‫‪:æ :íéçñô -à"òùú -éçéå 'ô 'ã íåé‬‬

‫באריכט‬
‫שמחה בחצרות קדשינו‬

‫נעכט נאכט ווע דער רבי שליט"א האט‬

‫עס איז למזל טוב געבויר געווארע א איר‬

‫געוויילט אי וויליאמסבורג האט דער רבי‬

‫אייניקל ביי כ"ק מר רבינו שליט"א או א‬

‫שליט"א מסדר קידושי געווע ביי די חתונה פו‬

‫אייניקל ביי הגה"צ גאב"ד דקהלתינו ב"פ‬

‫ב מוה"ר בערל מיטעלמא הי"ו חבר וועד‬

‫שליט"א‪ ,‬א טאכטער ביי הר"ר חיי צבי אשכנזי‬

‫הנהלת הישיבה אי קרית יואל‪.‬‬
‫• ‬

‫שליט"א ב הגה"צ ר' העני שליט"א חדב"‪,‬‬
‫וחת הגה"צ גאב"ד דקהלתינו ב"פ שליט"א‪.‬‬

‫היינט אינדערפרי האט מר רבינו שליט"א‬
‫געדאווענט שחרית אי ישיבה גדולה – שיעור‬

‫עס ווערט געפלאנט געפראוועט צו ווער די‬

‫א'‪ ,‬פאר' דאווענע איז אי ביהמ"ד הגדול‬

‫שמחה ביי זייד בארא פארק'ער רב שליט"א‪.‬‬

‫פאהרגעקומע די ברית' לבני התאומי‬
‫הנולדי לר' יקותיאל מנשה ווערצבערגער הי"ו‬

‫‪-‬קול רנה וישועה באהלי צדיקי‪-‬‬

‫ווי דער רבי שליט"א איז געווע סנדק או מוהל‪,‬‬

‫• ‬

‫נאכ' דאווענע האט דער רבי שליט"א‬

‫מר רבינו שליטא משמיע דברי הדרכה‬
‫פאר עובדי בית האופה דקרית יואל‬

‫פאהרגעלערנט א שיעור בספר תהלי פאר די‬
‫בחורי חמד‪.‬‬
‫• ‬

‫פארגאנגענע מאנטאג נאכט איז אפגעהאלט‬
‫געוואר א אסיפה בבית מר רבינו שליט"א אי‬

‫מסיבה לטובת כולל למצוייני ויואל‬
‫משה ירושלי עיהק אי לאנדא‬

‫קרית יואל ווי דער רבי שליט"א האט משמיע‬
‫געווע דברי הדרכה פאר די עובדי במלאכת‬

‫נעכט נאכט איז אי שטוב פו הר"ר יצחק מאיר‬

‫הקודש אי די בית אופה דקהלתינו הק' אי‬

‫קאפפעל הי"ו מנהל התאחדות אברכי אי‬

‫קרית יואל‪ ,‬ווי עס האט זי אוי באטייליגט‬

‫לאנדא ומנאמני העדה החרדית פאהרגעקומע‬

‫הגאו הגדול דומ" דמתא שליט"א‪.‬‬
‫• ‬

‫א מסיבה לטובת דע בארימט כולל למצוייני‬
‫ויואל משה אי ירושלי עיה"ק ווי אנשי‬

‫‪1‬‬

‫שלומינו תושבי לאנדא האב מנדב געווע ביי‬

‫רינגעלע צו קייט פו די שיעורי תורה ברבי‬

‫דער געלגענהייט פאר' כולל לרפואת האשה‬

‫וואס גייע א לש ולתפארת אריינטרעטנדיג‬

‫החשובה מרת רחל יהודית בת חי' שרה לרפו"ש‪.‬‬

‫אי די נייע מסכתא פו ש"ס מיט גרויס חשקות‬
‫התורה‪.‬‬

‫צו דער מסיבה איז געקומע צו פאהר דער‬
‫מנהל הכולל הרה"ח ר' שמואל זאנוויל פויגעל‬

‫ווי באריכטעט איז די דאזיגע מעמד סיו‬

‫שליט"א וועלכער האט אנגעווארעמט דע‬

‫מסכתא אפגעראכט געוואר ברוב פאר והדר‬

‫ציבור אחינו לדעה צו שטיצ אט דע כולל‬

‫אי ביהמ"ד אי שיכו מיט די באטייליגונג פו די‬

‫וועלכער איז מתנוסס לש ולתפארת אי‬

‫הונדערטער בני הקהילה בעה"ב או אברכי‬

‫ירושלי עיה"ק או איז דער גולת הכותרת פו‬

‫וועלכע רוב ככול האב געהאט די זכיה צו זיי‬

‫די דארטיגע קהלה‪.‬‬

‫צוויש די מסיימי המסכתא‪ ,‬על פני המזרח‬
‫האב באשיינט די רבני הקהילה או די חשוב'ע‬

‫עס האט זי באטייליגט תושבי ורבני עיר‬

‫איבערגעגעבענע מגידי שיעור וועלכע האב די‬

‫לאנדא ובראש הגה"צ אבד"ק דקהלתינו‬

‫זכות פו זיכוי הרבי מיט פארלערנע די‬

‫שליט"א או אוי הגה"צ ר' שמואל בנימי קרויס‬

‫שיעורי תורה בשפה ברורה ונעימה מיט ַא‬

‫שליט"א‪.‬‬

‫זעלטענע געטריישאפט‪.‬‬

‫אלקא דמאיר יעננו‪-‬‬‫• ‬

‫איינגעלייטעט די מסיבה האט דער חשוב'ער‬

‫געהויבענע מעמד סיו מסכת סוטה‬
‫אפגעראכט אי בני ברק דור חבורת‬
‫יסודי התורה דסאטמאר‬

‫טשערמא נוא בחסד עליו הר"ר חיי דוב‬
‫די גרויסקייט פו די שמחת הקהילה היינטיג‬

‫פארגאנגענע זונטאג אוונט איז אפגעראכט‬

‫טאג מיט מסיי זיי נא ַא מסכתא‪ ,‬ווי אוי‬

‫געוואר אי ב"ב די יומא טבא לרבנ פו חברי‬

‫האט דער געניטער טשערמא מזכיר געווע‬

‫חבורת יסודי התורה ד'סאטמאר אפהאלטנדיג‬

‫לשבח די הויפט בעלי שמחה די חשוב'ע מגידי‬

‫מיט שבח והודאה או שמחת התורה די שיינע‬

‫שיעור כאו"א בשמו הטוב יבור וועלכע לערנע‬

‫מעמד "סיו מסכת סוטה" אי היכל ביהמ"ד‬

‫פאר די שיעורי מיט ַא טע וח וואס ציהט די‬

‫ויואל משה דחסידי סאטמאר בני ברק יצ"ו – ווי‬

‫לומדי צוקומע צו די שיעורי‪ ,‬איבערהויפט‬

‫שוי באריכטעט די ווא‪.‬‬

‫האט ער אויסגעלויבט בש כל הקהל הקודש‬

‫בלוישטיי הי"ו וועלכער האט ארויסגעברענגט‬

‫דע מייסד החבורה כ"ק מר אדמו"ר הגה"ק‬
‫אזויווי נא יעד סיו מסכתא איז אוי אצינד‬

‫שליט"א‪ ,‬או אזוי אוי זיי ציר נאמ הגה"צ דער‬

‫נאכ' מסיי זיי מסכת סוטה האט געהערשט ַא‬

‫ראש הישיבה שליט"א וועלכער באגלייט די‬

‫גרויס התעוררות ביי ציבור זי אנטייל צו‬

‫גאנצע סדר הלימודי או ער שטייט בראש פו‬

‫נעמע ביי די פרישע לימודי וועלכע איז נקבע‬

‫די חשוב'ע אוממידליכע עסקני החבורה‬

‫געוואר דורכ' רבי' שליט"א אוי" מסכת‬

‫שליט"א‪.‬‬

‫פסחי או עס איז ניתוס" געוואר פרישע נייע‬

‫‪2‬‬

‫מיט די סיו ואמירת ההדר איז נתכבד געוואר‬

‫וועלכע האב זי געלאזט קאסט פאר די‬

‫הגה"צ רבי עמר געשטטנער שליט"א בנו‬

‫הוצאות‬

‫די‬

‫הגדול או ממלא מקו פונע בעל להורות נת‬

‫איבערגעגעבענע עסקני נמרצי וועלכע‬

‫זצ"ל וואס די סעודה של מצוה איז מוקדש‬

‫ארבעט אוממידלי אנצופיהר די אלע שיעורי‬

‫לטובת נשמתו הטהורה‪ ,‬דער רב שליט"א האט‬

‫מיט ַא זעלטענע געטריישאפט וואס זעהט זי‬

‫טע‬

‫טאקע א אויפ שטארק סוקסעס‪ ,‬בראש‬

‫ארויסברענגענדיג זיי התפעלות פו אזא ציבור‬

‫וראשו הרה"ג ר' אברה ישעי' ווייס שליט"א‬

‫לומדי תורה בצוותא אונטער די הנהגה או‬

‫אליינס ַא מגיד שיעור אי די ראמע פו די‬

‫הדרכה פו מר אדמו"ר שליט"א‪.‬‬

‫חבורה‪ ,‬ואתו עמו האבר החשוב הר"ר דוד‬

‫צוגעלייגט‬

‫פאסיגע‬

‫דברי‬

‫של‬

‫או‬

‫המעמד‪,‬‬

‫אזוי‬

‫אוי‬

‫בנציו וויינבערגער הי"ו דער הויפט עסק פו די‬
‫דא האט זי די ציבור צוגעהערט מיט ַא‬

‫חבורה וכל הנלוי אליה‪.‬‬

‫שטילקייט צו די שיינע או אינהאלטס'רייכע‬
‫דרשה פונע נוא הכבוד הגה"צ רבי שלמה‬

‫נאכ' בענטש מיט וואס ס'איז מכובד געוואר‬

‫געשטעטנער שליט"א ב הגה"צ בעל להורות‬

‫דער מנהל המוסדות הרה"ח ר' משה חיי ווייס‬

‫נת זצ"ל ומו"צ העדה החרדית אי עיה"ק‬

‫הי"ו‪ ,‬האט זי די עול צושפרייט מיט ַא‬

‫ירושלי וועלכער האט מיט זיי פה מפיק‬

‫געהויבענע גייסט או התרוממות הנפש‬

‫מרגליות געהאלט געשפאנט דע ציבור מיט‬

‫זייענדיג פעסט אנטשלאס אנצוגיי ווייטער‬

‫זיינע דברי התחזקות אי קביעות עתי לתורה‪.‬‬

‫מיט לימוד הש"ס ביתר שאת וביתר עוז‪.‬‬

‫נא די ערנסטע רייד פונע נוא הכבוד‬

‫חזו בני חביבי דעוסקי‬‫בחדוותא דילי‪-‬‬

‫שליט"א וועלכע האט שטארק עושה רוש‬
‫געווע אויפ גאנצ ציבור‪ ,‬האט דער טשערמא‬

‫• ‬

‫ר' חיי דוב הי"ו דערמאנט לטובה ולברכה די‬
‫אלע חשוב'ע בעלי בתי שיחיו נדיבי בע‬

‫דער אימעיל פונע מערכת פאר קאמענטאר‪ ,‬נייעס‪ ,‬בילדער‪,‬‬
‫או וויאזוי אוי ארויפצוגיי אוי אונזער רשימה איז‪:‬‬
‫‪BechatsrosSatmar@Gmail.com‬‬

‫ארויפצוגיי אוי אונזער ליסטע‪ ,‬אדער אראפצוגיי‬
‫מוז אריינגעשיקט ווער א אימעיל אדרעס מיט א נאמע‬
‫פונע ערהאלטער פו יענער אדרעס או שטאט ווי מע וואוינט‪.‬‬

‫‪3‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful