You are on page 1of 1

Rundvisning og ballet på

Det Kongelige Teater


Klub-FT har fået et fantastisk tilbud fra Det Konge-
lige Teater. Seks balletter på én og samme aften,
hvoraf de to er verdenspremiere. Alt sammen på
det smukke gamle teaters Gamle Scene. Klub FT
har sammensat et spændende program. Arrange-
mentet foregår lørdag 24. november. Pris 650 kro-
ner pr. person, Klub FT rabat 25 kroner.

Vi starter fra Krøyers Gård i Nakskov kl. Efter rundvisningen mødes vi i Balcon
14.00 og har opsamling de sædvanlige foyeren med en af danserne, som vil
steder, som er Maribo og Sakskøbing fortælle os om aftenens forestilling.
Station, Cementen i Nykøbing F. samt Et kvarter før selve forestillingen begyn-
afkørslen i Gunslev. der, går alle teatergæster bag, under og
på den Gamle Scene. Her har den tidli-
I bussen på vej til København serveres gere danser, Karine Guizz,o udviklet et
en lunch-box bestående af 4 håndmad- eventyrland med forskellige bizarre og
der samt en øl eller vand efter ønske. poetiske optrin i omgivelser som nor-
malt er forbudt område for offentlighe-
Når vi ankommer til Det Kongelige Tea- den. Der bliver dermed mulighed for at
ter, får vi klokken 17.30 en rundvisning komme helt tæt på det maskineri, der
på selve teatret. Rundvisningen varer hver aften skaber teatermagi, og som
cirka 1½ time, og fører os gennem det publikum normalt kun oplever på af-
hæderkronede teaters snirklede gange stand.
og snoede trapper. På rundvisningen får
man et underholdende indblik i, hvordan I første pause bliver der serveret et glas
der arbejdes på Det Kongelige Teater, mousserende vin i parkettets publikums-
historiefortælling og oplevelser under, foyer. Når forestillingen er slut, serveres
på og bag Gl. Scene. Når man som pub- der i bussen på vej hjem en kop kaffe
likum ser en forestilling, er det et resul- eller te med dertilhørende kage samt en
tat af mange menneskers arbejde. For- sandwich.
uden kunstnerne, så er skræddersalen,
hatteværkstedet og scenefolk, med til Den samlede pris for hele arrangemen-
at skabe forestillingerne. På en rund- tet er 650 kroner. Billetterne er orkester-
visning kan man se dronningens loge pladser, hvilket er i den bedste gruppe.
og den private salon, skræddersalen
med de mange flotte kostumer, hvor il- Turen gennemføres ved 40 tilmeldin-
lusionen kommer tæt på virkeligheden, ger.
ballettens prøvesale, operakorets foyer,
kulisselageret og meget mere. Og sidst,
men ikke mindst - Det Kongelige Tea-
ters store Gl. Scene.

TILMELDIING:
Tilmelding kan sk
e fredag 2. nove OM FORESTILLI
eller lørdag 3. no mber klokken 17 NGEN:
vember klokken -19 ”Yesterday is hist
Østergaard på te 10
lefon 27 88 34 31 -11 til Susanne gift. That is why
ory. Tomorrow is
mystery. Today
Herefter kan tilm . it is called the pr is a
elding ske direkt Det bliver helt esent.”
dage og tirsdag e til Klub FT m sikkert en af ef
PRISEN: e fra klokken 19 an-
DET ER MED I rson 20 00. -20 på telefon 23 teropleveleser, terå
når den tjekkis rets største tea-
650 kroner pr. pe 46 ke mesterkoreo
• Turen koster / Vi kan desværre Jirí Kylián besø
ger Det Kongel graf
Lolland-Falster ikke påtage os
• Bustransport indtalte telefonb at ringe tilbage konceptforestillin
g, der giver et in
ige Teater med
en
ig e Teater t/r eskeder eller sm på dblik i en af tid
Det Kongel melder optaget, s’er. Hvis telefo mest originale,
humoristiske og ens
eb ox bestående af så prøv igen lidt nen poetiske koreog
• Madpakk senere. rafer.
r
4 håndmadde KLUB FT RABA Ikke mindre en
d seks premiere
øl el le r va nd T programmet - r af Jirí Kylián
• En e Teater Alle kan deltage heriblandt to he er på
på Det Kongelig i arrangementet, lt nye balletter
• Rundvisning ns fo re st illing for abonnenter men der er en fo direkte til kompa
gniet. skabt
aftene på Folketidende rdel
• Introduktion til Gamle nementsnummer . Oplyser du dit
under og på Den ved tilmeldingen abon-
• Adgang bag, re st illingen) rabat.. Rabatten , giver vi 25 kron For at varme pu
blikum op til afte
den del af fo bliv er i
Scene (som er krævningen EFTE er fratrukket en abonnementsop gram, inviterer Ky nens
lián og hans team storslåede pro-
kategori R turen er genn -
• Billet i bedste det sker, afhæng emført. Hvor hu nen med bizarre på
optrin og betage en tur bag sce-
ed rin k i første pause er af abonnemen rtigt hvor man helt si nde performance
• 1 paus tstypen. kkert vil komme ,
• Kaffe eller te kring og på scen
en end nogensin
tættere på livet
om-
• Kage de før.
• Sandwich