ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 1

hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC 1..................................................................................................................................... 2
CH!ONC 2................................................................................................................................... 16
CH!ONC 3................................................................................................................................... 30
CH!ONC 4:.................................................................................................................................. 45
CH!ONC 5................................................................................................................................... 63
CH!ONC 6................................................................................................................................... 75
CH!ONC 7................................................................................................................................... 91
CH!ONC 8................................................................................................................................. 108

Ðoi Tu KIôf 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 1
Truong Iang khoang nam muoI, ngôI khoanh chân gIu a
phong, canh dông fhan chay frong Io suoI Io m xuông nôn nha, ông
dang xom xof cây vI câ m cua fôI. Trong sô nhung vâf so hu u haI
"fhIôu nIôn fhanh phô" mang dôn ngôI Iang mIôn nu I nay - ho nhìn
Iac va fôI nhu fhô - cây vI câm Ia mon duy nhâf foaf vo ngoaI IaI,
vo van mInh, va do do dang ngo.
Môf nông dân câm don dâu fIôn foI dô nhân dang vâf Ia.
Truong Iang gIo fhang cây vI câm, nhìn sam soI frong fhu ng dan
fôI, nhu nhân vIôn quan fhuô nhIô u su fìm ma fuy. TôI fhây maf
fraI ông co ba dôm mau, môf dôm Ion va haI dôm nho, cu ng môf
sac do fuoI.
Nâng cây vI câm Iôn ngang fâm maf, ông Iac no, nhu fIn chac
so co vâf gì frong Iô âm fhanh roI ra. Ong xof hang foI nôI fôI so
duf dây dan.
Hâu nhu ca Iang dôn ngôI nha san frôn nuI dô chu ng kIôn
fhIôu nIôn fha nh phô foI. Ðan ông, dan ba va fro con nhung nhuc
frong can phong châf cu ng, bam vao cua sô, chon Iân noI cua ra
vao. Không co gì frong cây vI câm cu a fôI roI ra, fruong Iang di muI
vao Iô âm fhanh hif manh môf hoI daI. VaI soI Iông cung bôn muI
fraI fhoI ra rung nho.
Vân cha ng co manh mô I gì.
Ong vuôf dâu ngon fay chaI sân frôn môf dây dan, rôI dây
khac... TIông vang ky Ia khIô n dam dông sung Ia I nhu fhô âm
fhanh da gây duoc su kinh nô nao do.
Truong Iang Iong frong no I:
"Ðô choI."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Phan quyôf nay khIô n chung fôI cung hong. Iac va fôI IIôc
frôm nhau bôn chôn. Su fhô không kha.
Môf nông dân nhân "dô choI" fu fay fruong Iang, dâm nam
fay vao Iung dan, rôI dua cho nguoI kô cân. Cây vI câm cua fôI
chuyôn qua dam dông môf Iuc, va chang aI dô y dôn chung fôI - haI
fhIôu nIôn fhanh phô yôu duôI, gây go, môf Ia va fuc cuoI. Ca ngay
chung fôI Ian IôI qua rang nu I, ao quân, maf muI, foc faI bôf bun
dâf. Trông chu ng fôI nhu bo n Iinh phan dông fham ha I frong phIm
fuyôn fruyôn sau khI bj dam công nhân nông nghIô p công sa n baf
gIu.
Mô f ba khan khan bình phâm:
"Ðô choI vo vân."
Truong Iang chInh ba:
"Không phaI, dô choI fu sa n."
TôI Ianh foI xuong mac du Iua sang ru c gIua phong. Truong
Iang noI fIôp:
"Ðô choI fhanh phô, fhôI, dôf no dI!"
Iônh ông kich dông dam dông. Mo I nguoI dô ng Ioaf Iôn fIông,
Ia hof va voI Iây mon dô choI dô duoc vInh hanh nom no vao dông
fhan.
Iac no I, cô Iây vo hu ng ho:
"Thua dông chi, do Ia nhac cu, va ban cha u dây Ia môf nhac
công kha . Thâf dây."
Truong Iang bao mang cây vI câm dô n soaf môf Iân nua, rôI
dua fôI. TôI Iung fung noI:
"XIn Iô I dông chi, chau không kha Ia m."
TôI fhây Iac Ion nhay ma f. ÐôI rôI, fôI nhâ n cây da n va baf
dâu Iôn dây. Iac fuyôn bô, vân ung dung nhu fruo c:
"Ðông chi sap ngho Ia ban sonafa cua Mozarf."
TôI chôf Iang nguoI. No dIôn hay sao7 Tâ f ca nhac cua
Mozarf, hay fhâf ra cua bâf cu nhac sI phuong fây nao kha c dôu bj
Ðoi Tu KIôf 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
câm fu Iâu. Chân fôI bIôn fhanh nuoc da frong dôI gIây uof su ng.
TôI run rây, caI Ia nh bâu chaf Iây fôI.
Truong Iang ngo vu c hoI:
"Sonafa Ia caI gì7"
TôI ngâp ngu ng:
"Chau không bIôf. TIông fây phuong."
"ÐaI haf a7"
TôI noI Iang:
"Cân nhu vây."
Ngay Iâ p fuc con nguoI công sa n canh gIac IaI xuâf hIôn
frong cap maf fruong Ia ng, gIong ông dôI sang fhu nghjch:
"Tôn baI haf nay cua may Ia gì7"
"A, gIông nhu baI haf, nhung fhâf ra Ia ban sonafa. "
Ong ngaf IoI, fru ng maf nhìn fôI:
"Tao hoI fôn Ia gì!"
Môf Iân nua fôI IaI so ba dôm ma u frong maf fraI ông. TôI
Iâm bâm:
"Mozarf..."
"Mozarf caI gì7"
Iac chon vao:
"Mozarf Tuong Nho Mao Chu Tjch."
Ðô ca gan! Nhung duoc vIôc: fruong Ia ng nhu ngho duoc
phop Ia, vo nhìn do doa cua ông dju IaI. Ong sung suong cuoI fif
maf. Ong noI:
"Mozarf Iuc nao cu ng fuong nho dôn Mao chu fjch."
Iac fan dông:
"Ðung vâ y, Iu c na o cung nho."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TIông hoan hô bâf Iôn khI fôI sIôf dây cung, nhung fôI vân Io.
Tuy nhIôn, khI cac ngon fay sung vu chay frôn dây dan, dong nhac
Mozarf fran vô nhu bao nhIôu nguoI ban frung fhanh. Khuôn maf
nông dân mây phuf fruoc con du fon da dju IaI duoI fIông nhac
frong sa ng cua Mozarf, nhu maf dâf khô no duoI con mua, va
frong anh bâp bung cua ngon don dâu, ho nhoa dI fhanh môf.
TôI dan môf Iaf. Iac dôf fhuôc, Iang Io huf nhu nguo I Ion.
Chung fôI nôm muI caI fa o dâu fIôn nhu fhô. Iac muoI fam
fuôI, fôI muoI bay.
`
` `
VaI Io I vô hoc fâ p caI fao: cuô I nam 1968, NguoI Thuyôn
Truo ng VI ÐaI cua Cach mang Trung Hoa, Mao chu fjch, phaf
dông môf chIôn djch Iam bIôn dôI dâf nuoc fân gôc rô. ÐaI hoc dong
cua, fâf ca "fri fhuc fro", nghIa Ia bon con fraI con gaI fôf nghIôp
frung ho c, bj dua vô fhôn quô dô duoc "caI fao boI bân nông". |VaI
nam sau fu fuong không fIôn khoang hâu nay gây cam hung cho
môf nha cach ma ng kha c o A châu, Iân nay Ia Cam Ðôf, dô fhu c
hIôn môf kô hoach fhâm chi fham vong va frIôf dô hon: ông fa day
foan bô dân fhu dô, gIa cu ng nhu fro, "vô nông fhôn").
Không aI ro Iy do fhâf dang sau quyôf djnh cua Mao Trach
Ðông. Co phaI Ia fhu doan gaf bo Vô bInh Ðo dang fuôf kho I vong
kIôm soaf cua ông7 Hay Ia ao fuong cua môf nha cach mang hoang
fuong vI daI muôn fao môf fhô hô moI7 Không aI bIôf dông co fhu c
cua ông. HôI do Iac va fôI fhuong bi mâf ban bac nhu haI ko âm
muu. Chung fôI kôf Iuân rang fâf ca chI vì Mao ghof gIoI fri fhu c.
Chung fôI không phaI Ia ko dâu fIôn bj dung Iam vâf fhi
nghIôm frong cuô c fhi nghIôm vI daI bang nguo I na y, cung chang
phaI Ia ko cuôI cu ng. Ðâu nam 1971, chung fôI dôn ngôI Ia ng o xo
nu I, va fôI choI vI câm cho fruong Iang. So voI ban dông Iua, chung
fôI không dôn nô I fô Iam. Hang frIôu fhanh nIôn da dI fruo c, va
hang frIô u so fhoo sau. Nhung hoan canh chung fôI fhâf mIa maI,
Ðoi Tu KIôf 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vì ca Ia c va fôI chua dua nao xong frung hoc. Chung fôI chua duoc
may ma n fhoo hoc o môf fruong câp cao. KhI bj guI Iôn mIôn nu I
nhu fIôu fri fhuc, chung fôI moI co ba nam câp haI fhoo Iuâf djnh.
Kho ma fhây Iam sao haI dua fôI co fhô du fu cach Ia fri
fhu c, frong hoan canh kIôn fhu c chu ng fôI hoc duoc o fruo ng câp
haI Ia sô không. CIua fuôI muoI haI va muoI bôn, chu ng fôI phaI
doI Cach mang Van hoa Iang xuông fruoc khI fruong mo cua IaI.
Va rôf cuôc khI duoc nhâp hoc, chu ng fôI cay dang fhâf vong: môn
foan bj IoaI khoI gIao frình, cu ng nhu vâf Iy va hoa hoc. Tu do, cac
baI hoc gIoI han vao nhung khaI nIôm co ban vô ky nghô va nông
nghIôp. Ðìa sach gIao khoa vo hình công nhân, canh fay fo nhu
SyIvosfor SfaIIono, dôI mu kôf va vung cây bua không Iô . Ðôn canh
Ia chj nông dân, hay du ng hon, mô f dang vIôn Công san frong Iop
vo chj nông dân, dôI khan do |fhoo câu noI dua fuc fIu frong bon
hoc fro chu ng fôI, chj fhaf khan vô sInh quanh dâu). Trong nhIôu
nam, ca c cuô n sach gIao khoa do va Sach Ðo cua Mao Ia nguôn
kIôn fhuc duy nhâf cua chu ng fôI. MoI sach khac dôu bj câm.
Thoaf fIôn, chu ng fôI không duoc nhân vao frung hoc, rô I vaI
fro fri fhuc fro khoac Iôn chu ng fôI, vì Iy do cha mo bj dan nhan
hIôu "ko fhu frong nhân dân".
Cha mo fôI Ia bac sI. Cha fôI chuyôn vô phôI, mo fôI Ia cô vân
vô bônh ky sInh fru ng. Ca haI Iam vIôc faI bônh vIôn o Thanh Ðô,
môf fhanh phô co bôn frIô u dân. TôI cua ho Ia "chuyôn gIa khoa
hoc fhô I fha", fIông fam khIôm nhuong o câp fInh. Tha nh Ðô Ia
fhu phu cua Tu Xuyôn, môf fInh co dân sô môf fram frIôu. Xa Ðac
KInh, nhung râf gân Tây Tang.
So voI cha mo fôI, cha Iac Ia môf nha sI nôI fIông khap
Trung quôc, môf danh nhân fhuc su. Môf hôm, fruoc khI Cach
ma ng Van hoa, ông kô cho sInh vIôn ra ng ông da chua rang Mao
Tra ch Ðông cu ng nhu ba Mao va Tuong CIoI Tha ch, fông fhông
nôn Công hoa fruoc khI Công san fIôp quan. Co ko bao nhIôu nam
ngam chân dung Mao môI ngay, dô y rang ông râf ô, nôu không noI
Ia vang, nhung chang aI no I ra. Nhung dây Ia môf nha sI xuâf sac,
công khaI noI NguoI Thuyôn Truong VI ÐaI cua Cach mang frông
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rang gIa, khoI khoI nhu fhô. Không fhô fIn nôI, môf fôI ac dIôn rô
không fhô fha fhu , fô hon fIôf Iô bi mâf quôc gIa. Nang fôI hon nua
Ia da dam nhac fôn Mao va vo ông cu ng môf hoI voI fhu can ba fô
haI nhâf frôn fraI dâf: Tuong CIoI Thach.
CIa dình Iac sông nhIô u nam frong can chung cu canh
chung fôI, frôn fu ng ba va sân fhuong môf foa nha gach. Ia c Ia
con fhu nam cua ba no, va Ia con duy nhâf cu a mo no.
TôI không noI qua khI bao rang Iac Ia ba n fhân nhâf cua
mình. Chu ng fôI cu ng Io n Iôn, cung chIa so moI kInh nghIôm,
fhuong Ia kho khan. Chung fôI if khI caI nhau.
TôI không bao gIo quôn môf Iân chung fôI âu da, hay dung
hon Iân no danh fôI ho nam 1968. No muoI Iam, fôI vua Iôn muoI
bôn. ChIô u hôm do co mif fInh Io n o sân fhô fhao cua bônh vIô n noI
cha mo chu ng fôI Iam vIôc. Ca haI dua dôu bIôf cha Iac Ia dôI
fuong cu a cuôc bIôu fình, môf buôI dâu fô công khaI nua dang doI
ông. Cân nam gIo chua aI vô, Iac ru fôI cung dI voI no foI bônh
vIôn.
No noI:
"Mình so ghI xuông mo I dua fô gIa c hay danh ba fao, dô khI
Ion Iôn mình so fra fhu."
Sân vân dông nhâp nhô dâu don. Hôm do râf nong. Ioa
phong fhanh oang oang. Cha Iac dang bo fruoc khan daI. Môf
phIôn xI mang Io n doo quanh cô bang soI dây fhop caf sâu vao da,
ghI fôn va fôI cua ông: PHAN ÐONC.
Thâm chi fu chô dung ca ch ba muoI fhuoc, fôI co fhô fhây mô
hôI fran ông nho xuông fhanh dôm don frôn maf dâf.
Môf gIong nam gâ m Iôn frong Ioa:
"Hay fhu nhân Ia may da ngu voI y fa!"
Cha Iac gu c dâu, fhâp foI nôI maf ông nhu chôn frong phIô n
xI mang. MIcro di vao mIông ông, môf fIông "co" yôu of run rây
phaf ra.
CIong ko fra khao quaf Iôn frong Ioa:
Ðoi Tu KIôf S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Kô cho ro! AI kho I su 7"
"TôI."
"RôI gì nua7"
VaI gIây Im Ia ng. RôI ca dam dông dông fhanh hof Iôn:
"RôI gì nua7"
TIông fhof cua haI ngan nguo I, nhu fIô ng sâm nô frôn dâu
chung fôI. Cha Ia c fhu nhân:
"TôI khoI su..."
"RôI sao! Kô chI fIôf!"
"Nhung vua so foI cô ây, fôI... mo mjf."
Chung fôI vô khI dam dông cuông fin fIôp fuc man fra khao
fâp fhô. Trôn duong vô, bâf chof fôI fhây nuoc maf fran xuông ma,
va hIôu rang mình môn ông nha sI bIôf bao.
Ngay Iu c do, không noI mô f IoI, Iac dâm fôI. TôI su ng sôf foI
nôI gân mâf fhang bang.
`
` `
Nam 1971, haI chung fôI - môf dua Ia con cu a chuyôn gIa vô
phôI, dua kIa Ia con cua ko fhu gIaI câp Iung danh vì da duoc dac
ân du ng foI rang Mao chu fjch - không khac Iam vo I hon fram dua
"fri fhu c fro" bj day foI vu ng nuI co fôn Phu ng Hoang. CaI fôn Ia
môf cach nôn fho cho bIôf dô cao kInh khung cua no. Iu so so fôI
fan va IoaI chIm fâm fhuong cua dông bang chang bao gIo bay nôI
Iôn dInh nu I, vì do Ia noI gIanh rIông cho IoaI co canh froI: hung
dung, fhân fhoaI va vô cu ng don dôc.
Không co duong Iôn nu I, chI môf IôI dI hop Ion IoI dôc qua
nhu ng vach da Ion hIô m fro. Muôn fhây xo hoI, fIông coI xo, hoI
fhu c an nha hang, fhâf ra bâf ky dâu hIôu van mInh nao, phaI Ian
IôI haI ngay qua vung nuI Iom chom. Sau mô f fram cây sô so foI bo
sông Nha va fhj frân nho fôn VInh Kinh. NguoI phuong fây duy
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhâf fu ng daf chân dôn do Ia nha fruyô n gIao Phap, cha MIchoI,
khI fhu fìm duo ng khac dô n Tây Tang hô I fhâp nIôn 1940.
Tu sI dong Tôn chop frong sô fay cua ông: "Huyôn VInh Kinh
không fhIôu hâp dân. Môf ngon nuI, fôn dja phuong Ia Phu ng
Hoang, râf dang chu y. NôI fIông nho dông, fu cô xua da duoc khaI
fhac dô duc fIô n, fhIôn ha noI mô f hoang dô nha Han fang ngo n
nu I cho sung fhân cua ông, vôn Ia môf frong cac fruong fhaI gIam
frong cung. Nhìn Iôn suo n dôc chong maf quanh mình, fôI chI
nhân ra môf IôI mon fu kho vu c mo Iôn fif fân fro I, rôI duong nhu
fan vao suong mu. TôI fhây môf foan cu II dang xuông IôI do, gông
ganh nhu bây fhu voI nhung sof dông Ion buôc Iôn Iung. Ngho noI
san xuâf dông da gIam fu nhIôu nam nay, chu yô u vì vân chuyôn
kho khan. HIôn nay, dIô u kIôn dja Iy nu I non khac fhuong da
khIô n dân dja phuong frô ng fhuôc phIôn. NguoI fa khuyôn dung
Iôn, vì dân frông a phIô n dôu co vu khi. Sau khI fhu hoach, ho dô
fhì gIo fân công bâf cu aI faf ngang. Vì fhô fôI danh fu xa quan saf
vung dâf hoang da va vang vo, co daI fhu râm rap cho phu, dây Ioo
chang chjf va fha o môc xum xuô khIôn fa nghI so ga p cuop frong
bong râm nhay ra bâf cu Iu c nao".
Phung Hoang gô m khoang haI muoI Iang raI rac doc IôI mon
dôc dao quanh co, hoac ân sâu frong ca c fhung Iu ng âm u. Ðình
fhuong, môI Iang nhân nam hay sau fhIôu nIôn fhanh fhj. Nhung
Iang fôI fif frôn dInh va nghoo nhâf, chI co fhô nhâ n haI: Ia c va
fôI. Ðon fôI duoc xôp chô o ngay frong can nha san, noI fruong Iang
da kIôm fra cây vI câm cu a fôI. NgôI nha nay Ia faI san cua Iang,
va không xây dô o . Ðôn duoI, gIua côf gô chô ng sa n, Ia chuông hoo
nhôf môf con hoo naI Ion mâp ma p - cung Ia faI san chung. Khung
nha Iam bang va n fhô, fuong không son va Iô râm, gIông kho chua
bap, gao va dung cu cân sua chua hon. No cu ng Ia chô hon ho Iy
fuong cho cac cap ngoaI fình.
Suôf nhu ng nam caI fao cua chu ng fôI, ngôI nha san vân hâu
nhu hoan foan không co dô dac. Thâm chi không ban ghô, chI co
haI caI gIuong fa m dây sa f fuong, frong môf gIan nho không cua
sô.
Ðoi Tu KIôf 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tuy nhIôn, nha chu ng fôI chang bao Iâu fro fhanh fâm dIôm
cua Iang, nho môf con phu ng hoang kha c, môf fIôu ban gân nhu fi
hon va râ f frân fuc, chu no Ia Iac ban fôI.
`
` `

Thâf ra, no không han phu ng hoang ma Ia con ga frông fu
dac, Iông nhu Iông công, Iong Ianh mau Iu c dIôm mây vôf xanh
fhâm. ÐuoI Iop kinh buI mo cua caI dông hô bao fhuc cua Iac, caI
mo nho n don nhu mun cua no mô nô n nha vô hình, frong khI kIm
gIây châm châm bo quanh maf dông hô. RôI no ngung dâu, ngoac
mo, ru Iông, haI Iong fhâ y ro, fhoa man voI nhung haf gao fuong
fuong.
CaI dông hô fi hon, hIôn nhIôn nho nho da fhoaf su chu y cua
fruong Iang hôm chu ng fôI dôn. No vua voI Iong ban fay, va phaf
fIông Iong kong duyôn dang khI chuông bao fhu c.
Truoc khI chu ng fôI dôn, frong Iang chua bao gIo co dông hô
bao fhu c, fhâf ra chang co caI dông hô nao. NguoI fa xom gIo bang
maf froI Iôn xuông.
Chung fôI nga c nhIôn fhây caI dô ng hô bao fhuc da goI fri
fuong fuong cua nông dân nhu fhô. No hâu nhu fro fhanh mô f vâf
dang kinh. MoI nguo I dôn fhInh gIao dông hô, nhu fhô can nha san
cua chung fôI Ia ngôI dôn. MôI sang dôu cung môf nghI Iô: fruong
Iang dI fo I IuI, huf dIôu cay daI nhu khâu su ng fruong kIôu cô, maf
không ro I caI dông hô. Ðu ng chin gIo, ông so rif môf hôI coI dIôc faI
goI dân Iang ra ruông.
Ong hof, nham va o cac can nha chung quanh:
"ToI gIo! Ngho không7 ToI gIo nhâc Iung Iôn, quân IuoI bIông,
dô bo fhIôn do! Tu I bay doI gì nua7"
Iac va fôI chang dua nao hang haI voI Iao dông cuo ng bach
frôn ngo n nuI co nhung IôI dI khuc khuy u Iôn cao ma I dôn khI
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khuâf frong mây, nhu ng IôI dI fhâm chi không du rông cho xo cuf
kif, vì fhô fhân nguoI Ia phuong fIôn vân chuyôn duy nhâf.
Chung fôI so nhâf phaI mang fhung phân frôn Iung. Thung
gô hình ban fru, Iam dô chuyôn mang moI IoaI phô fhaI cua nguo I
va fhu. MôI ngay chu ng fôI phaI dô dây phân va nuoc vao "fhu ng
Iung", vac Iôn vaI va Ioo Iôn suon nuI foI canh dông, nhIôu chô frôn
dô cao chong maf. MôI buoc chung fôI dôu ngho fIô ng nuoc fhaI
Iom bom frong fhung ngay sau faI mình. Châf sôn sôf fhâm qua
nap, nho xuông fhân chu ng fôI dô n khI uof dâm. Ðan doc fhân
môn, fôI so không kô chI fIôf mô I buoc chân Ioang choang, chI noI
rang môI sây chân Ia môf faI hoa chôf nguoI.
Môf hôm chu ng fôI fhu c dây, nghI dôn nhung fhung Iung doI
mình cu ng du na n foI muc không ngôI Iôn nôI. KhI ngho buoc chân
fruong Ia ng foI gân, chu ng fôI vân nam frong gIuong. Cân chin gIo,
nhìn con ga frông dây frach nhIôm mô fhoc, Iac dông nao: ngon uf
no xoay kIm dông hô nguoc IaI môf gIo. Chu ng fôI quay vô gIuong
dô huong fhu nam nuong, cang fhu hon khI bIôf fruong Iang dang
dI foI IuI, huf dIôu cay bôn ngoaI. Tro fao bao da gIup dan nôI uâf
u c cua chung fôI dôI voI nhung ko ngay xua frông fhuôc phIôn, nay
duoc chô dô công san caI sang "bân nông" dang chju frach nhIôm
caI fao chung fôI.
Sau buôI sang Ijch su do, chung fôI co fhoI quon dIô u chInh
gIo frôn dông hô bao fhu c. Hoan foan fuy fhoo chu ng fôI cam fhây
fhô nao, ca fhô xac Iân fInh fhân. ÐôI khI, fhay vì xoay nguo c dông
hô, chu ng fôI van Iôn môf hay haI gIo dô som xong ngay Iam vIôc.
CuôI cung chung fôI van kIm dông hô nhIô u Iân foI nôI không con
bIôf gIo fhu c nua.
`
` `

NuI Phu ng Hoang hay mua. Hâu nhu cu ba ngay co haI ngay
mua. HIôm khI bao hay mua fâm fa, fhay vao do mua phu n dôu
Ðoi Tu KIôf 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôu, âm I duong nhu không duf. Cac dInh nuI va vu c fham quanh
can nha san cua chu ng fôI IIôn mIôn cho phu frong chuong khi dây
dac. Ðu c foan ca nh hu ao khIô n chung fôI nan. Khi â m frIô n mIôn
frong can choI va âm fhâp ngôf ngaf gIu a cac bu c fuo ng fô hon
sông frong hâm.
ÐôI khI Iac mâf ngu. No ngôI dây, fhap don dâu, va bo duoI
gâm gIuong fìm dâu fhuôc Ia con quôn dâu do. Tu bong fôI ngoI Iôn
IaI, no ngôI khoanh chân frôn gIuong va châf dông dâu fhuôc âm
uof frôn mâu gIâ y |fhuo ng Ia Ia fhu qui gIa cua gIa dình no ) va
hong khô frôn ngo n don dâu. RôI no gom nhung so I fhuôc, chinh
xac nhu fho dông hô, không mâf môf soI nao. Sau khI quâ n xong
fhuôc, no faf don va ngôI huf frong bong fôI, ngho fIông dôm yôn
Iang chI co fIông un In nghon nghon cua con hoo naI dang dung
chôn chân frong vung bun bôn duoI.
ThInh fhoang mua koo daI nhIôu ngay không duf, va fhIôu
fhuôc ca ng Iu c ca ng fro nôn kho chju. Môf Iân Iac fhuc fôI dây nua
dôm.
"Tao fìm không ra dâu fhuôc nao."
"Thì sao7"
"Tao xuông fInh fhân. Sao may không choI vI câm dI7"
TôI Iam fhoo IoI no. Vua buôn ngu vua nâng cây vI Iôn, bông
nhIôn fôI nghI vô bô mo no va fôI: phaI chI bô mo fhây anh do n dâu
hoo haf frong can nha san, phaI chI bô mo ngho nhac dIôu fIông vI
câm cua fôI gIua fIông hoo naI un In... Nhung chang co aI ngho.
Ngay ca môf dân Iang. Iang gIông gân nhâf cua chu ng fôI o xa if
nhâf môf fram fhuoc.
Ðôn ngoaI froI mua. Không phaI con mua phun fhuong Iô,
ma Ia frân mua nhu fruf go Iôn maI ngoI. Cha frach khIô n Iac
buôn fhôm: chu ng fôI fuong nhu mình phaI chju doa dây caI fao ca
doI. Ðình fhuong con ca I gIa dình frung bình, công nhân hay fri
fhu c cach mang, mIôn Ia franh xa rac rôI, co fhô bao dam so duoc
doan fu voI gIa dình sau chI haI nam ca I fao. Ðo Ia duong Iô I chinh
fhu c cua Ðang. Nhung voI con caI cac gIa dình bj IIô f vao IoaI ko
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhu nhân dân, co hôI vô cu c nho: ba phân ngan. Thoo fhông kô, Iac
va fôI fhuôc IoaI vô vong. Chung fôI fhây môf vIôn anh buôn nan,
gIa hoI frong can nha san, va chôf o do nua, sau do chu ng fôI so
duoc boc frong vaI IIôm frang fhoo phong fuc cua vung. Co râf
nhIôu Iy do dô cha n nga n va mâf ngu.
TôI hôm do, fôI choI môf doan cu a Mozarf, vaI khuc cua
Ðrahms, va cuôI cu ng ban sonafa cua Ðoofhovon, nhung du vây
vân không Iam ban fôI phân chân.
No noI:
"Thu baI gì khac dI."
"Co y kIôn gì không7"
"CaI gì vuI hon."
TôI ngâ m nghI, Iu c hôf vôn nha c phâm if oI frong dâu cua
mình, nhung không fìm duoc gì. Iac baf dâu ngân nga môf dIôu
cach ma ng. No hoI:
"May fhây sao7"
"Mô mân."
TôI Iâp fuc dôm vI câm fhoo. ÐaI haf Tây Ta ng daf IaI Io I Hoa
dô bIôn fhanh baI ca ngo I Mao chu fjch. Nhung caI bIôn IoI ca
không Ia m hong khu c haf Iam: vân nâng cao fInh fhân. Hao hung,
Iac bo Iôn va baf dâu nhay fung fung frôn gIuong, fhoo fIông mua
fi fach dôu dôu nho qua maI ngoI vo.
"Ða phân ngan", o c fôI fhoa ng nghI mình co ba phân ngan co
hôI, va fôn nghIôn fhuôc u sâu cua chu ng fôI dang dô I Iôf dIôn vIôn
mua con if co hôI hon. Co Io môf ngay nao do fôI so Ia môf fay vI
câm faI nang. Môf uy ban fuyôn fruyôn khIôm fôn cua dja phuong
hay vung - frong huyô n VInh Kinh chang han - mo cua nhân fôI,
va fhâm chi co fhô fhuô fôI koo ban hoa fâu Ðo cho vI câm. Nhung
fôI nho Iac không bIôf choI vI câ m, va no cung chang gIoI môn
bong rô hay bong da. Thâf ra no không co môf faI mon nao co fhô
gIup no fro fhanh môf frong ba phân nga n. Thâm chi no không fhô
mo foI.
Ðoi Tu KIôf 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐIôu duy nhâf Ia c fhâf su gIoI Ia kô chuyôn. Môf faI nang
dang môn, nhung ngoaI Iô, không mây fuong IaI. Con nguoI hIôn
daI da vuof qua fhoI Nga n Io Môf Ðôm, va xa hô I fân fIôn khap
noI, bâf kô xa hôI hay fu ban, da bo roI nguo I kô chuyôn xua - chua
noI Ia fhuong haI. Ko duy nhâf frôn fhô gIan fhuc su fhuong fhu c
faI nang cua no, foI mu c frong fhuong no, Ia fruong Iang cua
chung fôI, ko hâm mô frjch fhuong cuôI cung cua faI kô chuyôn.
Phung Hoang son xa cach van mInh foI nôI hâu hôf dân cu
chua bao gIo co djp xom phIm, du ng noI fo I chuyôn dôn rap chIôu
bong. Iac va fôI co vaI djp fIôu khIôn fruong Iang bang nhu ng
fruyô n phIm chu ng fôI da xom, va ông cang hao hu c muô n ngho
fhôm. Môf hôm, bIôf fhang sau co phIm chIôu o VInh Kinh, ông
quyôf djnh guI Iac va fôI foI xom. Chu ng fôI duoc haI ngay nghI
cho chuyôn dI xuô ng fhj frân, va haI ngay dô fro vô, va chu ng fôI
so phaI xom buôI chIô u vao fôI hôm dôn noI. Vô Iang, chu ng fôI
phaI kô IaI phIm fu dâu dôn cuôI cho fruong Iang va moI nguo I, va
kô câu chuyôn koo daI dung nhu phIm ban.
Chung fôI hân hoan nhân IoI, va dô yôn chi chu ng fôI ngôI
xom haI Iân IIôn fIôp. Sân bong rô fruong frung hoc fhj frân fam
bIôn fhanh rap chIôu bong ngoaI froI. Con gaI dja phuong fuyôf
dop, nhung chung fôI buôc Iong pha I fâp frung vao man anh, chu y
ky dôI fhoaI, frang phu c va dông fac cua dIôn vIôn, bô cu c fung
canh, ngay ca âm nhac.
Vô dôn Iang, chu ng fôI Iam môf "buôI dIô n xI nô noI" chua
fung fhâ y. Toan fhô dân Iang chon chu c vao khoang frông fruoc
nha sa n cua chu ng fôI. Truong Iang ngôI gIua o ha ng fruoc, môf
fay câm dIôu cay, fay kIa câ m con "phung hoang dâf" cua chung
fôI dô finh khoang fhoI gIo frình dIô n.
TôI hoang sân khâu, va chI nhân vaI fhuâf Ia I phân ca nh môf
cach ma y moc. Nhung noI dây, fhIôn faI kô chuyôn cua Iac phaf
hIôn. No Iuoc so phân mIôu fa, nhung Iâ n Iuof dong vaI fung nhân
vâf, dIôu chInh gIong noI va cu chI dung cach. No kIô m soaf hoan
foan buôI kô, gIu cho hôI hô p, châf vân khan gIa, baf ho dap va sua
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
câu fra IoI cua ho cho dung. Iu c chung fôI, dung hon Ia no, foI man
kôf, dung frong gIo quy djnh, kha n gIa cua chung fôI mô Iy.
Truong Iang fuyôn bô voI nu cuoI hông ha ch: "Thang sau fao
so guI bay coI môf phIm nu a. Ðay so duoc finh công nhu Iam vIôc
ngoaI dông."
Thoaf dâu, chu ng fôI nghI chI Ia fro fhay dôI không khi,
chang bao gIo chung fôI fuong fuo ng doI mình, nhâf Ia Iac, so
hoan foan fhay dôI.
Ðoi Tu KIôf 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 2

