TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TIỂU LUẬN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐỊNH HƯỚNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN ĐẺ TRỞ THÀNH
NHÀ QUẢN TRỊ HIỂU QUẢ

GV: Phạm Đình Tịnh Lớp:110704003 Nhóm: T va C 1. Đỗ Văn Tờ 2. Tô Thành Công

Ngày 21 Tháng 10 Năm 2010