P. 1
Azra [broj 720, 15.12.2010]

Azra [broj 720, 15.12.2010]

|Views: 564|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Sarajevo Godina XIII 15. decembar/prosinac 2010. god.

2 KM Izlazi srijedom
D

2
,
8
0

E

A

2
,
8
0

E

N
L

2
,
8
0

E

S

3
2
,
0
0

S
E
K

C
H
4
,
4
0

D
K

1
9
,
0
0

D
K
K

H

1
4
K
N

2
E

1
0
0
D
I
N
720
Kenan IMIRZALIOGLU
Moje srce
je prazno
Za{to me
izabrao
Iglesias
Amra SILAJD@I]
Merhaba,
Beograde!
Bergüzar KOREL u Halit ERGENÇ
Iz sadr`aja
72
68
64
34
6 Cafe 38 Kolumna
81 Horoskop 84 Arte punkt
magazin
za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna
urednica
Elameri [KRGI]-MIKULI]
Zamjenik glavne i
odgovorne urednice
D`emal D@AKMI]
Pomo}nik glavne i
odgovorne urednice
Alma RED@EPAGI]
Lektorica
Indira PIND@O
Redakcija
Lejla LOJO
Elvedina D@AKMI]
Najda VRANI]
Zana KOLO[
Amela KESEROVI]
Selma MULI]
Foto-slu`ba
AVAZ-ROTO PRESS
Stalna saradnja
Ahmet BAJRI] BLICKO
Emira GLUMAC
Hedija MEHMEDI]
Jasmin HAD@I]
Seid MASNICA
D`emka KARA^A
Melina KAMERI]
Veselin GATALO
Dizajn
Larisa HASANBEGOVI]
Direktor Dru{tva
Sanja ISANOVI]
Ilustracije
Agencija „Shutterstock“
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TE[ANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
FAX: 281-428
e-mail: azra@avaz.ba
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Rukopisi, fotografije i
diskete se ne vra}aju
Transakcijski ra~uni
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.33832048932443
55 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Ema GOLIJANIN
Nau~ila sam
{ta je ljepota sa
svrhom
Suad ]UPINA
Jedini
evropski
selektor s
titulom
doktora nauka
Midhat KABAHIJA
Lijepa rije~
va`nija od
novca
Armin
BE[IREVI]
Grafike s
mirisom
sarajevskih
mahala
28
Bernarda MAROVT
Radila sam
{ta sam htjela
Ekskluzivno
azraCafé
6/azra 2010.
» Nadal je modna
ikona i mnogi
kopiraju njegov
odjevni stil
» Odli~nu saradnju s
Armanijem imao je i
nogomota{ David
Beckham
U presti`nom „Vogueu“ Veliku popularnost u Turskoj Emina Jahovi}
je potvrdila pojavljivanjem u presti`nom modnom ~asopisu „Vogue“
za tursko tr`i{te. Uredni{tvo „Voguea“ odlu~ilo je publici pribli`iti
Eminin stil odijevanja, zbog ~ega }e se pjeva~ica, a odnedavno i glumi-
ca na}i u fokusu „Vogueovog“ fotoreportera svakog dana u narednih
mjesec. Osim spomenutog anga`mana, Emina je zauzeta i snimanjem
turske serije „Polje Lala“ u kojoj joj je partner turska zvijezda Tolga-
han Sayisman.
» Jahovi}: Snima s
turskom zvijezdom
Tolgahanom
Sayismanom
» Emina }e u turskom „Vogueu“ pokazati vlastiti stil odijevanja
azra 2010./7
Natalie Portman za{titno li-
ce „Miss Diora“ Glumica Natalie
Portman (29) postala je za{titno
lice parfema „Miss Dior“. Sara-
dnju s presti`nim „Diorom“ Na-
talie je po~ela u junu ove godine,
te se tako pridru`ila kolegama
Sharon Stone, Charlize Theron i
Judeu Lawu, koji, tako|er,
uspje{no sara|uju s ovim bra-
ndom. Krajem ovog mjeseca
odr`ana je svjetska premijera fi-
lma „Black Swan“, reditelja Dar-
ena Aronofoskog, u kojem Nata-
lie tuma~i glavnu ulogu. Dobi-
tnicu „Zlatnog globusa“ uskoro
}emo gledati i u romanti~noj ko-
mediji „No Strings Attached“ s
Ashtonom Kutcherom.
» Portman:
Saradnja s
„Diorom“
Vru}e bokserice na Nadalu Najbolji svjetski teniser Rafael Nadal novo je lice
italijanske modne ku}e „Armani“. Ovaj 24-godi{nji [panac je, nakon Davida
Beckhama i Cristiana Ronalda, postao za{titno lice „Emporio Armani“ ve{a, {to
}e sigurno obradovati njegove brojne obo`avateljke {irom svijeta.
Prema pisanju „Gazzette dello Sporta“, zgodni Nadal je ve} snimio fotografije
za kolekciju prolje}e/ljeto 2011. Armanijevog donjeg rublja i traperica, a fotogr-
afije }e svjetlo dana ugledati u februaru naredne godine.
» ...nakon njega
i Cristiano Ronaldo
Devetnaest godina zajedno Najpoznatiji sportsko-estradni par biv{e Jugoslavije,
Lepa Brena i Boba @ivojinovi}, pro{le sedmice su obilje`ili 19. godi{njicu braka.
Proslavu povodom va`nog datuma u beogradskom restoranu „Talas“ na Dunavu
organizirali su njihovi sinovi Filip, Stefan i Viktor. Kako su tog dana svi zajedno
pratili „Davis Cup“, tako su i na zabavu stigli s popularnim „Davis cup“ frizura-
ma.
- Od silnih obaveza oko „Davis Cupa“ nas dvoje smo zaboravili na{u godi{njicu
braka. Ipak, djeca su bila tu, pa su nam organizovala proslavu iznena|enja, tako
da smo imali jedno veoma lijepo i prijatno ve~e. Sljede}e godine su jubilarne dvije
decenije otkako smo stali na ludi kamen, pa }emo i to valjano proslaviti - kazala je
Lepa Brena.
» Bra~ni par @ivojinovi} sa sinovima Viktorom, Stefanom i Filipom
8/azra 2010.
Otac i sin slavili izlo`bu slika i pre-
mijeru filma Za Adisa i Aliju Ba-
kra~a, ali i sve Bi{}ane, petak, 10.
decembar, bio je izuzetno va`an
dan. Alija Bakra~ je u izlo`benom
salonu Muzeja USK-a otvorio svoju
drugu samostalnu izlo`bu slika na-
ziva „Biha}u, grade moj“, a potom
je zajedno sa sinom, rediteljem Adi-
som Bakra~em, u`ivao u premijeri
filma „Ostavljeni“ u Kinu „Una“.
Brojnoj publici predstavio se i mla-
di glumac Tony Grga. Topla emoti-
vna pri~a odu{evila je Bi{}ane koji
su dugotrajnim aplauzom i ovacija-
ma iskazali podr{ku filmu koji na-
stavlja osvajati srca gledatelja u kino
dvoranama. Rodni grad je mladom
redatelju zaslu`eno uprili~io ve-
li~anstven do~ek.
Prije Biha}a, „Ostavljeni“ je
do`ivio i premijeru u glavnom bh.
gradu. E.G./S.B.
» Mladi glumac Tony
Grga, Almir
[ahinovi} i
Adis Bakra~
» Scenarist filma „Ostavljeni“
Zlatko Top~i} s Jovanom
Divjakom na premijeri u Sarajevu
» Adis s majkom
Radmilom
i ocem Alijem
» Posljednju filmsku ulogu @ana Marolta, koju je odigrao za
`ivota, do{la je pogledati i njegova supruga Tatjana [oji} u
dru{tvu Vlade Podanija
Povodom devete godi{njice smrti lege-
ndarnog Mirze Deliba{i}a Kin|eta, njegovi
sinovi, supruga, brojni prijatelji i zva-
ni~nici posjetili su i polo`ili cvije}e na
njegov grob. Blistavu ko{arka{ku karijeru
Mirza je po~eo je u tuzlanskoj „Slobodi“,
da bi 1972. godine pre{ao u sarajevsku
„Bosnu“. S reprezentacijom biv{e dr`ave
osvojio je sve mogu}e trofeje.
Dok se Julia Roberts sa suprugom
Dannyjem Moderom i njihovo tr-
oje djece, Hazel Patriciom (6) i
Phinnaeusom Walterom (6) te tr-
ogodi{njim Henryjem Danielom,
{etala po Los Angelesu, „zapela je
za oko“ jednom fotografu. Kad ih
je htio slikati, Julia je potr~ala pr-
ema njemu, unijela mu se u lice
te po~ela vri{tati.
Ameri~ki glumac Wesley Snipes
stigao je u Federalni zatvor u save-
znoj dr`avi Pennsylvania na
odslu`enje trogodi{nje kazne zbog
izbjegavanja pla}anja poreza. U
periodu od 1999. do 2004. zara-
dio je vi{e od 37 miliona dolara,
ali nije popunio nijednu poreznu
prijavu niti je platio bilo kakve fe-
deralne poreze.
Mark Zuckerberg, osniva~ Faceboo-
ka, pridru`io se fondaciji Billa
Gatesa i Warrena Buffeta „Giving
Pledge“, ~iji se ~lanovi obavezuju
kako }e ve}inu svog bogatstva do-
nirati u dobrotvorne svrhe.Fonda-
ciji se priklju~ilo 17 novih ~lano-
va, me|u kojima su suosniva~
AOL-a Steve Case, ulaga~ Carl
Icahn, osniva~ CNN-a, Ted Tur-
ner i gradona~elnik New Yorka, Michael Bloomberg.
Nagrada za `ivotno djelo
„Dobri~in prsten“, koju tradiciona-
lno dodjeljuje Udru`enje dramskih
umetnika Srbije, pripala je dra-
mskoj umjetnici Jelisaveti Seki Sa-
bli}. Ova glumica je 20. laureat tog
visokog esnafskog priznanja. Osim
nje, kandidati ove godine bili su
Milena Dravi}, Miodrag Mrgud
Radovanovi} i Ru`ica Soki}.
Robert Prosine~ki bit }e, navo-
dno, novi trener „Crvene zve-
zde“. U dresu ovog kluba on je
1991. godine osvojio titulu pr-
vaka Evrope. Spominje se kako
bi, ako prihvati ovaj posao, za
njega mogao biti pla}en
100.000 eura godi{nje.
Nova vo{tana figura Lady Gage
osvanula je muzeju „Madame
Tussauds“ u New Yorku. Ovog
puta inspiracija je bila Gagina
frizura u obliku sunca koju je
pjeva~ica imala na jednom do-
ga|aju u Las Vegasu po~etkom
ove godine.
azraCafé
To {to sam paranoi~an,
ne zna~i da me ne prate
Rije~i kao nadahnu}e

10/azra 2010.
H
e
n
r
y

K
I
S
S
I
N
G
E
R

azraCafé
12/azra 2010.
Halle Berry i Olivier Martinez u bo`i}noj kupovini Ono {to veseli „obi~ne“ smrtnike po svoj pr-
ilici veseli i zvijezde. Rije~ je o bo`i}nom ukra{avanju doma, na koje ni jedni ni drugi ne {tede
vrijeme ni novce.
Tako su se Halle Berry i njen de~ko, Olivier Martinez, uputili u potragu za najljep{im dekoraci-
jama za jelku i dom. Kupili su ih toliko da je njen d`ip bio premali da u njega odjednom stave
sve pakete s raznobojnim lampicama i svjetlucavim figuricama. Slavna glumica je potom s prija-
teljicom potra`ila i ogromno bo`i}no drvo, koja }e zauzimati centralno mjesto u njenom domu.
Slavnoj glumici u
kupovini je
pomogla i
prijateljica
Olivier
Martinez
kao pravi
d`entlmen
Auto je bilo premalo
za sve kutije
Za ovoliku
jelku trebat
}e mnogo
ukrasa
azraCafé
14/azra 2010.
„Bellissima“ u Hr-
vatskoj Nakon {to
je bh. modna ku}a
„Bellissima“ u no-
vembru otvorila
novi prodajni
objekt u zagre-
ba~kom „Arena ce-
ntru“, zagreba~koj
publici predstavila
se i na „Dreft Fa-
shion weeku“ s ko-
lekcijom pro-
lje}e/ljeto 2011.
Kolekciju koja je
ovom prilikom pr-
ikazana, radila je
zagreba~ka diza-
jnerica Vedrana
[ehagi}.
Osim toga, „Belli-
ssima“ nastavlja
svoju reklamnu ka-
mpanju, a katalog
za kolekciju pro-
lje}e/ljeto snimili
su u ekskluzivnom
hotelu „Miramar“
u Opatiji. Ovog
puta anga`irali su
hrvatskog super-
modela Adrijanu
Dejanovi}, te po-
znate manekenke
Ivu Dragovi} i Iris
Raj~i}.
Katalog za „Bellissimu“
snimila je Adrijana Dejanovi},
hrvatski supermodel
Novu kolekciju karakterizira
prirodnost kolorita, tonovi
vanilije, pijeska, starog zlata
do boje bijele kafe,
te lepr{avost
Ahmet Akgun pokazuje
na~in na koji nastaje
ebru djelo
azra 2010./15
Lanino „Jedino tvoje“ Mlada pjeva~ica Lana Hamza izdala je svoj prvi singl
naziva „Jedino tvoje“, koji je snimila u studiju Almira Ajanovi}a. Lana je sara-
jevskoj publici poznata po klupskim svirkama koje su najposje}enije u gradu.
Odli~na vokalna sposobnost, te dugogodi{nje iskustvo u muzi~kom svijetu ga-
rantiraju joj svijetlu karijeru. Njen novi singl mo`ete poslu{ati na youtube ili
na njenoj Facebook fun page. Se.M./J.B.
Lana s Almirom
Ajanovi}em, u ~ijem
studiju je i snimala
singl
^arobni svijet slikanja na vodi Protekla sedmica u Turskom kulturnom ce-
ntru „Yunus Emre“ u Sarajevu bila je u znaku tradicionalne ebru umjetnosti.
Svim zainteresiranim, koji su `eljeli da nau~e kako da slikarsko platno zamije-
ne vodenom povr{inom, poznati majstor ove umjetnosti Ahmet Akgun poka-
zivao je tehniku preno{enja igre boja s vode na platno. Odu{evljenje s kojim
prilazi svakom novom potezu fasciniralo je sve prisutne.
- Vjerujem da, ako ~ovjek posjeduje bilo kakav talent, to treba podijeliti s dr-
ugima. Jo{ radim na usavr{avanju svoje tehnike. Ebru je odli~an izbor za sve
one koji su izlo`eni stresu. Jer, dok crtate, ne mislite na bilo {ta drugo - ka`e
Ahmet, a direktorica centra Aida Öztürk dodaje kako je ovo prvi u nizu proje-
kata, koji }e u narednim mjesecima biti predstavljeni u Turskom kulturnom
centru „Yunus Emre“ u Sarajevu. Z.K./S.J.
S direktoricom
Turskog kulturnog
centra „Yunus
Emre“ Aidom Öztürk
azraCafé
16/azra 2010.
Zvijezde serije „1001 no}“ u
srbijanskom glavnom
gradu do~ekala armija
obo`avalaca. Kako je
Bergüzar Korel uzvratila na
pozdrav - „merhaba“? [ta
su [eherzada i Onur,
gosti Televizije Prva, na
kojoj su odgledali posljednju
epizodu serije, probali od
doma}ih specijaliteta
Pi{e: Sne`ana MOLDOVAN
Foto: Vesna AND@I]
B
ergüzar Korel i Halit Ergenç,
zvijezde turske mega-hit serije
„1001 no}“, koja je odu{evila
cijeli Balkan, gostovali su u Be-
ogradu povodom prikazivanja
posljednje epizode narodski pr-
ozvane „[eherzade“. Do~ekani
su kao carevi; armija obo`avatelja ih je, uprkos
snijegu i ledenom vjetru, pratila u stopu. Gosti
iz Istanbula uzvratili su doma}inima pohvala-
ma za brilijantno uprili~en boravak u Srbiji.
Sa skoro sat zaka{njenja, pra}eni vriskom
obo`avalaca, Bergüzar Korel i njen suprug Ha-
lit Ergenç, sletjeli su pro{log petka na beogra-
dski aerodrom „Nikola Tesla“. Povod njihovog
dolaska u Beograd bilo je emitiranje posljednje
epizode serije koju su slavni [eherzada i Onur
odgledali u studiju Televizije Prva, zajedno s
fanovima i voditeljima Danijelom Jankov i
Sr|anom Karanovi}em.
Nasmijana, raspu{tene kose, odjevena u sivi
kaput i tamnocrvenu ko{ulju, prelijepa
[eherzada mahala je obo`avaocima okupljenim
na aerodromskom terminalu, dok njen suprug
Onur nije pokazivao preveliko odu{evljenje {to
se mora uz pomo} tjelohranitelja probijati kroz
gu`vu. Ipak, vidjev{i da je do~ekan poput cara,
ponijet atmosferom, reprizirao je gest svoje su-
pruge, mahnuv{i armiji fanova.
[eherzada je oti{la korak dalje; na horski
do~ek publike s „merhaba“, odgovorila je isto-
vjetnim pozdravom, obezbijediv{i tako sebi tr-
etman neprikosnovene zvijezde koja ne samo
da plijeni ljepotom i talentom, ve} i prisno{}u
i lijepim odgojem. U ogromnoj bijeloj limuzi-
ni, zvijezde serije „1001 no}“ oti{le su u hotel
[eherzada o~arala Beogra|ane
azra 2010./17
„Hayat“. Nakon jednosatnog odmora, organiza-
tori su im uprili~ili ru~ak u presti`nom beogra-
dskom restoranu „Kalemegdanska terasa“. [etnja
Knez Mihailovom ulicom, koja je bila pre-
dvi|ena za rane popodnevne sate, morala je da
bude otkazana, jer je avion iz Istanbula poletio
kasnije nego {to je planirano.
I ispred restorana [eherzadu i Onura sa~ekala
je armija obo`avalaca. Obezbje|enje je imalo
pune ruke posla da gostima iz Turske omogu}i
nesmetan ulaz u „Kalemegdansku terasu“. Ali,
kada su slavni glumci najzad uspjeli u}i u restor-
an, bili su zate~eni ~injenicom da i me|u oso-
bljem ima ljudi koji su ushi}eni {to ih vide.
Bri`ljivo odabran meni, koji se sastojao od
{ljivovice i dunjeva~e, proje, kajmaka, ajvara,
gu{~ije pa{tete, istarskog fu`ija „Rustika“, rolade
od bifteka i gu{~ije d`igerice u sosu od tartufa,
„Panorama“-salate i ~okoladnog kola~a „Terasa“,
[eherzadu i Onura nije ostavio ravnodu{nim.
Guda~ki kvartet „White vichis“ svirao je evergre-
en hitove poput „My Way“ i „Yesterday“. Iako u
Beogradu na vje}ini mjesta vlada zabrana konzu-
miranja cigareta, doma}ini su odlu~ili da prekr{e
zakon i dozvole zvjezdama turske serije da u`iva-
ju u duhanu. Poslije najkvalitetnijih vina, servir-
ali su im i kafu - tursku, naravno - {to je Onura
posebno obradovalo.
- Osje}amo se divno u Srbiji. Rakija vam je
fantasti~na, kao i hrana - prokomentirao je sla-
vni glumac, ne skrivaju}i osmijeh.
Poslije trosatnog opu{tanja u restoranu, juna-
ci serije „1001 no}“ vratili su se u hotel, a ne{to
prije 20 sati stigli su u studio Televizije Prva,
gdje su zajedno s obo`avaocima odgledali poslje-
dnju epizodu serije i u~estvovali u emisiji „1002
no}“. Vidno raspolo`eni, }askali su s voditeljima
i publikom, da bi ne{to prije pono}i pretrpani
poklonima iznova oti{li u „Hayat“, znaju}i da ih
sutradan ~eka velika konferencija za {tampu na
kojoj se pojavilo vi{e od 200 predstavnika medi-
jskih ku}a.
Iako svjesni da su glumom op~inili televizi-
jsku publiku u Srbiji, Bergüzar Korel i Halit Er-
genç nisu marili za „zvjezdane“ manire. Strpljivo
i ljubazno dokazali su da je njihova ljudska ve-
li~ina upravo u tome {to glume pred kamerama,
ali ne i pred obi~nim svijetom.
Slatko i voda za
dobrodo{licu
Bijelom limuzinom
prevezeni su do hotela
„Hayat“
Okru`eni
tjelohraniteljima
Posjetili su
i Kalemegdan
Cvije}e za
[eherzadu
po dolasku
Intervju Amra SILAJD@I]
18/azra 2010.
Kako sam se na{la
u spotu Enriquea
Iglesiasa
azra 2010./19
»
T
op-tema protekle sedmice u Re-
giji bila je Amra Silajd`i}. Dva-
deset{estogodi{nja manekenka,
diplomirana ekonomistica i svo-
jevremeno najljep{e Metropoli-
tan top-model lice na svijetu,
snimila je spot s jednom od na-
jve}ih muzi~kih zvijezda Enriqueom Iglesiasom.
Osim spotova, u Americi snima reklame i sve
uspje{nije se bavi glumom. Nedavno je dobila i
ulogu u hit seriji „CSI:NY“.
Amra je u Los Angelesu, uskoro dolazi ku}i, u
Sarajevo. Na zaslu`eni odmor, ka`e.
Kako ste dobili ulogu u Enriqueovom spotu za
pjesmu „No Me digas Que No“?
- Agentica mi je poslala kasting informacije za
snimanje muzi~kog videa njegove nove pjesme.
Za vrijeme kastinga i snimanja radila sam i na dr-
ugom projektu i nisam mogla sti}i, tako da vi{e o
tome nisam ni razmi{ljala. Me|utim, reditelj i pr-
oducent koji su radili na Enriqueovom spotu, do-
biv{i na uvid jedino moje fotografije, `eljeli su da
ja budem ta djevojka i bili uporni u pregovorima
s mojom agenticom. Snimanje s ostatkom ekipe
po~elo je u podne tog dana, dok sam bila usred
drugog snimanja. ^ini mi se da u `ivotu nisam
imala stresniji dan na poslu. Svakog sata stizale su
poruke od agentice koja je `eljela znati da li sam
skoro gotova i koliko brzo mogu biti na drugom
setu. Kona~no sam stigla u pono}, 12 sati nakon
{to je oficijelno po~elo snimanje. Nisam mogla
vjerovati da su me toliko ~ekali. Bilo je {est sati
ujutru kada sam se zaputila ku}i, ali umor nisam
osje}ala. Zamijenili su ga osje}aj pobjede, pono-
sa...
^ime Vas je Enrique naro~ito iznenadio?
- Kao i druge velike zvijezde koje sam imala
priliku upoznati, i on je normalna i pristupa~na
osoba. Osmijeh mu nije nestajao s lica, trudio se
svima pokloniti tako `eljenu pa`nju i bio je kra-
jnje profesionalan. U pauzama snimanja smi{ljao
je razne {ale i na taj na~in uvijek odr`avao
odli~nu atmosferu, iako smo svi ve} bili umorni i
iscrpljeni. Bilo je veliko zadovoljstvo upoznati ga
i raditi s njim.
Na glasu je kao veliki latino zavodnik. Kako se
odnosi prema `enama?
- Mnogo ljudi je bilo na setu, naro~ito pripa-
dnica ljep{eg spola. @ene ga, naprosto, obo`avaju
i nisu se sramile to pokazati! Prema svakoj se
odnosio s po{tovanjem pa tako i prema meni.
Nije Vam ovo prvi spot. Ranije ste snimili i za
pjesmu Dynamite (Taio Cruz). Pretpostavljam da
su ovo druga~ija poslovna zadovoljstva od, napri-
mjer, revija, filma, reklama... Imate li na stolu
nove ponude?
- Ovo je moj peti muzi~ki video otkako sam
po~ela raditi u Los Angelesu. Prvo sam radila s
grupom „All American Rejects“, potom sa Taiom
Cruzom, Shayneom Wardom, Jessejem McCar-
tneyjem i sada s Enriqueom. Snimanje muzi~kog
spota nije nimalo jednostavno i lako, kako mo`da
izgleda na prvi pogled. Ono traje i po 15 sati. A,
ako se radi s velikom produkcijskom ku}om, or-
ganizacija i odnos prema svim zaposlenima, kojih
bude 50-ak, me fascinira! Jedina „negativna“
stvar je to {to se najukusnija hrana konstantno se-
rvira i {to joj se ne mo`e odoljeti. Barem ja ne
mogu.
U gluma~koj ste postavi i kriminalisti~ke hit se-
rije „CSI:NY“. O kakvoj ulozi se radi?
- Rediteljska i produkcijska ekipa koja je radila
na ovoj epizodi sedmog ciklusa serije u javnoj po-
ruci za audiciju upu}enoj svim ve}im agentima,
zahtijevala je djevojku iz Francuske ili djevojku
koja je mogla odigrati ulogu s francuskim akce-
ntom, idealnu za karakter Sass Dumonde, mlade
francuske umjetnice. Audicija je bila poprili~no
zahtjevna, gdje smo, izme|u ostalog, morale odi-
U Americi sam okru`ena
divnim i neizmjerno
profesionalnim ljudima koji
se uspje{no brinu o mojoj
karijeri. U njima imam i
prijateljsku potporu te mi
~esto iza|u ususret kad je
rije~ o obavezama prema
k}erki Sofiji. Imam odli~nu
menad`ericu, tri agenta i
kompletnu ekipu „Elite“
agencije u Miamiju, koji su
glavni i odgovorni za veliki
uspon u mojoj karijeri
Razgovarala: Amela KESEROVI]
» K}erku Sofiju
vodi i na snimanja
azra 2010./21
grati i scenu davljenja i umiranja, jer u jednoj
epizodi u kojoj se Sass i pojavljuje ona biva ubije-
na i kroz cijelu epizodu se vodi istraga da bi se na
kraju prona{ao glavni krivac, ubica. O~igledno
sam bila jako uvjerljiva, jer su ve} sljede}eg dana
kontaktirali agenciju i bukirali me. Snimanje je
trajalo sedam dana i za mene je bilo jedno od na-
jve}ih i najvrednijih iskustava do sada! Raditi s
takvim profesionalcima u produkcijskom, redite-
ljskom i gluma~kom smislu je neprocjenjivo.
Odu{evila me je i oprema kojom raspola`u, brzi-
na transformacije studija u totalno drugu prostor-
iju..., apsolutno sve!
Kakav ste tretman imali na setu?
- Imala sam svog frizera, {minkera, odvojen
apartman u kojem sam provodila vrijeme prije
snimanja i bila obasipana posebnom pa`njom i
raznim poslasticama. Najvi{e vremena na setu
sam provodila sa AJ-om, koji glumi Adama, lika
pred ~ijim o~ima Sass umire i koji se na bla`i
na~in emotivno ve`e za mladu umjetnicu.
Kako u Hollywoodu funkcioniraju stvari na re-
laciji agent - klijent?
- LA je veliko mjesto i veliko tr`i{te, gdje je
konkurencija nezamisliva. Ljudi iz svih krajeva
svijeta `ele oku{ati svoju sre}u. Svi su neko i
ne{to... Mu{karci su uglavnom veliki producenti
ili agenti koji svoju „pri~u“ prodaju mladim dje-
vojkama/glumicama, uvjereni da }e ona pro}i i
da }e djevojka pristati na sve da bi dobila ulogu u
filmu. Na`alost, nerijetko im i uspije. To je ta
neka crna strana Hollywooda. Ve}inom svi glu-
mci i glumice, zbog manjka posla ili uop}e neza-
poslenosti u profesiji, primorani su na rad u re-
storanima, kafi}ima, kao babysitteri i sli~no, kako
bi zaradili novac za `ivot. U me|uvremenu, odla-
ze na audicije, a neki se i {koluju. Li~no, imam
sre}u da je ovo tr`iste idealno za mene kao mode-
la i moram priznati da manekenstvo jo{ u velikoj
mjeri pla}a moje ra~une.
Koliko agenata brine o Va{oj karijeri?
- Okru`ena sam divnim i neizmjerno profesio-
nalnim ljudima koji se uspje{no brinu o mojoj
karijeri. U njima imam i prijateljsku potporu te
mi ~esto iza|u ususret kad je rije~ o obavezama
prema k}erki Sofiji. Imam odli~nu menad`ericu,
tri agenta (print, commercial i theatrical) i ko-
mpletnu ekipu Elite agencije u Miamiju, koji su
glavni i odgovorni za veliki uspon u mojoj karije-
ri.
Mladi ste donijeli krupne `ivotne odluke. Sa 17
ste se udali, ubrzo i rodili svoje prvo dijete, `ivjeli
u inozemstvu, razveli i na koncu iz Sarajeva s
k}erkom odselili u Ameriku. Jesu li sve odluke bile
i prave?
- Kakve god odluke donosila, nikada se nisam
» Amra u hit seriji „CSI:NY“ igra francusku umjetnicu Sass Dumonde
Dugo me je boljelo to
{to je strancu uvijek bilo lak{e
prihvatiti i radovati se
mom uspjehu nego mojim
sugra|anima. Ali se na to vi{e
ne obazirem niti dopu{tam da
utje~e na moje raspolo`enje

