[Type text

]

எஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎ
சிங்கம் வளர்த்த சீமான்!
ஆயிரம் யுகங்கள் ஆனாலும் அம்மா என்கிற அமுதச் ொசால் அலுத்துப்
ோபாய்விடுோமா?

அோதோபால்

ஆயிரம்

ைககள்

மைறத்து

திைர

ோபாட்டாலும்

ஆதவைன அப்புறப்படுத்தி விட முடியுோமா! அப்படித்தான் ஒப்புவைமயில்லாத,
ஈடு

இைணயற்ற

இதிகாச

நாயகன்

நம்

எட்டாவது

வள்ளல்

எம்.ஜி.ஆர்.

இப்படிப்பட்ட, காலம் வழங்கிய இந்த கற்பக விருட்சத்ைத, காணக்கிைடக்காத
கனகமணி

ொபட்டகத்ைத

எழுதிக்ொகாண்ோட

அலுப்பில்லாமல்

இருக்கலாம்.

காலம்

நடிப்பைத

உள்ளவைர

ொதாழிலாகவும்,

ைகவலிக்க
ொகாடுப்பைத

ொகாள்ைகயாகவும் ொகாண்டிருந்தவர் நம் ோகாமான். எல்ோலாருக்கும் தைசகளால்
மட்டுோம, உடல் இருக்கும். நம் வள்ளலுக்கு மட்டுோம தங்கம் கைரத்து,
வார்த்து

பிரம்மன்

பிரத்ோயகமாக

இதயத்தால்

ோமனி

ொசய்தான்.

எதிரிகைள

மட்டுமல்லாமல் எமைனக்கூூட ஏொழட்டுத் தடைவ பந்தாடி, தன் இழுத்த
இழுப்பில் ைவத்திருந்த வாைக மலர் எம்மன்னன். எல்ோலாரும் வீட்டில்
பூூைனகைளயும், புறாக்கைளயும், வளர்த்தோபாது நம் வள்ளல், வீட்டில்
சிங்கம் வளர்த்த சீமான், எல்ோலாரும் ொபான்ைனயும், ொபாருைளயும் மட்டுோம
ோசமித்துக்ொகாண்டிருந்த

ொபாழுது,

புகைழயும்,புண்ணியத்ைதயும்,

ோசமித்து

கிைளகளுக்கு

ொவந்நீர்

பாய்ச்சியோபாது

நம்
ைவத்த
நம்

வள்ளல்
பூூமான்.

வள்ளல்

சிலர்

ோவர்களுக்கு

வியர்ைவையப் பாய்ச்சியவர். உைல ொபாங்க, உத்தரவாதம் இல்லாதோபாது, நம்
மன்னன் இைல ோபாட்டு பரிமாறிய பரங்கிமைல பாரி.
பரம்புமைல பாரி மன்னனுக்குகூூட, முல்ைலக்கு ோதர் ொகாடுத்த தயாள
குணம் மட்டுோம வரலாற்றில் பதிவாகி இருந்ததது. ஆனால் நம் வள்ளோலா நாலு
ோகாடி மக்களுக்கு மட்டுமல்ல. அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் பிள்ைளகளுக்கு
ோசாறூூட்டி மகிழ்ந்த மன்னாதி மன்னன். சாதைனகள் நிகழ்த்தி, சரித்திரம்
பைடத்தவர்கைளப் பார்த்திருக்கிோறாம். ஆனால் அற்புதம் நிகழ்த்தி அவதாரமாக
நிகழ்ந்தவர் நம் வள்ளல் மட்டுோம.

1

[Type text]

ஏசுபிரான்

ஏோராது

ோபசப்பட்டார்.

மன்னைன

சிலுைவயில்

எதிர்க்கும்

ொபாழுது

அைறந்தோபாதுதான்

அவர்

ோபாராளியாகத்தான
நிகழ்த்தியொதல்லாம்

அற்புதம் என்று உலகம் ஒப்புக் ொகாண்டது. ஆனால் நம் வள்ளல், நடிகராக
இருந்தொபாழுது சரி, நாடாளும் மன்னனாக இருந்தொபாழுதும் சரி, நம் அண்ணலின்
அைனத்து

ொசயல்பாடுகளுோம

அவதாரங்கள்

நிகழ்த்திய

அற்புதங்களாகோவ

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அரசியலில் கூூட சாணக்கியத்தனத்ைதவிட, சத்தியத்ைத
அதிக சதவிகிதத்தில ைவத்திருந்தவர். அதனால்தான் இருபதாம் நூூற்றாண்டில்
மனித ோநயத்திற்கும், மாவீரத்துக்கும் உதாரண பிம்பமாக திகழ்ந்து வருகிறார்.
அதனால்தான் மக்கள் இன்னமும், அநதத் தூூயவைர ொதாடர்ந்து ொதாழுது
மகிழ்கிறார்கள்.
அன்று ொசன்ைன அண்ணாநகரில் உயர்ந்து ஓங்கி நிற்கும் டவர் திறப்பு விழா.
விழாவுக்குச் ொசன்ற வள்ளல் விண்ைணத் ொதாடும், உயரத்தில் இருந்த டவர்
ோமோல

நின்று

பார்க்கிறார்.

தைரயில்

குடிைசகளும்
மைறக்கப்பட்டு,
ொசன்ைன

ொசன்ைன

மாநகரத்ைத

இருந்து

பசுைமயான

ோகாணத்தில்

பார்க்கும்ொபாழுது,மாடி

மரங்களால்…குறிப்பாக

பச்ைசக்கம்பளம்

மாநகரத்ைதக்

ோகமிரா

கூூட

விரித்தது

“ொதன்ைன

நாலாப்புறமும்

வீடுகளும்,

ொதன்ைன

ோபால்

மண்

மரங்களால்

காட்சியளித்தது.

மாநகரம்”

என்று

நம்

அைழக்கும்

அளவுக்கு திட்டம் தீட்டினால் என்ன?” என்று வள்ளல் ஆோலாசைன ோகட்க
அைமச்சரும் ‘அருைமயான திட்டம்’ என்று ஆோமாதிக்கிறார்.
அடுத்த நாோள ொசன்ைன ‘மாநகர ொசன்ைன
தனிப்பிரிவு

ஒன்ைற

உருவாக்கி

முதல்

புனரைமப்பு திட்டம்’ என்ற

கட்டமாக

இருபத்தி

ஐந்து

ோபைர

அரசுப்பணியில் அமர்த்துகிறார் நம் வள்ளல். அைனைறய தினம் ொசன்ைன நகரில்
மட்டும் 65 லட்சம் மக்களும், 11 லட்சம் வீடுகளும், இதில் ொதருோவார
பிளாட்பார குடிைசகள் இரண்டைர லட்சமும், இவர்களுக்கு வாரத்துக்கு சராசரி
இரண்டு

ோதங்காய்கள்

ோதைவப்படுகின்றன

என்ற,

புள்ளி

விபரமும்

வள்ளலுக்குத் தரப்படுகிறது.
ஏற்கனோவ தனது ராமாவரம் இல்லத்து எட்டு ஏக்கர் ோதாட்டத்தில், மாந்ோதாப்பு,
ொதன்னந்ோதாப்பு, ஆட்டுப் பண்ைண, மாட்டுப்பண்ைண, ோகாழிப்பண்ைண,
மீன் பண்ைண, பூூந்ோதாட்டம், புள்ளிமான் கூூட்டம், கீைரத்ோதாட்டம்,
ொநல், வயல், நீச்சல் குளம், பறைவகள் வளர குட்டி ோவடந்தாங்கல், மன்னர்
காலத்து அரண்மைனையச் சுற்றி அகழி இருப்பது ோபால நம் ொபான்மனச்
2

[Type text]

ொசம்மலின் மாளிைக இயற்ைகயாகோவ அகழி அைமந்திருக்கும் எழில்மிகு ோதாற்றம்
ொகாண்டது. இந்த அழகிய பிருந்தாவனத்திோலோய ொசன்ைன மாநகர ொதன்ைன
புனரைமப்புத் திட்டத்ைத நைடமுைறப்படுத்திப் பார்க்க, அந்த ஊழியர்களில்
சிலைர ஈடுபடுத்துகிறார், நம் வள்ளல்.
ஒருநாள், இன்றும் ோசாழவரத்தில் ோவளாண்ைம வளர்ச்சித் துைற அலுவலராக
பணியாற்றி வரும் ப.ொஜயபால், அன்ைறய தினம், ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் தினம் ஒரு
கீைர சாப்பிட்டு, மற்றவர்கைளயும் சாப்பிடைவக்கும் சத்துணவு தந்த நாயகன்
வளர்த்த

பதினான்கு

வைக

கீைரகளுக்கு

தண்ணீர்

பாயச்சிக்

ொகாண்டிருக்கிறார். அப்ொபாழுது வாக்கிங் வந்து ொகாண்டிருந்த நம வள்ளல்
என்ைறக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ொஜயபாைல உற்று உற்றுக் கவனிக்கிறார்.
வள்ளலின் இந்த பார்ைவக்கு அர்த்தம் புரியாத ொஜயபாலுக்கு கூூச்சமும்
பயமும் ஏற்படுகிறது. எப்படிோயா ோவைலைய ஒரு வழியாய் முடித்துக்ொகாண்டு
ொஜயபால் கிளம்பும்ொபாழுது, அங்கிருந்த அப்பு அவர்கள் ஓடிவந்து, ‘காைல
டிபன் சாப்பிட்டுவிட்டு உங்கைள ஒரு மணி ோநரம் கழித்து வீட்டுக்குப்
ோபாகச் ொசான்னார் தைலவரு’ என்று ொஜயபாலிடம் ொசால்கிறார். ஏற்கனோவ
பயத்தில் இருந்த ொஜயபாலுக்கு இன்னும் பயம் கூூடுதலாகிறது. ‘ஏன் அப்படி
வள்ளல், ைவத்த கண் வாங்காமல் நம்ைமோய பார்த்துக் ொகாண்டிருந்தார்?
இப்ொபாழுது எதற்காக ஒரு மணி ோநரம் காத்திருக்கச் ொசால்லியிருக்கிறார். அந்த
ஒரு மணி ோநரத்துக்குள் என்ன நடக்கப்ோபாகிறோதா?’ என்ற படபடப்புடன்
சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் ொஜயபால், ோதாட்டத்ைதச்சுற்றி, நடந்து ொகாண்ோட
மண்ைடைய குழப்பிக் ொகாண்டிருக்கிறார். ஒரு மணி ோநரம் வைர ஒரு அைழப்பும்
வராததால், அோத பீதியுடன் தி.நகரில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு வந்து ோசருகிறார்.
ஆனால் ொஜயப்பாலின் மைனவிோயா அன்று என்றும் இல்லாத அளவுக்கு
அக்கம் பக்கத்து வீட்டுப் ொபண்கள் சூூழ்ந்திருக்க மகிழ்ச்சிோயாடு தன்
கணவைர

வரோவற்கிறார்.

ோதாட்டத்தில்

நடந்ததுக்கும்,

வீட்டில்

நடந்து

ொகாண்டிருப்பதற்கும் அரத்தம்விளங்காத ொஜயப்பாலிடம், அவரது துைணவியார்,
ோமைஜ

மீது

சர்ட்டுகைள

அடுக்கி

ைவக்கப்பட்டிருந்த

காண்பித்து

ஆறு

‘ோதாட்டத்திலிருந்து

ோஜாடி
அய்யா

புது

ோபண்ட்,

ொகாடுத்தனுப்பி

இருக்காங்க’ என்று ொசால்கிறார். ஆனாலும் ொஜயபாலுக்கு சந்ோதாஷம் ஒருபுறம்
இருந்தாலும், குழப்பம் தீரவில்ைல. உடோன அப்பு அவர்களிடம் ோபானில்
ொதாடர்பு ொகாண்டு, “அண்ோண காைலயில் இருந்து, ‘நடக்கிறது என்னொவன்ோற
3

உைழப்பவைன ோகாவணத்ைத உண்ண ொகாடுக்க ைவத்து. பிறகுதான் என்ைனக் கூூப்பிட்டு ‘ஒரு மணி ோநரத்துக்குள்ள ொஜயபால் வீட்டுக்கு ஆறு ோஜாடி ோபண்ட் சர்ட் ோபாய் ோசரணும்’னு ொசால்லிட்டார். அதிசயப்பிறவி நம் ொபான்மனச் ொசம்மல் ஒருவர்தான். 4 . அதற்கு அப்பு. ஆனால் வள்ளல் வாங்கிக் ொகாடுத்த உைடகைள ைநந்து ோபான நிைலயில் கூூட இன்னமும் ொபாக்கிஷமாக பாதுகாத்து ைவத்திருக்கிோறன்” என்று சிலிர்த்து ொசால்கிறார் ொஜயபால். என்கிறார். பட்டு சட்ைடையக் கூூட நான் பாதுகாத்து ைவக்கவில்ைல. அதனால்தான் “திருமணத்திற்கு நான் அணிந்த பட்டு ோவஷ்டிைய.[Type text] ொதரியவில்ைல?’ என்று நடந்தைதக் கூூறுகிறார். நம் வள்ளலின் கண்ணில் பட்டுவிட்டிருக்கிறது. உடுக்க ைவத்து அழகு பார்க்கும். ‘ோவைலக்கார நாய்க்கு டிப்டாப் நிைனக்கும் இந்த டிரஸ் ோகட்குோதா’ என்று உலகத்தில். பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபப! பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பப பபப பபபபபபபப பப! என்ன ோவண்டும் என்னால் உனக்கு என்ன ஆக ோவண்டும்? முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்… சத்யா ஸ்டுடிோயா வாசல்……. அப்புறம் நான்தான் ோபாய் வாங்கி வந்து உங்க வீட்ல ொகாடுத்துட்டு வந்ோதன்’. நீங்கள் காைலயில் கீைரப் பாத்தியில் ோவைல ொசய்து ொகாண்டிருந்தொபாழுது நீங்கள் அணிந்திருந்த சட்ைடயில் இரண்டு கம்கட்டிலும் கிழிந்துோபாய் இருந்தது. இன்னும் அந்த இனிய நிைனவிலிருந்து மீள முடியாத ொஜயபால். இப்ொபாழுதுதான் ொஜயபால் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீண்டு இன்ப அதிர்ச்சியில் மூூழ்கிப் ோபாகிறார்.

அனும் குறுக்ோகபாய. தரிசனத்துக்காக வராந்தாவில் ஸ்ரீரங்க காத்து திோயட்டருக்குள் நிற்கும் காத்துக் ொசார்க்கவாசலில் பக்தைனப் ஆைச மைனவிைய கிடக்கும் அன்புக் ரங்கநாத ொபருமாளின் ோபாலவும். ோகாடி மின்னைல குைழத்ொதடுத்த அந்த குளிர் நிலவு. நீ ோநசிக்கற நிைனத்தைத முடிக்கும் நீதியின் நாயகன். பச்ைச நிறத்தில் மின்னலா? ஓ. ஸ்டுடிோயா வாசலுக்குள் நுைழயும் கார்களுக்குள் கண்கைள நுைழத்துத் துருவிப் பார்ப்பதும். கைடோயழு வள்ளல்களுக்குப் பிறகு வந்தகைடசி வள்ளலான எம் மன்னன் எந்த காரில் வருவார். ைவத்து கணவைனப் ஆபோரஷன் விட்டு. பிறகு பின்ோனாக்கி 5 . கார் கன அடி பிசகி நின்று. எல்ோலாருக்கும் அவன் ோவடிக்ைகப் ொபாருளானான். ராமனின் கைணயாழிையக் காட்டி அைடயாளம் ொசான்னைதப் ோபால் கூூறியவுடன். அந்த இைளஞன் நின்று ொகாண்டிருந்தான். அந்த இைளஞன் நின்றான். அகம்ொகாண்ட எதிரிகைள புறம் கண்ட எரிமைல. குற்றால அருவி. பச்ைச நிற அம்பாசிடரில்தான் வருவார் என்று. வாரிக் ொகாடுக்கிற கார்ோமகம். என்று எதிரில் ொதன்பட்டவர்களிடொமல்லாம் ஒரு பிச்ைசக்காரைனப்ோபால் யாசித்து.[Type text] பளபளக்கும் சிவப்பு நிற சில்க் சட்ைட. அந்தச் சீைதைய விட. துழாவிப் பார்ப்பதும் பிறகு தைலகவிழ்ந்து ோசாகப்பட்டும். சீைதக்கு அனுமன். குறிவஞ்சிப்பாட்டு. ோகாோமதகப் ொபட்டகம். ோபாலவும்.பழுப்ோபறிய ொவள்ைள ோவஷ்டி சகிதமாய். அந்தப் பச்ைச நிறக் கார் சர்ொரன்று வாசைல கிழித்து நுைழய. நீண்ட ோநர பதட்டத்துக்குப் பிறகு. அந்த இைளஞன். எண்ொணயும் தண்ணீரும் கலந்து சீவிய தைல. இனி பச்ைச நிறத்தில் எது வந்தாலும் ஒரு ைக பார்த்து விடுவொதன்ற தீர்மானத்துடன். நம் காவிய நாயகனின் பச்ைசநிறக் கார்தான். அதில் ஒரு இரக்கவான் மட்டும்.. தான் அணிந்திருந்த சில்க் சட்ைடக் காலருக்குள் எண்ொணயும் தண்ணீரும் கலந்த கசடு இறங்கி விடாமல் இருக்க சுத்தமான கழுத்ைதச்சுற்றிக் கிராமத்து மண்வாசைண ைகக்குட்ைடத் மணக்க நின்ற தூூவாைள அந்த இருபது இப்படி வயது இைளஞன் திருவிழா கூூட்டத்தில் காணாமல் ோபான குழந்ைதையத் ோதடும் ஒரு தகப்பைனப் அனுப்பி ோபாலவும். ஆம் அது நம் கலியுக கர்ண்னின் ோதர்தான். விசாரித்து. ஆயிரம் மடங்கு ஆனந்தம் அைடந்தான். ொதாைல தூூரத்தில் ஒருபசுைம ொதன்பட்டது. ொபட்டகம். காருக்குள் இருப்பது ஒளிவீசும் பகலவனாயிற்ோற! பரவசம் தாளவில்ைல.

சிலிர்க்கிறான். இப்படி ஒரு பிைறநிலவு ொமல்ல. பிறகு. தனக்கு நிைனவு ொதரிந்த நாளிலிருந்தும். அந்த வீரத் திருமகைன! வாரிக்ொகாடுக்கிற அந்த வள்ளைல! வந்து சந்தித்தாலும். அதிசயத்ைத தன் வாழ்நாளில் முதன் முதலாக பார்த்து அனுபவிக்கிறான். காரின் அவனுைடய கண்ணாடிக் முகொமல்லாம் கதவுகள் ொமதுவாக வியர்ைவத்துளிகள். தனக்கு நிைனோவ ொதரியாமல் ோநாய்வாய்ப்பட்ட ோபாதும். அவனது புழுதி மண் ோதாைள ொதாட்டு மட்டும் உலக்கிற்றது. ொமல்ல முழு நிலவாய் மாறுகிற அதிசயத்ைத ஒருொமாட்டு முழு மலராக மலர்ந்து விரிகின்ற. மூூர்ச்ைசயாகிப் இப்படி ோபானான். ோமகப் பனி மூூட்டம் துளித்துளியாய்க் கைரவது ோபாலவும். பால்! நிலைவ மூூடியிருந்த. ஒரு தாயின் மணி வயிற்றில் உருவான கரு. ோவதொமாழியாக முதலில் அவர்களிடம் ோகட்கும் விசாரிப்ைப. பார்த்து. அழகிய சிசுவாக மாறுகிற அதிசயத்ைத அப்படிோய அவன் மட்டும் பார்த்ததாக ஆனந்தப்படுகிறான். இைளஞனின் இதயம் கனத்து. ொமல்ல இறங்குவது இறங்குகிறது. எப்படிப் பயமில்லாமல் விழுந்தாோனா. “எல்லாம் நாோன” “நான் பார்த்துக்ொகாள்கிோற” என்று கீைத ொசான்ன கண்ணனுக்குப் பிறகு. பிறகு வடிவான மூூக்குத் ொதரிகிறது. பளிங்கு மாளிைகயின் மணிமண்டப பட்டுத் திைரச் ோசைல ொமல்ல. தாமைர மலரின் இரண்டு இதழ்கைள பிய்த்து பதித்தது ோபான்ற ொசம்பவள வாய் ொதரிகிறது.முதலில் நம் ொவற்றித் திருமகனின் ொநற்றி மட்டும் ொதரிகிறது. அவன் இப்ொபாழுது ொபான்மனச் ொசம்மலின் ொபாற்கரம் சன்னலுக்கு ொவளிோய வந்து. அந்த இைளஞனிடமும் அவதாரத் திருமகனான நம் வள்ளல். வீரமும கலந்த இருவிழிகள் ொதரிகிறது. நான் பார்த்துக்ொகாள்கிோறன்” என்று ொசான்ன ஏசுபிரானுக்குப்பிறகு. பார்த்து. பிறகு ஈரமும். ோகட்கிறார்“உனக்கு என்ன ோவண்டும்? என்னால் உனக்கு என்ன ஆக ோவண்டும்?பக்தன் பதறிப்ோபானான். “ஒன்றும் ோவண்டாம்” “ஆபத்து காலத்தில் என்னிடம் வா. கண்களில் நீர் 6 . அோத ோவகத்தில் எழுந்து காரின் கண்ணாடிப் பக்கம் ஓடிவந்து நின்று ொகாண்டான் அந்த இைளஞன். அவனுக்குப்ோபச்சு அப்படிோய வரவில்ைல.இந்த ோவத வார்த்ைதைய வள்ளல் ொசான்னவுடன். இப்ொபாழுது வட்ட வடிவமான முழு சந்திர பிம்ப முகத்ைதப் பார்க்கிறான்.[Type text] வருகிறது. ோபாலவும். நபிகள் நாயகத்துக்குப் பிறகு.

வள்ளல் பக்கத்தில் தன்னுைடய நின்ற ோமக்கப் உதவியாளரிடன். எம். “எந்தத் ோததியில் உன் திருமணம்?” “நீங்க ொசால்ற ோததியில தான்” “இல்ோல…இல்ோல…திருமணங்கறது ொபரியவங்க பார்த்து ைவக்கிற ோததி.ஏவா. ொசய்து இரண்டு வருகிறார்கள். “நான் அப்போவ ொசான்ோனன் ோகட்டியா நீ அவருக்குச் ொசாந்தமா பந்தமா? இல்ைல நீ வட்டமா? மாவட்டமா? இல்ைல நீ எம். அைடயாளம் கண்டு ொகாண்ட வள்ளல். ஆனால் இன்றுதான் எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிைடத்திருக்கிறது. இப்ொபாழுது. அவுங்க நிச்சயத்த ோததிோயாட வா!” இரண்டு கால்களில் நடந்து வந்த அந்த இைளஞன். அந்த வித்தக விரல்களின் ஸ்பரிசத்தில். ஒன்பதைர மணிக்குக் கல்யாணம்” பத்திரிைகைய வாங்கிய ொசாருகிக்ொகாண்ோட. அருகில் வரச் ொசால்கிறார். அந்த இைளஞனுக்கு ைதரியம் பிறக்கிறது. வருடங்களாக ொசய்தால் என் உங்கள் தைலைமயில்தான் திருமணம் ொசய்து ொகாள்ோவன்” என்று ொசால்லி இரண்டு வருடங்களாக உங்கைளச் சந்திக்க முயற்சி ொசய்து வருகிோறன். அந்தத் திருமணப் பந்தலில் ‘குய்ோயா முைறோயா’ என்று ஒோர கூூச்சல்.எல். இரண்டு இறக்ைககோளாடு ோபாரூூருக்கு அருகில் உள்ள தன் கிராமத்திறகுப் பறந்து ொசல்கிறான். “உைழத்து வாழ ோவண்டும்” படப்பிடிப்பில் வாள் வீச்சில் இருந்த வள்ளலிடம் அைழத்துச் ொசல்கிறார். “எனக்குத் ொபற்ோறார்கள் திருமணம் ொசய்து ஏற்பாடு ைவக்க. ஒன்பதாம் ோததி மணி ஒன்போதகால். மூூன்று நாள் கழித்து திருமணப் பத்திரிக்ைகயுடன் சத்யா ஸ்டுடிோயா வாசலில் அந்த இைளஞன் நிற்கிறான். இைளஞன் ொமல்லியதான குரலில்.யா? உன்ைன 7 .[Type text] மட்டும் வழிகிறது. ொபட்டிக்குள் ஒன்பதாம் ோததிைய ஞாபகப்படுத்தச்ொசால்கிறார். இப்ொபாழுது வாட்சுோமோன வரோவற்று வாஞ்ைசயுடன். வள்ளலன் வலதுகரம் அந்த வியர்ைவ ஜாதியின் முகம் ொதாட்டு துைடத்து விடுகிறது.பி. “வருகிற ஒன்பதாம் ோததி. அந்த இைளஞைன.

வள்ளல் வந்தால்தான் ஊர்க்காரர்கள் தாலி கட்டுோவன் மாப்பிள்ைளைய என்று குண்டுகட்டாகத் மறுக்கிறான். ஒரு கிோலாமீட்டர் தூூரம் வீர நைட ோபாடுகிறார். நம் கருைண வள்ளலின் கால் மலர்கள். தூூக்கி. உதவியாளரிடம். அப்ொபாழுதுதான் ோமக்கப் ொபட்டியில் துருத்திக்ொகாண்டு ொதரிந்த கல்யாணப் பத்திரிக்ைக வள்ளலின் பதறிப்ோபாய்விடுகிறார் கண்களில் வள்ளல்! படுகிறது.[Type text] மாதிரி சாதாரண ரசிகன் வீட்டுத் திருமணத்துக்ொகல்லாம் அவர் வர்றதுக்கு” என்று ொபற்ோறார்கள் ோபசித் தீர்த்தார்கள். அந்தக் கிராமத்துக்குள் பட்டவுடன் . வள்ளல். 8 . அந்த உச்சி ொவய்யிலில் கால் முைளத்த சூூரிய பிம்பமாய் உடன் வந்தவர்கள் எல்லாம் ஓடி வர. டிைரவைர கூூப்பிட்டு காைர எடு” என்கிறார். உறவுக்காரர்கள் மாப்பிள்ைளைய மணவைறயில் அமர்ந்து தாலி கட்டச் ொசால்கிறார்கள். அருகில் பிரித்துப் இருந்த பார்க்கிறார்.! அோத ோநரத்தில். எங்ோக? என்று ோகட்கிறார் வள்ளல். ோபாரூூைரத் தாண்டி. வள்ளல். ஜிப்பா சகிதமாய் ோமக்கப்ைபக்கூூட கைலக்காமல் காரில் ஏறுகிறார். ஆனால் இைளஞன். தார்பாச்சி ஸ்ைடலில் கட்டிய ோவஷ்டி . அந்த இைளஞன் தாலி கட்டமாட்ோடன். பார்க்கிோறன்” சத்யா ஸ்டுடிோயா என்று ோநாக்கிப் ோபாய்க்ொகாண்டிருக்கிறான். என்று ஏசுகிறார். உங்கைளத் தான் ோதடி ஓடி விட்டான்” என்று ஊரார் ொசால்கிறார்கள். காைர விட்டு இறங்குகிறார். மூூகூூர்த்தம் ொநருங்கி விட்டதால். ஓட்டமும் நாோன ோநரில் நைடயுமாய் பஸ் ோபாய் தைலவைரப் பிடித்து. வள்ளல். “ஏன் ஞாபகப்படுத்தவில்ைல.சத்யா ஸ்டுடிோயா உைழக்கும் கரங்கள் படப்பிடிப்பில் ோமக்கப்ைப சரி ொசய்ய. ொபான்மனச் ொசம்மல் ோமக்கப் அைறக்கு வருகிறார். அந்த ஊருக்கு கார் ோபாக வழியில்ைல என்கிறார்கள். வானத்து ோதவகுமாரோன தைர இறங்கி வந்தது ோபால். அந்தக் கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி ொவள்ளத்தில் தம்ைம மறந்து திைகத்து நின்றார்கள். அங்ோக மணப்ொபண் இருக்கிறாள் ஆனால் மணமகைனக் காணவில்ைல. ொபான்மனச் ொசம்மல் மண ோமைடக்குச் ொசல்கிறார். கார் பறக்கிறது. ஆனால் மணவைறயில் உட்கார ைவக்கிறார்கள் ஆனால் எகிறிப் பாய்ந்து . அந்த இைளஞனின் கிராமத்ைத விசாரிக்க்கிறார்.

ஒரு ோவன் வந்து நிறகிறது. அங்கு பணியாற்றிய அத்தைன ோபரிடமும். மாப்பிள்ைளயின் காதில் ஏோதா ொசால்லிவிட்டு. சத்யா ஸ்டுடிோயா வாசைல ொநருங்கிக் ொகாண்டிருந்த இைளஞைன காரில் தூூக்கிப் ோபாடுகிறார்கள். வள்ளல் ைககூூப்பி விைடொபற்றுச் ொசல்கிறார். இன்று உனது திைச ோநாக்கி வாழ்கிறார்கள். நம் வள்ளல். மூூன்று ோசர் யாருக்காக? எதற்காக இந்த விருந்து? என்று எவருக்குோம புரியவில்ைல. நடுவில் இடதுபுறம் மணமகைளயும். காரல் மார்க்ஸ் வைர கைரத்துக் குடித்துவிட்ோடன் என்கிற தகுதிோயாடு. மறுநாள் அோத சத்யா ஸ்டுடிோயா! அோத படப்பிடிப்பு. காரில் நாற்காலியில் தான் இருந்து இறங்குகிறார்கள். மதியம் என் ொசலவில் விருந்து என்கறார். தன்னுைட ஒரு ைகைய ொவட்டிக்ொகாண்டான் என்று பத்திரிைகயில். மார்க்கம் ொதரியாமல் அகநானூூறு. உட்கார ைவத்து. மதியம் ஒரு மணியாகிவிட்டது. இப்ொபாழுதான் யூூனிட்டில் இருந்தவர்களுக்குப் புரிந்தது. அதனால் தான் கைடோயழு வள்ளல்களுக்குப் பிறகு வந்த கைடசி 9 . ோநாட்டுக் மாங்கல்யம் தன் கட்டுக்கைள ஜிப்பா ைகயில் ொகாடுத்து. பரப்பரப்பாகப் ோபசப்பட்டவன்! வள்ளோல! இன்ைறக்கு மக்களின் மனதில் இடம் பிடிக்க. உண்ண ைவத்து அழகு பார்க்கிறார் சத்துணவு தந்த நாயகன் நம் வள்ளல். திருமணம் இருந்து இனிதாக இரண்டு மக்கள் திலகம் முடிந்த பிறகு. ோநற்று திருமணமான அோத ோபாடப்பட்டிருந்த தம்பதியர். ோமைடகளில் ோபசிக் ைகதட்டல் மட்டும் வாங்கியவர்கொளல்லாம். வள்ளல் ோநற்று மணோமைடயில் மாப்பிள்ைளயின் காதில் விருந்துக்கு. பாக்ொகட்டுக்களில் வந்தாகிவிட்டது. அதில் கட்டில். பாத்திரங்கள். வள்ளல் ோநாய்வாய்ப்பட்டு அப்பல்ோலா ஆஸ்பத்திரியில் ோசர்க்கப்பட்ட ோபாது.பீோரா. புறநானூூற்றில் இருந்து அரிஸ்டாட்டில். விருந்து முடிகிறது. உட்கார்ந்து ொகாண்டு. வள்ளல் மீண்டும் உயிர் ொபற தீ மிதித்து. ொபான்மனச் ொசம்மல் சம்பந்தி விருந்துண்ட அந்த இைளஞன் யார்? அந்த இைளஞன்தான. ஷாமியானா பந்தலில் மூூன்று சிம்மாசனம் ோபான்ற ோசர்.[Type text] உடோன வள்ளல் அந்த இைளஞைன அைழத்து வர காைர அனுப்புகிறார். வலதுபுறம் மணமகைனயும். மாப்பிள்ைள எடுத்துத் மணவைறக்கு தருகிறார். சரியாக ஒரு மணிக்கு ஷாமியானா பந்தைல ஒட்டி ஒரு கார் வந்து நிற்கிறது. வரச்ொசான்ன விஷயம்.

வள்ளலின் கார் அவைரக் கடந்து ொசல்கிற ோபாது.[Type text] வள்ளலாய். கார் பின்ோனாக்கி வருகிறது. பபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபப – பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபப – பபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபப. ொபான்மனச் ொசம்மல் பூூரிக்கிறார். “சாப்பிட்டீங்களா?” என்று ோகட்டுக்ொகாண்ோட. ோநரம் ஆகிவிட்டது. எம். உடோன கார் டிைரவரிடம் காைர நிறுத்தச்ொசால்கிறார். ஆள் நடமாட்டோம இல்லாத இந்த அர்த்த ராத்திரியில். இருப்பவனில் 10 . எங்ோக ோபாக ோவண்டும்” என்கிறார். அந்தப் ோபாலீஸ்காரர் பஸ்ஸூூக்காக காத்து நிற்கிறார். கண்விழித்தவாோற வள்ளல் வந்து ொகாண்டிருந்த ொபாழுது. “இப்படி ஓசியில் பயணம் ொசய்வோத எனக்கு உடன் பாடில்ைல. பழங்கைள எடுத்துக் ொகாடுக்கிறார். இனி இந்த ரூூட்டில் பஸ் கிைடயாது. எட்டாவது வள்ளல் என்று இன்று வரலாறு உன்ைன இைணத்துக்ொகாண்டது. ோபாலீஸ்காரர் அருகில் காைர நிறுத்தி கதைவத் திறந்து “ஏறுங்கள். என்பைத புரிந்து ொகாள்கிறார். சீட்டுக்கு பின்னால் இருந்த பிஸ்கட். ஏறிக்ொகாள்ளுங்கள்” என்று வள்ளல் வலுக்கட்டாயம் ொசய்ய.ஜி. வழியில் ோபாலீஸ் உைடயில் நின்ற ஒருவைரப் பார்க்கிறார். நான் பஸ்ஸிோலோய வந்து விடுகிோறன்” என்கிறார் அந்தப் ோபாலீஸ்காரர். “பரவாயில்ைல.! ைலட்ைடப் ோபாட்டு.ஆரா…. ோபாலீஸ்காரர் ோவண்டா ொவறுப்பாக ஏறுகிறார். வள்ளலின் ொநஞ்சில் ொபாறி தட்டுகிறது. நடுநிசி பன்னிொரண்டு மணிவாக்கில் காரில் வந்து ொகாண்டிருக்கிறார்.எனக்குத் ொதரியாது! ஒரு கார்த்திைக மாதக் கருக்கிருட்டு! ொசங்கற்பட்டிலிருந்து படப்பிடிப்ைப முடித்துக்ொகாண்டு வள்ளல். இன்னும் நீங்கள் உண்ணச் ொசால்லி ோவறு என்ைன இழிவு படுத்தாதீர்கள்” என்று ோபாலீஸ்காரர் மறுக்கிறார்.

11 . இப்ொபாழுது கார் சத்தத்ைதத் தவிர ஒோர நிசப்தம். “புரட்சித்தைலர் இன்னும் பிரம்மிக்கிறார். பதிலுக்கு புன்முறுவல் மலர்கிறது. இல்லாதவன் வைர படித்து பதவியில் இருக்கும் எத்தைனோயா ோபர் எனக்கு அது ோவண்டும். கார் ொசன்ற தடத்ைத ொதாட்டு வணங்குகிற அளவுக்கு. “இங்ோகோய இறங்கிக் ொகாள்கிோறன்”என்கிறார்.! வள்ளலின் கார் காத தூூரத்தில் வந்து ொகாண்டிருந்தாலும். ொசம்மைல சிலிரக்க ைவத்து விட்டது. இது வள்ளலின் கார் என்றும். காரின் நிறத்ைதயும். இது ோவண்டும் என்று நம் வள்ளலிடம்.ஆர்” “ோகள்விப்பட்டிருக்கிோறன்” ொபான்மனச் ொசம்மலின் முகத்தில் ோகாபம் இல்ைல. இதுவைர இப்படி நான் யார் காரிலும் ஓசியில் வந்த பழக்கமில்ைல. ஒலிையயும் மணம் கமழும் ஓடிகான் வாசைனையயும். “நீங்கள் இவ்வளவு தூூரம் ொசய்த உபகாரத்திற்கு நன்றி.ஜி. வள்ளல் அதற்குோமல் எதுவும் ோபசவில்ைல. ைவத்து. அது வைர வள்ளைலப் பற்றிப் ொபரிதாகப் ோபாற்றிப் புகழ்ந்து ோபசாமல் அந்த ோபாலீஸ்காரர் ொபாருட்படுத்தாமல் வந்தோத.[Type text] இருந்து. புரட்சித்தைலவருக்கு அந்த ோபாலீஸ்காரர் மீது மரியாைதையக் கூூடுதலாக்கியது. ஆனால் சாதாரண ொபாறுப்பில் இருக்கும் இந்தப் ோபாலீஸ்காரனின் ோநர்ைம. புகழுடன் திகழ்ந்த ோநரம் அது! அைரமணி ோநரம் கார் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது! ஆனால். “என் படங்கைளப் பார்த்து இருக்கிறீர்களா?” “நான் சினிமாோவ பார்ப்பதில்ைல. ோபாலீஸ்காரர் தனது வீட்டிற்கு அைர கிோலாமீட்டர் தூூரத்துக்கு முன்ோப காைர நிறுத்தச்ொசால்லி. ோவண்டியைத ொபற்றுச் ொசன்றிருக்கிறார்கள். “நான் தான் எம். ‘அவர் எந்த ோபாலீஸ் ஸ்ோடஷனில் பணிபுரிகிறார் என்பைத மட்டும் ோகட்டுத் ொதரிந்து ொகாண்டு கிளம்புகிறார். “ஏன் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த விலாசம் இன்னும் அைர கிோலா மீட்டர் தூூரம் இருக்கிறோத” “சாதாரண ோபாலீஸ் உத்திோயாகத்தில் இருக்கும் நான் காரில் வந்து இறங்கினால்: என் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ளவர்கள் என்ைனத் தவறாக நிைனத்துக்ொகாள்வார்கள்.

எஸ். அந்த ோபாலீஸ்காரரின் மூூன்று ொபண்களின் திருமணத்ைதயும் நடத்தி ைவத்து. சினிமா ோபான்ற அறியாதவர்! கல்யாண வயதில் ொபாழுது உள்ள ோபாக்கு மூூன்று ொபண்கைளயும். ோராட்டில் நின்றவைன அைழத்துச் ொசன்று அள்ளிக் ொகாடுத்த வள்ளலின் கருைணயில். சிகொரட் ோபான்ற லாகிரி வஸ்ோதா.[Type text] அடுத்த நாள் ொசங்கல் பட்டு ோபாலீஸ் ஸ்ோடஷனுக்கு ோபான் ொசய்து” நான் எம். ோபாலீஸ்காரர் மறுக்கிறார். அந்த ோபாலீஸ்காரர்கள். என்னால் ஆக ோவண்டியது உங்களுக்கும். அவரிடம் ோபப்பரில் மடித்த ொபரிய பணக்கட்ைட ொகாடுத்து “இைத ைவத்து உங்கள் ொபண்களின் கல்யாணத்ைத நடத்துங்கள்” என்கிறார் வள்ளல். அந்தப் ோபாலீஸ் ஸ்ோடஷோன புண்ணியம் ொபற்றதாக புளகாங்கிதம் அைடந்தனர்.ஜி. மறுநாள் அந்தப் ோபாலீஸ்காரர் ராமாவரம் ோதாட்டத்திற்கு அைழத்து வரப்படுகிறார்.ஆர். கடைம இன்று விடுப்பில் தவறாதவர். அம்சங்கொளல்லாம் இவர் நாடகம்.எஸ்.பி. ோபசுகிோறன்” என்கிறார் வள்ளல். அவர் “நீங்கள் குறிப்பிடும் அவர் ைகயூூட்டு வாங்காதவர். காவல் துைறயின் ோநர்ைமக்கு இவோர இலக்கணம். ொசால்கிறார். “உங்கோளாடு ோபானில் ஆளுக்ொகாரு வார்த்ைதப் ோபச ஆைசப்படுகிறார்கள். பீடி. வள்ளலும் ொகாடுங்கள். ஏதும் இல்ைல. இருக்கிறார். ொவற்றிைல பாக்கு. ொபற்றுக்ொகாள்ளுங்கள்” என்று ொசான்னபிறகு.பியால் ொசால்லப்படுகிறது. ோபசுகிறார். உங்களால் ஆக ோவண்டியது எனக்கும். ோகட்டும் கூூட கிள்ளிக்ொகாடுக்காத கனவான்கள் வாழும் இந்த உலகில். பிறொகாரு ோததியில் புரட்சித்தைலவோர ொசன்று. கைர ோசர்க்க முடியாமல் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்’ என்கிற விபரங்கள் டி. கூூடப் பிறந்த ஒரு சோகாதரனாக நிைனத்துக் ொகாடுக்கிோறன். “நான் ஏதாவது உங்களிடம் காரியமாற்றச் ொசால்லி அதற்காக ொகாடுத்தால். பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபப 12 . என்கிறார். வாழ்த்தி இருக்கிறார். ொநகிழ்ந்து ோபாய் ொபற்றுக் ொகாள்கிறார் ோபாலீஸ்காரர். டி. “ோபாைன அவர்களிடம் ொகாடுக்கலாமா? என்கிறார். அது தவறு. நான் உங்கள். இரவு சந்தித்த ோபாலீஸ்காரைரப் பற்றி விசாரிக்கிறார். ோகட்டுக்ொகாண்ட டி.எஸ்.பி.

தன் வாசல் ோதடி வந்தவன். ொபான்மச் ொசம்மல் வாரிக்ொகாடுக்கிற வள்ளல் மட்டுமல்ல. அவரால் மட்டுோம ஒரு அவதார புருஷைனப்ோபால் என்ன ோவண்டும்? நானிருக்கிோறன். “ஹோலா ொசல்வம்” அந்தப் ொபயருக்குரியவர் திைகத்துப் ோபாய். “உங்கைளத்தான் பார்க்க வந்ோதன்” என்கிறார் சினிமா மக்கள் ொதாடர்பாளர் சினிநியூூஸ் ொசல்வம். திடீொரன்று டிைரவரிடம் காைர நிறுத்தச் ொசால்கிறார்.எம்மில் படப்பிடிப்ைப முடித்துக்ொகாண்டு கார் வாசைல ொநருங்கும்ோபாது. “என்ன ோவண்டும் ொசால்லுங்கள்!” “என் நண்பரின் தம்பிக்கு தியாகராய கல்லூூரியில் இடம் ோவண்டும். ொசகண்ட் லிஸ்ட்ொடல்லாம் ோபாட்டாகிவிட்டது” ொபயர். நான் பார்த்துக்ொகாள்கிோறன். பர்ஸ்ட் லிஸ்ட். வைளத்துக் ொகாடுக்கிற வல்லைம ொபற்றவர். அன்று ஏ. கலங்காதீர்கள் 13 . கார் அருோக வருகிறார். புரட்சித் தைலவர் பள்ளியில் படிக்காவிட்டாலும் பல்கைலக்கழகமாய் தன்ைன மாற்றிக்ொகாண்டவர். தன் வாழ்நாளில் “முடியாது” “இல்ைல” என்கிற இரண்டு வார்த்ைதகைளயும். வள்ளல் அருகில் இருந்த திருப்பதிசாமி. என்று அப்புறப்படுத்தியவர் ொபான்மனச் ொசம்மல். தகுதிொயல்லாம் ோகட்கிறார். அதனால்தான். எல்லாவற்ைறயும் குறித்துக் ொகாள்கிறார். அதனால்தான் அந்த வள்ளல் ொபருந்தைக.வி.[Type text] பபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப இல்ைல என்ற ொசால்ைல இல்லாமலாக்கியவர்! நடிகர்தாோன! நாலாங்கிளாஸ் வைர படிக்காதவர்தாோன என்று புரட்சித் தைலவைரப் பற்றி சிலர் நாக்கூூசாமல் எள்ளி நைகயாடிய ோநரம் அது. தமிழில் உள்ள அனாவசிய வார்த்ைதகள். வானவில்ைலக் ோகட்டால்கூூட. கார் கண்ணாடிைய இறக்கி. ொசன்ைன தியாகராயர் கைலக்கல்லூூரியின் ோசர்மனாக சிம்மாசனத்தில் அமர முடிந்தது.

மறுநாள் காைலயில். ொசால்லி ொசட்ைட விட்டதாக. இரண்டு நாள் கழித்து. நான் சீட் தர்ோறன்” என்று தான் உட்கார்ந்திருந்த ோசரிோலோய நகர்ந்து உட்கார்ந்து. “சீட் கிைடக்கோலன்னு ொடன்ஷன் ஆகாதீங்க ொசல்வம். மண்டப ஓரமாக ோபாடப்பட்டிருந்த ோசரில். இரு ொபாருளில் ோபசிய வள்ளலின் ோபாக்கு.எம் ராோஜஸ்வரி கல்யாண மண்டபத்தில் தயாரிப்பாளர் ஜி.[Type text] கவைலப்படாதீர்கள். இைதப் பார்த்த வள்ளல். திருப்பதிசாமி திருதிருொவன்று விழிக்கிறா. உங்கைள பார்க்க முடியல” என்ற நண்பரிடன் இருந்து பதில் வருகிறது. “ஸ்டுடிோயாவுக்கு வந்துவிட்டு. “உன் தம்பியின் சீட் விஷயம் என்னாச்சு?” என்று ொசல்வம் ோகட்கிறார். சத்யா ஸ்டுடிோயாவில் புரட்சித் தைலவைர காோலஜ் சீட் விஷயமாக விபரம் ோகடக்ச் ொசல்கிறார் ொசல்வம். புரியாமல் இருந்தது. தான் யாொரன்ற குறிப்புடன் ஸ்லிப்.. ஆனால். இடமளிக்கிறார் வள்ளல். ொகாண்டு. ோவதைனயுடன் ொசல்வம் சூூட்டிங்ைக முடித்துக் ைவத்தாற்ோபால் விட்டு ொவளியில் வந்த ொகாண்டிருந்த வள்ளல். ொசல்வம் சிந்ைத குளிர்ந்து ோபாகிறார். சீட் ோகட்ட நண்பருக்கு ோபான் ொசய்து. உட்காரச் ோசர் இல்லாமல். புரட்சித் தைலவைரப் பார்க்க இயலாது என்று. ொசல்வத்ைதப் பார்த்து விடுகிறார். அவரின் பார்ைவக்ோக ொசல்லாமல் திருப்பதிசாமி என்பவரால். சுற்றி வருகிறார். இைதச் ொசால்ல இரண்டு நாளா ட்ைர பன்ோறன். ஸ்லிப் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. தாமதமாக வந்த ொசல்வம். நீங்கள் ைதரியமாக புறப்படுங்கள்” நாைள கைடசி நாள் நம்பிக்ைக இழந்து ொசல்கிறார் ொசல்வம்.ோவலுமணி அவர்களுைடய மகன் சரவணனின் திருமணம். திைரயுலக ொகாண்டிருக்கிறார்.வி. உள்ோள ொசல்கிறது. வாழ்த்த வந்த வள்ளல். கண்ணீைர நான் துைடக்கிோறன்” என்ொறல்லாம் ொசால்லி ொசயல்பட முடிந்தது. என்ைன ஏன் பார்க்காமல் ொசல்கிறீர்கள்?” நடந்தைவகைளச் ொசால்கிறார் ொசல்வம். மீண்டும் ொசால்கிறார் “நான் பார்த்துக் ொகாள்கிோறன். பிரமுகர்களுடனும் ோபசிக் இருந்த புல்தைரயில் பத்திரிைக வட்ட வரிைசயில் நண்பர்களுடனும். மறுநாள் ஏ. அப்ொபாழுது கூூட ொசல்வம் அவர்களுக்கு புரிந்தும். 14 .. தான்அவமானப்படுத்தப்பட்டு திரும்புகிறொபாழுது. “இன்றிலிருந்து தம்பி காோலஜூூக்குப் ோபாகிறான்.என்.

இல்லத்திருமணம். உங்களின் பாதம். அங்கு நீங்கள் ோபாகாதீர்கள். தன்னுைடய காகித அம்புகளால் தகர்த்து விடலாம் என்று நிைனத்து. சரித்திர நாயகனிடம் குற்றச்சாட்டுகைள முன் ைவக்கிறார். தாங்கோள தகர்ந்து ோபானார்கள். கலங்கிய மனதுடனும் வள்ளலுக்கு அருகில் ஒருவர் வருகிறார்.. “பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபப – பபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப – பபபபப பபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப – பபப பபபபபப பபபபபபபபபப – பபப பபபபபபப பபப பபபப பபபப பபபபபபபபப பபபபப பப பபபபபபபப” காகித அம்புகள்… நம் காவிய நாயகன். “வள்ளோல. ராமாவரம் ோதாட்டத்ைத ோநாக்கி. நன்றி ொசால்லக் கிளம்பினார்.எல். மக்களின் இதய சிம்மாசனத்தில் மட்டுோம வீற்றிருந்த வள்ளல். ஊைர ஏய்க்கும் அந்த ஊதாறி வீட்டுக்கு உத்தமத் தைலவன் நீ ொசன்றால். அந்தப் பாவியின் வாசைல மிதித்து. புதுக் கட்சித் ொதாடங்கி. புறப்பட்டு புயலாய் புறப்பட்ட ோநரம் அது. இரவு எட்டு மணி வாக்கில் ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் இருபது கார்கள் பின்ொதாடர நம் வள்ளல் காரில் ஏறிப் புறப்படுகிற ோநரத்தில். கசங்கிய சட்ைடயுடனும். நிராகரிப்பதா? 15 . கட்சியின் ொபயரால் காலித்தனம் ொசய்து வரும் அந்த எம். அரசு சிம்மாசனத்தில் அமராத ோநரமது.ஏ.ஏ. ோநற்று இருொபாருளில் வள்ளல் ோபசியைதப் புரிந்துொகாண்டு. கல்ொவட்டு என்று ொதரியாமோலோய. ஊர் உன்ைன பழிக்கும்” என்று அந்த சாமான்யத் ொதாண்டர்.[Type text] வள்ளல் நிகழ்த்திய அற்புதங்களில் இதுவும் ஒன்ோறா! என்று சிலகித்துப்ோபான சினி நியூூஸ் ொசல்வம். அன்று ோமலும் எம். பல குடும்பங்கைள பரிதவிக்கவிட்டவன். எல்லாவற்ைறயும் ோகட்டுக்ொகாள்கிறார் வள்ளல். களங்கப்ப்ட ோவண்டாம். அந்தத் ொதாண்டனின் குற்றச்சாட்ைட ஏற்றுக் ொகாள்வதா.எல்.

அந்தத் ொதாண்டனின் குமுறோல வள்ளலின் நிைனவிோல வந்து ோபாய்க் ொகாண்டிருக்கிறது. எந்தவித சலனமும் இல்லாமல். ோவலூூர் கட்சிக்காரரிடம். தன் அருகில் அமர்ந்திருந்த. ோகட்காமோலோய. கண்ணியக் குைறவாக நடந்து ொகாள்வது ொபாய்யில்ைல” என்று ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார் கட்சிக்காரர். வந்து. ஏன். 16 . ஊர்வலம் நடக்கிறது” நிைனத்தைத முடிக்கும் நம் நீதியின் நாயகன் பாடல் அது. அந்தக் குக்கிராமத்தில் இருந்து வயல் வரப்ைபத் தாண்டி ோதாப்பு துரவு தாண்டி. எல்லாவற்ைறயும் ொமௌனமாகக் ோகட்டுக்ொகாண்ட வள்ளல். அப்படிோய இடதுபுறம் இருக்கும் கற்றாைழ முட்கள் மண்டிக்கிடக்கும் கரடு முரடான வண்டிப் பாைதையக் காட்டி. அந்த நிசப்த இரவில். அதற்கும் அப்பால் ொதாைல தூூரத்தில். அந்தச் சீரியல் பல்பும். வசந்தங்கள் வாழ. நம்ைம பூூஜித்து மகிழ்கிற சாதாரணத் ொதாண்டன் வீட்டுத் திருமணம் என்பைத. இது பற்றி பரிசீலிக்கிோறன்” என்று வள்ளல் புறப்படுகிறார். வின் ொசயல்பாடுகள் பற்றி. ொசலுத்து என்கிறார். மீண்டும் ொமௌனமாக பயணத்ைதத் ொதாடர்கிறார். இரவு ோநரத்தில் கார் ொசன்று ொகாண்டிருந்தாலும். விசாரைண நடத்துகிறார். “நீ ோதாட்டத்திோலோய இரு. “பூூ மைழ தூூவி. அைழக்க வந்த. என்பைத உணர்ந்த வள்ளல். திருமணத்திற்குப் ோபாய்விட்டு வந்த பிறகு. எம். வள்ளலின் காதுகளில் அந்த பாடல் ொதன்றலாய். கார் ஆற்காட்ைட ோநாக்கிச் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது. ஒலித்த பாடல்களும் உறுதி ொசய்கிறது. அதில் காைர. என்று இந்த ோகள்வி அனிச்ைசச் ஏதும் ொசயல். தங்களின் ொபயைர ைவத்துக்ொகாண்டும்.எல். அப்படிோய பின்ோனாக்கி வரச் ொசால்கிறார்.[Type text] அோத ோநரத்தில் தீர விசாரிக்காமல். ஒரு குடிைசயின் முகட்டில் இரட்ைட இைல சீரியல் பல்பு ோஜாடைனயுடன். திகட்டாத ோதனாய் விழுகிறது. “அந்தத் ொதாண்டன் ொசான்னொதல்லாம் உண்ைமதான். இடது புறத்தில் வயல் ொவளிையத் தாண்டிய ொபாட்டல்காடு. கட்சியின் ொபயைர ைவத்துக்ொகாண்டும். அந்த அர்த்த ராத்திரி இருட்டில் தார் ோராட்டிற்கு அப்பால். கலியுகக் கார் கர்ணனின் காோராட்டிக்குப் புதிதல்ல. வள்ளல். காரின் இடது பக்கம் கண்கைள படரவிடுகிறார் வள்ளல்.ஏ. சட்ொடன காைர நிறுத்தச் ொசால்கிறார் வள்ளல். நீதி வழங்குவதும் நியாயமாகாது. ொஜாலிக்கும் ஒளி மட்டும் திருவண்ணாமைல தீபமாய் ொதரிந்தது. எதற்கு பின்ோனாக்கி வருகிறது.

ஒோர ோநரத்தில் இருபது கார்கள் ஒளி ொவள்ளத்தில் வரிைசயாய் வருவைத. காட்டுத் தீயாய் சுற்றியுள்ள கிராமம் முழுவதும் பரவுகிறது. வானத்து ோதவர்கள் வாசல் ோதடி வருவது. வட்ட நிலா வழிய வந்த நிற்கிறோத. மணமகனுக்கும். ோகட்டவர்களும் இைத நம்பவில்ைல. அவர்கள் மீள இயலவில்ைல. மக்கள் பீதியுடன் பார்க்கிறார்கள். பகல் ோவைளயில் ஊருக்குள் ஒரு கார் நுைழந்தாோல ஊோர கூூடி ோவடிக்ைக பார்க்கும் அந்தக் கிராமத்தில். சிைலயாக மணமக்கள் இருவரும் வந்து நிற்கிறார்கள். இைத நம்பவில்ைல. சித்த பிரைம பிடித்தவர்கள் ோபால். (இந்த இரண்டு சங்கிலிகளும் எம். உள்ளூூர்க்காரர்கோள துருப்பிடித்த ோபாட்ட ஸ்டீல் ோசைர காைர பைன விட்டு ஓைல இழுத்துப் பந்தலின் இறங்கிய ஓரத்தில் ோபாட்டுக்ொகாண்டு வள்ளல். வள்ளலின் வரவு அதிர்ச்சிையயும்.எல். யார் இந்த ோதவைமந்தைன அைழத்து வந்தது. கார் கதைவத் திறந்துொகாண்டு. உறவுக்காரர்களும் நல்ல சந்தர்ப்பத்ைத நழுவ்விடாமல். உைறயில் இருந்து கழற்றப்பட்ட தங்க வாளாய். சட்டமாக உட்காருகிறார். வள்ளல் ஜிப்பாைவ ோமோல தூூக்கி. அந்த ஓைலக் குடிைசயின் வாசலில். இங்கு வந்தான். எப்படி இந்த அவதார புருஷன். கிடந்த . இப்படிக் கணப்ொபாழுதில் நடந்த அற்புத்ததில் இருந்து . வள்ளல் வந்த ொசய்தி. ோநரில் பார்த்தவர்களும். விடிந்தால் திருமணம். அப்படிோய வள்ளைல அள்ளி விழுங்கி விடலாமா? என்று அருகில் ஓடிவந்து. ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள்.[Type text] வள்ளல் ொசான்ன வண்டிப்பாைதயில். இருபது கார்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக புழுதிையக் கிளப்பிக்ொகாண்டு ொசல்கிறது. நலுங்கு நிகழ்ச்சி நடந்து ொகாண்டிருக்கிறது மணப்ொபண்ணுக்கும். ோவஷ்டி மடிப்பில் ொசாருகி இருந்த இரண்டு ஐந்து பவுன் சங்கிலிைய எடுத்து.ஏ 17 . கார் ோமகத்ைதக் கிழித்துக்ொகாண்டு பால் நிலவு ொவளிக் கிளம்புவது ோபால. தனக்குத்தாோன தங்கைளக் கிள்ளிக்ொகாள்கிறார்கள். நம் தங்கத் தைலவன் காைர விட்டு திருமண வீட்டு வாசலில் ோஜாதி மயமாய் இறங்குகிறார். ொநஞ்சில் மட்டுோம நிைனத்து நிைனத்து ொநகிழ்ந்த இந்தத் ொதாண்டன் வீட்டு வாசலுக்கு. சம்பந்தி வீட்டுக்காரைரப் ோபால். ஊர்க்காரர்களும். அந்த ராத்திரி ோநரத்தில். வயலில் இருபது கார்களும் நிற்கின்றன. எப்படி சாத்தியம்! ோதவதூூதன் நம் ொதருவுக்கு வந்திருக்கிறாரா?.

ஏைழயின் சிரிப்பில் அல்ல! ஏைழயின் வாசலுக்ோக அல்லவா. என்று. வள்ளைல இரண்டு நிமிடம் இருக்கச் ொசால்லிவிட்டு. “வள்ளோல. ோவலூூர் ொசல்லவில்ைல. மீண்டும் ராமாவரம் ோதாட்டத்திற்ோக வந்து விடுகிறார். கனவிலும் நிைனவிலும் சுமந்து வணங்கப்பட்ட தன் தைலவோன. எமைனக கூூட ஏொழட்டுத் தடைவ எட்டி உைதத்து பந்தாடிய வள்ளலின் முன்பு ராகுகாலம். அந்த மணமகன் மனொதல்லாம். சுதாரித்துக்ொகாண்ட அந்த மணமகன். தன்ைனத் ோதடி வந்து வாழ்த்தியோபாது. வள்ளல் தாலி எடுத்துக்ொகாடுக்கிறார். எமகண்டொமல்லாம் எம்மாத்திரம்! மணம் முடித்து ைவத்த வள்ளல். மரைப மாற்றக்கூூடாது” என்று வள்ளல் எவ்வளோவா எடுத்துச் ொசால்லியும் ோகட்டுக்ொகாள்ளாத மாப்பிள்ைள.[Type text] இல்ல மணமக்களுக்காக வாங்கி வந்தது) மணமகன் கழுத்தில் ஒன்ைறயும்.. மணப்ொபண் கழுத்தில் ஒன்ைறயும் அணிவிக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் வந்த ோநரோம எங்களுக்கு முகூூர்த்த ோநரம். மாைலையயும் தாலிையயும் ஆசீர்வதித்துக் ொகாடுங்கள். “நீங்கள் மறுத்தால் நான் தற்ொகாைல ொசய்து ொகாள்ளக்கூூடத் தயங்க மாட்ோடன்” என்று அடம் பிடிக்கோவ. மத்தாப்பாய் மகிழ்கிறான். “ொபரியவர்கள் பார்த்து நிச்சயித்த முகூூர்த்த ோநரத்தில் மணம் முடிப்பதுதான் முைற. மணமகன்.பபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபப!” கதராைடைய கழற்ற ைவத்த வள்ளல் 18 . உணர்ச்சி வசப்பட்டு. ோதவரும். விடிந்தால்தான் மூூகூூர்த்த ோநரம் என்று பஞ்சாங்கம் கணித்திருக்கிறார்கள். வள்ளல். மூூவரும் ோசர்ந்து வந்து வாழ்த்தினால் கூூட அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருந்திருக்காது. “பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபப பபபபபபப. உங்கள் முன்னிைலயிோலோய திருமணத்ைத முடித்துக் ொகாள்கிோறாம்” என்று நிற்கிறார். ஆனால் காலொமல்லாம். இரண்டு மாைலகளுடனும் தாலியுடனும் வந்து. இைறவன் இறங்கி வந்திருக்கிறான்.

ோபான்ற வன்முைற காட்சிகைள அனுமதிக்க மாட்டார். புஸ்வானம் ஆகிவிடுோவாம் என்று புரிந்து ொகாண்ட பழம்ொபரும் அரசியல் வித்தகர்கொளல்லாம். அந்தப் பழம்ொபரும் தைலவர் ரகுபதி. என்று பகுத்துண்டு வாழ்ந்து. வள்ளல் பரங்கிமைல. சினிமா கவர்ச்சி தாோன என்று தப்புக்கணக்குப் ோபாட்டு. சீரழிந்த கைதகள் நிைறய உண்டு. நிஜத்திலும். இப்படித் ோதால்வி ோமல் ோதால்விையச் சந்தித்த அந்த ோவட்பாளர் ரகுபதி. ொகாடுப்பைத நடிப்பு ொகாள்ைகயாக என்பைதத் ொகாண்டு. அோதாடு அவன் திருந்தி தவைற உணர்ந்து. வள்ளல் ஒருவர்மட்டும்தான். அோத பரங்கிமைல ொதாகுதியில் வள்ளைல எதிர்த்துப் ோபாட்டியிடுகிறார். புரட்டர்கைள. புரட்டி எடுப்பார். ோதால்விையோய சந்திக்காத ரகுபதிைய படுோதால்வி அைடயச் ொசய்கிறார். உன்ைன விட்ோடனா பார்” என்று வீராப்பு ோபசவில்ைல. அவ்வளவுதான். எதிரிகைள ஒருோபாதும் பழிக்கு பழி என்ற ொபயரில் ைக. ஆனால். இப்படி திைரப்படத்தில் கூூட. அதற்கு மாறாக. ொபாய்யர்கைள. அதுமட்டுமல்லாமல். கழுத்ைத ொநறித்துக்ொகாள்வது. தான் நடிக்கும் படங்களில் கூூட. நாலு லட்சம் ரூூபாய் சம்பாதிக்கிற ொபாழுதும். இப்படி தன்னுைடய பின்புலத்தில் இருந்த மனித ோநயத்ைத மோகான்னதத்ைத மறந்து. காைல ொவட்டுவது. இைத எத்தைன ோபருக்குப் பகிர்ந்து ொகாள்வது. அடிதளத்து மக்களுக்கு அமுத சுரபியாகத் திகழ்ந்தவர். இனியும். உன்ைன 19 . அந்தப் புண்ணியவாைன எதிர்த்தால். தாோன விலகி நின்றார்கள். அவைர எதிர்க்க எவருோம முன் வரவில்ைல. ோதர்தல் முைற ொதாடங்கிய நாளிலிருந்ோத காங்கிரஸ் ோபரியக்கத்ைதச் ோசர்ந்த சகல ொசல்வாக்குடன் விளங்கிய ரகுபதி என்பவர். ொபான்மனச் ொசம்மல்.[Type text] திைரப்படத்திலும். சட்டமன்ற ொதாகுதியில் நிற்கிறார். இந்தத் ோதால்விையக் ொகாஞ்சமும் எதிர்பாராத அோத ோவட்பாளர் ரகுபதி மீண்டும் இரண்டாவது முைறயாக 1971 ல். ொமாத்தத்தில் அவன் தண்டிக்கப்பட்டு திருந்த ோவண்டும். 1967-ல். பலர் சீண்டிப் பார்த்து. மீண்டும் ோதாற்கிறார். நடிகர்தாோன. ொபான்மனச ொசம்மைல எதிர்த்துப் ோபாட்டியிடுகிறார். ொதாழிலாக தான் மதித்த நாலுரூூபாய் வள்ளல் சம்பாதிக்கிற ொபாழுதும். ஒரு வைரமுைறைய வகுத்துக்ொகாண்டவர். இறுதியில் வள்ளல். தன் திைச ோநாக்கித் ொதாழும் வைர விடமாட்டார். “என்னுைடய அரசியல் வரலாற்ைறோய மாற்றி எழுதிவிட்டாோய.

ஒரு குறிப்பிட்ட ொபட்ோரால் பங்க் வந்தவுடன். அங்ோக ோதைவயில்லாத கூூட்டம் ோசரும். இந்த மாயாஜால வித்ைதயால் குழம்பிப் ோபான வைட விற்கும் பாட்டி. அந்த பாட்டிோயாட தன்னம்பிக்ைகக்கு. தளராத முயற்சிக்கு. வள்ளல் ொசால்லியபடி பணைதப் பலைகயில் ோபாட்டுவிட்டு. இருநூூறு ரூூபாைய மடியில் ோபாடுவதுமாக பல ஆண்டுகள் கடந்து ொகாண்டிருக்கிறது. அந்த வைட ைவத்திருக்கும் பலைகயில் ோபாட்டுவிட்டு வந்துவிடு. நாற்பது வருடங்களாக கட்டிய கதராைடைய கழற்றி வீசிவிட்டு ரகுபதி. நீங்க யாருன்னு. என்று ொசால்லி அனுப்புகிறார். ஒரு முைற விழுப்புரம் வழியாக வள்ளலின் கார் ோபாய்க்ொகாண்டிருக்கிறது. ொபாட்டலத்துடன் வைடக் கைட முன்பு நிற்கிறார். ோதவராைஜ அைழத்து இடது புறமாக இருபது கைட தாண்டி. அந்த 200 ரூூபாய் வைடக்கு இல்ைல. வள்ளலின் ொமய்க்காப்பாளர் ோதவராஜ. இருபது வைடக்கு எதுக்காக இருநூூறு ரூூபா தர்ரீங்கன்று ோகட்பாங்க எதுக்கு இந்த பிரச்சிைன. அந்தப் பாட்டி ோகட்பாங்க. எனக்கு உயர்வு உண்டு என்று . காைர நிறுத்தச் ொசால்லி. ோதவராஜ். அப்படிோய நான் யாருன்னு ொசால்லாம ொகாடுத்தா. வள்ளல் சார்ந்திருக்கும் கட்சி ோவஷ்டிையக் கட்டிக்ொகாண்டு. இந்த வயதில் சுயமா உைழச்சு பிைழக்கிற. “இப்ப இருபது வைடைய வாங்கிட்டு. நாம யாருன்னு ொசான்னா. இன்னும் உருமாறிப் ோபாய்விடுோவன். அவரிடம் வைட வாங்கிக்ொகாண்டு நில். காரில் ஏறிக்ொகாள்கிறார். இப்படி ஆைசப்பட்ோடன். வழிப்பயணம் ொசல்கிற ோபாொதல்லாம் உடனிருந்து பாதுகாப்புக் ொகாடுத்தவர். அவ்வளவுதான்” அந்தப் என்று பாட்டிைய ொகௌரவிக்க விளக்கமளித்தார். விழுப்புரம் தாண்டிச் ொசல்கிறோபாொதல்லாம் அந்த அம்ைமயாருக்கு எஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎ ோபால் வைட வாங்குவதும்.[Type text] எதிர்த்தால். அவர் ொசால்லியபடிோய பாட்டியிடம் வைட வாங்கிக்ொகாண்டு ோதவராஜ் . எதுக்கு. இருநூூறு ரூூபாையக் ொகாடுத்தா ஏன். யார் மூூலம் வருகிறது என்பைத கண்டுபிடிக்கத் 20 . வள்ளலின் கார் அவருக்கு ோநராக வந்து நிற்கிறது. உன்ோனாடு ஒட்டிக்ொகாண்டு வாழ்ந்தால். ஒரு பாட்டி வைட சுட்டுக்ொகாண்டிருப்பார். காரில் ஏறுகிறொபாழுது இந்த இருநூூறு ரூூபாைய அந்தப் பாட்டியின் ைகயில் ொகாடுக்காமல். இப்படி – எதிரிகைளக் ரட்சிக்கிற ரட்சகன். உனக்கு ோநராக காைர நிறுத்துகிோறாம். என்ைறக்காவது ஒருநாள். ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் தஞ்சம் புகுந்தது: நாடறிந்த கைத.

பின்நாளில் ொபான்மனச் ொசம்மல் முதலைமசர் ஆன பிறகு. ஷாக் ஆகி நின்றுவிடுகிறார். மாத உதவித்ொதாைக ஆகியைவகைள அனுபவிக்கிற பாக்கியத்ைதப் ொபறுகிறார். குறிப்பிட்ட ோநரம் வைர கார் வராததால்.[Type text] தீர்மானித்து விடுகிறார்.பபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப?” ைகபட்ட இடத்ைதக் கழுவ மனமில்ைல… 21 . முதிோயார் ொபன்சன் திட்டத்ைத அமுலாக்கி வரலாறு பைடக்கிறார். ஆண்டிற்கு இருமுைற இலவச உைட. அங்ோக. வைட விற்கும் பாட்டியிடம் ொசால்லிவிட்டு கிளம்பலாம் என்று திரும்பிப் பார்த்தால். உங்க மகன் ொகாடுத்ததா நிைனச்சுக்கங்க சீக்கிரமா நான் உங்களுக்கு அரசாங்கத்துட்ட ொபன்சனா தரச் ொசால்லி இோத ொசால்ோறன்” பணத்ைத என்று மாசா ொசால்லி மாசம் வள்ளல் விைடொபறுகிறார். வழக்கம்ோபால் ஒருமுைற வைடைய ொபாட்டலம் கட்டிக்ொகாண்டு. அந்த பாட்டியும் இரண்டு வருடம் வள்ளலின் அரசு ொகாண்டு வந்த முதிோயாருக்கான ொபன்ஷன் திட்டத்தின் மூூலம் நாள்ோதாறும் மதிய உணவு. “பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப. பாட்டி. இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் என்று வைடப்பலைகயில் இருநூூறு ரூூபாைய ோபாட்டுவிட்டு ோதவராஜ் அருோக வந்தவுடன். நான் ோகாடிப்புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும். கைடயில் இல்ைல.. ொபட்ோரால் பங்க்கிடம் இருந்து வரும் வள்ளலின் காருக்காக காத்திருக்கிறார் ோதவராஜ். “என் மகராசா! நீதான் இத்தைன வருஷமா நான் சுட்ட வைடைய விரும்பி சாப்பிடுறீயா? தங்கப் பஸ்பம் சாப்பிடுற ராசாவா இந்த ோராட்ோடாரம் விக்கிற வைடைய வாங்கித் தின்ோன! தினம் ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு படியளக்கிற மகராசா நான் சுட்ட வைடைய நீ தின்னதுக்கு. ஆனா நீ லாட்டரி சீட்டுல பணம் விழுற மாதிரி ஒவ்ொவாரு முைறயும் இருநூூறு ரூூபாயா ொகாடுத்து என்ைனப் பாவியாக்கிட்ோட” “நான் உங்களுக்கு ொகாடுத்தைத.

கண்கள் பூூக்க காத்துக் கிடக்கிறார்கள். பள்ளிக்கூூடம் பக்கம் ஒதுங்கியிருக்கமாட்டார்கள். வீதி உலாவர புறப்படத் தயாராகிறது. அதிசய உணவாக நைடமுைறப் படுத்தப்பட்டிருக்கும். வள்ளல் எந்த வழியில் வருவார் என்று திக்கு ோநாக்கி. வள்ளலின் வருைகக்காக வானம் கூூட . அங்ோக நடந்துொகாண்டிருக்கிறது. 22 . அவரவர் ோவைலக்கு மட்டம் ோபாட்டுவிட்டு. அன்று மட்டும் ொவற்றி சூூடாதிருந்திருப்பாோரயானால் ொநல்லுச்ோசாறு என்பது தீபாவளி. நிவாரணப் பணி ோவைலகள் மட்டுோம நடந்து வந்த தமிழகத்தில் வள்ளல் முதல்வராக வாைக சூூடியவுடன் தான் ொவள்ள நிவாரணப் பணி ொசய்ய ோவண்டிய நிைல ஏற்பட்டது. என்கிற விபரம் திருவிழாக்கூூட்டத்திற்குத் ொதரிந்து விடுகிறது. அரசு விடுமுைற ோபால். அந்தக் கரிசல் பூூமிக்கு ஒருமுைற சுற்றுப்பயணம் ொசய்து வருகிறார். குழம்பிப்ோபான தர்மகர்த்தாக்கள். அந்தப் பாமர மக்களின் பிள்ைளகள் சத்துணவு கிைடக்காமல் மைழக்காக கூூட. ோதைரச் வள்ளலின் சுற்றி காைரச் பார்க்கிறார்கள். வள்ளலின் கார் ோதனியில் இருந்து கிளம்பி. ைவக்க அந்த வந்த இடத்தில் லட்சத்தற்கும் இல்ைல. ோகாயில் ோமற்பட்ட வளாகோம அத்தைன ொவறிச்ோசாடிக் கிடக்கிறது. அப்படி ொதற்குத் திைசையோய மாற்றியைமத்த வள்ளல். அத்தைன பாட்டாளி விவசாயப் ொபருங்குடி மக்களும். இந்தச் ொசய்தி ொதன்மாவட்டம் முழுவதும் காட்டுத் தீயாய் பரவி.[Type text] ொபான்மனச் ொசம்மலால் சாப விோமாசனம் ொபற்றது மதுைர மாவட்டம். அதுவைர வறட்சி. வீரபாண்டிக் ோகாயிோல சுற்றி நிற்க ோவண்டிய வணங்கி நின்ற இடம்ொபயர்ந்து ோபான அதிசயம். ொபாங்கலுக்கு மட்டும் சாப்பிடப்படும். ஆடு ொவட்டி ொபாங்கல் பக்தர்களும். முத்துத் ோதவன்பட்டிையத் தாண்டி வீரபாண்டிைய ோநாக்கி வந்து ொகாண்டிருக்கிறது. ‘அத்திப்பட்டி கிராமம் மட்டுமல்ல. ோகாயில் வளாகத்திறகு ொவளிோய வந்து பார்க்கிறார்கள். வீரபாண்டி ோதர். அன்று வள்ளல் மட்டும் அரசியல் களத்தில் ொவற்றி வாைக சூூடாதிருந்திருப்பாோர யானால். மைழ தூூவி வரோவற்கிறது. ஆனால் அந்தக் கண ோநரத்தில்.. ொதன் மாவட்டங்களில் தண்ணீர் என்பது உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாகி இருக்கும். முப்பிறவி கண்ட நாயகன் மட்டும் முதல்வராக முடி சூூட்டப்படாமல் இருந்திருந்தால். பக்தர்கொளல்லாம் காட்சிையப் வீரபாண்டித் ோராட்டில். அன்று வீரபாண்டித் திருவிழா ோவறு.

மீது வராதிருக்க ோகாயிலுக்குச் ோவண்டுமானால். அன்பு வீசினாலும் சரி. வள்ளலின் கார் வயல்பட்டிைய ோநாக்கிச் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது. இத்தைன அதிசயங்களும் பஞ்சவர்ணம் அற்புதங்களும் என்ற பத்து இங்ோக வயதுப் நடப்பைத ொபண். கால்கள் பின்னக்கு இழுக்க கஷ்டப்ப்ட்டு ஓடி வருகிறார்கள். பக்தர்களுக்கு இைடயூூறு இல்லாமல் .தான் ோவறு வழியாக வந்திருக்கலாம் என்று திரும்பத் திரும்ப விசனப்படுகிறார். தான் வந்த ோவன் மீது ஏறி. வள்ளல். அவ்வளவுதான். இருவரும் கார்கள் ொசல்லும் திைச ோநாக்கி. அந்தக் கரம்ைபக் காட்டில். “வீரபாண்டித் திருவிழா என்னால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது. ொகாஞ்சமும் வயலில் பருத்தி அறியாத எடுத்துக் ொகாண்டிருக்கிறாள். ோநரடியாகச் சந்திக்கிற சரித்திர நாயகன். 23 .ஜி. அைரமணி ோநரப் ோபாராட்டத்திற்குப் பிறகு வள்ளல் ஒரு முடிவுக்கு வந்து. வள்ளல் ொசல்ல வழியைமக்கப் பார்க்கிறார்கள். இந்த இரண்டு ொபண்களும் தன்ைன ோநாக்கித்தான் வருகிறார்கள் என்பைதத் ொதரிந்து ொகாண்டு காைர. இப்ொபாழுது திரும்பிப் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கைளப் பார்த்துக்ொகாண்ோட ஏக்கத்துடன் சத்தமில்லாமல் ொசல்லும் பக்தர்கைளப் பார்த்து. தான் தவறிைழத்துவிட்டதாக வருத்தப்படுகிறார்.[Type text] ஆனால் வள்ளல் மட்டும். ைகயைசத்து விைடொபறுகிறார். தன் மீது அம்பு வீசினாலும் சரி.ஜி. இப்பத்தான் எங்க அப்பன் எங்கிட்ட ொசான்னாரு” என்று பஞ்சவர்ணத்திடம் ொசால்லிக் ொகாண்டிருக்கும் ொபாழுோத. முடியவில்ைல. என்ற எல்ோலாரும் பழி என் கைலந்து.ஆர் வாழ்க! ொபான்மனச் ொசம்மல் எம். வயைல ஒட்டிய வண்டிப்பாைதயில்.ஆர் வாழ்க’ என்ற ோகாஷங்களுடன் கார்கள் வரிைசயாகப் பறந்து ொகாண்டிருக்கிறது. நிறுத்தச் ொசால்கிறார். அந்தப் பாசமிகு பக்தர்களிடம் இருந்து எப்படி விைடொபறுவது? காவல்துைற தன் முழு பலத்ைதயும் பிரோயாகித்து. ‘புரட்சித் தைலவர் எம்.ஜி. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ொரயில் ொபட்டிையப் ோபால் வைளந்து நிற்கிறது. ொசல்லுங்கள்” நீங்கள் என்று அன்புக் ோபாலத் திரும்பித் கட்டைளயிடுகிறார். நம சந்தனக் தைலவன். எோல பஞ்சு “உனக்கு விஷயம் ொதரியுமாழ” எம்.ஆர் ோதனிக்கு வந்திருக்கிறாராம். அவளுடன் பருத்தி எடுத்தக் ொகாண்டிருந்த ொபரியாத்தா என்ற ோதாழி. மடியில் பறித்து ைவத்திருந்த பருத்திைய ஆகாயத்தில் வீசி விட்டு. அதைன கார்களும்.

ொபாங்கல் ைவக்கத்தான் வீரபாண்டி ோகாயிலுக்கு வரைல சட்டுபுட்டுன்னு சாப்பிட்டியினா. “நீங்க வர்றது இந்த ஊர் முழுக்கத் ொதரிஞ்சிருக்கு. கும்பாவின் ொவளிப்புற விளிம்பில் துைவயைலயும் ைகையயாவது கழுவிட்டு ஒட்ட ைவத்துக் கைரத்துக்குடி” ொகாண்டு. மூூச்சிைறக்க ஓடி வந்த ொபண்களுக்கு. ொதரிஞ்சிருந்தா. ொபாழுது சாய திருவிழா பார்க்கவாவது ோபாகலாம்ல்ல. நிைனத்துக் ொகாள்ளுங்கள்” என்று கூூறி புறப்படுகிறார். மூூச்சு வாங்கச் ொசய்கிறார். இந்த ொரண்டு கூூமுட்ைடகளுக்கு மட்டும்தான் ொதரியாமப் ோபாச்சு. இந்தச சாதாரண பக்ைதக்குத் ொதய்வம் கரம் ொதாட்ட இடம் தண்ணீர் பட்டால் அழிந்துவிடும் என்று பயந்துதான் 24 . கடகடொவன்று குடித்து விடுகிோறன்” என்கிறாள் பஞ்சவர்ணம். இல்லாட்டி கைரத்து ோலாட்டா ொசாம்பில் ொகாடு. பஞ்சவர்ணம் “பசியில்ைல” என்கிறாள்.[Type text] வள்ளல் காைரவிட்டு இறங்கி. “ஊட்டி விடு. அோதாடு பஞ்சவர்ணம் பருத்தி எடுக்கவில்ைல. ோசாறும் கறியும் தட்டில் ோபாட்டு ைவக்கிறார் உடன் பிறந்த அக்காள். அவரின் தங்கக்கரம் தன் ைகயில் பட்டுவிட்டது என்றும். அக்கா பயந்து ோபாய். தங்ைகக்குத் திருவிழாச் ொசலவுக்கு ொகாடுத்தது ோபால். கும்பாவில் கூூழும். என்று “ோபாவட்டும் மீண்டும் அக்கா வலியுறுத்துகிறார். வரைவ ோகாறும் ோகாயிலுக்கும் ோவண்டாம். “ஒரு அண்ணன். முதலில் தான் ைவத்திருந்த பழச் சாற்ைறக் ொகாடுத்து. கருைண ொதய்வத்ைதக் கண்குளிரப் பார்த்தாோல ோபாதும். ொகாண்டிருந்த காசுக்காக ோபசுகிறாள் வள்ளல். ோவைல ொசஞ்சுட்டு பஞ்சவர்ணம். இரவும் அோத பதில். “ஏோல உனக்கு என்னாச்சுடி பணம் ொகாடுக்கிறோபாது. அந்தக் கரிசல் பூூமியில் கால் பதித்து நிற்கிறார். “நாங்கொளன்ன காசுக்காகவா உங்கைளப்பார்க்க. இருவர் இருப்ோபாமா?” நிதானத்துடன் ைககளிலும் ஆளுக்கு என்று ோகட்டுக் நூூறு ரூூபாய் ோநாட்ைடத் திணிக்கிறார். “உடம்புக்குச் சரியில்ைல” என்று பஞ்சவர்ணம் ொசால்கிறாள். இப்படிப் பஞ்சவர்ணம் பிரைம பிடித்தவள் ோபால் ோபசியதால். அந்தப் பரங்கிமைல மன்னனுக்கு புரிந்தது. மறுநாள் காைலயில் கண்மாய்க்குக் குளிக்கச் ொசல்லவில்ைலயா? என்று பாட்டி ோகட்கிறாள். வீட்டுக்குச் ொசன்று விடுகிறாள். பரக்க பரக்க ஓடி வந்ோதாம். இந்த அஞ்சு ரூூபா படபடொவன்று. என்றுதான் ஓடி வந்ோதாம்” என்கிற ோதாரைணயில் அவர்களின் பார்ைவ இருந்தது.

ொகாடுங்ோகாலன் என்றும் வர்ணிக்கபட்ட அடால்ப் ஹிட்லர். உங்களால் கிைடத்தைத உங்கோளாடு பகிர்ந்து ொகாள்கிோறன் என்றார். ொகாடுங்ோகாலன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டவனின் கரங்களுக்குோக அவ்வளவு மவுசு என்றால்.. குளிக்காமோலோய இருதிருக்கிறார்கள். நடப்பிலும் ொசய்து காட்டியவர். உண்ைமயாக இருங்கள். சத்தியத்ைத நம்புங்கள். சாப்பிடாமல் இருந்ோதன்” என்கிறாள். கண் முன் கண்ட கலங்கைர விளக்கம் நம் காவிய நாயகன் ராமாவரத் ோதாட்டத்தில் ொகாலு வீற்றிருந்த ொபான்மனச் ொசம்மல் ஒருவர்தான். அன்று ொகாச்ைசப்படுத்தியவர்கொளல்லாம் இன்று உணர்ந்து ொகாண்டிருக்கிறார்கள். அதனால்தான் அந்தத் தைலவன் மீது அதிசயத் தக்க அதீத பக்தி ொசலுத்தினார்கள் என்று. சிலைர சட்டம் தண்டித்துவிட்டது. ொபான்னுக்கு சிலர் அடிைமயாவார்கள். அந்த நிமிடத்தில் இருந்து. இப்படி ஆறு வயதில் இருந்து அறுபது வைர.[Type text] குளிக்காமல். ஆனால் வள்ளல் ஒருவர்தான். இவர் மீது மட்டும் ஏன் எப்படி வந்தது? அவர்கள் எல்ோலாரும் தன்னுைடய நடிப்பு என்கிற வித்ைதக்குக் ைகத்தட்டினாோல ோபாதும். இப்படி நடிப்பில் மட்டுமல்ல. என்கிற அளவில் மட்டும் இருந்து விட்டார்கள். அவனின் ைகத்தடம் அழிந்துவிடும் என்று. மூூட நம்பிக்ைகொயன்றும். அந்த சக்கரவர்த்தியின் ைககள் பட்ட ோதாள்களில் தண்ணீர்பட்டால். என் அளவுக்கு உடைல உறுதியாக ைவத்திருங்கள். நாலு காசு சம்பாதித்தால் ோபாதும் தன் சந்ததிகள் வாழ்ந்தால் ோபாதும். ஆனால் ொகாடுப்பதற்கு அடிைமயான ஒோர கருைண வள்ளல். இப்ொபாழுதுதான் நிம்மதி அைடந்தனர் ொபற்ோறார்கள். வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் ொபான்மச் ொசம்மல் மீது ைவத்திருந்த அன்ைப. தன்னம்பிக்ைக ொகாள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட புண்ணியவாைன புழுதி வாரித் தூூற்றியவர்கள். ொபண்ணுக்கு சில ோபர் அடிைமயாவார்கள். மக்கள் தண்டித்து விட்டார்கள். தன் வாழ்நாள் முழுவதும். ொகாடுத்துச் சிவந்த நம் ொகாற்றவன் கரங்களுக்கு எவ்வளவு மவுசு இருந்திருக்கும். ஒருமுைற வயலில் ோவைல ொசய்து ொகாண்டிருந்த இரண்டு ஏைழ ொபண்மணிகள் ோதாள்களில் ைகோபாட்டு நடந்து ொசன்றிருக்கிறார். மற்ற சினிமாக்காரர்கள் மீது இல்லாத பக்தி. சிலர் உலக அரங்கில் சர்வாதிகாரி என்றும். சினிமாக் கவர்ச்சிொயன்றும் ோகலி ொசய்தனர். ொபால்லாங்கு ோபசியவர்கள் பலைர. 25 . உைழத்து வாழுங்கள். மதுவுக்கு சிலர் அடிைமயானவர்கள்.