Công chua nuI Phu ng Hoang dI gIây vaI bô mau hô ng nhaf,
vua bôn cha c vua môm, co fhô fhây ngon chân uôn oo khI cô dap
ban may may. ÐôI gIây may Iây, ro fIôn, không co gì dac bIôf,
nhung o môf noI hâu nhu moI nguo I dI chân Iâm, no gây chu y, co
vo fhanh fao va sanh dIôu. Ðan chân xInh xan va maf ca chân cô
cang dop nho dôI vo ny Iông frang. Ðim foc rông ba bôn phân fu
gay daI xuông oo, duôI foc buôc daI Iua do moI fInh. KhI cô cuI
xuông may may, ban kIm IoaI sang Ioang phan chIôu cô ao frang,
khuôn maf fraI xoan va anh ma f Iâp Ianh, ro Ia cap maf dang yôu
nhâf huyôn VInh Kinh, nôu không noI Ia ca vung.
Thung Iu ng dôc ngan cach Iang cô va chu ng fôI. Cha cô Ia fho
may dôc nhâf frôn nuI, fhuong vang nha, ngôI nha cu va rông vua
Ia cua fIô m vua Ia chô o. Nghô may cua ông râf daf hang. MôI khI
gIa dình cân ao quân moI, fruoc fIôn nguoI fa xuông fân VInh Kinh
mua vaI, sau do ho dôn fham fho may hoI kIôu, gIa va ngay fhuân
fIôn dô ông dô n may. ToI ngay ho n, môf doan hô fông dôn don ông
vao sang fInh mo, cung va I nguoI khoo manh fhay nhau va c may
may frôn Iung.
Ong fho co haI ca I may may. CaI cu ông mang fhoo fu Iang
nay sang Iang khac, hIô u va fôn nha san xuâf da mo. CaI fhu haI
con moI, Mado In ShanghaI, ông dô o nha cho con gaI, "cô bo fho
may". Ong không bao gIo dân con fhoo, va quyôf djnh nay khôn
ngoan nhung dôc dja, gây bao dau khô cho fâf ca bo n fhanh nIôn
muôn cô dô maf xanh foI.
Ðac pho may sông nhu vua. NoI nao ông dôn cu ng co canh
nao nhIô f nhu hôI Iang. Nha cua khach hang chan hoa fIông may
may, fro fhanh frung fâm cua doI sông fhôn Iang, Ia djp cho gIa
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dình chu nha khoo gIâu. Ong so duoc moI fhu c an ngon nhâf, va
dôI khI, nôu nam hôf Tôf dôn, ho fhâm chi co fhô mô fhjf môf con
hoo. Ong fhuong o môf hay haI fuân môI Iang, fro Iân Iuof voI fung
khach ha ng du IoaI cua mình.
Iac va fôI Iân dâ u gap ông fho may Iuc chung fôI dI fham
Ðôn Maf, môf ban cu bj guI foI môf Iang khac. TroI mua, chu ng fôI
phaI buo c câ n fhâ n fhoo Iô I dI dô c fron frof khuâf frong suong mu
frang du c. Ðu fhân frong chung fôI cu ng nga Ian xuông bun mây
bân. Ðâf chof fo I khu c quoo, bon fôI fhây dam ruoc dI ha ng môf vô
huong mình, fhap fung caI kIôu khIông môf ông frung nIôn ngôI
chôm chô . Sau doan ruoc vuong gIa nay Ia anh phu buôc may may
frôn Iung. Ong cuI xuông noI voI phu khIông kIôu, va hình nhu hoI
vô chung fôI.
Ong co khô nguo I manh khanh, nhan nhoo, nhung fran dây
nang Iu c. CaI kIôu buôc vao haI fhanh fro chac, daf frôn vaI haI
nguo I khIông, mô f phia fruoc va môf phia sau. Chung fôI ngho
fIông kIôu va don koo kof nhjp fhoo buoc dI nang nô , châm chap
cua phu khIông.
KhI bon fôI sap dI ngang kIôu, ông fho may chôm frôn fôI,
gân foI nôI fôI ca m fhây hoI fho cua ông. Ong ôm ô m, baf chuoc
fIông Anh: "OaI-ô-IIn!"
CIong ông nhu sâm nô khIôn fôI gIâf mình, va ông cuoI rô.
Ong dung Ia hình anh cua môf Ianh chua fhâf fhuong.
Môf nguo I khIông kIôu hoI:
"Chu ma y co bIôf frôn nu I nay ông fho may cua mình Ia
nguo I dI nhIôu nhâf không7"
Nha daI Iu kha ch fuyôn bô fruoc khI chung fôI kjp fra IoI:
"HôI nho , fhâm chi fôI foI fân Nha An cach VInh Kinh haI
fram cây sô. Iu c fôI con fro, fhây fôI co cây dan nhu cua chu froo
frôn fuong nha fhây dô gây ân fuong voI kha ch hang."
RôI ông Im Iang, va doan ruoc IaI Iôn duong.
Truoc khI khuâ f bong, ông quay IaI hô môf Iân nua:
Ðoi Tu KIôf 1S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"OaI-ô-IIn!"
Phu khIông va muoI nông dân hô fông châ m ra I ngung dâu
kôu môf fIông daI "OaI-ô-IIn!", âm fhanh moo mo foI nôI ngho nhu
fIông fhan dau khô hon Ia fIông Anh.
Ho cuoI nhu môf dam fro fInh nghjch, rô I cuI dâu fIôp fuc dI.
Chang bao Iâu dam ruo c chìm vao suong mu.
VaI fuân sau, chung fôI mao hIô m vao sân nha ông, noI co
con cho mu c Ion nhìn chu ng fôI dam dam nhung không sua. Chu ng
fôI vao cua hang. Ong cu vang nha dI may, con gaI ông, cô bo fho
may, chao chung fôI. Chung fôI nho cô noI quân cua Iac fhôm nam
phân. ThIôu an, mâf ngu, va khac khoaI Io âu vô fuong IaI vân
không ngan no Ion.
Iac fu gIo I fhIôu mình voI cô bo fho may, kô chuyôn gap cha
cô frong mua va suong mu . No không cuong duoc phaI baf chuoc
va cuo ng dIôu ca ch phaf âm fIông Anh fu c cuoI cua ông cu. Cô pha
Iôn cuoI. Iac Ia du a nhaI vaI bâm sInh.
Iu c cô cuoI, fôI dô y vo hoang daI frong maf cô, gIô ng cac cô
gaI hoang da bôn frIôn nu I cua chu ng fôI. Maf cô co anh cua vIôn
ngoc chua gof, cu a kIm IoaI chua danh bong, cang fôn Iôn nho
hang mI daI va mI maf xôch fhanh fu. Cô noI:
"Cac anh dung dô y foI ông. Ong cu haI dông ây ma."
Maf cô bông sâm Ia I, maf ha fhâp. Cô dung mong fay cao
maf ban may may.
"Mo fôI mâf som. Tu do, ông fhich gì fhì cu Iam fhôI."
Nuoc da cô ru c ro, va nof xInh xan gân nhu qui phaI. Khuôn
maf co nof dop goI cam, hâ p dân, Ia m chu ng fôI muôn o IaI xom cô
dap caI may Mado In ShanghaI.
Can pho ng dung Iam cua hIôu, vu a Ia noI Iam vIôc vua Ia
phong an. San gô dây buI va dom daI vang va don vì khach ha ng
khac nhô. Co fhô noI san nha không duoc chuI môI ngay. Ao quân
may xong froo Iôn mac ao moc frôn soI dây cang gIua phong. Xo
nha châf dông ca c bo vaI va ao quân da gâp, kIôn vây hang dan.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIan nha không chuf gon gang hay fhâm my, va foaf môf không
khi hoan foan fhân mâf.
TôI ngac nhIôn fhây môf quyôn sach frôn ban, vì dân son
cuoc phân Ion mu chu. Ða Iâu Iam fôI chua so dôn frang sach. Iâp
fuc fôI dI dôn xom, nhung fhâf vong: do Ia cuô n danh mu c fhuôc
nhuôm. TôI hoI:
"Cô doc duoc không7"
Cô dap không bôI rôI:
"Cha mây. Nhung dung nghI fôI dôf, vì fôI fhich fro chuyôn
voI nguoI bIôf doc bIôf vIôf - fhanh nIôn fhanh phô chang han. Anh
không fhây con cho không sua khI ca c anh dô n a7 No bIôf finh fôI."
Hình nhu cô chua muôn chung fôI vô. Cô roI ghô dung Iôn,
nhom bô p gang o gIua pho ng, daf chao Iôn va dô dây nuo c. Iac
fhoo doI moI dông fac cua cô va hoI:
"Cô djnh moI chu ng fôI uông fra hay nuoc sôI7"
"Nuoc sôI."
Ðo Ia dâu hIôu cô fhich chu ng fôI. Trôn nu I nay, moI uông
nuoc nghIa Ia chu nha so dâp vaI qua frung vao nuoc sôI va fhôm
duong dô Iam sup. Iac noI:
"Cô bo fho may nay, cô co bIôf cô va fôI co dIôm chung
không7"
"HaI dua mình a7"
"!, danh cuôc không7"
"Cuôc caI gì7"
"Ðâf cu caI gì cô fhich. Chac cha n fôI co fhô chu ng mInh
chung fa co dIôm chung."
Cô hoI nghI ngoI.
"Nôu fôI fhua, fôI so no I quân cho anh khoI Iây fIôn."
Iac no I:
"Ðuoc. Ðây gIo coI gIây va vo fraI cu a cô ra."
Ðoi Tu KIôf 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau môf fhoang Iuong Iu, finh fo mo cua cô bo fho may fhang
fhô. Ðan chân bon Ion hon cô, nhung không kom goI cam, dân dân
Iô ra. Ðan chân nho, sam nang, frong mo, gân xanh, voI nhu ng
mong chân Iong Ianh.
Iac daf ban chân xuong xâu Iâm bun cua no doc fhoo chân
cô, va dung, co dIô m gIông: ngon fhu haI daI hon cac ngon kIa.
`
` `

Ðuong vô xa, vì fhô chu ng fôI Iôn duong khoang ba gIo chIô u
dô foI Iang fruoc khI dôm xuông.
Trôn duo ng fôI hoI Iac:
"May mô cô bo fho may ha7"
No cuI dâ u Iô buoc, suy nghI fruoc khI fra IoI. TôI gang:
"May yôu cô na ng chua7"
"Cô fa không van mInh, if nhâf Ia không du van mInh dôI voI
fao!"
`
` `

Châm sang Ioo Iof frong bong fôI o cuôI duong hâm daI. Ðôm
sang nho châp chon, roI xuông rôI IaI ngoI Iôn, va fIôp fuc duong
fIôn gIan nan cua no. ThInh fhoang, nôn co chô frung, dôm sang
bIôn mâf vaI gIây. Im Ia ng chI mâf khI co fIông gIo nang koo kon
kof frôn maf dâf, va fIông can nhan cua mô f ko dang cô hôf suc.
TIông dông frong duong hâm fôI nhu mu c vang môf khoang râ f xa.
KhI anh sang chof xuâf hIôn IaI, no Io Iung frôn không nhu
maf IoaI fhu frong con a c mông bj nuôf chu ng fhân hình frong
bong fôI.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iac doo don dâu frôn fran, Iam vIôc frong caI goI Ia "mo fhan
nho". NoI nao IôI dI qua fhâp no phaI bo xuông. No frân fruông,
ngoaI fru soI daI da caf sâu vao fhjf. Ðô daI kInh khung nay gIup
no koo fung gIo Ion, frIu nhu ng khuc fhan.
KhI no foI, fôI dôI phIôn cho no. TôI cu ng frân fruông, fhân
phu môf Iop buI fhan hom vao fung vôf ngân frôn da. TôI ua dây
gIo hon koo phia sau nhu no. Cân mIông hô co doan dôc dang kô,
nhung frân o do cao hon. Iac hay gIup fôI mang gIo foI dInh va ra
khoI duong hâm. Ðon fôI kIôf su c gu c frong dam buI bôc Iôn vì
nghIông gIo fru f vao dông fhan.
Ngay xua, nhu chung fa da fhây, nuI Phu ng Hoang nôI danh
nho ca c mo dông |va dI vao Ijch su nhu mon qua hâu hInh cu a vj
hoang dô dông finh Iuyôn aI dâu fIôn cua Trung Hoa). Tuy mo
dông da bo phô va dô naf, khaI fha c fhan vân fIôp fuc frong fâm
voc nho va fhu công. Mo fhan Ia so hu u fâp fhô cua dân son cuoc,
va duoc khaI fha c dô dap ung nhu câu châf dôf dja phuong. Vì fhô
không co gì nga c nhIôn Ia c va fôI, cu ng nhu bao fhIôu nIôn fhanh
phô, phaI Iam duoI hâm frong haI fhang nhu môf phân cua vIô c
hoc fâp caI fao. Ngay ca fro dIôn xI nô mIông fhanh công cung
không gIup chu ng fôI fhoaf khoI mô nh fro I.
NoI fhâf, chu ng fôI châp nhân fhu fha ch doa day nay, vì
quyôf fâm o frong cuôc dua bang moI gIa, du co hôI fro vô fhanh
phô không hon ba phân nga n nho nhoI. Chu ng fôI không bIôf phân
vIôc frong mo fhan so dô IaI dâu ân suôf cuôc doI con IaI cua mình,
vô fhô xa c va nhâf Ia fInh fhân. Thâ m chi dôn nay câu no I dang so
"mo fhan nho" vân Ianh sông Iung fôI.
Tru IôI vao co mô f doa n daI khoang haI muoI fhuo c, frâ n
fhâp chông da côf rap nôI fam bo Iam bang fhân cây doo so saI,
suôf duong hâm bay fram mof không co bâf cu phong hô nao.
Nguy hIôm fhuong fru c vì da roI, va ba nông dân fho mo gIa cuôc
vIa fhan cu kô maI cho chung fôI nhung faI nan chôf nguoI hôI
fruoc.
MôI gIo dây chu ng fôI xoay xo IôI suôf fu cuôI duong hâ m fro
fhanh môf fro may ru I chi mang.
Ðoi Tu KIôf 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf hôm, Iu c bon fôI dang cô koo gIo fhan dây Iôn doan dôc
cuôI, fôI ngho Iac noI:
"Tao không bIôf faI sao, nhung fu khI mình foI dây, fao co y
nghI cu dinh frong dâu Ia fao so chô f frong caI mo nay."
Ngho fhô, fôI huf hoI. Ðon fôI fIôp fuc Ioo, nhung fôI bông
foaf mô hôI Ia nh. TôI bj Iây y nghI nhu Ia c: fu do fôI co cung nôI
kInh hoa ng, so không con sông dô roI khoI noI nay.
Suôf fhoI gIan o mo, Iac va fôI ngu frong Ian cua nông dân,
fup Iôu khIôm fôn choo Ioo frôn suon nuI, duoI go da. ÐuôI sang
fhu c dây fôI ngho fIông mua nho gIof fu da xuông maI Ian phu vo
cây, va fu an u I voI y nghI if nhâf mình con sông. Nhung môI sang
khI roI Ian, fôI so dôn fôI mình so không fro vô do. Su kIôn fâm
fhuong nhâf, chang han môf câu noI bâng quo cua aI do hoa c môf
câu dua ru ng ron, hay chI fhay dô I fhoI fIô f, frong maf fôI fro
fhanh môf dIôm xâu, môf fIôn doan fu fhân.
ÐôI khI fôI fhây ao anh Iu c dang Iam vIôc frong mo. Maf dâf
fro nôn môm, fôI kho fho va cam fhây dang bôn bo su chôf, sau do
fôI fhây fhoI fho âu cua mình vuf nhanh qua fruoc maf, nhu cach
nguo I sap chôf fhây cuôc doI ho frôI qua frong anh chop. Nôn dâ f
doo fraI daI, dan hôI fhoo môI buoc chân fôI, rôI co fIông gâm dIôc
faI frôn dâu, nhu fhô maI hâm sap sâp. ÐIôn vì so , fôI khuyu
xuông bo frong bong fôI, khuôn ma f cha mo Io mo fruoc maf. Ao
anh koo daI vaI gIây rôI chof bIôn mâf nhu Iu c dôn, dô IaI fôI frong
hâm mo fIôu dIôu, frân nhu nhông, phân dâ u dây ga nh nang cua
mình foI IôI ra. TôI dan cha f maf va o nôn dâf duoI chân: frong anh
ngon do n mo bâp bung, fôI baf gap môf con kIôn Iac dan. No fIôn
foI fu fu va dô u dan, fhu c dây bang y chi sông con.
Môf hôm, frong fuân Iô fhu ba o do, fôI ngho fIông kho c frong
duong hâm, nhung không fhây anh don.
Không nhu fIông sâu khô, hay fIông rôn cua nguo I bj fhuong,
ma gIông fIông khoc oa dang fhuong. TIô ng dôI Iôn vach, vang foI
cuôI duong hâ m fruoc khI Iang va o bong don. TôI chac chan Iac
dang kho c frong bong fôI.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iac nga bônh vao cuôI fuân fhu sa u. Sôf ro f. ÐuôI chIôu, khI
ca bon chung fôI ngôI an com duoI gôc cây dô I dIôn IôI vao hâm, no
fhan Ia nh. VaI phuf sau fay no run foI nô I không câm duo c dua.
No Iao dao dung Iôn vô Ian nam, nhung không buoc nôI. Maf no do
dân. Ðu ng fruoc cua Ian mo, no kôu Iôn, chang no I ro voI aI:
"Cho fôI vao!"
Tho mo dang an duoI gôc cây cuoI ô. Ho muôn bIôf:
"May noI voI aI do7 Không co aI frong Ian dâu."
TôI hôm do frong Ian no vân fhan Ia nh, du dap mây Io p chan
va fhan chay frong Io Ion. Cac ông rì râm fhao Iuâ n hôI Iâu. Ho
ban co nôn dom Iac xuô ng sông nhu ng no vao nuo c da ma không
bao no fruoc. Ho nghI cu sôc so chua cho no. Tuy nhIôn, dô nghj do
bj bac, vì so fhây no chôf chìm gIua dôm khuya.
Môf nguoI frong bon ra ngoaI mang vao haI ca nh cây. Ong
bao fôI:
"Môf canh dao, môf canh IIôu."
ChI co haI cây na y chua duoc. Ong IôI Iac dây, fuôf hôf ao
quân frong ngoaI, va baf dâu Iây haI nhanh cây quâf fâm Iung
frân cua no.
Nhu ng nguoI kIa vua du ng ngoaI xom vua quaf:
"Manh nu a! Nôu không quâf manh, may không duôI duoc
bônh ra dâu."
Nhanh cây quâf vun vuf frôn không, nhanh no foI nhanh
kIa. Trâ n roI dô IaI vôf bâm fim frôn da fhjf Iac, nhung ban fôI
dung dung chju dung. Ðu con fInh, nhung no nhu frong mo fhây
chuyôn xay ra cho ko kha c. TôI không ro no nghI gì, nhung râf nôn
nong, va nho IoI no noI frong mo vaI fuân fruoc, vang dôI frong
fIông roI quâf fan nhân: "Tao co y nghI cu dinh frong dâu Ia fao so
chôf frong caI mo nay".
NguoI quâf roI da môf va bao ko khac fIôp fay. Nhung không
aI nhân. Môf moI, ho da vao gIuong va muô n ngu. TôI fhây mình
Ðoi Tu KIôf 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
câm nhanh dao va IIôu. Iac ngung dâu. Ma f no faI, fran Iâm fâm
mô hôI. A nh maf no xa xam nhìn ma f fôI.
No fhì fhao gân nhu không ngho fhâ y:
"TIôp fuc dI."
TôI hoI:
"May co nôn nghI chuf không7 Tay may run Iôn kìa. Co fô
không7"
No gIo môf fay Iôn xom va noI:
"Tô. May noI dung, fao Ianh run, nhu Iao gIa fruoc cua fu
fhân."
TôI fìm môf duôI fhuôc Ia frong day fuI mình, châm Iua va
dua no. Nhung duôI fhuôc fruof khoI fay no va roI ngay xuông dâf.
No noI:
"Nang khIôp."
"May co muôn fao fIôp fuc quâf may fhâf không7"
"!, nhu fhô gIup fao âm nguoI."
Truoc khI fhoo y no, fôI nghI mình hay nha f dIôu fhuôc roI
cho no huf môf hoI fruoc. TôI cu I nhaf mâu fhuô c con chay. Ðâf
chof fôI baf gap môf vâf frang frang na m frôn sa n ca nh chân
gIuo ng: bao fhu.
TôI nhaf Iôn. Phong bì guI cho Ia c, chua mo. TôI hoI cac ông
fhu fu dâu dôn. Môf nguoI nam frong gIuong dap co nguoI foI mua
fhan som nay dô IaI.
TôI mo ra. Ia fhu bôn frong vIôf bang buf chì. Chu vIôf
không dô u frôn frang gIây, vaI chu vIôf xâu, nhung câu vIôf vung
vô foaf vo dju dang nu finh, fhanh fhâf nhu con fro. TôI châm raI
doc cho Iac:
Gui La c nguoi kc cbuyc n pbim.
Ðu ng cuoi cbu cict cua t6i. Kb6ng nbu anb, t6i cbua b6c câp
bai. Anb cu ng bict truong gân nbâ t nám tr6ng tbt trâ n Vinb Kinb,
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ji tu nui toi pbai mât bai ngay. Ba t6i Jay t6i J6c ca cict. Anb c6
tbc xcp t6i ca6 /6ai ¨Ja x6ng ticu b6 c¨.
Cacb Jây kb6ng /âu, t6i ngbc n6i anb ca ban anb kc pbim
rât bay. T6i Ja gáp truong /ang t6i, ca 6ng J6ng y gui bai c6ng
nbân n6ng ngbic p toi m6 tban nb6 Jc tbay cac anb bai ngay. Bây
gio cac anb c6 tbc toi /ang t6i kc m6t pbim.
T6i mu6n /cn m6 Jc tu mang tin toi cb6 anb, nbung ngbc n6i
Jan 6ng noi J6 Jc u o trân, ca cb6 J6 câm c6n gai.
Ngbi toi m6 tban, t6i kbâm pbuc /6ng can Jam cua anb. T6i
câu xin n6 Ju ng sup. Ca c anb sc c6 bai ngay ngbt. it nbât /uc J6
cac anb sc kb6ng gáp rui r6.
Hc n gáp cac anb som. Gui /oi cba6 ban anb, anb kc6 Jan.
C6 bc tbo may

TaI buf: TôI vua nho chuyôn fu c cuoI muô n kô cho anh: fu
bua anh foI fham, fôI fình co gap mây nguo I co ngon chân fhu haI
daI hon ngon caI nhu mình. TôI fhâf vong, nhung doI Ia vây.
Chung fôI chon chuyôn Cô Ðo Hang Hoa.
Cho foI nay chu ng fôI da xom ba phIm o sân bong rô VInh
Kinh. Ðao nay, phIm fình cam suof muof cua Ðac Han co vaI
chinh Ia "Cô hang hoa" duoc ua chuông nhâf. Chu ng fôI da kô
frong Iang mình, va khI foI doan dIôn cuôI, fôI nhaI fIông fhuyôf
mInh khan khan da ca m ngho duoc o fhj frâ n: "Tu c ngu noI: môf
fâm Iong chân fhanh co fhô Iam da no hoa. NoI xom, fâm Iong cô
hang hoa không du chân fhanh sao7" Kôf qua hung frang hôf nhu
co man a nh. Toan fhô kha n gIa nho Iô, ngay ca fruo ng Iang cuc can
cu ng không câm duoc nuoc maf nong hôI chay xuông fu maf fraI
Iu c nao cung co ba dôm ma u.
Tuy con sôf faI phaf, Iac fuyôn bô du khoo dô dI foI Iang cô
bo fho may. No ra dI voI Iong fu fIn cua ko dI chInh phuc. Tuy
nhIôn, doc duong no gu c vì môf con sôf rof nua.
Ðoi Tu KIôf 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðu maf froI choI chang, no cam fhây con Ianh Ion IoI vao
fhân. TôI xoay xo nhom Iu a voI mâ y cong cây va Ia khô, va baf no
dôn ngôI canh, nhung fhay vì âm no cang cam fhây Ianh hon. No
gang guong du ng Iôn, rang danh Iâp câp:
"ThôI dâ n Iôn."
Suôf doc duong chu ng fôI ngho fIô ng son khô chay sIôf, va
fIông vuo n cu ng cac IoaI fhu hoang kôu hu. Iac khô so vì Iu c nong
Iu c Ia nh khôn kham. ThInh fhoang no Iao dao saf vu c nuI foI nôI
Iam Io dâf da. TIông da roI foI day hom nuI, ma I Iâu moI dôn faI
chung fôI. Nhu ng Iu c nhu fhô fôI khuyôn no nghI môf Iaf dôn khI
con sôf fhuyôn gIam.
KhI dôn nha cô bo fho may, chung fôI haI Io ng duo c bIôf cha
cô dI vang. Nhu Iân dâu, con muc dôn khjf khjf chân chung fôI
nhung không sua.
Maf Iac do bung: no mô sang. Cô bo fho may sung sôf fhây
no Iôn con sôf fham haI. Cô Iâp fuc cho huy bo buôI dIôn xI nô noI,
va dua Iac vao phong cô, Iôn gIuong quây man muôI frang. Cô
cuôn bim foc daI fhanh bu I cao frôn dInh dâ u. RôI cô coI dôI gIây
hông, chay chân Iâm ra ngoaI. Cô goI fôI:
"ÐI voI fôI chu 7 TôI bIôf IIôu fhuôc râf hay cho anh ây."
IIôu fhuô c Ia môf IoaI cây fhuong, moc o bo Iach không xa
Iang. Râ m rap, cao chua foI ba fâ c, hoa mau hô ng fuoI, ca nh hoa
gIông hoa dao qua khô, soI duoI dong nuo c ca n frong cua con Ia ch.
Châf fhuôc fâp frung frong Ia co khia gIông chân vjf. Cô bo
fho may haI môf dông Ia Ion. TôI hoI:
"Cây nay fôn gì7"
"Cây manh-baf."
Cô gIa Ia frong cô I da frang dôn khI fhanh châf sôf mau Iuc,
rôI bôI Iôn cô fay fraI cua Iac. Ðu vân sôf, no da fInh va chju dô cô
dap fhuôc. Cô buôc fhuô c bang môf daI vaI frang.
Ðôm xuô ng, hoI fho Iac co phân dju IaI, va no fhIôp ngu.
Cô bo fho may ngâ n ngu ho I fôI:
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Anh co fIn fhu do không7"
"Thu gì7"
"Mây fhu không gIaI fhich fu nhIôn duoc."
"Co Iuc fôI fIn, co Iu c không."
"Anh noI nhu fhô anh nghI fôI sap fô cao anh."
"Không dâu."
"Vây fhì sao7"
"Thoo y fôI, mình không fhô fIn chung hoan foan, nhung
cu ng không fhô chôI bo hoan foan."
Cô duong nhu châp fhuân câu fra IoI cua fôI. IIôc maf nhìn
Iac dang ngu frôn gIuo ng mình, cô hoI:
"Cha cua Iac Ia gì7 Phâf fu a7 "
"TôI không bIôf. Nhung ông ây Ia nha sI Iu ng danh. "
"Nha sI Ia gì7"
"Cô không bIôf nha sI Ia gì a7 Nha sI chua rang cho cô."
"Thâf sao7 Anh noI ho co fhô gIôf mây con sâu chuI va o rang
Iam mình dau ha 7"
TôI dap, không cuoI:
"!. TôI so kô cho cô môf bi mâf, nhung phaI fhô Ia không bao
gIo noI cho aI."
"TôI fhô... "
TôI fhâp gIong:
"Ða no baf hôf sâu frong rang Mao chu fjch."
Sau môf Iu c Im Ia ng kinh nô, cô hoI:
"Nôu fôI moI ba bong foI canh gIuong bônh cua con ông fôI
nay fhì ô ng co phIôn không7"
ToI nua dôm, bôn ba gIa fu ba Iang kha c nhau dôn. Ho mac
ao daI Iam va don, caI hoa frôn foc va doo vong ngoc o cô fay. Cac
ba bong fum bôn Iac dang co ru m frong gIâc ngu. RôI ho ngôI
Ðoi Tu KIôf 2S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xuông bô n goc gIuong, nhìn no qua man muôI. Kho ma noI aI Ia
nguo I ghô ron nhâf co fhô Iam ma quI so.
Môf frong cac ba bong, ba nhan nhu m nhâ f, câm cung fôn
frôn fay. Ða bao fôI:
"Ta cam doan hôn ma mo fhan nho, con ma dang gây bônh
cho ban chau dây, fôI nay không dam foI dâu. Cây cung cua fa fu
Tây Tang, muI fôn boc bac. KhI fa ban, mu I fôn huy f frôn không
frung nhu sao dIôu, va chua fung ban huf ngu c con ma du cho no
manh co nao."
Không nhu ng cac ba bong râf gIa, ma froI da râf khuya, va
Iaf sau ho baf dâu ngap. Va du fra dac cô chu nha cu a chu ng fôI
fIôp maI, ho ngu ga ngu gâ f, ba no dôn ba kIa. Chu nhân cây cung
cu ng chju fhua con buôn ngu, dô vu khi Iôn gIuo ng, mI maf son uô
oaI ru xuông va nham IaI.
Cô bo fho may bao fôI:
"Thuc ho dây. Kô cho ho môf phIm."
"PhIm IoaI nao7"
"PhIm gì cu ng duo c. ChI côf gIu ho fhu c..."
Thô Ia fôI Iao va o buôI dIôn Ia Iu ng nhâf doI mình. Trong
ngôI Iang hoo Ia nh do, chon gIua hom nu I noI ba n fôI dang mô
sang, fôI ngôI frong anh don dâu Ioo Iof, va kô phIm Ðac Han cho
môf cô gaI xInh xan va bôn ba phu fhuy gIa.
TôI hôf suc fu xoay xo. Sau vaI phuf, khan gIa say mô câu
chuyôn cô hang hoa dang fhuong. Thâm chi ho con hoI, va fôI kô
cang daI, ho cang if chop maf dô khoI buôn ngu.
Tuy vây, ma fhuâf cung không nhu Iu c Iac chu dông. TôI
không co khIôu kô chuyôn. Chu ng fôI khac nhau. Nua gIo sau cô
hang hoa da Iam du moI ca ch kIôm fIôn, rôI chay dôn bônh vIô n dô
fhây ra ng qua frô : mo cô da chôf, fuyôf vong goI con gaI frong hoI
fho cuôI cu ng. Mô f phIm fuyôn fruyôn nhu bâf cu phIm nao khac.
Ðình fhuong ma no I, canh gIuo ng bônh Ia cao dIôm dâu fIôn frong
câu chuyôn. Kha n gIa bao gIo cu ng khoc Iu c ây, bâf kô ho xom
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phIm hay ngho chu ng fôI kô. Co Io cac ba phu fhu y fhuôc fang
khac. Ho cham chu ngho, nhâp chuyôn co chu ng muc - fhâm chi fôI
co fhô ca m fhây ho hoI rung mình cam dô ng - nhung không nho
môf gIof nuoc maf.
Thâf vong vì bIôu dIôn cua mình, fôI nân na mIôu fa ban fay
run rây không ngung cua cô gaI hang hoa va fo bac roI khoI cac
ngon fay cô... Nhung ca c ba bong không xu c dông.
Thình Iình, fu frong man muôI frang, môf gIong no I nhu fu
day gIông phaf ra. Iac ngâm:
"Tu c ngu noI rang fâm Iong chân fhu c co fhô Ia m da no hoa.
NoI xom, fâm Iong cô hang hoa không du chân fhu c sao7"
TôI su ng sôf, vì Iac da fhôf câu kôf vang dôI fruoc khI
chuyôn kôf fhuc, hon Ia vì no fInh dây fhình Iình. Nhung fhâf ngac
nhIôn, fôI IIô c quanh phong: bôn ba phu fhuy dang khoc! Nuoc maf
ho dô ra fran frô, chay xuô ng go ma vônh va o nuf no cua ho.
TaI nghô cua Iac fhâf fuyôf! No co fhô kich dông khan gIa
bang IoI fhuyôf mInh dung Iuc, ngay ca khI no dang vâf nhau voI
con sôf rof.
KhI fôI kô fIôp, fôI cam fhây cô bo fho may co vo gì khang
khac, va nhân ra rang cô fha Iu ng nhung Io n foc dây, môf bom foc
fuyôf voI chay xuông vaI. TôI doan Iac da fho fay khoI ma n, go
bim foc bang nhu ng ngon fay sôf rof cua no. Môf ngon gIo Iu a bâf
chof Iam ngon don châp chon rôI faf, Iu c do fôI ngo mình fhây cô bo
fho may von môf goc man, va cu I frôn Iac frao môf nu hôn frôm
frong bong dôm.
Môf ba bong fhap IaI ngo n don dâu, va fôI fIôp fuc kô nôf câu
chuyôn buôn cua cô gaI TrIôu TIôn. Cac ba bong khoc nuc no, nuoc
maf hoa Iân nuoc mu I, va fIông su f sjf cua ho fIôp fuc dôn dôm
khuya.
Ðoi Tu KIôf J0
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 3
Ðôn Maf co caI va II bi mâf no gIâu râf ky.
No Ia ban chu ng fôI. |Nho không7 Chung fôI frôn duong foI
gap no Iu c fình co gap ông fho may frôn son dao). Iang Ðôn Maf dI
caI fao frôn nuI Phu ng Hoang o dôc fhâp hon Iang chu ng fôI. Iac
va fôI fhuong qua nha no vao chIô u fôI dô nâu an, nôu chu ng fôI
xoay duoc mIông fhjf, chaI ruou dja phuong, hay rau fuoI fu vuon
cua nông dân. Chung fôI chIa so chIôn Io I phâm, nhu fhô mình Ia
fam nhân bang. No không fho môf IoI voI bon fôI vô caI va II bi ân
cua no khIôn chu ng fôI hoan foan ngac nhIôn.
CIa dình no sông cu ng fha nh phô voI cha mo chu ng fôI. Cha
no Ia van sI, mo no Ia fhI sI. Câ n dây, bj nha chu c frach ruông bo,
ho dô IaI cho dua con fraI yôu qui cu ng môf ganh nang da ng so
nhu Ia c va fôI: ba phân ngan khung khIôp. Vì fhô chung fôI dông
hôI dông fhuyôn, nhung Ðôn Maf Iuc do muoI fam fuôI sông frong
Io so frIôn mIôn.
VoI no, moI fhu nhuôm mau nguy hIô m. O nha no , chung fôI
cam fhây nhu ba pham nhân dang hôI y âm muu quanh ngon don
dâu. Ðua an chang han: môf fIông go cua cung du Iam no so mâf
khôn gIu a mu I fhom ngon ngaf ngao cua dIa fhjf bon fôI da nâu
xong |muI nâu nuong Iam ca ba dua chôf doI chu ng fôI dIôn
cuông). No so nhay du ng, gIâu vôI caI chao vao goc nhu dô Iâ u, va
fhay vao do Ia dIa rau xao sôn sôf gom ghIôc: an fhjf dôI voI no Ia
fôI ac dIô n hình cu a gIaI câ p fu san nha no.
Sau hôm frình dIô n cua fôI cho bôn ba phu fhuy, Iac fhây do
hon. No noI no du khoo dô dI vô, va cô bo fho may không naI nI gIu
chung fôI. TôI fuong fuong cô kIôf Iu c.
Sau bua dIôm fâm, chu ng fôI Iôn duong do c son dao vang vo.
Không khi ban maI âm dô chju Iam fInh fao bô maf nong bung cua
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chung fôI. Iac vua dI vua huf fhuôc. Iuc dâu con duong dân xuông
môf IôI nho, rôI Ia I Iôn dôc. KhI dôc nguoc, fôI nam canh fay cua
dua ban bônh hoa n. Maf dâf môm va uof, cây côI gIao canh frôn
dâu. Ðang qua Ia ng Ðôn Maf o, chu ng fôI ba f gap no dang Iam vIôc
frong ca nh dông Iu a. No dang cay voI con frâu.
Chung fôI không fhây cac Iuông cay cua no, vì Iop dâf mau
dây ngâp frong nuoc fu. Trân foI Iung, ban chung fôI fIôn châm
chap, vì môI buoc ngâp bun dac foI dâu gôI, frong Iuc con frâu don
gang su c koo ca y. TIa na ng som chIôu nghIông Iâp Ianh frôn dôI
kinh cua no.
Con frâu co frung bình, nhung caI duôI daI ngoaI khô, vây
manh nhu cuong quyôf vây bun Iôn ông chu nhuf nhaf fhIôu kInh
nghIôm cua no, cang bân cang fôf. Ðu cô franh nhung cu quâf
không ngung, chI môf khoanh khac vô y Ia du cho Ðôn Maf nhân
môf cu duôI frâu ngay ma f Iam vang cap kinh Iôn không. No chuI
rua, fha cuong khoI fay phaI va buông cay khoI fay fraI. CIo fay
cho maf, no fuôn môf frang chuI bo I, nhu fhô bj mu.
No gIân foI mu c không ngho fIông goI vuI mu ng cua chu ng
fôI. No cân fhj nang, không phân bIôf nôI chu ng fôI voI cac nông
dân dang chô nhao o ruô ng Iua gân do.
No cuI xuông, fho c fay vao nuoc, mo frong bun. Vo fhâf fhân
frong cap maf IôI cua no Iuô ng cuông.
Ðôn Maf ro rang da danh fhu c ban nang fan ac cua con frâu.
Con vâf ngu ng Ia I, rô I koo sang haI bôn, hôf su c gIâ m ruông bun,
nhu djnh xoo naf cap kinh chìm frong do bang mo ng hay IuoI cay
Iac Iu.
TôI coI gIây, von quân buoc xuông ruông Iua, dô Iac ngôI bôn
vô duong. Ðôn Ma f không muôn fôI gIup fìm kinh, vì so fôI gây can
fro, nhung cuôI cu ng chinh fôI vô y dap Iôn cap kinh Iu c mo frong
bun. May man Ia no con nguyôn von.
KhI nhìn IaI ro nhu cu, Ðôn Maf sung sôf vì fình frang cua
Iac. No noI:
"May ôm nhu con cho!"
Ðoi Tu KIôf J2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vì Ðôn Maf không fhô bo vIôc, no dô nghj chung fôI dôn chô
no nghI foI khI no vô.
No fru o gIua Iang, voI vaI vâf du ng ca nhân, va no ng Iong
muôn chung fo Iong fIn cây hoan foan vao nông dân ca ch mang
nôn no cha bao gIo khoa cua. Can nha san nhu nha chung fôI, Ia
kho Iuong fhu c cu , nhung co hIôn nhô ra chô ng bang côf fro vung
cha c dô phoI ngu côc, rau hay gIa vj. Ia c va fôI ngôI frôn hIôn
huong nang. Iaf sau, maf froI khuâf sau dInh nuI va không khi
Ianh buôf. KhI da rao mô hôI, Ia c Ianh nhu nuoc da. TôI fìm mô f
caI ao Ion chuI dâu cu cu a Ðôn Maf dap Iôn Iung no, buôc ông fay
qua cô nhu khan quang.
Ðu froI nang IaI, no fIôp fuc fhan Ianh. TôI IaI vao frong Iây
chan frôn gIuo ng, va chof nghI co fhô con ca I ao Ion nua nam dâu
do. TôI nhìn duoI gâm gIuo ng, fhây môf ruong gô Ion. Châf dông
bôn frôn Ia mo gIâ y cu va dop duf Iâm bun.
Koo ruong foI vôf nang Iôm dôm buI, fôI mo ra va fhây chua
nhIôu ao quân. TôI Iuc IoI hy vo ng fìm caI ao Ion nho vua voI fhân
fhô khang khIu cua Iac. Ngon fay fôI bông cham môf vâf mô m,
doo va Iang, khIôn fôI nghI ngay dôn chIôc gIây da naI cua phu nu.
Nhung không phaI Ia chIôc gIây ma Ia môf caI va II. TIa sang
phan chIôu frôn nap bong Ioang. Ca I va II fao nha, hoI son nhung
Iam bang da fôf, va foaf ra môf muI van mInh.
No co vo kha nang so voI kich fhuoc, nhung fôI không doan
duoc bôn frong co gì. Va II co khoa o ba chô.
TôI nôn nong doI dôn fôI, Iuc Ðôn Maf so duoc gIaI fhoaf khoI
vIôc vâf nhau ha ng ngay voI con frâu, dô hoI fhu kho bau gì no câf
ky frong chô gIâu bi mâf cu a no.
No không fra IoI câu hoI cua fôI Iam fôI ngac nhIôn. Suôf Iuc
bon fôI nâu an no Im Iang khac fhuong, va khI noI no fhân fro ng
không nhac foI caI va II.
Iu c an fôI, fôI khoI IaI dô faI. Nhung no vân không noI.
Iac pha fan Im Ia ng:
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Tao chac Ia sach. Cach may khoa va II câf dI du fIôf Iô bi
mâf cua may: may gIâu sa ch câm."
Môf fIa hôf hoang frong dôI maf fhang ban cân fhj, rôI bIôn
mâf sau cap kinh Iu c no frân fInh duoI maf na fuoI cuoI. No noI:
"May nam mo."
No dua fay so fran Iac.
"TroI oI, sôf qua! Vì vây may moI co y dIôn khung, no Iam
may sang. Ngho no, mình Ia ban, co nhung Iuc vuI chung, cu ng fôf,
nhung nôu fuI may fIôp fuc chuyô n fao Iao nhu sach câm, fhì fIôn
su no..."
Sau do không Iâu, Ðôn Maf mua ô khoa dông cua hang xom,
va fu do no Iuôn Iuôn khoa ky cua nha bang soI xich.
HaI fuân sau, mon "Manh-baf" cua cô bo fho may chu ng fo co
hIôu qua , chu ng sôf rof cua Iac fhuyôn gIam. Iuc go bang khoI
cuom fay, no fhây môf vôf gIôp co frung chIm, bong Ioang va frong
suôf. Rôf cuôc no xop dôn khI chI con vôf soo don nho, va con sôf
rof ngung ha n. Chu ng fôI nâu môf bua o nha Ðôn Maf dô mu ng
Iac hôI phu c. Tô I hôm do , ca ba chu ng fôI ngu chon chu c frôn
gIuo ng. Iuc so duo I gâm gIuo ng, fôI fhây ruong vâ n con do, nhung
caI va II da da mâf.
`
` `
Ðôn Maf dô Iô ngo vuc va canh gIa c cao dô, bâf kô fình ban
gIua chu ng fôI, duong nhu chung mInh cho gIa fhuyôf cua Iac, va
chung fôI cang fIn caI va II qua fhu c dây sach câ m. Ia c va fôI
fhuong fhao Iuâ n rIông chuyôn nay, doan mo IoaI sach gì frong do.
|Ðao ây, moI sach vo dôu bj câm, ngoaI Iô duy nhâf Ia nhu ng cuôn
do Mao hay fhân cân cua ông vIôf, va ca c fac phâ m fhuân khoa
hoc). Chung fôI Iâp môf danh sach daI nhu ng dô fu a co fhô co : foan
bô fruyô n cô fu Tam Quôc Chi foI Hông Iâu Mông va KIm Ðình
MaI, vôn nôI fIông Ia dâm fhu. Trong danh mu c chu ng fôI cu ng co
fho doI Ðuong, Tô ng, MInh, Thanh, va fac phâm cua cac nghô sI cô
Ðoi Tu KIôf J4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dIôn nhu Chu Ðaf, Su Ðao, Ðông Ky Thuong... Thâm chi chu ng fôI
nghI foI Thanh KInh cung nhu Ngu Thanh Thu, fac phâm bj câm
hang fhô ky, frong do ngu daI fIôn frI doI Ha n frôn fhIôn son dInh
fIôf Iô chuyôn so xay ra frong haI ngan nam foI.
Thông fhuong, sau khI faf ngon do n dâu frong nha san, bon
fôI nam frôn gIuo ng huf fhuôc frong bong fôI. Tua sach fuôn ra
frôn môI, nhung caI fôn fhân bi va Ia ky goI Iôn fhô gIoI vô danh.
Nhu frâ m huong Tây Tang, chI cân noI fôn Ta ng Huong Ia nguI
muI pha ng phâf, fInh khIô f, va fhây non huong nhI cac haf fhom
duoI anh don, nhu gIof vang Io ng.
Môf hôm Iac hoI fôI:
"May co bIôf gì vô van chuong fây phuong không7"
"Cha mây. May bIôf ba ma fao chI chu y foI công vIôc. NgoaI
y khoa ra ông ba không bIôf gì nhIôu."
"Ða ma fao cung vây. Nhung môf ba dì cua fao co mây cuôn
sach nuoc ngoaI djch sang Hoa van. HôI do fruoc Ca ch ma ng Van
hoa. Tao nho ba doc cho fao ngho cuôn sa ch fôn Ðon QuIxofo, vô
môf hIôp sI gIa Iang fhang, fruyô n râ f hay."
"Sach cu a ba gIo ra sao7"
"Thanh khoI. Vô bInh Ðo fjch fhu, rôI Iâp fuc dôf fruoc công
chung, ngay fruoc foa chung cu cua ba."
Kô do, chu ng fôI bâp fhuôc Ia frong bong dôm, nhuf chi va
câm nin. NoI chuyô n van chuong fhô nay Iam fôI nan. Chu ng fôI
fhâf bâf hanh. Iu c bIôf doc fhì không co n gì dô doc. Trong nhIôu
nam, khu "Van hoc Tây phuong" frong ca c hIôu sach danh hôf cho
foan fâp cua nha Ianh dao công sa n AIbany, Ðnvor Hoxha: hôf bô
nay foI bô khac bìa ma vang mang chân dung ông gIa doo ca vaf
Ioo Ioof, foc bac chInh fô, cap maf nghIôm khac mo ng mong - maf
fraI ma u nâu, ma f phaI hoI nho va bong nâu nhaf hon dôI sang
hông o vIôn maf.
TôI hoI Iac:
"CaI gì Ia m may nghI foI van chuong fây phuong7"
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"OI dao, fao chI muôn bIôf. Râf co fhô Ðôn Maf co mâ y fhu do
frong va II."
"Co fhô may du ng. Ða no Ia van sI, ma no Ia fhI sI, nha ho
phaI co nhIôu sach, cu ng nhu nha may voI nha fao co nhIô u sach
fây y. Nhung Iam sao ma ca môf va II dây fhoaf khoI su chu y cua
Vô bInh Ðo7"
"Co Io ba ma no bIôf gIâu dung Iu c."
"Ho gIao cho Ðôn Maf gIu cung IIô u fhâf."
"Nhu ba ma may va fao Iuôn mo uoc fuI mình Ia bac sI nhu
ông ba. Ða ma fhang Ðô n Maf co fhô muôn con ho Ia nha van. Ho
nghI no nôn doc sach, du phaI doc frong bi mâ f."
`
` `

Môf bua sang rof muof dâu xuân, bông fuyôf roI dây va
nhanh suôf haI gIo, maf dâf chang mây chôc phu môf fâc fuyôf
xôp. Truong Iang cho chu ng fôI nghI hôm do. Iac va fôI Iâp fuc Iôn
duong dI fham Ðôn Maf. Chung fôI ngho noI no gap xuI: chuyô n
phaI xay ra, frong kinh cua no bj bô.
Tuy nhIôn, fôI fIn cha c no không dô ru I ro na y anh huong foI
công vIôc. Nôu nông dân cach mang coI fâf cân fhj cua no Ia dâu
hIôu kom coI vô fhô xac, ho so nghI no Ia du a IuoI bIô ng. No sông
frong kInh hoang frIôn mIôn vì y kIôn cua nông dân, fuy ho quyôf
djnh no co caI fao fôf hay chua, va do do, vô maf Iy fhuyôf, fuong
IaI no nam frong fay ho. Trong fruong ho p nay, ngay ca khIôm
khuyôf nho nhâf vô chinh frj hay fhô châf cu ng Ia faI hoa.
Không nhu Iang fôI, dân frong Iang ban chung fôI phaI Iam
vIôc du froI fuyôf, ho phaI vac cac sof gao dây foI kho cua huyôn
cach do haI muoI cây sô, frôn bo sông baf nguôn fu Tây Tang.
Ðang Iu c gop fhuô Iang hang nam, fruong Iang chIa fông sô gao
fhoo sô dân, phân môI nguo I vac khoang sau muoI ky.
Ðoi Tu KIôf J6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chung fôI dôn fhây Ðôn Maf dang dô dây sof, san sang cho
chuyôn dI foI kho gao. Chu ng fôI nom fuyôf vao no, nhung no nhìn
quanh quâf ma không fhâ y chung fôI. Không co kinh, cap maf IôI
cua no khIôn fôI nho caI nhìn do dân, mô mu cua con cho Ðac
KInh. Ðuong nhu no Iac Io ng va nhuf chi, ngay ca fruoc khI nhâc
sof gao Iôn Iung.
Iac bao no:
"May dIôn. Không co kinh may không xoay xo nôI frôn duong
nu I do dâu."
"Tao da vIôf fhu cho ma fao. Ða so guI cap kinh mo I ngay,
nhung fao không fhô ngôI doI kinh. Tao o dây Ia dô Iao dông. Íf ra
Ia ông fruong Iang noI vây."
No noI râ f nhanh, nhu không muôn phi fhì gIo voI chung fôI.
Iac no I:
"Khoan. Tao co y nay: fuI fao so gIup may mang sof foI kho
gao, khI vô may cho fu I fao muon mây cuô n sach may gIâ u frong
va II. Chju không7"
Ðôn Maf gâm Iôn:
"Ðô quy. Tao không bIôf may noI gì. Tao không co sach câf
gIâu."
Iap bap gIân du, no vac sof gao nang Iôn Iung va buoc dI.
Iac goI fhoo:
"Môf cuôn fhôI. Ðuoc không7"
Không fra IoI, Ðôn Maf dân buoc.
Ðâf IoI fhô xac ngan fro no. Cha mây chôc, no vuong vao fhô
kho xu fhô bao: fuyôf khIô n IôI dI fron frof hon fhuong Iô, o vaI chô
no Iu n chân foI maf ca. No dan chaf cap maf IôI xuông ma f dâf
phia fruoc, nhung không fhây cac ho n da nhô Iôn dô daf chân vao.
No mu mo fIôn foI, Iao dao va Iac Iu nhu ga say. ToI chô IôI dI huf
mâf, no fho chân fìm chô, nhung chân kIa oan xuông không do nôI
suc nang sof gao frôn Iung, no nga khuyu. No cô chông do o vj fri
do dô không dô sof gao frôn Iung, dung fay gaf fuyôf dô fhây
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duong, fung mof fung mof, foI khI no xoay xo Iôm côm du ng Iôn
IaI.
Tu xa chung fôI nhìn no dI quanh co xuông con duong, chI
mây phu f sau IaI fruof chân. Iâ n nay sof va vao da Iuc no nga Iam
gao vaI ra.
Chung fôI dI xuô ng gIup no hof gao vaI. Không dua nao mo
IoI. TôI không da m nhìn vao maf no. No ngôI xuông coI gIâ y, dô
fuyôf ra, rôI xoa manh dôI chân sung vu cho âm
Ðâu no cu Iac Iu nhu fhô qua nang. TôI hoI no:
"Nhu c dâu ha7"
"Không, faI fao u. Không sao."
KhI chung fôI hof xong hôf gao vao sof, canh fay ao fôI bam
dâ y fInh fhô fuyôf. TôI hoI Iac:
"Mình nôn fIôp cho no chu 7"
No noI:
"!, phu fao môf fay voI caI sof duoc không7 Tao fhây Ianh, co
suc nang frôn Iung Iam fao âm.
Iac va fôI cu môI nam muoI mof IaI fhay nhau gu I sau muoI
ky gao. KhI foI kho chu ng fôI hoan foan kIôf suc."
Vô IaI dô n nha, Ðôn Maf dua chu ng fôI môf cuôn sach - môf
cuôn mong, son cu. Tôn fa c gIa Ia ÐaIzac.
`
` `
"Ða-nhj-fraf-khac". Ðjch sang Hoa van, fôn fac gIa Phap gôm
bôn ky hIôu. Ðjch fhuâf fhân sâu! HaI âm fIôf nang cu ng nhu âm
rung hung han kIôu phaf âm xua cua ca I fôn bIôn mâ f. CIo dây
bôn chu - râf fhanh fao, môI chu chI vaI nof - hop IaI fao fhanh
môf vo dop khac fhuong, nuc mu I ngoaI IaI, goI cam nhu muI ruou
vang nô ng câf hang fhô ky frong hâm. |NhIôu nam sau fôI bIôf
djch gIa cu ng Ia môf nha van Ion. Ðj câ m xuâf ban fac phâ m cua
Ðoi Tu KIôf JS
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mình vì Iy do chinh frj, ông du ng ca cuôc doI con IaI djch fIôu
fhuyôf Phap).
Ðôn Maf co dan do nghI ngoI so cho chu ng fôI muo n cuôn
sach nao không7 Hay chI Ia ngâu nhIôn7 Co Io no nhaf cuôn do chI
vì so voI ca kho fang frong va II quy gIa cua no, cuôn do mong
nhâf, va naf nhâf. IIôu no co dông co kin dao nao chu ng fôI không
do duoc7 Ðâf kô nguyôn do gì, Iua chon cua no co anh huong sâu
sac frôn cuôc doI chung fôI.
Cuôn sach mong fua dô !rsuIo MIrousf.
Iac doc cuôn sa ch ngay fôI hôm Ðôn Maf cho chu ng fôI
muon, va foI doan kô f Iu c froI hu ng dông. No faf ngon don dâu va
dua sach cho fôI. TôI nam frôn gIuo ng dôn khI dôm xuông, không
an, hoan foan cuôn vao câu chuyôn Phap vô fình yôu va phop Ia.
Hay hình dung môf dua muoI chin, con mo mang frong fuôI
nIôn fhIô u, ca doI chua fu ng ngho gì ngoaI nhung câu ca ch mang
rông fuô ch vô chu nghIa yôu nuoc, chu nghIa công san, y fhuc hô
va fuyôn fruyôn, nay Iao dâu vao môf câu chuyôn danh fhu c Io ng
khao khaf, cam xu c, hanh dông fhôI fhuc, fình yôu, fâf ca nhu ng
dô faI cho foI Iu c do no bj gIâu.
Ðu hoan foan không bIô f gì vô vu ng dâf xa xôI goI Ia Phap do
|fôI co ngho cha fôI nha c foI NapoIoon vaI Iân fhô fhôI), chuyôn cua
!rsuIo cung fhâf nhu chuyôn hang xom. Nhu ng rôI ram vô fhua
kô va fIôn bac xay dôn cho cô khIô n câu chuyôn cang dang fIn hon,
vì fhô cang fang suc manh cua IoI van. Ðô n cuôI ngay, fôI da kha
quon fhuôc voI Nomours, hình dung mình du ng ca nh Io suoI frong
phong khach nha nang cung voI cac bac sI va cha xu... Ngay ca
doan vô nam châm va mông du dôI voI fôI cu ng dang fIn va mô
hoac.
TôI không ra khoI gIuong fruoc khI Iâf xong frang cuôI. Iac
chua fro vô . Iu c no Iôn duo ng khI froI vua sa ng, fôI chac chan no
dI fham cô bo fho may dô kô cho cô câu chuyôn fuyôf voI nay cua
ÐaIzac. TôI du ng o nguong cua nha san môf Iaf, vua gam mâu
banh bap vua ngam bong dInh nuI fôI fam Io mo phia fruoc. Iang
cô bo fho may o qua xa không fhô fhây don frong nha, nhung frong
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fâm fri mình, fôI co fhô hình dung Iac dang kô chuyôn cho cô. Ðâf
chof fôI fhây nho I Iôn ghon fj, môf cam xuc cay dang fruoc kIa fôI
chua fung co.
TroI Ia nh buôf, fôI run rây frong chIôc ao khoac ngan da cuu.
Ðân Iang an, ngu hay Iam vIôc rIông frong hoang hôn. Nhung phia
fruoc can nha sa n cua chung fôI Iang Io. TôI fhuong IoI du ng su
yôn bình ngu frj frôn nu I vao gIo nay dô fâp vI câm, nhung Iu c nay
duong nhu vIô c do gây nan Iong. TôI buoc vao nhaf cây dan, nhung
khI choI, âm fhanh choI faI va bâf dông, nhu fhô fôI da quôn cach
dan. RôI fôI chof nghI: mình so chop IaI nhung doan ua fhich frong
!rsuIo MIrousf, fu ng chu fu ng chu.
Iâ n dâu fIôn frong doI fôI fhây khaf khao cho p IaI nhu ng câu
frong sa ch. TôI Iuc khap phong fìm gIây, nhung chI fhây vaI fo
djnh du ng vIôf fhu cho cha mo.
TôI quyô f djnh vIôf fhang Iôn maf frong ao khoac da cuu cua
mình. Ca I ao khoac nga n, fang vâf cua dân Iang Iu c fôI dôn, Iam
bang da, soI Ion daI ngan du co du IoaI bôn ngoaI, bôn frong Ia Iop
da frân. Kho fìm nhung doan fhich hop frong sach vì chô frông
frôn ao co gIoI han, cang if chô hon vì da da nuf qua nhIô u. TôI
chop IaI chuong !rsuIo mông du. TôI ao uoc nhu nang: Iu c nam
ngu frôn gIuong co fhô nhìn fhây mo fôI dang Ia m gì frong can
chung cu cach nam fram cây sô, nhìn cha mo an fôI, quan saf cu
chI cua ho, cac mon an frôn ban, mau ba f dIa, hif mu I fhu c an,
ngho ho fro chuyôn... Hon fhô nua, nhu !rsuIo, frong gIâc mông
fôI so fham nhu ng noI mình chua fung dô maf foI...
VIôf frôn fâm da con cu u gIa vung son cuo c không dô: maf da
rap va gâp nôp, va dô vIôf cang nhIôu câu cang fôf vao chô co fhô
vIôf, fôI phaI du ng chu nho, doI hoI hôf suc fâp frung. Iu c phu kin
hôf bôn frong ao, kô ca fay ao, ngon fay fôI nhuc nhu gây xuong.
CuôI cu ng fôI fhIôp ngu.
TIông chân cua Iac da nh fhu c fôI. Ða gIo sang. TôI ngu chua
Iâu, vì ngon don dâu vâ n con sang. TôI fhây bong no Ion vao
phong.
"May ngu ha7"
Ðoi Tu KIôf 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Không han."
"Tao cho may xom caI nay."
No dô dây dâu va o don, khI ngon bâc chay sa ng, no câm don
frong fay fraI, foI ngôI xuô ng mop gIuong fôI. Maf no sang ru c va
foc no rôI bu. No ruf frong fuI ao khoac ra môf vuông vaI fra ng gâp
gon gho.
"A, cô bo fho may cho may caI khan fay."
No không dap. Iuc no fu fu mo ra, fôI fhây mIông vaI xo fu
caI ao, chac Ia cua cô bo fho may - frôn do co môf manh va fay. Ðôn
frong co vaI caI Ia khô. Tâf ca cu ng môf dang dop, nhu canh buom,
fu mau cam fhâm foI nâu soc vang nhaf, nhung fâf ca dôu ô mau
don.
Iac hô n hôn noI:
"Ia bach qua. Môf cây cao chof vof Iông Iây, moc frong fhung
Iu ng kin dao phia dông Iang cô bo fho may. Tu I fao Iam fình o do,
dua vao gôc cây. Cô nang Ia frInh nu, mau nho xuô ng Ia Iac dac
bôn duoI."
TôI không noI nôn IoI. TôI cô hình dung: caI cây, fhân cây qui
phaI, canh cây hu ng vI, fham Ia canh buom, rôI fôI hoI:
"Ðung7"
"!, nhu ngua. Co Io vì vây sau do cô nang cuo I, fIông cuoI
choI faI, hoang daI, va vang xa ngay ca chIm choc cung câf canh vì
hoang so ."
`
` `

KhI da mo maf, chung fôI gIu IoI fra IaI !rsuIo MIrousf cho
ông chu chinh dang cua nang: Ðôn Maf, hay dung hon bây gIo Ia
HaI Maf vì da mâf kinh. Chu ng fôI ao fuong rang no so cho muon
fhôm sach frong caI va II bi mâf, dô dôI Iây nhung vIôc chu ng fôI
Iam hô no vì maf kom không Iam duoc.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung no không ngho. Chung fôI fhuong foI nha no mang
fhoo fhu c an, gIu p vuI cho no, choI vI câm cho no... CuôI cung cap
kinh moI mo no guI foI, no không con Ia dua mu do, va hy vong cua
chung fôI Iu c nay châm duf.
Ðon fôI cay dang hôI fIôc da fra sach. Iac cu Iâp dI Iâp IaI:
"Ðang Io mình du ng fra. Ðang Io fao da co fhô doc fu ng frang
cho cô bo fho may dô cô na ng fInh fô hon, van hoa hon, fao fIn chac
nhu vây."
No bao doan chop IaI Iôn maf frong ao khoac cua fôI da cho
no y do. Iac va fôI co fhoI quon du ng chung ao quân, va môf hôm
nham ngay nghI, no muon ao da cuu cua fôI dô mac Iuc dI gap cô
bo fho may o gôc cây bach qua frong fhung Iung fình yôu. No gIaI
fhich:
"Sau khI ngho fao doc fu ng chu doan van ÐaIzac, cô nang
câm ao may Ia ng Io doc IaI hôf. Âm fhanh duy nhâf Ia fIông Ia rì
rao frôn cao, va fIông nuoc chay ngho fhoang fu con fhac xa. TroI
dop, bâu froI fhIôn fhanh, fuoI va frong. Ðo c xong cô nang ngôI do
râf yôn, mIông mo. Ao may nam frôn Iong fay, nhu IInh vâf frong
ban fay fin dô."
Iac no I fIôp:
"Anh chang ÐaIzac nay Ia phu fhuy. Han cham dâu cô son nu
nay bang ngon fay vô hình, va cô na ng bIôn dôI, cuôn dI frong mo.
Mâf môf Iu c cô na ng moI fInh. CuôI cu ng cô nang mac caI ao fa cua
may vao |phaI noI Ia râf dop). Cô nang noI co chu cu a ÐaIzac saf
da fhjf Iam cô nang cam fhây fhich, va cu ng fhông mInh hon."
Huong u ng sôI nô I cua cô bo fho may khIôn chung fôI cang
buc hon vì da fra sach. Thâf vây, chu ng fôI phaI doI foI dâu ho moI
co co hôI khac.
Hôm do Chu nhâ f. Ðôn Maf dôf Iua frong sân nha dô nâu vac
nuoc daf frôn haI hon da. Iac va fôI ngac nhIôn fhây no Ioay hoay
quanh nha .
Thoaf fIôn no không noI fIông nao voI chu ng fôI. Ðuong nhu
no môf va chan ngan. KhI nuo c sôI, no coI ao khoac voI vo chan
Ðoi Tu KIôf 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ghof, bo vao vac va Iây khu c cây daI dìm xuông. HoI nuoc cuôn
cuôn, no cu khuây caI ao khôn khô frong Iu c bof fam don, soI fhuôc
Ia va muI hôI ham nôI Iôn maf nuoc.
TôI hoI:
"CIôf rân ha7"
"!, fao bj o Vuc Ngan Thuo c."
Chung fôI da ngho vô vach nuI nay, nhung chua fung daf
chân dô n. No kha xa Iang chu ng fôI, if nhâf nua ngay dI bô.
"May Iam gì o do7"
No không dap. Râf co phuong phap, no coI so mI, ao Iof, quân
va vo, va nom vao nuoc sôI. Khap fhân hình xuong xâu cu a no
dIôm nhung vô f sung do, da rach chay mau va dây dâu gaI.
Ðôn Maf kô:
"Rân o caI vuc da froI da nh do, không Iô. Thâm chi fu I no
xoay xo do frung o duong may frôn ao quân fao."
No vao nha fìm quân duI, gIo ra cho chung fôI xom fruoc khI
bo vao vac. TroI hoI! Ðo c fhoo duong khâu Ia hang day fru ng don,
Iong Ia nh nhu nhu ng haf fhuy fInh bo fi. ChI IIô c nhìn cu ng du
Iam fôI nôI da ga fu dâu foI chân.
Iac va fôI ngôI bôn nhau dôf dông Iua, frong khI Ðôn Maf
dung chôm frôn vac, khuâ y ao quân bang khu c cây daI. Tu ng chuf
fung chu f, no fIôf Iô cho chu ng fôI bi mâf dang sau chuyôn dI foI
Vu c Nga n Thuo c.
HaI fuân fruoc no nhân fhu mo, nha fho môf fhoI Iu ng danh
frong fInh chung fôI vì nhung baI ngoI ca suong mu , mua va hoaI
nIôm fhon fhung cua mô I fình dâu. Ða bao rang môf nguo I ban cu
cua ba duoc chI djnh Iam fông bIôn fâp fap chi chuyôn vô van
chuong cach mang, fuy fình fhô ông cu ng bâp bônh, ông hua so cô
fìm chô frong fap chi cho con ba. Thâf ra ma noI, dô franh vo fhIôn
vj, ông dô nghj so dang frong fap chi cua ông IoI môf sô ca khu c
phô fhông, nhu ng baI dân ca chinh gôc, dâ y finh hIôn fhu c Iang
man ma Ðôn Maf so gom gop fu cac nông dân vung son cuoc.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau khI nhân fIn nay, Ðôn Maf suo ng nhu fIôn. No ca m fhây
fhay dôI hoan foan. Iân dâu fIôn frong doI, no fran ngâp hanh
phu c. No không chju ra Iao dông ngoaI dông. Thay vao do, no dô
hôf fri oc va fâm hôn vao vIôc môf mình fìm kIôm cac baI dân ca
mIôn nuI. No fIn cha c so gom gop fhanh công môf suu fâp Ion,
khIô n nguoI fhuo xua nguong mô mo no gIu IoI hua. Nhung ca
fuân frôI qua, no vân chua co môf câu haf nao dang dô dang frong
môf fap chi nha nuoc.
Iau nuoc maf vo mông, no vIôf fhu kô cho mo vô nôI kho
khan cua mình. Ðu ng Iu c no dua bao fhu dan kin cho ông buu fa,
ông nha c foI môf cu gIa sông o Vu c Ngan Thuoc. Ong cu nay Ia fho
xay ngho o, bIôf fâf ca cac baI haf frong vung, va fuy mu chu, ông
nôI danh Ia ca sI vô djch. Ðôn Maf xo fho cho mo ngay faI chô, va
Iâp fuc Iôn duong Iam môf chuyô n fham hIôm moI.
No kô:
"Iao gIa naf ruo u va râf nghoo. Trong doI fao chua bao gIo
fhây aI nghoo nhu vây. May bIôf Iao nham ruou voI caI gì không7
SoI! Tao fhô frôn dâu mo fao Ia fhâf. Iao nhung soI vao nuoc muôI,
bo vô mIông mu f rôI nhô ra IaI. Iao noI mon nay Ia "banh bao ngoc
châm sôf may xay". Iao moI, nhung fao fu chôI. Tao dâu bIôf mình
da cham fu aI Iao, nhung sau do Iao râf kho chju. Tao cô hôf suc ga
Iao haf, fhâm chi dua fIôn, nhung Iao ngâm mIông nhu hôn. Tao o
voI Iao haI ngay faI nha may xay cu, hy vo ng moI duoc Iao. Tao
ngu frong gIuong Iao, quân frong caI chan muoI nam chua gIaf..."
Hình dung canh fuong chang kho: Ðôn Ma f nam frôn caI
gIuo ng Iuc nhu c rân, cô fhu c, phong khI frong gIâ c ngu ông cu
bông haf nhu ng doan dân ca chân fhu c, frong khI châ y rân nhung
nhuc fu hang hôc bo ra fân công frong bong fôI, huf mau no, fruof
frôn fro ng kinh fron ma no không fhao ra dô dI ngu. MôI caI fro
mình nho nhâf, môI fIông âm u nho nhâf cua ông cu, fhang ban
Ðôn Maf cua chu ng fôI nin fho, san sang bâf don pIn bo fuI va ghI
chop nhu gIan dIô p. Nhung sau môf fhoang hôI hôp ngan nguI, moI
fhu fro IaI bình fhuong, ông cu ngay dôu fhoo nhjp guông nuoc
quay vô fân.
Ðoi Tu KIôf 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iac ho hung noI:
"Tao co y nay. Nô u fu I fao ga duoc ông fho xay cua may haf
mây baI dân ca cho fuI fao, may co cho fuI fao muon fhôm sach cua
ÐaIzac không7"
Ðôn Maf không fra IoI ngay. No cham chu cap kinh mo hoI
nuoc vao vac nuo c don dang su I bof, nhu bj fhôI mIôn vì Iu rân
chôf Iôn nhao gIu a bof fam va vu n fhuôc Ia.
CuôI cu ng no ngu ng dâu hoI Iac:
"May djnh baf fay vao vIôc fhô nao7"
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 4:

Nôu fhâ y fôI frôn duo ng foI Vu c Ngan Thuoc vao ngay ho
nam 1973, ban so ngo rang fôI buo c ra fu fâm anh chinh fhuc cua
daI hôI Ðang Công san, hay fu chân dung da m cuoI cua môf can bô
cach ma ng. TôI mac ao khoac xanh Iinh fhuy, cô ao xam sâm, do cô
bo fho may may cho. No dung y caI ao khoac Mao chu fjch mac, fu
cô xuông foI dang fuI va duong vIô n frôn fay ao: ba caI cu c dông
Iâp Ianh môI khI fôI cu dông canh fay. Ðô nguy frang vo fro frung
cua maI foc mâf frâf fu dung du ng frôn dâu fôI, cô fhIôf kô y phu c
cua bon fôI: cho dâu fôI bang caI non kôf cu mau Iuc nhu non sI
quan cua cha cô. Không may Ia dôI voI fôI ca I no n nho if nhâf môf
sô.
Con Iac, dô dung voI vaI fhu ky, no mac quân phuc bac mau
chung fôI muo n ngay hôm fruoc cu a môf nông dân fro vua xong
nghIa vu quân su fro vô. Ngu c no Iong Ianh môf huy hIôu do choI,
hình nôI dâu Mao ma vang, foc chaI Iâf ra sau dâu va o dây.
Vì fruo c do chua bao gIo phIôu Iuu vao vung nuI hoang da va
hoo huf nay, chu ng fôI suyf Iac frong ru ng fro râm rap. Tro chof
vof khap noI, Iong Ianh haf mua, chum Ia gIao nhau frôn dâu va
vây Iây chung fôI. MuI hang cua fhu vâf vô hình, fhInh fhoang
ngho fIông fach nho cua mâm mang moI Ion va dang dâm chôI.
Nhu ng IoaI fro manh hon duong nhu co fhô moc fhôm ba fâc môI
ngay.
May xay chay bang nuo c cua nguoI ca sI gIa gIang chân frôn
dong nuoc Iu fu vach da cao dô xuông. Trông no nhu môf dI vâf
fhoI qua khu, voI nhung guông da frang vân don, không Iô, quay
fhoo nhjp dôu dôu fhôn da.
Ðoi Tu KIôf 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôn frong, phIôn gô san nha fâng frôf rung Iôn. Nhìn qua
kho van cong cu ky co fhô fhây nuoc chay xIôf gIua cac fang da.
TIông da nghIôn vang dôI frong faI. Ong cu mình frâ n dung gIua
phong, dô ngu côc vao Iô xay. Ong ngu ng vIôc Iuc chung fôI vao, va
nghI nga I Iang Io nhìn chu ng fôI. TôI chao ông, không bang fIông
Tu Xuyôn cua mình, ma bang fIô ng quan fhoaI nhu fhô mình Ia faI
fu xI nô.
Ong cu ngac nhIôn hoI Iac:
"No noI fIông gì vây7"
Iac dap:
"TIông chinh fhuc. TIô ng Ðac KInh. Cu không noI fIô ng quan
fhoaI a7"
"Ðac KInh o dâu7"
Chung fôI su ng sôf vì câu ông hoI, nhung khI nhâ n ra ông no I
fhâf, bon fôI không khoI cuoI ô. Trong fhoang chôc, fôI hâu nhu
ganh vo I su mu fjf vô fhô gIoI bôn ngoaI cua ông.
Iac ho I:
"Ðac Ðình, cu co fhây quon quon không7"
Ong cu noI:
"Ðach Ðình a7 Quon, fhanh phô Ion o phia bac! "
Iac gIaI fhich:
"Tôn dôI haI muoI nam fruoc rôI, bô a. Va ông nay dây, ông
noI fIông chinh fhuc o Ðach Ðình nhu cu go I."
Ong cu nhìn fôI kinh nô. Ong nhìn dam dam caI ao Mao cua
fôI, rôI dan maf Iôn ba caI khuy frôn canh fay ao. Ong fho dâu
ngon fay so chu ng. Ong hoI:
"Mây caI fhu xInh xan nay dô Iam gì7"
Iac djch câu hoI cho fôI. TôI fra Io I bang fIông quan fhoaI
ngâp ngung cua mình. Nhung fhông djch vIôn cua fôI bao cu gIa
xay cô I rang fôI noI chu ng Ia dâu hIôu cua can bô ca ch mang fhu
fhIôf.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iac no I fIôp bang gIong khoo Ioo cu a fôn daI bom:
"Ong na y fân Ða c KInh foI dô suu fâp ca c baI dân ca cua
vung nay, va công dân nao bIôf dôu co nhIôm vu fruyô n Ia I cho ông
fa."
Ong cu nghI ngo IIôc vô phia fôI va hoI:
"ÐaI ca mIôn nuI cua chu ng fôI a7 Anh cu ng bIôf, không fhich
hop dâu, foan mây baI ngan, cô Iô sI ây ma."
"Ong na y fìm dung mây baI do: mây IoI haf chinh gôc,
nguyôn fhuy, fhô fhIôn frong ca c doan khuc xua."
Cu fho xay ngâm nghI yôu câ u râf cu fhô nay. RôI ông cuo I
foo foof nhìn fôI voI anh maf fInh quaI Ia Iu ng.
"Anh co fhâf...7"
TôI cuong quyôf dap:
"Thâf."
"Ong ây fhâf muôn fôI haf mây baI fhô Iô nham nhi cho ông
ây a7 Vì, ông fhây, mây khu c haf cua chu ng fôI, nhu moI nguoI
bIôf Ia... "
Ong ngu ng Ia I vì môf foan nông dân vac nhung sof nang frôn
Iung dI vao.
TôI râf Io, ga "fhông djch vIôn" cu ng Io không kom. TôI fhì
fhâm va o faI no: "Chuô n ha7" Nhung ông cu quay sang chu ng fôI
va hoI Ia c:
"Ong ây noI gì7"
TôI fhây do maf, va dô gIâu vo bôI rô I, fôI vôI ra phu ca c nông
dân ha sof xuô ng.
Ho co sau nguoI. Hình nhu chua aI foI Iang chung fôI, va khI
bIôf cha c ho không ro chu ng fôI Ia aI, fôI cam fhây yôn fâm hon.
Ho dô frôn san nhung sof bap nang mang foI xay.
Cu fho xay bao cac nông dân:
Ðoi Tu KIôf 4S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"ToI dây nao, dô fôI gIoI fhIôu anh fhanh nIôn fu Ðach Ðình
dôn cho cac ông. Thây ba caI cuc frôn ông fay ao chua7"
Hon ho, ông gIa o ân nam cô fay fôI gIo Iôn vây fruoc maf
nông dân, cho ho say ngam nhung ca I cuc va ng vo vân.
Ong roo Iôn, ruou phì khoI mIông:
"Cac ông bIôf Ia gì không7 Ðâu hIô u cua ca n bô cach mang
dây."
TôI su ng sôf vì ban fay chaI san ma nh mo cu a ông cu khang
khIu nay. CaI nam chaf frôn cô fay fôI muôn dâp xuong. Tha ng bjp
Iac du ng canh djch IoI ông fho xay ra fIông quan fhoaI voI fâf ca
vo frang frong cu a môf fhông djch vIôn chinh fhu c. TôI fhâ y mình
gâf chao, va baf fay moI nguoI nhu nha Ianh fu frong phIm fhoI
su, cung Iu c Iap bap nhung câu Ijch su bang fIông quan fhoa I râf
nghoo na n.
ÐoI fôI chua bao gIo cu xu nhu fhô. TôI ân hân chuyôn vIông
fham gIa danh nay, dam nhân su vu bâf kha môf cach fhIôu suy
nghI vì Ðôn Maf, chu nhân dôc dja cua caI va II da.
TôI gâf dâu hang haI foI nô I caI mu xanh cua mình, hay dung
hon Ia mu ông fho may, roI xuông dâ f.
Rôf cuôc cac nông dân ra vô, dô IaI môf nuI bap doI xay.
TôI cam fhây kIôf quô, dâu nhu c vì caI non châf ca ng Iu c
cang nhu vong saf sIôf Iôn xuong so. Ong cu fho xay dân chu ng fôI
foI fhang gô op op, fhIôu haI ba fhanh ngang Iôn fâng frôn. Ong
Iu c gIo mây IôI ra bâu ruou dây va ba caI cho n nho.
Ong nho mIông cuoI:
"O dây if buI. Nao mình uông."
San nha rông, fôI fam va raI rac nhung hon soI, chu ng fôI
ngo Ia "banh bao ngoc" ma Ðôn Ma f da kô. Nhu nha duoI, không
môf manh dô dac gì ngoaI fru ca I gIuong Io n. Trôn fuong froo fâm
da boo hay bao don Iôm dôm, va cây dan, môf fhu dan co bang fro
co ba dây.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cu fho xay moI chu ng fôI ngôI xuông gIuo ng. Ðu ng ca I
gIuo ng da cho Ðôn Maf môf ky nIô m dau don.
TôI IIôc ga fhông djch cua mình, ro rang no cung o so nhu fôI.
Iac Iap bap, no baf dâu son Iong:
"NgôI bôn ngoaI không fhich hon sao7 Trong nay fôI qua."
"Ðung Io, cu dô fôI."
Ong cu fhap don dâu daf xuông gIua gIuong. Ðình gân can,
vì fhô ông bo dI fìm dâu. Phuf sau ông quay IaI voI bâu dâu dây.
Ong dô fhôm vao cây don, va daf nua bâu dâu canh bâu ruou.
Chung fôI ngô I xô m frôn gIuong uô ng ruou quanh ngon don
dâu. Ca nh fôI, môf bo ao quân bân cuôn frong caI chan fhô. Vua
nhâp ruou fôI vua cam fhây Iu rân fi fI dang bo Iôn môf chân
mình. TôI quyôf djnh fu bo Iô nghI can bô va kin da o fho fay vao
quân, nhung Iâp fuc fhây chân kIa cu ng bj fân công. TôI fuong
fuong fhân mình Ia baI fâp hop cu a doan quân chây rân dang say
mau moI, côn cao vì mon hâu frôn gân mau khôn khô cua fôI. TôI
hình dung Ðôn Maf khuây môf vac Ion ao quân cuô n cuô n, chìm
dam, quay cuông - chI khac do Ia caI ao khoac moI kIôu Mao cua
fôI sôI suc gIua dam bof fam don.
Iaf sau ông cu fho xay bo dI, pho ma c chung fôI cho chây
rân. Ong quay IaI mang fhoo dIa, caI chon nho va ba dôI dua, dô
hôf frôn chan canh cây do n. RôI ông IaI Ioo Iôn gIuong.
Ca Iac Iân fôI dôu không gIây phu f nao nghI ông cu IaI fro
frao moI chu ng fôI cung môf mon nhu da moI Ðôn Maf. Nhung
muôn Ia ng ông fa dI fhì da qua muôn. CaI dIa dâ y nhu ng hon soI
nom bình fhuong, du ma u xam va Iu c, caI chon dung nuoc frong
Iong Ianh duoI anh don dâu. Nhu ng haf muôI duo I day cho chu ng
fôI bIôf dây phaI Ia sôf may xay. Trong khI do, bon fân công dang
fIôn foI gIoI ha n ba nh fruo ng Ianh fhô cua chu ng: chung chuI vao
non, va fôI fhây foc mình dung du ng Iu c chung xâm Iang da dâu
fôI.
Ong cu bao:
Ðoi Tu KIôf 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"XIn mo I. Ðây Ia mon nha m fhông dung cu a fôI: banh bao
ngoc vo I sôf man."
Ong câm dua gap môf hon soI frong dIa va fu fu châm vao
nuof sôf nhu dang Iam Iô. RôI ông dua vIôn soI Iôn môI muf ngon
Ianh. Ong ngâm frong mIông môf Iu c Iâu. TôI fhây no Ian gIua
ham rang sâu cu a ông, nhung du ng Iu c nhu sap nuôf, no IaI frôI
Iôn fu sâu frong cuông hong. Ong cu mim môI, fu khoo mIông
phun ho n soI ra fruof frôn san nha.
Sau môf fhoang Iuong Iu, Iac câm dua va nôm mon banh bao
ngoc dâu fIôn frong doI, vo maf Ijch su fan fhanh pha Iân fhuong
haI. Ong kha ch fu Ðach Ðình Ia fôI fhoo sau. Nuo c sôf không man
Iam, va vIôn soI co vj chua ngof.
Ong cu cu rof dây chon ruou va op chung fôI cu ng ông nâng
chon. Ða caI mIô ng phun soI bay câu vong khap không gIan. Co
vIôn dâp nhung vIôn da roI vaI frôn san fhanh fIông Iach cach vuI
faI.
Ong cu dang hu ng. Ong cung bIôf duyôn co hôm nay. Truoc
khI haf nhu ng son khuc ngan, ông xuông nha ngung côI xay dang
qua ôn. RôI ông ra dong cua sô dô âm fhanh fôf hon. Ong vân coI
frân, va cân fhâ n sua IaI soI dây Iung bôn rom fruoc khI go cây
dan ba dây frôn fuong xuô ng.
Ong dô nghj:
"Cac chu muô n ngho mây baI haf xua ha7"
Iac no I bang gIo ng fIn cân:
"Thua phaI, cho môf fap chi quan frong cua nha nuo c. Chung
fôI fIn noI cu. Chu ng fôI câ n nhung baI chinh gôc, chân fhuc, dIôm
nof hIôn fhu c Iang man."
"Anh bao Iang ma n nghIa Ia gì7"
Iac ngâm nghI câu hoI, rôI daf fay Iôn nguc nhu dang Iam
chung fruoc quyô n nang sIôu nhIôn:
"Cam xu c va fình yôu."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong cu khay nho dây dan nhu câm cây ghI fa. Sau vaI nôf,
ông bâf haf hâu nhu không ngho ro.
Chung fôI chu y ngay foI caI bung moo mo cua ông, ky Ia foI
nôI khoa Iâp gIong haf, gIaI dIôu va moI fhu. Cây go, ông gân nhu
không co bao fu, chI môf Io p da nhan vô sô nôp frôn bung. Iu c ông
khoI su haf, Iop nhan cuôn cuôn Iôn, fao fhanh nhu ng dof song
nho Ian fan frôn fhân fhô sam nang bong Ioang. SoI dây Iung bôn
rom cung baf dâu nhâp nhô. ThInh fhoang no bIôn mâf vao frong
cuôn da, nhung ngay Iuc fuong nhu chìm han frong dong fhuy
frIôu no IaI frôI Iôn, nghôu nghô n va fInh khôI. Mô f caI fhaf Iung
fhân ky.
CIong cu fho xay Iâp fuc dôI sang khan va frâm, môI Iuc mô I
Ion. KhI haf, maf ông dao không ngung fu maf Iac sang fôI, vo
nhìn fu fhân fhIôn dô ng Ioa sang dam dam hoang daI.
Ðây Ia baI haf cu a ông:
Hay kô cho fôI:
Con rân gIa,
No so gì7
No so nuoc sôI,
Nuoc sôI Ia nuo c sôI.
Con cô fIôu nho,
Hay kô cho fôI,
Cô so gì7
Cô so su cu,
Su cu Ia su cu,
Ðon fôI ôm bung cuoI. Tâf nhIôn, chung fôI cô kìm mình,
nhung fIông khu c khich ngâm cang Iu c ca ng fang foI khI nô bung.
Cu fho xay cung mIm cuoI va haf fIôp, frong Iuc Ian da cu cuôn
frôn bao fu. Iac va fôI Ian ra san, bâf cuoI ru ruoI.
Ðoi Tu KIôf 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iac Iau maf dung dây. No câm bâu rof dây ba chon frong khI
chung fôI doI nguoI ca sI gIa haf hôf baI ca son cuoc chân châf,
chinh gôc, Iang ma n nay.
Iac dô nghj:
"Nâng chon chu c mu ng ca I bao fu kho fIn cu a cu."
Vung vâ y chon ruou, nguoI ca sI cua bon fôI moI bon fôI daf
fay Iôn bung ông. Ong hif hoI fhâf sâu, không haf, ma chI Ia m fro
don song frôn bao fu. RôI chung fôI cung chon uông môf hoI can.
Trong va I gIây, ca ba chung fôI ngôI chôf su ng. RôI fhình Iình cô
fôI u Iôn môf vj kInh khu ng foI nôI fôI quôn vaI cua mình, va buôf
mIông ba ng fIông Tu Xuyôn Iô IIô u:
"CaI mon ruou Iâu cua cu nâu bang gì7"
TôI hoI vua xong, ca ba Iâp fu c phun hôf nhung gì frong
mIông ra hâu nhu dông Ioaf: Iac da câm Iôn bâu. No không rof
ruou ma rof dâu don.
`
` `

TôI nghI fu khI foI nuI Phu ng Hoang chac dây Ia Iân dâu fIôn
Ðôn Maf moI fhâf su nhìn môf nguoI nao vo I vo man nguyô n sâu
xa nhu fhô. TroI nong. Maf no dô mô hôI, cap kinh cu fruof frôn
caI mu I nho. Trong Iu c no cam dâu frôn nhu ng mâu gIây vây muôI,
ruou va dâu don, frôn do chung fôI ghI muoI fam baI haf cu a cu
fho xay, Iac va fôI dô nguyôn gIây a o bo Iôn gIuong no. Ðon fôI môf
duf hoI: Ian IôI gân suôf dôm bang qua nu I, va sau khI xuyôn rung
fro, fIông fhu hoang vô hình fhoo chung fôI maI foI bình mInh. Ðâf
chof nof mIm cuo I fan bIôn frôn maf Ðôn Maf, nhuo ng chô cho vo
cau kInh.
No quaf fhao:
"Ðô chôf fIôf! TuI may ghI duoc foan mây câu fuc fIu!"
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIong no sac canh nhu sI quan quân dôI. TôI gIâf IuI vì con
fhjnh nô cua no, nhung không noI. Chu ng fôI chI muô n no cho
muon haI cuôn sa ch dô dôI Iây cô gang cua mình.
Iac bôn chôn nhac cho no nho:
"May noI may muôn baI haf mIôn nuI chinh gôc."
"TroI oI! Tao muô n, ma fao cung noI fuI may Ia fao muôn
nhung câu haf fich cuc duom châf hIôn fhu c Iang man."
Vua noI Ðôn Maf vua nho n ngon fay gIo môf frang Iôn vây
vao maf chung fôI. TIông gIây sôf soaf Iân voI gIong fhây gIao
mang nhIôc cua no.
"HaI dua ma y sao vây, chI foan kIôm fhu bj câ m ha7"
Iac no I:
"Ðung cuong dIôu."
"May nghI fao cuong dIôu7 May muôn fao frình caI nay cho
uy ban xa không7 Iao fho xay cua fuI may so bj kôf fôI phô bIôn
fhu dâm ô, fhâm chi co fhô dI fu. Tao noI fhIô f."
Ðông nhIôn fôI ghof no. Nhung fôI không fo ra. Tôf hon nôn
doI foI khI no gIu IoI hua cho bon fôI muon fhôm sach.
Iac no I:
"Thì cu dI bao cao ông cu dI! Tao nghI ô ng hay - baI haf,
gIong ca, caI bu ng don song quaI dan, va nhu ng fhu ô ng kô. Tao so
fro IaI do bIôu ông if fIôn vì Iong ân câ n cua ông."
NgôI o mop gIuong, Ðôn Maf gac ca I cang khang khIu cua no
Iôn ban va doc fIô p nhung fo ghI chop cua chung fôI.
"Iam sao fuI ma y phi ba ng ây fhoI gIo chop fhu ngo ngân
nay7 Tao không fIn nôI. TuI may nghI fap chi nha nuo c so finh
chuyôn dang dô cuf nay ha7 Ho so cho fao vIôc nho caI nay ha 7 Tu I
may mâf fri rôI."
Tu khI nhân duoc fhu mo, no fhay dôI fhâf khac fhuong. VaI
ngay fruoc kho ma nghI no quaf chung fôI nhu fhô nay. TôI không
ngo môf fIa hy vong nho xiu cho fuong IaI co fhô hoan foan bIôn
Ðoi Tu KIôf 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôI môf con nguoI. No kIôu cang môf cach dIôn rô, gIo ng no sôI Iôn
khao khaf va cam ho n. No không nhac gì dôn cuôn sach dang Io
cho bon fôI muo n. No du ng bâf dây, nom nhu ng fo ghI chop cua
chung fôI Iôn gIuong rôI dI vao bôp. Chung fôI ngho no vua fhaI
rau vua Iâu bâu.
"Tao dô nghj fu I may gom hôf mây fo gIây cua fu I may câf
vao fuI, hay fôf hon nôn dôf ngay dI. Tao không muôn dô bj câm do
nam va vâf, nhâf Ia frôn gIuong fao!"
Iac vao bôp gap no:
"Cho fao muon haI cuôn sa ch rôI fu I fao so vô."
"Sach gì7"
TôI ngho Ðôn Maf vua IaI nhaI, vu a fIôp fu c fhaI bap caI va
cu caI.
"Sach ma y hua voI fuI fao."
"May nghI fao dIôn hay sao7 May dom vô cho fao fhu rac ruoI
vô dung, chI fô Iam fao bj rac rô I! RôI may co n fro maf gIa bô ..."
No ngung gIo ng va Iao Ia I vao phong, fay vân câ m con dao
bôp. No chôp mo gIây frôn gIuong, rôI chay ra cua sô doc IaI Iân
nua duoI anh maf froI ban maI. No fhôf:
"TroI dâf! Tao fhoaf rôI. Tao chI cân dôI chuf xiu. Tao co fhô
fhôm du ng IoI chô nay chô kIa, va caf bo mâ y chô fu c fIu... Ðô ngu,
fuI may dung Ia ngu. Íf nhâf fao con nghI dung duoc, hon ca haI
dua may."
Không chuf kho khan, no doc Ion baI haf dâu fIôn voI cac câu
caI bIôn, hay noI dung hon Ia bop moo cua no:
Hay kc cb6 t6i.
Lu cbi râ n tu san,
Cbung so gì:
Cbung so /an s6ng c6 san suc s6i.
TôI chôm Iôn Iao vao no. Trong con phân nô, fôI chI muôn
gIâf nhu ng fo gIâ y khoI fay no, nhung khI vung fay, fôI vô fình
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâm vao ham no khIô n no Iao dao. Of no dâp vao fuong, con dao
roI khoI fay, va muI no chay mau. TôI cô gIâf gIây ghI chop cua
mình dô xo fhanh fung ma nh vu n va nhof vao mIông no, nhung no
gIu chaf.
Tu Iâu fôI không du vao bâf cu vu danh nhau nao, vì fhô fôI
qua da, va frong mây phuf fôI chang bIôf chuyôn gì xay ra. TôI
fhây mIông no mo Io n, nhung không ngho fIông no hof.
Ra dôn ngoaI fôI bình fInh IaI. Iac va fôI ngôI von duong, o chân
môf fang da. Iac xIa ngon fay Iôn chIôc ao khoac kIôu Mao cu a fôI,
co vôf ma u Ðôn Maf.
No noI:
"May gIô ng nguoI hung frong phIm chIô n franh. OI dao, fu
nay kho I co ÐaIzac."
`
` `

MôI khI co aI hoI fôI fhj frân VInh Kinh nhu fhô na o, fôI so
Iâp IaI dIôu ban Iac noI: nho foI nôI khI cang fIn dja phuong nâu
fhjf bo xao hanh, muI bay foI muI fung cu dân.
Thâf vây, fhj frân không hon môf con Iô dôc dao khoang haI
fram fhuoc, voI buu dIô n, fhj sanh, cua hang fap hoa, fhu vIôn va
fruong hoc. Cung co môf quan an dinh voI kha ch san muoI haI
phong. O cuôI fhj frân, frôn gIua suon dôI, Ia bônh vIô n huyôn.
Ho nam do fruong Iang gu I chu ng fôI foI fhj frân vaI Iân xom
phIm. TôI fIn ra ng Iy do chinh da ng sau fhaI dô coI mo cua ông Ia
caI dông hô bao fhu c hôf suc hâp dân, voI con ga frô ng Iông công
kIôu cang cua chung fôI: nha cuu canh fac fhuô c phIôn ca I hoa
fhanh cô ng san mu nguo I vì no. Cach duy nhâf dô chIôm fron no
cho mình, du chI môf fhoI gIan ngan, Ia phaI chu ng fôI dI VInh
Kinh. Suôf bôn ngay chu ng fôI ra do xom phIm rôI quay vô Iang,
ông so Ia chua fô va Ia chu caI dông hô.
Ðoi Tu KIôf 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ToI cuôI fhang Tam, môf fhang sau khI chu ng fôI caI nhau
voI Ðôn Maf, fu do caf duf IIôn hô, chu ng fôI IaI Iôn duong ra VInh
Kinh, nhung Iâ n nay bon fôI co cô bo fho may fhap fung.
Sân bong rô kIôm rap chIôu bong ngoaI froI châf cung kha n gIa.
Ho vân chIôu phIm cu cua Ðac Han, Cô bo hang hoa, phIm da Iam
bôn ba phu fhuy o nha cô bo fho may chay nuoc maf. Ðô phIm do,
va xom IaI Iân fhu haI không Iam chung fôI dôI y. Nhung không vì
fhô chu ng fôI cuf hung. Vì chung fôI mung duoc ra fhj frân môf
Iân nua, ngay ca môf fhj frân không Ion hon chIô c khan fay. HoaI
nIôm vô cuôc sông fhj fhanh dôn dâp fro vô, va xIn cam doan, ngay
ca mu I fhjf bo xao hanh cung mang huong vj fInh fô. Hon nua,
VInh Kinh co dIôn fhay vì don dâu nhu chô chung fôI. TôI không
noI qua rang chuyôn fham fhj frân cua chung fôI fro fhanh nôI am
anh, nhung phaI Iô buoc qua nuI dô xom phIm nghIa Ia if nhâf co
bôn nga y khoI Iao dông ngoaI dông, fu vIôc vac phân nguoI va
phân fhu frôn Iung, hay cay bua frôn ruô ng Iua voI con frâu duôI
daI quâf ngang maf.
Iy do Iôn fInh fhân kha c cua chung fôI Ia cô bo fho may dI
cu ng. Iu c chu ng fôI dôn noI, phIm da baf dâu, va chI con chô du ng
sau man anh, noI hình a nh Iâf nguoc va moI nguo I fhuân fay fraI.
Nhung cô bo fho may không muôn bo Io cuôc vuI hIô m co nay. Con
chung fôI, chung fôI haI Iong nga m khuôn maf yôu kIôu cua cô
dâm frong mau sa c ra ng ngoI fu ma n anh dôI IaI. ÐôI Iuc, man anh
fôI dI va cap maf cô Iâp Ianh nhu dôm Iân fInh frong bong don. RôI
bâf chof, khI dôI canh, maf cô sang Iôn, fran ngâp sac mau, va no
hoa dIôu ky. Trong sô cac cô gaI gIua if nhâf haI ngan kha n gIa,
hIôn nhIôn cô na ng xInh nhâf. NIôm hanh dIôn nam finh khuây
Iôn sâu frong Iong chu ng fôI, gIua nhu ng caI nhìn ganh fj cua bon
dan ông frong dam dông. Khoang gIua phIm, cô quay sang fhì
fhâm vao faI fôI. IoI cô nhoI fIm fôI.
"Anh kô hay hon nhIôu."
Khach san chung fôI foI sau do râf ro fIôn - nam xu môf
phong, chua foI gIa môf phân fhjf bo xao hanh. Trong sân, chu ng
fôI gap ông gac dôm dâu ho I quon fhuôc, dang ngu ga gâf frôn ghô.
Ong chI Iôn môf cua sô don sang, va fhâp gIong bao chu ng fôI rang
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
can phong da co môf ba dI môf mình fhuô qua dôm. Ong noI ba fa
khoang bôn muoI va fu fhu phu cua fInh dôn. Ða so dI Phu ng
Hoang son sang maI.
Ong noI fhôm:
"Ða don con fraI. Ða kIôm duoc vIôc cho no o fhanh phô."
Iac ho I:
"Con fraI ba dang hoc ca I fao a7"
"!, nhu mây chu."
Thang co dIôm phuc nay Ia aI - dua dâu fIôn frong hon fram
fhanh nIôn frôn nu I duoc fha fu hoc fâp ca I fao vô7 Câu hoI Iam
chung fôI fhao fhu c if nhâf nua dôm, nôn nong vì ganh fj. CIuo ng
chung fôI nhu Iu a dôf không fhô ngu duoc. Chung fôI không bIôf
du a may man Ia aI, du chu ng fôI Iuoc qua fôn moI du a kha dI, IoaI
fru nhu ng dua nhu chu ng fôI fhuôc IoaI ba phân fram, vì Ia con fu
san nhu Ðôn Maf, hay con ko fhu gIaI câp nhu Iac va fôI.
Hôm sau chung fôI frôn duong vô, fình co fôI gap nguoI dan
ba dôn dô cuu du a con. Ngay fruoc khI IôI mon dôc Iôn gIua vach
da rôI mâf huf frong mây frang cho phu dInh nu I, chu ng fôI fhây
môf frIôn nuI Ion dIôm nhung ngôI mô Tây Tang va Trung Hoa. Cô
bo fho may muôn chI cho chung fôI noI chôn câf ông ngoaI. Ðan
fhân không fhich nghIa dja, fôI o IaI frong khI cô va Iac fham
hIôm rung bIa mô, môf sô bIa chìm phân nua duoI dâf, sô khac phu
dây Ioo dây dac.
TôI ngôI duoI môf mom da nhô ra, va nhu fhuong Iô, nhom
Iua voI Ia khô va canh cây. TôI Iây haI cu khoaI Iang frong fuI va
Iu I duoI fhan hô ng, khI nhìn Iôn fôI fhây nguoI dan ba ngô I frôn
ghô gô buôc vao vaI môf fhanh nIôn. Thâf ngac nhIôn Ia frong chô
ngôI không chuf gì vung chac, ba fo vo hâu nhu fhanh fhan sIôu
nhân va dang dan ao, nhu fhô dang ngôI frôn ban công nha.
Ðang nguoI gây, ba mac ao khoac bang nhung ko, mau Ia cây
dâm, quân nâu va dôI gIây phang gof bang da môm mau Ia ma.
KhI ho dI ngang, nguoI phu quyôf djnh nghI va ha fhâp ghô xuông
maf da pha ng. NguoI da n ba cu fIôp fuc dan, không fo vo buoc
Ðoi Tu KIôf 6S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xuông ghô. Ða chang buôn IIôc xom fôI Iam gì, cu ng chang noI môf
IoI voI nguoI phu. Ðu ng gIong dja phuong, fôI hoI ba co phaI da fro
qua dôm o khach san VInh Kinh. Ða gâf dâu xac nhân va fIô p fuc
dan. Môf ba fhanh Ijch, ha n Ia gIâ u co, không ngac nhIôn fruoc bâf
cu dIô u gì.
TôI nhaf quo dâm môf cu khoaI gIua fhan hông, dâp Iôn da
vaI Iân dô ru fro. TôI quyôf djnh dôI cach pha f âm.
"MoI ba huong vj nu I non."
Ða roo Iôn, gIong nho va du duong:
"Câu noI gIong Thanh Ðô!"
TôI gIaI fhich gIa dình fôI o Thanh Ðô, do Ia quô fôI. Ngho
fhô ba xuông ghô, fay vân câ m quo dan, va dôn ngôI bôn dông Iua
cua fôI. HIôn nhIôn ba không quon ngôI xô m frong fình huông fu y
fIôn nhu fhô.
Ða mIm cuoI nhân cu khoaI fôI moI va fhô I, nhung franh
không an bang cach hoI vì sao fôI foI chôn xa xôI nay. TôI bj hoc
fâp caI fao a7
TôI vua dap vua Iây quo coI fro fìm cu khoaI kIa:
"Vâng, frôn Phung Hoang Son."
Ða kôu Iôn:
"Thâf sao7 Con fraI bac cu ng bj caI fao o do. Chau co fhô da
gap no. Hình nhu frôn do no Ia du a duy nhâf doo kinh."
Ðâu quo cua fôI fruof khoI cu khoaI dâm vao fro. Ðâu fôI
choang vang nhu bj faf vao maf.
"Con fraI bac Ia Ðôn Maf7 "
"! no."
"Thô ra no Ia dua dâu fIôn duoc fha!"
"O, chau da ngho rôI a 7 ! , dung vây, no so Iam cho fap chi
van chuong."
"Con bac Ia môf chuyôn gIa không ngo vô dân ca."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðac bIôf. Thoaf dâu haI bac so no phi pham fhoI gIo frôn
nu I. Nhung haI bac Iâm. No suu fâp duoc nhIôu ba I ca fhôn da
fuyôf voI ma no da phong fhoo va caI bIôn. Ong fông bIôn fâp râf
fhich Io I baI haf."
"Nho bac ma no co fhô khao cu u. Ðac da cho no nhIôu sach dô
doc."
"Tâf nhIôn."
Ða bông Im baf, rôI IIô c fôI nghI ngo. Ða Ianh Iu ng no I:
"Sach a7 Chac cha n Ia không. Cam on chau vô cu khoaI."
Ða qua fhâf nao nu ng. Nhìn ba fhân frong daf cu khoaI gIua
fhan hông, du ng Iôn san sang fIôp fuc Iôn duong, fôI fIôc Ia da
nhac foI chuyôn sach.
Thình Iình ba quay IaI daf câu ho I ma fôI o ngaI:
"Chau fôn gì7 Ða c muô n kô cho con bac nguoI bac gap frôn
duong."
TôI ngân ngaI dap:
"Tôn chau a7 Tôn chau Ia Iac."
IoI noI dôI vua buôf khoI mIông khIôn fôI hôI hân. TôI vân
con ngho vo cam dông frong gIo ng noI du duong ôm dju do khI mo
Ðôn Maf fhôf Iôn:
"Vây cha u phaI Ia con cua ông nha sI Iu ng danh! Qua Ia ngac
nhIôn! Co fhâf nhu moI nguoI noI ba chau chua rang cho Mao chu
fjch không7"
"AI bao bac fhô7"
"Con fraI ba c kô frong môf Ia fhu."
"Chau không bIôf."
"Ða cha u không kô cho cha u a7 Ong fhâf khIôm fôn! Ong ây
nôI danh Ia môf nha sI gIoI, râf gIoI."
"Thâf ra, ba chau Iu c na y dang bj gIam. Ong bj IIôf vao
fhanh phân ko fhu cua nhân dân."
Ðoi Tu KIôf 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIong ba fhâp xuông fhanh fIông fhì fhâm:
"Ðac cung ngho fhô. Ða cua Ðôn Maf cung dang gap rac rô I
fuong fu. Nhung chau không nôn qua Io. Iu c nay, dôf naf Ia fhoI
frang, nhung môf ngay nao do so IaI cân co bac sI gIoI. Va IaI, Mao
chu fjch so cân ba chau nu a."
"Iân foI gap ba chau, chac cha n chau so chuyô n IoI fhông
cam cua bac."
"Chau cu ng không nôn mâf hy vong. Nhu bac dây, du co vo
bân dan caI ao Ion xanh nay, fhâf ra bac dang Iam fho frong dâu,
ma fay vân cu dan."
"Hay fhâf! IoaI fho gì, fhua bac7"
"Ði mâf, câu a."
Ðu ng muI quo dan ba dâm cu khoaI, Iôf vo va cho cu khoaI
con no ng hôI vao mIông.
"Con bac fhich chau Iam, chau bIôf không7 No nhac foI cha u
nhIôu Iâ n frong fhu."
"Thô a7"
"!. Nhung no không fhich ban cha u, hình nhu Ia anh chang
sông cung Iang vo I chau."
Thâf Ia môf phaf hIôn. TôI fu khon mình vì da gIa danh Iac.
TôI hoI, cô gIu gIong hu ng ho:
"Sao no không fhich ban chau7"
"Ðac nghI no hoI ranh. No nghI con bac gIâu môf caI va II,
môI Iân foI choI no cu fìm."
"Môf va II sach a7"
Ða IaI ngo vuc:
"Ðac không bIôf. Môf hôm con bac fuc câ u do foI nôI con bac
dâm no vao ham va cho môf frân. Ðac ngho kô no chay mau nhIôu
Iam."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI Iâ m bâm bu c fuc, va phaI dan con fhôI fhu c no I cho ba
bIôf fri fuong fuo ng sông dông cua con ba dung dô vIôf fIôu fhuyôf
fhich hop hon Ia gIa mao IoI baI haf dân gIan.
Ða noI fIôp:
"Ðac không ngo con bac khoo fhô. Ngay fhu sau, bac khuyôn
no franh xa rac rôI, va du ng bao gIo dinh Iiu frong fình fhô nguy
hIôm nhu vây nu a."
"Ðan chau so râf fhâf vong khI ngho con bac fu gIa chung
chau Iuôn."
"Sao fhô7 No muôn fra dua a7"
"Không, chau không nghI fhô. Nhung no so phaI bo hy vong
co ngay daf fay Iôn caI va II bi mâf."
"OI dao. Cha c Ia fhô."
KhI nguo I phu baf dâu fo vo sôf ruôf, ba fu gIa fôI. Chuc fôI
may man, ba Iôn ghô, câm Iây mon dan, va dI mâf.
`
` `

Mô fô cu a cô bo fho may o cach xa duong mon chinh, na m
frôn frIô n dôc huong vô phia nam gIua nhu ng ngôI mô ngho o. Môf
sô không hon dông dâf du co. Sô khac o frong fình frang hoI kha
hon, bIa mô chìm frong co cao, fan ua. NgôI mô fô râf khIôm fôn,
fhâm chi fâm fhuong. ÐIa Ia fang da xam dâm, co vân xanh, xoI
mon vì khi hâu khac nghIôf nhIôu fhâp ky, khac chI môf fôn va haI
ngay fom Iuoc mô f cuôc doI không gì da ng nho. Iac va cô bo fho
may daf nhung bo hoa daI haI gâ n do, nhu ng nu hoa do hình fraI
fIm, Ia du mau, hoa anh fhao frôn cuông cong duyôn dang, hoa
bong nuo c duoc dân dja phuong go I Ia "Phu ng Hoang fIôn", va ca
môf sô Ian daI hIô m, canh hoa fInh khIôf fra ng nhu sua vây quanh
daI hoa vang nhaf.
Cô bo fho may goI Ion:
Ðoi Tu KIôf 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Sao daI maf ra fhô kIa7"
TôI hof fra:
"TôI dang buôn cho ÐaIzac."
TôI xuông frIôn dôc gap haI dua va kô cuôc gap go mo Ðôn
Maf, nha fho dan ao. TuI no hình nhu không chIa so nôI cam phân
cua fôI vô chuyôn an cap dang fom cac baI haf cua ông cu fho xay,
không bj anh huo ng gì voI fIn Ðô n Maf so duoc roI vung son cuoc,
cu ng nhu vIôn anh mâf ÐaIzac. Nhung fuI no râf fhu vj khI fôI kô
da gIa vo Iam Iac, con ông nha sI, va fIông cuoI cua chung vang
dây nghIa frang Iang Io.
Môf Iân nua, fôI fhây vo quyôn ru frôn khuôn maf cô bo fho
may. Cô hâp dân nhu dôm fruoc o buôI xI nô ngoa I fro I. Nhung Iu c
nay cô cuoI Iam fôI say dam cu ng cuc muôn cuoI cô ngay Iâp fuc,
bâf kô cô Ia ban gaI cua Iac. Trong frang cuoI cu a cô, fôI fhây
huong xa cua Ian rung, nga f hon ca muI hoa duoI chân cô.
Iac va fôI vân dung frong Iu c cô quy bôn mô ông ngoaI. Cô
cu I Iay mây Iân, Iâ m bâm môf mình nhung Io I dju dang khân ông.
Ðâf chof cô quay dâu nhìn chu ng fôI.
"Mây cuô n sach do - hay Ia mình an frôm chu ng7"
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 5

Nho cô bo fho may, chung fôI co fhô fhoo doI hâu nhu fung
gIo moI vIôc xay ra frong Iang cua Ðôn Maf suôf fuân Iô fruo c khI
no ra dI, du kIô n ngay 4 fhang Chin. MoI fIn dôn o dja phuong dôu
foI faI cô. Cô chI cân ngho fIông IIôn fhoang cua kha ch ha ng, dan
ông va dan ba, fruong Iang va fro con fu khap cac Iang frong vung.
Không fhIôu môf chuyô n gì.
Ðôn Maf va nha fho mo no du finh môf buôI IIôn hoan Ion
danh dâu ngay châm duf caI fao cua no. TIn dôn nu fhI sI da hôI Iô
fruong Ia ng dô duoc pho p Iam fIôc fIôn dua ngoaI fro I. Tâf ca dân
Iang fham du, vì fhô phaI gIôf môf con frâu. Vân chua ro so gIôf
con frâu nao va gIôf cach nao, vì gIô f fhu co n Iao dông frôn dông
ruông Ia fraI Iuâf.
Tuy bon fôI fung Ia haI du a ban duy nhâf cua Ðôn Maf frôn
nu I, bon fôI không co frong danh sach kha ch mo I - bon fôI chang
mang. Thâf ra, bua fIôc cho chung fôI môf co hôI fuyôf voI dô fIôn
hanh kô hoach an cap caI va II bi mâ f.
Cô bo fho may co caI fu Ia cua hôI môn cua mo cô, duoI day
môf ngan koo Ia c fìm fhây vaI cây dInh rI Ion. Nhu môf cap bo
khoa nha nghô, chu ng fôI fIôn hanh Iam gIa chIôc chìa khoa van
nang ba ng môf cây dInh cu. Ðon fôI fhâf phân khoI! TôI cha cây
dInh frôn da foI Iu c nong bong fay, sau do chuI vao chIôc quân Iâm
bun dây côp cua mình, va hang haI danh bong foI khI mâu saf
sang nhu moI. KhI gIo Iôn xom, no Iâp Ianh sang foI nôI fôI ngo
fhây maf mình va bâu froI cuô I ho phan chIôu frong do. Iac chju
frach nhIôm gIaI doan fInh fô nhâf: môf fay gIu cây dInh frôn hon
da, fay kIa no gIo bua nôn. Ðâu bua vung môf nhaf dop frôn
Ðoi Tu KIôf 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không, dâp xuông mIông saf, dôI IaI dô san sang cho môf nhaf nua,
va cu fhô , foI khI rôf cuôc cây dInh phang nhu y muôn.
Môf hay haI ngay fruoc khI an frôm, fôI mo fhây Iac gIao
chìa khoa van nang cho mình. TroI mu suong, fôI Io n Iuf foI nha
Ðôn Maf, gân nhu ron ron. Iac ngô I gac duoI gôc cây. Ðon fôI ngho
dân Iang Ia hof va ca cac baI cach mang Iu c fIôc fu ng gân do. IôI
vao nha Ðôn Maf co cua dôI. MôI bôn Iap va o haI Iô, môf frôn bâc
fhôm, môf frôn râm cua, chinh gIua buôc xich voI khoa dông. O
khoa Ianh, Iâm fâ m uof, cuong IaI cô gang cay khoa cu a fôI môf Iu c
Iâu. TôI van voo chIôc chìa van nang, du ng suc uôn cong foI nô I fôI
so gây fach frong Iô khoa. CuôI cu ng, fôI nam canh cua bôn fraI,
dung hôf suc gIâf no ra khoI chôf bôn duoI, nhung không fhanh
công. Nuoc cuôI phaI Iam Ia fhu chIôc chìa van nang Iân nua,
fhình Iình, môf fIông fach khô khan, ô khoa mo ra. TôI dây canh
cua dôI, nhung chua buoc vao fôI da Ianh mình vì so: chôm chô
frôn ghô sau caI ban Ia mo cua Ðôn Maf dang bình fhan dan ao.
Ða mIm cuoI không noI. TôI nguong ngu ng, faI nong do, nhu dua
fro hon nguoI yôu Iân dâu. Hình nhu ba không chuf hoang hô f. TôI
Iap bap môf câu dua fIn cho con ba, muôn bIôf no o dâu. Ða cu
mIm cuoI, nhung không dap. KIm dan fhoan fhoaf frôn ngon fay
daI xuong xâu, va fôI fhây vôf nam frôn Iung ban fay ba. TôI bj
fIông kIm dan Iach cach fhâf nhanh hop hôn - vao, vong, qua, ra -
dan hôf muI nay foI muI khac. TôI buoc IuI, Ion ra, Ia ng Io dong haI
canh cua, va khoa IaI. Ðu frong nha không môf fIông dông, fôI
quay dâu bo chay fhu c ma ng. Iuc â y fôI gIâf mình fhu c dây.
Ðu qua quyôf ko frôm Iâ n dâu frong doI so gap may, Ia c
cu ng bôn chôn nhu fôI. No ngâm nghI vô gIâc mo cu a fôI môf Iu c
Iâu, va rô f cuôc hoI fhay dôI kô hoach.
ToI frua ngay 3 fhang Chin, fruo c hôm Ðôn Maf va mo no ra
dI, chung fôI ngho fIông rô ng dIôn cuông cua con frâu dau khô câf
Iôn fu day kho nu I. TIông kôu vang dôI vach nu I, va vong foI nha
cô bo fho may. VaI phuf sau, môf bây fro con chay dôn dua fIn
fruong Iang cua Ðôn Maf da cô fình dây môf con frâu qua vach
nu I.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuôc saf sInh gIa Ia faI nan. Thu pham noI con fhu sâ y chân
o khuc ngoaf gaf va Iao dâu xuông vu c. No roI vuong fang da Ion
nhô ra, fu do fhân xac foI fa cua no fruof foI khI ngho môf fIông
huy ch khô khan frôn môf fang da khac fhâp hon chu c mof.
Con frâu con sông. TôI không bao gIo quôn fIông rô ng daI aI
oan cua no. Trong fình huông bình fhuo ng, fIông frâu rông khan
khan gaf gong, nhung frong nga y cuôI ho yôn bình nay, fIông kôu
dôI suôf day nuI da vua oaI nghIôm vua vang vong, nhu fIông gâm
cua su fu frong chuông.
VaI gIo sau, Iac va fôI foI chô xa y ra faI na n. TIông frâu rông
da ngof. Chung fôI Ion qua dam dông fu fâp o mop vu c. HIô n nhIôn
chu fjch xa da ra Iônh châm duf ca nh khôn khô cua con fhu. Yôn
fâm vì duoc câp frôn fhoa fhuân, fruong Iang cu ng voI Ðôn Maf va
sau dân Iang Ioo xuông day vuc dô caf cô con fhu.
Iu c chu ng fôI foI, công vIôc da Iam xong. ÐuoI kho nuI, noI
fhI hanh ban an, chung fôI nhân ra Ðôn Maf nop bôn canh hình
khôI bâf dông cua con frâu chôf: no dang hu ng mau chay fu môf
vôf dâm vao caI non Ia Ion Iâf nguo c.
Sa u dân Iang câf fIông haf va khoI su Ioo Iôn va ch da dôc,
ganh fhoo xac frâu. Ðôn Maf va fruong Ia ng o IaI bôn duoI. Ho
ngôI bôn nhau, cu I nguo I frôn caI no n Ia dây huyôf frâu.
TôI hoI nguoI du ng canh:
"Ho Iam gì duoI do7"
Ong dap:
"Ho doI cho huyô f dông. Ðo Ia fhuôc chua bônh nhaf gan.
Muôn co can dam, phaI nuôf no khI con âm va suI bof."
Iac ban finh fo mo, dô nghj xuông môf doan dô nhìn cho ro .
Ðôn Maf fhInh fhoang IIôc Iôn da m dông, nhung chang ro no co
nhân ra chung fôI gIua da m nguo I xom hay không. CuôI cu ng,
fruong Iang Iâ y con dao muI nho n daI Ia Iu ng cua ông ra. Ong
dung dâu ngon fay vuôf IuoI dao, rôI Iang mIông huyôf dông Iam
haI: môf nua cho Ðôn Maf, môf nua cho ông.
Ðoi Tu KIôf 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nu fhI sI không fhây dâu. Ða so nghI gì nô u o do voI chu ng
fôI, dô nhìn con fraI ba ngâp maf vao Iong ban fay an soam soap
fang huyôf frâu, nhu con Ion ngâp frong vung bu n7 Àn xong no
muf fung ngon fay, dô doan cha c không phi môf gIof nao. Iuc no
Ioo Iôn frIôn dôc, fôI fhây no vân co n chop môI dô koo daI huong vj.
Iac no I:
"Cung may cô bo fho may không fhoo mình foI."
Ðôm xuông. Nhu ng côf khoI bôc Iôn fu Ia ng cua Ðôn Maf;
frôn baI dâf frông môf vac Ion dang sôI. CaI vac fhâf không Iô, va
phaI Ia vâf fruyôn fu Iuu fôn cua Iang.
Tu vj fri fhuâ n IoI cua chu ng fôI, quang ca nh gây ân fuong
dông quô dôn hâu. Chu ng fôI o qua xa dô fhây nhu ng fang fhjf
frâu sôI frong va c, nhung muI nông gIa vj va hoI fhô khIô n chung
fôI nho daI. Ðân Iang fu fâp quanh Iua, dan ba va fro con phia
fruoc. VaI nguoI mang khoaI fây bo vao vac; ko khac dom khuc gô
va canh cây dô dôf. Ðân dân nhIô u fhu duoc fhôm vao mon hâm:
fru ng, IoI bap, fraI cây khô. Mo cua Ðôn Maf Ia ngôI sao không fhô
chôI caI cua buôI fôI. Ða dop cach rIông. Ða caI môf doa hoa frôn
ngu c, co Io Ia hoa dInh huong. Nuo c da ba ru c ro, fôn fhôm nho
chIôc ao khoac bang nhung ko mau Iuc, fuong phan voI bô maf don
sam cua dân son cuo c. Ða khoo ao dan voI ca c ba, va fuy chua
xong, vâ n khoI dây nhu ng fIông roo khâm phuc khap chung
quanh.
MuI khoaI khâu phang phâf frong froI chIôu cang Iu c cang
fhâm fhia. Con frâu chac gIa Iam, vì fhjf daI nâu Iâu hon fhjf chIm
ung gIa khu dô. VoI ko frôm dao chu ng fôI, doI da gay go, nhung
Ðôn Maf, môf ko vua caI dao uông mau, cu ng buc cha kom: bon fôI
fhây no nhâp nhôm kich dông, mo nap vac, fho dua vao mon hâm,
ga p môf fang fhjf dang bô c hoI, hif nguI, xom xof ky Iuong, va
nhun vaI fhâf vong fha IaI.
Chung fôI nâp sau bong fang da. Iac vua fhì fhâm vao faI fôI
vua chI:
"Kìa! Khach danh du foI!"
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Khach moI foI Ia nam ba gIa hoo haf. Ho mac ao daI don Iâf
phâf frong gIo fhu. Tuy o xa, fôI vân nhìn ro khuôn ma f ho nhu chj
om. Nof maf nhu fac vao gô, va fôI nhân ra frong sô ho co bôn ba
bong da foI fhu c dôm o nha cô bo fho may.
HIôn nhIôn ba fhI sI chu muu moI ho foI buôI fIôc chIa fay.
Ho ban finh môf Iuc ngan, cuôI cu ng nu fhI sI moc vi dua ho môI
nguo I mô f fo gIây bac duo I caI nhìn fhom fhuông cua dân Iang.
Iân nay không chI môf ba bong mang cung fôn - ca nam dôu
frang bj vu khi. ÐIôf dâu, co Io cân dan bInh bô frân Io n hon dô bao
dam chuyôn dI an foan cua môf nhân vâf co dac quyô n, hon Ia bao
vô IInh hôn môf dua mac bônh sôf rof. Va IaI, cô bo fho may không
du kha nang chI nhu nu fhI sI môf fhoI Iu ng danh khap caI fInh
môf fram frIôu dân nay.
Trong khI ca bon doI mon fhjf frâu hâm du nhu, môf ba câm
fay fraI Ðôn Maf xom chI fay duoI anh Iua sang ru c.
Chung fôI o ngoaI fâm ngho va không bIô f ba bong noI gì,
nhung nhìn ro mI maf ha fhâp, cap môI mong mim Ia I va caI
mIông mom cua ba Iâm bâ m. Ðôn Maf va mo no ngho say mô. KhI
ba bong ngu ng noI, moI nguoI nhìn ba cham cham. Im Iang buf
ruf, foI khI ca Iang baf dâu fhI nhau noI.
Iac bao:
"Tao cha c ba doan go."
"Thi du nhu caI va II qui gIa cua no sap bj mâf cap."
"Không, fao ca Ia chuyô n gì nhu ma quy can duong no."
Iac co fhô dung, vì sau do chung fôI fhây ca nam ba bong
dung Iôn, vua hung han gIuong cung va Iap fôn, vua fhof nhu ng
fIông cho I faI.
RôI ho nhay fru fa quanh dông Iua. Thoaf dâu ho mu a châm,
hIôn nhIôn vì fuôI fac, xoay vong vong mô f chô, maf dan xuông
dâ f. ThInh fhoang ho ngu ng dâu, bôn chôn IIôc quanh fruoc khI IaI
cu I xuô ng fung, nhu cac ông su, cac câu fhân chu bi hIôm duoc
dam dông Iâp IaI. Ðông nhIôn, haI ba bong nom vu khi xuông va
Ðoi Tu KIôf 6S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
baf dâu run rây foan fhân nhu dâu hIôu co ma. Ro rang fhân fhô
ho frông nhu bj ma nhâp, co quap gom ghIôc. Ða ba bong kIa
gIuong cung vo ban dông nghIôp dang run rây, nha I fIông muI fôn
vuf frong không khi. Ho nhu ba con qua. Iu c nha y mua, ao daI
don cuôn cuôn frong kho I, rôI ru xuông Ia m fung fung dam buI
nho.
Cu chI cua haI con quI dang mua môI Iuc môI na ng, nhu fhô
fru ng nhung muI fôn vô hình fâm fhuôc dôc, sau môf Iaf ho châm
dân rôI ngung ha n. Iac va fôI bo dI fruoc khI ho chac chan so gu c
xuông dâ f môf ca ch ngoan mu c.
Ðua daI yôn sap baf dâu. TIông fu ng kInh Iôn foI cao dIôm
Iu c chu ng fôI Ion qua Iang.
Vì không môf dân Iang na o, fro hay gIa, muôn bo Io co hôI
danh cho n fhjf frâu hâm dInh huong va of bam fhom phuc, ngôI
Iang vang fanh dung nhu ban Iac da fIôn doan |môf fhIôn fa I vô
chIôn Iuoc cung nhu kô chuyôn). Ðâf chof gIâc mo Ia I dôn voI fôI.
TôI hoI no:
"Tao co nôn canh chu ng không7"
"Không, mình dâu co o frong mo cu a may."
Iac Iây cây dInh rI Iuc nay da bIôn fhanh chìa khoa van nang
dua Iôn môI fhâm nuoc. Chìa xo ôm vao ô khoa, xoay sang fraI, rôI
sang pha I, IaI sang fraI va môf chu f sang phaI... môf fIông fach
gIon, ô khoa dông cuôI cu ng nhuong bô.
Chung fôI Ion vao nha Ðôn Maf, va Iâp fuc dong haI ca nh cua
IaI. Can nha fôI, bon fôI không nhân ro maf nhau. Nhung không
gIan pha ng phâf chuyôn ra dI sap foI khIôn chung fôI ganh fj.
TôI nhìn qua kho cua: không fhây môf bong nguoI. Ðô yôn chi kho I
ko nao vôI va fình co dI ngang fhây mâf ô khoa, chu ng fôI dây
canh cua ra du rông dô Iac fho môf fay qua moc IaI dây xich va
bâm khoa fhoo du finh.
Iu c Ia c bâf don pIn, chu ng fôI bông quôn mo I kô hoach da
sap san chu dao cua mình, va nhìn dam dam sung sôf, vì ngay
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruoc ma f, frôn dông hanh Iy Ia caI va II da môm, ruc sang frong
bong don nhu dang kôu ga o fIôf Iô nôI dung.
TôI fhôf:
"KIa kìa!"
KhI hoach djnh chIôn Iuo c vaI ngay fruoc, chung fôI kôf Iuân
rang vIô c dôf nhâ p bâf hop phap cua mình fhanh công dua frôn
môf dIôu: bIôf noI Ðôn Maf gIâu va II. Iam sao fìm7 Ia c ngâm
nghI mo I gIaI phap, cuôI cung, nho TroI, no co môf kô: phaI fhI
hanh Iu c bua fIôc fu gIa. Môf co hôI dôc nhâf, dI nhIôn ba fhI sI
không daI, nhung ba da foI fuôI cân phaI fhu xôp ky Iuong moI
fhu. Không co gì fô hon phu f cuôI cu ng sang hôm Iôn duong vôI
vang dI Iây caI va II fu chô gIâu: moI fhu phaI san sang fruo c, va
dung fhu fu hoan hao.
Chung fôI ron ron foI caI va II buôc bang soI fhung rom côf
choo. Chung fôI fhao dây va Im Iang mo nap. Ðôn frong, dông sach
ru c sang duoI anh don pIn: môf doan van sI fây phuong mo vong
fay chao don chung fôI. Trôn cung Ia nam sau bô fIôu fhuyôf cua
ông ban cu ÐaIzac, rôI foI VIcfor Hugo, SfondhaI, Ðumas,
£Iauborf, ÐaudoIaIro, RomaIn RoIIand, Roussoau, ToIsfoy, CogoI,
Ðosfoyovsky, va ca vaI nha van Anh: ÐIckons, KIpIIng, ÐmIIy
Ðronsf...
Ðon fôI mu ng quynh. Ðâu fôI quay cuô ng nhu say ruou. TôI
câm fung cuôn Iôn, mo ra, ngam chân dung fac gIa, va chuyô n cho
Iac. Ngon fay fôI vuôf vo sach nhu cam fhâ y ban fay nhof nhaf
cua mình cham va o nhu ng doI nguo I.
Iac no I:
"Iam fao nho môf canh frong phIm, Iu c caI va II an frôm hoa
ra dây fIôn..."
TôI noI:
"Thô ma y co sung suong chay nuoc maf không7"
"Không. Tao chI fhây ghô fom."
Ðoi Tu KIôf 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Tao cu ng vây. Chô fom bon không cho mình bIô f nhung
cuôn sa ch nay."
Ngho chinh mình fhôf Iôn câu cuôI do Iam fôI so, nhu co ko
ngho Ion nup dâu do frong phong. Môf câu bâng quo nhu fhô co
fhô vaI nam fu. Iac vua no I vua dong va II Ia I:
"ÐI fhôI!"
"Khoan!"
"Chuyôn gì nua7"
"Tao không chac... Thu nghI IaI: Ðôn Maf chac cha n nghI ngo
mình khI no fhây va II cua no bIôn mâf. Nôu no fô cao fhì mình rô I
doI. Nôn nho cha mo mình không nhu nguoI khac."
"Tao da noI rôI, mo no so không bao gIo cho no fô cao, nôu
không ca fhô gIoI bIôf con ba fang fru sach câm. Nhu fhô so fIôu
fan co hô I cho no roI Phung Hoang."
Sau môf fhoang Im Iang, fôI IaI mo va II:
"Hay Iây mây cuôn fhôI7 No so không bIôf."
Iac cuong quyôf:
"Nhung fao muôn doc hôf."
No IaI dong va II, va daf fay frôn nap nhu môf nguoI dao Ky
Tô dang Iong frong fhô, no fuyôn bô:
"VoI nhu ng cuôn sach nay fao so bIôn dôI cô bo fho may. Cô
nang so không bao gIo Ia cô son nu môc mac nua."
Chung fôI ron ron vao phong bôn canh. TôI câm don dI fruoc,
Iac xach va II fhoo sau. Hình nhu va II râf nang, vì khI dI, fôI ngho
no dâp vao chân Iac, va vao gIuo ng Ðôn Maf va caI chong fam
bang van cua mo no, du nho cung khIôn pho ng ca ng fhôm fu fung.
Chung fôI kInh ngac fhây cua sô, fhoo kô hoach Ia noI fâu
fhoaf cua chu ng fôI, bj dong dInh cha f. Trong Iuc hung chi nhìn caI
va II, chung fôI da quôn kIôm soaf cua sô khI dôn. Chung fôI cô
dây, nhung chI ngho koo kof nhu fIông fho daI. No không suy
suyôn.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tình huông không Iam chu ng fôI fhây Ia faI hoa. Chu ng fôI
Iang Io quay Ia I phong chinh djnh Iam fro cu: dây kho cua dôI du
rông dô ban fay fho qua dung chìa van nang mo ô khoa dông.
Ðâf chof Iac fhì fhao:
"Xuyf!"
Hoang hôf, fôI faf don pIn ngay. TIông chân buoc nho bôn
ngoaI Ia m chu ng fôI chôf dung. Mâf môf phuf qui gIa chu ng fôI
moI nhân ra buoc chân qua fhâf dang dI vô huong mình.
Ngay Iu c do, chu ng fôI ngho fIông fhì fhâm cua môf nam va
môf nu, nhung không ro Ia Ðôn Maf va mo no hay không. Chuân
bj cho fình huô ng xâu nhâf, chu ng fôI ron ro n va o bôp. Iuc dI
ngang dông hanh Iy fôI bâf nhanh don pIn frong khI Iac câf va II
fro IaI.
Ðu ng nhu chung fôI so: Ðôn Maf va mo no ghof chu ng fôI va
so baf qua fang bon fôI. Ho dang noI gân cua.
Thang con noI:
"Con cha c huyôf frâu Iam con dau bung. Con cu o caI muI quI
quaI."
Mo no dap IaI:
"May Ia mo co dom fhuôc fIôu fhoo."
Hoang via, chu ng fôI không bIôf nup va o dâu frong bôp.
Ðong fôI nhu mu c. TôI dung Iac Iuc no dang gIo nap chum gao. No
cuông rôI.
No fhì fhao:
"Nho qua."
TIông xich Ioang xoang, chu ng fôI chI du fhì gIo Iao vao
phong bôn va ruc duoI gIuo ng fruoc khI canh cua bâf mo.
Ho buoc vao nha va fhap cây don dâu.
MoI chuyôn không ôn. Thay vì frô n duoI gIuo ng Ðôn Maf, vì
fôI cao va vam vo hon Iac, fôI kof frong chô râf châf duoI gIuong
mo no, chung voI fhung vô sInh co caI mu I không fhô Iâm. RuôI
Ðoi Tu KIôf 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bay fung dan quanh dâu fôI. Cô không gây fIông dông, fôI duôI
Iung nhung va phaI caI fhung buôn nôn suyf dô. TôI ngho fIông
song sanh, khIôn muI hôI cang kInh khung hon. TôI gIâf dâu vì
phan ung, do do vô fình gây fIông dông Ion du gây chu y va fô cao
chung fôI.
Chung fôI ngho Ðôn Maf hoI:
"Ma ngho fIông gì không7"
"Không."
Sau do Im Ia ng hoan foan, duo ng nhu koo daI vô fân. TôI
hình dung ho bâf dông frong fu fhô dây kjch finh, dô gIong faI baf
fIông dông kho nhâf.
Nu fhI sI fuyôn bô:
"Mo chI ngho bao fu con ung uc."
"Huyôf frâu. Con fhây bôf Iam. Không bIôf con co fro IaI buôI
fIôc nôI không."
Ða mo khang khang bang gIong dô c doan:
"Mo không muôn ngho chuyôn do! Mình phaI quay IaI. Ðây,
mo fìm fhây fhuôc dây. Con nôn uông haI vIôn, du dô chua dau
bung."
TôI ngho Ðôn Maf ngoan ngoan dI va o bôp, chac dô Iây nuo c.
Anh don dâu xa dân fhoo no. Ðu không fhây Iac frong bong fôI,
fôI bIôf no cung fho phao nhu fôI vì da không frôn frong bôp.
Sau khI uông fhuôc, Ðôn Maf quay IaI pho ng chinh. Mo no
hoI no co cha c da côf fhung quanh va II sach chua.
"Chac ma. Iuc nay con buô c rôI."
"CoI kìa! Con không fhây dây fhung nam frôn san nha a7"
Thâf ngu xuân, chung fôI da mo va II! Môf con Ianh chay doc
sông Iung Iu c fôI nop duoI gIuong. TôI chu I mình vì da IIôu IInh.
Trong bong don fôI cô fìm a nh maf cua fôn dông Ioa nhung vô ich.
Ðôn Maf bình fInh noI, nhung gIong no cho fhây Io Iang:
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Con dao va II sau nha Iu c vua fôI. Iu c vao nha con Iau sach
dâf caf bân fhIu va soaf cân fhân xom hoI â m co vao sach không.
Truoc khI roI nha nhâp fIôc, con da côf no bang soI cha o nay."
"Vây chuyôn gì xay ra7 Co aI va o nha Iu c mình dI vang
không7"
Câm don frôn fay, Ðôn Maf bang qua phong bôn. TôI fhây
duoI gâ m gIuong kIa, maf Iac Iâp Ianh frong anh don dang foI
gân. Nho froI, Ðôn Maf dung o nguo ng cua. No quay IaI noI vo I mo:
"Không fhô duoc. Cua sô vân dong dInh chaf, cua caI vâ n
khoa Iu c mình vô."
"Mo vân nghI con nôn xom IaI va II coI co mâf cuôn sa ch nao
không. HaI fhang ban con Iam mo Io. Mo da vIôf cho con frong fhu
không bIôf bao nhIôu Iân Ia dung dinh Iiu voI mây IoaI do, fuI no
quy quyô f Iam, nhung con không ngho."
TôI ngho fIông nâng nap va II, va Ðôn Maf dap IoI ca u nha u
cua mo no:
"Con Iam ban voI fuI no vì con nghI ma va ba dau rang, môf
ngay nao do ba fhang Iac co fhô gIu p."
"Thâf a7"
"Thâf ma, ma."
CIong ba mo fro nôn fình cam:
"Con cung cua mo , ngay ca frong fình huô ng kho khan nhu
fhô con vân nho cham soc cha mo ."
"Ma, con kIôm rô I: không mâf cuôn nao."
"ThôI, chac bao dông hoang. Nao, mình dI."
"Khoan, dua con caI duôI frâu, con muôn bo vô va II."
VaI phuf sau, frong khI no buôc dây chao, fôI ngho Ðôn Maf
fhôf:
"Cuf!"
"Ðung no I bây, con."
Ðoi Tu KIôf 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôn Maf rôn:
"Con fhao da."
"Iây caI fhung frong pho ng ngu!"
Chung fôI fho phao ngho Ðôn Maf chay ra khoI nha.
Mo no kôu:
"Con dI dâu7"
"Ra ruông bap."
"Con co mang fhoo gIây chua7"
Ðua con fraI dap fu xa:
"Chua."
Ða mo goI:
"Ðô mo mang ra cho!"
Thâf may, nha fhI sI fuong IaI nay chju gIaI pho ng duong
ruôf o ngoaI froI! TôI co fhô hình dung canh kInh hoang, Iôn mua
gIang Iôn chu ng fôI, nôu no koo fhung duoI gâm gIuo ng ra va fhao
huyôf frâu fhanh dong kInh khung, hay dung hon Ia xôI xa ngay
duoI muI mình.
Ngay khI ba mo chay ra khoI nha , fôI ngho Iac fhì fhâm
frong bong fôI:
"Nhanh, ra kho I dây ngay!"
Iac quo Iây va II frôn dông hanh Iy Iu c no chay ra cu a. Sau
môf gIo cam dâu chay doc duong nu I, cuôI cu ng chung fôI moI dam
dung IaI. Iac mo va II. Trôn dông sach châf gon, ca I duôI frâu: don
dua, co chu m Iông o cuôI, va ô mau bâm.
CaI duôI daI dj fhuong, va han nhIôn no da fung fhuô c vô con
frâu bâf hanh Ia m vo kinh cua Ðôn Maf.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 6

Tâf ca da Iâu Iam rôI, nhung rIông môf hình anh fu fhoI caI
fao vân han Iôn ky uc fôI ro Ia fhuong: môf con qua mo do cu nhìn
Iac bo doc IôI dI hop, haI bôn Ia vu c fham ha hôc. Iung no guI caI
sof fro vô haI dinh dâf, frong do no gIâu cuôn CIa Cô, fua fIông
Han cuô n Po ro CorIof - quyôn sach no so doc cho cô bo fho may, cô
son nu duyôn dang cân van hoa.
Suôf fhang Chin, sau khI vu frôm fhanh công, chu ng fôI bj
cam dô, choang ngop, mô mân vì bi ân cua fhô gIoI bôn ngoaI, nhâf
Ia fhô gIoI cua phu nu, fình yôu va nhuc duc, qua fIôf Iô cu a cac
nha van fây phuong fu ng ngay, fung frang, fung quyôn sa ch.
Không nhu ng Ðô n Maf roI nuI không dam fô cao chu ng fôI, ma con
may man hon, fruong Iang da dI VInh Kinh hop hôI nghj dang
Công sa n. Trong khoang frông chinh frj sau do, Iang chung fôI âm
fhâm roI vao fình frang vô chinh phu, Iac va fôI ngung ra dông
Iam vIôc ma dân Iang vân không môf IoI phan dôI, ho vôn không
muôn ca I hoa fu dân frông a phIôn sang ko gIam hô IInh hôn
chung fôI. TôI khoa cua ky hon bao gIo, va sông voI fIôu fhuyôf
nuoc ngoaI. Vì Ia c ua chuông ÐaIzac, fôI dô ông sang môf bôn, va
voI nhIôf fình fha fhIôf cua môf dua muo I fa m, fôI da m say hô f fac
gIa nay sang fac gIa khac: £Iauborf, CogoI, MoIvIIIo, va ngay ca
RomaIn RoIIand.
TôI hay kô vô RomaIn RoIIand. CIua cac bô sach frong va II
cua Ðôn Maf chI co môf cuôn cua ông: cuôn dâu cua fuyôf fac bôn
cuôn, Joan-ChrIsfopho. Ðan fIông Han cua Phu IôI, ông cu ng djch
ÐaIzac. Chuyôn vô môf nhac sI, va ban fhân fôI da fung choI
nhung ban vI câ m nhu Mozarf Tuong Nho Mao Chu Tjch, vì fhô
fâf nhIôn fôI chu y foI fac phâm. TôI da djnh chI phâf pho qua Ioa,
doc Iuof, nhung khI da mo sach fôI không fhô daf xuông nua.
Ðoi Tu KIôf 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Truoc do fôI fhich doc fruyôn ngan: bô cu c kho o va y fuong sac sao,
fruyô n khIôn fa cuoI hay ngho n, so o IaI frong fa ca doI. TôI hoaI
nghI fruyôn daI. Nhung Joan-ChrIsfopho, voI ca finh sôI su c hoan
foan không hoon ô vì ac fâm, Ia môf fIôf Iô bô ich. Không co ông,
fôI so cha bao gIo hIôu su huy hoang cua môf ca nhân hanh dông
fu do va dôc Iâp. Truoc khI co cuôc gap go nho frôm dao voI nguoI
hu ng cu a RomaIn RoIIand, fri oc nghoo nan va caI fao cua fôI
không fhô hIôu khaI nIôm môf nguoI dung Iôn chô ng IaI foan fhô
gIoI. Y djnh phâf pho qua Ioa fro fhanh môI fình Ion. Ngay ca
phong cach khoa fruong fhaI qua, dôI khI xa Iang, cua fac gIa cung
không gIam vo do p cua fac phâm nghô fhuâf dang nga c nhIôn nay.
TôI chìm dam, frôI fhoo dong chu manh mo rof ra fu hang fram
frang gIây. ÐôI vo I fôI, do Ia cuôn sach fôI fhuong: môf khI da doc
no, doI ban cung nhu fhô gIoI ban sông so không bao gIo nhu cu
nua.
Tình cam cua fôI voI Joan-ChrIsfopho Ion foI nôI, Iân dâu
fIôn frong doI, fôI muôn so hu u rIông mình hon Ia chIa so voI Iac.
Vì fhô fôI vIôf câu dô fang frôn frang dâu sach nhu mon qua cho
sInh nhâ f sau cua mình, va yôu câ u Ia c ky vao do. No noI no hân
hanh, nhu fhô su kIôn frong yôu dô n nôI dang dI va o Ijch su. No
vIôf fôn bang chI môf nof buf, phong khoang, hao hIôp, khi fhô, nôI
ca ba chu bang môf vo bay buom fao nha chIôm gân nua frang
gIây. Vô phân mình, fôI dô fang no ba cuôn cua ÐaIzac nhu mon
qua cho nam moI sap dôn: Poro CorIof, Ðugo nIo Crandof va !rsuIo
MIrousf. ÐuoI IoI dô fang, fôI vo ba hình fuong frung cho ba chu
fôn mình. Hình dâu Ia con ngua dang phI nuoc daI bom bay frong
gIo; fhu haI Ia fhanh guom daI, nhon, can bang xuong, khac fInh
xao, nam kIm cuong; va fhu ba Ia caI chuông, chung quanh vo môf
sô nof ngan nhu fIa, am chI dang kôu bao hIô u. TôI ha I Iong voI IoI
dô fang cua mình dôn nôI djnh nho fhôm môf haI gIof mau dô dâng
hIôn.
ToI gIua fhang, môf con bao cuông nô fhôI frôn nuI. Ðao koo
daI ca dôm; mua nhu fruf nuoc. Sang hôm sau, Ia c Iôn duong khI
froI vua rang, voI cuô n Poro CorIof frong so f fro, du ng vo I fham
vong dao fao van hoa cho cô bo fho may dang yôu. Nhu hIô p sI
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIang hô, fuy không co chIôn ma, no khuâf vao suong som cho phu
duong foI Iang cô bo fho may.
Không muôn vI pham Iônh gIoI nghIôm cua chinh quyôn, dôn
fôI no quay IuI, va ngoan ngoan fro vô can nha san cua chu ng fôI.
No noI frân mua gây dô naf frôn nuI, buô c no phaI Ioo môf chom
hop chong maf do dâf Io gây ra. No fhan van:
"Cô bo fho may voI may fhì chay bang qua, nhung fao phaI
bo ma vân so."
"Xa không7"
"Íf nhâf bôn chuc fhuoc."
ÐôI voI fôI vân Ia dIôu bi ân faI sao Iac, môf dua duong nhu
dam Iam moI fhu, IaI so chIôu cao nhu fhô. No fhuôc IoaI fri fhu c,
ca doI chua bao gIo Ioo cây. TôI vân nho buôI chIôu fho I fho âu, khI
chung fôI bông muôn Ioo caI fhang saf rI cu a fhap nuoc. Ngay fu
dâu, ban fay no xây xaf rI saf, va khI Iôn cao muoI Iam fhuo c no
noI:
"Tao cu nghI fhanh ngang gây duoI suc nang cua mình."
Tay no chay mau dau don cang Ia m no so hon. CuôI cung no
bo cuô c, dô fôI Ioo Iôn môf mình. Tu dInh fhap fôI nghIông nguoI
nhô nuoc bof xuông no dô dua choI, nhung nuoc bof bj gIo cuô n dI.
Nam sau nam da qua, nhung fâf so chIôu cao cua no không gIam.
Va no du ng khI noI cô bo fho may va fôI chay frôn chom nu I hop
không kho khan gì. Thâf vây, khI da qua bôn kIa chu ng fôI fhuong
phaI doI Iac baf kjp, va co fhô râf Iâu vì no phaI bo.
Môf hôm, dô dôI không khi, fôI quyôf djnh fhap fung Iac
frong chuyôn hanh huong cua no foI Iang cô bo fho may.
Iu c dôn chô hIôm nghoo Iac kô, Ian gIo nho ban maI dôI
fhanh con Iôc nu I. TôI kInh ngac khI fhây nôI IIôu IInh Iac duong
dâu môI ngay. Ngay ca fôI cung run rây khI daf chân Iôn chom
nu I.
!ng bôn fraI cua fôI Iam Io môf vIôn da, va hâ u nhu cu ng Iu c
do ung bôn phaI dap vaI fa ng dâf xuông vu c. TIông roI vao vuc sâu,
Ðoi Tu KIôf 7S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
maI môf Iuc sau moI ngho nhIôu Iân cham day. TIô ng vang xa,
fhoaf fIôn bôn phaI, rôI bôn fraI.
Ðang Io fôI không nôn nhìn xuông: bôn phaI Ia kho da nuf ha
hôc, sâu chong maf, cây côI duoI day Iân frong suong mu. TaI fôI
baf dâu u Iuc fôI nhìn sang bôn fra I, dâf Io fao nôn vuc dô c fhang
dung, sâu nam muoI fhuoc.
May Ia chom hop không qua xa nhu Iac no I. Trôn fang da
bôn kIa, môf con qua mo do dang dâu, dâu no ru c vao canh môf
cach dang so. TôI hoI bâng quo:
"May muôn fao mang sof cho may không7"
Iac dang Iuong Iu o dâu con duong.
"!, may gIu Iây."
KhI va c sof Iôn Iung fôI bj Iuô ng gIo xô dây. TIông u frong faI
Ion hon, fôI Iac dâu dô xua dI, va cam fhây hoa maf. Iuc do con
chju duo c, fhâm chi hoI fhich fhu. TôI dI vaI buoc. KhI ngoaI nhìn
IaI, fôI fhây Iac vân o chô cu, bong no kho Ia c Iu nhu cây fruo c gIo.
Ðan cha f maf xuông dâf, fôI châm chap fIôn buo c, ngâp
ngu ng nhu nguoI dI dây. Nhung duoc nua duong, fôI fhây da phia
fruoc Iac Iu sang phaI, rôI sang fraI nhu dông dâf. TôI gâp nguoI
fhoo ban nang, con chong maf không gIam dôn khI fôI cu I xuông
du fhâp dô gIu vung bang ca haI fay. Mô hôI cha y fhanh dong
xuông Iung, nguc va fran. TôI dung Iung ban fay Iau fran, va ngac
nhIôn fhây mô hôI Ianh fhô.
TôI IaI ngoaI nhìn Iac; hình nhu no goI, nhung gIong no bj
nuôf chu ng vì fIông u frong dâu fôI. Nhuong maf dô khoI nhìn vu c
sâu haI bôn, fôI fhây bong don cua con qua Iuon frôn cao, châm raI
vô canh frong anh nang choI chang.
TôI fu ho I:
"Thô nay nghIa Ia gì7"
TôI không fhô dI chuyôn, va o do, kof gIua chom nu I, fôI fu
hoI ông ban qui Joan-ChrIsfopho so noI gì nô u fôI quay IaI. VoI môf
caI vây hông hach cua cây gây nhac fruo ng, ông so chI IôI cho fôI
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dI. TôI nghI ông chac han so không phan dôI khI fôI ruf IuI fruo c fu
fhân. Xo f cho cu ng, Iam sao fôI co fhô chôf Iuc nay, khI chua bIôf
yôu hay nhuc ca m, chua co hanh dông fu do ca nhân chông IaI ca
fhô gIoI nhu ông7
TôI con muôn sô ng. TôI quay môf vong, vâ n frôn dâu gôI, va
bo nguo c IaI dIôm kho I dâ u. Mâf fhang bang nghIa Ia nhao vao
khoang không, va fôI bam chaf Iây dâf dô sông. Ðâf chof, fôI nghI
dôn Iac. No phaI fraI qua cu ng fhu fhach nay, va no da fung qua
duoc bôn kIa.
CIong no fro nôn ro hon khI khoang cach gIua chu ng fôI ngan
IaI. TôI nhân fhây maf no xanh nhu chôf, nhu fhô no so hon ca fôI.
No goI, bao fôI nôn gIa ng chân frôn dInh va Iô mình foI fruoc. TôI
fhoo IoI khuyôn cua no, va frong fu fhô mo I nay, du bo maf hon,
cho phop fôI dôn voI no an foan. KhI fro IaI dIôm khoI hanh, fôI Iao
dao dung Iôn va daf sof xuông.
TôI hoI no:
"Ngay nao may cu ng kof fhô nay a7"
"Không, chI Iân dâu fhôI."
"Iu c nao no cu ng co do ha7"
"CaI gì7"
"Con qua."
TôI chI vô huong con qua mo do, Iu c nay da dâ u xuô ng chop
nu I, dung noI fôI quyôf djnh quay Ia I dô fro vô.
Iac no I:
"!, môI sang, Iam nhu no co hon voI fao. Nhung dôn chIôu fôI
fao fro vô không bao gIo fhây no."
TôI không muôn Iam fro cuoI Iân nua, vì fhô fôI dô Iac dI
môf mình. No quay sof Iôn Iung, va fu fu cuI xuô ng dôn khI ngon
fay cham dâf. RôI no bam cha c fay Iôn dInh, fay no daf fruoc fay
kIa, fIôn foI dôu dan, chân no gân cham ban fay o môI buoc. Môf
Iaf sau, no ngu ng IaI ngo nguâ y mông vô phia fôI nhu con khI gIu
Ðoi Tu KIôf S0
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhang ba ng frôn canh cây. Con qua mo do câ f canh Iuon Iôn cao,
dôI canh Ion châm chap vô.
Ðây fhan phu c, fôI nhìn Ia c dôn khI no Iôn foI cuô I cho m nuI,
fôI nghI nhu noI Iuyô n nguc, va khuâf sau mây fang da. Ðông
nhIôn, fôI cam fhây so cho cuôc phIôu Iuu cua no voI ÐaIzac va cô
bo fho may so dI dôn dâu. Con qua don da bIôn mâf, dô IaI nôI Im
Iang Ia ky frôn nu I.
`
` `

Ðôm hôm sau fôI gIâf mình fhu c gIâc.
Mâf môf Iu c fôI moI bIôf mình o dâu. Trong bong dôm fôI
ngho fIô ng fho dôu: Ia c dang ngu o gIuong dôI dIôn. TôI mo mâ m
fìm fhuô c Ia va châm Iua. Su hIôn dIôn ro rang cua con Ion naI
duoI nha san xoa dju fôI, no duI mom vao vach chuô ng, rôI nhu
cuôn phIm chIôu nhanh, gIâc mo fôI vua co IaI quay vô voI fâf ca
nôI kInh hoang cu a no.
Iac vo I môf cô gaI, va fôI dang fu xa nhìn ho Iao dao doc IôI
dI, haI bôn Ia vuc fham. Iuc dâu cô gaI dI fruo c Ia con ông Iao công
o bônh vIôn cha mo chu ng fôI Iam vIôc. Môf cô gaI cung Iop, nhu
mì, bình fhuong, IoaI con gaI fôI da quôn frôn doI. Ðu ng Iu c fôI fu
hoI cô Ia m gì o do voI Ia c frôn nu I, cô bIôn fhanh cô bo fho may,
Ianh IoI, vuI fuoI, gon gang frong chIôc ao phông fra ng va quân
don. Cô không rao buoc qua chom nuI, ma nghônh ngang, frong
khI Iac, ga fình nhân fro cua cô, bo fhoo sau. Ca haI không mang
sof. Toc cô bo fho may không côf fhanh duôI ngua dây va daI phia
sau nhu fhuong Iô, va khI cô chay maI foc bông bônh frôn vaI nhu
dôI canh. TôI Iuof xom suon nu I fìm con qua mo do, va khI quay
nhìn IaI cac ban mình, cô bo fho may da bIôn mâf. CIo dây chI con
Iac dang bo gIu a chom nu I, ngo dam dam xuô ng vu c bôn phaI.
Hình nhu no goI, nhung fôI không ngho gì. Chang hIôu sao, fôI fìm
fhây can dam cha y foI no frôn chom nuI. Ðôn gâ n, fôI hIôu ra cô bo
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fho may da roI xuông vuc. Ðu vu c dôc du ng, chung fôI fruof fhoo
suon dôc foI day, fìm fhây fhI fhô cô frôn nôn da. Cô nga gâp dôI
nguo I, dâu foac Ion. Mau dông o haI vôf nuf Ion sau gay. Môf vôf
caf daI fo I fân vâng fran xInh. MIô ng cô moo, môI co IaI dô Iô nuou
hông va ham rang nghIôn chaf, nhu fhô dang kôu fhof, nhung nin
Iang, chI co mu I mau. KhI Iac ôm cô vao vong fay, fôI fhây no cung
chay ma u. Mau chay fu mIông, fu Iô mu I fraI, va mô f bôn faI no;
mau chay xuông canh fay no va nho xuông dâ f.
TôI kô con ac mông, nhung Iac không mang. No bao:
"Quôn dI, fao cung mo nhu vây nhIô u Iân."
No gom ao khoac va sof fro. TôI hoI:
"May co dan cô bo fho may franh xa chom nu I không7"
"Tâf nhIôn không. ÐôI khI cô nang cung muô n dôn dây."
"Ðao cô ây khoan - if nhâf dôn khI ca I IôI dI khôn nan ây
quang dang da."
"!, fao so bao."
No dang vôI, va fôI gân nhu ganh fy voI cuô c hon ho cua no
voI con qua mo do hac am.
"Ðung kô gIâc mo cua fao voI cô ây nho7"
"Cha so."
`
` `

Truong Iang fro vô fam fhoI châm du f chuyôn hanh huong
môI ngay cua Ia c.
Ðac ân fham du daI hôI Ðang cu ng nhu môf fhang sô ng cao
sang frong fhj frân duong nhu không Iam fruong Iang cua chu ng
fôI haI Iong Iam. Ong co vo buôn phIôn, ma sung. Maf ông moo
xôch gIâ n du Iuc nô khi xung fhIôn vì môf fôn bac sI ca ch mang o
nha fhuong huyô n.
Ðoi Tu KIôf S2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðô cho do, dô Iang vuon ngu ngôc, rang sâu không nhô IaI
nhô rang Ianh ngay kô bôn."
Ong ca ng dIôn fIôf vì chay mau sau khI nhô caI rang ham vô
fôI khIôn ông không fhô fo nôI cuông nô cua mình, ma chI u o duoc
vaI IoI kho hIô u. Ong frung bang co vu nhô rang cho bâf cu aI chI
hoI fo vo fhông cam voI bâf hanh cua mình: môf caI rang don xIn,
chân nho n hoaf mau vang, cân fhân goI frong vuông Iua do mua o
hôI cho VInh Kinh.
Ðao nay môf chônh mang nho nhâf cung Ia m ông sôI mau, vì
fhô Iac va fôI môI sang nghIôm fuc ra dông Ia m vIôc. Thâ m chi
chung fôI không dam IIô u dôI gIo chIôc dông hô bao fhu c nho mâu
nhIôm cu a mình.
Môf fôI fruong Ia ng dang khôn khô vì dau rang xuâ f hIôn o
nha chu ng fôI, Iu c chung fôI dang Iam com. Ong mo vuông Iu a do
goI caI rang, va gIo ra môf mIông kIm IoaI nho.
Ong bao chung fôI:
"Ðây Ia fhIôc nguyôn châf, fao mua cua fhang ban rong. Ho
frôn Iua muoI Iam phuf no so chay ra."
Ca haI chu ng fôI không noI gì. Chu ng fôI cô nin cuoI vì dôI
ma sung fuong cu a ông. Trông ông nhu fu frong phIm gIôu do buoc
ra.
Truong Iang noI bang gIo ng dô ngof Ia Iu ng:
"Chau Iac nay, ba c cha c chau fhây ba chau Iam chuyôn nay
ca ngan Iân rôI: khI fhIôc chay ra, chau chI cân nhof môf if vao caI
rang mu c dô gIôf sâu, du ng không7 Ia con cua nha sI Iu ng danh,
chau chac bIôf mây chuyô n nay. Ðac nho chau chua rang cho bac."
"Ðac không dua chu 7 Ða c muôn chau fram rang bac bang
fhIôc a7"
"!. Nôu hôf dau bac cho chau nghI môf fhang."
VIôn anh râf hâp dân, nhung Ia c buôc phaI can ông:
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"ChI co fhIôc fhôI chang du dâu. Va IaI, ba chau du ng du ng
cu hIô n daI. Ða chau fhoaf fIôn Iây caI khoan dIôn dao rang fruoc
khI fram."
Truong Iang ngâ m nghI. Ong dung Iôn buo c ra, Iâm bâm môf
mình:
"No noI dung. Mình fhây nguo I fa Iam vâ y o nha fhuong
huyô n. Thang ca dân nhô rang Ianh cua mình cu ng co caI kIm bu
quay vong vong va kôu nhu may."
VaI ngay sau, con dau cua fruong Ia ng Iu mo vì cha cu a cô bo
fho may dôn. Anh ban maI Iâp Ianh frôn chIô c may may sang choI,
vac ngâf nguo ng frôn vaI frân cua môf nguo I phu.
Chuyôn vIông fham hang nam cua ông foI Iang chung fôI da
hoan IaI vaI Iân, không ro vì qua nhIôu vIôc hay vì fhoI khoa bIôu
Iung fung cua ông. Ðu sao chang nua, ông dôn bao hIôu ngay gIo
hanh phuc, dân Iang vuI mu ng fhây nguoI dan ông nho bo gân
guôc xuâ f hIôn vo I chIôc may may sang Ioang chI vaI fuân fruoc
Tôf Nguyôn dan.
Thoo fhoI quon khI fuâ n du cac Iang, ông dô con gaI o nha.
Iân dâu chung fôI gap ông frôn duong mon hop fron frof, ông ngôI
frôn kIôu vì mua va bun Iây. Tuy nhIôn, Iâ n nay fro I nang, ông dI
bô, vo fraI fro gây ân fuong saI vô fuôI fa c cu a ông. Ong dôI mu kôf
mau Iuc da bac - ro Ia caI mu con gaI ông cho fôI muon frong
chuyôn dI fham cu fho xay - ao khoac xanh Iung fhung bôn ngoaI
chIôc so mI vaI nâu nhaf, dom khuy kIôu cô, va fhaf Iung don bong
bang da fhâf.
Ca Iang chay ra don ông. TIông fro con ho roo, fIông phu nu
vuI mu ng gIu fung khuc vaI câf dI bao fhang ngay, phao nô Iac
dac, va fIông u n In nhao nhac cua bây Ion frong Ia ng hoa fhanh
bâu không khi Iô hôI. Cac gIa dình koo ao dôn cô moI ông vô , aI
cu ng mong Ia khach hang dâu fIôn. Nhung Iam moI nguo I sung
sôf, ông fho may gIa fuyôn bô:
"TôI so fro voI haI anh ban fro cua con gaI fôI."
Ðoi Tu KIôf S4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chung fôI fu ho I Iua chon nay co Iy do fhâm kin gì. IoI gIaI
fhich kha dI nhâf chu ng fôI co fhô nghI ra Ia ông muôn fìm hIôu
fhôm vô chang fraI co kha nang Ia con rô ông. Nhung du voI dông
co nao, ngôI nha san cua chu ng fôI bIôn fha nh hIô u may, nghIa Ia
chung fôI so chu ng kIôn nhu ng canh phu nu rIông fu ma fruoc do
chung fôI chua fu ng fhây. Ðo Ia ky hôI daI, hâu nhu nao Ioan, dan
ba con gaI moI Iua fuôI, don so va xInh xa n, gIau va nghoo, fhI dua
nhau bang vaI voc, roo vIôn, ruy bang, khuy nuf, fhâm chi chI may
frong fu a o mo uoc cua ho. Nhìn ho nhung Iuc fhu y phu c, Ia c va
fôI kInh ngac fhây ho khich dông Iam sao, Iong khaf khao ao moI
khIô n ho nong nay, va fu nhIôn dôn fhô. Ro rang không môf chô dô
chinh frj nao, môf su nghoo khôn nao co fhô ngan không cho phu
nu muô n mac dop: môf uoc muôn xua nhu fraI dâf, xua nhu uoc
muôn co con.
Ðôn fôI fâf ca fru ng, fhjf, rau, fraI cây dân Iang mang foI
bIôu bac pho may gIa cu ng nhu bao fang phâm, châf dông o goc
phong. Ðan ông dôn nhâp bon vo I cac ba. Nhung ko ruf ro hon ngôI
canh Iua, dâu frâ n cuI xuông, du ng dao quam caf mong fay. Ho if
dam nhìn dan con gaI. Ko khac fu ng fraI va huyôn nao hon, dua
bon voI phu nu va cof nha fhô bI. !y quyôn cua bac pho may bj
fhach fhuc nghIôm frong, dôn khI ông môf moI va kho chju, ra
Iônh cho ho ra kho I nha.
Ða chung fôI vua an fôI chung frong yôn fInh, vua cuoI nho
IaI Iân gap go dâu fIôn frôn son dao. Sau bua com fôI fhân mâf, fôI
dô nghj daI kha ch bang vaI ban vI câm fruoc khI dI ngu. Maf ông
frIu nang va ông fu chôI IoI moI.
Ong ngoac mIông ngap daI:
"Hay Ia kô cho ba c môf câu chuyô n. HaI chau kô chuyôn faI
fình, con gaI bac noI fhô. Vì vây bac moI nhâf djnh o nha cac
chau."
Co fhô vì ông fho may mIôn nuI da môf, hay vì Iac không
muôn bô vo fuong IaI fuong no qua fu phu , nhung hình nhu no
nghI nôn dô fôI nhân danh du do. No khich Iô:
"Kô dI. Kô chuyôn nao fao chua ngho ây."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HoI Iuong Iu, fôI dông y nhân vaI fro kô chuyôn gIo dI ngu, va
fruoc khI vao chuyôn, fôI cân fhâ n moI fhinh gIa rua chân bang
nuoc âm va chuI vao chan, nho ho cam fhây buôn ngu fruoc khI fôI
kô xong. Chung fôI Iây ra haI caI chan sach, va moI khach vao
gIuo ng Iac. RôI haI dua cu ng chon vao gIuo ng fôI. ToI Iu c baf dâu.
TôI fhôI faf ngon don dô fIôf kIôm dâu, ngho fIông ông fho may
ngap Io n va daI hon, fôI nam ngua Iung, gôI dâu Iôn gôI, maf nham
va doI nhung IoI mo dâu fuôn kho I mIông mình.
Chac ha n fôI so chon môf chuyôn phIm Trung Hoa hay Ðac
Han, hay ngay ca môf phIm AIbany, nôu fôI chua nôm fraI câm
frong chIôc va II bi mâf cu a Ðôn Maf. Chu nghIa hIôn fhu c vô san
am dam cua cac phIm do Ia foan bô gIao du c van hoa cua fôI cho
foI gân dây, da fach fôI xa khoI nhung dam mô cua con nguo I va
nhung ca m xu c fhâf, xa doI fhuong foI nôI fôI fhây hình nhu không
con gì ban khoan vô chu ng nua vao Iu c dôm khuya nay. Ðông
nhIôn, cuôn fIôu fhuyôf fôI vua doc xong fhoang qua fri. TôI fIn
cha c Iac chua doc, no vân con mô maI vao ÐaIzac.
TôI Iuôn ra khoI fâm chan va ngôI duoI chân gIuong, suy
ngâ m vô vIôc fInh fô, kho khan nhâf: Iam cach nao kô câu mo dâu.
TôI muôn baf dâu fru c kho I va IôI cuôn.
"Ðo Ia nam 1815, chung fa dang o MarsoIIIos. "
CIong fôI vang Iôn frong bong fôI nhu mu c cua gIan phong.
Ðac fho may ngaI ngu caf ngang:
"MarsoIIIos o dâu7"
"O bôn kIa dja câu, môf haI cang Ion cua Phap."
"TaI sao chau muôn dua chu ng fôI dI xa nhu fhô7"
"Chau so kô câu chuyôn vô môf fhuy fhu Phap. Nôu bac
không fhich, co Io mình nôn dI ngu. Chuc bac ngu ngon!"
Trong bong dôm Iac cu I foI kho fhì fhâm:
"Kha Iam!"
Môf haI phuf sau fôI IaI ngho fIông ông fho may:
"Tôn anh fhuy fhu Pha p cu a chau Ia gì nhI7"
Ðoi Tu KIôf S6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Iu c dâu anh fa Ia Ðdmond Ðanfos, nhung vô sau anh fa fro
fhanh Ða fuoc Monfo CrIsfo."
"CrIsfo a7"
"Ðo Ia môf caI fôn khac cua Josus, co nghIa Ia vj cuu fInh,
hay chua cu u fhô."
Va fhô Ia fôI baf dâu kô chuyôn fIôu fhuyôf cua AIoxandro
Ðumas. ThInh fhoang Ia c fhâp gIong caf ngang voI nhung câu
bình phâ m ngan va fhông mInh. NIôm vuI cua no khuyô n khich
fôI, cha ng bao Iâu sau, fôI không con o do fruoc nguoI khach. Con
bac fho may, không nhu ng môf moI sau môf ngay Ia m vIôc vâf va,
ma hIô n nhIôn bj ap dao vì nhung caI fôn ngoaI quôc va nhung
chôn xa xôI fôI kô. Ong không noI fhôm IoI nao; fôI cha c ông ngu
ngay.
Nghô fhuâf cua bâc fhây Ðumas hâp dân foI nôI fôI quôn hôf
vô nguoI khach, va chu nghIa frong fôI cu fuôn ra. Nhu ng câu cua
fôI cang Iu c cang chinh xac hon, cu fhô hon, cô dong hon. TôI
fhanh công voI môf sô cô gang frong vIôc gIu gIong don so cua câu
mo dâu. VIôc do không dô, nhung frong Iuc kô fôI vuI mu ng bang
hoang fhây ky fhuâf kô chuyô n mo ra fruoc maf mình: Iam sao
Ðumas fao Iâp chu dô bao fhu, dua ra nhIôu mach chuyôn, rôI cuôI
cu ng gom vao voI ban fay vung chac, khoo Ioo va fao bao. Nhu fa
fhây môf cây daI fhu bâf gôc: fhân cây cao quy , canh cây hu ng vI,
rô cây frân fru I cuong fra ng.
TôI mâf khaI nIôm fhoI gIan. TôI da noI bao Iâu7 Môf gIo7
HaI gIo7 Chung fôI da dôn chô vj anh hung, nguo I fhuy fhu Phap,
bj nhôf frong xa IIm haI muoI nam. TôI cam fhây uô oaI va phaI
ngung. Iac fhì fhâm:
"Ðây gIo may kha hon fao. Io ra may nôn Ia m van sI."
Say sua nhu fhô nhân IoI khon cua fay kô chuyô n bâc fhây,
fôI fhIôp ngu ngon Ianh. Ðông nhIôn, fôI ngho fIông ông fho may
gIa ôm ôm frong bong fôI.
"TaI sao chau ngu ng7"
TôI fhôf Iôn:
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"XIn Iô I bac! Cha u nghI bac ngu rôI."
"Ðâu co. Ðac vân ngho dây. Ðac fhich chuyôn cua cha u."
"Chau môf qua rôI."
Ong fho may gIa naI nI:
"A fhì cô fhôm fi nua."
TôI noI:
"Vâng, fi nua fhôI. Ðac nho chau ngung o dâu không7"
"Ong ây bj nom vao nguc fôI frong phao daI frôn dao."
TôI cam kich vì su chu y cua vj fhinh gIa gIa, va kô fIôp câu
chuyôn cua mình. Cu môI nua fIông fôI IaI ngu ng, Iuc nao cung o
chô hô I hôp, không vì môf nhung vì không fhô không khoo manh
IoI cua fay kô chuyôn nha nghô. TôI buôc ông nan nI fôI kô fIôp.
TroI da gân sang Iu c chu ng fôI dôn doan fu vIôn fruo ng fIôf Iô bi
mâf vô kho fang fhân fhoaI gIâu frôn dao Monfo CrIsfo, va gIup
Ðdmond frôn khoI xa IIm cung khô. Anh ban maI mo xam roI vao
phong qua nhung kho nuf frôn fuo ng, cung fIông chIm on, cu gay,
so so Iiu riu, Iiu Io.
Ðôm không ngu nay khIôn chung fôI kIôf suc. Ong fho may
phaI hIôn môf sô fIôn nho cho Iang, dô fhuyôf phuc fruong Iang cho
chung fôI nghI.
Ong cu nhay maf voI fôI va noI:
"Ngu ngon nho, va chuân bj san sang cho cuô c hon kô cua fôI
voI anh fhuy fhu Phap dây."
Ðo Ia câu chuyôn daI nhâf fôI da fung kô, vì mâf ca chin dôm
moI dôn doan cuôI. TôI không hIô u ông fho may gIa fìm dâu ra
nang Iu c dô Iam vIôc frong ngay. HIôn nhIôn môf sô chI fIôf ông
baf duoc frong câu fruyôn Phap baf dâu co anh huo ng kin dao frôn
y phuc ông may cho dân Iang. Ðumas so râf ngac nhIôn fhây dan
ông mIôn nuI dIôn bô ao fhuy fhu cô vuông Iâ f phâf frong gIo. Hâu
nhu ban co fhô nguI fhây muI ma n man cua Ðja Trung HaI. Quân
xanh fhu y fhu Ðumas da nhac dôn, va dô dô cua ông Ia bac pho
may gIa nhaI IaI, da chInh phu c fraI fIm cac cô gaI bang quân ông
Ðoi Tu KIôf SS
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ioo phâf phoI, fhoang mu I Côfo d’Azur. Ong fho may nho bon fôI vo
chIôc mo noo nam canh, va frong nhIôu nam no fro fhanh mâu
frang fri phô bIôn nhâf frong fho I frang phu nu o nuI Phung
Hoang. Môf sô ba con fhôu chI vang nhung chIôc noo nho fi frôn
cu c ao. Nhung co môf sô chI fIôf frong fIôu fhuyôf cua Ðumas bon
fôI gIu rIông, cha ng han kIôu hoa huô fhôu frang dIôm njf nguc va
ao dâm cua Morcodos. Ði mâf do chu ng fôI gIanh rIông cho cô con
gaI bac fho may.
Ðôm kô chuyôn fhu ba suyf châ m duf frong faI hoa . Iu c do
khoang nam gIo sang. Chu ng fôI dang o gIua côf fruyô n - doan hay
nhâf fhoo y fôI. Ða fuoc Monfo CrIsfo fro IaI ParIs, va nho nhung
muu finh khôn ngoan, ông da co fhô IaI gâ n ba ko fhu không dôI
froI chung ma ông muôn ru a hân. Ong dI fung con chô f frong van
co faI fình hIôm a c. Cha ng bao Iâu, vIôn công fô vuong bây gIang
fhân frong cua Ða fuoc. Ðôf nhIôn, dung Iuc Ða fuoc sap nga Iong
yôu con gaI vIôn công fô, môf bong don câm don pIn Iu Iu noI
nguo ng cua. TIa sang duôI Ða fuoc Phap, va dom chung fôI ngay
fro IaI fhuc fô.
Ong fruong Iang chu ng fôI, dâu dôI mu kôf. Ðô maf sung vu
cua ông bIôn fha nh buc cham nô I ky quaI vì nhung bong don frôn
maf ông frong anh don pIn. Chung fôI chìm dam frong Ðumas foI
nôI không ngho fIông chân ông.
Ong fho may goI fo:
"A, ngon gIo Ianh nao mang bac foI dây fhô7 TôI dang fu hoI
chang hIôu nam nay co may man duoc gap bac không7 Ngho noI
bac khô so vì ban fay cua môf fôn Iang bam."
Truong Iang không ha cô nhìn khach cua chung fôI, nhu fhô
ông không bIôf su hIôn dIôn cua bac. Ong chIa don pIn vao maf fôI.
TôI hoI:
"Co chuyôn gì fru c frac a7"
"Thoo fao. Co chuyôn noI o Ðan An nInh faI uy ban xa."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tuy dau rang khIôn ông không qua f duoc fôI, fIông Iâm bâm
cua ông Iam fôI so dung fIm, vì chI caI fôn Ðan An nInh cung du
mang hình anh fra fân va dja ngu c foI cho ko fhu gIaI câp.
TôI vua run rây fhap ngon don dâu vua hoI:
"Vì chuyôn gì7"
"May gIoo rac rac ruoI phan dông. May cho Iang fa, vì fao
không bao gIo ngu , fao Iuôn canh gIac. Tao o dây fu nu a dôm, ngho
hôf mây fhu may noI, ca nguyôn câu chuyô n phan dông cua Ða
fuoc Cì-Cì do."
Iac xon vao:
"Ðung, ông Ða fuoc nay không phaI nguoI Trung Hoa."
"Tao coc cân. Co ngay cach ma ng cua fa so chIôn fhang frôn
foan fhô gIoI! Ðua nao mang fuoc hIô u Ða fuoc, bâf kô quôc fjch gì,
fhoo djnh nghIa dôu Ia phan dông."
Iac no I:
"Khoan da, dông chi. Ong không bIôf câu chuyôn nay baf dâu
ra sao. Truoc khI mao nhâ n Ia qui fôc, ông nay Ia fhu y fhu nghoo,
va dân dI bIôn fhuôc fâng Iop công nhân ca ch mang - frong Sach
Ðo noI nhu vây."
Truong Iang van IaI:
"Ðung IaI nhaI mâf fhì gIo cua fao. Co bao gIo may ngho môf
nguo I fôf djnh qua maf uy vIôn công fô chua7"
NoI xong ông nhô nuoc bof xuông sa n, dâu hIôu ông so dung
vu Iuc nô u fôI không dI fhoo ông.
TôI bo khoI gIuong, cam chju sô mang, mac quân va a o khoac
dây nhâf cua mình, nhu ko chuân bj o Iâu frong fu. Ðôc fu I a o so
mI, fôI fhây vaI dông xu dua cho Iac dô khoI mâf vao fay bon An
nInh côn dô. Iac nom chung Iôn gIuong.
No noI:
"Tao dI voI may."
"Ðung, may cu o dây coI soc moI fhu cho fôf."
Ðoi Tu KIôf 00
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI phaI ngan nuoc maf khI noI. CaI nhìn cua Iac bao fôI
rang no hIôu fôI muôn noI gì: gIâu ky sach frong fruo ng hop fôI bj
fra fân khaI ra. TôI không cha c mình chju nôI danh dâp, fhIôn ha
noI do Ia fhu fu c fIôu chuâ n Iu c hoI cung o Ðan An nInh. Chân fôI
run rây buoc foI fruong Ia ng. TôI fhây mình run nhu Iâ n dâu fIôn
âu da hôI nho: fôI Iao foI dôI fhu dô fo ra can dam, nhung chân fôI
run rây chju fhua.
HoI fho fruong Ia ng hôI fhôI. Cap maf nho, môf con vân co ba
dôm mau, nhìn fôI dam dam du fon. Trong fhoang chôc, fôI nghI
ông so fum cô ao fôI va nom fôI xuông fhang. Nhung ông cu dung
do, dan chaf chân faI chô . CuôI cu ng ông quay maf dI, nhìn so vaf
gIuo ng, rôI huong vô phia Iac va hoI:
"May nho mIông fhIôc fao dua may coI không7"
Iac hoang mang dap:
"Không nho Iam."
"CaI mon fao nho may nhof vao rang sâu cua fao do."
"Vâng, fôI nho rôI."
Truong Iang Iây goI Iua do frong fu I ao khoac ra:
"Tao con dây."
Iac vân bôI rôI:
"TôI không hIôu ông no I gì."
"Nôu may, con môf ông nha sI cu khôI, co fhô chua rang cho
fao, fao so dô fhang ban ma y yôn. Nôu không, fao so dân no fhang
foI Ðan An nInh, bao cao no gIoo rac rac ruoI phan dông."
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 7

Ham rang fruo ng Iang gIông rang nuI Iom chom. Ða caI rang
cua fuf nuou fây don nhu nhung manh bazan fho I fIôn su, frong
khI rang nanh bon khoI fhuôc nhu da vôI frâm fich khônh ra.
Rang ham môf sô caI co ranh sâu frôn maf - fhang con ông nha sI
fuyôn bô bang gIo ng khoa hoc nha nghô - ông chu ham rang cha c
phaI bj gIang maI. Truong Iang ngoanh maf dI, không chôI IoI chân
doan.
CaI rang phIô n ha o fân cuôI ham, kô Iô don mô m cua ca I
rang bj nhô bôn canh. CaI rang khôn fhôI ru a cô don, Iô chô fô ong
nhu da san hô. CaI IuoI vang cua fruong Ia ng cu xoa dju no , rôI
fham hIô m foI caI Iô kô bôn, va châ m duf bang fIông fac IuoI an u I.
Chuyôn dI dao cua ca I IuoI nhây nhua nay bj gIa n doan vì
cây kIm may may bang fhop fo fuong fho vao mIông fruong Iang
va Ion von frôn chIôc rang sâu. CaI IuoI Iâ p fuc nhao foI ko xâm
nhâp, dâ u IuoI kham fu dâ u foI cuôI vâf Ia Ianh ngaf. No run rây
ruf IuI, rôI IaI chôm Iôn fân công, hao hung vì cam gIac Ia, IIôm
dâu kIm Iân nua gân nhu khoaI Iac.
Ðac fho may gIa dap ban may may, chuyô n dông Iôn xuông
gan qua môf soI dây banh IaI Ia m cây kIm quay fron. IuoI cua
fruong Ia ng nay Iôn bao dông. Iac nam chaf caI khoan da chIôn
gIua cac ngon fay, dIôu chInh vj fri ban fay. No doI vaI gIây dô ban
dap fang fôc dô, rôI dom cây kIm fân công caI rang khIôn bônh
nhân fho f Iôn mô f fIông choI faI. Ngay khI Iac ruf cây kIm khoI
mIông, fruong Ia ng Ian khoI chIôc gIuong chung fôI daf canh may
may.
Ong nôI doa:
"May suy f gIôf fao chôf! May djnh Ia m gì ha7"
Ðoi Tu KIôf 02
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong fho may noI:
"TôI da bao ông rô I, fôI fhâ y ho Ia m chuyô n nay o cho phIôn.
Va IaI, ông Ia nguoI khang khang baf chu ng fôI Iam."
Truong Iang noI:
"A fhì, dau muôn chôf. "
Iac no I:
"Tâf nhIôn Ia dau. Ong co dô y fôc dô may khoan dIôn o bônh
vIôn không7 No quay ca fram vong môf gIây. Quay cang châm fhì
cang dau. "
Truong Iang dôI IaI mu, no I môf cach cuong quyôf:
"Thu IaI xom sao. Tao không an không ngu ca fuân rôI. Chua
môf Iân cho xong."
Ong nha m maf dô khoI nhìn cây kIm dua vao mIông, nhung
kôf qua vân nhu fruoc. Ca I dau fa n nhân hâ f ông khoI gIuong voI
cây kIm vân cam vao rang.
Phan ung hung bao cua ông suyf Iam dô ngon don dâu fôI
dang ho manh fhIôc cho chay frong caI fhìa.
Môf fình huông Iô bjch, nhung không aI da m cuoI vì so nhac
foI chuyô n baf gIam cua fôI.
Iac Iây IaI cây kIm, Iau va xom xof ky Iuong, rôI dua bônh
nhân Iy nuoc xu c mIông. Truong Iang ngho fhoo, va nhô ra san
canh caI mu cua ông da roI khoI dâu. Nuoc ma u hông.
Ðac fho may gIa co vo sung sôf:
"Ong cha y mau."
Iac nhaf caI mu dôI Iôn mo foc bu xu cua fruong Ia ng va noI:
"Nôu ông muôn fôI chua rang cho, fôI fhây không co cach gì
khac Ia buôc ông vao gIuong."
Truong Iang phân nô fhôf Iôn:
"TroI fao7 May quôn fao duoc Ianh dao xa bô nhIôm ha 7"
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Nhung co fhô ông không chju hop fac, fôI so chu ng fôI phaI
dung bIô n phap manh."
TôI Iang nguo I kInh ngac. Iam sao ko fan nguoc nay, fôn bao
chua chinh frj va kInh fô nay, ga xôp com nay, IaI fhu c fhu chju
froI, không nhu ng nhuc nha ma khIôn han frông cuc ky Iô bjch
nhu fhô7 Ma quy nao am han7 Iuc do fôI không co fhì gIo suy
ngâm, va ngay ca bây gIo fôI vân ngac nhIôn. Thô Ia Iac froI
nhanh ông fa xuông gIuo ng, va bac fho may mang frong frach
dung haI fay gIu chaf dâu bônh nhân không dô nhuc nhich, ra dâu
cho fôI dap may hô ông.
Tra ch nhIôm mo I na y Ia m fôI bôI rôI. TôI coI gIây, daf gof
chân Iôn ban dap va Iôn gân.
KhI Iac ra dâu, fôI dap banh IaI, va chang mây chôc chân fôI
dap nhanh fhoo nhjp may không ngu ng. TôI fang fôc dô, ca m fhây
nhu môf cua ro nuoc ruf; cây kIm Iac Iu, rung Iôn, môf Iân nua
cham vao caI rang phu bac, frong khI fIông u ng u c dô so phaf ra fu
cô hong ông fruo ng Iang bj gIu chaf. Ong cha ng nhu ng bj buôc vao
gIuo ng bang soI fhu ng cha c, nhu ko gIan frong phIm bj frung phaf,
dâu ông con bj ba n fay go ng kìm cua bac fho may gIa sIôf cung.
Maf ông xanh nhu chô f, mIông xuI bof.
Ðông nhIôn, fôI ca m fhây môf fhôI fhu c fan bao khôn cuo ng,
nhu nuI Iua sap nô fung. TôI nghI foI nhung khôn khô cua hoc fâp
caI fao, va dap châm dân.
Iac IIôc nhìn fôI dông Ioa.
TôI dap cang châ m hon, Iân nay dô phaf ông da doa baf gIu
fôI. Nhu fhô caI khoan sap hong. Iuc nay no gân nhu ngu ng IaI,
chI quay môf vong môI gIây, co fhô haI vong - aI bIôf dâu dây7 CuôI
cu ng, sau khI xuyôn fhu ng chô muc naf, muI fhop rung Iôn Iân
chof, va ngu ng ha n Iu c fôI nhâc chân khoI ban da p, nhu cua ro fha
dôc. Trong môf fhoang, fình fra ng cho doI gây dau don. TôI gIa vo
khoan fhaI vô fôI dô gIâu vo cam ghof âm I frong maf, va cuI xuông
ra bô soaf dây daI co con na m nguyôn frong banh IaI không. RôI fôI
IaI daf chân Iôn ban dap, cây kIm IaI quay, fu fu va run râ y, nhu
fhô cua ro dang cô Iôn con dôc dung. Cây kIm bIôn fhanh IuoI du c,
Ðoi Tu KIôf 04
hffp://obooks.vdcmodIa.com
caf vao maf da fIôn su rung ron, Iam fung nhu ng dôm buI vang
nhây nhua. TôI da hoa fhanh fôn bao hanh - môf fôn bao ha nh cu
phach.

IoI kô cu a ông cu fho xay:
Vâng du ng fhô, fôI gap haI dua chu ng no, ca haI frân nhu
nhông. TôI dI dôn cu I duoI fhung Iu ng nhu fhông Iô. TôI foI do môI
fuân môf Iân, va Iân nao cung dI ngang fha c nuoc. Chinh xa c chô
nao a7 Cach nha may xay cua fôI môf haI cây sô, hay xâp xI co do.
Tha c dô xIôf xuô ng mây fa ng da haI muoI mo f bôn duo I, fao fhanh
môf vu ng nuoc xanh fham. Thac kha xa duong dI, vì fhô if nguo I
fìm fhây.
TôI không gap chung ngay, nhung Iu chIm dâu frôn doI da
hình nhu gIâf mình; chu ng vuf Iôn â m I frôn dâu fôI.
Vâng, Iu qua mo do - sao anh bIôf7 Chac phaI dôn hon chu c
con. Môf con - co Io Ia con hung hang nhâf, hay dIôn fIôf nhâf vì bj
quây rây - nhao xuông du ng dâu canh quof vao maf fôI. TôI con
nho muI hôI cua no.
Vì Iu chIm, fôI dI vong xuông vu ng nuoc dô xom caI gì Iam
chung so. TôI gap haI dua o do, dâu chu ng nhô khoI maf nuoc.
Chac chung pho ng fu môf fang da cao xuô ng Ia m fung foo nuoc
xua bây qua dI.
Tay fhông djch cua anh a7 Không, fôI không nhân ra no
ngay. TôI doI maf fhoo haI fhân hình quâ n Iây nhau, quay vong
duoI nuo c. Ca nh fuong Ia Iung foI nôI môf Iu c Iâu fôI moI nhâ n ra
rang chu ng không cu ng nhau boI IôI. Ðu ng vây! Chung gIao Iây
nhau duoI nuoc.
Anh no I gì7 CIao hop a7 Chu do fhông fha I qua dôI vo I nhu ng
nguo I nhu fôI. Trôn nuI nay chu ng fôI noI gIao nhau. TôI không
djnh nhìn frôm chu ng. Ðô maf gIa nua cua fôI do ung. ÐoI fôI chua
fung fhâ y dIôu gì nhu fhô - ân aI frong khI boI. TôI du ng chôn chân
môf chô. Anh bIôf o fuô I fôI nguoI fa không fhô fu vô. Chu ng boI
khoI vung sâu foI chô can va nam Iôn nôn da, nuoc frong suô f Iâp
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ianh duo I nang cang pho ng daI va bIôn dang ca c cu dông fuc fIu
cua chung.
TôI fhây xâu hô, dung vây, chang phaI vì fôI nhìn chung
không ro I maf, nhung vì bIôf ro mình Ia môf ông gIa fhân fhô chô
nao không xuong cu ng nhoo nhoo. TôI bIôf râf ro mình so không
bao gIo nôm nIôm khoaI ca m sung nuoc nhu chung.
Sau do, dua con gaI gom Ia Iam khô buôc quanh hông. Hình
nhu no không môf nhu dua ban - hoan foan nguo c IaI. No fran frô
nhua sông, va Ioo froo frôn cac khôI da chung quanh. ThInh
fhoang no bIôn mâf sau môf fang da phu rôu xanh, rôI IaI xuâ f
hIôn frôn môf fang da khac, nhu fhô buoc ra fu kho da nuf. No
fhaf IaI khô dô cho bô phân sInh duc, va baf dâu Ioo Iôn go da
khoang muoI mof frôn maf vung nuoc.
ÐI nhIôn no không fhây fôI. TôI râf fhân frong, nâp mình sau
buI cây râm Ia. TôI không bIôf dua con ga I Ia aI; hIôn nhIôn no
chua fung dôn fham nha may xay cua fôI. Iu c no dung frôn go da
cao, fôI o du gân dô chIôm nguo ng fâm fhân frân dâm nuoc cua no.
No dung do nghjch caI khô, koo Iôn frôn bung frân duoI bô ngu c
san, dâu vu nhon hông.
Iu qua mo do fro Ia I, dâu khap chung quanh dua con gaI noI
go hop frôn cao.
Thình Iình no du ng chân gaf chung, va Iu I IaI vaI buoc. RôI
no chay foI pho ng vao khoang không, ca nh fay no dang ra nhu
canh o n Iuon frong gIo.
Iu qua bay fhoo. Nhung fruoc khI vuf Iôn không, chu ng Iang
xuông cu ng fhân hình dang bay cu a dua con gaI. No bIôn fhanh
on. Canh no duôI ra, dôn khI cham maf nuoc moI châp IaI va Iao
fhang va o vung sâu.
TôI fìm dua ban, fhây no ngôI frân fruông frôn bo, maf
nham, fu a nguoI vao fang da. Chô kin cua no foo IaI ngu.
Tri fôI fhoang nho fruoc kIa da gap dua con fraI, nhung fôI
không nho Iuc nao. ChI dôn khI fôI vao rung dôn cây moI chof nho:
dua fhanh nIôn Ia fhông djch vIôn fhap fung anh Iu c anh foI fham
Ðoi Tu KIôf 06
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI mây fhang fruoc. May Ia chinh fôI fhây no, fay fhông djch vIôn
gIa mao cua anh, vì fôI cha dô khich dông va không bao gIo fô cao
aI voI Ðan An nInh. Nôu Ia ko khac fhì no ga p rac rôI fo, fIn fôI dI.
IoI kô cu a Iac:
Tao noI gì7 NoI cô ây boI gIoI a7 ! , bây gIo cô ây boI nhu ca
hoo. Truoc kIa cô ây boI nhu dân ruông, chI dung fay, không dung
chân. Truoc khI fao chI cho boI nhaI, cô nang chI bIôf boI cho.
Nhung cô ây co khIôu boI IôI. Tao chI phaI day cô ây haI ba fhu.
Thâm chi cô ây boI buom râf cu: fay vung ra, fhân duoI go n song,
fhân frôn nhoaI Iôn kho I maf nuoc fhanh vong cung hoan hao,
chân dâp nuoc nhu duôI ca hoo.
Cô ây fu kham pha cach nhay fu dô cao nguy hIôm. Tao chua
bao gIo dam - fao so chIô u cao. KhI fuI fao o fhuy cung - môf vung
nuoc sâu vang vo - cô ây Ioo Iôn go cao nhay xuông, fao Iuôn Iuôn o
duoI. Nhìn Iôn fhây cô ây phong hâ u nhu fha ng goc xuông Iam fao
chong maf, foI nô I go da va cây bach qua châf ngâf phia sau nhoo
fhanh môf. Thân hình bo fi cua cô ây nhu fraI frôn ngon cây. Cô
ây goI fao, nhung fIông kôu bj khoa Iâp vì dong nuoc Iu dô xuông
da. Thình Iình fraI roI, vach không frung fo I fao, Iuo f maf nuoc
nhu muI fôn chang Iam foo nuoc.
Nhu ng ngay fruo c khI bj gIam, ba fao fhuong noI khIôu vu
không phaI Ia môn co fhô day duo c, ông noI dung. Nhao Iôn va Iam
fho cung fhô, vì nhung nguoI nha o Iôn va fhI sI gIo I nhâf dôu fu
hoc. Môf sô nguo I co fhô ho c ca doI vân gIô ng nhu cu c da Iu c ho Iao
vao không frung. Ho chang bao gIo nho nhu fraI cây roI.
Tao co chIôc vong doo chìa khoa, qua sInh nhâf mo cho khI
fao con bo. Vong ma vang, cham nhung Ia ngoc bich bo fi. Tao Iuôn
mang no fhoo mình, no Ia bua phu hô franh xuI xoo. Vong gan môf
chum chìa khoa, du fao không co cua caI gì câ n khoa Ia I. Co nhu ng
caI chìa khoa nha fao o Thanh Ðô, khoa ngan koo dô dung ca nhân
cua fao frong fu cua mo, khoa cua sau, cu ng nhu con dao nhip va
caI caf mong fay. Truoc dây không Iâu, fao gan fhôm chIô c chìa
van nang da dung dô vao nha Ðôn Maf frôm sach. Tao quy no nhu
mon qua ky nIôm cua vu frôm fhanh công.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf buôI chIôu fhang Chin, haI dua fao Ioo xuông vu ng nuoc
cua mình. Nhu fhuong Iô, noI do hoang vang. Nuoc hoI Ianh, vì fhô
fao doc cho cô ây môf chuong frong TInh Ngô. Tao không fhich
cuôn nay cua ÐaIzac bang cuôn Po ro CorIof, nhung khI cô ây baf
con rua gIua da m da cuôI chô nuoc ca n, cuôn fIôu fhuyôf nay goI
cam hung cho fao Iây dao nhip kha c chân dung cua haI nhân vâf
chinh muI daI dâ y fham vong Iôn maI con vâf fruoc khI fha no.
Con rua hôI ha bIôn dI. Ðâf chof, fao fu hoI: "AI so fha mình ra
khoI ngo n nuI nay7"
Câu hoI du vu vo da khIôn fao chìm sâu frong fuyô f vong.
Tao gâp con dao nhip va gan no vao chum chìa khoa Iong kong
frong xâu, nhu ng chIôc chìa o Thanh Ðô co fhô fao chang bao gIo
dung nu a, cô fao ngho n IaI. Tao ghon voI con rua, voI fu do cua no.
TIm chIu nang, fao nom vong chìa khoa xuông vu ng nuoc.
Cô ây phan u ng Iâp fuc. Cô ây nha o foI, nof boI buom fhanh
fhao, Ian xuông fìm vong chìa khoa cua fao. Cô ây Ian râf Iâu
khIô n fao hoang mang. Maf nuoc don yôn fInh Ia ky, hâu nhu
dIôm go, không fhây bong bong nôI Iôn. Tao hof:
"TroI oI, om o dâu7"
Tao goI ca fôn Iân fuc danh cua cô â y, "cô bo fho may", rôI fao
phong xuông day hô. Ngay fruoc maf fao, cô ây vua nôI Iôn vua
uôn o o nhu ca hoo. Tao sung sôf vì vo dop cua fhân hình uôn Iuon
va maI foc daI gon song nuoc. Môf hình anh fhâf dop.
KhI bon fao Iôn foI maf hô, fao fhây vong chìa khoa cua mình
gIua dôI môI cô ây Iâp Ianh nhung haf nuoc.
Cô ây phaI Ia nguoI duy nhâf frôn fhô gIan vân fIn rôf cuôc
fao so duoc fha khoI caI fao, va fIn rang fao so co ngay IaI cân
nhung chIôc chìa khoa cua mình.
Tu do, bon fao choI fro vo ng chìa khoa môI Iân foI vung nuI
hoang vang. Tao fhich, không vì co a o fuong gì vô fuong IaI, nhung
chI vì no cho fao co hôI chIôm nguong fhân hình nhu c cam cu a cô
ây Iuof duo I nuoc frân fruô ng, ngoaI fru ca I khô Ia mong manh.
Ðoi Tu KIôf 0S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tuy nhIôn, hôm nay bon fao mâf vong chìa khoa frong vung
sâu. Ðang Io fao nôn ngan cô ây du ng xuông fìm sâu nua khI bIôf
nguy hIô m. May man Ia không gây faI hoa, nhung fao không bao
gIo muô n daf chân foI noI do nua.
TôI hôm do vô IaI Iang, fao fhây co dIôn fin bao mo fao da vao
bônh vIô n va fao phaI dôn ngay. Truong Iang cha c môm Iong vì
khoI dau rang, da cho pho p fao nghI môf fhang bôn gIuong bônh
cua mo. Ðôn sang fao so dI. Thâf fro frôu, fao vô nha cha mo ma
không co chìa khoa.
IoI kô cu a cô bo fho may:
Nhu ng cuôn sach Iac do c cho fôI Iuôn Iuôn khIôn fôI Ian
xuông Ia n nuo c maf Ianh cua dong nuoc xIôf frôn nu I. Vì sao u7 Vì
phan u ng fu nhIôn. CIông nhu khI buôf noI ra dIôu mình dang
nghI.
O day vu ng co mô f mau xanh xanh, môf quâng âm u không
ro chI fIô f quang canh duoI nuoc. Nhu fhô co mang cho fruoc maf.
May Ia vong chìa khoa cua Iac Iuc nao cu ng roI gân nhu môf chô o
gIua, frong vong vaI mof. ÐuoI day co da, khI cham dôn moI bIôf,
môf sô nho va Iang nhu qua fru ng nhof nha f, chung nam do hang
bao nam, fhâm chi hang fhô ky cung nôn. Sô kha c fo nhu dâu
nguo I, dôI khI cong ra môf cach Ia Iu ng nhu su ng frâu. ThInh
fhoang, fuy hIôm khI, co nhu ng vIôn da xu xì sac ca nh chI do I caf
duf da chay ma u. Cu ng co nhu ng vo so nam sâu duoI nôn dâf sof.
Co froI ma bIôf chung fu dâu foI. Chu ng fu voI nhau fhanh da phu
rôu muof ma, nhung vân co fhô nhâ n ra Ia vo so.
Cì co7 Vì sao fôI fhich Ian xuông fìm vong chìa khoa a7 TôI
bIôf anh nghI gì - anh nghI fôI nhu con cho ngo ngân cu chay fìm
caI quo ma chu no nom ây ma. TôI không gIông cac cô gaI Pha p ma
ÐaIzac kô dâu. TôI Ia son nu. TôI chI fhich Iam Ia c vuI Iong fhô
fhôI.
Anh muô n fôI kô chuyôn Iân cuôI chu ng fôI o do a7 Íf nhâf
môf fuân fruoc khI Iac nhâ n dIôn fin mo ôm. Cân frua bon fôI dôn
vung nuo c. Chung fôI dâm mình, nhung không o duoI nuoc Iâu, chI
vua du vuI chuf fhôI. TôI mang fhoo banh ngô, frung va fraI cây.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong khI an, Iac kô cho fôI fhôm vô chang fhuy fhu Phap vô sau
fhanh Ða fuoc - nguo I ma cha fôI hâm mô Iam. Iac chI kô Ia I môf
doan nga n - a, doan Ða fuoc cuôI cung gap nguo I phu nu ông yôu
hôI con fro, va cu ng vì cô gaI do khIôn ông Ianh a n haI muoI nam
fu. Ða fa gIa vo không nhân ra ông môf cach dang fIn foI nôI fa
ngo ba qua fhâf da quôn qua khu. O, fhâf dau Iong!
Chung fôI muôn ngu môf gIâc nga n, nhung fôI cu fInh fhao
Iao, nghI foI cuôc gap go bI fham do. Anh co bIôf bon fôI Iam gì
không7 HaI dua chung fôI dIôn foan bô ma n faI ngô, Iac Ia Monfo
CrIsfo, va fôI Ia vo chua cuoI fruoc kIa. Thâf dj fhuong. TôI ung
khâu du fhu hIô n ra frong fri. Con Iac, anh ây fhu vaI xuâf sac.
Ða fuoc con yôu fôI. IoI fôI noI xuc pham cha ng ghô gom, fôI
nghIôp, xom vo maf fhì bIôf. Anh ây nhìn fôI dam dam, dôI maf
ru c Iua cam hon va cuông nô, nhu fhô fôI Ia cô gaI da cuoI ko phan
bôI anh ây.
Thâf Ia môf kInh nghIôm hoan foan moI voI fôI. Truo c kIa, fôI
dâu bIôf mình co fhô dong vaI nguoI kha c, fhâf ra Ia fro fhanh môf
nguo I - môf mônh phu gIau co chang han - ma vâ n Ia mình. Iac
noI fôI so Ia dIôn vIôn gIo I.
Sau man dong kjch Ia Iuc choI fro fhuong Iô. Iac no m vong
chìa khoa xuông nuoc, no chìm nhu ho n soI. TôI buo c ra vu ng va
chuI xuô ng. TôI so soang nôn da, mo mâm cac hôc ngach Io mo chô
nuoc don nhu mu c, bông dung fôI cham phaI con ran. Ða bao nam
fôI không du ng foI con ra n, du frôn bo hay duoI nuoc, nhung fôI
nhân ngay ra Ian da Ianh fron cua no. TôI ruf IaI fhoo ban nang va
vôI ngoI Iôn bo.
No o dâu ra a7 Kho ma noI. Co fhô no frôI xuông fhoo dong
nuoc, hay no Ia ra n co fìm chô moI.
VaI phuf sau fôI IaI Ian xuông, du Iac pha n dôI. NghI foI dô
chìa khoa cua anh ây cho con ra n Iam fôI không chju duoc.
Nhung Iâ n nay fôI Io. ÐIôf o do co ran, so Iam: ngay ca o duoI
nuoc fôI vân fhây mô hôI Ianh chay frôn Iung. Nhung hon da bâf
dông duo I day bông nhu sô ng dây, bIôn fha nh nhung sInh vâf gom
Ðoi Tu KIôf 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ghIô c chuc chôp Iây fôI. TôI IaI ngoI Iôn maf nuoc dô hif môf hoI
sâu.
Iân fhu ba, fôI suyf fhanh công. Rôf cuôc, fôI fhây vong chìa
khoa Iâp Ianh duoI day, nhung khI dua fay nhaf, fôI cam fhây bj
dôf noI fay phaI: môf cu mô manh râf dau. Sau do fôI bo cuôc,
không cô fìm IaI vong chìa khoa cua Iac nua. Nam muoI nam nua,
vôf soo xâu xi vân con do, noI ngon gIua cua fôI. Ðây, so xom.
`
` `

Iac nghI phop môf fhang.
TôI huong fhu o môf mình, fhInh fhoang fhich gì Iam nây,
fhich gì an nây, Iuc nao muôn an fhì an. Thâf fhô, Io ra fôI da co
quang fhoI gIan fuyôf voI môf mình Iam chua fô va chu nhân ngôI
nha sa n, nôu buô I fôI fruoc hôm dI Ia c không gIao cho môf su
mang fô nhj.
No noI môf cach bi ân:
"Tao muôn nho may môf vIôc. KhI fao dI vang, may coI chu ng
cô bo fho may cho fao nho7"
No noI cô nang co Iam ko doo duôI frôn nuI, kô ca môf sô fraI
frang fhanh phô, va frong môf fha ng vang maf cua no, bon ho so
xôp hang foI hIôu fho may dô franh nhau gIanh ân huô cua cô. No
nhac nho:
"May không duo c quôn cô nang Ia my nhân sô môf frôn nu I
Phung Hoang."
VIôc cua fôI Ia o canh cô ca ng nhIô u cang fôf, nhu fhô Iam ko
canh gac fình ca m cô fa. TôI phaI ngan cha n bâf cu djch fhu nao
muôn Iach vao doI fu cua cô, Ion vao Ianh fhô chI co vj chI huy Iac
fhân mô n cua fôI Ia xu ng dang.
TôI ngac nhIôn va phông muI vì IoI nho va cua no, va hua so
Iam nhu no dan. Iac mu quang fIn fôI Iam sao! Yôu câu fôI dIôu
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nay vao phuf cho f, nhu dua fôI gIu môf kho fang vô gIa, ma không
nghI fôI co fhô cuôm rôI chuôn mâf.
HôI do bân fâm duy nhâf cua fôI Ia fhuc hIôn dung nIôm fIn
no gIao pho. TôI hình dung mình dI dâu doan quân hô fông cô vo
fro cua nguoI ban chi fhIôf, cu ng Ia vj fông fu Iônh, bang qua sa
mac hoang vang mônh mông. Trang bj su ng nga n va su ng IIôn
fhanh, fôI du ng ga c hang dôm fruo c can Iôu co cô fIôu fhu xInh dop
ngu, va so ngan bon man ro xâu xa fhom khaf da fhjf nang, maf
chung bu ng chay khaf khao, Iâp Ia nh frong dôm. Sau môf fhang
gIan khô - bao caf, fhIôu Iuong fhu c va nuoc, Iinh baf dâu nôI Ioan
- chu ng fôI foI rìa sa mac, va dung Iu c cô fIôu fhu chay foI nguoI
yôu, dung Iu c na ng va ban fôI rôf cuôc nga va o vong fay cua nhau,
fôI ngâf xIu vì kIôf suc va khaf frôn dInh dôI caf cuôI cung.
Thô dây, fu ngay Iac roI Iang dI fham mo o fhanh phô, fôI
khoac vaI com chìm. MôI sang, fôI fru c chI xuông suo n nuI foI Iang
cô bo fho may. Maf saf da, chân buoc nhanh, dung nhu com chìm
fhI hanh su vu. Mua fhu da dôn, co m chìm bon chân frôn son dao
nhu chIôc fhuyôn cang gIo. Con duo ng mon ngôI Iang khI xua Ðôn
Maf o, rôI ro Iôn huong bac, va com chìm pha I phâ n dâu chông gIo
fap, khom Iung, cu I dâu, nhu nguoI Ioo nu I doo daI. ToI cho m nu I
hIôm nghoo ha hôc mIông vu c haI bôn, han so châm buoc nhung
không phaI bo haI fay haI chân xuông nu a. Ngay qua ngay, han
chô ngu con chong maf. Han chI hoI nao nung khI fIôn buoc, va
nhìn dam dam cap maf fron va sang Ia nh cua con qua mo do vân
dâu frôn hon da bôn kIa chom hop nhu fhông Iô.
Xây chân môf buoc Ia mâf fhang bang hoan foan, khIôn ga dI
dây fan xac duoI day vuc, hoac bôn phaI hoac bôn fraI.
Ca mâ f vu cua chung fa co ngo IoI voI con qua, han co moI no
môf mâu banh không7 TôI nghI rang không. Ro rang ha n so caI
nhìn Ianh Iung, dung dung cua con qua, hình anh do nhIôu nam
sau vân con frong ky u c han. Han cam fhây fhaI dô xa cach ây Ia
bIôu hIô n cua sIôu nhIôn. Nhung han không fhoaI chi: da quyôf
fâm va han so hoan fhanh su vu.
Ðoi Tu KIôf 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cân Iuu y rang caI sof fro, fruoc kIa Iac va c, gIo dây an vj
frôn Iung ga mâf vu cua chu ng fa. Nhu fhuong Iô, môf cuôn fIôu
fhuyôf cua ÐaIzac do Phu IôI djch, gIâu duoI Ia cây, rau, nhanh
Iua hay IoI ngô. Nhu ng buô I sang mây gIang fhâp, ban fuong do Ia
caI sof fro, chu không phaI môf nguo I dang Ioo frôn con duong mon
va bIôn mâf vao man suong xam.
Cô bo fho may không bIôf mình bj gIam saf - dôI voI cô fôI chI
Ia ko fhô chân do c sach.
TôI nhân fhây cô fhich ngho fôI. Thâm chi hình nhu cô danh
gIa cao cach doc chuyô n cu a fôI hon ko fIôn nhIôm. Ðoc Ion fu ng
chu ca frang khIô n fôI kha chan, vì fhô fôI quyôf djnh dôI kIô u. TôI
baf dâu bang cach doc haI frang hay môf chuong ngan, frong khI
cô Iam vIôc bôn may may. RôI sau khI dô doan van Iang xuông, fôI
hoI cô nghI chuyô n gì so xay ra. Sau khI cô fra IoI, fôI so kô sach
vIôf gì, hâu nhu fung doan. TôI không fhô không fu y fhôm mam
muôI fhoo y mình, dô câu chuyôn hâp dân cô hon. KhI cam fhây
ông ban gIa ÐaIzac hôf hoI, fôI so bja fhôm, hay fhâm chi gaI
nhung ca nh fu cuô n fIôu fhuyôf kha c vao.
Ðây gIo Ia Iuc nôn noI vô cuôc doI cua nha sang Iâp frIôu daI
may mac nay, ông chu fIôm may. CIua cac chuyô n dI gap khach
ha ng frong ca c Ia ng Iân cân, ông fho may gIa o nha haI ba ngay
fruoc khI IaI Iôn duong. Chang bao Iâu ông quon voI su co maf môI
ngay cua fôI o nha ông. Hon nua, Iuc ông co maf, dam ngâm ngho
gIa Iam khach hang không dam Iong phong, va ông fro fhanh dông
Ioa fin cân frong su vu bi mâf cua fôI. Ong không quôn chin dôm
ngho Ða fuoc Monfo CrIsfo o can nha san cua chung fôI. Su vIôc
Iâp IaI frong nha cua chinh ông. Co Io không xuâf fhân nhu fruoc,
nhung vân fhIôf fha, ông ngho fhôm ÐaIzac: Iân nay Ia CousIn
Pons, mô f câu chuyôn kha fôI. Tình co ông o nha ba dôm IIôn fIôp,
vao Iu c anh fho may CIbof, môf nhân vâf phu frong fruyô n, o
frong fình fhô hôI hôp vì ga buôn saf vun Romononcq.
Chua bao gIo co môf ga mâf vu fhI hanh su mang hôf Iong
nhu fhô. CIua ca c chuong cua cuôn CousIn Pons, fôI fình nguyôn
Iam vIôc vaf quanh nha. Chang ha n chinh fôI Ia ko xach haI fhu ng
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gô Ion ra gIông Iang dô dô dây bô nuo c frong nha. Va fôI cung
fhuong nâu an. TôI râf vuI voI nhu ng vIôc khIôm fôn nay, rua rau
va fhaI fhjf nhu anh dâu bôp kon ca chon canh. TôI cho cuI vo I caI
rìu cun, sap xôp cuI cân fhân dô chay fôf. Va khI Iua co vo sap fan,
chuyôn nay râf fhuong, fôI không ngaI bo xuông frong dam khoI
nghof fho dô fhôI fhan hông voI finh sôf ruôf cua dua moI Ion.
Ngay qua nhanh. Cha ng bao Iâu sau, vì phop Ijch su va fôn frong
nu gIo I da hoc fu ÐaIzac, fôI fu dam nhân vIôc Ia m nho fra ch
nhIôm gIaf gIu cu a cô bo fho may, va môI khI vIôc cu a cô ngâp maf,
fôI so duong dâu voI caI rof muof cua mua dông dang chom va
xuông suôI gIaf ao quân.
VIôc fu nguyôn ru ru xo nha nay không nhu ng Iam dju finh
khi cua fôI, ma con cho fôI co hôI fIô p cân fhân mâf hon voI fhô gIoI
nu. Cây nhua huong, ngho quon fhuôc chang7 No Ia môf fhu cây
hay gap o hIôu ban hoa hay dôI khI frông o Iuông cây bôn cua sô.
Hoa dôI khI mau vang nhung fhuong do fhâm, va fraI chin fo
mong, chI hoI cha m dôn Ia nô fung haf. Hoa nhua huong Ia bIôu
fuong vuong gIa cua nuI Phu ng Hoang, vì qua ca nh va daI hoa sac
so, fa co fhô fhây dâu, canh, chân va fhâm chi duôI cua IoaI chIm
huyô n fhoaI do.
Môf buôI chIôu muôn - froI da mo fôI - chu ng fôI nhân ra chI
co mình frong bô p. Khuâf xa ca c dôI maf fo mo, ga mâf vu khoac
môf vaI khac nua. Ia nguoI kô chuyô n, dâu bôp va gIaf gIu, fôn fap
djch gIo dây cu ng Ia fho mong fay: sau khI nho nhang rua ngon
fay cua cô bo fho may frong châu gô, han âu yôm bôI môf Iop dung
djch hoa nhua huong Iôn fung mong fay cua cô.
Ðan fay cô không gIông fay nha nông, không xuong xâu vì
vIôc dông ang. Ngon gIua fay pha I co vôf soo hông - hIôn nhIôn Ia
dâu ran can o vung nu I.
Cô bo fho may hoI:
"Anh hoc mây fro con gaI nay fu dâu ra7"
"Tu mo fôI. Thoo ba, nôu cô dô gIo quân quanh dâu ngon fay
qua dôm, cô so fhây mong nhuôm do fham nhu son."
Ðoi Tu KIôf 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðo co Iâu không7"
"Co muoI ngay."
Hôm sau IaI dôn, fôI ao uoc muôn xIn hôn nhung mong do
cua cô, nhu phân fhuong cho nô Iuc nghô fhuâf cua mình, nhung
vôf soo hông frôn ngon fay Iam fôI bang hoang fro vô fhuc faI. TôI
fu nhu không duo c vuof qua nhIôm vu hao hIôp dôI voI ban va vj
chI huy cua mình.
TôI hôm do, khI roI nha cô voI cuôn CousIn Pons gIâu kin
frong sof fro, fôI fhây ro fâm frang day duf ganh fj cua bon fraI
dja phuong. Vua moI Iôn duong, fôI da fhây dam dông khoang
muoI Iam fôn quô mua fu fâp sau Iung va Iang Io fhoo fôI.
IIôc nhìn IaI phia sau, fôI su ng sôf vì vo fhu nghjch frôn
khuôn maf fraI frang cua chu ng. TôI rao buo c.
Im Iang vo fung fhanh fIô ng nhao bang sau Iung, cuong dIôu
gIong fhanh phô:
"Cô bo fho may, dô fôI gIaf ao quân cho."
TôI do maf va quay dâu nhìn ko dang nhaI mình: ga quo
frong Ia ng, ga Ion fuôI nhâf bon. Ha n dang vung cây na.
TôI quyô f djnh nuôf nhu c, va fIôp fuc dI frong khI bon chu ng
foI gân hon, xô dây fôI va ho câu chô gIôu cua fhang quo gIua fIông
cuoI rô gây hân, nhao bang.
IoI chô nhao cang Iu c ca ng dôc dja, dôn khI môf dua xIa ngon
fay vao fôI, hof câu sI nhuc fôf buc:
"Ðô bân fhIu - may fhich gIaf quân Io f cua no ha7"
TôI su ng sôf. Iam sao chu ng bIôf7 TôI không fhôf nôn IoI, va
cu ng cha ng gIâu duoc nôI nguong nghju, vì qua fhâf co môf Iân fôI
gIaf dô Iof cua cô.
Thang quo buoc foI fruoc ngan Iô I. Han fu f quân ngoaI rôI
quân frong, dô Iô bô sInh duc Iông Ia môm oo.
Han gIô u cof:
"No, câm Iây! May gIaf cua fao Iuôn!"
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CaI cuoI gan fhô bI cang ra frôn bô maf moo mo vì khoaI fra
cua han. Han gIo cao ca I quân Iof bân fhIu, hoon ô, va dac fhang
vo vây frôn dâu.
TôI nan oc fìm IoI noI, nhung vì qua fhjnh nô nôn bang hoang
không fhôf nôn câu chuI fhich dang nao. TôI run rây foan fhân va
sap chay nuoc maf.
TôI chI nho mo hô nhu ng gì xay ra sau do. Nhung fôI bIôf
mình gang suc vung caI sof vao fhang quo. TôI muô n dâp vao maf
han, nhung han no cu danh fruof xuông vaI phaI. Trong cuôc hôn
chIôn sau do, fôI bj khuy u ngay xuông, haI fôn côn dô gIu chaf. CaI
sof fuôf khoI fay fôI, Ian frôn dâf, nhung fhu bôn frong dô ra: haI
qua fru ng fôI goI frong Ia bap caI bj vo va cha y Iôn bìa cuôn CousIn
Pons. Cuôn sach nam frong dam buI fruoc maf moI nguoI.
Im Iang bao frum. Ðu fhâ f hoc, bon ha nh ha fôI, hay dung
hon bon fhoo duôI fhâf baI cua cô bo fho may, Iang nguoI vì hình
anh cua vâf bi hIôm nay: cuôn sach. Ðo n chu ng quây IaI gâ n dô
xom cho ro - fru haI dua gIu chaf fôI.
Thang quo coI fruông ngôI bôf xuô ng mo frang dâu sach. No
nhìn dam dam fâm chân dung don frang cu a ÐaIzac râu daI va rIa
bac. Co dua hoI fhang quo:
"KarI Marx ha 7 May phaI bIôf, may dI nhIô u hon fu I fao."
Ca quo không fra IoI ngay. Môf fôn nha quô khac hoI:
"Hay Ia IonIn7"
"Hay Ia SfaIIn không ma c quân phuc7"
IoI du ng Iu c bôI rôI chung, fôI gIang khoI haI dua gIu mình,
va voI cu xô manh, fôI fach dam dông va nhao foI cuôn sach cua
mình, ho f: "Ðung ro foI!" nhu fhô no Ia bom sap nô.
Truoc khI fhang quo co fhì gIo nhân ra su vIôc, fôI da gIâf
cuôn sach khoI fay no va bo chay. Môf Ioaf da va IoI chô nhao duôI
fhoo fôI. "Ðô gIaf quân! Ðô hon! TuI fao so cho may hoc fâp caI fao
foI noI fo I chô n, may cu doI do!" Môf vIôn na ban frung faI fraI fôI.
Ðoi Tu KIôf 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI fhây dau nhoI, va fhình Iình bôn faI do không con ngho gì nua.
TôI dua fay Iôn so faI, ngon fay fôI dâm mau.
Phia sau fôI, IoI Iang nhu c cang Iuc cang Io n va bân fhIu hon.
TIông su a dôI vach da vang vong frong fhung Iu ng, gIong ca ng Iu c
cang do doa, nhu chuân bj cho môf cuôc fân công mo I hay fhâ m chi
môf cuôc hanh hình. CuôI cung fIông ôn Ia ng xuông, va Im Ia ng IaI
ngu frj.
Trôn duo ng vô fôI hôm do ga com chìm fhuong fich buôn ba
quyôf djnh rang su vu cua han không fhô hoan fhanh.
TôI hôm do hình nhu daI vô fân. NgôI nha san duong nhu hIu
quanh hon, frông fraI hon, âm uof hon bao gIo . Mu I fan hoang
phang phâf frong không khi. Môf muI không fhô Iâ m: Ianh Ioo, ôI
môc, âm uof. Can nha nhu bo hoang fu Iâu. Ðô cô quôn caI dau
bôn faI fraI, fôI doc IaI cuôn fIôu fhuyôf ua fhich cu a mình, Joan-
ChrIsfopho. TôI fhap vaI ngon do n dâu dô bof cô don, nhung ngon
Iua nô ng nac vâ n không af duoc muI ngôf ngaf, va nôI u sâu cua
fôI sâu fhôm.
TaI fôI ngung cha y mau, nhung bâ m fim, sung fây, va dau
foI nôI fôI không fâp frung doc sach duoc. KhI ron ro n dua fay so
vôf bâm, fôI IaI fran ngâp gIân du.
Thâf Ia môf dôm Ia ky! TôI con nho ro, nhung ngay ca sau
bao nam fôI vân không hoan foa n hIôu phan u ng cu a mình. CaI
dau o faI Iam fôI fhu c suô f dôm, va fran fro nhu frôn gIuo ng raI
dInh. Thay vì nghI cach fra fhu - chang ha n nhu xo o faI ga quo -
fôI cu fuong fuong mình IaI bj Iu nha quô do fân công. TôI hình
dung bj froI vao cây, chu ng bu quanh, dâm va fra fân fôI. TIa nang
cuôI nga y Iâp Ianh frôn IuoI dao ga quo vung Iôn. No không gIông
con dao dô fô fhuong fhây, vì IuoI dao daI va nhon Ia Iu ng. Ca quo
vuôf ngo n fay frôn Iuo I dao, mân mô no, rôI gIo con dao xoo duf faI
fraI fôI bang môf cu chop nhoang không fIông dông. TaI fôI roI
xuông dâf va nay fung Iôn, frong khI ga dao phu Iau mau frôn IuoI
dao daI. TôI fhoaf khoI bj khô hình fhôm, nho cô bo fho may dôn
khoc dâ m dìa nuoc maf. Ðon côn dô bo frôn.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
RôI fôI fuong fuong mình duoc cô son nu co mong fay son
nhua huong do fhâm coI froI. Nang cho phop fôI nam ngon fay dua
vao mIông va âu yôm IIôm. Ngon ngof Iam sao! Nhua huong son
cac ngon fay bong bây ngaf muI xa fhom, goI ban nang nhuc duc
cua fôI. Mau nhuôm do fhâm, fhâm nuo c bof cua fôI cang ru c sang
hon, rôI nhu nuI Iua nô bung, no môm dI va chay fha nh dong dung
nham sôI suc nong do frôn IuoI fôI, fran khoI môI fôI.
KhI da frao ra, dung nham chay xuô ng cam, fhanh dong frôn
dôI vaI bâm fim cua fôI, nâ n na frôn fâm ngu c Iop, vong quanh dâu
vu, ngoa n ngooo xuô ng hông, ngu ng noI rôn fruoc khI fhâm nhâp
va uôn khu c qua huyôf quan va nô I fang fôI, Ia IIôm va fìm duong
foI côI nguôn nam finh cua fôI, noI do ma u sôI hô n Ioan va fu y,
hoan foan bâf châ p gIoI ha n chaf cho ma ga mâf vu da Iâm Iân fu
daf cho han.
Ngon don dâu cuôI cu ng bâp bung va faf ngom, dô IaI ga mâf
vu nam sâp maf frôn gIuo ng, buông fha mình frong bong dôm cho
Iong pha n bôI Iam quân ha n nhop nhua.
KIm da quang cua dông hô bao fhuc chI nua dôm.
Ðoi Tu KIôf 10S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 8

Cô bo fho may noI:
"TôI gap rac rô I."
Ðua do Ia sang hôm sau ngay fôI dung dô bon dâm dang fhoo
duôI cô. Chung fôI dang o frong bôp nha cô, hoI nuoc xanh Io cuôn
cuôn va muI com frong chao. Cô fhaI rau, fôI frông chung Iua.
Chung fôI ngho fIông may may quon fhuôc dôu dan o cua bôn, noI
cha cô dang Iam vIôc. Ong va con gaI hình nhu không bIôf chuyôn
xay ra cho fôI. TôI nga c nhIôn, ho không chu y foI vôf bâm bôn faI
fraI fôI. TôI maI fìm môf co nao do dô không fIôp fuc vIông fham
hang nga y nua, vì fhô fôI không chu y IoI cô noI.
Cô Iâp IaI:
"TôI co vân dô."
"Cì fhô, voI fhang quo va dông bon cua no a7"
"Không."
TôI hoI, voI môf fIa hy vong fhâm kin:
"VoI Iac a7"
Cô u ru noI:
"Cung không phaI. TôI cam fhây co fôI, nhung muôn rôI."
"Cô noI IInh fInh gì fhô7"
"TôI nôn. Ngay ca sang nay. Chac Ia ôm ngho n."
Iong fôI chung xuông khI fhây Iô Iong Ianh frong maf cô,
Iang Io chay xuô ng go ma va nho Iôn cac Ia rau va dôI fay voI
nhung ngon do fhâm.
Cô khoc, cô gIu fIông kho kho:
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ða fôI so gIôf anh ây nôu ông bIôf chuyôn."
Cô da faf kInh haI Iân. Cô không kô chuyô n nay voI Iac, du
no Ia dua chju frach nhIô m - hay chju bang. Iu c no xuông nu I
fhang fruoc, cô chua co gì Io Iang.
TôI kInh ngac fruoc nôI xu c dông bâf ngo bay fo, hon Ia
nguô n fIn cô vua fâm su, vì cô không pha I Ia ko yôu duôI va suof
muof. Nhìn cô khô nao khIôn fôI không chju nô I, va muôn ôm cô
vao vong fay dô an u I, nôu fIông may may rì rao o cua bôn không
fhu c fInh fôI ngay.
Va IaI, kho ma bIôf cach an uI cô. Ðu hôI do hâu nhu chang
bIôf gì vô fình duc, fôI bIôf mâf kInh haI fhang IIôn nghIa Ia gì.
NôI dau khô cua cô Iây sang fôI, va chang mây chôc fôI cung
chay nuo c maf, du fôI gIâ u. TôI ca m fhây nhu cô dang mang dua
con cua fôI, nhu fhô fôI chu không phaI Iac da ân aI voI cô duoI
cây bach qua hu ng vI, va duoI vung nuoc bi mâf frong voo. TôI râf
cam dông; cô Ia ban fâm gIao va fôI san sang san soc cô suôf doI
mình, ngay ca nôu cân phaI chôf nhu môf ko dôc fhân. Hay chinh
fôI so cuoI cô, nô u Iuâf cho phop - ngay ca do Ia cuôc hôn nhân
frong fra ng - dô cô co fhô sInh dua con cua ban fôI môf cach hop
phap.
TôI IIôc nhìn bu ng cô gIâ u duoI chIô c ao Ion do dan fay, va chI
fhây fhân cô run Iôn nu c no. NguoI fa noI môf khI phu nu khoc vì
faf kInh fhì không co gì ca n duo c. NôI so haI day duf frong fôI, va
fôI cam fhây run dâu gôI.
TôI quôn hoI câu hoI câp fhIôf nhâf, IIôu cô muôn Iam ba mo
fro không. Iy do chônh mang cua fôI don gIan: du fhô nao chang
nua, không cach nao cho cô duoc phop gIu dua bo. Không co bônh
vIôn, bac sI hay ba mu nao o vung nay dam pham Iuâf bang cach
gIup môf phu nu không chông sInh no. Va con nhIôu nam nua Iac
moI co fhô cuoI cô bo fho may, vì Iuâf câm kôf hôn duoI fuôI haI
muoI Iam. Tình huông vô vong. Không co noI nao cho ho dôn,
không hình dung duoc chô nao cho Romoo va JuIIof bung mang da
chua fra nh khoI ban fay phap Iuâ f, cu ng nhu không noI nao ho co
fhô sông cuôc doI cua RobInson Crusoo voI su cham soc cua ga com
Ðoi Tu KIôf 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chìm. Khap ngo ngach dôu duoI maf do xof cua chuyôn chinh vô
san, bua mang Iuo I khô ng Iô frôn ca Trung Hoa.
KhI cô bình fInh IaI, chu ng fôI duyôf qua moI cach dô pha
fhaI. Chung fôI ban dI finh IaI sau Iung cha cô, nan oc fìm gIaI
phap kin dao dô franh cho dôI ban khoI cap maf khInh bI cua quân
chung, cung nhu khoI bj frung phaf hanh chanh va chinh frj. Iuâf
duong nhu fhao ra dô ngan fro ho: ho không fhô cu co con fruoc
khI kôf hôn, va Iuâf phap câm pha fhaI.
Vao Iu c fâm fhân rô I Ioa n nay, fôI không fhô không fha n
phu c su Io xa cua Iac khI chI djnh fôI Ia ko gIam hô cô. Vì su vu
cua fôI gôm ca vIôc bao vô cô khoI bj fôn haI, fôI fìm du cach fhuyôf
phu c dô ngan cô chay dôn xIn fhuô c nam cu a cac ba phu fhuy, vì
chang nhung co nguy co frung dôc ma con bj fô cao nua. TôI cung
khuyôn cô dung nhay fu frôn maI nha xuô ng dô hy vo ng sây fhaI,
vì co fhô dân dôn quo va nhu fhô bj buôc phaI cuoI fhang quo frong
Iang.
CuôI cu ng, chu ng fôI djnh rang fôI so Iam môf chuyôn fham
fhinh foI huyô n VInh Kinh dô fham do bônh vIôn, fìm su gIu p do
cua pho ng phu khoa.
Tuy Ia fhu phu cua huyôn, VInh Kinh nho foI nôI, nhu ban
cha c vân nho, mô I khI cua hang an don mon fhjf bo xao hanh fhì
ca fhj frâ n dôu nguI muI. Ðônh vIôn khIôm fô n du ng frôn frIôn dôI,
sau khI dI qua sân bong rô fruong frung ho c dung Ia m baI chIôu xI
nô Iô fhIôn. No gôm haI foa nha. Môf o chân dôI, gIanh cho bônh
nhân ngoaI fru, frôn IôI vao co bu c chân dung khô ng Iô Mao chu
fjch mac quân phuc vây fay foI hang hang Io p Iop bônh nhân dang
doI voI bon fro con khoc fhuf fhif. Tif frôn dôI Ia foa nha ba fâng
gach quo f vôI frang, không ban công, gIanh cho bônh nhân nô I fru.
Va sau haI ngay Ian IôI bang nuI, va môf dôm không ngu
frong quan fro dây chi râ n, fôI Ion vao noI ban chuyôn khoa daf
phong kham. Ðô hoa Iân voI nông dân, fôI ma c chIô c a o da cuu cu.
Tuy nhIôn, ngay khI daf chân vao bâu không khi bônh vIôn da qua
quon fhuôc voI mình fu hôI con bo, fôI so foaf mô hôI. O fâng frôf,
phia cuôI hanh Iang hop, fôI fam, không khi hôI mu I âm fhâp duoI
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hâm, fôI chof fhây khu doI voI nhu ng bang ghô daI du a fhoo fuong,
môI bang co môf hang phu nu ngô I chIôm. Ho hâu hôf bung bu,
môf sô rôn rI bu c doc. Maf fôI fhây fâm bang gô voI chu "phu khoa"
son do, frôn canh cua dong chaf. VaI phuf sau, cua mo ho cho môf
ba râf gây nam chaf foa fhuôc dI ra. KhI bônh nhân kô buoc vao
phong kham, fôI chI du fhì gIo fhoang fhây môf bong ao frang ngôI
sau ban fruoc khI canh cua khop IaI.
TôI râf muôn nhìn vIôn bac sI phu khoa Iân nua, dô bIôf ông
fhuôc IoaI nguo I gì, nhung không co ca ch nao kha c ngoaI vIôc ngôI
doI canh cua mo IaI. Ðua maf nhìn cac ba dang doI frôn bang ghô,
fôI chôf da vì vo phan dôI frong maf ho. HIôn nhIôn ho râf buc
mình.
TôI nhân ra ngay ho buc vì fôI qua fro, va Ia nam gIoI. TôI
nghI Io ra nôn caI frang fhanh da n ba, dôn gôI duoI y phuc dô vo
mang fhaI. Cac ba frong hanh Iang không muôn co môf dua fhIôu
nIôn mac ao da cuu o gIua ho. Ho ngôI do hâm hâm ngo fôI, nhu
fhô fôI Ia dua dôI baI hay fhang nhìn frôm.
ÐoI sao ma Iâu fhô! Canh cua vân dong chaf nhu vô fân. TroI
râf nong, ao fôI dâm mô hôI. TôI so hoI âm so Iam nhoo chu vIôf
bôn frong ao da cuu, vì fhô fôI quyôf djnh coI ao. Iâp fuc cac ba
frao dôI nhung Io I xì xâm kho chju. Trong hanh Iang mo fôI va âm
uof nay, ho frông nhu môf nhom bo dang fo boo dang fìm cach duf
bo fôI. Môf ba vô vaI fôI, can nha n:
"Chu Iam gì o dây7"
TôI quay nhìn ba. Toc ba ngan, mac quân va ao khoac dan
ông, fay câm non Iinh xanh ga n huy hIôu do hình dâu Mao mau
vang, môf dâu hIô u dao du c nôI bâf. Ðu mang fhaI nang nô, maf
ba dây mu n nhof sap vo hay dang Ianh. TôI fhuong haI dua bo
dang Ion frong bu ng ba.
TôI quyôf djnh câu gIo bang cach gIa vo không hIôu. TôI nhìn
ba dam dam môf cach ngu xuân foI khI ba buôc phaI Iâp IaI câu
hoI, rôI bang cu dông châ m raI, fôI khum ban fay sau faI frong
dang dIôu cua ko câm dIôc.
Ðoi Tu KIôf 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf frong cac ba o phong doI noI:
"CoI kìa, faI no sung bâm hôf."
Ða câm non noI Io n, nhu fhô fIn fôI dIôc:
"Ðây không phaI khu kham faI. Khoa maf o frôn Iâ u!"
Sau do Ia môf cuôc ban fhao sôI nôI. Va frong khI ca c ba caI
nhau IIôu fôI cân bac sI maf hay bac sI faI, canh cua bâf mo. Ðây
Ia co hôI cho doI fu Iâu dô ghI nhân vo ngoaI cua vIôn bac sI phu
khoa: frac bôn muoI, foc hoa râm du ng du ng, frông mô f moI, fhuôc
Ia gan môI.
Sau cuô c do fham so bô nay, fôI fha bô môf quang daI, dung
ra fôI dao quanh con Iô duy nhâf cua fhj frân. TôI cha nho da dI
bao nhIôu bân fu bônh vIôn qua sân bong rô, foI cuô I phô rôI quay
IaI. TôI cu nghI vô vIôn bac sI. Ong co vo fro hon cha fôI. TôI hy
vong ho co gap nhau. TôI duoc bIôf ông fru c phong phu khoa vao
fhu HaI va fhu Nam, con IaI frong fuân o khoa mô, fIôf nIôu va
bônh fIôu hoa. Co fhô ông bIôf cha fôI, hay co ngho noI, vì cha fôI
kha nôI fIông o fInh hôI chua bj dan nhan ko fhu gIaI câp. TôI fhu
hình dung cha hay mo fôI frong bô ao phu khoa, gap cô bo fho may
va dua con fraI yôu qui frong phong kham o nha fhuong huyôn.
Ong ba chac so kInh hoang, môf dIô u fô nhâf, fô hon ca Cach mang
Van hoa! Ho so duôI chung fôI ra ngay, ma không cho co hôI gIaI
fhich fôI chang phaI Ia cha dua bo. Ho so không bao gIo nhìn maf
fôI nua. Thâf dIôn rô, nhung gIoI fri fhuc fu san ma nguoI công san
da gIang cho bao nhIôu gIan khô, vô maf dao duc cung không kom
khaf kho nhu ko nguoc daI ho.
ChIôu hôm do fôI dI an hIôu. Cha phaI fôI ham gì, vì mo n
fIôu Iam voI fuI fIôn oo hop cua fôI, nhung do Ia noI duy nhâf co
fhô fan gâu voI nguo I Ia. TôI nghI, bIôf dâu co fhô gap môf fay
manh mung nao do bIôf chuyô n pha fhaI frong nô I bô.
TôI goI mon ga nuong fIôu va baf com. TôI nân na voI bua an
- con Iâu hon môf ông mo m, vì khI mon an frôn dIa cang voI, fôI
cang mâf fu fIn. Ðon bâf hao foI nha hang Iam gì dô bj chu y 7
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Suôf haI ngay, vIô c nghIôn cu u san khoa cua fôI không fIôn
duoc chu f nao. Ko duy nhâ f fôI co fhô dô câp vân dô Ia ông ga c dôm
o bônh vIôn, môf cuu ca nh saf ba muoI fuôI, bj cach chuc nam
ngoaI vì ngu voI haI dua con gaI. TôI ngôI frong fram gac cua ông
foI nua dôm, danh co va fan doc. Ong nho fôI gIoI fhIôu voI gaI dop
dang caI fao frôn nu I ma fôI khoac Iac Ia mình fha nh fhao, nhung
fhang fhung fu chôI ngho chuyôn fôI kô vô ban gaI cua mình bj faf
kInh.
Ong noI, hoang so fhây ro:
"Tao cha muôn dây. Ðan quan frj bônh vIô n bIôf fao IIôn can
foI vu do, ho so kôf fôI faI pham va fông ngay fao vô fu."
Trua hôm sau, hôf hy vong foI gân vIôn bac sI phu khoa, fôI
chuân bj chuyôn quay vô nuI. Ðông nhIôn, fôI nho foI ông gIa gIang
dao.
TôI không bIôf fôn ông, nhung nho gap ông voI maI foc bac
daI phâf pho frong gIo gIua dam khan gIa xom phIm. Iac va fôI
fhich bô dang ông. Ong co vo qui phaI, ngay ca frong bô dông phu c
xanh công nhân quof duong voI cây chôI can fhâf daI, ngay ca khI
ông bj dân phô chô gIôu va phI nhô, kô ca fhang nhaI ranh nam
fuôI. HaI muoI nam qua ông bj câm hanh dao.
MôI khI nghI dôn ông gIa ng dao, fôI nho câu chuyôn nha ông
bj bon Vô bInh do Iu c soaf. Chu ng fìm fhây duoI gôI cuôn sach
ngoaI ngu không aI bIôf Ia gì. Phan ung cua chung không kha c voI
fhang quo va dông bon khI dôI dIôn cuôn CousIn Pons cua fôI.
Chung phaI gu I chIôn IoI phâm foI fân ÐaI hoc Ðac KInh dô nhân
dang, va hoa ra Ia cuôn Tha nh kInh fIông Ia TInh. Sau khI bj phaf
gIac Ia nguoI dao Ky Tô, ko bâf hanh bj buôc phaI quof con Iô o
VInh Kinh suôf doI fu sang foI fôI, bâf kô mua nang. Iu c Iac va
fôI gap ông, ông da fro fhanh hình anh fhuong nhâf frong fhj frân.
HoI y môf nguoI gIang dao vô vâ n dô pha fhaI fô nhj duong
nhu hoI fhaI qua. TôI fu ho I phaI chang vIôc cua cô bo fho may Iam
fôI mâf khôn. RôI fôI chof nhân ra không fhây ông quof duong foc
hoa râm, dôu dan may moc quo cây chôI ca n daI fu khI fôI dôn fhj
frân ba hôm fruoc.
Ðoi Tu KIôf 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI hoI nguoI ban fhuô c Ia IIô u ông cu da hôf han Iao dông
cuong bach. Ong noI:
"Không. Ong ây sap chôf, fôI nghIôp."
"Chuyôn gì xay ra cho ông â y fhô7"
"!ng fhu. HaI nguoI con fu fhanh phô vô fham. Ho da dua
ông ây vao bônh vIôn."
Ngho fhô, fôI quay Iung bo chay du không bIôf faI sao. TôI
chay fhâ f nhanh frôn con Iô foI cuôI phô. KhI dôn khu bônh nôI
fru, fôI huf hoI, nhung bIô f mình phaI Iam gì: fôI so dôn gap ông
quof duong gIang dao dang hâp hôI dô xIn IoI khuyôn cuôI cu ng.
Vao dôn bôn frong bônh vIôn, fôI ngop vì muI fây uô Iân vo I
muI nha xi va mu I nâu nuo ng dâu mo. NoI do gIông nhu fraI fj nan
fhoI chIô n, phong bônh vua Ia nha bôp. Xoong chao, fhof, âm nuoc,
rau, fru ng, Io muôI, chaI xì dâu va gIâm raI ra c khap noI: gIua
gIuo ng bônh, châ u nuoc va gIa saf froo chaI fruyôn mau. Va o gIo
frua nay, phân Ion bônh nhân hình nhu dang Iu I hu I frôn chao
nghI ngu f khoI, fho dua va o nuo c dung va khuây mì soI, hay dang
bân Iam fru ng fra ng xì xoo va xao nâu frôn chao mo.
Canh hô n Ioan va fIông ô n Ia m fôI choa ng vang. TôI không
bIôf cac bônh vIôn huyô n không frang bj nha bôp fhich nghI, va
bônh nhân phaI fu nâu an bâf kô ôm dau fhô nao, qua fhâf, bâf kô
ho fan fâf hay ngay ca cuf fay chân. Quân frong fhach cao do, don
hay xanh, daI bang fuôf ra va Iâf phâf frong hoI nuoc fu nôI nâu
bôc Iôn, nhu ng nguoI bôp fan fâf gây môf ân fuong fro frôu.
TôI fìm fhây ông gIang da o hâp hôI frong phong bônh sau
gIuo ng. Ong dang duoc fruyôn nuoc muôI. Quanh ông Ia haI con
fraI va nguoI con dâu, ho dôu frac bôn muoI. Môf ba Iao vua khoc
vua nâ u nuong frôn bôp dâu o chân gIuong. TôI nop xuông ca nh
ba. TôI hoI:
"Cu Ia vo ông ây7"
Ða gâf dâu. HaI fay ba run rây, vì fhô fôI dâp frung vao nôI
hô ba.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ca haI nguoI con fraI mac bô ao Mao, cuc caI Iôn foI cô. Ho co
fac phong nguoI phu fa Iô fang hay vIôn chu c chinh quyôn, nhung
ho Iam fôI nho dôn môf ca p ky gIa dang cô suc chua caI may haf
bang fu op op. CaI may da rI sof, Iach cach, koo kof, Iop son mon
vang da froc.
TIông ro choI faI, bâf ngo phaf ra fu may haf Iam gIâf mình
cac bônh nhân khac frong phong, ho buông baf xuô ng, roI vaI fhu c
an Iôn khap khan fraI gIuong.
NguoI con fhu ra hIôu cho nguo I frong phong Im Iang, frong
khI nguoI anh gho mIcrô Iôn môI ông gIang da o.
NguoI con Ion naI nI:
"NoI gì dI bô."
MaI foc bac cua ông cu ru ng gân hô f, maf ông dôI không con
nhân ra. Ong Ia caI bong cua mình ngay fruoc, nhô xuong, da
mong nhu fo gIây, vang u a va mo duc. Thân hình ông môf fhoI
frang kIôn foo IaI con phân nua. Qua yôu không cu dông nôI duoI
khan gIuong Io n chaf, va hIôn nhIôn dau don, ông gIuong mi maf
nang nô. Ðâu hIôu sInh khi nay Iam nguoI nha ông ngac nhIôn va
mu ng ro. MIcro IaI dua Iôn môI ông, may ghI âm baf dâu quay Iao
xao nhu gIây ông gIâm frôn manh fhuy fInh.
NguoI con fraI ông gIang dao van naI:
"Cô Iôn bô a. Chu ng con muôn ghI IaI fIông bô Iâ n cuôI cho
cac chau co caI dô nho ông."
"Ðô chI cân Iâp IaI môf câu cua Mao chu fjch fhôI cung fôf.
ChI vaI fIông, hay môf câu khâu hIôu, nao, cô Iôn! Chu ng so bIôf
ông nôI không phaI phan dô ng, ông nôI bo qua hôf!"
MôI ông gIang da o run kho khI ông cô noI vaI IoI, nhung hâu
nhu không fhanh fIông. Phuf sau, ông IaI cô, nhung không aI hIôu
nhung IoI fhì fha o cua ông. Ngay ca ba cu cung phaI nhân rang
không hIôu ông noI dâu cua faI nhoo gì.
RôI ông hôn mô.
Ðoi Tu KIôf 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI con fraI quay bang fu IaI, sau do ca gIa dình Iang ngho
Iân nua câu noI bi ân.
NguoI con fruo ng fuyôn bô:
"Ia TInh. Ðô noI Io I câu nguyôn cuôI bang fIô ng Ia TInh."
Ða cu ruf khan fay Iau mô hôI frôn fran ông va noI:
"Ong ây nhu fhô."
Ngay Iuc do, fôI vuf du ng Iôn dI ra cua, không môf IoI gIaI
fhich. Tình co, fôI fhoang fhây vIôn bac sI phu khoa ao frang dung
nhu ma frong khung cua; nhu phIm chIôu châm, fôI fhây ông huf
hoI fhuô c cuôI cu ng, fho khoI ra, bung duôI fhuôc vang xa, va bIôn
mâf.
VôI vang bang ngang phong, fôI danh dô chaI xì dâu va gIâm
phaI caI chao không bo frôn san khIôn fôI châm IaI. Iu c fôI dôn
cu a không con fhâ y bong dang ông bac sI o dâu.
TôI dI vôI xuông hanh Iang hy vo ng baf kjp ông, IIôc vao fung
khung cu a va hoI moI nguo I dI ngang IIô u co bIôf ông o dâu. CuôI
cu ng, mô f bônh nhân chI canh cua fân cuô I.
"TôI fhây ông vô do, vô phong câp cu u. Hình nhu co faI na n o
Xuong Hông Ky: co nguoI kof fay vô may bj nghIô n du f nam ngon."
Iu c dung fruoc canh cua dong, fôI ngho nguoI bj fhuong rôn
rI. TôI kho dây, cu a mo ra không môf fIông dông.
Ðônh nhân dang duoc bang bo ngôI frôn gIuong, frân Iung, cô
cu ng do, dâu ngua dua fuo ng. Ong frac ba muoI, fhân hình Iu c
Iuong sam nang va dôI vaI vam vo. TôI Ion vao phong dong cu a IaI.
Ðan fay dâp cua ông quân so Iop gac. Mau nhI qua Iop vaI frang
hoon ô, nhIôu xuô ng châu saf duoI san nha canh gIuong, fich fac
nhu chIô c dông hô hong, gIua fIông kôu dau cua nguo I bônh.
VIôn bac sI co vo môf moI cua môf nguoI mâf ngu nhu Iân
dâu fIôn fôI gap ông o phong kham, nhung Iuc nay ông hình nhu if
Ianh dam hon, if xa cach hon. Ong khoI su mo cuôn gac Ion va
bang nhIôu vong ban fay bônh nhân ma không chu y foI fôI. HIôn
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhIôn ông maI mô vao công vIôc không dô y foI caI ao khoac da cuu
cua fôI.
TôI fìm fhuôc Ia frong fu I, môI Iua. RôI buoc foI gIuong, va
voI cu chI hâu nhu Io dang, fôI daf dIôu fhuôc Iôn mIô ng bac sI, hay
dung hon, vao gIua môI ông, nhu fang vâf nhân danh cô bo fho
may. Ong IIôc nhanh nhìn fôI không noI, va vua hu f dIôu fhuôc
vua cham chu bang bo. TôI dôf môf dIôu kha c moI bônh nhân. Ong
kop Iây gIua ca c ngon fay phaI.
VIôn bac sI dua fôI môf dâu cuôn bang va noI:
"CIup fôI môf fay. SIôf cho chaf."
Tu haI bôn gIuong chu ng fôI koo chaf bang, nhu haI nguoI
dung dây buôc goI hang.
Mau ngung cha y, va khI fIông rôn cua bônh nhân da ngof,
dIôu fhuôc fuôf khoI ca c ngon fay ông; ông ngu ngay, bac sI gIaI
fhich Ia nho fhuôc mô.
Ong vua buôc nuf bang cuô I cung vu a hoI:
"Chu Ia aI7"
TôI noI voI ông:
"Chau Ia con môf bac sI o bônh vIôn fInh. Thâf ra, ba chau
không co n Iam o do nua."
"Ong ây fôn gì7"
TôI djnh noI fôn cha cua Iac, nhung fôn cha fôI buôf ra khoI
mIông. Sau do Ia nôI Im Ia ng buf ru f. TôI co ân fuong không nhung
ông ngho danh cha fôI ma cu ng bIôf vô nhu ng rac rôI chinh frj cua
ông.
Ong hoI:
"Chu muôn gì7"
"Ðm gaI chau. No bj rac rô I vô kInh nguyôf... da ba fhang nay
rôI."
Ong Ianh Iu ng noI:
Ðoi Tu KIôf 11S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Không fhô nao co chuyôn do."
"XIn Iô I bac sI7"
"Ða cua chu không co con gaI. Chu may noI Iao - cuf dI cho
khuâf maf!"
Ong không fo fIô ng, cu ng không xua fay duôI fôI dI, nhung
fôI bIôf ông râf gIân. Ong gân nhu nom duôI dIôu fhuôc vao maf
fôI.
Xâu hô do maf, fôI cam dâ u ra cua, nhung sau vaI buoc, fôI
quay IaI dôI dIôn ông va ngho fIông mình no I:
"Chau co môf dô nghj: nô u bac gIup ban chau, cô ây so bIôf
on bac suôf doI, va chau so cho bac môf cuôn cua ÐaIzac."
Thâf su ng sôf khI ngho fôn fac gIa Phap fhôf Ion frong bâu
không khi pho ng kha m bônh nay, frong môf nha fhuong huyôn
gIua chôn dông không mông quanh nay. VIôn bac sI hoI Iuong Iu,
rôI mo mIông noI:
"Tao da bao chu may Ia fhang noI Iao. Iam sao ma chu co
môf cuôn sach cua ÐaIzac duoc7"
TôI không dap, coI ao khoac da cuu, Iôn nguoc ra cho ông xom
chu frôn maf da; mu c da hoI mo, nhung chu vIôf con doc duoc.
Ong cham chu nhìn chu vIôf, rôI ruf goI fhuôc ra moI fôI môf
dIôu, va Iây môf dIôu huf frong khI fha fhIôf doc.
Ong Iâm bâm:
"Ðan djch du ng Ia cua Phu IôI, xom phong cach fhì bIôf. Ong
fa cu ng chju sô phân nhu cha cua chu, fôI nghIôp: ông ây bj mang
nhan hIô u ko fhu gIaI câp."
IoI bình phâm cu a ông Iam fôI khoc. TôI cô kìm nhung không
duoc, va suf su I nhu dua bo. TôI nghI mình không khoc vì fình fhô
kho khan cua cô bo fho may, cu ng không vì nho nho m sau bao cô
gang cu u cô, ma vì ngho fôn Phu IôI, nguoI djch ÐaIzac - môf
nguo I fôI chua fu ng gap. Kho ma hình dung môf cach fo Iong fôn
kinh cam dông hon vô mon qua nguoI fri fhu c ban cho nhân IoaI.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HôI do cam xuc fran ngâp nay khIôn fôI râf ngac nhIôn, va
ngay ca ngay nay fôI nho hâu nhu cang ro hon nhung bIôn cô xay
ra sau cuôc gap go voI vIôn bac sI. Thu Nam sau - ngay do vIôn bac
sI fhao vaf va yôu van chuong ân djnh - cô bo fho may caI frang
Iam môf ba ba muoI fuôI quân khan frang frôn fra n, frình dIôn o
phong phâu fhuâ f. Vì fhu pham cua caI bao fhaI chua fu fhanh
phô vô, fôI ngôI doI ba fIông dông hô frong hanh Iang, dong faI
ngho nhung gì xa y ra sau canh cua khop: nhung fIông dông xa xôI,
ngho n fIông, voI nuoc chay, fIông kôu xo faI cua môf phu nu, IoI
frao dô I dju dang không ro cua y fa, fIông buo c chân dI vôI...
VIôc fha nh công. Rôf cuôc khI duoc goI, fôI vao phong su c
muI fhuô c khu fru ng dô gap vIôn bac sI phu khoa dang doI. Trong
khI do cô bo fho may ngôI frôn gIuong bônh o cuôI phong, duo c y fa
gIup mac ao.
VIôn bac sI fhì fhâ m:
"Con gaI, nôu chu muôn bIô f."
Ong da nh dIôm châm fhuôc.
Chung fôI da fhoa fhuân fruoc Ia fôI so cho ông ban !rsuIo
MIrousf, nhung sau khI suy nghI fôI quyôf djnh fa ng fhôm ông
cuôn sa ch fôI qui nhâf - Joan-ChrIsfopho - cung do Phu IôI djch.
Ðu vân con Iao dao sau nôI kho khan, cô bo fho may nho
nhom fhây ro. Thâ f vây, không co gì Io n hon ban an chung fhân
vua duoc câf bo.
Cô khu khu noI không câ n nghI o quan fro fruoc khI Iôn
duong vô nha. Thay vao do, cô muôn vIông nghIa frang, noI chôn
ông cu gIang dao haI hôm fruoc. Cô noI không nhung nho ông ma
fôI da quay IaI bônh vIôn, ma cu ng vì môf ca ch bi ân nao do ông da
fhu xôp cuôc gap go cua fôI voI vIôn bac sI phu khoa. Chu ng fôI
fIôu sô fIôn if o I con IaI mua môf ky quif dô cung frôn mô ông danh
dâu bang phIôn xI mang kin dao. Chu ng fôI fIôc rang mình không
bIôf fIông Ia TInh, va không fhô noI IoI dIôu van bang fhu ngôn
ngu ông da dung frong phuf cuôI doI |cha ng ro Ia doc môf câu
khân chua cua ông, hay nguyôn rua cuô c doI phu quof duong cua
Ðoi Tu KIôf 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông). Chung fôI fhao Iuân môf Iuc vô vIôc co nôn Iong frong fhô so
hoc fIông Ia TInh dô co ngay fro IaI noI voI ông bang ngôn ngu do.
Rôf cuôc chu ng fôI quyôf djnh fhôI, vì bIôf fìm dâu cuôn sach vo
Iong fIô ng Ia TInh7 |NoI duy nhâf chung fôI co fhô nghI ra Ia nha
cha mo Ðôn Maf). Va IaI, chu ng fôI so cha ng bao gIo fìm duoc aI
day, vì chu ng fôI chua fung ngho co nguo I Hoa nao o vung nay bIôf
fIông Ia TInh.
Chu kha c frôn bIa mô ông râf gIan dj: fôn va haI ngay, fhô
fhôI. Ðâ u hIô u duy nhâf vô fôn gIao ông da co fhoI gIu Ia chu fhâp
son do fhông fuc, nhu fhô ông fung Ia duoc sI hay bac sI.
Tuy nhIôn, chu ng fôI da fhô rang so co môf ngay frong fuong
IaI xa voI, khI fôn gIao không con bj câm doan nua, va chung fôI co
fhâf nhIô u fIô n, chu ng fôI so quay IaI du ng môf fuong daI dop sac
so dô ky nIôm ông, khac chân dung môf nguo I dan ông foc bac dôI
vong gaI nhu Josus da dôI. Nhung ông so không bj dong dInh vao
Iong ban fay - ông so câm cây chôI can daI.
Sau do cô bo fho may noI cô muôn vIông ngôI dôn cu fho
Phâf, dô nom va I dông qua hang rao, dô fo Iong bIôf on fro I. Nhung
ngôI chu a da bj bif kin va khoa, va chung fôI da fIôu hôf sô fIôn
cua mình.
`
` `

Câu chuyôn nhu fhô. CIo da dôn Iu c kôf fhuc. Ða dôn Iu c ban
ngho fIông danh sau quo dIôm vao môf dôm dông.
Hôm do da ba fhang sau khI cô bo fho may pha fhaI. TroI fôI
don, fIông gIo nho fhì fhâm Iân voI fIông u n In fu chuông hoo. Ða
ba fhang fu khI Ia c vô IaI vung son cuoc.
Không gIan suong gIa. TIô ng danh dIôm xoof xoof khô khan
pha fan su yôn fInh. Ðong don cua can nha san chu ng fôI Iu Iu
cach do vaI buoc, mo frong anh vang va run rây frong ma n dôm.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quo dIôm chay xoo, suyf faf frong Ian kho I don cua chinh no,
rôI Ia I bung chay khI dôn gân Poro CorIof. Cuô n sach nam frôn
maf dâf cung cac cuôn khac fruoc nha chu ng fôI. Ngon Iua IIôm cac
frang gIây, quan quaI va quân Iây nhau Iuc ha ng chu bIôn mâf
frong gIo . Cô gaI Phap mô ng du dang fhuong fInh gIâc vì dam
chay, na ng cô fhoaf fhân, nhung da qua frô: fruoc khI co fhô doan
fu voI nguoI anh ho yôu qui, nang cu ng bj chìm ngâp frong ngon
Iua cu ng voI bon fham fIôn, bon fhoo duôI nang, va gIa san hang
frIôu bac - fâ f ca fan bIôn fhanh kho I.
Ða quo dIôm kô Iân Iuof Ia m gIa n fhIôu CousIn Pons, CoIonoI
Chaborf va ÐugonIo Crandof. RôI dôn Thang Cu Nha Tho Ðu c Ða,
voI QuasImodo fâp fônh qua cac phIôn da Iaf duong va c ÐsmoraIda
frôn Iung. Quo dIôm fhu sau finh foI Madamo Ðovary. Nhung
ngon Iua không chju dôf frang Ðmma cu ng nguoI yôu nam frôn
gIuo ng frong khach san o Rouon, hu f fhuôc va fhì fhâ m "anh so xa
om...". Quo dIôm cuôI cung nay ko n chon hon frong con cuông nô
cua no, fân công doan cuô I sach, Iu c Ðmma frong con dau don vì
caI chôf, mo fuong nang ngho nguoI dan ông mu haf:
Hoi n6ng cua troi bc
Ðám say /6ng tbic u nu
Cây vI câm fâu Iôn khu c nhac fang, cu ng Iu c do ngo n gIo gIâf
fân công cuô c phân fhu, gIoo rac fro moI cua Ðmma, hoa Iân voI
nhung nguoI cu ng xu so da fhanh fhan cu a nang bay bông Iôn
không frung.
Môf buI fro bam Iây cây vI dang ko o frôn nhu ng soI dây saf
Iâp Ianh phan chIôu anh Iua. Nha c cu cua fôI, va fôI Ia nguo I choI
dan.
Iac Ia ko phong hoa, con môf nha sI Iung danh, nguoI fình
Iang man fu ng bo dôn fình nhân, ko hâm mô ÐaIzac - Iac dang
say. No ngôI khom frôn ngon Iua, fhôI mIôn vì Iua dang fhIôu huy
fâf ca cac câu chuyôn va nhân vâf chu ng fôI da fung yôu mô n fhIôf
fha. No hôf khoc rôI IaI cuoI.
Ðoi Tu KIôf 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Không co aI chu ng kIôn ca nh nay. Ðân Iang da quon fIông vI
câm cua fôI, hIôn nhIôn ho fhich nam frong gIuo ng âm. Chu ng fôI
uoc gì co nguo I ban gIa cua mình, ông fho ma y xay, choI cây da n ba
dây vua haf nhung baI ca fuc fIu xua cu cua ông vua Iam cac nôp
nhan frôn bung ông don song. Nhung ông ôm: haI hôm fruoc
chung fôI dôn fham, ông bj cum.
Cuôc phân fhu fIôp dIôn. VIôn Ða fuoc Iung danh Monfo
CrIsfo fung frôn fhoaf khoI nguc fô I o Iâu daI frôn dao gIua bIôn,
cu ng bj Iam môI cho ngo n Iua dIôn cuô ng cua Ia c. Không môf
nhân vâf nao duo c ân xa, nam cu ng nhu nu , nhu ng ko da co Iân
sông frong va II cua Ðôn Maf. Ngay ca nô u fruong Iang xuâf hIôn
bâf ngo cung không Iam chung fôI ngung con cuông Ioan cua mình.
Thâf ra, chung fôI da qua say dôn nôI co fhô so xom ông nhu môf
nhân vâf frong fIô u fhuyôf va fhIôu sông ông.
Thô dây, chung quanh va ng fanh. Cô bo fho may da ra dI,
không bao gIo fro IaI. Su ra dI cua cô, vua kjch finh vua dôf ngôf,
da Iam chu ng fôI hoan foan nga c nhIôn.
Chung fôI pha I mâf râf Iâu fìm frong ky u c fhuong fôn cua
mình dâ u hIôu nao cô ây fo ra rang faI hoa so xay dôn voI chung
fôI. CuôI cu ng, chung fôI nhân ra vaI dIôm bao, phân Ion IIôn quan
dôn fu ao cua cô.
Ðô haI fhang fruoc, Ia c kô cho fôI rang cô da fu may cho
mình môf caI njf nguc. No noI cô Iây cam hu ng fu Madamo
Ðovary. TôI bình phâm do so Ia mon dô Iof phu nu dâu fIôn frôn
nu I Phu ng Hoang dang ghI vao bIôn nIôn su dja phuong.
Iac no I fIôp:
"NôI am anh gân dây nhâf cua cô nang Ia gIông con gaI fhj
fhanh. Iân sau ngho cô nang noI, may so fhây cô nang baf chuoc
gIong fuI mình."
Chung fôI xom nIôm hang haI vo I chIôc njf ngu c cua cô nhu
chuyôn phu phIôm con ga I vô fôI va, nhung co haI mo n fân ky khac
không gIaI fhich duoc IaI không khIôn chu ng fôI ngac nhIôn, du
cho ca haI mo n chang fhich hop voI y phuc mIôn nu I. Thoaf fIôn, cô
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iây IaI caI ao Mao mau xanh da may cho fôI voI ba khuy ao ma
vang frôn ca nh fay; fôI chI mac môf Iân duy nhâf khI Iac va fôI
frang fro ng dôn fham ông fho xay. Cô Iôn môI nôI va o, va caf ngan
dI cho gIông y phuc phu nu, nhung vân dô bôn fu I va cô ao dung.
Kôf qua râf khoo, nhung hôI do môf caI ao khoac nhu fhô chI co
phu nu fhanh phô mac. Kô fIôp, cô xIn cha mua cho môf dôI gIây
quân vof frang frong cua hang o VInh Kinh. ÐôI gIây frang nhu
phân, mô f mau không fho nôI ba ngay frôn cac con duong bun Iây
vô fân cu a vung son cuoc.
TôI cu ng nho cô hôm dâu nam duong Ijch. Hôm do không
phaI Ia ngay Iô, ma chI Ia ngay nghI ca nuoc. Iac va fôI dôn gap cô
nhu fhông Iô. TôI suyf không nhâ n ra cô Iu c buoc vao nha: fôI ngo
cô Ia hoc sInh frung hoc o fhanh phô. Ðim foc daI buôc ruy bang do
nhuong chô cho maI foc ngan, râ f hop va fân fhoI. Cô dang bân
may cho xong caI ao Mao. Iac vuI mu ng fhây cô bIô n dôI, du no
cu ng nga c nhIôn nhu fôI. Thâm chi no con khoaI chi hon, khI cô xo
fay vao bô ao moI banh bao vua may xong. Cu ng voI kIôu foc moI
va dôI gIây quân vof không môf vôf nho, chIôc ao khoac du ng môf,
voI cac chI fIôf nam nhI, khIô n cô frông fhoI frang va goI ca m Ia
Iu ng. Cô son nu yôu kIô u, gIan dj, bIôn mâ f không môf dâu vôf.
Nhìn dang vo moI cua cô, Iac fran ngâp nIô m hanh phu c cua môf
nghô sI ngam fac phâm da hoan fâf cua mình.
No fhì fhâm vao faI fôI:
"Tâf ca nhu ng Iu c mình doc cho cô ây ro rang co kôf qua."
Kôf qua fôI hâu cu a bIôn dôI nay, ky công ca I fao kIôu ÐaIzac
nay, chu ng fôI không hIôu rang chua xay ra. Pha I chang chung fôI
da qua fu ma n dô fhâ y nhu ng dâu hIôu canh bao7 PhaI chang
chung fôI danh gIa qua cao suc manh cua fình yôu7 Hay don gIan
chI vì fu chung fôI không nam baf duoc fInh fuy cua cac cuôn fIôu
fhuyôf chung fôI doc cho cô7
Môf buôI sang fhang HaI - môf ngay fruoc gIan hoa dIôn rô
cua chu ng fôI - Iac va fôI Iam vIôc frôn dông Iua, môI dua môf con
frâu, chu ng fôI ngho fIông Ia hof frong Iang. Chu ng fôI vôI fro vô
Ðoi Tu KIôf 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô xom chuyôn gì nao Ioan, va fhây bac fho may gIa dang doI
chung fôI o ngôI nha san.
Chung fôI doan co chuyôn rac rô I, vì ông dôn không bao fruoc
va không mang fhoo may may, nhung khI chu ng fôI buoc foI,
khuôn maf hôc ha c du fon va maI foc rôI cu a ông khIôn chu ng fôI
so.
Ong fhông bao:
"Con gaI bac bo nha dI, Iu c sang som."
Iac ha hôc mIông:
"Ðo nha7 Chau không hIôu."
"Ðac cung không hIôu, nhung no Ia m fhô dây."
Ong kô con gaI ông da gIâ u ông dI nôp don voI xa fruong dô
xIn gIây fo cân fhIôf Iam môf chuyô n dI xa. ChI moI fôI hôm qua cô
moI noI cho ông bIôf vô du finh dôI doI cua mình va muôn fhu fhoI
vân o fhanh phô.
Ong noI fIôp:
"Ðac hoI no rang haI cha u co bIôf không. No bao no không noI
voI cac chau, va no so vIôf fhu cho cac chau ngay sau khI ôn djnh o
dâu do."
Iac fhan van không fhanh IoI:
"Sao bac không ngan cô ây7"
Ong cu dân dôn fra IoI:
"Qua muôn rôI, qua muô n rôI. Thâ m chi ba c bao no: nôu bây
gIo may dI fhì du ng bao gIo vô nua."
Ngho fhô Iac bo chay, cang Iu c cang nhanh, fuyôf vong ca m
dâu xuông duong nu I dôc dô duôI fhoo cô bo fho may. TôI fhoo sau
no, faf ngang qua cac fang da. Nhu môf frong nhung con mông du
am anh fôI sau nay, cô bo fho may fruof chân va roI vao khoang
không, Iac va fôI duôI fhoo sau cô, fuôf xuông vuc dôc dung ma
không nghI foI nguy hIô m cho chinh mình. Trong môf Iuc, fôI
không bIôf mình dang chay frong mo hay frong fhu c faI, hay fôI
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vua mo vua chay. Cac fang da hâu nhu cung mau xam, voI nhu ng
vôf rôu âm uof fron frof.
Ðân dân Iac bo xa fôI. KhI chay, fôI nhay fu fang da nay
sang fang da khac, va fruo n frôn ca c mô da, doan cuô I gIâc mo cua
fôI fro Ia I voI chI fIôf sac nhon. TIông kôu bao go cua con qua mo
do Iuon vô hình frôn dâu vang Iôn frong faI fôI; bâf cu Iu c nao fôI
cu ng co fhô fhây fhI fhô cô bo fho may nam o day vu c, gâp dôI
nguo I frôn nô n da, haI vôf caf chay mau fu o f suôf foI vâng fran
xInh cua cô. Ðap fhjf dau nhu c va fri fôI quay cuông. TôI fu ho I vì
sao mình duôI fhoo Iac bang qua dôc nu I nguy hIô m nay7 Tình
ban chang7 Tình môn fhuong cua fôI voI ban gaI cua no chang7
Hay fôI chI Ia ko bang quan không muôn Io man cuôI vo kjch7 TôI
không ro , nhung hoaI nIôm vô gIâ c mo xua vân quay cuông frong
dâu fôI.
Sau haI ba gIo chay, nhay, fruon, nga, va fhâm chi nhao Iôn,
môf chIô c gIây cua fôI rach foang, cuôI cu ng fôI fhây bong cô bo fho
may frôn fang da nhìn xuông nghIa frang. Thây cô con sông va
khoo manh khIôn fôI nho nhom va co fhô xua dI con ac mông frong
fri.
TôI buoc châm IaI foI khI guc nga bôn vô duong, cho ng maf,
kIôf suc, bung fôI phâp phông.
Khung canh quon fhuôc. Chinh noI do vaI fhang fruoc fôI gap
nu fhI sI mo cua Ðôn Maf. TôI fu nhu fhâf may man, cô bo fho may
da ngung IaI noI dây dô fu bIôf fô fIôn bôn ngoaI cua cô, vì fôI
không fhô fIôp fu c chay fhôm nua ma không Iôn con dau fIm hay
mâf fri.
Tu chô mình frôn duong mon, fôI fhây ro canh gap nhau cua
ho, khoI su khI cô quay dâu vô huong Ia c dang fIôn IaI gân. Nhu
fôI, Iac guc xuông dâf vì kIôf suc.
TôI duI maf hoaI nghI, ca nh fuong bIôn fhanh hình anh bâf
dông: cô gaI frong ao khoac dan ông, fo c ngan va gIâ y frang, ngôI
Im hoan foan frôn fang da, frong khI dua con fraI nam song soaI
frôn maf dâf, nhìn dam dam nhu ng dam mây frôn cao. Ho duong
nhu không noI; if ra fôI chang ngho gì. TôI hâu nhu muôn co môf
Ðoi Tu KIôf 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cuôc cha m fran sôI nôI, voI nhung IoI cao buôc, gIaI fhich Io n fIông,
nhung dong nuo c maf dâm dìa, nhu ng IoI Iang ma, nhung chI co
Im Iang. NgoaI fru khoI fhuôc cuôn bay Iôn fu mIông Iac, ho ngo
nhu fuong da.
Trong nhIôu fình huông, con cuô ng gIân dâng fra o dông
nghIa voI Im Iang Ianh Iu ng, va du sao dI nua cu ng kho so sanh
haI cach frach cu khac nhau dôn fhô, nhung dôI voI fôI hình nhu
Iac da saI Iâm frong chIôn Iuoc cua mình, hay cam chju qua
nhanh foI mu c không franh caI.
TôI gom cu I va Ia dô dôf duoI go da . TôI fho fay vao ca I fuI
nho mang fhoo, IôI ra vaI cu khoaI vuI duo I fhan hô ng.
Môf cach fhâm kin, Iân dâu fIôn fôI gIân cô bo fho may. Ðu
bIôf ro vaI fro khan gIa cua mình, fôI cam fhây bj phan bôI nhu
Iac, không vì quyôf djnh roI mIôn son cuoc cua cô, ma vì su kIôn cô
da không nghI foI vIôc kô cho fôI ngho. TôI cam fhây fâf ca nhung
a fong chu ng fôI cu ng chIa so dô fhu c hIôn pha fhaI da bj xoa bo
frong fâm fhu c cô, nhu fhô fôI chI Ia va maI maI so Ia ban cua ban
cô.
TôI Iâ y môf quo nho n xIôn cu khoaI Iang frong da m fhan
hông, dâ p no Iôn môf vIôn da, fhôI fro buI. Rô I bâf chof fôI ngho
fIông noI: haI bu c fuong dang noI chuyô n. Ðu ho noI nho, ro rang
ho khich dông. TôI fhoang ngho fôn ÐaIzac, va fu ho I chuyôn nay
IIôn can gì dôn ông.
TôI mung vì Im Iang da fan, nhung fruoc khI fôI kjp dong faI
ngho cuô c dôI fhoaI cua ho, haI hình da bông cu dông: Iac Iao dao
dung dây va cô nhay xuông khoI fa ng da. Nhung fhay vì Iao vao
canh fay cua nguoI yôu fuyôf vong, cô fum Iây caI fu I va saI chân
xuông IôI dI.
TôI vua hof vua vây cu khoaI Iang:
"Khoan. ToI dây an da! TôI co mon ngon dây nay!"
TIông ho f dâu fIôn cua fôI khIôn cô nhanh buoc chân, fIông
fhu haI cô bo chay, va fIông fhu ba cô phong nhu bay, cang Iu c
cang nho dôn khI mâf huf.
ÐaIzac va cô bo fho may Trung Hoa 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iac foI ngôI voI fôI bôn dông Iua. No xanh muof. Không môf
IoI fhan frach hay buôn ba fhoang qua môI no. Iuc do chI vaI gIo
fruoc cuô c hoa fhIôu.
TôI noI:
"Cô ây dI rôI."
"Cô ây muôn ra fhanh phô. Cô ây nhac foI ÐaIzac."
"Ong fa Iam sao7"
"Cô ây noI da hoc duoc môf dIôu fu ÐaIzac: rang vo dop cua
phu nu Ia kho fang vô gIa."
HÐT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful