P. 1
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ SUN TZU

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ SUN TZU

4.5

|Views: 9,973|Likes:
Published by john

More info:

Published by: john on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

Euv n a~ia EVO~ epvou xpiverut uno rn OtaxvOVtKOrnrn tau -Kat xpivetorl- 0 KtV£~o~ LOUV Toou 8a npenst va xcrrurrrvei

ovupeou orouc onouomorepoix; ouyypQ{pd~ nou av£ou~E n av8pumotnta. I'urri H TiXVn TaU IIOAipou -n apxatotEpn YVU>Gtn npovpcrctc pe ncpopoio 8£paOEV ~EnEpuotnKE nore. Axopn Kat ta epvo tau KAaou~EBtt~, Ilepi Iiosepou, ypapp£vo Suo XtAtUOE~ xvovta upvotEpa, OEV Ota8£tEt rnv iota Ka8apotnta, OtEtGouttKotnta Kat tppWKuOa.

Ltn OtUpKEta rcov utovov, uperpnrot Ktv£~ot pEA£tnt£~ xcrorncornxcv pE rnv nepi noxepou npcvpnrstc rou LOuv Toou, OE pta npoonndeic va oxmvpoipnoouv tnv npooonucorrrro rou ouyypatp£a Kat va npoootopioouv to xvovo ouyypatpn~ rou epvou tau. Ertucpureorepn potU~U n orroqm nou ronotlstsi rnv TiXVn TOU IIOAipou ornv «KAaGtKn» KtvE~tKn nepiooo, EtOtKotEpa p£ta~u tau 400 n.X. Kat tau 320 n.X.

o LOuv Toou YEvvn8nKE oro Kpatioto tau Tot. H npaypnrelu rou vUpu> uno rnv TiXVn TaU IIOAipou tpuBn~E vprrvopu rnv npoooyn tau Xo Aou, BaGtAtu tau Bou. Ano

SUN TZU 8

H TEXNH TOY nOAEMOY 9

exeivn rnv nporn vvopipic TOU LOuv Toou pE TOV baoiAta, tXEt OtaOWOel TO UKOAOUOO evotcnpepov neptorcrtuco:

Ot YUVUiKE!; einov «KuTuAaBupE" Kat TOTE 0 LOUV Toou, mpou TOU!; E~nynoE noto XTUrrnpU TOU rupmrvou UVTtOTatXOUOE OE KaOE rrUpaYYEApU, TOU!; POiPUOE TU OOPUTU Kat tOWOE TO ouvfmpc: «Eni OE~ta». Ta xopirotc, OPW!;, UVTi vu UrrUKOUOOUV, ~torruouv OE yeAta.

TOTE 0 LOUV Toou eirre npepu: «Eav TU rrupuyytApUTU OEV eivut ocupn Kat Ot OtaTUyt!; OEV eivut UrrOAUTU KUTUvonrec, TO AaOO!; eivui TOU orpurnvou». 'YOTEPU erruveAuBE TPEt!; tpope!; TU rrupuyytAPaTU, TU E~nynoE nevre, Kat tOWOE TO rrupaYYEApu: «Err' uptorepc». Tu xopirour ~torruouv, yt' aAAn pta ipopu, OE yeAta.

TOTE 0 LOUV Toou, novro TO ioto npepoc, eirre: «'OTUV TU rrupuyytApUTU OEV eivm oaipri Kat at otaTuye!; OEV eivat urrOAUTU xrrruvonrec, TO AaOO!; eivm TOU orpcrnvou. 'OTUV, OPW!;, at OtaTuyt!; eivm Outpel!; Kat xcrruvorrrec, UAAa ot OTpUTt~TE!; OEV urrUKOUOUV, TOTE TO AaOO!; eivut TWV U~tWpUTtK~V TOU!;", Kat AtyovTU!; uuru, OttTu~E vu urroKEtpuAWTOUV at Suo ErrtKEtpuAn!; TWV AOXWV!

o BuotAta!; rrou rrupUKOAOUOOUOE rn oxnvn uno rpnAa, pOAt!; UVTtAntpOnKE ott at OUO £UVOOUPEvt!; TOU Ou tPEVUV Xwpi!; KEtpaAt, eorreuoe VU pnvuoet OTOV LOUV Toou: «Eipui urrOAUTU ucovonompevoc uno rnv snifist~n OU!;. AAAa euv OTEpnO~ r«; OUO UUTt!; rrUAAUKioE!;, ro rpuvnro Kat ro rrOTO pOU Ou xaoouv Tn veuon roue. ErrtOupiu pOU, AOtIIOV, eivut vu pnv urrOKEtpuAWTOUV».

OrrOTE, 0 LOUV Toou unuvrnoe: «0 unnpernc OU!; tXEt KaVEt non OEKTO TO Stopiopo TOU W!; AtotKnTn Kat

o Xo Aou KaAEOE TOV LOUV Toou Kat TOU eine: «AtaBuou rrOAU rrpOOEKTtKa rc OEKUTpiu KEtpaAatU tau BtBAiou OU!;. Mnnoc Ou prropOUOUTE VU pOU KaVETE pta pucpn erriOEt~n TOU rr~!; EtpUppO~£Tat npuxrucn n Oecopio OU!; - tOtaitEpU OE O,Tt oipopc rov tAEYXO TWV OTPaT£UpaTwv;»

«eu prropouou», unuvrnoe 0 LOUV Toou.

«Kat pnnoc Ou prropououre vu xpnotpOrrotnoETE ornv ErrioEt~n YUVUiKE!;;» ouveyioe 0 BUOlAta!;. «Beboiox;», eirre xwpi!; OWTUYpO 0 LOuv Toou.

'ETOl, ooOnKE Surrcvn vu ipepouv uno TO rrUAaTt 180 opopipec YUVUiKE!;. 0 LOuv Toou Tt!; X~PWE OE ouo AOXOU!; Kat tOEOE ErrtKEtpUAn!; Tt!; OUO rrtO cvunnpevec rrUAAUKioE!; TOU BUOlAta. 'Y OTEpU tOEt~E ota xopiroui rr~!; VU KPaTOUV TO Sopu Kat p~TnOE: «2tPETE Tn Sunpopa ovdpeoo OTO «Mnpoorc» KUt TO «Tlioro», TO «AptOTEpu» KUt TO «AE~ta»;

«Tnv ~tpOUpE», cncvrnocv EKelVU.

«Opuio», sine 0 LOUV Toou. «Tropu, OTUV OU!; O~OW rn otaTuyn «Metrorro epnpoc», Ou KOtTa~£TE KUT£uO£luv pnpooru. 'Oruv OU!; nco «METuBoAn», Ou KaVETE pton orpoipn, ~OTE VU KOtTa~ETE OAE!; npoc TU nioco. 'OTUV OU!; rro «Err' oprorepo», Bu YUpiOETE rrpo!; rn peptn TOU UpWTEPOU OU!; XEPtoU. Ki OTUV OU!; nco «Eni OE~ta», Ou YUpiOETE rrpo!; tn pEpta TOU OE~toU OU!; XEPtoU».

SUN TZU to

OTOV tVOS OlOlKnn:lS nveircr TOU OTpOTOlJ, OeV UIIOxpeourui vu UIIOKOlJel oe OAeS TlS OtaTOytS TOU nvepovo TOU». AptowS peru, tOWOe Sicrrovn va OIIOKetpOAWTOlJV Ol OUO YUVOiKeS IIpOS IIOpOOelypOTlOpO Kat opioe WS eIIlKetpOAns OUO alleS.

'YOTepO, eIIOVtAOBe TO IIOpOyytAPOTO pe Tn BoneelO TOU rupncvou Kat Ol YUVOiKeS OVToIIoKpi9nKov, xwpiS va xuvouv TO IIOpOplKpO AaeOS. Kat, BtBato, xwpiS va TOApnOEl Kopla TOUS va yeAaOel!

TOTe 0 LOuv Toou otapnvuOe pe OyyeAlOtpOpO orov BOOlAla: «0 OTPOT<JS OOS, KUple, eivut IIovtTOlpOS. MIIOpeite va KOTtBeTe Kat vu TOV eIIleeWpnOeTe. Eivut IIpOeupOS va KaVEl o.rt TOU ~nTnOeTe - OKOPO Kat va IItOEl OTn qxorur».

Oorooo, n Ope£n TOU BOOlAla yta neipcpuro eiXe KOnei. "IIeS oTO LTpoTnyo», eirrs OTOV OyyeAtatpOpO, «on prropei vu entorpeqret OTO OTpOTOIIeOO TOU Kat vu uvnIIOUeet. 0 BOOlAtOS TOU Bou OeV tXel KOpla OlaeeOn vtu eIIleeWpnOn».

'OTOV 0 LOUV Toou tAoBe TO pnvupn, OXOAiOOe urnpOXO: «0 BOOlAlas OYOIIael TO AOyta, 0Xl OpWS Kat TO epvo ... »

Moxovori, IIaVTWS, 0 Xo Aou OeV OYOIIOUOe lOtalTepO TO... epvu, OVOYVWpWe TnV lOlOtpU"iO TOU LOUV Toou Kat TOV tKOVe orpurnvo.

H TEXNH TOY nOAEMOY II

Tnv opiorucn TOU, WOTOOO, Sucoioon, 0 LOUV Toou OeV OtpeiAEt OUTe orouc epUAOUS IIOU OUVOOeUOUV TO ovopu TOU, OUTe or«; IIOAuaplepeS ernornpovuceo epvuoiec Krve~WV peAeTnTWV, olla 0' tva Surrcvpo TOU OUTOKpaTOpo LeVYK-TOOUVYK (1068-1085), TO orroio OIIOplepOUOe eIITa «IIOAeplKOUS KAOOlKOUS» Kat Opl~e WS unoypsorucn rn peAtTn TOUS, OIIO OOOUS tplAOOO£OUOOV va OVOOEtXTOUV OTn orpcmcrrucn tepopyiu, LTOV KOTaAOYO aUTO, n IIpOypareiu TOU LOUV Toou (oe tKooon Toao Toao) KOTdXe rnv IIpWTn eton.

Tnv eIIOXn IIOU vpruprnxe H Tixvn TaU Iiosepou, n Kiva oIIopn~oTOv OIIO OKTW peyaAo Kat KapIIOOO pucporepu KPOTiOta, IIOU OUYKPOUOVTOV oOlaKOIIO peTO£U TOUS. Ot atpoolqJdS nvepover; TOUS OeV OTOPOTOUOOV TOV IIOAepO, nupu yta va OTpOTOAOyilOOUV Kat va eKIIatOeUOOUV Kl aAAOUS XWPlKOUS, KOeWS OIIO TOUS rrponvoopevouc OeV eiXe peivei pOUeOUVt! Eivm ~nTnpO euv oe OlapKelO eKOTOV IIeVnVTO eTWV -PeTO£U TOU 450 II.X. Kat TOU 300 II.x.- UIInp£e orpornvoc IIOU va IIteOVe OTO xpefxrn TOU!

OOTOOO, OKOPO Kat 0' OUTn rn XoonKn nepiofio, unnpycv xunotot IIOU OIIOTeAOUOOV e£oipeon, IIOU urroxnpuooov TO tyKAnPO Kat nTOV OVTieeTOl ornv ncpcnppoouvn TOU IIOAtpOU. 'Evr«; OIIO OUTOUS nTOV Kat 0 Mo Tt (479-381 II.X.), IIOU KOTOOiKO~e Kaee popipn eIIleeTtKOU IIOAtpOU, pe TOV OKOAOUeO OIIepitppOOTO -Kat oouvnpa enixotpo- TPOIIO:

SUN TZU 12

Euv xanotoc OKOtWOet EVaV a8wo uv8pwno Kat rou KAEqJEI ta pouXa Kat to ona8i, to aOiKnpu rou eivut 00- Boporepo orro to aOiKnpa xonotou UAAOU, nou napaBIU~et EVa OtUBAO, vtu va KAEqJEI Eva Boot. H aOIKia eivut pEyaXurepn, to uoucnpu ooboporspo Kat to EYKAnpa uqJnAOtEpOU Ba8pou. 0 onotooonnore AOYIKO~ uv8pwno~ xcrcAaBaivet on npoxerrm yta npu£n xuxn Kat uvoota. Oruv, oorooo, Sumpcrrovrut OOAOlpoviE~ orn OIUPKEta pta~ noA£}JIKn~ EIIlXElpnOn~, auto 0XI povo OEV 8EWPEltat KaKO, aAAU encnveitut KIOAa~. Etp' OOOV, opw~, Eva~ uvopa~ nou OKOtWVet svcrv UAAO, 8EWPEltat OOAOtpOVO~ Kat KataOIKU~£Tat OE 8uvato, OEV 8a nperret auto~ nou oxorcovet OEKa n EKatO va KataOIKU~£Tat OEKa n exaro tpOpE~ OE 8uvato; I'urri onoioc AEEI to puupo puupo, orov to BAEn£l OE pucpn KAipaKa, Kat to paupo uonpo, orov to BAEnet OE pEyuAn, OEV eivut tEAIKU ucuvoc va £Exwpioet to uonpo orro puupo ... Kuru tOY ioto rporro, EUV Eva PIKpO EYKAnpa 8EWPEltat EyKAilpa KI Eva PEYUAO XetPOKPOtEltat, nw~ pnopoupe va AEPE on £Exwpi~oUPE to Sixio uno to UOIKO;

Ilopu tOY cuveyn cvobpcopo rnc neptofiou EKElVn~, to EpnOp1O eunpspouoe -orc MaiOla pta~ vop08£Gia~ nou ttpWpOUOE pE 8uvato n cxpornptcopo PEPIKE~ XIAIUOE~ (sic) uoucriprrtn- Kat n nOAInKn xorcorcon utpnvE nEpI8wpta yta rnv avuOet£n taAEVTwv OE Ku8E ropeu opaotnplotnta~, Kat 10taltEpa OE KElVOV tn~ nOAEpIKn~ tExvn~. 'Erot, avaOElxtnKav pta oetpu uno orpcrnorrucec au8EvtiE~ Kat UV81-

H TEXNH TOY nOl\EMOY 13

OE n xutuoxorteiu. '000 yta tn OIMwpatia, uurn BaOl~otav anOKAetOTlKU orn OwpoooKia, to OOAO Kat rnv urnrrn.

Murum 0 Kojnpouxtoc nepupeporuv uno to Eva xpmi- 010 oro UAAO, O£ pta npooncneto va rteioet roue nYEpov£~ rnc Enoxn~ va otcpnrnoouv to mpcroxuxtopc Kat va EIIlOtPEqJOUV orov ioio Opopo. 'Eroi, EVW 01 n8IKOAoyOl OEV ElXav GUXVu va tpUVE, 01 PEYUAOI OuoKaAOl tn~ otpcruortKn~ emornpnc ~ouoav BaOlAIKU - vtu 000, tOUAUXWtoV, Suiompc 01 OUpBOUAE~ tou~ anoO£IKvUOVTav owOtE~.

ME OEOOPEVE~ Tl~ EnEKtaTlKE~ tUOEI~ rov WxuPOtEPWV KpaTlOiwv, pE tOY nOAEpo va anotEAEl ovcnoonooro rpnpa rnc nOAITlKn~ loxUO~, Kat pe rnv napaAAnAn OluOoon tn~ xpnon~ rou oifiripou -rrou, av Kat yvwoto~ ornv Kiva uno Tl~ apXE~ rou Sou n.X, mcovu, EYIVE KOIVO xrnpu evuv 0XEOOV move upvorspa- n uvcvxn pta~ OAOKAnpWpEVn~ nOAEpIKn~ 8Ewpia~ rrruv IIlO «vcvxcio uno nore. Kat 0 npwto~ nou rn Surrorrooe rrrov 0 ouyypatpEa~ rcov OEKatPIwV KEtpaAaiwv rnc Tixvn~ TaU llOAipou.

To ElOO~ rou orporou nou tpuiverut va YVWpi~EI 0 LOuv Toou anapti~Etat orro £ltpOpUXou~, to£OtE~, cxovnorec Kat cpporu. Msoo upxeru yta va cvurrrufouv 01 KIVE~Ol a£to8aUpaotE~ EIIl8ETlKE~ Kat apuVTIKE~ mKTlKE~, nou -onoc avatpEpEI xapaKtnpWTlKU 0 Griffith- «8a roue EnErpenov va OUOKOAEqJOUV rn ~wn rou MEy<'tAou AAE£UVOpou,

SUN TZU 14

nOAU nEptGOOTEPO an' Ott tn OuoKoAEqmv ot 'EAAnvE~, ot ntpOE~ n or Ivooi».

o LOuv Toou, WOTOOO, OEV eivut tva~ cxopu atPOOtlvn~ orpornvoc Tn~ Enoxn~. non uno rnv nporn oEAioa Tn~ npaypatda~ TOU, KUV£t ompt~ ott 0 nOAEpo~ OEV pnopei nope va eivut n toxaTn Xuon. Axopo Kat TOTE, opw~, ea npenet va tppovTi~oUPE va OtE~UYETat OTO EAUXtoTO SuvoTO Suiotnpc, va tXEt TO EAUXtGTO Suvoro KOOTO~ OE ~wt~ Kat npoonddetn, Kat va ennpepet Tt~ EAUXtoTE~ ouvaTt~ anwA£tE~ OTOV EXepO.

o LOuv Toou dXE nAnpn enivvcoon TWV OtKOVOptKWV EIltnTWOEWv TOU noAtpou. Ot uvcupopsc TOU OTt~ nAneWptoTtKt~ meoeu; nou errupepst, ornv tAAEtlvn rpoiptpov nou npoxuxei, Kat OTa npoouetc Bupn nou tpOPTWVEt OTt~ nAuTE~ TOU Xaou, odxvouv ott avayvwpt~E tn onouocnornrn aUTWv TWV nupcrvovrov - nou, ptxpt onpepa, ot EpnOAEpot ouvnei~ouv va napaBAtnouv. «Kcpui xwpa OEV WtpEAnenKE note uno evov ncpurercpevo nOAEpo", onpeuovet xapaKTnptoTtKu.

I'tu TOV LOuv Toou, n nporn EnieEon nou E~anOAuEt tva~ tOtotpun~ orpcrtnvoc; eivm evuvriov TOU rrveupnroc TOU EXepOU. AUTO tppoVTi~Et va X£tpaywynO£t, nptv KUV£t TO enopevo bnpo. E~ioou OnpaVTtKU vtn TOV Ktvt~o eEWpnruco TOU noxepou eivut n TaxUTnTa, n eroipornro, n

H TEXNH TOY nOAEMOY 15

npoocppocrucornru, n a~tonoinon TWV nxeovexrnpnrov nou npootpepet 0 KatPO~ Kat TO toatpo~, Kat -tpUOlKU- ot pUOTtKt~ EIltXEtpnO£t~. O~ npo~ aUTt~ Tt~ TEA£uTaiE~, a~toonpdWTn eivut n tptpaon nou OiVEt 0 LOuv Toou OTOU~ OtIlAOU~ npuKTopE~, ot unnpeotec TWV onoiov avayvwpi~OVTav ornv apxaia Kiva, 000 Kat OTt~ ptpE~ pa~ ...

nOAAt~ eivot ot npOOWIltKOTnTE~ nou ennpeuouv tn pori Tn~ ouyxpovn~ totopiuc, txovta~ ot iOtE~ ennpecorei uno rn eEwpia TOU LOuv Toou, Avdpeo« TOU~ Kat 0 Mao TOE-TouVYK, nou rrpotpavtor; OttYVWOE rnv a~ia Tn~ Kat tpPOVTtOE va rnv erpoppooer, TOOO ornv nepiooo TOU Oeppou rroxepou -0 TotaVYK Krn LEK unnp~E tva povo uno ro eUpaTu rnc- 000 Kat 0' exeivn TOU t:puxpou, evuvriov TWV «~tvwv ipneptcxrorov».

EAUXtoTn anOOEt~n, pta nupuvpmpor; uno TO BtBAio TOU EIIlAEYJ1/;va 'Epya, onou 0 xoppouvrornc nvernc onPEtWVEt - percnpepovrm; 0XEOOV aUTOUOta rn oxeqm TOU npovovou TOU: «Mepucoi uvepwnot eivut t~unvot OTO va yvwpi~ouv TOV EaUTO TOU~, aAAu n.\ietot OTO va vvcopi~ouv TOU~ aVTtnUAOU~ TOU~. ME KUnOtoU~ UAAOU~ oupBaivEt TO crvrrOero. OUTE ot pEV OUTE ot OE ea prropeoouv nore va pueOUv TOU~ VopOU~ TOU nOAtpou - nOAU neptoOOTEpO va TOU~ etpuppooouv».

«0a pnopouoov nore va txouv eipcppovn, OTO OUYXPOVO KOOPO, TaKTtKt~ nou avanTUXenKav Kat eipcppoornxov

SUN TZU 16

H TEXNH TOY nOAEMOY 11

OUOptOU XtAtUOes XPOVtU rrptv;» iowS UVupwTneei 0 ouvxpovoS UVUyvWOTns·

eU uvuoei~et TU OUVaTU TOU cnpeiu, KUeWTWVTUS UOtUtpopu TU UOUVaTU», otuBeBatwvet 0 ApeptKUVOS yKOUpOU TOU OUyxpOVOU pUVaT~peVT.

H ururvrnon eivut «Nm.l- I'urri prropei TU orruetU Kat TU UKOVnU V' UVnKUTUOTUenKUV pe «e~urrvu» OrrAU, UAAU n tptAoootpiu TaU noxepou Sev ullu~e. 'OrrwS Sev UAAU~UV n netKll Kat ot KUVOVes TOU. eu eAeye PUAWTU xoveic, on ot uuroi ot TeAeuTuiot BpioKOUV UKOPU mo npooipopo eoutpos ornv erroXll puS, KUeWS 0 rroAepos -rruvtu ro ioto ounpos- exet peTutpepeei uno TU neoic TWV puxwv OTU rreoiu TWV ernyetpnoecov. I'urri rrwS UAAtWS vu e~nyllOet KuveiS ns opototrrrec peTu~u evoS BtBAiou, utptepwpevou ornv Texvn TOU noxepou, Kt evoS ullou utptepcopevou ornv Texvn TOU pUVaT~peVT;

«Ev xutpco rroAepou, unurreitut rrpoocppoortxornrc Kat eueAt~iu!» yputpet 0 LOUV Toou, TO 500 rr.X.

«Le nepiooouc UVaTUPUXllS, TO rrpoBAnpu Sev eivut n UVUTUPUXll, ullu n OtKll puS elletqm npoooppoorucoTnTUS Kat eueAt~ius», ypUtpEt 0 Ifirep Nrpuxep, Suopiot xtAtuoes XPOVlO npvorepu ...

«Me rnv KUTullMn OtUTa~n, oAeS ot tpUAuyyeS prropouv vu cnooooouv TU psvtorc; uve~upTnTu uno ns onoiec eyyeveis uouvupieS TaUS», wxupi~nat 0 Ktve~os orpurnvoc,

Na vurri H TiXVn TaU IIoAipou TaU LOUV Toou llTUV, eiVat Kat eu eivui ertixotpn, 000 eu ote~uyoVTat rroAepot Kat «noxepoi» - rrou onpcivet, 000 Bu urropyouv uvepwrrot. ..

I'tu rn percippcon TOU epvou TOU LOUV Toou OTU eAXnvuca, xpnotpOrrotllOUpe rnv UYYAtKll perruppcon TOU Samuel B. Griffith Kat, oe rrOAU nepioptopevo Buepo, exeivnv TOU James Clavell, eewpwvTUS on, nopd rnv Kotvn TOUS mpernpiu, TO novnpo TOU nporou eivut rrAnpeOTepO uno exeivo TOU Seurepou.

To ioto wxiJEt Kat ylO nS unoonpeuooetc, ot orroiec unorekouv rrtnv rrAeoqmtpiu TOUS 0XOAtU peroveveorepov Ktve~wv peAnnTWv Kat ns onoiec ouvioroupe OTOV tpiAO uvovvoorn vu olOBu~et. 'OXt povo unooccpnvir'ouv, ullu Kat eprrAoUTi~ouv TO xeipevo - ouxvu, KaTU rpono iomlrspo yAUtpUpO.

KUAll uvuvvoonl

«Enrruynpevn ernyeipnon eivut UUTll rrou xorcupepvct VU e~uotpuAioet oe KUee epyu~opevo rn Oeon exeivn nou

1

€.KTIMHLH THL KATAI.TAI.HL

0001 eivat avixavot va aVTrAmpeOUV TOV~ KIV8uvov~ IIOV ovvemzyeTaI II xpflOII OIIAWV, elva! e{ioov avixavot va «aTaVonOOVv TOV TPOIIO pe TOV ottoio OlPelAOVV va Ta XPIIOIPOIIO10 uv.

o LOUV Toou sine:

1. H TE)(VII 'rOU rroMpou unorexei ~iLTIIpa ~WTtKns oIIpaoias yta TIIV nOAtTela. Eivut GTIIV ouoia unofleon ~wns Kat Guvdrou, opopOS rrou OOIIyel OTIIV CUIIpEpia n TIIV xaruotpoipn. Os EK rourou, eivut ovcvxnio va pEAETaTat OE Baeos.

2. I't' uuro, ot EKTtpnO£tS oas ea npenei va AapBavouv unoipn rrEVTE BaGtKOIJS rrapaYOVTES Kat va Kavouv ouYKptoII TWV errro OTotXelWV, rrou xorovopcrovrcr nupuKaTW.

3. Ot rrEVTE rrnprrvovrec eivut: (1) HetKn ernppon. (2) KatpoS. (3) 'Eoatpos· (4) AtoiKIIOII. (5) Aoypa.

1. To K1Y£~lKO lo£oypappa tou titAOU onpoivci «unoxovropol- n "OXtow». 0 Griffith, oorooo, £ntAty£t yw rnv aYYA1Krl perutppcon tOY opo Esctipnon Tn~ xauun aong,

SUN TZU 20

4. Me tOY opo nelKn ernppori, eVVOW auto rrou xcvei roue avepwrrous va eivm oe uppoviu pe roue nyttes roue, etS rponov wote va roue aKoAOUeOUV orn ~wn Kat to eavato, xwpis va OetAla~ouv pnpoom oe onotovonnore xivouvo.

5. Me tOY opo KatpOS, eVVOW rnv eniopoon rov !pUOlKWV qxuvopevov -tou KPUOU Kat rnc ~totns, rou xetpwva Kat rou KaAOKatplOU, tns vUXtaS Kat tns npepuc- orn Ole~aywyn orporrorucov ernyetpnoeov.

6. Me tOY opo toa!pos, eVVOW ns unoorcoetc, to eov to toa!pos otaOXi~eTat eUKoAa n ouoKoAa, euv eivm uvotXto n txet orev« nepcoparu, Kat to noose rneavotnteS npooipspet yta ~wn n yta eavato.

7. Me tOY opo Stoixnon, eVVOW ns apetts rou orpcrrnvou, rrou eivut n ooipiu, n elAlKpiveta, n avepwrna, to eappos Kat n cuornporntu.

8. Me to opo ooypa, eVVOW tnv opvovoon, toy tAeYXO, rnv ronouernon rov KataAAnAWV a~lwpanKwv ons KataAAnAeS BaepioeS tns orporuorucnc lepapxias, rnv e~ao!paAwn oowv uvepooicopoc, Kat rnv npopnfleru ron crpcrou pe don rrpwtns avaYKns.

9. AeV urrapxet orpcrnvoc rrou va pnv txet uxouoet yl'

H TEXNH TOY nOAEMOY 21

uurour; roue nsvre ncpovovrsc, "GOOl tous oebovrm, VlKOUV. 'OOOl roue uvvoouv, rrrrovrnr.

10. I'r' auto, orov xmuotpovers OXtOta, !ppovti~ete va ouvxpivere ra ncpoxcro ororyeio Kat va ro a~lOAoVette pe rn peviorn Suvcrn npoooyn.

11. Ecv pou neirs notoc nyepovas Otaettet nelKn ernppori, rroioc eivut 0 rno lKavos, noiou 0 orpcroc exet to ouvxprruco nxeovexrnpo orn ipuon Kat to toa!pos, notou Ol evtOAtS Kat ol oonyies eKteAOUvtat KaAUtepa, notoc otpurog eivui lOXUpOtePOS.

12. Iloioc Otaettet KaAUtepa exnmfieupevouc a~lwpanKOUS Kat uvtpeg.

13. Kat noioc xpnolporrotei 'tnv uvrupoibn Kat rnv npwpia pe toy rno tporiopsvo rpono.

14. ea pnopeoo va rrpoBAttVw rrotu rrAeUpa ea vucnoei Kat note ea rrrrnflei.

15. Euv rnv nveoio avaAaBet tvaS orpcrnvoc rrou utoberei tn orpcrnvucn pou, eivm BtBmo on ea vucnoei. Kputriore tOY! Eov rnv avaAaBet tvaS rrou cpveinn va rnv aKoAOUenOet, eivut BtBmo on ea nrrnusi. Anonepqrre tOY!

SUN TZU 22

H TEXNH TOY nOAEMOY 23

16. 'EXOVTa!; utoflerrioet rn OTpaTnYIKn pOU, 0 orpcrnvo-; mpeiAet va Snproupvnosi n!; npounoaeceic, nou ea oupBaAAOUV ornv astonoinon TWV nAeOVeKTnpaTWV nou uurn npooipepet. AEYOVTa!; «npounoueoeic. eVVOW on ea npenst va evepvnoet oujnpovu pe TO rt etvm enwtpeAE!; Kl eroi va eAEYSet rnv toopponin Tn!; OAn!; smyeipnonc.

24. Kpcrnore TOV uno nieon Kat eSOUeeVWOTe TOV.

25. 'OTaV 0 eXepO!; eivm eVWpEVO!;, Smtpeore TOV.

26. Enrtetleire exei orrou eivm uverotpoc. KaVTe EtpOOO oruv OeV TO neptpevet.

17. Kaee nOAepO!; Baoi~eTal ornv ncpunxcvnon.

27. AUTa eivut rn MelOla Tn!; errrruyiuc, yta K£lVOV nou xapa~et rn OTpaTnYIKn. AeV eivm OUVaTOV va ou~nTneOUV ex TWV rrporepov.

18. O!; eK TOUTOU, orov eiore ucovoi, OeiSTe aVIKaVOTnTa. 'OTaV siore Spuornptot, O£lSTe uopcvetc.

19. Orov eiore KOVTa, KaVTe va tpuivstcn on eiore pcxpi«, Oruv eiore puxpm, KaVTe va rpuivercn on eiore KOVTa.

28. Tope, euv at exrtpnoetc nou EXOUV vivet, nprv uno rnv Evapsn TWV eXeponpaSlwv, rrpobxenouv vixn, auTO otpeixerm OTO on at UnOAOYlOpoi o£lxvouv nW!; n ouvapn KanOlOU eivm uvorepn uno exeivn TOU eXepOU TOU. Eav npOBAEnOUV rrrru, uuto Otp£lA£Tat OTO on 01 urroxovtopoi o£lxvouv nw!; 0 npWTO!; eivm KaTWTepO!;. Me nOAAOU!; unoxovtopouc, pnopei xcveic va VIKnOel. Me AiyOU!;, OeV pnopei. Ilooo A1YOTepe!; IlleaVOTnTe!; va vucnoei EXel eK£lVO!; nou OeV xuvet KaeOAOU unoAoylOpOU!;! Me Baon ro ncpcncvto, eSeTa~w rnv xarcorcon Kat ouvcvr» ocupn oupnepdopurc W!; npo!; rnv EKBaon TaU uvtovc.

20. Ilpootpepere OTOV eXepo Eva O£Aeap, yta va TOV npoOeAKUO£Te. Tlpoonotndeire aTasia Kat XTunnOTe TOV.

21. Oruv 0 eXepO!; ovoouvruooerca, erotpuoreire yta enieeon. Oruv eivui lOXUP0!;, tppovriore va TOV onotpuvete.

22. Exveupiore TO orpcrnvo TOU Kat npOKaAEOTe TOU ouvxuon.

23. Ilpoonomeeire KaTWTepOTnTa Kat eveappUVeTe TnV aAa~ov£la TOU.

H TEXNH TOY nOJ\EMOY Z5

TO KOI.TOI. TOY n01\EMOY

ttl Ka8uGTE;pnGEt rroAv, ro orrAa GTOpWVOUV Kat TO n- 8tKO neipret. 'OTaV rn GTpaTEVpaTa Errni8EVTat GE noAEt~, n toxV~ TOU~ 8a E~aG8EVnGEt.

AnOKOpUI(JWpa Tn~ oTpaTnylKri~ ucavotnrcu; eivat va uttoTat£l~ TOV EX8pO xwpi~ va {jWOE1~ paxn.

o LOUV TGOU eine:

4. 'OTaV 0 orparoc ernoioercn GE ncpcrsrupsvsc EKGTpaT£lE~, ot nopoi Tn~ nOAn£la~ bEV Bu enopxsoouv.

1. fEVtKU, ot rroAEptKt~ EIItXEtpnGEt~ uncrrouv XiAta vpnvopu Tt8pmrra dppuru, XiAtE~ Tt8pmrrE~ upa~E~ KaAupptvE~ pE btppa Kat EKaTO XtAtubE~ orrAtGptvou~ UVTpE~.

5. 'OTaV ro orrAa Ga~ eivm uSpovn Kat 0 ~nAO~ peuopeVO~, OTaV n Sovopn tXEt E~aVTAn8£l Kat TO xpnpa ~ObEUT£l, ot verrovucoi nYEpOVE~ Bu ErrWtpEAn80vv uno rnv KaTUOTaGn Ga~ yta va Spcoouv. Kat uxopn Kt av tXETE ootpouc GUpBOVAOU~, Kav£l~ TOU~ bEV Oo prropsGet va KaTaGTpWGEt ucuvorrotnrucc GXtbta vtu TO ptAAOV.

2. 'OTaV ot rrpopn8EtE~ pETatptpOVTat GE unooruon XtAiwv At, rc rrOGU rrou Bu Sonnvnuouv GE upprrru puxn~ Kat Xotrro E~orrAtGPo, GTnV tpuxaywyia GUpBOVAWV Kat EIItGKErrTWv2, Ka8w~ Kat yta rnv uvopu btatpopwv uAtKWV, orrw~ Kolla Kat Batpt~, 8a avtA80uv GE XiAta xpUGU3 vopioprrru npepnoicoc, METU rnv E~aGtpUAtGn auTOU TOU rrOGOU, EKaTO XtAtubE~ UVTPE~ pnopouv va Kln80uv GTa orrAa.

6. 'ETGt, EVW tXOUpE aKOVGEt yta unepioxerrrn BtaGvvn GTOV noxepo, t~urrvn GTpaTtWTtKn emyetpnon, rrou va rrapaTU8nKE yta PEYMO XPOVtKO btuGTnpa, bEV tXOUPE nxopn bEt.

3. H vixn eivm 0 BaGtKo~ GTOXO~ Ku8E rroAepou. Ecv au-

7. Turri bEV urrnp~E nore ncprrretcpevoc rroAEpo~, uno TOV onoio va wtpEAn8nKE pta xwpa.

2. LUP'I'WVU pI: TU telpU rnc I:IlOXn!;, n nveoio 1:OU O1:pU1:I:UpU1:0!; OI:X01:UV oUXVG ernoxeqre«; UIlo1:I:Awv UPX0V1:WV UIlO n!; yupw Ill:plOXt!;.

3. 0 LOUV Toou XPIlOlPOIlOld eve lOI:0YpUPpu IlOU onpuivet "pnuAAlKO VOplOpU", eivm W01:000 YVW01:0 on n KOIln xpuowv VOplOpG1:WV 01:0 Toou dXI: £I:KlVnO£l non uno 1:0 400 Il.X.

8. O~ EK TOUTOU, oooi eivut uvixuvoi va aVTtAntp80uv TOU~ Ktvbuvou~ rrou GUVErruYETat n xpnGn orrAwv, eiVat E~iGOU uvixuvot va KaTaVOnGOuv TOV rpono pE TOV onoio npenet va TO KUVOUV.

SUN TZU 26

H TEXNH TOY nOAEMOY 27

9. Oooi EXOUV neipu ornv npoerotpuoin £vo~ rroAEpou, Sev xp£tU~£Tat va npobouv O£ Seurepn, oupnxnpcopcmxn £ITtOTpUTWon, OUT£ O£ rr£PtGooT£POU~ uno evnv £tpobwopoU~.

14. '000 vto Tt~ KuB£pvmtKE~ barruv£~ -Tt~ OtpUAOp£V£~ O£ onuopevu upPQ'(a, £~aVTAnpEVa uAoya, novonxiec Kat xpovn, To~a Kat KaTarr£AT£~, Sopuro Kat aorrib£~, ~wa Kat upa~£~ vto Tn petmpopc tpopriov- ea npenst va urroAoyi~ovTat OTO £~nvTa rou; £KQ'(O TWV OUVOAtKWV.

10. M£TatpEpOUV £tpobW arr' 'tnv nurpucn yn Kat Baoi~ovrcn OTOV £Xepo yw Tt~ urroAotrr£~ npopndeieg. 'Eroi, o OTPQ'(O~ EXU utpeovn rpoipn,

11. Orov pta xwpa neptepyercn O£ Evbua AOYW OTpaTtWTtKWV emyetprioeov, aUTO OtpetA£Tat OTn perrupopu rrpopne£tWV uno paKptvE~ arrOOTUO£t~. H ouvrnpnon £VO~ OTPQ'(OU, orov aUTO~ bpioxerut pcxpic, KUV£t TO Aao tpTWXOT£pO.

15. O~ £K TOUTOU, 0 ootpo~ orpurnvoc tppovTi~£t va TPEtperm 0 OTPQ'(O~ TOU Soncvc«; TOU £Xepou, b£boPEYOU OTt KUe£ tpoprio npopnueuov rrou cnoorrc uno TOV £Xepo, iooouvopei p£ EiKOOt btKU TOU Kat £KaTO tpoprin p£ ~WOTpOtpE~ TOU £XepOU, p£ Suo XtAtub£~ btKU TOU.

16. 0 AOyO~ rrou Eva orpcreupn ernoioetrn GTn oipuvn TWV aVTtrrUAWV eivut n opvn.

12. Exei rrou bpioxerut 0 GTPQ'(o~, ot TtPE~ TWV ayaewv eivm utpnAE~. 'OTaV ot TtPE~ uvebuivouv, 0 rrAouTO~ TOU Aaou £~av£pi~£Tat. 'OTaV 0 rrAouTO~ £~av£pi~£Tat, ot xwptKoi unoyperovovrrn va KaTaBuAouv EKTaKT£~ etoipopec' .

17. Aprru~ouv Autpupa uno TOV £Xepo, eneton £ITteUpOUV TOV rrAouTo.

13. 'ETGt, p£ pstopsvn Suvcpn Kat £~avTAnpEvou~ rropoug, rn VOtKOKUptU on~ K£vTPtKE~ rr£btub£~ ea rr£ptEAeOUV O£ orroxurn Evbua Kat ru errra bEKaTa TOU rrAOUTOU TOU~ ea £~av£PtGTOUV.

18. I't' ouro, orov O£ pw uppnropcyio atxpaAWTtOTOUV neptooorepa orro bEKa cppnru, «vropsiiprs £KEivOU~ rrou xcunpepuv va KUptEtpOUV TO nporo. AVTtKQ'(aOTnGT£ Tt~ onpciec Kat rn £pBAtipaTa TOU £XepOU p£ btKU one, uvuxrrreqrre ro xupteupevc cpputu p£ ro btKU oa~ Kat mneoore ru,

4. Eroipop/x; oe xpitpa (ipopoc) it GE aAAO £looS (i;wa, orrnpa K.An.).

SUN TZU 28

€nI9€TIKH I.TPATHfIKH

20. AUTO onpuivet «vn Kepbi~£t!; pta paXn Kat va viveom rno buVaTO!;».

21. AUTo, Xourov, nou eivut npunapXtKn!; onpcoiac orov noxepo eivui n vixn, OXt ot ncpcreropevec emxetpnO£t!;. Kat yt' uuro, 0 oTpaTnyO!; nou KaTaAaBaiv£t TOV nOAepo Ka8opi~£t oe peyuAo Ba8po rnv TlJXn TOU Aaou Kat nopspboivet OTO nenpopevo TOU e8vou£.

Dmv yv6)pi{;EI~ KaAa TOV £Xepo KQl yv6)pi{;£I~ Kat TOV eauTO aou KaAa, J1IIOpei~ va &~aEl~ EKaTO J1aXE~ KQl va KEP- 8iaEl~ Kat n~ EKaTO.

o LOuv Toou eine:

1. I'evuco OTOV nOAepo, n peyaAuTepn vixn eivm va KUpteuoet£ pta rroxrrekr U8tKTn. To va rnv KaTaOTpe'V£t£ KaTU rnv KaTUAn'Vn, xuvet Tn vixn OOU jnon.

2. To va atxpaAWTioet!; TO OTPaTO TOU ex8pou eivnt KaAUTepo uno TO va TOV KaTaOTpe'V£t!;. To va oUAAuBet£ atXPaAWTOU£ OAOU!; TOU!; UVTpe!; evo!; TuypaTO!;, evo!; AOXOU ri evoc oUAapou eivui KaAUTepO uno TO va TOU!; e~oAo8peuo£t!;.

3. Iurri TO unoxopixpopo Tn£ otparnvucnc tKaVOTnTa!; bev eivm va bWO£t!; eKaTO PUXe!; Kat va Kepbioet!; Kat Tt!; eKaTO. Anoxopixpopo eivm va unoT<i~et!; TOV ex8po, xwpi!; va bwo£t!; outs pia puXn6.

4. Enopevw!;, exsivo nou eX£t nporupyucn onpcoin OTOV

5. Touvvx I'tou: «'OAOl Ol atXPUAultOl ea npsnet v' avTtp£Tumi~ovtat pE pEyaAOlpuxia Kat £tAIKpiv£ta, blOtE va prropouv va xpnOlPOnOtneouv opvorepu»,

6. Toiu AIV: «0 MEyUAO~ AouKa~ sine: "EKElVO~ nou ayUlvi~£Tat vtn rn vixn pE vupvc ~hJl1 DEV civui KaAo~ orpcrrnvoc?».

SUN TZU 30

H TEXNH TOY nOAEMOY 31

noxepo, eivut va enneeeiS ornv tOta tn orpcrnvucn TOU exepou.

11. LTOXOS eivut va nepttAeouv UetK'fa OTnV e~ouota oas oAa oou oKerrU~et 0 oupavoS. 'Eroi, oure 'fa otpureupcru oas ea xnrcnovneouv Kat ro OlPEAA oas ea pevtotonomdouv. AUTn eivm n TEXVn TnS emeeTtKns orpcrnvucnc,

5. To Ssurepo KaAuTepo sivut va otaonuoets ns ouppaXt- es TOU.

6. To rpiro KaAuTepo eivui va ennee£lS OTO UTpaTO TOU.

12. H TEXVn, e~ullou, TnS xpnons otpcreuprrtov Baot~eTat OTa e~ns: Eov n avaAoyta peTa~u trov OtKWv oas Suvcpewv Kat exeivov TaU exepou eivm OEKa npos Eva, KUKAWOTe TOV.

7. H xetpoTepn TaKnKn eivui va enneeelS evuvriov noAewv. Mnv enrrideout oe nOAetS, nupu povov orov aUTO sivut uvcrrotpeuxro.

13. Eav nevre npos Eva, enneeehe TOU.

8. H npoetotpooin eWpaK10pEvwV apa~wv, OrrAWV Kat eipootwv, unurrei TOUAUX1OTOV TpetS pnves. Tta 'm Snpioupyta npoyoparov, ea onorrnuouv ullot TpetS pnves·

14. Eav QUo npos Eva, Sunpeore TOv.

15. Eav Ot OTPUTOt oas eivm aptepnnKu tcoouvopot, pnopeire va oupnAaKehe7•

9. Euv 0 orpcrnvoc eivm uvixcvoc va eA£y~et rnv avunopovnoio TOU Kat OtaTu~et to orpnreupcru TOU va oKaptpaAWoouv UTa TelXn Gay puppnvxto, TO Eva rpiro TWV ovrpov ea oKoTwe£l, xwptS va neoei n nOAA. Teroiec eivut ot anwAetes oe nopopotec nepurttooetg.

16. Edv eiore WelS 0 aptepnnKu aOeevEUTepos, pn O1OTUoers va onweOXwpnoeTe.

10. Os ex TOUTOU, ot ucuvoi orpurnvoi unOTUOOOUV TOV exeptKO UTPUTO, xwptS va OWOOUV puxn. Kupieuouv ns nOAetS TOU xwptS va e~anoAuoouV eniewn Kat aVUTpEnouv TOUS nvepovec TOU xwptS ncpcrerupevec emxet- pnoeic.

17. Env, nUAt, eiore aOeevEoTepoS uno KUee orroipn, pn OtUTUOeTe va eYKa'faAehpeTe to neoio TnS puxns. Turri pta QUvapn nou petovexrsi oe OAOUS TOUS TOPelS, anOTeAel eUKoAA Aela vtu TOV rno toyopo.

7. XO I'iev-yo« ,,«KCiTW orro nopopoiec ouv8nKES, povov 0 ucovoc; oTpaTnyos pnopst va VtK1I0Et».

I i

Ij

SUN TZU 32

H TEXNH TOY nOAEMOY 33

18. 0 otpnrnvor; eivut 0 npoorornc Tn!:; Iloxrretuc. Eav n npooruoic OUTll OyKaAtU~et ro nnvrc, n IIOAtTdo eo eivut oivoupc OUVOTll. Edv eivut eAAtIIll!:;, n IIOAtTdo eo eivut oivoupu oouvopn.

'Via, ot verrovucot nyepove!:; enwtpeAoUVTat yta vn npoKoA£OOUV npobxnpmxr, AUTO evvooupe oruv A£pe: «H oUyxuon oe eve otpdreupn npOeTotpu~et 'tn vixn evo!:; GAAOU».

19. Ynapyouv rpeu; rponoi vur va BAu'Vet £vo!:; nvepovac TO OTPOTO TOU:

24. Yndpyouv, TWpO, nevte neptrrrrooerc, KUTU Tt!:; orroiec n vucn pnopei vu npOBAetpeei:

20. Orov OtUTu~et npoexoon, OYVOWVTO!:; OTt 0 OTPUTO!:; oev rrpenet vn rrpoexcoei, II orov OtUTU~et OIItOeOXWpnon, OYVOWVTO!:; OTt 0 GTPUTO!:; Sev npenet vu omotloyopnoet. AUTO npoKoAd «neoiuwpo TOU orporeupmoc-".

25. AUTO!:; nou KomAoBoivet note pnopei vu owoet puxn Kat nora Sev pnopei, eo vucnoet.

26. AUTO!:; nou ~£Pet va xpnmponotd, e~ioou KOAU, peyuAe!:; Kat ptKp£!:; ouvupet!:;, eo vucnosi'".

21. Oruv, xwpi!:; va £Xet OTPOTtWTtK£!:; yvwoet!:;, ouppereXet OTn Sroixnon TOU OTpUTOU. AUTO npoxnxei peyuAfi ouyxuon OTOU!:; O~tWpOTtKOU!:;9.

27. AUTO!:; TOU ortoiou TO orprrreupu eivm evcopsvo Kat £xet KOtVOU!:; OTOXOU!:;, eo vixnoet.

22. 'OTOV, OYVOWVTO!:; 'tn OTPOTtWTtKll tepopxio, npobuivei oe xcropeptopo eueuvwv. AUTO vevv« optptBoAie!:; OTO PUOAO TWV o~tWpOTtKWV.

28. AUTO!:; nou eivnt owtppwv Kat TeAd ev OVOPOVll evoc exepOU nou Sev eivm, eo vucnosi.

23. 'OTOV OTO orprrreupn eIItKpOTd oUyxuon Kat KoXUno-

29. AUTO!:; TOU ortoiou ot orpcrnvoi eivut ucuvoi Kat oev o£XOVTat Tt!:; rrcpepbuosu; TOU nvepovo, eo vucnosi.

8, Toic Atv: « ... H Smrovn vic npoexuon it omofloycopnon OiVETat arroKAEtuTtKU uno TO orpurnvo Kat civet uUVUpTnUI1 HoV ouvdnxov rrou EIItKpmOUV oro neoio Tn£ pUXI1£. ~EV urrcpyet t inorc XEtpOTEpO uno n£ EVTOA££ rrou oiVEt 0 nvepovuc uno TO rraAun TOU»,

9, Tono Tono: «Evor; orpuroc OEV OlOtKEiTat oupqxovo pE TOU£ xuvove; E8tpOTUrria£»,

10, Tou I'iou: «LTOV rroAEpo urrupyouv neptrrrcooetc, xur« Tt£ onoie; ot rroAAoi OEV pnopouv va EIItTE80uv mouS Aiyou£, Kat UAAES, rrou ot aOUVaTot pnopouv va EIItBAn80uv mouS w,xupouS, Onoroc prropei va XEIPWTEl nopopoio; KaTaGTUUEI£, cvofieucvuer«: vucnrnc;-.

SUN TZU 34

30. Eivut uno auto. rc nevte xopbucc onpeiu, rrou nepvuet o OPOPO!; yta rn vixn,

AIAl A£€.I1: 12

31. Tt' auto Atw: «Otuv YVWpi~£l!; toy EXepO Kat toy euuro oou, pnopeic va OWOEt!; EKatO paXE!; pE ampaA£la.

EK£ivo~ rrou rrpooapp0(;El rnv raKTlKD. Tau aVaAoya pE rnv xaiaotaon Tau EX()pOV, pttopei va ()E(vpn()Ei epnveuopevoc.

o LOuv Toou eine:

32. 'Otav OEV YVWpi~£l!; toy EXepO, aAAa YVWpi~£l!; toy euuro oou, eXE1!; iOES mflovotnrec va v1KnOE1!; Kat va nnne£l!;.

1. IIaA1a, 01 ucnvoi rroAEplOtes nporu KaelOtouoav tOY euuro roue orrrrnro Kat, orn ouveyeic, nepipevov rn ortvpn rrou 0 EXepOS ea nruv neptooorspo EUaAwtO!;.

33. Eav OEV yvWpi~£l!; OUtE tOY EXepO OUtE toy euuro oou, va eiocn BtBatoS on OE KaeE paXn ea bptoxeom EKtEeEtpeVO!; orov xivcuvo-".

2. To orrrrnro EVOS noxeptotn Esaptatat uno tOY ioto. To EUaAWtO EVOS EXepOU Esaptatat uno tOY EXepO.

3. Auto onpnivsr on Ot KaAoi rroAEplOtes pnopouv va xuvouv tOY Eauto tous anttnto, aAAa OEV prropouv va KaVOUV evov EXepO oncooonnorz rporo".

4. ft' auto, AtYEtat on pnopei xanoioc va sepEl rrwS va V1- KnOEl, aAAa auto OEV onpotvei Kat on pnopei oiyoupa va to KaVEl.

11. At Toouuv: «AUTOIJ TOU £ioou!; Ot uv8pwnot UnOKaAOUVTat "TpEAoi AnOT!':!:;". Tt UAAO pnopouv vu ncpipcvouv EKTO!; uno rnv nrru;».

12. To UVTiGTotXo KtVE~tKO tOEOYpUPpu onpuiver «OXllpu» II «Ep!pUvton» Kat, KUTU pio OTEvoTEpn evvoiu, «OtUTu£n» II «OXnpUTtOPO!;». Oncoc viverui !pUVEpO uno TO K£ipEVO, 0 XUPUKTllPU!; napunepuet OE nEptooorepu uno pta UrrAn ipuoucn OtuTU£n.

13. MEt nUO-TGEV: «AUTO nou E£UpTUTat uno pevo pnopco vu TO KUVW.

AUTO nou E£UPTUTUt uno TOV EX8po OEV prropei vu eivm BEButo».

Ii'! ;1

SUN TZU 36

H TEXNH TOY nOJ\EMOY 37

5. To onrrnro eivut eEpa upuvuc. H buva'f('nnta VtKnS eivat eEpa eni9wns.

10. Ta naAtO XPOVta, aueevties orov nOAepo Oecopoovurv exeivoi nou vucouocv tOY exepo pe eUKoAia17.

6. Apuverut KOnotOS orov ot buvop£tS rou eivm avenapKdS. Enrttdetm orov ot Suvcpe«; rou mpeovouv.

11. ft' auto Kat ot vixec evos be~totExvn rou noxepou, bev rou e~aOlpaAt~OUv ours tn ipnpn rou ooipou, oure rn ipnpn rou uvopeiou",

7. Ot eIItbE~tot ornv cpuvu xpubouv roue euutous roue KOtW uno eVVEa orpopctu yIlS. Ot eIIt6t~tot ornv eni9wIl Ktvouvtut uotpnrnuin, oov va rretprouv uno tOY evoro oupuV014• 'Eroi, eivut tKUVOt va npootuteuoouv tOY euuto roue Kat va e~uotpaAtOOUv pta OAOKAnpwtlKfi VtKIl.

12. Kat rouro, vurti Kepbt~et nS poxes, XWptS nore vu otpoAAet. «Xopk; vu otpoAAet» onpuivet nws o,n KOVet oupBOAAet orn VtKIl rou, NtKO evov exepo nou eivui nOll nrrnpevoc".

8. To vu npoBAEqJets pta vixn, nou KOee ouvnfhopsvoc nvepwnoS pnopei va npoBAEqJet, oev unorekei to unOKOpinpopu rnc eIItOe~tomtus·

13. 0 ucovoc, Xourov, Sioucnrnc KutuAapBavet pta eEon, otnv orroiu oev pnopei vn nrrnflei Kat Sev utprrvet KUptO euxmpiu aveKp£toAAeutn.

9. To vu eptapBeuo£tS om POXIl Kat vu eewpIleds uno OAOUS «uueevtiu", Sev eivui to unoxopuqxopo rnc ernruXiaS. Turri to vu OIlKWO£tS EVU tpetvonwptvo KOUVEAt1S Ssv unnrtei tOtUltepIl Suvupn. To vu ~exwpio£tS toy nAto uno to tpeyyopt Ssv urrurrei tbtaltepn OpUOIl. To va UKOUO£tS rn bpovrn Sev urrurtei totultepn axon".

14. 'Eroi, Eva vucmpopo orpcreupn Kepoi~et rn poXn nptv uno rn poxn. Avrifletu, EVU orpursupn npoopiopsvo vu rrrrnflei, Sivet tn poXn eArrt~ovtas nws eu vucnoei.

15, Ot Oe~totExves ron nOAEpou KUAAtepyouv to Tuo Kat oebovrm roue vopouc, yt' auto Kat eivut tKUVOt vu Stu-

14. H cvtixrupn on 0 oupuvoc Kat n yn unorexouvuu urro «otpopatun «ertirtzou» EiVQl nOAu naAta.

15. L'[t!_; apxE.!_; TOU tp8tvonwpou, '[a KOUVE.Ata eivut E£atpEnKa EAatppta.

16. Kuru TOV LOUV Toou, '[0 va KEpoi~Et!_; pta paxn uno TuXn n EnEtOn noxcpnoe«, oMnpa, OEV unorcxci anooEt£n pEyaAn!_; txnvornruc.

17. Nucououv TOV EX8pO pE EUKoAia, cneron EiXav rrponvoupsvoc Snpioupvnoer '[t!_; KmaAAnAE~ ouv811KE~.

18. Xo ftEV-XGt: « ... Furri orcv KaTUtpEpvEt!_; va unoTa£Ets TOV EX8pO, X!ilpiS va pmwoEtS TO onndi Gnu, notoc 8a BpE8d va OE net uvopeio;»

19. TOEV Xuo: «LTO 0X£OtaOpo, nOTE pta axrnmn xivnon, LTn orpumvucri, nO,[E Eva aoxono Bnpa».

SUN TZU 38

H TEXNH T'OY n'OAEM'OY 39

poptpooouv vucntpopec orpurnvucec", 01 Bao1Kt!;, twpa, nopcperpot rnc ttxvn!; tou nOAtpou, eivut: IlptotOY, 01 perpnoetc rou xwpou. Asurepov, n exripnon rov nooornrov. Tpirov, 01 onoxoviopot. Teroprov, 01 ouvxpioeig. Kat nsprrrov, 01 mfkrvorrrrec vixnc.

yO!; xarctpepvet va KUV£l tOU!; avepwnou!; TOU va noA£POUV, p£ rnv oppnrucornru vepov nou an£AWe£pWvovrm ~atpv1KU, vtu va P1XTOUV oe aBuooaAta Buen".

16. 01 perpnoeic rou xwpou orroppeouv ana rn yn.

17. 01 nooornrec unoppeouv ana rn perpnon, 01 ap1epoi ana Tl!; nooorrrrec, 01 ouvxpioeu; ana TOU!; ap1epOU!;, Kat n vixn ana Tl!; ouvxptoe«;".

18. 'Erot, orn ~uyap1u rou noxepou, to vucrupopo orpcrsupa ~uyi~£l exnro xavropto. To nrrnpevo, oure xuv evuv KOKKO orropiou,

19. Eivut xupn orn 61uta~n nou tva!; vucmpopoc orputn-

20. Tou Mou: «To Tuo civet 0 Spopoc rnr, uvOpwma£ Kat rnc OtKatOGUvnc. Ot vopoi eivut ot xovoviopoi Kat ot Ocopoi. Ooot OtuKpivOVTat GTOV nOA£po, njxoro KUAAt£pyouv rnv uvOpwnta TOU£, TO uioOnpa OtKatOGUVn£ Kat TO oebaopo GTOU£ xovovec Kat TOU£ O£opOU£. M£ TOV rpono aUTO, xovouv TtS xubepvnoe«; TOU£ urrrrnrec-.

21. Xo I'rev-Xor: "H "yn" n£ptAupBav£t TOGO Tt£ UnOOTaG£t£ OGO Kat rnv POP'l'oAoyia TOU £oa'l'Ou£. H "perpnon" civui 0 unoxovtopoc, Ilprv anOGTaAOUV xcnou GTpUT£UpUTa, vivovtnt unoxovtopoi w£ npos TO BaOpo OuoKOAia£ nou £p'l'avi~£t TO £XOptKO £OU'l'O£, rnv KUTaGTaGn TWV Spopov, TO tplVuXO Kat alVuxo ouvupuco TOU £XOpOU Kat rnv KUrdoruon TOU nOtKOU TOU. Movov oipou yivouv uuroi ot unoxoviopoi +xct OtantoTwO£i OTt pta £niOuJIl eivut ouvuTll- xtvnronotcrtut 0 nAnOuopo£ Kat KUAouvTat Ot paxtpot ore onxo».

22. TGaVYK I'iou: «H ipuon TWV vzpov eivut reroto nou crrotpcuvs: tu UlVWPUTU Kat eipopp« GTOUS xcpnouc. 'QTUV onuoet eve ippuvp«, TO VEPO ~£xUV£Tat p£ couvxputmn oppn. Na vurri tva£ GTpUTO£ npsnet vu pOta~£t pE TO VEpO. Enw'l'EAnOElT£ ana rnv tAAEtlVn eroipormuq TOU EXOpOU, EntT£O£iTE oruv EK£1VOS O£v TO neprpevct, XTunllGTE TOV EK£1 onou n upuvc TOU Ep'l'uvi~£t KEva Kat, onw£ TO vepo, KUV£1S OEV Oa jmopeoei VU oa£ aVTtGTaO£1».

H TEXNH TOY nOAEMOY 41

€.N€.Pf€.IA 23

3. To on 0 orporoc Bu avte£El rnv errideon tou EXepOU Kat bEV Bu unooret rrrru, E£aGlpaAi~Etat pE 'rnv EVEPvonoinon «eppeocov- Kat «upeoov- buvapEwv'6.

AcprivcU: rrdvm pta oDo Dtacpuyri~ 0' ivav IIcP1KUKA6Jpivo otpato.

4. LtpatEupaTa rrou piyvovtut enovo OTOV EXepO, Gay

o LOUV Toou sine: pUAOrrETpE!; ernrvo OE uuvu, eivut eva ncpcocivpo orepEn!; Kat oupnovoix; ErrieEOn!; oro KEV027•

1. [EVtKa, n Stoixnon rcov rroAAwv bEV btmpepEl uno rn btotKnOn TWV oAiywv. Eivnt eepa opvdvoonc".

5. [EVtKa, OTn paXn xpnOtpOrrot£lotE Tnv «opeon- buvapn yta va arraOXOArlOEtE tOY EXepO Kat rnv -eppeon» yta va VtKrlOETE.

2. Kt 0 UEYXO!; TWV rroAAwv bEV btmpepEt uno toy UEYXO trov Aiywv. Kt auto eivut eepa oxnpatwpwv Kat onparov".

6. Ot rponoi, rcopc, a£torrotnon!; TWV «eppeoov- SuvdpEWV eivut nneipot, orrw!; 0 oupovoc Kat n yn. AVE£avtAiltot, orrw!; ro vepc TWV pEyaAwv norcpov.

23. To toeovpoppo Tn!; EIIlKE<paAioa!; TOU EV AOYW KE<paAaiou onpuivei «Suvopn-, «ernppori», «E~ouGia», «evepvem». 01 rrEpWGOTEpOl OXOAtaGTt!; ErrlAtyouv TOV opo -cvepvcic», «Suvopuco- n «KaTCIGTaGn».

24. TGaVYK Ttou: «I'm va OlOlKnGEl KavEi!; lila GTpaTlU, npenet nporu v' ava8tGEI TI!; W8UVE!; GTOU!; otpurnvouc Kat TOUS Bon80u!; TOU!; Kat va npoootoptoei TOV apl8116 TWV urra~IWlIaTlKWV Kat OrrAITWv... 'Evcc UVTpa!; civet lila povcoo, dUO, tva ~EUyO!;. Tpeic, lIta rpuifio, 'Eva ~EUyO!; Kat lila rpicoo unorexouv evov ouxopo. dUO ouxupo! cmorexouv lila GTpaTlWTlKn opcoo. ntVTE 0llUOE!; unorexouv lIta oillolpia. dUO OlllOlpiE~, tva A6xo. dUO A6XOI, tva TClYlla. dUO ruvpcrc, tva GUVTaYlIa. dUO GUVTuYlIaTa, tva GTpaT6. 0 Ka8tva~ UrraKOUEl GTOV cvorepo TOU Kat EAtYXEI TOV KaTWTEp6 TOU. 'OAOI civet KaTUAAnAa exrrcuoeupevoi. 'ETGI, pnopei xurrotoc va OIOlKIIGEl tva GTpaT6 Ev6~ EKaTOllllUpiou ovrpov, aKplBw~ 6rrw~ 8a OlOlKOUGE Aiyou~ 1I6vo UVTPE~».

25. Orov 0 GTPaT6~ arrapTi~ETat uno rroAAou~ UVTPES, uuroi eivut rrvuvxuGTiKU uvemuvpcvot GE lIEYUAu tKmGn, liE onorexeopo va lInv lIrropouv v' uxouv TIS EVToAtS Ka8apu, OUTE va BAtrrouv. LTiS rrEplIITWGElS

7. fiatt TEAElWVOUV Kat £avapxt~ouv. KUKAtKOt, orrw!; ot

aUTts 01 a~IWlIaTiKoi Kat 01 UVTPES OlaTUGGOVTat va rrpOEAUGOUV n va omouoyopnoouv, liE rn Bon8Ela onpcuov Kat AaBupwv, EVW TO ouvtlnpu va xivntlouv n va orupornoouv OiVETat liE xouoouvtu n rupnuvo.

26. H apxn rrou EK<PpU~ETat liE TO TGEvyK (UlIEGE~) Kat pe TO TGI (tllllEGES) civet rrpwTapXIKns onpooioc. 01 «UlIEGES» OUVUlI£lS Ka8nAwvouv n Snpiorpvouv neptormopo GTOV Ex8p6. 01 «tllllEGES» EVEPYOUV oruv Kat onou rc XTurrnllaTu TOUS OEV nvupevovmt. LE nepirrroon rrou 0 EX8p6S aV'[lAn<p8Ei Kat urrovrriost G' svov EAIyp6 TGI, liE rpono rrou va TOV E~OUOETEPWVEI, 0 EAlyp6S Ou npcncr va perurpunet aUT611aTa GE TGEVYK.

27. TGUO Touo: -Xpnoiponouiorc TO IIIO GUlIrraYES, yta va EIIlTE8Ein: oro IltO o.o£to)),

SUN TZU 42

H TEXNH TOY nOAEMOY 43

xivnoe«; 'tou AAtou Kat 'tn!; OEAnVn!;. nE8aivouv Kat ~avayEVVtoUv'tat. Encvnsnpbovopevot oav 'tt!; ErrOX£!;·

14. 'OTaV 'to YEpaKt eipoppa orn Ada ron Kat rnv KaVEt Suo xoppcrio, au 'to otpdAETat orov aKptBn urroAoytopo 'tn!; orrooroonc rrou 'to XWpi~Et uno rnv 'tEACUTaia.

8. Ot pOUGtK£!; VO'tE!; eivcu povo rr£VTE 'tOY apt8po, aAAa ot pUWOtE!; rrou pnopeic va ouv8£oEt!; pE am£!; eivut rooo rrOAA£!; rrou OEV oou ipurvet pta ~wn yta va 'tt!; aKOUOEt!;.

15. 'E'tot, n ernroyuvopsvn xivnon tou a~tou noxejnorn eivut ocporucn Kat 0 mOXo!; rou urroAoywp£VO!; pE arrOAu'tn uxpibeto.

9. Ta BaGtKa xpwpa'ta eivni povo rr£VTE 'toy apt8po, aAAa ot ouvouoopoi 'tOU!; eivm roooi rrou OEV pnopeic va 'tOU!; OEt!; OAOU!;.

16. H ouvapn 'tou pnopei va nupopourorei p' exeivn EVO!; oruuporou 'to~ou. 0 ouYXPOVWPO!; rou, pE 'to ndrnpu rnc oKaVOaAn!;28.

10. Ot BaGtK£!; pupwOt£!; eivut povo rr£VTE 'toy apt8po, aAAa ot ouvouoopoi rrou pnopouv va yivouv rooo rroAXoi rrou OEV prropeic va 'tOU!; ycu'td!; OAOU!;.

17. ME!; orov opupavoo, n paxn pota~Et xao'ttKn, aAAa ornv npcvporucormn OEV urmpyst a'tU~ia. Ta orpcreupmc pota~ouv va xrvouvrm KUKAtKa, aAAa OEV pnopouv va rrrtndouv.

11. L'tn paxn unapyouv povo ot «apEOE!;» Kat «£pPEOE!;» ouvapEt!;, aAAa ot ouvounopoi 'toU!; eivcn ap£'tpn'tOt. Kcveic OEV pnopei va 'tOU!; oUAAaBEt OAOU!;.

18. H tporvopevucn ouyxuon eivm rrpoiov 'ta~n!;. H tpurvopevucn oEtAia, npoiov 8appou!;. H tpurvopevucn uSuvcpta, npoiov ouvapn!;29. H 'ta~n n n aTa~ia E~ap'twVTat

12. Turri au't£!; ot Suo ouvapEt!; eivut aAAnAO'tpotpooo'tOuPEVE!; Kt a~Exwpw'tE!;, Gay Suo erporrropevec ypapp£!;. Iloioc pnopei va net nou 'tUEtWVEt n pta Kat nou apXi~Et n aAAn;

13. 'OTaV Ta vepu rou xEtpappou ncpuoupouv '{Q BpaXta, uuro otpdAE'tat ornv emrcyuvon 'tOU!;.

28. To omSEpo ri oruuporo to£o anotEAElto orro tva ptKPO to£o, OtEPEopevo 0' tva xoppun £uAo, TO orroio, pE to nurnpc ptaS OKaVOaAns, EKtO££UE BtAn pE noAU pEyaAn ouvcpn.

29. Tou Mou: «Auto nou EVVOEl 0 LOuv Toou eivut ott, eov KanOtoS StA£t va xnvet rov EXSpO va moreipet ott bpioxercn OE ata£ia, Sa npenet 0 iotOS va eivnt IIoAu nEtSapxnptvos. 'Otav StA£t va nnpuornoet to O£tAo, yta va xuver rov EXSpO va £ESappt'V£t, npcnet va civet vevvuioc. Kat orov StAn va ljlavEi aouvapos, vm va EnwljlEAnSEi uno r nv unepoqric rou EXSpOU, Sa npsnci va eivut E£atpETtKa ouvuroc».

SUN TZU 44

H TEXNH TOY nOAEMOY 45

ana rnv opvcvtoon. To 8uppo!; n n o£tAia, ana r«; neptorcoetc, H ouvapn n n uouvupiu, ana rn OtUTa~n30.

rerpcvoviopsva, xurtou OTapaTOUv. Av eivut orpovvuAepeva, ouveXi~ouv va KaTpaKuAUVe.

19. 'Eroi, 0001 ~epouv nw!; va KUVOUV TOV eX8pO va xrvn- 8et, TO ernruvycvoov, Snjnoupvovruc pta KaTUOTaon nou 8a TOV ovcvxdoet va uvnopcoet. AeAeU~OVTU!; TOV pe KUTt nou sivut oivoupo OTt 8a 8eAnOet va nupet, Kat pe on8ev mpeAn nou 8a unoxopiost, TOV nepipsvouv noverotpot.

23. 'ETOl, n paxnTtKOTnTa TWV orpureuprrrov, nou O1OtKOUVTat ana eIItO£~1O xept, prropsi va nupopotnorei p' exeivn TWV orpovvuxepevcov At8aptwv, nou xnrpuxuAUVe ana rnv xopmpn TOU BOUVOU32•

20. ft' uuro, eva!; tKaVO!; Ot01KnTn!; eIItOtWKet va vucnoet enwtpeAOUpeVO!; ana tnv KaTUOTaon Kat OeV ~nTU Tn vixn ana TOU!; unOTeAet!; TOU.

21. EIItAeyet OWOTU TOU!; UVTpe!; TOU Kt eKetV01 eKpnaAAeUOVTat Tnv xcruoruon".

22. EKetVO!; nou Baoi~eTat ornv xcrruoruon, xpnOlponotet OTn puXn TOU!; UVTpe!; ouv KOPPOU!; O£VTPWV n neTpe!;. To xapaKTnpWTtKO TWV KOpPWV Kat TWV At8apuov eivut OTt pevouv cxivrrru, oruv TO eoatpo!; eivui enineoo Kat KtVOUVTat, orov eivm entutve!;. Av eivm

30. A1 Tooucv: "LTllV TEXVIl YOU IIoAEpou OEV urropyouv maSEpOt xovovq;. Ta uuvrc OtpElAOUV va npoooppofovrcn OTiS rrEpWTOOEtS - aK6- pa Kat n EKOJ\.Awon vsvvorornruc J\ oEtAiaS»'

31. A1 Toouov: o: ••• 01 uvopeiot pnopouv va EI11TESOUV. 01 I110 rrpOOEKTiKOt va apuvSouv. Kat 01 rno ooipoi va OUpBOUA£UOOUV. 'ET01, Sev urropxEt KaVElS TOU orroiou TO TaAEvTO va nnvcivet xaptvo».

32. Tou Mou: «'ET01, pE Aiyn ouvopn, prropei KaVEl£ va £rrtTUXEt rroAAo».

H TEXNH TOY nOl\EMOY 41

AYNATA KAI AAYNATA EHM£IA

4. Orov o ExBpo!; eivut ~EKOlJpaOTa!;, tppovtiore va TOV xoupaOETE. Otov etvui xapTaTa!;, va tov KavETE va nervuoet. Orov BpiOKETat 0' nvunuuon, va rov KavETE va KlvlleEi.

Yrropxovv xanotot Op0J10l rrov Sev npettei va aKoAoveOVVTaI. Kattotot otpatoi rrov OEV ttpctiet va aVTlJ1ETwrri,ovJ1E. Kanouu; rroAEl5; rrov Sev ttpettet va rrOAlOpKOIJJ1E. Kat KOttota Eooqm rrov OEV npenc: va OlEKOlKOIJJ1E.

5. KaVTE TIIV ejnpuvton oa!; OE ptPII onou nperret va oneuOEt. Krvndeirs vpnvopn EKd onou OEV TO. neptpevei.

o Lauv Toou sine:

1. I'evuco, exeivoc nou tpeavu rtpcoroc OTO neoio rnc pcXII!; Kat nepipevet rov EXepO, tXEl aveon. Exetvoc nou tptuvet npvorepc Kat piXVETUl aptow!; orn paXll, eivut E~avTAllptva!;.

6. To. on pnopeire va KaAUtpETE unoornon XlAtWV Al, xwpi!; va E~aVTAneEhE, atpdAETat OTa on npoesnuvers EKd onou OEV urrapXEl EXepO!;34.

2. Tt' uuro Kat a epneipoc orpurnvoc tppaVTi~El va oupet rov EXepO OTO neoio rnc paXll!; Kat 0Xl va ouped uno aUTOv.

7. Mrropeire va dOTE oivoupot on ea KmaAaBETE pta eton, povo eov OEV TIIV urrEpaorri~ETUl a EXepO!;. Mnopeirs va dOTE oivoupot on ea KpaTl:10ETE tn etoll rrou unepconifeors, povo euv unepuonifsors pta etoll rrau OEV otXETat Erriewll uno TOV EXepO.

3. Onotoc etAU va oonvnoet rov EXepO exouoicoc OTO neoio Tll!; PUXll!;, tppavTi~El va Tau rrpooipepet xunotu rrAEaVEKTnpaTa. Onotoc etAu va rov xpcrnoei paKPlU, Tau BU~El eprrocta".

8. Enopevog, onsvovn 0' tva orpuro pE EIIleEnKt!; ucavoTllTE!;, a EXepO!; OEV ~tpu rr&>!; va apuv9d. Anevuvn 0' tva orpuro pE cpuvrucsc lKaVOTIITE!;, OEV ~tpu non va EIIlTEeEi.

9. EU£AlKTa!; Kat aopma!;, a tprrupa!; rraAEplmn!; OEV uipnvet iXVII. 'Erot eivm KUPlO!; Tll!; poipor; TaO Exepau TOU.

33. Tou I'iou: « ... Eav onoxxetoe«; orpornvucec otaBaou£, 0 £x8po£ o£v pnopei va tp8£t. I'r' aUTO, 0 oaoKaAo£ OuaVYK cine: "Oruv pIa vuru tppa~u rnv rpurra £VO£ apoupaiou, o£Ka XIAlao££ upoupuiot o£v TOApOUV va Byouv n;w. Orov pIa rivpn ncpopovcoer OTO y£tpUPI, OEKa XIAlao££ £Aatpla o£v TOApOUV va nzpuoouv TO norcpt"».

34. Touo Touo: « KIVII00U OTO ao£lO, £lGxwpno£ OTO KEVO, napaKaplpE nEpIOX££ nou 0 EX8po£ unEpaOIIi~ETat Kat XTunnot TOV EKEi nou OEV TO nEplptvEI».

SUN TZU 48

H TEXNH TOY nOAEMOY 49

11. Orcv 8EAW vu bWow paxn, 0 ExepO~ pOU, oxopn Kt av npOOTaTEU£,[at ano qmAa TdXn Kat Ba8tE~ Ta!ppou~, bEV EXEt aAAn ernxovn uno TO vo pE nOAEpnOEt, vurri !ppoVTt~w vu EntTE8w OE 8Eon nou npsnet vu npoaorrioei.

13. Edv pnopr» vn pavTEtpw Tt~ bta8EOEt~ TOU EX8pou Kat, napaAAnAa, vn KpUtpW Tt~ btKE~ pOU, TOTE pnopo va Siurnpnoo Tt~ btKE~ pOU Suvope«; EVWPEVE~ Kat vu Siuorrcoo EKdvE~ TOU EX8pou. 'Erot, 8a pnopeoo vu xpnOtponotIl0w oAn pou rn Suvopn vtn vu XTUnnow PEPO~ Tn~ btKn~ TOU. Kat On eiput apt8pmtKa uvtorepo~ TOU. 'Olav eipat OE 8Eon vu xpnotponotnow nOAAOU~ vtu va XTunnow Aiyou~, ornv ronodeoic nou EYW EXW EntA££Et, eivut MBato ott 0 aVTtnaAo~ 8a nEptEAeEt OE bEtVn 8Eon.

10. Ilpoexnuvet aVEVOXAnTO~, onoioc EntAEYEt vu XTunnOEt 'tov EX8po OTO abUvaTo onpsio TOU. Omodoyopei xwPt~ vu KaTabtwKETat, onoioc xrveitut pe roon TaxUtrite nou vu pnv TOV npoAaBatvEt Kavd~35.

12. Otuv 8tAw v' unotpuvco rn paxn, prropo vu TO EntTuXW, nxopu Kt uv 0 EXepO~ BptOKETat npo TWV nUAwv, xpnorponouovruc pta TaKTtKll nou 8a TOV uupviouioet Kat 8a rov ovovxcoet vn ncpurrnflei uno ru OXEbta TOU36•

14. 0 EX8po~ bEV npenei vu YVWPt~Et nou oxonsuo va EntTE8w. Turri eov bEV TO yvwPt~£t, ea uvuvxnorei vu npoerotpcorzt yta noxupersmo uvtovc. Kt orov rrposTOtpa~Emt yta nOAupETwno uvtovu, avaYKa~£,[at va btaonao£t Tt~ buvap£t~ TOU, pE anOTEAEopa va EXW EYW va noxepnot» pE AtyOTEpOU~.

35. TGaVYK [lOU: «EAa ouv TOV UVqlO, lPUYE ouv rnv uorpunn-.

36. Tou Mou: ,,0 Toou-xo AtaVYK OTpaTOnEOWOE OTO I'tuvvx ITtVYK Kat, EVW nepipeve Eni8wn ana TOV Lou-pa I, OtETa~E TOU!; orpornvouc TOU va EVWGOUV tt!; OUVUpEt!; TOU!; Kat va KaTEu8uv8ouv avaTOAtKU. o Toou-xo AtaVYK KpUTnGE pOVO OEKO XtAtUOE!; UVTPE!; yta va unePOOill(lTOUV rnv noxn. MOAovott TO n8tKO TWV TEAEUTaiwv nruv, onw!; GUVll8wS, OKpatOTaTO, 0 TGOU-KO AtOVYK TOU!; Ot£TO~E va xcreBUGOUV Tt!; onpo.iec, Kat TO AuBapa, va OTapaTllGOUV TO rupnuvc Kat va pn Byouv E~W ana TO ClTpaTOnEOO. 'YGTEpa, UVOt~E OtUnAaTO r«, TEOOEpt!; nUAE!; Kat BUA8nKE va KOToBptXEl Kat va GKouni~El TOU!; OPOPOU!;. 'OTOV 0 LOu-po I nAnpolPopl18nKE rnv KaTUGTaGn, niOTE4'E OTt 0 Toou-xo AtOVYK TOU £lXE OTtlGEt EVEOPO Kat OtETa~E TO OTPaTO TOU va EYKaTOA£l4'Et apEOW!; Tt!; 8EOEt!; TOU Kat va xtvnflei npo!; boppc. 0 Toou-KO AtaVYK eine OTOV apxnyo TOU enrteXetou TOU: "H pnAOlPa EillOGE. 0 LOu-po I EYKaTEAEt4'E rn 8Eon TOU Kat nnpc TO bouvo ... "»,

15. I'urti env EVWxUOEt rn vpuppn pertonou, ea E£a08EvnOEt ro pETOnWeEV, uv EVlOxU0Et ru pETOntOeEV, 8a E£a08EvnOEt rn vpuppn pertonou, uv EVWxUOEt rnv uptorepn TOU rrrepuvc, 8a unoouvcqnooet Tn bE£ta, uv EVWxUO£t rn bE£ta, 8a unoouvuprooet rnv optorspn. Kt uv 8EAnOEt va Tt~ EVlOxU0Et OAE~, ea eivut abuvapo~ rtuvrou.

16. Onotoc EXEt Aiyou~ aVTpE~, rrpenei vu rrpoerotpor'etm

SUN TZU 50

H TEXNH TOY nOAEMOY 51

o ibtO~. Onoioc exn nOAAOU~, xavet VU npO£Totpa~£Tat 0 £X9po~.

19. Tt' UUTO, AeU} OTt n vixn eivut xrrn nou pnopei vn bnjnoupvnflei. Turti Kt uv 0 £X9po~ btageT£t neptooorepo OTPaTO, £yw pnopo vu TOV epnooioo vu nopet pepo~ OTn paxn38.

17. Oruv xorroioc ~ep£t nou Kat nOT£ 9u b09ei pta paxn, pnopei vu ouvrovioet tn pemxivnon TU}V OTPUTtU}TtKWV TOU Suvcpeov WOT£, UKOPU Kt uv xp£taOTei vu BuSioouv XiAta At, vu iptuoouv TUUTOXPOVU OTO neoio Tn~ paxn~. Eav, uvridsro; Ssv yvU}pi~n OUT£ TOV rono OUT£ TOV xpovo bt£~uyU}yn~ Tn~ paxn~, n cpiorepn rrrepuvu pnopei vu pnv exn rn bUVaTOTnm VU Bon9non rn b£~ta, n n b£~ta rnv optorspn. Kurd TOV ibto rpono, n eprrpootloipuxnxn £v6eX£Tat VU pnv pnopeon VU unoornptfet rnv OIIt090tpUAUKn Kat n OIIto90- tpuAuKn rnv £pnpoo90tpuAuKn. llOAU nepiooorspo, OTUV TU rpnpnru TOU OTPUTOU unexouv TO evu uno TO aAAO upK£Te~ b£Kab£~ At - n eorco Kat Aiyu37!

20. I't' UUTO, UVUKUAuqJT£ ro 0Xebtu TOU £X9pou Kat 9u ~epeT£ nota orpornvucn 9u eivcn £ntTuxn~ Kat note oXt.

21. Ilpoxnxecre TOV, WOT£ v' UVUYKuoTei v' unoKuAuqJ£t Tt~ xrvnoe«; nou ox£ota~n vc xuvet.

18. 0£U}pw TO OTPaTO TOU Ttoue p£yaAo, UAAa O£ Tt U}tp£Aei UUTn n upt9pnTtKll unepoyn, uv OK£tp9ei KUVei~ TO unoTeA£OpUj

22. AtaYVWOT£ Tt~ otageo£t~ TOU Kt £~uKptBwOT£ eroi TO neoio rnc paxn~.

23. BOAtOOOKonnoT£ TOV Kat pa9eT£ rroiu eivut TU OUVUTa Kat nota TU UOUVUTU onpeiu TOU.

37. Tou [tOU: «Ot epnerpot rroA£lltGTt£ npcnci va yv<vpi~ouv nou Kat nore 8a &08£1 pta poxn. Motpo~ouv TO GTpaTO TOU£ Kat npoexuuvouv oe £eX<vptGTOV£ oxnpaTtOpov£. Ooot bpioxovtcu poxpui, £eKtvouv npcorot, OOOt eivnt KOVTO, £eKtVOVV cpvorepc. 'ETOt, arr' 000 poxpui Kt av tpxoVTat ru orporcupnru, tpTC1VOUV OTa neoio Tn£ poXn£ tnv i&ta cope. Lav ov8p<vrrot rrou ouppeouv ornv uvop« cno Ko8e Y<VVtO rnc rrOAn£».

24. llpU}mpXtKn~ onpuoiuc eivut vu pnv prropei 0 £X9po~ VU £~UKptBWO£t rn OtaTU~n Tu}V orpcnzupcrcov OU~, erot WOT£, uxopn Kat ot KUAUT£Pot xcruoxonoi VU pnv exouv rn OUVaTOTnm VU Ot£WOUOOUV OTt~ ypuppe~ OU~, OUT£ ot ootpoi vu pnopouv vu KUTUOTPWOOUV OXebta evnvriov Ou~.

38. Toto Atv: «'EoT<V Kt av 0 eX8pO£ uneprepei apt8pnTtKO, EOV &EV YV<Vpi~Et rn orprrnorrucu pOU KaTOOTaon, pnopo nuvro va TOV KOV<V va aOXOAll8£1 enetvovrcoc pE Tt£ &tKt£ TOU rrpocroipcoicc, erot nou va pllV tXEt rnv OVEOll va KOVEt oxt&ta vic va pe rroxepnoei».

SUN TZU 52

H TEXNH TOY nOAEMOY 53

25. Eivut Buo£l Tu>V oxnpaTtopwv nou xoruorpovo ro OXeota TnS vixnc, aAAu ot neptooorepot OEV TO xcruAaBaivouv aUTO. Av Kat OAot pnopouv va Souv rnv TaKTtKn rrou aKoAou8noa, KavdS OEV pnopsl va xureAuB£l TOV rporro pE TOV onoio Snjnoupvno« rn vixn.

31. Ano ro nevrs otoiyeio, xuvevu OEV unepioyuet ncvru.

To ioto oupbuivei Kat pE TtS TeOOEptS Erroxes. Ano TtS npepES, UAAES eivut PEyUAES Kt UAAES ptKpes, Kat n OEAnvn OtapKWS au~Op£twv£Tat.

26. ft' aUTO, orov exu> KEpOiO£t pta puXn, OEV ErravaAapBuvo rnv iota roxrucn, aAAU rnv rrpooappo~u> OTtS EKUOTOTE neptoruoetc. Ot rponot rrou pnopo va TO KUVU> eivut cperpnroi.

27. 'Evuc OTPaTOS, trope, pnopei va nopopomotei pe TO VEpO. Turri orru>s TO VEPO cnoipeuvet ro tpnAU Kat OTOXEUEt UTa XaPnAU, erot Kt evas OTPaTOS orroipeuvet rn Suvupn Kat OTOXEU£t ornv uouvcpiu TOU aVTtIIUAoU.

28. Kt orru>s TO VEPO KUAU£l, ouprpovn pe rn tpuon TOU EOUlj>OUS, eroi Kt evas UTpaTOS VtKU£l, ouptpovu pE Tnv KaTUOmOn TOU EX8pOU.

29. Kt orru>s TO VEpO OEV eX£l oroflepo oxnpa, erot Kt 0 rrOAEpos OEV eX£l om8Epes OUV8rlKES.

30. 'Erot, exeivoc rrou pnopei va rporronoist rnv ruxrucn TOU, oupqxovn pE rnv KaTUOTaon TOU EX8pOU, Oeopeirm sprrveuopevoc,

H TEXNH TOY nOAEMOY 55

€J\IfMOI

4. Trope, OE Ku8E EAlypO ouvurropyouv TO nAEOVeKTnpa Kat 0 xivouvoo".

Onow~ orepeiuu Sioparucomuu; Kat VIIOTlj1O: TOV t:xepo, eivai BiBaw OTl ea tnxnilei.

5. AUTO~ nou Bu~u OAOKAnpO TO OTpUTEupa OE xivnon, xuvnvovtcr; eva nxeovexrnpo, bEV Sa TO xepoioet,

o LOuv Toou sine:

1. KavOVlKU, orov 0 GTPaTO~ KaAElTat OTa OrrAa, 0 OTpaTnyo~ AapBavu nporu blQmye~ uno TOV nvepovo. 'Y GTEpa, OUYKEVTPWVEl ro orpcreuprrru Kat xrvnronoiet TO AaO. LTn ouveX£la, OUyKpOTd TOU~ pUXlpOU~ 0' eva cppovuco OUVOAO Kat TOU~ BU~£l va OTpaTOnEbEUOOUV.

6. Ano rnv UAAn nAwpu, uuror, rrou EYKaTaAdnu TO orpcroneoo pE nepiopiopevc eipoot«, K1VbuVEUU va XUOEl o.n UlPnOE nioo TOU41•

3. Tt' aUTO, aKOAouSnOE eva Spopo EA1KO£lbri. Kat napanAOvnoe TOV EXSpO, bEAeo~oVTU~ TOV pe KOn. KovOVTa~ eroi, pnopeic va ~EK1Vri.O£l~ PeTO uno xeivov Kat va tptuou~ npcoroc, Onoioc eivut oe Seon va TO KaTaAUBu auTO, KaTaAaBaivu rn GTpaTnY1Kri. Tn~ napeKKAlOn~39.

7. KaTU ouveneto, EUV bWTU~E1S TOUS UVTPES oou va TUAi~ouv TOUS Seppcrrvouc SwpaKes TaUS Kat va Siuvuoouv EKaTO Al, xwpiS va OTapaTaUV OUTE pepo OUTE vUXTa, viu va KEpbioouv eva rrAEOVeKTnpa, Ol b101KnTes Kat TWV TplWV pEpapX1Wv Sa neoouv OTa xepw TOU EXSpOU. IIapUAAnAa, Ol IIlO Suvaroi UVTPES Sa nponvouvrcn, 01 IIlO xoupoopsvot S' aKOAOUSOUV pE buoKoAia, Kat pOVO TO

2. Tinotu Sev eivut IIlO bUOKOAO uno rnv Texvn TWV EA1Ypwv. H buoKoAia TaUS eyKElTat oro va pernrpeipc«; rnv TeSAaopevn ooo oe euSda Kat TO pstovexrnpo OE nAWvexrnpo.

39. 2£Y£AUOT£ TOV £XSpo, WOT£ va £tpllOUXUO£t, £vw £Gei£ Sa xrveiore p£ rn p£yaAuT£pn ouvmil TaxUTnTa. '000 OUOKOAO Kt av eivm TO £oatpo£ nou npenet va otaOxiO£T£, 000 p£YUAa Kt av eivot ro tpUGtKU £prroolU rrou Sa ouvnvrnoere, aUTU sivut petovextnparu non 11 TaxuTnTu oor,

Sa ro p£Tmp£qJ£t oe rrA£ov£KT11paTa. XapaKTnpWTtKO nopdoctvp«, ot OUO rpnpiopevec otaBuo£ts TWV 1\Arr£wv -exeivn TOU AvviBa, rrou TOU xupw£ rnv lTaAia, Kt £Kdv11 TOU Norroxeovro, OUO XtAtUO££ XPOVlU cpvorepu, rrou 00o.Y110£ orn P£YUA11 vixn TOU Mopevxo. Touo Touo: «v., KUVT£ va tpaiV£lat OTt BpioK£GT£ rroAu paKptu. Mrropeire va S£KtVI10£T£ P£TU TOV £XSpo Kat va tpTUO£T£ rrptv uno aUTOV, £UV S£P£T£ rrw£ va £KTtpo.O£T£ Kat va unoxovioere Tt£ unooruoerc-.

40. 0 tKavos Sa £rrwtp£A11Sd uno aUTO. 0 p11 tKavo£ Sa ptqJOKtVOUveuoei.

41. Tou Mou: «Ornv KUrrOto£ xtvcirut p£ nxnpn onxiopo Kat TtS unupuiTllT££ rrpopilS£t££, xtveirut upvd, yt' uuro Kat o£v K£poi~£t TO rrA£ovcxrnpo. Euv rrUAt mpnoet nioo TOU TO Bapu onxiopo Kat KtV11Sd povo p£ TOV £Aatppu, urrupX£t tpoBo£ va XUO£t ru £tp60lU rrou cupnoc IIiGW LOU»).

SUN TZU 56

H TEXNH TOY nOAEMOY 57

Eva OEKUTO tn~ OuvOAtKn~ ovvalln~ ea iptcoet t£AtKa orov npoopiopo rou",

Oeite 1l0VO orov rtpoxerrut va K£POtO£t£ xunoio npayporuco nxeovextnpo Kat npoxnseore aAAaYE~ otnv xurcorcon, ouvxevrpcovovruc Kat Otallotpa~ovta~ ta orpcreuprrrd oa~.

8. L£ uvcvxnorucri nopeiu nevnvru At, ea Xaoet£ tOY apXnyo tn~ np{~m~ ll£papxta~ Kat 1l0VO ot piooi uno roue cvrpec Oo tptaoouv orov npoopiopo roue. L£ uvovxcortxn nopein rpurvrn At, ea tptaoouv 1l0VO tn Suo rpiru.

13. Ltnv npoexaon, va eiore vpnvopot oav tOY uvepo. Ltnv nopeic, ouprruvetc oav to oaoo~.

10. Ooot Sev yvwPt~ouv tt~ OUVenK£~ nou £IItKPUTOUV oru Bouva Kat ru oaon, oooi Sev ~EPOUV uno ernxivouvc 110- vorruttn, BaAtou~ Kat EAn, Sev pnopouv Kat va nyneouv llta~ orpcruortxrig nopeiuc.

14. Ltnv ernopopn Kat tn A£nAaota, ocpotucoi oav rn qxortu, Ltnv uxrvnoin, aKAovntot oav ta bouvc. Av£~txvtaotot oav ru ouvveipu, ptXt£it£ novo orov £Xepo oav xepuuvoc.

9. Auto onpoivet Ott Eva~ orpcroc nou Sev EX£t lla~t rou Bapu onxiopo, rpotptpn Kat Xomc £tpOOta, ea Xaeet.

15. Oruv A£nAatett£ rnv unatepO, poipuorc tt~ ouvall£t~ oa~. Oruv KUTaKtat£ Eoatpo~, potpuore ru KEpon oa~.

11. Oooi Sev xvnOtllonotouv tOIItKOU~ oonyou~, eivui ovixovot va £nwtp£AneOUV uno ta nA£ov£Ktnllata nou npooipepei to Eoatpo~.

16. Ltaelltot£ rnv xcrcorcon Kat uorepu Ktvne£it£.

12. 0 nOA£llo~, rtopu, Baot~etat ornv napanAavnon. Krvn-

17. Onoioc yvwPt~£t rnv tExvn m~ all£On~ Kat Ellll£On~ npooEyyton~, ea eivut 0 vucnrnc. Terotu eivui n tExvn rov £AtYllwv.

18. To EYXElpiblO L1lOiKn(Jn~ rou LTparov M£t: «LtO neoio tn~ llaxn~, n ipcovn Sev uxouverm, yt' auto Kat XVnotponotouvun ta rupnuvo Kat ru YKOVYK. AAAa outs ta npooonu Kat ro npcvporo Suncpivovun Kaeapa, yt' auto Kat xvnotllonOtoUVTat ot onputec Kat ro AaBapa».

42. To n8tKO oioaypa, EV npoxcrpcvco, eivcn: Mnv KUVETE PEyUAE~ nopeiE(; vtu va KEpoiGETE tva TaKTtKb rrAEovtKTnpa - £tTE pE, £tTE xwpi~, ro otuljlopa oupnupopuprouvtu. 0 Stonewall Jackson eirre: «Oi KaKouxiE£ pta£ ovcvxuorucnc nopcicc eivrn GUXVU pEyaAun:pE(; urro TOU£ KtVOUVOU(; Tn(; PUXn(;». ft' aUTO Kat 8uGia~E rc novro GTnV TaXtJTnTa, povov oruv arrtBAEIIE G' uupvtotuopo TOU EX8pOU n 8EWpOUGE aIIOAUTW(; cvuvsuic t n vpnvopn unoyropnon.

SUN TZU 58

H TEXNH TOY nOAEMOY 59

19. Ta yKOvyK, rope, Kat ro ruprrcvc, ru AaBapa Kat at onpaiec, xvnotponotouvTat yta va eoruioouv oe xurroto onpsio 'mv npoooyn TWV noA£ptOTWV. 'Erot, TO otpcrteupo Surrnpetrm oupnovec, at vevvcioi Ssv aywVi~OVTat povot Kat ot oetAoi o£v OIItOeOXWpouv43.

xetu TnS npEpas XaAapwV£t Kat TO Bpaou n oxeipn tpT£pouyi~£t OTa nurpto £oatpn.

20. L£ VUXT£ptVES pax£s, xvnotponat£lT£ nOAAOUS oauAOUS Kat rupnnvu, oe paX£S nou OiVOVTat OTO tpwS rnc npepnc, nOAAa AaBapa Kat onpoiec, WOT£ va snnpea~£T£ ro prrno Kat T' curie TOU orpurou one.

23. ft' aUTO Kat at £IItO£~tot upynvot unotpeuvouv TOV £Xepo, OTaV TO ippovnpc TOU eivcn uqmAo, Kat TOU £IItTi8£VTat orov eivm neopevo Kt Ot orpcrnorec TOU KUpieupevot uno voorcxvto yta rnv rrorpioo. AUTO onpuivet EA£YXOS TOU netKOlJ.

21. Tope, pnopei Kt EvaS orpuroc va Xaoet TO netKO TOU Kat EvaS OtotKnTns TO OeEVOS TOU44•

24. Ev nAnp£t Ta~et, neptpsvouv evov aTaKTO £Xepo. Ev nAnpet npepic, Eva eopuBwon. Xpeta~eTat orrAaon auTOKUptaPXia.

22. Ncopic TO rrpoi, TO ippovnpo eivui mprrAO, OTn Suip-

25. KOVTa OTO neoio TnS paxns, nsptpevouv evuv £Xepo nou EPXeTat uno pcxpta. 3£KOlJpaOTat at iotot, n£ptPEVOUV va OUYKPOUOTOlJV p£ TOV £~oUe£VWpEVO. KaAOTa'i0pEVOt, p£ TOV nervuopevo. Xpeta~eTat orrAaon EA£YXOS TWV ipuotxtov nopcvovrov.

43. Tou Mou: «Luptpwva pE TO GTpaTtWTtKO vopo, "ooot OEV npocxuuvouv OTaV npenst Kat OOOt OEV OIIt080Xwpouv orov npenet, anOKEtpaAi~oVTat". Oruv, Xomov, 0 Bou Tot nOAEpouOE evuvriov TOU Torv, umlp£E Eva£ a£tWpaTtKO£ nou, nplv £EKIVUO£l II PUXII, 6vTaS cvixuvoc va EAEy£Et TO ~ilAO TOU, OppIIOE KaTanUVW OTOV EX8p6, IIUpE xuvcouo KEtpuAla KI EnEotpE4'E. APEOWS 0 Bou Tot OtETa£E v' anoKEtpaAtGtEi. '0 LtpaTtWTtK6£ Appoornc npooncflnoe va tOY jreruneioet: "ITp6KEtTat yla npouctopevo a£lwpaTtK6. ea rrtnv Au8o£ v' anoKEtpaAlGtEi". AAAu o Bou Tot unuvrnoc: "Eiput Btllato£ OTt sivnt npouctopevoc a£lwpaTtK6£, napuUIIAa, opw£, civet Kat uvuncncouoc;". Kat AEyoVTa£ nuro, TOV anoKEtpuAtGE».

44. MEt I'uio-rocv: «'OTaV nerprct to n81Ko EVO£ orpnrou, onoxupouovcrcn uvunoipeuxrc Kat 0 OIOIKIItu£ TOU».

Todvvx Ttou: «H KapOIU civet EKEiVII pE THV onoiu OIOIKEi Eva£ otpaTIIy6£. H TU£H Kat n ouyxuon, n YEvvat6tnta Kat II oEIAia, eivru tOt6tIITE£ non E£OUGlU~ovtat orro tnv 4'uXll. Ft ' uuro Kat 0 IKav6£ va

26. Aev oupnAEKOVTat p£ TOV £Xepo, OTaV amos npoexnuVet p£ rn AaBapa qJrrAa ev rrAitpet Ta~et Kat 0' evrunoOtaKOUS oxnpanopoUs. Xpeta~£Tat orrAaon npooappoyn ons £KaoTOT£ OUVenK£S.

EAty£Et tOY EX8p6 rou, tppovti~£1 va tOY unodoppuvet Kat UOTEpa va Klvn8Ei evovriov TOu. Tov EPE8i~EI, yla va TOU npoKaAE(jEt OUYXUOII Kat TOV napEVOXAEi yla va tOY tPOpU££I. 'Eroi, GTEpEi uno tOY EX8p6 TO 4'uXIK6 08EVO£ Kat rnv ucovornru TOU va (jXEOIU~EI».

SUN TZU 60

H TEXNH TOY nOAEMOY 61

27. ft' auto, £va~ uno TOU~ BaotKOlJ~ xcvovec tn~ t£xvn~ rou rroxepou eivut va pn ouvxpouopaore pe TOY EXepO, orov TO ErrirrEOo EO(llPOU~ rrou KattXEt eivut UqJllAOtEpo uno to OtKO pa~, n oruv tx£t ru vroro rou KaAupptva orro AOtpOU~.

34. ME auto TOY rporro rrpenet va xpnotporrotettat to otpcreupn.

28. Orov npoorroieimt on rpenerrn OE tpuvn, pnv TOY aKoAOUeettE.

29. Mnv ErrttieEOtE oru ErriAEKta owpanl rou",

30. Mnv rotprrure ro oOAwpata rrou oa~ piXV£t·

31. Mnv rrapEpBoAA£TE eprrooio 0' tva orpuro rrou ernotpttp£t ornv ncrpioc TOU.

32. r' tvav rrEptKUKAU)ptvo orpcro, uipnvere novrc pta 000 otatpuyn~46.

O~UTOUV, PUXOVTat am:,Arnoptva. I10AU IIEpwoon:po ot UVepWIIOt! Eav ~EpOUV on OEV UIIapX£t UAAn Xuon, e' aywvWTOIJV ptXPl eavuTOU". Tnv erroyn IIOU uuroxporopor; ntov 0 Xoouov, Tns ouvuoreinr, TWv Xuv, 0 Touo Toouvvx-xouo XPEluOTnKE va KaTaIIVi~£\ rnv E~tvepon tns tpuAns TWV Touivvx. Oruv ru ptAn Tns tpuA11s nvri-xpuouv TOV nOAuUplepO orparo TOU, ntTa~av TO Bapu OIIAWPO TOU£ Kat ~EKivnoa~ va owBouv TOV KiTPIVO I1oTapO. H Oiaopopil nruv YEpUTn orr.vu nepuopcrro Kat 0 ToouvYK-KOUO TOUS aKOAOUeOUOE pE IIOAU xaAapo TpOIIO. KUIIOIOS TOU EllIE: "Eyoups tva £~atP£nKo IIAEOvexrnpu Kl opwS O£v TO EKpnaAAEUopaOTE", TOTE 0 ToouVYK-KOUO TOU urrcvrnoe: "Eivut aIIEAIIwptvOl. AEV npener va tous IIltOW. Ecrv TOUS OlEUKOAUVW, ea tpuyouv, xwpi£ xov va Konu~ouv nioo touS. Edv TO~S"IIltow" ea orpmpouv evnvriov pas Kat ea nOAEpnoouv ptXP1S £voS . Kat OAOI 01 orpcrrnvoi cvoqxovnoov: "Ouupdoiu!':».

33. Mnv rrtt~£TE urrEpBoAtKO evov arrEArrtOptvo orpuro".

45, Me: I'uio-roev: «To 'flUpl IIOU tpG£l TO OOAwpa, muveun. 0 otpcroc IIOU tpGEl TO oOAwpa, rrrurrui-.

46. Auto o£v onpoiver on Oo ernrpcnci orov EXepO va OWtpUY£1· '0 oroXOS dvat «vu TOY KUVOUpE va moreipct on ea PIIOPOUOE va yAnGo£l, coore va pnv onxrorei pE rn Suvcpn rnc aIIEAIIwia£». Kat 0 Tou Mou IIpoae£tEl XapnoAoyGvtaS: -Kt uotepo va TOY Xtuviooupc».

47. Tou Trou: ,,'0 IIpiYKlIIaS <Dou Torn ElII£: "Tu uypta Gnpic, otuv IIaYl-

H TEXNH TOY nOAEMOY 63

01 ENNEA nAPAAAAf€.E

7. Ynopyouv xunoiot bp6pot rrou Ssv npenei va aKoAouOouvtm. Korroior orporoi nou Sev nperret va cvupe'[(unt~oupe. Kdrroiec n6Aet~ nou Sev npenei va noAtopKoupe. Kat KClIIOta ebcupn nou Sev npenei va bteKbtKoupe49•

Eav 01 DWTayi~ oas; xapaKwpi?:oVTaI ano ouveneia Kat anoreseopaiucornta, TO otpateupa ea imaxouoet. Eav eivai aovvErrei~ Kat avarrOTEAEOpaTlKi~, TO ctpareupc: DEV ea unasoooet.

o LOuv Toou eine:

8. Axopn, vmlpxovv neptrrrcooetc nov ot btUTUytS 'rOV nvepovu Sev npenet va AapBavovTat unoipn".

1. I'evucu, Xourov, orov 0 orpurnvoc nupet trrv eVToAn uno TOV nvepovo, ouvxevrpeovet TO OTPUTO Kat xrvnronotei TO Aao.

9. 'EvaS orpcrnvoc, nov yvwpt~et KaAa TU nAwveKTnpuro KaElepta~ uno Tts evveu btatPOpeTtKt~ TUKTtKtS nov pnopei vu aKoAovElnoet, ~tpet n~s va xvnotponotnoet rc otporeupurc TOU.

2. Aev npenei va orpcroneoeoere oe ronodeotec pe xapnAO uqroperpo.

10. 'Evuc orpcrrnvog, nov bev KUTuAaBatvet ro nAeoveKTn-

49. 0 T~(10 KOUvyK oiYt:l tva evotutpepov ncpuocrvpc orro my rrpOGUlII1KIl TOU epneipio. Oruv t:lGtBaAE GTIlY nsptoyn TOU XGOU-TUOU, uvvonos TIlY rrOAIl XOUU-II1, uv Kat BptGKOTay KUptoAEKTtKU GTO Spopo TOU, Kat GUytXIGE vc rrpOEAaUY£I rrpos T11Y KapOIU T11S xwpaS. ~ta TOY WtpUl1 TOU ourov EAlypO, aVTapEitpe11KE pE T11 0laOOXIK11 aAUlG11 OEKaTEGGUpUlY UAAUlY G11paYTtKWY rrOAEUlY T11S rrEplOxilS. Ftrrri «eivcu AUeOS vo EIItX£lpOUPE ttpOOO UE pIa noxn rrou EUY KaTaAuBoupE, OEY ea pnopeooupc vu xpurnooupe n, EUY uipnooupc aYEYOXAI1T11, OEY ea pas onptOupyno£l xuvsvo npobxnpo». 0 XOOUY flVYK, UAAUlGTE, tAEyE: «Eivut PEYUAO AUeOS vu ayaAlGKEIS OUYUpEIS Yla r nv KaTUKTn011 plas pOYOY nOAns, OTaY pe TOY iolO aplepo ayopwy pnopeic vu KEpoiG£lS pta OAOKA-npn enopyiu-.

50. Tou Mou: «0 Btl Aiuo Toou AtEI: "Ta orrAa OEY npopnvuouv rirroru KaAo. H xpnon TOUS OEY OUYUOEI jie rnv upetn. 0 orpurnvoc, 0 AneGTaAptyOS TOU ElaY(lTou, OEY eivut urroAoyos OUTE nnsvovtt GTOY oupuvo, OUTE nnevuvn orn yn, OUTE unevcvn OTOY EXepO rrou EX£I prrpooui TOU, OUTE uncvcvn OTOY nvepovc rrou EX£! nirx» TOU"».

4. Mn ptveTe yta nOAu oe cnopovopevec neptoxt~.

5. Le eyKAwBwptvo tbatPO~, bd~Te sopnparucorntn.

48. 0 opropoc, tou "aYOIXTOU", "EyKA-UlBwpEYOU" Kat "eaYUGlpOU" £OUtpOUS Siverur uno toy Eouy Toou, OTO KEtpUAatO XI.

SUN TZU 64

H TEXNH TOY nOl\EMOY 65

paTU rrou npooipepet Ku(k popipn £MtpouS, Ssv Sa prropEOU va x_pnmporrOlnO£l TO Eoatpos rrpos Otp£AOS TOU, uxopn Kl av eivut £~OlKUWPEVOS p' aUTO.

OTaSptoU rrpOO£KnKU, TOOO TOUS £UVOtKOlJS, 000 Kat TOUS OUOP£V£lS nupcvovrec".

11. LTOV ropeo TWV orpurtcrtucov ernyetpriocov, onoioc Sev KaTaAaBatv£l nS TUKnKES rrou aVnGTOlXOUV ons evvec otatpop£nKES KaTaOTUOUS, o£v Sa pnopeoet va x_pnmponotnoet ro OTPaT£UPaTU TOU onorexeopcrucc, uxopn Kl av xotuvoei tn «nevre rrA£ov£KTnpaTa»51.

13. AapBuvovTUS unoipn TOUS £UVOtKOUS ncpuvovrec, KUV£l TO 0XEOlO TOU eipucro. M£A£TWVTUS TOUS OUOP£V£lS, bpiOKU rpono vtu va ovnperontost ns OUOKOAt£S.

14. Orroioc SEAU va £KtpoBtou TOUS Y£lTOVES TOU, TO KUVU rrpoKaAwvTas TOUS ~nplEs53.

12. Kat yta TO AOYO aUTO, 0 ooipoc orpcrnvoc Otp£lAU va

15. Touc £~avTA£l, KPaTWVTUS TOUS OtapKWS uncoyoxnpsvouc Kat TOUS O£A£U~U p£ tpatVOP£VlKU OtpEAn.

51. 'Evuc m:lX0!; I10U I1pOBAnPQTl~Et TaU!; O)(oAtaon':!; TaU epvou TOU LOuv Toou. Ecv 0 Toio Arv eXEt Sixio, ru «I1eVTE rrAEOVEKTupaTa» ea npeI1Et va eivor ot KaTaOTCIGEt!; OTt!; orroicc ovmpepovtui ot oriyor 2-6 TOU KEljlaAalou. Toiu Arv: ... Ot I1eVTE «I1apaAAaye!;» eivm ot aKOAOUeE!;: 'EOTW Kt av eva!; OPOPO!; eivnt 0 OUVTOPOTEP0!;, OEV npenei va TOV aKoAOUeOUpE, euv £tpOUpE OTt eivm EIItKlVOUVO!; Kat UIIOPXEt EVOEXOpEVO Evtopa!;. 'EOTW Kt av tXOUpE rn OUVaTOTnTa va EIItTEeOUpE OE tva OTpaTO, OEV npenei va TO KOVOUPE, orov £tpOUpE OTt BPlOKETat OE aIlEAntGTtKU KaTOOTaon Kat OTt ea aywv\oTd pexpt eaVOTOU. 'EOTW Kt av pIlOpOUpE va KaTaAOBoupE pta IIOAn, OEV I1ptIIEt va TO KOVOUPE, EOV £tpOUpE OTt OtaetTEt Tt!; cncpcirnrec I1pOpUeEtE!;, IIpOOTaTEuETat uno OUVOPEl!;, TWV OIIOlWV nvetrut tKaVO!; OTpaTnYO!;, Kat OtotKdTat uno uropu mpoouopcvc, TWV OIIOlWV ot I1poetOEt!; eivnt aVE£txvtaoTE!;.

'EOTW Kt av pIlOpOUpE va OtEKOtKUOOUPE KOIIOta EOOljln, OEV ripener va To EIItXEtpOUPE, EOV YVWPl~OUpE OTt OEV eipcore OE eton va ru OtaljlUAO£OUpE U 6Tt n KaTOKTnOU TaU!; OEV pa!; E£aOljlaAl~Et xovevo I1AEovtKTnpa.

'EOTW Kt av 0 orpcrnvoc OljldAEt UIIaKOU OTOV nvepovc, OEV eivut UIIoxpEwpeVO!; va aKOAOUeUOEt Tt!; OtaTayt!; TOU, EOV £tpEt 6Tl n UllmAn EIIOIlTda aIIO rnv I1PWTEUOuoa prtopei va BAolVEt rnv E£tAt£n TWV EIItXEtpUOEWV.

16. ArrOT£Ad a~twpa TOU noxspou, TO va pnv unoderei xcveic on 0 £XSpOS Sev Sa EPSU, aUu puUov va Baot~£Tat ornv erotpornru TOU va TOV ouvuvrnoet, Na pnv £lKU~£l on 0 £XSpOS oev Sa TOU £IllT£Sd, aAAu PUAAOV va KUV£l TOV £aUTO TOU unrrrrro".

52. Toao Touo: «MEAETo TOU!; KtVOUVOU!; I10U civet oupipuror pE ru I1AEOVEKTupaTa Kat ru I1AEOVEKTupaTa I10U eivcn ouptpuro pE TOU!; KtVOUVOU!;».

53. Toio Atv: «Ot TPOIlOt viu va TO EIItTUXEt Kavd!; aUT6 civet IIOAAOl:

Mrropei va OEAEOOEt Tl!; OnpaVTlKOTEPE!; I1POOWIItKOTnTE!;, WOTE n xwpa va peivei XWPl!; OUpBOUAOU!;. 'H va OTdAEt 06AtoU!; avepwI10U!; va otaBpwoouv TO Sioixrnu«; Tn!; pnycviopo. 'H va KaAAtEpYUOEt IVEUoatGeUOEt!;, I10U ea aIlO£EVWOOUV TOV nvepovo uno TOU!; UIIOUPYOU!; TOU. 'H va OTdAEt EIItOe£toU!; TEXVlTE!;, vic va EVeappuVOUV TO Aa6 va £ooelVEt ro IIAOUTn TOU, U va OTdAEt POUGtKOU!;, XOpEUTt!; Kat 6pOpljlE!; vuvolxec, I10U ea aAAo£ouv '[Q eetpO TaU».

54. Xo ftEV-XOt: «H "ETpamY1Kri rov Bov" AeEt: "Ev KatpW eipnvnc, tva!;

SUN TZU 66

H TEXNH TOY nOAEMOY 67

17. Ynopyouv IItvT£ tOtOTnT£S, IIOU eivut cmxivouvec OTUV xupUKTnpi~ouv eve orpcrnvo.

24. H IIUVWA£9piu TOU OTPUTOU Kat 0 90VUTOS TOU otpcrnyou eivut TO UVUIIOtpWKTO UIIOTtA£OPU TEtotWV UOUVUpuov, ft' UUTO Kat Bu IIptIIn vu P£A£TWVTat O£ Bo90S.

18. Euv eivut pupoxivouvoc, pnopei vu OKOTW9dss.

19. Edv eivut onAos, pnopei vu atXPUAWTlOTd.

20. Eav eivm W£pt91OTOS, pnopei vu y£AolOIIom9d56•

21. Eov tx£t uII£pBoAtKo uverrrovpsvo TO uio9npu rnc HpUS, pnopei £UKOAU VU OUKOtpuvTn9d57•

22. i\v eivnt OUPIIOV£TtK0S, prropei £UKOAU VU oupvrorcorsi".

23. AUTO TU IItVT£ tptpUTU xupuKTnplOHKo eivcn, yta eva crpcrnvo, £AunwpuTu oobcpc IIOU, O£ rrepiooo IIOA£PtKWV ernyetpnoeov, P£TuTptIIOVTat O£ KUTUOTPOtptKO.

tva\; euy£vn\; xpurnet TO ona9t OTO nA£Upo TOU"».

55. Tou Mou: -Evor; orpcrnvoc aVOnTO\; Kat 9appaAto\; eivui xuruorpoipn. '0 Bou TOI eins: "Oruv 01 aV9puJIIOl KptVOUV tva oTparnvo, Sivouv nuvru onpuoic OTO 9appo\; TOU. Alia aUTO eivni tva povo xprtnpio. I'trrri tva\; otpurnvoc rrou eivut anAa vevvuioc, prropei va £I1lT£9d xwPt\; va AaB£1 unotpn Tl\; o£ooptv£\; ouvdnK£\;, 9tToVTa\; tTOI O£ KtVOUVO Kat TOV £aUTO TOU Kat 1'0 OTpaT£U-

pc?».

56. rOuaVYK Xot: «AUTO nou eivcu BaOlKO ornv IOlOouYKpaota £VO\; orpcrnvou eivm n oTa9£poTnTa».

57. MEt Fuio-roev: '«'QnolO\; aywvla va npouorrioet rnv unoAn4Jn TOU, o£v vOla~£Tat yta rtnore aAAo».

58. Tou Mou: «'QnOlO\; civot av9pWmOTn\; Kat oupnovenxoc Kat unosovi-

~£l pOVO Tl\; am~A£l£\;, Sev 9uOla~£1 tva npooopivo nA£OvtKTnpa vto xapn £VO\; pcxporrpoueopou OtptAOU\;, Kat eivni ovucuvoc va ncpcycopnoei TO npWTO vic va va K£POtO£1 TO O£UT£PO»,

nOP£I£I.

amV TO OrpUTEUj1a eivai WXUpo Ka! 01 a{)wj1anKoi aouvaj1Ol, ro anoteseopa eivai n aneitieia.

o LOuv Toou sine:

1. I'evuco, orov nnipvere 8ton yta v' cvnpcreonioerc tOY EX8pO, txovta!; btaoxioEt bouvo, peivere KOVta on!; nEbtabE!;. LtpatonEbEuotE OE TOn08wiE!; pE UlVOPEtpo, pE petorro npoc rnv uvaroan.

2. Orov Sivsre paXn OE Bouvo, tppovtiote va tXEtE pnpoorc oa!; xormpopn. Mnv E~anOAUEtE Eni8wn OTOV ovrupopo.

3. Orcv btaOXioEtE tva rrorcpi, pn peivere billia rou, MEtaKtvn8dtE OE cnoorcon uno auto. Orov tva!; EX8pO!;, nou npOEAaUVEt, btaoxi~Et to norojn, pn oneuoere va tOY ouvovmoere ornv uxpn rou VEpOU. Aipnore tn jnon rou buvapn va to btaOXioEt Kat uorepu EIlttE8dtE59•

59. Xo I'tev-yot: «KOHl rnv nepiooo rnc 1\vot{;ns Kat ron <I>Otvorrwpou, 0 ~OUKOS rou l:oUVYK npOE oro XOUVYK, ytO vo uvnpcrtonioer to orputo rou Toou. Oi &uvapEtS rou l:OUVYK xnnupepcv v' ovorrtuxOouv, rrptv 0 orpuroc ron Toou OAOKAnPWOEt rn &taBoon rou rrornpou. 0 Yrroupvoc IIoAtpou cine. "0 orporoc rou EXOpOU eivoi rroAuS, EpdS EAaXtotO\. Zmw rnv a&Eta va EIIttEOW rrptv 0 ovrinuxoc; OAOKAnpw.OEt rn &taBaon rou norupou". 0 ~ouKas rou oncvrnoe: "~EV oou rn

---------- ------

H TEXNH TOY nOJ\EMOY 69

4. Euv 8tAEtE va bWOEtE paXn, pnv avnpEtwni~EtE tOY EX8pO oa!; KOVta oro VEpO. Ilopre 8ton OE uqJwpa, nvrixpu orov nAto. Mnv xtveiore avti8Eta npo!; rn tpopc rou PEUpatO!;.

5. Auto otpopouv rrcpcrroruptsc crpcruoruce; EIltXEtpnOEt!;.

6. Ataoxi~EtE TOU!; aApUpOU!; BOATOU!; 000 rno vpnvopu pnopeire. Mnv Ka8uotEpeitE 0' aUTOU!;. Eav BPE8dtE ovnperonot pe tOY EX8pO, orn peon EVO!; reroiou BaArou, tppovricre va napere 8ton KOVta OE ypaoibt, Kat va tXEtE oro vcoru oa!; VEpO Kat Sevrpa".

7. Auto, OOOV mpopu n!; otpanwttKt!; EIltXEtpnOEt!; OE aApUpOU!; BOATOU!;.

8. LE enineoo tba!po!;, AaBEtE 8ton nou va btEUKOAUvEt rn bpaon oa!;. ME uqxoprrru nioo Kat bE~ta oa!;, pE to nebio Tn!; paXn!; EpnpO!; oa!;, Kat pE ro voro oa!; aO!paAil61•

&ivw". Orov 0 otpuroc rou Toou ncpcoe to norupt, aAAa &EV dXE oxopn avaouvtaxOd, 0 Ynoupvor; {;ava~iltnOE rnv a&Eta vo EIIttEOd, OAAa 0 ~ouKas upvnflnxe: "0a EIIttEOOUPE oruv 0 EXOpOS Oa tXEt nopet Oton". To arrottAEopa rrrcv vo nnnOd 0 orporoc rou l:oUVYK, va rrAnywOd oro rro&t 0 ~ouKas Kat va cnooexrmoret n EprrpooOotpuAaKn rou-.

60. IIpotpavwS 0 ouyypotptas uvctpepercn 010 aApupouS BOATOUS rrou rrAnppupt~av uno xnipou ElS xcipov orn bopeur Kat uvrrtoxucn Kiva, Kat rrou &EV rrrov &taBatoi nupu povo pE rrAoio.

61. To &E{;i aKpO rou oynprrnopou rrrcv TO mo EUaAwtO. Oi aorri&ES

SUN TZU 70

H TEXNH TOY nOJ\EMOY 71

9. AUTE.~ eivut ot 9E.oEt~ rrou 9a npenei va AapBuvovTat Oe errineoc eMlj>n.

10. Tevucc, ot 9E.oEt~ amE.~ eivut rrAeOVeKTtKE.~ yta oTpatorrE.beUon, OTt~ TE.OOePt~ neptrrrrooetc rrou npoovorpepope62• Xpnotponorovroc Tt~, 0 Kitprvoc Auroxpcropoc vixnoe TE.OOePt~ nyepove~63.

14. 'Otcv oovovrcre unotopouc XetpUppOu~, «OuPUVta nnyubta», «OUpUVte~ <l>uAaKE.~», «Oupuvm AtXTua», «Oupavtcc naytbe~» Kat «OUpUVte~ pwypE.~», npenei va cnopoxpuveorz TO TaxUTePO. Mnv ro rrAnOtU~eTe64.

11. 'Eva OTpUTeUpa nportpn TO uqJllAOTepO onpsio uno TO xapnAOTepO. Exripu TO tpw~ TOU IiAtou Kat uvrurofiei tn OKtU. 'ETOt, eKpeTaAAeUeTat ru tpUotKU rrAWVeKTnpata TOU ebUtpOU~, tppoVTt~ovm~ rrapallnAa TnV uyda TOU. 'Evuc OTpaTO~ rrou Sev urroipeper uno XtAte~ cpproottec, AE.yeTat rrw~ E.XEt eSaOtpaAWpE.Vn tn vixn.

15. Evto, opw~, EOd~ rrcpupsvsre oe unoctuon, tppovriote va oonvnoere TOV ex9p<'> oa~ rrpo~ tu xet. Kat E.XOVTa~ pE.TWrrO rrpo~ uutu, avaYKUOTe exeivov va ro E.XEt OTa vorn TOU.

12. Ornv BptOKEOTe KOVTU Oe AOtpOU~, nponooec BOUVhlV, TUtppOU~ n avaXhlpaTa, rrapatUSTe n~ buvupEt~ oa~ OTn tpwTEtVn rrAeUpU Kat xpnotpOrrotnOTe ro yta va rrpoomTeUOeTe ru vorn Kat tn bestU oa~ rrAwpU.

16. Orov om UKpa TOU oxnpanopou oa~ unnpyouv ernxivouvu povomrno, AtpVe~ orrou tpUTPhlVOUV KaAaptE.~ Kat BoupAa Kat uopobur tpUTU, n Bouvu pe buon Kat rruxvn XaPnAll BAUOTnon, npenei va ro epWVUTe rrpoOeKTtKU, vurri oe TE.Tota pepn ornvovrm ouvn9w~ ot eVE.bpe~ Kat KpuBOVTat ot KaTUOKOrrOt.

13. 'OAe~ Ot ncpcndvo pE.90bot esaotpaAt~OUv oobopu rrAeovexrriputu Kat oa~ enrrpenouv va errwtpeAngetTe uno n~ tbtopOptpte~ TOU ebUtpOU~.

17. Oruv 0 eX9po~ eivcn KOVTU, aAAu KatpotpuAaKTd, auTO onpoivsi ott Baot~eTat ornv rrAeOVeKnKn TOU 9E.on. Otuv oa~ npoxnxet uno poxpui, aUTO onpoiver ott 8E.AEt va oa~ uvcvxdoet va KtvngetTe rrpo~ TO pE.pO~ TOU,

xpcriovtuv IIaVTa p£ TO cpiorepo xtpt.

62. 0 Toavvx Ftou 9£wpei on 0\ npocvoipcpopcvec 9to£\!; xpivovtct KaTaAAnA£!;, 0X\ povo vtu OTPaTOIIto£uon, aAAa Kat vtu o\£~aywyu paxn!;.

63. E>£wp£hat on BaoL\£Ijl£ aII6 TO 2697 tW!; TO 2597 II.X.

64. Toco Touo: «Tu oipptopevc vep« rrou ~£rrnoouv uno TO Bpaxw, eiVat 0\ "aII6TopO\ xeipappo\". To Xexcvorrefuo eivm TO "Oupovto Ilnvcor". H oT£ViJ. o\aBaon p£Ta~u Suo Bouvcov, n "Oupcviu <I>uAaKU". To ptpO!; orrou tva!; OTpaTO!; PIIOpei va IIaY\O£uTei Kat va unoxonei, rc "Oupuvtu AiXTua". Ta onpeio onou TO tompo!; tX£! unoorei Ka9i~non, 0\ "Oupuvux; nayio£!;". Ta opeivu nepuoprrrn p£ TOU!; uperpnrouc AaKKOU!;, 0\ "Oupdvux; Pwypt!;"».

SUN TZU 72

H TEXNH TOY nOAEMOY 73

yta va pn xuo£t to uotupqnobrrmro rrA£OVEKTnpa rrou TOU npooipepet TO elJKOAO Eoatpos.

24. 'OTaV n YAwooa TOUS eivut ormrnxn, aAAu 0 EX8poS npoexnuve; pE rpono KpauyaAEo, 8a oIIto80xcupno£t.

18. 'OTaV ru OtVTpa odxvouv va xivouvrut, 0 EX8poS rrpoEAauvEt.

25. 'OTaV ot crreorcxpevot TOU ptAOUV pE utpOS arroAoynTtKO, 0 EX8poS EIItOtWK£t 'tnv aVaOTOAn TCUV £X8porrpa£twv.

19. 'OTaV EXOUV torr08ETn8d epnooiu OE XapnArl Sooucn BAuoTnon, 0 EX8poS npooncdei va oas nnpunsnvnoet.

26. Oruv, xcupiS nponvoupevn ouvevvonon, 0 EX8poS ~nTU£t avaKcuxn, ouvcopotei.

20. IIOUAtU rrou nerove tpnAU, civet onpofit rrcuS 0 EX8poS EVEOPEUEt. 1\ ypta Onpio, rrou rrercvovrut rpopuvpevn Kat rpenovrm OE tpuvri, eivm onpcot rrcuS 0 EX8poS npoorroftei va oas uupviotnoet.

27. 'OTaV ru EAatppu uppnro Byaivouv nporc Kat nnipvouv 8Eon ore rrAWpu TOU OTpaTtCUTtKOU OwpaTOS, 0 EX8poS ETOtPU~ETat vtu puxn.

21. LTnAn oxovnc rrou cvebuivet tpnAU, eivm onpuot OTt rrAnmu~ouv TE8pmrra. LKovn rrou PEV£t va utcopeirut XapnAU Kat OE pEyuAn EKTaOn, eivut onpuot OTt rrAnotU~£t TO rrE~tKo.

28. Otuv ro otprrreupct« TOU KtVOUVTat pe TaxUTnTa Kat ncparuooet T' upporu puXnS TOU, nepipevet EVtoXUOEtS6S.

22. Oruv n oxovn Eptpavi~ETat OE Sunpoperuc« onpeia, 0 EX8poS pa~EU£t Kauoo£uAa. 'OTaV Eptpavi~ovTat rroAuupt8pES ptKPES nurnpcotec, rrou potU~ouv va EPXOvTat Kat va tpEUyOUV, 0 EX8pOS orpuroneoeuei.

29. 'OTaV n pton TOU Suvcpn npoexoove; Kat n UAAn pton OIIto80xcupd, ernyetpei va oas rraytOEUoEt.

30. Oruv ot OTpaTtWTES TOU uxouprrouv OTa orrAa TOUS, dVat nervuopevot.

23. 'OTaV ot unsoruXpevot TOU EX8pOU ptAOUV pE OOUAOnpeneto, aAAu exeivoc ouvEXi~Et TtS rrpoerotpnotec TOU, 8a rrpoEAUO£t.

65. To vonpu 'IOU OTlXOU uurou OEV eivct Oa'l'tl;: Ileptpevei t~weEV BoneEta ri neptpevet va OUYKEVTpWeOUV ru OtKa 'IOU Smonoppevc OTpaTtWTtKa cuooncopuro;

SUN TZU 14

H TEXNH TOY nOl\EMOY 15

31. Oruv at uneueUVat yta rnv uVTAnon VepOU TO rrivouv, nplV ro petmpepouv G'r0 orpcroneoo, ro orpcrreupnrc 'rOU unoipepouv uno oiqJU.

KpepOUV n~ KapaBUVe~ 'rOU~ novo uno rn tpwnu, OUre emorpeipouv oru; oxnvec roue, 0 eXepo~ eivut unexmopevoc" .

32. Oruv 0 eXepo~ BMnel eva nAEOveKTnpa Kat OeV oneuSet va enwtpeAneei uno aUTO, eivot xoupuopevoc.

39. 'O'rUV at oTpanc;ne~ oxnpa'ri~ouv OUVeXW~ «nnvuocxtu» Kat ou~n'rOuv qneUplG'rU peTa£u rooc, 0 otpcrnyo~ exet XUOet Tnv sprnoroouvn 'rOU orpureupnroc.

33. Orov rc nOUAlU OUyKeVTpWVOVTat enovo uno ru onpsto onou exet orpcroneoeooer, ro orpcroneoo eivut UOeta.

40. Ot nOAu ouxve~ aVTapolB£~ onpuivouv on n lKaVOTnro TOU orpcrnvou va eprrvsei, e£aVTAnenKe68• Ot nOAu GUxve~ npwpie~ onpcivouv on BpioKeTat oe e£atpenKU OUOKOAn eeon69•

34. Otuv rn vUXm noprrrnpeimt OTO orpororreoo OXAaywyia, aUTO onpoivet on 0 eXepo~ eivut rpopoxprrmpsvoc.

35. 'O'rUV ro orpcreupc eivm ev a'rU£ia, 0 otpornvoc OeV OtaeeTet KUpO~.

41. Otuv Ol a£lwpa'rlKOi pe'rUXelpi~oVTat roue UVTPe~ apXlKU pe rpono ellleenKo Kat OTn ouveyetu oeixvouv

36. Orcrv at onpuier, Kat rc AuBapu rou KlVOUVTat OUVeXW~, 0 eXepo~ bpioxerm oe a'rU£ia.

OTts DtaToyts, TO nStKO TuN oVDPWV nerpret Kat ot O£twpoTtKoi KOToAopBavOVTat uno Bupo».

67. ,,0 TOOVYK ftou AtEt nws OTOV tvos OTPOTOS "xnicr TO llAOio TOU" Kat "onuzr TtS KopoBaVES TOU", owSaVETat ncvifieupevoc Kat So noxepnoer Iltx.pt SovaTou. rOuaVYK ftou: "0 EXSpOS TQT~El orrupt TO Moya TOU Kat or aVTpES TPWVE KptoS, npoxcipevou vn ou£noouv rn Suvcpn KOt rnv ovroyn TOUS. Errv 0 OTPOTOS DEV tXEl IItO KopoBaVES, DEV So £ovotpaEl. Ecv TO OTPOTEUPOTO DEV EIItOTpttpOUV OTtS oxnvec TOUS, DEV OKttpTOVTat mu rnv ernorpotpn ornv narpiDO Kat llPOTi8EVTat VO DWOOUV pta cnotpcoiorucn paxn"».

68. Ot UllEpBoAtKES OVToPOtBtS OllOTEAOUV ouXVa evov TPOllO "E£OYOpas" rnc ovoxns TWV OTpOTtWTWV, OTOV TOUS OOKElTat unepboxucn nieon Kat UllapXEt xivoovoc vo E£EYEPSOUV.

69. 0 Xo ftEV-XOl nupurnpei OTt, OTn Sioixnon TOU OTPOTEUPOTOS, 0 orpornvoc So npenet rrnvru vo ovo~nTa rnv toopporrio pETO£U ouOTnpOTnTOS Kat emeixetuc.

37. Eav ot a£lwpanKoi eivut eue£an'rOl, aUTO onpuivet on eivrn e£avTAnpevol66•

38. Oruv 0 eXepo~ ml~et 'rU UAOYU 'rOU orropi Kat otpa~et ro Boota TOU yta va tpmpei, Kl oruv at orpcmorec OeV

66. TOOVYK Ttou: "'OTOV UllapXEl OOUVtllElO OTOV TPOllO Stoucnonq Kat

SUN TZU 16

H TEXNH TOY nOJ\EMOY 11

vu TOU!; tpOBOUVTat, UUTO onpaivet OTt n KUTUOTuon uyyi~£t TU opm rnc urr£teUpXiu!;.

p£ TOV ioto rrOA£ptKO ~riAo, Kat n vixn OU!; eu eivut oiyoupn.

42. 'OTUV TO netKO TWV £XeptKWV OTPUT£UPUTWV eivut uipnAO Kat, POAOVOTt BpioK£OT£ cvuperconot, 0 £XepO!; unoipeuvet yta P£YUAO OtuoTnpu vu OWO£t puXn n vn unooupet Tt!; Suvcpe«; TaU, £££TUOT£ p£ p£yuAn npoooXn rnv xcrcoroon.

47. Euv Ot OtaTUYE!; OU!; xupuKTnpi~OVTat uno ouvenetu Kat urrOT£A£OpUTtKOTnTU, TO OTPUT£UPU eu unuxouei, Euv eivnt uouveneic Kat uvurrOT£A£OPUTtKE!;, TO OTpUT£UpU Sev eu unuxousi.

43. LTaV rroA£po, POVOl ot uptepoi Sev ££uotpuAi~ouv KUVEVU rrA£OvEKTnpu. Mnv npoexauvere nora Buot~op£VOl orroxxetottxc OTn OTpUTtWTtKn OU!; Suvupn,

48. 'OTUV EVU!; OTpUTnyO!; OelXV£t £PIItOTOOUVn OTOU!; UVTP£!; TOU Kat, rrupUAAnAu, £IItPEV£t vu £KT£AOUVTat ot OtaTUYE!; TaU, TO Otp£AO!; Bu eivut cpotbuio.

44. Apxsi va £KTtpnO£T£ OWOTU rnv KaTUOTaon TOU £XepOU Kat vu OUYK£VTPWO£T£ Tt!; ouvup£t!; oa!;, yta va TOV vucnoere. Aev xp£tU~£Tat rtnoro nsptooorspo uno aUTO. Onotoc orepeirct OtOpUTtKOTnTa!; Kat urrortpu TOV £Xepo, eivcn BEBato OTt eu nrrnflei.

45. Eav Ol OTpaTtWT£!; TtpwpneOuv, rrptv ££aotpaAtoTel n niorn Kat n cupooitoon TOU!;, ea eivut uvunuxouot. Kat orov Sev eivcn unuxouot, eivut OUOKOAO va TOU!; xpnotponouioere. Eov eivcn cupootropevot, aAAu Sev TOU!; £IItBUAAovTUt ot uncpuirntec rr£teapxtKE!; notvec, enione Ssv pnopsire va TOU!; xpnOtpOrrOlnO£T£.

46. Aroucnore TOU!; rroxmopevc, Sumoriote TOU!; OAOU!;

H TEXNH TOY nOAEMOY 79

3. 'Eompo!; to orroio pnopek; elJKOAO vu £YKataAdtp£l!;, OAAO oto onoio eivm OUOKOAO vu £IIlotpetpn!;, OIIOt£Ad IIoyioo. H rpuon rou £OOIPOU!; uurou eivut rerotu IIOU, euv 0 £XepO!; eivut uveroipoc Kat md!; eipopprioere, pnopsi vu toy vixnoers. Ecv OPUl!; 0 £XepO!; eivnt IIOVetOlPO!; Kat md!; ouvxpouodeire po~i rou, XUlpi!; vu xcrcipepere vu tOY vtxrioere, eivm IIOAU OUOKOAO vu £IIoveAe£tL Min reroiu xcrcoroon eivui uoupipopn.

AnordE! xpeor; rou cnparnvou va eivai ripEpor; Kal aVE{;txviaoror;, apEpo.lIIIIror; Kat auroIIEl8apXIIpevor;.

o LOuv Toou dII£:

1. To eoolPo!; PIIOpOUp£ vu to KatOtO~oup£, OVOAOYO p£ tn ipuon rou, ott!; OKOAOUe£!; xcrnvopiec: (1) 'EOolPo!; IIPOOII£AOOlpO. (2) 'EOolPo!; novioo. (3) 'EOolPo!; ujupiBOAO. (4) 'EOolPo!; p£ ot£ve!; oloMon!;. (5) 'EOolPo!; unoxpnpvo. (6) 'EOolPo!; orropcxpuopevo".

2. 'EOolPo!; IIOU, rooo £pd!; 000 Kat 0 £XepO!;, pIIOpOUp£ vn owaxiooup£ p£ WKOAlO, ovopo~£tat IIPOOII£AOOlpO. L£ reroto eoolPo!;, outO!; IIOU eo KotaAOBn IIPWto!; eeon!; tpnAe!; Kat IIPOOnAlOKe!;, IIOU eo KOVOUV £UKOAO tOY ovopooicopo rou, eo exn to IIA£oveKtnpo orn pO-

4. 'EOoIPO!; IIOU eX£l petovexrnpmu, rooo vtu tOY £Xepo 000 Kat vm PO!;, eivm eoolPo!; 0plPiBoAO. H tpuon rou diolPou!; ourou eivm rerotu IIOU, 000 Kl OV 0 £XepO!; IIpOOIIOed vu p£ O£A£OO£l, O£V £IPOPpW, OAAO ippovri~Ul vn toy O£A£OOUl p£ rn oetpo pOU, OIIlOeOXUlpWvta!;. Kt oruv KotolPepUl vu BYOAUl e~Ul tn pion OIIO tn OUvopn rou, enrriflepm OIIO IIA£OV£KTtKn eeon.

xo

5. Edv KOtOAOBUl IIPWto!; eoolPo!; p£ ot£ve!; OWBOO£l!;, IIpeIIn vu PIIAOKOPUl to II£POOPOto Kat VO nepipevo toy £XepO. Edv KotoAoBn exeivoc IIPWtO!; eva reroto eOOIPO!; Kat Mdon to II£POOpato, O£V IIpeIIn vu tOY OKOAOUenoUl - £KtO!; Kl OV O£V to Mdon £vt£AW!;.

70. 0 Met I'tuo TOf:Y opi~Et OOY «npoonekcoipo tOO'l'OS» EKE1YO OTO ortoio OUYOYH0VTUl Kat OtaOTOUpWYOYTat OpOpOL LOY «too'l'OS noyioo», EKE1YO nou OE mover OOY oiXTu. LOY «too'l'OS oP'l'iBoAo», EKE1YO OTO onoio pnopouv YO EyliAwBwTOUY Kat oi Suo cvrtnoxoi. LOY «too'l'OS pE OTEytS OtaBaOEtS», EKE1YO OTO onoio umlpXEt pta OTEYll KOlAaoo OyapEOO OE Suo 4JnAa Bouya. LOY «tOO'l'OS orroxpnpYO", EKE1YO nou KOAunTETat uno bouvc, noroprc, AO'l'OUS Kat KOpU'I'0ypopptS. '000 vtc TO «cnopoxpuopcvo tOO'l'OS», 0 LOUY Toou xpllotpOnOlE1 TOY opo OUTO vtu YO OE1£Et on unapXEt onpavuxn cnoorcon PETQ£U TWY OUO Ex8ptKWY orpuroncfxov.

6. L£ unospnpvo eoolPo!;, IIpeIIn vn IIOPUl eeon oe IIpOOnAWKO UtpUlpO Kat VO rreptpevo tOY £XepO. Eav IIpOAoBn vu KotoAoBn exeivoc tn eeon, toy O£A£O~Ul UIIOXUlpWVtO!;. A£v toy OKOAOUeW.

SUN TZU 80

H TEXNH TOY nOJ\EMOY 81

7. 'Oruv BpioKOpat oe unooruon uno evov eX8pO pe ion ouvapn, eivm OUOKOAO va IlpoKaAEow paxn Kat couplj>OpO va TOV uvnpercorrioto, OTn 8ton IlOU exeivoc txet eIItAE£el.

12. Orov Ot a£twpauKoi eivut vevvciot Kat ot OTpauC:ne~ ovonorekeoporucot, TO ailoTtAeOpa eivut n ailOTeApartcon.

8. AUTt~ eivcn ot apxt~ IlOU OXeTi~ovTat pe TOU~ t£t Otalj>OPeUKOU~ TUIlOU~ eoalj>ou~. Anorexei uunorn eu8uvn TOU orpurnvou va epBa8uvet 0' aUTt~, pe rn peviorn npoooyn.

13. Oruv ot uvtorepot a£twpauKoi eivut Oupopevot Kat aIlei8apxot Kat, avuKpi~ovm~ TOV eX8pO, piXVOVTat OTn paxn, xwpi~ va UIlOAoyi~ouv tn OKOIItpOTnTa n pn Tn~ ovoperpnonc, Kat xwpi~ va neptpevouv rn Otaruvn TOU OtotKnTn TOU~, 0 OTpaTO~ eivut uno snrcppeUon.

9. Tope, orov tva~ orporoc rpencrm oe tpuvri, oruv eiVat aIlet8apxnTo~, cnorexpcrtopevoc, unoxopouopeVO~ n Oe nxnpn orrofnopvrrvoon, TO Aa8o~ eivm TOU orpcrnvou. Kcpic uno U~ nopuncvo ouprpoper, OeV pnopei va aIlooo8ei oe ipuouc« uirtu.

14. Orcv 0 orpcrnvoc OeV Ota8tTet upxero qJUXtKO 08tvo~ Kat aUOTnpOTnTa, OTaV ot eVTOAt~ Kat ot oonyie~ TOU OeV eivut lj>WUoptve~, orov OeV Ka800nyei TOU~ a£tU>pnrucoix; Kat TOU~ aVTPe~ TOU pe ouveneur, Kat OTaV TOU~ oxnpauopou~ TOU Stoxptvet n npoyeipornru, TOTe 0 OTpmO~ bptoxetcu oe IlAilpn orrofnopvcvoon",

10. Kdro orro iOte~, KaTa ro aUa, ouv8nKe~, oruv pta OUvapn OUyKpOUeTat pe pta aUn, OeKaIlAaOta oe ptye- 8o~, TO cnorexeopc eivut va Tpailei n npcorn oe tpuvn,

15. Orov tva~ Sioucnrnc, cvixcvoc va exrtpnoet TOV eX8pO, cvnnopcurooet oe pta peyaAil Suvupn pta ptxpn, n ~nTa uno evuv aouvmo orporo va XTuilnOet tva Suvuro, n OeV xcrmpepvet va eIItAt£et TOU~ uptorouc,

11. Orov TO orpcreupo eivm toXUPO Kat ot a£twpauKoi uSuvcpoi, TO cnorexeopo eivm n uneideiu",

OeKUOe!; XtAtUOe!; nvrpec va urrreuouv yatooupta pEoa OTa GTpaTOneoo. 0 Flou muv ovixcvoc va TOU!; orupcrrnoet. 'Eperve OTn SEon TOU xcpnooouc pilve!; Kat orov SEAnoe va owoet puxn, astwpcrucoi Kat OTpaTtWTe!; oxoprnoov npo!; KuSe KaTeuSuvon. 0 Ilou Sev uvrese rn vrporm Kt EKOlpe TOV Xmpo TOU».

72. Tonvvx nOU: « .•• Aurortpoxuxoupevo XUO!;!»

71. Tou Mou: «LTt£ apXE£ rnc BamAda£ TOU Toovvx TOtVYK, 0 Ttev nOU OtaTUxSnKe va avaAuBn rn Sioixnon OTO BEt, pe oxono va ernreOet OTO fOUUVYK TtVYK-TOOU. 0 nOU dXe peyaAwon ow BEt Kat ot uvSpwnot exei Sev TOV cxrtpouonv, pe am>TEAeopa nOAAE£

SUN TZU 82

yta va oxnpaTioet tnv epnpoouotpusnxn TOU73, TO anoTtAwpa eivut croxrn unoyopnon,

16. Otuv enucpcrrei xcnoic ana n!:; nnporrnvo OUVenKe!:;, o OTPaTO!:; ooeuet npo!:; rnv rrrro. AnoTeAei uunorn eueuvn TOU orpurnvou va n!:; e~eTo.oet npooexrucc.

17. H poptpoxovin TOU eoo.l(>ou!:; nai~et e~atpenKo. onpuVTtKO POAO OTn po.xn. ft' aUTO Kat n tKaVOTnTa exripnon!:; rnc suruorconc TOU exepou, 0 unOAOYWpO!:; TWV onocrcoeov Kat TOU Baepou ouoKoAia!:; TOU eoo.l(>OU!:;, KaeW!:; Kat 0 tAeyxo!:; rnc vixnc, anorasouv npaypanKt!:; apeTt!:; yta tva orpurnvo. Onoroc txet nAnpn vvtoon aUTWv TWV ouvrexcorcov, eivm BtBatO on ea vucrioei. Onoioc Ssv txet, eivm BtBatO on ea nrrneei.

18. Eav n KaTo.OTaOn npootaypo.l(>et vixn, aUo. 0 nvepova!:; txet OtaTo.~et va pn ooeei po.Xn, 0 orpurrrvoc txet Sucniopu v' unotpuoiost va noxepricci. Euv n xorocreon eivut reroio nou Sev npoourvprupe; vixn, aUo. o nvspovcc; txet OtaTo.~et va ooeei po.Xn, 0 otpcrnvoc Sev eivm unoypeopevoc va uncxouoet.

73. LTn poXn civet bcouco va :xpnOlporrolOupE rnv cippoxpcpc TWV paxnH~v pa\; W\; EpnpOOeOtpUAaKn. Ilpcorov, vtcrri ea EVWxUOEI rnv anOlpaOWTlKOTnTO pa\; Kat OEUTEpOV, vmri ea uvoxotpct rnv oppnTlKOTnTO TOU EXepOU.

H TEXNH TOY nOAEMOY 83

19. 'ETGt, 0 orpurnvoc nou, npoexcuvovrac, Sev em~nTei rnv rrpooonucn oo~a Kat, omoeOXWpWVTa!:;, Sev evotal(>tpeTat va unoipuvet rnv npwpia, Kat nou povnSiKO!:; TOU OTOX0!:; eivcn va rrpoorureuoet TO Aao Kat va npooflnoet rn oupipepovtc TOU nvepovu, eivut TO noAunpo rterpnot pta!:; nOAtTeia!:;74.

20. Eneton tva!:; rerotoc orpcrnvoc avnpeTwni~et TOU!:; o.VTpe!:; TOU Gay nmotu TOU, ea TOV aKoAOUenoouv uxopu Kat oro rno ouoBaTa Kat smkivouvc pepn. Tturi TOU!:; peTaxetpi~eTat Gay uvcnnpsvouc TOU ytou!:; Kt exeivot eivm sroipot va neeo.vouv yta xo.pn TOU7S.

21. Eav tva!:; orpcrnvoc uccvonotei n!:; emeupie!:; TWV uvrpcov TOU, aUo. eivm cvixovoc va TOU!:; xpnotponotnoei. Eav TOU!:; ovonc, aUo. oev pnopei va TOU!:; emBAileel. Eav TO orpcrsupo eivut oe aTa~ia, Kat oev srrrrupepvet va TO eAty~et, TOTe ot oTpanWTe!:; TOU pnopouv va OUYKpteOUV pe xaxopndnpevu natoto. - Kat eivat o.xpnoTot76•

74. Tou Mou: ",iuoTUXW\;, TI:TOlOl orpurnvoi unupyouv EAOXWTOI. .. »

75. Tou Mou: "LTn OIOPKEta TWV nOAEplKWV OUYKPOUOEWV pETa~u TWV OlatpOpWV nOAlT£lWV, 0 orpcrnvoc Bou TOI £TpWyE TO iolO tpaynTO Kat tpOPOUOE TO iota pouyu pE TaU\; onAhE\; TOU. To KpEBoTl TOU OEV £1XE orpopo. LTnv nopeiu OEV irmeue TO OAOYO TOU. Kat KOUBaAouOI: 0 iOlO\; rc npooconucc TaU EtpOOta. 'ETaI pOlpa~oTOV TO p6- xeo Kat rnv ESOVTAnon pE TOU\; OTpaTlWTE\; TOU».

76. Touvvx nOU: «Tov KaA6 Sroucnrn, TO crpcrcupc TOV uvunc Kat TOV ipobcrct».

SUN TZU 84

22. Eav ~epw OTt Ot aVTpES pOU eivm ucovoi va XTUIIllOOUV TOV EX8po, aUa OEV ~epw OTt 0 EX8poS eivut orrpooBAtlTOS, OEV exw napa TtS pweS m8aVOTnTES va V~Know.

01 €.NN€.A AIA<IlOP€.TIK€.I.

MOP<Il€.I. €.AA<IlOYI.

23. Eav ~epw on 0 EX8poS eivm eunpoobxnroc, aUa OEV ~epw OTt ru OTpaTEUpaTa pOU OEV eivm OE 8eon va EmTE80uv, OEV exw napa nS pwes m8aVOTnTES va vtxnoo.

01 paxpottvooi OTOXOI eivai appobiotnra TWV tpWTlOpivwv nYGpovwv xuz n GrriTGutri TOU~, appobiotnia TWV unotiopevov otpatnvtav.

o LOUV Toou cine:

24. Ecv ~epw OTt pnopo va EntTE8w OTOV EX8pO Kat OTt tu orpcreuporc pOU eivut OE 8eon va TO xrrvouv, aAAa OEV aVTtAapBavOpat OTt, AOYW TnS tpuons TOU Eoatp0US, OEV npenei va EntTE8w, OEV exw napa TtS pweS m8aVOTnTES va vucnoo.

1. LE oxeon pE tn xpnon OTpaTEUpaTWV, TO eoatpos pnopei va EVTax8d OTtS aKOAou8ES xcnnvopisc: (1) SioOnaOTtKO, (2) napapE8opto, (3) OttpOPOUpEVO, (4) uvotXTO, (5) EIIotp8aAptOUpEVO, (6) oobcpo, (7)' OUOKOAO, (8) EyKAwBwpevo, (9) Ocvcoipo.

25. ft' aUTO, ot epnetpot OTOV nOAEpo KtVOUVTat xwpiS va Kavouv Aa8n Kat, orov EVEPYOUV, exouv OTn Ota8Eon TOUS anEptOpWTOUS rropooc.

2. Oruv evas tpEOuoapxns OiVEt paxn OTO eoatpos TOU, BpiOKETat OE Siuorrcoruco eoatpos77.

26. Kat yt' auto, Atw: «Oruv yvwpi~EtS TOV EX8po Kat YVWpi~EtS TOV EaUTO OOU, OEV unupyet xopui upqnboAia OTt 8a vucnoeic. Otuv enionc yvwpi~EtS TO eoatpos Kat yvWpi~EtS TtS KatptKeS ouv8nKES, TOTE n vixn OOU 8a eivm OAOKAnpWTtKn».

3. Otnv OtEWOUEt Aiyo OTO EX8ptKO eoatpos, TOTE rrpoxeiTat yta nupupetlopto eoatpos.

4. 'Eoatpos nou npooipepet ion nAEOvEKTnpam Kat OTOUS OUO aVTtIIaAOUS, eivm OttpOPOUpEVO eoatpos.

77. Touo Tono: «Ot a£twpanKoi Kat Ot OVTPE!; bpioxovrcr KOVTO OTa orrirtu TOU!; Kat, AaXTapWVTa!; va bOUV n!; yuvaiKE!; Kat ro rratbto TOU!;, civet mflovo va ErrwtjlEArreOUV uno rnv cvcpnoupnooxc Tll!; POXll!; Kat va oxopnioouv rrpo!; KOeE KaTEUeUVOll».

SUN TZU 86

H TEXNH TOY nOAEMOY 87

5. 'E8mpos rrou npooipepei Tts i8tES 8UVaTOtnTES npoonexnone Kat orouc Suo aVTtII<lAOUS, eivut t8mpos uvotyro,

Errt~nOEt, pOVO EaV noxepnoer pE oAn rn Suvupn rnc arrEArrtoias, eivcn t8mpos Ocvcoipo.

6. Orov pta rroxrreiu rrEptBaAAEtat uno tpEts aAAES noxtt£1Es, to t8atpos rnc eivut Errotp8aAptoUpEVO. Exeivoc rrou npotoc 8a cnoxrnoet tOY tAEYXO, 8a xepotoei rnv urroornpifn «OA<uV ooov oKErra~Et 0 oupcvoc-".

11. Os EK rourou, pn Sivere paxn OE Stuorruotuco t8atpos.

Mn orcqnrrcre OE rrapapE80ptEs rrEptoxts.

12. Mnv Errtti8£OtE OE EX8pO rrou KaTtXEt 8ttp0POUPEVO t8atpos. LE uvotyro t8atpos, 8tatnpnOlE tn ouvoyn rrov oxnpaTwpwv ouc.

7. Oruv 0 OlpaTOS tX£t 8tEWbUoEt Ba8ta oro EX8ptKO t8atpos, mpnvovruc nice rou EX8ptKtS rrOA£tS Kat x<upta, rore rrpoxertm yta oobopo t8atpos79.

13. LE Errotp8aAptoUpEVO t8atpos, ouppcynore pE TtS YEttOVtKtS rroAn£1ES. LE oobopo t8atpos, Errt808£1tE81 otn AEnAaoia.

8. Oruv 0 orporoc xrveirm OE Suobarn nepioyn, pE Bouvn, 8aon, tpapayyta, oreva povomrua Kat BaAtous, tore npoxerrm yta bUOKOAO t8atpos·

14. LE bUOKOAO t8atpos, meers 000 prropeire toy EX8pO.

LE EYKA<uBwptvo t8atpos, xcrotpuvere OE orpcrnvriperu. LE Ouvcotpo t8atpos, rroxspnore.

9. 'E8atpos oro onoio n npoobuon eivm 8UOKOAn Kat n t~080s errudvouvn, Kat onou pta pucpn orpcrrtrorucn 8uvapn pnopei va otpopoxonnoet pta pEyaAutEpn, £1- vat t8atpos EyKA<uBwptvoBO.

15. LE 8taorraOTtKO t8atpos, 8a tppovTt~a va EvtOxUO<U tnv OpOlvuXia Kat rnv urroipcotorucornro tou orpurou.

10. 'E8atpos oro onoio to orpursupo tX£t rrt8avotnta va

16. LE nopupedopio t8atpos, 8a KpaTOUOa TtS 8uvap£tS pou.

78. H Auroxpcroplu OVQll'tpETUl oUXVG W£ «OAO 000 OKEI1(i~El 0 Oupovoc,

79. TOGO TOGo: «LE IIOpOJlOIE£ IIEp\II,«~OEI£, n ernorpotpn civet E~UlpEnKG OUOKOAno>.

80. Tou Mou: «Eow eivut EUKOAO vu oTneEl EVtOpO KUl vu UIIooTEl 0 OTPOTO£ 00£ IIovwAEeploo>.

81. 0 Al TOOUGV IIWTEUEl on TO 0XEnKo 10EOYPOJlJlO ElVUl AOVeOOJltvo KUl on uvri TOU "EIIIooeElTE", eo tnpEIIE vu AtEl "pnv EIIloloEOTE", OEOOJlEVOU ori EKElVO IIOU BOOIKG EVOIOtpEPEl KGIIOlOV, IIOU BplOKETQI OE EXepIKb EOOtpO£, ElVUl VO KEpoloEI rnv UIIOOTnpl~n KUl OUJlIIGeElO TOU vrornou IIAneUOJlOU.

SUN TZU 88

H TEXNH TOY nOAEMOY 89

17. Le nepirrrcoon Supopoopevou eOCllpOU!;, ea eneoneuoo rnv npoexuon Kat ea eiprovc exei rrptV uno tOY eXepO.

tp0U!;, ro rrAEOVeKtnpata Tn!; avclIItusn!; n OUppiKVU>one rou perronou, Kat Ol tototnte!; rrou xapaKtnpi~ouv rnv aVepWIItvn tpuon, eivui etpata rrou 0 otprrrnvoc ea npenet va eseta~et pe tn peyaAUtepn npoooyn.

18. Le uvoiyro toatpo!;, ea totva iotctrepn npoooyn ornv upuvn pou.

19. Le errotpeaAptoUpeVO toatpo!;, ea evioyuc tt!; ouppaxie!; pou.

25. Ta rraAta xpovta, astot orpcrucruxoi nyEte!; eeeU>pOUvro exeivot rrou OeV enerpenuv orov eXeptKO otpuro va nopopeivet evopevoc. IIou exovov nouvrrrn tn ouvepvnoiu rcov ouvapeu>v rrou tOY ouvxpotouocv. IIou eonepvov ~t~avta oro orpuroneoo rou ovrmcxou, wate ot IItO ucavoi va pn Boneouv tOU!; IItO aouvaPOU!;, Kat Ot ovrotepot Kat xcrtorepoi vu pnv unoornpi~ouv 0 tva!; tOY aAAOV.

20. Le oobupo toatpo!;, ea eSaOtpaAt~a toy ouveyn Kat unpooxorrto uvetpootuopo pou.

21. Le OUOKOAO toatpo!;, ea ouvtxt~a rnv rropeiu, unepnnowvta!; ro epnooto.

22. Le eYKAu>Btoptvo toatpo!;, Ou tKAetva ru onpeio etooOOU Kat eSOOOU.

26. Oruv Ol OUVapn!; ron eXepOU nruv Sicoxopmopevec, tOY eprroot~av vu avaouvtaxed. Ornv nrov OUYKevrpopevec, tppovtt~av va npoxuxeoouv XaO!;.

23. Le Oovcotpo toatpo!;, ea tKava oatpt!; ott OeV urropyet orornpio; I'urti eivnt orn rpuon rov orpcmorov vu cvncrexovrci, orov atOeavovtat nepucuxxopevot. Na ayu>vi~ovtat ptxpt Ocvcrou, orov OeV urrapXn evaAAa-. xrucn Auon, Kat va aKoAOUeOUV Kata ypappa tt!; Smtayt!;, orov eivut arreAIItOptVOt.

27. LUVtaooovtav Kat xrvouvrov, orcv auto tOU!; nupeiye xnnoio rrAeOVtKtnpa. Otuv OeV tOU!; ncpeiye, otaparoooov.

28. Eov KarrOto!; pe pcornoet: «IIw!; vn Xetptotw evov xuAa opyavu>ptvo eXeptKO orprrro, rrou etotpa~etat vu pou errneed;» ea cncrvrnoco: «Ilupe rou Katt rrou tOtaitepa uvanc Kat ea unoxmpet oru; eIIteupie!; OOU».

24. H rcxrucn rrou eivm KataAAnAn ytu Kaee runo eoa-

SUN TZU 90

H TEXNH TOY nOJ\E.MOY 91

29. Ileprrrouoio TOU noxepou eivm n taxUTnta. EnwtpEAnOerte uno TOV ortopcoxeuo EXepO. AIWAOUenoTE orrpoBAEnTES otaopopes Kat XTunnOTE TOV exei onou OEV eXEt nupet npOtpUAa£EtS.

rnv uvcvxn va nnpupeivouv svopevoi Kat, KaeMS OEV uncpyet aAAn Auon, OEV ea OtoTaOOUV va OUyKpouoeouv pE TOV EXepO, OE pta paXn ocopu pE oopo.

30. 0 xcvovnc AeEt nwS, OE nepirrroon EtoBoAns, Etp' ooov eXETE OtEtOOUOEt Baeta OTO EXeptKO eoatpos, 0 OTpaToS oas ea ncpcpeiver EVWpevoS Kat 0 upuvopeVOS avtinaAos OEV ea xcrcnpepet va oas vucnoei.

34. 'Erot, ncpopoio otpcrreupnru OEV XPEta~Ovtat unooei£EtS yta va eivat OE enavpurrvnon. ea ornpifouv TO orpurnvo TOUS, xwpiS EKeiVOS va TO orrorrrioer. ea TOU npooipepouv rnv cnpooicoori TOUS, xwpiS EKeiVOS va rn OtEKOtKnOEt. ea TOU OMoouv rnv sprnoroouvn TOUS, xwpiS exeivoc va TOUS tn ~nTnOEt82.

31. AEnAaTnOTE Tnv eutpopn yn, MOTE va E£aotpaAioETE ns uncpatrnrec npOpneEtES yta TO orporo oas.

35. Ot a£twpanKoi pOU OEV exouv nAEovaopa nAOuTOU, aAAa OXt eneton nepuppovouv ro UAtKa ayaea. AEv nepipevouv va ~noouv nOAAa xpovta, OXt opWS eneton OEV TOUS upeoet n pcxpobtorrnu.

32. AMOTE tOtaitEpn onpuoiu OTn Sicrpoipn TWV ovrpov ouc. Mnv TOUS KOUpa~ETE noxonu. KaAAtEpynoTE Tnv oporpuytu Kat ouvrnpnore 'm ouvapn TOUS. IlopupetVETE aVE£txviaoTOS, wS npos nS enopevcc; KtVnOEtS ouc,

36. Tnv npepu nou 0 orpuroc OtaTaOOETat va nPOEAaOEt, rn OaKpUa POUOKEUOUV Ta nerc TWV KaetopeVwv Kat KaTpaKUAOuv OTa paYOUAa TWV piooveppevov".

33. Pi£TE TO otpdreupn OE pta xutnoruon xwpiS Ote£ooo.

Axopn Kt av epeEt uvnperono pE TO Oovuro, OEV On rporrsi OE ipuvri. I'urri orov eivm rrpoerotpuopevo va nEeaVEt, unopyet Kan nou va pnv pnopei va nETUXEt; TOTE, a£twpanKoi Kat onAitES, KaVOUV o.rt eivut avepwnivws Suvcro. LTEpnpeVot uno KaeE EArrioa, OEV ipobouvrm rinoru. Mnv exovTas Kapta ote£ooo, oTeKOUV aK.\ovnTot. Baeta ornv ExeptKn yn, atOeaVOVTat

82. ME rnv rrpounofleon on 0 orpurnvoc ea uvnxei OE xeivouc; nou tppovti~ouv tOU!; ovrpcc tOU!;, pE tOY rpono non neprvpruperct orov otixo 32.

83. Tou Mou: «'OAOl EXouv xcvct OUpBOAatO pE to eavato. Ilptv uno rnv npepu tn!; paxn!;, EKOioEtat n Sicrovn: "'OAa E~apthlvtat uno auto to Eva xtlJnnpa. Ta xoppur exeivov nou OEV ea OtaKtVOUVEUoouv rn ~wn roue, ea yivouv Xincopo yta roue aypOU!; Kat rpoipn vic t' upnuxruco nOUAta Kat t' cvpipiu':».

SUN TZU 92

H TEXNH TOY nOi\EMOY 93

37. Pi~H: TOU~, opw~, oe pta xcrcorcon uno rnv onoiu Sev PiiOPOUV va ~etpuyouv Kat On bei~ouv tn epUAtKrl vsvvotornro TOU Toouuv Toou Kat TOU Toao Kouet,

OAe~ ot tpoAayye~ ea unooooouv TO pEylOTO, nope Tt~ onoisc abuvapie~ eptpavi~ouv xunotec uno aUTE~85.

38. Topu, TO otpureupntu TWv tKaVWV orpurnvov eAiooovtut, OllW~ ru tpibta TOU bouvou ToaVYK: Orcv Ta XTUllO~ OTO KetpoAt, oou errrtidevrm pe rnv oupc. Orov rn XTUllO~ ornv oupc, oou elltTieeVTat pe TO KetpoAt. Kat orcv rc XTUllO~ OTO KEVTPO, oou ernritlevrm Kat pe TO KetpoAt Kat pe tnv oupc.

42. Eivut bOUAetO TOU orpcrnvou va eivcn npepoc Kat ave~txviaoTO~, apepOAnllTO~ Kat aUTOlleteapxnpEvo~.

43. ea rrpenei va Exet rnv tKaVOTnTa va xpuru tn onoto oXEbto TOU yta TOV eaUTO TOU Kat va pnv tu unoxuxurrret OTOU~ a~tWpaTtKOU~ Kat TOU~ ovtpec TOU.

39. Euv KOllOto~ pe pcornoet «Eivnt Suvcrov va EXet Eva orprrreupc pta rerorc oxupmiu ovrtopcon.. ea all aVTrlOW: «Eivut». I'urri, pOAovon ot oVTpe~ TOU Bou Kat TOU Ttoue aAAnA0plOOUVTat, scv Bpeeouv pa~i 0' Eva nxoio nou eaAaooobEpVeTat, ea oovepvcorouv, OllW~ TO be~i XEpt pe TO nptorepo.

44. Na unovopeoer Tt~ belOtbatpovie~ Kt EWt va allaAAoOOet TO orprrreupn uno aptptBoAie~. Me TOV TPOllO curo, pEXPt rn OTtYPrl TOU Buvdrou, Sev ea Ullop~et ourxuon Kat uvcoturoon.

45. 0 orpcrnvoc ea npenei, snionc, va aAAO~et Tt~ peeobou~ TOU Kat va rponorrotei tn 0XEbtO TOU, WOTe ot OAAot va pnv KaTaAaBaivouv rt xuvet.

40. Eivut AOeO~ va Baoi~eTat Kavet~ OTa llebtKAWpEVa oAoya n TOU~ eappEVOU~ TpOXOU~ oppdrov".

46. Na orputoneosuet oe btotpopa onpeiu Kat v' aKOAOUeet llAOytoU~ bpopou~, WOTe 0 eXepo~ va pnv prtopei vn pavrerpet Tt~ llpOeEOet~ TOU.

41. H KaAAtEpyeta Tn~ lloAeptKrl~ opernc unorexei KaerlKOV Kat unoypeoon Tn~ nyeoia~ TOU orpcrteuporoc, Kat eivm pe rnv KmOAAnAn xprlon TOU ebotpou~, nou

85. ToaVYK nOU: «Env xcnoioc K£poiOEl TO nA£ovEKTnpa TOU £oo<POU!;, oxopn Kat pta uouvopn orpcmorucn povofic prropei va V1KnOEl TOV £X8po. noxo n£plGOOT£pO pla OUVaTn! Tooo n nporn, 000 KQl n O£UT£pn, eivcn Suvnro va a£tonom80uv, £OV Tt!; OlaTO£OUP£ p£ TpOno nou va AapBovEl unoqrn rn pop<poAoyia TOU £OO<POU!;».

84. Ilpo<pavw!;, n -Fpuppn Ma~lVO» rnc £noxn!;, O£V rrruv ixovn va eprrooioet uno povn Tn!; TOU!; upuvopevouc va Tpanouv O£ <puyn.

SUN TZU 94

H TEXNH TOY nOAEMOY 95

47. Enionc, bOUAeHl tau orpornvou eivui va OUYKEVtpWOEt to otpareupc Kat va to uvrrvxuoet va noxejmoet, KCltU> uno ouvenKE!; bpapattKe!;.

52. Tope, orov eva!; HYEpOVa!; Errni8Etat 0' eva tGXUpo xprrrioto, Ij>povti~et va KUVEt abuvatn rn ouvxevtpcoon bUVUPEU>V. EKlj>oBi~Et tOY EX8po Kat bEV cnpnvet roue OUPPUXOU!; tau va ouvtax80uv pE to pepo!; tOU.

48. Obnvei roue UvtpE!; rou Ba8tu peoo oro Ex8ptKO eba- 1j>0!; Kt axei 8etet OE etpcppovn ro OXebto tau.

49. Kuiei rc rrAoia tau Kat xcrcorpopet ro payetptKU rou OKEun. Ilporperret ro orpcreupc, onu>!; 0 BOOKO!; tu npoburc, oonvovrcc to nore rrpo!; tn pta Kat note npoc rnv UAAn KatEu8uvon, Kat xcvevuc bEV sepet notoc eivcn 0 tEAtKO!; rou otoXO!;.

53. Emrrxeov, bEV EIItbtWKEt va ouppaxnoet pE orrotovonnore, OUtE va EVtGXUOet rn buvapn QAAU>v xpcrcov. Kutuotpovet to btKU tau PUOttKU oxebta Kat KaAAtEpvei to 1j>0Bo rcov avttrruAU>v rou. 'Erot, xatmpepvet va KUptEUOEt tt!; rroAEt!; tOU!; Kat va rrvntperpet tOU!; nvePOVE!; tOU!;.

50. Opi~et pepO!; ouvuvrnonc Kt orcv ro orpcreuprrrc OUYKEvtpu>80uv, ro unoxobei uno Ku8E ooo btalj>uyn!;, aKptBw!; Gay va tOU!; rmipvet tn oKUAa KUtu> arr' ru rroour,

54. IIapeXEtE avtapotBe!;, abtalj>opwvta!; yta tt!; ouvnfhOpeVE!; rrpaKttKe!;. EKbibEtE btataye!;, abtalj>opwvta!; vtu tnv nsnurnpevn obo. 'Erot Bu pnopeoere va Sioixnoere evuv oAoKAilpo orpcro, Gay va npoxerrcn vtn evuv Kat povo ovopu.

51. Orrotoc uvvoei ro OXebta tU>V YEtTOvtKWV xpurtotcov, bEV pnopei va ouvcipet eYKatpa ouppaxiE!;. Onoioc uvvoei tn poplj>oAoyia rou EbUIj>OU!;, bEV prropei va nyn8ei rnc npoexuonc EVO!; otprrrou. Onotoc bEV sepEt va KUVEt xrnon vrornov oonvcov, bEV prropei va ErrU>Ij>EAn8ei uno ru rrA£OVEKtnpata rou Ebulj>ou!;. 'Evor; orpcrnvoc rrou bEV yvu>pi~Et ru rropcncvo 8epata, bEV eivm KatUAAnAO!; vtu va nvndei tau orpurou EVO!; Hvepovu BaGtAtu86•

55. 0eotE tOU!; UVtPE!; EVWIItOV rnc arrootaAn!; tOU!;, XU>pi!; va eXEtE potpuorei pa~i taU!; ro 0Xebtu ouc. Xpnotponouiors tOU!; yta va xepotoere eva rrAEoveKtnpa, Xu>pi!; va cnoxcxurrrsrs tOU!; xrvouvouc rrou auto ouverrdverrn. <DeptE tOU!; avttpetu>pou!; pE tOY pEyaAu-

86. Touo Touo: «Tu rpio UUTa 8tpuTU txouv oU~nTn8ei OIEsoolKa OE

nponvoupevc KEtpaAUlu. 0 AOYO!; nou 0 LOuv Toou enuvepycrrn 0' uurc, eivui n Bu8la TOU unoooxrpootu, vtn OAOU!; EKctVOU!; nou OEV pnopouoov vu xnvouv ooorn xpiwn pta!; OTPUTtWTtKrl!; Suvopnc».

SUN TZU 96

H TEXNH TOY nOl\EMOY 97

TEpO xivouvo Kat eU ernbuooouv. BOATE TOUS OE «eUvaotpo» tompos Kat eu ~noouv. Jurri orov 0 OTPUTOS Bpioxerct uvrtperconoc pE pta rsrom KUTaOTuon, eivut tKUVOS vn unooncoer, peoo uno pta nrro, rn vixn,

61. APXtKa, Od£TE Tn OUOTaAn uvumrvrpnc KOpnS. Kat POAtS 0 EXepOS mpnoet KarrOlO uvorvpo, KtVneElTE pE rnv TUXlnnTu TOU AUYOU. 'Eroi, OEV Ou pnopeoei vu ous uVTtOTUed.

56. Tcopn, TO IItO MOKOAO oru; OTPaTHvttKtS EIItXEtpnOEtS eivut TO vu rrpoonomdeire ott rrpoocppoceore OTU oxtOta TOU EXepOU.

57. LUyKEVTp~OTE tts ouvapEts ous EVUVTiov TOU Kat uno unooruon XtAiwv At prropeire vu E£OVT~OETE TO OTpUrnvo TOU. AUTO onpaivet ucuvorrrru vn ErrtTuyxaVEt KUvdS TO OTOXO TOU, pE Tporro EIItOt£to Kat eupnpnruco.

58. MOAts uvuAaB£TE rnv nveoio TOU OTPUTEUPUTOS, K.\doTE OAES tts ouvoptnxer; otaBaoEtS, UVUKuAtoTE TU otuBaTnpta, OtaKOqJTE KaeE oxton pE TaUS cneorcxpevouc TOU EXepOU Kat ~nTnoTE vu EKTEAEOTOUV OTO UKtpUlo ot EVTOAtS ous.

59. ErrwtpEAneElTE, xwpiS KUeuOTtpnon, orro onotuonrrore euxcnpiu ous npooipepet 0 EXepOS. Anoonoore TaU xurt rrou Oeopet rrOAunpo Kat KtVneElTE BaoEt ptaS ripepopnviuc, puoruco npoxcuoptcpevnc.

60. Arxn TOU rroAtpou eivnt vu rrupuKOAOUeds rnv KUTaOTUon TOU EXepOU, yta vu txEts TO rrA£OvtKTnpu om paxn.

E:nI9E:l.H ME: nvp

Mnv CVCPYElU:, Cay DeV eivai rrpor; TO oopiaepov. Mnv Sivers paxn, Cay DeV 8pioKCOTC oe KivDVVO.

o LOuv Toou sins:

1. 'OTUV e£arrOAUen: erri8eon, unupyouv nevre rponot yw va xpnotporrotIlOeTe rn tpwnu. 0 nporog eivni va KUipere TOU~ orporuoreg TOU eX8pOU, psoo OTO orpurorre- 00 TOU~. 0 OeUTePO~, va KUtpeTe n~ arr08nKe~ TOU. 0 TptTO~, va KUtpeTe TOV e£orrAtGpo TOU. 0 TeTUpTO~, va KUtpeTe ro rroAepOtpOOtU TOU. Kt 0 nsprrroc, va eKTO£eUOeTe evuvriov TOU nuprvu BeAn.

2. I'ta va xpnotporrOtnOeTe rn tpwnu, npenei va BaOtGTeire oe xdrtoto psoo".

3. Ttn va BUAOUpe tpwnu, npenet va exoUpe mrvtc OTn Otu8eon pa~ tn uncpoirnrn TeXVtKU psoc,

4. H nuprroxnon npenei va viverm oe KaTUAAnAn enoyn Kat oe KaTUAAnAn npepo.

87. O\; «peoo», 0 pev Toco Todo Sewpei TOU\; npooorsc rrou unupyouv OTO otpcroneoo TOU exSpou, 0 Se ToaVYK I'tou Tt\; KUlP1KE\; ouvSnKe\;, uno Tt\; onoiec e{;apTaTUl n ertrruyiu TaU eyxetpnpaTO\;.

H TEXNH TOY nOI\EMOY 99

5. KaTaAAnAn enoyn, onpaivet va sivcn 0 KatPO~ ~eOTO~ Kat £npo~. KaTuAAnAn npepo, onpcivet va BpioKeTat n OeAnvn OTOU~ aOTePtGPOU~ TOU To£oTn, TOU AAtpapUT~, TOU I n TOU Toev, vurri n~ pepe~ aUTe~ onxrovsTat OUVaTO~ UVePO~.

6. Tope, oe errt8eoet~ Ow nopoc, rrpenei va eivm KaVel~ eroipoc va uvnperonioet nsvre rrt8ave~ xcruerdoetc,

7. Orov £eorruoet tpwnu OTO orpuroneoo TOU aVltrruAou, e£arroAUOTe erri8eon arr' e£w. Euv, opw~, 0 OTPaTO~ TOU oeixvet npspoc, nopupetvere ee enupuxuxn, aAAu pnv errne8etTe.

8. 'OTaV n tpwnu Koputpw8ei, OtaTU£Te erri8eon, eUV xurt reroto eivm sqnxto. Eov OeV eivut, neptpevsre.

9. Env pnopsoere va BUAeTe tpwnu OTO e£WTeptKO TOU eX8ptKOU orpuroneoou, OeV eivui cnopuirrrro va rreptpevete va tpTUOOUV Ot tpAOye~ pexpt peen, ErrtM£Te rnv KaTaAAnAn orrvpn Kat errrredetre.

10. Mnv errni8eoTe oe tpAeYOpeVo pepoc, pe ipopd aVTi8ern orro exeivn TOU uvepou, Orov 0 aepa~ ipuodei OTn OtUpKeW rnc npepa~, tn vUXTU 8a nsoer.

11. To orpcreupa npenet va yvwpi~et TOU~ nevre otmpo-

SUN TZU 100

peTlK01)~ TpOnOU~ )(pnotponoinon~ rnc tpWTlU~ Kat va eivct povipcx; oe enuvpurrvnon.

12. 'OOOt )(pnotponotouv Tn tpWTlU, yta va KUVOUV rno anoTeAeOpaTlKe~ Tt~ emeeoet~ TOU~, eivat e~unvot. 'OOOt )(pnotponotouv TO vepo, eivut toXUpoi.

13. To vepo pnopei v' unopovooet svov exepo, aAAu oXt vu xoruotpeipet Tt~ npopneete~ Kat TOV e~orrAtopo TOU.

14. Tcopa, TO vn npoonntlei Kavei~ va Kepbioet rn PUXn Kat vu errrruyet TOU~ OTOXOU~ TOU, xwpi~ vu KUvet )(pnon OAWV TWV peoov nou exet orn btueeon TOU, onw~ eivui n tpWTtU Kat TO vepo, bev unorexei KaAo otovo Kat povo oav «XUOtpo )(pOVOU» pnopei vu nsprvpcupet.

15. Kat yt' uuro, Aepe OTt ot poxporrvooi oroyot eivui appooiornr« TWV tpwTtopevwv nvepovov Kat n enheu~n TOU~, «ppootornro TWV qxoriopevov orpcrrnvcov,

16. Mnv evepverte, euv Ssv eivut npo~ TO oupipepov rnc xwpa~. Mnv xcvere )(pnon OTpaTlWTtKn~ Suvcpnc, euv Sev BAeneTe meavoTnm ennuxia~. Mnv Sivere puxn, euv Ssv Bpioxeors oe xivouvo".

88. 'OAOI Ol oxoAtaoTl\~ Kc:lVOUV oatpE~ OTt 0 IIoAepo~ 9a IIpEIIet va XPIIOlpoIIOlelTm povo w~ Eoxato peoo.

H TEXNH TOY nOAEMOY 101

17. 'Evur; nvspovcc; Sev srnrpenerm vu xnpuooet nOAepo, vur vn bwoet bte~Obo ornv opvn TOU, ours eva~ oTpaTnyo~ ernrpensrm va bivet puxn, yta va bwOet bte~oSo OTn pvnouccndo TOU. I'urri evw eva~ opvtopsvoc uvepumo~ prropei vn ~avayivet eUTuxn~ Kt eva~ XOAWpevo~ euxaptoTnpevo~, pta xwpa nou exet toorreooeei, Sev pnopei va cnoxuruorufiei, oure eva~ vexpoc va emorpeipet OTn ~wn.

18. O~ ex TOUTOU, 0 rporrtopevoc nyeTn~ eivut owtppwv Kat o KaAo~ otpcrnvoc Sev xrrvet BtaOTtKe~ xrvnoetc, Movo erot e~aotpaAi~eTat n.eunpepio pta~ xwpa~ Kat SiotpUAUOOeTat n OTpaTtWTtKn rnc toxU~.

~---

XPHI.H MYI.TIKON nPAKTOPON

'Eva~ nycpova~ DeV enupenetai va KnpUOOCl nOACpo, ylU va D6JOCl DlitoDo ornv opyri YOu, otrte iva~ orpawyo~ ennpeneun va Divcl paxn, ylU va D6JOCl DlitoDo ow pvnotxaxia YOu. Turri CV6J iva~ opviopevoc av()pwno~ pnopei va tavayivcl WTVXri~ Kl iva~ XOAwpivo~ wxapwwpivo~, pta ioonebapcvt: X6Jpa DCV pnopei va anosoraotanei, oute iva~ VCKPO~ va ematpeipet ow (wri.

a LOuv Toou sine:

1. Tope, n ouvxpornon pta!; orpcrtcmxnc OUvapn!; EKaTO XtAtUOwV ovtprov Kat n aiiOOTOM Tn!; OE poxprvn exorpurefn OUVEllUYOVTat npootlern smbopuvon TOU Aaou Kat mpaipa£n TOU KpaTtKOIJ Onooopoqiusnxtou, To KOOTO!; pta!; rerotoc ernyeipnonc ea tpTUOEt ru XiAta xpuou vopiopatu npepnoicoc. H cvuoruttoon peoo Kt E£W uno tn xwpa Bu eivui OUVEXrl!;, 01 aTEAEtWTE!; peruxrvnoeu; ea E£aVTMOOUV TOU!; UVTPE!;, Kat errrcKOOlE!; XtAtUOE!; VOtKOKUptU ea YOVaTiOOUV'9.

89. Toco Toao: "nuAta, oxrro otKOYEVEtES ouvxporououv pta xorvorntao Orcv pta otKOYEVEta EOtEAvE evov uvrpu orov n6AEpo, Ot unoAomES errru ouvEBuAav orn ouvrnpnon rnc. 'Eroi, orov OUYKpotEito Evas orpcroc exnro xtAHlowv ovopov, ru voucoxuptu nou OEV prropouocv me va aoxoAneOUV crrcpiouuotu pE rn onopu Kat to opvopu, aVEpXOVTaV OE EnTaKOOtES XtAtaOES",

H TEXNH TOY nOAEMOY 103

2. Kcnoioc 0 orroioc eni xpovta OUYKpOUeTat pE TOV eXepO TOU, npooncfkovruc va TOV vtxnoet, Kt 0 onoioc ayvoei llMPW!; rnv KaTUOTaOn TOU EXepOU -sneion TOlYKOuvEuETat ro otpixtu Kat PEptKE!; eKaTOVTUOE!; xpUOU

• 90 • , • e

VOptOpaTa - OTEpetTat llaVTei\.W!; av pWIItU!;. 'Evcc TE-

rotoc UVTpa!; OEV eivm orpcrnvoc. AeV eivut ornprvpa yta TOV nvepovu TOU. AEV eivm KUPto!; rnc visne,

3. a AOYO!; rrou EVa!; tpWTt0PEVO!; nYEpOVa!; Kt EVa!; 00- tpO!; orpcrrnvoc VtKOUV TOV EXepO, OllOU Kt av TOV ouVaVTrlOOUV, Kat ro emrsovporc TOU!; £EllEPVOUV exeivc TWV ouvnthopevov aVepWllWV, eivcn n EK TWV llPOTEpWV vvcoon.

4. AUTO nou ovopU~OUPE «EK TwV llpOTEPWV vvoon» OEV EXEt 0XEon OUTE pE TO rrveupc, OUTE pE TOU!; eeoU!;, OUTE pE nponvoupevn epnetpic, OUTE pE UllOAOYtOpOU!;. ea nperret va rnv aiiOKTrlOOUPE orro aVepWllOU!; nou yvwpi~ouv KaAU rnv KaTUOTaon rou EXepOU.

5. YllUpXOUV llEVTE eion PUOTtKWV npuxropov, nou pllOpsi Kavei!; va xpnotpollOlrlOEt: at VTOIItOl, Ol EOWTEptxoi, ot omAoi, Ol avaAWOlpOl Kat Ot EIIt~rlOaVTE!;.

90. Ftc va OEAEaOEt Kat va E~ayopaoEt tous urrupcirrrrouc KaTaoK6- nouc,

SUN TZU 104

H TEXNH TOY nOAEMOY 105

6. Oruv uuroi 01 nsvre runor npaxropov SpcornptonoiouVTat TaUTOxpOVa Kat Kavei!; DEV yvwpi~Et tn peeODO EPyaoia!; TOU!;, oVOpU~OVTat «EkiKO!; MiTO!;»91 Kat eivut enoaupo!; vtu evnv nvepova.

10. EIIt~nOaVTE!; npUKTOpE!; eivut EKdv01 nou EIItOTpetpouv pE nAnpotpopiE!;94.

7. NTOIIt01 npUKTOpE!; eivm EKeiV01 nou orporokovoupe uno Tt!; TU~Et!; TOU Aaou Tn!; ExeptKn!; xwpa!;.

11. Ano OAOU!; 0001 anapTi~ouv TO OTpUTEupa, KaVeVa!; DEV exEt TOOO OTEVe!; OXeOEt!; pE TO DtotKnTn 000 eva!; PUOTtKO!; npcxropcc. Kuvevuc DEV cvrcpeiberm IItO nAouotonupoxa. Kat rinom DEV eivut IItO unoppnto uno Tt!; pUOTtKe!; EIItXEtpnoEt!;.

8. Ot WWTEptKOi npUKTOpE!; eivut Succpeornpevoi a~twpcrtucoi TOU EXeptKOU orpurou, nou DeXOVTat va OUVEpvcorouv pa~i pa!;92.

12. Onotoc DEV eivm puaAWpeVO!; Kat OotpO!;, aVepWIItVO!; Kat Sixmoc, DEV pnopei va xpnotpon01nOEt PUOTtKOU!; npUKTOpE!;. Kat orroioc DEV DtaeeTEt EUatoenoia Kat O~UDepKEta, DEV pnopei va TOU!; nnoorrooet rnv aAneEta.

9. Ot DtIIAOi npUKTOpE!; eivut npUKTOpE!; TOU EXepOU, nou Epyu~OVTat napUAAnAa Kat vto pa!;. AvaAwotp01 eivm EKetVOt uno TOU!; DtKOU!; PO!; npUKTOpE!;, OTOU!; orroiOU!; Sivoupe eoxeppevu XaAKEUpeVE!; nAnpotpopiE!;93.

13. O~uDepKEta! Ilpcvpurucn o~uDepKEta! AEV unopyet TOpea!; OTOV onoio vo pnv pnopouv vo xpnotponotnOouv xcrcoxonot.

91. Ki aUTO, eneifin e£ao4'aAi~ouv tva rrAtypa rrAnp04'0ptwV, uccvo va Owoet Auon -orrw!; 0 piroc rnc Apmovnc- Kat am IIlO neptnxoxc rrpOBAnpQTa.

92. Tou Mou: -Avupeon a' aUTOU!;, unupyouv U£tot uvepwrrot, rrou OTepnfmxov TOU a£tWpaTO!; TOU!;, uUot rrou TtpWpnenKav vtu xunorc a£torrotvn rrpu£n, Kt uUot rrou eivm anAoi OUK04'UVTe!;, KatPOoxonot, Stnpcoorrot, n Supuopevc» yta nxouro. 'OAOt uuroi pnopouv, pe rnv avuAoyn ovrupoibn, va OUYKeVTpWOOUV OTotXela yw rnv npuvpurucn xurcoruon Tn!; xwpa!; TOU!; Kat va avaKaAUIjJOUV ru oXtota rrou KaTaoTpWVOVTat evuvriov oa!;. Mnopouv enionc va npoxukeoouv pn£n pCTa£u TOU nvepovu Kat TWV unoupvov TOU, tTOl WOTe n ouvepvcoto TOU!; va pnv eivm oppovucn-.

93. Tou Mou: «Lhapptoupe IjJCUOel!; rrAnpo4'Opie!; Kat utpnvoupe TOU!; KaTaOKOnOU!; pa!; va Tt!; pueOUv. 'ETOt, ornv ouUn4'eouv oe eXeptKO toa4'O!;, ea owoouv aUTt!; Tt!; ljJeUTlKe!; rrAnpo4'opie!;, 0 eXep6!;

14. Euv ru OXeDta nepi PUOTtKWV EIItXUpnOEWv onOKaAU-

ea Tl!; rnoretpet Kat ea oneuoer va xuvet Tl!; avuAOye!; rrpOCTotpaale!;. Kat erreton epel!; Bu aKoAOUenooUpe TEAtKU OW4'opETtKn rnKTtKn, 0 EXep6!; ea E£OPYWTEi Kat ea TaU!; eavaTWOEt».

94. Tou Mou: «EntAtyoupE UVTPE!; t£UIIVOU!;, npouciopevouc Kat ucoYOU!; va Snproupvnoouv axton!; pE uropu rrou npooxervrm OTOV ovrtnuxo nvepovc Kat OE UUE!; E£tXOUOE!; npoocornxornrec. 'ETOl, civet OE eton va xrrrnyporpouv Tt!; xrvnoe«, TOU EXepOU, va pueOUv ru oxtOtu TOU Kat va yupioouv va pa!; ro nouv. ft' aUT6, 0 LOUV Toou TOU!; arrOKaAel "EIIl~nOaVTE!;" rrpUKTOpE!;».

SUN TZU t06

H TEXNH TOY nOAEMOY t07

tpeouv npocopu, 0 xuruoxorroc, Kat OAOl EKelVOt orouc orroiouc ru arrOKUAUlVE, ea nperret va eavatweouv.

orpcroxovnuouv Kat va xrnotporromeouv Ol vrornot Kat Ol EOWtEptKOi xnruoxorrot.

15. I'evucd, oruv npoxemn v' uvrtpettorrioete to otputo rou EXepOU, n va ErrttEeEltE OE xcnoio noxn, n va 00- Xoipovnoere KurrOlous avepwrrous, ea nperret va vvopi~EtE ru ovopuru rcov a~twpaTtKWV rou ErrttEAelOU, rou Sioucnrn tns tppoupuS, rrov nponopnov, rrov ippoupcov tns rruAns Kat rov owpatatpuAUKWV. ea nperrei va ~ntnoEtE uno roue npoxropec oas va oas rrAnpotpopnoouv, pE KUeE Xerrropepeto, erri rcov Bepurcov uurcov".

18. Kat eivm p' uurov tOY rpono, rrou 0 avaAwOtpoS xuruoxonoc, EtpoOtaOpEvos pE 4'EUTtKES nxnpoipoptec, pnopei va otaAel orov Ex8Po Kat va rou Tts pEwBtBu-

19. Eivm, enionc, pE tOY rpono auto rrou ot Errt~noavtES npcxropec pnopouv va xrnotporrotneouv tnv KatuAArrAn orrvpn.

16. Iotoirepc xrnotpo eivm ro va E~ayopuoEtE rrpuKtopES tOU EXepOU, rrou EXOUV EpeEt va KUVOUV xcrruoxorreiu OE BupoS oas. AwotE taus oonyiES Kat tppovriote roue". 'Erot orpuroxovouvrut Kat xrnotporrOlouvtat ot otrrAoi npdxropec,

20. 0 nvspovcc npenet va EXEt rrAnpn vveoon rov Spoornprorrrrov, tWV nupcrrcvo nevre EtOWV npcxtopov. H EV AOYW yvwon npenet va npoepysrm uno taus OtrrAous npcxropec vi' auto Kat eivut orropuirnro va taus p£taXEtpt~OpaotE pE rn pEyaAutEpn Suvorn yEvvutoocopiu,

17. Eivut pEOW rov OtrrAWV rrpuxtopov rrou prropouv va

21. Lta rrapEAeOV, n UVOOOS rnc ouvaoteias Ttv xcreorn Suvcrn xupn orov I-TotX, rrou nponvoupevoc npooetpEPE TtS unnpeoiec tou orn ouvaotela Xoiu". Kat n

95. Tou Mou: «Orov ote{;uyne erneeTtKO nOAepo, npenei va yvwpl~ere 000 viverci neprooorspc npuvpcrc vic TO noiov TWV ovrpov nou EXet smorporeuoer 0 uvrino Xoc. Eivut owtppove£ it aVOIITOt, emOE{;tot it aOE{;tot, eprrctpot it unetpot; Movo ETat ea pnopeoere va AuBeTe Ta KaTullnAa perpc».

96. Tonvvx Ttou: -Kcvevcc Sev yvwPl~et KaAuTepa uno TOV OtIIAO rrpuxropa rrotoi, uno TOU£ oupncnpuorcc TOU eivct UrrAnOTot Kat notot uno TOU£ a{;twpaTtKOU£ TOU aVTtnaAOU apeAOUV ru KaeitKOVTu TOU£».

97. Touvvx nOU: «Ot OtIIAOl rrpuxropec yvwPl~ouv KaAUTepa uno TOV KaeEva nw£ pnopei va e{;anaTIIed 0 exepo£ Kat va rnoreqret Tt£ '!'eUTtKe£ nAIIpotpOPle£ non ea TOU perrupepouv ot avaAwGtpot npcxropec-.

98. Dollol 0XOAtaOTE£ eewpouv e{;opYWTtKO TO OTt 0 LOUV Toou xa-

SUN TZU 108

Suvooretc Toou npeE OTnV E~ouoia, xapn OTOV Aou Ttou, rrponv KaTaOKOrrO Tn~ ouvaoTda~ Ttv.

23. Tt' uuro, Xoinov, povov 0 qxoriopevoc nYEpova~ Kat 0 uccvoc otprrtnvoc -rrou ~tpouv va xpnotporrowuv TOU~ IItO t~UIIVOU~ avepwrrou~ W~ xuruoxonouc- eivut BtBato OTt ea ErrtTUXOUv onououiu npcvporo. Ot PUOTtKt~ EIItXEtpnOEt~ eivut urrupuirrrtec 0' evnv noxepo. r' aUTt~ oTnpi~Et rnv KaeE TaU xivnon tva~ OTPaTO~99.

paKTITpi~£t «xcrcoxonouc» TI':TotE£ ES£XOUOE£ rrpOOWITtKOTITTE£ TIT£ Erroxn£. fEYOVO£, ncvroc, civet on TO KOVEl.

99. Toiu Atv: «Evuc orpuroc xwpi£ puorucouc; nprucropec potO~Et pE ov8pwrro xwpi£ purtc Kat aUTtO".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->