P. 1
Seminar Ski Rad - Koloidno Srebro

Seminar Ski Rad - Koloidno Srebro

|Views: 390|Likes:
Published by neolower

More info:

Published by: neolower on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLO KI FAKULTET ODSJEK: Ekolo ko In injerstvo

KOLOIDNO SREBRO

Profesor: Dr.sc.Husein Keran Tuzla, Septembar 2010.god. Student: Marina Galu i

Elektrolit mo e biti i sama srebrna voda. to je obi no poznato pod nazivom "koloidno srebro". to su manje estice srebra. ali se obi no koristi rastvor soli. Slaba jednosmerna struja se propu ta kroz elektrolit pomo u srebrnih elektroda. Ovo naelektrisanje ima primarnu ulogu u lije enju i antibakterijskom efektu. Najbolja koloidna srebrna voda koja se proizvodi je na molekularnom nivou. sa pozitivnim elektri nim naelektrisanjem. ili kod proizvo a a i dilera koji je nude na Internetu.UVOD O KOLOIDNOM SREBRU A ta je to jon srebra? Pa. u apotekama. to su ekstremno sitne estice srebra koje lebde u vodi. ali koje nije tako ozbiljno. Na ovaj na in se proizvodi i izvjesna koli ina srebro hlorida. Danas se ono mo e nabaviti u prodavnicama zdrave hrane. i zato te estice imaju pozitivno naelektrisanje. tako da je svje ina srebrne vode veoma va an faktor. Jednostavno re eno. . Male estice veli ine molekula se otcepljuju sa pozitivne elektrode. Ono se postepeno smanjuje. to se smatra ne isto om srebrne vode. to se srebrna voda pokazuje efikasnijom.

Od 1920. Danas. Me utim. i ako ih srebrna voda sadr i. a srebrni kontejneri su se koristili za odr avanje svje ine i druge hrane. upozoravaju da bi ovo moglo biti problem kod ekstremno velikih doza i dugotrajnog kori enja. ak i u davna vremena.Neki proizvo a i koloidne srebrne vode koriste proteine ili neke druge stabilizatore da bi odr ali suspenziju. opekotina i gljivi nih infekcija. upozoravaju da dugotrajno kori enje jakih doza srebrnih komponenata mo e ostaviti na ko i sive fleke. stvar se mijenja. me utim. istra iva i nam govore da su koloidnim srebrom postignuti fenomenalni rezultati kod zaceljivanja tkiva i o iljaka u klini kim testovima. antibiotici nikada nisu bili efikasni protiv virusa i gljivica. dok su antibiotici jedino efikasni protiv odre enih sojeva bakterija. do 1940. Jedini problem je taj to su te fleke kozmeti ki nedostatak. Drugi eksperti. Osim toga. bio je poznato da se bolest mo e sprije iti i da se ne mo e prenositi ako se pije iz srebrnog posu a. godine. esto je bilo u praksi da nau nici stave srebrn novac u hemijsko posu e da bi ga sterilisali. bolesnih stanja. . to obi no ozna ava lo kvalitet srebrne vode. a u z to se i veoma retko javljaju. Smatralo se jo 1938. u SAD-u i mnogim drugim dr avama je srebro zaboravljeno. godine se da se preko 650 bakterija. godine. virusa i gljivica mo e tretirati srebrom. pribor za jelo se naziva "srebrnina" iako se naj e e koristi ner aju i elik. Antibakterijsko svojstvo srebra je poznato unazad 1200 godina. a zatim se rastvaralo u vodi i koristilo kao napitak za spre avanje mnogih infekcija. Srebro se dugo koristilo kao materijal kod hirur kog zahvata na kostima. tako da i srebro mo e postati najefikasniji na in tretiranja bolesti. ak i danas. me utim. dok drugi dodaju prehrambene boje ili druge supstance da bi sakrili stvarni kvalitet koloida. ako je kvalitet srebrne vode dobar. Sve do 1970. Dalje. Srebrni novac se esto potapao u posudu da bi se spre ilo kvarenje mlijeka i ostalih napitaka. Neki nau nici. Ovo stanje se naziva argirija. iako su antibiotici efikasni samo protiv bakterija. nisu potrebni dodaci. Argirija se mo e korigovati laserskom metodom. Neki stru njaci tvrde da se ovo stanje nikada ne mo e desiti od srebra u koloidnom obliku. sa velikim razvojem modernih koloida. Veoma ozbiljne posjekotine i ozljede su zacjeljivale za mnogo kra e vrijeme nego ina e. ali ne i protiv virusa i gljivica kao srebro. srebro se mljelo u veoma fini prah nalik bra nu. kao to se koriguju tetova e Dokazi izgleda da podr avaju teoriju o koloidnom srebru kao veoma efikasnom protiv svih vrsta patogenh bakterija. Razvojem patentiranih antibiotika.

KOLOIDNI DISPERZNI SISTEMI 1861. nastaju spontanim rastvaranjem) . (1909 ± Nobelova nagrada za hemiju) koloidna svojstva ne zavise od kristalnosti ili amorfnosti. Ostwald.disperzno sredstvo _ Disperzni sistem (disperzija) je heterogen Podjela koloida prema afinitetu dispirgovanih estica i prema disperznom sredstvu Liofobni (mali afinitet. estice su solvatisane.hemijskoj prirodi . god. god. ve od veli ine estice rastvorka Zajedni ka osobina koloida je da grade ESTICE ODREDJENE VELI INE Menusobno se razlikuju po . nema grupisanja i talo enja.sposobnosti da obrazuju estice slo enijih oblika Sistem u kome su estice jedne faze dispergovane u drugoj fazi Disperzna faza . nestabilni. lako se grupi u i talo e. estice nisu solvatisane. nastaju dispergovanjem u sredstvu u kome se ne rastvaraju) Liofilni (jak afinitet. stabilni.strukturi . Tomas Graham Kristaloidi i koloidi 1908.

.Koloidno srebro dolazi od gr ke rije i "ljepljivo" i ozna ava stanje tvari. Jedan veliki dio ljudskog metabolizma ovisi direktno o koloidnom stanju. Koloid mo e biti u svim agregatnim stanjima. Za vrijeme procesa u organizmu ostaju otpadne tvari koje treba eliminirati iz tijela. sadr i uglavnom sitne nabijene estice srebra izolirane hidroksilnim skupinama u vodi. st. Koloidno stanje mo emo promatrati kao prirodno stanje ljudskog organizma. Koloidno srebro. ima jedva 10-15% pravih koloida. ne koloidno. Otopljeno srebro je po svojoj naravi ionsko.. Tvar se smatra koloidnom ako su joj estice velike izme u jednog nanometra i jednog mikrometra te joj je stanje odre eno uglavnom efektima na povr ini estice. ukoliko je kvalitetno napravljeno. ve ina koloidnog srebra dobivenog postupkom na malim volta ama u ku noj radinosti. Me utim. To je zanimljivo iz razloga to mnogi dana nji lijekovi dolaze u kristalini nom stanju gdje organizam tro i veliki dio svoje energije da lijek prenese u koloidalno stanje. Te estice nose maleni ukupni naboj koji se jo zove zeta potencijal. Sastoje se uglavnom od aniona srebra. Izraz je prvi put upotrijebio Thomas Graham u 19. kao i ve ina srebra prodavanog u formi srebrne vode. U suspenziji ostaje disperiziran pravilno u drugom teku em mediju.

. t j it . ti j ij l i t t t i lj l i i t i i. % t lit t i i A + j t i j t l i t j .ilj j i ij . t . t i . i i i i i . S t / i i l i t t j i l t iji. .t ili li t i t ti iti l ti i. l i i .I t j i il j l i i ji li ti j . i %i . i t j i i t i t . I t j P ti t j l i i i j i j iti i il i i ji t iji ti j i ij j i ti lit t t i i i t t j t t i t i i i. . i t t i ji i i ti l i lij l i t i i t ji l i l t j . . i l i i it l ij l t li i it t. i j i il i i ji j t ii li .I i il i t i i j j i il i i i lij l i j . t li i i t EIS ti .

djeli i su veli ine 1/7000 od veli ine crvenog krvnog zrnca. U slu aju koloidnog srebra. jer efikasno i brzo uni tava patogene organizme. . LVDC je metoda prilago ena proizvodnji u ku noj radinosti i vrlo je ra irena. Svi do sada poznati lijekovi uop te ne djeluju na viruse. pa ak i do malignih oboljenja. a NE OTOPLJENO u otapalu ( vodi ). virusa i gljivica . LVDC (low voltage direct current) i 2. HVAC (high voltage alternate current). to ga ini vrlo prilagodljivim. Njegov nedostatak u organizmu dovodi do poreme aja u funkciji imuniteta to dovodi do mnogih bolesti.to zna i koloidno? Rije koloidno zna i da je ne to toliko malo da je raspr eno. tako da svaki djeli ima isti naboj i jedan drugog odbi jaju. Proizvodnja koloidnog srebra Postoje dva osnovna na ina proizvodnje koloidnog srebra: 1. Koloidno srebro djeluje na viruse? estice srebra su toliko male da lako prolaze kroz elijsku membranu. Oni su ionizirani. dok su laboratorijska ispitivanja jasno pokazala smrtonosno dejstvo Koloidne srebrne vode na najve i broj poznatih bakterija. Djeli i su toliko mali da niti ne sjednu na dno niti plutaju po povr ini. HVAC metoda koristi uglavnom u slu ajevima kada se poku ava proizvesti ve a koli ina koloidnog srebra . Uloga srebra u organizmu? Osnovna uloga srebra u na em organizmu je ja anje imunog sistema ovjeka. a to je jedini na in da se ubiju virusi koji se razmno avaju unutar elije.

koje lebdi u istoj (redestilisanoj vodi). ve vje ito ostaju ravnomijerno raspore ene u te nosti . na njih skoro da ne djeluje sila zemljine te e.001 mikrona u pre niku. ppm? To ozna ava broj estica srebra na milion estica vode.srebrna voda (nano srebro)? Nano srebrna voda je srebro u obliku koloida. estice srebra su 0. na primer. pa ne mo e do i do talo enja. Na taj na in se srebro mnogo lak e apsorbuje. 2 ppm ozna ava 2 estice srebra na milion estica vode Za to nano? Najbolji na in primjene srebra je upravo srebno u nano stanju. tako da organizam mora da ih prevede u koloid da bi ih koristio. Tim procesom se djelimi no uni tavaju i korisne bakterije u crijevima. Koloidne srebro se direktno . jer su sve tjelesne te nosti upravo u ovom stanju. Tako. Lijekovi koji se konzumiraju su u stanju kristala.

Srebrna voda . Na taj na in se ovi sporedni efekti izbjegavaju. Rizici u kori enju? Rizik u kori tenju srebrne vode i ne postoje. oni su veoma rijetki. Koloidni minerali i metali su znani kao elektroliti. Rastvor koloidnog srebra mo e biti kori ten i kao generalni dezifektant.apsorbuje u krv. ali je to tzv. I ono je vitalno u obezbje ivanju energije za sve na e elije. ak i prije nego to stigne u eludac. tako da mogu biti iskori teni u ivim ellijama. Srebro je pretvoreno u izrazito sitne dijelove. "Herkshajmerov efekat" koji se mo e izbje i ako se pije ve a koli ina .Collo Acqua Nedostatak srebra je odgovorno za disfunkciju imunog sistema. Na e se tijelo generalno snabdijeva elektrolitima unosom iz hrane i vode. Mogu se dobiti simptomi sli ni gripi. Ako se i jave sporedni efekti. Koloidna hemija je proces koja mijenja molekularnu strukturu supstance bez promjene same supstance.

. a ponekad i poprimi sivkastu boju. Neka nam najve i dokaz bude mno tvo ljudi koje svakodnevno u preventivne i terapijske svrhe koristi srebro i dolazi do odli nih rezultata. isto e 99. u izvorima vode ima izuzetne koncetracije srebra. ). Kad se to desi. ak i kad je tamnosme e ili tamnoljubi aste boje. isto a vode. Zanimljiv je i primjer naroda koji koristi "srebrnu vodu" od pamtivijeka.99%. koloidno srebro mijenja boju jer se nakupina pove a tako da po inje lomiti svijetlost. u sjevernom Pakistanu. Cistoca koloidnog srebra (trajanje) Koloidno srebro. kao i redestilovana voda (elektroprovodljivost redestilovane vode merena konduktometrijskim metodama je 1 µS/cm). dolazili do pozitivnih spoznaja utjecaja srebra na zdravlje ovjeka. Taj efekat se javlja kao posl jedica eliminacije toksina iz organa za izlu ivanje. Bilo bi preop irno nabrajati sve ljude koji su sami. koloidnih estica i minerala u tragovima. Ovisno o tome kako je koloidno srebro napravljeno ( napon. ne e biti otrovno. poneki ioni gube naboj i priklanjaju se drugim ionima koji su u im najbli e. Kvalitet srebra i vode upotrebljen pri proizvodnji? U pripremi na e nano srebrne vode. za razliku od ostalih suplemenata. Narod Hunza. ono mijenja boju od svijetlo ute do zlatne. U procesu proizvodnje u estvuju visoko kolovani kadrovi sa stru nim obrazovanjem iz oblasti neorganske hemije.destilovane vode. ali se tada samo te e asimilira. odnosno prilago ava. Ni ta od toga ne mijenja efikasnost koloidnog srebra.. te ima jako dugi vijek trajanja. Kada se koloidna otopina radi pomo u visokog napona. ili u grupnim istra ivanjima. Kada je koloidno srebro napravljeno metodom niskog napona. ona se tada stabilnije pona a kod uvanja. koriste se najkvalitetnije srebrne elektrode.. Cijela dolina je poznata po nevjerojatnom zdravlju svojih stanovnika. nakon nekog vremena. uvjeti. ne mo e se "pokvariti" jer ni jedan ivi organizam ne mo e ivjeti u koloidnoj otopini.

Dakle. jasno je da bi trebalo popiti najmanje 600 litara takvog rastvora da bi se dobila argirija. nalazi pove ana doza melatonina.. . S pravilno pripremljenim srebrom. Obi no se talo e u obliku agregata razli itih veli ina u blizini korijena vlasi. Posljedica gore navedene injenice je da dosad nije zabilje en niti jedan slu aj gde bi osoba koja pije normalne kol ine 5 ppm -a nano srebra dobila argiriju. naj e a je na licu. Pretpostavlja se da srebro uzrokuje pove anu koncetraciju melatonina te da kombinacija srebra i melatonina uzrokuje plavkasti ten. Neke procene govore i o 40 grama srebra potrebnih da se pojave prvi simpotmi argirije. mo emo re i da je nemogu e dobiti argiriju. me utim. Uzimaju i u obzir da u jednom litru kvalitetnog nano srebra ima oko 5 mg srebra. Koli ina srebra koju bi trebalo uzeti da bi se primijetili prvi simptomi argirije je otprilike od 3.ta je to argirija? Argirija je kozmeti ki efekt koji nastaje kao posl jedica vezivanja srebra na pigment. Zabilje eni slu ajevi argirije su isklju ivo posl jedica uzimanja raznih srebrnih soli ili srebra stabilizovanog biolo kim molekulama (MSP . Ljudi koji imaju argiriju su zdrave i posve funkcionalne osobe s tom razlikom da imaju plavo-sivkastu ko u kao posljedicu srebra natalo enog u tkivu i ko i. Naravno. Argirija se mo e dogoditi bilo gdje na ko i. u odgovaraju oj koncetraciji.8 do 6 grama. znojnih lijezda i sl. pod uslovom da je to srebro tako lo eg kvaliteta da je uop te u stanju prouzrokovati argiriju. argirija je bolest koja nema stvarni uticaj na zdravlje ov jeka te se s lako om mo e izbje i. tako e.Mild Silver Protein). Na tim mjestima se. Nastaje talo enjem malih estica srebra u ekstracelularnom prostoru.

pa je time i hrana koju jedemo siroma na njime. Iz tog razloga. ponajvi e u probavi. Konzumacija srebra na dnevnom nivou u startu suzbija infekcije. nano srebro je najefikasnije kao preventivno sredstvo. dana njim na inom proizvodnje hrane u industriji i poljoprivredi i kori enjem vje ta kog ubriva. Samo jak imunitet je u stanju re iti ve inu zaraza i infekcija bez ikakve pomo i sa strane. kao i sve ostale minerale. "Prijateljske" bakterije? Prvo treba naglasiti da nisu sve bakterije negativne po ljudsko zdravlje. kako bakterijske tako i virusne. Imamo cijeli niz prijateljskih bakterija koje nam asistriraju. biljke ne dobijaju iz zemlje dovoljno srebra. Mnoge bolesti zapravo nastaju isklju ivo zbog pada imuniteta. uvajuci T-limfocite i jo k tome obavljaju i deo posla za njih. spre ava razmno avanje parazita i gljivica i formira sekundarnu za titu organizma. Ve ina tih bakterija ostaje posve netaknuta nano srebrom zbog velike apsorpcije srebra u tkivu tankog crijeva. Me utim.Srebro bi u organizam trebalo da se unosi putem hrane. Na alost. zbog manjka . Najveca efikasnost koloidnog srebra Iz predo enog bi se dalo zaklju iti da je upotreba nano srebra preporu ljiva uglavnom kod ve prisutnog oboljenja. Me utim. Srebro u organizmu formira rezervni imunolo ki sustav. iz povr inskog sloja zemlje su iscrpljene zalihe srebra.

Srebro se mo e i direktno nanositi na ko u. srebro ne dospijeva ravnopravno u sve organe. Naime. na opekline i gljivice.. i uzimanje probioti kih napitaka poput kefira. potpuni mehanizam nije do kraja poznat pa se preporu uje. to je u lo u iru primjenu zahvaljuju i srebrnim zavojima. Koloidno srebro se moze koristiti na sledece nacine ??? Oralno uzimanje srebra je samo jedan od mogu ih na ina kori tenja. Jo pred 100 godina srebro se koristilo za spre avanje o nih infekcija kod novoro en adi direktnim nano enjem.istra ivanja na tom polju. pa zato srebro uno eno na takav na in ne daje rezultate kod bolesti tipa upale plu a. Dakle. ve se u tom slu aju uzima nazalno u obliku spreja. upotreba srebra nadilazi njegovu isklju ivo oralnu konzumaciju. Voda se mo e sterilisati pomo u malih koli ina srebra. . Me utim. uz svakodnevno oralno uzimanje nano srebra. ono se mo e i nazalno uzimati u obliku aerosola i sli no. npr. prilikom oralnog uno enja. treba naglasiti da se radi samo o mjeri opreza jer nije zabilje en ni jedan slu aj o te enja crijevne flore zbog uzimanja nano srebra.

ak e vam i zubi biti svjetliji Gdje nabaviti i kupiti nano srebrnu vodu? Nano srebrnu vodu mozemo kupiti u apotekama i apotekarskim ustanovama Bolesti koje lijeci koloidno srebro ( srebrna voda ) 1. te zatim progutajte. uvajuci T-limfocite i jo k tome obavljaju i dio posla za njih. . Srebro u organizmu formira rezervni imunolo ki sustav.Artritis 2. a direktno se apsorbira u krv iz usta. Me utim. virusi i gljivice ive est minuta.Koloidno srebro je antisepti ko sredstvo irokog spektra.Alergije 3. smiruje upale i pobolj ava izlje enje. Preporu uje se konzumacija tri do etiri ka ike koloidne srebrne vode dnevno: vodu zadr ite ispod jezika nekoliko sekundi. Ako ima takve sjajne rezultate u terapiji. Ona je bez okusa i mirisa. Samo jak imunitet je u stanju rije iti ve inu zaraza i infekcija bez ikakve pomo i sa strane. tretira infekcije. U njegovom prisutstvu bakterije. Mnoge bolesti zapravo nastaju isklju ivo zbog pada imuniteta.Sinusi Zakljucak Upotreba koloidnog srebra preporu ljiva je uglavnom kod ve prisutnog oboljenja. koloidno srebro je naju inkovitije kao preventivno sredstvo. Koloidno srebro se naj e e konzumira u obliku vode. pitanje je za to njegove dobrobiti nisu iroko poznate? Mnogi e re i kako je ovo jo jedna u nizu teorija zavjere.Dijareja(proliv) 5. ali farmaceutskoj se industriji ne bi isplatilo dr ati ovu tajnu na ivotu.Prehlade i gripe 4.

Konzumacija srebra na dnevnom nivou u startu suzbija infekcije. spre ava razmno avanje parazita i gljivica i formira sekundarnu za titu organizma. 5. 3. kako bakterijske tako i virusne.ba www.ba/slike .com www.koloidna hemija. LITERATURA 1. 2.google. www. Koloidno srebro-nano.koloidno disperzni sistem.ba www.jon srebra.com www. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->