HUBERT KUNGER - KLlNGERSTORFF

70 OVUM 0 263 $EKIL

Yazan:

HUBERT KLINGER. - KLiNGERSTORFF

KENDi KENOiNE

- -

JIU .. JITSU

OGRENME USULLERi

Hazirlayan :

ENVER BOLA YIR

(Telif Haklan Kanunu geregince her nakki mahfuz olup, taklid ve iktibas edllernez. ":,

BOLAYIR YAYIN.EVi Nuruosrnaniye Cad. 49/2 ISTANBUL

1 9 7 3

FtHRIST

Sa.yfa

Qn-~~_~~ ._

~ u ~ "'''''l'~!·o!i'''.''''''''I! •• ~'''''_'_''I''''IIJ''''''!o'''',"'''''''''''''''.~''''!! IIlil.

Jnl - JUsu~nun og"renl_lmesi " .. _ 4

Jiu - Jitsu nUll tarih~esinebir bakl§ _ .. _ 5

Oyunun bayatt'R tatbfk sahasi ~ , _ , "1

Jiu ~ Jitsu'nun beUiba§h egz_eT~izlerl ' .. .. '1

Ef ken an il,e vnnna. _ _ _ ~. . . 13

insan VUC\U'llJ-UUll en hassas DQlkt-alan 13

Jiu - Ji1su'da mucadele va,ziyeti almak ~ 14

Yere dii§me uaiilleri O+~ _................. 15

Bilekten tll.tu1jlara. kar~l mukabel.e usdlleri .2'0

.Bogma t,e§ebbtislerine kar§l mukabe1eler' 23,

Hasml barWtetsi.z habe getirmWt _ . . . . . . . . . . . 40

Bl~akla saU:J:lD§1ara kar3m mudafaa . . . . • .. . . . . . . . .. . 45·

Sopa Ue ~aIdln§,Iara .kaDjl .1nUdafaa . . . . . . . . . . . .. . . 53

Balta He saldll'lilara kaJ:'§'1 mudafaa .. . . . . . .. . . .. . . 56

Gangste:l'v:?iri tecaviizJ:eTle kar§l llludafaa. 58

Sanlmala:E1a. kax§! miidafaa .. 60

K-a.fa kapmalara, k~,r'§l lllu.'Itia.faa __ .. .. . . 18,7

Yerde bogU§:ma llslllLeri . _. . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. 69,

Kopeklere kar§1 miidafaa _ . _ ". . . . 72

Tabanc· fie tehdlde kalil mudat,6l'8I •..... 74

Bir boksDJ:16 kar§l mudafaa ~.............. . 77

Judo sa vurmalari _ -.. . . . . . 79

."....--~------------------ .• ~~ ~. = • ----~~----~

ONs6z

Bu:gim gem!;lei'lu. yettljtir:lmesl hususWltla, spora v,erileu ijlle~n '!iok artmt§ b:uflmu),or. Booda11l birka~ am e~,,'el SpOt' ya;prutlarm ulsbeti yiizd~ bir hile degH.ke:n. bngiin meden.i memh~keUert1e In! ni.stud yiizrle l1oksa.n be§1! kdar yiibe]~,

Buada, s.POI'lUi UZWl IUZlldq~a!, silibi.. s,'1lsy:d .,'e ped"g'ojik I~ydatmrmdlllt bahsede~e'k tlegjIiz. yaJJl1Z '§'Ii noktaYJi ka.,yd.eille5m ki, _ge[l~ligjn yeti§meSin:de viieudw geli~.me,mbilI'Jnei llI.e:rooelib~' ,itnemli 'biE o]a;ydn ...

Spor' iki klsma. aJTwr: F'erdi SIfOI'i toplu ~Dor.

Birmciye m.isiU o!arlilk ~e~, hob, yi~me. aUetilill ha't'c~eUel'inl go!:je:rtltllirh: .

il:ktnciiye misilJ ,oillU;,aLt ~la.. futblli .. "!I 0 I.eyl)01 ,. b:asketbol giiister.i.Jlebu·"

Bir ~or(!1l! tOj(illu Spill' ;yupsm bile, y:t!JIC lie wco.dmia onem vett,lneBi; adale:lel.'mill! gellf~mesi, ueees ka.bU~ethm .artJ1lam Vi! ~evikli:girunson baddi1le yiiksebn,esi 11ususI!Ola llIikkatve it~D agostermesige:r'ekmler.d~diJi .

t~te bn ger!ile,]~ ,amlq~[dlIikt!liM sl):iU'a;, «;Kiilt4:ir fliZllIG t:abh'Jy[e vast£hlDdlraea~ ferdt ~pO;rDI1 bngiiB triitim. olinya. ormW!an., inive.rsite1ed, 0kuUan ve ,sPill' hIliipleri tM'aimdani mCII:SUf1a1-ma ve ogrencilel'me yaptu;11maslmill s!lib~bi daha. fl.!lik ol.airak meydan.a §lkar ..

Jin ~Jjtsu.!yu, ba.§j,ta 01:1111 Qliuali:: ii>zell'c her tiir1ii SpliWl' 'lie ~e'll~ti:k J1;l'ValQ~ fl.. megS!.I1pl;arlDlllogtetm:eki\edirJ:iIItl' .•

Jiu ~ lUsu. u:3iya:tta da hefliese lizllll bir miiJda.fa:a ·I{asltas;idtr. Eo oYl1~ -tum mCil!HlderiID ij,gre.n.eruef', beMe!nmedik bh' s,alt:b:nya uirwMdaFl !l.OOiH811 ~lmii:erjfii PM kolayJ1kj~ D:'i:!u~uyabill.ider. 'tl'stelik ta8l'l1lZ;1ll kalkl§ima m\trecawizij_ de gH.y,~t. kUiill hi]!" l,l~a!I1 ;i';sdmdahareketsiz bll'akabiUde.r.

Jin ~ Jitsu'yn ,i:igreoeBierin.llefisler:iae ttimatw.l ffrta:r~ eesBil'eHe!l.'i yiikSiBl:U:" il.'lul.ri Ilwvl'eUenil' lfe iievk:aJiile mike.m.mel bir :sa;illk kUa.mFlaf:.

Diiny.a.ca bilinen: Jag{luoyunlarnn, AD1;el'lliah1W!' sou harb1erde erIe'rille ijl1ldmi§lerdir. BlI suretle lJ':i:sk. Doja :SPIl§!1aI'DUlabnoytllQJ:uu ij:st~dl8P.l ohm .J.ap~nIa:r. kol.!)ylJJld31 altJedebiJhmek]aru1Ii sa.nd1klar.1 Amerlkab erler k'8t~"smda ibiiyik: birr ~a§kmlIg1i·draPlj}~larrltt.. Z@1ien ~Ilr'cu Jlir miml'lt ulan AmeFik:Uihliu', bu O~Ul;llll mee1ik:1eriDi ijg.r!il:m0e Vi?llltStaca ita:tbi.k etlinee., biisbiWn yellrillmex ohm~M'dlJ!r, Ufak tefek vticutlu JQ.li!Lllb'[:'j bidcill'i: giive!D!f1jkr~i saba0lm Jht - Jits(I'd:a bi:iyleee yel1lihmi!j,lermr.

Bu o:ru;uJru." Xore BarhJilule~ Bwleim§ Mllletle~ erIe-rille. 'lire; htl me.Yi1mda kairunan ,e:rlenrun?iO (b~,~ i:i~'eUlmi§,; bu s;ayede gel~ek kOI:niin.ist K:ox1e)j:J;el:lIlvegere'kse onJar:E dcstekley,en Cbililuc liJU~l Bi!r~~tj§ MmetIer kunetlemiu ustildrJii.1del'i m1n1l~tlif.

ie:fiE: bo kitapta., diinyata me;ihll1' lolan J.apoDi Oynola.l'WJJ.11 laiitiin .rnce6kleriDi, geIii§ maliimat, Ibol VI! bareketU recSimJier.le izahedMIIlli§ olwak 'bu" laedsnnz.,

ESaslel!l yaraddl§ Uiha:ri;fle .giire~~l ve mueadelecilllm 'fiirk ,gen!r[e:rine .1 Lu - J";itisu'YU: ijg.etrlfu~k sob. dell"eee f~'d.aib.dtr, Jin ~ Jitsutyuogr,enen gen~ ler;. gCl'e.k vat",p:fiia~(a~mila.. ,GeI'ek s)jorculOkta ve' gerek5:.ebayatmiicade1esinde daihaba§!UiIh !!ollU!;Iar alacaldarlhr; aym, zaman.ila mUke~ lJil' smhate, saghuR ve ~k: ibil' wtud.a lia sahi'p olaeakf~.

~IUaSID1 tin ijnem]ie bel~:rJmek is~edz ki;: ~i.u. ~ JitSI\l, hi!'; bill' 'vakiit ~!!!ca'riiz ka&Uyle f:;a;tbike.d'illatemooimw. l\i(ubteHf mbl.!:lum gl:t:yesi tantamiyle-SeIf- defense.,. J!'ini~eudmi :mtidfafaa igfl1dh:. Akait talidirde D1Ilnl'W aJlUUil ve ~DsanJ gayesi m:"~!l.d·an It.aIkml§. ve menmr bir §.ekil aIlnn!i ·o[u:r. Bp. oYWIU'J: ogr,oo.eu. ve ieahmdrutatbi.k ,eden: ~,lerjI1'llj'z.g; bu bitgiJe:rWi ~ok mii!jkiit mlIar' i~ill s~ama1arJm. 'l'fe yoosiz, liizuAtlslliZ tec8:'ITii~le:rrle bulu.llllUllmalafw ii~Uikle ~aVsi ,0. ederiz,

SozJerim:i bifuirke:n,. bu: IdtablD haz'IIJdallm.asmda~ biiytik Y:flil!ibmlarmf :g'iirdugRm.~ aym Me:rodull PIl!],'S'!l. tq:eWirii !!flit vaz.lif'e lbimim.

JiU - JiTSU'NUN OGRENtLMESi

Sir kim~e, lU~J:;b:augi bh- spor dalmda muwaffak olabilmck :i.!riU sistemil'lk §ekilde ,~a.bi:mak 11'e egz:e:rsizleti a.sla :ibma) e·tm,em.ek me:eDlU'iyeliu.dedil'. Eendisini i£ki:ye; sufis:tirmale ve 'embe'l!tlt~ 'W.!J}{;flll her sporea majlub, 01- ma,ga :mahkilm.dur., Q;nu:m i~in yalnt?; :b1 ao:treoMOOlh bit· v1i:cul., 'lSa.gl:am at1aJeter' kifi degUdir., ,sou cleT£ce i§1~ zekih. k<t.wafl.;}.b" ~ok dikk:dli Vie 'e-evik e!lmakd~ liOOmlil!J:r,.

Ayoi! zamanda iyl goren bir gji:ze, en uf:ak giiitrilMileri liluyan b1l" ][rul~a da iJ.lfi~'a;e vlU"Cbr. OUUD i.;:in bn SPOf'1l o~eumege bW§.larken. viicnt muka:v~ metIDi d.e lldtlrmak I~Zlmm.

BlmM [ein en iy.i.m:sullerden bid. yiiriimektil'. Bil:bfl!8Sa geueJ.eyiu ve eerdb an lliool[[k ba;vatanla. gayri. mun.tazam yoUarda., klrliWt1a. umD 'l'iiriiyiii~ lei' yapmak ';iok fayda.hdu. Dil SDOl" hem wcud:u. miUkavemetini a!t'«:trlf, hem:'ll de gij~,ktlJak li}).i UZ'llvJarUl. g.e1li~me\S'ifie yartlm1 ede.r.A,tlme.tel'i kliIvvet.. JeniUtl'fWI;; i§in hoI bot jimnastik, barfi!ks yapm~, lobn:.t kWJanlDaJIdn. Btm~ lar SPOIl" bluplerinde. ve ji:mnlastiik .salnola:rmo:a rail_at rabat yap:da!i)itiIi'. IOndau so 01''11. ri·C'uda sed. yerle.re di§'lllQ:ege alq;brmaihllH. Tu.htll! VEl ta§ istOne ystalamn.adm (lij§al!J~k: antl'€'nmamarwm da 90k onemi 'Warm,. Beak Y81'aJa&fil!,amak; atiJdiglui elde eilinceye kadarye:rm ij_:zerme bah vakl'i!te gib:i bir ~ey ya.yma.Y1 mmil ememelitir ...

,ltV· JiTS,U'NUN TAJiiBQESiNE Bm BAI{I~

YeryiiziiudLe lussnlarm btl'lundovuo:danbecrL daha !!Iii~Iii h.aSlimlarm 'recaviizfmzine ~e'rikBk "R w,Ie 'l1,e mukabele etmek de . aphes·.z.Jd me""CQ~ttL Ofuikfi illsaDm yaraillll.: ile da:inu mncaiele de luarniber .ar,l!tJlmt.~m; "Ve mncadflle oli!lngu rerd'e mtida1aa dla l'alWr, Btm!'llJr{]an en o:nemii vesiklll." lat', esk;i l\~1 U'lIJarm Il\ezm'larlmlabuJnnm du:var restI111el1ii1i.I1. Kez.i Oria-, §oglarda, a.tesli Ut'i.hhu,~ itt\:t eriU1hu::eye ka.d~· .• l\'r.TUpa'aa dll .ka['§l. k,al'§!IYs miic.allele ve !)arp:r~nHL usuUerin,e !;Q'k i;tllj:!1Iil verillnH ..• lUbert Durer buta,. Under i9in bh'glJJk luokiler ~izmi!litir •

Japonya'da va (:in'de, hu llliicarlele u oller:i 1llirLo[ojik (1t9Tir1ere kailar r)a,yamr. Db- Tilbet maIuJ5bnDcda bwlunau ve «'Tekanogan:f» am venteD eslU JapOD yazJsmda bUe ihihlm:dan KashUba VB KaoOl'i'lIin tibiJerini aJteimek itiD bazi tutu lrula ,,1tkll. elldoJduU1iJ • azal'. Dh zoonan(i,\D itibarel1 oliyetilinci asra k:ad~' b·h" btl~ka. JalJIlD esikast yutur. B~md.aJl itiblU:'eo liD - Jitsll! hakknulaki dn. ti:ncelol: degl~mettedi,..l'. Bizl1iU'l ~oy]e. b<izllan bOyle I;likaye l1'8 fal'~clme:k~edirl'er,

1950 tariliJel'm(le Chi.n - Gen - Pin mmjn~le bilt t'iroli (Tel am verileq haD tlltu§l!ar ijgret::iJrdj:" Jin -Jit:su'ya ait olan 1m tutu ,1,,1.' ~'ok t~b:llkeliydi. Ua:sn\l tecviiz edemi~cek bir hale getirmelit,en ziymle ODU Hldtirmek 've'y'R, 'tehlikeli fSunUe yaraJa..mak ,gaye:sim gii~lel'd·i. Ril'a; ete naz:IU'3lD, Chin P GeaPin. blaJii,al e Yedo ya (Tokyo) gitm:iS vee orada. sUilt ia" nnasa mene.diJmii elan Daymios Ifal'ikatma meDSU]) ii& SaJmout'als m:nluui&inesa:natnu satmt~br,. Ba§ka.biir lrlkllyeye naZ:li"3n N3lI!:a'Sa.ki1i Jia.pQIiI Jiu::ll~imi ~ama Slili-ob ei Y osliIitokii. QUt 'de otw:duiu eSD ad Ill, ~jlibsl:Zm.iic adele Dst1l1iliID 'ein iistam. Balm - Tel veya. Pao Chu:tn'dau ijiremn:i~ti'l·. Japouya'YIl (J,ijni,tinde bu 0'0) ler:il1i 'lIe tU.tUi'ilulU j:Ct'flSl ie-illl bti,yik [)iI' [ruvve'tem.tiya~ oldlliumn g(jl"Jrtfi~tii:L', 0 Bsna.da. hir kia'a?,; aia:<:L ile bit AAg-tH a,l!!lJ.ClfLlI1 durwfiIw .n:~'aM n diikkatini ~kmi!itir. §ij:yle [[1 ldraz .aiaeuuu oIduJ(t;D. kab'lL 'l,;re [m.vvetli daUarf ftrtm.WlID 'Siddetine dayaoa:n:.yarak klnfihklan balde. siigudtin Inee ve elastikidallul bunal mukavemet etmekte ve l'iizgann !jiadeti ge1yince, yine e kil .;vederine ·[!ekibnekte idiJer, BUlila lJakaruk Akijama Sbirobei ¥os-moolii,. 1!an.f1jf~tsiz bir kimsenilb, kendiisinde:o ~ok kltlrveUil bir kimseyi mnka,remaL g(ist.ermirel'ek. de ,.erunek jrukbma m.-ilik Q]abileoogi iikriue varmJ!~~ hr. Bunnn iizerine k@udiSi 100 giin i!;iD. Tsuk:IIBhi'deki Tem1RlIlgO m;:uHllstm,M Uta. kn~:uru!itU'. BMW! sOIll.uni1a:. ~HII ge~en !tetiln, 'UUUlIrllE. ve· ~skolQji b,ilgi.slme· da.yuarak (Te) vey.a:. tlltU$lSl1 (103) e V€!' (Kassei· 110)~ y:ini felt- 1r.3.r can]:anJlLl!l:alarJ (28) e 'C;lkal.'mJ!jbir. Q zam.an dottolr" kir (eeol,e) mektep Inll'armk, is:milli (YoshiR - ryon) kOym.Q§tul'. Zira oi:~t a8;aCUIm va:ziyetidir Iii ona mnkavemd etmeien yemnek Hktini ~mi~fu.

ReI' iki hikayeye giJre Ji. ~ JUsu'mm dug.uiII . ell'm Cin uldU\Gn anla§dmaktadtr. I{ez,a §iipbe gotiii'llliyeo. bir bakika:t varsa 0 da ,J]. - ..Jiisuilu. Jallonlarm ga:;yr,etiyle EiqiiDkiii mutekUrUl lJil!in8 geldigiwl!.·. Akijama SIi:i~

lDobe] YoolrltoM tlU'atmdu Yoshin ~ .1'YOO·DUIIl 1.\esisintitl'!! sonr-A, wier mekte_oler de Ja:Jl)pYa'dll kuruJlnlUl}u. .I3u Imlull1erd,tm hubirl I;endii. sistem~ Jer.ine bllJk3. bm isim l"eI'.diler; - (,ilUat bmdarm ,IU'BSUWa: .llD ~ Jitsu en YaYan iSi:m olara:k: ka]clJ. Jln - Jih~'d8ig Inl:§ka '00 !;10k bil'linen §ulih~il"tIIl':: - ,"!Il,alVlU',e •. Ku~ku) Iumlli:Wil lie Tnmsu.

Hillen .Japony;a.·d.aJ..i '~M 'tilDlDllW ee,ole" I ftl' ~unlard.ur :.

'feuc'bin S1!OOyo ., "You, Ryodl mto ,- ryoo, TaJkeD.OI,mhrt· ryoll.. ICirllkUl ~ 1:10IJJl,. ShimlJllsbimio _.!I[ 10m., Jkatu - t'.!'OIil.

Shiliwt1l5hkl(1~ - 'lryou'nr~'fI n~tic:ssisi Yammtoto, 'Ial1izmye,l.!lt'u olmll§turJr. B'U.rada da lilg ~ JitSIlll OYllrli1Lu" II ii~ grubn ;gTWmIln'! ,(Slilodau - CllE'akhk) , ,(CbudiUIi - O:da) Ie ,(Jndau - Wk. ek) ,€dalf-ak..

T'cBc!Jljn ,sldnw - I' .• OR 'u QU kurIU,tJl:IU:t Ok;a:yama Rftbir:o~i ve Sekigaj iiiIDmU)' 'o'dllll' 1M. )1{!di !:lIcllf;Jlu - .Jih;u~~ IDtosl!l'Ianagi - '(lr---jtlle'mlJli ~.a talifi1l ~tmi§j sours. 11,1\e11'dekeU:g, Dillin ,.jh151~t'lerFlDi dOlWiaI"ak bIl~a:t'JI birljok kimseye oro,'ebwl§lit.. Du 7.ai l U ,o;yu:gJ,an l2!I e kaim' '~lk ... tDl1l m. 98 ,..1.~da. ijlijncel~e ka:dllr b~ i!}le ~eJg;ul o,baU\!3 (l-'Ja SOli Ilttarak Tell'mDl! Slillin~~ryou'da istild oillfak 1l:aJn'il' "hr .

. iimlB Jil!l - Jiruu'nul'II taribr;em[Jde kayI"€!teaYIllIl '"ir ak'.11 De: kar _ E9;'nz;: 11'0, bilyiil' i:>~adl~~ ,jjt~:f]db'l,~(lu !lIma._, 1Il!i~. oymdu ,.'a\~~ ya~a§ mnuA._PlU§ ve J~o.dllra. J.alll!lD id- Jeriu.in rerki fle, Al'TUpa sistemine uYl1lUlhltli fe.ldn ed Elme~e &1l.,]lfmnl!l~1lr.

Yme ne k1lJllw' 11lI}'I'et e~n~celi: ~!irdir li.., 'apuJ1 gUl~Ugm.0 bu o)'lIlI1aD fe\I'Rr ,laintl v,e t.:t~tb" ,eUirmeie. T,oL.-y,a UBi: ersiie Ii 'hp Fahiilte:SlI UJUS'Wii MU!iariri Dr. Ba,e].l: IUUII b~r Alma!n. :sebep olmlUlhul'.. KeluHs:i de bu ~yun 1:1-..l"1 birJ.zat eski iisbilldJlIrl1lbn l',ehni§tik Totsli'ka 'It] u iiil' 1u:ui¢r •

Dr. U:!W'z i rll'upah. 1,h- prof,e or oluuk !liuk se\ en t$hlbe[el'il. 01 kada.: 1,ev.kl~ bu j§'e k6cYl.lmul, In:rih r Ii i. ;fiu ~ litsu SOD de:reee ~RI'G.t bullmu., \!'e bii:liil~ gengie-r bu u. iir(lllmbjlerdir. Taie:belierbde:1l Bar(l.u Jigu'o, Self ~ de.· Jioose sist!eoduini ugrlelllDli!:j e Ia.'kat bumi1arrn hemleD bepsdule IDiuevt.hiJr taktiutoo e:ks'ik Uiini UllU:~W1ed(! etmi§th'. () za_mana tlda'l' biittin \"iI!It'~r~r Ileme:n If:amam.e!lli- mihu'illki m!' !)ekUde '3rnpJJlrJ~~/m\l·du. :ihunanla Tlllikyo Ciuive1t'si· iest RektOrii man B3I'Ol1 J19r,u B.WJ.o,.btiwu' bnnlan bir sis ~m i~ioae ,t€l1) laoo" \1e lismine dij (.rudQ' dem~'ir, JU(J'It .Jiu) di\l a.vni §eyI ifade CUet' •. Ce~ 1I'ik ve ytIDIUl§Jik de:me-'ldlf. (Jilsu) tullq we ~ililtVl'.a de.me.kfu" Bart'on liIu gelig svo:rul~u (Judo} ismiyle. IIll.ln.lidumakbl ,(ao,· Ylll] 1lI'(!llii,fil'dir.) s'isfiellll'lniin JD:in ,·i IIdr !1HH'Sa dayandlpllssiylemek is . m.i~tlr.

BMO" Konn ]8~2 tIe (;ni'll","u~sired.:e"ir Reldihi'Imc vmzifiesintmlll ay:nbrlll§ V'e (L'iHstimt dlil Kodlukan) Ikuf)l1:~tor. (Kmd!ok.aW:m minasll (.01) 1111 b!.limi ilclfte:tli'r. ¥i!I,ldarn 1n,llk~ a.1 dil, lJit' _,e tirDq - klll1nna girc (hara.t.'dem.,ektir. BIJ sln'ctl,e \a1ll!bellilm~ fQlrlll. }"tU!Ulck. igin oyuu)r ,!jgreoluil,ru.emi d,e:,SiI .• ayni ZMllmmda. iizerl hlll.'}'atl~nl:ild;1 :1 -'atm u!itiine ~.rl milk i~ bir firkill' iist'iDliiii elde etmeiefJm d,e teIhln e(m.i lir.

-6

Kana., Judo 1I[-eI1lri(plle.rini, jUi §ekUde iZcM ede,li" ;

Mescli hfl.S.Tilim Imw,etilO (]O) ,fa:mt:IIe1_im; ~ de !(1)",E,ieJ" b:~11 'bra (UO Imnetme (?) He :mu1i:aftmel, I!.flm!ck 1if]Ul\'sak~maijlf1p olaJc8IlmU·z, ta_bi'ilcfuo~ Hanumi, mnikaVi€lDlet ef:nlw~ de, 'GD:a. lQ'iusak. ku~e.tinin yedfsl hn~a gide:r, ~e (3)kahr. Buva!li~t'e lriz3.5 ilB il!nbi tecar.,iize ge~Mk . ba au IimiilOp edeliiiliriz.

O1.71Jl\1"(]- HAYATTA TATB:iK SAHA8J

B~r iDsan baya'ln~3 nJutbika. bk'Mal'rm:a ujranJ!I. veyahot iaarmza. gira~ hii" insa:n_ yardlmlDA ,k(J§mak m~bw;iyetinde kalOll!§tmr. Tnm:l'ublJ' lIaima beldemnedik. fliir UdSlQldu:guna ,gol'e. kimlfini miilr1afaa" e!llebWn.~~ Din eo iyi ~Jig, -.lit n yo o~ektk. CiinkJii bir msamli yamnd,u" lDiH JIla lIlJ.d'tabmro(k VQ.1t blplt bll]~.~W. taarnz ~liiasIrnda. ,e:vinde, ~e:kmHe~deki Sih11wu ajmaik iGio vakit de b;[i!lamaz. Halbuki JjJu - lit-lUI yq bilen billr ll.i:nlSe, UUU'm2:8. liIua'lbin ""era talU"rU2.il Qil'~ bwIni:q bndadoul: kmtuiu vakil tecam edeni ko18ybkla '\lie @:1Il miilbimmi ODD ii).diill:m~~lelll \le ,YM'alUU:81dMlalted~bnb,'.

1'eea.riileJ' gene.IHkfe ~eee. y,qrk. Cogn ill?.fa pze'bilerd!eb~~ lIlaydu.don. evine ,dilinmekte: 013l..1 bir ruhlffl). SIliJDlH veY,B! b~ l{!I,thmn ~w.m_l ,l!:a,~ i~ lkar~ul.lna .;ilkbguu okuruz. Klskan~hk yo:t.Undeu io:ileneo. eiJJayede,tin de llJii,rik bir ek~uj,eti geccl~ ,a.pdmtdltalllU'. 'HEr ,erilegindimirg lla§~",aq. bir 'ial'itliD1amR goc;eleylft ka.1l''I~a dijJmUUj~ de 1JUiriz.

Te:C31l~ .a\Y~n)bil' kiimse herr, ie. illm eVlO'el lliiimlll!lllUl bangi taraJ't8!u gddigmi do,g:ru Ohll"ak rte'Sbit elmelidir. Jlijcum umuDiI!i:reUe yomtm'f. tcltmJe~ hoi;az slkma, usedim yakaJama. bJ!ealdama a;g._r ld.r cisint1e wrma ve ld~ _hQ3·e~ km'§u:nla yapdQbIle(.!egiPded., f~cavticZ~ t~gr,Slyalli Jkiimse Dtinci olllll'ak I'm noktaym da heme:u gti,1\'U_P :m19.1inabm.

Hii~uma, UbayllWl:l1 ilk Jlap3!blllle;£e!i ~ey bnoiflil'l ii.'T0WDIeJ~, 50wra da ko .. runma \",azu,eU ahLbilmek iein miiiteRiiLvizdeo birb:c;~tbm. ~81da§a~ak ona. kar: a ,1Ii)11!I11e'ktir" ~~lthrl!j arkodoo. ge1iYOl'SaJ, Iiifi:§ib:JmcdID!. ywnrU 1!"e tekt:ne saVll~llf\ak: sablmuYl ozaki. It'DJa:ga kalkl1jnlak ,tot hatm v,e batti 1il1h1i.keliIIiJr. Saldm,cl egru- ,~kadaA lrirdemdJ:We hdir~ VEt bq.a nCu biE' ei!ilin:ie vurllUnp3. I>mnfcm km'tul.ni1!anm Nricik ,~ne:,1, tam:rmu hjSliiell~r ei1D0~ be-DtWl baglq llwtup uftlIrmak, b5yLeee ki~ ailma a ilk darbenin §idd~tinl .a~a.lbuak:br. OndaID so 11m !:o'rik bill: hareketle diiljrldnilak 1I'e Ueriki. klstmJ.m:dagiimceiUliz .J"ru - ,Jitsu oyooJM'Indan hirini 'tatlrik suretiyle lirumu a~ap 'etmJeje '9ah~:makh.r. ilk dlU'be' i)ldJiiriicii1y,.'lb8YJU:m.Cl 'm,llmSIWak ~ Mt:I'y1a ,liiu. ~ JUsu. opunJanm bi Wen ve tBtbilk ea~D bh' kiimse. :h~~* m:n teea:vihiWii ,killliayblda beda:raf ellm!<je mutJak snr.eUe mu'V,afjl,lk (11m'.

Jiu ~ Jitsu"nun ij'gr,snihnesi ve her al'l\nda tatbik edilebilmesi i~in evvelemlrde kendimiizi bu oyunla,n tatbike hamrlamamui, ,gerekmektedb"., Bunun ig:in de fa:zlaca @g,zersiz ya.,~agm ihtii.yac; vardir,

Bu egzerstslert lJelliba§ll 15 madde i.izerlnde tQpbyabili~

nz :

1 ~ Bagda.§ otur.ma: Bu egzersia Jiu - Jmtsn nun I~ger biitiin egzeTsiZleri kadar mtihimdtr, Baslit gOriinmekl,e heraPer ile'Vkali.de i)nemn alan bu hareket hme a;rkadan galen saldIn§Marda darbenm ~iddletini azaltmak, yere dU§mu~ken, eabucas dog;ruImak ve ikinet s,aldJ~a karsi vaziy,etalmak a.l1§kanllklanm kasandmr,

,Bagda§ lturma ~o'yIe yapihr :

Evv,eli ya'r,s eturulur. Sag ,ayaJlt:. baldir kisrm yere gelmek suretiy~ Ie GekHir. S,()l ayak da onun ij!nun~, de diz havaya gelec.ek §iekle get:iriHr. Hovde hafif~e, one dog-In egi-

Hr. Omusiar ka'IdlnJu·. Eller one

(iekill: 1) uzatihr. Bu vaz'iyette hi~bir kuv-

vet sartetmeden konayhkla. oturmak ve a.yaga c;olk ~abuk kalkabilmek mumkun olur. Bu hat,ekett mutemadiyen yapmak ve :sag ayalda sol ayagmn va,zifenetini arasrra ,degi~tirm,ek laZlllldhr .. Bu eg:rersizd.e ustalasan bir insan §a§l11acak kadar kisabir sure i~ilnde yere ~o'kebiltr 'VB dogrulStbilir I(§ekil; 1.).

2 ~ UsUtn neri Yllvarlanm,ak:: Buna takla atmak da derler, Jiu.- lImy'da bill egzersia ,Onemlldlr. Herkes taranndan bUindlgi igru.t} bun un tarifini yapnl1Yo,l'uz., YaJ:rllz bu hareketi de miimkun oldugukadar ~abuk yapsbllmek lazuncilr_ B,unun faydasl, gayet kisa btr miiddet igincie saldmei.Tle arada ibir mesafe vticuda getirmekttr. Takla atmak egzersi-

.l'rI _ • [

ztnt yaparken, mrndan bagda.~ (Cnnnag'a ge~mBk lazsmdir.

Bu iki oyunu arka arkaya cabucak yapabilen hir kimse hem kendine karst yapilan ani saldir.si defcder, hem de pek kisa bir zamanda hasmim uzaklaenraratc ayaga kalkabilrr.

J - Bukulmek: Ayakta parrnaklar uzerinde durulur.

Iki ayak arasmda 50 - 60 santimetre acikhk olacaktrr. Bu vaziyette eller havaya kaldirrlacak, avuc icleri i~eriye egiIe-· cektir. Eller, gergin duran bacakiarm arasindan get;~rek birbmne vurulacak, sonra dogrularak notes alinacaktrr. Bu hareket hem beli kuvvetlendirir. hem de parrnak iizerinde oldugumuz icin bise biiyuk bir den gt~ :)7et,eneg;i VE ~Eviklik kazandmr.

(~ekH: 2)

J - Bacak hareketleri: Jill! - Jitsu' da kollar kadar bacaklarm da onemi biiyuktur. Onun iein kollar kadar hacaklarm da cahsl.mlabllmcsl Iazundr .

Slrttistti yatimz, Kollariruzi avuclar yere degecek ~ekilde aeiruz ve havada tUtW1UZ. Avaklar birbirinc yapisik ve gergin olmahdir.

a) Avaklari vanlarnasma yukan kaldir: (Nefes al) ~ sonra yavas yava.~ yere degmceye kadar indtr! (Nefes ver.)

b) Ayaklan birbirine yanastir, yukari kaldir l (Nefe.s al) ; dJ§ tarafa dogru bir daire ~izcrek csas vaztyete gir! (Nefes ver.)

-9-

c) Her ll·,j ayaki: .• , oirden birbirmc yapl~~l-~ clan dairc-

1 ., cr QIZ.

Bu son hareket SR..g;d:1 n sola, soldan daga riogru yava; yavas yapihr. Vucudun tclden yukari kisnu mumkun lr!eftebe harcketsiz durrnandrr. (~ekil; 2).

5 - Bel harekctlert: Ayaklarmtzr acarak yere oturunuz, Kollarrmzi yana acmiz. Govde, evvela sola ve sonra saga dogru sag el~ ,::,01 ay:::tk VP xol el sag avak hizasma gciinceye kadar saga ve sola dondurulccck, nefes ahp verme , her hareketin sonunda tckrarlanacaktrr. Devamli cgzersiz nfticesindc belinizi bu sayede kuvvetlendtrtr. hem de hu hareketi cabuk ve kolay yaparak biiyuk bir ccviklik kazanabilirsiniz.

(i - Omurgu hareket lerl: Sutiisti.i yat.arak ayaklaruuZ1 birlestirmiz. Kollarmizr avuclar yere ge!lIWk sarviyle aeiniz ve vere dava VinE. SOlini avaklarimzr. dizieriniz! biikme-

..... .... + I. .

.,

.. •

J

, w

<'

_.,'

" .

.

.

.'

. . .

.'

".

~~ . -"._---.-.-., : ~-"

'~ I"':~~'·-.~""'~''':.:-<'::'~'~.~''./>·~;

.. ~ Ii i 'I ~. - _- r';.. i

'III ~ :..:" iI.

{$ekil: 3)

den kaldirtmz. B2_;ilrr:~;~'i.n C.:-:itttnden yore d.cg,j:rinIz ve eSl1etlniz. Bu sayede omurgc.mz cok kuvvetlenecektir. (gekil: 33.

7 - Dayaruua: Yerc yuzukoyun UZD,nl111Z. El ve ayak parmaklanrnz uzcrinc d~\yanarak vucucunuzu yerden kaldtrinrz, Sonra kollarnnz: ~:{j,g'sijrrU7, yere d_egnwlllck sartiyle bir kac deta bi.n(i.~p dcgX:"iltLL1"-~Z;. Bu harcket hem parmakla-

rimzi, hem aoaielcrlnizt, hem cie be.~irlizi kuv vel.lendirecektdr

...

8 - Kol harekat.leri: Ayakta 11:-17.11'01 vazlyeti aldiktan sonra kouarimzi avuclar yere donrnus vaziyette aciruz, YU.mruklarimzi butiin kuvvetinlzle sikmiz. Sonra butuu adaielerinizl sertlestirerek yava~ yavas bunlan birlcstiriniz. K()IIR~ 1'1 acarken ner~s alrnak, kapatrrkeu de nef'es vermek lazrm ... duo,

~ - Bas harekerleri: Ayakt.a, ayaklar a·s~lk vc eller kalcada durulur. Gene gog8e degmceye kadar lndirilir. Sonra saga ve sola dogru sert hareketler yap.hr. Bu hareket her cgzerslzde onar dera yapilmahdir.

10 - (ioz tfiJin:fi: U-; metre mcsarcdclci hir duvar uze .. rine rnuhtelif harfler yazimz. Sonra 25 santtrnetre capinda bir mukavva hazrrlavarak ort.a,~1 r1 rJa~1 parmagnnz gececek kadar deliniz. Parrnagrruzt gecirdik-

ten sonra bu harf1erden hernangi

bmnt nlsanhyarak yuruyunuz. PaYmagimzi bu hartlcrden isLedig'jfl_:~;(.e isabct cttirmcgc Ca.l1G1l11Z. Ya v~~:}-y avas mesaf'ey i aiklasl.mrnz. Bu egzersi~ h em dikkatiniz; arttiracak, 1~18D: de gOrt1§ ve sezi§ ka.biliyetinizi :vukseltecektlr.

11 - Bilek ve neres talim ~eri :

Ayakl.a durunuz. Yumruklartmzi 81- kirnz ve koltanmzi oynatmadan vumruklarimzi hirer daire seklindo

u'

hareket ettirlniz, sonra dirsek vc

omuz marsallar.ruzr kuvvetiendtrmek icin kollar.mxi a.f}agl yukar: 118.reket ettirmlz.

. ~. . ,.

~ _.

)

J .

-I-~',

, Jf ,~

.~~ ~

12 - Denge l,c.l1imlcri: Ayal\ parmaklariniz uzerinde durunuz. Sol ayagrmzi ileri atip koilanrnzr .g(~gtl$ istikametinde actrnz. Sonra sag ayagInlZJ) dizinizi hUKn1eaen arkaya ciogn.l kaldrnp tek ayak parmaklari uzerinde mumkun mertebe razla durmaga Gull§lnlz. Sonra ayaklarmizi degi§tiril1.iz (~£kil: 4).

-11-

13 - Parmak uclariyle vurus taliInlcl'l: Bu talimlcr [udokalar icin cok muhimdir, Parmak uclariyle VUl'U~ HLlimJeri iyi bir surette huzirlanmis kurt} l.orbasiyle veya sakuli vazivette duran clastiki vumu-

~ ~

~ak bir cisimle yaplhr. Darbe.er

sert, kisa ve elas~ik: olmahdir. j"Sekil: [;).

.> ~

14 - Avakla vur'us Hdiln-

to· "-.6'

Icrr: Ayakla vurus talimleri adi

:elnnelerden cok rarklidir. Bu ise k~ndisfn1. ahst.muanus olan kim~eler, ekseriya ayaklanru geril:lli~ olarak yukariya Gogru vurur -I(j_. bu s:ok yantistir, Jiu-Jitsu'da evvcla diz kaldirthr ve bilaliare ayak tamamcn gcrilll1h~ oiarak v urul ur. Vucut da §akuli yan i dik durmalrdu-. Itu egzerslzi yapmak icin bir mahallc bit kum torbasi asarsiruz v: her' hafta Lorba \-'1 on santim ki-

"

salur, ell nlhavet hasmm vuzune kolavca vurabilecek blr

J ./ ~ ~

seviyede bulundurarak egzersislerintze dcvam odcrsiniz. (~e-

lril: 6).

7

15 - EHn kes:kln taranyle VUl'U51ar: Ell talim de Judoka i~in cok onemlidir. 3ur.:.un icin yumusak V8 elastiki bjf cisim secilir. Elleriu lte3kin tarafiyle eg~~ersizl('!e baslamr, Hareketler ~a}Juk ve e13,stEd olmalrdtr. (§el;;:U: 7).