»
»
» Amra i Sofia sa Denisse
i njenom k}erkom Melanie
» U spotu
Iglesiasa
22/azra 2010.
pokajala. Svi smo ljudi i ljudski je i grije{iti. Sva-
ko iskustvo je vrijedno, bilo ono dobro ili lo{e,
va`no je znati iz svakog izvu}i pouku i nau~iti
ne{to. Ja sam sa svojim „malim godinama“ kre-
nula velikim koracima po trnovitom putu, neka-
da i preskakaju}i stepenice. ^esto sam donosila
bitne odluke i ne razmi{ljaju}i, onako instinkti-
vno, a upravo mi je taj moj instinkt u velikoj
mjeri i pomogao u `ivotu. Ponosna sam na ono
{to jesam, `ivot me nije uvijek mazio i zato je od
mene napravio velikog borca. Majka mi je najve}i
uzor i moje svjetlo usred no}i, a to je ujedno i sve
ono {to uvijek `elim biti u Sofijinim o~ima i srcu.
[ta je doprinijelo toj `ivotnoj borbenosti?
- Kona~no znam {ta `elim i spremna sam po-
mjeriti granice sopstvene izdr`ljivosti. Zna se de-
siti da radim i po 36 sati, da idem sa snimanja na
snimanje... I u`ivam u tome! Posao me ispunjava
i ~ini sretnom, pogotovo ovdje gdje je sve tako
profesionalno i na nivou, gdje su ljudi spremni
na rad i trud, gdje se me|usobno neizmjerno
po{tuju i iskreno raduju tu|em uspjehu.
Je li Vas ikada bilo strah poku{ati ne{to novo?
- Nikada. U svemu sam vidjela neku vrstu iza-
zova, priliku za zabavu i ne{to novo za nau~iti.
Razne okolnosti, rani odlazak od ku}e, ~injenica
da sam „iz pelena u {tikle usko~ila“, u~inili su da
djelimi~no postanem neko ko je pun emocija, a
da mu ih je te{ko pokazati. A to moji najbli`i
osjete, pa upravo zbog njih radim na sebi i tru-
dim se biti uspje{nija u tome.
Nedavno Vam se u Los Angelesu pridru`ila i
k}erka Sofia. Kako izgleda Va{a svakodnevica?
- @ivimo u Hollywoodu, pokraj prelijepog ka-
njona s ~ijeg se vrha prostire pogled na cijeli grad.
Sofijina {kola je veoma blizu, ponekad se do nje i
pro{etamo. Odmah pored je i najposje}eniji Ho-
llywood Walk of Fame, ali dovoljno daleko da
konstantnu gu`vu i buku i ne osjetimo. Svako-
dnevica nam je prili~no jednolika s obzirom na
Sofiju i njene obaveze. Odlazim na treninge, ka-
stinge i ~asove glume dva puta sedmi~no u Ho-
ward Fine Studio. Kada snimam, a to ~esto bude
i prekovremeno, prijateljica preuzme obaveze oko
Sofije na sebe, a ponekad unajmim i dadilju. Vi-
kendima smo na pla`i, u shoppingu ili nekom od
zabavnih parkova. Sretna sam, jer se Sofia super
sna{la u novom okru`enju. Engleski ve} pri~a ta-
ko dobro da }e uskoro mene po~eti ispravljati.
Ide u drugi razred, omiljeni predmet joj je mate-
matika, u`iva u ~itanju knjiga, trenira gimnasti-
ku... Predivna je djevoj~ica! Moj ponos! Tako je
sve lak{e i ljep{e uz nju. Ipak, jako joj fale nana i
moja sestra Dada, za njih dvije je mnogo vezana.
U zadnje vrijeme ~esto i pla~e za njima. Jako joj
fali i tata, kao i ostatak porodice i prijatelja iz Sa-
rajeva.
[ta Vama nedostaje iz Sarajeva?
- Moja porodica. Sve bih dala da su sa mnom.
Nedostaje mi i ona na{a opu{tenost, spontanost,
ljepota duha, tradicije i meraka. Nedostaje mi
moja mahala, dragi prijatelji..., ma nedostaje mi
mnogo toga! Ipak, sretna sam u Obe}anoj zemlji,
sretna sam {to imam priliku pokazati sve {to
znam, nau~iti jo{ mnogo toga, finansijski dopri-
nijeti sebi i svojima i djetetu pru`iti bolje sutra...
@ivjeli ste u Parizu, Cannesu, sada u Hollywo-
odu. Prija li Vam vi{e evropski ili ameri~ki jet set?
- Veoma malo se kre}em u krugovima jet seta.
Majka sam i `ivim sama sa svojom k}erkicom i
nemam ba{ vremena za ~esta dru`enja i odlaske
na razne zabave. Ako je rije~ o ve}em eventu, po-
slovnog ili humanitarnog karaktera, uz dogovor s
menad`erom odgovorno se odazovem.
Postoje li u Hollywoodu iskrena prijateljstva?
- Kada sma tek do{la u LA strahovala sam na-
jvi{e od toga da }u biti sama i da ne}u imati ko-
me da se izjadam ili ispla~em kada bude te{ko.
Strahovima je do{ao kraj kada se u moj `ivot po-
novo u{etala stara dobra prijateljica, hrvatska ma-
nekenka Jasmina Hdagha, divna kom{inica Deni-
sse i njena k}erkica Melanie, koje smo prihvatili
kao ~lanove porodice i u takvom skladu i `ivimo.
K}erke nam zajedno idu u {kolu i na gimnastiku,
nekada ja spremim ve~eru za sve nas, ali ve}inom
to radi Denisse (smijeh). Usput se dogovoramo o
tome ko }e djevoj~ice odvesti i dovesti iz {kole.
K}erke nam se me|usobno zovu sestrama i drugi-
ma se tako predstavljaju, pa me i obje zovu
„mama“. Zanimljivo je gledati izraze na licima
ljudi kada to ~uju. Mogu se pohvaliti da zaista
imam prave prijatelje.
Biste li ponovo voljeli osjetiti ~ari maj~instva i
Sofiji podariti brata ili sestru?
- Velikoj porodici te`im u budu}nosti. Mnogo
volim djecu i znam da sam dobra majka, znam
koliko dajem od sebe i koliko jo{ mogu dati. Ali
o drugom djetetu je jo{ rano govoriti.
Amerika Vam je donijela poslovni uspjeh. Je li
Vam donijela i ljubav?
- Ljubav je uvijek u meni i oko mene. Emoti-
vno sam ispunjena kroz svoje dijete, posao, ljude
oko mene, `ivot. Ali novu ljubav nisam prona{la.
Niti je ona mene.
Kad ste plakali zadnji put?
- O~i su mi jako nate~ene od konstantnog pla-
kanja za potrebe snimanja scena u filmu, na ko-
jem radim posljednjih mjeseci, ali vi{e o tome jo{
ne smijem pri~ati. Pla~em ja i ovako... ~esto, kada
mislim na svoje i kada nostalgija ne da mira.
Znate da uz uspjeh neminovno dolazi i zavist.
Konstantna vedrina i osmijeh kojima zra~ite kazu-
ju da se ne brinete za to?
- Volim `ivot i stalno se smijem! Agenti me
~esto zezaju zbog toga, govore}i da ponekad treba
da odmaram usne, jer }u ovako br`e dobiti bore.
Svi imamo probleme. Rije{imo ih i onda dolaze
novi. I tako cijeli `ivot. @ivot me je nau~io da ni-
su svi divni i da svi ne `ele samo dobro. Sve bolje
znam kada treba napraviti distancu i ne povjera-
vati se svakome. Dugo me je boljelo to {to je stra-
ncu uvijek bilo lak{e prihvatiti i radovati se mom
uspjehu nego mojim sugra|anima. Ali se na to
vi{e ne obazirem niti dopu{tam da utje~e na moje
raspolo`enje. Nasmijem se zadovoljno i ka`em u
sebi da }u biti jo{ mnogo bolja i uspje{nija, i tako
pojedincima dati jo{ vi{e prostora da se kroz
ostvarivanje mojih uspjeha slade svojom dosadom
i praznim `ivotom.
» Snimila je brojne reklame za presti`ne modne marke
» Amra na
billboardima
u Beverly
Hillsu
» Sa Shayneom Wardom tokom snimanja video spota za
pjesmu „Gotta be somebody“
»
Zvjezdana pra{ina Kenan Imirzalioglu
24/azra 2010.
Moje srce
za sada
je prazno
Moje srce
za sada
je prazno
Glavni junak turske serije
„Ezel“, koji je za kratko
vrijeme osvajao srca
gledateljica gdje god bi
se serija emitirala, ka`e
da nikada nije bio u vezi
s kolegicom Cansu Dere,
partnericom u seriji, te
otkriva da jo{ nije
prona{ao ljubav
svog `ivota
» Serija „Ezel“ obara sve rekorde gledanosti
»
Priredila: Lejla LOJO
Foto: RTL televizija
U
nizu turskih ljepotana, koji
iz dana u dan, bez pola mu-
ke, osvajaju srca na{ih gleda-
teljica, mjesto u samom vrhu
zauzima i 36-godi{nji Kenan
Imirzalioglu. Markantnog
glumca trenutno gledamo
kao glavnog junaka serije „Ezel“, koju na{a ja-
vnost mo`e pratiti putem RTL-a, a vode}u ulo-
gu tuma~i i u sapunici „Ludo srce“, koja se
emitira na OBN-u. ^inilo se da niko ne}e zai-
ntigrirati tako na{e dame kao Halit Ergenç
(Onur), sve dok se nije po~ela emitirati serija
„Ezel“, koja je i u Turskoj oborila sve rekorde
gledanosti.
[kolovanje u Ankari
Turski James Bond, kako ga svi zovu, u kra-
tkom vremenu, po`udom prema `eni koja ga je
izdala, nadma{io je prevrtljivu ljubavnu sudbi-
nu [eherzade i Onura u „1001 no}i“. Turkinje
ga obo`avaju, tinejd`erke lude za njegovim li-
kom, mu{karci su ljubomorni, a, uprkos uspje-
hu, Kenan ostaje skroman. Ne razme}e se pre-
vi{e popularno{}u, ali i ~injenicom da je ro|en
pod sretnom zvijezdom.
- U ovom poslu najopasniji protivnici nisu
oko vas, nego u vama. Ni{ta vam vi{e ne mo`e
na{koditi od prepu{tanja u`icima koje donose
bogatstvo, slava i po`uda. Ovo govorim iz vla-
stitog iskustva. Nema ni{ta gore, nego kad vam
pamet zavrte novac, `ene i vlastita slika u novi-
nama - iskreno }e Kenan, a oni koji ga bolje
poznaju ka`u da je i sam krenuo tim putem.
No, ubrzo je shvatio {ta su prave `ivotne vrije-
dnosti.
Markantni 36-godi{nji glumac ro|en je kao
najmla|e dijete u malom selu Bala, u pre-
dgra|u Ankare, u porodici poljoprivrednika.
@ivota u rodnom selu, gdje je bilo svega 30-ak
ku}a, i danas se sje}a s najljep{im uspomena-
ma.
- I danas osje}am sna`nu povezanost s ro-
dnim krajem. Veoma sam ponosan na svoje ko-
rijene.Tu su se sve kom{ije po{tovale i me|uso-
bno pomagale. Kada bi zimi pao snijeg, sedmi-
cama bismo bili odsje~eni od svijeta. Svakog
dana sam majci i ocu pomogao u radu na ze-
mlji i brizi o stoci - prisje}a se glumac, koji ima
stariju sestru Yasemin, te brata Dervi{a.
Njegov put prema uspjehu po~inje ve} u 12-
oj godini, kad ga je porodica poslala na {kolo-
vanje u Ankaru, gdje je u srednjoj {koli djevo-
jke zavodio karakterom, ali i sportskim uspjesi-
ma. Bio je, naime, odli~an ko{arka{.
Povu~en `ivot
- Bio sam tad prili~no temperamentan mo-
mak, morao sam se nau~iti izboriti za sebe. Bio
sam dijete sa sela, a sva ostala djeca dolazila su
iz imu}nih porodica. Trebalo je ne~im privu}i
djevojke - priznaje glumac koji je samo zbog
velike upornosti i `elje svog oca diplomirao
matematiku na Tehni~kom univerzitetu
„Yildiz“.
Jo{ kao dje~ak znao je satima glumiti pred
ogledalom i izlu|ivati majku koja se stidjela kad
bi joj najmla|i sin i mezimac dao do znanja da
}e jednog dana postati glumac. Za Kenanov
manekenski uspjeh „kriv“ je njegov najbolji pri-
jatelj, koji ga je godinama nagovarao da se prija-
vi na takmi~enje za najboljeg turskog modela.
Pobjeda na izboru Best Modesl of the World
1997. godine otvorit }e mu vrata filmske indu-
strije u kojoj nije dugo ~ekao na prvu gluma~ku
azra 2010./25
» Ako je vjerovati turskim medijima, Kenan je u vezi s 30-godi{njom kolegicom Cansu Dere
Ne vjerujte svemu {to
pro~itate o meni. Trenutno mi je
posao najva`niji u `ivotu, a ko
zna {ta donosi budu}nost “
ulogu. Zapeo je za oko turskom reditelju
Osmanu Sinavu, koji je u 193 centimetra viso-
kom Kenanu prepoznao junaka svojih serija.
- Ti ima{ u sebi taj elektricitet koji }e pri-
vu}i gledatelje - tvrdio je Sinav i nije pogri-
je{io.
Anga`irao ga je u seriji „Deli Yürek“ („Ludo
srce“) koja }e mu donijeti titulu seks-simbola i
prvu djevojku, glumicu Zeynep Tokus, s ko-
jom je bio u vezi ~itavu godinu. Nakon toga su
na njegovu adresu „pokucali“ i drugi projekti,
poput glavne uloge u seriji „Aci Hayat“
(„Gorki `ivot“) 2005. godine, zape~ativ{i Kena-
nov uspjeh na malom i velikom ekranu. Glu-
mica koja je na {est godina zarobila njegovo sr-
ce bila je 33-godi{nja turska ljepotica Zeynep
Beserler, koju je upoznao 2003. godine na sni-
manju serije „Alacakaranlik“ („Sumrak“). Par je
svoje zaruke iznenada prekinuo ove godine, ali
o razlozima kraja dugogodi{nje ljubavi Kekan
zasad mudro {uti. A, o ljubavi ka`e:
- Jo{ nisam do`ivio tako sna`nu ljubav poput
one za koju se u seriji bori moj junak Ezel, ali
nikad ne reci nikad. Ljubav su za mene emocije
koje te dr`e iznad povr{ine, ali zasad je moje sr-
ce prazno. I zbog toga nisam sretan, ali siguran
sam da }e se to brzo promijeniti. Privu}i me
mogu tihe, karizmati~ne `ene koje ~vrsto
stoje na zemlji, ne volim bu~ne djevojke -
iskreno }e glumac poznat po tome {to ne
voli razuzdani no}ni `ivot.
Umjesto odlaska u no}ne klubove, Kenana
vi{e ispunjava povu~en `ivot izme|u ~etiri zida
i odmor u planinama. Jednog dana, ka`e, kad
bude imao suprugu i djecu, kupit }e ku}u s ve-
likim vrtom ili farmu s konjima, jer je izvrstan
jaha~.
- Bje`im od medija, ne ~itam ni ~lanke na
internetu, jer `elim zadr`ati mir. Volim imati
kontrolu nad svim u `ivotu, posebno nad svo-
jom privatno{}u. Od mene nikad
ne}ete do`ivjeti da ugostim medije
u svom domu. Granicu negdje tr-
eba povu}i. Imam ponos i pri-
ncipe od kojih ne odustajem -
zaklju~uje glumac, kojeg su tur-
ski mediji spajali s glavnom
glumicom serijala „Ezel“, Ca-
nsu Dere, no Kenan je to spre-
mno demantirao.
- To su samo tra~evi. Cansu
je godinama moja prijateljica.
Ne vjerujte svemu {to pro~itate
o meni. Trenutno mi je posao
najva`niji u `ivotu, a ko zna {ta
donosi budu}nost - zaklju~uje
zvijezda „Ezela“, koja je u Tur-
skoj u kratkom roku uspjela
nadma{iti gledanost omiljene
serije „1001 no}“, te je svakog
ponedjeljka uve~er dr`ala u
napetosti vi{e od 13 miliona
turskih gledatelja.
Ro|en je i odrastao u malom selu pored Ankare
» Niko ne zna
za{to je
raskinuo vezu s
kolegicom
Zeynep Beserler
azra 2010./27
Umjesto odlaska u no}ne
klubove, Kenana vi{e ispunjava
povu~en `ivot izme|u ~etiri zida
i odmor u planinama “
»
Nostalgija
28/azra 2010.
Radila sam {to
sam htjela
Radila sam {to
sam htjela
B
e
r
n
a
r
d
a

M
A
R
O
V
T
azra 2010./29
»
Razgovarala:
Elameri [KRGI]-MIKULI]
B
ernardu Marovt svi pamte. Bila je
jedna od najljep{ih misica biv{e Ju-
goslavije, a izbori za najljep{e `ene u
biv{oj zemlji bili su na cijeni. Ta ti-
tula je nekada zna~ila puno, jer je
predstavljala da{ak zapadnja~kog
glamura prihvatljiv tada{njim ideo-
lozima. Danas, vjerovatno, ne znate ko je aktuelna
Miss BiH, a „da{ak zapadnja~kog“ sada je zadah
Zapada i silni izbori ljepotica vi{e nikog ne
uzbu|uju.
Tada su no{eni kupa}i kostimi „Zelengore“ i
„Borovo“ cipele i svi smo sjedili pored televizora i
zabazeknuto gledali u tjelesa lijepih `ena od Trigla-
va do \ev|elije. Bernarda se odmah izdvojila. Ari-
stokratskog lica i slovenske smjelosti odmah je za-
vela novinare i bila najpra}enija YU misica ikada.
Posebnu pa`nju izazvala je goli{avim fotografijama
u magazinu „Start“. Sada je vlasnica agencije za
modeling i `ivi u Milanu. Nikad se nije udala, niti
ima djecu. Kako ka`e, izabrala je karijeru i ne kaje
se zbog toga. Bila je ljubazna i profesionalna kada
smo tra`ili termin za intervju.
S kakvom vrstom emocija gledate na nekada{nju
Jugoslaviju i 1983. godinu, kada ste bili izabrani za
Miss Jugoslavije?
- Lijepa su to sje}anja. Meni se tada doga|ao
`ivot. Sve je bilo novo i lijepo. To je bio, ako bih
mogli tako re}i, za mene po~etak svega. Sva vrata
su mi bila otvorena. Imala sam priliku birati. Sve je
zavisilo od toga {ta `elim posti}i u `ivotu.
Ve}ina tvrdi da ste bili na{a najljep{a misica. Jeste
li se tada tako osje}ali?
- Kada sam bila odabrana za najljep{u, nisam
o~ekivala takav uspjeh i nisam uop}e razmi{ljala o
tome. Na izbor sam se prijavila sasvim slu~ajno, za
mene je bila neka vrsta igre i bila sam prijatno
iznena|ena. To {to drugi misle o meni, mo`e biti
samo u ~ast.
Ostali ste upam}eni i po goli{avim fotografijama
za „Start“. U to vrijeme to je bilo hrabro. Zbog ~ega
ste se odlu~ili na takav korak?
- Te fotografije, koje su bile napravljene u inoze-
mstvu, bile su tada ra|ene za najtira`niji glamuro-
zni ameri~ki ~asopis. Amerika je u to vrijeme bila
Mnoge sam titule smjestila u {krinju
svog poslovnog uspjeha. Svjetsku
titulu za Miss fotogeni~nosti dobila sam
u Londonu 1983. godine i do{la u
finale prvih sedam. To mi je tada vi{e
zna~ilo, jer sam od samog po~etka
`eljela raditi kao model. Poslije toga
redale su se ostale: Top model Italije
1990. Top model Evrope i svijeta
1992., nagrade za karijeru i najvi{e
fotografirano lice na svijetu 1992.,
Ljepotica stolje}a Slovenije 2000.
makar 20 godina ispred nas, a tako je, uosta-
lom, i danas. Sasvim slu~ajno, zbog posla i na-
mjerno, fotografije su zavr{ile u „Startu“.
Danas ste uspje{na poslovna `ena. Mo`e li se
dobro zara|ivati od agencijskog modelinga?
- Kad sam po~ela raditi, bila su zlatna vreme-
na, a danas je malo druga~ije. Sve se mijenja,
nema vi{e toliko posla kao nekad, ima sve manje
klijenata i sve se manje pla}a. Treba se naviknu-
ti na taj sistem, stara vremena se ne}e vi{e vrati-
ti.
Vi jo{ radite kao model. Da li u tome jednako
u`ivate kao nekada?
- Da, jo{ radim kao model i to za velike
kampanje, reklamu i film. Jo{ i u`ivam, kao ne-
kada. Ako voli{ ono {to radi{ i vjeruje{ u to,
ni{ta nije te{ko, ma koliko godina imali. Ja kad
radim, sasvim se oslobodim, relaksiram i potpu-
no opustim. Pod reflektorima sam na svom tere-
nu.
Dobili ste laskavu titulu najfotografiranijeg mo-
dela ikada. Ko Vam je to dodijelio?
- Mnoge titule smjestila sam u {krinju svog
poslovnog uspjeha. Svjetsku titulu za Miss foto-
geni~nosti dobila sam u Londonu 1983. godine
i do{la u finale prvih sedam. To mi je tada vi{e
zna~ilo, jer sam od samog po~etka `eljela raditi
kao model. Poslije toga redale su se ostale titule:
Top model Italije 1990. Top model Evrope i
svijeta 1992., nagrade za karijeru i najvi{e foto-
grafirano lice na svijetu 1992., Ljepotica stolje}a
Slovenije 2000.
Kako danas kotiraju estetski operirane djevo-
jke/`ene u modnoj industriji?
- Danas je gotovo svaka djevojka operirana ili
je ne{to popravila na tijelu. Veoma te{ko je pro-
na}i prirodno zgodnu djevojku. Tra`ene su dje-
vojke koje nisu i ne `ele da se operiraju. To je,
izme|u ostalih, razlog zbog kojeg sam i danas
veoma tra`ena kao model.
Kako je `ivjeti u Milanu?
- Tokom svog `ivota `ivjela sam na razli~iti-
ma mjestima na svijetu. Svom poslu mogu na
tome zahvaliti. Upoznala sam puno ljudi, njiho-
vu kulturu i jezik. Posljednjih godina najvi{e
sam u Milanu koji mi mi puno zna~i. Moj
po~etak je bio ovdje. Milano je jo{ centar svje-
tske mode.
[ta ste nau~ili o mu{karcima tokom svog
`ivota?
- Mu{karci i `ene imaju, uglavnom, iste ka-
rakteristike. Pojedinci su dobri za jedne i lo{i
za druge stvari. Iznena|uje me to {to mu{kar-
cima uvijek trebaju novi izazovi i {to sebe
uvijek `ele prikazati u {to boljem svjetlu.
Ljubite li nekoga?
- Imam prijatelja s kojim `ivim ve} neko-
liko godina i to mi je dovoljno.
[ta Vam iz na~ina `ivota nekada{njih Jugosla-
vena nedostaje?
- Iz na~ina `ivota od nekada{nje Jugoslavije
mi ni{ta ne nedostaje. Imam sve {to sam `eljela
u `ivotu. Radila sam {to sam htjela, bila slobo-
dna.
Kad biste cijeli `ivot mogli ponovo, {ta biste mi-
jenjali?
- U svom `ivotu ne bih ni{ta mijenjala. Kad
bih morala sve ponovo, uradila bih isto.
Posje}ujete li zemlje biv{e Jugoslavije?
- Uvijek volim da se vratim ku}i, da posjetim
svoje roditelje, prijatelje ili da ne{to radim.
Kako se njegujete?
- @ivim i jedem zdravo, puno hodam, prakti-
ciram sport i njegujem tijelo, kosu i sve ostalo.
Ka`u: zdrav duh u zdravom tijelu. Va`ni su
unutranji mir i zadovoljstvo.
[ta svaka `ena u srednjim godinama mora zna-
ti?
- Ako je `ena do{la u ove godine bez `ivotnih
iskustava, koji su potrebni za za{titu pred ljudi-
ma i u svijetu, zna~i da nije imala dovoljno sna-
ge za reakciju i da nije ni{ta ostvarila u `ivotu.
Umjesto da je `ivjela, ona je trajala.
U ~emu u`ivate?
- Jo{ u`ivam u radu. Imam volje i snage,
imam i novih ideja za budu}nost. Rado putu-
jem, upoznajem nove ljude, kulturu i jezike.
Ko su Vam je najbolji prijatelj?
- Imam nekoliko prijatelja, koji mi poma`u i
dr`e moju stranu kad je potrebno.
Jeste li nostalgi~ni, i ako jeste, za ~im?
- Danas je sve nabrzinu. Ponekad jednosta-
vno nedostaje vremena za neke stvari.
Kada neko ka`e Bosna, {ta Vam prvo padne na
pamet?
- Bila sam u Bosni prije mnogo godina. Jo{ u
mislima imam fantasti~ne krajeve, ljude i priro-
du. Nadam se da }u se nekad vratiti u va{u ze-
mlju.
»
» Bernarda je jo{
jedna od najtra`enijih
manekenki
Nau~ila sam
{ta je ljepota
sa svrhom
Miss planete Zemlje 2010 Ema GOLIJANIN
Na{a predstavnica na
ovogodi{njem izboru za
Miss planete Zemlje,
odr`anom u Vijetnamu,
vratila se pro{le sedmice
bez titule, ali s prelijepim
uspomenama i
zapa`enim rezultatima
Pi{e: Lejla LOJO
M
jesec boravka u Vijetnamu, trajao
je kao sedmica za na{u predstavni-
cu na ovogodi{njem izboru za Mi-
ss planete Zemlje, lijepu Sarajku
Emu Golijanin. Finale izbora
odr`ano je 4. decembra, a titula Miss planete Ze-
mlje ovog puta pripala je Indijki Nicole Faria. Ema
se, na`alost, ku}i vratila bez lente, ali s prelijepim
uspomenama i dobrim plasmanom. - Prema ocje-
ni `irija, bila sam na 18. mjestu, a takmi~ile su se
84 djevojke, {to je veliki uspjeh ako uzmemo u
obzir da nijedna Evropljanka nije bila me|u prvih
sedam djevojaka. Kako se izbor odr`avao u Aziji,
`iri je, nekako vi{e bio naklonjen tom tipu `ena.
Takmi~ilo se 27 Evropljanki, a ja sam bila me|u
prvih pet, tako da ne mogu biti nezadovoljna. Isti-
na, negativno sam iznena|ena igrom politike i lo-
bija - ka`e za na{ magazin Ema, dodaju}i da je
njen favorit za Miss Planete ove godine bila djevo-
jka iz Portorika.
Taksa za `ivot
Osim titula Miss planete Zemlje, dodijeljene su i
titule za Miss Earth, Miss Water, Miss Fire i Miss Air.
- Nadale smo se da }e za pobjednicu biti izabr-
ana djevojka koja }e nam svima biti uzor. Ali, te
osobine nisam prona{la kod predstavnice iz Indije.
Upoznala sam i pro{logodi{nju pobjednicu Larisu
Ramos iz Brazila. Zaista je kompletna li~nost. ^ak
mi je rekla da sam njen favorit. Mnogo nas je sa-
vjetovala. A, ovogodi{nja pobjednica je imala ba{
jaku podr{ku. Roditelji su mnogo u nju ulo`ili.
Doputovala je ~ak s devet kofera odje}e. Kod njih
je taj izbor mnogo zna~ajniji nego kod nas. Ona
sada kao Miss planete Zemlje u Indiji vi{e ne mora
pla}ati taksu do kraja svog `ivota, {to dovoljno go-
vori o tome koliko njima ova titula zna~i.
Ema je odu{evljena boravkom u Vijetnamu kao
i odli~nom organizacijom Izbora. Za mjesec nije
do`ivjela nijedno negativno iskustvo, a najvi{e su je
potresle pri~e iz posjete dje~ijim domovima, te sir-
oma{nom ribarskom selu.
- Ono po ~emu se ovaj izbor razlikuje od ostalih
jeste {to smo sve vrijeme boravka tamo imale hu-
manitarne projekte. Posje}ivali smo naselja uni{te-
na poplavama i sakupljali novac za unesre}ene.
Imale smo toliko posla da smo radile od sedam
ujutro do 10 nave~er. Tako|er smo i sadile drve}e,
kako bismo utjecale na podizanje svijesti o za{titi
prirode i na{e okolice. Posadila sam ~etiri drveta s
mojim imenom - ponosno }e Ema.
Dobrota pa ljepota
Nakon povratka iz Vijetnama o~ekuju je {ko-
lske obaveze u sarajevskoj Petoj gimnaziji, jer treba
nadoknaditi propu{teno vrijeme, ali i obaveze u ve-
zi s finalnim izborom na{e predstavnice za Miss
planete Zemlje 2011. godine.
- Biramo 12 finalistica za Miss planete Zemlje
BiH, a finalni casting je 17. decembra u saraje-
vskom hotelu „Radon Plaza“. Preporu~ila bih svim
djevojkama da se prijave, jer je ovaj izbor zaista
ne{to posebno. Mislim da je bolji od izbora za Mi-
ss svijeta, jer nije dovoljno samo da bude{ lijepa i
nasmijana, nego se zaista mora{ anga`irati i uraditi
ne{to dobro za svoju okolinu. O na{oj zemlji su
ve} dosta toga znali, jer je D`ejla Glavovi} pobije-
dila 2002. godine, ali sada je izbor na ve}em nivou.
Te{ko se plasirati, jer su djevojke odli~no pripre-
mljene i imaju ~itave timove iza sebe. Moja uloga
je da pripremim na{e takmi~arke i da im pomo-
gnem da shvate {ta zna~i moto ovog izbora, koji
glasi - „Ljepota sa svrhom“ - ka`e na kraju na{eg
razgovora Ema.
azra 2010./35
» Ema s ovogodi{njom pobjednicom Miss Indije
» Ema se najvi{e dru`ila s
djevojkama iz Latinske Amerike
» U posjeti dje~ijim domovima
Ljepotice Delila SOFTI]
Moji da
Tuzlanska manekenka, ~ijoj
ljepoti ne mogu odoljeti
brojni svjetski dizajneri,
boravila je nedavno u
jednom od najzanimljivijh
gradova svijeta. Iako je
po~etak 2011. godine
trebala do~ekati na
Sej{elima, jo{ je
neodlu~na zbog
obaveza na fakultetu
36/azra 2010.
Pi{e: Zana KOLO[
D
elila Softi} (20) jedna je od
na{ih malobrojnih manekenki
koje uspje{no grade karijeru i u
inozemstvu, a titula Miss Fashi-
on TV-a na fina-
lnom izboru u
Antaliji, omo-
gu}ila joj je mno{tvo anga`mana.
Danas mo`e da bira poslove, jer je
tra`ena na raznim evropskim mo-
dnim doga|ajima. Nosila je reviju
slavnog Gianfranca Ferrea, a njeno
lice krasilo je naslovnicu „Fashion
TV“ magazina. U~e{}a na sedmica-
ma mode u Regionu, dio su njenih
stalnih anga`mana, a oku{ala se i kao
voditeljica Fashion TV-a.
- Prije ~etiri godine upoznala sam
top-model Molly Sims i njenu me-
nad`ericu na reviji Gianfranca Ferr-
ea. Ve} tada sam trebala i}i u New
York, {to mi zbog obaveza u {koli ni-
je odgovaralo. Ipak, odgovorila sam
na poziv italijanske agencije
„Women“. Ostvarili smo odli~nu sa-
radnju, zbog koje sam jedno vrijeme
`ivjela u Milanu. To mi je omo-
gu}ilo da kasnije dobijem brojne po-
slove, ne samo u Italiji nego i u Nje-
ma~koj - pri~a lijepa plavu{a i bu-
du}a doktorica.
Pravi izazov
Studentica tre}e godine Medici-
nskog fakuteta u Tuzli, nakon ju-
nskih ispitnih rokova, provela je ne-
koliko dana na moru s porodicom.
- Potom sam nastavila dugogo-
di{nju saradnju s Fashion TV-om.
Tokom ljeta, u njihovoj organizaciji,
nosila sam revije kreatora Maurizia
Manze u Italiji, Turskoj, Makedoniji
i Albaniji, a radila sam i kao vodite-
ljica. Krajem jula otputovala sam u
Tursku na poziv svoje agencije iz
Istanbula „S Management“, ~iji sam
~lan ve} ~etiri godine.
Ostatak ljeta provela je, ka`e,
snimaju}i kataloge, te rade}i na revi-
jama. Izdvaja snimanje na poznatoj
shopping destinaciji, ulici Nisantasi,
s fotografom Ahmetom Y-om, te po-
ziranje za katalog turskom fotografu
Hamdi Alkanu.
- Dobila sam i brojne druge po-
nude na koje, na`alost, zbog ispitnih
rokova nisam mogla odgovoriti. To
su u~e{}e na Antalia Fashion Weeku,
te snimanje kataloga vjen~anica.
Nakon uspjeha u Turskoj uslije-
dio je jo{ jedan: Delila je otputovala
u Hong Kong, gdje je, tako|er, pozi-
rala za poznate brendove.
- Rade}i u Milanu i Istanbulu, stekla sam bro-
jna poznanstva, a u saradnji s mati~nom agencijom
ABC Models, odlu~ila sam da odgovorim na poziv
iz Hong Konga. Provela sam tamo mjesec i nosim
veoma lijepe utiske.
Odu{evljena je ovim gradom. Vrijeme nakon
snimanja koristila je za obilazak znamenitosti s ko-
legicama iz Danske, Srbije i Sjeverne Koreje.
- Stekla sam i mnogo prijatelja. Tokom tih mje-
sec dana u Aziji posjetila sam i Kinu, gradove kao
{to su Shenzhen City i Yuyao City. U`ivala sam u
kupovini u najve}em shooping
mallu - Harbour Cityju.
Iako joj profesija kojom se ba-
vi daje mogu}nost da u`iva u na-
jljep{im destinacijama na Planeti,
nagla{ava kako je prosje~ni radni
dan modela izuzetno naporan.
Proslava na
Sej{elima
- Snimanja uglavnom po~inju
oko sedam ujutro, a ponekad i u
pet, ovisno od udaljenosti lokacije
snimanja. Voza~ obavezno do|e
po mene, te nakon dolaska na
mjesto snimanja po~inju pripre-
me, od ure|ivanje kose do
{minke. Uvijek }u pamtiti pozira-
nje za velikog svjetskog kreatora
Atila Kutoglua. Nagla{avam da je
rije~ o dizajneru koji `ivi i radi u
New Yorku i ~ije modele nose po-
znata imena, kao {to su Karolina
Kourkova i Molly Sims. Stajala
sam na posljednjem spratu, na
malom pro{irenju iza ograde ba-
lkona, u ljetnoj odje}i, na izuzetno
niskoj temperaturi. Bio je to pravi
izazov.
Studij na Medicinskom faku-
ltetu u Tuzli posljednjih mjeseci
Delili je prioritet. Iako je upravo
te obaveze spre~avaju da uspje{nije
gradi karijeru, lijepa Tuzlanka ne
pravi kompromise.
- Edukacija ne dozvoljava da
odgovorim na brojne ponude. Ia-
ko propu{tam {anse za uspjeh na
modnom polju, fakultet mi je na
prvom mjestu.
Nagla{ava da je na emotivnom
planu izuzetno zadovoljna, jer je
ve} ~etiri godine u sretnoj vezi.
Po~etak naredne godine mogla bi
do~ekati na Sej{elima. Ali...
- Imam ponudu za snimanje,
ali vidjet }emo jo{. Zbog boravka
u Hong Kongu mnogo sam pro-
pustila na fakultetu. Sve zavisi od
fakultetskih obaveza. Tako|er,
otvoren je i poziv poznatog fra-
ncuskog fotografa Amedea M. Tu-
rella za snimanje u Monte Carlu,
a u planu su i snimanja za Fashion
TV, u~e{}e na reviji makedonske
kreatorke „Nane“, snimanja kata-
loga u Istanbulu, te revija u Nje-
ma~koj.
ni u Hong Kongu
Tokom tih mjesec
dana u Aziji posjetila
sam i Kinu, gradove kao
{to su Shenzhen City i
Yuyao City. U`ivala sam
u kupovini u najve}em
shooping mallu -
Harbour Cityju

azra 2010./37
38/azra 2010.
Neke druge la`i
K
ada Pinokio la`e, poraste
mu nos. Mi, na`alost ili
nasre}u, nismo mali drve-
ni lutak, koji silno `eli da
postane pravi dje~ak i ko-
me nos raste kada la`e.
Mi smo od krvi i mesa. I
la`emo. Ali nosevi nam ne rastu. Svakog
dana. Kontinuirano. Malo manje ili malo
vi{e. La`emo spontano, kalkulisano, s malo
manje ili vi{e stila. La`emo {irom otvorenih
o~iju i {irokog osmijeha. La`emo o malim
ili malo ve}im stvarima. La`emo i o velikim
stvarima. Svi la`emo.
La`emo jedni drugima. La`emo sami se-
bi. La`emo iz straha. La`emo iz ljubavi.
La`emo iz mr`nje. Dosade. Potrebe. Nada-
mo se da drugi ne la`u nama dok mi
la`emo njima. Sanjamo da nam ne la`u oni
koje volimo, mada mi njima la`emo. Da bi
nastavili da nas vole. A la`u i oni nama. Na
malo ili na veliko. I tako ukrug. U nedo-
gled.
La`u veliki i mali. La`u `ene i la`u
mu{karci. La`i djeca. La`u starci. La`u lju-
bavnici. La`em i ja.
Laganje nije genetski predodre|eno. Mi
u~imo lagati. Kad smo bili djeca, govorili
su nam da nije lijepo lagati. A onda su nam
u to isto vrijeme lagali kako rode donose
bebe. Ili kako }e nam, ako budemo lagali,
narasti nos. Iskreno, dje~ije, prvo smo po-
ku{ali da govorimo samo istinu. Onda bi-
smo, recimo, maminoj najboljoj prijateljici
rekli da joj farmerice u`asno stoje i da joj je
guzica velika kao kontinent, i onda smo za
tu istinu dobili batine. Bez dodatnih obra-
zlo`enja. Dje~ije domi{ljato, onda smo u
obdani{tu nagovorili prvo naivno dijete na
koje bismo nai{li da ka`e vaspita~ici neku
la`, ~isto da se uvjerimo da li je istina da od
la`i raste nos. Po{to smo na tu|oj la`i obor-
ili la`nu teoriju o nosu koji raste, sada smo,
napokon, mogli `ivjeti u svijetu odraslih.
Neka nam pri~aju da lagati nije lijepo. Vi{e
batina smo dobijali zbog istine, nego zbog
la`i. I tako smo veoma brzo usavr{ili laga-
nje. La`emo bijelo. La`emo maliciozno.
La`emo da bismo se spasili. La`emo da bi-
smo se odbranili. Sla`emo vi{e puta na dan.
Sla`u nas vi{e puta na dan. Na la`ima se za-
snivaju brakovi. Veze. Poslovi. La`i su dio
nas onoliko koliko smo mi dio la`i.
La` je svjesno izre~ena neistina ili obma-
na. La` je ~ar kojom ~uvamo uljudnost.
La`emo jer to funkcionira. La`emo, jer
mo`emo da la`emo. La`i su odlika intelige-
ncije i kognitivnih vje{tina. Kada shvatimo
da drugi la`u nama, po`elimo da smo svi
kao Pinokio. Kada mi la`emo, drugima za-
hvalni smo {to je Pinokio samo jo{ jedna
la` koju su nam pri~ali kad smo bili mali.
La`emo ne razmi{ljaju}i. La`emo, jer i
drugi la`u nama. Jer je lagati prihvatljivo.
La`emo, jer vjerujemo u svoje kao i u tu|e
la`i. La`emo, jer smo sto posto sigurni da
nam nos ne}e narasti. A lagati je ponekad
tako lako, lak{e ili najlak{e.
Ono {to
nije istina
La` je svjesno izre~ena
neistina ili obmana.
La` je ~ar kojom
~uvamo uljudnost.
La`emo, jer to
funkcionira. La`emo,
jer mo`emo da
la`emo. La`i su
odlika inteligencije i
kognitivnih vje{tina
Pi{e:
Melina KAMERI]
Preporu~ena muzi~ka podloga: Eminem ft. Rihana: „Love the Way you lie“
S T Y L
I S S I M O
Stilovi,
trendovi,
zdravlje i
lifestyle
novosti
I jo{:
Korzeti: Grudi u vis!
Za svaku bolest
trava rase: Zova
za prehladu
Zimska moda iz
na{ih radnji
Kozmeti~ki noviteti
Zumba: Otple{ite
svoje brige
Ako vam je ostalo makar
ne{to novca nakon {to ste
platili dugove i re`ije, sigurni
smo da }ete lijepiti nosi}e na
izloge i birati poklone za svoje
najdra`e. Va`no je udahnuti
mrvu ljubavi u hladni predmet.
Oni koji dobiju poklon bit }e
sretni, ruka koja daje uvijek
je iznad one koja prima
Vrijeme darivanja Vrijeme darivanja
azra 2010./39
S T Y L I S S I M O
40/azra 2010.
Na sceni je odijevaju drugi, privatno
najradije nosi casual odje}u, ne zna
koliko cipela i torbi ima, a `ena ~iji stil
odijevanja naro~ito voli je Kate Moss
Razgovarala: Amela KESEROVI]
@
eljana Gu{avac kraj godine je posvetila zavr{avanju
studija, ali i planiranju novih poslovnih poduhvata. U
Banjoj Luci uskoro pokre}e privatni biznis, bit }e,
ka`e, povezan sa svijetom mode, ali jo{ je rano govori-
ti o detaljima. Ovu dvadeset~etverogodi{nju maneke-
nku i ~lanicu modne agencije „Woman“ u januaru
o~ekuju kastinzi u Milanu, kao i u~e{}e na milanskoj
sedmici mode.
Pred nama su bo`i}ni i novogodi{nji praznici, a oni podrazu-
mijevaju i zimska sni`enja. Planirate li obimniji shopping?
- Naravno, planiram shopping u Be~u prije Nove godi-
ne, a novogodi{nje praznike }u provesti u Parizu.
@
e
l
j
a
n
a

G
U
[
A
V
A
C
Mu{karce
ne osvajam
odje}om
»
» Veoma mi je va`no da
mu{karac vodi ra~una o
svom izgledu
azra 2010./41
U svojoj ku}i imam
posebnu sobu za cipele.
Nisam brojala koliko pari
imam. Mnogo ih je,
jer su mi feti{

Gdje i {ta najradije kupujete?
- Prete`no kupujem u inostra-
nstvu, najvi{e volim cipele i torbe.
Omiljeni brendovi su mi Christian
Louboutin i YSL.
Na sceni Vas odijevaju drugi, u
~emu se najljep{e osje}ate privatno?
- Moj posao zahtijeva da sam
uvijek sre|ena tako da privatno vo-
lim casual varijante, jer se u njima
osje}am najlagodnije.
U ~emu volite vidjeti svog mu{ka-
rca?
- Ne izdvajam posebne odjevne
varijante, ali veoma mi je va`no da
mu{karac vodi ra~una o svom izgle-
du i da zavisno od situacije zna da
pogodi pravu kombinaciju.
Obla~ite li se nekad slobodnije s
ciljem osvajanja mu{karca?
- Ne. Mu{karce ne osvajam
odje}om.
[ta nikada ne biste obukli?
- Bijele ~izme u {pic.
U ~emu zavidite drugima?
- U `ivotu nikada nikome nisam
zavidjela, nema potrebe za tim.
@ivot je mnogo ljep{i i kvalitetniji
bez toga. Zavist je ni{ta drugo do
bolest.
Jedan dan @eljane Gu{avac izgle-
da...
- Radni dan mi po~inje jutar-
njom kafom, slijedi brzo sprema-
nje, odlazak na kastinge, koji
~esto traju do kasno u no}. To-
kom pauze izme|u kastinga nei-
zbje`an je ru~ak s prijateljicama,
zatim odlazak do agencije, tereta-
na, ve~era i odmor uz laptop te,
naravno, TV.
Strast gotovo svake `ene su torba i
cipele. Koliko ih imate u svom orma-
ru?
- U svojoj ku}i imam posebnu
sobu za cipele. Nisam brojala, po-
sjedujem ih mnogo, jer su mi feti{.
U Banjoj Luci pet godina imate
vlastiti butik. Kako se odupirete rece-
siji?
- Butik uskoro selim u ve}i pro-
stor. Recesija je zahvatila sve segme-
nte dru{tva pa tako i modni svijet.
Ona se, naprimjer, itekako osjeti u
Milanu. Mnoge kompanije su pro-
pale, neke nisu, ali je sigurno da za
odra|ene revije i druge modne
anga`mane danas dobijete manje
novca.
Bez ~ega ne izlazite iz ku}e?
- Bez nov~anika i mobilnog tele-
fona.
Kako njegujete svoju dugu kosu?
- Va`no mi je da mi je kosa uvi-
jek njegovana i zdrava, te stoga re-
dovno posje}ujem frizera, a uz to
koristim „Kerastase“ proizvode, jer
mi najbolje odgovaraju, mada vo-
lim i prirodne maske koje sama pr-
avim. Recept je jednostavan: med,
maslinovo ulje i jaje. Provjereno
djeluje!
Otkrijte nam neki savjet za nje-
gu lica, ko`e ili kose?
- Svako ko `eli zdravu i njego-
vanu ko`u, trebalo bi da redovno
posje}uje kozmeti~ara, a uz to da
koristi i neke od preparata koji
ko`u ~ine svje`om. Ja koristim
„Gerlaund“ proizvode, jer su na
prirodnoj bazi.
Savr{en `ivot za Vas podrazumi-
jeva?
- Savr{en `ivot podrazumijevaju
zdravlje moje porodice i ljubav
koja je neizostavna da bismo bili
ispunjeni i sre}ni.
Ko Vam je najbolje odjevena po-
znata `ena?
- Kate Moss. Volim njen stil
odijevanja, neobi~an je, diskretan i
apsolutno oslobo|en ki~a.
Mnogi ~esto `ele `ivjeti u tu|oj
ko`i, ali na kraju pametni shvate da
je, ipak, najljep{e u vlastitoj. Kada
biste na jedan dan mogli izabrati
ne~iji lifestyle, za ~iji biste se odlu~ili?
- Ni s kim se ne bih mijenjala,
jer sam veoma zadovoljna svojim
`ivotom.
Jeste li u kupovini rastro{ni ili ra-
cionalni?
- Racionalno tro{im novac.
Va`no mi je da mi je
kosa uvijek njegovana i
zdrava, te stoga redovno
posje}ujem frizera, a uz
to koristim „Kerastase“
proizvode, jer mi najbolje
odgovaraju, mada volim i
prirodne maske koje
sama pravim. Recept
je jednostavan: med,
maslinovo ulje i jaje

»
42/azra 2010.
azra 2010./43
Recesija je zahvatila sve
segmente dru{tva pa tako i
modni svijet. Ona se, naprimjer,
itekako osjeti u Milanu. Mnoge
kompanije su propale, neke
nisu, ali je sigurno da za
odra|ene revije i druge modne
anga`mane danas dobijete
manje novca

» Racionalno
tro{im novac
S T Y L I S S I M O
44/azra 2010.
Grudi u vis,
haljina na pod
Iako su korzeti iza{li iz mode jo{ davne 1920. godine, kada su ih zamijenili
grudnjaci, uspjeli su pre`ivjeti kao dio historijskih kostima i sexy rublja. A, otka-
ko ih je u filmu „Moulin Rouge“ pronosala Nicole Kidman, korzeti su se pono-
vo vratili na modnu scenu I tu se zadr`ali do danas.
Podsje}anja radi, modni korzet nastao je iz `elje i potrebe da se tijelo u~ini vi-
tkijim. U tome je korzet oduvijek bio stvarni saveznik ljepote i `enstvenosti, jer
je damama osiguravao savr{eno dr`anje, tanak struk i lijepo poprsje.
U svom po~etku korzet je bio odjevni predmet koji se nosio ispod haljina, a
kao nekada tako i danas, korzet se odijeva tako da se bilo na prednjoj strani ili
le|ima zate`e vezivanjem ili kop~a dugmi}ima ili kukicama.
Starleta Dita Von Teese ih jednostavno obo`ava, a kada je u pitanju seksepil, vjer-
ujemo da zna {ta radi. Korzete jednostavno volimo zato {to nam isti~u struk, podi`u
grudi i od nas ~ine romanti~ne zavodnice. I {to je najbolje, mo`ete ga nositi gotovo uz
sve - mo`e se nositi na golu ko`u ili na obi~nu bijelu majicu, pa ~ak i na ko{ulje.
Korzeti s uzdu`nim prugama u~init }e va{ trup u`im, a poigrajte se i s ra-
znim motivima, te materijalima kao {to je superpopularna ~ipka i, naravno, sve-
vremenska ko`a. Korzet je neodoljiv i u kombinaciji sa sakoom, te obi~nim
hla~ama, ali i kao casual kombinacija u paru s kratkim hla~ama. Ukoliko jo{ ni-
ste odlu~ili {ta obu}i za najlu|u no}, korzet bi mogao biti savr{eno rje{enje.
Izme|u ostalog, pogledajte kako to rade holivudske zvijezde.
» Starleta Dita
Von Teese:
Korzet kao
najva`niji dio
stylinga
» Carmen
Electra: Korzet
savr{eno pristaje
i uz jeans
» Djevojka od
stila Amber
Rose zna kako
nositi korzet
u ve~ernjoj
varijanti
azra 2010./45
» Glumica Charlize Theron
srebreni korzet kombinirala je
s uskim crnim hla~ama
» Rihanna je,
tako|er, veliki
zaljubljenik
korzeta
» Lady Gaga je svoj
ekstravagantni
modni stil izgradila
pomo}u korzeta
» Ikona stila
Sarah Jessica
Parker korzet
je nosila tokom
nedavnog
gostovanja
u tv-showu
» Toni Braxton
je prona{la
savr{enu
odjevnu
kombinaciju
50/azra 2010.
S T Y L I S S I M O
Thierry
Mugler „Angel“
Parfem ku}e Thierry Mugler „Angel“ dobio
je brojna priznanja odmah nakon lansiranja. On
je prava paleta mirisnih emocija, topao sa sakri-
venim o{trim i oporim notama. Ali, bez obzira
na obilje slatkih nota, on zavodi i privla~i
pa`nju nevjerovatnom `enstveno{}u. Visoke
ozonske note prethode vo}noj harmoniji s ese-
ncijama ananasa, breskve i kajsije. Kompozicija
se zasniva na pa~uliju s tragovima ~okolade, va-
nilije, meda i karamele.
Sjajna i zategnuta ko`a je hit sezone, pa stilisti
preporu~uju pudere toplih nijansi meda i karamele.
Pastelni tonovi boje vanilije ili breskve na usnama
odli~no idu uz smokey eyes. Rumenila u svje`im
nijansama ru`i~aste podarit }e va{em licu svje`inu.
Ostaje vam samo da izaberete i pravi parfem
za ovu sezonu, jer slavna Coco Chanel rekla je:
„@ena koja ne miri{e, `ena je bez budu}nosti.“
Izaberite svoj mirisni
Rouge Dior
Razornu `enstvenost, glamur i {arm
visoke mode donosi vam „Rouge Di-
or“, najprodavaniji ru` ove ku}e s for-
mulom koja }e vas odu{eviti. Savr{en
sjaj, veli~anstven izgled, glatko}a i hidr-
atiziranost - va{e usne bit }e besprijeko-
rne.
Thierry
Mugler
„Womanity“
Thierry Mugler ove jeseni slavi
`enstvenost. Nova mirisna kreacija
nosi i simboli~an naziv-
„Womanity“. Kori{tenjem novih
molekularnih procesa ekstrakcije u
savr{eno `enstvenoj bo~ici do~ekat
}e vas slatkaste arome smokve i no-
te kavijara.
Givenchy
„Play EDT“
Moderan i savremen Givenchy „Play“ na~injen je od
nota gorke narand`e, grejpa, crnog bibera i pa~ulija.
Mu{karca koji ga nosi definira kao elegantnog, modernog
i uvijek spremnog za igru.
Dior Homme
Intenzivan i sofisticiran „Dior Homme“
do~ekuje vas cvjetnim i drvenim akordima, a
sastav osvaja notama lavande, irisa, puderaste
vanile, ambera, cedra iz Vird`inije i vetivera.
azra
2010./51
Azzaro „Pour
Homme Elixir“
Novi Azzaro „Pour Homme Elixir“ je
mu{ki miris koji predstavlja novu ediciju
izdanja iz 1978. godine. Miris dolazi u crve-
noj bo~ici, donose}i mirisni koktel berga-
mota, lavande, geranija, hrastove mahovine,
kumarina, tonke, vanilije, benzoina, manda-
rine, limuna, kru{ke i crne ribizle.
potpis
Diorskin „Nude Natural Glow
Hydrating Makeup“ i „Natural
Glow Creme-Gel“
Diorskin „Nude Natural Glow
Hydrating“ podloga i „Natural
Glow Creme-Gel“ daruju va{oj
ko`i prirodni sjaj, ~ine}i je mekom
i nje`nom. Obje teksture savr{eno
prekrivaju nepravilnosti na ko`i
posti`u}i ultraprirodni mat izgled.
Ko`a je idealno bar{unasta i pro-
zra~na.
Diorshow
„Extase“
Diorshow „Extase“ maskara darovat }e va{im
trepavicama izuzetan volumen - bit }e gu{}e i ja~e.
Ovaj novi preparat ima veoma dugotrajnu formu-
lu. Za izuzetan efekt nanesite malo pudera u pra-
hu na trepavice, stavite prvo „Iconic“ maskaru, a
zatim nanesite „Extase“. Va{em pogledu niko ne}e
mo}i odoljeti.
Dior Ange
Ou Demon
„Le Secret“
Miris Ange Ou Demon
„Le Secret“ nastavlja tradiciju
Ange Ou Demon mirisa kao
opojni parfem bijelog cvije}a i
uklju~uje note italijanskog zi-
mskog limuna, listove zelenog
~aja, jasmin, bo`ur, svijetlo
drvo i pa~uli.
Givenchy „Ange ou Demon“
Dualisti~ka priroda mirisa „Ange ou Demon“ otkriva nova
osje}anja, privla~i tajanstveno{}u i zavodi. Sna`na harizmati~na orije-
ntalna kompozicija je nevino kristalna i ~ulna istovremeno. Slatkoj
svje`ini visokih nota, kakve su mandarina, bijeli kim i {afran, prethodi
rasko{no cvjetno srce, sna`na nota ljiljana u savezu s le`ernom notom
orhideje Maxillaria i egzoti~nim ylang-ylangom. U tragu dominiraju
dvije drvene note: ru`ino drvo i hrastova mahovina, a puderasti senzi-
bilni tonka i vanilija zavr{avaju kompoziciju.
Dior „Hypnotic Poison
Eau Sensuelle“
Dior vam predstavlja
izazovnu kompoziciju
„Hypnotic Poison Eau Se-
nsuelle“, koja vam poklanja
novu magiju aroma. U
ovom izvanrednom parfemu
krije se skupocjeni nektar,
~iju tajnu zna samo njegov
kreator. „Eau Sensuelle“ je
varijanta klasi~nog i popula-
rnog Hypnotic Posiona sa-
stavljena od cvjetnih nota
damask ru`e, cvijeta nara-
nd`e, ylang-ylanga, vanil or-
hideje, tuberoze, vanile, sa-
ndalovine i mo{usa.
52/azra 2010.
Vichy
„Essentielles“
Pro{lo je godinu dana otkad je ku}a „Vichy“
promovirala liniju „Essentielles“. U povodu pr-
vog ro|endana, stru~njaci ovog laboratorija
obogatili su liniju novim proizvodom - hranji-
vom kremom za ruke „Essentielles“, koja njegu-
je i hrani te stvara bar{unast osje}aj na ko`i.
Ova krema prilago|ena je ispucaloj ko`i, obo-
ga}ena polifenolima ru`e, karite maslacem, gli-
cerinom, alantoinom, vitaminom E te terma-
lnom vodom „Vichy“. Potpuna njega za esenci-
jalne potrebe ko`e dostupna je u {est proizvoda:
krema za lice za normalnu, mje{ovitu ko`u ili
suhu ko`u, losion za ~i{}enje lica, mlijeko za ti-
jelo, gel za tu{iranje uz novu, hranjivu krema za
ruke.
Kombiniraju}i luksuz i inovativnu tehnologiju, ku}a „La Prairie“ predstavlja tri nova proizvo-
da koji kontroliraju pigmentaciju, u~vr{}uju, hidriraju i {tite va{u ko`u od starenja. „White Caviar
Illuminating“ kolekcija donosi kremu za lice, serum za podru~je oko o~iju, te serum za lice. Lu-
ksuz koji va{u ko`u ~ini mladom.
La Prairie
„White Caviar
Illuminating
Systeme“
Marc Jacobs „Daisy“ i „Lola“
Marc Jacobs „Daisy“ kompaktni parfem u obliku velikog prstena idealan je dodatak za sve one
koji su razigranog i slobodnog duha. Za dame koje `ele ista}i `enstvenost tu je i Marc Jacobs „Lola“,
kompaktni parfem u narukvici. „Lola“ je vizija `enstvenosti i seksepila - odva`ni kreativni trijumf
domi{ljatosti koji je mogao osmisliti samo Marc Jacobs.
Vichy
„Normaderm“
Laboratorij ku}e „Vichy“ predstavlja po-
tpunu njegu protiv nepravilnosti na ko`i -
„Normaderm TRI-ACTIV“, koja samo je-
dnim potezom djeluje protiv nepravilnosti i
masnog sjaja, te ko`i osigurava potrebnu vla-
gu. Inovacija proizvoda „Normaderm TRI-
ACTIV“ jedinstvena je patentirana tehnologi-
ja Hydra-Piling, koju odlikuju aktivni derma-
tolo{ki sastojci. Dermatolozi ~esto primjenju-
ju tehniku peelinga, jer poti~e skidanje po-
vr{inskog sloja ko`e i time osigurava br`u
obnovu epidermisa. No, peeling ne otklanja
samo nepravilnosti, nego i dubinski ~isti te
obnavlja ko`u.
Avon „Ultra
Color Rich
24 Rose“
ru` za usne
Novi, blistavi ru` za
usne ku}e „Avon“ sa
24 karatnim zlatom,
senzualno isti~e usne
ru`i~astim i crvenim
nijansama. ^eka vas
osam izvanrednih nija-
nsi ru`i~aste i crvene
boje s pravim ~estica-
ma zlata.
S T Y L I S S I M O
54/azra 2010.
Najbolje iz prirode
protiv gripe i prehlade
Pri~om o zovi po~injemo novi serijal u na{em magazinu, koji }e tretirati
prirodnu pomo} kod bolesnih stanja organizma, kao i prirodnu prevenciju.
Zanimljive tekstove pi{e nam stru~njak za biljke Sejfudin Toki}, a mi smo
prepoznali trenutak kada se ljudi ponovo okre}u prirodi
Pi{e: Sejfudin TOKI]
S
prvim hla-
dno}ama i
snje`nim padavi-
nama pojavljuju
se i valovi prehla-
da i gripa. Mno-
go je uzro~nika
prehlade, a naj~e{}e se radi o
rhinovirusima. Oni imaju ka-
rakteristiku da se brzo {ire ka-
plji~nim putem, ka{ljanjem i
kihanjem i to direktno sa za-
ra`ene na zdravu osobu ili
indirektno preko zara`enih
predmeta. Prehladama i gri-
pom naru~ito su podlo`ne
osobe s oslabljenim imunite-
tom. Iako ove bolesti ugla-
vnom nemaju velike rizike po
`ivot ~ovjeka, itekako nam
mogu zagor~ati danima sva-
kodnevni `ivot, ali izazvati i
dodatne komplikacije organi-
zmu kroz pojavu te{kih obli-
ka bronhitisa, upale plu}a i
te`ih problema u funkcionir-
anju disajnih puteva.
Lije~enje
tuberkuloze
Protiv virusnih infekcija
savremena medicina nema
djelotvornih lijekova, ali
mo`e se s pravom re}i da po-
stoji ~itav niz prirodnih su-
pstanci koji prehlade i gripu
mogu sprije~iti, ubla`iti i
onemogu}iti dodatne ko-
mplikacije po zdravlje. Na
prste jedne ruke mogle bi se
nabrojati ljekovite biljke koje
su kroz vijekove bile tako
omiljene u narodnim medici-
nama, kao {to su zova ili ba-
zga. U brojnim zemljama u
Z
a

s
v
a
k
u

b
o
l
e
s
t

t
r
a
v
a

r
a
s
t
e

narodu se sa~uvalo prastaro vjerovanje da u zovi
prebivaju ku}ni duhovi koji {tite doma}e
ognji{te.
Zbog izuzetne ljekovitosti, naro~ito kod pre-
hlada, gripe, hunjavice, ka{lja i po~etne faze
upale plu}a, pouzdano se zna da poma`e, pa ~ak
i u lije~enju tuberkuloze.
Vjerovatno zbog ovih ljekovitih svojstava, ova
biljna vrsta nesmetano uz op}e zadovoljstvo mje{ta-
na raste uz brojne seoske ku}e, hambare i {tale.
Za zovu se s punim pravom mo`e re}i da je
stalni pratilac ljudskih naselja, koja svojim miri-
snim cvjetovima neodoljivo snje`ne boje u prolje-
tnima danima daje poseban ukras seoskim dvo-
ri{tima, vrtovima i gradskim prakovima. U ljeko-
vite svrhe naj~e{}e se koriste cvjetovi, koji se ubiru
po sun~anom i suhom vremenu, i to u periodu
kada cvasti ove biljne vrste jo{ nisu u punom cva-
tu. Odmah nakon ubiranja cvjetovi se su{e u ta-
nkom sloju na tamnom i prozra~nom mjestu, a
cvjetovi koji nisu ubrani po sun~anom vremenu
postaju sme|i pa ~ak i crni te nisu za upotrebu.
Tijesto za pala~inke
Farmakolo{ko va`ni sastojci cvjetova zove su
eteri~na ulja s visokim sadr`ajem masnih kiseli-
na, flavonoidi, derivati kavene kiseline te glikozi-
di koji sna`no podsti~u znojenje. Od cvjetova
zove mo`e se napraviti sok, dobar ~aj, a koriste
se i u ishrani, spravljaju}i se na na~in da se cvje-
tovi urone u tijesto za pala~inke te peku ali tako
da plivaju u ulju. Zova je vjerovatno jedna od
najstarijih poznatih ljekovitih biljaka.
U naseobinama kamenog doba u [vicarskoj i
bronzanog doba u sjevernoj Italiji prilikom arhe-
olo{kih iskopavanja na|eni su sjeme i gran~ice
zove, {to ukazuje da je ova biljka u ishrani i li-
je~enju kori{tena jo{ u prahistorijsko doba. Tako
je gr~ki filozof Teofrast jo{ tri stotine godina pr-
ije nove ere detaljno opisao izgled gran~ica zove,
a Dioskurid iz tog vremena navodi ~ak i niz re-
cepata za kori{tenje ove biljne vrste u lije~enju.
Vijekovima je s pokoljenja na pokoljenje pre-
no{ena narodna mudrost da je dobro kad do|ete
pred grm zove u znak po{tovanja skinuti kapu, jer
je to biljka koja ima mogu}nosti izlije~iti ogroman
broj oboljenja s kojima se susre}e ~ovjek.
azra 2010./55
Pitanja i
odgovori
: [to je preporu~ljivo jesti u vrijeme prehlada
i gripa?
Potrebno je uzimati {to vi{e te~nosti u
obliku ~ajeva, prirodnih sokova naro~ito od
nara i limuna te jesti laganu, lak{e probavlji-
vu hranu, kao {to su supe, ~orbe, kuhano a
ne pr`eno povr}e, a posebno je po`eljno ko-
nzumiranje u {to ve}im koli~inama mrkve,
paradajza, patlid`ana i mahuna. Kao salate
najpo`eljniji su svje`i i kiseli kupus, cvekla i
paradajz. Od vo}a preporu~ijem uzimanje ja-
buka, kivija, narand`i i ina~e svih vrsta agru-
ma.
Keltska religija zasnivala se na vjerovanjima u
prirodne i natprirodne sile koje su u obliku du-
hova nastanjivale drve}e i biljke. Tako se vjero-
valo da ovo drve}e i biljke dobivaju snagu i mo}
od sunca, koje je smatrano vrhovnim bi}em, te
je svaki ro|eni ~ovjek zvijezdama - horoskopski
za sva vremena bio vezan za jednu biljku.
Zova (ro|eni od 25. 11. do 23.12.), u mla-
dosti osobe ro|ene u znaku zove tro{e mnogo
vremena na prazne nepotrebne stvari, ali stare-
njem se mijenjaju. Vrlo ~esto profitiraju jo{ u
mladim danima, primjerice nekim naslije|em
ili sli~no. Ina~e imaju sre}u u `ivotu. Po priro-
di su nemirni i vrlo znati`eljni pa ~esto putuju.
Imaju neuobi~ajan, ~esto ekstravagantan ukus i
ve}inom su same sebi dovoljne. Prava snaga
ovih osoba le`i u tome {to uvijek ta~no znaju
kad imaju pravo a da su drugi pritom u krivu.
Samodisciplinirani su. Ne vole rutinu i te{ko ih
drugi mogu nagovoriti na ne{to. U vezi su
otvoreni, ali se ne zaljubljuju do kraja (ne gube
glavu) i emocije mogu isklju~iti u bilo koji dio
dana ili no}i. Vole crvenu boju, od `ivotinja cr-
nog konja i dabra a od planeta Saturn. Poznate
zove bili su: Woody Allen, Beethoven, Jimi
Hendrix, Frank Sinatra...
Iz drevnih knjiga - keltskih horoskopa
»
56/azra 2010.
^aj od cvjetova
zove
Tri supene ka{ike usitnjenih osu{enih
cvjetova zove preliti s pola litra klju~ale
vode te u pokrivenoj posudi ostaviti od
petnaest do dvadeset minuta. Potrebno
je popiti tri {olje ovako pripremljenog
~aja u toku dana i to u gutljajima dok je
jo{ u toplom stanju. ^aj cvjetova zove posjeduje antivirusno djelovanje,
poti~e krvotok i organizam ~isti od otrovnih supstanci. Pospje{uje znoje-
nje, {to zna~ajno poma`e u lije~enju gripe i prehlada.
Mati~na
mlije~
Kraljica p~elinjih proizvoda, kako se po-
pularno zove mati~na mlije~, komple-
ksna prirodna materija koja se stvara u
specijalnim p~elinjim `lijezdama posje-
duje baktericidna, antibioti~ka i antivir-
usna svojstva.
Sok nara
Ne samo {to je bogat izvor C vitamina,
sok od plodova nara sadr`i i gotovo sve
vitamine iz grupe B te zna~ajne koli~ine
kalcija, `eljeza, kalija, fosfora tako da
ima i izra`eno blagotvorno djelovanje u
op}em podizanju imuniteta ljudskog or-
ganizma.
Kupus
Kao prevencija za spre~avanje prehlada i
uop}e ja~anje imuniteta, preporu~uje se
{to vi{e kori{tenje kupusa u ishrani u
svje`em ili kiselom stanju, jer poti~e
imunolo{ki sistem i proizvodnju antitije-
la u borbi protiv infekcija.
Hren
Hren je dobro sredstvo u suzbijanju pre-
hlada, naru~ito nariban korijen hrena i
kuhan u mlijeku ili pomije{an s medom.
Luk i
~e{njak
Dobro je poznato u narodu, a
nau~no i dokazana mo} luka i
~e{njaka kao prirodnih antibioti-
ka i antiseptika, ~ijim se konzu-
miranjem mo`e sprije~iti prehla-
da, a upotrebom ubla`iti pa ~ak
i izlije~iti.
Recepti i preporuke
»
58/azra 2010.
SMS
Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja
su na{e ~itateljke uputile dr. Senadu Mehmedba{i}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih
dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona
061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno
mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na strani-
cama posve}enim ginekolo{kom zdravlju.
Prof.dr.
Senad
MEHMEDBA[I]
U 20-oj sam sedmici trudno}e i posljednjih dana primije-
tila sam da se na donjem ve{u povremeno u toku dana i
no}i javlja mokra fleka. Iscjedak je prili~no bistar i bez
mirisa. Imam li razloga da brinem?

Simptome koje navodite ne treba potcijeniti. U
su{tini, mogu postojati dvije stvari: prijevremeno
prsnu}e vodenjaka ili poja~an vaginalni fluor. Prijevre-
meno prsnu}e vodenjaka daje obilne koli~ine plodove
vode koje se ogledaju u opse`nom isticanju bistre
te~nosti bez mirisa i boje. To u klini~koj slici koju opi-
sujete najvjerovatnije nije slu~aj. Poja~an vaginalni
iscjedak je potrebno objektivizirati tako {to }e se uraditi
vaginalni bris na bakterije i nakon toga poduzeti li-
je~enje. Poja~an vaginalni sekret s vremenom mo`e
uzlaznim putem probiti prirodnu barijeru na grli}u ma-
terice i napraviti upalu plodnih ovoja, a nakon toga i
prsnu}e vodenjaka koje vodi prijevremenom ra|anju.
Mo`e li poreme}ena pH vrijednost u vagini izazvati pe-
ckanje ili neke druge i da li na poreme}aj pH vrijednosti
mo`e utjecati hrana i nepravilan unos vitamina?

PH vrijednost rodnice jedan je od atributa koji
u~estvuje u pravljenju prirodne odbrane rodnice
od infekcije. Promjenom pH vrijednosti rodnice otva-
ra se mogu}nost vaginalnoj infekciji vrlo upornoj i
te{koj. Nakon upornih infekcija, a to }e re}i slamanja
prirodne odbrane rodnice mo`e do}i do infekcije
HPV virusom koji, onda, dovodi do procesa pravlje-
nja preduvjeta za nastanak karcinoma grli}a materice.
Drugim rije~ima, pH vrijednost je veoma bitna. Unos
vitamina, osobito prirodnih, ne bi trebao da dovede
do promjene pH. Razli~ite dijete, neprirodne okolno-
sti, upotreba antibiotika, mr{avljenje, promjene par-
tnera bez za{tite pri odnosu - sve su to elementi koji
mogu utjecati na pH rodnice. Danas postoje i prepo-
ru~uje se upotreba razli~itih vaginalnih probiotika, lo-
kalnih ili oralnih, kojima se podsti~e uredan pH ro-
dnice ili njime odr`ava.
Imam 98 godina. U 53-oj godini sam izgubila mjese~ni
ciklus. Posljednjih nekoliko mjeseci javljaju mi se isti si-
mptomi kao kada sam imala redovnu menstruaciju.
Interesuje me da li je to normalno? Nisam nikada
ra|ala.

Simptomatologija koju imate nije u domenu pa-
tolo{kih zbivanja. Preporu~ujemo uraditi hormo-
nski status i ultrazvu~ni pregled, nakon ~ega bi se do-
bio pravilan stav.
S T Y L I S S I M O
Ginekolog
PH vrijednost je
veoma bitna
PH vrijednost je
veoma bitna
60/azra 2010.
S T Y L I S S I M O
S
vaka `ena, htjela to priznati ili ne,
voli da izgleda dobro i da se isto ta-
ko osje}a u svojoj ko`i. Na`alost,
odraz u ogledalu nam ~esto govori
sasvim druga~ije. Genetika, lijenost i
ljubav prema hrani itekako se
odra`avaju na na{u figuru koju,
opet, ~esto poku{avamo dovesti do savr{enstva
na pogre{an na~in - izgladnjivanjem. Tradicio-
nalni na~ini vje`banja poput fitnessa i aerobica
efikasni su, ali nakon du`eg perioda, tako da
`ene brzo odustaju od njih. Ukoliko se pronala-
zite u prethodnim redovima, zumba fitness je
pravo rje{enje za vas.
Ovaj na~in vje`banja je osvojio svijet, a sve je
popularniji i kod nas. U to smo se uvjerili na
satu „zumbanja“ kod instruktorice Elme Vi{o.
U Ledenoj dvorani Skenderija, u Sarajevu, po-
nedjeljkom, srijedom i petkom u 19:30h, pri-
dru`i joj se najmanje 50 djevoj~ica, djevojaka i
`ena. Na prve taktove latino ritmova po~inje za-
grijavanje. Laganim koracima, zavodljivim po-
kretima tijela i s osmijehom na licu ulazimo u
zabavni svijet zumbe, na kojem se za samo je-
dan sat sagori od 500 do 1000 kalorija. Pri-
vla~no, zar ne?!
- Zumba fitness je program koji vas „iscijedi“
u trenu, oja~a mi{i}e i napravi od va{eg tijela
ba{ onakvo kakvo biste `eljeli. Primjenjiv je za
sve dobne skupine. Kombiniramo brze i spore
latinoameri~ke ritmove s popularnom muzikom
razli~itih `anrova, koriste}i se jednostavnim i
zavodljivim plesnim koracima - kazala nam je
Elma.
Gdje je nastao zumba fitness, od ~ega se sastoji?
- Instruktor Alberto „Beto“ Perez je prije 20-
ak godina na svoj sat aerobika zaboravio donijeti
CD-ove. Sre}om, u autu je imao nekoliko njih s
klasi~nim latino ritmovima - salsa, merengue,
cumbia, reggaeton, na koje je uspje{no odradio
improvizirani sat vje`be. Vidjev{i odu{evljenje
na licima polaznika, shvatio je da mje{avina kla-
si~nih pokreta za oblikovanje tijela i plesnih lati-
no koraka dobitna kombinacija za uspje{no i za-
bavno vje`banje. Beto nakon toga razvija cijeli
program vje`banja po pravilima i principima tre-
ninga, te po~inje revoluciju u svijetu fitnessa.
Zumba je svjetski poznat program vje`banja ~ije
su blagodati i rezultate primijenili i prepoznali
ljudi diljem svijeta. Beto je ostvario `ivotni san
kako bi pomogao milionima ljudi da se osje}aju
Otple{ite svoje brige
Na prve taktove latino ritmova po~inje zagrijavanje. Laganim koracima,
zavodljivim pokretima tijela i s osmijehom na licu ulazimo u zabavni svijet
zumbe, na kojem se za samo jedan sat sagori od 500 do 1000 kalorija
Razgovarala: Elvedina D@AKMI] Foto: Ivan [EBALJ
Zumba
fitness
odli~no, do|u u formu i „otple{u“
svoje brige.
Koji je njegov cilj kada je rije~ o
fizi~kom izgledu i zdravlju? Na koje
mi{i}e djeluje?
- Cilj je prvenstveno dobar fizi~ki
izgled, dobro psihi~ko stanje i fu-
nkcionisanje u `ivotnoj sredini.
Zna~i da u to spada razvoj aerobnih
sposobnosti (takozvane kardio-respir-
atorne vje`be), oblikovanje pojedi-
na~nih mi{i}nih grupa u harmoni-
~nu globalnu cjelinu, razvoj motor-
nih sposobnosti (snage, fleksibilnosti
i koordinacije u ritmu), u~vr{}ivanje
i ja~anje svih ko{tano zglobnih i teti-
vnih segmenata motornog sistema,
unapre|enje zdravlja... Zumba fitnes
djeluje na sve mi{i}e: ja~aju se i obli-
kuju noge, stra`njica, trbu{na mu-
skulatura, ruke, ramena, le|a, prsa.
[to se „topljenja kilograma“ ti~e,
je li zumba u prednosti nad obi~nim
fitnessom, aerobikom....?
- Ne bih rekla da je u prednosti,
jer svaka fizi~ka aktivnost je dobro-
do{la. Ipak, da biste vje`bali zu-
mbu, ne morate strogo poznavati
korake. U zumbi nema koreografi-
je, ali kada to neko gleda sa strane
izgeda kao da su svi nau~ili koreo-
grafiju na svaku pjesmu. To je zato
{to nema puno koraka za pamtiti
(3-5 za svaku pjesmu), a i sama pje-
sma vas vodi svojim ritmom.
Kome je namijenjena, odnosno ko
sve mo`e trenirati zumbu?
- Zumba je primjerena za sve
uzraste: neovisno u tome u kakvoj
ste fizi~koj kondiciji, imate li bilo
kakvog ili nikakvog iskustva u ple-
su, bili mu{ko ili `ensko, mla|i ili
stariji. Zumba formula osnovnih
koraka ~ini je dostupnom za sve.
Kako izgleda jedan trening, od
~ega se sastoji?
- Postoji vi{e modela satova zu-
mba fitnessa: od treninga koji traje
30 minuta, 45 minuta ili sat vre-
mena. Naj~e{}e se koristi model u
trajanju od sat, koji opet mo`e biti
organiziran na dva na~ina. Sastoji
se od kombinacije raznih plesova:
salsa, merengue, reggeaton, cumbia,
ali tu su jo{ i ostali plesovi kao ta-
ngo, backata, calipso, quebredita,
bally dancing, hip-hop, lambada,
rock&roll, twist.
Koliko je treninga potrebno da bi
se postigli `eljeni rezultati?
- U~estalo treniranje jedan je od
najva`nijih faktora u razvoju forme
i `eljenih rezultata. Broj sedmi~nih
treninga ovisi o cilju koji vje`ba-
njem `elimo posti}i, ali generalno
mo`emo re}i da od ~etiri do {est tr-
eninga sedmi~no uvjetuje `eljene
promjene, a tri treninga sedmi~no
zadr`ava postignute rezultate na vi-
sokom nivou. Promjene }e uslijedi-
ti ve} nakon prvog treninga, osje}at
}ete se bolje, jer ste napokon napra-
vili ne{to za sebe. Osje}aj unutar-
njeg zadovoljstva nakon nekoliko
sedmica odrazit }e se i na va{u sliku
u ogledalu, izgledat }ete puno bo-
lje.
Ka`u da zumba pove}ava samo-
pouzdanje i popravlja raspolo`enje.
Koliko je to ta~no?
- Da. Moje zumba{ice }e vam
najbolje odgovoriti na to pitanje.
Svojim polaznicama poku{avam pr-
enijeti pozitivnu energiju, da taj sat
koji odvoje za sebe iskoriste {to je
bolje mogu}e, da zaborave na sve
probleme ple{u}i, odnosno vje`ba-
ju}i.
Kakva je zainteresiranost i koliko
ko{taju treninzi?
- Zainteresiranost je velika, {to
mi je posebno drago. Grupe su ve-
like, ali uskoro otvaram jo{ dva ter-
mina, ~etvrtkom u 17h i nedjeljom
u 18h, tako da ima mjesta za sve.
Mjese~na ~lanarina je 50KM (deset
termina) ili mo`ete pla}ati pojedi-
na~ne po sedam maraka.
Kako `ene reagiraju na prvom su-
sretu sa zumbom? Je li im to zaba-
vno?
- Dok ple{ete zumbu, osje}ate se
kao na zabavi kod prijatelja. Kome-
ntari su pozitivni, djevojke sa treni-
nga odlaze dobro raspolo`ene i je-
dva ~ekaju naredni.
Kome biste preporu~ili da trenira
zumbu?
- Zumbu preporu~ujem svima
koji su se zapustili, ulijenili, imaju
vi{ak potko`nog masnog tkiva ko-
jeg se uporno `ele rije{iti, a odlasci
na razne aerobice ili fitness progra-
me ih do sada nisu dovoljno moti-
virali.
Na koji na~in, ina~e, motivirati
`ene da se vi{e posvete sportu, da
umjesto pred televizorom vrijeme pr-
ovode u sportskim dvoranama?
- Jedna od glavnih odlika zumbe
je da se poslije treninga ne mo`ete
osje}ati deprimirano i poti{teno za-
to {to je cijeli njen koncept usmjer-
en na zabavu uz vje`banje. Nemo-
gu}e je izbje}i pozitivne osje}aje
koji dolaze iz muzike, zabavnih ko-
reografija te osmijeh na licima osta-
lih u~esnika. Muzika vas jednosta-
vno ponese i nemate osje}aj da
vje`bate ve} da se zabavljate.
Kakva oprema je potrebna za tre-
ning?
- Budu}i da se radi o aerobnom
treningu, u kojem }ete se sigurno
znojiti, vje`bati mo`ete u odje}i u
kojoj ko`a di{e: pamu~na trenirka,
majica, ~iste i {to mek{e patike,
pe{kir i fla{ica vode. Join the party
let’s zumba!
azra 2010./61
Zavodljivim
pokretima
do vitke figure
Rje{enje za problemati~nu i osjetljivu ko`u
Kako bi pomogao mu{karcima u borbi sa
problemati~nom i osjetljivom ko`om, Gille-
tte se udru`io sa vode}im dermatologom dr.
Maurizio Podda-om, kako bi rasvijetlili neka
pitanja osjetljive ko`e i prona{li najbolja
rje{enja za vrhunski ugo|aj.
Preporu~ujemo mu{karcima da prije brija-
nja koriste Gillette Ser-
ies Pure&Se-
nsitive gel za
brijanje koji
sadr`i trostru-
ku za{titnu
formulu koja
poma`e u
za{titi va{e
ko`e od crve-
nila i zategnu-
tosti, koriste}i
tri napredna lu-
brikanta za unapr-
je|ivanje pokreta o{tri-
ce, od prvog do posljednjeg pokreta. Ovaj
za{titni sloj protiv trenja poma`e u za{titi
ko`e protiv iritacije i omogu}ava tehnologiji
Gillette Fusiona sa pet o{trica da jednostavno
klizi po povr{ini ko`e, te pomogne da se mi-
nimizira iritacija ko`e.
Gillette Fusion tehnologija o{trice je sada
dostupna u Cool
White pakovanju,
dizajniranom da zadovolji potrebe mu{karaca
kada je u pitanju brijanje i briga o ko`i.
Kombiniraju}i revolucionarnu tehnologiju
Gillette Fusion sistema za brijanje (5+1 o{tri-
ca) sa neodoljivim Cool White novim izgle-
dom, o{trica pru`a blago i ugodno brijanje
~ak i za osjetljivu ko`u.
Kako bi se smanjila suho}a nakon brijanja i
za{titila ko`a mu{karaca, Gillette je
razvio Gillette Series ba-
lzam poslije brijanja.
Formula koja se brzo
upija kombinirana
sa balzamima rehi-
drira ko`u i reduci-
ra zategnutost ko`e
nakon brijanja -
efektno poma`u}i
da se svje`e obrija-
na ko`a smiri,
ostavljaju}i osje}aj
blagosti i ugodno-
sti.
azra 2010./63
Novosti iz Gillettea
Portret Suad ]UPINA
64/azra 2010.
Jedini je evropski selektor koji za rad ne prima nov~anu nadoknadu, ali
i najtrofejniji doma}i selektor. Ponosan na sinove i suprugu Jadranku. [ta ka`e
o karata{ima koji su pod njegovim vo|stvom osvojili brojne medalje i nihovom
statusu u dru{tvu, a {ta o saradnicima koji, tako|er, sve rade volonterski
Jedini
s titul o
azra 2010./65
»
Pi{e: D`emal D@AKMI]
Foto: Mevludin KADRI]
i privatni album
P
o mnogo ~emu je jedinstven u svi-
jetu sporta: me|u trojicom je nosi-
laca Majstorskog pojasa 8. dan u
svijetu, najve}eg sportsko-te-
hni~kog zvanja u karateu, a jedini
nejapanac; jedini je evropski sele-
ktor u svim sportovima sa titulom
doktora nauka, spojiv{i tako teoriju i praksu, ali
je jedini evropski selektor i po ne~emu ~ime se
na{ sport ne mo`e podi~iti - za svoj rad i silne
medalje ne dobija nikakvu nadoknadu!
Suad ]upina Suda (59) se i nedavno, s Evro-
pskog prvenstva u Beogradu, vratio trijumfalno
- s odli~jima, a za svoj status }e re}i:
- [to }e meni nadoknada kada je ne primaju
takmi~ari, koje bi po`eljela svaka zemlja u svije-
tu!? Nas 15 entuzijasta volonterski vodimo kara-
te, a nosimo se sa zemljama sa po dva miliona
takmi~ara! Za svih ovih godina samo smo od
Op}ine Centar Sarajevo dobili 3000 maraka!?“
Poznate familije
^etvrto je od sedmero djece Smaje i Abide
]upina, poznate pete mostarske familije po star-
osti. Ispred njega su Alija, Zineta i Mirsad, a iza
Sead, Faruk i Merima. Alija i Sead su preselili na
bolji svijet: stariji je bio ekonomist, a mla|i
in`injer gra|evine. S ponosom isti~e da su i Pu-
zi}i, odakle je majka, poznata mostarska familija.
U Mostaru
je zavr{io osno-
vnu i srednju
{kolu i zavolio
karate. Po do-
lasku na studij
u Sarajevo u
Karate klubu
„Bosna“, sja-
jnom kolekti-
vu, unapre|uje
svoje umije}e i
postaje repreze-
ntativac biv{e
nam zemlje, ali
i upoznaje Ja-
dranku, lijepu
Sarajku i kli-
za~icu, koja je
kao pravnik
donedavno ra-
dila u Po{ta-
nskom muzeju, a sada je penzionerka i brine o
unu~i}ima Ismailu Aliju i Ishaku Dinu, Admiro-
vim sinovima. Ali, godinama je i velika podr{ka
suprugu, jer njegova odsustva zbog takmi~enja
bila su veoma ~esta.
Sportska biografija Suada ]upine zaista je
impresivna i s ponosom bi mogao da govori o
postignutim rezultatima. A on, samozatajan ka-
kav jeste, radije bi da o njemu govore rezultati i
{ampioni koje je godinama stvarao. Jedan je od
pionira karate sporta u Bosni i Hercegovini, jo{
od 1968. godine. Pravi nasljednik Salke ]uri}a.
Bio je instruktor, sekretar i ~lan Predsjedni{tva
Karate saveza BiH od 1972. do 1976. godine,
internacionalni sudija, takmi~ar „Bosne“ i sta-
ndardni reprezentativac u periodu 1975-1978.
godine. Kao takmi~ar je bio sjajan, jedan od na-
jboljih u „Bosni“ i tada{njoj reprezentaciji Jugo-
slavije: osvojio je sve {to se moglo osvojiti na ju-
goslavenskom nivou pojedina~no i s klubom; s
reprezentacijom Jugoslavije je u Milanu 1976.
godine bio najbolji u Evropi, a na ^etvrtom
svjetskom seniorskom prvenstvu 1977. u Tokiju
bio je - ~etvrti. Povreda Zdravka ]uturi}a Volte
i neke druge okolnosti sprije~ile su ih da ponove
i evropski selektor
om doktora nauka
» Reprezentacija u Beogradu
» Sarajka se zaljubila u Mostarca:
Jadranka i Suad iz studentskih dana
66/azra 2010.
uspjeh iz Milana, ali na svjetskom nivou.
- Prije rata po~eo sam uspje{nu trenersku kar-
ijeru, koja traje, evo, do danas. Vodio sam biv{u
jugoslavensku reprezentaciju za kadete, juniore i
`ene, s kojom sam na 16. Evropskom prvenstvu,
februara 1991. godine, u Glazgovu, osvojio zla-
tnu i pet bronzanih medalja, a kao trener Karate
kluba „Student“ iz Mostara osvojio sam brojna
doma}a takmi~enja, a bili smo zapa`eni i na evr-
opskoj sceni. Za te uspjehe nagra|en sam Zla-
tnom zna~kom SOFK-e BiH 1987. godine za
doprinos razvoju sporta. Prvi sam karatist koji je
biran me|u 10 najboljih sportista Sarajeva, a do-
bitnik sam i Zlatne zna~ke SOFK-e Jugoslavije
za postignute uspjehe u fizi~koj kulturi, te Zla-
tne zna~ke USD „Bosna“ Sarajevo, vrhunski sam
sportist amater biv{e zemlje - ni`e samo neka od
priznanja najtrofejniji selektor na{eg sporta.
Predratna previranja i agresija na na{u zemlju
promijenili su prioritete. ]upina staje u odbranu
Mostara i domovine. Obavljao je razne du`nosti,
za {ta je odlikovan „Zlatnim ljiljanom“.
Zadivili svijet
Nakon rata ponovo se posve}uje karateu,
stru~nom usavr{avanju, ali i nau~nom radu. Na
svakom polju bio je uspje{an: njegovi karata{i su
se sa svih takmi~enja vra}ali uzdiguta ~ela, s bezbr-
oj odli~ja, on je na doma}em i internacionalnom
planu objavljivao stru~ne radove i knjige, magistri-
rao i doktorirao. Danas je u znanju vi{i asistent za
oblaste borenje na Nastavni~kom fakultetu Unive-
rziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru.
Nabrojali smo djeli} onoga {ta je osvojio u
biv{oj zemlji. Kao selektor reprezentacije i trener
u „Bosni“ od 1993. godine osvojio je 13 svje-
tskih medalja razli~itog sjaja, 31 evropsku, 15
mediteranskih, 12 balkanskih i vi{e od 1000
internacionalnih! Uz selektorsku funkciju pre-
dsjednik je i Balkanske karate federacije, a ta-
kmi~ari iz „Bosne“ najuspje{niji su na{i sportisti
ve} sedam godina. Shvatili su da im je ]upina i
`ivotni mentor i da na tr`i{te rada moraju s di-
plomama, a uz karate su postali priznati
stru~njaci u razli~itim oblastima. Mnogi su da-
nas uva`eni u svojim kolektivima: Adnan
Had`i} jedan je od rukovodilaca u „Hypo Alpe
Adria Bank“, Admir ]upina u „Telekom
in`enjeringu“, Jasmin Porobi} visoko kotira u
Evropskoj policiji, Kemal Bajri} je diplomirani
in`injer elektrotehnike, sa specijalizacijom za na-
ftna postrojenja. @ivi i radi u Dubaiju. Adnan
Arnautovi}, diplomirani je kriminalist i jedan od
rukovodilaca u MUP-u Srednjobosanskog ka-
ntona, Mersiha Atovi} ekonomist je uz „Bor ba-
nci“, Jasmin Grgi} cijenjen je u SIPA-i.
- Te{ko je godinama biti u evropskom i svje-
tskom vrhu, boriti se s velesilama ~iji su takmi~ari
dio dr`avnog sistema. U normalnim zemljama svi
reprezentativci su profesionalni vojnici ili policajci.
Tako rade Turci, Nijemci, Talijani, Francuzi,
[panci, a na{i nemaju ni stipendije i prepu{teni smo
sami sebi. Tih silnih uspjeha, a ponosan sam na
njih i takmi~are koje sam vodio i vodim, ne bi bilo
da nemam pomo} u prijateljima i saradnicima ka-
kvi su [a}ir Bo{kailo, predsjednik UKK „Bosna“,
Dragan Viki}, predsjednik Karate saveza Bosne i
Hercegovine, Faruk ]upina, Elvir Ferizovi}, Adnan
Had`i}, Zdenko i Miroslav Klepi}, Nenad Bodi-
ro`a, dr. Merita Tiri}, Ra{id Tirak, Dragoslav
Doj~inovi}, Fikret Selman... Oni iznalaze na~ine
kako da odemo na takmi~enja i, po pravilu, obra-
dujemo Bosance i Hercegovce s nekom od medalja.
Takmi~io se, ali i vodio takmi~are godinama.
Koliko jedan stru~njak poput njega mo`e biti
objektivan kada poredi generacije koje je vodio?
- Ne}u pogrije{iti ako ka`em da }e sada{nja
generacija koju predvode Admir Zukan, Nermin
Potur, Alem Kupusovi}, Tarik Lu{ija, Una Hali-
lagi}, Tanja Umi}evi}, Oliver Mandari}, Mate
Odak, Adnan Adilovi}, nadma{iti onu pretho-
dnu Admira ]upine, Denisa Muhovi}a i Arnela
Kalu{i}a. Vidjet }ete koliko }e nam radosti pr-
iu{titi - ubje|uje nas Suda, kako ga prijatelji zo-
vu.
Dvije medalje iz Beograda nagovje{taj su veli-
kih mogu}nosti sjajnih sporta{a i mladih ljudi,
koji }e sutra preuzeti odgovornost u firmama
gdje budu radili, ali i prenosili ste~ena sportska
znanja. Podatak da se nakon jutarnjeg treninga
posve}uju fakultetskim i poslovnim obavezama,
a potom opet dolaze na trening, svojevrsna su
garancija da uspjeh ne}e izostati. U drugim
dr`avama po`eljni su u svim dru{tvenim struktu-
rama, a kod nas nemaju ni stipendije. Medalje
osvajaju iz inata.
»
» Sa sinovima i unukom » Vjen~anje Admira i Alme
Osvaja~i medalja
Sa evropskih takmi~enja medalje su donijeli:
Admir ]upina, Adnan Had`i}, Arnel Kalu{i},
Denis Muhovi}, Kenan Alikadi}, Oliver Ma-
ndari}, Kemal Bajri}, Mufid Drakovac, Admir
Zukan, Semir Mehi}, Armin Topalovi}, Me-
nsur Caki}, Sead ]upina, Edin Musli}, Alem
Kupusovi}, Hamid Slato, Mate Odak, Adnan
Adilovi} i Nermin Potur, a Admir ]upina,
Had`i}, Zukan, Kalu{i}, Mandari}, Kupusovi},
Alikadi}, Caki}, Adilovi}, Lu{ija, Odak i Potur
pridodali su im i svjetska odli~ja.
» Odlazak na had`d`
mu je veoma bitan
Te{ko je godinama biti
u evropskom i svjetskom
vrhu, boriti se s velesilama ~iji su
takmi~ari dio dr`avnog sistema.
U normalnim zemljama svi
reprezentativci su profesionalni
vojnici ili policajci. Tako rade
Turci, Nijemci, Talijani,
Francuzi, [panci, a na{i
nemaju ni stipendije i prepu{teni
smo sami sebi

Inside Mersija i Midhat KABAHIJA
68/azra 2010.
Iskrene rije~i zahv
su od novca
azra 2010./69
»
Vlasnik i direktor kompanije „OrtoSar“ nedavno se vratio iz Londona,
gdje je primio presti`nu nagradu „Gold Crown“ za kvalitet u oblasti
ortopedsko-medicinskih pomagala. Govori o svom putu uspjeha,
porodici i pacijentima s kojima i dalje svakodnevno radi
hvalnosti vrednije
Pi{e: Alma RED@EPAGI]
Foto: Samir SALETOVI]
U
domu porodice Midhata
Kabahije, direktora i vla-
snika kompanije
„OrtoSar“, ovih dana je
veselo. Naime, Midhat je,
nedavno, u Londonu pri-
mio priznanje „Gold Cro-
wn“ za kvalitet u oblasti ortopedsko-medici-
nskih pomagala. Presti`nu nagradu svake godine
dodjeljuje me|unarodna organizacija Business
Initiative Directions (BDI), a u konkurenciji su
bile kompanije iz 67 zemalja.
Djeca su bogatstvo
- Ovakva priznanja zna~e mnogo, jer BDI od
1986. godine nagra|uje kompanije i stru~njake
iz 178 zemalja cijelog svijeta. Za ovu nagradu se
ne mo`e aplicirati. Ne postoji formular da se pr-
ijavite za dobijanje nagrade, niti to mo`ete plati-
ti. Rije~ je o tome da gotovo 120 ~lanova `irija,
» S terase se pru`a
prekrasan pogled na grad
eminentnih stru~njaka iz razli~itih oblasti iz cije-
log svijeta, na prijedlog BDI bira dobitnike na-
grada - ka`e Midhat.
Ugostio nas je u svom domu u starom dijelu
Sarajeva, odakle se pru`a prekrasan pogled na grad
u kojem je ro|en. Sretna zbog uspjeha je i Midha-
tova supruga Mersija, ina~e saobra}ajni tehni~ar,
ali trenutno na poro|ajnom bolovanju, jer su prije
nepunih godinu dana dobili tre}e dijete - sina
Imrana. Najstarija k}erka Dijana (22) studentica
je na Prirodno-matemati~kom fakultetu, a Mirsad
(13) u~enik je sedmog razreda osnovne {kole.
- Porodica je mjesto gdje pronalazim energiju
i snagu da istrajavam u poslu. Ova djeca su isti-
nsko bogatstvo i trudim se da vrijeme provodim
s njima. Ipak, puno poslovno putujem, sve repr-
omaterijale od kojih izra|ujemo proteze i poma-
gala dobavljamo iz inozemstva, pa vremena za
porodicu uvijek nedostaje. Ljeti, kada su dani
du`i, ~esto boravimo na vikendici u Mi{evi}ima,
nadomak Sarajeva, gdje pronalazimo mir i
odmor - govori Midhat, koji na pravom go-
di{njem odmoru s porodicom nije bio poslje-
dnjih {est godina.
@ivotne pri~e
Poslovne obaveze i odgovornost koju osje}a
prema pacijentima ne dozvoljavaju mu da ijedan
dan provede odmaraju}i se.
- Po~eo sam jo{ kao dje~ak u „Neretvi“, kao
ortopedski tehni~ar. Iako ni danas ne postoji
{kola za ortopedskog tehni~ara, s vremenom sam
zavolio posao i nau~io kako se radi. U ratu, kada
su ljudi svakodnevno ostajali bez ruku i nogu,
pokrenuli smo, doslovno iz ni~ega, proizvodnju
proteza. Uz pomo} humanitarnih dru{tava
„Caritas“ i „Merhamet“ uspjeli smo u toj namje-
ri - pri~a o svom poslovnom putu Midhat.
Nakon rata radio je u kompaniji Ottobock
Adria, a 2001. godine pokre}e vlastitu trgovinu
ortopedskih pomagala.
- Nije lako svakodnevno raditi s ljudima koji-
ma nedostaje dio tijela. Gledati njihove rane i
slu{ati tu`ne pri~e, ali kada nekome pomognete
da prohoda, kada mu olak{ate `ivot i omogu}ite
da se samostalno brine o sebi, to je velika stvar.
Do`ivio sam prekrasnih trenutaka kada pacijenti
prohodaju uz pomo} proteze i onako, iz srca,
ka`u: „Bog ti dao svako dobro“, to mi puno
zna~i. Te iskrene rije~i zahvalnosti i njihove `elje
va`nije su od novca. S druge strane, naslu{ao
sam se svakakvih `ivotnih pri~a - o velikim lju-
bavima, strpljenju, podr{ci, ali i onih tu`nih.
Ipak, najte`e je vidjeti nastradalu djecu. Jo{ mi u
u{ima odzvanja njihov pla~ - pri~a Midhat, koji
70/azra 2010.
»
Do`ivio sam prekrasne
trenutke kada pacijenti kona~no
prohodaju uz pomo} proteze i
onako iz srca ka`u: „Bog ti dao
svako dobro“, to mi puno zna~i.
Te iskrene rije~i zahvalnosti i
njihove `elje, va`nije su od
novca. S druge strane, naslu{ao
sam se svakakvih `ivotnih pri~a
- o velikim ljubavima, strpljenju,
podr{ci, ali i onih tu`nih

» Soba za najmla|eg ~lana porodice u plavim i narand`astim tonovima
azra 2010./71
i danas, kada je vlasnik i direktor uspje{ne ko-
mpanije, radi direktno s pacijentima. Radit }e
sve dok to bude mogao, jer `eli ljudima olak{ati
`ivot i pomo}i im.
Danas u „OrtoSaru“ imaju na raspolaganju
savremenu ambulantu i {kolu hoda s potrebnom
prate}om opremom, proizvodnu liniju s ko-
mpletnom opremom i alatima, te prate}e pro-
store za prijem, informacije i edukacije.
- Puno djece nam dolazi s deformitetom
ki~me - skoliozom naj~e{}e, kao i sa spu{tenim
stopalima. To su problemi koje treba shvatiti
ozbiljno i rje{avati dok su djeca jo{ mala - savje-
tuje Kabahija na rastanku.
» Kuhinja u plavim nijansama
Po~eo sam jo{ kao
dje~ak u „Neretvi“, kao
ortopedski tehni~ar. Iako ni
danas ne postoji {kola za
ortopedskog tehni~ara, s
vremenom sam zavolio posao
i nau~io kako se radi

» U dnevnom boravku
postavljena je ljulja~ka
za malog Imrana
» Uspomene s putovanja » Veliki akvarij na ulazu u dnevni boravak
Znanje je mo}
72/azra 2010.
Grafike
s mirisom
sarajevskih
mahala
A
r
m
i
n

B
E
[
I
R
E
V
I
]
Promoviraju}i najbolje
studente svih fakulteta
u BiH, `elimo
promovirati
obrazovanje. Samo
je znanje neotu|iva
~ovjekova imovina,
ona mu osigurava
egzistenciju bilo
gdje u svijetu, ~ini ga
boljim ~ovjekom.
Neznalice odgajaju
manipulatori i ne}emo
pretjerati ako ka`emo
da dana{njem
~emeru najvi{e
kumuje
neobrazovanje.
Dana{nji sistem nas
u~i da vrijedi{ koliko
ima{. Ipak, sve
materijalno mo`e biti
uni{teno i zapaljeno.
Vrijedi{ samo onoliko
koliko zna{
Pi{e: Elvedina D@AKMI]
U
moru lo{ih vijesti
one lijepe i pozi-
tivne, koje afir-
miraju pozitivne
dru{tvene vrije-
dnosti, na`alost,
ponekad ostanu
neprimije}ene. Tako bi bilo s uspje-
hom studenta Akademije likovnih
umjetnosti u Sarajevu Armina
Be{irevi}a na IV Ex-Yu konkursu
za grafiku u Beogradu, da na{u re-
dakciju nije pozvao njegov prijatelj
Braco. Pohvalio je rad i trud mla-
dog Sarajlije, koji je na ovom ta-
kmi~enju, na kojem su u~estvovala
322 autora iz Slovenije, Hrvatske,
Srbije, Crne Gore, Makedonije i
BiH, za grafiku „Kova~i“ osvojio
drugu nagradu kao student grafi~ar.
Beogradski `iri
- Mnogo mi zna~i ova nagrada.
Ona me afirmira kao umjetnika - gra-
fi~ara. Posebno mi je drago {to je beo-
gradski `iri prepoznao kvalitet u mom
radu, jer imaju izuzetan grafi~ki kadar
- kazao nam je Armin, koji je trenu-
tno na prvoj godini drugog ciklusa
ALU, Odsjeka za grafi~ki dizajn.
Akademiju je upisao nakon za-
vr{ene Srednje {kole primijenjenih
umjetnosti, Odsjek za tekstilni diza-
jn. Da }e se baviti likovnom umje-
tno{}u, znao je jo{ dok je bio dijete.
- Kako znam za sebe sjedio sam
u }o{ku svoje sobe i crtao, u
po~etku drvenim bojicama, a kasni-
je akvarelom i temperama. Samo u
tim trenucima sam mirovao. Kasni-
je, umjetnost je postala moj `ivot,
`ivim je svakog dana, sata, minute i
sekunde - isti~e Armin.
Svoje grafike volio bi jednog dana
izlo`iti u vlastitoj galeriji. Ljubitelji
ove umjetnosti, ali i stare arhitekture
bi tu zaista imali u ~emu u`ivati.
- Tema koja me okupirala jeste
stara bosanska, „birvaktilska“ arhite-
ktura, ta~nije njeni segmenti: stari
du}ani, njihovi izlozi, prozori bosa-
nskih ku}a, vrata, napukli zidovi...
Danas se umjetnici ve}inom prikla-
njaju modernim temama, a ja nikako
ne mogu da se oduprem ljubavi pre-
ma tim starim, tradicionalnim
gra|evinama. Mo`da je to zbog toga
{to stanujem u sarajevskoj mahali
Kova~i, i {to svakog dana prolazim
tim strmim sokacima. Svojim radom
`elim da vratim ljude u neko drugo,
ljep{e vrijeme, `elim i da se u mojim
grafikama osjete mirisi mirnih maha-
la, starog Sarajeva i, {to moj profesor
Halil Tikve{a ka`e, miris baklava.
Drage kritike
Armin je svoje grafike izlagao na
brojnim kolektivnim i studentskim
izlo`bama, u~estvovao je na likovnim
kolonijama, i kritike mu nisu nepo-
znanica. S njima se, ka`e, dobro nosi.
- Svaka kritika dobro do|e. U
ljudskoj prirodi je da `eli pozitivne
komentare, dok negativne te{ko pr-
ihvataju. Meni su ovi drugi u vi{e
slu~ajeva pomogli, jer sam nakon
{to sam razmislio o njima shvatio
gdje grije{im i tako napredovao u
radu. Najdra`e su mi kritike ljudi
koji se prvi put susre}u s mojim ra-
dom, jer mislim da su one najiskre-
nije. Tako|er, rado prihvatam kriti-
ke svojih starih profesora i majsto-
ra, pogotovo profesora Tikve{e -
isti~e ovaj mladi umjetnik.
Profesori s Akademije su mu,
ka`e, uzor, ba{ kao i Rembrandt,
Tomislav Krizman, Petar [ain, Sa-
fet Zec... Njihovim radom je fasci-
niran, a svoje znanje upotpunjuje i
odlascima na izlo`be.
- Redovno ih posje}ujem, jer da
bih bio dobar umjetnik, moram bi-
ti informiran o radu svojih kolega.
Naravno, odlazim i na koncerte,
predstave, festivale... Bio bih sretan
kada bi svi vi{e pa`nje posvetili ku-
lturi i umjetnosti. [to se mene ti~e,
namjeravam se dalje usavr{avati u
podru~ju grafike, a najsretniji bih
bio kada bih mogao stvoriti svoj li-
kovni jezik i `ivjeti od prodaje svo-
jih djela, kao slobodni umjetnik.
» Inspiraciju
pronalazi
u starim
gra|evinama
azra 2010./73
Region
74/azra 2010.
Pjesme vra}aju slike pro{losti
Albumom „Sentimiento“ {armantni Dalmatinac obilje`io je 25 godina svog
postojanja na regionalnoj muzi~koj sceni. Za na{ magazin se prisje}a
svojih po~etaka, te otkriva da je i sam romanti~an kao i njegove pjesme
Pi{e: Lejla LOJO Foto: Orhan KADRIBEGOVI]
K
ada i nakon 25 godina bavljenja
istim poslom, prema njemu
osje}ate istu `ar i ljubav, onda vam
i godine u tom istom poslu pro|u
kao kad udarite dlanom o dlan.
Upravo tako proteklo je 25 godina
otkako je Davor Radolfi snimio
prvu plo~u i u na{u svakodnevicu unio romanti~ne
latino ritmove. Najljep{e pjesme Latino Amerike
ubrzo su prona{le put do publike koja ih se nije za-
sitila ni do danas. Davor je nedavno objavio album
„Sentimiento“, na kojem se, simboli~no, na{lo 25
pjesama za obilje`avanje podjednako dugog postoja-
nja na regionalnoj muzi~koj sceni.
- To pro|e kao da lupi{ dlanom o dlan. Puno je
tu `ivotnih slika, doga|aja, poznanstava. ^itavog
`ivota sam nekako vezan za umjetnost. Volim sve
grane umjetnosti od filma, pozori{ta, slikarstva. To
je, jednostavno, svijet u kojem `ivim - pri~a na
po~etku na{eg razgovora Davor, dodaju}i da publi-
ka i danas prepoznaje njegovu muziku kao {to je to
bilo na po~etku njegove karijere.
- Svaka glazba ima svoju odre|enu poruku, bilo kr-
oz tekst ili melodiju. Uvijek ima publike za svakoga,
samo se postavlja pitanje koliko je ~ovjek uspio odgoji-
ti tu svoju publiku kroz godine. Koncerti koje mu-
zi~ari odr`avaju su, zapravo, ta~ka na i. Dobro je sni-
mati albume, ali koncert je jedna pri~a koju treba „pre-
vesti“ ljudima. Moji koncerti danas traju po tri sata, jer
se te{ko odre}i neke pjesme. Uvijek imam osje}aj da se
neko naljuti ako mu nisam otpjevao neku pjesmu.
Uspjeh je kada neko voli barem jednu va{u pjesmu. A,
svaka pjesma vam vra}a slike iz pro{losti.
Priznaje da je romanti~an kao i njegove pje-
sme. Zaljubljivanje je ne{to prirodno, a Davor se
u svoju suprugu zaljubio jo{ prije 24 godine.
- Tada sam, zapravo, trebao i}i u Argentinu i
ostati `ivjeti u Buenos Airesu. A, prije toga sam
`ivio u Italiji, gdje sam studirao ure|enje interije-
ra i tek sam se bio vratio. ^ekaju}i vizu za Arge-
ntinu, do{lo je i ljeto, pa sam oti{ao na Bra~, gdje
je `ivio moj djed i familija. Na jednom ru~ku sam
vidio svoju budu}u suprugu i, kako to obi~no bi-
va, desila se „fascination“, {to bi rekao Frank Si-
natra, a nakon toga rodila se ljubav. I iz ljubavi
sam i ostao ovdje. Tada je, zapravo, i nastala pje-
sma „Don’t cry for me, Argentina“ - {ale}i se go-
vori Davor, koji danas ima i dvije odrasle k}erke.
Ona mla|a krenula je njegovim stopama.
- Moja mla|a 24-godi{nja k}i ima svoj bend.
U~iteljica je bordanja i uskoro putuje u Francusku,
gdje je ~ekaju njeni u~enici. Studira turisti~ki me-
nad`ment, a glazbu jednostavno obo`ava. Ta njena
borderska ekipa ima neku svoju filozofiju, svoju gla-
zbu i svoj na~in izra`avanja. I{ao sam na njene ko-
ncerte. Nedavno je jedan imala u Zagrebu, ali jo{ se
ne `eli pojavljivati u medijima. Ka`e da to ne}e
u~initi dok ne bude imala autorsku pjesmu. Najbolje
je da djeca sama izaberu svoj put i da im se ni{ta ne
name}e. Samo im ponekad ne{to treba sugerirati.
Davor je svoj novi album nedavno promovirao
i u Beogradu. Bila je to njegova prva posjeta Beo-
gradu nakon 20 godina pauze.
- Nosim divne uspomene iz Beograda. Odr`ao
sam koncertnu promociju koja je, umjesto 45 mi-
nuta, trajala du`e od dva sata. A {to je najbitnije,
do{lo mi je mnogo starih prijatelja, koje nisam vi-
dio dugo vremena. I, odli~no smo se zabavljali -
ka`e na kraju Davor.
D
a
v
o
r

R
A
D
O
L
F
I
Metro
76/azra 2010.
Nosi mi se
Samo je Lady Gaga dovoljno smjela da se na
javnom doga|aju pojavi u haljini napravljenoj
od sirovog mesa. Ali, i to ne ~ini iz vlastitog za-
dovoljstva, ve} stoga {to, ka`e, na taj na~in pro-
testira zbog na~ina na koji se u showbusinessu
poimaju `ena i njena ljepota.
- Ne `elim nositi ne{to samo zato {to je lije-
po. Moj stil je, zapravo, odbijanje na~ina na ko-
ji se danas `ena shvata. Ona ne treba biti komad
mesa. @elim ru{iti granice {to je vi{e mogu}e -
kazala je u jednom od svojih intervjua.
Filmskih i muzi~kih premijera tokom poslje-
dnjih dana bilo je pregr{t. Granice u stilu odije-
vanja se nisu ru{ile. Holivudske ljepotice ma-
hom su birale klasi~ne odjevne varijante u bije-
loj boji, kao da prkose hladnoj i tmurnoj zimi.
Angelina Jolie, Eva Mendes, Beyonce Knowles,
Jennifer Lopez, Elisabeth Hurley izazvale su
na{u pa`nju, sami procijenite koliko su bile
ma{tovite.
»Dok je ~ekamo
u Bosni, Angelina
u bijeloj haljini
s potpisom Versace
u New Yorku
promovira novi
film s Johnyjem
Deppom
„The Tourist“
»Beyonce Knowles u bijeloj haljini iz kolekcije
Antonio Berardi, bila je doma}ica promocije
kolekcije nakita Lorraine Schwartz’s „2BHAPPY“
azra 2010./77
bijela boja
»Liz Hurley na humanitarnoj
gala ve~eri „Barbara Day 2010“
u Münchenu u Njema~koj
»Pjeva~ica Jennifer Lopez za snimanje „American Idola“
u Hollywoodu tako|er je birala bijelu boju
»Zanosna Eva Mendes
na photo callu na
Internacionalnom
filmskom festivalu
Marrakech
azra 2010./79
Rje{enje 1: MASLO, ANTAGONIZAM, LAIKAT, SAPI, ATKO,
UVARAK, ANA SASO, NARIKA^A, NETO, IM[IR, [, DRAKAR,
IJANA, R, KOPENHAGEN, EVE, ANAT, OLI, STRUMA, ADNAN
TARIK
FILIPOVI]
BANDITI,
HARAMIJE
(POKR.)
VRSTA
CVIJETA,
TULIPAN
INATLJIVO,
PRKOSNO
OBLIK NOGU
KAUBOJA
OBLAST U J.
AFRI^KOJ
REPUBLICI
OBLIK OSVETE
U STARIH
NARODA (LAT.)
DOBIJANJE NA
VISINI, RAST
SIMBOL KISIKA
IME GLUMICE
SPELING
EMA
BREKSTON
SJEVER
(ENGL.)
PREDMETI
PISANJA ILI
RAZGOVORA
GLUMICA NA
SLICI GORE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
RUMENO,
RU@I^ASTO (TURC.)
CISTI^NA
PRO[IRENJA
@LIJEZDA (MEDIC.)
MUZI^KI
DUHA^KI
INSTRUMENTI
IZDISANJE
LATINSKO
MU[KO IME
VRSTA PLATNA
ERIR, HARIR
(POKR.)
GRADI] U
SLOVENIJI
RATNA
MORNARICA
(SKR.)
SPIRANT
SLOVO
@. IME,
MAGDALENA
(KRA]E)
MUSLIMAN. M.
IME, EKRO
KRATICA
[PANSKE TV
LI^NA
ZAMJENICA
GL. GRAD
SENEGALA
MJESTO GDJE
SE NE[TO
NALAZI
NAPRAVA ZA
MLJEVENJE
GLUMAC NA
SLICI DOLJE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
SPORTSKO
DRU[TVO
(SKR.)
IRANOV
SUSJED
SLIKA RA\ENA
VODENIM
BOJAMA
ST. SLOVEN.
HOKEJA[, GORAC
PRIPADNIK ST.
EVROPS.
NARODA
SLAVNI
[PANSKI
SLIKAR, EL
IME ST. GLUMCA
GALA
LATINSKI
PRIJEDLOG: „U!
SIMBOL
SUMPORA
UPI[ITE: NJ, A
UPI[ITE:
D, E
PRIHVATANJE
SVEGA
PREDLO@ENOG
(MN.)
AMPER
GORKA TVAR
(LAT.)
GRAD U
MA\ARSKOJ
^UVEN PO VINU
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