எத்தைன முட்களில் ரணப்பட்டிருக்கும்! அைடப்பக் காரனாய் அடியாளாய் ொவஞ்சாமரம் வீசும் ோசவகனாய். பின்னாளில் அோத குமுதினிோய நம் வள்ளலின் வாசல் ோதடி வந்து ஏலம் ோபாகவிருந்த தன் வீட்ைட மீண்டும் ொபற்ற கைத நாடறிந்தது. 26 . “சாயா” படத்தில் கதாநாயக அந்தஸ்து ொபற்ற வள்ளல். ொமல்ல ொமல்ல சினிமாவில் தைலகாட்டி. வள்ளலின் முதுகில் தட்டிக்ொகாடுத்த. அந்தப் படத்தின் ஒரு காட்சியில் கதாநாயகி குமுதினி மடியில் தைல ைவத்துக் ொகாண்டு ோபசுவது ோபால் ஒரு காட்சி.[Type text] பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபபப – பபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப. கூூட்டத்தில் காணாமல் ோபான குழந்ைதயாய். என் துைண மயிலின் மடியில் தைல ைவப்பதா! என்று ஒத்துக்ொகாள்ள மறுத்து. ஒரு சாதாரண துைண நடிகர். ோவறு எவர் ோதாள்களில் விழுந்திருந்தாலும். வள்ளலின் ோதாள்களில் விழுந்த மாைலகள் ோபால். தன் ோதாள்களில் சுமந்த புரட்சித்தைலவரின் ொபாற்பாதங்கள். நீ துைண நடிகரா.. இந்தக் காட்சிையப்பார்த்த குமுதியின் கணவர் ராம்நாத். தன் மைனவிைய படப்பிடிப்பின் ோபாோத அைழத்துச் ொசன்று விட்டார்.ொபான்மனச் ொசம்மல். இைத ஒரு தன்மானப் பிரச்சிைனயாக எடுத்துக்ொகாண்ட தயாரிப்பாளர். உரமாக்கி உயர்ந்தவர். விலா எலும்பு முறிந்தல்லவா விழுந்திருப்பார்கள்! அோத ோநரத்தில் ோகாடி மலர்கைள. “கவைலப்படாோத! இவர்கோள உன் வாசல் ோதடி வரும் காலம் வரும்” என்று கூூறி எடுத்த எடுத்த அவ்வளவு பிலிம் சுருைளயும் அோத இடத்தில் தீயிட்டுக் ொகாளுத்தினார்.தூூரப்ோபா! காலணா காசு புழக்கத்தில் இருந்த காலம் ொதாட்ோட கால் ோதய நடந்து. கண் உறக்கமின்றி கடைமையோய கண்ணாகக் ொகாண்டு தன்ைன உரமாக்கி.

டங்கன் ொசான்னபடி ொசய்கிறார். 1951 – இல் ஜூூபிடர் ோசாமு ொசான்ன அோத வார்த்ைதகள். காட்சி ொசய்கிறார். முடிந்தவுடன். தான் இயக்கிய சில படங்களில் துைண நடிகராக வந்து ோபான வள்ளைல. நடராஜனுடன் ொபான்மனச் ொசம்மல் கத்திச் சண்ைட ோபாடும் காட்சி.ஏ. ோவண்டுொமன்ோற வள்ளைல வைதக்கிற ொசயைல யூூனிட்ோட ோவதைனயுடன் ோவடிக்ைக பார்த்துக்கிறது. வள்ளல். முடியவில்ைல. உடோன பதறியடித்துக்ொகாண்டு ஜூூபிடர் ோசாமு அவர்கள்.[Type text] இப்படித்தான் அொமரிக்கார் எல்லீஸ் டங்கன். ோதாளில் இன்று காயப்படுத்தியவர்கொளல்லாம். எஸ். ோதங்காய் எண்ொணய் தடவி பாைறஇருந்து தட்டிக்ொகாடுத்து. எனோவ படபிடிப்ைப அளவுக்குப் ோவண்டா ொவறுப்பாகோவ புண்படுத்தமுடியுோமா அந்த ொதாடங்கி வள்ளைல. அந்த அனல் ொகாதிக்கும் சுடு பாைறயில் டாப்ைலட் ொவளிச்சத்தில் வள்ளைல மல்லாக்கப்படுக்கச் ொசால்லி. சுடு பாைறயில் சூூட்டிங். ஜூூபிடர் பிக்சர்ஸ் அதிபர் ோசாமு”மந்திரி குமாரி” படத்தில் கதாநாயகனாக ஒப்பந்தம் ொசய்த்து எல்லீஸ் டங்கனுக்கு கவுரவக் குைறச்சலாகப் பட்டது. காட்சி சரியாக வரவில்ைல என்று ொசால்லியும் மானிட்டர் என்று ொசால்லியும் அந்த சுடுபாைறயில் ொபான்மனச் ொசம்மைல புரட்டி எடுகிறார் டங்கன். நடராஜனின் தாக்தைல தடுக்கும்படி. பிரித்து எடுக்கிறார். முயற்சி டங்கன். வள்ளலும் உடல் ொபாசுங்கி புண்ணவாைதக் கூூட ொபாருட்படுத்தாமல். அளவுக்குப் எந்த புண்படுத்தி நடிக்கச் ொசய்திருக்கிறார். அப்படிோய 1981 ல் பலித்து விடுகிறது. ோகடயத்ைதக் கண்டு எஸ். ொசால்கிறார் டங்கன். உனக்கு ைககட்டி நிறகிற காலம் கண்டிப்பாக ொவகு விைரவில் வரும்’ என்று தீர்க்கத்தரிசனமாச் ொசால்கிறார். காரணம் உடோலாடு ஒட்டிக்ொகாள்கிறது.ஏ. 27 . முடிந்தவைர அந்தச் சுடுபாைறயில் வள்ளைல வாட்டிொயடுத்த பிறகு. தன்னுைடய தங்க நிற உடல் பளிச்ொசன்று ொதரியும் அளவுக்கு ொமல்லிய டாக்கா மஸ்லின் துணியில் சட்ைட அணிந்திருக்கிறார். “கவைலப்படாோத வள்ளைல அப்ோபாது ராமச்சந்திரா. வள்ளல் படப்பிடிப்ைப எழுந்திருக்க முடிக்கிறார். அன்று ோசர்வராயன் மைல.

தாோன அைறையவிட்டு ொவளியில் வந்து. பிரபல ைடரக்டர் எல்லீஸ் டங்கன் வந்திருக்கிறார். “இந்த சூூட்ோகஸில் உங்களுக்குத் ோதைவயான பணம் இருக்கிறது.[Type text] அன்று வள்ளல் தமிழக முதல்வராக ோகாட்ைட அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். அோதாடு உங்கள் எஸ்ோடட்ைடயும் விற்பதற்கு ஏற்பாடு ொசய்கிோறன்” என்று ொசால்லி மீண்டும். அதற்கும் வழியில்லாமல் சில சட்டச்சிக்கல் இருக்கிறது” அதனால்தன் உங்கைளத் ோதடி வந்ோதன். நம் வாசல் ோதடி வந்து விட்டாோர. உள்ோள உதவியாளர் வருகிறார். “அைர மணி ோநரம் ொபாறுத்திருங்கள். வசதியாய் வாழ்ந்த நான். இப்ொபாழுது . தன்ைன வைதத்தவர் என்பைத வள்ளல் மறந்துவிட்டு. அைதயாவது விற்கலாம் என்றால். பழுக்கக் காய்ச்சிய கம்பியாய் நுைழகிறது. “நான் தங்களுக்கு ொசய்த ொகாடுைமகைள எல்லாம் மறந்து. உங்கைளக் காண லண்டனில் இருந்து. எனக்கு நீங்கள் இவ்வளவு உபச்சாரம் ொசய்வது எனக்கு ொவட்கமாக இருக்கிறது. வறுைம நிைலக்கு வந்து விட்ோடன். “என்ன ோவண்டும்? என்னால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆக ோவண்டுமா?” வள்ளலின் ோவத வார்த்ைதகள் டங்கனின் காதில்.” என்ற ொசய்திையச் ொசால்கிறார். “கலங்கிய கசங்கிய ோகாட்டுடனும். உள்ோள வரச்ொசால்லுங்கள் என்று உத்தரவிட்ட வள்ளல். கண்களுடனும். இருந்தும் ோவறு வழியில்லாமல்தான். ஆவன ொசய்கிோறன்” என்று வள்ளல் அவைர அருகில் இருந்த அைறயில் அமர ைவக்கிறார். என்றார் அவர். வள்ளல் வாரிக்ொகாடுத்து. அைர மணிோநரத்திற்குள் எல்லிஸ் டங்கன் நம் வள்ளிலின் அைறக்கு அைழத்து வரப்படுகிறார். இன்னா ொசய்தவருக்கு இனியைவ ொசய்து. நாம் ொசய்த தீைமகளுக்கு. வானளாவிய புகழுடன் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த ஒரு ோமைத. எஞ்சியருப்பது ஊட்டியில் இருக்கும் ஒோர ஒரு எஸ்ோடட் தான். நம்ைம ொவட்கப்பட ைவத்து வரலாறு 28 . வள்ளல் நம்ோமாடு ோபசுவாரா? மதிப்பாரா? என்ொறல்லாம் பயந்து வந்த டங்கனுக்கு. அைற வாசல் வைர வந்து வழியனுப்பி ைவக்கிறார் வள்ளல். “லண்டனில். “இப்ொபாழுது நான் உங்களுக்கு என்ன ொசய்ய ோவண்டும்? அைத மட்டும் ொசால்லுங்கள்” என்று வள்ளல் ோகட்கிறார். தங்கள் உதவிைய நாடி வந்திருக்கிோறன்” என்று கண்ணீர் மல்க கூூறுகிறார். டங்கைனக் கட்டித்தழுவி உள்ோள அைழத்துச் ொசல்கிறார்.

க. ஏன் வள்ளலின் மூூச்ைச நிறுத்தி விடலாம் என்ொறல்லாம்.[Type text] பைடத்துவிட்டாோர என்று வராந்தாவில் நடந்தவாறு வள்ளலின் அைறைய திரும்பிப் பார்த்துக்ொகாண்ோட ொசன்றார். மணப்பாைறையத் தாண்டும் ொபாழுது யாரும் எதிர்பார்க்காத வைகயில். லாரியில் ொசல்கிறாரா என்று எதிரிகள். 22-5-1973 ல் தமிழகத்தின்தைலொயழுத்ைதோய மாற்றி இைடத்ோதர்தல்! கண்ட முப்பிறவி அைமத்த வள்ளல். ோவனில் ொசல்கிறாரா. என்ற ொபயரில் தனிக்கட்சி ொதாடங்குகிறார்.மு. ஆனால் நம் முடி சூூடா மன்னன் அத்தைனோபைரயும் முறியடித்துக் காட்டுகிறார். காலத்ைத ொவன்ற அந்தக் காவிய நாயகன். ஆனால் வள்ளல் மாட்டு 29 .க. நடித்து தயாரித்த ‘உலகம் சுற்றும் வாலிபன்’ என்ற ஒப்பற்ற காவியத்ைத ஓட விடாமல் ொசய்த விடலாம் என்று சவால் விடுகிறார்கள். திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற மூூன்றாவது கட்டப் பிரச்சாரத்திற்குச் ொசல்கிறார். ொசன்ைனயிலிருந்து புறப்பட்ட வள்ளல். பபபப பபபபபபபபபபப பபப பபபபபபபபபபபபபப – பபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபப பபப பபபபபபபபபபப – பபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபப.தி.மு. புத்தாந்ததம் என்ற ஊைரத் தாண்டியவுடன் ோபாட்டுத் தள்ளி விடலாம் என்று தீர்மானம் ோபாடுகிறார்கள். எதிரிகள் திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். வள்ளல் இயக்கி. திக்குமுக்காடிப் ோபாகிறார்கள். அவன் மயிலுக்குப் ோபார்ைவ! இவன் மனுஷிக்குப் ோபார்ைவ! 10-10-1972 ல் நம் வள்ளல் தி. ஒவ்ொவாரு பத்து கிோலாமீட்டருக்குப் பிறகும் ொசல்லும் வழிைய மாற்றி. சட்டம்கூூட தீட்டுகிறார்கள். மாற்றி பயணம் ொசய்கிறார். காரில் ொசல்கிறாரா. மாட்டு வண்டியில் தர்மத்தின் தைலவன் தைலப்பாைக சகிதமாய்ச் ொசன்றைத எதிரிகள் ொதரிந்துொகாள்கிறார்கள். எல்லீஸ் டங்கன். புத்தாந்த்தத்ைத வண்டி தாண்டுகிறது. எதிரிகள் மாட்டுவண்டிையச் சூூழ்ந்து ஆயுதங்களுடன் வழிமறிக்கின்றனர். 16-10-1972 ல் நம் வள்ளல் அ. வில் இருந்து நீக்கப்படுகிறார். வாகனத்ைத மாற்றி.

ொகாடுக்க வந்த மூூதாட்டிையப்பார்த்து. நீ இங்ோக தங்கி இருக்கிறைத இட்டைறப்பாைதயில் நின்னு பார்த்திட்டு வந்து பயந்து ோபாய் ொசான்னான். இப்படி வள்ளல் கூூடுவிட்டுக் கூூடு பாய்ந்து பயணத்ைதத் ொதாடர்கிறார். “இங்ோக நான் இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படித்ொதரியும்?” “என் ோபரன்தான். வள்ளோவ வாய் மலர்கிறார்.” ொகாடுத்துச் சிவந்த கரத்துக்கு. அன்றும் அதிகாைல ஐந்து மணிக்கு வள்ளல் கண்விழித்துப்பார்க்கிறார். சாப்பிடு மகராசா என்றார். அந்தப் ொபாற்பாதம் நடக்கிறது. நடுக்காட்டில் பாய்விரித்துப் படுக்கிறார். நம் எட்டாவது வள்ளல் கட்டாந்தைரயிலா? உடன் ொசன்ற ொதாண்ர்கள் சுற்றி நின்று. குளிரால் நடுங்கிக் ொகாண்டிருந்த அந்த மூூதாட்டிைய வாரி அைணத்து. ோவைன ோராட்ோடாரப் புதரில் நிற்கைவத்துவிட்டு. காத்துக் கிடப்பைதப்பார்த்த வள்ளல் திைகக்கிறார்! யார் இந்த மூூதாட்டி? எப்படி இந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள் இவ்வளவு அதிகாைலயில் வர முடிந்தது? ஏன் வந்தார்? எதற்கு வந்தார்? வள்ளலுக்கு ஒன்றும் புரியவில்ைல. காவல் காக்கிோறாம் என்பைத மறந்து அந்த அவதாரக் குழந்ைத உறங்கும் அழைக. “தாோய உங்களுக்கு என்ன ோவண்டும்? எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்!” “எனக்கு ஒண்ணும் ோவணாம். எதிரில் ஒரு வயதான மூூதாட்டி இரண்டு அலுமினிய சட்டியுடன் தன் கால்மாட்டில். அப்புறம்தான் ஒரு ோகாழிையப் 30 . அவர் எழுந்த பிறகுதான் சூூரியன் எழும் என்பதுதான் வரலாறு. மாட்டு வண்டிையக் கடந்து ொசல்கிறார். பரங்கிமைல மன்னன் எத்தைன ோபருக்குப் பட்டுொமத்ைத விரித்த. மகோன! நான் உனக்கு ொகாடுக வந்திருக்கிோறன்.[Type text] வண்டியில் இல்ைல. எதிரிகள் ஏமாந்து நிற்பைத புன்முறுவல் பூூக்க ோவனில் ொசன்ற ொபான்மனச் ொசம்மல். நான் வாங்க வரவில்ைல. இதுல உனக்குப் பிடிச்ச ொவடக்ோகாழி ொகாழம்பு இருக்கு. உற்றுப் பார்த்து ரசித்துக்ொகாண்டிருக்கிறார்கள். விடிந்து பயணத்ைதத் ொதாடரலாம் என்று புரட்சித்தைலவர் முடிொவடுக்கிறார். “எனக்கு என்ன ொகாடுக்கப் ோபாறீங்க?” “இதுல ோசாறு இருக்கு. சூூரியன் ஒருநாளும் ொபான்மனச் ொசம்மைலத் ொதாட்டு எழுப்பியதில்ைல. இரண்டு கிோலாமீட்டர் தூூரம் அடர்ந்த காட்டுக்குள். மணி நள்ளிரவு பன்னிொரண்டாகிவிட்டது.

விைட ொபறுகிறார் வள்ளல். ரூூபாைய திைகத்துப்ோபான மூூதாட்டியால் ோபசமுடியவில்ைல. குளிரில் வாடிக்ொகாண்டிருந்த ோபார்ைவையப்ோபார்த்துகிறார். நீ எதுக்காகய்யா பதுங்கி இருக்கணும். “அோதா ொதரியுோத! அதுதான் என் வீடு. சாதாரணமாக மூூதாட்டியின் தட்டி ொகாடுக்கவில்ைல. காரில் வந்தவர்கொளல்லாம் உறங்குகிறார்கள். மைழயால் வாடிய மயிலுக்குப் ோபார்ைவ ொகாடுத்தான் கைடோயழு வள்ளல்களில் ஒருவனான ோபகன் என்ற மன்னன். வள்ளல் மட்டும் விழித்துக்ொகாண்ோட வருகிறார். உடன் அவர்களும் நடக்கிறார்கள். ஒன்றும் புரியாமல். என் ோபரைன வாட்டித் தரச்ொசால்லி ோகாழம்பு வச்சு. ோசாறாக்கி ொகாண்டு வந்ோதன். என்கிறார். திண்டுக்கல்லில் இரவு ஒரு மணி வைர பிரச்சாரம் ொசய்துவிட்டு ணொசன்ைன திரும்புகிறார் வள்ளல். ோபார்ைவ உள்ள பார்சைல வள்ளலிடம் ொகாடுக்க. ஓடி வந்துடுோவன். ொபான்மனச் ொசம்மோல நீ ஒரு மனுஷிக்கு ோபார்ைவ ொகாடுத்து கைடோயழு மட்டுமல்லாமல். ஏன்ய்யா. வள்ளல் டார்ச் ைலட் ொவளிச்சத்தில் நடக்கிறார்.[Type text] பிடிச்சு நசுக்கி. நீ இந்தப்பக்கம் எப்ப வந்தாலும் ஒரு குரல் குடுத்தா ோபாதும். உடலில் ைகயில் அந்தக்ககம்பளிப் ஆயிரம் திணிக்கிறார். 31 . எவன் ொபாறந்திருக்கான். வாழ்த்திய மூூதாட்டிைய வள்ளல் வணங்கிப்புறப்படுகிறார். ஒருவைரத்தட்டி எழுப்பி “மதியம் நான் வாங்கிட்டு வரச்ொசான்ன ோபார்ைவைய எடு” என்கிறார். எவனுக்குயா ைதரியம் இருக்கு?” புரட்சித் தைலவர் இரண்டு பாத்திரத்ைதயும் ோவனில் ஏற்றச் ொசால்கிறார். வீடு எங்ோக இருக்கிறது? என்று ோகட்கிறார். எப்பவும் அந்த ஓட்டுத் திண்ைணயிோலதான் படுத்திருப்ோபன். உன்ைன ொதாட்டு மீள இந்த உலகத்துல. ோநராக பாட்டி ொசான்ன அந்தக் கூூைரவிட்டு ஒட்டுத் திண்ணக்கு ொசல்கிறார். வள்ளல்களுக்குப் வள்ளல்களுக்ொகல்லாம் பிறகு வந்த வள்ளலாக கைடசி வள்ளலாக அல்லவா அன்ைன வரலாறு குறித்துக்ொகாண்டது. எழுப்பி அன்பால். ோநற்று இரவு தங்கிய இடம் வந்தவுடன் காைர நிறுத்தச்ொசால்கிறார். புறப்படுவதற்கு முன் அந்த மூூதாட்டியிடம். எங்காச்சும் ொநருப்ைப கைரயான் அரிச்ச அதிசயம் உண்டாய்யா? உன் நிழைல ொநருங்க. தூூக்கக் கலக்கத்தில் ஒன்றும் புரியாமல் அவர்.

உள்ளம் கசிந்து ோபான வள்ளல். இதுவைர வறட்சி நிவாரணப் பணிகள் மட்டுோம நடந்து வந்த தமிழகத்தில். மக்கள் பகலாக தாகத்துக்குத் மணிக்கணக்கில். 32 . குடிைச இழந்த மக்கைளச் சந்தித்து நிவாரணம் வழங்க. முப்பிறவி கண்ட நாயகன் முதலைமச்சராகப் ொபாறுப்ோபற்றவுடன். “மகராசன் வந்தார் மைழ ொபாழிந்தது. ஊட்டி நிலச்சரிவில். அரசு உயர் அதிகாரிகளும் புரட்சித் தைலவரின் வீர நைடக்கு. தமிழக ொதாகுதிகளில் 126 சட்டமன்ற ோதர்தைல ொதாகுதிகளில் சந்தித்து. அமர்கிறார்.[Type text] பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப! – பபப பபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப? பபபபபபப பப பபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபப. குடிைசகள் இழுத்துச் ொசல்லப்பட்டு. கார் ோபாக முடியாத இடங்களுக்ொகல்லாம் கருைண வள்ளல் ொதன்றலின் அழோகாடு புயலாய் நடந்து ொசல்கிறார். அைலந்த ோநரம் நாள் தண்ணீர் கணக்கில் அது. பாதித்த பகுதிகளுக்குச் ொசல்கிறார். சில இடங்களில். முதல் பணியாக தமிழகம் முழுவதும் ொவள்ள நிவாரணப் பணிக்காக புறப்படுகிறார். ோபாட்டியிட்ட தமிழகத்தில் 200 அைனத்து மாவட்டங்களிலும் அைட மைழ. மைழையப் பார்த்து மாமாங்கம் ஆகி ோபானதால். 1972 அக்ோடாபர் பதினாறாம் நாள் வள்ளல் தனிக்கட்சி ொதாடங்கி 1973 ஏம 22 ஆம் நாள் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற இைடத் ோதர்தலில் ொவற்றி ொபற்ற. ஈடு ொகாடுக்க முடியாமல் மூூச்சிைறக்க ஓடி வருகிறார்கள். உடன் வந்த காவல்துைற அதிகாரிகளும். என்று மக்கள் மனம் குளிர வாழ்த்தினார்கள். என்ைறக்கு மைழ வந்து தாகம்தீர்க்கும் என மக்கள் நிைனத்துக் ொகாண்டிருந ோநரம் அது. மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளானார்கள். 1977 ஜூூன் பதினாறில். கட்டுக்கடங்காத ொவள்ளத்தால். பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப! சந்தனக் கால்கள் சகதியில்! ோசாறு கிைடக்காவிட்டாலும் கிைடத்தால்ோபாதும் தண்ணீருக்கா என்று இரவு பரவாயில்ைல.

இது ோபான்ற ஓைட. ஓைடக்கு இந்தப்பக்கம் பார்த்தமக்கள். சூூட் ோபாட்ட அதிகாரிகள் மிரள்கிறார்கள். ஆறடி பின்ோனாக்கிப்ோபானீங்க. என்ைன மாதிரி ஓோர தாவுல தாவி வந்து இருக்கலாோம” என்றாராம். என்று அதிகாரிகள் வள்ளலிடம் ோவண்டுகிறார்கள். ோகாடி இதயங்கைள ொகாள்ைளயடித்த வள்ளல். அதிகாரிகள் எப்படி புரட்சித்தைலவைர ஓைடையத் தாண்டிச் ொசல்ல ைவப்பது என்று தவித்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பான மரப்பாலம் அைமத்துத் தருகிோறாம். மோகசோன வந்து நின்ற விட்டார் ொபான்மனச் என்ற மகிழ்ச்சி ொவள்ளத்தில் வள்ளோல எப்படியாவது எங்கள் குடிைசப்பக்கம் வாருங்கள் எங்கள் குைறகைள நிவர்த்தி ொசய்யுங்கள் என்று கூூவி அைழக்கிறார்கள். பார்த்தீங்களா?” என்று பதிலடி ொகாடுத்தாராம். இரண்டடி என்கிறார் ோதாட்டக்காரர். அருகில் நின்ற அந்தப் பகுதிையச் ோசர்ந்த ஒரு ோதாட்டத் ொதாழிலாளியிடம் இந்த ஓைட எவ்வளவு ஆழம் என்று ோகட்கிறார். அவ்வளவுதாோன. ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்று உணர்ந்த வள்ளல். “நீங்கள் எல்ோலாரும் இந்தப் பக்கோம நில்லுங்கள் நான் மட்டும் ோபாய் வருகிோறன்” என்று ொசால்லிவிட்டு ொதாைடயளவு சாக்கைடயில் இறங்கி நடக்கிறார். என்று வள்ளல் ோவட்டிைய மடித்துக்கட்டுகிறார். இந்த சிறிய ஓைடைய கடக்க பைலைக ஏற்பாடு ொசய்யச்ொசால்லி வருகின்றீர்கோள. இனி அைர ொநாடி ோநரம் காலம் தாழ்த்தினால் கூூட மக்கள் கூூச்சல் ோபாட ஆரம்பித்துவிடுவார்கள். நிதானமாக ஓைடையக் கடந்து இருக்கிறார். இைதப் பார்த்த ோநரு. “நீங்க இந்த நாலடி ஓைடையத் தாண்ட. உடன் வந்த ஒரு காவல் துைற அதிகாரி வள்ளலிடம். அைர மணி ோநரம் காத்திருங்கள். அந்த அதிகாரிகளின் உணர்வுகைளப் புரிந்து ொகாண்டு. ஒன்று குறிக்கிட்டிருக்கிறது. ஆனால் காந்தி ஒருவர் உதவியுடன் பலைக ஒன்ைற ஏற்பாடு ொசய்து. ோகாட்.[Type text] ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் சாக்கைட கலந்த நீோராைட நீோராைடக்கு அந்தப் பக்கத்தில் இருந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள சந்திக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ஓைட தைடயாக ொசம்மைலப் இருந்தது. இைதப் பார்த்த ோபண்ட். ஆனால் நீங்கள் பாலமும் 33 . அதற்கு காந்தி. “ஒரு முைற பண்டித ஜவஹர்லால் ோநரவும் மகாத்மா காந்தியும் நடந்து ொசன்று ொகாண்டிருந்த ோபாது. ோநரு ஓட்டப் பந்தய வீரைனப் ோபால பின்ோனாக்கி வந்து ஓோர தாவலில் ஓைடையக் கடந்து விட்டார்.

குளு குளு பங்களா ோவண்டும். பலதாய்மார்களுக்கு மாற்றுத் துணியில்ைல. “இந்த்ப் ொபண் நன்றாக இருந்த கூூைரைய தாோன பிரித்துப்ோபாட்டு விட்டு. புரட்சித் தைலவருக்கு ொபாங்கிக் ொகாண்டு வந்தது ோகாபம். உைட தருகிறார். இைடமறித்து. ொபாய் ொசால்லியிருந்தாலும் கவைலயில்ைல.[Type text] இலாமல். பின்ோனாக்கியும் ொசல்லாமல் வீறு நைட ோபாடுகிறீர்கோள” என்றாராம். இருக்க வீடு கிைடக்க ோவண்டும் ொனறு தாோன அந்தத் தாய் ொசால்லியிருக்கிறார். நம் ொபான்மனச் ொசம்மலுக்கு. பார்க்கச் சகியாத அந்த பாமர மக்கள் குடம் குடமாய் தண்ணீர் ொகாண்டு வந்து. சரி என்கிறார் வள்ளல். அதற்கு ொபான்மனச் ொசம்மல் புன்முறுவல் ஒன்ைற மட்டும் பூூத்திருக்கிறார். உண்ண உணவு. வீடும் ோகட்கிறார் என்று ொசால்லோவ. பாதபூூைஜ ொசய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் உடன் வந்த அதிகாரி. ொபாறுத்துக்ொகாண்டு. தனக்கு ோவண்டிய அடிப்பைடத் ோதைவகளான – உடுக்க உைட. இதுவைர எந்த ஏைழயாவது. இதுவைர ஏறத்தாழ ஐந்து. பலோகாடி ரூூபாயில் ஆயிரக்கணக்கானத் திட்டங்கள். சந்தனக் கால்களில் சாக்கைடப் படிந்தைத. உங்களிடம் நிவாரணமும். “சார் அப்படி அந்தத் தாய். இப்படி வள்ளல் வரிைசயாய் நின்றவர்களின் குைறகைள ோகட்டுச் ொசன்று ொகாண்டிருந்த ோபாது. என்று ோகாரிக்ைக ைவத்திருக்கிறார்களா? 34 . வள்ளல் அப்பகுதி மக்களின் குைறகைளக் ோகட்கிறார். ஆனால இன்னும் ொபரும்பாலான கிராமங்களுக்கு குடிதண்ணீர் பிரச்சைன தீரவில்ைல. ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் ொதாடர்ந்து நைடொபற்று. “எத்தனாங்கிளாஸ் படிக்கிறாய்?” “அஞ்சாங்கிளாஸ்” “நன்றாகப் படிக்கிறாயா?” “உம்” “உனக்கு என்ன ோவண்டும்?” “எங்களுக்கும் ஒரு வீடு ோவண்டும்!” இது அந்தத் தாயின் ோகாரிக்ைக. வந்திருக்கின்றன. உணவு தருகிறார். எந்த அரசாங்கத்திடமாவது எனக்கு கார் ோவண்டும். குடிைச வீட இருந்த இடத்தில் ோகாட்ைட ோபால வீடு கட்ட ஆைணயிடுகிறார் அதிகாரிகளிடம். ஒரு குடிைசயின் முன் ஒரு தாயின் அருகில் நின்ற சிறுவனிடம் வருகிறார் வள்ளல்.

அதிகாரிகள் அப்படிோய அசந்து நிற்கிறார்கள். என்று தாயின் மகத்துவம் ொதரிந்தும். பபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப. உடோன வள்ளல் அங்கிருந்ோத ைக ைசைகயால் காவலாளிக்கு ஆைணயிடுகிறார். எடுக்கப்ோபாகிற காட்சிையப் பற்றியும். ஒரு முைற ொசட்டுக்கு சத்யா ொவளிோய ஸ்டுடிோயா உள் காரின்மீது வளாகத்தில் சாய்ந்து படப்பிடிப்புத்த்தளம். கற்றுத் ோதர்ந்த கல்விமான்கள் கூூட தாைய. ஸ்தானத்திற்கு ொபானமனச்ொசம்மல் ொகாடுத்த ொகாடுத்த உன்னதம் ஒப்புயர்வில்லாத்து. ோநசிக்கும் பண்ைப. தாையவிட உன்னதம் உலகில் ஒன்றுமில்ைல. அப்ொபாழுது அங்ோக ஒரு ைகக்குழந்ைதயுடன் காவலாளியிடம் தர்க்கம் ொசய்து ோபாராடிக் ொகாண்டிருக்கிறார். வள்ளலின் கண்கள் ொசல்கின்றன. தரக்குைறவாகப் ோபசி தவிக்கவிட்ட கனவான்கள் அோநகம் ோபைர பார்த்திருக்கிோறாம். நீலகண்டனுடன். என்று இதிகாசங்களும். தன்னுைடய எல்லாப் படங்களிலும் கட்டாயப் பாடமாக்கினார்.[Type text] அவர்களுக்குத் அளவுக்கு ோதைவயானைவகள் ஆட்சி கூூட நடத்துகிோறாோம. ோகமிராக் ோகாணம் எப்படி இருக்க ோவண்டும் என்பது பற்றியும். அதனால் தான் தனக்கிருந்த தாய்ப்பாசத்ைத. விவாதித்துக் ொகாண்டிருக்கிறார். காரில் சாய்ந்து ொகாண்டிருந்த வள்ளலின் 35 . கவரி வீசிய கலியுக மன்னன்! தாயிற் சிறந்த் ோகாயில் இல்ைல. ஆனால் ோவதங்களும். அந்தத் தாைய உள்ோள வரச்ொசால்கிறார். கண்ணீருடன் வந்த அந்தத் தாய். நாம் அவர்களுக்குக் தான் குற்றவாளிகள்” கிைடக்காத என்கிறார் வள்ளல். அோதாடு தாய் என்கிற தகுதிைய இழந்த தறிொகட்டவரகைளநுத் பார்த்திருக்கிோறாம். ொகாண்டு இயக்குனர் ப. வள்ளல் இப்படி விவாதித்துக் ொகாண்டிருக்கும் ொபாழுோத ஸ்டுடிோயா வாசல் பக்கம்.மதங்களும் உன்னதத்ைதவிட உலக “தாய்” இலக்கியங்களும்.

[Type text]

காலில் விழப் ோபாகிறார். தடுத்து நிறுத்திய வள்ளல் “உங்களுக்கு என்ன
ோவண்டும்” எனக்ோகட்கிறார்.
“கணவன்

இல்ைல.

ைகக்குழந்ைதயுடன்

கஷ்டப்படுகிோறன்.

என்

பிள்ைளையக்காப்பாற்ற நீங்கள் எனக்கு கருைண காட்ட ோவண்டும்.”
கசிந்துருகிய வள்ளல் “கவைலப்பட ோவண்டாம் ோவண்டியைதச் ொசய்கிோறன்”
என்று எதிரில் இருந்த தன்னுைட அலுவலக அைறையக் காட்டி அங்ோக அமரச்
ொசால்கிறார். உதவியாளைரக் கூூப்பிடுகிறார். அந்தப் ொபண்ணுக்கு சாப்பிட
ஏதாவது ொகாடுங்கள். அவரின் விலாசத்திற்குச்ொசன்று விபரங்கள்ோசகரித்து
வாருங்கள். ோவண்டியைதச் ொசய்யலாம்” என்கிறார்.
சில

நிமிடங்கள்

கழித்து,

அந்தத்

தாைய

சந்திக்க,

தன்னுைடய

அலுவலகத்திற்குச் ொசல்கிறார் வள்ளல். உடன் இருத நண்பர்களும்,சத்யா
ஸ்டுடிோயா ஊழியர்கொளல்லாம் இதுவைர யாரும் ொசய்யத் துணியாத தவைற,
அந்தப்

ொபண்மணி

ொசய்துக்ொகாண்டிருக்கிறாோர.

இைத

வள்ளல்

தாங்கிக்

ொகாள்வாரா?
தர்ம்ம் ோகட்டு வந்த தாைய தண்டிக்க ோபாகிறாோர! என்ன நடக்கப் ோபாகிறோதா, சக
ஊழியர்கள் தங்களுக்குள் இப்படிப் ோபசிக் ொகாள்கிறார்கள். ஆனால் அங்ோக
இவர்கள் எதிர்பார்த்த எதுவும் நடக்கவில்ைல. அதற்கு மாறாக அங்ோக வள்ளல்
அற்புதம் நிகழ்த்திக் ொகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து, அசந்து ோபாய் நின்று
விட்டார்கள்.
அந்த

அலுவலக

அைறையப்

ொபாருத்தவைர

ொபான்மனச்

ொசம்மலுக்கு

புண்ணியஸ்தலம். காரணம் அந்த அைறயில்தான், தான் வணங்கும் ொதய்வமான
தாய் சத்யாவின் ஆளுயர திருவுருவப் படமும், படத்திற்கு அடியில் வணங்கியபிறு
அமரக்கூூடிய ஆசனம் ஒன்றுமிருந்தது. அந்த ஆசனத்தில் வள்ளைலத் தவிர
எவரும் அமர்ந்ததாக வரலாறில்ைல. இன்ைறக்கு அந்த ஆசனத்தல் அந்தத் தாய்
வியர்ைவ வடிய கண் அயர்ந்து தூூங்குகிறார். ஆனால் நம் வள்ளோலா மின்விசிறி
சுவிட்ைச ோபாட்டுவிட்டு அந்தத் தாயின் உறக்கம் ொகடாத அளவுக்கு அருகில்
விைடயாடிக்ொகாண்டிருந்த குழந்ைதைய எடுத்துக ொகாஞ்சிக் ொகாண்டிருக்கிறார்.
மின் விசிறியின் குளிர் காற்று முகத்தில் பட்டவுடன் அந்த தாய் கண்விழித்துப்
பார்க்கிறார். எதரில் வள்ளல்! என்ன ொசய்வது என்று ொதரியாமல் அந்தத் தாய்
பயந்து ோபாய் எழுகிறார். “நீங்கள் வீட்டுக்குச் ொசல்லுங்கள். தங்களுக்கு

36

[Type text]

ோவண்டிய உதவி நாைள உங்கள் வீடு ோதடி வரும். இைத ொசலவுக்கு ைவத்துக்
ொகாள்ளுங்கள்” என்று ைகயில் ொகாஞ்சம் பணம் ொகாடுக்கிறார்; வள்ளல்.
வள்ளோல நீ நிகழ்த்திய அற்புதம், சங்ககாலம் வரலாற்றல், முரசுக் கட்டிலில்
உறங்கிய புலவர் ோமாசிகீரனாருக்கு, மரண தண்டைன வழங்குவதற்குப் பதிலாக
கவரி வீசிய ோசர மன்னன் தாோன எங்கள் நிைனவுக்கு வருகிறான்.
பபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபப
பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப
பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப!
பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபப!
பபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபப- பபப
பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபபபப!

ஒரு தவறு ொசய்தால்!
பசிக்கிறவனுக்கு மீைனக் ொகாடுக்காோத. அவனுக்கு மீன் பிடிக்கக் கற்றுக்
ொகாடு”
“ோசாறு ோபாட்டு ோசாம்ோபறியாக்காோத”
சரித்திர நாயகன் நம்ொபான்மனச்ொசம்மல் 1-7-1982 ல், நூூறு ோகாடி ரூூபாய்
ஒதுக்கி,

5

முதல்

14

வயதுக்கு

உட்பட்ட

குழந்ைதகளுக்கு

பள்ளிக்

கூூடங்களிலும் 2 முதல் 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்ைதகளுக்கு குழந்ைதகள்
நல்வாழ்வு நிைலயங்களிலும் இலவசமாக மதிய உணவு வழங்கும் சத்துணவுத்
திட்டம்

ொகாண்டு

வந்த

ொபாழுது, இப்படிொயல்லாம்

சிலர்

வியாக்கியானம்

ோபசினார்கள். அவர்களுக்ொகல்லாம் ஒட்டு ொமாத்தமாக,
இந்த சத்துணவு திட்டம் மிகப்ொபரிய ொபாருளாதார திட்டம் என்ோறா, நான் ஒரு
அரசியல் ோமைத என்று உலகிற்குச் ொசால்லிக் ொகாள்ளோவா, இந்தத் திட்டத்ைத
அமுல்படுத்தவில்ைல. சிறுவயதில், நானும் , என் சோகாதரனும் கல்வி கற்க
முடியாமல் ோபானதற்கு, குடும்பத்தில் நிலவிய வறுைமோய காரணம். என் தாய்
பலோநரம், எங்கைள பசியாற்றிவிட்டு பட்டினியாக கிடப்பார். பசியின் ொகாடுைமைய
அனுபவித்தவன் நான். என் தாய் பத்துப் பாத்திரம் ோதய்த்துக்கூூட எனக்கும்,
37

[Type text]

அண்ணன் சகர பாணிக்கும் மூூன்று ோவைள ோசாறு ொகாடுக்க முடியவில்ைல.
அதனால்தான், என்ைறக்ோகா பலன் தரப் ோபாகிற ொதாழிற்சாைலகள் ோபான்ற
நீண்டகால திட்டம் ொசயல்பட்டுக்ொகாண்டிருந்தாலும் 65 லட்சம் குழந்ைதகள்
பட்டினாயில் தவிக்காமல் இருக்கோவ, இந்த சத்துணவுத் திட்டத்ைத ொகாண்டு
வந்திருக்கிோறன்.

இந்தக்

ொகாடுைமைய

கணிசமான

அளவில்

குைறக்க

ோவண்டும் என்கிற லட்சியத்ைத நிைறோவற்றோவ, இத்திட்டத்ைத ொகாண்டு
வந்ோதன். இது என் ஈரமான இதயத்தின் ொவளிப்பாோடயன்றி, இதில் எந்த அரசியல்
சாணக்கியத்தனமும் இல்ைல. என்று விளக்கமளித்தார், வள்ளல்.
பசி ஒரு பிணி என்றார் வள்ளுவன். தீயினும் ொகாடுைமயானது வறுைம என்று,
எல்லாக்

காலங்களிலும்,

எல்லா

இலக்கியங்களிலும்

ொசால்லப்ப்ட்டு

வந்திருக்கிறது.
கர்ணனுக்கு மரியாைத ொகாடுத்த, மணிமகுடம் ொகாடுத்து, மணம் ொசய்து
ைவத்து,

நாடு

துரிோயாதன்ன்.

நகரம்

ொகாடுத்த,

ஆனால்

தீயோராடு

மிகப்ொபரிய
நட்பு

அந்ததஸ்தும்

ைவத்து

ொகாடுதான்,

இருக்கிறாோய

என்று

கர்ணனிடம் பலர் ோகட்ட ோபாதும் கூூட, துரிோயாதன்ன் நாடு ொகாடுத்தான்.
நகரம் ொகாடுத்தான் என்ொறல்லாம் கர்ணன் பட்டியல்ோபாட்டுக் காட்டவில்ைல.
“அவன்

ோசாறு

எதிரானவன்

ோபாட்டான்.

என்பது

அதனால்தான்

ொதரிந்திருந்தும்

துரிோயாதனன்

அவன்,

தர்ம்மத்திற்கு

ொசான்னைத

சொஞய்து,

“ொசஞ்ோசாற்றுக் கடன் தீர்க்கிோறன்” என்று மட்டம் ொசான்னான். இைத
எல்லாம் உணர்ந்து ொசயல்பட்ட வள்ளலின் தாயுள்ளத்ைத விளக்கிச்ொசால்ல
இயலாது.
ஒரு

முைற

வள்ளலின்,பிருந்தாவனமான

ராமாவர

ோதாட்ட

இல்லத்துக்குள்

ொவள்ளம் புகுந்து விடுகிறது. வள்ளல் படகு உதவியுடன் ொமயின் ோராட்டற்கு
வந்து கன்னிமாரா ஓட்டலில் தங்குகிறார். ஒரு வாரம் முழுவதும் கன்னி மாரா
ஓட்டல்

தைலைமச்ொசயலகமாய்

ொசயல்படுகிறது.

அரசு

அதிகாரிகள்,

அைமச்சர்கொளல்லாம் ோஹாட்டலில் முகாமிட்டிருக்கிறார்கள்.
அன்று அரசு உயர் அதிகாரி ஒருவரின் முைறோகடான ொசயலால் வள்ளலுக்கு
அவப்ொபயரும்,

அரசுக்கு

அவமானச்ொசயலாகவும்

அைமந்து

விடுகிறது

சஸ்ொபண்ட் ஆர்டைர ைகயில் ைவத்துக் ொகாண்டு சம்பந்தப் பட்ட அதிகாரிைய
வரச்ொசால்லி

ஆைணயிடுகிறார்.

ஆைண

பிறப்பித்த

அைரமணி

ோநரத்தில்

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி, அலறி அடித்துக்ொகாண்டு ஓடி வருகிறார்.
38

துைணவியாரிடம் என்ன இது என்று விசாரிக்கிறார். “என் முகத்தில் விழிக்காதீர்” என்கிறார். கல்லூூரியில் படிக்கும்ம மகன். “சாப்பிட்டீங்களா?” “சாப்பிட்டாச்சு” அதிகாரி ொசான்னது ொபாய்ொயன்பது புரட்சித் தைலவருக்குத் ொதரியாதா என்ன? “இல்ைல நீங்கள் ொபாய் ொசால்கிறீர்கள். ோவன் புறப்பட்டு விடுகிறது. உள்ோள நுைழகிறோபாது வள்ளலுக்கு மதிய உணவு வருகிறது. இந்தத் துோராகிைய சாப்பிட ோவறு ொசால்கிறீர்கோள. “இப்ப சாப்பிடப் ோபாறீங்களா இல்ைலயா?” அவ்வளவுதான் அதிகாரி ைடனிங் ோடபிளில் அமர்கிறார். ஆட்ோடாவுக்கு பணம் ொகாடுத்துவிட்டு வருவதற்குள். ஒரு தாையப் ோபால. குற்ற உணர்வுடன் உள்ோள நுைழகிறார் அதிகாரி. ோமலும் தண்டிக்கிறதல்லவா” என்று விழிகளால் விசும்புகிறார். அதிகாரி. ோநாயில் கிடக்கும் தாய். சஸ்ொபண்ட் ஆர்டைர முகத்தில் வீசி எறிந்து. அதிகாரியின் முகத்ைதப் பார்க்கிறார். இப்படி அடுத்த மாத பட்ொஜட் உட்பட நிழலாடியது. இப்படி மன்னிக்க முடியத குற்றத்ைத இைழத்து விட்டாோர அந்த அதிகாரி. முதலில்நீங்கள் சாப்பிடுங்கள்” “எவ்வளவு ொபரிய தவைற ொசய்து அரசுக்கு அவப்ொபயர் ஏற்பட ொசய்து விட்ோடன். 39 .[Type text] அப்ொபாழுது சாப்பாட்டு ோநரம் மணி ஒன்று.. வழக்கமான பாணியில். அதிகாரி அைறைய விட்டு ொவளிோயறுகிறார். அதிகாரி நடக்கிறார். உங்ளின் விசால குணம் என்ைன. வள்ளல் உள் அைறக்குள் நுைழகிறார். “அவருக்கு அைத ைவயுங்கள் இைத ைவயுங்கள்” என்ொறல்லாம் அன்ைபப் ொபாழிந்து அமுது வழங்குகிறார். வள்ளில்ன் முகத்தில் கடுகடுப்பு. சாப்பாடு முடிகிறது. வீட்டிற்கு வருகிறார். அதிகாரி பின்ோன ொசல்கிறார். அதிகாரி. இதுவைர அரசாங்கக்காரில் வந்து ொகாண்டிருந்தவர் ஆட்ோடா பிடித்து. கண்முன்ோற. அப்ொபாழுது அவர் வீட்டு வாசலில் ோவனிலிருந்து சாமான்கள் இறக்கி ைவக்கப்படுகின்றன. எனக்காக நீங்கள் எவ்வளவு சிரம்ம் எடுத்துக்ொகாண்டீர்கள். கல்யாண வயதில் மகள். வரட்டு நாலு வாங்கு வாங்கி சஸ்ொபண்ட் ஆர்டைர முகத்தில் வீசி எறியலாம் என்று எதிர்பார்த்துக்ொகாண்டிருந்த ொபாழுது.

“சட்டப்படி தீர்ப்பளித்து விட்டு தர்ம்ப்படி உதவும் குணம் எவருக்கு வரும். ஒரு புதுப்பாடகைர அைழத்து வந்து அறிமுகம் ொசய்து ைவக்கிறார். அவர்கைள வரோவற்று உபசரிக்கிறார் வள்ளல். அடுத்த ஒருொநாடியில் அந்தப் புதுமுகப் பாடகர் கர்ச்சிப்ைப அைறயில் ைவத்துவிட்டு வந்து விட்ோடன் என்று ொபாய் ொசால்லி. ோபான்ற (இயல்பான சுவராஸ்யமான குரல் மாறி விஷயங்கள் ோபசிக்ொகாண்டிருக்கிறார். பருப்பு. பபபப பபபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபப! பபபபபப பபபபப பபபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபப பபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபபப பபபப. உடன் வந்த பாடகைர அைழத்துக் ொகாண்டு அைறையவிட்டு ொவளிோயறுகிறார். மூூவாயிரம் ரூூபாய் பணமும் வள்ள் ொகாடுத்தனுப்பியைதச்ொசால்கிறார். குோசலனும் – கண்ணனும் ொபான்மனச் ொசம்மல் முதலைமச்சராகப் ொபாறுப்ோபற்ற சில மாதங்களுக்குப் பிறகு. உங்கள் அன்பு ஒன்ோற ோபாதுொமன்று கூூறிவிட்டு இைசயைமப்பாளர். உங்களுக்கு என்ன உதவி ோதைவொயன்றாலும் ோகட்கலாம். தியாகராஜ பாகவதர் ோபால். நானும் பாடி நடிக்க ஆரம்பித்தோபாது. புளி. கற்று. இைசையப் பற்றியும் தானும் கர்னாடக சங்கீதமும். ொசாந்தக்குரலில்பாடி நடித்த பி. அவர் மட்டும் வள்ளலின் அைறக்குள் நுைழகிறார். 40 . விைடொபறும் ோவைளயில்.[Type text] இரண்டு மாதங்களுக்குத் ோதைவயான அரிசி. என்கிறார் வள்ளல். வசதியில்லாமல் அைத பாதியில் நிறுத்திய கைதையயும். ஒருவர் அன்ைறக்கு ஆற்காடு முன்னணியில் ொதருவில் உள்ள இருக்கும் தன்னுைடய அலுவலகத்திற்கு . சின்னப்பா. காஷ்மீர் சால்ைவயுடனும் காத்துக் கிடக்கிறார்கள் வள்ளல் வந்த இைசயைமப்பாளரிடம். பரத நாட்டியம்மும்.யு. என்னுைடய வாலிப பருவத் துவக்கத்தில் கரகரப்பாகிக் “மகரக்கட்டு” ோபாவது) உைடந்துவிட்டது. வள்ளைல இைசயைமப்பாளர் சந்திக்க. அவரது துைணவியார். வாசலில் அைமச்சர் ொபருமக்களும். மிளகாயிலிருந்து எண்ைணய் வைர. ொதாழில் அதிபர்களும் சந்தன மாைலகோளாடும்.

“என்ன ோவைல ொசய்கிறாய்?” “ரிக்ஷா ஓட்டுகிோறன்” “வாடைக ரிக்ஷாவா? ொசாந்த ரிக்ஷாவா?” “வாடைக ரிக்ஷா” உதவியாளைர அைழக்கிறார் வள்ளல். வருகிறொபாழுோத. ஆனால் ஒயிட்காலர்ஸ் என்று ொசால்லப்படுகிற சிலர். “நானும் ஒரு மைலயாளி. வள்ளல் வாங்கி அப்ொபாழுோத ஒரு குழந்ைதையப்ோபால் கடித்துச் சாப்பிடுகிறார்.[Type text] “என்ன” என்கிறார் வள்ளல். இல்ைல என்ைனத்தான் முதலில் அைழப்பார் என்று அைமச்சர் ொபருமக்களும். உறைவச்ொசால்லிோயா வரும் எந்த நபைரயும் என் அருகில் வர அனுமதித்ததில்ைல. குனிந்த தைலயுடன் ொசல்கிறார். பக்தன் ரத்னக் கம்பளத்தில். மடியில் இருந்த ஒரு கடைல உருண்ைடைய ொகாடுக்கிறான். “உடோன இவைரப்பத்தி விசாரிச்சு இவருக்கு ரிக்ஷா ஏற்பாடு ொசய்து ொகாடுங்கள்” என்று உத்தரவிடுகிறார். மற்ற வி. “என்னிடம் ஜாதிையச்ொசால்லிோயா. அடுத்து வள்ளல் வாசலில் காத்துக் கிடப்பவர்கைளப் பார்க்க மாடியில் இருந்து இறங்கி வருகிறார். இைத உற்றுக் கவனித்த வள்ளல். தனியாளாக ராஜநைட ோபாடுகிறான். மத்த்ைதச் ொசால்லிோயா. ஒரு எலுமிச்சம் பழத்துடன் எப்படியும் வள்ளைல பார்த்துவிட ோவண்டும் என்று முண்டியடித்துக்ொகாண்டு. அத்தைன வி. நான் மனிதர்கைள மட்டுோம ோநசிப்பவன். முன்வரிைசக்கு வர ோபாராடிக் ொகாண்டிருந்தான்.பிக்களும் ஆவோலாடு முந்திக் ொகாண்டு நிற்பைத வள்ளல் உணர்கிறார். எச்சரிக்கிறார் வள்ளல். அப்ொபாழுது கூூட்டத்தில். “என்ைனத்தான் முதலில் அைழப்பார்” இல்ைல. வள்ளல் வாசல் பக்கம் பார்க்கிறார். அந்த இைளஞைன பின்னுக்கு தள்ளிக் ொகாண்டிருந்தார்கள். நீங்கள் மனது ைவத்தால்” எதிரிகள் எத்தைனோபர் வந்தாலும் புன்முறுவல் பூூக்கிற ொபான்மச் ொசம்மல் முகத்தில். பழத்ைதக் ொகாடுத பக்தன். அந்த ஒரு வார்த்ைதையக் ோகட்டவுடன் ோகாபம் ொகாப்பளிக்கிறது. 41 .ஐ. அழுக்கு ோவஷ்டியுடன் பனியன் துண்டு சகிதமாய் ஒரு பக்தன்.ஐ. தயவு ொசய்து ொவளியில் ொசல்லுங்கள்” பாடகர் குற்ற உணர்வுடன். அந்த இைளஞைனப் பார்த்து ைகயைசக்கிறார்.பிக்களுக்மு ஒதுங்கி வழி விடுகிறார்கள்.

அதன்படி அரசு 42 .பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப. அந்தக் கண்ணன் நீ மட்டும் என்ன… கலியுக் கண்ணன் மட்டுமல்ல. கனகமணி மாைலோயாடும் நின்ற கணவான்கைள விட்டுவிட்டு. பாடிபில்டர் அந்த இரவில் தம்பிைய அரசு மருத்துவமைனயில் ோசர்த்துவிட்டு. ோகாகுல நாயகன்கண்ணைனக் காண் கட்டித் தங்கத்ோதாடும். ஆனால். முன்னிலும் விோராதிகள் ோவகமாக அரசு மீண்டும் அதிகாரிகள் ொசயல்படுகிறார்கள். ொசன்ைன ரிசர்வ் ோபங்கிற்கு அருகில் சிலர் கத்தியால் குத்திக் குடைல ொவளிோயற்றி விடுகிறார்கள். சரியான உதவி கிைடக்க ொதரிவிக்கிறார்.[Type text] இப்படித்தான் “வள்ளோல. ோபச்சு வராமல் பிள்ைளத் தமிழில் ோபசுகிறார் . தன்னுைடய ஈரவிழிப் பார்ைவயால் மட்டுோம எதிரிகளின் கணிப்புகைள தவிடு ொபாடியாக்குகிறார். மீண்டும் தமிழக முதல்வராய் முடிசூூட்டப்படுகிறது. பபப பபப பபபபபப பபபபபபபப! விோராதிகள் கூூட உன் விலாசத்தில்தான்! வள்ளல் சிகிச்ைச முடிந்து அொமரிக்காவிலிருந்து திரும்புகிறார். என்று அைமச்சர் ஆறுதல் ொசான்னார். வில்ைல. கலியுக கர்ணனாயிற்ோற! பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபப. இனி ஆட்சி அவ்வளவுதான் என்று அவசரக்கார்ர்கள் மூூச்சுக்கு மூூச்சு ோபசி முடிொவடுக்கிறார்கள். அதிகாைல ஐந்து மணிக்கு. பிறகு முக்கியக் கட்சிப் பிரமுகர்களிடொமல்லாம் எந்தவிதப் பலனும் இல்ைல. அவல் ொகாண்டு வந்த ஏைழக் குோசலோனாடுதாோன ொகாஞ்சி மகிழ்ந்தான். குடும்ப ரீதியாக விசுவாசமான ஒருபாடிபில்டரின் தம்பிைய. விலாசமிழக்கிறார்கள். தன்னிடம் உடற்பயிற்சி ொபரும் ஒரு ஆளும் கட்சி அைமச்சரிடம் ோபானில் முைறயிடுகிறார் பாடிபில்டர்! கவைல ோவண்டாம்” ோவண்டிய ஏற்பாடுகைளச் ொசய்கிோறன். ோபச்சு வரவில்ைலோய. தன்னுைடய கட்சித்தைலவருக்கு நடந்த ொசய்திையத் ொதாைலோபசியில் ொதரிவிக்கிறார். அப்ொபாழுது எதிர்க்கட்சிையச் சார்ந்த ஒருதைலவருக்கு. நம் வள்ளல்.

காலில் விழுந்து கதறுகிறார். நிைனவா என்கிற பிரமிப்பில். அதிகாரிகளிடம் ொதாடர்பு ொகாண்டு.[Type text] மருத்துவமைன. விந்திய மைலலகள் கூூட உன் காலடியில்தாோன! பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபப பபபபப 43 . அருளாசி அளித்த அவதாரோம! உனது விசாலமான இதயத்திற்கு முன்பு விோராதிகள் என்ன. வள்ளல். அந்த அைமச்சரிம் நடந்த விஷயத்ைத விபரமாக் ோகட்கிறார் வள்ளல். “வராது வந்த மாமணி ோபால். வள்ளலிடம் ொசால்லிவிட்டுத்தான் ொசல்ல ோவண்டும். உடோன அரசு மருத்துவமைனக்கு வள்ளல் வருகிறார் என்கிற ொசய்தி ொதரிவிக்கப்படுகிறது. எதிரியின் கூூடாரம் என்ொறல்லாம் பாகுபாடு பார்க்காமல். ோகட்டு முடித்துவிட்டு “இது நம் ஆட்சிக்கு அவமானம். அதன்படி அைமச்சர் ோதாட்டத்திற்குச் ொசன்று பாடிபில்டரின் தம்பிைய அரசு மருத்துவமைனக்குச் ொசன்று பார்க்கப் ோபாவதாக வள்ளலிடம் ொசால்கிறார். அைமச்சர். “காதில் இந்தச் சம்பவத்ைதக் ோகட்காமல் இருந்தால் கூூட பரவாயில்ைல. தீவிர சிகிச்ைசக்கு ஏற்பாடு ொசய்கிறார். ‘வந்ோத தீருவொதன்று’ பிடிவாதமாக ச் ொசால்கிறார். கவைலப்படாோத’ என்று புரிந்தும் புரியாத மழைல ொமாழியில் ஆறுதல் ொசால்கிறார். ோகட்டபிறகு எனக்ொகன்ன என்று இருக்கக்கூூடாது என்னால் இருக்கவும் முடியாது” என்ற வள்ளல். அப்ொபாழுொதல்லாம் அைமச்சர் ொபருமக்கள் எங்கு ொசன்றாலும் ோபாகிற இடத்ைத. “தாங்கள் வந்து ஆறுதல் ொசால்லும் அளவுக்கு அவசியம் இல்ைல. மூூன்றாவது தளத்தில் லிப்ட் நிற்கிறது. லிப்ைட திறந்த பாடிபில்டர் நடப்பது கனவா. நீங்கள் ஓய்ொவடுங்கள்’ என்றார் அைமச்சர். பத்து மணிக்கு வள்ளல் மருத்துவ மைனக்கு வந்து ோசருகிறார். நாோன ோநரில் வருகிோறன்” என்கிறார். லிப்டில் ொசல்கிறார். அந்தக் கட்டுமஸ்தான உடைல தூூக்கி நிறுத்தி “நான் இருக்கிோறன். வள்ளல் வருவதற்குள் அரசு மருத்துவமைன அவசர அவசரமாக அலங்கரிக்கப்படுகிறது.

பத்தாண்டுகளாக 44 . வள்ளல் தர்மம் ொசய்கிறார். இருக்கிறார்கள். இரண்டு புரட்சித்தைலவரின் அன்ைபப் ொபற்று காரியம் ஆக ோவண்டும். ோபசுவதற்காகோவ படித்து. குடிப்பவைர அவருக்குப் பிடிக்காது. என்பைத பட்டியல் ோபாட்டால் பக்கங்கள் ோபாதாது. அவர் குடிக்க மாட்டார். ஏற்றுக்ொகாண்டும்.! வள்ளல் தாைய ொவகுவாக ோநசிக்கிறவர். பரங்கிமைல மன்னனிடம் பனித்துளியாய் கைரந்து. நியாமும். மதம் ொசய்ய முடியத மாற்றத்ைத. வாழ்க்ைகக்காக படிக்காமல். அதனால் அவருக்குப்பிடிக்காத ொகட்டபழக்கங்கைள எல்லாம் விட்டு விட்ோடன் என ைகவிட்டவர்கள். அதனால் தன்னம்பிக்ைக ொபற்றவர்கள் நிைறயப்ோபர். ோநர்ைமயும் நம் ொநஞ்சில் இருந்தால் எவ்வளவு ொபரிய பராக்கிரமசாலிையயும் பந்தாடி ொவல்ல முடியும் என்று வள்ளல் நிரூூபித்துக் காட்டுகிறார்.ஜி. அைதப்பார்து தர்மம் ொசய்ய ஆரம்பித்தவர்கள் நிைறயப்ோபர். வள்ளலுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கைள இரண்டு பிரிவாகப் பார்க்கலாம். ஒன்று வள்ளைலப் பிடித்திருக்கிறது. எதுைக ோமாைனயில் முழக்கமிட்டவர்கள்தான். அவர் வள்ளலின் நாமகரணத்ைத ொகாள்ைகைய ோகாட்பாட்ைட உச்சரித்ததால்தான் உயர்வு நிைலக்கும் வந்து.ஆர் என்கிற மந்திரச் ொசால். இப்படி எம். இங்ோக. அதனால் குடிப்பைத நிறுத்திய ொபருமகன்கள் நிைறயப்ோபர். ோகட்பார்கள்” என்று ஆனால் வள்ளைல பற்றி புரட்சித்தைலவர் வாய்க்கு வந்தபடி. அதனால் தாைய ோநசிக்க ஆரம்பித்தவர்கள் நிைறயப்ோபர். பத்துப் ோபைர ஒோர ோநரத்தில் புரட்டிப் ோபாடக்கூூடிய பயில்வான் ஒருவர். இன்னமும் மாறிக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். பழக்கத்ைதொயல்லாம் விட்டு அதனால் விடுகிோறன் அவருகுப் என்று பிடிக்காத விட்டு ொகட்ட விட்டவர்கள்.[Type text] பபபபபபபபப பபபபபபப பபப பபபபபபப! பபபபபபபபப பபபபபபப… உனது நாமகரணம் இன்று ோதசிய கீதமாகி விட்டது! “புருஷன் ொசான்னால் ொசான்னால் ோகட்கமாட்டார்கள். எத்தைன ோபைர மாற்றியிருக்கிறது. மகான்கள் ொசய்ய முடியாத மாற்றத்ைத. பின்னாளில் தாங்கள் ொபாறுப்பில்லாமல் ோபசி விட்டதாக உணர்ந்து. வள்ளல் தனிமனிதனாக இருந்து நிகழ்த்திக் காட்டி இருக்கிறார். ோமைடயில்.

இப்படி தினம் பத்து ோபருக்காவது சாப்பாட்டு ோநரத்தில். புரட்சித்தைலவரின் யாைரயாவது தனி அைறக்குப் அைறக்கு வள்ளல் பயில்வான் அைழக்கிறார் என்றால். என்பது அறிந்தவர்களுக்கு மட்டுோம ொதரியும். ஆனால் அவருக்கு குடிப்பழக்கமும். அதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்ைல என்று ொசால்வார். ஆனால். புைகபிடிக்கும் பழக்கத்ைதயும் ைகவிட்டிருக்கிறார். பயில்வான் சாப்பிடுகிறார். நீங்க- ம்ன்னு ொசால்லும்ோபாோத இன்னும் சாப்பிடைலன்னு ொதரியுது. உட்காருங்க சாப்பிடலாம். 45 . அது குற்றவாளிக் கூூண்டுக்கு என்றுதான் அர்த்தம். புைகப்பிடிக்கும் பழக்கமும் உண்டு. அப்ொபாழுது அந்தப் பயில்வான் “ொதன்னகம்” பத்திரிைகயில் ோவைலயில் இருக்கிறார். ஒரு மதிய ோவைள. அலறி அடித்துக் ொகாண்டு பயில்வான் வள்ளலின் அைறக்குள் நுைழகிறார். அைழக்கப்படுகிறார். எல்லாம் அளோவாடுதான் பயன்படுத்துகிோறன். தனித்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டவரில்ைல.[Type text] தனக்கிருந்த குடிப்பழக்கத்ைதயும். தன் வாழ்நாளில் கைடசிநாள் வைர தனிப் பிறவியாகத் திகழ்ந்த புரட்சித் தைலவர் ஒருநாளும்.. பயில்வானாக இருந்து ைவத்திருக்கிறீர்கோள! ொகாண்டு. சம்பளம் முழுவைதயும் ொசலவழித்தவர். என்று இந்தத் தீய யாராவது பழக்கங்கைள ோகட்டால். தன்ைனப்பார்க்க வருவபர்கைள “காைலயில் டிபனுக்கு வந்துடுங்க’ என்பார். இல்லாவிட்டால் மதியச்சாப்பாட்டுக் வந்துடுங்க என்று. இொதல்லாம் வள்ளலுக்குத் ொதரியாது என்று பயில்வான் நிைனத்துக் ொகாண்டிருக்கிறார். உடைலப் ோபணிக் காக்க வாழ்க்ைகயின் பாதிோநரத்ைதயும். ொகாஞ்ச நாளில் தன்னிடத்தில் பணியாற்றுகிற பயில்வாைனப் பற்றி வள்ளலுக்குத் ொதரிய வருகிறது. “சாப்பிட்டாச்சா?” ம். அப்பாய்ண்ட்ொமன்ட் ொகாடுப்பது வழக்கம் அன்ைறக்கு கூூட பத்து ோபர் அடங்கிய ஒரு குழுவிற்கு அப்பாய்ொமண்ட் ொமன்ட் ொகாடுத்திருந்து ோகன்சல் ொசய்யப்பட்டிருந்தது. எப்ொபாழுதும் புரட்சித் தைலவரிடம் ஒரு பழக்கம் உண்டு.

கர்ச்சிப் ொகாடுத்த ைகோயாடு. ஒரு ோநரத்தில் தூூற்றிப் ோபசியவர்கள் கூூட. உறவினர்கள் ொசால்லியும் ோகட்காத பயில்வானின் பழக்கத்ைத. ொபான்மனச்ொசம்மல் தனக்கு ோவண்டப்பட்டவர் களுக்கு உதவிகள் ொசயத்ைத விட. அதற்காக “அன்ைறக்கு என்ைன ஏளனமாகப் ோபசினீர்கோள.[Type text] சாப்பிட்டு முடித்து ைக கழுவிய பயில்வானுக்கு. ஆனாலும். ஒரு தங்க ோமாதிரத்ைத பயில்வானின் விரலில் வள்ளல் அணிவித்துக் ொகாண்ோட “இவ்வளவு அழகான விரல் சிகொரட் பிடிக்கலாமா?’ இவ்வளவுதான் வள்ளல் வாய் திறந்தார். கடனாளியாய் தத்தளித்தோபாதும். ஆனால் நீ மட்டும் யாராலும் மறுக்க முடியாத ோவதமாகிவிட்டோத! பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபப பபபபபப பபபபபபபப சாலம மன்னனின் சாதுர்யம்! ொபான்மனச் ொசம்மைல நம்பிக் ொகட்டவரில்ைல. பாறாங்கல்ைலோய பல்லால் கடித்துப் பதம் பார்த்துவிடுகிற பயல்வான். ஒரு காலக்கட்டத்தில் தான் வீழ்ச்சி அைடந்த ோபாதும். “ஆனால் வாயைடத்துப் ோபானார் பயில்வான். ொவட்டப்படப்ோபாகிற ஆட்டுக்கு நடக்கிற ஆராதைனொயன்ோற பயில்வானுக்குப்பயம். விோராதிகளுக்கு உதவிகள் ொசய்ததுதான் அதிகம். கர்ச்சிப் ொகாடுக்கிறார் வள்ளல். நண்பர்கள்.என்று வள்ளைலப்பற்றி இன்ைறக்கும் ஒரு ொபான்ொமாழி உண்டு. இன்ைறக்கு எந்த முகத்ோதாடு என்னிடம் வந்தீர்கள்” என்று வள்ளல் ஒரு 46 . வள்ளோல புத்தன். நம்பாமல் ொகட்டவர்கள்தான் உண்டு”. வள்ளலின் வாஞ்ைசயில் இளகிப் ோபாகிறார். ஏசு ொசான்னைதக் கூூட ஒரு ொபாருட்டாக யாரும் எடுத்துக்ொகாள்வதில்ைல. உற்றார். தன்னுைடய ொபற்ோறார்கள். மைனவி. காரியம் ஆக ோவண்டம் என்பதற்காக வள்ளல் வீட்டு வாசல் கதைவ தட்ட ோவண்டிய கட்டாயம் வந்தது. ஒோர ொநாடியில் மாற்றிக் காட்டினார் வள்ளல்.

“அழாதீர்கள் என்ன விஷயம். இப்படி அந்த நைகச்சுைவ ோவைலக்கார்ர்களால் நடிகர் ஒரு வாரமாக. வந்திருப்பவர் ஒரு காலத்தில் நம்முைடய தர்மத்தின் தைலவைனப் ஆத்திரத்தில். என் திோயட்டர் மாட்டிக்ொகாண்டது. கடனாகப் பல லட்சத்ைதயும் ோபாட்டு ொசன்ைன பாண்டிபஜாரில் ஒரு சினிமா திோயட்டர் கட்டி விட்ோடன். எவைரயும் ொவறுத்துப் ோபசி விரட்டியவர் அல்ல. தண்டிக்கிறார். “என்ன ோவண்டும். அந்தப் பிரபல நடிகர் மீண்டும் வருகிறார். ோகாயில். வள்ளைலப் பார்த்த அந்த நடிகர். அைலகழிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இல்ைலொயன்று ொசால்லி அனுப்பிவிட்டார்கள். என்னால் உங்களுக்கு என்ன ஆக ோவண்டும்?” என்று ோவத ொமாழியால்தான் விசாரித்திருக்கிறாோரொயாழிய. என்ன ஆயிற்று என்று அவரின் விழிநீைரத் துைடத்துவிட்டு ோகட்கிறார். ஒரு முைற வள்ளலுடன் அதிகப் படங்களில் நடித்துவிட்டு. உதவி ோவண்டி வள்ளலின் ராமாவரம் ோதாட்ட இல்லம் ோதடிச் ொசல்கிறார். என்ைனச் சந்திக்க ைவயுங்கள்” என்று ொசால்லி ைவக்கிறார்.[Type text] நாளும் ோகட்டதில்ைல. பற்றி தரக்குைறவாகப் வீட்டிற்குள்ோளோய வள்ளைல ோபசிவராயிற்ோற ைவத்துக் என்ற ொகாண்டு. காரணம் பள்ளிக்கூூடம். நம் ோவதநாயகனான வள்ளல் ொபருமகன். மருத்துவ மைன ஆகிய ஸ்தலங்களுக்கு அருகில் நூூறடிக்குள் மதுபானக் கைடகோளா. ோகளிக்ைக அரங்குகோளா இருக்க்கூூடாது என்கிற சட்ட அடிப்பைடயில். “இனி அந்த நடிகர் எப்ொபாழுது வந்தாலும். ஆனால் என்னுைடய திோயட்டைர இடிக்கச் ொசால்லி கார்ப்போரஷன்கார்ர்கள் ஆைண பிறப்பித்திருக்கிறார்கள். அந்த விசுவாச இந்தச் ொசய்தி வள்ளலுக்குத் ொதரிய வருகிறது. என்னுைடய திோயட்டர் பள்ளிக்கு -அருகில் இருப்பதாகச் ொசால்லி கார்ப்போரஷன் கார்ர்கள். அப்படி வந்தவர்களிடம் கூூட. என்ைறக்கும் இல்லாத மரியாைதயுடன் வாசலில் நின்றவர்கள். ஆனால் அன்ைறக்கு. வள்ளல். ஆனால் வாசலில் நின்ற வள்ளல் வீட்டு ோவைலக்கார விசுவாசிகள். இரண்ொடாரு நாளில் இடிக்கப் 47 . வைர விட்டுப் பிருந்து ொசன்ற பிரபல நைகச்சுைவ நடிகர் ஒருவர். வள்ளைல சந்திக்க வழி விடுகிறார்கள். ஓொவன்று அழுது புலம்புகிறார். தன்னுைடய ோவைலக்கார்ர்கைள கடுைமயாக்க் கண்டிக்கிறார். “நான் சம்பாதித்த ொமாத்தப் பணத்ைதயும்.

எதுவும் நடக்காமல் நான் பார்த்துக்ொகாள்கிோறன்” என்கிறார் வள்ளல். திோயட்டருக்கு எதிரில் இருக்கும் வாசைல மூூடிவிட்டு. 48 . வள்ளலின் தீர்ப்புக்கு மறுோபச்சுப் ோபசாமல் தைலவணங்கி. பாதிப்ோபா உங்கள் இருவருக்குோம ஏற்படாது” ன்று பாதகம் இல்லாமல் நீதி வழங்குகிறார். பின்னாளில் இந்த பிரபல நைகச்சுைவ நடிகர். இைதச் ொசால்லி மற்றவர்கள் ோவண்டுமானால் கூூச்சப் படலாம்.[Type text] ோபாகிறார்கள். இப்ொபாழுது ொகாஞ்சம் நம்பிக்ைகயுடன் நடக்கிறார். ொசௌகரியக் குைறச்சோலா. கிளம்பியவைர நடிகரின் அைழத்து. வள்ளல். நடிகர். சில நாட்களில் நடிகர் திறப்பு விழாத் ோததியுடன் வருகிறார். ஆறுதலுக்காகவும். அடுத்த ொநாடிோய புரட்சித்தைலவர் அந்தத் திோயட்டருக்கு எதிரில் இருக்கும்பள்ளி நிறுவனருடன் ோபானில் ொதாடர்பு ொகாள்கிறார். ட்ராபிக் அதகிமான பாண்டிபஜார் சாைல ொநரிசலில் குழந்ைதகள் அவஸ்ைதபடவும் மாட்டார்கள். “1983 நவம்பர் இருபதாம் ோததி. ஏைழ குழுந்ைதகளுக்குச் சத்துணவு ோபாட்டார். இதனால். ‘திோயட்டைர திறக்க ோததியுடன் வாருங்கள்’ என்கிறார். “ோராட்டுப் பக்கம். நீங்கள்தான் இந்த ஆபத்தில் இருந்து என்ைனக் காப்பாற்ற ோவண்டும்” என்றுொசால்லி முடித்தத அந்த நடிகரிடம். எப்படி தடுத்து நிறுத்தப் ோபாகிோறன் என்கிற விபரமும் ொசால்லவில்ைல. சட்டச்சிக்கலும் கிைடயாது. நம் ொபான்மனச் ொசம்மல்பற்றி.நடிகர் உணர்வுகைளப் புரிந்து நம்பிக்ைக ொகாண்ட இழந்து வள்ளல் கிளம்புகிறார். முகஸ்துதிக்காகவும் பைழய ோகாபத்ைத மனதில் ைவத்துக்ொகாண்டு நம்பிக்ைக வார்த்ைதகைள ொசால்லி என்ைன அனுப்பி ைவக்கிறாரா என்று. பின்புறம் திறந்து ொகாள்ள சம்மதிக்கிறது. நம் எட்டாவது வள்ளல். நான் கூூச்சப்படவில்ைல” என்று மனம் திறந்து ோபாற்றிச் ொசால்லியிருக்கிறார். “நீங்கள் ைதரியமாக வீட்டுக்கு ொசல்லுங்கள். பள்ளி நிறுவனம் முன்புறம் இருந்த வாசைல மூூடிவிட்டு. ஒரு ோவைள. ஆனால் சர்வசாதாரணமாக நான் பார்த்துக்ொகாள்கிோறன் என்று ொசால்லிவிட்டாோர. ஆனால் அந்த வள்ளல் எங்கைளப் ோபான்ற கைலஞர்களுக்கும் சத்துணவு ோபாட்டவர். இது எப்படி சாத்தியமாகும்? என்னிடம் விளக்கமாக எதுவும் ோகட்கவில்ைல. அதற்கு ோநர் பின்புறம் வாசைலத் திறந்து ொகாள்ளுங்கள்.

அோதோபால் தன்னுைட திைரப்படங்களில் கூூட. ஒரு சமயம் முடிந்தவைர ஊட்டி முதுமைலக்காட்டில் முதுமைலக்காட்டின் ‘ோவட்ைடக்காரன்’ உச்சியில் படப்பிடிப்பு. ஒரு ோவங்ைகயின் ோவகத்ோதாடும் மின்னலின் அழோகாடும் ொசயல்பட்டவர் வள்ளல். ொசன்ைன திரும்பிய ோபாது கூூட அவருைடய துள்ளல் நைடயில் துவளாத முகத்தில். விசாலமான இதயம் கிைடயது. அதனால்தான் தான் நடித்த படங்களில் கூூட பாசத்தின் அழைகப் பிரதிபலிக்கும் அளவுக்கு ோசாகத்ைதச் ொசால்ல மாட்டார். இளைமயாக பார்த்துக்ொகாண்டவர். இல்ைலொயன்றால் அந்த வயதில் தன்னுைடய படத்துக்கு “உலகம் சுற்றும் வாலிபன்” என்று துணிச்சலாக ைடட்டில் ைவத்திருப்பாரா? அது மட்டுமல்ல. பட ைடட்டிலுக்ோகா ோகரக்டருக்ோகா. சிலருக்கு ஆழமான அறிவு இருக்கிறது. வள்ளலின் ோவகத்திற்கு யூூனிட்டில் 49 . படப்பிடிப்ைப நடத்த உத்தரவிடுகிறார் வள்ளல். அதனால்தான் இன்று நீ! எல்ோலாருக்கும் இதய ொதய்வமாகிவிட்டாய்! “பபப பபபபப பபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபப-பபபபப பபப பபபபபபபப பபபபப பபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபப” வாடிய பயிைரக் கண்டு வாடிய வள்ளல்! இருபதிலும் சரி. மாறுதல் ஏற்படவில்ைல. இன்னும் ொசால்லப்ோபானால் தனக்கு எத்தைன வயது. ஜாதிப் ொபயைர சூூட்டியதில்ைல. ொசன்ைன அப்பல்ோலா ஆஸ்பத்திரியிலும் அொமரிக்க ப்ரூூக்ளின் ஆஸ்பத்திரியிலும். எழுபதிலும் சரி. தனக்கு வயதாகி விட்டொதன்பைத பிறர் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கும் உடைலயும் உள்ளைதைதயும். என்ன ஜாதி என்ன மதம் ோபான்றைவகைள எப்ொபாழுதுோம அவர் நிைனவில் ைவத்துக் ொகாள்ளோவ இல்ைல. ஆனால். தனக்கு வயதாகி விட்டது எனபைத அவர் ஒரு நாளும் நிைனத்தவர் இல்ைல. தன்னுைடய தங்க உடைலத் தாறுமாறாக பிய்த்து சிகிசைச ொசய்யப்பட்டு. ஆனால் உனக்கு மட்டுோம இரண்டும் இருக்கிறது.[Type text] சாலமன்னனின் சாதுர்யத்துடன் அற்புதம் நிகழ்த்திய வள்ளோல.

ொசய்றாங்க. அந்த வியர்ைவ ஜாதியினர். அந்த ஊட்டிக் குளிரிலும் வியர்க்க. அப்ொபாழுது ோதவர் பிலிம்ஸின் ஆஸ்தான துைண இயக்குநர் மாரிமுத்து அவர்கள். வள்ளல் ொசல்கிறார். பழக்கமுள்ள அந்த ோதனும். ‘ொமதுவா இந்தச்சூூழ்நிைலயில் ொமதுவா’ பாடல் காட்சி படமாகிக் ொகாண்டிருக்கிறது. ொவய்யிலின் ொவப்பத்தால் மட்டும் வியர்ைவ வருவதில்ைல. வியர்க்க ோவைல ொசய்து ொகாண்டிருந்த பாட்டாளி மக்களின் அருகில் ொசல்கிறார் வள்ளல். மாரிமுத்து வள்ளலின் காதில் அப்படி என்னதான் ொசான்னார்? “நாம சூூட்டிங் வர்ற வழியில் ோசன்டிநல்லா ோமடுங்கற அைணக்கட்டுல ோவைல நடந்திட்டிருக்கு. வள்ளல் மீது ோதவருக்கு அவ்வளவு அன்பு. எவருக்கும் விளங்கவில்ைல. பைன நுங்கும் ொகாடுத்து மகிழ்கிறார்கள். உைழப்பின் ொவப்பத்தாலும் வியர்ைவ வரும். வள்ளல் காதருோக ஏோதா ொசால்கிறார். பாட்டாளிகள் பார்த்து மகிழ்கிறார்கள். இன்னிக்குள்ள நான் இைத ொதாழிலாளிகளும் தங்களுைடய ொசாந்த எங்களுக்கு பார்க்க ஏற்பாடு ொசய்யைலன்னா. அத்தைன முடிஞ்சு. வள்ளலுக்குப பைடக்கும் பழமும். ொவளியூூர்க்காரங்க. கிழங்கும் ொதய்வத்துக்கு மைலநாட்டுக்காரர்கள். ஏற்கனோவ 50 . அக்ோகாபத்ைத வள்ளலிடம் அவரால் காட்ட முடியாது.நாங்க ஊருக்குப் ோபாக மாட்ோடாம்னு கண்டிப்பாச் ொசால்லிட்டாங்க. அதுல நான் ொமாத்தம் தினமும் முன்னூூறு அந்த வழியா ொதாழிலாளிங்க ோபாறப்ப. ொதாடர்ந்து இைடவிடாத உங்ககிட்ட ஷூூட்டிங்ல ொணால்லாோம விட்டுட்ோடன். ோதவரின் 1855 நம்பர் ‘ப்ைளமவுத்’ காைர எடுத்துக் ொகாண்டு. உடன் வந்த உதவியாளரிடமிருந்து. ொபரிய அளவிலான ோபக்ைக வாங்கி. இன்னிோயாட ஊருக்குப் ோபாறாங்களாம். அந்த ோவைல முன்னூூறு ொதாழிலாளிகளும் உங்கைளப் பார்க்க ஏற்பாடு ொசய்யச் ொசால்லிக் ொகஞ்சுறாங்க. ோதோரறி வந்த ோதவகுமாரைனப்ோபால வள்ளைலப்பார்த்து வியந்து ோபாகிறார்கள். வள்ளல் சுைவத்துச் சாப்பிடுவைத. என்பைத நிரூூபிக்கும் வைகயில். தன்னுைடய உதவியாளருடன் கிளம்புகிறார். அதனால் ோதவருக்குக்ோகாபம் வரும். அந்த முன்னூூறு ோபர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு ொகாடுத்ோத ஆக ோவண்டும் என்ற கருைணயின் அடிப்பைடயில்.[Type text] இருந்தவர்கள் மட்டுமல்ல தயாரிப்பாளர் சின்னப்போதவர் உட்பட ஈடுொகாடுக்க இயலவில்ைல. இப்படி மாரிமுத்து ொசான்னவுடன். ோபாகப் நீங்க ோவைல இருந்ததுனால. உடோன வள்ளல் படப்பிடிப்ைப ோகன்சல் ொசய்கிறார்.

ோதவருக்குக் குைறந்தபாடில்ைல. ோதவர் யூூனிட்ொடல்லாம் ஐந்து மணிக்ோக கிளம்பி சூூட்டிக் ொசன்ற விட்டார்கள் என்கிற பதில் வருகிறது.) இைதப்பார்த்த வள்ளல். நாொளல்லாம் உைழத்தால் தான் ஐந்து ரூூபாய்.[Type text] முந்நூூறு ோபருக்காக பணக்கட்டுக்கைள தயார் பிரித்து நிைலயில் எண்ணிப் இருந்த. காபி வரவில்ைல. அவர்களிடமிருந்து விைடொபற்று ோஹாட்டலுக்கு வருகிறார் வள். ஆனால் ஒரு நிமிடத்தில் ஒவ்ொவாருவர் ைகயிலும் பணத்தாள்கள். சூூட்டிங்கைள ொசாந்த நலனுக்காக நாலு மணிக்ோக வள்ளல் ோகன்சல் ொசய்த ோகாபம். வாசலில் நின்ற ோதவர். முருகா” நான் 51 . அந்த ஆத்திரத்திோலோய ோதவர் தூூங்கி விடுகிறார். ோதவருக்கு திைகப்பு. இந்த ொவகுமதிகள் அவர்கைளத் திக்கு முக்காடச் ொசய்து விடுகின்றன. ோதவருக்குத் ொதரியாமோலோய.மாரி அைழத்து முத்துவிடம். அப்ொபாழுது. சூூட்டிங்ைக ோகன்சல் ொசய்திருக்க ோவண்டிய நிைல ஏற்பட்டிருக்காது. பார்க்காமோலோய. படப்பிடிப்பில் மும்முரமாக யூூனிட் இருந்த முழுவைதயும் வள்ளல். ோதவர் காைரவிட்டு இறங்கி அலறி அடித்து ஓடி வருகிறார்.இப்பவாவது முதலாளி திருப்தி அைடஞ்சிருப்பாரா” என்று ோகட்டுக் ொகாண்டிருக்கும் ொபாழுோத. ஏண்டா ொகாடுக்கைல” என்று ஒரு ைபயைனப் ோபாட்டு அடித்துக்ொகாண்டிருக்கிறார். ோஹாட்டோல ொவறிச்ோசாடி கிடக்கிறது. (ோதவருக்கு வள்ளல் மீது ோகாபம் வந்தால். இப்ப ொரண்டு மணிோநரம் சூூட்டிங்ைள முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்ோகாம். ொகாஞ்ச ோநரம் கழித்து 200 ரூூபாய் பணத்ைத “எனக்காக அடிவாங்கிய அந்தப் ைபயன்கிட்ட ோதவர் அண்ணனுக்குத் ொதரியாம ொகாடுத்துடுங்க’ என்று பணத்ைதக் ொகாடுத்து அனுப்புகிறார். ோஹாட்டல்காரர்களிடம் விசாரிக்கிறார். “முருகா. இது ோபால எவைரயாவது அடித்து ஆதங்கத்தைத காட்டிக்ொகாள்வார். “பார்த்தியா மாரிமுத்து. அதிகாைல ஐந்தைர மணிக்கு எழுகிறார். புொராடக்ஷனிலருந்து ஒருவைரயும் காோணாம். வள்ளல் முகத்ைத பார்த்தாோல ோபாதும் என்று நிைனத்தவர்களுக்கு. வந்து “அந்தத் ொதாழிலாளிங்க ோநத்து ஊருக்குப் ோபாகாம இருந்திருந்தா. ‘ஏண்டா காபி ோகட்டு எவ்வளவு ோநரமாச்சு.. ஐந்து ரூூபாய் ைகக்கு வந்தபடி அள்ளித் தருகிறார். பத்து ரூூபாய் கிைடக்கும். நம்மளாோல இன்ைறக்கு இந்தப் புொராொடக்ஷன் பாய் உைத வாங்கிட்டு இருக்கான்” என்று ொசால்லிவிட்டு அைறக்குள் நுைழந்த வள்ளல்.

உழவன் தான் விைதக்கும் தானியங்களுக்கு தனித்தனி நிலம் ோதடுகிறான். எப்படிோயா ோதவர் மனம் குளிர்ந்து விட்டதில் வள்ளல் மகிழ்ச்சி அைடகிறார். உன் உடம்பு அதுக்காக என்னாவது. அப்படி நாயகைர (நம் வள்ைள )பிறப்பிக்கத் ோதர்ந்ொதடுத்த இடம் கண்டி (இலங்ைக) 52 . பள்ளம் ோநாக்கி பாயும் ொவள்ளம் ைநல் ந்தியில் ோமாஸ்ஸ் மிதக்கப்படுவார் எனபதற்காக அந்நதியின் நீைர ஒன்பதாயிரம் ஆண்டுகள் புனிதமாக இைறவன் ைவத்திருந்தான் என்று ோதாரா (ொதௌராத்) ோவதமும். மண்ணின் மகிைம ொதரிந்து விைதப்பைதப் ோபால் கடவுளும் மனிதர்களின் தரம் ொதரிந்து அவர்கைளப் பிறப்பிக்கும் நிலங்கைள ோதர்ந்ொதடுக்கிறான். இந்தக் “முருகா குளிர்ல முருகா” ஏன் என்று புலம்புகிறார் ோதவர். ொபத்லஹமில் மாட்டுக்ொகாட்ைடைகயில் பிறக்கிறார் ஏசு என்று அந்த இடத்ைத பல ஆண்டுகள் ோதவகன்னிகளால் சுத்தம் ொசய்து அகில் மணத்ைத பரப்பச் ொசய்தான் என்று இன்ைறய ோவதமும். திரு நபி நடக்கும் பாைதகைள பாைலவனத்தில் பகலவன் ொகாடுைமையக் குைறக்க ோமகத்ைதோய குைடபிடிக்கச் ொசய்தான் ஆண்டவன் என்று தலீல் என்னும் அத்தாட்சி நூூல்களும். பபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபபப – பபபப பபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப. அவர் மகன் இஸ்மாயில் (இஸ்ோரல்) அவர் மைனவி சாராவால் ொகாதிமணலில் கிடத்தப்படுவார் என்பதற்காக கவன ஓைடயின் நீரீல் குளிர ைவதான் ொனறு இன்சில் (ஹிப்ரூூ ொமாழியில் எழுதப்பட்ட முதல் ைபபில்) ோவதம்ம். ஈராக்கிலிருந்து அரபு நாடு வைர அப்ரொஹம் நடந்து ொசல்வார் என்று ொதரிந்த இைறவன் அப்பாைதகளின் ோசாைலகைள உருவாக்கினான் என யஜீர் (இஸ்லாமில் ஜபூூர்) ோவதமும்.[Type text] உன்ைன எப்ப கஷ்டப்படுோற! ோகாவிச்சுக்கிட்ோடன்.

ரட்சகனாய் அற்புதம் நிகழ்த்திய வராறு உலகில் எங்ோகனும் நடந்ததுண்டா. 53 . பள்ளம் ோநாக்கிப் பாயும் ொவள்ளம் ோபால். நம் எட்டாவது வள்ளல்.ஜி. இைறவன் மனிதனாகப் பிறந்து ஆற்றிய ொசயல்கைள இதிகாசங்களில் படித்து கசிந்து இருக்கிோறாம். அமர்ந்துொகாண்டு எந்த மண்ணில் இருந்து அகதியாய் வந்தாோரா அோத மண்ணில் உள்ள அகதிகளுக்கு.ஆர் திோயட்டர் என்ோற இன்னமும் அைழக்கப்படுகிறது. திோயட்டர் ஊழியர்கள்.[Type text] என்று கைலமாமணி ரவீந்தர தன்னுைட ோவதநாயகன் எம். ஆனால் இந்த இருபதாம் நூூற்றாண்டில் நம் கண்ொணதிோர ோதான்றிய நம் காவிய நாயகன் எட்டாவது வள்ளல் அவதரிக்க ோகாடி ஆண்டுகள் அல்லவா அந்த பூூமிைய புனிதமாக ைவத்திருப்பான். என்று நம் இதிகாச நாயகைனப் பற்றி எத்தைனோயா முைற ோகாடிட்டுச் ொசால்லி இருந்தாலும்.ஆர் நடித்த படம் என்று ோபாஸ்டர் ஒட்டியிருந்தால் ரசிகர்கள் கண்ைண மூூடிக்ொகாண்டு உஷா திோயட்டருக்குத் தான் ொசல்வார்கள். ஆனால் ஒரு மனிதன் தான் ஆற்றும் ொசயல்களால் இைறவன்நிைலக்கு உயரலாம் என்று எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர்.ஜி. இதய சிம்மாசனத்தில் குடிோயறு பிறகு தமிழ்ழக ஆடசி சிம்மாசனத்தில். இலங்ைகயில் இருந்து அகதியாக வந்து. இந்த திோயட்டர் எம். இந்த தமிழக மக்களின் மனம் கவர்ந்த மக்கள் திலகமாக. திருப்பூூரில் எங்காவதுமகள் திலகம் எம். ொசால்லச்ொசால்ல சுகமாகத்தாோன இருக்கிறது. வள்ளல் மாசு ஏைழகளின் இல்லாத இதயம் இல்லம் அைழத்தால் ோநாக்கிோய வள்ளல் மாளிைகையயும் மிதக்கத் தவறுவதில்ைல. அதனால்தான் இருபதாம் நூூற்றாண்டில் வள்ளல் என்றாோல அது நம் ொபான்மனச்ொசம்மல் மட்டுோம குறிப்பதாக உள்ளது.ஆர். நாம் பயணப்பட்டிருந்தாலும். ‘இங்கு இல்ைல ோவறு திோயட்டரில்’ என்று ொசால்லி அனுப்பி ைவப்பார்கள்.ஜி. நூூலில் ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அவதரித்த ோவதநாயகர்கைளப் பற்றி விவரித்து இருக்கிறார். இப்படி நம் வள்ளலின் படங்கைள மட்டுோம ொவளியிடுவது என்பைத ொகாள்ைகயாக ொகாண்டிருந்தவர் உஷா திோயட்டர் அதிபர். இல்ைலொயன்றால் 1920 ல்மூூன்று வயது மழைல ோபசும் பிள்ைள.

ொஜகன்னாதன் ோபான்ற கட்சியின் பிரமுகர்கொளல்லாம் திருப்பூூர் ரயில்ோவ ஜங்ஷனில் காத்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். தினம் ஏழு ோஷா ோபாட்டும் கூூட்டத்ைத கட்டுப்படுத்த முடியவில்ைல. விருந்தினர் இருவரும் ஓோடாடி நம் ொபான்மனச் ொசம்மலுக்கு பணிவிைட ொசய்கிறார்கள். சிவக்குமாரும். ரவிக்குமாரும் அழகாக அயர்ன் ொசய்து ொகாடுத்ததில் இருந்து காைல டிபன் பறிமாறும் பாக்கியத்ைதயும் ொபறுகின்றனர். ரவிக்குமார் திட்டத்திற்கு நிதி புரட்சித் தைலவி ொகாடுத்த புரட்சித்தைலவி ோபாது. வழக்கமாக வள்ளல் விருந்தினர் மாளிைகக்குத்தான் வருவார் என்று திருப்பூூர் மணிமாறன். அரசியலில். தன் வாழ்ந்த நாளில் இருந்து மைறந்த நாள் வைர மக்கைள. வள்ளல் ரயிைலவிட்டு இறங்கியவுடன் ோநராக உஷா திோயட்டர் அதிபரின் 6360 எண்ணுள்ள பியட் காரில் ஏறுகிறார். அோதோபால் நடிகராக இருக்கும்ோபாது நம் வள்ளல் புரட்சி நடிகர் என்று வர்ணிக்கப்பட்டார். அன்று முல்ைலக்குத் ோதர் இன்று ஒரு பிள்ைளக்குக் கார்! வள்ளல். வள்ளலின் உைடகைள.[Type text] அதுமட்டுமல்லாமல் வள்ளலின் படங்களுக்கு ப்ளாங்க் ொசக் ொகாடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூூஷன் ொசய்தவர் இவர் ஒருவர் மட்டும்தான். பிறகு அவரது வாரிசுகள் சிவக்குமார். அரசியலில் தைலவர் ஆனபிறகு புரட்சித்தைலவர் என்று ஆராதிக்கபட்டார் நம் வள்ளல். 1972 ல் தனிக்கட்சி ொதாடங்கிய வள்ளல்திருப்பூூர் மாநகரத்துக்கு வருைக தருகிறார். அவர்களும் அம்மாவிடம் ‘புரட்சித்தைலவர் காட்டி வருவது அன்னதான காட்டிய நாங்கள் அன்ைப ொபற்ற ோபரு’ என்கிறார்கள். ைவத்திருந்த ஒோர தைலவன் ொபான்மனச் ொசம்மல்தான். ராயல் நடராஜன். வசூூைல அள்ளிக் ொகாடுத்த வள்ளல். அவர் தைலமைறவாக முதல்வரான பிறகு அோத மக்கள் ொதாண்டர்களாக மாறினார்கள். “உலகம் சுற்றும் வாலிபன்” படத்தின் ொவள்ளி விழாவுக்கும் வருைக தருகிறார். இப்படி. நடகராக இருதொபாழுது மக்கள் ரசிகர்களாக இருந்தார்கள். அவர் மைறந்து ொதய்வமாகிய பிறகு அவர்கள் பக்தர்கள் ஆகிப்ோபானார்கள். சினிமாவில் தனி மனித 54 . திருப்பூூோர திருவிழாக்ோகாலம் பூூண்டு நிற்கிறது. 1937 ல் விமானம் மூூலம் வள்ளலின் ‘உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்ைத எடுத்து வந்து ரிலீஸ் ொசய்து. தன் கட்டுக்குள் இதயக் கூூட்டுக்குள்.

ோநசிக்கும் தைலவனாக நீடித்த புகழ்ொபற்ற மார்க்கம் என்ன? என்பது எவராலும் இன்று வைர கணிக்கப்படவில்ைல. தஞ்ைச ொசன்றைடந்த வள்ளல் அங்கிருந்து அதிகாைல எட்டுமணி வாக்கில் திருச்சிக்கு புறப்படுகிறார். ைசக்கிைள நிறுத்தச் ொசய்கிறார். வள்ளல்.[Type text] வாழ்வில் வள்ளைல ொவன்று காட ோவண்டாம். ைசக்கிளில் இருந்த சிறுவனும். எதிர் காற்றில் ைசக்கிள் ொசன்றதால் தைல முடி கைலந்து. ஆனால் யாைனையப் பார்த்த குருடைனப்ோபால் அவரவர் அறிவிற்ோகறப அனுபவத்திற்ோகற்ப அதுதான் காரணம். ோமடு ஏறியவுடன் அந்தச் சிறுமிைய ஏற்றிக்ொகாண்டு சிறுவன் ோவகமாக ஓட்டுகிறான். முகொமல்லாம் வியர்ைவப் பிசுபிசுப்பு. தள்ளிக் ொகாண்டு வந்த சிறுமியும் எதிரில் நிற்பவர் யார் என்று ொதரியாமோலோய நடுநடுங்கி நிற்கிறார்கள். “ஏம்ப்பா…நீ ைசக்கிள்ல ஜம்பமா உட்கார்ந்து கிட்டு. வள்ளல் வரும் ொசய்தி அறிந்தோதா என்னோவா. தார்ச்சாைலைய கழுவி ைவத்திருந்தது. கதைவத் திறந்து ொகாண்டு. தள்ளிக்ொகாண்டு வருகிறாள். எதிரில் துருப்பிடித்த பைழய ைசக்கிைள ோமட்டில் ஏற்ற முடியாமல் திணறிக்ொகாண்டு. கார் தஞ்ைச நகர எல்ைலையக் கடந்து இருபுறமும் பச்ைச நிற வயல்களுக்கு நடுோவ ொசல்லும் கரிய நிற தார்ச்சாைலயில் ொசன்றுொகாண்டிருக்கிறது. ைசக்கிளின் பின்ோன. ொவளியில் வந்த ைகைய நீட்டி “ஸ்டாப் ஸ்டாப்” என்று ைசைக காட்டி. வானம் அதிகாைல ஐந்தமணிக்கு மைழ ொபய்து. ைசக்கிைள முந்திச் ொசன்ற காைர நிறுத்தச் ொசால்கிறார் வள்ளல். ஒரு பன்னிொரண்டு வயதுச் சிறுவன் ஓட்டி வருகிறான். ஒப்பிட்டுச் ொசால்லக்கூூட ஒருவருமில்ைல. அந்த சின்னப்ொபான்ைன தள்ள ைவக்கிறீோய இது நியாயமா?” ஒரு குற்றவாளிைய விசாரிப்பது ோபால் வள்ளல் விசாரிக்கிறார். இது எப்படி சாத்தியமானது? இந்த இதிகாச தைலவனுக்கு மட்டும். பத்து வயதுச் சிறுமி புத்தகப்ைபைய ோதாளில்-சுமந்து ொகாண்டு ைசக்கிளின் ோகரியைரப்பிடித்து. கார்பின்ோனாக்கி வந்து நிற்கிறது. 55 . அன்று அதிகாைல தஞ்ைச ொசல்ல ொபான்மனச் ொசம்மல் ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் இருந்து காரில் கிளம்புகிறார். இதுதான் காரணம் என்று அனுமானம் ொசய்து ொகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மாயசக்தி எப்படி வந்தது? எல்லாக் காலங்களிலும் மக்கள் நிந்திக்காமல்.

விலாசத்ைத வாங்கி ைவத்துக் ொகாள்கிறார். கட்டிலில் கணவனுடன். அதற்குள் வள்ளல் வந்த ொசய்தி பக்கத்தில் உள்ள கிராமம் முழுவதும் பரவுகிறது. பாப்புலரில்லாத அந்த சிறுமிைய ஒரு ொநாடி ோநரம் மட்டுோம பார்த்து. அப்படிோய ோபாலீஸ்க்காரர் வந்து டியூூப்ல இருக்கிற காத்ைத பிடுங்கி விட்டுடுவாங்க. அப்படிோய விட்டு விட்டு க்ண்ணைனக் காணச்ொசன்றது ோபால். இன்னும் நிைனவில் ைவத்திருந்த வள்ளல். வள்ளல் அந்தப் ொபண்ணின் அண்ணன் ைசக்கிைள தள்ளிக்ொகாண்டு வர. ோபசிக் ொகாண்ோட நடக்கிறார். அந்தப் ொபண்ைண ஸ்கூூலில் இறக்கிவிட்ட வரச்ொசால்கிறார். டிைரவரிடம். வள்ளல். “இந்த மதிரி ோமட்ல கஷ்டப்பட்டு இந்த டபுள்ஸ் ஓட்ைடச் ோபானாலும் ைசக்கிள் திடீர்ன்னு ஏறாதுங்க. அன்று ஆயர்பாடிக் கிராமத்தில் கண்ணன் குழோலாைச ோகட்டவுடன் மகளுக்குப் பாலூூட்டிக் ொகாண்டிருந்த தாய் அப்படிோய விட்டு விட்டு. கார் திரும்பி வரும்வைர. கண்ணைனத் தரிசிக்க ொசன்றது ோபால். “இப்ொபாழுது சங்கீத்த்ைத விட்டு விட்டாயா?” “விட்டு விடவில்ைல… ொதாடர்ந்து கற்றுக் ொகாள்ள வசதி இல்ைல. ஆயர்பாடி ொபண்கள் அைனவருோம 56 . “நான்கு வருடத்திற்கு முன். ொகாஞ்சி மகிழ்ந்து ொகாண்டிருந்த காதல் மைனவி அப்படிோய கணவைன விட்டு ொசன்றது ோபால். ோகாரஸ் பாடிய ொபண் நீ தாோன!” “ஆம். பால் நிலவுக்கும். வணங்கி நிற்கிறார்கள். கார் புறப்படுகிறது. நாோனதான்!” சரியான அறிமுகம் இல்லாத. (பின்நாளில் ைசக்கிளில் டபுள்ஸ் ோபாக சட்டம் ொகாண்டு வருகிறார் நம் வள்ளல்) என் தங்கச்சி ொகாஞ்சம் தள்ளினாத்தான் இந்த ோமட்ைடக் கடக்க முடியும்” இப்ொபாழுதுதான் வள்ளலின் முகத்ைத நிமிர்ந்து பார்க்கிறார்கள் அந்த அண்ணனும். தட்டில் இருந்து உணைவ தன் வாய்க்குக் ொகாண்டு ோபான ோபாது. தங்ைகயும். என்னுைடய படத்திற்கு குழந்ைதக்குரலில். பகலவனுக்கும் விலாச் ோதைவயா? அந்தச் சிறுவர்கள் வள்ளைல இனம் கண்டு.[Type text] “தினம் ஸ்கூூலுக்குப் ோபாறப்பல்லாம் இந்த ோமடு வந்துட்டா எங்க அண்ணன் இப்படித்தான் தள்ளச் ொசால்லும்” அந்த சிறுமியும் ோசர்ந்து புகார் ொசான்னாள்.

பசிப்பிணி ோபாக்கிய பகலவன்! ொபான்மனச்ொசம்மல் தமிழக முதல்வராக ொபாறுப்ோபற்ற பிறகு. “நீ ொதாடர்ந்து சங்கீதம் கற்றுக்ொகாள். நான்மாதாமாதம் பணம் அனுப்புகிோறன். அந்தப் பறம்பு மைலப்பாரி வள்ளல். இந்த பரங்கி மைல வள்ளல் ஒரு பாலகிக்கு கார் ொகாடுத்துவிட்டு. புரட்சித் தைலவர் அமர்ந்திருக்கும் கார் ோகாைவையத் தாண்டி இருபது கிோலாமீட்டர் தூூரத்தில் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது.[Type text] தத்தமது ோவைலைய விட்டுவிட்டு பருத்த கால்கள் மட்டும் முன்னுக்கு பாய ஓட முடியாமல் ஓடியது ோபால். மதிய 57 . வியந்து அதிசயித்து நின்றார்கள். முதன்முைறயாக ோகாயம்புத்தாரில் ஒரு ொபாது இகழ்ச்சியில் கலந்து ொகாண்டு ொசன்ைன திரும்புகிறார். பற்றிப் படரக் ொகாழுக் ொகாம்பில்லாமல் தவித்த ஒரு முல்ைலக்ொகாடிக்கு தன் ோதைரோய நிறுத்திப் படரவிட்டு இட்டு. நடந்து ொசன்றைத பறம்பு மைல மக்கள் பார்த்து வியந்து நின்றைதப்ோபால். மணி பகல் இரண்டு. அதில். வள்ளல் ொசன்ைன ொசன்ற மூூன்றாவது நாள். தான் நடந்து ொசன்றது அந்த கிராமத்து மக்கள் பார்த்து. அந்தப் ொபண்ணின் விலாசத்திற்கு 100 ரூூபாய் மணியார்டர் வருகிறது.” அந்தச் சங்கீத குயில் இன்றுகூூட இைறவணக்கமாக வள்ளைலப் பற்றித்தான் பாடி மகிழ்ந்து ொகாண்டிருக்கிறார். பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபப-பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபப.

அருகில் வந்த ொபான்மனச் ொசம்மல். ‘முதலில் என்னுடன் வந்திருக்கும் இருபது ோபருக்கும் சாப்பாடு ொரடி பண்ணுங்கள்” என்று உரிைமயுடன் உத்தரவிடுகிறார் வள்ளல். இனி எங்கு சாப்பிடப் ோபாகிோறாம் என்று உடன் வந்ோதார் கவைல ொகாள்ள ஆரம்பித்து விட்டார்கள். காைரத் உத்தரவிடுகிறார்.எல்.. அந்தத் தாய் பார்த்து மகிழ்கிறார்.ஐ. லட்ோசாப லட்சம் மக்கைள ரட்சிக்கிற ோதவோன. தன் வீட்டு வாசலில் பைட வரிைசையப்ோபால் கார்கள் நின்றவுடன். வள்ளல் காரின் இருந்தபடிோய ைபல்கைள பார்த்துக்ொகாண்டு வந்தால். உடன் வந்த எவருக்கும் ஒன்றும்புரியவில்ைல. ோநரம் ோபானோத ொதரியவில்ைல. விருந்துக்கு ஏற்பாடு ொசய்திருந்த வட்ட. ராயல் இந்து ொரஸ்டாரன்ட் நிறுவனருமான குருசாமி நாடார் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறது. ோகாைவ ராயல் ஸ்டுடிோயா நிறுவனரும். நீ என் காலில் விழுவதா! என்று வள்ளைலத் ொதாட்டுத் தூூக்குகிறார் அந்தத் தாய். என்று ஒரு வழியாக தட்டுத்தடுமாறிச்ொசால்லி முடித்தார். “மதியச் சாப்பாட்டு ோவைள தாண்டி இரண்டு மணி ோநரமாகிவிட்டது நம்ைமச் சாப்பிட அைழத்தவர்களுைடய கார்கொளல்லாம் பின்னால் பைடோபால் ொதாடர்ந்து வந்துொகாண்டிருக்கின்றன. 58 . எம்.[Type text] சாப்பாட்டு ோவைள தாண்டியும். பதட்டத்துடன் குருசாமி நாடாரின் துைணவியார் வாசல்பக்கம் வருகிறார். வள்ளல் கடைமயில் மூூழ்கியிருக்கும்ொபாழுது எவருக்கும் ொசால்லத் துணிவில்ைல.ஏ. இைதொயல்லாம் உணர்ந்த உதவியாளர் ஒருவர் மட்டும் ொகாஞ்சம் துணிச்சைல வரைவத்துக்ொகாண்டு. மாவட்ட ொசயலாளரிலிருந்து.கொளல்லாம் வள்ளல் நம்முைடய ஜமீனுக்குத்தான் சாப்பிட வருகிறார் என்று அவரவர் கற்பைனயில் மிதந்து ொகாண்டிருக்கிறார்கள். அங்ோக கால்கள் முைளத ஒரு சூூரிய பிம்பம். ொசல்ல திரும்பியவுடன். அந்தத்தாயின் காலில் விழுந்து வணங்குகிறார். ஆனால் வள்ளின் கார். வள்ளல் உடோன குருசாமிநாடார் ோகாைவக்குத் காைர நிறுத்தச் வீட்டுக்குச் ொசால்கிறார். கார் வந்து ோகாைவ மீண்டும் ொகாண்டிருந்த வி.பி வீடுகைளொயல்லாம் தாண்டிச் ொசன்ற பிறகு. பின்னால் திருப்பி. சாப்பிட்டு விட்டு ோவைலையப்பாருங்கள் என்று ொசால்ல நிைனத்தும். பிரகாசத்ோதாடு நடந்து வரும் அழைக. எம்.பி.

ஆனா அங்ோக பாகவதைர அவைரப் பார்க்க ரசிகர்கள் கூூட்டம் அைல ோமாதிக்கிட்டு இருந்துச்சு. “என்னப்பா நீ மட்டும் ஓரமா ஒதுங்கி நிற்கிோற” “பசி” என்ோறன். அைரமணி ோநரத்திற்குள் தன்னுைடய ராயல் இந்த ொரஸ்டாொரன்டில் இருந்து சாப்பாடு வரவைழத்து உண்ண ைவத்தார். “எனக்குச் சாப்பாடு ோவண்டாம். பாகவதைர பார்க்க ைவத்தவர் குருசாமி நாடார்.” அது ோபாதும் என்ோறன். ‘இந்தப் ைபயைன அைழச்சுட்டுப்ோபாய். நீ அவைரப்பார்க்கிற வைரக்கும் இங்ோகோய சாப்பிட்டுக்க ோபாதுமா?” எனக்கு பசிக்க ோசாறுோபாட்டு. நீ ொசான்னால் இருபதாயிரம் ோபருக்கு ஒரு ொநாடியில் விருந்ோத ைவக்கமுடியும்” என்று முடித்த அந்த மூூதாட்டி. ோஹாட்டலுக்குப்ோபாய் ஆைசயாய்ப்ோபாோனன். பசி மயக்கத்துல அப்ப அந்த ஓட்டல் முதலாளி என்னப் பார்த்துட்டு. ொபங்களூூரில் விலக்கிவிடும் ோவைலையச் ொசய்தார். (பின்னாளில் புரட்சித்தைலவைர அோத பார்க்க தியாகராஜ வந்த பாகவதர் மக்கள் தான். ” ோவறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் வீட்டுக்குச்சாப்பிட வருகிோறன்” என்று ொசால்லிவிட்டு.[Type text] “இருபது ோபருக்கு என்ன . இோதா பாருப்பா.பி.’ என்று ொசான்னார். விைடொபறுகிறார் வள்ளல். “இோதா பாருப்பா பாகவதர் இன்னும் இரண்டு நாைளக்கு இங்ோகதான்தங்கி இருக்கப்ோபாகிறார். “நான் சின்ன வயசா இருக்கறப்ப.க்களிடம். திம்பம் காட்டு மான்கறியும். ோகாைவயில் ராயல் ஸ்டுடிோயா முதலாளி குருசாமி நாடாோராட ராயல் இந்து ொரஸ்டாொரண்ட்ல தியாகராஜபாகவதர் தங்கி இருக்கிறார்னு பார்த்திடலாம்னு ொசான்னாங்க.) 59 . இந்த வயசுல பசி பட்டினியா இருக்கக் கூூடாது” ோமோனஜர். ஒரு முைற பாகவதைரப் பார்க்க ஏற்பாடு ொசய்யுங்க. ொகால்லிமைலத்ோதனும் ைவத்துக் ொகாண்டு விருந்துக்கு அைழத்தவர்கள் வீட்டுக்குப்ோபாகாமல் அைழயாத விருந்தாளியாக குருசாமி நாடார் வீட்டிற்குத் ோதடிச் ொசன்ற காரணத்ைதக் ோகட்கிறார் உதவியாளர். விருந்து ஏற்பாடு ொசய்துவிட்டு வாட்டத்துடன் நின்ற வி. அய்யா.ஐ. நல்லா சாப்பிட ைவயுங்க். கூூட்டத்ைத.

உள்ோள அைழத்துச்ொசல்கிறார். நடத்தணுங்குறது.ஐ. மக்கைள பசிப்பட்டினியில் இருந்து மீட்கறதுதான் என்று அன்ோற வள்ளல் சத்துணவு திட்டம் ொதாடங்க அடி மனதில் அஸ்திவாரம் ோபாட்டிருக்கிறார்.ஐ.பி வந்த விஷயத்ைதச் ொசால்ல நா தழுதழுக்க வாய் திறக்கிறார். வந்திருக்கும் சூூழ்நிைல என்ன? எல்லாோம வள்ளலுக்கு ொதரியும்.ஜி. அந்த மகான் குடும்பத்துக்கு நன்றிக்கடனா.ஆர் எப்ப வந்தாலும் என் வீட்லதான் சாப்பிடுவார்ன்னு” அந்தக் குடம்பம் ொசால்லி சந்ோதாஷப்பட்டுக்கணும். தாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கும் ொதாழில்பணப் பற்றாக் குைறயால். வந்திருப்பவர் யார். “பபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபப பபபப பபபபபப” எஜமான்களுக்கு கால்களாய் ஏைழகளுக்கு தைலயாய்! அன்று ொபான்மனச் ொசம்மல் ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் இருந்து ொசயின்ட் ஜார்ஜ் ோகாட்ைடக்குச் ொசல்ல புறப்படுகிறார். நான் சின்ன வயசுல பசிக்ொகாடுைமயால தவிச்சப்ப. அப்ொபாழுது வாசலில் ொகாஞ்சமும் எதிர் பார்க்க இயலாத சினிமாத்துைறையச் ோசர்ந்த வி. ஆனா. அைதவிட இலக்கியத்ைத முக்கியம். ைகயமர்த்தியவள்ள். இவர்கள் ஆகிவிட்டது.பி. நல்லாட்சி முக்கியம்தான். அவுங்க நம்பிக்ைகக்குப் வளர்க்கிறது பாத்திரமா. நான் ொபான்னும் ொபாருளும் அள்ளிக் ொகாடுத்தாலும். எனக்கு வயிராற ோசாறு ோபாட்டவர் மகான்குருசாமி நாடார்.[Type text] இப்படி நான் ஊர் ோபர் ொதரியாத வழிப்ோபாக்கனா இருந்தப்ப. “நீங்கள் ஒன்றும் ோபச ோவண்டாம். அதுக்குப் பிராயச்சித்தமா “ோகாயம்புத்தூூருக்கு எம். என் பசிைய ோபாக்கணும்னு ஒரு தனிமனிதனுக்கு கருைண இருந்திருக்கு. அந்த வி. ஒருவர் காரில் இருந்து இறங்குகிறார். இருவரும் இருவருக்கும் சந்தித்து ோபச்சு உறவாடி வரவில்ைல. எப்ப இந்த வழியா வந்தாலும் வீடு ோதடிப் ோபாய் ஒரு டம்ளர் தண்ணியாவது குடிச்சுட்டுப் ோபாோவன்.பாதியில் 60 . அவுங்க வாங்க மாட்டாங்க. தமிழக மக்கள் நான் நன்ைம ொசய்ோவன்னு ஆட்சிைய நம்பி ஒப்பைடச்சு இருக்காங்க. எல்லாம் எனக்குத் ொதரியும். அந்த நன்றிக் கடனுக்காகத்தான். நீண்ட இைடொவளி ொமௌனமாகோவ நலம் விசாரித்துக் ொகாள்கிறார்கள்.

ோபாதவில்ைல என்றால் ோபான் பண்ணுங்க” சூூட்ோகைஸக் குளமாகின்றன. அன்றிரவு ொசன்ைனயில் இருந்து ோகாைவக்கு ரயிலில் கிளம்புகிறார் வள்ளல்.ஐ. அவ்வளவுதான். காைலபத்துமணிக்கு விழா என்பதால். ொமதுவாக அந்தபாத்ரூூமில் காொலடுத்து ைவக்கிறார். சர்ொரன்று வழுக்கி.ஐ. ொதய்வாதீனமாக எதிர்ச்சுவரில் இருந்த கம்பிையப் பிடித்து நின்று ொகாள்கிறார். பழனியப்பன் ொபான்மனச் ொசம்மல் பிரமித்துப் ோபாகும் அளவுக்கு அவர் தங்கி இருக்கும் அைறைய ஒருவார காலமாக ராத்திரி பகலாக அழகு படுத்துகிறார். ஒரு சூூட்ோகஸூூடன் வருகிறார். 61 . வள்ளல் குளிப்பதற்குத் தயாராகிறார். வாங்கிய வி. கண் இைமக்கும் ோநரத்தில்.பி. அப்ொபாழுது சர்க்யூூட் ஹவுஸின் இன்சார்ஜாக இருந்த இன்ஜீனியர். நமக்குள் ஆயிரம் மனஸ்தாபம் இருக்கலாம். அந்த இளம் என்ஜினியர்.[Type text] நின்று. பழனியப்பன் ொபான்மனச் ொசம்மல் பிரமித்துப் ோபாகும் அளவுக்கு அவர் தங்கி இருக்கும் அைறைய ஒருவார காலமாக ராத்திரிப் பகலாக அழகு படுத்துகிறார். ஒன்றும் ொசய்ய இயலாத நிைலயில் இருப்பைத ோநற்றுதான் ஒரு நணபர் மூூலம் ொதரிந்து ொகாண்ோடன். ொகாடுக்கிற யின் கண்கள் குணவாைனைககூூப்பி வணங்கிக்ொகாண்டு. அோதாடு ொபான்மனச் ொசம்மல் மனம் குளிர ோவண்டும் என்பதிோலோய குறியாக இருந்த அந்த இன்ஜூூனியர் கூூடுதல் ஆர்வத்தில் பட்லரிடம். ஆனால் நட்புக்காக இந்த ராமச்சந்திரன் தன் உயிைரயும் ொகாடுப்பான் எனபைத மறந்து விட்டீர்கள். அப்ொபாழுதுதான் தமிழ்நாட்டில் ொமாைசக் சலைவக்கல் அறிமுக மாகிய ோநரம். ோகாைவ சர்க்யூூட் ஹவுஸில் நம் வள்ளல் தங்க ஏற்பாடு ொசய்யப்படுகிறது. “இதில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ொதாைக இருக்கிறது. ோதங்காய் எண்ொணயால் பாலிஷ் ோபாடச் ொசால்லிவிட்டார். “ொகாஞ்சம் இருங்கள்” என்று வள்ளல் உள்ோள உள்ள அைறக்குள் ொசன்று.பி. ொகாடுக்கிறார் குறிப்பறிந்து வள்ளல். வள்ளல் வழங்கிய பணத்தில் உருவான அந்த நிறுவனம் இன்றும் ொபான் எழுத்துக்களால் ொபான்மனச் ொசம்மலின் ொபயர் ொபாறிக்கப்பட்டு ொசன்ைன வடபழனி பஸ் ஸ்டாண்டு எதிரில் கம்பீரமாகச்ொசயல்பட்டு வருகிறது. அந்த இளம் என்ஜீனியர் பழனியப்பன் வள்ளல் பயன்படுத்தும் படுக்ைக அைறயில் இருந்து பாத்ரூூம் வைர சலைவக்கல்ைலப் பதித்து பிரமாதப்படுத்தி இருந்தார். அப்ொபாழுதுதான் தமிழ்நாட்டில் ொமாைசக் சலைவக்கல் அறிமுகமாகிய ோநரம். விைடொபறுகிறார் அந்த வி.

தர்மோதவனுக்குப் பிடித்துப் ோபாகிறது. இன்ைறக்கு நல்ல கணம் பைடத்த பண்பாளர் பழனியப்பன் இன்ஜினியர் வசமாக மாட்டப்ோபாகிறாோர. பாமரைனயும் ஒன்றாகப் பாவிக்கிற வள்ளோல! உனக்கு நிகர் நீோயதான்! 62 . டூூயூூட்டி உனக்கு எத்தைன மணிக்கு முடியுது? “நீங்க இங்கிருந்து ொமட்ராசுக்க்கு கிளம்பும்வைர” ொபான்மனச் ொசம்மல் புன்முறுவல் பூூக்கிறார். தவைற தனதாக்கிய பட்லரின் குணம். எப்படி அவைர இந்தச் சிக்கலில் இருந்து காப்பாற்றுவது . அவைரப் ோபான்ற ஒரு ோநர்ைமயான இன்ஜினியைர இந்தச் சர்க்யூூட் ஹவுஸ் இழக்கக்கூூடாது என்று தீர்மானித்த பட்லர் வள்ளலிடம். அவருக்ோக ொதரியாமல். தன்னிடம் உதவி ோகட்டுக்ொகாடுப்பைத விட. உதவி என்று வந்துவிட்டால். பழிையத் எவ்வளவு தாோன சுமந்து நல்லவராக ொகாள்கிறாோர இருக்க அப்படியானால் ோவண்டும் ொனறு. அைரமணி ோநரம் கழித்து அந்த பட்லைர அைறக்கு அைழக்கிறார். எந்தக் காலத்திலும். குற்றவாளி முடியாது. இவர் இல்ல எனப்ைத மட்டுமல்ல. பணக்காரைனயும். அந்த வள்ளல் இன்ஜினியர் யூூகித்துக் ொகாள்கிறார். நீ வீட்டுக்குக் கிளம்பு” என்று ஒரு சால்ைவக்குள் ொகாஞ்சம் பணத்ைத ைவத்துக் ொகாடுக்கிறார். எதுக்காக இங்ோகோய இருக்ோக. இதற்கான காரணம். இன்ஜினியர் அய்யா உத்தரவு இல்லாமல். இந்த சர்யூூட் ஹவுஸ் இன்ஜினியர் யார்? அவைர உடோன கூூப்பிடுங்கள் என்கிறார். நான்தான் ோதங்காய் எண்ொணைய ஊற்றித் துைடத்ோதன்” என்றார். பட்லரின் படபடப்பான ோபச்சு. வள்ளலுக்கு மன்னிக்கப்பட்டிருக்கலாோம வல்லூூறுகைள தவிர. “அய்யா நீங்கள் என்ைன மன்னிக்க ோவண்டும். சந்தித்திருப்பார் எதிராக ொசயல்பட்ட தப்பித்திருக்க வள்ளல். அவரிடமா எத்தைன மைறக்க இயலும். பட்லர் பயந்து ோபாய். அோதாடு தான் தண்டிக்கப்படுவது ொதரிந்தும். ஒரு இன்ஜினியருக்காக இவ்வளவு வரிந்து கட்டிக்ொகாண்டு.[Type text] ோகாபத்தில் பாத்ரூூைம விட்டு ொவளியில் வந்த வள்ளல் அருகில் நின்ற பட்லரிடம். “உன் டுயூூட்டி முடிஞ்சு மூூணு மணி ோநரமாகுது. ொகாடுக்கும் அளவுக்கு ஒருவனின் குணம் தன்ைன தூூண்டிவிட ோவண்டும் என்று எப்ொபாழுதும் எதிர்பார்ப்பார் வள்ளல். ரிலீவர் வந்துட்டாரு.

“இன்னும் 17 ரூூபாய் ோவண்டும்” 63 . பரபரப்புடன். துட்டு உனக்கில்ைலப்பா. எப்படியும் மீட்டுவிடலாம் என்கிற நம்பிக்ைக இைழோயாடும் கண்கள். “இவ்வளவுதான்யா இன்னிக்கு ரிக்ஷா ஓட்டின கொலக்ஷன். “தைலவா கவைலப்படாோத. நீ என்ன இடம் மாறி வந்துட்டியா? நான் இல்ைல உன் ரிக்ஷா ஓனர்” “அய்ோய. என்கிற ஏக்கம் பதட்டம். இைத எடுத்துக்க” “ோயாவ். இதற்கு முன் எத்தைனோயா முைற உன்ைன எமனிடம் இருந்து நாங்கள் மீட்டு வரவில்ைலயா. தந்தி ொகாடுக்க” “எந்த ஊருக்கு” அொமரிக்காவிலுள்ள ப்ரூூக்ளின் ஆஸ்பத்திரிக்கு. நாங்கள் உயிருடன் இருக்கும் வைர உன்ைன எங்களிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாது” இதுக்கு எவ்வளவுப்பா காசு” “95 ரூூபாய் சார்ஜ் ஆகுது” “இந்தா எடுத்துக்க. ஒரு வழியாய் மனைத திடப்படுத்திக் ொகாண்டு உள்டவுசர் பாக்ொகட்டில் இருந்த ஒரு ரூூபாய் இரண்டு ரூூபாய் . திக்கு எது. காய்ந்து விைரந்து நிற்கும் சட்ைட. இந்த முைற மட்டும் உன்ைன விட்டு விடுோவாமா என்கிற சவால்த்தனம் இருந்தும் ஏதாவது உனக்கு ஆகிவிட்டால். பார்த்துக் ொகாண்ோட இருக்க ஒரு முகம் ஏது. ோகாடு ோபாட்ட உள் டவுசர் ொவளியில் ொதரிய மடித்துக் கட்டிய லுங்கி. பத்து ரூூபாய் என்று கசங்கிச் சுருண்டு கிடந்த ரூூபாய் ோநாட்டுைள தந்திக் கவுண்டரில் அள்ளிப் ோபாட்டுக் ொகாண்ோட. அதிகாரி அந்த அழுக்கு ோநாட்டுக்கைள எண்ணிப் பார்க்கிறார். நீண்ட வரிைச அதில் வியர்ைவயால் நைனந்து. எங்கைளப் ோபான்ற ஏைழ எளியவர்களுக்கு திைச எது.[Type text] “பபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபப பபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப – பபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப” எமனிடம் இருந்து உன்ைன எத்தைன முைற மீட்ோடாம்! ொசன்ைன மவுண்ட்ோராடு தபால் தந்தி அலுவலகங்கள் மாைல ஆறு மணி. முகத்தில் ோசாகம். ஒரு ரிக்ஷாக்காரன். 78 ரூூபாய்தான் இருக்கிறது.

நீ வூூட்டுக்கு ோபாயிடாோத.[Type text] மீண்டும் பாக்ொகட்டுக்குள் ைகைய விட்டுத் துழாவுகிறான். தந்தி அலுவலர். “நீங்க எந்த ஊருக்கும்மா தந்தி ொகாடுக்கணும்” காலிப் பூூக்கூூைடயுடன் க்யூூவில் நின்ற பூூக்காரப் ொபண்மணியிடம் ோகட்கிறார்: தந்தி அலுவலர். 64 . “அண்ணாத்ோத.” “அதுோபாதும் இன்னும் அைர அவர்ல வந்துடோறன். பாக்ொகட் முைனயில் ஏதாவது பதுங்கியிருந்தாலும் பதுங்கியிருக்கும் என்ற நம்பிக்ைகயில். நைடப்பாைதக் கைடக்கார்ர் ஓட்டலில் ோவைல பார்ப்ோபாம். “ப்ரூூக்ளின் ஆஸ்பத்திருக்கு”. அவனுக்கு பின்னால் வரிைசயில் நின்ற மற்றவர்கள். அடி முைன வைர டவுசருக்கு ொவளிோய இழுத்துப்பார்க்கிறான். அடுத்து. ஆட்ோடா ஓட்டுநர் என்று எல்ோலாருோம பாமரத்தனமான நிைலயில். இப்படி நூூற்றுக்கு ோமற்பட்ட ைகவண்டி இழுப்ோபாம். தம்படி கூூட இல்ைல. அடுத்து நீங்க. ொதாங்கும் பாக்ொகட்ைடோய. இந்தக் கவுண்டர் 24 மணி ோநரமும் திறந்துதான் இருக்கும். பயணம் ொசய்கிற ோபாது பணத்துடன் பர்ைஸ ொதாைலத்தவன் ோபால் தடுமாறி நின்ற அந்த ரிக்ஷாக்காரைனப் பார்த்து. “ப்ரூூக்ளின் ஆஸ்பத்திருக்கு”. ொவளிோயறுகிறான். ஆபிைஸ எத்தைன மணிக்கு மூூடுோவ!” “எப்பவும் மூூடமாட்ோடாம். ொகாஞ்சம் ோகலித்தனத்துடன் பார்க்கிறார். ோநரத்ைத வீணாக்காமல் ரிக்ஷாக்காரன். ஒரு தைலவனின் உயிருக்காகத் தன்ைன வருத்தி தவம் கிடக்கிறார்கள்! இப்படிப்பட்ட மனிதர்கைள. காசு இல்ைலன்னா எடத்ைதக் காலி பண்ணு நாங்க தந்தி ொகாடுக்க ோவணாம்!” “நிைல தடுமாறிய ரிக்ஷாக்காரன். நாலு சவாரியில நீ ோகட்ட துட்ைட ொகாண்டு வந்துடோறன். “ப்ரூூக்ளின் ஆஸ்பத்திருக்கு”. அடுத்து நீங்க. ஒரு நாள் முழுக்க வியர்ைவ சிந்திய காைச வீட்டுக்கு எடுத்துச் ொசல்லாமல். பத்துப் ைபசா கூூட இல்ைல. சார் ொகாஞ்சம் ொபாறுத்திரு.

மத்த தைலவர்கைளப் பத்தி எனக்குத் ொதரியாது. பீறிட்டு வந்த அழுைகைய அடக்கிக்ொகாண்டு. 65 .எம்.” “என்னப்பா ொசால்ோற. பிறகு ோபாதிய மருத்துவ உபகரணங்கள் ொகஸட் ஆஸ்பத்திரியில் இல்ைலொயன்று. “இந்தா சார் நீ ோகட்ட ரூூபாய்” 17 என்று. உங்கைள மாதிரித் ொதாண்டர்கள் எல்லாம் மூூடத்தனமா ஏன் இப்படி ொசயல்படுறீங்க? அவங்ொகல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு டீயாவது வாங்கி ொகாடுத்திருப்பார்களா? ோவறு ஒரு ோநரமாக இருந்திருந்திருந்தால். “நான்கு ஐந்து ரூூபாய் ோநாட்டுக்கைள ொகாடுக்கிறார்” பரிவுடன் பதிவு ொசய்து ொகாண்ட தந்தி அலுவலர். அந்தத் தைலவனுக்காக என் குடும்பம் ஒருநாள் பட்டினி கிடந்தா.” “ஆமா சார்! இந்த ரிக்ஷா என் தைலவன் வாங்கிக் ொகாடுத்தது. உங்களுக்குத் ொதரியுமா? என் குடும்பம் மூூணு ோவைள ோசாறு துண்றோத என் தைலவனாலதான். “ஏம்பா நான் ோகக்குோறன்னு தப்பா நிைனக்காோத. அப்பல்ோலா மருத்துவமைனயில் நான்காவது மாடியில் ைவத்து சிகிச்ைச அளிக்கலாம் என்று வள்ளைல அைழத்துச்ொசல்கிறார்கள். சுப்ரமணியம் சி. தாறுமாறக்கப்பட்டிருப்பார்.ஆர். ஒரு மணி ோநரம் கழித்து வருகிறார். படித்த நமக்ோக. படிக்காதவன் பாடம் கற்பித்துச் ொசன்று விட்டாோன! தந்தி அலுவலோரா கண் கலங்கிகப் ோபாகிறார். (சிறுநீரகத்துைற) நம் வள்ளலுக்கு ைடயாசிலிஸிஸ் சிகிச்ைச அளிக்கிறார்கள். நல்ல ோவைள தந்தி ரிக்ஷாக்காரன் அலுவலர் ொபாறுைமயாய்ச் ொசயல்பட்டான். தியாகராஜர்.[Type text] அைர மணி ோநரத்திற்குள் வருவதாக்ச் ொசன்ற ரிக்ஷாக்கார்ர். எங்கைளமாதிரி ஏைழ ஜனங்களுக்காக என் தைலவன் என்ன ோவணும்னாலும் ொசய்வான். 5-10-1984 இரவு 10 மணிக்கு ொசன்ைன ஈகா திோயட்டர் அருகில் உள்ள ொகஸ்ட் ஆஸ்பத்திரியில் வள்ளலின் குடும்ப டாக்டரான பி. ொசத்த ோபாயிடுோவாம்!” அதிகம் ோபசவில்ைல. நீ தந்தி ொகாடுக்கறதுனா என்ன பிரோயாஜனம் தைலவர்ொகல்லாம் நிைறயச் சம்பாதிச்சு ொராம்ப ொராம்ப உயர்ந்து இருக்காங்கோள. “சார் இதுவைரக்கும் ஒரு டீயாவது வாங்கி ொகாடுத்திருப்பாங்களான்று ோகட்டீங்க. ஆனா என் தைலவன் அப்படிப்ட்டவன் இல்ைல. ரிக்ஷாக்காரன் விருட்ொடன்று கிளம்பி விட்டான். டி.

அந்த மூூன்று நாட்களாக அப்பல்ோலா மருத்துவ மைனையச் சுற்றி. மருத்துவமைன வாசலிோலோய சின்ன சின்ன ோகாயில்கள். மருத்துவமைன நிர்வாகமும். நம் வள்ளல் மீது தீராப்பற்றுக் ொகாண்டவர்கள் என்று ோகாடிக்கணக்காோனார். சிலர் மருத்துவமைனைய ஒட்டியுள்ள கூூவம் ந்திக் கைரயிோலோய ஸ்டவ் ைவத்து சைமத்து சாப்பிட்டு விட்டு அந்த இடத்திோலோய உறங்கிப் ோபாகிறார்கள். ஒப்புயர்வில்லாத நம் வள்ளல் நலம் ொபற நாடு முழுவதும். ோதங்காய் உைடத்தல். மைனையச்சிற்றி. ‘எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும். மக்கள் திலகம் நடித்த ஒளி விளக்கு படத்தில் வரும். புனஸ்காரங்கள். “நீங்கள் ைதரியமாக இருங்கள். அவர்கைள கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவிக்கிறது. பிரார்த்தித்து பூூைஜ ொசய்து ொகாண்டிருக்கிறார்கள். காசு ொகாடுத்து.[Type text] அப்பல்ோலாவில் மூூன்று நாட்களாக வள்ளலுக்கு Hemo Dialises ொசய்யப்பட்டு வருகிறது. வாட்சுோமன்கள். சிலதாய்மார்கள். மக்கள் காத்துக் சாப்பிட்டுக்ொகாண்டு மருத்து டாக்டர்கள். ோகட்பது சட்ைடையப் பிடித்து ோகட்பது என்று எந்த ோநரத்தில் என்ன நடந்துவிடுோமா என்கிற பதட்டம். ஓரத்திலும். வாட்பாய்கள். பபபபபபப பபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபப 66 . அவர்களிடம் வள்ளல் எப்படி இருக்கிறார். கிரீம்ஸ் லட்சக்கணக்கான பிஸ்கட் நிற்கிறார்கள். அைர வயிறு. அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாோத என்று காலில் விழுவது. பூூைஜகள். கிரீம்ஸ் மருத்துவ ஓட்டிலும். நல்லமனம் ொகாண்டவர்கள். காவல் துைறயும். ஓரத்திலும். மைனையச்சுற்றி ந்திக்கைர ந்திக்கைர முழுவதிலும் சிலர் பிரட். நர்சுகள். கால் வயிறு கஞ்சியாவது சாப்பிட்டுக் காத்திருங்கள் என்று சாப்பிட ைவத்துச்ொசல்லும் தாய்மார்கள் ஒரு புறம். ட்யூூட்டி முடிந்து ொவளியில் ோபாக முடியவில்ைல. மருத்துவமைன வாசலில் கணவன்மார்களுக்கு இரவு பகலாக வீட்டிலிருந்து காத்திருக்கும் சாப்பாடு எடுத்து தன்னுைடய வந்து. யார் மருத்துவமைனயில் இருந்து ொவளியில் வந்தாலும். ரட்லண்ோகட் கூூவம் கூூவம் வீதி கிடக்கிறார்கள். “நம் வள்ளலின் உயிருக்கு ஒரு ஆபத்தும் வராது. அவரவர்களின் ொதய்வங்களிடம்.

பத்து நிமிடம் நம் மன்னன் சிகிச்ைச ொபறும் அைறயில் உடல் நலம் விசாரிக்கிறார். மருத்துவர் என்றாலும் மனிதன்தாோன.. இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் எல்ோலாரும் நீங்கள் விைரவில் பூூரண குணம் அைடய விரும்புகிறார்கள்’ என்று அன்ைன இந்திரா ொசால்ல.[Type text] பபபப பபப பபபபப பப பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப-பபபபபபபப! பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபப பபப பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபப பப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபப பப பபபபபபப. தமிழ் நாட்டில் உள்ள மக்கள் மட்டுமல்ல. என்று ைதரியம ொசால்ல ோவண்டிய பிரதாப் ொரட்டிோய கண் கலங்கிப்ோபாகிறார். மருத்துவமைன இந்தக் ஏரியாோவ கண்ொகாள்ளாக் காட்சிைய அப்பல்ோலா மருத்துவ மைன ோசர்மன் டாகடர் பிரதாப் ொரட்டி பார்க்கிறார். நம் மன்னன் புன்னைக பூூக்கிறார். ஆனால் இதுவைர அவர் மட்டும் அல்ல எவரும் சந்திக்காத காட்சி இது. காப்பாற்றி விடலாம். கலங்காதீர்கள். 67 . இப்படி அப்பல்ோலா அல்ோலாகலப்பட்டுப்ோபாய்விட்டது. பதினாறாம் ோததி பாரத பிரதமர் இந்திராகாந்தி நம் அன்புத் ைலவைனப் பார்க்க அப்பல்ோலா மருதுவமைன வருகிறார். என்கிற பாடோல விண்ைணப் பிளந்தது.

உட்கார்ந்திருந்த இடத்ைதவிட்ோடா. ோபாட்ோடாவிலும் பதிவாகியிருந்த ராஜூூைவ விசாரைணக்காக ொடல்லிக்கு விமானத்தில் அைழத்துச்ொசன்று. ஒரு அங்குலம் அைசந்து இருக்கிறானா? எனோவ இவைர அொமரிக்காவுக்கு அைழத்துச்ொசன்று அதி நவீன. உடல்நிைல ோமலும் ோமாசமைடகிறது. மருத்துவமைன மட்டுமல்ல. கூூடியிருக்கும் இன்ற இடத்ைத விட்ோடா. இைத அத்தைன மருத்துவர்களும் ஆோமாதிக்கிறார்கள். தான் உயர்மட்ட கூூட்டத்தில். அங்ோக வீடிோயாவிலும். பபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப 68 . சிகிச்ைச தாமதமானாோலா. ஒரு விமானத்ைதோய ஒரு மினி ஆஸ்பத்திரியாக வடிவைமக்கப்படுகிறது. ொரட்டி. தவறு ோநர்ந்துவிட்டாோலா. எத்தைன உயிர்கள் சிைதந்து ோபாகும் என்ொறல்லாம் மருத்துவர்கைள சிந்திக்கிறார் அைழந்து “மருத்துவமைனையச்சுற்றி. உளவுத்துைற அப்பல்ோலா ஆஸ்பத்திரிக்கு அன்ைன வந்திருந்தோபாது. இதற்கிைடோய வள்ளலின் இருபதாம் ோததி ஜப்பானிய மருத்துவ நிபுணர்கள் கான்.[Type text] நோட ோசாகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் இந்த பதட்டமான ோநரத்தில் நம் வள்ளல் மீது அதீத பக்தி ைவத்திருந்த டாக்டர் ராஜூூ என்பவர் அன்ைன இந்திரா வந்திருந்த ோபாது ோபாடப்பட்டிருந்த ொசக்யூூரிட்டி வைளயத்ைத மீறி டாக்டரின் உைடைய அணிந்து ொகாண்டு அத்து மீறி வள்ளைல ஒரு முைற பார்த்துவிட ோவண்டும் என்று அப்பல்ோலா ஆஸ்பத்திரிக்குள் ொசன்று விடுகிறார். தீவிர சிகிச்ைச அளித்ோத ஆக ோவண்டும் ோவறு வழியில்ைல என்கிறார். அப்ொபாழுது. மூூன்று உடனடியாக அந்த நாட்களாக கூூட்டத்ைத பார்த்தீர்களா? எவனாவது. அந்த விமானத்தில் நம் மன்னன் 5-11-84 இரவு 9 மணிக்கு நிைனவிழந்த நிைலயில் அொமரிக்காவில் உள்ள ப்ரூூக்ளின் மருத்துவ மைனக்கு ொகாண்டு ொசல்லப்பட்டு ோசர்க்கப்படுகிறார். அவரது ொமய்க்காவலர்களாோலோய ொகால்லப்படுகிறார். வள்ளலின் விசுவாசி என்று ொதரிந்தவுடன் விடுவித்து விடுகின்றனர். பி. நகோமாரா ஆகிோயார் தனி விமானம் மூூலம் ொசன்ைன அப்பல்ோலா மருதுவமைனக்கு வந்தார்கள். கலந்தாோலாசிக்கிறார்.சி. 31-1-84 ல் ஆன்ைன சீக்கிய இந்திரா ொடல்லியில் அவரது இல்லத்திோலோய.

ஜி. இந்த அபூூர்வத்ைத எப்படிப் பரட்சித்தைலவர் நிகழ்த்தினார்.படித்தவர்களுக்குப் பல்கைலக்கழகமாகவும் விளங்கியவர். அைத எழுதிய ொபர்னாட்ஷாைவப் படி என்று எவரும் ொசால்லவில்ைல. அைத எழுதிய காரல்மார்க்ஸின் வாழ்க்ைகையப் படி என்று எவரும் ொசால்ல வில்ைல. கவியரசர் கண்ணதாசன் கூூட “நான் ொசால்வைதச்ொசய்யுங்கள். வகுத்துக் ொகாண்ட படியுங்கள். சராசரி மனி சக்திக்கு உட்பட்டு இருக்காது. அவர் வாழ்வியைல படியுங்கள். அந்த ஐம்பது ோபரில் ஒருவராவது ‘இந்த வாழ்க்ைக வள்ளல் ோபாட்ட பிச்ைச. 69 . ஆனால். பலதரப்பட்ட மனிதர்கைளச் சந்திக்கிோறன். ோவகமாகப் புரட்டினாலும் சரி. மார்க்ஸிம் “தாய்” கார்க்கியின் என்ற நூூைலப் படிக்கச் ொசான்னார்கள். நம் பரங்கிமைல மன்னன் பாமர்ர்களுக்குப் பாடமாகவும். ஒரு அவதார புருஷன் நிகழ்த்திய அறுபுதங்களாகோவ இருக்கும்.ஆைரப் படியுங்கள் . வல்லைமையப் படியுங்கள். அைத எழுதிய கார்க்கிையப் படி என்று எவரும் ொசால்லவில்ைல. ஆனால். ஆனால் ொபான்மனச் ொசம்மல் எம். ஒருநாைளக்கு நான்.[Type text] பபப பபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப! அடித்தாலும் ஆயிரம் அைணத்தாலும் ஆயிரம்! காரல் மார்க்ஸின் “மூூலதனம்” என்று நூூைலப் படிக்கச் ொசான்னார்கள். அவரின் வாழ்க்ைகப் ோபோரட்ைட நிதானமாகப் புரட்டினாலும் சரி. என் ொதாழில் தர்மப்படி குைறந்த பட்சம் 50 க்கும் ோமற்பட்ட. இப்படி இவர்ோபால யாொரன்று ஊர் ொசால்லும் அளவுக்கு வாழ்ந்து காட்டியவர் வள்ளல் ஒருவர்தான். நான் ொசய்வைதச் ொசய்யாதீர்கள்” என்பார். இப்படி ொகாள்ைகைய வாரிக் இவரின் ொகாடுக்கும் பன்முகப் படியுங்கள். “இழந்த ொசார்க்கம்” என்ற நூூைலப் படிக்கச் ொசான்னார்கள். அவரின் அத்தைன ொசயல்களும். வள்ளல்தான் என் வழிகாட்டி என்று ொசால்வைதப் பார்த்திருக்கிோறன். வள்ளல் பண்புகைள அவரின் தன்ைமைய அடுக்கிச் ொசால்லிக்ொகாண்ோட ோபாகலாம்.

முப்பது ஆண்டுகளுக்குமுன் ராமாவரம் ோதாட்டம். எழுதும் ோபாது இடர் ொசய்தால் ஏற்படும் ோகாபம். சுய விசாரைண ொசய்து ொகாள்கிறார். ோநரத்துக்குக் கிளம்ப ோவண்டும் என்ற நிர்பந்தம். அவன் படியிறங்கிக் கீோழ வருவதற்குள் பணம் அைணத்தாலும் அவன் ஆயிரம் ொபான். மீண்டும் முகம் கழுவ ோவண்டும். வள்ளலின் மனம் புண்படச் ொசய்து விட்ோடாோம என்கிற குற்ற உணர்வுடன் மாடிைய விட்டு இறங்குகிறான் அந்த இைளஞன். கட்டிய மைனவி காபி சிந்தினால் ஏற்படும் ோகாபம். அவன் ோவண்டுொமன்றா ைக நழுவ விட்டான். இதுவைர ொபான்மனச் ொசம்மலிடம் எண்பது முைறக்கும் ோமல் அைற வாங்கியிருக்கிோறன் ஆனால் ஒவ்ொவாருமுைற 70 . ச்தன நிறத்துக்ோகற்ற சந்தன நிற உைட அணிகிறார். ொசம்மலின் சந்தன நிற சட்ைடயில் குழம்பு ோசறாகப் படிந்து விடுகிறது. இருந்தும் தன்ைனச் சுய விசாரைண ொசய்த . மீண்டும் உைட மாற்ற ோவண்டும். சரி நாடாளும் மன்னனாக இருந்தோபாதும் சரி ொபான்மனச் ொசம்மலுக்கு வழக்கமாயிருந்தது. உடோன அருகில் நின்ற உதவியாளைர அைழக்கிறார். கர்ச்சீர் துணியில் 1000 ரூூபாைய ைவத்து அவனிடம் ொகாடு என்கிறார். இதிகாச புருஷோன! நீ இமயமாய் அல்லவா உன்ைன உயர்த்திக் ொகாண்டாய்! “குடித்தது ொதரிந்துவிட்டால். உணர்ச்சி வசப்பட்ட வள்ளல் அவைன ஓங்கி அைறந்து விடுகிறார். ைகக்கு வருகிறது. இதுதாோன வள்ளலுக்கு வந்திருக்கிறது. திருச்சியில் நடக்கும் கட்சிக் கூூட்டத்திற்குச் ொசல்வதற்காக இரவு படப்பிடிப்ைப முடித்தைகோயாடு வள்ளல் குளக்கிறார். நடிகனாக இருந்த ோபாதும். அடுத்த ஒரு ொநாடியில் அந்தத் தாயுள்ளம் தன்ைன சுய சுத்திகரிப்பு ொசய்து ொகாள்கிறது. இப்படிப் ொபான்மனச் ொசம்மல் தன்ைனோய குற்றவாளிக் கூூண்டில் ஏற்றி. கர்ச்சிப்பால் சைமயற்காரரின் மகன் கருவாட்டுக்குழம்பு பாத்திரத்ைத ைக நழுவித் தவற விடுகிறான்.[Type text] அதிகாைலப் ொபாழுதில் கண்விழிப்பொதன்பது. தான் ொபற்ற ொசல்வம். துைடத்துக்ொகாண்டிருந்த ைகையக் ொபாழுது. என் உைடையக் கைரப்படுத்த ோவண்டும் என்பது அவனது ோநாக்கமா? இல்ைலோய! பிறகு ஏன் அந்த நிரபராதிையத் தண்டித்ோதன். உைட மாற்றுகிறார். சாப்பிட்டு முடித்து. அடித்தாலும் புரட்சித் ஆயிரமா? தைலவர் இைளஞனுக்கு இதயொமல்லாம் இன்பொவள்ளம். கருவாட்டுக் குழம்பில் இட்லி சாப்பிடுகிறார்.

மகுடம் இழக்கப்ோபாகிற மன்னன் மகிழ்ச்சிோயாடு.முதலில் நீங்கள். ோசாகப்பட்டுக்ொகாண்ோட ராமாவரம் இல்ல ோதாட்டத்தில் இருந்த ொபான்மனச ொசம்மலிடம். கைலக்கட்டும். அந்த காவிய காட்சிைய நம் கண்முன் நிகழ்த்திக் காட்டியவர். ொதாைலோபசியில் . கைடசியாக ஆட்சி கைலக்கப்பட்டு விட்டது. அதிகாைல மலர்ந்த தாமைர மலராக காட்சி அளித்ததாக கம்ப காவியம் ொசான்னது. “சிவகவி” படத்ைத வீடிோயாவில் பார்த்துக் ொதாடர்ந்து பார்த்துக் மீண்டும் ொகாண்டிருக்கிறார். “பபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப” கைலத்தால் கைலக்கட்டும். ஆனால். அபிமானமிக்க. அந்தரங்க அதிகாரிகளும். ஆட்சக் கைலக்கப்பட்டுவிட்டது என்கிற 71 . ொபான்மனச்ொசம்மல் ஒருவர்தான். மக்கள் திலகம் நம் புரட்சித் தைலர். கவைலப்படாதீர்கள்” என்று நிதானமாய் சிரித்துக்ொகாண்ோட மற்றவர்களுக்கு வள்ளல் ஆறுதல் ொகாண்டிருக்கிற ொசால்லிக்ொகாண்டிருக்கிறார். ோகாபோமா துளியும் இல்ைல. குன்னூூரில் எஸ்ோடட் வாங்கியிருப்ோபன்” என்று இன்றும் பலர் ொசால்லி ொசால்லி குமுறிக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். வள்ளல் ொகாடுத்த ொதாைகைய ோசர்த்து ைவத்திருந்தால். என்கிற. இரண்டு கட்டத்த்திலும் ராம்பிரானின் முகம். உனக்கு பட்டாபிோஷகம் என்று ொசான்ன ோபாதும். அரசியல் பிரமுகர்களும். ொசால்லிக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். உனக்கு 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் என்றுொசான்னோபாதும். ‘கைலத்தால் கவைலயில்ைல. அப்ொபாழுது கூூட வள்ளல் முகத்தில் ோசாகோமா. அதிகார பூூர்வமான அறிவிப்பும் வருகிறது. ஆட்சிைய கைலக்கப்ோபாகிறார்கள் என்கிற அறிகுறிச்ொசய்திகள் அைரமணி ோநரத்திற்கு ஒருதரம்.[Type text] அைறயும் ொபாழுது.

புதிதாக்க் கட்சித் துவக்கப்பட்டு. மாைல ஐந்து மணிக்கு வரோவண்டிய வள்ளல். திண்டுக்கல்லுக்கு அதிகாைல ஐந்து மணிக்குத்தான் வந்து ோசர்கிறார். ோதற்றப்பட ோவண்டிய ோதரிழந்த மன்னோன. அதவைர வள்ளலின் ோவகத்திற்கு ஈடாகப் பறந்து ொசன்ற அரசு கார்கள் கூூட. தட்டத்ைத விட்டு ொவளிோய ொசல்ல மனமில்லாமல். உங்களுோக ோகாட்ைடயில் இடமில்ைல என்கிறோபாது.[Type text] அதிகாரப்பூூர்வமான அறிவிப்பு வந்தவுடன். 72 . நீங்கள் இங்கிருந்து கிளம்புங்கள்” என்று வள்ளல் தயாராக ைவத்திருந்த பணக்கட்டுகைள தன்னிடம் பணியாற்றிய அரசு ஊழியர்கள். அதிகாரிகள் ஒவ்ொவாருவர் ைகயிலும் ொகாடுத்து அனுப்பி ைவக்கிறார். திண்டுக்கல் இைடத்ோதர்தைலச் சந்தித்து. வாங்க மறுத்த விசுவாசிகள் வாய்விட்டுக் கதறுகிறார்கள். தான் நின்ற இடத்தில் இன்ொனாருவர் வந்உத இடத்ைதப் பிடித்துவிடாதபடி நிற்கிறார்கள். வள்ள். இனி ோவறு வழியில்ைல. சில மாதங்கள் உருண்ோடாடுகின்றன. அரசு சம்பந்தப்பட்ட கார் டிைரவர்களிலிருந்து. பிறந்த வீட்டில் இருந்து புகுந்த வீடு ொசல்லும் மகைளப் ோபால. ொசக்யூூரிட்டிவைர அைனவைரயும் அைழக்கிறார். தாையப் பறிொகாடுத்த பிள்ைளையப்ோபால. எங்களுக்கு மட்டும் அங்கு என்ன ோவைல? ஸ்ரீராமச்சந்திர மூூர்த்தி இருக்கிற இோத ராமாவரம் ோதாட்டோம எங்களுக்கு ோகாட்ைட. பிரச்சாரத்திறகுச் ொசல்கிறார். ோதர்தைலச் அோத சந்திக்க. கால்கள் முன்ோனாக்கி நடக்க. கண்கள் பின்ோனாக்கியபடிோய ஒரு வழியாய் ோதாட்டத்ைதக் கடக்கிறார்கள். தான் யார் என்கிற பலத்ைத நிரூூபித்து. ந்த்ைதைய ோபால்ல்லவா ஊர்ந்து ொசல்கின்றன. “இனி உங்களுக்கு இங்க ோவைலயில்ைல. மக்கள் மாைல ஐந்துமணிக்கு எந்த இடத்தில் நின்றார்கோளா அோத இடத்தில். திண்டுக்கல்லுகு திருப்பு ஆட்சிைய முைன கைலத்த ஏற்படுத்திய பிறகு. எங்கைள இங்கிருந்து அனுப்பாதீர்கள்” என்று அறியாக் குழந்ைதையப் ோபால் அடம் பிடிக்கிறார்கள். வழிொநடுக மக்கள் இைடமறித்து விட்டதால். அதிகாைல ஐந்து மணி வைர. மற்றவர்கைள ோதற்றி வழியனுப்பி ைவக்கிற அற்புதம் அங்ோக நிகழ்கிறது. ோபாய்த்தான் ஆக ோவண்டும் என்கிற கட்டாயத்தில். வள்ளல் துள்ளிக்குதித்து மாடிைய விட்டு கீோழ வருகிறார்.

உனக்கு என்ன ோவண்டும். ஒவ்ொவாருவரிடமும். ொகாடுத்த பணத்ைத ொகஸ்ட் ஹவுஸில் வந்து வாங்கிக்ொகாள்ளுங்கள்” என்கிறார். ொரட்டியார் அவர்களும் இருப்பைதொயல்லாம் மறுோபச்சுப் ோபசாமல் எடுத்துக்ொகாடுக்கிறார். கால்கைள ொதாட்டுப்பார்த்து. உடோன ொசக்யூூரிட்டிகள் வந்து அவைனத் தரதரொவன்று இழுத்துச் நிறுத்தச் ொசன்று ொசால்லி. “இந்த மனித ொதய்வத்ைத ஒரு முைறயாவது ொதாட்டுப்பார்த்து விட ோவண்டும் ன்று பல ஆண்டுகளாக. ஒன்றும் ோவண்டாம் ‘உங்கைள.[Type text] ோமைடயில் ொபான்மனச்ொசம்மல். இன்று உயிைர ொவறுத்துத்தான் இந்த முயற்சி ொசய்ோதன். இதுோபால ொபாது மக்களுக்குத் ொதாந்தரவாக உணர்ச்சி வசப்படக்கூூடாது” என்று தட்டிக்ொகாடுக்கிறார். அடியின் வலிொயல்லாம் காற்றில் பறக்க. ஒரு முைற ொதாட்டுப் பார்க்க ோவண்டும்’ என்று ோவண்டுோகாளாக விருப்பம் ொதரிவித்திருக்கிறார்கள். துள்ளிக்குதிக்கிறான். “இந்திரா காந்தி அம்ைமயார் என்னுைடய ஆட்சிைய கைலத்தது பற்றி எனக்குத் துளியும் கவைல இல்ைல. அந்த இைளஞன். ொதய்வத்ைதத் ொதய்வத்தின் ொதாட்டால் ைகயாோலோய ோபாதும் பணமும் என்று நிைனத்த எனக்கு வாங்கிவிட்ோடன். அருகில் ொபான்மனச் ொசம்மலின் அபிமானி பாலகுமாரி ொரட்டி அமர்ந்து இருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் அளிக்கிற தீர்ப்புதான் எனக்கு ோவதம்” என்று வள்ளல் ோபசிக்ொகாண்டிருக்கிறொபாழுது. அடித்துக் ொகால்லுங்கள்” என்று ஆோவசமாக கத்திக் ொகாண்ோட ோமைடைய விட்டு இறங்கினான். ஒரு இைளஞன் ோவகமாக ோமைடக்கு வந்து வள்ளலின் தங்க உடலின் ைக. பல ோமைடகளில் முயற்சி ொசய்தும் என்னால் முடியவில்ைல. என்று வள்ளல் ோகட்டோபாது. “இைத ைவத்து உருப்படியாய் ஏதாவது ொதாழில் ொசய்து ொகாள். ோமைடக்கு வருகிறான். இந்த ஒரு இைளஞன் மட்டுமல்ல.! 73 . அடிக்கிறார்கள். அந்த இைளஞன். இனி இன்று சாைவப் பற்றி எனக்குக் கவைல இல்ைல. அைத பாக்ொகட்டில் அப்படிோய அந்த இைளஞனிடம் ொகாடுத்தார். அந்த இைதப்பார்த்த ரசிகைன ோமைடக்கு வள்ளல் அடிப்பைத அைழக்கிறார். பக்கத்தில் இருந்த “உங்களிடம் பாலகுமார்ொரட்டியிடம் இருக்கும் பணத்ைதொயல்லாம் எடுங்க். இோத உணர்வில் உள்ள லட்சக்கணக்கான இைளஞர்கள். இப்ொபாழுது என்ைன இடித்துக் ொகால்லுங்கள்.

அந்தக் கூூட்டத்தின் மீது ோகாபபட்டுக் ொகாண்டிருக்கிறார்.. அவைரத் தாண்டி ோவகமாகச் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறார். மன்னைனப் அந்த பார்க்க முன்ோனோய அதிகாைலப் திண்டுக்கல்ோல திண்டுக்கல்லுக்குத் பனியிலும் திரண்டு அந்த பரங்கிமைல நிற்கிறது. என்று ோகட்கிறார். வாழ்த்த வருகிறார் வள்ளல். வள்ளல் வருகிற ொசய்தி ொதரிவிக்கப்பட்டதால். எம். இப்படி நீண்ட ோநர விவாத்ததுக்உப் பிறகு. ோவண்டா ொவறுப்பாக நண்பருடன் ொசல்கிறார் அந்த இைளஞர். எம். அவைர நிறுத்தி எங்ோக ொசல்கிறாய். இவர்கைள தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள்.[Type text] பபபப பபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப? பபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப! இன்னும் உன் நிைனவாக! பழனி மைலயில் மதுைர ோமயர் முத்துவின் மகளுக்குத் திருமணம். “காலங்காத்தால உனக்கு ோவறு ோவைலோய இல்ைலயா?” “இோதாபாருப்பா! நீ ஒரு முைற ொபான்மனச் ொசம்மைல ோநரில்பார்த்திடு. இப்படித் திருவிழா ோகாலத்தில் காட்சியளிக்க. நாகல் நகர் மாணிக்கம்பிள்ைள காலனயில் உள்ள இைளஞர் ஒருவர் மட்டும். ொபான்மனச் ொசம்மைலப் பார்க்கச் ொசல்கிற விஷயத்ைதச் ொசால்கிறார். அரசு அதிகாரிகள் அத்தைன ோபரும் அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள். என்ன இந்த மக்கள் தனிமனிதனுக்கு இப்படி துதிபாடி நிற்கிறார்கோள.ஐ.பிக்களுக்கு மட்டும் மாைல ோபாட வழிவிட்டுக் ொகாண்டிருக்கிற காவல் துைறயினர். அங்கிருந்து காரில் ொசல்ல ோவண்டும்.பிக்கள். இருவரும் கூூட்டத்தில் முயற்சிக்கிறார்கள். அப்ொபாழுது அவரது நண்பர் ஒருவர். ஆனால் முண்டியடித்துக்ொகாண்டு வி. அப்புறம் ொதரியும் அந்த மனுஷோனாட மகிைம. என்று தன்ைன ஒரு சிந்தைன வாதியாக சிருஷ்டித்துக்ொகாண்டு.எல். 74 . பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் ொசன்ைனயில் இருந்து புறப்பட்ட ொபான்மனச்ொசன்ம்மல் திண்டுக்கல்லில் அதிகாைல ஐந்தைர மணிக்கு வந்து ோசர்கிறார்.ஏ.

[Type text]

இைத வள்ளல் பார்த்து விடுகிறார். காவலாளிகைளப் பார்த்து அவர்களுக்கு வழி
விடுங்கள் என்று, ைகவிரைல மட்டும் காட்டி ைசைக ொசய்கிறார். இருவரும்
வள்ளைல ொநருங்கிச் ொசல்கின்றனர். அைழத்து வரப்பட்ட நண்பர் வள்ளலுக்கு
மாைல

அணிவித்து

வள்ளலின்

ஒளி

வீசும்

முகத்ைத

ோநருக்கு

ோநர்

பார்த்தவுடன் மகுடிக்குக் கட்டுப்பட்ட பாம்ைபப் ோபால், அப்படிோய மைலத்து
நிற்கிறார்.
பிறகு புது மனிதனாக வீட்ைட அைடகிறார். வீட்டில் இருந்த ஒருவரிடம்
ஏதாவது ஒரு மக்கள் திலகம் நடித்த பட வீடிோயா ோகசட் வாங்கி வரச் ொசால்கிறார்.
அவர் “எங்க வீட்டுப் பிள்ைள” படக்ோகசட்ைட வாங்கி வருகிறார்.
படம்

பார்க்கிறார்.

உடொலங்கும்

சுத்திகரிக்கப்பட்டு

ோலசாக

ஒருரசாயன

ஆனதாக

மாற்றம்

உணர்கிறார்.

ஏற்படுகிறது.
அந்த

ஒோர

மனம்

படத்ைத

ொவறிப்பிடித்தவர் ோபால், மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கிறார். விடிந்து விடுகிறது.
பாக்ொகட்டில் இருந்த சிகொரட் பாக்ொகட்ைட வீசி எறிகிறார். பீோராவுக்களு
இருந்த மது பாட்டில்கைள எடுத்து உைடத்ொதறிகிறார் மிடுக்காக வீட்ைட
விட்டு ொவளிோய வருகிறார்.
இதுவைர சட்டம், சமூூகம், ொசய்ய முடியாத மாற்றம் இப்ொபாழுது எப்படி
நிகழ்ந்தது?

ொபான்மனச்ொசம்மலின்

நிர்பந்தப்படுத்தியது.

தர்மம்

ொசய்ய

படங்கள்
தூூண்டியது.

தாைய

ோநசிக்க

அக்கிரமக்காரர்கைள

தண்டிக்கக் கற்றுக் ொகாடுத்தது.
இப்படி திைரப்படத்தல் மட்டும் நடித்துக் காட்டியவரில்ைல, அைத நிஜத்தில்
நடத்திக் காட்டியவர், நம் ொபான்மனச் ொசம்மல்.
ொபான்மச்

ொசம்மலால்,

மாற்றப்பட்ட

அந்தத்

திண்டுக்கல்ைலச்

ோசர்ந்த

நண்பைர, அண்ைமயில் ொகாைடக்கானலில் சந்திக்க ோநர்ந்தது.
“என் ொபயர் அர்ஜூூன்ன், நாக் நகர் ோசவியர் ொதருவுல இருக்ோகன். புரட்சித்
தைலவைரச்சந்திச்ச

நாள்ல

இருந்து

அவருைடய

பக்தனா

மாறிட்ோடன்.

அவருைடய அற்புத்த்ைத ோசகரிக்கிறதுதான் என் ோவைல. பாக்யாவுல எட்டாவது
வள்ளைலப் படிச்சதுல இருந்து, நமக்குத் ொதரியாத அற்புதம் இன்னும் இைறய
இருக்ோகன்னு ஆச்சரியப்பட்ோடன்.
என்கிட்ோட அவர் நடிச்ச 136 படங்கள்ல வீடிோயா ோகசட் இருக்கு. வாரா வாரம்
புரட்சிந்த் தைலவோராட படங்கைள, ஜனங்களுக்குப் ோபாட்டுக்காட்டுோறன்.
இந்த நிமிஷம்வைர அற்புதத்ைத பற்றி எவ்வளோவா எழுதுறீங்க.
75

[Type text]

எனக்குத் ொதரிஞ்சு இந்த ஊர்ல ஒரு ொபண் ொபான்மனச்ொசம்மல் படத்ைத
பார்த்து பார்த்து, அவர்ோமல தீவிர காதல் ொகாண்டு, அவைரப்ோபாய் ொமட்ராஸ்ல
சந்திச்சு

தன்ோனாட

ஆைசையச்ொசால்ல,

அதுக்கு

புரட்சித்

தைலவர்,

“என்ைனப் படத்துல பார்க்கும்ோபாது உங்க சோகாதரனாத்தான் நிைனக்கணும்.
மனைத மாத்திக்கிட்டு ஊருக்குப் ோபாங்க. ோவற எந்த உதவி ோவணும்னாலும்
என்கிட்ட வாங்க” எறு ொகௌரவமா அனுப்பி வச்சுட்டாரு.
இன்னிக்கும் அந்தப் ொபண் வயதாகிப்ோபாய் இோத ஊர்ல தான் வாழ்ந்துட்டு
இருக்காங்க”

என்று

திண்டுக்கல்

அர்ஜூூன்ன்

ொசால்லி

முடித்தோபாது,

வள்ளோல! நீ வாழ்ந்த நாளில் எத்தைன இடங்களில் எங்ொகல்லாம், எத்தைன
அவதாரங்கள்

எடுத்து,

என்ொனன்ன

அற்புதங்கள்

நிகழ்த்தி

இருக்கிறாய்

என்பது ஒரு ோதடலாகிவிட்டது.
“பபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபபபபப
பபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபப
பபபப பபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப
பபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபப!”

உனக்கு மட்டுோம ொதரியும்!
சாரதா ஸ்டுடிோயாவில் “மகாகவி காளிதாஸ்” படப்பிடிப்பு பிரமாண்டமான ொசட்டில்,
பிரமக்க ைவக்கிற அளவில் ைகோதர்ந்த சிற்பியால் நிர்மாணிக்கப்பட காளிசிைல.
அந்தச்சிைல

முன்பு

நடிகர்

திலகம்

சிவாஜி,

பாடுவதாக

காட்சி.

சிலரின்

கவனக்குைறஆல் காளிசிைலயில் தீப்பிடித்து ொசட் எரிந்து சாம்பலாகிறது.
அந்தத்

தீ

விபத்தில்

ொடக்னீஷியன்கள்

ஐந்து

ோபர்

எரிந்து

இறந்து

விட்டார்கள்.
இந்தச் ோசாகச் ொசய்தி, ோவொறாரு படப்பிடிப்பில் இருந்த வள்ளலுக்கு ொதரிய
வருகிறது. உடோன படப்பிடிப்ைப ரத்து ொசய்துவிட்டு விபத்தில் இறந்தவர்கைளப்
பார்க்க விைரகிறார் வள்ளல்.
76

[Type text]

உயிரிழந்த ொடக்னீஷயன்கைள, ஏ.வி.எம். சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் ொசல்லும்
ஊர்வலம் நடந்துொகாண்டிருக்கிறது. இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு யார்
யாொரல்லாோமா ஆறுதல் ொசால்கிறார்கள். அதில் அவர்களால் ஆறுதல் அைடய
முடியவில்ைல.

ஆனால்,

ொபான்மனச்

ொசம்மைலப்

பார்த்தவுடன்

அவர்களுக்குப் பீறிட்டு வருகிறது அழுைக.
வள்ளல் “நானிருக்கிோறன்” என்று வார்த்ைதகளால் ொசால்லாமல் விழிகளால்
ொசால்லி,

அவர்களின்

விழிநீைரத்

துைடக்கிறார்.

பாரம்

குைறந்தவர்களாய்

அவர்கள் பாைட சுமந்து ொசல்கிறார்கள். இறுதி ஊர்வலம் நடந்து ொகாண்டிருந்த
ொபாழுது

இறந்தவர்களின்

குடும்பத்திற்கு

நிதி

வழங்க

அந்தப்

பட

சம்பந்தப்பட்டவர்களில் இருந்து, அங்கு வந்திருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் வைர,
எல்ோலாரிடமும் ோநாட்ைட நீட்டி பணம் வசூூல் ொசய்கிறார்கள்.
அவரவர் தகுதிக்ோகற்பவும், தாராள மனதிற்கு ஏற்பவும், ஐம்பது ரூூபாயில்
இருந்து ஆயிரம், ஐயாயிரம் ரூூபாய் வைர நன்ொகாைட ொகாடுத்து எழுதியிருக்கிற
அதகி பட்சத் ொதாைகயில் ஐம்பது மடங்கு கூூட்டி எழுதுவாரா! நூூறு மடங்கு
கூூட்டி எழுதுவாரா? என்கிற எதிர்பார்ப்பில் ோநாட்ைட நீட்டியவர்களுக்கு
ஏமாற்றம் அளிக்கும் வைகயில் வள்ளல் எதுவுோம எழுதாமல் விட்டு விடுகிறார்.
வந்தவர்களுக்ொகல்லாம்

வியப்பு,

எல்ோலாருக்கும்

அள்ளிக்

ொகாடுக்கிற

வள்ளலா இப்படிச்ொசய்து விட்டார். வறியவர்கள் வாசல் ோதடி வராத நாட்களில் ,
அவர்கள் வீட்டு வாசல் ோதடிப் ோபாய்க் ொகாடுக்கிற வள்ளல், ோகட்டும்,
ொகாடுக்கவில்ைலோய என்று, தமக்குள் மட்டும் ோகட்டுக்ொகாள்கிறார்கள்.
மறுநாள் ராமாவரம் ோதாட்டத்து மாடியில் இருந்த மக்கள் திலகம், “அவர்கள்
வந்து

விட்டார்களா?” என்று

உதவியாளைரக்

ோகட்கிறார். வந்துவிட்டதாகச்

ொசால்கிறார் உதவியாளர். பசித்தவர்களுக்கு படியளக்கிற வள்ளல், படியிறங்கி
வருகிறார்.