Butun bu nareketter, hergiin en az sektzer deta vaoilacak, boylcce birtim vucut isliyccek ve Ji'J - Jitsu'ya hanrlHnacaktrc.

ELKENAIU ILl{ VlJ.ftMA

EI Kenan ile vurulan darbeler Jiu - Jj tsu'nun en nneruii oir losnudir. Idmanla scrtlescn cl gerllir vc hcdctc cabuk ;'1"t bir e1 kenar: d(trbesj '.-;1

sert bir hliTekeLle vurulur. ~iddet1j ir; organlara kadar tesir edebiHr. }1:1 kenarr ile vurma 1Ju iti barla her durumda eok tehlikeii

.:.

bi r silahtir, Eli i~ te usta lag an

bit' kimse bit darbede koca bir insam dovirebilir, E!. ken an dar besi yurr ruki.an dnrt dcfa daha tesirlidir.

El kenarr Ile vurulacak ycrIer : 1) Bilekler: 2) pazilar: ";:;) baldirlar: 4) flakaklar ~ 5) burun kokil (hurun kf!-urig-i) ~ 6) dudaklar; 7) cene: 8) hoyun atar darnarlari (san damarla- 1'1) : 9) girtlak: 10 boyun; 11) "kiiprticuk kemikleri; 12) kalb: 13) mide; 14) sag ve sol bn~ ycrlcr: 15) bobrekler.

S u iki nokt.avi da h ernen

~ ..

kaydedelim ki egzcrsiz siralann-

da bu yerlere katiyen luzh Vl1~ r'ulrnamahdrr. Ancak vertertn: =,zbeJ~le]nek"i Gin ha fi [Ge rlnkun ulmaltdrr, Esasen bu vurusla r, "(ok s11;':::'§lk anlarda, daha dogruSH savas alanlarmda yapilabilir.

iNSt\X vUClJDtJNlJN EN HASSAS ~O"KT .. \LAHI

Insan viicudunun darbelere karst en hassas noktalar; B numarau kroktde gOsterHmi§t.ir.

Taz)oikc yani szlu(';ltll'l:naya ve zorlamaya karsi ell nassas noktalar :

ABC F S T L 1'\.1 NOR

Vurulau darbelerc kaI'§l en hassas nokialar (el U{~U ile. yumrukla, bas, diz; dirsek vc ayakla):

ABCHSTIKLI\fNOPQR

Eltn keskin tarafr i1e vurulan darbelere karsi en has:sa~· noktabn' :

HUDEGKLNlt

JIU - J:iTSt.::~DL\. MUVADI£LE VAZiYETi ALl\1AK

Hacmim bana saldirinca derhal sag tarauuu hasma dogru cevtrir, ondan kalb taranmi gizlerim, Her iki baca gny" uzerine vucudumun ag'll'llglDl taksim ederim, Uzanmis olarak ellerim karmmm alt krsrmm muhafaza eder. Bu vaziyet-

te blrcok tutuslarda bulunahilrrim (Elin keslnn taraiiyle vurmak, ayakla vurmak, atlama ve kitapta gosterllen butun hareketler icin en uygun mucadele vazlyetidrr.)

Karnrmin alt krsmina vukubulacak bir vurusa karst, sa~;

.:II ..Jo - -

dizimi harirce kaldirarak her turlu tecavuze rnukabele ede-

bUil'im. Keza vuzumu de, sag omuzumu kaldirarak karstdan gelecek darbelerden koruyabilirim. (§eki1: 9 - 10).

- 14-

One dOg:l'U yuvarhmmak (~eldl: 11~ 12, 1~1~ JA):

Ha.ST(lUn bent arkadan ittyor (~ekil: 11), Sug ayaguru 11~riye atarken sag kolumu da ileriye uzatir, ellmi yere degdirtrim (~ekiL 12; 13). Sonra. sol ayagrrm geriye frrlatrr ve omuzumun uzerinde sur'atle bir d6nii§ yaparim. (::]ekil: 14, yere dii§ii~tin son seklini g5stcnnektcdir.) ~ayct dii§Q~ suratlt ve .enerjik bir surette yapilacak olursa, ayaga kalkrna keyf iyet.i de 0 nisbette cabuk olur.

-15 ~

{ir.:ri:ve rIogru yuvnrlnnmak (~ekH: 15, 16; l~, 18):

Hasmim bani gogsi.Unden iterse; evvcla sol uyagimi geriye atarim (~ckU: 15) ve hernen yere oturururn. Aym zamanda sirtnru kamburlastirarak (~ekil: 16), yuvarlak hale ge~ trnr, arkaya dogru yuvarlanmm. (Bu suretle yuvarlamrken kcllartmm vc basnmn yere ~arplp yaralanmasim onlcmle, olurum.) Soma, boynumu sol omuzurnun uzerine kuyaTak (:;lcki1: 171 18) ayaklarrm yere deginceye ve kendimi suratls yerdsn kaldlrnbilecek bir hale getirlnceye kadar sag omuZlln: uzerinde yuvarlanrrrm .

... - 16 -

EvvCl§.. sag kolumu ve sag bnc;_tg1IHl sol taratrma rirlatirun (gekiL 19, 20}. (Oklara dikkat) . Eger dlger bacagum da sol taranma urlatacak olursam, tabiatiylc !'.ag tararrma duserlm (~8kil: 21, 22). Duserkcn {~n hiiytik aglrhk :;;01 a yaglDlln okgesine ",;-8 sol kolurna iS2bet edccektir. Sag kolum bu suretle vucudumla beraber 30 dereceiik btr a.~l (zavlye) cizmts 01 ur. (i)ckil 2~ deki sonuncu V~ ziyet.i ryice tetkik ediniz}.

--_ 17 -

Jiu - Ji tsu - F', Z

Hasnnm bacaklarnrn onncn tutarsa derhal bacaklartrni ve kollarimt one dogru nrlatmrn. Daha yerlndc btr tablrle kendirni arkaya dogru atarnn (§ekll; 23~ 34). Eu nrlatis esnasinda VB vucudum henuz navada iken, kendimi yere dUI;1- mcktcn mutevelllt sadmeden korumak icm 25 inci sckildo g6rLildiigil. uzorc, i1~i elimi blrden yere ternas ettiririm. Sonra vucuduma oylesine btr 0ckH vcririm ki, yere yalmz ayaklarim -deger (~ekil: 26).

..- 13 -

2l

O lC d"" (c.- 1·'1 ? ..... '>.0 .. 'B).

f u~u~ ·:;;:t'.!'i:l:. t, _,.... _.

30):

HnS1TIlm beni, arka taranmdan yakalamaga muvattak oluyor. Du vaziyettc, ovvela ayaklarinu arkaya dogru Iirlatmm (fJekil: 27) - 8onrJ. navada iken kollarimi one dogru uzatirim (~ekil: 28). Yere dil§erkcn avuclanrmn i~i Ilo yere . direnerek viicudumun yore carpmasina mant olurum. (:?ekil: 29). Nihayet haca klurrm ve b3.5) kismrm yukanda otmak tizel'e kendimt yere brrakmm ($eki1: 8.DL (Reshndekl oklara dikkat edllmesi.)

19 ~ ...

BiLEI{LFRDF:N TUTUSLARA KARHI MIJIC\llELE

llSULLERt ~

Bilcklerden I. utuslar a k", 1';"1 yn.plhw!'Ik mukabelcler, n~akId;;l. uesj~ik ~jrm~Ucj' verilerek gosteriilnr:]hr. Bileklerden tutuslar, .Iiu _ Jitsu'da revkaladt' dnemlidir. Bundan (; ... b~i I T.;-endimiZ'i bu 1 ~f' hazttlamak icm sik stk ,-,:,gz:;rsiz YD.~mn~tL ihtiy~l' 1111 ,-; vardir ,

33 .

. Bileklerden tutus (~cki1: 31) 32, 33; 34):

Hasrmm beni 1k1 bilcg;ilnden yakalamaga muvatfak oluyor, Bu durum karsisinda benim yapacagim Ilk hareket tudur: Hemen ellerimin ustunu Oifiaglya dogru cevirlrhn (§ekit 31, 32). Sag ayagimi yarim adim (1nC utarim. Soma kolumun on kismmi hasrmrna karst hernen hemen amut bir vaziyete geiinceye kadar egerim (~ckil: :33, ~4). 0 zaman hasmmun ellerindcn kendiml kolayca kurtarmm.

20 -

Bileklerden tutus (Sekil: 35J 36, 37, 38):

HaSnl1lll bileklerlml, bas parmaklanm disarrda kalmak uzcrc tutuyor. Onu kollarimla itarek mukavomete zorluyorum (:;'ckil: 35). Hasrmm bana mukavemet ederken, vucudumu biraz a§aglya cger vc birdcnbire g'erHip kollarnni umuslarmnn hizasina gellnceye kadar uzatarak kendimi kolayhkla kurtarabilirim (8.ekil: 36~ 37 j 38). Hasmrm uzun kolIu ise beni bu vaziyette bir muddet daha tntabilir; fakat ni;'ttcede zatcr yine bendedir. (Resilnlerdeki oklara dikkat oriilznesi) .

- 21 ~

Bileklerden tutus (~eldl: ;~9, 4U, 41, 42):

Haslnlnl iki eliyle benim sol bileg-irn.i kapiyor (gekil: 39)" E'ii'vp.la sag kolumu hasmrmm iki kolu arasmdan gecirerek, sag elim le sol bilcgini tutanm (i?ekii: 40). Ayrn zumunda sol ayagrrm da yanm adrm ileriye atarim ve sol dizimi, solon =.<;:oluln hasmimm ikl ellne sakuli vaziyete gelinccyc kadar bukertm (~ekil: 41). Sanra 'bilegimi yukarrya dogru cckerek

(bacaklarmn uzatarak) hasmirm, beni mrakmaga zorhyabtIirim. Hasnulliln elinden kurtulur kurtu tmaz. buyiik bir Ga~ rmklukla ve elimin kcskin taran ile boynuna kisa ve elastiki hi:: vurus yapanm (qekU: 42)_

22 .

nOGl\tA TE§EEBCS.LEHiNE KAR~l lUVKAIJELELEH

9nden bogma tesebbusune mukabele (~ckil: 43~ 44, 45 .. 4Gj:

Hasrrnm beni iki chyle bogmagn tcscbbus cdiyor (~ekil: ,1:3). Sag kolumu yuzumun hizasmda havaya kaldmrim. (Oka bakuuz). Ayru zumunda gog .. sumc sola dogru bir ceyrck devil" yaptrrrnm. Bu hareket hesmmun el 'erlnl kaydrur ve mu v azenesini bozdurur (~ekil: 44, 45). I§ot€r hasmmun bu zayi! amndan Iaydaianuruk bern kendimi onun elinden kurtar: .. rhem de ensesine sag eltmin keskin taraf'i ile ufld (yatayj -oi;_' darbe indiririm. (§ckil: 46).

23

(JllIll~n hog-ma tesehbiisime mukubele (~ekll: 47, 48, 49, 50):

Hasrmm beni ikl eliyle bogmaga lJe§ebbus ediyor (Q€:kiL .} 7). Hemen sag bilegini kavrarim (~ekil: 4fl) ve vue u duma, saga dogru, bit ~eyrek devlr yaphrmm. Kolumu hasmtmm kollarmm iistiinden gectrtr, 501 ayagmu ok Ist.lkarnet.lude ileriye nrlatarak biiyiikse bir adirn atarim (~ekil: 49). ;;?imdi ::;01 kolurnlu hasrmmrn kollan uzerine birtun kuvvetimle yukknit' vu snl climle de on kolunu kaldrrirsam (oklara bakmiz) ~ knlaycacik sol kolunu kivirabilirim. Bundan baska sag elimle hasmnmn sag bilegini de bukebilirim. (Resimde ayaklarin vaziyetini Iyice tctkik cdiniz). (:?ekil: 50).

24 ~-

53

;:;; /, .

. -'

-Onden bog,'ula tescbbiistmc mukahele (Sckil: 51,

r.;:,~ t::'4)'

....... , .,. .

Ha.slTIUTI beni iki eliylc bovnumdan kavrayarak IHJgLnaga ·te§ebbus cdiyor (~ekil: 51). Evvela "iki ba~ pnrmugrvru, hasrmmin iki elinin altma kaydmrrm ve her iki l)ef'<;e parmagiTIl birden yakalanm (~il: 52, 53). Eu suretle nasnnmi, paT· maklarnn sikarak, fazla gayrct surfcl.mcden ~6me1mege merbur ederlm, Aciyan parmaklarim ellerlmden kurtarmak istt-

. yen hasrnimm bu amndan raydalanarak, yuzu tam dtzlrmn htzasma gc1inet\ sol dizimle yuzune siddotli bir <hrbe lndtrtr. ·0l1U bitkin bir halde yere sererlm (:=)ekil: 54).

- 25· -

Onden bog·uIa tesebbtisiine umkubele (~l'ldl: 55! 56, 51, .18) ~

H8Sfll1111 bani onden sug chyle bogmak tstiyur (~elul: 55).

HaStnlr.mn elini sol clirnle tutarnn. 0 suretle ki, parrnaklurrm elmrn aya:"'1 irlnde bulunsun ve bas parrnagim cllnin arkusinda olsun (~ekil: 56, 5tl). Be. esuada bir ceyrek devirlc ::::>u.ga. donersem, sag climle de ellni tutmak rn ilrnkun olur. i3hndi F.ger hasrmmin elinl kolumun ustune bukersern ve sol aysglm la get'iye bir adim atarsam ve aym zamanda ters ccvrilcr. elini l1§agJya dog;ru cexersem, onu yere dU~mcgc mecbur ederim (f$ekll: 58), Hasnum yere serilfnce sol dlslmi boynunun tam ustune koyar vc sag elimle de, OlILm tiHg koiunu disimm ustimdc kirablllrim,

- 26·

Hasmun ben i (jnd~n, knllari bukuk olarak bogmagL Le§ebblls cdiyor (§ekil: 59) < Evvela kollarimt hasmimm kon~,;~ n arasmdan gecirerek ensesini ka vrarrrn (~ekil: 60). H1Z!~ ba~Hll u~'e dogrn ceker, aym zamanda dizimlc yiiL.iinc io'Jclr.le"':,li bir du rile indi rirln; (~ekil: (1). B1..Uldan baska karnmrn altma, yaDi hayalarma dl-! hir t.ekrne vurablllrnn, (~ekit: 62:-.

NUT GetJelLde bor,ma te\;\ebbti:-;1el'~~:'t: hl rj~ (~I"l muvafrk vc bil': rc;

:,alanda gel;;-tl mUrJuCaa Lr; 1'/,1. ~:[-ll(''y l g'ii~~i.~n iistune siki sikrva hasnrmak, omuzlar I,,~ :(:lI'mak ~'::.: butim adale 1 ~ri gf-~mektir. Ell sayerio :IR'SF~: n: :~lL dk:1'i;.·~~: yuZ':ullti1.(;7 ya!)2.cag.:. tazyiki ~..::'.l:a Hl- his,-,,,,ltl' \'f~ k('Ef.ill'-!/ -j ~-.,'c':::nbil taarruza r,.~~mf.·k I: t'Sd1 iJ11 h/rlbtl:t·i~.

~ 27-

OmlelJ hnf.pl1i:l t.e~ehhi..isiille ruukabele (Sckil: 63) 61, 65, 66)~'

Hasrr im 'beni Iki ellyle bogma.ga calrsryor ve uzerime kuvvetle yukleniyor (§ekil: 63). Birden onun onune oturur vc sag; bucugtrm karruna dayarim (~eki1: 64). tid el tmlc iki omuzunu elblsesmden tutarak, okla gosterildig; uzerc k~lldime dogru cekerim. Ayni zamanda sag ayaglmia husrmrrn butun kuvvcti rnlc Her ve uzertrnden asirarak sirtustu ark» taranma atarun (f$ekil: 65) 66). En esnada vakit kaybctmeden cevik bir hareketle ayag;a kalkarim. (Bu. hareket, egzerslzlerdeyurnusak bir g"Cn-e§ minderl, hlc degilse btr hall ,jze··· rlnde yapilmahdrr.)

"'-'- 28 _ .. _-

Hasrmrn beni yan tarartan ve iki cliyle bogmrrga tesebbus edtyor (~ekil: 07). Sol kolumu asagidan vukariya dogru hasmimm kollan arasmdan 0 surctlo gct~iririm ki; sol ("iTt kolum dirseginin tam altma g"el::;in (~eki1: fi3, fi9). Ell vaziyette iken, sol elim' :sag ~1irnle kavrayrp hizla kendhnedogTu bukersern, hasrnirmn solaycacik kolunu kirabilirim (~ekil: 70). {Eu mukabele ~ok guc oldugundan, sik sik egzerslz yapmak Iazirndir.)

.- ·29 ...

HaSU11m beru yandan iki eliyle bogrnaga tesebbus ediyor (:)e1dl: 71) < Sol elImle :l;;~')HUrillll &ag bUeg;ini tutar, sag on kolumu, sag dirsegimn yangina ltertrn (EJekil: 72). Sag; baeagnnl hasrmrrun oylugunu karst koyar, ;';01 bacagrm tizerlnde t101<:t dogru bir ceyrek ~.evir cizerim ve ;-:.n g 0111[lZll.m1J kulla-

tars k onu 'tH'TC atar.m 1",...,t~1':· -," r.r ~)

1 ("~. (1" -' .•. , _ J' "_'. (,'l.:U : ,'-')t.. t\ .. < .J, ':t,.

~ 30 ., ..

Arkadall bogrn a teseh h usunc mukabele ( :}el{il: '15~ 76, 77) 78):

Hasmim beni arkadan bogrnaga tesebbus ediyor (~ekil: 75). EvveIa, sag ellrni onun sag bas pannagi uzerlne koyarun. o suretle ki, elirnin kesktn tarafi, bas parmagmin ikinci bogumu hizasina gulsin, sonra parmagmr siddetle ensemin uzcrine bastrnr 1 ha:}l rm blrazcik geriye egerim (~ekil = 7 [); 77)" Hafifge sola doner ve ayrn zarnanda &01 dtrscgnnte aranyerak, onun bas parmagmi kira biIlrlm (~ekj 1: 78).

- 31-

_"-rkadan bognla tesehbusune mukahclc (~eldl: 7~.) SO, 81, 82) ~

HnSIDlnl bcni arkadan bogrnaga teseuous ediyor (~ekll: n~), Omuslanrm kaldrrara« koprucuk kemiklerimin uzerlnde, iki bas parmagnrn, onun serge parmaklar; altma slkl~tJrabilccek kadar ~;ukurlar yupar, serec parruaklarrm sikiea yakalartrn (~ekil: 30, 81). Hasmimm ellertnt yukariya dogru aralar ve 180 derecclik b11' donti~ yaparim. Eu surctle hasmimi mat etmts olurum. f;?ayet istersern serce parmuklanm da krrabilirlm (~ekil: 82),

32 -

Yerde hog-null. tescbbusune mukabcle (~ekii; 831 8,,1, 8~1: .~(].}:

Hasrmm bacakianmm arasmda diz cokerek iki eli~/12 birdan berri bogmaga tesebbiis cdiyor. (f?ekU: 83). Evvt'- 1& Iki elirnle hasrmrnm blleklerlni yakala nm (f?~kil: R4) . . Sonra bacaklarmn, karrunm ustune gelecek §ekilde dayarim (~ekil: 85). Bu vuziyeti ahr alrnuz, hasnnrm siddetle it.crek kendirnden uzaklastirmrn ($ekil: 86). (B II Iiaruket ;'J.;'cak, bacaklan normal olan klmseler taralmdan yapilablllr: uzun bacakhlar bu harekettc oksenva muvartak a ItU11G_2- lar.)

JIn - Jlbu ---- .1". :3

83

·Yerde bQgma tesebbiisune mukabete (~ekil: R7, 88, 89, 90) ~

Yerde diz ~6kmi..i.§ alan hasrmm, kollarirn boylu boyunca uzatarak bcni. bogrnaga tcsebbus ediyor (~ekil: 87). Evveia iki ettmle hasrmmm sol bilegini yakalar, gogsumc dogru cescrim (~ekil: (8). Sonra sag bacagirm, vucudumu sola dondiirurken, nasrmmm basmm on klSnllndan geclrtrnn (§ekil: 89). Sag- bacagirnm oylugu ile omuzuna basar, iki elimle de bilegtni kaldirmm. Bll suretle onun kolunu veya dlrsegini K ~-. rabilirim (~eki1: 90). (Oklara dikkat edilmesi) .

34 -

Yerde bog-uta tesebbusune mukabele (~ekil: 91 ~ ~i. ~:~) IN):

Hasrmm ustumo binmis olarak beni bogmaga cahsryor

(f;.lckil: 91). Evvela hasmimm ellerini boynumdan kopar.r.m.

Sonra dizlerirni ceker ve ellerimle karnrna basarim. Hasminn siddetle ve btiti.in kuvvetirnle yukariya iterim ve hemen kopTU kurarak sola doner ve onu sol taraf'rma atanm (~ckil: ~~. 93). Qevik bir hareketle ustime bincr, sol kolunu sag kolurnia sikica 1;)araI1ID. Sag elimlc kcndi solon kolumu tutanrn, Bu vaziyeti almca, eger isterscm, hasmimm omuzunu g€XLYf iter vo kcndimt arkaya dogru vererek kolunu krrabillrlru. u~ekil: 94).

Hasrnun bacaklarimm arasina diz ~6k[nii~ vaztyette beni iki eliyle bogmaga ~al1§lyor (~~kil: 95). EvvcHi kollarum kavusturarak nasmmun iki. yakasmdan oyle tutanm ki, ba~. parznaklarrm disarr tararta olarak ellertm kulaklan nizasmda bulunsun (gckil: 96, 97). Sonra dizlcrimt tarnamen toplar, ayaklarnm oyluklanmn uzerlne koyanm ve hasrrnm; ayaklarimla siddetle iter) kendimi onun clinden kurtarmrn (~ekr!: 98).

- ~6-

jPi

YeHle hog-rna te:_;eblliisiine mnkabele

(5ekil: 99~ 100~ 101~ 1(2):

Yan taranmda diz cokmus olan hasrnnn, lki eliyle beni bogmaga ~ah§lyor (f;?ckil: 99). Evvcla hasmimm lid elini yakatanm (~ekii: 100). Sonra, baeagirru gi_-Ik~unr.; koyabilmck tern sag dizlmi geriye almm (~ekil: 101). Bu vaziyelte birden koprii yaparak hasmmu sag dizimle iter, kendimi bogulmakl.an kurtarrrirn (::h.:kil: 102).

- 37 ~

'.

Yerde bOglll'-1. ll':~eb~)ii.~~ille tit.;: ayri uyuula mukabele (Seki]: ios, 10,1, l05~ 106):

Yanuna diz cokmus ulan hasmun belli iki cliyle bogmak is .. Liyor (~ekll: 103). (Dlkkat: Bu restmlerin her btrt ayn ayn birer mukabele seklini gostermektedtr. Bu tarz mukabeleler ancak cok tehlikeli anlarda yapilmalidir.)

Evvela eltmin keskm taran He hasrmmm bobreklerinin uzerine btr dar be lndiririrn. (\;01;:;: tehlikelidtr). (E?ekil: 104) > SonTa, midcsinc btr yumru k indirrrim. (Cnk tehlikelidir}. (Sekl: 105) vc nihuyet sag elimin sehadet ve orta parmaklarmi gozlcrmc SOkDnn.L I:(~ok tehllkelldir) . (~ekil: 106). ((Egzersiz csnasmdn hu hareketleri (_;ok dikkatli yapmak V8

bir kazaya rncydan vermemek lazimd;r .: ·~ .

- 33-

Yerde bogma tesebbrisune mukahcle (8ckil: 107, ius, 109, 110):

Hasmrrn arka tarahmda diz ~5km.u§ vaziyctte iken iki. eliyle benl bog;maga cahsiyor (qckU: 107). Hemen bos olan ellerirnle, hnarrnrmn bilcklerini yakalarim. Arkasmdan, serbest bulunan belden a§agl kisnurru huyuk bir gcviklHt:.Le havaya Iirlatarak, iki bacagrmla hasmimm boynunu kiskaclanrn (~ekil: 103, iosj , Egcr bu kiskaclamu hareketi iyi yapilmissa, hasmimm boynunu sikiatirarak ann hogulmak derecelerlne geUrebilirirn. Bu vaziyebtc, hasnumm en zayif arnru kollayarak siiratle orrime coker ve onu tepesi a§ag"l dLI~Uriirum (~ekil: 110).

HASl\f1MIZT ~A8IL HARt:KF.;'hsiZ HALE G-!t~TtRF,ntLtRtZ'!

Mukavemet eden hasnu hareketsiz hale gctirltlck (~eldl: J.].1~ 112, 113; 11,1):

Hasmmm sa~· bilegi:·li ik i ul.rnle sikica 1;:;1Wal' \'0 kolunu ukla e;oO'teru.cllr;i istlkarncte dOgl"l_'~ (,~eh'I'JH\ {;ckil.: Ill). Ayrn zamanda saga dop;ru bt:' !:;eyrek ~kvi r yapar, S-!J 1 \wluH1u da hasmmun sag OlllUZU iizerine kaydirrrim ($f:']'dl: 112), DC'rh~,-1 :0:;(,1 kr.lunu, 501 kolumla sarur vc sol elimi ~:k! 61- 1;:):;.:'. Bog'! Li t nun iizcrinc \ '-':-iL,il, eder in: {:;?e:til: 113). s(;~ on kolumur; tam ouun rii.r~wi;i -rltmda olmasina tlik krJ l. cderim, E~ souuuda hasrrurnn; f!ag hileg-ini a~<!g,yiJ. dOj:;l.'ll Ix~_~tlr::tnl.k, onu benirnle ben:l.hl~r gelroc-ih~, yani, ixtf:di~jm YfO're eilt,i"1T"1 ~:Cgl' :"_"I.t=c-~ur pdl~l'1l'.1. Buyet gehwJr.J::-kte isrur ederst! :!::;{j[ bir tazyik.> koluuu !;;'il~]jJ-c·,rn (S~kil: 11'1),

- 4U-

~"nkavelnet eden hasnn harckctsiz hale gf'til't"rek~ beraber gelmege mecbur etmck (§ekil: 115~ 116~ 117~ 118):

Bu yakalama usulu de a§agl yukari 0und;;;.n evvelkine benzemektedir. Evvela hasrrurm s-ag bilogfr\dcn tutarak kendime ~ckerinl (~ekil: 115) ve arkasindan sag kolunu sol koIumla iyice sarartm (:;?ekil: 116). Eli sirada hasmrmm &'1.g' on kolunu a~aglya dogru cevtnrirn (~ckil: lYI). Sunra sag bilegini tam bir daire ",izerek yukanya dogru ~,c\lirir ve onu bu mu~kuI vaziycte getirince, rstedigim yere gotur(;bilirhn. ga .. yet gelmek istemczsc ufak bir :8.zyikle ;;:OIUllU kirabilirim. (~ekil: 110).

- 41-

Mukavcmct eden hasnu, iki kisi ile hareketsiz hale getirerek ~ottirmck Ujch:H: 119,120,121, ]22):

Arkadasnma birnkte nasnunnzm birer biiegini tutarak, kollarnu ok Istlkarnetinde cekeriz (~ekil: 119). IIasrrun kolIarma iyice sarilabilrnek icin gp.r:ek arkadasun, gereksc ben omustanmiz: koltuk aItlanna kaydmr ve yerlestiririz (i?ckil: 120, 121'~ _ Bu vaziveri almca, her Ikimiz de tamamen dikilir.

. .,. -

husrru yukuriyu kc~lclInl'lz. Eg·er bu esnada bir gil!;lilk ciknr-

mag-a vcya muka vcmctc k.C:1.1kl~1rsa; gogiisicriluize bnstrrarak kollanni krrabitiriz (~ekH: 122). «Oklara bakrmz».

- .- '-12 _ ... -

Bilek auahtari (~e]dJ: 12a~ 124~ 12j~ ] 2,G) :

Sag elirnlc hasmimm sag ellnl, bas parmagrrn iistte 01- mak uzere tutarak suraue yukariya dogru (oka bukmiz) ~ekerim. Bu hareket neticesinde hnsrmrmn arkasi bana donmus olur (§ekil: 123). Derhal sol elimi de ayru vechile kullanarak, bu defa iki bas parmagrmla elini tazyike baslarirn (~ekn: 124, 125) .Bu tazyikin acisina dayanarnayan hasinmn Istedigim gibi ve kolayhkla altima alinm (~ekil: 126).

-43 -

Dih'k :J11.ahl.nl'l c"dd1: 127, 128~ t?9, 1 :10):

Bas. parmug: m (i i sarrda kalmuk iizere sol elimle hasm.. min 8a~' elini tutar, onu disarrya dogru ~eviririm (oka baktmz) , 0 surctle kL elinin Ustii tamarniyle baua dogru cevrtlmis otsun (S,ekil: 127). Husmnnr bu vaziyete 'g·ei". lrlnce, bu defl:l.. sag etimi de kuilanarak, i;:i elimlo birdan hasmimm eli~ nI tazyike baslarrm (:)ekil: 128, 129). GHriye dogru bir adrm atar vc hasrnnnm sikisttrrnakta oldugum clini a§l:lgi~ ya cckcrsem, hile~'ini kurtarms.k lcin gayret sarfcden VB fena hnldo e~~1"ll yanmakta clan hasmnu yere yikrlacaktir (§ekil: 130).

nrc AN LA S;-\Ll)) RI~L AKA KAR~I ::\,ItrD AF AA

Hasnum bana, yukandan asagrya bir bicak darbesi in<lirmcl<:. tstiyor (f?ekil; 131). ilk yapacagim hareket, sag kolumu basimin ustune getirerek ufki vaziyette tutrnak vc bir adim gerileyerek ilk· darbsden kcrunrnaktir (~eki1: 1 :~2:) , Sonra ~ uratle ~O! kolumu hnsmrmrn dtrscgintn etrarma dolayatak, sol elimle ~ag on kol1UTIU tutarrm (~ckil: 133). Art]k hasrmrn huldmiyecim altina girmtstlr. Her Uti eltrni sert~:e a§ag,'lya dogru tterscm, hem hasIDn:I.1lTI omuzunu zedelcr, hem de kolunu krrarrm (~ckil: 134),

- 45-

Yrrkamdan a."}agl~·a sallanan hl~aga karst mudataa (f;ekiJ: 135, 136, 137) 13M}:

Husman bl~flglnl basima saplamak istiyor (I~ek.il: }::35) ..

Hasmrmm yarnma iyicc yaklasmasma Imkan vermcdcn, 8i.1- ratli bir hareketle break bulunan el bilegini 801 elimle yakaIarrm (~ckil: 136) vc bHegini sertce gerlve kivmrken, sag elimle de dirsegiru tutar, biitiin kuvvetimle rterim (~ekil ~ 137, 138). Bu vazlyete dusen hasmrrn, hem blG8.glnl birakacak, hem de aman dileyecektir.

- ·:1:6 ----

Yukarrdan a§.Rglya sallanan bl~.aga karst rntirluf'aa (~eldl: 139, 140: 141, 142):

Hasrnim bana yukaridan a§agl bir break darbesi indlrmek istiyor( :;}ekil: 139) > llk yapacagim harckct sol kolumu ufki vaziyctte tutarak, hasmmnn mcak tutan kolunu bu kolumla karsilamaktir (~ekil: 140) _ Sonra sol ayagrmi ilertye J,tar, :".ag kolumu hastrnmm sag kolunun altmdan geeirirlm. Avm zamanda sag climi sol hilcgimin uzerine koyarim (~ckil: 141). Saga dogru bir ceyrek donu§ yapar, hasrrnrrun 1;;:0- tunu sertce bastararak lurabilirirn (;;'ekil: 142).

----- 47 -

.. /.' r

'CS

A~agHhuI yukarrya lll~al;; sallanmasma karst mirdafaa f~pkil: 143, 144, 1451 146):

Husrrnm blt;a'TJ.nl karrnma saplamak istiyor, Bu darbeyi ulki vazlyette tuttugum sol elimlc karstlartm (f?ckil: 143). sonre suratle ve cevikllkle hasrrurmn break tutan YUTI1rug:u", nu vakalarim (Bas parmagim eltnm ustunde olarak) . Avm zamanda sag elimi de narcket ettircrck, yine ba§ parmagim ennm ustunde olarak hasmmun yumrugunu yakalarrm ($ekit 144, 145). iki bas parmagrmla ellnm terslni srkrea 1"azyi!<;~ ederek onu sola dogru iter, bu suretle oileg;ni klfabililim< (f?ekil: 146)"

-48 -

(5~ldl: 14~', 118~ 1119, 150):

Ha81TInTI bana bl~agiyle onden snldutyor. Bu saldmsi, uf:t{i vaziyettc tuttugum kolumla kar~llanrn (~ekil: 14T~, Sonra (ba§ parmagirn cliuin 1.1.sL tarannda olmak uzere) sag' yumrugunu .".H,g; ~~1iinle yakalar, onu ayrn taru1u sol -Iuule de tutarak bUKBric"; (~ekil: .148, 149). 0 zaman lJa;1 parmaklarimla elinin ij~ll(ne §lddetle bastmr vc a~aglya dog-rn iterim. Hasmrm yerlere kapanrnaga vc bJ!]agl elinden bl1'81{n1~~" ga mecbur olacaktir. (~ckil: 150).

- 40-

.Tiu - .Titsu - F. 4

Yerde gecen dogu~m1'lc)'dc hasma bU.;agLlll Inraktrrmak iein 4 tU rlli usul :

9ckil: 151 -- Bu larz yakalama, K o. 134 tin devamidir. ~ayet. haS11111na bicagrm brraktiramanus iscm, onu yere yatmr, elinin Lersini sik: ca ycre vaptstmnm, Diraegini ken dimden uzaklastirarak ki rarrm.

~ekil: In:l - Bu da 142 nin devarnidir. Bu uyunda da husrmmm elini sikica yere yapistanr ve bu detn gogsiimlc r!iTs2g~ni, bilcgi krrihucaya kadar baatrrmm.

t?ekil: 153 -- Bu usul §ekil 1:~8 in devarmdir. Bu dururna geijrdig-lnl hasrrurm, hi1egini sol cltmlc icerlye dogru kivirarak hukmurn altrna alabiltrlrn.

$ekil: 154 . Hn.;:;rmml yere serince, sag dizimi sol koIurnla bastirir, aynt zamar.da parmaklammn ucu He bogaztria sort bir riarbc tnd'rtrim.

- 50

Baskastm bJ~aldnolnak tstcven milt.ecavize arkadan n~H!1flhillr~ (SeI{iI: 155~ 156~ 157, 158):

Hn§kas] nn blGnl~ saplamak isr.eyen bir rnutecavizln arkasmda bulunuyorum (~ckil: 1;:15) > Herncn sag elirnle mulecavizin sag' bileglnl yakalar, sol ayagrmla da dlzinm IG taranna kuvvetli bir daroe indirlrim (;::jekLl: 156), Arkasmdan sol elimlc murcca ... ·j7,111 boynunu kavrar, onu yere devirirken kendlm de diz cckerim (~ekil: 157). Miitecavizi ycrc y.kmca, katarm onun kalasma yanastrrir: sol kolumla girtlagmi sika rim. Kafamla eriscsi ni ;';lkrrH~a tazyike devam ederek orru teslim olrnaga mecbur ederrm. Emtrlcrlrr;c tahl olmamaktr israr ettigi t.akdirde onu kolaylikla bog8.biHrhn (f]ckil: 158).

-_. 51 --

159

Baskasuu bicaklamak i, ... tcycn mutecavlze arkadan murlahale (t'ekH: 15!J~ I60! rsr, Hl2):

Baskasirn 01 ~akla1nak isteyen bir muteca vlzin arkasm(18, nulunuyorum (::?ekil: 159). ilk yapaca ~1111 ~ey, bir tarattan SOf. cltmle onu yakasrndan tutarken, f'::1f; cllmi de apl~ arasinrlan g'eGlrir, elbiscsint veya kcmermi yakalarim (~ekil: 160). Sonra, mutecavizi havaya kaldmr, sol kolumla da ann a~aglya dogru ~iddetk itertm (:7ekil: 1(1). Bu vaziyete getirdigin; hasmun, artik kenctstne hakim clamiyacak bit hale gelp.ceginden onu yuzukoyun yere frrlatmam isten bile degildir (~ekil: 162) _ «Bu mudahalc sekli hasrm, cok hirpalar.»

~ 52-

Onden sopa He saldrnsa karst miulataa (§el;,:iI: 16:11 164, 165, 166):

Hasmim elinde bir sopa lie bana saldiriyor (:;;ekil: 163), Bu gibi hal1erde: darbeyl ilk olarak sol kolumla karsilanm (~ekH: 164) VB hemen soldan geri donerek hasnunu boyun tararmda n hcr iki elirnle birden yakaliyarak siruma yukle'nirim (~ckH: 1(5) _ Sonra one dcgru egliir ve cevik b11' hareketlc haS1111ml basrrndan asirarak slrtilsLU yep:' sererirn (~'Skit 166),

-- 52 ---

SOPA. tLE SALDlln~LARA KAR~~ l\'lUDAFAA

Ondcn ~opa He salrlrnsa karsi mudataa (~ekil: 167 ~ 16R~ 1 fi9! 170):

Llasmrm on tarafnndan clinde sopa He saldinyor (Beki]: 167). Bu satdmsr sol kolumla karsilarrm (~ekE: 168) ve arkasmdan Ud ehmlc birden mii Leca vlzin lJileg-ini ka VTaI1nl ~J~ekil: 169). «Nastl yapildigimn resimden tetkiki». Biitun guciimlc mutecaviztn kolunu drsariya dogru bukmegc baslarim, Kuvveti kesllcn hasrmm. hem elinden sopayi birakacak, nem de emrime tabi nlacaktrr. (~ekil: 170) _

- 54 _ .

.~ .......

{jaden sopa Ilc saldmsa ka1:~l mud .. daa (~f1kil: 111, l'i'2~173 ,17·1):

Hasmrm sopasim kaldmms, katama indirmek iizerc (&2- xil: 171). Bu defa darbeyl. basimm uzcrinde ufki vaziyet.te tuttugum sag kolumla karsilarun O;,t;kil: 172). Sunra suratle sag elimle hasmirmn sag bilegmi yakaiar, kolunu saga dog;~ ru bukerlm (~ekil: 173). sopayi 801 elimle kavrar, bas parmag.ma dogri..1_ kivrrarak e1inden alrnm (~€ki1: 174).

Onden balta i.if~ 8aldI1'1~3. kar~l mudafaa (~eldl: 175, 1'76, l-'j.''i r Ii'S):

HaSmlll1 on tara.umdun balta ile saldrraras; karatasirm yarmak istiyor. Burada saldmsa bir sopa darbesinde oldugu gibi karsi konamaz, Zira baltanm sirttrmza isahet etmesi ihtd- 1"(1~11 vardir. Geri sicramak da pek tavsiye edilsmez (~ekil: 175). Bu durumda yapilacak §ey, hie tcrcddut ctmcdcn bir pars gibi hnsmm uzorine saldirmaktir. Bu saldms hasrm §2- sirnr ve sarsar, baltayr elindcn hnuktlgl gibi, onu geriye sirtllstu dusurur (:;;ekil: 176, 177). IIasilllIIl yere duser dusmez usurne ~Ullar111'; sag knlurnu glrt,laglnln uzerine }iddetle bas~!rfl.rak onu teslimc mecbur edertm (§ekH: 178),

- il6 -

Ondtn balta He saldirrsa kar~1 rniirlaf'aa (~ckil: 17B, 180, 181, 182):

Ilasrnun elindeki ba.ta He basnni yarrnak iStiY01' (~ekll: 179). EvvcHl hasmunm hiz alarak bnltayi havaya kaldtrmnsim beklerim (:;$ekil: 180). Husrmm baltayt kaldmrken l; .. "'r.: de hafif'ce egl11r ve ~evik bir hareketle ha.snnma katamla hf~·cum ederek sag omuzumla tam kaburgn kemiklerine kuvvetlice carparun (:;?ekll: 131). Bu saldms, hasrmma baltay; ;;1-.raktiracagi gi bi, on U sirtust ii yore de serec e l{tir (~ekil: 1B ~ I.

57 - .

GANGSTERVARi THeA\' [;1.LER.E I';:AR~I MtiDAFAA

"'.- ,._.. i")I-j;~~

"'~~

~,

Gangstervari tecavuzlcre karsl knvma

., ...

(~(':kil: 183~ 184, ! as. 186):

Hasrmrn arkamdan usulcacik yanuna sokuluyor ve garIetlmden Iaydalanurak boynuma bir ip geciriycr vc hornen arkasi.u drjnilp beni sirtma vurarak bogmaga ;':<ih§l'yor (QJ.;:k i 1: 183~ 184), Derhai iki cllmlc i pi ensern e yakiri yerindcn tutarim. Ellcrirni; ipin alt ma sokarak bogazime, d~<.tru kaydirmm. Ayrn zamanrla havaya dogru bir Sl(;nlyl~ yaparrm (~ekil: 185). Birden meydana gelen ag'lrllk, hasrmmm muvazcnesini bozacak ve onu Slrtii~til yere dusurecektir. 'I'abiidir ki, ipt de birakmnk mecburlyettnde kalacaktir. ($ekU: 18li).

- ~8 ~

139

Ganasterv .. ul teeavuze kursr kovrna

= -> ..

(~ekil; 187, 188, 1 89: HIO):

Hnsnum, ;t'llzintle bastonunu d~l;yayarak beni itmek bf.:iYII1- (Sekil: ltfj.

183) ... Bu gihi Ie cavitzlerr bcrtaruf ~rll~rf-!k mukabil WEU'l"Uza ge\mek I~W evvelcmirdc uyantk ve tetiktc buluurnak gere-kir, Nt('scJu. )teet: karanltk lie lSSlZ ycrlcrden g~'i..:f'rken, kellcblli;:1 her .'In lE"C;::!.'FUZC.' u.grttyacak~!II~I7. Silli. daima ~nl1dafau.\'[_ hazrr tutmahyrz,» Boyl!': bi, duruma maruz kaluicu, y::'ni taarruza uE!"<lYJp hasnuo 'm~ l·'(l.r::.1..lI1U yUz-t'ur .. dc hissfcHnC'e, ilk yap ac a/.;·,llJ. ~ey, llet rheyi, iki koluniu birden yU;d.mun Ci-nL'tne ~{Jb Ii vaziyette uznta .'n~ kHl"Jrhlmnl{t~!'_ (Sekil: 1W) .• ~["ki1'ilnd,Ul ik: climle hi'!1:>t.o!1u sikica tutarn« kendim- r1ng["li ~ick~ctic cekerirn. nu ~ek;5 neticcs.nde hasmrm sarsilarak rnuvazeuesi n I bozacak "€ bcnlrr: hii kirnivot im alnna girecekt: I" (:3ekil ~ 1 ~D~ .. «Not: B\.~ ..;:.J;.i:; e.:::.nr,smda hasmuum ell (ok muteessir alar; uzvu hOYLll1 lus rm clacaktu-, S;::H·!'nll.~:tr. ~:ddetirc gorl'" bazan hasmm boynu illCiH,~bi!iI, i:tatti.'i krrrlabilir lk. BUC".:n '\,in cgzcrsizler'rle !_\U hususa bilhassu dikkat 1,."':" lUna r.:o~terilm :;SJ ~ nvsiyr- oluuur. J:.

- G9

Ondcn ~ kollarm altmdan sarilmaya karst mtidaiaa (~eki1: 191, 192_. 193):

HaS11111TI beni, koltuk all.larrma yakrn yerdcn tid kolu He birden sardi ve ellerini arkamda kavusl.urdu (5ekil: 191). HC~'11cn Eti eliml birden, bas parmaklarnn serbest kalmak sarl,iyk yumruk hatine getirir ve hasmirnm kulak memeletintn arkasmdaki cukurtara bas parmaklarnnla siddetllce bastmrUE (f}ekl1: .102; 1!13). Eu tazyik hasmima cok aci vereceginden beni derhal birakacaktir.

-60 -

Ondeu kollarm altrndan sarrlmaya karsr nnidaraa

(~('kil: 19·1., 195. 196) :

Hasmim bana sarilarak kendine dOgTU ceklyor (gf':kil:

194) - Hemcn sol kolumu nasmimm bellne dolar, sag elirnin ayasim da a~agldan yukanya dogru yuzunun altma dayarrrn

(~ekil: 195). Sag elimle hasmimm basim siddetle iterken be" linden de kendime rlogru ~;ckclim. Bu mukabelem onun (I_YUnunu hozacak ve beni lnrakmagu mccbur edecektir (~ekl1: 196) _

- 61 ---

117

f:J!

Onden kollUl'ln alL:tndau sarrhuava karst miidataa

.. . ~ ~

(~~kil: 19'1, 198, 199) :

Hasrrnm bana sarilarak konriine dogru G-f; myor (E?ekH: lfY(i. Heinen her lki elimin parmakl8.1'1111 agZ1111 n yan taratlarma koyar (~ekil: 1m:!) ve okla g06lerilen isttkametlerr dogru cekerim (E;ekil: 199). Cam acrynn hasmnn derhal be~1i lnrakacaktir. «Burada dikkaL edilecck nokl.a: parmaklan hasrru n dtsleri ne ka ptirmam» ktir.»

... 62 -

Arkadan, kollar altuulan sarrlmaya karst mukabele (8e-kil: 200, 201. 202! 203):

Hasmnn haria arkadan sanlmishr (~ckil: 200). Biro_en btiyfrk bir surat ve ceviklikte yere eg"ilir ve tki bacagun arasindan baSlIllH1ID sag' bacaguu iki eliml€: birdcn kavrar.m, Okla gosterildijil uzerc bu ayagl yukari kaldrrarak hasmmu srrtustti yerc sererim (~ekil: 201, 202). Sonra resirnde gO~'iLlnllgu vechile sol cllml hasmimm ayagirun ucuna koyar, }jag' eltmi de bacagunm altmdan gecircrck sol elirnin bileginl sikicu kavranm. Bu vaziyetto sol elimlc hasmirmn ayak ucunu ~iddetle biikerscm, ayaglnl krrubillrirn (:;1ekil: 203)"

~ 63 -

Arkadnn, kollar uzerinticn sarilmava kal'~l mnkabele (Sckil: 204! 20;)~ 206: ~Wi):

Hasrrum banu arkadan omuzlarnn hizasmdan sarunust11' (t?ekil: 204). Hemen yumruklanrm stkarak kollannll rle:~'iyc uzaur »e sirhrm kamburlastmrrm. Bu Vtwjyet bana biraz mesafe kazandmr ki~ UU suretle sag' omuzumu hasrnnum sa~ kolt1.tgu altina sokabilirim (gekiJ: ~~05), Sag- elirnle has- 2.1U1111. sa.-g omuzundan yakalar, bacaklar.nn ileriye vererek srrtrma armm (~cki1: 206). Hasmum ok istikaruet.nde ~eke< rek bil'ckmbire egilir ve basimm ustimden onu :::i1rtust.'l yere atabillrtm ($ekil: 207).

--- 64 ~-

Arkarl.:m 1 kollart n uzerlnden sarilmaya karsr musca 11't~ It' (~ckil: 2(8) 209, 210, 211):

Hasmnn arkadan dirseklerirn hizasmdan sarrlrms ve 112· ni havaya kaldirrrustu- (f?ekil: 208). Bu vazlyette; ayaktanmi, hasrrumin bacaklanmn diz cukuruna sarar, siki sakiya kilitlerim ... Ayni zarnanda, okla gGsLerildigi uzere, yumruklarmu yukariya kaldmr, basmn da hasmimin yiizune sertce carparnn (f$ekil: 209). Bu nareketlerrm neticesmdc ikimiz birden sirtustu yere yuvarlanmz, Lakin, hasmim alta, ben tie onun ustune dil§cccg;m ictn hu yuvarlanistan hasnum fena halde rnuteesstr olncaktrr (~ekil: 210, 211). «Hasmun, kendi sikletintn iki misli bir yiik all.ina duser.»

Jin • Jitsu

F. 5

~ 65-

Arkadan, kullariu tizerluden sartlmaya 1~:ar11 rnukabelc (;,ekil: 2121 213, 214, 215):

Hasrmrn bana arkadan kollamn uzerinden sarilmrstir (~cl~i I: 212). Sag bacaguni haSmll11111 sag bacaginm diz cukuruna gCl]iTir, one dogru eglllrnn. Kollarnm birer birer hasnumm kollarmm altmdan kurtarmm (qckH: 213). Sonra iki elimle, oacaklarnrun arasmdan sag,' hacagrm, bacak bllegi hizasindan tutar, kendime dogru cekerim (§ckil: 214). Avns zamanda da geriye dogru birdenblre otururum. Bu hareket neticesinde hasnnm muvazcnesini kaybedip geriyc dogru duseccktir (~ekll: 215). Bu vaziyettekl hasrmmi bundan cvvel ogrcndigim oyunlardan biriylc haklarirn.

- 66-

KAFA I{APl\iALARA. I{A.R~I JfUKABELE

Hasmim karanu kapmisur (S,ekil: 216). Hemen sol cllmlc hasmrmm yuztmu kavrar, yavas yavas elimi burnunun altina getiTil'im. Ayru zamanda ~t:;!g' e Urnle de oylugunu ttcrnn (~ekil.: 217). Sol elimle oasim ~iddeUe gcrtye tterken, oylugu saA- elirnin onunde olarak sol bacagimi biiker, hasmmn yana atarim (~ekil: 218), Bu vaztyete getirdigim hasrmrnm iJugur~ lerini bacaklarimla tazyik ederken, iki elimle de okl ar istikametinde itorscm, belkemigmi kirabilirhn, $~{yet hasmim bu oyunuma kars: koyarsa, bu takdirrle clirntn kcskin taranyle cogazma :}iddetii bir darbe indirmm (qekH: 219).

- 67-

Kafa kapmaya karst mukabele

(to.:. .... kil: 'J9~) 99.1 099 OJ;)"_').

~.s"'" I II ~ .... -.:~ -:: iW 'rJ ~ .<;..,_p_', ~"';'t) II

Hasmlll1 kafarni on tarafimdan kapiyor {~ckil: 220}.

Iki eltmle btrden he.smuntn ~8g on kolunu tutar, sag dizimi de apis arnsma daya 1'1 111 (~ekil: 221). Birdenbire tarn sol ukccrnm uzerine oturur. hasrru ~::lg bacagrmla ok istikamettnde iterim. Bu suret lc 01"'1;:_ uzcrimden asirarak sirtustu vert

, ~

atnns olurum (~ckil: ::l22, 223 ~ >

Hasmm uzcrinc hinrr1i~ vaziyet (~ekH: 224):

Hasmim .';lritist~i. yatml§\u·. Sol (Olin::! basmm ahn:dr-.n gc~ircr(;k &>1 bilegiTIl tutanm, S~1g l'"limi de lia:.;mlmm "oJ kolunun alundan ge(,irerek unen sol bilegini kuvramis olan, :)01 elirnin bilcgini sikica .tutarun (Resme dikkat edilTr1€Ri"). 0 ?,anlf{n p lim 'vp- =rmru ~'~l''-> ria ~'I-n:' ve omuzumla dirsegini ok istikametindc iterek bilcgini kirabilir.m.

Hasmm tizertne binmis vaziyet (~e-ldI: 22Si):

Ilasmnn s.li1iistG vafrr:15 v~ 7jYf'.I.t~d ir. :;!ig koiumu sol kulunun dra. fma dolavarak sol climin biIc.:grni tutarmi, Sol elimi hasrnmnn kolunun iizetine koyarim. Ge7iye d.o£rl1 egi!lr. O'.ag 011 K;il!w!·la. hasmimm 80J dir~egini atendimden w ,'·:.;,la~llr3tak kolunu kirabilirim.

Hasmm ii:t;er.ine blnmis vasiyct (~ekU: 226);

Hasrmm Slftu~lil yatmts; bent ensemrten tutarak lrcndisine dOgi'll ~flkmpktE'rli~·. iki olimin ayasr ile diT'~f'I;Jel'iTIj ~iff[ler!e i~er;ye doi1;ru itsrtm. Bu hareket nnun kullarnu kiramnr. Aneak bu tarz rntidnlaa, mirtcenviain kollari gerilmj~ vaziyettc lsc rm .. lliH.ffHk olabilir,

- 69

oI'.r"

t'-'j <~ t,t </1

~-"~~.;\

/---v"' ~p~~~4,(4/-~S'1k

I . V c· .-oN l.,~,

'l;\~ ~.~ ~ ~

~~ ( ) ~r;'-' -'-.-. . ~ ~

j) :/.,

~. f' {"/ .. '{ •

l(t;. .. f_ I ~ \;i... t'

/),.. ....... ~j 'l·', (;) ql

~ U~4;·

Hasnnn uzerine himnLi vazlyet (&ckil: .~(Z7):

HaSnUUl srrtustu yatn:; l§ ve bacaklarrm topiarmstir, :l:ki ayagirm birden '11 asm mun -JacaldarHl1Il Iclnden saranm, Sonra gog:::.unun ustime yatarak bacaklannu uzatrrrm. Artrk hasrrnm ernrim altindadir. Yaln.z bu tarz, hSSITllJY[lTI baeaklars birbirine yaklm]rrnli bulunuyorsa vc di.7:1p.rl de disarida Ise muvattak otabilir.

Hasmm uzerlue bhunif; vaziyet (:Beltil: 7~28):

I-IasH~lm slrt-li~t'li yatmisnr. Sun.1tlc SG_g elimle hasnnmm sol ayagmm ucunu tutanm. Sag bacag,11TII gererek onun ustune, hasmmun baldrr.m nastirmm. BE hal hasrmm icin

cok act veren bir manivcla teskiI eder, ..

~ ~

Hasmin uzerinc 'hhuni~ vazivet (S,eklJ: 22~):

Ilasnnm sirtustu ya tlnl,~ ur. Iki el.m 18 birden da~11J..n1 gErismdcn yakasim tutanrn. Eger koltarnru usatirsam, hasnnm boynu uzerinde kay-an iki yumrugnmun arasmaa bogulur. ~ rlO "-'

Hasnun uzerine hlnmis va~jyct (Sekil: Z3G):

Hasmun sirtustu yatrmstir. Sol elirnle yakaS1TIU1 sag taranm yakalarrm. Sag elimle de yakasirun diger taratmt tutanm. Bu vaziyette iken, sol kolumu ok lstlkarnetlnde basl.irir, .sag elirnle de yakasrrn cekerek hasmrmt bog9,b1J5_:riIH.

Hasmm van tarafmdan tizcrine hlnmis vazive; (!-Jckil: 231~ 232):

Hasmimin yanmdayim ve hasim sag kolumla S.lK1YOi'WTL Bu vaziyette sag di.~rrli gerlye biikerim. Sol elimlc ftfl,Strl1m.ln. -:;ag bHegini tutarak, oylugumun altmdan geclrmek uzere kolunu hukerlrn. Sonra belimi kaldmr. dlzlml de yere basttrarak kolunu krrabillrirn.

71 ~

KOPEKLERE KARSH ilfiJDAFAA

""

Bir .kopege ka£;il kuyrna (~cldl: 233~ 234):

Kopek sol kolumu isirdi (~ekil: 233). Sag eltmin keskin taran He hayvarun bumuna sort ve eH\stiki btr darbe lndiririm. «Bu darbe en kuvvetli hayvam dahi otdureonrr.» (:;'e~ }dJ: 234).

Bir kopege karsr koyma (5eki1: 235, 236):

Kopek beni yere yikti ve pencelerini gogstime koyclu (f$ekil' 235). Stir~atle bacaklarmu belinln uzerinde kavusturur, bu makasi birdenbire gererim. Kopegin karm kismi adaleler i tamamiyle meydanda oldugundan boyle bIT makas umurniyetle it] kanama yaparak hayvam oldurebtltr. Oldul'mcsc bile, muhakkak surette kopegi bitkin bir hale gctirir. (~ekil: 236),

-72 -

Bir kopek, nerhaugi bir ~~I hsaJrucum etti. Ben de kopegl arkasmdan yakaiarnaga m u'l./a.ffa.k oldum, Asagrdak. hurekotleri srrasiyle ve buyuk bir sur'atle yapmam Jazimgelir ... Sag kolumu, k()'pe~i;'in boynunun altmdan dolar, sag cltrni sol kotumun on kolu uzerinc koyarnn, Sol elimlc hayvanm burnu uzerine bir makas vurarak cII'i.ut-;tii yatarim. Eger kopegin nurnunun ustune bastrnr ve sag on kolumu kenaime dogru ~ekeTscm.; hayvan burnunu lcurtaramaz. Arkasindan bacak ~aktL~ln1 siddetle sikarak isini bitirtrim.

Bir kiipegc karsr koyula (Seki]: 238):

Bir kopek oana hucum ~Liere~<:. karstma dikildi ve bacaklarmt gogsiime dayadi, Hernan ikl eltrnle hayvam, 5j_~,. ayaklarmm dibinden yakalar vc iki climin parrnak u(:lariyle bogazllu outun kuvvetimle tazyi ko baslarim, Ell harekctim hayvam oldurmese 'nile. nmumtyctle hareketslz bir bfJ 10 ge:iTir.

- 73-

TA.Bi\NCA n.e TEHDiDE K A. R~I Mt"DAFAA

'I'abunea ile t ehdldc karst muda l'aa

(~~1:J1: '239.' ;'HOc 2,-11):

Hasrmm tabancasi ttl i.a.n gogsumun ustunc dayadi ve eilcrimi havuya kald ul.t.r. (§ekil: 239), Stil'~atle sol ellrnl ck istikametlnde indir-ir, tabancayi tutan clini yana iterim, Ay-ru :-',(J,rnanda kursunun koltugumun al i.rndan gecmesi iem sol urn uzumu ileriye cevrrirlm (f?ckil: 2<10), Cevik btl' hareketle ve 801 elimle hasrmmm tabanca oulunan sag bilegi:n i tutarim. Sag ayagnnl tum ~-:\ag bacagmm arkasma koy 8.T , parmaklanrmn uclarun da hasmimm bogazma day rim (~ekit 241) _ Artik }J8.Sn11ill emrim altina Rinni~Lir. Evvelce {jgrendigim oyunlardan birini tatbik ederek hem elinden tabancayi alrr, hem de C::~1J. mucadele ederniyec~k blr duruma sokan1n.

-14 -

~a bauca He arkudau tell did f' ltat·~ 1 ,\11 u(lalaa (~ckH: 242, 243) ~

Hasrmm i1J'k:HhH I ti:1.bDllCU;;ll1111 namlusunu ik ~ k-~~j'cgin1in aras: i:n

da~·[[d.l ve eUedmi kaldirmasu wl·I;!r;L ~lletitrci :J del'eq~ yukari kukhrrnm ki, c_J:cr birdenbire donerserr, SflkillJ v.:,ziJ'eU.(, tuttugum ;<ftg ()11 kolurnla tHu,lll[~)il kcnd.mde.i [1:::'::l.Lnnl§ ulayru: (Sekii: :_;:'H) . .I(e<.a d(jllC~ csnnsmda sol ~ 1 j JIl i 117.<1tl[ ve p).rnHl:::"F':~:; I'·, ucla run hasnnmm b·)gTI7.ma ~,:dtldic (_,'acpanm (fi,ekil: 243)_

Tabanca He arkadan tehdide karst rnurlal'aa (~ekjl: 214, ~~'15):

OrGn0'~i bir sahsi '_e!'1CHt eden rnidecavix- arkadan l!iiCLUU t~diYII1'liP:-L Tahancnp \.Ill/II! eli ui a."il~ulan ~;~al"lY~ (lui~l'll iterek sar,; bilegini tutarn (., (~!Jdl: 244), S:)] "j l t"!"\h= de yaka:.: lint yapisir, ~tl.r~ 3yp.~lmla sag dizinin it;' taT;! f!fla hii· d'll'iJl" imliri r';'II, ]},., rniidah ale Gnu yere dii~ul"eC'e£;inden. to?hd~~ ':!rl ilp., 1 ::;J 11I~1i-! hi ;-1 ik!.i:' ",il;itll'il aimak ve yaka.arnak r;UK kolay clu t, (t><!.k~1: 2~5),

- 75-

Tnbanca He arkadan tehdic{', kar~l miidafaa (~ekU: 216, .~4 7) :

Hasnnm tabancasun kurek kemiklcrirnin arasina dayarn ve ellerimi kalcirmaga mecbur otti (~ekil: 246). Bu durumda, :mg'u. dogru sur'atli bir yarim donus yaparim ve sag elimin keskin ta.raflyle hasrrurrnn buyriunu bir darbc indmrrm. Eger d6nWi ve vurus ayrn zamanda ve gayet sur'atli yapilrrsu, kursun sirtimm gerisinden gecer. Hasmimm hoynuna vuracagrm darbe 0}1':'1 ya oldiirur; yahut bayrltir (~kil: 247).

--- ltJ -_.

BiR BOKSORE KAR$I l\fOD:AFilA

Bir Iioksor« kar?l rniidafaa (iSekil: 248, 249):

1.Ii\' bok:sor te1l'8fmoan f,e~!l\'ii1,e UPL'<tdlFlm zarnan ilk ya[inca,~l1n ~f:y Jill - Jib . .! milcadclc vaziyeti t: lmak clacakt.r (SdjI: 2,13). Farzcdolim J~; hasrrnrn bana hir sol direkt vurmak istedi. Bunu sul kolumla, yukariya do~u itet" ve ayag,1mt8. hasmmun di.z!.n€' oyle bir tekm€! mdirirlm ki ek..::€'r:i, ya kupan, yirtilan diz baglarnnn verdigi ~ic1ddli aC1 He yere ~oker ("gt;, ~dI: 248).

Bit· boksore karst mudafaa (~ekil: 250~ 251):

Il::~:;mlll1ln bana bir sol direkt vurruasnu ,e, bu su: .. eth~ .'>:J! tClr;;Lu: .donmes 1[; j~)pk! tyorum. l~ar. e I lin darbeyi 1;: ,11'.) 1 l .. ".:: ). Heinen h8.Sn111111n iiv:· rille <.r:;l r.nro , A'J[8."'kcl1 bncu:dr. r w a rnakus takarm., (SHg h HC:1:l gllll h~l:'·;lU· rmu on t .. rrufma, sol baulglffi arkasma, (1~7injn amna gelme:.t. iizere). ~S(·· kii: 25cr,_ Bijti.in kuvvetimle saga dogru kendimi acar, ayru zamandu ::;ol bacaguru hasm.rmn dizleri u:!,t:L'ine ve :5a~ tJu<:a~lllll da kariuna basuraruk ;)1111 srrtustf vere sercrim (5ekii: 2;l1).

-77 -

Hasmrm bana hir yumruk isahet ettirdi. Kendimi nakavt olmus gibi yaparim. Hemen hasmima arkami doner, yuzihn U ikl elimle krosclcrc kar.m muhafaza ederlm (SeIdl:

\F:-' • ~ ..:II

252) ,

Yere cokerim. takat dyle air ustahkra Gokerilrl ki, sol bacagirm hasmunin lki bacag1 arasmdan gecrrir, ellerlmi de }"~-. simde gortilrhigu vechile vucudumu yaylandirnhilecek sekilde yore degdiTiTi111. SUr~alle uk lstikametinde dondugihn 7.8.ms ... n boksor muvazenestru kavbeder ve yere devrtltr (~ckil: 253, 254)_

Ilasrmm yore duser dusrnez, hemen dogrularak sol ayagrr_P1 ucunu tutarnn, Tarn diz cnkurnna uzattiinm ~ag' bacaj?,l-· mm ust.line dogru bastrrcagim sol ayagmi, lstcrscm, krrabiIirim (~ekil: 255).

··-·78 -

J{:DO SAVl:I01_4.Tl1\RT

JUDO ~AVUR.}lAST (STlORTIF KAVGA)

~ .

.ru :--;Iji pjlBb~ k~ntil!ne dfj,~rU ~~~keri~. r) c.,~n·U.~' hi. \.'i[cmlllllI1ll ;J.i!l rh1!;l yCllnJ~; suI'; OR CO gr.:mm LZHfne hIm;: ! l (~,,·:li I : ~5'J\, 'j<i;:! !;,_,)lnl":"'Cl oylugm:,ulI e:l.t~"!iJ "a· rar, (-nWIl:i kalcasnun alunu duvur .. m (]f'~]. :!:;:,:) ,

Bunrlnn 3C1111'1i LaSi"Ul1li ok istiluimctinoe iter!?;';; kalkat' ornuzlanmm i.iZ2!'illt: uu ruu i.~ekil: 2!l!J) , Bu va;;;iydr-~ getu'dJ,Qlm husnnrn., ild elimle blrden (ohlara kJkiJl1..:Z) yere flrlatmrn (~t'kil: 259).

lf9

--- 79 -

Judo saVUl'maSIi (~~kil: 260; ·U;l~ ::!62, 2H3):

Ha~.I:nlml iki ornuzur .. dan yakaladim (::?ekil: 2(0). Bu VE.ziyetle iken hasmnm i~i. elimle nirden ke ndime dogru cekerken. yarrm sola doner ve sag' bacaglmla SO! bacagmin it; 1"aranna giddetli biT darbe indtririm (~ekil: 261::. HaSnllnl bu darbe ile srrLiistu yC1'C ylk~lacaktll' ~~€kiL 2(2), Sonra buynk bir sur'atle hasrmmm ustune cikar, bildigirn dig;er oyunlari da t.atbik ederck onu haklanrn (Sekil: 2lU).

... '

-.so~-

QO'

~ l' --

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful