competente în vederea instituirii supravegherii medicale permanente. . dacă nu a fost numit în cursul judecăţii. 3. După trecerea a 45 de zile de la afişarea cererii se fixează termen de judecată în şedinţă publică. 3 Decretul 31 / 54 cel dispărut în cursul unor fapte de război.încunoştinţarea Autorităţii tutelare în vederea numirii. Declararea dispariţiei Dacă o persoană lipseşte de la domiciliu mai mult de 1 an de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaţă poate fi declarată dispărută (articolul 16 D. Declararea morţii unei persoane nu se poate face decât după trecerea unui termen de 4 ani de la data ultimelor ştiri din care rezultă că ea era în viaţă şi nu mai devreme de 6 luni de la data afişării hotărârii prin care s-a declarat dispariţia. 31/1954). Instanţa va putea administra orice probe pentru elucidarea împrejurării în care a avut loc dispariţia. . 2. alin. de la sfârşitul anului calendaristic. Instituţilor de la locul unde actul de naştere al celui pus sub interdicţie a fost înregistrat spre a fi transcris în registre anume destinate. b.

Executarea silită este ultima fază a procesului civil. puse în executare după ce (tribunalul). EXECUTAREA SILITĂ I. Participarea procurorului este obligatorie. Natura juridică . indirectă prin echivalent. organele de executare: 3. cu citarea de urgenţă a părţilor care au figurat în proces. 4. Sunt şi situaţii în care. aceeaşi instanţă va anula hotărârea. Titlurile executorii: a. Instanţa va anula hotărârea dacă ulterior pronunţării ei se constată decesul fizic al persoanei respective. precum şi din eliberarea acestor sume creditorului. hotărârea judecătorească rămasă definitivă ori . datorită opunerii debitorului se impune recuperarea cu forţă de constrângere a statului în vederea executării obligaţiilor menţionate. Noţiunea.hotărârile arbitrare şi judecătoreşti străine ce pot fi au fost recunoscute de instanţa română competentă 87 .hotărârile arbitrare (Camera de comerţ). Hotărârea. respectiv la executarea obligaţiei de a face sau a nu face. 2. după ce a rămas definitivă şi irevocabilă. directă . . 2. Executarea silită directă se realizează prin predarea în natură a bunului sau bunurilor mobile şi imobile la care se referă titlu executoriu. natura juridică a executării silite Reclamantul privind declanşarea procesului civil urmăreşte recunoaşterea dreptului său subiectiv încălcat sau contestat şi în acelaşi timp obligarea pârâtului printr-o hotărâre judecătorească la stabilirea acelui drept. Rectificarea datei decesului stabilită prin hotărâre este posibilă dacă există probe noi în legătură cu aceiaşi împrejurare.în natură. părţile. clasificarea. Dacă ulterior se dovedeşte că cel declarat mort trăieşte. Executarea silită. În majoritatea cazurilor îndeplinirea obligaţiilor stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau irevocabilă sau privind alt titlu executoriu se face de bună voie de debitor. terţele persoane şi procurorul (opţional). c. Participanţii la executarea silită: 1. în cadrul căreia creditorul îşi poate realiza efectiv dreptul recunoscut printr-un titlu executoriu. în raport de modul de realizare a acesteia poate fi: 1. devenită irevocabilă. Executarea silită indirectă constă în valorificarea bunurilor debitorului sau poprirea sumelor de bani ori a altor valori datorate de o terţă persoană debitorului său pe care i le va datora în viitor. La judecarea cauzei participarea procurorului este obligatorie. iar dacă nu se poate stabili luna de la sfârşitul anului calendaristic. instanţa judecătorească. va fi comunicată serviciului de stare civilă pentru a fi înscrisă în registru de stare civilă. termenul de 1 an se socoteşte de la sfârşitul lunii în care această împrejurare s-a produs.Dacă nu se poate stabili data împrejurării în care a avut loc dispariţia. Cel dispărut este socotit că a murit la data stabilită prin hotărârea pronunţată.are un caracter mixt: jurisdicţional şi administrativ. b.

. legală (de plin drept) şi facultativă. Termenul de 6 luni se calculează de la data îndeplinirii ultimului act de executare.debitorul a decedat . constituirea dosarului execuţional şi înaintarea lui de către executorul judecătoresc instanţei de executare. imobiliare . .Existenţa unui titlu executoriu valabil. g.sancţiune procesuală pentru creditorul urmăritor şi cu beneficiu legal pentru debitorul urmărit.Existenţa unei creanţe certe. Termenele sunt prohibitive.o zi în cazul urmăririi bunurilor mobile şi în cazul predării silite a bunurilor mobile. Se calculează pe zile libere (nu prima zi şi ultima zi).sancţiune de drept procesual civil şi se aplică în cazul pasibilităţii creditorului urmăritor în realizarea executării silite începute.5 zile dacă executarea silită se referă la predarea bunurilor imobile. lichide şi III. . dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare. . când legea prevede în mod expres că acea hotărâre constituie titlu executăriu (dreptul muncii .10 zile executarea silită directă a altor obligaţii de a face sau de a nu face. 2.d. Incidente privind executarea silită • Prescripţia dreptului de a cere executarea silită .2 zile în cazul urmăririi fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini. . Legea prevede că. sesizarea organelor de executare cu cererea de executare silită. Codul de procedură civilă mai prevede şi un termen special de prescripţie pentru titlurile emise în materia acţiunilor reale. Procedura prealabilă executării silite Realizarea efectivă a executării silite este condiţionată de îndeplinirea în prealabil a unor formalităţi procedurale: 1. 3. 4. . Condiţiile legale pentru pornirea executării silite 1. Durata termenului acordat debitorului urmărit pentru executarea de bună voie a obligaţiilor diferă în funcţie de modalitatea concretă a executării silite încuvinţate de instanţe şi anume: 1. • Perimarea eexecutării silite . 5. e.hotărârile instanţelor Curţii de conturi. Dacă printre moştenitori sunt şi minori executarea silită va fi suspendată până la numirea reprezentantului legal. fără să fi urmat alte acte de urmărire executărie se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfinţarea ei. 2. . Debitorul trebuie înştinţat înainte de a se trece la executarea silită prin somaţia de executare.15 zile urmărirea silită imobiliară.decizia de imputare). .înscrisurile autentice. IV. 5. . şi concomitent o cauză legală de stingere a puterii executorie a oricărui titlu executoriu. . .alte înscrisuri: contractele de credit încheiate cu BN sau alte bănci (CEC): (Legea trebuie să manţioneze dacă un act este titlu executoriu) f. 2. .executarea silită se suspendă de drept şi poate fi continuată împotriva moştenitorilor numai după termenul de 8 zile de la data decesului. 3. legală de plin drept: a. excigibile.10 ani. II.alte hotărâri. • Suspendarea executării silite poate fi voluntară. 88 . Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani dacă legea nu prevede altfel. încuviinţarea executării silite de către instanţa de executare.

Soluţionarea cererii pentru întoarcerea executării este de competenţa instanţei care a desfinţat titlu executoriu sau un act de executare. cel interesat poate sesiza instanţa competentă potrivit legii.în cazul hotărârii definitive instanţa de recurs poate dispune motivat suspendarea executării. . urmărirea silită privind imobilul ipotecat. 89 . În ipoteze în care nici instanţa care rejudecă pricina nu dispune restabilirea situaţiei anterioare.în cazul executării fremelnice instanţa de apel va putea dispune suspendarea executării. a sumei rezultate din vânzarea bunului mobil. Dacă bunul supus urmăririi este coproprietate mai multor persoane. instrăinat iar dobânditorul acelui bun solicită instanţei de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeaşi datorie. Aceeaşi instanţă este competentă şi în cazul în care titlu executoriu a fost emis de un alt organ decât de o instanţă judecătorească (comisie ce judecă unele litigii). Restabilirea situaţiei anterioare: • restituirea celui îndreptăţit a bunurilor asupra cărora s-a efectuat executarea silită. instanţa de executare poate dispune suspendarea executării. • restituirea celui îndreptăţit de către creditor. 3. 4. aflate în posesia debitorului principal. această măsură poate fi dispusă de instanţa care rejudecă fondul pricinii. Întoarcerea executării Constă în restabilirea situaţiei anterioare unei executări efectuate în baza unui titlu executoriu care ulterior a fost desfinţat. înstrăinat este suspendată de drept până la soluţionarea cererii. • restituirea celui îndreptăţit a bunului vândut dacă adjudecătorul a săvârşit o fraudă în legătură cu cumpărarea bunului. dar nu a luat şi măsura restabilirii situaţiei anterioare executării. dintre care numai una are calitatea de debitor. situaţie în care adjudecătorul i se va restitui de creditor suma plătită reactualizată în funcţie de rata inflaţiei. .b. Suspendarea executării Legea cere depunerea unei cauţiuni în toate cazurile (pentru pagubele cauzate creditorului executor prin neexecutarea creanţei). revizuire şi recurs în anulare. 2. actualizat în funcţie de rata inflaţiei dacă restituirea în natură a bunului nu mai este posibilă. • Existenţa proprietăţii comune asupra bunurilor urmărite. . V. în executarea silită instanţa poate continua executarea numai după împărţirea bunului respectiv. . O astfel de împărţire se poate realiza la cererea părţii interesate şi în cadrul judecării contestaţiei la executare. .dacă se urmăreşte un imobil ipotecat. Depunerea cauţiunii nu implică automat şi acordarea suspendării.legală facultativă: poate avea loc dacă legea prevede posibilitatea suspendării şi lasă la aprecierea instanţei acordarea ei: 1. Dacă instanţa care a desfinţat hotărârea judecătorească executată a dispus rejudecarea în fond a procesului. .suspendarea executării poate fi acordată de instanţa sesizată cu contestaţia în anulare.în cazul contestaţiei la executare. deoarece cererea nu se judecă până la depunerea cauţiunii (se depune anticipat).

90 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->