ဒိုင္နယ္ေဒသ တိုးတက္ဖို ့ေတာရိုင္းဖ်ံဥစိုက္ၾကစို ့

Tacca Leontopetaloiads - ဖ်ံဥ
ဖ်ံဥ (သို ့) ၀ဥ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားအားျဖင့္ Polynesian
Arrowroot, Pia (Hawaii, French Polynesia, Niue, and Cook
Islands), Masoa (Samoa), Mahoa’a (Tonga), Yabia (Fiji)
Gapgap (Guam) and Taka (Indonesia) စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚ
ေ၀ၚ သုံးစြဲၾကသည္။ ဖ်ံဥ၏ သိပၸံအမည္မွာ Tacca Leontopetaloiads
ျဖစ္၍ မ်ဳိးရင္း Dioscoreaceae ျဖစ္ကာ မ်ဳိးစုမွာ Tacca ျဖစ္သည္။ ဖ်ံ
ဥသည္ယခင္က ဒိုင္နယ္တေလွ်ာက္သဘာ၀ေပါက္ေရာက္ေသာအပင္
မ်ဳိးျဖစ္ကာ ေနရာအႏွံအျပားတြင္ေတြ႕ရွိႏိူင္သည္။ သို႕ေသာ္ ယေန ့အ
ထိ ဒိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖ်ံဥကိုကုန္ၾကမ္း အျဖစ္ေရာင္းခ်ရုံမွတပါး စား
ေသာက္ျခင္းမျပဳၾကေသးပါ။ ကမာၻ႕ႏိူင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖ်ံဥကို
ဟင္းအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုန္ ့ပဲသေရစာအျဖစ္ ေသာ္လည္း
ေကာင္း ျပဳလုပ္ စားေသာက္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ဖ်ံဥ
သည္ ကစီဓါတ္ျပည့္၀ေသာအစားအေသာက္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
ပစၥဖိတ္ ကၽြန္းစုႏိူင္ငံမ်ားတြင္ ဥကိုအဓိက အစားအစာအျဖစ္ စားသုံး

ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ဖ်ံဥဟင္းလ်ာ တစ္ခြက္

ၾကသည္။

ထြက္သည္။ အရြက္သည္ ႀကီးမားျပန္ ့ကားၿပီး ၃၀ စင္တီမီတာမွ ၇၀
စင္တီမီတာအထိရွည္လ်ားႏိူင္သည္။
အသီး - ဖ်ံဥအနီအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အ၀ါအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ အရြက္တြင္
အသီးမ်ားသီးေလ့ရွိသည္။
အဥ - ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အ၀ါေရာင္၊ အနီေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ဖ်ံဥ
သုံးမ်ဳိးသုံးစားေတြ႕ရွိႏိူင္သည္။
ရိုးတံ - ရိုးတံသည္အခြံပြျဖစ္ၿပီးအစိမ္းႏုႏွင့္ျဖဴမဲကြက္က်ား သ႑ာန္ရွိ
သည္။
အေစ့ - အျဖဴဥပင္သည္ ပုံမွန္အပြင့္ပြင့္၍ အမဲေရာင္အေစ ့မ်ားသီး
တတ္သည္။ အနီႏွင့္အ၀ါဥပင္အမမ်ားမွလည္း အပြင့္ပြင့္၍ အသီးသီး
ေလ့ရွိပါသည္။
စိုက္ပ်ဳိးျခင္း
ဖ်ံဥကိုပုံစံသုံးမ်ဳိးခြဲျခား၍ စိုက္ပ်ဳိးႏိူင္သည္။ ၎တို ့မွာ မ်ဳိးေစ ့ခ်
ဖ်ံဥ ေခၚ ၀ဥပင္
ေပါက္ေရာက္ရာေဒသ
အရွတိုက္၊ ၾသစေၾတးလ်တိုက္ႏွင့္ အေနာက္အဖရိကႏွင့္ ဟာ၀ိုင္အီ
ကၽြန္းစုတိုင္ေအာင္ပ်ံႏွံေပါက္ေရာက္သည္။
ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းနည္းလမ္း

၁။ ဦးစြာ ဖ်ံဥကိုအခြံခြါကာ၊လွီးျဖတ္၍ ေရသန္ ့တြင္ နာရီအနည္းငယ္
စိမ္ထားရသည္။
၂။ အခါးႏွင့္အယားဓါတ္မ်ားေပ်ာက္ဆုံးေအာင္ ေရလွဲ၍ က်င္းေပးရ
သည္။
၃။ ထို ့ေနာက္ ေနေရာင္တြင္ အေျခာက္ခံကာ အမႈန္ ့ျပဳလုပ္ႏိူင္သည္။
၄။ ျပဳလုပ္ထားေသာအမႈန္ ့ကို ပူတင္း၊ အသားတုႏွင့္ စားေသာက္စရာ
အမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳလုပ္ႏိူင္သည္။
အညြန္႕
ထြက္ခါစ ဖ်ံဥအညြန္႕ကို ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက မီးကင္၍ အခြံႏြာကဟင္း
ခ်ဳိအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးၾကသည္။ ျမန္မာျပည္အႏွံအမ်ား တိုင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးစုမ်ားကလည္း ဟင္းအျဖစ္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကသည္။
သြင္ျပင္လကၡဏာ
အရြက္ - အရြက္သည္ လက္၀ါးပုံသ႑ာန္ ရြက္လက္တံမ်ားမွျဖာ

စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အသီးဥေလးမ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးဥငယ္မ်ားစိုက္ပ်ဳိး
ျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။
၁။ မ်ဳိးေစ ့ခ်စိုက္ပ်ဳိးျခင္း
ဖ်ံဥအသီးမွ ရေသာေျမာက္မ်ားစြာေသာ အေစ ့ေလးမ်ားကိုေျမကြက္

လပ္တြင္ ပ်ဳိးႀကဲထားရသည္။ ထို ့ေနာက္ အေတာ္အ သင့္ေျပာင္းေရြ႕
စိုက္ပ်ဳိးရန္ အေနအထားေရာက္ေသာအခါ သတ္မွတ္ထားေသာက်င္း
မ်ားသို ့ေျပာင္းေရြ႕စိုက္ပ်ဳိးႏိူင္သည္။ မ်ဳိးေစ့ေလးမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအ
တြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွုာ ပထမႏွစ္တြင္မ်ဳိးႀကဲထား၍ ဒုတိယ
ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ ေျပာင္းေရြ႕စိုက္ပ်ဳိးလွ်င္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
၂။ အသီးဥေလးမ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္း
အခ်ဳိ႕ေသာ ဖ်ံဥပင္မ်ား၏ အရြက္လက္တံတြင္ မ်ဳိးဥေလးမ်ား
ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါမ်ဳိးဥမ်ားကိုစနစ္တက်ေကာက္
သိမ္းထားၿပီး တိုက္ရိုက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကၽြမ္းေလးမ်ားတြင္စိုက္
ပ်ဳိးႏိူင္ပါသည္။
၃။ မ်ဳိးဥငယ္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္း
မ်ဳိးဥငယ္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးသည့္ရာသီမတိုင္မွီ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္
မွာ ေျမအေနထားျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ ပင္အနည္း
ဆုံး ႏွစ္ေပခန္ ့ျခားၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသင့္ပါသည္။ ဖ်ံဥပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးရန္ႏႈန္း
တင္ေျမႏုသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိူင္လွ်င္ သဘာ၀ေျမ
ဆီလႊာေကာင္းမြန္ေသာေနရာ သို ့ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ားထည့္ေကၽြး
ၿပီးစိုက္ပ်ဳိးသင့္ပါသည္။

က်င္းတူးလိုပါက အနည္းဆုံး စတုရန္းတစ္ေပ ပတ္လည္က်င္းမ်ား

ထိုသို႕ျဖစ္ရန္အတြက္ မိသားစု တစ္စု လွ်င္ ဖ်ံဥစိုက္ခင္း ၁၀ ဧကႏႈန္း

တူး၍စိုက္ပ်ဳိးသင့္သည္။ ဖ်ံဥပင္သည္ ဒိုင္နယ္အတြင္မည့္သည့္ ေျမအ

ပိုင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေရာင္း ခ်ျခင္း၊ကုန္ထုတ္

ေနထား တြင္မဆို ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ ေသာ္လည္း ေျမဆီေျမႏွစ္

လုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာျဖန္႕ျဖဴးျခင္း တို႕အတြက္ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးဖ

ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အပင္ မ်ားသန္စြမ္းႀကီး

လွယ္ႏိူင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထားရွိ ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိူင္ငံျခားတြင္

ထြားက ဥမ်ားသည္လည္းလွပႀကီးထြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အရိပ္

ေနထိုင္ေသာ ဒိုင္လူမ်ဳိးတိုင္းသည္လည္း မိမိေက်းရြာတြင္ က်န္ရစ္

ေအာက္စိုက္ပ်ဳိးပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာ၀ေတာမ်ားအတြင္းရွိသစ္

ေသာမိသားစု အသိုင္း အ၀ိုင္းအတြက္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိူင္ဖ်ံဥ စိုက္ကြင္း

ပင္ႀကီးမ်ား ေအာက္တြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးႏိူင္ပါသည္။ ေလွခါးထစ္ပုံစံ

မ်ားထားရွိႏိူင္ေအာင္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ အကူအညီေပးႏိူင္သည္။

ေျမာင္းမ်ားေဖာ္၍စိုက္ပ်ဳိးႏိူင္ပါသည္။ ေခ်ာင္းရိုးမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တြင္

ေဒသအတြင္း ရြာအလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။ ဖ်ံဥ

လည္းစိုက္ပ်ဳိးႏိူင္ေသာ အပင္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏိူင္ရန္အတြက္ ေဒသ အင္န္ဂ်ီအို မ်ားႏွင့္
အစိုးရ အရာရွိမ်ားထံ အကူအညီေတာင္းရမည္။ အမွန္တကယ္ အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိူင္ပါက ၅ ႏွစ္အတြင္ ေဒသမိရိုးဖလာေတာင္ယာ
လုပ္ငန္းလည္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့အားလုံးစုေပါင္းကာ
၀ိုင္း၀န္းႀကိဳး ပမ္းၾကလွ်င္ ဒိုင္ေျမတိုင္း ေရႊေငြထြက္ေသာ ေျမႀကီးမ်ား
ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

Polynesia Arrowroot ေခၚ ဖ်ံဥမ်ား
ရိတ္သိမ္းျခင္း
ဖ်ံဥပင္သည္ တစ္ရာသီခံပင္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ဒိုင္
နယ္တြင္ မိုးဥတုအစ၌အပင္ေလးမ်ား စတင္ထြက္လာၿပီး ေဆာင္းဥတု
ေရာက္သီႏွင့္တျဖည္းျဖည္းအပင္မ်ားေသြ႕ေျခာက္လာၿပီးေသဆုံးသြား
ၾကသည္။ အပင္မ်ားမေသြ႕ေျခာက္သြားမွီ ဥမ်ားကို တူးယူျခင္းသည္

ဖ်ံဥ အပြင့္ ႏွင့္ အသီး

အေကာင္းဆုံး ရိပ္သိမ္းရန္အေနအထားျဖစ္သည္။
စီးပြါးျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း
ယခုအခါ ဒိုင္နယ္တြင္ဖ်ံဥကို စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ႏွစ္
စဥ္တူးေဖာ္ၿပီးသား ဥမ်ားလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခာက္ခံထား
ေသာဥမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္းေဒသေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားၾကသည္ကို ေတြ႕ ရွိႏိူင္သည္။ ဖ်ံဥသည္ ကစီဓါတ္ေပါမ်ား
ေသာေၾကာင့္ အဓိကအစာအျဖစ္ ျပဳလုပ္စားေသာက္ႏိူင္သည္။ ကုန္
ႀကမ္းအလိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳပဲ အမႈန္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း အစားအ
ေသာက္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်လွ်င္ပုိ၍
၀င္ေငြရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဖ်ံဥကို ေအာဂဲနစ္အစားအစာအျဖစ္ပုံမွန္စိုက္
ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လွ်င္ ေဒသ၀င္ေငြတိုးေစမည့္ အသီးအႏွံပင္ျဖစ္
လာႏိူင္သည္။ ဖ်ံဥပင္စည္မွ ဖိုက္ဘာထုတ္လုပ္ကာ ဦးထုပ္ျပဳလုပ္ႏိူင္
သည္။ ဥ၊ ပင္စည္ႏွင့္ အရြက္ကို တိရိစာၦန္အစာအျဖစ္လည္းအသုံးျပဳ
ႏိူင္သည္။
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ

ေခတ္မွီနည္းက်ဖ်ံဥ စိုက္ကြင္း

ဖ်ံဥအစိမ္းကို ေရ၊ ရႊံ႕ေစးနီႏွင့္ေရာစပ္ၿပီး ၀မ္းေလွ်ာ၊ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါ

သဘာ၀ဖ်ံဥပင္

Bawi Kheng Pa

ကုသရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည္။ ထိခိုက္ရွနာ ေသြးထြက္မႈအတြက္

Bussiness Management/ စည္ပင္မႈး

ေသြးတိတ္ေဆးအျဖစ္ ၎ေဆးကိုလိမ္းႏိူင္သည္။

ခါယိုး(ရ္)

စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ား
ဒိုင္ရြာတိုင္း စနစ္တက်သတ္မွတ္ထားေသာ ဖ်ံဥစိုက္ကြင္းမ်ားထားရွိ

ကိုးကား

သင့္သည္။ တစ္ဧကစိုက္ကြက္တြင္ ႏွစ္ေပစီျခားကာ ဖ်ံဥစိုက္ပ်ဳိး ပါက

၁။ http://www.ntbg.org/plants/plant_details.php?plantid=10965

အပင္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္စိုက္ပ်ဳိးႏိူင္သည္။ စနစ္တက် တစ္ဧကတြင္

၂။ http://en.wikipedia.org/wiki/Tacca_leontopetaloides

စိုက္ပ်ဳိးလွ်င္ ပိသာခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္ အ တြင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထြက္ရွိႏိူင္သည္။
ေဒသ ေပါက္ေစ်းအရ ပိသာ ၅၀၀၀ အတြက္ (၂၅ ) သိန္းခန္ ့ရရွိႏိူင္
သည္။ ဒိုင္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးဖ်ံဥဧက တစ္သိန္းထားရွိပါကတစ္ႏွစ္လွ်င္
ဒိုင္နယ္အတြက္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၂၅ ဘီလ်ံခန္ ့ရရွိႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful