Tnn}TI~ :O:)i :b\lIL Su· rth~m Khna Toau

.... .

THI KI.:.:r TJ-lUC HOC PHAN

Hoc ky 11. Nam bee : 20'06 2007

HQc ph~11~ Hluh bf}c so C~'). Thai gran: no j.lbUf - [Hj~!'i cho hlp: Toim 3A. 3D. 9~ sa, J

(:,iu I:.

~ 1.# • J:

, Chung miuh rang l~g.ca,c ~6c cua tat d .cae m~l cua m<)t Cia dj~u 10i bIlng bai 'tan

t~)ns de go,c cua rnot da g~ac phang co. cung sa d:hlll,

"Can II.

Cho tam ~iic ABC d:fu canh a ,Ja. lnQ,tduCrIl,g dling d YUOllggOC '\i'at m~t phc1J]g

(ABC) t~i A. M, I.~ di8m d~ dong tren d •. H Ii tiyc t§m cua tam. gia,c ABC. r.

rr.-. ,. L ,;j~ d" 1 .. . L '· .. ·'18· AC 1.] • A U ~(~."_l~)= oaf"i It ... ung V:oJ ttnh u:9 ' 'al 'ClQ~n vuong goe cuung cua 1"lt '.1 V:::I. '.,'. ~ U .M..JVL:::::a •. ', " ,{_"",.-..c =v

Gt Tim lJuy tich h,I1:11 Ir:hiel~ 0 'cu,a LTI,[Gtam )-I I.ell m~t phitng (HCM) "kiili M di

c:huy€:n tT€:n d. ' 1 1"

3. DUCrllg th,ing OH c~r d t~l'i N, Ch(nlg UJ.Dl.1h :r~ng HI die" UCMN co cac canh d8.j

l'~ ~ r ... 'I n

t.u;:n Yllong got: 'll'm n ,H1U. M ~ ~.C '!

4. G~u B!. C1 i~}n luot li~ hirrh cht8u vUQng g6, cun A treulJ~;/.iP=. ChLm.g minh r~ng rae {Him A, B. C, St. C1 cung thul)·c ]n9~ rrtat ,c~u va. tlnh ban kinh cua m~1 C:j,Ui

1 '

(.0.

('(:';7;i.1 ru,

,~ ......

I. Cho tarn rgiElc nhoa ABC. ''Ii'~ phia ogoai taUF! gia.c. tren cac q.oh d'!ug, cac hUlh vuong AB'MN~, ACPQ1 BeEr. G!;)i K, H. G 1~n lm:?t 11 tim cua cac hlnh YlUJliI.g ken. Cbt'rllg rninh rang AG ]~ duang cao trong tarn gi~c KG'l·:r_

,_ ._r"~

~ ,.

Di~1 HOO su Pt!J).M. HUt: "l)lEl rrHI K:ET T.HUC HOC PH-AN

D ~ .!; 1vION: xAc gUAT wOrm i":E - KH61 ToAN 3 .-

.@ 1510 5. Thi:lj gian lam bili: 90 philt (khong k~ thbl gian phait d~)

Chen mQt dap :tiD (t,ra 'lai) d:ung trong b6n dap an Giu 1. Trung vi eLla dii li~u trong b~ng; tid lieu sau d~y Ie:

cfS ]g. I· .. [X· \. 5~lO lOm15 15-20 20-25 2.5---30 30-35 35-4{)
anO~J .. .;'
t§n s6 (FIi) 4 6· 16 3,6 U 10 4 A) tit ca ·eMu sai B)~, as

D.) 23,66

Call 2. Dfigm ki~m tra hoc ph§f1 XSTK eua m6t flh6m 12 s·inhvi·@n '.dp Sinh 2: nhtr sau: 2Ji. B.5 3.0 ,(,0 4.5 2.5 5.0 3.5 4.5 ~lLO 1:1.02..0

Trung olno va bi~n 'U:l;l!'lg (ph~ong .sai) cOa b?m.g di~m f1~Y I~h hJ\H: Ii!:

A) T~t d d~tI sai B) ~.25 .~ 2-03 C) 5.18 va 2.86 D) 4.35 'Ia 2_0~

cau3. Vdi d(1li~u cho boi bang sau:

200 210 220 225 225- 235 2.40 250 270 ZSD Tu ph,~f1 'Vi! th6' ba C76 i,iiI:

A) tfit ca d~u sal B) 270

C) 260

D) 250

C§u 4.Di~m kl~in tra hoc pn~n XSTKr.ua m{it nhom 12 sinh\~@fl h3p Sinh 2 nhlt sau:

. 2.~ 8 .. 5, 3.0 7.Q 4.5 2.5 5-0 3.& 4.5 2-0 0.0 2.0

J ~

Trung vi cua. bang diem Ilayl':t

A) Tit d ·d~u SOli B) 4.5

C) 4.0·

D) 3.5

\ Cat!! 5. VCii drr lieiIJ clio l;I(ii bang sao:

200 210220 225 225 235 240 250 27'0 280

TLr pMrl vi ·thCi r1h~.t C2~ la:

A). "'l~'t:.'· ·d·). _.

~. .• leai, Gil .. elll StU

B) 2.15

C) 220

D) 210

Cau 6 .. N:lng ~su§t h:ioll (~/ha) va dien tfeh "tl.l(lng ang ({tj, no) cila 100 hecta (h~) trBng lOa c,ua mOt vim.1!; duqc ghi nh~n; (41] 10); (44 .• 20~;(45,30); (40,15); (48110);. (52,-10); (5(15). V6i d~ till C.$I~l '~J5% nang. SLi~1t I Cia; tnHlg blmh "t~ d~ tren 1o~m v~tIrlg dU'Q( tide lu.;:mg la.: (bi@t . u{Or975} =.1,95) ,.

B) 47,6

D) 48,6

51

Cau~ 1'., M?t nh~ "Ilghi@n CUll chen ng!LJ nhien 150 ng"uo:j dan Qn~ v.;a')leu ·c~u hQ uOc. hl0~g (~ng mat) chi~u dai eLla m9t v§t. TWr.1g b~nh sa! so so vCii ch'jeu d,ai thuc S!! ella v@t n~y la X = 81 rnrnva d~ I~ch beu chll~n s = 12 rnm. Khoallg tin c~y 99% tho ~trung blnh sai s6

cua dan eng noll chung 13 (biit il(ul(O; 005) = 2,.576): -

A) tat c;3 d@u sai H) (87,47 j 83~ 52,)

C) (78) .:n ; 83,52) D) (76.41; S3,52)

Clu B. Then m~t n,gudn tin thl ti I~ ho dan thkh Kern dan ca tren ti vi, la 80% Tham do 36 hO dan th~yc6 25 h~ thlch xem dan ca. VOl: mu'C- 'y nghTa Q! ""'" '0) 05, k.i~m (JIjllh xern ngu8n tin n,jy c6 dang tin C~fII khong? (bi~t u(O.l975) = II 96l

A) l§t cal d@u SOli B) chua q,uy~t dinh

qkMq D)cl

Gnu 9 ... Nghien CITu thu :nhap dia d111,g nh§ It m9t khu oSng rnghie,p, ngutJi ta I~y m~u thu nh~p eua 30 c8n,g nhan (don vi tti~u ci6ng):

2,5 115 3~2 2,0 4,5 2}5 5,1 3j6 1,4 2~O 4~O 2~O 1~5 2,0 1~3- 1,0 112 1~3 2!2 111 2)4 1~4 4~5 2j5 l~O ]~2 1,6 1~3 Ij7 2,1

8i~ r~ng thu nh~p dudi, 1,5, tri@u dang 'Ia tilt! nhap' th§p. TI I~ cong nhaR c6 thu nh~p th!p cua oong nh~n khu cong nghiep n5y owe udc IUl~ng '1.3:

D) 0,40

cau 10. Trnng lFlQt dii thung co I) qua c~u t~ng va 4 qiU~ cSu do hQ~m toan ,g;i6ng nhau v,~ ~Jchthudc va hlnh d~ng" l~:t ng~ti nhien 2 qua, GQi A. la bi~n c~: 1'2 qua ~I~y dl((;IC m~u do'l; B 'ili bi@n (;,8: M2 qua 1§~1' dUQr.-m2lUl t~ngll. D'i~'U lilaO sau-da!y dong?

(I) B,i~n ca, hQ:p A+B la b'~11 c8 "hei qua clmg mau",

('II)" B"~~ -~ h - ~ - I~ :t. """,,,t II ., ~ A1 ...... '!i·b· !P ~ -" R~

I . len 00 __ CliP A + B hi bilen co "'i6Q hal qua mau co h09-c ca dell qua mau trang .

(III) B:i~;n c8 hQp A + B I,a bi~n ,e6 "hal qua ~h,k ma!u~'I ..

A) ca 0). (II) va (III) d~u sai B) chi' (In) S<11

C) chl (It) dung D) chi' (1) dOng

C..... 11 DlNN • h" ,.t" f("'" {ca;i! 0 < X' < 3, k'" " .. "' - ,'>. v I'·

au - I.; .1 "X cbaM m:at uQ' " .~j =- 0 . x E [o:1} ,Y vong toan cua .. 1. a.

B) ,3l8

C) 3,6

r Can 12. N~u ham f'z) = 1 a2 I~ ham m~t do clja. OlNN X thl~

" . +:z:~ -.

1 A}. a=-

" 2'71"

'2 B) 4=-

,. 1F

- ')' 1

C •. 11,=-

i'f

D) a= 11"

\j, Cau 13. H:3Ii ngutl'j h~rJlg~p nhau t~i iT'IQt ,dTa di~rn -l'U 11 gia d@n 1.2 gi(j,. Ho qui tlac ai d~n trutk. 58 dNji 10 phu1:. n~u k.h6r1g g~p ,se di. Gia srfr vik. d~n di~m tH~nla ng~u nhie1il, Xtlc su~t d~ hai nglloi he g~p, nhau la:,

"" n A) 56

JiO B),

36

C) 9 36

I)

D) 9

52

G) onX'

D) ~

Gl.u 15. Tung m~t dAng ~u d~ xoog v~ d5ng ·(h~t 3. I~n di;k I~p. G9iX Ia. iS6 t§n d~'L m~.t s.5PJ rrU'-d(X) i'~:

A) 3 B) 2~ 5 C) 2, D) 1. ) 5

Gau 16. C6 hai blnh, bJnh ~ d:l/ng 3 bi d6 va 4 bi tr§ng, blnh II. dv'rng 5 bi db va 3 bi trang, b6c filg§U nh.i@'n 1 bi tl1 blnh 'I bo qua binh II r8i ~~' ng~u rnhi~n ttr blnh ll fa 1 bL X.k su§t di b~ I~y l"a HI b'lnh Ultr~rlg la:

C) 0,3:96

D) 0,200

CHu 11. Troog cu~c khao sat m~t m~u 400 sinh vi~n dU\Jc Iljt Fa tu mot tang th~ r~t kJrldc sinh vien DB-CD trong thanh ph3 ngLfCii ta th~y co. 280 sinh ,..1 en, tara thanh 15i til chuc thi elI' hj~n nay .. Khoang tin c~y 95% cho tl I~ sinh vi@n tan thanh IEli thi elf hi'@-In nay la (bi,~t

'a{O, 975) = 1,96): .

A~ :t ~ d··;:;: . tat ca leu S81

c... ,(0 62~· o "(2).

1 } l

1.tCiu :19. Tung mgt, con xuc s~c2 t~nl X'2lc su~t d~ cO dU!~c ft nh§t 11~ni 6 d,iim ~~: \

A) 0l,31 B) 0,17 C) 0, H3 D) O~28

C.1iu 20. "fa m hoc sinh t~@u h~c du'Qc chon n~u nhjen di tham dl,J! v.ao m6t chuong trtnh tht/c nghi'~m moL Vaa c:uB,i ·thCl[ gjan thl1c nghi¢m, m6i h9C sinh du'~c kh~o sat b~ng m~t b@li tde nghi~m thsnh quj h<;:>cUip da dU(:Ic ~U'e,u ohu.§n h6a a@ cO dl@m trung blnh 1;3,300 ..

K~I ':i,;i~n"? ~ J; b::t·.t:; n ....... ." -. h I I.... ~ - L-

@t qua 'U'i:em so ve .dl trac ngfni;:m cua 8.9(, sinn ay nnu sau:

3B6 311 374 316 303 350 387 258

Voi rml;c 9 rtghla i:E = O~ 051 k~t qua tr'~l1oo d'u ~~am b~ng chliing cho th~y di~m trung blnh p.. bai tr~6 nghf~"m cua hoc sinh thee h9C .cilLflJng ttlinh mol n§y CQO hen SOO :hay khoog? O~y 1:3 bai t.oon k~@m .dinh vBi g;i.i thl!y~t R va d5ithu~tH flao sau aay:

~~ ~t: ~ d~~o:~ : ~ > 300> ~~ ~ ~ j~ ~g~~~~, ~ ~ ~~

,G.iu 2:1L Hlai d~ li~u' X va. Y dro bCli bang sau:

IPhutrng Uinb h6i qu i tUl~n trnh bi,~u di~n Y thea X la:

A) ..• Y = (O.~ 33), X + ll. 3.8 B) Y = (OJ 38).X + 1~ 33

C) Y = (1, 38)X + O'~33 D) Y = (ll33}X + 0138

53

~ Cau 22. :Nang suh lua (t<;t/ha) va clien tkh tuong cing (x.~ n,t) eua 100 hecta (ha) trong h:ia eua mot vur:g d'uQc ghi nh~n: (41,10); (44,20); (45,,30); (461 15); (48J 10); (.s2, 10); (54) 5). U~C hJQng viJng cua nang su~t lua trung btnh tren toan vl:mg n~y U~:

,':J. •

t'f- .... ~u 23,. N,a~g sJl.lh '16a (taf,ha) va di~ri tkh tirong un@: CXi~ Tbi} cua 100 hecta (ha] hang Ilj,a eua m9t \lung dUQc ,ghi nh~n: (41,10); (441 W), (45,30)i (46'115); (48, 10); (52] 10), (MI5). Uoc ilfQng khong ch~ch ella phu!Cin,g sa's n~lng 'Su§t tfia tlren to~mV'ung n~y iia:

B) 42

C) 38

D) 48

A) tllt ca d~:u sai B) 111J~1 C) lq~9 D) 10) 8

.'.;<

~cau 24. [H!m tUy€n sinh d;;li hoc (;rSUH) va di@m tang k@t hQG kif 3 (HK3) ell,a, 4 sinh 'IIi@n (SV) cho bai, b~ng S3U:

SV TSDH HK3 I
1 :2 10
2 4 1
3 6: 14
4 8 11 ,A)I t~t ca d~u sai ,B) O~ ,243 "f:. C§u 2,5" Hal dUll~~UI x va Y cho boi, b~ng sau:

I~ I ~]j+-~ J~J

C) 0,447

Bi@t phlfdng trlnh hOi qui .tuy~n tfnh; Y ~ (O,84)X + 01 7. Gia, tn ti~n dean va sal 55 ti@n

d '" ~. ..;0' v A 1;1· - .

can I1n,g 'lui ,.f1!. """ "Ii 8.

B) 4 ~ {)6 - U 1 06

D) 4l,fj,7- khong trn'h dUQc

Cau: 26. Tung hal con xLic s~c. 'GQ' Alia bi@ri1 efl,: II s5 nat tr@n xUc s~c 1 chia ha cho sb nat tr@1] xOc s~c 2J11, B la bi~n c6: Ut6ng sa nat tr@n ca hai xUc s~c Ia. 55 chan"!I. Hail bi~n (,6 A,B la:

A) t-~t ca d'~u sal . E) A hl bi~n c~ dBi eua B

C) khBng ~ung khac DJ xung kh~c

Clu '27 ~ MQ't chi~c' may bay I~n IUQt nem m6i I~n mot qua born .xu8ng m~t chi,h call cho

d@" khi born trung c§u thl thi5i. Vdi gia sa cac !I~n nern born dQ( ~$p ~i nhau \fax~h; su~t r'lem born trnng ,du khSng d6i b~ng OJ ,(, Xilc su§t d~ may bay nem bam tr(mg c§u ma, wn khe.ng qua hai qu.i\ born la:

A) ca ba d@u sai .8) O~ 91

Cau '2B., Di@m, sb ba'j ki@m tra ciiia mOot lop 26 sinh viam clio bClI barng sau: 7 8·6 8 1 6 ~ B 7 fi ~ 7 6

7 ~ 8 7.~ e 4, 7~6. 5,3 'l5

y~ vi (M~) eua bang di~m 118y la:

A) 8

B) 7'

OJ 6

D) 5

C~l ~ 2.9. C6 4 khach Idng khong quen bi@t nhau cung a,i rnua h~mg Cl' met ella ha ng .::6 6 qu~y hang. Gva su cac kh;kh h2mg chon qu~y h,a,llg d§ rnua mat eac.h ng~u nhien. Xac 5U~t d~ 4 khacfl h~ng v~o mua hang 0: 4 qu~y h~ng ko,k nhau I~t

A) cl ba d@u sai

B) ~ .5

C\ 1[1 1 216

D' 60 J 216

Cau 301. Nghi@n (au mau m~t. c;ua' ~OO sinh vien (J mg,t tn'Clng dai hoc: m~t den k9 hl~u 1, m~t nat~ ky hieu 2 va mit xanh ky hi~u Sr 'ta co bang: dli' li~u sau:

m2i1.!_m' t u,j rna

1 35

:2 50

Hay cho bi~t bi~n "mau m~t" ia bi@n vCii thang elo:

A) dinh IUQng _, thang do tl ,I~ B) dinh Ilt~ng - thang do :khoang cad

C) dirrh tfnh - thang do thu hang D) dinh tfnh - thang do danh s5

,. Call 31. Bi&t tu3i tho bong: den la OLNN phan phBi dhu§n vdi dQ I,ech chu~n e = 12 gib. 1;" D~ I-ii@m djnh gia thlJy~t lien quan d€n tu.6i tho n§y ng,lfdi ta th~p thll 25 bong, hoi pha.i st't dung thBng k€ nao seu d~ di r3m tieu chuin ki~m djnh?

ex ,'¥ B). T = -mjy""D

. S

D) u= or - m)v125 ~

(J'

A) t~t d d~u sal

C) U= (X-m)~

6'1 o·

t Ciiu 32. Di~m trunig blnh moo tnan dlii~ 100 thi sinh dtj thi vao tll'llQng DHSP ~~ 5 di,gm vai d~ I~ch ti@u chu§n mau I:a :l = 2; 5. Vdi sal sb ella lidc hlgng kholillS VUQt qua 0,25 di@m thl d~ tin c~y la, (biM u-1 (1) = 0) 34; u-1. (115) = o~ t15; u-·1 {I! 6) = 01 47,5):

C) 9Q}%

D) 95%

~ C.§u 33. D§ bac bo quang cao cua men cang ty sa,n xu~t xam 16p 3tfj ~ tuei tllQ trung bmh

" h h'':; I~ .1 h·1 ~:t." I lOa h·:j. I'::" .,., I d s. h

cua m9t c: IIX op co no san xuat, ng,U'ul ta cncn .... C lee op va tmn 'U'Q<: tUG.1 t Q trung

b1:nrh v6'i d,e, 16ch chu§n m~u" H,Qj phai dong th8ng k,~. nao sau d§y d~ lam ti~u chu~n ki@m di. nh 7'

A) dt dd~u sai C) U = Cf - m).l0 [)

~ (X -m·).10·

B)" T= -

S"

. D) U= eX - m}.lO

.' ~

x: C1!,u 34. Nghien cGu nhu du ti,@u dang cua mgt leal h~n.g trong th~nh ph6 n.gl1:Oi tal ti~f! hanh di@u tra lOQgia amh thl th~y co 60 gla dlnh co nhu ~u vlloai hang n6i tr~n. Vdf d6 tin c~ 95%, tl Ii!: gla rnnh co nhu c~u v@ m~t hang n~y trong toan thanh ph8 ta" thr~u 1i3J: (bi~t u(o, 975) = 1196)

55

, ';II _ .~,. ~ ~ ~_ ' . ,". -

.< can 35 .. , De Idem dinh gia thuyU lien (juan de'lil 58, t~en trung b1nh mOt ngudi lieu t5ru kin

'P vao 5i@u thi A, ng.iJoi ta chen m~ u 50 I1gtrOm v,a tl,n h dl1Qc s& t~~r) hung bl h va do I€ch ti@u

chu~n m~u va ch911 th,Bng k~ nao sau d~y d'! ki&n dlnh?

A) t~t ca d§u sal ~) T' = (X- 1'tlh/50

s

D) U = ex - m)v'5Q

(J

~~ ~ Cau ,36", B~n ba vi'en dan vao m~t ,cai bia,. GOi A-t: "vien d9n thu i tnmg bia" (z""'" 1,2,3). C la br~11 c6: !lcO It nh§f m~t vien d(Jil k.bclngtrung bla", .1Uc: d'c. C b~ng bi~11 cd nae seu d§y?

A),', c~, b_!l d}u sal B) .-!1.A2'!J} -+tI" 1.A2..As + .Al.~4::!.A~

C) .. 4 r- A2.A3 D) AJ +A:l' '"' A3

Clin 31. MQ( n,gLtai nUQ,i HiD con g~1 d'e di.l!1g' loai, bi~t X;3:C su§t eli 1 con ga d~ tn1,ng bong ngay la 0,8; m8i qua tril'ng ban-! dw;!c BOO d3ng, chi pnll1uoi ga m5i ngay I'a 300 dang/con s~ t~~n trung blnh nguoi ~y thu dLf(;h':; trong 1. .I1.giry liiI:

A) t~t d d'gu sai B) 50.400 dBng . C) 14_400' dang

D) 54.400 dang

f C&u 3,B. M6t thung co chua ,6 bi tr~ng va 4 bi do. L§iY ng~u nhie,n I§n hlljt fa hai b" thea phueng thuc co hoan lai. Xaic su~t d~ ou\;:lc hai bi kbac mau fa:

A) ca ba d~u sa~

B) 64 .. ' 100

C) .~ . 100

D) (l4 '90

f Cau 3~Ji. 53 hoc sinh gioi roan hQC va gioi sinh hQ!:: dJa hai lap l'~A va 1GB (tang.sB hoc s,inn

I lop 'giOi totin g,ioi sinh gioi toi!n vagioi sinh

c:ua mal lap Ia 4.5) cho bCii b6mg-salu: lOA I 25 "30 :20

I lOB 25 30 10

M(}t cl'oan thanh tra d~n, on,g hi~u uudng m5w vao lap IDA, kha ,11I~ng di da;;m thanh tra g~p 1ft nh~t me:t IWe sinh gi6i it nhtlt 1 man 121:

A) ~ '3

C)· ~

'9

D) ~ 9

\~ C.iu JUl, MQt thung co chtra 3 hi tr,~!lg v~ 2 bi do. l~y ng§u nh;,,~n li'il hai bi dmg luc.. Xii\c SIJ~t d@' duoc hal tJi khac ma,u I~;

All ,d ba d~u sai

.

C) 6 10

~,

D) v

10

_;/;

RET

56

D~i HI~C Hu~; Truu1lg O~~i hoc Slr )J;bi;lW

I

1

- - _. __ .(

J

.... _ ~ ,.wr _ A

xv THI KET Tuue I-JOCPHAN

H9C phjn: Xilc nt=il ',hong kC" Nina hgc .2006-2007

D~l!lll ehb idp loun .3

(ThiJi Sian, ldm 001 12011IH(!)

CiII,l!! 1. Trong .lfll?tht)p d,ljng 6 quii cdu do, :5 qUi\. diu x.anJII. "!iii 4 (!ua cau v,lng. Ch(!u 'og:~u 'nI1.it:n ',\:II lugt IlrlJg (lu.), c:~tJ kh.ong, I,m I,i~i chn den khi co duqc m~tq:u;;\ cau, db thi. -dung,. 11m xlk suaf"

•. - .. ..---~.- ...

;'1,) c6(hJl~ 2 cau :ll.unhvn 2 eau ving; l ,- r: h) khong e6ciiu ~an.h oho dU:i;fc dl!9n. I !

Cau 2.

)0'" • {V \1' , ,.t- b·'·'o, :- 'h"'!i. ",,,F y~ I" "I"·.t.~. ii ... 10-..' ... - Cb~-.~ ~. 11.

a", : ru S,lI " -:1.u J 'il.mOL u,U)!I,Cn n:g,lu ,n,IOO, va .. 1. 'I'~ a cac 0'1'-'11 ngi\i,1l Hl"~,,,n.' 'u n g Dunn

dWl:; (leU X'I h~i Iy theo ric;. 5uft d€n XVfI, x~ cOng llQi '11:1 lhep }II;{ic snf(r den Y till X trilligvai f" hall chfic dI\,an,.

h) Ollerng Huh dn m'~t 1,Q;_.LJ h1;1C rna)! dOUHiy W;.n ra 13. mO,1 d~i l\11qng rtg~ullbi~J} c.&...pMq phal,c.b.u,<,fn v6i LrlJ1l1Q hlnh UI., 25mm va phuong s~li lil Ij,'44,nun.? True nay dugc xem I~ d,~t Ul'Ju chuan kylhu,'1 n!u duongkuih 1,1~m lrong kblJ;ing til 23,44mrll d.~i~ 261,5,fl'l1iun.

TInh $5 true dnL I.ieu chu"(!n kl:)~ 5;;111 ~u[fl 200 true,

C:i1Ji .~. Thi!u.l; phI)' A 650'-0.000 uan. Qua 'hling l~€:. 111'~:U1. vieu, tie'p I.Il! CUIil m.gl h~n'g;(lk ,phonc, ,0. th;)ylrong iOn nguCli d.an ciia thann pho .A c6 10 ngl1aj douB xi! phtm;g B,N,jy~fac hl?'Ht so r.~m)i 1ni Uli~u ("U;I ~him.h. phd A diJ,ng lO'~li Jt~ phQing B "td. d~ tin c~y 05%.

C~U .s. Co ;n,guol' d:10 rfing chjcu CllO lrung b1l1h ell,a tn! }ill Sil,lh ok-hy. "ii'IJC A Hi. ,kll,¢I1,g dllf6i SOc'nt" Kh~l!tl ::;<ll dl~~U caO_CUd m'i?l n.fi6J'n h-e S('I SiW1 iJ khu VlfC d6 IH lhu d'IIqC kC·l qml sau,;

cilictIJ COlO (em)

44-46 46·48,' 4S<iO

:3 <6 26

37; 21 4 :3

GI,oi Ihiel rfing ch:icu cao dlil. tre SCI sinh n. d~i hrgng ngall nhicn c,o ;pbfu1 pl1-6i clu.l~n. VOi, mile j nghl~ ti, ~)5 hny I1h~'l .xcl ve S!J! diil1h wab~n.

1:

:Si,et n\ng: ~(1.~6~) = O.,45,~(ll96) =01475 tron,s d.o tP{x) ~ ~ fe-::d,t, y211' .

(I

~_.'.oJg" r .. _ ,~-_ ••• .. , .. ,." .. :or. "' .. ~ ._~ u.,.,..,! .,~ ~Ii •• '''' __ , r_· _ .• f- "'" 111., __ .. ~'" .... Uft .. _ •• ,~~. ftli' .Ii- ".;0 •• Ii_" 11, __ ••• ~ .... I ..... "'~_ ._ ..... " .. '

,~

~ I,

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful