TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CƠ KHÍ MÁY - BỘ MÔN CƠ ĐiỆN TỬ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC TRẺ YOUNG SCIENTIST LAB LẬP TRÌNH C CHO VI ĐiỀU KHIỂN AVR - LỚP CƠ BẢN
STT 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 NỘI DUNG Ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển Giới thiệu Cấu trúc chương trình C Biến số và hằng số Các phép tính toán Các cấu trúc lặp Hàm và thủ tục Con trỏ và mãng Phương pháp lập trình thời gian thực Tóm tắt chương và bài tập Thực hành hàn board mạch nạp USB-910 Hướng dẫn nguyên lý board thí nghiệm Atmega32 Development Board Họ vi điều khiển cấu trúc RISC của ATMEL Giới thiệu Khái quát cấu trúc Tổ chức bộ nhớ Truy xuất port I/O Ngắt ngoài External Interrupts Ngắt reset dùng Watch Dog Timer Timer/Counter 0 Timer 1 dùng đo xung ngõ vào (Capture Mode) Timer 1 dùng tạo xung ngõ ra (Compare Mode) Timer 1 tạo xung PWM (Pulse Width Modulation) Timer/Counter 2 Giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ dùng USART Giao tiếp chuyển đổi tương tự sang số ADC Giao tiếp nối tiếp đồng bộ tốc độ cao SPI Giao tiếp nối tiếp với I2C Tóm tắt chương và bài tập Bài tập tổng hợp ứng dụng Giao tiếp leds và nút nhấn Giao tiếp 4 led 7 đoạn Đọc giá trị Analog hiển thị trên 4 led 7 đoạn Giao tiếp ma trận phím Giao tiếp LCD ký tự LÝ THUYẾT THỜI GIAN 45 TIẾT THỰC HÀNH 15 tiết

Phần mềm lập trình CodeVision AVR và phần mềm mô phỏng Protues 7.5

3 tiết 3 tiết 15 tiết

Phần mềm lập trình CodeVision AVR, phần mềm mô phỏng Protues 7.5 và thực hành trên kit ATMEGA32 Development Board

9 tiết

Giáo viên phụ trách: ThS. Lê Tấn Cường - UTE Email : cuongtan1981@yahoo.com Mobile : 0909744100

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful