You are on page 1of 21

KHOA CÔNG NGHӊ THÔNG TIN

BӜ MÔN Hӊ THӔNG THÔNG TIN KINH Tӂ

PHӨ THUӜC HÀM, KHÓA TӔI


THIӆU, PHӪ TӔI THIӆU CӪA QUAN Hӊ
Sinh viên thӵc hiӋn : Tҥ Thӏ Phương HuӃ (nhóm trưӣng)
Trҫn Thӏ DiӋp
Hҥng Thӏ Ngӑc
Lê Thӏ Oanh
Vũ Duy HiӋp
Đӛ Huy Hoàng
Giáo viên hưӟng dүn : Đinh Thӏ Nguyên
NӜI DUNG

| Tӯ CSDL đã có cӫa bài thҧo luұn 1, hãy thӵc hiӋn các


công viӋc sau:
- Xác đӏnh phө thuӝc hàm cho quan hӋ
- Tìm khóa tӕi thiӇu cӫa quan hӋ (Theo thuұt toán)
NӜI DUNG

II. Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:
1 Cho R(U,F) vӟi U={ABCDE| và F={BEĺC, E|ĺB,
CĺD|, BCĺAB, E|ĺC
 Cho R(U,F) vӟi U={ABCDEGHK và F={BĺACDEG,
DĺC, EĺGA
 Cho R(U, F), vӟi U={ABCDEGHvà F={AĺB,
BCĺDC, CEĺG, ACEĺH, CGĺBD
| Tӯ CSDL đã có cӫa bài thҧo luұn 1, Xác đӏnh
phө thuӝc hàm cho quan hӋ và tìm khóa tӕi thiӇu
cӫa quan hӋ

* S|NH_V|N
MÃ SV HӐ TÊN SV NĂM SINH GIӞI TúNH ĐӎA CHӌ

DTC08510016 Lê Thӏ Oanh 11/01/1990 Nӳ Nam Đӏnh

DTC08510017 Trҫn Thӏ Thoa 01/11/1990 Nӳ Nam Đӏnh

DTC08510018 NguyӉn Văn Hoßng 1/0/1990 Nam Th i nguyên

DTC08510019 Phҥm thӏ Thҧo /0/1989 Nӳ Th i Nguyên

DTC0851000 Phҥm thӏ Thu 17/07/1990 Nӳ Bҳc Giang

DTC0851001 Trҫn Thanh Tng 15/0/1990 Nam Th i Nguyên

DTC085100 NguyӉn Hҧi Nam 19/11/1990 Nam Th i Nguyên

DTC085100 Vũ Duy Mҥnh 15/08/1990 Nam Bҳc Ninh

DTC085100 Đßo Thӏ Phương 9/0/1990 Nӳ Tuyên Quang

DTC0851005 NguyӉn Huy 18/05/1990 Nam Yên B i


Trưӣng
*) Phө thuӝc hàm cho quan hӋ Sinh_Vien:

Mã SV ĺ Hӑ Tên SV
Mã SV ĺ Năm sinh
Mã SV ĺ Giӟi tính
Mã SV ĺ Đӏa chӍ
Mã SV ĺ Hӑ Tên SV, Năm sinh
Mã SV ĺ Hӑ Tên SV, Giӟi tính
Mã SV ĺ Hӑ Tên SV, Đӏa chӍ
*) Phө thuӝc hàm cho quan hӋ Sinh_Vien:

Mã SV ĺ Năm sinh, Giӟi tính


Mã SV ĺ Năm sinh, Đӏa chӍ
Mã SV ĺ Giӟi tính, Đӏa chӍ
Mã SV ĺ Hӑ Tên SV, Năm sinh, Giӟi tính
Mã SV ĺ Hӑ Tên SV, Năm sinh, Đӏa chӍ
Mã SV ĺ Năm sinh, Giӟi tính, Đӏa chӍ
Mã SV ĺ Hӑ Tên SV, Giӟi tính, Đӏa chӍ
Mã SV ĺ Hӑ Tên SV, Năm sinh, Giӟi tính, Đӏa chӍ
*) Khóa tӕi thiӇu:

Ta có quan hӋ U=(Mã SV,Hӑ Tên SV,Năm Sinh,Giӟi


Tính,Đӏa ChӍ)
+) Vӟi quan hӋ Sinh Viên: K0 = U = {MaSV, HoTenSV,
NamSinh, GioiTinh, DiaChi
K1= K0 ± {Dia Chi vì (K0 ± {Dia Chi)+=U
K= K1 ± {Gioi Tinh vì (K1 ± {Gioi Tinh)+=U
K= K ± {Nam Sinh vì (K ± {Nam Sinh)+=U
K= K ± {Ho Ten Sv vì (K ± {Ho Ten SV)+=U
Vì (K ± {MaSV)+Uĺ K=MaSV
Vұy khóa tӕi thiӇu cӫa quan hӋ S|NH_V|EN là K=MaSV
BB MÔN
MÃ MÔN TN MÔN TúN CHӌ

A1 Cơ Sӣ Dӳ LiӋu 

B1 To n cao cҩp 

C1 Anh cơ sӣ 

D1 Ph p luұt 

E1 Kinh tӃ vĩ mô 

F1 Marketing 

G1 Phân tch dӳ liӋu 

H1 Lұp trnh C 

K1 Quҧn trӏ hӑc 

P1 HӋ thӕng thông tin 


**) Phө thuӝc hàm cho quan hӋ MÔN:

Mã Môn ĺ Tên Môn


Mã Môn ĺ Tín ChӍ
Tên Môn ĺ Tín chӍ
Tên Môn ĺ Mã Môn
Mã Môn ĺ Tên Môn, Tín ChӍ
Tên Môn ĺ Mã Môn, Tín ChӍ
**) Khóa tӕi thiӇu

Ta có quan hӋ U=(Mã Môn,Tên Môn,Tín ChӍ)


Đһt K0 = U ={MaMon, TenMon, TinChi
K1= K0 ± {TinChi vì (K0 ± {TinChi)+=U
K= K1 ± {TenMon vì (K1 ± {TenMon)+=U
Vì ( K ± {MaMon)+ U K=MaMon
Vұy khóa tӕi thiӇu cӫa quan hӋ Môn là K=MaMon
***Đ|M:
MÃ SV MÃ MÔN Đ|M TH|

DTC08510016 A1 9

DTC08510017 B1 8

DTC08510018 C1 10

DTC08510019 D1 6

DTC0851000 E1 9

DTC0851001 F1 7

DTC085100 G1 9

DTC085100 H1 7

DTC085100 K1 5

DTC0851005 P1 
***) Phө thuӝc hàm cho quan hӋ Đ|M:
Mã SV, Mã mônĺ ĐiӇm thi
***) khóa tӕi thiӇu
Đһt K0 = U ={MaSV, MaMon, DiemThi 
K1= K0 ± {DiemThi vì (K0 ± {DiemThi)+=U
Vì ( K1 ± {MaMon)+ U K=(MaSV, MaMon)
Vұy khóa tӕi thiӇu cӫa quan hӋ ĐiӇm là K=(MaSV,
MaMon)
II.Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:
1 Cho R(U,F) vӟi U={ABCDE| và F={BEĺC, E|ĺB,
CĺD|, BCĺAB, E|ĺC
B1: Tách các phө thuӝc hàm
F={BEĺC, E|ĺB, CĺD,Cĺ|, BCĺA,BCĺB,
E|ĺC
B: Loҥi bӓ nhӳng phө thuӝc hàm dư thӯa :
+ Có BEĺC (1)
E|ĺB nên E|ĺBE () (theo tiên đӅ tăng trưӣng)
Tӯ (1) và () nên ta có E|ĺC dư thӯa
+ Mà BĺB nên BCĺB dư thӯa
II.Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:

B: Loҥi bӓ các thuӝc tính dư thӯa ӣ bên trái cӫa


mӛi phө thuӝc hàm
Sau khi thӵc hiӋn B ta có
F={ BEĺC, E|ĺB, CĺD, Cĺ|, BCĺA 
Và không thӇ loҥi bӓ thuӝc tính nào bên vӃ trái cӫa
phө thuӝc hàm nên phӫ tӕi thiӇu là:
F={ BEĺC, E|ĺB, CĺD, Cĺ|, BCĺA 
II.Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:

 Cho R(U,F) vӟi U={ABCDEGHK và


F={BĺACDEG, DĺC, EĺGA
B1:Tách các phө thuӝc hàm
F={BĺA,BĺC,BĺD,BĺE,BĺG,DĺC,EĺG,EĺA
B:Loҥi bӓ các hàm dư thӯa
+ Vì BĺE,EĺA nên ta có BĺA là dư thӯa
+Vì BĺD,DĺC nên ta có BĺC là dư thӯa
+Vì BĺE,EĺG nên ta có BĺG là dư thӯa
II.Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:

B: Loҥi bӓ các thuӝc tính dư thӯa ӣ bên trái cӫa


mӛi phө thuӝc hàm
Sau khi thӵc hiӋn B ta có
F={ BĺD, BĺE, DĺC, EĺA, EĺG
Và không thӇ loҥi bӓ thuӝc tính nào bên vӃ trái cӫa
phө thuӝc hàm nên phӫ tӕi thiӇu là:
F={ BĺD, BĺE, DĺC, EĺA, EĺG
II.Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:

 Cho R(U, F), vӟi U={ABCDEGHvà F={AĺB,


BCĺDC, CEĺG, ACEĺH, CGĺBD
B1 Tách các phө thuӝc hàm
F={ AĺB, BCĺD, BCĺC, CEĺG, ACEĺH,
CGĺB, CGĺD
II.Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:

B loҥi bӓ các hàm dư thӯa


+Có BCĺD (1)
CGĺB nên CGĺBC()(theo tiên đӅ tăng
trưӣng)
Tӯ (1) và () ta có CG ĺD dư thӯa
+Vì CĺC luôn đúng nên BCĺC là dư thӯa
II.Tìm phӫ tӕi thiӇu cho các bài toán sau:

B Loҥi bӓ các thuӝc tính dư thӯa ӣ bên trái cӫa


mӛi phө thuӝc hàm
Sau khi thӵc hiӋn B ta có
F={AĺB, BCĺD, CEĺG, ACEĺH, CGĺB
Và không thӇ loҥi bӓ thuӝc tính nào bên vӃ trái cӫa
phө thuӝc hàm nên phӫ tӕi thiӇu là:
F={AĺB, BCĺD, CEĺG, ACEĺH, CGĺB