Film: „Bornov identitet“
Rje{enje 2: ISMAR, STARETINARI, TORES, LIPAR, AJA SOFIJA,
T, ANANIM, STRATE[KI, R, ZAMBAK, I[IM, I[, NAOR, ULAR,
I, TITULA, EKS, REKET, ROLAT, AL, KROMPIRI
NAPRAVA ZA
AUTOMATSKO
ODR@ANJE
TEMPERATURE
UNIDENT,
FLYING OBJECT
(SKR.)
STANICE,
KOLODVORI
(TAL.)
SIMBOL ILINIJA
HEMIJSKI
ELEMENT,
NIKAL
GRADI] U
SAND@AKU KOD
NOVOG PAZARA
GLUMICA NA
SLICI GORE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
RIMSKI: 4
IME VI[E
KRALJEVA
PERGAMA
DONJI
EKSTREMITETI
GRAFI^KI
RADNIK,
JETKA^
(NJEM.)
RIJEKA
U ITALIJI
SUN^ANE
PJEGE PO LIGU
(RUKAMA
MEDIC.)
ANELIN
IMENJAK
RIJEKA U
RUMUNIJI
CIJEV ZA
ODVOD DIMA
SISTEMI ZA
KOLANJE KRVI
AUTO - MOTO
DRU[TVO
(SKR.)
RIMSKI: 1000
GRADI] NA JI
RUMUNIJE
IZUMRLI DIVLJI
KONJ
SKLADI[TE,
STOVARI[TE
[ARENE
PAPIGE
PRVA,
POVLA[TENA
@ENA SULTANA
STARI TURSKI
ZLATNIK
ANA MOFO
PLJA^KA,
OTIMANJE
(PJESN.)
MOLBA, @ALBA
(TURC.)
GLAVNI SLUGA
(MN.)
NA[ PISAC,
D@EMALUDIN
GLUMAC NA
SLICI DOLJE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
60 MINUTA
(MN.)
INDONE@ANSKI
OTOK
ST. GR^KI BOG
RATA
EXPLORAT,
LUNAR MANNED
(SKR.)
ANA KARI]
ZBRKA,
ZAMR[ENOST
MILIAMPER
(SKR.)
AUSTRIJA
SIMBOL IRIDIJA
NAKNADA ZA
KREDIT
GRANI^NA
NORMA
AMPER
RUSKA
NOVINSKA
AGENCIJA
(TASS)
ZADRTI,
TVRDOGLAVI
LJUDI (POKR.)
Film: „Pjeva~ na vjen~anjima“
Razonoda
Sarajevo Na{ Dom - Mula Mustafe Ba{eskije, Zenica Na{ Dom - Shopping centar D`ananovi}
azra 2010./81
Horoskop
Vrijeme je
za Strijelce
Priprema:
Hedija
MEHMEDI]
Ljubav: Rastu va{i kriteriji i `elje. Strast i na-
gon }e pobje|ivati samokontrolu, a situacija
izazova za vas }e imati najslasniji okus.
Posao: Bit }e uo~ljiva va{a sposobnost orga-
nizacije i planiranja. Najdra`e }e vam biti
drugima dijeliti zadu`enja. Imate superior-
an stav.
Zdravlje: [tedite energiju.
°OVAN 21.III - 20.IV
Ljubav: Ne priznajete polovi~na rje{enja, ve-
zu kojoj je cilj da odagna samo}u. Ne za-
vla~ite jednu osobu koja je zaljubljena u
vas.
Posao: Donijet }ete va`ne odluke. Zadobit
}ete simpatije i ljubaznost poslovnih par-
tnera. Slijede zna~ajne promjene i zaokreti.
Zdravlje: Ne pretjerujte s hranom.
`
BIK 21.IV - 22.V
Ljubav: [armirat }ete osobu koja vam se do-
pada, pogotovo ako ste uporni. Ako ste u
vezi, opet }ete se zbli`iti s voljenom oso-
bom.
Posao: Va{a komunikativnost i spontanost
veoma vam koriste. Ako o~ekujete rezultate
u vezi s novcem, va{ trud }e biti nagra|en.
Zdravlje: Suzbijte nervozu i netrpeljivost.
TBLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Voljena osoba iskazuje ljubav na
poseban na~in. Na}i }ete oslonac u partne-
ru. Ako ste usamljeni, dobit }ete nje`nu
poruku.
Posao: Osje}ate sigurnost i samopouzdanje.
Impresionirat }ete mnoge svojim znanjem i
brzinom kojom izvr{avate zadatke.
Zdravlje: Ne zapostavljajte svoj organizam.
CRAK 23.VI - 22.VII
Ljubav: O~ekuje vas sedmica preporoda ve-
zi. Ni ako te`ite ispunjenju u novim ljuba-
vnim do`ivljajima, ne}ete ostati uskra}eni.
Posao: Bit }ete u punom zanosu. Uz mini-
mum energije, posti}i }ete mnogo. Bit }ete
uspje{ni i kreativni, brzo }ete napredovati.
Zdravlje: Bit }ete energi~ni i vitalni.
¹LAV 23.VII - 22.VIII
Ljubav: Prona}i }ete sre}u i mir u vezi. Se-
dmica je povoljna za ra{~i{}avanje nekih
nepodmirenih ra~una, ali i za u`ivanje u
sre}i.
Posao: Ne podlije`ite sugestiji ili tu|em uvje-
ravanju. Ipak, rije{it }ete neke probleme, vra-
titi ili dobiti novac i po~eti napredovati.
Zdravlje: Ne tro{ite snagu na suvi{no.
HDJEVICA 23.VIII - 22.IX
Ljubav: Osje}ate se sigurno i ugodno u za-
grljaju partnera. Ipak, `udite za do`ivljajima
za koje znate da nisu lako ostvarivi.
Posao: Te{ko }ete podnositi nezdravu radnu
klimu. Mo`ete se na}i na meti tra~eva svo-
jih kolega ili do}i „na rije~“ s nekim od
njih.
Zdravlje: Ne preska~ite obroke!
-VAGA 23.IX - 22.X
Ljubav: Iako plovite na krilima zaljubljeno-
sti, shvatit }ete da su va{e nade i o~ekivanja
te{ko ostvarivi. Voljena osoba je „tvr|i or-
ah“.
Posao: Bliska osoba }e vam pomo}i da se
stabilizirate, posebno na planu finansija.
To je veoma zna~ajnim za va{u budu}nost.
Zdravlje: Ne preuveli~avajte probleme.
"[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Naleti strasti potaknut }e vas na ne-
odoljivu igru zavo|enja. Svejedno, prema
partneru ili }ete koketirati sa svima oko se-
be.
Posao: Ni{ta vam ne}e biti problem napra-
viti. Snalazit }ete se u svim poslovima. Po-
sebno je nagla{en novac.
Zdravlje: Bit }ete odmorni i opu{teni.
×STRIJELAC23.XI - 22.XII
Ljubav: Ovo je divna sedmica, u kojoj }ete
se izvrsno slagati s voljenom osobom. Ako
ste imali problema, rije{it }ete ih.
Posao: Dr`ite do sebe i svog ugleda. Po-
na{at }ete se vi{e nego hladno prema ne-
marnim, nesposobnim kolegama.
Zdravlje: Sve je u skladu s raspolo`enjem.
¹JARAC 23.XII - 21.I
´VODOLIJA 22.I - 19.II
¬RIBE 20.II - 20.III
Mladen JELI^I]
TROKO, roma-
ntik, humanist,
umjetnik, godi-
nama je najvi{e
anga`iran u pro-
nala`enju sre-
dstava za nastavak lije~enja svoje
k}erke, mlade umjetnice Mije.
Od njenih umjetni~kih slika na-
pravljen je kalendar za 2011., a
ko{ta 10KM po primjerku
(kompletan prihod od kalendara
ide za Mijino lije~enje). Jedi-
nstveni Troko, naravno, najvi{e
misli o svom djetetu, ali i o svim
drugim ljudima koji su u potrebi
da prikupljaju sredstva za li-
je~enje. Astrolo{ki, Troka je krea-
tivan, suosje}ajan. Poput pravog
Strijelca (19. XII 1948.) avantur-
isti~kog je duha, a sopstveni opti-
mizam pru`a mu sigurnost. Pra-
kti~nost Strijelca poma`e da se
ostvare snovi Riba iz podznaka.
Christina AGUIL-
ERA, velika mu-
zi~ka zvijezda,
mo`e `ivjeti u
svojoj „kuli u
oblacima“
okru`ena i zao-
kupljena novim
idejama, koje mogu biti daleko
od stvarnosti. Istovremeno, sa-
svim je „u svojoj ko`i“ me|u go-
milom ljudi, novinara, pred blice-
vima aparata, pred kamerama.
Njen optimisti~ni duh Strijelca
(18.XII 1980.), mo`e sve to da
pobijedi, pogotovo kada je ko-
mbinacija s Vodolijom iz po-
dznaka u pitanju, u kojoj su sje-
dinjene samosvijest i visoke spo-
znaje morala i religije (Christina
je prakticiraju}a vjernica-katolki-
nja) s plemenitim, ~asnim i pra-
vednim karakterom. Tu su jo{ vi-
soka moralnost, plemenitost, do-
brota, pravdoljubivost i istinitost.
Brad PITT, slavni
glumac, s goto-
vo neobja{nji-
vom lako}om
stje~e najdublja
i najraznovrsni-
ja saznanja koja
se daju zamisli-
ti. Veoma je inteligentan, zna
dopuniti svoj i `ivot svojih volje-
nih, pogotovo supruge Angeline
Jolie, s kojom se i astrolo{ki sja-
jno sla`e (Blizanci, 4. VI 1975.)
i njihovo {estoro djece, svojim
prakti~nim sposobnostima. Kao
tipi~an Strijelac (18. XII 1963.)
okorjeli je idealist i vizionar, ava-
nturist i vje~iti putnik. Voli da
igra mnoge uloge i u privatnom
`ivotu. Kreativan je, saosje}ajan,
vrlo brz. Treba mu ~vrsta vodi-
lja, koju pronalazi u porodici.
×
Strijelac - Ovan Oboje ste avanturisti i
dobro se sla`ete na svakom planu.
Ovan je dobar partner, ima potrebu da
mu njegova ljubav bude istovremeno i
prijatelj.
Strijelac - Bik Bik vam pru`a podr{ku i
organiziranost i poma`e da vam se
ispune snovi. Ipak, Bik voli udobnost
doma, dok ste vi radije van ku}e.
Strijelac - Blizanci @ivot je zabava za lju-
bavnike, koji znaju da u`ivaju poput
vas dvoje. Ovo je prava osoba za vas.
Oboje ste optimisti, uvijek u pokretu,
ne sputavate jedno drugo.
Strijelac - Rak Rak zna da ocijeni koje
ideje kod Strijelca imaju izgleda, a
koje su proma{aj. Smisao za humor i
energi~nost Strijelca mogu biti pravi
melem za Raka.
Strijelac - Lav Vi ste dvoje optimista.
Inspirirate jedno drugo. Ljude pri-
vla~i vesela priroda Lava i Strijel~eva
otvorenost. Kada udru`ite snage,
mo`ete sve!
Strijelac - Djevica Prijeko vam je potre-
bno stalno prisustvo Djevice, dok je
Djevici od koristi va{ smisao za hu-
mor i optimisti~ki pogled na svijet,
kao i va{a ogromna energija.
Strijelac - Vaga Vi ste atraktivan par.
Energija Vage zapalit }e va{u vatru i
rasplamsat }e plamen. Va{ stil je
otvorenost, dok Vaga, po svaku cije-
nu, izbjegava scene.
Strijelac - [korpija Divite se ~vrstini, di-
sciplini i takmi~arskom duhu [korpi-
je. Va{ smisao za humor rastjeruje
tmurne oblake neraspolo`enja kod
partnera.
Strijelac - Strijelac Imate iste ciljeve.
Va{a veza ima duboke korijene, koji s
vremenom postaju sve ja~i. U ovom
slu~aju imate duhovnog blizanca, ne
dopunu.
Strijelac - Jarac Evo nekoga ko mo`e da
provede u djelo va{e ideje i ko cijeni
va{e sposobnosti. Va{a iskrenost i
Jar~ev smisao za realnost dobro se
sla`u.
Strijelac - Vodolija Vodolija je isto tako
nezavisna kao i vi. I jedno i drugo ste
nepredvidivi i originalni. Vi palite
Vodolijinu vatru, a Vodolija raspla-
msava va{ plamen.
Strijelac - Ribe Va{a prakti~na strana
pomo}i }e Ribama da ostvare svoje
snove, dok }e vas Ribe voditi na
uzbudljiva putovanja, i intelektualno
i tjelesno.
Ljubav: Ugodan ste i zabavan partner.
Izbjegavat }ete avanture i prolazne veze,
jer te`ite istinskoj ljubavi i ~vrstoj vezi.
Posao: Va{e }e sposobnosti i talenti do}i
do izra`aja, pa }ete s uspjehom obavlja-
ti poslove. Nagla{ena je i pomo} prija-
telja.
Zdravlje: Bit }ete dobro raspolo`eni.
Ljubav: Ne znate {ta zaista `elite i o~ekuje-
te od voljene osobe. Preispitajte svoja
osje}anja, ali i pona{anje prema partneru.
Posao: Ambicija vas tjera na rad, ali vam
nedostaje promi{ljenosti. Posvetite se
dugoro~nijim, naro~ito realnijim plano-
vima.
Zdravlje: Pripazite nerve.
Poznati su
prepoznajte se
Slaganje
parova
Neki novi klinci Fresh Generation
Najbolji plesa~i u Regiji
Ples za njih nije samo hobi - to je stil `ivota. Talent, upornost i `elja za uspjehom
omogu}ili su im da postanu pobjednici na takmi~enju „Dancer of the Year“, koje je,
u okviru Dance Festa, odr`ano 4.i 5. decembra u Novom Sadu
82/azra 2010.
Pi{e: Selma MULI]
Foto: Berjamin NIZI]
P
les je univerzalni jezik koji ne
poznaje kulturne i nacionalne
granice. ^ovjek je plesao da bi
govorio bogovima, pri~ao o
`ivotu i privla~io. Ples je govor
tijela, umjetnost u kojoj je
~ovjek autor, sredstvo i samo
umjetni~ko djelo. Stariji je od ljudske histori-
je, jer je poznat i u `ivotinjskom svijetu. Ples
je danas najatraktivnija zanimacija posljednjeg
desetlje}a na koju su se odlu~ili i ~lanovi ple-
sne grupe „Fresh Generation“, koji su se prije
nekoliko dana vratili s velikog regionalnog ta-
kmi~enja na kojem su osvojili prvu nagradu.
- Mi smo se prije nekoliko dana vratili s ta-
kmi~enja u Novom Sadu i moram priznati da
je to za sve nas bilo posebno iskustvo, a na kr-
aju i veliko iznena|enje kada smo osvojili pr-
vu nagradu, gdje je glavni u `iriju bio Niels
Robitzky (Aka Storm), koji je jedan od najpo-
znatijih njema~kih plesa~a - rekla je D`enita
Hase~i}, ~lanica grupe.
„Fresh Generation“ je plesna grupa koja egzi-
stira ve} godinu. Svoju veliku popularnost u
BiH stekli su ulaskom u finale showa
„Zaple{imo“ Hayat televizije. Slavnu postavu
~ine njih {estero: Ednan Ma~ki}, Edis Bili}, Be-
njamin Zametica, Tarik Osmanagi}, D`enita
Hase~i}, Marina Duleti}, Martina Karlovi}, koji
upornim radom svakog dana nastoje kulturu
plesa u na{oj dr`avi podi}i na mnogo vi{i nivo.
- Trudimo se da osvijestimo na{ narod, po-
sebno muzi~are, da je ples ve} odavno glavna
odlika dobrog showmena. Kod nas, na`alost,
rijetko kada imate priliku vidjeti da neko od
muzi~ara anga`ira plesa~e. Za nastup koji smo
imali u Novom Sadu saznali smo upravo pu-
tem Facebooka. Nismo ni znali da je ta-
kmi~enje na koje smo oti{li jedno od najja~ih
u Regionu i da u~estvuju samo najbolji - do-
daje D`enita.
Bosna i Hercegovina je dr`ava sva tri konsti-
tutivna naroda, multietni~ka i multikulturalna, u
kojoj je, navodno, demokratija na svim poljima
odli~no nametnuta i promovirana. No, kada
uklju~ite televiziju ili ~itate novine, konstantno
su politi~ari ti koji su u prvom planu. Kada bi se
bar smanjile njihove pla}e, mogao bi se izgraditi
poseban bud`et za mlade i talentirane ljude, koji
tada ne bi pomi{ljali na strane dr`ave u kojima
bi mogli dokazati istinsku vrijednost. Grupa
„Fresh Generation“ svojim novcem otputovala je
u Srbiju i donijela nagradu.
- @alosno je {to nemamo ni~iju podr{ku.
U na{oj dr`avi ne postoje adekvatne institu-
cije koje }e se brinuti da mladim i talentira-
nim ljudima pomognu u ostvarenju ciljeva.
Mi smo, recimo, sebi omogu}ili u~estvova-
nje na takmi~enju tako {to smo prvenstveno
sakupljali novac, a s obzirom na to da smo
osnovali i klub, gdje imamo 40-ak ~lanova,
omogu}eno nam je da i na taj na~in sa~uva-
mo novac. S tim novcem, izme|u ostalog,
pla}amo salu koju nam iznajmljuje KUD
„@eljezni~ar“.
azra 2010./83
» U showu
„Zaple{imo“ bili su
me|u favoritima
Arte
punkt
84/azra 2010.
„Labudovo jezero“ na
daskama Narodnog
pozori{ta Sarajevo
Prva premijera „Labudovog jezera“ ko-
mpozitora Pjotra Ilji~a ^ajkovskog, i najpoznatije
baletne predstave na svijetu, odigrana je 1877. go-
dine u „Bolj{oj teatru“ u koreografiji Juliusa Reisi-
ngera.
Rado je gledana i na ovda{njim pozori{nim
daskama. Ove godine, s koreografskim potpi-
som gosta iz St. Petersburga Vasilija Medvede-
va, premijerno je izvedena 9. decembra na sceni
Narodnog pozori{ta Sarajevo.
U izvedbi ovog zahtjevnog komada u~estvuje
cjelokupan ansambl i solisti Baleta NP Sarajevo,
me|u kojima su i Mia Jahi}, Belma ^e~o-
Bakra~, Jovana Milosavljevi}, Aleksandra Smi-
ljani}, Nata{a Pavlovi} te Adnan \indo, kao i
polaznici Baletnog studija NP.
Tu su i gostuju}i baletani: prvakinja Baleta
Dr`avnog teatra „Ekaterinburg“ iz Rusije Mar-
garita Rudina, prvak Poljskog nacionalnog bale-
ta Robert Gabdulin, te solist Baleta Dr`avnog
teatra Ekaterinburg Andrei Popov.
Predstavu prati Sarajevska filharmonija pod
dirigentskim vodstvom Mikhaila Granovskog iz
Rusije.
» Prva predstava
odigrana je 1877.
u „Bolj{oj teatru“
„Pinokio“ u borbi protiv ki~a
Aparat teatar je nedavno upri-
li~io premijeru predstave
„Pinokio“, ~iji je autor teksta i
adaptacije Ale{ Kurt.
U predstavi s rediteljskim i ko-
reografskim potpisom Belme Li-
zde-Kurt uloge tuma~e Sne`ana
Ali~, Irma Alimanovi}, Muhamed
Had`ovi} i Edhem Husi}.
Glumci u ovom komadu pje-
vaju, ple{u i sviraju d`ez, swing,
tango i kaza~ok.
- Pinoko u nevolji je ultimati-
vni teatarski obra~un s u{e}ere-
nim bajkama, punim pli{anih ma-
skota, razli~itih brandova, imbeci-
lnih pjesmica i likova koji nemaju
veze s pravim `ivotom. Glavni ne-
prijatelj koji je savladan u ovoj pr-
edstavi je ustvari - ki~, isti~e se u
saop}enju ovog teatra.
» Mali{ani odu{evljeni
predstavom
azra 2010./85
» Najpoznatija baletna predstava na svijetu
F
o
t
o
:

F
.

F
O
^
O
azraParty Zone
86/azra 2010.
Sve je spremno za dolazak
Davida Guette Organizator na-
jo~ekivanijeg muzi~kog do-
ga|aja godine, koncerta Davi-
da Guette 18. decembra 2010.
u dvorani „Zetra“ u Sarajevu,
Music management, a zbog
velikog interesovanja publike
otkriva imena „warm up“ DJ-
eva koji }e zagrijavati atmosfe-
ru za spektakularni nastup zvi-
jezde ve~eri: Glenn Morrison,
Angel Anx, Benjamin De Lu-
xe. Glenn Morrison je po{to-
van zbog svoje vje{tine da
atmosferu u publici dovede do
usijanja, ali i zbog svojih pro-
ducentskih vje{tina.
Angel Anx je poznat po kvali-
teti kojoj te`i u svojim pro-
dukcijama. ^esto svira s Da-
vidom Guettom. Benjamin
de Luxe, sarajevski DJ, po-
znat je bh. ljubiteljima elektr-
onske muzike. Proteklih deset
godina nastupao je u pre-
sti`nim klubovima {irom svi-
jeta. S David Guettom u gla-
vni grad na{e zemlje dolazi i
Kryoman - robot zlatnog sr-
ca, koji je proteklih deset go-
dina odu{evljavao publiku u
Miamiju, Ibici, Las Vegasu i
~iji performans ostavlja bez
daha.
Sarajevo
» Skupila se cijela dru`ina
azra 2010./87
Ro|endan McCann Ericksona Komunikacijska agencija McCann Erickson
Sarajevo u krugu svojih prijatelja i poslovnih partnera proslavila je svoj tr-
inaesti ro|endan. Proslava koja je uprili~ena na visini od 120 metara, u
klubu na vrhu „Bosmala“, doista je protekla u pravom slavljeni~kom du-
hu. Me|u brojnim zvanicama bio je i Sr|an [aper, nekada{nji ~lan
„Idola“, a danas alfa i omega marketin{ke scene u Regiji. Veselu i opu{te-
nu atmosferi u kupoli „Bosmal City“ centra dodatno je zagrijao nastup
grupe „Psihomodo pop“, ~ijem zvuku kao ni {alama nisu mogli odoljetni
ni brojni gosti. Se.M./B.N.
» Na proslavu do{ao i poznati kreator Adnan Hajrulahovi} Haad
» Davor Gobac i „Psihomodo
Pop“ izveli su neke
od najve}ih hitova
» Lajla Torlak i
Tanja \urovi}
u`ivale u ugodnom
}askanju s
poznanicima
» Atraktivna Amra Jusovi} i generalni direktor
McCann Erickson Sarajevo Zoran Ivan~i}
svim prijateljima po`eljeli dobrodo{licu
» Martina
Ke{ki} s de~kom
Dinom Konakovi}em
azraParty Zone
88/azra 2010.
Dru`enje uz „Avon“ i „Gorenje“
U studiju „Gorenje“ na saraje-
vskoj Skenderiji pro{log je petka
bilo vi{e nego `ivo. S ciljem pr-
omoviranja novih proizvoda bi-
jele tehnike, „Gorenje“ je u sar-
adnji s kozmeti~kom ku}om
„Avon“ organizirao takmi~enje
u kuhanju, dru`enje za brojne
prijatelje i novinare, ali i pro-
moviranje novih preparata iz
„Avona“. Dame koje se ovog
puta nisu takmi~ile, bodrile su
svoje favorite, ku{ale specijalite-
te koje su doma}ice pripremile
uz savjete Mladena Jeli~i}a Tro-
ke, a potom se prepustile spre-
tnim rukama viza`iste, te dobile
i savr{eni make-up. L.L./M.K.
» Neke dame su probale novitete iz
„Avona“, te poslu{ale savjete viza`iste
» U kuhanju su se
takmi~ile dvije ekipe
Karta koja `ivot zna~i U Zeni~koj areni, protekle sedmice odr`an je humanitarni ko-
ncert „Karta koja `ivot zna~i“, na kojem je nastupila Seka Aleksi} sa svojim gostima
Ajselom Malki} i Jasminom Joldi}em, te „Amadeus bendom“. Koncert je organizirala
agencija „Beral Music“ u saradnji s Forumom gra|ana Zenice i Razvojnom agencijom
REZ Zenica, a sav prihod namijenjen je za lije~enje Kenana Krehmi}a, oboljelog od
te{kog oblika leukemije. U usijanoj atmosferi, vi{e od {est hiljada fanova horski je pjeva-
lo i u`ivalo u dvoiposatnom koncertu zajedno sa Sekom i njenim gostima.
- Prezadovoljna sam. Cijeli grad se uklju~io u ovaj „projekt“ pomo}i za Kenana. Upo-
znata sam da su ljudi i prije ovog koncerta pravili humanitarne akcije po kafi}ima, na
ulicama, pravile su i `urke, a naravno ljudi jo{ pozivaju humanitarne brojeve telefona.
Od prvog dana sam uz Kenana i kad god bude trebalo, pravit }emo akcije i, ako treba,
koncerte bilo gdje - istakla je Seka Aleksi}.
Presretan je bio i Almir Berberovi} Braco, direktor agencije „Beral Music“ i organizator
koncerta, a veliki broj ljudi radio je u organizaciji koncerta potpuno besplatno, pa je, uz
minimalne tro{kove za „Arenu“ i ozvu~enje, za lije~enje Kenana Krehmi}a prikupljeno
vi{e od 50.000 konvertibilnih maraka. J. H.
» Seka s
mu`em Veljkom
Piljki}em
» Na dobar prijem nai{li su Ajsela i Jasmin Joldi} » Sve je pratila i Mirza Vranj
» Svi su
kupili
kartu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->