SVEU ILI TE JURJA DOBRILE U PULI

Sveu ili ni interdisciplinarni studij Kulture i turizma 

Kolegij: Kulturno- povijesno naslje e

novovjekovne Istre Studentica: Ba ac Elis Mentor: dr.sc. Slaven Berto a, red. prof. 

Kolegij: Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera Studentica: Elis Ba ac Mentor: Dr. sc. Jasna Vince, doc. Ivana Poldrugo, asistentica

Izlo ba glagoljice na Rijeci Branka Fu i a
Seminarski rad Pula, 2010.

Izlo ba glagoljice u Rijeci 
  

Otvorena u prostoru Sveu ili ne knji nice Rijeka Prvi put odr ana 30. prosinca 1968. povodom obilje avanja 25. godi njice pripojena Istre i Rijeke matici Hrvatskoj Autori ove izlo be su dr. Vanda Ekl, akademik Branko Fu i i arhitekt Igor Emili Jedina izlo ba koja prikazuje cijeli razvitak glagoljice u Hrvatskoj Izlo ci nisu originali nego vjerne kopije

Branko Fu i

(1920.-1999.) 

Velik dio ivota te znanstvenoga i umjetni kog

rada posvetio je temama iz povijesti umjetnosti, slavistike, arheologije, etnologije i knji evnosti Ro en je u selu Bogovi i na otoku Krku 1920. godine Bio je redovni lan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu Za znanstveni i stru ni rad na polju hrvatske povijesti umjetnosti, kulture i glagolizma dobio je brojna priznanja i nagrade.

Djela 
Istarske freske (1963.), koautorstvo u Leksikonu

ikonografije liturgike i simbolike zapadnog kr anstva (1979., 1985., 1990.), Glagoljski natpisi (1982.), Apsyrtides. Kulturno-povijesni putopis po oto ju Cresa i Lo inja (1990., 1995., na vi e jezika), Vincent iz Kastva (1992., na vi e jezika) i Terra incognita (1997., 1998.).

Glagoljica 
Ne ima ahu slova, nego bilje e ( broje i

gataju ) crticama i urezima budu pogani (traktat rnorisca Hrabra O pismenima ) Pokr tavanje i opismenjivanje( irolo- Metodska misija) Solunjani koji znaju isto slavenski govoriti Glagoljica-djelo Konstantina irila Pro irena u Istri, Kvarneru i Sjevernoj Dalmaciji

I GDO KNJIGE PO TUEDA JE KNJIGAMI PO TOVAN

I gdo knjige po tue- da je knjigami po tovan( akan Broz Koluni )

Za to kamen? 
Neobra eni kamen-dar s neba Kamen-simbol postojanosti Ostaje na mjestu, slova e oda iljati poruku s

mjesta gdje su napisana Trajnost Dokaz pismenosti i kulture

Glagoljski spomenici 
Spomenici iz 11. i 12. stolje a Na hrvatskim je prostorima takvih spomenika

VI E, nego u SVIM DRUGIM ZEMLJAMA zajedno, posebice ako ra unamo i grafite Plominski natpis Grdoselski ulomak Supetarski ulomak Humski grafit Ro ki glagoljski abecedarij 

ITANJE STAROSLAVENSKI JEZIK

Dragi putni e! Dobro do ao u zavi aj duha.
I tako je Bog zami ljao svijet u trenutku stvaranja (Josip Bratuli )

KVARNER

Rekonstrukcija Branka Fu i a

Senjska plo a 
Na ena 1964. tijekom radova na ure ivanju i    

konzerviranju tvr ave Nehaj Prona ao ju je prof. Ante Glavi i , direktor senjskog Muzeja U substrakciji stepeni ta su zapa eni ulomci plo e bijelog vapnenca Ranoromani ke lozice Glavi i daje ime plo i Razlomljena tri djela slo ena kao stepenice Mla a od Ba anske plo e (12.st) Po inje invokacijom

Valunska plo a 
Klesarski neobra ena plo a Obla glagoljica i latinica(KAROLINA) Tri hrvatska krsna imena: baka Teha, njezin sin

Brathona i unuk Juna Datacija 9., 10. ili 11. st (Fu i ) Dva etni ka i jezi na elementa: stari romanski i novodoseljeni hrvatski

KR KI NATPIS

Kr ki natpis 
Uklesan na nekoj zgradi u gradu Krku u

Vitezovi evoj ulici Ne znamo gdje mu je bio prvobitni smje taj Obla glagoljica Redovnici nose hrvatska imena Tekst glasi: OVO ZIDA OPAT MAJ I RADONJA, RUGOTA, DOBROSLAV

Ba anska plo a

Audio-zapis o Ba anskoj plo i

Osnovni podaci 
Dimenzije: 197 iroka X 99 visoka cm Debljina: 8 cm Te ina: 800 kg Vapnenac 13 redaka 13.12. dan Sv. Lucije 1100. godina Prijelaz iz oble u uglatu glagoljicu 

a[z v ime o]tca i s(i)na [i s](ve)tago duha az opat[ ] dr iha pisah se o ledi[n] ju e da z v nimir kral hr vat sk ï [v ] dni svoj     

v svetuju luciju i sv[edo]mi upan desim(i)ra kr [ba]v mra[tin] v l(i)c pr(i)b neb a [s] posl[ ] vin[od](o)l [ k](o)v v( )otoc da i e to pore e kl ni i bo(g) i bï ap(osto)la i g evan(je)listi i s(ve)ta luci am(e)n da i e sd ivet moli za ne boga az opat d(o)brovit z dah cr k v siju i svoeju bratiju s devetiju v dni k neza kos m ta obladaju ago v su k rainu i b e v t dni mikula v to ci [s s]vetuju luciju v edino

Slu anje teksta Ba anske plo e

Prijevod Branka Fu i a na suvremeni hrvatski jezi ni standard 
      

(Ja) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ja opat Dr iha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir kralj hrvatski u dane svoje Svetoj Luciji. I svjedoci: upan Desimir u Krbavi, Mratin u Lici, Pribineg, ovaj poslanik u Vinodolu, Jakov u otoku. Da tko to pore e neka kune ga Bog i 12 apostola i 4 evan elista i sveta Lucija. Amen. Da tko ovdje ivi neka moli za njih Boga. Ja, opat Dobrovit zidah crkvu ovu i sa svoje bra e devetoricom u dane kneza Kosmata koji je vladao svom krajinom. I bje e u te dane Nikola u Oto cu sa Svetom Lucijom zajedno.

ANALIZA 
1. invokacija 2. zapis opata Dr ihe pisan u prvome licu, koji

bilje i da je hrvatski kralj Zvonimir "v dni svoje" darovao svetoj Luciji zemlju ("ledinu"), te nabraja svjedoke darovanja darovanje 

3. formulu minacije protiv onih koji bi zanijekali 

4. obvezu da redovnici Sv. Lucije mole za

darovatelja (i svjedoke) 

5. zapis opata Dobrovita, tako er pisan u

prvome licu, koji bilje i da je taj opat s devetero svoje samostanske bra e (redovnika) sagradio tu crkvu, pa tu gradnju personalno datira vremenom kneza Kosmata, koji je vladao cijelom Krajinom "Mikula v Oto cu" i "Sveta Lucija" bili ujedinjeni 

6. zapis u kojem se navodi da su u to vrijeme

NEJASNO E U 
Prijelaz oble u uglatu Neka slova ispu tena

ITANJU 

Nema razmaka izme u pojedinih rije i Neki dijelovi teksta posve uni teni Prou avatelji: I. Kukuljevi ,P. afa ik, F. Ra ki, I. rn i ,

V. Jagi , R. Strohal , V. tefani , F. Barbali , D. Kniewald, S. Iv i , J. Vajs, M. De eli , B. Fu i , M. Mogu , N. Klai , N. Bonifa i -Ro in, J. Bratuli , E. Hercigonja, A. Stama , A. Mohorovi i -Str i , S. Damjanovi , M. agar, L. Margeti , I. Frange , I. ubrani , V. Fugo i

Jurandvorski ulomci

Ulomak I

Ulomak I 
Na ao ga je rn i 1864.god. Student J.Bonifa i iz Ba ke ga daruje

Arheolo kom muzeju u Zagrebu Nagri en s gornje i donje strane Danas je na odlomku jasno vidljivo samo nekoliko slova U itanju se poma emo rn i evim crte om, objavljenom u Knji evniku II i Brun midovom muzejskom fotografijom iz vremena prije 1.Svjetskog rata

Datiranje ulomka? 
rn i Geitler Brun mid tefani

Ulomak II

Ulomak II 
Na ao ga je rn i i 1864. ga je objavio s

Ulomkom I Malo podataka Ne znamo mu dimenzije Jedina dokumentacija o njemu jest rn i ev precrt i po njemu itamo natpis na ulomku

Ulomak III

Ulomak III 
Otkrio ga je Fu i prilikom arheolo kog

istra ivanja opatija sv.Lucije 1957. Bijeli vapnenac Oblomljen na svim bo nim plohama 1941. nakon gradnje betonske grobnice i oplo enja prezbiterija crkve sv. Lucije, ulomak je preklesan i upotrijebljen

Ulomak IV 
Otkrio ga je Fu i prilikom arheolo kog

istra ivanja opatija sv.Lucije, 1957. Bijeli vapnenac Oblomljen na svim bo nim plohama Slova su grubog na ina klesanja Zbog o te enja se ne mogu sa sigurno u itati

Literatura: 
Fu i , Branko: ³Glagoljski natpisi´, Zagreb,

1982. Hercigonja, Eduard: ³Tropismena i trojezi na kultura hrvatskog srednjovjekovlja´, Zagreb, 2006. Damjanovi , Stjepan: ³Slovo iskona´, Zagreb, 2004. Fu i Branko: ³Iz istarske spomeni ke ba tine´, 

INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I

JEZIKOSLOVLJEhttp://www.ihjj.hr/oHrJeziku-bascanskaploca.html 

SLU ANJE: Jasna Horvat: Az

HVALA NA PA NJI
HVALA NA PA NJI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful