ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Ήχος Δ΄)
Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόπος μιμούμενος,
τω Βαπτιστή ευθείαις ταις τρίβοις επόμενος, πάτερ Αντώνιε,
της ερήμου γγονας οι!ιστής
!αι την οι!ουμνην εστήρι"ας ευ#αίς $ου%
&ιό πρσβευε 'ριστώ τω (εώ
σωθήναι τας )υ#άς ημών%
*ις το όνομα του +ατρός !αι του ,ιού
!αι του Αγίου +νεύματος% Αμήν
Βασιλεύ ουράνιε +αρά!λητε
το +νεύμα της Αληθείας
ο +αντα#ού παρών !αι τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών
!αι ζωής #ορηγός
ελθ !αι σ!ήνωσον εν υμίν
!αι !αθάρισον ημάς από πάσης !ηλί-ος
!αι σώσον αγαθ τας )υ#άς ημών
*υλογητός ει, 'ριστ ο (εός ημών ,
ο πανσό.ους τους αλιείς ανα-εί"ας,
!αταπμ)ας αυτοίς το +νεύμα το άγιον ,
!αι -ι αυτών την οι!ουμνη σαγηνεύσας ,
.ιλάνθρωπε,-ό"α σοι%
/γιος ο (εός, /γιος ισ#υρός,
/γιος αθάνατος, ελησον ημάς
+άτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά $ου,
ελθτω η Βασιλεία $ου,
γεννηθήτω το θλημά $ου,
ως εν ουρανώ !αι επί της γης,
τον άρτον ημών τον επιούσιον,
-ώς ημίν σήμερον,
!αι ά.ες ημίν τα ο.ειλήμματα ημών
ως !αι ημείις α.ίεμεν τοις ο.ειλταις ημών,
!αι μη εισενγ!ης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πηνηρού%
Αμήν%

$ε υμνούμεν, σε ευλογούμεν,
σοι ευ#αριστούμεν 0ύριε
!αι -εόμεθά σου ο θεός ημών%
&ι ευ#ών των Αγίων +ατρων ημών,
0ύριε 1ησού 'ριστ ο (εός,
ελησον !αι σώσον ημάς% Αμήν%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful