êm«không gian t nh l ng và yên và s n ào, h i h c a ban ngày d ng l i hay t m ng dành cho hôm sau.

ng nh ng ng

êm«m i ng i u yên gi c, nh ng tôi v n th c và ng i vi t lên nh ng c m nh n c a mình. Tr i nóng b c quá, tôi m toan c a s gió thiên nhiên tràn vào, tôi c ng i cái mùi lành l nh c a s ng khuya, m t cái c m giác th t d ch u n v i tôi. Tôi nhìn quanh, nh ng b i cây xanh um, gió th i nh , các nhành lá ch m vào nhau rì rào, d ng nh chúng ang vui ùa, nh y múa, m t c m giác m áp và vui t i. êm«th i gian trôi qua m t cách yên bình và ch m ch p, nó không gi ng nh cái máy quay mà ng i ta ph i r c u i lúc ban ngày. êm«tôi có th i gian suy ng m l i m i th c a ngày ã qua, tôi có d p nhìn l i, xem xét mình k h n. êm«tôi có c m t không gian yên ng mà tôi v n thích, tôi ghét s n ào, náo nhi t c a s ganh ua vì nh ng cái không áng có c a cu c s ng hàng ngày. Ng i ta có th giành nhau t ng l i nói, tranh nhau s giàu có v ti n b c, a v và nh ng th a mãn tiêu c c c a b n thân, h không c n bi t vi c làm, hành ng c a h t t hay x u, mi n sao h n ng i. êm«tôi nh con bé l c loài, m t mình ng i d l ng nh ng ch ng th y bu n và cô n« i cái èn nh , gi a cái không gian v ng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful