RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA SFÂNTULUI ANTON DE PADOVA

Preaslăvite Sfinte Antoane, între toţi sfinţii lui Dumnezeu tu ai fost înzestrat cu o putere deosebita în a-i ocroti şi ajuta pe toţi aceia care îşi pun speranţa lor în tine. Morţii au înviat la porunca ta, celor necăjiţi de orice boală le-ai înapoiat sănătatea şi nimănui dintre cei evlavioşi către tine nu i-ai refuzat mângâierea sprijinului tău. Această grijă a ta faţă de nevoile oamenilor ne umple şi pe noi de încredere sfântă cu care alergăm la tine, cerându-ţi ajutorul. 1. Mângâie-ne în pagubele suferite, ajută-ne să aflăm lucrurile care din vina sau fără vina noastră le-am pierdut, şi să le găsim pe cele sustrase de o mână duşmană. 2. Îndrumă-i pe calea cea dreaptă pe toţi aceia care şiau pus în tine speranţa lor spre a încheia legământul sfânt a1 căsătoriei. Menţine-i pe cei căsătoriţi în iubirea pe care au avut-o la începutul căsniciei lor şi pe care şi-au jurat-o la sfântul altar. Păstrează-i în credinţa căsătoreasca şi în dragoste unul faţă de altul, aşa cum Cristos şi-a iubit Biserica. 3. Apăra-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, de cei ştiuţi şi de cei neştiuţi. Scapă-ne de prietenii făţarnici şi linguşitori. 4. Ajută-ne să ne îndeplinim cu statornicie datoriile creştineşti şi ale stării noastre.

5. Împacă-i pe cei învrăjbiţi, întoarce-i pe calea cea dreaptă pe cei rătăciţi, ocroteşte-i pe cei care se află în primejdii. Sprijină-i pe cei nenorociţi, ridică-i pe cei căzuţi în necaz, alină-i pe cei încercaţi. 6. Celor care trăiesc in duşmanii şi judecăţi nedrepte aminteşte-le că sunt creştini, că trebuie să se împace, că trebuie să se iubească unii pe alţii aşa cum ne-a poruncit Isus Cristos. 7. Pe cei lipsiţi de cele trebuincioase, pe cei sărăci şi pe cei neputincioşi, ajută-i Sfinte Antoane să-şi dobândească pâinea cea de toate zilele. 8. Fii ocrotitorul acelora care se prezintă la examene; alungă-le frica şi sfiala, sprijină-le memoria şi luminează-le mintea ca să aibă răspunsuri bune şi la timp. 9. În sfârşit, priveşte Sfinte Antoane la suspinele şi rugăciunile pe care le îndreptăm către tine; ascultă-le şi nu ne părăsi. Nu lăsa ca speranţa noastră în tine să rămână zadarnică. Făgăduim că vom îndrepta trecutul nostru şi ne vom întoarce de la păcatele noastre la calea cea bună, şi-l vom sluji pe Dumnezeu cu mai multă râvnă şi mai multă sfinţenie. Ajută-ne, Sfinte Antoane, nu ne părăsi!

RUGĂCIUNEA CREDINCIOŞILOR
 ca să-l preamărim totdeauna pe Domnul R. Sfinte Antoane, ajută-ne!  ca Domnul să nu ne pedepsească după păcatele noastre  ca cei care au alergat la rugăciunile noastre să fie ascultaţi  ca cei rătăciţi pe căile pierzării să-şi redobândească credinţa  ca cei recomandaţi nouă în mod deosebit să fie izbăviţi de patima beţiei şi a necurăţiei  ca dragostea creştină să înlocuiască ura în inimile acelora care se duşmănesc  ca cei plecaţi de acasă, la şcoală, la muncă sau în armată, să fie ocrotiţi şi să se întoarcă cu bine în familiile lor  ca mintea copiilor să se deschidă la lumina înţelepciunii şi să aibă reuşită la învăţătură şi examene şi astfel să fie pregătiţi pentru viaţă  ca toţi copiii să crească în frica lui Dumnezeu şi ascultare faţă de părinţi şi mai marii lor  ca tinerii sa-şi păstreze neîntinată curăţia inimii, să-şi cinstească părinţii, iar aceia care şi-au încredinţat viitorul în mâinile sfântului Anton să aibă parte de o căsătorie fericită

 ca săracii şi orfanii să simtă ajutorul Domnului, iar cei bolnavi să-şi recapete sănătatea ori să primească alinare în durerea lor  ca Domnul să dea şi să păstreze roadele pământului şi să ne dea ploaie bună şi curată şi cer senin la timpul potrivit  ca milostivul Dumnezeu să ne dăruiască tărie şi resemnare în suferinţă  ca cei bătrâni să primească mângâiere, curaj şi uşurare în neputinţa lor  ca muribunzii să se împace cu Dumnezeu şi să poată adormi cu linişte în speranţa dulce a mântuirii  ca Domnul să se miluiască de toţi aceia care au intrat plini de cucernicie în această biserică  ca să dobândim acele haruri de care avem mai mare nevoie Îngenunchiaţi în faţa ta, Doamne, ascultă-ne şi îndură-te de noi, şi nu trece cu vederea cererile noastre. De aceea îţi spunem din tot sufletul şi cugetul nostru: - Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui - Sfinte Antoane de Padova, roagă-te pentru noi (de 3 ori)

IMN ÎN CINSTEA SFANTULUI ANTON
1. De doreşti să ai minuni, Prin Anton le dobândeşti. Crede celor ce-au aflat Marea lui putere.

Refren: Prin a sale rugăciuni Vei obţine ce doreşti. Cel bolnav e vindecat De orice durere. 2. De veţi cere-ncrezători Spor, iertare, gând curat, Vă va da îmbelşugat Fără-ntârziere. 3. Slavă fie Tatălui, Slavă fie Fiului Şi Duhului Sfinţitor Azi şi-n vecii vecilor. Pr. Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane! R. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

Pr. Să ne rugăm. Dumnezeule, fă ca puternica rugăciune a Sfântului Anton de Padova, mărturisitorul tău, să aducă bucurie Bisericii tale, dobândind pururea haruri sufleteşti şi fericirea veşnica. Prin Cristos Domnul nostru.

BINECUVÂNTAREA COPIILOR

Pr: Ajutorul nostru este în numele Domnului. R: Care a făcut cerul şi pământul. Pr: Lăudaţi copii pe Domnul, lăudaţi numele Domnului. R: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până-n veac. Pr: De la răsăritul soarelui şi până la apus, să fie proslăvit numele Domnului. R: Căci Domnul e înălţat deasupra neamurilor iar slava lui cuprinde cerul. Pr: Slavă Tatălui … R: Precum era la început …

Pr: Să ne rugăm: Doamne Isuse Cristoase, care ai îmbrăţişat pe copiii care veneau la Tine, i-ai binecuvântat punând mâinile asupra lor şi ai zis: „Lăsaţi pe copii să vină la mine, căci a lor este Împărăţia cerurilor şi îngerii lor văd mereu faţa Tatălui meu”, priveşte te rugăm la nevinovăţia copiilor prezenţi şi la evlavia părinţilor lor, şi plin de îndurare bine†cuvântează-i astăzi prin mâinile noastre, pentru ca să înainteze mereu în harul şi în mila Ta, să te cunoască, să te iubească, să se teamă de Tine, şi astfel, păstrând poruncile Tale, să ajungă cu bine la scopul dorit, prin Tine Mântuitorul lumii, care împreună cu Dumnezeu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. R: Amin. Pr: Să ne rugăm: Te rugăm Doamne, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, să aperi această comunitate de orice nenorocire, pentru ca fiindu-ţi supusă din totă inima, s-o ocroteşti plin de îndurarea de cursele vrăjmaşilor. Prin Cristos Domnul nostru. R: Amin. Pr: Să ne rugăm: Dumnezeule, care printr-o pronie nespusă ai binevoit să trimiţi pentru paza noastră pe sfinţii îngeri păzitori, dă celor care te roagă, ca să fie apăraţi totdeauna prin ocrotirea lor şi să se bucure de o prietenie veşnică. Prin Cristos Domnul nostru. R: Amin. (apoi binecuvântează copii zicând:)

Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, să vă bine†cuvânteze şi să păzească inimile şi minţile voastre. R: Amin.

BINECUVÂNTAREA CRINILOR ÎN CINSTEA SFÂNTULUI ANTON
Pr: Ajutorul nostru este în numele Domnului R: Care a făcut cerul şi pământul Pr: Domnul să fie cu voi R: Şi cu duhul tău Să ne rugăm: Dumnezeule, Creatorul şi susţinătorul neamului omenesc, iubitorul sfintei curăţii, dătătorul harului spiritual şi împărţitorul mântuirii veşnice bine†cuvântează cu sfânta Ta binecuvântare aceşti crini, pe care îi prezentăm astăzi drept mulţumire pentru darurile primite, rugându-te totodată să-i binecuvântezi în cinstea sfântului Anton, mărturisitorul tău. Prea bune Doamne, care ai hărăzit aceşti crini spre a-ţi fi miros de bună mireasmă şi spre a folosi oamenilor la îndepărtarea slăbiciunilor trupeşti, binevoieşte a revărsa în ei astfel puterea ta, încât fiind folosiţi în orice boală sau păstraţi cu evlavie în casele şi familiile noastre, aceşti crini să alunge duhurile rele, iar noi să dobândim harul înfrânării creştineşti, îndepărtarea tuturor slăbiciunilor sufleteşti şi trupeşti, şi slujindu-ţi ţie, să primim pacea şi harul tău. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. (se stropesc crinii şi se cântă „Stropeşte-mă Doamne”) Pr: Roagă-te pentru noi sfinte Antoane

R: Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos Să ne rugăm: Te rugăm Doamne, ca rugăciunea sfântului Anton să vină în ajutorul poporului tău, şi această rugăciune a sa să ne facă vrednici de a primi harurile tale, iar în viaţa viitoare să ne aducă bucuriile cele veşnice. Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful