Câu h i 1: Ti t ki m là gì? Ti t ki m là ph n c a thu nh p hi n t i mà ta ch a s d ng. C t tr ti n, ho c m t ph n thu nh p, c ng là m t tr ng thái ti t ki m. Tuy v y, ti t ki m d ng ph bi n nh t là u t sinh l i, ho c cho vay. Câu h i 2: u t là gì?

u t là vi c t o ra giá tr m i, ho c b sung tài s n v n, ngh a là lo i tài s n có th s d ng sinh l i. Tr ng r ng là m t ví d kinh i n v u t . Ng i u t dùng thu nh p hi n t i mua gi ng cây, canh tác và b o d ng r ng. ây, tài s n v n là cây, t và toàn b khuôn viên r ng. Khi cây l n và r ng phát tri n t t, thì tài s n v n bao g m c g , phong c nh, và c tính an d ng, v i giá tr càng t ng. N u ch t phá r ng, c t b t cây, ta g i quá trình này là thoái v n hay rút u t . Trong quá trình rút u t , giá tr tài s n v n gi m d n do ho t ng tiêu dùng tài s n r ng. Câu h i 3: B n ch t c a cho vay? B n ch t cho vay (lending) là tham gia giao d ch trao i l ng ti n, tài s n thu c s h u ngày hôm nay l y m t l i h a nh n l i s ti n và tài s n ó vào m t th i i m t ng lai. Ng c v i u t vào tài s n v n, khi thu nh p c a ta c ti t ki m cho vay, ta s h u quy n c òi l i ph n tài s n chính áng trong t ng lai--bao g m c thu nh p t tài s n ó, nh ng l i không tr c ti p tham gia vào làm t ng tài s n v n. Tr c ti p mà nói, cho vay ch liên quan t i l i h a tr ti n gi a hai th i i m hôm nay và ngày mai. Câu h i 4: B n ch t c a i vay? Ng c v i cho vay. i vay n gi n là nh n l y quy n c s d ng l ng tài chính (ti n m t ho c t ng ng) do ng i cho vay ti t ki m và trao i. L t nhiên, có c quy n ó, ng i i vay ph i h a tr l i l ng tài chính ó vào m t th i i m xác nh trong t ng lai. B n v n trên liên quan ch t ch v i nhau và có s i dây liên k t là s l a ch n tiêu dùng hi n t i hay t ng lai. Câu h i 5: Th tr ng tài chính là gì? Th tr ng tài chính là các th ch , quá trình và c c u giúp cho các công ty và cá nhân kinh doanh có th huy ng v n tri n khai và th c hi n m c tiêu ho t ng. T m quan tr ng c a th tr ng tài chính n m khía c nh liên k t gi a các quy t nh chi tiêu c a loài ng i, trong c i s ng cá nhân-gia ình l n th gi i kinh doanh. Cá nhân và nhà kinh doanh luôn có th óng vai trò ho c th ng

v n d ng . th tr c i thi n ngu n thu nh p và t i u hoá tài s n trong t ng lai. Câu h i 9: Vài nét c n b n v kinh t h c tài chính? Kinh t h c tài chính là m t ngành khoa h c có m c tiêu hi u bi t v th gi i tài chính. cách duy nh t nh n c giá tr tài s n ó là ch cho t i khi nh n c dòng tài chính do tài s n quy nh. i v i cá nhân. v i chi phí th c hi n giao d ch r t nh . nó m t góc khác. nó là ph ng ti n dòng tài chính có th d ch chuy n t n i d th a sang n i ang thi u. th tr ng tài chính là n i ho c c ch t i ó các tài s n tài chính c trao i và giá c a chúng c hình thành b i các l c l ng tham gia. là nghiên c u hành vi con ng i trong n n kinh t th tr ng. Thanh kho n nói t i kh n ng có th bán m t tài s n tài chính nhanh chóng. N u nh tài s n không có tính thanh kho n. do ó s t n t i tính thanh kho n tài s n làm t ng c h i và tính linh ho t cho t t c các thành ph n tham gia th tr ng. Th nh t. Tuy v y. Câu h i 8: Ch c n ng quan tr ng nh t c a th tr ng tài chính? Th tr ng tài chính có hai ch c n ng quan tr ng b c nh t. Kinh t h c tài chính có khía c nh quan tr ng nh t. nhi u b t ch c có th x y ra trong t ng lai. Nó có th là m t trái phi u chính ph . ho c có c h i u t sinh l i. gi ng nh các nhánh khác c a kinh t h c. t ng c ng ngu n l c và c i thi n hi u qu qu n tr tài chính.ho c ch ng trên th tr ng tài chính. và không th b qua nh sau: (1) Th tr ng tài chính ph i hoàn thành ch c n ng sinh ra tính thanh kho n (liquidity) ph c v ng i n m gi tài s n tài chính. Tính thanh kho n là m t c tính vô cùng quý giá c a m t tài s n tài chính. Câu h i 7: Ch c n ng tài s n tài chính là gì? Tài s n tài chính có hai ch c n ng c b n. Câu h i 6: Tài s n tài chính là gì? Tài s n tài chính là công c xác l p quy n s h u i v i dòng thu nh p/dòng tài chính trong t ng lai. và (2) Th tr ng tài chính ph i hoàn thành nhi m v làm gi m thi u chi phí giao d ch (cost of transaction) trong ho t ng d ch chuy n dòng tài chính gi a các thành ph n tham gia. ho c m t c phi u công ty XYZ. Th hai. và s hi u bi t ó có th ph c v m c tiêu ti p theo là c i thi n v n hành c a n n kinh t tài chính. nó là ph ng ti n d ch chuy n r i ro t ng i ang tri n khai ph ng án u t sang ng i cung c p dòng tài chính cho các d án ó. ng tài chính giúp i v i công ty.

H u nh không bao gi có th ch ng minh m t lý thuy t hoàn toàn úng tuy t i. ki m nh th ng kê. lo i lý thuy t này b n thân nó là s mô t v cách th c m t ph n c a th gi i c quan sát t ng tác ra sao. M t quá trình ki m nh liên quan nhi u t i các phân ph i xác su t c b n. Ki m nh th ng kê: Trong nghiên c u tài chính luôn c n hoàn thành hai nhi m v c n b n: xây d ng các lý thuy t và ki m nh tính hi u d ng c a lý thuy t." (T c là có th công nh n m t cách có c s và khá an toàn. Sau ó. Ki m nh ch nh m m c tiêu "ch ng minh s th t b i c a n l c bác b m t gi thi t. d a trên quy t c th ng kê toán c i n. Nhi m v th hai thu c ph m vi c a ki m nh th ng kê (empirical investigation). nhanh chóng vào giá và l i su t c a tài s n tài chính. Trên th c t . D i ây là t ng quát v h ng phát tri n ph ng pháp lu n trong kinh t tài chính. T b n thân lý thuy t th c ch ng không nh t thi t lúc nào c ng cung c p m t nh h ng cho ho t ng tác nghi p c th . th c ch ng là c i thi n hi u bi t c a chúng ta v th gi i tài chính và ph ng th c nó ho t ng. nh t là th tr ng c phi u. Lý thuy t th c ch ng: Là m nh mô t tr ng thái th c. lý thuy t góp ph n xây d ng hai ho c nhi u h n gi thi t th ng kê. thay vì mang màu s c "mong mu n" nh lý thuy t chu n t c. Nói ng n g n.tính ph c h p và khái quát các v n h c búa trong ph ng pháp lu n mà nhi u ngành khoa h c chính xác truy n th ng khác ch a t ng ph i x lý." Ví d : n u m c tiêu c a b n là u t vào tài s n tài chính trên th tr ng ch ng khoán. Ví d : i v i th tr ng ch ng khoán. Fama ( H Chicago. v i m c xác su t tin c y ph d ng.) Câu h i 10: Vai trò c a thông tin trên th tr ng tài chính? Thông tin có vai trò c bi t quan tr ng trên th tr ng tài chính. Lý thuy t chu n t c: Là lý thuy t phát tri n m t th t c hay m t t p h p quy t c hoàn thành m t m c tiêu t ra. và cách nó c hình thành qua các l c l ng th tr ng. lý thuy t chu n t c s ph i c ng d ng cung c p m t chu i quy t c a n tr ng thái b n có th t i a hoá tài s n. và xác l p quy t c công nh n hay không công nh n m t gi thi t. Thông tin là trung tâm c a vi c ánh giá m c hi u qu m t th tr ng s d ng thông tin và ph n ánh nó trung th c. Lý thuy t quan tr ng v thông tin c nhà khoa h c M Eugene F. nhà nghiên c u l a ch n ho c bác b các ph ng án. Nó mang tính ch t gi i thích "s v t nên/c n ph i v n ng theo h ng này. thông qua ó i u ch nh hành vi và quy t nh c a chính chúng ta. Illinois) xu t n m 1963 có tên là EMH: Gi thi t th . lý thuy t th c ch ng liên quan có th là vi c a ra m t gi thi t v c tính hành vi c a giá c phi u XYZ.

Vì t m quan tr ng c a b t i x ng thông tin trên th tr ng tài chính. nh ng ch a ch c ã có c ch t i h u hi u t i ám ông. Xét t góc "trung bình". và h u nh luôn có ai ó tìm ki m c m t s thông tin bên trong có giá tr h n. và c a công ty kia bi t d i m c trung bình. và c a r t nhi u nhà khoa h c. Câu h i 12: Th nào là v n b t i x ng thông tin? B t i x ng thông tin là khái ni m mô t các tình hu ng trong ó nh ng ng i tham gia t ng tác trên th tr ng n m c thông tin khác nhau v giá tr ho c ch t l ng c a m t tài s n ang c giao d ch (trao i) trên th tr ng ó. Nét c n b n nh t c a EMH là phát bi u r ng: B n không th chi n th ng th tr ng. ng tài chính không b Lý thuy t EMH là m i quan tâm chung c a t t c nh ng ai tham gia th tr ng tài chính. n u nh không t n t i tình tr ng b t i x ng i v i vi c ti p c n các thông tin v tài s n.tr ng hi u qu . Nói m t cách khác. ng i qu n lý bi t công ty h có c phi u ang c ánh giá th p h n (ho c cao h n) m c giá tr h tin t ng . thông tin n i gián có th r t quý i v i toàn th tr ng. s d ng t t c thông tin s n có v các công ty này. V nguyên t c quá trình tìm ki m thông tin c a ng i u t là liên t c. Tuy nhiên. S t nh n m ch . S d h bi t vì h s h u cái th ng c g i là thông tin n i b . L t nhiên. Ng i ta ch tìm cách h n ch tr c l i c a ng i bên trong công ty có tính ch t làm thi t h i quy n l i ng i khác. Lý thuy t này v c b n phát bi u. th tr sót ho c lãng phí ngu n tài nguyên thông tin. thì các bên tham gia th tr ng c hi u là " i x ng" v thông tin. vi c lo i b hoàn toàn thông tin n i gián là không th . và các c phi u c ánh giá m c "trung bình" trên th tr ng. i tham gia tác nghi p trên th tr ng c g ng không tin Câu h i 11: V thông tin n i gián và tính hi u qu th tr ng? Thông tin n i gián là y u t quy t nh s khác bi t gi a hai d ng th c hi u qu c a th tr ng tài chính. Th nh ng. th tr ng v n úng. có th l i làm gi m tính hi u qu c a th tr ng m t góc khác. ta cùng xét ví d sau: gi s hai công ty có c phi u c niêm y t và giao d ch trên các th tr ng v n. nh ng ng vào lý thuy t này. và th tr ng nh giá khá chu n v i các c phi u. và v nguyên lý nhà t v n c a b n không th t v n chuy n ki m l i h n ng i khác trên th tr ng m t cách h u hi u c. cán b i u hành c a m t công ty trong ó bi t rõ công ty mình th c s trên m c trung bình. N u m r ng ph m vi ch tài c a thông tin n i gián. Do ó.

M. Ch khi thông tin c s d ng và . V c b n.S n xu t thông tin i kèm bán tài s n: Th ng ây là nhóm các công ty ít khi bán th ng các thông tin t i khách hàng. s nhi u lo n các hành vi i u ch nh có th d n t i tr c tr c trên toàn th tr ng. mà dùng nó cung c p ánh giá v giá tr tài s n r i bán các ánh giá này. uy tín doanh nghi p c a Moody's và S&P's. ng i ta chia thành b n lo i "nhà s n xu t thông tin" t ng i d phân bi t. qu u t t ng h . Akerlof. . và do ó d n t i nhi u lo i hành vi khó gi i thích trên th tr ng. v b n ch t thông tin không ph i là i t ng bán nh m t s n ph m riêng bi t. Stiglitz cùng phát tri n trên các khía c nh khác bi t nh ng b sung l n nhau. Value Line. The Wall Street Journal. Tuy v y. Ng i môi gi i ch ng khoán s n xu t thông tin v ch ng khoán ph c v vi c bán c phi u. quy t nh u t . r i công b các thông tin y theo ph ng th c phân ph i tr c ti p t i khách hàng. Câu h i 13: Ai là ng i cung c p thông tin tài chính trên các th tr ng? L nh v c cung c p thông tin tài chính c coi nh m t ngành công nghi p. do cách th c marketing s n ph m thông tin c a mình. Các nhà s n xu t này tìm ki m các thông tin liên quan. . Các công ty này n m trong tình hu ng s n xu t thông tin ph c v chính vi c u t và t o l i nhu n t ngu n qu mà h qu n lý. M t ph n l ng l i nhu n h thu c có th coi là kho n thu nh p t công tác s n xu t thông tin. Inc. công ty b o hi m.S n xu t thông tin và tác nghi p trung gian: Các i t ng tham gia s n xu t thông tin lo i này bao g m ông o ngân hàng th ng m i. là G. Spence và J. . B n lo i này bao g m: . và nhi u lo i hình trung gian tài chính khác. v i u ki n kinh t .. ngân hàng u t . có nh h ng. S&P Stock Report. Ng i mua/s d ng thông tin ít khi có i u ki n ánh giá ch t l ng thông tin tr c ti p và hi u qu ngay khi mua. V n b t i x ng thông tin do ba nhà khoa h c. b n ch t c a các nhà s n xu t thông tin này không khác bi t áng k . cùng nh n gi i th ng Nobel kinh t 2001.S n xu t thông tin bán hàng tr c ti p: Ví d d tìm nh t là Dow Jones. Các nhà s n xu t này không tr c ti p phân ph i thông tin c a mình.th ng có ng c rõ r t t n d ng tình hu ng hành x . V nguyên lý.Kinh doanh nh n nh v giá tr tài s n: Ch ng h n các d ch v ánh giá n ng l c tín d ng. N u tình hình tr m tr ng. Fortune. Câu h i 14: V n gì áng quan tâm trên khía c nh ch t l ng thông tin? V n n i c m i v i thông tin chính là ch t l ng r t khác bi t c a các dòng thông tin.

N u gi s toàn th tr ng bi t trong s 2 d án ó. (2) Vai trò c a chuyên gia: Lý do c n b n chuyên gia x lý thông tin tài chính t n t i là h có th c nh tranh v i nhau và nh n v mình ph n thu nh p c nh tranh nh s n xu t thông tin. kh n ng A g i tín hi u v giá tr c a nó t i th tr ng ph thu c vào chi phí l p l i tín hi u ó. ch ng h n có th d dàng khu ch tr ng r ng h có thông tin r t giá tr . Gi s có công ty A và B. . Chính vì th . ta xét khái ni m cân b ng t o tín hi u. Câu h i 16: Kinh t h c thông tin trên th tr ng tài chính? Kinh t h c thông tin nh n m nh các khía c nh: (1) Tìm ki m t i u. Th nh t. Có th hi u r ng. ch t l ng c a chúng m i c nh n nh chính xác. Câu h i 15: Ng i tham gia giao d ch th tr ng cân nh c gì khi c m th y ch a yên tâm v ch t l ng thông tin? Có hai y u t quan tr ng nh t ng i tham gia giao d ch th tr ng (bao g m ng i u t ) r t c n cân nh c trong lúc c g ng ánh giá ch t l ng thông tin. và (3) Thông tin t o tín hi u. và B 5 tri u ô-la. A có d án ang u t có giá tr 10 tri u ô-la. hi u qu sinh ra khi nh ng ng i có chuyên môn t p trung n ng l c ch tìm ki m thông tin s t n kém ít chi phí h n áng k (xét trên m t n v ). ng i mua thông tin l u ý ánh giá c tính trung th c l n n ng l c chuyên môn c a ng i s n xu t-cung c p thông tin. ng i s n xu t thông tin ôi lúc có ng c c tình trình bày không chính xác ch t l ng thông tin. Nh v y. T t ng khái quát ch . m t d án là 10 tri u và d án kia 5 tri u nh ng không bi t ích xác là d án nào. Th hai. (1) Tìm ki m t i u: Khái ni m v t p h p thông tin tài chính có th c tr ng mô t b ng quá trình tìm ki m. nh có quy mô kinh t l n t các cá nhân. (3) Thông tin t o tín hi u: T o tín hi u nh m ám ch quá trình liên l c gi i quy t tính b t i x ng thông tin trên th tr ng thông qua m t s lo i ho t ng hay quy t nh. Chuyên gia và các nhà s n xu t thông tin c xem nh óng góp và tính hi u qu mà th tr ng s d ng thông tin trong quá trình hình thành giá tài s n tài chính. hi u k h n. A có th thông tin thành công v i th tr ng r ng d án c a A có giá tr 10 tri u. ki m tra li u ng i s n xu t-cung c p thông tin có ng c gì nói d i th tr ng không. t ó òi giá cao. A s tìm ph ng án tác nghi p t n kém sao cho B không th l p l i c.c t ng k t l i. chuyên môn hoá t o ra hi u su t cao. Nh v y. (2) Vai trò c a chuyên gia. cân nh c kh n ng th c s c a ng i s n xu t thông tin có th t c m t m c ch t l ng thông tin yêu c u.

Tài s n có c tính t ng t . th tr ng v n hàng nh h th ng các tác nhân trung gian. c i m n i b t nh t c a th tr ng cho công tác giao d ch t p trung. ng th i còn xây d ng c ch xác nh giá tr tài s n t c th i. Th tr ng s c p cung c p ph ng ti n trao i tài s n tài chính.C s h t ng cho giao d ch t p trung. th tr ng th c p dành cho giao d ch các ch ng khoán ã phát hành tr c ó. và nh ng ng i trung gian này s n sàng mua và bán lo i ch ng khoán nh t nh theo yêu c u. Th tr ng th c p v c b n là công c phân ph i và ng ng d n ngu n v n c n huy ng. C th tr OTC. Dealer là khái ni m khác v i ng i môi gi i thông th ng broker (broker không mua và bán ch ng khoán cho chính h ) và c ng khác c v i khái ni m trung gian tài chính thông th ng ( nh ch trung gian tài chính có th s n xu t ra tài chính tài chính và t bán mua ch ng khoán. Th nh t. u có th theo d ng th c u giá t p trung ho c Câu h i 19: nh ch trung gian tài chính là gì? Cung c p s n ph m gì? nh ch trung gian tài chính là m t công ty có th mua tài s n tài chính b ng . Các yêu c u c b n th tr ng u giá v n hành kh thi là: . Th hai. trên ó các tài s n tài chính c giao d ch thông qua ph ng pháp u giá c nh tranh m .Câu h i 17: Th tr ng u giá và OTC là gì? Th tr ng u giá là lo i th tr ng t p trung. Câu h i 18: Th tr ng s c p và th c p có b n ch t khác nhau ra sao? Th tr ng s c p là th tr ng dành cho các ch ng khoán m i phát hành l n u. u giá tài s n tài chính là có c s h t ng OTC: (over-the-counter) là lo i th tr ng không c n thi t ph i có h th ng giao d ch t p trung.Kh i l ng chào bán và mua t i thi u nào ó. s t n t i th tr ng th c p. không có h t ng giao d ch t p trung. và . mà tr c ó ch a có ai s h u. còn dealer ch bán chính nh ng ch ng khoán mà h mua vào). . m c dù công ty ó v n các c phi u gi ng h t ang l u hành. và t o ra tính thanh kho n cho ng i s h u tài s n. Các th tr ng th c p có th v n hành theo b t c ph ng th c nào phù h p nh t. Trái l i.Market maker ho t ng có lãi. . OTC có hai c tính quan tr ng. H c g i là dealer. Khi công ty phát hành thêm c phi u m i. tu ng s c p l n th c p i u ki n cho phép.

ngu n ti n thu c t phát hành m t lo i tài s n tài chính khác c a chính nh ch ó. (c) gi m chi phí h p ng.Công ty tài chính.Ngân hàng th ng m i. (e) qu n lý h th ng thanh toán. có m c phát tri n cao nh t toàn c u. . ta có th nh n d ng các lo i nh ch trung gian tiêu bi u sau: . .Công ty u t . Các s n ph m c a nh ch trung gian tài chính bao g m: (a) gi m r i ro thông qua phân tán. . .Ngân hàng ti t ki m t ng h . và (f) b o hi m.Liên hi p tín d ng.Công ty b o hi m. (d) s n xu t-cung c p thông tin. Câu h i 20: Có các lo i nh ch trung gian i n hình nào? Xét th tr ng tài chính M . .Ngân hàng ti t ki m và cho vay quy mô nh . Khi m t th tr ng t n t i các tài s n tài chính mua b ng tài chính c a các nh ch trung gian. ta g i ó là th tr ng tài chính c i u hoà. và . . (b) i u hoà th i h n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful