Kart du mon s ne iojo su vandeniu ant pe i du so ius, vienas i j buvo tr k s, kitas sveikut sveikut lis.

Kol atne davo mon s vandens nuo altinio iki nam , visas kelias b davo nulaistytas vandeniu, nes tame pirmame, tr kusiame sotyje, likdavo ma iau nei pus vandens

Ir Tai kartodavosi diena i dienos. Sveikasis sotis did iuodavosi, kad jis sveikas, kad tobulas. Tuo tarpu, tr k s sotis jausdavosi nesmagiai, kad tik ma iau nei pus vandens gal davo i laikyti iki nam .

Po kiek laiko tr k s sotis netik tai prabilo ir kreip si t mog , kuris ne iodavo su juo vanden : A noriu tav s atsipra yti, jog esu netinkamas indas. Mesk mane patvor , nes nesu vertas b ti tavo ne iojamas...

Ta iau mogus atsak :

³Einame dar kart tuo keliu, kuriuo kasdien einame, ta iau kart pa velk ne savo netobulumus, bet keli ´. Ir sotis nustebo, pilna pakel yd jo nuostabi g li , kurios nuolat gaudavo vandens, b gan io pro tuos tr kusius kra tus.

mogus klausia: ³taigi, ar pastebi, koks nuostabus tas kelias, kuriuo man tenka engti kartu su tavimi? Man tai yra nuostabiausia dovana ir atlyginimas u t na t , kuri tenka ne ti´

Taigi, nei sig sk savo netobulum , bet sugeb k pa velgti i teigiamos pus s.

Kiekvienas i m s turime netobulum . visi esame tie tr k so iai, bet turime suprasti, jog tinkamai panaudodami ir tr kumus, galime gauti teigiamus rezultatus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful