BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

135
D D C C B D D C A A A A A C D C B C B B A C A C B B D A C C D C

257
D B D A A D C B D C C B B A D D D C C A B A B D B B B B C A C A

Mã đề thi 486 629
A A A D A A B D D D D D A C C C A B B B B A B A C D C B A D B C A D B A A A D A A C C D C A B D D B B D D A C D A B A D B D B A

742
B B D D A D C C A B B A A A C C D A A B C C D B A C D B C D A C

915
D B C C C C C A D A B A D D C A A B D C C A A B C B A B B B C D

1

Câu số 33. 40. 41. 47. 39. 56. 50. 34. 60. 38. 43. 35. 55. 46. 57. 44. 135 B D B C D A D B B D A B D C A D C A D C D B A B B B A A 257 B D C A D A C D C A D D D A C C B B C A D B C A B C A A Mã đề thi 486 629 A B D B D B C C C B D C D C D D A C C D B A A C B C B A C D C C C B D C B B C A B B B B D C D C B A D A C C C A 742 B C B D C D A C A A C B B A D A B C C D D D D B A D B B 915 D D A D C D C C A C C D B B A B A A A A B D B B B D D D 2 . 58. 37. 48. 54. 51. 36. 52. 59. 49. 53. 42. 45.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful