Test nr. 1 1.Statutul juridic al categoriilor sociale în Dacia romană 1.1 Enumeraţi clasele sociale din Dacia romană. – 3 p. 1.

2 Comparaţi statutul juridic al cetăţenilor romani şi al peregrinilor. – 5 p. 1.3 Argumentaţi aplicărea mai multor sisteme de drept referitor la statutul juridic al claselor sociale. – 7 p. 2. Izvoarele dreptului şi legile locale ale Basarabiei în prima jum. a sec. XIX 2.1.Identificaţi ce acte normative se considerau legi locale ale Basarabiei şi explicaţi în calitate de izvoare ale cărei ramuri de drept urmau să fie folosite. 3p. 2.2.Stabiliţi şi clasificaţi modificările ce au intervenit în cadrul izvoarelor de drept din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea - 5p. 2.3.Evaluaţi poziţia ţarului rus faţă de încercările de codificare a legilor locale.7p Test nr. 2 1.Reformele administrative şi fiscale ale lui Constantin Mavrocordat 1.1 Desrieţi reformele fiscale realizate de C.Mavrocordat. 3p. 1.2. Explicaţi şi argumentaţi scopurile urmărite de C.Mavrocordat prin introducerea postului de ispravnic. 1.3 Propuneţi propria evaluare a elementelor pozitive şi negative ale reformelor administrative şi fiscale ale lui C. Mavrocordat. 2. Formarea RASSM 2.1.Enumeraţi forţele politice şi sociale implicate în formarea RASSM 3 p. 2.2.Stabiliţi activităţile realizate de forţele implicate în procesul de creare a RASSM şi evidenţiaţi scopul urmărit de ele în cadrul acelor activităţi. 5 p. 2.3. Argumentaţi existenţa / inexistenţa divergenţelor între membrii grupului de iniţiativă şi organele de partid şi stat ucrainene şi unionale privitor la formarea RASSM. 7 p. Test nr. 3 1. Izvoarele dreptului în timpul dominaţiei otomane 1.1 Enumeraţi izvoarele de drept aplicabile în timpul dominaţiei otomane. 3 p. 1.2 Comparaţi izvoarele de drept existente în timtul dominaţiei otomane cu cele din perioada regimului fanariot. – 5 p. 1.3 Estimaţi importanţa reformei de 40 de ani elaborată prin intermediul hrisoavelor domneşti. – 7 p. 2.Dreptul constituţional al României în a doua jum.a sec.XIX-înc.sec.XX 2.1.Identificaţi structura Constituţiei din 1866 şi enumeraţi principiile care au stat la baza ei. 2.2.Comparaţi Statutul Dezvoltător al Conventiei de la Paris şi Constituţiei din 1866 stabilind asemănări şi deosebiri în ceea ce priveşte: dreptul de iniţiativă legislativă, atribuţiile domneşti, modul de adoptare . 5p. 2.3.Argumentaţi însemnătatea Constituţiei din 1866 pentru dezvoltarea ulterioară a României. Test nr. 4 1. Izvoarele dreptului în Moldova şi Valahia în epoca de tranziţie spre perioada modernă. 1.1 Enumeraţi izvoarele de drept aplicabile în Moldova şi Valahia în epoca de tranziţie spre perioada modernă. 3 p. 1.2 Evidenţiaţi scopul încercărilor de modernizare a legislaţiei în prima jumătate a sec. XIX. 5 p. 1.3 Estimaţi importanţa regulamentelor organice în reformarea sistemului de organe centrale de conducere. – 7 p. 2.Reforma de zemstvă şi urbană în Basarabia (a II jum a sec. XIX) 2.1.Numiţi organele de autoadministare a judeţelor şi oraşelor din Basarabia conform reformei administrative din 1868, 1871. 2.2.Determinaţi modul de formare şi competenţa organelor create prin reforma de zemstvă şi urbană în Basarabia în a II jumătate a secol. al XIX-lea. 2.3.Argumentaţi caracterul (limitat sau complet) al reformei administrative din Basarabia din II jum.a se. XIX. Test nr. 5 1. Organizarea administrativă a provinciei romane Dacia 1.1. Descrieţi atribuţiile lui Legatus Augusti propraetore şi a adunării provinciale. 3p. 1.2. Stabiliţi trăsăturile reorganizărilor administrative efectuate în provincia romană Dacia şi scopurile urmărite în cadrul lor. 1.3. Estimaţi importanţa modificărilor din domeniul administrativ şi militar din cadrul Daciei romane şi influienţa lor asupra dezvoltării Daciei romane. 7p. 2.Dreptul civil, al muncii şi familiei în RASSM 2.1. Descrieţi prevederile Codului muncii din 1922 referitor la contractul de muncă şi durata zilei de muncă. 2.2. Comparaţi exproprierea înfăptuită de Puterea sovietică cu cea realizată în baza Constituţiei României din 1923. Formulaţi concluzii. 2.3. Argumentaţi opinia despre instituţia înfierii conform Codului din 1918 şi cel din 1926 şi arătaţi care din ele serveau interesele copiilor. Test nr. 6 1. Dreptul geto-dac 1.1. Caracterizaţi izvoarele dreptului geto-dac. 3p. 1.2. Distingeţi particularităţile procesului de creare a normelor noi la geto-daci. 5p. 1.3. Apreciaţi valorile cele mai importante ale geto-dacilor, apărate de normele penale. 7p. 2 Constituţia a RASSM din 1925. 2.1. Determinaţi cauzele ce au dus la elaborarea şi adoptarea constituţiei RASSM din 1925. 3p. 2.2 .Comparaţi structura Constituţiei RASSM din 1925 şi Constituţia României din 1923 şi formulaţi concluzii. 5p. 2.3. Deduceţi şi argumentaţi principiile Constituţiei RASSM din 1925 7p. Test nr. 7 1. Aplicarea dreptului roman în Dacia romană. 1.1. Definiţi sistemele de drept din Dacia romană. 3p. 1.2. Comparaţi regimul bunurilor pînă şi după anul 106 e.n. 5p. 1.3. Ce drept (cel roman, geto-dac, alte variante) a fost aplicat în Dacia romanâ. Argumentaţi răspunsul.

Depistaţi elemente romane şi geto-dacice în reglementarea obligaţiunilor conform "Legii ţării". 1. 1.Evaluaţi rolul Instituţiei pentru conducerea regiunii Basarabiei din 29 februarie 1828 în evoluţia sistemului organelor administrative ale Basarabiei.2. .Determinaţi instanţele de judecată şi competenţa lor conform CPP.XIX. Dreptul civil al RASSM 2.Apreciaţi importanţa CPP în dezvoltarea dreptului procesual penal român modern. 14 1.Relataţi atribuţiile Consiliului Suprem al Basarabiei şi evoluţia lor 3 p.Determinaţi schimbările intervenite în sistemul organelor centrale de conducere a Basarabiei între anii 1813-1825. Comparaţi regimul bunurilor soţilor în baza Codului familiei din 1918 şi a Codului familiei din 1926 2.2.Identificaţi structura Codului de procedură penală (CPP) din 1865.1. răspunderea pentru neexecutarea obligaţiunilor nu greva persoana. 3 22.1.1.1. formulaţi concluzii. 1. 7p. Determinaţi ideile de bază ale codurilor familiei aplicate pe teritoriul RASSM. 2.3. 5p.Dreptul administrativ al României (1918-1939) 2.3 Ce scopuri urmărea legislaţia civilă din RASSM cu privire la moştenire ? Argumentaţi răspunsul.3. Determinaţi factorii ce au contribuit la păstrarea identităţii latine a daco-romanilor după retragerea aureliană. 5p. 3p 1. Descrieţi izvoarele obligaţiunilor conform Legii ţării şi cele mai frecvente contracte.2.1 Determinaţi cauzele pentru care în primii ani ai puterii sovietice se consideră că legislaţia civilă nu este necesară şi acţiunile întreprinse în acest scop. 2. 3p.a sec.Comparaţi normele dreptului administrativ al României în a doua jumătate a secolului XIX cu dreptul administrativ interbelic cu privire la organele locale. Argumentaţi dacă există sau nu o perpetuare a vechilor norme geto-dacice în Legea ţării.1. 10 1Reformele sociale ale lui C. Comparaţi instituţia moştenirii în Legea ţării cu moştenirea la geto-daci.Infracţiune şi pedeapsă în “Legea ţării” 1. Stabiliţi formele de organizare a puterii în cadrul ţărilor româneşti. Argumentaţi opinia despre instituţia înfierii conform Codului din 1918 şi cel din 1926 şi arătaţi care din ele serveau interesele copiilor.Apreciaţi caracterul şi scopul prestaţiilor obligatorii de muncă 5p.Apreciaţi elementele moderne şi medievale ale reformelor sociale ale lui C. 3p. 1. Test nr. Descrieţi prevederile Codului muncii din 1922 referitor la contractul de muncă şi durata zilei de muncă. 2. /Interpretaţi trăsăturile caracteristice ale normelor ce reglementau proprietatea în legea ţării. 1.3.3. 2. Test nr. – 7 p.1. Stabiliţi reglementăriule nedrepte pe care le conţinea legislaţia penală aplicată în RASSM şi argumentaţi de ce pot fi clasificate ca atare? 2.3.3. 5p.2 Dreptul muncii în RASSM 21.2. Mavrocordat.Exprimaţi şi argumentaţi atitudinea faţă de legislaţia penală din RASSM şi apreciaţi dacă ea a contribuit sau nu la represiunile politice.2 Comparaţi exproprierea înfăptuită de Puterea sovietică cu cea realizată în baza Constituţiei României din 1923. 1. 8 1. 1. 3 p.Organizarea administrativă şi conducerea Basarabiei în prima jum. Obligaţiunile în “Legea ţării” 1. 2. Formulaţi concluzii. geto-dacică sau altă origine). 1.Determinaţi cauzele care făceau necesară unificarea administrativă a României.1. conform Legii ţării.Dreptul penal în RASSM 21.Codul român de procedură penală din 1865 2.2. 5p 1. 7p. 2. 12 1. Exprimaţi şi argumentaţi opinia proprie referitor la originea Legii ţării (romană. 2. 2.2. 2.3.Dreptul familiei în RASSM 2.1. Mavrocordat. Test nr. 2. Mavrocordat. Test nr. 9 1.Argumentaţi dacă în dreptul administrativ interbelic au apărut reglementări ce aveau ca scop realizarea statului de drept. 3p.Determinaţi cauzele şi conţinutul reformei referitoare la ţăranii şerbi . 7p 2.3. stabilind principiile comune ale dreptului administrativ român 5p. 7p. 7p.Proprietatea şi moştenirea în “Legea ţării” 1. 3p.1.Exprimaţi şi argumentaţi opinia privitor la necesitatea adoptării unui nou cod al muncii în 1922 . Test nr. 1.Enumeraţi reformele sociale ale lui C. Argumentaţi propria opinie referitor la cauzele pentru care.Determinaţi categoriile de infracţiuni conform Bazelor legislaţiei penale ale URSS şi a republicilor unionale (din 1924). 1.3. Test nr. Definiţi noţiunea de infracţiune şi scopul pedepsei conform "Legii ţării". 2.3. 11 1. 2.2.2. 7p.Formarea “Ţărilor” şi a “Legii ţării” 1. 1.2.

2 Stabliţi activităţile realizate de forţele implicate în procesul de creare a RASSM şi evidenţiaţi cui i-a revenit rolul hotărâtor. 5p. 2. Valahia ( sec. Stabiliţi asemănări şi deosebiri.2 Comparaţi atribuţiile sfatului domnesc şi a Marii adunări a ţării şi formulaţi concluzii.XIV – mij.3.3.1.Identificaţi factorii care impuneau necesitatea unificării legislative în domeniul dreptului civil şi metodele de înfăptuire. Explicaţi rolul obştii în procedura judiciară conform „Legii ţării” 3p. 20 .3.început sec.care dintre ele proteja mai bine persoana. 1.3. XIX. 3p. 3p 1. 2. pe ce teritoriu şi ce organ a decis formarea RASSM. 18 1.1.XIX.1. Determinaţi schimbările intervenite în instituţia proprietăţii în Moldova şi Valahia pînă la instaurarea dominaţiei otomane. Care din condiţiile cerute pentru încheierea căsătoriei vă par justificate şi astăzi. 2. 2.Dreptul penal al României (1918-1939) 2. 17 1.2 Determinaţi particularităţile Constituţiei RSSM din 1941. 16 1.a sec. de competenţa cui ţineau problemele privitoare la familie şi enumeraţi condiţiile de încheiere a căsătoriei.1.Comparaţi structura Constituţiei RASSM din 1925 şi Constituţia României din 1923 şi formulaţi concluzii.3.XIX). 1. 2. 19 1.Determinaţi izvoarele dreptului în Basarabia (II jum. 2. 3p. Test nr.1.Comparaţi reforma judecătorească din România şi Basarabia din II jum.3. Argumentaţi. Argumentaţi răspunsul.2.XVI ) 1.Evaluaţi importanţa reformei judiciare în evoluţia dreptului în Basarabia. Căsătoria şi familia în “Legea ţării” 1.1 Determinaţi principiul electiv-ereditar de venire la tron a domnitorului în Moldova şi Valahia şi arătaţi avantajele şi dezavantajele acestuia. Relataţi despre privilegiile boierimii. 5p 2. 3 p. Test nr..3 Propuneţi româneşti. Test nr. 1. argumentaţi 7p. sec. Argumentaţi răspunsul.1.1. Argumentaţi 7p Test nr. 1.2.Dreptul civil al României (1918-1939) 2. o explicaţie proprie a evoluţiei Marii adunări a ţării din perioada precedentă şi după constituirea statelor medievale Test nr. 1.2.3. Evaluaţi importanţa martorilor de bună credinţă în proces conform "Legii ţării" şi găsiţi explicaţia.a sec. 5p.Evoluţia dreptului real şi succesoral (sec. Regimul juridic al claselor sociale priveligiate în Moldova. Procedura de judecată conform “ Legii ţării” 1. 2.3. Exprimaţi propria opinie privitor la gradul de gravitate a pedepselor penale conform "Legii ţării" şi cum se poate explica acest fapt. XIV – mijl. 3p. Determinaţi izvoarele dreptului penal al României (1918-1939).3 Exprimaţi propria opinie asupra faptului dacă Constituţia din 1941 garanta drepturile omului şi consfinţea democraţia sau nu. 2. 7p.1. 1. sec XVI. 1.Exprimaţi propria opinie despre caracterul unificării legislaţiei civile în România interbelică şi cea din RSSM din 1940. 3p. 7p.2. XVI) 2. Propuneţi concepţia proprie despre evoluţia dreptului real din "Legea ţării" şi cel de pînă la dominaţia otomană. Analizaţi trăsăturile dreptului penal român din a II jumătate a sec. 2. 1. XIX.1 Stabiliţi cauzele adoptării Constituţiei RSSM din 1941 şi structura ei. Organizarea de stat pînă la instaurarea dominaţiei otomane (sec. când.2.a sec. stabilind asemănări şi deosebiri.1. 2.XX şi cele ale dreptului penal din România interbelică. Comparaţi instituţia jurămîntului la geto-daci şi conform "Legii ţării". Exemplificaţi. Propuneţi o explicaţie proprie a evoluţiei de la egalitatea persoanelor conform "Legii ţării" la privilegiile de după constituirea statelor Moldova şi Valahia 7p 2 Constituţia a RASSM din 1925. 2.2. stabiliţi asemănări şi deosebiri.2 . 5p. Determinaţi dacă existau asemănări între valorile apărate pe cale penală la geto-daci şi conform "Legii ţării". Stabiliţi dacă normele ce reglementau relaţiile de familie se bazau pe egalitatea soţilor şi exemplificaţi. Deduceţi şi argumentaţi principiile Constituţiei RASSM din 1925 7p. al XIV-lea mij. 2 Formarea RASSM 2. 2. 1.Reforma judiciară şi izvoarele dreptului în Basarabia în a doua jum. Test nr. Determinaţi cauzele ce au dus la elaborarea şi adoptarea constituţiei RASSM din 1925.) 1.Determinaţi reglementările juridice noi din România interbelică referitoare la contracte. 3p. Comparaţi privilegiile boierimii cu cele ale clerului şi stabiliţi asemănări şi deosebiri. Determinaţi. 2 Constituţia RSSM din 1941 2.3.sec. Comparaţi dreptul de moştenire conform "Legii ţării" şi în epoca de pînă la dominaţia otomană.2. 2. 2. 1. 5p.2. 2.3.Expuneţi. 15 1.1. 1. Evaluaţi legislaţia penală din RASSM şi legislaţia penală a României interbelice .Exprimaţi propria opinie despre soarta membrilor grupului de iniţiativă.

XIX-înc. 21 1.3. 2. 7 p. 2.Exprimaţi şi argumentaţi opinia proprie referitor la faptul dacă Legea ţării are origine romană.Exprimaţi propria opinie asupra faptului dacă legislaţia muncii din România interbelică asigura sau nu dreptul cetăţenilor la muncă şi ocrotire socială. 1. 3p. Determinaţi şi caracterizaţi domeniul în care s-a manifestat mai mult influienţa legislaţiei bizantine asupra dreptului românesc.1.3 Argumentaţi propria opinie despre principiile Constituţiei din 1938 comparativ cu cele din Constituţiia RASSM din 1925 7p.XVI ) 1.Determinaţi reglementările noi din domeniul dreptului procedural al României (1918-1939). 2. Enumeraţi şi caracterizaţi izvoarele dreptului românesc pînă la dominaţia otomană. 1871. Dreptul geto-dac 1. 22 1.2.1. 3 p. 2.2. sec.XX 2.Determinaţi instanţele judecătoreşti care soluţionau litigiile civile şi cele care judecau princini penale. 23 1. formulaţi concluzii. .2Comparaţi atribuţiile sfatului domnesc şi a Marii adunări a ţării şi formulaţi concluzii. 3p.1. Organizarea de stat pînă la instaurarea dominaţiei otomane (sec. Test nr.a sec.sec. apărate de normele penale. 2. al XIV-lea mij.2.3. 2. al XIX-lea. 1. Argumentaţi dacă el a fost lent. modalitatea şi particularităţile de ispăşire a pedepsei.Argimentaţi caracterul limitat/complet al reformei de zemstvă şi urbane din Basarabia din II jum. 2.1 Enumeraţi pedepsele penale aplicate în secol.Numiţi organelle de autoadministare a judeţelor şi oraşelor din Basarabia în baza reformei administrative din 1868.3. 1.3Expuneţi propria opinie referitor la faptul că răspunderea pentru neexecutarea obligaţiunilor nu greva persoana.XVI ) 1.3 Propuneţi propria explicaţie privitor la corelaţia dintre gravitatea infracţiunii şi asprimea pedepsei. 1.2 Determinaţi infracţiunile noi din această epocă care nu existau în "Legea ţării".Argumentaţi răspunsul. geto-dacică sau altă origine. Determinaţi structura Constituţiei din 1938 3 p.3. 2. 5 1. 2.sec. Reformele judiciare ale lui C. 2. 2. 26 1. 2.Evaluaţi procesul de unificare legislativă.1 Determinaţi principiul electiv-ereditar de venire la tron a domnitorului în Moldova şi Valahia şi arătaţi avantajele şi dezavantajele acestuia. XVI) 1.Determinaţi reglementările juridice noi din România interbelică referitoare la contracte.Dreptul penal al României (1918-1939) 2.1.3 Apreciaţi valorile cele mai importante ale geto-dacilor.XIV – mij.1 Interpretaţi trăsăturile caracteristice ale normelor ce reglementau proprietatea în legea ţării.2.2.Dreptul constituţional al României în a doua jum.1Descrieţi izvoarele obligaţiunilor conform „Legii ţării” şi cele mai frecvente contracte. 7p 2. 1. 7p. 1.2. Test nr.2Depistaţi elemente romane şi geto-dacice în reglementarea obligaţiunilor conform "Legii ţării". Test nr. Caracterizaţi organele centrale ale RASSM conform Constituţiei din 1938 şi comparaţi-le cu cele în baza Constituţiei din 1925.3.1. 1.Dreptul de procedură civilă şi penală în România (1918-1939). 7p. 2.2. 1. 7p. XIV-mijlocul secol.Menţionaţi două acte normative constituţionale adoptate înainte de Constituţia din 1866.Determinaţi modul de formare şi competenţa lor. 7p.3.Argumentaţi răspunsul. 2.3Propuneţi o explicaţie proprie a evoluţiei Marii adunări a ţării din perioada precedentă şi după constituirea statelor medievale româneşti. Comparaţi instituţia moştenirii în Legea ţării cu moştenirea la geto-daci.sec. 7p. Ce izvor: obiceiul sau legea scrisă avea un rol mai mare în domeniul dreptului civil.3.1.Identificaţi factorii care impuneau necesitatea unificării legislative în domeniul dreptului civil şi metodele de înfăptuire. XX) 2. 2.Proprietatea şi moştenirea conform “Legii ţării” 1. Test nr. 3p. Mavrocordat.a secol.Exprimaţi propria opinie asupra faptului dacă legislaţia muncii din România interbelică asigura sau nu dreptul cetăţenilor la muncă şi ocrotire socială. 1.Determinaţi izvoarele dreptului penal al României (1918-1939). Izvoarele de drept în Moldova şi Valahia ( sec. Obligaţiunile în “Legea ţării” 1. 3p. 25 1. Dreptul penal în Moldova şi Valahia ( sec.Argumentaţi de ce Constituţia din 1866 a fost percepută ca o Constituţie democratică 7p. moderat sau rapid. 5p 1. 5p.1 Caracterizaţi izvoarele dreptului geto-dac. 24 1. 7p.2 Distingeţi particularităţile procesului de creare a normelor noi la geto-daci. 2. Test nr. Test nr. 5p.1. Argumentaţi răspunsul.Dreptul civil al României (1918-1939) 2. 3p.XVI.Constituţia RASSM din 1938.1. 5p.Comparaţi atribuţiile domnitorului conform Statutului dezvoltător şi conform Constituţiei din 1866.Reforma de zemstvă şi urbană în Basarabia (a II jum a sec. 5p. 1.XIV – mij. 2. 2. 5p.

început sec.2. XIX. Stabiliţi asemănări şi deosebiri. 5p. care dintre ele era mai progresistă.2.Analizaţi dreptul penal al României în a II jumătate a sec. . Argumentaţi răspunsul. 2.XX şi dreptul penal al României interbelice (19181939).3.Comparaţi legislaţia penală din RASSM şi legislaţia penală a României interbelice.