இறுதிச்

சடங்கு

முடிந்து

ோதாட்டத்துக்கு

வந்த

வள்ளல்,

விடிவதற்குள் இறந்தவர்களின் வீட்டு விலாசம் ோதடி, காைலயில் சந்திக்க
உதவியாளரிடம் உத்தரவிட்டது, எவருக்கும் ொதரியாது.
ஐந்து குடும்பங்களிருந்து வந்த அைனவருக்கும், அமுது பைடத்து அமர
ைவக்கிறார்.

யார்

யாருக்கு

என்ன

ோவண்டும்?

படித்திருந்தால்

ோவைல,

படிக்காதிருந்தால் ொதாழில் என்ற அடிப்பைடயில் அவர்கைளத் தீர விசாரிக்கிறார்.
அதன்படி

வாழ்க்ைகயில்

ோவைலயும்,சிலருக்குத்

நிரந்தர

ொதாழில்

வருமானம்

துவங்க

கிைடக்க

கருவிகளும்

ொகாடுக்க

சிலருக்கு
ஏற்பாடு
77

மீன் பிடிக்கக் கற்றுக்ொகாடுப்பது எப்ோபாது என்று. ஆனால் எதிர்காலத்துக்குப் பயன் அவர்கள் வீட்டுத் அளிக்காது. கம்யூூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்களுக்கு வள்ளல் எதிரானவர் என்கிற எண்ணம் ொகாண்டிருந்த இவர். வீடு கட்டப்பணம் ொகாடுத்திருக்கலாம். உதவியாளரிடம்“ோநற்று நடந்த தீ விபத்தில் வீடு மட்டும் இழந்திருந்தால். அந்த இறுதி ஊர்வலத்திோலோய ொகாடுக்காமல். அவர்களுக்கு தைலவைனோய ஓரளவுக்கு நிரந்தர வருமானம் கிைடக்க வழி ொசய்தால்தான்.[Type text] ொசய்ோதாடு. அவர்கள் வாழ்க்ைகைய ஓட்ட முடியும். ோநற்று வைர வள்ளல் மீது வருத்தத்துடன் இருந்த அவர்கள் ோசாகம் மறந்து சுகம் ொபறுகிறார்கள். வந்திருந்த ொதாண்டர்களில் சில ோபர் வள்ளைலப் பார்க்க ோவண்டும் என்கிற ஆவைல சிதம்பரத்திடம் ொசால்கிறார்கள். உனக்கு மட்டுோம ொதரியும்! “பபப பபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பப பபபபபபபபபபபபப! பபபப பபபப பபப பபபபபபப பபபபபபபபப பப பபபபபபபபபபபப! பபபபபபப பபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப!” நீதான் உண்ைமயான கம்யூூனிஸ்ட்! வடலூூர் சிதம்பரம் ஒரு தீவிர கம்யூூனிஸ்ட்க் கார்ர். ஏன் இவ்வளவு சிரம்ம் எடுத்துச் ொசய்ய ோவண்டும் என்று உதவியாளர் ோயாசிக்கிறார். ோவதைன தீர்ந்து விளக்ோகற்றி ைவத்த வள்ளைல வாயார. இதில் சிதம்பரத்திற்கு விருப்பம் 78 . ஒவ்ொவாரு குடுபத்திற்கும். அதனால். அவர்களின் ோதைவகைள ஓரளவுக்கு பூூர்த்தி ொசய்வதற்காகத் தான் ோநற்று பணமாகக் ொகாடுக்கவில்ைல” என்று விளக்கமளிக்கிறார் வள்ளல். மற்றவர்கள் ோயாசிப்பைதக் கூூட யூூகம் ொசய்து ொகாள்ளும் வள்ளல். ொநஞ்சார வாழ்த்திக் ொகாண்ோட அவர்கள் விைட ொபறுகிறார்கள். வள்ளோல! பசிக்கிறவனுக்கு மீன் ொகாடுப்பது எப்ோபாது. ஐயாயிரம் ரூூபாயும் ொகாடுக்கிறார். தம்முைடய ொதாண்டர்கள் நூூறு ோபோராடு ொசன்ைன வருகிறார்.

ோதாட்டத்திற்குள் ொசல்கிறார்கள். வந்து ொகாண்டிருந்த அந்த வள்ளலின் கார் பின்ோன வராமல் ோபாகோவ. அவர்கள். இண்டியன் ோபங்ைக கார் தாண்டுகிறொபாழுது.தி. வந்திருப்பவர் வடலூூர் சிதம்பரம் என்கிற ொசய்தி வள்ளலுக்குச் ொசால்லப்படுகிறது “வரச்ொசால்” என்கிறார் வள்ளல். பச்ைசநிறக் காைரப் பார்த்தவுடன் தான். ோமோல அண்ணாந்து பார்க்கிறார். இப்படி அைரமணி ோநரம் அவர்களுடன அரசியல் ோபசுகிறார். கார் நிற்கிறது.[Type text] இல்ைலொயன்றாலும். “நாங்கள் அல்ல. வந்தவர்கைள வழியனுப்பி ைவத்த வள்ளல். ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு புறப்பட்டுக்ொகாண்டிருந்த வள்ளலுக்கு இைடயூூறாகப் ோபாய்விடும் என்று கருதி. “நாைளக்குக் காைலயில் ோதாட்டத்துக்கு வா” “வருகிோறன்” வள்ளல் கிளம்புகிறார். ொதாண்டர் இறங்கி வருகிறார். விருந்து முடிந்து விைடொபற்ற ோபாது. கண்ணாடிக் கைவ இறக்கி. அதற்குள் பாதுகாப்புக்கு முன்ோன ொசன்று ொகாண்டிருந்த ைபலட் கார்.எம். காைர நிறுத்தச் ொசால்கிறார். பைதபைதது திரும்பி வருகிறது. மறுநாள் ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் வள்ளைல சந்திக்க ஆலந்தூூர் கசாளி காத்து நின்றார். பாராட்டி ொசல்கிறார்கள். அங்ோக உச்சாணி மரக்ொகாம்பில் ஒருவர் அ.மு. ொபரும் கூூட்டம் என்பதால். வள்ளல் தன் ோதாட்டத்திற்குள்ோளோய ோகாயிலில் இருக்கும் ன்ைன 79 . கார் கிண்டிக்கு அருகில் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது.எக்ஸ். “உன் ோபரு என்ன?” “ஆலந்தூூர் கசாளி”. தமிழக முதல்வராக வாைகசூூடிய வரலாற்று நாைள. காவலாளி அவர்கைள உள்ோள விட மறுக்கிறார். நிைனவுபடுத்தும் டி. அவைர இறங்கி வரச் ொசால்கிறார் வள்ளல். வள்ளல் வரோவற்று விசாரிக்கிறார். வந்திருந்தவர்கள் அத்தைனோபரும். நம் வள்ளல் ோபசிக்ொகாண்டிருந்த அந்த அைரமணி ோநரத்துக்குள் ள்ளலின் ஏற்பாட்டின்படி. நிம்மதிப் ொபருமூூச்சுடன் ைபலட் கார் கிளம்புகிறது.தான் முதல்வராக. ோவறு வழியின்றி ோவண்டா ொவறுப்பாக ராமாவரம் ோதாட்டத்திற்கு அவர்கைள அைழத்துச் ொசல்கிறார். நீங்கள்தான் உண்ைமயான கம்யூூனிஸ்ட் என்று ொசால்லி.4777 எண் பதித்த பச்ைச நிற அம்பாசிடர் காரில் கிளம்புகிறார். அத்தைன ோபருக்கும் ஒோர ோநரத்தில் உணவு ோஹாட்டலில் இருந்து வரவைழக்கப்படுகிறது.க ொகாடிையக் கட்டிக்ொகாண்டிருக்கிறார்.

கார் நின்று. அைதொயல்லாம் ொபரிதாகப் ொபாருட்படுத்தாமல். கசாளி வள்ளல் மீது ொவறத்தனமான பக்தி ொகாண்டவர் என்பதும் . வள்ளல் 80 . வள்ளல் காளியின் ோதாைளத்தட்டி. ொதரிந்து ொகாள்கிறார். வீசும் ொகாஞ்சம் அொலக்ஸாண்டைர விரட்டியடித்த அழைக ொபாற்ைகப் பாண்டி ொபாறாைமப்பட்டிருப்பான். வள்ள் ோதாட்டத்தில் இருந்து காரில் கிளம்புகிறார். சம்பாதிப்பதில் சரி பாதிைய கட்சிக்காக ொசலவழிப்பவர் என்றும். ோநத்து ஆபத்தான உயரத்துல நின்று ொகாடி கட்டுறிோய. உங்க அம்மாவுக்கு ஒரு மகன் கிைடப்பானா? கருைண வள்ளலின் கண்டிப்பில் கசிந்து விடுகிறார் காளி. ோபார்க்கால நடவடிக்ைகோபால். காோராட்டி கவைலப்படுகிறார். அந்த குடும்பத்துக்குத் ோதைவயானது ோபாகத்தான் ொபாதுச்ோசைவக்கு ொசலவழிக்கணும். அன்று பரிகாசம் இன்று பாதபூூைஜ! வள்ளல் வாொளடுத்து பார்த்திருந்தால். தன்னுைடய ொவற்றிப் பாைதக்கு வியூூகம் அைமக்கும் ோவைலயில் மட்டுோம தன்ைன ஆட்படுத்திக் ொகாண்டார். அடுக்கு ொமாழியில். காைரச் சுற்றி பத்துப் ோபர் பழது பார்த்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். “எப்பவுோம சம்பாதிக்கிறத அம்மாைகஇல ொகாடுத்துடணும். ஆனால் வள்ளல். ோபாரஸ் மன்னன் மன்னன் மாவீரன் புருோஷாத்தமன் பார்த்திருந்தால் அவனும் ொபாறாைமப்பட்டிருப்பான். பல ஆண்டுகள் ொநருங்கிப் பழகியவர் ோபால. கசாளி உச்சி குளிர்ந்து ோபாகிறார்.[Type text] சத்தியாவின் திருஉருவச் சிைலைய வணங்கிவிட்டு ோகாட்ைடக்கு கிளம்ப ஆயத்தமாகிறார். விசாரித்ததில். ஆலந்தூூர் ொபாருளாளரிடம் கசாளிையப்பற்றி விசாரித்துத் ொதரிந்து ொகாள்கிறார் வள்ளல். இந்த உண்ைமைய உணராத சில ோவதாந்த ோபச்சுக்காரர்கள் அட்ைடக்கத்தி வீரன் என்ோற. அன்று சிம்லாவில் நடக்கும் “அன்ோப வா” படப்பிடிப்புக்காக விமான நிைலம் ொசல. வள்ளல் கைதத்திறந்து ொவளிோய வருவதற்குள். வள்ளல் கடுகளவும் பதட்டம் ொகாள்ளவில்ைல. அருகில் நின்ற கசாளிையப் பார்த்தவுடன் ொபயர் ொசால்லி அைழக்கிறார் வள்ளல். அகிய நைடயில் ோபசி வந்தார்கள். தன் ொபயைர வள்ளல் உச்சரித்து அைழத்ததில். கசாளி தன்ைன சந்திக்க வருவதற்குள். அந்தப் பத்து ோபரில் கட்சிக் கைர ோவஷடி கட்டிய ஒருவர் மட்டும் எல்லா ோவைலகைளயும் இழுத்துப்ோபாட்டுச் ொசய்து ொகாண்டிருக்கிறார். உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா. கிண்டிையத் தாண்டுகிற ொபாழுது கார் பழுதைடந்து விடுகிறது.

அன்று சண்ைடக்காட்சி. இந்த கோடாத் கஜைன வள்ளல் எப்படி சமாளிப்பார் என்ோற ோபசி ொகாண்டிருக்கிறார்கள். கைதப்படி. ொபயைரக் ோகட்கிறார். ொசன்ைன வந்தவுடன் ோதாட்டத்தில் என்ைன வந்து பார்” “சரி என்கிறார் ோமாகன். கிட்டிங்புல்ைல சமாளிப்பது எப்படி என்று மட்டும் ோயாசிக்கிறார். சண்ைடக்காட்சிக்காக. இந்தி நடிகர் வரவைழக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவர் காதுபடோவ. “ஆலந்தூூர் ோகா. நான் சூூட்டிங் ொசல்கிோறன். தூூக்கி பந்தாடலாம். பம்பாயில் இருந்து 120 கிோலா எைடயுள்ள கிட்டிங்புல் என்ற ஆஜானு பாகுவான ோதாற்றமுைடய. எண்பது என்று 120 கிோலா தூூக்கும் அளவுக்கு தன்ைன வருத்தி. 81 . டூூப் ோபாடச் ொகாண்டிருக்கிறார் சம்மதிக்கைவத்து ைடரக்டர். தினமும் ோதகப்பயிற்சி ொசய்யும் பழக்கமுள்ள வள்ளல் அன்றிலிருந்து ஒரு மணி ோநரம் அதிகம் எடுத்துக் ொகாண்டு ொவயிட் லிப்ட் அடிக்கிறார். நம்ம ஊர் நம்பியைர ோவணும்னா. திருோலாக விடலாம் என்று சுந்தர். புறப்படுகிற ோநரத்தில் அந்தத் ொதாண்டைன மட்டும் அைழக்கிறார்.சி. ஐம்பது கிோலாவில் ஆரம்பித்து அறுபது. திருோலாக சுந்தர் வள்ளலிடம் ஏன் ோதைவயில்லாத ரிஸ்க் எடுக்கிறீர்கள்? ோவண்டாம் என்றார். கண ோநரத்தில் கார் ொரடியாகிறது. ஆனா “இந்தத கிட்டிங் புல் கிட்ட வாத்தியாோராட ஜம்பம் பலிக்காது” என்று ொசால்லியிருக்கிறான். அதில் வள்ளல் மீது காழ்ப்புணர்வு ொகாண்ட ஒருவன். ோமாகன்” “இந்தப் பணத்ைத பத்துப் ோபருக்கும் பகிர்ந்து ொகாடு. எழுபது. ைடரக்டர் ஏ. முடியவில்ைலொயன்றால் விட்டு விடுோவாம்” என்கிறார் வள்ளல். வள்ளல் அந்தத் ொதாண்டனின் சுழல் ோவகப் பணிைய உற்றுக் கவனித்துக் ொகாண்டிருக்கிறார். ஆறு நாட்களாக ரகசியமாக பயிற்சி ொசய்கிறார். ஏசி. “முயற்சி ொசய்து பார்ப்ோபாம். சண்ைடக் காட்சியில் கட்டிங் புல்ைல வள்ளல் அோலக்காக தூூக்கி வீச ோவண்டும் அந்தக்காட்சியில் வள்ளலிடம் ொசால்லி.[Type text] அந்தத் ொதாண்டரின் சுழல் ோவகப் பணிைய உற்றுக் கவனித்துக் ொகாண்டிருக்கிறார். சிம்லாவில் படப்பிடிப்பு. நிைனத்துக் ஆனால் யூூனிட் முழுவதும் . இைதக் காற்றுவாக்கில் ோகட்ட வள்ளல் ொசான்னவன்மீது ோகாபம் ஏதும் ொகாள்ளாமல்.

பபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபப! பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப-பபபப பபபபபபபப பபபபப பபபப பபபபபபபபபப!” பைழய ோசாறு ோபாட்ட பாட்டிக்கு. “வலிைம உள்ளவன் வச்சொதல்லாம் சட்டமாகாது தம்பி” “மாொபரும் சைபதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாைலகள் 82 . வள்ளல் அனுமதிப்பதில்ைல என்பைத அன்று அங்ோக நிரூூபிக்கிறார். உண்ைம இல்லாமல் உைழப்பு இல்லாமல். ோமாகன்.ோநரம் வரும் ோகட்கிோறன்” “பூூைனயல்ல புலிதான் என்று ோபாகப்ோபாக காட்டுகிோறன்” “ோகாட்ைடயிோல நமது ொகாடி பறந்திட ோவடும்”. யூூனிட்ோட மிரண்டு ோபாய் மூூக்கில் ோமல் விரைல ைவத்து வியந்து நின்றார்கள்.ஆர். தன் ொபயைர எழுதி ைவத்திருக்கும் ொசய்தி எழுதிைவத்திருக்கும் ொசய்தி வள்ளலுக்குத் ொதரிந்து. கிட்டிங்புல்ைல ஒோர ோடக்கில் அப்படிோய தன் தைலக்கு ோமோல அனாயசமாகத் தூூக்கி. முப்பிறவி நாயகைனத் ொதாழுது அத்தைன ைசக்கிள்களிலும் எம். ோமாகன்.ஜி. “நாோன ோபாடப்ோபாகிோறன் சட்டம். என்று ொபயர் ொபாறித்து கைடைய ஆரம்பிக்கிறார். “நாொனாரு ைக பார்க்கிோறன.. “பபபபபப பபபபபபபபப பபப பபபபபபபப. ோமாகன் விருப்பப்படிோய விட்டு விடுகிறார்.[Type text] காட்சிக்குத் தயாராகி ோகமரா ஸ்டார்ட் ஆகிறது. ஒரு நாளும் தனக்கு வரும் புகைழ. உடோன ொபயைர ைசக்கிளும் அழிக்கச் ொசால்கிறார். ோவண்டாொமன்கிறார் அப்படிொயன்றால். உடனடியாக முப்பது ைசக்கிள் வாங்கிக் ொகாடுத்து வாடைகக்கு விட்டு பிைழத்துக்ொகாள்ளுமாறு ஏற்பாடு ொசய்கிறார். மூூன்று சுற்று சுற்றி வீசி எறிகிறார் வள்ளல். நாட்டில் நன்ைம புரிகின்ற திட்டம்”. அறிந்தத வள்ளலின் ஆலந்தூூர் ோமாகன் ொகாள்கைளயில் ோதாட்டத்திற்குச்ொசன்று பிடிப்புக் ொகாண்டவர். “நிைனத்தைத நடத்திோய முடிப்பவன் நான்”. ோவறு இந்த முப்பது வழியில்லாமல் வள்ளல். ஆனால் கஷ்டப்படுகிறார் என்று அறிந்த வள்ளல். வள்ளல் வந்த ொசய்தி சந்திக்கிறார். படப்பிடிப்ைப முடித்துக்ொகாண்டு ொசன்ைன திரும்புகிறார் வள்ளல்.

அவர்களின் ொபாருளாதார பின்புலம் ொதரிந்தவர். நல்லவன் வாழ்வான். அவினாசிமணி. ொநல்ைல மாவட்ட மாநாட்டிற்காக பத்திரிைககளில் விளம்பரம் ொகாடுக்கத் 83 . கு. தனக்குபாடல் எழுதிய பாரதிதாசன். கண்ணதாசன். எண்ணம் ோபால் வாழ்வு. மு. பஸ் ராமாவரம் ோதாட்ட வாசலில் நிற்கிறது. முத்துராமலிங்கம். நிஜத்தில் 4. நாகர்ோகாவிைலச்ோசர்ந்த வள்ளலின் பக்தர்கள். கு. காமராசன். நா. நிஜமாக்கியவர். நாலைரக்ோகாடி மக்களின் முதல்வராக மகுடம் சூூட்டப்படுகிறார். அதனால்தான் திைரயில் மன்னனாக ோவடம் தாங்கி நடித்த ொபான்மனச் ொசம்மல். கா. லடுசுமணதாஸ். ராண்டர்ைக. மாயவநாதன்.77 ஆம் ஆண்டு. முத்துக் கூூத்தன். பஞ்சு அருணாச்சலம். நாகர்ோகாயில் பக்தர்களின் வருைக பற்றி. தனக்கு மகுடம் சூூட்டப்பட்டதுோபால். உடுமைல நாராயண கவி. ஆத்மநாதன்.7. ோதாட்டத்துக்கும் அைலோமாதி நிற்கிறார்கள். தனிபஸ்ஸில் புறப்பட்டு ொசன்ைன வருகிறார்கள்.சா. கிருஷணமூூர்த்தி. ந்தம் ொபான்மனச்ொசம்மல். மக்கள் ோகாட்ைடக்கும். தைலவைனத் தரிசிக்க. புலைமப்பித்தன். அவர்களின் இதயமாகோவ வாழ்ந்தவர். உள்ளவர்களின் அதுமட்டும் அல்லாமல். மருதகாசி. ோபான்ற அத்தைன கவிஞர்களிடமும் தான் ொகாண்ட ொகாள்ைககைளயும் குணத்ைதயும் உணர ைவத்தவர் நம் வள்ளல். தன்னுைடய விலாசத்ைதோய அறிந்து ொகாள்ளாமல். பாலசுப்ரமணியம். புரட்சித்தைலவர். உள்ளுவொதல்லாம் உயர்வுள்ளல். வீதியில் நாடாள ஆைசப்பட்டவரில்ைல நம் புரட்சித்தைலவர் ொபான்மனச்ொசம்மல். வாலி சுரதா.மு. இவித்தன்.[Type text] விழோவண்டும்” “ஒரு தவறு ொசய்தால் அைத ொதரிந்து ொசய்தால் அவன் ோதவன் என்றாலும் விடமாட்ோடன்” “ொவற்றி மீது ொவற்றி வந்து என்னைச ோசரும்” ோபான்ற தன்னம்பிக்ைகயூூட்டும் புரட்சிப் பாடல்கோள தன் படங்களில் ொபரும்பாஉம் இருக்குமாறு பார்த்துக் ொகாண்டவர். ொஷரிப். தமிழகத்தின் எல்ைலகளின் நீளம். உலகம் முழுவதும் வலம் வந்திருந்தாலும். அகலம் ொதரிந்தவர். பட்டுக்ோகாட்ைட கல்யாண சுந்தரம். என்கிற தத்துவங்கைள. வள்ளலிடம் ொதரிவிக்கப்படுகிறது. பாபநாசன் சிவன். தமிழகத்தின் மூூைல முடக்குகளுக்ொகல்லாம் ொசன்று நாலைரக்கூூடிமக்களின் இதயத் துடிப்ைப அறிந்தவர். ஆலங்குடி ோசாமு. கருணாநிதி . அவர்களின் கலாச்சாரம் ொதரிந்தவர். அப்ொபாழுது தான் துவங்கி இருக்கும் “தாய்” வார இதழின் ோல அவுட் ஓவியராகப் பணிபுரியும் ஜானி. தஞ்ைச ராமய்யாதாஸ்.மா.

பன்னிொரண்டுமணிக்கு ரிப்ோபர் கார் ொசய்ய ரிப்ோபராகி யாருமில்ைல. பார்த்துக் ொகாண்டிருக்கிறார் வள்ளல். அண்ணா திராவிட முன்ோனற்றக் கழகம். அந்த ோல அவுட்டில்.ஆர் திராவிட முன்ோனற்றக் கழகம் அல்ல. “இருக்காங்க. ைடனிங் ோடபிளில் உட்கார ைவத்து சாப்பிட ைவத்துவிட்டு. நாகர் ோகாயில்காரர்கைளச் சந்திக்க வருகிறார் வள்ளல். என் நண்பரும் தங்கியிருந்ோதாம்.ஜி. அந்த ராத்திரி அம்மாோவாடு குடிைசயில்தான் ராத்திரி முழுவதும் நானும். ொராம்ப வயசாயிடுச்சு. ஜானி அவர்களிடம். அது மட்டுமல்லாமல் அைமச்சர்கள். ோகாபம் ொகாப்புளிக்க. அன்னிக்கு என் பசிக்குச்ோசாறு ோபாட்ட தாயா இன்னிக்கு.எல். அவர் ொபயரால் துவங்கப்பட்ட கட்சியில். அது மட்டுமல்ல. அந்த ராத்திரியில் தண்ணி ஊத்தி வச்ச பைழய ோசாத்துக்கு. வியந்து “அந்த அம்மாைவ எப்படி உங்களுக்குத்ொதரியும்?” “முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா இருக்கிற கிராமத்து வழியா நான் கார்ல ோபாகும்ோபாது. அவர்தான் மக்களுக்குப் பிரகாசமாகத் ொதரிய ோவண்டும். “அந்த அம்மா நல்லா இருக்காங்களா?” என்று வாஞ்ைசயுடன் விசாரிக்கிறார் வள்ளல். ஆனா. எம். அந்தக் கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு ொபண்மணியின் ொபயைரக்குறிப்பிட்டு. நம் புரட்சித்தைலவரின் படம் ொபரியதாகவும். அண்ணாவின் படம் சிறியதாகவும். அதற்கு அந்தப் ொபரியவர். 84 . இந்த நிைலயில் இருக்காங்க” என்று வள்ளல் வருத்தப்பட்டார். எப்படி சரிொயன்று வரிைசப்படுத்தி தைலயைசத்த ோபாட ஜானிைய என்று ைகோயாடு சரி ொசய்து அைழத்துக் ொகாண்டு. நாகர் ோகாவிலுக்கு மூூன்று ைமல் தூூரத்துக்குக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு குக்குஇரமதின் ொபயைரச்ொசால்லி. நானல்ல. சாலக்கருவாட்ைடச்சுட்டு பசிக்குச்ோசாறு ொகாடுத்தாங்க. அதற்குப்பிறகு வந்திருந்தவர்களில் வயதான ொபரியவர் ஒருவரிடம். ோபாச்சு. சூூடான இட்லியும் கருவாட்டுக் குழம்பும் பரிமாறப்படுகிறது.[Type text] தயார் ொசய்யப்பட்ட டிைசைனக் ொகாடுக்க. அலங்கரிக்கப் பட்டிருந்தது. “இந்தக் கட்சி எம். உடம்பு தளர்ந்துோபாய் சரியான கவனிப்பு இல்லாம இருக்காங்க” என்றுொசால்லி முடித்த ொபரியவர்.ஏக்கள் ொபயர்கைளக்கூூட ொகாடுக்கிறார். வந்திருந்த அதைனப்ோபருக்கும்.

ஆர் ொகாடுத்ததாகச் ொசால்லுங்கள் என்று ொசால்லாமல். முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு நள்ளிரவில் ஏோதா ஒரு குக்கிராமத்தில் பைழய ோசாறு ோபாட்ட ஒரு தாைய ொநஞ்சில் பதிய ைவத்து .[Type text] உடோன காருக்குள் ஏறுகிறார் வள்ளல். இந்த நாற்பது ஆண்டில் ோகாடானுக்ோகாடிப் ோபைர சந்தித்திருக்கும் சரித்திர நாயகன். அதற்குள் ொகாஞ்சம் பணத்ைத ைவத்து. லட்சம் ோபைரயும். மட்டுமல்ல. “பபபபபபப பபபபபபபபபபப. ஒரு ோஜாடி மாட்டுடன் ஒருொபரியவர் வருகிறார். ொசன்ைனயிலிருந்து . உள்ோள இருந்த சாைலைவ ஒன்ைற எடுத்து. உங்கள் மகன் ொகாடுத்தான் என்று ொசால்லிக் ொகாடுங்கள்” என்று ஒப்பைடக்கிறார். அந்தத் தள்ளாத வயதில் கூூட.ஜி. அன்றாடம் ஆயிரம் ோபைரயும். ஸ்ரீைவகுண்டம் வழியாக ஏரல் என்கிற ஊருக்கு ோபாக ோவண்டும். தள்ளாடத நைடயுடன் கம்பீரமாய் வந்த விதம். “அந்தத்தாயிடம். வள்ளல் புறப்படுகிறார். அந்த அதிகாைல ோவைளயில் எதிரில் ஏர் கலப்ைபைய ோதாளில்சுமந்து ொகாண்டு. ொபாட்டலமாகச்சுருட்டி. குரங்கனி என்ற கிராமத்ைதத் தாண்டி கார் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது. பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப-பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபபபபப” பபபபபபப பபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப! உங்களின் பாதம்பட ோவண்டும்! 1957-திருொநல்ோவலி மாவட்டத்தில் ொதாடர் ொபாதுக்கூூட்டங்கள். கார் கண்ணாடிைய இறக்கி அந்தப் ொபரியவரிடம் ொகாடுத்து. உனக்கு பூூைஜ ொசய்து மகிழ்கிறார்கள். இைத முதலைமசசர் எம். 85 . மகன் ொகாடுத்தார் என்று ொசால்லிக் ொகாடுங்கள் என்றல்லவா ொசால்கிறார்” வள்ளோல! அதனால்தான் அன்ைறக்கு உன்ைனப் பரிகாசம் ொசய்தவர்கள்கூூட இன்ைறக்கு பாரிஜாத மலர்களால். வங்கி நிற்பது.

பாலிொடக்னிக்கில் ோவைல ொசய்யும் ோதவராஜ் என்பவர்தான். அைரமணி ோநரத்தில். கட்சிக்காரர் இந்தப் பணொமல்லாம் கொலக்ஷன் ொசய்யப்பட்டதல்ல. எப்படியாவது ோதடிக் கண்டுபிடித்து வரும்படி மீண்டும் கடுைமயாக்க் கட்டைளயிடுகிறார். இது உண்ைம” என்ற வாசகங்கைள. அவைர காரில் ஏற்றிக்ொகாண்டு ொசன்ைன வந்து ோசர்கிறார் வள்ள். உடோன ோதவராைஜ அைழத்து வரச் ொசால்கிறார வள்ளல். பிறகு அதப் பணத்துடன் ஊருக்குள் ொசல்கிறார். பிறகு வள்ளல் அவர் ைகயில் 500 ரூூபாையக் ொகாடுத்து விட்டு. உடோன அந்தக் கிராமத்தில் படித்த ஒரு இைளஞரிடம் நடந்த உண்ைமையச்ொசால்கிறார். விைட ொபறுகிறார். தன்னுைடய ைகக்காசு பன்னிொரண்டாயிரம் ரூூபாய் ொசலவழித்து நடத்தினார்” என்று ொசால்கிறார். பிட் ோநாட்டீஸ் அடித்துத் தருகிறார். ஆனால் ோதவராஜ் கிைடக்கவில்ைல. ைக திடுதிப்ொபன்று நிைறய பழங்கைள ொகாடுத்து நான்தான் எம். என்று ொசால்கிறார்.[Type text] வள்ளைல கவர்கிறது. யாரும் நம்பவில்ைல. கலப்ைபைய கீோழ ோபாட்டுவிட்டு. மாடுகைள ஒரு மரத்தில் கட்டி ைவக்கிறார். “இவ்வளவு ொசலவு ொசய்து ஆடம்பரமாக அலங்காரம் ொசய்திருக்கிறீர்கோள. அந்த இைளஞர் நம்புகிறார். பன்னிொரண்டாயிரம் ரூூபாையக் ொகாடுது. 86 . எப்படி இவ்வளவு பணம் கொலக்ஷன் ொசய்தீர்கள் என்று. பிட் ோநாட்டீசாக அடித்துக் ொகாடுக்கச் ொசால்கிறார். அந்த இைளஞனும். ொபரியவருக்க்கு ஒன்றுோம புரியவில்ைல. ொபரியவர் ோகட்கவில்ைல.ஜி. இந்த சிறுபிள்ைளத்தனம் ோவண்டாம் என்கிறார் இைளஞர். ோதவராஜ் அைழத்து வரப்படுகிறார். அவர் ொசால்லியபடிோய. அத்தைன கிராமங்களுக்கும் ொசன்று ொகாடுத்து மகிழ்ச்சி அைடகிறார். நான ஊைரத் தாண்டி காத்திருக்கிோறன்.ஆர். அந்தப்ொபரியவருக்கு காைர சால்ைவ விட்டு ஒன்ைறப் இறங்கி வள்ளல் ோபார்த்தி. எல்ோலாரிடமும் வள்ளைல சந்தித்த விஷயத்ைதச்ொசால்லி. வந்தவுடன் ைகயில். “நீ நம்பி விட்டாோய. அந்த பிட்ோநாட்டீைஸ அந்தப் ொபரியவர் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள. ொபரியவர் உற்சாகம் ொபருக்ொகடுக்க இருபது வயது இைளஞைனப் ோபால் துள்ளிக் குதிக்கிறார். இப்படி எல்லாம் தன் சக்திக்கு மீறி.ஜி. வாங்கிய பணத்ைத காட்டுகிறார். இது ோபாதும் தம்பி” என்று அந்த இைளஞனின் ைகயில் நூூறு ரூூபாையக் ொகாணுத்து. அன்றிரவு சித்தூூர் ொபாதுக்கூூட்டத்தில் வள்ளல் ோபசி முடித்தவுடன். “இன்று அதிகாைல எம்.ஆைர ோநரில் தரிசித்து ரூூபா ஐநூூைற அவர் ைகயால் ொபற்றுக்ொகாண்ோடன்.

நடிப்பதற்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் ொகாடுத்து. ஒரு அதிகாைல ோநரம் வந்து நிற்கிறார். நாோடாடி மன்னம்ம ோபான்ற பல படங்களில் வில்லனாக நடித்தவர். 87 . அன்றிலிருந்து ோதவராைஜ உடன் ைவத்துக்ொகாண்டு. அவரின் அன்பான அைழப்ைப ஏற்று. தன்னுைடய கிட்னிையத் தருவதாக டாக்டர் ப்ரீட்மனுக்கு ோநரடியாக கடிதம் எழுதி ஒப்புதல் ோகட்டவர். இந்த ராம்சிங். வள்ளல் என்ன என்று ோகட்கிறார். பபபபபபபப பபப பபபபபபபபப பபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபப பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப” பழி தீர்த்தவரல்ல பழி நீக்கியவர்! வாசகர்களின் வாழ்த்துக்களுடனும். வள்ளலின் ொபருமதிப்ைபப் ொபற்றவர். வாழ அைமத்துக் ொகாடுத்ததார்.பாக்யா வார இதழில் வாரா வாரம் வள்ளல் ொதாடைரப் படித்த ஒரு அம்ைமயார் பரவசப்பட்ட. வாருங்கள்நானும் வள்ளைலப்பற்றிச் ொசால்கிோறன். ோபானபிறகு தான் ொதரிந்தது. அவர் பழம்ொபரும் நடிகர் ராம்சிங்கின் துைணவியார் திருமதி லட்சுமி என்.[Type text] கடன் பட்ொடல்லாம் கட்சி ோவைலப் பார்க்கக் கூூடாது என்று அறிவுைர ொசால்லி அனுப்பி ைவக்கிறார். விருகம்பாக்கத்தல் உள்ள அவரது இல்லத்திற்குச் ொசல்கிோறன். அோத ோதவராஜ்தான் ொபான்மனச் ொசம்மல் ோநாய்வாய்ப்பட்டுக் கிடந்த ோபாது. “வள்ளலின்” ொதாடர் பாக்யா வார இதழில் வாைக சூூடி ொவற்றி நைடோபாட்டுக்ொகாண்டிருக்கும் இந்த ோவைளயில். ோவைலயிலிருந்து நீக்கி விட்டார்கள்” என்கிறார் ோதவராஜ். ஓராண்டு கழித்து அோத ோதவராஜ் வள்ளல் வீட்டு வாசலில். ொபான்மனச் ொசம்மலுடன் “அரச கட்டைள” ஆைச முகம்”. என்று கடிதம் ோபாட்டு அைழத்திருந்தார். வரோவற்புகளுடனும். “நான் சரியாக ோவைல ொசய்யாமல் கட்சிப் பணியிோலோய நிைறய ோநரங்கைள ொசலவழித்ததால் என்ைன.

அம்ைமயாரால் வள்ளலிடம் பரிமாறப்படுகிறது. அனுபவங்கைளத்ொதரிந்து ொபான்மனச் ொகாண்டால். நீங்கள் அந்த அன்புக்கு என் கணவருைடய உன்னதமான அடிபணிபவர். ஆைகயால் அந்தப் பணத்ைதத் திருப்பிக் ொகாடுக்க. “என்னிடம் ோகட்க என்ன தயக்கம்? ஜானுவிடம். வாங்கிக் ொகாள்’ என்கிறார். ஜானகி அம்மாள் பரிமாற. ஆனால். உலகத்தில் உள்ள அைனத்துசிறந்த நூூல்களும் இருக்கும் அந்த நூூலகத்தில்தான்.பணத்ைதச்சின்னவரிடம் ொகாடுக்க வந்த ொசய்திைய ொசால்கிறார்.[Type text] என்னிடம் “வாரா அவர் வாரம் வள்ளல் ொதாடர் படித்து ொமய்சிலிர்ந்துப்ோபாகிோறன். என்று தயங்கித் தயங்கி ோகட்கிறார். என் கணவர் ோகட்கவில்ைல. வள்ளல். அவர் பலைர பழிதீர்த்து அழித்துவிடுவார் எறு. என் கணவர் ராம்சிங் ராமாவரம் ோதாட்டத்திற்குச் ொசன்றார். அறியாைமயால் ோபசுகிறார்கள். ராமாவரம் ோதாட்டத்து வீட்டில் உள்ள நூூலகமும். தவறாகநிைனத்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். ோகாப்ப்படுவார் அைதநீோய ைவத்துக்ொகாள். என்று எவ்வளவு எடுத்துச் ொசால்லியும். மனிதனாகிய பாசத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவர். அதில் என் குடும்பமும் ஒன்று என்றும். உள்ள அைறயில் சாப்பிட்டுக் ொகாண்டிருக்கிறார். ொசம்மல்.மறுநாள் என் கணவர் வள்ளல் வீட்டுக்குச் ொசன்றார். இைதத் திருப்பிக் ொகாடுத்த்தால் சின்னவர் (எம். என் கணவரும் அந்த அம்ைமயாரிடம் பணம் ொபற்றுக்ொகாண்டு வருகிறார். ைடனிங் ோடபிளும். என்கிற உண்ைம விளங்கும் என்று ொசால்லத்ொதாடங்கினார். ோகாப்ப்பட்ட வள்ளல். அோத ோநரத்தில் வள்ளைலப் பற்றி முழுைமயாகப் புரிந்து ொகாள்ளாத சிலர்.ஜி. “ஒருமுைற நாகர்ோகாயிலில் இடம் ஒறு வாங்குவதற்காக ஐந்தாயிரம் ரூூபாய் ோதைவப்பட்டது. அப்ொபாழுது வள்ளல்.ஆர்) வாங்கிக்ொகாள்ள மாட்டார். யாரிடமும் வாங்க முடியாத நிைலயில் வள்ளலிடம் ோகட்க. அவனக்கு அவ்வளவு திமிர் ஆகிவிட்டதா! அந்தப பணத்துக்கு ோவற ொசலோவ இல்ைலயாமா? ” பணத்ைத என்னிடம் திருப்பித்தரும் எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தால் 88 . என் கணவருக்கும் டிபன் சாப்பிட்டுக்ொகாண்ோட என் ஜானகி கணவர். வாசலில் நின்ற ஜானகி அம்ைமயாரிடம். நிலம் ஒன்று வாங்க ஐந்தாயிரம் ரூூபாய் ோதைவப்படுகிறது. என் கணவர் ொசன்றவுடன். ோவறு வழியில்லாமல் இண்டர்காமில் வள்ளலிடம் என் கணவர் பணம்ொகாடுக்க வந்த விஷயத்ைத ஜானகி அம்ைமயார் ொசால்கிறார். தைலவர் சாப்பிடுவார். அந்த நிலம் சில காரணங்களால் ோவறு ஒருவருக்கு ைக மாறிப்ோபாகிறது.

இல்ைலொயன்றால் என் முகத்திோலோய விழிக்க ோவண்டாம் என்று ொசால்லி அனுப்பு” எனக் ோகாபமாக்க் கூூறிவிட்டார். ோவறு பாதியில் விட்டு வழியில்லாமல் விட்டு காட்சிைய ோவறுவிதமாக மாற்றியைமத்துபடத்ைத முடித்துவிட்டார்கள்.ஜி. அம்மு. என் கணவரிடம். ொடக்னீசியன்களுக்கும்.” என்று ொசால்லிய அந்த மாமனிதன் எைதயும் மனதில் ைவத்துக் ொகாள்ளாமல் “மகாோதவி” யில் என் கணவர் சம்பந்தப்பட்ட காட்சிைய இயக்கினார்.[Type text] ராம்சிங்கைள என் அைறக்கு அனுப்பு. 89 . ொவளியல் தப்பாக ோபசிக்ொகாள்வார்கள். எல்லாரும் எங்க கட்சியில் ோசர்ந்திடுங்க என்று.ஆருக்குத் ொதரிய வருகிறது. என் கணவர் ஒப்பந்தம் ொசய்யப்படுகிறார். (என் கணவர் காங்கிரஸில் தீவிரப் பற்றுக் ொகாண்டவர்) தமாஷாகப் ோபசியைத. ொகாஞ்சம் மனஸ்தாபம்.ஆர் ோகாபித்துக் எவ்வளவு ொகாண்டு தடுத்தும். ஆனால். அோத ோபால் “அரச கட்டைள” படப்பிடிப்பில் மதிய சாப்பாட்டின் ோபாது திருமதி சந்தியா. ஆனால் என் கணவரும் அைழக்கபட்டார். அதனால் என் கணவைர ைவத்து இயக்க முடியாது என்று நட்கர்னி மறுக்கிறார்.ஜி. இந்த விஷயம் எம்.ராமச்சந்திரன்தான் ராம்சிங்ைக. புரட்சித் தைலவி ொஜயல்லிதா. அவர் உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்ைலொயன்றால். ராம்சிங் சம்பந்தப்பட்ட காட்சிைய நாோன இயக்குகிோறன். இது நடந்து முடிந்த சில நாட்களில். என் கணவருக்கும் ஜூூபிடர்ஸ் பிக்சர்ஸ் “சுதர்சன்” படத்தின் படப்பிடிப்பின் ோபாது. அந்தப் படத்தின் ொவற்றிவிழா மதுைரயில் நடந்தது.ஜி. உங்கள் இருவருக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபத்தால்தான் அவைர ோவண்டாம் என்று ொசால்கிறீர்கள். அது மட்டுமல்லாமல். தனக்கும் சுய ொகௌரவம் இருப்பதாக என் கணவர் காட்டிக்ொகாண்டு வள்ளலின் விசால மனைதப் புரிந்து ொகாள்ளாமல் அந்தப் பணத்ைத அங்ோகோய ோடபிளின் மீது ைவத்துவிட்டு வந்து விட்டார். தைலவர் ஆகிோயாருடன் ோபசிக்ொகாண்டிருக்கும் ொபாழுது. ஆனால். அந்தப் படத்தின் ைடரக்டர் சுந்தர்லால் நட்கர்னிக்கும். தான் நடிக்கும் படத்தில் ோவண்டாொமன்று ொசால்லிவ்விட்டான் என்று. அதில் நடித்தவர்களுக்கும். எனக்கும் ராம்சிங்கிற்கும் உள்ள மனஸ்தாபத்ைத ைவத்துக்ொகாண்டு எம். நீ. “மகாோதவி” படத்தில் நடிக்க. என் கணவர் சீரியஸாக எடுத்துக் ொகாண்டு எம். வந்து நடித்தைதப் விட்டார். “ராம்சிங்தான் இந்தக் ோகரக்டரில் நடிக்க ோவண்டும்.

அப்ொபாழுதும் வள்ளல் ோகாபித்துக்ொகாள்ளவில்ைல. என்று தன் அருைமத்தைலைரப்பற்றி ஆவலாய் ோகட்டிருக்கிறார். அதற்கு என் கணவர். முக்கியப் பிரமுகர்கள் பார்க்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். தன்மானம் என்று ொபயரில் வள்ளைலப் புண்படுத்திய ோபாொதல்லாம். இப்படி பல ோநரங்களில் என் கணவர் சுயகவுரவம். 90 . வள்ளல் குண்டடிப்பட்டு ொசன்ைன அரசு மருத்துவ மைனயில் சிகிச்ைசப் ொபற்றுவருகிறார்.அந்த ோமாதிரத்ைத கழற்றி வீசி . இல்லாமலும் அண்ணாவும் தவறாகவும். பார்க்க அனுமதி கிைடக்கிறது. அந்த வள்ளைலப் பிரிந்து வருகிற ோபாொதல்லாம் என் கணவருக்கு நடிக்க வாய்ப்பும் வரவில்ைல. என் கணவர். வள்ளைலச்சுற்றி வைளயம் அைமக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாகரிகம் ொசால்லிஇருக்கிறார்.. ோமாதிரத்தில்மட்டும் ஆனால் சின்னக் என் ோகாளாறு இருந்திருக்கிறது. அைறக்குச் ொசன்று. பிரிந்து வந்து வீராப்பு ோபசிக்ொகாண்டு என் கணவர் கஷ்டப்பட்டாோர ொயாழிய. அதனால் ோகாபித்துக்ொகாண்ட என் கணவர் விழா முடிந்து வள்ளல் தங்கியிருந்த. ஏோதா தவறு நடந்துவிட்டதாக சமாதானம் கூூறி கண்ணீர் வடித்து. திருப்பதி ொவங்கடாஜலபதிக்கு வைளயம் கட்டி ைவத்திருப்பது ோபால். வள்ளல் எங்களுக்கு ஒரு நாளும் தீைம ொசய்த்தில்ைல. கைடசியாக. எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்தக் குைறயுள்ள ோமாதிரத்ைத ொகாடுத்தீர்கள் என்று வள்ளலின் கண் முன்னாோலோய பூூட்ஸ் காலால் அந்த ோமாதிரத்ைத நசுக்கி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ோமாதிரம் எனக்குத்ோதைவயில்ைல. என் கணவர். ஆனால். ஒரு நாளும் ோகடு நிைனக்கவும் இல்ைல. பக்கத்தில் அமரந்து பார்க்கிறார். அவர் முன்னாோலோய. ோதால்விகள் தான் ொதாடர்ந்தன. அப்ோபாது கூூட வள்ளல் ோகாப்ப்படாமல். ொகடுதல் ொசய்யவும் இல்ைல. நீங்களும். அதில் என் கணவருக்கும். வருத்தம் ொதரிவித்து இருக்கிறார். ஆனால் தனக்கு திட்டமிட்டு அவமானம் ோநர்ந்துவிட்டதாக மறுபடியும் ோகாபித்துக்ொகாண்டார். அப்ொபாழுது கூூட காஞ்சிபுரத்தில் வள்ளல் அண்ணா தன்ைனப் ொஜயித்து பற்றிக் கூூட விடுவாரா” விசாரிக்காமல். ொஜயிப்பதுதான் தன் மனதில் கடினம்” பட்டைதச் என்று. அவர் புன்முறுவல் ொசய்தாோர ஒழிய.[Type text] புரட்சித்தைலவர் கணவருக்கு ொசலவில் ோமாதிரம் அணிவித்த அணிவிக்கப்பட்டது..

என்ன நடந்தது என்று காரணத் ோகட்கிறார் வள்ளல். காைல முதல் மதியம்வைர மக்கைள சந்தித்து. மூூத்த தைலவரும். மரணச்ொசய்திையக் ோகட்டுவிட்டு. நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் திருச்சியில் ொபாதுக்கூூட்டம். அன்ைறய மூூத்த தைலவர் ஒருவருடன். கார் பயணப்படிையயும் ொகாடுங்கள்.[Type text] மன்னிப்பதில் ஏசுவாகத் திகழ்ந்த வள்ளைல பிரிந்தவர்கள்தான் கஷ்டத்துக்குள்ளானார்கோள தவிர. “கரூூரில் நம்முைடய கட்சித் ொதாண்டர் ஒருவர் அகால மரணம் அைடந்து விட்டார்” என்கிறார் வந்தவர். வள்ளல் ஒரு நாளும் எவருக்கும் கஷ்டம் ொகாடுத்ததில்ைல. ஆபட்ஸ்பரி மாளிைகயின் முதல் தளத்தில் மூூத்த தைலவரும். நான் வருகிோறன்” என்றிருக்கிறார். நம் ொபான்மனச் ொசம்மல். ஒரு மணி வாக்கில் கட்சித்ொதாண்டர் ஒருவர் ோசாகமுகத்துடன் தன் அைறக்கு வருகிறார். அவர்களின் குைறகைளக்ோகட்டு. 91 . மூூத்ததைலவர் வந்தாோல ொபருைமொயன்று. “அழுவைத நிறுத்தி ஆக ோவண்டியைதக் கவனியுங்கள். ஆட்சி பீடம இல்லாோமோலோய ஆவண ொசய்து ொகாண்டிருக்கிறார். கீழ் தளத்தில் நம் முப்பிறவி நாயகனும் தங்கியிருக்கிறார்கள். “என்னுைடய பயணப்படிையயும். புரட்சித்தைலவரும் கலந்து ொகாள்ளச் ொசல்கிறார். பிறகு மூூத்த தைலவரிடமும் ொசய்தி ொசால்ல முதல் தளத்திற்கு ொசன்றிருக்கிறார். புரட்சித் தைலவரிடம் ொசய்திையத்ொதரிவித்த அவர். நான் வருகிோறன்.” என்கிறார் புரட்சித்தைலவர். ோகட்ட ொதாைகைய ொகாடுத்திருக்கிறார் அவர். “பபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப – பபப பபபபபபபபபபபபப பபபபப பப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபப பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபப பபபப பபபபபபபப பபபபபபபப என்ன நடந்தது..

பிறகுதான் ொதரியவருகிறது. ஓரிரு நிமிடத்தில் நடந்த இந்தச் எல்ோலாருக்கும் ஏற்படுத்தி விட்டது. அதில் மகைன இழந்த தாய். இல்ைல. குழப்பத்ைத கிளம்பியிருக்கிறார். பணம் ொகாடுத்தார்” என்று ொபண்களும் “இல்ைல. அடக்கம் ொசய்துவிடலாம் என்று ஒரு கூூட்டமும். ஆயிரம் ரூூபாையக் ொகாடுத்துவிட்டு. தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால்.[Type text] மாைல ஆறுமணியாகிவிட்டது. ஏற்பாடு ொசய்துவிட்டார்கள். ோநரம் இருட்டிப் ோபானதால் மயானத்தில் ொதாண்டைனத் தகனம் ொசய்ய. தாயிடம் ொகாடுத்தது தந்ைதக்கும். தந்ைதயிடம் ொகாடுத்து தாய்க்கும் ொதரியாமல் ொகாடுத்த நம் ொபான் ம்மனச் ொசம்மைல இன்றும் அந்த ஊர் மக்கள் ொசால்லிச்ொசால்லி. அங்ோக இறந்து ோபான ொதாண்டனின் தந்ைத கதற. இன்ொனாரு கூூட்டமும் சண்ைட ோபாட்டுக்ொகாண்டிருந்தது. வியந்து ொகாண்டிருக்கிறார்கள்.” என்று ஆண்களும். விருட்ொடன்று மயானத்திற்குச் ொசல்கிறார் வள்ளல். அங்ோக ொபண்கள் மட்டுோம வாசலில் அழுது புலம்பிக்ொகாண்டிருந்தார்கள். இப்ொபாழுதுதான் மயானத்திற்கு வந்து பணம் ொகாடுத்துச் ொசன்றார். இனி அவர் வரமாட்டார். ஆனால்புரட்சித் தைலவர் வரவில்ைல. வள்ளல் கரூூர் ொதாண்டன் வீட்டிற்கு தாமதமாகச் ொசல்கிறார். ஆறுதல் ொசால்லி ொபான்மனச்ொசம்மல் ொகாடுத்துவிட்டு. எப்படியும் அவர் வந்துவிடுவார் என்று. இரண்டு ோபருக்கும் பணம் ொகாடுத்தது. அவரின் உடோன ைகயிலும் ஆயிரம் ரூூபாைய மயானத்திலிருந்தவாோற திருச்சிக்கு ொசயல். “வீட்டிறகு வந்தார். இரண்டு இடத்திற்கும் வந்து. சர்ச்ைச ொசய்திருக்கிறார்கள். வள்ளலின் காைலப்பிடித்துக் கதற ஆறுதல் ொசால்லி. மூூத்த தைலவர் வந்துவிட்டார். “பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபப-பபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபப பபபபபப – பப பபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபப” தர்மம் ொசய்யாத நாளில்ைல தாைய வணங்காத ொபாழுதில்ைல! 92 .

அதற்கு வளல். தினம் வீட்ைட விட்டு ளியில் கிளம்பும்ொபாழுது. “நான் நடிகனாக இருந்தவைர. அந்த நிலவு கண்டுொகாள்கிறது. உங்களுக்கு ொதாண்டு ொசய்கிற பணிைய ொதாடர்ந்து ொசய்ய விரும்புகிோறாம். ராமாவரம் ோதாட்டத்துக்குள் வடிவைமத்திருக்கும் தன் அன்ைன. ொசால்லி முடித்த சில ொநாடிகளில். நான் சம்பாதித்தைத உங்களுக்கு பகிர்ந்து ொகாடுத்ோதன். வள்ளைல சந்தித்ோத ஆக ோவண்டும் என்றால். நான்கு சூூட்ோகசுகளுடன் வருகிறார். அைத ஆளுக்ொகான்றாக்க் ொகாடுத்து “இதில் உங்களுக்கு எதிர்காலத்துக்கு ோதைவயான பணம் இருக்கிறது.ஆர். எம். ைவத்துக்ொகாண்டு ஏதாது ொதாழில் ொசய்து பிைழத்துக் ொகாள்ளுங்கள்” என்று ொகாடுக்கிறார். அன்ைறக்கு முதல்வராக அரியைணயில் அமர ஐந்து நாள் இருப்பதற்கு முன். இனி எங்களுக்கு இங்கு ோவைலயில்ைல என்று நீங்கள் தீர்மானித்து இருப்பைத மறுபரிசீலைன ொசய்து . இைத வாங்க ோவண்டும் என்பதற்காக அந்த விசுவாசிகள் வரவில்ைல. அோதோபால் தாைய வணங்காத ொபாழுதில்ைல. “என்ன ோவண்டும்? என்று ோகட்கிறார் வள்ளல். வீட்டிற்குள்ோள ொசன்ற உதவியாளர். வள்ளலின் ொமய்க்காப்பாளர். மறுப்ோபதும் ொசால்லாமல் நான்கு ோபரும். தர்ம்ம் ொசய்யாமல் உறங்காமல் இருந்ததில்ைல. நீங்கள் நடிப்பைத நிறுத்திவிட்டு.ஜி. முதலைமச்சராக ொபாறுப்ோபற்கச் ொசல்வதால. வாங்கிக்ொகாள்கிறார்கள். “ஒன்றுமில்ைல. ஆனால் ஒருநாளும் இருந்திருக்கிறார்.[Type text] ொபான்மனச் ொசம்மல் உண்ணாமல் இருந்திருக்கிறார். 93 . நகர் ோதவராஜ் உட்பட நான்கு ோபர் சிைல அருோக நின்றார்கள். சத்யாவின் திரு உருவத்ைத வணங்கி விட்டுத்தான் ொவளியில் ொசல்வார். ஆனால் இனி அந்த அளவுக்கு என்ைன நீங்கள் எதிர்பார்க்கக் கூூடாது” என்உற கூூறி உதவியாளைர அைழத்து காதில் ஏோதா ொசால்கிறார். வள்ளோலாடு இருக்க ோவண்டும் என்றுதான் வந்தார்கள். நிச்சயமாக வள்ளலிடம் ோபசி விடலாம். அன்ைனயின் சிைல அருோக நின்றால் ஆராய்ச்சி மணிைய அடித்தது ோபால் என்று. சூூட்சுமம் ொதரிந்தவர்கள் அன்ைன சத்யாவில் திரு உருவச்சிைலக்கு அருகில் நின்றால்.’ என்று ொசால்ல.

ோதவராஜ் வருகிறார்.” என்கிறார். வள்ளல் ஆட்சி ொதாடங்கி இரண்டாண்டுகள் முடிந்துவிட்டது. என் முகத்தில் விழிக்காோத ொசன்று விடு” என்கிறார். அப்படிோய வச்சுருக்ோகன்” அதர்ச்சி அைடந்த வள்ளல்”என்ன ொசால்றீங்க ோதவராஜ். இந்தக் காலத்தில் இப்படி ஒரு மனிதரா! என்று மனம் கலங்கிப் ோபாகிறார். “ோயாவ் ோதவராஜ்! தைலவர் என்ன ொசால்றாரு பாத்தியாய்யா?” என்று ொசக்யூூரிட்டி ோதவராஜிடம் ொசால்கிறார். “நீங்கள் உண்பவற்றில் சிறந்த உணோவ. “ோதவராஜ் வீட்டுக்குப் ோபாய் அந்த சூூட்ோகைஸ வாங்கிட்டு வா.ஆர் நகருக்குச் ொசன்று சூூட்ோகஸூூடன் திரும்பி வருகிறது. வள்ளல் சூூட்ோகைஸ வாங்கிப் பார்க்கிறார். அைரமணி ோநரத்தில் கார் எம். “உண்ைமயிோலோய ோபாறான் பாத்தியா. அப்படிோய கண்ணீர் வடிக்கிறார். மறுப்ோபதும் ொசால்லாமல் ோதவராஜ் வந்த வழிோய ொசல்கிறார். “உண்ைமையத்தான் ொசால்கிோறன்.” என்கிறார். நீங்க ொகாடுத்தைத அப்படிோயதான் வச்சிருக்ோகன்.ஜி.[Type text] வாங்க மறுத்தால் வள்ளலின் ோகாபத்துக்கு ஆளாகி. அைதஉம் காதில் வாங்கிக் ொகாள்ளாலமல் ோதவராஜ் திரும்பி பார்க்காமோலோய ொசல்கிறார். “இந்தப் பணம் ோவண்டாம் என்றால். மத்தவுங்க உைழப்பில் வாழக்கூூடாது. நீங்கதோன அடிக்கடி ொசால்வீங்க. நீங்கள் உைழத்து உண்பதாகும்ன்னு அடிக்கடி ொசால்லுவீங்க! அன்னிக்கு நீங்க ொகாடுத்திருக்கிறது என் உைழப்புக்கு இல்ைல. அதற்கு ோதவராஜ் “இந்தப் பணத்ைத நான் வாங்கியிருந்தா என் தைலவன் என்ைனப் பத்தி ொநஞ்சு நிைறய இப்படிச் ொசால்லியிருப்பானா? எனக்கு இது 94 .” உடோன வள்ளல் டிைரவைரக் கூூப்பிட்டு. ஒருநாள் வள்ளைலப்பார்க்க.” “தாோன உைழச்சி சாப்பிடணும். அதனால் அவர்கள் வாங்கிக் ொகாண்டார்கள். முகத்திோலோய விழிக்காோத என்றல்லவா ொசால்லிவிடுகிறார். “வீட்ல எல்ோலாரும் நல்லா இருக்காங்களா? நான் ொகாடுத்த பணத்ைத வச்சு என்ன ொதாழில் பண்றீங்க! “ஒண்ணும் பண்ணைல. இவன் எப்படிய்யா இந்த உலகத்துல ொபாைழக்கப் ோபாறான்” என்று வள்ளல் ொசால்லி.

அவருடன் துைண நின்று. குமரி அனந்தன் தனியாக ோபாராடுகிறார். இந்தப் பிரச்சிைனைய எண்ணூூர் மக்கள் அப்ொபாழுது அந்தத்ொதாகுதிஇன் சட்டமன்ற உறுப்பினரான குமரி அனந்தனிடம் ொகாண்டு ொசல்கிறார்கள். காலம் கலமாக ொசன்ற அந்த வழி மூூடப்பட்டதால்.ொபாது மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அவஸ்ைதயால் சாத்வீக முைறயல் எவ்வளவு ோபாராடியும் அந்த நிறுவனம் இரக்கம் காட்டவில்ைல. பலன் இல்ைல. ொகாண்டிருக்கிறது. ோவறு வழியில்லாமல்அைடபட்ட அந்தப் பாைதயின் பக்கத்திோலோய குமரி அனந்தன். என்று. எண்ணூூர் தனியாருக்குச்ொசாந்தமான மக்கள் இடொமன்பதால். அவதிக்குள்ளானார்கள். எண்ணூூர் மக்கள் தங்களுைடய சுடுகாட்டுகுச் ொசல்லும் வழியாக பல ஆண்ணுடுகள் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். குமரி அதற்கான காரணத்ைதயும் ொதரிந்து ொகாள்கிறார் வள்ளல். சட்டம் ோபாட்டு தீர்க்கமுடியாத இந்தப் பிரச்சிைனைய. காலியாக சட்டமன்ற அங்ோக இருக்கிறது. ஒரு சமயம் நிர்வாகம் தன்னுைடய சுயோதைவ கருதி அப்பாைதைய மூூடி விட்டது.[Type text] ோபாதும்யா. எளிதில் தட்டிக் அது ோகட்கவும் முடியாது. எனக்கு இது ோபாதும்ய்யா” என்று ோதவராஜ் ோபாய்க்ொகாண்டிருக்கிறார். என் மக்களுக்காக ோபசிப்பார்க்கிோறன். உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார். நாோன ோபாய் வள்ளல் அந்த உடோன நிர்வாக புறப்பட்டு முதலாளியிடம் எண்ணூூர் 95 . “பபபபபபபப பபபபபபபபப பப பபபபபபபப -பபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபப-பபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபப பபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபப” மகுடம் இருந்தும் மக்களுக்காக மண்டியிட்ட வள்ளல்! ொசன்ைன எண்ணூூர் உருக்காைல கம்ொபனிகளுக்கு இைடயில் உள்ள பாைடைய. என் ொதய்வோம என்ைனப் புரிஞ்சு வச்சிருக்கு. அோத கூூட்டத்ொதாடர் ோகாட்ைடயில் நடந்து அனந்தன் அமர்ந்திருக்கும் ோநரத்தில் இடம் அன்று. அவரும் நிர்வாகத்திடம் ோபசிப்பார்க்கிறார். அந்த தனிமனிதனின் இரக்க குணந்ைதப் ொபாறுத்துத்தான்பாைத திறக்கப்படும். ஆனாலும்.

தான் பத்து நிமிடத்தில். புறப்படுகிறார் வள்ளல். “பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபப-பபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப!” ஒரு அண்டா நீரில் ஒரு பாட்டில் ோசாடா! 96 . திைகத்து நிற்கிறார்கள். இைதப் பார்த்த வள்ளல் காரில் ஏறாமல். காரில் ஏறப்ோபாகிறார்.நிர்வாகிகள் வாசலுகு ஓோடாடி வருகிறார்கள். நிர்வாகத்திற்கு நன்றி கூூறி.[Type text] ொசல்கிறார் ொபாது மகளும். அப்ொபாழுது எோதச்ைசயாக திறந்துவிடப்பட்ட அோத வழியில் ஒருபிணத்ைதச் சுமந்து ொகாண்டு வருகின்றனர். ைகநிைறய பணம் ொகாடுத்து. வள்ளல் ொசன்று இடிக்கப்படுகிறது. ஏதாவது பாைதப் பிரச்சிைனயால் மீண்டும் அசம்பாவிதம் நடந்துவிடுோமா என்று பயந்து ொகாண்டிருந்த மக்களுக்கு வள்ளோல வழிநடத்திச் ொசன்றதால் ைதரியம் ொபறுகிறார்கள். இறந்து ோபானவரின் உறவுக்கார்ைர அைழத்து. எண்ணூூர் மக்கள் அதிசயப் படுகின்றனர். எதுவா இருந்தாலும் உள்ோள வந்து ோபசுங்கள்” என்று வள்ளல் மட்டும்உள்ோள அைழத்துச்ொசல்கிறார்கள். இறுதிச்சடங்கு வைர இருந்த வள்ளைலப்பார்த்து. வருகின்றனர்.மக்களுக்காக மன்றாடிமக்கள் குைற தீர்ப்ோபன் என்று நிரூூபித்துக் காட்டிய வள்ளல். திறக்கப்பட்ட ஆட்சி வாசல் பாடத்தில் அைடக்கப்பட்டிருந்த வழியாக வள்ளைல இருந்தாலும். வள்ளோல வந்துவிட்டார் என்கிற ொசய்தி நிர்வாகத்துக்கத் ொதரியவந்து. பணம் ஏற்றி வரும் ோதரின் பின்னால் நடக்க ஆரம்பிக்கிறார். குமரி அனந்தனும் வள்ளலின் வருைகைய ொகாஞ்சமும் எதிர்ப்பார்க்காதலால். மதில்சுவர அைழத்து சட்டத்ைதமீறாமல் தர்மத்தின் அடிப்பைடயில். ஏழ்ைமயின் நிைலயில் உள்ள குடும்பம் என்று ொதரிந்து ொகாள்கிறார். இறுதிச் சடங்கு முடிவதற்குள் வள்ளல் இறந்து ோபானவர் குடும்பத்ைதப் பற்றி விசாரிக்கிறார்.

பசிோயாடு ொசன்ற ஒருவன் எதிரில் வந்தாோல ோபாதும். ொபண் ோவடோமற்று நடித்த ோநரமது. நான் பார்த்தன் உங்களுக்குக் ொகாடுத்த சாப்பாட்ைட பசியால் வந்த ஒரு ொபரியம்மாவுக்கு ொகாடுத்திட்டீங்க” “பரவாயில்ைல எனக்குப் பசியில்ைல” “வாங்கண்ோணன பகிர்ந்து சாப்பிட்டா ொரண்டு ோபருக்கும் பசிக்காது. அப்படித்தான் 1954-ஆம் ஆண்டு. வள்ளல் ோகட்கிறார். தாோன நின்று விடும். “கணபதி ொசௌக்கியமா?” ஏோதா சிந்தைனயில் ொசன்று ொகாண்டிருந்த கணபதி. வாரிக் ொகாடுத்திருக்கிறார். கண்டுவிட்டால்.” “நீங்க சாப்பிடைல ொபாய் ொசால்றீங்க. ோதடி வந்தவர்களுக்கும். “அண்ோண இைத நீங்க சாப்பிடுங்க. 97 . மிதமான ோவகத்தில் ொசன்ற காைர சட்ொடன்று நிறுத்தச் ொசால்கிறார் வள்ளல். கார் நின்றவிடுகிறது.[Type text] வாடிய பயிைரக் கண்ட ோபாொதல்லாம் வாடிோனன் என வள்ளலார் சுவாமிகள் மனம் வருந்திப் பாடுவார். ஒரு சாப்பாட்டு ோவைளயில். கார் கிளம்புகிறது. ஆனால் வள்ளல் மாத்திரோம வாடிய குடும்பங்களுக்குத் தாோன வலியச் ொசன்று. தனியா சாப்பிட்டா எனக்குச் ொசரிக்காது. தன்ைனப்பாடி வந்தவர்களுக்கும் வாரிக்ொகாடுத்த வள்ளல்கைளப் பார்த்திருக்கிோறாம். ஆனால் அதற்கு நம் நீர் வள்ளல் ொபருமகோனா ோவண்டுமா? அல்லது வாடிய பயிைரக் நிைறவான உரம் ோவண்டுமா? என்று ோவட்டிைய மடித்துக்ொகாண்டு ோவண்டியைதச் ொசய்து வளப்படுத்திக் காட்டுவார். அன்றும் அப்படித்தான். வள்ளலின்கார்க்கு ோவகத்தைட ோதஐயில்ைல. அப்படிோய திைகத்துதிரும்பிப் பார்க்கிறார். வள்ளலின் குரல் ோகட்டுத் திரும்புகிறார். முகத்ைதப் பார்த்து குறிப்பறிந்த வள்ளல். வள்ளலின் நிைனவுகள் கடந்த காலத்திற்கு பின்ோனாக்கி ொசல்கிறது அன்று நாடக்க் கம்ொபனியில் வள்ளல். வள்ளலின் கார் வாஹினி ஸ்டுடிோயாவுக்குள் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது.” – “ோவணாம் கணபதி நான் சாப்பிட்ோடன் நீோய சாப்பிடு. நாைள ராயப்ோபட்ைடயில் உள்ள தன் இல்லத்தற்கு வரச் ொசால்கிறார்.

98 . கணபதி வருகிறார்.[Type text] இப்படி பாய்ஸ் கம்ொபனியில் கணபதி பாசத்துடன் ொகாடுத்த ஒரு ோவைள உணைவ பகிர்ந்துண்ட காலம் வள்ளலின் ொநஞ்சில் வந்து ோபாகிறது.ஜி. மறுநாள் அைழத்தபடி. வாய் நிைறய ொவற்றிைல குதப்பிக்ொகாண்டு வள்ளலின் அண்ணன் எம். கணபதி. இப்ோபாது என்ன ொசய்து ொகாண்டிருக்கிறீர்கள்” என்று கணபதியிடம். உங்கைளப்பார்க்க முடியவில்ைலோய. கணபதி கண்ணீர் மல்க வாங்கிக் ொகாண்டு ொசல்கிறார். “எதற்காக என்ொபயைர ைவத்தீர்கள்? அோதாடு நான் என்ன ொவற்றிைலப் பாக்குப்ோபாடும் பழக்கம் உள்ளவனா? உடோன ொபயைர மாற்றுங்கள். “இப்ப என்ன ொசஞ்சுட்டு இருக்கீங்க?” ோவைல ஒன்றும் இல்ைல. ோயாசிச்சுக்கிட்டு இருக்ோகன். “என்ன வியாபாரம் ொசய்ய விரும்புகிறீர்கள்?” “ொவற்றிைலப் பாக்கு. சக்கரபாணி வந்து விடுகிறார். ோகட்கிறார் ள்ளல். அதில் “எம்.ஜி.ஆர் ொவற்றிைல சீவல் கைட” (இன்றும் வள்ளலின்ொபயரில். “இைத ைவத்துக்ொகாண்டு கட்டிடம் கட்டி. சரக்கு வாங்கி வியாபார்ைதத் ொதாடங்குங்கள்” என்று ைகநிைறயப் பணத்ைதக்ொகாடுக்கிறார் வள்ளல். வள்ளலுக்கு ோகாபம் வருகிறது. அடுத்தசில மாதம் கழித்து வள்ளைலச் சந்திக்கிறார். ஏதாவது வியாபாரம் ொசய்யலான்னு.” “உங்கள் ொபயர் ைவத்தால்தான் என் மனசுக்கு சந்ோதாஷம் கிைடக்கும்” இப்படி இருவமும் விவாதம்ொசய்து ொகாண்டிருக்கும் ொபாழுது. வடபழனி ோகாயில்முன்பு இருந்த அந்த சிறிய கைடைய சரவணபவன் ோஹாட்டல் முதலாளி வாங்கி விட்டார்) என்று உங்கள் ொபயைர ைவத்திருக்கிோறன்” என்கிறார் கணபதி. நீங்க சினிமாவுல நடிக்கப் ோபானதுக்கப்புறமு நான் நாடக்க் கம்ொபனியில் இருந்து நின்னுட்ோடன. சீவல் வியாபாரம்” “எந்த இடத்தில்?” “வடபழனி ோகாயில் எதிரில் ஒரு இடம் அைமகிறது” “ொகாஞ்சம் ொபாறுங்கள்” என்று வள்ளல் வீட்டிற்குள் ொசன்று ஒரு ொநாடியில் திரும்புகிறார். “கைடையக்கட்டிவிட்ோடன். “நாடக்க்கம்ொபனியில் இருந்து நான் சினிமாவுகு வந்த பிறகு.

ோபாட்டி முற்றி.. அதற்குப் பிறகு வள்ளலுடன் கட்சிப் பணி ஆற்றுகிறார். ோசாடா யாருக்கு என்று நல்ல ோவண்டுோகாள் தீர்ப்ைப வழங்குகிோறாம். கணபதி அன்ோற கணக்கிடுகிறார். “என்னும் நல்லவுங்க எல்ோலாரும் உங்க பின்னாோல. துப்பாக்கி சூூடு நடத்தியும். அதற்குப் பிறகு வள்ளல் குடித்துவிட்டு ைவத்தோசாடாைவக் குடிக்க ோமல்மட்ட ொபாறுப்பில் இருப்பவரிலிருந்து அடிமட்டத் ொதாண்டன் வைர ோபாட்டியிடுகின்றனர். கணபதிையப் ோபான்ற கள்ளமில்லாக் ோகாடி உள்ளங்களின் பிரதிபலிப்பாக. ைககலப்பில் ொதாடங்கி சண்ைடயில் முடிகிறது.” “இப்ொபாழுது வரிைசயாக எல்ோலாரும் குடித்துவிட்டுச்ொசல்லுங்கள்” என்கிற காவல்துைற ஆைணக்கு கட்டுப்பட்டு ஒவ்ொவாருவராப் புனித தீர்த்தமாக நிைனத்துக்குடித்துச் ொசல்கின்றனர். விடுக்கின்றனர். ோசாடா ொகாடுக்கப்படுகிறது. சிறிது என்று ோநரத்தில் காவல்துைறயினர் ஒரு ொபரிய அண்டா வரவைழக்கப்படுகிறது அது நிைறய தண்ணீர் நிரப்பப்படுகிறது அதில் வள்ளல் குடித்துவிட்டு ைவத்த மீதி ோசாடா ஊற்றப்படுகிறது. பலித்து விடுகிறது. கூூட்டம் முடிந்து வள்ளல் ொசன்று விடுகிறார். வள்ளோல உனக்ொகன்று ஒரு வரலாறு உருவாகத்தான் ோபாகிறது என்று. கூூட்டத்தில் வள்ளல் ோபசுகிற ோபாது. உன் ோபைரத்தான் வச்சுக்கட்டுோம. 1962-ல் திருொநல்ோவலி மாவட்டம் ோமலப்பாைளயத்தில் பிரச்சாரக் கூூட்டம். 99 . இந்தக் கண்ொகாள்ளாக் காட்சிையக் கண்ட கணபதி . “சரி விடப்பா. ோபாலீஸ் தடியடி நடத்தி. காவல்துைற அதிகாரிகள் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள். வள்ளலின் உதவியால் வளம் ொபற்றுவிட்ட கணபதி. உங்க அண்ணன் தான் ொவத்தைல பாக்கு ோபாடுோறன்ல” வள்ளல் அண்ணனின் ொசால்லிற்கு கட்டுப்பட்டு ஆோமாதிக்கிறார்.[Type text] “உங்கள் இருவருக்கும் என்ன பிரச்சிைன?” கணபதி பிரச்சைனைய ொசால்கிறார். நீங்க நிைனச்சொதல்லாம் நடக்கமுங்க கண்ணு முன்னாோல” என்றுதைலவைனப்பற்றி கவிஞர் புலைமப்பித்தன் எழுதிய பாடல் வரிகள். சண்ைட நின்றபாடில்ைல. வள்ளலுடன் கணபதியும் ொசல்கிறார். “நீங்கள் எல்ோலாரும் ஒரு நிமிடம் அைமதி காத்து நில்லுங்கள். ோகட்ட சக்ரபாணி. அைத வள்ளல் குடித்துவிட்டு பாதிைய ைவத்து விடுகிறார்.

வள்ளலும் பதிலுக்கு ைகயைசது ொசல்வார். கூூட்டு வண்டிகளும் திருச்ொசந்தூூர் ோநாக்கி வந்த வண்ணமாய் இருக்கிறது. “என் மகன் ராஜராஜன்தான்” என்று பதிலளிக்கிறார் கணபதி.[Type text] வள்ளல் முதல்வராக முடிசூூடப்பட்ட பிறகு. ஆமா. அது கூூட 100 . இனி அவைன ஒழுங்காக பள்ளிக்கு அனுப்பு. உயர ைவத்த வள்ளோல! உன் உயரத்துக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இன்னும் உயரமாக ஒரு ொபாருளும் பைடக்கப்படவில்ைல. இன்று அந்த ராஜராஜைன இைனைறய தமிழக முதல்வர் புரட்சித் தைலவி அம்மா அர்கள் ோக. “பபபப பபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபப! பபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபப பபபபப!” நடுநிசி ோநரத்தில்கூூட நீங்க சாப்பிட்டாச்சா! அன்று திருச்ொசந்தூூர் முருகன்ோகாயிலில் ஐப்பசி மாதத்திருவிழா அல்ல. ோகாப்ப்பட்ட வள்ளல் “கைட உனக்குத்தான் ைவத்துக் ொகாடுத்ோதன். படிக்கிற பிள்ைளைய வியாபாரத்தில் ஈடுபடுத்த அல்ல. நகர் பிள்ைளயார் ோகாயிலில் அரசு ோவைலயில் அமர்த்தி இருக்கிறார். ஒோர ஒரு நாள் பகிர்ந்துண்ணச் ொசய்த கணபதியின் குடும்பத்தில்ஊடுருவிச ொசன்று.ஆர்) வர்றாரு. குழப்பம் தீர ஒரு ஒரு வண்டிைய நிறுத்தி.” என்று ஆைணயிடுகிறார். இப்படி பல முைற வணங்கி நின்ற அந்த இைளஞன் யார் என்று ஒரு நாள் கணபதியிடம் ோகட்கிறார் வள்ளல். வடபழனி வழியாக வள்ளலின் கார்ொசல்லும் ொபாழுொதல்லாம் சீவல் கைடயில் இருக்கும் இைளஞன் எழுந்து நின்று.ஜி. “ஏனப்பா என்ன விோஷசம்னுட்டு இப்படி ஆளும் ோபருமா வண்டிகட்டி வந்துட்டிருக்கீங்க” என்று ஒரு ொபரியவர் ோகட்க. இப்படி எதற்காக ொவளியூூர் வாசிகள் திருச்ொசந்தூூர் மக்களுக்கு குழப்பம். “என்னய்யா! சுத்த ொவவரம் ொகட்ட ஆளா இருக்கிோற! நாைளக்க உங்க ஊருக்குத்தாய்யா நம்ம வாத்தியார் (ம். வணங்குவான்.ோக. மாட்டு வண்டிகளும். அதற்கு வண்டியில் இருந்தவர். ஆனாலும் கடல் அைலயாய் மக்கள் கூூட்டம்.

முடியவில்ைல. அதனாலதான் நாங்க முதல் நாோள வந்து இடம் பிடிக்கப் ோபாோறாம்” என்று வண்டியில் வந்த ொவளியூூர் வாசி ொசால்லக் ோகட்டவுடன். எனக்குப்பின்னால் புயல்ோபால். உட்காச்ொசய்கிறார்.கண் விழித்துப் பார்க்க முயற்சி ொசய்கிறார். அத்தைன மின்சார விளக்குகைளயும் ோதாற்கடித்து பிரகாசமாய்த் திகழ்ந்த அந்த சந்தன மின்னலின் ொவளிச்சம் பட்டவுடன். ொதன்றல் வந்து ொகாண்டிருக்கிறார் என்பைத நாவலர் நாசுக்காய் ொசால்கிறார். இரவு இரண்டு மணி வைர வரவில்ைல. திருச்ொசந்தூூர் அதுக்கு இன்னிக்ோக இைடத்ோதர்தல் வண்டி கட்டிட்டு வந்துட்டீங்களா?” “ஏன்யா உள்ளூூர்க்காரங்க நீங்க முன்னோம வந்து உட்கார்ந்துட்டு தைலவைர கிட்ட இருந்து பார்ப்பீங்க நாங்க எட்ட இருந்து பார்த்துட்டு ோபாகணுமாக்கும்.[Type text] நாைளக்கு ஆறுமணிக்கத்தாோன… பிரச்சாரத்துக்கு வர்றாரு. 101 . மீண்டும் அந்தத்தாய். சுருண்டு படுக்கிறான். இரண்டுமணிக்கு நாவலர் ொநடுஞ்ொசழியன் மட்டும் வந்துோமைடோயறுகிறார். நீந்தி வருகிறார் வள்ளல். சுளீொரன்று திரும்பவும் பலமாய் அந்தச்சிறுவனுக்கு மட்டுமல்ல பசி மயக்கமும் ோசர்ந்து ொகாள்ள. ொசால்லி முடித்து இரண்டு ொநாடியில் ொபௌர்ணமி நிலவாய் மக்கள் ோமகத்தில். அறிவுப்புப்படி மாைல நாலு மணிக்குவர ோவண்டிய வள்ளல். ஆனால் ந்த் தாய் அவைன விதடுவதா இல்ைல. மகனின் தைல முடிைய சிலுப்பியும். ொகாண்டிருந்த வாத்தயார் தன்னுைட வந்துட்டாரு” தூூக்கக்கலக்கத்தில் நான்கு என்றுதட்டி அந்தச்சிறுவன் வயது மகைன. “அய்யா சித்த ோநரம் கண் முழிச்சி பாருய்யா” என்று அந்தத் தாய். “இந்த நடுநிசியில் நல்ல ொதன்றல் வீசுகிறது. எழுப்பி உட்கார மீண்டும் அப்படிோய அடித்து எழுந்து தூூக்கக் கலக்கம் சுருண்டு படுத்துக்ொகாள்கிறான். முன் வரிைசயில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு தாய். உறங்கிக் “எழுந்திருய்யா ைவக்கிறார். வள்ளலின் வருைகக்காக திருச்ொசந்தூூர் ொதருொவங்கும் பாய்ோபாட்டு மக்கள் காதுக் கிக்கின்றனர். சாமி தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு இப்படி சுருண்டு படுத்துட்டா எப்படி என்கிற ோதாரைணயில். ொபரியவருக்கு மயக்கோம வந்துவிட்டது. தாவாைய உருவியும்.

நான்தான் காரணமாகி விட்ோடன். எனக்குத் ொதரியும். மகைனயும் தன் காரருோக அைழத்து வரும்படி காோதாடு காதாகச் ொசால்கிறார். உங்கைளப் பாரத்ோத ோபாதும்” என்று வள்ளல் தாயினும் சாலப் பரிந்து ோபசுகிறார். வாரி எடுக்கிற ோபாோத அந்தத் தாயின் விலாசத்ைத விசாரிக்கிறார். இன்னும் நீங்கள் சாப்பிடவில்ைல” மாைல நாலு மணிக்கு வந்ததால் உங்கள் பட்டினிக்கு. உன்னிப்பாக்க்கவனிக்கத் தவறவில்ைல. எல்ோலாம் சாப்பிட்டீங்களா?” என்று ோகட்கிறார். அோதாடு அருகில் நின்றவரிடம். அோத ோநரத்தில் ொதாடர்ந்து இன்னமும் தன்னுைடய மகைன எழுப்பும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த தாையயும் கவனித்துக் ொகாண்டிருந்த வள்ளல். அந்தத் தாையயும். மக்கள் எல்ோலாரும் மனம் நிைறவாக வீடு திரும்புகின்றனர.[Type text] ைமல் கணக்கில் திரண்டிருந்த லட்ோசாபலட்ச மக்கைள பார்த்துக் ொகாண்டும் லட்ோசாப லட்ட மக்களின்பார்ைவஇல் பட்டுக் ொகாண்டும் நின்ற வள்ளலின் பார்ைவ. “எல்ோலாரும் சாப்பிட்டாச்சு” என்ற ஒோர குரலில் ொசால்கிறார்கள். அந்த சிறுவனுக்கு சாைலைவயும் எடுத்து. முதல் வார்த்ைதயாக. “குழந்ைதைய அடிக்காதீர்கள். வள்ளல். மகனும் அைழத்து வரப்படுகின்றனர். ோமைடக்கு அருகில் இருக்கும் தன்னுைடயகார் அருோக அந்தத் தாயும். எதிரில் நடக்கின்ற அந்தத் தாய். 102 . விசாரைணக்குப் பிறகு ைகநிைறய பணமும். ோமைடோயறிய வள்ளல். கூூட்டம்முடிந்ததும். அன்ைறய ஆோராக்கியமாக சட்டமன்ற இருந்தொபாழுது ஒத்துக ொகாண்ட திருமண நிகழ்ச்சி. ஆைகயல் இன்று நான் ோபசப்ோபாவதில்ைல. மற்றவர்களுக்கு ோகட்காத வண்ணம். தூூங்கட்டும் விட்டு விடுங்கள்” என்று அந்தத் தாயின் காதுகளுக்கு மட்டும் ஆைணயிடுகிறார். “ைமக்ைக இடது ைகயால் இழுத்து ைவத்துக்ொகாண்டு. ோபார்த்திவிட்டு அனுப்பி ைவக்கிறார். தாயின் ோதாள்மீது உறங்கிக் ொகாண்டிருந்த அந்தச் சிறுவைன அப்படிோய வள்ளல் வாரி எடுக்கிறார். கூூட்டம் முடிகிறது. இப்படித்தான் 1987-ல் அொமரிக்காவிற்குச் காவிர்ப்பட்டிணத்தில் ொசல்வதுற்கு முன்ோப. “இல்ைல! நீங்கள்ொபாய் ொசால்கிறீர்கள். மகன் ோபாராட்டத்ைதயும். “எனக்காக இத்தைன ோநரம் காத்துக்கிடக்கிறீங்கோள.

காவிரிப்பட்டிணத்தில் கல்யாணத்ைத நடத்தி ைவத வள்ளல். “ஆயிரம் நிலோவ வா” என்ற பாடைல பாடிக்ொகாண்டிருந்தனர். வாழ்ந்து காட்டிய வள்ளோல! உன் வரலாற்ைற ொவல்ல எவர் உளர்! 103 . பிறைரக் ொகடுக்காமல் இருக்க முடியாது என்ற ொகாள்ைக ொகாண்ட சில ொகடுதியாளர்களின் மத்தியில்.[Type text] சிகிச்ைச முடிந்து ொசன்ைன வந்த பிறகு. ப்ோரம் கைட ோதவமணியும் கச்ோசரிைய நிறுத்தச்ொசால்கிறார்கள். என்னுைடய ொபாது உறவுகைளத் துண்டித்துக்ொகாள்கிோறன்” என்று கண்டிப்புடன் கூூறி விடுகிறார். இயலாது என்று எப்ொபாழுது நம்பிக்ைக இழக்கிோறோனா. வாங்கிக் ொகாள்கிறார் பாடகர். வள்ளல் அருகில் நின்ற கட்சிக்காரர்களான காத்தவராயனும். பாட்டுத் ொதாடர்கிறது. அரங்க ஓரமாகச்ொசன்ற இைசக்குழுவில் “ஆயிரம் நிலோவ வா” பாடைலப் பாடிய பாடகைர ைசைகயால் அைழக்கிறார். வராத வள்ளல் கணவனின் ஜானகி குறிப்பறிந்து ொகாள்ைகயறிந்து வாழ்ந்த அந்த அம்ைமயார் ொகாடுக்க. ோமைடயில் இன்னிைச கச்ோசரி நடத்திக்ொகாண்டிருந்த ஏ. குழுவினர். வள்ளல் ைடரிையப் பார்க்கிறார்.எஸ். அரங்க வாசலில் நுைழகிறார். சமரசம் இல்லத் திருமணம் குறித்து ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிறருக்கு ொகாடுக்காமல் வாழ முடியாது என்று. ோமைடைய விட்டு இறங்கிச் ொசல்கின்றனர். “என்னால். அப்ொபாழு நாோன. பாடல் முடிந்து இன்னிைசக் குழுவினர் தங்களுைடய இைசக்கருவி கைள எடுத்துக்ொகாண்டு. விரைலக் ோபச்சு காட்டுகிறார்.டி. கச்ோசரிக்கார்ர்களுக்கு ைகயைசத்து “இந்தப்பாடைல பாதியில் நிறுத்தாமல் பாடி முடித்துவிட்டு நிறுத்துங்கள்” என்று ைசைக காட்டுகிறார். காங்கிரஸ் ைமதானத்தில் கடசி ஏற்பாடு ொசய்திருந்த விழாவுக்கும் வருகிறார். வள்ளல் அரங்கத்தில் நுைழந்தது ொதரியாமோலோய. ஜானகி அம்ைமயாரும் மருத்துவரும் ோவண்டாொமன்று மன்றாடிக்ோகட்கின்றனர். மூூச்சு மட்டுோம அம்ைமயாரிடம் ஐந்து வாங்கிக்ொகாண்டு. ோபச முடியாத வள்ளல் கட்சிக்கார்ர்கைள ைகயமர்த்தி விட. காவிய நாயகன் காவிரிப்பட்டிணத்துக்குச் ொசல்ல ஆயத்தமாகிறார். பாட்டுைடத் தைலவன் முன்வரிைசச் ோசரில் அமர்ந்துொகாண்டு பால்வடியும் முகத்ோதாடு பாடைல ரசிக்கிறார்.

நமக்ொகல்லாம் கிைடயாது என்று. ோநர்ைமயானவர்களாக உன்னதமானவர்களாக அவர்கைள காட்டி சித்தரித்து. இதற்கு உதாரணமாக ோகாடிப் ோபைரக் ோகாடிட்டுக் காட்டலாம்.ஜி. ரிக்ஷா ஓட்டி. மாைல மரியாைத. ோகாடம்பக்கம்புலியூூர் மார்க்ொகட்டில் இன்றும் மீன் வியாபாரம்ொசய்து வருபவர்முனுசாமி நாயுடு. அது சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் தன்ைன ஒரு ோநர்ைமயாளனாக சுத்தீரனாக உருமாற்றிக்ொகாண்டார்கள். படித்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் சைபயில். காோராட்டி. மூூட நம்பிக்ைகயில் மூூழ்கிக் கிடந்த விவசாயி. வள்ளல் கைடபிடித்து எம். வள்ளலின் படங்கள் மாற்றி அைமத்திருக்கின்றன.ஆர். வருகிற உயர்ந்த மட்டுோம தனக்குப்பிடித்திருக்கிற ொகாள்கைளகைள.[Type text] “பபப பபபப பபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபப பபபப பபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபபபப” பூூமிையப் பார்த்துக் ோகள் முகத்ைதப் பார்த்துக் ோகட்காோத! கருத்ைதச் “சினிமாவில் ொசால்வது எங்கள் ோவைலயல்ல. உதாரணத்திற்உ. அவர்களுக்கு அந்தந்தப் வல்லவர்களாக உற்சாகமூூட்டி. பாத்திரங்களாகோவ நடித்து. ஊர்ோதாறும் உரோமற்றிவிட்டவர் நம் வள்ளல். ொசருப்பு ைதக்கும் ொதாழிலாளி சுரங்கத் ொதாழிலாளி. தன்னுைடய ோநசத்துக்குரிய கதாநாயகன் எந்தப் பாத்திரத்தில் நடிக்கிறாோரா. ஊதாரித்தனமாக திருந்த இவைர. அப்படிோய ொசான்னாலும் அது அப்படி ஒன்றும் சமூூக மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தி விடாது” என்று இன்றும் சிலர் உலக சினிமாைவ உதாரணம் காட்டிக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால். மரியாைத உண்டு” என்று அவர்கைள உயர்ந்தவர்களாக. ஒருவர் மட்டுோம. படோகாட்டி படம் பார்த்த பிறகு. அந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு ஊடகத்ைத தன் கட்டுக்குள் கைடசிவைர ைவத்திருந்ததார் நம் வள்ளல். தன்னுைடய தான் படங்களில் கட்டாயப் பாடமாக்கினார். மீன்பிடித் ொதாழிலாளி என்று உைழக்கும் வர்க்கத்தினர் அைனவைரயும் “உங்களுக்கும் மாைலயுண்டு. நல்லவர்களாக. 104 . ஆைலத் ொதாழிலாளி.

தனக்கு முன்னால் வரிைசயாக நின்ற மூூன்று ோபைர விசாரித்து ோவண்டியைதச் ொசய்ய. மின்னல் தாக்கியது ோபால் நாயுடு அப்படிோய ைவத்த கண் வாங்காமல். நாலோபர் மதிக்க வாழ ோவண்டுொமன்று முடிொவடுத்திருக்கிறார் நாயுடு.” மறுநாள் வள்ளைலச் சந்திக்க வழிகாட்டிய நண்பர். “நீ ோநராக ராமாவரம் ோதாட்டத்துக்கு ோபா. அதன்படி மீன் வியாபாரத்ைத ொதாடங்குகிறார். ஆைண பிறப்பிக்கிறார் வள்ளல். வள்ளலிடம் உதவி ோகட்கும் ோபாது “பூூமிையப் பார்த்துக் ோகள். “ஒன்றுமில்ைல உங்கைளப் பார்க்கத்தான் வந்ோதன். கஷ்ட நிைலக்கு வந்து விட்ட நாயுடுவுக்கு. அடுத்து நாயுடுவிடம் என்ன ோவண்டும். அங்கு தர்மபிரபு ஒருவர் வாழ்ந்து ொகாண்டிருக்கிறார் அவரிடம் நீ ோவண்டியைத ோகள். நாலு ோபருக்கு நன்ைம ொசய்து. வியாபாரம் நன்றாக நடந்து ொகாண்டிருந்ந ொபாழுது. நாயுடு வள்ளலன் மறுநாள் வருைகக்கக காைலய ராமாவரம் வாசலில் காத்துக் கிடக்கிறார். வாய் மலர்ந்து கட்டைள பிறப்பிக்கும் அழைகயும். வள்ளலின் குரல் ோகட்ட அதிர்ச்சியில். எதுவும் ோகட்கவும் ோதான்றவில்ைல. ஒன்றும் ோபசத் ோதான்றவில்ைல. பிறகு அங்கிருந்து திரும்பி வந்துவிட்டார் நாயுடு. எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று ோகட்கிறார். உங்கைளப் பார்க்கத்தான் வ்ோதன். உளறி ைவக்கிறார். தன்னுைட தாய்க்கு உடல்நில சரியில்லாமல் ோபாகிறது. அதுவைர வள்ளலின் ஒளி வீசும் ொபான் முகத்ைதயும்வள்ளல் விழி மலர்ந்து விசாரிப்பைதயும். இைம ொகாட்டாமல் பார்த்து லயித்துக் ொகாண்டிருந்த நாயுடுவுக்கு. நண்பர் ொசால்லியபடி ோதாட்டத்திற்குச் முனுசாமி ொசல்கிறார். கண்டிப்பாக உனக்கு ோவண்டியைத உதவி ொசய்வார்” என்று வழிகாட்டுகிறார்.[Type text] மீன் வியாபாரம் ொசய்து. “ோதாட்டத்தக்குப் ோபானியா?” என்று ோகட்கிறார்?” 105 . சிகிச்ைச மாக்கணக்கில் ொதாடர்கிறது. வியாபாரம் ொசய்ய முடியவில்ைல. என்று. நாயுடுைவச் சந்தித்து. பின்னர் குறிப்பாக. சிறிது ோநரத்தில் கதைவத் திறந்து ஒண்டு தங்க விக்ரகமாய் வள்ளல் வருகிறார். திைகத்து நிற்கிறார். அவரது முகத்ைதப்பார்து மட்டும் ோகட்டு விடாோத” என்று நாயுடுவிடம் ொசால்லி அனுப்புகிறார். தான் உதவி ொசய்ய இயலாத நிைலயில் உள்ள உற்ற நண்பர் ஒருவர். மருத்துவச் ொசலவுக்காக கன் ோவற வாங்கிவிட்டார். வியாபாரத்துக்கு கடன் ொகாடுக்க ஆள் இல்ைல.

. ோகட்டைதக் ொகாடுக்கும். எப்படி அந்த முகத்ைதப் பார்க்காமல் ோபசறது என்று நாயுடு ோயாசித்துக் ொகாண்டிருந்த ொபாழுது. பிரித்து ைவக்கின்றனர். அதனால் நாைளக்காவது பூூமிையப் பார்த்துக்கிட்ோட விசயத்ைதப்பட்டுன்னு ொசால்லிவிடு” என்று நன்றாகப் பயிற்சி ொகாடுத்துவிட்டுச் ொசய்கிறார். அந்த முகத்ைதப் பார்த்துட்டா யாருக்கும் ோகட்கத் ோதாணாதுய்யா. ஒரு வழியாய் நண்பன் ொசான்னைத ஞாபகத்தில் ைவத்துக ொகாண்டு. இைதயும் வள்ளலிடோம ொசன்று முைறயிடுகிறார் நாயுடு.[Type text] “ோதாட்டத்துக்குப் ோபாோனன்” “தைலவைரப பார்த்தியா?” “பார்த்ோதன்” “உதவி ோகட்டியா?” “ோகட்கைல” “ஏன்?” “அந்த பத்தைர மாத்து தங்கமுகத்ைதப் பார்த்தவுடோன எங்ோக ோகட்கத் ோதாணுது?” பார்க்கத்தாோன ோதாணுது!” “அதுக்குத்தான்யா. அது மட்டுமல்லாமல் தன் ொபயைர வள்ளல் உச்சரித்தவுடன் நாயுடுவுக்கு நரம்புகொளல்லாம் நர்த்தனம் ஆடுகின்றன. பூூமிையப் பார்த்துக்ொகாண்ோட கடகடொவன்று. கண்ணில் ஒத்திக் ொகாண்டு நாயுடு திரும்புகிறார். பார்க்கத்தான் ோதாணும். அதற்குப் பிறகு வியாபாரத்தில் உயர்கிறார் நாயுடு! சில மாதங்கள் கழித்து சாதாரண மீன்’ வியாபாரி நாயுடுைவ புனிதா என்கிற ொபண் காதலிக்கிறாள். ஏற்றத்தாழ்வில் இந்த காதலுக்கு ொபண் வீட்டார் எதிர்ப்பு ொதரிவித்து. நண்பர். அவரு முகத்ைதப் பார்த்துக் ோகட்காோதன்னு. நான் உங்ககிட்ோட முன்கூூட்டிோய ொசால்லி அனுப்பிோனன் பூூமிையப் பார்த்துக் ோகளு.. உடோன 106 . மனப்பாடமாக வந்த விசயத்ைதச் ொசால்லிவிட்டார். ோகட்டதும் ொகாடுக்கும் அந்த கற்பக விருட்சத்ைத. கண ோநரத்தில் அந்தக் கர்ணனின் கட்டைளப்படி நாயுடு ைகக்கு ோகட்ட பணம் வருகிறது. மறுநாள் அோத ோதாட்ட வாசலில் வள்ளல ஒவ்ொவாருவராக விசாரிது வருகிறார். “என்ன நாயுடு ோநத்துக்கூூட வந்தீங்க ஒண்ணும் ோபசமாட்ோடங்கிறீங்க?” என்று வள்ளோல வலியக் ோகட்கிறார்.

[Type text] இருவைரயும் வரவைழத்து ோதாட்டத்தில் திருமணத்ைத நடத்தி ைவக்கிறார் வள்ளல். நல்லது ொசய்வான் இந்த ராமச்சந்திரன் என்று தாோன ஆட்சிைய மக்கள் என்னிடம் நம்பி ஒப்பைடத்து இருக்கிறார்கள். இன்றும் அவர்கள் வாழ வழி ொசய்த வள்ளோல! இவர்கள் வீட்டு பூூைஜ அைறயில் இன்றும் நீதாோன ொதய்வமாகத் திகழ்கிறாய். அதிகாரிகள். மக்களின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்பட்டது. காவலர்களின் 107 . உடனடியாக அவர்களுக்குச் ொசய்ய ோவண்டியது என்ன என்று.எஸ். பார்த்துக்ொகாள்கிோறன் என்று மாவட்ட ஆக ோவண்டியைத கொலக்டர்களிடமும். காலத்ைத ொவன்ற காவிய நாயகன் கார் கதைவத் திறந்து. மாவட்ட கொலக்டர்கள் மண்டபத்துக்ள் வந்து குழுமியிருக்கிறார்கள். பகல் ோநரம் பத்து மணி.) “ஆட்சிப் ொபாறுப்ோபற்று ஐம்பது நாட்கள் தாண்டிவிடன. ஆோலாசைன ோகட்கிறார். நாயுடுவின் வியாபாரத்ைதயும் விரிவுபடுத்தியோதாடு. சூூட். எவைரயும் அனுமதிக்கப்படாத அந்தக் கூூட்ட வளாகத்துக்கள் தைடைய மீறி நுைழந்து விடுகிறார். அந்த மண்டபதில் ொபயிண்டிங் ோவைல ொசய்து ொகாண்டிருந்த ஒரு இைளஞர். சகிதமாய் ஐ. அவருக்கு திருமணமும் ொசய்து ைவத்து. (அதற்குப் பிறகு இோத 1987-ல் ராஜாஜி மண்டபத்தில்தான் ொபான் மனச் ொசம்மலின் பூூத உடல். நான் உயர் அதிகாரிகளிடமும். “பபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபப பபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப” உரல் உலக்ைகைய ஓரங்கட்டிய அவதார புருஷன்! 1977 ொசன்ைன ராஜாஜி மண்டபம்.ஏ. ோகாட். முதன் முைறயா ராஜாஜி ஹால் மண்டப் படிக்கட்டில் கால் ைவக்கிறார். அப்ொபாழுது அந்த ோநரத்தில். திட்டங்ைளச்ொசால்லுங்கள். அதிகாரிகள் இருக்ைகயில் அமரந்த பத்தாவது நிமிடம் வரலாற்று புகழ்மிக்க 4777-எண் உள்ள பச்ைச நிற அம்பாசிடம் கார் சர்ொரன்று ராஜாஜி ஹால் வாசலில் வந்து நிற்கிறது.

ஒரு ொதாைகையச் ொசால்கிறார்கள்.. ொகாடுைமயிலும் ொகாடுைமயான பசிையப் ோபாக்க ோவண்டும். அந்தக் குடிமகைன மன்னித்து. உங்களுக்குத் ொதரியுோமா. அதற்கு ஆகும் ொசலைவச் ொசால்லுங்கள். குைற சாதாரணக் ோகட்ட குடிமகன்தாோன குடிமகனின் ோகாரிக்ைகைய அந்தக் என்று ொகாற்றவன். பசியின் ொகாடுைம. வள்ளல். இன்ைறக்கு உன் புகழ்பாட 108 . என்று ஒரு அநக் கொலக்டர்களிம் ஆைணயிடுகிறார். தைலவா! “கிராமங்களில் இன்னமும் பாமர மக்கள் மக்கிப்ோபான ோசாளக் கூூைழத்தான் சாப்பிட்டு வருகிறார்கள். “எனக்ொகன்று எதுவும் ோகட்க வரவில்ைல. அரிசி எங்கிருந்து கிைடத்தாலும். திட்டமிட்டுச் ொசால்லுங்கள்” ன்று ோடபிளில் கிடந்த ோபப்பைர எடுத்துப் படிக்க ஆரம்பிக்கிறார். உங்களுக்கு அைரமணி ோநரம் அவகாசம் ொகாடுக்கிோறன். கூூறியவன் சாதாரணமாக குறிதுக்ொகாள்ளுங்கள் நிைனக்காமல். ொபாற்கால ஆட்சி என்று ோபாற்றிப்பாடும். வந்த ோநாக்கத்ைதச் ொசால் என்கிறார். தினமும் அரிசி ோசாறு சாப்பிடுவதற்கான திட்டத்ைதச்ொசால்லுங்கள். வாங்கிக் ொகாள்கிோறன். என் ஆட்சியில் பாலாறு ோதனாறு ஓடும் என்ொறல்லாம் ொசால்ல மாட்ோடன். ஆகும்பட்ொஜட் ொசலவு என்று. நிதி ஒதுக்கித் தருகிோறன்.” என்கிற ோகாரிக்ைகைய முன் ைவக்கிறார். என் மக்கள். ஆனால்மக்கள் பசிக் ொகாடுைமைய அனுபவிக்க ஒருக்காலும் விட மாட்ோடன். உடோன வள்ளல் அைத இரண்டு மடங்காக்க தருகிோறன் என்று அந்த இடத்திோலோய உத்தரவிடுகிறார். எனக்குத் ொதரியும். எப்பாடு பட்டாவது.[Type text] கட்டுப்பாைட மீறினால்மு அந்த மக்கள் தைலவன். அந்த அளவுக்கு வறுைமைய பழகிக்ொகாண்டு. சகித்து வாழ முன்பிருந்த ஆட்சியாளர்களால் பழக்கப்படுத்தி விடப்பட்டிருக்கிறார்கள். நம் காரிய நாயகன். ஒருசாதாரண குடிமகன் வழிொமாழிந்த ோகாரிக்ைகைய ோவதமாக எடுத்துச் ொசயல்பட்ட வள்ளோல! உனது ஆட்சிக்குப் பிறகுதான் கிராமங்களில் இதுவைர ோசாளம் இடிப்பதற்கு மட்டுோம பயன்பட்டு வந்த உரல் உலக்ைககள் எல்லாம். இது நாள் ொபரிய. அந்தக் குடிமகன். அதிகாரிகள். என் மக்கள் பசி ோபாக்க. இல்லாட்டி நல முடியுது. ொநல்லுச்ோசாறு என்பது மாசத்துல ஒருநாள் அல்லது வராத்துல ஒருநாள். அைரமணி ோநரத்திற்குப்பிறகு. உங்கள் ஆட்சிைய வரலாறு. ொதரியாோதா! ஆனால். அைத மட்டும் ோபாக்கிக் காட்டுங்கள். நமக்கு நாைளக்குத்தான் ஆண்டவன் வித்த ொநல்லுச்ோசாைறப் வித என்ோற மக்கள் பாரக்க நம்பிக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள்.

கணபதி. “பபபபபபபபபபப பபபப பபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப. ஆனால் புரட்சித் தைலவரின் புனித உயிர் 1987-டிசம்பர் 24-ல் பிரிந்துவிடுகிறது வள்ளல் இறந்த துயரத்தில். “அவர் ஆத்மா சாந்தி அைடய ோவண்டுொமன்றால். ஜனவரி 18-ல் ைவத்துக் ொகாள்ளுமாறு ோததி ொகாடுத்து. “வள்ளல் மைறந்த துயரத்ைத எங்களாோலோய மறக்க முடிய வில்ைலோய! உங்களால் எப்படி முடியும்?” என்று ஜானகி அம்ைமயாரிடம் ோகட்கிறார். மைறந்தும் விளக்ோகற்றி ைவத்த வள்ளோல.’ என்கிறார். வள்ளல். உயில்ோபால் எழுதி ைவத்து. ‘வள்ளல் குறித்த அோத ோததியிோலோய திருமணத்ைத ைவத்துக் ொகாள்ளுங்கள் நான் வருகிோறன்.” எழுதியபடி அல்ல எழுதும்படி வாழ்ந்தவர்! 109 . இன்று கிராம மக்கள் கூூட மூூன்று ோவைளயும் அரிசி ோசாறு சாப்பிட்டுக் ொகாண்டிருப்பது உன் புண்ணியத்தில்தான். அவருைடய புோராகிராம் ைடரியில். தன் மகளின் திருமணத்ைதோய நிறுத்தி விடுகிறார் கணபதி. அவர் விரும்பி குறித்த ோததியிோலோய. திருமணத்ைத நடத்தி விடுங்கள். புடைவயில் இருந்து நைக வைர கணபதி மகள் திருமணத்திற்கு என்ொனன்ன ொசய்ய ோவண்டும் என்று ொதளிவாக எழுதி ைவத்திருக்கிறார்” என்கிறார் ஜானகி அம்ைமயார்.[Type text] ோகால மாவு இடிப்பதற்கு மட்டுோம பயன்பட்டு வருகின்றன. கல்யாண மண்டபத்திொகல்லாம் ோபான் ொசய்து ொசால்லி விட்டார். ொசத்தும் ொகாைட ொகாடுத்த சீமாோன! சீதக்காதிோய! உனது ஒளியில்தான். ஆனால் வள்ளல் இறந்த மறுவாரோம ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் இருந்து முதல்வராக ொபாறுப்ோபற்று இருக்கும் ஜானகி அம்ைமயாரிடமிருந்து கணபதியின் மகன் ராஜராஜனுக்குத் தகவல் வருகிறது. இோதோபால்தான் ொபான்மனச் ொசம்மலின் ொதாண்டன் கணபதி என்பவரின் மகளின் திருமணத்ைத 1988. ொதாண்டன் வீட்டுத் திருமணத்துக்குக் கூூட. இங்ோக இருட்டு விலகிக்ொகாண்டிருக்கிறது.

தான் கைலயுலக்த்தில் இல்லத்து இருந்து விோசஷங்களுக்கு வந்ததால் கைலயுலக முக்கியத்துவம் பிரமுகர்களின் ொகாடுத்தார்.[Type text] பாரி. காரணம் தான் அணா கணக்கில் சம்பாதித்த ோபாதும். நள்ளி. குைற தீர்க்கும் ொகாற்றவனாகத் திகழ்ந்தவர். தான் சார்ந்திருந்த ஒரு அரசியல் இயக்கத்ைதோய அரசுக்கட்டிலில் அமரச் ொசய்த வரலாறும். ஆனால் எதிரணியினர். காரி. அோத ோபால். நம் வள்ளல் ொபருந்தைக. ஓரி. ோபகன். சீனாவில் யுத்தமா? பூூனாவில் நிலச்சரிவா? தனுஷ் ோகாடியில் புயலா? ராஜஸ்தானில் பஞ்சமா? கர்நாடகாவில் ொவள்ளமா? பாண்டிச்ோசரியில் தீ விபத்தா? பாகிஸ்தானில் ஆக்கிரமிப்பா? இல்ைலோயா. பின்னாளில். எனோவ அவைர எட்டாது வள்ளல்’ என்று வரலாற்றில் இைணத்து மகிழ்கிோறன். உண்ைமையச் ொசால்வதானால். கைடச்சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மன்னர்கள். தாய்நாடு. கலாச்சாரச்சீரழிைவ ஏற்படுத்திக் ொகாண்ட ோநரத்தில்கூூட. வள்ளல் ொகாண்டருப்பார். வள்ளலுக்கு உண்டு. நீதி நியாயம். முற்ோபாக்கு என்ற ொபயரிலும். இப்படி அங்ோக அங்ோக அரசு வந்து அள்ளிக்ொகாடுது மன்னனாக மகுடம் அரவைணக்கிறோதா ஆறுதல் சூூட்டாத அளித்துக் ோபாோத. தன்னுைடய 136 படங்களிலும் தர்ம்ம். வள்ளல்களுக்ொகல்லாம் வள்ளலாக வாழ்ந்தவர் நம் ொபான்மனச் ொசம்மல்தான். மட்டுோம வரலாறு கைடோயழு எனோவதான் அவர்கைள அந்த ஏழுவைர என்று பதிவு ொசய்து வள்ளல்கள் ைவத்திருக்கிறது. இந்த இருபதாம் நூூற்றாண்டின் ஈடு இைணயற்ற வள்ளல் நம் ொபான்மனச் ொசம்மல் தான். தாய்ொமாழி என்கிற கருத்துக் ொகாள்கைளகைள மட்டுோம கட்டாயமாக்கி மக்களிடம் ோபாதித்து வந்ததவர். மக்கள் வள்ளலிடம் முதல்வர் ொபாறுப்ைப ஒப்பைடத்தார்க்கள். அோதாடு தன்னுைடய தனிமனித ொசல்வாக்கால். “திைரயுலகில் ஒருவர் வளர்ந்தால் அவர்களின் ொசல்வாக்ைகப் 110 . அதில் சரிபாதிைய பாமர மக்கோளாடு பகிர்ந்து ொகாண்டவர். அோதோபால் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்த ோபாதும். அஞ்சி என்ற ஏழு வள்ளல்களும். முல்ைலக்கு ோதரும் மயிலுக்குப் ோபார்ைவயும் ொகாடுத்த கைடோயழு வள்ளல்கைளொயல்லாம் மிஞ்சி. தாய். ொபான்மனச் ொசம்மல். ஆய். அோத பாமர மக்கோளாடு பகிர்ந்து ொகாண்டவர் இந்த பரங்கிமைல மன்னர். காலமாற்றத்தால் திைரப்படக்கைல புதுைம என்ற ொபயரிலும்.

காசு பணம் தா. பாக்யராஜ் அவர்கைள தன்னுைட கைலயுலக வாரிசு என்று அறிவித்த ோபாதும். அோத பழிப்ோபச்சு.” என கட்சியில் அவைர நான் ோசர்த்துக் ொகாள்வதாகவும் இல்ைல. இப்படித்தான். அந்த திைசப் பக்கோம திரும்பிப் பார்க்காத! புரட்சித்திலகத்தின் ொமன்ைமயான குணத்ைதயும்.அ. தாய்க்குலத்ைதயும் மக்கைள. வள்ளல் மீது விழுந்தது. பாக்யராஜ் ஏோதா உணர்ச்சி வசப்பட்டு ோபசி விட்டார். வள்ளல் புரட்சித்திலகம் ைடரக்டர் ோக.குணம். மக்கள் மன்றத்திோலோய அறிவிக்கிறார் வள்ளல். கைலவாணர் அரங்கத்தில் நடந்த மன்ற முரசு ொவளியீட்டு விழாவில். இது நாடறிந்த ொசய்தி. உடோன வள்ளல் ைமக்ைக வாங்கி. இப்படிக் ொகாஞ்சம் ொகாஞ்சமாக வள்ளலின் ொநஞ்சம் முழுவதும் நிைறந்திருந்த ொநருக்கத்தின் ொவளிப்பாட்ைட. வள்ளல்.மு. இைதப் பத்திரிைகயளர்கள் பிரசுரிக்க ோவண்டாம். விழா முடிகிறது. இல்லாத “சுவர் தாய்க்குலத்ைத படத்துக்குப் சித்திரங்கள்” சுண்டியிழுத்த பிறகு. புரட்சித்திலகத்தின் படிப்படியான. எந்த நடிகரிடமும் ொசான்னவரில்ைல. இந்த அறிவிப்ைபக்ொகாஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத புரட்சித்திலகம் ோக. உணர்ச்சிப் ொபருக்கில் எழுந்து நின்று. தன்னுைடய காரில் ராமாவரம் ோதாட்டத்திற்கு அைழத்துச் 111 . குறிப்பாக “முந்தாைன முடிச்சு” தன்வசப் படுத்திக் ொகாண்டார்.” என்று வழக்கம்ோபால்.இ. தன் அளவுக்குத் தாய்க்குலத்ைத வசியப்படுத்திய விந்ைதையப் பார்த்து வள்ளல் வியக்கிறார். பழி ோபசினார்கள் சிலர்.க. வள்ளல் புரட்சித் திலகத்ைதயும்.தி. எளிைமயாய் வந்து.” என்கிறார். ொமாத்த படத்திலிருந்து புரட்சித்திலகம். தயாள குணம் மட்டுமல்ல “வாங்க” என்று அைழக்கிற ோபாது அதில் அழுத்தம் இல்லாமல் உதடு மட்டுோம உச்சரித்தால். இந்த அசுர வளர்ச்சிைய தூூர இருந்ோத அைச ோபாடுகிறார். பாக்யராஜ் அவர்கள். வள்ளல் அறிந்து ைவத்திருக்கிறார். என்று அறிவிக்கிறார். ோதாரணம் கட்டி ொதாண்டாற்று என்ொறல்லாம்.[Type text] பயன்படுத்திக் ொகாள்ள வைளத்துப் ோபாடுகிறார் வள்ளல். “பாக்யராஜ் என் கைலயுலக வாரிசு” என்று அைமச்சர்கள். எதார்த்தமாய். அவர் என் கட்சிக்குத் ோதைவயில்ைல. தனக்கிருக்கிற தரம். “நான் இன்றிலிருந்து அ. இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜாைவயும். ஆனால் வள்ளல் ஒருநாளும் என் கட்சிக்கு வா. அதிகாரிகள் சாட்சியாக.

“வள்ளல் என் கட்சிக்கு வா. அைத புண்ணியமாக நிைனத்து புரட்சித்திலகம் ைடரக்டர் ோக. இப்ப உன் படத்ைத கட்சி பாகுபாடு இல்லாம எல்லாரும் விரும்பிப் பார்க்கிறாங்க. எழுதும்படி வாழ்ந்தவர். நீ என் கட்சின்று முத்திைர குத்திக்காோத.” 112 . மக்கள் அரங்கத்தில் அல்லவா அறிவித்திருக்கிறார். நீங்கோள என்ைன வாரிசுன்னு அறிவிச்ச பிறகு அதனாலதான்” என்று புரட்சித்திலகம் இழுக்க. காலத்ைத ொவன்ற காவிய நாயகன். நிைனத்து. பாக்யராஜ் அவர்கள் ொசயல்பட்டிருப்பார்கள். அப்படி இப்படின்னு உளறிட்ோட”. உள்ளம் கசிந்து அமர்ந்திருந்த புரட்சித்திலகத்ைத ோதாளில் தட்டி. “இோதா பாரு. மாமனிதனாக இன்றும் வர்ணிக்கப்படுகிறார். இைத நான்கு சுவர் அைறக்குள் ொசால்லவில்ைல. கார் கடற்கைர ஓரமாகச் ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறது. “இருந்தாலும் இறந்தாலும் ோபர் ொசால்ல ோவண்டும் இவர் ோபால யாொரன்று ஊர் ொசால்ல ோவண்டும்” இப்படி எழுதியபடி வாழ்ந்தவர் மட்டுமல்ல வள்ளல். அதனால்தான் வள்ளல் வாழ்ந்த ோபாதும் சரி.மு.க.[Type text] ொசல்கிறார். யாராலும் ொவல்ல முடியாத மாவீரனாக. “இல்ோல. உன் பக்கம் இருக்கும் மக்கைளொயல்லாம் எனக்கு ஓட்டுப் ோபாடச் ொசால்” என்று ஆைணயிட்டிருந்தால் கூூட. மைறந்தோபாதும் சரி. மற்றவர்களின் ொசல்வாக்ைக தானமாக்க் ோகட்டதில்ைல. “என்ன நீ அவசரப்பட்டு அண்ணா தி. இப்ொபாழுது நடந்தொதல்லாம் கனவா. நிைனவா என்று ொமௌனித்துப் ோபாய் அமர்ந்திருக்கிறார். புரட்சித் திலகத்துக்கு. “பபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபப – பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபப. இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு முழுக்க முழுக்க சினிமாவிோலோய கவனத்ைத ொசலுத்து அதுக்கப்புறம் எது ோதைவன்னு முடிவு பண்ணிக்க! நீ என்னிக்கும் என் ஆளுதான்!” என்று கண்ணன் அர்ஜூூனனுக்கு கீதா உபோதசம் ொசய்த்து ோபால். ஆனால் மலர் மாைல தாங்கிோய ோதாள் காய்த்துப் ோபான. புரட்சித் திலகம். என்ொறல்லாம் நிைனத்து. புரட்சித் தைலவர் உபோதசம் ொசய்கிறார்.

ொதாட்டு. “அந்த ோசைர ொதாடாோத. அந்த கட்டில்பக்கம் ோபாகாோத. ோஹாட்டல்களிலும். நம் வள்ளல் புத்தகப் ைபக்கட்டுடன். ஓடியபடி விைளயாட ஆைசப்படுவார். ஆனால்… அன்று தன் வழக்கத்திற்கு மாறாக கும்போகாணத்திோலோய ொபரிய பணக்கார்ர் என்றுொசால்லப்படும் ஒரு பஸ் முதலாளி பங்களாவில் தங்கிக்ொகாள ஒத்துக்ொகாள்கிறார். கட்சிக்காரர்கள். பைழய நிைனவகள் நிழலாடியது. அந்த கும்போகாணம் மண்ணில் மூூன்று சோகாதரனும் வியர்ைவ அறிவிப்புமின்றி வள்ளல் வயதாக சிந்திய நாட்கள் உதவியாளர்கைள கும்போகாணம் ஊருக்குச் இருக்கும்ோபாது.[Type text] உைழக்கும் மக்கள் என் பக்கம்! பன்னிொரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற நடக்கும் கும்போகாணம் மகாமகத் திருவிழா நம் வள்ளல் முதல்வரான பிறகு வருகிறது. முதலாளி பார்த்தார்னா கால் வயிறு.. அைர வயிறு கஞ்சிக்கூூட கிைடக்காத அளவுக்கு வீட்டு ோவைலக்கு 113 . நம் வள்ளல். நம் வள்ளல் சிறுவானாக இருந்தோபாது. தானும். குளித்துமுடித்தவுடன் அந்த பஸ் முதலாளி பட்டுக்கம்பளம் விரித்து தன் இல்லத்திற்கு ைழத்துச்ொசன்று அைனத்து வசதிகளும் ொகாண்ட ஒரு அைறயில் தங்க ைவத்து ராஜ புச்சாரம் ொசய்கிறார். அந்த புண்ணியத்தாய். ோநராக. உடன் வரோவ. அோத பங்களாவுக்குள் தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகச் ொசன்றோபாது.. நம் வள்ளல் அந்த பங்களா அைறயில் உள்ள ஆடம்பர ொபாருட்கைளொயல்லாம் அதிசயமாய் பார்த்து. ஊர் உறங்கும் நடுநிசியில் நம் வள்ளல் மகாமக்க் குளத்தில் குளிக்கிறார். அரசு விடுதிகளிலும் மட்டுோம தங்குவார். ஆைனயடி பள்ளியில் படிக்கும் ொபாழுது பள்ளி முடிந்து. எப்ொபாழுதுோம ஊரில் தன்னுைடய நம் வள்ளல் உறவுக்காரர்கள். அந்த ொபாருைள ொதாட்டுப் பார்க்காோத. எந்த நண்பர்கள்.. எந்த முன் அைழத்துக்ொகாண்டு. அந்தப் ொபாருள்மீது ைக ைவக்காோத. தன் தாயார் வீட்டு ோவைல பார்க்கும் பங்களாவுக்கு வந்துவிடுவார். ஆனால். ொபரும்புள்ளிகள் எவர் இருந்தாலும் அவர்கள் எவ்வளவு வற்புறுத்தி அைழத்தாலும் எவர் வீட்டிலும் நம் வள்ளல் தங்க மாட்டார். இந்த ொபாருள் மீது கால் ைவக்காோத. ொசன்றாலும் அந்த நிைனவுக்கு மட்டும் ொசல்கிறார். ோவைல முடிந்தவுடன் அந்த சத்தியத்தாய நம் வள்ளைல உடன் வீட்டுக்கு அைழத்துச் ொசன்று விடுவார். எந்த பஸ் முதலாளியின் பங்களாவில் தன் தாய் வீட்டு ோவைல ொசய்தார்கோளா.

ோவைலக்கு வச்சுட்டு. விருத்தாச்சலத்தில் மாணவர்கள் நடத்திய கண்டண ஊர்வலத்தில் காவல்தைறயினர் தடியடி நடத்தியிருக்கிறார்கள்..K. வள்ள் திராவிட முன்ோனற்றக் கழகத்தில் இருந்து ொவளிோயற்றப்படுகிறார். கால் மணி ோநர நைடப் பயணத்திற்குப் பிறகு. மறுநாள் ொசன்ைன வந்து ோசர்ந்த ொசம்மல். தன் அந்த சோகாதரைனயும் ொதய்வத்தாய் வளர்க்க எப்படிொயல்லாம் கஷ்டப்பட்டார். உடோன ஒரு டார்ச் ைவட்ைட ைகயில் எடுத்துக்ொகாண்டு. பல ொதருக்கைளக் கடந்து அைழத்துச் ொசல்கிறார் என்று. உயர்நிைலப் பள்ளி மாணவர் ொகௌரி மோனாகர். ஒரு ோநர்மயாளனுக்கு. இந்த ொசய்திைய பத்திரிக்ைகயில் பார்த்த ோதனி மாவட்டம் ோபாடிநாயக்கனூூர் 114 . அந்த மாணவர் ொகாடுத்த மனுவுக்கு வள்ளல் அளித்த மரியாைத இங்ோக. கல்லூூரி . மனம் பைதபைதத்து நிற்கிறார். குறிப்பாக ொபண்களும். தனி அைறயில் “அம்மா. தன்னுைடய கட்சிக்காரர் பிரச்சிைன என்றாலும். நீதிைய மதிக்கும் ஒரு மாமனிதனுக்கு இைழக்கப்பட்ட அநீதியாக தமிழ் மகள் நாடுமுழுவதும் ொகாந்தளித்துப் ோபானார்கள். கண் உறக்கம் வரவில்ைல. நடுநிசிையத் தாண்டிய இந்த ோநரத்தில் வள்ளல் எதற்கா. இது ஒரு கட்சி எடுத்த. உடன் ொசன்ற உதவியாளருக்க ஒன்றும் புரியவில்ைல.1972 நவம்பர் இரண்டு. அன்று ஒரு ோவைலக்காரியின் மகனாக ொசன்ற அோத அைறயில் இன்று மக்கள் ோபாற்றும் தன்னிகரல்லாத தைலவனாக அமர்ந்திருந்தாலும். கட்சி ஆரம்பித்து ஆறாவது நாள். தான் மூூன்றாம் வகுப்புவைர படித்த ஆைனயடி பள்ளிக்குச்ொசல்கிறார். இது தர்மத்துக்கு ோநர்ந்த அவமானம் என்றும். அங்கு கூூைர பிரிந்து கிடந்த பள்ளிையப் பார்த்து. புதிய கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடுகிறார். ொநஞ்சில் இருந்த கனத்ைதக் குைறத்துக்ொகாள்கிறார்.[Type text] ோவொறாருத்தைர. என்ைன ோவைலைய விட்டு நிப்பாட்டிடுவாங்க” என்று நம் வள்ளைல அதட்டி அந்த அைறயின் மூூைலயில் உட்கார ைவத்துவிட்டு ோவைலைய பார்ப்பார். ோபாடி நாயக்கனூூர் Z. அந்த பள்ளிைய சீரைமத்து. ஆனாலும். பளி மாணவர்களும் ொவகுவக ொவகுண்டு எழுந்தனர். தான்படித்தபளிக்கு ொகௌரவம் ோசர்த்த வள்ளல். (இவர் இப்ொபாழுது காஷ்மீர் என்ற படத்ைத இயக்கிக் ொகாண்டிருக்கிறார்) படித்த பள்ளிக்காக. காலத்தின் கட்டாயத்தில் வள்ளல் தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்கிறார். உதவியாளர் ஒருவைர மட்டும் அைழத்துக்ொகாண்டு அந்த மாளிைகையவிட்டு கீழிறங்கி ொதருவில் நடக்கிறார். என்பைத நிைனத்து. தன்ைனயும்.M. அம்மா” என்று கண்ணீர்விட்டு அழுது.

மூூன்று நாள் ஆகியும் எம். அன்ைறய திமக எம். மூூன்று தினங்களுக்குள் ொசன்ைன ொசன்று சட்டமன்றத்தில் மக்கள் திலகம் எம். தன் பள்ளி மாணவர்களுடன். ோபாதுமணி ஆகிோயார் துைணயுடன்.எல். அவர் ொசான்ன ொகட்ட வார்த்ைதையக் ோகட்ட மாணவர்கள் மன்னிப்பு ோகட்கச்ொசால்லி எம். உத்தம்பாைளயம் முத்துோவல்.ைவ தாக்கச்ொசன்றோபாது.M. மாணவர் தலவர் ொகௌரிமோனாகர் எஸ். வள்ளல்.உயர்நிைலப்பள்ளி தைலவர் ொகௌரி மோனாகர்.K. ோதனி. 115 . திலகர் ஆகிோயாைர உடன் அைழத்துக்ொகாண்டு முதன்முதலாக ொசன்ைன வந்து. “இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக ோபசிய எம்.எல். மறுநாள் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ொரயினில் அனுப்பி ைவக்க ஏற்பாடு ொசய்கிறார். அன்று இரோவ புறப்பட்டு தனுைடய நட்பர்கள்ோபாதுமணி. ரைவ குண்டு ொகௌரிமோனாகர் உட்பட 242 ோபர் உடலில் பாய்ந்து ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். பஸ் எரிப்பு. ொபரியகுளம். தந்தி ொகாடுக்கிறார். ஆண்டிப்பட்டி. மீனாட்சிபுரம் ஆகிய அைனத்துப் பள்ளி மாணவர்கள் ஐந்தாயிரம் ோபைர ஒன்று திரட்டி.எல்.ஆரிடம் மன்னிப்பு ோகட்க ோவண்டும்” என்று ொசால்லிவிட்டு மாணவர்கைள அைழத்துக்ொகாண்டு திரும்பிவிட்டார்.எல்.ஏ.யிடம். ராமாவர ோதாட்ட இல்லம் ொசல்கிறார்.. தந்திையக் ைகயில் வாங்கிய ொகௌரி மோனாகருக்கு பட்ட ரணொமல்லாம் மாறி. கலவரம் என்று மதுைர மாவட்டோம ொகாந்தளித்து ோபாகிறது. திலகர்.ஏ.பி. ோபாலீஸாரும் மாணவர்கைள சமாதானம் ொசய்கிறார்கள்.ஜி. தகாத வார்த்ைத ொசால்லி கைலந்து ோபாகச் ொசால்கிறார்.[Type text] மாணவர் Z. மன்னிப்பு ோகட்காத்தால். தப்பித்து ஜீப்பிோலோய தன்னுைடய ொசாந்த ஊரான சில்லமரத்துக்ப்பட்டிக்கு ொசன்றுவிடுகிறார். ஆனால். ஊர்வலம் ொசன்றோபாது. இனி எங்களிடம் மன்னிப்பு ோகட்க ோவண்டாம். மூூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு பத்தாயிரம் ோபைர திரட்டி அடுத்த கட்ட ோபாராட்டத்ைத துவக்குகிறார். சுருளிோவல். துப்பாக்கி சூூடு நடத்துகிறார்கள். இந்தச் ொசய்தி அறிந்து வள்ளல் ொகௌரி மோனாகைர ொசன்ைனக்கு உடோன புறப்பட்டு வரச் ொசால்லி. இப்ொபாழுது ோபாலீஸ் கண்ணீர் புைக வீசி. ஊர்வலத்தில் எதிரில் ஒரு ஜீப்பில் நின்று ொகாண்டு.ஏ. ொகௌரிமோனாகர்.ஏ. அரசியலுடன் படிப்பும் முக்கியம் என்று அறிவுைர ொசாலி 3000 ரூூபாய் ொகாடுத்து.

116 . வள்ளல் தமிழகத்தின் உயர்நிைலப் பள்ளிைய. இன்று வள்ளைலப் ோபாலோவ மது. ோசர்ந்த முப்பது வீடுகளுக்கு தலா 100 ரூூபாய் கட்டி. ‘எஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎ? எஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎ எஎஎஎ எஎ எஎஎஎஎஎஎஎ?’ என்ற தன் ோவத வார்த்ைதகளால் விசாரித்து ோவண்டியைதச் ொசய்து வந்தவர் நம் வள்ளல். மின்சார இைணப்பு கிைடக்கச் ொசய்கிறார். உடோன அந்த ோகாரிக்ைககைள உடனடியாக நிைறோவற்ற ஆைண பிறபிக்கிறார். ோமல்நிைலப்பள்ளி ொகௌரிமோனாகர். தான் கடுத்த மூூவாயிரம் ரூூபாையயும். சமீபத்தில் தன்னுைட ‘காஷ்மீர் படப்பிடிப்புக்கா ொலாோகஷன் பார்க்க இலங்ைக ொசன்றிருந்த ோபாது நம் வள்ளல் அவதரித்த ‘கண்டி’ என்ற புண்ணிய ஸ்தலத்தின் மண்ைணத் ொதாட்டு (இன்று பள்ளிக்கூூடமாக இருக்கிறது) வணங்கி வந்திருக்கிறார். ஆக்க தான் ோவண்டும் படித்த என்றும். பழக்கம் இல்லாமல் வள்ளல் ொகாள்கைளகைள கைடப்பிடித்து வாழ்ந்துவரும் ொகௌரிமோனாகர். மனுைவ பார்த்த வள்ள். பபபபபபப பபபபபபபப -பப பபபபபபபபபபப-பப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபப பப வந்தவர் யாொரன்று ொதரியவில்ைல! எதிரிோய எதிரில் வந்து நின்றால் கூூட அவரிடம். ஊர் வந்து ோசர்ந்தவுடன். ோசாத்துப் பாைறயில் அைண கட்டச் ொசால்லியும் மனு அனுப்புகிறார். முதல்வர் ஆனபிறகு. முப்பது வீடுகளுக்கு விள்ோகற்றி ைவக்க பகிர்ந்துொகாடுத்த ொகௌரி மோனாகரின் ஈைக நற்பண்புகைள எவர் வள்ளலின் காதில் ோபாட்டார்கோளா ொதரியவில்ைல.[Type text] நூூறு ரூூபாைய முழுதாக பார்க்க முடியாத அந்த மாணவ பருவத்தில் 3000 ரூூபாைய பார்த்தவுடன் ொகௌரிமோனாகருக்கு மயக்கோம வந்து விட்டது. புைக. வள்ள் ொகாடுத்த அந்தப் பணதில் தன்னுைட ோபாடிநாயக்கனூூர் ஊைரச். பதிொனட்டாம் கால்வாய்த்திட்டத்தில்.

வறியவர்களுக்கு வாரிக் ொகாடுக்கிற நடிகராக திகழ்ந்தவர்.. உலகம் சுற்றிய வாலிபன்’ மட்டுமல்ல! இந்திய எல்ைலகளின் வைரபடத்ைத. ‘வந்தவர் யார்’ என்று வள்ளலுக்குப் புலப்படவில்ைல. வாழ்க்ைகத் தரத்ைத அறிந்து. ‘அன்ோப வா’ படத்தில் “உலகில் உள்ள நாடுகளில் என் கண்கள் படாத இடம் இல்ைல” என்று பாடுவார். ‘தன்ைன யார்’ என்று புலப்புடுத்த மஞ்சுளாவிஜகுமார் பலவித ைசைககளால் முயற்சி ொசய்கிறார். நிறம் குைறந்து.. அப்ொபாழுது மஞ்சுளாவிஜயகுமார் வள்ளைலப் பார்க்க வருகிறார். ஒரு இயக்கத்தில் ோசர்ந்து வழிநடத்தி வலிைம ோசர்த்தவர் நம் வள்ளல். வாங்க மறுத்த மஞ்சுளா. ‘இது ஏோதா முதல்வர் பதவிக்கு வந்துவிட்டதால். வள்ளல். ஆனால் வாரிக் ொகாடுக்கும் குணம் மட்டும் இந்த மகராசனுக்கு மாறவில்ைலோய’ என்று மைலத்து நிற்கிறார் மஞ்சுளா. ஆனால் தன்ைன பார்க்க வந்தவர் என்பது மட்டும் வள்ளலுக்கு விளங்குகிறது.[Type text] அந்த இதிகாச நாயகன். நம் வள்ளல். இரண்டு ோவைளக்குத் தாங்கும் என்று பசிக்கு மருந்து கண்டுபிடித்து. சட்டமாக்கினார். அொமரிக்கா ப்ரூூக்ளின் மருத்துவமைனயில். தன் உள்ளங்ைகயில் ைவத்திருந்தவர். வந்துவிட்ட வாரிக் ொகாடுக்கிற குணமா? இல்ைலயில்ைல. அதனால்தான் வள்ளல் முதல்வரான பிறகு…ஏைழ எளிய மக்களுக்காக மட்டுோம கூூடுதல் கவன்ம் ொசலுத்தி சிந்தித்து. நிைனவாற்றல் குைறந்து. இருப்பைதக் ொகாடுத்துவிட்டு இன்முகத்ோதாடு இருந்தவர் வள்ளல்’ என்று அவோராடு வாழ்ந்தவர்கள் இன்னும் ொசால்லிக் ொகாண்டிருக்கிறாகள். அவர்களின் வறுைமைய.. கண்ட குணம் மட்டும் மாறாத நிைலயில் சிகிச்ைச ொபற்று வருகிறார். ொசயலாற்றி திட்டம் தீட்டினார். பத்து ைபசாவுக்குபட்டாணி வாங்கித் தின்றால் பசிக்காது. ‘வந்தவர் இன்னாொரன்று ொதரியவில்ைல. ‘தன்ைனப் பார்க்க வந்தவர் ொவறுங்ைகோயாடு திரும்புவதா?’ உடோன தைலயைணக்கடியில் இருந்த பணத்ைத எடுத்து மஞ்சுளாவிடம் நீட்டுகிறார். புரிய ைவக்க முடியவில்ைல. குறிப்பாக தமிழகத்தின் வைரபடத்ைத தான் இதயத்திோலோய பதிய ைவத்துக் ொகாண்டிருந்தவர். 117 . வறுைமப்பட்டு வாழ்ந்த காலத்திோலோய. வாய்விட்டு அழுது. ஈரத்துணிைய இடுப்பில் கட்டிக் கண்டால். தமிழகத்தில் உள்ள மூூைல முடுக்குகில் உள்ள குக்கிராமங்களில் கூூட தன்னுைடய ொபான்னிறப் பாதம் பதித்து ஐம்பது ஆண்டுகளாக மக்கோளாடு மக்களாக வாழ்ந்தவர்.

இைடோவைளயில் நடிகராக அந்தப் இருந்த படத்தின் ொகாண்டிருக்கிறார் வள்ளல். உடோன கண்ணப்பன் விலாசத்ைத வாங்கி ைவக்கச் ொசால்லி தன்னுைடய உதவியாளரிடம் ொசால்கிறார். பன்னிொரண்டு ஆண்டிற்குள் வள்ளல். ஸ்டில் ோபாட்ோடாகிராபர்கள் வள்ளல் முகத்ைத முண்டியடித்துக் ொகாண்டு ோபாட்ோடா எடுத்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். ‘கல்யாண ொசலவுக்கு என்ன ொசய்வது? என்று ைகைய பிைசந்து ொகாண்டிருந்த கண்ணப்பனுக்கும. “தாழம்பூூ” படத்துல ோவைல ொசய்த அோத கண்ணப்பன் தாண்ோண” என்று ஆோமாதிக்கிறார் கண்ணப்பன். பரபரப்பில்… ொமலிந்து ோபான ோதகம் ொகாண்ட. வாங்க மறுத்த கண்ணப்பன். தமிழக முதல்வராகி ோகாட்ைடக்கு வருகிறார். “உங்களால் ோநற்று எனக்ொகாரு ொதாைக கிைடத்தது” என்கிறார். எனோவ. அங்கு பத்திரிைகயாளர்களுடன். பைழய பாக்கி அைனத்ைதயும் தயாரிப்பாளர் ொசட்டில் பண்ணிவிட்டார். ” நீ கண்ணப்பன்தாோன?” என்று ோகட்கிறார். எப்படிோயா உங்களால் என் திருமண் ொசலவுக்கு ோபாதுமான பணம் கிைடத்துவிட்டது” என்று ொசான்னார். பணம் ொசட்டில் அோதாடு எல்லா பண்ணினால்தான் தாங்கள் நடிப்பதாக ொசான்னதால். வள்ளல் தன் பங்கிற்கு ஒரு ொதாைகையக் ொகாடுக்கிறார். தயாரிப்பாளர் அப்ொபாழுது கைலமானிடம் அந்தப் ொகாண்டிருந்த படப்பிடிப்பு ‘தாழம்பூூ’ படத்தில் கண்ணப்பன். ோபாட்ோடாகிராபராக பணியாற்றிக் காலம்.[Type text] 1965-ல் வள்ளல்.நகர் தண்டபாணி ொதருவிலுள்ள கண்ணப்பன் வீட்டிற்கு ஒருவைர அனுப்பி. ஸ்டில் எடுத்துக் ொகாண்டிருந்த ஒருவைர ைகநீட்டி. அந்த ொநரிசலில். குடும்பச் சூூழல் அைனத்ைதயும் ொதரிந்து 118 . கணப்ொபாழுதில் கண்ணப்பனின் கஷ்ட நிைலைய உணர்ந்து ொகாண்ட வள்ளல். ஆனாலும்.. வாங்கிக் ொகாண்ட வள்ளல். விலாசத்ைத உதவியாளர் வாங்கி ொகாள்கிறார். ோபசிக் ஸ்டில் வள்ளலிடம் தன்னுைடய திருமணப் பத்திரிைகைய நீட்டுகிறார். கண்ணப்பன் ைகயில் ஒரு ொதாைகையக் ொகாடுக்கிறார். “ோநன்று ஷாட்டில் இருந்த உங்க ப்ோளாஅப் ோபாட்ோடாைவ மறுபடி ஷாட்டில் பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அடித்து கிழித்துவிட்டீர்கள். கண்ணப்பனின் திருமணம் முடிந்து. ‘வள்ளல் ொகாடுத்த ொதாைகோய ோபாதும்’ என்ற அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது. தயாரிப்பாளர் நிைறய பணம் ொடக்னீஷியன்களுக்கும் ொகாடுத்திருக்கிறார். “எப்படி?” என்று ோகட்கிறார் வள்ளல். நிைறய ப்ோளா அப்கள் ோபாட்டு ைவக்கச் ொசால்லி. மறுநாோள தி.

ஆரவாரம் இல்லாமல் வந்தாலும் சரி. என்று ொசால்ல. அன்ைறக்கும் அப்படித்தான் அந்த அதிகாைலப் ொபாழுதில் கடும் குளிைரயும் ொபாருட்படுத்தாமல் நம் வள்ளைல தரிசிக்க மக்கள் காத்துக் கிடக்கின்றனர். அதிகாைல ஆறு மணிக்கு வள்ளல் ொசன்ற ரயில் திருச்சி வந்து ோசர்கிறது. இது முடிந்து மூூன்றாம்நாள் கண்ணப்பன் வீட்டிற்கு ஒருவர் வந்து. அறிவிப்பு ொகாடுத்துவிட்டு வந்தாலும் சரி. சாவி ஒன்ைறயும் கண்ணப்பனிடம் ொகாடுத்து. சாவிையக் ைகயில் வாங்கிய கண்ணப்பன் கண்களில் நீர்.ஏ. ோக. நகர் வீட்டு விலாசம் உள்ள சீட்ைடயும். அது அதிகாைல ோநரமாக இருந்தாலும்ம சரி.எல். அைலகடொலன மக்கள் மணிக் கணக்கில். எம். கட்சியின் முக்கியஸ்தர்களுடன் பூூச்ொசண்டு ொகாடுத்து வரோவற்கிறார். நாள் கணக்கில் வள்ளைல தரிசிக்க காத்துக் கிடப்பைத தான் ொசய்த புண்ணியமாகோவ கருதினார்கள்.ோக. ஆறாய் ொபருகி வழிகிறது.வுமான திருச்சி ொசௌந்தர்ராஜன். ரயிைலவிட்டு இறங்கி வள்ளைல திருச்சி மாவட்ட ொசயலாளரும். கனவில் கூூட நிைனத்துப் பார்க்க முடியாதைத வள்ளல் நிகழ்த்திக் காட்டிய அற்புதத்ைத எண்ணி. எண்ணி இன்றும் ொநஞ்சம் கனத்துச் ொசால்கிறார் கண்ணப்பன். “இந்த விலாசத்திலுள்ள வீட்டிற்கு நீங்கள் இப்ொபாழுது குடிோபாகலாம்” இது வள்ளல் உங்களுக்கு ொசாந்தமாக வாங்கிக் ொகாடுத்த வீடு. “பபபபபபப பபபபபபபபப-பபப பபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபப-பபபப பபபபபபப பபபப பபபபப” சாமான்யன் ொசான்னது சட்டமாகியது! 1978-ல் நாகப்பட்டினத்தில் நடக்கும் திருமண விழாவிற்கு ொசல்வதற்காக ொசன்ைனயில் இருந்த மைலக்ோகாட்ைட எக்ஸ்பிரஸ்ஸில் நம் மன்னாதி மன்னன் கிளம்புகிறார்.[Type text] வரச்ொசால்கிறார் வள்ளல். அப்ொபாழுது அவருடன் திருச்சி 119 . அர்த்தஜாமமாக இருந்தாலும் சரி. கண்ணப்பன் மிகவும் கஷ்டப்படுக்ொகாண்டிருக்கிறார்’ என்று வள்ளலுக்குச் ொசால்லப்படுகிறது.

ோபான்ற சிறிதும்.மு. பிறகு. 120 . ொபருமாள். அன்பில் தர்மலிங்கத்துக்கிட்ட ொகாடுத்தனுப்பி இருக்கிோற.உடன் ொசயலாளர் எம். அந்த நிைனவில் இருந்து ொரகுநாதன் மீள்வதற்குள். வள்ளல் தன் மனு மீது இவ்வளவு கரிசன் காட்டியிருக்கிறைதப் பார்த்து வியந்து ோபாகிறார் ொரகுநாதன். பிறகு அங்கிருந்து மன்னார்புரத்தில் ொசல்கிறார். மணக்க அப்ொபாழுது ரிய்லோவ ஜங்ஷனில் ொகாண்டு வராந்தாவிற்கு மறனு ொகாடுத்த எம். அப்ொபாழுதான்.ஏ.ொரகுநாதனும் நிற்பைதப் பார்த்து. படிக்காம இருப்ோபனா?” என்று வள்ளல் ொசான்னவுடன் ொரகுநாதனுகு தூூக்கி வாரிப்ோபாட்டது. வள்ளல் தமிழ்நாடு பீடாக்கைட ொசான்னவுடன் முழுவதும் .ோஹாட்டல் ொரகுநாதன்.ொரகுநான். சார்பில் ைசதாப்ோபட்ைட ொதாகுதியில் நின்று ொஜயித்த சில மாதங்களுக்கு மரணமைடந்தவர்) எஸ்.ஜி.[Type text] மாவட்ட அைனத்து கைடகள் அண்ணா ொதாழிற்சங்க நிர்வாகிகளான ைவ. “அந்த மனுைவ படிச்சிட்டு அதிலுள்ள ோகாரிக்ைகைய ொதாழிலாளர்களுக்கு நிைறோவத்திட்டீங்கன்னா… உங்களால் ஒரு விோமாசனம் அந்த உண்டாகும்” என்கிறார் எம். ொகாடுத்தனுப்பினோதாட இல்லாம ோநர்ல இத்தைன என்கிட்டயும் ொகாடுத்திருக்கிோற..க. மளிைகக்கைட. ஏற்கனோவ வள்ளல் குறிப்பிட்டு ொசான்ன பிரமுகர்களிடொமல்லாம் மனு ொகாடுத்து. “நீ என்ன என்கிட்ட மட்டுமா மனு ொகாடுத்திருக்ோக? முசிறிப்புத்தன்கிட்ட ொகாடுத்தனுப்பி இருக்கிோற. அைத வள்ளலிடம் ோசர்த்து ஆவன ொசய்யச்ொசான்னது நிைனவுக்கு வந்தது. அைரமணி பன்னீரில் மூூழ்கி வருகிறார் வள்ளல். ோகட்டுக் ொகாண்ட வள்ளல் சிரித்துக் ொகாண்ோட. ஆகிோயார். ொபட்டிக்கைட. ோநரத்திற்குள் எடுத்த இருக்கும் விருந்தினர் மாளிைகக்கு குளித்து உைட மாற்றிக் ோராஜாவாய். “நீோய “திருச்சியில் மருந்துக்கைட. வாங்கிக் ொகாண்ட வள்ளல் அைத மடித்து தன் இடது புற ஜிப்பா பாக்ொகட்டுகுள் ைவத்துக் ொகாள்கிறார். “நீதான் மனு ொகாடுத்திட்டிோய. மணக்க. (இவர் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற ொபாதுத் ோதர்தலில் தி. அப்புறம் எதுக்கு இங்க நிக்கற?” என்று ோகட்கிறார் வள்ளல்.ொரகுநாதன் முன் சங்கத்தின் ஒரு மனுைவ வள்ளலிடம் நீட்டுகிறார். “இதுதாோன நீ ொகாடுத்த மனு?” என்று புதிதாக அணிந்திருந்த ஜிப்பா பாக்ொகட்டிலிருந்து எடுத்து நீட்டியவுடன். பட்டதாரியான இைளஞர் அந்த எம். ொசால்லு” என்று மட்டுமல்லாமல். கிருஷ்ணன். ோபர்கிட்ட குமரி அனந்தன் கிட்ட ொகாடுத்தனுப்பியிருக்கிோற.

“கைடச்சட்டம்’(Shop Act) இதில் ஏ. ஒருநாள் மாைலயில் தில்ைலநகர் ொதருவில் நண்பர்களுடன் ொரகுநாதன் ோபசிக்ொகாண்டிருந்த ொபாழுது. இரண்டு மாதம் கழித்து.சி. என்று மூூன்று பிரிவாகப் பிரித்து ொசன்ைன ‘ஏ’ பிரிவாகவும். ஈ. “பரிசீலைன ொசய்கிோறன்” என்று ொசால்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புகிறார். என்ன அதிசயம்? நான் யார்? என் தகுதி என்ன? முகம் முகவரி என்பைதொயல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்ொகாள்ளாமல். ோவைல நிர்ணயம் கிைடயாது. பி.ஐ. ோவைல நிர்ணயம். ோவைலயில் இருந்து விலகிக்ொகாண்டாோலா. சில மாவட்டங்கைள ‘சி’ பிரிவாகவும் பிரித்து அந்த ொதாழிலாளர்களுக்கு சம்பள நிர்ணயம். ைவத்த ோகாரிக்ைகதான் முக்கியம்’ என்று ோகாடியில் ஒருவனான நான் ொசான்னைத சட்டமாக்கிய வள்ளைல நிைனத்து. ொநக்குருகி ோபப்பைரப் படிக்கிறார் ொரகுநாதன் அதில். சர்வீஸ் புக் என்று எதுவுோம கிைடயாது. திருச்சி. ோகாரிக்ைக ைவத்தவன் யார்? என்பது முக்கியமல்ல. இவர்களுக்கு சம்பள நிர்ணயம் கிைடயாது.ஐ. நீங்கள்தான் மட்டுமல்லாமல் ஒரு புதிய இந்தியாவுக்ோக சட்டத்ைதத் தீட்டி. ோநர நிர்ணயம் கிைடயாது.எஸ்.எஸ். இ. இவர்கள் இறந்தாோலா.எஃப்.[Type text] ொபரிதுமான நினுவனங்களில் லட்சக் கணக்காோனார் ோவைலயில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள்.பி.. எடுத்துக்காட்டாக திகழ ோவண்டும்” எனறு மனுவில் உள்ளைத மடமனொவன்று ொசால்லி முடிக்கிறார். ோகட்டுக்ொகாண்ட வள்ளல். திருொநல்ோவலியுடன். மாைல ோபப்பருடன் ஒருவர் ஓடிவந்து. அல்லது விலக்கப்பட்டாோலா வாழ்க்ைகக்கு உத்தரவாதம் கிைடயாது அதனால் இவர்களின் வாழ்வில் வசந்தம் தமிழ்நாட்டிற்கு வீச.. “அண்ோண! நீங்க வச்ச ோகாரிக்ைகைய புரட்சித் தைலவர் சட்டமன்றத்துல சட்டமாக்கிட்டாருண்ோண” என்று மகிழ்ச்சி ொபாங்க ொசால்ல. மதுைர. சம்பளத்துடன் விடுமுைற கிைடயாது. 121 . ோசலம் மாவட்டங்கைள ‘பி’ பிரிவாகவும். ோபப்பைர வாங்கிப் பார்த்த ொரகுநாதனுக்கு மூூச்ோச நின்று விடும் ோபாலிருந்தது. விடுமுைற.எஃப் என்று அைனத்து சலுைககள் அடங்கிய சடட ஷரத்துக்கைள படித்து ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்கிறார் ொரகுநாதன். அதற்குள் ொதாழிலாளத் ோதாழர்கள் கூூட்டமாக வந்து மாைலகள் அணிவித்து தங்களது மகிழ்ச்சிையத் ொதரிவிக்கிறார்கள். பி.

[Type text]

ஆனாலும்

அவர்

நிைனொவல்லாம்

அந்த

ராமாவரத்

ோதாட்டத்தில்

ொகாலுவீற்றிருக்கும் ொகாற்றவன் நம் வள்ளல் ொபருமகனின் பாதம் ோநாக்கிோய
ொசல்கிறது. இன்றும் ொசன்ைன கீழ்க்கட்டைளயிலுள்ள, தன் மாளிைகயில் நம்
ொபான்மனச் ொசம்மில் புன்னைகச் சிரிப்ோப ஒவ்ொவாரு அைறயிலும் ஒளிவீசிக்
ொகாண்டிருக்கிறது.
“பபபபபபப பபபபபபபபப-பபப
பபபபபபப பபபபபபபபப
பபபபபபபபப பபபபபபபபப-பபபப
பபபபபபப பபபப பபபபப”
இதயம் மட்டும் பழதைடயவில்ைல!
எப்ொபாழுதுோம மூூைளக்கு முக்கியத்துவம் ொகாடுப்பைதவிட இதயத்துக்கு
முக்கியத்துவம்

ொகாடுத்தவர்

நம்

வள்ளல்.

அதனால்தான்

அப்பல்ோலா

மருத்துவமைனயில் நம் வள்ளலின் உடல் நிைல பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்ைசக்காக
ோசர்த்தோபாதுகூூட,
ொகட்டுவிட்டது.

ோசாதித்துப்

மூூைள

பார்த்த

பாதிக்கப்பட்டு

மருத்துவர்கள்,

விட்டது.

சளி

கட்டி

‘கிட்னி
விட்டது.

சிறுநீரகம் இயங்க மறுக்கிறது’ என்று நம் வள்ளலின் உடலில் உள்ளபாதி
உறுப்புகள் பழது அைடந்துவிட்டதாக பரிோசாதித்துச் ொசான்னார்கள். இத்தைன
உறுப்பகள் பாதிக்கப்பட்டோபாது கூூ, நம் வள்ளல் இதயம் மட்டும் எந்த
பாதிப்பும் இல்லாமல் நன்றாக இயங்கிக் ொகாண்டிருந்தது. கரணம் அந்த இதயம்
ோகாடி

மக்களின்

இதயங்கைள

சுமந்து

ொகாண்டிருக்கும்

ோகாயில்

அது.

அதனால்தான் நம் வள்ளல் சத்தத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு டந்த்தைதவிட,
இதயத்துக்கு

மட்டுோம

அதிகம்

கட்டுப்பட்டு

நடந்தார்.

இதற்கு

டுத்துக்காட்டுகள் ஏராளம். அதில், திருச்சியில் ஒரு சாஆதரண ொதாண்டனாக
இருந்ந

எம்.ொரகுநாதன்

ொகாடுத்த

கைடச்சட்ட

ோகாரிக்ைகைய

சட்டமாக்கியதால்தாோன, இன்றும் ஒரு ஜவுளிக்கைடயில், ஒரு டீக்கைடயில்
ோவைல பார்க்கும் ொதாழிலாளிகூூட அரசு ஊழியர் அந்தஸ்தில், ஈ.எஸ்.ஐ. கார்ைட
எடுத்துச்

ொசன்று

இ.எஸ்.ஐ.

மருத்துவமைனயில்

சிகிச்ைச

ொபற்று

வருகின்றனர்.
122

[Type text]

அரசு

ொகாண்டு

வந்த

ொசன்ைனயிலுள்ள

இந்த

கிண்டி

சட்டம்

அமுலுக்கு

எக்ஸ்ோபார்ட்

வந்த

நிறுவனத்தில்

பிறகும்

கூூட

ோவைலயிலிருந்து

நீக்கப்பட்டுவிடுகிறார்கள். இந்த ொசய்தி 30.7.1980 ோததியிட்ட தினமலர் நாளிதழில்
ொவளிவருகிறது. இத ொசய்திைய எம். ொரகுநாதன், தன் சங்கத்தின் மூூலம், ோவைல
நீக்கம் ொசய்யப்ட்ட ொபணகைள மீண்டும் பணியில் அமர்த்தும்படி தீர்மனா
நிைறோவற்றி, அன்ைறய ொதாழிலாளர் துைற அைமச்சர் ராகவானந்தத்திற்கும்,
முதல்வர் நம் வள்ளலுக்கும் தபாலில் அனுப்பி ைவக்கிறார்.
ொரகுநாதனின் தபால் வள்ளலின் பார்வைகக்கு வருகிறது. உடனடியாக ொதாழிலாளர்
துைற

அைமச்சரிடம்

மீண்டும்பணியில்

கலந்தாோலாசித்த,

அமர்த்த

உத்தரவு

உடனடியாக
ோபாடுகிறார்.

அந்த
இந்த

ொபண்கைள

ொசய்திையயும்,

ொசய்தித்தாளில் படித்த ொரகுநாதன், ‘ஒரு சாமான்ய ொதாண்டம் , கைடக்ோகாடி
பிரைஜ

ொசால்வைதொயல்லாம்

சிலிர்த்துப்

ோபாகிறார்.

ொசவி

புரட்சித்

மடுக்கிறாோர
தைலவரால்

இந்தச்

ொசம்மல்’

புளகாங்கிதம்

என்று

ொபற்ற

எம்.

ொரகுஆதன் ‘பரட்சித் தைலவர் ோபால், இன்ைறய முதல்வர் புரட்சித் தைலவி
ொசல்வி

ொஜயலலிதாஅவர்களும்

ொசயல்படுகிறார்’

என்று

ஆதாரங்காட்டிச்

முதல்வர்

ொஜயல்லிதாவின்

ொசால்கிறார். முதல்வரின், பிறந்த நாளில்,

பபபபபபபப பபபபபபபபப
பபபபபபபபபபப -பப
பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப
பபபபபப பபபபபபப!
-என்று எழுதிய கவிைதயில்
பபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபப பபபபப
பபபபபபப பபபபபபப-பப
பபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப
பபபபப பபபபப பபபபபபபப!
என்றும்

எழுதியிருக்கிறார்.

இந்த

கவிைதைய

பார்ைவக்கு அனுப்பிய சில மாதங்களில் , ‘தரிசு நில ோமம்பாட்ட்டு’ திட்டத்ைத
அறிவிக்கிறார் அம்மா.
123

[Type text]

இைதப பார்த்த ொரகுநாதன் ‘புரட்சித் தைலவர் ோபால், புரட்சித் தைலவியும்
அனுப்பிய சில மாதங்களில் ொதாண்டனின் கருத்துக்கு வலிைம ோசர்க்கிறாோர!
என்று எண்ணி எனக்குள் நாோன மகிழ்ந்து ோபாோனன்’ என்கிறார்.
“பபபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபப
பபபபப பபபப பபபப பப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப!
பபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப.
பபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப”
வணக்கம்..வணக்கம்…
வள்ளல் எப்ொபாழுதுோம நான்குோபர் எதிரிோலா, ொபாது ோமைடகளிோலா, கால்ோமல்
கால்ோபாட்டு உட்காரமாட்டார். அோதோபால் சிறியவோரா, ொபரியவோரா, யாைரச் சந்திக்க
ொசன்றாலும், அல்லது மற்றவர்கள் தன்ைன சந்திக்க வந்தாலும், முதலில் தான்
வணக்கம்

ொசால்வைதோய

முந்திக்ொகாண்டு

வழக்கமா

வணக்கம்

ொகாண்டிருந்தார். ஒருோவைள

ொசால்லிவிட்டால்,

அவர்கள்

அவர்கள்
வணக்கம்

ொசால்லியதற்கு ஒரு வணக்கமும், தன் சார்பில் ஒரு வணக்கம்ம் ொசால்வார் நம்
வள்ளல்.
1963-ல் சித்த ைவத்தியரும், நாடக இயக்குநருமான மதுைர மருஅழகு இளமாறன்,
ொசன்ைன ஹபிபுபல்லா ோராட்டில் உள்ள எம்.சி.என். பள்ளி கட்டிட நிதிக்காக
தன்னுைடய

‘ொதன்பாண்டிவீரன்’

நாடகத்ைத

தமிழகத்தின்

மாவட்ட

தைலநகர்களில் நடத்தி வருகிறார். ஆனால் வசூூல் எதர்ப்பார்த்த அளவுக்கு
இல்ைல. எனோவ, அோத நாடகத்ைத ொசன்ைன கிருஷ்ணகானசபாவில் நம் வள்ளல்
ொபான்மனச்

ொசம்மலின்

தைலைமயில்

நடத்த

திட்டமிடுகிறார்.

(இப்ொபாழுத

முப்பாத்தம் ோகாயில் எதிரில் இருக்கும் கிருஷ்ணகான சபா அப்ொபாழுது பனகல்
பார்க் எதிரில் இருந்தது.) ோததி ோகட்டு வள்ளலின் ராமாவர இல்லத்திற்கு அழகு
இளமாறன்
வள்ளலுக்கு

ொசலகிறார்

புறப்பட்டுக்

வணக்கம் ொசால்லுகிறார். அழகு

முந்திக்ொகாண்டு
வணக்கம்’

படப்பிடிப்புக்காக

என்று

இளமாறன்
இரண்டு

ொசான்ன
முைற

இளமாறன்

ொகாண்டிருந்த
தனக்கு

வணக்கத்துக்கும்
ொசான்ன

வள்ளல்,

முன்

‘வணக்கம்,
வழக்கமான

உபசரைணயுடன் வந்த விஷயத்ைத ோகட்கிறார். ொசால்கிறார். பள்ளி என்று நல்ல
124

அழகு இளமாறனும் நாடகம் நடத்திய அைமப்பும். நாடகம் துவங்குகிறது. இளமாறனின் இந்த 125 . அதனால் அந்த வாட்டார வழக்கு வசனம். ோவடத்திலும். ‘இல்லண்ோண! மதுைர மாவட்ட மண்ோணாட கலாச்சார பாரம்பரியமிக்க ஒரு வீரனின் கைத. இன்னும் எவ்வளவு ொதாைக ோதைவ என்பைதயும் அறிந்துொகாண்ோடன். “வசனத்ைத மட்டும் ொசார்ணம் எழுதட்டும்” என்கிறார். ோநடிவிட்டிொயல்லாம் ொசன்ைனயில் இருப்பவர்களுக்க அவ்வளவு உணர்வுப்பூூர்வமாக பிடிபடாது என்கிறார். அத்ோதாடு நில்லாமல். வாழ்த்திப் ோபச ோமைடக்கு வந்த வள்ளல் அந்த நாடகத்தில் ொசால்லப்பட்ட நீதி. இலயக்கிய அந்த நாடகத்தில் முன்னாள் புலியூூர் சோராஜா. ஒரு வாரம் கழித்து இளமாறன் ராமாவர ோதாட்ட இல்லம் ொசன்று வள்ளைலச் சந்திக்கிறார். வீரம் அைனத்ைதயும் மிகவும் பாராட்டிப் ோபசுகிறார். எனோவ.[Type text] விஷயம் என்றவுடன் வள்ளல் வருவதாக ஒத்துக்ொகாள்கிறார். ொசான்னபடி நாகத்துக்கு தைலைம ஏற்க வருகிறார். ஏைழகாத்த அம்மன் சரித்திரத்ைத அழகு இளமாறன் எழதி. ஆனால் ொகாஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத வள்ளலின் வார்த்ைத அவர்கைள திக்கு முக்காட ொசய்த்து. சண்முகசுந்தரம் ஆகிோயார் நடித்தார்கள். அந்த மக்கோளாடோவ வாழ்ந்தவன். அைமப்பாளர்கைள அடுத்த நாோள ோதாட்டத்துக்கு வந்து பணம் வாங்கிச் ொசல்லுமாறும். உன் ‘ொதன்பாண்டி வீரன்’ நாடகத்ைத திைரப்படமாக எடுக்க விரும்புகிோறன். மதுைர மாவட்டத்தில் உள்ள ொவள்ளலூூர் ஜமீன் பகுதியில் வில்லடிக் காரன். இதற்கிைடயில் அந்த பள்ளிக் கட்டிடத்துக்கான அதுவைர வசூூலான ொதாைகைய சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் ோகட்டு ைவத்திருக்கிறார் வள்ளல். எனோவ நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அந்த மீதித் ொதாைகைய நான் தருகிோறன்’ என்று ொசால்கிறார. ோநர்ைம. நாடக இயக்குனர் அழகு இளமாறைன அடுத்தவாரம் தன்ைன வந்து பார்க்கவும் ொசால்லிவிட்டு காரில் கிளம்புகிறார். அைமச்சர் மற்றும் ஒருவர் வில்லடிக்காரன் கல்லாப்ொபட்டி சிங்காரம். வசனம் எழுதி இயக்கிய அழகு இளமாறைன ொவகுவாகப் பாராட்டிப் ோபசுகிறார். நாடகம் முழுவைதயும் மிகவும் ரசித்து பார்த்தார் நம் வள்ளல். ‘அந்த வில்லடிக்காரன் ோகரக்டர் எனக்கு ொராம்ப 몮 பிடித்திருக்கிறது. வள்ளல் வந்தாோல ோபாதும் என்றுதன் எதிர்பார்த்தார்கள். விழா முடிந்து ோமைடைய விட்டு வள்ளல் இறங்கும்ொபாழுது. ‘இந்த பள்ளி கட்டிட நிதி இன்னும் ோபாதுமான அளவுக்கு ோசரவில்ைல என்று அறிந்ோதன். நாடகம் முடிந்து. ைகத. நான் அந்த மண்ணிோலோய பிறந்த.புனிதம். இைத ொகாஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத இளமாறன். அப்ொபாழுது.

இருபது ஆண்டுகளாக ொசன்ைன பாண்டி பஜாரில் ோபல்பூூரி கைட ைவத்திருக்கும் லிங்கம் என்பவர். இங்ோக. பத்து பவன் எைடயுள்ள தங்க ோமாதிரத்ைத அணிந்திருக்கிறார். ைகைய மைறக்கும் அளவுக்கு ொசவ்வக வடிவம் ொகாண்ட வள்ளல் உருவம் ொபாறுத்த. படவாயப்பும் ொகாடுத்த வள்ளலின் வார்ைதைய ோகட்காமல் ோபாோனாோம?’ என்று ஆதங்கப்படுகிறார். “பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபபப” ஈஸ்வரா…ஈஸ்வரா….[Type text] விளக்கத்ைத வள்ளலும் எதிர்பார்க்கவில்ைல. (இடது ைக விரலில் அோத பத்து பவுன் எைடயில் புரட்சித் தைலவியின் உருவம் ொபாரித்த ோமாதிரத்ைத அணிந்திருக்கிறார்) ைக விரலில் மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஓட்டும் வாகனதின். அலுவலகத்தில். ஆனால் இன்று ‘ஊர் ஊராய் நாடகம் நடத்தி வசூூல் ொசய்ய முடியாத ொதாைகைய ஒோர நாளில் ொகாடுத்து. ‘இன்றும் வள்ளல்தான் என் வழித்துைண’ என்று லிங்கம் 126 . அப்ொபாழுது ஒருொபரிய வாய்ப்ைப நழுவ விடுகிோறாோம என்று இளமாறனுக்கு ொதரியவில்ைல. வள்ளலும் ‘ொசார்ணத்துக்கு வசனம்இல்ைலொயன்றால் உன் ொதன் பாண்டிவீரைன படொமடுக்க விருப்பமில்ைல’ என்று இளமாறனிடம் ொசால்லிவிட்டு மாடிக்குச்ொசல்கிறார். ஆனாலும் வள்ளோல என்ைன வழிநடத்திச் ொசல்கிறார் என்று ொசால்கிறார்’ அழகு இளமாறன். உருவப்படத்தைதோய இப்படி பார்ைவபடும் தன்ைனச்சுற்றி இடங்களிொலல்லாம் வள்ளலின் பதித்து ைவத்திருக்கிறார். வசனம் சம்பந்தமாக ொகாஞ்சம் விவாதோம நடக்கிறது. ஆனால்ம் இளமாறனின் பிடிவாதம் வள்ளலுக்கு ோகாபத்ைத உண்டாக்குகிறது. தனது வலது ைக விரலில். வீட்டில்.

கட்சியிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார். தான் துவங்கிய கட்சி ொகாடிைய திைரயில் காட்டி. ொவற்றிைய ‘நமது நாைள இப்பைட ோதாற்கின் எப்பைட ொவல்லும்’ பாடைலப் பாடி ஆர்ப்பரிக்கச் ொசய்கிறார் வள்ளல். மாட்டு வண்டி மூூலமகவும் பம்பாய் வழியாகவும். ஆைணகள் இட்ோட யார் தடுத்தாலும் அைலகடல் ஓய்வதில்ைல’ என்று சத்திய நாயகன் வள்ளல். ொபருந்தைலவர் மிழ்நாட்டில் காமராஜர். கட்சிையத் ொதாடங்கி ஓராண்ோட ஆன நிைலயில் வள்ளல் தன் கட்சி சார்பில் மாயத்ோதவைர ோவட்பாளராக கைலஞர் கருணாநிதி. அந்தப் படம் ரிலீஸானால் ‘நான் ோசைல கட்டிக் ொகாள்கிோறன்’ என்று மதுைர முத்து சவால் விடும் அளவுக்ொகல்லாம் அன்ைறய ஆட்சி ொசயல்பட்டது.[Type text] ொசால்லும் அவளுக்கு உள்ளம் ொநகிழ வள்ளல் நிகழ்த்திய அறுபதம்தான் என்ன? 1972-ல் வள்ளல் தி. விோராதிகைள ஓட ஓட விரட்டி. உச்சகட்டமாக வள்ளல் இயக்கி நடித்த ‘உலகம் சுற்றும்வாலிபன்’ படத்ைத ரிலீஸ் ஆக விடாமல் ொசய்ய. தன்னந்தனிோய ொவண்ணிப் பரந்தைலப் ோபாரில் எழுவைர 127 . அதைனத் ொதாடர்ந்து வள்ளைல வீழ்த்தி விடலாம் என்று அன்ைறய ஆட்சியாளர்கள் அத்தைன ொகாடுைமகைளயும் ொசய்கிறார்கள். வருகிறது’ என்ற விளம்பரம் மட்டுோம வந்த ொகாண்டிருந்த ோவைளயில் அந்தப் படப்ொபட்டிகைள விமானம் மூூலமாகவும். நிறுத்துகிறார்.மு. ஆளுங்கட்சியான ொடல்லியில் பிரதமாரக இருக்கும் இந்திராகாந்தி அம்ைமயார். ‘வருகிறது. மு. ‘உலகம் சுற்றும் வாலிபன்’ ரிலீஆ ொவற்றிையத் ொதாடர்ந்து திண்டுக்கல் இைடத் ோதர்தல் வருகிறது..க.. முயற்சி ொசய்கிறார்கள். ஆனால். பாலக்காடு வழியாகவும் அனுப்பி தமிழகொமங்கும் 13-5-1973 அன்று ரிலீஸ் ொசய்து புலவர் புலைமபித்தன் எழுதிய ைடட்டில் பாடைல. ோகாட்ைடயிலும் இனி இந்த சரித்திரம் ொசால்லும் ொகாடிதான் ோகாோலாச்சும் என்று. ஆனால் மக்கள். ஆனால் ஆயிரம் ைககள் மைறத்து நின்றாலும் ஆதவன் மைறவதில்ைல. ோபாஸ்டோர ஒட்டமல். ோகடயமாக இருந்து வள்ளைல காப்பாற்றி வருகிறார்கள். ஆகிோயாரின் கட்சிையச் ோசர்ந்தவர்களும் திண்டுக்கல்ைலோய தன் ோகாட்ைடயாக ைவத்திருக்கும் பார்வார்டு பிளாக் கட்சிையச் ோசர்ந்த மூூக்ைகயா ோதவர் ஆகிோயாரும் அசுர பலத்ோதாடு களத்தில் நிற்கிறார்கள்.

உங்களுக்கு என்ன ோவண்டும் என்ற ோகட்கிறார்.. வரலாறு காணாத ஓட்டு வித்தியாசத்தில் மாயத்ோதவர் ொவற்றி ொபறுகிறார்.. ‘தாராளமாக ொகாடு தாோய.[Type text] வீழ்த்திக் காட்டிய ோசாழ மன்னன் கரிகால் ொபருவளத்தாைனப் ோபால எதிர்த்து நிற்கிறார். 128 . மண்வாசைன மாறாத. ‘இனி உனக்கு ொவற்றிதான். வள்ளலின் வருைகைய ொகாஞ்சமும் எதிர்ப்பார்க்காத. விோராதிகைள வீழ்த்திக் காட்டிவிட்டு ொவற்றிக்களிப்பில் வள்ளல். விந்ைதயாய் மட்டுோம ொசால்லப்பட்ட ‘வானத்து பார்த்துக் ொகாண்டிருந்தார்கள். அமிர்தமாக சாப்பிடுகிோறன்’ என்று ொசால்ல…மூூன்று ோவைளயும் தமிழ்நாட்டுமக்களுக்கு அரிசிச் ோசாறு ோபாடப்ோபாகிற அட்சயப் பாத்திரோம. அந்த மாதரிசி விட்டிற்கு முதன்முதலாக வந்திருக்கிறீர்கள்! ஒரு டம்ளர் கூூழ் கைரத்துத் தருகிோறன் குடிக்கிறீர்களா? என்று ோகட்கிறார். தன் வாசலுக்கு வந்திருக்கிறது என்று ொதரியாத அந்த தாய். அப்ொபாழுது மூூக்ைகயாத்ோதவரின் துைணவியார் மட்டுோம வீட்டில் இருக்கிறார். தன் ோகாட்ைட என்று ொதரிந்தும். ொசன்ைன ராமாவர இல்லத்துக்கு அதிகாைல ஏழுமணி வாக்கில் வருகிறார். வீட்டுக்கு வந்த வள்ைளப் பார்த்து ஒரு நிமிடம் திைகத்துப் ோபாகிறார் ோதவர். ொகாடுத்த கூூைழ தூூக்கிக் குடித்தொபாழுது. ோதர்தல் முடிவும் வள்ளலுக்ோக சாதகமாக அைமந்து. அங்ோக வாசலில் மூூன்று பிராமணர்கள் காத்து நிற்கிறார்கள். கைதகளிலும் ோதவகுமாரன் தான் தைரக்கு வந்திருக்கிறாோனா?’ என்று கரிசல் காட்டு மக்கள் முண்டியடித்து பார்த்து பார்த்து பரவசம் அைடந்து ொகாண்டிருக்கிறார்கள். கூூழ் கலயத்ைத ொகாடுக்கிறார். நம் மன்னாதி மன்னன். வள்ளலுைடய தங்க நிறக் கண்ணாடித் ொதாண்ைடக்குள். கற்பைனகளிலும். அைல அைலயாய் ஊைரோய மைறத்து நிற்கிற மக்கள் கூூட்டம் நடுவிோல மன்னன் வடிவில் வள்ளல். காைரவிட்டு இறங்கிய வள்ளல். முதல்கட்ட ோதர்தல் பிரச்சாரமாக திண்டுக்கல்ைல தன் ோகாட்ைடயாக ைவத்திருக்கும் மூூக்ைகயாோதவர் வீட்டிற்கு ஒரு மரியாைத நிமித்தமாகச் ொசல்கிறார் வள்ளல். அப்ொபாழுது. ஆரம்ப அணுகுமுைறோய அற்புதம்’ என்று எதிர்த்து நிற்கும் ோவட்பாளோர வள்ளலுக்கு ொவற்றித் திலகமிட்டு வழி அனுப்பி ைவக்கிறார். யார் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள். அப்ொபாழுது மூூக்ைகயாத்ோதவர் வந்து விடுகிறார். கூூழ் இறங்கும் காட்சிைய கூூடி நின்ற மக்கள் கூூட்டம் ோவடிக்ைகயாய்.

என் வீட்டில் உைல ைவக்க. ோகாயிலுக்கு ொகாடுத்த நீ. அப்படி என்றால் இவன் யார்? நீதான்அவனா? இல்ைல அவன்தான் நீயா? ஆயிரமாயிரம் உணர்ச்சிப் ோபாராட்டத்துடன். உடோன அருகில் நின்ற உதவியாளரிடம். அதிர்ச்சி. அந்த ஈஸ்வரனிடம்தாோன முைறயிட்ோடன். அந்த மூூவரில் நடுவில் நடந்து ொசல்லும் பிராமணைர மட்டும் அைழத்து வாருங்கள். என்று உச்சரித்துக் ொகாண்ோட நம் வள்ளலின் முகத்ைத திரும்பிப் திரும்பிப் பார்த்துக்ொகாண்ோட ோதாட்டத்து ோகட்ைட கடந்து ொசல்கிறார். இந்த பணம் உங்களுக்கு. வள்ளல். ஆனால் இங்ோக ோகட்காமோலோய ஒருவன் அள்ளி ொகாடுத்து இருக்கிறாோன! நான இவிடம் முைறயிட்ோடனா. என்ைன ஏன் இப்படி ோசாதிக்கிறாய் என்று. ஆனந்தம். இைளத்த பிராமணன் நான் என்று எப்படி இவன் கண்டு ொகாண்டான். இப்ொபாழுது அந்த பிராமணர்கள் கிளம்பிச ொசல்கிறார்கள். ஆனால் நம் வள்ளல் ொவளிோகட் ொசல்லும் வைர அந்த பிராமணர்கைளோய பார்த்துக் ொகாண்டு வாராந்தாவில் நிற்கிறார்.. இைதொயல்லாம் பார்த்து பார்த்துத்தான் வள்ளைல இதயத்தில் சுமந்து ொகாண்டு. ஈஸ்வரா. “அந்தபணம் ோகாயிலுக்கு. ஈஸ்வரா. அய்யாவிடம் நன்ொகாைட வாங்கிப் ோபாக வந்திருக்கிோறாம்”. ோவண்டிோனன். என்று வந்த மூூன்று பிராமணர்களில் ஒரு பிராமணர் ொசால்கிறார். ோகாயிலுக்கு சிைல ைவக்க ஊொரல்லாம் வசூூல் பண்ணுகிோறன். நன்றி கூூறிவிட்டு. வாங்கிய பிராமணருக்கு வாய்ோபச வரவில்ைல. ொகாஞ்சம் ொபாறுங்கள் என்று ொசால்லிவிட்டு உள்ோள ொசன்ற வள்ளல். எனக்கும் ொகாஞ்சம் ொகாடு என்று யாசகம் ோகட்ோடனா? அைதவிட வந்த முைனறு பிராமணர்களில். இன்னும் வாழ்ந்து ொகாண்டிருகிோறன்’ என்கிறார் லிங்கம். ஒரு ொவள்ளி தட்டில் பணத்ைத ைவத்து மூூவரிடமும் ொகாடுக்கிறார். “ஆதம்பாக்கத்தில் இருந்து வருகிோறாம். உடோன அந்த பிராமணர் மட்டும் அைழத்து வரப்படுகிறார். “பபபபப பபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபப 129 .[Type text] அதற்கு அவர்கள். அதில் சிைல ைவக்க. பிறகு தட்டில் ொகாஞ்சம் பணத்ைத ைவத்து. என்று விளக்கமாகச் ொசால்லிக் ொகாடுக்கிறார். அங்கு ோகாயில் ஒன்று கட்டி வருகிோறாம். எங்கு ோபாய் வசூூல் ொசய்ோவன். ஆச்சர்யம்..

வனுலகத்தில் உள்ள ோதவர்க்கும் நல்ல விருந்தின்னாவ்.ஆர் ோபால் ோதான்றுக அஃதிலார் ோதான்றலின் ோதான்றாைம நன்று என்று மாற்றி எழுதியிருப்பான். ோதான்றில் எம். கைரோய உைடந்து. எம்மன்னனின் புகழுடம்ைப பார்த்திருந்தால். வள்ளுவப் ொபருந்தைக. அந்த ராம்பிராைனப் ோபாலோவ. ோதாைளக் கண்டார். புகோழாடு “ோதான்றின் ோதான்றுக அஃதிலார் ோதான்றலின் ோதான்றாைம நன்று”. வளல் ஆட்சிகுக வந்தவுடன் கன மைழ ொபாழிந்து ஏரி நிரம்பி. ஏைழகைள உயர்த்துவதிலும்.. இனி வரும் விருந்தினைர எதிர்பார்த்து இருப்பவன். ஊைரோய அழித்துவிடும் அளவுக்கு புழல் ஏரி நிரம்பி நிைற மாத கர்ப்பிணியாய் காட்சியளித்துக் ொகாண்டிருந்தது. ொசன்ைனையப் ொபாறுத்தவைர. கம்பைனப் அந்த பிந்தி அோயாத்தி பிறக்க ைவத்திருந்தால் ஸ்ரீராமசந்திர அந்தக் மூூர்த்திையப் பற்றி எழுதியிருக்க மாட்டான். காலம் ொகாஞ்சம் கவிச்சக்ரவர்த்தி. அதனால்தான் எதிரிகைள வீழ்த்துவதிலும். இப்படி அவதாரக்குணங்களும். ொசன்ைனைய வாட்டி வைதத்த ோநரமது. வந்த விருந்தினைரப் ோபாற்றி.[Type text] பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப” மைழ வந்தது மனம் குளிர்ந்தது.ஜி..ஜி. எழுதிய வள்ளுவன். இந்த இராமாவரத் ோதாட்டத்து எம். ஒரு அவதாரப் புருஷனாகோவ ொசயல்பாட்டார் நம் வள்ளல். அந்த ஏரிோய வற்றி. ொவள்ளம் சூூழ்ந்த புழல் 130 ..ராமச்சந்திரைனப் பற்றித்தான் காவியம் பைடத்திருப்பான். என்று ஒப்பிட்டுச் ொசால்லும் அளவுக்கு ோபரழகு வடிவம் ொகாண்டவர் எம் வள்ளல். என்று வானம்வைர உரகச் ொசால்லியிருப்பான். வற்றாத ஜீவ ஏரியாக இருந்து ொசன்ைன மக்களின் தாகம் தீர்த்துக் ொகாண்டிருக்கும் புண்ணிய ஏரியாகத் திகழ்ந்து ொகாண்டிருப்பு புழல் ஏரி ஒன்றுதான். ோதாோள கண்டார். என்உற தான் எழுதியைத வாழ்ந்து காட்டியவன் நம் வள்ளல் தான்.

மணி பத்தாகிவிட்டத. ஆனால். உள்ளாட்சித்துைற அைமச்சர். அதிகாரிகள். பதட்டத்துடன் அதிகாரிகள் ொசான்ன கருத்ைத அப்படிோய முதல்வர். புழல் ஏரியின் அபாயக் கட்டத்ைத அன்ைறய உள்ளாட்சித் துைற அைமச்சராக இருந்த . காரில் ொசல்லாமல் சில அதிகாரிகைள உடன் அைழத்துக்ொகாண்டு ஜீப்பில் ொசல்கிறார் அைமச்சர். அப்ொபாழுது. எதிரில் தூூரத்தில் டார்ச் ைலட் அடித்தவாறு சிலர் வந்து ொகாண்டரிருப்பைதப் பார்கிறார் அைமச்சர். ‘இரவு ோநரம். கைரோய கைரந்து ோபாய்விடுோமா? என்கிறா அளவுகு. இன்ைறக்கு சட்டமன்ற சபாநாயகராக இருந்து ொகாண்டிருக்கிற டாக்டர் காளிமுத்துவிடம் விளக்கிச் ொசால்கிறார்கள். ஜீப்கூூட ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு ோமல் ொசல்ல முடியவில்ைல.[Type text] ஏரிையச் சுற்றியுள்ள பகுதிகைள.. அைமச்சர் கைரயில் நடக்கிறொபாழுது. இந்த கும்மிருட்டில் ஆபத்தான சூூழ்நிைலயில் துணிச்சலாக வந்து ொகாண்டிருக்கிறார்கோள. கைர எந்த ோநரத்திலும் உைடந்துவிடக்கூூடிய அபாயக் கட்டம். அதன் ொகாள்ளவு. நம் வள்ளிலிடம் ொதரிவித்துவிட்டு. எங்கு பார்த்தாலும் ொவள்ளம் கைர புரண்டு ஓடிக்ொகாண்டிருந்தால். அதனால் அதிகாரிகளின் பாதுகாப்புடன் வந்திருக்கிோறாம். ஏரியின் நிைலப்பாடு. ‘நாம்தான் ொபாறுப்பில் இருக்கிோறாம். மின்சாமும். இைதப் பார்ைவயிட ோவண்டும் மக்கைள பாதுகாக்க ோவண்டும் என்கிற கடைம இருக்கிறது. இப்ொபாழுோத ‘நான் கிளம்புகிோறன்’ என்கிறார் அைமச்சர். அோத கைரயில். எது சாைல? எது பள்ளம்? எது ோமடு? என்று ொதரியாத அளவுக்கு ொவள்ளம். உள்ளாட்சி மற்றும் ொபாதுப்பணித் துைறையச் சார்ந்த அதிகாரிகள் பார்ைவயிடுகிறார்கள். அைவகைளக்ோகட்டுக்ொகாண்ட அைமச்சர். புழல் ஏரியின் அபாயக் கட்டத்ைத உணர்ந்து. உைடயாத அளவுக்கு தடுப்பு நடவடிக்ைக என்ன? உைடநாதல் எொனன்ன பாதிப்பு? எத்தைன லட்சம் ோபர் பாதிக்கப்படுவார்கள்? எத்தைன ஆயிரம் வீடுகள் பாதிக்கப்படும்? என்கிற கணக்ைக சரோவ ொசய்து. ொதாைடயளவு தண்ணீரில்... பத்திரமாக ொசன்று வாருங்கள்’ என்கிறார் வள்ள். அவர்கள் யாராக இருப்பார்கள்?’ என்று அறிந்து ொகாள்ள ோவண்டும் என்கிற ஆவலில் அைமச்சர் ொநருங்கிப் 131 . தைடபட்டு. நடந்து ொசல்கிறார். நீர் ததும்பி நின்றைதப் பார்ைவயிட்டு பைதபைதத்துக் ொகாண்ோட. அப்படி பார்ைவயிடும் ொபாழுது. டார்ச் ைலட் ொவளிச்சத்துடன் துணிந்து இறங்கி நடக்கிறார். ஊோர இருண்டு கிடந்தது.

ொகாள்ளவில்ைல. அதிகாரிகைள ொசம்மல்.மக்கள் ொசான்ன இருப்புக் என் மீது எவ்வளவு நம்பிக்ைக ைவத்து. அதிர்ச்சி. அனுப்பி அனுப்பி ைவத்துவிட்ோடன். “இந்த மக்கள்புண்ணியம் ொசய்தவர்கள். அவ்வளவுதான் என் ோவைல! இதுதான் ஒரு முதல்வரின் கடைம!’ என்றளவில் இல்லாமல். மக்களின் இதயம் கவர்ந்த உணர்ந்த தைலவமானக இருந்தால்தான். ‘இது பிரம்ைம அல்ல நிஜம்’ என்று சூூழைல ொதரியவந்தது. இைலொயன்றால். எல்லா இடங்களிலும் ொசால்லிக் ொகாண்டு வருகிறார். குணம் பூூக்கள்மீது ொகாண்ட கிைடத்திருப்பாரா? தூூசுபட்டால்கூூட. “பபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபப பபபபப -பபபபபப பபபபப! பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபப-பப பபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபப பபபபபபப பபபபபபப-பப பபபபபபப பபபபபபப! பபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபப பபபப பபபபபபபப! பபபபபபப பபபப பபபபபபபப!” 132 . ‘உங்ைள நிைனத்துப் பார்த்ோதன். தன்ைன ோநசிக்கும் மக்களக்காக. வள்ளோல ோபச ஆரம்பித்தோபாதுதான் அைமச்சருக்கும். இந்த முதல்வர் நாற்காலியில் என்ைன அமர ைவத்திருக்கிறார்கள். அந்த ஜாமத்தில் நிகழ்த்திய அற்புதத்ைத. ‘வந்தவர் வள்ள் தானா? அல்லது வள்ளல் வந்ததுோபால் ஒரு பிரம்ைமயா?’ என்று திைகத்து நிற்கிறார். அதனால்தான் அந்தக் காப்பிய நாயகன். ஆபத்தான சூூழ்நிைல என்று ொதரிந்தும்கூூட. தமிழக சட்டப் ோபரைவ சபாநாயகர் காளிமுத்து அவர்கள். ஆச்சரியம். ொபான்மனச் ‘அைமச்சைர மனம் ொபாறுக்காத தமிழ்நாட்டுக்கு முதல்வராக ைவத்துவிட்ோடன்..[Type text] ோபாய் எதிரில் வந்து ொகாண்டிருந்தவரின் முகத்தில் டார்ச் அடித்துப் பார்க்கும் ொபாழுதுதான் ொதரிகிறது. ஏதாவது விபரீதம் அனுப்பிவிட்டு. அகம் மகிழ்ந்து வந்திருக்கிறார். இந்த ஆபத்தான சுழ்நிைலைய காதால் ோகட்ட பின்பும். நீங்கள் எனக்கு நடந்து அங்கு இருக்க விட்டால். பூூரணச்சந்திர முகமாய் திகழும் நம் ொபான்மனச் ொசம்மலின் முகொமன்று! அைமச்சருக்கு. நான் எப்படி நிம்மதியாய்த் தூூங்க முடியும்? அதனால்தான் நானும் கிளம்பி வந்துவிட்ோடன’ என்கிறார் வள்ளல்.

அது நமது மக்கள் திலகம் எம். எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ. அவரது திைரப்ட வாழ்க்ைகயிைன சற்று எண்ணிப் பார்க்கும்ொபாழுது அவர் எந்த ஒரு திைரபடத்திலும் தன்ைன ஒரு ொகாடியவனாகோவா? கற்பழிப்பவனாகோவா. ஒரு நடிகன் என்பவன் இயக்குநர் ஏற்படுத்தித் தருகின்ற் எந்த ஒரு பாத்திரமானாலும் அதில் நடிப்பதுதாோன நியாயம். எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ. தாயன்றபு ொகாண்டவர்களாக. ொசய்பவனாகோவா. இந்த மண்ணுக்காகவும் மட்டுோம தன்ைன அருப்பணித்துக் ொகாண்டவர். நல்லவர்களாக. மாொபரும் தான் சக்திைய ொதாடர்பு முழுைமயாகப் பயன்படுத்திய அகில உலொகங்கிலும் ஒோர மாோமைத உண்ொடன்று கூூறினால்.[Type text] நம்பிக் ொகட்டவர் இல்ைல… “IMPACT OF MGR FILMS” என்ற நூூலின் தான் மட்டும் நல்லவனாக மாறுவோதாடு. உண்ைமக்கும் ோநர்ைமக்கும் கட்டுப்பட்டவர்களாக.ஜி. அல்லது பிறருக்கு நீதிக்கும் தீங்கு ோநர்ைமக்கும். எஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎ எஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ. அவரின் நல்லிதய பண்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஏராளமாக ொசாலிக் ொகாண்ோட ோபாகலாம். எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎ எஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎ எஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ.” எஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎ எஎஎஎ.ஆர். பண்பாளர்களா. எஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎ. புறம்பானவனாகோவா நடித்தில்ைல. மக்களுக்காகவும். இப்படி வள்ளல் வாழ்ந்த ஒவ்ொவாரு மணித்துளியும். 133 . பிறருக்கு உதவ ோவண்உடம் என்கிற இரக்க ொகாண்டிருக்கும் சிந்தைனமிக்கவர்களாக திைரப்படம் என்கிற மாற்றுவதற்கு. ஏன் உலகத்தில் பல பாகங்களிலும் வாழ்கின்ற லட்ோசாப லட்ச மக்கைளயும. அைதவிடுத்து தான் நடித்த பாத்திரங்கள் அைனத்திலும் நல்லவனாகவும். பண்பாளனாகவும் இருக்கின்ற கதாபாத்திரங்களில் மட்டும் நடிக்க மட்டுோம ஒப்புக்ொகாள்வதற்குக் காரணம் என்ன? எஎஎஎஎஎஎஎஎஎ. தனது கடைம முடிந்துவிடுவாதக எண்ணாமல் இந்த நாட்டிலுள்ள. எஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎ.

வள்ளல் ோநாய்வாய்ப்பட்டு சிகிச்ைசக்காக அொமரிக்க ப்ரூூக்ளின் மருத்துவமைனக்கு ொகாண்டு ொசல்லப்படுகிறார். அந்த நிமிடோம தமிழக மக்கள் ஸ்தம்பித்துப் ோபாய்.[Type text] முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் சிதம்பரம் அண்ணாமைல பல்கைளக் கழகத்தில் மாணவர் பாலசுப்ரமணியம் நீல தீயவர்களால் ொவட்டி சாய்க்கப்படுகிறார். வள்ளலின் காதுகளுக்கு எட்டுகிறது. ஜாதி பார்க்காமல். வள்ளைல முருக்க் வள்ளலின் கடலூூர் கடவுளாகோவ பண்புகைள. தச்சு ோவைல ொசய்யும் ஒரு ஏைழக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் முருகமணி. அதற்கு பின்னாோல. அோதாடு மட்டுமல்லாமல் மதுைரயில் நடந்த மாொபரும் கட்சி மாநாட்டிற்கு தைலைம ொபாறுப்ோபற்கைவத்து. புரட்சித் தைலவி ஆகிோயாரின் ொபாற்கரங்கோளாடு. அவைர காப்பாற்ற சக மாணவர் ோக.முருகமணி முறசி ொசய்தும் முடியவில்ைல. பாலசுப்ரமணிம். ஏோதா ோவண்டுதலுக்காக ஒரு முைற தீமித்து விட்ோடாம் என்று இருந்துவிடாமல் 24-12-1987 ல் வள்ள் மைறந்த நாள் வைர 134 . மனிதப் பண்பும் மக்கள் திலகத்தின் மனதில் ொநகிழ்ைவயுண்டாக்குகிறத. முருகமணி மடியிோலோய சாய்ந்து உயிைர விடுகிறார். பாைதயாக மாவட்டம் பாவித்து முழுவதும். வணங்கி ொகாண்டிருப்பவர் முருகமணி வருபவர் என்றும் என்றும். நல்லவர்கைள ோதடிக் கண்டுபிடித்து ொகௌரவிக்கும் நல்லியல்பு ொகாண்ட ொகாற்றவன் நம் வள்ளல். அந்த ொசங்ோகாலில் புரட்சித் தைலவர். மதம் பார்க்காமல். முருகமணி கரம்தான். அது மட்டுமல்லாமல். ோக. தீயவர்கைள தண்டித்து. அதனால் ோக. மூூன்றாவது கரம் ஒன்றும் காட்சியளிக்கும். தனிக்கட்சி ொதாடங்கியவுடன் முருகமணிக்கு கடலூூர் மாவட்ட மாணவர் இைளஞரணிச் ொசயலாளர் பதவி ொகாடுத்து ொகௌரவிக்கிறார். அந்த ோநரத்தில் முருக மணி துணிச்சலாக ொசயல்பட்ட விதம். அவரவர் ொதய்வத்திடம் வள்ளல் பிைழக்க பிரார்த்தைன ொசய்கின்றனர். நல்லைவகைள. கடலூூர் புறநகரில் குடியிருந்தாலும்.முருகமணி கடலூூரில் உள்ள தன் வீட்டு வாசல் முன்ோப பூூக்குழி ொவட்டி. தீமூூட்டி. ொமாழி பார்க்காமல். இனம் பார்க்காமல். இன்ைறக்கு தமிழகத்தின் தனிப்ொபரும் சக்தியாகத் திகழும் மாண்புமிகு முதல்வர் புரட்சித் தைலவி ொஜயலலிதா அவர்களுக்கு அந்த ோமைடயில் ஆட்சி பீடத்தில் அமரப்ோபாவதற்கு அைடயாளமாய் வள்ளல் ொசங்ோகால் ொகாடுத்தார். அந்த தீக்குண்டத்தில் தீமிதித்து வள்ளல் பிைழக்க பிரார்த்தைன ொசய்கிறார். அது அந்த விழாவிற்கு தைலைம தாங்கிய ோக.

[Type text] மண்டல விரதம் இருந்து. ொகௌரவப்படுத வள்ளலக்கு சந்தர்ப்பம் வருகிறது. கனிவுக்கும் உதாரண பிம்பமாக திகழும் ோமோனஜிங் ைடரக்டர் ோவலாயுதம் அவர்கள். அதுவைர அந்தந்த மாவட்ட கொலக்டரின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த ோகா-ஆப் ொடக்ஸ் ொசாைஸட்டிைய பிரித்து. முருகமணிைய பார்க்கிறார். வள்ளலும். முருகமணியின் குடும்ப பின்னணி வாசலில் பார்த்த தீக்குண்டம் எல்லாவற்ைறயும் பாத்து ஒரு தைலவனின் மீது இவ்வளவு பற்றும் பாசமா? என்று திைகத்து. அைத அந்த ோசர்மனின் கட்டுப்பாட்டில் வருமாறு ொசய்கிறார் அந்த பதவிக்கு நியமனம் ொசய்த ஆறு ோபரில் முருகமணிக்கு முதலிடம் கிைடக்கிறது. இப்படி முருகமணிக்கு எப்ொபாழுொதல்லாம் வள்ளலின்நிைனவு வருகிறோதா? அப்ொபாழுோத முருகமணி கிளம்பி ராமாவரம் ோதாட்டம் வந்துவிடுவார். ோசர்மன் என்ற ஒரு புதிய பதவிைய உருவாக்கி. மடி சாய்ந்து கண்ணீரால் அபிோஷகம் ொசய்கிறார். ோமோனஜிங் ைடரக்டர். முருகமணி வள்ளலின் கால் மலர் பற்றி. தன் வாட்டு வாசலில் நிரந்தரமாக நிர்மாணிக்கப்ட்ட பூூக்குழியில் தீ மிதிக்கிறார். முருகமணி வீட்டு திண்ைணயில் அமர்கிறார். 135 . தந்ைத பாசத்துடன் முருகமணிைய. வள்ளலின் மனித ோநர்ைமைய மதித்து ொசயல்பட்ட விதம் சிலிர்த்துப் ோபாகிறார். பிறகு வள்ளலின் காலடியில் அமரந்த்உ. முத்தமிட்டு வாரி அைணத்துக் ொகாள்கிறார். தன்னிடம் அன்ைபத் தவிர ோவறு எைதயுோம எதிர்பார்க்காத அந்த படித்த பண்பாளைன. உடோன முருக மணி கடலூூரில் இருந்து அைழத்து வரப்படுகிறார். கண்டிப்புக்கும். தன் மடிமீது சாய்ந்த முருகமணியின் தைலைய தடவிக் ொகாடுத்து. இன்னும் ஆச்சர்யம். அந்த ஏைழக் குடிைசக்கு எடுத்துச் ொசல்கிறார். கண்ணீர் சுரக்க அவரது மடிமீது தைல சாய்த்து இைளப்பாறிக் ோநரத்ததிலம் தடுக்க ொகாள்வார். இந்த முருகமணியின் பக்தி. இைத அைடயாளம் கண்டு ொகாண்டு ொகௌரவப்படுத்திய. இந்த பதவிக்கான அரசாைண முருகமணிக்கு வந்த அோத ோநரத்தில் அந்த துைறயின் ோமோனஜிங் ைடரக்டர் ோவலாயுதம் அரசு முைறப்படி முருகமணிைய பதவி ஏற்க அைழப்பதற்காக அரசாைணைய. எளிைமயான ோதாற்றமும். ோவண்டாம் அவர் வரைவ என்று எப்ொபாழுதும் ோதாட்டத்தில் எந்த உத்தரோவ ோபாட்டிருக்கறார் வள்ளல். இனிைமயான பண்பு. வள்ளல் சிகிச்ைச முடிந்து ொசன்ைன திரும்பியவுடன் ொதரியவருகிறது.

அந்த விழாவில் . என்பதற்கு முருகமணி முன்னுதாரணம் தாோன? “பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப” அண்ணா மைறந்தோபாது… ைவைகச்ொசல்வன். உடோன ‘ொபான்னியின் ொசல்வன்’ நாவைல வாங்கி மோகந்திரனிடம் ொகாடுத்து வசனம் எழுதச் ொசால்கிறார். சினிமாவில் கைத. கல்லூூரிப்படிப்ைப முடித்த மோகந்திரன். மோகந்திரன் சினிமாைவப் பற்றி சிறப்பாக ோபசுகிறார். வழக்கறிஞர்-ோபரறிஞர் அண்ணா. ோபச்ைசக் ோகட்ட வள்ளல் ஒரு ொவள்ைளத் தாளில் சினிமாவில் விமர்சகராகவும். 45 ஆண்டுகளுக்கு முன் இயக்குநர் ோமகந்திரன் காைரக்குடி அழகப்பா கல்லூூரியின் மாணவர் கல்லூூரி விழா.[Type text] உைணைமயான பக்தைன ஆண்டவன் (வள்ளல்) ஒருநாளும் ைகவிடமாட்டார். எழுதும் ஆைண வருகிறது. இங்ோக இவர் இயக்குநர் மோகந்திரனுடன் பகிர்ந்து ொகாண்டைத நம் பார்ைவக்கு ைவக்கிறார். மகிழ்ச்சியில் மோகந்திரன் ‘தாய்’ வீட்டு மாடியில் அமர்து வசனம் எழுதுகிறார். நல்ல கவிஞர். இைடவிடாத படப்பிடிப்பிற்கு உள்ளூூர். ஒருோவைள உணவு கிைடக்கிறது. நாடறிந்த ோபச்சாளர். ஆசிையப் ொபற்றவர். வள்ளலின் வாக்குப்படி. தன் விருப்பத்ைதச்ொசால்கிறார். ‘துக்ளக்’ பத்திரிைகயில் சினிமா விமர்சனம் எழுதும் ோவைலயில் இருக்கிறார். சாதைனயாளராகவும் ஆவாய் என்று பச்ைச ைமயில் எழுத்தித் தருகிறார்.ஆரின் ொகாள்ைகயின்பால் ஈர்க்கப்பட்டு புரட்சித்தைலவியின் அன்ைபப் ொபற்றவர். அந்த ோநரத்தில். ஒரு நண்பரின் உதவியுடன் ஒரு சாப்பாடு ொமஸ்ஸில் தினம். பத்திரிைகயாளர். ராப்ோபட்ைட ‘தாய்ய வீட்டிலிருந்த வள்ளைலச் சந்தித்தார். வசனம். சினிமா விமரிசனம் எழுதிய மோகந்திரனுக்கு. ொபான்மனச்ொசம்மல் எம். 136 . ொசன்ைன வந்து. அதில் நம் வள்ளல் தைலைமோயற்கிறார். பாடலாசிரியர். ைகயில் காசு இல்லாத காரணத்தால் மோகந்திரனுக்கு சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சிைன வருகிறுத.ஜி.

காலங்கள் கைரகிறது. முகத்திலும் அடித்துக்ொகாண்டு. இதுக்கு நான் என்ன பரிகாரம் பண்ணப் ோபாகிோறன்” என்று அண்ணா இறந்தோபாது. “நண்பர் ஒருவரின் உதவியால் ொமஸ்ஸில் ஒருோவைள முழுச்சாப்பாடு சாப்பிட்டுக் ொகாள்கிோறன்” என்று ொசால்ல. ‘உதிரிப்பூூக்கள்’ படத்திற்கு ோதசிய விருது கிைடக்கிறது.வி. வள்ளல் ொசான்ன வாங்கு ஒவ்ொவான்றாக பலித்துக் ொகாண்டு வருகிறது சினிமாவில் இயக்குநராக உயர்ந்த இடத்ைதப் பிடிக்கிறார். மைலந்து நிறகிறார். ஒருநாள் ஏ. தன்ைன ஆசுவாசப்படுத்திக்ொகாண்டு தாயுள்ளம் ொகாண்ட நம் வள்ளல். “ொசலவுக்ொகல்லாம் என்ன பண்ணிோன! நானும். ோகள்விப்பட்ட மோகந்திரன் தன் தாயின் காலடியில் அந்த ோதசிய விருைத சமர்ப்பித்து ஆசி ொபறுவதாக நிைனத்து வள்ளலிடம் ஆசி ொபறுகிறார். எந்த அளவுக்கு எழுதுகிற ோவைல நடந்து ொகாண்டிருக்கிறது என்று மோகந்திரனிடம் விசாரித்த வள்ளல். ொடல்லி தமிழ்நாடு ோஹாட்டலில் தங்கியிருக்கிறார். “பபப பபபப பபபபபபபப பபப பபபபபபபப பபபபபபபப 137 . எதிர்பராத விதமாக அந்த ோநரத்தில் நம் வள்ளல்தன்னுைடய அைமச்சர்கள் சகாக்கள் சிலருடன். மனம் உருகிப்ஓகிறார். மோகந்திரன் அவர்களின் வாழ்வில். நம்முைடய “அன்னிக்கு தமிழ் நான் சினிமா நிைனச்சமாதிரிோய உலகத்துக்ோக இன்னிக்கு ொபருைம மோகந்திரன் ோசர்த்துவிட்டார் பார்த்தீங்களா” என்று அைமச்சர்களிடம் ொபருைம ோபசுகிறார். ொவளியூூர் ோபாயிட்ோடன். சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு.[Type text] ொவளியூூர் என்று ொசன்று ொகாண்டிருந்த மோகந்திரன் வசனம் எழுதிக்ொகாண்டிருக்கிறார் நம் வள்ளலுக்கு என்போத மாடியில் மறந்து ோபாகிறது. ‘தாய்’ வீட்டிற்கு ோபான் ொசய்து காரில் மோகந்திைர அனுப்பி ைவக்கிறார். தைலயிலும். ஐந்து ரூூபாையோய முழுதாக பார்க்க முடியாத நிைலயில். இருந்த மோகந்திரன் ஐந்தாயிரம் ரூூபாைய பார்த்தவுடன். எப்படி பலர் தடுத்தும் தைலயிலும். ஆரத்தழுவிக் ொகாண்ட வள்ளல். “உன்ைனப் பசியால் வாடவிட்ட பாவத்துக்கு ஆளாயிட்ோடன். உனக்கு ொசலவுக்குகூூட பணம் ொகாடுக்காம. அைத வாங்க மோகந்திரன் அவர்கள் ொடல்லி ொசன்றோபாது. அங்ோக ஐந்தாயிரம் ரூூபாய் ோநாட்டுக் கட்ைட மோகந்திரன் ைகயில்ொகாடுக்கிறார்கள். முகத்திலும் அடித்துக்ொகாண்டு அழுதாோரா அைதப்ோபால அழுதிருக்கிறார் நம் வள்ளல். மோகந்திரன்.எம்மில் படப்பிடிப்பிலிருந்த நம் வள்ளைல வந்த சந்திக்கிறார்.

மாயவரம் ஆகிய ஊர்களில் விஜயா என்ற ொபயரில் திோயட்டர்கள் உண்டு. ொசஞ்சி ரங்கநாதா திோயட்டர். ோதர்தல் ொசலவுக்கு பணம் இல்லாமல் திண்டாடி நின்றோபாது. ‘ொகாடுத்து ொகாடுத்ோத பழக்கப்பட்ட வள்ளல் ோகட்டுவிட்டாோர?’ என்று ஐந்து 138 . அந்த மயக்கத்தில் இருந்து இன்னும் விடுபட முடியாத ோதவொசார்க்கத்ைத அனுபித்துக் ொகாண்டிருக்கிோறன்” என்று ொசால்லும். என்ைனப் ொபாறுத்தவைர நான் படித்த ‘ராஜா ோதசிங்கு ஹயர் ொசகண்டரி ஸ்கூூல் மட்டும் எனக்கு பள்ளி அல்ல. தன் வாழ்நாள் முழுவதும். ‘அவளுக்கு ோமோல ஒரு வானம்’ ொமகாத் ொதாடரின் இயக்குநர் ஜீவன்.ஜி. பல்கைலக்கழகம். நம் வள்ளலுக்கு குருநாத ொசட்டியார் நிைனவுக்கு வர. திோயட்டர்முதலாளி. லட்சுமி திோயட்டர் ஆகிய இரண்டும்கூூட எனக்கு பள்ளிகள்தான். இவருக்கு திருச்சி. தஞ்ைச. 1977-ல் கட்சி ொதாடங்கிய பிறகு தனி ஆளாக ொபாதுத்ோதர்தைல சந்திக்கிறார் புரட்சித்தைலவர். எனோவ விநிோயாகஸ்தர். அந்த மக்கள் திலகம் என்ற மங்காப் ோபொராளிையப் பற்றி.[Type text] பபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபபபபபபப-பபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப!” நான் மூூட்ைடத் தூூக்கி சம்பாதித்த பணம்! “பள்ளிையக் கட் அடித்துவிட்டுக்கூூட ொபான்மனச் ொசம்மல் படம் பார்க்கச் ொசன்றிருக்கிோறன்” ஆனால்… ஒருநாளும் எம். பாராளுமன்ற ோதர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு ோவணுோகாபால் என்ற ோவட்பாளைர ஆதரித்துப் ோபச ொபான்மனச் ொசம்மல் வந்தாோரா அன்று ோமைடயில் ஒரு மின்னலாக. ொபான்மனச்ொசம்மலின் படங்கள்தான் எனக்குப் பாடம்.ஆர் படங்கைள பார்காமல் கட் அடித்ததில்ைல. நம் வள்ளல் நடித்த படங்கைள மட்டுோம விநிோயாகம் ொசய்வது என்று சத்தியப்பிரமாணம் ொசய்து ொகாண்டு கைடசிவைர அந்த சத்தியத்ைதக் காப்பாற்றிய குணவான் குருநாத ொசட்டியார். “மாயவரம் குருநாத ொசட்டியார். 1976ல் என்ைறக்கு ொசஞ்சி ைமதானத்தில். என்கிற அந்தஸ்ைதொயல்லாம் மீறி ொசட்டியார் மீது தனி மரியாைத ைவத்திருக்கிறார் நம் மக்கள் திலகம். அவரிடம் ஐந்து லட்சம் ரூூபாய் ோகட்கிறார். அதீத சக்தி வாய்ந்த ஒரு ோபொராளிையப் பார்த்து மயங்கி நின்ோறோனா. வந்தைதொயல்லாம் வாரி வாரிக் ொகாடுத்துவிட்டு.

குருநாத கண்டிப்பாக ொசட்டியார். மிரளாத ொகாள்ளுங்கள். ஒருவாரம் கழித்து வள்ளல் மீண்டும் ொசட்டியாரிடம் இரண்டு லட்சம் ோகட்கிறார். ஒரு மாதம் கழித்து வள்ளல். வாங்கிய ஏழு லட்சத்திற்கு.[Type text] லட்ச ரூூபாைய எடுத்துக்ொகாண்டு ஓோடாடிச் ொசன்று ொகாடுக்கிறார் குருநாத ொசட்டியார். முன்னிட்டும் ‘ொசல்வச் சீமானாக ொதாைலக்காட்சிகளுக்கு வாழ்ந்து ொகாள்’. பத்து லட்சமாக திரும்பக் ொகாடுகிறார். அதற்கு பரிசாக. விற்றுவிடாோத’ எக்காரணத்ைத என்று மட்டும் ொசால்லிக ொகாடுக்கிறார். வள்ளல் ொவற்றிவாைக சூூடி முதல்வராகிறார். உங்களால் ோகாடி.’ என்று வள்ளல் மிரட்டிப் பார்த்தும். உங்களிடம் இனாமாகவா ோகட்ோடன்’ என்று பதிலுக்கு வள்ளல் வாதம் ொசய்ய…நீண்ட ோநரம் ஒரு பாசப்ோபார் நடந்து ொகாண்டிருக்கிறது. வாங்க மறுத்த ொசட்டியார். ோதர்தல் முடிவு வருகிறது. ோவறு வழியின்றி ொசட்டியாரின் ொசால்லுக்ோக வள்ளல் கட்டுப்பட்டு. உலகம் சுற்றும் வாலிபன்’. ‘நான் மட்டும் என்ன. ‘இந்த படங்கைள வாழ்நாள் முழுவதும் ைவத்துக் ொகாண்டு வசூூல் ொசய்து. குருநாத ொசட்டியார் வள்ளல் ோகட்ட இரண்டு லட்சத்ைதயும் ொகாடுக்கிறார். குருநாத ொசட்டியாைர தன் ராமாவர ோதாட்ட இல்லத்திற்கு அைழக்கிறார். பதவி ஏற்ொபல்லாம் முடிந்து. ‘அடிைமப்ொபண்’ ஆகிய மூூன்று படங்கைளயும் எழுதிக் ொகாடுத்து. ‘நான் என்ன மூூட்ைட தூூக்கி சம்பாதித்த பணத்தில் இருந்தா ொகாடுத்ோதன். குருநாத ொசட்டியாரிடம். இைணயாக ொவளியிட்டு அைதவிட…தனியார் வசூூல் மைழைய ொதாைலக்காட்சிகள் குவித்துக் ோகாடிக்கணக்கில் 139 .. வாங்கிக் ொகாண்ட குருநாத ொசட்டியார் அந்த மூூன்று காவியங்கைளயும் ரிலீஸ் படங்களுக்கு ொகாண்டிருந்தார். தன்னுைடய ொசாந்த தயாரிப்பில் உருவான ‘நாோடாடி மன்னன்’. ‘இப்ப நீங்க இைத எடுத்துக்கிட்டு ோபாகைல. இைத ‘நீங்கள் எடுத்துச் ொசய்வைதச் ொசல்லமாட்ோடன்’ ொசய்து என்று ொசட்டியார். ோகாடியாய் சம்பாதித்த பணத்தில் இருந்து சில லட்சங்கைளயாவது ொகாடுப்பைத ஒரு புண்ணியமாகோவ கருதி மகிழ்ச்சியாக இருந்ோதன். வள்ளல் மீது ைவத்திருந்த ொகட்டியான பாசத்ைத நிரூூபித்துக் காட்டுகிறார். இைத திரும்பக் ொகாடுத்து என் மகிழ்ச்சியில் மண்ணள்ளிப் ோபாடப் பார்க்கிறீர்கோள! நான் என்ன கடனாகவா உங்களுக்குக் ொகாடுத்ோதன்?’ என்று ொசட்டியார் மறுக்க.

நீ லட்சம் ோபைர கூூட்டி வந்து பைடொயடுத்தாலும். ொநகிழ்ந்து. இந்த மண்ணுலதாண்டா கலக்கும். மூூன்று படங்கைளயும் ொபாக்கிஷமாக ைவத்துக் ொகாண்டிருந்தார் குருநாத ொசட்டியார். என் உயிர் ோபானாலும் இந்த மண்ணுலதாண்டா ோபாகும். எவைர நான் வணங்க முடியும்’ என்று தன் உயிரில் ஜீவனாகோவ கலந்துவிட்ட வள்ளலுக்கு புகழாரம் சூூட்டி மகிழ்கிறார் ைடரக்டர் ஜீவன். ‘அந்த ஈடு இைணயில்லாத மனித ொதய்வத்ைத வணங்காமல். இந்த மண்ணுல இருந்து என்ைன பிரிக்க முடியாதுடா! என் ரத்தம் வழிஞ்சா. அைத விற்காமல் வள்ளல் ொசான்னபடி. ஆனா அந்த ோநரத்துல நான் எழுப்புற உரிைமக்குரல் இங்கு மட்டுமில்ைல! எங்ொகல்லாம் உைழக்கிறவன் வியர்ைவத்துளி எந்த மண்ணுலொயல்லாம் வழிந்து விழுோதா. அதற்குப் பிறகு வள்ளல் மீது அன்ைறய ஆட்சியாளர்கள் வரிைசயாக வழக்குப் ோபாட்டனர். 1972. துைரசாமி ோகரக்டரில் நடித்த வில்லன் நம்பியாைரப் பார்த்து ோபசுவார். ொநகிழ்ந்து ோபசுகிறார். என்பைத ோநரில் பார்த்த திருப்பூூர் அன்பரசு. திருப்பூூரில் சாந்தி திோயட்டர் அருகில் உள்ள பத்து ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள ஆண்டிகாடு என்ற இடத்தில் நடந்த பிரமாண்டமான ொபாதுக்கூூட்டத்தில். என் உடல் கீோழ விழுந்தா இந்த மண்ணுதாண்டா அைனக்கும்.[Type text] பணம் ொகாடுக்க முன் வந்தும். “பபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபப-பபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபப-பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப” உரிைமக்குரல் ஒலிச்சுக்கிட்ோட இருக்கும்! “ோடய் துைரசாமி நூூறு ோபர் என்ன! ஆயிரம் ோபர் என்ன.ல் தனிக்கட்சித் ொதாடங்கினார் வள்ளல். நிஜத்தில் இந்த துைரசாமி என்பவைர எப்படி எதிர்ொகாண்டார் நம் வள்ளல். அங்ொகல்லாம் என் உரிைமக்குரல் ஒலிச்சுட்ோட இருக்கும்” இந்த வசனத்ைத ‘உரிைமக்குரல்’ படத்தில் நம் ொபான்மனச் ொசம்மல். 140 .

திருப்பூூர் உட்ோகாட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ோநர்ைமயான.” என்று ொசால்ல வள்ளல் சம்மதிக்கிறார்.ஏ. அதற்கு அருகில் இருந்த வி. பங்களா. முதல்முைறயாக வாய்தாவுக்காக நீதிமன்றம் வந்த வள்ளல்.வான துைரசாமிக்கு ஏ. இரண்டாவது வாய்தாவுக்கு வந்தோபாதுதான்.[Type text] “சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து. இவர்தான் ைசக்கிள் சீட் கவர்மீது ோபாட்ட வரிைய எதிர்த்து வாதாடி ொவற்றி கண்டவர். சுப்புராஜ் மீதும் வழக்குத் ொதாடரப்பட்டது. என்று ஏரளாமான ொசாத்துக்கள் எப்படி வந்தது.சி. அடுத்த வாய்தாவின் முக்கால் மணி ோநரம். உடோன துைரசாமி வள்ளல் மூூதி அவதூூறு வழக்குத் ொதாடர்ந்தார். தன் இல்லத்திற்கு விருந்து சாப்பிட வள்ளைல அைழக்கிறார் சாகுல்ஹமீது. ஆங்கிலத்தில் வாதாடக்கூூடிய ொகட்டிக்கார வழக்கறிஞர். ோரசன் கைடயில் சர்க்கைர வாங்க அம்மா ொகாடுத்த இரண்ைட ரூூபாைய.சி.ஏ. நண்பன் அன்பானந்தத்துடன் ொசன்று. “சின்னப் ைபயான இருந்தாலும் தமி. உடோன திருப்பூூர் மணிமாறன். இது ொதன்னகம் பத்திரிைகயில் ொவளிவருகிறது. தீப்ொபட்டி ைசசில் உள்ள பல வண்ண நிறம் ொகாண்ட வள்ளல் நடித்த படங்கைள எல்லாம் வாங்கிக் ொகாண்டிருக்கும் அன்பரசு என்னும் சிறுவன் பார்த்துவிடுகிறார்.ோக.எல். நின்று ொகாண்ோட.. திண்டுக்கள் இைடத்ோதர்தல் வரவிருந்ததால் அைனத்து வழக்குகளுக்கு வள்ளல் ஸ்ோட ஆர்டர் வாங்கியிருந்தார். வள்ளல் விளக்கமளிக்கிறார். எவருக்கும் அஞ்சாத நீதிபதி ோக.திருப்பூூர் மணிமாறன். “நாங்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல” என்று மட்டும் கூூறுகிறார்.பி. ஏ. ோகசவன் ஆகிோயார் வழக்கறிஞர் சாகுஹமீைத ொசன்ைனக்கு அைழத்துச் ொசன்று “இவர்தான் நம் வழக்ைக நடத்தப்ோபாகிற வழக்கறிஞர் என்று லாயிட்ஸ் ோராடு அலுவலகத்தில் வள்ளலிடம் அறிமுகப்படுத்தி ைவத்தனர். இளம் வயது ோதாற்றத்தில் வழக்கறிஞர் சாகுல்ஹமீைத பார்த்த வள்ளல் இவரா? என்று திருப்பூூர் மணிமாறனிடம் ோகட்கிறார்.கார். லஞ்ச லாவண்யத்ைத மக்கள் ொராம்ப நாைளக்கு விட்டு ைவக்க மாட்டார்கள்” என்று வள்ளல் ோபசினார். ஸ்கூூட்டரல் வரவிருந்த சாகுல்ஹமீைத தன்னுைடய நீண்ட ப்ைளமவுத் காரில் அைழத்துக் ொகாண்டு ொசல்கிறார். (அன்பரசு இன்று 141 . குமரோவல் நீதிபதியாக இருந்ததால். ராமன். நீதிபதிோய வியந்து ோபாகும் வண்ணம். எம். வள்ளலுடன் ோசர்த்து ோக.

அதில் குழம்ைப ஊற்றி பிைசந்து ஸ்வாமி பிரசாதம்ோபால் ஆளுக்ொகாரு உருண்ைடைய ொகாடுத்து பிரச்ைனைய சமாளிக்கிறார். ோக.ஏ. ொபாழுதும் வள்ளல்தான் என் வாழ்க்ைக. “நமக்காக ோகஸ் நடத்தி பிரியாணியும் ோபாட. அவரின் 142 . மன்ற நகர ொசயலாளர்) வாத்தியாோர! என்று குரல் ொகாடுக்க வள்ளல் ைகயைசக்கிறார். சாகுல்ஹமீது. ொபண்களும் நீ. நான் என்று ோபாட்டி ோபாட்டு சண்ைடயிட்டுக் ொகாண்டிருந்தனர். மூூடிய கதைவப் பார்த்து “ோபாய் வருகிோறன்” என்று கும்பித்தோபாது. 1977-ல் வழக்குத் ொதாடுத்த துைரசாமிைய. வக்கீல் என்று பிரபலமாக ோபசப்பட்டு வரும் வழக்கறிஞர். வள்ளல் சாகுல்ஹமீது வீட்டு வாசலில் இறங்குகிறார்.[Type text] திருப்பூூரில் எம். அைர மணி இருங்கள்” கூூட்டத்தினைரப்பார்த்து. நாளும்.ஆர். அங்கு ஏற்கனோவ வள்ளைலப் பார்க்க கூூட்டம் அைலோமாதிக் ொகாண்டிருக்கிறது.ஆர். திருப்பூூர் மணிமான். இதற்கிைடயில் சாகுல்ஹமீது வீட்டிற்குள்.ஜி. அைமதியாக வள்ளைல தன் இல்லத்துக்கள் அைழத்துச் ொசல்கிறார். சுப்புராஜ் உட்பட வள்ளலும் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். விருந்து சாப்பிட்டு முடித்த வள்ளல். வள்ளல் திருப்பூூர் மணிமாறைன நிற்க ைவத்துத் ோதாற்கடிக்கிறார். இன்றும் எம். வள்ளல் சாப்பிட்ட இைலயில் சாப்பிட ஆண்களும். பரவாயில்ைலோய!” என்று சிரித்துக்ொகாண்ோட பதிலளிக்கிறார். அதற்குப் பிறகு வள்ளல் சாகுல் ஹமீதின் வீட்ைட விட்டுப் புறப்படும்ோபாது.ோக.ஜி. அதுவைர சாகுல் ஹமீது சாப்பிட்டுவிட்டு நீங்கள் ொசால்லிவிட்டு. வீட்டில் உள்ளவர்கள் காலடி படாமல் ஒதுங்கிோய ொசன்று அந்த இடத்ைத இன்றும் புனிதமாக நிைனத்து வணங்கி வருகிறார்கள். கட்சியில் (பின்னாளில் ோசருகிறார். ோநரத்திற்குள் என்று “வள்ளல் வந்துவிடுவார். வழக்கறிஞர் ொசயற்குழு. அைறக்குள இருந்த மைனவியிடம். வள்ளல் அமர்ந்து சாப்பிட்ட இடத்தில். உடோன சாகுல்ஹமீது வள்ளல் சாப்பிட்ட இைல நிைறய ோசாற்ைற மைலயாக குவித்து. வழக்கறிஞராக நம் கட்சிக்கார்ர் ஒருவர் இருக்கிறார். சாகுல் ஹமீது ொபாதுக்குழுவிொலல்லாம் முக்கியப் ொபாறுப்பு வகித்தார்) பிறகு வாசலில் நின்ற மக்களிடம் ொகாஞ்சம் அளவளாவிவிட்டு வள்ளல் ொசன்ைன புறப்படுகிறார். அதுமட்டுமில்லாமல். துைரசாமி ோபாட்ட வழக்கில் இருந்த. மனம் உருகி இப்படி ஒரு பண்பாளரா என்றுமனமுருகிப் வள்ளலின் ோபாகிறார்.

யார் இந்த ொசன்னியப்பன்? உலகில் உள்ள நாடுகளில் வள்ளலின் கண்கள் படாத இடம் இல்ைல. அங்ோகோய மீைன சுட்டுத்தரும் மீனவப்ொபண்மனியிடம் வாங்கிச் சாப்பிட்டுக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். அதில் ஒோகனக்கல் நீர் வீழ்ச்சியும் ஒன்று. வள்ளைலப் 143 .[Type text] வழித்தடம்தான் நான் வணங்கும் ோவதம் என்கிறார். ஆனால் அதில் சில இடங்கள் மட்டுோம நம் வள்ளலின் இதயம் கவர்ந்த இடம். ‘எங்க அப்பாைவ வாழ ைவத்த எங்கள் இதய ொதய்வம் ொபான்மனச் ொசம்மல் எம். ொசன்னியப்பன்.ஜி. ொசன்னியப்பனுக்கு ோவண்டியைதச் ொசய்தாலும். பாைறயிலிருந்து அருவியில் குதிப்பது. நம் வள்ளலின் ோவடம் அணிந்து உயிைரப் பணயம் ைவத்து ொசயல்படுகிறார். எனோவ அந்த ோநரத்தில் வள்ளல். அருவிச்சுழலில் சிக்கிக் ொகாள்கிற ரிஸ்க்கான காட்சிகளில் மட்டும் ஒோகனக்கல் அருவிக் கைரயிோலோய பிறந்து. நடித்த பிரசாந்த்.ஆர் என்கிறார். 1969-ல் ‘அடிைமப்ொபண’ படத்தின் ொபரும்பாலான காட்சிகள் ஒோகனக்கல்லில்தான் படமாகப்பட்டன. பாடல் காட்சிோயா.ஜி. மக்கள் திலகம். ஆழம்.ஆர் இோத இடத்தில்தான் மீன் சாப்பிட்டார். இங்ோக ஒரு சரித்திரோம நிகழ்த்தியிருக்கிறார். வளர்ந்து அந்த அருவியின் ோவகம். அதில் உதவி இயக்குநராக பணிபுரியும் ஜீவன். எல்லாோம அத்துப்படியாக ொதரிந்திருப்பவரான ொசன்னியப்பன் எல்லா சாகஸங்ைளயும். எல்ோலாரும் அருவிக்கைர ஓரத்திோலோய மீன்பிடித்து. வள்ளலின் படங்களில். வசன காட்சிோயா ஒோகனக்கல்லில் இடம் ொபறாமல் இருக்காது. “பபபபபபபபப பபப பபபபபப – பபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபப-பபபப பபபபபபபபபபபபபபப பபபபபப-பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபப” இது ஸ்ரீதரின் சிவந்த மண் அல்ல! ஒோகனக்கல்லில் ‘கிழக்ோக வரும் பாட்டு’ படப்பிடிப்பு இயக்குனர் ராதாபாரதி. அப்ொபாழுது அங்ோக ொசன்னியப்பன் என்பவரின் மகள் வருகிறார். எம். அங்ோகோய சுத்தம் ொசய்து. அது மட்டுமல்ல. வள்ளல் ொநஞ்சில் நீங்கா இடம் ொபறுகிறார்.

படம் ொசய்து வருகிோறன். அதற்கு ஸ்ரீதர் ‘அவைர எந்த முகத்ைதக்ொகாண்டு பார்ப்பது. ோகாட்பாடுகளுக்கு மாறாக ஒரு காட்சிைய ைவத்திருந்ோதன். என்கிறார் ‘சரி’ ொசன்னியப்பன். ஒோகனக்கல் வட்டாரத்தில் ொசன்னியப்பனுக்கு மிகுந்த மரியாைத. ‘சிவந்த மண்’ என்ற படத்திற்கு பூூைஜ ோபாட்டு. அவர் பின்பற்றி வரும் ொகாள்ைக. அப்ொபாழுது ஒோகனக்கல் என்று ொசான்னவுடன் ‘அடிைமப்ொபண்’ படத்தில் தனக்காக டூூப் ோபாட்ட ொசன்னியப்பன் நிைனவுக்கு வருகிறார். ஆட்சி பீடத்தில் முதல்வராக இருந்தோபாது நம் வள்ளல் நிகழ்த்திக் காட்டிய அற்புதம் இது. இந்த அருக்கு நல்ல ொபயர் வாங்கித்தருவாயா?’ என்கிறார். எட்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு வள்ளல் 1977-ல் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்கிறார். என்ைன வந்த ொசன்னியப்பனிடம். இத்தைன ஆண்டுகள் தன்ைன நிைனவில் ைவத்து. தான் ொபரிதும் மதிக்கும் சாண்ோடா சின்னப்ப ோதவைரச் சந்தித்து தன் கஷ்டத்ைதச் ொசால்லி தனக்கு ஒரு படம் இயக்க வாய்ப்புக் ோகட்கிறார். பின்னாளில் காலச்சூூழல் அவைர கடனாளி ஆக்கிவிட்டது. ‘என்ைனப் புரிந்து என் ொகாள்ைககைள அறிந்து. இயக்குனர் ஸ்ரீதர் தமிழ் திைரப்பட உலகில் தனக்ொகன்று ஒரு ஸ்ைடைல உருவாக்கிக் ொகாண்டு முன்னணி கதாநாயகர்களுக்குரிய அந்தஸ்தில் இருந்தவர்.ஜி. தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுற்றுலா துைறகளுக்கு புதியதாக ஆட்கைள நியமனம் ொசய்கிறார்.ஆர்) அவதரித்து இருக்கிறார். தனக்கு ொபரிய ொபாறுப்ைப ஒப்பைடத்த வள்ளல் இன்றும் ொசன்னியப்பன் குடும்பத்தில் வழிபாட்டுக்குரியவராகோவ திகழ்கிறார் நம் வள்ளல். அதற்கு அவர். அந்த முருகைனப் ோபாய் பார்க்க ோவண்டியது தாோன’ என்கிறார். அவர் தகுதி திைறைமைய எைட ோபாடுகிறார். அவைர ைவத்து சில காட்சிகைளயும் படமாக்கிோனன்.[Type text] ோபாகோவ டூூப் ோவடம் ோபாட்டு நடித்ததால். என்ைன உணர்ந்தவர்களுககு மட்டுோம. அதற்கு அவர் ‘உன்ைனப் ோபால் தத்தளித்துக் ொகாண்டிருப்பவர்கைள கைர ஏற்றுவதற்காகத்தாோன ராமாவரம் ோதாட்டத்தில் இன்ொனாரு முருகக் கடவுள் (எம். உடோன அவைர ோதடிப்பிடித்து. அடுத்து 1974-ல் வள்ளல் ஆட்சிப்பீடத்தில் இல்லாத அந்த ோநரத்தில் நிகழ்த்திய அற்புதம் இது. ‘ஒோகனக்கல் படகுத்துைறைய உன்னிடம் ஒப்பைடத்தால் நீ அைத நன்றாக பராமரித்து. ோகாட்ைடக்கு வரவைழக்கிறார். சினிமா என்பது மற்றவர்களுககு ோவண்டுமானால் ொவறும் ொபாழுது 144 . எனோவ.

ோபாடுங்க’ ‘பூூைஜ ைடட்டிோல பிரமாதமாக என்கிறார். மறப்பார் உதவி ொசய்வார்’ என்று ஸ்ரீதர் ொசால்கிறார். ொசட்ைட விட்டு ொவளியில் ொசன்று அந்த படத்தில் நடிக்க மறுத்துவிட்டார்.ஸ்ரீதரும் காைல எட்டு மணி வாக்கில் வள்ளலின் ராமாவரம் இல்லம் ொசல்கிறார்கள். இதற்ொகல்லாம் அவர் பதிலுக்கு ோகாபப்படாமல். ொபாழுது ோபாக்குடன் சில ொபாறுப்புகளும் எனக்கிருக்கிறது.ஜி. இது எம். அோத படத்ைத உடோன ொவளிநாடுகளுக்குச் நஷ்டப்பட்ோடன். நல்ல விஷங்கைள மட்டுோம நாட்டுக்குச் ொசால்ல 145 .[Type text] ோபாக்குச் சாதனாமாக இருக்கலாம். ோதவரும் . நான் அைழத்துச் ொசன்று சந்திக்க ைவக்கிோறன். இைதொயல்லாம் எப்படி அவர் மன்னிப்பார். இருவருக்கிைடோய நடந்திருக்கிறது.ஜி. நீங்கள் நடிகர். படப்பிடிப்பு துவங்குவதற்கு முன்ோப ஸ்ரீதர் கடனில் இருந்து விடுபடுகிறார். அந்த படத்துக்குப் பிறகு தான் நம் வள்ளலின் . அங்கு இருவைரயும் வரச்ொசால்கிறார். உடோன ஸ்ரீதர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ோபப்பரில் சித்ராலாயா பிலிம்ஸ் வழங்கும் மக்கள் திலகம் எம். பார்த்த வள்ளல் பாராட்டி. ‘ஏன் நீங்க வந்து ோகட்டா நான் உதவி ொசய்ய மாட்ோடனா? உங்ளுக்கு அந்த உரிைம இல்ைலயா? அன்னிக்கு நடந்தைத நான் அன்னிக்ோக மறந்துட்ோடன். சாப்பிட ைவக்கிறார். நீங்க என்ைன எப்ப ோவணும்னாலும் உரிைமோயாடு சந்திக்கலாம்’ என்று உரிைம என்ற ொசால்ைலோய திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தி பாசத்துடன் ோபசுகிறார் நம் வள்ளல். ‘மற்றவர்கைள மன்னிப்பதில் அவர் ஒரு ஏசு மகான். ‘நான் ைடரக்டர். அளந்து ோபசுகிற அளவான உச்சரிப்பு. ோகட்டுக் ொகாண்ட வள்ளல் ஸ்ரீதைரப்பார்த்து. நடிகர் ொசன்று திலகத்ைத எடுத்ோதன். பூூைஜயிோலோய படத்தின் ொமாத்த வசூூலும் வந்து விடுகிறது. ோதவர் ோபச்ைச துவங்குகிறார். இது ொதரிந்தும் இந்த காட்சிைய ஏன் ைவத்தீர்கள்?” என்றார். “ைதரியமாக என்னுடன் வாருங்கள்’ என்கிறார் சின்னப்போதவர். மிைகயில்லா நடிப்பு. பூூைஜ இருக்கிறது என்று ோபாடப்படுகிறது. ஆனால் என்ைனப் ொபாருத்தவைர. அதற்கு நான். இவ்வளவு ைவத்து ஆனால் விஷயங்ள் எங்கள் முதன் படம் முதலாக ஓடவில்ைல.ஆரின் ‘சிவந்த மண்’ அல்ல. ைடனிங் ோடபிளில் சாப்பிட்டுக் ொகாண்டிருந்த வள்ளல். ஸ்ரீதரின் ‘சிவந்த மண்’ என்று அன்ைறக்கு நான் இருந்த நிைலயில் ஆணவமாகப் ோபசிவிட்ோடன்.ஆரின் “உரிைமக்குரல்” என்று எழுதி வள்ளலிடம் நீட்டுகிறார்.

ோகாயில் ொதளிவாகப் பிறகுதான் நம் வணக்கத்திற்குரிய ராஜீவ்காந்தி அவர்கள்.ஜி.ஜி. “சக்கரவர்த்தித் திருமகன்” எழுதிய மீதறிஞர் ராஜாஜியின் பக்கத்தில டாக்டர் எம். “பபபப பபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப” ஒப்பிட்டுப் பார்த்துச் ொசால்லுங்கள்! IMPACT OF MGR FILMS’ என்ற நூூலில் நாோகஷ். எனோவ நம் வள்ளல் மானுட வடிவில் வந்த அவதார புருஷோன! ‘பராசக்தி’ பத்திரிைக ஆசிரியர் மாலி.ஆர் அவர்கைள உள்ளூூர் ொபரியவர்கோளாடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க ோவண்டாம். ஒரு ஆபிரகாம் லிங்கோனாடு இைணத்துப் பாருங்கள். பாத்திரங்கள் எல்லாம் ொவளியில் தூூக்கி வீசப்படுகின்றன உடோன முதல்வராக வீற்றிருக்கும் நம் 146 .[Type text] ோவண்டும் என்கிற அவருைடய உயரிய ோகாட்பாடுகள்தான் எவர்கிரீன் பார்முலா என்று உணர்ந்து ொகாண்ட ஸ்ரீதர். ராமச்சந்திர மூூர்த்தியிடம் இருப்பதும் நமக்குப் புரியவரும்’ என்று ொசால்லி இருக்கிறார். அவர் வரலாறு பரங்கிமைல பக்கம் உலவினாலும். மீண்டும் ொவற்றி ொபறுகிறார். ‘தயவு ொசய்து எம். நம் முதல்வரிடம் ஏன் இவ்வளவு பிரியம் ைவத்திருந்தார் என்று புரியும். பிறகுதான் அந்த நூூலில் வரும் ராமச்சந்திர மூூர்த்தியின் கல்யாண குணங்களில் அோநகம் இந்த (எம். ொசய்யுங்கள். ஒரு சர்ச்சிோலாடு ைவத்து சர்ச்ைச மணிோயாைசோபால் புரிந்துவிடும். அருைம ொதரியும். நிலவரம் புரியும். இமய மைலையத் தாண்டியது. ஒருநாள் அந்த வீட்டுக்காரர் மாலி அவர்கைள முன்ன்றிவிப்பின்றி வீட்ைட காலி பண்ணச்ொசால்கிறார். ஒரு ொநப்ோபாலியோனாடு ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். முப்பது வருடமாக வாடைக வீட்டில் குடியிருக்கிறார்.ஜி. புரட்சித் ஒரு டாண். உலகப் ொபரிோயார்களின் வாழ்க்ைகோயாடு ஒப்புோநாக்கத் தகுந்தது. தைலவரின் ோநருஜியுடன் டாண் என்று ோதவன் புத்திசாலித்தனம் நிறுத்திப்பாருங்கள்.ஆர் அவர்கைள இைணத்துப் பாருங்கள்.

அங்ோக பட்டினப்பாக்கத்தில் வீடு அலாட் ஆகி ஆர்டர் காத்திருக்கிறது.[Type text] வள்ளைலப பார்க்க ோகாட்ைட ொசல்கிறார் மாலி. ராதாவிடம் மனுைவக் ொகாடுக்கிறார். இக்கட்டான வாங்கி ‘மனுைவ சூூழ்நிைலயில் வள்ளல் ைவத்துக் ொகாண்டு. வள்ளல் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு வாங்கித் தரச் ொசால்லி. ‘எப்படி இருக்ோக? நடிகனா இருந்தோபாதாவாது அடிக்கடி சந்திக்க மூூைல முடுக்ொகல்லாம் கணீர். மாநாட்டுக்கு ொசன்று விட்டாோர’ என்று மாலிக்கு மன உைளச்சல். ஃபிலிம் சப்ைள உடனுக்குடன் சீக்கிரம் ொசய்வார்’ என்று ொசால்கிறார்.ஜீ. வந்த காரணத்ைதச் ொசால்லி மனுைவ நீட்டுகிறார். அக்ரோடஷன் ோஹால்டருக்கு மட்டும்தான்’ என்று நைடமுைறைய விளக்கிச் ொசால்கிறார். ‘அவருக்கு வாய்ப்புக் ொகாடுத்தால். வாங்கிக் ொகாண்ட வள்ளல். இரண்டு மூூன்று நாட்கள் நடிகர் சங்கத்ைதச் ோசர்ந்த 147 . அங்கு ஃபிலிம் கன்ட்ோரால் ஜாய்ன்ட் கமிஷனர்.ஆைர) எல்லாம் சரியாகிவிடும்’ என்று வள்ளைல சந்திக்க ஏற்கனோவ நின்று ொகாண்டிருந்த தர்ம தரிசன க்யூூவில் நிற்கிறார். மனுைவ பரிசீலித்த அைமச்சர். ஒருமுைற ோகாைவ ொசழியன் படத்தில் நம் வள்ளல் நடித்துக் ொகாண்டிருந்தார்.ஆர். மனுைவ வாங்கிய வள்ளல் அன்றிரோவ மதுைரயில் நடந்த உலகத் தமிழ் மாநாட்டு விழாவுக்கு நம்முைடய கிளம்பிச்சல்கிறார். வள்ளல் நடிகர் சங்க உறுப்பினராக இருக்கும் ஒரு நடிகைர ைவத்து நடிக்க ைவக்கிறார். புரடக்ஷன் ோமோனஜர் ஃபிலிம் வாங்கச் ொசன்றிருக்கிறார். ‘இங்கு வா’ என்கிறார். ‘சிறு’ பத்திரிைகயாளர்களுக்ொகல்லாம் அரசு வீடு ொபற விதிமுைற இல்ைல. முதலில் ஹவுசிங் ோபார்ட் அைமச்சர் எஸ். ஓடிச்ொசன்று வணங்கி நின்ற வள்ளலிடம். ‘நான நல்லா இருக்ோகன். ந்ம்மும் பரிசீலித்து. கணீர் என்று ோகட்ட வள்ளலின் குரல் இப்பதி மைழயாய் மாறிப்ோபானோத’ என்று மாலி கண்கலங்குகிறார். இைத நான் பார்த்துக்கிோறன்’ என்றுொசால்லி மாலிைய அனுப்பி ைவக்கிறார். ‘கடவுைளப் பார்த்துவிட்டால் ோபாதும் (எம். ஆனாலும். ொசய்ய ோவண்டியைத உடோன ொசய்த வள்ளைல ோபாற்றுகிறார் மாலி. அங்கு ஃபிலிம் கன்ட்ோரால் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபிலிம் வாங்கச் ொசன்றிருக்கிறார். அத்தைன பரபரப்பிலும். ‘சரி எதற்கும் ோபாய் பார்ப்ோபாம்’ என்று நான்கு நாள் கழித்து ோகாட்ைட ொசல்கிறார் மாலி. வள்ளல் அவருக்கு ஆறுதல் ொசால்லி. மாலிைய பார்த்துவிட்ட நம் வள்ளல் ைகயைசத்து. இது எதிர்பார்த்ததுதான் மாலிக்கும்.

148 . வள்ளல் ோகாைவ மாவட்டத்தில் கடசி நிர்வாகிகைளஉம். வள்ளைலப் பற்றி நிைனவு கூூர்கிறார். தனிக்கட்சி துவங்கிய வள்ளல்.. “பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப” சாணக்கியத்தனமும் ொதரியும்! ‘இந்தக் கட்சிக்காக பணம் தரோவண்டாம் தம்பி. ொபாது மக்கைளயும் சந்திக்கிறார். மாவட்டம்ோதாறும் சுற்றுப்பயணம் ொசய்கிறார். அந்த ொபான்னிற முகத்துக்குத்தான் எத்தைன வசீகரம். என்ன ோதஜஸ். என்பது என் அதற்க்கா ோநாக்கமல்ல. சம்பளமாக சில ஆயிரங்கள் ொகாடுக்கப்படுகிறது. உடோன நம் வள்ளல் அந்த ோமோனஜரிடம். அவருக்கு முதலில் வாய்ப்பு பட்டினியாய் ொகாடுக்கக்கூூடாது இருப்பவனுக்கு பசி ோபாக்குோவாம்! என்று வள்ளல் ொசான்னோபாது ோமோனஜர் மக்கள் திலகத்தின் மனித ோநயத்ைத.[Type text] நடிகர் நடித்த பிறகு. ‘நீ ொசான்ன அந்த ஃபிலிம் கன்ட்ோரால் ஜாய்ன்ட் ொசகரட்டரி மத்திய அரசு ஊழியர்தாோன?’ ‘ஆமாம்’ ‘அவருக்கு மாதச் சம்பளம் உண்டுதாோன?’ ‘உண்டு’ ‘அவருக்கு ோவைலயில் இருந்து ரிட்ைடயர்ட் ஆன பிறகும் ொபன்ஷன் உண்டா?’ ‘உண்டு’ ‘ஆனா. பார்த்து வியந்து ோபாகிறார். இந்த துைண நடிகர் நாைளக்கு என்ன உத்தரவாதம்? என்று வாழ்ந்து ொகாண்டிருப்பவன். எத்தைன ஈர்ப்பு அவரது ஈர்ப்பில் இளகிப்ோபான ோகாைவையச் ோசர்ந்த அோசாசிோயட் ைடரக்டர் பாலாமணி. உன் தங்க முகத்ைத மக்களிடம் காட்டு ோபாதும்’ என்று ோபரறிஞர் அண்ணா ொசால்வார்.

கட்சி நிர்வாகிகள். ‘அதிருக்கட்டும். வள்ளலின் கார் ஊர்ந்து ொசன்று நிற்கிறது. ‘ஏோதா ோபசினார். அத்தைனோபரும். கண்டு ொகாள்ளாமல் ொசல்கிறாோர?’ என்று மனவருத்தத்துடன் மருதாசலம் ஓரமாக நின்று ொகாண்டிருக்கிறார். ராமாவர அடுத்த ோதாட்ட ோபசியது ரயிோலறி இல்லத்தில் வள்ளைல சந்திக்கிறார். மருதாசலம் ‘நான் ொபாறுப்பில் இருந்தும்கூூட சிலர் என் ொசால்ோபச்சு ோகட்டு என்கு மதிப்புக் ொகாடுப்பதில்ைல’ என்று தன்மனக்குைறைய மக்கள் திலகத்திடன் ொசால்கிறார் ோகட்டுக்ொகாண்ட வள்ளல். மருதாசலம். பிறகு ரயிோலறி வள்ளல் கிளம்புகிறார். வள்ளல் ஆச்சரியத்துடன் என்ொவன்று விசரிக்கிறார். ‘இல்ைல… ராத்திரி என்கிட்ட காோதாடு காதா ோபசினது எனக்கு எதுவுோம விளங்கவில்ைல’ அைதத்தான் ொதரிஞ்சுட்டுப் ோபாகலாம்ன்னு வந்ோதன்’ என்கிறார். அண்ோணன்னு உயிைர விடுறானுக’ இந்த மரியாைத உனக்கு கிைடக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் அத்தைனோபர் மத்தியில் உன்கிட்ட மட்டும் 149 . ோவைலையப் பாருங்கள்’ என்று மருதாசலத்துக்கு சமாளிக்கிறார். வள்ளல் காைரவிட்டு இறங்கி கதைவப் பிடித்தவாோற. ரிய்லோவ ஜங்ஷன் உள்ளும் புறமும். வியந்து பார்க்க… ஐந்து நிமிடம் ொதாடர்ந்து மருதாசலத்திடம் காோதாடு காதாக குசுகுசுக்கிறார். மகள் அைலகடொலன நிரம்பி வழிந்து நிற்க. மருதாசலத்ைத ைகயைசத்து மருதாசலத்ைத ைகயைசத்து வரச் ொசால்கிறார்.[Type text] அப்ொபாழுது ோகாைவ மாவட்ட கிழக்குப்பகுதி ொசயலாளர் கா. ‘வள்ளல் காதில் ோபாட்டும். இப்ொபாழுது கூூடியிருந்த கட்சிக்கார்ர்கள் மரியாைதய்க் ொகாடுத்து. ஒன்றுோம காைலயில்ொசன்ைன வந்து உண்ைமயில் புரியவில்ைல. வள்ளல் எனோவ. கட்சி நிர்வாகிகளும். அவரிடம் காோதாடு காதாக வள்ளல் ோபசுகிறார். மகிழ்ச்சியுடன் ஓோடாடி வந்து. நான் கிளம்புனவுடோன உனக்கு ோகாைவயில் எப்படி மரியாைத இருந்தது? அைதச்ொசால்லு. வள்ளல் அருகில் நிற்கிறார். ோசர்ந்து ோநராக. சுற்றுப் பயணத்ைத முடித்துக் ொகாண்டு ொசன்ைன ொசல ோகாைவ ரயில்ோவ ஜங்ஷனுக்கு ொசல்கிறார்.’ “ஏசு மரியாைதத தைலவோர! ஸ்ோடஷைனவிட்டு ொவளிய வர்றதுக்குள்ோள அவனவன் ஏொழட்டு கும்பிடு ோபாட்டு அண்ோண. பதில் ஏதும் ொசால்லவில்ைல. காவல் துைறயினரும் பாதுகாப்பு வைளயமிட்டு நிற்கிறார்கள். கும்பிடுோபாட்டு இதுவைர ொகாடுக்கத் மருதாசலத்ைத தவறிய தைலவணங்கி. மருதாசலத்திடம் ஏோதா ரகசியம் ோபசுகிறார் என்று ஒதுங்கி நின்று ொகாள்கிறார்கள். ‘தைலவர் என்ன ோபசினார்’ என்று ோகட்கிறார்கள்... உடோன அருகில் நின்ற அதிகாரிகள்.

பாலம் ஒன்ைறக் கட்டிவிட்டால் எல்ோலாருக்கும் நல்லதல்லவா?’ என்று மாற்றுவழி ஒத்துக்ொகாள்கிறார்கள். வட்ட ஆட்சி அலுவலக அதிகாரிகள் ொசல்கின்றனர். ஏரிோமட்டில் உள்ள குடிைசகளுக்குள் நிரம்பி.ஆர் சட்டப்பூூர்வமாக காரியமாற்றினாலும். வலாங்குளம். விழாக் குழுவினர். தங்க முலாம் பூூசிய விைலயுயர்ந்த ொசங்ோகால் ஒன்ைற நிைனவுப் பரிசாக வழங்கினர். எல்ோலாருோம ‘மக்கைள அந்தப் பகுதியில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவோத நல்லது’ என்கிறார்கள். பாலம் துரித கதியில் கட்டி முடிக்கப்படுகிறது. 1977. அனுப்பி ைவக்கிறார். பணியாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக சங்கக் கட்டிடம் ஒன்ைற உருவாக்கி. இைதக் ோகள்விப்பட்ட வள்ளல். ொபான்மனச் ொசம்மல் நம் வள்ளல் எம். முத்தனம்குளம் நிைறந்து.. பாதிக்கபட்ட மக்களுக்கு ோவண்டிய உதவிகைளச் ொசய்துவிடு. அந்த ொவள்ளப்குதிக்குச் ொசல்கிறார். ‘ோகாைவயில் எனக்கு நிைறய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அதிகாரிகள் ொசான்னைத பரிசீலித்த முதல்வர் ‘அவசியப்பட்டால்… ோவறுவழியில்ைல என்றால். மகிழ்வுடன் ொசல்கிறார். வள்ளல் ொவள்ளப் பகுதிகைளப் பார்ைவயிடச்ொசல்கிறார்.எல்.ஏ யாகவும் ொவற்றி ொபறுகிறார். மற்றும் காவல்துைற அதிகாரிகள். ொபாதுத் ோதர்தலில் எம். குடிைசவாசிகள் ஓடியும். ஒன்றி வாழும் உறவுகள் ொகடாமல். 1981-ல் ோகாைவயில் மைழ ொபய்து ொவள்ளம் கைரபுரண்டு ஓடுகிறது.ஜி. மருதாச்சலம் . இப்ப திருப்தியா! ோபாய் ோவைலயப்பாரு’ என்றுொசால்லி அரசியல் சாணக்கியர் நம் வள்ளல் மருதாச்சலத்ைத ஊருக்குப் ோபாகச் ொசால்கிறார். அன்ைறய மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர் அபுல்ஹாணன். அன்புடன் வாங்கிக் ொகாண்ட நம் வள்ளல்.. ‘இதற்கு என்ன தீர்வு?’ என்று ஒவ்ொவாரு அதிகாரிையயும் ோகட்கிறார். ஆனால் அவர்களுைடய ொதாழில். அப்புறப்படுத்தலாம். மறுநாோள பாலம் கட்டும் ோவைல துவங்கி. அதில் 150 . உடன். மரங்களில் ஏறியும் தங்கைள காப்பாற்றிக் ொகாள்கின்றனர். அோத ோகாைவயில் ொபாற்பணியாளர்கள் சங்கம். வள்ளலும் ஒத்துக்ொகாண்டு திறந்து ைவக்கிறார். அைத திறந்து ைவக்க முதல்வர் நம் வள்ளைல அைழத்து வருகின்றன்ர.[Type text] முக்கியத்துவம் ொகாடுத்துப் ோபசறதா சும்மா குசுகுசுத்ோதன். மக்கைள அப்புறப்படுத்துவைதவிட எப்படி அவர்களுக்கு அரணாக இருந்து பாதுகாப்பது என்ற வள்ளலின் முடிோவ மகத்தான முடிவாக இருந்தது. அதிோல மனித ோநயம் அடங்கி இருக்கும். ொசட்டிவீதியில் நுைழந்து. அந்த இடத்திோலோய வள்ளல் உத்தரவு ோபாட்டதால்.

ஆர். திோயட்டைரக் ொகாளுத்தி படத்ைத ஓடவிடாமலும் ொசய்யவும். ராதாவின் பிரிண்டிங் பிரஸ்ைஸ தகர்த்து ோசதப்படுத்தி விட்டார்கள். இருதரப்பு சண்ைடயில் இரு கட்சியினருக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் வள்ளலின் படம் உள்ோள ஓடிக் ொகாண்டிருக்கிறது. திோயட்டைர ொநருங்கி வரும்ொபாழுது. அடித்து உைடக்குமாறும். ‘ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும். வள்ளலின் கட் அவுட்ைட தகர்க்கவும். அருள் ஸ்ொபஷல் எஸ். ஆத்திரத்தில் எஸ்.ஆர் இருக்கும் அவர்களின் மன்ைன கட்சிையச் ோசர்ந்த நாராயணசாமியாக எஸ். வள்ளலின் ராஜ விசுவாசிகள் திோயட்டைர ொநருங்கிவிடா வண்ணம் விரட்டி அடிக்கின்றனர். ராதா தரப்பிலும். இரண்டு ோபைரக் காயப்படுத்திவிட்டார்கள். 151 . “பபபபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபப பபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப” ோநற்று-இன்று-நாைள! 1973-ல் ஆயிரம் அடக்குமுைறகைள மீறி.ஆர். கலந்து ோபசி கலவரம் ஏதும் இல்லாமல் பார்த்துக் ொகாள்ளுங்கள். அன்ைறய ஆளும் கட்சி சதித்திட்டம் தீட்டியிருந்தது. ொவளிவரப்ோபாகிற அன்று. “ோநற்று இன்று நாைள” ஓடுகின்ற திோயட்டர்கைள.’ என்று உத்தரவிடுகிறார்.[Type text] சாண்ோடா சின்னப்பத்ோதவர். வள்ளல் நடித்த ‘ோநற்று இன்று நாைள’ ொவளிவருகிறது. அவர் வணங்கும் இஷ்ட ொதய்வமான மருதமைல முருகன் ோகாயிலுக்கு நீங்கள் அளித்த இந்த ொசங்ோகாைல ோதவரின் நிைனவாகத் தருகிோறன்’ என்று அந்த ோமைடயிோலோய ொகாடுக்கிறார்.ஜி. என் இதயம் கவர்ந்த மனிதர். எம். எனோவ. “இந்த கலவரத்தில் திோயட்டைர தகர்க்க முடியாதவர்கள். சிலர் ஆட்கைளத் திரட்டிக் ொகாண்டு.யிடம் இன்சார்ைஜ ஒப்பைடத்து. ொடல்லியில் லாஅண்ட் ஆர்டர் பணியில் இருந்த ஐ.பி. தீயிட்டுக் ொகாளுத்துமாறும்.ஜி.

இதுவைர உங்கள் மீது ைவத்திருந்த பக்திக்காகவும். அைத அப்படோய எஸ். ‘அங்ோக நிறுத்தியிருந்தால் இங்ோக பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்’ என்கிறார் எஸ். நம் பரங்கிமைல வள்ளல். எஸ்.ராதா வள்ளல் தன் மீது ைவத்திருந்த நம்பிக்ைகைய நிைறோவற்றி காட்ட பம்பரமாய் சுழன்று பணியாற்றி.ஆர். கும்போகாணத்தில் இருந்து பத்து ோபர் மனு ொசய்கிறார்கள். கூூட்டத்தில் 25 ஆயிரம் ரூூபாய் வசூூலாகிறது. பிரஸ்ைஸ பாதுகாக்க நம் ொதாண்டர்கைள ஏன் நிறுத்தவில்ைல என்று ோகட்கிறார். ொநகிழ்ந்து ோபான எஸ். பபபப பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப-பபப பபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பப பபபபபபபப பபபபபபபப -பபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபப! 152 . நம் வள்ளல்.[Type text] ொசன்ைனயில் இருந்த வள்ளல் இைத ோகள்விப்பட்டு.ஆர். ‘அப்படியா’ என்று ோகட்டுக் ொகாண்ட வள்ளல். எஸ். எஸ். ராதா. பாசத்துக்காகவும்தான் கட்சிப் பணி ஆற்றுகிோறோனொயாழிய.ராதா. ராதாைவ ொதாடர்பு ொகாண்டு.ஆர். அசுர வளர்ச்சி அைடந்த ோவைளயில்.ஆர். கட்சி. என்கிறார். பிரஸ் ோசதாரத்ைத சரி ொசய்ய 11 ஆயிரம் ரூூபாயும். ோவட்பாளர் பட்டியலில் வள்ளோல எஸ். ராதாைவ.ஆர். சட்டமன்ற உறுப்பினராக ொவற்றி ொபற்ற எஸ். வள்ளல். ராதாவிடம் தருகிறார் நம் வள்ளல். ஆஆல் அதில் எஸ். வள்ளல் வந்து ோபசுகிறார்.ஆர். உடோன எஸ். ராதாைவ ொபருமிதமாகப் பார்க்கிறார்.ஆர். அடுத்த வாரோம கும்போகாணத்தில் கூூட்டத்திற்உ ஏற்பாடு ொசய்யச் ொசால்கிறார். தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய அைமச்சராக்கியும் அழகு பார்த்தவர். காயம்பட்ட இரண்டு ொதாண்டருக்கு தலா இரண்டாயாரம் ோபாக பத்தாயிரத்ைத கட்சி நிதிக்காக ைவத்துக் ொகாள்ளுங்கள் என்று வள்ளலிடோம திருப்பி ொகாடுத்தார். ஏன் மனு ொசய்யவில்ைல என்கிறார். 30 வருடமாக காங்கிரஸ் ோகாட்ைடயாக இருந்தைதத் தகர்த்து ொவற்றி வாைக சூூடுகிறார். 1997-ல் சட்டமன்ற ொபாதுத்ோதர்தைல சந்திக்கிறார்.ராதா ஏற்பாடு ொசய்கிறார். ஆனால் அந்த ொதாைகைய முழுவதுமாய் வாங்க மறுத்து. ராதாவின் ொபயைர ொவளியிடுகிறார்.ஆர். ஆறுதல் ொசான்ன வள்ளல்.ஆர். பதவிக்காக அல்ல. ராதா மனு இல்ைல.

ஜீவித்து எவரும் வருகிறார்கோள இங்ோக இல்ைல. ‘உைழப்பாளர் ொஜயங்ொகாண்டம் முன்ோனற்றக்கட்சி’ என்ற தியாகராஜன் தைலைமயில் ொபயரில் தனிக்கட்சித் ொதாடங்குகின்றனர். வரும் ோதர்தலுக்கு நம வள்ளலின்கட்சிக்கு ஆதரவு ொதரிவிக்கும் நிகழ்ச்சிையயும் ஏற்பாடு ொசய்திருந்தனர்.சண்முகம். அதற்கு முன் ஏலூூர் மாவட்ட அைமப்பாளர் ஏ.மணி ஆகிோயார். ஐந்து லட்சம் ோபர் கூூடியிருக்கும் அத கூூட்டத்தில் மூூத்த தைலவர்கொளல்லாம் ோபசிக்ொகாண்டிருக்கிறார்கள். மாவட்ட துைண அைமப்பாளர் காவனூூர் பச்ைசயப்பன். கூூட்டங்களிொலல்லாம் அந்தம நண்பர்கோளாட ைபயன் உங்க வந்திருக்கான். நம் வள்ளலின் அவர்கோள வீரத்ைத அதர்மத்தின் விைளயாட்டாக நிைனத்த்வர்கள். அரங்கநாதன். குடியாத்தம் ஏ. ோபாளூூர் பா.துைரசாமி. ோவலூூர் ோகாட்ைட ொவளி ைமதானத்தில். அந்த கட்சியின் முதல் மாநில மாநாடும். உடோன அந்த அைமப்பாளர் ோகாவிந்தைன அைழக்கிறார்கள். ோக. உடன் வந்த பிச்சாண்டி. 1975 ராமாசாமி பைடயாச்சியின் ‘ொபாது நல கட்சி’யில் இருந்து லகி. ொகாண்டு அவனுைடய விரும்பினீங்கன்னா. “ோபாளூூரில் ஏழாவது படித்துக் ொகாண்டிருக்கும் ோகாவிந்தன் (இப்ொபாழுது இவர் தன் ொபயைர ொஜயோகாவிந்தனாக மாற்றிக் ொகாண்டுள்ளார். அடுத்து நம் வள்ளல் ோபச ோவண்டும். அவைன உங்க முன்னால் ோபசச் ொசால்கிோறாம். இறுதியில் வீழ்ச்சிைய சந்தித்தார்கள். ோபச்ச் ொசால்லுங்கள்” என்கிறார். இப்படி நம் வள்ளைல எதிர்த்தவர்கள் எல்ோலாருோம காட்டியவர்கள் எதிலும். பரந்தாமன். எஸ்.) என்ற மாணவன் நமது கட்சிக் வருகிறான்.வி. ோவலூூர் வழக்கறிஞர் மார்க்கபந்து. ொஜயித்துக் வள்ளைல எதிர்த்து நின்றைதக்கூூடக் ொகௌரவமாக எடுத்துக் ொகாண்டார்கள். ஆகிோயார் நம் வள்ளல் அமர்ந்திருக்கும் ோமைடக்குச் ொசன்று.வி.” என்று ொசால்கிறார்கள்.எஸ். தவிர. நம் வள்ளல்.[Type text] ஜீவிக்கலாம் ொஜயித்துக் காட்டியவன் இல்ைல! நம் வள்ளலின் தைலவனாகிப் தர்மத்ைத ோகலி ோபானார்கள். “ோடய் ோகாவிந்தா! தைலவர் முன்னாடி 153 . “சரி.ோக. நீங்க அனல் பறக்க கூூட்டத்ைதப் ோபசிக் பார்க்க. ொசய்தார்கள்.

ோசாவியத் ோசாவியத் ரஷ்யா ரஷ்யாவுக்கு ொசன்றதில்ைல. ஆனால். நம் வள்ளல். அொமரிக்காவுக்குச்ொசன்றதில்ைல. அைணத்துக் ோபசிமுடித்த ொகாள்வதுோபால் ோகாவிந்தைன ோகாழி அைணத்துக்ொகாண்டு. தன் குஞ்ைச உனக்கு என்ன ோவணும்? என்ற உலுக்கி. உலுக்கிக் ோகட்கிறார். ைமக் எட்டவில்ைல.[Type text] முதன் முதலா ோபசப்ோபாோற. நம் புரட்சித் தைலவர் ொபான்மனச் ொசம்மல் மட்டுோம ரஷ்யாவுக்கும். ைதரியமாப் ோபசுடா” என்று ோமைடக்கு அனுப்பி ைவக்கின்றனர். “இது வைர நம் தமிழகத்தில் முதல்வராக இருந்தர்கள் எல்ோலாருோம வல்லரசு நாடான அொமரிக்கா ொசன்றிருக்கிறார்கள். அைனச்சர் ொபருமக்கள் கட்சியின் முக்கிய 154 . 1984-ல் அோத ோகாட்ைட ொவளி ைமதானத்திற்கு நம் வள்ளல் கூூட்டுக் குடிநீர் அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு வருகிறார். பிறகு ோமைடயில் இருந்து இறக்கிவிட்டவுடன் ோகாவிந்தைன உடன் வந்த பிச்சாண்டியும். அதில் முத்தாய்ப்பாக. பகல் இரண்டைர மணி அளவில் ோவலூூர் அப்துல்லபுரம் விமானத்தளத்தில் தனி ொஹலிகாப்டரில் இறங்குகிறார். ராஜவர்மனும் அைழத்துச் ொசல்கின்றனர். வள்ளல் மட்டும் நம்பிக்ைகோயாடு பார்த்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்.. அைரக்கால் டவுசருடன் ோகாவிந்தன் ோமைடோயறி வள்ளைல வணங்கி ைமக் அருோக ொசல்கிறான். அந்தச் சிறுவன். அந்த தளத்ைதச் சுற்றி அரசு அதிகாரிகள். உடோன அத ைமக்ைக இடம் மாற்றி ோகாவிந்தன் உயரத்துக்கு தகுந்தாற்ோபால் இறக்கி ைவக்கின்றனர். 1977-ல் வள்ளல் முதல்வராக ஆகிறார். ோகாவிந்தன் ைமக்ைகப் பிடித்த ஐந்தாவது நிமிடோம ோபச்சில் அனல் பறக்கிறது. மாநில அரசியைலோய புரிந்து ொகாள்ளாத அந்த வயதில் உலக அரசியல் ஒன்ைற ொதாட்டுக் காட்டுகிறான். அொமரிக்காவுக்கும் ொசன்று வந்த ஒப்பற்ற தைலவர்” என்று ோபசியைத ோகட்டு ஆச்சரியத்தில் விழிப்புருவத்ைத உயர்த்திப் பார்க்கிறார் வள்ளல். ொவலொவலத்துப்ோபான அோத அந்த பாலக வயது ோகாவிந்தனுக்கு என்ன ோகட்கத் ோதாணும்? அந்த தைலவனின் அைணப்பின் ொநகிழ்வில் அழுைக மட்டுோம வந்தது. ோவடிக்ைகப் ொபாருளாய் எல்ோலாருோம ‘இந்த கடுகளோவ சிறுவன் உயரமுள்ள என்ன அரசியல் சிறுவன் ோபசிட ோகாவிந்தைன முடியும்?’ என்று ஏளனமாகப் பார்க்கின்றனர். ொசன்றிருக்கிறார்கள்.

ஐ. ோகாவிந்தனுக்கு ஒன்றும் புரியாமல். இைளஞர் ோகாவிந்தனாக.பி.[Type text] நிர்வாகிகள் சூூழ்ந்து நிற்கிறார்கள். ‘நம் வள்ளலுக்கு உடல் நிைல சரியில்லாமல் அப்பல்ோலா மருத்துவமைனக்கு ொகாண்டு ொசல்லப்பட்டிருக்கிறார்’ என்கிற தீப்பிழம்பு ொசய்தி ோகாவிந்தனின் காதில் விழுகிறது. கவிஞர் ராஜவர்மன் ஆகிோயாரிடம் கைடைய ஒப்பைடத்துவிட்டு. ஓடிப்ோபாய் வள்ளலின் காலில் விழுந்து வணங்கி நின்ற ோகாவிந்தனிடம்.ொஜயலலிதா. நின்று ொகாண்டிருக்கிறார். “அந்த பணம் என்னாச்சு?” என்கிறார் வள்ளல். ோகாவிந்தன். இந்த நிைலயில் 1985-ல் காஞ்சிபுரம் ோதரடி வீதியில் நடந்த கூூட்டத்தில் தைலைமோயற்று ோபச வருகிறார் இன்ைறய முதல்வராக இருக்கும் அன்ைறய ொகாைளைக பரப்புச் ொசயலாளராக இருந்த புரட்சித்தைலவி ொசல்வி. உடோன அவரும் மறுப்ோபதும் ொசால்லாமல் ோபசச் ொசால்கிறார். முறநாள் 5-10-84 ல் வள்ளைலப்பார்க்க ோபாளூூரில் இருந்து ொசன்ைன கிளம்புகிறாோபாதுதான். அந்த கூூட்டத்தல் சுற்றிலும் வி. நம்ம கூூட்டங்கள்ல அனல் பறக்க ோபசி வருகிறார். தூூரத்தில் நின்ற ோகாவிந்தைன ைகயைசத்து அைழக்கிறார் வள்ளல். பிறகு என்ைன வந்து பாரு. புரட்சித் தைலவர் ோகாட்ைட ொவளி ைமதானம் 155 . அதற்கு பிறகு. அம்மா அனுமதித்தால் ோபச ைவக்கலாம்” என்கிறார்கள். புழுவாய் துடித்து அங்கிருந்து கிளம்பி அப்பல்ோலா மருத்துவமைன ொவளியில் நின்று வள்ளலுக்காக ோவண்டுதல் ொசய்து நிற்கிறார். கூூட்டத்திற்கு ோகாவிந்தன் ொசல்கிறார். ோவண்டிய ொதாைகையத் தர்ோறன்” என்றவுடன்தான் ோகாவிந்தனுக்கு உயிர் வந்தது. சுற்றித் திரிந்தார். உடோன கூூட்டத்ைத ஏற்பாடு ொசய்தவர்கள் “இங்ோக ோகாவிந்தன்னு ஒரு இைளஞர் இருக்கிறார். தன் தைலவனுக்காக ோகாயில் ோகாயிலாக. தன்னுைடய ோதாழர்களான ோபாளூூர் பிச்சாண்டி. தூூரத்தில் சிறுவனாக இருந்த ோகாவிந்தன். “அதான்… சத்யா ொடக்ஸ்ட்ைடல்ஸ் ஜவுளிக்கைடன்னு எங்க அம்மா ோபர்ல ோபாளூூர்ல கைட ைவக்கப் ோபாறியாோம?” “ஆமா தைலவோர” “அதுக்கு பணம் எவ்வளவு வச்சிருக்ோக?” “25 ஆயிரம் வச்சிருக்ோகன் தைலவோர” “இைத வச்சு ஜவுக்கைட திறக்க முடியுமா? சரி… இருக்கிறத வச்சுத் திற. பிறகு இருக்கிற்ற பணத்ைத ைவத்து 4-1-84 ல் ஜவுளிக்கைட திறக்கிறார். ‘எந்த பணம்? எப்பக் ொகாடுத்தார்?’ என்று ொதரியாமல் விழிக்கிறார்.க்கள் நிற்கும்ோபாது.

அதிகாரிகள் இருவர் மட்டுோம புைடசூூழ ோசரில் இருந்தோபாது ோகாவிந்தன். பாதி. அதுவைர புரட்சி ொசல்வியாக இருந்தவைர. “சத்யா ஜவுளிக்கைட நல்லா வியாபாரமாகிறதா?” என்று மழைல ொமாழியில் ோகட்கிறார். பாக்யராஜ் அைமச்சர்கள். “பபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபப பபப-பபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப” அருப்புக்ோகாட்ைட to ொஜயின்ஜார்ஜ் ோகாட்ைட! 1967-ன் இறுதியில் ோபரறிஞர் அண்ணாவின் தைலைமயில் இந்தி ோபாராட்டம் தமிழகம் முழுவதும் ொகாழுந்துவிட்டு எரிந்தது ோபால்.[Type text] ோமைடயில் அமர்ந்திருந்த ோபாது ோபசிய அோத அனல் பறக்கும் ோபச்சு இோத ோமைடயிலும் வீசுகிறது. ைக ைசைககளிலும் ொசால்கிறார் ‘இந்த நிைலயிலும் ைவத்திருக்கிறாோர நம் ொகாடுக்க வள்ளல்” ோவண்டியைத என்று வியந்து மட்டும் நிைனவில் வணங்கிச் ொசல்கிறார். நம் ஆசிரியர் இயக்குநர் அமர்ந்திருக்க. அங்ோக புரட்சித் தைலவர் ோபச ஒத்துக்ொகாண்டாோர. புரட்சித்தைலவி என்று உச்சரிக்கிறார். 156 . அவர்கள். “நான் தர்ோறன்”ன்னு ொசான்ன ொதாைகைய நான் சாப்பிடும்ோபாது வந்து வாங்கிக்ோகா” என்று பாதிப் ோபச்சிலும். அோதோபால் ொகாள்ைகப் பரப்பு ொசயலாளரும் ஒத்துக்ொகாண்டதால். வள்ளல் காலில் விழுந்து அழுகிறார். ொஜயோகாவிந்தன். கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டடவுடன் தமிழகோம எரிமைலயாய் ொவடித்தது. எனோவ மக்களின் கட்டாயத்தின் ோபரில் நம் வள்ளல் தனிக்கட்சி துவங்க ோவண்டிய நிர்பந்தம். ோதற்றிய வள்ளல். அவர்கள். அன்றுராமாவரம் இல்லத்தில் வள்ளல். ோகாவிந்தன். சில மாதங்களில் வள்ளல் அொமரிக்காவிலிருந்து ோபச்சு மட்டுோம சரியாக வராமல் பூூரண நலம் ொபற்று வருகிறார். ோக.ஜி. நம் வள்ளல் ொபான்மனச் ொசம்மல் எம்.ஆர்.

ராமனாதன் ோபாலோவ வீதியில் நடந்து ோபாவைத. இப்ொபாழுது சுந்தரி முன்னிலும் ோவகமாக வள்ளலின் கட்சியில் பணியாற்றிக் ொகாண்டிருக்கிறார். அப்படியா? பரவாயில்ைலோய! என்று பாராட்டிப் ோபசாமல் ோகாபம் ொகாப்பளிக்க. நின்றவுடன் கட்சிக்கார்ர்கள் முதல். பஞ்சவர்ணம் வள்ளலின் வள்ளோல வைர. மக்களின் நன்மதிப்ைப ொபற்றிருக்கும் பஞ்சவர்ணம். தனிக் கட்சி ொதாடங்கிய பிறகு 1977-ல் நம் வள்ளல் ொபாதுத்ோதர்தைல சந்திக்கிறார். சுந்தரி ராமாவரம் ோதாட்ட இல்லத்துக்கு அைழத்துச்ொசல்லப்பட்டு. இைதக்ோகட்ட சுந்தரி. ஏரியாோவ ோவடிக்ைக பார்க்கும் இந்த ராமனாதைனப் பார்த்து. முதல்வர் ஆகிறார். ‘என்ன ோவைல ொசய்தாய். அறிமுகம் ொசய்து நம் ைவத்த வள்ளலிடம் ராமனாதன். அதிகம் ொநகிழ்ந்து ோபானார். ோகட்ட வள்ளல்.இப்படிச் ொசய்யலாமா? இனி உன்ைன யார் கல்யாணம் பண்ண முன் வருவார்?’ என்று ஒரு தந்ைதயின் ஸ்தானத்தில் இருந்து வருத்தப்பட்டிருக்கிறார்..[Type text] அந்த காலகட்டத்தில் ொசன்ைன ஜாம்பஜார் மார்க்ொகட் அருகிலுள்ள ோதாட்டம் என்ற ஏரியாவில் வள்ளல் மீது தீராபற்று ொகாண்ட. சில நாட்களுக்குப் பிறகு. 157 .. நம் வள்ளலுக்கும் ொதரியும். நம் வள்ளல் பாராட்டி ோபசி இருந்தால் கூூட அவ்வளவு மகிழ்திருக்கமாட்டார். ொகாண்ட என்ற பஞ்சவர்ணம் நம்பிக்ைகயில் கட்சிையச் சார்ந்ததவர்கோள எதிர்பார்த்துக்ொகாண்டிருந்தனர். தனக்க்உ எப்படியும் சீட் கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைகயில் இருந்தது. பள்ளி மாணவி சுந்தரி. மனிதாபிமானத்துடனும் ோபசியதால். அக்கைறயுடனும். ஆனால் அந்த ொதாகுதிக்கு எளிைமயும். 1977 ல் ொபாதுத் ோதர்தலில் நம் வள்ளல் அருப்புக்ோகாட்ைடயில் ோவட்பு மனுத்தாக்கல் ொசய்கிறார். ோதர்தலில் வள்ளல் ொவற்றி ொபறுகிறார். அங்ோக. பஞ்சவர்ணம். வள்ளல் மீது மிகப் ொபரிய ஈடுபாடு ொகாண்டார். பிறகு அோத ராமனாதன் மூூலம் சத்யா மகளிர் மன்றத்தில் ொபாறுப்பு வகித்தார் சுந்தரி. கட்டுக்கடங்காத லட்சக்கணக்கான மக்கள் ொவள்ளத்தில் வள்ளல் ைமக்ைகப் பிடித்து. மகளுக்குத் ொதாண்டாற்றும் கடைம என்பவருக்குத்தான்சீட் உணர்வும் கிைடக்கும். அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார். எவரும் எந்த வருத்தத்ைதயும் காட்டிக்ொகாள்ளாமல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர. ‘நமது ைகயில் நம கடசிக்ொகாடிைய பச்ைச குத்திக் ொகாண்ட முதல் பிராமணப் ொபண் இவர்தான்!’ என்று ொசால்கிறார். கூூட்டத்ோதாடு கூூட்டமாக நிற்கிறார். கட்சியில். நன்றி அறிவிப்பு கூூட்டத்துக்கு வள்ளல் அருப்புக் ோகாட்ைடகு வருகிறார். ஆனால்.

எதிர்க்கட்சிகள் விமரிசனோம ொசய்யலாம். ோகாரிக்ைககைள ைவக்கலாம். ொசன்ைன ோகாட்ைடயில் அமர்ந்திருக்கும் இந்த ராமச்சந்திரைன.ஏ. திருமணத்துக்ச் ொசல்லவில்ைல.எல். 26-3-80-ல் சுந்தரியின் திருமணம் தடபுடலாக நடக்கிறது. அைதப்பற்றிொயல்லாம் நீங்கள் கவைலப்படோவண்டாம். எங்காவது சுந்தரிையப்பார்த்தால். நல்லவர்கைள. அன்று ோகாட்ைடயில் தவிர்க்க முடியாத அலுவல் காரணமாக வள்ளல்.. ராமச்சந்திரைன இனி இங்ோக உங்களால் இருக்கிற ோதர்ந்ொதடுக்கப்பட்ட உங்கள் அைனைப பஞ்சவர்ணம் வடிவில் பார்க்கலாம். இனி அருப்புக்ோகாட்ைடக்கு இவர்தான் எம். விழிகளில் ோவதைனைய ோதக்கி ைவத்திருந்த இருந்து ஆனந்தக் கண்ணீர் தாைர பஞ்சவர்ணத்தின் தாைரயாக கண்களில் வழிகிறது. எனோவ அன்றுமாைலோய. மகிழ்ச்சியைடந்த நம் வள்ளல் ‘கண்டிப்பாக திருமணத்ைத நாோன நடத்தி ைவக்கிோறன்’ என்கிறார். சுந்தரி சிரித்துக் ொகாள்வார். நம் வள்ளல் முதல்வரான பிறகு. நாோன பார்க்கவா? உன்கிட்ட அப்போவ ொசான்ோனன் ோகட்டியா?’ என்று ோகட்டார்.[Type text] ஏன்-எதிர்க்கட்சிகள் “நீங்கொளல்லாம் கூூட. அருப்புக் ோகாட்ைட ொதாகுதியில் இனி பார்க்க முடியுமா? இவரால் இந்தத் ொதாகுதிக்கு என்ன விோமாசனம் பிறக்கப் ோபாகிறது! அவசர ோதைவக்கு எப்படி பார்க்க முடியும்? என்ொறல்லாம் நிைனக்கலாம்.. ொகௌரவிப்பதில் ோநர்ைமயானவர்கைள. என்று ொசால்லும் அளவுக்கு நம் வளல் பஞ்சவர்ணத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார். ைவப்ோபன். சுந்தரி-குமார் தம்பதிகைள ஆற்காடு முதலி ொதருவிலுள்ள தன் அலுவலகத்துக்கு வரவைழத்து மீண்டும் அவர்கைள 158 . வள்ளலுக்கு கூூட்டத்திற்கு தானும் நிகர் வல்லவர்கைள வள்ளல்தான் ொசன்றிருந்த சுந்தரி இனம் என்றுநன்றி கண்டு அறிவிப்பு பார்ைவயாளராக நின்று பரவசப்படுகிறார். நானும் ோநரம் கிைடக்கும் ோபாொதல்லாம் வந்து ோபாகிோறன். என்று வள்ளல் ொசான்னவுடன் கூூட்டோம ஆர்ப்பரிக்கிறது. சில ஆண்டுகள் கழித்து தனக்கு வரன் வந்திருக்கும் ொசய்திைய நம் வள்ளலிடம் சுந்தரி ொசால்கிறார். இனி அவரிடம் இந்த ொபற்றிருக்கும் உங்கள் குைறகைளச் ொசால்லலாம். ‘மாப்பிள்ைள கிைடச்சானா? இல்ைல. அைதொயல்லாம் உடனடியாக தீர்த்து. ஆனால்.

ைசைத கண்ணன் ைசதாப்ோபட்ைட காரணீஸ்வரர் ோதவஸ்தான மார்க்ொகட்டில் மீன் வியாபாரம் ொசய்தவர். நம் வள்ளைல கட்சிைய விட்டு நீக்குவதற்கு முன் சத்யா ஸ்டூூடிோயாவில் நம் வள்ளைல சந்திக்கிறார். சாப்பாட்டில் ஒரு நாைளக்கு. வள்ளைலப் பற்றி.ஆர்.ஜி. வள்ளல். ஆசீர்வதித்துதந்ைதயின் ஸ்தானத்தில் இருந்து வாழ்த்துகிறார். ‘மீன் வியாபாரம் ொசய்கிோறன்’ என்கிறார். சத்யா ஸ்டூூடிோயாவில் நடக்கும் விருந்துகளுக்கும் நீதான் சப்ைள ொசய்ய ோவண்டும்’ என்கிறார் வள்ளல். இனி ோதாட்ட இல்லத்திற்கும்.ோசகர். ைசைத கண்ணனிடம். ‘பரவாயில்ைலோய! நான் விரும்பி சாப்பிடும் அைசவத்தில் மீன்தான் அதிகம் . ‘முப்பிறவி எம். அன்றிலிருந்து. அைதோய நீ வியாபாரம் ொசய்வதால். மீன் இல்ைலொயன்றால் ‘எங்ோக கண்ணைனக் 159 . மன்றம்’ என்ற ொபயரில் துவங்கி வள்ளல் வழியில் வாழ்ந்து வருகிறார். “பபபபப பபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபப பபபபபப பபபபப பபபபபப பபபபபபபப” மூூன்று மணி ோநரத்துக்குள்! 1987-ல் நம் வள்ளல் மைறவுக்குப் பிறகு. வீட்டிற்ோக மீன் சப்ைள ொசய்பவர் என்ற பாப்புலாரிட்டிோய ைசைத கண்ணைன உயர்ந்த நிைலக்கு ொகாண்டு ொசல்கிறது.[Type text] மாைல மாற்றிக் ொகாள்ளச் ொசய்து. அவரது பிறந்த நாளுக்கும். அப்ொபாழுது ‘என்ன ோவைல ொசய்கிறாய்?’ என்று ோகட்கிறார். இவர் வாழும் ைசைத ஏரியாவிோலோய 1977-ல் வள்ளலால் சட்டமன்ற ோவட்பாளராக ோபாட்டியிட்ட ைசைத கண்ணன் என்ற மீனவரின் மகன் ோக. மைறந்த நாளுக்கும் ொசன்ைனைய வண்ண வண்ண விதவிதமான ோபாஸ்டர்களால் அலங்கரிப்பவர் சாைல நாராயணன்.ஜி. “எம்.ஆர்.

வள்ளல். வள்ளல். ‘மீனவர்களின் துயரத்ைத ‘படோகாட்டி’ எங்களுக்காகோவ எப்படிொயல்லாம் என்ற ஒரு படம் எடுத்தீர்கள். பிறகு கண்ணனின் மகளின் திருமணத்ைதயும் நடத்தி ைவக்கிறார்.[Type text] காோணாம்’ என்று ோகட்கும் அளவுக்கு கண்ணன் வள்ளலின் அன்ைப ொபறுகிறார். ோபாக்கலாம்’ என்று அதற்கு. இருக்கிற ஒரு வீட்ைடயும் அடமானம் ைவத்து ோதர்தல் பணியில் ஈடுபடுகிறார். நான் பார்த்துக்கிோறன்’ என்று வள்ளல் அவர்கைள அனுப்பி ைவக்கிறார். ோகள்விப்பட்டு ‘ரிஸப்ஷன் ஏதாவது ைவ. உயிைரோய ொகாடுத்திட மாட்டார்களா?’ என்று ொசான்னவுடன் அந்த மீனவ நண்பனின் வார்த்ைதக்குக் கட்டுப்பட்டு நிற்க ைவக்கிறார் வள்ளல். சில மாதங்களுக்குப் பின். ைசைத கண்ணன். படம் எடுத்ததற்ோக இப்படிொயன்றால் மீனவ ொதாழிலாளர்கள் சார்பாக என்ைன சட்டமன்ற ோதர்தலுக்கு நிற்கச் ொசால்லி ஆைணயிட்டால். குடிைச மாற்று வாரிய உறுப்பினர் ொபாறுப்ைப கண்ணனுக்கு அளிக்கிறார். நம் வள்ளல் ஆட்சியைமத்த சில மாதங்களில் கண்ணன் கூூட்டுறவு வங்கியில் கடனில் இருந்து கஷ்டப்படுவைதயும். ‘நிைறய ொசலவாகும் ோவண்டாம்’ என்று ொசால்கிறார். கடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கைள வள்ளல் விசாரிக்கிறார். பாண்டிச்ோசரி. அந்த மக்கள். அடமானம் ைவக்கப்பட்ட வீட்டுப்பத்திரம். மற்றும் டாக்குொமண்ட்டுகள் அைனத்தும் கண்ணனின் வீடு ோதடி வந்து விடுகிறது. மகன் என்.ோக. அன்றிலிருந்து மீனவர்கள் எல்லாம் உங்கைளத்தான் ொதய்வமாக வணங்கி வருகிறார்கள். கடலூூர் கடோலார மீனவர்கொளல்லாம் கண்ணனுக்காக ோதர்தல் பிரச்சாரம் ொசய்கின்றனர். 1977-சட்டமன்ற ொபாதுத் ோதர்தல் வருகிறது ைசைத ொதாகுதிக்கு கண்ணன் ோவட்பு மனு தாக்கல் ொசய்கிறார். ஆனால் கண்ணன் 3000 ஓட்டு வித்தியாசதில் ோதாற்றுவிடுகிறார். ‘சரி…நீங்க வீட்டுக்குப் ோபாங்க. அடுத்த ொநாடிோய கண்ணன் குடும்பத்தினர் வள்ளல் இல்லம் ொசன்று கண்ணீரால் நன்றி ொசால்கின்றனர்.ோசகர் காதல் திருமணம் ொசய்த்ைத. அவர்கள் வீடு வந்து ோசர்ந்த மூூணு மணி ோநரத்திற்குள். வாங்கிய கடனுக்கு ஜார்ஜ்டவுன் ஜப்தி ோநாட்டீஸ் வந்தைதயும் அறிந்து கண்ணைன ோதாட்டத்திற்கு வரவைழக்கறார் வள்ளல். நான் வருகிோறன்’ 160 . கண்ணன் குடும்ப சகிதமாக ோதாட்டத்திற்குச் ொசல்கிறார்.

இரண்டு கிோலா எறா எடுத்து வரச் ொசால்கிறார்.ஆர். கண்ணன் நம் வள்ளைல சந்தித்து நீண்ட இைடொவளி ஆகிறது.க. வள்ளைலப் பார்த்து கண் கலங்குகிறார். ஆட்சியில் நம் வள்ளல் கட்சி ோபதம் மீது தனிப்பற்று-நம் பார்க்காமல். கண்ணனுக்கு ோபான் பண்ணச் ொசால்லி. அதனால இைத வச்சு குடும்பத்துக்கு ோவண்டியைதச் ொசய்திடு’ என்கிறார். ‘இரண்டு கிோலா எறாவுக்கு 78 ஆயிரமா?’ என்று ஆச்சர்யமாகப் பார்த்த கண்ணனிடம். ொபஸ்ட் அோத ஆஸ்பத்திரியில் ஆண்டு ோசர்கிறார். நம் வள்ளல். 1984-ல் வள்ளல் ோநாய்வாய்ப்பட்டு அப்பல்ோலா மருத்துவமைனயில் ோநாய்வாய்ப்பட்டு ோசர்க்கப்படுகிறார். உடன் வந்த டாக்டர் கானுக்கு விருந்து ஏற்பாடு ொசய்கிறார். ‘எனக்கும் உடம்பு சரியில்ைல.என். வள்ளல் 24-12-1987 ல் மைறகிறார். நம் வள்ள் தனிக்கட்சி ொதாடங்கிய பிறகு கூூட தி. இதற்கிைடயில் ஒருநாள் ப்ரூூக்ளின் மருத்துவமைனயில் இருந்து திரும்பிய வள்ளல். ‘கலங்காோத’ என்று கண்ணைனத் தட்டிக்ொகாடுத்து 78 ஆயிரம் ரூூபாய் பணம் ொகாடுக்கிறார். உனக்கும் உடம்பு சரியில்ைல. ோநாய்வாய்ப்பட்ட உடம்ோபாடு எறா எடுத்துச் ொசன்ற கண்ணன்.[Type text] என்கிறார்.. “பபபப பபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப” அந்த ஒரு தகுதி ோபாதும்! நம் வள்ளல் நடத்தி வந்த எம். கிருஷ்ணன். கண்ணன் அந்த மனிதக் கடவுைள ொதாழுதுவிட்டு கிளம்புகிறார். கண்ணன் 1312-1987 ல் இறக்கிறார்.மு. கண்ணன் அதற்கு பிறகு கண்ணனின் மைனவி மட்டுோம ோதாட்டம் ொசன்று ஜானகி அம்மாவிடம் உதவி ொபற்று வருகிறார். கட்சியிோலோய தீவிரமாக ொசயல்பட்டவர் ஆனாலும். வள்ளலும் தமிழ்நாடு தன்னுைடய நாடகக்குழுவில் 161 .ஜி. நாடக மன்றத்தில் ஆஸ்தான காொமடி நடிகராக நடித்தவர் எம்.

முரொசாலி பத்திரிக்ைகயில்ந வள்ளல் பற்றி கடுைமயாக விமர்சனம் ொசய்து எழுதுகிறார். 1980-ல் ோவலூூரில் நடந்த நாடகத்தில் நடித்துக்ொகாண்டிருக்கும்ோபாோத எம்.என். தனிக் கட்சி ொதாடங்கியபிறகு. மைறச்சாதான்சின்னவர் வள்ளைலச் சந்தித்து தப்பா அடியாரின் விருப்பத்ைதச் ொசால்கிறார்.என். சரிொயன்று எம்.’ என்று சிரித்துக் ொகாண்ோட ொசான்ன நட்ைப மதிக்கும் நம் வள்ளல். அன்ைறய நடிக மன்றச் ொசயலாளராக இருந்த நாடக மணி டி. தப்பாக நிைனக்க மாட்டாரா?’ என்று ோகட்கிறார். பிறொதாரு காலகட்டத்த்தில் வள்ளல் கட்சியில் ோசர அதற்கு எம். நிைனப்பார். முரொசாலியில் பணியாற்றிக் ொகாண்டிருந்த அடியார்.’ என்று கிருஷ்ணன் ‘இைத பதிலளிக்கிறார்.என். அந்த நோடசன் நம் வள்ளைலப்பற்றி. அப்ொபாழுது எம்.ோக நோடசனுக்கு ோலட் ொடக்னீஷியன் ோவைல ோபாட்டுக் ொகாடுத்து பண உதவியும் ொசய்தார். கிருஷ்ணன். ‘கிருஷ்ண்ன் மாற்று அணியில் இருந்தாலும் அவர் நம் அண்ணா வழி வந்தவர். உடன் ொசன்றவர். நாராயணசாமியிடம் ொதாடர்பு ொகாண்டு.என். அவரக்குநாம்தான் உரிய மரியாைத ொசய்ய ோவண்டும்’ என்று உத்தரவு பிறப்பித்ததன்படி எம்.என். அதற்கு ‘ஏன்.என். 1971 ொபாதுத் ோதர்தலில் திராவிட முன்ோனற்றக் கழகத்துக்காக ோதர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு நம் வள்ளல் சுற்றுப்பயணம் ொசன்றோபாது.என்.என். கிருஷ்ணன் வழக்கம்ோபால எப்ொபாழுதும் ைகயில் முரொசாலி பத்திரிைகைய ைவத்திருந்ததுோபால அன்றும் ைவத்திருந்தார்.கிருஷ்ணனின் உதவிைய நாடுகிறார்.[Type text] எம். 162 . உடோன அடியார் ‘இப்ோபாதாவது அந்த முரொசாலிைய மைறத்து ைவக்கக் கூூடாதா? தைலவர் இைதப் பார்த்தால்.கிரஷ்ணனுக்கும் நடிக்க வாய்ப்புக் ொகாடுத்தார். ஆனா… மத்தவங்ைள மட்டும் என் கட்சியிோலோய ோசர்க்கச் ொசால்லி சிபாரிசுக்கு வர்ோற. நம் வள்ளல் என்பது சர்வ கட்சியினரும் அறிந்த ொசய்தி.வி. அடியாைர அரவைணத்துக் ொகாள்கிறார். அப்ொபாழுது மாரைடப்பால் மதுைரயிருந்த நம் வள்ளல் இந்த ொசய்தி ோகட்டு.கிருஷ்ணன் இறுதிச் சடங்கு சிறப்பாக ொசய்யப்பட்டது. அதற்கு எம். பிறகு 1972-ல் நம் வள்ளல். அவரது மகன் எம்.கிருஷ்ணன் இறந்துவிடுகிறார்.என். அடியாைர அைழத்துக்ொகாண்டு நம் வள்ளைல சந்திக்கச் ொசல்கிறார். கிருஷ்ணா! நீ மட்டும் முரொசாலி பத்திரிைகைய ைகயில் வச்சுக்கிட்ோட அைலயோற.

நோடசன். சில நாள் கழித்து வீரபாண்டித் ோதவர். அதுவைர தாய். மீண்டும் ோவைலயில் ோசர்ப்பதற்கு தகுதி இருக்கிறது’ என்றுொசால்கிறார் டி. ட்யூூட்டிக்கு ொசன்ற வீரபாண்டித் ோதவரிடம்.மறுநாள் பார்த்து. நோடசைன சந்தித்து தனக்காக நம் வள்ளலிடம் சிபாரிசு ொசய்யச் ொசால்கிறார்.ஐ.ஐ. பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபப பபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபப பபபபபபபபபப 163 . வீரபாண்டித் ோதவைர அைழத்துக்ொகாண்டு.. தந்ைத இருவருோம இல்லாத நிைலயில் …தன்னுைடய மூூன்று தங்ைககைள கைரோயற்றுவதிோலோய கவனம் ொசலுத்தி வந்த நோடசனுக்கு ‘நம் வள்ளோல ோவைல வாங்கிக் ொகாடுத்தோதாடு மட்டுமல்லாமல். ‘நீ.ைய அைழத்து. ரைடயர்டு ஆக ஆோற மாதம் இருக்கும் நிைலயில். வள்ளைலச் சந்திக்கிறார். பிறகு அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ோநரத்தில் திருொநல்ோவலியில் இருந்து வந்திருந்த டி. வள்ளல். ‘நீ சட்டத்துக்குட்பட்டு. டி. ோக.[Type text] அடுத்து 1985-ல் திருொநல்ோவலியில் இருந்து பாைளயங்ோகாட்ைடக்கு ஒரு ைகதிைய அைழத்துச் ொசன்றோபாது அந்தக் ைகதி தப்பி விடுகிறான். வள்ளலின் ோதாட்ட இல்லத்திற்குச் ொசல்கிறார். வீரபாண்டித் ோதவர். திருமணம் நடப்பதற்கும் காரணமாக இருந்து இருக்கிறாோர! என்று பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப நோடசன் பபபபபபபப பபப பபபபபப அந்த மனித பபபபபபப பபபபப பபபபபப ொதய்வத்ைத பபபபபப பபபப பபபபபபப வழிபட்டு பபபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபப வருகிறார்.. திருமணம் ொசய்து ொகாள்’ என்கிறார். பணியில் இருந்து சஸ்ொபன்டு ொசய்யப்படுகிறார். வள்ளல் சில நிமிடம் ொவயிட் பண்ணச் ொசால்கிறார். மதியம் ஆவண ொசய்யுங்கள்’.என். ஆரின் ொபற்றிருப்பதால் அந்த ஒரு தகுதிோய உனக்குப் ோபாதும்.ஜி. அதற்காக மத்திய அரசில் பணிபுரியும் என் ோபத்தி சாந்திைய அன்புப் பரிசாகத் தருகிோறன். எனோவ அைழத்துச் ொசன்ற ொஹட் கான்ஸ்டபிள் வீரபாண்டித் தோவர். ஜாபர் அலி.ஜி. நோடசன். ொபான்மனச்ொசம்மோல ோநரடியாகத் தைலயிட்டு ோவைலயில் அமர்த்தப்பட்ட எம். பயத்துடன் என்கிறார். ஜாபர் அலி.ஐ.ஜி. ோதாட்டத்திற்கு வந்திருந்தார்.ஜி. ‘இவரின் ோகாரிக்ைகையப் அவ்வளவுதான். நோடசைன ோநரில் அைழத்து. ஒருவழியாக ைதரியத்ைத வரவைழத்துக்ொகாண்டு…தான் சிபாரிசுக்கு வந்த ொசய்திையச் ொசால்கிறார். எம். நோடசனும் ஒரு குருட்டுத் ைதரியத்தில் சரிொயன்று ஒத்துக்ொகாள்கிறார்.

அந்த கலவரத்தில் அவர்கள் வீசிய ோவல்கம்பு ஒன்று மாணவன் நம்பிராஜ் காலில் பாய்ந்து விடுகிறது. சமூூகத்துைற அைமச்சர்) அனல் இன்ொனாருபுறம் ோகாயில் பட்டிக்கு பறக்கப் ோபசி அருகிலுள்ள நக்கலமுத்தன்பட்டி கிராமத்ைதச் ோசர்ந்த பள்ளி மாணவன் நம்பிராைஜ (இவர் ‘சந்திரோலகா’ படம் உட்பட பல படங்கைள இயக்கியவர்) ோகாயில்பட்டி நகரச் ொசயலாளர் ொஜயச்சந்திரன். பத்து ைபசாவுகு ோமல் முழுதாக பார்க்காத பள்ளி மாணவன் நம்பிராஜ் பத்தாயிரம் ரூூபாய் கட்ைட பார்த்தவுடன் பதட்டம். ஓராயிரம் ோவல் கம்புகைள உடல் முழுவதும் பாயவிட்டிருப்ோபோன” என்று உணர்ச்சி ொபாங்க ொசால்கிறார். ஒரு ோவல் கம்பல்ல. மன்ற ொசயலாளர் இளமதி ஆகிோயார்.ஆர். வள்ளிமுத்து தைலைமயில் புயல்ோவக ோபச்சால் ஓட்டு ோசகரிக்க ைவக்கின்றனர். நம்பிராைஜயும் அைழத்துக்ொகாண்டு. அப்ொபாழுது எதிரணியினர் உசிலம்பட்டியில் கலவரத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். முதலில் ோவட்பாளர் மாயத்ோதவைர சந்தித்து. அரவைணக்க வருவதாக ொதரிந்திருந்தால். மிரட்சியுற்ற நம்பிராஜ். ‘இந்த வயதில் இவ்வளவு ொபரிய ொதாைகைய பார்க்கக்கூூடிய காரியமா? ஒருவார சிகிச்ைசக்குப் பிறகு நம்பிராஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ொவளியில் வருகிறார்.வளர்மதி பிரச்சாரம் (இன்ைறய ொசய்கிறார். ொசன்ைன 164 . ோதர்தல் ொவற்றிக்குப் பிறகு மாவட்டச் ொசயலாளர் எட்மண்ட். வள்ளல் ொகாடுத்த பத்தாயிரம் ரூூபாைய ோதர்தல் நிதியாக ொகாடுக்கிறார். மாணவன் நம்பிராஜ் ைகயில் ொகாடுக்கிறார். தைலவனிடம். அந்த இடத்திோலோய வாங்கிய பணத்துக்கு ரசீது ோபாட்டுத் தருகிறார்.ொதாகுதி அைமப்புச் ொசயலாளர் ஈ. பிறகு அந்த மாணவன் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமைனயில் ோசர்க்கப்படுகிறார். ொநகிழ்ச்சியைடந்த நம் வள்ளல் பத்தாயிரம் ரூூபாய் கட்ைட . எம்.ஜி.[Type text] ஒரு ோவல் கம்பல்ல! ஓராயிரம் ோவல் கம்புகள் திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற இைடத்ோதர்தலில் மாயத்ோதவர் ோவட்பாளராக நிறுத்தப்படுகிறார். அப்ொபாழுது அந்த ோதவ பிம்பத்ைதப் பார்த்து. ோதர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு வந்திருந்த நம் வள்ள் இைத ோகள்விப்பட்டு உடனடியாக மருத்துவைம ொசன்று நம்பிராைஜ பார்த்து ஆறுதல் ொசால்கிறார். ஆச்சர்யப்ட்ட மாயத் ோதவர். “நீங்கள் மட்டும் எனக்கு ஆறுதல் ொசால்லி. ோதர்தல் பிரச்சாரத்தில் மதுைரையச் ோசர்ந்த பள்ளி மாணவி பா.ொவ.

இந்த இைளஞன்தான் ோதர்தல் ோநரத்தில் நடந்த கலவரத்தில் ோவள்கம்பு பாய்ந்து மருத்துவமைனயில் அனுமதிக்கப்பட்டவன். அப்ொபாழுது அன்ைறய மத்திய பாதுகாப்புத் துைற அைமச்சர் நரசிம்மராவ் அங்கு வர. திருப்பூூர் காத்திருந்தவர்கள் வள்ளலின் பார்ைவக்கு மணிமாறன் லிஸ்டில் ொகாண்டு ஆகிோயார் நம்பிராஜ் ொபயரும் ொசல்லப்படுகிறது. நம் வள்ளல் நம்பிராஜூூவுக்கு பரிசாக ொகாடத்த டி. பிறகு அப்படிோய திரும்பி ராமாவரம் ோதாட்டம் வராந்தாவில் ொசல்கிறார். எனோல தன்னுைடய ைமத்துனைர அைழத்துக்ொகாண்டு. இன்ஸ்டிடியூூட்டில் படிப்ைப முடித்த நம்பிராஜ். என்று வள்ளலிடம் அறிமுகம் ொசய்து ைவத்தோபாது.[Type text] சத்யா ஸ்டுடிோயாவில் “நிைனத்தைத முடிப்பவன்” படப்பிடிப்பில் இருந்த நம் வள்ளைல சந்திக்கின்றனர். ொசௌகார் ோபட்ைட ோசட்டுவைபப் பார்க்க. நம் வள்ளோல கட்டிப் படிக்க ைவக்கிறார். அப்ொபாழுது திடீொரன்று ஒரு சார்ஜண்ட் காைர நிறுத்தி. ‘உங்கைள முதல்வர். அதுக்காக உங்க இயக்கத்துல இைணஞ்சுட்ோடன்’ என்று நம்பிராஜ். நம்பிராஜூூக்கு ஒன்றும் புரியவில்ைல. பத்து 165 .ஆர் ோசர்த்து. ோகார்ஸில் ஃபிலிம் 1978-ல் நம்பிராைஜ எம். ‘நான் ொகாடுத்த பணத்ைதக்கூூட ோதர்தல் நிதிக்காக ொகாடுத்தவர்’ என்று ொசால்ல. ராஜாராம். படம் முடியும் தருவாயில் நம்பிராஜக்கு ஐந்து லட்சம் ோதைவப்படுகிறது. பதில் ொசால்கிறார். உங்கைள மாதிரி மக்களுக்காக உைழக்கணும்.ஜி. அந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு நம்பிராஜ்ர திருொநல்ோவலி நியமிக்கப்படுகிறார்.வி. 9996 அம்பாசிடர் காரில் ஸ்ொடர்லிங் ோராடு சிக்னல் அருோக ொசன்ற்உ ொகாண்டிருக்கிறார்.எம். மன்ற ொபாருளாளராக இன்ஸ்டிடியூூட்டில் அந்த படிப்புக்கான ைடரக்ஷன் மூூன்று வருட கட்டணத்ைதயும். ரஞ்சித்குமார் என்ற ொபயரில் 1984-ல் ‘அன்ோப ஓடிவா’ என்ற படத்த இயக்குகிறார். அதற்கு.’ என்று ொசால்கிறார். இந்த விஷயம் எப்படி வள்ளலுக்கு ொதரிந்திருக்கிறது?’ நம்பிராஜூூக்கு நாடி நரம்ொபல்லாம் சிலிர்த்துப் ோபாய்விட்டது. நல்லா படிக்கணும். -வள்ளல் ொவளியில் வந்து அைழத்துச் ொசல்கிறார். ோதாட்டத்துக்கு வரச்ொசான்னார். எட்மண்ட் நம்பிராைஜ காட்டி. அைமச்சர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். வள்ளல் குறுக்கிட்டு. ோசர்க்கப்பட்டு. வயசுல ‘படிக்கிற அரசியல்ல இவ்வளவ தீவிரம் காட்றிோய! உன்னுைடய லட்சியம்தான் என்ன? என்று வள்ளல் ோகட்கிறார்.

அதற்கு. ‘ஏன்? எதற்கு? என்று புரியாமல். கவைலயுடன் அமர்ந்திருந்த நம்பிராைஜ. ‘ஏதாவது பண உதவி ோதைவயா?’ என்று ோகட்கிறார். இந்த உலகில் இப்படிொயல்லாம் நடக்குமா? ொதய்வம்கூூட ோநரில் வந்து யாருக்காவது இதுோபான்ற அற்புதம் நடத்தி இருக்கிறதா?’ என்று நம்பிராஜ் இதயம் கசிந்து ொநக்குருகிப் ோபாகிறார். மறுநாள் ொதாடர்பு காைல. ‘ோகாட்ைடக்கு உங்கைள வரச் ொசான்னார்’ என்று ொசால்கிறார். நம்பிராஜ். நான் பணம் சம்பாதிக’ என்கிறார் நம்பிராஜ். பிறகு காத்திருந்த நரசிம்மராைவ ொவளியில் அைனவைரயும் வந்து பார்த்துவிட்டு. பிறகு நம் வள்ளலின் அைறக்குள் ோகமிராவுடன் ொசல்கிறார். புரட்சித் தைலவியும் இைணந்து நடித்த பாடல் காட்சிையப் பாராட்டுகிறார். அோத ொதாைக உள்ோள இருந்தது. வள்ளலின் ொகாண்டு. வள்ளல் மறுப்ோபதும் ொசால்லாமல். நிைறகுைறகைளச் ொசால்லி. பிறகு 1985-ல் அொமரிக்காவில் சிகிச்ைச முடிந்து பிப்ரவரி மாதம் ொசன்ைன வருகிறார். வள்ளல் நம்பிராஜ் அைழக்கப்படவில்ைல. சிறிது ோநரத்திற்குப் பிறகு வள்ளல் மாம்பலம் அலுவலகம் ொசன்றுவிடுகிறார். ‘பணொமல்லாம் ோவண்டாம்.[Type text] நிமிடங்களுக்குப் வள்ளல். வீட்டிற்கு வந்து ொபட்டிையத் திறந்து பார்க்கிறார். அனுப்பி அதில் ைவத்த ராஜாராம். ‘நாைள உதவியாளர் 1 சம்பத் மணிக்கு ஒரு நம்பிராஜ் ொதாைலோபசியில் ோகமிராவுடன் முதல்வர். பிறகு.. தான் ஹீோராவாக நடித்த ‘குங்கும்ப்ொபாட்டு’ படத்ைதப் பார்க்க நம் வள்ளைல அைழக்கிறார் நம்பிராஜ். சம்பத் ொசான்னபடி மறுநாள் ோகாட்ைடக்குச் ொசல்கிறார். புரட்சித் தைலவியும் இடம் ொபற்ற பாடல் காட்சிோய ோபாதும். இொதன்ன அதிசயம். ‘தைலவர் தரச் ொசான்னார்’ என்று நம்பிராஜிடம் ொகாடுக்கிறார். வள்ளல் ோசைரவிட்டு எழுந்து தன்னுைடய வழக்கமான ஸ்ைடலில் ஜிப்பாவுகுள் ைகையவிட்டு லாவகமாக இடுப்பு ோவட்டிைய சரிொசய்து ொகாள்கிறார். மார்ச் மாதம் வள்ளைல சந்தித்து. திருப்பூூர் மணிமாறன் ஆகிய இருவைர மட்டும் உள்ோள அைழத்துச் ொசல்கிறார். பிறகு 166 . ‘வருகிோறன்’ நம்பிராஜிடம். குங்கும்ப்ொபாட்டின் மங்களம்’ என்ற தானும். வள்ளல். நீங்களும். வள்ளலின் உதவியாளர் மகாலிங்கம் ‘உள்ோள வாருங்கள்’ என்று ொசால்லி அைழத்துச்ொசல்கிறார் பால் சாப்பிட ைவத்து ைகயில் ஒரு ப்ரீப்ோகைஸ ொகாடுத்து. ஆனாலும் நல்லதற்ொகன்ொற நிைனத்துக் சுஜாதா ஃபிலிம்ஸ் பாலாஜியிடம் ோகமிராைவ வாடைகக்கு எடுத்துக்ொகாண்டு. நம்பிராஊ அதில் ோசட்டுவிடம் எவ்வளவு கடன் வாங்கச் ொசன்றாோரா. நம்பிராஜ்.

நம் வள்ளல் தயாரித்து. முன்ைபவிட ஷூூட்டிங். அரங்கோம அதிர ைகதட்டி வரோவற்றார்கள். தயாரிப்பாளர்கள் முயற்சி மட்டுோம ொசய்து ொகாண்டிருக்கிறார்கள்.பபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப! பபபபபபபப பப பபபபபபப பபபபபபபபபப – பபபபப “பபபபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப! பாவ புண்ணியம்! இன்னமும்.’ என்று வள்ளல் ொசான்னவுடோன. ‘உங்களுக்கு நான் என்ன ொசய்து விட்ோடன்? எனக்கு ோபாதும் ோபாதும் என்று ொசால்லும் அளவுக்கு ொகாடுத்துக் ொகாண்டிருக்கிறீர்கோள!’ என்று கண்ணீர் மல்கிப் ோபசுகிறார். வள்ளல் எப்ொபாழுது உறங்குகிறார்? எப்ொபாழுது 167 . ோவண்டாம் என்று ொசால்லிவிட்டாய். பபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப. நல்லவர்கைள ொதய்வம். வள்ளல். ோதடித்ோதடி ொசன்று ொகாடுத்துக் ொகாண்டிருக்கும் என்பைத நம்பிராஜ் மூூலம் வள்ளல் உணர்த்தியிருக்கிறார். அது என்ன சாதாரண விஷயமா?’ என்று வள்ளல் ொசால்கிறார். இரண்டு விரல்காட்டி நம்பிராைஜ கட்டிப்பிடித்த காட்சிையப் பார்த்த ரசிகர்கள். படம். அதற்கு ‘ பத்தாவது படிக்கிறோபாது நான் ொகாடுத்த பத்தாயிரம் ரூூபாய் ொதாைகைய ோதர்தல் நிதியாக வழங்கினாோய. இைதயாவது படத்தின் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்திக்ொகாள். ொபாதுச்ோசைவ என்று. அதற்குப் பிறகு ‘உன்னிடம் பணம் ோவண்டுமா? என்று ோகட்ோடன். இயக்கிய ‘நாோடாடி மன்னன்’ படத்ைதப் ோபால ஒரு படமாவது எடுத்து விடலாம் என்று தமிழ் திைரப்பட ைடரக்டரக்ள்.[Type text] நம்பிராைஜ இறுக அைணத்து தன்னுைடய இரட்ைட விரல்கைள காட்டிய வண்ணம் ோபாஸ் ொகாடுத்துக்ொகாண்ோட காமிராைவ ஆன் ொசய்யச்ொசால்கிறார். மீட்டிங். அந்த ‘நாோடாடி மன்னன்’ காவியம் ொவளிவந்த பிறகு நம் காவிய நாயகன் வள்ளலுக்கு படங்கள் குவியத் ொதாடங்கின. வள்ளல் ொகாடுக்க நிைனத்த ொதாைகையவிட அந்த ஒரு காட்சிக்காகோவ வசூூைல அள்ளிக் குவித்து. நடித்து. நம்பிராஜ் முன்ைனவிட உணர்ச்சிவசப்பட்டு. ‘குங்கும்ப் ொபாட்டு’ படம் ரிலீஸாகிறது.

[Type text]

விழிக்கிறார்?’ என்று ொதரியாத அளவுக்கு உைழத்துக் ொகாண்டிருக்கிறார். எனோவ,
அடுத்தடுத்து

நடிக்கவிருக்கும்

எப்பொவல்லாம்
வரக்கூூடிய

இருக்கிறோதா,
பிரபலமில்லாத

படங்களுக்கு

என்னுைடய

அப்ொபாழுொதல்லாம்
நடிைகைய

ோதர்வு

நடிக்க

கால்ஷூூட்
அைழத்தால்,

ொசய்யுங்கள்.’

என்று

தயாரிப்பாளர்களிடம், தாழ்ைமயான ோவண்டுோகாள் ைவக்கிறார். நம் வள்ளல்
அதன்படி ‘திருடாோத’ படத்திற்கு சோராஜாோதவிைய ோதர்வு ொசய்கின்றனர்.
ஆனால்…

இந்தப்

படம்

ொதாடங்கியோபாது

சீர்காழியில்

நடந்த

நாடகத்தில்

குண்டுமணிைய தூூக்கி கீோழ ோபாடும்ோபாது , வள்ளலின் கால் முறிந்து
விடுகிறது. எனோவ நம் வள்ளலுக்கு இதற்கான சிகிச்ைச மாதக் கணக்கில்
ொதாடங்கி ஓர்

‘நம்

ஆண்டுவைர ஆகிவிடுகிறது. திைரயுலகோம

வள்ளலின்

திைரயுலக வாழ்க்ைக முடிந்துவிட்டது. என்று தீர்மானிக்கிறார்கள். இந்த
ஓராண்டிற்குள்

அறிமுக

நடிைகயாக

இருந்த

அபிநய

சோராஜாோதவி

பிஸி

நடிைகயாகிவிடுகிறர். நம் வள்ளல் குணம் ொபற்று நடிக்கத் தயாராகிறார். ஆனால்..
சோராஜாோதவியால் கால் ஷீட் ொகாடுக்க இயலவில்ைல. எனோவ சோராஜாோதவி
எப்ொபாழுது ோநரம் ஒதுக்கி கால்ஷீட் தருகிறாோரா… அதுவைர நம் வள்ளல்
காத்திருந்து நடிக்க ோவண்டிய நிைல ஏற்படுகிறது. அந்த காலகட்டத்தில் நம்
வள்ளல், அஹிசா மூூர்த்தியாக திகழ்ந்த மகாத்மா காந்தி தன் சுயசரிைதயில்,
தன்ைனப்பறி ொசய்துொகாள்ளும் சுயபரிோசாதைனைய விட நம் வள்ளல் ‘நான் ஏன்
பிறந்ோதன்?’

என்ற

தன்

சுயசரிைதயில்

தன்ைனப்

பற்றி

நூூறு

மடங்கு

கூூடுலாக சுயபரிோசாதைன ொசய்திருப்பார்.
அதில், ‘நாோடாடி மன்னன்’ ொவற்றிக்குப் பிறகு படங்கள் அதிகமாக புக் ஆனது.
எனோவ முன்ைபவிட எனக்கு ோவைலப் பளு அதிகமாகியது. அதனால்தான், என்
ோநரத்திற்கு வரும் நடிைகைய புக் ொசய்யுங்கள். என்ைனப்ோபால் பிஸியாக
இருக்கும்

நடிைகையோயா,

அல்லது

என்ைனவிட,

அதிகமாக

இருக்கும்

நடிைகையோயா புக் ொசய்ய ோவண்டாம். என்று ொசான்ோனன். மற்றபடி இந்த
ராமச்சந்திரன் ஆணவத்தினாோலா, அதிகாரத்தினாோலா ொசால்லவில்ைல. ஆனால்..
அப்படி

ொசான்னதுகூூட

சோராஜாோதவியின்

கால்ஷீட்

தவோறா,

என்னோவா

கிைடக்கிற

வைர

ொதரியவில்ைல.

நான்

காத்திருந்து

இன்று
நடிக்க

ோவண்டிதாயிற்று’ என்று மன ரீதியாக வருத்தப்பட்டு ொகாண்டார் நம் வள்ளல்.
அப்படி பாவபுண்ணியத்ைத,தாோனபரிசீலைன ொசய்து புண்ணியத்ைதமட்டுோம
ோதடிக்ொகாண்ட நம் புனித வள்ளலின் அருங்குணங்களின் மீது அடிைம
168

[Type text]

ொகாண்ட

திருவல்லிக்ோகணி

வீராச்சாமி

ோகாயில்பட்டி

கிராமத்தில்

இருந்து

ொசன்ைன ஓடிவந்து, வள்ளலின் நாடக்க் குழுவில் ோசர்ந்து, நடித்தோதாடு
வள்ளலின்

பாதுகாவலர்களாக

இருந்த

தர்மலிங்கம்,

காமாட்சி,

அழகர்சாமி

ராமகிருஷ்ணன் ஆகிோயாோராடு வீராச்சாமியும் இைணந்து ொகாண்டார். சில
ஆண்டுகள் கழித்து ஏதாவது தனியாக ஒரு ொதாழில் ொசய்ய விரும்புவதாக 1972-ல்
நம் வள்ளலிடம் ொசால்கிறார் வீராச்சாமி, உடோன சரிொயன்று வள்ளல் இருபத்தி
ஐந்தாயிரம் ரூூபாய் ொகாடுக்கிறார்.
அைத வாங்கிக்ொகாண்டு என்-134 திருவல்லிக்ோகணி ோராட்டில், எம்.ஜி.ஆர்,
ஓட்டல் என்ற ொபயரில் ொதாடங்கி நடத்துகிறார். அந்த ஏரியாவில், ோஹாட்டல்
நல்ல

வியாபாரமாகி,

வீராச்சாமிக்கு

ொபாறுக்காத

ஒருவர்

வள்ளலிடம்

இருக்கான்’

என்று

கம்ைளண்ட்

ஓட்டல்

ைவக்க

மட்டும்

உதவி

நல்ல

ொபயரும்

வீராச்சாமி

கிைடக்கிறது.

ோஹாட்டல்

நடத்திக்கிட்டு

ொசய்துவிட்டார். ொபாதுவா
ொசய்வதில்ைல.

இைத

காரணம்,

நம்

வள்ளல்

அன்னதானம்

என்றுொசால்லப்படுகிற உணைவ காசுக்கு விற்பதா? என்ற ஒரு ொகாள்ைகைய
ைவத்திருந்தார். வள்ளல். எனோவ வீராச்சாமி மீது ோகாப்ப்பட்ட வள்ளல்,
இதுபற்றி விசாரித்து வந்தவர்கள், ‘வீராச்சாமி வியாபாரம் ொசய்கிறார் என்று
ொசால்வைதவிட,

உங்கள்

ொகாள்ைகைய

ொசால்ல்லாம்’

என்கின்றனர்.

ரூூபாய்க்கும்,

ஏழு

நிைறோவற்றி

வருகிறார்

‘எப்படிொயன்றால்..அந்த

ரூூபாய்க்கும்

அளவு

சாப்பாடு

என்றுகூூட

ஏரியாவில்

ஆறு

விற்கப்படுகிறது.

ஆனால்… வீராச்சாமி ொவறும் இரண்டு ரூூபாய்க்கு ஏைழகளுக்கு வயிறு
நிைறய முழுச்சாப்பாடு ோபாடுகிறார். அவர்கள் மணம் குளிர்ந்து பாராட்டிச்
ொசல்கின்றனர். இதில் இவருக்கு இவரது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு
வயிறார சாப்பாடு கிைடக்கிறது. அதுோபாதும்’ என்று வீராச்சாமி ொசால்வதாக,
விசாரிக்கச் ொசன்றவர்கள் வள்ளலிடம் ொசால்கின்றனர்.
உடோன வீராச்சாமிைய அைழத்து வரச் ொசய்கிறார் ‘விசாரித்து ொசன்றவர்கள்,
வள்ளலிடம் எப்படிச் ொசான்னார்கோளா? வள்ளல் எதற்காக அைழத்திருக்கிறார்?’
என்கிற பயத்ோதாடு வள்ளைல ோதாட்டத்தில் சந்திக்கிறார், வீராச்சாமி, வந்தவைர
கட்டித் தழுவி, ‘எல்லாரும் ஆோறழு ரூூபாய்க்கு சாப்பாடு ோபாடும்ோபாது, நீ
மட்டும்

இரண்டு

ரூூபாய்க்கு

ோபாடுறியாம்.

என்

குடும்பத்தினரும்

சாப்பிடறதுனாலதான் இது வியாபாரம்னு ோபராயிடுச்சி… என் குடும்பத்தினர்
மட்டும் சாப்பிடைலன்னா, இது இலவச சாப்பாடுதான் என்று ொசான்னியாம்.
169

[Type text]

ொராம்ப சந்ோதாஷம். அோத இடத்துல நான் உனக்ொகாரு கைட தர்ோறன். அைத
வச்சு, அதல வர்ற, வருமானத்ைதயும், குடும்பத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு,
நீ எப்பவும் குைறஞ்ச விைலயிோலோய தரமான சாப்பாடு ோபாடணும்” என்று
ொசால்கிறார் வள்ளல்.
வள்ளல் ொசால்லியபடி வாழ்ந்து வருகிறார் வீராச்சாமி.

பபப

“பபபபபபப
பபபபபபபபப
பபபபபப

பபபபபபப

பபபபபபபபபபப
பபபபபபபப

பப

பப
பப
பபபப

பபப

பபபபபபபபப

பபபபபப

பபப

பபபபபபபப

பபபபபப

பபபபபப

பபபபபபபபபப

பப

பபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பப”
சிைலயாகி விைலயாகிக்ொகாண்டிருப்பவர்!
1920-ல் இரண்டைர வயது இளம் குருத்தாக இலங்ைகயிலிருந்து அகதியாக வந்த
நம்

வள்ளல்தான், பின்நாளில், அோத

இலங்ைக

அகதிகளுக்கு

பாதுகாப்பு

அரணாக விளங்கப் ோபாகிற விடிொவள்ளியாக, திகழப்ோபாகிற ோதவ ைமந்தன் என்று
ொதரியாமோலோய,

அந்த

ொதய்வக்குழந்ைத

தமிழ்

மண்ணில்

கால்

பதித்தது.

இப்படிப்பட்ட அற்புதம் புராணங்களில் கூூட நடந்ததில்ைல.
அந்த அவதாரக் குழந்ைத, அமர்ந்த கைலயுலக சிம்மாசத்தில், மக்கள் மன
சிம்மாசனத்தில், ஆட்சி பீட சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த ோநர்த்தி, அழகு,
கம்பீரம் இன்னும் நம் கண்ணில் நிழலாடிக் ொகாண்டிருக்கிறது. ொசத்தும்
இதிகாசங்களில் படித்து இருக்கிோறாம். ொசத்தும் ொகாடுத்தவர்கைள பற்றி.
இங்ோக வள்ளல் சிைலயாகிப் ோபானாலும் விைல ோபாகாத மாணிக்கமாக சிற்பி
ோமாகன்தாஸ் வாழ்க்ைகயில் திகழ்ந்திருக்கிறார். ோமாகன்தாஸின் தந்ைத ஒரு
மாொபரும் சிற்பி, எனோவ பள்ளிக்குச் ொசல்கிற ோநரம் ோபாக, மற்ற ோநரங்களில்
தந்ைதயின் சிற்பத் ொதாழிலில் ஆர்வம் காட்டி, சின்ன வயதிோலோய சிற்பம்
வடிப்பதில், சிறந்து விளங்கினார் ோமாகன்தாஸ். அதுமட்டுமல்லாமல் ‘சின்னப்
பயோல, சின்னப்பயோல ோசதி ோகளடா’ என்று வள்ளல் அறிவுறுத்திய காலம்
ொதாட்டு, வள்ளைல தம் வழிகாட்டியாக ஏற்றுக் ொகாண்டவர்.
இப்படி

தூூர

இருந்ோத

ொதாழுது

வந்த

வள்ளோல,

ோமாகன்தாைஸ

ோநரில்

வரச்ொசால்லும் சந்தர்ப்பம் வந்தது. வள்ளல் இரண்டாம் மைற ஆட்சிக்கு வந்த
170

ொடல்லி தீன்மூூர்த்தி பவன் இல்லத்திற்கு பின்புறம் மகாகவி பாரதியாரின் சிைல நிறுவ மத்திய அரசு விருப்பம் ொதரிவித்திருக்கிறது. அதிகாரிகள் உட்பட நம் வள்ளல். அோத ஓட்டலில் நம் வள்ளலும். விலக்கச்ொசால்லி அப்படி பார்ப்பதால் சிைலயின் முழுைம ொதரியாது.இதுவைர சிைலைய பார்ைவயிடுகிற ொபரிய. ‘படுத்திருந்த சிைலைய நிமிர்த்திப் பார்க்க முடியுமா?’ என்று ோமாகன்தாஸிடம் ோகட்கிறார். பிறகு அங்கிருந்த அைமச்சர்கள்.. ‘குருவித் தைலயில் பனங்காயா? இவ்வளவு ொபரிய ொபாறுப்ைப இந்த சிறுவனிடம் நம்பி ஒப்பைடத்திருக்கிறாோர இந்த வள்ளல் ொபருமகன்’ என்று ோமாகன்தாஸ்க்கு மூூச்ோச நின்று விடும்ோபால் இருந்தது. ‘என்ன நல்லா பண்ணி இருக்கியா? ொடல்லியில் என் மானத்ைத காப்பாத்திடுோவயில்ல’ என்று ோகட்கிறார் நம் வள்ளல். அவரிடம். அதிகாரிகளும் ோமாகன்தாைஸ சந்திக்கின்றனர். உணவில் அறுசுவயா? அைத சுைவத்துப் பார்த்து அைத மற்றவர்களும் சுைவத்தப் பார்க்க ைவத்தவர்.ஐ. குறிப்பிட்ட ோததியில் பாரதியார் சிைல வடிக்கப்படுகிறது. வள்ளோல வரம் ொகாடுத்துவிட்டார். காரணம். முக்கிய 171 . பாதுகாப்பாக ைவக்கப்பட்டிருந்த சிைலைய பார்ைவயிட ோமாகன்தாஸூூடன் ொசல்கிறார்.[Type text] ோநரம் அது. ஒத்துக் ொகாள்கிறார். ‘நீங்கோள வந்து பார்த்துட்டு ொசால்லுங்க’ என்கிற ோதாரைணயில் ொமௌனமாக நிற்கிறார் ோமாகன்தாஸ். அவரிடம். ொபரிய வி. அந்த சிைலைய வடிப்பதற்கும் நம் முதல்வர் உங்கள் ொபயைர சிபாரிசு ொசய்திருக்கிறார்’ என்று ொசால்கின்றனர்.க்கள் எல்லாரும் கிடத்தி ைவத்திருந்த பார்த்துவிட்டு சிைலைய மட்டுோம மூூடியிருந்த துணிைய கருத்துச்ொசான்னார்கள். எதிலும் முழுைம கண்டவர் நம் வள்ளல். இைசயில் ஏழிைசயா? அதில் முழுவதுமாய் லயித்துப் பார்த்தவர் நம் வள்ளல். புல்தைரயில் பாரதி சிைல படுக்க ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி ரசைனமிக்க நம் வள்ளல். ஒரு நாள் நுங்கம்பாக்கம் தன்னுைடய இல்ல வாசலில் நான்ைகந்து கார் வந்து நிற்கிறது. காரிலிருந்து இறங்கிய அரசியல் பிரமுகர்களும். அைத ோமாகன்தாஸ் ொடல்லிக்கு எடுத்துச் ொசல்கிறார். ோகட்டதும் கிறங்கிப்ோபாகிறார். எதிலும் ோமோலாட்டமாக இல்லாமல். ஆனால்…எதிலும் தனித்துத் திகழும் வள்ளல் நிறுத்திப்பார்க்க விரும்புகிறார். பிறொகன்ன. தமிழ்நாடு ஓட்டலில் ோமாகன்தாஸ் தங்க ைவக்கப்படுகிறார்..பி. உோன உடன் இருந்த அதிகாரிகள். ோமாகன்தாஸ். ோமாகன்தாஸ் அைறக்கு பக்கத்தில் தங்கி இருக்கிறார். காைலயில் ோமாகன்தாைஸ தன் அைறக்கு வரச் ொசய்கிறார்.

பாரத பிரதமர் ராஜூூவ்காந்தியும் திறந்து ைவத்தார்கள். பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியும் திறந்து ைவத்தார்கள். அன்றிரோவ ோமாகன் தாைஸ தன் அைறக்கு அைழத்து வரச் ொசய்து மீண்டும் ஒருமுைற பாராட்டி. தன் தைலவனின் சிைலைய வடிக்க ோவண்டிய நிைலைய எண்ணி கண்ணீர் வடித்துக்ொகாண்ோட . இந்த வள்ளலின் சிைலைய தமிழக முதல்வர் புரட்சித் தைலவியும். ோசாதிக்க ோமாகன்தாஸின் சுயமரியாைதைய நிைனத்து.நுணுக்கமாக. இன்று நான் மறுக்க முடியாத அளவுக்கு சிைலயாகிப் ோபாய் எனக்கு விைலயாகிக் ொகாண்டு. ‘ொடல்லியில் என் மானத்ைத காப்பாற்றிவிட்டாய்’ என்று பாராட்டுகிறார். வடித்த அழகு.ொநகிழ்கிறார் நம் வள்ளல். ‘சரி உன்னுைடய வயசு என்ன?’ என்று வள்ளல் ோகட்க ‘இருபது வயசு’ என்கிறார் ோமாகன்தாஸ். கைடசியாக ‘நீ எப்ப ோவணும்னாலும் ோதாட்டத்துல வந்து என்ைனப் பார்க்கலாம்’ என்றுொசால்லி வாழ்த்தி அனுப்புகிறார். அன்று. இந்த உலகத்திோலோய விைல மதிக்க முடியாத. வள்ளைல ஆனந்தப்பட ைவக்கிறது.[Type text] பிரமுகர்கள் 20 ோபர் ோசர்ந்து பாரதி சிைலைய தூூக்கி நிறுத்துகிறார்ள். ஆனால். என் 172 . வள்ளலுக்கு மவுண்ட் ோராடில் சிைல ைவக்க விரும்புகிறது. மாைலயில் பாரத பிரதமர் ராஜூூவ்காந்தி சிைலைய திறந்து ைவக்கிறார். ‘நான் ஒன்றும் ோவண்டாம்.. ோமாகன்தாோஸ வள்ளலின் ொவண்கலச்சிைலைய வடிப்பதற்கு ோதர்வு ொசய்யப்படுகிறார். ‘உனக்கு என்ன ோவண்டும்? உனக்கு என்ன ோவண்டும்?’ என்று பார்க்கும்ோபாொதல்லாம் ோகட்பாய். அதற்கு ோமாகன்தாஸ் ‘தைலவா. ோவண்டியைதக் ோகள்’ என்கிறார் வள்ளல். அரசு. எத்தைனோயா சிைல வடித்திருந்தாலும். தீன்மூூர்த்தி பவனில் பாரதி சிைலைய புரட்சித் தைலவரும். ‘இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளவு ஆற்றல் உனக்கு இருக்ோக! உனக்கு என்ன ோவணும்? வரும்புறைத. அப்படி இருக்கிற எனக்கு பணமாோவா. ொகாடுத்து சிறுவனாக இந்த பக்தைன இருந்தாலும். நான் வணங்குற ொதயவமா என் மனசுல உங்கைள வச்சு இருக்ோகன். வள்ளல் எல்ோலாரிடமும் ோமாகன்தாைஸ அறிமுகப்படுத்தி ைவக்கிறார். பாரதியின் கம்பீரம். 1987-ல் வள்ளல் மைறகிறார். அந்த இடத்திோலோய ோமாகன்தாைஸ ஆரத்தழுவி. ோநர்த்தியாக பார்த்து பார்த்து வடிக்கிறார்.. உங்கள் அன்பு மட்டும் ோபாதும்’ என்று மறுத்து வந்ோதன். ோவண்டாம்’ என்று ொபாருளாகோவா ொசால்ல.

ஆர்.000 ரூூபாய் பாரதப் பிரதமருக்கு அனுப்பி ைவத்தார். ோபார் நிதிக்கா 75. பண உதவி அளிக்க முடிந்தவர்கள் அளியுங்கள்’ என்று ோபரறிஞர் அண்ணா ோவண்டுோகாள் விடுத்தார். தமிழ்நாட்டு நிழலாடிக் ொகாட்டிருக்கிறது என்று மக்களின் ொசால்லும் நல்லிதயங்களிொலல்லாம் ோசலத்து ொநடுஞ்ோசரன் என்பவர். பபபபபபபப ‘பபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப’ என்று கம்பீரத்துடன் விமானத்ைதவிட்டு இறங்கிய காட்சி இன்னும் என் ொநஞ்சில் மட்டுமல்ல. அொமரிக்காவுக்கு எடுத்துணச்ொசல்லப்பட்டு. “1962-ஆம் ஆண்டு ொசப்டம்பர் மாதம் சீன அரசு தன்னுைடய வஞ்சக ொசயலால் இந்திய எல்ைலகைள தன் வசமாக்கிக் ொகாண்டது. பபபபபப-பபபப பபபபபபபபபபபபப! பபபபபபப பபபபபபபபபபபப -பபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபபப!” கஞ்சிக்கு வழியில்லாத எனக்கு கார்-பங்களா! 1959-ல் சீர்காழியில் காலடிப்பட்டது. ‘பட்டாளத்தில் ோசர முடிந்தவர்கள் ோசருங்கள். ஆம் தைலவா! ோபரறிஞர் அண்ணாவுக்குப் பிறகு. இப்படி பல கண்டங்கைளத் தாண்டி 1985-ல் அொமரிக்காவில் இருந்து ொசன்ைன வந்து. ொவள்ைளயைன ொவறிோயற்றும் ோபாராட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியிடம். உடோன. மருதமைல சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்ோகாயிலுக்கு. ராதாவால் குண்டடிப்பட்டது. வளல் தன் வாய்வுற் கலந்தது எப்படி? என்று எடுத்துச் ொசால்கிறார். 1967-ல் எம். சிறுவனாக இருந்த நம் வள்ளல் இரண்டனா ொகாடுத்தது. உன் சிைலையத் தான் அதிகம் வடித்து. இதற்கு முன்பு. அப்பல்ோலாவில் இருந்து. எனோவ. ோதசோம ொகாதித்துப் ோபானது. அதில் வாழ்வு ொபற்று வருகிோறன்” என்று சிற்பி ோமாகன்தாஸ் பபபபபபபப “பபபபபபபபபபபப பபபபபப சிலிர்த்துப் பபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப ோபசுகிறார். அந்த ோவண்டுோகாைள முதல் ஆளாக ஏற்று.[Type text] மாடத்தில் விளக்ோகற்றிக் ொகாண்டிருக்கிறாய். “ோகாைவ லட்சுமி ஜூூவல்லர்ஸ்’ 173 . 1984-ல் உடல்நிைலோய பாதிக்கப்பட்டது.

‘ோவைலக்கு ஏற்பாடு ொசய்திைய. இனிோம இங்ோக வநதா.க. பார்த்து வாங்க’ ன்று ொசால்லி ொகாண்ோட ஓடிவந்து ோசரைன பிடித்து அைழத்துச் ொசல்கிறார் வள்ளல். ‘கால் ஊனமான எனக்கு எதுக்குங்கண்ோண கல்யாணம்? உங்க கூூட இருக்கறோத எனக்கு சந்ோதாஷம். உடோன. ோதாட்டத்தில் சந்திப்பு. அநியாயம்’ என்று பத்திரிக்ைககளில் மட்டுமல்ல. உங்கள் நிழலில் ோசைவ ொசய்தாோல ோபாதும். இப்படி ‘என் கூூடோவ இருந்துட்டா கல்யாணம் ொசய்துக்கறது எப்ோபாடா?’ என்று ோகட்க. இல்லாட்டி வராோத” என்று அனுப்பி விடுகிறார் ோசரைண. மாணவர் பிரிவு வள்ைளச்சாமிைய சந்தித்து. ோநோர நம் வள்ளலின் இல்லம் வருகிறார்.. பிறகு ோசரைன தன்னுடோன ைவத்துக் ொகாள்கிறார் வள்ளல். அரசு ோவைலொயல்லாம் ோவண்டாம்’ என்கிறார். வீட்டு பத்து ோபைர வராண்டாவில் மட்டும் வள்ளல் ொகாண்டிருக்கிறார். ோசரனின் கரம் பிடித்து தாங்கிய அந்த நிமிடோம. ‘மாநிலம் விட்டு. மற்றவர்களுக்கு கட்டிக் ொகாடுத்த… வீடுகள். தங்க ொசங்ோகாைல வழங்கியது. அப்ொபாழுது. ோததிோயாடு வா’. ொபண் பார்த்து. பார்த்து வாங்க. ஒரு கால் ஊனமுற்ற ோசரன் படியில் அப்படிோய. இைதப் பார்த்த நம் வள்ளல் மற்றவர்கைள. ஏலத்தில் ோபானைத மீட்டுக்ொகாடுத்த வீடுகள் என்று ஒவ்ொவாரு நாளும்.. ொபாதுமக்கோள ொகாதித்துப் ோபானார்கள். பச்ைசயப்பன் கல்லூூரியில் படித்துக் ொகாண்டிருக்கும் ோசரன். வடநாட்டில் தைலவராக இருந்து. அப்ொபாழுது நம் வள்ளைல நீக்கியது ‘அக்கிரமம். என்கிறார் ோசரன்.[Type text] சுப்ைபயா நம் வள்ளலுக்கு பரிசாக ொகாடுத்த.. ோசரன் வள்ளல் கட்சியில் ோசர அனுமதி ோகட்கிறார். ொசய்யட்டுமா’ வள்ளலிடம் என்று ோசரன் ோகட்கிறார்.ஏ. படிப்ைப முடித்த பின்.. அந்த சந்திர பிம்பத்ைதக கண்டவுடன் நின்று மாவணர்களும் மற்றவர்களும் முண்டியடித்துக்ொகாண்டு வள்ளைல ோநாக்கி ஓடுகின்றனர்.ோசரன் அைழத்துக்ொகாண்டு தன்னுடன் ொசல்கிறார்..மு. ொவள்ைளச் சாமியும் நம் வள்ளைல சந்திக்க ஏற்பாடு ொசய்கிறார். 1972-ல் நம் வள்ளல் தி. மாநிலத்தில்கூூட நம் வள்ளலுக்கு இவ்வளவு மகத்துவமா?’ என்று வியக்கிறார் ோசரன். அைசயாமல் நின்று ொகாள்கிறார். ொகாஞ்ச நாைளக்குப் பிறகு. 174 .வில் இருந்து நீக்கப்படுகிறார். நீரில் கைரந்த சர்க்கைரயாகிப் ோபாகிறார் எம். ஒவ்ொவாரு ொநாடியும். ொசன்ைன இருந்த சட்டமன்ற வந்த ோசரன் உறுப்பினர் அன்ைறய ஆத்தூூர். வடநாட்டில் சுற்றுலா ொசன்றிருக்கிறார். தான் பாஸாகிவிட்ட ொசால்லும்ோபாது.

தர்மத்தில் இப்படி அைனத்திலும் புடம்ோபாட்ட தங்கமாக ொஜாலித்தவர் நம் வள்ளல். கஞ்சிக்ோக வழியில்லாத என்ைன. ோசரைன சத்துணவு அைமச்சர் ோகாமதி சீனிவாசனின் சத்துணவு திட்டக்குழுவில் உறுப்பினர் ஆக்குகிறார் வள்ளல். அோதோததியில் திருமணத்ைத நடத்தி ைவத்த வள்ளல். அோதோபால். நிறத்தில்.. உண்ைமயில். அதனால் தான் இன்ைறக்கு. குணத்தில்.. இன்றும் பூூைஜ அைறயில். வீரத்தில். 175 . கார் பங்களாோவாட வாழைவத்துக் ொகாண்டிருப்பவர் அந்த வள்ளல்தான்’ என்று ோசரன் தம்பதிகள் பபபபபபப “பபபபப பபபபப பபபபபபபப சிலாகித்துப் பபப ோபாகிறார்கள். மாவீரத்திற்கும் ோரால் மாடாலாக! உலக வரலாற்றில் அதிக விஷயங்களில மற்றவர்களுக்கு தன்ைன ஒரு ோரால் மாடலாகோவ பின்பற்றும்படி வாழ்ந்து காட்டிய வரலாற்று நாயகன் நம் வள்ளல் ொபருமகன்தான். முதல்முைறயாக மாற்றுக் கட்சிையச்ோசர்ந்த மணப்ொபண். வசனத்தில் பாடலில் இைசயில். ‘இந்த ொதய்வப்பிறவிையயா. எடிட்டிங்கில். ஒளிப்பதிவில் இப்படித்தான் இருக்க ோவண்டும் என்று தன்ைன முழுவதுமாக ஈடுபடுத்திக் ொகாண்டவர் நம் வள்ளல். ொகாள்ைகயில். விோவகத்தில். ைழப்பில். பபபபபபபபபப பபப பபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபப பபபபபபபபபபபப” மனிதாபிமானத்திற்கும். திருமணத்திற்குப் பிறகு. எங்க அப்பனும். சண்ைடக்காட்சியில். உைடயில் ஸ்ைடலில். அண்ணனும் எதிர்த்துக்கிடு வீணாப் ோபாயிட்டு இருக்காங்க’ என்று கூூறி அந்த நிமிடோம. நம் வள்ளைல ொதய்வமாக வணங்கிக் ொகாண்டிருக்கிறார். அவசர அவசரமாக மாற்று கட்சிக்காரர் மகைளோய நிச்சயம் ொசய்து ோததிோயாடு வருகிறார் ோசரன். காதல் காட்சியில். ோநர்ைமயில்.தாயப்பாசத்தில்.[Type text] ோவறு வழியில்லாமல் வள்ளலின் கட்டாயத்திற்காக. வள்ளல் படத்தில் வரும் பாடல் ோபால் இருக்க ோவண்டும். தான் சார்ந்திருந்த திைரப்பட துைறயில் கைதயில். நம் வள்ளல் முகத்ைத அருகிருலிருந்து பார்த்தவுடன். வீட்டில் விருந்துக்கும் ஏற்பாடுொசய்கிறார். நம் வள்ளைல ொதய்வமாக வணங்க ஆரம்பித்தவர்தான்.

ொபாலிட்டிகள் ோமைதகளாகட்டும். இப்படி நம் வள்ளைல ஒரு ோரால் மாடலாகோவ இன்றும் மனதுக்குள் ைவத்து பின்பற்றி வருகிறார்கள். நம் வள்ளலின் ஆட்சிைய மட்டுோம. ோபாலீஸூூம். ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன் அோத மாதிரி வீட்ைட சாந்ோதாமில் கட்டியிருக்கிறார்.[Type text] வள்ளல் படம் ோபால ஒரு நல்ல கருத்ைத வலியுறுத்துகிற கைத இருக்க ோவண்டும் என்று இன்னும் கைலயுலக ஜாம்பவான்கள் உதாரணம் காட்டிச் ொசால்லும் அளவுக்கு சினிமாைவ ைகயாண்டவர் நம் வள்ளல். ஆலந்தூூர். பல்லாவரம் வட்டாரோம மிகவும் பதட்டத்தில் ஆழ்ந்து முதல்வர் விட்டது. ஆறு வயதில் வந்த கனைவ நாற்பது வயதில் நிைறோவற்றிக் காட்டியிருக்கும் ொஜொராம்புஷ்பராஜ் இன்னும் நம் வள்ளைலப் பற்றி எப்படிொயல்லாம் வியந்து ோபசுகிறார். மாடிப் படிக்கட்டில் இருந்து சிங்கம் ோபால் பிளிறிக்ொகாண்டு சவுக்கால் நம்பியாைர சுழன்று சுழன்று அடிக்கும் காட்சியில் வரும் பிரமாண்டமான அந்த மாளிைக. அதில். இன்றும் ோரால் மாடலாக ொசால்லிக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். அதனால்தான் ொபாருளாதார ோமைதகளாகட்டும். எல்லாத் தரப்பு மக்கைளயும். நிைறய சம்பாதித்து அோதோபால் வீடு கட்ட ோவண்டும் என்ற இலட்சியத்ைத வளர்த்து. பரங்கிமைல. தான் காலடி எடுத்து ைவத்த அரசியலில். ஒருமுைற அகரம் நாராயணன் என்ற ொபரிய தாதா. ‘பகல் ோநரத்தில் ஒருவன் ஒரு அதிகாரிைய ொவட்டிவிட்டு 176 . காதில் ோகட்ட அற்புதங்கள் ஏராளம். அங்கிருந்த காவல்துைற அதிகாரிைய. இல்லத்திற்கு உடோன வந்த அங்கிருந்து குோராம்ோபட்ைட ோபாலீஸ் ஸ்ோடஷனுக்கு ொசல்கிறார் நம் வள்ளல். மிலிட்டரி ஆஃபீஸர் ஒருவைர மீனம்பாக்கம் சரகத்தில் ொவட்டிப்ோபாட்டு தப்பித்து விடுகிறான். நம் வள்ளல் இரண்டு முைற ோபாட்டியிட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக ோதர்ந்ொதடுக்கப்பட்ட பரங்கிமைல ொதாகுதியிோலோய வசித்த ொஜோராம்புஷ்பராஜின் கண்ணில் பட்ட. அடுத்து. குறிப்பாக வறுைமக் ோகாட்டிற்கு கீோழ அதிகம் வாழும் மக்கைள எப்படி ோமம்படுத்துவது? என்று சூூத்திரம் கண்டுபிடித்து நைடமுைறப்படுத்தி ொவற்றி கண்டவர் நம் வள்ளல். ொபாதுமக்களும் எவ்வளவு முயற்சி ொசய்தும் அவன் தப்பித்து விட்டான். நம் வள்ளல் வாழும் உண்ைமயான வீடு என்று நிைனத்து ொபரியவனாகி. நம் ோகாட்ைடயில் வள்ளலுக்கு இருந்து இது ோதாட்ட ொதரியவருகிறது. ஆனால்… இங்ோக ‘விகடன்’ படத்தில் ொஜோராம் புஷ்பராஜ் தன்னைடய இளம் வயதில் நம் வள்ளல் நடித்த ‘எங்க வீட்டுப் பிள்ைள’ படத்தில்.

ப்ோளார் ோமோனஜர் ொசய்த குளறுபடியால் இரண்டு யூூனிட்காரர்களும். இனி தப்பிக்க முடியாது என்று மறுநாோள மாட்டிக் ொகாள்கிறான். ஒரு ஒரு விண்ணப்பம். இந்த விஷயத்தில் அரசு முதல் முைறயாக ரவுடிகளின் பின்புலம் ொதரிந்தும் அவர்களது அட்டகாசங்கைள வரிைசயாக அடக்கிக் காட்டியவர் நம் வீரத்திருமகன் வள்ளல். நடந்த குழப்பத்ைத ொதரிந்து ொகாண்டு. ஆகிோயார் 177 . எப்ப. ராஜ்குமாரின் படப்பிடிப்ைப பார்த்திருக்கிறார். வந்தவுடன் ராஜ்குமாரும் ோபசிக்ொகாள்ளலாம் வந்துவிட்டார். உங்கள் ஷீட்டிங்ைகப பார்க்க எனக்கு அனுமதி அளிக்க ோவண்டும். காவல் என்று ோகட்கிறார் துைறயினர். அோத ோநரத்தில். நம் வள்ளல். ‘ என்று விருப்பம் ொதரிவித்து. என்று வள்ளல் வள்ளலின் வருைகக்காக்காத்திருக்கிறார்கள். நம் வள்ளல். தண்டிக்கப்படுகிறான். அதுமட்டுமில்லாமல் நான் உங்களுைடய தீவிர ரசிகன். ‘பிடிப்பீர்கள். ‘நாைளக்குள்’ என்றுொசால்லிவிட்டு ‘விடிவதற்குள்’ வள்ளல் கிளம்புகிறார். கண்டிப்பாக அவைனப் பிடித்து விடுகிோறாம்’ என்கிறார் காவல்துைற அதிகாரி. இந்த சம்பவத்ைத இைசயைமப்பாளர் பி.[Type text] ஓடியிருக்கிறான். ராஜ்குமார் ொஜோராம் நடித்த புஷ்பராஜ் ோபாது. ொகாள்ளுங்கள்’ முந்திக்ொகாண்டு. நான் அட்ஜஸ்ட் என்றுொசால்ல நீங்கள் ொசய்து படப்பிடிப்ைப நாைள ைவத்துக் ொகாள்கிோறன். ‘நீங்கோள படப்பிடிப்ைப வாொயடுத்தோபாது. ஒோர ோநரத்தில் ோகமிரா சகிதமாக இறங்குகிறார்கள். அோத இடத்தில் நம் வள்ளல் நடிக்க ோவண்டிய படத்தின் படபிடிப்பும் நடக்கவிருந்தது. வள்ளோல ோநரில் வந்து எச்சரிக்ைக ொசய்திருக்கிறார் என்ற ொசய்தி அகரம் நாராயணனுக்கு ொதரியோவ.வாசுவின் விஜய் ைடரக்ஷனில் ஆனந்த். ராஜ்குமாரின் அருகில் ொசன்ற ோபாது அவோர எழுந்து. அவைன உங்களால் பிடிக்க முடியவில்ைலயா? இதனால் இந்த ஆட்சிக்கு களங்கமில்ைலயா? அவைனப் பிடித்து வரும்வைர நான் இந்த ஸ்ோடஷைன விட்டு ோபாகமாட்ோடன்’ என்கிறார் நம் வள்ளல். ‘நீங்கள் இதற்காக காத்திருக்க ோவண்டாம்? நீங்கள் வீட்டிற்கு ொசல்லுங்கள். நடத்திக் வள்ளல் ைவத்துக்ொகாள்ளுங்கள். ஒருமுைற ொசன்ைன சாரதா ஸ்டூூடிோயாவில் கன்னட நடிகர் ராஜ்குமாரின் ஷீட்டிங் நடக்கவிருந்த அோத ோததியில். எத்தைன மணி ோநரத்துக்குள் என்று ொசால்லுங்கள்?’ என்கின்றனர். எத்தைன நாைளக்குள். வள்ளலும் வந்து விட்டா. அைரநாள் முழுக்க.

என்று உடோன படத்தின் தயாரிப்பாளர் ோலனா ொசட்டியார். “இந்தக் குழந்ைத யாைனக்கு பயப்படைல. ‘மக்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு திலகம்தான் ராஜ்குமார் மனுஷன்.எஸ்.டி. ோபசியிருக்கிறார். மனித ோநயத்துக்கும் வள்ளல்தான் உதாரண பிம்பம். எனோவ மாற்ற இயலாது.ோக. திோயட்டரில் படம் பார்த்த ரசிகர்கள். கிருஷ்ணன். பரமக்குடி எஸ். படத்தின் காட்சி கைடசி காட்சியில். அந்த ோநரத்தில் என். எனோவ. மாறுகால் ொவட்டப்பட்டு விண்ணுலகம் ொசல்லும் ோபாது.எஸ். மாறுைக ொவட்டப்பட்டு. இந்த குழந்ைத பிறந்ததிலிருந்து இந்த நாோட ொசௌக்கியமா இருக்குதுன்னு” என்று என்.ோக ோபசிய வசனத்திலிருந்து. ‘மதுைரவீரன்’ மாறுகால். இது சமூூகப் படொமன்றால். இது வரலாறு தழுவிய படம். என். அதனால… இவனுக்கு வீரன்’னு ொபயர் ைவக்கிோறன். கிைளமாக்ஸ் காட்சிைய மாற்றி அைமக்கலாம். எங்கள் வாத்தியாருகு இவ்வளவு ொபரிய தண்டைன கூூடாொதன்று திோயட்டருக்ோக தீ ைவத்து விடுகின்றனர். ரசிகர்கள் எழுந்து கலாட்டா ொசய்யாமலிருக்க. ‘மதுைரவீரன்’ படத்ைதமட்டும் 110 தடைவ பார்த்திருக்கிறார். எனக்கு நல்லாோவ ோதாணுது.பி. வானுலகம் ொசல்லும்ோபாது. மாமனஷன்’ என்று மாவீரத்துக்கும் நம் வள்ளல்தான் உதாரண பிம்பம். மதுைர வீரனான நம் வள்ளலின் மாறுகால். படத்தின் ஆரம்ப காட்சியில்.எம். “பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபப” ொகாடுத்துக் ொகாண்ோடயிருந்தால் ோகட்டுக் ொகாண்ோடயிருப்பார்கள்! “மதுைர வீரன்” படத்ைத மட்டும் பத்தாம் வகுப்பில் பாடமாக ைவத்திருந்தால் தினத்தந்தி பரிைச நான் ஒருவோன தட்டிச் ொசன்றிருப்ோபன்” – என்று நம் வள்ளைலப் பற்றி கவிைத எழுதியிருக்கும் முகைவ எஸ். ோதான்றி.ொதய்வச்சிைல. ‘அப்படிோய எல்லாரும் 178 . சிங்கத்துக்கு பயப்படைல. ொதாடங்குகிறது படம். காட்டில் குழந்ைதயாக கிடந்த நம் வள்ளைல ைவத்துக் ொகாண்டு.எஸ்.[Type text] இருக்கும்ோபாது.

உண்ைம நிைலைய வள்ளலிடம் ொசால்கிறார். ைவத்து கண்காணிச்சுக்கிட்ோட ைவக்கிறார். ொகாடுத்து. இந்த தர்மர். அைத நிஜம் என்பைத நிரூூபித்துக் காட்டிய வள்ளைல இன்றும் ோபாற்றுகிறார். 1955-ல் இந்த படம் ரிலீஸானதிலிருந்து இன்றுவைர 110 தடைவ பார்த்திருக்கிறார். ‘சரி’ என்று நாகச்சாமி ோதவர். யாோரா ஒருவர் நம் வள்ளல் குடியிருந்த லாயிட்ஸ் ோராட்டில் உள்ள ‘தாய் வீடு’ விலாசத்ைத அைடயாளம் காட்டி. ‘அந்த புண்ணியவாைனப் ோபாய் பார். உடோன தன் ொசாந்த ஊரான் எட்டிவயல் கிராமத்திற்ோக வந்து அந்த ஆயிரம் ரூூபாய்க்கு விவசாய நிலம் வாங்குகிறார். எனோவ ொசாந்த ஊரில் பிைழக்க வழியில்லாமல். நான் ொசால்லி உன்ைன அனுப்பி ைகோயந்தினால். அங்ோகயும் ஆதரவு காட்ட ஆளில்லாமல் மிகுந்த அல்லல்பட. ொசன்ைனக்கு பிைழப்புத் ோதடி ொசல்கிறார். உைழக்கிறார் உயர்கிறார். மறுநாள் காைலயிோலோய ‘தாய்வீடு’ எதிரில் நின்று வள்ளலுக்காக காத்திருக்கிறார். ‘ஏைழகைள ரட்சிக்க வந்த மாவீரன் என்று எண்ணத் ோதான்றி. ைகயில் ஆயிரம் ரூூபாையயும் வந்துடணும். 1962-ல் ராமநாதபுரம் எட்டிவயல் கிராமத்தில் ஒரு ைகயளவு பூூமிகூூட ொசாந்தமாக இல்லாத நபர் நாகச்சாமி ோதவர். அஞ்சு ‘இைத ‘முகம் ைபசாைவோயா. பத்து நீ முன்னுக்கு இருப்ோபன்’ என்று ொதரியாதவர்கள் யாரிடமாவது ைபசாைவோயா பிச்ைசயாக்க் ொகாடுப்பார்கள். ொசலவுக்கு ஆயிரம் ரூூபாையயும் அல்லவா ொகாடுத்திருக்கிறார். மூூன்று நாட்களுக்குப்பிறோக நம் வள்ளலின் தரிசன் கிைடக்கிறது. ொதய்வச்சிைல. இவைர என்னொவன்று ொசால்வது?’ ொசன்ைன வாழ்க்ைகோயாடு ோபாராடி ொஜயிக முடியாத நாகச்சாமித் ோதவர். ஆனால்.பிைழப்புக்கு ஒரு வழியும். உனக்கு எதாவது வழிபிறக்கும்’ என்று ொசால்கிறார். சில ஆண்டுகளில் அந்த எட்டிவயல் கிராமத்தில் உள்ள வசதியானவர்களில் நாகச்சாமி ோதவரும் ஒருவர் என்று ொசால்லும் அளவுக்கு 179 .[Type text] உட்காருங்க’ ஏன் அழறீங்க? நம்ம ‘மதுைரவீரன்’ எதுக்காக ோமலுலகம் ோபாறாரு? ொதய்வமா இருந்து நம்மைள காப்பாத்தத்தான்’ என்று ோபசும் காட்சிைய படமாக்கி இைணத்துக் காட்டியவுடன்தான் ரசிகர்கள் அைமதி அைடந்தார்களாம். நாகச்சாமி ோதவர் உடோன வள்ளல் அவருக்கு ஒரு ஐஸ் வண்டி ஏற்பாடு ொசய்து.காரணம்… அந்தப் படம் தான் பள்ளிப் பருவத்திோலோய நம் வள்ளல.

ஏற்றுக் ொகாண்ட வள்ளல் உடனடியாக ொதன் மாவட்டம் முழுவதும். அதிர்ச்சியுற்ோறன். பிறகு தன்னுடன் எம். அதற்காக அந்த அரசு மீது அவப்ொபயைர உண்டாக்கினார்களா? மனிதனாகப்பட்டவன் அரசு எல்ோலாருோம. அதற்கு பதிலாக. கண்ணீர் விட்ோடன். பபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப 180 . அவர்களுக்கு ஏதாவது ொசய்ய ோவண்டாமா?’ என்று மட்டுமல்லாமல ோபசினீர்கோள…அைத ஒரு ோவைள கவனியுங்கள் உணவுக்ோக தைலவா! அது உத்தரவாதமில்லாமல்.ஆரிஸ்ட்களாக இருக்கும் அைனவைரயும் ஒருங்கிைணத்து.[Type text] ொசல்வந்தராகவும். ோகட்டுக்ொகாண்ோட தான் இருப்பான். ‘முந்ைதய ஆட்சியில் பதிமூூன்று அகவிைலப்டி தரவில்ைல. இப்படி வள்ளல் நிகழ்த்திய அற்புதங்கைளொயல்லாம் ோநரில் பார்த்த ொதய்வச்சிைல. பஞ்ச. ொகாடுத்துக்ொகாண்ோட இருந்தால். பண்பாட்டு இயக்கத்ைதத் ோதாற்றுவிக்கிறார். எல்லாம் சரியாகிவிடும்”. சாைல பராமரிப்பு. இவ்வளவு தான் என்று வைரயறுத்துக் ொகாள்ளுங்கள். ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல. ோபத்திகள் ொவளிநாடுகளில் ொசட்டிலாகும் அளவுக்கு நம் வள்ளல். ஆற்காடு முதலி ொதரு அலுவலகத்தில் நம் வள்ளைல சந்திக்கிறார். பிரோதசமான ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு குடம் குடி தண்ணீருக்காக மக்கள் ைமல் கணக்கில் நடந்துோபாவைதப் பார்த்ோதன். ஆட்சிபீடம் ஏறினால. 1978-ல் அரசு ொபாறுப்பில் உயர் பதவி வகிக்கிறார். லட்சக்கணக்கான மக்கள் தவித்துக் ொகாண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு ‘அரசு வள்ளல் ஊழியர்கள் இந்த ஆட்சிைய தவறாக நிைனக்கமாட்டார்களா?’ என்கிறார். அப்ொபாழுது ‘அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிைலப்படிைய நிறுத்தி ைவயுங்கள்’ என்று ஆோலாசைன ொசால்கிறார் ொதய்வச்சிைல. இன்று அவரின் ோபரன்.ஜி. பிறகு அவர்களில் இருபது ோபைர மட்டும் அைழத்துக் ொகாண்டு.ொசல்வாக்கு மிக்கராகவும் ஆகிவிட்டார். அந்த மக்கள் துயர் தீரட்டும்’ என்று ொதய்வச்சிைல ோகாரிக்ைக ைவக்கிறார். வறட்சி நிவாரணம் என்ற ொபயரில். நாகச்சாமி ோதவர் குடும்பத்திற்கு விளக்ோகற்றி ைவத்திருக்கிறார். திருக்கழு குன்றம் ொபாதுக்கூூட்டத்தில். இவர்களுக்கு. குளத்தில் தூூர் வாருதல் ோபான்ற பணிகள் “பபபப பபப மூூலம் பபபப பபபப அன்றாட பிைழப்புக்கு பபபபப பபபப வழிவைக ொசய்கிறார்.

அைத முடிச்சிட்டா. எப்ொபாழுது வட ஆற்காடு மாவட்டத்திற்கு நம் வள்ளல் வந்தாலும். அதற்கு.ஆர். உள் ஒன்று ைவத்து. அந்த சாமிக்கண்ணுவுக்கு. சாமிக்கண்ணு! நீ வீட்லோய தங்க மாட்ோடங்கறன்னு உன் ோமல் கம்ப்ைளன்ட் வருது’ என்று சாமிக்கண்ணுைவ ொவறுப்ோபற்ற வள்ளல் இப்படி ோகட்பார்.ஏ. நிச்சயிக்கப்படுகிறது. ஆளுங்கட்சியின் தூூண்டுதலில் காவல் துைறயினாரால் தடியடியினாலும். சீட்டா! ஆளுங்கட்சியின் அடக்கு முைறகைள. ோவற எங்ோக ோபாோவன்? யாோரா என்ைனப் பத்தி தப்பா உங்கிட்ட ொசால்லி இருக்காங்க’ என்று சாமிக்கண்ணு ொசால்லும் பதிைலக் ோகட்டு. அட்டகாசங்கைள முறியடித்து ‘உலகம் சுற்றும் வாலிபன்’ படத்ைத ரிலீஸ் ொசய்கிறார் நம் வள்ளல். இைதப் பார்த்த நம் வள்ளல் பைதபைதத்துப் ோபாய். உங்க படம் ஓடுற திோயட்டர்ல படம் பார்ப்ோபன். நம் வள்ளல் ரசிப்பார். திருமணத்துக்கு நம் ஆனால்… வரவில்ைல. இதில் வட ஆற்காடு மாவட்டம் ொசங்கம் கிராமத்தில் சாமிக்கண்ணு என்ற இைளஞரும் ஒருவர்.ஜி. பார்த்தாோல பக்கத்தில் அமர ைவத்து ொகாண்டு ஏதாவது ோபசிக் ொகாண்ோட இருக்க ோவண்டும் என்று தூூண்டுகிற அளவுக்கு சாமிக்கண்ணுவின் சுபாவம். சாமிக்கண்ணு மீது நம் வள்ளலுக்கு ொகாள்ைளப் பிரியம். சாமிக்கண்ணு ஏைழ விவசாய குடும்பத்ைதச் ோசர்ந்த ஒரு கூூலித்ொதாழிலாளி அவரின் ோநர்ைம.[Type text] பபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபப பபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபப” எனக்கு எம்.. ொரௌடிகளின் தாக்குதல்களாலும் நம் வள்ளலின் ரசிகர்கள் ொவகுவாக பாதிக்கபட்டார்கள். ‘எம். வராததால் நின்று ோபான திருமணம்’ என்று அன்ைறய எல்லா மாைலப் பத்திரிைககளிலும் ொசய்தி வந்துவிட்டது. ‘நான் எங்ோக ோபாோவன் தைலவோர! கழனியில் கூூலி ோவைல. புறம் ஒன்று ைவத்து.எல். காரில் ொசங்கம் புறப்பட்டு. திருமணம் ோததியில் எனோவ இந்த திருமணம் ோவண்டாம்’ என்று சாமிக்கண்ணு தாலி கட்ட மறுத்துவிடுகிறார். ோபசத் ொதரியாத ொவள்ளந்தியான ோபச்சு. ‘எங்ோக அந்த சாமிக்கண்ணுப் பய?’ என்று ொசல்லமாக ொசால்லி ோதடுவார். ோசாகோம உருவாகியிருந்த 181 . நம் ‘என் வள்ளல் தைலைமயில் வள்ளல ஒத்துக்ொகாண்ட தைலவோர வரவில்ைல.

இல்ைலொயன்றால் விழுப்புரம் ொதாகுதியில் ஒரு டீக்கைடக்கார்ர். மகாலிங்கம் ோகட்பதுோபால். சாமிக்கண்ணுக்கு ஒன்றும் புரியவில்ைல. திருமணத்துக்கு முதல் நாள் நம் வள்ளல். மக்கள் நம் வள்ளல் மீது ைவத்திருந்த நம்பிக்ைகயின் ொவளிப்பாோட.ஆர். இல்ைலொயன்றால் உக்கம்சந்த் என்ற வட நாட்டுக்காரைர தமிழ்நாட்டில் நிற்க ைவத்து ொவற்றி ொபற ைவத்திருக முடியுமா? தனக்கு கீோழ பணிபுரிந்து ொகாண்டிருந்த. இது மமைதயில் ொசால்லப்பட்ட வார்த்ைதயல்ல.ஏ. சீட் ொகாடுக்கிறார். சாமிக்கண்ணு ‘தைலவோர! இது என்ன விைளயாட்டு?’ என்று ோகட்கிறார்.கிட்ட ொசால்லிட்டுப்ோபாகச் ொசான்ோனோன… நீ ொசால்ல்லியா?’ என்றுதிட்டி. பண்ட பாத்திரங்கள் என்று சகல சாமான்கைள ொசங்கத்தில் உள்ள சாமிக்கண்ணு வீட்டில் வந்து இறக்கி ைவத்த பிறோக ‘கண்டிப்பாக ந்ம் வள்ளல் வருவார்’ என்று நம்பினர். ‘நானா அந்த ோசாமநாத பாகவதைர எதிர்த்துப் பாடப் ோபாகிோறன்?’ என்று டி. அதில் கண்டிப்பாக கலந்து ொகாள்கிோறன்’ என்று எழுதிக் ொகாடுத்துவிட்டுச் ொசல்கிறார். அோசாக் ோலலண்டு வாரி நிைறய கட்டில்.[Type text] சாமிக்கண்ணு இல்லம் ொசன்று.எல். ஊர் ொபரியவர்களிடம் நம் வள்ளல் ொகாடுத்த ஒப்புதல் கடிதத்ைதக் காட்டி. வள்ளல் தம் ைகப்படோவ.ஜி.வீ. னாலம் கிராமத்துக்காரர்களுக்கு. பீோரா. அகலிைககள். இைத ஏைழப்பட்ட ைபயன் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு அவர் வருவாரா?’ என்று இரண்டாவது முைற ோததி குறித்ததிலிருந்ோத சந்ோதகம். பணி நிமித்தமாக சில ோநரம் ோகாபத்தில் ‘வீரப்பா’ அவர்கைள. இந்த வார்த்ைத. இந்த எம். தன் என்று அருகிோலோய ொபயர் ொசால்லிக் அைமச்சர் கூூட சிம்மாசனத்தில் அைழக்கப்பட்ட அமர ைவத்து. எத்தைன ஆயிரம் என்று கணக்கில் இல்ைல. ‘ொசங்கம் ொதாகுதியில் நிற்பது சாமிக்கண்ணு அல்ல.எம். ராமாயண காப்பிய நாயகன் அந்த ராமச்சந்திர மூூர்த்தியின் கால்பட்டு. மீண்டும் ொபண் வீட்டாைர சம்மதிக்க ைவக்கிறார் சாமிக்கண்ணு. கூூலி விவசாயி சாமிக்கண்ணுக்கும் 1977-ல் நடந்த ொபாதுத்ோதர்தலில் வள்ளல் எம். பார்ைவபட்டு உயிர்த்ொதழுந்த. ‘மைடயா… என்கிட்ட நீ ோததி ோகட்டு ோபசினதுக்கப்புறம் ஆர். அதறகு நம் வள்ளல். ஆரணியில் ஒரு ொடய்லர் வரிைசயில். ‘அடுத்து எந்த மூூகூூர்த்த்தில் ைவக்கிறாோயா. 182 .ராமச்சந்திரன் என்று நிைனத்துக்ொகாள்’ என்கிறார். ஆறுதல் ொசால்லிவிட்டு. ஒரு அகலிைகதான் உயிர்த்ொதழுந்தாள். ஆனால்… இந்த ராமாவர கலியுக ராமச்சந்திரன்.

ோவண்டிய உதவிகைள ொசய்கிறார். நம் கண் முன்ோன பாமரனுக்கும் பட்டாபிோஷகம் ொசய்து ைவத்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது. உயர் அதிகாரிகள். யாருோம மதிக்கவில்ைல. அைலமகள்.வீ. உட்பட சாமிக்கண்ணு நமக்குக் கீோழ ஓடியாடி ோவைல ொசய்தவன்தாோன என்று. பிறகுதான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு ோநர்ைமயாக உள்ள பணியாற்றிய மரியாைத சாமிக்கண்ணுவுக்கு சாமிக்கண்ணுவுக்கு கிைடக்கிறது. 1984-ல் அொமரிக்காவுக்கு மருத்துவ சிகிச்ைசக்காக நம் வள்ளல் கிளம்பும்ோபாது. இைவ அைனத்தும் ோகாட்ைடயில் இருக்கும் முதல்வருக்கு ொதரிய வருகிறது. இலவச ோவட்டி. நம் வள்ளல். உடனடியாக மாவட்ட கொலக்டரிலிருந்து. என்று நிைனவில் ைவத்துக்ொகாள்ளுங்கள்’ என்று எச்சரிக்கிறார். இன்று சாமிக்கண்ணு அோத கிராமத்தில். திருமகள் என்று புராணங்கள் ொசால்கிறது.எம். பபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப! ைகபட்டுத் துைடக்க ைகக்குட்ைட! 183 . நிைனவு நாளுக்கும் அன்னதானம். அனுதினமும் வள்ளைல வணங்கி. படிப்பறிவில்லாதவைன பாட ைவத்ததும். உயர்மட்டத்தினர். ொசங்கம் ொதாகுதியில் ொவற்றி ொபறுகிறார். பிச்ைசக்காரைன பணக்காரனாக ஆக ைவத்ததும். ஆனால்… நாம் வாழும் காலத்தில் மனித ொதய்வமான காவிய நாயகன். ‘மாண்புமிகு அவர்கோள’ என அைழத்து மகிழ்ந்த அதிசயம் ொபருவாரியான வாக்கு வரலாற்றில் நிகழந்ததுண்டா? அந்த சட்டமன்ற ோதர்தலில் சாமிக்கண்ணு வித்தியாசத்தில். கைலமகள். வள்ளலின் பிறந்தநாளுக்கும். ‘சாமிக்கண்ணு சட்டமன்ற உறுப்பினராக ொவற்றி ொபற்றும். ொசங்கம் கிராமத்திோல சுற்றித் திரிந்த சாமிக்கண்ணுவின் கால்கள் ொசன்ைன தைலைமச் ொசயலக ோகாட்ைடயில் நைட ோபாடுகிறது. மாநகராட்சி ஊழியர் வைர.[Type text] ஆர். கிைடக்கிறது. ொசங்கம் ொதாகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சாமிக்கண்ணு அல்ல! இந்த ராமச்சந்திரன். ோகாைழைய வீரனாக்கியதும். ோசைல வழங்கி நன்றி ொசலுத்தி வருகிறார்.

வாசலில் நின்று ொகாண்டு. உடோன வள்ளல் காைர நிறுத்தி. வாசலிோலோய ஒரு மர ஸ்டூூலில் உட்கார்ந்து ொகாண்டு.[Type text] மது ஒழிப்பு மாநாட்டில் கலந்து ொகாள்ள. காட்சி தராத மகராசன். குழந்ைத பிறந்து இருபது நாோள ஆன அந்த பச்ைச உடம்பு தாய்க்கு. ‘நடமாடும் ொதய்வம் நம் வீட்டுத் தாழ்வாரத்ைத ோநாக்கித்தான் வந்து ொகாண்டிருக்கிறது’ என்பைத அந்த தாய் உணர்கிறார். ோகானார் ோதாட்டத்து வாசிகொளல்லாம். குழந்ைத அழும் சத்தம் ோகட்ட வீட்டின் தாழ்வாரத்தில் இருந்து. குழந்ைத அழு குரல் மட்டும் வீறிட்டு ோகட்குோத. குழந்ைத சத்தம் வந்த வீட்ைட ோநாக்கி நடக்கிறார். மக்கள் ொவள்ளத்தில் மிதந்தது. எனக்கு காட்சி ொகாடுத்து. “ஆமா சாமி. தஞ்ைச மாநகருக்கு வருகிறார். ஒரு வீட்டில் இருந்து மட்டும் ஒரு குழந்ைத அழும் சத்தம் நம் ொகாற்றவனின் காதில் விழுகிறது. காலத்துக்கும். ‘இது நிஜமா? அல்லது ஒரு பிரைமயா? அவரா? இங்ோகயா? தனியாகவா? பட்டாள பைட வரிைச இல்லாமலா? அந்த தாய்க்கு ஒன்றுோம புரியவில்ைல. ஒன்றும் புரியவில்ைல. அது உன் குழந்ைதயாம்மா! என்று வள்ளல் ோகட்கிறார். தைலைய மட்டும் நீட்டிப் எட்டிப் பார்க்கிறார் ஒரு தாய். ொவறிச்ோசாடி கிடந்த வீதியில். ொகாடி மரத்து மூூைலயில் 184 . நிைனக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டீங்கோள” என்று அந்த தாய் ஏோதோதா ோபசுகிறார். திருைவயாறு ொமயின் ோராடு. அந்த குழந்ைதைய வாங்கி ொகாஞ்சிக் ொகாண்டிருந்தோபாது. காக்காய். பிறகுதான். குருவிகூூட நடமாட்டம் இல்லாமல். ஆள் அரவம் இல்லாத அந்த வீதியில் தங்க விக்ரக வடிவில் வள்ளல் தனியாளாக நடந்து வந்து ொகாண்டிருந்தைத. இது என் குழந்ைததான். காத்துக் கிடக்கிறவுங்களுக்ொகல்லாம். ‘வள்ளல். ோகானார் ோதாட்டத்து வீதியில் இருக்கிறார்’ என்ற ொசய்தி காட்டுத்தீயாய் பரவ. தஞ்ைச மன்னன் இராஜராஜ ோசாழனுக்கு முடிசூூட்டு விழா நடந்தோபாது…தஞ்ைச வீதிகொளல்லாம் விழாக் ோகாலம் பூூண்டிருந்ததுோபால். ஊோர காலியாகி. கூூட்டம் நடப்பது சாமியார் மடம் ொதற்கு வீதியில். நம் வள்ளலின் வருைகயால் தஞ்ைச மாநகரோம. உங்கைளப் பாக்கத்தான் ஊர் சனோம ொகாடி மரத்து மூூைலயில் காத்துக்கிடக்கிறாங்க. ொகாடி மரத்து மூூைலயில் வள்ளலின் தரிசனத்துக்காக காத்துக் ொகாண்டிருக்கிறது. ‘பச்சிளங் குழந்ைதைய தூூக்கிட்டு ோபாகக் கூூடாது’ன்னு என்ைன வீட்ல தனியா விட்டுட்டு ோபாயிட்டாங்க. நம் தங்கத் தைலவன்.

இது உங்கள் மீதும். ஆனந்தக் கண்ணீர் ஆறாகப் ொபருக. மாட்டிக் ொகாண்ட மாயவன் சமாளித்துக் ொகாண்ோட. மகராசா என் வீட்டுக்ோக வந்து. தர மறுத்த மாயவன். உங்க வச்சுட்டீங்கன்னா. மனம் பூூரித்து. மாயவன் அந்த இடத்திோலோய “தைலவோர! பாழாப்ோபான மதுைவ ொதாடமாட்ோடன். மாயவன் மருண்டுோபாய் நிற்கிறார். அங்ோக வள்ளல். உங்கள் ைகபட்டு. அப்ொபாழுது வள்ளலின் ைகக்குட்ைட ைக தவறி விழுந்து விடுகிறது. ஊருக்குள் திரும்புகிறார்கள். என் பிள்ைள மீதும் சத்தியம்” என்று அழுது புலம்புகிறார். “ோவறு ைகக்குட்ைட எனக்கு ோவண்டாம். அவர்தான் அந்த குழந்ைதயின் அப்பா என்று ொதரிந்ததும். “அண்ணாதுைர” என்று ொபயர் ைவத்து ைகயில் பணம் ைவத்து குழந்ைதைய மாயனிடம் நீட்டுகிறார். இைத 185 . இந்த கண் ொகாள்ளாக் காட்சிைய அந்த குழந்ைதயின் தந்ைத மாயவன் பார்த்து. “என் அப்பன். முகம் துைடத்த இந்த ைகக்குட்ைடதான் எனக்கு ோவண்டும். ோபாைதயில் தள்ளாடிக்ொகாண்ோட. என் ைபயைன தூூக்கி வச்சிருக்கிற புண்ணியம் ொபற்றிருக்கிோறன். மனம் மாறிய மாயவைன தட்டிக் ொகாடுத்து. “என்ன காரியம் ொசய்து இருக்கிறீர்கள். அைதத் திரும்ப ொகாடுத்துவிடுங்கள்” என்று ோகட்கிறார் வள்ளல். உடோன வள்ளல். குழந்ைதைய வாங்கும்ோபாது. “அந்தக் ைகக்குட்ைட நான் பயன்படுத்தியது. தன் ொவள்ைள நிற ைகக்குட்ைடயால் கண்ணீைர துைடத்துவிடுகிறார். ோபைரச் ொசால்லிக்கிட்டு உடம்புல உசுரு இருப்ோபாம்” என்று ொசால்ல. வள்ளல் வருவது ொதரிந்தால் மாயவன் இந்த காரியத்ைத ொசய்திருக்கமாட்டார். ஆத்தா ொசய்த புண்ணியத்துல. மாயவைன அருகில் அைழக்கிறார் வள்ளல். இது குடும்பத்துக்கு நல்லதா? நான் இன்று எந்த நிகழ்ச்சிக்காக தஞ்ைச வந்திருக்கிோறன்?” என்று கண்டிப்ோபாடு மட்டுமல்லாமல். தன் வருத்தத்ைதயும் வள்ளல் ொவளிப்படுத்தியவுடன். குழந்ைதைய ொகாஞ்சிக் ொகாண்டு உட்கார்ந்தருக்கிறார். காரணம்…மாயவன் அப்ொபாழுது மது அருந்தி இருக்கிறார். உடோன. நிற்கிறார்.[Type text] நின்றவர்கொளல்லாம் அடித்துப் பிடித்து. உடோன அைத தாவி எடுத்து தன் இடுப்பு ோவட்டிக்குள் ொசாருகிக் ொகாள்கிறார் மாயவன். இரண்டடி மதுவின் முன்னால் வாசைன வந்து மாயவன் வள்ளலுக்கு காட்டிக் ொகாடுத்துவிட்டது. அப்படிோய உங்க வாயால என் புள்ைளக்கு ஒரு ோபர் இருக்கிறவைரக்கும். அவ்வளவுதான்…வள்ளலின் சிவந்த முகம் இரட்டிப்பாகி. ோவறு ைகக்குட்ைட தருகிோறன்.

186 . ‘இனி துளிகூூட ொதாடமாட்ோடன்’ நான் வணங்கும் வாத்தியாருக்கு ொகாடுத்த சத்தியத்ைத மீற மாட்ோடன்! என்று ைவராக்கியமா ொசால்லிவிடுகிறார். பபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப – பபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபப பபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபப பபபபப பபபபபபபபபபபபப! மைலக்கள்ளனா! மகாபாரத யுத்தத்தில் மாண்டுோபான கர்ணன் ொசார்க்கத்து ொசன்றான். சிகிச்ைச. அண்ணாதுைர என்று அைழக்கும்ோபாது ோபரறிஞர் அண்ணாைவோய ொபயர் ொசால்லி அைழப்பதுோபால் ோதான்றோவ. ஆனால்…. ‘ொகாஞ்சம் ொகாஞ்சமாக நிறுத்துங்கள்’ உடோன ஒோரயடியாய் நிறுத்தாதீர்கள். மாயவன் குடிப்பைத நிறுத்தி 26 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. மருத்துவர்கள். “ொசார்க்கத்தில் ோசர்க்கப்பட்டும் எனக்கு மட்டும் இவ்வளவு பசிக்கிறோத. ொபறும்ோபாது. தனக்கு தங்கத் தைலவன் ொபயர் ைவத்ததால். திருமணமான இந்த நாள் வைர தன் தந்ைத மதுைவ ொதாடாமல் மரியாைதக்குரிய மனிதராக வாழ காரணமாக இருந்த வள்ளைல மட்டுமல்ல… அவரின் ைகக்குட்ைடையயும் பூூைஜ அைறயில் ைவத்து வணங்கி வருகிறாராம். குடிப் பழக்கத்தில் இருந்து நிறுத்தி விட்ோடாம்’ என்ற மகிழ்ச்சியில் வள்ளல் விழாவுக்குச் ொசல்ல. திடீொரன்று குடிைய நிறுத்தியதால் மாயவனின் உடல்நிைல பாதிக்கப்பட்டு. ொசார்க்கத்தில் இடம் கிைடத்தவர்களுக்கு பசி வரக்கூூடாது. கர்ணனுக்கு வந்தது. ஏன்?” என்று ோகட்கிறான். இன்று மாயவனின் மகன். “உயிோர ோபானாலும். ‘மது ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு வந்து ஒரு மாயவைனயாவது. அங்கு அவனுக்கு அடக்க முடியாத பசி எடுத்தது. என்று ொசால்லியும். அண்ணாதுைரைய. வாலிப பருவத்தில் இருக்கும் தங்கதுைர.[Type text] தினம் பார்த்துக் ொகாண்டிருந்தால்தான் நான் குடிப்பைத மறக்க முடியும்” என்று கூூறி ைவத்துக்ொகாள்கிறார். தங்கதுைர என்று பாட்டி மாற்றி ைவத்திருக்கிறார். உடோன ோதவதூூதர்கைளப் பார்த்து. விைட ொபறுகிறார்.

மூூன்று ோவைளயும் ொநல்லுச் ோசாற்ைற சாப்பிட ைவத்த அன்னபூூரணன் அல்லவா நம் வள்ளல். 187 . ‘மாட்டுக்கார ோவலன்’ படப்பிடிப்புக்கு வந்திருந்ததுதான் விோசஷம்.. ‘எங்களுக்ொகல்லாம் எங்ோக சாப்பாடு ோபாடுறாங்க’ன்று ோகட்டோபாது. ஆனால்… ஒருமுைறகூூட எவருக்கும் அன்னதானம் ொசய்ததில்ைல. ைவைக அைணையச்சுற்றி மக்கள் மாட்டு வண்டிகளிலும். வள்ளலின் ொசால்லுக்கு மட்டுோம கட்டுப்பட்டு. வாடிய வயிற்றுக்கு அன்னமிட்டு. அந்த விரலுக்கு மட்டும் அன்னதானம் ொசய்த புண்ணியமுண்டு. ைவைக அைணயில் விோசஷம்? நம் வள்ளல். “அோதா உங்களுக்ொகல்லாம் அங்ோக சாப்பாடு ோபாடப்படுகிறது. நம் வள்ளோலா. என்று சாப்பாடு ோபாடுகிற இடத்ைத உன் ஆட்காட்டி விரலாோல சுட்டிக் காட்டியததாோல. அப்படி என்ன.. அந்தப் பரிவாரங்கள் எல்லாம் பசிோயாடு. தன் பைடோயாடு உன் நண்பன் துரிோயாதனனிடம் தூூது வந்தோபாது. ோபாலீஸ் குவிக்கப்பட்டும்கூூட மக்கைள கட்டுப்படுத்த இயலவில்ைல. அன்னமிட்டு அமுத சுரபியாய் திகழ்ந்தவர். படப்பிடிப்பு நடத்த முடியாத அளவுக்கு கட்டுக்கடங்காத கூூட்டம். “கர்ணா… பூூமியில் நீ எல்லா தான. மதுைர சித்திைரத் திருவிழாவா? என்று வியந்து ோபாகும் வண்ணம். தீபாவளிக்கும் மட்டுோம ொநல்லுச் ோசாற்ைற சாப்பிட்ட மக்கைள. அந்த அன்னபூூரணர் ொபான்மனச் ொசம்மைல ொதாடர்ந்து ொபான்மனத் தைலவி அன்ன பூூரணியாக ோகாயில் ோதாறும் அன்னதானம் வழங்கி மகிழ்கிறார். ஆனால். ‘தன் ராமாவர இல்லத்துக்கு எவர் வந்தாலும் வீட்டின் இடதுபுறம் ொசன்று வயிறார சாப்பிட்டு வந்தபின்தான் வலது புறம் ொசன்று வள்ளைல சந்திக்க ோவண்டும்’ என்பது ஒரு எழுதப்படாத சட்டமாகோவ கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது. அோத மாதிரி கர்ணன் ொசய்தவுடன். பசி அடங்கிடோவ… ஆச்சர்யத்துடன் கர்ணன். ஆனால்… கிருஷ்ணன். குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்ோத படப்பிடிப்ைபப் பார்த்தனர். டிராக்டர்களிலும் வந்த வண்ணம் இருந்தார்கள். தர்மமும் ொசய்தாய். அதனால் தான் அந்த விரைல உன் வாயில் ைவத்தவுடன் பசி அடங்கிவிட்டது. நம் வள்ளல் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதாோன ொபாங்கலுக்கும். அன்ைறக்கு வீரபாண்டி திருவிழாவா? இல்ைல.[Type text] “உன் வலது ஆட்காட்டி விரைல வாயில் ைவத்துக்ொகாள். “இது எப்படி?” என்றான். தன் வாழ்நாள் முழுவதும்.” என்றான் ோதவதூூதன். பசி அடங்கிவிடும்” என்றான் ோதவதூூதன்.

தன்ைன அறிமுகப்படுத்திக் ொகாண்டோபாது. ைவைக அைணயில் ‘மாட்டுக் கார ோவலன்’ படப்பிடிப்பில் ொகாடுத்த நூூறு ரூூபாையக் காட்டி.. மைலக்கள்ளன் மளமொளன்று வளர்ந்து பள்ளி படிப்ைப முடிந்து கல்லூூரி படிப்புக்குத் தயாராகின்றான். வள்ளல் வாய்விட்டு சிரித்து. பிறகு வள்ளல் வாழ்த்தி. தன்னுைடய முதல்வர் பதவிைய ைவத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூூரியிலும் ோசர்க்க முடியும். மகனும் ஆச்சரியத்தில் மூூழ்கினர். ொபரிய அளவிலான நூூறு ரூூபாய் ோநாட்ைட மைலக்ள்ளன் ைகயில் திணிக்கிறார். என் சம்சாரம் ‘மைலக்கள்ளன்’ படம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தப்ப பிறந்தது” என்று ொசால்கிறார். “நீங்கள் ொபயர் ைவக்க ோவண்டாம். ராமாவரம் இல்லத்திற்கு தந்ைதயும். “ஆண்டிப்பட்டி மைலக்கள்ளனா?” என்று ோகட்க. எதற்கும் வள்ளைலப பார்த்து எப்படியாவது மைலக் கள்ளைன மருத்துவக் கல்லூூரியில் ோசர்த்து விடச் ொசால்ோவாம் என்று. மைலக்கள்ளனின் தந்ைத அந்த ரூூபாய் ோநாட்ைட கண்ணாடி பிோரம்ோபாட்டு. அன்று தமிழ்நாட்டில் தனியார் மருத்துவக் கல்லூூரிகள் இல்லாத ோநரம்.[Type text] அந்தக் கூூட்டத்தில். அதற்கு குழந்ைதயின் தந்ைத. ஆனால். தந்ைதயும். வீட்டில் மாட்டி ொபாக்கிஷமாகப் பாதுகாத்து வருகிறார். ‘மைலக்கள்ளன்’ என்று நாங்கோள ைவத்த ொபயருக்கு ஆசீர்வதித்தால் ோபாதும்” என்று ொசால்ல. தன் குழந்ைதைய தூூக்கிக் ொகாண்டு வள்ளல் அருகில் ொசல்கிறார். தன்னுைடய 188 . ஆனால்… ோபாதிய மதிப்ொபண்கள் இல்ைல. “இந்தக் குழந்ைத எங்க ஊர் டூூரிங் டாக்கீஸ்ல. மதிப்ொபண் குைறவா எடுத்து. வந்த விஷயத்ைத மைலக்கள்ளனின்தந்ைத வள்ளலிடம் ொசால்கிறார். அன்று வள்ளல் ொகாடுத்த . அதற்குப் பிறகு. தகுதி இல்லாத மைலக்கள்ளனுக்கு மருத்துவக் கல்லூூரியில் சீட் வாங்கித்தர வள்ளலின் மனசாடசி இடம் ொகாடுக்கவில்ைல. “உன் பிள்ைளக்கு ொபயர் ைவக்க ோவண்டுமா?” என்று ோகட்கிறார் வள்ளல். உடோன. பிோரமில் ொசல்லரித்த நூூறு ரூூபாைய எடுத்துக் ொகாண்டு. மகனும் ொசல்கின்றனர். ஆண்டிப்பட்டியில் இருந்து வண்டி கட்டி வந்த ஒரு குடும்பத்தின் தைலவர். “குழந்ைதக்கு இந்தப் ொபயைரயா ைவப்பது?” என்று ோகட்க. தந்ைத தன் மகைன டாக்டருக்குப் படிக்க ைவக்க ஆைசப்படுகிறார்.

நான் ொசய்யாமல் இருப்ோபனா? உடோன அனுப்பி ைவயுங்கள். கடந்த மாதம் அோத மைலக் கள்ளைன மருத்துவ ோமைதயாக மதுைரயில் பார்த்து ோபசி மகிழ்ந்தைத. அோதோபால் ‘அடிைமப்ொபண்’ படத்தில் நம் வள்ளல் மைல முகடுகளிலும். குண்டுராவ் குஷியாகிப் ோபாய். மாடிக்கு மாடி நம் வள்ளல் தாண்டிச் ொசல்வதுோபால் காட்சி இருக்கும். “நீங்கள் ொசால்வைத. வள்ளல் எங்கு ொசன்றாலும்.மகாலிங்கம். “இந்த மாணவனுக்கு உங்கள் மாநிலத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூூரியில் சீட் வாங்கித் தர ோவண்டும். நம் வள்ளல் குதிப்பது ோபால் காட்சி இருக்கும். மனம் ொநகிழச் ொசான்னார். நான் பார்த்துக் ொகாள்கிோறன்” என்று ொசால்கிறார். மைலக்கள்ளன் கர்நாடக மாநிலத்தில் மருத்துவப் படிப்ைப முடித்து. ஜி. அது மட்டுமல்லாமல். ‘குடியிருந்த ோகாயில்’ படத்தில் தம்பு ொசட்டி ொதருவில் உள்ள பில்டிங் ோமல்தளத்தில். பபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபப பபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபப பபபபபபபபபப-பபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபப பபபபபபப ஒரு ோபச்சுக்கு ொசான்னதுக்கு! ‘ஒளி விளக்கு’ படத்தில் ஒரு காட்சியில் வள்ளல் ஓடிக்ொகாண்ோட இருப்பார். வீர்ர்கைளப்ோபால ொசயல்பட்டவ்கள். அவருக்கு பாதுகாப்பு வைளயமாக பட்டாளப்பைட. இது ோபான்ற மிகவும் ரிஸ்க்கான காட்சிகளில் நம் வள்ளலுக்காக நாற்பது படங்களில் டூூப் ோபாட்டு நடித்தவர் ஜி. அப்ொபாழுது அதில் கதாநாயகியாக நடித்த இன்ைறய முதல்வர் புரட்சித்தைலவி அவர்கள் துப்பாக்கியால் சுட. அப்ோபாது ொதன்ைன வளர்ப்பு திட்டத்திற்காக வள்ளலின் ோதாட்டத்தில் பணியாற்றிக் ொகாண்டிருந்த தமிழ்நாடு விவசாயத் துைறையச் ோசர்ந்த ொஜயபால். மகாலிங்கம். அப்படிோய ஜம்ப் பண்ணி.[Type text] ொவறித்தனமான ரசிகரும் நண்பருமான கர்நாடக முதல்வர் குண்டுராவிற்கு ோபான் ொசய்து மைலக்கள்ளனின் போயாோடட்டாைவச் ொசால்லி. ஆகும் ொசலைவ நான் ஏற்றுக்ொகாள்கிோறன்” என்று வள்ளல் ொசால்ல. மைலக்கள்ளன் மருத்துவக் கல்லூூரி சீட் ோகட்டு ராமாவர இல்லம் வந்தோபாது. 189 . பாைறகளிலும் தாவித்தாவி ொசல்வது ோபால் காட்சி இருக்கும். மதுைரயில் மருத்துவராக பணியாற்றிக் ொகாண்டிருக்கிறார். மாடக்குளம அழகர்சாமி.

வள்ளல் என்று ொதரியாமல். ‘தாழம்பூூ’ படத்தில் அவரது கால் உைடந்து விட்டதால். ோபசுவதற்காக ொசட்ைட விட்டு ொவளியில் வந்தார். நம் வள்ளல் மீது ஒரு துரும்புகூூட படாமல் பாதுகாத்து வந்த இந்த பாதுகாவலர்கள் 1967-ல் ோதர்தல் பிரச்சாரம் முடிந்து. அவர் இருக்கும் ஏரியாவிோலோய புைக வாைடையோயா. ஃைபட் சீன்ல தாறுமாறாக வீணாகப் ோபாகுது. சங்கர் ஆகிோயார். முகத்துக்கு முன்னாடிோய நடந்த சம்பவம் வள்ளலுக்கு ஆத்திரத்ைதயும். “இனிோமல் நீ ோமக்கப்ோபாட்டு விட்டால் ொசட்ைட விட்டு ொவளிோய ோபாக்க்கூூடாது” என்று கட்டைளயிடுகிறார்.ோவணு மூூலம் ஜி. நார்தார்சிங். ராதாவால் வள்ளல் சுடப்பட்டார். ஆனால்.மகாலிகம் என்று நிைனத்துத்தான் இது நடந்திருக்கிறது என்று வள்ளல் ொதரிந்து ொகாள்கிறார். அந்த அளவுக்கு வள்ளலுக்கும். அன்று வள்ளைல தனியாக விட்டுச் ொசன்றதுதான் தவறு என்று அவர்கள் வருந்தினார்கள். மகாலிங்கத்துக்கு கிைடத்தது. ைடனிங் ோடபிளில் சிக்கன் பிரியாணி. இைதப்பார்த்த ஜி. வள்ளலுக்கு டூூப்ோபாட்டிருந்த ஜி. மகாலிங்கம். வள்ளலுக்கு முதலில் டூூப் ோபாட்டவர் மாடக்குளம் அழகர்சாமி. அன்றிலிருந்து மகாலிங்கத்திடம்.. நம்ம பசங்ககிட்ட ொகாடுத்தா நல்லா வயிறார சாப்பிடுவாங்க” என்று சங்கரிடம் ொசால்லி யிருக்கிறார்.[Type text] மாடக்குளம் ர்மலிங்கம். ஜி. ஒருமுைற நம் வள்ளலும். பிறகுதான் தன்ைன ஜி. ‘புதிய பூூமி’ படத்தில் ஒரு சண்ைடக் காட்சிக்காக. ஆச்சரியத்ைதயும் ஏற்படுத்தியது. அப்ொபாழுது வள்ளலுக்கு ஒரு ோபான் வரோவ.ஆர்..மகாலிங்கத்தின் உருவ அைமப்பு இருந்திருக்கிறது. 190 .மகாலிங்கத்துக்கும் ோவறுபாடு ொதரியாத அளவுக்கு ஜி. இவர்களுக்குப் பின்னால் நின்ற வள்ளலின் காதில் இவர்கள் ோபசியது விழுந்துவிடுகிறது. வறுத்த ோகாழி. சிகொரட் பிடித்துக்ொகாண்டிருந்தார்கள். ோவளச்ோசரி ஏரியாவில் இருந்து ராமாவரம் இல்லத்தில் இரண்டுமணி ோநர ஓய்வுகாக வள்ளைல விட்டுச்ொசன்ற அந்த ோநரத்தில்தான் எம். “இவ்வளவு சிக்கன் பிரியாணியும். ோமக்கப்புடன் ொசட்டுக்குள் இருந்தனர்.மகாலிங்கம் தான் வந்தார் என்று நிைனத்து பீடி. அவருக்குப் பிறகு அந்த வாய்ப்பு சரவணா ஃபிலிம்ஸ் வி. மகாலிங்கமும்.ராமகிருஷ்ணன். சிக்கன் ோராஸ்டும். தண்டபாணி.ஜி. வள்ளல் எதிரில் அல்ல. ொபாறித்த மீன் என்று நிரம்பி இருந்தது. மது வாைடையோயா காண முடியாது. ஜி.

நான் நடந்ோத ோபாயிடுோறன். “மைனவி. அவர்களின் பிள்ைளகள். வள்ளல் கட்டாயப்படுத்தி ஏற்றிச் ொசன்று வீட்டில் விட்டு. “வள்ளல் தான் அத்தைனயும் அனுப்பி ைவத்தார்” என்கிற விஷயத்ைத ொசால்கின்றனர். அப்ொபாழுது அந்த வழியாக காரில் வந்து ொகாண்டிருந்த வள்ளல். நான் வீட்ல விட்டுட்டு ோபாோறன்” “இல்லண்ோண. ‘இந்த மண்ணில் இப்படிப்பட்ட மகாைன பார்க்க முடியுமா?’ என்று ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்கின்றனர். அதுோவ ஒருவரின் முன்ோனற்றத்திற்கு ோபாதுமானது. சங்கரும் உணர்ச்சிப் ொபருக்கில். என்று ொசான்னது வள்ளின் காதுகளுக்கு எட்டியிருக்குோமா?’ என்ற ஞாபகப்படுத்திப் பார்த்து. அோதாடு தன் ொசாந்தப் பணத்ைதயும் ொகாடுத்து. உைழப்பிற்கு சம்பளம் வாங்கிக் ொகாடுக்கிறார் வள்ளல். நீங்க ோபாங்கண்ோண!” என்று மகாலிங்கம் மறுத்தும். மகாலிங்கமும் . ஒருமுைற ொஜமினி ஸ்டூூடிோயாவில் ‘ஒளிவிளக்கு’ படப்பிடிப்பு முடிந்து மகாலிங்கம் இரவு ொஜமினி பாலம் அருகில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு நடந்து ொசன்று ொகாண்டிருக்கிறார். தன்னுடன் ோவைல ொசய்யும் ொதாழிலாளி சகல ொசௌகரியங்களுடன் இருக்க ோவண்டும் என்று எத்தைன ோபர் நிைனப்பார்கள்.[Type text] அன்ைறய படப்பிடிப்பில் ைடனிங் ோடபிள் சண்ைடக்காட்சி முடிந்து இரவு ஏழு மணி வாக்கில் ஜி. பிள்ைளகளுக்கு நைகயும் வாங்கி ொகாடு” என்று ொசால்லி விட்டு கிளம்புகிறார். குடும்பத்தினர் அைனவரும் சிக்கன் ோராஸ்ட்டுடன். “சரி! கார்ல உட்கார். ஏோதா சிந்தைனயில் ொசன்று ொகாண்டிருந்த மகாலிங்கம் “இல்லண்ோண! நான் தான் நடந்து ோபாோறன்னு ொசால்லிட்டு வந்ோதன்” என்கிறார். அப்ொபாழுது தான் ோவஸ்ட்டா ோபாகிறைத ொகாடுத்தாக் கூூட நம்ம பசங்க வயிறார சாப்பிடுவாங்க. 191 . விட கம்ொபனியிலிருந்து கார் அனுப்பவில்ைலயா?” என்று ோகட்கிறார். மகாலிங்கத்ைதப் பார்த்து விடுகிறார்.மகாலிங்கமும். ‘ஏோதா ோபச்சுக்கு ொசான்னைதக் ோகட்டு. ைகயில் இரண்டாயிரம் ரூூபாய் பணத்ைதக் ொகாடுத்து. சிக்கன் பிரியாணிைய சாப்பிட்டுொகாண்டிருந்தனர். மக்களிடம் ஆச்சரியத்துடன் இருவரும் இொதல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவதற்கு ஏது இவ்வளவு பணம் என்று ோகட்க. வள்ளலின் தாயுள்ளம் உடனடியாக அைத நிைறோவற்றி மகிழ்ந்திருக்கிறோத!” என்று ஜி. மகாலிங்கத்திடம் “ஏன் உங்கைள வீட்டில். சங்கரும் அவரவர் இல்லம் ொசல்கின்றனர். உடோன காைர நிறுத்தி. உடோன தங்கள் மைனவி. அவர்கள் வீட்டில் நுைழயும் ொபாழுது. .

“தன்னுைடய உைழப்பில் குண்டு மணி தங்கம் கூூட வாங்க முடியவில்ைல என் அப்பாவால். இருபது கிோலா பாமாயிைல விற்கும்ொபாழுது. அந்த பணத்ைத ைவத்து இருபது கிோலா அரிசிைய வாங்கிச் ொசன்றனர். “இது. ஆனாலும் அைத தடுக்க ோவண்டாம். ஏற்கனோவ எனக்குத் ொதரியும்.[Type text] மகாலிங்கம். மோலசியாவில் இருந்து குைறந்த விைலயில் பாமாயில் இறக்கமதி ொசய்து. மீதமுள்ள எட்டு கிோலா பாமாயிைல ோரஷன் கைட வாசலிோலோய வியாபாரிகளிடம் நாற்பது ரூூபாய்க்கு விற்று விடுவார்கள். அைதத்தான் இந்த ஏைழ மக்களுக்கு விநிோயாகம் ொசய்கிோறாம். பாமாயிைல குைறக்கவும் ோவண்டாம். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நம் வள்ளைலச் சந்தித்து ொசால்கின்றனர். ஒவ்ொவாரு ோரஷன் கார்டுக்கும் பத்து கிோலா பாமாயில் கிைடக்குமாறு ொசய்திருந்தார். எளிய மக்கள் பத்து கிோலா பாமாயிைல வாங்கி என்ன ொசய்ய முடியும். அதற்கு வள்ளல். கிட்டதட்ட இது மாதா மாதம் ஏைழ மக்களுக்கு இலவச அரிசியாகோவ கிைடத்துக ொகாண்டிருந்தது. வள்ளல் விரும்பியதுோபால் சாலிகிராமத்தில் இடம் வாங்குகிறார். “பபபபபபபபபப பபப பபபபபபபபபப பப பபப பபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபப பப பபப பபபபபபபபப பபபபபப பபப பபபபபபபப பப பபபபபப பபபபபபபபபபபப பப” அைதச் ொசய்தான். இப்படி ஏைழ. இைதச்ொசய்தான் என்று ொசால்ல ோவண்டாம்! நம் வள்ளல் முதல்வராக ஆட்சியில் இருந்தோபாது. அைதச் ொசய்தான். மகாலிங்கத்தின் மகன் ராஜப்பா. எளிய மக்கள் மலிவு விைலயில் அரசு ொகாடுக்கும் பாமாயிைல விற்று. வள்ளல் அள்ளி ொகாடுத்தோத இன்னமும் எங்கைள இன்றும் காப்பாற்றிக் ொகாண்டிருக்கிறது. இந்த ராமச்சந்திரன் ஆட்சியில். இைதச் ொசய்தான் என்ற பாராட்டுக்கொளல்லாம் ோவண்டாம். அரிசி வாங்கிச்ொசல்வைத புகாராக. ஏைழ மக்களின் பசிையப் ோபாக்கியவன் என்ற புண்ணியம் கிைடத்தால் ோபாதும்” 192 . எட்டு கிோலா அரிசி கிைடக்கிறதல்லவா? அதனால் அவர்களின் வயிறு நிற்கிறதல்லவா? அதுோபாதும்.” என்று மனமுருகி ொசால்லிக் ொகாண்டிருக்கிறார். நைக வாங்குகிறார். எனோவ இரண்டு கிோலா பாமாயிைல தன் வீட்டு சைமயலுக்கு ைவத்துக்கண்டு. கப்பல் கப்பலாக நமக்கு குைறந்த விைலயில் பாமாயில் நமக்கு இறக்குமதியாகிறது. சாதாரண ஏைழ.

பசுபதிக்கும் கருத்துோவறுபாடு ஏற்பட்டு. பசுபதிைய நம் வள்ளல் தன்னுைடய நாடகக் குழுவில் இருந்து நீக்கிவிட்டார். ‘இன்பக் கனவு’ ‘அட்வோகட் அமரன்’ ‘பைகவனின் காதலி’ ஆகிய நாடகங்களில் பசுபதி ொதாடர்ந்து நடித்து மிகவும் பாப்புலராகி உயர்ந்த நிைலக்கு வந்து ொகாண்டிருந்தார். ஒரு சமயம் வள்ளலின் நாடகக் குழுவில் நடித்துக் ொகாண்டிருந்த எம். கம்பீரமும் பிடித்துப் ோபாகோவ. இந்த சூூழ்நிைலயில் வள்ளலுக்கும். படப்பிடிப்பு நாட்கைள ொகாஞ்சம் நீட்டிப்பார். ோவைலயில்லாமல் கஷ்டப்பட்ட பசுபதி. வள்ளைல விட்டு பிரிந்த சில ஆண்டுகளில் பசுபதிக்கு திருமணம் நிச்சயமாயிற்று. பழத்தட்டுடன் ொசல்கிறார் பசுபதி. அோதோபால்தான் கைலத்துைறயில் ஒப்பில்லா ஸ்டாராக திகழ்ந்த ோபாதுகூூட. வள்ளல் வாங்கிக் ொகாள்வாரா? மாட்டாரா? என்கிற குழப்பம் பசுபதிக்கு. நம் வள்ளல்.[Type text] என்று அன்ைறய கூூட்டுறவு சூூப்பர் மார்க்ொகட்டிங் தனி அலுவலர் ொதய்வச் சிைலயிடம் கண்கலங்கச் கூூறுகிறார். அதனால் தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம் கிைடயாது. பசுபதி ொசன்ற ோநரம் வள்ளல் வராந்தா வாசலில் நண்பர்களுடன் ோபசிக் ொகாண்டிருக்கிறார். உடோன ோசர்த்துக் ொகாண்டார். நம் வள்ளல்.ோக. நாராயணன் மூூலம். தான் நடிக்கும் சண்ைடக்காட்சிோயா. வள்ளல் பத்திரிைகைய மட்டும் எடுத்துக்ொகாண்டு ‘பழத்ைத நீ 193 . ோதவி நாடக சபாவில் நடித்துக் ொகாண்டிருந்த நாகர்ோகாயிைலச் ோசர்ந்த பசுபதிைய. ‘திொரௌபதி நாடகக் குழு’ வில் ோசர்ந்து நடிக்க ஆரம்பித்தார். காரணம்…. ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காகோவ துைண நின்றிருக்கிறார். வள்ளலுக்கு பசுபதியின் அழகிய ோதாற்றமும். முஸ்தபா விலகிச் ொசன்று விட்டார். நம் வள்ளல் நடித்த திைரப்படத்தில் தாோன தயாரிப்பாளர்களும். ‘முதன் முதலாக ொசன்ைனயில் தனக்கு வாழ்வளித்த நம் வள்ளலுக்கு திருமணப் பத்திரிக்ைக ைவப்பதா? ோவண்டாமா? அப்படிோய பத்திரிைக ைவத்தாலும். பாடல் காட்சிோயா அது தரமாக வந்து தயாரிப்பாளர் லாபம் சம்பாதிக்க ோவண்டும் என்பதாலும் . எம்.ோக. முஸ்தபா நடித்த ோகரக்டருக்கு சிபாரிசு ொசய்கிறார். உடோன நம் வள்ளலுடன் தந்ைத ோவடத்தில் நடித்துக் ொகாண்டிருந்த என். விநிோயாகஸ்தர்களும் ஒன்றுக்கு பத்தாக சம்பாதிப்பார்கள். கைடசியில் பத்திரிக்ைக ொகாடுத்து விடுவது என்று தீர்மானித்து.எஸ். பசுபதி தட்ைட நீட்டுகிறார்.

ஆனாலும். தாோன ஏற்றுக்ொகாண்டு கட்டில். ைமக் ொசட்வைர பணம் கட்டச்ொசால்லியிருக்கறார். பபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபப பபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபப-பபப 194 . அந்த மனித ொதய்வத்ைதப்ோபால் இப்ொபாழுது மட்டுமல்ல. மண்டப ோமோனஜர். பீோரா.ஆர் . பசுபதி. பசுபதிக்கு ஆச்சரியம். ‘நமக்காக யார் கட்டியது?’ அப்ொபாழுதுதான் ொதரிந்தது. சீதாராமன் ோபான்ற வள்ளலின் ஆட்கள். ‘திருமணத்துக்கு வருவாரா? மாட்டாரா? தன் மீது உள்ள ோகாபம் தீர்ந்ததா? இல்ைலயா? என்கிற சந்ோதகம் பசுபதிக்கு. பண்டம். பசுபதியிடம் தருகிறார். திருமண ோவைலகள் நடந்து ொகாண்டிருந்தது. ஆளுக்ொகாரு ோவைலைய ொசய்திருக்கின்றனர்.[Type text] எடுத்துக்ொகாண்டு ோபா’ என்று ைக ைசைகயால் ொதரிவிக்கிறார். கல்யாண மண்டபத்துக்கு மட்டுமல்லாமல். என்று முதலில் கல்யாண மண்டம் ொசல்கிறார். பணம கட்டிய ரசீைதோய. திருமண நாள் வருகிறது. ஆனால் அங்கு ொமாத்தப் பணமும் கட்டப்பட்டு. பத்திரிைகைய வள்ளல் எடுத்துக் ொகாண்டாலும். பந்தல். ராமசாமி. ோமளக்கச்ோசரி. கிருஷ்ணமூூர்த்தி. இனி எப்ொபாழுது காணப் ோபாகிோறன்?’ என்று பசுபதி பச்ைசக் குழந்ைதயாய் ோதம்புகிறார். ‘பசுபதி பணக் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்’ என்பைத வள்ளல் ொதரிந்துொகாள்கிறார். ைமக் ோசட். நம் வள்ளலின் ோதாட்டத்தில் ோமோனஜராக பணிபுரியும் பத்மனாபன்தான் வள்ளல் ொசான்னபடி பணம் கட்டியிருக்கிறார். என்று அோதாடு உடன் நடராஜன். பத்திரிைகைய வாங்கிக் ொகாள்வாரா? மாட்டாரா? வாங்கிக் ொகாண்ட பிறகு கூூட வள்ளல் வருவாரா? மாட்டாரா? என்கிற மனப்ோபாராட்டத்தில் இருந்த பசுபதிக்கு ‘ஒரு தாய் தந்ைத ஸ்தானத்திலிருந்து அைனத்து ொசலைவயும். சாப்பாடு இற்றிற்ொகல்லாம் ோபசி ஒரு அட்வான்ஸாவது ொகாடுத்துவிட்டு வர்ரலாம்’. பாத்திரம் அைனத்து சீர் வரிைசகோளாடு வந்த வள்ளைல எப்படி மறக்க முடியும். வாைழ மர ோதாரணம். பிறகு பசுபதி அங்கிருந்து ொசல்கிறார். ‘கல்யாண மண்டம்ப். நம் வள்ளல். பந்தல் வாடைகயில் இருந்து. சகஸ்ர நாம்ம் ஆகிோயாருடன் நம் வள்ளலும் வந்து திருமண மண்டபத்தில் அமர்ந்திருந்த காட்சி பசுபதி குடும்பத்தினருக்கு கண்ொகாள்ளாக் காட்சியாக இருந்தது. முகூூர்த்தத்திற்கு இருபது நிமிடத்திற்கு முன்ோப நடிப்பிைசப் புலவர் ோக.

தமிழ மக்களுக்கும் தன்ைன அர்ப்பணம் ொசய்து ொகாண்டிருந்தார். தமிழின் ஒலியாகும். ோகட்டாலும். எழுத்துத் தமிழ் ோபச்சுத் தமிழ். (நன்றி-மன்னாதி மன்னன் எம். என். பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப! அந்த கைணயாழி ோபாதும் என்ைனக் காக்க… “எனது தாய். ோகரளத்ைதச் ோசர்ந்தவராவார்கள். நான் எப்படி வளர்ந்திருப்ோபன் என்பைத நாோன ொசால்லி. ொவளிோய வந்து பார்த்தோபாதும் எங்கும் தமிழ். வஸ்தாது குருவாகவும் விளங்கியவர் திருப்பதிசாமி. தமிழ் எழுத்துக்கோளயாகும். தன்னுைடய ஏழு வயதில் இருந்து எழுபது வயது வைர தமிழக மண்ணில் அவர் பாதம் படாத இடமில்ைல. உலகில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் நம் வள்ளல் ோபாய் வந்திருந்தாலும். என்ைனத் ொதரியப்படுத்திக் ொகாள்ளத்தான் ோவண்டுமா?” என்று மனம்விட்டு ோபசியிருக்கும் நம் வள்ளல்.ஜி. ரசிகன் இதழ்) தான் நடித்த எல்லாப் படங்களிலும் தாைய ோபாற்றுவைதயும் தமிைழப் ொபருைமப்படுத்துவைதயும் ொகாள்ைகயாக ொகாண்டிருந்தார்.ோக. எனது காதுகள் புரிந்து ொகாள்ளும் சக்திைய ொபற்றோபாது ோகட்ட ஒலி. அதனால்தான் தன்னுைடய இறுதி மூூச்சுவைர தமிழுக்கும். ோபசினாலும் வாழும் முைறகளிலும் தமிழ். என்ைனச் சுற்றியிருந்த பழக்க வழக்கங்கள் எனக்கு ொசான்னைவொயல்லாம் தமிழ் பண்பாட்டின் நிழலாட்டங்கைளத்தான். இவரது தந்ைத மாணிக்கம் ொசட்டியாரிடம் இருந்து வாள் சண்ைட.எஸ். நம் வள்ளலிடம் மட்டுோம அதிக நாட்கைள கழித்தவர். என் கண்கள் முதன் முதலில் பார்க்கவும் படிக்கவும் முடிந்த எழுத்துக்கள். அவருைடய தாய் ோபசிய ொமாழி மைலயாள ொமாழிோய ஆகும். இங்ோக தன் மன்னன் மக்களுடன் நாட்கைள கழித்தைதவிட. என்ைன முட்ைடக்குள் குஞ்சாக்கி பிறகு. தமிழ் என்ற நிைலைமக்குள். வட்டத்திற்குள். படித்தாலும். அப்படியானால்… நான் ோபச ோவண்டிய ொமாழியும் மைலயாள ொமாழியாகத்தாோன இருந்தாக ோவண்டும்? என்ைனப்ொபாறுத்த வைரயில் ஒரு விசித்திரமான நிைலைம எப்படிோயா உருவாக்கப்பட்டு விட்டது. சுற்றுச்சார்பு தமிழ் இப்படி எங்கு பார்த்தாலும். நம் வள்ளலுக்கு பாதுகாப்பு பைடத்தளபதியாகவும்.[Type text] பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபப! பபபபபபபப பபபபபபபபப. குத்துச் சண்ைட. நாடக குழுவில் இவர் இருந்தோபாது. சிலம்பம் ஆகிய 195 . பண்பாட்டத் தமிழ். எதிலும் தமிழ் என்றிருக்குமாயின்.ஆர்.

டாக்டர் நடராஜன் காரணமாகிறார்.எஸ். அப்ொபாழுது திருப்பதிசாமி. நம் வள்ளல் அோதோபால் ‘ரிக்ஷாக்காரன்’ படத்தில் வள்ளல் ோபாட்ட சுருள் கத்தி சண்ைடக் காட்சிைய இரண்டு ோகமிராவுக்குள் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு பறந்து பறந்து துள்ளி விைளயாடியிருப்பார். தமிழ் சினிமாவில் முதன் முதலாக மருதநாட்டு இளவரசி படத்தில் நம் வள்ளல் இரட்ைட வாள் சண்ைட ோபாடுவார். இதுோபான்ற வீரவிைளயாட்டில் நம் வள்ளலுக்கு ொபரும் விருபம் என்றாலும்.எஸ். திருப்பதி சாமிைய என். சிகிச்ைச அளித்தார். அந்த சண்ைடக் காட்சிைய இரண்டு ோகமிராவுக்குள் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு பறந்து பறந்து துள்ளி விைளயாடியிருப்பார். கவைலயும் ொகாண்டிருப்பார். “இதுோபான்ற வீர விைளயாட்டில் அதிகம் விருப்பம் ொகாண்டிருப்பவர் மக்கள் திலகம் எம். திருப்பதிசாமி தன் எஜமான் மீது ைவத்திருந்த விசுவாசத்திற்கு திருப்பதி சாமியின் மகன் சக்கரவர்த்தி உயர்வுக்கு. உடல் சம்பந்தப்பட்ட. அந்த ஆறு ோபரின் படிப்புக்கு சிறப்பு கவனம் ொசலுத்தினார். எனோவ நீ அவரிடம் இருப்பதுதான் உனக்கு வளர்ச்சி” என்று ொசால்லி. நம் வள்ளல் ோபாட்ட சுருள் கத்தி சண்ைட. அதனால் தான் அந்த சண்ைடக் கைலஞர்களின் பிள்ைளகளுக்காகோவ.தான். உயிைர பணயம் ைவத்து ொசய்கின்ற ோவைலகளில் தன்ைன ஈடுபடுத்திக் ொகாள்ள ோவண்டியிருக்கிறது என்பைத உணர்ந்த நம் வள்ளல். நம் வள்ளல் வடபழனியில் ஒரு பள்ளிையத் துவக்கினார். இந்த வஸ்தாத கைலஞர்கள் மீது தனி கவனமும். ஒரு ொபண். ‘உைழக்கும் கரங்கள்’ படத்தில் வரும் மான் ொகாம்பு சண்ைட. நம் வள்ளலிடம் ோசர்த்து விடுகிறார். காைல ஒடித்துக் ொகாண்டார். நாடகத்தில் டித்துக ொகாண்டிருந்தொபாழுது. ஒருமுைற சீர்காழியில் வள்ளல். தன்ோனாடு இருப்பதற்கும் வள்ளல் ைக நிைறய சம்பளம் ொகாடுத்தாலும். சண்ைடக் கைலஞர்களின் பிள்ைளகைள படிக்க ைவத்தார்.ஆர். திருப்பதி சாமி தான். 196 . திருப்பதிசாமிக்கு ஐந்து ஆண்பிள்ைளகள்.[Type text] கைலகைள கற்று ைவத்திருப்பைத அறிந்த என். அதற்கு பிறகுதான் ொசன்ைனயில் ஆர்த்ோதா ஸ்ொபஷலிஸ்ட் நடராஜன். படிப்பு இல்லாத்தால் தாோன.ஜி. தான் கட்டியிருந்த ோவஷ்டிைய கிழித்து கட்டுப் ோபாட்டிருக்கிறார். இதுோபான்ற சிறப்பான சண்ைடக் காட்சிகளுக்கு வடிவைமத்து பயிற்சி ொகாடுத்தவர். குண்டு மணிைய தன் காலில் தூூக்கிப் ோபாட்டு.ோக. திருப்பதிசாமி படங்களில் நடிப்பதற்கும். ோக.

பாதி ோவக்காட்டில் வடித்த ோசாற்ைறயும் பரிமாறுகிறார்கள். வள்ளல் புன்முறுவல் பூூக்கிறார். அவரின் ோமாதிரம் இன்றும் எனக்கு அரணாக இருக்கிறது” என்று ொநஞ்சம் ொநகிழக் கூூறினார். திருப்பதிசாமிக்கு அணிவித்திருந்த ோமாதிரத்ைத அணிந்திருக்கும் சக்கரவர்த்தி. நம் வள்ளல் ொபருமகன். ஆனால்… எங்கள் ஆறு ோபருக்கும் கல்விச் ொசல்வத்ைத வழங்கி. கார்ொபன்டர் ோபான்ற ொதாழிலாளர்கள் படப்பிடிப்புத் துவங்க ஒரு வாரத்திற்கு முன்ோப ொசன்று விடுகிறார்கள். 197 . பபப பபபபபபபபப” எங்களுக்கு திக்கு ஏது? திைச ஏது? மதுைர மாவட்டம் ொபாந்துகபட்டி கிராமத்தில் ஆடு ோமய்த்த சுப்ைபயாவுக்கு ஆஸ்தியும். ோவைல வாங்கிக் ொகாடுத்து. அவர்களுக்கு உணவு பரிமாற அந்த பகுதிையச் ோசர்ந்த சைமயற்காரர்கைள ஏற்பாடு ொசய்திருந்தனர். “மக்கள் திலகம். எல்ோலாருக்கும் ொபாருட்ொசல்வத்ைத வாரி. “பபபபபபபபபப பப பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பப பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபப. திருப்பதிசாமிக்கு அணிவித்திருந்த ோமாதிரத்ைத சக்கரவர்த்தி அணிந்திருப்பைதப் பார்த்து. அந்த வள்ளல பற்றி.[Type text] 1978-ல் வண்ணாரப்ோபட்ைட அகஸ்தியா திோயட்டரில் நடந்த சக்கரவர்த்தியின் திருமணத்திற்கு வந்திருந்த நம வள்ளல் ‘நாோடாடி மன்னன்’ பட ொவற்றிக்கு விழாவில் ‘எம். ஆறு ோபருக்குோம திருமணம் ொசய்து ைவத்து இருக்கிறார் வள்ளல். எங்கள் குடும்பத்திற்கு நிைலயான ொசல்வத்ைத வழங்கி இருக்கிறார். இப்படி திருப்பதிசாமியின் ஆறு பிள்ைளகைளயும் படிக்க ைவத்து. அவர்கள் உணவு முைறப்படி பாதி ோவக ைவக்கப்பட்ட மீைனயும்.ஜி. என்ற இனிஷியல் ொபாறித்த. அந்தஸ்தும் வரக் காரணமாக இருந்தவர். இதுோபான்ற உணவு முைறைய சாப்பிட்டு பழக்கப்படாத ொடக்னீஷியன்கள் சாப்பிட முடியாமல் மிகவும் அவஸ்ைதப்படுகின்றனர். வாரி வழங்கினார்.ஆர். ோகாவா கார்வார் பகுதியில் ‘ஆயிரத்தில் ஒருவன்’ படப்பிடிப்பு ைலட்ோமன்.

அடுத்து நடிகர் ோதங்காய் சீனிவாசன் நம் வள்ளல்பால் தீராத அன்பு ொகாண்டவர். சிவாஜியின் கால்ஷீட் ோவறு வீணாகிக் ொகாண்டிருந்தது. ஆனால்…ொவறுங்ைகோயாடு அனுப்பி ைவக்க மாட்டார்’. ஆனாலும். ொகட்டாத்தான் உனக்கு புத்தி வரும். ‘ொசாந்தப் டம் எடுப்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயமல்ல’. அப்படிப்பட்ட ோதங்காய் சினீவாசன் ொசாந்தப்படம் தயாரிக்க ஆைசப்பட்டு நடிகர் திலகம் சிவாஜிகோணசனிடம் கால்ஷீட்டும். ோகட்டியா? இப்ப வந்து நிக்கறிோய. ோமாகனின் கால்ஷீட்டும் வாங்கித்தரும்படி. ொசட்டிநாடு ஸ்ைடலில் உணவு கிைடக்க ஏற்பாடு ொசய்கிறார். குைறந்த சம்பளம் வாங்கும் ொதாழிலாளிதாோன என்று குைறத்து மதிப்பிடாமல். உடோன தன் வீட்டு சைமயற்காரர் காளிமுத்துைவ கார்வாருக்கு அனுப்பி ைவத்து. ‘ொதய்வம் இப்படி பண்ணிடுச்ோச! இதுக்காகவா உன்ைனத் தவிர ோவற எந்தக் கடவுைளயும் கும்பிடாமல் இருந்ோதன். நிைலைமையச் ொசால்கிறார். நடந்தது ோவறு.[Type text] இந்த ொசய்தி ொசன்ைனயில் இருந்த நம் வள்ளலுக்கு ொதரிய வருகிறது. அதனால் மன உைளச்சலில். ‘கிருஷ்ணன் வந்தான்’ படப்பிடிப்பு ொதாடங்கி. ‘நான் படம் எடுக்க ோவண்டாம் என்று ொசான்ோனன். நம் வள்ளலின் படங்களில் மட்டும் அல்லாமல் அவர் நடிக்கும் ோவறு கம்ொபனி வாரிக்ொகாடுக்கிற படங்களில்கூூட. நம் வள்ளல்.. என்பது ோதங்காய் சினிவாசனின் நம்பிக்ைக. விருந்ோதாம்பல் ொசய்து மகிழ்ந்தவர். என்று அட்ைவஸ் ொசய்கிறார். ோபா” என்று ோகாபமாகப் ோபசி அனுப்பி விடுகிறார். நம் வள்ளல். “வள்ளல் ோகாபிப்பார். ஃைபனான்ஸ் பிரச்சிைன உட்பட பல பிரச்சிைனகளால் ோதங்காய் சீனிவாசனால் படப்பிடிப்ைப அதற்கு ோமல் ொதாடர்ந்து நடத்த இயவில்ைல. வள்ளோலாட யாருன்னு ‘என்ைன சிஷ்யன்டா’ ‘எங்க வாத்தியார் நிைனச்ோச? ொசால்லிக் ொகாடுத்த பாடம்டா’ என்று எதிராளிகளிடம் ோபசும் வசனங்களில் நம் வள்ளைல உயர்த்திப் ோபசுவார். ோவறு வழியில்லாமல் ோதங்காய் சீனிவாசன் வள்ளைல ோதாட்டத்தில் சந்தித்து.. ‘ொபாறுப்பாக இருப்ோபன்’ என்று வள்ளலிடம் வாக்குறுதி ொகாடுக்கோவ வள்ளல். சில நாட்கோள நடக்கிறது. ஆனால். உன்ன விட்டா எனக்கு ோவறு யாரு 198 . இருவரிடமும் ோபசி…. ‘ஆண்டவைன பக்தன் ோகாபித்துக் ொகாள்வது ோபால். நம் வள்ளலிடம் ோகட்கிறார். கால்ஷீட் வாங்கிக் ொகாடுக்கிறார்.

நம் வள்ளல். ோக. மதப் பிரச்சிைன வந்து விடுோமா? என்ற அச்சத்தில் வள்ளலிடம் நிைலைமைய விளக்குகின்றனர். அப்படி விரிவுப்படுத்தும்ோபாது. நம் கருைண ொதய்வம் மன்னித்து. ொகாள்ளுங்கள் சட்டப்படி என்று ஒரு என்ன ொசய்ய ோவண்டுோமா. அழுது புலம்புகிறார். அந்த மடாதிபதிைள ைவத்ோத. இப்படி ஆபத்து காலத்தில் உதவிய நம் வள்ளல். ஆைண மட்டும் அைத பிறப்பித்திருக்க ொசய்து முடியும். ஏோதோதா தப்புதப்பாக உளறிக் ொகாட்டிவிட்ோடன். எங்கள் குலொதய்வம்’ என்கிறார் சுப்ைபயா. இடம் ொபயர்த்து ைவக்க ஏற்பாடு ொசய்கிறார். வடபழனிக்கும். ‘இந்த ோகாயிைல சாைலக்கு இைடயூூறு இல்லாமல் இடம் ொபயர்த்து ைவக்க முடியுமா?’ என்று ஆோலாசைன ோகட்டு. உனது மகிைம ொதரியாமல். பார்த்த ோதங்காய் சீனிவாசன் பதறிப்ோபாய். இரவு ோலட்டாக வீட்டிற்குச் ொசல்கிறார். “பபபபப பபபபபபபபப பபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபப! பபபப பபபப பபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபப பபப-பபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபப-பபப பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப” 199 . ோகட்டுக்ொகாண்ட வள்ளல்.. காஞ்சிப் ொபரியவைர ைவத்து. அவரது துைணவியார் சூூட்ோகைஸ திறந்து காண்பிக்கிறார். ஆனால். ‘ஒழுங்காய் படத்ைத முடித்து ரிலீஸ் ொசய்’ என்று மட்டும் ொசால்கிறது. வள்ளல் நிைனத்திருந்தால். ‘ொதய்வோம. தைலயில் அடித்துக்ொகாண்டு. அத ோகாயிைல.[Type text] ொதய்வோம!’ என்று கண்டபடி பிதற்றி ொகாண்டு. மக்கள் பிரச்சிைனைய ஏற்படாத வண்ணம். இைத எப்படி அப்புறப்படுத்துவது? அப்படி அப்புறப்படுத்தும்ோபாது. மீனம்பாக்கத்திற்கு இருபது நிமிடத்தில் வந்து ோசர அண்ணா நகரில் இருந்து சாைலைய விரிவுப்படுத்த திட்டம் தீட்டுகிறார்.ோக. என்ைன மன்னித்து விடு ொதய்வோம’ என்று ோபானில் கதறி. அங்ோக 25 லட்ச ரூூபாய் பணத்ைத வள்ளல் ொகாடுத்தனுப்பியதாக. ஆனால்… எவர் மனத்ைதயும் புண்படுத்தாமல் சத்தியத்தில் அடிப்பைடயில் ொசயல்பட்டவர் நம் ொசம்மல். நகருக்கும் இைடயில் ஒட்டப்பாைளயம் என்ற இடத்தில் நடு ோராட்டில் ஒரு அம்மன் ோகாயில் சாைலக்கு இைடயூூறாக இருக்கிறது. ஆவடியில் இருந்து ொசன்ைன. ‘அந்தச் ொசம்மோல. மக்களின் மனம் புண்படாத வண்ணம்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful