You are on page 1of 1

Klub Folketidende

Klub FT er Lolland-Falsters Folketidendes rejseklub, hvor vi


tilbyder læserne oplevelser i Danmark og resten af verden.
Formål Sådan beregnes rabatten
At skabe yderligere liv omkring Folketidende som I forbindelse med tilrettelæggelse af hver enkelt rej-
aktiv medspiller i lokalsamfundet - at give loyale se/arrangement vurderes størrelsen af den mulige
kunder en merværdi og dermed øget loyalitet rabat for abonnenterne.

Deltagelse Klub FT’s tilbud omfatter såvel lokale som ”udenø´s”


Alle kan deltage i Klub Folketidendes arrangementer, arrangementer.
men kun abonnenter får kontant fordel i kraft af ned-
slag i abonnementsprisen. Klub FT har telefontid mandag og tirsdag 19.00-
21.00. E-mail: klub-ft@ft-gruppen.dk
Fordel for abonnenter
Abonnenternes deltagelse i rejser og andre arrange- Alle arrangementerne i dette tillæg er åbne for til-
menter udløser for hver deltager en rabat. Rabatten melding. Tilmeldingstider og telefonnumre er anført
ydes som et nedslag i abonnementsbetalingen. på hver tur.

Sådan udløses rabatten Selv om vi er mange til at tage imod bestillinger over
Rabatten fratrækkes efter arrangementets afvikling telefonen, kan der godt være ventetid på at komme
i den efterfølgende abonnementsfaktura. Rabatten igennem. Vi beder om lidt tålmodighed og skulle te-
kan ikke udbetales eller overdrages til andre. lefonen være optaget, så prøv igen lidt senere.
Opnår en abonnent i løbet af året en større rabat end
den fulde pris på helårsabonnement, kan oversky- Pia Winther
dende beløb overføres til abonnentens ”konto” for Chef for Klub FT
kommende år.

Efterårstur til Dronningens By


Tag med Klub FT på en spændende efterårstur til Amalienborg, Marmorkir-
ken, havnefronten og Kastellet i København. Turen foregår lørdag 24. novem-
ber. Pris 475 kroner pr. person, Klub FT rabat 25 kroner.
Efter opsamling på Lolland-Falster de til Marmorkirken, og hvis det er muligt, Tilmelding kan ske til Klub FTs repræ-
sædvanlige steder (Nakskov, Maribo, kigger vi indenfor i kirken. Undervejs sentant Knud Oldin lørdag og søndag
Sakskøbing, Nykøbing og Gundslev) fortælles historien om kirken og om Fre- fra klokken 12-16 på telefon 27 88 34
kører vi med De Grønne Busser til Ama- deriksstadens tilblivelse. Herefter bytter 29. Bekræftelse og girokort fremsendes
lienborg, der har navn efter Frederik 3.s de to hold, så alle får set det hele. i løbet af en uge. Tilmelding til dette ar-
dronning Sophie Amalie, der 1667-1673 rangement kan kun ske i weekenden.
fik opført lystslottet Sophie Amalienborg Klokken 12 mødes de to hold, og så er
på stedet. Slottet brændte i 1689, mens det tid til at se vagtskiftet. Er de konge- Klub FT rabat
slotshaven bestod indtil 1748, da den lige hjemme, bliver det med fuld musik, På denne tur giver vi 25 kroner i rabat
måtte vige for Frederiksstaden. Denne en stor oplevelse, som vi kan håbe på. til Folketidendes abonnenter. Rabatten
nye bydel fik Frederik 5. anlagt i an- fratrækkes abonnementsopkrævningen
ledning af det oldenborgske kongehus’ Herefter følger en gåtur langs havne- efter turens gennemførelse. Hvornår det
300-års jubilæum. fronten, hvor vi ser statuen af David, der sker, afhænger af abonnementstype.
Her skal vi være fremme klokken 10.45, aldrig kom til Jerusalem, batteriet Six-
så vi skal forholdsvis tidligt af sted. tus, Kongetrappen, Gefion-springvandet Frokost:
Nærmere tidsplan følger ved fremsen- og meget mere. Vi spadserer igennem 2 slags sild
delse af bekræftelse. På vej til Køben- Kastellet, og når frem til målet for denne ½ æg med rejer/caviar
havn serverer vi en kop kaffe/the efter tur, der ikke er for dårligt gående, nem- Fiskefilet
ønske. lig restaurant Langeliniebroen, hvor en Roastbeef
god frokost venter. Bliver vejret meget Lun leverpostej
Vi skal besøge Huset Glücksborgs Mu- dårligt, har vi i stedet tilrettelagt en Diverse ost
seum, der ligger Christian X’s Palæ, rundtur i København med bus. Brød/smør
også kaldes Levetzaus Palæ. Her kom- 1 øl eller 1 vand efter ønske
mer vi til at se de tidligere kongers ar- Efter frokost går turen hjemover med
bejdsværelser samt dronnning Louises det traditionelle stop for kaffe og lag- Drikkevarer derudover
salon. Især skal man lægge mærke til kage på Udby Kro. er for egen regning.
Christian X´s arbejdsværelse, der står
urørt fra kongens død i 1947, og vi ser Pris for hele arrangementet er 475 kro-
også Havesalen, den stue, hvor Frederik ner. Turen gennemføres ved 40 tilmel-
IX lærte at spille klaver. Herudover rum- dinger.
mer museet mange spændende særud-
stillinger.
Vi bliver delt op i to hold. Når hold 1
går til museet, går hold 2 sammen med
Klub FT´s repræsentant Knud Oldin over