1.0 PENGENALAN KEMAHIRAN MEMBACA.

Membaca merupakan asas penting dalam pendidikan dan kunci kepada sesebuah kejayaan seseorang pelajar. Membaca memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang individu dalam memenuhi keperluan, menimbulkan kesedaran dan membina perkembangan social. Melalui pembacaan seseorang akan dapat membuka pemikiran mereka daripada ruang lingkup yang lebih besar, menimbulkan minat, citarasa dan pandangan terhadap orang lain. Membaca mempunyai hubungan yang paling rapat dengan pendidikan.ini adalah disokong oleh ahli falsafah menyatakan bahawa Kejayaan seseorang dalam pendidikan bergantung kepada kejayaan dalam bacaannya mengikut Denchant 1997 yang

Kejayaan pelbagai program pendidikan adalah bergantung kepada para guru yang bertanggungjawab menjadi pembentuk generasi yang celik membaca pada peringkat awal lagi iaitu peringkat prasekolah dan sekolah rendah lagi. Merekalah yang bertanggungjawab menentukan sama ada seseorang murid Berjaya menguasai kemahiran membaca atau tidak. Dengan ini, guru haruslah dilengkapkan dengan pelbagai ilmu terhadap pengajaran membaca daripada awal lagi. Terdapat beberapa fahaman lama dan baru terhadap kemahiran membaca iaitu fahaman lama berpendapat bahawa membaca ialah semata-mata memindahkan tulisan kepada suara. Seseorang murid yang boleh menyuarakan tulisan kepada bentuk lisan dengan lancer adalah dianggap pandai membaca. Mengikut pendapat fahaman baru pula, membaca ini bukanlah bermakna memindahkan tulisan semata-mata kepada bentuk lian tanpa memahami maknanya, bahkan dapat menagkap makna dan memahami apa yang dibaca mereka.

Decent 1982. Deboer dan Dallman berpendapat bahawa membaca melibatkan pemahaman dan intepretasi idea-idea yang disimbolkan melalui penulisan atau symbol yang tertulis. membaca melibatkan satu proses yang melibatkan kebolehan mengenal lambing-lambang dan menterjemah lambanglambang itu semula kepada bunyi suara ( bahasa ) dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu.1 DEFINISI MEMBACA Menurut Robert Lado. 1985:3 ) mengatakan membaca adalah satu proses psikolinguistik yang berlaku apabila seseorang membentuk semula di dalam pemikirannya dengan sebaik mungkin erti yang telah diterbitkan oleh seseorang penulis dalam bentuk tulisan yang kemudian di baca oleh si pembaca tadi. mentafsir simbol grafik kepada pertuturan dan mendapatkan makna dari[ada bahan-bahan bercetak. 1964 membaca itu bermaksud mengungkap pola-pola bahasa daripada bentuk tulisannya. Gibson menegaskan bahawa membaca ialah penerimaan komunikasi bertindakbalas terhadap symbol-simbol grafoik.1. membaca adalah µthe process of giving the significacne intended by the writer to graphic symbols by relating them to our previous fund of experience¶ . Menurut Smith ( dalam Mangantar Simanjuntak. Steinberg 1982:197 mendefinisikan proses membaca sebagai satu bentuk komunikasi dan tujuannya ialah memberi maklumat melalui bnetuk-bentuk tertulis. Mengikut Atan Long 1978.

membaca adalah melibatkan proses pemikiran dan menyuarakan lambang-lambang bunyi daripada bentuk tulisan kepada bentuk lisan serta memahaminya dengan berkesan. Proses meletakkan pembaca berhubung dengan idea-idea tertentu.  Hubungan makna yang sesuai atau cocok dengan symbol-simbol tersebut. Pakar Jabatan Pendidikan.Satu aspek lagi yang ditekankan dalam aspek membaca ialah proses membaca dan komunikasi. An interaction by which meaning encoded in visual stimuli by an author becomes meaning in the mind of the reader. Kebanyakan definisi membaca menekankan dua proses penting iaitu :  Mengenalpasti simbol-simbol. Membaca adalah melibatkan interaksi antara pembaca dengan penulis. Membaca juga melibatkan interaksi antara pembaca dan penulis. Amerika Syarikat Kesimpulannya. Satu lagi aspek yang ditekankan dalam definisi membaca ialah proses bahasa dan komunikasi yang melibatkan proses meletakkan pembaca berhubung dan berkomunikasi dengan idea-idea tertentu. Membaca juga memerlukan pengenalpastian dan pemahaman. .

MELIBATKAN PEMBACA DAN PENULIS MEMBACA MENGINTRIPETASIKAN IDEA MENGENALPASTI SIMBOL-SIMBOL GRAFIK MAKNA TERHADAP SIMBOL GRAFIK YANG TERBIT .

Seterusnya Sofiah Hami juga turut mengatakan bahawa kaedah ini boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu Kaedah Fonik Binaan dan Kaedah Fonik Instrinsik. kaedah ini boleh diangap sebagai kaedah yang baharu dalam bidang pengajaran pembacaan permulaan untuk bahasa Melayu. Menurut Sofiah Hamid (1985:1) . Berbanding dengan kaedah abjad dan kaedah suku-kata. mereka akan dapat membaca ( membunyikan ) sendiri perkataan ± perkataan yang baru dihadapi Murid-murid akan diajar bunyi ± bunyi yang berhubung dengan huruf-huruf dan tidak nama huruf itu. digabunggkan menjadi unit yang lebih besar. Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan lambang ). Menurut Durkin 1972.1 Kaedah Fonetik.2 KAEDAH-KAEDAH MEMBACA. Kaedah penyebutan Fonik Binaan ialah bunyi-bunyi pengajaran dimulakan dengan Kemudian bunyi-bunyi ini fonetik huruf. Manakala Kaedah Fonetik Intrinsik diperkenalkan untuk menagtasi kelemahan-kelemahan yang ada pada Kaedah Fonok Binaan. hubungan antara bunyi dan kebolehan mengenal kod ( lambang yang dilihat . jika kanak-kanak diajar melihat hubungan di antara simbol ( huruf ) dengan bunyinya. iaitu suku kata seterusnya membentuk perkataan.1. kebiasaannya pembaca akan membunyikan perkataan-perkataan atau lambang-lambang huruf yang dilihat mereka. Ia menekankan pemerolehan makna dalam proses membaca. Dalam pengajaran kaedah ini. menyatakan bahawa anggapan asas di sebalik kaedah ini ialah. 1. Murid akan diperkenalkan dahulu dengan perbendaharaan kata sebelum .2.

Sistem ejaan bahasa Melayu adalah bersifat fonemik iaitu sistematik dan tersusun berbanding dengan bahasa Inggeris yang tidak tersusun dan bercwlaru antara sebutan dengan ejaan perkataannya.diperkenalkan bunyi. murid diajar mengenal bahawa perkataan-perkataan itu adalah bermula dengan huruf dan bunyi yang sama. bawa . Dalam pengajaran kaedah ini.mama. Selepas murid mempelajari sejumlah perbendaharaan kata. sukukata pula dibunyikan contohnya Aa. Au. dan sebagainya lagi. Ba. tiap-tiap huruf dibunyikan iaitu contohnya A dibunyikan a. Jadi kaedah ini adalh sesuai digunakan untuk mengajar membaca kepada kanak-kanak. B dibunyikan beh. setelah kanak-kanak mengenal dan mengetahu bunyi-bunyi huruf tersebut. Ri. kemudian ia baru digabungkan membentuk sukukata-sukukata dan kemudiannya menjadi perkataan-perkataan. Selepas itu. . Tu. Re. T disebut teh. Bu. Yang membezakannya ialah tiap-tiap huruf dalam abjad itu dibunyikan. makan. . baju. Cu. U dibunyikan uu dan sebagainya. Ka. Lu. Pada asasnya kaedah ini hampir ketara bersamaan dengan kaedah membaca lain iaitu kaedah abjad. papa. mereka akan membandingkan unsur-unsur yang sama daripada perkataan-perkataan tersebut dan kemudiannya membuat kesimpulan umum tentang bunyi-bunyi yang terdapat dalam perkataanperkataan yang telah dipelajari. Ce. Contohnya: Murid diajar perkataan-perkataan yang dimulakan dengan bunyi yang sama iaitu: Mana.

satu persatu Tidak menarik hati kerana sukukatasukukata yang diajar itu tidak mempunyai makna yang nyata pada mereka. . KEBURUKAN Bacaan murid tidak licin. TA = TA MA/TA Kebaikan dan keburukan Kaedah Fonetik. Ini disebabkan oleh perhatian murid itu tertumpu kepada sukukata-sukukata.Membatang sukukata dan perkataan adalah salah satu kaedah yang ada di dalam kaedah fonetik ini. KEBAIKAN Sesuai dengan susuk bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah tediri dari suku kata yang hampir tetap bunyinya. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baharu walaupun perkataan-perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. Iaitu contohnya MATA MA = MA.

oi kemudian murid akan mengenal rangkaikata. ko Diftong pula ialah seperti berikut: au. Terdapat 6 huruf vocal dalam pengajaran bahasa Melayu iaitu a. o.2. ku. ayat dan seterusnya diajar membaca. e. i. ku. ki. u. ( Alphabets Method ) Kaedah ini merupakan kaedah yang tertia sekali diajarkan di dunia ini iaitu semenjak zaman Kerajaan Greek dan Rome.2 Kaedah Abjad.1. Kaedah ini menekankan pengenalan nama-nama huruf dan bunyi-bunyi huruf tersebut. . ke. ai. vocal dan konsonan. Kaedah ini dimulakan dengan penegenalan terhadap huruf-huruf iaitu huruf A sehingga Z. e manakala gabungan huruf vocal dan konsonan seperti beberapa contoh di bawah iaitu: ka.

mengikut cara tradisional tabpa memahami apa yang dibacanya. Dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan keperluan psikologi muridmurid kerana pengajaran tidak keseluruhan bermakna Tercapai kemahiran dan kecekapan membaca serta memberi keyakinan kepada murid-murid. Memebolehkan kanak-kanak membaca perkataan baharu walaupun belum dipelajarinya kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vocal dan konsonan dengan baik.kelebihan dan kelemahan kaedah abjad ialah. Boleh membosankan murid-murid apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan. Kaedah ini membawa asas dan binaan yang kukuh dalam membaca. KELEBIHAN KEKURANGAN Sesuai dengan bahasa Melayu yang terdiri Murid dapat membaca denga lancer daripada sukukata dan rangkaikata yang hamper tetap bunyinya. . Mereka hanya mementingkan kleancaran sebutan dari kelancaran membaca. Murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja.

bahan yang disampaikan itu menarik minat murid kerana bahan-bahan itu mempunyai makna. Antara kelebihan kaedah ini ialah. Kaedah ini dari awal lagi mementingkan makna. iaitu daripada keseluruhan membawa kepada bahagianbahagaiannya. dan perkataan µkereta¶ diletakkan di tepi atau di bawah gambar kereta. Kelemahan-kelemahan kaedah ini. pertama ialah bacaan-bacaan murid terhad kepada perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang dipelajari sahaja. Disamping itu. guru dapat melatih murid-murid membaca dengan sebutan dan rentak irama ataupun alunan suara yang betul dari peringkat permulaan membaca lagi. Dalam pengajaran. . dan murid-murid tidak mempunyai asas yang membolehkan mereka menulis dan membaca dengan sendiri. Kaedah ini tidak membolehkan murid mengenal huruf-huruf. µrumah¶. dan sebagainya ditulis penuh dan diajar keseluruhannya kerana difikirkan lebih bermakna daripada dipecahkan kepada huruf-huruf. Misalnya µbapa¶. murid dari mula lagi mendapat latihan memahami perkataan yang dibacanya.1. Kaedah ini dijadikan asas untuk mengajar murid-murid yang baru hendak belajar membaca. Selain itu.3 Kaedah Pandang dan Sebut Kaedah Pandang dan Sebut dianggap sebagai reaksi kepada kelemahankelemahan yang terdapat pada Kaedah Abjad. Perkataan µayam¶ ditulis di tepi atau di bawah gambar ayam. guru menunjukkan seluruh perkataan dan disertakan dengan gambar-gambar (atau benda sebenar) yang mewakili perkataan yang dilambangkan itu. kaedah ini bersesuaian dengan resmi kanak-kanak mempelajari sesuatu. µmata¶.2. Kaedah ini lebih bermakna daripada µnama setiap huruf itu¶. Kadang-kadang digunakan kad imbasan yang menunjukkan gambar dan perkataan untuk murid-murid membacanya apabila kad-kad itu diimbaskan di hadapan mereka. Dengan itu.

¶ ( Kementerian Pelajaran Malaysia.Menurut Laporan Jemaah Nazir Sekolah-sekolah . 1971 : 39) . µGuru yang bergantong semata-mata kepada satu kaedah untok mengajar semua peringkat akan dapat menchapai tujuan yang ada pada sisi kaedah itu sahaja« Dan manakala dinilaikan hasil pengajaran itu dari beberapa segi maka tentulah keputusan-nya tidak memberi puas hati.

BAHAN BANTU MENGAJAR POWER POINT KAEDAH PANDANG SEBUT .

dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri.REFLEKSI (Ainur Nazura binti Mohd Joni) Assalamualaikum. Apa yang menjadi masalah pada mulanya ialah format bahan bantu mengajar yang menepati kehendak pensyarah pembimbing. Pertama sekali saya memanjatkan kesyukuran pada Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini pada masa yang ditetapkan. Kami telah berjumpa En. Rakaman kami terkandung cara sebutan objek yang dijadikan muzik tertentu. Saya menyusun sepuluh jari memohon kemaafan. Kira-kira hampir 3 hari barulah proses rakaman tersebut selesai. Setelah diberi tempoh masa tertentu proses menghasilkan kerja kursus yang diberi maka inilah yang dapat saya sembahkan dalam Kerja Kursus Literasi Bahasa. Ini adalah bertujuan untuk menarik minat kanak-kanak dan seterusnya menjawab soalan kerja kursus ini sendiri yang meminta kami memasukkan unsure muzik dalam setiap bahan bantu mengajar. Sesungguhnya yang indah itu datang daripada Allah. Kami memilih beberapa lagu kanak-kanak untuk dijadikan irama sebutan kami. Selain itu. Sheikh untuk mendapatkan maklumat berkaitan. Tugasan ini dapat saya siapkan hasil dorongan pensyarah dan bantuan daripada beberapa rakan sepelatih yang membantu saya dan Nik Fatin dalam proses rakaman. Antara masalah yang dihadapi ialah berkenaan penghasilan bahan bantu mengajar bagi kaedah membaca. Sekian. Saya berharap apa yang saya sembahkan ini telah menjawab dan menepati kehendak soalan. kami mempunyai masalah untuk merakam suara untuk digunakan dalam bahan bantu mengajar kami.terima kasih. sekiranya ada terdapat salah silap dan kelemahan dalam kerja kursus ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Saya dan rakan sekumpulan iaitu Nik Fatin Amalina telah memilih kaedah pandang sebut untuk dijadikan kaedah mengajar membaca. .

. sesuailah dengan tugas yang bakal saya galas sebagai guru prasekolah suatu hari nanti.t Pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana Berjaya juga menyiapkan tugasan kerja kursus ini dengan sempurna hendaknya. Kami telah dibahagikan kedalam kumpulan dan saya dan rakan saya Ainur telah bersetuju untu menyiapakn tugasan ini dalam kumpulan yang sama. Selain itu juga saya berpeluang untuk menyediakan sendiri bahan bantu mengajar yang begitu menarik perhatian kerana telah diterapkan unsur muzik dan warna-warna yang menarik minat kanak-kanak untuk membaca di peringkat permulaan harapnya. kami Berjaya juga menyiapkan tugasan ini dalam masa yang telah ditetapkan. Selain menghadapi masalah ini.b. namun atas usaha dan kerjasama rakan-rakan yang lain. Sepanjang saya menyiapkan tugasan ini terdapat beberapa masalah yang biasa saya dan rakan lain hadapi iaitu akses internet yang kurang berfungsi dengan sepatutnya. saya dan rakan telah diberi taklimat terhadap kerja kursus Literasi Bahasa ini yang menginginkan kami berkerja secara berkumpulan dalam menyiapkan tugasan ini. Saya dan rakan telah membahagikan tugasan terhadap apa yang difahami dalam pengajaran kaedah membaca kanak-kanak selain mencari maklumat yang sepatutnay untuk diajdikan bahan rujukan kami. saya merasakan bahawa ini adalah pengalaman yang berharga buat saya kerana saya telah serba sedikit mengetahui apa itu kaedah yang patut diajar kepada kanak-kanak diawal permulaan membaca. Seperti kebiasaannya.Assalamualaikum w. Disediakan oleh : Nik Fatin Amalina binti Ismail. Selain itu juga buku di perpustakaan juga mungkin telah habis dipinjam oleh pelajar lain yang menambahkan kesukaran bagi saya dan rakan. Saya turut bersyukur kepada diri sendiri kerana telah berjaya menyiapkan tugasan ini dan juga dapat berkerjasama dengan rakan saya dalam memastikan sumber dan dapatan yang diperolehi adalah tidak tersasar dan memenuhi skop tugasan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful