COSMOOLOTTA

Annu VIII

Septembre 1929

Nr 64 (9)

COMPLET ORAMMATICA DE OCCIDENTAL

In Ii 'present caderne noi comensa publicar un cornalet zramrnatlca del liugue Occidental, demandat ja de omni latcres, Pro Que not ne posse editcr ti ovre Quam brochura separat Pro Ii grand custas de un tal primage. not inserte it in nor revue in pluri connnuatlones. Senior

K. Janotta ha prendet sur sc Ii pena cornposir tl ovre. R.ed.

Pre f ace.

Naturalmen ti unesim elaborate de un «Cornplet Grammatical> va contener mult lacunes in comparatlou al desires de rnultes de nor coidealistes.

Ma certmen un dueslm gruppe del adhcrentes de Occidental, propagandistes, va oplner, que ti ci -ovre es tro amnli. no detal'at e Que it involue l.i dangere que H protan publica va blamar Ii «dcsfacilltas», ll grand .mirnere de rezules e M «exceptiones» del zrammattca de Occidental, .A ti gruppe de Occidcrrtalistes yo responde Que yo ha monstrat per li curt grammatica apparit in Ii numeros 56 e 58 de Cosmoglotta. Que li grammatica fundamental de Occidental ne cs plu long 'Quam H famosi 16 regules de Esperanto: va, in un laconic gramrnatlcanoi va monstrar Que Ii tot grammatica de Occidental, necessl por un hom de bon europan erudition, posse esser pr intat sur un postcart. Si on va criticar Ii voluminoslta del present ovre, on va blarnar Ii existentie de international paroles in Ii llrigues jtatural. de queles Ii grarnmatica es mem mult plu voluminosl, Quam ti de Occidental,

Un altri obietion es ti Que mani autores de Occldental-rnanaales national ne veil passer trovar un just selection ex Ii materiale disponlhil in li «Cornplet Grarnmatica». Un tal tlmore ne es iustlficat: nam 1:1 base sufficent por Ii fundamental manuales national la existe in Ii <Okzfdental-Kursus in 10 Lekticnen» de A. Z. Ramstedt c in Ii «-Repctltorie de Occidental» redactet in Occidental; 11 du es insertet itn ]j german Hbre de introduction «Occidental. die Weltsprache-. quel va appartr circa intra tri mensus.

Senior Wahl ia ha plur vezes monstrat, c in manicre excellent precipue in Ii articul «-Except,iGnes e li vive» in nr 43 de Cosmoglotta, Que ,Ii talnomtnat exceptiones es un Iacilisation del Ungues por lor us-ada. por Ii parlation e comprenslon de Ii pensas, -Un lingue ne existe por parlar seeun grammatica o logical rezules. rna Inversrnen. tis exisre POT Iacilisar li parlada ... Un superflul rezularita fa sentirse Quam insunportabil in Ii practic vive .,. Ne l! apprenston de un

149

lingue es Iu cssenual, rna su usation! l» Talme n Wahl ha ezardat in Occidental 1i Icvcs del vtve, quelcs es plu tlcxlbll Quam tis del mathematlca e rnecanlca. La-ss. _fIOS cgardar Que Ii tempore de apprension

de un Ii II zuc. C precipue de Occiden tal. es multplu curt quam Ii durada de su usation.

] n plu, Esperanto have anc su grand manuales, mern plu arnpll Quam U present. 011 mev cornoarar : «Esperanto. La zrarnatjkn de Dro Zamcnhof kun korncntaro» de prof. P. Chtistaller. Stuttgart 1921. i3 pazmcs ; «Esperanto, Sprachlehrc» de prof. Dr. Joh. Dietterle, Lclpzlz 1926, 44 nazlnes: 0 rnem special ovres: «La Elementoj kaj la Vor tia rado- de E. Cctec, Paris ] 911. 64 pazlnes : «La EsP'er anta Vortlarudo , de Paui Fruicticr. Paris 1913t 115 pagines: «Pre .. pozicioi kai Akuz ativo en Esperanto» de A. Ma~r. Wien 1.926. 70 pa:gi'llCs, etc. etc, E anc Ido have SlI «Kornplcta Gr amatiko Detaloza» de L. de Bcautront, Esch-AlzcHe. 1925. 224 pazlnes.

On apprendc Occidental I1C sulmen por posser Ieer li lingue : por ti scou Ii studio de un curt clave suffice. E quam es demonstrat, mult mill ioncs de ocrsones comprcnde Occidental sin. studte antertorl. Ma Ii adhcren tes vole nc solrnen cornprcnder, rna anc passer usar ti linguc corrcctrncn (tam 'in parlation quam in scrition: e pro to iIli hesona ne solrncn Ii curt rezulcs pri H paroles zrarnatlcal, rna anc rCKU Ics pri Ii pa rol-Iormation e svn tax.

Per su grand contcnetc just anc In li du ultim punctus, Ii «Complet Gr ammutica» va far dispensabtl J.i detal'at studle del lexlcos ante nsatlon del linguc. In ti sense Ii Jerorcs mev cornprendcr mi ovre.

Par me c par li altri inicianres del prcscnt xrvre esset ductent in prim Ii destr dar al Comite Expiorativ e al Academic un base plu lar~ pnr lor ex plorationes e dccisloncs. e in secuent Ii espcr Que per un tal ovr c mult hesita tiones. erras, miscomprenses e mtslabores de nor collmguancs va esser evitat,

Ja nu, quandc solrnen un rnicr i part de] Cornplet Grammatica es finlt. yo posse dir que it es ne solrncn mi ovre. rna anc li resultat del collahorution del scnior es Pigul e Dcminzer. e in unesim rang d.e senior de Wahl, de quel YO admira plu c plu mult Ji arnplore de su iuter liuguistic savcntles Quant plu urogresse Ii elaboration de tl ci (WTl'. Li collaburation de ti ci scniores esset pri quelc articulcs tarn grand Que yo essct Quasi solmcn li organlsator del collaboration.

K. Janotta.

I N D E X

A. Alphabet

R. Prouunc: a ri OB

C. Accentuation n.~cparation svllabic

J. Phonologle

E. Qu anttta vocahc f. Textu excrcitiv

O. Nomines de litteres

II. flexion

A. General rernarcas pri li parol-formation

B. Ucsincnucs

C. Desmentics primari

D. Dcsincnties secundarl

A .. The mas derivatort

III. Derivation

B. Suffixes

150

IV. Composition

A. Genera) rcrnarcas E. Themas prescntic Quam de-

B. Assimilation in H composition tcrminativ

C. Thernas inscparabil F. Grec prefixes

D. Prefixes G., Families de paroles

V. OrthogralPhje

A. MoUat sones

B. Dunlic consonanres

C. Transcritio.n della tin paroles

D. Transcrttion del grec paroles, E. Tr anscrition del IInon-classic

paroles

f. Majuscules

O. Abbrevia tiones

H. Sizucs non-alpuabctic

I. Inrerpunction

A. Articul

B. Substantive

C. Adjective

D. Prunom inc r. NumeraJe

VI. Partes del dlscurs f. Verb

O. Adverble

H. Preposition

I. Ccniu nction

J. lntcriection

VII. Syntax

VIII. Metrica,

IX. Correspondentie

I-esim Capitul: PHONOLOGIE A .. Alpbabet

Li alphabet de Occidental consiste ex 26 sirnplic litteres. ad plu ex 2 Htteres apostrophat e ex 8 bilitteres (digramrnas):

a, b, Ct d, e, it g, h, l, j, k, I. m, 0, 0, p, Q, r, s, t, U; V, w, x, v. Z; I', n'; ch, eu, gh, ph, rh, sh, th, za.

Li nornines del litteres trova se in ll parte G del present capituI.

Li alphabet del 26 simplic litteres corresnonde con li alphabetes angles e german. Quam medie de enumeration in libres etc on usa solmen ti 26 simplic litteres.

B. Pronunciation t. Vocafes

Occidental have 7 vocales: a, e, i, 0, U, y, eu. Li unesim 5 es pronunciat Quam in german, italian, hispan e slavic lingues.

Angleses mev attenter li pronunciation continental del vocales, it es: a quam in A father 0 calm; e quam in A vein; i quam in A unique: 0 quam in D so, plu pur quam in A not, so (sin u succedent); U Quam in A rule.

Fruncescs mey attenter que in Occidental ne existe vocales nasal: an, en, in, on, un =:::: P' ane, ene, lne, one, oune: salon == f salone [tra nscrttion: sa-Ibn 1; indic :=; f lne-dique [In-dik]: aqua ~:--" 1:" a-Q!uoi [a-kwa]: Quandt :=: f couanne-de [kwan-de]. Ad nlu Occidental u =-.:~ F ou [u].

Germanes rnev attenter Que du vocales intersecuent in general es pronunciat separat: aer == 0 a-ehr [aer 1. pais === D pa-ths [pais], leer =: le-ehr [le-er J. Ieibil == D Ie-ih .. bil [leibil]. del == D zi-ehl [tsvel],

y vocalic es pronunciat quam german U 0 frances u; transcri tion Iii]. nor exernple: cvlindre l tsulindre], hyrnne [hu'mne] stvr lstnr], phvsica l Iil'sika], analyse [analil'se], cyan [tsuan], yttrium [n'ttrvum]. Pos un vocal e in comensa de un parol anc ante un vocal. y es consonant; su pronunciation es exnlicat in ll secuent articuL

eu es egal al frances eu e al german 6; transcrition [6]. por cxernplc: Europa [oroua], meuble [mo'ble], neutral [notral],

i e u ante vocales in plursvllabic paroles. u pOS Q ane in monosyllabic paroles es pronunciat tre curt. presc consonantic e ne posse formar propri svllabes: transcritton lvl e lwl. n, ex.: ciel l tsvel], lingue [ltngwe], aqua Iakwal, piano [pya .. no J; Quam [kwam], Q-ue [kwe], quel [kwel], Qui [kwi].

ai e au cs diphtongs e es pronunclat lay], respectivmen raw]: email [emavl], rauc [rawk], applause [applawse]: caul I ka wIJ.

2. Consonantes

Occidental have 20 sirnplic consonantes (sin v), 2 consonantes mollat (litteres apostrophat) e 8 consonantes indicat per digrarnmas,

In zeneral 1i consonantes es pronunciat Quam in italian con cert rnodificationes.

In lu secuent es indicat ti consonantes, de queles Ii pronunciation diverge del italian 0 have destacilitas por angleses, Iranceses 0 zermanes,

celt ante e. i, y es pronunciat dental, respectivmen sonorsibilant. it es c == Its]; .~ == g in D Page, Loge, Gelee, j in frances: transcritton [z). In omni altri casus c e g es pronunciat guttural ~ transcrition [k]. respectivrnen [gJ. Con h li Iltteres c e ~ forma 11 digrammas cb e gh, de cueles Ii pronunciation

es indica t in infra. -

h es sernpre pronunciat quam in german. Li digrammas ch, sh etc es tracta t in infra ..

152

i esezal a j in A jazz. a dz in D Budget e F budget. transcrition [dz]: ianuar [dzanwar], conjugation [kondzugatsvon]. q es pronunciat quam k: banqero [bankero], acquisition [akkwtsitsvon].

shave du pronunciatlones: (a) it es sonor «deni». A voiced, D stlrnrnhaft, welch: transcrition [sD inter du vocales, p. ex.: cose [kose], rose Irosel. position l positsvon 1. conclusion [konklusvon J, usa I usa 1, in plu in fine de parol, Inmediatrnen 'DOS accentuat vocal, si on posse etvmologicmen supposir Que un vocale secue Ii s: Irancesu), plester), palste), piste), precisfi), omnicoste), roste), porosti). reposte), abstrusfi), conlusfi), musto), obtusfi), refusta). Ma (b) in ornni altricasus s es nronunciat surd 0. e. «forb. A voiceless. D stirnmhaft, scharf; transcritlon [ssj), P. ex.: sol [ssol], grotesc [zrotessk], person [persson]. epos if eposs], omnibus [ornnlbuss], schisma f ss-khissrna], egoism [egoissm]: anc li pluralic s: natres [patress], verltas r veritass], unites [unitess], vernls f vertuss], omni ss: masse [masse] etc; e Ii paroles finient per vocal+s, queles ne perrnisse sunposir un secuent vocale, p. ex.: es Iessl, li present de esser; Ii pronornlnes les [less], nos [nossl, vas l voss]; li preposition pos [poss] quam abbreviation de L post: Ii prefixes des-, dis-, rnis-, p, ex. desiniecter [dessinfekter], disaffection [dlssaliektsvon], rnisalliantie [missaltvantsve]: etc. Gerrnanes rnev attenter que anc 11 cornbinationes sch, su e st es sempre pronunciat con S8, do [ss-kh], [ss-p]. [55-t] (e ne Quam in german [sh], r sh-p]. [sh-tl) ~ do schema == [ss-khema]. spirale =~ r ss-plrale], statue == [ss-tatwel: anc Ii s initial es sempre surd seeun Ii rezul (b): sala [ssala], self [sself], signal r ssianal], soda [ssoda], sud f ssud], symbol I ssumboll.

t deveni un sibilant in Ii finales -tia, -tie. -tion: transcritton {tsl: sclentie [sstsventsve]: nation r natsvon], In ceteri Ii pronunciation de t es Ii sam quam in omni altri Ungues euronan,

v es sempre pronunciat Quam in villa. nequande quam f. quo mey egardar preclpue Ii zermanes.

w es pronunciat quam in angles. it es un u presc consonantic quam in A water; transcrition lwl: watt [watt], west [west].

x == [kss], p .. ex. ex tra [eksstra]: inter vocales x posse esser pronunciat anc [zs]: exemple [egsernple],

y pos un vocal e in comensa de un parol ane ante un vocal es pronunciat i consonantic Quam in A yes e quam j in german

153

e italian. transcrition lv l. n, ex.: yes lvessl. rayon lravonl. antev [antev 1. Pri li vocalic y vide Ii articul precedent.

l ::::::-- l ds]: zefir ~ [dselir], bazar == [badsar],

I' es pronunciut circa quam Ii in «familie» [Iamflve], transcrition ltvl, p. ex. guil'otine I gwilvotine], hil' [oily], bil'et [bilvet], tare r talve], bul'on [bulvon], toal'e [toalve], orel'e [orelve], trele [trelye],

n' zz: circa lny), inter consonantes presc ne audibil: p. ex, distin'er [dlsstlnver], distin'tion I disstintvltsien], champin'on I tchampinvon], attin'er [attinver], attin'tion [attin(y)tsy6n], castan'e [castanve], sparn'ar [ssparnvar], vicun'a [vikunva],

ch quam in angles e hispan, quam tsch in german: transcrition [tsh], p. ex. charnbre [tchambre], chines [tshlnes], brochura [brotshuraj.ma anc Quam eh in frances e sch in german; transcrition Ish]. p, ex. machine [mashiue]. Ante consonantes o iuntet con v, 0 in Ii svllabe arch e pos s, ch es pronunciat Quam eh n D machen 0 quam j n S MtHico (Mexico); transcrition [kh], p. ex. yacht [vakht], chromometre [khronornetre], osvcholoz [pxukholog], architect r arkhitekt], monarchist r monarkhist]. schisma [skhissma]. Ti Qui ne posse pronunciar [kh], deve usar u pronunciation lkl,

gh .::-::: g guttural. ante e. i. J': p. ex.: ghesha [gesha], ghepard [zepard], ghetto {s;etto], ghibellino [gibelino].

ph .:= f in paroles degree orlgine, n. ex. fotograf == photozraph I fotogr ai]: fosforescer := phosphorescer [fossioresstser l.

rh :::::~ r in paroles de grec origlne. p.ex. reumatic == rheumatic [ri.)m{ttik].

sh es pronunciat Quain ell in frances e sch in german; trans .. crition [sh]. p, ex. shrannell [shrapnell].

th :=: t in paroles de zrec origine: teosof == theosoph [teossoi]: litozrai =: lithograph [litozr ai]: rvtme ==. rhythm [rtitm].

zz =:: r ttss 1. p, ex. pezze [pettsse]. piazza [plattssa].

Arte es Ii potentie crear vivent organisrnes ex tones, ex paroles; ex colores, ex formes, ex spacies, ex corpores. Li creationes del arte es dependent del milieu de pensas e de sentimentes, del cultura de su tempore. IIi per to forma-se a un unita, a un stvl. E 1i styl es modificat per Ii caracter del nati-

on. R. Stieiler.

Opininnes es plu fort Quam arrnees.

Lord Palmerston.

154

DUPLIC CONSONANTES

de E. de Wahl

In omni europan linzues on posse distin'er curt e lon~ vocales, Mcm in russ e frances, 11 ti differcntle es minu grand quam ~n Ii altri Itngues. on dlstln'c "bon inter R zclanic a zelannvi, 0 f pate e patte. Por transscrition de ti diffcrcntic it cxistc divers metodes. Li max prmclpat, si on abstrae del caotlc mctodes angles c acrman, e s sive monstrar Ii curt vocales per plur! consonantes stve Ii long per pluri vocales. Inter iii Ii max simplic es li redupllcatlon del littcres. ad saver in hollandes, finn e estonian per duplication del vocalcs, ill ornnl altri Ungues ocr reduplication delconsonanres. Yo ne mcntiona ci Ii met odes del hungarran, tchec etc. mnnstrar Ii lonzorc per divers accentus. Prooue Ii Iinzues hollandes, finn e estonian ha ve trc poe extension in Ii international communication. noi deve secuer in Ii ortogr alie de Occidental Iii rnetodes usat in angles, german. frances. italian, portugales,. scandinavic. russ, ll aplastant maior ite del europan gran-d civilisat natlones.

Advere li ~il1guc hispan monstra nos que 011 posse toralrncn abolir presc omni duplic consonantes.Ma 011 save que to tam fort deforma mull COHasset international paroles, Que durant Ii periodc, quando Ii lingue international es ancor foren a ornnes, it va esscr plu practic retcncr max mutt scritlv images in 'un form quel ne evoca hesitation

o miscornprensc.

In tact anc in Occidental paroles quam cas.u, casse: can,cannc; pane. panne : car, car re: cur a, curre, etc ne fa dcsfacilitas C lie posse esser chanzeat. Li principal hesitation es Incontrat cheli heredat latin compostt verbes c Jor de tivates: abbassar 0 abassar, aecurat 0 acurat. Inreal 0 irreal, collaborar 0 colaborar etc. Ti dupltc consonantes have lor or igine in Ii assimilation de divers consonantes ja in latin. It adveni si Ii preposluones afd), con. in dis. ex, sub. tr alns l es Iiga t con un altri parol.

Max bon on va vider to ex Ii secuent tabclle')

1) Abrevationes: D german, A angles, F frances. I Italian, R russ.

S hlspan, Pportugues, L latin. (lee OCCidental. LI Iinguc intcrnatlonaL

_."_ .. - " '" .-., ., ',., .

roo rm

odgi., . ,. . ante I EX,emPles e notes .

