်မနးမာစစးအစို့ရ၏ ႏ္ဴ့ကလီ့ယာ့စီမဵကိနး့ ႏြငးံ ဗိုလးမႉ့ေဟာငး့ စိုငး့သိနး့ွငး့ - အပိုငး့ (ဿ

)
http://www.voanews.com/burmese/news/soldier-talk/12_18_10_soldiers_talk-112107019.html
ဗီအိုေအ၇ ဿွှွ ဒီဇငးဘာ (ှ၅)
တပးမႉ့တပးသာ့ ေ်ပာစကာ့ (ွ၀၆)
်မနးမာစစးအစို့ရမြာ „အဏု်မဴလကးနကးေတျထုတးလုပးမယးံ ႏ္ဴ့ကလီ့ယာ့စီမဵကိနး့‟ ရိြေနတယးဆိုတဲံ အေထာကးအ
ထာ့တခ္ိဳ႕ကိုယူေဆာငးၿပီ့၇ ်ပညးပကိုထျကး ချါလာခဲံသူကေတာံ ်မနးမာံတပးမေတားမြာ စစးအငးဂ္ငးနီယာအရာရိြအ်ဖစး
တာွနးထမး့ေဆာငးခဲံသူ ဗိုလးမႉ့ေဟာငး့ စိုငး့သိနး့ွငး့ပါ၈ တပးမေတားနညး့ပညာတကၠသိုလး DSTA ဗိုလးသငးတနး့
အပတးစဥး(ှ)က ေက္ာငး့ဆငး့ခဲံၿပီ့ေတာံ၇ ရုရြႏိုငးငဵမြာ ဒဵု့က္ညးဆိုငးရာ စကးမႈဘာသာရပးနဲ႔ မဟာသိပၸဵဘျဲ႔ ရယူခဲံသူ
ဗိုလးမႉ့ေဟာငး့ စိုငး့သိနး့ွငး့ရဲ႕ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကး ဒုတိယပိုငး့ကို ဒီသီတငး့ပတးရဲ႕ “တပးမႉ့တပးသာ့ ေ်ပာစကာ့” အပတး
စဥးက႑မြာ ဦ့ေရားနီညိမး့က စီစဥးတငးဆကး ထာ့ပါတယး၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ဗိုလးမႉ့တို႔က DSTA အပတးစဥး(ှ)က ဆငး့တာဆိုေတာံ ရုရြႏိုငးငဵကို ဒီလို တပးက စစးအငးဂ္ငး

နီယာေတျကို ႏ္ဴကလီ့ယာ့ဘာသာရပးေတျ ဒဵု့က္ညးဘာသာရပးေတျ တကးဖို႔လႊတးတာဟာ ဘယးတုနး့ေလာကးက စခဲံ
ၿပီ့ေတာံ ဗိုလးမႉ့က ဘယးအသုတးေလာကးမြာ သျာ့ရတာပါလဲ ခငးဗ္၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ က္ေနားက ပထမဆဵု့အသုတးနဲ႔ သျာ့ရတာပါ၈ ဿွွှခုႏြစး ေမလကေန စၿပီ့ေတာံ တကး

ရပါတယး၈ က္ေနားတို႔ ရုရမ
ြ ြာ စာသငးလာခဲံရတဲံပဵုစဵက projectလုပးတယးဆိုတာက ကိုယးနဲ႔သကးဆိုငးတဲံ ဘာသာရပးမြာ၇
ဥပမာ rocket engine design လုပးတယးဆိုရငး က္ေနားလုပးတဲံ project ဟာ ရုရြ rocket company ေတျက design
ေတျမို႔လို႔ သူက ်မနးမာ်ပညး်ပနးေရာကးတဲံအခ္ိနးမြာ ဆကးလကးစမး့သပးၿပီ့ေတာံ အသဵု့ခ္လို႔ ရႏိုငးတဲံ project အ်ပညးံ
အစဵု ်ဖစးပါတယး၈ အဲဒါေတျကို က္ေနားတို႔ ေက္ာငး့ၿပီ့လို႔ ်ပနးလာတဲံအခ္ိနးမြာ „သသန‟ ေရာကးတဲံအခ္ိနးမြာ က္ေနားတို႔
ကိုယးံ project ကိုယးအကုနး အဂၤလိပးလို်ပနးလုပးၿပီ့ေတာံ သိပၸဵႏြငးံသုေတသနဌာန၇ ဌာနခ္ဳပးမႉ့ဆီမြာ က္ေနားတို႔ တငး်ပ
ရတာပါ၈ အဲဒါေတျက က္ေနားတို႔ လကးေတျ႔လုပးမယးဆိုရငး စမး့သပးသုေတသနလုပးႏိုငးတဲံ project ေတျ်ဖစးပါတယး၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ဟုတးကဲံခငးဗ္၇ ဌာနခ္ဳပးမႉ့ဆိုတာက „သသန‟ ဌာနခ္ဳပးမႉ့ေပါံေနား၈ ဘယးသူပါလဲ မသိဘူ့ခငးဗ္၈

ဗိုလးမႉ့တို႔ အခ္ိနးတုနး့က၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ဗိုလးခ္ဳပး စိနးွငး့ ်ဖစးပါတယး ခငးဗ္၈
၈ အခုေတာံ သူက „ေလေၾကာငး့ရနးကာကျယးေရ့အရာရြိခ္ဳပး‟ ်ဖစးသျာ့ပါၿပီ၈ ဗိလ
ု းမႉ့တို႔က ပထမ

ဆဵု့အသုတး လႊတးတာဆိုေတာံ ဒီလူႀကီ့ေတျက ပထမဦ့ဆဵု့အသုတးသျာ့မယးံသငးတနး့သာ့ေတျကို မြာၾကာ့တာမ္ိဳ့ ရြိ
ပါသလာ့ ခငးဗ္၈ ဗိုလးမႉ့တို႔ကို ဘယးလိုမ္ာ့ မြာၾကာ့လိုကးပါသလဲ၈ ဒီလိုမ္ိဳ့ပညာေတျ တတးၿပီ့ ်ပနးလာရငး ဘာလုပးဖို႔
လို႔ ေ်ပာပါသလဲ ခငးဗ္၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ဟုတးကဲံ က္ေနားတို႔ မသျာ့ခငး (ဿ) ရကးအလိုမြာ ဗိုလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့ေမာငးေအ့ “ႏိုငးငဵေတား

ကာကျယးေရ့ တကၠသိုလး” ကိုေရာကးလာၿပီ့ေတာံ က္ေနားတို႔ တပးမေတား အရာရြိေတျခ္ညးံပဲ စုၿပီ့ေတာံ မိနး႔ချနး့ေ်ပာ

ပါတယး၈ သိပႏ
ၸဵ ြငံးနညး့ပညာွနးႀကီ့ ဦ့ေသာငး့လညး့ ပါပါတယး၈ က္ေနားတို႔ကိုေ်ပာတဲံအထဲမြာေတာံ ဒီေန႔ေခတး်မနးမာံ
တပးမေတားအေနနဲ႔ ေခတးမြီလကးနကးေတျ ပိုငးဆိုငးဖို႔လိုအပးေၾကာငး့ ဒါေၾကာငးံမိုလို႔ nuclear ၇ rocket နဲ႔ဆိုငးတဲံ ပညာ
ရပးေတျ သျာ့သငးဖို႔ က္ေနားတို႔ကို ရုရက
ြ ိုလႊတးမယးဆိုတဲံအေၾကာငး့ က္ေနားတို႔ကိုေ်ပာပါတယး၈ ပထမ စစခ္ငး့မြာ သိပၸဵ
ႏြငံးနညး့ပညာွနးႀကီ့ ဦ့ေသာငး့က က္ေနားတို႔ကို ႏ္ဴကလီ့ယာ့ပညာရပးတစးမ္ိဳ့အတျကး တရုတး်ပညးကိုသျာ့ၿပီ့ေတာံ
ညႇႏ
ိ ႈိငး့တယးလို႔ ေ်ပာပါတယး၈ ဒါေပမယးံ တရုတးက ်ငငး့လိုကးတယး၈ အိႏၵိယကိုသျာ့တယး၇ အိႏၵိယ ကလကးခဵတယး၈ ဒါ
ေပမယးံ ရုရြသျာ့တဲံအခါ ရုရြကလညး့ လကးခဵတဲံအတျကးေၾကာငးံမို႔ က္ေနားတို႔ကို ရုရြကပ
ို ို႔လိုကးတယးေပါံ၈ သပိတးက္ငး့
စီမဵကိနး့ ဆိုတာေတျက အာ့လဵု့ လုပးၿပီ့သျာ့တဲံ အခ္ိနးေလာကးက္မြ က္ေနားတို႔ကို အသိေပ့တဲံ ပဵုစဵ ေတျ႔ရပါတယး၈
သပိတးက္ငး့ကို ဿွွ၃ႏ ြစးလယးပိုငး့ေလာကးက္မြ က္ေနားတို႔ ရုရြ်ပနး အရာရြိေတျကို စုစညး့ၿပီ့ သိပၸဵႏြငးံနညး့ပညာတပး
အမြတး(ှ) ဆိုၿပီ့ ဖျဲ႔စညး့ၿပီ့ေတာံ လႊတးလိုကးတာ ်ဖစးပါတယး၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ အဲဒီေတာံ ရုရြႏိုငးငဵကေကာ ႏ္ဴကလီ့ယာ့ပညာရပး ဒဵု့က္ညးပညာရပးေတျကို တကယးပဲ သူတို႔

ဆီက ပညာရြငးေတျကို သငးၾကာ့ေမျ့ထုတးေပ့သလို ဗိုလးမႉ့တို႔ကိုေကာ စဵခ္ိနးအ်ပညးံစဵခ္ိနးမြီ သငးၾကာ့ေပ့ပါသလာ့
ခငးဗ္၈ သျာ့တကးရတဲံ ေက္ာငး့ေတျကေကာ ကမာၻ႔အဆငးံနဲ႔အညီ သတးမြတးထာ့တဲံ ဥပမာ အငးဂ္ငးနီယာပိုငး့ဆိရ
ု ငး
အေမရိကာ့မြာ MIT (Massachusetts Institute of Technology) တို႔ အိႏၵိယက IIT (Indian Institutes of
Technology) တို႔လိုမ္ိဳ့ ထိပးတနး့ အငးဂ္ငးနယ
ီ ာဘာသာရပးသငးတကၠသိုလးႀကီ့ေတျနဲ႔ ယြဥးရငး ဘယးလိုအေနအထာ့
ရြိပါသလဲခငးဗ္၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ က္ေနားတို႔ သျာ့တကးလာခဲံတဲံ Bauman University (Bauman Moscow State

Technical University) က ်မနးမာ်ပညးအေနနဲ႔ ေ်ပာမယးဆိုရငးေတာံ စကးမႈတကၠသိုလႀး ကီ့ပဲေပါံ၈ သူက University
်ဖစးၿပီ့ေတာံ က္ေနားတို႔ ်မနးမာ်ပညးမြာ ေဆာကးခဲံတဲံ RIT - Rangoon Institute of Technology ဆိုတာကေတာံ
Institute အဆငးံပဲ ရြိတာကို့၇ University ေအာကးမြာမြ Institute ေတျရြိတာကို့၈ သေဘာက ်မနးမာ်ပညးမြာ ရြိတဲံ
RIT ဆိုတာ က္ေနားတို႔ Bauman University ႀကီ့ရဲ႕ အချဲတစးခု လိုမ္ိဳ့ေပါံ၇ အဲဒီလို ရြိပါတယး၈ ရုရြာ့မြာလညး့ main
ပငးမ တကၠသိုလး ရြိတယး၈ သူ႔ကို အမးဂယး(လး)တဲအူ့ ( ရုရဘ
ြ ာသာႏြငးံ М.Г.Т.У - Московский
Государственный Технический Университет имени Н.Э. Ба­умана – အဂၤလိပးဘာသာ MSTU- Moscow
State Technical University) လို႔ေခၚတယး၈ ဆိုလိုတာက ေမားစကိုစကးမႈတကၠသိုလးေပါံ ခငးဗ္ာ၈ က္ေနား တကးခဲံတာ
က အဲဒီ ေမားစကိုစကးမတ
ႈ ကၠသိုလးမြာပါ၈ သူတို႔သငးတဲံပဵုစဵကေတာံ ရုရြေက္ာငး့သာ့ေတျကိုသငးတာနဲ႔ အနညး့အက္ဥး့
ကျာ်ခာ့မႈရြိပါတယး၈ ဥပမာ က္ေနားတို႔ rocket engine design ဌာနမြာဆိုရငး က္ေနားတို႔ကို liquid fuel (ေလာငးစာအ
ရညး) နဲ႔အသဵု့ခ္တဲံ rocket engine design ကိုပဲ သငးေပ့တယး၈ solid fuel (ေလာငးစာခဲ) သဵု့တဲံ rocket engine
design ကို သငးမေပ့ပါဘူ့၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ project လုပးတဲံအခါမြာလညး့ က္ေနားတို႔ကို First Stage Rocket
Engine Design ကို project မလုပးခိုငး့ဘဲ Second Stage Rocket Engine Design ကိုပဲ လုပးခိုငး့တာရြိပါတယး၈
(မြတးခ္ကး၈

၈ liquid fuel (ေလာငးစာအရညး) - ဒဵု့က္ညးေတျမြာ ေလာငးစာအရညးအ်ဖစး စသဵု့ဖို႔ ှ၆ွ၀ခုႏြစးမြာ ရုရြ

သိပၸဵပညာရြငး Konstantin Tsiolkovsky လမး့ညႊနးမႈေပ့ခဲံၿပီ့ အေမရိကနးပါေမာကၡ Robert H. Goddard က ှ၆ဿ၃
မြာ စတငးေဆာငးရျကးခဲံပါသညး၈ solid fuel (ေလာငးစာခဲ) – (ှ၀)ရာစုကေန (ဿွ)ရာစုမတိုငးခငး (သို႔မဟုတး) ေလာငး
စာရညးသဵု့ ဒဵု့က္ညးေတျက efficiency ႏြငးံ control ပိုမိုေကာငး့မျနးေၾကာငး့ မေဖားထုတးႏိုငးခငးအထိ၇ ဒဵု့က္ညးေတျမြာ
ေလာငးစာခဲအ်ဖစး ယမး့မႈနး႔မ္ာ့ကို သဵု့ခဲံပါသညး၈ Multistage Rocket ဆိုသညးမြာ အဆငးံ ႏြစးဆငးံထကးပိုၿပီ့ ပါွငးတဲံ

ဒဵု့က္ညးအမ္ိဳ့အစာ့ေတျပါ၈ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ First Stage ဆိုတာ ေအာကးဆဵု့က အႀကီ့ဆဵု့ အပိုငး့်ဖစးၿပီ့ေတာံ Second
Stage ဆိုတာကေတာံ တျဲဆကးပါေနတဲံ အေပၚက အပိုငး့ကို ဆုိလိုပါသညး၈)
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ အဲဒီေတာံဘယးလိုပဲေ်ပာေ်ပာ၇ ဒီတကၠသိုလးႀကီ့ ကမာၻ႔ထိပးတနး့အငးဂ္ငးနီယာတကၠသိုလးေတျ

ထဲမြာ စာရငး့ွငးတဲံ တကၠသိုလးႀကီ့တစးခုမြာ ဗိုလးမႉ့တို႔ သျာ့ေရာကးပညာသငးၾကာ့ခဲံတဲံ သေဘာပဲေပါံ၈ ေနာကးၿပီ့
ေတာံ ႏ္ဴကလီ့ယာ့ပညာရပးကို သျာ့သငးတယးဆိုတာ ဘာမြေတာံ ်ပႆနာ မရြိဘူ့၈ ၿငိမး့ခ္မး့တဲက
ံ ိစမ
ၥ ြာသဵု့ဖို႔ အရပး
ဘကးသဵု့ ဘာညာဆိုလို႔ရြိရငး သူတို႔တညးေဆာကးမယးံ nuclear reactor ေတျကိုလညး့ သူတို႔က IAEA ရဲ႕အစစးမခဵႏိုငး
လို႔ ဗိုလးမႉ့တို႔လို တပးမေတားအရာရြိေတျကို ်ပနးလာရငးလညး့ ေတာထဲမြာပဲ ႀကိတးၿပီ့ စကးရဵုေတျေဆာကးၿပီ့ လုပးတယး
ဆိုတဲံ သေဘာမ္ိဳ့ေပါံေနား၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ က္ေနားတို႔ အသုတးေတျမြာ အရပးဖကးအငးဂ္ငးနီယာေတျလညး့ ပါပါတယး၈ သိပၸဵႏြငးံနညး့

ပညာွနးႀကီ့ဌာနက GTI (Government Institute of Technology) ေက္ာငး့အုပးေတျဆရာေတျေပါံ၈ ဆရာေတျ ပါပါ
တယး၈ ထူ့်ခာ့တာ တစးခုကေတာံ က္ေနားေတျ႔ခဲံတာက ေက္ာကးဆညးက ႀကဵံခိုငးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ စညး့ရဵု့ေရ့မႉ့ တစးေယာကး
ပါတယး၈ သူက ်မနးမာစာ အဓိကနဲ႔ ၿပီ့ထာ့တဲံလူ၈ သူ႔ကို MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) ဆုိတဲံ
Nuclear Physics ေက္ာငး့ကို စာသငးဖို႔ လႊတးခဲံတာ က္ေနား ေတျ႔တယးဗ္၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ဆိုလိုတာက ဒီ ေက္ာကးဆညးၿမိဳ႕ ေက္ာကးဆညးနယးထဲက ်မနးမာစာအဓိကနဲ႔ေက္ာငး့ၿပီ့ထာ့

တဲံပုဂၢိဳလးကို ရုရမ
ြ ြာ ႏ္ဴကလီ့ယာ့ဘာသာရပးသငးဖို႔ ေစလႊတးတယးဆိုေတာံ၇ ဒါ သကးဆိုငးရာပုဂၢိဳလးႀကီ့ေတျရဲ႕ ကိုယးံ
ေဒသခဵ လူမို႔လို႔ ဆိုတဲံ သေဘာလာ့ ခငးဗ္၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ အဲဒီလို ယူဆလို႔ ရပါတယး၈ ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ တပးမေတားထဲမြာ အခု အသငး့အဖျဲ႔မဖျဲ႔ရ

ဆိုေပမယးံ „ေက္ာကးဆညးအသငး့‟ဆိုၿပီ့ေတာံ ဦ့သနး့ေရႊကို နာယကခနး႔ၿပီ့ေတာံ လုပးေနခဲံတာေတျကလညး့ ရြိတယး၈
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ အဖဵုဖဵုပဲ၈ က္ေနားတို႔ တပးမေတားအစဥးအလာေတျလညး့ ေတားေတားေတာံ ပ္ကးေနၿပီခငးဗ္၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ ဒီလိုပညာရြငးေတျေပါံေနား၈ ဗိုလးမႉ့တို႔လိုအငးဂ္ငးနီယာအရာရြိေတျကို သီ့သနး႔

DSTA လို ေက္ာငး့ေတျ ေထာငးၿပီ့ေတာံမြ ေမျ့ထုတးလာခဲံတာလညး့ ႏြစးေတျၾကာလာခဲံၿပီ၇ တခါ ဗိုလးမႉ့တို႔ဆိုရငးလညး့
RIT လိုဟာမ္ိဳ့ကို သျာ့ၿပီ့ေတာံ Master တကးခဲံရေသ့တယး၈ ေနာကးတခါ ႏိုငးငဵ်ခာ့ကိုလညး့ သျာ့ၿပီ့ေတာံ အခုလို
မ္ိဳ့ ဘျဲ႔လျနးေတျ ထပးၿပီ့ တကးရတယး၈ အဲဒီေတာံ (ှ၂) ႏြစးေလာကး ၾကာလာခဲံတဲံအခ္ိနးမြာ အခုခ္ိနးထိ မေအာငး်မငးတဲံ
ကိစၥ၇ ေအာငး်မငးဖို႔ အလြမး့ေွ့ေနတဲံ ကိစၥလို႔ ႏိုငးငဵတကာက ပညာရြငးေတျက သဵု့သပးေနရတဲံ အ်ဖစးကို ဗိုလးမႉ့ ဘယး
လုိ ထငးပါသလဲခငးဗ္၈ ဒီ စစးအစို့ရ ႀကိတးၿပီ့ လုပးေနတဲံ ႏ္ဴကလီ့ယာ့စီမဵကိနး့ မေအာငးမ်မငး ်ဖစးေနရတဲံအေပၚကို၇
ဗုိလးမႉ့ ဘယးလို ခဵစာ့မိပါသလဲ၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ဟုတးကဲံ စီမဵခနး႔ချဲမႈ အေပၚမြာပဲ မူတညးပါတယး၈ ၿပီ့ေတာံ လူမြနး ေနရာမြနး မေရာကးတာ၇

အဲဒီ ်ပႆနာက အဓိက ပါပဲ၈ က္ေနားတို႔ nuclear ၇ rocket စီမဵကိနး့ေတျမြာ ဆိုလြ္ငးလညး့ သိပၸဵႏြငးံနညး့ပညာွနးႀကီ့
ဌာနက တာွနးယူၿပီ့ေတာံ စီစဥးေပမယးံ ရုရြကို ေရာကးသျာ့တဲံ အခ္ိနးက္ေတာံ ကိုယးသငးရမယးံ subject နဲ႔ ကိုယးံရဲ႕
အေ်ခခဵ knowledge နဲ႔ မကိုကးတာေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိပါတယး၈ ကျနးပ္ဴတာဘာသာရပးနဲ႔ ေက္ာငး့ၿပီ့လာတဲံ DSA က
ညီေတျဆိုရငး Nuclear Physics သျာ့တကးရတဲံအခါ ကို့လို႔ကနး႔လနး႔နဲ႔ ဒုကၡေရာကးကုနးၾကတာရြိတယး၈ တခ္ိဳ႕က္

ေတာံ ဒီ entrance စာေမ့ပျဲမြာတငး ်ပနးခဲံရတာေတျ ရြိတယး၇ အဲဒီလိုေပံါ က္ေနားတို႔ စကတညး့ကိုက လူ႔ အရငး့အ်မစး
ကို တညးေဆာကးတဲံအခ္ိနးမြာ ကတညး့ကိုက လျဲေခ္ားေနတာေလ့ေတျ ရြိပါတယး၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ဟုတးကဲံ ေနာကးၿပီ့ေတာံ နညး့ပညာပိုငး့ဆိုငးရာမြာလညး့ ဒီႏိုငးငဵႀကီ့ေတျကေတာငးမြ မေအာငး

်မငးႏိုငးလို႔ စျနး႔လႊတးထာ့တဲံနညး့ပညာမ္ိဳ့ကိုပဲ အသဵု့်ပဳတယး၇ အဲဒါကလညး့ ဒီကိစၥ မေအာငး်မငးရတဲံ အေၾကာငး့ရငး့
တစးခု ်ဖစးေနတယးလို႔ က္ေနားတို႔ ေ်ပာသဵၾကာ့ဖူ့ပါတယး၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ အဲဒါကေတာံ Carbon Monoxide Laser Beam ကိုသဵု့ၿပီ့ေတာံ isotopes ေတျကို်ခာ့

ၿပီ့ေတာံ uranium သန႔းစငးတာ ေပါံ၈ အဲဒီနညး့လမး့ကို အေမရိကာ့ကေတာငးမြ အကုနးအက္မ္ာ့လို႔ ဆိုၿပီ့ေတာံ စျနး႔
လႊတးခဲံတာ ၾကာပါၿပီ၈ အဲဒါကို သိပၸဵႏြငးံနညး့ပညာွနးႀကီ့ဌာနက လုပးတယး၈ အဲဒီမြာ သူတို႔က presentation တစးခု
လုပးတယး၇ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေမာငးေအ့ကို ေခၚၿပီ့ေတာံ၈ အဲဒီမြာ သဵ်ပာ့ကို ေဖာကးသျာ့တယးေပါံ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ laser beam
က၈ ဒါေပမယးံ အဲဒီအဆငးံထကး ပိုၿပီ့ေတာံ သူတို႔ ဆကးမလုပးႏိုငးပါဘူ့၈ အဖ္ာ့ရႉ့ သျာ့တာပါပဲ၈
(မြတးခ္ကး၈

၈ Carbon Monoxide (CO) Laser = Carbon Dioxide (CO2) Laser ထကး အရညးအေသျ့

efficiency ပိုေကာငး့သညး၈ Carbon Dioxide (CO2) Laser = ှ၆၃၁ မြာ တီထျငးခဲံေသာ အေစာဆဵု့ Gas Lasers
ေတျထဲက တစးခု ်ဖစးပါငညး၈ Carbon Monoxide (CO) Laser ကို ှ၆၃၆ မြာ တီထျငးခဲံၿပီ့ isotopes separation ကို
ှ၆၄ွ ႏြစးကုနး ပိုငး့မြာ ်ပဳလုပးႏိုငးခပ
ဲံ ါသညး၈)
ဦ့ေရားနီညိမး့၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ဆိုေတာံ တ်ခာ့ႏိုငးငဵ ေ်မာကးကိုရီ့ယာ့နဲ႔ေကာ လုပးတာ ရြိပါေသ့လာ့ ခငးဗ္၈ „သသန‟ က၈
၈ ေ်မာကးကိုရီ့ယာ့နဲ႔လုပးတဲံ ဟာေတျက သမရို့က္လကးနကးအစီအစဥးေတျပဲ ရြိပါတယး၈

ဒီ ႏ္ဴကလီ့ယာ့နဲ႔ ပတးသကးတဲံ ကိစၥမြာေတာံ ေ်မာကးကိုရီ့ယာ့ေတျကို က္ေနား မေတျ႔ခဲံရပါဘူ့၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ဥမငးလိႈငးေခါငး့ေတျ ကိစက
ၥ ေတာံ ဒီ „သသန‟ နဲ႔ မဆိုငးဘူ့ေပါံ၈
၈ ဟုတးကဲံ ဥမငးလႈိငးေခါငး့ကိစၥကို ကကယာ (ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာန စစးအငးဂ္ငးနီယာ

ညႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့ရဵု့) လုပးတာပါ၈ သူတို႔မြာ ဌာန တစးခုရြိပါတယး၈ အဲဒီကေနၿပီ့ေတာံ ်မနးမာအရာရြိေတျကို ေ်မာကးကိုရီ့
ယာ့ အငးဂ္ငးနီယာ ဥမငးလိႈငးေခါငး့ ဘာသာရပး ေတျလာသငးေပ့ပါတယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ FCCS (Far Control
Computer System) ဆိုတဲံ သငးတနး့ကိုလညး့ ေ်မာကးကိုရီ့ယာ့ေတျက လာသငးေပ့ပါတယး၈ အဲဒါကေတာံ လကးရဵု့
တပး(တိုကးခိုကးေရ့တပးမ္ာ့အတျကး အေထာကးအကူေပ့ရေသာတပး)ေတျကအရာရြိေတျကိုေခၚၿပီ့ေတာံ သငးေပ့တာ
ပါ၈ ေနာကး ေရဒါသငးတနး့ တစးခုကလညး့ ရြိပါေသ့တယး၇ အဲဒါလညး့ ေ်မာကးကိုရီ့ယာ့ေတျပဲ လာသငးေပ့တာ ပါ၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ဟုတးကဲံ အဲဒီေတာံ ဗိုလးမႉ့က ၿမိဳငးၿမိဳ႕နယး စကးရဵုက ဆိုေတာံ ေနာကးထပး „သနလ‟ ရြိေသ့

လာ့ ခငးဗ္၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ၿမိဳငးစကးရဵုက သနလ(ဿ) ်ဖစးပါတယး၈ သနလ(ှ) က ်ပငးဦ့လျငး စကးရဵုပါ၈ သိပၸဵႏြငးံနညး့

ပညာွနးႀကီ့က ေ်ပာထာ့တာကေတာံ သနလ (ှ)၇(ဿ)၇(၀)၇(၁)၇(၂) အထိဆကးၿပီ့ေတာံ ဖျဲ႔စညး့သျာ့ဖို႔ရြိတယးလို႔ ေ်ပာ
ပါတယး၈ ဒါေပမယးံ (ဿ)မြာပဲ သူတို႔ ဆဵု့သျာ့တယး၈ သနလ (၀) ရဲ႕ေနရာကိုေတာံ အေလာငး့ေတား ကႆပ ဥယ္ဥးနာ့

က ပုထို့လဵု ဆိုတဲံ ရျာနာ့ေလ့မြာ လုပးဖို႔ လ္ာထာ့တယးလို႔ေတာံ ၾကာ့လိုကးပါတယး၈ ဒါေပမယးံ စီမဵကိနး့က ပ္ကးသျာ့
ပါတယး၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ဟုတးကဲံ အဲဒီေတာံ ဗိုလးမႉ့လုပးခဲံတဲံ ဒီ သနလ(ှ) က ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာန ေအာကးက

မဟုတးဘူ့ေပါံ၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ဟုတးပါတယး ခငးဗ္၇ ဒီေနရာမြာ အငးမတနး ရႈပးေထျ့ပါတယး၈ က္ေနား ေသေသခ္ာခ္ာ

ရြငး့်ပမြ ရမြာပါ၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ဟုတးကဲံ ေ်ပာပါဦ့၈
၈ ဒီစကးရဵုေတျကို စၿပီ့ေတာံ foundလုပးတာ(တညးေထာငးတာ)က စၿပီ့ေတာံ အေ်ခခ္တာ

က သိပၸဵႏြငန
းံ ညး့ပညာွနးႀကီ့ဌာန ကလုပးတာပါ၈ ၿပီ့သျာ့တဲံအခ္ိနးမြာ အဲဒီစကးရဵုေတျမြာ ွငးၿပီ့ေတာံ ေနရာယူမယးံလူ
ေတျက္ေတာံ က္ေနားတို႔ ်ဖစးပါတယး၈ က္ေနားတို႔ကို ရုရြက ်ပနးလာတဲံအခ္ိနးမြာ အဲဒီစကးရဵုေတျ ထဲကိုထညးံလိုကးပါ
တယး၈ ်ပငးဦ့လျငးစကးရဵုကို သိပၸဵႏြငးံနညး့ပညာဆိုငးရာ ပစၥညး့ထုတးလုပးေရ့အလုပးရဵု အမြတး(ှ)ဆိုၿပီ့ တပးဖျဲ႔စညး့လိုကး
ၿပီ့ ေတာံ က္ေနားတို႔ကို အဲဒီကို လႊတးလိုကးတယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ ၿမိဳငးစကးရဵုကိုက္ေတာံ သိပၸဵႏြငးံနညး့ပညာဆိုငးရာ
ပစၥညး့ထုတးလုပးေရ့အလုပးရဵုအမြတး(ဿ) ဆိုၿပီ့ တပးတစးတပးဖျဲ႔ၿပီ့ တပးမႉ့တစးေယာကးနဲ႔ က္ေနားတို႔ကို လႊတးလိုကး်ပနး
ပါတယး၈ ေနာကးၿပီ့ သပိတးက္ငး့စီမဵကိနး့က ေဆာကးၿပီ့သျာ့ၿပီ၈ အဲဒီမြာ သိပၸဵႏြငးံနညး့ပညာွနးႀကီ့ဌာနက သိပၸဵပညာ
ရြငးေတျကလညး့ အဲဒီကို ေရာကးေနၿပီေပါံ၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ Nuclear Physics ပညာရြငးေတျ ေပါံေနား၈
၈ ဟုတးကဲံ၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာမြ က္ေနားတို႔ဆီက ရုရြက်ပနးလာတဲံ ႏ္ဴကလီ့ယာ့ ဘာသာရပး

နဲ႔ ေက္ာငး့ၿပီ့လာတဲံ အရာရြိေတျကို၇ တခါ တပးမႉ့တစးေယာကးနဲ႔ တပးဖျဲ႔တစးဖျဲ႔ ဖျဲ႔ၿပီ့ေတာံ အဲဒီအထဲကို ထညးံလိုကးပါ
တယး၈ အဲဒီမြာ….
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ အဲဒီေတာံ ဗိုလးမႉ့က ေနာကးဆဵု့ သနလ(ှ) ကေန ်ပညးပကို ထျကးချါလာတာလာ့၇ သနလ

(ဿ) ကေန ကို ထျကးချါလာတာလာ့ ခငးဗ္ာ၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ က္ေနား သနလ (ှ) ကေန ထျကးလာတာပါ၈
၈ ်ပငးဦ့လျငးက ေနေပါံ၈
၈ ဟုတးကဲံခငးဗ္ာ၈
၈ ဒါေပမယးံ အမ္ာ့ကသိေနတာက ဗိုလးမႉ့ကို ၿမိဳငးက၇ ၿမိဳငးကလို႔ပဲ သိေနတာ၈ ၿမိဳငးလညး့သျာ့ၿပီ့

တာွနး ထမး့ေဆာငးဖူ့တယးေပါံ၈

ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ဟုတးကဲံ က္ေနား ၿမိဳငးကို ဿွွ၄ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာကေန ဿွှွဇနးနွါရီအထိ က္ေနား ၿမိဳငး

မြာ ရြိေနခဲံပါတယး၈ (၀)ႏြစးေလာကးေပံါ၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ ဿွှွ ဇနးနွါရီမြာ က္ေနား ်ပငးဦ့လျငးကို ်ပနးေ်ပာငး့ရပါတယး၈
သနလ(ှ) ကို ်ပနးေ်ပာငး့ၿပီ့ အဲဒီမြာ (ှ)လေလာကး ေနၿပီ့မြ က္ေနား ထျကးလာတာပါ၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ဟုတးကဲံ ဒါဆို ဗိုလးမႉ့ ဒီဓါတးပဵုေတျနဲ႔ ဂ္ာမဏီက စကးႀကီ့ေတျနဲ႔ ပဵုေတျကေတာံ ၿမိဳငးက ပဵုေတျ

ေပါံေနား၈
ဗိုလးမႉ့စိုငး့သိနး့ွငး့၈

၈ ၿမိဳငးက ပဵုေတျလညး့ ပါပါတယး၈ ်ပငးဦ့လျငးကပဵုေတျလညး့ ပါပါတယး၈ ရုရြကေန ဿွွ၂

ႏိုွငးဘာမြာ က္ေနား ေရာကးပါတယး၈ ်ပနးလာခဲံၿပီ့တဲံ အခ္ိနးမြာ က္ေနား တပး(၀)တပးလဵု့မြာ ေနၿပီ့သျာ့ခဲံတဲံ သေဘာရြိ
ပါတယး၈
ဦ့ေရားနီညိမး့၈

၈ ်မနးမာစစးအစို့ရရဲ႕ ႏ္ဴကလီ့ယာ့လကးနကးစီမဵကိနး့ အေၾကာငး့ ေဖားထုတးတငး်ပ ေပ့ေနတဲံ

ဗိုလးမႉ့ေဟာငး့စိုငး့သိနး့ွငး့ရဲ႕ ေ်ပာစကာ့ အပိုငး့(၀)ကိုေတာံ ေရြ႕သီတငး့ပတး ဗီအိုေအ ်မနးမာပုိငး့အစီအစဥး စေန၇
တနဂၤေႏျ နဵနကးေတျမြာ ဆကးလကး တငးဆကးေပ့မြာ ်ဖစးပါတယး၈ ေစာငးံေမြ္ားနာ့ဆငးၾကပါ၈ က္ေနား ေရားနီညိမး့ပါ၈

တပးမႉ့ တပးသာ့ေ်ပာစကာ့ (ွွှ မြ ွ၀၆ ထိ)
http://democracyformilitarymight.blogspot.com/2010/03/hello.html