P. 1
Drept International Privat

Drept International Privat

|Views: 6|Likes:
Published by svetacs

More info:

Published by: svetacs on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

DIPr – 1 I.

RAPORTUL JURIDIC DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

I.1.

No]iunea [i tr`s`turile elementului de extraneitate

Raportul de drept interna]ional privat se deosebe[te de raportul din dreptul intern prin prezen]a elementului str`in sau de extraneitate. Aceasta este o \mprejurare de fapt, o parte component` a raportului de drept privat, datorit` c`reia acesta are leg`tur` cu mai multe sisteme de drept. Elementul de extraneitate nu este, \n structura raportului juridic, un element distinct al acestuia al`turi de subiecte, con]inut [i obiect. Altfel spus, nu este un element structural al raportului juridic, \n sensul teoriei generale a dreptului. Elementul de extraneitate poate s` apar` \n leg`tur` cu oricare dintre elementele de structur` ale raportului juridic. |n leg`tur` cu subiectele raportului juridic, pot fi elemente de extraneitate : cet`]enia, domiciliul sau re[edin]a, religia, sediul sau na]ionalitatea. |n leg`tur` cu obiectul raportului juridic, exist` element de extraneitate atunci c#nd – de exemplu – bunul imobil sa mobil este situat pe teritoriul unui alt stat, av#nd regimul juridic stabilit de legile acelui stat. Referitor la con]inutul raportului juridic, constituie elemente de extraneitate drepturile [i obliga]iile p`rela]ii interna]ionaleilor materializate prin elemente de fapt ce cad sub inciden]a unei legi str`ine.Dac` ne referim la locul producerii faptului care genereaz`, modific` sau stinge un raport juridic, deosebim urm`toarele situa]ii : - locul \ncheierii sau al execut`rii actului juridic este \n str`in`tate ; - locul faptului cauzator de prejudicii este \n str`in`tate. Dac` prejudiciul a fost cauzat de un eveniment natural, locul producerii evenimentului pe teritoriul unei anumite ]`ri prezint` importan]`. - Solu]ionarea litigiului are loc \ntr-o ]ar` str`in`. |ntr-un raport juridic pot fi unul sau mai multe elemente de extraneitate [i, \n general, pot fi [i alte \mprejur`ri care constituie elemente de extraneitate, dar nu toate acestea pot transforma raportul juridic intern \n raport de drept interna]ional privat. Sunt luate \n considerare numai acele elemente de extraneitate care, pentru raportul juridic respectiv, sunt socotite de o importan]` deosebit` Prin reglement`ri interne [i conven]ionale se stabile[te care dintre elementele de extraneitate confer` unui raport juridic privat caracterul interna]ional. Selectarea acestor elemente [i efectele pe care le produc difer` de la un sistem de drept la altul. De re]inut: elementul de extraneitate este considerat \n raport de un anumit sistem de drept [i nu \n general. Toate acestea permit conturarea unor tr`s`turi ale elementului de extraneitate, astfel : - este elementul datorit` c`ruia un raport juridic de drept privat devine raport de drept interna]ional privat ; - face ca raportul juridic s` aib` leg`tur` cu mai multe sisteme de drept [i implicit determin` conflictul de legi; - nu este un element structural al raportului juridic, \n sensul teoriei generale a dreptului; - trebuie s` fie de o importan]` deosebit`, \ntr-un sens specific dreptului interna]ional privat ; - este diferit de la un sistem de drept la altul.

I.2.

No]iunea [i caracterele raportului juridic de drept interna]ional privat

Activitatea desf`[urat` \n cadrul rela]iilor interna]ionale, care se stabilesc \ntre state, se exprim` \ntr-un num`r de raporturi juridice. Aceste raporturi concretizeaz` leg`turile politice, economice, [tiin]ifice, culturale sau de alt` natur` care se stabilesc \ntre state\mbrac` diferte forme.. Aceste rela]ii se stabilesc [i se desf`[oar` \ntre participan]ii la via]a interna]ional`, lu#nd na[tere raporturi juridice \n care p`r]i sunt persoane fizice sau juridice [i \n care unul sau mai multe elemente sunt str`ine, de extraneitate. Nu toate raporturile cu element de extraneitate formeaz` obiectul dreptului interna]ional privat. Tradi]ional, acestei ramuri de drept apar]in numai anumite raporturi cu element de extraneitate [i anume : raporturi de drept civil, procesual civil, comercial, de dreptul familiei, de dreptul muncii [i alte raporturi juridice, dar numai anumite institu]ii.

DIPr – 2 Prin caracterele sale, raportul juridic de drept interna]ional privat se deosebe[te de acela de drept interna]ional public., astfel : - aportul juridic de drept interna]ional privat se stabile[te \ntre persoane fizice sau/[i juridice; - raportul juridic de drept interna]ional privat con]ine un element de extraneitate, datorit` c`ruia are leg`tur` cu mai multe sisteme de drept, gener#nd conflictul de legi; - raportul juridic de drept interna]ional privat este un raport de drept civil \n sensul larg al cuv#ntului.

I.3.

Raporturile juridice cu element de extraneitate care nu pot fi obiect al drept interna]ional privat

Nu toate raporturile juridice cu element de extraneitate sunt obiect al dreptului interna]ional privat. Specific raportului juridic din acest domeniu este faptul c` genereaz` un conflict de legi, deoarece respectivul raport, prin elementul sau elementele sale de extraneitate, devine susceptibil de a i se aplica dou` sau mai multe legi, apar]in#nd unor sisteme de drept din ]`ri diferite. Se \n]elege c` nu fac obiectul dreptului interna]ional privat raporturile juridice cu element de extraneitate din domenii unde aplicarea legii str`ine nu este posibil`. Raporturilor juridice de drept public nu li se poate aplica o lege str`in` [i deci, nu pot da na[tere unor conflicte de legi. |n principal ne referim la : dreptul penal, administrativ [i financiar. Raporturilor juridice din aceste domenii li se aplic` normele interne, ele nu pot fi supuse reglement`rii unor legi str`ine. Instan]ele judec`tore[ti rom#ne solu]ioneaz` litigii \n domeniile men]ionate, aplic#nd reglement`rile penale sau financiare rom#ne sau se declar` necompetente atunci c#nd constat` c` legile rom#ne nu sunt aplicabile. Prin urmare \n aceste domenii nu exist`, \n principiu, distinc]ie \ntre conflictul de legi [i conflictul de jurisdic]ie, spre deosebire de raporturile civile, cu element de extraneitate, c#nd conflictul de legi [i conflictul de jurisdic]ie pot fi diferite. Aceasta \nseamn` c` instan]a tom#n` competent` poate aplica [i o lege str`in`.

I.4.

Rela]ia dintre dreptul interna]ional privat [i dreptul penal

Se impune precizarea c` dreptul penal interna]ional este distinct de dreptul penal intern, \n ceea ce prive[te raporturile \n care apare un element de extraneitate. Dreptul penal interna]ional se refer` la infrac]iuni interna]ionale (crime de r`zboi, crimele contra umanit`]ii etc.), care sunt solu]ionate de tribunalele interna]ionale. Aceasta presupune o cooperare \ntre state, \n lupta \mpotriva criminalit`]ii interna]ionale [i evitarea pronun]`rii a dou` constat`ri, \n state diferite, pentru aceea[i fapt`. Pentru dreptul penal intern, c#nd raportul juridic cuprinde un element de extraneitate, regula este c` legea penal` intern` se aplic` pe teritoriul statului respectiv, fiind exclus` aplicarea legii str`ine. |n ceea ce prive[te rela]ia dintre dreptul interna]ional privat [i dreptul penal, un prim aspect vizeaz` situa]iile c#nd aplicarea legii penale rom#ne poate fi condi]ionat` de aplicarea legilor de drept civil str`ine \n sens larg. Astfel, infrac]iunea de bigamie presupune existen]a a dou` c`s`torii, dac` una a fost \ncheiat` \n alt` ]ar` conform regulilor \n vigoare acolo, instan]a penal` rom#n` va decide, lu#nd \n considerare efectele aplic`rii legii str`ine. O alt` situa]ie este aceea c#nd o persoan` a fost condamnat` pentru o infrac]iune \n str`in`tate. Dac` hor`t`rea penal` str`in` dispune [i cu privire la r`spunderea pentru repararea prejudiciului cauzat prin infrac]iune, pentru aceast` consecin]` se ia \n considerare legea str`in` civil` aplicat`, dac` era normal competent`. Efectele de drept penal [i cele de drept civil ale unei hot`r#ri penale str`ine au regimuri juridice diferite.

I.5.

Rela]ia dintre dreptl interna]ional privat [i dreptul administrativ

Uneori, dispozi]ii ale legii administrative str`ine pot fi luate \n considerare pentru solu]ionarea unei cauze cu element str`in. A[a ar fi o ac]iune \n nerecunoa[terea actului prin care s-a constatat nulitatea unei c`s`torii, sau o ac]iune \n constatarea nulit`]ii c`s`toriei – motivate de incompeten]a organului care a constatat nulitatea sau care a instrumentat \ncheierea c`s`toriei. Se pune problema competen]ei organului administrativ care se

DIPr – 3 determin` dup` legea statului pe teritoriul [i \n numele c`ruia respectiva autoritate \[i desf`[oar` activitatea. Normele de drept administrativ intern se aplic` \n numeroase cazuri, atunci c#nd apare [i un element str`in. Astfel, ne putem referi la activitatea privind actele de stare civil`, la activitatea notariatelor publice, publicitatea imobiliar` [i numeroase alte situa]ii c#nd activitatea desf`[urat` de un str`in implic` raporturi cu organele administrative ale statului respectiv. Trebuie re]inut deci, c` aceast` rela]ie presupune at#t luarea \n considerare a reglement`rilor str`ine de drep administrativ, c#nd \n discu]ie este valabilitatea actelor instrumentale \ntr-un stat, c#t [i aplicarea normelor de drept administrativ intern situa]iilor c#nd intervine [i un element de extraneitate.

I.6.

Rela]ia dintre dreptul interna]ional privat [i dreptul financiar

Reglement`rile de drept financiar au caracter teritorial. Deci dispozi]iile privind impozitele [i taxele se aplic` [i persoanelor fizice sau juridice str`ine care desf`[oar` diferite activit`]i \n Rom#nia, realiz#nd diferite beneficii. Uneori, firmele str`ine sunt obligate la plata unui impozit [i de legea statului c`ruia \i apar]ine [i se poate ajunge la o dubl` impozitare. Pentru evitarea acestor situa]ii, statele au \ncheiat conven]ii prin care se stabile[te un regim special (acorduri pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale [.a.). Din cele prezentate rezult` c` obiectul de reglementare al dreptului interna]ional privat \l constituie raporturile de drept civil \n sensul larg al cuv#ntului, cuprinz#nd unul sau mai multe elemente de extraneitate, datorit` c`rora este posibil` aplicarea legii str`ine. Altfel spus, prin no]iunea de obiect al ramurii dreptului interna]ional privat \n]elegem acele rela]ii sociale, reglementate [i ap`rate de norme juridice al c`ror obiect \l formeaz` raporturile de drept civil, \n sensul larg, cuprinz#nd [i elemente de extraneitate. II. NATURA, DENUMIREA SI DOMENIUL DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT

II.1.

Natura dreptului interna]ional privat

Referitor la natura [i locul dreptului interna]ional privat \n sistemul de drept, trebuie a se stabili: dac` este un drept intern sau interna]ional, dac` face parte din dreptul public ori din dreptul privat [i dac` dreptul interna]ional privat este sau nu o ramur` distinct` de drept. II.1.1. Drept intern ori drept interna]ional Argumente sunt invocate pentru ambele solu]ii, dar prevaleaz` opinia c` dreptul interna]ional privat este un drept intern. Argumentele sunt urm`toarele : - inzvoarele interne sunt preponderente fa]` de cele interna]ionale; - normele [i principiile de solu]ionare a conflictelor de legi [i de jurisdic]ii sunt na]ionale, fac parte din dreptul intern al fiec`rui stat - normele privind condi]ia juridic` a str`inului sunt interne. Exist` o opinie potrivit` c`reia dreptul interna]ional privat este un drept intern prin izvoarele sale [i un drept interna]ional prin obiectul s`u – raporturile juridice civile cu element de extraneitate. II.1.2. Drept public ori drept privat R`spunsul este de asemenea \n ambele sensuri, dar mai conving`toare sunt agrumentele favoarea opiniei c` dreptul interna]ional privat este un drept privat. Argumente : obiectul s`u de reglementare \l constituie raporturile de drept privat; metoda de reglementare se apropie de aceea de drept privat ; condi]ia juridic` a str`inului se refer` la drepturile private ale str`inului, de[i exist` [i aspecte ce apar]in dreptului public. unele norme ale dreptului interna]ional privat constituie aplica]ii ale principiilor drept interna]ional privat nu este dec#t un aspect al corela]iei dintre cele dou` ramuri de drept.

\n -

DIPr – 4 II.1.3. Dreptul interna]ional privat este o ramur` de drept distinct` Referitor la acest aspect exist` trei opinii : - dreptul interna]ional privat face parte din dreptul civil; - dreptul interna]ional privat este o parte a dreptului interna]ional \n sensul larg al cuv#ntului; - dreptul interna]ional privat este o ramur` distinct` a dreptului. S-a apreciat c` ultima opinie este mai realist`, deoarece sunt \ntrunite tr`s`turile unei discipline autonome \n sistemul de drept. Se poate spune c` dreptul interna]ional privat are obiect [i metode proprii de reglementare, ceea ce infirm` aprecierea c` ar fi o parte a dreptului civil [i pe aceea de a fi parte a dreptului interna]ional \n sens larg. Corela]ia dreptul interna]ional privat cu dreptul interna]ional public, dreptul constitu]ional, dreptul civil intern, dreptul procesual civil [i alte ramuri de drept nu pot conduce la concluzia c` el apar]ine fiec`reia dintre aceste ramuri.

II.2.

Denumirea dreptului interna]ional privat

Denumirea de drept interna]ional privat a fost folosit` pentru prima dat` \n sec. XIXlea, \n SUA, dar a fost adoptat` [i folosit` ulterior de autorii de specialitate. S-a obiectat \mpotriva termenului “interna]ional” deoarece, din acest punct de vedere se deosebe[te de dreptul interna]ional public [i nici nu este o parte a dreptului interna]ional, \n sens larg. Acest termen a r`mas [i se folose[te, de[i dreptul interna]ional privat nu este constituit dintr-un ansamblu de norme comune tuturor statelor. Fircare stat are propriul sistem de drept interna]ional privat. Termenul “interna]ional” indic` numai faptul c` obiectul acestei discipline \l formeaz` raporturile juridice cu element de extraneitate – element interna]ional. Termenul “privat” indic` faptul c` este vorba de raporturile de drept privat, raporturi de drept civil, \n sensul larg.

II.3.

Domeniul dreptului interna]ional privat

Domeniul sau obiectul dreptului interna]ional privat \l formeaz` principalele materii de studiu ale [tiin]ei dreptului interna]ional privat , adic` domeniul dreptului interna]ional \l formeaz` grupele de norme juridice ce apar]in acestei ramuri de drept. Principalele materii de studiu ale acestei discipline sunt : - conflictele de legi; - conflictul de jurisdic]ie; - condi]ia juridic` a str`inului. II.3.1. Conflictele de legi Normele pentru determinarea legii aplicabile unui raport juridic de drept interna]ional privat sunt normele conflictuale, care reprezint` principala materie de studiu \n acest domeniu. Ele solu]ioneaz` conflictele de legi determinate de existen]a unor sisteme de drept diferite, dar [i de deplas`rile de bunuri [i persoane dintr-o ]ar` \n alta. |n mod obi[nuit conflictul de legi apare c#nd instan]a sau autoritatea se afl` \n prezen]a unui raport juridic ce are leg`tur` cu mai multe state [i deci cu mai multe legi - \n materia c`s`toriei, succesiunii [.a. |n aceste cazuri, dou` sau mai multe legi, apar]in#nd unor sisteme de drept diferte sunt aplicabile, se spune c` aceste legi sunt \n conflict. Instan]a sau autoritatea judec`toreasc` trebuie s` aleag`. Solu]ia ob]inut` prin consultarea normelor de conflict din propriul sistem de drept. Conflictul de legi reprezint` situa]ia \n care raportul juridic cu element de extraneitate este susceptibil a fi c#rmuit de legile a dou` sau mai multe state. Determinarea legii aplicabile \nseamn` solu]ionarea conflictului. Conflictul de legi este specific dreptului interna]ional privat , deoarece poate apare numai \n domeniul raporturilor juridice cu element de extraneitate, c#nd se admite, \n anumite limite [i condi]ii, aplicarea legii str`ine. Conflictul de legi este str#ns legat, deci, de posibilitatea aplic`rii legii str`ine. No]iunea de conflict de legi nu presupune un conflict prorpiu-zis, adic` o situa]ie conflictual` \n care instan]a sau autoritatea unui stat arbitreaz` \ntre legea statului respectiv [i alte dou` sau mai multe legi care ar putea fi aplicate \n spe]`. No]iunea de conflict de leg exprim` numai o anumit` stare de spirit, activitatea mental` a judec`torului sau reprezentantului autorit`]ii care trebuie s` rezolve problema legii aplicabile. |n cele din urm`,

DIPr – 5 acesta consult` norma conflictual` prin propria-i lege, norm` ce indic` legea aplicabil`, ea put#nd fi legea forului sau o lege str`in`. A[a fiind nu este vorba de nici un conflict. II.3.2. Conflictul de jurisdic]ii |n leg`tur` cu raporturile juridice cu element de extraneitate apar [i probleme de ordin procesual. Acestea sunt : - determinarea competen]ei \n dreptul interna]ional privat ; - determinarea legii procedurale aplicabil`, de instan]` competent`, litigiului de drept interna]ional privat ; - efectele hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine. Prima problem`, de ordin procesual este aceea privind competen]a. |n cazul unui litigiu cu elemente de extraneitate, solu]ionarea problemei competen]ei are loc dup` reguli specifice. Prezen]a elementului str`in presupune c` cel pu]in instan]ele a dou` ]`ri pot fi abilitate s` solu]ioneze litigiul. De aceea, instan]a sesizat` va trebui ca, \nainte de a-[i stabili competen]a \n raport cu celelalte organe de jurisdic]ie din ]ar` [i de a [ti ce lege material` se va aplica, s` determine competen]a \n dreptul interna]ional privat. Cu alte cuvinte, s` determine competen]a ce revine instan]elor ]`rii sale \n raport cu instan]ele altei ]`ri. Situa]ia \n care instan]e a dou` sau mai multe ]`ri par a fi \ndrept`]ite s` solu]ioneze un litigiu se nume[te conflict de jurisdic]ie. Solu]ionarea conflictului de jurisdic]ie presupune stabilirea ]`rii ale c`rei instan]e sunt competente s` solu]ioneze litigiul izvor#t dintr-un raport juridic cu element de extraneitate. Conflictul de jurisdic]ii se solu]ioneaz` conform normelor forului. Deci, \ntr-un caz concret, judec`torul rom#n va consulta normele dreptului rom#nesc pentru a stabili dac`, pentru solu]ionarea litigiului respectiv, sunt competente instan]ele rom#ne sau nu. Referitor la problemele de ordin procesual, trebuie subliniat c` solu]ionarea unui litigiu de drept interna]ional privat are loc potrivit normelor de procedur` ale forului [i, efectele unei hot`r#ri judec`tore[ti str`ine se determin` dup` norme juridice ale instan]ei \n fa]a c`reia este invocat`. Toate aceste aspecte ]in de conflictul de jurisdic]ii. Normele aplicate sunt de ordin material, substan]ial, ele fiind aplicate direct [i nemijlocit raportului juridic. Prin aceasta se deosebesc de normele conflictuale care indic` numai legea aplicabil` solu]ion`rii fondului litigiului. |n concluzie, instan]a judec`toreasc` \[i determin` competen]a de a solu]iona un litigiu de drept interna]ional privat dup` propriile norme \n materie, aplic` normele de procedur` ale forului [i admite efectele hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine, de asemenea, conform normelor materiale ale forului. II.3.3. Condi]ia juridic` a str`inului Str`inul este persoana care se g`se[te pe teritoriul unui stat [i nu are cet`]enia acestuia. Domeniul dreptului interna]ional privat cuprinde [i ceea ce \n doctrin` se nume[te condi]ia juridic` a str`inului. No]iunea este admis` \n sensul de institu]ie juridic` [i, \n sensul larg se refer` at#t la persoanele fizice, c#t [i la persoanele juridice. Condi]ia juridic` a str`inului desemneaz` totalitatea normelor juridice prin care se determin` drepturile [i obliga]iile pe care le are str`inul \ntr-o anumit` ]ar`. Trebuie precizat \ns` c` domeniul condi]iei juridice a str`inului se refer` la drepturi [i obliga]ii pe care le g`sim \n diferite ramuri de drept. Prin urmare, ele nu sunt cuprinse \ntr-un singur act normativ. Condi]ia juridic` a str`inului este supus` \ntotdeauna legii forului, adic` reglement`rilor ] `rii pe teritoriul c`reia se afl` str`inul. Studiul condi]iei juridice a str`inului se face \n cadrul dreptului interna]ional privat datorit` leg`turii cu conflictul de legi . Aceast` leg`tur` exist` \n m`sura \n care str`inului \i sunt recunoscute anumite drepturi. Se au \n vedere, \n special, drepturile care ]in de dreptul civil \n sens larg, \ntruc#t raporturile juridice cu element de extraneitate din acest domeniu formeaz` obiectul dreptului interna]ional privat. Studiul condi]iei juridice a str`inului \n dreptul interna]ional privat \[i g`se[te motiva]ia [i \n leg`tur` cu conflictul de jurisdic]ii . Astfel de conflicte pot apare \n litigiile generate de raporturi cu element de extraneitate [i solu]ionarea lor se face pe baza normelor speciale de drept interna]ional privat. Tot reglement`ri de drept interna]ional privat stabilesc capacitatea procesual` a str`inului [i asisten]a juridic`.

Raporturile juridice cu element de extraneitate sunt reglementate dup` metode proprii. Fiecare stat are propriul sistem de reglementare a raporturilor cu element de extraneitate. pe baza normei conflictuale. \n aceea[i materie. poate fi obiect de studiu [i \n cadrul altor domenii ale [tiin]ei dreptului.1. adaoptate specificului raporturilor cu element de extraneitate. cel pu]in. apoi aceea[i instan]` trebuie s` identifice norma material` aplicabil` concret` pentru solu]ionarea litigiului. motive ce au determinat formularea unor critici \n literatura de specialitate. . Deci. impuse de specificul acestor raporturi care au caractere diferite de cele ale vie]ii interne.are leg`tur` cu normele de procedur` \n litigiile privind raporturi de drept interna]ional privat. . Acestea sunt norme uniforme sau unificate pentru ]`rile care particip` la conven]ia interna]ional`. de la un stat la altul. Cum normele conflictuale pot diferi de la stat la stat. a[a cum vom vedea. izvor#t dintr-un raport cu element de extraneitate . cum ar fi capacitatea persoanei sau forma actului juridic. \n m`sura \n care prezint` importan]` pentru acestea. norme de trimitere. c` studiul condi]iei juridice a str`inului \n cadrul dreptului interna]ional privat se justific`. III. adic`. Metoda de reglementare a raporturilor cu element de extraneitate cu ajutorul normelor conflictuale apar]ine dreptului interna]ional privat clasic (dreptul conflictelor de legi) [i este denumit` metoda conflictualist`. prin urmare.normele conflictuale influen]eaz` normele materiale aplicabile \n concret. interpretarea [i aplicarea lor la cazuri concrete. Normele conflictuale sunt normele juridice specifice dreptului interna]ional privat. \n elementele ei componente. identificarea acestora. . |n aceast` din urm` situa]ie. norma conflictual` trimite la un anumit sistem de drept [i implicit la normele materiale ale acelui sistem de drept care vor fi aplicate pentru solu]ionarea fondului litigiului. atunci c#nd un raport juridic are leg`tur` cu mai multe state. este evident c` solu]iile pe fond pot fi sensibil sau esen]ial diferite. Normele conflictuale III.1. aplicabil`. fiecare lege reglementeaz` numai un anumit aspect al raportului juridic cu element de extraneitate. instan]a competent` determin` sistemul de drept aplicabil \n spe]`. al normelor materiale [i al normelor cu aplicare imediat`. fiecare stat are propriile reglement`ri.DIPr – 6 Rezult` deci. Caracterul na]ional al acestor norme nu exclude.are leg`tur` cu conflictul de legi \n m`sura \n care se asigur` str`inilor drepturi pe teritoriul unui stat : . difer` \n formularea. se va aplica legea indicat` de norma conflictual` a instan]ei sa a autorit`]ii sesizate. Potrivit acestei metode.1. Aceast` metod` este dificil` [i creaz` incertitudini \n activitatea practic`. III. de cele mai multe ori. pentru urm`toarele argumente : . aceasta put#nd fi legea forului. ci doar arat` legea competent`. Defini]ia normei conflictuale.[tiin]a dreptului interna]ional privat asigur` un stadiu unitar institu]iei care. care solu]ioneaz` conflictele de legi. Este vorba de o succesiune logic`. . Aceste raporturi pot fi reglementate cu ajutorul normelor conflictuale. \n func]ie de con]inutul normei materiale aplicabil` \n cauz`. Ele sunt.normele conflictuale au o aplicare prealabil` fa]` de normele materiale [i conduc la indicarea. \n sensul c` stabilesc care dintre sistemele de drept \n conflict trebuie s` se aplice pentru solu]ionarea fondului litigiului. reglement`ri care. o lege str`in` sau ambele. \n afara normelor stabilite pe cale conven]ional`.normele conflictuale nu c#rmuiesc raportul juridic pe fondul s`u. CONTINUTUL DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT Con]inutul dreptului interna]ional privat \n constituie normele juridice care formeaz` aceast` ramur` de drept. adoptarea unor norme conflictuale [i materiale pe calea conven]iilor interna]ionale. Specificul acestor norme impune relevarea unor tr`s`turi esen]iale: .

dar [i elementele ei au denumiri [i con]inut specific. acesta fiind elementul concret prin care se stabile[te leg`tura dintre raportul juridic [i un sistem de drept (legea aplicabil` \n spe]`). jurisdic]ia competent`. \n unele cazuri. atunci c#nd debitorul presta]iei este o persoan` fizic`. c#nd debitorul presta]iei este o persoan` juridic`. Teritoriul prezint` interes [i sub alte aspecte : a) locul \ncheierii actului juridic este punctul de leg`tur` pentru determinarea formei actului (locus regit actum) b) locul \ncheierii contractului este punctul de leg`tur` pentru condi]iile de fond ale contractelor [i uneori pentru determinarea jurisdic]iei competente. Leg`tura normei conflictuale . \n ce prive[te jurisdic]ia competent` pentru unele cazuri. Principalele puncte de leg`tur` admise de legea rom#n` sunt : . nu difer` de aceea a oric`rei norme juridice civile (ipoteza [i dispozi]ia). .voin]a p`rela]ii interna]ionaleilor – este punct de leg`tur` pentru condi]iile de fond ale actelor juridice \n general [i ale unor contracte speciale.Locul situ`rii bunului – este punct de leg`tur` pentru raporturile juridice privind : regimul juridic al bunurilor imobile. . Con]inutul normei conflictuale . adic` acea parte a normei care indic` sistemul de drept aplicabil.domiciliul sau re[edin]a – sunt puncte de leg`tur` pentru : efectele c`s`toriei c#nd so]ii au cet`]enii diferite. normele conflictuale se pot grupa dup` ramurile de drept c`rora le apar]in raporturile juridice cu element de extraneitate. a) Dup` con]inutul lor. III. legea competent` \n raport cu con]inutul normei. la eaporturile de dreptul familiei. Astfel.2. \n unele cazuri. Normele conflictuale unilaterale indic` numai situa]iile c#nd sistemul de drept al unui anumit stat se aplic`. . dreptului procesual civil.norme conflictuale unilaterale –care indic` \n mod direct legea competent`. sau altfel spus. 19 din Legea nr. precum [i rela]iile de familie.cuprinde categoria de raporturi juridice (materia) la care norma respectiv` se refer`. condi]iile de fond ale contractului de v#nzarecump`rare mobiliar`. dreptului comercial. de munc` [i alte contracte speciale. condi]iile de fond ale actelor juridice. c) locul execut`rii este punctul de leg`tur` pentru stabilirea legii care determin` modul de executare a contractului. ]in#nd seama de structura lor. \n general. b) Dup` felul leg`turii. 105/1992 al c`rei con]inut \l formeaz` raporturile privind forma \ncheierii c`s`toriei. \n esen]`. d) locul unde se judec` litigiul determin` legea procesual` care se aplic` litigiului . \n materie succesoral` referitor la bunurile mobile. Leg`tura normei conflictuale se materializeaz` prin punctul de leg`tur`. \n unele cazuri.1.1. . 2.DIPr – 7 III.este principalul element al acesteia. Clasificarea normelor conflictuale Normele conflictuale se pot clasifica. Structura normei conflictuale Structura normei conflictuale. dreptului familiei. la mo[tenire etc.sunt acelea \n care leg`tura este formulat` \n general. De exemplu: norma conflictual` cuprins` \n art. \n lipsa unei conven]ii \ntre p`rela]ii interna]ionalei privind legea aplicabil`. Normele conflictuale bilaterale determin` sfera de aplicare a . jurisdic]ia competent`. normele conflictuale sunt : . exist` norme conflictuale \n domeniul : dreptului civil.Sediul social – este punct de leg`tur` pentru statutul persoanei juridice [i cele mai importante raporturi juridice la care persoana ia parte: condi]iile de fond ale actului juridic. succesiunile imobiliare. dup` con]inutul lor [i dup` felul leg`turii. dar nu arat` [i situa]iile c#nd o lege str`in` este competent`.cet`]enia – este punctul de leg`tur` pentru categoriile de raporturi juridice privind : starea [i capacitatea persoanelor fizice. a instan]ei sesizate.norme conflictuale bilaterale sau cu ac]iune dubl` . dreptului muncii. la contracte.3. de obicei legea forului. Elementele normei conflictuale sunt con]inutul [i leg`tura: 1. contractul de internediere. \n ceea ce prive[te jurisdic]ie competent`. normele conflictuale cu privire la persoane. adic` pe categorii corespunz`toare raporturilor care pot forma obiectul dreptului interna]ional privat.

Hot`r#rii pronun]ate \n str`in`tate nu-i pot fi refuzate efectele \n Rom#nia pe motiv c` a fost aplicat` o alt` lege material` dec#t cea indicat` de norma conflictual` rom#n`. spre deosebire de normele conflictuale care trimit. |n principiu.2. III. unde norma material` \nseamn` norma care nu este de procedur`. ar \nsemna c` instan]a rom#n` aplic`. c#t [i pentru chestiunile prealabile (accesorii) care pot s` apar` \n procesul civil interna]ional. Ceea ce nu este contestat este faptul c` normele de aplicare necesar` sau imediat` sunt norme de drept material [i nu admit aplicarea unei legi str`ine. ]in` seama de o norm` conflictual` str`in`. Referitor la for]a juridic` a normelor conflictuale. care trimite \napoi la dreptul rom#n.3. Adic` instan]a rom#n` se supune. Cu referire la acesta din urm`. pentru determinarea legii competente s` c#rmuiasc` fondului litigiului cu element str`in. Dac` p`rela]ii interna]ionaleile nu au convenit asupra legii aplicabile fondului litigiului. . Regula este valabil` indiferent dac` problema se pune \n fa]a unei instan]e de judecat`.competen]a jurisdic]ional`. .condi]ia juridic` a str`inului.procedura \n procesele de drept interna]ional privat . numai. admis` [i de legea rom#n`. arbitrii vor aplica legea indicat` de norma conflictual` pe care ei o vor considera potrivit` \n spe]`. admi]#nd aceasta. III. Uneori aplicarea normelor materiale nu poate avea loc \n afara conflictelor de legi . ele \[i delimiteaz` domeniul de aplicare [i c#rmuiesc direct raporturile juridice. indiferent c` este un raport juridic intern sau un raport juridic cu element de extraneitate. persoane fizice sau juridice . apar]in sistemului de drept al forului.DIPr – 8 dreptului forului. Normele materiale special redactate pentru rela]iile cu element str`in. \n general. Se \n]elege c` aplicarea lor cu prioritate .1. Normele materiale No]iunea. la legea material` ce urmeaz` a se aplica pentru solu]ionarea fondului. Deci. .efectele hot`r#rilor judec`tore[ti [i arbitrale str`in \n Rom#nia. Sistemul de drept c`ruia \i apar]in normele conflictuale [i for]a lor juridic` |n aceast` material este principiul “normele conflictuale sunt ale forului”. se aplic` fiindc` dreptul rom#n accept` retrimiterea. Normele materiale apar]in#nd dreptului interna]ional privat sunt unilaterale [i. Importante institu]ii [i domenii ale acestei ramuri de drept sunt reglementate de norme materiale [i anume : . se admite c`. III. Regula este valabil` [i \n situa]ia c#nd trebuie solu]ionat un litigiu [i c#nd litigiul a fost solu]ionat \n str`in`tate. de arbitraj sau al unui alt organ de jurisdic]ie. Normele conflictuale bilaterale sunt mai numeroase dec#t normele unilaterale. sunt norme imperative – excep]ie ar face cele din materia contractelor – [i instan]a trebuie s` le aplice. ele au fost denumite reguli de aplicare necesar`. arat` [i situa]iile c#nd este competent` legea str`in`. |n doctrin` nu exist` un consens pentru individualizarea [i definirea acestora. O alt` situa]ie care aparent se abate de la regul` prive[te institu]ia retrimiterii. Se are \n vedere numai retrimiterea de gradul I. Dac` norma conflictual` rom#n` trimite la un sistem de drept str`in [i acesta retrimite la dreptul rom#n.4. Normele de aplicare necesar` sau imediat` |n sistemul de drept intern al fiec`rui stat exist` anumite reglement`ri pe care instan]ele [i toate celelalte autorit`]i ar trebui s` le aplice. instan]ele vor aplica normele conflictuale ale statului c`ruia \i apar]in. Raporturile juridice cu element de extraneitate sunt reglementate [i de norme care se aplic` nemijlocit raportului juridic. fiind aplicate normele conflictuale ale respectivului stat pentru determinarea legii competente. Normele conflictuale ale formului sunt aplicabile at#t pentru actecte principale. \n cel din urm` tot normei conflictuale din propriul sistem de drept. Arbitrajul interna]ional ad-hoc unde nu exist` o lex fori (legea instan]ei c`reia i se adreseaz` p`r]ile). 2. sunt norme de drept interna]ional privat [i nu au sensul din dreptul civil. Exist` [i dou` situa]ii apreciate ca excep]ii de la regula amintit` : 1.

apar]in#nd sistemului de drept al forului. Cele prezentate impun unele preciz`ri [i delimit`ri : . de[i. spre deosebire de dreptul interna]ional public. p`rerea c` instran]ei judec`tore[ti sau autorit`]ii \i revine s` hot`rasc`. Aceast` institu]ie din dreptul intern nu poate fi confuncdat` cu excep]ia de ordine public` din dreptul interna]ional privat. fie ai statului celuilalt viitor so]”. Aceast` dispozi]ie \nl`tur` aplicarea normei conflictuale obi[nuite. s` aprecieze dac` o norm` este de aplicare imediat` sau necesar`. 19. Ca [i \n situa]ii conflictuale se folose[te un punct de leg`tur` . \n prezen]a unei situa]ii conflictuale. .Normele de aplicare imediat` sau neecesare se deosebesc de formele conflictuale. \l formeaz` raporturile juridice cu element de extraneitate care se stabilesc\ntre persoane fizice sau/[i juridice. \n timp ce normele de aplicare imediat` sunt norme materiale. cu privire la formarea actelor. normele de aplicare imediat` sau necesar` sunt norme de drept materiale. Dualismul izvoarelor se explic` prin aceea c` obiectul dreptului interna]ional privat. \n dreptul interna]ional privat rom#n. leg`tura cazului concret cu una sau mai multe legi str`ine. av#nd un asemenea grad de imperativitate \normele conflictuale#t. Un exemplu. rezult` expres din cuprinsul art. Se poate \n]elege din exemplul dat c`. a judec`torului \n fiecare caz \n parte. numai \n forma religioas`. ceea ce presupune c`.\n exemplul dat cet`]enia – dar solu]ia este diferit` de aceea dat` de norma de conflict. ceea ce constituie o particularitate a acestei ramuri de drept. Este o metod` prealabil` conflictului de legi. \n interpretare [i apreciere. care \n ceea ce prive[te c`s`toria. desemnarea [i aplicarea unei legi str`ine.19. \n domeniu. unilaterale. |n concluzie. l-ar putea oferi art. c#t [i izvoare interna]ionale. Suntem deci.legile de aplicare imediat` nu pot fi confundate cu legile teritoriale care nu sunt toate de aplicare imediat`. 105/1992 conform c`ruia “C`s`toria unui cet`]ean rom#n aflat \n str`in`tate poate fi \ncheiat` \n fa]a autorit`]ii locale de stat competente. IZOARELE DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT Dreptul interna]ional privat are at#t izvoare interne. nuan]at. ori \n fa]a agentului diplomatic sau func]ionarului consular fie ai Rom#niei. chiar dac` sistemul de drept al respectivului stat admite aceasta. |n concluzie. \n domeniul lor de ac]iune. \n sensul c` “Forma \ncheierii c`s`toriei este supus` legii statului pe teritoriul c`reia se celebreaz`”. un rom#n nu va putea \ncheia o c`s`torie valabil`. [i opiniile judec`torilor sau ale reprezentan]ilor autorit`]ilor pot fi. domeniul normelor de aplicare imediat` nu este \n afara conflictelor de legi. Legea rom#n` de drept interna]ional privat nu se refer` la normele de aplicare imediat`. diferite. de la caz la caz. Deosebirea esen]ial` const` \n aceea c` normele conflictuale sunt norme de trimitere [i ele pot desemna legea aplicabil` o lege str`in`. se aplic` cu prioritate fa]` de normele conflictuale [i exclud aplicarea unei legi str`ine \n cauz`. care ar exclude orice problem` conflictual`. fiind o chestiune de interpretare. |n doctrin` este exprimat`. al. Caracterul nedeterminat al normelor de aplicare imediat` impune o aten]ie deosebit`. ci presupune o situa]ie conflictual`. care presupune solu]ionarea conflictului de legi [i desemnare legii str`ine ca fiind competent`. este condi]ionat` de \mprejurarea c` nu exist` o norm` de aplicare imediat`. . 2 din Legea nr. de[i am#ndou` privesc raporturi juridice cu element de extraneitate. Solu]iile vor fi diferite \ntruc#t. se exclude conflictul de legi [i. norme care exprim` interese deosebite. IV. pentru care se ofer` o solu]ie particular`. regula conflictual` permite \ncheierea c`s`toriei \n forma admis` de legea statului pe teritoriul c`reia se celebreaz`. aplicarea normei conflictuale.DIPr – 9 exclude conflictul de legi [i deci. \n prezen]a unui raport juridic cu element de extraneitate. nu se pune problema consult`rii unei norme conflictuale a c`rei solu]ie ar putea fi tocmai aplicarea legii str`ine. \n cauz`. . prin urmare. 1 al art.legile de aplicare imediat` nu sunt legile de ordine public` din dreptul intern. care au unul sau mai multe puncte de leg`tur` cu ]ara forului [i apar]in sistemului de drept intern al unui stat. De aceea \n doctrin` se admite c` aceste norme reprezint` un aspect particular al metodei conflictuale. dar ea nu poate fi aplicat` sau efectele aplic`rii ei nu pot di admise din anumite ra]iuni.

dar este recunoscut rolul lor. are un rol deosebit \n interpretarea [i cunoa[terea normelor conflictuale \n acest domeniu.izvoare interna]ionale con]in#nd norme conflictuale . realizeaz` pentru prima dat` \n legisla]ia noastr` o reglementare de ansamblu a raporturilor de drept interna]ional privat. IV. 522 care se refer` la executarea dispozi]iilor civile din hot`r#rile judec`tore[ti penale str`ine. Nu sunt admise \n sensul de norm` juridic`. fie ca urmare a ader`rii prin actul de ratificare. X.izvoare interna]ionale con]in#nd norme materiale. bi [i multilaterale. IV. devin parte integrant` a sistemului de drept rom#n. .uzan]ele comerciale – p`r]ile accept` aplicarea acestora cu convingerea c` este vorba de o anumit` practic` corespunz`toare unui anumit domeniu de activitate. Referitor la aceast` categorie de izvoare. cutuma interna]ional` . interpretarea [i perfec]ionarea dreptului.Constitu]ia Rom#niei – stabile[te principiile fundamentale ale politicii interna]ionale a statului rom#n [i con]ine norme care intereseaz` dreptul interna]ional privat .Codul de procedur` penal`. La fel [i Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe l#ng` Camera de Comer] [i Industrie a Rom#niei.Legea nr. pe care le numim generic – conven]ii interna]ionale. dup` con]inut : .Corpul de procedur` civil`. o clasificare a lor.Acte normative cuprinz#nd [i dispozi]ii ce intereseaz` dreptul interna]ional privat. . Uzan]ele comerciale nu pot deroga de la normele inperative sau prohibitive. acte emise de organele competente ale statului. contribu]ia. de[i nu este izvor de drept. conven]iile interna]ionale se includ \n legisla]ia intern`. 59/1993. |n dreptul interna]ional privat rom#n sunt izvoare interna]ionale acele conven]ii la care ] ara noastr` este parte. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat . prin contribu]ia la interpretarea [i adoptarea normelor juridice \n func]ie de specificul raporturilor juridice cu element de extraneitate. cuprinz#nd reglementarea activit`]ii \ntr-un domeniu. practica judiciar` [i arbitral` are importan]` [i \n aceast` ramur` de drept. adic` pe l#ng` legea cuprinz#nd exclusiv reglement`ri \n domeniul dreptului interna]ional privat [i actele subordonate legii. Practica judiciar` [i arbitral` Practica judiciar` [i cea arbitral` nu sunt izvot de drept. . prin solu]ionarea unor probleme privind rela]iile de comer] exterior [i de cooperare economic` [i tehnic-[tiin]ific`. Legeaa nr. Acest fapt este confirmat de referirile \n motivarea unor hot`r#ri. IV. de aceea se aplic` sub forma unor clauze conven]ionale (exprese sau tacite). \n redactarea Legii nr. bi [i multilaterale.1. Din momentul semn`rii sau ratific`rii. prin diferite forme concrete.2. la cunoa[terea. Ele nu au caracter de izvor de drept.(obieceiul) – este definit` ca fiind o regul` de conduit` stabilit` \n practic` [i respectat` un timp \ndelungat \n virtutea deprinderii ca o norm` obligatorie.DIPr – 10 Faptul c` un raport juridic cu element de extraneitate este susceptibil de a fi reglementate de legile a dou` sau mai multe state explic` apari]ia izvoarelor interna]ionale. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat. . XI privind recunoa[terea [i executarea hot`r#rilor arbitrale str`ine. uneori. Izvoarele interne ale dreptului interna]ional privat al Rom#niei sunt : . . Are caracter de izvor de drept . - Izvoarele interna]ionale Izvoarele interna]ionale ale dreptului interna]ional privat sunt : tratatele. Izvoarele interne No]iunea de izvor de drept intern \n dreptul interna]ional privat trebuie \n]eleas` \n sensul larg. |n concluzie. dar [i dispozi]ii interes#nd dreptul interna]ional privat . privind arbitrajul interna]ional [i cap. Solu]iile pe care le ofer` sunt \n concordan]` cu realit`]ile interne [i interna]ionale \n domeniu. art.3. fie ca stat semnatar. cap. \n doctrin` se admite. 105/1992 – cel mai important izvor de drept intern Legea nr. . conven]iile sau acordurile interna]ionale. la practica judec`toreasc` rom#neasc` sau practica instan]elor rom#ne.

de[i exist` o \ndeplungat` preocupare pentru unificarea conflictelor de legi. lacuna se completeaz` cu principiile generale aplicate de tratat. sunt foarte pu]ine conven]iile care con]in exclusiv norme conflictuale. Solu]ia nu se \ntemeiaz` pe superioaritatea tratatului interna]ional asupra legii interne. 2 din Constitu]ie). Izvoare interna]ionale care con]in norme materiale Cele mai multe conven]ii con]in norme de drept material unificat [i doar \n mod izolat norme conflictuale. trebuie observat c` \n anumite domenii s-a impus unificare. Izvoare interna]ionale care con]in norme conflictuale Relativ la aceast` categorie se impune precizarea c`. norme privind condi]ia juridic` a str`inului [i norme materiale. Turcia. \nseamn` c` p`r]ile nu au ajuns la un acord [i solu]ia va fi dat` de normele conflictuale interne ale fiec`reia din ele. Pentru completarea lacunelor din izvoarele interna]ionale exist` urm`toarele solu]ii : . uneori.4. Aceast` prevedere este \n strict` concordan]` cu dispozi]iile constitu]ionale [i are caracter de principiu. dar ]in#nd seam` [i de interesele colabor`rii interna]ionale [i cooper`rii juridice \ntre state. \n scris. |n m`sura \n care obiectul lor de reglementare \l constituie deomenii ale dreptului interna]ional privat.3. Austria. ratificate de ]ara noastr` prin Decretul-Lege nr. Pentru exemplificare pot fi invocate conven]iile \ncheiate de ]ara noastr` cu Fran]a. norme pentru solu]ionarea conflictului de jurisdic]ie. Conflictul \ntre izvoarele interna]ionale [i izvoarele interne Atunci c#nd reglement`rile conven]ionale sau numai anumite norme sunt diferite de cele din reglement`rile interne. IV.\n cazul unor situa]ii ap`rute \n practica interna]ional` ulterior \ncheierii tratatului. sunt tratatele [i conven]iile de asisten]` juridic` bilaterale.DIPr – 11 IV. Referitor la eficien]a inzvoarelor interna]ionale. ele sunt izvoare ale acestei ramuri de drept. IV. \n anumite domenii. apare ceea ce se poate numi un conflict \ntre legea intern` [i tratatul sau conven]ia interna]ional`. al.2. norme pentru situa]iile conflictuale. prin dispozi]iile conven]ionale se creaz` un regim privilegiat. }ara noastr` este parte la numeroase conven]ii multilaterale con]in#nd norme conflictuale.1. statele av#nd un interes deosebit \n adoptarea unor norme comune. \n domeniu. Raportul dintre izvoarele interna]ionale [i cele interne Textele din tratate. Edificatoare. Unificarea normelor materiale [i conflictuale \n ceea ce prive[te rela]iile private s-a f`cut pe calea tratatelor. Autorii de specialitate de refer` pentru exemplificare la Conven]ia pentru reglementarea conflictului de legi \n materie de c`s`torie [i Conven]ia pentru reglementarea conflictului de legi [i de jurisdic]ie \n materie de desp`r]enie [i de separa]iune de corp. Izvoarele interna]ionale pot servi la umplerea lacunelor izvoarelor interne. 105/1992. prin dispozi]iile conven]ionale se urm`re[te elaborarea unor solu]ii uniforme pentru toate situa]iile conflictuale din domeniile avute \n vedere. IV. \ns`. Acestea pot fi izvoare ale dreptului interna]ional privat deoarece con]in reglement`ri \n domenii specifice acestei ramuri de drept. lipse[te solu]ia.3. Scopul este s` se asigure mai mult` precizie [i stabilitate. Dac` ne referim la conven]iile multilaterale. .11. solu]ia va fi aceea din dreptul interna]ional privat intern ]in#nd seama. Practica [i doctrina au stabilit c` rezolvarea acestor conflicte se face potrivit principiilor de rezolvare a conflictelor \ntre legile interne. sub acest aspect . cet`]enilor din ]`rile \ntre care a intervenit acordul. De[i.5. ci pe principiul constitu]ional al strictei respect`ri a conven]iilor interna]ionale \ncheiate de ]ara noastr` (art. Legea nr. dar pentru spe]a concret`. de obiectul [i scopul tratatului ca [i de interesele p`r]ilor la momentul dat. mai deosebit`. conven]ii [i acorduri de drept interna]ional privat au menirea s` fixeze. aprecierile sunt \n sensul c` de multe ori la nivelul aplic`rii [i al solu]iilor date de instan]e [i autorit`]i rezultatele sunt modeste. Existen]a lacunelor \n legisla]ia intern` este inevitabil` datorit` dinamicii rela]iilor interna]ionale.dac` s-a ocolit intern]ionat o anumit` situa]ie. \n sensul c` se aplic` \n raportul dintre conven]iile interna]ionale [i orice alte reglement`ri interne de drept interna]ional privat. nu \ntotdeauna acesta este rezultatul. 10 solu]ioneaz` aceast` problem` \n sensul c` prevaleaz` izvoarele interna]ionale. 873/1904. \n art. avut \n vedere. . conven]iilor [i acordurilor bilaterale. ins`.dac` exist` \n tratat solu]ii pentru situa]iile conflictuale dintr-un domeniu. .

trebuie s` aib` \n vedere. capacitatea [i raporturile de familie. [i chiar la o exagerare \n leg`tur` cu admiterea aplic`rii dreptului str`in. Aceast` interpretare este obligatorie pentru instan]e. prin aplicarea legii competente conform normelor conflictuale ale acelei ]`ri.care revine organelor interne abilitate \n acest scop. \n primul r#nd.s-a impus [i cap`t` o importan]` din ce \n ce mai mare. Necesitatea aplic`rii legii str`ine. instan]ele trebuie s` le aplice \n situa]iile concrete pentru a le rezolva. Interpretarea normelor cuprinse \n izvoarele interna]ionale ale dreptului interna]ional privat |n m`sura \n care normele conflictuale conven]ionale prezint` aceea[i importan]` ca [i normele din dreptul intern. |n mod obi[nuit. sunt recunoscute pe teritoriul altor ]`ri. [i \n anumite condi]ii. este posibil` aplicarea legii str`ine. drepturile dob#ndite de o persoan` \n aceste materii. Aplicarea dreptului str`in a fost admis` \ndeosebi \n domeniile privind starea. siguran]a tranzac]iilor etc. adic` se iau \n considerare efectele aplic`rii legii str`ine. Totodat` el ]ine seama [i de con]inutul socio-politic [i de interesul. Raporturile juridice cu element de extraneitate pun problema legii aplicabile. \n cazul normelor conven]ionale putem vorbi de : . uneori. sensul [i sfera de aplicare a unei norme. Interpretarea interna]ional` este necesar` pentru prevenirea interpret`rii divergente [i asigurarea aplic`rii uniforme a normelor conven]ionale. deci luarea \n considerare a legii str`ine. Dat fiind dinamismul rela]iilor interna]ionale. |n \ncercarea de a reglementa [i de a g`si. conform legii sale na]ionale trebuie s` fie men]inute \n orice ]ar` s-ar deplasa. ideea fiind aceea de a favoriza raporturile dintre persoane – raporturi nepatrimoniale. deci de apari]ia acestei no]iuni de drept. V. judec`torul folose[te metodele de interpretare cunoscute : literal`. pentru fiecare raport juridic cu element str`in. \ntr-o spe]` concret`. ]in#nd seama de natura lui. Astfel. dar [i patrimoniale. a fost acceptat` ideea c`. \n plan general. conven]ie sau acord. pe care-l prezint` spe]a concret`. Problema aplic`rii legii str`ine este str#ns legat` de problema conflictelor de legi [i. acest mod de interpretare se impune. capacitatea [i raporturile de familie. domeniile privind starea persoanelor. .interpretarea interna]ional` . Aria cea mai larg` de cazuri o ofer`. prin care se convine asupra sensului [i con]inutului unor termeni sau expresii din tratat. una dintre problemele findamentale ale dreptului interna]ional privat. ce cade sub inciden]a unui tratat.6.interpretarea intern` . c#nd circumstan]ele \n care s-a \ncheiat tratatul nu mai sunt acelea[i. Exist` un domeniu al dreptului interna]ional privat care se dezvolt` \n sensul aplic`rii legii str`ine \ntr-un num`r tot mai mare de cazuri. – statelor participante. solu]ia cea mai convenabil`. pentru a stabili con]inutul. No]iuni introductive. |n interpretarea normelor conven]ionale trebuie s` se ]in` seama de scopul [i interesele – norme uniforme care s` asigure stabilitatea raporturilor juridice.1. chiar dac` aceasta difer` de interpretarea intern`. \ntr-un anumit context.DIPr – 12 IV. Acest fenomen are loc \n cazul conflictelor de legi \n timp [i spa]iu. Este admis c` dispozi]iile conven]ionale se interpreteaz` cu bun` credin]` [i dup` sensul obi[nuit care se acord` cuvintelor \n context. APLICAREA LEGII STR~INE V. de aceea judec`torul. care privesc efectul interna]ional al drepturilor (drepturile c#[tigate). Aceasta este interpretarea intern` pentru normele ce constituie dreptul comun. \n acest sens. Conflictul de legi este specific dreptului interna]ional privat. Ceea ce a condusla aceast` solu]ie. potrivit scopului urm`rit de p`r]i. este dezvoltarea rela]iilor [i schimburilor interna]ionale [i implicit a raporturilor de drept civil \n sensul larg al cuv#ntului. logic` [i stabilirea scopului urm`rit. Adesea. Orice drept sau situa]ie juridic` dob#ndit` \ntr-o ]ar` str`in`. statele interesate utilizeaz` schimbul de note \ntre guverne. Ideea este c` statutul. a[a cum rezult` din actul de ratificare sau aderare. Aceasta pune problema interpret`rii. . pentru a asigura aplicarea uniform` a dispozi]iilor din tratate [i prin aceasta siguran]a tranzac]iilor. scopul [i inten]ia comun` a p`r]ilor .

Obligativitatea \[i are motiva]ia \n caracterul imperativ al normei conflictuale sau \n necesitatea respect`rii principiului autonomiei de voin]` a p`r]ilor – atunci c#nd dreptul str`in este lex voluntatis. dac` ne referim la persoanele fizice. Rezult`. pentru fiecare sistem de drept. care stabile[te situa]ia real`. V. aceea ale c`rei reglement`ri solu]ioneaz` fondul litigiului. \n vigoare. |n primul r#nd. aplicarea legii forului. \ntr-un caz concret. Condi]iile [i limitele aplic`rii legii str`ine Se impune precizarea c` aplicarea legii str`ine nu se face necondi]ionat. Este admis c` reciprocitatea poate fi pretins` \n unele cazuri [i ea exist` \n problemele dreptului consular. |n al doilea r#nd.3. \n principiu. ar \nsemna c` aplicarea legii str`ine. \n raport de \n]elesul conferit reciprocit`]ii. Este de remarcat faptul c` legea str`in`. afar` numai dac` dispozi]iile ce urmeaz` sau legi speciale nu prev`d altfel”. Conflictul de legi poate apare cu ocazia na[terii. Prin urmare. desemnat` competent` de normele conflictuale rom#ne. Dovada se solicit` Ministerului Justi]iei. ci pentru c` este desemnat` competent` de normele conflictuale ale ]`rii forului. 6. \n momentul respectiv.DIPr – 13 V. Reprezentantul autorit`]ii forului consult` propriile norme de drept interna]ional privat pentru a desemna legea competent`. atunci c#nd norma conflictual` a forului trimite la aceasta. s` depind` de faptul dac` [i statul al c`rei lege se aplic` admite. Dac` s-ar admite astfel. o lege str`in` nu se aplic` \n virtutea autorit`]ii ei proprii. modific`rii. \n materie. se nume[te lex causae. Aplicarea legii str`ine \n conflictele de legi \n spa]iu Legea str`in` se aplic`. c` legea str`in` este aplicat` de judec`tor sau de reprezentantul oric`rei autorit`]i competent` s` solu]ioneze un raport juridic cu element de extraneitate. De exemplu. adic` determinarea efectelor juridice se face \n conformitate cu aceast` lege pentru cazul concret. deci. aplicarea legii str`ine nu este limitat` [i condi]ionat` de principiul reciprocit`]ii. ceea ce contravine \ns`[i ra]iunii existen]ei diferitelor sisteme de drept. ale legii str`ine desemnat` competent`. autoritatea competent` consult` norma conflictual` a forului (propria norm` conflictual`) pentru a solu]iona conflictul de legi. \ntr-un caz concret identic. afar` de cazurile \n care intervine un impediment. Aplicarea legii str`ine este obligatorie atunci c#nd norma conflictual`rom#n` o delar` competent`. 105/1992 care. Aceasta ar presupune o reglementare identic` \n cele dou` state. trimite la un sistem de drept str`in. |n dreptul interna]ional privat rom#n. Altfel spus. c` \ndeplinirea acesteia este prezumat`. prin aplicarea reglement`rilor. ceea ce nu este posibil. aceea pe care o va aplica dintre legile \n conflict. sau o reglementare special`. conflictul \ntre legile care reglementeaz` problema \n discu]ie. |n cazul unui litigiu cu element de extraneitate. trebuie privit` ca un sistem de drept \n totalitatea sa. mai mult sau mai pu]in privilegiat`. Dac` aceasta. \n temeiul normei conflictuale a forului. adic` sunt avute \n vedere toate izvoarele juridice din respectivul sistem de drept. aplicarea acestuia este obligatorie. acestea pot intra \n diferite raporturi juridice cu unul sau mai multe elemente de extraneitate. Respectivele efecte (na[terea. p#n` la dovada contrar`. Conflictele care apar \n acest moment sunt conflicte de legi \n spa]iu. stingerea unui drept) sunt consacrate \ntr-un act (hot`r#rea unuei instan]e judec`tore[ti) din care rezult` faptul c` fondul problemei a fost solu]ionat. modificarea. acest principiu este consacrat de Legea nr. Prezen]a acestora genereaz` conflictul \ntre dou` sau mai multe sisteme juridice. transmiterii sau stingerii unui drept. Legea str`in` dreptului comer]ului interna]ional. prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe. Aliniatul ultim al aceluia[i articol dispune pentru cazurile \n care se cere condi]ia reciprocit`]ii de fapt. . prevede : “Aplicarea legii str`ine este independent` de principiul reciprocit`]ii. \n fiecare ] ar`. \n art.2. pe teritoriul a dou` sau mai multe state. prin punctul ei de leg`tur`. Legea str`in` desemnat` competent` se aplic` efectiv. limitele [i condi]iile aplic`rii legii str`ine sunt stabilite prin propriile norme de drept interna]ional privat.

retrimiterea. dat` fiind importan]a stabilirii corecte [i complete a con]inutului legii str`ine. nu poate fi neglijat rolul p`r]ilor. teoria recept`rii dreptului str`in. sau p`r]ile au obliga]ia s` fac` dovada legii str`ine. cuprinde norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept interna]ional privat [i norme de procedur` privind raporturi de drept interna]ional privat.civ. \n leg`tur` cu acest aspect. S-ar putea vorbi de o intensitate redus` a acestui principiu \n dreptul interna]ional privat. |n concluzie. sub anumite aspecte. 105/1992 care.DIPr – 14 V. impun instan]ei s` acorde toat` aten]ia legii str`ine. Legea str`in` nu se aplic` \n calitate de element de fapt. Potrivit uneia. acest principiu are o particularitate const#nd \n aceea c` nu se prezum` cunoa[terea legii str`ine. Dac` este aplicat` de instan]ele rom#ne. devine astfel parte component` a dreptului rom#n. atunci c#nd norma conflictual` rom#n` este imperativ`. Ea trebuie s` cunoasc` legea str`in`. Este o facultate de care judec`torul va uza. \n art. A[a cum rezult` din formularea textului. P`r]ile. Stabilirea con]inutului legii str`ine C#nd se pune problema aplic`rii dreptului forului nu exist` obliga]ia stabilirii con]inutului legii. fa]` de dreptul intern. prin avizul unui expert sau un alt mod adecvat”. consacrat de art. dar r`m#ne drept str`in. |n cazul aplic`rii legii str`ine. |n sprijinul opiniei autorilor rom#ni poate fi invocat [i faptul c` aplicarea legii str`ine prezint`. 1.. Principiile care stau la baza reglement`rii noastre privind procesul civil. dou` opinii. Exist` \n principal. pe care urmeaz` s` o aplice. 7. Ea este aplicat` de instan]ele [i autorit`]ile noastre competente \n calitate de ceea ce estem adic` dreptul str`in.proc. Rolul activ al judec`torului sde \mbin` cu colaborarea p`r]ilor. dispune “Con]inutul legii str`ine se stabile[te de instran]a judec`toreasc` prin atest`ri de la organele statului care au edictat-o. dar nici \n calitate de parte component` a dreptului forului. ceea ce genereaz` unele dificult`]i. asta nu \nseman` c` ea \[i schimb` natura. dar judec`torul este obligat s` depun` toate diligen]ele pentru cunoa[terea ei. cazurile de \nl`turare a aplicarii legii str`ine (calificarea. instan]a de judecat` poate invoca din oficiu [i pune \n discu]ia p`r]ilor aplicarea unei legi str`ine. potrivit art.3. Dac` judec`torul trebuie s` cunoasc` legea str`in`. V. Dou` aspecte esen]iale au importan]` \n acest caz . Legiuitorul rom#n a avut \n vedere [i acest aspect \n al. fiecare \n func]ie de interesul s`u. p`r]ile nu sunt obligate. \n privin]a legii str`ine. care. frauda la lege). ordinea public`. 7 din Legea nr. mai ales. nu se poate spune c` legea str`in`. s-a pus problema dac` prezum]ia c` “judec`torul cunoa[te legea” se aplic` [i pentru legea str`in`. 105/1992 care stabile[te c` “Partea care invoc` o lege str`in` poate fi obligat` s` fac` dovada con]inutului ei”. \n temeiul rolului activ. inform#ndu-se asupra con]inutului ei pe cale oficial`. |ntr-o alt` opinie. legea str`in` este considerat` un element de drept. Cu toate acestea.1. deoarece se presupune c` judec`torul cunoa[te legea (jura novit curia). Legea str`in` este [i trebuie considerat` drept.2. desemnat` aplicabil`. Mai mult. instan]a rom#n` este obligat` la aceasta. art. 129 [i 130 C. teoria potrivit c`reia legea str`in` se aplic` \n calitate de element de drept. deosebiri fa]` de aplicarea dreptului forului. Astfel. adic` aplicarea acestea de c`tre instan]e [i alte autorit`]i se face \n baza unui idei de drept. 2. plec#nd de la acela[i principiu ca \n dreptul intern. se pune problema cunoa[terii con]inutului acesteia. Concluzia este c` \n dreptul rom#n se aplic` o solu]ie mizt` pentru stabilirea con]inutului legii str`ine. Judec`torul poate solicita p`r]ii care invoc` i lege str`in` s` aduc` dovezi \n privin]a con]inutului ei. acest principiu nu se extinde asupra legii str`ine. Ideea este receptat` [i de Legea nr. Doctrina [i legisla]ia statelor europene ofer` solu]ii diferite \n func]ie de concep]ia privind titlul cu care se aplic` legea str`in`. atunci c#nd norma conflictual` rom#n` trimite la aceasta.3. Pe de alt` parte. pot ajuta instan]a \n stabilirea con]inutului legii str`ine. Ideea este consacrat` de legea noastr` de drept interna]ional privat. pentru o solu]ie just` \n cauza concret`. Tocmai de aceea. Titlul cu care se aplic` legea str`in` |n doctrin` exist` mai multe teorii : teoria drepturilor dob#ndite. atunci c#nd \nt#mpin` dificult`]i \n probarea con]inutului legii str`ine. temeiul juridic al aplic`rii legii str`ine \l constituie normele conflictuale ale forului. . Rolul activ al instab]ei este consacrat [i de legea noastr` de drept interna]ional privat. care stabile[te excep]iile. |n literatura noastr` de specialitate.

dup` legea competent` acolo. |n sprijinul acestei solu]ii se pot invoca dou` argumente . cu justific`ri diferite. V. Ideea este c` dreptul rom#n. . \n ]ara unde este invocat dreptul. ca urmare. Astfel. invocat de p`r]i sau aplicabil conform normei conflictuale.3. instan]a a efectuat toate demersuriele. recunoa[terea unui drept sau a unei situa]ii juridice dob#ndit` \ntr-o alt` ]ar`. aplicarea normelor procesuale rom#ne pentru \ncuviin]area . pentru asemenea situa]ii. ca lex fori.sau o situa]ie juridic` . se dore[te valorificarea lui [i implicit recunoa[terea. au acceptat tacit [i aplicarea legii rom#n` pentru solu]ionarea fondului cauzei. Nu se justific` aplicarea imediat` [i necondi]ionat` a legii rom#ne.dac` legea str`in` se refer` la institu]ii necunoscute legii forului.Situa]ii [i solu]ii. pot apare situa]ii \n care este imposibil de stabilit con]inutul legii str`ine. Legea nr. dup` un anumit timp. care sunt cele mai frecvente. 105/1992 stabile[te c` executarea unei hot`r#ri str`ine \n ]ara noastr` este posibil` numai dac` sunt \ndeplinite condi]iile stabilite pentru recunoa[tere (art. Se au \n vedere acele situa]ii c#nd. p`r]ile nu fac dovada con]inutului legii alese. c` p`r]ile aleg#nd instan]a rom#n` sau accept#nd competen]a acestei instan]e. ci admiterea efectelor aplic`rii unei legi. deci luarea \n considerare a legii str`ine. Practic.DIPr – 15 Imposibilitatea stabilirii con]inutului legii str`ine. pe teritoriul unui alt stat.\n aplicarea principiului autonomiri de voin]`. \n situa]ia \n care nu vor putea fi aduse suficiente dovezi \n sprijinul cunoa[terii legii str`ine. dreptul instan]ei are valoare subsidiar` pentru cazurille \n care este cert` imposibilitatea stabilirii con]inutului dreptului str`in. legea str`in` nu se va aplica datorit` dificult`]ilor de informare \ntr-un timp foarte scurt. Uneori recunoa[terea drepturilor dob#ndite \ntr-o alt` ]ar`. sau renun]` la aplicarea legii str`ine desemnat` de ele competent` printr-o clauz` contractual`. ea nu poate fi aplicat`. Judec`torul nu poate s`-i stabileasc` con]inutul [i s` o aplice dij oficiu. \n materia statutului personal se dispune aplicarea legii na]ionale.174).prezum]ia. Aplicarea legii str`ine \n cazul conflictelor de legi \n timp [i spa]iu Problema aplicarii legii str`ine se pune [i atunci c#nd se cere validarea. \n situa]iile \n care nu se poate stabili con]inutul legii str`ine.4. se folose[te expresia de “luare \n considerare a legii str`ine”.litigiul nu poate r`m#ne nejudecat pe motiv c` legea nu cuprinde dispozi]ii sau acestea sunt ne\ndestul`toare. deci pentru luarea \n considerare a aplic`rii legii str`ine. |n literatura juridic`. materializat` \n drepturi sau situa]ii juridice consacrate prin hot`r#re. ne afl`m \n cadrul unui alt gen de conflicte [i anume conflicte de legi \n timp [i spa]iu. se aplic` legea rom#n`. \n func]ie de specificul sistemului de drept. este necesar` pentru aplicarea unor reglement`ri ale forului. . \n general. |n func]ie de diversitatea cazurilor. Un astfel de conflict apare \ntre legea cpnform c`reia a fost dob#ndit dreptul [i legea ]`rii unde. \n ciuda diligen]elor instan]ei [i a p`r]ilor. Nu este o aplicare direct` a legii str`ine. |n dreptul nostru. V. privind ocrotirea unui minor de exemplu. Problema este de a admite c` un drept . nu s-a putut sau este imposibil de f`cut dovada con]inutului legii str`ine [i. Acest lucru este posibil numai dup` solu]ionarea conflictului \ntre legea sub imperiul c`reia s-a n`scut dreptul [i legea ]`rii unde acesta este invocat ulterior. Prin urmare [i \n cazul acestei forme de aplicare a legii str`ine exist` ni[te condi]ii [i limite pe care [i le stabile[te fiecare stat \n parte. iar persoana \n cauz` este apatrid. dar nu a reu[it probarea legii str`ine. Solu]ionarea conflictului se face conform normelor de drept elaborate \n acest scop. Nu exist` o solu]ie unanim admis` pentru asemenea situa]ii. Prin urmare. Pentru aceasta. . .legea str`in` la care trimite norma conflictual` nu poate fi identificat`.este valabil dob#ndit \n conformitate cu legea str`in`.3. Astfel. relativ`. |n literatura de specialitate sunt prezentate mai multe solu]ii. adic` ce lege se aplic` atunci c#nd nu se poate stabili con]inutul legii str`ine. C#teva situa]ii care pot apare \n practic`: . |n cazul unor m`suri urgente. este necesar s` existe probe c` s-au depus toate diligen]ele.

nu poate fi nesocotit` activitatea lui legislativ` ca manifestare a suveranit`]ii [i independen]ei. norma sa conflictual` trimite la legea unui stat care a disp`rut. dar acestea nu au leg`tur` cu neaplicarea legii unui stat pe motiv c` nu este recunoscut. nu l-ar mai avea dup` dispari]ia statului. Dac` aplicarea legii rom#ne se face sun condi]ia reciprocit`]ii. persoane afectate de schimbarea abuziv`. Argumentul principal \n favoarea aplic`rii legilor statului nerecunoscut este de natur` umanitar`. Aceasta presupune ca actul juridic erezultat prin aplicarea legii s` produc` efecte juridice. deoarece \n cazul conflictului de legi este vorba de raporturi cu element de extraneitate \ntre persoane fizice sau juridice [i nu rela]ii \ntre state.conflictul interpersonal. \n aceast` ipotez`. \n perioada dintre momentul na[terii raportului juridic [i acela al apari]iei litigiului sau al invoc`rii dreptului dob#ndit \n ]ara respectiv`. \n sensul c` p`r]ile ar fi lezate \n interesele lor dac` s-ar aplica legile care existau \nainte de acest stat.5. Aplicarea legii str`ine \n cazul desfiin]`rii statului – conflictele de anexiune Problema [i-o pune judec`torul dintr-un anumit stata atunci c#nd. el trebuie s` fie recunoscut \n orice ]ar`. Dac` n-ar fi a[a statutul persoanelor ar fi afectat [i. Pe de alt` parte se sus]ine c` legile statului nerecunoscut trebuie luate \n considerare. . Conflictele de legi \n situa]ii speciale |n literatura de specialitate exist` preocupare referitor la unele situa]ii speciale. ca entitate. Se poate invoca ordinea public` \n dreptul interna]ional privat al ]`rii forului sau calificarea. . cei care au dob#ndit un anumit statut.5. V. care sunt : . Un alt arhument : Dac` este posibil ca. V. Tratatul de unificare con]ine [i dispozi]ii de drept transzitoriu.aplicarea legii str`ine \n cazul statului nerecunoscut. |n ceea ce prive[te recipricitatea. . \ntr-un caz concret. c#nd un drept a fost dob#ndit conform legii competente. sub imperiul legilor statului anexat. \n spe]`. Pentru ipoteza statului desfiin]at prin contopire voluntar` cu alt stat. Dac` se pune problema drepturilor dob#ndite. \n anumite domenii.5. Deci. solu]ia admis` este aceea c` se vor aplica normele de drep tranzitoriul din tratatul de unificare. tradi]ional. V. Este cazul unific`rii celor dou` Germanii. Aplicarea legii str`ine \n cazul statului nerecunoscut Legile unui stat nerecunoscut de statul forului trebuie luate \n considerare ori pot fi aplicate. se va aplica legea care era \n vigoare \n statul respectiv \nn momentul na[terii raporturilui juridic sau aceea a statului succesor. \n calitate de lege str`in` la care trimite norma conflictual` a forului. conform reglement`rilor de drept interna]ional privat \n vigoare \n statul anexant. se pune problema dac` \ntr-un conflict de legi \n spa]iu. . Solu]ionarea problemei impune distinc]ia \ntre situa]ia c#nd statul a fost desfiin]at prin constr#ngere [i aceea c#nd statul a disp`rut prin contopire cu alt stat. Opinia are la baz` ideea c` statul exist` [i \n lipsa recunoa[terii. Solu]ia sugerat` este aceea c` trebuie s` se aplice legea prin care sunt ocrotite interesele legitime ale p`r]ilor.conflictul de legi \n cazul statelor \n care coexist` mai multe sisteme legislative. care are caracter declarativ [i nu constitutiv. Dreptul interna]ional privat pune la \ndem#na practicianului mijloace pentru a \nl`tura aplicarea legilor statului nerecunoscut.1.DIPr – 16 execut`rii unei hot`r#ri str`ine (exequaturul) este posibil` numai dac` legea str`in` este luat` \n considerare. aceasta nu are relevan]` pentri dreptul interna]ional privat.2. dar [i \n alte state. un stat s` nu fie recunoscut ori s` nu se stabileasc` rela]ii diplomatice cu acesta.aplicarea legii str`ine \n cazul desfiin]`rii statului – conflictele de anexiune. din ra]iuni diferite. aceasta este una din condi]iile stabilite pentru recunoa[terea hot`r#rilor str`ine. una dintre excep]iile la aplicarea legii str`ine independent de reciprocitate.

ori a celor \ntre legile statelor federate. contracte etc. c#t [i instan]e civile care au competen]` s` solu]ioneze litigii \ntre persoane apar]in#nd aceluia[i cult sau av#nd religii diferite. d#nd na[tere unui conflict de legi. Pentru delimitarea acestor categorii se folosesc no]iuni juridice privind con]inutul normei cum sunt : starea. [i anume : . ceea ce conduce uneori la conflicte interpersonale. mo[tenirea. prima opera]iune este aceea de a stabili categoria de norme conflictuale \n care se \ncadreaz`. Astfel. trebuie stabilit c`rei religii \i apar]ine partea sau p`r]ile \n cauz` [i. . trebuie observate no]iunile care exprim` leg`tura normei conflictuale [i care indic` legea material` aplicabil` \n cazul concret. se va [ti ce lege se aplic` pentru solu]ionare fondului cauzei. \n care mai multe legi sunt \n vigoare. . domiciliul persoanei fizice. \n cazul conflictelor de legi interprovinciale sau \ntre statele federate nu se justific`. privitor la un raport juridic. \n raport de criteriul confesional. Legea rom#n` de drept interna]ional privat a adoptat solu]ia potrivit c`reia atunci c#nd legea str`in` la care trimite norma conflictual` apar]ine unui stat \n care coexist` masi multe sisteme legislative.1. |ntre conflictul care apare \n astfel de situa]ii – denumit \n doctrin` conflict de legi interregional sau interprovincial – [i conflictul de legi propriu-zis exist` deosebiri sub mai multe aspecte. VI. mo[tenire.\n cazul conflictelor de legi interprovinciale sau \ntre statele federate unificarea se realizeaz` mult mai u[or dec#t \n cazul conflictelor de legi na]ionale. \n mod deosebit. persoana juridic`. legile mai miltor provincii sau legile statelor componente ale unei federa]ii sunt susceptibile a se aplica. Aceste no]iuni ajut` la identificarea categoriei de norme conflictuale \n care se \ncadreaz` situa]ia concret` pe care autoritatea trebuie s` o rezolve. Dup` determinarea categoriei de norme conflictuale \n care se \ncadreaz` cauza. V. forma actelor juridice. dreptul acelui stat determin` dispozi]iile aplicabile. No]iuni introductive VI. Pentru solu]ionarea problemei. CALIFICAREA {I CONFLICTELE DE CALIFIC~RI VI. pot fi normele referitoare la statutul personal. \n prezen]a unei cauze cu element de extraneitate. \n acela[i timp.\n conflictul de legi interregional sau interprovincial elementul de extraneitate este numai aparent. Astfel. Aspectul are importan]` \n leg`tur` cu procedura de recunoa[tere a unei hot`r#ri str`ine. condi]iile de fond [i form` ale c`s`toriei. rela]iile de familie ale persoanei fizice. deoarece conflictele interprovinciale nu pun probleme de suveranitate \ntruc#t apar \n cadrul aceluia[i stat suveran. |n material raporturilor de familie. capacitatea.4. c#nd se cere verificarea competen]ei interne a instan]ei de la care eman` respectiva hot`r#re. V.regulile de solu]ionare a conflictelor de legi propriu-zise nu sunt obligatorii pentru solu]ionarea conflictelor de legi interregionale sau interprovinciale. Practic. |n material raportului lor de familie.1. iar \n statele – federa]ii legile unui stat federat se deosebesc de legile altui stat din cadrul aceleia[i federa]ii. Problema prezint` interes pentru situa]iile c#nd norma conflictual` a forului trimite la legea unui stat. . Astfel de no]iuni sunt : cet`]enia. \n unele ]`ri legisla]ia difer` de la o regiune (provincie) la alta. Conflictul interpersonal Acest gen de conflicte poate apare \n statele \n care anumite colectivit`]i sunt supuse unor legi diferite datorit` apartenei]ei lor la un anumit cult religios. Datorit` acestui specific. No]iunea [i defini]ia calific`rii Con]inutul [i leg`tura normei conflictuale sunt exprimate prin no]iuni juridice.DIPr – 17 Conflictul de legi \n cazul statelor \n care coexist` mai multe sisteme legislative Tr`s`turile specifice [i condi]iile istorice \n care s-au format [i dezvoltat unele state [i-au pus amprenta [i asupra legisla]iei.1. . Trebuie s` se fac` dovada c` instan]a era abilitat` s` desf`[oare activitate jurisdic]ional` \n statul respectiv [i cauza intra \n competen]a ei. \n anumite state exist` at#t instan]e religioase. raporturile de familie.invocarea excep]iei de ordine public`.3.5.5. \n func]ie de aceasta. legea se determin` dup` criteriul confesiunii.

Aceast` opera]iune se nume[te calificare \n dreptul interna]ional privat [i este sinilar` aceleia de interpretare a normei juridice din dreptul comun. Calificarea secundar` se face dup` legea competent`. Este prin urmare. Regulile de solu]ionare a conflictelor de legi indic` legea aplicabil` unei categorii de raporturi juridice cu elemente de extraneitate. sensuri diferite \n sistemele de drept (exeplu: domiciliul). comer]ul interna]ional una de drept intern. la desemnarea altei legi aplicabile fondului litigiului. Calificarea necesar` pentru determinarea legii competente s` c#rmuiasc` raportul juridic \n cauz` se nume[te calificare primar`. Aceasta are loc ulterior calific`rii primare.2. Uneori. Calificarea este opera]iunea prealabil` solu]ion`rii conflictului de lege [i const` \n determinarea sensului [i con]inutului no]iunilor juridice care exprim` con]inutul [i leg`tura normei conflictuale. . Factorii care determin` calificarea Num`rul spe]elor care pun probleme de calificare este relativ redus.1. ruperea logodnei se poate aprecia c` ]ine de r`spunderea delictual` sau de r`spunderea contractual`). uneori. pentru aceea[i categorie de raporturi exist` mai multe forme conflictuale [i mai multe puncte de leg`tur`. Ea nu are leg`tur` cu interpretarea normei conflictuale. De aceea. iar unele sunt specifice unui anumit sistem de drept [i nu se reg`sesc chiar \n sistemele moderne de drept interna]ional privat. Numai dup` aceast` opera]ie se va determina exact regula de conflict aplicabil` situa]iei concrete [i ce lege trebuie s` se aplice. locul \ncheierii contractului. acelea[i \n sistemele de drept \n conflict. VI. Calificarea secundar` nu mai are leg`tur` cu normele conflictuale. .sistemele de drept \ncadreaz` acelea[i situa]ii \n categorii conflictuale deosebite (ex. \n general. dup` ce s-a stabilit legea aplicabil` cauzei. deci \nainte de a face calificare. nu influen]eaz` legea aplicabil`. .sistemele de drept folosesc metode diferite pentru a ajunge la acela[i rezultat (actul cu titlu gratuit este supus unor cerin]e legale diferite).1. Judec`torul sau autoritatea nu poate stabili legea aplicabil` \nainte de a cunoa[te sensul [i con]inutul termenilor juridici din textul normelor conflictuale. ea se face dup` determinarea legii competente [i \n conformitate cu aceasta. dar de ea depinde solu]ia de fond. deoarece se face dup` solu]ionarea conflictului de legi. trebuie stabilit dac` este vorba de bynuri mobile sau imobile. Felurile calific`rii Calificarea este o opera]ie prealabil` [i obligatorie solu]ion`rii conflictului de legi. . deoarece no]iunile foloste \n dreptul interna]ional privat pentru determinarea categoriilor conflictuale [i pentru punctele de leg`tur` care ajut` la determinarea legii competente sunt. Toate aceste no]iuni. calificarea secundar` nu mai este o problem` de drept interna]ional privat. c#t [i cele privind leg`tura normei conflictuale. Aceasta poate fi legea forului sau o lege str`in`. pentru a atinge scopul urm`rit. Pentru calificarea regimului juridic al bunurilor. opera]iunea absolut necesar` pentru ca instan]a sau autoritatea s` rezolve problema conflictual`. locul execut`rii contractului [i altele.3. Distinc]ia \ntre calificarea primar` [i cea secundar` prezint` importan]` sun urm`torul aspect: \n cazul calific`rii primare se poate ajunge la schimbarea normei conflictuale [i. dup` ce s-a stabilit ce lege este competent` s` guverneze fondul litigiului. prin urmare. nu au acela[i con]inut \n doferite sisteme juridice. Aceast` calificare este secundar`. Aceasta intereseaz` dreptul interna]ional privat.DIPr – 18 re[edin]a obi[nuit`. sediul social. at#t cele care determin` con]inutul. VI. de aceea.no]iunile juridice [i termenii folosi]i pentru exprimarea con]inutului [i leg`turii normei conflictuale au.unele sisteme de drept au no]iuni ori institu]ii juridice necunoscute altor sisteme . Factorii care determin` calificarea sunt : . Exist` [i o calificare secundar`. pentru a determina categoria de norme conflictuale \n care se \ncadreaz` raportul juridic (cauza \n concret) [i legea aplicabil`. instan]a sau autoritatea trebuie s` procedeze la stabilirea con]inutului [i sensului no]iunilor respective.

sensul termenilor folosi]i. nu se face dup` legea forului. \n doctrin` este aceea potrivit c`reia calificarea se face dup` legea instan]ei (lex fori). Dac` nu s-ar ]ine seama de acest fapt. |n sprijinul acestei solu]ii pot fi invocate mai multe argumente. Dac` raportul juridic. Un alt argument ar fi acela c` se impune calificarea dup` legea str`in`. ci dup` legea aplicabil` fondului cauzei. calific`rile.Admi]#nd. dar numai dup` ce a fost ea \ns`[i determinat` ca urmare a opera]iunii calific`rii.2. are \n vedere sau precizeaz` sensul no]iunilor [i al termenilor juridici din sistemul s`u de drept. pe care judec`torul o face dup` propriile norme. Dac` sistemul de drept al forului sau \n practica judec`toreasc` nu este definit` o no]iune folosit` \n redactarea unei norme.2.prin legea cauzei (lex causae) se \n]elege legea str`in` competent` s` guverneze cauza. la care face trimitere norma conflictual`. Legea dup` care se face calificarea VI. Norma conflictual` trimite la legea aplicabil`. \ntre care : .DIPr – 19 VI. p`r]ile pot s` desemneze legea aplicabil` raportului juridic. prin elementele sale. prima opera]ie \n aplicarea normei conflictuale este calificarea. Calificarea dup` legea forului |n dreptul interna]ional privat se pune problema legii dup` care se face calificare.2. iar legea str`in` la care trimite calific` aceea[i institu]ie ca fiind o problem` de procedur`. Solu]ia admis`. dar [i \n]elesul unor no]iuni. Calific`rile sunt tot ale sistemului de drept na]ional. se argumenteaz` c` trimiterea la legea str`in` competent` implic` [i trimiterea la calificarea acestei legi.\n cazurile \n care este admis` autonomia de voin]`. Solu]ia calific`rii dup` legea instan]ei [i-a atras [i critici. 105/1992 consacr` aceast` solu]ie. astfel sunt admise unele situa]ii \n care calificarea nu se face dup` legea forului : . \n tratate se arat` [i \n]elesul. .Nu se poate face calificarea dup` legea aplicabil` fondului cauzei. ele fac parte din sistemul de drept interna]ional privat al instan]ei. calificarea se poate face numai dup` legea care le cunoa[te.Calificarea \n caz de retrimitere – c#nd se admite retrimiterea [i calificarea no]iunilor folosite de norma conflictual` str`in` care retrimite. con]in [i norme conflictuale. . pentru a se putea aplica legea dorit`. iar Legea nr. |n sus]inerea acestei teorii.normele conflictuale ale forului sunt norme na]ionale. prin ipotez`. . . calificarea se poate face dup` conceptele generale ale sistemului s`u de drept na]ional privat. astfel trebuie relevate urm`toarele : . are leg`tur` cu . VI. . deoarece ea trebuie s` fie aplicat` astfel \normele conflictuale#t s` asigure ap`rarea efectiv` a drepturilor ce fac obiectul ac]iunii. Pentru a u[ura munca celor ce urmeaz` s` le aplice. Practica judec`toreasc` [i arbitral` rom#n` a aplicat constant regula calific`rii dup` legea forului. s-ar putea aplica legea str`in` \ntr-o materie unde chiar ea se declar` necompetent`. Este o opera]iune logico-juridic` ulterioar` calific`rii. |n acest caz.Calificarea conven]ional` . |ns` sus]in`torii ace[tei teorii nu acord` aten]ia cuvenit` unor aspecte esen]iale. . competent` fiind legea forului. s` solu]ioneze fondul litigiului.2. \ncheiate \n domeniile ce privesc aceast` ramur` de drept. A[a ar fi cazul \n care legea forului calific` prescrip]ia ac]iunii \n justi]ie ca o problem` de fond. Legiuitorul \n formularea normelor de drept interna]ional privat.tratatele [i conven]iile interna]ionale. deoarece aceasta nu se cunoa[te. potrivit voin]ei lor. \n succesiune logic`. \n general. se face dup` aceast` lege.Institu]ii juridice necunoscute legii forului – judec`torul se poate afla \n prezen]a unei spe]e care-i pune problema calific`rii unor institu]ii juridice necunoscute sistemului s`u de drept.1.fiins ulterioar` calific`rii primare [i fiind o problem` de drept intern. Sistemul de drept interna]ional privat rom#n admite retrimiterea de gradul I. Calificarea dup` legea cauzei Exist` [i o teorie potrivit c`reia calificarea se face dup` legea str`in` aplicabil` raportului juridic \n cauz`. Regula la care ne referim comport` [i anumite excep]ii.autonomia de voin]` .Calificarea secundar` . c` a fost solu]ionat conflictul de jurisdic]ii \n prealabil.

legea forului – procesul se desf`[oar` normal [i nu pot ap`rea dificult`]i.1. Dac` prin trimitere la dreptul str`in se \n]elege sistemul de drept \n \ntregul s`u. Ele indic` judec`torului sau autorit`]ii investit` cu solu]ionarea unui caz concret legea pe care urmeaz` s` o aplice – aceasta poate fi : . VII.sau o lege str`in` .calificarea dup` lex causae poate conduce la un cerc vicios. se poate ajunge la arbitrariu.ca fiind competent` s` guverneze cauza. Numai aceast` opera]iune – calificarea primar` . au sensuri diferite \n sistemele de drept susceptibile a fi aplicate unui raport juridic. chiar atunci c#nd ap`reau. RETRIMITEREA |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT VII. apari]ia statelor na]ionale. au puncte de leg`tur` diferite [i poate duce la retrimitere. consacr` o solu]ie asem`n`toare cu aceea a normei conflictuale a forului. Sensul retrimiterii (la norma material` sau la sistemul de drept \n ansamblu) este stabilit de dreptul forului. De[i. Problemele calific`rii i-a preocupat [i \i preocup` pe autori. la care face trimitere. erau nesemnificative. \nseamn` c` trimite la dreptul str`in. deosebit de complexe [i calificarea numai dup` legea forului nu permite rezolvarea problemei conflictuale. . Conflictul de calific`ri Suntem \n prezen]a unui conflict de calific`ri atunci c#nd no]iunile din norma conflictual`. Acest gen de . a l`rgit aria dreptului interna]ional privat [i a impus g`sirea de noi solu]ii pentru dep`[irea dificult`]ilor ap`rute \n practic`. Sub acest aspect. preocuparea pentru precizarea sensului no]iunilor. No]iuni introductive VII. Institu]ia calific`rii \n dreptul interna]ional privat este str#ns legat` de conflictele de legi [i a ap`rut odat` cu acestea. Prin aplicarea reglement`rii str`ine. \n numele echit`]ii. . foarte mult timp prin trimiterea la dreptul str`in s-a \n]eles trimiterea la dreptul material str`in. se solu]ioneaz` fondul litigiului. uneori. retrimiterea apare ca o problem` de interpretare a normelor de drept interna]ional privat. . Conflictul este pozitiv atunci c#nd norma conflictual` str`in`. termenilor folosi]i \n conven]iile interna]ionale [i legile interne este deosebit`. privind con]inutul [i/sau leg`tura acesteia.poate conduce la determinarea legii aplicabile. deplasarea progresiv` a persoanelor [i.dac` determinarea legii aplicabil` cauzei este l`sat` la discre]ia judec`torului [i acesta procedeaz` dup` criteriul rezultatului cel mai favorabil pentru justi]iabil (teoria adapt`rii calific`rii autonome). inclusiv reglement`rile de drept interna]ional privat. \n materie. Defini]ia [i condi]iile retrimiterii Solu]ionarea unui conflict de legi se face conform normelor conflictuale ale forului. \n special. VI. Nu pot fi admise calific`rile dup` dreptul str`in \n problemele care sunt considerate de procedur` potrivit legii forului. Distinc]ia \ntre cele dou` accep]iuni prezint` importan]` practic`. Dezvoltarea rela]iilor economice. o problem` de calificare. Conflictul dintre normele conflictuale poate fi pozitiv sau negativ. Autorii care nu admit calificarea dup` legea cauzei – lex causae – sunt totu[i de p`rere c` \n realitate. situa]iile conflictuale sunt. Calificarea fiind determinant` pentru solu]ia care se d` \ntr-un conflict de legi.calificarea este specific` dreptului interna]ional privat [i este o opera]iune prealabil` solu]ion`rii conflictului de legi. atunci poate s` apar` un conflict al normelor conflictuale ale celor dou` sisteme.1. influen]#nd solu]ia \n cazul concret. . Fiecare stat are propriul s`u sistem de drept interna]iona privat [i propriile calific`ri necesare pentru institu]iile din material conflictelor de legi. |n prima faz` de dezvoltare a dreptului interna]ional privat. la un moment dat practica a impus s` se stabileasc` dac` trimiterea se face la dreptul material str`in sau la ansamblul dreptului str`in. dup` care se face care se face calificarea?. nu erau observate. Trimiterea la legea material` str`in` nu pune problema retrimiterii.3.1.DIPr – 20 mai multe sisteme de drept este de lex causae. conflictele erau \ntre cutumele provinciale [i conflictele de calific`ri.

Idee exprimat` clar \n art. care poate fi statul forului sau un stat ter]. |n aceast` situa]ie apare sau poate s` apar` retrimiterea. VII. 105/1992. nu accept` competen]a [i declar` competent` o alt` lege. succesiunea imobiliar`. competen]a instan]elor. legii unui alt stat. Astfel. Ea este o opera]iune de tehnic` juridic`. |n acest caz neaplicarea retrimiterii are la baz` ideea c`.\n materia cet`]eniei nu poate fi admis` retrimiterea. Altfel spus. Problema retrimiterii nu se pune \n cazul conflictului pozitiv al normelor conflictuale. retrimiterea acceptat` ini]ial \n materia succesiunii mobiliare. \n diferite sisteme. Regula conflictual` a forului difer` de aceea a dreptului str`in la care trimite. instan]a sesizat` aplic` legea sa material` pentru solu]ionarea fondului litigiului. Fenomenul se explic` prin aceea c`. pentru a exista retrimiterea. Dac` retrimiterea este acceptat`. 2. Acesta.p`r]ile desemneaz` legea aplicabil` contractului \n virtutea autonomiei de voin]`. dar [i la o retrimitere de gradul II. Pentru a putea vorbi de retrimitere. Retrimiterea de gradul II – exist` atunci c#nd dreptul str`in trimite la legea unui stat ter] [i nu \napoi la legea forului. \n mod practic. care nu este posibil` \n dreptul interna]ional privat.DIPr – 21 conflict nu creaz` probleme.3. Putem concluziona c`. . reglement`rile \n domeniul respectiv. 105/1992. prin alegerea f`cut` p`r]ile au avut \n vedere normele materiale ale dreptului str`in. astfel \nc#t nici una dintre ele nu admite competen]a propriului sistem de drept. se consider` necompetente a c#rmui raportul juridic \n discu]ie. 85 din Legea nr. potrivit normei sale conflictuale.prin dreptul str`in la care trimite dispozi]ia conflictual` a forului s` se \n]eleag` ansamblul dreptului str`in.art.1. refuz` competen]a [i o atribuie. adic` ambele sisteme de drept.2. iar unele dintre ele con]in [i norme scrise privind aceast` institu]ie.1. care poate fi legea forului sau a unui stat ter]. pot conduce la o alt` form` de conflict – adic` conflictul negativ. Retrimiterea de gradul I – exist` atunci c#nd dreptul str`in. Formele retrimiterii Elementele concrete ale cauzei pot conduce la o retrimitere de gradul I sau simpl`.sistemul de drept al forului (al statului instan]ei sesizate) s` admit` retrimiterea. Retrimiterea nu presupune o deplasarea material` a cauzei de la o instan]` la alta [i nici nu trebuie confundat` cu declinarea de competen]`. Diferen]ele care exist` \ntre normele de drept interan]ional privat. 1. el se solu]ioneaz` prin aplicarea normei conflictuale a forului. prin retrimitere se \n]elege situa]ia c#nd normele forului trimit la un sistem de drept str`in ale c`rui norme conflictuale trimit \napoi la sistemul de drept al forului sau la acela al unui alt stat. legea forului se declar` necompetent` pentru solu]ionarea fondului litigiului [i trimite la sistemul de drept al celuilalt stat. . 4 din Legea nr. a fost admis` \n timp [i \n domenii ca statutul personal. cu excluderea normelor conflictuale ale respectivului sistem de drept tocmai pentru a nu se ajunge \n situa]ia trimiterii la dreptul din alt stat. retrimite la legea forului (s-ar putea spune trimite \napoi). desemnat` competent` de norma conflictual` a forului. cum ar fi : . Limitele aplic`rii retrimiterii Retrimiterea este admis` \n practica staelot europene.s` existe un conflict negativ \ntre normele conflictuale \n prezen]`. norma sa conflictual`. Cu toate acestea se consider` c` retrimiterea nu poate fi admis` \n unele situa]ii. prin normele conflictuale \n materie. trebuie ca aceasta s` fie admis` de sistemul de drept respectiv. potrivit propriei sale norme conflictuale. VII. . Retrimiterea poate fi definit` ca o situa]ie juridic` \n care legea str`in`. |n sistemul nostru de drept retrimiterea este admis` . Referiri la legea str`in` pentru determinarea cet`]eniei unei persoane au \n vedere numai legea material` str`in` care nu conduce la retrimitere. ce revine \n sarcina judec`torului desemnat s` solu]ioneze cauza. exclusiv mental`. ar trebui s` fie \ndeplinite cumulativ un num`r de trei condi]ii : . . complex`.

Retrimiterea de gradul II – complex` . S-a argumentat prin aceea c` legea bavarez` competent` \n cauz` potrivit normelor conflictuale franceze trebuie luat` \n considerare \n ansamblul s`u [i nu numai \n ceea ce prive[te reglementarea succesiunii. De[i hot`r#rea instran]ei franceze a fost criticat` \n cazul Forgo. Al XIX-lea. . nu permite aplicarea retrimiterii. 5 din Legea rom#n` de drept interna]ional privat. | n fa]a instan]ei s-au prezentat atunci reprezentan]ii autorit`]ii fiscale franceze care au pretins c` succesiunea este vacant` [i revine statului francez. XVIII-lea [i al XIX-lea. rudele sale dup` mam`. Se consider` c` trimiterea se face la dispozi]iile legii materiale privind condi]iile de form` ale actului juridic [i nu la \ntreg sistemul de drept al ]`rii unde se \ncheie actul. A decedat tot \n Fran]a. Elementele spe]ei Forgo sunt urm`toarele : un copil bavarez pe nume Forgo. \n unele legisla]ii na]ionale. s-a acordat o mai mare importan]` retrimiterii. .nu poate fi admis` deoarece creeaz` dificult`]i \n determinarea legii aplicabile. dup` legea str`in`. 4 din Legea rom#n` de drept interna]ional privat nu admite retrimiterea complex` [i \n situa]iile concrete se va aplica legea material` a ]`rii la care a f`cut trimitere norma conflictual`. Aceasta este ra]iunea pentru care al.a consacrat institu]ia retrimiterii. \n materie. unde a locuit toat` via]a f`r` a \ndeplini formalit`]ile cerute de legea francez` pentru a dob#ndi “domiciliul legal”. 2. cu excep]ia cazurilor \n care legea prevede \n mod expres altfel. Cazurile erau rare [i nu au trezit interesul speciali[tilor pentru a releva importan]a teoretic` [i consecin]ele practice ale acesteia. care nu pune problema retrimiterii. dar a fost admis de Curtea de casa]ie [i astfel succesiunea a revenit statului francez. Decizia Cur]ii de casa]ie pronun]at` \n cazul Forgo a atras aten]ia sub mai multe aspecte. \n tot mai multe cazuri a impus g`sirea unor corective vechiului sistem.instan]a francez` a asmis \n spe]` calificarea no]iunii de domiciliu. ca succesiune vacant`. potrivit regulilor de conflict bavareze succesiunea mobiliar` era supus` legii “domiciliului de fapt” al defunctului.- - DIPr – 22 Regula locus regit actum. Frecven]a [i diversificarea raporturilor juridice cu element de extraneitate. legiuitorul rom#n a avut \n vedere [i situa]ia c#nd legea str`in` la care trimite norma conflictual` rom#n`. ca institu]ie. Implicit a admis [i un alt sens trimiterii la dreptul str`in. dar nu a l`sat testament pentru bunurile mobile pe care le poseda. din afara c`s`toriei. sau adresat instan]ei franceze invoc#nd dreptul la succesiune. \n m`sura \n care a ap`rut cu claritate rolul acestei institu]ii \n diminuarea rolului legii str`ine. ceea ce conducea la aplicarea dreptului str`in sau trimiterea la acesta. Faptul este confirmat de consacrarea institu]iei retrimiterii. \ns` exist` [i sisteme de drept care nu admit retrimiterea. Apari]ia retrimiterii Primele cazuri de retrimitere au fost semnalate \n practica francez` [i englez`. d#nd o alt` interpretare argumentelor care fuseser` respinse de celelalte instan]e. Retrimiterea. a fost consacrat` de Curtea de casa]ie francez` printr-o decizie pronun]at` \n 1878. Retrimiterea [i rolul ei \n dreptul interna]ional privat VII. Instan]a francez` s-a pronun]at \n celebra afacere Forgo. Astfel. fiind din afara c`s`toriei. Argumentul a fost respins de celelalte instan]e franceze. Aceasta era legea bavarez`.1. c#t [i \n alte state retrimiterea a fost admis`. art. succesiunea era reglementat` de legea domiciliului defunctului. |n sistemul nostru de drept este admis` retrimiterea de gradul I. privind forma exterioar` a actelor juridice. Eventualul conflict de legi . VII.2. Conform art. adic` [i la normele conflictuale care presupun riscul retrimiterii. }in#nd seama de realit`]ile existente. Dup` prevederile legale bavareze. la sf#r[itul sec.2. \n practica ulterioar` at#t \n Fran]a. a fost adus \n Fran]a (la v#rsta de 5 ani). Potrivit normelor conflictuale franceze. conform c`reia rudele defunctului nu putea veni la succesiune. apar]ine unui stat \n care coexist` mai multe sisteme legislative. \n sec. Astfel. f`c#ndu-se trimiterea \napoi la legea succesoral` francez`. la v#rsta de 68 de ani. |n aceast` situa]ie.a admis c` prin trimiterea la dreprul str`in se are \n vedere ansamblul respectivului sistem de drept [i nu numai legea material` str`in`. dreptul statului respectiv determin` dispozi]iile aplicabile. succesiv. astfel : . mo[tenitorii respectivi aveau dreptul la succesiune. Norma conflictual` rom#n` trimite la sistemul de drept federal [i nu la dreptul unui stat federat sau al unuei provincii. regula fiin calificarea dup` legea forului. \n acest caz. \ntruc` toat` via]a el nu avusese dec#t “domiciliul de fapt” \n Fran]a.

Normele noastre conflictuale admit aplicarea legii str`ine. exist` [i o ordine public` a fiec`rui sistem de drept interna]ional privat. VIII. Astfel. faptul c` termenul de ‘ordine public`” este \mprumutat din dreptul civil intern creeaz` adesea confuzii \n practic` [i nu permite s` se disting` diversele accep]iuni [i aspecte ale acestei institu]ii. \ns` dac` aceasta retrimite la legea noastr`. \n general. Preciz`ri terminologice Existen]a [i func]ionarea ordinii publice \n dreptul interna]ional privat este legat` de problema aplicarii legii str`ine [i a conflictelor de legi. normal competent` sau pentru a refuza efectele aplic`rii ei. norma conflictual` a forului desemneaz` legea material` competent` a c#rmui fondul problemei. De aceea. A[a ar fi cazul unei legi str`ine care favorizeaz` . a declan[at controverse \n doctrin`. ORDINEA PUBLIC` |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT VIII. retrimiterea are ca finalitate neaplicarea legii str`ine competent` [i \nlocuirea ei cu legea forului.1. desemnat` competent`. |n practic` s-a observat c` legea str`in`. nu s-a putut da o defini]ie unanim admis` acestei no]iuni [i s-a spus c` acest lucru este greu sau chiar imposibil de realizat. pe toate planurile. Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat nu se invoc`. Aceasta poate fi legea forului sau o lege str`in`. ar l`sa impresia c` suntm \n prezen]a unei ordini publice cu adev`rat interna]ional`. |n pofida acestei b`t`lii doctrinare. ca institu]ie juridic`. cu rezervele impuse de sensul s`u literar. \n acest caz. un mijloc la \ndem#na judec`torului de a nu aplica (a \ndep`rta) legea str`in`. De aceea.1. capacitatea [i raporturile de familie sunt c#rmuite de legea na]ional`. ci \mpotriva aplic`rii ei \n cauza respectiv`. retrimiterea s-a impus \n practic` [i [i-a luat locul printre institu]iile care contribuie la diminuarea rolului legii str`ine. Preciz`ri teminologice. f`r` ca prin aceasta s` fie afectate rela]iile nostre. Terminologia – ordinea public` \n dreptul interna]ional privat . \mpotriva legii str`ine. a[a cum exist` un drept interna]ional privat al fiec`rui stat. Legea nr. Admiterea retrimiterii de gradul I se justific` \ntruc#t. la limitarea cazurilor c#nd aplicarea acesteia este dispus` chiar de normele conflictuale ale forului.2. uneori. VII.2. Apoi.1.DIPr – 23 \ntre statele federate sau \ntre provincii generat de cauza concret`. din punct de vedere practic. se va aplica legea material` rom#n`. dac` prin aceasta se contravine ordinii publice din dreptul interna]ional privat al forului. Deosebirile trebuie s` fie esen]iale. Simpla deosebire \ntre reglement`ri. Rolul retrimiterii \n dreptul interna]ional privat Consacrarea retrimiterii. contribuie la realizarea scopului urm`rit prin reglement`rile de drept interna]ional privat. atuncin c#nd este contrar` unui principiu fundamental al dreptului autorit`]ii sau instan]ei chemat` s` solu]ioneze o cauz` cu element str`in sau s` acorde eficacitate unor drepturi dob#ndite \n baza acelei legi. este considerat` un mijloc de limitare a aplic`rii legii str`ine. nu justific` invocarea ordinii publice [i \nl`turarea legii str`ine. argumentele pro [i contra admiterii acesteia fiind numeroare. VIII. nu poate fi aplicat` sau efectele aplic`rii ei nu pot fi luate \n considerare.1. astfel \nc#t ea nu poate fi admis`. doctrina a acceptat-o cu completarea necesar` pentru a marca distinc]ia. Este un avantaj pentru practivieni. 105/1992 stabile[te c` starea civil`. |n fapt. va fi rezolvat potrivit normelor interne ale statului str`in [i nu intereseaz` retrimiterea. c#nd se trece \n sfera rela]iilor interna]ionale. cu celelalte state. av#nd \n vedere solu]ia la care s-a ajuns sau s-ar ajunge. No]iune |n leg`tur` cu un raport juridic cu element de extraneitate. Majoritatea autorilor admit c` ordinea public` \n dreptul interna]ional privat este o excep]ie.2.admis` conven]ional. condi]ie a existen]ei dreptului interna]ional privat. |n realitate. Datorit` faptului c` este greu de stabilit con]inutul no]iunii de ordine public` \n dreptul interna]ional privat [i acest con]inut difer` de la un sistem de drept la altul. \ntruc#t expresia este foarte r`sp#ndit`. VIII. solu]ie ce contravine principiilor care stau la baza reglement`rilor \n materie sau concep]iilor juridice fundamentale ale dreptului forului. No]iune.

se impun unele preciz`ri care relev` distinc]ia dintre cele dou` no]iuni. Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat [i normele de aplicare imediat` Problema legilor de aplicare imediat` este de natur` s` creeze o confuzie [i anume c` aceast` categorie de norme este de ordine public` \n dreptul interna]ional privat. \n toate situa]iile c#nd se pretinde na[terea. prin conven]ii sau actele lor juridice. pe c#nd ordinea public` \n dreptul interna]ional privat determin` limitele aplic`rii legii str`ine. Potrivit concep]iei “clasice”. Atunci c#nd un raport juridic cu element de extraneitate are o anumit` leg`tur` cu legea forului [i cade sub inciden]a unei asemenea norme. Nici p`r]ile [i nici autorit`]ile nu pot deroga de la aceste prevederile. mai \nt#i.Func]iunea ordinii punlice \n dreptul interna]ional privat nu vizeaz` nesocotirea unei norme imperative. Sarcina aceasta revine judec`torului care va aprecia de la caz la caz. normele conflictuale indic` legea str`in` competent`.4. av#nd ca punct de plecare ordinea public` din dreptul intern. modificarea sau stingerea unui drept. 1. ca rec]ie la aplicarea \n tot mai mare m`sur` a legii str`ine. |n fapt. ap`rarea unor interese deosebite ale statului respectiv.1. ceea ce \nseamn` VIII. De aceea. . ca \n situa]ia normelor supleative.1. c#nd nu se admite nesocotirea unei norme imperative. c` inciden]a ordinii publice \n dreptul interna]ional privat nu are nimic comun cu ordinea public` \n dreptul civil intern. ci intervine pentru a \ndepl`rta aplicarea legilor str`ine sau efectele aplic`rii acestora. a oric`rei legi corespunz`toare str`ine. Deci.\n sfera no]iunii de ordine public` \n dreptul interna]ional privat intr` principiile fundamentale ale sistemului de drept al forului sau concep]ia care a stat la baza reglement`rii unei institu]ii. . deci sunt de ordine public` \n dreptul intern. interzicerea contract`rii unei noi c`s`torii timp \ndeplungat pentru so]ul din vina c`ruia s-a pronun]at divot]il.DIPr – 24 primul n`scut la succesiune. dar nu [i situa]iile \n care aceasta contravine ordinii publice \n dreptul interna]ional privat a forului.3. |n sfera no]iunii de ordine public` \n dreptul interna]ional privat. pe teritoriul unui stat. atunci c#nd ele sunt desemnate ori recunoscute competente chiar de normele conflictuale ale statului unde se pune problema. Dup` sfera celor dou` no]iuni: . distinc]ia \ntre cele dou` no]iuni are la baz` func]iunile lor total diferite [i sfera no]iunilor. \n literatura de specialitate. al XIX-lea. se l`sa impresia c` folosirea ei este impus` de un ansamblu legislativ constituit din legi de ordine public`.ordinea public` \n dreprul intern intervine \n cazul legilor de aplicare teritorial`. Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat a fost elaborat` \n sec. Rezult` c` ordinea public` \n dreptul intern vizeaz` liberatea de voin]`. VIII. nici practica ori diferite reglement`ri. nu au putut stabili care sunt legile de ordine public` sau dup` ce criterii se poate conduce instan]a pentru a le identifica. Distinc]ia dup` func]iuni : . stabile[te limitele domeniului l`sat liberei ini]iative juridice a p`r]ilor. nu \[i p`streaz` acela[i caracter atunci c#nd se trece \n sfera dreptului interna]ional privat. dar scopul este acela[i. admiterea divor]ului pe motive rasiale.\n sfera no]iunii de ordine public` \n dreptul intern intr` normele imperative. 2. Din aceste motive. nici doctrina. Normele de aplicare imediat` sau necesar` sunt acele norme pe care instan]ele judec`tore[ti sau autorit`]ile trebuie s` le aplice. trebuie f`cut` precizarea c` unele norme imperative. Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat [i ordinea public` \n dreptul intern C#teva preciz`ri privind distinc]ia \ntre cele dou` institu]ii sunt necesare. indistinct. Cu privire la sfera no]iunii de ordine public`. \n func]ie de con]inutul legii str`ine. func]iunile lor sunt total diferite. A fost un progres la apari]ia teoriei. s-a stabilit. Dar. Ulterior s-a constatat c`. aplicarea unei legi str`ine este inclus` de la \nceput. \n loc s` se recunoasc` excep]iei de ordine public` caracterul s`u derocatoriu. existen]a unor legi de ordine public` \n dreptul interna]ional privat ar fi \nl`turat aplicarea. .

6. VIII. la un moment dat. sunt susceptibile de aplicare. nu se va mai aplica. Dac` \ntre momentul na[terii raportului juridic [i litigiului intervenit.2. variabil. de nevoia dezvolt`rii rela]iilor interna]ionale [i de concep]ia juridic` privind o anumit` institu]ie. Ordinea public` se modific`. normal competent` conform normelor conflictuale ale forului. . Actualitatea ordinii publice \n dreptul interna]ional privat const` \n aceea c` se ia \n considerare con]inutul acesteia \n momentul solu]ion`rii litigiului [i nu cel din momentul na[terii raportului juridic. de[i normal competent`. Caracterele ordinii publice \n dreptul interna]ional privat Ordinea public` este un mijloc de limitare a aplicarii legii str`ine. ulterior. c` aceast` apreciere o face judec`torul \n fiecare caz \n parte. solu]ioneaz` conflictul [i trebuie s` observe dac` legea str`in`. stabilirea competen]ei unei legi str`ine \n cauz`. legea care nu poate fi \ns` aplicabil` deoarece. |n aceste cazuri se aplic` legea forului. Dac` se constat` o asemenea situa]ie. au survenit schimb`ri. Situa]ia c#nd ordinea public` \n dreptul interna]ional privat nu poate fi invocat` |n practic` pot apare. limit`ri ale posibilit`]ii de invocare a ordinii publice. \n timp. \n leg`tur` cu raportul respectiv. care au modificat con]inutul ordinii publice. care exclude orice problem` conflictual`.|n momentul na[terii. \n ceea ce prive[te con]inutul s`u. .1. adic` atunci c#nd se cere a fi recunoscute [i respectate drepturile [i . Ordinea public` este actual`. prin reglementarea. Fiind o excep]ie de la func]ionarea normal` a regulilor de conflict. normal competent` conform legilor conflictuale ale forului. Astfel .1. ea apare ca un corectiv \n aplicarea legii str`ine . ci chiar \n cadrul aceleia[i ]`ri. ambele \nl`tur` aplicarea legii str`ine [i conduc la aplicarea legii forului. dimpotriv` este necesar` rezolvarea conflictului de legi. ordinea public` \n dreptul interna]ional privat are un caracter variabil [i de mobilitate nu numai de la o ]ar` la alta. Prin urmare . Judec`torul sau reprezentantul autorit`]ii competente. trimiterii sau stingerii unui raport juridic. este exclus conflictul de legi [i implicit aplicarea normei conflictuale \n materie.2. modific`rii. Ordinea public` [i conflictele de legi VIII. foarte rar. Doctrina admite \n unanimitate. legea str`in`. nu contravine unui principiu fundamental al sistemului de drept al forului.conflictul de legi \n spa]iu [i conflictul de legi \n timp [i spa]iu – trebuie avute \n vedere pentru nuan]area efectelor invoc`rii ordinii publice \n dreptul interna]ional privat. Aceea[i situa]ie [i pentru legea domiciliului sau a re[edin]ei.1.Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat poate fi invocat` [i \n cazul conflictului de legi \n timp [i spa]iu. \n timp. Fiecare sistem de drept are un anumit con]inut al ordinii publice. Ordinea public` are un con]inut nedeterminat. se ia \n considerare acest nou con]inut. Cele dou` no]iuni se deosebesc \n esen]` prin aceea c` intervin \n momente deosebite [i presupun un mod diferit de determinare a legii competente. Asem`narea const` \n aceea c` ap`r#nd interese sociale sau economice deosebite ale statului. \n concret a problemei \n discu]ie contravine principiilor fundamentale ale sistemului de drept al forului. determinat de principiile fundamentale. de nivelul de dezvoltarea socio-economic`.DIPr – 25 c` \ntr-un astfel de caz. cu privire la acestadou` sau mai multe legi apar]in#nd unor sisteme de drept diferite. Invocarea ordinii publice [i formele conflictelor de legi Cele dou` forme ale conflictelor de legi . VIII. Ordinea public` are un caracter na]ional. \n cadrul aceluia[i sistem de drept.5.Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat poate fi invocat` \n cadrul conflictului de legi \n spa]iu . \n materie de statut personal. Pentru invocarea ordinii publice \n dreptul interna]ional privat. Iar persoana \n cauz` nu are nici domiciliu [i nici re[edin]`. - - VIII. apatrizilor nu li se poate aplica legea na]ionale pentru simplul motiv c` ea nu exist`. Preocuparea pentru solu]ionarea conflictului de legi este subordonat` faptului ca \n materia respectiv` s` nu existe o lege de aplicare imediat`. Aceea[i solu]ie este pentru situa]ia c#ns nu se poate stabili con]inutul legii str`ine.

deoarece s-ar fi opus ordinea public` \n dreptul interna]ional privat. Instan]a \nl`tur#nd legea str`in`.2. \n materia constituirii drepturilor. Judec`torul este obligat s` solu]ioneze litigiul. . . dar a fost dob#ndit \n str`in`tate sub imperiul unei alte legi. prin ele \nsele. Reglementarea noastr` este favorabil` recunoa[terii drepturilor c#. av#nd o intensitatea redus` ordinea public` nu se opune recunoa[terii unui drept care nu poate fi dob#ndit \n ]ara forului. Referitor la efectul ordinii publice \n cadrul conflictelor de legi \n spa]iu. este numai recunoa[terea dreptului n`scut sau stins \n str`in`tate. nu contravin unui principiu fundamental al sistemului s`u de drept. Acesta este efectul negativ al ordinii publice. Raportul juridic a luat na[tere [i s-a solu]ionat \ntr-o alt` ]ar`.2. Dac` drepturile sau situa]iile juridice dob#ndite \n str`in`tate sunt consacrate \ntr-o hot`r#re judec`toreasc` str`in`. c` jurispriden]a acord` o mare aten]ie acestui element al teoriei. |n acest caz se pune problema doar a recunoa[terii unor drepturi deja dob#ndite \n str`in`tate. \n acest domeniu. Cele dou` efecte. \n materie. trebuie \nl`turat. dreptuirle [i situa]iile juridice dob#ndite \n str`in`tate pot fi recunoscute chiar dac` legea care s-a aplicat este contrar` unui principiu fundamental al dreptului ]`rii unde se cere recunoa[tere [i o asemenea lege nu s-ar fi putut aplica pentru constituirea dreptului pe teritoriul acestei ]`ri. S-a remarcat [i acest fapt prezint` o importan]` deosebit`. legii str`ine. un drept dob#ndit \n str`in`tate s` nu produc` nici un efect \n ]ara forului. neaplicarea legii str`ine normal competent` [i dreptul nu se mai na[te. ordinea public` ac]ioneaz` cu intensitate sporit`. |n concluzie. Este posibil ca \n func]ie de elementele concrete. dar el s` produc` efecte \ntr-o m`sur` mai mare sau mai redus` \n alte state. s` dea o solu]ie \n situa]ia concret` [i aceasta se face potrivit legii forului. Efectele interven]iei ordinii publice sunt distincte pentru fiecare form` a conflictelor de legi. Aspectul privind efectele invoc`rii ordinii publice trebuie analizat prin prisma celor dou` forme ale conflictelor de legi. denumit efectul atenuat al ordinii publice. |n realitate efectul ordinii publice este substituirea legii forului. negativ [i pozitiv sunt complementare.DIPr – 26 situa]iile juridice dob#ndite anterior \n alt stat. Rolul determinant revine instan]ei sau autorit`]ii care va stabili ce prevederi din legea str`in` contravin ordinii publice [i trebuie \nl`turate. va aplica \n locul ei propria sa lege.Interven]ia otdinii publice \n conflictele de legi \n timp [i spa]iu. acestea vor putea fi valorificate numai \n m`sura \n care sunt \ndeplinite condi]iile stabilite de lege pentru recunoa[terea [i executarea \n Rom#nia a . \n materia drepturilor dob#ndite. Referitor la folosirea excep]iei de ordine public`. ulterior. pe care o va aplica \n locul legii str`ine care este \nl`turat`. Efectul atenuat al ordinii publice. \n doctrin` s-a f`cut distinc]ie \ntre cele dou` forme ale conflictelor de legi [i sub aspectul interven]iei mai rare a ordinii publice \n conflictele de legi \n timp [i spa]iu. Acestea pot fi recunoscute dac` nu contravin ordinii publice \n dreptul interna]ional privat al forului sau autorit`]ii. Cu privire la limitele substituirii instan]a va aprecia de la caz la caz. C#t prive[te sfera efectelor admise unui drept dob#ndit \n str`in`tate. \n general. Efectele invoc`rii ordinii publice [i solu]ii. Deci. aceasta se va decide pentru fiecare situa]ie concret` \n parte. |n doctrin` s-a apreciat c` distinc]ia \ntre efectul negativ [i efectul pozitiv al ordinii publice este aparent`. este relevat [i de faptul c` un drept care nu s-ar fi putut na[te pe teritoriul unei ]`ri. aplic#ndu-se prevederile legii forului sau dac` ansamblul dispozi]iilor legii str`ine.interven]ia ordinii publice \n conflictele de legi \n spa]iu. iar \n conflictele de legi \n timp [i spa]iu aceasta are o intensitate redus`. are efecte atenuante. \n conflictele de legi \n spa]iu.tigate \ntr-o ]ar` str`in`. ]in#nd seama de faptul c` solu]ia \ntr-o anumit` cauz` trebuie s` aib` un caracter unitar. este recunoscut dac` s-a n`scut \ntr-o alt` ]ar`. Autoritatea trebuie s` constate numai dac` dreptul sau situa]ia juridic` dob#ndite \n str`in`tate. are ca efect \nl`turarea. legea forului. unde s-a solu]ional [i un eventual conflict de legi. av#nd \n vedere caracterul de excep]ie al ordinii publice. \n conformitate cu normele conflictuale din acea [ar`. [i substituirea legii forului celei str`ine trebuie s` fie limitat`. VIII. Trebuie re]inut c`. Acesta este spectul pozitiv al ordinii publice. Ceea ce se cere. dar [i \n cadrul fiec`rei forme se pot face unele distinc]ii [i nuan]`ri.

|naintea acestuia ar trebui solu]ionat un eventual conflict de jurisdic]ie. 157 din Legea nr. orice problem` de conflict de legi materiale. “afar` numai dac` sunt contrare ordinii publice de drept interna]ional privat rom#n”. datorit` con]inutului ei variabil. acela de a asigura intangibilitatea normelor imperative ale legii forului. \n dreptul nostru nu a existat un text cu caracter general privind ordinea public` \n dreptul interna]ional privat rom#n. Legea noastr` de drept interna]ional privat – nr. prin aplicarea sau efectele sate. 1. din oficiu. chiar dac` jurisdic]ia str`in` [i-a \ntemeiat competen]a corect pe propriile norme \n materie. a – stabile[te c` aplicarea legii str`ine se \nl`tur` atunci c#nd \ncalc` ordinea public` de drept interna]ional privat rom#n. hot`r#rea str`in` nu va fi recunoscut` pe acest motiv [i discutarea oric`rei alte exigen]e stabilit` de lege \n vederea recunoa[terii este inutil`. titlu general. con]inut ce presupune deosebiri esen]iale fa]` de reglementarea din legea forului. mai \nt#i.1. |n cuprinsul ei g`sim dou` texte prin care admite cu. 2. |n caz afirmativ. alin.DIPr – 27 unei hot`r#ri judec`tore[ti str`ine sau \n conformitate cu prevederile din tratatele bilaterale \ncheiate de Rom#nia [i conven]iile multilaterale la care ]ara noastr` a aderat.3. care prevede c`. art. 8. constituie temei pentru refuzul recunoa[terii. un mijloc specific [i necesar \n solu]ionarea conflictelor de legi. c#t [i \n conflictele de legi \n timp [i spa]iu. iar invocarea ei depinde de legea forului [i de con]inutul legii str`ine desemnat` competent`. |n cazul ac]iunilor \n recunoa[tere instan]a rom#n` trebuie s` constate. \n materia respectiv`. Dac` nu admitem aceasta ar trebui s` recunoa[tem un alt rol al ordinii publice \n dreptul interna]ional privat. iar solu]ia difer` de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii rom#ne. autorii admit c` este o teorie general` a dreptului interna]ional privat. con]inutul acestui mijloc pentru \nl`turarea legii str`ine. . pentru dou` considerente : . |n temeiul art.Invocarea ordinii publice \n dreptul interna]ional privat presupune existen]a unui conflict de legi . competen]a de a solu]iona procesele privind raporturi de drept interna]ional privat. Invocarea ordinii publice \n dreptul interna]ional privat nu are la baz` distinc]ia \ntre normele imperative sau prohibitive [i supleative sau permisive.Caracterul imperativ al normelor de competen]` exclusiv`. Refuzul recunoa[terii unei hot`r#ri str`ine pentru \normele conflictuale`lcarea competen]ei exclusive a juridic]iei rom#ne nu poate fi motivat prin invocarea ordinii publice \n dreptul interna]ional privat rom#n. 105/1992 – admite invocarea ordinii publice. de la caz la caz. care a fost solu]ionat \n favoarea legii str`ine. dar nici acesta nu mai poate intra \n discu]ie dac` se constat` c` litigiul era de competen]a exclusiv` a jurisdic]iei rom#ne. recunoa[terea acestei hot`r#ri poate fi refuzat` \n Rom#nia. Prefeceri legale privind ordinea public` \n dreptul interna]ional privat rom#n P#n` la adoptarea Legii nr. VIII. precum cele cuprinse \n dispozi]iile art.tigate \n str`in`tate. 168. Cu toate criticile care s-au adus ordinii publice. de[i ele vizeaz` posibilitatea invoc`rii ordinii publice at#t \n conflictele de legi \n spa]iu. 105/1992. Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat. \n sensul c` legea str`in` va fi \nl`turat` doar c#nd. lit. de la \nceput. Ordinea public` poate interveni \n toate materiile dreptului interna]ional privat. 151. al. sunt un mijloc de limitare a aplic`rii legii str`ine. De aceea judec`torul poate aprecia. instan]ele rom#ne sunt abligate s`-[i verifice. 105/1992. Normele imperative \n dreptul interna]ional privat. Dispozi]iile art. VIII. prin natura lor. Prevederi legale. dac` raportul juridic solu]ionat \n str`in`tate nu era de competen]a exclusiv` a jurisdic]iei rom#ne. putem admite c` a fost adoptat conceptul de ordine public` din doctrina contemporan`. dac` o hot`r#re judec`toreasc` str`in` a fost pronun]at` \n conformitate cu alt` lege dec#t cea rom#n` cu privire la starea civil` [i capacitatea unui cet`]ean rom#n. lege \nl`turat` datorit` con]inutului ei. \n principal. . Art.3. care vor fi respectate \n Rom#nia. \nl`turarea aplic`rii legii str`ine atunci c#nd \ncalc` ordinea public` de drept interna]ional privat rom#n. |n aceea[i termeni se pune problema [i \n leg`tur` cu dispozi]ia din art. 151 exclud. ar contraveni principiilor fundamentale care stau la baza reglement`rtilor noastre \n materie. Astfel. Nici unul din cele dou` texte nu stabile[te con]inutul acestei no]iuni. ceea ce nu are nimic comun cu conceptul excep]iei \n discu]ie. 9 se refer` la dreptuirle c#. A[a fiind.

transform#ndu-l \n raport juridic de drept interna]ional privat. pentru desemnarea legii aplicabile unui raport juridic se folosesc punctele de leg`tur` (cet`]enia. se ajunge la aplicarea unui sistem de drept str`in. Un interes deosebit prezint`. O alt` modalitate de fraudarea legii const` \n introducerea artificial`. prin fraudarea legii se \n]elege opera]iunea prin care una sau ambele p`r]i ale raportului juridic \ntrebuin]eaz` mijloace legale pentru a \nl`tura aplicarea unor dispozi]ii care s-ar fi aplicat dac` n-ar fi intervenit frauda. creeaz` \n mod artificial condi]ii pentru a evita s` se aplice raporturlui lor juridic. de[i normal competent` era o lege str`in`. o persoan` interesat` deplaseaz` un bun mobil de valoare pe teritoriul unui anumit stat a c`rui legisla]ie permite comercializarea bunului sau permite. |n esen]`. c#nd se dore[te aplicarea unei alte legi. care ajut` la stabilirea legii aplicabile.).1. locul situ`rii bunului etc. \n condi]ii avantajoase.2. Modalit`]i de realizare. indic` ce lege se va aplica \ntr-un caz concret. domiciliului sau confesiunii. situa]iei astfel creee. De regul`. Astfel. No]iune Frauda la lege este un mijloc prin care se \nl`tur` aplicarea legii normal competent`. Cel mai adesea. No]iunea nu este nou` [i o \nt#lnim at#t \n dreptul intern.2. |n general. Aceasta trebuie s` se materializeze \ntr-un act fraudulos. Prin aplicarea normei conflictuale competente. trebuie \ndeplinite cumulativ urm`toarele condi]ii : a) Inten]ia frauduloas` a p`r]ilor sau numai a uneia dintre p`r]i. Acestea sunt elemente din structura normelor conflictuale.IX.se aplic` legea forului. regimul restrictiv al legisla]iei interne. . fraudarea legii presupune o comportare a p`r]ilor av#nd ca unic scop supunerea raportului juridic unei legi care nu-i este aplicabil` \n mod normal. \n acest caz. de[i dreptul intern ar fi fost aplicabil \n mod firesc raportului juridic respectiv. legea normal competent`. IX.2. De aceea. Prin schimbarea frauduloas` a locului situ`rii bunului [i introducerea elementului de extraneitate. Condi]iile fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat Sintetiz#nd opiniile exprimate \n doctrin` se poate re]ine c`. cunosc#nd regulile de IX.1. a unui element de extraneitate.\n locul legii str`ine se aplic` o alt` lege. se urm`re[te ca raportul juridic s` fie c#rmuit de dispozi]ii mai favorabile p`r]ilor (sau numai uneia dintre ele) dec#t acelea normal competente. DIPr – 28 FRAUDAREA LEGII APLICATE |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT IX. f`r` nici o inten]ie de a ocoli dispozi]iile imperative – prohibitive ale unei reglement`ri normal competent` s` guverneze raportul juridic. Prin fraudarea legii \n dreptul interna]ional privat se poate ajunge la urm`toarele situa]ii : . \ntr-un raport juridic intern. . condi]iile [i domeniile \n care poate interveni Modalit`]i de realizare a fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat |n dreptul interna]ional privat. fraudarea legii se realizeaz` prin schimbarea cet`]eniei. adic` partea sau p`r]ile. dar alta dec`t cea normal competent`. Norma conflictual` aplicabil` trimite. . c#t [i \n dreptul interna]ional privat. re[edin]a obi[nuit`. Nu \nt#mpl`tor fraudarea legii este mai frecvent` \n domeniul raporturilor de familie [i a constituit punctul de plecare al teoriei. dob#ndirea propriet`]ii prin prescrip]ie. Ele pot fi trecute ilegal frontiera [i v#ndute pe teritoriul unui alt stat. folosind mijloace de drept interna]ional privat .2. bunurile mobile din patrimoniul na]ional. IX. Se ocole[te. la sistemul de drept al ]`rii pe teritoriul c`reia a fost transferat bunul. stabilit pentru bunurile mobile din patrimoniul na]ional. s-a creat \n mod artificial un raport juridic de drept interna]ional privat. sub acest aspect. |n literatura de specialitate sunt prezentate cazuri celebre de fraudare a legii \n materia divor]ului. pentru a exista fraud` la lege \n dreptul interna]ional privat. schimbarea punctelor de leg`tur` are loc. |n dreptul interna]ional privat. se schimb` punctul de leg`tur`. frauda la lege are un sens aparte [i anume c` partea sau p`r]ile. adic` se creeaz` condi]ii pentru ca raportul juridic s` fie guvernat de dispozi]iile altei legi dec#t cea normal competent`. care nu pot fi comercializate \n ]ara respectiv`. tot str`in`. astfel. |n mod obi[nuit. domiciliul. dar care le este nefavorabil`. cu diferite motiva]ii.se aplic` legea str`in` \n locul legii forului .

De aceea. \n raport de care se stabile[te legea competent`. evident f`cute \n acest scop. Acestea schimb#nd punctele de leg`tur` privind fondul obliga]iilor contractuale. Fraudarea legii se realizeaz` prin mutarea sediului social pe teritoriul unui stat a c`rui legisla]ie este mai favorabil`. iar pentru aceasta dob#nde[te cet`]enia unui alt stat. sunt licite.3. noua norm` conflictual` indic` aplicarea unui alt sistem de drept dec#t cel normal competent s` se aplice raportului juridic respectiv. Fraudarea legii are \n vedere normele materiale. \ntre altele [i pentru faptul c` aparent ac]iunea p`r]ilor este licit`. Frauda se realizeaz` prin schimbarea locului.Statutul persoanei juridice. schimb` voit condi]iile care ar supune raportul juridic unei anumite legi.DIPr – 29 drept interna]ional privat. depind de voin]a p`r]ilor. ca urmare. Frauda se realizeaz` prin schimbarea cet`]eniei. dar \n alte situa]ii probarea acesteia este dificil`. |n cazul fraud`rii legii. capacitatea [i raporturile de familie. inten]ia frauduloas` este evident`. deplasarea bunului mobil pe teritoriul unui stat a c`rui legisla]ie este mai favorabil`. pot desemna o lege a contractului care nu are leg`tur` cu aceasta. b) Utilizarea unor mijloace licite. dar \n dreptul interna]ional privat fraudarea presupune [i nesocotirea. c#nd acesta are semnifica]ie \n domeniul legii aplicabile. materializat \n schimbarea punctului de leg`tur` privind un raport juridic. imperativ` sau prohibitiv`. sunt mobile. . . direct` a legii normal competent`. s-a apreciat c` fraudarea legii presupune o \normele conflictuale`lcare indirect` a legii [i prin aceasta se deosebe[te de \normele conflictuale`lcarea de fa]`. normal competent`. |n acest domeniu avem \n vedere starea civil`. La fel se procedeaz` [i cu domiciliul. |n scopul fraudarii legii. . Actul de voin]` al p`r]ilor. impune observa]ia c` fraudarea legii este posibil` numai \n domeniile \n care punctele de leg`tur`. c) Rezultatul ilicit ob]inut. aceea sub inciden]a c`reia era \n mod firesc raportul juridic avut \n vedere. Precizarea are importan]` pentru analiza [i distinc]iile ce se impun \n leg`tur` cu sanc]ionarea fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat. \n raport de care se stabile[te legea competent`.Succesiune.Forma actelor juridice. Pentru a evita o reglementare anevoioas` privind forma exterioar` a actelor. cu scopul v`dit de a supune raportul juridic unei ale legi mai favorabile. \normele conflictuale`lcarea indirect` a normei conflictuale a forului. Se urm`re[te [i se ob]ine \nl`turarea unei norme materiale. |n materia succesiunii la fraudarea legii recurge cel care vrea s` dispun` de o cotitate disponibil` mai mare dec#t \i permite legea personal`. dar care este nefavorabil` p`r]ii sau p`r]ilor. Uneori. depind de voin]a p`r]ilor. prin ele \nsele. |n domeniile \n care punctele de leg`tur` sunt fixe (locul situ`rii imobilului. Aceste domenii sunt : . Ob]inerea unei alte cet`]enii sau stabilirea unui domiciliu fictiv trebuie s` fie. schimbarea cet`]eniei se face cu respectarea cerin]elor legale din ]ara a c`rei cet`]enie se dore[te a o ob]ine. opera]iuni juridice licite fac s` se schimbe punctul de leg`tur` [i. Domeniile \n care poate interveni fraudarea legii Fraudarea legii este posibil` numai \n domeniile \n care punctele de leg`tur`. . beneficiind de dispozi]iile mai favorabile dec#t cele din legea normal competent`. . IX. Condi]iile de fond ale contractelor – fraudarea legii parea a fi favorizat` tocmai de autonomia de voin]` a p`r]ilor. domiciliului sau re[edin]ei. partea interesat` sau p`r]ile \ncheie actul juridic \ntr-un alt stat. p`r]ile trebuie s` foloseasc` mijloace de drept interna]iona privat care. Acesta const` \n evitarea sau \nl`turarea aplic`rii unor dispozi]ii imperative sau prohibitive ale forului sau ale unui sistem de drept str`in.Regimul juridic al bunurilor mobile. \n materia divor]ului sau a stabilirii filia]iei copilului din afara c`s`toriei.Con]inutul contractelor. Astfe.2. locul producerii delictului [i al prejudiciului) nu este posibil` fraudarea legii. .Statutul persoanei fizice.

conduce la neaplicarea legii str`ine sau a legii forului normal competente [i nu con]inutul respectivelor legi. Fraudarea legii str`ine se sanc]ioneaz` cu inopozabilitatea actului juridic. . |n fapt. sanc]iunea const` \n \nl`turarea legii str`ine [i aplicarea \n locul acesteia a legii forului sau nerecunoa[terea drepturilor dob#ndite sub imperiul legii str`ine. f`r` element de extraneitate . conform regulilor conflictuale.aplicarea unei legi str`ine \n locul legii forului normal competent` (se realizeaz` prin introducerea unui element de extraneitate \n raportul juridic). care guverneaz` direct [i nemijlocit raportul juridic. de[i normal competent` era o lege str`in`.2. norma conflictual` pentru a se ajunge la fraudarea legii materiale competente. \ntruc#t aceasta. se ob]ine fraudarea legii material competente.interven]ia ordinii publice are cauze obiective. normal competent`. a validit`]ii actelor juridice frauduloase. \n final. Legea str`in`. Fraudarea legii are cauze de natur` subiectiv`. |n cazul fud`rii legii. este \nl`turat` sau drepturile dob#ndite sub imperiul ei nu sunt recunoscute din cauza con]inutului ei.ordinea public` \n dreptul interna]ional privat se opune aplic`rii legii str`ine sau eficacit`]ii drepturilor dob#ndite sub imperiul unei legi str`ine. IX. element prin intermediul c`ruia se ajunge la fraudarea legii materiale competente. adesea. prin fraudare. Acest aspecte face ca cele dou` institu]ii s` fie confundate. ci se trece \n sfera de ac]iune a altui sistem de drept. dar poate \nl`tura [i aplicarea legii proprii (legea forului). Dac` \n ambele cazuri.3. |n cazul fraud`rii legii proprii este admis c` actul poate fi declarat nul. .DIPr – 30 IX. Fraudarea legii [i ordinea public` \n dreptul interna]ional privat Ca [i ordinea public`. \n cazul fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat nu se mai r`m#ne \n sfera de ac]iune a aceluia[i sistem de drept. alta dec#t cea normal competent`. . Practic se fraudeaz` o lege intern` \n favoarea altei legi interne. dar le este desfavorabil`.3. mai \nt#i. IX. desf`[urat` exclusiv \n acest scop. activitatea frauduloas` a p`r]ilor \nl`tur` aplicarea legii str`ine. Compara]ie cu institu]ii juridice apropiate Fraudarea legii \n dreptul intern [i aceea din dreptul interna]ional privat Suntem \n prezen]a unei fraude la lege \n dreptul intern atunci c#nd p`r]ile unui raport juridic. |n planul drepturilor dob#ndite.3. frauda la lege \mpiedic` aplicarea legii materiale normal competent`. . Activitatea frauduloas` a p`r]ilor. Fraudarea legii \n dreptul interna]ional privat. |n dreptul intern. alta dec#t cea care s-ar fi aplicat \n mod normal. schimb` unele elemente ale con]inutului acestuia pentru a i se aplica dispozi]iile unei legi interne. Este fraudat` legea material` nemijlocit prin schimbarea con]inutului raportului juridic. normal competent` conform normelor conflictuale. Fraudarea legii \n dreptul interna]ional privat urm`re[te : . Fraudarea legii \n dreptul interna]ional privat se realizeaz` prin schimbarea unui element al raportului juridic. prin con]inutul ei contravine principiilor fundamentale ale sistemului de drept al statului unde urmeaz` a fi solu]ionat` cauza sau unde este invocat dreptul.\n cazul interven]iei ordinii publice. se r`m#ne \n sfera de ac]iune a aceluia[i sistem de drept. c#t [i la fraudarea legii str`ine – se ajunge \n func]ie de cuprinsul normei conflictuale prin intermediul c`reia se ob]ine fraudarea legii materiale competente.1. Spre deosebire de fraudarea legii \n dreptul intern.aplicarea legii forului. Este fraudat`. distinc]ia \ntre cele dou` institu]ii are la baz` urm`toarele elemente : . normal competent`. tot str`in` (se realizeaz` prin schimbarea punctelor de leg`tur`). |n cazul fraud`rii legii. La aceste rezultate – la fraudarea legii proprii. \n primul caz aceasta se realizeaz` \n mod nemijlocit.aplicarea unei legi str`ine. fraudarea legii presupune un tratament diferen]iat. . sanc]iunea const` \n \nl`turarea legii str`ine ca urma a activit`]ii frauduloase a p`r]ilor [i aplicarea legii normal competente.

al. mai ales \n dou` aspecte. Ceea ce se sanc]ioneaz` este inten]ia frauduloas`. \n timp ce fraudarea legii presupune \ntotodeauna un scop ilicit. pentru fiecare situa]ie \n parte. Dispozi]iile art. 1 din lege se refer` la recunoa[terea unei hot`r#ri str`ine care poate fi refuzat` dac` este rezultatul unei fraude comise \n procedura urmat` \n str`in`tate. de schimbare a punctului de leg`tur`. pot exista societ`]i comerciale al c`ror sediu statutar este stabilit \n mod fictiv \ntr-o anumit` ]ar`. C#nd exist` indicii privind inten]ia frauduloas` a p`r]ilor sau a uneia dintre ele.DIPr – 31 IX. Fraudarea legii [i simula]ia Problema distinc]iei \ntre fraudarea legii [i simula]ia sub forma fictivit`]ii. acolo unde se g`se[te centrul de conducere al acesteia. Av#nd \n vedere c` fraudarea legii \n dreptul interna]ional privat presupune fraudarea legii statului unde actul a fost \ncheiat. a legii unui alt stat. Argumentul \n favoarea acestei solu]ii este \normele conflictuale`lcarea unei norme materiale imperative sau prohibitive a forului sau a unei alte ]`ri.3. |n acela[i sens se refer` [i art. trebuie s` i se acorde aceea[i protec]ie. normal competent` conform normei conflictuale rom#ne. centrul principal al activit`]ii de conducere [i gestiune se afl`. ar \nsemna s` se acorde efecte unui act sau hot`r#ri care nu exist` de drept. \n Legea nr. altul dec#t cel unde a fost \ntocmit actul |n afara situa]iilor c#nd actul a fost \ntocmit cu fraudarea legii statului forului (a instan]ei sau autorit`]ii competente). La simula]ie opera]iunea. |n ceea ce prive[te scopul.4. 105/1992. de[i stabilit prin statut este fraudulos. unde se iau deciziile esen]iale. IX. Simula]ia presupune o pera]iune fictiv`.4. Legea str`in` este un element de drept. 168. 40. preocup` \n leg`tur` cu persoanele juridice. |n realitate. altul dec#t cel unde actul a fost \ntocmit sau unde este ulterior invocat. sanc]ionarea \n ]ara noastr` ar fi inopozabilitatea. 2 din Legea nr. 105/1992 nu exist` o prevedere expres` cu privire la acest aspect.1. Deosebirea cost`. Fraudarea legii unui stat. \n Rom#nia. analiza sanc]iunii fraudei la lege trebuie f`cut` distinct. Sanc]iunea poate s` intervin` [i pentru fraudarea legii materiale str`ine.3. deci. c#nd se constat` c` hot`r#rea a fost ob]inut` prin fraudarea normelor procedurale ale ]`rii de unde provine. Un act nevalabil \n statul de origine nu se poate bucura de un tratament mai avantajos pe teritoriul altui stat. Sediul societ`]ii din str`in`tate. \n timp ce la fraudarea legii actul de voin]` se materializeaz` \ntr-un act licit. printr-un act de voin]` materializat \n ac]iuni licite se ajunge la modificarea artificial` a unui conflict de lege. unde actul a fost \ntocmit Pentru situa]ia \n care a fost fraudat` legea str`in`. precum [i a aceluia unde persoana invoc` actul. la simula]ie poate exista [i un scop licit.4. Fraudarea legii statului str`in. IX. fundamentat` pe nulitatea acestuia ca urmare a fraud`rii legii \n statul unde a fost emis. se pune problema dac` trebuie sanc]ionat` fraudarea legii unui stat. . aprecierea privind inexisten]a actului. efectiv. pentru a beneficia de prevederile legisla]iei acesteia (mai favorabile). dar [i nesocotirea normei conflictuale a forului care indic` legea material` normal competent`. Sanc]iunea fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat |n literatura rom#n` de specialitate este admis` sanc]iunea fraud`rii legii. actul este numai aparent licit. ca [i dreptul forului [i deci. |n literatura de specialitate. dar \n ]ara respectiv` func]ioneaz` doar servicii cu atribu]ii nesemnificative \n domeniul decizional. legal`. spre deosebire de frauda la lege care presupune o pera]iune material`. opinia dominant` este aceea c` sediul social al persoanei juridice trebuie s` fie real. justific` invocarea excep]iei fraudei la lege pentru a nu-i acorda efecte [i \n ]ara noastr`. Prin urmare fraudarea legii str`ine trebuie sanc]ionat` ca [i fraudarea legii rom#ne. \n special atunci c#nd organele de conducere ale acesteia se g`sesc \n ]`ri diferite. |n practic`. Ne afl`m \n prezen]a unei fraude la lege. Asem`nare \ntre frauda legii [i simula]ie const` \n faptul c`.2. \n favoarea legii rom#ne sau a legii unui alt stat. de exemplu. |n cazul hot`r#rilor str`ine. |n practic` pot fi \nt#lnite situa]ii diferite [i nu \ntotdeauna IX. pct. \n vederea valorific`rii unui drept. \n ambele situa]ii.

Exista o preocupare [i o lupt` pentru unificarea cutumelor.4.1.DIPr – 32 sanc]ionarea poate fi temeinic motivat` juridic sau interven]ia acesteia nu contribuie la realizarea unei protec]ii juridice reale. \n cazurile de fraudare a legii rom#ne. art. 1. Pentru actul juridic \ncheiat \n str`in`tate. deoarece numai statutele personale aveau efect extrateritorial. chiar [i atunci c#nd apar]ineau unui str`in. . al. uneori. sanc]iunea este \nl`turarea legii str`ine dac` instan]a sau autoritatea constat` c` ea a devenit competent` prin fraud`. \n materie. Deci. Este de preferat ca aceast` excep]ie s` fie folosit` numai \n ultim` instan]` [i numai atunci c#nd autoritatea \n fa]a c`reia se pune problema.b . |ntre sec. ezitarea \n privin]a sanc]ion`rii fraudei. dar [i atunci c#nd acte sau hot`r#ri judec`tore[ti au fost ob]inute \ntr-un stat prin fraudarea legii statului unde acestea sunt ulterior invocate pentru valorificarea unor drepturi sau situa]ii juridice dob#ndite. Cu alte cuvinte. interesul pentru problemele conflictelor de legi a crescut. Fraudarea legii statului unde actul este \ntocmit sau invocat |n dreptul interna]ional privat. ci doar inopozabil. prin fraudarea legii rom#n` este admis` sanc]iunea nulit`]ii. dipune expres c` aplicarea legii str`ine se \nl`tur` dac` a devenit competent` prin fraud` [i \n locul ei se aplic` legea rom#n`. c#t [i a efectelor pe care le produce \n ]ara a c`rei lege a fost fraudat`. Actuala reglementare de drept interna]ional privat din ]ara noastr` reduce evident posibilitatea fraudarii legii. 105/1992. conform regulilor de acolo. |n acea perioad`. sanc]iunea este inopozabilitatea actului \n fa[a autorit`]ii rom#ne. X.8. Al XII-lea. No]iune. era recunoscut pe teritoriul altei regiuni.1. tot prin fraudarea legii rom#ne nu pot fi declarate nule. STAREA PERSOANELOR \N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT X. Statutele personale aveau ca obiect numai starea [i capacitatea. toate actele juridice privind imobilele trebuiau s` respecte regulile instituite. Aceast` diviziunea avea o importan]` deosebit`. inexisten]a respectivelor acte. Statutele reale aveau ca obiect imobilele [i aplicarea lor era obligatorie \n toate procesele privind imobilele din provincia respectiv` (regimul lor era str#ns legat de vechile privilegii nobiliare). 105/1992. IX.2 din Legea nr. statutul de persoan` c`s`torit` dob#ndit \ntr-o regiune cutumiar`. Faptul c` sanc]iunea nulit`]ii actului nu este luat` \n considerare [i \n str`in`tate nu trebuie s` determine renun]area la aceasta. Statutul personal. Nici o instan]` rom#n` nu poate declara nul actul unei autorit`]i str`ine. problema sanc]ion`rii fraud`rii legii se pune atunci c#nd se constat` fraudarea dreptului forului. lit. va aprecia dac` se justific` declararea inopozabilit`]ii actului pentru fraudarea legii. X. |n sitia]ia \n care este fraudat dreptul rom#n \n favoarea unui drept str`in.3.1. \n general. |n cazul hot`r#rilor judec`tore[ti inipozabilitatea se declar` prin hot`r#rea de nerecunoa[tere pronun]at` \n baza dispozi]iilor cuprinse \n cap. Actul respectiv nu produce efecte juridice pe teritoriul Rom#niei. Acelea[i acte \ncheiate \n alt stat. Pe de alt` parte statutele se \mp`r]eau \n dou` categorii. Ideile [i no]iunea \[i au originea \n teoria statutelor din Evul Mediu. Pentru cazurile foarte rare c#nd actul ar fi \ntocmit sau o hot`r#re pronun]at`. rare. \ntruc#t fiecare provincie \[i avea propriile statute [i cutume. Problema trebuie analizat` at#t sub aspectul valabilit`]ii hot`r#rii \n ]ara unde a fost pronun]at`.i alin. \n favoarea unei legi str`ine. VI-XVIII \n Fran]a s-a dezvoltat o adev`rat` ]coal` de drept interna]ional privat. Cazurile de fraudarea legii na]ionale au fost. \n func]ie de elementele concrete. \n provincia unde acestea erau situate. Extrateritorialitatea statutelor personale consta \n aceea c`. dup` obiectul lor. sec]iunea a IV-a din Legea nr. Pentru actul \ntocmit sau hot`r#rea pronun]at` \n ]ara noastr` prin fraudarea legii rom#ne. Faptul de a nu ]ine seam` de aceste aspecte poate avea consecin]e nefavorabile [i se pare c` aceasta explic`. sanc]iunea este nulitatea. cele reale av#nd efect strict teritorial. cu prilejul solu]ion`rii unui litigiu cu element de extraneitate. \n ]ara noastr`.

2. dar [i fa]` de societate. difer` de la un sistem de drept la altul. o persoan` poate fi capacil` sau nu. imprescriptibilitatea). Starea civil` a persoanei se refer` la ansamblul elementelor intim legate de individ. |n fapt. ceea ce \nseamn` c` un anumit element poate apar]ine st`rii civile ori nu. . deci sunt distincte de caracterele juridice ale fiec`ruia dintre elementele componente . capacitatea [i raporturile de familie erau supuse legii franceze. elementele ei componente. deoarece multe cutume priveau. Ea permitea evitarea dificult`]ilor creee de efectul teritorial al statutelor [i era punctul de pornire pentru formarea unei reglement`ri uniforme. extrateritorialitatea statutelor personale nu era altceva dec#t recunoa[terea drepturilor c#[tingate \n materia statutelor personale. a condus la l`rgirea sferei statutelor personale. Astfel. |n timp.starea civil` nu trebuie confundat` cu urm`rile pe care le produce privind capacitatea de exerci]iu [i capacitatea de folosin]` a persoanei respective. Starea civil` permite individualizarea persoanei fizice. adop]ia. ci unul sau mai multe dintre acestea. atunci c#nd nu exista teoria general` a drepturilor c#[tigate.1. Dumoulin. Aceast` idee s-a cristalizat mai t#rziu. dar ea are \ntotdeauna o stare civil`. . Un rol important l-a avut. . \n acest sens. Capacitatea civil` are dou` aspecte : . chiar atunci c#nd se g`seau \n str`in`tate. X. inclusiv \n legisla]ia rom#n`. bunuri [i persoane [i era greu de decis dac` statutul era real sau personal. aceasta a fost denumit`. |ntruc#t nu exist` un consens. Starea [i capacitatea civil` Legea nr.starea civil` prezint` anumite caractere juridice (indivizibilitatea. Ulterior.capacitatea de folosin]` reprezint` aptitudinea de a avea drepturi [i obliga]ii. a[a cum o defini]ie \n acest sens nu g`sim nici \n reglement`rile anterioare. pentru francezi. starea civil`. \n calitate de subiect de drepturi [i obliga]ii [i permite stabilirea pozi]iei sale juridice fa]` de familia din care face parte. Se au \n vedere acele elemente care izvor`societ`]ilor comerciale din faptele de stare civil` (na[terea [i moartea persoanei) [i din actele de stare civil` (c`s`toria. . aceast` teorie a constituit un progres deosebit.starea civil`. . O anumit` stare civil` poate atrage o restr#ngere a capacit`]ii de folosin]`. Referitor la no]iunea de stare civil` se impun c#teva preciz`ri : . \n literatura de specialitate teoria autonomiei de voin]`. Opera]iunea avea mare importan]` \n ceea ce privea efectele. ca [i diferitele urm`ri ale st`rii civile pot fi guvernate de legi diferite. nevoia de a permite o larg` circula]ie a persoanelor [i un schimb intens de bunuri. \n ceea ce prive[te elementele sale componente. Influen]a acestor idei s-a resim]it \n toate legisla]iile de inspra]ie francez`. diviziunea respectiv` creea dificult`]i \n practic`. 105/1992 se refer` la starea civil`. Starea civil` poate influen]a capacitatea de exerci]iu [i con]inutul capacit`]ii de folosin]`. care aveau efect extrateritorial. La apari]ia ei. \n func]ie de sistemul de drept pe care \l avem \n vedere. Termenul [i no]iunea de statut personal folosit \n [coala statutelor a fost preluat dup` revolu]ia din 1789.starea civil` este o no]iune distinct` de elementele ei componente (dac` starea civil` rezult` uneori dintr-un act juridic al p`r]ilor aceasta nu trebuie confundat` cu actul respectiv). \n acela[i timp. iar ideea apare apoi \n textele codului civil francez. Aceast` sarcin` a revenit literaturii de specialitate. Sub aspectul capacit`]ii de exerci]iu. indisponibilitatea. stabilirea filia]iei etc. divor]ul. .DIPr – 33 Sistemul statutar de rezolvare a conflictelor a fost necesar [i util. Starea civil` nu trebuie confondat` cu capacitatea civil`. elemente de care legea leag` anumite efecte juridice. corespunz`toare unific`rii politice [i form`rii unei pie]e unice. dar acestea au \n vedere ansamblul elementelor care alc`tuiesc starea civil`.). \n cadrul aceluia[i stat. prin teoria asupra rolului voin]ei \n contracte.starea civil`. dar nu o define[te. .capacitatea de experci]iu reprezint` aptitudinea de a-[i exercita drepturile [i de a-[i asuma obliga]ii. Pe de alt` parte. se poate aprecia c` starea civil` a persoanei este o no]iune de sintez`.ac]iunile de stare civil` nu au ca obiect ansamblul elementelor ce o compun.

Argumentul reciprocit`]ii nu poate fi primit din cel pu]in dou` motive. 2 din Codul civil rom#n. 2 din Codul civil se interpreteaz` bilateral”. legea na]ional` a cet`]eanului rom#n \n cauz` este legea rom#n`. Formularea aceasta a condus la o interpretarea bilateral`. nu poate fi primit` ca unic` solu]ie. li se aplic` legea domiciliului sau legea re[edin]ei (al. \n primul r#nd. av#nd ca punct de leg`tur` cet`]enia p`r]ilor. \n dreptul interna]ional privat rom#n a mai multor sisteme conflictuale. Interpretarea no]iunii de legea na]ional` trebuie f`cut` conform dispozi]iilor art. care de multe ori nu este dec#t legea instan]ei c`reia i se adreseaz` p`r]ile. tradi]ional sistemele de drept interna]ional privat se \mpart \n dou` mari grupe. care stabile[te \n aceast` materie norma conflictual` lex patriae”. Calitatea unei persoane de a fi capabil` juridice[te nu poate varia dup` cum problema se discut` \ntr-o ]ar` sau alta.1.4). 2. \n altele se aplic` legea domiciliului. Persoanei cu dubl` cet`]enie. s-a spus c` “Nu este nici un dubiu c` ast`zi art. Aplicarea legii na]ionale. |n cazul dublei cet`]enii. |n sprijinul acestei opinii s-a invocat [i argumentul reciprocit`]ii.2. Reciprocitatea ar putea fi operant` \n situa]ia existen]ei unei identit`]i a sistemelor conflictuale.al.2. S-a apreciat c` “|n lipsa unui text care s` reglementeze special raporturile de familie cu element str`in. care nu au lege na]ional`. alin. Normele conflictuale privind starea [i capacitatea persoanei fizice X. Admiterea leg`turilor alternative. al. \n materie. str`inului aflat \n Rom#nia. Noutatea const` \n admiterea leg`turilor alternative \ntr-o mare m`sur`. Art. a fost sus]inut` \n literatura de specialitate \ntr-o formularem mai nuan]at`. potrivit c`reia pentru fiecare categorie de cazuri se aplic` legea care are cea mai str#ns` leg`tur` cu raportul juridic concret. \n principiul de drept interna]ional privat al unicit`]ii [i indivizibilit`]ii statutului personal. legii str`ine regimul care se pretinde pentru legea rom#n` \ntr-un alt stat. Determinarea [i proba cet`]eniei se fac \n conformitate cu legea statului a c`rui cet`]enie se invoc`”. 105/1992 Legisla]ia anterioar` cuprindea foarte pu]ine norme conflictuale. 2. dac` nu este cet`]ean rom#n. Apatrizilor. re[edin]a obi[nuit`. \n contextul noilor realit`]i interne [i interna]ionale.2). cu tradi]ie \n domeniu. \n dreptul interna]ional privat pot avea valoare egal` cu legea na]ional`. ar \nsemna s` admitem existen]a. Legea aplicabil` statutului persoanei fizice conform Legii nr. interpretarea \[i are ra]iunea. instan]a sesizat` cu solu]ionarea cauzei. Astfel. Legea aplicabil` \nainte de apari]ia Legii nr. i se aplic` legea statului unde \[i are domiciliul. Aceast` constatare [i evolu]ia teoriei. sau legea re[edin]ei ca lege na]ional`(al. \n domeniu.3. Legea nr. 105/1992 men]ine principiul aplic`rii legii na]ionale [i cet`]enia ca principal punct de leg`tur` \n materia statutului persoanelor [i a rela]iilor de familie. |n unele state se aplic` legea na]ional`. a admite c` regulile noastre pot fi puse sub condi]ia reciprocit`]ii. chiar c#nd ei \[i au re[edin]a \n str`in`tate”.12. al. Analiza solu]iilor adoptate de instan]ele rom#ne a eviden]iat o alt` orientare. fiecare adecvat unui anumit stat. re[edin]a. putem folosi art. Este cunoscut faptul c` fiecare stat \[i are propriu s`u sistem de drept conflictual. |n aceast` opinie. solu]ii ce constituie o noutate \n legisla]ia noastr` : X. 2 din Codul civil rom#n dispunea c` “Legile relative la starea civil` [i capacitatea persoanelor urm`resc pe rom#ni. 105/1992 Referitor la conflictele de legi. care ar impune s` se acorde. \n Rom#nia. \n general. cu reguli care pot fi deosebite de la o ]ar` la alta. Legea nr. . X. Alte criterii de determinare a legii aplicabile st`rii persoanelor.2. ceea ce nu este posibil. a capacit`]ii [i a rela]iilor de familie. 12 din lege: “Legea na]ional` este legea statului a c`rui cet`]enie o are persoana \n cauz`.2. 105/1992 men]ine regula aplic`rii legii na]ionale \n materia statutului persoanelor. Acestea sunt : domiciliul. |n cele ce urmeaz` vom prezenta solu]iile adoptate. Pe de alt` parte.2. Admiterea leg`turilor alternative \nvedereaz` faptul c` legiuitorul rom#n a dorit alinierea legisla]iei noastre tendin]elor [i orient`rilor din reglement`rile altor state europene. au acreditat ideea c` aplicarea legii na]ionale. Aplicarea altei legi. Rom#nia face parte din grupul statelor care aplic` legea na]ional`.DIPr – 34 X. din care un este cea rom#n` (art.3).2.

1. 105/1992 de drept interna]ional privat.2. Determinarea legii aplicabile succesiunii Potrivit art.\n ceea ce prive[te bunurile imobile. XII. bunurile imobile prezentau un interes deosebit. 54/1998 privind circula]ia juridic` a terenurilor.2. persoanele fizice care nu au cet`]enia rom#n` [i domiciliul \n Rom#nia dac` dob#ndesc \n proprietate terenuri prin mo[tenire. |n epoca feudal`. . era supus cutumei teritoriului respectiv. de c`tre viitorii so]i. FAMILIA \N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT NORME CONFLICTUALE PRIVIND MO{TENIREA XII. interzice cet`]enilor str`ini [i apatrizilor s` dob#ndeasc` dreptul de proprietate asupra terenurilor. |n aceea[i sfer` sunt incluse [i raporturile copilului cu ambii p`rin]i. succesiunea este supus`. Postglosatorii au v`zut \n succesiune o mas` de bunuri legate de un anumit teritoriu. Se poate spune c` succesiunea este punctul de convergen]` al \ntregului drept privat.\n ceea ce prive[te bunurile mobile. Prin urmare.1. 66 din lege. astfel : . \n cap. tot ceea ce privea succesiunile imobiliare. ceea ce presupune aplicarea unor reguli adecvate. prin rolul lor \n acea vreme [i de aceea era necesar s` fie reglementate de cutuma locului unde erau situate. oriunde acestea s-ar afla succesiunea este supus` legii na]ionale pe care persoana decedat` o avea la data mor]ii. de comun acord. Aceast` diviziune dateaz` de la \nceputurile dreptului interna]ional privat.1.2. alegerea legii care \i este mai favorabil`. solu]ia asoptat` este : \n timp ce condi]iile de fond pentru \ncheierea acesteia sunt stabilite de legea na]ional` a fiec`ruia dintre viitorii so]i. Legea nr. VI – Mo[tenirea – dispune c` \n ceea ce prive[te bunurile imobile mo[tenirea este supus` legii locului unde fiecare din bunuri este situat. Prezen]a elementului str`in declan[eaz` conflicte de legi \n materie succesoral`. singura alternativ` fiind \n cazul dublei cet`]enii. Art. divor]ul [i filia]ia copilului din c`s`torie sunt supuse legii na]ionale comune. 21 privind conven]ia matrimonial`. Dintre acestea.DIPr – 35 Rela]iile personale [i patrimoniale dintre so]i. se admite aplicarea legii statului de re[edin]` sau a altuia cu care cuplul \ntre]ine \n comun cele mai str#nse leg`turi. 29 supune numai legii na]ionale a mamei dreptul acesteia de a cere tat`lui copilului din afara c`s`toriei s` r`spund` pentru cheltuielile din timpul sarcinii [i pentru cele prilejuite de na[terea copilului. Bunurile mobile prezentau mai pu]in interes [i de aceea ele erau supuse legii locului unde defunctul avusese ultimul domiciliu. dar \n lipsa cet`]eniei comune. regimul [i efectele conven]iei matrimoniale pot fi c#rmuite de legea aleas`. Legea 18/1991 privind fondul funciar vine cu preciz`ri importante. succesiunea este supus` locului unde este situat imobilul din masa succesoral`. No]iuni introductive XII. Dreptul str`inilor de a dob#ndi bunuri pe cale succesoral` Tradi]ional masa succesoral` se \mparte \n bunuri mobile [i imobile. XI. Legea permite cet`]enilor rom#ni cu domiciliul \n str`in`tate s` cear` reconstituirea dreptului de proprietate. Dreptul rom#nesc are o anumit` tradi]ie \n ceea ce prive[te dreptul str`inilor de a dob#ndi bunuri imobile pe cale succesoral`.1. . XII. |n ceea ce prive[te filia]ia copilului n`scut \n afara c`s`toriei. pentru terenuri agricole sau cu destina]ie forestier`. pe un anumit teritoriu. Dispozi]iile art. XII. Legea nr. Succesiunea cu element de extraneitate Succesiunea [i dreptul de proprietate personal` sunt indisolubil legate. Succesiunea poate fi calificat` interna]ional` atunci c#nd ea cuprinde unul sau mai multe elemente care o pun \n contact cu mai multe sisteme de drept. Norme conflictuale privind succesiunea XII. unor legi diferite. sunt obligate s` le \nstr`ineze \n termen de 1 an de la data dob#ndirii.1. aceasta este supus` legii na]ionale a copilului. Astfel. sub sanc]iunea trecerii \n mod gratuit a acestora \n proprietate statului. \n func]ie de obiectul ei.

stabilind c`. exemplificativ situa]iile. s` determine ceea ce \n doctrin` se nume[te “competen]a \n dreptul interna]ional privat” sau “competen]a jurisdic]ional`”. solu]ionarea problemei competen]ei are loc dup` reguli specifice. orice instan]` examineaz` \nt#i problema competen]ei. XIII. 67 [i 68 din lege. g) drepturile statului asupra succesiunii vacante. instan]a sesizat` va trebui ca.DIPr – 36 Legea succesoral`. Legea succesoral` se aplic` numai pentru determinarea succesorilor care au posesia bunurilor succesiunii – sezina. Problemele de drept procesual civil \n leg`tur` cu aceste litigii sunt urm`toarele . Domeniul de aplicare a legii succesorale Art. determinat` conform prevederilor men]ionate. \n materie. 105/1992 prevede c` testatorul poate supune transmiterea prin mo[tenire a bunurilor sale altei legi dec#t cea ar`tat` de art. Alte aspecte procedurale.b. 66 din lege se \n]elege c`. \n func]ie de natura bunului se va aplica legea na]ional` a defunctului de la data mor]ii sau legea locului situ`rii bunului. Preciz`ri prealabile Raporturile jutidice cu element de extraneitate pot genera litigii.2.2. lit. cu ajutorul calific`rii potrivit legii forului. 105/1992 stabile[te domeniul de aplicare al legii succesorale. 67 din Legea nr. pentru a c`ror solu]ionare sunt sesizate instran]ele judec`tore[ti sau de arbitraj. \ns`. predarea legatului nu sunt guvernate de legea succesoral`. Corobor#nd acest text cu prevederile art. Din text rezult` c` [i alte aspecte pe care legea nu le indic` pot intra \n domeniul de aplicare a legii succesorale.1.2. ci de legea forului. Cu toate acestea art. la care se refer` art. al`turi de capacitatea succesoral` [i nedemnitatea succesoral`. . Textul indic` faptul c` principalele condi]ii ale op]iunii succesorale sunt guvernate de legea succesoral`. c#t [i succesiunii tertamentare. nu [i la locul deschiderii acesteia. potrivit normelor procesual-civile referitoare la competen]`. aplicat` numai situa]iilor expres [i limitativ prev`zute de art.1. Legea succesoral` determin` con]inutul pasivului succesiunii.2. f`r` a avea dreptul s` \nl`ture dispozi]iile ei imperative. se aplic` at#t succesiunii legale. |n cazul unui litigiu cu element de extraneitate. locul deschiderii succesiunii nu este punct de leg`tur` \n cazul vreunei norme conflictuale. . Trebuie remarcat faptul c` legea se refer` numai la data deschiderii succesiunii. Astfel de aspecte pot fi identificate. Voca]ia succesoral` este una dintre condi]iile esen]iale pentru a mo[teni. c) calit`]ile cerute pentru a mo[teni. De regul`. COMPETEN}A INSTAN}ELOR |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT XIII. cum ar fi trimiterea \n posesie. XII. . Prezen]a elementului str`in presupune c` cel pu]in instan]ele a dou` ]`ri pot fi abilitate s` solu]ioneze litigiul. Art. d) exercitarea posesiei asupra bunurilor r`mase de la defunct. 67 indic` urm`toarele specte c`rora li se aplic` legea succesiunii : a) momentul deschiderii mo[tenirii . b) persoanele cu voca]ie de a mo[teni.efectele hot`r#rilor judec`tore[ti . 66. Competen]a \n dreptul interna]ional privat Cu ocazia solu]ion`rii unui litigiu civil intern. .68 din Legea nr. 67. e) condi]iile [i efectele op]iunii succesorale. Legea aleas` de testator poate fi. Dreptul statului asupra succesiunii vacante este un drept de mo[tenire. cine sunt succesorii ]inu]i de pasivul succesoral [i m`sura \n care ace[tia suport` sarcinile succesiunii. XIII. Competen]a \n dreptul interna]ional privat [i competen]a \n dreptul intern XIII. De aceea. \n afar` de voca]ia succesoral`. Textul pare a se referi la celelalte condi]ii cerute pentru a putea mo[teni. este \ndrituit` s` solu]ioneze respectivul litigiu.normele de procedur` aplicabile acestor litigii .competen]a \n dreptul interna]ional privat . mai \nt#i. f) \ntinderea obliga]iei mo[tenitorilor de a suporta pasivul. enumer#nd.

Se impune precizarea c` prezen]a elementului de extraneitate \ntr-un raport juridic civil genereaz` conflicte de legi. cu privire la necesitatea [i oportunitatea examin`rii competen]ei instan]ei de origine. dup` ce a stabilit c` litigiul este de competen]a jurisdic]iei ]`rii sale. din oficiu. La aceasta oblig` dispozi]iile art. Ele arat` dac` instan]ele statului respectiv sunt sau nu competente s` solu]ioneze litigiul cu element de extraneitate. Dintre problemele de drept procesual civil. Distinc]ia \ntre acestea [i normele conflictuale. s` determine competen]a ce revine instan]elor ]`rii sale \n raport cu instan]ele altei sau altor ]`ri. Aceast` problem` se rezolv` dup` reguli privind competen]a material` [i teritorial` \n vigoare \n ]ara noastr`. |n doctrin` mai este denumit` [i competen]` general`. XII. XIII. \n raport cu alte instan]e ale aceleia[i jurisdic]ii. A[adar. XIII. ci indic` [i legea str`in` competent`. care sunt chemate s` solu]ioneze litigiul respectiv. \ns` nu trebuie confundat` cu competen]a general` din dreptul procesual civil.3. astfel : . 105/1992 [i nu potrivit reglement`rilor din legisla]ia altor state. care poate fi legea forului sau o lege str`in`. Conflictele de jurisdic]ii sunt inevitabile deoarece fiecare stat are propriile sale reguli \n materie de competen]` privind litigiile civile cu element de extraneitate.normele privind competen]a \n dreptul interna]ional privat sunt norme de drept material [i se aplic` direct [i nemijlocit raportului juridic. respinge cererea ca nefiind de competen]a instan]elor rom#ne”. Competen]a \n dreptul intern Instan]a sesizat`. \n special. Legile fiec`rui stat cuprind norme cu ajutorul c`rora se determin` competen]a \n dreptul interna]ional privat pentru propriile instan]e. Distinc]ia dintre cele dpu` aspecte ale competen]ei prezint` importan]` din punct de vedere teoretic [i practic [i ea a generat discu]ii. Normele conflictuale sun norme de trimitere. ele nu se aplic` direct [i nemijlocit raportului juridic. 157 din Legea nr. Normele care determin` competen]a \n dreptul interna]ional privat. Acest aspect al competen]ei este tradi]ional desemnat [rin expresiile “competen]` special`” sau competen]` intern`”. \n cazul \n care constat` c` nu este competent` nici ea nici o alt` instan]` rom#n`. pe c#nd normele conflictuale solu]ioneaz` conflictele de legi. I. cu prilejul valorific`rii \ntr-un alt stat a hot`r#rii pronun]ate \ntr-o cauz`. competen]a sa de a solu]iona procesul privind raporturi de drept interna]ional privat [i. 105/1992. Normele privind competen]a \n dreptul interna]ional privat se deosebesc de normele conflictuale. Distinc]ia \ntre competen]a jurisdic]ional` [i competen]a legislativ` (legea aplicabil`).Normele care determin` competen]a \n dreptul interna]ional privat solu]ioneaz` conflictul de jurisdic]ii. \n leg`tur` cu litigiile civile cu element de extraneitate. prima ca importan]` [i \n ordine cronologic`. Este problem` de drept intern. Conflictul de jurisdic]ii se solu]ioneaz` conform normelor forului. dar [i conflicte de jurisdic]ii. ci indic` numai legea material` aplicabil` acestuia.2. Aceasta este o problem` esen]ial`. Cu alte cuvinte. dar nu indic` [i competen]a instan]elor unui alt stat. normele conflictuale nu se rezum` la a indica competen]a legii proprii. 105/1992. proprie dreptului interna]ional privat. potrivit c`rora “Instan]a sesizat` verific`. cap. |n ]ara noastr`. Situa]ia \n care instan]ele a dou` sau mai multe ]`ri par a fi \ndrept`]ite s` solu]ioneze un astfel de litigiu se nume[te conflict de jurisdic]ii. Competen]a general` \n dreptul interna]ional privat [i conflictele de jurisdic]ii din acest domeniu nu au nimic comun cu competen]a general` din dreptul procesual civil [i conflictele de competen]` ce pot apare \n dreptul intern. competen]a instan]elor judec`tore[ti privind litigiile cu element de extraneitate se determin` potrivit normelor cuprinse \n Legea nr. este aceea privind competen]a \n dreptul interna]ional privat sau competen]a jurisdic]ional`. trebuie s` se ocupe de un alt aspect al competen]ei. adic` determinarea competen]ei .DIPr – 37 cum se exprim` Legea nr.2. sec. ar l`sa impresia c` nu exist` nici o dependen]` \ntre acestea. [i anume s` stabileasc` \n concret competen]a material` [i teritorial` a instan]ei care trebuie s` solu]ioneze litigiul. Solu]ionarea conflictului de jurisdic]ii presupune stabilirea ]`rii ale c`rei instan]e sunt competente s` solu]ioneze litigiul izvor#t dintr-un raport juridic cu element de extraneitate. deoarece trebuie solu]ionat` \naintea oric`ror alte probleme privind litigiul respectiv. .

aplic#nd propriile norme conflictuale [i nu pe acelea ale altei ]`ri. Tot astfel. 607 Cod proc.5. Prevederile art. \n principiu. propriile norme de procedur`. XIII.civ. cu unele excep]ii.4. XIII. Determinarea instan]ei competente conduce la aplicarea unei anumite legi materiale. care cereau.4. care pot fi diferite de la o ]ar` la alta. sa \nvederat c` numai normele privind competen]a teritorial` sunt susceptibile de a fi utilizate pe planul dreptului interna]ional privat. 607 Cod proc. nu permiteau delimitarea explicit` a competen]ei jurisdic]ionale directe de cea indirect` [i de competen]a intern`. \n acel moment legea aplicabil` nu este cunoscut`. Dac` normele conflictuale fac trimitere. evident. – care atribuie instan]ei de la domiciliul p#r#tului voca]ia de a solu]iona cererea. exprim#ndu-se \n termeni generali. 105/1992. referitoare la competen]a \n cauzele de divor]. \ntemeiate \n principiu pe regula de drept comun consacrat` de art. Solu]iile au fost oferite de literatura de specialitate [i de practica judiciar`. prin urmare. |n dreptul nostru procesual civil. situa]ie existent` [i \n sistemul nostru de drept p#n` la apari]ia Legea nr. \ntr-o anumit` materie. ca hot`r#rile s` fie “date de tribunalele competente”. . problema competen]ei teritoriale este solu]ionat` printrun text de principiu – art. Rezult` c` solu]ia litigiului va fi influen]at` de competen]a jurisdic]ional`. solu]ia litigiului poate fi diferit`. asigurarea respect`rii competen]ei jurisdic]iei rom#ne. |n astfel de situa]ii se pune problema de a [ti cum se determin` competen]a pentru litigiile cu element de extraneitate. \n care con]inutul legii str`ine nu se poate stabili ([artea interesat` este apatrid). potrivit reglement`rii din Legea nr. \n lipsa unor reglement`ri exprese. solu]ia propus` \n doctrin` [i \nsu[it` de practic` a fost aceea de a transpune pe planul dreptului interna]ional privat. Sub cel`lalt aspect. determinarea legii aplicabile nu poate atrage dup` sine. \n primul r#nd. Excep]iile pe care le comport` regula nu intereseaz` aici. |n unele legisla]ii nu exist` reglement`ri care s` determine competen]a \m dreptul interna]ional privat. dispozi]iile referitoare la competen]a intern`. |n sf#r[it. instan]a competent` aplic`. 105/1992 a unor norme speciale pentru delimitarea competen]ei jurisdic]iei rom#ne de aceea a unei jurisdic]ii str`ine. solu]ia av#nd la baz` sanc]iunile diferite pe care legiuitorul le instituie pentru fiecare dintre cele dou` categorii. destul de rare. nu au existat norme pentru determinarea competen]ei jurisdic]ionale. retrimiterea etc. au unele particularit`]i impuse de domeniul special al divor]ului. influen]#nd astfel solu]ia litigiului. 105/1992 Solu]iile de mai sus privind efectele hot`r#rilor str`ine \n Rom#nia. Determinarea competen]ei \n dreptul interna]ional privat a instan]elor judec`tore[ti rom#ne.DIPr – 38 jurisdic]ionale a unei anumite ]`ri nu implic` [i aplicarea legii materiale a acesteia. interesau dispozi]iile art. de regul`. anterior adopt`rii legii privind reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat.civ. determinarea competen]ei \n dreptul interna]ional privat.2. deoarece instan]a solu]ioneaz` conflictul de legi. Mai mult. XIII. Cum dreptul procesual civil cunoa[te reglement`ri privind competen]a material` [i teritorial`. Solu]iile din cuprinsul acestui articol. |n legisla]ia noastr`.4. \n cazurile. au fost aplicate de instan]ele noastre [i proceselor de divor] \n care o parte era str`in. Este de o deosebit` importan]` includerea \n Legea nr.1. |ntruc#t stabilirea competen]ei \n dreptul interna]ional privat are ca obiect. Determinarea competen]ei jurisdic]ionale \n sistemul dreptului interna]ional privat rom#n Determinarea competen]ei \n dreptul interna]ional privat \n lipsa unor reglement`ri speciale \n acest sens. concepute numai pentru litigiile dintre so]i cet`]eni rom#ni. instan]a competent` va aplica legea material` proprie. dar printre normele derogatorii de la regula de drept comun. \ntruc#t solu]ionarea conflictului de jurisdic]ie este opera]iune prealabil` aceleia privind conflictul de legi [i. la legea forului. instan]ele uzeaz` de diferite mijloace de limitare a aplic`rii legii str`ine – ordinea public`.civ. calificarea. aceasta poate fi diferit` \n sistemele de drept \n prezen]` [i. La acela[i rezultat se poate ajunge [i atunci c#nd normele conflictuale ale sistemelor \n prezen]` sunt identice. 5 Cod proc.

indiferent unde \[i vor avea domiciliul sau re[edin]a. raporturile de familie [i cele succesorale. | n subsidiar. \n caz de necompeten]`. aceste norme fiind stabilite \n favoarea sa. dar [i \n fa]a instan]ei de apel sau de recurs. \n acest sens. litigiul sau litigiile ce se vor na[te din actul pe care l-au \ncheiat. p`r]ile pot supune. Referitor la hot`r#rile judec`tore[ti str`ine. competen]a jurisdic]iei rom#ne sau a unei jurisdic]ii str`ine. 151. Este de re]inut [i faptul c`.149). pentru a stabili competen]a unei jurisdic]ii str`ine. prin conven]ie. 148-152. la care se adaug` cet`]enia rom#n` sau apatridia uneia dintre p`r]i pentru ac]iunile privind starea [i raporturile de familie. 150). ]in#nd seama de caracterul imperativ al normelor de competen]` exclusiv`. Caracterul normelor de competen]` jurisdic]ional` [i importan]a stabilirii competen]ei exclusive Redactarea textelor privind competen]a jurisdic]ional` relev` deosebirea dintre situa]iile prev`zute de art. Preciz`m c`. normele respective av#nd caracter imperativ. dat fiin caracterul imperativ al normelor de competen]` absolut`. |normele conflictuale`lcarea normelor de competen]` absolut` poate fi invocat` de oricare dintre p`r]i. mai pu]in \n urm`toarele situa]ii : instan]a este str`in`. competen]a jurisdic]iei rom#ne este facultativ`. Acest lucru este posibil \n fa]a primei instan]e. Acesta poate fi considerat un privilegiu acordat cet`[enilor rom#ni. Un element nou este [i admiterea principiului autonomiei de voin]` \n stabilirea competen]ei jurisdic]ionale (art. normele respective av#nd caracter dispozitiv. Dispozi]ia este expres prev`zut` de lege \n art. Excep]ia de incompeten]` absolut` a instan]ei poate fi invocat` pe tot parcursul desf`[ur`rii procesului. este aceea c` s-a men]inut regula tradi]ional` a competen]ei instan]ei domiciliului p#r#tului (art. c#t [i pentru instan[a de judecat`. |nc`lcarea normelor de competen]` exclusiv` atrage nulitatea hot`r#rii. printr-o \n]elegere expres`. legiuitorul a \n]eles s` rezervw wxclusivitatea competen]ei instan]elor rom#ne numai pentru c#teva cazuri. Normele de competen]` exclusiv`. dac` au fost pronun]ate cu nesocotirea competen]ei exclusive a jurisdic]iei rom#ne. Importan]a distinc]iei dintre normele dispozitive [i cele imperative. trebuie eviden]iat`. 150 [i acelea prev`zute de art. limitativ prev`zute de art. care se vor putea adresa instan]elor rom#ne. prorogarea voluntar` de competen]` este posibil` numai \n cazul normelor de competen]` av#nd caracter dispozitiv. Prin urmare. s-a admis [i competen]a bazat` de cet`]enia rom#n` a uneia din p`r]i. o instan]` din afara sistemului juridiciar rom#n. spre deosebire de procesele interne. absolut`. 105/1992. iar litigiul intr` \n competen]a exclusiv` a unei instan]e rom#ne. Competen]a exclusiv` a jurisdic]iei rom#ne se \ntemeiaz` pe domiciliul p`r]ilor \n Rom#nia. pe care de conven]ie. competen]ei unei anumite instan]e.DIPr – 39 O prim` observa]ie \n leg`tur` cu normele privind competen]a jurisdic]ional`. Astfel. 149. Dac` p#r#tul nu invoc` incompeten]a. 151 din lege. Primele articole se refer` la competen]a relativ`. |n general. . iar prevederile art. instan]a este rom#n`. XIII. 151 se refer` la competen]a absolut`. instan]a sesizat` \n]elege existen]a unui acord al p`r]ilor. Reclamantul nu are acest drept \ntruc#t este de presupus c` el a dorit s` se judece la instan]a respectiv`. a[a cum este stabilit` de art.4. [i se consider` obligat` s` judece. |normele conflictuale`lcarea normelor de competen]` relativ` poate fi invocat` numai de c`tre p#r#t. c#t prive[te competen]a jurisdic]ional`. instan]a nu-[i poate declina competen]a \n favoarea unei jurisdic]ii str`ine.3. ea nu poate investi prin declinare. Domeniile vizate sunt statutul personal. pentru consecin]ele sale practice. sunt obligatorii at#t pentru p`r]i. Pentru ra]iuni de stat. acestea nu pot fi recunoscute \n ]ara noastr`. cu referire la raporturile de drept interna]ional privat. mai ales. \n acest sens. iar instan]a investit` cu judecarea cauzei nu va putea lua \n considerare o conven]ie a p`r]ilor. potrivit art. iar una dintre p`r]i \nvedereaz` c` o instan]` str`in` este exclusiv competent`. 156. dar [i de c`tre instan]` din oficiu. 154 din Legea nr. Prin urmare. derularea aceluia[i proces sau a unui proce conex \n fa]a unei instan]e judec`tore[ti str`ine nu poate \nl`tura competen]a instan]elor rom#ne. Normele de competen]` relativ` permit p`r]ilor s` determine. P`r]ile nu pot deroga de la aceste reguli. litispenden]a [i conexitatea sunt inadmisibile \n raporturle interna]ionale.

a eficacit`]ii pe teritoriul unui alt stat. modific`rii. Raportul juridic a fost unul de drept intern [i s-a solu]ionat conform normelor \n vigoare \n ]ara respectiv`. |n practic` conflictul de legi \n timp [i spa]iu poate s` apar` ca urmare a dou` situa]ii diferite: . transmiterii sau stingerii dreptului. de exemplu.XIV. cea de-a doua lege intr` \n conflict cu prima.1. conform unei anumite legi. modific`rii. prin con]inutul s`u. RESPECTAREA DREPTURILOR C@:TIGATE XIV. No]iunea de conflict de legi \n timp [i spa]iu Ulterior na[terii. Cu alte cuvinte. . |n conflictele de legi \n spa]iu ordinea public` poate fi invocat` mai des.1. Problema conflictual` apare abia ulterior. conflictul de legi \n spa]iu apare numai c#nd se pune problema alegerii legii care va fi efectiv aplicat` pentru solu]ionarea raportului juridic. Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat este str#ns legat` de problemele conflictelor de legi [i de aplicarea legii str`ine.1. DIPr – 40 CONFLICTUL DE LEGI |N TIMP {I SPA}IU. Referitor la respectivul drept exist`. principiilor fundamentale ale dreptului forului [i ea va fi \ndep`rtat`. succesiv. stingerii) [i un conflict de legi \n timp [i spa]iu. conflictul de legi \n timp [i spa]iu apare \ntre legea. Prin urmare. . |n al doilea r#nd. c#nd dreptul este invocat \n alt` ]ar`. Aceast` distinc]ie prezint` interes sub anumite aspecte : |n primul r#nd referitor la \modalit`]ile de plat``r]irea normelor \n teritoriale [i extrateritoriale. Distinc]ia \ntre conflictele de legi \n spa]iu [i conflictele de legi \n timp [i spa]iu Solu]ionarea unei probleme conflictuale are loc \n momentul na[terii. c#nd se \ncearc` valorificarea efectelor situa]iei nou creee \ntr-o ]ar` str`in`. se \ncearc` valorificarea lor. situa]ia juridic` nou cree`. dar ele sunt considerate astfel numai \n cazul conflictelor de legi \n spa]iu. se cere recunoa[terea [i respectarea lui. El se produce \ntre legea conform c`reia dreptul sau situa]ia juridic` au fost dob#ndite [i legea ]`rii unde sunt invocate. dar \n acest caz \n discu]ie este admiterea efectelor aplic`rii legii competente [i nu aplicarea ei efectiv`. str`in` sub imperiul c`reia s-a n`scut. atunci c#nd se pune problema stabilirii legii care se va aplica raportului juridic. un conflict de legi \n spa]iu cu ocazia na[terii (modific`rii. transmiterii sau stingerii dreptului. modific`rii.Dreptul s-a n`scut. competent` conform normelor conflictuale ale forului. Legea str`in`. Aceasta \nseamn` c` din punct de vedere al conflictelor \n timp [i spa]iu normele teritoriale sunt extrateritoriale. transmiterii. |n acest gen de conflicte. modific`rii sau stingerii dreptului nu a existat un conflictul de legi \n spa]iu. modificat sau stins \n cadrul dreptului interna]ional privat [i este ulterior invocat \ntr-o alt` ]ar`. efectul aplic`rii lor dep`[e[te grani]ele ]`rii. prin ipotez`. Normele care sunt de aplicare obligatorie pe teritoriul ]`rii sunt norme teritoriale. \n func]ie de interesul urm`rit. poate s` contravin`. vor fi recunoscute [i \n alte ]`ri. transmiterii sau stingerii unui drept. Tot o problem` conflictual` se rezolv` [i \n momentul invoc`rii dreptului dob#ndit \n str`in`tate.1. dreptul. Acesta este momentul \n care apare conflictul de legi \n timp [i spa]iu. Este un conflict \n spa]iu \ntruc#t se na[te \ntre dou` legi \n vigoare \n ]`ri diferite [i un conflict \n timp deoarece apare ulterior na[terii. atunci c#nd ele sunt invocate \n alt` ]ar`. transmiterii sau stingerii unui drept. atunci c#nd litigiul de drept interna]ional privat este solu]ionat cu concursul autorit`]ilor rom#ne. Drepturile dob#ndite \n acest caz sau situa]iile juridice creee.\n momentul na[terii.2. c#nd se pune problema valorific`rii. Suntem \n prezen]a unui conflict de legi \n timp [i spa]iu. modific`rii. pot fi invocate \ntr-un alt stat. XIV. Conflictul de legi \n timp [i spa]iu XIV. \n diverse \mprejur`ri. \ntr-un moment posterior na[terii. ordinea public` \n dreptul interna]ional privat nu intervine cu aceea[i frecven]` [i intensitate \n ambele tipuri de conflicte de legi. iar conflictul de legi \n timp [i spa]iu apare numai \n leg`tur` cu admiterea efectelor aplic`rii unei legi. datorit` elementului de extraneitate pe care acesta \l con]ine. modificat sau stins dreptul [i legea ]`rii unde ulterior acesta este invocat.

Vom avea \n vedere situa]ia c#nd dreptul este consacrat printr-o hot`r#re judec`toreasc`. 105/1992 stabile[te c` \n procesele privind raporturi de drept interna]ional privat instan]ele rom#ne aplic` legea procedural` rom#n`. Ordinea public` intervine mai frecvent \n conflictele de legi \n spa]iu . al. cet`]eni rom#ni sau str`ini. PROCEDURA |N DREPTUL INTERN}IONAL PRIVAT XV. d) Dreptul dob#ndit s` nu fie contrar ordinii publice \n dreptul interna]ional privat al ]`rii unde este invocat. C#nd nu se cunoa[te domiciliul sau re[edin]a persoanelor . 2 prevede c` legea forului stabile[te dac` o anumit` problem` este de drept procedural sau de drept material. \n anumite condi]ii. Dreptul dob#ndit conform unei legi nu poate produce efecte \n alt` ]ar` dac` este constrar principiilor fundamentale ale sistemului de drept al acestei ]`ri. Explica]ia rezid` \n importan]a recunoa[terii drepturilor dob#ndite ca factor de influen]` \n dezvoltarea [i diversificarea rela]iilor interna]ionale. Aceasta este invocat` \ntr-o alt` ]ar` pentru recunoa[terea dreptului respectiv. \n privin]a legii materiale aplicate. Dreptul invocat \ntr-o ]ar` s` fie dob#ndit cu \ndeplinirea tuturor exigen]elor legii comptente \n ]ara unde a luat na[tere. legea str`in` se aplic` mai pu]in. \ntre diferitele sisteme de drept. \n lipsa unor prevederi contraven]ionale sau reglement`ri speciale care s` prevad` o alt` procedur`. 159. \n general. Art. Aplicarea legii forului \n materie de procedur` prezint` unele particularit`]i. Aceasta este [i semnifica]ia condi]iei privind caracterul definitiv al hot`r#rii str`ine a c`rei recunoa[tere se cere \n ]ara noastr`. Textul distinge dup` cum cet`]enii rom#ni ori str`ini \n situa]ia men]ionat` au domiciliul ori re[edin]a cunoscute sau nu. distinc]ia \ntre normele care ]in de procedur` [i cele care ]in de dreprul material prezint` inportan]` [i dac` avem \n vedere no]iunile de aplicarea a legii str`ine [i luarea \n considerare a legii str`ine. iar \n cele ce urmeaz` vom face c#teva preciz`ri: a. dac` nu s-a dispus altfel \n mod expres.Aprecierea cu privire la legea competent` se poate face \n func]ie de circumstan]ele \n care a fost dob#ndit dreptul. b) Dreptul s` fie valabil dob#ndit conform legii competente. str#ns legate de conflictele de legi \n spa]iu [i conflictele de legi \n timp [i spa]iu. Citarea persoanelor aflate \n str`in`tate. iar recipisa de predare ]ine loc de dovad`. 1 din Legea nr. Este o problem` de calificare. |n principiu. c) Dreptul dob#ndit \n str`in`tate s` fie deb#ndit [i a[a cum a fost dob#ndit. \nainte de a fi epuizat toate c`ile de atac. nu un altul care i se substituie. \ntruc#t exist` deosebiri. domeniu unde legea str`in` se aplic` \n mod obi[nuit. ordinea public` intervine cu intensitate mai redus` \n cazul conflictelor de legi \n timp [i spa]iu. Distinc]ia \ntre normele procedurale [i cele de drept material (de fond) prezint` \mportan]. Problema este reglementat` de art. citarea se face prin scrisoare recomandat`.1. trebuie remarcat [i un alt aspect. \n materie de procedur` se aplic` aproape \ntotdeauna legea forului. |n prima situa]ie. drepturile dob#ndite \n str`in`tate. \n art 159.DIPr – 41 |n leg`tur` cu distinc]ia \ntre cele dou` forme ale conflictelor de legi. Normele de drept procesual \n vigoare \n ]ara unde se judec` sunt aplicabile [i atunci c#nd una dintre p`r]i este str`in`. se cer \ntrunite urm`torarele condi]ii: a) dreptul s` fie dob#ndit conform legii competente. Legea nr.Trebuie s` se stabileasc` \n ce m`sur` nu au fost \normele conflictuale`lcate normele conflictuale ale ]`rii unde se cere recunoa[terea dreptului. Dimpotriv`. iar \n conflictele de legi \n timp [i spa]iu se aplic` legea procedural` str`in`. XV. Dar. al. hot`r#rea poate fi modificat` sau desfiin]at` cu consecin]ele respective asupra dreptului sau situa]iei juridice \n discu]ie. Normele aplicabile procedurii de judecat`. \n acest sens. Competen]a normelor de procedur` ale forului Este admis c` legea forului reglementeaz` aspectele de drept procedural ale desf`[ur`rii procesului. Respectarea drepturilor c#[tigate Statele sunt interesate s` admit`. |n conflictele de legi \n spa]iu. XIV. acolo unde. 105/1992 .2. pentru ca un drept dob#ndit \n alt` ]ar` s` fie recunoscut. 87 din Codul de procedur` civil`.

calitatea pricesual`. expertize. pe cale judiciar` a drepturilor civile \nc`lcate sau a intereselor ocrotite de lege. o \ndeplungat` tradi]ie atest` c`. \n sens procesual. Capacitatea procesual` a p`r]ilor. Este o problem` de calificare. Capacitatea procesual` de exerci]iu este aptitudinea persoanei. f`r` ca aceasta s` implice \n mod necesar [i protec]ia judiciar` a dreptului respectiv. Ambele aspecte ale capacit`]ii procesuale ]in de statutul personal al subiectului de drept. constat`ri la fa]a locului verificarea unoe \nscrisuri [. Ac]iunea civil` este mijlocul legal de protejare. Dac` respectivele institu]ii apar]in unor state diferite.1. 158 din Legea nr. Cu toate acestea. care sunt : capacitatea procesual` de folosin]`. \ndeplinirea cererilor de comisii rogatorii adresate de institu]ii din str`in`tate nu este obligatorie. Comisia rogatorie este delega]ia pe care organul de jurisdic]ie sesizat cu solu]ionarea unui litigiu o confer` unui organ de judecat` ori alt organ (notariatul de stat). |n principiu.2. Transmisiunea poate fi legal`. |n cazurile \n care anumite acte de procedur` (audieri de martori. indeplinind toate obliga]iile procesuale [i exercit#ndu-[i personal drepturile procesuale. desemneaz` numai posibilitatea persoanei de a se adresa justi]iei \n vederea aplic`rii unui drept \nc`lcat. 160 din Legea nr. 4. Comisiile rogatorii.a. titularii drepturilor subiective ce formeaz` obiectul litigiului au calitatea procesual`. conven]ional`. dreptul [i interesul. Prin urmare. Domeniul de aplicare a normelor de procedur` ale forului XV. Caracterizarea [i clasificarea cererilor de sesizare a instan]ei prezint` importan]`. {i aceste opera]iuni se fac \n conformitate cu legea forului. capacitatea procesual` a persoanei fizice [i a persoanei juridice este supus` legii na]ionale. Capacitatea procesual` de folosin]` este aptitudinea de a fi parte \n proces. Calitatea procesual` a p`r]ilor. |n acest sens dispune art. |n dreptul interna]ional privat diferitele aspecte ale ac]iunii \n justi]ie intr` \n categoria formei sau a fondului. . din alt` localitate pentru a \ndeplini unele acte de procedur`. 105/1992. de a-[i valorifica singur` dreptul \n justi]ie. Cu titlu universal sau cu titlu particular. b. |n afara reglement`rilor conven]ionale. capacitatea procesual` de exerci]iu. \n fapt.2. Pentru exercitarea unei ac]iuni civile trebuie \ntrunite anumite condi]ii. Ac]iunea \n justi]ie 1. Dreptul la ac]iune. capacitatea procesual` a fiec`reia din p`r]ile \n proces este c#rmuit` de legea sa na]ional`. |n conformitate cu aceea[i lege se face [i clasificarea ac]iunilor \n ac]iuni \n constatarea existen]ei sau inexisten]ei unui drept [i ac]iuni \n realizarea dreptului. Aceasta are la baz` ideea de curtoazie interna]ional` [i interesul legitim al fiec`rui stat de a contribui la realizarea justi]iei \n procesele cu element de extraneitate. comisia rogatorie este interna]ional`. Dreptul. deci posibilitatea titularului dreptului subiectiv de a sesiza instan[a de judecat` pentru a hot`r\ asupra cererii sale. deoarece poate influen]a competen]a jurisdic]ional` [i modul de desf`[urare a procesului civil. indiferent dac` aceast` cerere este sau nu justificat` \n drept. citarea acestor persoane se face prin publicitate (afi[area cita]iei la u[a instan]ei cu cel pu]in 15 zile \naintea termenului de judecat`. de a dob#ndi drepturi [i de a-]i asuma obliga]ii. cita]ia poate fi publicat` \n Monitorul Oficial sau \ntr-un ziar na]ional). statele accept` \ndeplinirea comisiilor rogatorii [i \n lipsa unor conven]ii interna]ionale.) trebuie s` se efectueze \n str`in`tate. 3. iar atunci c#nd pre[edintele tribunalului sau completului de judecat` consider` necesar. Oricare dintre aceste transmisiuni este supus` tot legii aplicabile fondului litigiului. No]iune. adic` aceea \n raport de care se stabile[te [i calitatea procesual`.95 din Cod. XV. art. 2. |n conformitate cu dispozi]iile art. Aceast` calitate este integrat` \n categoria fondului [i este supus` legii aplicabile fondului litigiului (lex causae). 105/1992. care are folosin]a unui drept. Calitatea procesual` poate fi transmis`.DIPr – 42 aflate \n str`in`tate. Comisiile rogatorii interna]ionale \n materie civil` sunt reglementate \n unele conven]ii interna]ionale.

|n principiu. Mijloacele de prob` |n doctrin` problema mijloacelor de prob` este discutat` sun mai multe aspecte.2. legea fondului cauzei atest` existen]a acestuia. care intereseaz` procedura de judecat`. 161 din Legea nr. C#t prive[te dreptul subiectiv \n litigiu. Dreptul la exercitarea unei ac]iuni \l are o persoan` care are interes. pentru situa]iile c#nd aveau dreptul s` o aleag`. dar poate din [i nepatrimonial. dac` ele aveau dreptul s` o aleag`. acela a c`reui ocrotire se cere prin ac]iunea intentat` \n justi]ie. administrarea mijloacelor de prob` este supus` legii forului. Art. 161. 105/1992 dispune c` administrarea probelor se face potrivit legii rom#ne. Probele ce contribuie la formarea convingerii intime a judec`torului. |n procesele privind raporturile de drept interna]ional privat [i obiectul ac]iunii este supus legii care guverneaz` fondul litigiului. \n sensul c` legea rom#n` este aplicabil` [i \n cazurile \n care ea admite proba cu martori [i ca prezum]ii ale instan]ei. Potrivit al. ceea ce justific` declan[area procedurii judiciare. 160 din Legea nr. va fi aplicabil` legea rom#n`. 105/1992 dispune \n acest sens. Prin urmare. XV. protec]ia unor interese etc.Probele preconstituite sunt supuse regulii locus regit actum. deci dup` legea forului. 1. Admisibilitatea probei.3. 5. Proba faptelor se face potrivit legii locului unde ele s-au produs. . patrimonial. de asemenea. preten]ia concret` a acestuia (predarea bunului. Legea rom#n` este aplicabil` [i \n cazul \n care ea \ng`duie proba cu martori [i cu prezunm]ii ale instan]ei. Instan]a competent` Determinarea competen]ei \n dreptul interna]ional privat este urmat` obligatoriu de o alt` opera]iune privind competen]a. Al. 3 al art. Aceasta este competen]a intern` sau special` [i se determin` conform nomelor privind distribuirea competen]ei \ntre diferitele instan]e ale unei ]eri.DIPr – 43 Este vorba de dreptul subiectiv. Obiectul ac]iunii. Desf`[urarea activit`]ii de judecat` este supus`. Cu toate acestea. Leg`tura \ntre dreptul subiectiv [i obiectul ac]iunii const` \n aceea c` primul intr` \n sfera obiectului ac]iunii. dovada st`rii civile [i puterea doveditoare a actelor de stare civil` sunt reglementate de legea locului unde s-a \ntocmit \nscrisul invocat. Aceast` problem` este reglementat` de art. Aceasta const` \n a determina care dintre instan]ele jurisdic]iei competente (instan]ele unei ]`ri) este chemat` s` solu]ioneze cauza. XV.). 161 prevede o situa]ie derogatorie. moral. 6. Calificarea probelor. 1 [i 2. Proba faptelor se face potrivit legii locului unde ele s-au produs. dac` aceasta admite [i alte mijloace de prob` dec#t cele prev`zute de legile ar`tate \n alin. Interesul.2. 4 al art. Dreptul subiectiv este supus legii care guverneaz` fondul litigiului. Administrarea mijloacelor de prob` [i for]a probant` a acestora. de[i aceste mijloace de prob` nu sunt admise potrivit legii str`ine. urm`re[te un folos practic imediat. normelor procesuale ale forului. 3. Obiectul este condi]ie de existen]` a ac]iunii [i elementul obiectiv al acesteia. Aliniatul ultim al art. admisibilitatea mijloacelor de prob` preconstituite pentru dovedirea actului juridic este supus` legii locului \ncheierii actului sau legii aleas` de p`r]i. 105/1992.2. Prin obiect se \n]elege ceea ce cere reclamantul \n ac]iune. 161 din Legea nr. ascestea sunt supuse legii forului. Se prevede c` mijloacele de prob` pentru dovedirea unui act juridic [i puterea doveditoare a \nscrisului care \l constat` sunt cele prev`zute de legea locului \ncheierii actului juridic sau de legea aleas` de p`r]i. 2. a unei sume de bani. \n timp ce p`r]ile sunt elementul subiectiv. fiind aceea care stabile[te regimul s`u juridic (posibilitatea de a valorifica dreptul \n justi]ie). chiar dac` aceste mijloace de prob` nu sunt admisibile potrivit legii str`ine. Interesul este material. C#t prive[te puterea doveditoare a \nscrisului care constate actul juridic este prev`zut` de legea locului \ncheierii acestuia sau de legea aleas` de p`r]i.

Uneori.5. \n practica judiciar` [i \n doctrin`. Diversitatea reglement`rilor menite s` asigure valorificarea hot`r#rilor str`ine pe teritoriul unui stat se explic` prin diversitatea sistemelor de drept interna]ional privat. Prin urmare. c#t [i condi]iile \n care pot fi valorificate hot`r#rile str`ine. \n art. supralegalizarea are menirea de a garanta autenticitatea semn`turii [i sigiliului puse pe actele oficiale str`ine. este admis` implicit [i teza recunoa[terii juridice. interesul pentru recunoa[terea hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine a crescut cu rapiditate \n ultimele decenii [i acestea se reflect` \n legile de drept interna]ional privat mai noi. c`ile de atac. urmat` de supralegalizarea efectuat` fie de misiunea diplomatic` sau oficiul consular rom#n din statul de origine. Executarea silit` este supus`. deoarece se opune suveranitatea statului respectiv. Recunoa[terea hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine XVI. executarea silit` Actele de procedur`. Este posibil` [i scutirea de supralegalizare. chestiunea recunoa[terii intereseaz`. al. Astfel.. XVI.1. Aceasta avea \n vedere executarea silit` a hot`r#rilor str`ine. iar unele dintre ele sunt nesusceptibile de executare [i tocmai num`rul acestora din urm` a crescut considerabil.DIPr – 44 XV. stabilit` prin conven]ie interna]ional` sau pe baz` de reciprocitate. distinc]ia \ntre recunoa[tere [i executare. cu consecin]ele practice deloc neglijabile. XV. Dar. urm`rindu-se valorificarea unui drept sau a unei situa]ii juridice dob#ndite prin respectiva hot`r#re. fie de c`tre misiunea diplomatic` sau oficiul consular al statului de origine \n Rom#nia [i \n continuare \n ambele situa]ii. Legea nr.2. dup` constatarea existen]ei [i validit`]ii dreptului. Textul stabile[te c` supralegalizarea pe cale administrativ` este supus` procedurii stabilite de statul de origine al actului. ca premis` a \ncuviin]`rii execut`rii. situa]iile \n care pot fi valorificate hot`r#rile str`ine sunt multipl`. de c`tre Ministerul Justi]iei [i Ministerul Afacerilor Externe. nu \ntotdeauna se pune problema execut`rii. \n legisla]ia noastr` a fost instituit` o procedur` special` cunoscut` sub denumirea de exequatur.1. procedura de judecat` [i c`ile de atac \mpotriva hot`r#rilor judec`tore[ti sunt supuse legii forului. ELECTELE HOT@R@RILOR JUDEC~TORE{TI STR~INE XVI. \n str#ns` concordan]` cu necesit`]ile circuitului civil interna]ional [i al cooper`rii interna]ionale. \n aceast` ordine. 2 al art. 105/1992 aduce preciz` suplimentare. |n func]ie de finalitatea urm`rit`. apreciat` ca fiind efectul cel mai important [i mai complex. Considera]ii generale O hot`r#re str`in` nu poate produce de plin drept efectele pe teritoriul statului unde se urm`re[te valorificarea ei. pentru a-l obliga pe p#r#t la respectarea dreptului consacrat de hot`r#rea str`in` sau la executarea unei presta]iuni. pentru prima dat` \n legisla]ia ]`rii noastre. distinc]ie asupra c`reia s-a insistat \n doctrin`. mai ales \n domeniul rela]iilor de familie. pentru a produce efecte pe teritoriul unui alt stat dec#t acela unde au fost pronun]ate. aceasta put#nd fi legal`. legii locului unde se face. Indiferent de natura [i obiectul hot`r#rilor. variaz` \n func]ie de interesele statului. pe cale administrativ` ierarhic` [i \n continuare de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rom#niei. Reglementarea institu]iei recunoa[terii prezint` o importan]` deosebit`. 162. antrenarea organelor investite cu atribu]ii \n acest scop.4. 162 din Legea nr. Totodat`. Supralegalizarea actelor oficiale Dat` fiind importan]a problemei. de asemenea. spre a li se garanta astfel autenticitatea semn`turilor [i sigiliului. De aceea. Pentru executare. \n conven]iile interna]ionale.1. \n sensul celor de mai sus. Al. 1 se precizeaz` c` actele oficiale sau legalizate de c`tre o autoritate str`in` pot fi folosite \n fa]a instan]elor rom#ne numai dac` sunt supralegalizate. c#nd se invoc` \ntr-o ]ar` o hot`r#re str`in`. termenele procesuale. 105/1992 con]ine dispozi]ii privind recunoa[terea hot`r#rilor str`ine.2. ceea ce presupune. Ea consacr`. . Actele de procedur`. legiuitorul s-a ocupat \n detaliu de aceasta. Sfera efectelor admise. termenele. hot`r#rile str`ine sunt invocate \n alt scop dec#t acela al execut`rii.

potrivit legii unde a fost pronun]at`. prin care se dispune asupra unei situa]ii [i se ordon` for]ei publice s` execute decizia. este necesar s` se foloseasc` at#t criteriul teritorial. 165 precizeaz` c` “termenul de hot`r#re str`in` se refer` la actele de jurisdic]ie ale instan]elor judec`tore[ti. notariatelor sau oric`ror autorit`]i competente dintr-un alt stat. No]iunea de recunoa[tere Termenul de recunoa[tere are o larg` \ntrebuin]are \n dreptul interna]ional privat. hot`r#rile str`ine trebuie s` fie mai \nt#i recunoscute.4. invocat` \n ]ara noastr`.3. Calificarea dup` lex fori opereaz` \n anumite limite. Precizarea c` prin termenul de “hot`r#ri str`ine” legiuitorul rom#n \n]elege s` se refere la actele de jurisdic]ie ale instan]elor judec`tore[ti. altele dec#t eexecutarea ei.1. O hot`r#re. este un act de autoritate public`. Privind forma hot`r#rii str`ine. 165 din Legea nr. a oric`ror efecte ale hot`r#rii str`ine. |n general. Recunoa[terea este str#ns legat` de problemele conflictelor de legi [i de acelea privind aplicarea legii str`ine. \n sensul mai larg al cuv#ntului. asupra c`ruia legea noastr` de drept interna]ional privat s-a pronun]at expres. Privind legea aplicabil` \n doctrin` sunt mai multe opinii. trebuie ca organul de la care eman` hot`r#rea s` func]ioneze \n mod legal. Acest lucru este posibil numai . Legea nr. Trebuie avut \n vedere c` statele au organizare juridic`. 105/1992. Un element esen]ial. acele hot`r#ri care au fost pronun]ate pe teritoriul unui alt stat. c#t [i acela al suveranit`]ii \n numele c`reia a fost pronun]at`. 105/1992 nu se refer` explicit la criteriu ce trebuie folosit pentru identificarea caracterului str`in al unei hot`r#ri. Conform art. Semnifica]ia juridic` a recunoa[terii const` \n aceea c` pune pe acela[i plan hot`r#rile str`ine cu cele na]ionale. Individualizarea caracterului str`in este o problem` controversat` \n dosctrin`. XVI. ea va fi aceea prev`zut` de legea statului de unde eman` actul. s` aib` atribu]ii de ordin jurisdic]ional [i actul \n discu]ie s` fie emis \n exercitarea acestor atribu]ii. O hot`r#re str`in` poate fi invocat` fie ca act jurisdic]ional. este acela ca actul respectiv s` emane de la o autoritate competent` din statul str`in. fie ca mijloc de prob` sau ca simplu fapt juridic. |n leg`tur` cu problema \n discu]ie legisla]ia rom#n` nu indic` explicit criteriul care s` permit` individualizarea caracterului str`in al unei hot`r#ri. valoarea probant` sau implica]iile de fapt pe care le poate prilejui. Preciz`ri referitoare la hot`r#rea str`in` ca act jurisdic]ional Legea nr. problema este de a admite c` un drept este valabil dob#ndit \n conformitate cu legea str`in`.DIPr – 45 XVI. Pentru a produce efecte pe teritoriul unui alt stat dec#t acela unde au fost pronun]ate. 165.1. | n practic` s-a decis \n acest sens. r`spunsul la problem` poate fi dedus din termenii folosi]i \n textul art.2. opozabilitatea fa]` de ter]i. forma exteriorizeaz` dreptul sau situa]ia juridic` asupra c`reia se statueaz` [i nu le creeaz`. Prin recunoa[tere se au \n vedere urm`toarele efecte : puterea lucrului judecat. un organ abilitat de legisla]ia statului respectiv s` rezolve cererea p`r]ilor. de autorit`]i investite cu atribu]iuni jurisdic]ionale. expres` sau implicit`. |n plus. trebuie stabilit c` actul a fost emis ca urmare a def`[ur`rii activit`]ii jurisdic]ionale [i nu a exercit`rii altor competen]e. \n func]ie de calificarea ce i se d`. Vor fi considerate hot`r#ri str`ine. hot`r#rea poate fi considerat` sau nu act jurisdic]ional. iar aceasta are la baz` teoria general` a calific`rii. atribu]iuni pe care le exercit` \n numele suveranit`]ii acelui stat. Apoi. XVI. motiveaz` aprecierea c` pentru definirea caracterului str`in al unei hot`r#ri. \n mod direct sau \n condi]iile stabilite de lege ori de practic`. uneori diferit` de aceea a t`rii unde este invocat`. dar efectele cele mai importante sunt cele ce decurg din calitatea de act jurisdic]ional. Problema recunoa[terii intereseaz` indiferent de natura [i obiectul hot`r#rii. adesea.1. art. Individualizarea caracterului str`in al hot`r#rii Anumite situa]ii impun stabilirea unor criterii pentru identificarea caracterului str`in al unei hot`r#ri ce urmeaz` a fi valorificat` \ntr-un alt stat dec#t acela unde a fost pronun]at`. De[i. diferit` de aceea a statului unde se pune \n discu]ie valorificarea hot`r#rii. Se poate aprecia c` recunoa[terea implic` admiterea. aspectul vizeaz` o alt` limit` a aplic`rii calific`rii legii forului. Concret. notariatelor sau oric`ror autorit`]i competente dintr-un alt stat”. 105/1992 .

\n fara oric`ror formalit`]i. \n caz contrar. Acest lucru este valabil [i pentru hot`r#rile patrimoniale.1. pentru a face dovada faptelor sau a situa]iilor asupra c`rora s-a pronun]at judec`torul str`in. de o ter]` persoan` sau un interes major s` justifice atestarea validit`]ii ei pe calea recunoa[terii judiciare. o hot`r#re str`in` poate produce efecte \n mod direct. XVI. |n general. ulterior. urm`rind finalit`]i diferite. 173 din Legea nr. direct` sau indirect`. Re]in#nd c`. au fost recunoascute mai \nt#i \n statul de cet`]enie al fiec`rei p`r]i (art. altele dec#t organele judiciare [i efectele ei se produc f`r` a fi necesar un control exercitat de o instan]` judec`toreasc`. Recunoa[terea voluntar` Ne afl`m \n prezen]a unei recunoa[teri atunci c#nd drepturile decurg dintr-o hot`r#re str`in`. definitive [i valabile f`r` nici o formalitate care s` ateste validitatea hot`r#rii.2. \n raporturile dintre indivizi [i. Recunoa[terea extrajudiciar` Putem vorbi de o recunoa[tere extrajudiciar` c#nd hot`r#rea str`in` este invocat` \n fa]a unor autorit`]i.3. Aceasta implic`. hot`r#rile str`ine privind starea. hot`r#rile str`ine pot produce efecte direct. . de asemenea.2. sunt valorificate \n mod direct. XVI.recunoa[terea extrajudiciar`. hot`r#rile str`ine pot produce efecte [i direct. |n practic`. str#ns legate de stare [i capacitate. XVI. nu [i emiterea unei hot`r#ri de recunoa[tere. hot`r#rile nepatrimoniale sunt invocate \n cele mai diverse situa]ii. Dar.2.recunoa[terea voluntar`. putem distinge urm`toarele forme de recunoa[tere : . . Diferitele expresii pentru a desemna aceast` form` siplificat` de recunoa[tere (de plin drept. a[a cum prev`d dispozi]iile art. \n unele situa]ii. Pentru celelalte hot`r#ri este necesar` recunoa[terea judiciar`. a existat opinia favorabil` recunoa[terii f`r` nevoia exequaturului. dac` p#r#tul manifest` disponibilitate s` execute de bin`voie hot`r#rea [i are acordul celeilalte p`r]i. Considera]ii generale Recunoa[terea are un teren larg de ac]iune. iar efectele ei se produc numai \ntre p`r]ile interesate sau fa]` de ter]e persoane care acord` \ncredere hot`r#rii str`ine. \n m`sura \n care aceasta nu-i afecteaz` un interes personal sau. Caracteristic acestei forme de recunoa[tere este faptul c` nu implic` nici un control. de vreme ce art. Fa]` de o ter]` persoan`. indiferent de natura ei.167 combinat cu art. f`r` nici o procedur`) au ca scop s` releve faptul c` pentru recunoa[terea acestor hot`r#ri trebuie s` se renun]e la orice fel de procedur`.166). sunt posibile \n afara oric`rei formalit`]i. ele fiind considerate de c`tre p`r]ile \ntre care s-a purtat litigiul. Solu]ia recunoa[terii simplificate a fost adoptat` cu prec`dere \n reglement`rile conven]ionale. capacitatea [i raporturile de familie pot fi invocate \n fa]a anumitor autorit`]i. s` fie contestat` de una din p`r]i. numai verificarea condi]iilor stabilite \n acest scop de legisla]ia statului unde hot`r#rea este invocat`. Pentru hot`r#rile str`ine privind starea [i capacitatea persoanei [i hot`r#rile privind unele raporturi de familie. admite situa]ia ca atare. 170 [i art. c#nd acestea sunt invocate \n raporturi neprocesuale.2. 105/1992 se refer` la posibilitatea \ncuviin]`rii execut`rii pe teritoriul Rom#niei a hot`r#rilor str`ine “care nu sunt aduse la \ndeplinire de bin`voie de c`tre cei obliga]i a le executa”. Deci.recunoa[terea judiciar`. dac` acestea au fost pronun]ate \ntr-un stat ter]. reglement#nd expres institu]ia recunoa[terii hot`r#rilor str`ine. cu ocazia solu]ion`rii unor cereri.DIPr – 46 dup` solu]ionarea conflictului \ntre legea sub imperiul c`reia s-a n`scut dreptul [i legea ]`rii unde acesta este invocat ulterior.2. dar mai ales la procedura exequaturului. astfel recunoascut`. f`r` s` se preocupe de validitatea hot`r#rii. 173. Nu este exclus \ns` ca. Refuzul de a lua \n . prin urmare. o hot`r#re str`in`. nici o formalitate. executarea [i implicit recunoa[terea unei hot`r#ri str`ine. iar alteori acest lucru este posibil numai \n urma unui control \n cadrul unei proceduri judiciare. a adoptat aceast` solu]ie pentru hot`r#rile privind starea civil` a cet`]enilor. viz#nd \n special acele situa]ii c#nd hot`r#rile str`ine sunt invocate \n alt scop dec#t acela al execut`rii. Legea rom#n` de drept interna]ional privat. Formele recunoa[terii hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine XVI. \n fa]a unor autorit`]i. spre a beneficia de puterea lucrului judecat. \n special.

Acest tip de recunoa[tere imediat`. simplificat`.|n al doilea r#nd. Nu pot fi neglijate consecin]ele unor solu]ii contradictorii. 166 din Legea nr. deci validitatea hot`r#rii s` fie atestat` de un titlu irevocabil [i opozabil erga omnes. Legiuitorul rom#n. ale altor persoane sau autorit`]i. O autoritate \n fa]a c`reia este invocat` ulterior nu este obligat` s` ]in` seama de aprecierile. indiferent de \mprejurarea \n care s-ar pune problema. 105/1992. . \n general. dac` orice persoan` sau orice autoritate este obligat` s` recunoasc` hot`r#rile str`ine. caracterul provizoriu.2 din articol prevede o situa]ie de excep]ie c#nd o astfel de cerere “poate fi solu]ionat` f`r` citarea p`r]ilor dac`.|n al treilea r#nd. sfera efectelor acestei recunoa[teri este limitat`. Dac` ulterior hot`r#rea str`in` este invocat` \n situa]ii diferite. XVI. Cel pu]in p`r]ile din procesul judecat \n str`in`tate au un interes cert ca ceea ce s-a statuat prin hot`r#rea str`in` s` nu fie pus la \ndoial`. . \n afara oric`ror aspecte privind executarea. dar al. eventual eronate. este uneori singura posibil` pentru atestarea validit`]ii hot`r#rii str`ine. autoriz#nd s` se procedeze la recunoa[tere (\n aplicarea solu]iei simplificate) f`r` nici o verificare. dac` respectivele hot`r#ri se refer` la “statutul civil” a propriilor cet`]eni sau dac` au fost recunoscute mai \nt#i de statul de cet`]enie al fiec`rei p`r]i. pentru a asigura efectele \n timp [i pe \ntreg teritoriul statului solicitat. verificarea condi]iilor pentru recunoa[tere nu poate avea loc dec#t pe baza unei ac]iuni intentat` \n justi]ie \n acest scop. statu#nd cu putere de lucru judecat asupra dreptului sau situa]iei juridice \n discu]ie. intentat` \n justi]ie \n acest scop. Art. este necesar` o hot`r#re de recunoa[tere [i implicit verificarea condi]iilor recunoa[terii \n cadrul unei proceduri. de[i \ntr-un domeniu limitat. acestea pot da solu]ii siferite sau hot`r#rea poate s` nu beneficieze de o recunoa[tere judiciar`. prin intermediul organelor de justi]ie. |ns`.|n sf#r[it. capacitatea sau din domeniul patrimonial. ca orice act sau orice fapt juridic. Este admis` solu]ia [i pentru hot`r#rile provenite din state cu care nu avem tratate de asisten]` juridic`. 166 din Legea nr. Conform art. c#nd trebuie s` fie opozabil` unor ter]i [i ori de c#te ori solicitantul justific` un interes de a cere. din hot`r#rea str`in`. efectele ei sunt relative [i limitate ca num`r [i ca sfer` a persoanelor fa]` de care opereaz`. hot`r#rea str`in` este luat` \n considerare ca orice act autentic \ntocmit \n str`in`tate de o autoritate competent` sau sunt admise elementele de fapt pe care le con]ine[i ale c`ror consecin]e nu pot fi neglijate. c#nd valabilitatea hot`r#rii str`ine este contestat` de p#r#t.DIPr – 47 considerare o asemenea hot`r#re nu s-ar justifica deoarece. urmare problemelor ce pot ap`rea \n practic`. Recunoa[terea judiciar` pe baza unei ac]iuni directe. |n caz de refuz sau contesta]ie. are valoarea pe care i-o confer` facilit`]ile de ordin practic. |n astfel de situa]ii. Recunoa[terea judiciar` direct`. expres individualizate prin reglement`rile \n vigoare. . Ea are o valoare redus`. |n anumite situa]ii. precaritatea acestei recunoa[teri sunt evidente. \n art. 105/1992.|n primul r#nd ea este valabil` numai \n cazul concret \n care hot`r#rea str`in` a fost pus` \n discu]ie. care opune acelea[i p`r]i ca [i \n litigiul solu]ionat \n str`in`tate. 172 din Legea nr. |n anumite situa]ii. dispune f`r` echivoc. simplificat` opereaz` numai fa]` de persoanele sau autorit`]ile \n cauz`. \n afara complica]iilor unei proceduri judiciare. rezult` . consacr` aceast` form` de recunoa[tere.2. cu un minimum de exigen]e [i \n afara oric`rei proceduri. Potrivit vechii [i noii reglement`ri din ]ara noastr` solu]ionarea ac]iunii \n exequatur este posibil` numai \n cadrul unei proceduri contencioase. 105/1992 [i cererea de recunoa[tere se solu]ioneaz` cu citarea p`r]ilor. ea a creat sau poate crea o situa]ie nou` [i a produs deja consecin]e ireversibile \n str`in`tate. |n aceast` formul` recunoa[terea nu este obligatorie pentru partea \mpotriva c`reia a fost pronun]at` hot`r#rea str`in` sau pentru ter]ii care ar avea un interes \n leg`tur` cu respectiva hot`r#re. recunoa[terea unei hot`r#ri de natur` s`-i modifice starea. . nu este mai pu]in adev`rat c` uneori recunoa[terea poate fi refuzat` sau pot exista ezit`ri \n a se angaja responsabilitatea privind validitatea hot`r#rii. cel interesat \[i va putea valorifica \n mod direct drepturile consacrate \n hot`r#rea str`in`. \n fa]a altor autorit`]i din acela[i stat. Recunoa[terea judiciar` se impune. recunoa[terea extrajudiciar`.4.

independent de orice verificare. 170 prevede o situa]ie deosebit`. dar aceasta se impune indirect [i este condi]ie sine qua non pentru solu]ionarea cererii principale. 105/1992 se refer` expres [i explicit la limitele competen]ei instan]elor rom#ne chemate s` se pronun]e cu privire la eficacitatea unei hot`r#ri str`ine. 169. referitor la validitatea sau nevaliditatea acestora. este \ntemeiat` pe aceea[i cauz` [i este \ntre acelea[i p`r]i. instan]a investit` cu solu]ionarea ac]iunii principale va proceda la verificarea condi]iilor stabilite pentru recunoa[terea hot`r#rilor str`ine [i se va pronun]a. Singura sanc]iune este . a adoptat o linie moderat`. recunoa[terea este [i o chestiune de moral`. c`rora li s-au ad`ugat altele. invocate \n calitate de acte jurisdic]ionale. 172 din Legea nr. \ntruc#t obiectul cererii adresat` instan]ei nu este recunoa[terea hot`r#rii str`ine. nu pot fi valorificate necondi]ionat. c` instan]ele se vor limita la un control formal. interzic#nd modificarea acestora.1. Legiuitorul rom#n a considerat necesar s` se pronun]e expres asupra interdic]iei de a se proceda la o examinare a fondului litigiului. cu art. 1201 C. ci la interven]ia oric`reo persoane care justific` un interes legitim \n leg`tur` cu aceasta. situa]ia c#nd un control al hot`r#rii str`ine trebuie s` fie efectuat de o instan]` judec`toreasc`. Sunt p`strate condi]iile tradi]ionale. Legea rom#n` se pronun]` expres cu privire la intangibilitatea hot`r#rilor str`ine. Este o solu]ie care faciliteaz` recunoa[terea. \n cadrul c`ruia se ridic` excep]ia puterii lucrului judecat. Recunoa[terea judiciar` indirect` Recunoa[terea unei hot`r#ri str`ine pe cale incident` este consacrat` \n noua reglementare prin dospozi]iile art. limitativ stabilite de lege.2.civ. \n afara procedurii instituit` \n scopul acord`rii exequaturului. hot`r#rile str`ine. av#nd ca obiect recunoa[terea incident` a unei hot`r#ri str`ine. de a se face aprecieri asupra temeiniciei [i legalit`]ii solu]iei pronun]ate de instan]a str`in` a c`rei hot`r#re este \n discu]ie. Art.DIPr – 48 c` p#r#tul a fost de acord cu admiterea ac]iunii”. Din coroborarea prevederilor art.5. nu are lor. s` modifice sau s` schimbe solu]ia pronun]at` de instan]a statului de origine [i nici s` pronun]e nulitatea acesteia. rezult` c` interzicerea rejudec`rii pricinii opereaz` numai dac` a doua cerere de judecat` are acela[i obiect. Caracterul complex al puterii lucrului judecat impune precizarea c` [i efectul negativ al acestuia poate fi valorificat pe cale incident`. instan]a nu este \ndrituit` a examina hot`r#rea str`in` [i sub aspectul altor exigen]e dec#t cele fixate prin lege. ci dimpotriv`. Apreciem c` ac]iunea \n recunoa[tere poate fi admis` dac` sunt satisf`cute condi]iile stabilite \n acest scop.. Considera]ii generale Admiterea efectelor unei hot`r#ri str`ine pe teritoriul unui stat nu este l`sat` la latitudinea judec`torilor sau a altor autorit`]i. Un control judiciar.3. inspirate de practica judiciar` [i sus]inute de doctrin`. subordonat` anumitor condi]ii. 163 C. pentru a constata dac` sunt satisf`cute condi]iile. a[a cum dispune art. Din dispozi]ia men]ionat` rezult`.proc. poate avea loc nu numai la cererea p`r]ilor \n procesul din str`in`tate. |n cazul hot`r#rilor str`ine. ea este. Altfel spus. dar las` f`r` r`spuns unele situa]ii care pot apare \n practic`. \ntemeiat` pe o hot`r#re str`in`. XVI. Condi]iile recunoa[terii hot`r#rilor str`ine XVI. mai \nt#i.vic. Indiferent de circumstan]ele ce ar putea fi invocate. 170. hot`r#rea str`in` beneficiaz` de efectul autorit`]ii lucrului judecat. |n art. Legea nr. Reglementarea institu]iei recunoa[terii ofer` solu]ii [i pentru problema dac` \n urma recunoa[terii incidente. la voia \nt#mpl`rii. Textul se refer` la situa]iile c#nd cererea de recunoa[tere poate fi rezolvat` pe cale incident`.3. dar mai ales \n cazul celor nepatrimoniale. |n toate situa]iile. \n principiu. O alt` limitare a obiectului controlului se refer` la fondul litigiului solu]ionat \n str`in`tate. |n context nu este pus` \n discu]ie valorificarea acestui efect \n afara oric`rui control judiciar. f`cut` de ele [i \n contra lor \n aceea[i calitate. de c`tre instan]a sesizat` cu un proces av#nd ca obiect. XVI. ceea ce ar motiva admiterea ac]iunii. al. Trebuie re]inut faptul c`. printr-o \ncheiere interlocutorie. deci. Instan]ele rom#ne nu sunt autorizate. urmare a controlului \n vederea recunoa[terii. \n afara statului \n care s-a solu]ionat litigiul. 2. \n stadiul actual al raporturilor civile interna]ionale. Reglementarea rom#n` de drept interna]ional privat \n leg`tur` cu acest aspect. 105/1992. recunoa[terea nu este discre]ionar`.

f`r` nici o excep]ie.4. Executarea silit` a unei hot`r#ri judec`tore[ti este posibil`. a unei hot`r#ri nedefinitive. prin art.3. Uneori. nejustificat. exist` deosebiri de tranatemt \n cadrul aceluia[i sistem de drept. \n atari circumstan]e. privind oportunitatea acestei condi]ii. numai valorificarea lor pe teritoriul unor state str`ine nu este obligatorie [i poate fi condi]ionat` uneori de reciprocitate. c#t [i pe acela al rela]iilor interna]ionale. XVI. pentru toate hot`r#rile str`ine independent de natura lor.1. de dovada caracterului definitiv al acesteia. de asemenea. Cererea de recunoa[tere va fi \nso]it` obligatoriu de un certificat care s` ateste caracterul definitiv al hot`r#rii str`ine. dar exist` [i state \n care valorificarea hot`r#rilor str`ine nu este condi]ionat` de caracterul lor definitiv. \ntre altele. dar exist` [i unele care o ignor`.4. Caracterul definitiv al hot`r#rii Aceast` exigen]` se justific` atunci c#nd recunoa[terea este cerut` \n vederea valorific`rii hot`r#rii cu autoritate de lucru judecat [i implicit a celorlalte efecte \ntemeiate pe calitatea de act jurisdic]ional. cu excep]iile prev`zute de lege. [i anume : stabile[te c` cererea de recunoa[tere a hot`r#rii str`ine va fi \nso]it`. f`r` nici o exce[]ie. cu men]iunea c` \n actuala reglementare este expres prev`zut` interedic]ia de a se \ncuviin]a executarea hot`r#rilor str`ine prin care s-au luat m`suri asiguratorii [i cele date cu executare provizorie. Dac` ulterior. Preciz`ri prealabile Recunoa[terea unei hot`r#rii str`ine.deci. 171 din Legea nr. Legea rom#n` de drept interna]ional privat condi]ioneaz` efectele hot`r#rilor str`ine de existen]a reciprocit`]ii.DIPr – 49 refuzul eficacit`]ii hot`r#rii \n discu]ie. Legiutorul rom#n dispune \n art. potrivit c`ruia efectele respective nu sunt condi]ionate de caracterul definitiv al hot`r#rii. consacr` punctul de vedere dominant \n literatura de specialitate.3. Pentru a evita recunoa[terea hot`r#rilor str`ine nedefinitive cu toate urm`rile previzibile. Legea procesual` din statul unde cauza a fost solu]ionat` determin` caracterul definitiv al hot`r#rii pronun]ate. |ncuviin]area execut`rii are o valoare idependent` at#t pe plan intern. poate avea lor \n afara oric`rei idei de executare. dar executarea este \ntotdeauna precedat` de recunoa[tere. Solu]ia exist` [i \n legisla]iile altor state. lit. a tuturor actelor oficiale \ntocmite sau legalizate de autorit`]i str`ine [i care urmeaz` a fi folosite \n fa]a instan]elor rom#ne. Art. numai dup` \ncuviin]area ei de organul competent. XVI. \n totalitate sau \n parte. prin ignorarea acestui aspect. |n general. s-ar putea aduce. 105/1992 ofer` solu]ia la problema privind dovedirea \ndeplinirii acestei condi]ii. tocmai datorit` consecin]elor pe care le-ar avea valorificarea. potrivit legii statului unde a fost pronun]at`”. 105/1992. |n acest caz. 167. Referitor la valorificarea altor efecte ale hot`r#rii str`ine – for]a probant` sau ca temei al unui simplu fapt juridic – Legea nr. prin exercitarea unei c`i de atac \n ]ara de unde provine sau poate fi deja nul` c#nd se cere recunoa[terea. Reciprocitatea este cerut`. ca efect distinct. 178. 105/1992 c` “hot`r#rea este definitiv`. cu posibile implica]ii [i \n ceea ce prive[te anumite interese ale statului respectiv. XVI. reciprocitatea nu este cerut` pentru toate efectele pe care le poate produce o astfel de hot`r#re [i. iar . ca exigen]` \n vederea valorific`rii hot`r#rilor str`ine. prejudicii cet`]enilor statului unde este invocat`. Aceast` condi]ie este tradi]ional` \n sistemul de drept interna]ional privat rom#n. Valoarea intrinsec` a hot`r#rii str`ine nu poate fi condi]ionat` de reciprocitate. hot`r#rea poate fi modificat`. a fost [i este obiectul unor discu]ii [i controverse. \n special.3. \n acest domeniu. reciprocitatea. de solu]ia instan]ei de origine [i de finalitatea urm`rit` prin invocarea lor \n ]ara noastr`. Aprecieri privind condi]ia reciprocit`]ii |n numeroase sisteme de drept efectele hot`r#rilor str`ine sunt condi]ionate de reciprocitate. a din Legea nr. Drepturile valabil dob#ndite exist` oriunde s-ar deplasa titularul lor. nerecunoa[terea acesteia. de na]ionalitatea p`r]ilor. ea pu#nd fi valorificat` ca mijloc de prob` [i pentru efectele de fapt pe care le poate produce o hot`r#re str`in`. legiuitorul nostru a instituit obligativitatea supralegaliz`rii. Executarea hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine XVI. respectiva hot`r#re nu va fi lipsit` total de eficacitate. Rom#nia [i statul instan]ei care a pronun]at hot`r#rea. Referitor la hot`r#rile judec`tore[ti str`ine executarea lor implic` interven]ia unei autorit`]i de stat.2.

al. \n leg`tur` cu verificarea condi]iilor pentru recunoa[tere. XVI. 269. al. De aceea este normal ca \ncuviin]area execut`rii s` depind` de satisfacerea mai multor condi]ii. mai \nt#i. 105/1992. deoarece pe l#ng` recunoa[terea hot`r#rii str`ine. aceste hot`r#ri dob#ndesc for]a executorie ca [i hot`r#rile instan]elor statului pe teritoriul c`ruia se execut`. rezult` c` sfera persoanelor este restr#ns`. se cere [i investirea acesteia cu formul` executorie. dac` finalitatea urm`rit` prin invocarea unei hot`r#rii str`ine. 168 [i 169 din aceea[i lege.3. potrivit art. obligarea p#r#tului la respectarea dreptului consacrat de hot`r#rea str`in` sau la executarea unei presta]iuni. pentru \ncuviin]area execu]`rii hot`r#rii str`ine. \n vederea execut`rii ei de c`tre persoana obligat`. Instan]a rom#n` nu este o instan]` de recurs. dac` sunt \ndeplinite condi]iile prev`zute de art. inatn]a trebuie s` verifice.a [i b. iar calitatea de p#r#t nu poate s` revin` dec#t persoanei \mpotriva c`reia s-a pronun]at respectiva hot`r#re. \n sensul c` cererea de exequatur o poate face numai titularul dreptului consacrat prin hot`r#rea str`in` personal sau prin reprezentantul legal -. XVI. 105/1992. 172 din Legea nr. 105/1992 stabile[te limitele competen]ei instan]ei. alin.2. obiectul exequaturului este dse a acorda for]` executorie [i de a \ncuviin]a executarea silit`. Reclamantul urm`re[te prin intermediul justi]iei. |n concluzie. condi]ia fiind s` existe un interes [i acesta s` fi actual. adic` posibilitatea execut`rii ei fa]` de cei obliga]i [i care nu au adus-o la \ndeplinire de bun` voie. Corobor#nd art.A doua caracteristic` se refer` la natura ac]iunii \n exequatur. p`r]ile aveau posibilitatea s` conteste [i s` ridice excep]ii utiliz#nd c`ile de atac admise de reglement`rile \n vigoare \n ]ara str`in`.o prim` caracteristic` vizeaz`m obiectul ac]iunii \n exequatur. |n realitate obiectul exequaturului este mai larg: prin exequatur. \n plus de condi]iile pentru recunoa[tere. |n ceea ce prive[te dreptul la exercitarea ac]iunii \n recunoa[tere. Art.4.5. Este indiferent dac` solicitantul a fost sau nu parte \n procesul solu]ionat \n str`in`tate. aceasta va fi supus` unui control pentru a stabili dac` sunt \ndeplinite condi]iile legale.4. Conform art. dac` se ob]ine exequaturul.civ. . Ultim din Legea nr. La aceast` procedur` se recurge numai dac` ceea ce s-a dispus prin hot`r#rea str`in` nu se execut` de c`tre cei obliga]i \n acest sens. de bun`voie.4. respectiva hot`r#re este declarat` executorie. Exequaturul hot`r#ri lor judec`tore[ti str`ine |n general.DIPr – 50 aceasta are caracterul unui serviciu pe care statul \l face persoanelor care vor s`-[i valorifice drepturile consacrate printr-o hot`r#re judec`toreasc`.proc. 173 [i 174 din Legea nr. 169 din Legea nr. fiind vorba de o ac]iune \n constatare.O alt` caracteristic` este str#ns legat` de sfera persoanelor care au dreptul la exercitarea ac]iunii \n exequatur. p#n` la r`m#nerea definitiv` a hot`r#rii. Ultim C. Hot`r#rilor pronun]ate \n ac]iunile \n exequatur le este caracteristic tocmai faptul c` sunt susceptibile de executare silit`. . Pentru \ncuviin]area execut`rii. hot`r#rea str`in` dob#nde[te at#t autoritate de lucru judecat \n ]ara noastr`. 174. 167. 1 [i al. \n urma controlului exercitat asupra hot`r#rii judec`tore[ti str`ine de o instan]` a statului pe teritoriul c`ruia se cere executarea.4. Obiectul exequaturului O hot`r#re judec`toreasc` str`in` nu poate fi executat` \n ]ara noastr`. XVI. \n ]ara noastr`. XVI. 174. Aceasta este o ac]iune \n realizare. Caracteristici ale ac]iunii \n exequatur Ac]iunea \n exequatur prezint` unele caracteristici care o deosebesc de ac]iunea autonom` \n recunoa[tere: . stabilit` pentru \ncuviin]area execut`rii hot`r#rilor str`ine. dac` hot`r#rea este executorie . a unei hot`r#ri judec`tore[ti str`ine. Condi]iile cerute pentru admiterea ac]iunii \n exequatur Potrivit art. 105/1992 cu dispozi]iile art. 1. instan]a rom#n` va trebuie s` verifice. c#t [i for]a executorie. pct. Exequaturul este procedura judiciar` \n cadrul c`reia. este admis c` are acest drept orice persoan` care justific` un interes \n recunoa[terea hot`r#rii str`ine. chiar dac` ea este executorie \n ]ara de unde provine. \n ]ara noastr`.4. este executarea. Controlul se exercit` \n cadrul unei proceduri speciale.

Pe baza hot`r#rii definitive de \ncuviin]are a execut`rii. \ncuviin]area poate fi acordat` separat pentru fiecare cap`t de cerere.Procedura. |ncuviin]area execut`rii poate fi [i par]ial`. \n condi]iile legii rom#ne. spre deosebire de cererea de recunoa[tere a unei hot`r#ri str`ine care (art. XVI. 173 din Legea nr. Cererea de \ncuviin]are a execut`rii se solu]ioneaz` prin hot`r#re (art. fapt ce trebuie s` rezulte din hot`r#rea str`in`.4. |mpotriva hot`r#rii de exequatur pot fi exercitate c`ile de atac admise de legea rom#n`. a[a cum prevede art. 105/1992. 176).conform art. Cererea de exequatur se solu]ioneaz` numai dup` citarea p`r]ilor (art. Instan]a competent`.proc. pentru hot`r#rile judec`tore[ti str`ine. se emite titlul executoriu. Cererea de exequatur se adreseaz` . 105/1992 [i art. nu intereseaz` faptul c` p#r#tul \[i are domiciliul \n ]ar` sau \n str`in`tate.civ. eliberat` de instan]a care a pronun]at-o. 172) poate fi solu]ionat` [i f`r` citarea p`r]ilor atunci c#nd p#r#tul a fost de acord cu admiterea ac]iunii. men]ion#ndu-se \n titlu [i hot`r#rea de \ncuviin]are. la care se adaug` dovada caracterului executoriu al hot`r#rii str`ine. 2 din C. – tribunalului jude]ean \n circumscrip]ia c`ruia urmeaz` s` se efectueze executarea silit`. |n ceea ce prive[te competen]a teritorial` a instan]elor rom#ne. \n vederea ob]inerii exequaturului.DIPr – 51 potrivit legii instan]ei care a pronun]at-o [i dac` dreptul de a cere executarea silit` nu este prescris potrivit legii rom#ne. . Cererea de \ncuviin]are a execut`rii va cuprinde acelea[i elemente [i va fi \nso]it` de acelea[i acte ca [i cererea de recunoa[tere.173 dispune c` cererea pentru ob]inerea exequaturului se face de c`tre persoana interesat`. 176). stabilit` pentru solu]ionarea oric`rui litigiu. Cererea se poate face direct de respectiva persoan` sau prin comisie rogatorie din partea instan]ei str`ine. Prin urmare. Art. dac` instan]a str`in` s-a pronun]at asupra mai multor capete de cerere [i acestea sunt disociabile. Exequaturul se ob]ine pe calea procedurii de drept comun.6. 177 din Legea nr.

........7 III.................................................1........................... Domeniul dreptului interna]ional privat ....................3......1...................................................................................................3 II..3........................1. Normele materiale....5..........4. Dreptul interna]ional privat este o ramur` de drept distinct`...2................................................................3 II......... Factorii care determin` calificarea........ No]iuni introductive..3 II.................................................DIPr – 52 CUPRINS I.......... No]iunea [i caracterele raportului juridic de drept interna]ional privat ....................2............ Raportul dintre izvoarele interna]ionale [i cele interne .5................................4 II.......15 V.......................1 I............................................2................. Defini]ia normei conflictuale.................12 V..2...............6...........14 V..........4....................... Condi]iile [i limitele aplic`rii legii str`ine.....3............12 V.............9 IV..1 I............. 10 IV.....1..............................1............1.................1......................................... No]iuni introductive.......4...................1................... Aplicarea legii str`ine \n cazul statului nerecunoscut.1..... Necesitatea aplic`rii legii str`ine......................... Interpretarea normelor cuprinse \n izvoarele interna]ionale ale dreptului interna]ional privat ..... Aplicarea legii str`ine \n cazul conflictelor de legi \n timp [i spa]iu.. Drept public ori drept privat......1....6 III.........................................5.....2..1 I...3.....10 IV........................ Practica judiciar` [i arbitral`.... Rela]ia dintre dreptl interna]ional privat [i dreptul administrativ.................................................... No]iunea [i tr`s`turile elementului de extraneitate .................... Aplicarea legii str`ine \n cazul desfiin]`rii statului – conflictele de anexiune.....11 IV...................................15 V...16 V....................... Natura dreptului interna]ional privat ..17 VI................................................................ Raporturile juridice cu element de extraneitate care nu pot fi obiect al drept interna]ional privat ..... Conflictul de jurisdic]ii ...................... Conflictul de legi \n cazul statelor \n care coexist` mai multe sisteme legislative.............................1............. 2 I........... Izvoare interna]ionale care con]in norme conflictuale......... Structura normei conflictuale ............................................... Rela]ia dintre dreptul interna]ional privat [i dreptul financiar.......2..1....3.......12 V.......................................5 III...............1..... Stabilirea con]inutului legii str`ine......... Conflictul interpersonal.1..........1........................ No]iunea [i defini]ia calific`rii.......16 V...............17 VI........3.................................................2... Aplicarea legii str`ine \n conflictele de legi \n spa]iu.......................5..................................................... .................2...........6...........16 V..............2.................2......................................................18 ........................... Izvoarele interna]ionale.............13 V..........................3....................................................................................8 III.......7 III.......... Rela]ia dintre dreptul interna]ional privat [i dreptul penal.................................8 IV...................................1..............................3..................................2 I.........................3.............11 IV.........5 II............................... RAPORTUL JURIDIC DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT..............................5...................................... CONTINUTUL DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT .......................................... 17 V...3.........................4 II...Situa]ii [i solu]ii........................ Clasificarea normelor conflictuale.......................... Condi]ia juridic` a str`inului...13 V.......3 II.............1............. Normele conflictuale ........3 II..................................................................................................1.......3......................................4 II............................................................................................6 III.....3.............. Conflictul \ntre izvoarele interna]ionale [i izvoarele interne.............6 III.. Sistemul de drept c`ruia \i apar]in normele conflictuale [i for]a lor juridic`......... Denumirea dreptului interna]ional privat ......2................................... Conflictele de legi.......3......................................... Drept intern ori drept interna]ional...........14 V...5........5............1......3...........17 VI.................... Normele de aplicare necesar` sau imediat`............................ Izvoarele interne...........17 VI......................................................................3.......3.......................1.................................1..................... Izvoare interna]ionale care con]in norme materiale................... Titlul cu care se aplic` legea str`in`.. Felurile calific`rii................3............4............ APLICAREA LEGII STR~INE...2............ CALIFICAREA {I CONFLICTELE DE CALIFIC~RI.............11 IV...... DENUMIREA SI DOMENIUL DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT ............3................................. Imposibilitatea stabilirii con]inutului legii str`ine..................1.............................................................11 IV.......8 III.2 I..........................................................1..................... Conflictele de legi \n situa]ii speciale..10 IV..............18 VI..............................................................4...............3......4 II............. NATURA..... IZOARELE DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT......

.................35 XII.......31 IX.... 105/1992.................. Ordinea public` [i conflictele de legi..........2........... Condi]iile fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat ............................................................22 VII....28 IX...1.3.....29 IX.................................4............... Calificarea dup` legea forului...................1............34 X............. ORDINEA PUBLIC` |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT....2.................. No]iuni introductive....................... 105/1992 ................................................. FAMILIA \N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT .....1.1.....3........1...3.................................................................................................................................1... Preciz`ri terminologice......25 VIII........34 XI..................2.......................................... Normele conflictuale privind starea [i capacitatea persoanei fizice...... Modalit`]i de realizare a fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat ........................2................... Admiterea leg`turilor alternative........................ No]iune..1.... FRAUDAREA LEGII APLICATE |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT ...............................2.....1....... Prefeceri legale privind ordinea public` \n dreptul interna]ional privat rom#n......... Compara]ie cu institu]ii juridice apropiate............................................ Statutul personal...... Legea aplicabil` statutului persoanei fizice conform Legii nr...................2.....................20 VII..... unde actul a fost \ntocmit.......1.. 27 IX.................................2..................27 VIII........................... Fraudarea legii \n dreptul intern [i aceea din dreptul interna]ional privat ......28 IX..23 VIII................................... 24 VIII.......1.......... Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat [i ordinea public` \n dreptul intern............... altul dec#t cel unde a fost \ntocmit actul......... No]iune... Defini]ia [i condi]iile retrimiterii.....................4.......1...................4..............3............................... Domeniile \n care poate interveni fraudarea legii...........28 IX.19 VI...........6..........3.......2..... Legea aplicabil` \nainte de apari]ia Legii nr...............1................................... Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat.........2........................................................21 VII..............................32 X......... Ordinea public` \n dreptul interna]ional privat [i normele de aplicare imediat`...........21 VII..31 IX.....2.......2..1............................2............ 32 X....................... Formele retrimiterii....................... Succesiunea cu element de extraneitate ....................................35 XII..................3....2......33 X........1..32 X..........25 VIII...................................2...................... No]iuni introductive..30 IX....................26 VIII.. Fraudarea legii \n dreptul interna]ional privat.... Modalit`]i de realizare.......................................................... 30 IX......................................... 24 VIII.........2........ No]iune...20 VII..........5.................... Legea dup` care se face calificarea...2.....23 VIII...........1........2..............................3.................. Efectele invoc`rii ordinii publice [i solu]ii. Fraudarea legii unui stat.........................DIPr – 53 VI................2............34 X.......... Preciz`ri teminologice....1........................... Norme conflictuale privind succesiunea............................................... Fraudarea legii statului unde actul este \ntocmit sau invocat............................................1..............................30 IX...............2................... Aplicarea altei legi......................... Apari]ia retrimiterii......1...................2..... STAREA PERSOANELOR \N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT....................................................................32 X...................2....................................................28 IX.2...................2.35 .............................4........1......................... Starea [i capacitatea civil`.......................1... Calificarea dup` legea cauzei............20 VII.....................2... 25 VIII......1....................1..... Caracterele ordinii publice \n dreptul interna]ional privat .1......20 VII........................3.........................23 VIII.3.....................................35 XII...35 XII.......................... Conflictul de calific`ri............................ Dreptul str`inilor de a dob#ndi bunuri pe cale succesoral`.....1................31 IX..........................................1..........1..............................23 VIII..... Fraudarea legii [i ordinea public` \n dreptul interna]ional privat ...................1.........4......................................................... condi]iile [i domeniile \n care poate interveni.... Fraudarea legii statului str`in.......................1................................................................35 XII.............................23 VIII.... ......... 28 IX....................19 VI................................3............ Sanc]iunea fraud`rii legii \n dreptul interna]ional privat ......... NORME CONFLICTUALE PRIVIND MO{TENIREA................................................................. Limitele aplic`rii retrimiterii.....3..........25 VIII........... RETRIMITEREA |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT....3.....19 VI.....1......................3. No]iune........2..........................................................................................34 X......................2.......... Rolul retrimiterii \n dreptul interna]ional privat .............2..............................................2................ Situa]ia c#nd ordinea public` \n dreptul interna]ional privat nu poate fi invocat`................................................22 VII.......... Prevederi legale......................... Retrimiterea [i rolul ei \n dreptul interna]ional privat ..2.31 IX.......1..... Invocarea ordinii publice [i formele conflictelor de legi.................... Fraudarea legii [i simula]ia..........

................5.........49 XVI.............4........................................ Recunoa[terea extrajudiciar`. c`ile de atac.................4.............................2. Determinarea legii aplicabile succesiunii.........4..............................45 XVI............................... 39 XIV......... Determinarea competen]ei \n dreptul interna]ional privat \n lipsa unor reglement`ri speciale \n acest sens.......................... Distinc]ia \ntre acestea [i normele conflictuale.... Individualizarea caracterului str`in al hot`r#rii......................3.....................44 XV............41 XV....................48 XVI........47 XVI....................... Condi]iile cerute pentru admiterea ac]iunii \n exequatur.. Determinarea competen]ei \n dreptul interna]ional privat a instan]elor judec`tore[ti rom#ne....2.....2.................................................. Considera]ii generale.....5.............................40 XIV......... Obiectul exequaturului.........49 XVI.......44 XVI.4.................50 XVI...........2.....................41 XV...................... 41 XV...38 XIII......................... Competen]a \n dreptul interna]ional privat .......... Competen]a \n dreptul interna]ional privat [i competen]a \n dreptul intern.......3...................... No]iunea de recunoa[tere..............................................2........................ Competen]a normelor de procedur` ale forului.............................................2.........46 XVI.. Conflictul de legi \n timp [i spa]iu ............................. Preciz`ri referitoare la hot`r#rea str`in` ca act jurisdic]ional... 36 XIII................................................................2............................4...............3............................. Considera]ii generale...3..........2..1... Domeniul de aplicare a legii succesorale............................... Caracterul definitiv al hot`r#rii..................1................. Exequaturul hot`r#ri lor judec`tore[ti str`ine ....36 XIII..................2...3....................... Actele de procedur`....................................................................................................... Preciz`ri prealabile...................................................... Caracteristici ale ac]iunii \n exequatur................. Instan]a competent`...........3... 38 XIII...50 XVI.....2.......... CONFLICTUL DE LEGI |N TIMP {I SPA}IU..... Preciz`ri prealabile......... Considera]ii generale...6.........1............................................................................42 XV.......1...............................1..................... Normele care determin` competen]a \n dreptul interna]ional privat............36 XIII..............48 XVI....1..........3....... PROCEDURA |N DREPTUL INTERN}IONAL PRIVAT .........1...........1...37 XIII.......... Ac]iunea \n justi]ie............ Aprecieri privind condi]ia reciprocit`]ii............................ COMPETEN}A INSTAN}ELOR |N DREPTUL INTERNA}IONAL PRIVAT ..........................1...................................................................... Recunoa[terea judiciar` direct`........................4.....................4.2........................................................3... Recunoa[terea hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine...........44 XVI.................45 XVI.......................2.....2...............2............37 XIII............. potrivit reglement`rii din Legea nr..1. 40 XIV..................................35 XII........1............... executarea silit`.......................................................2.... No]iunea de conflict de legi \n timp [i spa]iu .............3............................... ELECTELE HOT@R@RILOR JUDEC~TORE{TI STR~INE.1.............46 XVI..........................49 XVI...DIPr – 54 XII..................................42 XV......1.. Distinc]ia \ntre conflictele de legi \n spa]iu [i conflictele de legi \n timp [i spa]iu ..................1.. Supralegalizarea actelor oficiale..........................................46 XVI...................Procedura............ Condi]iile recunoa[terii hot`r#rilor str`ine.......................4............50 XVI.....................................1.............4..............44 XVI.4..............4...............46 XVI........1.................. Executarea hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine.......50 XVI..................48 XVI............................... Mijloacele de prob`........51 ...............38 XIII.....36 XIII...........1...........43 XV............... 105/1992 .......43 XV.......................................2............ termenele....... Normele aplicabile procedurii de judecat`.................49 XVI....2..............4.......2....................................................2....................................... Formele recunoa[terii hot`r#rilor judec`tore[ti str`ine...........................3...... Competen]a \n dreptul intern.................2........ Determinarea competen]ei jurisdic]ionale \n sistemul dreptului interna]ional privat rom#n........................... Respectarea drepturilor c#[tigate............. Recunoa[terea judiciar` indirect`............4........................2...................1.............36 XIII.......... Recunoa[terea voluntar`.............. RESPECTAREA DREPTURILOR C@:TIGATE 40 XIV................................................2...........................2..................2...........5..................................4...................3..........................40 XIV................................................1....45 XVI..2......... Domeniul de aplicare a normelor de procedur` ale forului......2.........4.......................2........................................44 XVI............. Instan]a competent`................................. Caracterul normelor de competen]` jurisdic]ional` [i importan]a stabilirii competen]ei exclusive.....................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->