Tn•1 Juntl~_~=~~~ ~~=-'.==-=-C",=-."=o=,--. _ .. -".- .. =-.~_"":=.-::::::"-"'::::O::;;::~,.'-====--':==-::

I inf soverue sin assimilation: abattr e, quel dcrlva I de a1J- ne de ad. sammcn ab-brcviar f ahreger I a-rnunition. (l ammunizione:) F avcrer, avocat

I assi- c, j, g, I (~ abbelllre, abbatrere.) do ci du divers oreposimila- I. n, p, ! ttones,

I tion r, s. t accent, accession. acclamar, accomodar, accredirer, accusativ, acquisitcr, acuuittar, affect affi-

I nita. affliction. affluer. aftollar, ag~lutinar. az-

! gravar ; allargar, alliteration, allongar ; annullar,

155

- _ '1' .- . . .. " o.

for m

.- .. - .. ----. ante

origi·:, t' .1 ...

nal : jun IV

. . ;=-'.:;~. :: .. ;" •. ' .: ... ·l··atl·;~·!~'~~~a:;.~~:~c~:e~:: ;~~····:-~~a;;~:~.~""~PD 1 icar, applau-

der, appreciar : arr anzear, arrestar. arrivar : a'5- semblar, asscntlr, asstmilar : attaca, attentat. atti-

!

r

I

I

i ad i

i

:=,z"'c,":. '-;-'f"""C!c:",,:':c::" --'::::::0:='.,,=:, '.-:",":=:.'.~~:-.::' :-:"'.::.:-".;:"~:::':":::::::''' · .. =::o=:::::;::"· . ..,."";;;:c-:==--....:=-==-~-..::-::·.

COli 1 co- voca- co-education, co-activo co-idealist, co-incident. co-

I ' les e h administrator ~ cohesion. cohabitation

I assi- 1. m, cnllocar, collaborar: communist, commission; con-

: mila- (n), r ncx, counivcntie ; corroborar, correspondentie,

j tion corru ution

corn b. p, corn batter, combuster: composition, compressor, (m) . combination

in I cnncav, conceder. concession.conden'Sar. conomni : feetion, coniluer. confederation. congenial. conaltri grcgation. conlecter, coniunter, conquestar, consaccasus . rar, contempor an, continuar, convergent, conventr, converslon, convulsiv

~)~. (,)~~:~~~-;j~~::.i~:~::.~id~~.il~~~e~f~~r~~~:~r.

f ditlerentie, difform, difflder. dlffusion

I

=~;'~-r- di-

I dit-

I aSSImI-

Iation

dis- in 1i . discontiuui, discordant, dlscurs, disharmonie, dis ..

I altri I juntiv, dislocation. dispostr, dissernlnar, dissident.

! casus dissolution. distribuer

--_ ... t" ·'~··-'.:::'I··~,..·O.7..;:;.~=T-::;-==:_~===-==~---···- ,....::.....:."',_'-:::--==-- --~- .

ex i c- b.d.z, i.1 (F etrancher : ecr emcr, ecorner, egoutter): eden-

I 'I(do 1, m,l, t~t. ciacular. = clab~rat. emanclpar, emer ..

n, r, v ! sron. CJNlIICl3r, enorm. eradlcar. evocar, evident

! ,a~:~,i; !. f I ctfeminar. efiortie (P esforcar, esfolhar)

I .

~ ex ,c. P. t. s.' exaudir. excess. excavar, excrement, exposlr, ex."

I ! W. h. I ternnorar, exsiccar, exempt, (F exfoliatlf): exhu-

I t \' b

I [vocaies] mar, exu erar, cxcutsrt

~=-~:::--T"::-::-~:-":::·:':'=--:~--· "-··:--:'::··~l"'='::':':_-=-="::::=- .. - -~. .. - - _"",:"-,,,,==--=-:::-:::=. -

in ~ (i-) . (in italian paroles I istituto)

'(ig-) (n' ignorant. f Iznominle. f ignoble. (5 innoble. Fin ..

. I Ita vizablc). innocent

irn- b. r.f unbtbcr: irnplicar, impotent. (F imrnortel): im-

: assimi.1 (rn) I pression, imputar

tation I m. I, r lmmatricular, illegal. irrational

Exemples e notes

rar

h, i, rn, ad-herer ; ad-junction: ad-monition; advocar: v e vo- ad-aptar. ad-cquat (rna in I arnmoniztone, avvocales cato)

con

156

I

m ! inarticulat, incant. Incredlbtl. indurar. incvitabil,

altri ! lnfluentic, inzredlentie. inhoman, injection, irma-

. _ .. __ . J __ .. _ .. , __ I :as u s .IJ~!~~~.>:~vna!!;~I!_ iI:OCU lar, . ill~~ict,In~scri~ion_._ int:

--('~hl--(~-)------(~)'-"'rH~"-~~';d;~- .'~~--~;~~-~~.~- f~~'ti:--~~is~"~" -~~I~~J'l--j~--~;a-

i dltional par oles. r- omission

assimt- f i ff . if t ff" iti

tatlon • p j 0 ensrv, 0 err, 0 ICIC. OPPOS] IOn

i ob- I i:, a~tri ! obiectiv, obliga torl, obseder, obstruction, obtencr

=-:.= .. _=,-"-,-,_".-=-~~;:.~,"-.L==~-===:.,.""-,,,,::.=.::;=,..:. ., ::::_-.:=:-::_-,=,,~C',,:'-"-;:~:;'C= ;C_:C' .. _c:.:-:c:::::::::::,::;c,::::-.,;,;_·::_:.:c: .•• "'::'=-::""::-_C=

in-

(f suiet, soulever, soullzner, soumcttrc; sour ire) ; suspect, suspirar.

suspender, susceptibil (rrc rar)

succeder, succursale, suffix, suffusion, suggestion, supposir

subaltern. subdivision, subhastatlou, subir, subiuutiv, sublunari, submarin, (f sous-martn), subordinar, subsldte, substrat, suhtcrran, (f souterr ain).

! suburb, subvention

~=- ~I ::::::t=r=a-====d=, =j.='( =m=);::t=r~a-==d"=i ;=ijo=;;~- --;r;~~~-~~~~~~~-:j-~-;;.7;;o~7;:;~·~;;:~~~;~~=c_=

I tran- s transcrition, transcendent. transilvan

I, trans- transalpin, transbordar. transcontinental. transformar, transgresser, transit. rranslater. transrnigra ..

I tlon, transparent. tr anssubstantiation, transversal

sub su- s
sus- p, (c)
asslrnl- c, f, g.
lation
1)
sub in Ii
altri
casus Ma anc cl Ii modern linzues sovente secue altrl e divergent metodes, Durantque n. ex. Ii Hngue hlspan supresse pr esc omni duplic consonantes, J.i linguc italian excelle in iii e usa les anc ta u H altri ltngues ne nave les. Li linzues angles, german e frances ordinarimen conserva Ii latin form, rna ane ci on posse vidcr provas de autonom formation. quam P. ex. in H F sou (s)-. a-, cx-, specialmen in Ii nov derivationes e in li vivent omnidiari paroles, Do it ne veil esser nullmen innatural 0 desperrntsset, si anc In tl dorninla 011 vell provar regular 1i usation secun unitari vldpunctus.

Ci nu aperte-se du vias.

1) On secue li latin merode couosset in Ii scientie cane tre 50- vente usat in A D f. To vell esser urutar i. e conform al mctode de Latino sine flexione. It es, on diffini. in quel casus on usa Ii plen form. in Que] li assimilat e in cuel H acurtat (eltstonat) form. p. ex. con-, col-, CO-.

Ma Quam on posse vider in Ii supra exposit tabelle li rezules de) assimilation ne es unitari: Ili varia che chascun son. e in chascun preposition. Samli li abreviat formes. Per altri paroles. to represenra un tal desfacil e caotic metode, que alrnen yo til nu ne ha posset trovar un unltari general rezul, quaude usar Ii olen form, quande

157

assimilativ formes c quande ll acur tat. In omni casu on va conceder que Ji metodc de ti composition va far dcsfacilitas al slaves, uzro- . Iiunes, orientales I: mern al minu instructctcs ne solrnen del J?;crrnanes ma auc del anglcscs e romanic nationcs, P. ex. li hispancs.

Li ducsim mctndc veil csser trovar un practie cornpromiss, quel veil esscr si Ill' absolu t scienttc. ni rig oros, tandc alrnen un poe plu tacll por non-Ia tinistcs.

Por -orientalcs. slaves, etc it veIl esser naturalmcn lu max simp lie. si 011 yell posscr scrnpre usar ll plen Iorrn del pre-position: P. ex. con-batter. con-pnsition, con-idealist, dis-gr ession, dlsvagar, disfusion, cxlabor ar. e xdcntat, cxradicar, Iurnortal, inlegul, innobll, inrnatricular, inreal, subposir, subpcuder etc.

In tact ill Ii linzuc hispan existe ia cornensas in ti direction: conllevar, conmcmorar, cnnrncnsal apu corncnsal, conmlliton, conrniseratinn. conrnutatlou. conrczuuntc. ill legible, lnmatcrial, mmerston. in~ mortal. inmunidad, innoblc, dlstorrne. dlsminuclon.

Ad vcr e Oil pOSSE: dir que Inuit .parnlcs vell sonar tre haccat e cacolome. P. ex. cxlaburar, cxradicar etc. Ultra to on posse adducter Que in multissim paroles Ii scntimcntc de composition :ja de lang ha perdi t sc. C Ill' es scntlt plu,

Pro to forsan Ii max siHllpJic c Iacil expedient in H dcslacil Question sernbla esser Ii secuent metode:

III ornni casus 11 011 semi (0 vole sublinear) Ii ide del composition on usa Ii clar plen form. Apn ti plen Inrrn on 'posse usar anc lt acurtat co- (con), di- (dis). e- (ex). i- (in). "0- (obl], su- (sub), tra- (trans). ~i per tal manie re 011 r ecive paroles plu sirnll at comun usation. p. ex. co-idealist. co-labor ar, cornision, conex. corespondent. corruption. diIercurtc. diiusion, digrussjon, divergent, edcntat, emerg er. eradlcar, cieminar. llezal, irattonal, of end er . susplrar, supusitlon. traduction etc.

Tandc 11 aualoz!e vell postular supresser li duplic consonantes anc hi Ii altri casus 11 on la ne senti li composition. T () veIl in fort gradu simpllfica r Ii usation e anullar Ii hodial hesitation che 1i mult persolIC$ quelcs plu ne me mora ]I latin ctvrnologle.

Scientistcs e crudites forsan va r evoltar \.pri mutilation de sacrosant lnternatlonal paroles. rna ili oblivla Que ti Internationallta es prtnctpalmcn A D F e scritlv. in Ii pronunciation iii ne lude un role. Adplu Ii L. 1. ne es solmcn por Ii erudites de grand europan papules, ma anc por Ii altri homes. do omni tacllisatlones e regulartsatlones .po:,sihil deve csser fat. si nol ne ariva ;per to a innatural e hideos formes. c Ii r eclvct Iorrnes presc ornnis es Identtc al hlspan,

Ma 011 devc mcrnorar que to QUO ne exlste in A f ancor ne es innatural, e que Occidental ne es un mixture de A F. rna un autonom lingue inter-national.

Advert: on posse replicar, Que Il dupllc consonantes posse haver anc un rol indicator i: Si on ne conosse ll parol de su propri lingue, Ii duplic consonantcs strax averte li Ieent, que ci il have un composition con lin del prenosiuones, Ma tande on veil dever serir H duplic consonames in ornni casus de combination con pr epositiones Quam ill italian. e nc quam in LAD F. p, ex. abbassar, abbatter, abbre .. viur. abbordar. accornodar. accompaniar, accustornar, ammassar. arnrnirar, arnmonulnn etc.

Por Ii letur a tal metodes forsan yell esser cert facilisation, rna cor

158

rcct scritura !'O dubita que to veil esse! trc cnmrncd c yo time evocar un caos, pr oque OIl neuuande veil saver ca li parol usat cs un composuion (anc plu ne cornnrcnsihtl) 0 u n parol pr imari, p. ex. commun, imrnun, addition. allotria, allotrop, alarm. etc.

Natur almen mult persnnes, acusrurnat usar Ii du plic consonantes va usaf les inconscientmcn. e in fact to y a ne fa necos mal. It scmbla do .max simplic abolir in li comnositiones con prenosltloues ll duplic consonantes c far Ii composltion sivc per li plen formes 0 per Il abrevlat tales, e in sam temper tolerar anc li usation del duplic consonantes,

Per to nol rcclvc u n sufficcnt tezulari metodc, que! cs strax rcconosslbil, lie tro lontan del usu del grand nationes, e un proccdcntie ia usa t in li vastrnen expander Iingue hispan.

It es possibl] qUC forsan alqui vell posser trovar un olu bon expcdien 1. Tande j] mey far su nr opositioncs al C.E. L. I. A. (Cornlte Explnrativ de Linzue International Auxihar i). Ci YO peti ne dissipar li dtscussiones pri linguistic uuestiones in un prooazandalumal, quo posse desconcenrrar Ii yun adherenres e ll prolan publica. cvocantc li fals Jde, Que it ne vale cornensa r, studiar 0 propaz ar Occidental. pr oque it ya ne es stabil e ancor Ill! pret, durantque on ancor discusse pr! changes. In verita Ii rnaiorite de ~proposit changes ha esset repulset per C. E. L. 1. A .• oroque iii sive ne esset ancor nc sat investigat, ni rnern bon mcditat, sive nc anorrat aJ lingue un serios avantagic. sive essct solrnen elluentie de personal gust. Li circulares de C. E. L" I. A. nu ja es ahonnabf nor omni in tercssa res, e it c.., deslrabll concentrar ll divers oniniunes in u n Joe. ad saver in li clrcular cs de C. E. L. I. A. Ultra to ante :proDosir chanacs c cvocar un soventc totalmen inutil polemlca, it vell esser bon, presentar qucsnones pr.i duhitativ punctus Sovenre Ii discussion es finit, si on rccivc li response, proque in max. mult casus it acre se pr: rniscomprenston 0 nc sufficent nroiund conossenric del lincas dircctiv de Occidental. Naturalmen mult rctuchas posse e va esser fat, rna rnult cases. queles serrrbla al nov Inreressa tes quam mancas 0 erras, es profundrnen meditat nccessitas. e ne posse esser chanaeat sin destructor Ii tot unitari construction. To on rnev c~ardar. specialmen in ti unesim ternpcres u Ii stabiltta c li solidita de nor linzu c es max uecessi. 011 ne rnev succusser Ii fundamcntcs del structur a. Li extern politura Ii vive self va jar can tempore.

Remarca,

Li precedent articul explica Ii dcsfacilitas del decision ori Ii dupllc consonantes, Pro Que Ii problema aneor TIC es soluet, Ii OccidentalUnion, conform al consilies de sr de Wahl, da I1rbcrta in ti cu nctu de orthographie. ~Ma por satlsiar li desires del Occldentalistes uueles demanda un unitari scrition rccommenda t ottlctalmen, li Redaction prelirninartmen e secun possibiJita va usaf Ii assimllat formes con du consonantes in casus u Hi trova-se anc in ll lingues latin, angles. frances c german. Per Ii scrition historic (i. c. sarnli per scrlr chronlca, psychic, thcma, phvsica, aphel, ortbozraphle. rhythm, chlorophyll etc) noi iustitica anc H pretension pri li pedagogic valorc ltnguistic de Occidental. In ultra ll altr i rnetode, pro esser aneor ne soluet, have lt desavantag e que on sovente He save Ii limite u serif

un, respectivmen du consonantes. Red.

159

CHRONICA

IINTI:R NOS. official bulletin durnensual tid B. O. S. (BRITISH acell )f.NTAL SOCIETY), august. (abonnament annual por non-mornorcs de B. O. S.: 1 shilli,ng angles per Ii: secrctarjQEric Bidle, 18 Mcatlnws Lane, Chester, Anglia). Propagatlv lettres, partialrnen in Occidental. ha anoarit i;J1 du conosset sernanal gaz ettes. (Time and Tide. 24 mar; T. P.' s Weekly. 8 iunlo). Un angles Iibre de apprenslon intttulat «Uutlinc of Occidental», contencnt circa 40 pagines. appart ill Iivcr ationes. Li plcn scric cs recivibil contra UIl franc sviss 0 ega!

valorc, E. B.

rHt:LVfTIA. organ del S. A. P. O. (Sviss Assoclation por Occidental, Adm. fred Langel, Chapelle. Vd.) Ex .Ii contenete: nr 11: Un problema soluer in 1907 (Prof. Leau e Occidental) de Prof. Ric. Berner. Barbusse e Esperanto, Li bon paroles obliviat, Voca.bularium illustra t de Occidental. Li arzurnentes de Sf de Beauiront contra Occidental. Un combatte contra vent-molincs. Nor servlcte c mforma tloncs, Li mundc rkicnt, Ll trist situation de un sved mundllnzuist (P. Ahlbcr~). Mundcolor~linguc (destgnatlon universal identic del (;OIOTCS) de Malor H. Tanner : nr 12: Linguistica arnusant de Dr. Aschwandcn. nr 13: Li militant occidentalistes, Li maledit naturalita, Li IiUJ:!llC rro cxpandet. Tolero, Un munde in H aliaber .. nr 14: Psycholo)..l;ic del mundolinzuist de R. B.

INDEX OCCIDElNTA'L-fRANCAlS de Ric. Berger, 38 pagtHCS hectozrupha r. conteneut H frequent paroles. Precie sv. fr. 0.50.

SUPPLEMENT OCCIDENTAL-fRANCES al RADICARIUMDIRECTIV de OCC1DcNT AL de Ad. Crcux, 58 pagmes hectozraphat. contenent paroles ne trovabil in li Radicarium de E. de Wahl, Precie sv. Ir. 1.-.

Li auiorcs de t.i cidu vocabularrums (reclvibtl che S. A. P.O .• Chapcllc. Vd .• Svissla) cornrnunica Que Ji present appariuones es s{)l. men prov-printcs con erras e rnancas queles va esser evitat in un ducsirn edition. ,Malgre to U du ovres anc in li actual form have lltilita a fr ancescs por comprension de Occidental-textus.

DER TAG. Wicn •• 3 august un del max diffuset dlales austrian. sub t itu] «Sprcchcn Sic schon Occidental?» '(Es-Que Vll ia parla Occldenlal'?) publica un alcgrt arricul Ironies contra Espera·nto e tre Iavorahil nor Occidental. Li redaction junk un alinea scr it in Occidental c Hnicnt pcr : « ••• Plurl decisiv exnerientles in divers Iandes demonstra (JUC on uiosse scrir e parlar Occidental in curt tempore». Li reicrcnt declara que Ii specimen del Occtdental-tcxtu pruva li superiori[a de Occidental al svstemas -antertor! e on comprende oer to uuc Occidental durant du annus de prooazanda ha trovat adher en[CS in plu quam 20 landes ta orzanisat in Ull mter natlonal OccidentalUnion con prouri revue e que li concurrcntie bentost va esser oblizat cessar su ignorantie vers Occidental.

DER VOLKSFREUND, Cleve (Germania), 18 maio sub titul «Der Streit urn die Wcltsprache - (Li disputation pro ll rnundlingue) publica un l()n~ arucul de Dr. Pcipers (Koln). II df, que li destactlita in selectiort de un natural Ilnzuc Quam L. I. (linzue international] es causat

160

preclpue per Que chascun nation vole defender su «uatrnnal presuze». Un constructet llngue posse evitar nc solrncn ti ci desfacllita rna anc divers desfacilitas de] acpreuston (zencre grammatical. complicat formes de coniuxaticn etc.] Li paroles international de ve esser Ii fundament del L. I., QUO ;ja ha dlt lott e Liotav in li .sccul passat, Ma Ii autor de Esperanto ha tro nezllaet ti pensa pro un exazerat rcg\l~ larita secun un artificial schematisme. Li invcnrores del divers proiectes de L. I. ne successat subordinar al rezules H mult paroles completrneu international; on ne posse presenter dertvates: exploder - explodion o exploser - explosion etc. Ti, problema cs soluet ill manlerccontentativ per li systerna Occidental.

DAS NEUE REICH. semanale por cultura, polltica e economic national, Wten-Innsbruck-Munchcn. nr 38. 22 junio, recense Cosmog,lotta j,o Iavorabil ma.niere e suhltnea Ii avantaae de Occkiental que it. in contrast a ES'pera.nto, assirnila-se li natural formes del vivent lingues In max alt gradu possihil,

TAGESBOTE, dialc, Brno (Brtlnn l, Tchecoslovacia, 15 iunio, COil svmnathle rapporta pri Ii articul de E. Pizal «Nor scoles - Latin c lingue lnternatlonal» i-n «Ingenlcur-Zeitschrlit» (nr 8. Tcnlitz-Schonau), emphasante Que Occidental sin dublta es immedtatmcn cornprensibil a omni unlversita tanes (0 Akademiker l, sin stu die anrcriori, QUO Ii redaction qualifica Quam avantaze cardinal. ln plu it consta ta Que Ii approbation de Occidental per conosset llnzuistes cs un ill-

joy-ant facte. E. P.

SKOLA McSiANSKA (Scole civil). Praha. in su nr IR publicat denove un curt recension de nr 4 de Cosmoslotta de J. Podobskv con !i

information pri Ii morte de J. f. Khun. J. Pd.

ecOLE MODERNE de Commerce et de Lanzues, Strasbourz. Ii director de Que]. srG. Bohin, es conosset a nor letores Quam secretario del Occidental-Societe de Francia. in su section lingual ·nu have leciones ancpor Occidental. ultra frances, angles. zerrnan, Italian. hlspan,

DER -fREMDSPR:ACHLE.R. revue por cultivation de linaues, orzan del German Union nor J .. .ingues extran (Deutscher Fremdsprachlerbund), Berlin, lunio. Iuli, auzust, in exchange contra nor annuncla.

mserte reel-arne IPor Occidental e Cosmoalotta E. P.

In PARIS MIDI Manrkc de Walletle, pledante por U Union de Europa, di :«Si in tot Europa on vell leer Ii sam gazettes Quam to es in Chicago, San Francisco e New York, queles es plu lontan inter se quam Paris. Berbn e Roma, en ve11 haver sernpr e aucor disputes pri electiones. economle, hygiene e rellgion, rna rae vell exister guerres ; on veil posser unir se pri omnicos tn avan.» IMa to supposi Que Ii gazettes vell csser scrit in li sam linguc par tu cnmurensibll. i. e. ~n Occidental. ,Es-Q'ue Maurice de WaIleHe ancor ne conosse

Occidental?' Ax. W.

In SOHOLA ET VITA. nr 6, 7, sub titul «Intertlnzua es pro ornnes et non sohrm pro latinistas» Ii redactor Sf Mastropa'olo contradi a) onmiones expresset in Cosmoglotta Que L. s. r. (Latino sine Flexione) es solrnen nor latLnistes e un micri clrcul de idees. H opine Que

161

Schnla et Vita cs Ii sol «rcvista-") quel ne have contcnenrlc Interlinguistic; rna ha cat in Ii practic usation de lnterhngua, e asserte que it it'S cornpr ensihil e usahil .uor scritura anc de uon-latinistes. Ma s i Oil examina Ii ltstc del socios del Academia pro Intcrlingua. on trova ra solmcn erudit per sone s, pr ecipue con studies supericri. Quo cr-nccrne Ii «immediato intclliuibilitate» on deve dubltar. eS-QUC un nun-lat inist va comnrcnder «cnpia e t var icta to de artlcalos», Que! significa '11l' «copic» rna «rnultue» sarnli: discc, i, oporre, idoneitatc. diviIiac. sci cs paroles mort del antiqul Iatin C I1C comprenslbil a nonIatinis tcs. Li parol «i,;. null urnn-Iat inist c men! rnult latimstes ne va posscr idcutiiicur ni truvar in un latin Icxico l Li non-Jatinist deve apprcudcr in .L. s. f. ccntcnes de inr e aular i partlcipies e sovente anc aruiuuat nrcsciu-radicas, It cs-sulttceut leer li humoristic angul de Schnla et Vita por vide r Ii tot pesosira de L. s. f. Forsan POT li catholic prcstre. acustomat al latin. to posse sernblar sufficent usabil, rna por li nulsant vlvc modern it es tro pesos. Ma Ii principal manca, Ii inoossibilita de nr opr l derlvatloncs e nov-Iormationes, li sol cri .. terie de vivc ill un liuzue. Sf MastrnpaoJo ne posset refutar, it cnnrenta sc per negar su necessita: «I~c.'!:,ulas de derrvatlone non es necessar!o, 'flam uuasl semper vocabulo dcrrvato es internationalc-. To es 11.11 profuud CHao Chascun qui ha sccuct Ji vivc del lingucs durant Ii ultitn 20 anuus, va constatar Ii zr andissirn nurnerc de nov exnressloncs e nnviformati ones in quasi omni linzues. Un HnStue Que] nc nosscdc t j potcn tic, {;!s mort. e pOSSC solrncn veaetar in su antevau hmucs rna nu conuucstar nov campos de application. Per ti confession (li uv a cs acid) de j'npossibilita de nov derivationes. nor these es do .iustificaL Natur almen 11 dillcre ntic de opinion nullrnen Imnllca alcun advcrsrta : iu contrar i, noi nensa que chascun erudit adherent a L s. f'. es lin acquisition POl' nor cotnmun tde de un L. I.. pri que! noi posse iovar. Mayo pensa que nor critica esset plu rust c inpartial quam li de seniora Pankhurst pri Occidental. publicat in su libre pri L. 1.. quel contene direct ials dates e mlscornprenses prl Occlden .. tal, durant Que uni enuncia ur: iudicie general rnotivat per ll enuncia, ti()J1L~S -tid adbcr eutes sell de L. s, f. Li iutur va monstrar, esuue

it l'S [abo E.W.

E~Pth~ANT() EN NIPPONLANDO, Tokyo. nr 45. 46 .. occupante se pri li rCL:ClI t historic del L. 1. (Ido, Interlingua, Novial, Occidental) npDOS} a Occidental Hide de un «Or ienral». Nu, H nomine ne fa It. TiJ1 hodic nc-qui ha rcsponde t a nor question: per QUO .Esperanto cs nlu orlcnral 0 plu mundlinzue quam Occidental? Esperanto es solrnen plu aruficla! uuaru Dcctdcntal. ma in 511 natural elementos Esperanto. sam quam Occidental. es Iundat solrnen sur lingues occidental. Pies leer iii Cosm()~l()tta anc Ii a rticulcs rclareut: «Oriente occidental» de iapnncs Pro ~. Nishi (nr 49). ,dlltcrnatio-nalo ,Romanic» de C. de Wahl L' ,,()t.:cidclltal e Mundlin~l!le) de iananes Prof. K. Asakawa

(nr .i7L E. P.

,.}\\ALFt:RMO De [NTERNACIA ESPERANT()·MUZEO". Sub ti oHicia I Ii lui un intcrna tlonal archive de L. J. esse: a pcrtct con public

1) csqne tt na ro) es 13 tin? ESQuc it es internatinnal? In qu el lexico 1111 non-launlsr volent scrtr L. s. F. veli trovar it, malzre Ii existentic de lnter lingua ja depos plu quam 20 arums?

162

solemnitas 1i 1 august in «Ocstcrrckhischc Natinnalbihliothek», Wien. President del Austrian Re!pubHca Wilhelm Miklas Inaugurante ll museo enunciat que ll homanite civillsnt besona un lingue international que] es Iacil tarn in comprensibiltta quam in apprension e s i Esperanto -5CJ !isfa ti condition, not posse solmen salu tar it. Yes, si ... ! - Li director del «Muzoo) comrnunicat a] Occtdental-Unicn que ti institilt es consacrat a omni svsternas de L. 1. e que it have ane un section

por Occidental. .. ,i-

Sr A. MICHAUX, orgarnsator del unesim congress de Esperanto in Boulozne sur Mer, Francia. autor de Roma-nal e amic de nor movement. ha attin'et su 70csim die de nascentie. No] tr ansmisse lc OOfdialgratuiati'0nes c bondesires por ulterior Iructuos labores in Ii

camp dd L. l. Red.

Un folic de prlnt-erras in Ii MANUAL DE CONVERSATION ha apparit. PIes. dcrnandar it per sr G. Bohin, 7 Place de Bordeaux.

Strasbourg, Francia. L. M. de O.

Humanistes de Roda Roda

Noi possedet in Austria ante rnult, mult annus un he prudent, erudit rninistro militari, li generale baron de Kuhn. In annu 1866 il defendet Tvrolia contra Garibaldi per un manuade de tiratores tvrolesi: 11 ha scrit ire prudent 1ibres; un fin talent e tre capabil mann, un excellent hom. Homeros e Horatius esset su permanent com panes.

Un-quande esset session de ministros sub nresidentie del old imperator, Li ministro de instruction ... yo crede que Strohmayer esset su nomine ... defendet emphatic- e ardentmen, va, ardentmen li humanistic gymnasie.

«It es un Iabul», iI clamat, «Que li saventies acquisitet sur li bane del scol es Inutil por li vive, Que illi quam ballast es foriettat de] memorie, que illi es perdit, Li classic lingues da al intellectu profundore, richess, elasticita».

Li minlstro de instruction finit su panegyre per un ardent appell al imperator :

«In Ii question del humanistic gvmnasie yo desira har victet! »,

Silentie inter li ministros.

Li zenerale Kuhn, meditante a Stroh mayer: « ••• desira har victet, ... to es 1i «optativus perfecti»: qualmen to es dit in zrec, excellentie?»

Strohrnaver ruhiiat til ultra li orel'es.

E Kuhn in su quieta lmperturbabil: «nikeo, nenikeka, neni-

k 'k - . <;

-eOlml .•.• nc-vcr. );>.

Li old impera tor francisco Joseph ne possedet humor ~ il havet custom ne rider.

Ma ci-vcz. on di, iI ridet. Trad. W. Blaschke.

Ma,estro in su profession

Li director de iurnal, (ingageant un reporrero): «E si vu veil dever scrir un articul pr! un terna que) vu ne conosse, qualmen vu veIl comensar ?»

Li reportero: «Noi aprende de un tre serios fonte ... 1) Li director: (Excellent ... e qualmen vu veIl finir ?»

Li reportero: «Noi vellplenar 1i columnes pri ti ci therna. rna Ii manca de Joe ... »

Li director: «Excellentissim, YO ingagea vos-. Trad. L. ,\1. G.

Miscellanies.

Ll metric svstema in USA es «admisset» per un act del congress in annu J869. Ma it ancor ne es officialmen introductet ta tam pOC 'Quam in Anglia, "benque (::::: quancam, malgore Que) it es usat de omni scientic laboratorias e del total industrie electric. Anc Ii departement militari e marinari e ll grand hospitales usa it. It plu e plu intra anc li fabric as. Apartmen ta u on labora con liquides, on prefere it al cornplicat svstema del gallones, barrels, Quarters, pints e bushels. Tot industries plu e plu inclina al metric systema, n. ex. Ii horloierie. Ii iu velerie, Ii industrle del optica, radio e aviation. In altri branches de fabrication es ductent grand firmas, p~ ex. Goodyear Tire and Rubber Company. Baldwin Locomotive Works, Dc Laval Separator Company. e Library Bureau. "The Metric Association» directe Ii tot movement par introdue tion definitive official del metric svsterna; it edite un pro ... pri revue «The Measurement». Li opposition es representat per 1i 'I( American Institute of Weights and Measures», quel, sam Quam li Metric Association, have su sede in New York.

Sewn "Umscnau", XXXllf. 20.

E. P.

___ .£CS n._ ._ ..... , .•. ,. __ .. __ .. , . __ u ... <~ •• ~., ••• _ ._ .. __ S_a .. ,._ h' _ .£ .,_

Ei)IentHmer. Herausseber lind Verteger: Occidental.-Union, Silt: Mauer bet Wien.

Verantwort1. Schriftleiler: In.£:. E. Pl:r;al. Liesing b. Wien. Druck: Milan Nedvidek, Tabor,

164

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful