Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

DẤU NHẬN ĐƠN (Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


Mẫu nhãn hiệu

NHÃN HIỆU

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký Nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu liên kết Nhãn hiệu chứng nhận Mô tả nhãn hiệu: Màu sắc: Mô tả:


Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại:

CHỦ ĐƠN (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Fax:
ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

Email:

Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn là người khác được uỷ quyền của chủ đơn Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail:

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ghi sau các ô vuông là phù hợp.

nếu các thông tin

-1-

.... lệ phí Tài liệu khác: Giấy uỷ quyền bằng tiếng ....... sản phẩm/ dịch vụ .. gồm..bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá... lệ phí PHÍ.. gồm.........bản Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên Bản sao đơn đầu tiên........ dịch vụ mang nhãn hiệu) Mẫu nhãn hiệu.bản Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn) Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên) -1- .................. con dấu…)...... huy hiệu....... LỆ PHÍ Số đối tượng tính phí ...Phụ lục A ... sản phẩm/ dịch vụ Số tiền Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên Lệ phí công bố đơn Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi nhóm hàng hoá.Mẫu số: 04-NH  YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris Theo thoả thuận khác: Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn  Loại phí. nhóm .... bản gốc bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau bản gốc đã nộp theo đơn số:. gồm.......bản Bản dịch tiếng Việt.......trang Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu: Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận.. nhóm ...... gồm................. gồm..... trang Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng.trang x .) bản dịch tiếng Việt..trang x .. sản phẩm/ dịch vụ  Tài liệu tối thiểu: Tờ khai................ dịch vụ Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là: Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản): .. cờ. nhóm ..... gồm .. gồm......mẫu Chứng từ phí...

dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ. dịch vụ trong nhóm. sử dụng dấu “.” giữa các sản phẩm.Phụ lục A . DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU (Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá.Mẫu số: 04-NH  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ. kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó) -1- .

Khai tại:……….trang bổ sung -1- .. nếu có) Còn.... đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Mẫu số: 04-NH  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực.ngày…… tháng……năm…… Chữ ký.Phụ lục A . họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn (ghi rõ chức vụ và đóng dấu..

.Trang bổ sung số:  Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: CHỦ ĐƠN KHÁC (Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên) Fax: Email: Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Fax: Email: Fax: Email: Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  CÁC TÀI LIỆU KHÁC (Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên.... trang bổ sung -4- ... . số trang . )  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN Còn .