P. 1
DrEricPearlKapcsolatteremtgygyts.o

DrEricPearlKapcsolatteremtgygyts.o

|Views: 62|Likes:
Published by Donjani78

More info:

Published by: Donjani78 on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

~

- -

DR. ERIC PE

Eric Pearl

KAPCSOLATTEREMTO GVOGViTAS

Edesviz Kiad6

Budapest

A forcliras .iz :11;\hhi ki:l(hls alapj.in keszult:

Dr. Eric Pearl / The Reconnertion: Heal Others, Heal Yourself Hay House Inc. USA, 2007

A fLly 1Iollsl'-r;'lfli(') ;1 II'll'III./JCI.I'/JOlIseradio.COIII interne-res olcblol1 l;rllL'I() cI

Forditorta HcgedCis Perer

S/.:t1dektur I\.()v;ics Agnes

,Yz;li1eiJJlll(,"~. ant icrt clete! adtale II (;.'1' biitor: .. ;{igo/, bogy JJI(~!!,(;(ieJII a: (>Ie/ ,

S:r.crk<'·s:r.ll'tre Miklos (~:'Ih()r

Ao rounal: (' ...... Sok nnin II tal; tJJ II icnfcl nvitot {is 1J/(:!.!,(fc1/(il~ {{,Z;{ a megenisil(>sl. antire ct /Ul'{ .";(:!.!,t' JJl ['0/1.

Copyright i(') Flil' Pl';lIl, 2()[) I 111IIlg;lri;lll IT:II1Shticll1 (l:1 I I l"gnlt is I'dn . .!.(I()()

l Iunu.ui.u: l'dili()1l (i'J NCl'1l111'1,'(' Corpor.u ion A(;" 2()()<) (:!lver dl"sign :<.:) NI.'l"lliln·(' (:()rp< Ir;llioll A(;, ..!.()()()

tstcnucls/: I SZ(,}"C'/ ct ncls/c r: (III il '{T?:1f JJJ J II ajci IIdd~(h;rl,

Minden jog I'cnrll;I1'l\';I,

A kiln)'v - ~I kiado ir.ixox je)v:'lh:lgy:b:1 lll'lkU 1- Sl'lll vgl's/.d x-n,

,o.,l'l1l rCo,o.,:;.Idl."ihcn m-m s()ks/()r()silh:llt') \';Igy ki'l/.i',llll"lci. scnunilyc-n Ii »ru.iban l'S l'~rll.:'k11)hen, clcktronikus v;lgy mcchanikux n« «Ion. hclvl'rlVl' :1 nyilv.inos L'k):tllisl \,~I~W t.mloly.uuot. a II:ll1guski'l!lYVl.'l, harmilycn inlnndl's ki')zksl, :1 fl'·IlYIl1;i.soLtsl.

:1 ri"lgzil("SI vagy al. infurllI:ici<'lr()gl.ill's h.irmclv Iorm.ij.it.

EI msvfz KIAD(), BUI ),1\ I' EST FL'k'kis ki:ld,') Nov.ik Andni-: ig:1/,gll,') h")si':l"rkl'szt(\ Molnar E,szll'r Muszuk! \'l'Zl'tc') Erdclyi Ann.r Tipogr:ili:1 Alim-a Klr.

Horit( >1 [..;l~szftdll' Decoflcx I\.ft,

Az Olvaso vedelmeben

Ez a konyv olyan ismcrctckbc avat he, mclyck scgfts(~gcclrc lehernek a Kapcsolarteremto Gy6gyfti<.;@ reren vegzett kezdet i kfserleleidlwll, .rzonb.m az t'!olvas;ls:1 ()nm;tg;!l);m nJ(:;g nem tcsz tcgcd Kapcsolattcrcmtd C;y6gyfl6v{)@ V:I~W Kaprsolattercmt6vc<~), 11C111 jogosit fcl a Kupcsolattcrcmtd Gy6gyftas vagy a K;I[K"sobocrC111(t:·s@ oktauisaru, s szinlLlgy arra sern, hogy rnasok el<',tt K;I prsoln treremto (-;'y<>gyil<'lkellf, Ku pcsola lterC:"lll t<";kent, v:lgy e kct moclszcr barmclyikcnck oktaroja kent tuntcsd tel nuigad. Az Eric Petri .iltal turton szcmin.iriumok sikcres elv('gz(>se eloleltctelc annuk, hogy Kapcsolatrcrcrnto Gy()gyit()\'{t v:tgy K;I prsolatn-re-mtove v.il],

jclcnlcg Eric Pearl az egy<:rkn jogosult cs k0pcsftctt oktato aki ;1 Kapcsolaneremto Gy()gyiti'il CS :1 Kapcsolaueremtcst tunitharja. Eric pillnn.u nyil.tg is indit S/':Clllill;'lrilllllok:lt, hogy oktutokat kC'PCZZL'll <l Kapcsolartcrcmto Cy(>gyfUs '_:'S ;1 I\.apl'soIatreremtcs rcruk-rcn. Az Oktatoi Program szcmin.iriumaiv.rl kapcsol;t(OS infornuiciok alkalmasint m.ir feIkerulrek Eric honlapjarn L-s!v:lgy IIlCgtll:'ilh:lt('lk :t ,'i/.(m')bpj:lin, F:l.eldlcz :IZ inlornuiciokhoz ligy is hozz.ijurh.rrsz, 11;1 l~rintkl'Zl;slx' ](;]1,'iZ ;1 Kapcsol.ureremressel ;t fL'lsoroh e-mail cimeken V;(gy tclcfonS/':{1II10kol1. Mil'kitt 1 ov.ihhk-phct ilL' I az Oklevck-s K:lpc.soJ;.ut'I"C1l1t(\ illctvc Oktut.isi Asszisztcns cs Menror kC:pl,csckllt', illetve bckerulhctnel az Okratoi Programba, sikcrcscn cl kcll vcgczned :t ket hC'(Vl'gC>( igenybe vevo alapt.mfolyamor. Ezenkivul cgY('h ckifdtcrdek is ervenylx-n lehetnek, s ;( k(')veteI1l1ellyek ickl ('('I I j(klrl' v.iltozh.unak is.

A sajat vedelmed erdekeben kcrunk, lcpj kapcsolatba veluuk ;IZ info@TheReconnection.coln honlapon V:lgy tek-fonon, :1 (+ 1) :;25 l)()O 0012, illetve :( (+ I ) NHR 57,{ 27-!J2 (ERIC PEARL) sz.imon, miclotr b.irmifclc szcmin.iri 1I111( l11 rcszr vcnnel, melynek a Kapcsolauerenno Gy<'lgyit'ts v<lgy ~I Kapcsolat-

teremtcs a tcmti]u, ha :IZ oktat6 Hem Eric Pcarl~ 'lYtjd«)zt:ltni Iogunk rola, hogy az ndott szemiruiriumot k':pt'sitell ()k{:ll{~) t.utj.r-c.

H:I tohbet is szerctncl mcgrudni arrol, milycn ki)vetdlll':· nycknek keil degc( termed, hogy Kapcsuialtercmt(', c;Yf)gyit(lv.i, Kapcsolnucremrove. Oklevelcs Kapcsol.urcreuuovc, Oklnt;lsi A",s7.iS7.rt'·nssc L'S Mentorui v{ilh:tss. vag}' he kt' rli l] az Okra t('d Progr:ll11l>:1. I:'S\~r.'("g pusztan gyarapitsd Sl.;lklll:ti td,intl'JYl"Lh:! gy(')gyit()k0nt, kerunk, lcpj kapcsol.irb.r velunk' ()rt)llll11l'l V;·lJ"· ju k C,'izn:·veldL·kk-t ('S erdck k)(k~, ... e(kt(

Tartalom

r:;16sz() t GatyE. H .s ·c 11 11'£11"1 7:. phD (;s t.inda U S. Russel:

Ph/) , ' . . 11

...................... 19

LJel 'C'.Z{'h;.~· . . . . . . . ... , . . . T\iisz:6I1e/ nvt In; Il itas .,.

. 2:)

I. resZ: AZ Al )O,vrANY

EIs<l fejezct: A"I. dsr'i 10p(~sd; ,.!.7

Masodik Iciczet. 1.,'ckC'j.; :l ha h"tl ur.i ni C'h . .'II>(';1 .1'1

I1armadik fcjezct: Ciyt:reh.st;gt·im . . . . . . . '11

Negyedik fejezct: A Idi"l·deI.0:;ek u] i"l~\'l;nre , ()"1

btodik fcjc7.ct: lTj ajtr')l\ nviln.ik Ill"',!!;.

kigYI'lln:lk :1 knyek ' . . . . . . . . .. . ~_."

Hatodik fejczct: r\'Ltg}';lr:i/.;JthTl'Sl~.... . J(J I

Hctedik fejezet. A 1,,Ji :Idolll;iny:t , WI

Nyo1cadik fejt·7.et: h'!isllwrC'sek: jl'kn C's jii\'(") , . (~I

II. rcsz: A KAI'CS()LAfl"1':I{E",f],(") CY()(;YITAS 1\11 BI':NLl~TE

Kllencedik fejczct: Tov.ihl> is \":111, 1lI{)llllj~lIH mt:'g'/ ... 1·6

Tizedik fejezce 1 Iurok C's s:;jbk . . . . . . . . . . . . . . I 19

I (Sf)

Tizenegyedik fejczcu A mgy kt~'r( ('sd: .

Tizenkettedik fejezcte K;lpI1OL] kell, bogy ;l(.lh~l.~s 175

Tizcnharmadik fejezet. Alii fdrl' :11. l'llhf'll~ ... , (HI

Tizennegyedik fejczet: IVkglabllli al:. :1i:lpi1:ltlgol 20S

Tizenotodik fcjezet: Nkgtull(oiaml(') kl'rdes(:'k .2 I()

10

nr, resz: A KAPCSOLAITEREMTO GY()CyfTAS (.:S TE Tizcnhatodik fejezct: Ereszked] belt!

a Kapcsolalterell1to Encrgia araml;i,,;iba1 _ 235

Tizenhctcdik fejezet. A gyol0'it6 kc)rnyezclc 2·!i I

TizcnnyoJcadik fejezeu Szitsd fcl magndbun

a gyogyir[ls tuzer! "., 2-'i'S

Tizenkilenccdik fejezet: Tal(jlj ra az energi:ira! , 269

Huszadik feiezct. A harmadik resztvcvr) , .. 27 'I

lIuszonegycdik fejezen Erintkczes a p;kicIlsl'iddc1 .. , :~()'l Huszonkettedik fejezee Mi a gyogyil:is? . . . .. 51 'i

Zii"ogondolatok . , 52')

ELOsz6

A s:::erJ.'()J'(i/ _

········,·····,·······, yH

Er.y MEREsZ ES I'lGYJo;T.MES KJ.TIIIlKAI ORVOSRtk, dr. Eric Pcarlrol :-;:;.(')1 tOZ a konyv - mclvnek olvas;ts;iha lK'k{ogr:il -. aki fe-lfedC/.I(-', bogy az L'g(",'i;(.s<.:g <.;s :1 gy(')gyft:is kulcsu az (drab XuI' cSClI(/II('n'lI/t(isllcl.~ ne-ve-zen jcll'llseght'll rejl ik. Amikor l'kisztl1' h.rllurtuk {it fl'l.~zl')lalni :1% Arizonai EgYdl'lllen til'. Andre-w Weil Illtegrat!\-' Orvoskisi l'Jogral1lj:ill;iI, kcre-tei kiil.iilt, ri')gri'1ll Illl~ly lx-nyornasr rctt '-[!I1k dr. Pearl ('~Zinll'~(>g<.· l~S nyills;ig;1. Egy OiY:111 CllIIK·.l' .illt Ck')Itl'illk, .i k i hajl:lrHili volt Ieladni ;rz l'gyik k'gjiiH'ddme7i>hh kiropruktori praxis; J.(),~ Angc-k-slu-n, bogy nc-kiv.igjon a spirilll;'1iis gy()gyilt')i urnak, ~S IIlt'gvizsg:il jon Il;(pjaink k-'g(oJ)tosahh l'S Ivgvi1:ltoUal>l> orvostudonuinyi lOS .rlu-rn.uiv gy(lgy;isz:lli kl'rdl'sci l,rlZlil j<') p:ir:lt.

Kd.z/}Olll i s2;('I'(1)('1 jdls2:,i/..~ I '(!iOlI (1.2- (,Ite/;~i([ (is as: dll(/Io /.IoJ'do:WII iJl/(i/'/IIdclri az (~t;(;S2S(~~ (:s (/ /{l'(~t.tl'ft(is leJ't'i!etl;l/?

/\'(1)('s a: ('II/I(;I/J.~ l.~({pcs()I(/(h{/ 1c1mi ('.2:'2.('1 it: ell(,//-.~iti{)(/I, (is /..~(;p('s('''~ {'(/,!!.YIIIlM tnt IlllJ,f.!lllti? 111l1J1l.~d,.a j<I[..tlli ezt as: I'JJi'lgitit /il nnagu nl: ('S /IIdsok ,t!.,),(i,!.;.I'ilcis(J (;rdcl.?d}('II?

Letczil: (;((J' (J(/f.)g6hh spiritnalis I '(i/!Is(ip, , /JI('~J' {IZ dr'i (,1I('rJ!,idl)(il (III, S {//1/(>I~),(,/ t1/(:!!,({j/llflb{lIIlJll~ k(lj)cso/alot kirosttcni. 1){~f.!._F s'Zelll('I_I'C'S (',1.I(is.zs(:~iig)'i prohlcmaiulsa« tiillll(!//(}(-'11 elrJs(:l!,ils(' ')(}~m61l"? (:([(~\'Z(-;}((.,">,l!.y{jp,J'lIliisdl is?

12

ELOsz6

"Elveszitette dr. Pearl ~I j()Zall eszet? - uinodtunk. - V~lgy t'l;pcn kapcsolarot rcremrett ~I saj.u szivehen es ~l kozmosz eleven l'l1c...·rgiasl.ivc\K"ll reJ'J{) h(ilcst'ss~~QeP"

, "-J( ....

Az igazat megvallva, .unikor el<')sz(ir tal.ilkoztunk dr. Pearl-

leI, ezt meg nern rudtuk. Bizonyos volt VisZOI1I, bogy clr. Pearl nern csak "a 1l'\'L'g(')llt' bl':-;zd". Ez mar ~Ihh(ll is k iviLiglott, hogy dj()lt az crvciv«l - L's :1/. ;1<.i()rts:lgai\';1i - fvlv<!rtczvc egy olyan kut.uolaboratoriumba. mclync-k mottoja {gy hangzik: .,,1 Lt vak)s;ig, kidt~rlliiik, 11:1 s7.l'mf(~nyvl'szl('s, rujr.icsfpj(ik!"

Az Arizullai Egy._~teltl EIl1i>l'l'i Enl.'rgian.'lldszCH:k Labor.uoriunuinuk kLH<..iL'lesl' ;IZ clnu--rexr gy('}gy:isz:lt', ;lZ l.'llc...'rgbgy(igy;iszat ('S :1 spirituali» .LW()gyjSZ;lt intcgr:·tI:i,'i:t. A dr. Pe.n'lk-l \'I,_;gZl'It c'gy(Htll1t'ik()dC'slink n:'lj:1 ru-m .mn.rk hiz()lly(bsa volt, Iwgy ;1 K~lpC"obttt'lv'll)t(') (;y(')gyir:is nnikcxlik. inkubl: .rlkulnuu .rkarttl 11 k udn i a I\. a pc'sob ttl'rc'lIlt() (;y( -)gyfU s Iol Y~II1l;II;l n.: k .irr.r. hogy ig;lz()lj~1 ()J1I11:lg~it.

szerint :1 rest azon kepcsseg«, !logy fennrartsu homeoszt:

czcsz-sczet" mezkoveteli hogY;1 vis.sz:IJ'eJ7.6 folyamarol

11 b 1.. ••• ~ '0 1 It.

szekottctcsbcn legYl'llek egym;_lssal szerte ~l testhen, S

~IZ informaciok. melyck e visszajclzl'si lrth:tk)zal mente ludnak, ponrosnk ('s .rktu.ilisak legYl'l1l'k,

Ha pekbul (}ssz('kapt'sobz cgy hofokszalxilyzot cgy k n.i] houv vulah.invszor a sz()h;id ht)Jll~rsl'ldt're :1 h(')fc

1~, ....

}X-Llyz(')n hc.illftorr .";7.inl al.i xullyccl. ~l szalxilYL:()h()l erkc:

7.t'S hdndflS:l a k;Jzjnf. L'S fordirvu, akkor ~l sz()lxld \t(')1ll( lctc .illauclo nurrad. I\. h(')f()kszalx'ilyz{) szolg::il vixszujclz az eredllH.:'ny pl'dig ~I ki"l7,tl'd <!S a ~7.oh;id k()z(")tt fenn~\ll mc( )Sl.t::izi,'i.

Mindczr a rt'ndsz'..'l'l'11 lx-lilli 1l1l'gfdl'kl kap(sol:ttok 1111 tc-rik. ILl I1H."gSI.:lkf1"od :1 visszajclzl·:-;t, ~l h(Jl1lersc·klcl scm 1 :11 LII 1(1<'1. R()v idcn ()ssJ.efogLtl va (,'1. :\ viss/',:r j(_' J zc.:SL'S ka p r()g~I1Jll;1.

I\. Harvard Egyl'tl'lll I'sl.ich()j(')gi:li ~.'i Tirs:ld:d11li K:t]1' rok TlIlszd.;(onek tbtal t;ln~'II'scgl-djd'L'nt s;li~itlt()lt:lln d ;1 ciolkod:isl11(')ciol, moly :lhlHlI. " k·IJc(iL'l.cshcl. vczctctr, h vissz;ljl'izC'Sl'S k:lp('soi:ttok nvm «sup.in ;tZ eldtilli . sziruc a Il'rllll'szl'l vul.uuc-nnyi si'.inti~n I1l'lkCtlii/.hdl'tlvIWk :!Z ( <..'l·'(1 ,;S l'lIl"L"Z-L':'(r" Illl'l1(-jrz,"sl-'h'_'I A viss/'~IJ'ell.0.sl'k k:IIX

~, ,.._, '\... •. , ,'-l \-' ~ ·-''l..·0 "'..... ....... .~.

n 'ndSl.l'l"l' dl'ngnllll'!dil-n ~II. "cgL'sz-st'glK'z"' - Iq.!,)'( l'l1ergdil..::ti, fizika i, ('rzL'lmi, szclk-mi, t.irsaclnlmi. global. uk.ir asztr< )fii'.ii..::.i iellq~li,

j<l'I\I' ·tl'ltL't11 hovv J lest C:1111101l Ide "hi)ksl'SSl'gl''' ('

'- .~ ...... J v.

f()u(')hh coy·l't<.:IIK·S clvct ti.ikl'iizIK'l. EZL ~Ii'. clvct L'n ,,:1

,._, ','"

szcr hi)k;;essl;gL'nck", v~lgy t:gy,'izcrt'lhl )1.:11 "a k.r pesola

cse.'-is~gei1d," nc-ve-ztvm.

Egy torteueti Isapocs II Kapcsoiatteremtesbex

Az ('n I( ~:Iryl sz('jllc...··lyl's iSllll'rl'{Sl'gem .1 1\.~II)CS()btl<..T(,lllt'.'·.'i r()g:dm;lv:t1 az )()()(kls cvck vl'gl~r(_' uytrlik ViSSi'.:I, .urukor posZlgr:ldu;'Ili,.., (PhI)) kC'pz~s'.'n vc-tum rl~szt :111:11,\":11'<..1 1':gYl'tl'llll'l1, Itt ixmcrkvdrcm nwg ;IZ (")llsz:II):ily( Iz;iss;rI('s ()Ilgy('>.~yjt(') crokkc-l }...apcsobt<>s l'llli-)J'(') jl'lh:'gll kut.uusokkul, mclyckr-t ;1 I1U'II1 s/jZ;lcI l"ls{i luumad.in.. k egyik Jegink:i hh i ntcgr:ltlv ,-izd It'mli orvr ls-tl'J'1l1l·SI.L,ttud(')S:1 h )lyl:I\( .n.

I\. Harvard Egyl'temcn clolg()I.(·) W,t1kr B_ Cannon profeszSZOf 1952-hL'n jdenreltl' meg a '/Z}(' lVise/olll oftbe B(){~)' (A re-st hr)ksessl~gt") ciI1lli kbsszikus konyvct. Dr. CmI10n leirta. hogy:m Urtj:l fenn ;, kst clcuuni .... gl'S7 .. ..,egl~1 - mclynek 6g(')ri.)g

Amils»: ({ d()~!.!,()l) hfjJCS()/lfl/}(I11 til/null. cgvnuissal, leg S2() alsir

14

15

2, az agy CS 3Z cleltani szervck osszckapcsolodasrirol :I 11.:':0;1 idcgi, hormomilis vagy elektromagncses mechanlzmusal reven: vag}' cppen

3, a Nap es a Fold <)sszekapc:-;016dasar61 a nuprendszerunkbcn fennalk) gravil:ki6s cs clcktronuignescs hanisok reven .. ,

a [azzhen, mivel 3 tagok kozotti din~lIniklls kap-

csolatok leheluve teszik 3 csapat vagy nu

I cgyu cs

szrimaru, hogy IllCoS7.CI'VCZZC es eI[enol" ..

I l'> Izze on-

l1lagat (eZI ncvezzuk ftcin-szahalyoz:.lsllak") az

edzok CS karmcsterck ininymutatc) s<.:gedlctevd, 4. lepes: Az <inszaba[yozas el6scgili a 1'L'Il{/el, Arnit tc

cg6z-segkclll" sikcrkent vag" akal' sz,', , ,

ft , :, I • '''bscgkcnl

tapasztalsz meg. :17. va[oJal>an egy szervezodcsi

folyamat tukrozodesc, mclyct az ()nszab~lyo7.asl'a modot ado kapcsolatok teuck [e1lL·tSegc!'lsc.

5. Jepc";s: A rend a zarartakut 1IIIik(je/(!s{,1l ker"SZli,[ '['

" •• '1 nyl va-

nul meg. Amikor minden kapcsolat mC~fcleli\e1l nuikodik 6 az egyes reszek (a tagok) ,

, kepesek

hetolteni :t muguk szcrcpct, akkor az i)ns%alxllyo_

zas cr<ifcszltcs nclkOI mchet vcgbc A r

. folyamat

ziik kcnomcntcs.

... S :17. infonruicio CS az cncrgia szahadon tcrjcd, akkor barmely rcndszernck megvan :I kepcsscge az egeszsege, illetve "egcsz-scgc" l11eg<>rz6crc, CS a rejl6desrc.

Az id<i alan, illig :1 hetvcncs evek ki)zepCIOI a nyolcvanas evek vl'gcig a p,'izicltoI6gi:1 es pszichbitriu profcsszora voluun 3 Yale Egyetcmen, olyun tudonuinyos L·rtckezcsekel pnbliktiltarn, melyck 3 kapcsolutok czen cgyeremcs elver neiu csup.in az elute-test "L'geS7.-s{'gerc" es gyogyul:I:-;:h:l alk.rlmaznik, de az .,L·gcsz-s{'gre" es ~y(>gyl.Il:'isr.l a tcnucszct valamcnnyi szintjen (peld;lul Schwartz, 1977; 19H;J). A mnnkattirsaim es j<'lIll:lgam azzal a fclvetessel alhllllk d<i, hogy az "egesz-scg" c:-; gy6- gYlIlas dereschez (it alapvL't(i [epes vczet: :lfi.l.{r('/(,III. a lstpcsolat. az ('jllsz{//)d~I'()zds, :1 rcru! c.'i :I zarartakmsdg,

1. Jcp(-s: Onkentes /;/-,,),£'1('111. In egyszenlcn arrol van sz(>, hogy megtapasztalod a tested, valamint a tcsteden heiCiI :1raml6, ilk-lye a kornyczetcddel kicserclt cncrguikat.

2. Jepi'S: A figyelem mcgtcrcmtl a "'{fl)c.ml{/Iol. Amikor [e~ hel<ivc tcszed :tZ dilled sz.inuiru - tudatosan v:tgy tudat alan - az cncrgia CS az inforuuicio mcgrapasztulas.ir, c folyamat elosegiti a kapcsolatok kialakuhisdt IlL'IIl puszt.in a testcdcn belul, de a tested CS a kornyezctcd k(iziiu is.

3. lepes: A kapcsolat dOl11ozdilja az o1/szabd(j'Oztls/. Olyan cz, mint umikor cgy sporrcsapat vagy zcnckar cgyuttescn kepes eliutni 3 c!-ilkSig a sporthan vagy

AIll cnnck az cllcnkezo]c is i"az. A rdbollll:'ishoz ,~s I t

n ...... a )L' eg-

scuckhez szintcn iit ulapvctd [CI1{'S vczct: a ji'PI'('IIII('// '

t"o ., ('I (SC!{, a

k(/IJCs(}I{/IIII(,C1Sz{//mdtis{/, a Sz{//J(iI) -ozatku ISti " , a 1'('1/.1 II

l'> ...., . (' C'IIC'S-

s{>g es a /llIik(ith;s; zarar.

11:1 ncm forditasa li'o)'e/mC'1 a testcdre (I. [cI1cs) c I, .r

• I"\. ' , ~ a 1\J(11J-

csolatol: 1I/C'."sztlk(/ddstiiJuz VCZl'1 " tcstedcn I>dl'il ['[I t

~ , l' \'c a

tested C:-i :I kornvczctcd k<'lz(itl (2. [('1)6), ami e1(')'s'·frt·

I ' .... t'j I a te:o;{

sZ(lhtilJ'ozal/(lIl.w/ud/ (J. 1('11cs); ez 1)L'dio a relld.'i/:"r' I II

• l'>' t"o." rene (' ('-

1IC':,,:w'Cl('kc'JIl (4. ICI)l's) v.ilik l1lerhL't()v~ 6 IIl1iRO"(I('"

l'> ' ,'i Z(/I'{I1'-

kelll (S. Icpc:o;) tapasztalhato meg.

E"yszova[, a tsatxsolat rendhcz es zatartalau III1UJ' I' I

e- I ')( cs )('z

vezet: a liapcsolat IIIl'P,SZ(lk(u/(IS(/ viszonl rellddh'lresS'~iJez es

IIlIik6£i(;si Z(II'a rboz.

Mikuzben dr, Pearl kiinyvcl olvasod, minden szin'en _ az encrgetlknitol az clute-test szintjcn keresztul a sptrln 'I' ,

. " .. " , , 1:\ l.'ilg -

czcknck az oS.'iZekOIO lcpcscknek :t mcgclcven<.:dCs(1 fo rod

kirn]. A kulcs :t gy6gyit:'is ezcn lij szintjenek megerte:Che; 37.

16

17

,,("jra" eWlagban - a gyt>.gyuh'tshoz szlikscgcs figyclcm 'qf(/('/eszte.w'/Jell. a kapcsol.u I ijratcremtesebcu, az lijraszabdJ,l'oZclS/J(/11 es lijrtlrelldez6dC;;sbell - rejlik.

vizsg.ilatokat is. Amini aZI a '/1)(' Liring Hllcr!'.)' t'nirers» (Az ek> cllergi:1 univcrzuma) clilIli ktllly\'iillk sligallj:l, a gy(')gy[I:'is hnlcsL'ssL'gc nlkalm.rsint mindcnutt oil rcjlik korouunk. s csak urra val', hogy meritsunk bcl(lic, L'S fgy a lcgncmcscbl: celok szolg:'iiataiJa {illitsuk.

Ki\'anjuk. hogy c konyv r{H.1 is olyun mcgvil:.'igos[t{) es (iszli'lIlz{i h:lt:bt gyakoroljol1, amilyc: r.ink «-n.

Gary E. n. Schwartz, PhD, es Linda G. S. Russek, PhD

A Kapcsolatteremtes b.6Icsessep,ellekfeifetlezt!se

Stephen Sondhcim \ 'asci; ruap a pa rleban GC(JI'f{C'-dzslIl limei musicnljchcn, mely a pCJintillist:1 fcst{)r{il, George SClIra!·r61 szol, a szcpscg mega Ikol~'bat kapcsolattcrcnuesi Iolyamareut abr.:izoha. Scurat a sztnc. s pontok rcuclszcrlx- szc[,\,ezcstnck es osszckapcsoki-einak nr n-su-rc- volt, s ekkcnt oly gy<in)Orli kcpcket alkotou. uiclyek mind a mai napig al.iz.utal liiittnl'k eI minkct. Sondheim l'!·w'szenl szii\'('g{'\'l'1 c lolyamat fouossagara cmlckcztct minkct ; .Kapcsokl (>sszc, George, kapoold osszc!"

Mikozbcn ;I konyvct o,"·aM)(.!, cgy .Kapcsolnttcrcmtd G\'(JgYIIO" liljan rogsz vegighadaclni. Az clmecl es a szivcd I'tgy fognak kitcrjcszkcdui 6 l'g~ycs(i1I1i. ahogy.ut dr, Pearl ek'knl'k pontjait <isszck:tpcsolja. I':RY lehclseges gy<'>gyil() lclkebc nyesz lx-pillant.ist, akit :1 K:'1)(':o;(oi:tllcl'clllles [olyunuminak rt:lfedct(,sc sonin szcmelycs kelL'lh'L'k ('s SZCIlV('dL~Sek gyiiliirlL'k, ell:tnlija leszcl az aldotlsag • es e1L'gcdCllscg mcly erz0send is, mely pacicllsL'i gy()gYIII:'is;;a lallan L'iliiitiill(' iiI.

Ncm klv.injuk aZI a hct.n),olllasl kclteni, hogy minden, ami- 1'61 cbbcn a konyvlx-n sz.;6 van, tudom.inyosan clismert I~n)'. AIll ez dr. Pcarlnck sines ~sz{lIld{'k:ii>an, 6 csup.in IIlL'gOS7l;1 a tapasztalata it. fel kinalia a sajat kovctkcztctcsch, azula n lu~y[a, hogy IL' is lcvond a tu ragcu! koukluzioit. Az lllaz:'is fO~1arodik.

Dr. Pearl hosszu lavon, elkorelczte l11<1gal a hizony[tekabpli orvoskis mellott. A laborauoriumunklxm cz iclcig e!VL'gZl'IlIUdouuinyos alapkutatrisok megdobbcnro mcrtckhcn cgycziek az (j cil')rcjcizesl'ivd, es rnuir rervbe vcttiink jiiv()lJcli klinkal

Gary It R, Schwartz, phD :I pszicitol<'>gi:I, :IZ orvostudonuinv, a l1l'lIrol()gia, a psziciti;llria L's a Sl'IJ{'SZL'1 profcsszora. :IZ Arizonai Egyl'tl'1ll EI11I)l'ri ElwrgiarcndszL'rl'k l.abonuoriuuuinuk igazgal(Jja, s cgyhl'1l az I~l<'i EIll'rgia t lnivcrzuma AlapfldllY kutunixi l's Okl:lt:isi uk-lnokc. Pill) foko/.;It:'it :I Harvard Egy('tcmcn szcreztc I <)71-hcl1, ahol I ()7(J-ig pszichoi<'Jgia i lan:i rscgCodk{'1l1 dolgozoll. ItJHH-ig a Yak Egycll'lI1 pszicilol(Jgia- 6 pszicili;ilrbpl'<)fl'sszol:lk(-lll, :1 Y:IIl' I'SZil'iH)fizi()I<'Jgi:li Kiizponl igazgal(·,jakcl1l. b; a Yale \'isclkedL'szav;lrok Klinikuj.iunk t.irsigazg:II(ljak0111 1I1likikliili.

Linda G. S. Russck, PhI> klinikai lanarsegl'd 0s ;lZ l.rubcri Encrgiarvndszvrvk Luborutoriuuninak 1:'irsigazgal(Jj:1 :lZ Arizonai EgyCll'lllL'n, 10v:ll>h;l :II. 1~l<i Encrgb l 'nivcrzuma Alapild ny c-lnokc, ('S "Az l'ki Ielvk Illagasztal:'tsa" kon rl'r('Ilt'i:t . soroznt (www.livingcncrb'yunivcrsc.com) \'czcI(ijc,

BEVEZETES

"Mindenkinek van valami celja az eletben ... egy paratlan adorndny vagy ku16nleges tebetseg, melyet megoszthat masoekal. Amikorpedig ezt a pdratlan tebetseget rndsoh szolgdlatdual egyesitjuk, ate(jiik sajat lelleunh elragadtatdsdt es C5rommamorat, mely minden cdole legvep,s6hhike. " Oeepak Chopra, M.D.

SOK CSODMATOS ADOMANYBAN reszesultem eletem folyarnan. Ezek egyike az a mcghokkento kepesseg, hogy gyogyulasokat iclezzek e16 - melyeket, mint e lapokat forgatvan magad is meg fogod latni, en magarn sern ertek teljesen (bar egyre kozelebb kerulok hozza). A rruisodik adomany az a felismeres volt, hogy valoban Ieteznek mas vilagok is az ismerten kivul. Harmadik adomanykent Ichetoscget kaptam rti, hogy megirjam ezt a konyvet es megosszam benne azokat az informaciokat, melyekre ez ideig szert tettem.

Al. elso adornany azcrt olyan csodalatos szamomra, mert altala raebredtem, hogy celom van az cletben, es az az aldas ert, hogy e celt nern pusztanfelismerni, de tevekenycn cs tudatosan rnegelni is kepes vagyok. Az elet adornanyai kozul ketsegtelenul ez az egyik legmagasabb rendu.

A masodik adornany reszeltetett a kepessegbcn, hogy felismerjern valodi Enem - hogy megertsem, spiritualis leny vagyok, es emberi megtapasztalasom csupancsak ennyi: emberi megtapasztalas. Nern tobb, mint egyfajta megtapasztalasa onmagam valosaganak, melyen kivul masfclck is lctcznek, Mivel minden tevekenysegemben latom a sajat lelkem megnyilvanulasat, czert mas ok Ielket is kepes vagyok meglatni - es

20

21

megerintcni. l.enyugc'iz<'i adonuiny ez. Cs [ollehct l1lind\'C'gig 011 volt a SZl.'1I1L'1ll dOli. L'Z iddg m':g csuk cszrc: SL'm vcucm. E mrisodlk adoll1:'iny lllegfelel6 1lI1'g\'ilagit:lsl>a ;'illiloll:l ('letc':lom:u.

A harmadlk uclomany az. mel)' (Ij C'lL-tet lchclt az cJs{i kcttdhe, EgeszL'n a J.:c'izdm(dtig csnk cgyenkcnt osztottum meg :1 gY(lgyit:'is :ldol1l:'inY:1I uuisokkal. Noha im.iduuu az .iltalam vegzl'tI tcvekcnyscgct, tlszuihan volturn vclc, hogy tiihh ernbcruck kellcnc reszcsiilnk: cbhcn :IZ adouuinyhnn. Scnkiuck sem vtilt L'1(inyC'rc, hogy mcgtartou.un mag.unnuk.v. C's l'Zt 1l1'1II is sz:illlsz:indekkal tcu em , Egyszl'nkn Llg)' 11'ki11l1'1Il'1l1 ni. mint aj:'ind('kra (val()h:1I1 nz is), kiivl'tkl'z('skC'ppl'n ligy gondoluuu, hogy ncm udhatom to\':ihh m.isoknak (pedig 1l11'grchcucm volna ).

A gY(lgyit:ts :ldolll:inya turclmcscn varakozon: tudta, hogy ham.irosan fclismcrcm az :llfogt') k('pl'l. ~Iihdyt ludoll1:'isolllf:r hozra :1Z!1Il kepl'ssC·gl'·t, hog}' rrihungoljon 111:lsok:it is, clkczdlL'111 xzc-mimiriumok.u uutuui, melyc-kcn Ilagyohh csoportok kcrulhcuck erilllkcz(·:;Ix.· vck, ki')z\'l'tll'lIiil. "Igyszint('n 11:1- gyon fdvillanyoz{) {'Imeny \'0 It , amikor Ielfcdczrcm, !togy l' gY(lgyitasi k{'szsegl'l ll'ivvizi(l litj:'in is kC'pl's \,:Igyok akriv.ilui nuisoklxm. Ami rl'dig :lZ irott SZ()1 illcti - nos, t'lgy uinik. cz L'g('szl'n Ilj dillll.'ll/.i()j:'it t:ilia I'd a to\':ihbad:',s:lllak, A nyonuaiou l-S slIg:'irzott mcd i:in kel'eszti'd tiirt(olt('j kiiz\'l't itC'se azC'rt olvan 1l'lIyligiiz<>. mcrt (1)' sokkal tiil>l! ember sz{illl:ll'a tl'szi Iclll't(;\'e, hog)' IlIcgt:I]1:ISZt:llj;1k 111:lgllkhall l' gy<>gyit() kcpcss0g fl'lC'hrnleset. Legfiihh ilk 'jl' volt, di'11J1ll.'lltl'1l1 rti, l'gy d 1- uisnak a szcrnlck-tunklx-n: :IZ cmlu-ri fuinak \'egre fel kcll ismcrnie - (·s 11I0St nem :'ill sz:'ind{okoJ11hall uilzorran :'ijt:ttosllak llinni -, hogy nhol keuen vagy ti)bhel1 egybegYlilfl11k, ott l'gYIll:ts SZOlg;llat:ll~l lchcuink. El<isegithetjiik ;J nuisik ember gy(,gyulas:it, 0spedig illllnar olyun szimekcn iehctjuk ezr meg, mclyck konibban sosem voltak hozz.ifcrhetdk sz.imunkra.

Eljutounm a fdismercsig, hogy az udonuinyom ncm PUSZ(:'i1l

nuisols Illcgsegftcscre szolg.il, hnncrn arra, hogy scgitsek II/dsok//(/k IIIt1S(}/..!OIl scgitL'ni. 11)' modon hathatosabb eszk()zt kapt.un :1 kezcmhc, mcllycl nokikithattum C'll'tt'clolll !wtl'Jjl'sitesclll.:k,

Ez a konyv egyhcroglalja azt :1 kczclcsi utrnutatot. mclyct

j(lIl1agalll S(lSL'11l kapuun I1I1'g .. , es l'gyhcll aktidlja hcnncd ezcn encrgia Imikc)dcsct, hogy clinditson tcged a s:rj:'it uiadon.

lla az a sz:'ind{'kod, hogy gy{)gyit{)\,:i rdlj, \'agy jl'k-nlcgi gy{)gyit()i kC'pessegcidel 1l1:lgasahh szlnire cmcld - csctlcg puszuin meg akurod C'rintl.'ni a csillagokut. hogy tudd, valolxm I('tezlld~ -, akkor l'Z a konyv nckcd irodou.

I k L'ppt''tgy ir(,doll nekern is, hiszcn 0letcelol1l kinyilvanit.iS:I cz. nu-lyr« \'{'grl.' rtilcltvm - \,:lgy t:d:11l inkiibl: :lzt kclk-nc mondanom, hogy ;IZ ('letc('!om lelt nun. IkmelL'Ill, c konyv sl'gitsC·ge<.irl' lcsz, hogy tl' is nibukkunj :1 tiedn:!

dr, Eric Pear!

I(oSZONETNYILvANITAs

Sxeretnel: kosxonete: mondaui:

Sonny c.s Lois Pcarlnck, szulcimnck. :lIni('rt minden szcmponrb()II:llllog:lt;'is1 nyrijrouak sz.imomra.

Chad Edwarclsnak, akinck c-mhcri liszlcssegl', lank.rdatlan l'11l'rgi5ja, ('s ;11. igal.s:lg ininti t:lnlorflhal:llian clkotclczcttscge mcgmcntcttc l'zt a konyvct.

l lohie l xxldnak, akiuck rcndkivilli SZl'('l'(t'IC, hiisl'gc, har:its:lg:1 l'S hitc - vnlarnint uzon k('pcsscgc, hogy gondot viscl[en ;11. (izlcti ('s 11l:lg:ll1cll'tl'llII"c - Ichct()\'c rene sz.imomra. hogy nckiuljck CS mcgiriam czt a konyvet.

Jill Kramcrnck, aki szerkcszto! munkaja sonin miudig nilclr :1 lcnycgrc konyvcmbcn, cs hiztosiroua, hogy nuisok ugy:tnfgy nitakiljanak.

Robin Pcarl-Smitlmck. luigomnak, .uuicn nuikodteuc a 110nlupomat, sztuuclcnfil szerkcsztgcue e konyve: (:1 szulcimruel, valamint l lobic-val cs Cliadclcl cgyctembcn - mcg miclon Jill mcgkapta volna), b; scgitcu [obhan IIIl'g0rtl'lnL'1Il :1 KapcsoI:t II C('l'llllc.sl :l \'iI;'igg:tI.

John Eciwarclnak, :II. ;'\Iwl:l nyujtott i)sszL'S "szfnrabk miigiitti" nimogat.iscrt.

24

Lorane, I larry es Cameron Gordonnak, akik lllL'gnyilollak c16uL'1lI a szfvuket. sa csakidom volrak a csal.idonuol t.ivol, ouhont adtak nekcm az ouhonorntol t.ivol. hozzdscgirvc cngcm k0pess0gl'im klteljcscdeschcz.

LL'L' 0s P;lIti Carrollnak, ukiknck h:ll-:lts:lg;1 0s hire eltetc>ell hatott rJm L' konyv Ill<:girilsa kozbcn.

John Altsrhulnak. aki igyckczctt udvuriasnn figyelmc-n ki\'(H hugyni mindczt, nuguem () is ;Ilc'lte a Illaga gy()g),lIl:1S:11.

Auronnak L'S Solomonnak, mennyei IIH:gClt6iikcl1.

Fred Ponzlovnak, amicrt iillzetielllil :'iIdoz()u 1':1111 i)J1I1l:lg;ihoI 6 az idejcb()1.

Mary 1\::1)' Adamsnck, elti)k01t 1:llllogat:ls:ic.:11 c'S b:itori!:ls:ll'lt. Ci:lry Schwartzn.rk 0s Linda Russcknck az i<!(ic'r! l's cncrgi:IL'rI. ami! :1 Kupcsolattcrcuud Cy()gyit:1s kl1l:ll;1s:II>:1 c's clokument:II:'isaha [cktcuck. vnlamint a kiinyvhnz troll csod;iialos EI<isz:l\,lIkc.:rt .

Reid Tr:1 cynck , ailliel1 Ioglulkozott c konyvvel, cngcin pedig oly kcdvescn CS tiszteleucl kczelt.

A II;IY 1 louse minden ntunkauirs.inak, kiiztiik TOIlY:III:Jk, J:J<:quilll'k. jc-nnynek, Sunnncmck 0s Clu'istynck, alllicrI oil voltak, c.:s cscxl.ilatos segil()k0szscggcl :illt;tk Itozz:! c konyvlio«, valalninyszor hozz.ijuk lordultam.

Susan Shocmakcrnek. aki SZ;llI1lal:1I1 cSl-sze le:il kiiiztatott, mikozhcn hangosan rdol\'asla nckcm eZI az c:gc:-;z konyvc: - kt'/sz<'1' is!

joel Carpenternck, aki lx-cngedctt az ouhon.iba, cs mindig goncloskodott r61a. hogy c1cg id<3n: ahhahagyjam :IZ II':IS£, hogy clicssck va 1:1111 it.

Stephen \'\'01 lc-nak. :Jmi61 fiiklel<) 0:-; siahiliz5i6 clcmkcnt Illukiidiiu az cietellli><..'Il.

Craig Pcarlnek, :IZ ocscmnck, amicrt ncm nevctett ki.

/

I. RESZ

Az adomany

..Mee/clip, l/apJ'or/ /1I(~~ SZII /1 uvcului ClZ ('/Ic/gille/al?

M('ddig /i('1/1 ivszc! I/I(:~ ttuknndst an ///(/.~(1 cll't:~/('/ells(;p,(;}'(jl?"

Bhagw:ln Shn-e l{ajllL'L'sh: hR.)' cs,'sz(' tea

11,- IS/('/l/I(,k, as: ligyetleuuele cbbeu a k(j/l),l'bell, aleit /1<'//1 ';rc/('k('/. bclyesen i1'QII1-£.' le a /1(>['(5/.

ELSD FEJEZET

Az elsa lepesele

.. C: .. al: k£'tjJlekc'jJJ}('1/ elbeted az cletcd. IItIR)' liRV, 1II;1I1/)(/ semmi csocldlatos 1/(,111 rolna /J<'IlIl(" l'(I,gy lig)', mil/Ibn csupa csoda lenne ...

Alben Einstein

Gary csoddja

H<J.!O' /Joll kc,/}('s (·Z (/Z ember ('g)'tilltl/till fcljntnt a 1{;pesulT?gondoltam magamlxm, a rcndclorn bcj.irata mcllcui panonunaablakon kltckintve. Uj paclenscm cppcn ckkor crt a lepcs<>sor tctcjerc. l.epesenkenti nckirug.tszkodasait szunctckkel uizdeltc meg, melyck alatt a kovetkczd lcpcsofokru mcrcdt, minicgy nckidunilva mag:1L az enifeszftbmek. Ojra clninodtcm rujta, vajon tL'nylL'g a leglx)ksehh dj:lr.ls volt-e L'gy olyan epulct L'is<) cmclercn kezdcni mL'g kiropraktori gyakorlatom:II, arnclyben nincscn lift. NL'1I1 olyasmi L'Z, mint rekjavft6 uuihclyt nyitui L'gy rncrcdck dornboldalon?

Amikor 19H l-bcn megkezdtcm a praxisomat, ncm volt sok v:'ii:lsztasi lchctosegcm, most pcdig ugy uiru, mintha l11eg kcvcscbh lcnnc ... j<'>lIeilL'1 az okok mcgvaltozrak. A tizcnkct ev alatt, :1I11it itt ({,I tottem, kiropraktori pruxisom az egyik legkiter[cdteblxi v.ilt Los Angcle» v.iros.ibau. Hogyan is tchetncm meg, hogy :-;zL'dL'111 a s:llorf:II11:1t cs e1k<>It()z()m?

Ugy dontoucm, ncm mcgyck ki, hogy segitsek :I ferfinak felkccmcrcgni az utolso nchany lepcsofokon. Nel11 akartarn kischbftcni a teljesftmeny marnonit, mely liaruarosan eltolti.

28 :a

29

Az arcarol annak a hegym.iszonak a sziklaszilard I:hi)kclts('ge sugarzou, aki a Mount Everest utolso kaplal{lj:lt nuissz« meg. Amikor \'cgrl' fcluimolygotr a lcpcsopihenorc, ()hatatbnlll is a Notre ():lJlle-i toronyor reuenrhctctlen kapaszkockixlt jllttalta cszcmbe, Iel a harungtoronyba.

A p.iclcns papirjuira vetcu pillant.is ckirulta, hogy az ilk:l<lt Garynck hh·j:lk. Gary a half:'ijdalma lilian kercsctt rd. mcly cg('sz ~1L't~JI :'il \'('gigkfs~l1e. Ez ncm is volt IllegiL'p<i. B:lr flulal 6 egeszseges volt. a tcsuarnisn l~gesZ(,Il cltorzult. amiut az a szemcm L'l~ t:'irul() test latran azon nyomban nyil\'aJlval6d valr. A [obh l:'ih:l j6 p.ir ccutimcterrcl fiividL'hh volt, mini a h:II, c:s a johh c..,fp{ijl..: sokkal Ilwgasahhan hclyezkcdcu cl. E dcfonniuis kii\'L'tkez{'hcn j61 lathatoan Salllik:lI\,;1 j:lrt, jobh l'Slp()j~t minden IcpesllL'1 kifel~ lcnclitcttc. azut.in L'1<irL'liiktl' a testet, hogy llt()ll'rje llJ:lg:lt. A [ohh I;il>fejl' hdi.'lc Iordulr Los a halon nyugodou. tigyhogy a kL't laha egYL'llen \'aslagahh 1:111- sz.irkcnt Illliki)diilt, mcly a fcls<itL'SIL' sIII)':lt cgycnsulyoz:«, I logy 111l:'g6vja :1% l'iL-sl-st<il, a 1t:1ta tlll'gkiizL'lil('>lq4 hanuincfokox sziighl.'n dorL'giiri>Oh, :IZI a l.itszatot kL'ItVL" mintha a r{'rn epp fejL'st kb;zlilnL' ugrani L'g)' l'isz<>lIIedL'nl'L'hL', A tcstturtasa ('s :t ;:lr:ls:1 vrcdmcnyczrck lu-ves h:'itf:1jdahllait gYL'l"l'kkOl':lt(JI ege.'iZen a [elen pillanatlg.

Gary humarosan 1)I...'a\';lIoII a li)rtenetL' SZalllol1lra ismcretlcn reszehe, Kidcrult, hogy hizOllYOS SZL'lllponth<ll a szCtlL'[e:K' pilIanat:lt(ll qW Icpcs<isoroll kitzdi rei mag:it. Az orvos nil hamar vagla L'I a k(")kliikzsin{)rj;lt, fl'nnaka(Ust okozva a cSL'csem<i:tgy oxig61L'1I:1t:b:ib;ll1. Mire a t("!el<ik .itvcnck a Ieludarot. :1 ha] mcgesctt: Gary agy:1 olyan karosod.ist szcnvcdctt, mcly miatt a teste [obh oklala nL'1lI tudott :1 ballal szinunctrikusan fejkklni,

TizL'llIl~gy ('\'L'S kortira, rnagyartizta Gary, mar tbhh mint husz cloktort kcrcsett mL'g abb.m a remcnybcn, hogy orvosolni llIe1jak :t belegsegcl. ~hitctct vegcztck r.ljta - megnyujtou.lk az Achilles-ina! a johh sarkan, hogy javitsanak a jar:'is:ln es a tcsnartris.in. NL'1ll hasznalt. Oriopcd cip<il cs kibmcreviror ka-

port. ~I it SL'm [avult a helyzet. Arnikor a jobb labal gy()tr6 gbrcsok cgyre hcvcsebhc viihak. G;II)'Ill.'k L'fl>S giircsokl() gy()gyszcrckct 111ak fel. A g(")rcs(ik minth« csak crorc kaptak volna a gy6gyszL'reZesl61. mely L'gYL'bkent eltompiroua cs k:'ihav:1 tL'lte :I nlil.

\'L'gi"rl Gary cgy 111rL's cs nagy hccsbcn all6 spccialista t"en-

del<i;('hL'n takilta mag:'t. II:t valaki kepcs scgitcni rajta. nkkor k(,tscgtL'lL'llill L'Z a Icrll lesz az.

Az alapos ki\'iz:-;g:lI:bl ki)\"L'toL'tl a doktor lerll£. Gary szemebe nczcu ('s Illl'gll1ondta ncki, hogy scnuuit scm tud tc-nni cnc. Kijclcntcuc, hogy Gary L'gL'SZ L'lL'lchen hatprohlem:'ikkal fo!-! ktlszkoclni, es hozzatL'ltl:', hogy czek a koru d{>rL'llaladt:'ival cgyr« L'r<isiiduL'k majcl, :1 csontviiza cgyrc [ohhan cldcformalodik. L'S \'egi.i1 arra fog kcnyszL'rlilni. hogy rolokocsilxm t(")It· sc L'I az ekt('t. (jary csak mcrcdt tll'ndn :1 doktorra.

Minck-n rL'JIIL'''YL' chbcn ai'. o['\·ossi'.akcrt()hen volt, ;IIll amikor l'lll:lgyt:l :1 f(_'ndcl<ijet. csOggL'dlL'hb volt, mint valaha. EZell a nupon, saj:'tt szavaival clvc. .goll(lol:ttlJan Ieirta a kllll:',II(, orvosi illtL'ZIllL'Il),rl'lldszL'rt".

Tizcnharom ('\' tclt cl. J\likiizi>L'tl l'gyiHI toru.izou L'gy IHlis· llIl'nls{'wl. crary lI\egl..'llIlitL'ttL' :Ii'. i1k-t<'>nL'k, hogy L'ppL'n borzalmasan hevcs h:ltfajd:,lm:lktc'J1 szcnved. A Il(i a \'L'ktkn szcsz('· IvC'hr,llf>rIL'IlL'tl'sl'll az L'Il p:'idL'IlSL"1Il volt kL'1 L,\,\,d koniblxrn L:gy sLllyos motorbulcxctvt kii\,L't<'ien. Az (i :tj:'illl:'is:"ir:1 kercsu, fel cr:try a rcndckuuet.

I~s most itt volt n:"i 1:1111.

A tfll·tenL'tL·hL' 1K'ldL'kdkL'i'.\'L' pilluntottam I'd a jL'gyzL'tL'les·

b<il. hogy tllL'gkerdezzL'tll:

- Tudjr, mivel (,oglalkozolll ~11?

(jary r:'illl IH~zL'[L nemikepp di)hlwntl'1l :I kL'rdl"·sliSl. - J\laga kiropruktor, 1lL'1Il igaz?

lgcnkien hicccntcttcm. tuckuosan Llgy donrvc, hogy ncn mondok t(ihbL't. A drakoz:'ls fl~SZCrItSege lelx-geu ;1 IL'vl'g<'>hL'1l Vajon L'Il voliam :Ii'. I'gYL'tkn, aki en:ztc?

31

Arvnrcm Garyr egy mdsik hclyisegbe, lcfcktcttem a kezcloasztalrn, es helyrcigazftonam :t nyakat, majd utasitottarn, hogy !J8 Or.I rmilva jojjon vissza ujb61i allapotfcJmeresrc. es kilZ,)Itern velc, hog}' az clso vizitje vcget crt.

Ket nap nuilva Gary visszatert,

Mint e1(iz()lcg, most is lefektcttem nz asztalrn. A hclyrcigazft:'is alig nch:1n}' pcrcet VCl( igcnyb«. Ez nlkalommal arra kertern, hogy lazitson es csukja be a szcllIet... es rninduddig nc nyissa ki, mig ncin kercm d. A kczeimct tcnyerrcl Icfde nagyj;ibol harmine centire a rorzsc fole hclyeztcm a levcg(ihe. s lasxrn lud:Jlosftotlam magarnhan a kOl()IlI>c')z6. tim JlIeg milldig szok.ulan {·rzeteket. rnelyck <:!t'int<'illek, mikozbcn I'elfele viuem a kczcimet :t fejc irally:'iha. A tenycrcimet hdL'!!: ford ilva lniztaru dk<.:t tov:'ibh fclfele. mig rsak kel oklalrol szcmbc IlCIII kerultck Gary halalrtek:h'al. ~lik0zhcll oil tartouam ()kcl. hittam, hogy G:IJY szeme! idc-oda cikaznak. gyorsan es cniteljl'sen, egyik oklall'<ll a nuisikra, espcdig olyan intcnzil:issal. mel)' :IZI nuunua, hogy Gary scuuuikcpp SCIll mcrulhcten :llomha.

Osztiint'is kesztctesl erezlclll. frogy levigyem a kezcim Gary I:'il>fcjtajek:ir:r. Laz.iu tartottam <'ikct, hog)' :r tcnyerem szcmhcnczzen a r:II[>:I\':l1. (rgy ercztcill. mintha a kezclm c-gy h'ilhalatIan lan6szcrkczCIl'1l rClggl'llelll'k. Gary sziilelL'si rcndcllcncss{~genek k()\,ctkL'ZIL'hl'1l a job!> hih:! akkor is meguurrudt hefde i'ordul() hclyzctcbcn, .unikor hanyatt fektldt. Mikozben zoknis t:r1p:lit nL-zICIII, fogalJll:lln Scm volt rola, minek lcszck pillanatokon lx-ll]] szclllt:tmija. Olylxl nlnt. mintha a I:ihfcjd eletrl' kcltck volua. NCI11 csup.in ligy clcvcncdtck lIll'g. ahogy:1II mindny:'ijunk I:iba eleven, hancm ruinthn ket fiiggetlcn C~I()lelll1ye \':'i ltak \'01 na. mclycknek scnuni kozuk egynuishc»; - IIll~ k(,I'l~,IJl) Garyhcz. l.<,,·nytigt'iz\,<..' es Illl'gbabonazva figyeltern a kibfejck rnozgas:'il. Szintc ugy ninr. mintha mindkcuoben egy-cgy fliggellcll rud.u lcnnc [elcn.

.\-Iajd Gary johh l:'ibfcj<..· hirtclen egy olyan mozgasmrmnz.uh:l kezdctr. mely cgy g:'izpcchll cnyhe .pulllp:'il;'isara" hasonli-

totl. Mikozbcn ez a .pumptilds" folyuuodotr, cgy nuisodik mozdulat is kiegeszilctle - egy kifelc ir:lnyul6 k0rzo mozgas, mely kimozditoua johh labfejet crcdeti, a halon nyugvo IX1Zici6j:'ib61 fligg()iegcs helyzctbc, melyben a 1:'iI)lJjjak eppugy a mennyezet fde mutattak. mint a bOIl l:'ihfl'jen, Lelegzctemct visszafojtva, ncmn csendbcn lximulram Garyt, akinck szcmei tov.ihhra is ugy cikriztak ide-oda, mint egy gyorsul6 metron6m cgy hangverscnyzongorrin. AZllt:ln :r l:'ibfejc. tovabbra is pump.ilva, visszafordult, es lJll'g:l11apo<iott ercdcti p()zki<>j:'ihan, Aminta mcgisI11L'tltx.lC>tl. Ki. Be. Ki. Be. fl.l:tjd rnintha le:lilt volna, I~n vart.un. I~s viinam, t<; vriruun. Ugy ulnt, 111:1:; 1lI:'iJ' neru kovet kczik.

Azon vettcm cszrc magum, hogy k(irhelllcgyek az aszralon, mig ocla nCII) erek Gary johb oldakihoz. Noha ukkorilxm ncm volt szokiisorn mcgcrintcni az cmherck teslel. mikozbcn eZI csinalom, most kesztctvc crcztcm IIl:1gam, hogy nagyon gyellgedl'll r:ihdyczz<..'1lI :r kezcim Gary [ohb <..'sip(ijC:r<..' llgy. hog}' :r [ohh kczcm a hal relet! lcgycn, de nc kiiz\'<"'llcniil rajia. 1.<..'neztcm Gary 1:1llf<"'je r<..'le. A iohl> I:ihfej ismc:t mozogni kezdCII. c1dsz()r a puuuxik) srfluslxm. majd tijrakczdt« a kiirzeSL Ki. Be. Ki. Be. Ki.

I~n vtirtam. to; v.iruuu. ()gy uint, nuis mar ncm fog liirtenni. Elvettcm :t kl'z<..'lI1l't (iary csip<ijer61. azuuin gyengedell. ket lIjjal megerinlcllL'1I1 a mcllkuxu.

- Gary? (Jgy gondolom, vegcztunk.

Gary szcme tov.ibbra is kle-oda cik.izou. Ixir j()1 I:ill alii , hogy pr()balj:t kinyitni. Kiiriilheli'ti f('1 perccel kes(illh. amikor vegre kinyilt. Gary cgy kisse kabultnak Hint.

- Mozgott a kilxuu - t'ijs:1golla. mimha en nCIll l.iuam volna. - l~rczl('m. hogy mozog, de IH.,·III ludlam mcg:1l1itani. Nngyon forronak ercztcm mindcncmet. aznin mintha valamifcle encrgia gyi'd<:lllll'tt volna a johh lahiknimhun. Azt.in ... (irCrilsegnck fogja gondolni, de ugy ereztcm. mintha kitluuatlan kezck l'"rlJ'Jln·IL.· '1 1· .• hfi·i,·Illf') h:'ir {'vV:llt:JI:ln ru-m is kezeknek nintck.

32 ;

33

- Mo~t mar fd:lllhm - mondtam mindcnt clkovctvc, hogy I latssxon rajtam a z:I\'arodo((s:'ig, redig meg mindig azon igr kcztcm, hogy lIIegelllC:.ss7.cnl ezt :1 Z egeSZl'1 Ill:lga I11h:lI1. (;:1 fclegvcnescdetr - huszonhsr C:V alau d()szijr - teljcx SZ:l nyo!c\'anh:lrol1l ccntis magass:'igah:IIl, kct iin:'ill() kihru,

II:lla[clt :1 III II Ja Ita I nC7.IL'1Il Garyt, ahog~'an 0(1 :1111. A gl'rim egycncs volt, mcdcncecsontjat rcdig mindket oklalon c~ szimben, kkgycnsl'iIY07.otl:1I1 alhak. Az arckif(.:jezt-sl' ckkr kczdrc tukrozn], hogy () maga ix felI'ogja az imcnt liirtc:nll'kc: ,"illl;11l tcu neh:lny puhaloi<'iz() Jepest, l.iunm, hogy 11<.::'l11i h cl'g6 visszamarnd. ugyan, :1111 L'gy:llt:d:ln ncm hasonluou korrihhi k:t.'iz:1I6 diiliillg~'lesrc. Tiivol ("(')1 scm.

Cary fiilig en) III osollyaI nz arr.in uivozott a 1'L'lldeJe)lllhc') ~'.'i en figydlCIll. .unint kccsescn ICSL't:JI a !L'pc.:s(ikiin.

k-zre. Nem mintha Gary lett volna az egyctlcn pacicns, akin vhben a stilushun - a kczcimct a test Ielett mozgatva - dolgoz- 1.1111. Ez nuir [lihh mint cgy eVl' a gyakoriatollllll:'i vah. I~~ nem j.; () volt az cgyetlcn p:'icicns, akinel flgyclcrnre melt" gy()gyul.is kovcrkczett he e gyakorlat sonin. Minclazonnltal IlIl'SSZl' <i .1 Iegkirh'()"" esetcm - (i volt az :1 p:kiens. aki a lcgsulyosabl» icsti fogY:llekoss:'iggal erkezelt, es a lcgmeglcpobh es szcmbeszoko crcclmcnyckkcl [:Ivozoll a rcndclomlxil. A'/. orsz:lg lL'gremekchb orvosai kiizi.H majd kct tucat scm tudta korrig.ilni Gary j:lr:ls:lt, [l'SlIaI1:b:II, valamint csipojelll'k es kilxinak clfordukistit - vagy uk.ir esak v:IIaIllL'IYL'SI is javf[ani ezekcn -, es a rcndcllcnesscg, S a \'eIL' j:1.r() fiijdalom most gyakorlatilag nyomtulanul clnint. Percek leforg:'isa alatt luilt hclyc murudt.

IsIllL'[ clcsod.ilkoztam. mien diillliill cz :IZ cncrgia llgy, hogy pont rajtatu kcrcszuil nyilvanul meg. t'Jgy L'11L'J11, ha ('II Iesuhcm volna :I[ l'gy fl'lIl<in ik.'iiiriig\'c a holyg()[ :1 lcgalkalmasabl» szcmelycrt, akirc raruluizhaiom az univcrzum egyik legritkribb es lL'glwp()sahb adolll:lny:II, nkkor 1ll'1ll tudom, kinyuluun volnn-c- az ~'ll'rhc)J, hogy mutaroujjammal SZL'[dlas'/.szam a ropp.nu sokas.igot, maid aZI moudjam: "Ml'gvan! 6 n! () kupja 1l11'g L'Z[:lZ adonuinyi!"

~I:'irmosl a dolog \'al()szil1uleg koniniscm igy tiir[ell[, henncm megis czt aI', erzes[ kcltettc.

K('lsegll'll'lliil 1ll'1I! anal 1(')hiinl'lll :IZ {-1l'lem, hogy egy [iheli hl'gytl'l{jl1 i.Hdcigeljek, a kiildi)kiillll'[ lximuljam L'S kis 1:11- k.unlxil sil:'i ny kOI yvu lckot L'gyek l'\'op:licik:i vn I. Ti zen kct e\'l'n :11 epilgt'ltl'1I1 :1 praxlsom.u. volt luirom lak.isorn, L'gy Mcreedescm. ket kuty.im es kct macsk.im. OIY:lIl ember voluuu. aki alkulomaduin hajl:1I110S a mcncktclcnscgrc, [iihbet levezik, mint eg}' lizenkel e\'l'S lL'vdi.igge), C:.'i llg}' veli, hog}' minden .kiill'IczL'lls('g('Ill'k" cleget [l'SZ. Pcrszc :lzel1 nckcm is kliutou a prohle.ll:lkh()1 - az ig:lz:l1 megvallv« :J hajok epp :Izd()t[ Il'[clztek, hogy cz a hizarr cscmcnysor kczdcict vcuc volna -, .im :Ii'. Clcll'1ll :'iit:II;Inoss:lgh:1Il tervszcnlen folydog:llt.

Uljelz{ik

AZOJl :I napoli az l'nergi:1 nrilv;'in\':tl(o)an eg6zeJl IIj szintr, l'mdkedell. I logy micrt? l\lagam scm tudom. Egyszl'n'it'll SZ(] k:'isa volt Ilj szinrckrc cntclkvdni, olykor hl'!L'nll', nuisko nch.iny naponta, mcgint nuiskor liihh izbcn b L'gy :Idoll n:tl foIY;IIII:in. AZI m.ir akkor is tucltam. hogy lxir :lZ l'lll'rgia r:lj t.uu !.:('/"('szUi! :II'':Id. ncm 011 11OZ()1ll lelre, dc.: lIleg csnk 1ll'111 i. (on ir:inyfrolll. Ezt valaki 11l:IS lL'szi, valaki 11:ll:1l11n:1I sokkul ha tnhnasnhb. Nohn az ut(lhhi idcilwll ulaposan ul:'in:loh'as[;11Il ; dolognak, :1IJ1i vclcrn liirlent. ncm tllcszkcdeu l'g},ellen .. cncr giagy<'>gyil:ishoz" scm, Illl"lYl'knil L' kiiny\'ckb<il ertl'siiltl'1II Ez tiihh volt pllszla .l'nl'rgi:ln;II", 1~1l'ICI es illlelligl'IlCi:it hor dozou, nihuutatvn a SI'':IJllOS .rcchnlk.in", mclyek megroluk ; k()nY\'l'spolcokal es a New Age-l's folyolnuokat. Ez valami m:l~ volt. Valnm] nagYOll vn I <'>.'i:lgos.

Ami aznap dclut.in Garyvcl [(jnenl, az ncmcsak az C) ell.'!L'1 \':IIt07.I:IlIa Illeg, de az en (OlelL'11l kiisziihiin:lII() v:'iItOZ:i.s:I[ is je-

34 l

De vajon killek a tcrve szcrint? Ez volt az a kcrdes. mclyet ckkor Icl kellen tcnnem magamnak. Visszarckintvc ugyanis j61 1:10am. hogy elel<...·111 t.'iti5t bizonyos [clzesek kiscnek - kiil(iJltis jcknsegck. egybccscsek es csemcnyek -. mclyek egycnkent ugyan nem voltak tulzottan [elcmosck ... cgyuucscn azonlxin, az utolagos ertckeles sZt'mponlj:lh61 azt sugallnik, hogy \'al()j()h:m soha ncm azon az iiton j:'n:II11, amclye: hitcm szcrint mug.nn valasztottam.

HoI volt az clsc'; t.'iljl'iz(i? Milyen messzirc nyrilnnk vbsza a bizonyitckok? 11:1 anyamat kcrdczcd, a dolog nuir azon a szcnt napoli kczd6diilt. amclycn vih'igra j(illem a melil-h<'11. SzCJlctcSCI11 az <i sza V:I \':11 clvc .szokarlun" volt. TcrmC,'iZL'ICSen a legtiibb :lI1ya kiHiinlcgcskcnl l'S p.iratlnnkcnt <ir.d cmlekezetchell l'ls<i szOlesc elm{-nye(. de ill ncm rsnk crn'il van SZ<l. Egycs nt)k napokon al \'ajlldn:lk kinok kiiziill, uuisok egykct(<ire IllcgsziilllCk :IZ vrdobcn vag)' egy taxi li:'ils<'i iilesen. lkozzeg uz ell :lI1y:'illl! 6 Illeghalt a sz(i Il'SZC:1 i :Igyon. mi klizhell velcm vajiidou.

De ncm a h:Il;11 volt az, ami auyrimat zavarta. Az h:III()((a. hog:.: vissz:1 kcll rcmic az l·letl)('.

MAsODIK FEJEZET

Leckele a baldl utdni eletbol

..Mep,I'tlIl a II/(/~a logileus OM(/ miudannal: ami ozen

(/ l'iltlgoll 6;- rajta uil /(j'1(~lIiM- ('S (/Z (:(!("'~Z WMl'/C'/esC'1/ l;SSZe17t. l:!{l' /WjJOII ntaf«! 1II<',(!('r/C'd /S/('I/ /('17 '(;I/('M/{'l1Sc.'ges (.'('(;d/ ."

Lois Pearl

A k6"/J(iz

MihnIo,!!. uulr mcgszttk-tni C'Z (/ .1{1'C!reM? - ~y(itr~id()tt ;IZ aszSZOIlV. A szCIi()szohall Lois Pe-arl, :Ii'. anyam, Iolyam.nosan \'l'gczlc ;1 1c.'·gzc>gY:lkorblail. cs nyomou. csak nyomou ... de scnuni SCIll tortcnt. Schol :1 gyerck. Scmml !:igul:'is. Csnk a r:ijdalom es Illl'g liihh f:ijd:IiOIIl. S aZ orvos, akl bc-bcugrik ellencirizlli :lZ :ill:lpol:il. mtkozlx-n mas lljszi"ali)ttckel SL'gfl :1 vihigru, Auy.in: igyekczell nem kialxilni; L'lliikelte, hogy ncm csinal [elenctct. Elvegre is l'Z egy k()r!J:'z, ill 1K'leg cmberck tckszcnck.

~·Il·gis, .unikor :I doktoruo legkiizdebh arm j:ir1, :lI1y:II11 konyiiriigv<...· nczctt rti, es z:iporoZ() konnyck kliz! kcrdcztc meg lcile:

- Vegel rog ez erni vulaha?

Az :lggc'Jd6 doktorno hatarozou mozdulaual anyiim has.ira hclyczu: a kczct, ilogy lass:! . .leszalltam-e" c:leK~c ahhoz, !Jogy lI1egszlik·lhessck. A dokrorno area ckiruha. hogy errol nines maradektalanul Illcggy()z(idvc, de flgyclcmbc vevc any.un pokoli r:ijdalmail. megis odufordulr .1 n<i\'crhcz. l'S vonakodva :Izt mondta neki:

- VigYL'k I)e!

36

37

Anydma: egy Kerekes :lgyra tcttek, es allolrak :t sZlil<>szoh:1- bu. l\liKOzhen :1 doktorno tovabbra is nyomta :t has:il, anyrim arra ngydt fcl, hogy a hdyiseg hirtclcn mcgtelt valaki fOlhasog:n() sikolyaival. I:}!.t'k, gondoita magaban, (!Z a rui azuin /('11)'/c~~ boloudot csiruil /lIlIUtih6/l Azunin nidohbcnt, hogy rajta (.s az orvosi szemel}'Zl'll'n kivtil egy lclek sines a szolxilum - ami nnnyit [clcnt, hogy a sikoltozasnak az ti lorkah61 kcll sZ:lrlll:tznia. Veglill1lC'giscsak jdenelet csimih. 1:7. ()szinten lxintotta.

- .II ilcor lcsz 111:1 r "ege?

A doktorn/i vigaszlal() pillancist vcrctt ni, l's aclott 111'ki <.'g\' rovidkc szippalll:i'inyi 01<':11, OIY:1I1 volt, miutha raglapaszt Il:I;nenck l'gy lcviigou n::'gl:lgra.

- I:/t'(·szi(ilik ...

Anr:llll :Ilig hallotta a h.rngot a motorok bi)l1lhiiIC'sl'l(il -Itaialmas 111OIorok voliak. :11 11 i1YL'I1L'kL'l gyarhal1 I:II:iln:1 uz ('111- lx-r, ncm korluizhan. Amikor lx-inclultuk. 1lt.'1ll vohak ilvcn hungosak. A hii'_'iL'Q~() erzt.:s''id kiscrt hallg a talpai kiir;ly~kC:nil indult ki, majcl clkczclcu Idfl'll- ktiszni a IL'SI~n, minthn a 1110- torok L'gyrl' fl'ljl'hh kcrtilncuck. s d()rl'h:lladlllkh:1I1 mind hangosahh:i 0s hangos:lbh:i v.iltak kioltva :170 l'rl.0kdest az cgyfk tcnilctcn. l11il'l()(l tov.ihhhnladrak :I kii\,L'lkl·Z()r~'. Nyomukhan csnk a i'_'iihhadls:lg 111:11'adl.

A 1110101'ok hangja fclcu a ,'ajlid:1s kinj.t \'ak[I(') illll'llzil:bs:d f< )lylat()(I()((.

1\I1Y:III1 tudta, hogy vrre :I f:ijd:llol1lra egesz h:ill~IIC,\'ti 0Il'tl"hen l'Il1IL'kl'ZIli fog, ,\ szlil{'sZI1(i - l'7o :1 gyakorlali:ls, minden fcll'skg('s h:ljciht)l clut.txitci, tcuycrcs-mlpas dokiornt'i - Illl'g \'011 gy(izo(h'l' r()Ia, hogy a noknck a sziiles elmenyc:t ~:I Img:! IL'ijessegeIK'n" kcll mcgtapaszrnlniuk. Ami aZI ielcruenc, hog)' csak scmmi f:1jdalolllcsillapll<'i. 1\l0g a kitokisi szakaszban Sl'l11 , hacsak aZI az aprocsl«: sZiPP:I111:'is L'lcrl ncm szal11fljuk :IZ (iszSZL'hliz()d:'ls()k (ei<)p( mtjiin.

Kliliin()s modon a70 orvosok 0s 1l()\'L'rl'k l'g)·ike Sl'l11 tunl zakkuounuk. III volt l'Z a 1lll'llllyd6rg() hang, c.:.s 1110gb ligr ttlnt,

liogy a s7oCII6szobaiJ:ln scnki scm \'eszi cszrc. 1/0p.J'(l11 /('/.II'/S('ges cz? - tlin()diill :111)':1111.

Tehdt a ll1olorokllak e,'i :t uyomukban l11:1r:I(1t zsihh:J<.llsag-

nak I11cgkilllnyehhi.ilesl kcllcu voln« hozuiuk. De ahogy alrohajlouak :1I1)':il11 l11l'dl'ncl'jen a dereka fell', e1iilltiille <ll a biZOIlYOSS:'ig, hogy mi fog 1(1I·lb1l1i. umikor :I mororok dC'rik :1

SZI,·L't.

/:'!I'(·szfUlik ...

S<,/I/! EI:11~ISZtoll:1 :IZ dlcllSZL'gi'dl's erl.l'tL'. F:'ljda 10m idl'

\'agy oda, anyalll ncm akart mcghalni - l'lkt'pzdlL' :I szcrcttcit, :1I11inl ()I gy:'lszolj:ik. Ik h:lrhogy klizdrm is, a moiorok ne111 voliak l1ajlalld()k vlsszafordulni. Il:IIadtak tov.ibh fdfdC', ccutirol ccntirc i'_"ihhaszt\':l cl <iI, mintha kiliiriilnt'k :1 I{'IC'!. K0ptcleu \'olll11L'g:lllflani (ikt.'!. Amint :111)':1111 cljutou l'ddig a fl'lis- 111 l'rl'Sig, kiHtll1ih dolog Itllll'n!. Nohu I()dhl )j~1 seiu alsut meghalni. hirtclcn hl'kl'ssl'g l'reszkl'dL·!t ni.

I:'/I'('szi/iiik (i/ ...

A l11()t(;('ok ell'rtC'k a Si'.l'gycsolltj:il. I)i'lhiirg{'siik hl'liil!C)IlL' a

Cl'jl'l.

A7olIt:'1Il dkt.'zdell clI/('/h·(h'i ....

Az lI/aZ(IS

Ncm :l11)':il11 test« volt az, :!l11i :1 k-H'gtihl' c-mclkcdett. h:IIlL'111 az a rl:':-;zL:, mclyrc csnk :I Idkch'lI/ tudott gondolni. I h'!i'.l:'U' O(brcl1lr<'il. l'S t) celllldalOS:l1l vonzcxlou \,:I1:1l11i .!(·h'. :'-lL'111 nc:zctt vissza. In11n:'II' 11L'11l volt tuclaniban nzikai ki)rnYL'i'.L'lenL'k: tudta. hog)' nuir mag:! l11iigi)1I hagyta a s7oiil()szob:il los nnnak motoriait. Egyre (sak cmclkcdctt. s7o:illt 1(.'lr('I~. I~s noha Sl'IIll11if0iL- tudatos ismerctc l1L'11l volt :1 halal uuini {'kln')1 - ":lgy ami aZI illcti, seuun] ~spiritll:'IIis" dologr<'>1 -, cz vujmi kcvcset s7o:'imllott. Nem szi'lks0gcs magas foku spirilll:'tiis dokep7oeuseg a7.011 t:IP:lszt:!I:1S l11L'gCltesl'hez, hogy az alap\,I'I() IConyc"

38 ~

39

gcd CPPCIl elhugyja a tested, cs enK'lkcdni kczd. Erre csak egyerk-n magyar.lz~1( lctezher.

Any:1111 1I1ols6 fdbmerese a sZiil<3szoba ;igY;ln az VOII, hogy noha eppen most hagyja rnaga Illogiill az ()SS7.<:s jar ismcn uolgot, /db/x; nuir Item bdnja, E7. ddszor IIK'glepl(.'. tvlihd}1 ahbah:lgyta a kiizdeimci es "clengecltc magal", kezd(.'lel veuc az utuzds.r, Elsdkent :I relics beke, nyugalom, (os mindell fiildi kii[elez('[(s{'g[()l \":116 s7.ahads{tg ('fZeSt: iin[i)([e el. Eltilntck az agg:lszt<5 apn)s;igok, mclyek Il1q~bckIY()Z(:lk. Neill voltak [iibb(, h(,lart:rnd() hal:irid<)k, dvcgzencl() vil:igi f"eladalok, tcljesftend<'i eI\':h~lsok Cs IlK'ghlii'~rnd() huuirok. :-\l.'111 l(olezell [i)bb(o feldelll az ism<:retlemc11. Sorra nnndczck a dolgok s%l.'rt<:foszlo[I:lk ... 0s micsoda lllegkiinny<:bblil0s \"011 <:%! l\ficsoda bala/II/as lIIl'gk(innyel>hiik~s. Mikiizhen ez [iirt01l1. megint csak a slily[alan.<;:ig 0r-l.ese fogra <:1, es [lIda[ar.1 ChlWlt, hogy /e/J<:I{. ,\linclelllL' midi kiitdL'zeltliegl.'k szertcfoszl:is;lval olyan kiil1nYlinek ere%[c rnag:lt, hogy L'gy lIleg 1ll:lgasahl> szintrc sz~iIlt reI. fgy kczd(x.liilt 1I:lt ally:illl clIlelkedese, Illdy csak azert rorp.rm Illeg id(·lrc.'il id(ire. hogy kiiliinfcle ismCrCIl'kl.'1 ,<;zivhasson lIlag:iha.

I\liIiinbiidi szinrck sorrin :it L'lI1elkL'dl'lI - () nell! l.'mlt."'kszik egy l.'lkiili)niilt .. alagtit" szakaszrn, :Illlelynil Sz:lll10S !Jasonlc) elrllenYl.'n alesell sZl.'mel}, beSz;II1l()Ir. Anvam viszom arru emlek(.'zett, hogy az 'Ilja sor.in lal;ilkoZOll .Ill:isokbl". EZL'k tiil>bck voltak PlISZI:. .. (.'lIIhL'reknd". "I.enyd:", .. szellcmck'', azok .Idkd" volrak, akiknek az i<iejl.' lej:111 c f(ildi vj):igban. E .lclkck" be.<;%eltck huzz;I, hall:rl' a /)C'SZ('/Jli nl.'111 t-ppen a leglllegfdd<i!>h sz<>. A komlllllllik:kki nL'11I s%:lvakkalli)rtent; egyf:ljta gon<.iol:l!csl.'ft-I'()1 voir iu sze'>, mcly scmrui ket"c:gd nem hagyou a kiizl6L'k [ar[alm:h illctoen. A kelseg itt nem le[eze[1.

Any:illl r.ij<iU, hogy a sz('ibcli nyelv, ahogyan mi ismeriuk, IWIlI ;mnyir.1 ('/{is(~~{f()j(!. mint inkabb p'{ilja a kornmunikaci()nak. Egrikc azon akad:llyoknak, melyeket aze.t :illil:lIlak elcnk. hogy fdiilkerekL'djiink rajtuk e riildi 1:lI1l1hrsi folyalllatullk reszekcm. Egyllcn annak a rend'i7.ernck i.<; l'('.<;zc, allli megtart

minket bchanirolt Idt'og6k('pess('gt'i allapolunkl>an, melybcn .1 lii!>hi leckcnk dsaj:i[il:'isa erdekcbcn nnikodnunk kcll,

A lelck - a szelUclyiseg "magja" - uz cgyetlcn dolog, ;1I11i lcnruuarad es aminck jdelltosegc \,:111, cszmeh r.i any.im, A IcIkck ,'ilagos:11l felr:lrt:rk rermeszetukct. NCIll voltuk hozz.ijuk k;lpcsolekl6 arcok, nell) voir tcstilk. senuni lIliige I1CIlI rcj[('SZhcitck cl. uny.un IlIL'gis pontosan lelismcrte mindegyikuk klIL-tet. Fizikai ktllsciiik liihbe ncm kcpczic resziikL'l. Maguk Illiigot! hagyuik annnk a szcrcpnck a lanlls:'igaken[, melyet a szcrcucik ('!etl-ben vula ha j:.hszottak. hogy eik z:lrj:ik kegyclcucl ;1 lc~lcz~slikn)1 (irzi)tt cmlckcik kiize. Konibbi fizik:1i lenyuk c t;lIllibizonys:ig:l az l.'gyl'lll.'II, ami ill mar:rdt uuinuk c Fiildiin. \'a 16<.1 i lenYL'giik viszoru imnuir a mag;!sha cmclkedett.

Anv.im mcgtanulta, mcnnyire 1('nyeg[e1enl.'k is valoj.ihau kOIs(~ llllajd()l1s:igaink es llzikul modorossagalnk. l:'s milycn sek('lyes :IZ L-r!ekClkhiiz \'al(', ragaszkod:isllilk. Az c szintcn mcgtanulanclo leckejL' az volt, hogy ne :1 kiilsei megjelL'l1csiik - [iibl>ek kiiziit! a Iajuk es lxirszfnuk - es IK' is a hituk \':Igy Iskol.izotts.iguk :tbpj:in i[0Ijl.· Illeg az crulx-rckct. Fe! kcllct: f<:dc:znie, kik :lZ cmbcrck l'tI/(ijti/JaJ/. meg kcllcn hituia. mi reilik a bL'l1s()jiikbell. hogy uillcpicn a kulcsfnen Los IIIL'gpillanlsa :17. igazi iinazonoss:lglikal. 1::.'1 j()IIL'hc.:t cz olyan k'ckL' volt, melvct 111;lr it/ceil is mcgtanult, az otlacit nyert lllL'gvil:lgos()d:is vulamikcppcn \'eglelcni.il iisszcl<:lIel>l>, kircrjcdtcbh voir.

l.chcterlcn volt lllL'gilelni :IZ kId nuikisiit. Anyiiru tudta. elcgend(i ideig volt 0[(, hogy cmclkcdesc xonin \'egigj:irja valamcnnyi szintct. Azzal is l;";zl:II>;11\ voir, hogy ;r szimck mind-

egyikc l11:is-III:1s k'ckL-re ranitoua meg. .

i\z cls() szint a Fiildhiiz kiitcill lelkL'ke volt - uzokc, akik meg IWIll :'!llna k keszel1 a [:IV()Z::isr.1. Olyan lclkek <ik, aklknek nL'hb."('gc[ iclcnt elszakadni iSllleros kcirnyczctlikte)1. E szellemek rendszerlnt llgy crzik. hogy bcvcgczctlcn iigyeik van- 11:Ik ezcn a vllagon, Tahin beteg ":!gy fogyateko« szcrcucik vannak, akiknek gondozas:! :II: 0 v.illukon nyugodou (L's

40 •

41

czert vonakoclnak magukru hagyni ok<.:t) , s mindaddig czen az <..'Is(i szinten icloznek, mig kepesnek ncm crzik maguk.u arra. hogy ll1L'gszahaduljanak fc)ldi kiitL'lckL'ikl<il. ESL'(kg vdratIan \'agy L'J'(iszak()s hakilt haltnk, Illely nem hagyo(( nckik i<.l<i( hal.iluk 1('nYlollek IllL'gCl1escfe, illcrve arm a 1'(1)':11 natru , 111L'lycn kcreszuil kclleu volna mcnniuk. hogy ki)\'L'lhL'ss0k a fc..'IL'Il1L'1kL'd0s ()s\,{onyl'l. Ik'irhogy is lcgycn. (ik tovtibbra is ugy crzik, L'nis k()1L'l0kek flizik (ikL'1 az 01(ikhilz, cs cgyszcnlcn nvm tillnak keszL'n 1':1, hogy L'lL'ngc..'dj0k (ikc..'1. Mig L'I IlL'I11 jUInak a fdislllercsig, hog)' inurnir k('plt:IL'IlL'k azon a sikon nulkodn], hogy (()hhe nuir IWIll tarioznak oda. es nuir ncm ;1111:1 dillll'Ilzi6 gYL'rlllL'kd, addig mcgm.uudn.rk :lZ <..'Is(i szintcu _ nu-ly a 1q.~kiizL'lL'hh :111 koni hbi ('IL'1 ii khilz,

AI1)':1111 L'l1l10kd a m.isodik szil1lnil lleillik0pp elmosodounuk ulnnek. :I hannadik szlnt Vb/Olll c..'gesz ell~llkL'1l 01 az em- 10kc..'ZL'lellL'l1.

Amikor a harmadlk sZinlrL' vmvlkvdcn. 11 V()Ill:lSz«') ('rzes nehezcden d. SZolllonis:lg ilnli'lIle d. .uuikor r:ll'hrL'dl, hog\' L'Z a szint :lzok0, akik iillkL'ziikkd \'L'It'IIL'k \,l-gt'l :lZ elc..-liik·nek. E lclkvk a scnki fiikljen bolyongtak. (Igy uint, hogy L'ISZigl·lL'ht'k. SL'Ill fL'lfL'll-. SCIll lc...fl'Il' ncm haladnak. lninvukat \'L'SZIL'ud, voltak . .IL'Ic..'nI0IlikL'1 .uh.uoua a t'0halalls;lg, ~1~'gL'ngL'c1IL'1 i k va jon nckik , hogy l'gy hizonyo« ponton Ielcnu-lkcdjeuek, S igy Ilcfejc..'I.hL'ssek a k'('kejiik Im:gl;lIlul:Is;II. (·s kihontakoztathass.ik rL'jl<itlesClh:L'i? Any.im nem tudtu L'lkepl.dni. hogy nc igy lvnnc. TaUIl csak tClhh id(ll'l' van sziiksegiik vhhez. :1111 ill 1I1;lr, ('rL'zIL', a puszt« spL'l.:III:ki()k 1:llaj:II";1 ievedt. E dlasz ncm tartozott .rzok kC1Zl', mvlycket any.im lllag:h':r1 hozluuou. Ik lxirmi lcgycn is a hclyzci, ezek a lelkck ncm k-hek nyugov.ist - es L' slim lllL'glapaszlalasa nagyon kclle- 1I1L'lIen volt, ncm csup.in az oil id6z(ik, cit' az alhalad6k s7ft- 111:11":1 is. E hnrmndik szint lanuls:lg:1 ft'leclhc..'IL'11L'11 es \'i1agos volt: 110 ijlll..'('zl'dt/e/ I'('/SZ /'lif.!('1 az (;/l'/ct/lI('k. 1II£'f.!Z(II'lll'lJd lsten 1£'17'(;1.

~Ias ieckek is akadlak, mclyekct any.im kepcs volt vix-zahozui Ill:lg;ival. i\k'gllllllall:tk ncki. milycn hi:lha\'al() a halottak Illeggy:iszolasa. 11:1 vall valarui. nmit az e1t:"·OZO(( szdlclllL'k <;ajnalnak, ;IZ a h.itramaruclouak :ll1al e1s/enn'c.!L'(( fajdalolll. ()k ;rzl akari.ik. hogy (1f\'L'nc!eZZClIlk la\,oz;tsukon. hogy "vil:'igga ki'll1(iljiik a hazaler('siiket". hiszcn urnikor IIlt'gh:r1l1llk, oda kcruliink, nhol lenni nkarunk. A gyaszullk a /IIi sajal \'L'SZIL's{ogiinknL'k si'l)1. :1I11a pozfci(l dVL'szll-senek. mclyci al. ilk'Hi SZL'lllely :lZ l'klOnkben L'gykor helClhii((, A lele/6iik. akar kcllcmcsnek. :1 k.ir kcIlcmc: len nck 0h('k lllL'g, r('szL' VOII ami (;1- nulasi rol\'alll:Ilt1llknak. Amikor Illeghalnak, c..'keszilii'lk l' leckc _ror":lsal"~ Iklll('1I1L'I('ik'g azonlxru ckkorra nuir Illcgl;llluljuk, amil lIleg kcllctt tanulnunk. L'Sl'lIL'g az;'ihal. hogy ekkor L'hiiprengO nk ai', ('kl ii kon, 1llL'ly i'lsszl'fol1('ldo(( :1 III i(·llkkel. de n~'gCrl csuk kS/lirjnk a umulxigot. Any.im tudta, hogy :lZ cltclt icl<i :1((('11 a pOn(((·11. ahol elhagyiuk :1 IllL'nnyors/ftgol. hogy \'t'gigj:iril:lssllk I<ildi l'kliillkt'I, :1 \'issi'';II('rl'sOnk pillan:ll:'iil-t CSlIp:1n t'gy t'sL'lIinl('sllyi ClrClkke\':r1(1 iudatunk sZ:IIll:lI":I. ,es hogy "L'gy pillauut mulva" Ill: ... tijru mind L'gyiHI k-sztuik. F_'i vkkor fdblI1c..'rjl'lk, hogy minden llgy t('lI'l l'll I , ahogy liirl('nni ren-

(.khL'IL'11.

Ai'.1 is t;"lllli cllgedl{Ok .my.irunak. hog)' Idnnilyt'n l:ilsZ(lbg

SZ(il'llYlisl'ges \,:Ig)' Ill('hallyl;tl:ln dolgok esnck is lllL'g ;IZ ernlx-rekkcl ill a Fi'lldtin. az II{'III Isten bilnij«. Amikor .irt.ulan gYl'rL'kL'I.;c..'1 Cllnek, a III ikor j(l vmlx-rvk hulna k IlK'g hoss/as hclt'gsl'g 1I1:1n. .unikor vulaki lllL'gs('riil \'ag)' cltorzul. akkor S/(l sines blbtin)! vag)' mulasztcisni], I~zd" a mi nlL'glallllland() k-ckcink - :1 /IIi istcni terviink r('szd, es mi ht'IL'L'gyczliink :1 vegrL'hajl;lsukh:1. E leckek a fL'jl<'ldesi'lnke( szolg:lIj:ik - azokct is. akik ;ldj;lk. 0s azok('1 is. akik kapj.ik (il,L'1.

Az :ilfog6bb kep :IZI I11Ulalj:1, hogy ezels tI jclcn s (:~('k az ('ike!

II/L:~/{/P(/SZI(//!) sZ(,III1':~)'('k iniuvitasa (is el/elleJrz('.'w (//(/11 tillnal:

42

43

A rselekvcs, vagy annak kimenctcle egyszenicn az a 111 <'>d , ahogyan mi ()sszchangollllk az cserncnyeker. EZI 1lll.'gCI1Vl' anytim bchittu, milyen kc\'cssc helycnvalo aZI kerdczni, hogy mikcnt cngcdhet lsten ilycn dolgokar mcgl()rtcnlli, vagy eppen ezen escmcnyek alapjan kCIscghc vonni. hogy lelezik-{_, ISIl.'1l l.'gy:rlta 1:1 Il. Anyrim ekkor felfogta, hogy letczik cgy I()kclctescn logikus l1lagyadzal minclcrrc. E llIagyar:'izal 0/)'(111)'_ nyira l()kcll:'lcs volt. hogy el is csod:llko7.o(l rajtn, Illicr~ ncm \'011 vcle liszl:'ihall lIIind\'L'gig. I~s a tcljes kcpcr 1:11\':'in rl.'lisII1crtl.', hogy minden - minden - pontos:1Il ug}' van, ahogyan lonnie kell.

Any.im aZI is nu-gtanult«. hogy a h:ibol'l'l a Ixrrbariznrus :'ilIIICIll.'li :lIbpola - a nCzl'lcllcrL".,ck rendczcscnek tudatlans.ig- 1'61 .irulkodo CS alkalmatlan 11l(ldja, S hogy egy hizonyos pont III:'in ti;l>h0 ncm is fog ICll~zni. Ezd.: a lclkvk nem csup.in primitivnck. de nl.'\'elsl'gesnck is lal:llj:ik :IZ clllilcriSL'g SZCIl\'l'd01yes ragaszkod:'ts:ll a h:iiloniskod:lshoz - tlaialelllberd.:el kukk-uek kl, hogy Illcgvh'j:'ik tJl'egcl1lhl'l'd.: l'saI:iiI a f'(',ldck ll11'gszl'rZl'Sl'l-n. Egy szep n.rpon nz ellll>eris0g l'11elil.-nkedn:' fog vtssz.ncklmenl crre az l.'gesz vil:'igfdfogasra. Amikor clcgcnc1<'i SZ:IIllU fcjlctt es lIIagas illielligellci:rjl'i Ickk lell'ziJ.:, hogy mcgoldj:l a prohlcnnikat, egyszer S mlndcukorm \"(_"gl.' ksl. a h:1I xmisl« xkisnak.

Anyrim IIll'g arrol is I uckuuast SZl"-Zl.'U, mil-It fogad!ak ill i!0lkczcs Ill'lkiil olyan cmbcrcket is, akik minden jd szcrim .borznlmas" dolgokat kovcnek d. A tcnc-ik lal1lilsagokk:'i v.ilrak. melyekct Ie kellcu sZlirnil'lk, L'S amelyck re\'cl1 Wkekll's~bh 1c':'l1nye kcllett valniuk. Tovrihl: kellcu fejlddnilik az akkori diinl6eik sZintjer<)1. T~'rmCSl.el~Sl.'11 ujra lIl~g ujra vissza kcllcu lemHik a Fiildrc, illig csak lII:1gllkh:1 nem szivnik a lud:1s1. melyet visclkcdcsilk mCSSZl'IIlClle) kih'clkczmenycih<)1 szdrlu-tu-k lc. Annyi idl'ig 1Il1'1lIl.'k kereszli'd a sziileles es t."ijj:'isziikleS l' ciklusan, amcnnyire szOksegiik volt ahhoz, hogy kifcjl()djen~'k los veglil "haz:llcrhl'ssl.'l1ek",

Amikor bc\'egezll' :1 tanukist, .myam felsz.ilh :1 Icgrdsd szintrc, Mihclyt odacrt, az ernclkedes I1lcgszlinl, es clkezdcu konyIl}'cden siklani clorefelc, rnikozben cgyenlctcscn es celtudatosan vonzotra magn fl'lL' valamifclc er6. Mindket oklalon a lcggyonyonibh szinck es fornuik ()r\'cnylcllek d mellette. T:'i[nkra II:Isol11110ll:lk, kivevc aZI, hogy..; ill nCIIl volt mid. Any:'im valamikcppcn lisZI:ih:1Il volt vele, hogy viragokat CS felka! hit. noha semmilycn szcmpontlxil ncm hasonlfrottak scnunifcle I'<ildi dologra. Ezck :lZ cgyediil:lll('" leirharatlan :Irnyakuok los alakok, mclyck az :iltala h.itruhagyon vil:'ighan nell] ICll'ZICk, ('sod:'ilallall<;ltiillek cl,

Any.im lokozatosun 11Idal:'ir:1 01> red I. hogy egyfajl:1 iu Idl'U siklik tova, l'gy iisvcny felen. mclynck rnindket oldal.in ismeros lelkck sorukoznak - hnnitok. rokonok Cs olyan cmberck. akikct sok-sok {'!l'lehe;1 ismcn. EI0hc j(iuek, hogy fogadj:'ik (i!, hogy mutass.ik ncki az ut.u es tuduira adi.ik. Ilogy minden rcndhcn van. A hl'ke {~S a 1Ill.'I1IlYl'i iir(illl lcirhatutlan 01-ZeSl' volt cz.

Az III uivoli \'l'gencl :111)':'i1ll lenYI vcu l'szre. Olyan \'011. mint a Nap, llgy 1~lgyogoll, liogy allt,1 fcll, kiegl.'li a SZc1Ill'1. A szepsege k:lpr:1za!()s volt. Kcptclcn volr cllorduani 1(;1e a fejcl. :\Iegkpci mcxlon. amikor kozck-hh l'l1. a szcmei nkkor scm sajdultuk hclc a l.uvrinyba. Gy(iny(;nisl'ges izz:'isa i. .. alll'rc'>Snck uiru - valahogyan ouhonosnak, Azon vcttc (oszrc mag;il, hog), a f01lY udvura korulvesz]. CS tudra, hogy l'Z a fcnyess0g sokkal tobb PUSZI:1 slIg:'irz:lsn:lI: a I.cgfels()bh I.l'ny magj:! volt. EICl1 a mlndcntudo, mindcnt dl.'lIIeSZI(), mindent dfogal1<1 L'S \'eglelcni'll SZcrl'l<> Fl'nylll'z, Any.irn tudra. hogy Ottbon van. Ide tartozott, ~s inucn indult umak.

Azuuin :I Feny szavuk nelkul kommuniktilt vcle. Egy-kl"1 - nyelvcn uili - gondolaunl nnnyi Infornuiciot k()z(ilt vele, ami kotctcket l(ilti)!! volnu meg. Kitcritcue de az ~lelc:l - ezt :17. 0lele! - kepckben. Csodalatos l:ilv:'iny volt, szinte minden, amit valalu: monclou vagy teu, tiszl:'ill kivchctdcu uirult a SZl'lIlC

44

45

clc, Tcnylcgcscn t:rL'Zle a f:'i;c1almal es az ()r?)IIl()l, amit m.isoknak okozott. E folyarnnr reven reszesult a lcckctbcn _ ntindcnnenni rtc'lkezc~~ 1I('lk,'il. Minclazonallal. ha ll{'kl ncm is \'011. {j tudta, hogy j(l {oklel ('11.

Egy id6 111:'in anyrim tudonuisrira hoztak, hom' \'bsza fogj:lk kfiklcni. 6 azonban 1/('11/ akart mcnni, Furrsa modon lxirmilycn hcvescn klizdi)1I is kczdctlx-n a hal:ll ellen, most m.ir esze :'ig:ib:lll scm \'011 visszatcrn]. Olyun gyCJ(l},iinis{og<..·s hekessl-gr(' Idl - hefeszkdll' mag:!l (Ij kiirnyezl'I{'he, Iii l'e1ismercsl'i l-S r{ogi bar:.lrai ki)zl-. III akart m.uudn! :lZ ikClkkevalels:igig. l logy.u: is v.lrhntta I('ik lxirki, hogy uivozzon>

E n{'m:l esdekll-sekrt' vdlaszul lIll'g{'rll'll{'k .myrlmmnl, hogy m{og IlL'I)) I'l'jl'zle be a Il'l:rdal:il odaat :l Fiildiin: \'issi'.a kvll tcrnil', hogy fdne\'dje a gyel'llld:cl. I{{oszhcn {'ppen .uniatt is hozl:lk Ide, hog}' kiiltlnlegcs hepillanl:isl nyerjc-n :.1)11:1, mik{'111 Il'gyl'l'ZI llK'g!

,\ n)':1111 egyszerrl' (igy e(,l'Zll', h()gy ki dlllj;1 k a (-'{'IlY szi\'lI><'il, l'S Iljr:.l azon :lZ (is\'(:llyen lmlad, lIIdYl'1 konihhau bcutu- 1'.011. "111 1I.os1 az el1ellkl'd, ir:inyba ruc-nr, l's tudta, hog}' viszSi'.a f()g 1{'l'l1i ('ildi ('k'lehe. Az, hogy lllaga Illiigiill hagyla :Ii'. iSl1l('J'(is hnngokru, SZll1('kt'll-s lorrn.ikur, s lll:lg:'il :I Fl-ny!. lll{'lys{'gl'S sc'idrg:1s1 {os szolllCln1s:igol ehrl'szll'll ben Ill'.

Amini chtivolodot: a F{'nYI(il. nny.iu: lud:isa kczck-u clillnnni. Tucha, hogy h<1Jr(},r.:mmoztdk :l fl'k'jll-srt': nem \'011 xzuhad l'ml{'kel'.nk'. K('IS{'glwcSl'lIell igyckvzcu I iclckapasz]« xlni al lba. .uni maradt, \'il:ig()s:ln tudva, hogy mimk-z ncm rsnk egy .ilom volt. Ki'lzdiill, hogy llK'g<irizzl' az cmlckckct los lx-nyo nnisok.u, melyck ki)ziil sok lll:iris tovanint, es borzahuas vcszleSlogell·rZl'II. l\Iindazoll:illal hl'nsel h{Oke;o;sc:g is elliilliille, meIYl'l most lassan annak tudatu hatott rit, !Jogy amikor djiil1 az idcjc az Ouilol1:!h:1 vak'i viSSZall-r{'snck, sZerl'leltd fogj:'ik Ctd\'()zt)Ini. Tuclta, !togy crrc cmlckczni fog. T('lhhe 1I1:ir nom fell a hal:ih61.

Eblx-n a pillan.ub.m :llIy:'illl mcghallouu a motorok la\'(lli

hangj:'ll. Ez nlkalommal a fcje Il~(cjer61 indultak, inncn kczdiek el al:'ierl'szkl:"oni. A diih()rgeSl'n uil lassan hangok - emberi hangok - is ki\'chel()\'c valtak, maid redig a ;o;aj;l! SZI\'vcresc.

A fiijdalom legnagyohh r{'szl' dllim - IIg}'dl fel ni.

A motorok hnladtuk lcfclc, lefclc, cgyre Id<:le ... h()mbiil<.::'suk mind ke\'{osbc \'011 hars.iny. l.assan sl'I111l1i scm marudt a hangjukhol, l'Sll(1:111 ncmi hizsl'rgl's a talp.iin. Azuuin cz is clcnycszctt. \'{'gl' volt. Any.im visszatcrt oda. nmirc :lZ cmbcrek szcretnck a .. vnkxli" vil.igkcnt gOlldolni.

Egy ropp.uuul mcgkonnycbbultnck l:ilSZ<'l doktorn/i hajoll [(ill' rnosolyogv«.

- Gratukilok. l.ois! - monchu. - Gyiinyflrli kisl'ia szulctcu.

Mil feteut mindez?

~I{'g llleg scm muuutak any.lrunak. Eleisziir clviuck lcmosni. llll'glllL'rni CS llll'gsz:illloini a hibujjaimal. Anyrim l('lIl{'lIl'll' rcluit a koucrmclx-u l(llyl:II<x.loll. Amint kigllrfloll{lk a folyoseJra, hirtclcu ckirasztoun :l Idjes tud.ua annak. ami! :ltelL l's m.igdh:1 szfvou. {)szliint)sl'n liszl{than volt vck-, hogy m.iris clillant a fl.'jelxil sz.imos oly.m ('szlell'I, mcly pillan.uokkal azei(ill llleg;l saj:llja volt: h()~W mien kck az eg, micrt zi;kl a fti, lI.i{'I1 kcrck a vil:!g, es hogyan zajlou lc a !t'rl'lIl!l's - az l'g{osz mintkons{og I<ik{'Ivles logikaja, I~s al'.I is bizon},oss:'igga I tucltu, hogy /c;t('zik l'g)' l.cgl'elsc'>hb I.{'ny. I.c'/czik lstcn.

Volt mcg eg}' fdisllll'l'es, mclyct l'gY{'l11.'hmi \'ilagoss:igg:ll 1101'.011 vissz:t mag:i\'al: .. 111'('11 b('~I'('ztd! ide minket, bO.I{I' olvan l('ckt'kC'f tanuljnul: 1I1(~~, 1IIC'()'C'k 1"('/'('1/ tc/j('s('!J/J Idk('kkt; 1';ilba/lIIlk. He' k('11 teljcsitcniinl: C' tcnvt cJMiillkkd (,Z(,II a SZ;lIt('I/, uticl/ilt kt;SZ('11 (1Ihu/llk arm, bogy tOl'cihh!l'PFi Ilk C'kl' nuisil: szintrc. Hz az: ok{f annat: bOkl' (1{I'<'S cntbcrcl: urc:r.: 1<11- leels, 11/ r.~ IIlfiso(!fi{ftalok ."

46 l

47

Napiainkban czcn infornuiciok java reszC'1 konnyfiszcrn-l mcgtakilhatod mctafizikn! Icm;'iju konyvekhcn, :jill cz ukkoriban ncm volt igaz, Abban az idohen a k()I1\','csboltokn;lk nem voltuk New Age-L's reszlegei, es c leckl'kL'1 bizonvosan ncm lal1ilo!l~'ik alapvctd vaJJ:'isi h:lgyom:'inyaink I'esz:'kenl. Any.imnak nL'1I1 volruk olyan banita], akik eZekn)1 a dolgokr61 hesz(~llek volna, es ncm is az0I1 mcnt he a korluizba. hogy a ll1egvil;igosod:':-.l keresse - L'gysz<:rt'iL'n csak ki ak:1I1 lL'."SC'kelni egy nagyon is vonakoclo magzatot a lesleh<,)1. mid()11 eszc:l \'L'SZI i :1 rajda lomtol!

Ke(sc:glden volt nzonb.m. hogy I1Il'J.!,l'dlfozoll. Ez( c:rL'zle _ c.:s azt is 11l~1I:I, hogy ironikus modon L' v:ihoz:1s reszl1L'n annak el'edmenye VOII, hogy oly sok lccke ellllc:kel kcllcn 11:111':1- h:lgyni:1. EgL','iz addigi elL'({'hell IIIL'gn'igzf)!!L'1l «)rL'kL'delt :1 I<ikelelL'ssegrL'. j\fosl pedig, :1I11ikOl" :IZOIl kuptu mag:II, hogy lL'ghc'il>h 6haj:l Illl'gleslesfleni minck-n egyes vlvct, IlIeJyl'I llIl'gla- 111111, r.'ijiill, hog), a legtiihhjlikrL' nem is <:IlJIC'kszik. l logy.m gy:iI":ol'olltalsz olyasnu], arnin- ncm l'llllekszc:I?

Ezell h:11 uny.irn ligy diillliill, hogy ideje ellll-z(ihhnl'k lennil' i)IlIll:lg:lval. .. e, .. rn;l,<;okk:ll szcmlx-n. 1-:7. azt jek'Il(L'([e, hogy Ill:,r ru-m liiriil( IL' minch-n szem port a luizhan, nem viu rnag:lvall'gy nn'g fL'rt(illL'llll(iszl'll a nyaruhlsokra, hogy kipucolja a liz:illodai szol>:'k lI1o.,,(k')iI, L'S kezdtc drogadni :I dolgok.u olyannuk. amilycnck.

Amlnt a kerckc-s :igy \"C'gigg<irdlill a roly()s6ll, up.im [ek-nt lllL'g uny.im oldakin, 11opL's( tartva vcle. An}':l1II intett neki, !Jogy h:ljoljoll kiizek'hb,

- Amikor vissz:ll-riink a s7.oh:i!>a - Sll((ogl:1 -, el kcll mondanom neked vnkunit, aminck az drdL'jleserL' bL'progl'alllozlak.

Amikor nch.iny. :Igyl>an fL'k\'() Ilc'ilcil eltckinrve egYL'diil 111:1I":I<.II:lk :1 szoh:'ihan, anyrim :IZI sllllog(a:

- NL' adj lov:lhb SL'III111il :1I>b()I, umit mondok, Sonnv! Az L'1lI-

berek azt fogj:lk gondolni, !Jogy megorultem! '

- Nern fogok!

Any.un L'ZI kiivel()en lcirta mlnclazt, amire meg mindig ernlekezL'II, igyekezvc mcgdrizni :17. ujjnihoz tap.idt IIch:'iny homOkSZCI11L'l, Ap.tm I1CI11:'in hallgaua: hiztos volt benne, hog)' l'gYl'lk'n szadhan Sl'II! ketclkcclik. Apam tudtu, hogy a fclesl'ge S()SVIll :Igy:t In:1 kl egy llyen ()Iiilt [()ltelle(L'l.

Arnikor befciczte, a killlL'liihsc:gl(il kezdtck leragadni a szempill.ii, l lnszolta :1 p:'i 1Il:JI, hogy menjcn huza es Irion lc mindcnt olyun gyorsau, ahogy csak tud, Ezd..: :IZ illl"(>rIII:ki6k luls:'gosan L'r1ekesck volruk uhhoz, hogy clvcsszcnck. Apam cgyetcrtcn.

I~hrl'dcs 111:111 azon veuc l-Szre mag:ll, hog)' :l szomszcdo» ;'igyon fL'k\'(i n61 mustniljn. ElIllckL'zL'u r:I mcg :lZ eI(;z<i nap- 1'(,1. Az ds() k()\':lIyg(, goudolata L'Z volt: .!essZIISO/1l, 1It(~ ilyen raudat! AZlIl:'1I1 azl rnondta mag:lllak: ~ V:hjllllk csak egy percel! Az imcnt lohed :I( a fdislllt'resl, hog}' az cmlx-rck kOlsL'jL' 1lt'1lI SZ:I 111 II. " Fdkaclgo(( a dolog in'mi;'ij:'iIc'J1.

- ~Iill(:'in visszahozt.ik a sziiles 11I:ln, L'g('sz C'ccaka folyv.ist

CS;J k I>cszl'h - SZc'11a It lIIeg a szoi>:ll:i rsa, - Igaz:i n?

- A Szentinisbul mondou rl'szl'kvt.

- ,\IiI 1I1011l1lalll?

- AZ(al 11L'1ll tudom, Nyelvckcn sZc',I()II.

Nyelvckcn SZc'IIt? Ally:11lI ncm ismert cgyetlcn idegcn vagy ()si nyclvet scm: ami uzt lllcti, nem is iudou nuis: clmond.mi a 2:\, zsoluiron kiviil - es azt is csak uuyunyclvcn.

11:llratl()11 az :igyh:ul. Rajzottuk benne a kerdC'sek. 11:1 kor;lI>I>:l1I leu volna is lxirml k('Isc:ge ard()I. hogy mi l<irIL'Il( vck:lZ eI(ize) napon, most L'Z is eloszlou. \':II:lIl1i nagyon szokatlun dolog ment vegbc ablxrn :I sziiloszob:'iban. Tudtu, hogy IlL'IIl .ilom volt, mar csuk azert Sl'l11 , nu-rt :lZ .ihnok 11L'1Il vrihozt:uj:'ik lIIL'g az cmbert, It'gal:l1>bis nem ilyen mclyrchatoun. 110- gy:1l1 volna lehetscges, hogy haI5Irc:leiL'mmd iclvc mcrtilsz lx-le egy 510mh:I, L'S ncmrsuk hogy Iclclem nclkul, de val6j5- han a h:II:lllal lIlegbekelvL' bukkunsz rei beldlc - r:iadaslll nnnak tuduuihan. hogy 1Il(lldi,u, is fgy erezlel?!

48 ~

49

Any.im a Illclycl"e akart luuolni az clmcnycnl'J..:. Kiv.iltkcpp :IZt akarta pontos.in tudni, hog)' mi «ill('nt a testcn:1 :I sz(iJciszolxin, miulau :IZ ontudar3. mcssze j:'in. bellsc)scgL's t:lrsalg:'ist folytatva a :izfntiszt:1 fcnr lcnyelvel.

l lantarosnn rtidobbcm azonhan. hogy cnnek kideritese n<:111 is lcsz olyun kiinnyti Iclaclut.

Amikor mcgkcrdcztc a doktomor, hogy tcinenl-e vakunl .ktiJ(il1iis" ;1 szli lciszoh;'i han, ;1Zl a fek,tL,t<:t kapta. J\elll, nor- 111:lIis sZl'des volt." A doktomo szcrinr uz egyctlcn komplikiici6 - cs az is cnyhc - a fog6 l!aszn:'i!:tt:'inak szliks('ge:iscg(' volt, hogy Illegfelcld sZlil(ipozici()h:1 mozgass:'ik :1 h:lh:l1. Ez akkorilxm igen cltericdt gyakorl:ttllak sz:'imilotl.

- Tudom, hog), tiirtcnt vclcm valumi :1 1I1lil()hen. A ntJ\'cr hOSSZl'1 szunct 111:111 vallut vont:

- Ncm bcszelhetck r61:1, annyit azonhnn ckirulok, hogy 011-

nel: ... szcrcncso]: ... rolt!

E!/'('sziUiik?

Olll/ek szcreucsc]: /'O/I?

Ennyi d('g \'011. hogy mL'gL'rosils(.', umit anY;lm amugy is ludon: valami ncm 11('lkiiznapi dolognak kel/clI tiinenniL' veil.' .izon a nupon :t sztil<lszoh:lhan, olyasminck. ami meSSZL' tulmuratou unnak i)ri;JIIcn, hogy az alt:lt;b j6lctL'menye Ilclktil kiprcscltck :qm'll'sk:1 lcnycmct a nagyvil:lgha. Az orvosok rakiban d\'L'SZIL'II('k (it. ,\lL'ghalt - l's visszarert. Ami aZI illcti, anyrim IH.'1ll "hal;llkiizeli" ('lmcnykC'nl gondolt :1 vclc Wll('ntckrc. luuu-ru a .hahil uI;lni elet" ll11'glapaszt:tI;lsak0nr. A .l1a- 1:llkiizdi cllllcny" nngyon is kozmctikdzou kil'ejezes, Any;'jJll nem :1 hakil /..!(}z('/C;/WII j:'i1'1. hancm II/(:~b(//I. I~s a ti;hhi<:kl1(.'z hasonkuin. akik \'iSSZ:llt:'rtL'k a It:ti:"ilh()I, (i is nuis cmhcrkcnt jiill vissza. lmmar liszt:1h:ln \'011 azzal, hog)' lxirrni t(inenjck is vele az 1ok-thCI1, IL'gyL'n lxir "i"'" vagy .rossz", :I lclkcnck az aclott ick'ipontban POIlIOS:11l arra lesz szOksegL'. hog), toviihhfejl(idl1l.'ssL'I1, .. 1\lil1daddig \,isszatel'sz .. , mig vil:'igos:1Il mL'g ncm cnl'd :t dolgot." Ez a fL'jhidcs r{'szl'.

Ez :I leckc nugyon helycnv« lonak es id<iszL'ninek bizonyulr. Ail)':' III eppL'1l :1 kkor hozou a vikigm cngcn). CS l.'Zl'll a sZelllC'hen a szliklesl'1ll pillanauirol fog":1 kl\'liI :1l1talll a hctki)zn:tpi dolgok hirodalnuin.

NOI'II/(lIis sz(ih~,?

Ez nem lchct igaz. A .norru.ilis sziil(,s" kirl'jezes 1ll.'111 eSl.'IIgL'1t l'gybL' :lZZ:11, hogy .. l'ln·szitjlik {il".

EZIII:in any.im a S/';lkkt:'pzell 11 (i\'erl'kl't kcnlczte meg, ukik \'ajlicl:is kiizhel1 vag)' a sztileszL'ti kortcrcruhcn :1polt:lk. lI(.' L'gyel scm takilt. uki clismcrtc volna. hogy halloua cit nvclvcken szolnl. vagy hcvalloua volna. IJogy lxirmi problema is ackxlou.

"!\Iinden:l lL'gnagyobh rvndlx-n ment" - moncluik ncki.

I la kiz:'lr(l1ag orvoxok (os szakkepzcu n<i\'el'ek lcnck volna jelen a szOI('sl101, a dolog va I c"isz inti leg cnnyiben marad, AIIl unydmnak \'eglill'szt:·h(.' [utott, hog)' egy seged:lpoi<"in<'i is bcnn volt a sziileteselllnel a Illlit<iIx.'ll. A segl"'d:1rokinok a Irontvonallxm clolgoztak. Csendlx-n, hatekollyall CS fdha;l:i.s nclktll \,(ogL'ztck a munk.ijukar. Gyukrun eszre scm vcuek, ('s majdnem lIlindig al:lhl'cslilt('k cikct. II s(:~(;ddjJo!611{jkll(!k rajmi /..!c'[,(!S okllk ['{{II rd. bogy dfitko(jdk (IZ i!!,OZ(JI, /.1(/ rosszra fordulIIa k a do/gok,

Anyrim tcluit lcttltuadta a sl'ged:ipoI61l(il, mondv.in.

..

V:lion tipikus :lIlyai tt'llz:ls volt L'Z! Tahin igcn, eltckintvc :1(({'1. hogy uny.im rugaszkodou irozz:"'t. hogy <i nuir a leg('Is<i alblonuual is kuott bizonyitckok.u a rcndkfvullscgcmre. amikor :t szlikleselll nulsnapj.in mcgpilluntou. I~n volram az egyctlcn (ijsz(iJi;tt a csccscmdreszlcgcn. ('s .unikor any.im ;t kczchcn egy

50 ~&

Oveg lapSZL'rrei bclcpeu, maid <.xlajott a ooks6mhi)z es bckukucsktilt, en h:1SOIl fckudtem es chren voltarn.

- Szia. kis j()\'l:\'cny! - iith'07.()It, - Te meg e'n tillunk SZL'I11- ben a nagyvil{iggal. Tc meg en.

A hangj:! h.illanin l'n fcluunaszkodtarn az ulkuromra. es hukd{lc;ol() fcjcmet fclcmclve lassan balm fordultarn. uurjd ugyanIlycn Ia:-.san vissza johh felc. mintha fd akurn.im merni (Ij kornYL'ZCICI11L'l. Any:1111 alllllit ~s IXIJl1111! a l;'itdllyt()1. l.('hetsegL's L'Z? Ncki mindig azt monduik, hogy az l[jsziili'lll nyakizrnai uils:'igosan gyenge'k lxirmi hasonl6 mozdul.uhoz.

Any.im nuir eppl'l1 !eIL'IlC volnu uz ii\'L'gcI cgy kiizdi asztalru, azut:ln habozlli kczdett. Ki tud]a, Illire'lc bakteriumok lchctnck :tZ aszt:t1 lL'lrdell'n? I.clki SZL'll1ci"L'1 111:11' 1:llt:l is, auunt fclrujzan.rk :lZ On'g kiii:-.() 1':11:111, m;ljd he a cumi llyilas:IIl, IIIL'g- 1"l'I1()zve a uipszcrt, Dc..' hal IIL'I11 lIlost tunult« meg aZI is, hugy [ohlxm teszl, 11:1 11lL'll<'izi vzckct a sziik 1:lt(lkiini fiigeszllll'kL't, mclyckkcl l'(klig fL'csC'rdlc :lZ C'k'tel - hogy mindcnnck I11cgvan a l11aga oku es L'gYL'lls([lya?

!\lajdI1L'[1l igy volt, Anyam mcg.rlkuv.iskeru egy ii:;sZL'h:ljtotl z:;ebkclldc)l tcu :IZ iiwg C,:; :IZ a:;ztalbp ki;ze, l1lid{ill lchujoh volna, hogy a karjiiba "cgyL'n. Az ds(; pillan:III(')1 fog,,:! inuidolt, altogy Illcgpilbl1t()lt.

K6t)hh, uruikor :I cloktorud hc;(;u ~:; IlIcgvii'.sg:i!ta ()t, Any« hL'SZ:lll1oI1 neki arrol. hogy Iclcruchcm a fcjl'III, mire :I doktorlid hauirozottan kijelcntcttc:

- ()k meg (Will k{'pl'SL'k crre.

~Iajd kivonult, Ilogy cngcm is lllL'g\'ii'_sg:lIjon a <::;L'CS<"[II(;rcszlcgcn.

Egy Illa:;o<.ipcr('cd kl'st)"b Allya mcghallouu a hang;:'11 a :;zol1lszC'dos hdyis~gh<.'n lev() C:SL'C:;L'Il1()reszll'gnil.

- Ejnyc-hejny«! - mondta a cloktomd szintc korholo hallgOIl. - Ncked meg netll szalxulnu czt csiruilnod ...

Ahhan :t plll.matlxm uny.im mcgbizonyosodon :lIT(,1. hogy itt valami rcudkivtili L'n; munkiil.

HARMADIK FEJEZET

.. .(1 klj~l'/djl.! uebu tilkozotllllj6kl/t tudnals nnnttlcnti!"

Art l.inklcucr

GycrckkC'nl :'~II~I(,bg ,gyor~all ~~Il~IIt:lIll' (~L' h.unar r:lunt:~111 mindcnrc. 1~1L'l1k kcpzL'locrqll cs szcszdycs. dgondolkoz6 es L'gylx.'n vaklllL'rt), szcretcucl tell, IlL''':1 IIlcg ()ni'.() fill "O!t:III1, A kgli')hh kisgYL'rL'khL'z hasonl<'>:IIl C'Il is lIll'g volt.un gy{)z(ld\,c urrol. hogy az univerzum ki'lI'l'Il()IIL'1ll es az en szukseglc..:IL'i1l1 kiirtil forog. I~s uricrt is ne? A fL'jcmhL'n "a jmi keves korl.it :i111 :t dgy:lil1l l'S:lZ c1dl~IS;lilll k()Z()Il. (Igy Itilll'm, hogy mindcnnek :lZ L-Il nkurutom szerint kcll 1(',rtl'llnie. Mindcnnek :I \'ilagoll, IkkC'rt\'c a cs:lladlL'I'\'L'zesl is,

An)':1 II I ;II. id() lail C'rL'zlL' l1leg az (Ii C'!L,t cis() 1lI(J<.'can~sat a ll1ehL,hL'n, .uuikor C'Il kC'tl"'L'S lcttern. Az erzL't klol dkOIC)110h se"I~lIes~ forlll:'lj:ih:1Il erkL'ZL'U, any:'illl u-luit :I fL'jl'Ix.' \'L'IIL', hogy ikrekkcl ViSl'l(is. Egy csup.u szi.ileszor\'os blzonygatta: hogy Il'\·L'(1. IllC'g akkor is, amikor :t has:1 dag:ldni kczdett ... e:; d:lgadt ... c..'gyre dagndt, Any:ll1l m:lgas, kurcsii n6 volt. H:1tuln'll csak maga:; e:; nyuhink sziluett]c kitszou. de arnikor oklulru fordull, a ki'lI'\'onalai oly :;Zl'I'IL'icn(i1 dagadoi'.tak, hogy ai'. ember kenyclmesen llleg:'illflha(Oll volna cgy l:'ildt a p<x~lkj:ln,

En inuidtam odalop(lZIli, hogy az anY:l1ll has;'ih61 j(h'6 puf-

52

53

fumisokat hallgassam, Amikor r.llL'UL'JIl a fulcm, a moconslsok nugyon III<:gclcnkiiltd: odabcnt. Ez lenytigiizoll.

P:'ir h(>I1app:l1 ke.scihh any.un ism~1 a szOI<'):;zoi>:il>an Iekudt. :1111 cz :II kalommal tajd:llolllcsillapi{()kal is kapou. ~\.~1l1 hallou motorzrig.is: cs odisszcakra SCIIl indult.

- Nyomion! - monduik ncki az orvosok a majdncm elviselhL'{() f:ijdalol1l kiid~1l kcresztul. L'S <> nyomott. azuuin :lIolllha mctiilt. Kisvtirtat va feIL'hrL'SZIL'IIL'k,

- Gratul.ilunk. gyiinyiinl klskiuy« szulctetr.

Anyam dcgL'dL'IIL'1l (~s gy6g),szL'rh(,duhan) hirvcntctt. l's visszauludr. l':l-h:1ny perccvl kcs(ibh iSlllcI rd\'L'110k ;l11ll:11>(,I: - Nyomjou!

N('wlh('1/ - gondolta -, ttuitam, I.){)l-!,.I' ('Z lcsz: (Igyhogy is-

111(01 cngcdclmcskcdct t.

Ezu{an 111:11' cs.rk :1 kii\'l'{kL'Z<i szavakru cmlckszik: - Gratuhiluuk. gyiinyiini kisfia SZi'dl'{l'{{,

Tudv.in, hogy nil vun :t dolgon. anyiuu \.'llgL'ddyezIL' lII:1g:'i-

nak, hogy Illely ;lloll1ha 1I1L'riUjiin,

l Iamarosan uzonban islllct fL'lC-hrl'szlelleh:, - Nyomjon'

- Csa k IWI1I IllL'g q~y gyl'rdd?

- NL'Ill, ncm, L'Z a IlIl'hlepL'ny ruiatt kcll - 11\.'\'l'IIL'h:,

Amikor az ikrckct \,L'Wl' haz:IL'ngL'dIL'h:, any.im nu-glcpcnc-n l.inu, hogy ds<)sziiliill Ib, SZL'rL'nyst-w'm, :I k'gl'L'\'l'sl>e Sl'11l rcpL'S az iiriilll{(ii.

- i\li lxi] \':IIl? - h:0rdL'ZIL' l(ik'Ill,

- I~n nell 1 is akartam <'ikL'{ - mondtum.

- DL' h:it aZI mondt:«l. hogy ukarod! - ('delle anyam szclidcu,

- Ncm mondtum.

- Az{ moncltad, hogy szerctne] egy (icsil t'~ L'gy huuit.

Te'lK'Si"fI lI:bh: III , :1 johh iiklii1l1L'l t'sip<irL' {b'e nl-Z{L'1ll farkasszcmct unyiiuuual.

- 1~1l :IZI 1ll01HII:III1, hog}' szcrcmek eg}' iicsil ['(/g..!' eg)' hugil. \ (/{/(I,(~l{I' L'gy hugit! Az cgyikel vigYL'lek vissz:l!

Vajmi kL'\,(~s fogalm:llll \'011 rola, mekkora nL'IH~7_'iegekkd jar alkahuazkodni a le~l\'erL'khL'i"., akikkcl 111L'g kell osztuni :IZ eeldig kizarolagosnn cngcm illL'IO tcrct. Ez hizony komoly kihi\';.iss:! (nu j(), a fejl<Sdcs k'ckej0\,c) dlt:lz e1kii\,L'tkez6 C:::'wklK'n,

Nyisd ki ax ajuit!

.\ korncrctt viselkcdcssel a kii\'e{kez(i a hclyzct: id()nkC:::'nl igaz:ln .rr.myos. nuiskor viszont :lIln:11 kL'n!shL', i\1:1r nagyon kicsi koromtol kczdvc goncljaim voltnk a tekin{elylisztL'kltei; cnncl csak az unalom kgy(iz~~e [clcntctt n:1gyobb prohlcrn.it. Ez ugyancsak rohb:mt'kony ell'gy volt. BanllilYL'n apr() zug kfn.i]kozon, nlL'lyrol tudtam, hogy ncm szahad fclkdL'zlll'm. hal I{)\';ti S~'I11 tudtuk vlsszaturtani «ilL', l la val:l1\1inilllldl:tm, ho~y tilos mcgtcnni, minden val()szintisC:::'g szeriru [usz: is megtctrem. AIl\':lm sza\'ai\'al L'ln', 1~'kml'ny(,~L'1l iill(',tI~'11l ki miudcn('L'k .. trukkot" l's lIIagyar:iz:tlol, csak hogy lL'kiissem mag.un. Csak aZL'rt udt.un Illeg mng.uu aZ .ilomnak. hogy IlK'gt'ljilsalll L'r<iilllL'{, ('S l1It-g akkor is tartott.un {(lk, hogy :dds kiizi>L'1l L'sL'lkg clruulasztok vnl.unlt.

Egyik L'1111{'kezc{L's trukkomnck allyai llagy:1Il y:i III , "Nail:!" \"()II a SZL'Il\'L,t!<i alanya. I':g}' SZL'P napon, ncm sokkal azunin, bogy az i')CSeIl1 cs a Ill'ig<H11 hazakvrillt, Nall:t jf>l{ cl hozziink gYL'rekcs(isZIlL'k, sZlIsszan:'isnyi pihl'll<i{ biz{osl{\'a :tll}';lnmak. ami nagyon is rMerl. A'I. iit"SL'1ll es a hl1~OIll a hiiics(ijlikben fekudtck, en pL'<.lig ;'iIIllL'nL'liieg a IL'\'L'\'L'l kii{f)IIL'11l lc magam, A uizhclycn luirom nagy ahllllinilllniabas rotyogou h<'iszen - az egyik pclcnk.ikkal. a m:tsik ketto uipszeres CI\'L'gekkd {di -. az alagsOl'h:m pL'dig cpphogy ll11'gsz:lradl L'gy haloumyi 1110 soil ruha. Nana IemL'IlI, hogy Ielhozz« a ruluikat. Kcmenycn dolgozr), furgc c:; gyakorl:ltias a:;szonyken( pr61xlIt minel [obhan sictni, mivel tudta. hogy ncm ~ppell a legbiiicsehh dolog nil sok;'iig l'gyedtil hagynl cngem. Elindult felfdc a lepcs6n, a

54

55

karjai mcgrnkva frtssen szarndt es (isszehajlogaloll, tukarosan fcltornyozon Ichcrnenulvcl. A halom Icleu alkandikalv;) eg},szer csak a7.1 lalla, hogy az alagsor a;l:lj:1 kczd bccsapodni. Proh:iha szapor.izut, de az a;16 bcv.igodon az OI'J"a 1.'16u. A z:ir k:I!I:1n1.

A halom rulnival a karkin az ajronnk <l61\'e Nuna kiszahadi- 10((;1 az (.'g)·ik kczer. cs lllegpr6h:'iIkozoll a kilincsgombha). Neill fordult el.

-: Nyisd ki az ajl()I, Eric - mondra Nnna kl..'<I\'t'S lIangoll. En 11l{'g kcdvcschbcn azt felcltern.

- A-:i:i!

Ugy:II1, gycrtink l11;1r, nyisd ki :IZ ajt<it! - A-:I;'i!

N:lJla tiszt.llxm volt "de, hogy szigon'i h:mgg:d scnuuin- scm IIIL'gy milam. :1m aZI St'l1I hagyh.ut«. hog)' 1lllj:irjoll az L'szen egy IOI},oge), Il'g},cn lxir Illcgoly k()I~ICrt'tI - ki\':llIk('pp, amikor az cgyik szoh:'il>an luirom l:ihas \'fz Iorr el, a nuislkbun pcdig k{'1 ('Sl.'l'SL'IIH·) nlszik. j\ll'gpr()h:'ilkoz()1I II:'i1 cgy nuislk lIlegkiizt'l ilesi nuxkla I.

- Fogudok, hogy nem ('red cl a kilincsgolllhot - mondia. a

lllakacss:igol11ra apclkilvu. - Dehogyncm.

- Fogadok, hogy Ilelll.

Nemn csond.

Nnntit kivcrt« a \'iz. Szintc hallouu, ahogyan a rejel1llK'1l a hclyzetct clcmczvc piiriiglll.'k a fogaskerekt·k. Vc..:'g(il, aliogy remeltc, gyelzii!! bcnru-m a bizonyiui« k{'nyszerl.'. Egy klcsit hc..'nyouuam az ajl()goll1i>ot. 1I:III0lla, ahogy halkun recscg.

- I.tofogadol11, hogy ncm tudod kinyitn] - mondm.

- De ki tudom.

Ismel rc..:lhangzoll a cukornulzba rejtett kihiv.ix: - Fogadok, hogy nl'm rudod!

(Jjahh hos.o.;zu szunct kovcrkezcu. A ruluik egyrc nchezebbek 11'1l1'k l\:ana k:lli:in. A z:irszerkL'%e1 egy kis g0l11hh61 allt, melyet

he kellcu nyomni, azutrin cllordituni. Amikor kinyilt, :1I>rC') klikk h:mgol hallaloll, es N:ma csak em: viirt. Gyorsan kcllert mozdulnia. NCIll akart mcgutni cngem azzal, hogy uil gyorsan loki ki az ajtot, :1111 \'aloszfmlleg ez volt az cgyetlcn c..:selyl.'.

En keptclcu voltam cllcn.illni. Klihi:

N:II1:1 gyorsan nckifeszult az ajl()nak, az pc..:dig konnycbben kidgodoll, mini varia. t\ mcg mindig mcleg, Irisscn iisszehajrogatou feherncnnik az c..:gC:sz padl61 clborftotuik. cngcm pcdig IdHiill a 1:i1>:II11rt')1 :IZ ajto, micldtt clszuladhaua m volna. Rcmulctcmben slrvn csiksi'lltclll a padlon.

Nana rohant, hogy c..:Izarja a rom> vizct, azunin nuir jiltt is vissza engcm csililg:'lni.

Meg csak kct es ft:1 c:ves voltam, tit' Nann mdris tudtn, hog)' ugyancsak I!lc..:g fog gylilni velcm a haja a gYL'rl11ekcs6sz-p:iI)':ln.

Afellutt: kijziJlt

:-\ana az any:1111 anyj:t volt, "Bah:," pedig :IZ :r1>:IIII(o. Bah:! IlK'Icgszinl, t'J'()ldjes, tipikusan ('wil:ighL'li nagymamu volt, aki amolyan nagy, cUPP:IIl(IS, c..:un')pai arrra-pusxik.u adou - azt a fail:il, ami L'gy porszfvt'>1 is mL·gszegyc..:nflenc. Kirsauanoun eleven \'0 It , hal:'i rtu Ian L'llergi:ij:i \':11 es kisse Illeresz h 1I1l10rerzekcvcl gyakran zavarba hoztu a .konzerv.uivahh" rokonok.u. Az Iinncpi vacsonikon maga melle iiltelell; amikor pcdig 11:1- luk uludtam, rcggclcntc kiviu :1% udvarukba fiildieprel es nuis gyiunolcsoket szcdni, azuuin pcdig hatalmas rcggclit kcszfreu. EZI kovcnicn tollpihckvnt hordozou magaval a f{'1 karian, mikozbcn takaritou, porolt, porszivozon, C:S 1l'ic..:rOIl0I1 cscvegett. I~n inuidtam czt a nagy si.'trges-forg;lsl, az erzesl, hogy a saj:'il kibnim hnsznaluta nelkul utazok a I('r!x:n, Tiibhel es gyorsabban, cz volt :I v.igyam. Mondhatom, inuidtam a nugyit.

56

57

Egy [anuari napon Baba bement a korh.izba, <.:s liibbc.! nem is jOlt ki onnan.

A [clek szcrlnt. mikozbcn a korluizi ::igyol1 Iekudt. f:ijdallllal eOL'1l a mcllkasrihan, kinyult a no\,erl1lv() gomh fde - cs m.ir nem C'r! c d.

MarmOSI a szfilcimnck meg kellett magyanlzniuk Bah:l hirtclcn elttillesi'l az ek·lemh61.

- Nagymam« aludni mcnt - rnonduik nckem -, L-S tiil>he 1H.'1ll fog fl.'lC'hrL'dn i.

Eltoprcngtem a dolgon cgy kisse, azuuin clvctcncm.

- l~n fd (Ullom C'hrL'SZleni - 1l10ndl:II11. - Fogadok, hogy ha bctcsztink luirom aszpirint a sz:ij::iha, es Icl-lc ugnilunk :1 has:in, fd fog L'hrL'dni.

A huson llgr:.indoz:ls a kil'geszil(i SIr:.l(C'gi:llll volt, 1l10lst> mcntsvrir ubhan az csctbcn, Ita a nyclvcn szelolvad(, uszplrin iz('" SCIll jclcmcnc dcgL'Il(I<'\ ilszliinzC'sl llagyany:11ll Si'.:im:lra, hogy fdllybsa a SZCIllCl, es lekegye l'kle lonalat.

EgyikL' volt L'Z annnk :t kvves alkalomnak. umikor <"I1IIC'kszem. hogy l.ittrun ap.iruat simi.

A Il'II1L'IC'sl 1lL'1Il sokkal L'Zll(:11l tartotnik. Nl'kL'1l1 nem L'llgl'd'l'k, hogy reSZ( vegyck rajtu, A szillcuu ligy l'rL'Z(L-k, hogy iilC:\'l'SL'1l ll'ds:igos:lI1 ml'gr.iz{) elmellyl jdl'IlIl'IIt' sz:llIlomra Ilagyuny.im L'k'lIdL'1l testvm-k l:i(\':iIlY:l. Balu chnent. l'S mindcnki cl tudott l>lksLIZni (ill', kivcvv cngcm.

I~jjd az agyhan fekvc mindig (i j:il1 a fcjt:lIlhL'n. Nelia rscndben slrdog:UI:II11 is. J li:inyzoll a Ilagyally:im, C's h:ll" akkorilxm 1lL'11l voltam (iSZI:iil:lIl L' fogal()ll1mal. 1Il'11l volt Illl'g bcnncm a kaprsolatunk lczdnisdrml: l-rZele.

Kf)zht:1l perszc I>izlos voltam abban, hogy 11:1 C'n ncm is vch<.'((<:111 hlicSllI Bab:It(II, () :lZer( nL'1lI lelcjtctt el C'II,tWIII. I'onlosan ludlam, hoi van most, t:s az( is tudtam, hog)" lIgyallt'lgy vigy:iz nim. ahogyan mindig is rene. Ez( onnan 11Idl:II11, hogy mindig Sl'glldl, ha nsziiks{'gelll" volt r.l - pekkiul amikor odakint a kertbcn j:"ilszollllnk :1 bartitaimmal, cs clcrcdt az csd.

tlvcnkor mindenki hazu akart mcnui. es fgy fclbcszakadt \"01- 11,1 a j:l(ck, ligyhogy :IZ( monclt.uu nckik: .. V:lrj:llok Ill<.:g ill; Illimlj:"irl visszaj<)viik!" Mikozbcn a Whhiek mind bclnizodtak I veranda ereszc aki, ell korbcszalaclt.nu :1 h:iz nuixik olclala- 1.1. ahol sc-nki SCIl! l:i(h:1I0ll. Azuuin fclnezrem az egre, es igy ./(',llam: .. Baha, leg}' szivcs. .illltsd <.:1 az csot!"

l~s az <.:sii az cscick ((")hbsegelwll <.,1 is :illl. (Tgy uun, hogy .1/ ('n B:lb:illl vL'gOI is megsem hagyott cl engcm.

ttadttdbon liZ (}l'olltil'al

I LI mar l'Ijiill az ()\'Oll:iskor, A((()I a pillanauol kczclvc. hogy alk-ptem :IZ ovi kapuj.it, majd h:ll:llra 1111(:1111 magam. Az idti ja\'a IVSZCt allllodoz:issal csapuun :lgYOI1, de nem l'gy kisfill lipi"LIS kt"'PZl'lgl'S\.:iwl - Iahdaj:lIt"'kokr<>I, hostcuckrol. szC)rtlyek Il'gyozeser<·il. (Nos, id(·inkc.:'nl C'Il is k-kiiz<lii((l'llI c.:gy-kC'1 1I:1(alIII:IS (om:ltI()I. .. dl' lI:il mclyikunk nL'IlI?) Gyakrabban kepzcltcm «zt. hogyen vagyok :I dclphoi j()s. "em tuclram ugyau 1'011- rosan, ki \'agy mi volt cz a clelphoi j()s, valamikcppcu megis I'gy nivoli 1>:lrI:lI1gh:l kepzcltcm m:lg:II11, amint cmlx-rck l'gesz -cregcinck szolg:ila(:il~1 :lIlok, akik IIOSSZll utat IL'U<.'k 11 K'g , Ilogy kikvrjck :1 tan.icsomat.

01)':111 (L'Ueknil is clmclkcdtcm, mdyekn'jlegyszl'nkll tud- 1(/11/. hogy vegreh:ljlllal()k, mint pl'ld:illl .uuvulnl :l kczenunel .1 falou. Biz()s voltam benne. hog), ha egyszcr h.irom napra hez:"irk,',zh:III1L'" a h:i1t")szob:imh:I, ki tudn.im (,kllllll:1lni a vegrl'hajl:ls 1Il(>t1j:it. Furcxa uuxlon Llg)' ulnr. senki scm hajland6 megcngcdni a dolgot. \'al()szll1lllt:g cik is pn'ih:il tcuck vck, gycrekkorukban. es ligy diinliilld:, hogy PUSZ(:I ili()pocsekol:is.

Ha a ncvcloim hclytclcnitcnck azt, hogy almodozom, ulkalmasint meg rossznbb szcmmcl IlczlL'k a IIgydmL'lknsl'gL'IllL'!. Gyakran visclkcdtcm bomlasztoan: ncvclctlenkcdtcm cs rnagamru vontarn a figyelmct, \'agy figyclmcn kivu] hagyl:ull okcr

58

59

CS clmcrultcm :I S:Ij:ll viklgomban. Mielott :II'. <.'IS(·) cvernen 1111- jutottnm volna, rmir olyuu sokszor kcniltcm bajha, hogy nnyrim vcgiil sirva omlott ()sszc az igazAato d()t!.

- Vegct fog cz erni valaha is? - zokogta, iinklonteieniil is :lZOkat :I szavakat visszhnngozva, mclyckvt a szulctcscmkor cjten ki.

- i\lajd l1a valami lord<.:kl'lni kczdi - fclcltc az igazgat6

- I~o.; :II'. mikor I<.:sz?

- IHrmikor IlIl'glClI1l"nhl't - :II'. igazgat<l clhullgatott. majd

gy.imoltalanul elnevettc mag.it. - Az ('II lIamnal <.:gL·szell :1 f()iskol:lig kclleu varni r:'i.

Peciig ncm a mO)1 volt SZ(\ hogy scnuni Irrint scm ere k-kkid tern: l'sak loppen az lordekl('klescl)) ncm az ovockilxu: nyilv.inult Illl·g. Amikor a nagY:lp:11ll adou nckcm egy dohoz ovska. ti;r{)l! ()r:i.t, lc voltam nyligiiz\,l'. Ez nu ... ·g akknrihan tc'irtl"nt. amikor :IZ (Jr.ik npro, iisszeili(i ulkutrcszcklx'il :i1I{l. honyolult misztcriumok voltak (a digit:ilis forradalom dtll!). Vabh:lnyszor llagY:lp:imnak dt(irl'ltt az (lI~'iia, es a uuihelybcn uuir 11L'Ill tudt.ik mcgjavituni. hcrnkta l'gy rl"gi szivardohozha a tiihhi sorsuirs III <.'I lc. Egy nap clhozta uckem a tiiriil! (lr:i.k l' .kincscsl;'idik:i.j:it", A dohozlxm leni (,dk egyik« SCIII j:1rt, es persz<.: mind IIH nagy \'011 ahhoz, hogy viscljcm, :'i11l cz engcm l'gy CSl'ppel scm zavurt. I~n ugris csak j:ltszani ukartarn veluk. Amil Ill<.:g i:-; tcucm. Fclhuxtam az l'gyikcl, mire kctycgni kczclctt. Fclluiztam L'1W nuisik.u, los az is elindult. ma]d mcgfillt. A harmadikar ncm tuduun l'ellHlzni, ugyhogy lllL'gdzt:lI11 l'gy kicsit. l'\l'-h:IIlY pvrrvn :11 szorosan markoltam nzt. amclyik c-l indult es llIeg:lllt. AI'. ora uim elindult, es vigan kL'tyl'gl't! todbh. A kezcmlx- l'ogt:lJll azt, .unclylkct Illl'gr.lzlam. e.o.; :17. is ;:'trni kezclcu. I Iamarosan ('n _j:lvltott:lln" a lxntitaim ()(:ska 6rfiit. t'Jgy hiszcrn, itt cppcn :17. cllcnkczo]« mlikiid()tt annak :1'1. elvnck, melynek kovctkczichen az (')dk oltoruel; umikor bizonyos egyl"llck viselik c3kct.

EgyL'sck SZ:ln1:1r:1 azonbun az or.!k Ielnyinis nelklili megrc-

p:.tr.'iI:lsa koninrscm 11 .. 1 olyan jeiL'l1t()seggl'I, mint :lZ a kepcsseg, hogy a vonalukon belul szinczzek, es hilxitlanul szavalj:lk az d/x'c('S I.!.rJlI)'I'C'/1I1J61. Tuclonuinyos tercn muuukozo hlallyoss;'ig:linl:lt e1l"g sulyosnnk tckintcttek uhhoz. hogy m.isodikos \'agy harmadikos koromlxin egy szoclalis munktis jiijj6n hozzrink csal:'idlatog:lt:lsr:I, hogy cllcnorizz« :II'. otthoni kornvezctcmct, L's Illcgl:'isS:I, miert nyujtok olyun rossz tcljcsitmcnvt. IWvidd<.:1 a ml'gerkczes<.: uuin megkcrtcm a not. hog)' magyanizza Il1cg nckcm a _\,l"gtdcnsl"gd". mire <i ingl'riilten ralpra ugrott, L-s kiviharzott a hazb()!.

- Ernil heszl"lnL'm kcll :IZ igazg:lt(wal - kitiltotta vissza a \':'illa Wlntt.

Ha mcg is Il'(I<.:, soha ucm :iI'lIlt:1 L'I nckem, hogy mit tudott

meg.

EZI,II(Illuics""(l1

Alapos okom volt arra, hogy a "{-glcicl) ll'nncszcl('ll clmclkediek, mivel ugyanL'hlK'n az id('bzakh:1Il L'gy uuisik \'esztl'seget is cl kcllett sZL'nVL'dIlL'Ill: a kutvam dVL'sztesct. Silk, a doberman pinscher a sziill'll-Sl'mkor m.ir kctevcs volt, megis nagylelkiicn nlrtc gycrmctcg v isel kedescmet , k('lzti.ik azt a szok.isomat is, hog)' az alse'> ajkat Iogunryunak haszruilva IllIZzam Icl magum :III() hclyzcth«, azutau pl'dig hele kupaszkodjam, mikozhcn j:'lrni tauulok. Silk gy:tkran i)SszL'randlllt a r:.ljdalomtol, de SOSl'111 kapott oda, sc'il 1110g csak 11l'11I is morgott: valamikcppcn tudta, hogy cn m('g gYL'fl:'k vagyok, akinck szuksege van az (; szerctetcrc es vcdclmcrc,

Szcrctteu: azoknak :t dolgoknak :I 1:lpint;'is:lt, rnc-lyck llli\'c'isek voltak a keznck - ilycn volt Silk fi.U<.: is. Amikor az :'igyam mellen uludt, lclogauam :I karom az agy szelerc')I, es finomun a ket ujjam kc'iz(' loguuu ;I kutya I1th'i.is ftilet. A fCII az erintesemtol lussan felmclegcdett (ez ncm volt Inyemre), ugyhogy

60

61

:11\'ClllolI:lI11 a nuisik flill're, mnjd iijru "iSSZ:I, amikor az is nilI1Idcgedcll. ,\1 ikor nuir mind a kef nil mdl'gel>h volt, SL'II1- hogy erd('kI6dcSL'llm: (:1I1s0n sz.imot, kicresztcncm SilkL'I, hogy lclultse mag:!!. KoriHhL'Hii liz PL'f'C dleltL-wl fdhangzoll cgr vnkkanuis a nL'j:lr:lli ajl(ln:'il, :I mi I><il tudtarn, hogy keszcn :111 a hL'jil\'L'I('lrL' L-S :J ritus IlIL'gislllC'lles6'L', Mire ketszcr v{ogerL' j;lrtunk C szcrtaruisnak, en is :'jloll1ha szcndcrulrcm.

,\Iire IIZl'VL'S lcttcm, Silk nuir a lizl'llkL'lIL'dikl'1 lapoSl:l (ami cmberi lePlekl>L'n sZ:ll11olv:t ~H-nck !t'ld meg). 0s az L'g{o,-;i'~"egl' hany.ulolxm volt. Any:'i III cs a p.im mcgegycztck egym:'issal. hogy ha eljiin az :11. ide). .unikor m.ir scnunlt scm rudnak tvnni {-rtL', IK'm hagyi:'ik SZl'II\'L'dlli: inkribb d:lhalj:ik,

Ez volt Silk lvgneliczcbl: eve, Volt.rk alkulmak, .nuikor hi.ih:1 igyL'kl'zl'1I - L'Z :1 kutya. aki SL'gllL'1I IllL'glanulllolll i:irni _, L'gyszl'niL'1l keplL'icll volt 1:'ihr:1 :'illni. Fdzaklal() l:il\,:llly \'011 ez L'gy I'dJl()((nd: is. h:'il Illeg l'gy gycr('kllek, AI. L'gc:sz \'il:igomat nlapiailxm r.lz[a III L'g , Azunm djiill :II. klcjc. hogy L'h'igyiik :Ii', :'illator\'oshoz. es lllegldlL'lc'lsell hizlo,"ak voltunk bennehogy L'Z lcsz liZ a I:i[ogat:'is, .

Ny.ikunkon volt a II:il:lad:'is, llgy diilllii[liink h.it, v.irunk egy-kel napot, hogy dlllliljoll az iumcp. 11:II:I:I<I:Is n.rpj.in any.im adott Silknck L'gy 1I:lgy t:11 pulyk.i: szaltral. krumpllpun-t es liilrelekL'L Silk, akinck nz e[rl'lIdjehL' llagYOfl ritk.iu kertilt uz .emhcrck L'lL'tk-Il:'lxil", habozou. Nl'lllikl'PP i'':I\,:II1:1Il ickintcu kiir!)(_' a jc)\,;ihagy:bunkeJ1, :lZUl;11l llgy di;lll<iu. hogy nc-m kerd(ijelezi Illeg a dolgot, l'S L'lrogY:ISi'.IOlla az u[ols() vacsonij.it.

,\I:isnap clvittuk ai'. :'ill:ltorvoshoz, Anydm cz nlkulommnl O[(IJ(l1l maradt. I~n j<ll cmldkezu-ru, mcnnyln- II i:lnyzoll I bha L'i\'csz[esL'kor kapcsobtlll1k k·z:lr:'is:l. czcrt ragaszkod[:lJll hozi'.:I. hog)' en is c1kiserhesselll ap:IJll:J!' M ikozbcn a gY(lgyszerszagl! v.ircneremben iildiigehL'lll :l k:'irtY:lz<'i kll[y:'ikat :'ihr:'izol(l. Norman Rockwel] slilus;ll idl-z{) ti..'stllll-nyek akut, minden olyan hidcgnL'k uint. AZlII:ln ap.im kijt'ill. es ertesl'lIlkJ'e acha, hog}" cnnyi \'011, el fogj:'ik altatni Silkct: Kerdcztc, hog}' 0([ akarok-e

lenni? Kovcucm ap.unat es ai'. {tllatorvost, ahogy \'l'gigset:'iIl;lcr.ik Silket a regi folyosokon, majd egy h:ilS() ajl<ln :'t ki az udvurba. En clbucsiizram [die, azutan ngycltL'm, amint :lZ ;,Ulal(lIYOS hdl'sZllJ'j:1 a [lil. r\eh:'iIlY nuisodpcrc nuilva Silk szcliden lcrogyou :1 fiildrl:'. EW[:lI1 felcmcltek es bctcnck L'gy hamv.isztokcmcnccbc.

Aznap l'jjd - 6 lIl:'ina llll'g sok l'jszak:'in keresziul - islllet l'gy SZl'rL'lL'1l 1(-IlY! sirauarn. Ez alkulommal azonban mcgvolt .1 bllcSii, A \'{-glelL'n ncm nim olyan 1:1\'olinah:, selH az iiriikke\';116s:ig oly hosszunak.

Termesxet/Neneles

Amikor :lZ ()voda t1t:111 ;'iltal:'inos iskol:'iha kcrultcm. az iil1ludatoss.igom valumclyest kibomakozou. Todbbra is h:II11:1r dIInt:lI11 magum, es rellgL'[l'g idc)1 l('llrii[(l'm :illllotioz:lssal. de .izon ritku alkalmakkor. umlkor valolxm iisztiinz6 Los gondoI:Jlci>rcszl<i tamirt kapram, minden v.irakoz.ist fdrtllllt'JI(I:m kiuintcm. Sajmilntos mcxlon nkkorlbun 0ppt'lgy. ahogy m.r. az ilyen t.nuirok ncm :t szahalYI. hancm a kivctch jl'iL'lItl'IlC'k,

Az ouhoni IC'gkiir 11:11:.";1(,;1 fejlL'lIL'hb voltam :IZ e\'L'im Si'.:'inuin.il. A szOIL'i1ll fdnc')lIkl-Jl[ kezcltck: nem bcszcltck \'eIL'1lI lccrcszkcddcn. ink.ibl: bcvontak a hl'szl'lgl'tC'sl'iklll' C's diin Il'Sl'ikl>L', {o,'o L'zzd olyan szcmelynck ismcrtck d. akinck sz:'imit a \,ek'menyL',

Mindcnnap :dig v:t J1:1 Ill, hogy haz:I<:"rjek :lZ iskol:lh(ll. LTgy [lint. hogy otthon mimlig dhtiviil<i embcrckkcl [al:'ilkozha[om, A szuleim iL'nyt'igiiz<j luiucnl lxrnitok szC'les skClI:'ij:1l hit- 1:1 k n:ndegli I: :t nt ropokigusokat, pszichol(lgllsokal, nulveszcketo orvosokar, i.igyvl'dekL'[, es Illeg sorolhauuim. (S ami IIll'g l'sod:'iI:llosahb:l lL'([L' ;J dolgot, cv: :J sokszfmi csoport :1 POIllp.is elkL'k L'gesz serL'gszl'l1llejenek ihlero]c volt, melyckct fnycsiklundo Izck cs illarok kiscrtek.)

62

63

I~s mivcl az otthonom olyannyiru dof(cl~t-Illcn(es volt, ~ oly k1ll61llxlz0 cmberek hauisanak voharn kitevc, csak tcrmeszercs, hogy folytonos kihivast jclenrctt szamomra az cgyoldahl. diktaiorikus tckintely - [ohban monclva en [clcntcncm folytonos kihfv;!sl az cgyoldalu, dikratorikus tekintclynck.

.1 lIlagalart:'isprohlelll:lk szohrtit (e1gondolkodl:lt6. ncmde"). It'imulato(( az ig;lzolasra, umin ligykodtCIII. CS lIleltalhmkod(l,I n, fontoskoclva dorrcnr nim:

- ~lil lllun:lsi'J

_ lguzokis: irok a k6cscnmil - j()(( a higgad: valasz.

_ Azonnal Icjt)ssZ velcm a bi.inlcl{Sszolxlha, nmiert ahiharni-

'iiloll;lcI anyad al;'iir:'is;tl!

_ Eszcmbcn sines. A h;lIllisftas ;I nnisik tudta cs belccgyczc'il' nclkul 1(>J1L'nik. Any:'illl pcclig tud errol L's hclccgyczcn.

Az ehhcz hasonl6 valaszok IWIll renck kcdvcsse a (;I ndrairn

<zcmcbcn.

- ~Ii a ncvcd? - k()\'l'Il'It~ a fclngy~l(i 1;II1:1r.

- Eric l'carl.

Fckilltum. t)SSzl'sz~d(el1l a d)kll1{)ko!1l:II. {'s r;lIkISSZ~I1l~1 nC'zrem a ferfiv;li. Y-E-A-R-I.. .. Azuuin sarkon forclulnuu, l's bementcm ;lZ (lszl;1lylcrcmhc.

Ezcn cscmcnyck - c lcckck - ki',ziill lolyt tcluit illli {·Icll'lll.

Apiirn l'gy :'irusfl(,-alllol1l;lIa v.illaku r{',Szlulajdonos:1 l's em .. 'Illcitl'I{ijc volt a h;'i I yj;!\,a I {'s a pj;l vu I l'gyOll, c~n'hl'n onkcntcs rcn(.l<irkC'n( is lL'vC'kcnykl'dcII. Anya ouhon maruclt 6 fclncvclt h;lrJllllllkal, cmcllctt r0szilhis modcllkcnt clolgozou es divarbClllllI:II()k:it VL'ZL'll'l!. Apa rl'ggd hctkor, mire Any« lctuszkolta a rL'ggL'iit ;t rorkunkon, ahogyan a llIad[trlllallla ell'li a fi6k;'lil. mar luizon kiviil volt. Addig IlL'IIl szabadulhallunk ott honrol , mig he IH:III \':'igtllllk L'gy kiad<',s rl'ggl'iil es IlIcg IK'IlI tclt az uzsonn.is dobozunk - .mtnd a n0gy lapanyagJ"ajl:lval" (akkorilxin :1 szrti<ik I11C'g ehhcz :lZ .rlnpclvlrcz lartoll;ik muguk.u). Tizcnluirom eves koromlxm mcgvoh a lxmuirvom". Vas:'irtlaponkcnt lI~h:l tcmplomba is mcntcm a har:llaimmal.

()\'Od;I, ;'i1lal;'lIIos iskoln, k(',z~piskol:ti c1('ikeszfH\ kiiz~pis-

A ki)zepiskoi:t \'l'Zl'I{)sL'ge szlgoniun vcttc, hogy a di.ikoknak ponrosun kcll erkezniuk. Noha en alig p:lr pcrcnyirc lakuun gyalog az iskolakornplcxunuol. rL'ggelcnll' majclncm minclig clkestcm. Egy perc ide vagy oda - ncm nagy Ogy, kivcve az iskola \'CZL'I(iscgC'I1Ck. Ita a di.ikok :t Ill'CSl'llgL'le ... 111:111 erkcztck a suliha, k~'s<i('edlll;11 kcllctt szcrczuiiik.

A prohIC'III:1 az volt, hogy :lZ iskola ncm ;IIliIOIl ki ;1 di.ikoknak k6<icedul:ll. ha 11<...'111 volt szi'tl<ii igazol;lsllk. I~n annyira kiccntiztcm a dolgokat, hogy SOSL'III tudtum. ruikor fogok dkC'sni. fgy uem kaphauam ouhonrol igazol;IsI, hacsak vissza 1Il'1lI kuryagolt« 111 , hogy kC'rjck cgyct ally;'iIllI(,1. Ennck ki)\'clkcztcbcn rcndszcrcscn clmulasztouam az l'is<i onim J"cl~1. Micrt cscu olyan nchczcmrc, hogy .ik.ir csak nL'gy~(kir:l\'al korrihbau elinduljak ouhonrol? A clolognuk scmmi {'l1dllll' I1L'm volt - mcgsl'lII tucltum vtihozratui ruit.r. Olylxi nlnt, mintha ncm ugyan:lzzal ai'. id<ifog;llollllll;ti IllIiki',dnek .uncllvcl min-

. '.

dcnki lII;is; llgy kulkuhiltam, hogy h;1 minden rl'ggd H.OI-kor

Icpck ki a 1t:lzh(,1, es dcg gymsan szcdcm a l.iham, akkor odacrhetck a slIliha 750-rl'.

V{'gl'tl mcgkerdcztcm anY;'IIIl((,I. h;1II na-c, 11;1 mag.uu irmim IlIcg :lZ igazol:lsokal a kesesl'imre czekcn :1 rcggclcken, es :IZ ci ncvct (rn.un :ti;1, ahogy kcll, Figycicmbc vcvc a nuisik eshcl<isegCI, hogy l..'gy l'gesz lalll:'irgyal kihagvok a haza- C's visszaktuyagokis miuu, any.im vonakodva bdl'cgYCZCII.

Egy nap az iskola J"dl"lgyci(i tundra eszrcvcnc. hogy magam from meg az ig:lzol:lsollla( a kcs(;srol. Az ilk-I<> affelL' iinjl'it'ill .ZlIp;1s haka" tlpus volt, akinck a saj:ll fiar61 minnizhau.ik volna

• 1.) l'\'L'~ korlxm kzajl6 7_-;;((6, f~rfj\';,\ :\\'ar:jsi szertart.is: :1 heber S7.() jL'lL'nI6c: "a par:.IIK:>o!:t1 Ih". fA Sz(',.k.)

64

65

Totuibblepele

ntirel hiztauisok nem adtak eppen POlltoS idnymur<)r;ist. A lu-lyzct :lZ volt, hogy semmi scm erdckclt. llgyhogy nell! volt mit .. ;1 fejcmbc vcnncm".

Azon nyombnn elkii[eleztelll magam ... egy tdjesseggd csa-

(lung<'> tanrcnd mellen. Egy cv leforgtisa alan ncm kcvesebh, ruinr h:.'i1'0111 f<'bz;lkot \'cllL'111 fOIlIOI()ra: :I pszichologult. a jogi .rlapismcretckct L's a modern I{IOCO!. Fogalmam scm volt. hog)' uuhez akurok kczdcni. I~s mint rulnclig. seuuui scm tudrn tarI( is.m lekotni a figydl1lL'lIl.

Zelda 1111.'gllgydle, hogy ~Iiamihan fL'ji<'iclt:sIH . -k indult.uu :II'.

(111:1116 elell<'ll - es :IZt akarta. hogy cz i).:y folytat6djoll a to\ :ibbi:lkhall is. Anelki'd. hogy l.'ngedC'lyt ken volna :I xziilcim- 1()1. Zelda Illegnyiloll:l d(-,lIe111 a lelH;'()Seg kaplijaL, hogy a 111:bodik c).:yL'll'l1li e\'en1<;'[ a 111l'di(L'rr:illl'UlIlhan ((',lIhc((;'111. Ez 111()dfelell lzgalmas kila(:'is volt sz:'imoillra. f'.likiizhell H6111a C's xihcn kcpci khcgtek tovu lclki szcmcim ckiu, Zeida 10\':11111 -.zlikitelll' a llledilCrr:lncUm fo).:aI111:'i1. Vol: lIgranis ni l'gy he«cnevc: Izraclncl: hivta. A hclyzetct szok:'isa szcrint egy IC'JlC'ssl'1 1l1l').:d()z\·e Zcida szcrzeu l')':)' i>I'OSlll':'it cgy egycvcs r.mulnuinyl tef'\'r<)I.Jl.'ru/~s:'ilel1lhL'n - a programot nnu-rikui di.ikok SZ:llll:lra hirdell{'k me).: -, azut.in pedig fdaj;lIllotla anY:lgi I:illlogal:'is:'ti :1 Mdllalkoz:'ishoz". Ilogyan Illol1dllallak volnn nemct :I szillclrn?

kola: u] lxiratok. dolgozatok, diaklxilok. a jogsim t1legszl'rl.csc, fcls()oklat:l:o;i fclvetcli vizsgak, majd \'egiil az c:rellsegi cs a I'. egyctem ...

, lamar r:'ijiil!l'111. hogy az crl.'ltsC'gi nern iclcnt egyel :1 "sz:II):ldsagga)"; a szulcim l'ltcik{,ltek. hogy ncm crcsztvnck ki a f{'szckbdl. Nckcin azonlxm l'geszl'1l 111:'is dkcpzdcseill1 voliak. i\liC,rt nuuuduck Ncw jcrscyhcn? K:llifol'l1i:thall ak.ut.nn egycIL'I11I'l' j:irni. i\z ember azt gondolrui. hogy azt 1110 ndt a 111: Mal'. l~'izaki-s:lrkr:I".

"Ttl I l11l'SSZl' van" - kiiriilll' :II'. chct a karohoz :lny:1111 es up.im.

Az losszeni cszrucrsc-r« l'g)'I'l.' l'll'sl'hh \'ir{lha torkollott. .uui fekc\'l'sztell i'1 vciltiizt-sse fa j lilt.

Vl:'giH a k(')\'l'1 kez() komprorn iSSZlII1101 kiiliitl 0 k: j;'j rh.uok l'gyclt.:nm: a florida] Miamilxm. A szCtll'i1ll bizlol1s:igosnak \'101- tL'k ezt a rcrvct - ncmcsnk amuut, I11l'I1 Miami fell' olyun mcszSZl' volt ouhonrol, mini Kaliforni«. dc aZt'n is. men :lZ ap:li l1:1g)'ap:llll, Zl'ida (aki :II'. ()r:ikkal tcli clobozt adt:! nekcui gycrckkoromban) rovicklcl Baba hakila uuin odaki)ltiizi'>tt. Az clk{opzdes :II'. volt, hogy Zeida szcmmcl rarthanui :1 IL'kllzl<') t1t'Il. EI\'{'grl' is az e1s6 fill else) 11:1 voltam.

Ebb()1 vcgl'll is :II'. sult ki, hogy a szuk-iru l'gy egt'sz evrc e1- \'(.'szll.'1I0k a Iiukat.

Beinukoztam a Miami Egyell'I11f'l'.

t\ szulciut Iolyton azt mondogau.ik, hogy bdrnr! lchctck, ami csak akarok, hogy lxirmirel foglalkozhatok. amit csak :I fejcmlx, vcszek, Ez lIgy:t11 edit ad6 dkcpzel0s a gycrmckcvck soran, szamomru azoulxin :1 hels6 ininyul hi.inyn egyre nagyohl: problcuuiv.l v.ilt. ahogy id():-.ebb leucm es clkczdtem a p:llyadlaszl:bl'()1 gondolkodni. A M/{}' banui (:sjb,Q/a/kozz btir-

Az lzraclhc 1I1:tZ<') clkikok ziillll' :IZZ;!l a v:lrakoz;lssal indult titnak, hogy lsten alasz:'ill :1 111l.'11I1Yl.'kl>()I, :II'. utoin redig tc] cs mez fog folyni. 6k nugyo; l'sal()cltak. En viSZ0l11 (Igy mcntcm oda, hogy nemlgcn rcmeltcm cgychct, mint hogy egy evet az Egyesi'tll All.unokon kivul 1i',lthctek, CS :II'. elki)velkcz<'lkrl.' vonatkozo v:,16szel'uLkn v.irakozdsok hijan \'egl'zell'll JIIiJl(/C'lIiJe bclcszcrcttcrn. Adeligi l'lelei11l>l'll cz az cv, a Szentfoldre It'll

66

67

utazisom eve gyukorolta nim a lcgmelyehb hatasl. Mind a mai napig gyakran ebredck fel olyan :llmokb6l, mclyekhen Ill~g mlndig az ottani embcrek, az osi templomok 6 a Sinaihegyr<'il nyfI() lelcgzetclallfto latkcpck \'il:1gaban vagyok.

Az Allalllokba valo visszatcrcsemct kovetocn lIajszalra ugyanahlxi az ('Ietfonnaba leptcm vissza, mclyci mag.un l1liigiltt hagyt.un. Ikirmirc bukkantam is a Szcntfoldon, vukxli eleteclolll nem tartllt fel elottem - hn nlcgis. akkor cn ncm ismcrtem fcl, Most pcdig ujra szcmhcsultcm a dflll16kcnyszerrei: r<)szakot kcllcrt valaszrnnorn.

Az utnz.isomat 1l1egd{Sz<l cvhcn mcgfogan: lx-nncrn cgy i)llet. Miamihan hiltt)tt csztendom nlatt kupcsolatlxi kcrultcru a Rolfing-modszcrrcl. amcly egyi'ajla m01ymasszjzs. :lIlli a It.:st izomzacinuk felokl;ls:lt l'clozz:t. i':cit:lny lxrnitom :ltesl'tt az ckiirt tlZ Rolfing kezelcscn, C'S CII :1 sa;:11 szcmcmmcl 1:'1t:llll a fizikai dltoz;lsokat, mclycket :1 Illasszazs l'1<iidC'zelt n.iluk. A kczc-les ckitti (·s uuini .illapotuklxu: tt)(lcnt v:1itoz:1s iillJllag:lban is t'll'g volt a di)llh~shez, !togy ('11 is .rucgrolfoztatom" magam.

A kczelcsck h:lI:ls:lra IlIl'gV:!Itozott :t tcsuart.isom. es mint- 11;1 nyitotni v.iltam volna t'g), :Itrog6hh vil{lgszemlclc:lrc. A Rolnllg-llI:lssz:ti'_<; hal1L'rclllll-lcll' szerint - mcly az clmc/tcst viszsz;tcsatol:lsi hurokra epiil - a moclszcr fdoldja az l'gyCS iZ()Il1- csoportjaidat, {'S l' folyaruat sonin fdsz:lhadi1j:1 :IZ elrnktdrozott f:'ijdallll:n - fizikait cs l-ri'.ellllit. regit es llj:1l l·gyar:11l1. Mikiizhen \'C'gigcsin:ll(Jd czcket a kezclcsckci. gyakorra lljraC'led :I nniltlx-li elml-nyekct, Illig IlIl'gSi'.:lh:ldlllsz az .iltaluk okozott kcllcmctlcu L'r/.esekt<il. l.nnck crcdmcuyckcppcn gyakrun a Iizikui tested {os ai'. crzdlllcid cgyar:1llt :1tal:tklllnak. Ez :IZ llj. SZ:lIllO:-' regi f:1jdalmadt61 mentes IClczes lehct(ivc (eszi sza- 1ll<)(II~I, hogy m.iskcnt mozog], :Ill; Cs tartsd magad. J\1:lrpcdig ha maskcppcn tartod magad - vagyis III:tS hclyet Ioglalsz el a fizikai I~rbcn -. akkor az :lltalad clfoglalt erzclm! t('r is IIIcgvaltozik.

Mivel :lZ clmelct cs az ercdmcnyck egyar:1nt mely benyoIIdst rcuck 1':1111, arra gondolwm, hogy magam is i{olf-llI:tssz6r k-szek. A szulcim azonhan llgy erczlek. a Rolfing konnycn II1l116 h6bOllllak bizonyulluu. kimchet a div:llb6l, CS akkor en 11\1 :Il1ok llIajd szakmailag 7.atonyr:.l futvu. 'l~llan, j:IV:lsolt:lk. ronroloru kcllcnc vcnncm, !togy cgy b('vahabl> egb;z_..;cgOgyi lcrulctet val:lsszak: :I kiropraklik:11. l la nuis hasznot nell) is hoz, Iegalabh lesz a kezemhcn cgy diploma. mclyrv t:lIl1:Jszkod-

h.uom.

I kkegyci'.tclll , hogy elutazzalll Br<xlklynb:I, Cs bcszeljl'k egy

kiroprakl(irrcl. akivcl :I csakid cgyik har:llj:1 lsmcrtctctt (issZC. A doktor hesz:'illloit nckcm :1 kir(Jpraktik:l tudomanyanak es II\lh'eszet~tlek hattl'r~t kcpez<'> ai:lJwct(j filw'()I1:'lr61. EllllagY:Irazta, hogy lctczik egy l'gyl'lelllcs illlclligl'llcia. mely fcnntartja az lIniVerZlIlll sZl'rkezetC'1 Cs egycllslily:'il; s hogy cnnck az ertdclIlnck van egy kitcrjl'SZtesc, mclyct /'(,/';111..: szitletctt illtelligcuctanal: ucvczunk. s amely mindny:1jllnkhan ott ... .:jlik. rcnllt:lrtV:1 C'ktl'('(ll1kc!. eg~Si'_..;cgnnkl't es egycnslllyunkat. Ez :1 velirnk sziiletl'tt inlclligenri:1 vagy ~lctL'ni j:l\,ar6zt az agyunkon, gerilll'vd(lOk(in C's idegrendszcriink tf>hhi ekll\~n - restunk l'lIl'n(lrz(ircll<.iszcrcn - kcrcsztul kOllllllllllik:"t( Iizikai lenyCtnk f<"llnlll:lI~ld() r6zC'vd. AlIlig az agYlInk es a testunk k<iz()tli kouununikdcio nyiltun L's zavartalnnul Iolyik, mldig a leltet(i lcgjohh cgesz~..;egi :'illapotunkhan marndunk.

1141 nzonlxm a csigoly:ik cgyike elfordul vag)' kimozdul a hl..'lyzl'tC'ht)1, :II'. :IZ i<.iegl'inkre kifcircu n),olll:'ishoz vczcthct, mely :lkad:llyozz:1 vag)' d\':'ig;a a kOllllllllOikad(lt az agrullk CS :IZ nclott idcgck :'hal ell:'itolt lestrcszcink ki)z()tl. E zavaro hatas kiivctkl'z~bcn a scjtllllikiidesl'illk rellddlcllcsse v:1lh:lInak, az clkn:'ill() kC'pess(oglink pcclig nl<.'K~Yl'ng(ilh<.:l. terct adva :1 lI11ik(xlc:si z:l\'arokn:lk, a belegs~g cl6hirn()kcinck. A kiropraktor J'claclata L'ppeD :IZ. hogy kiiktassa :I zavar6 hauisokat. Ilwlyl'kl'l :I g<.'rinci.ink eme egycnellcnscgei (subluxutionak ne\,l'zzi.ik 6kel) okoznak. CS ismct lchctovc I<.'grc :IZ clct-

68

eronk zavartalun :iraml:':;;il, rnely \'issza:illflj:l l'g~Si'_<;~giillk egycnsuly! .illapotrit. ~I:ls szoval a gyogyflas L' rajl:lja az okot szuntctl meg, s nCI11 a uincter nyomia d \'agy kczcli.

Amikor hirtck-n fcllsmertcm, hogy :17. cmlx-rck rcjfai~ba nvm vclesztilctcu \'('raszpirinhiany kovClkL'zllll-nyc - ahogyan a len:'l'ckl:iIllOk pr6halj:lk vlhitcrni vclunk -. 0s hogy igL'nis rehCIL'k valamit :I Il1cgsL'gfr0siikrL', d(i)k0ltt'llI mag.uulxm, hogy kiroprnktor leszck. i'CIIl :'illtam mcg fomolorn \'t'11 11 i, hogy milycn haurlmas Il'p(~srL' k0s7.iil<ik. lo,o.; aZI SL'I1I 1:111:1111 1'1i>re, hogy ruilycn sZcrq)L'1 fog cz j:llsz:lni \''':giil az (-ICICII\IlL'Il. t\ szinkronk-iuis I1CIll (1)':111 fogalolll volt, Illcl)' 11Id:llos:rn Ioglulkoz(atoll volna.

Egys1.crrt' csuk val.uui ~:I hdyc:rc kauunt". EI:II':IS1.IOII:tk a gycrckkorl kep1.L'lg('st'im - vag)' lalan hitonnisok voltuk? - L'1lI1~kd, IIK'IYL'kbcll a ck-lphoi j()sk":nl segild: :11. cmbercken. Tahiu fgy nylh Illcg ck'ittcm t'gy IiI, mvlycn tellykgL'sL'1l clinclulhatok chlx- :11. ir:tl1yha, Ahl>:111 a pill.m.ulxm mindi;s'''ZL' :111- nyit IlIdl:IIII, hogy :t doktor sz.ivailxm volt valami, ami IllcgpClldill'll bcnnem hi1.ol1Yos luirok:u: vaiami. amil li;kc:leIL'sllck lort'ZIL'1ll - ('s vnnyi dt'g is volt nekcm. FdkeszliltL'1ll ni, hogy 11IL'glegycIll :11. dS(1 It'pl'sl cgy lij ir:lnyha - nu-ly \'t'giil is ki;zclebh viu :I xorsomhoz.

NEGYEDIK FEJEZET

A felfedezesele u] osuenye

.. I kit pcrszc, bop,), pszicbilsus l'(I,({l': csal: ('/J/J£'II 1/('/1/ isntcred fcl!"

Debbie Luk-an hadlne)m

Vissx« (IZ i.d!ola/}(uIIJa

Ahrooklyni kiropraktor, akivcl hL'SZ{'hL'l 11 , ~I Clcvclancl Kiropruktikai F(liskol,11 :rj:illloll:l I.O!'> Angclcslx-n. Ikadl,lIll a [elerukczcscmct. (,:-; I'd is veuck.

I:~<; fgy L'SL'II. hllgy :t xzillcim 1I1()\,{'Wt' Illc:gis l.'Iws1.ICllt·k egy fiuk.u - !'> t' nil ('ppen K:tlifortli:'ih:1 szakuch. allov;i Illintl\'('gig mcnni ukan. ,\l<brL'l(il viszout \'0gCtl is nyertek egy doktort, ami szerimcm I'gYCIlSlllyh:1 hillcnti :1 me'rlegel.

SOSCIll Iogom clfelcjtcni else) napoinat a kiropraktlkui l'c'iiskohin. A g()ly:JI,; lo\ rolyallla n:tgy volt, liihh mint nyok-van rell sz:i 1111:1 It. l\leg kcllvtt nyitni :11. dluizll:Ilc') [;Ilal, hogy IX:I()dulhassunk L'gy nuisodik teremhc. Az okl:U() mindny.ijunkat l1It'gkl'n, hogy l'i;vidvll I'ejlsi'tk ki, IJJil'11 ak.irunk kiroprnktorr)k lenni, A1. dse) SOl' hal sZel{'1l iilc'i hallgat()val kczdtc. aki persze epp a lcgl:l\'olahh volt 1()lelll - lon :r tcrcm johh hals() sark.ilum foglaltalll hclyct. A liirlenL'IIllL'sc::I{'s inncn kfgy()zoll \'l'gig :1 hallatok soruin. En csak uhcm es hallgauam L'gyik sztorit a nuisik 111:111 arrol. hogy ez a hallg:II() IX'n:l volt, illig cl nL'1lI ment L'gy kiropruktorhoz: annak a hallgatonak clnuilt a rakja: :IZ cgyiknek a lalasa [avult Il1L'g; a masik pedig :17. l'gesZ

70

Ha tie", tatntsx ra; ttll tsemenyen p,.6Iuilkozol!

I. ,1I.lIt, hogy uzokra :I dolgokra k<ilthcssem. ~1I11elyckrc. ell aka: ,. un. Egy nupon hcj<)1l cgy VCV<l - cgy fOldr<:.~lgcstan.~ I;~bor.:, I. '1111111 kUlal{)ja - cip(il v:.s{trolni. WtS:lrhb kozl>cn lortenet(: 1 .,'" IIIcgcmlil<:(lc. !logy 6k ott a bbo?ll<'lrillll1h,an ,:I ~?Vel.~cz:, • 1 (O)ra fo\yam:'ill !"()ldrcngcsrc sz:ullItanak Dcl-Kaillorlll.1 tc

IIIk-ICn.

Elmondta CZI m:bnak is :17. alkllm:lzolt:lk k(')zl'll? - kL:(

.I,'ziem.

_ l'\CIl1, ncm mondtum el. . '

_ Rcmck Nc is tcgye! - Ellllosolyodlalll. 6 elt6n visszatll(l

',( ,Irgon. uzuuin kil1zcl!c a dp<ijet CS t;\\'OZOI!. ,

Neh:'iny perccel a 1:I\,Oi'.aS{11 k()\'Cloen ciialszoU:lIll. hogy cl .

logol! cgY e!<')l'rzct, cs bejclcnteHcl11 a Illl~llkatarSail1ln;lk, h()g~ II~\' S(1/('IIl, h:lrolll napoll helm f(ildrcllges lesz. , ' . Amit .j()SOII;tIll", bck<ivclkezctl. Mindcnki ercZle, es a hi

rckbcn is szcrcpclt- A 1l11ll1k:I!;lrS;lill\ cl voltak hli!vv. ,

P;lr nuppal kes()hb - cs eZlitl:Jl a f<>ldrel1gC:sklll:ll() b~a\,:.lt_ kozasa nclkOI -:11'.:11'. crZesclll lamadl, hogy (Ijahh rcngcs V;II hato. \'akrncr()ell kocldzt;l!!:IIIl, CS <.'zl is hc!l:II':lIlg0Zlalll.

Aktir hiszcd. akar ncm, ismel rcngett ;1 mid. _ Olyan volt cz, mlntha vakuni II1lik6dni kezde!l volnu a bel1, sornhL'Il. A kf)\'c!kcz() kcl-h:'rolll C\' rolY:I!Ilan poruosau IllC~

j6soltan 1 2,i fiildrcngesb()\ 2l-cl. , .

Egy dclul:l11 :1 :;ZOb;ll:'irs:1I1l 11:.11'::1101'\':. L'g~ ~i'~:elH.'l.cl 1~1.'~\1'~ mclycl l'll \tagytalll neki: NC'lIp.('/l/ JoP' (/ .I()h~o Kl:sohh c ~1.~l~S<';~1 " nekcm hogy a rengl's pontosan abhan a pillanalb:m kO\ etkc ,

, I ' H., v'· 'ig mellcl

zeit he, :tlllikor az nzcncll.'l olv:lsl:l. A ):lralnoJl: cg

Ie £till. .. cs sikilOZOl1. , -

Egy m:.lsik napon, mik(izhcll e~y:dUI <:ltem, c~y e~le~~I~:, hen eg}' lljabb f(iklrengcs kezdctcl crezlClll meg, ,11.1 ,\ f,III,1

, ' H' nOli,

mclv .I11IIl:'ill1szenicn" Icrjcd. Amint a rengcs cr?sscge (l

, . k" rC'lg'lh Egyctle

k()ri'tlncZlelll a helyiseghcn. Sen 1 mas ncm " .' II

l'1\,cgpoh;lr scm kezdcu r:lzk()<.\ni; a l(tlnpCtk l\lozdubila1ll1 n.iggtek:l feji'lnk fcleu. }{1/ ugyan:tkkor megis laHalll, :lhogyat

Clclcl \'cgigkiscro migrcnjelt)1 szulxidult meg - es igy pcrgetr tovtihh CS tov.ibh a rnaradando gyogyulasok vcgcl:'ilitalalbn lil;llli:'ij:l, mcly tulrnutatou miudannak a luuarain, umiucz egy kiropruktilciban j;1rallan cgyen nile szokvu volt. Neill is sz61- vu rolam - hiszcn Zelda lIleg mindig .gerincropogtatoknak'' hfvta a kiropraktdrokct,

Vcgi.il nim kc Ii.H I a megszolalas sora. Nyolcvanluirom fei fordult meg, hog)' ha Ilia a tortenctemet - :17. utolsot ;JZI1:1 p. Vajon valolxm :11'. en sztorirn leu volna az cposzi csucspont, mclynck IIal:'is:lra ;t t6hbi hallgaln ki()ziinl<i(( volna :1 tcrcmbdl, cgycnescn L'!cti.ik ragyogo uj osvcnycrc? Alig hiszem, I~n voltarn a7. cgyctlcn ember a tercmhcn. aki mcg rsak ncm is i:'i11 soha 01clcben kiropraktornel. Az. igazal megvallva, IllL'g azzal scm voltum leliesen tiszuilxm, hog}' ki is az :I kiropruk«)r. Csuk foszkinyokra cmlekeztem ahb('il, amit az a doktor Iniszpcrccs cgyLil!lcllillk alan c1meselt - vulamire a zav;lJ'() haI:isok kiikwI;'iS:lf()I, ami lehel<l\'c 11'Si'.i a tcstnck :IZ ()J1gy()g)'ilast. AI'. alaPlelcl olyan tiikl'lelcsel1 l-sszeni volt, .nnikor elmagyaraztak, hogy soh:1 ncm \'cSZ(x.helll a kipr<'ih::iI:'is:lV:II, ;II'. alaposabh szelllre\,cte1czescvcl vagy uzzal, hogy m.isokkul is bcsi'.l·ljck r61:1. Felcmcl kcdtcm , vcgignczlclll :r I(illlcgcn, Cs hu 1- louam IIlagalll, amint kinyi)g<>ll\: - No:-; ... olyan j(>1 /J(iIl,~Z(J".

II! volt.un Ichal lljra ;II'. iskolapudban - :1m a dolgok ezCHwl egy kisse miiskcnt Icstcuck. Ez cgyszcr olyan iskokiha j:'irlalll l's olyan 1:1Il111Il1anyoK:1l Iolytauam, melycket (;11 tnagcun \,;1- lasztouam.

Mivel nem voltam k()nyv!1lo1y, elvcZlem :r l;lrsas ('lel<:l, a buliz.ist, (:s Clj v:lI'OSOIll Iclfcdczesct. 1{(:szmllnkaid6s :il1:IsI viillaltam cgy cipobolthan, mert lxir a szulcim kukltck penzl ;1 1;1- nulm.inyl koltscgeim retlczesere. kcresni akartam par extra

72

73

himlxilozn.rk, szdntontra C:Z volt a val6sag. Fclpnttantam c.:s kisiettem az utciira. Keptckn voltam rncgcnenl, micrt ncru mcnckul scnki mas, micrt zajlik az elct kortiloucrn mindcnfe]e i\laybcrry cgyhangu koznapistigdval.

Keptelc:nsl'gnc:k uint az egesz. A fold Illeg minclig rcngett: en crcztent, A leghosszahb hulhimzo fi)klrellgL's volt. umclyct valuh.: atc-Item; alll amikor osszckombiruiluun a rengc.:s szOrn.':-,lis ,,'Oi'.g:'is:lt es azt a tc-nyt, hogy scnki m:b ncm figyelt rei ni, kenytclen "OIt:1I1l lcvonni a kovctkcztctcst, hogy ,'egL-.J is :lZ cgesi'. meg scm li)rtenik. Fclszegcn visszatcrtcm nz elll'rl'll1he. Onl Item , hogr egyccllil eszem: hirtclcn klmcncktilcscruct :Ii'. lItt':lra ugyunis cgy kiss(' ... lxrios kit volna mcglndokolnom.

De ha ncm vakxli fl'nges volt, akkor csakis egr (Ijabh l'I()erzl't lchctctt. Nell. volt ,"(1S Illagyar:lzat

Az etll'rc:IlIi>c'il huza Il.'le mcnet I x-ugrou.un a t iszt !l(li>a, hogy elhozzum :t [risscn 11l0S0!! ruluunut, es megcmlin-uem :1 tulnjclonosoknuk, hogy aznap L'jjd rcngcni rog a f()ld. Ncvcuck rajla,

Kes()])h :IZ cstc folyanuin bl'iitiit! :1 rCllges, Az cpircntruma Culver Cityhen volt, L'ppell ott, ahol :t tisztit{) tulujclonosai laktuk.

Ncluiny hcucl kc.:s()I>i>, mire dc.:g szcnnyest hulmoztam lcl, hogy 1l11'gtiiltsiin fel tucat extra Illerctli prirnahuzatot. visszamentcm a lisztft()l>a. Mik';Z!>L'1l azon kliszkikhclIl, hog}' iirknudik.iljak a luirom hUi'':U!>(-11 :'ill<', l'IS(; adag Ick-u. :1I11it :I kafOmh:1I1 hUKolt:II11, :I I:'i h:1I II III a I t:l]>og:lll:t1ll ki nz :tjt(l!. Ovatosail bcloktcm, es cgc.:szen clmeniltcm a foIY:lIl1:lIi>an, Ilogy a I:ihlljjainllllal Illl'gprc')h:i1jalll hchnnirolni :t pult 11<:lyzl'lc.:t. Ilirtelen olyan cHi"e! harsnnt fel egy hang, hogy m:'iig csochilkoZOIlI, hogy ncm haiftounrn mimi a luirorn l'solllag szcnnycst :I lcvegolx-.

- (J az! li uz a fern! - kiiiltottn a pult Illcig()t! :'ilki !lei en)s orosz-zsklo akccntussul. - lttcn van a cimem - mondta, L's a kczeruhc 11 yomott cg}' pa pirda rubor. melyre sier ()sell Ilrka n-

tott vnlamit. - Aszt akarolll, hogy fclhfvjon cngern telefonon, miel<'5!t gylill :t ki)\'l'tl,l'zc'i!

Ettdl kczdve vablt:1llysi'.or bclcptem az uzlctbc, IItCgkCl1c:k,

hogy jc:'soljam meg a k()vctkczt) rcngest. 1:"<; en meg is pr6b{t1- tam _ :l1ll ttgy ulnt, a dolog fgy nem llllikiidik. 1\:(.'111 lchctctt ert'iltcml. :t j()sl:l!ok csak ukkor j<'iul.'k, umlkor :t magam dolg;'i-

va I t(in)dt em.

Anclktll, hogy a tudat.ira cbrcdtcm volnu, megianuluu» cgy

mclysc.:gcs ig:WI:"igot: //(1 'IC'II/ tul/ilsz Hi, IIiI k(,I//(~l/y<'1I prcihti/-

koz(J/.'

Felltimatltis

IIebl.'-h(lila dc.:'g pl'nzt kuporgall:l111 (')SSZl' ;J di:'tkk('lltSL'gvctl'scmbol. hogy hdHjck cgy cluplu cI(lad:lsra :1 1:tk:'isotllt(,1 cgy saroknyir:'1 len', Illoi'.iila, i~pp id()Ix.'1l l'rkcztl'lll :t dclut;'illi nuisoclik ci<'iad;isra, l'gy .. B" [ilmre: a FC'llcillwt!(isr:I, l-Ilcn Isurstynnel a r(iszl'rephcll. I'crszc a 111m csak a sorrcndct teklntve volt .. B~-k:lll.'gc')ri:ls, hiszcn Ms, lsurstym :I filmbcu j:'itsz()t! szc.:rl'pc.:,ert Osc:tr-dijra jdCI!tc.:'k :1 kgjol>b szfneszl\('i k:llegc'lI·i:H>:II1.

A PC'/ltlIIU{(/tis cgy Edn:1 ;\1:ll' Ilc"t'i fl(; tiirtl'ncten alapul, aki l.'gy :llItc')IXlksCll'l ktl\'l't()Cn IllCg":I] :I ll11it()i>cn ... hogy azuuin viSsz:ltl'rjc.:n az clethc, Egy ide; IlIlII"a felfl'liczi. hogy rcnclclkezik a gY(lgyit:'is kL'pc.:ssegc.:vd - a .. kb,dtc.:tdes" rajt:'i1>61. Elc.:g, ha 1l11'gc.:rinti az l'lllhcrckl'l c.:s cgyidejliicg elmcrul a Si'.Crctvt :'ilbpot:'ii>:UI, s Ill:lris i>ck(i\'c.:lkc:zik ;1 gy<',gyulas, Edna olykor lll:tg:lr.1 \'l'szi :I I>l'lcgsc.:gct vag]' sl'rOIc.:st - mluuin cltavolitotta a mtisik szctllclyi>{)1 -, c.:s :.t saj:it tcstc.:b{ll tt,rli ki a Hinerckcr. l\1{lskor a gy()gyft:.'isok miruha csak istcnl kc.:gyc.:lcmmel menncnck \'L'gbc allL'lki.il. hogy ncki lxirmit is Illag:lra

kellcnc venule.

Olyanllyira Ienyt'igC,z(iU ez a film. hogy islllet vcgiglihCIll az

dso e!()ad:lst - h(lrilli volt is :17. -, hogy (ljra Il1cgnc.:zhl.'SSl'lll :I

74

75

Tordbbi utaldsol:

bnltsam mugam. ElmCrn nYligalma Ichciove teue a meglal:'i.. ok fdbukkanas:.1r, beszedern gyorsas:'iga pedig Illcghozr:{ a

l uit orsrigot, hogy kimondlum 6ket.

Ezcket a pontokat nem csup.in :lzcl1 cmlitern, mert kiili;nl)-

.. c-k vohuk sz::imomra, hanem azert is, mcrt mar nzokhan a korai evekbcn is utaltuk r.i, hogy "I1l:lsfele~ hcfoly:bok crvc-

nyesiilnck :11. cicrembel1.

E mcglchct/iscn .szillcs escmcnyektc>\ cltckintvc a m tcvc-

kcnysegem ebben a1. id6szakhan pontosan az volt, amit :Ii'. ali.rlanos cs knZL'piskolai tanriraim soluiscm hiuck volna: cinikra j~lrtalll CS tunultam. ;'IJos. Icny cs valo, hogy a1. ~()I·ar.1 j:'ids" .iltalam gyakorolr viiltozntn gyakrall :lI1l1yih()\ alit, hogy a Icrem vc:gchcll Oldiigeitem, es cpp csuk uunyl iti<in.: ny(lilOrr~\1l1 I'd a kezcm, Illig kimondnun. hogy "jL'icn". Mcgis, ak:ircsak konibhi iskolai palyarut:1solll sonin, most is sikertllt j6 jcgycket szcrczncm ... es \'cgOI ;I kczcmbe kupt.uu a kiropl~lkl()ri

diplolll;it.

Sz:'indekol110n kiviil behizonyitoll;llll gycrckkori igazgat6m

igaz:ll. Tal:1ltam mag.uunak cgy L'rdckl(jclcsi teruletct, es vegre kezdtcm val.unit :11. elclell1md.

Feltantadas: Azuuin a banitalrnat is elviucrn ni. Kcs6hh meg tobh hartitomut csoditerrcm l'I a filmrc. Fogalmam SilKS, micrt creztcm kcnyszcrt arm, hogy ujrn meg ujra megnczzcm, Akkoriban, noha a film gyogyfto aspektusa is erdekclt, igaz:'in :11. rngadott meg, mcnnyirc hasonlo volt Edna Mae-nck a fllmbcn :thr:lzolt hahilkozcli elmcnyc ahhoz a rapasztalathoz, melyct any.in: a szulctcscm napjdn arelr. Soh a cletemhcn ncm kiuam vag)' olvastam semmit errol a Icmar()I. CS ez a mill rendkfvul poruosan [clcnucue meg anyam tapasztalnuit. Valaluinyszor megncztem. ugy ercztcm, mintha olynsmilx- nyernck hcpillanuist, ami valarnikcppen nagyon ismcrosnck nlnik, Olyan volt, mintha mnjdncm mcgliitnck valamit, mintha kis hij:'in visszucmlckcznck valamire. Valamire ...

Fdrcdl'zescim korszakriban a _pszidHllllclri:lllak" ncvczcu [clenseggel is mcgismcrkcdtcm: azznl a kL'pcsseggd vagy nulveszcucl. hogy infonndciokat gYlijlsiink cmbcrckrol cgy hozi'iijuk tarto1.<'i uirgy - n-ndszcrint egy tihuluk visclt ekszer - mq~eril1l{'sevcI \'am' ke1.hc vclcl{·vd. l\lilllan kut.un valakit t' modszcrt gyakorolnl, mag.un is kiprolxilt.nn. 6 ugy 1:t1ait:tlll. hogy fogL'konllY:'i ten IlL'h:'iIlY figyekmre mclto.m pontox intuit IV m<..'glat;'i:-ir.t 01 y:m cmbcrckkel ku PC:-iO !a t 1>:111 , :t k i k kn1.iil sokakru ncm b ismcrtcm. ,\liki)zIK'n I'lll()iag bclckostolnuu az elj;'ir.'ish:t, kct .utkot" is Iclfcdcztcm veil' kapcsolatbnn: niincl rillluuatosnbbnn mozg.ntam az ujjnimat az L'ks1.er fcliilclen, ann:11 f()kusz:1ltahh:l viiltum: cs minel gyorsahban hL'SZL'hcm, :11ln:1I pontosahh volt :IZ infornuicto. lJgy nlnt, hogy mikozhen a l:irgy kitarto feideri'IL'set \'eg1.em uz uijaiuunal, :11. elmem clcsitul. hasonlo motion ahhoz. ahogyun sokunk e1lllejc ellawi es mcgnyugszik allro\,czetes kozhcn. A gyorsahh heszed nyilvanvalo.m nem hagyou icl<it arra, hogy lIt6lag clbizonyta-

Lax es lliloglll6k

19H)-han, nem sokkal :l r6iskolai diplom;ullll1cgszert.cscl kovetoen egy nap Lim' ereZlclll, hogy egy kisse clcsett vagyok: mindcnc1l1 S:ljgOll, f:ljl a fejclll. CS laz horzongatott. Nem "01- rum nagy hive :lZ as1.pirinncl v:ll6 l:I1.csill:tpflasnak. mivcl tudtarn, hogy :1 !{tzilak Illcg\':m a maga rcndeltctcsc, es hagyni akartum, hogy a ll1:lga ulj:in folyjon le. Enllck megfeleloell :tgyha I'ekiidlclll, lx:hurkoI6ztam, rL'llgctcg folyadekol Ittam - C~ levcl neztem (hulltmlat nclkiili IC\,eZeS: ketscgkfvOI ez :l CSll<:~pontia :l1111:1k, ha az ember otthon Ickszik betegcn). Par nap uutn ;li'.0l1h:l11 Llg)' donrouem, hogy itt ;11. ideje aktfvab-

76

77

ball fellcpnl a l.iz lckuzdesc crdekeben. t'lgyhogy minden cste mugamru tornyoztam :I dunyhat c::s a pokrocokat, iZZ:ISZtClttam magam, CS legal:ibb ketszer cscrcltcm k:pedcit Los pizsauuit.

AIIl cl)l'(:d6kor minden rcggel ugyanolynn pocsekul ('r('z- 1L'111 rnagam. mint d<'>Z{; nap. V~giil bcadtam a ck-n-kam. 6 o rvost hivt.un. 6 kodcinrartalnui Tylenol: 111 rL'1. EZL'k hizolly:lr:1 a negyc.:s SZ:llIlll kodeintartalnui Tylvnol-tahlcn.ik \'01- tak - az igazi Ittl.C{l'ci!{J'lik -. 1111.'11 ahhoz ;itkozoltlll sok kodcinrc van sziikseg, hogy kiibsiin cngcm nz I I,o{'e' 1,11(1' maratoni ad:'isa alatt. l\1:IrJledig az igazat mcgvullva, miut.in bckupt.un uzokat :1 tablcuakat, :lZ eg('sz napomra a \'iiriis ha] e.-; a kulxri akrentusok kiidf;ltyob vreszkcdctt.

A h6l1ll'rs('kklL'1ll :IZ cgekct ostromoltu: '10,:;: '11:11,:;. \'egOI cgy (iiabb IcpL'(lt)- l's pizs:rrnav;"iI!:Iss:rlliiltiitt l'jszak:i uuin (i>iztos voltam lx-nnc, hogy ha kit.ntok a modszcr mellen. lcgy(';ziilll a 1:lz:lI) kinyitouam a szcmcm, l's egy riJpk<..' pill.m.ura azt kinam, hogy "t:lrsasagol1l" \,:IIl, Az :'igY:II11 1{lh:"in:1l oil :lIlt egy csoporuiyi .cmbcr". t'Jgy hittam. hogy nagyj;'ih{)1 hc.:IL'11 Ichctnck. :1 kgkiiliinhiiz(ihh 1I1:lgass:lgt'iak es tl'st:i1k:ltliak: egyesek lIlag:tS:lk voltak, nulsok ulacsonyuk. :Ii'. egyiklik pL'dig maidhogyllL'llI tiiqx'szeni. Csak annyi iddg marndtuk. Illig uu-gplll.uuhauam (iket, s illig (il~ is I:'itt:lk, hogy mcgpillanrou.nn (ike!.

Azut.in cluuuek.

t\lid<)ll az agy:1I11 tudatosun [cklolgozhaua \"0111;1 :1 liiltL-IIL'rckct, mely Il'lcgzvtl't vcnem. Ez a bdcgzes t.'gy ll;szi'diitl ('Is<> 1~'k'gzL'l\'l'ldehL'z hasonlitott, arucnnyilx-n (Igy er<.'ztl'm, hogy :IZII:II' akkor \'L'sZL'k c1{;sziir lcvegot - mintha L'sak :11161 a pillanuttol. hogy klnyuottarn a szerncm. <.'gl'szen a J:it()gat6i1l1" t:lvoz:is:iig ncm is lelcgcztcm volnu, Amikor lx-szfvrum a levegcit. l'gy kis sz()rcsiigest ereztem - cs hallouau: - :1 nrcllkasomhan. l lirtclcn mcgerteuern: batdotslont.

FL'llIh,t:lm :lZ orvosonuu. ~s megmondtam ncki. hogy m.iris indulok hozza: azunin telefondltam cgy taxis cegnck, es rendeltcm cgy kocsit lcgkondicionril.issal. mivel cgy ny;"iri hohul-

l.un kcllds kozcpen volrunk, CS a I;IZ:t1ll mar al11ll!W is biztositotta a sa;:'it h611l11l:'ill1oll1:lt.

Alig tudt.un rd;i1111 i, de clvrinszoroguuu az ajt6ig. maid ki az lIlc:l 1':1. t\ il'gl'rkezctt a ta xi ... termcszctesen lcgkonclicion.ilas nelkul. 1 lagym:izasall k:lsz:"iI()(It:II11 be.

i{endcl(ijcbcll az orvos I1lcgriilllgenc.:ztl.' a tiidolllc.:t, {os nim puruncsolt, hogy mcnjek he uzonnal a korluizba. ~~kg SL' :'illjon utkozl x-n!" - mondta. ('gy nlnt, hogy tikl()gYlIlbd:'isolll van. t\li\,L'1 erL'ztL'Ill, hogy IK'm \'illaml:'itog:Il:lsra indulok. l'll megis fogt:lln cgy taxit L'gyellL':-.t:n h:li'.:iig, hogy i)sszcpakol[am a pii'.s:llIlarnat. a fogkefemct, (os mas cgyd)('t.

Akkorilxin ncm volt L'gt':'si'$l'ghiztoslt:lSOlll, t'igyhogy j() ideig v.irauak a mL'gyci korh.izban. Illi<:l()n Iclvvttck volna a kortcrcmbc. t\l;(sllap rL'ggcl bcvittck l'gy szolxiba. ahol tlz n:lpig marucluuu ('sii\'<.'krc kotvc: ()xigelllllaszkhan", es 01Y:11l t:lpl:llckon, ami Illelt() leu volna cgy helf<ildi IC'gil:irs:ls(lglJoz, t\lirL' \'{ogre kicngcdtvk. a sulyom ()l kilora ('siikkcnt - pL'dig IH3 centi magas \'agyok, Az Of\'OSOIIl k{>s<';bl> bcvullotta. hogy llgy vcltc, IK'I1l logok l'l\'c kikcrulni onnan.

t-:L'11l sokra L'IIIIL'kszelll ;( k()rh(lzh:11l tillt(")tt iti<imbt>1. de azzal tisznibun vagvok, hogy :1 riivid t:lvl'i 1lIL'11I()ri:l1ll it) rl'szet clveSZlll.'ttt:III, v:r1()szlrHiieg azell, inert cnnyirc fdszt>kiitt a kizam.

(11:1 nuir :I tlIIlK'\'lilt ;lgyakr()1 i>L'szl:liillk, eszrcvcucd \':11:1- ha. mcnnyire cisszL'csc.:ngL'llL'k a szcllcmjtiras l's a bi"(:~l'liztis szavak? i\liJl(lkL'lt(j negy SZ(ll:lgos l's neg)' 11l:lg:lnhangz(it tarrahnuz. melyck k()i',OI az lItols6 k\.,tt<> A ... l'S ruiudkcuo kepcs el<iidt:'zlli a nnisikat.) l\ik voltuk tclnlt azok az cmbcrek. uklket :IZ :lgyalll l:ib:lnal l:'iltalll ouhon? Utikalauzok? Szcllcmck? Orangyulok? ~kgfigyd6k egy duncnziokozl csoportju? jclcncsck, akikct a hizam l.ituuou vclem - m:ls sz(>val hallucin.iclok? Net.in [elenesek. akik valolxm letcznck, es akiket csak lazas :Il1apotomi>all voltam keres meglauii - \'agyis olyan lcnyek, ukik ;17. cgyiket nl'pesftik he :I letczc.:s (eddig) 11 feltetdl'zctt sikja k()zi.il (a kvantumgondolkodiis [elcnlcgi tanai szerint)?

78

79

Ncm tudorn, Egy dolog azonlxm ketscgtelen. ha Ilt'lll 1:11_ lam volna c l.itogatok.u azon a napon, amikor a tlidolll sz()rcsagni kezdcu, akkor tovabh lolytartam volna a gyiimi;!cslevcdclcsbdl all6 dunyh.ik alatti l1lindenn:lpjailll:ll, es minden bizonnyal bclchaltam volna.

Ern: azonhun meg ncm allram keszcn. 1\1;'is tcrveim volrak.

I~" (alan - mondom. lakin - valakinck vagy valnminck vclcm is volrak tcrvei.

db" ncm kcrultem. hogy vagy la vo ZO 111 , vagy vcgkcpp Icl«lorn a karricrcmcr.

('gyhogy nivoztarn.

Mindazoruiltal cz a gyakorlat hizonyos fiZeleSen fcluli [uuai.issokkal is szolgalr. Az cgyik Ixki<.:nsemel I()rtcnelesl'n egc-zcn szoros szalak rt'izlek :1 Feluuuackls c1mu filmhcz, mcly, mint emlucucm, az egyik kcdvcnccmme vrih. EAY masik p;lvlcuscm \'t::'Ielleniil cpp a Filmnnlvcszct] Akademia 1:lgj:l volt. l'S fgy abhan ai'. c.:vbel1 mag:h'al vitt az Oscar-elf :'ilad:1sara. 011 voltam tclnit. es az crkelycn ulvc figycltcm a tortcncscket. Amikor mcgforclultnm, azl 1:111:1111. hogy Ellen Burstyn, az cgyik idah. aki a fiildszinten az <.'ls6 sorokban ult. most felj(ilt Cs dloglulta a k()zvellcnlil l1liigiillem le\'c) hclyct. ,1{i~)'C'1I ~1/'i/c'j1/('jsgondoltam. Az l'!-o!e folyanuin koniblxm ncm b vcucm eszrl'. hogy :1Z ~IZ Liles szalxid.

Egy kl<) ut.in ~Is. liurstyn rcUlh ('S I:lH)ZOIt. Soh a ti)hhc.: nern 1:1([:1111 szcmelyescn, e~ ncm is tulajdonitok n:r1-:Y jl'ienl<)scgct cnnck a maklncm-tulalkoz.isnak, vagy a liibbi ki.i((iniis cscmcnynck. mclyck :rz ('!t'!l'lllel jcllcmcztck: az :Igyam l:'i!l:'imil :'illdog:i1{) JenyekllL'k", a fiildrengc.:s-j()slaroknak, a pszic1WI11L'lri;'II1:lk. az omnagukut .1Ill'gjavil()" oraknak .. ,

Ez Icg:llahhis arm a 13 ewe igaz, amfg azok a bizonyos gy6- gyukisok a kezcm ulatt cl ncm kczckidtck.

Felttimadd ... -bmu!t

V:il:tszlo[t h ivauisom kepz('si folya mal:'i nak rcszckcnt \'C'gii I .rczkk-ns" lcuem; IcnY<"gc:ben .szigorki orvos" l'gy kcpesi'telt kiroprukn'ir rendclc)j(·IK'n. Wir egy iij kiropraktor palyaful;is:lnak cz a szak:rsza sok sZl'mpol1tb()1 el<inyiis, jii\'eddl11l'z<>nck aligh:1 mondluumink. A legliibh emhl'rlu.:z hasonkian ell is f(.:lt{'t<.:it:Zll'lIl, hogy minden orvos lisz!:lhan van vclc, hog)'a n kell 111li kiidll'l ni cgy rent lclot. Tcvcdrcm. Ahlxm a rcndd<ilx'n. JIlclylx' hel:Ir.-iuhalll. :IZ orvosoknak rellg<:ll'g mindCllr(il fogalmuk S<':111 volt - a lisla {'Ic.:n a p.icicnsckkcl \':116 h:IIl:'blll(xl :lIh, A lIIl'g;iIl:lp<xl:ISli nk l'igy sz()It. hogy (il \'L'1l Si'.az:1I('kol fizell'k nckik ahh()1 a pc."'n zi><il , amil :1 p:kiellseillll<il kapok . .\livd a saj:il p:lcil'l1seikel cnyhcn sz61va is kcvesse leicdcluu h:ll1;lslll<ldhan reSZl'Sflcll{'k, ncm lcpctt l11eg, hogy az cnycmckkcl me1-: kelsz(,f olyan cuclarul Ixintak. I~s l11in.'1 igy kczcltek a p:'icil'llsl'imet. sokun kiizi'rliik soscm I{'rtl'k vissza.

A lx'vctclcim alig iilVl'1l sz:'izalc.:k:ira rlig6 jii\'edclelll CS cg}' kisz:imflhalallan pactcmura mellen alig IlJdt:lI11 kifizctni a rcnciclcill1 CS a lakiisom heret. {\Iinct tovabb dolgozlam rczidcnskent, nnrnil li)hb peuzzcl turtoztam. ~:'-i mincl Wbh penzzcl tnrtoztam, anruil kcv6h0 engcdhcucm m<.:g magnmnnk, hogy clmenjck - mfg vegiil luirom c\' uuiltan abba a k(;II.l'sz(!,.b('~r-

Me/rose Place kEsel-lele

Volt rczidcnskcnt, aki ickinck es pcnznck l'gyar:'inl hfian van, k-rsapuuu az dso olyun hclyre, melyct :1 ki)itseg\'eICS<.:m 1l11'gcngcdett - egy h:'il()szoh:'ira cgy atalakllOtI, kct h:ll()szoh:'is cmclctl lak.isban. a Melrose Place-ell, melyet kCI pszichologllssal osztottam meg. A Melrose Place-t - mind :1 lnirom h:'iztombjevcl - sokan Los Angeles egyik legerdekcsebl. es legfelkupouabb lItdj:'inak tartotuik, ~111l aklknck cz volt a vclcmcnyc,

80 h

81

nyilv:1n\':d6an soscm ):III:1k uz en Ilj rcndelomct. Az. hogy a p:kieJlsek kcnytelenck voltak Idklllyagolni egr lepcs6soroll, csak egy volt a problenuik ki)ziil. Mint mindcnki tudja, Los Angdesh\..'n scnki sehov.i nern Ill\"'gy kocsi nclktil. m:iqK'dig a i\ldros c Place-en szirue lehctctlen \'011 p:,rkol()hdye[ [:11:11- ni - ami arra C)S7.liikch. hogy parkolasi meg:1l1apodasoKaI k(issck a lJaz[iimh degans rcgisegbolljainak cs IlIli\'csze[i g:tleri:1inak tulajdonos.n kciz(iI neluinnyul. Es fgy cs c u, hogy a I:lrs:tdalmibg iortcrobh p.icicnscim azzal diesekedheltek. hogy a kiroprak[6riiknek kiil(in parkoloszolgiila[a van.

De mindoz csnk kcsobb kovetk c zeu. Kczdcthcn a Il'gnagyobh prohlem:im annak ki('ikllllllal:1sa \'011. hogy.m \,:'ihoz[:I1- luuok a[ l'gy egr:'igY:ls h:iI(lszoh:i[ hasznavehl..·[(j kiroprak[(iri mLlllkalJdlye. Egy .... or hizarr fonn:ijl'1 kl..'zd(iflilke megler\,ezcsL'( kcin:I()en luirom hdrisege[ alakilollalll ki :1 h:il()szoh:lb(ll :I "rt'gg\..·liz(i.'.;arkol" rc<.'c:pcic'ld \';1 Itoztruta Ill. es hczsufolt.uu egy iroasztalr L's egy re('cpcic"isl a il..'gpar:lllyilJh konyluucrhc, .uuit csak cl tudsz kep%dni. AZII(:ln v.illalkozok.u fogad[alll. hog}' l'ivegl'zzc.:·k :IZ :llalakfl:isl.

Amint a%1 minclcnki j()1 tudja, aki valaha is epftesi munk.ilaiokha fogou, a munka retl.'S[esztakl:·nt hliz()dik cgyrc toviihl», j6csk:ill tt.illep\'e a kcilrsL·g\'etl:· .... t c.:s :I h:lI:irid(ikl't. VegO) en is kifogytam a p0nzh(il. es miir IWIIl tudtruu r.iheszL·llIi a hankot a I()v:'ihhi hi(dn),I'ijl:isra.

Minden reMe! bcmcntcm a I'L'lkl-s% rc n<!c"1 6111 he. hog}' fogadjam :t piicil..'nsl..'kc:[. los lnegtl.'gYl..'k k{·t nuisik clolgot: fdltfvjam :I bankot es lIIl'gprc'jh:iljam nivenni (iket. !togy aclj.mnk IIIL'g hitch, los meght.izz:lIl1 az lij izzc)sorolll csa\'arjait. A rcjtcu \'il:igit:is gondoluta - mclyhez egy in(Isor nl'gy fogla lalla I 27 dol1:'irha keriih - egy-kl.·(((ire Ililhabdo([:i v:ilt. a dllalkoz() koltseghecsles{'vd es a klvttclexcs hataridejl-vl'll..'gyelell1hl.'n,

ValalllilY~'n okhol kifolY('iiag az izz()sor csavarjai minden :11- clou reggdre "kicsa\':lrodlak". es hc'l m:isfc) ccrulvel kijiehh ICltyc)gtek a tclicscn mcglulzott hdyzl..'[i'tknel. A rl..'Ildel6 egy

nu'xlfclctt [orgalmus urea sark.in voir; fgy luit taldn a Iorgulom f IkoZI:I rl..'zgesek i:tzilhan:ik ki a rsavarokat. l::n minden rcggcl urrelmesen t.ijra mcgluiztam ()kel. Egyfajta korforg.is volt cz: :1 hank szorosabbra lniztn az en prescm csavarjrit, en pedig meg- 1Il'IZ(:II11 az izz()SOrOIl)L·l.

Egyik kcsc'\ estc, miunin a .. szcmelyzetcm" kgy 11('). aki olyun icmerdck idOl tiilrc)1I kiiriilllrcszelessel. hogy cscxkilkoztam, micrt ncm \,erez cisszl..' mindcnt, amiln-z hozziicr) hccsukott ~"s lurz.uueru, en meg lx-nnmnrudtum. hogy clvcgezzek cgy Itdyrcigazit:isl egy kescin e.-kezC) padells gerinccn. A szcmcm -;ark;'lI)(')1 lIIozgast vcucm eszn:. es amint I'L'IIIL·ZII..'I11. egy ferll[ hittam vL'gighallagni az \..'I<iszoh:'in. cl a kl..'zel(ihclyiseg ajtaja dolt. Tudtam, !Jogy nz apartman i>l'j:ir.lli :li[aj;! z.irva van, Il'h:'il lehctctlcn, hogy lxirk] is lx-iusson. i\legis I..'geszen \'il:1gosall l.ittam a rL'rnt: kiirlilhelOI 17H ccuti lIIagas lchetcu, kcrek arccal es IC)\';g nyirt hajj:!!. Sz(irke SZ()vct fcls()ka!>:ilo( visclt, {'S r.'iI1('zL·sre:l 11I'IS:l';IS c.:·vl'i "egL'1I vugy a harmincas 6"d clcjcn j:irt.

Minden k~ls{·g\..'[ ktz.iroan tudtam, !togy kbertetet kitok. Arnikor m:isnap reggel I x'sz:i 1110 lt a III a dologrc')1 a pszichologusoknak, akikkcl oSZloZI:1I11 a laktison. clkcpcclvc ertcsul[1..'11) nib, hogy mindkvnojuknck reg(i[a tuclounisuk "an crrx'il ;t la!og:I!c')r()1. AZL'r! ncm ellllit\..'!tl·k eddig nckcm, m\..'11 szukscglik volt egy h.muadik szemclyr«, nkivcl meg()s~t!tatj:'ik a lakhcu, es a[«il turtonak. hogy a kisertelj:'ir:1s khl..'l(jsege elriusztanu.

Az igazsiig az, lIogy IK'11I igaz:in zavart a kiscrtct - Ligy ulnt nzonbun, !togy ~n dSZOll1 zavarom cil. "Tlil nagy :t ji)\'es-Illencs - mondtu l'gy medium. aki t'lgy erezte. hogy () ki tudrui chrudalni a kisertl'tl'1. - A pszichologusok ()r:inkemi I..'gyszemelr\..·.-; forgnlmiit nem h:inj:l, de On [LII xok idegent hoz be uz otthonaba."

Figyelll..'tn. ahogyun cz az iIIetc) bcj.irta a lak.ist (uz en rcnddc)I1)l.'r>. nibukkant :1 helyrc, ahol a kisertel crzcsl..' szcrint a kgti)bb id<i[ tiilti, mujd nagyon udvurlasnn tuduira udtn a kl-

82

~~r[etnek, hogy 6 halon. Ezut:ln azt rnondra neki: .T:1v()zz a knybe!" - \'ag}' valaml hasonl6t. Az egcsz korillbclu] 1"<:1 percct veu igcnybe.

Ez egy ~'asarnap estc [ortent. Amikor m.isnap rcggcl bel~l~ntel11. eszrc\'ertcm, hogy a lamparesrck csavarj:1i mind szep szorosan meg vannak luizva - cs ig}' is muraclrak mindadd,~g, .1l1~g _()~ ~V\'eJ kcs6bh lc nern kcrultck a hdylikr<>1 a rcnc1do klbovllesellck keretcbcn.

Azutan 1l1(.'gc:.;()rrenr a telcfon. A bankonuol hivtak. "'cgkaptam a hitch.

••

OTODIK FEJEZET

OJ (~jt6IG nyilnah meg, leigyulnale a fenyek

.Amit maguuls 1II(j~611 bagytuul: (;s anti e/(iIl(illk dll, mind ajJn;.wi~ abboz k<'1}('SI. ami bcuniinl: rcjli]: ."

Ralph \X'ailio Emerson

,I Vellice Beacb-i zsilM cigttnyasszony

Ti7.cnket ev tclt cl, L's ckkorra a rcndekun a Melrose Plurc-l eplikr nuisoclik cmcletcnck t<ihh mint a l'det clfoglalt«. Az uzlet fcllcndulobcn volt. A rendel6 uyolc kezcl()heJyiseggd dlcsckcdhctcu, Los clcvcncu nyi'lzsg()t! az asszisztcnscktol. lllassz:'i:.-.o.;terapellt'ikt61. talpreflcx: )1()gllsokt(,I. parkolofluktol es annyi p:kiensr<;I. anu-nnyit kcpcs voltam kczclni. l~r/.ehlli1cg megis a pacllou voltam.

Epphogy lcz.ut.un egy hatevcs kapcsolntot, melyrol C)s7.inten azt hitrem. hog}' az egc.:sz h:'itrale\,() ektemre sz61. A szakitas U[:'1I1 nchezcn vcrg/idtcm at a nupokon, gY;lkorlatilag meg arm is kcptck-n voltarn. hog}' az cgyik l:'ihalll:tl :I m.islk de rakjam. Egyetk:n dolog \'011, ami meg annal is nagyobh tcrhct [elcntctt sz:ll11ol11ra. hogy minden rcggcl felkeljek l:'s lx-mcnjck a rendelobc. espt:c1ig az, hogy rmlkcxk'ikepes :'illapotban tartsam a p.icicnsck s7.amara.

Mintha ncm lett volna e1eg bajom a l11agaIlL'Il'tl'mben, tor[(~neleSL'n ugyancbben az id6szakhan vcucm rei tcljescn llj szcmclyzctct. Az a kulonlegesen ratermctt no, aki L'c1dig a rcnde-

84

1<1m ligydl ir;inyitolla, az {Jllam cgy nuisik reszc:hc kolrozott. hogy egyftt! lehessen a banitjavnl, E kOItt')zc:s id(izftl'SL' cgybceseu egy-kc:t tovilbbi. ko!csont')s rncg.illapockis alapj;1n t<;llenO f{t\,ozassal. l larnarosan mindcnt eiolrcil kcllett kczdcncrn. Ker I szc:m('ly kclletr annak az iigyn:zelonc:k a p()tlasal~l, aki otthagyoll - az egyik inrezrc a szinlalak !l1t';g()lIi i'lgYL'kL'l, t'lgymint 1 az <..'ges~_~ghizlosfl:'isi sz:'ml:'ik ki:'illitas;'il, a ~iin-*'knll'SL'k megfr.:i.s[tl C:S a le\'dezc:sl; a rnasik pedig a p.iciensckkcl \'al() kapcsol.uraruist C:S :IZ idopont-cgyeztcrcsckct \,cgL·zte. Ezt a pozick)1 rccepciosna]: I1L·VL'Ztck.

Ahogy.m t.'gy Broadway-shownak (\,agy vbhcn az esctbcn L'gy szappauopcrtinak r, a munk.inak is fol"I:Il()<.inia kclleu li~_yhogy elkczcltcm Il:I\'\,::'IL'li IK'SZl'lgL'I{'sc..'kL'; lartani a rec..·L'p~ <..'lOS pOSZI Iwli;llesC:rL·. ~Iindig is szerL·IIL·I1l. lIa q,\y rL'<':L'IKi()snak \':111 .. szeml·Jyis{'gc". mlvcl cgy idizl'd/(,II szel1l0lyisc:g a hL'legfL''''{oicli pultn.il azonnal kcpt's k.rpcsolutot tL'R'1lI1L'ni a p:kil'llst'kkd c..:g)' C'rc'il<'(jes sZl'11l0lyiseg pL'dig "{'PL'S IllI.'W Ill' 11- rcni vngcm az 1I1l:1l011l1()1.

Soh a 111.'111 uuuan.un I'd kiiIi'1I1i')SL'hlwn r01l)'cs crcclmcuvckct uz nlkulmazottak Idn:'ll'k' Il"I't-n. (igyhogy egy har:iI(JI;l - uki hivanisszcnicn \'{'gL'Zle eZI :I ntunk.it - ugrou lx- !'L'gilL'ni a 1'el\,erL'lizIL·IC:Snel. Val.unint 11)(:'g rov.lhhl L'gr-kc.."·1 L'1ll1;L'r nnikiidiilt k(izl'l' a :-;zlir0si foly.muulxm. 1\likiizh<.'11 xorr.t vc-ttuk :I jciL'lllkL'z(ikl'l, l'gy 11<> maradt lllL'g \'ilag()s:ul a rl'jL'lIIhL'n - 0s mlnck-nki m:bl'iJall is. Akiir hiszed. ukar nL'III, szakaszrott olvan volt a kinvzerc, a hangj:1 {'s a /·isC'!J.~('d(;s<" miut Frnnn Drc.:s(:Ill'r karakteu-nck :I ~Thl' 1'\:1Il1ly" (A cladus) cinul 1{'\'ellllisOI'h:lIl: 1I1ag:ls volt. :-;<ilel lIajll ('s vonzo, hetykc modoru: lll:tg:lS Iek\·{'.'ill orrh.ingon hL'szell New York-i ukcvnrussnl: :1 hangcrv]c pcdig :I gyelll{inlol is porni ZltZla volna, Szfn0szJl(i volt. aki febdl:! uz umbicioit (lla lIgy:1I1 lerezik ilyesmi).

Mindcnki aZI um.icsolta: "I'\e or vedcl rei! Fel Ill' vccld c..:ZI :I not!" Nekcm uzonlxin 61 kcllett mcgszcrezncm. Egyn ... -szt :lZ61. 1111.'11 volt valann a sZL'Illc:hcn, ami Bab:tra cmlckeztcrctt. 1\1:.\:0.-

85

" "I pcdig uzcrt, inert kepl<..'k-n voltum dhinni, hogy ilyen 1111,vr \';116]):111 Il·rL'zhel. tlleg cgysZl.'r megpr6balram kbcs7.clni IIl.1gam arrol, hogy <>t \'egyl.'l11 lcl. cs mcgszivlelni a lap:lsztalI Ihhak szav:'il, akik a sc..:gftsegenm: sicttck a nitertuett rendcloi ('Illelyzel kivabszt{is;'ib:lI1, de ez a n6 Illc~hUv()lt. SCIHmi crI, lmc ncm volt :l lenyl.'gel logik:1\':11 takurg.uni.

\ dolog igazi sZL'rc!clll-gyuli>!ct bpcso\an:l fcjl<i<.i<llt. I~n

WI'L'uem <it - a p:kicnsck gylilf)itck.

Lgy na pon ht.'jekntt.'IIL', hogy a uwkkoru strcssznck ki vu.\ Ilk Icve, j{)1 rcnnc nckem egy nap a tL'ngc..:rparton. Ez \'aI6- Ilhan aZI jciL'I1ICIIC, hogy {i ukart killll'lllli a lellgl'rp;trtl~I, de (\\'11\ SZI"L'Sl'll k()iti'lllc volnn a saj::it p":nZel hcnztnrc. No, iissL' 1,(,' Azon a szomhaloll nuir le is mcntunk Venice IkachrL'. I ::y klcig cS:lk lu-vertunk a hOl1lokh:ll1, :IZlII;'in <'I l·lk()s~jh. Ami-

I. ( ,1' \'iss'/.:I jf)tI. aZI III 0 ndt a :

_ Van ill egy Il(i. uki k::irty:1h("i1 olvus, ~llIsz:li nckvd is k.ir-

1\;11 \'CIIL'IIIL'<I velc!

SL'lllllli kifog:IsOIll 1lL'1lI volt :1 k:lalya\'elC:s ellen. de :-;zi\'L'-

.c-hhcn rordllltalll volnn olyasvalakihl'z, aki johl: :Ij:lnl;'isokkal

11\ I k k:1I1 rd.

_ :'\L'1ll akurok vnl.uul gyantls ulakkul Idl'Iyah61 olvusuunl

IIl:lg:1I1111:lk a rl'llgL'rp:1I1()1I - IdL'IIL'III.

Ila (.z (/ j6sl/() 1('11),/(:1.1 ()~l'{/II csodakuos /{'I/I/C'. az <'II/here/..!

,i:::OI//c'/H;II('/..! b()zzd - gOlldoll:1I1l lII:1g:lInhall. NI'III () /ll/reo/llti J}llIgti/'{// a hirlytltlszltl/I. tenuit, sz,;~~<,/.:d l'S III{IS b6b('/('/'{/llcol I:!.{l' 1I11z..,/(r()/II(·'/.r~.e'1){/11i S,;ltllI,l'rtI abban {/ 1'<'"/(;//y"('I/, bO.f{I' /C'lIlC'szdh<'fi t1Z (,/IIb('j'('~~('1 ('.l!..l'j()sltls er('j,;ig.

De az ell reL'cpci<lSOIll csak nyomult es nyomult ahh.m a nagroll is .dnclusos' srflllshan. Egyl'Ikn pllluutas a SZL'lIIl'!JL' 1.'1- .irultu nckcm, hogy minden lodhhi liitakoz:'is mccklo l'r(\fe-.ziresnL'k bizonyulna. Vcgi.'ll aZI:'in bevallona. hogy cgy partin laU.lkozott ezzcl a novv], cs e1ll1olldla ncki, hogy :1 mai na-

pon a parton leszunk.

_ Nugyon kfnos helyzctbc hozruil, hu ucm vetlL'lllcl vcle

86

kart),:'t mugadnak - nyafogou a szc:maldiiket nincolva. - K(x'erf('R ...

Bcadtam a derekum, es koveucm .Daduxt" a tcngcrpart torro homokj.iu kcrcsztul, hogy tahilkozzarn czzel a J1()\'cl. Ai'. ilk!() 0(( iilt egy k.irtyaasztal magi)lt, mclycn szeucrftvc fekudtck a k:lrty:li, kclkikcppcn ciganyos stflusbau. Miut:ln hcmutatkoztunk, igy szolt:

- Isubclc", "an tizclolkiros es huszcloll.iros olvus.isunk. 1!llbdel Va I olxm leteznc olyasmi, hogy i'~<;id(, dgany?

Ugy ji)ltCIll lc a partra, hogy csak luisz dolkir volt a zschcmhen. Bclcgoudoh.uu, milycn ches v:tgyok, es :tzl rnondtam: - A tizdollarosat kercm.

A p('nzclllL'rt cscrcbe cgy nagyou tctszct()S, de ncrn uil cmlekci'.ctcs iclcn idcjli olvasast kaptarn. Amikor \'egzett, a IHi IllL'g hozz.itettc, mintcgy lIt61agos gOlldoiatkL'lIt:

- Nagyoll kCJli;nkgc:s dolgot csinalok iim en. t'Jjl~1 (')sszck:q)CSOIOIH a tested mcridi:'inil:'il{)i'.:ttal a Imlyg6t :itszi)vt) cnergiah:i16\';lI. ami iisszeklil minket a csillagokkal Cs a liibbi i>olyg(J\'al.

Kijclcutcuc tovablxi. hogy cz olyasmi. arnire gY(lgYlt()kelll si'.iiksegelll van. Azt is elmondta, hogy olvasluuok a dologn',1 .J..J. f lurtak 77.)(' Bool: IIf KI/(Jlrll'tip,{': '/1.)(' Kcvs of HI/veil (A 11Id:b kiin)'vc: 1~I1()k-kuksok) l'iJllli uuivelx-n. J\limiL'z l'gesz {'rdckescn hnngzou, tigyilogy nckiszcgcztcm a kerdest:

- Mennyi?

- 533 dollar - Iclcltc.

- Kiisziil1(illl. de Ilelll - Jll ond ta III.

Ez az a fajta halhe, :lJlliti>1 az esti hirekbcn (lVa intcnck.

Szintc halknu a dmsziivc:gct: .. Z:-;id{) cig:'inyassz()I1Y Ve-nice llcachen 333 doll.irt szccl cl cgy gynmlrlan kiroprakt(irl{)I. .. - fclvillan a kepcrnyon a kcpcm, Pallmadtir al:iidssal - ... rave-

Kedvesem (jiiddis)

87

... ;.i az orvost, hogy iovabbi 150 dolhirt flzessen neki havonta dele vcgeig, cserchc gyel1yak:t1 AYlljt az ohallllazasira ... a fiIIlld 23.00 orakor lith:ltj:lk." ;\1;11' :fl.l is megal:'iz6nak crczrcm, lIogy cgy:iltalan fontolora vettcm a dolgot. (Jgyhogy a reccpI it">SOIll es ell t:\\'l)ztunk, es nckilattunk, hogy krcaiivnn i')sszc.tllitsunk cgy tfzdoliilros ehedet kct szcmclyrc.

AZI hihctncd, hogy czzcl vcgc is a tiirtelletllck, :1111 :17. clme rl'jtelyl's IlItJdon IlHikix.lik. Keptckll voltum kivcrni ant) sza\ .iit a fejemht)1. AZOll kapiarn mugau), hogy cgy ebc<.isZOllcl utolso p:lr IK'rcehen belllegyek :1 rendckuu kiizeleben le\'(i 1~6dhi-ra kiinyvesholtba. cs megpn')i>:'ilom sebtchcn alrlltni .. I ttukis Riil/)OI'e: IiI/oR lsulcsai clJllli Illti 3.1.7. rejczetct. Wz \'011 az a rej~·zl't. mclyct ;I !Hi aznap a tengerparton ajanlott,} r\zonban az volt a nap Iegnag),ol>1> tanulsaga. hogy ha irtak v:dalw ki)Jlyvet, melyct kL'ptl'lenseg gyorsan clolvusnl, akkor ez az. De m;'IJ' igy is degd hiuam. Ai'. olvasott:lk :Iddig kiscrreuck. illIg ml'g ncm adtam lll:tgam. Fl'It('Jrtem a nurlacpcrsc-

lyl'lIIL't. es tddollalt:l111 a milll'k.

A kczclest k{ot ki'diill napon VL'gL'ztl' cl, cgy nap sziill('ttel

k(izhen. Az ds(i J):J)1on oc!aadt:1J11 ncki :t PCIlZCIll, Il'rc:kCldtC:Jll :t kL'zdt>:lsztal:'lJ·a. l's hallgatl:tlll a ti.:jl'lllbl'l1 locsog(> hungor. mikozbcn a nei Il'tOJllPltott;t :1 vil:lgft:'tst. es csilingel<i New Age-zellet ru kott rei. Hz fI /<'gl)tI rp,YII bb d%J!.. a mit ralaba est- 1/l1lt(/l11 - gOlldoltaJll mag:lJllh:lIl. K(;/IIl'ieli 1'£lR),oR clblu ni, b{).!{)' eNRom Sllll1lluil/iZC'ttclII ('RIO IO(ltlit/C'J.',t'IllIeN l/z(;rl, hop..)' l'o)w/fll.!.lI1 tuizzon (/ I<,S/L'IIH'II (IZ Iljitli hL'l.!,Y('I'(,/· l\tiki)zben ott kkOdtl'111 azon gondolkod\';t. mcnnyi hasznosabh dologra fordithatt:ull volna czt a penzt. az elesl:it:ls hirtelcn hulhirna iillli)tl ct, es bclcm villunt a gondolat: Nos. (/ !J('l/Zl 111(ir liR}';s (It/aat/fad II<,R;. I:IIII),i (',.61'('/ atstr he isj<'j£'zhdJ/{lt/ rt /1('J.',tllil' /)ozzti(illtiSI. bo.!{)'f()~(;Nul/l/)'t1I,tilj arm. (/111il ill I.!.a/,btllsz. Tehat csak Ickudtcm ott nyugexltan. keszenlethen es befogudon. Aniikor vege volt, az clmc!J1l hejelentettc. hogy sctnmit scm ereztclll. Az (',(WildW"1 S(,IIII11i1. Am llAY nlnt, hogy a hl'lyiseg-

88

89

ben ell vagyok az cgyctlcn. aki ezzcl tiszt:lh:ln van. A Il() ugy OIt<..'lc[( fcl, rnintha a mid is meglndulr volna, e,..; azt mondta, hogy fogodzkodjam bele, mikozbcn clkczden lassnn ke'iriilscralt.unl a nappalijrban.

-: Szalljoll Ic ;1 foldrc! - Ul:lsftoll, - Tcrjcn \'issz:1 :t tcstehe! Es akkor mcghallottam, amint az a ncm is annyira balk hangcxxka :t fcjemhcn fgy sz61: H61Ryelll, //('II/ ttulont, bq'{I' cu: Oil l'lk(;fJz('h~\'('i szcrint III; zaflott le I'll, de (;I/ lsimaradtarn 'w/Cile,

Minuket iilesr kifizettcrn, ugy dontouom lulr, h01--W CZcl1 a pcnzcl1 ak.ir vissza is je')bctck vasarnap a m.isodik reszrc. Aznap ejjel azunin :1 lchct/i Icgfurc.sahh dolog t<')nelll. Kc';rOlbdiil egy onival azutan. hogy uyugovorn I e.1 <.'111 , az :'igy:11ll mellcttl 1:1111- pa - mclyer nuir tiz e\'e haszn.iltarn - lllag:il61 fdkapcsokidou, en pedig azz:!1 a nagyon is \':l16szcni erzessd cbrcdtcm, hogy m.isok is va 111l:1 k az on honomlxrn. B:itra It Icl p:ilia nt:1III tchiit - cgy tranl'siroz() kesscl, cgy llakon p:lprikaspray-jl'l L's a doberman pillSl'hcrelllmel - es :'itklllall:!1Il :1 hriz.u. I k SCIlkit scm tal.ilt.un. Azzal :t jegc,'icll h:'itbor/.ollg:II(') erZL-ssl'l fekudrem \'issz:! az :Igrlx1, hogy Ill'llI \'agyok cgyediil, hog>' 11- gyvlnek.

.zvrrc, CS :IZ utolso fillerig ki akartam elvezni az clll1L'nyt - f'llI (,Z(!l1,

:\z files \'egi.il hcfl'jczdd()tt. Tikkusztoan forro augusztus! 11,11' volt. :1 lak.isban pcdig nem volt lC'gkonoicion:iI:'ts, En IllcgI'> maid iegge Iagytum, :I fogaim vacogiak, mikozbcn a n<> sietvc l x-hurkolt cgy takaroba, melybcn jt} ()I pcrcig rnaraclturn. Illig .1 tcsth()mC'rsC'klctl:lll visszmilh :I normalisra.

,\I;Is ember voltam imnuir, Foga I Ill: II 11 sille.; r6la. hogy mi li'II'tent vclcm, {'S alighanem hkiba is prolxiln.im l11eglllagyar.rzni. am annyi hizonyos, hogy nuir ncm az az ember \'OIt:II11, mint neg}' nappal azelott. Valuhogv sikcruh kijutnom a korsiIllig, arnely minthu Ill:lg:lt()1 tudta volna az utut haz:'Jig,

A nap h:'itr:!lc\'() rt!szeh61 semmirc Sl'11l cmlckszcm. ~Ieg ~xlk :1Zt scm mcrncm biztosnn :illfl:lIli, hog~' volt-c cgyaltal:'ll Idrralev() reszc, l\lilldt)sszt' annyit tudok, hogy nuisnap I'cggel ,I munkuhclycmcn tahiltnm magarn.

Az odisszctim kezdetcl "<.'11<.',

Valami 11(.'111 sf innuelt

..

A ki)\,etkl'z() iilesl'1ll IIIcgll'hl't(),'il'1l hasonkxm k<..'zd()diill, mint az ds(), uzonb.m hamar llyilv:'inv:1I6v:"j viilt, hogy lIlilldcllnl'k lchct ncvczni, (,S:I k hasonkinnk 1ll'111. A l.lbaim ncm voltak hajland6:lk nyugton maradni. Az uz erl:{','i fogott cl, .nni cgVl'sekrc minden satoros unnepc» r:'iti)r az ejs;ak:. l,ell<3s ki;~cPCIl: .viszkctn] kezdcn a talpum". Ez :IZ er/.ct lurmarosan a tcstem t()hbi reszL'rl' is :!tlcrjl'dl. szinu- clvisclherctlcn borzong:isokkal l'k'gyit\'c, Alig hirtam nyugodtun fckvc mnrnclni az asztalon, de b:irllll'nnyirl' SZCI'CIll'1ll volna Icl-k- lIgl':i ndozni, es kinizni czt az eo.est a testcm minden egycs sl'jtjeh()I, Illegscm mortem rnozclulni. I logy miert? J\krt t()hh penzt :Idt:trn cnnek a nonck, mint amcnnylr cgy bet alatt clkoltok elelnn-

Az crulckczetcm azon a ponton lert vissza, umikor lx-lcptcm :t rcudckun fogad(ltl'rL'hc, Olyh:' nuu, minthn :IZ :tgyam egy rcszc kirvpuh volna :I kopony.irnbol az el('jz<i nup, CS csak most jclcl1tkL'zctt volna iijm.

Am IlCI11 cz volt az cgyetlcn ki"di)ni)s dolog. Azt vettcm lI~y:mi.s {'szrc, II()gy V:lt:IlI:1I1 kc.:rdesck pl'rgt)tiizc zudul nltu: .~Ii torrent vclcd a hL,t\'L'gen? Annyira mriskcnt Icstcsz! Meg a b(lI/god is llI:is len!" Perszc ncm azzal fclcltcm, hogy .6, lstpetledltan! ':r.:.1' j<)r '<'II r/61J/() ndonal: 333 tlolki 1"1 a P(1/101l, bOf{I' I'O/WIClkot biizzon CI 1('.'1/('1111'(' OZ ujja b('P.,I'(;I't'i: de ntiert k"I"ded?"

Vannak olyun kerdcsck. mclyckvt [ohb mcgvaluszolatlanul hagyni.

90 I

- 6, scmmi kulonos - vctetrem oda konnyedcn. rnikozbcn magam is azon nlnocltcm, hog}' mi a csoda tiirtent vclcm a hetvegcn.

Az volt a szok.isom. hogy a csigoly:1k hdyreig:lzit:Isa lIta n megkertcm a pacienscimer. fekudjenck meg fel vagy cgy percig lchunyt szenuncl az asztalon. Ez mcgaclt« nekik a kdl6 id6t az cllazuhisra, mikozbcn a hdyreigazit:lslIk ~riigzlilt". EZen a hizonyo» h(,tl'6n Itct p.icicnscm kcrdczte meg - nchiiuyukat m.ir t<ibh mint tfz l'VL' kczcltcm, cgylktlkkcl pL'dig aznap tahilkOZI:II11 L'l<)sz(',r -, hogy en j::irk:'iltam-c az asztul kortil, mikozlx:n 6k mjta Iekudtck. Egyesek arn',1 crdckk'idtek, hogy beji it H .. • valaki 111:1.<; is a hl'lyisl'gbc, mcrt llgy crC:Zll'k, mintha tiihh ember allna vagy j;lrk:'iIna az aszt:t1 korul, I larman ;'illft6- lag llgy en:ztck, mintha cmbcrck sz{/k/{~Wi/lldl/{/I,J az aszlal korul. keuen pcdig sZ{'gYL'nlosL'1l hcvnllott.ik. hogy ligy nlnt nvkik. mintha cmlx-rek /'(1)~~('d/l(;'leM az :Isztal Ielen.

Tizenket en: volt.un kiroprnktor, de IIll'g soha scnki IWIIl ten hasonlo esZrL'\·eIL'lI. MOSI pc-d ig hctcn 1ll0nell:'i k lIgya nazt egyctlcu Ilap lerorg;'isa nl.ut. NL'1Il kc-llcu egy zongor:lnak a re[cmn- csnic ahhoz, hogy rJehrL'djck: \ 'alam! ill IWI/I sttnuncl!

A p.icicnseim arrol sziimoltak lx-, hogy nuir aZL'i<iu IlIl'g iuduik mondani. hoi vannak a kczcim, lIlid(;1l megcrtmcucru volna a Il·St(ikcl. EgYl'sek ncluiny L'L'lllirc'\1, mtisok meg luirmine ccnti 1:lvolsagl>61 is kcpesck voltuk erzekdni a kcxcimel. Egyf:ljta j:'itekk:i v.ilt kiizll'lnk. Itogy pr(lb:ilgallllk. mcnynyirc pontos.m tudj.ik bchatrirolni a hclyzcniket. Az viszont Ill:'ir lsurintsern volt j:'ilek, amikor az cmbcrck gy()gyul:'isok:ll kczdn-k tapusztalni. Elcinte a gy(igYlll:'isok kL'vessl' dnirnaiak voltak: sajg;'isok, f:ijdalmak es hasonlok nniltuk d. Mivcl a p.iclcnsck a kiroprukrika rniatt ji>llek, hclyrcigazftott.un dkL'l. uzutan mcgmondtam ncki, hogy hunyj:'ik lc a SZCIllUkL'l, CS fckudjcnek nyugodian, mIg azt ncm mondom, hogy kinyithatjak. Mikozlx-n a szcmuk csukva volt, cgy-kct mtisoclpcrc alan vcgighuztam fcletttlk a kczcimet. Amikor Ielkchck es ni-

91

,Ii,bbenlek. hogy a Iajdalmuk clillant, megkerdcztck, hogy mit , ~i n:.'i Ira 111.

- Scnuuit - cs scnkinck egy szot sc! - hangzou szokvanyos \ .ilaszorn. Ez az ininyclv kiiriilbelLil unnyira volt crcdrucnycs, II1il1l N~lIKy l{l'~lgan .Egyszcrlicn monel] ncmetl" mcgk<izdf- 1,· .... m6c..1ja a drogok csetcbcn.

l larnarosun csak llgy iizi'lIlliiltck hozz.im a p.icicnsck min.k-nhonnan czckert a "gY(lgyfl:'isokelt". Nckem vajmi keyes Io .. g:till1am volt r61a, hogy mi folyik ill lulajdonkeppl'Il, mivcl scnki "'1'111 lalla je'lIlak. hogy haszn:'il:tl i lllasil:h! hugyion h.ura S/'.alllOIll 1.1. Pcrszc rcndszcresen betoppantum a Venice Be:tch-i asszonyhoz - egyszcrlkn 1l11IS/'~'ij volt bcszelncm ralaldtvl. mivcl a h.i- 1.II11ball is kl'lliilli)s dolgok liiltenlL'k. L's CZL'kl'1 a ielensegckc; ncm ig:lzan cmlfthcucm meg semclyik .l·PL'SZli" lxrnitomnak,

_ Ennek olyasv:t1amii>(11 kellcu fakadnia, ami nuir alllligy is bcnned rejlctt - mondtu az :ISSZOIlY. t-l:Ijd hOZi'.arlizlc: - Takin .izzal a halalki;zdi L'llIIl'nnyd van kapcsoluthan, amit nny.icl a szukl6l'dkor :'ill·lt. Nagyon szok.ul.m mindcz. Soha konihhan ncm tapnszialuun meg ilycsmit.

Az cls(; nap ott a patton :lzl tan.icsolta nekern, hogy kczdWk el "vir:1gki\'on:ll cscppckci" szcdni, es intuitiv modon aZI is mcgluutirozta, hog), milyen cscppeket kcllcnc haszn.ilnom. Az intuici<>ja v:t16jab:1I1 hatfclc rscppct Sllgoll, de nekcm aZl monclta, hogy q.'\yszL'rrL' csak i)tr('lel vcgyils<.:k.

Az en fcladatom volt tcluit megh.u.irozni, mclyik (;liil \'egycm lx-, es melyiket hagyj:lI11 ki a cscppek kiiziil. l~z a donlesilozalali [olyarmtt L'gyar:inl lchercu fL'lcllL'Ill! lIlui:tls:'igos, avagy rdeu(·bh l>ossZ:lI1l(, lxirki szalllar.l. aid akkorilxm ismcrt, mivel. .. IlOS ... eleg. 11:1 nnnyit mondok, hogy ncm a kid.I() dontcshoxo kcpl'ssegL'IlIf()1 volta 111 hires.

VegOI clkuklcttcm :I cscppjcimcrt, es amikor rnegcrkeztck, a konyluuulxm clcgyucucm iissz<.: ()ket olyan fokii gondoss:'iggal. mely az :'iitilal hat:lrJl surolta. Megloitoltem egy luirom ccntilitercs esepegl<.:t()iivegcl haromnegyedig forrasviz-

92

zcl. Ezuuin hozzaaduuu hel-hel CSCPIX!1 az tllfck viragki\'on:llh(ll, mclyckrc a valasznisom cscu. ;J kis i.ivl'gcsl..' vfzhcz, T:1I10l(;11ll egy ilyen uvegcset az ;1gyam mellen, egy nuisikat az aktat:lsk:lmban, egyct a gY(lgyszeres szekrenykcmbcn. cs mcgint egyL't az iroasztalflokban. a rendckunbcn. Szintc vallis os tisztclettcl cseppentcuem lIer cscppct rijonnan k('sziil! kcvcrckcmhol a nyelvcm ala naponta negyszcf, (·s ha cz ncm volt c1cg, ukkor luiromnaponta fiird6r is vcttcm (tiszta \'17.. fel citrom lcvc, es het csepp a kotvvaleklxil). 11llSZ pcrcig :.Iztaltam magarn a kri d 1);111, gondosan lijra meg lljr;1 rncgnedvesftvc a lcjcm es a tcstcm mindazon rcszcir. mclyck l1et;111 sz:Ir.1< 1:lsnuk indulhattuk, p('ld;ltll uz orromat (melvct, mint k6aillh 1":1- diilllX'Jltl.'Ill, az kid nagy reszelx'll a viz Iclcu kclk-u tartanom). A n<i utasft.isai pontosak voltak, en pcdig taliin a sZOks('gcsncl is prccfzcblx-n kovcucn: c"kct.

~Ii(,rt emlftvm mindezt? Mcrt llgy (lint, hogy czckcn a rituiilis ejszak:lkon, miuuin nilestem mcgszokou csti foglal:Jloss;lg:IiIllOIl - :IZ ajt<ik bCZ:Ir;lS;l1l e,o.; lljl>(lli c1kn<irz{'sen, a riasZ!(i 1><:eiL-sitcsen {'s llil~I{'lcsit{'scn -, CS vcgrc nyugovom tertl'l1l, arm az {·rzesn.: riudt.uu rd. hogy cruhcrck vann.rk ai'. ouhonomhan. Z:lk:ltol{1 szfvvcl Iclkcltcm ('S :.Ilf(·slihem :I h;i;-.:II. kozlx-n llgy c:rt:Z\'l', hogy lxinncly pill.matlxm nibukkanluuok vnlakirc, aid Illeg nem volt ott, amikor aludni nu-utcm ... hogy aZUI;ll1 fclfcdczzck cg)' nyitou ajt{lI, 1I11'I}'l't pL'dig lx-z.irtam. es l'gy felkapcsoh villunyt, mclyct lclckves l'I<itt cloltouam.

Ajl()k nyilnak mcg l's fenyek gyulnnk ki - tc..'t.sZl't(·'s mctafora.

Am ukkoril»m l1CIlI szemlcltcm kdl<i t:i\'l:I!I>(11 a dolgol, hogy lclismerjcru ilyctcn mivoluit. Csak :fl.t tudtam, Ilogy val.uni rcndcllcncs liirtenik az ouhonomlxm, l-S valaszokat ukart.un. A cig.inyusszonyom v.ilaszokkal ugy.rn n<..·111 tudou .szolg:ilni, de llgy Hint. hogy 11<..'1Il is agg6dik az cscmcnyck mi:lll, ugyhogy {'n scm Il·tt<..'1I1.

Fogalm:ull scm voir r(lla. h()~'y hamarosan vegleg kihajozunk a SZ;l111:1I:1 isrncrds dolgok vil;lgab<'il.

93

vkadtak uzcrt p:kiensek, akik \Ovahbr:1 is a szabdnyos kiropraktlkai kczclcscrt kercstck fcl, mit scm ItI(h';1 a rcndekunhen folY(J .I..'gych dolgokrc.W'. E p(ldellsck cgyiket l!gy ortopcd ',IYOS iranYltotta hozz.un. aid keptelcn volt III<..'gol<.l:lst tal:illli az dlcto h:.ltf:ij:is(J ru. A l1<i a ncgyvcncs e\'d \'egen jan, cs m.ir reg"ta szenvcdeu emil :t f:'ijdalol11t()1, mely az erkl'zesl' napj{ll1 ku- 1i'>n('lSL'11 hevcs volt, de ncm csak a h(ltaban. E1tlles('11L' nckcm, hog\' kilcnccvcs kora (Jt:1 dl'gclll'rativ csolltb<..'rcgscgc.: van a 1,11;1; ({·('(.Iebel1. cs hogy a tcrde szintc clvisclhctctlcntll .sajog.

EI\'l~gl'Ztl'lll r:ljta a hclyrcigazil;lst. ;IZIII;l11 szoluun. hogy hunyju le :t sZt.'lllet. (·s nc nyiss:1 ki, Illig ncm kcrcm r.i. Mikiizl'K'n k-hunyt .sZl'llHnd Ickudt, k<irhellll'ntl'111 a johh tl:'rdl'hez, l's IJlintl'gy lizt'ntlt ccntivcl fiilt tartott;11Il a kczcinrct. kis korokbcn mozg;l!v:1 <ikel. Fdfigydll'11l d, hogy :1 kl'Zl'illllll'l1 11lindig jl'kntkL'Z<:1l valamilycn erzl't. .unikor l'ZI csin:'lltam vuIaki\'e1-l'Z ulkulonuual forr<',s:lgot t"'rl'ztl'lll, ~Iindibszl' ennyh vcttcm L·szr<..': :! rorr<')s:igot - ;illlh:'ir cZ ;1 szokotuuil kissc in-

rcnzfvcbb \'011.

~Iiul;ln Vl'gcZIl'IlI, IIlcgk('rlclIl :I n<il, hogy nyissa ki a szc-

IIll'1. Amikor lIlegtl'ttl', azt mondtn, hogy [ohhan cl-I.i mag:ll. Be kcll v:llbnoJll, ckkorra 1ll;lr kbsl' h()l.z:l is szoktam chhcz a fait:1 v.ilaszhoz. B:lrtllilycn kOlflniis volt is, 1"lgy nlnt. a gy<'>uvul: .. s IIll'gkhcI<iscn nagy J"entiszeJ"csscggd hcki;n:tkl'zik. ~\mi czuuin kih'ctkezc..·lt. az di>hh<..'ntl'tt IIIl'g ig:IZ:III. A IJcj:'Ir.lti :ljt6 l'de mcntOnk, es umlkor odaertOllk a rl'cL'pci{)s pull de, a rCCl'lx'i(',SOIIl Ilia [dncm kicsctt a szekt"·h(il.

_ Odancl.z! - visilott:1 cgycdOI(tll{) SlillIs:lhan, l:S :I kczcmrc muunou. I.cneZICll1. A tcnycrcmcr h()lyagok horitotuik: apr{l millimelefCs h{llyag()c.sk:lk. hctvc-not, sz:.\z. vag)' tuhin meg t('lbb. AZlltan lnirom-negy (lr.1 leforgasu alatt elnlntck.

Ez a fclll(llyagz{ls Ii'lllh izbcn is d6fordult. I~n hizonyos szempontbol sZlwscn 1(1lt a III , hiszcn q.,ry Ill:lskClliinhen lalh:llallan

94

dolog l:ithat6 megnyilvrinuhisa volt. olyasml, amit megllllltathallam az embcreknek, azr kcnlezgetve, hogy: .. I.:ilod? Litcxl?"

Azunin megtiirtcnt. Verezni kezdctt a tcnyercm, Nem viccelek. FL'lh61}'agzas helyen most verzett. Neill folYI patakokban a ver, mint :1 r0gi fllmekcn vag}' a Nationa! EIll/uirC'/hcn. ink.ibb olY:1I1 volt, mintha nivcl sziirtarn volna meg. De azert ketsegtell'n iii vel' volt.

Mikozhcn a p.icienscm es en nenuin mcrccltunk r.'i, tovdhhi

bctegek is kozelebh ovakodtak,

- Ez bcnvauis - mondta az egylkuk.

- Ikaval:'.'i mibe? - kerdcztcm.

Scnki scm tudta lllegmondani.

I~s pcrsze honnan is tudhaurik \,0111:1 {j~~? I~s mi{'rt nern tudram ('II? Ki ILldja cgy:iltalan?

Vti(aszke,.eses

A magyartlzarok utrini kutaulsom ru-m csup.in J'olyt:u(>!Iolt, de meg is cl011kiilt, llt:ln:lj:'irtalll 11011:1ny olyan emlx-r ncvonek ('s h.iuerenck, akik :1 spiritudlis cs ugynL'\'L'Zt'l! parauorm.i 1 is jelcnsegck kiil(inh<iz() tcrtllctc-ln tarnisiton szakvrtclmukrol \'01_ tak ismertck. Megvettelll a hallgoskiinyveikcl, L'S mcghallguttam (ikL'1 a kocsimbun, k0rd0:-;ckkd :'i1l1:1I11 d<>. mclycket fcl akartam tcnnl nckik.

I~o.; cz hebe-hob» sikerillt is.

Amikor mcgtudram, hogy Brian \'\'ciss. M,D., uz 11('1('/.:, //IC',o;tcrcl: sZL'I-/.(ije cgynapo« szcminariumot 1(lg tartani, azon 11 yo 111- han lntczkedrcm, hogy reszt vchessck rajta. Dr. \'\'eiss :1 vikigon az egyik IL'gf(ibh szaktckintcly a rcgrl.'sszi6s hipnoz!» tcruletcn. II:I!-,')'om:'inyos pszichi:'iIt'rk0nt es hipnotcrapcurnkom kezdre a p:lIyaj:'iI. am i>izonyos p:kiL'llsek kezd0sL' sonin arra a llleggy6z<idesre [utou, hogy valohan letL'znt'k nuiltlx-l! {-!t,tck, cs ezek kepesck hat.ist gya korolni a jdcnlegi cktiinkrL'.

95

Biztam benne, hogy ha reszt veszek :1 szemlnariuman, :11- k.rlmam lcsz szot vrilrani velc cgy szunctbcn, hogy meglas",1111, kcpes-e ncrni fcny! dcritcni arra. ami :IZ - cgykor oly 11~"lkoznapi - elelL'mben zajlik.

Nos, szunct 0ppcns0ggel volt, de nem az a fajtu, aruilyct \ .irtum,

K<iriilheli.il hatszax mastk cmbcrrcl 01((:111 \'~gig :17. egynaI")S szemlnarlumot. akiknek mindcgyikc cgclI :1 v:'igYI61, hogy ',/L'm0IycSL'1l heszelhessell dr, Weisszel. remclve, hogya doku irt nern csup.in lenyugi)zi :I mondanivalojuk. de az idej('1 ncm ":ljnal\':J el is i>csz0IgL'1 vcluk, :lIllil(il Ioruos cmlx-rnek crezhcrik maguk.u. Nyilviinvnkxrn kcvescn ismertek fel - vagy tilrc xltck veil' -, hogy h:l!si'.:IZ kerd0sfL'lle\'(i sZorOZV:1 valaszou"L'nt egy pcrcccl ihszescn tiz (ll-:it tcsz ki. ami hosszahh ide). mint arncnnyl :lZ egcsz sZemin:ll'ilimra [ut.

Tcrmcszetescu L'n is l'gyike \'OIt:II11 c-zeknck az cmhcrcknek, Es a liihhiekllL'z hasonloan t'igy 0rt'ZIL'I11. hogy az en kerdeselllL·t CJ~~/'('/I(,I/iil fd kcll tcnni. V:1rt:lm tchtit :l kiruilkozc) kL'zfekmdcsi alkulmakra: :Ii'. L'i(iad:'is ('oIY:IIIl:ln hdll(1 tcrme-zetes szunetckre, a kcrdcscmhe« kapcsoloclo !em:1kra. cs Igy tovrihh. A nuisodik opd(1 SZ:IIllOS alkalmat IIY(ljtO(( volna a kiizbcsz(ll:ism, h iszcn a kcrdesemct a vclcm tortcntek r<)vid iisszefoglal:1s:1val kcllett volna IJL'\'CZl'!IlClll - \'agyis olyan cscmcnyck Idl-:1:-;;I\':lI. mvlyvk j()fOrlll;l1l vakuucnnyi dr, Weiss .iltal I:irg)'all lelll:'h(lz kapcsokidrak.

Azonhan kcrclesck 1/(,111 lumgzottak cl, stll ncm is h;'iloriloturk minkct :1 ft'ItL'\'esiikrL',

Harnarosan djiiu az ebcdszunet. A szcmlruiriurn fclc clrclt, cs llL'kCIII IIll'g mindig ru-m sikcriilt mcgtvremtcncm :1 Ichc!(is0gl.!t.

A szunct ut.in dr, \"A.'iss bciclcructte, hogy \'~gez egy regrcss%i()s hipn()zisl a szinpadon, es szlikscge \,:111 L'gr (lnkentesre :1 ki)zonscgb61. Otszazkilencvcnher kcz cmelkcdcu a magasha (harman hizonyara meg a mosdohan volrak). Dr. Weiss

96 2

97

kiiziiltL', hogy iit embcn f()g kivrilasztuni, akik fclmchctru-k a szlnpadru, a7.1I1;1n cgyfaita szenucszret vegl'z milldnr3jllkol1, hogy mcghatrirozza, ki a lcgjobh :danv szrinuira. ,\ nuisik

negy cmhcrt vissznkuh]] a hclyere. .

.Eg}" kL'lI<>, ha rom , negy, i)t ... " Dr. \'ldss gondosan kivalogutta :IZ iink0Jl!L'sL'il, 6k pedig felmcntck a szfnpadra. S mindL'g}'ik(ik l'Ifoglalta :17. iii kiiclolt hely L'g}'iket. 1~1l ncm volram koztilk.

Mi, akiket nL'1l1 v.ilasztottak ki, Iccngcdttlk a kczuukcr, l's turclmerlcnul vtirtuk. mi fog most tiiI1('nni ... ekkor dr, \Vl'iss hirtclen vissznfordult a kiiziin~L'g fcle. vs \'(:'gigp:'iszl:izotl ruita, minthn CS:I k dVeSZI1L'1l \,0111:1 va lam it.

()n! - mututou vulakirc a liimegbL'n. - On ncm n}'lljlotla r cI a kezel?

Amint kiiriilllez\'t, kcrcsrcm, hogy kire mutat, azt l:i((:III1. hogy minclcnki (,11,~(,111 lximul,

- DL' igc-n - CSlISZO(( ki a sZ;lmon zavnrtan, mikozl x-n ncm igaz;in tudtam, mil kczdic-k 1ll:lg:llnlllal. - De nuir kidlasztOl- 1:1 az iii emlx-n.

- l'cl ukart jiinni?

,\Ieg szep. hog}' I'd akartnm mcnui, Mirt-Ie kvrd6 l'Z? - ~os, igcll - felchcm.

- Rcndbcn, :1 kkor jiijjiill fd! - mondtu.

I i;J azt mondom, hogy ll'gszf\'l'Sl'bhl'1I a fiild a l.i hlljla III volnu, akkor L'nl1l-1 finomubban nem rl'jl'Z!Jl'11l01l1 ki magam. Valahogy sokkul konnyehbnck uint arra gonclolnl. hogy :IZ embel' l'gy iitiis csoport I'L'SZe, mint hog}' 1Il:1g:inros eg}'en, «kit ilycn fL'ItLiIl6 nuxlon pc:cezlL'k ki.

De aZert Icluicntcm - miurrin kapuun p:ir har:'it.o;:igos old.ilba Ixikesl t:s neluiny ncrn nil visszafogo(( "g}'i1kos" pillant;isl. Ncm tucltarn hihaZI:llni az illetokel. Mindcnki nzt SZL'I'CIIL' \'01_ nn, hu Brian \X'dss rajta vcgez regrcsszio» lupnozist,

Dr. \\'eiss felscgftcu a szfnpadru. majd Idl1a a .szemtcszrc;", melyet mindnydiunkon el akart vegczni, Alnpvetdcn :I hipno-

zisra \'a16 fogekonysag vii'~"g:II:!la volt CZ, mclynek sonin a IejlinkL'1 mozdulatlauul tartva felfL'le IlcZ1CIIlk a magasba, maid lassan lchunytuk a szenulnket, hogy lathassa a szernhcjunk _rchl'gC:sel". Ebb61 <') kC:ISl'gkfvi.illllcg tudta hauirozni. hogy ki lcsz a lL'gfogL'konY:lbh a hipnotikus regressziorn.

l la eddig nem tahiltad volna ki, en volturn a szercncses - umit clr, \X'ciss tal.in mind\'egig tudou.

Dr. \X'L'is.o; lciiltctctt cgy sZl'krl', mcgkcrt, hogy hunyjun he :1 SZl'IIIL'II1, suga lit IIL'II:II1Y clolgot, :1 ZUI:1 II mcgkerdcztc:

- l\losl mil I;'ii?

R:iehrl'dlL'Ill, hogy fd(ilrt,1 nczek le iinmag:lll1ra, nohn a szemcm csukva voir. Napburniton h(irl 1;111:1111, de lIIas arny:dalUt. mint az L'nyL'1I1 - L'Z olujlxima. meditcrnin h{)rszin volt. EgySZL'ITl' rsak tiszl;'ihan \,OII:lIl1 vclc, hog}' nalal llli vugyok, aki L'gy I:i\'oli korszakh.m el valahol a sivatugban. /\Zl is tudram, hogy napjaink 1lH.!rcejc szerint id(isl'bhlwk tlllliik a valos ek'lkOl'Ol1In:11. Pontosabban unnak ulapj.in, umit dr, \VcissnL'k es a k6ziinsegllL'k Icnuhangon kimondram, _12 es 17 l'\' kiiz<)lli fintalemhcr" voltam.

l.cirtnm a ki)rnYL'Zl'll'I1IL'I: a bels(; udvanit egy hatalmas epuletnck, mclynck arculatat k()()szlop(Jk hal:lrOZ(;'ik meg, Az cgyik oszlop ai'. udvar kiizepen ;'illt, es olyan mag:lsr..1 toruyosult, hog}' ncm is kituun a lell'jel. lrclatlan oszlop volt, m.isfel meter ;Ilmerojli. dvg szell's ahhoz, hog}' clrcjtozzek miige - es ponrosun czt is tcucm. EZL'n a ponton a kiiziinsL'g azt hallottu a si'iimh()I, hogy .a huidani EgyiplOlllban vagyok", mikozbcn a j{)zan cszcmmcl azt gondoluun. AO'£ll'iitig' 1::r!,,I'ijJlollr! Jfilldenlei azt ntoudja, /logy 1::c.{.I'ijJt()lIl/Jo ter rissza. Most takilont ki czt ((Z (~~(;sz('/? EZlll:ln fgy Iolytuttarn: ~A f;'ira() palouijdhun {Olek." UJ.?J'((Ir bol nuisutt, Mi~rel/ SZ(~(;/~"(~~ a kejJz('lell'lIl .. .A f:imel kozvcrlcn csaladlagja vagyok." Tebtit nuir kirci(J'i raugra fore>k .• /\111 nem a r:il~16 vl'reh{)1 szaruurzoru." Pclteszcm. bOR) , lUiJ(t/j/iJ1 ('II Icszcls .If(jz£~\·. New ttulom elbinni. bOR}' itvcnelee! ntondols.

98 ~.

.99

Mindcnnek dacara egy tonenct bontakozotr ki a lclki szcmcim clott, es igaz volt. vagy sem, imnuir kcptclcn voltarn megallni. Elmcschern az ernhcreknck, hogy az oszlop l1l(ig<>tt rL'jtoztJk, e~ :!Zert lopodzkodorn korbe rajta, nchogy :lZ (ir e~zrevcgycn. Emlckszern, cz rnilycn furcsiin hangzott ~ZaIllOlllr<1, hlszcn clvcgrc cz az ell p:1101:'im volt. Azt i~ tudtam azonban, hogy egy Icpc,.;<>sorig igyckszcm eszrevclleni'tl cljutui, mely cgy f()ld alaui kamniba vezci, ahol az udvnri magllsok 1:lrtjak Illcstersegi'l k cszkozeit.

Senkit scm cngedtck he ide, koztuk engcm SCI11. A nuigusok ugy veltek, hogy rujtuk klvtil scnki SCI1l tudja, hogyun kcll haszruilni CIl1C cszki)z()kct. En ezt maskcpp gondolt.un. Tudt:lI11 , hog)' ('" vagyok az egyetlcn SZL'1l1c:ly, nkihcn benne rcjlik :I kepcsseg a haszn.ihuukra: a 111:'igllsok lx-csapjiik nuigukat, vugy minket tilhhiekel prclb:llllak bccsapni.

AZI is tuduun, hogy a f<ild :1i:llli k:1I111'a kincsci ki)ziill kliliinh6z() hosszlh:lgll arunyjogarok is vannak, ncmclyik majd ketmelcrcs. Ezckct roppant dr:'igakii\'ck koronazz.ik. kOl()I1<isen :lZ cgyikct, kurmos urunyfoglalathan. EZell a jogaron Itatalmas, S()tt·tz(ild k() van, smarngd vagy csiszolt moldavit :tl11ir61 kes<ihb t<)bbel is mcgtucham.

EZlII:ln dr. \Veiss h:lIlgj:'ir.1 cmlckszcm. :1I11int azt mondja:

- Rcndhcn. most lepji'lIlk tovtihl: cnnck az elcll1l'k :t "('gL'rc, l~n cnnel cgy kicsit tov.ihh nu-ntcm, EgYSZL'ITC tisztrihan

voluun vcle, hogy lllL'gh:III:II11. es kilcptem ebb{)1 :Ii'. l·I~II>(il. A tuckn, mcllycl ckkor rcndclkcztem. ckirulta nckem, hogy az eni egy:'iltal:'in ncm a korrntinyp.ilcdkban reilcu - nz cni b£'ltnent rcjleu, es en magammal viru-m clelnil ekln:,

Ezzd vcgL'l is ert az liIesl'lll. Au()1 a napt61 lllin<lll1:'iig nem vagy biztos benne, hogy ncm en agyaltam-e ki :lZ cgesi'. t(>l1eneter. Mikozben a szinpadon voltum, kctsegtclcnul szlikscgct ereztcm, hogy dorukkolj:1k valami moncla nivaloval,

Miutan az 016 vcgct crt, a kOi'.iinsegl>oI16hlx:n is azt monel(:'11-.: nckcm:

_ H:, inncn kfvulrol nczte volna vegig, akkor tudud. hulW nern csak kltuliilta :lZ egcszct.

., I" I en

Dr. Weiss kc.:si)bh clmonclta, hogy a regrcsszio wZ'),

olvan illl'orlll:'ici6kat hoztam at. mdycknek 0 now m~r lI~an;;jar1. hogy fclhaszn:'ilhassa a k()VL'tkczo kiinyvc.:lwz. Allft~lsa -zcrint fclcHcbh va16szimillen, hogy (isztaban IeUCIll volna ezekkcl ;IZ inl'orlll:ki6kkal, mlelon fcll('p(cl1\ arra :1 sz'npadr~l.

Egyct kdlcll erlenCIll vcle. I::s noha az elmcny J1;mglllat;~-

, . •. (")tl \,()II'" " \",10-

han" scmmi oly.u ncm crczicm. :11111 meggyoz I.., ,

t1is:'ig:'ir61, aunyi bizonyos. hogy uz altalal1l L'lmondoltakl~O~

I I 1 . I I' "1"" t ~m"z'lI"O

t'gyctlen SZ() scm szcrcpc t a ) xm az ~cgy~p oog: c •.•

dolgozatban. umit valaha a hunnadik osz!:tlylxlI1 1I1:lIn.

HATODIK FEJEZET

Magyarazatleereses

.. lsmerd fcl. anti ({ szeutcd ('1(if/i'({II.

s l'i!ti~(lssd rdlil: ({Z, Ill; rcfttv {'({II eMled!" ;\"a~ 1':III11Il:ldi KiiIlY\"I;ir·

/

Ugy \"0I1l'lIl. 1'(lkd!il1C'l! csnk tudnla kt'll. mit [clcntcnck mind-

czck a kiiliin("s jell'llst'gck. Ai'. (;11 (Ohllt'llycilll kt'I<;(:g,dc- 1101 111..'111 voltak egYI'L1iil:1I1('I:lk. \':I1:lki, vnlnhol bizony.im hirIe ,k:lban \":I1l a valaszokuak.

A kiinrlulopontmu tCnJ)(::'SZCIl'sl'n iSllIlot :t Venice Bl'acIJ-i .I:-.szony \'011. Aruikor lol1l'si"IIt :t h(llpgokn'll l's a Vlorzlosf(il. bvvallottn, hogy fog:thll:l sines roln, mi tiirtl'lIik es uiicrt. Kifogyoll :I rcltl'\'l-sd:h()1 es a Nev, Age-l's kozhclyckhol. los uzt mondtn, ill :IZ idl'jc. hogy 1';:;lpcsolalha Icpjck cgy nuisils Il(lvel: azzal :t sZl'llIellyl'l. aki "IIH:gtan[lOlla ncki los mindcnki uuisnak", hog)':!n \'cgczzck l'ZI :1 nnmk.it. Adou nekcm l'gy 11(,\'1..'1 los cgy tl'ld'oIlSz:lIIl()t.

AZII:IP cste mdr nil k6(i volt, liogy rl'lhf\'jalll az Hlct()I. ugyIJOgy 1lI:l:illap lell'foll:ilt:lI11 l's acltam I'I<i l'I1IH:k :lZ (Ii .lal1ll(l-

• A 2-1. sz:iz:ldb(ll sz:irJII:lz(\ kopt I1YL'h'en iron gnosztikus kL'zil~lIgYUjlL'!I1l'UY, mely az l..'gyiptoll1i ;\":ag Hummudi kiizdl'hL'n kcrult d<i 196-111..'11. A lclcr idL'l1Icis~~~t uz vrcdcti gl10sztikllS SZ('I\·l'gl.'J.: t()I11L'gL', kozttlk t<ihh apokrif evangclium ud]a. (A Ford.!

102

nak" az cgesz tortenetct a kigyul6 fcnyckrol, :1 kinyilo aitokr61, uz .embcrekrol", akikct nz otthonombnn crzckdek, cs azokrol, akiket a p.icienscim erzckelnck a rcnclclomhcn, valammt a felholyagosodo es vcrz6 tcnycremrdl, Bizakodo voltam, hogy megtudhatok (6k valami hasznosat. Miuttin bcfejcztcm a (i>rtenclemet, a venal nuisik \'cgcn hossztl cscnd fogadott. Azuttin a tanl(t> 19y sz611:

- Senkirdl scm tudok, aki ehhcz hasonloan rc..';lg:llt volna.

E70 cgyszcnlen h!II)'llgoz6.

I~s ('70 voir minden, amit nytijtani tudott.

A .Ienytigiiz(j" szo 3 jclck szcrint a New Age-L's valtozata annale, hogy: .. Csak magadra szdmithatsz, (>c·;j!" De en nem voluun hajland6 Icladni a kuratrist. A ki>\'dkc.:Zli hC>n:lphan l'gy banuom :lj;I£1I;'ls5ra kapcsokuba IcplL'm egy "i1;'1ghfrti Los Angclcs-i mediummal. Amikor ick'ipontot cgycxtcttcm, hogy e;d[dkozilass:11ll velc, cgy sz6t SCIlI sz()lIam arrcil, hogy uri (<>1"tcnik vclcm; meg a vczctckncvcmct scm arullam d. Kiv:incsi voltam, kcpes-c klderitcni vu ia mit iin;'lII():111 is, Cs tahin ncmi Iogalmat alkotui arrol, Irogy mi is tortcnik vclcm,

Az c.:1<'irc Il1cghesz(·1t napou kilullndva, cltcvcdvc cs i"eI6r:b kesessd roilog(am be a mediurn l:'irsasb:lzi lak:'isal>:I, k-huppantum l'gy szckrc, c:s ligy Il'lIL'II1, mint aki IlL'IIl vcszi eszre a flnlc.:lSZ(i pillanuist". Tuclod, aZI a tckintetct, mclyct ;1 szekrekl'<i('ses, h:lI:'ilos:1Il preclz tlpusok olyan mestcricn ulkulmaznak; s melynck hatas;ir:1 felvillan d()lIed valamcnnyi prcdikricit), nmit :I ponloss:'igf(ll valaha hallottril, S egyidejlilcg kcnytelcn vagy nJl'gkcrd6jdL'zni az eI1(,kc.:de( embed lenykcnt. Bizlos voltam benne, hogy :1 Ikl«) :I szabadnapjain kcrvcnyckct intez a kongrcsszushoz, hogy :'illi(s:lk vissza a kcscs miatti sarolslxt dllitds! :r kiizokl:ll:lsi intezmcnyckhen. Fogadni mertern volna, hogy cnnck az olvusasna k lortck.

A pszichikus [clcttebh hivaralos stiluslxui tcritctte ki a k.irtyail, gonoosan ugyclvc ni, hogy jclct se mutassa mell'gsegnck vagy cgyuttcrzcsnek, Szernugyre vcuc a kartyakat, maio

103

IIldyen a szemcmbc nC7oL'II; az arckilcjezeserol nern ludlam •. klontcni, hogy cnyhen gunyoros \'ag)' csuk mogorvu.

_ Mit csinal On vollakcppcn? - kcrdez(c gyakorlaliasan. ,\os, gOlldolr3m 111:1 g:1I 11 1>: 111 , ncm tudok rolad semmit, de .u.inkent s7iiz c..Iolhtrert ezt neucd J..'C!II<! lIIeglllollciwwd. Te vlI,qy ,I ttsnantat«. De vlsszafognuu mag:II11, 6 nem adtam hungot

I gOlldolal:tilllnak.

_ Kiropraktor vagyok - fclclicm t:irgyibgos hangon, ligyel\'c.:,

hogy nc :'irul;ak d sernmi olyaslllil, ami hcfoly:'isolhaln:'i az 01-

\ .Isasom:l!.

_ Kern, ncm - mondra -, cnncl sokkailiibbr61 van sz()! Va-

l.uni kiarud a kczcn kcrcsztul, 6 IIIl'AAy()gyflja :lZ embcrckct. I )11 a tcvehen fog szcrepdni - i"olytalta -, es ai'. embcrck :17. •. gt.sz orsZ[Igb61 djiinnek maid, hog}' I:lss:.lk.

Ez \"011 a i<'f.:I'timl/oll(/hh kijeicl1lcs, nmit cl[(;1 :IZ cmbcrtol iI;i1lhatlam - kiiliiniisc.:n :IZlH:'in'O altogyan aZ iHeslink kL'zd<'idiilt. [oblxm mondva a m:lsodik legv;'ir:tII:lIlahb kiiclcntes, ugyanis .1 kovctkczo mond.ua az volt, hogy konyvckct fogok irni.

_ l lackl rnondjak mag:'inak V:II:II11il - r< . -lcltcrn bcavatott rno,(llly:II. - lla \':1 1:1111 i hen , akkor nhhun L'geszell hiztos vngyok, hogy soha L'gy {Jlva konyvet scm i"ogok imi,

t" kOlllolyan is gondohalll. A kouyvck ~'s ell soscm voltunk puszipajt:lsok. 1~lerem L' pillan:tl:'iig ket kfJllyve(, hu elolvastum, cs az l'gyik Illl'g minclh; ncm volt Idjcsc.:n kiszinL'zvl.'. .\ kedvcnc kl<i(iiht:'sem nuir rcg<'>ta a l(:venl-i'.cs volt. I la ()szinh.! aknrok lenni, h~\"cITIgg<i volturn.

KOliiniis modon a pszichikuslI[II IL'(( 1:llogar:'isoma( k(}\'L'16l'l1

.izon knptam mngarn, hogy olvusok. l~s meg li;bhl'l olvusok. \ Ic\.di.igg<>scgl'nll'( mintl m c1fliilak volna, cs merem :Hlilani. hogy :t konyvck foglait:'ik el a hclyet. t\CIII ludlam bctelni az ol\'as:'iss:t1 - kclcti hiilcsc.:iel, 11:1151 utani elct, sligallll:lzoll inlornuiclok. mi liihb, ur6irodalolll. Minden: olvastam, minden-

ki(ol es mindcnhol.

Ez a ki.il<ini;s, (Ii <.:ncrgia lassankent al\,cllt: :IZ ir.'inyftasl az

104

eletem felctt. Arnikor cjjelentc lefekudtcm aludni, a kihaim rcmegtck, A kezern mintha szuntcleuul .. aktivdlt" .illaporbar; lett volna. A koponyacsontom szinten rerucgett, a fulcm pcclig ziigotr. Kesobb kezdtcm hangokat hallani, olykor pedig mintha cmhcri hungok korusa cscngert volna a fulcmhcn .

• ' Iclylx-n vagyunk. Elvesztcuem az cp cszcmct." Most mar biztos volram benne. Minclcnki tudja, hogy aki meg<>riil, az hangokat hall. Az enyernek cnekehek. Illcghozz:i koruslxui. Nckem 11('111 volt e1eg holrni lagy kis 7.(illlm()gcs, egy hulk sz6- 16cnekes, vagy ak.ir egy kisebb enc:kkar. Neill, cn a Mormon Tabcrruikulum K6rl.ls:'it kaptam.

S hogy mi volt a hclyzet a p:'icieIlSeill1mel~ 6k szinckct kittak: a kek. z(;ld, hfbor, arnny Cs Ichcr gy()nyiinisC'ges v.iltozarait. Oly arnyalatokat, melyck szeps{ogc: felulnnilt mindcnt, amit ismcrtink. FillL'het kepesck \'0 It: ik Icl ismcrn i e szlncker. clmond.isuk szcrint sohn konihb.m nem l.itt.ik c konkret megnyllvdnulasuikat. Ahogyan nch:illY, [ilmiparbnn dolgoz<l p.icil'nSL'11l mondra, ncm e1C'g, hogy czck a szim-k a rni f{ildi fogalmaink szcrint ncm ICtl'ZIlCk, de a rvndclkczesukn- :111(') (;sszes l'niforr.b C'S tt'c1moI6gia latba vetcsc\'d SL'm lcnncnck kepcsck rcprodukalni <ikl't. l.nnck hallat.in Iclvillant hcnncm auy.im Ix:sz:ill1okija a hnhil ut.ini cll'tnil, amikor a .Jcirhntatl.rn .iruyulatokrol CS alakokrol" IX'SZl'lt. mclyek az :iltala Idtr:l!lagyO{( viI:igban ncm letcznck, s nrnclyck latdnya csochilaual t(;It{i[(e d.

lJlcgll)'i/l'{i 1I11/(i I iinetet:

Fiiggl'tlelliil auol, hogy tiszt.ibnn voluun-c az .iltalam Iclhaszl1:ilt cncrgitik vegs('j fomisdvnl, a gy6gyul:'isok folyrauxltak, cs lxir sokat Ili I! <id tell 1 ennck credcren, nz ercdmcnyckct ritkiin \'0l1t:1111 kctsegbl·. l la megtcttcm volna. soknkat valoszimllcg soha Illeg scm prolxiltam volna iiss7.ekapcsolni :t h,)·()g}'1.r1:'iss:r1.

Az c\' \'cgen (1993) cltervcztern, hog), .itrcpillok az orsza-

105

I"~ Ill. cs Zciclavul t()!ti)111 az unncpckct. Az indulasom elotti ,:.,(('n mcghivtak egy vacsorapartira. Neill sok kedvcm volt eluu-nni, ktviilrkepp, mcrt utazas dolt mindig ideges nyugialan.. Ig kerit hutalmaba - mit csomagoliak he. mil hagyjnk itthon, mit fogok clfclcjtcni? ~Icgis sikerult nivenni ll1aga 111 , hogy cluu-njck a partira,

Amikor llll'gl'rkl'ztclll, a h:'izigazda mcgjcgycztc, hogy az "gyik vendc:g :IZ AIDS c1(irl'haladolt snidtum.iban van. Ez :Ihh.m a pillunatlxm nyilvanvalo volt, allogy mcgplllantouam az dlctat: a h()rl'n az a szurkcs fak6sag iit()tt ki, mely gyakr.lIl Illl'gjl'icnik :t helegscg kcsci szakaszaiban. CS egy hordozhato Illi'lizi()s :'tllv:inyl guritott mag.ivul - r.ljta morfiu III 111 a I :t I':ijdalom ellen -, mclyre :IZ cgYL'nslllya Illl'g<io:csc vC'gett r;'i is t:imaszkodott. Egy "itolllega lovirus (C1\IV) sz{;v(idmenyhcl! is -zenvcdctt, mcly mcgtruundtu a [ohh SZl'llll't, tcljcscn clhonuilvositva a l:'il:'is:it azon :IZ oklalon .

. Ez a fl'rll tul volt azon a ponion. hogy arm g()n<iolj()n, a fajdalma valaha is cluuilh.u, de (iszintcn rcmcltc. hogy kg:II:'ihh .1 I:'itas:'it visszanycrhcti. A h:'izigazd:I megkerdcZle, dolgoznek-e rajtu, l'll pedig :IZt l'ell'Item: Yl'rszl'. a Il'gl1agyohb i)romnlel." Bevittctn cgy nuisik szob.ibu, CS korullx-lill iit pervcn at roglalkozlalll velc, czuuin a rC'rll aZI mondta, hogy a f:'ijdalma csukncm icljcscn clnuilt.

Mindkcncn LIg)' vcltiik. hogy l'Z igcn nagy c1()relepcs, C'S C'I! kimcntcm a szoh::th{)1. Nagyjalx',1 cgy I X.'rn:l' I kc:s(ihb () is utanarn ji;tt, es bcjclcntcuc, lIogy mindkct szemcvcl C'lescll 1;'11. l lihctctlcnul izgallllas pillnn.u volt.

Ugy:tllennyirc izgalmas volt - lxir kissc m.iskcppvn -. amikor m.isnap rcggel fclkcltcm, es [clfcdcztcm, hogy ;IZ ('II SZl'Il1CIll - a hal - a normali» merctenck luiromszorosiir« duzzadt! valamilycn okhol kifoly6lag valaluinyszor :itlllenetileg .. mcgszcreztcm" cgy nuisik ember timctcit. azok mindig a testern cllenlelcs olduhu: [elcrukczrek - Iogaluunn sines, micrt. A szcmcm kiiriilbeliil 36 (>r.tig volt mcgdagad\':t.

106

A holyagokkal es a verzessel nem volt kulonosebb bajorn, am ez valami mas volt. Elkezdtcm toprengeni, Amikor ezt az energ_iadtaddst oegzem, magamra ueszem ualalei mils helegseget? Es oafon meg is 6rzom magamban? Nemfog ez oalamifele ldncreaeciot elinditant bennem a kes6bbiekhen? Ezek a gondolatok egy kisse elronrottak a hangulatomat.

Azunin hclcrn hasitott a felismcres: Nem szukscges fizikailag megieleuftcnern mas emberek problernait vagy tuneteit annak erdd:eben, hogy a gyogyulas vegberncnjen - cs azert sines szuksegern ezekre a jelekre, hogy bizonyftekul s7.01g:11- janak. itt valarni valosagos es mclyebh folyarnat zajlik.

E rnegviiagosodas utan soha tobbc nern jelentkezett rajtam semmilyen fizikai tuner.

Valaki mason azonban igen.

HETEDIK FEJEZET

A 1~6 adorndnya

.. Bti nnelv kcll6kl'/)/)('11 fejlcn tech l/o/6gi(J I}} ('p,kii liill h(izlel bctct le II (J }}/(/).: id hJl ."

Arthur c. Clarke Tln: /.(lSI \HI/ids of 200/ c. lIIuv('ht)[

Ami kuluirtinkban [urnuir :lZ cv kczdctc, a 1I11'llt ~zCIlllb;J\'etclcnck ('S :I j()v()rc rcu cllun.irozasoknak az id()szab, \i'. 1995-as C\TC visszatckintv« L'gy SOl' gy()gy[t:lst l.ittam. I11C- 1~'L'k :'iilflatt:1I e:-; csochilanal liiit()tlck d. El<'>n: pillautva ... valOll mit is kiuam? l\(c.:ddig folyratodluu mindcz? l~s hm'::i i'og vvzctni? l Ialvany i'ogallll:llll SL'1ll volt r()I:1 - akkorihun meg nern l.tl{tlkozlam Garyvc] (else; i'ejL'i'.ct), es I1CIll cltC:1ll tit :I kC'Pl'SSCgeimbcll bckovctkczr'i ugr;'issz<.:rli i'cjl{>dC'SI, umit az () gy()gYlIl.isa jclcntcu.

Tcrmcszcn-scn ;IZ cgesi'. gy6gyftasiigyhcIl csak improviz.ilni tudtam - nCI11 rcndclkcztcm haszmil.ui uunutatoval vagy az dj:1r:tsl Icpcsr6l lepesrL' bcmutato CIi>r:ikkal, L'~ vajnri kcvcs t"pkb.l::ih tan:lcsot kapr.uu ai', .czoteria" elismcn IllCSlcrL'it{\1. \z l'g)"c:tll'n khct{)segC:111 ;IZ volt, hogy i'olytatoll1 a tcvekcny,'>l'gCllll't ('s rvmcnykcdcm, hogy .Ixirki" aj:indekozott is meg czzel az L't1cfgi(i\'al, tov.ihhra is tcnni fogja a rnaga dolgdt.

Amint az gyakran mcgcsik. I'd sem ismertcm a folyamat koverkezo lepesel, amikor az bckovctkczett. l{()\'iddl'l azuuin, hogy az unnepeker kovetocn visszatcrtcm a rcndeldmhe, az

108

109

egylk p:'icienst'm cgy apro fehcr ekszcrdohozz.il ajandC'kozol! meg. EllIlekszem, mar akkor ereztem valam] xzokatlanr ahhan, hogy a kadcsonyi iinnepc-k etnuittac«! kapok karticsonyi ;Ij:lndckol. B:lf a dobozka az a fa;I;1 \'011, mcly aprobh ckszcrekct szokou tartalmaznl, en mar tudtarn, iuit fogok tal.ilni a hd."I..'jcilcn. AitoJ fogva, hogy a gy6gyul:lsok dkez(kidlck, a p:l<.:icnsek s7.iintdenlil ajandekokkal leptck meg. Mindcnki Ligy \,cll(", hogy sziiksegl'l1l van valamirc.

Ez a .valaml" rcndszerint luirom kall'g<lriaha tnrtozou. (I) konyvck vagy kazcttrik - (,'gesz halomnyu kaptum hd<ilLik; (2) szohrok - Buddha, j\luzes, Sziiz j\laria, Krisn» los az :11'1,:111- gyalok ibszes dkepzdhcro \':1 1I0z:lI:'i\'aI clhalmoztak, cs C.~) kristtilyok. A krist.ilyok kelli:'Il' ml'rClhL'1l C'rkcz(ck: vohak Volks\\,agen-Illen.:llkk - a dlszl:hgyak nzon fa;I:lja, mclyc; a szoha sark:lba :illi(hal.'-;z, fchC'\'l', hog}' d{'g nagy a szol>:ld - C.O; jf_'idllllerl'lIkk. Azok az cmhcn-k, ukik az u(lhhi tipusr :I;:'illd{'kozz.ik, Idl'l!{'!>h kOlllolyan \'l'szik a zs<'lmu',.ell; kill:;l'Zl-SI, los el\,:I:;:'ik, hogy :I krisl:'ilyl valciban a zs('/}('rlhL'11 !;iss:'ik! EgYl'lll'n "~od:zl.:,.rd kl'r(i~hel~'d cl, hogy ott kclljen hurcolnod, Illegpedig l~gy, hogy kldented, mclylk l'sakra riile kell i<'ig:l(ni, l-S a IllL'~ldd<i szfnti foniilon vag}' (,l-fIl:l1l :I !1),aka<lh:l :lkaSZI()d.

En I1L'Ill sZ:lnd{,kozl:1I1l eddig clnu-nnl, IlgyitOgy ink.ihb hl'tcttcm a krisuilyokat :I zselx-mlx-, mel)' linmarosnn csak llgy dagad~ (cll,i'I~. Valnl uinyszor lelurjoltam, hogy d\,{-gl'zzek l'gy hdyreigazilast, kgal:lh!> l'gy krist:ily kipouyant a padlcim. Amikor pL'dig lchajolt.uu, hogy fch'cgyclll, a I'(ljf_o;ak\,arc knsuilyok - az cgyetlcnvk, melyckct g<ill1hiilYlire csiszoltuk - folvtan.ik a son uzzal, hogy kitlgrou:lk a jf_-;dx'IIlJ)()J es SZl-ISZ6f('l(J(~ ii\'L'ggoly6kkcnt gurultnk \'egig az closzoh.in. KetSl'gll'IL'I1, hogy eg}'I..'.'i p:kicnsdlll cnnck J:ill:lll lIleg volrak gy<'>z<'xh'L' r<'lb, hogy hcgoly6%1am. Tcluit amlnt fclnyirottum :lz apro ekszcrc.!ohozt, arm .'iz:llllftotl:tm, hogy egy uiabh kck. r<ljf_'i:lszfn vag)' rsilkimIe'! valami otlik a szcmcmbe ... de lIleglcpell':sL'mre L'gy kiiJiinos lOS szah:il}'lalan fornd;li sOlclz6Jd kii\'et Icdezrcm fel. IlK'I}'

-zlntc oda ncm illocn hC\'cI1 finorn \'allaagy:'in. Emlekszern. .irrn gondolta III , hogy L'Z bizollY ncm valami tetszctos darub. \[em sziporktizou CS ncm vcrte vissza a renyt; nycrsen foruuilt volt, ;\'L'1ll 1~lgy()gOtl pompiis szinckbcn. elso I{ilasra inkahb unalmnsan siilel. <Ill rv.irn csiszolt, toltos, homalyos, lckctcs/iild apro .. vacaknak" ulnr. A legjohh esetbcn is egy ILllerel! t luas-avokaclohoz hasonlitott mind szincbcn, mind anyagaban: nuis szoval, ncm illcll a kris(:'iJyokr6J alkotott fogaJmaimha.

- :-'Ii ez? - kerdcztcm.

- ,\(oldavit - jiill a v.ilasz.

filii III ... ntoidartt. 11(/ (i '\/o/dl'(( .lu~l'ci/'('j/ net 'ez/{'k cl. (/kl.!ur IIP.Y(//IC.Wlk /H.·I/('szzii/d {ebel (/ rize - gondoltalll. Ifrt/ell/('s 6iZben 1(/ rl(//IO/II (/ d()/ROI (/ j<'it'J l'l'i k(( nicsonyi (ljti lI(h'knisci rkisig. t kitb« tutatot: iSZ(/pIJl//'I/{/ kii/d!('/ is, csal: hop'y lie ntiudellki <'1! • ..lfimll(/ (~itilld<;k()1 hlpj()lI.

Mivcl liszl:'ihan voltam vclc, hogy :17. L'gyCS kristalyokuak S:Ij:'iIOS ha[;lsI tulajdonitanak. tudakozodt.un 16k a molduvit jclellltis0gcnii.

- NC'zze csak IIIcg :1 sZln{'l! - mondta pticicnscm. mintha cddig ncm figycltem volna rei ni. es ncm fLiztCIll volnn hozz:'i nema konuncnuirt. A florft a kerd~sL'mL'1 es ncm ILlJ clragadtn- 1011 arckifcjcz{'SL'Illl'1 I1gyelmcl1 kivtil hugyva lclkcsen kikapta a kovct az ujjaim kiizOl, es a magash:1 1:1 rtoua , hogy az ahlakon hL':Ir.ld6 ren), :'ilszurddbesscn rujta, A S7.eIl1CIll l'le ttirulo 15lv:lllY fdk{'sziilellclllil {'11. A h5tlllr()J C'rkcd; Ienybcn ez :tZ :'ill:'ilszatlannak !lint") k<i vilagos es :'ittetsz(i smaragdd.i va It , mclynek krisuilytiszt« ragyog5sa e1hli\'('lI<'kn tzgalmus volt.

ISlllet [cltcttcm az illll-nti kCTdl"SI: - i\1 ire ;6 ez?

- Nos - Icleltc p:kiL'llsclll -, ezt tuisagosan honyolult lcnnc

elmagyarazni. Csak tcgyc zsebre, es amikor legkiizelehh a B6dhi-f:lhall jar, m!(ijthet r6Ja Ilcrni anyagot.

Ahogy zschrc vagtam a ziild kovct, mar meg is Ielcdkcztcm rola. es folytattam napi teenddimet.

110

Fogulmam scm volt 1"()I:I. hogy vilagorn, mely nuir :lIll1lgy is imbolygou klcsit :1 tcngelycn, kisvrirtarvn teljescn :1 fejL' ICIL'jcrc fog alln].

..

A nap folyuman kcsobb Fred allflon be :1 rcndck'irubc. Fred az egytk betcgem volt, aki mar koriilhdiill1lasrel ('n.' j:irl hozz.un. E 1:llogatasa alkalrnaval hclyreigazflon:lIl1. aZIII:111 megkcrtem, hog)' hunyja be a szemct, cs csuk akkor nyiss« ki, ha szolok. Fiile tartottarn a kezcunet, maid \'('gighllzlalll {iket a teste Iclctt, ahogy szokram - am amikor a f(:jeh("z crtclll, az visszanindulr. A szcmci kifordultak, a szaja kinyfli, a nyelvc pcdig egycrtelnll'ien Ilgy kczdett el mozogni, ininthn lII:lg:inIl:Ingz6bl f<>rIII:lln:1. A 1(.'\'L'go hnllhnronn sz()kl>1t ki a sz:lj:11>61.

Ez a legcnyhebl: kirL'j("zessd clv« is zavnrha ('jl(i \'011. Am :lZ cnL'rgia tov.ibb iiraclt :1 kczcimcn kcrcszrul, L'S en aZI gondoluun lIIag:llul>:lll: Ih/~~ IIlt/OI1l. /J()!{I' ntondan! ({/.XII" {'({tawil.

Lassan IIlozgallam a kezcinrct, igyekez\,(on bvhat.iroln! aZI a tcrtiletct, nhol az ('rZl'1 egy kicsit ('n')sebbe viilik. Finoman IIIOZgatt.un cikcI az L'j.Wik il:lllyba, utajd :J nuisikha. Puhatokizrnm. De Frecluck rov.ibhrn scm jiilt ki egYL'IIl"n SZ() scm :J sZ:ij:in, rsak az ajkak es a nyelv j:itszoll:ik pautomimjuk:u. Fnlsztr:1I6 ('IIlIl-IIY volt. Bizlos voltiuu IX'I1IK', hogy l>L'szclni pn'ih:II, es igaZ:III erdckelt, hogy uti lIloJl(f:lIliv:d6ja lenne. Mind ki)zl'Il'hh es kozclchh vittcm a Itilcm a sZ:ij:ihoz, mintha az segilL'lIe valamit. De IK'I11 segitelt.

A helyzcr :iIJil:lIIal liill(ill (.'1, de kiizilen tiszuilxm volturu vcle, hogy a ki)rnyez() helyisegck lassun megtelnck p:icicnsekkel, akik nincsenek hozzaszokv« a v:trakoz:lshoz. Hizios \'01- 1:1111 benne, hogy ruindcnki azon Ilinddik, tnit JJ/{/{'('/bl'1 ('Z ({ t!ok/or? 1'\(.'111 volt tohh ickim Frccklel roglalkozni.

Elluiziam a kczernct - de fogulmam SL'I1I volt, hog}' mil kezdjek mag:ival Fredde], rnivel a nyclve meg iuindh; 1110Zgall, cs tov.ibbra is hangokat adott ki, melyek a heszcd igcr(.'-

111

It'! hordoznik. Gycngcden mcgcrintcttcm 3 mcllkasat. CS aZI mondta Ill:

- Fred, aZI hiszem, vegeztunk.

Freel szeme kinyilt. I{:illl nezctt, es en ViSSZ:II1CZlcllI ni. Egy "/()[ scm szolt, llgyhogy (~JI scm szolturn L'gy sz61 sem, \'egOI k-lkclt, rnintha ez csak cgy szokv.inyos kezcles lett volna, es 1.1 vozot t.

En ugy dontoucm, hogy cgvszcruen e1fdejleOl az egesz ligyel. es n(,111 foglulkozom vcle. Mini mondotta 111 , I-red mar mintcgy m:lsrcl eve a p.lclcnscm volt. 6s addig a napig a dolgok visz()l1ybg nornuilisan tolytuk.

AIll I1Cln egeszen egy hctre 1':1 Freel hciillirott egy lljahl> kezelesre. A helyrciguzftds ut.in Ielviucm a kezem a rcjehez - es hipp-hopp, a fejc luumnindulr, :JZ ajb szelnyflt, a nyclve 1Il0- zognl kczdett, a Icveg6 pedig iSllU.:'1 hallgosan sziikiitl ki a sz:i;;11161. Noha be kcll ismcmcm, sziimitouam rti, hogy vulami liirt('l1ni fog. a dolog heVL'SSegel<'l1 h:ilr:lh<ikiiltl'lII. Sz()hoz scm ludlam iutni.

Bizonyos szcmpontbol magam is clnkoss.igot v.illalram az aznapi lal:'ilkcJZ(')l>an, mivcl konihhan. amikor l-sZrc\·c.:llelll Frcdel odnkint a v.irotcrcmhcu. ugycltcm ni, hogy a Icibhi P:Icicnst cI<)!!e \'egyl'lll sorra. CS igy j6 dnrnhlg senki se zavarjon minket. Amint Fred axon a bizonyos napon kezdte :I lcgurobb hllon lII()zg:isokal produlcilul, hagytum, hogy :1 kezeim ulkalmas es eros k:q)Csol()d:ist kczdjenck kcrcsni uz {S cncrgiumezojclx:n - egy olyan helyct, uhonnan vegrchajlhalom e magaturttisformn feleriisflesel. lxirrni kcll is clihcz.

Veglil Fred beszclni kczdctt.

M:irmost amikor beszelnl akarunk, a legtoblx-n cgyszcnicn kinyitiuk :I szankal, cs kijiin rajla a hang - Ill'ltl vulnmi lllL'glepd. 1\01 amikor az ("I11I>L'r (,'gy olyau hangot hall, mely fllllHag:il fornuiliu meg a PLlSZl3 ctcrbol. uz em' kissc ... felkava ro, A levcgd sZ~ll>alyl:llan sziszcgesc, amit legutobh hallottum. kezden szavakka alukulni, A hang, rncly hordozta ok (.'1 , szagga-

112:

113

(oil, magas hangfekvcsu vL"illaskcnt kczdodou. .Az(;rll'({,f!,)'IlIlk ill, bop.y megmoudjule neked ... - a hang clruclyult - ... /(){~,tasd. amit csiudlsz ... - a hang darabos, sZ~lggatoll stilusban bcszclt tov.ibb. - Amit csltuiisz ... azzu! /(/"yl (~. ill/o/'lluici61 bozo/ (/ !JO(I'R(}/'{/ ."

Mikozlx-n Fred beszch, a hungja mcgvaltozou, Iokozatosan siillycdr lefde a skil:in \'isfrash61 mcly, iihliis ZL'ngL'sse, ;1 kifejL'zesm6d azonhan furrsan gcpi<.·s maradt. mintha l' kommunikticios fornuinak meg kellenc l:trllilnia haszll:lIni Fred gegeWjel. I~s megis, minden, amit mondott, vil:igos es kL'Il),szerltc) L'J'L'jli volt.

Ekkorra ismel az {isszL'S kl!zt:l<ihdyiseg mcgtclt p.icicnsckkcl, Ez bizony tckintelycs sz:imll (;'1111><..'11 [clcntcu. A kczeldhclyiscgcimnek pedig ncm volt ajtaja - scmmi SCIIl iillt c kuI{illiis 11;1 ng lnj:i.i>a, hogy be IlL' j:i rja :1 Z L'gesz rcndclot.

t\IL'gSL'1Il nkartum fgy clcngcdn: FrL'dL'!. Elnin<idlelll, vajon uz a f:ljta sZl'melyiscg vagyok-c, :lki kcpes azt mondani: .BocS:lsson meg. J\lr. I lang :IZ tlllh'L'r%lImb()I. aki llycn mesxzire utazon, hogy konununikrillutsson vclciu, de [clcn pillnnatlxrn nem nlkalmas. ML'gtenne, hogy L'gy megfeld(ihh id<ipolltl>an \'iSSi'.atL'r? H{'l II:! rminc rcmek IL'I1IlL-.-

Mim kidcrult, ilycn mcsszirc IlI.'1ll voltam kepL's clmcnni, (IL' aZert l'gy kicsivcl r:lllll'Il<ISL'hl> lcucm .• l Iogyan Iwsz(>lhl!tck vcled ismet?" - kcrdcztcm Fn'<I h:lIlgj:lt61.

.l\'legt:t1:i1h:ltsz ('/1/-:(,111 a sxitvdlx-n : - mondta :J h:lIlg.

Ez ncm v:'d:lsz; ez L'gy Ilallmark-lidviizl<ilap sZ(')\'L'gd I~n pcdig lijra hallani akurtum ezt a hallgot. "Nos - kcrdcztcm _, cl tudlak erni mas szcmclycn kL'n:szliil is?"

A dlasz honuilyos volt. _EI tudl;lk L'rni tijra L'ZL'1l :lZ cmhen.:n kcrcsztul?" - kcrdeztcm iSllll-t.

Ujabh semmitmondo vrilasz. De en nL'II1 hagytarn mugurn ilycn konnycn lcrtizni. Ugyhogy <':S:I k l'rc'S I tcttcm , croltcttcm es croltcttem a dolgot, mig \'egOI a hang azt mondta: .Rendben. Bcszelbctsz celem lura ('Z('II az enibcren leeresznil ."

Kiinnyl'<ien mcgcrintcucm Fred mellkasiit, :11101 kouibban, t'" :lzt rnondtam ncki:

- Fred, azr hiszcrn, m.ira \'L'geztiink.

Fred kinyitotta a szernct - majd tclputtunt az usztnlrol, es a 1.11 fele iramodott, elb:lrik:l<1ozv:! Il'stevel a tclefont. 1\lint kc',nhl> clmcsclte nckcm, biztos volt 1><':11 nc, hogy Ielhivok egy ,hnegy<'>gyintL'ZCIl'I, L'S elvitctcm. J611ehel rnindannak :1 z(')uu-rc ncm cmlekezcu. ami dh:lgyt:1 :1 sz:ij:'it. a t6rtenleknek IlIdat::ih:11l volt - lcgahibbis clvbcn. Bcvullcnta. hogy cz mar l« .niblxm is mcgcsctt vclc. Csuk kct cmbcrnek bcszclt :J dole )gr61. es ncm is akarta, hogy nuisok tudonuist szcrczzcnck IC )Ia.

Az d<iz<') kczclcsc sonin is t"'szk'I!L', hogy a hang beszcln i .rkur rajl:1 kcrcsztul, de llgy gonclolta, hogy :Ii'. urnluut alan t.ut]a, es 0n mit Sl'1lI \'l'szek L'sZrL' :lZ l'geszh()1. Ez alkalonuual .1I<1I1han a hang mujducm azonnal kikcrtih :Ii'. cllcnorzcsc :1161. ,'" sikcrult :itjulnia. Frcdnek l'gy:'iltalan ncm volt inycrc, hog}' I).W el\'L'sZldtL' :lZ urnlnuu fell-tic; t'lgy L'rezlL', nem c) lniuyitot- 1:1: hogy uti jiijjiin ki :I sz:ij:in, es mint clmagyanizra. L'Z azcrt is /.rvartu, inert meg azt scm volt kt"'pes ()sszefiigg<il'n megertcni. 1)( )gy mir<il hcszd. A kovet kL'z(ikL'PPl'11 Ina lc a Iolyamatot: ballot! cgy SZ<'>I, azuuin l'gy uuisodik.u, maid L'gy harmndikat, .Ic mire :t ncgyedik sz6ig cljutott, :Ii'. e1S() nuir kimcnt a f<.:je- 1 )(·il. Az is zavurta, hogy kcptclcn \'011 iisszL'szl'dni :t gondolaiokat a saj:il fejL'hL'll.

,\Icgllyugtattam, hogy mar l'zelt)1I is hallottam olyan dolI" )kr<'>1 mint a medium! kepess0gek ~s/\'agy a nyelvckcu sz6- ·I~is. es 'llgy vcltcm. hogy csuda erdl'kes dolog ismerni vulakit, .iki ezt gyakorolia is. Fl!1 is [egyeztcm :J iclcnscgct a .Frcd" [clirutu dossziemb:1.

Am egy-kct nappul kes(ibh a dolog ismet megtortcnt - btlrotn kiiWlllx')zc> pdctensscl is! Egyiknl'k a m.isik uuin hicsaklou hiitra :1 nyaka, akudt Icnn a szcme. nyiltak szet az ajkai, es kczdctt rnozogni a nyelvc, hogy ;1 levcgo hallhato zajjal szok-

114

j()n ki a szajukbol, nekcm pcdig ncm alit szandckombnn 011 iicseirogni, cs egy dupkin vak kiscrlctrc vrirni. 'Iild/WII, bop,), a Idi/,('tkez() liifogafcislIl.!kol" beszetni foguats. Valaszokat akarlam, cspedig haladcktalanul.

Az 1I1YI11)'SZem

EZell a ponron visszatertcm a 1.116hoz, aid a kczcimrol lxszelr. Elv('gre is 6 tekj1/f('j~),('s szemclyiscg volt. J<>solt m.ir kinilyi fl'ns('gL'kllek a Kozcl-Kelcten, Reagan clnok Fdl('r Ilaz;Illak. CoS j6 egYllc!t;Iny !1frl'sscg kcrte ki a 1:lllacs;il. Fclhivtam tclefonon, CS li;virdl-lIegyirL' dn1l's('!tclll ncki, mi Ifm('llik velcm. 6 figydlllesel1 vcgighallgatoll, majd aZI mondta:

- Nos, Iogalmam silll".'; roln, mi khel cz.

Ezzcl eppenseggd ncm dllzZasZlo!l:1 I'd az iillhizalm:IIIJ:1I. - Mcnjcn l'l ehhcz a franda Il(illi)z Beverly Ilillslx:n - 111011d-

ta. - 6 lanlllillallyozza uz dfajla dolgok.u. I la valaki Iud SL'gftcni Illagan. ulighanc-m (i uz. Claudc-nak hivj.ik. (Nc kcrdczd, hogy cz a Claudine vag)' a Claude-no ri"widflese; fogalnuun si lies rola.)

Ugyltogy lclkcrestcm Claudc-ot. (lgy kcpzcltcm cl, Ilogy bcmcgyck. od.uartom dC- a kczeimct, cs itag),om, hogy I1ll~gerl'zze a bcl(il(ik kkirudo ('nit. Azuuin l'lillagyar:lzza l1L"kL'l11, mirdl is van sz6. az ('n szvmcmrol k-hull a i":Ilyol. cs elhL'll'lll (o\,:Ibh az cletcmct.

Ugy nint azonhan, hogy c drakoz:lsoll1han scnki scm osztozik. Claude hcvczetctt, leultctcu ;r kanapej;ira. ('s mindkct kezcmlx- adott l'gy krisuilyt. Azut.ln nuu.uou egy ()ri:'isi 1:'il>I:II, mclyrc l'gy ("sillag kepel rujzoluik. A l'sillag minden rcszl' I11:1S szfnt'i volt. Es mintha L'Z mcg nem lennc eleg. Claude luitborzOllgaleJ kis szcmekkcl r:lg:rsZlgalla telc az l'gesz kcpet, nyil\,;In\,aI6:1n a drdmaihh hauls kl'dvccrt.

Utasitou, hogy nczzcrn meg a csillagot es a szinekct, huny-

115

1.1111 be a szcrncm, majd alapszinul vizualizacios gyakor!:lIokon \ ('/l'Il'lI \'egig. Ehhez azt.in a Iegkl'vCshc scm \'olwn~ megfe- 1..J,i hnngulatlxm. Egy konkrct, nngyon is valosagos folyamat 1.lt~z6dik le az cll'lemhL'n; Ira magutn akurtam volna kepzelt Iliagyarazalokal kingyalni r:'i. azt ouhon is megtchcrtcm volna, I )t' hal \'cgOI is ill \,01t:l111.

A krist.ilyokat fogvn lx-hunytum a szcmcm, Claude aZI

IIHlIldl:r:

- ~Iosl kepzel]v cl :r kck szint! Minden kck.

Ncm tudom, tc hogy vag)' vcle, de amikor ('n hehunyom a "'/L'melll, kiz:'ir6lag szenfl'kcte szlm kitok. AZl·rt pcrszc prol ulkoztam.

- Kck - mondta a mi. - Minden kck. (rJ,yekszell,.

- ~Ios( vizu:diz:'ilja a v(")rClsel! I onjs- gOlJ(loltalll.

- Zeild.

za«.

- S:lrga. Sdrga.

- Narancs, Nar(I1ICS.

_ ~IOSl Ill'dig kcpzel]c cl az aranyszflll! Minden aranysxim] _ mondta CI:IlI<le. - Aruny egholl. Arunv I<ild. Arany hcgyck. Arany vizl'ses.

RC'm/hel/ 1'(/1/, az (:lI{~SZ I'ih/g aranysziiui,

_ Alljon az ar:IllY vfzeses :d:'i! - folytatra, - l~rL'zzc, :rhogyan uz ar.myszimi VIZ a tcstcrc hull!

Ez (/ /I() fli//lu'!{)' mtnden battiron - gondoltalll magumhan. _ Most pedig kepzeljeu cl cgy aranyszin szemct. egy ()ri;lsi aranyszemct az cgcn! Kcrdcsl'kel Iog [eltcuni cnnck a SZl'I1lnck.

Ez volt uz utolso CSl'PP a poluirhau. Kinyitottam a SZCl1ll'1l1

es nineztcm.

116

- I~.s bogy fog vtilaszolni nckcm? II iSZL'1l C,.'gy szein;

- Csa k hunyja I<: a szernet, es (-11 majd mondom. milyen

kcrdesekcr regycn fcl neki,

- Renick - felelrem. es bchuuytam a SZL'IlK'Ill,

- Kcrdezzc meg :1 szemrdl. luiny DNS-sz:'ib vall!

lngerultcn 6; frusztniltan ismct kinyitottam a SZeI11Clll, L'S raneztcm a norc.

- Pontosan tudom. hogy h.iny sz.illxil ;111 a DNS-L'1l1; OIl'OS vagyok.

~Iajd nckil.itt.uu, hogy clmagyartizzam ncki :IZ 1~0:S L's f)\'S mtbcnletcr, ccsctclvc az egyL's szalak.u, ketl6; sz:'ilabl (os a kcttos spir;'il alakzatot.

Claude riirL'illll'Sen \'egighallgal()((, majd miutha az tiltalam clmondottak egy szcmcruyi fontoss:'igg:t1 scm hirn.innk, Iolytatta:

- KerdezZL' meg a szcmct!

('gyhogy 0(( Clcsiiriigvl' hnruudszor is lx-huuvt.uu a szemcm, L'S igyckoztcm kiotlcni, hOg)';lll kL'\,l'll'dltdl',L-k ki L'hh(JI a siHl'lll'lls{gh(jl. l logyau leg)'ek I'd cgy k0rdL'sl cnnck a .sZC,.'Il1- nck (umit ncm is latr.uu), mclyre C,.,I<_'\·l' ncm tudh.u vrilaszolnl, hiszcn egy .o.;Zl'll1, nem pc..'dig cgy SZ:'lj - {os :lIl1l'lyrL' ;1 \';ll:tsz, mint jt'JI ludlam, a "kctt(j" lcunc -, val.uuint hogyan nicnckulhctek ki L'IlIK'k a 1l('JnL'k a Iakas:l!J()1 :ln01k(il, Ilogy tlils:igoS:1I1 clurv.inak n'innck? [l.lajd cgyszerrl' kinylt ntam a szcmcm {os rrinu-n-dtcm, mivel kris(;II),{iszl:in uz al.ibhi szavakat hallouam a tulajdon sz:'iIlI!J61:

- NL'kl'1I1 h.irom van, Osszcxcn lizellk(-I DNS-sz51 10ll'zik.

Tizcn kett<'>.

Mannost scuki egy szoval ncin mondtn nckcm , hogy C,.·Z c"'g}' kct r0szh(il :'i1l6 ke["(.Ies, llgybogy Ii Jg:dlll:lll1 ~L'11l volt roln. micrt fgy v.ilaszoltam - k(Wini)sen, inert amit 1110ndt:IIIl, :IZ minden addigi tuclatos ismeretcmmc-l cllcntetbcn alit,

- AIt{I! - rnondta Claude. - Mag:l plej.idoklx-ll.

- Aha? - kcrdcztcm. - ~Ii az, bogy plcjrdokbcll?

117

xlirc <') clmondtu, hogy ;1 Plejaelok egy hCI csillagbol :1116 «-ndszer. mcly \'i1:1gosa n tal luuo :1 Fiildr61. ([I.I ihclyt hazaertcm, .lk-noriztcm a dolgoi, L's mcgallapftouam. hogy igaza volt.)

Claude a tov;'ibbiakban l'IlllagyadZl:l, hogy hajdanan a retdd uz egcsz univerzum Illaz6i fenyhcn es infornuicloban gazd;tg pit1en<'iallorn:'isn:lk tckiutcttck. Gvakrnn l11eg:'illtak in, hogv Illl'gpihl'njL't1c..'k, lIlc"'ginodj:ll1ak 0s inform.iciokhoz [ussanak, .nivcl a Ftlldl't L'gy eleven konyvt.irn« k rartotuik. Abbun az Hit'iilct1 a Pkj:'idok lakoi uralt.ik a holyg6t. Egy bizouvos ponII)n vixzrilykodni kczchvk, cs kkol(Jgiai cs politikai szakadas V)\'clkl'zL'(( be kct pkj:'idokhl'li Irakcio kiizi)lt. Mindkct (SOport a maga kczelx- uknrtn vcnni :lZ ir;'inyitasr - ncm csup.in ;1 uuisik csoport, de a holyg<"> l'gesze fclcrt -, :1111 mivcl mindkct I rakci<') tagjai egyrorfl):l crosck L's lntclligvnsck voltak, csak \ L'gd IlL'Il1 er6 cs:tt:'irozasokat [;ill:lk rnaguk clott a j("IV(Ji>Ct1, II iclvckct a hatalol11et1 \'1\ ruinak. Ez egyik rL'1 SZ:IIlI:1ra Sl'l11 volt <.'1 rogadItat(), l'lgyhogy L'gyf:tjl:l li:gyvl'r.vi"ln<.'rel ki)tiill<..'k. Illig uz cgyik CSOpOlt tuclosai meg ncm lcltck a ll1t'J(lj:'it, hogy ;1 nuisik csoport (agj;linak f);\lS-eben crcdctilcg I:dalhal(l [il.l'nkL,t sz:'iIh()1 tizct h-valasszanak. ~Ii allit<'l!:tg a Plcj.iclok c 1l1l.'g\';'t!lozt;tlott lakoinuk a ic..'sz:'irtll:tzoll:ti vagyunk, K! goudulf(/ rolua?

Mlndcucsctrc k(}zliliink ruindazok, akikuck :'illit()fagos:ll1 mcgvau a hanuadik f)~S-SZ;II11k - vagyis ukik elmclctbcn kozelebh :IIIII:lk :lZ (lst'illkhl'z - aZL'rt {{rick vissza, hogv f0nyl es infornuiciot hozzauak C,.' [)olyg(Jra, es l'l. pontosan L'gyhL'L'sik .izzal. iuuit Fred mondon, vagy inkuhb nux liumkcnt kozvci itell I1l'kL'1l1.

[I.];'lt"l110sl ncm ukarom :IZt moudaui, hogy plej:klokbL'1i vagyok, de meg :IZ1 scm :'t1lllom, hogy :I PIL'j;1dok lukol egY:llt:lIan lcteznck. Ezcn :1 poruon mindoss:«: unnyit [nvaslok, hogy kovesd lodhh :I tiirIL'nett.:l!

118 '

Atadom magam

Atszaladtam a Bodhi-faba, es ha m:lr on voltam, ugy dontotlL'l1I. vcgzek cgy kis kutatast :1 zsebcmlx-n Ic\'o kis zold kovel kapcsolatban. Az derult ki, hogy a moldavit 11<'m f(jJdi krisnily, h4lnL'III egy metcorit darabja, mel)' korulhclul tlzcnormlllio e\'e hullott a Fi)ldre Kclct-Europaban. A moklavit :'illilolagosan kcpcs mcgnyitni az erintkczest (az infomuiciofornisodrol fi'rgg(ien) angyalokka I, entiuisokkal, \':lgy m:'is dirncnziok 16- nycivcl. Igaz lcnne ez? Vajon ez a k(i vulohnn rcndclkcznc a dimcnziok ki)zti kommunikacio kcpL'ss('gc\'d? Ncn) tudom. Azt viszonr ttulom, hogy hctcttcm a kovct a zscbcmhc, ~s a kozvctitcs mcgkezdodott.

Valaszut clott .illtam. Az ('letL'1Il percrol pcrrre egyrL' fur('s:ihb:i viilt mar azd6n is, hogy Fred n::'\'('n :itjlltou hozz.im az el:;6 liang. Hovii vczcinc mindcz? VcgS(') soron a rr() I kclletr di)ntbit hoznom, hogy tovabhmcnjck-e L'ZL'1l az lij CS ismcrctlen <is\'cnyL'n. Mil csimilok ('n tulajdonkcppcn? .J() uz, .uuit ll'szck? Net.in alt6? A "mL'grdeI6" h.ingokra Iigyclck odn? 110- gy:1I1 bizonyosodhatnck 1II1'g annuk a Iornisnak a sz.indckai fd61. mely mindczcn jdl'nscgek lIIiigi)lI ;'ill?

Az e1s6 rcakcioru :IZ volt, hogy mindcnkit IlH . .'gkcrdL'ztel11 a dologrol, aId szcrintcm ismerhcttc a valaszt, llgymillt gy()gyf(,)k:it. rucdiumokat, 1;'i1()k:1I cs igy tov.ibb, 6k mcglchctosen cgyll:lIlguan nyilatkoztuk. Ezek az cmbcrck llgy creztck, hogy ameddig nL'1I1 vagyok kcpes mcgharrirozn! c hangok forr:isiit, uivol kcll tartanom III:lg:lm:1I I(llnk.

IJgyhogy j()kora slamasztik.ilxm hagytak. I logyun tchctnem eZI meg? K('rdczzem meg a hangot? De hal igy ncm az (isregi dilcmnuival szcmbcsulnek, ruiszerint Jla <iszinte :1 hang. az igazat mondja ncked, ha viszont hazug, akkor hccsap'? Mindket cscthcn ugyanazt a vrilaszt kapom. Vagy lojck r;'i ezustgolyoval? Viscljck fokhagymufuzert a nynkamhan? Vcgyck egy nagy kcrcsztet? Nagyon nchezemre csett clhinni, hogy L'Z a

119

1J.lI1g (vagy ezel: a hangok) id<il CS f{Jrads;'igot nem kimclve l.c-resztulvdgou volna az unlvcrzumon puszuin ~IZCl1, hogy rucsterkcdcscivcl c1slissoll cgy lIagyslilii kozmikus Iref:l!.

I{acbn ... dtcm, hogy ;J [olyamattal knpcsolutos crzeseirn [c- 1I'Illcg szilkcbh skakin mozognak: az aggod:doIlJl{)1 :I riadalilion al a p:'inikig. Vilagossi'i viilt sZ:lIl1omra. hogy az osszes j{) .;;'in<.ickll tumicsot. melyckct kaptam, cgy ki)z(is vezcrfonal ki'lli ()sszc: a f(·kkm. I~s arm is r:iehrL'(ltcm. hogy cgy meg naI'\'ohh vi'ilasztas is (til cl<'Sltem: hajiand() vagyok-L' clL'tcm (al- 1::dlll;Jsill() legnagyobh di)lltl-scl a IdclL'mrc alupozn]. ,\'('111 \ oltam r.I haji:llld(). A d lasz L'gyszerrL' volt Ielismcrcsszcnl es klkczdhctctlcn. lTgy hnuiroztum, hogy :'itadom magam annak .11. ismcrctk-n L'r<inek. ami kcrcsztuhirad rujtam.

NYOLCADIK FEJEZET

Felismeresele: Jelen es Java

.. /~" 1111I(lk ercdtiink!" .I:lckil' (j leason

Visszatcrtcm ;1 rL'II<iL'I(ll)L', L'S :1 h.irom p.icicns, akik FrL'dhez 1t:ISOIlI(>;1I1 hangokon .sz(>It:lk", rucgjclcntck a kovetkcz/) kczelesre. Pontosan, ahogy mcgjosoluun - !li/J/J-/.>O/>/J, egyik a nuisik ut.in luiuuvctctte a f('jt-t, a szcnuik fcnnakadt, :1 nyc-lvuk mozogni kczdcn, a k'n:g<> j(>lltallh:tI(>:1I1 sziikiill kl az :Ijkuik kiizetl ... L'S vajon mit moncltnk?

. .Azc'rll'(I,I{I'lIl1k ill, bog.)' IIIC:I{II11JlUIjIl/.t nelscd. jCJ(I'I(/sd, amit csituilsz: Antit csiudlsz, (/ZZ(l/ }<;II)'I (;S iufornuicio: bozn! a lJo~)'R(j/'(/ ." 1'0nlO:;:II) IIgY:lllazok a kifcjczesck, rnclyckct FrL'd huszruilt. AII1 L'zek a p.icicnsck 1ll'1I1 ismcrtck Frcclet. AllIi :IZt illcti, egYIIl:lst scru isnu-rtck.

KL'IIL'1l k(')zi.i1i.ik cgy tov.ibl» inondutot is hozz.iicnck: "II !('n;kcII_) ,,(;geddd tijr« 6,\:.;;zc/.!(/pc.m/ot/ a szti/(/~'(/I. "

A harmadik p:1ciens l'gy csckcly m(>dosll:lSS:t1 mondta: "A 1('/'(;kell.l'Sc.:C!,eddellijm tissz('hljJcs{)/od (/ bll rolutt, "

Amikor fred legkozclcbh bdllitott, elmoudta. hogy produktilt nerul uuromatlkus fr:ist - 6 a saj:h keziras:lval ron IIIols6 sor (nim von.ukozoau) fgy hangzou: "A 1(,/,()~~(,II)~\'i;p,eld ujra osszelsapcsol]« (I sziilalsat. "

122

123

I. AZ(;11 ragvunt: ill, bogy nrcgmondjut: 1/('~~<'tI, folytusd,

tunit csittdlsz,

2.lIl11i/ csindlsz. {/zzalfi'l/y/ (~'i illjemlldcicj/ bozo/ (/ b()~)~()m. 3. A /('/'(;k(,II.I'S(:~l'ddellijrtl osszcleapcsolocl {I szalalatt,

1. A "'/'('k(,II.I's(~l'ddd tljra ()ssz('k(l/Jcso/ot/ tl tuirotuu.

S. t, u hn«! kefl, b(~'{)' (:,{)' 1I1('s/('r /'ag) '.

6. Aj(; birnctvd (;rd('~~(;I){'lIj(jllfil/k.

kC)Z\'elllcsek is cgyre rilkabb:1 v.ihak. Az igazat mcgvallva a 1,IIIIlIk hirtclcn CS drasztikusan lczuhant.

,\zut:lll cgyszer csak uz egesz vcgct err. Fredet kiveve ncm \, ,II tobb kozvctfrett iizenct. ncm volt tobh hang.

1::1.1 Illegel()z(x:n p.ir ulkalommal ehlinodlem rajl:l. hogy ncm , ,,"p:in trefa-c az egc.:sz. Ncm a reccpciosom valasztou-e ki , gyes p.icicnscket takilomra, hogy :IZ1 lIlondj:1 nckik: "Nezze, III van az On szcrepc. De aznin meg nc nuuassa a doktornak I II .rgatokonyvet!"

vlost uzonban a hangok tovaulntek. c.:s en tuduuu, hogy 1/,'/1/ csak egy Irc.:f:in')1 volt sz(). Az egesz nem is lehctcn volna \ .Ih')sagos:lbh. A kiurescdcs c.:oele j:'u1 :II. Eh'cgre is czck a 1,lIltin/is [clcnscgck vdltuk az eletcm k(izc.:pponljClv:1. l Iogyan .z.rkadhatott h:il \'cgi'lk?

.\Iire a k()z\'ellll~sek \"l:!get c.:rtek, a hat mondaiot egYIIl:lst<"li IlIggelk-niil tiibl> mini (ilven cmbcrtol hallouum. Ne Ieledd, h'lgy czck az embcrck, Frcclct IeSZ:illlltV:I. konibban soscm uulkodtck mC::'diUlllkcnl - es nemclyikukct annyira fdz:lklatla .11. elmcny. hogy soh a Ii'll>b(' ncm tcttek he a Libukat a rcndeI, .mbcl MiUI:in adva voltak czek a hizoI1YII('kok, valamiut kiihlnhiiz(j cnlilasok ngyeielllre melto.m egybecsellg() lcirtisni, , il;lgoss:'i vdlt SZ:IIllOl1lra, hogy a gy()gykezdesek sonin m~/{/I/I ,'s(lptici(,}/S(,1I kil'{i/ ralak! tucis I:'"j('/C}/ I'WI a szolxlbau . Es ez .1 l1Iasik ~i'.e!1ll"y vagy ..lcny" beszch :1 kezdt):lszlalon fekV() ilkID testcn kcrcsztul. Ncm tudoru, hog), a .Ill('dilllllok" nidiok- 1';1 hasonlitottuk-c. melyck univcrzumszcrtc slIg:'irzoll [elzcsckd vcttck , vagy mindnyilj.m lIgyall:lZI a [elct fogl:'ik egy kozponti foruisbol, de (I~W vclcm, cz ncru is [ontos. Ai'. iizcnct l'rthcllkn 0s vil:'igos:1I1 :iljiitl.

Ez magyanizatot adhut arm, micrt szukudtuk meg \'egi'll a kiii'.\'clilesek: mert 1II(,!{('11('11{'/ll {/ h~I/)'(t:('/. Azt scnki SCIlI tagadIUlIa, a legklo'\·Csbc.: c.:n magam, hogy valami nagyon is vulos t's melyrcharo doing j:'ilsz6dik ill lc. jollchct, tovilbbrn is sodrogtalll :1 k<ii'.vL'lltett cntitdsoktol szdrmazo megen)sltesekre, a

KCI napr:! ra tovabbi p;"icil'nsck kczdtek kimondnni ugyanczcket a mondatokut. Ulolag gonclosan kikerclcztem <'lkel, es kklcritcucm, hogy Fredct kiveve soha cgyikiik scm csinalt meg semmi hasonlot.

"Ill - ki tudja, mi okbol - ok"l \,alaszloll;"ik c hnngok k()z\'cIIIO k()zegiil, es lxirrnilycn mas szavak jiilll'k is ki ;t szajukb61, ugynnczt a IWI mondatot mindnytijan clisnu-teltck:

Rene/hell 1'lI11 - gondoluun lIl:lg:IIIlI>:1Il -, amit csiruiiots. (/Zzat fl'n)'/ <;s iI~r()m/{ici(;/ bozols {/ "(I~I:~(}m ... (Jgyhogy liirL'lmescn \';111:1111. hogy mcgkupjam czt :IZ inl"onll:'ici()I. ..

Am egYl'l<'in: nem akarodzou llleg0rkezllie.

Scnnnigoud « g()ll(lolt:lIll -, de 1I/{)'{/11 mi/t'le ilrjim1l(lcicJrc)/ lchot szo? 1I(},f.{)'{1I/ tennesszunl: ciridsj{)'iim()lcs(j~!L'I? Ilo.!{I'{/1I dliitsnul: }C'I (:1{I' "()~J'W)kcJzi /'(;d('/mi rcudszert? 1 /c~I{I'm1 ('Ili/sii Ilk n1J1l1c) CS(;sz('{/Ij(/~'.lI/? Toviibbra scm volt scmmi fogalmum arrol, rui [olyik Itt.

HIIJlIlkll/tls

Egyrc csak vtirtam. hogy :l mondatokban rejld fgl'retek beteljcscdjcnck, am 1994 :'iprilisail:1I1 val.uni kczclcu mcgvriltoznl. EI<3sz()r ls ligy uint, a hangok csnk kfizdclmck adn kepcsek :'itjulni. A k()nn),cliscg. mellycl az cmherck onkcruclcnul helczokkcnrck a medium szcrepebc, lassan tovanlnt. c.:s maguk

124

(ornis ugy dontott, hogy megkaptam mindazt, amirc szilksegem volt. Ide]e volt Iclhagynom nz acsillg6z[rss:tI :1 IOv;lbbi uzellctekre, es szcmtigyre vcnni azt, amit L'ddig kapt.un.

Amikor ilycn clmenyhen van reszcd. cgyszcnlcn tudod, hogy cgy "mashonnan szdrmazo" letL'z()vel tercnuesz k:1 pesolatot. En is hamar elverettcm aZI :lZ clmcletct, hogy csak IIgratnak, es vdrakoztam. Am amikor L'Z a titokzutos .. inforrnacio", arnit meg kellcu volna kapnom, toviibbrn :-;CII1 erkL'zL'tt lI1L'g. a kilirL'sedettseg-erl.esel11 clmclyill]. ,\Iil kovcttem el, ami ml.ut a hangok cserhenhagytuk?

Mindnzomihal az erzl'tck rov.ibhru is [clcntkeztck a keZCl11hl'Il, es ell tolytuttam a piicicuscimmcl vegzcu munktimal Ugy:lJlIlgy. ahogy addlg. A gy(igyul:'isok is foIYI:t{()dtak. Ami aZI illcti. cbhcn uz id<is7~lki>:tn kcrcscu rei <'i:II"V 0s mcnt vcglx- uz, :1I11il uz l'lse) "Ilagyohh" gy()gYII:i:-;ol11llak' tckintek. (Jgyhogy annuk dac.ira. hogy ncm kupt.un meg uzt, :1I11irl' a i>dgert illfol"ln:ki6kL'nt gOlldoltarn, toviihh dolgozuun a p:"icicnsckkel, es eppugy mozgunam fcleuuk ;1 kczcimct. mint kortibban. Az arcizuutik - kiiliilliiscll a szaj korrlli izmok _ hebe-It()ha cl kczdtek 1110Z0gll i, :1111 soha ncm sZ()lalta k l11eg ig:lz:ln.

,\legis, nmikor "L'gl'1 ert :1 kczclestlk, ezck a p.icicnsck clmonclt.ik, hogy I:ittak .dolgok.u". A i>csz:il11oI6ik soklxm hasonlftottak l'gYIIl:"isr:l: bizonyos ulakok. hiz()l1},os SZIIll'k ... es i>izonyos cmhcrck iSI11L't lodtck bcnuuk. Nl'vl'zziik ('ikL't ;10- gyalokn:lk, kaluuzokn.rk. cntiuisoknak, szcllcmeknck, va~w ahogyan nckcd tcszik. De ixirmim-k ncvczcd is c'ikl'I, a roluk kapou lcinisok al:tpj:in rcndszcrint pontosun ugy Icstcuck, mill! a valodi cmherck.

125

tieltsmeresels es mege,.{Jsflesek

'\agyj:"ib<'>1 az id{> t;"ijt. amikor felismertcrn. hog)' hatalmas ajindCokot ka pta 111, es ligy dtll1tt)(tcm, hogy clfogadom. fclhivtak

1 nuisils oldal citmi le\'emllsor produccrei, mclynek t0111:1 it :t k'gki.ili)nfelehh pnranormalix jclcnscgckkel kapcsolatos sztonk adj.ik. 6k hullotrak 1"(')I:1m. CS szercuck volna, ha szcrcpclck :1 nnisorlxm. Bclccgycztcm. es Garyt is magarnmal vi II em , !togy clmcselje a liirtenetet.

Az 1995 ck-rck.in slIg:irzott adast kijvl't()l'n uz cmbcrck :IZ (Irsz:lg minden reszeb()1 (iz(illklli kczdrck a rcndekunbc. Egy vlichelc ncvi'i n() :1Z Oregon :"illamhcli Sl'asidl'-h()1 utazott lc hozz.im. Amikor nui r :I kl'zl'I(lasztalon Ickudt, \"l'gigltllztal11 lclcttc a kczcimct, es figycltcru :IZ <inkcntl'lcn Izomrcakcioit. mikozbcn aZ cncrgia szet:ir:ldl benne, En Illindt)sszl' c-nnyit kittam. de umikor clkcsztlltcm, Michele kinyitoua a szcmet, Los Igy sz()It:

_ I.:"itl:tlll egy 11<)(. Azt hiszcm, L'gy (irangyalt. I~s () aZI

monetta, hogy jobha n lcszck, Illl'ggy(>gYlIlok.

MlclJele U;"lellele

Michclc-ncl kronikus f:"ir.ldts:'ig szindrc'Jm:1! es Iibromiulgiat" diagllosztiz:"iltak. A tunctci olyun sltlyo:-;ak voltak , hogy az ot kivii'_-;g:"il() orvosok kt>ziil sokan L'gyeh komplikiiciokru is gyannkodtak. ami :1 f:ljdalolllC:-;i1l:lpfl()k l's l'gych or\'oss:igok L'gesz tOI11l'gellek relfr.ls:ihoz vezctcu. Michell' l'lL'll' a f:"ijdalol11 es a kimcruhscg sznkacl.ulun kiirforgasa volt. Az olyan a pr6s:.'igok , mint :I mosognnis, a \';tCSor:lf<izcs, vagy :lZ agyb()1 vulo rcggcli kik;iszfil()d:is. nagyszalx"isll va lla Ikoz:'iss:'i valtuk SZ;II11:1 1';'1, 111l'-

• Kronikus, ncm gyullnd.iso» idlq~li fajdalonHlinctegyllttes. molynek m jdklllZ<ijc :1 sZCbllg;'irlO lzomfajdalom. (A Ford.)

126

I y_eker_ gyakran keptck-n voir veghezvinm. A ferjcllck ncmrit ~an ~~~yszer kl~l~c[[ hc\:innic a forr6 zuhany ala ejjelemc, hogy <:nylll~IJcllek :I faJdalm:l1. Nem tudotr cnni, cs a tl':';(s(1Iya negyveri kilo ala csokkenr.

Egy esrc, amikor a luizban mindcnki aluclr, Michele tobbI:larok.~l~.i fj!.d~lomcsilJapft6t nyelt le, veterlenszen:icn vcgyit\ e a kllionbozo szcreket. Aminr a gy()gyszerek luuni kezdrck, azon vettc eszre magar, hogy Igy im:ldkozik: .Kcrlck, Istcnem sl'gfrs rnjtnml Ncrn birok fgy (-Ini. de nem akarom magukra h:lgyni a.lbil~l:1t. ,. Ugy ereztc, hogy cgyszcnicn keprl'len 10- \'abh clvisclu! a bClegscgCI, de ncm III(ha, hod fordulhatnn sl'gfrscgel1.

Hizony:;ra alomba szcnderult :I pad I(JI1 , inert eZI kci\'l'leien csak :II'I~I emlekszik, hogy fdebrl'szli a i'lird<iszohaablakon ar hesiilei reggeli napfeny, (krl'gnl'k 6; kimcnituu-k 0rezll' mag:II,_ amint e1vanszorgo[[ a df\,anyig. l.chevc-rve bckaprxoltn a tevct - l'gy hl'szL'lgel6 nu-nt cppl'n, Vek-m kcszitcuck interjt~1 l~gr ()f\:o,~-szakL'n(ji I'cJI1IIll eldl[. A hcszelgl'I0s a p:kk'll.'idmr~.JIl's :IITol lolyt, hogyan gy<'>gYlilhaltak 111<:g oly sokan kiizu. 11Ik szokatlan hell'gsl'gl'kl)(il. V0gighallgalta, .unint clmagyadzol11, hogy a gY(lg}'l1l;'isok:i1 :1 jetek szc-rint l'g}' MFl'IS(ilJh 11:~lal_()I11" idczic dci, 1I1l'Iy valamikcppcn rajtam kl'reszllil nyllv.inult lI1l'g. Michl'll' relhf\'t:1 a Icve:ldell a Icld<lIl,'i/'.:i1llonH:rt.

A~_l'ls() k~zdlo,'il' l'gy cSl'ndl's szoh:ih:m kl'zdcidi}lt. tompito_tl Ienuycl .l'S 11~.e~llyugrar() kornyezcr hell. Eg)' lIjjama t gyl'ngl'(kn a ~zl\'e fok hl'IYl'Zll'III, es C) azon uyomban kiinnyu ~~l'~ldl.'~gl'shl' mvrult. Azuuin a kl'zl'il1ll'r kill'rjl'SZrl'ltl'1l1 a fe]c lole. Michele lL'Srer mdl'gscg j:il1a :It los (ill'hl' kciriil. Az cncrgiaszil1r a Itdyiseghl'n nagyon I1K'gemclkl'(klt, amlkor :1 szcmci clkczdtck idc-odn rorogni, az {ljiai redig szintc marionettxzcn'i 1lI0Zg:lSh:1 fogl:!k. Ezzd l'gyidl'j(i1eg Michek- a johh rerde folyarnatos L'S linkentl'kn l1l(Jzg:ls:'ir lapaszlaha,

E~y ponton cgycclul hagyrnn, (it l'gy pillanatra. J\liul:'in viszszatertcrn, Michck: clmondta, a Ivghat:irozotrabhan ligy crl'Z-

127

I. hogy c1(SItl'm valaki mas is bejou a szolxiba. Egy no lagy II Illgj;ll hallona, aki ll1egpr6h:'iha megmondani neki a nevct. vtuhele nem tudta liszt:'in kivenni a szavakar, rnivel a kom- 1llIlIlik:ki6 ncm ;1 hl'sz('d :'ihalllnk ismcrt formiij;'ihan Ifil1enl. I 10 .:o.zor aZI gondolw, hogy a n6 cgy klsse l'rc'Sszakos, am azu- 1 III \'ilagoss:! dlt sz:1m:1ra, hogy az illet<i csak azcrt feszuh, uurt Michck- m:111 kL'Pl'S tiszuin kivcnni a szuvuit.

.\ no elmondta Michde-nek, hogy ('S az <'lrangyala, a neve I,,'dig val.ihogy llgy hnngzon , mini P:hszi vagy Parrella. Vc\',lll aZI:1n mcgcrtcuc: Parsillia. EZlII:!n az angyal a Iehl'I(; kg- 1.111i')I)()sl'bb k ijeJenrc:st tctte l\ I ichclc-nck: ;II(:£!, fogsz .t{)'(~t{)'I1/- 1/ I, (;.'i .'izeI'(1)('/sz ntajd {I [('1 '(,hell, ('S /WSZ(;/sz rol«. Az a kkori '( .ndolkocl.ismodom szerint ez vajmi ke\'b;se illett egy angynl ,'/;ijaba, miml:lIlll'llelt nem az en tiSZIl'1l1 VOII, hogy szcrkcszIt.i llll'gjl'gyzL'Sl'kel ll'gYl'k, Az orvosok minden [(iH'lk t<:lller')1 .ucgteuck Mlchclc-vrt, Parsillia [clcncse uzonbnn azt [clezre. ilob')' az l'kll' (ljr~1 fog kl'zd(idl1i.

A kczcles 1I1:1J) Michele l'[\'agya \'isSZ~IIL'I1.

A m;Isodik kczclesc, melyre nuisuap kerult sor, lI~yaniIYl'n drtimni volt. Az cir:lngy:1I \'isSZ:IIL'I1. Michclv-nck iSlIll'1 Ii'lbh testt.ija forr()sodoll fcl, hogy aZlitan cllazulva ll1l'kgSL'gl'1 erezzl'n hcnnuk. Mlchck- olyannyiru fclhcvult, hogy mc~ a l:'ibai is denkr6/'~'iaszinlirl' pirultuk. Parsilli« iSl11cl tlihhsziir clmondta ncki, hogy gy(JgYUI(lf('lbl'11 van - ami aZI illcti. :1 masodik kezelcs 1I1:in Michele olynu l'l1l'rgikusn:lk L'!'('Zll' m:lgal, hogy t"igy d C'lI1l (itt , viisarolni indul ;1 m:lmiij:'ival. i\lik<izhl'n l'gylitl <':S:Imngoltak, az anyj:lnak konkretan r.l kellett sZ(Jlni:l Michele-re, hogy I:lssitson. Ez minclkcttcjiik sz:'imal~1 kellcmes mcglepctest [clentctt.

Michele hnrm.ulik l'S negYl,dik kczelcsc sonin :IZ ungyul ki-

[elenrcue. hogy inumir l1ll'ggy{JgYllll, CS l'gYl'h viihozasok:H is tapaszlalni fog. :--Iichell' olyan szfnpol1lp:1:m:lk kitta a viragok:II, mint soha koniblxm. es (Igy {'rvzll', hogy kiiri'lliillc 11Iindenbol :'irad a hoklogs.ig. Egy szernpillantas alan mcgertettc.

128

hogy rendcltetcso \':111. AZI is mondtrik neki, hogy teiltson tobb idot a t1:J iva I.

Michde elcte visszatcrt a norm.ilis kerek\·:"ig:lsba. ViSSi'~I- 1;),cI1e a tcstsiilyrir, hcvezctre a minclcnnapos leslgyakori:lst, CS clkezdetr teljes Illllnkaidoben clolgozn] a s:lj:1£ cL'g('bcll.

Til ddsntorxsdle

~Iid<")lt Michele e1jCit! a rcndclomlx-, SZ:11110S p.icicnscm S7.:1- 1~IOIt h: r61:J: hogy cmberl k(ilsejli angyalokat v:lgy lcnycket ~:1l0!!:. ;1I~1 lllL"g sO.ha ncm hallottarn olyan rl~szlL"l('s es kidolgoZC~1l 1(~11el,letl'l. mmt az iive. i\'os- gondoltam magamlxm _ mit 1'(II"sZ? N('ze/ csals /II(:~, mtt csintllsz - <"ihal:lllalllli azt (IZ ('111- /Jel"ll?JIISI rottzc«! II/(/g(/dlwz. (/~~i azt hiszi, b(}P • .!' (/Ilp .. )'{II(}~'(/1 kit.

. ~11~'lll:k~ g?'c.lgyII l:"is:1 1I1:"in egy-kel honnppal egy Beverly H~lIs-1 f:-rll latogatoll cl a rcnck-k'imln-, Nl'111 volt lX'teg: C.SlIpun :1I~rol volt SZcl, )I()gy hallou a rcndclomln-n 1()ly() escmcnyckrr'il, es szercttc volna mag:1 is Illl'glapaszt:llni ()ket.

A k~'zelcsl' ut.in a fern kinyilotta a SZ\..'I1IL'I, {os fgy szolt:

- L:~ll:lIn eZI :I I~cil, CS :lZI mondtn, kiiziiljelll vclcd, hogy ill V:II1, lOS IlO tuclni Iogod, hom' ki (). Egy kisse l'rcisz:lkosllak turn, de (-11 tiSi'.I:ib:1Il voluun vvlc, hogy csak fnlszlr:11t amicrt 1l~'1ll . t IIdl:1 vil:lgo~:I n. kiiZiih,l i vclcm :1 ncvct, Va i:J hc:gy ligy h,lI;gzoll, I )()g.y Parszl, AZlilan aZI kcrdczte t(iiclll: "lla megg~'og:'lIbz, hujl.indo leszcl szcrcpelnl a tl-vchcn, hogy heszclj rob?

Lccscu :lZ .illam Ki lehct ""I. 'I 1'·'II·S"l.I' f'I'glll'll A K··.. .

, '" ., '0' - , • ozonseg-

k:ipcsolalok Angyala? Neill - ci volt :l II/c~('n}sih~s.

Soha liihhe ncm 1:111am a%l a fcrnt. Egyellcll masik p.icicnscmct scm ismcrtc - cs megis tudott a fmcsa nevil angyalrol, Az csemcnyek kczdtck fdgyorslIlni.

Egy n(i New jerseybol repult cl hozzrun a kiskinvava! aki tizellegy cves volt CS szkoli6zbhan, cgyfajta gcrincfcrdulcsbcn

129

, uvcdett. A kisl.iny a kezcles ulan kinyitotta a szemet, es egc, II meglcpettnck nint. ~l::ir szintc rutinszcnlcn kcrdcztern III' )! Ic)Ie::

-'Ii rortent? i\lil vettel cszre?

11:11 - mondtu - hittam egy ilycn icipici. sokszind papa- 1(1. 0s aZI mondta nckcm, hogy Gyurinak hivjtik. Azuuin miir 11.111 is papaga] volt: valami ismcrctlcn letfonna volt.

I ('Uo/"II/(/ - mondta a kislany. Ezek az <> szavai. Egy tizcn, ".\ ~ves kisl::iny0.

Al.lIl::in - le:lte hozz:' - cgyszcnlcn ;1 lxrnitom leu.

'xem sokkul czunin cgy ferfi - cgy cre!! fdncilt ember - jiill , I hozzam kezclcsrc. Amikor a kczclcsnck vegc.: volt, a fern

'1'\ szolt:

0(( takiltam lIIagalll ennel az emlcknulnel, enncl :1 sza-

1 •. lllteri lIlarv:"inYC'llllekllllin01, egy regi romai vagy g<ir(ig tavacs- 1..1 partjiin ;"dIdog:Hva e\'sz:'zadokk:J1 ezc.:l(ill. (~S amint 1c.:1lC;t.um a johh kezcm fdc, lIlegl:1tlam ezt az lcipici, soksziml pa- 1',lg:"ijt. AZI mondtu nckcni, hogy ('),lIrinak hivjiik. 1\Z11I:1n nuir ru-m is p.ipag.i] volt: vegOi iisszebar:1lkozlllnk.

A .,Ieti"orma" kihagy:1s:1161 cltckintvc ugyanezt a tiirtcnelel uicseltc cl a kisl.iny is - szinte sz()r()1 sZ()I";.1.

.;

\leg a szokotuuil is sehezhelcihbnek ('rczlem mugam, amikor Ilg)' clontoucm, hogy clmeselcm az unokaru'ivercmnck. akiIIL"k velc.:llIenyel nagyra la noua III , mi folyik lijabban az oleu-mbcn. Mely levq~<ll vcttcm, es mcguccloztam magam. ami"or olyan mondaiok hagyl:"ik cl a sz::imal - fclszeg. de megls (,nrud;J!O:; hangliortloz:'ss:ll -, hogy ":I ienycrcm felh6lY:lg/.0((": "cgy m.isik alk:llommal verzctt is"; cs "a p.icicnseim elveszftik :lZ cszmcletukct (os olyan hangon beszclnck, mely

ncm a saj:1tjuk".

_ Ha lxirki m:1sr61 lennc sz6 - mondta :lZ unokauovcrcm,

miutiin hcfcjcztcrn a mond6k:'I11:11 -, ncm hinnek ncki. De l t l-

130

dom. hogy tc ncm lal:iln:1I ki ilycsmit. Ege.sz elctcdbcn iSIl1CI tclek. Te ket kibhal iillsz a roldan.

Amikor CZI hallouam az unokanovcrcnuol, aki gyukran \'1 gy:1zolt dill kolyokkoromban, hirtclcn r:1<iiibbenlem. hog~ fogalmarn SCIll volt rola, rnilyen bcnyonuist kcltck az cmhc rekben - ahogyan arrol scm, hogy nuisok rolam :dkOI()1I kepI' cnnyire cltcr a sajal enkeperntol. Ncm gondoltum volna, hog} ilycn sokan mondj.ik maid, amikor clmcsclcm nckik a \'ek:1II 1()rll'llleker, hogy aZert hisznek nckcm, .. inert rolam van szo", ""1£'11 en kCI kibhal allok a i'i)ld()n"; ""/('/1 olyan rcalistn va gyok": ,,1/1('1'1 annylrn szkcptikus vagyok",

!\('I//i/JI)(l/ rillols a.!61c/611. Rcaltsta I '(/,1{) 'ok ('S szke/JlikIlS. Azi ludlam, hogy <.'gy kisse szkcptlkus.in szcmlclem a dolgokat _ nuir csak az0rt is, mert ncm igazan hincm cl, amikor masok aZI mondt.ik nckcm, hogy szcrintuk kl'l kibbal rillok a valosag talajiin. (rgy ('rlcm, en Icnyleg fgy goncloluun mag.unru (Iegal:'ihbis id()nkenl). de arra kets0gkf\'1iI ncm jiilll'lll ni, hogy rnasok is ilyvnnck 1:I11l:lk.

E megcf()sftes cllcncrc j() kl(li>e bclctclt. Illig a szrilclmnck is cl mortem mcsclni, mi Iolyik az ('Il'lcmhcll. Soha ncm fogom c1fl'iejleni ap:'illl rca kl'i()ja I: .. Soha cl nc kiihc)zz ahb61 a rl'ndel<'ib61!" Miruh« uz angyalok ahhoz :I szcllcmlu-z husonloan, nki a Melrose PI:u:e-i epiill'li>l'n kfsertcll, valumlkcppen odn lcnncnck kotvc ahhoz a hizonyos cimhcz,

Szcrcncscn- czck a gr<'igyul:isok, hclecrtv« a 1:lpaszlaiali vonatkoz.isaikat is - mini :lZ angyalolcu es a szinckct -. epp(1)' sikcrescn mcmek \'('ghe akkor is, amikor uWn voltam. ll'h:'il ludlam. hogy ha czck :IZ cntittisok vnlobnn :l Melrose Placc-rc \,:II1I1:lk kircnclclvc, ukkor kcpesck kovctni a IIll'I1CIrcndemct L's megszcrvczni a saj:'il utnzrisukat a cel:'illolllasaimra.

Neill mintha olyan rcngctcget kellctt volna utaznom. Ah- 110z lI'ds:'igos:m is sokan ioclulrak a rcndclombc.

131

I, lll'iizsi az e[{i,.elejJes!Jez

\ :\ (,gYlIl:'isok cgyrc Icnyt'igi)zohhc v.iltak. I~s lll~giS, noh:~ a:" .lmcnvek szfvdcritok voltuk, onmagukhan megscm eltW" IIt'1- ki "l'ngclII. Toviibbra is ruclni akartam, miert mcnnck . !:hl' a gy<'lgyul:lsok. I logy mil [clcnt cz a [clcnseg? Honnan

, " d~ ,\ mcgertes uttini kuuruisom vegl'Crhl'lclil'n volt. .

t gy dontoncm, hogy rcszi vcszck l'gy h.iromnapos SZCIl.lI,,"1I11I10n, mclyet Dccpuk Chopra 1\'1.1). tart (dr, Chopra, 111 III I , kiizllldou, cgyik vczctd alakja az orvostudonuiny es :1 spiIIIII.dil:is napjulnklxin \'('ghclllcn<'i cisszl'l'gyezll'ICsenl'k, ami", l, a kvnntumfizlka 0s az (lsi tuchis cgybcolv:lSZI:.lSa is reszel I , I'l..'zi). A szcmln.irium h:dlg:II()s:'lg:'inak ragjai javarC'szl OJ'\'O-

"k l's nuis hlvntasbclick voltak. Tal.in a Brian \Veisszd clcrt ".IIOS sikcrcm miutt gondoham (Igy. hogy kepcs lcszck 1:l1:'i1- 01 l'gy pi 1I:1I1:J tot , amikor Ieltchctck dr, Chopninak l'gYl'tlel~ I, ilk es apnkska kcrdcst. mcly ncmi fcn)'1 vcthct arra, ann \ «k-m es czckkcl a gy6gYlIIasokkai kapcsolatos. Fclflgychcm ", hogy imltt-umott a tcrcmbcn mikrofonokat l~c~Yl'z~L'k cl 01 lv.invokon , ami l:ilhal6lag a h:dlg:ll()S:lg bl'\'onas:ll ('elozta.

\ s~e11linari(11ll folyunuin a szelllclyzcll)()1 scnki SCIll tcu uta- 1,.,1 scm a mikrofonokra, scm a p:'irbcszcd Iehl't6segerc a Il.dlgal6s:'ig rC'szer<i1. Vegi'll :1 uuisodik napon, kozvctlcnill az ,.hl..;dszi.inl'l l'l<lll nuir ncm hirtnm tov.ihb ICII'I<>zletni magalll. t c-lcmcltvm a kczcm, es mcgkcrdcztcm dr. Choprtitol. hogy uvilik-e Iehc{()s('g a szcmindrium l xirmcly pontjan kcrdcsck kllevcscre.

Dr. Chopra azzal lcpcn lIleg, hogy a saj:'il kerdeset szcgczte

uc-kcm:

- ()I1I1('k van kcrdese?

- lgcn, van - relcl!clll.

_ Akkor mcnjcn odu a mlkrofonhoz, es tcgye WI!

Mikozbvn mcgtcttem a l:nsz6lag vegeerhctctlcn utat a legJ..iizelehhi mlkrofonlg, tudatrira cbrcdtem, mekkora kontrasz-

132

101 alkol lcpcseim egyre fokozodo hanger{'je a tercmben I;i mad I hirtelcn csenddel, mel}' a szinte hallh:1l6an egym:'sh,1 kapcsolodo gondolarokbol szovodott.

Kic . soda es: az ember?

,II il;,t POll/ <') tebet! fel (I kc?rde.',d? till is k('rdezlli aleartam 1'{I/{llIIi/.

Csale ('/)('//1('/11 /lUll' I'(:r.:r(' az ('/)"(/('/11('/. l~s a gyakori .. ,

.161'01110, ba 1/('1/1 btizuri az it/filll('/.

Amint odaertcm a mikrofonhoz, dr, Chopra fgy (iszWkc:h' - SZ(lVa I. mi a kc:rtiese?

1~1I pedig 1Il'I1l ludlam. Meg ncm fogulmnztum lIIeg magarn hall, S all1i tov.ihh sulyosbnortn a helyzctct, hirtclcn rtidobbcntcm, hog}' ha dr, Chopnina k 11l'1l1 lesz nC'mi rog:tlma mind annak u h:'illl'rerc\I, .uui 1995 uugusztus» 61a az elclL'I1lhen za] lik, akkor Illeg uzuuin scm lcsz crtclmc leltcuni a kcrdcscmct, hogy kiokumhlltam. lIli is legycn az, Teh.it llIegpn'Jh:iltalll :1 lL'held k'gliillliin .. -bbcn C's legrii\'idehhell vlmagyaniznt, ml lor. 1('1l1 vclcm - he lccrtve a h:lllgokm, a Vl'rz{-sl 0s a fl'lh(JlyagZ:1s1. IklllcnykL'<iIL'1ll benne, hogy mire \'C'gzek e hcvczctovel, :1 liikc:ll'les kerd('s is klp.uran :i fejelllh61.

Az iisszefoglakilll vl-gen azon "(_'Ul'1I1 eszre magaru, hogy a kiivl'lkez(i szavak csusznnk ki a sZ:llllon:

- Kcrcm, m- gOIl<.iolja, hog}' ru-m vagyok tisztdlxm vele, hog}' h:illgzik cz uz egesz, Iller! pontosan tudom. De azert kfdncsi vagyok, nincscnek-o Onnck h:lrlllifele nll'gl:h:bai vagy lan:lcsai?

Ez hizony Illeg csak konkret kcrdesnek scm volt ncvczheId, Figyellelll, ahogyun clr, CItOPI~1 l'i<irehajoit a szfnpadoll elfoglalt Itelycdil. AZlll:'1l aZI kcrdczte.

- 1\li a \'L'Zl'lekneve?

j\ll'gh()kkenc:semhcn fellepesl h.itrriltam.

- Pearl! - szaladt ki a sz:!mon,

6 h(Jlil1lOII.

133

t lallottam mag:'r61 - tcklntctcvcl \'egigpaszl:lzl:t a terrnet.

I .. szcrctucm, lin minden jl'lelllc\'o rudna, hogy mindaz. 111111 t'Z a ferf az imcnt elmondott. szinigaz,

\ rercmben iilcik rOk lmllatara mcghivott. hogy mcnjek lc a , h, Ipr:1 J61el Kozpontha La jolkiba (San Diego kfm'l(-hc) 1Il-.111 tudonninyos kutatas cclj:'h61.

\/.IIl:In kovctkczcu :1 lanal's:!:

vlaradion meg gycrmckinck'

I,t'l szo, mclyck (1)' sokut [clcntcttck. ".,SClll Iogom czt dfdejleni.

I 1.'II/a/tlS tsexdetel

\11' Igvan konihhan rdk('szflL'ttl'k ni, egyrc liihb le\'es producer

, . k • '1 A F "TV cgy nagy-

I. II fcl, hogy szercpcl]c ' a musora xru. (b, "

,lh:'iSll kongresszus :t1all ukart intcrjur keszftcni vclcm ~'s

"'hh nuis SZl'lll('lviseggd, p('ld:'illl dr, Andrew Weillel, a feller- 1,lk:'lIll doklorr:;1 e:> a (,)'(),f{)'I1/tis lill('r(i/J6/ ciuui sikcrkonyv ./"rz<'>jcwl. uki uyilt, nagy puhlicitiis! clwzc> h:m:(ll, ':I\,,:~ .h:l",\' 1I11:1IlYOS" es uz ~:i1lcrnalfv' gy6gyaszal iisSZl'~Jcklll'sl'e,'1,

\lid6ll e1ulazlam l.os Angl'iesh(il a szcmin.iriurnru. teliescn \ .muluuul kupuun egy e-muilt :1 szlill'iml()1. Mcgiept'i Itfn:eI ,/Cllg:!ltak. Az a piin I es dr, \'\'eit :Ipja v.rlalur lI~yana~,()~l 1::111 lu-lvi kc:pvisel<ijl'iCJltjl'inck I iSI:'ij:'i n szcrcpcltck, cs :1 sZlllo\'ar~~,.,II'lban ncluiny cvvcl korablxm cgyCtu ll'v('kl'll)'kcdlL'k ~',l~- 1"llb6z<i hizOllS:'igokh:IIl, Az () szi'tlei es ;17. cnyemek ,,:llolaI 1,In lxmitok voltak. Ez a kis infonn.lciotorcclck val.uuikcppcn

'" N:1ll merult rei kortiblxt n, , "

Azuuin uuytim Illl'st'h nckem vnl.uni nagyon IllCg1l1lltlO,t dr, \\dl :lpj:ir(JI, Danrol. A 1()!1c:nel fgy hangzik: Az l?l'm-:ts ~v~,k .-it'jen az aptim negyszeres hYP;ISS-lIIuIC:lell csett at. A !e~:p.~I:

1 ' I) n \V'('I'I "Z 'I 1l1eiegszfvu es L'g~'i'1ll eo:o IL'r1ll1

,'se sor:1 n a w ,,-,, ' " 'I ,

htldtill l'gy leveler - de nem ncki, hancm any.imnuk. A level-

134

hen mcgallapitottn, hogy ilyen emberpr61xl16 idokbcll a !L't: lohbcn a korluizban fckvo szemclynck ktildcnck egr iid\'ii~ kll:tpol, e.s megfelcdkcznek arrol, hogy gyakran az otthon marudouaknak van a legnagyobb szliksegiik a 1;ll1logalasra. ,\ levelc tele volt kedvcsscggel es barorflass:d, es eZI a szuleun :-;(~se,1l1 fdejletrek el. Dan Wei I azorn ell iunyt , s :r szuleim u1-n veltck, hogya fia bizonyara szlvcscn hallana rola, milven ha r:1s1 gyakorolt az cdcsapja az elctukre. Irtak dr, Weilr~ek e,l:) leveler, 6 lllegk61ck, hogy tov5bbflS:l1l1 ncki.

Andrew \Veil liiJ1cnelesen a sz:1l1oda el<)csarnok:ihan tar tozkoclou eppen akkor, amikor en hejdelHkeztl'lll :1 szcmln.iriumra. Hcmutarkoztnm neki, es :iladlalll a leveler. 6 mcgkerdczte, megkaphatll:t-e az apja altaI Irt leveler, hogy Illcgmlltassa az edesanyjan:lk. V:lholtllnk egy-k(,t udvarias szot, cs azt gondoltarn, hogy ekkor 1:IIOJll IlIolj:'ira a doktort.

Aznap estc fclhivott uz a n(), nki a Fox-intcrjiikar szervezt« es Vl'ZL'((e. EI()z{l hctcn allt()b:lh':sl'te[ szenvcclcu, CS elrtirte par hord:ij:lt, llgyhogy houal kcllctt j:lroia, es a [iir<i(( bord:'ii miatt csak pihegve h':-Il'g%l'11. Alig tudott heszclni - ncm eppen l'sZlIlcllyi :"illapot ur r a, hogy intl'rjlil keszftsl'n l'mherekkel. ~1egkerdl'Zle, hogy adnck-e neki l'gy kl'zeh':'sl aZllap estc. AZI Icleltcm, hogy kcsz iirii1ll1lll'1. Kidc-nilt azonhan, hogy a dolog l'nncl l<ihhl'1 is jelcnt: lliahh adal{'kkal szolg:il a szinkronicit.isok megcrtesehl'z.

Amikor m:"isnap rl'ggd 1l1l'gjdelllem az inrcriihnra, Ielfedeztem, hogy dr, \Veil az L'nye.nl't kiivl'I() id(ipo11lr.l van betiteIllL'Z\·L'. igy tiirtenl, hogy ('l, a riporter es i<>Jllag:1I1I iisszcfutottunk :J sllidi()han. Alllikor dr, \Vl'il hej<)II, a riporter eppen ll1egk<isziilltl' nekem a kezdcsel, 6 elmondta, hogv nuir nines szCtksegl' a botra, tijru kepes mclyen lell'gezni, es 'az ;'ilbpota tcljcsen kidcgito az intcrjuk levl'7.l't6chl'z.

, Dr, Weil llll'gkerdl'ZIl' [(ill'm, mil csin:"illam. Miuuin clmagyaraztum aZI :t keveset, amir ludlam, meghivou, hogy menjek el az Arizonnl Eg),e[cmrl', es sz()laljak fcl az <'S Intcgrii lt Gy6-

135

, .lIi Programjiihan (IG'{P) reszt vevd osztondljasok cl6~t. , "".\,.l1i\.as Jl1L'gliszrdo volt, ugyhogy boldogan clfogad~am. Ez , ",'11 cl Dr. Gary E. It Schwartzhoz, aki az Arizon:u, E~Yl', '" tmhcri Encrgiarendszl'rck umszekct vezeti. FdcsegeveI.

I 1'1 G S ()llssekkd egvclelllben () a szcrzojc a 77)(' l.il'illR

1 I, 1I1l. ., \ .. .

I, , , 1',' t'nirerse (Az el<i cnergia nnivcrzuma) dJl1u kony\"nek: "" " ·.,Zt az clkcpzclest felti ki, miszcrinr a lelczcs vakuncnnyi

II 'Ii' '11 minden eleven, emlekszik cs fL'jlt)(lik. Ez a konyv nc.:l~l "1,.111 :1 hagyom:'inyos tcruh~SZL'([lldom{lny Jegnagyohb I:.~I:~" ,1I1;lk nellldyikerl' kiscrel meg dbsZI adni, de ()Iya~ r~I!CI , t.«: is, mtru a homcop.ltia. a hal:'llll:tni (·Ic.:t es a pszichikus

I, I ,,·-;sc.:gl'k. ,

1'1. Schwartz hivott, hogy tcrjck vissza az l'gyc!emre a gy.o-

u.isokkal kapcsolatos kuiauisok dvcgzcse celj:iI>()1. Ello,,11.1111 :I mcghiv;1s1.

" ,'I"<' szt II t (I k

" l'Semenyck mind gyorsabhan (os gyors:tbban ;r':ljlo[[ak: K[, ne-st ereztl'm, hogy hngyjam magtun I()v:ihh sodortatni vcIlik. de vajon valolxin Jl1l'gtl'hL'IIL'1ll ezt? Voltak Ill:'S Jl1cgfol~I •• l.isok is. l~k:tClll IL'I~1l1l'S reszel tiilliit!l'lll egy sikcrcs pr.1X~S 1.ll"piICSCVL'1. mclynck cz ;tZ l'geS7. bdl'l>onyo\()dasom a ~gyo-

, "lk" '-'s kozvctitcu szellcrnck'' \'il:lgab:1 cgy csep-

'.' 110 energl; ~.". . . . .

I "'1 scm \":lit a j:lv:lm. EI()sziir is, mint nuir kortibban ~1l11J1cttel.l~,

I ·t:\·es medilllllkclll Jlllikiid6 pkiensl'ket olyannyira meg: a,; ,;t ez az elllleny, hogy egyszenkn iiri")kre blicSlJl JIl(~lldlak IIvkem. Am nem ez volt :1 lcgrosszabh az l'geszbl'n. Kepzek! I -.rk cl. !togy Ielkcrescd a kiropraktorodct. es hiznrr hang()I~~Jt 1I.111asz kiszllr6dni a szomszedos hclyisegekbdl! Alkalm:IslI11 ..Jliin(iusz a dolgon ...

Tobb Izhcn ell is aZI mondtam Jll:rg:lJllnak: "TL' meghihl>an-

i.rl. Fizctned kcll a jclz{]logot, a kocsid reszlCleil - es ou van

136

egy kitcricdt praxis, mclyet fenn kcll tartanod, hogy mindemv flls~a a jo\'edelmedlxil. ~Iaradj csak meg a kiropraktik:'in:lI!"

A,1ll azo~ az entit.isok ncm crre gondoltak. amikor kijclentcuck, azert t'(/l{}'llIIk ill. bogy mC~l/IolI{ljllk lI('ked, fo/}'tasc/, atutt csindlsn-; es czt en is tudram. Ugylrogy folytauam 'CZl a;. uj .dolgot". Meg umikor kiscbb sziinctck vagy hunyatlasok mutatkoztak is a gy6gyulasokball, en rendiilcllcn(il tovabh dolgoztam czzel az uj cncrgidvn], Folytatt.un, amit csiruilram.

..

MiL',-1 (YJ/Jell ('II? Ohatatlanul is egyre czcn llill(idlell1, Meg',l1oll(h:.lk lIgya~l. hogy ennek a kcrdesnck :I fordsa az ego, al1~ amikor nz deled fcnckcstul felfordul, CS a \'al()s:'ig ala pel\'CI, melycket szii1L-ICscdl<i1 fogva dfogadt:il, tiihhC- ncm ervc. nycsek, nche:« . .drc csik lllL'lI<izni (' kerdest.

AZOll vettcm eszre rnagum, hogy iSlllct ;1 monclntokon elmclkcdcm. Atnit csindisz, ({ZZ(//.PII_I'/ <'s i/~/'hrm(icirlf bozo/ 1I 1:(}~1:1.!6m. Ez nyil\':inval(l:tn aZI jelL'nlc(((', hogy val.uni tobh Iolyik itt az crnbcn-k puszta .. gy<)gyfl:'is:'in:'iI", leg;d;ihhis ha a J{1'(~l{l'ilds SZ<>I helki)zn:tpi C·rtL'lelllhen fogjllk fel. t'i :1 tnrlnod k('II, /;(),I{l' <:I{l' mcstcr I 'lIJ{) , monclat is nagyon t'niteljL's jelcntcs- 1:~rtallll:lI hordozotr. A probk-ma csak az voir, hogy cgyszerucn kvptclcn voluun Ligy gondolni magamra, mint aki kiilon()s<..'hhl'1l ulkalmas jeliill a pn'jIl:'lai :-.I:ltuszra, Szcrcucm inni szcrcucm cnni, szcrcttcm sZ('!r:lkozni, es SI.l'I'CltL'111 kimaradni ejszak:'ira. Az perszc igal., hogya Icnti kl<iliilte.'iekkd kapcso~:~I()S ~.'Ir.lgadl:I!:'isOIll - L'gyL'S vsetckbcn 1llegsz:'illo((s:'ig()111 _ IO~sk:1l1 I,llegc:sappant :1111:1 hizonyo» Venicl' Beach·i n.ip ota, S I~leg ink.ibb :IZ<lta, hogy 0(( tilltam :t rcudckun ablak.iban, es Iigycltcm Gnryt, amint fL'lkiizdi mag:'it :I lepcs(in, megis, rmis cmhcrck ketsegkfviil sokk.il .. l1lCI16hhaknak" ulntck nal.un, Clgyhogy (,1111{'k a fclvetcsnck ncm volt scmmi ert('lllle. .

.~z ~g~ik ok a,nagysz:'ijlis:'igoll1 lchctctt: 0n hajlando vagyok kirillni, L'S IK'szelni ezckrdl :I [clcnscgckro]. K()ZrL'j:'ilszh:l!o((

137

".\,lhh:1 :IZ is. hogy a [elek szcrint :11 tudok hldalni egy szaka,I. -kot. Szepcn kirittyentem magam, C'S erthetoen es vilagosan 10 1 ... zolalok k(lrh:'izakban cs egycICIlll'ken, ahova gyakorta meg- 111\ uak, hogy orvosok, pedag6gusok es kutatok do!1 bcszcljck , :',\' olyan lem:'ival kapcsolarb:rn, mcly a h('lk6wapi vaI6s:'i~-

1 •• 1 a lcgcnyhebb kifL'jL'ZL'ssL'I elve is e1egge "L'lrugaszko<iott . I I'vanakkor l1l'hC7.sC'gek nclkul mcgcrtctcm magum azokkal ';'·L'mh<..'l'L'kkl·1 is, akik az ezotcrlkus. spirilldlis iranyvonalat ", -pviselik. Ez a kC'1 csoport, mcly lalsz6lag a sk.ilu ket ellen"'lL'S vegen hclyczkcdik cl, hajlnmos azzal 1()hL'ni az idejc lI.lgV resz('t, hogy s:trral dob.il]a vagy 1IlL'gpr6b:'iIja figyL'llllen ",,·(\1 hagyni L'gym:!s!. BL'nnelll viszont, :I jdek szcrint. megvan II. :t kepesscg, hogy mindkcnojukct kezcn fogjam. es be.m~lI.ISS:Ull (ikl'l olyan cmbcrckkvnt, ukiknck akadhut valami er,Ickes a rarsolyabun. amit Idkfn:llhalnak egym:'isnak.

Az is benne vall a pnkliban, hogy v(·gs6 soron nuir j()val az,'I(ll( kiv:'il:tszlottak, mid{)(( kepL's lcttcm volna czcn 1()pl'eDgL'ni. Tal:ln azon :II. C'jsz:tldn sZl'nK'ltL'k ki, .uuclycn lllCgsZCtk-uem es az any.uu ""ljjaszOIl'll'tt, az ejszak:ll1, amclyen a tiurdiikktes Jo('II}' aZI moncltn anyamnak. hogy vun egy e1vegzL'lld(i fclad.ua: 'fl'lrll'velni cngem. Tal.in nuir akkor kijdiiltelll'm I<i\'cndohdi munk.imra. cs nngyon is khetsege:-., hogy :1 jclcnlcgi cscmcnyek l'C'ven velc tetvmtcl; lUi'll Imln·so/a/of.

Gy6gyil6, tauits«! t(,lmwglldat!

Gary gy6gYlll:1S:l es az a7.1 kiiH'l<i lelevfzi()s ('l'IIL'pes eletcm rordul6pontjai voltnk, Egyik pillan.urol a m:'isikl~l uzon veuern eszre magam, hogy kL'1fC'1e ember tolong korulottcm: uzok, ukik gy()gYlll:1sra v:'igytak. CS azok, akik meg akurt.ik tauulni Idlem, Itogyan J{l'(~I{),{tb{/fl/(/k ok maguk. VegCtl aZI:1n a legklilonl>(iziihb rajla oktauisi szervczctck is kczdtek mcgkornyckezni ugyanezzcl a klvrinsaggal.

138

.- EZ.lICIII tanfthato - (eleltcm nckik. (}gy ~rlel11, megis hogy kep7.eh~ a dolgot? i\'ekclII scm tanftotta senki. Ez a k~pess~g egyszeruen csak .. , megerkezcu.

- Ugyan dehogyncm - jott az clkcrulhctctlcn .fcl a rejjd cs fekli:lj b.e~c az i.gaba" tfpusu vrilasz. - l{engcteg ember tanitja a gyogynast. Minden uzlct rele van a tendha \':'ig6 konyvekkcl es kazettakkal.

Ezutrin clhadartak L'gy sor szcrzdt cs cimct - sokukat valoszfnuleg tc magud is ismered. Am mikozhcn :'itr:igtam magam a konyvcken es megha llgattam a kazeuakat, arm ji)ttL'1I1 r:'i, hog)' az utasiuisok Icnyegebell mind :l kovetkczd sCIl1:ir:1 korl:ilOz6(~llak: ,.I~ektl'sd nz OgyfeledL't a h:it:kl (vugy ii ltesd Ie egy szekhc>! Alli :lZ iller<i em' hizonyc», oldal:'ira [a konyvcd holdogan ckirul]a nekcd. melyik oklal :l Illl'gfdel{;hhl, teckl a hal kL'zl'(.let. id.e, a johh kczedet amoda, lIIajd mozgascl a jobh kczedet lelk-Ie a hal L'ddigi hclycre, a hall pedig toviibb, I'd a tcstcn L'gy nuisik hclyrc ... ." INe agg()dj! A konyvcd ncmcsak :l:-t ~og!:1 ~l1cgll:1t:'irozni. hovii hclyczd a kczcd :1 Iolyam.u egycs IepCSL'IOL'I. luuu-m azt is llleglllondja, rnelylk lr.inyl »: IlL'ZZ, es melyik ir:'inyha lep], 11:1 pl'dig L'Z scm elC:g. 1J10g arrol is kiokosir, hogy mire gonclol], mikozben mindczt mcgtcszedll

, Ez, ismcrtcm I'd, neru gy<>gyfl:is. Ez tang6. l\1:irpedig a vilag~lak SL'111111 i szii kSL'ge I11L'g L'gy t;lIlCt:1I1 Ioly.un 1':1.

Ilgy ulnt, ncm sok SCgitSL'gl't kfual a tcuulval kapcsokuos tl'l~lerdL'k szemiu.irium SCIll - legyc-n lxir kicsi v:lgy nagy, 01- cso \'agy dr:ig:t. ncr.in 111<.:·regdr:'iga. Ejt~iil1k 11:11 sz(ir L' szeillin.iriumok nel11e1yikcn')I! Ahhoz, hogy gy()gyft<i IL'gy, fclcslegcs elkiihened ncgyvcnczcr doll.in egy ncgycvcs kllr1.11S1';1, n~e1): korsz.rkos .ittckirucst ad :1 tiihhi g},()gyft<irc')l C:S hipnotiz(!~rol. Hogyelr. Reginald Gold, :t kiroprakrcir es jclenkori Illozofus szavuival eljek, elt61 ncm gy<'>gyft()va. hancm /(jr{(;116:'>ze valsz. l\las sz6val a gy(igyft6iskolak z(imc cgy:'iltal:'in ncm a gy<Sgyft:isr..l. h:tnL'111 hizonyos gy6gyft6k t(jrtenL'tl~rc tanit meg. Mcgtudod, mit gondolt ez a g}'6gyfto. mi volt az e1kcpzelese

139

1I1I1;1k a gy()gyfr6nak, es ha knl<iniisen pechcs vag)" meg azr

I. IIIL'gtanftj;'ik nckcd, hogy nelecd mit kcll gondolno(1.

vlindcn cgyes (jj~lbh szervczett oktanisi tapaszrakuhoz - le'\ .-n az konyv, kazeua vag)' szerniruirium - nagy rlszreleucl L. '/I..'Iftettem. csak hogy r:'ijiijjek, mind ugyanazt a 1ft! fclmele'.IIl'!t spirinuilis tejhcpapit szolg:llja fel. Az ell adugom 1l1;1r . ,h.1I1 rcg(jla ;'i lit szobah(')l11cl'scklL'tell, hogy a tctcie egeszcll IIlI'gh()riisiidolt. t-; mcgis, a szcmimi riumokon a n:szt vcvok ",Ie oly lllcgbahon:'izottan ult. mintha az tijonnan felfedczctt IlId:is gyCingydt sz{)rt1:ik elcbiik. A 1l1:isik [cluk mosolyogvn I d.ii>gclt es egyctcrt(iL'n bologatou. ~Icgpedig nern uzokkal I uyugodt, apr() bicccntcsckkcl. mclyekkcl aZ ember ukkor 11\ ugtazza a konyvbcn olvusottakat vagy ;1 ddi6han hallouakat, h.1 L'gymaga van egy szolxilnm; czck hcves, fcltlinoen t(III1I1.:·wll'ZCtt bollnuisok voltak. mclycknck celja unnak dcmonstni- 1.1':1 a tiihhiek felc, hogy az oklat() olyusmit monel, nmivcl ()k II'ges-reg tiszt:'ih:1I1 vannak, es hogy :lZ dhangzottakar valumikc-ppen az <i j<'>v;'ihagy:'isllk rogja szcutcsitcni a torcmhcn tar(.'1.kod<'> (')sszes liibhi ditik SZ:lI11;Ir..1. (Nc fckxkl, a spiriunill» II 'jl('icles unini Ii')reb'es I1CIll reltetlenlil zarja kl a kiv:lgyis:'igot.)

Az c tapaszt:tlatokh(>1 SZ:lflllaz6 ~za1l1OS hlzorryitckokkal IlIegt:lJ11ogatv:t cgyre biztosabb lcucm konibhi :'11 it.isomlxm: t ] !{l'oR.,)'i/lis 11('111 tanithctui. 1:"-; tudod. iui ;t helyzct? Ezt mindIIdig fgy hiszcm.

Akkor kit micrt Irom L'Zt :t konyvct? Mert mikozhen a kuta-

t.isra t)SSZPOlltosilott:tm. hogy fclfcdczzcur. vujon tanlthato-c .1 g)'6gyit:'s egy:'iltal;ln (cs hu igL'll, hogyan?), egL'szen elsiklot- 1:1111 cgy novckvc) gyakoris:igti jelenseg mellen. rnely a SZelIIel11 d<itt j:'itsz{)(lott le :t relldeldl11ben. Ugyanis egyr« tiibb olvan ember hivott fel tclefonon - rcndszerint az <:lsi) kczelc"L'~ kovctden -. hogy ehuondia, t<'ilem hazarerve azt vctte eszrc, hogy a televfzi6ja, hlfl-bercndczcsc, a 1:'i1l1p:'ii, :1 Initoszekrcnyc - vagyis a legkOJ()nfclcbb elektrornos h:'ztar1iisi eszkol.iik - maguktol be- CS kik:tpcsoI6dtak. megho7.7.:'i ismctclten.

140

Marudando uzemzavar ritkdn kovctkezcu I'" (It' 'IZ "11 I ~

• "-, .,.c e cg

m~~h:~~, ~~~y. a kes.z(i1~kek nchany perc(il akar I(>hh napig leqcd? IdOS7~lkokra IS kikapcsolhauak vagy felmondhatuik a

~zol,~a1aI~I .. Rcndszerint ~linel nagyobb volt uz adou I:lrgy, unruil hosszahb \'011 a "plhencsi" id6. Mintha csak :I keszOlckck ()11:"i1l6 eletrc kcltek volna. Az ell1lcny a It'gt()hh emberben aZI az ,0oest kclrcuc, miruha konuuunikahuinak vcle va- 1.:.lh,o.gyal,~'. E,n ligy \:0Iem. pontosan emil volt sz6. VC'kllll'ny-em szcnnt cud valaki azt aknrta mondanl: J lcllo! 1::11 ll'Il)'/eq ill

vngyok. "Ii l,tlhJh(111 lctczunk." . •

, I JgY:lI1e:-d:: az cmhcrck kl"!-i(',bb arrol sz:ill1oliak be. hogy

1I"\' erezl·,k v: I . I" "k k

~'. . ~ • ,I alll! ol1ent' a .czcikbcn - k(iliini)s C'rz0kle-

1~'I~ J:'I.el1~k~_zn~k bct~lliik: Illl:legs0g es ck-ktromoss.ig. "agy szc lIos hllvosseg. Majd :IZZ:l1 folytutt.ik, hogy umikor a kczeiket olyasv;I,1aki ki)zd0hc umouak, aid rosszul l'reZIl' mag:'ir vagy valamilyen hell'gsegbt:n szeuvcdcu. az ilkl(i liinclci nag~'ol~. gy:t~I~ln enylnlltck vagy tcljescn nu-gsztlntck: a pikkclysOl~lOr cluint. :lZ asztuuit miruha dflljl;'\k volna. a fek{'lyck begyogYlIllak. Ezck :Ii'. credrncnyck It'g(i')llbsz(ir v;lgy m.isuapra, \,;tgy ott a hclyszincn kovctkcztck Ill'. A (ii!"tcllclck C'S 'I I 'I - fonhiv.isok .. ce (~I.' 1I\';tsO . egyrc- o-ak erkl'zlL'k hozz.im. sziinel nelkul. Ellho)

ktlolyoan, ismcrtem ('(>1. hogy lxir :t gY<'JgYII:IS maga val(Jj:'ihan ~'Cl~,l .tanithato", a r:'i \':t1() kepessc.:gvl valamikcppcn .. iitadhatjuk ,:lZ e~l1l>t:r:kllek. Ami tl'It:lt 1:111 It 11:1 ('J. ai'. c kcpesseg relislIler~s~' ~"s kifinomiuisa (6 czt kts0rkm meg C'n is l' konvv

tlIl'glrasaval>. '

VC'giil Iclhivturu az cgyik sz' 'I"\'('z"tt'( azok k··· "I I k

.. .. t'O ..... .,- •• OZII • Illl' ye .

k.orllllld\'arollak, 6 bdt'l'g)'t'zlelll, hogy uutok t:gy si'.cmillanutn~JI. ,\legmontl(alll nekik, hogy gytijlsek ()SSze :Ii'. cmbcrcket, es bclcvrigunk a ([ologb:!.

Elerkl'Zl't! az el<i:td:ts l'stl-je. Valamikor utkozbcn I ( . A

I I' . ..)S n-

gc es urhcdt csiicsforgalnuinak zcnitjcu vvzetve cldiintt)ltl'lll

rnagamban, hogy ncm hasznalok [egyzetckct. Amikor helC' - tern a hclyiscgbe. mrir mindenki a he1y('n (ilt. l Iuszonot et~-

141

l x-r, Xem sz:'itllitott:Ull ilyen nagysZ:lIl1(1 rbizlvevore. A icrcm "kjere sct1itam, felrdoital1l :17. ut!1(JI a l:lml:'i!lan szeket es :IZ ,.h-'ad6i p(Xlilll110l, mujd :I ciptlll1el lerugva 1()riikl'tlcs!1cn heh ct fogbltal11 :lZ (isSzecsllkh:1I0 asztalon, melyet \'alamilyen "kh61 a icrcmnek ebi>cn a \'cgcben hclvczrck el, es :1I11e1y dL'g kL'gyes volt, hogy nc rogyjon ()ssze alattaOl.

_ Tudom. hogy mintlnyajan azerl j(il!ek cl rna cste, hogy

'llcgilallgass{tk a lllol1dani\'al(Jll1:lt - kezdtem -, es en Ill:lgam 1:'0 :lIig v:.rom. hogy kilal:lli~lIl1, mi is uz.

Elosz(ir elmcseitcill az 11)95. auguszllIsi eSl'lIlenyck liil1e-

1IL'[t~1. dl:lszoltam a ker<ksekrc. majd nakti\':Iltatn" minden "gres reszlvt:V<l kt'zeil. ~lL'glanil()lIalll (ike!, hogyan j:ltsszanak (vag}, dolgozzanak, ha igy iohhan telszik) ezckkcl n (Ii "nergi:lrrek\,cnd:'kkal; majd miut;ln Illcghagytam nckik. hogy Iti\'janak fcl, ha b:tnlli erdL'kcs ti)11Cnik vcluk, r:lszahadftottam .1 csap.nuyi (Ii ~gy6gyiI6t" a mil SL'1Il sejl() \·il;'igr.1.

EZlIl;'in a telcfonom szi'tnl't nelki.'tl l'siirgi)tI. Mcgint csuk az!

lIlondhalOtll. tsi p.(Jmlollo mimi?

Most {lkkor ki 1I (litik?

Tcluit ill tartok. Az lllaz;'!s IHlSSZll, ki.iliin(is, izgalillas CS olykur L'IW kicsit r01dllleles volt, de ltgy gOl1dolol11. 1110st;tnr.1 eljutOIlam odu, ahod cl kl'lIetl [utuom. 11a bekgondolsz, ironikus a helyzL'l: a poesl'k t:tnul(J, akl ncm tudon megulnl a Icnckcn, a kolvok. aki ell6gl:l az <'Jr.'il, amikor l'sak tchcue CS minden lcItel~c:ges alblollllllal szcmhesz;'illt a t:tn!esICtklld - maga is

I:tn;'irr:i leu.

A k()ny\' h:'mall'v{) olcblai c rolyamal egy H!Si'.en visznek Vl'-

gig. l\likiizlx:n az e\'ek sonin szelllin:lritlll1okal mrtonam. felfedeztcm, !togy :lZ clllbcrek egy mlnim.ilts Illcnnyisegli kC'pzest kfJ\'l'tOcn nuir kepesck kapcsoiatOl h:rem!l'ni cnd az energclval. l-s relhasznalni oly l11oclon. nhogyan azt az energia kiv:'nj:l.

142

Ezen cnergiak Iclhasznaldsanak dsaj:ltit:'i.sa hizonyos szcmpontbol basouki modon rortenlk, ruintha tokcletcscn meg akarruil tanulni tangozni. 11:1 mUS7~-1j, ~gy konyv :1br:"iit nezvc is elboklogulhatsz - :1m a tanukisi folyam:u sokkal I"iivitk:bb es crcdrncnyesebb, ha egy videofclverclt tckintesz meg. E.<; meg a felvctcl scm olyan hatckony, mint ha dmcsz cgy lanciskokiha, cs gyakorlati oktatast kapsz egy kepcsitett taruirtol.

Ugyanez ervenyes a mi ~st . -tunkbcn is. E konyv halralcvo rc.sze rcngcteg informdciot nyu]t majd nckcd, azonlxm meg Ic)bb inforuuicioval szolg:11 ~gy SZ{I/'OMO/l IIIIi szinten - arnit t~tszCs szcrint IH . -vezhetsz kodohisnak. rl'zgcsll~k, vagy h:'irmi mdsnak. l~s igcn, e konyv elolvas.ixit kovctt'icn mcgkezdheted a r:ihangokx.l::ist ('S az alkulmazkod.ist ezcn cncrgia tovtibhil:'iS:'!ilOZ, inert - 1>51' kOliinl>6ztl mertekhen, de - azoknuk is 1l1<..'gad:ttik a kCpl's.scg czcn (Ij frekvcnci.ik b~f()g;ld:(s:'ra es ICllla.szn5I:1s:'ira, akik cgy nuisik medi:'n kercsztul lepnck kapcsolatba veluk, l\:os, cz p~rszl' ncm ugyauaz, mint :II'. (016 kouununik.icio, megis hatekony kezdct.

~

II. RESZ

A l(apcsolatteremt6 Gy6gyftas mlbenlete

,.lIz ide) <'l.{l'L'I/(·S roualat l,{tl(ijtilwlI 1IIkot(}sztilai (:!{l' (I d;~td(,l1lJL' ll_l'lil6 luikinal«. "

UI'ill.~ Ibis JI/()III('I1I- Sutrasfor !lIsl{//II!:'II!ip,bl('/I/1/('/I1

I(ILENCEDIK FEJEZET

Toudbb is van, mondjam meg?

"Sz"iksl~ I'{/I( a rallds ('is 0 I(((IUI/It/II)' {isszebckrh'iSu/"e, abog. . ..l'tIl( ar tntnicio (IS a j6Z{f1/ (ISZ, {/ /IIl'~/(/I){/szllIlds (>s {/ ttukis (}ssze(:I{l'eZlel('Se is llelldil6zhelel/(,II ."

dr, Jonas Salk

MinI bl'szamolt:llll rolu, :I Venice Bcach-i novel vak) nuisodik lill'scm es az azt k<)H't() csemcnyck ut.in clszantun I:~yekcztem kidcritcni, mi is t<iltcnik vclcm. A tcny. hogy a III:lg:l1l1 j(Jsi'.:'ilHah(JI elkczdtcm konyveket olvusni, nnir iinma)~.Ihan is sokauuondo, de ncm :'illt:llll Ill<.:g ill. A .. szak6t{jk<iIl",

l.uokon" 6 ~mL'clillIllOkoll" kfvul. akikct fclkcrestcm - L's akik

• -ngem kcrcstck fcl - lxiklog-boklogtulant kikerdczrcm annak «-mcnycbcn. hogy ncmi magY:II-{(zattal szolg:'iln:lk a korulot- 1\'111 foly6 cscmenyekrc: cgyh:'izi vczctokct, mbbikut, kabhalist.ikat, gurukat - akit csak cl tudsz kcpzclni,

I.egnagyohhrcszl :lzt sZliI1<"'1ll lc, hogy scnki scm .. tudja" Igaz{tn. lIIin;) van sz6. Leg:lI:'ihhis IlCIIl (,Z(,II :1 vikigon. Esctlcg lurtokolhatj.ik :1 tud:'is cgyes morzs.iit, de a kcp cgeszel ncm l.itjiik :II. Vagy eppen iisszekc\'<.:rtek az :'iltalalll tapasztaltakat olyasvalamivcl. :11 11 ir{>1 korablxin olvasiak vagy tanultuk, am .uni val6j:lhan ncm vonatkozik az en csctcm re. A leggyakorihb el<.:thdyzet. mellyel szcmbcsultcm. az volt, hogy :lZ <':111- hcrck :L saj:lt konkret hit- vagy meggyozodcsrcndszcruk kcnyclmcs kerctei k()zutt akartak megmagyarazni a [clcnscget

146

ahelyeu, hogy lenyk:gcscll llIegl:iz..W.d1Idk volna. Megprobdluik valamikeppcn belcerolrctnt cgy olyan skarulyriba, mely tulsagosan kicsi, nilsagosan szuki).s CS luls:lgosan bchauirolt ahhoz, hogy bcfogadhassa.

Musz.i] volt tobbet mcgtuclnom, (-s aZI akartum, hogy cz a tudas olynsvalakitdl sz.irmazzon, aki :111:llja a dolog egcszct. Kozvctlcnul czekkcl az allRya/okk{f/, czekkcl a k'lll'ekkel akarlam hcszclui. Am lxirhogy pr6balkozr:1I11 is, l'ZI nein sikerult clcrnem, CS be kell valljam, a dolog IlCIl] csckely kkibnindu, I:"isl okozott. Ekkorm cpp elcgct figycltcrn CS hallgau.un a pacicnscimct ahhoz, hogy tudjarn, az angyalok vnkxliak. ()k MIltik az angyalokat, bollolldk az angyalok,u, (;,.('z/(;k az angyalok illalal - (ik III incluyii [an , klh'l'(, ('/IlW11l. I fa aZI mondom, iigy creztem magam, mint akit kihagytak a bulih(JI. igcncsuk cnyhl'n fogalrnazok. Teluit amilycn gyakran o-ak tchcncm. igyckcztcm nihirni ezckct a I<~nyckel a kOllllllllnildd(Jra, Icgal:'ihb kozvetvc, Fredell kcrcszru I.

Szcrctucm, ha tudn.id. hogy en ncm d<iliik he valaminek puszt.in azert, mcrt hfzelgo vagy tctszctoscn hangzik. Nines igaz:ln inycrurc a N(,II' .tIg(' kifejezes scm. Komoly k(ol:-..egeim vanuak tov.ihlxi SZ:'illloS olyan cmbcrrcl kapcsol.ulxm is, akik :1%1 :'illllj:"ik m.igukrol, hogy "k(iliil1ieges" l's .. egycd(il:'ill()" terIlH~SZClrclelli ado((s:"igokkal rcndclkeznek. kiv.iltkcpp, Ita a jelek szcrint puszt.in anal a ccllal akari.ik muguknt kiiliinlegcsnck bcallftanl, hogy kiniujcnck a liilllcgh<'il, nCllli nyilvrinos disllleresre tcgycnck szert. vagy cllcnsulyozzrik kisehhrclldtisegi l'rzesl'iket. En IWIll vagyok :I 1I rakl 1<>, es ncm vagyok medium. Ami a .mcdiumokat" illcri, kissuk be, ncm kcll ahhoz Linda Blairnck" lcnncd, hogy nyiigdccsclj, r:'izk()dj l'S olyan hangon heszelj, mintha cgy regilllodi hnngk-mczt kOliinbiiz6 scbcsscgcken j:llszan:"inak le.

• Amcrikal szineszn<i, az On/(lRliz(i crImi filmben L'~y d{-Illoni t'f()k 1(;IIl1l'~s/iilll kisklny: j:'iIS7.0Il. (11 Ford.)

147

M::isfcl6l, ha liibh mint otven ember, aki korabban sosc III t.il.ilkozott egymassal, poruosun ugyanazokat a szavakat cjti ki, ,.-; kcrctlcnul arrol szamol be, hogy tarni]a volt pontosan IIgyanazon konibban ismeretlen entitasok megjclcnesenek ... II!lS, czcn a pontou Cssz{'nlliennc vfilik nent clfogadni azt a u-nyt, hogy hitch crdeml<i cselllcnyek jalsz6dnak II..' kortiIt utunk.

De pontosan mi is az, ami liirt('nik? EloszOr is, honnan creel

('/ a gy6gylt6 euergia? Ki kiildi? Hogyan hajtja vcgre czekct a

gy6gYII:1sokat? , ..

Az cntiuisok bcszcltek hozzam, :l1ll a kozvctitctt Iizcnctck

, snk egyctlen infornuicioforrast [clcntcuck. VegOI felfcdcztcm "gr m.isikat is, amcly mclycn a hcns6nkbc~1 rejlik. ~ O~ykor az I~azi hostcu melycn lcharolni iinmagadha, e,.; Ill<.'gblznl ablxm, ,; mil a fclszinrc hozol ... de cz mar egy nuisik liiltenct.)

A jL'icn:-..eg, amit KapcsoiallcI'l'II116nck ncveztcm cl (a uc\ ct a harmadik e,.; ncgvcdik kozvctiteu mondat alapj:"in alkol- 1:I1ll meg), 1/('11/ puszta kepzclges, NCIll kcll PllSZI:"1I1 a hat koz\ dflt'll mondatra es a nnis dillll'llzi()I>(JI SZ:lrlll:lz() splriuuilis k-uyckrc uunaszkodunk. Ita Il1cgL'r<isllesrc es hizonyllekr.1 vagyunk, hiszcn a Kapcsoiallcrl'llIles Ictenck \'al<>dis:i~:t vihigo... an beigazol6doll a gyakori:tlhan es laboratoriutui kcrctck kiiziitt is. A Kapcsolattcrcnucs az unlverzumhoz valo iijrakapl'soI6d:"ISllllk ko()['din:1I() foIY:II11:lla, mely khel<lvc Icszi :I Kapcsolancrcmtd Gy()gyflas \'cgrcilajl:lSal. Ezck :1 gy<>gyfl:lsok CoS fejlodesi lrckvcnciak cgy (Ij s:i\'szciesscgcn helyczkcclnck cl, l's a jC!/I.l' ('S az infornuiclsi olyan spektrumdhan erkeztek cl hozztink, mely korfihlian SOSCIll volt [elcu :1 Fiildtlll. A Kapl'solattcrcmlcs rcvcn vagyunk kcpesck kiiicsi;nlialasba 1('plli ,I Icny cs az infornulcio ezcn lij szintjcivvl, l's a feny Cs az inlornuicio ezcn il] szintjci rcvcn vugyunk kcpcsek a Kapcsolat-

tcremtesrc.

Mostanra keszcn :llIsz arm, hogy nemi Iogalmat alkoss ar-

1'(')1 mi is cz a folvarnat, honnan creel es hogyan nnikodik.

, ,

148

~d~r()Z~~"~k ~;II:.lIlli tijuals a kOszi)hen, ami baf minden cddigllol ~/{l()/{?ozo} rncgis nagyon is l'{"(jsd.~os - cs valalllikep pen kepes arhangolni te~(!d is.

SZefencscfe n inc' . 00 k .

, 5 SZIl scg arra, hogv 1<':'''1><'51 k-ln()11 100ft', •

I -k ,t . ~... k "., , I' 0 C n(.-

c c SZOjlln' ezen cncrgia fon~1san)1 L's tennCszetcl"()1 A Ka csolattcfL'mr6 G\'6g\,'r" . '1' I" ., P . ' ,I ast 5Z1 arc an alal:'I11:1Szlj:rk a lll'lgfizk

~s a. k\~;I~rlll.nfizika Icg.lijabb eJllIclelei, melyck fel1ekL':'irlil ;L'i~

IOfg.lln.lk mindenr, :l1I11f m! cmberi 1'~llv"I' "(1(1" k

' '" ''"'' '" Ig Igazll'l . I'll"

touunk. Ahol ;IZ ida visszafelc folyik, a 0f:IVi['lci(') :1 1'~I\:()[";

,. I ... 00 lik r-o • " ".Ig·

'Igol eros(}( I " az anyag es az cnefgi:t pedig rezg<) Illlr-hllfkokk-i )ollthatok lc, .

TIZEDIK FEJEZET

l Iurole es szdlale

.. A ntulttszenzurkilis (~szl('lcs 1/(~z(jp{Jlttjtl!J(j1 a szollentt tclistneresel), ((Z intuicki, (/Z e/rx.'I'zC'/C'k cs a sugallatols a I£'lek ,.izell<'ld. 1 '(/,L{) , olyan l1/{/~a.W(/)b i 1/1('lIi.~('IICitil'!(;, l1/('~)'<,k 1()I'tib!Js('~ilik (I I('/kel fi.:.ff{i(/t's('I/('k titjdn, "

(;:111' Zukuv, ,,1 /<;/e/.! /(/I..'be~)'e sZr.:rl.(ijL'

I hotdrainkon ttil

Mi, crulx-rek. kivancsi ICIlYl'k vagyunk. ~Iindig tudni ukariuk a .hogyanok.u" cs .micnt'kl'I", IIll'g ukkor is, ha ;1 v.ilaszok "gyaltal;IIl nem viilnnk :t [avuukru. M:'lfpe<lig gyakran l'Z a hvlyzct. A .lIIiL'rl" es ;1 .hogy.u:" SOksZOf nugyon is hL'SZlikft6 l.vrdcsck. I~n IIlcgis a kczclct kl'zdl'tL'I()1 [olyton ugyanczt ker,ll'ZgCt!l'lIl: .l logynn?": .. Mien?"; .llogy:lIl IIllikiidik l'Z az l'J'{')?";

.\lieft van itt?": "~Ii lolyik itt l'gy;'iltalanr

Soha nem bpt;1I11 olyan \,;I!aSZI, mcly igaz:lll kil'10gfll'rt \ olna.

Tiszuiban vagyok vcle, hogy IWIIl minclcnki kutatja ilycn .illhatatosnn a v.ilaszokat. EgYl'sek cgyszcnicn ncm tesznek fd l'gy sercguyi kL'rdesl. Olvasnak vularuirol. es clhtszik. AZlIt;in .1 lxutitaik mcselnck nekik valami llIasr()I, es ()k aZI is elhiszik. \ magns foku hiszckl'nyscg es az :111:11:1111 Jl'llllllillg-tcnyl'z()nek" nevezeu jdl'llseg cgytutescn hfrja r:I az emberckcr, hogy 1i'>IIlL'gL'sl'n rohanjanak levctni magukat cgylk NL'W Agc:-szikI.IJ'()I a nuisik Ulan, valuszokat kcrcsvc, ;1m vegOl bclcfulva a '>I.i'lntclcniil lij celr:1 tiin) har.irozarlansag tcngcrehe.

Csak miuttin raebredlL'tIl, hogy nern fogok t<Sbb valaszt kap-

150

ni - kobo forrtishol lcgakibbis -, akkor [utottum cI a kovctkczrctcsre, hogy tal.in uetn is Iontos sz:1momr.1 a tud:is. Takin egycnescn rontan.i az erctimcllycssL'gclller. Voltak azonbnn \'czc:rfonalak - csalogato utahisok, mclyekct most megoszrok vcled.

"A lel'dke1l),sc>geddC'l tljra osszeka/Jcsu/od a szd/{{kal. " "AleaJkcIIJ,<;egedde/lijra 6sszekapcso/()t/ (I lnlrolsat,"

. Mil~.t kor:'~hlxlO eml Itcttcm , cz volt a harmadik es a ncgyedik klJckntcs azok kilZiil. mclyckr-t sz:lmos p:kicllscm kozvetitctt S7.:llllomr.:l. A saj:11 lapaszlai:tlolllh61 azon nyomhan tll~r:"n, mi~~ vonatkoznak czck a "sz:'ilak". Arnikor L'Zt a gyog,ruo enl'rgl:1I huszmiljuk. liihl>el tcsztink cgy hizonyos prohlcmn fclsz:llllol:1s{in:ll; sz<'> szcriru lijl'a ii.~sZL'k:rpcsoljllk :1 SZ:llakat - IllL'gpL'dig :r dL'zoxirilxJIluklcins:rv, a J);-.JS si'.:1l:rir. A [)~S l'gy ket s7.:lIh61 all() ilsSZl'IL'1I mok-kula, mclynek sZ:II:li kcttos spinil alakzathnn k:ipcsoI6<inak iisszc, mint L'gy mcg('s;Jvarodott IL'tl:1. A tudonniny aZI tanitja, hogy minclcn ember: Icny a Icsle minck-n cgycs DNS-ll1olcklllaj:'ih:m ezzc-l a ket sZ:lII:l1 rcnddkczik, 0s ez uz alakzat az :r1:rpja a gcnctikal kodunknak :Ivagy ,:.1 ~ze~'\'~~zc.tiillk Il'l'Vr:ljzan:lk. t\z anyag ilycn p:lr:lny; mOil~-;:"h()1 cpIII lei :r tesliink 0s az ngyunk SZCl'kCZCtL', SOl a SZL'Il11~lyisL'giink is j(irc:szl hd(iliik lukad.

A tudonuiny nzt viszont 11('111 t:lIlltj:1 - IL'gal:lhhis cgyelor(' ncm - hogy valaha tul.in U I);-.JS-sz:lIl1nk volt, nu-lyck teteIllL'Sl'11 liihh inform:ki6t kodoltak. (lgL'I1, z:Ir:lss dilih:lzha! _ kimoudtam, pctiig megcsk iidtelll , hogy ncm tcszeml) "A S7.ab~ lijra iiss7.ck:ipcsol:'isa" arm ural, hogy uz cmlx-r] faj fe;16- dcsc ncmcsuk az ccklig], szintc line:iris mcxlon fog Iolytutodnl, h:II1CIll ~g)~idcjl'i~l'g :.lhh()1 is t:1pla lkozik majd, hogy vi~si'.:rnylilunk az Idohcn cs visszahozunk bizonyos nspektusoknr ahbol a korszakbol, amikor teljcschh cmberck voltunk.

, Ez is rcsze a folynm.unak, ami jelcnleg a Kapcsolallcremtesscl mcgy \'cghc: lijra kapcsolatot tcrcmuink hajdani onmagllnkkal.

151

.. .tI /e[·tJkel/l'stJp,eddrl tijra {jssz('A:(ljJc..m/od a szdlakat ...

. .-1 ICI'I!kcIlY.w!p,cddei tljra os ... szekapcsolod a btirohat .. , Eloszi.ir (Igy gondoltall1, hogy a ket mondat j6szeri,,:1 ug~an-

111 [clcnrl - cgycs cmhcrck a szd! sz()t hnsznaliak, 111Ig nuisok 1 II/Irt, ennyi nz cgesz. Pusztu sZl'l1lantika. Azutdn Il1cgisl11l':""litem cgv, a kvantumfizikiil xm haszruilatos f()gal()I\1I1l~I, es 1.lIiittL'm, hogy teljcscn rcll'l'crtell1lCztclll azoknak a .lIurok- 11.1 k" a miheIlIL~tct, mclyekrc czck :lZ cntluisok utaltak .

Ez a kirejczcs konintscm a O~S-rc vonatkozou, huncm a II'! egyilkjllkg d6fordul6 (p:irhllZ:lllloS) sikjuira: a s7.lIbnll~I";iris flzlktiru. Egcsi'. pontosan az univerzum alapszcrkczetl'uc-k a Idr:1s:1ra, vugyls a blire/llu'/elr('.

A JI(II'l'lllIL'lcI" alapj:lil:lI1 vevc az anyag CS :lZ cncrgia cpr- 1< x-lcmcinek cgy szcmlclctlll(,dja, IIIL'1y j() escllyel rdoldhat t'gy dllcnuu.u, ami nuir {'vlizcdl'k ()la gyiilri a tlld6sok:il - ar- 1(,1 a leldr()1 vall SZ(\ hogy :l fiziku kct rei iiga nem lehct egy-

"/l'ITL' ig:lz!

Ez pL'rSZl' ncm :lZ :I nzik:l, melyct mindnY:ljal~. \'egi~szcn-

vc-dnmk :lZ iskol:ihan. Ez a fizika hcpillanuist nyult az deIhl', ,I spiritualit.islx'. a IL'lez0s p:il'huzamos sikjaiha, es al:h:'lmaszt- 1;1 mindezckct. Vii'~<;g:il;lIk csak lIIeg ;r dolgot! A nz~k:~ ve~s~ xoron az a tudom.iny. mcly az L'lL'ttl'ri'lnkk0nt szolgalo I1Zlk:1I lInivcrzul110t lIIeghatCirozza. A lIzika ennck :lZ univcrzumnuk .t nirgyulval rogl:dkozik; az erc'Skkl'l, 11IelYL'k iissZl't:ll'lj:'lk, es ~l

ritkokkal, melyek IIllikiititL'tik. , .

A Iiziku cgylK'n :l sZL'Is()segek tudonuinya is. A S~:tI:I, eg~'~k \'cgen a "k\'antllllllllcchanika" bizarr elvci irj:1k le es IOS;)IFlk meg :I nugyon-nagyon par:inyi reszccskC:k, :lZ ato~nok, es :11- kot6e1emeik visclkcdeser. A lIIasik vL'gehcn Einstein ket reblivit:lselmelcte m:rg:'in:lk az univcrzumnak :r roppunt kitcricdesevcl, ;r reny sd)L'ssege\'d es a terid(,) g(jrbCdcleivel foglalkozik, melycket a csillagokhoz, g:lbxisokhoz cs fekcte lyukakhoz hasonlo, nagy l('lIlICgll restck idbnek clo.

Elvont szepscgnkt61 elreklmvc is mindkct elmclctrol bebi-

152 ;

zonyosodou, hogy nagyon hatekony cszk6ziik. A kvanruml1~cchanika a szalllfr6gepck integrtllt aralllki>rell~k kifejleszt«. sehcz vczetctr, :1 rc(ativi(asclmclcl p~dig olyan eszkiizoh,( adem a kozrnologusok kezcbe, melyckkel mcglll:lgyadzhatjak a vilagcgyctcm vegtelcnscgcbcn llllik()d<i sokfek- kiilonih tevekcnyscgcr.

Szerintuk csupan annyi a problema. hogy ha a kvantumflzlka igaz, akkor a relatlvitaselmelctnek tcvcsnck k~1I lcnnie, cs f()rdl~va. Arulkor Illcgpr6h:ilod :1Z ~g}'ik biroclalmar ir:ln}'fl6 szalxilyokar a uuisik hirodalmat ir:ln}'fl<> szah:lI}'okra ulkalmazni, azonnal megszilnnck nuikodn]. A kVanll11l1mechanika :IZl sl~g:lI~;I, hog}':1 szubatonu szinll'n, uhol anyag es l'n~rgia robhe mar nem clkiilonult le(l'Z<ik, az univcrzum OIV:111 kaotikus 6; kisz:111lilhala(lan, hog}' csuk .. kv:llllUmhabken(" utalnak ra. A rd:llivil:iseI11lelcl vlszont kiz:If(')l:1g cgy liikelclcscll szabalyos, nag},1l11'11ekl>cl1 kisz:i1l1Ilh:II() univcrzumhan 11 III kiklik.

A fizikusok l'Vlizcdckl'1l :I( kercsrck :1 Ill()dj:il, hogy ezt a k,el ! 1:1l:lsoS chnclcter :1 ~I indellseg egyctlcn dm01clebcn egycsllsck. 1\IOSl ligy nlnlk, hogy tahin Illcg(al:ilt:lk L'Zl a m{)dszcrt - espcdig a hllrellllelclhcll.

E konccpd6 szerlnt :IZ 11I1i\'L'r/.111ll kgP:I1-.illyihh .clolga!"

I1L'ln azok :1 SZlIhal()mi rcszecskck, melyckct mindnyrijun isnu-runk - a protonok, :1 neutronok es :IZ elcktronok -, clc meg ~:.'i:.1I' nern is azok a rcitchucsc-bh reszL'cskl'k, Il1cIYL'kL'( :1 magIlZIkllSO,k ~)Iy nulnszcnien kl'zelnck - a kvarkok. a lcpronok, :1 ncutrinok (Ita cngcrn kvrdczcl, llangz:isra liszl:ira minrha mi.izlikl'\'erl'kck ncvcl lcnnenck), cs fgy tov.ihh. lJgy nlnik, l1o~y a% l111.ivc~nllll ll'galap\'cl6hh reszccskei val6j:ihan cgyaltalan nem IS rL'.'iZl'Cskek, A legpOlll0Sahhan olyun .Iuirok" nlkotta hurkokkonr irhatoak lc, melyck mcghatdrozotr frekvcnci:ik,OIl .rczl'gllck. Ezck a rczgesi frckvcnckik ha(:irozz:1k meg a hrir "ldl'ntil:IS:il", L's ekkcnt azr, hogy milYL'nfajla reszL'cskc alkotoresze lesz: cgy kvarkc, inely cgy :1I01ll resze, ami viszont egy anyagmolekllla epfloelclllL'. vagy cgy olyan rcszecs-

153

I ,.,', Illclybol vegi'lI :lZ e1L'ktrom:'igllcscS encrgia cgy foton]a \ .rlik. ~Iilldl'z a rezges frckvcnclalan uurlik.

l la ezen a szintcn szemlcljuk. a ~kVanl1l1llhah" imnuir nem

I'. uinik olyan j<,>v:llcltelcllcnlil kaotikusnak. .

xos, ez :1 Ilzlkusokat t:1I:11l elgy<iny<irk(idll'lhl'ti. de 1111 Iesz \ «lunk. t(ibbiel,kel? Mit [elcnt SZ(lllIttllkm a luirclmclet? Alkal- 11I,ISilll 111:lr ra is j<illel: A hurelmclct [cltctclcz]. hogy az L'gcsz «uiverzum fOf1llaj:'i1 es tnrtalnuit :1 minden egycs a to III , min,h'll cgyes reszl!cskc 1l1:lgj:ihan jelcnlcv<i r(,z~('si fr(,~l vuckik h.n.irozzak meg, Ez uz clkcpzclcs I11cgcr<>sili a fcltevest. hogy \I'gso soron nines kiil(illilseg anyag es encrgia kiiziill. Min.k-u cgy - CS minden cgyrajl:1 muzsika. lsmeroscn h:1ngzik :t .It llog? Ezl :1Z clkepzclcst :l misztlkusok l's 11l:is spiritu.ilis sze-

IIldyisegck nuir l'vsz:lzadok ()Ia vullj.ik. . ..,

De cz meg ncm minden. A luirclurcle: mlkroszlntjen, L'gy

«lyan paniny! birmblollll>:lll. mclyct ('S:II..: rcnclkivill bo[~yolult nuncnuuikdval lchet lcirni, az uuiverzum ncm az :1 negydimenzi()s szerkczct. melynek erzL'kdl'S{'llCZ mi cmberck urint elellcri'11lkh<iz hozz:'i vagyunk szokva. Az embcrck a ina\,:ISS:lg, :I sZl'k'sSL'g, :I hOSszlls:rg cs az ido \'i1:ig:illan uuikod;~ck. I:z minden, amit isrncruuk. Am l'Z ncm a val6s:ig L'geszL'

l:i\'olr()1 scm. A luirclmclctcn dolgoz() Ilzikusok [clcn pillanathan al>h<'>1 inclulnak ki, hogy vulahol 7 l'S II kiiziilt van .rzoknak a ki.iliinlJi'mi duucnztoknnk a SZalll:1. melyckbcn a luirok cgyidl'jlileg lctcznek. I~s l'hihh-1I16bb talalni ~o~llak L'AY tlzcnkcttcdikvt is - vannak, ukik Illcg \':1!lna.k gy~)z()~I\'L' .trrol, hogy tov.ibhiak is letcznek. A IlId6sokn:lk unmar I>.IZOnvitekok vunnak a kezukhcn arru nczvc, hogy a kozrnikus sk:'ila unlsik vcgl'11 egycs rcszecskek cgy:'iIt:t1:111 11l'111 cngedellllcskedllck Ei nstein .koxruiku» schesscgkorliilO7.:lS:lIl:1k" _ mel}' a fcnyscbcsseggel egyenld -, ugyanls n:lgymcrtekbcn

1t'lIlcpik azt. . .

Tcluit mit [elcntcuek ezek a dolgok sziilllunkr:I. :1 1111 emlx-ri

leptekilnkben? EI{.isziir is r:lmurarnak. hogy a rudosoknak meg

154

155

milycn sok ianulnivalojuk van. Masotlszor. imuuir tiszlaban vagyunk vcle, hogy mas dimcnziok is l<':;tl'ZIlek odakinn, KOI11- hindld czt a fellsmerest univerzumunknak a kv.uuummcchanika szerinti labilis es kiszamlthanulau termcszctcvc], cs mads tudonuinyos megalapozonsagot nycr a dil11en7.iok sokas:1ga mellen uz 1IIIit'<'IZlIlIlOk sokasag.inak clkcpzclesc is - cz esetben pdrlntzamos unlverzumokrol heszellillk, ami az ugynevezen sokvihig-clmclct alap]a. Talan vcgtelcn SZaml" ilycn univcrzum lctczik, mclyck minclcgyike crintkczik a mlcnkkel a lnirok szintjcn.

Lcvonva a logikus vcgk<h'elkeztelcsl, mindel. aZI sll~allja szauumkra, hogy ;lZ a heir. ahol [clcn pillanatlxm c konyvet 01- vasva tartozkodsz, vcgtelcu szamll v.iltozatlxm letczik. egyidcjtiIL-g. Ezen univerzumok egyikchcn l'gYl1l:lgad iksiiriigsz egy tclicscn urcs SZOh:'lb:lI1. Egy lll:lsikh:1Il cppcn egy nagy t.irsas:'ig van [elen benne. i\las szoval, ncmcsak hogy minden lcbets(:~('s. de valamcly ultcrn.uiv univcrzumhan l'gyenesl'll rakisZ/I/I/ is.

Mind ez ideig a I(')hbs('giillk t'sllp:in .mnuk az cgycth-n univcrzumnak volt tudauilxm. mclyet clfoglalunk, A kapcsolatterL'llll{i [rekvcuckik ll!j:'in viszont illllll:lr kcpcsek vag)'lInk kolcsiinhal:lsha I('pni Ill;'is sikokkal v:lgy dimcnziokkul is ... meghozz:l tudatosan, Ez ;t mi fck-melkcdesunk ()/ (~rz(;Hd rcnclelkl'z(i cmbcri ICllyckb(il olyun cmbcrckke. akik - Gnry Zukav kifcjezcsc\'d elvc - 1II1I1/iszl'IIZuriti/istlk (sokcrzckrick), es akiket ell transzszetrzorialis (crl.ckekcll uili), /I'lIIISZCC!lltleIlS szcnroridlis (cm.:-kfdcll i), a vagy (isSZl'\'OIl\':t Jruusrcendzoridlis" cmbcri lcnycknck ncvezck. lIy modon k0pes(' vrilunk uillepni ;Ivagy Il.'Wkmdkedni az ()l alapwtl> co.ckOnkiin.

Vajon ki volt a kiildl>jc annak a hat mondatnak, mclyeket a mcdiumok kozvctitcuck nckcm? A mondatok nyilvtuivaloan nem :t bes7.eI61(il szarmaztak, nuirpedig a szolxihan kelSl-glelentil J\CIll tartozkodou 1l1:1S lalhat6 szcmely. Tchtlt a kiHd6 laI:ln ezcknck az egyidejuleg k~lez6 lctsikoknak az egyikcn c1-

111'1 olyasvalakikenl, uki r.ijOIt, hogyun kclhet at egyik stkrot a .u.isikra, CS mut.ukozhat be a mi vilagllnk cgy csi.lcskeben, uucly tortenetcscn a kezd{)szOb:llll.

l-'igyelc"".c "u?/t6 tenyel«

.Jdell/c)S jJrohh'lIltlilll.?(/! /1(,111 o/dl1((ljl/k II/('R a ~()IIt1()lkoclcislt{/k 1I}{)'tlIl(IZOII szintjeu, (1111<'(1'('11 d(ii(/ez/t'ik ()kd."

Albert Einsleill

Ikgebhl'n llgy gondoltam. hogy az cmbcrck h:lrolll csopon".1 sorolhatok: uzokra. ukik scmmi olyanb:m scm hisznek, lI11i nil V~IIl :lZ iit al:1Jwel<i erz('kCtk hauirain: azokru, akik nyiIt ,lIak a IehCl<isL'grc, hogy az (il erzekCtkiin lui is letezhel val.uni: es uzokra, ukik Ilal;lrozollan hiszik, hogy lctezlk vulami It .!lb. Am most htnelcn cgy ncgycdik. kisebh csoportlxm 1:11:11- 1.1111 magnm: nzokeban, akik tudjdl: hogy val.uni liihh igcnls

k-tczik.

Mit jclenl az, uuiikor kiiliinhiiz(i l'l1lhcrck a 1'1'nddc'>lllbe c:r-

l.e-zvc lIgyanazok:1l :Ii'. {'ntil:isokal 1:'lljak id<>r<il id6re - megI ,cdig olyan I('nyckel, melyckct cgyetll'n kiin)'\' \'agy 1Ill10SZ ... e-m nevcz IllL'g? lIgyanazokal az angyalokal l:'itj:ik. ugyan.izokut a lenyekl'l, lIgY:IIl:lzokal :l kalallzokal, lIgyall:lzokat .1. .. hivd 6kcl, ahogy nckcd lelszik. :-'Iil jell-lit uz, amikor l(ih!J

cgymasnak vadidcgcn - ember lIgyanazokal al. illatokat erl.i, IIgyanai'.ok:tl a szinckct CS fonu.ikut hit]a, es ugyan:lzokal uz .-rzetekct lapaszlalja? Kcptdcnseg, hogy czck a mcgnyilvrinul.isok llyeu liikelelcs ponlossaggal iSmell6djcllck, hacsak ncm Il'leznek valahol lcnylegesen, hogy a I,Ctliinbl)z6 ernbcrek ai'. til c!IzeklikUlI/elii/elllL'/kedcc.' rtijuk hangol(xlhassanak.

Va~n'is nyilvanval6nak ulnlk, hogy ezek uz cgyenek leg.il.ibb cgy olyan altcrmuiv univer/.lllllillal l<;rinlkl'zesbl'n ;111- uak, mcly kulonbozlk a micnktol, am:t kvantumhab valamely

156

ponti~'in megls kapcsolodik hozza. Ket II nivcrzu III , hamill univcrzurn. tobh univerzum, mclyek osszckapcsolodnak egynuissul es :1Z osszes liibbi lehctsegcs un iverzu II 11 na I. .. a minden dolog magjalxm 01[ rejlo rl'zgti luirok revert.

Transzszcnzorkilts vag)' Trallszcellli:f.orialis

A IIWISZ je1l'IIIl-Se ,,;II", .a 1111s() oklalon", .nil", vul.unint .kereszurl" C::'s .v{iitozas". A trouszccndens annyit iclcnt. mint ..rl'hilcmelkcdo" kgy cmberi haniron). .magas.ahh rcndii" c:s JOggcrlcn" (az anyagi Illcglapaszlal:lsl()1 vagy az univcrxuuuol); es .lldI0p6", .11ll'ghab<l('". A szcttzorkllts [clemcse pL'dig .erzl'kszeryi", ,,:1'1. l-rz(,kszer\,('kn.' \'011:11 kozo".

A trunszszestzuridlis transzccudens szcnzoruilts :I\'agy a mn sokuk kedvch 1)L'l'l'nL'VL'n trauszcendzorialis kifL'jl'Zl'S arra :1 folyumntra \'agy kC:pl'S.'i~grl' ural, melynck I'('vl-n uillephetiiuk iii :rl:qwl'I(; C:17:l'kiink6n . .J6Iklll'1 ilp . .'Il-n l:rpasZI:t1:tlaink l'r1dlllczesc:n('1 vagy ll'iras:lll:H gyakran t.unaszkodunk abpcrz0kL'inkL't jl'((;I(; ismen;s szavakm, a lnl'gl:IP:l:-iZI:lI:ls maga ncm ugy.maz. Mint gyligyil6n:tk a p;'icil'nsl'id (vagy iigyfek-id) monclhatnak ncked valami hasonlor: .Llullottnm egy hangul, <ll' mcgsvm (';.:(;sz('1/ hallg volt ... nern is mondluun.un konkretan. !togy ballottcnu," Vagy uhogyan az l'n p:kil'nsl'Ill, Cary mondta: ,,(:gy c:rl'ztl'I1I, mintha l.ithat.ulan kezek Iorgatn.ik a lahfejL'llIet, b.ir c..~gyaltalan nem is kczeknck ulntck."

Gyakori tllcgfigyc..·les a .1:llIalll (;kd, de val<>j:ih:lt1 m-ru a szemcunnel lall:l 111 " • ak.ircsak :IZ .l'i'. volt :I kgll'IlYlig<iZ(;bh illut, pedig Iurcsa. mcrt porsck :t szagl:'isolll, llgyhogy fllgalllI:1111 sines, hogyan crl'ZIll'IIL'lII". A tapnsztal.nainkut ai'. e [i<ild<ill hirtokolt bchauirol: erzekeinkrl' vonatkoztutjuk, mert cz minden, nrnit isrnertunk ... egeszen l\1ostan;'ig. Most egyszerrc csuk, mikozhcn gyogyi({)kent dolgozunk va lakivcl , nCIlI csupall SZl'lIo1 crziink a kczeinkbcn. holott a szohahan ml'g se

157

'Zzcn '1 lc\'cg6 - vagy bllborelwkat, pezsgcst, nenin nuigne:', : '. )' z~tsl \"t"y w:-zilasl - de nuisolzat is c1jllU3[Unk L'gy

., ~ \ or .. , , .'" , di '6k

1 1 I 1 k(")\es(")nl"ll'lsl )'1 ICI)hcrnek mas nncnzi -

,h"m ie yre a III . ....'

, J' • • k tc ' .... k rllC" 'IZ atlllenl'll'l, de

1-:11. ;-':C!lI l'supan nu lII:tglll1 (C:-iSZlI, n ',' , ... ,

.' soknt 'IS 11()ZZ"lsl'(!lti.ink a 1II(1J.!lIk ;t!ll1cneld lei'. lr,II1S7_'iZt.:t1- 1I1,IS ,. . .,. n . '1 .... k

I.ori;ilis ;!v:lgy lranszt'l'ndzori:His l'tlIbe~'i leny~~k~: ~,~ ~~P:(J~~ ,

oket :Ii'. l'r-/.ckl'ik fill" vugy :IZ0kOil uilra. 1\", =': Z~Ij/l~ "kL'1 a l'(/lIozcis k:tplIjan. De ami Illl'g fon!Os:lhl~. Sl'gll,un.k .. n~-

l .., I 1'\' 'IZ 'In\"II'r llK'gl,IP,I:-iZt,l-

kik 11i/l<'lm; ('II//)('ri ,)(//(/nllr.!.()I/, lOn, ' " .. ' n , . • .. , -k

Ltsnal /I/(/gosaIJh reuclt] Cs :t1l("IJiip .. ~('/"'" szrntcn k~~zl:l'ss:r~~ . .,

.. /I 1l'I{>k(,/lrS('~('ddl'l 11)1'(/ ()sszek(/l)c.'W/O(/ (/ billokal; .1I

. , , I'" "11'llllirl' 'uni ilv dnimuian

role Milyl'll lIlulalsagos {IS SZ() v; , , ' ,

I tlcg\';j ltoztu I j:1 \':1 I ()S:Igs7.L'nlI l-iL'1 n n ket!

TIZENEGYEDIK FEJEZET

A nagy leerdesele

"J/hlc/I/.l'(ijal/ (~C{l' hatalmas lsozntikus zenelsar tagja! ,1,1:1'lIl1k, 1I/('~l'l}('11 minden (t{)'eS e/{) bcutgszer I/('lkii/(jz/Jc/el/('I/ az ('/-:(;SZ kileljC'sC'c/('ff ('S barmonilsus jdfL;J.}dboz, ..

J. AIiL'n Boone: Kinship tritb Alt Life

Mil [clcnt .r.llwngol(,dl1i" egr lrckvcnchira vagy n:zgesre? Ha nuir in t:1l111l1k, mire gondolunk l'gyah:lI:'iIl, amikor II .-kvenciakrol" {'s "rezgl-sekr{sI" hesz('llink? Az ember I('P· nn-nyomon osszcakad czckkel :1 kifcjczcsekkcl spiritualis II .rxokb.m - kulonoscn, lut uzok n:1 pjrink New Agl'-l's szerz()uu-k [oll:'ih(,1 sz:'innazllak -, alii ligr tal.il]a, hogy :. szavakut IIlk:'in hat:'irozzak meg vil:lgosan, Elfogadjuk puszt« hit alap- 1,111. hogy va hun i konkrct dolgot iclcnrcnck? En)tl'ijesl'1l .IxrlIgyl'ehekes" gondolkod.isri cmlx-rekkcnt ligr erezheljClk. hogy

• 'gyszl'nkn nink eroltctik bizonyos mcgh.uarozasok hitalupii ..tlogadiis:1l - {os mcgorrolhaumk eric. ".!ohh-agyfeltl'k0s" SZt'IIK"lykclll luhickolunk :1 fog:lillli szint szahadsagahan es .uu• 1.1 s:'ioan, Amikor tlllI('plillk alapveu'i (il l-rzekl'lI1k()n, mcgta- 1I11111nk Iogalmak luj:'in kommunikiilni, {os elfogadjuk a lenyl, II( )~'Y hizonyos fogalmakat nem hauirozhatunk meg :1 szavainkk;11. A 1Iyell'lillkllCk batdrt szahnals II dintenzioinle.

Azt akarjuk, hogy czck a szavak, pontosablxm :I dolgok, mclyckr« czek a szavak utalnak, valami konkrctumot iclcnt«-nek. Bdrrnilycn [clerucst hordozzanak szamunkra intuitfv

160

161

szintcn, sokunk ugy veli, hogy csak akkor vrilhatnak Iwsznar.~ lxirkinek _L<;, ha vihigosan korulirt jclcnrcstartalommnl rendl'lj keznck. 1:1 benniink a vag)" hog}' a iupaszralataiuknt szaual: kat oszthassuk meg czen a helyen, amire a "val6 vil:'igkent" gondolunk. Azt akarjuk ieluit, hog}' c szavak jclcntcsc is c:ppJ olyun ,,\'al()s;'igos" legycn.

Kl'zdjlik hal a sz6rari mcgha!:iroz;'isokkal! IMbol/got6d" annyi, mint .hozz:iigazodni; iisszhangba kcrulru: h:lrJllonikll!'o~ \'agy kii!cs()niisen fogc:kony kupcsolatot kialakftani". N('zeglll~ annyit tesz, mint .. gyors IIIozg:issal idc-oda kitcrni". A lCrnlL'~ sZl'ulIdol11;lnyok birodalmrilxm az ('1/{'rMifl .val.uuely fizikai rcndszcr 1ll1lnka\'egdJ k('pesscgl'''; a [rekrencln pedig .az ci<irordlilasok (vagyis a inert jelens('g cloforduklsalnak) sz:t. 111:1 cgy aclott ick'isznk sonin".

Moxt pedig \'izsg:iljllk l11l'g, mit iclcntcnck czek a szavak sztilllllllkm.'

Energta koutra Sxellesn

I, 1:\'L'n. mi ill n<:111 az ()llIn:lg:'iert valo enL'rgbfdhasznal:isrol I .. ·"l.cIOnk - hanL'111 az inforuuicio (/taddscin)t, M:'is szoval az II Ii< lI-maci6;ilad:'is ncm fiigg az lnfornuiciot hordozo cnergia .. h·l1l1yisegcr61. Ez okhol kiroly61:1g a Knpcsolattcremto Gy()-

.\ u.issal messzc llilll'phelsz az energi:tg}'<>gyfl:lS lxirmcly v.ilI q.mak hlrodulmrin.

vmit 111; :1 Kapesolallereml() Gyogyf!:is sonin csindlunk, az h.u.irozonan a Szcllcm avagy spiritualitas rc:\'en vegZl'll gy6- '.' 11:1s fogalmuival CrtL'illleZhL'lci. Minduxoruiltal a spirittuilis 'I'tI,!{l'iltis kifc:jl'z{'s sines igazan Inycmrc, miVL'1 a lL'gliszlabh , u.-lmchcn szorosun illcszkcdik lIgyall a levekenysl'gClI1kl1i'lz,

III1 napjainkbun inkiibh aclol11:lnygyiijltHaldk korbead.isa vagy I hornlokukra kapott pacsil()1 k()(t:iL'z6 er\'cnnyd hanyutt zuIUIl() cmhcrck t<:Hl1L'gC [ut hat ('('lb :IZ cszilnkbe. EZC:11 hal L'Z a LilL'jezcs scm viilik I)L'. ,Idenlegi Icgjohb tudasom szerint a \. ·gbcmt.:n<l Iolyanuuot :I lL'gpontos:lhh:m a "spiri{u:'il;s kom- 1IIIInikad(,/;nf()J'Jllad('cSL're" l11L'ghat:lrozassal irhatiuk k<iriil.

Beverly RuIJiI.;. PhD L'gyszL'r uzt mondtu, hogy () plasztiku.. ihh kifejczcsuck er/.i a "SZL'1l1 Inforuuiclot" - alll en 11t:111 ·.It·relnl'111 L' kL'I"t'sZI terhct cipclni,

Tchat egYL'I(ire, a zuvartulanabb {os L'gyszenibh kommunlk.u.:i6 kcdvcert c sZ()\'L'ghL'11 nuuudjunk lllL'g az (,1/('1'J~i(/ SZ() h,lsznalat:1 n:ll.

EI<isziir is hudd lJangslilyozzalll, hog}' a gyc"'gyft(, lL'vekl'llyseg c rajl:ij:l\'al kapcsolatban uvm igaz:11l tartom sZL'rl'IlCS0SIlL'k az ('II(,I"Mi(/ sZ(JI. Egyresz{ sZ:ll11ol1lra L'Z (liis:igosan ridL'g cs mechanikus kirl'jl'zes. ~1;'isrL'i(jl pc:c.lig :IZ cnvrgkim rL'nc.lszerilll ugy gondolunk, mint ami a 1:lvolsaggal gyellgi'Il. Am ennck H kapcsol:tucrel1l{C) kontinuumnak a Irckvcnciai I..·Ol'tiIlIS(,1II gyenglilnd, a 1:I\'ols:lggal, mcgpec.lig aZl'rt ncm, men :1 gy()gyil:ls es :ltalaklll:1s infornuiciocscre - pontosnbhnn . .Ieny- es inferm:ki6cs("re" - Iltj;'i1l liil1el1ik. ,1('jllehet L' gyc'lgyil:ls L'nergi:h'al is :hviIH.'I(l, a gy()gyil() inforlllaci(m:lk az cncrgctikai komponcns csup.in az cgyik hordozo]«. Egy cgyszcnl hasonlut erre :I Sl/Il(),~ti.'i. A sllltogas joval kcvescbb encrgkit kovctel, mint ;J kiah:llas. a megfclcld hclyzetbon megis ugyanannyt - 11:1 ncm cppen tobh - infornuicior kOZ\'ellt szamodra. De lxirhogy is

Frekl1ellci(ik

'Ii a hclyzct a .. rezgC:ssel"? Olyan SZ() cz, 111dYL't leptcn-nvo- 1I1on haszruilunk, sokunk I11l'g sines ig:li'lil1 liszl:'ihan a [clcn- 1\;se\'(.'1. Persz« mindig keznel van «z t:'gyszenlsf{cl sZ()I:'iri deI inicio, melyrc hagyalkozhalllnk: egy rezg6 cgyszcnicn egy ISllletl(idCi l11ozgas. A gi!arhllr rezL'g. arnikor megpcnclitik: a lL'zges .Irckvcnciaia" redig az a SZ{II11, aluinyszor a luir <:gy nuisodpcrc ulan kle-oda mozdul. Szamunkra cz cgy konkrct

162

hanger [elol. Ha mcgvriltozratjuk a frekvcnckit, Illcgv:'iltozik ,I hang is.

Am a rezges hatrisa! messzc uilmutatnak mindazon, amlt n/ erzekcink scgftseg nelkul kcpesek fclismcrni. J>eld:'iul ugyan az az era, melynck hat.isdra cgy m.ignes odatapacl a lult« szckrcnyed ajtajtira, teszi lehctove sz.irnodra, hogy szemugYri veckl a huro lemalllldt.amikor az ejszaka s()te!jehcn kinyito.l az aj(:lj;1(: az clek(romagnescsseg. Az egyctlcn kiiliinbseg ;1 nulgucscs en) es a Iarhato feny kc)z()(( az L'nl'rgia hullammoz gas:tnak frelsreucidjaban rejlik. Mik a SZIIll'k? A 1:'i(ha(6 fem kiil(jnbi)z<l frckvenciai, ahogynn az agyunk crtclmez! aket. ;..il a mclcg es a hiueg? A molekul.ik lllozgas;illak kUli;nboz<l frckvcnci.ii, iSIllL't az agyunk eI1L'lmczesebcn.

I~s l'Z \'ilagosan k(i\'cthc('k.'n fgy Iolytatodik l'W::SZl'll a leg paninyibh szuhatomt rcszccskck szintjeig. Az ig:tzat uiegvnl] vn, arnint azt nuir kifcitcucm, a fizika pusztrin annak a reges regi Illl'ggy(iz(xlesnL'k a meger<isl(e,'ierc ir:.inyul<> (i;n:k\'e.'i, hogy :lZ univcrzumban minden kiili;l1hiiz<i trvkvcnci.in \'cgbl'meno r<:zgcsd:lx'jl :'ill. V:'ilt()z(asd llIeg a rl'zges i'rck\'L'nd:ij:'it. cs megviiltozik unnak a rl-szccskcn<:k a tcrmcszerc, mclyet a rezge~ mcghauiroz. Ahogyan egYl'sek monclj.ik: .uuikor egy elcktron rezcg. az egL'sz univcrzum mcgnizkodlk,

A rl'zges C,'i a Irekvcncia kcr nuisik kirl'jl'zeshen: a rezouanctaban es nz (iI/}({llg0/tiS/J(1I1 is szercpet j:llszik, Cregg Braden Utazds t'ile/go/.! /.!iiz{il/ 61111'1 konyvebcn mcghat.irozast is kin.il c kifejczcsckre. Eszcriru a rezouancta ...

vncrgiacscn- kC:I vag}' tiil>l> l'lIergia rcndszer kiiziitl. A kC:I ininyu l'llergia:itati:is mindcgyik rcnclszer sz:il11:ir;1 Idll'lein:' ll'.~zi, hogy l'gym:is vOl1atkozlal:l.si pontiai lcgyenck. A rl'zon:lIlCi:it kel huros hangszern:1 sZeI111c:1tt'lhl'ljGk. A hangszerekct l'gy 11l'lybeg cllcntetes \'egl'ihcn helyczzuk d. de amim Illegpl'llditjlik az egyik hungszer legllll'lyebb hUli:ll, :I nnixik hungszcrnek ugyanaz a 11IIrja is rczegni kezd. Scnki scm en a lnirhoz - a luir PllS7.-

163

1.111 uzokra :Ii'. cllergiahull:'illlokr;1 reag:'il, melyek a helyisegen ululadva rt·zgeshe hozl:'ik.

\1. fit/.Jelllgo/cls - folytatj« Braden - , ..

II erak \'agy cnerginmczok egym:ishoi'. iga:wti:'is:I, rncly maxi- 111.11 i~ in rorl11:ki{):'il vitelt vagy konunu nik:ki61 tcsz kl1ellin:. Vel:\ (ink pl'ld:'iul kt"l SZOIlISZ(tioS clcmet. melyck egyunim rezcg- 11"k: az t'gyiklik gYOl'sahhan, a nuisik lassablxm fezeg! A klscbh 1I'l.gess:cimu elem :lZOIl jl'lIt'lllzeijt"I, hogy hOZ7iiigazodjol1 l-S .1/' )(10S szirun: kl'Ji\lji'>n :I n:l~')'()1>1> rt'zgl's.'oiilllu ck-mmcl. :ilhallI:f }I<'>d:bll:lk ncvczhctjuk. Amilvcn lllt-l1l'khl'll a kc:t elcm l'gyuuishoz igazodik, unnyiru ickinthctiuk az :IlhangoI6d:'isl megII ntentnck, vagy mondhutjuk, hogy :t magasahb rt'zgt"SSZ:lIll(1 «lcm m:tgiihoz h:lI1goita ai'. ai:ll'sooyahh rt'zgt-s.-;z:'i 111(11 ,

vlit [elcnt mindel. sz:'illlllnkr:t? Azt jc-lcnti, hogy .nilumgoI •• .lnl vagy :'ithangol(>dni l'gy rnagasubb Irckvcncuiru" :tnIlY,i, mint Jlarlll()ni5l>a kcrtilni egy iSIl1(,tI(id<'i Illozg;'issal, mel)' mu" «Iperccnkcnt nagyohl: gY:lkoris:'iggal j:'i(sz6dik le".

(;ondold vegig a dolgot a dlIangol6d:'is butdsalnale szem ('( }lltj:'ih(>1! Tl'gylik fel, hog), szinvak va~}'. :Iki k(·p~dl'I.~ ll~l'~- 1-11Ii'mhnztl'tlli a kekct, :1 \'(irCisl't es a sarg:lt! Azutan tortl'l1Ik \ .rl.uni a szellll'ddel. (·s a szfn('rz('kcl6 rcccpiorok aktlvnkxln.ik! EI tudod kcpzclni? l Iirtclcn uz crzekeles tcljcscn l'lj biro.l.r] ma nvilik meg clottL'd.

A K:'1;csobttl'rl'mt(i (~y6gyft:.1s sortin has(1nl() l'SCIll.CIlY j;:it"l(')dik le, Amint raha ngolodunk ezckre az ii] cncrgial rckven, uikru (vagyis i)sszhangha kcrulunk vcluk), kezclunk dlt(lz:'i',f ikat eszlelni :I tcsttutkben. A rezgesck hat:'ist gyakorolnak i.rnk. es szcrvcs reszi'lnkke viilnak. Ezcknck az eszlell'teknek ,I fellsnu-rcsc eppt'igy fontos rl':sze a ranuhisi [olyarnatnak, mclynek sor:'in mcgtanulunk dolgozni c gy6hJylt6 erovcl, ahogyan a szfnl:'i(;'is is rdbecsOlhetcllenlil er(ekcs kcpl'sseg cgy

164

fesl<> szamara. Mindazonaltal tudnod kell, hogy ez 1/('111 L'Ic, feltetcl. jollchct :17. ily modon kapott viss7..ajelz~.sL'k nagy c1ein} I iclcntenck a keszscgeink finOlll[t:"is:"in(j1, mert igcnis /('Iezlld vak festak cs suket muzsikusok. A vis.szajelz(; rcndszercid ,I maguk 1ll6dj(rn fogn.rk kifcjlodni a lxikc ~s a nyugalom ten." lx'il, A7.. :ltlt:lngol(J(I:"is. :lZ erok CS mczok cgymashoz igazoda:-',I a f~ny ~s az inforlll:lci6 :ltad:"is:1 be fog kovctkezni. ~.<; minden \"al()sZlllliseg szcrint modot fog tal.ilni ni, hogy czt a tudonu sodra hozza.

Ilogy:tIl I()g ez a r:'ihangol(,)d;'s Iej:'ilsz6dni a 1<' csctcdben" i\'lit ielu-tsz :11111:1k ~n.kkL'I>L'n. hogy a t(,sted - se'lt Illi tobb :11 eg~sz "~l1y('d - tudat.iru ~bl"edjen ezcknck nz lij rl'zg~seknek. CS kcpes lcgyen a \"('zetci kiiZL'giikk~ viilni?

Tuclod, mi :I heIYZL't? Az, hogy nuir lIlL'g is kL'zdeidiilt az a foIY:lI1I:lI. ruclynek sonin :itL'sL'i ezckcn a viiltoz.isokon _ :1 v.iltoz.isok m.ir L' plll.nuulxm is Iolynak :I hCllsiidhell. Sokuk sZ:II11:lr:l a priort kii\'L'lkL'zlctl-s. hogy :1 dhangol()d:'is folya 111:lIa nuir c konyv ol\"as:'is:1 kozlx-n kcxlokxlik L-S bontakozik ki bcnnilk. J\I:1sok pedig minden \":I1()szllllis{'g szcrint ~ppell most 0lik :11 l' fclfedczesl, \":Igy :llltwk :1 kiisziilx'll.

Tapnszralataim szerint az cnibcrck h.irom fc"i .stilusban" hajti:lk \'L'gl"e L'Zl a r:llt:l!lgol()(l;jst. ezt az :ltl1ll'ndCl, ruclynek sonin hozz:'iigazodllak :IZ (Ii Irckvcnci.ikhoz. (I) EgyesL'k llI;'r a kvzdctcku'il dItOZ:1s0k:1I cszklnL'k i">nmagukhall - melcgs0g~rI:el iinli cl (iket. k(Winiis ~O:~st tap.tsztalnak :I fcjiikhen \,:tgy a kezciklx-n, amikor L'icisz(")r halla 11:1 k az :1 Ita 1:1111 taglalt :lIly:lgn')I. vagy II I L'g l:'i tj:!k a holthan. (2) ,\I:IsOk L'set{'l>L'n :1 foly:III1:11 akkor vesz! kczdercr. umikor a kczrikhc vcszik :1 konyVL'I, vagy kinyitj.ik ~s clkczdik olvusnl, Ahogya n IK'dig mind L'lcin!1>1> [utnak az olvas.islxm, alkahuaslnt kczclik ~szl"e\"enni. hogy a dolgok lIIozg:lslxl lcndulnek. A konyv :tnyag:'ih:1I1 elmerulv« az ~I~/.L'klctdk L'gyrc SZL'!I1i>L'llin6i>h0 valnak. (3) i'\~lninyan tal.in nem ~rl'znek scmmit, mig cgy kis iLW L'l1lL'1II telik - lnirom nap. 11:11"0111 IlL't. e.sL'llcg mcg 1(")hl1.

165

\ t ·gezellil pcdig lelezik egy negYl'dik .stilus" is - :1 IIU',q, 1·/!t'(/1/116. Ez a fajta szemcly npro h{)IY:lgokal produkal vag.y "" '):11 wgy:t r:lzha tatlan \'L',LCSt tap:tszl:t~" ahogyu n .~·l'~el~l. I~ "" '1'1<)rtent ;1 s:tj:'il J"l'jkidL'SL'lII cgy pOllqan. 1 [a cz torlelllk. ,I .t .• I·,',g ;t [elck szerint mindoss:«: cgy-kct napig tart, L'S cgysze"1<"11 azt [elcnti. hogy a tested ulkahuaxkodobnn van czckhcz , Ilj:lbb es l1Iagas:lhh frckvcncirikhoz,

I:: egyed i je//egfeifedezese

1"') 1 lIl:lrcills:'II>:t1l kaptam l'gy kOliiniis mcghivdsr. hogy VL'-v ck rL'SZI cgy nyitou <)Sszl'jii\"L'IL'll'n. A mL'ghiv() al:tpj:ln lim: 1;1111. hogy ~Iilt:"ily nrkangynl ezt az idc)po~llot \,.::II:t~.ztotta ~~

I, , '11 'z 'I 1:(··)1(11·" ( .. "gv CSOI)ort IIg~' dontotl. hOg}

l'o:-.Z:I el"esc c.: • , .. , ... 0 .. J' , J .""

,·"zegvulik ~s scglt :IZ .rrkangya' l'1ll'rgi:tinak Jl'Il:tVlg:tllll: ,

,\Ia;·I;lost [Will tudom. tL' hogy vugy vclc, de nckem klSSl' II<"ltL'zL'I111"e csik elhinncm, Itogy Ita ~Iilt:lly arkangyul L'I ukar 1.,log:tlni a F<ildl"L', a v:'illalkoz:'is:t sikcrv uzon :III vagy, l~lIki~. IlI'gy mintcgy harmine ember idl'ir:lnY[I.~a-l' :~:: _()II1-~)z:ls:~,~:t1 .-

Fcnntarnisaim L'lIeIlL'I"L' clmcntcm az OSSZl'IO\'cleltL'. Akkori- 1',111 mlndcnutt dlaszokal ken-stem. ~S III~g tIIinc.lig elgy erL'ZI< ·111. hogy 1t:1 nuir ilycn sok a .. gy()gyitC>" :~ n:~gy\'il:'~gb,an, 1:(/Itikilll'k csak tudnia kell ralanttt L' jdL'llsegrol. anut L'II nern ruclok. Ami aZI illcti, L'PP csak tuljutott.un :tZOIl a ponton, ahol III~g hixtos voltum benne, hogy a \'il:lgon nundentsi tud]a nriudazt, ami! {'Il ucm.

~legjL'lentelll a lak.islxm. ahol :tz esemcnyt tartoruik, ,cs ~L'mr k ltum u t(··)lll('''Cn Az ciulx-rck ket massz;li'_<;:tgy

«-sztu lira ouuuu : "..

kf)ri"ti gylihek (issze, melyckcn L'gy-cgy ember fL'kCldl. A r~S~I-vok ncmclvike az :'igy:'in f<:k,·o szcmelyen nyugtatra a kczet: v c J. , -, II I .. masok :tz ilkl<) j"iile tartoutik a kezuket •.. gyogYlto su us )all .

1-1(/ N()/I/(I/J(ll/ 1'(/8.1· •.. gondoltuni magamlxm. ~S csatlukoz-

urrn hozzajuk.

166

En valaszokerr men [em oda - CS k' , " , ,

Az d!'lo akozl ~ 'k' ' ,.11)(·1111 l!'l JO nL'hant.1I

• , )e 11 er t'zeU 1111g 011 'II I ' }

a mas.szaz.s;'igvakon f~k\:. ~ I a (o,galram 6s vartarn, hO)!1

" kc . 0 em x-rekncl mevke I" I'

on cntclen mozdularok " l« l"O CZl ()( icnek .1

, L'S a 'OZ\'di[ 'II I

saj51 paciL'nseim esctelx-n l(",rt ~' EIC I monc atok, ahogyan ,

~ cnl' Ie )'l'll' ' k

sZt'lllelyck csuk hcvcrtek 0 " ,17. ugya 'on fekl I'

ny6kalnanak _ , ' , tt, uiintha l1ledilalnallak vagY:-ii'1I

lI<.:rn IS mondll'lIom I . ,

CZ volt a helyzet. ,)IZlon.saggal, hogy l1elll

Csa Iodon vol [am AZI " 'I

' ,r c me IL'1ll houv 'I I 'I" , I

cmberck ugyanazr ! "'k I" " l"OJ' Il} Iseg icn levII

J' ., og,.1 atm. anu az; . 1'1 '

dL'lInapos eSl'1116111)'(' v'ilr' ~" I I ' " en r<':11( e <'Sml>cn mill

k ' ,<':S.I) ).111 bfztam I I '

na . nellli tovabl» felvil:'igosf[5ss:d, ' , ,logy S%O galh:1I

l:helYL'1l meg annyl lllozg:IsI scr I,', '

c!'lcrepultj:in:1I kanicsonv 11''- ' '" n attarn, nunt egr :lruh:il

, ' .' ., J •• lsnapFln,

Az agyakon lckvok 'lhcsOIl r fi: ik '

k('PP zavartan lIIegkel:d~z'I' ) I'ZI :11 r~:lk~'i()sZinljel(il nemi

, , ,<.:m, 10gy b.inn.l ' .. I, ki I

Illonslraillaltl, mi l(ilten'I" ikor c u-c \.1.1 I, 1:1 de-

, I" ,11111 or l'n CgvllI' "

zcrm valaki kiizcleh' A '" J agam tartom a ke-

I ' ,c, tobl iick l>elL'l'gv 'ZI -k ' I"

Iliziak Ilch5nv SZ.;kl'l . z ezvik . e ,C , es .;ozdebb

J ,," .IZ egyl mas 'z,-, '.- I

gydhe,<;s0k az L'!'ll'mellyek~1 ;s : I>" ,.I;~~'I~Y ~OZ, hogy megfl-

nck, Az egyikiik aJ':inlkoz' ( II '1<':' I'II'"~ csz~cvelelekel tchcssc-

,) , logy ell'i-szlk ' '

liibhiek hclyct ronhlt'!I" .. 'I k ", az agyra. Amint a

, " ' .... " , .1 sze 'c 'CIl, llekil;iU:lIl1

, Az crcdllll'nyck azollllali:lk voltak Az" ,.' ..

izmok r:lngalli kczdtek 'I' .. ,'.. k'" . Onkl'nll'S sZ:IJ:I korii!i

, •• Z L1ll.1! on 'l'ntden 'I .. ' 'I

gaslllilll:iz:I[okal prod kiilt: k " SZlIllIlK'ln cus rnoz-

k . 1I ,I 1.1 ,:I SZl'Il11'1 l'I ke I k

:lzni egyik olchl(,(ll ' 'I ' <.:Z( tc ' Sl'he.'iell ci-

," ..' a mas: era, es a fern me 's' (]I' t-; ,

(10 nem kovctkczeu I ' I, I g. Z > .111. Lz .1 reak-

, .eu ix, () yan 1:III1:1r 11l' I '-1' I'-I

nmikor 'I S'lJ"ll kor • mt a t.1 ,I »rn szokott

, .,' 01 nYl'ZcIl'lllbcn V'I ' 'ok I > " '

helLil majclncm teljcs crd I ' g} 0 , ere nch:lll}' percen

, ' ". >ve mcgmutark . I

lL'vok elakad6 lelegzl'leh61 1lIL' "ill'I" OWII. A Jelyisegben jeknie\'() Sell} VI' g, apnonanr, hogy egyetlen

, " .1 ott meg soha ilycn crotellcs IIlC m '1'- .-

Azutan hirtclen es cgy'-lll' 1'- ,J g yl v.inulast.

k ' "I .111 ncm ,elll'lll'· 'I

enyseg gyenoliln' k .zd ' zo moe Oil a teve-

, l"O I cz ell, A hang l'hl" It ' '

dig szemmel 1:lIIJar<>an lank-! I 'k .' ~.I( , ,I mozgasok pc, (1.1 , Korahban sosem t()ltent

167

\ c-lcm ilyesmi, Vegl'll fclcrncltem a fejcm CS odafordul- 1111' I l(')bbick felt, keszulven II1cgnwgyarazni. milyen szokatI III uunclcz. Ekkor vcucm eszre: ;1 csoport ll~W dontott, hogy I I ,'):11" a IL'vckenyscgclllrc, Ott ultck, a kezdkellilokban teII , ""I fcllelc [orditva uz ~gyon fckvo szcmcly fele ir5nyozI 01 '\em mindcgyikuk. csak eAyesek, A fejlelllcnyckel figyel-

, ,',/,n.:\'eltclIl, hogy azon kevcsck nyoma n, ;1 kik ell wla roztak, I", ',\ onkenycscn maguk is "reszlve\'(lkke" valnak. a l<ibbiek I I o'lh'cI kaptuk lIgyanerre, Amint cgyrc In!>h ember csatlaI '. ,II hozzajuk, a kiivClkez(il I1gycltL'11l meg: a fekvo alan)' .' I'" 'i(*l minden cgyes lljal>h reszlvc\,c)\'d Ianyhult,

\1.'l'InOSI a Sl'gflsegnYlijl:1s csod.llaros gondobl, akarcsak a "II( .rtcncrgia fogalma. e ponton !1lcgis rud.nosnak es ohjck-

t 1\ 11,11, kell maradnunk. Auukor a csoport cgysegcs l'geszkenl II II I ki')don , az crcdmcnyck kor{lIll:-ie1l1 voltak IcnYligi)zc'>k. ~Iajd I ,",c ,hb. :lZ cgesz hclyiscgnck tartou l'gyszeillclyl's demonstI I. II) saran az eredmdnyck iSIll('1 vil:.'igosan meglllLlI:llkozlak: 1111 ,IZt kovcuicn, umikor a ('soporl iSIl1L'1 bciktatta magal az , ",wnlell>c. mcgint lll:ljdhogynell1 nulkira cs()kkL'nll'k, Nyil-

111\':116 tchdt, hogy egy olyan dill:lIl1ika nuikiiOi)tI itt, IIldyCI , «k-mes IIlcgvi:t~"g:'''nllnk,

I,eso!>!> a beszelgeles sonin :I jl'il'nle\'(ik :Izzal lndokoltak

, '.,lIbkoi"~isllkal, hogy llAY velIe!.;. ,,:I csoporlellcrgia csuk fcl"I Clsili a IWI:IsI", Es I>ar a dolog logikusan hangzlk, mcgselll \ .rlr be, De vajon micrt ncm? Mien ncm [elcnt a l(jl}iJ cncrgia

1'1 (I ha 16s11 hh SL'gilsL'gcl?

A valasz bclcm hasiloll: II c.: .. mpor/ell('f'}.!itl - Idii<Jfl6s/..:('PI}('fl

,:~ I' olya II c.:sopor/c, JJ1e~)' /1/(;1'. ucut bonlozra {IZ iij frclsrencid'-'til - ralantilecppeu 1I/(~I'{iItOZllltj{/ 1'{IIV' jdbf.l!,itjtl (/ZOllfreM- ivuckils (:r.:..l'edi jel/e,l!,c/, f)/e~)'('M a py6g)'/lk/st e/uid('ziM, Az cnergi:"k, mclycket scgiliink .bcvezctni", inlll1:"r nern azonosak a nrindcnki mas :11(;11 hasznalt cnergtakkal. Ezek az llj cnergi5k ,'gyc(ll'1laIl6 rczgesi frek\'L'nci:'ikon lI11ikodnck, es nem v:'lli!.; a pVllkr:l. ha Ilil sok idcgel1 frekvencia kcvercdik kozejlik. Ha

168 ~

.szorgallllasan adagoljuk a nc J , , ,'.

he, valob.m gyarapodik' I~) (;(~d~II,~r(~.S()kal a mahu P' I

"k'l .I iennc Ic\'o OSS7.' 1

(0 'e etescn fzesfletl lev •. " kl'" " ,cg, la aZIlIlI.

"I esun 10Z vagy I'" ,; k I

lo)b vizet, anal csak fell '," I" " I ,,1\ en '10Z adunl, I •

I <.' 1lgllJll, - cs 'IZ e I '

eg ncm lesz InYlinkre, ' • , re( men)' "aim I

Fontos lccke volt C" ., '

I r, sz.t 1ll01ll1~1 Wbh ..

IL'I CSOPOl1szirllen takin 'I'" I' .. ' szelllp0nlb61 h. I,

, • c.; S7~1 ,ISZIO((uk 'IZ ' lk: I

mass:11 OS7.IOZ\"1 v'II' '" •.• 1 ,I mal, hOgt'l

, '. • .1 III I llj:tt l'IIlUI' k' I

tcite a fcl is III c res [ I zek • . jun , :17. clllll-ny Iclt\'11

, ' . logy L'ZL' ' a Irckve ,',' k ' ,

cs C7. cldl:ts7.[ia dkc[ 'IZ "... .. ,n.lI'l L'gyedl Jcllq~I" I

I • , OSSZL'S to!>hl frckve "'1

11...'7. L' planel:ln dcddio 11 ""1" , .. c.;n<.'I:I[O, lIlt'h, I

, ~ OZZ,I L'rl'SlInk \'( It A k' ~

gr6g}'1t6k kiiziilliihh -kk I .. . iu. 'esobhieklll'1I

I . - l e egyllll doluo: " " r..

logy amikor ezek 'IZ .. '" "Z\.1 .IZt l!"i felfedt'Zlli1

, . " IIjl'llerglai< :ltil:II1<'Or,'I" "

,I CS()pol1lapaS7.I:ti:1I ";'" ". "J.l , .1 (.o.;OP0I10I, :t"~111

. l gc.;SZi.: n lIi dllllenzi61 I I I

va dlll/('l/zi6kll( [:11' ell-nk. ' ,1<.' yesi.:' ihen lIlolhl

A l1agy k()I'szakll(i//(is

Ilogyan lL'hL'lsl-gl's '1'1 11()g' I .

• ' • r" ) 1111L'I' 1 ' ' .. I'

nek IllL'g :t holyg(JIl V,' LI .. u] rl'kvl'n<.'i:ik jclen

I; 'I . .Ig} POIl[osal>han r .' I .,

erez ietnck olvun Irek " ""k og.1 nl.lz\'a. hOg\,:11I

, ... \ <.'n((.1 mclvek ut I 1 '

hn :t frek\'cnci'lk Ill' k az ? '.. I lira c c )olyg<) sZ:lm:ira

• .lgII az orokke fc'l- 1-' •

Ahogyan c.:n kirom 'f' k . _ I ()( () lllllVCI'ZUIll re,'i7.l'I'

.. " c.; re vcnci.ik I' 'I, . ,

don \"Ihn'-k; ... 1111<.: en lllegwiellcse 'I F"I

,. I <.'PpCIl (Js~zdiigg 'IZ i I ~ , ,,0

egyalralan szenldlel Ill" fi I" (0 mc.:g\':tiloz:b:lval. 11:1

~.. . .Ir IgyL' Illct a [clc .;. ,. ,

c:;zle\'c[ted, hOIJ~' 'IZ 1'(1 ~ . I cnscgnc.;k, alkulmasinr

.s: N ,. 0 nunt la gvor~' I I· I· I

sag. Nem :11>1>:111 az el1 'I, " " .1 ) xrn 1.1 adna mostan-

"k' . C em ien, ahogv 'I 11'1' ··· .. 1 .

la : .Amikor 1l1L'IJ(jrl'I7~" 'I ' I' , g} szu cink monel.

k ~ ~.",L .t nyarak I . I

-o\'(;'ln<.':k cgvllI'ISI "I:z 'I' .': 111111 ra egyrc gyors:lhoan

I '" " V,I :11111 lI1'IS N' '

gyorsabh:IIl, de m! is S( kk: I ":1' I em ,?l1SZI:1O az id(i halad . , I ,.1 to ilx-t \" ." k

u1-.').':tn:lOn},i i<ki leforg:isa alan, <.'gzlln· el i;llsz6lag

I:z ellcnllllolld:1snak han tozh.u . ~

lik, :17.[ vdrn.id, hogy k("'('\';'l " .' I ~-. ha az Ido gyorsahhan [Co :J} I( 0 lUI a dolg:tink inteze,<icre

169

I." \Il'gis:lz dlenkezoje az ig:ti' .. Mintha csak az egyes • 1',<'1, Icnyiegesco 1l1cgnyt'ilwk volna. hogy robb min"I • I • 'gl'zhcssl'tnk ndott id6 uluu - osszcssegeben 1l1egis I '"11" hogy:lZ id<> gyorsahhan hulad. Ez a k\'an(umfizika ••. 1.,li\'il[lsc!me!e1 lernleszerenek ellenI1l10nd[IS:l1 klezi.

I,. II, II" cgyszcrre 1lL'1l1 lchet igaz, cgy bizonyos szintcn \'i-

III 1I1I'1.jsesak mindkcu(> uz.

t. I,. ,'1 u-rgia. tf)(nc.:g ... mind k(')icsiiniisc.:n (')sszdi.iggenck egy" 1:/1 jdellii :1 rd:llivil:tS. l la vulnrni gyors:lhhan mozog, "" ,I liimcgL', :II'. iLi{)kerc.:lci pcdig kilagllinak. 11a tcluit az I. 1\'\()rSlll. ukkor az unh'crzlIllllll1k iisszc.:s dimcnzi6j:inak .1 'I '111' i~l'pcz6 frc.:k\"cnci:tk is sziiksegkeppcn dhozason men-

" I 1.,·ll'szli'l1.

1\, " 'Ilyi(ekkenl vedd csak s7.emiigyrc.: a huszadik szazad

", ,I." p:tr c\'lizc:denek \'ih:lros dlloz:'sail! Tizell('ll (,\,\'d e7.-

I .11 .lIigha kcltctt« volnu I'd az c'rdl'kl('idc.:'scdcI L'Z a konyv.

I t. I 1"\ \ el czci(ill pcdig c'n scm inam volnu meg! Vi7$gald meg , ,.1,.11 ;11'. cmlx:rc.:kct, ukiket nagyon j61 c.:s reg61a iSlllcrsz! Fel",\,.hel mar r.I, hogy ha splritudlls kerdesckrt)1 es a "v:'lI:'s- 1, .• / lursonlo rogaI1l1:1krt')1 kczdcsz hcsi'.c.:Ini nckik, ncm csup:'n 11\ Illlllabb:lk c.:~s fogekonyal>bak, mint \,;"I1:1d volnu. de sokan I •• /ulilk aZI is bcistucrik. hog)' mnguk is j(l idc]c liiprcngenek , ." ,lgokr()1 l'Sc.:I1(iL's c1mc.:lkc<.ie.scik sortin? ~Iondhalni amalor 1I11'l.lfizikllsok. Alig neh:'II1Y ewc.:icZl'lt)1l sokun ki'>zi'lli'lk ugyan. ',.11, fllrcs:'illv:1 nezlck volna nid, hu csak I1lcgclll1l1eS7. is ilyen

It '11 l:i kat.

~ezd meg lodhl>a napjaink cges7_segOgyi inlezl1lenyrcnd-

./l'rel! HllSZ cvvel ezL'i(ill he scm eogedlck \'olna cngc1l1 egy ""rl1az :Ijlajall, meg kc'pesilL'1I kiroprakl(ir-or\,oskenl scm. Ma Ill'llig 1I/C'p,bfUllllk, hogy sz61aljak l"ei es r.mitsnk k6rh{lzakhan t'" egyell'lllcken - niadasul nem is kiroprakl()ri, huncm R,\'o-

!!l'itoi min(isegellll>cn.

Ez ;1 dhas meg a s7.6r.lkozlaI6iparhan is SZL'lllhCIlioo. 1101-

Iy\\'ood minden gy:ul6saga eiicncrc is kulttirank kifinolllult

170

er.l.cke1ei nnlszero. A sikercnek kulcs .' ,

tolni az cllIl>erck erdckI6d;" k" "s,~ "IZ, hogy kcpcs kipulu szfvcscn :I k~pern\'on _ ~ <.!S) orcit cs azt, hogy mit larn;ln,l~

I J (!S poruosan azt 1 '" k

C nuilt cgy-ket cvrlzcd r I ,..:. 1 )'llltj:1 nc '(ink, ,\/

, .... 10 yallYIIl 'I "I '

lJangsulyt kuprak 'I spirit ~I" k" ,. I mvasznon hatsirozou

, I ' ., I ua IS 'crdcsck' '1I1gY'11 k 'I I I

111 c etreil, paradignl'lv"'I~I' krol " ,. ,0 TO, ra allll,l

, , • so ro p.irhuza 1 ,I'

pszichikus kepcsseg -k '~I ,," " I lOS ulIlIL'nzi6krc'll

k " C 10", l.'S Igell IJI,(;IJ -it 'I, ,'/ '

.ct kcszitcnek Wi-! I,' I ,,'..... .....11 ()A;I{) szolo filnn-

, ,. (.I.'ill a tdevlzlc>b61 ' ," I '

sonlo temaju nulsorokat. ' IS om csztik rank a h;)

E \':II[:b lJ:nas:li mas szuuckcn ' ,

, ", ... '-. IS egyrc 'I'

nak. Alig!t:IIK'1ll fdllg)' -lt ~I ",.:", nYI vanvulobba \':11

, , t (! 1ll,II 1,1, milyen sok 'I '

naplainkbau tU(hIOS'1l1 V'I "I . CIl1 xrr valasZlj;1

az AIDS-szd i;SS~('t:l"I'I7(J(~1 'I)g~t' '"?" atlanul c vil:'ig dhagyas:il

" ~ c egsq.{l.·k' ik

okozo Ilya\'alyak ren!l1 i\1'" k. k" ,: ,I ra " \'ag)' 111:1:-;, halah

,I ,I,SO , oztllk tc 111"1' I' ,

tcnek, hogy maradnak ~",' ,g:l( IS, lIgr don

.. I ,'" es scgllcnek beldies'l' r • "

S,I ~b rl.'zgl'sszillln: liirtcw', :it:ill:lsl. ' I em .IZ 1I1, maga-

l~zl az :ilillenclel sZ:11110S ncvvel ill . ik ~" .. ,

sZ:lk\,:11t:1S. ker olyun kilck- '" en ,A .\altas cs a .Kor-

'1' ,I ql Z(!S, mdyckct CrL' ' , H ~ I

11:1 , Az anncnctet 1llL'''I'{)' II" k ' " gg rae en hasz-

". ,,> SO.I .I lll'lpk 'IZ inkiik I

nostradamus Fdg-Ir C'I),' ,. " , 1 ';(', a iopik

a kcresztel1\: ~"'i'It()Z' '1['1)' I~'~ cl':; :I Kabbala (mind a i'~sid(), l11in<i

J' ",,)1 ,I( en 'Il. {/, ' , J'

k(ll1yvcbl'n ugy hutriroz: , ., azas I'll ago/.! ~!liz{iI! dmli

,. ,Z.I 11Icg czt az :'iII1K'I1L'ICI, 1I1il1l .. ,

a Fiild liil1cnl'IL'Ill'k l'g" k .. , k' ,

1 ()fS7~1 ar l'S :17. cmlx-ri I

tapaSZI:ll-Is'rl EZ'I K k I . vuux-n Illt:1I egv IIlcg-

, • ": ' • (lfS7.:1 '\':i I:lS, \';Igy egvS7.l'nil'n' T,' ,:.

I) l'l a hoJvgoJll;ignl'sl'S ~ .. ,,1 .1 \.IIt.IS, JIIL'-

, ' ,.~f.:g gYl'llgllk:sl'lIl'k 6 'I I I 'I' I

nO\,ekt'dcsellek ('0" ' I. " ' s a rxi ygo n- cvcncia

M Ie opomra 11~lllyl1l() ko 1 '" "

meg, ruka 'tlk-Jlnl'll k' 'I I \l,rgt'IICl,IFl har.lroz

• , • 111:1 ;17. ember] tud: I 'I '

kollektfv Iljj'lsl.efvel.' " .1 IlIl'gnyl \'anlll:is:lin;lk

" , .l'.~l'fl', A V:III;1s kire'" ~, '

haszn:iljllk. mclynck x ._ ' Il zest urrn a Iolyamatra

xoran a "old egyrl' W'( I I

cvohicios \,:llIo7.:ls co\: )"1 .. ",' '" I IfSll \'a labd:l7.

N 1.1 } ,IJ,In, mikozlx-n az - I . ' f '

los s7.:'indckkal a Fold 'I-k' . . em x.n :IJ, iuda-

, , , l c.: lrom:lgnl'Sl's llIl'z(iiill'z k.

sellSZlllllg hatolo v'ihol.'i . f I ..' '. apcsoltun. a

• ,.,~ ()} umu 1:1 \':11 kii\'cti pelcJ:1j:ll.

171

t.umost nem akarom azt sugallni, hogy az osszes .josiatol" I. II. rk-nul tcnykent kell dfogauni. NCIll mrtozom azok koze, ,I ,I. minden hfrcsztdesnck fclulnek, CS nckcd is azt [avasI ,III Iiogy orlzcl meg ;IZ egeS7,,'iegcS es l:'trgyilagos szkcpuciz,," I ' q.~y bizonyos fokfit. Sok fr:'iSllllivct konnyu (I~W Ct1e1mcz," IIII~W az errdmCl.cl ~eljainak Illcgfddo dolgokar mondjak.

\11 ukor azonban ilvcn sok clismcrt fomis cr6s1ti meg ugyan. • kl'l uz allil:'isokal, es j6solja lIgyanczr az idc')kerclct e V:'lIr:.ls I .. L,,\'ctkCZ1Crl.', akkor nligha a Icghdyeschb reakcio homok,. I .Iugru a Icjcclct. min! cgy strucc. Az ilycn hordcrcjil [oslatok II' III 1>1Ikkannak de) csa k ligy a sC11111libc'>1. A IllcgL'rositcsck ,iI iomcgc bizonyft('kkenl rogadhaleJ cl az Egyetemcs Intelli-

','ncia, vagyis cgy olyun tud:'ishor<iozo nagyon is vnloszerti I ,,"ccpci6j:'ira, mcllycl cgycsek - nkik keszck cgy kdlcikepl " 'II nvitott hozz:'i:'ill:'isra - kiinnYliszcrrl.'l kapcsolatot teremt-

II<'I nek.

l'clgar Cayce. Nostrad:l111lls cs nuisok lIlcgaj:lnd0koZl:l k

uunkct ezzel az inforlll:'icic>val. Most a V:ilt:'is ide]c clcrkezell. 'I.I nem ukarod eszrcvennl. akkor nugyon cr6.<;l'l1 be kcll huny-

11"d a szcmcd.

I~n szemcly szcrint iiriH<'>k ncki, hogy IK'III olvastum es hal-

I'lltalll crrc>1 a V:'ih:'isr61 a zclc'lll , hogy l11ag:llnt{)1 fclfigyehclll 1.1. Ugyanis, ha tucluuu volnn rola. soscm lchcttcru volna bizI( IS ubban, hogy ncrn pusztiin I>ckepzckk rn.rgamnuk valamit. \1., hogy cgYl.'dnt ismcrtcm fcl c rOlY:II11:\tot - valoszllllikg tc 1<; fgy vagy ezzcl -, es csak k{'st)hh l'edcztcllI fd a hiilcsc:k Ir:1- s;tiban, igazol:'lslll szolg:11t szall1omra, ~lcgl.'rc)sftctlc :I hitelcs"cgct nnnak, umit 1110st cgylilt l'edezClnk cs ismcrunk fcl, es :t kczembe adta a szi.iksegcs bizonyflekot, hogy clfogadhass:lm e rOlY:1111:l1 vaI6siig:1t, cs todhhhaladhassak:lz utnmon.

TIZENKETTEDIK FEJEZET

Kapnod leell, hogy adhass

I//(Jlldd .116z('s lznielnele. .[~'i uemcsal: Ii reletel: k{jf(j/ll ,'II <' SZ6l'e/S<~f.!,{'/", banem azxat. aki itt ran reltinls.

,'\ ill (ill e nut! 1/(//>011 az {ire/oil. (/ Ill; Isteuit ul: ('loft,

(;s azzal is. als! nincseu (0//(//)011 itt tvhini:» .. • 6sz<h'C(:;('g

I( .. k-rult. hogy :I dbsz,:Jilll Icgn:lgyohh resze( csuk iinmagallll un tal:'i1l1:1I0111 IIIcg. A gy(lgy[t6 cncrgklkkal kii(iitt ismc" hl'gclll korai sZak:isz:'i()1 kczclve nyugtulaniton kct dolog: , ,'gyik:lz volt, hog}' nC1I1 tuduuu kisz:'illlitani, Itogyan fog " ,Ig:ilni valaki az cncrgi.lkr», l'S (:Z('I'I nCI1l is ig('rhcttcllI scm- 11111 a p:'icicnscknl'k; a 1I1;J:.;ik IK'dig :IZ, hogy :IZ cnergi.ik IL'I urtctehcn I11cgj<lsolhat:nl:m hulbimhcgyc-k es hull:'illl\'iilgyl.:'k \ ,dto([ak I.'gYIll:'ist, I11e1Yl'k tart.una nelJ:1ny ()r.'it()1 akiir n:lpoI"g vugy hctckig is tcrlcdherctt. es ctti!1 ncm csckcly mertekl x-n elvcszcttnck es ininyt te\'csztcttnL'k ercztelll mng.uu.

Az cmherck :1Zl mondnik: .. O, ma /e/.Jall,f.!,()/III(/k erzi mug.ir, "S ezen nC11I jiin :'it a gy6gyit() cnergla."

Mire en clmagyanizram nckik: .. Dcbogy, azert crzcin magam lclumgohnak, I1lcr/nCIll jiin at :J gy<'igyil<> cncrgia."

llgy uhu, az ernhcrck I'ZI nCIII akarj:'ik mcgerteni. Ketscgtelentil cllcnunondott vaknni New Age-e» sZ:'i1l6igenek \'ag)' hasonkinak.v. amit en nagy iiriil1l(iml'e ncm ismcrck. IHrhogy

• K~h()li G:bp:'ir forditdsa.

174 '

is',:lZl biztosan ludlam, hogy arnikor a gy<'igyul;lsok rencll1l'1I z;lJlol£ak, rcmekul creztcm magam, amikor viszonr a hulldtn /,('jft{.l' Icloszaka ko\'elkelctl. el:'ifvllhnak 0rl'ztem magam ('\ a:-~)I) l.llnd~llclll, bogy \'iSSz.1Iernek-e valaha a gy<>gyfl6 e;1('1 gtak. Scnki sem tudott V:ll:1SZl adni a k~fd0seil1lfe, I -alodt \,,1 laszt IL'galiibhis ncm, t'igyhogy gondolatban gyakran viSSZall-1 tern a hat kozvetftcu mondathoz, Tuduun, hogy valahol czck hen rejlcnek a vrilaszok.

11),<,:11 alkalmakkor sokszor takiluuu Illl.'gn}'ugvasl az ebo 1l1(.mdalh:lI1: ~Iz~;rl I '({f{) '1111 k ill, boW' III ('R1I/0/l{ lju k uelsed, fo{)' ~:I.V/, anut cstnrilsz, Ugyhogy {on folytauum, Tudtam, hogy ig} J:lf(~k d helyescn, lxir mindcz ncm volt olyan cgyszcn], mim :1mliyelll1ek hallgzik. Tudod, amikor :1 gy6gyit;'isok xikcresen mentek, akkor minden rcndlx-n \'011. ;1111 amikor ncm sikerul tck, akkor bizony (:q{;szel/ II1:IS voh a helyzct, hiszcn ;1 torten I,ek az t:g~s~ addigi \'al(ls;igrdl'ogasonllllal sl.iiges vllentetbcn alll:lk. Scnki scm \'ollltaija k0ts0ghe az :ilt:ll:ld kovctert ii~ veny hiiicsessl'W:'1 11 1('lysegL'sdIhl'n, mint II..' IIlagad. Eg\' kicsil

cicsliggedlL'1ll hal, de ;11.('rl kitartott.un. '

.. Es ~l'I<>I~h-lIl()hh blll~t lIIegkl'zd6dlek a gy('igYlIl:lsOk, hog) Ul crot adianak.

~Iegis, :II. aljii\'() l'nergiak cure il1ga<ioz:isai hatarozoll:ln za\':~11:lk,: Bar lIIindny:ij;m i"lsSZl'lell lenvvk vagyunk, L'S szcmcIYISl'gllllk - legalahhis a J'elszillen - nl-Illikepp cllvnuuonchlS~).'i \'on:lsokh61 es aspcktnsokbol ;III iisszt', l11ostallr.1 vihigossa kcllctt dlnia sziimodra. hogy :II. alaplL'l'IIleSZelelll nem ellgcdtc .llIq~, hogy i>lhc icu kbzl'I illjck, 0s hagy;:lIl1 a dolgokat mcnru a rnaguk (lIj:ll1, Olyan ember volta 111 - es vagyok sok ~i'~l'Il1!)~mth()1 mindlllaig - aki szcrctl a s;I;:it kl'ZL'hc veunl az rranyuusr, vagyis alapVL'I<lel1 I1CIll egy qtu: scru, sera" IfplISll pasas.

K~pzdhcll'd leh:lt a ml'gd()bheI1L'sl'lIll't, amikor \'cglil r.'i-

• Lesz, :llIli IL':-'z (xpanyol). (A Ford.)

175

, 1'lI'dlem, hogy a gy6gyul5sok fclgyorsulasa erdl'kL'ben fclre I, II .illnom az utbol es fclhugyni az iranyilgal:lssal. H:Iti.1ub I, II ht''iI.()dnoll1, es h.rgyni, hogy :1 Magasabb Er6 vczcsscn.

I, i sugall]: nelsnn czt? - kerdeztem magarntol. Ell biztos nent

"', . udol: ilvet,

\lindaz~Jn;'dlal igal. volt. Nelli pllszlan arrol volt sz6, hogy

I c-nergia a legcsekelychh uunutatas nelkUI tudta. hova kcll II unlanin L'S mit kcll tennic. de mincl inkabh eltercltcm a fl'\ "lineml't az egeszr6l, ann{ilcJ'(llcljcsehh volt a v{itasz,

I,j ',qadj be. lie' kli/dj.' , , ,

ld IIIUIIt/lo ezt? - kerdcztcm. clmcm bels(> zug.ut pasziazv«.

1111111 ha tenylcgescn mcgpl llantluuru] k va lamit odabenn. Ncn: 01 1/1t:l!jde/6 ('1/1/)('1"1 1'{l/lISzl()//(I(/ az ('1fi'/e I{/lu!cs(~k/:()z - herI nkedett eg(lI11 tovahhra is az .. till] /£;11"<' az IIllml cs bap • yd a

I/Ii,~(I.\(l/)!J !:/'(J/,e {IZ iranyikist" tlpusu fdsz('JIit;isok e1k~n: _ EnI ii'" az eg0szl1l'k nern volt scnuui L,rtdl1ll', l/ol{)'(11I E'lII,7{1k .. el E, '/('111, bO,f{) , lil({(ljalll ralalsinel: {I R)'(J.f{I'il(} er/it, 11(1 11('/11 .. klll,I, .111 el" {/Z i1/('/()IIe'k? - tli nt)(ltc1l1 ,

Fogwlj be, II(' lsttlcl]! _ _ '

I kir el6sz(i!' is iJallol/o/tlk; de' most illkfihh a ken/('s(,lII1'e I'{/-

t.tszol]! - v:'igtalll vissza. i\cma cscncl.

(A cscnd Il~h:l igaz{in ki tud hozni a sodrolllh61.)

De mini IaSS;1Il 1':1 jiiltL' 111 , a FCJwulj be, 11(' luiklj! volt a SZ:Ih,dy eg~sze. Ezcn a ponton fogtam fcl ig:lzan a gonclolatot. 111L'IIYl'1 mind\'egig kacL'rkodtam ugyau. :101 ~djl'S egb;7.ehe~ 11IL'gSL'nl ertetlL'1Il meg l'ddig ;1 pOlllig: Nelli £'11 I'(~.f{)'(~k {/ ~l'O,': )'ilo; ('.f{)'£'dl'illsl(,11 a R),cigril6. es valamilye[~ okhol :I~o~}'(llag

legyek h:'ir karaliz.itor vagy a kcgyelem edcny:, ~'rosllo vag)' Illkoi'.6, ahogyan ucked tctszik - en is 1ll1'gh1V:JSI kapok a

'ol.oiJ:'iba.

FOf{mlj be II(' lsiild]!

H(~gyan gy6z()dlletck meg e felszoliuis igazsagaf61? ~g}:s:-l'ni: kipr6h:litam a dolgot. Ha croltetnl akartam a gyogyll:lSI.

176

ha megpr6bai!am atvenni az ir.inyilast ;lZ L'nergia Ielett, l'~ I hirni. hogr rcgye meg ezt vagy arnazt, ;1 kkor megszilm 1111 kodru. Hn azonhan h:'itn':bh huz6dlal1l, kili)roltelll mag;11I1 kepboi. 6; engcdrem, hogy az cnergia \'L'gye .it az irrinyu .• of a gy{)gYlIi:'isok uira megkL'zd<'>dlek,

Eg~'ehkenl nem en vagyok ;1% cgyctlcn, aki l'ZI leleszll'ih Odaat az Arizonn] Egyctcmcn i:-; klilalasok:it (,olylatttlnk II Gary Schwartz ir:lnyfl:isaval. Egy SOl' kfserlelet folyratrunk I an:" a cL·IIal. hog}' llIelyehb IX'pill:lIllast nycrjunk l' mUIII,1 lCrmeSZl'lehc es hat:lstcriilet0lw, A kfserie[ek cgyikc soran ,I gamm:l-slIg:'irzas szimje[ ll1erllik egy %an hl'lyiseghen, alu.l KapcsobUerellltei Encrgi:ival dolgozllInk, A kU[;ll()k es egyl'l' reSZI \,e\,(ik eg}' resze l'IvegC%lC a S%CIlI i n.i ri 1I1l1Ol1la I az el6/11 het\,{-gt:Jl, Amikor axt 1ll()lldlalll nckik, .. 1/(' /i!lC'c1k<,zz<,lek II/(:~ nita, bogy 11<'111 I.!/I/d/('jk, btl 11('11/ "(:/(~~acll()k '; nem ertett{ok mire gOl1dolok,

- I (ogpn [uuatod d :I gy()gyfl() l'l1crgi:il cgyik pontbol ,I m:1sikha. ha IlCIlI kiildiid? - kerdezlek,

- Fogallll:llll sines - fl'lcltvlll lu<iolll:inyosan,

Tipikus csctbcn, ahogyall uz cmhcn-k sz;illla los ;1 lcveken} seg illlCI1%il;'sa n{i\'ckszik eg}' adot: i'.;in lerhcll, ligy cmelko clik a ga!1lllla-slIg:lrJ-::1s szinrjl' is, A kU[al()k aZl pn')h:ii!;lk meg figydni, hogy f;llxlszlalhal()-l' a gallllna-sug:ir/.;1s szin[jcbcll 1I1l~rhC:l(i elteres :1% ;11l:igost('i1 a helrisegl>cn ukkor, amikor hevon [u k a ku pesola ltercn1l<i Irek vcncki ka t.

K0se;bh. miki)zhcn a kututok :1Z ad:llok:it dCl1Ieztek, felhfvtak tclefonon.

- ;-':os, l'ZI nCI1I rogod cllrinn] - utonduik. _ 1\ g:II11ll1asllg:'irz:ls-c·r/.ekeleik a gamllla-szim tClcllles csiikkc.·l1e,'iet regis%ldl[;lk a kapc:-.olatlc..·1'l·1ll1() folyam.u jc:lenle[ehen,

Ok chh()1 :1%1 sZlirtek lc - cz eSlIp:111 cgy kfserk-li felte\'es _, lJogy mikiizhcll :17. ellllwrek Ka pcsoIaUcrCI1l1{\ Encrgi:lt haszruilnak, \'oltakeppcll valamit /IIt/p,lIkbo sziruale, /J(j()gud1f{/k cncrgi;11, ncm kiildend:,

177

, "'1' .. ,I.~.YttMs vIIl6dl le,.,m!szele

I Ik' szcrnci dolt

I I· I('ibh ember c I S .'-

I' , , " condo \'a a cg , 'I ik

' 'I' '!~\'II asra l'" ., d· -rnber kepe Ie em

' . , "I '. '101 szcnv c 0 c

I" 'll'gsegl(\1 vag)' seru c~. ,'I" .. ' n [ohban lenni"? l\1i-

, , I 'SZ" De nut Ie cnt \ .IJO n "i

'"' ,1"I.Johhan c, . , , " .• , hizonvos pilbnat:",all,

I I' I Johh:111 mini a 1ll1l11J·1 em . .

". II") ).In, _ '

1,1,111 valaki l11:'isn:'il? , ','I '''I(JOS'11l helw[:'irolja a gy6-

." . ·1 nl'lrozas tu s'l'" ,. k

\ 1(ll>h:l11 lenni mcg •• " r .. I niinkct szOle[esi'tn '_

r' " .ondolkodas meg osz _ , ..

111.1"1. Ez a .l)t.1 g 'I I k(")Z\"'llen es hcnsoscgcs

II -, • mkto logy ,,-

" I I, 'g\'a mcgi eto logl . 1/' S' -r 'Icud/;!z Untvcrzum-

I I, I '(J)'nnk Isicnnc ,I • ZC c '~I'" k

I 'I" '.() al ),111 Cl"> , ,,, 'Y'lt(') IL'n)'ekkent c lun ,

, ,,' . "I) es ong)'og

, ,,J l'~ ekkeut olllcnn~," ( I' '" II r., arnirc g\'akrall gOl1do"

, I' .. 'z . [clcnt IClI .Ii'. ~., , "

\ "\ogyu as PCIS ,C , k 1)/111I'lllll'lk L'S mas esz-

", . "k I '1 'gsegc . ' • ,

111111. ;t hallatan: a tunctc , K; c I' "I '., ~l 'I liikdelcs I11likiides

1'1' 'I' [/1 'ok en)' III esc , , '

, ,het<i ukac a } oz ,I • ~ , 'II 'Iei sZl'mely spiri[lIalis

, .. ' , • '<,>uyul:1s cgylwil az It, , , . I'"

1IIIIl'Ig, AIlI ,I g} l">, , 'I '\"10\'1" 'I o)'()O\ II .I~

'''' "[ S Il' cnu • l'" ". l'" l"',

',' ,.,z-segL·nck" helyre« ;~s;lk I, 'g' cg~' olv;;n akud.ily \'ag)'

, I' Ill'lZlnllnn mc, , . ,

10 11\ l'get Igy (~g:l I,' ':".: 1,1 ' ~'Idbszlon minkct :lZ uru-

11.lfc'l [L'nyczo eh;1\'olll.I~.~, II c ) " vulds cgyhen a rcjleide-

"k 'I -t • 'sL'gete;1 Am a g) og, ' , I' ",

' I/um to 'C C cs: < ' , I' I, I" 'I D:-.JS-i'lnk l'VO 1IC10~

" rr '·s IIng'lha og.1 J.I, ,

unkkcl is osszc lIgg. C, ", " li\'cl~l.lIInhoz rliz(id6 kap-

I' Ikgli :'it:ilfllk[lIri1l:'is:'i,[' ~'alal1~lnl, 'I,~ ~~lhlJ si':inrc:n,

, ".tatunk lljratefcl11lcSC:I em l11.1g.IS.1

.. ", ls t )cso/aloi1

k // r;J]JlA~/e,.ellll(,"'lIIk e 'J - utert e ,. ()

, '" 'iivOnk a vilagru. A [(ir[eneiem hoza-

\Jindnv{ljan korl:ilokk,d J, '.1 'z'lk.td[ azokiol az crier-

. I s.. '. • rl'ges-rl'g c ~ ~ ,

.k-ka folyt:'in :lZ e-m K'n~lg, iol k minkct a saj:it lesli.inkre.

'I 'I -lyck nihango na I .

1:1.lesatorna ([0 • me ',., _, '. . bolvg6nk Ley-vena aira.

I'" "1"ttOnk IL,\,6k c:nerglamczoJcre, .. ,

1 ... 011.10 , .. ' , 'rZUIlI ellergi:IIt:'ilozalar:1.

,'., inncn :lZ cge:-.z 1I111\C ' >11.til()nlih~s? A Plcj;ldok la-

I . -u \'eobe ez uz e \.

t logyun me 1C~,c.: "~'~ .. 616 ronenct tal.in igaz, tal.in I1CI11,

I ' ik (")sszeeskll\'esc I 01 ~z

,om; ",'

178

Ezt nem tudom megmondant - azt viszont lsifeloutbetcrn, feildl sorsunk nem volt rnindig hasonlo :1 jeleniegilll:z. A tiinelll' lern valamennvi kulnini]« - a Bihlia el6tti civilizaci6kt(ll kezd ": ~s az okori gi>rogokct is bclccrtvc (akikct a nyugatl civih Z:I('IO megalapltoikenr tisztclunk) - mcsclt tiirlenetekl't eg\ <lsi, tokeletL'seob vihigrol, melyhcn ncm lctczeu htiboni be tegseg, nyol1lor(ls:'ig - nmilyon Shangri-la· \'ag)' Atl:lntis7..'

AZtltan jon val.unilck: btinbel'ses - c1szakad:'is azoktol ;II crokrol, 11lL'1}'L'k L'gYI1l:'ishoz kotonck minkct holdogs:igban l'~ szeretL'tlX:ll. Egyfajta I'!ktil('jl/iill~ s. Egyesl'k nz l~dL'nkcl1hez kiltik czt az escmcnyt, ncmely kulttinik egy meg konihh! korsz .. akhoz

KisL'hb-llagyohb v:1Itoztat:'isokkal cz a t('lnL'nct L'gyetemes ott c:1 elziirva :lZ cmhcrl fa] kollcktiv tlldatabttij:lhall, hcves<id \'L' a genjeinkllL'.

A K:lpcsola ttL')'L')J 110s jL'l<:ns0gL' kliliinhiidi I1l1.~rt0k hen ell hez az :1I:lIlykorhoz visz vissz:! minkct 1x:ls() L'11110kezL'tiinkbL'11 es az L'let L'gesz0hL'Z r\idid<i lllelysL'ges kupcsolatunk L'l'eden' d(l tudauihoz k(it. Am IWIll puszuin visszaterl'snil van itt sz6; h:II1l'1I1 Cl(lrelepesr<'ll is valami lij rde, Ell h<'i I a tl'ijL'ssegb61 fa kad a gy<'>gyul:1s. A vnlcxli g),<igyul:1s. Az cvohicios gY(lgYlll;b,

• DL' hi:'ib:! Iwszeliil1k olyan sok.u a .Vissz:tlen:sJ'(')I", :IZ ig:lzsa~ uz, hogy a gy<'>gYlIl:'isnak L'Z a jdL'nleg t:1rgyah sZiotje :t nniltban SL'II1 volt ll1imh'l-gig saj:11I1nk. F:tjunk "abha tclicsehh i'ISSZL'kapcsol()c.I:'issaI es .L'g{·sZL'hlx'll" elt; kii\'l'tkl'z0sk0Plx'n :t Kapcsoi:luL'rL'mtesrc jelkllml l'g),L'di Irckvcnci.ik 11L'1ll voltak sZiiksl-gL'sek SZ:1111:11':1. Mindvegig hirtokdlmn voltunk viSZOIIl a kepvs.o;egnL'k, !togy kollcktfv tud.uunk.n rL'IcI11f..:'ljlik arm :I szintre, ahol kepf..:'sse vtilunk az ilycn tfPlISl'i [rckvenciak e1fog:ld:'is:'ira es Ix.'fogad:'is:ira. Ezt a szlntct most \·0grf..:' cl-

• )aIllL''s Hilton .. I K(;k fluId I'liJ!{n' dlllli rl'gt:nY('lll'k titokzatos kolosIO!':I: Illl'l~:I~'n :J SZl"r/.l'tl'sek li;kt:kll''s hurmoni.ihan {-Inck iinlllagllkkal es :I \'Ilag,gal; Shangri-la 1()I1t:nete a lil>l'li huddhizmus misztikus dros:'inak, S;lIlll>h:lI;'inak :1 mftoszan alapul, (.-I Ford.)

179

, 1IIIk, es :IZ IIni\'L'o:1I111 dgy dontou, djnt! az ideje, hogy felklII lIl,l nekunk e frek\'enciiikat. •

ilinduyajan rcndclkeztink a k('pesseggel, hogy a gy6g):II ", cllle (Ij frokvcnci.iit tovabbitsuk. E kepesseg nL'fTI csupan , ... kin)' klvalusztott szcmcly - guruk vugy "szent" ferfiak ~s "' -k - adous.iga. Ez korunk adom.inya: nuiris rcnde1keze-

uukre :'ill hozz:'i mindnz az intclligcncia es bolcscsscg, amite .unuuuuiskcm szukscgtink \,:IIl. Emberi rajunk nuplalnkban 1'·1' cgy olyun frek\'enci:lszintre, ahol :I v:116tlallsagok t<ibbe , ... 111 lesznek kepcsck :1thallgolni rezgeseinkL't, es tul :Ilacsony II'/gl'sszalllll:lk Il'ven egvszcnlcn clmaradnuk miigiittl'tnk; aho' , I"'/;Ikad:'isaink L'gybdoITn:lk, a hahoruik sZL'rtefoszianak. ~loSI IIldulunk ncki unnuk :IZ izgall1l;ls (It nak. mclynck sortin tlIegh.rlncljuk felellllL'illkL'l - fclismcrvc, milycn sok csetbcn \'isdII -l, {!ll'tlhakent a szcrctct L-s a szepseg ritusait.

~oh:t :IZ univcrzum valamilycn okbol cngcm v:'ibsztott, hogy "/l'ket uz L'nL'rgi;lkat a frckvcncianovclo rolyal11:1t els(i lepeseke-nt J)dbn pl.inuilja". (Ig), tfinik, hogy nap mint nap. cgy~L' 11',1>" ember talalja mcg u ltclyel L' jelL'I1Sl'g reszL'sd:el1l, L'S .mcli ezzcl :Ii". cnthcriscg :'ilt:tl:'inos IlId:llsi".intjet. AZi'~II, hogy Il'\etk('izznk hnboruiinkut L'S idcjetlllt'llt lllL'ggy<>z6deseillkL't I .... rodl>blepi'lllk, relkeszOliillk a h.nulom 0s ;1 feld('):,;seg l'gy Ilj:thh palastj:lna k feliihl~Sl'rL'.

,t tsrutuus tij",e~

1':1 fog jiinni az id(i - lIll-gpl'dig a ncm uil l:'i\'oli jiiv(il>L'n -, .unikor tiibhe 11L'1l1 kL'1I ki'iliin tltazast tL'I111L'd hozz.un \'ag}' uuishoz uzert, !togy .. r-.llwl1go16dhass" a rrl'k\'L'nci:'ik erne dj 11U1I5.ms;'ivjal':l. Hamurosun djiin :Ii". ido, amikor a sxinh.izlxm, repCtI(igepen vag1' buszon ulve cgyszL'rtkn at\'l'szl'd :zt. :~z dj rezonanci.it a 1llL'IIL'ttL'd iHall)!. Sat c rezonancia genctikui uton is at fog i)r(ikI6dni az e1j6vL'ndo nemzcdckckrc.

180

I~n szcmtanujn voltam e folyanuu kvzdvtcinck uz riltalaru tartott sze~llinarilllllokon, ahol :1 reSZ[ \'L'\'(') sZL'lnelYl'k gY:lk ~m spo~[a,n, m6don, hangokxlnnk a h:llekonys:ig egyre mag:! s'~,hb SZIIl~JelrL'. Al11m[ benncm [O\,:'i.bh[L'jI6dik L' kepL'sseg, ;t kO\'L'tkL'zO S~ell1illarillIH n~s~lvL'\'6inL'k 11I:lr L'ZL'1l az iijahh, ~n:lg:!s;lhh SZII1[L'n adorn :II. Es mivcl :1 jclck szcrint mindnyilFill ugyunahhoz a konununikticios luilozathoz k;'1X"soI6dunk :t korribbi sZL'minarilllllok resz[\'L'\,<>i 'IZl veszik ';szr' I '

" . '. . , .". ,-,. c, 10gy

ok ,I~ ;1l.ItOIl1:1llkllS:1I1 mq~lL'szik ugyanczeket :IZ ugnlsoknr.

Ez a J(._·lellseg egyhedg ai'. :lI1goJ tudos, l{lIpL'r[ Sheldrake [a l~lI!I~.I(~nY:li\':~I, aki a .kritikus 1(')lIK'g" kOllcepci(Jj:inak lL'gfohh ~,~o~zol(,I:J, ~hL'klJ~lkl' L'gy klnsszikus kfs{'r1L't{'hL'11 L'gL'l'l'ket kulonftcu el kl'1 CSOI)()111~1. 11:11 L'gernemzL'd{'knyi kl(;11 kcrcszrul :IZ L'ger~',k L'~Yik l'SOpollj:i[ rL'ndSZL'rl'Sen L'gy lxmyolult lahirin- 1~lson kukltck kl'rl'szliil: ;1 11I:'ISik csoportot ;1 kozellx-n tartotnik l'gy kctrcclx-n. es csuk eln"I\'L' Il'sztL'ilek, A kiSt'rlL'1 creelIH{'nyei i~l'n jL'k'nt(;seg[djL'sL'k voltuk: t\ l'l'ndsZL'J'(,'sl'n IL'SZIe![ t'soPOrl lIj 1H.'ll1zL'd{'kd Illindig a j:irt:lss:ig azon szimjl-nil in. dll.lta~, :1I11L'iy:CI ai'. e1(;Z(; gl'nl'r:ki(, cll-Il, I~s ami Illl-g ngYl'I~mr(' mL'!lobh, amikor a ritk.in tesztclt l'gL'l'ekL't rukr.ik hL' :1 lahirin[,~l~h:,I~ ~~.k ~Zinlell :lZ :lklu:I,lisan cppeu IL'.',zll'Il cgl'l'L'k j:ill:Jssagi ~~~.[~~lll,(~1 1I1(,llIitak, ",:-1 :~ 1L'h':~1segl'1 "gllll.ll'IJI1{Oletlll'k" \'agy .a s;t~Ii'~ldlk nnuom etll1L'il'Il'nl'k is szokuik ncveznl.

i\ Kapcsoi:tll('rl'l11ll-s \'al:lIllik{oppl'n (,etkeszfl minket arra h:>gy llll'glL'gyiik :1 jell'lliinkl>en \'l'glll'mL'n(; dlr:ishllz sznkSl'~l:S .. lIgr:lSl. ~~1l'lk(i1 foIYI:lIha[juk tcluit evolucionk ulj:![ a DNS'lInk l:,lkL'rlllhL'Il'llen :'iISI[,lIk[ur:il;lsa (,etlo, hogy v.irnunk kvllenc :1 lobI> gener:'ici(1Il al \'Cgbt:lIIL'[l() 1I1UI:ki{>k (~S termesZl'IL'S kidl:JsZl(>d:ls bSSll los iinkcnyl's foly;tI1l;J(:lra,

E pillanatlxin IL'ssziik I11l'(I els(; ler,{oseil'k,,[ , I' I

, , l"" I '- l \.a 1'<.',,,0 at

lllL'gll'n'lI1lL'sl.' felc. Minden bizonnyal l1li vagyunk nz do<>rs

amcly :1 gyc'>gyil:'is L'ZL'n uj hulhim.ivn! utat liir az cmlx-ri l'\,O~ luci6 uj. kii\'l'lkez<,i szakaszdha,

TIZENHARMADIK FEJEZET

Alljfelre az utbol!

1Ii1/(;/IW,f{),(}h/) l/(/II,~SI/~)'1 Idcl('1 t'i II/.! (/ /d/.!(;/eleSS(;gre, {IIII/{il uirolabbra 1111Ii/.! elmo II/.! ."

Ilaridas Chaudhur: .\I(fst('''iJl~ tlu: t'rohlems o.lI,/I'ilI,~

, }{)'6gyiI6 sxerepe

Az egyszl'nis{'g kL'd\'l'l'rt sokszor .gy()gyflc'>k{'n[" utalok 111:1- gumra, holou igazs:1g szcrlnt nl'1I1 vugyok az. (~I/ ueut ,f{)'O': .. itol: II/(:~ sculstt. {'s re scm fogsz, 11:1 gY(lgyit(> \,:Igy, ilk-tve ,II ukarsz lenni, a fclad.uod l'gyszl'nit..'n annyi, hogy j~rJ\.l'dj. .izuuin nvil] meg annak :IZ cncrghinak a l>d'ogad:b:ir:I, mely 1,'bel('h'C- tcszi sz:'illl()dl~I, hogy :1 piicicnscd gy(>g)'lli:'is:in:lk kal.diz:ltora legy, A gy(lgyul:'is ('gy dtlllll'S, mclyrc a p:kiL'ns az 11I1i\'L'rZUII1l1l:t1 kiiziisell JUI cl.

(Szilll{'n ;IZ l'gysi',cl'liseg Ok:11l - valarnint :1%I.:'r[, inert fgy ... zok.is -, \,:Igy a /Jtici('IIS Si'.<'>t f()goll1 hasznrilni, umikor a teged gy(>gyul:ls l'{'lj:ib(,1 rdkcres('\ sZL'Il1{'lyr<'i1 hL'sz{'lek, vagy a l'('ze/6asz/a/oc/(}II 1('J..~/o(j SZ('IIl(;~)'h;1l1 utulok :Ii'. illL't(;I'l' - cz a kl'zel<'bszl;d nagy val<,>szlnt'iseggL'1 val.uuifcle rnassz:'izs:lgyal u-lent , lxir kczclhctsz, cmlx-rcket L'gy div.inyou, :'igyon vagy I xirmcly mds kenyclmes hclyen. Ainikor a [xicicns SZ()[ haszn.ilom. 11L'1ll ;IIT(>I van si'.6, hogy felru h:'izi:J k az or/'os; cinunel

. bi mt:'g 11:1 megtcnncm is, az scm Icltctlcnul [clcntene Si'.:'imodru segflsegl'l -, L'gyszertien csak ez a sz() jiin :1 Iegkiinynyebbcn a Si'.:1Illra, l la szfvcsehben gondolsz ezekre az em-

182

herekre lig)je/ekkc'llI. vagy lxirmcly JlI:1s SZ() kindlkozik, amit closzcrcreno! haszruilsz. kcrlck, nyugodran cscreld I'd az ell kifejezescrnmcl gondolatbant Ha pedig :IZ cnyL'lIlnel iobb al ternativdval allsz do - tudasd vcleml)

Az .. ~dangycl6s", aminil bcszelck, a ("ogekonys:'ig lel:!llapota. Amikor egy hangra figyclsz, a dohh:!11yad mcghatarozott frekvenci:'ijli rezgcsekct, hanghulkuuoknt fogad. I ia IllL'g [ohban .hegyczecl a fO led ". nem q.webel tcszcl, mint ll1L'gpr6b:'i~(X~ ma~iJl1:llisr;( novelnl a fogekon}'s:!god. Tal:!11 l1l(og tokscrt IS lonna lsz :1 fHled kiire, hogy megnovckl a bL'fog:ld<> fclulctet. ~~mikor g~()gyfl"keJ1( ,Jigyelsz~, a fogekonysag l' f()kll~7.pontFIt a kczekllx- vag}' ;(ZOI1 Il\'itreszl'dhL' ir:1n}'fIOd, mcly uz encrgiak gYlljl(lpol1ljalll s7.Olgal. A kifinomult er/.ekl·Il:·~l1ek ez a fogt'kony :'illapot:t teszi Idtl't(j\'L', hog}' a kOJl1JllUllik:kh,) csodaja egy (i~~zl'h:lsonlftlt:Jt;tllaJ1l1l lllag:ls:lhl> t'ij szintl't erjen d.

.. GY(lgyfI6kkL·111" kincszcmckkc viilunk a Kapcsolalll'rel1lles I:'inc:'ihan. A gY(lgyfl(, l'1ll'rgi:1 a Forr:bll(lI fakad - bcnnunk es rnitunk kercsztul :'ir:lJl1lik, nink los 1>l'l<ili'lI1k sugiirozva. Olyan cz :JZ cnerglu, mint .uuikor :t fen}' rithalad egy priznuin - los ill ml vugyunk :1 prizmu. K:lpcsoialol tcrcnnunk a pticicns es uz unlvcrzum k<>z(;tt l'g}' kiiz()s llll'z(5 gl'rjl'Szlese reVell, rncly sz<'rl!ll'I/J{j/ :111 - a sz(i legfellllk()itehb eJ1c1Illt:bl'1l - los maga nz egyscg :'illapota. Az univcrzum fl'lisllleri :I p.icicns sziiksL'glell'il, JlI:tjd hizlo~flj:1 uzokat a kiiriilmenYl'k('l, melyck lehl'(()\'e tcszik :l JIlegfcld<i v:'il:tszl c: sZiiksl-g!ell'k kielL'gflese

erdd:L'hl'll. .

, } 1°,lW P<~IlI()S:tn hogyan j:'ilsz(x.lik cz Ie? Scnki Sl'111 tudja igazan. Ha kL'nYll'll'n Iennck clmck-rckct fl'l:llIflani, aZI mondnnam, hogy :t p.icien» rl'zgeseilll'k Illl'z(ije vulamikcppcn kol("s<'illltal:'ish:1 leI' az univerzumhol rajtunk kcreszutl hL'erkez6 rezgesL'kkd, 6s rl':tg:'il nijuk. Amikor :t rczgesek mcgvdltoznak, ugyanfg}' mcgv.lltoztk valamennyi .rnagasabb szintil" rcszccske L·.<; struknirn, amelyct e rl'zgesl'k JIll'gltat:'iroznak. Vajon a magaxahb fezgcssZ:ltllOk magukhoz hangolj:1k az ulacsonynh,

183

1 • .ikut? Talan fgy V:II1. De meg vnloszfmibh, hogy amikor ezek I IrL'kvcllci:'ik (a paciense, a lj('d los az univerzume) kolcson- 1"I;isha lepnck l'gym:'iss:ll. :t hulhimok olyun kfbocsauisl ponI, .khan l'gyesOlnek. melyckbcn l'gy r('lkeletescn (Jj frl'kvcnci:1t 11I1/.lt:tlll:tk letrc. V:tgyis luirom frckvcncia haugokxlik ossze • ::YJ11:1ssall'gy olyun lij lrckvcncia ki:t1akfl:'i.sa crdckclx:n. mely 1I\'J11 volt resze az crcdcti kcszlctnck, hiszen luirmuk l:tlalko-

.ls:'ib61 ji;1t Il,trl' - szintc olyun ez, mintha kiv:'ibszlan:'i.k a sa(.II Icrrl'ji')lti.'JkhC)z SZCtkSL'gl'S cnzimatlkus vugy katalirikus kiiurhucnvckc:t.

E7. e~szl'rli m:tgY:lr:izatnak nlnik sz:'imolllr.t. A kvantumfizik.il»m. Ita l11l'gv:'iitoZI:IIOd l'gy reszccskc visdkl'tiesct, 1I/·0'(/II.ibh« II (/ pillanatban l'gy mtisik rcszl'cskl' is reag.ilni rog l'gy m.islk hdyszfnel1. uk.ir cel1liJl1elerl'k, ak.ir ulli\,l'rZ~Jlllok \':1- I.lsztj:'ik cl (lket egym:lSlc'11. Ilogy:m khelscgl'S l'i'J Ugy, hogy .1 reszccske kC~1 kiiliinbi'lZ<) helyen - ialan duucnziohan? - van IIgv:tn:lbb:tn az idiipillan:lll>:IIl. vagy ncuin (Igy, !togy a kel re.. ~~csk~t :1 komllHlIlikacj(1 val.uncly uzonnall fornnija koti Osz"Zl'? 6szinll'n szolvu {'n Ill'J11 urdom, !togy ig:lz-e mindcz. Ncm r-mcrcm az (~{/ZS(i,~()f, ;JitogY:11l Ill'Jl1 ismcri mas scm, l xirmit

.illitson is.

i\leg uzt scm tudom, mivel erdL'J11dli'tk ki :1 ll11'gliszrellelest,

!togy rcszci lchctunk ennck nz atfog(l l'gYL'nil'lnek. Kissc nchezen tudom clhinni, hogy Istcnnck nink van szi.iksege vagy igenye, ha gY(lgyfl:'isok:J! akur veghezvinni. Takin sZl'genyes a kepzcletcm, de kcptelen v:lgyok J1ll'gr:ljzolni magarnbnn lstcn kcpct, umint :1 Jllaga V~glelen ni;!cSl'SsegL'bell oil iildf)gel :gy [clh/in, L'S aZI mondja: ~Az :'ild(lj:lt, tenyleg nugyon szcretucm. ha 1\I;II1a J11l'ggY(lg}'lJina ... hoi k()sz:'il cz a dr. Pearl, arnikor <;zOksl-gl'llt lcnnc rti?"

Micrt \,,,gYllnk I//('Ris bcvonva :1 dologha? Megint csuk ncm vag}'ok bizios a dolgolllban, de dgy erzcm, :t szcrcpunk olyusmivcl kapcsolatos, arnire nelsiinl: 1II(/,~JlIII.!Il(/1.! is ~ziiksL'gOnk van :IZ untvcrzurntol. M:1s szoval :IZ cgesz inktibh ('ltOIlI.! tor-

184 ;

t~ni~, scnunint ~ masik szcmclyerr. Reszei lchetunk ugyan .1 lobbl ember gyogyukisahoz szlikseges cgycnlcmek, tim ncru szalxid clfelcdnunk, hom' cppli~w 6k is n.::SZCVL· v.ilnak a nil egyenlcrunknek.

A gy6g}'ul:1s csak akkor kovetkczhct he, ha mindenkl d j:1tssza a maga szercpcI az cscmcnyhon.

W() es (I b{fr(jll~1

Lee Carroll, a A'I)'oll-kcilly\,('k szer/.()je c.o; /Iz iI/(Ii~(; gvcrmcl~l'k tarsszcr/.oje mcsteri l{irtellelll1esel(>. 'Ia IIH ... ·g ncm olvastad :1 konyveit. mclegcn aj:inlolll. hom' porokl a IllUlaSZI;lSl. 1\"1 (~ ellgcdcIY('veI Iogok luvatkozni bizonyo» szcllld\'cnyekrc Kryon VIII. kC)!1},veh(il, mvlynck dille l'ossillP, {be ,I/{/rh'('r (AIkeles a hauiron). A tiil1cllcI cimc pcdig "\\In CS :l h{iriind pelckizata ". A sztori ertdlllez('set ell \'egcZl(,1Il cl.

A p('ld;izat fdszercpl(ljl', \\10 IlCIlI ncvezhct(i kili.:jczctten scm Ierfinak. scm nonek. A tcirlenclhen :1 kOllllllllllik:id() konynycbhsl'gc miatt f6fikent utalnak ni, noha Wo, allogyan Lee Icsziigezi. \'ah>j:"ihan "Il(in". \\to ruindazok.u kl-Iwbeli kiizOlunk, akik (Igy eOik. hogy kcszcn :1l1l1ak resze\'e v.ilui cnnek az ti] korszakdltasnak. I~s h:1r \\'0 Ii.:·nrlllllnkisnak tckintl rnag:ll, kiclcrul rola, hogy :1 pakol.ist illetdcn a siitelhcn rapog:II<')zik.

AhogY:ln a SZell1ill:irilllllailllon is hangslilyozol1l. a rajtuk ~:al() ("(::'iz\"~td ,celia ncm az, h01-W q.w hahn uj .kacatot" szed] osszc l'S vlgycl haza inagaddal, hogy hozz:"ilcdd a I(ihl>t:iskaIIY! r~·gi :.ka(~alhoz,"' melyckcr eddig a heepflel! szckrenyetd melyel1 Idstoszoltal. 'l'uckxl, rnirdl hcszelck - azokr{)1 a (ask.ikrcil, melyek ncm liagynak deg helyet a ruluiidnak, pantalloidnak es kalxltjaidnak, hogy rcnclesen Id6gj:lIlak, es umitol lI~ir:del1 ol)~':111 ruhadarab, ami hossznbh cgy ingncl, IllcggYlIf<)(ilk az alpll - vagv ;JZokr61 a batyukrol, md),ckre l'\,ek 6ta

185

I I ... em neztcl, es amclyek alvizsg:lI:"is;iiloz es rcndszerczcsc- 11"/ <:f{l'SZ('p II{I/JOII "vegre maid hozzafogsz".

(;y6gyit6v{1 valni egyet jclcnt mindazoknak a .. fek~leg~s 1..1(·atoknak" a sutha h:lift;"isaval, mclyck valaha ral.in - rsmct- 10-111 takiu - j6 szolgablot tettck ncked, aru rna 11I;'''r ketscgkf-

.. I scrurnire scm j()k, hacsak arra ncm. hogy mcgtarlsanak a I <llodes :"illapot:'ban. A kiit(idcs egyet jclcnt a szukseglencl, 1111i viszont a f{·ldel11lllclegyeni<'i. Pl'ldall:lk okticrt .utol, hogy III r:inc kclctkczik :1 regi (hosszan lel6g(» 611iinyocJfm.

\ peld:lz:lli>an akkor csatlakozunk \'Vohoz, amikor epp a PakkIllgvallal val() talalkoz;'isra kcszul, aki :IZt hivatott szam"a VCIIIII. "nil v.ilog.uon ()SSZC \\;ro, hogy mugavul vigyc utuziisara az uj c-nergia hlroclalnuib«. \X'o e1s(i t{lsk:ij;ii>:1Il a Pakkallgyal ruIi.dwt t:II:11. Ikllgetcg ruluit. Akad ott iiitiizet minden id{irc, :1111 It"nciSZl'11eieni.il vannak egYIll:"isra h:IIlY\,:I. es l'gyalt:li:in ncm rllcnek osszc, t\W tUllik, \\'0 ICllycgebcll csuk tahilomra fclmarl.olta mindazt, ami a kczc i"lgY{'l>c kcrult, monclvau. I logy min-

.k-nrc I'd kcll kesziilni.

~[;\s sz()val ncm ismcrtc Id. hogy a hl'lls()jcbcll nuiris az

"\"I~ az a lx.'tcijcsedes, :1111 it a ki"llvil:ig t:lrgyai rcvcn klvdn IlIcgtal:'ilni. Egy egesz kirakoci6ds:lrt lelhallllO"l:ott ~linckn,e1- kcpzelhl't(j holmibol - tobhck kt)zt)tt az (isszes Ietezo g):6gyrt6- l .... zkt)zh{il. rftllsbc")1 cs e1mcleth(il, :lIl1iill'z csak hozza tudott I0rni. \Vonak minden cgy<.:s elcsomagolt darahbal toviibb er()...iidik az a llll'ggy<'Sz()(I(·se. hogy (i i"lIlll1ag;"ilxlI1 1ll'1I1 elegscges. \Iind<.:n eg)'cs holmivnl visszanycr cgy kevcsct vulalm birtokolt es clhcrckilt en:jel)(JI, mclyct rogahniiag - ontudatlanul - .-zckrc az {Ifllcikkckrl' rulnizott {It.

A pogg)'asz azert tiikeietes lursoulat, mert ol)~ soki"eie :~I;~kban [clcnhct meg, es inert kOI(jn!xiz6 [ornuihan CoS mennylscgbcn mindnyujrn hirtoklunk 1)l'161e - lcgyen lxir kczhez all6 V:lgy Of- 11161ian, cgyszcni vag)' monognuuos, Louis Vuitton-tdska vag)'

186

olcsobb h.itizsak. Mask611 Iclfogv.. a dolgot, a poggyaszunk I birtokol mlnket, Ahogyan :1 pckkiza: ksz()gezi: "A bizonvtalnn S:l~ tisztclctbcn 1:1l1as3 a rnctnfora .... Aldol(ak az Emheri I~' nyek, akik megcrtik, hogy clvctherik :I bizonytalansag mi.uu aggodalmalk.u, mikozbcn az iitjukat jalj:'lk - ho~y :1% elokcszu letek, melyckct rcnck, irnmtir sziikse~lcknnC' vtiltnk ... A \':1110 ziisokat Icllsmerik es kczclik majd, lHihd~1 jelent kCZI1ek."

0Ie111 kczdhetcm eI sorra mcluuni e pekhh:al vulamcnnv: l1l(i~C:;lles jclcntcsct, IlgyIJogy hacld laglaljalll puszt.in aZI ;1 \'Oll:tlkozasal, rnely tal:llI a !egjelenl(isel>h mindazok szamar:t, akik a gy<"igyfl:IS lltj:'ira szandelwZllak lepni.

Ti>l>bC' ncm kvll s6( szomunk a szoha nl'gy S:I rk.iba, zs:lIy{t \':1 I fiisl()ln ii n k, vagy k iil(inb()z() cut il:lsoka I lllegidC'zlllink :1 vcdclmunkre. EZent111 nines sziiksC'g ni, hogy s6s vizzcl {('>I«ill 1:'iIakba nizzuk kczunkrol a nl'g:lIfv el1<.'rgi:lkal - hiszcn valoban nem is lctexik olyusmi, hogy ncg.uiv cncrgia -. alkoholos iivcgeklxil leperlllelezziik magunkru, vagy amulcttckct viscl[unk. Neill kcll a tudatos dml'nke( hnszn.ilnuuk unnak erdekebcn, hogy llleg:iII:tpflSuk, mi :I .baj" a nuisik crnbcrrel, l's ddi;ntsiik, hogyan .rcparaliuk meg" ('it. Imm.ir mcgcngcdhctjlik magunknak, hogy cgyszcnlcn csak ":l{l'iillk - oil legyiink a nuisik cmherrcl es .nwgertsi·lk, hog}' clvcthctluk a hizonytaI:tnsag rulatti aggodallll:tink:ll. .. "

A mi fl'bd:llllnk az. hogy mcgtanuljunk cSII[>:'iJl(.'sak lenni.

A letl'Zl'.'i szab:l(ls:"ig:1 kiszakit miukct a csel('k1'<~si k('I1.1~\·zer 7_"arnoks;ig:'ih()1. I~s ehbcn rcjlik a tudatosukis ("sfr:1ja, mel)' e vilag minden llldas:"in:"il mcsszebbn .. ' kC:)1L's rcpircni minkct.

1\ (OSI pedig kukk.mtsunk hell.' :1 p01c1:"jz:1I k()\"I.:lkl'z<i bori;ndjehL', e.s lasslIk, mcnnyiben erinti :I peld:lj'~11 az {tJ1:t1l1nk ccklig l{Jrgyalt kerdeseket!

Ez a Konyvck Bcir()ncljL' - a spiriuuilis konyvckc. E l1luwk kep\'isL'lik a spirilualis iSlllerL'lsZcrl.e.'it c.'i luclaSl, 110ha Illd:lIOslllasllnkat nyilv;inval6an OL'm segitik elti. EZL'k Wo k6zikbny-

\87

k • -ek IllC1vcket

. ',' k" Azo '1 muv L:, 1

.. k ~ t" .... A 1111 k:lGIlJ.lIl1 . .' , I k '

,I \Z 0 " ':ll,l I,ll . " k ( , '() le'J:dflbbis az .erc c es

, I k "S e!ol\"lsllIl1 11.1 I, c-

It" \'.\·;'IS3fO tun l:, •. I '1 -le sc hpozlunk (pers'l.c

., ... ) "s'lzok mdYL'k)c I1let\)<.; .' k'

" .r« 'I"el . e: ,. I •• k) \"II'llllint a I' eoyzctc " Jl\e-

'0 n 'glcSSZU ' , n

'I' \:;cp 11(1/)011 m:q It:.··, • k .' 1 ut{ma bCslIvaSZ(OI-

'. .. , il1'lriulllokoJ1 Irtun , .\11 .,

I" kl"l mas SZ<.;1ll ' 'k'k ',l)c '\ szekr60y alFlI1·

kk 1" tell t:ISk'1 'C~yl <.: ,. ,

IIlIlk :I ~k:lcalO . ':1 •. , .•.. W uk hogy JlCIll k!>z SZl'lksc-

\ l'akl<:lI1gya1 chnagy:JI~I/.I.,1 . 00.,.: > 0 'Ill l:11i ;1 dolgol, cs

I k" Y" -krc \Yo PCI s7.C <.;

" .11. cksOJll~lgo t 'on <.; . . . i .. • k(")o\"vckcl, mdyck

, " 'I(isi'c(kgell :1 Zo",ll .1 I

I • ;lngY:11 kcn.:scrc c .. ' , ., ... ,I ki·ldenti. bo~y a/. (")S7.-

I . 'lll""lhs'lbb'lk ,\z ,Ing) ,

,,· .. inte a cgspln • .' '1.'1 [()"ll'lt'I'1 hoo\.' micrt.

.. , 'I \X'o e nelll ",' ,. ~l

,'S k(lny\' IdCIL'lmli l. 1-') , .... '1 cze\(illi lud(lIn;lI1Yos il.'gy-

I I I . 1I1l:1 l'g)' J\ e\, c .

~lag:l<' (:1 VII . _ .. ", I _ Va"'"' egy IcrmeszL'llll-

. I' I 'ZI tole 'Ii' ,\I1g\ ,I . nl ,

"'lri"lzctet~ - cere <.: . '.....,.. liibb mint kC:lc/.er eve

,t.lln:'innyal roglalko/.6 wnkony\ ct, ,\11\1

,I( ,L1on? . I ' 1)' \'i/o - l1iszen folyama-

_ Dchogy vinnl'k! - .ki:"!!1 )~ ;'i~~!'~~1 I 'szn;,k :1 ~!ol~oI\. milkci"'11)1) es It")',bb lelft·dezes<.; vc c ..

II )san til, .'

dl'SCVc! k:lpcsol:llb:lO. I A I:" III 1·,·\en!e<J Jl:lgYSZ:lb;'l-

I, I r . 'mgy" - () '- l'>

_ POlllosall - c c I aI, , :'. I 'gv kerL'szli"t1. Amire

• . . iu ''dis valloz:lsoll II c I •

... ,'1 es n:lgyszenl splfl I. . , II/dod lenni. A legl1ap

11'1 kCl1es azt ilia meg

Il'gnap oeJII \'0 :I ' , • .; ,I" I Amit s;II\1;\llkcnl meg-

'I' ·'V II' "11e 1101n;II11,1 c .1\ 1\ • ,

o;pirilll:l IS \ I ,Ig cc • "I'" !',. "r6! Ill;! az holnapra mar

, , .• '1 'ilis el"ok 11111 ~()( <.;S<.; I • ,:1: .

llldtal ,I :-;plfl u: . .' I .·k ~. finoJl\o(hk. A \ ,I I,IS

. 1 'rgn V'I IOZI es

ncll1 l'r\'('nyes, mcrt :IZ er t: .: k" .11 l'lsznod :11. lli kepesscgek

, )' es qWlIH L: .,

kellos k(izepl.'l1 vag, .

kiteljL'sL'dC:senck {uj:h·al. 111(/ CS lIIillti61"i)kke 1110n-

\'('0 eZlIl;\11 a I,til/oz{//lclll leJ!,l/tll),

dust szegczi az angyalnal,. k .. "(Jcre u("\? Ilogpn

. . • , ·t '11 k(">vet ·e".ctess<.:~ •.

_ Ez a ll\ondas nem s c

\':ilhal eZ ilkjelllllllll;'l? '1"- I" 'IZ :1110)':11. - AIll Islen 111-

1'1 \ I 1fL' lll'll - vu .ISZO 1.1 ,. M ,

- Va 0 >:1Il s L'I ' . I ,. ls . ihez fUz(idf> viszonyat.

, ." I' ncm 'lZ Em)U SICI •

1:tI'd()n);a~:lIt IfFI c. ,. 'I I' II lll'I"'I(:ls(J\.rUJ·lellleny urra

k r bel' 'l ('1 Iro .. , •. N

Az (isszes kc)n),vc\c : Ill .. : 1I~'I;tok l);IL'Ond, hogyan kcri.ilhClnC'zve, hogy;!n kOJllll1unlk.1 '

188

tek kozclebb Hozz.i. cs ~Jhc[itek :11. ~1c1L'[l'ke[ az 6 szellernc hen, istcn iirokk( vahozarlan. .. Az Emher az, aid v.iltozfk. :1 kOnYVL'k pcdig :IZ Ember Istenhez fliz{>d<i kapcsolatarol SZ(JI nak. KCivc[kl'1.eskepPCll a konyvek idcicumilrak.

Figydd ocrk Illl'g - L'1. IWIll azt [elcnti, hogy a kClIlyvd, sosem volrak L'rvenycsL'k! Ikl1gL'[l'g minden ervcnycs tovribbra is a r~gl'hhi es ncnukcpp heha[:lrohabh partuuctcrek k()1.i)[l. Puszuin urrol van s1.6, hogya V:'ih:1s rcvcn iuun.ir novckvo szrirmi, sokkal [agasahh paral1l~[erl'k rL'ndszl'rebL'1l eJiiIlk.

I ladd s1.l'mlehesSl'lll a clolgot sl'i>[ehL'n l'gy konkrct p~lda. val! A tizl'nkilt:llcedik sz.iz:«! VL'gL'1l al:iposall l1ll'gkL'sl'rftc[[l' a (:silJag:'iszok L'Ie[et, hogy lxirhogyan kalkul.iltak is, a Mcrkiir holyg<"i p:IJY:lj:l nell! illcszkedctr :1 matcm.u ikai l'ltirl'jL'lz~sck. hez. E1.L'k :IZ L'lc'>rl'jdzesL'k, mclyck a JlHJzg:rs b; a gr:lvitaci6 Sir IS:t:ll" ;'\l'w(on :'ihal l-\'s%az:ldokkal konibb.in kidolgozou tiir.l-nYl'in alapnltnk, minden 1ll:1s holyg() (\,agy ami a%[ illeti, mindel! Illozg() test) p:1IY:l;a l'SL'lehL'1l hajsz:llpoll[osan bevaltak - de ukkor a j\krkurr:1 micrt ru-m voltuk l-rVlonYl'sek?

J\lilll kidcrult a%ell, mert Newton [iin'011),l'i es egYl'lllc[ci csup.in /'(~'z/('I.:('s I eids:'i [ ad[:lk a l1lo%g:J:.inak L'S a gr.lvit:'ici6- nak. A kgtiihh eelr.1 n:lgyszt'nicn hl'v:lhak - .im umikor az ohjcktum p:IIY:lj:l n:lgyon kii1.d l'Sl'I[ egy nagy liillll'gli resthez, mint .unllyc-n a Nap, valaml megdho1.o[[, Albert Ein,'i[einrL' v.irt a lcladat. hogy kitakilja, mi :IZ oka cnnck :1 v.ihoz.isnak: a rt'ia[i\'il:ls, B:'ir a1. 1IIlivL'r/.1I1l1 IlC'gy alap\'eltl l'rejenek cgyikekent tartjik SZ:iIl10Il, a gr:I\'i[:ki6 ru-m "eni" nhhan :11. l-r1t'lelll. hell, ailogyan :11. L'lL'klrolllagllL'sL'ss0g - hancm inkabh :1 llorida [OI'1.llI:is:l, melyct l'gy test jl'iL'IIIL'[l' okoz. MillL'1 nagyo!>h lOllll'gli cgy test. ann.il nagyobl: a rcl:u I\' [or1.lIlas (a 11 n:1I nl'rdschh" a gra\'i[:ki(i), A Mcrkur liir!lollL'll'sl'n l'gy olyan [l-rsegben taldlharo, :lIndyhL'1l a Ilorid6 giirbti!e[l' dlog sz:'iIllO([eV0 ahhoz, hogy a kis holyg() palyaja Ill' rddjl'1l meg az ckircjclz0sl'kllL'k, mclyck a uivolabl» testek csetcbcn bcv.ilnak.

, 189

I~z azt [elcntl. hogy a ncwtoni fizika idejetll1u~[? Sz~ sines I' ILl: az lirhaj()k p:'ilyagiirhloje[ tovabbra is erne ftodon mare:

tik: Sl'gf[SL'gL'\'d sz:'ill1olj:lk ki. hiszcn vlszonylag l'gys1.~ru

111,1 u, , " I ' lik \

.... (I IIlep,le/('/6 P(I /'(1 /I/('/erek k(jzc'i/l n:lgysZerLIl'll, K~~'a."" 1, ~~1

I "rl'~I)('lI1k L'g!v [:'igabh vil;'igkephe, a ncwtoru nuucmatika

1,1 .1 ". • k ' kc ,

.lvan hnszontalann.i valik, mintha Boise vdrosana ' terkcpc-

\1,1 a kczcdhcn pr6h:'iJllal Illl'g t:'ij0ko1.6dni Los Angclcsben.

II'lsonlt'lkL'ppen a gy6gyfl:ls hirodalnuihan is Si'iiIllOS olya,ll .. 'cll~lika lctczlk, mel)' kkillta nz id{>k prolxijtit. es to\'~hhr.1 ~s I1g\,:molyan h:HC'konyan Illtikiidik, mint L'ddig - csupan ,arro~

" "(' hog\' Irnnuir vul.uui (iibh van a IJi/1(Jlmllkl)(III, cs III I

\,II1SZ). • I ik.il "II'

I' " robbck rauviutls llgvhog\.' a r0gi [ec 1111 ':1, to ) )L'

111:lgll n, IS " • .." " I , I , "', ,', ' __

nvm <:lcgl'nd(iL'k, B:lrrnilyen j()IIX'valtak IS, III L'S t.lg.lhb p.1I.1

11IL'[ercink ki)1.i)1! [(i!>be 111:\1' 1lL'1l1 ll1egfdd(i('k - :1!lOgyan a

I x.. k "Ill releln0nek Illeg L'g\' :Illl() rcllcktorn kent. holou

,lInp.lso :-." " , .,

,I lavas kocsikn.il rcmckul bcvaltuk. E u-chnlkak gyel:gl'I,-

.ihouvun llll'gk<i\'L'[L'lik :lZ C'kszl'l'L'k es a h()r!:'lrgY:lk Iev:lell'~,

I : ' I I' 'I I') 1'·"s1.'-·r(il 'I \'0dL'lim:1.(i ruusok.u ruinclkct

.1 utet a )L' og. t ( ", ,.. " ,

«rintvtt rC'1 sz.uu.im - az l'ij rrL'kvl'nciakn:H nuir nlncscnek [elcn.

Arn')1 sc fdl'dkl'Zl. meg. hugy mien ismcrkcdcu mej; a leg-

I (:" 'I ik.ikkul mclvckct gvakorol!

Ii')bbi'lnk azokka a gy )gP[O [L'L 1I1. •. "I" ": b'

'\L'1I1 :I1.L'rt, hogy lllagal1ak a tL'cill1ik:'illak :1 ":lI1a[ik~IS ko\'l'[(:,L' lL'gyell - b(IIWIII. /JO.l{I' ,l{)'()g)'iI()I.'d iriljo», A lecill1lk:i pusztun ,11. cgyik kezdcti IL'pL'sed volt L' Iolvam.uhnu. " .. '. '

Eo' '1I'II1'Itra kcpzckl cl magad cgy h.ualmas. lobhs1.lll[CS

t"o} pi . • , ", , J'

IC'pcs(isor :dj:'in all\'a! Az l'gyik L'L'lod - hogy gyogylto\'a va., -

. ", , I \. 'I' - I'·) 's(irok l'g)' reel 1111 ka

,I lepl's(isoJ' lL'tl'lel1 val' rau, I 1. c so q l. , ,', ". ~ • ,_

IIK'g[:lI1l1l:'isa, IkkvL'[ed 1ll:lgad ebbc a tech 111 ka 1>. I , [okd~[L:

, ", " ,,'II 'z F..,.-('/IJII1o-

I' i.uitod I'll"In "g~'l'nesL'n :l tanuojav a v: S., _.4

... en l' S:lJ:I .0",., .. I ' , "I

~'()dl){/ rettccl ezt az ('/s6 kj)cs(ij()ko/, Scmrni gond miles :l n,:l, •

11:1 mcgkcdvclccl, de ovukod] a[[()1, hogy hcleszorcss! l~g)':II1IS ha L'Z [iil1L'nik, akkor cgyszenlen leulsz rfi, Iogod a pa~nad~1 L'S :l wk:ir6da[, megtelepszvl rajtu, es megteszed L'i':[ a k~csoIokot L'gesz tov.ihhi cleted k01.Cppol1tj:ld, De \':lIOIl Il1t1YL'n

190

kovcrkczmcnnyel jar ez a lepcs{Ssoron l'eil"ele \'czet() urad szcm pontjrihol? Egyszcnkn \'eger vet ncki. F.ljcill tchat az iclc]c an n.rk, Ilog}, halasan tckints az e1s6 1{'Peseidrl'." es Iolytasd al urad ['circle!

I':jtsiink llH.::'g szot a peld:'izat "poggy:isz:'inak" cgy urolso cia rahj:ir61: a Vitaminok B6riin<ijL'r{\I!

- Ml van chbeu a h<'lriindhel1, mi z<iriig, amikor fclcmclcm-

- kcrdczi az ungyal.

- Drag:! l'akkangya] - fckli \\'o -, czck a viuuniniaim es a

gy6gynii\·enyeilll. Sziiks{'gell1 van r.ijuk, hogy egC·szsege.s 0~ kiegyenstilyoZ()ll maracljak ... Tudocl, h()g~r 0rz6keny vngyok bizonyc», {,tckkre 0s anyagokra. tigyhogy ncm l1elkliliizhl'u-m ezckct a ,I.W(lgYllii\·enyd:e( es vitaminok.u, h:l IIll'g akarom c'\rizni a vitaliuisomat {'s az C'f(illll'leZell az ut.rz.ixon.

\'1/0 :111(11 tart, :IZ ;tngy:r1 ucm fogja 1'llgecllolYl'zni nvki. hogv 1 Il:Ig;l\'a I \'igyl' :1 (:ipl;lk~k-kiL'g0szi(lket. Az angyal azonhan igy sZ(ll:

- J)l'h()gyis. \\'(), loll ucm fog()1ll kiszorn: (lket. Ezt elobbutohl: tc magacl fogod mcgtcnn].

1':ZlIl:11l kireiti, hogy \'I/o az .urncnct allapot:ihall van, Iizik.ulag eppl'lgy, mint egy{'h szcmpontokl iol.

- i\likiizht'll jar()d :lZ ut:«l, es r:lehredsz a lx-nued rejl6 kcpessl'gl'kre - Ill:lgyar:'lzz:1 az :lngyal-, lassan Illeg fog()d cI1eni, !Jogy a I)I\S-ed Illl'gdilozik. Az iuuuunrcndszcn-d modosul los ll1egeJ'(ls(iclik,., ('Izelll'tl'k es lll:ISft:lsgyt'ijll'Il1('lIyck {'rkcznck a scitjcidhcz - {,s tvljcs hizoIlY0'is:iggal tuclni fogod, hogv i>:'ir L' kiegeszflc'ik jeknkg en0kesck sz.imodra, lass.m (cleslcgessC' v.ilnak majd, mlkozhcn eljuts» :I fizikai jc'lllC:ll'd .illapo(:11>:1 .. , A n1eg\'iI:'igosod:'issal IWlllhog)' c:rzekl'lI)'l'hh0 v.ilsz. cppens('ggl'1 IllL'gL'rdsc)clik a szervczctcd. hogy scmml SL' IL'gycn k{'pes behatolni :1 bcnsodlx-n hordozou fcnyb«, Lassankent kepcs lL'szl'i lcvctkozui I:I(sz(llagos rClggc'is{'gcdet azokiol a \'egyszeJ'('k('il, mclyckkcl utazol.

191

l l.iny olyan dolgot hureolunk magunkkal mindenhova, ami 1.('lrC)g, loryog es szaglik? (Ne nevessl Nyisd csak ki az aktatask.idat vagy retikulodct, es szimatoli belejuk alaposanl) Tuda( isitsd magadban, hogy a testunk kepes egy Mars-szeletbol is .Ilffcrencialt sejtszovetet eloallitani. Persze eszern agaban sines ·;ikra szallni azert, hogy a Mars-szeletet egy (ij ertekes taplaIt -kcsoport statuszaba erneljuk, es tokeletesen tisztaban vagyuk ;1 talajok kimerulesevcl, a vcgyszcres kezelesekkel es az ()SZszes tobbi olyan dologgal, melyek a taplalekainkra kihatassal vannak.

Ugyanakkor, ha kozulunk ncluinyan feher zubbonyt oltenenek es fenyvisszavero macskaszerneket ragasztananak a hatso iclukre, konnyen osszeteveszthctnenk 6ket mobil gy6gyszcrlarakkal. Ismerd fel vegre, hugy az :'11talad beszedett szerek (iibbsegerc nines szllkscp,ed (perszc nem azokrol a gy6gyszerekrol beszelek, melycket az orvosod irt clc'\ vagy ajanlott komoly egcszsegugyi problemakra):

Valahanyszor cgy felcsleges fiolaert vagy uvegcseert nyuI unk, megerosfto visszajelzest adunk magunknak velunk SZi.'Iletett esend6segOnkroi. Sajat esszencialis lenyegunk erejet ruhazzuk {It kulso fornisokra. Raadasul konnyen leragadhatunk .ibban az ordi)gi korben, melybol pcdig nvilvanvaloan keszen allnank kitorni: egyre jobban mcgerosftjflk magunkat a teveszmeben, hogy bnmagunkban nem vagyunk elegendoele. igy [elkepesen olyan poggyaszok alatt roskadozo ernberre valunk, akinek lete attol fLigg, bogy mit kcpes anyagi formahan magaval hurcolni.

Itt az ideje, hogy birtokba vegyuk onmagunkat, hogy raebredjunk, mi vagyunk a Feny, es hagyiuk, hogy az a bolcsesseg iranyitsa a testunket, mely megteremtetre.

192

Ergo ax ego

Kor.intsem azert ada loll meg nekunk egy ego, hogy halalr.t koplaltussuk. Az(·rt kaptuk az cgonkar. hogy megt.mulju], cgycnsulyba hozni CS uralni. Az ego sok csctben :IZ ouazo l10ssagllnkal kcpviscli, hiztosftv« aZI az dkliliiniillsc.:gc{, azt a formal, Illely nvlktllozhcrctk-n mukiidL'slillkhiiz czcn a Ic{.<;f kon. Am miaua csik nchczunkn- fdfogni :IZ dkc.:pzt'lc.:st, hom Illindny:ljall cgyck vagyunk. Iia vakxli Illcg{cslesft<'li lcnnenk ennek a Iogalorunak, akkor ncm :llIn:lnak d<illiillk leckck. mclycket Illeg kell tanulnunk. Az ego adja meg nckunk azt ;I;> iinazonoss:lgo{, mclynck r{-\,c.:n l'gy n:lgyon saj:llos nc:z<ipont h61 - a saj:lll1l1kb<'i1 - tapnsztalhatjuk Illeg :IZ ell'liink lcckcit. Olyun cz, mintha t'gy nagyon saj:l{s:lgos ahlukon :1{ tekintcnc.:nk egy uclott (OIClhL'lyzl'lre. Ennc-k az ublaknak a kcrete az egc'lnk, cz :Idja nekunk a Iornuit, melycn :'it (nagyon eks pcrspcktfvrilxil) szcllliigynOo' vchctjuk a prohlc:m:1 adott aspcktusiit. Azza] a husonl.utal is elhe{nenk, hogy van c:I(i{(Onk egy latohat.ir, C:S uzon 1(11 az cgesz univcrzum l.ltkcpe. Az ego ckkor egy olyan pcriszkop, nu-lycn :I{ nagyon is saj:l{s:lgos aspektu:o;ail l.itjuk Illl'g cnnck az univcrzumnuk.

\'egyiik pL'ld:1111 a lllagasllgr6k:i1! A Illagasllgn'lIlak :I{ kell lendiilnl« a IL'c fclctt. A lee: azel1 van O{{, hogy :IZ lIgn-) .itugorhasson fclcttc: a let' :IZ akad.ily, az :ltligr.is:1 pedig a [utalom.

Aclatott nckunk c:gy ego. A iutalmunkat pedig akkor kapjuk Illeg, amikor kcpesck leszunk fdCdcmdkedlli CZl'11 :IZ eg<'in ... (-s :1{lalni az cgc.:'szl.

Nc Ielcdd. hogy ncm llIindig ki'mnyti clj.itxzauunk a rank osztou szcrcpet a gY(lgyil:ts cgYl'nlc:lc.:hel1! A csod.innk szamf{<'i gy<'igYlII:lsok:iI lap:l:\ztaI6 p.icicnsck rcpesvc mcsclik d boldog-boklogtal.mnak, uki Itajland{) Illcghallga{ni (ikel, hogy 1(' gy<>gyf{o{{ad Illeg (ikct. Nagy a kfsc.:l1es, hogy magad is czt hkkl. Se tcdtl! Iia tenylcg eI akariuk g:lncsolni saj:1t nurgunkar, mindossz« annyit kell tcnnunk, hogy elkezdjiik 1(_,:II~lIni a ha-

193

I" 'Iukat azokert a gyogyulasokel1. melyckbcn a p.icicnsclnkI ... l, is resze van. Miuttin a saj:1t erdcll1iinknek tulajdonitottuk , "'so nagy ~saja{" gy6gyrtasunkat, az cgyik legrosszabb do- 0",:. ami tortcnhct vcluuk, az, hogy a kovctkezo priciensunk "';'g drarnuibb gy()gyul:1st rapasztul: c:s ugyanigy a kovetkez/i, 1I,.lid klsvan.uva :1 r:1 kovetkczo is. Egykcttore azon vesszuk

• ',/re rnagunkat, hogy uz enk{'pi'lllket kulsodlcgcs ertekrcnd!<'ITe alapozzuk. l~:\ amint befut az eb{) olyan pacicns cbhcn , l.mcolatlxin. uki ncm Cszll'l gy6gYlll:1st. tcljcscn rnagunkha uh.munk - mivcl amikor a magunk erdcmcnek tulajdonitot-

rul, a gy()gYlIl:lsokal, automatikusun fclvallaltuk a felc:l<issc:gct ,/,'11 is, ha nl'II1 mutatkozik gy6gyulas. l ladd szolgaljak czcn , ponton cgy parhuzauuuul, rnclyct a kgjobhan azok fognak 111"gCl1cni, akik tt'lleltek a hatvanas {'\'ekc{: {{Z .. elsralkis" 11('/11 cri /IIL'f!. a .. /ezllbtlllt/SI ".

Az ego belcartju mag:ll azon kepess('gi'lI1khc is, hogy tm- 111.lgaCi1 bCl'sCdjiink vulamit: hogy rl'lisll1erjiik, a mi szercpunk puszuur :IZ ilkl<i doing lllehanyol:ls:1. Amikor raehrednnk, hogy • ,I\':lsmihe akarunk uvatkozni, ami m:rris a maga Il'Ijessc:gcI,,:n L's ti)kL'k{L'ssegeben muta tkozott meg d<ini'lI1k, akkor ,,',hbe ncm Iogunk arra v:1gyni, hogy a RI'611y<)nIII0l'{ihh cleo- 1I/{IZZlIk. A {iikek{essc.:genck megv:1hozla{:Isar.l. a .. hozza.ul.lsra", a "javf{gatas:rl~I" tctt ki.sc.:rll'Iekkd csuk cgyrc mesz.zebb {aszftjllk az adott Illl'gnyilv:1nlll{lst - iinlllagllnkt(li es a li'lkcle{cSsegl<i1 cgyar:1nl. Ez akkor [ellcmzc), arnikor az iinerIl'kdesnllkel kiils<> tenyczokrc epf{jnk (objcktumlninyultsdg) .rhclyeu, hogy a S:lj:ll bC.'lls<illkrc ulapozruink (szubjcknunlnilIyuhs:'ig). ,\lindny:'ljan ismcrunk ilycn cmhcrt. Az i1k{(j csak .ikkor er/.i [ontosnuk IIlagat, hu kepes a szclllc.:lyet vulamely kiilso (argyoll vegzell vahozt:l!ashoz larsft:ani - nem is :I valIe )zta{ash:1Il rcjl<,) hds<j el1c.:k miatt, hancm hogy kiilso bizonyiIl'kat kap]a - melyet rcmclhetoleg mtisok is elismcrnck - az .iltala gyakorolt l:llsi'.6Iagos .. jobbfto" hatrisnak. Olyan fornui]a "z az cg6llak, melyct en splrittuilis kil.oap,..l'istlR'ltlk nevczck.

194

A spiritu.ills ki\'agyisag szamtnlan c.:lelhl'lyzl:'!hen megmu tatkozik, legyen sz6 ak.ir arrol az illl'16r61, nki kilZli vcled, hog\ :t moldavit !ulsagosan magas szinnl :lsv:llly szall1odra, 6 ill k:'ihh valami cgyszcnlbbel kellcne kczdened. arnll a szcrnclv f()1. aki kozmikus feJel()ssegL'! akar nid tcstalni, .unicrt elka;l tad uz influenz.it, vag)' :1IT61 az illl'!()l"(il. akinck musza] bekpiszkdlnia a !iikeleles dolgokh:1 is.

Ez utohhirn csod:llalosan vil:'igos pL'ldaval szolg:'iI nz a ko rtihhan l:'irgyah csoport, ukik a ~lih:ily ark:mgyal l'nL'rgi:lina~ ~l'horgonF;ls:'i! cell.() iissZL'j(iveleil rcndcztck, E csoport tag;ainak alkalma nyilon ni, hogy olyusminck legycnck :I szemta iuii. amlt soha konihhnn ncm kiuak. :111) IIII\'d nckik musza] volt :lZ eSl'llleny .rL·szl-nl'k" 0rl'zni maguk.u - ninckisul azt sern fog[;lk Ic-l, hogy a llIl'gllgydes rC:\'en igenis a rL·szl'sc.:v0 viilruk -, fgy csuk .kivonuik" muguk.u bel(ik', M:is sz()val. mivcl ncm voltak kepcsck Illeh:'inyolni szcmtami! szerqllik riikell'Il'Ssc.:gc:l es Irozz:'ij:'irlll:'is:'it. uz c:~(ijllk csa!lakoz:isra sarkalltn ()kl'! es ezzl'l VL'gi'rI dl:tszfIO!t'ik maguklcll a r:lpaszlal:tl llIegnYilva~ nul:'is:'it. l:gyallez a jl'lensl-g idl'zle l'1c') :t roils! fl'lhiglllas:lt. Olyan sok.m prolxllt.ik rtinyomm :1 szeIlH':'lyisc:gi'lk .. lx'lyege!·, bt'It'loklalli a Illagllk .Iordulatait", adall'k:tir, Ill(idosilasail e.~ .. liikelele .... ileseir .. , hogy ma 111:11' rsak nagy l'rcili..·.o;zfIL·sl'k :lrdn takilhatjuk Illl'g a tvitsit a Ill:tga tisztn es ereck-ti Ioruuij.ihan.

AI. egc') I 1:IIS/{)bg L'lllherhar.lli mrxlokon i .... l:'ipl:lljuk. Mi a hclyzct :tzzal a szcmclly«! akinck a gyc'lg)'lII:1S:t nem Im16s? Ez ritku ugynn, de :tzer( megesik. Az illt-lei alkulmusinr visszall'r hozz.ld htirom hel vag}' l'gy l!(ll1:tp nnilva, e,o; keri, hogy ad] ncki ujahh kezclcst. Ez alkalonnnal a hal:is rsak kc.:r hL'lig ran, de :IZ is lchet, hogy hal h()t1apig. Azutrin a p:kicll .... ujra visSz~ller. Egy bizonyox szinten nz t~g(>nk:tl alkulruasint selli hogy az ilk'rei a iclck szcrint nem kap;a Illeg ugyunazt, .unit a liibhi p:kiensiillk mcgkupon. a tartos gyOgYlIl:1s1. Egy nuisik szirucn uz cgonkru l:lpl:ilhatja az clc.:gedellsL·g. mely ahh()1 fak:I<I. hogy ;6 emhernck erl'zzlik magunk.u, 111('11 s:ljn:lljuk az

195

dll'lcJl. Eg\' lljahh szinten pedig az eg(mk valoszindlcg :17.1 fontc ,Igalja, I;ogy ismct fekluzzaszt]a rnag:ll meg e.'{}' utolso proI ulkozassul.

Szahadjol1 l'gy plllnnatru elternem az ego lem:'ij;ll()1 es megtt ·g\,cznl'lll. hogy a tc szl'repl'd chben :t kepbcn a zavaro le- 1I~'~'zc)k vagy akuckilyok elt:tvolil:'iS:1 volt, melyck az illcre) ltlj£l- 1';ln alliuk. Tc l'ZI rnegtcucd. KelSZCr is, I~s most arm keszulsz. I logy harmudj.ira is nekuugaszkod]. holort rnihclyr cluivoliroti.rd ezcket az akackilyokat. m.ir az i/lell) /eleI6ss('!!,e. hogy 10- \ :'lhhI0pjet1.

I'\eha oly huzg{lIl /_'ieheljUk be a gy<'>gyfl:lSokerl j:'ir6 clismc-

rest. hogy rei SL'm ismcriuk, milyen cxtrcm relel<isseg6-l.clL'l rc')

vz nink.

Ncm tc meg en vagYllnk a gy()gyi!{lk. ~Ii CSlIP:lt1 r{'szei vu-

g\1.mk az cgyenlelnek. mcly reszint a p:'icicnsh(il. reszlnt heI(~liink. reszint pL'dig ISlellh(il :'ill. Amikor a lx-nnunk bkoz() lsten tul.ilkozik a p:tt'icnshell lakozo Isu-nncl. a lcgclkcpesz- 16bl1 dolgok j:'llsz()dnak IL'. EZI az cgyenktl'l olykor az "Egy Hatuluuumk" vag)' a .l1:lrom l latuluuumk" is nevczik. De vajon mien vugyunk mi is I x-vonvu az egyelllclhe? A nuisik SZemel), ert!L·kL·hen? Alighu. Mim konihhun mondottam, minden val(lszlnlls{'g szerint a .w~ie/I erdl'kCtllkhen vontuk he minkct ebbe az L'gyenklbl'. (lla nzok ki)z(o tanozol, akik diihrohnmol kapnak :lZ Istcn sz() haszn:'ibl:'iI()1 - tetkl ttll magcul rajta! Ez is csak az cg6d mi.ut van. Isten. Szcretct. t'utrcrzum. Pornis, 7('r('l/Ilc'i a Fe;,I}' - ezck ;1 szavak mind ugY:lnarra vonatkoznak , ezC'll relv:~h\'a haszruilom (ikel lllindvL'gig L' konyvbcn. Val:lszd azt :t kifej<.:zesl, amclyik neked tctszikl)

l ln sz01esehh !:'ivbrhan aka rod hitni a foly.unutot es :lZI a szcrcpct, IIld}'L'1 uz ego j:hszik benne, akkor erdemes magaclclal vinned az al:tbbi nagyon hatckony megkiizl'lfresm6dol a koverkczo kezclesrc, amit tartasz: Fdlj (~,l{l'(' (/Z illcuirel. (/ZI/Ie/II ,,{),(jgyilst/ I/U'!!, ul/ll/a!!,ad!

196 j

Kim!lvolt sikeres a gy6gyillis?

l la m:l r ill tartunk, mil ielcnr az ha e" "

tik meg :J 0\'60 1-" .,. g) paclen:>nek nern ad,l

r. ,_l'>, l'>} 'u as, arnelyre szamilon?

\011 iddsz .. ak, amikor 111'lg'II1' I 'I -

teken, melycket deinle kl' t.' ,1.1t ~I :azlall:lln :J sikertelen C~I'

d kcllcu fogadnom hO(J):(,(l/CI~I(/ ~ log[:~rn fel. V{'glik azonb.m

• • ro·1 nyl vanvalo "y6 " 1,-' I" -

scm tcrhclhe: 11'1")'()IJI) c I I.' ro, g) 1I ,IS 1Ial1),al'll

• ro lee osseg' -

gy6gyul{r,-; heko\,elkczl'-' '11 At',' , 'I 1111111 :1 dral11aian sikcn-,

, .. C , I' II 1<.: cnt tehrit " ik

gy<'igykezd{.s 11<':111 h ", , ' _ "IZ. ami 'or t'g\

OZZ.I lilt: 0 'IZ . '1\"11'1 ' I '

A I I' ro' ,.. • ct L'( menyckct?

pro) erna gyiikere nCI11 'loy - -' I '

.. _ I . l'> ogyJl:ts ):tn hane 'I

ras }(111 kert'send6 I{', 'I I., ' , c in az e I'll

, ' egcn icn aZI 1110lldoo'iI!' I

mmdellkinel kovetk " ik I ' l'>' am, logy nl'1II

CZI K' a gyogyuH' I '

dolour. M:I ljov vel, I ' , ,s, mmur ncm fgy gall

l'>, em, iogy 1!{(,IINmin I I' -

gyul:1sh:1 n _ ,'611 ,I ' ' " ' . ( ell ~I reszt'slil a gV(1

e It I ncm sZlIks{'gke ) ) , I' '

gyukisban, arnilyct clv.in. ' 1 I en 0 yan Jl'lIegLi g)'<l

11:1 felisl11t'rj('lk, hogy a "gy<'igyul''js'' t' " '

ZlIl11 liikeleless{'''{'II''z' f -, .. I. k ' , g} e I iclcnt :tZ univer-

l'> ._, lIZO( 0 'Ipcsohll k ..

akkor arm is r:IJ'i'lVii ik I ' : ',' 111' UJI":lIt'rt'IiHesevd,

I , logy .IZ 1l1l1\'t'rZI

hogy ruibcn kell resz"sl"lln" k _', ,1111 pontos.m tudja,

"'" lin cs 11111 kcll ' link

Iallt'rel1l1Cs kiivelk"ZI.'I) , A 1-' 11) crnun ' c Kapcso-

._ , .. en, cJI)'t'g T I

sC'glcliink nem mindig • .ik 'I az, IOgy:1 \'al(l(li szuk-

, (;SI tgy)t' 'IZZ'II, , I'

amlre szeriltlt'I'II', szt"lk' - link ' " •.. IJlIII c v.irunk. vag"

/,;" ,'it'gUIl' van, '

Ahogyan a gy()gyilc'Jknak el k ·11 ~, '

vclfl<i csarornakem _, _ (; _ ~)g.,dl11l1k:1 sZL'repiikel koz-

, ' (;Ppllgy a P:lcll'nseknek is ,I k II c

niuk a maguk sZ"I'''I)''1 I) I' 1 'k _ s c c logad-

, " .. ._.. e Og-I( 0 cnt \ -,

szenlcn annyl hoo), 11 ",'1'.: 1 "_. I paClt'llS fda<i:J!a egv-

, l'> ()ZZ.I l r 1ctOVL' It' 'y , -

encrgia szandra 'IZlII,'111 1)",1' Ii' g L mng.n a gy6gyfl6

" ,. .., Ig t' IOlJ'ldJ"1 ' , I '''-

valarni 1C>J1 ~ 'J< '. l'>" .IZ, :1Jl1I [oilcnik, MeJ1

enm ()~, Csak cppcn 1 -h 'I ,~ I

kent ~r, (; C slges, log)' Jl1eglepelcs-

Te' "ik I' I

m l cr, lIogy cgy p.icicns c -k 'II

l'> ' ._ S It: c )'d keres r I 'I' 1

zctsz egy g)'(}(Jykez"I' 'I 'I ' IC, e eve-

, l'> ,'_ es . csel eg kctrot v' " 1 -

!ekel), nem ttlnik cl A _, .Ig) tarmat - :1m a

, . p:lclt'ns csal6dolln'lk ~' -

tIJg cs<i(holl1egnek crzcd 'I • erzt magat, te pe-

, magac at, noha liszt:'jhan vagy velc,

197

I., ''',\ scmml okod rti, hlszcn ahogy mondani szokas, tc is II, ember vag)" Neilan), honap multtin azonlxm a pacicn. ,I ujra hallat magar61: Jkmeknl vagyok - mond]a, - A fckely .11111"1. Talan aZ~J1. melt miutan Onncl jarram, felhagytam az-

,I. hogy ruindcnen lIal:1"":1 :lgg6dj:lJ11 rnagarn, leszoktam a do- 1.111\ zasr616 az ivasr(JI, cs sokkul [ohb leu a viszonyom a feI •. q~cmJ11c1 es a gycrckeilllJllcl..," [\[(,'ha nem " n.ilad 1<)IIi'J1I •. 1, 'IIL,k fogj::ik lllbj<iollfrani a gy<'>gyuliisllkat, hancm valarni 1I1.1 .... II:1k. de cz vegsc'S soron cgy:'iltal:'in l1e111 szami!.

\/, ilycn crnhcrck rogcszlllL'sen r:lgaszkodnak az creelIIl1'nyhcz - b Ita valami, ukkor cr a r.lgaszkodas [elcntl az .k,ld::ilyt. A ragaszkodas egyrajta hCSZliki.i16, a beszt'ikOles I,,'dig elv:Jgja a \':111 crcdmcnv iiramlasanak (liP I.

I .1.~}'6gYIIMs celra jrlilly"ltsliga

"okan - az egL'szsegiigyi moclcll es a liirsadaloJll tunctalapii I.r\,osl:"tsszemlek[c altaI J1Iegcr<>sfl\'e - szOksegesnck tal1jak ;1 gy6gykezcles cloll vagy alan J11cgallapilani. hogy az () vclcIIIL'nyOk szcrint mi a p.icicns problL'maja, Ezzd J11egleszik az ,",so lcpcst afele. hogy e1rclcjtsek: ncm 6k iranyiljak a gy()gyuliisL. l Ia chhez hozz:'iadjllk az iutnitiu orroslds napjainkhan oly eltcrjcdt fogalm:ll, J1I~1ris ;JZOIl vesszuk eszre mngunkat, hogy c-ppen felhontunk cgy vaclonaui] doboz EgO-I:lp01.

A diagn()zis ala pvcl<i dCJ11e aZ ullop.itia vHaganak - es rendklvul cl1ekes eszkoz, ha J11egfe!cWen haszniiljak. Em'hen cgy honyolult szaktcrulct is, mely rengeteg tanulast kovctel a leglobh orvos- (es egyeh) dokIOI1()1. Tovilbbra is lal;'ilgal:l.s rnarad ugyau, {un imnuir ludoilU1IIYOS({II IlleWl/aj)(JZOtllal:'ilgalasnak nevezhe[jClk, Dr, Reginald Gold egyszcr kifcitcue. hogy ha vulohan meg akarjuk erteni a diaRl10zis sz6 [elcntcsct, fel kell hontanunk l<>sz:J\'aira: a latin eredcni di je!cnlesc "kello"; :1 gi)!'og credclli (/gllosz (mint az agnoszlikllsban) jelcntese

198 :

pedig .nemtud.is". Es nuir keszcn is \'agrunk: kct ember - ll' Il,leg az orvos +, akik nem tudiak, mi a lxrjod - lrgyhogy ra S(' nints!" Dr. Gold arm is closzerctcncl murut ni, hog\' orvosok sz:1j:1b(i1 nem ritka az akibbihoz hasonki kijl'lellle.s:' "f Ia nem :1llittal fcl diagnozisr, en ncm vtllluknn a 1i:IeWsscge[ a kovetkezmcnyekert. "

Azuuin igy fol)lafj;r: .Gyukran d[lillod(i!ll mita, vajon azt akari.ik-e czzel mondanl, hogv ha 1()rtclle[esen 1<.:kilHlOlt:1k a di:rgn6zisod:rt. 0s megb I()rtenik vclcd valnmi. ukkor rdllalnt fogjcil: a felddsseget?" \'abhogy kctlcm,

c:'1~osk~'nt 1'11llondh:llolll ncked, hogy az eruhcrck gy.rkran lckicsinylocn nyilatkozuak saj:lt di:lgnoszlik:ti "sZ:rkeI1l'lmOkrol", czert a kiils6 fornisokm \'al() hiv:tlkozass:ri pn')h:llj::ik fcnnt.arta,n~ rontoss:igludatukal. Akik nem tsmcrik Iel cz: a f:ljla affekt.ikist, uzok.u konnyen d\'akilhatj:1 cz az oks<> hivalkodas, l'S o!r ~~<..'l('i \':'igr kL'ri[ile[i haralnuiba 6kL'1 uz L'ffajl:r <int<ill1jcI1L'Ze!l rrant, hog)' J1)L'gpr6b(r1j(lk rcprodukdlui l'gy alspirilualis komyczctbcn. Egesz_<;0gCrgl'i modcllunk e ke\'l'sse csodalatra 1!101t6 oklakinak Illajmol:isa lclkchl bcnnunk a diagnosz[iz:ilas «)bjl'klumit~IIlYlll[s:igoll alapuk) v:1gy;I[, es an~lcs;ibilll:rl, hom' magunkru akasszuk az intuitit: ()/'I'US c1mk('jC·1. Az orvosi imuil'i6 c:r[ltel(') jl'll'l1l<lseggL'1 l iir a szakmalx-ln-k sZ:I!ll:lra, 1J:1 01'vosok v:tgy L'gyeh olyan szcmclyck hivj.ik SL'gflseglil, akiknek lti~';II;1~lIkk:ir j;ir a diagn()zisok 1'eI:iII il:isa. Akik viszont puszuin sZlnlelrk az orvosi iIHUici()1 lJat:lskL'ltcs c0Ij;!b<'>1, uzok Ilagyoll rossz szolg;'t1:110[ tesznek a \':II<'lb:lIl hozza('11() intuitiv di:rgnoszeiknnk, es csak elnivolftaunk minkcr a p;icic.:nseillkl("1 es 'a gy6- gYI[:is rolyama[;il(il.

t\ Kapcsolancrcnud Gy()gyilass:l1 \'0gzt:'tt munka sonin azon-

• t\ Ir0f:b t~rtdrlll"z0st'n llrlmen<ien a sz{J vakxll li)\'d a g<iriio di.t (J'e-

I ' '.. k I "

cntcse .ru , " '--'''l'S!:l ii ") (·s :I szill10n giiriig gnoszisz (jek'1ll0Sl' .meg-

bll1< . -res", .. tudiis"), a di:lgnoszisz f<>n0v jdl'nr0sl' Il.!h;II .. ulapos lIIegis !I1< • .'rt!S " . (A Fon!.)

199

1'111 :IZ Inruiuv di:lgnosz[ika nem csup.in szuksegtclcn, ell' egyvI " .... en akudalyt is [clenrhci. jomag.un azr a lIll'ggy{-\zc3des[ vall, 'III. bogy gyakran annal [obb, minel kevl'sehlx!t rudok ;1 pa, ",rlsnil, melt igy kischh a v:116szflllisegL', !togy rudutosan (\'agy 1II,I-;keppL'll) iranyi[ani prol xilorn az Olcsr. '\[inel kl'\'esh0 pro- 1'.II-;z te ir:ll1\'ftani, aumil riil>1> icrct h:rgys7. az univerzumnak 1/ ir{Il1\'i[;br;; - (·s annal jobhak lcsznek az c-rcdmenyck. Nem 11('(',1 \';111 SZ('). hogy az nnivcrzum IlL'III kcpes a rc lllL'gkl'rrlle,'ddd dolgozni, egyszl'nkn csuk van ;I kt1l1l1ye<.b0gnL'k 6s 'Iq.pnci:lllak egy blzonyos szintjc, mely ki/;lr()i;rg ukkor erI,I'!() cl, ha tc r0lre:iJlsz uz lllhC>1.

V)lkilet ncm tudhutjuk tcljcs I>izonyoss:'iggal, pontosan mi\(:1 is kupcsolatos :r mi szcrcpunk ezckhcn a gy6AYllI:lsokI •. m, unnyi azonban bizonyos, !rogy 1lL'1ll lsrcn ;I\'agy :lZ EgyL'r.-mes huelligcnci« kiia\'ilgat;'isa :1 kLrdatunk.

I ~0ll(1(}lkotitisIll6dll"k

\z embvrck ten 1l<.~szetszL'rlileg gOlldol kodo [erL'Ill[lIlenyek. \ csimp.iuzok kepcsck lchctnck llgy:lIl anu, hogy L'szkiizi')k<:t h('szf[sl'nd~ uuguknak botokhol, l~S kipiszkilj:lk "dOk az cbed[ukct egy tcrmeszv.irbol. (lin nem cpitcnck Idll(ikarcol6kar \ :Igy Boeing 7·i7-L'sl'kL'1. 0:L'1ll eh 1101 kcdnck :r hurl'llIleic[en. Es nem nyitu.ik egye[el1l<.'kc[, frogy lodbhadj:'ik ismcrctcikct az u] nClllzl·dl'·kL'knL'k.

Az eSSZL'rli gondolkou:is k(·Pt'SSl'gL' sz.unos ektllelyzl'[hL'1I

rendkivul hnsznosnnk hizonyulluu, :1m a j6z:rn esz - :rhogyan lxirmcly Ill;lS L'szkiiz - karunkru is dlll:lI, Ita helytclcnul vugy nem relldt:hetC'sszt:'rtien husznaliuk. Prolxild csak meg a ttiz<igep<:dl'l kabp:'icskent haszndlni. C'S nuiris mcgkitod, mire gondolok! (1\'<:111 mintha iapasztulatbol bcszelnek.)

. Az 0ssz<.:rti gondolkodtis muveszetc a logika ket alupszuh:Hyara epiH: az lndukcioru es a dedukciora. Az incluktiv logi-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->