ER - RAHIKUL - MAHTUM ZAPE^A]ENI D@ENETSKI NAPITAK

Studija o ‘ivotopisu Resulullaha, s.a.v.s. Autor: Safijurrahman el - Mubarekfuri

Sarajevo, 2001 - 1422. H.G.

Naslov originala Naslov prijevoda: Autor S arapskog prevela [erijatski recenzent Likovno - tehni~ki urednik Lektor i korektor DTP [tampa Tira`: Peto izdanje Izdava~

ER - RAHIKUL - MAHTUM ZAPE^A]ENI D@ENETSKI NAPITAK Safijurrahman el Mubarekfuri Subhija Had‘imejli} - Skenderovi} Muhamed Mehanovi} Ned‘ad Kazi}, Fatih Farhat Nermina Ferizbegovi}, Omer Resulovi} Kavazovi} D&T, Sarajevo “OKO” - Sarajevo 30.000 KNJIGA BROJ 20 BESPLATNI PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj Fahd” u Sarajevu

[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA” KRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo UDK 297.161 el - MUBAREKFURI, Safijurrahman Zape~a}eni d`enetski napitak: studija o `ivotopisu Resulullaha, s.a.v.s. / Safijurrahman el - Mubarekfuri; (s arapskog prevela Subhija Had`imejli} - Skenderovi}). - 5. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 490 str.; 20 cm. (Visoki saudijski komitet zs pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 20) Prijevod djela: Er - rahikul - mahtum. Bilje{ke: str. 445 - 470. ISBN 9958 - 880 - 10 - 9 COBISS - ID 521734

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite idruge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah tako|er veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U tradiciji se pominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka je kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primjen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm {erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a

djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, ‘ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, ‘ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i ‘ensku. Svako od njih mo‘e zeti iz njih shodno obimu znanja koje mu je Allah dao,oboru‘avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao”- veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari koje, ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” - veli Poslanik, a.s., tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saeed

RIJE^ GENERALNOG SEKRETARA ISLAMSKE SVJETSKE LIGE - RABITE, GOSPODINA PROFESORA ALI EL - HAREKANA
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Davaocu tmine i svjetla, i neka je Allahov salavat i selam na ne{eg Poslanika, a.s., koji je pe~at svim poslanicima, koji je znao obradovati i upozoriti, obe}ati i zaprijetiti. S njim je Allah izveo ~ovje~anstvo iz tmine i zablude na pravi put, put vlasnika svega {to je na nebesima i na Zemlji. A zar se sve ne vra}a Allahu?! Kada je Uzvi{eni Allah, d`.{. obdario Svog Poslanika, a.s., {efa’atom i dodijelio mu posebno mjesto me|u poslanicima, uputio je muslimane da ga vole i Sebi u~inio njegove sljedbenike dragim, poru~io je: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas }e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.‘” (Ali Imran, 31) Ove Allahove, d`.{., rije~i, poruka su muslimanima da svim svojim srcem te`e i vole Resulullaha, a.s. Razlozi za neprekidnu ljubav nalaze se u li~nosti, karakteru i djelu Resulullaha, a.s., iz dana u dan su sve ve}i i ve}i. Stoga su se muslimani od samog po~etka islama ~vrsto vezali uz njega, opona{ali ga, i na svakom koraku isticali njegove vrijednosti i vrline, pa zbog svega toga, po~e{e bilje`iti njegov `ivotni put, “Siretu Resulullah, a.s.” Poslanikov, a.s., sjajni `ivotopis temelji se na njegovim rije~ima, djelima i njegovom uzornom karakteru. Ai{a, r.a., ka`e: “Njegovo pona{anje je po Kur’anu!”, a Kur’an je Allahova knjiga, Njegova univerzalna rije~ - pa ko se bude tako vladao, bit }e najbolji ~ovjek, kompletna li~nost i najvoljenija osoba kod Allahovih stvorenja.

Muslimane i danas ~vrsto povezuje velika i neograni~ena ljubav prema Poslaniku, a.s. Otuda onaj ko ga voli, ~ita i pi{e o njemu. Tako je nikla ideja da se odr`i Prvi islamski kongres, posve}en studiji o ~asnom Resulullahovom, a.s., `ivotu, radu i djelu. Taj komgres odr`an je u Pakistanu, 1396. h. g., gdje je Islamska liga - Rabita ponudila nov~ane nagrade u vrijednosti 150 000 saudijskih rijala za pet najboljih pisanih djela o `ivotu Resulullaha, a.s., uz slijede}e propozicije: 1. da studija bude kompletna i da precizno obuhva}a historijske doga|aje hronolo{kim redom; 2. da bude autenti~na i prethodno neobjavljivana; 3. da autor navede sva klasi~na i ostala djela kojima se slu`io; 4. da autor napi{e posebno kompletnu autobiografiju sa stru~nim kvalifikacijama i navedenim svojim nau~nim radovima ili {tampanim djelima, ako ih ima; 5. da studija bude ~itko napisana ili od{tampana; 6. da bude napisana na arapskom ili nekom drugom `ivom jeziku; 7. studije }e se primati od po~etka mjeseca rebiu-ssani, 1396. h .g. pa do po~etka muharrema, 1397. h. g.; 8. studije }e se predavati Op}em sekretarijatu Islamske Rabite u Meki, u zatvorenim i zape~a}enim kovertama, koje }e se registrirati pod zasebnim serijskim brojevima; 9. radove }e pregledati posebna stru~na komisija, sastavljena od u~enjaka ove znanosti. Ovakav proglas bio je podsticaj da na konkursu u~estvuju svi oni koje je Allah, d`.{., obdario ljubavlju prema Resulullahu, a.s., pa su prou~avali njegovu li~nost, rad i djelo, a uz to su imali dara i da pi{u. U sjedi{te Rabite po~eli su prispijevati radovi napisani arapskim, urdu i drugim jezicima. Na konkurs je prispio 171 rad, od ~ega: 84 studije na arapskom jeziku, 64 studije na urdu jeziku, 21 studija na engleskom, jedna na francuskom i jedna na hamitskom (afri~kom) jeziku. Stru~na komisija pro~itala je i prou~ila sve radove i odabrala pet najboljih, ~iji su autori i dobili nagrade. To su: 1. dobitnik prve nagrade, profesor Safijju - R - Rahman El - Mubarekfuri, predava~ na Selefijskom univerzitetu u Indiji. Vrijednost nagrade je 50 000 saudijskih rijala; 2. dobitnik druge nagrade, dr. Med`id Ali Kan, sa Pokrajinskog islamskog univerziteta u Nju Delhiju, Indija. Vrijednost nagrade je 40 000 saudijskih rijala; 3. dobitnik tre}e nagrade, dr. Nusajr Ahmed Nasir, rektor Islamskog univerziteta u Pakistanu. Vrijednost nagrade: 30 000 saudijskih rijala; 4. dobitnik ~etvrte nagrade, profesor Hamid Meahmud Mensur Lemud iz Egipta, a vrijednost nagrade je 20 000 saudijskih rijala;

5. dobitnik pete nagrade je profesor Abdusselam Ha{im Hafiz iz Medine, Saudijska Arabija, a vrijednost nagrade je 10 000 saudijskih rijala. Rabita je objavila imena pobjednika na Prvoj azijskoj islamskoj konferenciji u Kara~iju, mjeseca {a’bana, 1398. h. g., kao {to ih je objavila cjelokupna islamska javnost. Ovaj doga|aj proslavljen je u Meki, na sve~anosti koju je organizirao emir Saud ibn Abdul - Muhsin ibn Abdul - Aziz, zamijenik namjesnika okruga Meke, 12. rebiul-evvela, 1399. h. g. Sekretarijat Rabite je na toj sve~anosti obznanio da }e {tampati nagra|ene studije na nekoliko svjetskih jezika. Shodno tome, nudimo po{tovanom ~itaocu prvijenca ovih studija, prvonagra|eno djelo autora {ejha Safijjur rahmana el - Mubarekfurija, profesora Selefijskog univerziteta u Indiji. [tampat }e se i ostali nagra|eni radovi, s molbom Uzvi{enom Allahu, d`.{., da primi od svih nas na{a djela, u~injena izri~ito u Njegovo ime. Allah je divan Gospodar i divan Pomaga~! Neka je salavat i selam na na{eg Resulullaha, a.s., njegovu porodicu i njegove sljedbenike! Generalni sekretar Rabite Muhamed ibn Ali el - Harekan

PREDGOVOR
Siretu Resulullahi, a.s., uvijek }e biti historijska osmatra~nica, nepresu{no vrelo, iz kojeg }e se napajati generacija za generacijom `rdnih znati`eljnika koji su ba{tinici poslanstva, nosioci imanske baklje, ~iji }e plamen vje~no gorjeti, a oreol svjetlosti se stalno {iriti. Ko je prou~avao `ivotni put Resulullaha, a.s., i dovoljno se posvetio njegovoj idejnoj, misaonoj i prekti~noj vrijednosti vidi neprekidni lanac interesantnih i neobi~nih historijskih doga|aja u kojima su Resulullah, a.s., i mala skupinavjernika ovladali mnogim nau~nim saznanjima jo{ u ono doba. Porijeklo materije, uzroci zemljine te`e, i mnoga druga saznanja iz Kur’ana, uzdigla su njima ~ovje~nost na nivo, do tada nepoznat i nevi|en u ljudskom rodu. Ko se dublje unese u `ivot i djelo Resulullaha, a.s., otkriva mu se misteriozni preobra`aj suhe, neplodne i prazne historije, koja je bila poput pustinje, u plodnu i bogatu zemlju iz koje isklija, a potom izraste, ~ovje~nost, znanje, uljudnost i ljepota. S Resulullahovog, a.s., izvora napoji{e se ljudi, iz njegovog ru`i~njaka ubra{e plodove i mirisno cvije}e. Time su se hranili i bili prekoreni tek toliko da se zna da su ljudi, a ne meleki; mogao si ih ~uti kako govore: “Postoji jedna velika pustinja u ~ijem zagrljaju odrsto{e ljudi koji prihvati{e islam i poneso{e ga prostorima nastanjenim mrakom, razgone}i ispred sebe tminu i neznanje.” Djela Resulullaha, a.s., govore nam: “Mi izgra|ujemo ummet - narod kome }e pripasti historija svijeta u budu}nosti.” Dosada{nja historija ne pozna li~nost poput Resulullaha, a.s., koja je imala toliko strpljenja u nesre}i, postojanosti u pravdi, ~vrstine u karakteru, smirenosti u ovodunjalu~kim potresima i stresovima. Niko nije bio milostiviji od njega, {irokogrudniji i razumniji, i niko od ljudi nije mogao doku~iti kao on, izvanzemaljska zna~enja. Njega je Allah, d`.{., stvorio da ovlada mnogim neda}ama i da ih pot~ini sebi. Stoga je Resulullah, a.s., za historiju ~ovje~anstva nepresu{ni izvor humanizma, a za samo ~ovje~anstvo pokrovitelj ustrojstva tog humanizma i njegovog provo|enja od ideje u djelo. Uzvi{eni Allah, d`.{., zape~atio je Resulullahovo, a.s., srce od svih poroka i nevaljal{tina, od samog ro|enja pa do smrti. ^itaju}i Resulullahov, a.s., `ivotopis, upoznajemo njegovu li~nost, njegove karakterne

Zape~a}eni d`enetski napitak

11

crte, njegov na~in izra`avanja i metod rada, i shav}amo da mu je Allah, d`.{., u svemu bio naklonjen: Upu}iva~, Pomaga~ i Za{titnik. Islam mu je bila vjera, a Kur’an vodilja. Uz ovo }emo spoznati da ~ovjek nije u stanju dosti}i visoke moralne ciljeve i ljudske vrijednosti, osim po uzoru na Resulullaha, a.s., koji je prije svega bio ~ovjek, a zatim pokreta~ humanizma i dru{tvenog naretka. U Resulullahove, a.s., nadljudske, nadnaravne mogu}nosti, tj. u njegove mu’d`ize ubraja se, izme|u ostalog, i to {to je svoju historiju dopunio ~injenicama koje do tada ~ovje~anstvo nije zabilje`ilo. Cijeli Resulullahov, a.s., `ivot postavljen je i ure|en Allahovom odredbom. Kao da je njegov `ivot skup odlika od Allaha danih,koje je on postavio u vremenu da budu izvor ljudske duhovnosti, kao {to je postavio Sunce da bude izvor svjetlosti materijalnim pojavama. Jedna va`na komponenta Resulullahove, a.s., li~nosti bio jedar govora - rje~itost, koja ina~e nije nedostajal tom nepismenom arapskom narodu. Resulullahov, a.s., govor, njegove rije~i, iskazane misli, odvode te u bogatu plodnu ba{~u s raznoraznim plodovima. Kad u|e{ u tu ba{~u, osje}a{ da sve oko tebe di{e i kao da kuca jednim srcem. Svaka Resulullahova, a.s., rije~ i misao nosi sa sobom poruku. Shvati{ li je, osjetit }e{ novu volju za `ivotom. On do~arava `eljenu sliku svojim na~inom kazivanja: smireno, iskreno, osje}ajno i dopadljivo. Potom, i ne htiju}i uvijek, ~italac pada pod njegov utijecaj, pa se postepeno humanizira. On odgaja i njeguje u ~itaocu ono {to je ljudsko, a potom Allah, d`.{., podari kome ho}e dio njegove svjetlost. Resulullahov, a.s., govor nam je blizu kao du{a u ~ovjeku, a u isto vrijeme tako daleko, kao {to ne znamo {ta je du{a. On ima rje{enje za svaki problem, nudi izlaz iz svake te{ke situacije i ukazuje na osvjetljenje staza kojima treba kretati. Dok ~itamo Resulullahove, a.s., rije~i, gubimo predod`bu o vremenu i prostoru, i onako zadubljeni u zna~enje tih rije~i, do`ivljavamo njegovu blizinu, kao da je t, s nama u neposrednom govoru. Kad u svoj tekst unese novu ideju, ona odjednom, kazana njegovim rije~ima, daje novi smisao. Mi ga razumijemo onoliko koliko smo s njim, koiliko ga pratimoi koliko `elimo da ga razumijemo. Ako se na ne~emu zaustavimo - i on se zaustavi, ako produ`imo - i on produ`i. Ono {to smo prema njemu izvr{ili - i on je prema nama ispunio. Resulullah, a.s., ne posjeduje u svom na~inu izra`avanja ono {to posjeduje ve}ina retori~ara svijeta. U njegovom jeziku nema brztalnog govora, nema cini~nog i dvosmislenog zna~enja, nema crnog humora. On ne dozvoljava sebi da, kao drugi, pusti jeziku na volju. Resulullahov, a.s., govor je govoren ili kazan, da bi ponio smisao i poruku koja treba postati stvarnost. On govori srcem koje zra~i imanom i Kur’anom. Iza njegovih rije~i stoji Uzvi{eni Allah, d`.{.

Tako|er. iz nepravde vjera u pravdu islama i iz nepravde ovoga svijeta u {irinu i ovoga i onoga svijeta. Svako }e za sebe na}i ono {to `eli. niti od svoje savjesti. bez primjese sumnje ili neistine. Na{ ummet ima vjeru i Poslanika kakve nema ni jedan drugi narod. napisane su mnogeknjige kojima se `ivotu Resulullaha.s. A spozanti to mo`e samo onaj ~ovjek kome je njegov Poslanik bioResulullah. Dodajmo ovdje da je ovo djelo samo nastavak truda koji su ulo`ili u~enjaci Indije kroz dugi niz stolje}a na o~uvanje isalmske tradicije. ima nekoliko knjiga o Resulullahovom.. trebaju zna~iti vjerniku ono {to za njega zna~i njegovo srce.” Ovo su rije~i koje poja~avaju ~ovjekov iman. s. ova knjga se odlikuje svojom pristupa~no{}u {iroj ~itala~koj publici. a. {to omogu}ava ~itaocu da ih ~ita s lahko}om. rije~i i djelo Allahovog Poslanika treba da budu uzor za svakog ~ovjeka. Svjesno ne smijemo pobje}i od Reulullaha.{. I takav mora biti svako ko ho}e da se pridru`i povorci pravovjernih na njihovom dugom putu. Me|utim. Njegov `ivot nema tamnih mrlja koje bi istakle suprotno saznanje. to je formula na temelju koje treba `ivjeti ~ovjek. Tu nema kolebanja. a. `ivljenja.a. Trebamo te`iti za duhovnim i moralnim uzdignu}ima nad materijalnim privla~nostiam i ovozemaljskim njihovim okovima. Poznata .Rahmana iz Indije.s.Mahtum” dobilo prvu nagradu na Rabitinom konkursu “Za najbolju Siru”. poslao nas je da izvedemo onoga ko ho}e iz robovanja ~ovjeku u robavanje i obo`avanje Gospodara svih ljudi...s. a.Rahikul .R . Stoga je djelo “Er . kao i samim istra`iva~ima kojima je “Sira” struka.. osoba koja je shvatila cilj svoga `ivljenja i radila na ostvarenju tog cilja. pristupalo s razli~itih aspekata.s. Du{a ne mo`e poletjeti i uzdi}i se na visinu dok ~ovjek ne spozna cilj svog ra|anja. da ih potpuno razumije i prou~ava bez manjkavosti. bilo zbog pro{losti ili sada{njsti.. d`. a posebno je izra`ena sveobuhvatnost ~iste “Sire”. Stoga isti~emo da cijeli `ivot Resulullaha.12 Zape~a}eni d`enetski napitak Sve u svemu. Izgovorila ih je osoba koju je odgojio na{ vo|a i prvi u~itelj. “Allah. `ivotu i djelu koje se odlikuju pripovjeda~kim stilom pisanja. a.v. njegove rije~i i djelo. Svjesno ne mo`emo pobje}i od svoje sjene. s naslovom na arapskom jeziku “Er . bez kojeg ne bi mogao da `ivi. koje su prate}e komponente u nekim djelima.Mahtum”. Ova knjiga. spada u jedinstvene knjige po svojoj hronologiji zbivanja. a uz to su dosljedne historijskim zbivanjima i preciznim i ta~nim podacima. One zra~e svijetlom i pru`aju nadu.Rahikul . umiranja i ponovnog o`ivljenja. Njegova sjena treba ga pratiti poput savjesti koja prati razum.s. a. metodologiji izlaganja. tematski ili metodski. @ivot. profesora Safijju . Zbog velikog zna~aja koji zauzima “Sira” u `ivotu svakog muslimana. pogotovo kad se zna da je on od ro|enja do smrti hodio stazama ~istog islama (fitre).s. njegiju}i mnoge islamske znanosti.

Allah zna {ta je u namjeri svakog ~ovjeka! . da se njome koriste.Zape~a}eni d`enetski napitak 13 su njihova originalna i neponovljiva nau~na dostignu}a na polju tefsira. Sire i ostalih hadiskih znanosti. molimo Allaha. I dok objavljujemo ovu knjigu za muslimane Istoka i Zapada.. d`.{. hadisa.

H. objavila konkurs za najbolju “Es . s Objavom istinite vjere. a. da ne posrnem u ponore tmine. Sira je jedini izvor iz koga proisti~u prakti~na islamska `ivotna pitanja. . re}i }u ne{to ukratko o svome radu: Prije nego sam po~eo pisati ovaj rad.{. da obraduje. Ja sam ~ovjek koji do`ivljava veliku sre}u i zadovoljstvo kad s nalazi u “dru{tvu” Resulullaha. da opominje i da poziva svome Gospodaru. d`.RIJE^ AUTORA Hvala Allahu.Rabita. i salavat i selam donesi na na{eg Poslanika. U~i me da dostojanstveno `ivim ovaj `ivot i dostojanstveno umrem kao pripadnik najodabranijeg naroda. mjeseca rebiul-evela. i ko sam to ja da bih mogao baciti jedan zra~ak svjetlosti na `ivot najodabranijeg i Allahu najdra`eg od svih poslanika.s. 1396. Salavat i selam na Allahovog Poslanika! Kad preciznije pogledamo. imamo lijep uzor za sve one koji mnogo vole i mnogo slave Allaha i nadaju se Sudnjem danu. Dragi moj Allahu.Sire.s. Zaista je `ivotopis Resulullaha. a.s. poslani~ki i druga~iji od svih drugih `ivotopisa. Koji je dao da u na{em Poslaniku.. Ljubav prema njemu grije moje srce i daje mi podstreka i volje za `ivotom. Svoga zadovoljstva i opskrbe! A zatim: Radostan sam da je Islamska svjetska liga . i one koji ih slijede u dobrim djelima do Sudnjeg dana! Podari im izvore Svoje milosti. da s njegovim{efa’atom grijehe mi oprosti! Na kraju.s. a. blagoslovi. od neprocjenjive vrijednosti za sre}u ljudskog roda.. Hvala Allahu. Resulullaha.s. nose}i svjetiljku koja sija.s.. ummeta. njegovu obitelj. a. odr`anom u Pakistanu. a. Resulullahovog. g.. Sretan sam zbog dono{enja odluke da u~estvujem na tom mubarek konkursu. a.. neka je na njega hiljadu hiljadu puta salavat i spas! Bio je ovo veliki izazova piscima i u~enjacima ove tematike da ulo`e maksimalan trud i da se prijave za konkurs. bodri me da ne klonem duhom i ne malaksam tijelom. On je muhamedanski. jedinstven. Konkurs je bio otvorenog tipa za sve muslimane svijeta.Siru” na kongresu Es . Hvala Allahu. Molim Allaha. rodbinu i drugove.s. a.. a tema je bila `ivotopis Vjerovjesnika. smatrao sam da on treba biti srednjeg obima. Koji je poslao Svoga Poslanika. Koji ga je poslao da svjedo~i. ali se pitam: gdje sam to ja. koja }e se uzdi}i nad svim vjerama. Smatram da }e ovaj trud biti plodonosan i od velike vrijednosti za budu}e generacije.

1396. unato~ istini. u sporednim doga|ajima. kao i razli~it raspored i redoslijed bitaka. tj. te sam u ovakvim slu~ajevima nastojao biti precizan sa ciljem da do|em do prave istine. Doga|aje i zbivanja sam promatrao s vi{e razl~itih aspekata. g. Ti si Gospodar Ar{a slavnog! 24. Onaj Koji opra{ta. ili kada bih primijetio da su svi autori. kao i bezvrijedno skra}ivnje. oti{li drugim putem. Safijjurrahman el . Indija .07. h.Zape~a}eni d`enetski napitak 15 Izbjegavao sam op{irno izlaganje.Mubarekfuri Selefijski univerzitet. Koji zaslu`uje ljubav. Moj Allahu. dok nisam prihvatio da u kosturu mog rada bude ono {to je najjasnije i po mom mi{ljenju najta~nije. onda kad bih se pobojao da }e se ~italac i{èu|avati. jer to dovodi do nepotrebne op{irnosti. Izbjegavao sam navo|enje dokaza. zaista. Ti si. ali mo`da sam ukazao na neke dokaze. meni dobro odredi na ovom i budu}em svijetu. ^itao sam u mnogim izvornim djelima “Sire” veliku op{irnost u manje va`nim stvarima.

bo{nja~ki narod ima priliku da na svom jeziku upozna djelo indijskog profesora SAFIJUR RAHMANA EL .{. Prevoditeljica . Molimo Allaha. Konkurs je raspisala Islamska svjetska liga “Rabita”..16 Zape~a}eni d`enetski napitak Prvi put na{ muslimansko . ^itaocu se pru`a mogu}nost da otvori stranice ove knjige i spozna put do d`enetskog napitka. da ovo djelo bude od velike koristi na{im muslimanima. Ovo djelo dobilo je prvu nagradu od ukupno 171 prispjelog rada na natje~aju za najbolju Resulullahovu siru (`ivotopis).MUBAREKFURIJA pod naslovom “ZAPE^A]ENI D@ENETSKI NAPITAK”. d`.

. kao {to su istim imenom nazvani stanovnici ove zemlje. ponio cijelom ~ovje~anstvu. Sa sjevera grani~i sa Sirijom i dijelom Iraka. a.s. i pored toga {to su grani~ili s dvije najve}e imperije toga doba (Bizantijom i Perzijom) ~ijim . Ta Objava putokaz je kojim je Allah. a. koja je postala njihovom domovinom. Zbog toga su i stanvonici ovog poluotoka uvijek ostali slobodni i nepokoreni.POLO@AJ ARAPA I ARAPSKIH NARODA Siretu Resululah. Stoga nije mogu}e u potpunosti do~arati veli~anstvenu mo} Allahove objave. Ovim imenomje od najstarijih vremena nazvan Arabijski poluotok. S juga je Arabijsko more. ili `ivotopis Resulullaha. POLO@AJ ARAPA Rije~ “arebun”. koje je produ`etak Indijskog mora. izveo ljude iz tmine na svjetlo. stepa. [to se ti~e unutra{njeg sastava. d`. neplodna zemlja bez vode i biljnog `ivota.s.s. poluotok je sa svih strana gola pustinja i pijesak {to bija{e neprobojna brana koja nije dozvolila strancima da ga osvoje i nad njim uspostave svoju upravu. osim ako se uporedi stanje koje je prethodilo Objavi. pravi je tuma~ Objave Kur’ana i poruke koju je Poslanik. Povr{ina mu je izme|u milion i milion i tri stotine kvadratnih milja. a. Arabijski poluotok zauzima veoma va`an prirodno ..{. a onda i poglavlje o historijskim prilikama vremena u kojem se pojavio Muhammed. s istoka Arabijskim zalivom i velikim dijelom ju`nog Iraka. zna~i: pustinja.geostrate{ki polo`aj u tom dijelu svijeta.s. iz vjere u idole u vjeru u jednog Boga. Arabijski poluotok grani~i sa zapada Crvenim morem i dijelom Sinajskog poluotoka. a. donosimo poglavlje o arapskim narodima i historijskim zbivanjima prije islama.

Arabijski poluotok zauzima sredi{nji polo`aj me|u kontinentima poznatim kao Stari svijet. Tasm D`edis. Kinda. 2. tj. Tajj. a sjeveroisto~na granica klju~ je za Evropu. Arapi El . njen sjever i jug bili su pristani{ta drugim narodima. Arapi El . Isto~na.ali im trgovina propada nakon {to Vizantija zauzima pomorski put. Zbog takvog geografskog polo`aja Arabije. Arapi El . Njihove porodice rzgranale su se `enidbenim vezama. 3. Vezano je uz njih i kopnom i morem. Kudat i Sekasik. D`izam. Stalno je me|u njima vladao duh rivalstva. Palestine i Jordana. kulture. u stvari. kao {to se desilo sa Humejrom i Kehlanom. a zovu ih i Arapi Kahtanije. Njegova sjeverozapadna granica predstavlja kapiju za ulazak u Afriku.‘Arim). Arapi beduini. a potomci D`efna bili su vladari [ama. Njihova kolijevka je Jemen. Gledano na spolja{nji svijet. pa izdvajamo dva poznatija plemena: a) Humejr.D`umhur. ARAPSKI NARODI Histori~ari dijele Arape na tri grupe prema porijeklu: 1. Njima pripadaju plemena: Ad.Evs. o ~ijem porijeklu nema dovoljno pisanih podataka. . Arapi Kahtanije ili El . El . Semud. Doga|alo s da su se me|usobno krvno vezivali putem `enidbe. koji su porijeklom od Ja’reb ibn Je{d`ea bin Kahtana. Postali su ~uveni trgovci. Amlak i jo{ neka druga. rijetko lo{im odnosima.Musta’rebe.Arebe. a kopneni put je uni{ten poslije zauzimanja Egipta i Sirije. El . Emar. stalno su se takmi~ila. Me|utim. s najpoznatijim porodicama: Hemedan. Laham. Plemena su `ivjela u me|usobno dobrim. s najpoznatijim porodicama Zejdul . pak. El . b) Kehlan. otvara vrata nearapima.Arebe do{li su s juga Arabijskog poluotoka. natjecala koje }e biti bolje i koje }e ste}i ve}u slavu. ili Arapi starosjedioci tog poluotoka. Svaki od ovih kontinenata vezan je s poluotokom morskim putem koji la|e i brodovi vodi pravo u luke na poluotoku. obrazovanja. vjera i umjetnosti.Hazred`. Mizhad`.Baide. koji su porijeklom od Ismailai zovu ih Arapi Adnanije.Ezd. te je tako veza s Indijom i Kinom ujedno veza s Dalekim istokom. To su. Sirije. Pleme Kehlan raselilo se iz Jemena po ~itavoj Arabiji i to prije poplave izazvane pucanjem brane (Sejul . bili su centri trgovine.18 Zape~a}eni d`enetski napitak napadima ne bi mogli odoljeti da nije bilo ove neprobojne brane.

Ezda nastanila su se u Tihami.Tajj krenu{e na sjever. sinovi Harisete ibn Sa’lebe. D`efne ibn Amr odseli u [am. a tu im je bilo i prvo boravi{te pred odlazak u [am. BENU . krenuo je u svijet. oni su se selili na sve strane.Hazred`. Ed`em i Selma. ‘Imran bin Amr nastanio se u Omanu sa svojim potomcima i oni su ogranak plemena Ezd u Omanu.Ezda.Gassasine. koji dobi{e taj naziv po jednoj vodi u Hid`azu poznatoj pod imenom Gassan. On je predak kraljevva El . Njegovi potomci su: El . pa su oba prozvana bre`uljci Tajja . Postoje evidentirana mjesta u kojima su se nastanili nakon posljednje seobe. od koga potje~u kraljevi Menazire u Hajri. Naseli{e se na dva bre`uljka. Nastanio se u Merri Ez .TAJJ Nakon odlaska El . Kad mu je odrstao sin. i oja~ao.Ezdi krenuo je u Hid`az. Do{ao je u Medinu i tu se nastanio. gdje je i ostao da `ivi sa svojim plemenom. nakon {to otjera{e njene starosjedioce D`erahime. Nastanio se izme|u dva mjesta: Es S’alebije i Zi .Evs.EZD Prema naho|enju njihovog starje{ine. El . Njegovo pleme zauze Harem i Meku za svoje prebivali{te.Kar. Od njih se odvojio Haris ibn Amr iz plemena Huzaat i do{ao u oblast Hid`aza. Benu .Zahran. Putovali su od Jemena do sjevera Arabije.Zape~a}eni d`enetski napitak                            19 Narod Kehlana raselio se na ~etiri strane i otuda ~etiri grupe njihovih potomaka. LAHAM I D@IZAM Od prvog plemena je potomak Nasr bin Rebia. a zovu se Ezd [enue’. To su: EL . Imran bin ‘Amr Muzejkaba. Sa’lebe ibn Amr El . Plemena Nasra bin El .

To je mjesto u vrhu dana{njeg mesd`idul . Iskopine i ba{tina tog. a.. a. bila je ljubomorna.s. historijski zna~ajnog. mjesta detaljno su opisane i sa~uavne u knjigama. koji se nalazio na zapadnoj obali rijeke Eufrat. a potom se vrati u Palestinu. a.Muharrem. Sara. . kao slu{kinju. te su se nastanili u Ned`du. a uz Svetu ku}u Bejtul .5 Tako Had`era postade drugom `enom Ibrahima. te o dru{tvenim i vjerskim zbivanjima iz toga doba. ali nju i sina odvede u Hid`az i ostavi ih u neplodnoj dolini.. sa~uvani su i zapisi o prijeklu porodice Ibrahima. te u tome nije uspio. ali ta dr`ava ubrzo propade.s. porijeklom iz ira~kih krajeva.{.2 Poznato je iz historije da je Ibrahim. pored `ene i sina ostavi zave`ljaj s hranom i posudu s vodom. da bi udovoljio njenoj `elji.. njegovo spletkarenje vratio na njega. ili Hiran. a spletka Faraonova nije urodila plodom. d`. njegova prva `ena. (ima i razli~itih mi{ljenja o njegovom prijeklu). Ibrahim. a odatle oti{ao u Palestinu. a potom su morali na silu oti}i sa te zemlje. koju bi povremeno bujice raznosila s lijeve i desne strane..s.Semave na rubni dijelovima Iraka. preciznije iz gradi}a Er. ne htjede se rastaviti od Had`ere. U Had`erino vrijeme sve je to bilo pusto.s.4 Sara primi Had`eru u slu`bu.{. ostavi ih u hladovini visoke palme. d`. te joj zbog toga. Ibrahim se vratio u Palestinu i Allah. Tako|er. Pleme Kuda’a potje~e od Humejra.. Ibrahim.20 Zape~a}eni d`enetski napitak KINDA Oni naseli{e podru~je Bahrejna.. Ismaila. Palestinu je odabrao kao centar svog misionarsta. a potom je udade za Ibrahima. Zatim su oti{li u Hadramevt. dade svoju k}er Had`eru.3 Izvori navode da je jednom prilikom doputovao u egipat kod Faraona..s. koji tada nije postojao. a.s. koja je tada postojala u obliku uzdignute gomile pijeska i kamenja. a povremeno je putovao u druge zemlje i opet se vra}ao. ARAPI MUSTAR’ EBE Oni potje~u od pradjeda Ibrahima.s. Ibrahim.harama. d`. koji je poku{ao napraviti spletku i zlo njegovoj `eni. a. u blizini dana{enjeg Zemtema. Osnova{e dr`avu od velike strate{ke va`nosti..{. u blizini Kufe.. mu podari od Had`ere Ismaila. Faraon je uvidio koliko je Sara bila privr`ena Allahu. Oni su napustili Jemen i naselili se u pustinji1 Es . pa je nagovarala Ibrahima da ostavi Had`eru i njeno malo dijete. pa ih je sna{lo ono {to ih je sna{lo u Bahrejnu. a.. Od nje nemamo nikakvih tragova. a. ali je Allah.s. odselio iz mjesta Er i do{ao u Haran. a.

Pri~a o Had`eri i Ismailu je duga i op}epoznata. a. a. a. ali zbog nepostojanja vode nisu je ranije naselili. Allah. Ismail je shvatio o~evu poruku. U me|uvremenu mu je majka umrla. d`. a Mi ovako nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine’. .Zape~a}eni d`enetski napitak                            21 Pro|e nekoliko dana Had`erinog boravka u pustinji s malim djetetom. Ismailove majke. dolazio je u Meku s vremena na vrijeme. Ona se zahvalila Allahu. Potra`io je Ismaila kod ku}e.. Allahova volja htjede. kako je i kako `ivi. Stigao je u Hid`az nakon Ismailove `enidbe. a. Mi ga zovnusmo: ‘O iIbrahime.{. ve} zate~e njegovu `enu.Veoma im se dopadao. starje{ine D`urhuma. a on poru~i Ismailu da ovaj put pri~vrsti ku}ni prag. Potom se Ibrahim. Hrane nestade.s. po odobrenju Had`ere.9 Ibrahim. pa zauze{e zemlju oko vrela Zem . a Ibrahim. a prije njegovog punoljetstva. Ova pri~a spominje najmanje jedno Ibrahimovo putovanje prije Ismailove punoljetnosti.s..‘i kurbanom velikim ga iskupismo.6 U tom peridu nai{lo je pleme Jemanije.. velikodostojnika.. a. i opet nije na{ao Ismaila kod ku}e.opru~i joj da ka`e Ismailu neka promjeni ku}ni prag. zaista.{.8 Ismail je izrastao u lijepog i stasitog mladi}a. . Za pleme D`urhum ka`u da je ranije `ivjelo u dolinama u blizini Meke.s.. re~e: “I njih dvojica poslu{a{e.’” (Es Saffat. a i voda se potro{i. uputio iz Palestine da obi|e `enu Had`eru i sina Ismaila.. spomenuo je u Kur’anu da je Ibrahim. Ne zna se ta~no koliko je bilo takvih putovanja.{. a on direktno od Resulullaha. bilo pravo isku{enje! . pa se razvede od ove `enei o`eni drugu. a desilo se da se i Ibrahim. a.izvor Zem .s.. je nakon ove Ismailove `enidbe ponovo do{ao.7 Ibrahim. Pri~a svjedo~i da se ovaj doga|aj desio poslije ro|enja Ishaka. jer je prva vijest o Ishaku spomenuta poslije u cijelosti pri~e o Ismailu.a. pa im postade napitak koji im ugasi `e| i postade izvor njihovog `ivota za izvjesno vrijeme. Ona se po`ali na siroma{tvo.107) U knjizi postanka navodi se da je Ismail stariji od Ishaka trinaest godina.s. i kad ga on ~elom prema zemlji polo`i. ti si se Objavi (u snu) odazvao. preneseno od IbnAbbasa. da su oni i ranije silazili s brda u to dolinu.zem. zvano D`urhum. vidio u snu da }e zaklati svoga sina Ismaila. kao i to. a tri ostala putovanja opisuje Buharija..s. da obi|e svoju ostavljenu obitelj. 103 . pa je upitao njegovu `enu kako je i kako `ivi. vrati u Palestinu. ali ga ne na|e. Buharija u svome predanju jasno tvrdi da je to pleme nastanilo podru~je dana{nje Meke poslije ro|enja Ismaila. d`. izuzev {to je historija zabilje`ila ~etiri.s.zem. On je upita za njega. Nau~io je arapski jezik od plemena D`urhum. Bila je to k}er Mudad bin Amra.. a. na svemu. Allah.to je. r. ili drugo njihovo koljeno. pa ga o`eni{e djevojkom iz svog plemena. pa kako je krenuo da izvr{i to djelo. d`.. pa iz pjeska provri voda .

a..{. Mi{ma (Mi{ma). Preko njega su Arapi Adnanije zapamtili svoje porijeklo.Enbata. To su: Esed ibn Rebia.zem vrela. od koje su nastala ~etiri plemena.. a njihovi historijski tragovi na tim mjestima svjedo~e o tome.Egipat i oratno. u svojoj nau~noj studiji. i ne bi i{ao dalje od Adnana. koji ih pokori{e. ne potje~u od Kahtana. i drugi. ili pak. smatraju}i da je pomenuti hadis slab (daif). objavi ljudima da trebaju obavljati had`. Rebiat i Mudar. a to su: Nabit (Nebajot).12 Potomstvo Meada razmno`ilo se od njegovog sina Nezara. Njihov susret napokon se dogodi nakon toliko dugo vremena. Kajdar (Kedar). Taj narod osnova jaku vlast kojoj se pokori{e okolna plemena. Emmar. ali su se osje}ali). Nakon nekog vremena..10 Potomci Kajdara ostali su u Meki. gdje su se udoma}ili. naredio. onako kako mu je Allah. . kao i ensarije. Utom periodu sagradi{e temelje na kojima podigo{e Kabu. a.Hazred`. a. iz plemena El . kao sin prema ocu i otac prema sinu (nisu se poznavali. ~estiti i dobri sin svoju sre}u pred ocem. d`. Sva su u po~etku boravilau Meki..Nedevi. govore}i: “Slagali su rodoslovci”. Oni ka`u da od Adnana do Ibrahima.s. Duma (Duma). jedinog njegovog mu{kog potomka. Na sjeveru Hid`aza procvala je kultura El . zatim Hanife. pa je zatekao Ismaila kako {ilji strijelu pod kro{njom jednog drveta u blizini Zem . iznosi mi{ljenje da vladari plemena Gassan (Gassasine). Pleme Rabiat porodilo je zna~ajne historijske li~nosti predislamskog doba. On je imao ~etvero djece. uzlazno.s. Abdul . Edbail (Adbeel). Mi{a (Masa). Prijestolnica im je bila u Batri.radosnice pred sinom. je Ismailu podario od Mudadove k}eri dvanaest sinova. Uglavnom su pala u zaborav. pa i van nje. Mib{am (mibsam). d`.Kajs. Jetur(Jetur).Evs i El. ova plemena raseli{e se po ~itavoj Arabiji.s. Zadnja dva plemena brojna su i veoma poznata u historiji po slavi ~uvenosti. Zabilje`eno je da je Resulullah. pri spominjanju svoga porijekla dolazio do Adnana.22 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibrahim je i tre}i put do{ao.{.[am . Narod Mudara rzdvoji se `enidbenim vezama i brojno{}u na dva velika plemena: Kajs Ilan bin Mudar i Ilijas ibn Mudar. Od njih se razmnio`i dvanaest plemna. Ibrahim. Bavili su se trgovinom. Te{ko da bi mogao stari otac sakriti svoje suze . i to: Ijjad. dva Vailova sina . izuzev Nabitova i Kajdarova plemena. Nefis (Nafi{) i Kaideman (Kedma).s. Haded (Hadad).Bekr i Taglub.11 Grupa u~enjaka smatra da je Poslanikovom rodoslovlju dozvoljeno i}i dalj od Adnana. Anzeh. sve dok ne do|o{e Viznantinci. ve} od porodice Nabita ibn Ismaila. a tada bi zastao. ima ~etrdeset koljena. a.. Putovali su trgova~kim putevima na relaciji Jemen . Adnan je dvadeset i prvi predak u uzlaznoj porodi~noj lozi Resulullaha. Krenu{e jedan prema drugom. Niko se nije usu|ivao suprotstaviti im se. Njihovoj lozi pripadaju Adnan i njegov sin Mead. Allah. Jetma (Tema). Profesor Sulejman en .

U Tuhami ostade porodica Ken’anet. Udaljenost od njih do Kufe iznosila je pet dana hoda. Pleme Taglib nastani se u El . Benu . Zubjan. Tejm. Zubjan se nastani izme|u Tejme i Havrana.. dakle. pa do D`ebelajna .Esed ibn Huzejme i potomci Ken’aneta ibn Huzejme.s. Mahzum.s.Zape~a}eni d`enetski napitak                            23 Od Kajsa ibn Mudar potje~u: Benu . Pleme Benu . Od Ken’aneta potje~u Kurej{ije. da je rekao: “Rekao je Resulullah. rekao je: “Allah je odabrao Ismaila od Ibrahimove djece. Potomci Bekr ibn Vaila. sinom Abdullaha ibn Abdul . El .”14 Prenosi se od Abbasa bin Abdul .Sulejm ostado{e u blizini Medine.D`ezire El .’”15 Kad se pro{iri pleme Adnana raseli se po cijeloj Arabiji u potrazi za vodom i pa{njacima. a.Kura i Hajbera isto~no od Medine. najbolji i po osobinama i po porijeklu. a izme|u njih su bile ku}e Buhtura iz plemena Tajj.Furatijje. Huzejf ibn Mudrike. Zahvaljuju}i njemu.Hanife bin Sa’b ibn Ali ibn Bekr naseli se u Hid`ru. Benu .s.13 Resulullah. Ha{im.Kajs i potomci Temima naseli{e se u Bahrejnu i tu ostado{e. Benu . U Taifu se nastani pleme Sekif. a od Kurej{ija odabrao je Benu . a Meku i njenu okolicu nastani{e Kurej{ije.‘Uzza ibn Kusajj i Abdu Menaf ibn Kusajj. E{d`e i Gani bin E’asar. Benu . najboljeg plemena i najbolje ku}e. Eblu i Hit.. na putu izme|u Meke i Basre. Adijj. d`.Harre.Sulejm. a Kurej{ije od Ken’anove djece. a. Kurej{ije se vremenom izrodi{e u vi{e plemena. Sehm.: ‘Allah je stvorio stvorenja. a meni je dao da budem porijeklomod najbolje loze. a oni su: Abdud .{. Nevfel. obdario je Svojim poslanikom Muhammedom. Ja sam.Temim nastani{e se u Basrijskoj pustinji..dva brda koja dose`u do El . a od Gatafana su: Fabes.Ha{ima.16 . a ostali potomci Bekr ibn Vaila naseli{e zemlju uzdu` od Jemame preko Bahrejna i Sejf Kazime do mora. Benu .Havazin. u dolini Vadil . te na obronke oblasti Sevad u Iraku. a Ken’ana od Ismailove djece. Neke njihove porodice `ivjele su uz pleme Bekr.Muttaliba ibn Ha{ima. a.Dar ibn Kusajj. na obroncima Evtasa. a pleme Havazin isto~no od Meke. Od Ilijasa ibn Mudara su: Temim ibn Merre. a mene od Benu . Pleme Abdu Menafa grana se na ~etiri porodice: Abdu . Esed ibn ‘Abdul . pleme Kurej{ postade ~uveno i ugledno jo{ prije islama.Gatafan. a najpoznatija su: D`umh.Muttalib.Esed naseli se isto~no od Tejme i zapadno od Kufe.{ -[ems.Muttaliba. koje je okupio i ujedinio Kus ibn Kulab. i to sinovi Fihr ibn Malika ibn Nadara ibn Ken’aneta. a Ha{imovu porodicu Allah. Abdul . Zehra i potomci Kusajja ibn Kilaba.Ha{ima. glavni grad Jemame. Benu .

naroda i vjere. g. U tom periodu kraljevi su odbacili naziv “Tvrdi Sabejci”. a i van nje. 3. bilo u vlasti ili ~asti. Samo rijetki plemenski poglavari bili su podre|eni krunisanom kralju. stolje}a prije ro|enja Isaa. Promijeni{e mu ime u Zaffar. Zna se da su Sabejci bili veliki osvaja~i. Sabejci i njihova dr`ava po~eli su slabiti i nazadovati.e. ~ije iskopine postoje {ezdesetak miljaisto~no od Sane. p. Njihova trgovina . O njima se dosta saznalo po arheolo{kim iskopinama Evra iz 25. pa do 300. koja je imala veliki historijski zna~aj za Jemen. Tre}i period traje od 115.s. kako bi se mogli lak{e razumijeti neobi~ni doga|aji i zbivanja u vrijeme pojave islama. stolje}u. koje pokori grad Rejdan i uze ga sebi zaglavni grad. a. n. ~ije ru{evine postoje na dan hoda zapadno od grada Ma’reba koji se jo{ zove Hariba.Hire. b) plemenski poglavari i vo|e.n. 2. U vrijeme pojave islama.e. Drugi period traje od 650. To je period koji je dosezao do 650. te Ali Gassana i El . Sabom zavlada pleme Humejr. koji nisu bili samostalni. p. g. Arabijskim poluotokom valdala su dva stale`a: a) krunisani kraljevi. Ostali vladari Poluotoka nisu imali krunu. poznate pod imenom “Seddu Me’reb”. U vrijeme sabejskih vladara po~ela je izgradnja ~uvene brane. koji su imali povlastice kao i kraljevi.n.n. ili prije nove ere.e.115. Od tog perioda. njihove dr`ave. odlu~ili smo da damo kratak pregled historijata Arapa. prozva{e se “Kraljevi od Sabe” i uze{e za svoju prijestolnicu Ma’reb umjesto Servaha. pa su pod svojom vla{}u dr`ali mnoge kolonije u Arabiji.. s razlikom {to ve}ina njih nije bila samostalna. p. Njihova prijestolnica bila je grad Sarvah. Krunisani kraljevi bili su vladari Jemena. g. p.e. VLAST U JEMENU Najstariji narod za koji se zna u Jemenu od Arapa El . u blizini Jerima.e. Visok stepen civilizacije dostigli su u 11.. Vladari tog perioda nazivali su se “Tvrdi Sabejci”. Njihovo razdoblje mogli bismo podijeliti u ~etiri perioda: 1.n.24 Zape~a}eni d`enetski napitak VLAST I UPRAVA KOD ARAPA Kad je trebaloda govorimo o stanju Arapa prije islama. . Iskopine Zaffara postoje na brdu Midver. g.Aribe jeste narod od Sabe.

pod vo|stvom Orijata. g. Ovaj Ebreha je. sve do 638. To je bila velika katastrofa. kada Bazan primi islam. prestade perzijska vlast u Jemenu. a ubrzo je uslijedilo njeno pucanje. Taj period obilujeprevratima. podi`e vojsku i krenu u veliki pohod protiv kr{}ana Ned`arana i poku{a ih na silu odvratiti od kr{}anstva.. Tada dobi{e samostalnost 575.e. a bila je 450.l . g.fil”.Nuvas.Orijat ostade na vlasti u Jemenu. pa u njih pobaca kr{}ane i `ive ih spali. On i njegovi vojnici poznati su u historiji pod nazivom “Ashabu .e. g.Zape~a}eni d`enetski napitak                            25 oslabila je u ogromnoj mjeri u prvom redu zbog toga {to je pleme El . pod vo|stvom Me’ada Jekrib ibn Sejf Zi Jezina. g. Kad ovi odbi{e. 525. koriste}i me|usobni sukob plemna Hamdan i Humejr. Godine 523. koju spominje Kur’an pod imenom”Sejlul .17 . Tako su se u Jemenu smjenjivali perzijski namjesnici jedan za drugim. S njegovim prelaskom na islam. d`.. te porazi{e Abesince i protjera{e ih izsvoje zemlje.e. ili 451. a.Enbat preuzelo njihovo tr`i{tena sjeveru Hid`aza. prvi put 340.. Vizantinci podigo{e Abesince. {to je omogu}ilo strancima da ih pokore i ostave bez slobode. Me|utim. sukobima i gra|anskim ratovima. O tom doga|aju govori Kur’an.e. godine. ^etvrto razdoblje traje od 300. Tre}e. ka`e: “Prokleti neka su oni. koja je poru{ila gra|evine i raselila naroda. n.. 4. ~ovjek koji }e povesti vojsku sa slonom da sru{i Kabu. Tako Abesinci . i do|e na vlast umjesto njega. pripremi{e im la|e i njih 70 000 iskrca se u Jemenu.. u stvari. koji su se po~eli seliti u udaljene krajeve. Nakon doga|aja sa slonom. Sve je to doprinijelo br`em raseljavanju Ali Kahtana. g. ili vlasnici slona (o doga|aju sa slonom bit }e rije~i kasnije). a uz njihovu pomo} Abesinci zauze{e Jemen. Allah. U to doba Vizantinci u|o{e u Aden.Burud`”. Jemenci zatra`i{e vojnu pomo} od Perzijanaca. Abesinska vlast potraja do 378. on naredi da se iskopaju duboki jarci. n.” (85:4) Posljedica toga je poja~an gnjev kr{}ana i nastaje pro{irivanje vlasti i osvajanje arapskih oblasti pod vodstvom vizantijskih careva. krunisan od car Abesinije. g. zbog toga {to su Rimljani zagospodarili pomorskom trgovinom nakon zauzimanja Egipta. nakon {to to odobri kralj Abesinije. Perzijski vladar Kisra tada postavi svoga namjesnika u San’i i proglasi Jemen Perzijskom provincijom. u suri “El .{.kr{}ani zauze{e Jemen po drugi put. pa do dolaska islama u Jemen. n. Drugo. kojisu rovove iskopali. nakon ~ega Jemen ponovo dobi samostalnost. n.. zbog plemenskih sukoba. te nastade velika poplava. Sirije i sjevernog dijela Hid`aza.‘Arim”.{. jevrejski vo|a Zu . dok ga ne ubi Ebreha. u to doba na brani Ma’reb po~ele su se otvarati pukotine. jeda od Orijatovih vojskovo|a.

e. Hirom je zavladao Amr bin Adijj bin Lefr El . a onda su Irakom zavladali kraljevi Tavaifa. g. a postavi El . U vrijeme vladavine Erdi{ira. On ujedini Perzijance i porobi Arape koji su `ivjeli na pograni~nom dijelu njegovog carstva. n.n. g. koji su ve} bili pod Vizantijom. U njegovom periodu pojavio se Mazdak. i porazi njihovog kralja Dara Prvog. ali on pobje`e u pleme Kuleb i tu ostade do svoje smrti. a pod njegovu vlast potpado{e arapska plemena iz Arabije.e. od 557. Time bi Arapi Iraka bili ispred Arapa [ama. Kabaz je poslao vladaru Hire Munziru bin Maus . koji po~e propagirati nihilizam. On je ujedno bio vladar i ostalim Arapima koji su`ivjeli u ira~koj pustinji. Rebiat i Mudar. .n. Tako|er tra`io je da mu se pokori El . 226. posebno za vlast kralja Kira. velikog neprijatelja ovog pravca. prvi vladar iz redova Lahmita. Perzijanci ponovo povrati{e vlast u vrijeme Erdi{ira. kao i mnogi drugi podanici. On je umro 268. tako da se oni nastani{e u El . Kabaz ostavi iza sebe na vlasti Kisra Ebu-[irvanha.26 Zape~a}eni d`enetski napitak VLAST U HIRI Perzijanci su vladali Irakom i njegovim pograni~nim krajevima. podru~jem Hire vladao je D`uzejme El . koji ubi Mazdaka i mnoge njegove sljedbenike.Vedah. Sljedbenik mu je bio Kabaz. ~ija je vlast potrajala do 230. Erdi{ir je uvidio da ne}e mo}i direktno vladati u Arabiji i da same Arape ne}e mo}i zaustavljati od njihovih napada na pograni~ne krajeve svoga carstva. . Njemu se pokori{e stanovnici Hire i El .Furatije.e.Kindiju. poziv da se priklju~i tom pokretu i da prihvati njegovu ideju nihilizma. Ovaj to odmah odbi. On ih je razjedinio.Haris bin Amr. pa ga Kabaz skide s vlasti. D`uzejme je u Hiri dr`ao uvijek spreman konji~ki odred. zatim vrati Munzira za vladara Hire. Nakon smrti D`uzejma.Enbara. da ugu{i pobunjenike. n. p. osniva~a sasanidske dr`ave. g.Lahmi.529. koji }e mu biti odan i povjerljiv. p. Tako bi mu Arapi dobro do{li u borbi protiv Vizantije.D`ezire El . koji je prihvatio njegovo opredjeljenje.Haris ibn Amra ibn Had`er el . Zatim su za njima do{li Neki Adnanije i postali im konkurencija. g. pa odlu~i da im postavi za vladara Arapa.e. n. U vrijeme tih vladara doseljavali su se Kahtanije i zauzimali plodne onbronke Iraka. Niko im nije oponirao sve dok ne ustade Aleksandar Makedonski 326.Semaiu. g.e. Bio je na vlasti sve dok Perzijanci ne postavi{e Kabaz bin Fejruza.. To je bio razlog da arapsko pleme Kuda’at ode iz tih krajeva u [am. dok je Perzijom vladao Kisra Sabur ibn Erde{ier.

Njihov vo|a je bio Devmet D`endel. Oni prestado{e vladati po dolasku Ali Gassana. Najpoznatiji ded`d`aimski vladar bio je Zijad ibn el Hubevlet.Ma’rur. vladara pravovjernih.‘Abadi..19 .Kar. pleme poznatije pod imenom Ded`d`aime. Desilo se neposredno poslije ro|enja Resulullaha. po hid`ri.Sema.18 VLAST U [AMU U periodu u kome su Arapi ~inili masovne seobe. Njih upotrijebi{e Vizantici kao `ivi {tit od arapskih naleta s kopna. Kisra pozva Nu’mana da mu do|e. vlast se vrati u pleme Ali Lahm. porodice koja je pobijedila porodicu Ded`d`aime. Na svom putu Nu’man tajno odsjede kod Hani bin Mes’uda. i tu se nastani. a on je bio taj na koga se Kisra naljutio zbog smicalica koje je smislio Zejd bin Adijj el . D`ebele ibn Ehjam. kraljevstvo potraja jedno vrijeme sve dok na vlast ne do|e Nu’man bin Munzir. Kisra za vladara Hire postavi Perzijanca. prvaka plemena Ali [ejban.Sulejh bin Helvana. a. Benu .[ejban izvojeva veliku pobjedu koju Perzijanci nisu mogli pore}i. sve do Bitke na Jermuku.Velid s muslimanskom vojskom. To je bilo prvi put da su Arapi porazili strance.g. od kojih potje~e Ded`d`am bin Sulejh. koji je vladao samo osam mjeseci. g. 13. Njihov posljednji kralj.Taia i naredi mu da od Hani ibn Mes’uda zatra`i da mu preda ono {to je Nu’man ostavio kod njega. Vlast je preuzeo El . a 632. Do{lo je do velike bitke kod mjesta Zi . Kisra postavi za vladara Hire Ijjasa bin Kabisa et. poslije Ijjasa. zvani El . Njega je pokorio Halid bin el .a. n. Me|utim. koji je ro|en osam mjeseci nakon postavljenja Ijjasa bin Kabisa za vladara Hire.Zape~a}eni d`enetski napitak                            27 Poslije Munzira Maus . na {ta mu je kralj (Ijjas) objavi rat. pokori se islamu.e.. kome ostavi na ~uavanje svoju porodicu i imetak.s. Vladari Gassana postavljani su u [am kao namjesnici vizantijski kraljeva. do|e porodica Kuda’at u [am. pa su Vizantici postavljali njih za vladare Arapima [ama. Ne pro|e puno vremena a Ijjas do|e upratnji Kisrine konjice i pje{adije. r. Njihova vlast spominje se u historiji od po~etka do kraja drugog stolje}a. Ovaj ga uhapsi i baci u tamnicu u kojoj i umrije. u vrijeme Omer bin El Hattaba. a i protiv Perzijanaca.Munzir. Oni su porijeklom od Benu . a potom se uputi Kisri. Hani to ljutito odbi.

a on i njegova pratnja odo{e u Jemen. pa je stoga pleme D`urhum boravilo u Meki otprilike 21 vijek. a.zem. zatim Kajdar. a prije toga zakopa u njega neke vrijedne stvari iz Kabe. Naro~ito im je pomogao Benu Bekr ibn Abdu Menaf ibn Ken’anet. Bili su veoma o`alo{}eni zbog izlaska iz Meke i ostavljanja vrijedne imovine. Posebno je to uvezi s doga|ajem u bitki Nabukodonosora (Buhtanasar) protiv Arapa. pa se o`eni njegovom k}erkom Mu’anat.26 napusti Meku nose}i dva zlatna srnda}a27 i had`erul esved (crni kamen).22 Pro{lo je jo{ mnogo vremena. Ismailova djeca imala su ~ast i ugled zahvaljuju}i svome ocu i svome djedu.s. Tako je vlast u Meki bila u njihovim rukama.. Poslije njih. zatrpa bunar Zem . a neki ka`u Akis. pa po~e{e ~initi nasilja nad posjetiocima Meke. a zatim zauze{e vlast u Meki. Kad je pleme D`urhum bje`alo u izgnanstvo.25 Ovi doga|aji ljutili su Adnanije i izazivali u njima srd`bu. pa ih zakopa u bunar. D`urhumija.n. g. Ibnu Ishak ka`e: “Amr ibn Haris ibn Madad. sve dok nije oslabio D`urhum pred dolazak Nabukodonosora (Buhtanasar). kako }e pokazati i budu}a zbivanja. Procjenjuje se da je vrijeme Ismaila.D`urhumi. Me’ad se vrati u Meku. malo po malo. a Ismailovi potomci ne mogo{e do}i do nekog zna~ajnijeg polo`aja na vlasti. a. koja mu rodi Nezzara. Od D`urhuma zate~e samo D`er{ema ibn D`elhemeta. Oni krenu{e protiv D`urhumija i potpuno ih protjera{e.21 Njega su zamijenili sinovi Nabit.s. za cio svoj `ivot. padali u zaborav. i prekri njegov polo`aj. Kad je pleme Huzaat do{lo u Meri Zahran i kad su vidjeli netrpeljivost Adnanija prema D`erahimijima. 587. daleko od Meke. bilo dvadeset vjekova prije nove ere. i odobri{e rasturanje imovine Kabe. iskoristi{e tu priliku pa se odr`a{e na vlasti uz pomo} Adnanija koji se vrati{e da im pomognu. a vladali su Mekom oko 20 vjekova. polovinom drugog stolje}a nove ere.. Njihov `ivot bivao je sve te`i. na Zati Irku.20 Umro je u 137.28 Zape~a}eni d`enetski napitak VLAST U HID@AZU Ismail.24 Stanje D`urhuma u Meki pogor{alo se poslije tog doga|aja. Krenuo je Bernijah sa Me’adom u [am mimo Nabukodonosorove volje.e. Od tada po~e nad mekanskim nebom sjati politi~ka zvijezda Adnanova. Madad bin Amr el . godini `ivota. Oni su. pa kada Buhtanasar poja~a svoj pritisak. Vojskovo|a Arapa u toj bitki nije bio D`urhumit. Mekom je upravljao njihov djed. ali oni nisu imali vlast nad Mekom. p. graditeljima Kabe.23 Sinovi Adnanovi razi|o{e se po Jemenu u vrijeme Nabukodonosorove (Buhtanasarove) bitke. . bio je vode}a li~nost u Meki i stalni poglavar Kabe.

Sufe bi stale na Akabi i ~ekale da svi hodo~asnici pro|u.Bekra iz Meke. Kad bi zavr{ili bacanje i krenuli s Mine.33 Tre}a verzija Hulejl je poklonio k}eri Hubi vlast nad Kabom i postavio Ebu . Drugo: briga o skupnom povratku hodo~asnika. Majka mu se preudala za ~ovjeka iz Benu . hodo~asnike. On je odvede u svoj kraj na obroncima [ama. {to omogu}i Kussaju da zagospodari Mekom i Kabom.Kinane. ~ine to i ostali hodo~asnici. po dozvoli oca joj Hulejla. Benu .28 Porodica Huzaat vladala je Mekom trista godina. tj. njih je naslijedila porodica Benu . To su ~inili ljudi Benu-Gavs bin Mere. {to zna~i slu`benici Kabe. s Arefata na Muzdelifu i da odobre njihov povratak s Mine u Meku. koji se zvao Rebiat ibn Haram.Gib{ana Huzaata njenim pomo}nikom. jer su Kurej{ije ~istokrvni Arapi i nasljednici Ismaila. Kussaj zaprosi njegovu k}er Hubu i o`eni se njom. odlu~i da preuzme vo|stvo nad Mekom i Kabom. vratio se u Meku.Gib{an klju~ar Kabe. Kad on to uradi.29 U njihovo vrijeme Adnaniti se raseli{e po Ned`du i obroncima Iraka i Bahrejna. tri dozvole u vrijeme hodo~a{}a. sve do dolaska Kussaj bin Kulaba. do|e do ratova izme|u plemena Huzaat i Kurej{.32 Druga verzija Hulejl je.31 Nakon Hulejlove smri. Na obroncima Meke ostado{e porodice Kurej{ i to Hulul.Zape~a}eni d`enetski napitak                            29 Huzaat su ovladali Mekom i preuzeli dio vlasti Beni . pa to i u~ini{e.Ken’anet.30 Historija je zabilje`ila da je Kussajev otac umro dok je Kussaj jo{ bio dojen~e. otkupi Kussaj .hurum”. Mekom je tada upravljao Hulejl bin Habe{e iz plemena Huzaat. Tre}e: po{tovanje svetih mjeseci . Kada se prekinuo lanac Sufa. da ni jedan hodo~asnik nije smio baciti kamen~i}e dok to ne u~ini prvo Sufa. ~ast i ugled. Kad je Kussaj odrastao.Bekra.Uzreta. oporu~ilo Kussaju da upravlja Mekom i Kabom. iz plemena Benu . na Minu izjutra prvog dana prino{enja `rtvi. Harm i male porodice razbacane po njihovom narodu.Sa’d bin Zejd Munat iz plemena Temim. Zbog toga je pao dogovor izme|u jednog Kurej{ije i ~ovjeka iz Benu Ken’aneta o progonu plemena Huzaat i Benu . Nakon smrti Hulejla. a plemena Mudara su imala tri du`nosti. Prvo: da upute ljude. To su obavljali Benu . One nisu imale nikakvu vlast u Meki. Oni su imali nadimak Sufe.Advan. Prva verzija Kad je Kussaj izrodio djecu i stekao veliko bogatstvo. kako smatra pleme Huzaat.“E{huru . a nakon propasti Hulejla. a ni nad Kabom.Bekra. Postoje zabilje`ene tri verzije o uzrocima ratova izme|u ova dva plemena.l . iz porodice Ilijas bin Mudara. Zna~aj odobrenja svodio se na to. O po{tovanju ovih mjeseci vodili su ra~una Benu-Temim bin Adijj. Smatrao je da je on pre~i od Huzaata i Benu . pa postade Ebu .

38 PO^ASNE FUNKCIJE KOJE JE OBAVLJAO ILI NADZIRAO KUSSAJ 1. sve nam ovo govori da je nakon Hulejlove smrti i poslova koje su obavljale Sufe. On proglasi da su Ali Safvan. stoga smo pre~i od vas. okrenuv{i joj vrata u mesd`id. s lijeve strane haremi .Vije}nicu. razmjenjivala mi{ljenja. vodile rasprave i u njoj su se rje{avali svi problemi na najbolji na~in. 3. a da jo{ povrh toga Huzaat i Benu .Bekra.34 Bilo kako bilo. Pokroviteljstvo i povjerenstvo nad Kabom. Presudu o svemu tome je izrekao Ja’mur bin Arif iz Benu . On je osnovao “Daru . gradom koji postade vode}i vjerski centar. ali ih on nadja~a.{e . dono{ene sve va`ne odluke i obavljane svadbe i vjen~anja. Ova Vije}nica je prema{ila sva o~ekivanja Kurej{ija svojom funkcijom. Dakle. a upravu nad Mekom i obavljanje mnogih va`nih poslova vezanih za hodo~a{}e rasporedio na Kurej{ije. Tada su morali javno priznati da je Kussaj zaslu`an da bude poglavar Kabe i Meke i da mu je sva krv koju je prolio u prethodnojbitki opro{tena.n.Bekr moraju dati Kurej{ijama i Ken’anijama krvnu od{tetu.dah”.{erifa Kabe. posje}ivan od Arapa cijelog Arabijskog poluotoka.” Me|utim. Nakon ovog poraza. Kussaj okupi Kurej{ije i Benu . 2. Kussaj je doveo svoje pleme u Meku.Nedveti” .30 Zape~a}eni d`enetski napitak ovo upravljanje nad Kabom od Ebu . pa je on tada prozvan “E{ . Vojno vo|stvo.Ken’anet da protjera Huzaat iz Meke. On ih je `estoko potukao u otvorenom krvavom sukobu. do{ao Kussaj s Kurej{ijama i Ken’anijama i rekao Huzaatu: “Mi smo zaslu`niji i dostojniji za ove poslove. Svi vojni pohodi organizirani su pod njegovim vo|stvom. Huzaat i Benu . Huzaat i Benu . Vije}nica je bila zborno mjesto Kurej{ija.Bekr zatra`i{e primirje. Samo je on mogao otvoriti vrata Kabe i niko . organizacija i ustrojstvo vojnih aktivnosti. Ona je bila pozornica na kojoj su se donosile va`ne odluke. ili ta~nije. g.e.Gib{ana za mje{inu vina. na kome su donosili va`ne odluke.Bekr bili su pora`eni od Kussaja. te obaplemena postado{e njegov plijen.35 Kussaj je preuzeo vlast nad Kabom i Mekom polovinom petog stolje}a n.n . Tako se i desilo.37 Kussaj je u narednom periodu odigrao zna~ajnu ulogu u organiziranju poslova u Meki. 440. gdje su rje{avani svi va`ni problemi. Nes’at.36 Poslije njega su Kurej{ije preuzele potpuno upravu i gospodstvo nad Mekom.e. Huzaat se rasrdi zbog ovakvog poigravanja sa svetim mjestom i poku{a zabraniti Kussaju vlast na Kabom. Upravljanje i predsjedavanje Vije}nicom i Vije}em. Huzaat ih istog momenta napade s onim {to su imali pri sebi. Udvan i Meret ibn Avf dobili odre|ene va`ne poslove i vladaju}e polo`aje u Meki.

Meku i Kabu. sve je bilo u redu. bacanjem kocke ili izvla~enjem strjelica.- . a poslije njega Abdul . starijeg Kussajevog sina. Spremanje hrane had`ijama (rifade) kao {to se sprema gostima. (El . pa ako te oni prihvate i izaberu. Kad je Hi{am umro. Tada je briga oko Kabe bila u rukama Abbas bin Abdul . 4. Opskrba vodom i hranom pripade sinovima Abdu Menafa. Abduddara. dok se nisu pobunili sinovi Abduddara. te umalo da ne zarati{te. Opskrba . Kussaj je imao starijeg sina.Isar). {to je i obavljao do svoje smrti. a dijelili su ih i na ostale familije.Muttalib ibn Abdi Menaf. koji naslijedi sikajet i refadet (opskrbu vodom i hranom). koja je od posebne va`nosti bila u tim `arkim krajevima. Me|utim. Od tog poreza nabavljala se hrana za siroma{ne hodo~asnike. vojno vo|stvo i brigu o opskrbi had`ija.41 Kurej{ije su imale i druge funkcije osim ~etiri spomenute.Mutalib bin Abdi Menaf. Benu Abdu Menaf su sve va`nije odluke donosili po tradicionalnom obi~aju Arapa. za njih su pravili korita s vodom. tako i nakon njegove smrti. a sin mu je radio kako za o~eva `ivota.Zape~a}eni d`enetski napitak                            31 drugi. ali je Abdu Menaf bio sposobniji. Poslije njega obavljali su i naslje|ivali taj posao sve do dolaska islama. Kussaj re~e mla|em sinu Abdu Menafu: “Poslat }u te me|u narod. predlo`it }u te. i zasla|ivali je hurmama i gro`|icama. Kad je Abdu Menaf umro. a poslije njega naslijedili njegov brat El . Slavu je do`ivio i njegov sin.kipovima Kabe. koji su hlepili za polo`ajem i vla{}u. te bi ljudi pili prilikom dolaska u Meku. Svaki hodo~asnik mogao je besplatno piti vodu.” On mu za `ivota dade upravu na Vije}nicom.had`ija hranom i vodom. On je dr`ao klju~ Kabe i li~no opslu`ivao Kabu u svakom pogledu. pokroviteljstvo nad Kabom. njegove poslove naslijedili su mu sinovi. uprava nad mejsirom pomo}u obra}anja kipovima. 2.39 5.42 Tim poslom su upravljali Benu D`umh. njega naslijedi njegov brat EL . Oni kockom izvuko{e Hi{am bin Abdi Menafa. Oni formira{e u Meki vlast sli~nu vlasti u demokratskim dr`avama.Muttaliba. a Vije}nica i ~uvanje Kabe sinovima Abduddara. djed Resulullaha. uspostavi{e primirje i podijeli{e me|usobno vlast izme|u sinova Abdu Menafa i Abduddara. onda }u ti ostaviti u amanetu poslove od interesa za Kurej{ije.40 Sve ove poslove kontrolirao je ili li~no obavljao Kussaj. Kusaj je propisao Kurej{ijama porez u vrijeme sezone had`a i oni su taj imetak davali Kusaju.s. Imali su vije}e i zasjedanje parlamenta. Tada su se Kurej{ije podijelile u dva tabora. tj. U tu slu`bu ubrajalo se i rje{avanje sporova i nesuglasica. briga o imetku i poklonima zavje{tanim bogovima . Abdu Menaf. Kussaj nije imao ni jednu primjedbu na obavljanje njegovih poslova.Muttalib ibn Hi{am ibn Abdi Menaf. a. Evo slike tih vladaju}ih funkcija: 1. Imali su ustrojstvo vlasti sli~no ustrojstvu u nekim zemljama danas. jo{ za o~eva `ivota. Me|utim. Taj posao imali su u svojim rukama Benu. Tim putem `eljeli su obezbijediti i naslije|e poslova oko Kabe.

hrabrosti. Oni su jezikom branili pleme. te da su oni me|usobno podijelili arapske zemlje. plemenitosti. ~ije je ustrojstvo bilo plemenska privr`enost. ne{itat i fudul. jer su plemena imala punu slobodu u vlasti. (E{ . Potpunu samostalnost imala su jedino beduinska plemena koja su `ivjela u unutra{njosti Arabijske pustinje. ~uvanje nacionalne . (El .plemenske zastave. .Temim. odre|ivanje krvarine i drugih kazni. Time su se bavili Benu .Kubbe). o tome se brinulo pleme Benu . svoju unutra{nju vlast. te je svako pleme bilo kao samostalna dr`avica. 3. (El I{nak). imao je iza sebe hiljade spremnih sablji. Ro|aci su se me|usobno natjecali u dare`ljivosti i ~asti prema gostu. saffij. kao i briga o konjici. posebno su imali pjesnike. 7.starje{inu. glasnogovornike plemena. Poglavar plemena u`ivao je veliki ugled. odbrani obespravljenih. Svako pleme imalo je svoga plemenskog vo|u .Esed. Time bi se uzdizali iznad rivala u presti`u za vlast. Pjesnici su zauzimali posebno mjesto u dru{tvu. Oni su u`ivali slijede}e povlastice: mirba’a. 4. Saffij je sve ono {to poglavar uzme li~no za sebe prije raspodjele. (Tahd`iru l . Jedino je postojala rodbinska konkurencija za vlast. 5. Ne{itat je sve {to poglavar usput zaplijeni prije povratka u pleme. Njegova vlast bila je jaka kao vlast najja~eg diktatora. Naro~ito su bili nadareni pjesni{tvom. 6.32 Zape~a}eni d`enetski napitak Sehm. a sve to kako bi stekli ve}i ugled me|u ljudima.bilo u miru ili u ratu. Posredovanje i izmirivanje zara}enih plemena. a ona koja su bila u pustinji [ama. Ona plemena koja su bila u blizini Hire. Taj nadzor je u stvari bio samo na papiru.43 VLAST KOJU SU IMALI OSTALI ARAPI Ranije smo govorili o seobi plemena Kahtanija i Adnanija.Mahzum. kojim su upravljali Benu . bila su pod nadzorom Gassanija.[ura). bila su pod nadzorom arapskog kralja u Hiri. Slijepo su slu{ali naredbe svoga plemenskog vo|e. ~uvanje i odbrana zemlje od neprijatelja. Poglavari i velikodostojnici plemena imali su posebne privilegije u raspodjeli plijena. to je radilo pleme Benu . Bio je poput kralja u svojoj dr`avi. vladaju}e vije}e. Pleme je po{tovalo rije~ starje{ine . imao je ljude koji nisu pitali za uzrok sukoba. Arapi su bili veoma rje~it narod. ure|enje {atora za hodo~asnike. zna~i ~etvrtina plijena. Kad bi se on zavadio s nekim drugim.Umejje. Mirba’a. pokazivanju juna{tva. ~uvanje me|usobnog interesa. pa njihov ugled nije ni u ~emu zaostajao za ugledom ljudi na vlasti. a niti su tra`ili obja{njenje.emral). Zadatak tog posla izvr{avali su Benu .Adijj.

vjerom itd. za mito i korupciju. Arapi u unutra{njosti Arabije tako|er su bili me|usobno nepovezani. a njihovo pravo sekundarno. Oni su sudili po vjerskom pravnom zakonu Ibrahima.Zape~a}eni d`enetski napitak                            33 Fudul je ostatak nakon raspodjele plijena. tumaraju}i za hranom. U Meki je radilo i sudstvo. Oni su imali svo bogatstvo u svojim rukama. Va`ne odluke su se donosile u hramu Kabe. tro{i za provod. a raja u svojoj sljepo}i tumara kroz vje~nu tminu iz koje i ne tra`i izlaz niti poku{ava iza}i. Gospodari su u ovim pokrajinama bili. a niti ima ko da ih za{titi. Stoga su i na Hid`az gledali kao na svetu oblast. jer iz tog stanja nema izlaza. Susjedna plemena tih pokrajina bila su dosta prevrtljiva i nestabilna. nesuglasicama. Za Meku smo rekli da je bila prijestolnica u kojoj je funkcionirala i vjerska i svjetovna vlast. Iako je vlast u Hid`azu li~ila na vlast u dana{njim parlamentarnim sredunama. do Kabe. za darove. ARAPI I HID@AZ Svi Arapi su s po{tovanjem gledali na Hid`az. Oni nemaju kome da se po`ale. Nisu imali neke posebne `ivotne ciljeve. do Meke. Hid`az je za njih bio prolaz do vjerskog centra svijeta. a. u`ivanje. Povremeno su upadali u Irak i [am. konji i sli~no: POLITI^KA SITUACIJA U ARABIJI Govorili smo o arapskim vlastima. Nisu imali jaku centralnu vlast koja bi ih za{titila u nevolji i odbranila od zla. Stoga je u ovim pokrajinama stanje bilo veoma te{ko. Pomirljivo podnose ropstvo i sve vrste muka. a robovi su bili stalni du`nici. Neosporno je da je politi~ka situacija utjecala direktno na dru{tvenu i ekonomsku situaciju. Glavni zadatak vlasti bio je briga o poslovima od interesa za hodo~asnike. Oni su uglavnom bili optere}eni plemenskim porijeklom. Vladare Hid`aza su po{tovali kao ~uvare vjerskog centra Meke i sveti{ta Kabe. ili vladaju}i i potla~eni sloj. Te{ku politi~ku situaciju imale su tri arapske pokrajine koje su grani~ile sa stranim zemljama. uglavnom stranci. Postojali su gospodari i robovi. pa ka`imo ne{to i o op}oj politi~koj situaciji. To je bilo sli~no kao kad bi predo~ili sebi raju koja obra|uje poljoprivredna dobra s kojih svi prihodi idu vlastima.s. obi~ajima. jer smatraju da je tako Bogom dano. Nije se osje}ao nikakav napredak. Narod je bio klasno podijeljen. Veoma ih je interesirala politi~ka situacija u njemu. Vlast ih koristi. koji se ne mo`e podijeliti na jednake dijelove ratnicima kao: deve. te da je vlast primarna. ipak je .

On ih je poobarao i porazbijao. svako pleme je imalo svoga boga . Odlikovao se iskreno{}u i bogobojazno{}u. uvijek je postojao vrhovni Bog Allah. Oni se listom odazva{e. pa ih treba prona}i i donijeti u Kabu. Jegus. Harem Kabe ispuni se kipovima.45 . a. kojeg su donijeli iz Taifa i “Uzat”. posebno kad je do{lo do sukoba s Abesincima..s. Resulullah. naroda. Ova tri kipa su bila i najve}a. zakopani u D`iddi. On na|e ove kipove u mjestu Tihama. zatekao 360 kipova. I pored sve ve}eg zapadanja u idolopoklonstvo.44 Me|u najstarije kipove u Kabi ubrajao se i bog “Menat”. a zatim je naredio da sve ostatke iznesu iz Harema i da ih spale.. Jednog Jedinog i ispovijedali Bo`iju vjeru. Suvaa. a. koji ih je pozivao vjeri svoga oca Ibrahima. dok nisu po~eli zaboravljati Bo`ije opomene i zabrane.mnogobo{tvo je iz dana u dan uzimalo sve vi{e i vi{e maha. pa su smatrali da je i to ~emu ih poziva dobro. po{to su cijenili Amr ibn Luhaja. Broj kipova se stalno pove}avao. a potom ih opet smjesti u Kabu. Kada do|e vrijeme hodo~a{}a. Zatim je poznat “Lat”. Iz [ama se vrati nose}i sa sobom kip zvani Hubel. o ~emu }e biti rije~i. Za kratko vrijeme.s.s. Neke islamske obrede had`a izvr{avali su sve do dolaska na vlast Amra ibn Luhaja poglavara plemena Huzaat. a koji su se zvali Vedd.34 Zape~a}eni d`enetski napitak bila preslaba da podnese ovoliki teret dr`ave s najve}im vjerskim centrom na svijetu.kipa. Oni su vlasnici Kabe i stanovnici Harema. stanovnici cijelog Hid`aza po~e{e slijediti stanovnike Meke. kome su se obra}ali u te{kim situacijama. To se pokazalo ta~nim. d`. VJERE ARAPA Ve}ina Arapa slijedila je dugo vremena vjeru Ismaila. na obali Crvenog mora sjeverno od Hid`aza. da je u vrijeme osloba|anja Meke. i donese ih u Kabu. Spominje se da je Amr ibn Luhaja imao vezu sa d`inima. a. To je trajalo jedno izvjesno vrijeme. Jeuk i Nesr. iz nekog mjesta blizu Kudejda. Od tog vremena. on ih prikaza hodo~asnicima. Zatim pozva stanovni{tvo Meke u mnogobo{tvo. On otputova u [am da posjeti podru~je iz kojega je bilo najvi{e poslanika i u koje je do{lo najvi{e Bo`ijih objava. pa ~ak i svaka ku}a zasebno. pa ga postavi u Kabu. a. Evidentno je. Smatrali su ga velikim ~ovjekom. On je odrastao u pobo`noj sredini koja je po{tovala Bo`ije granice. Tamo vidje da stanovnici obo`avaju kipove. Oni su vjerovali u Boga.. [irk . Bilo ih je na svakom mjestu Hid`aza. pa mu se to dopade i povjerova da su oni u pravu.s. pa ga je narod zavolio.{. kojeg su nabavili u Vadi Nahlu. kojeg su dovukli s obale Crvenog mora.. pa ga jedan od d`ina obavijestio da su kipovi iz perioda Nuhovog.

ono {to je namijenjeno bo`anstvima njihovim ne sti`e Allahu.” (6:138) 6. kao i meso od tako zaklane stoke.” (6:121) 4. ali tako|er nisu prenosili na Allaha. da su uvijek odvajali dio za Allaha.. Jedan od na~ina pribli`avanja kipu bilo je prino{enje stoke i plodova. Oni su imali obi~aj da neke stvari za koje su znali da pripadaju samo Allahu. koju su ve} uveliko izopa~ili. te prizivali ime doti~nog kipa. neznalice u vjeri.s.“a ove i ove kamile je zabranjeno jahati.” (5:3) kao i : “I ne jedite ono pri ~ijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. rekao je: “oni odre|uju za Allaha dio ljetine i dio stoke koju je On stvorio. Kako ru`no oni sude!” (6:136) 5.k}er saibe (oslobo|ene deve) . kojom }e uljep{ati Ibrahimovu vjeru. mladun~etu prore`u uho i prema njoj se postupa kao i prema njenoj majci.{.{.{. d`. mnogi su smatrali lijepom novotarijom. U obrede pribli`avanja kipu spadalo je obo`avanje odre|enih vrsta stoke: “behiret. itd.{. ono {to su smatrali da pripada samo kipu u danoj situaciji. vesilet i hamj”. molili za `elju.. Pred kipom su klali `rtvu. ne pripisuju kipovima. tj. ceremonije u samim molitvama ispred kipova. Evo nekih ceremonija pri obo`avanju kipova: 1. koje je neprestano mislilo da jo{ uvijek slijedi vjeru Ibrahima. Ta posljednja. 3. ~inilu su pred njim sed`du i bili ponizni i skru{eni.saiba oslobo|ena je deva.zauzimanje kod Boga za po~injene grijehe.. Ovu vrstu deve ne ja{u. Jedan od vidova pribli`avanja bo`anstvu bilo je i prino{enje jela i pi}a kipovima.. koje je opet izmislio najvi{e Amr bin Luhaj. ka`e: “Ova i ova stoka.. Ima stoke prilikom ~ijeg klanja ne spominju Allahovo ime..behiret ili es . ili jedanaesta deva.. vjerovali u njegov {efa’at . Ako ona ponovo rodi `ensku devu. tavaf.Ishak ka`e: “El . {to smo ve} spomenuli. Ovakvu vrstu klanja Allah.{. a. pomo}. d`. d`. Stajali su i zadr`avali se kraj kipa kome su se molili i od kojeg su tra`ili za{titu. ona ne radi te`a~ke poslove i njeno mlijeko ne pije niko osim gost. Ono {to bi on radio. Arape predislamskog doba zvali su “El . Allah. Oni su imali posebne obi~aje i vjeru. Tako|er su odvajali od svoje ljetine i stoke i donosili pred kip. i ti i ti zemaljski plodovi su zabranjeni. d`. d`. Ibn . ne {i{aju joj dlaku. Pred njim su klali i stoku svakodnevno. Allah.tvrde oni . zove se behiret . ka`e: “i {to je na `rtvenicima `rtvovano. vrhovnog Boga. ona koja je izrodila deset `enskih deva izme|u kojih nema mu{ke deve.Zape~a}eni d`enetski napitak                            35 Tako mnogobo{tvo i vjera u kipove postado{e prava manifestacija cijelog stanovni{tva predislamske Arabije. 2. ili obilazak oko njih. zabranjuje muslimanima. saibet. izmi{ljaju}i o Njemu la`i.D`ahilijjun”. putem koje su se nastojali pribli`iti njegovoj svetosti. Uzvi{eni Allah. smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo” . dok ono {to je odre|eno za Allaha sti`e bo`anstvima njihovim. A od svega toga najneobi~nija stvar je. pa govore: ‘Ovo je za Allaha!A ovo za bo`anstva na{a!’ Me|utim. Oko kipa su ~inili hodo~a{}e.

koji je “merfu” tj. a ve}ina njih nema pameti. ni saibu.’” (6:139) Me|utim.koje su upotrebljavali za dono{enje odluka vezanih za posao. zna~i. pa njega jedu svi. Ako bi iza{la strjelica sa “Da”. a fahl je dromedar . Ovaj bi bacao strjelice i ako bi ispalo “od vas je”. ne ja{e ga niko. a. Me|u njima ima onih koji smatraju da su sljedbenici d`ina i da im d`ini donose vijesti.”48 Sve prethodne radnje. Bilo je strjelica u kojima je bila voda ili krv. a zabranjeno na{im `enama. tako|er ka`e: “Oni govore: ‘Ono {to je u utrobama ove stoke dozvoljeno je samo mu{karcima na{im. osim ako rodi mrtvo janje. onda bi taj posao uradili. Bile su tri vrste strjelica: na kojima je pisalo “Da” i na kojima je pisalo “Ne” . To oni koji ne vjeruju. O tome Kur’an ka`e: “Allah nije propisao behiru. Kahin je prorok. Janjad koja do|u na svijet poslije toga. pa vrsta na kojoj je pisalo “od vas je” i “nije va{“ i “oboje”. vjeruju}i da }e ih bo`anstva pribli`iti Allahu. onda su u tome sudionici.’” (10:18) Arapi su vr{ili raspodjelu mnogih stvari uz pomo} strjelica bez perja.Hami je el .36 Zape~a}eni d`enetski napitak El . Arapi su vjerovali u rije~i kahina. arrafa i muned`d`ima. `enidbu i sl.s. . stoji: “Amr bin Lihj bio je prvi koji je za{titio i oslobodio ove vrste `ivotinja i uveo ih u obred bo`anstva. A ako se plod izjalovi.” (5:103) Allah.fahl.{. ne bi ga uradili te godine. postoji i druga~ije tuma~enje ovih vrsta stoke.. On se izdaje za poznavaoca tajni.. Ona se zove vesilet. Kur’an o tome ka`e: “Mi im se klanjamo samo zato da bi nas {to vi{e Allahu pribli`ili. El . Tako npr. a sa “Ne”. besprekidno prenesen od Resulullaha. Njegova le|a su na cijeni (za{ti}ena). d`. klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti i govore: ‘Ovo su na{i zagovornici kod Allaha. biti posrednik do Allaha. ostalo bi dijete uz tu porodicu. bilo bi kao i njihovo. i da }e se kod Allaha zauzimati za njih. Arapi su ~inili da bi udovoljili bo`anstvima. koje su slu`ile za kockanje i igru. odveli bi ga pred Hubela. koji prori~e budu}nost. Uz opkladu bi dijelili meso `rtve prinesene bo`anstvu i zaklano odabirom strjelica. va{e je dijete i ima pravo naslije|a. a ako bi iza{lo “nije va{“. nego bi ponovo bacali sljede}e godine i tako redom. ne radi nikakve poslove.Vesilet: ovca koja je ojanjila pet puta po dvoje `enske janjadi. Ako bi iza{lo “oboje”.” (39:3) i: “Oni se. ni vasilu a ni hama.46 Seid bin El .Musejjib smatra da su ove vrste stoke odre|ene samo za njihove idole. ne {i{a mu se dlaka i slu`i samo za rasplodnju.mu`jak deve s kojim je ona izrodila deset `enskih deva izme|u kojih nema mu{ke deve.47 a u autenti~nom hadisu. ali bez naslije|a i bez o~instva. ako bi sumnjali u ne~ije porijeklo. Sli~no strjelicama su kremen i hazardne igre koje su vezane za opkladu. putovanje. pored Allaha. ne bi imao pravo naslije|a. i poveli stotinu kurbana koje bi predali vra~u. jedu samo mu{karci. govore o Allahu la`i.

d`. obila`enje ili tavaf oko Kabe. onda }e obilaziti Kabu goli.Hums.50 Me|u Arapima je bilo rasprostranjeno sujevjerje (tijere) . a. On je poga|ao na primjer ko je kradljivac. koju nisu u potpunosti napustili. d`. O obla~enju Allah. ka`e: “Zatim krenite odakle kre}u ostali ljudi. sve dok smo u ihramima. Mi ne ulazimo u {atore od kostrijeti.Zape~a}eni d`enetski napitak                            37 Arraf je onaj koji sebe smatra poznavaocem doga|aja s uzrocima i posljedicama koje navodi u danoj situaciji.” Oni nisu stajali na Arefatu. vratite me u tijelo!”.Hums.{. lijepo se obucite kad ho}ete da molitvu obavite. zatim zaziranje od nekih dana ili mjeseci. Kurej{ije su govorile: “Mi smo sinovi Ibrahima i nasljednici Kabe. a jedna od vrsta tog vjerovanja bilo je vjerovanje da zvijezde izazivaju ki{u. niti su ifadu ~inili s Arefata.Humsa. Oni su u tom sujevjerju i{li tako daleko da su prelazak ma~ke preko puta ili prelijetanje ptice iznad glave. napijte me!”. Prilazili bi ptici (ili muflonu). “Mi ne smijemo napu{tati Harem i skinuti Ihrame. ne treba jesti tu hranu u vrijeme had`a i umre.49 Vjerovanje ovim ljudima je u stvari vjerovanje u zvijezde. Muned`d`im je onaj koji gleda zvijezde i planete. Vjerovali su da se du{a ubijenog ne}e smiriti dok se ne podmiri krvna osveta i du{a mu postaje sovom i lebdivazduhom i da }e govoriti: “Vratite me u tijelo.{.. Muzdelifi i klanje kurbana.” (2:199) Oni su govorili tako|er: “Mi. oni bi nastavili sa zapo~etim poslom i smatrali da je u njemu hair.51 Eto. dok smo u ihramu.” Sebe su znali nazivati El . nego su to ~inili s Muzdelife (ifada je grupni povratak s Arefata). ili: “Napijte me. stajanje na Arefatu.s. oni bi odustali od toga posla vidjev{i u tome lo{ predznak. Kinana i D`edil. umre. iako su imali i ostataka Ibrahimove. smatrali nesre}om.”52 Govorili su tako|er: “Ko je do{ao u Hram i donio sa sobom hranu. pa su govorili: pala je ki{a zbog te i te zvijezde. ku}a.”53 Tako|er su naredili stanovnicima van Harema da svoj prvi tavaf oko Kabe moraju obaviti u odje}i nekog od El . ka`e: “O sinovi Ademovi. Ovim vrad`binskim obi~ajima mogu se pridodati jo{ . pa ako se izvr{i osveta ili uzme krvarina. odmaramo se samo u ku}ama.” (7:31) . obavljanje had`a. te je popla{ili.novotarije. ona }e u}i u tijelo i smirit }e se. vjerovanje u zaraznu bolest i sovu. Tako|er su u to sve unosili bida’te .lo{ predznak ili pesimizam. ne smijemo drobiti hranu i pr`iti je na maslu.. @ene su skidale svoju odje}u osim otvorene ko{ulje. a ako bi pobjegla na lijevu stranu. {ta je ukradeno i uop}e neke svakodnevne stvari. tako su vjerovali Arapi predislamskog doba. O tome Allah. od nekih `ivotinja. kao: veli~anje Kabe. a kada se odmaramo. a to je zajedni~ki naziv pripadnika plemena Kurej{. i ra~una njihovo kretanje i polo`aje kako bi znao situaciju na dunjaluku i ono {to }e se desiti u budu}nosti. Niko od Arapa nema takva prava i takav polo`aj. vjere. gdje se kra|a dogodila. El . pa ako bi ona pobjegla na desnu stranu. `ena. a ako ne na|u odje}u (a mu{karci su)..no{enje ze~ije {ape oko vrata. mi smo njeni vlasnici i stanovnici Meke.

pa Allah. ^ak su i jevreji. Kr{}anska vjera je do{la u Arabiju putem vizantijske i abesinijske okupacije. 1. Ve}ina zarobljenih jevreja odvedena je u Babiloniju. Prva abesinska okupacija Jemena bila je 340. putem njihovih muhad`ira (izbjeglica). Kada se islam po~eo {iriti.57 U tom periodu. g.54 2. on ih pobaca u iskopane jame i zapali ih. 70. nego je ~estitost u tome da se Allaha bojite. u Jemenu po~elo je propovijedanje evan|elja u svim pokrajinama. a odatle da podijele napu{tenu zemlju od Palestine do Hid`aza i da se udoma}e na sjeveru Arabije. Jevreji su imali najmanje dva perioda kada im je uspjelo da prodru na arabijsko tlo. spominje na 116. tako da je dolaskom na vlast Es’adovog sina Jusufa u Jemenu.n. Sabejci i drugi.n. Oni se naseli{e u Jesrib (Medinu).56 a Kur’an navodi dio ove pri~e u poglavlju “El .e. Hajber i Tejmu.. g.n. Izgradi{e naselja. bacit }e je poslije tavafa i ne}e je koristiti vi{e ni oni. Obi~aj im je bio da ne ulaze u svoje ku}e na glavni ulaz ako su u ihramima. Tada je u Ned`ran do{ao .” (2:189) Sva ova vjerska ubje|enja predislamskih Arapa bila su ~isti {irk ili mnogobo{tvo. a ni drugi. vi{e jevrejskih plemena odlazi u Hid`az. 523. ru{enja njihovih gradova i njihovih hramova od strane kralja Nabukodonosora. U vatri su gorjeli. u Arabiji su `ivjela poznata jevrejska plemena: Hajber. i trajala je do 378. nego bi na zadnjoj strani ku}e napravili otvor kroz koji bi ulazili i izlazili.e. a posebno u vrijeme prvog stolje}a islama. Taj doga|aj desio se oktobra. mu{ko i `ensko. u vrad`bine. sela i tvr|ave. Zu Nuvas udario na kr{}ane Ned`rana i pozvao ih da prime jevrejstvo. a ~uveni pisac djela “Vefaul . 589. Jevreji postado{e i politi~ki faktor o kojem se govorilo pred pojavu islama. Navodi se da je broj `rtava bio izme|u 20 i 40 hiljada.Vefa”. strani svoje knjige preko dvadeset jevrejskih plemena.poklonici vatre. Es . pod vo|stvom rimskog vo|e Tita. nalazili puteve da prodru u Arabiju sa svojim vjerskim ubje|enjima i obi~ajima. bez razlike. kr{}ani. Kad oni odbi{e. Do osvaja~kih pohoda do{lo je zbog pritiska na jevreje. Nadir. te nakon ru{enja njihovih hramova. ka`e: “Ne iskazuje se ~estitost u tome da sa stra`nje strane u ku}e ulazite. Kajneka. Kurejza. g. i staro i mlado. To isto je i vjerovanje u kipove.Burud`”. Takvu besmislenost smatrali su dobro~instvom. u izmi{ljotine itd.38 Zape~a}eni d`enetski napitak Ako neko od mu{karaca ili `ena bude po~a{}en da tavafi u svojoj odje}i u kojoj je do{ao.Srmhudi. Jevrejska vjera brzo se {irila u Jemenu. Poslije rimskog zauzimanja Palestine.Kureba. Mustalek. g. Tako do|e `idovska vjera u Arabiju.. On je sa sobom poveo dvojicu rabina iz plemena Benu Kurejza u Jemen.{. d`. me|usije . p. koji je kao borac i{ao u Jesrib i tamo primio jevrejstvo. Rimljani su vr{ili pritisak na jevreje. Kur’an je to zabranio.. Njihova seoba u vrijeme ratnih pohoda Asirije i Babilonije u Palestinu.e.55 Jevrejska vjera je stigla i u Jemen preko Es’ada Ebi . g.

a. a. Obo`avanje vatre (el . a Ebreha zauze vlast.ahlaka.Zape~a}eni d`enetski napitak                            39 i neki veliki pobo`njak. a. na koje Allah podsti~e i nare|uje svakome da ga po{tuje. uglavnom su prihvatili Arapi koji su `ivjeli u pograni~nim predjelima Arabije prema Perziji. Duboko su gazili zabludama i grijesima. a i neka plemena koja su grani~ila s Bizantijom. pa je i Ned`rance pozvao u kr{}ansku vjeru.58 Kad su Abesinci u{li u Jemen.s. Jevrejstvo se pretvorilo u dvoli~nost i diktaturu. Sva njihova briga bila je vlast i blago.. to vjerovanje po~elo je gubiti svoje sljedbenike. Tajj. Jevrejski poglavari su postali vrhovni gospod . To dose`e takve granice da je u Jemenu `elio sagraditi Kabu.59 VJERSKO STANJE Islam je zatekao sve ove religije i sva ova vjerovanja kod Arapa. a kad njihov vo|a Malbu primi tu vjeru. zvani Fimijan.s.. I pored toga jo{ uvijek ima me|u ljudima ostataka tog vjerovanja. kako bi odlazak u Meku zamijenio dolaskom u Jemen. Sljedbenika ove vjere bilo je i u Iraku i Bahrejnu. ~udore|a . Taglub. . Ljudi su pred njima polagali ra~un za privatne gre{ke. naro~ito u Iraku i na obalama Arabijskog zaljeva. ali ne u njihovom usponu. te ravnodu{nost prema u~enju. a prihvatili su ga i neki vladari Hire. Ali. ve} u slabljenju i stagniranju. Idolopoklonici koji su se izdavali za sljedbenike vjere Ibrahima.s. Naro~ito ih je bilo u Ahsi i Hid`ru. {irilo se nevjerstvo.bog svojoj naciji. primi je i ostalo stanovni{tvo. nakon navale kr{}anstva i jevrejstva. On po~e {iriti kr{}ansku vjeru veoma brzo i na veoma {irokom podru~ju. Zbog njegove pobo`nosti svijet mu povjerova. pogazi{e ono {to je u~inio Zu . Sve je to ostavilo duboke tragove na dru{tvenu. Tu vjeru slijedili su i mnogi Jemenci u vrijeme perzijanske okupacije. pa se vremenom razvijalo kod njih idolopoklonstvo ili mnogobo{tvo sa svim prate}im njegovim obi~ajima.Nuvas. pa ga Allah primjerno kazni i za ovaj i za onaj svijet. kao i na obali Arabijskog zaljeva. Ovoj vjeri su se priklonili mnogi stanovnici [ama i Jemena u pro{losti. bili su daleko od naredbi i zabrana Ibrahimovog. Prava vjera je slabila. Kr{}anstvo su prihvatila arapska plemena Gasasine. O sabijstvu nam govore mnoge arheolo{ke iskopine u Iraku. daleko od plemenitog Ibrahimovog. Kaldejci su bili semitski narod koji je vjerovao u astrologe i astrologiju. To je bila vjera naroda Ibrahima Kaldejskog.. gradovima Bahrejna. On krenu da sru{i Kabu u Meki. pomije{anog s obo`avanjem vatre.med`usijje). pa ~ak i za rije~i izgovorene {apatom. jeres. politi~ku i vjersku svijest tog naroda. Oni su sudili ljudima i diktirali njihovom sudbinom. {erijata.

da me|u njima do|e do prolijevanja krvi. ARAPSKO PREDISLAMSKO DRU[TVO Nakon obrade politi~ke i vjerske situacije na Arabijskom poluotoku. hrabrost.a.mu{rika. a ona nije imala pravo da im se suprotstavi. njihova vjerska ubje|enja i njihov pogled na svijet. i njegovog odraza na na~in `ivota koji su `ivjeli. mu{karac je bio glava porodice i nosilac glavne rije~i u ku}i. osim da je vladao nemoral. ono je uspostavilo ~udan spoj izme|u Boga i ~ovjeka. dovesti ~itava plemena do mira ili ih zavaditi do te mjere. kao i njihovi obi~aji. i pored toga. s dozvolom njenih roditelja ili staratelja. ekonomskim i eti~kim prilikama toga doba. Me|utim. ma koji polo`aj imali u tom stale`u. da ide tom i tom ~ovjeku i tra`i da ona `ivi s njim. Za momka se na|e djevojka. nakon zavr{enog mjese~nog ciklusa. Ljudi su imali slobodu volje i govora. Njen mu` joj se ne primi~e dok ne ustanovi da nije trudna s tim ~ovjekom.. 2. r. @ena je bila u stanju. i od kojeg se nisu mogli udaljiti. zaprose je i oni se vjen~aju. Mu` ka`e `eni.. Kad bi ~ovjek `elio pohvaliti arapske vrline. Postojao je brak poput dana{njeg. U drugim slojevima postojao je obi~aj mije{anja mu{karaca i `ena. ostalo nam je da ka`emo ukratko o dru{tvenim. te{kog shva}anja. Stanje sljedbenika ostalih vjera kod Arapa bilo je kao i stanje mnogobo`aca . bestidnost. sukoba i ratova. razvrat i prostitucija. samo ako je htjela. da je vjen~anje u predislamsko doba bilo na ~etiri na~ina: 1. Mu` i `ena bili su vezani brakom. Stoga ono nije ostavilo duboke i stvarne tragove na Arape. To ne mo`emo objasniti druga~ije. Njihova srca bila su sli~na. Ebu . u ve}ini slu~ajeva bi se u svojoj poeziji obra}ao `eni.Davud prenosi od Ai{e.40 Zape~a}eni d`enetski napitak Kr{}anstvo je postalo idolopokloni~ka vjera. ~ast. DRU[TVENE PRILIKE Arapi su imali nekoliko dru{tvenih slojeva s izra`enim me|usobnim razlikama. plemstvo itd. Odnos me|u ljudima plemstva bio je na visokoj ljestvici uspona i napretka. koji su ga prihva}ali posebno zbog veoma razli~itog u~enja. .

a ona odabere onoga koga ona ho}e. pa od djeda i ka`e: “Ustao je neki ~ovjek i rekao: ‘Ta i ta osoba je moj sin. okupili bi se svi koji su joj dolazili. Tako|er su mu{karci mogli dati vi{e neograni~enih rastava (talaka) jednoj `eni. U~inio sam preljubu s njegovom majkom prije islama’. tako {to su pobjenici iz plemenskih ratova uzimali `ene pobije|enih.60 Postojao je kod predislamskih Arapa jo{ jedan na~in braka. njen mu` spolno op}i s njom ako ho}e. pa op}e s jednom `enom. mu{karca i `enu spajale su sablje i koplja. ^ak su u isto vrijeme sklapali brak s dvjema ro|enim sestrama. poznata je. Sin se zvao Abdurrahman ibn Zuma’at. 4. Ovakav brak se zvao “nikahul . znao je gdje ide. naslovio jedno poglavlje ovako: “Nema braka osim s dopu{tenjem staratelja. da bude otac njenom djetetu. Djeca ro|ena iz tih veza nisu imala nikakva prava na o~instvo. O tome govori Kur’an u poglavlju En Nisa. poni{tava sve vrste ovakvih brakova. Poznato je da su Arapi predislamskog doba mogli imati onoliko `ena koliko su htjeli. a Resulullah (s. Okupe se kod `ene mnogi mu{karci i ona ne smije odbiti nikoga ko je do{ao. ajet: 22 i 23.istibdai”.Nikah”. To su uglavnom bile javne `ene.a. izuzev pojedinaca koji su ~asno `ivjeli i koji su blud smatrali nemoralom i velikom sramotom. Okupi se grupa od tri do deset osoba. Na svoja vrata su stavljale zastavicu kao znak raspoznavanja njihove ku}e.{. Taj uzima dijete i daje mu porodi~no ime.s. Ko god je `elio u}i kod takvih `ena. Allah.62 .v.) re~e: ‘Islam ne priznaje tvrdnju da je neko nekome sin. 3.. a dozvoljava samo dana{nji islamski brak. Zatim bi ona dala dijete onome kome sli~i i ono bi bivalo progla{eno njegovim i ne bi mogao to da odbije. a ovaj od svoga oca. nakon poroda pozove sve u~esnike u sramnom ~inu i svi moraju do}i. Ako bi takva `ena ostala trudna i rodila dijete. Prenosi Ebu . izgleda da Arapi uglavnom nisu smatrali sramotnim blud koji su ~inili. Ako ona ostane trudna. a preljubniku kamenovanje. dijete pripada onome u ~ijoj se postelji rodilo. a sramota ih je pratila ~itavog `ivota. Ovo se ~inilo u slu~aju da ~ovjek nije imao djece pa je htio da mu se rodi dijete. od Amra bin [uajba. Naime.Davud. Dolaskom Objave. a vrijeme d`ahilijeta je pro{lo!’” Buhatija u svom “sahihu” u knjizi “En . a onda bi pozvali fizionomiste .Vekasa i Abd ibn Zum’ata oko sina Zum’atove robinje.61 Blud i razvrat su uveliko vladali u svim slojevima arapskog predislamskog dru{tva.” Pri~a o me|usobnom prepiranju Sa’d bin Ebi . Ne mo`emo izdvojiti posebno ni jednu dru{tvenu ljestvicu.Zape~a}eni d`enetski napitak                            41 Ako ostane trudna.poznavaoce ljudske fizionomije. Slobodne `ene su bile u boljem polo`aju od robinja i robinje su predstavljale veliku nesre}u. d`. kao i sa `enama svojih o~eva ako bi one ostale udovice ili bile pu{tenice.

To se najbolje vidi po `ivotnom standardu ljudi tog doba. @ene su se kupovale i prodavale. S njima se postupalo kao s predmetom. dok mu{karac nije imao nikakvih . Trgovina se obavljala samo u vrijeme kad su putevi bili sigurni i vrijeme mirnodopsko. ~ak i me|u onim plemenima ~iji je predak zajedni~ki. ovo pravilo bilo je u skladu s pravilom islamskog u~enja. jer su u njima uspostavljali normalne ljudske odnose i rje{avali mnoge `ivotne probleme. osim u svetim mjesecima. Abesa i Zubjana. Trgovina je bila najve}i izvor materijalnih sredstava za `ivot. ne mo`emo re}i da je ovo bio dominantni vid etike i morala. a za njega i umirali. a tako ne{to bilo je nemogu}e sastaviti na arabijskom tlu. EKONOMSKE PRILIKE Ekonomske prilike su uvijek bile proizvod dru{tvenih. @ivio je kako je htio i s kim je htio. Pridr`avali su se nepisanog pravila: “Pomozi bratu. Duh jedinstva vladao je unutar jednog plemena i to je jo{ vi{e pove}avalo rodoljubivost. boje}i se siroma{tva i sramote. te nekih drugih.” Abilo je i onih koji su ubijali `ensku djecu. koje ka`e: “Pomo} silniku treba da bude takva da bi ga sprije~ila u izvr{avanju nasilja. 16:58.” Naravno. 59. U tim . Vlast se kretala u krugu bogatih. a kako i ne bi. dru{tveni odnosi izme|u plemena razli~itog porijekla nisu bili jaki i ~vrsti. dru{tvene prilike bile su u jadnom stanju.42 Zape~a}eni d`enetski napitak Odnos oca i djece mogao se svrstati u nekoliko kategorija. kao i Bekra i Tagluba. Me|utim. Ti mjeseci bili su Arapima od velike va`nosti. kad je neznanje i praznovjerje uveliko vladalo Arabijom. @ivjeli su za plemensko rodoljublje. ili ih `ivu zakopavali. Ukratko re~eno. U nekim prilikama poglavari plemena zakazivali su javne skupove na koje su dolazila razli~ita plemena. koji pune kase blagom sa sirotinjskih le|a ili vlasti koja je stalno spremna da ratuje. bilo je zasnovano na jakim krvnim vezama.” Natjecanje u porijeklu i ~asti ~esto je bilo uzrok izbijanja me|uplemenskih ratova. Me|utim. Temelj dru{tvenog ustrojstva jednog plemena bilo je pojedina~no i krvno rodoljublje. kao i ostalom rodbinom. naro~ito u svetim mjesecima mjesecima hodo~a{}a. boje}i se sramote: Bilo je i onih koji su ubijali svoju djecu jo{ u maj~inoj utrobi. Bilo je onih koji su govorili: “Na{a djeca su na{e d`igerice koje hode zemljom. O tome govori Kur’an u poglavljima i ajetima: 6:151. To se de{avalo izme|u Evsa i Hazred`a. bio u pravu ili ne.ni ljudskih ni moralnih ograni~enja. Opho|enje brata s bratom i brati}ima. a svijet `ivio u mnogobo{tvu i ideolo{kom mraku. Oni su se me|usobno uni{tavali u ratovima. 17:31 i 81:8. Arapima je bilo veoma va`no da imaju mnogo sinova koji }e se boriti za svoju zemlju.

Vino je na mnogo mjesta spomenuto u Kur’ani .Zape~a}eni d`enetski napitak                            43 mjesecima odr`avali su se ~uveni trgova~ki sajmovi. on ustane. Arap je iskazivao ~ast prema gostu. Mnoge vrste zanatstva cvjetale su u Jemenu i Hiri. u kome su bili vrsni majstori. nude}i mu vino. i Arapi su bili dalje od toga nego ijedan drugi narod. d`. jer }e od dobitka nahraniti siroma{ne. bez kojega nisu smjeli govoriti o ~asti. Primjera radi . a najpoznatiji su bili ko`arstvo i tekstilstvo. i zbog gosta. Arapske `ene prele su vunu i plele odje}u. ^ovjek je znao u interesu mira. te nije ni govora bilo o nekoj proizvodnji.pojavi se iznenada gost. koja je spas za ~itavu porodicu.~ast i plemenitost u ~emu su se me|usobno natjecali i pomagali. ali su znali hvaliti i druge. Tu spadaju: 1. nalo`i vatru i priredi obilnu gozbu. da je ina~e vladalo jedno op}e stanje bijede. pa ~ak i tu|e vladare i poglavare ako to zaslu`uju.{. [to se ti~e zanatstva i ostalih proizvodnih struktura. Arapi su samo stablo gro`|a nazivali “stablo ~asti”. sredstvo dru`enja. a vino su nazivali “k}er ~asti. Vrijedno je napomenuti. Smatrali su da je kockanje put.krvarinu. i time spasiti ~ovjeka. Poznata sajmi{ta su bila (“suk” ~ar{ija) Ukkaz. dok se u centralnoj Arabiji stanovni{tvo bavilo sto~arstvom i zemljoradnjom. U oblike arapskog kerema ubraja se i njihovo neposredno u~e{}e u izmirenju porodica i smirenju krvoproli}a. ka`e: . gladna godina. gladi i siroma{tva. Mad`na i mnogi drugi. ali imali su i te kako pohvalnih i vrijednih kvaliteta kojima bismo se i mi danas mogli diviti i ~uditi.kerimu. one nisu bile razvijene. posve}ena je toj njihovoj karakternoj crti. zimsko doba. jer je sve to bilo izlo`eno plja~ki napada~a. ^esto su u kasidama hvalili sebe. ETIKA ARAPA Ne negiramo da su Arapi predislamskog doba imali nekih veoma niskih normi pona{anja. Da bi pokazao gostoljubivost i sa~uvao ~ast i obraz porodice. pa su ga opjevali u svojoj poeziji. tj. samo da smiri situaciju u danom momentu. Kerem . zakolje devu.” U plemenita svojstva Arapa ubrajalo se i kockanje. Bitno je bilo zaustaviti prolijevanje krvi koje bi se moglo protegnuti s koljena na koljeno. ali najvi{e za sebe i za ratnike.. a doma}in nema u ku}i ni{ta drugo osim jedne deve. Zu . a uporedo s njim i kockanje. Uzvi{eni Allah.Med`az. Stoga je upotreba vina bila ~vrsto vezana za “kerem”. gdje }e pobjednik pokazati svoju plemenitost i dobrotu. na svoj vrat uzeti i podmiriti tu|u nadoknadu . Gotovo polovina predislamskog pjesni{tva. sramotnih radnji i situacija koje odbacuje zdrav razum i ne prihva}a ~ovjekova priroda.

ipak su u osnovi dobar temelj lijepim vrlinama od kojih je imao koristi cio ljudski rod. Arapi su imali i druge vrijednosti. Osje}aj li~ne ~asti i ponosa rezultirao je odbijanjem bilo kakvog poni`enja i ugnjetavanja. i ~ak su svoje `ivote dovodili u opasnost na putu izvr{enja svojih odluka. Nemogu}e bi bilo bez svega ovoga. samo je {teta ve}a od koristi. iako su s druge strane. dostojanstvo i smirenost. U lijepo pona{anje Arapa spada i po{tovanje ugovora. povjerenje i ~uvanje od izdaje i klevete. 4. Ako odlu~e uraditi ne{to u ~emu vide svoju slavu i ponos. Od svih spomenutih ta~aka vjerovatno su najvrjednije: po{tivanje ugovora. Rijetko se. ali nam nije cilj da o njima op{irno pi{emo. uza sve ove svoje pozitivne i negativne karakteristike. odmah i odjednom. Nisu odustajali od svojih odluka. 3.44 Zape~a}eni d`enetski napitak “Pitaju te o vinu i kocki. proizvele su kod Arapa iskrenost. a dobre u nekim drugim. Iz toga je proizilazilo da su vrlo rado pokazivali hrabrost. kada se doda geografski i strate{ki polo`aj Arabije u odnosu na cio svijet. a za njegov interes bili su u stanju i svoju djecu `rtvovati i ognji{ta razoriti. de{avalo da se ugovor prekine. Oni nisu mogli da ~uju rije~i koje imalo miri{u na sramotu i nepravdu. pobijediti zlo i razvrat. od toga ih ni{ta ne mo`e odvratiti. bili s razlogom odabrani kao narod da ponesu te{ko breme Objave upu}ene cijelom ~ovje~anstvu i da ba{ oni budu vodi~i ljudskom dru{tvu. Beduinska bezazlenost i neuprljanost civilizacijom i drugim spletkama. Iako su napomenute vrijednosti manjkave u nekim stvarima. pa u rat ako treba. Samuel bin Adij i Had`ib bin Kerara Temimije. kontrirali juna{tvu i brzini borbenog djelovanja. ali i ljubomoru. ne vode}i ra~una da i sebe `rtvuju na tom putu. O tome nam govore Hanij bin Mes’ud [ejbanija. 5. posebno kad je do{lo do ispravki koje je u~inio islam. osje}aj li~ne ~asti i ponosa. 6. vrlo rijetko. reci: ‘Oni donose veliku {tetu. . ustrajnost u izvr{avanju svojih odluka. te su veoma brzo reagirali u danim situacijama. Vidimo iz svega spomenutog da su Arapi. ljudskom ummetu.’” (2:219) 2. a da ne bi sko~ili i latili se sablje i koplja. a i neku korist ljudima. To je bilo mogu}e jedino s ovakvim potencijalom snage i razuma. Opjevali su ih u stihovima. tj. a uspostaviti sustav pravde i dobra. U njihove eti~ke vrline spada i blagost. Ugovor je za njih zna~io vjerski ~in kojeg su se ~vrsto dr`ali.

. Ibn .Me’ad.s.Abdu Menaf (ime mu je El . od Adnana pa do Ibrahima. a. a.Lu’ej. A.Mudar.Mutallib (ime mu je [ejbe). Ibn . Ibn . Ibn . Tu ima i nekih razmimoila`enja. Ibn . a.Ka’b..Malik. a. Tu se spominje porijeklo Resulullaha. Ibn .s.Kilab. do Adnana. Ibn .Ilijas. I NJEGOVE PORODICE RESULULLAHOVO. Ibn . PORIJEKLO Porijeklo Resulullaha.s.Nezar. Prvi je dio priznat kao ta~an od svih poznatih autora Sira. U ovome posljednjem stepenu loze ima podataka kojima se ne mo`e sa sigurno{}u vjerovati..S. a. A.Galib. Ibn .s. Ibn .Fehr (nadimak mu je Kurej{ i po njemu je pleme dobilo ime). Ibn .Mugire).Nedar (ime mu je Kajs).s. Ibn .Kinane.63 . PRVI STEPEN Muhammed ibn Abdullah ibn Abdil .Kusajj (ime mu je Zejd)..S. pa sve do Adema. Ibn Adnan. Ibn .Mudrike (ime mu je ‘Amir).Murre.. Drugi dio vezan je za uzlaznu lozu porijekla Resuullaha. Ibn .Ha{im (ime mu je ‘Amr) ibn . a. Tre}i dio se odnosi na porijeklo vezano od Ibrahima.Zape~a}eni d`enetski napitak                            45 PORIJEKLO MUHAMMEDA.Huzejme. Ibn . Ibn . Ibn ..s. svrstano je u tri vremenska perioda.

[alih. Ibn . Ibn . Ibn .Anu{e. a.D`ahim.Tabih. Ibn . Ha{im je bio ugledni Mekelija i prvi koji je hodo~asnicima osigurao hranu (poparu .Nahis. tako|er. HA[IM On je naslijedio brigu oko napajanja i ishrane hodo~asnika od Beni Abdi Menafa.‘Avda.Haza’. Ibn . Njegovo ime je bilo Amr.‘Abir. a.Efnad. poznata je pod imenom Ha{imeijje.Kajnan. Ibn . O njegovoj dobroti i o{troumnosti govore i mnogi predislamski pjesnici.Er’avijj. Ibn .‘Ajsar. Ibn .Mahijj.Saru’ (ili Sarug).Ejham. Ibn .Selaman. Ibn .Lamik.Avs. Ibn . Ibn .. Ibn . Ibn . Ibn Ed .s. a.‘Abkar. Ibn Adem.Du’a. Ibn .Jesribi.Falih. a. a Ha{im mu je nadimak koji je dobio zbog drobljenja hljeba za poparu. Ibn . Ibn . Ibn . a Adnan je sin Edda ibn Humejsea. do Adema.izdrobljeni hljeb). Ibn .).Sam. Ibn .Nuh.Ibrahim. Ibn .Dara.Semaj.d . Ibn .Ra’u.Senber. Ibn . Ibn .Hamdan. Ibn . Ibn Erfah{ed.Bevz.Isma’il.‘ljed. Ibn . Ibn . po njegovom djedu Ha{imu bin Abdi Menafu.Nahi{. a. Ibn . prvi koji je odredio i zaveo u praksu zimsko i ljetno putovanje Kurej{ija u trgovinu. Ibn . a.Muteve{leh. Ibn .. Ibn .64 TRE]I STEPEN Uzlazno od Ibrahima. Ibn . Ibn .46 Zape~a}eni d`enetski napitak DRUGI STEPEN Tu se ubraja uzlazna linija od Adnana. Ibn . Ibn .Jeddaf. Ibn .Nahur.Ahnuh (ka`e se da je on Idris.Aram. Ibn . Ibn .Maksar.Beldas.. Ibn . Ibn .s.s. a..‘Ubejd.Dej{an. Ranije smo spomenuli da je do{lo do pomirenja izme|u Abdi Menafa i Abdi . Ibn .Zarih. Ibn . koji su me|usobno podijelili polo`aje.[ejs. Ibn . Ibn Mezijj. Stoga }emo ne{to re}i o porodici Ha{imija.s.Jelhan.s.s.Mehlail. Ibn . Ibn .s.Jerid.65 POSLANIKOVA PORODICA Porodica Resulullaha. Ibn .‘ljed.Jahzen.Kajdar. Ibn . On je. Ibn . Ibn . . i to: Ibrahim je sin Tariha (ime mu je Azer).

a za njegovim le|ima je jahao momak. Kad je do{ao do Jesriba .Muttalib im odgovori: “Sram vas bilo.Abdul Muttalibov!” El . Nadlet i Abdul . a oni odgovori{e: “Ne `elimo ulaziti izme|u tebe i Nevfela. daid`a!” “Ne. Stekao je veliki ugled i ~ast koju niko od njegovih predaka nije stekao.Muttaliba.Muttalib. ~asti i vrijednosti u svom plemenu. Daifa. Kad ga je na{ao i vidio.MUTTALIB Govorili smo da je opskrba had`ija vodom i hranom s Ha{ima pre{la na njegovog brata El . a ona odbi da dâ sina amid`i. a Selma rodi Abdul .[ifa. zagrlio ga i posadio ga na svoju devu. Ha{im umrije u Gazzi. saznao je za njega amid`a El . u Medini. Odatle je ponovo krenuo u [am. Rukajja i D`enneta.Medine. te ode u Jesrib da ga tra`i. 497. El Muttalib je u{ao u Meku na devi.” Abdul . pa ostade `ivjeti kod nje. Halida. Kad je postao [ejbe (kasnije Abdul . Bio je od velikog ugleda.Medine.Muttalibovo dvori{te. On se obrati Kurej{ijama da mu pomognu.Dare`ljivi. tako mi Bogam dok se ne sretnem s Nevfelom!” Zatim krenu ku}i Nevfelovoj. Negdje u to vrijeme El . jednom mjestu u Jemenu. k}erkom nekog Amra iz porodice Beni Adij bin Ned`d`ara.Muttalib. gradu u Palestini. on je sjedio uz Kabu s nekim dostojanstvenicima . o`eni se Selmom.Sajfi.Muttalib i re~e: “Idemo ku}i. zaplakao je. Me|utim.Muttalib umrije u Redmanu. a ona je ostala trudna.Muttalib). g. Bio je takav da ga je njegov narod silno zavolio.Sa’d bin Adij sa osamdeset konjanika. Ha{im je imao ~etiri sina i pet k}eri. Kurej{ije su ga prozvali El .Muttaliba bin Abdi Menafa. El .Muttalib je upita.Muttalibove smrti u Jemenu.Muttalib bin Abdi Menaf. a k}eri su: E{ .67 ABDUL . El . Za njega nije znala Ha{imova obitelj iz Meke. Sve njegove poslove naslijedi Abdul .Zape~a}eni d`enetski napitak                            47 Bilo je interesantnih doga|aja vezanih za Ha{ima.Muttalib zato pozva u pomo} daid`e iz Jesriba . Radio je u svom narodu ono {to su i njegovi preci radili. ovo je sin moga brata Ha{ima!” Momak je `ivio kod amid`e do zrelosti. Ebu . U Meku krenu daid`a mu Ebu .Fejjad . Nevfel je silom uzurpirao Abdul . Na ulazu u Meku. On pripovijeda da je jedanput krenuo na trgova~ko putovanje u [am. Momak je si{ao i nije htio krenuti dok mu ne dozvoli majka.66 Selma je odgojila dijete u o~evoj ku}i. momak ili jo{ stariji. jer je on tvoj amid`a. Ljudi su upirali prstom u mladi}a i govorili: “Ovo je rob . pa mu majka dozvoli da krene. zbog sijedog ~uperka s kojim se rodio. Sinovi su mu: Esed. do~eka ga Abdul . Dade mu ime [ejbe Sijedi.68 Poslije El . u Bo`iji hram!”.Muttalib joj re~e: “On bi i{ao na imanje svoga oca.

Kad je za ovaj doga|aj ~uo neki ~ovjek iz plemena Kenanet.69 Va`no je spomenuti dva zna~ajna posla koja je Abdul . umjesto u Meku. pa sklopi{e savez s Beni .{to potvrdi{e i prisutni.000 ljudi i po|e put Meke. Vojska je imala jo{ 9 ili 13 slonova.70 I . Kad je stigao do mjesta Mugammesa. Allah na njih posla ptice Eba .Muttalib od daid`e Ebu . i pokazano mu je mjesto gdje da kopa.Abdul . Na{ao je sablje.Muttaliba tri no}i. Nije mogao ustati da se pribli`i Kabi. `rtvovati jednoga kod Kabe. nego vi.Sa’da iz plemena En . slon zastade i le`e. Ebu .” A on odgovori: “Ne. Nevfel ibn Abdi [ems ibn Abdi Menaf sklopi savez sa Benu Ha{imijima. Kad su stigli u dolinu Mahser.Muttalib u pravu.Sa’d odsjedi kod Abdul .Muttalibu je u snu nare|eno da iskopa bunar Zem . izme|u Muzadelife i Mine. kada bi ga povukli na koju drugu stranu. Dok su se Ebreha i njegova vojska natezali oko slona. II . nakit. kojega uzjaha i krenu ka Meki.Muttalibu.Sa’da. ako ne vrati{ zemlju Abdul . Pri~a se da su ga poku{avali di}i na silu i nisu mogli.Sa’d isuka sablju i povika: “Gospodara mi i Kabe. zatim obavi umru i vrati se u Medinu. . dva zlatna srnda}a.48 Zape~a}eni d`enetski napitak Kurej{ijama.Muttalibova majka iz plemena Huzaat). Ebreha. on bi odmah ustao. a na putu nai|o{e na znakove koji im pokaza{e da je Abdul . Kad je po~eo kopati.zem.” Stoga i oni krenu{e u Meku i u|o{e u Vije}nicu. Sabljama ukrasi vrata Kabe. podi`e ogromnu vojsku od 60.Muttalib uradio za Kabu. ulogori vojsku da se odmori i da se pripremi za ulazak u Meku.” Oni ga nisu ostavili na miru sve dok ga ne izvedo{e na sud pred vra~a iz Benu . a on do`ivi da porastu i da ga pomognu. govore}i mu: “Ho}emo da u~estvujemo s tobom. mi smo pre~i da mu pomognemo. ve} sam mu vratio. reko{e: “Kako god ste ga vi rodili i mi smo ga rodili (jer je Abdul . Kurej{ije se posva|a{e s Abdul . sagradi veliku crkvu u San’i. @elio je da hodo~asnike skrene u San’u. Kad je pleme Huzaat vidjelo pomo} koju je dobio Abdul . `estoko se naljuti. ja sam odabran za ovaj posao. Nakon ovog doga|aja. Ovako u~vr{}ena veza izme|u plemena iz Medine i plemena iz Meke bit }e jedan od bitnih faktora za osloba|anje Meke.Nevfelovim plemenom.Ned`ar.Namjesnik abesinskog vladara u Jemenu.Bil “koje su na njih grumenje od gline . Za sebe odabra najve}eg slona.Muttalibom. Tada se Abdul .Abdi [emsom . Nisu se ku}i ni vratili. ubit }u te ovom sabljom!” Nevfel odgovori: “Evo. Kad se ukazao bunar Zem . a zatim s Beni .zem bunara i odbrana Kabe u bitki sa slonom. nai{ao je na predmete koje su zakopali D`erahime kada su bje`ali iz Meke. njegova je”. {to }emo kasnije saznati. u|e no}u u tu crkvu i izmetom zaprlja njeno pro~elje. po{to vidje da Arapi hodo~aste Kabu. da sru{i Kabu. Me|utim. na njih prikova zlatne srnda}e i sazida bunar i prostor oko bunara za had`ije. Ebu .Ha{imijama. Sazna Ebreha za to. i to: Kopanje Zem .zem.Muttalib zavjetovao da }e ako mu Bog podari deset sinova.

72 III . vide}i da u Meku nadire ogromna vojska. Allah.Muttalibovo dijete i njemu najdra`e.Gajdak. Safija. k}i Amr ibn Aiz ibn Umran bin Mahzum ibn Jekaza bin Merret.sigurno je Allahov dar koji je poklonio svome Poslaniku. god.Bejtullahu. Abdullahova majka je Fatima.e.. ali se zna sigurno za deset sinova.” Ptice su izgledale ~udno.Mekum. Erva i Umejma.Abbas.nevjernici zauzeli ovu kiblu.s. bio je poput pileta. U drugim je trinaest sinova pa dodaju jo{ Abdul .n.Bejda. i pored toga {to su stanovnici Meke bili nevjernici. sa Nabukodonosorom. Doga|aj ka`e: Kad je Abdul . Ebu . Ubrzo iza toga Perzijanci do|o{e u Jemen i pokori{e ga. a da mu se ne po~ne raspadati tijelo. kao li{}e koje su crvi isto~ili u~inio. Allah. tako|er. odabrao za sveti{te. je Ebrahi poslao bolest od koje mu se po~e{e raspadati vrhovi prstiju i kada je stigao u San’u. pa ih je bilo rasutih na sve strane. Abdul . Pored deset sinova imao je i {est k}eri. bila bi to su{tina onoga {to je iziskivao ovaj doga|aj.{erifu) zauzeli Rimljani godine 70 . jer ako pogledamo Kudusi .Muttalib imao je deset sinova.Haris. vidimo da su Allahovi neprijatelji .. ‘Atika. i pokorili muslimane. Kad pogodi nekoga.Zape~a}eni d`enetski napitak                            49 pe~ene bacale. Nisu svi Ebrehini vojnici bili pogo|eni. Ez . El . i svojoj ku}i . ne mo`e pro}i. d`. g.Zubejr. po kalendaru. i da Abdul . I to bi bilo tuma~enje skrivene mudrosti kojom je Allah pomagao mu{rike protiv kr{}ana na neobi~an na~in.{. {to odgovara kraju februara ili po~etku marta 571. te umre. d`. Ka`e se zapravo da je ‘Abdul Ka’be ustvari El .Ka’ba i Hud`lana. a. a. To su: El . Ebu . Svaka je nosila po tri kamena: u kljunu jedan i dva u kand`ama. Stoga. a jedanaesti je bio Kasem.Hakim.s.Gajdak. Neki su po~eli bje`ati. okupi ih oko . otac. [to se ti~e Kurej{ija u Meki. Ovaj doga|aj je.e po kalendaru.71 Ovaj doga|aj zbio se u mjesecu muharremu.s. pa ih je On. Me|utim.o~uvanje Kabe od ru{enja . kada bi se neko od njenih stanovnika pojavio s misijom poslanstva.Talib. oni su se razbje`ali po brdima. Za ovaj doga|aj u Meki ubrzo su ~ule ne samo susjedne zemlje ve} i vode}e civilizirane sile tog doba.Leheb. Tada mu srce otkaza i on umrije. kao {to se desilo 587. zvana El .{. U nekim knjigama navodi se jedanaest sinova. na pedeset ili pedeset pet dana. ali ih je usput dosta nastradalo. kao da su balzamirane laste.. to su: Ummul .Abdullah je Resulullahov. Tek kada je sva opasnost pro{la. Abesinci su imali jake veze s Rimljanima i Perzijancima. Abdullah. Saffar i El .Muttalib nije imao sina po imenu Kasem. Kabu i kiblu u Meki nisu zauzeli kr{}ani. El .Muttalib dobio deset sinova i kad su oni malo poodrasli. Ovaj doga|aj .p.Mekum a Had`el da je El . zatim su kiblu (prva kibla u Kudusi . pa Burre. Abdullah je bio najljep{e Abdul . a. ukazao svijetu na svetost Bo`ije ku}e i da je Meka mjesto koje je Allah.{erif. On je ta obe}ana “`rtva” ili taj kurban. oni se sigurni vrati{e svojim ku}ama. Hamza. prije ro|enja Muhammeda....

Prva strjelica bila je okrenuta na Abdullaha. Pripovijeda se od Resulullaha. po mi{ljenju ve}ine histori~ara. a poslije ovog doga|aja popela se na 100 deva. Do tada je krvarina kod Arapa bila deset deva. Nakon izvjesnog vremena otac ga posla u Medinu da nabavi za njih datula. On napisa njihova imena na strjelice i dade ih kaddahu . strjelica je pala s Abdullaha na deve. jer je bio bolestan. Zakopan je na groblju Nebige El ..i porijeklom i polo`ajem. da ka`e: “Ja sam potomak dviju `rtava!” (Ismaila i oca mu Abdullaha). Njen otac bio je poglavar porodice Zehra. manje stado ovaca i abesinska robinja Berket. k}er Vehba bin Abdi Menafa bin Abd Zehre bin Kilaba. a ni njegov brat Ebu . a.50 Zape~a}eni d`enetski napitak sebe i re~e im za svoj zavjet. onda }e njih zaklati kod Kabe.D`adija.Muttalib odabere za `enu svome sinu Abdullahu. Ako iza|e na Abdullaha neka pove}a za novih deset deva. Aminu. pa je nai{ao na karavanu Kurej{ija u Medini i tu odsjeo. koja je odgojila Resulullaha.Muttalib ga uze i ponese ga kod Kabe da ga zakolje. Ima i onih koji ka`u da je Abdullah umro dva mjeseca nakon ro|enja djeteta. i tako stalno. bilo je pet deva. kao ni njegove daid`e.s. U Medini je i umro. Abdul .. s nadimkom Ummu Ejmen. Sve {to je Abdullah ostavio iza sebe.73 Abdul . Neki ka`u da je krenuo u [am da trguje.s. Ona je u to vrijeme bila najljep{a i naj~estitija djevojka u Kurej{ija . Umro je u dvadeset petoj godini `ivota.Muttalib re~e: “Kako onda da ispunim svoj zavjet?” Nagovori{e ga da ide kod vra~are i da od nje zatra`i rje{enje.s. {to je i islam potvrdio. On u Medini umrije.~ovjeku koji baca kocku. Abdul Muttalib ih je zaklao u otkup za svoga sina. Abdul . a. ali mu Kurej{ije ne dado{e. Ona mu naredi da baca strjelicu izme|u Abdullaha i deset deva. Ako padne na deve. Abdullah se o`eni i po~e `ivot s Aminom u Meki.Talib. a prije ro|enja svoga sina Muhammeda. sve dok strjelica ne padne na deve i Bog ne bude zadovoljan.74 Kad je vijest o njegovoj smrti stigla u Meku. Tek kad je broj deva sko~io nastotinu.75 . a. poznate po porijeklu i ~asti. a zatim ih je ostavio ne zabranjuju}i ni ljudima ni `ivotinjama da jedu njihovo meso. Oni mu se pokori{e. Amina ga je oplakala s najve}om tugom i `alo{}u {to je izrazila i dirljivim stihovima.

Resulullah.Gazali.Selemu ibn Abdil .RO\ENJE I ^ETRDESET GODINA @IVOTA DO POSLANSTVA RO\ENJE Najodabraniji poslanik. a. dojila je Hamzu. da su se pri ro|enju Muhammeda. koja je imala mu{ko dojen~e imenom Mesruh.evela.Said prenosi da je Resulullahova.zna se sigurno da ovo ime nije bilo poznato kod Arapa..Ha{ima.77 Pripovijeda se. prve godine “od doga|aja sa slonom”. Prije Muhammeda. a. aprilu 571. pozvala je njegovog djeda Abdul . a. Tu se pomolio Allahu i zahvalio mu na unuku. Ovaj datum izra~unali su veliki u~enjak Muhammed Sulejman el .Enu [irvana.Mahzumiju. Obrezivanje je ura|eno sedmi dan po ro|enju. u Meki. u zoru ponedjeljka. On ga sav radostan uze u naru~je i odnese u Kabu. a poslije njega dojila je Ebu . Tu mu je i ime Muhammed dao . desili neki ~udni doga|aji u svijetu. ili ~etrdeset godina poslije vladavine perzijskog kralja Kisara (Kserksa) .s.Muttaliba.76 Ibn .s. kako je ina~e bio obi~aj kod Arapa. od koje su zablistali dvori [ama. Ovo prenosi Bejhekija. devetog rebiul .Esed El .79 Kad je Amina donijela na svijet dje~aka.s.78 a s njim se ne usagla{ava Muhammed El . koji su bili predznaci njegovom poslanstvu: sru{ilo se ~etrnaest tornjeva sa Kserksovog dvorca u Perziji.. Taj datum odgovara 20.s.Leheba. pora|ala sam uz njega ogromnu svjetlost.. ili 22. koja ga je zadojila poslije majke.Urbad ibn Sarija. ro|en je u porodici Beni .Mensur Fevri i astrolo{ki istra`iva~ Pa{a Mahmud. {ti}enica Ebu .” Sli~no prenosi imam Ahmed i El . godine po kalendaru. majka rekla: “Kad sam ga ra|ala. nakon {to ono presu{i. sina Abdul .81 .80 Prva `ena. tako|er.Muttaliba da mu saop}i radosnu vijest. a. ugasila se vatra koju su vijekovima obo`avali obo`avaoci vatre i sru{ile se crkve oko jezera Savit. bila je Suvejba..

52 Zape~a}eni d`enetski napitak BORAVAK U PORODICI BENU .Zuejba. imao je bra}u po mlijeku. Naravno. jer je bio jetim . a.Uzza el . do`ivjela neo~ekivani beri}et. da tjelesno oja~aju.Mekni. koja nije davala. Zatim je bio Ebu . mo`da }e nam Allah uz njega dati beri}et1’” Ona zatim nastavi pri~u: “Oti{la sam po to dijete. ‘Budi bez brige. Ibn . Mrzi me da se vratim ku}i tako jadna. kad sam ga . Tako mi Boga. Halima je uz Resulullaha. duhom o~vrsnu i da progovore ~istim arapskim jezikom. da nas izvede iz te te{ke situacije. kada nisu imali {ta da jedu.Haris. dok se nalazio kod svoje majke po mlijeku Halime. tako mi Boga. Djecu je trebalo odljuljati na ~istom zraku.siro~e bez oca. Enisa. Hamza je bio brat po mlijeku Resulullahu s dvije strane: preko Suvejbe i Halime Es .S’AD Obi~aj kod Arapa u gradu bio je da potra`e dobru dojilju za novoro|en~e. a. Huzafa ili D`uzama.s. a. odoh nazad da uzmem ono jetim~e. tako|er je imao dojilju iz plemena Benu Sa’da bin Bekra. samo iz razloga {to nisam na{la drugo.Muttalib iza{ao da tra`i dojilju za svoga unuka. Kad smo se okupili za povratak. tako|er Harisova k}er. {ta bi za njega mogli u~initi majka i djed?’ Stoga smo mrzile uzeti jetim~e. ni kapi mlijeka. amid`e.s. Muhammed.s. da potra`i posao. Molili smo Boga.Sufjan bin Haris bin Abdil . svaka moja druga je na{la sebi dijete za dojenje.Haris ibn Abdil . iz istog plemena kao i Halima. Ona je voljela i nosila u naru~ju Muhammeda. kao i mnoge zanimljive doga|aje. sin Resulullahovog. Tako smo stigli u Meku. rekoh mu`u: Tako mi Boga. (@ene su dolazile u Meku i uzimale djecu na dojenje).Sa’dijje. Ta. k}erkom Ebi . svaka `ena koja je bila sa mnom. Njen mu` je bio El .. Jednom prilikom njegova majka podoji Resulullaha.Keb{et. a svakoj od nas je nu|en Resulullah. da je krenula s mu`em i malim sin~i}em kojeg je dojila.. Niko od nas nije spavao od pla~a na{eg gladnog djeteta koje se nije moglo najesti s mojih prsa. a.. osim mene. k}i Harisova. a. Tako je i Abdul ..Muttalib. Zagledali smo novoro|en~ad. u grupi `ena iz plemena Beni Sa’d ibn Bekri.s. Me|utim. To se desilo jedne godine. na{la je sebi dijete za dojenje. `ele}i time udaljiti svoju djecu od gradskih bolesti.s. i to sa sela i iz pustinje. To su: Abdullah bin el .. osje}am se poni`enom. osim mene. Resulullahov amid`a Hamza bin ‘Abdul Muttalib.Ishak pi{e: “Halima je pripovijedala. ‘Krenuli smo na devi. svakako to u~ini. i nijedna ga nije htjela uzeti. Svaka od nas bi rekla: ‘Jetim. mi smo o~ekivale pla}u od djetetovog oca. a.s. s nadimkom Ebi . Me|utim. Pogodi{e s Halimom iz plemena Benu Sa’d ibn Bekr.

Sa’da. r. Na{i susjedi bi govorili svojim ~obanima: ‘Te{ko vama. Je li to ona ista deva na kojoj si dojahala s nama?’ ‘Odgovorih im: Da. bilo bi mu bolje nego u gradu. a zaspa i moj sin.’” Halima nastavi: “Nismo se ni nadali. dokle god je moglo. Kad se ono zasitilo.. tako da one povika{e: ‘O Zuejbova k}eri. zatim ga za{io i ponovo ga vratio na njegovo mjesto. Majci smo pri~ali kako smo s njim zaimali beri}et.. spustio na tle. Tada odlu~ismo da ga odnesemo njegovoj majci. a moje site i s mlijekom. Namuzosmo ih i napismo se. izvadio srce vani i iz srca izvadio ugru{ak pa rekao: “U ovome je {ejtan mogao da ti naudi. pa se napismo oboje do sitosti. pa ja odmakoh podobro od svojih drugarica. Halima. Odvojih ga od prsa.s.zem.”82 Tako je Resulullah.” Zatim mu isprao srce u zlatnom le|enu u kome je bila voda zem . uzela si beri}etno ~eljade!’ Odgovorih mu: ‘I ja bih `eljela da je tako. a.jedna od mu’d`iza: rasijecanje i ~i{}enje Muhammedovih grudi! Prenosi Muslim od Enesa. Izgledao je i ja~i i krupniji nego njegovi vr{njaci. a Amina odmah odlu~i da ga vratimo nazad sa sobom.’ . On pomuze.Me|utim. da je Resulullahu. Nisam poznavala suhlju zemlju od te. znaju}i da ovce do tada nisu imale kapi mlijeka.’ ‘One povika{e: . da mu ne naudi gradski zrak. Njihove ovce bi opet dolazile gladne i bez mlijeka.s. a ja s djecom jahala devu.83 . {ta ti bi! Pri~ekaj nas malo. To je trajalo. pa joj ja rekoh: ‘Kad bi ga jo{ malo ostavila kod nas da oja~a. ostao u Benu ..Nije mogu}e! S njom se ne{to dogodilo!’ Zatim stigosmo u na{e mjesto . stavih ga u krilo da se nadoji. rasjekao mu grudi sve do srca. to je ona ista. vi~u}i: “Muhammed je ubijen!” Kad ga ugleda{e imao je druga~iju boju lica. Mi smo kroz to stalno osje}ali Bo`ije dobro. a Muhammed je napunio dvije godine. Ustade moj mu` i ode do deve. a. mu` mi re~e: ‘Znaj.Sa’du. tako mi Boga. Kad se propudismo. dojilo. Imao je ~etiri ili pet godina kad se desio doga|aj . za{to ne idete napasati ovce tamo gdje napasaju Zuejbove k}eri.a. kad kod nje vime nabreklo.Zape~a}eni d`enetski napitak                            53 uzela i donijela do karavane.zemlju Beni . tu`ni i nesretni zbog rastanka.Zatim smo krenuli. Bojim se.’ . Na{e ovce dolazile bi uvijek gladne ku}i. tako mi Boga. Dje~aci su tr~e}i do{li njegovoj pomajci. do{ao D`ibril u vrijeme dok se on igrao s djecom. Deva je bila brza i jaka. zbog ~ijeg pla~a (od gladi) nismo mogli spavati prethodnih no}i. Ono primi moje grudi i dojilo je. zasiti se i moj najmla|i sin. Pa zaspa Muhammed. Uzeo ga je. Tu no} smo ugodno prespavali. Njegovu ispomo} i opskrbu. a kad stigosmo s Muhammedom do|o{e s pa{e site i mlije~ne. isto se de{avalo.

.Hi{am ka`e: “Abdul .87 . preda njegovom amid`i Ebu . da zbog sina.Muttalib bi povikao. Halima se upla{i za Muhammeda.Muttalib se vrati s Muhammedom.Muttalib imao je svoje {iltete u hladovini Kabe. Gladio bi mu le|a rukom i radovao bi se svemu {to je Muhammed.. unuk dje~ak. mjestu izme|u Meke i Medine. plemenitosti i ljubavi. Njegove amid`e. Kad bi se pojavio Resulullah.Muttalibom.. Kod majke je proveo vrijeme sve do napunjene {este godine. nego prema svojoj djeci.ro|enom o~evom bratu.54 Zape~a}eni d`enetski napitak ODLAZAK RO\ENOJ MAJCI Nakon ovog ~udnovatog doga|aja. u Meku. sinovi Abdul . Ibn . kojeg zadesi nova tragedija koja samo zguli krastu staroj nezarasloj rani . bila su okrenuta unuku . Na putu su proveli mjesec dana.Muttalibovi bi poku{ali da ga pomaknu. Njegovi sinovi bi posjedali oko {ilteta i iz po{tovanja.s. ~inio. a.jetimu. Uvijek je neko bio uz njega. svoga djeda.Medini.s. Uporna je bila od po~etka putovanja.s.s.s. a Abdul . a..’ Zatim bi ga posadio pokraj sebe da sjedne. Nikada ga nije samog ostavljao. a.Ebvau. izgubi Resulullah. treba da ode u obilazak mu`evog groba u Jesribu . a. a. pa odlu~i da ga vrati njegovoj majci.prvo otac. Na povratku se razboli. a. popeo bi se i sjeo nasred {ilteta. i zbog sebe. Sva njegova osjetila milosti. Krenula je s dje~akom na put dug 500 km pra}ena slu`avkom Ummu Ejmen. a `elio je prije smrti da brigu o svom unuku.s. Umrije u El .84 Amina je smatrala potrebnim.”86 Od osam godina. niko nije ni poku{avao sjesti na o~evo mjesto. On umrije u Meki. dva mjeseca i deset dana starosti. a sada i majka! Djed je bio milostiviji prema Muhammedu.Talibu . i svekrom Abdul . On ima kod mene posebno mjesto. Amina je mnogo izmr{ala..85 @IVOT KOD DRAGOG DJEDA Abdul .. ali ne izdr`a do kraja. kad bi to primijetio: ‘Ostavite to moje dijete.

On ga pridru`i svoj djeci i dade mu prednost nad njima.i dva mjeseca i deset dana). a sed`du oni ne ~ine osim Poslaniku.s. Njega }e Allah poslati kao milost svjetovima. koji ka`e: “U{ao sam u Meku. oluja se digla. a.s. ne osta ni kamen. osu{i nam se dolina. a Basra je spadala u [am i bila je glavni grad Hurana. a. pa Kurej{ije reko{e: ‘O Ebu .. biljegu iznad gornje hrskavi~ne ple}ke u obliku jabuke. napunio dvanaest godina (po nekima .Zape~a}eni d`enetski napitak                            55 KOD OSJE]AJNOG AMID@E Ebu .” On zamoli Ebu . Dje~ak je gledao u nebo.Talib re~e: “Odakle to zna{?” On odgovori: “Kad ste osmatrali sa Akabe. U tom stihu je opisao Muhammedovu nadnaravnu mo}. On uze dje~aka za ruku i re~e: “Ovo }e biti poslanik cijelom svijetu.s. a pravo ime mu je bilo (D`erd`iz) Grges. sa svojim momcima u Meku. a poznao je Resulullaha..Talib s dje~akom.. On je vi{e od ~etrdeset godina pomagao Muhammeda. moli za ki{u!’” Iza|e Ebu . bila je su{a.88 povede ga Ebu .Talib ga uze i prisloni le|ima uz Kabu pa pokaza prstom na dje~aka. ve} da ga vrati ku}i.Talib prihvati brigu o svome brati}u u potpunosti i na najbolji na~in..Taliba da s njim ne ide u [am. Ona je bila prijestolnica za one arapske zemlje. o ~emu }e biti govora. Na nebu se desi ~udo. ni stablo. po svojstvima ranije objavljenim u svetim knjigama. djeca nam trpe od su{e. MOLBOM IZAZVAO KI[U Ibn . a. Oblaci su nadirali sa svih strana. a. on iza|e da ga sretne.s. prosipao na njega svoju za{titu i zbog njega prijateljevao i ljutio se. Prvi put ih je vidio. Kao da se pomra~i sunce. Ebu .Asakir je uzeo hadis od D`elhemet ibn Arfata.Talib opisao je jednim stihom. Bojao se da mu jevreji ne nanesu zlo. Ebu . a da sed`du ne u~ini. te se sru~i na dolinu bogata ki{a i napoji sve {to je trebalo. koje su bile pod Rimljanima. i prema njemu iskaza posebno po{tovanje i respekt.Talib vrati Muhammeda. U ovom gradu `ivio je sve}enik s nadimkom Behira. ni biljka. Ja sam za njega ~uo u na{im objavama.” Ebu . U Basri su odsjeli.Talibe. uskovitla{e oblaci. POBO@NJAK BEHIRA Kad je Resulullah. Ovaj doga|aj Ebu . Ja ga prepoznajem po pe~atu poslanstva.Talib sa sobom na trgova~ki put u [am. i pozove ih u goste.89 . a.s. Kad je trgova~ki karavan do{ao u Basru. hajde.

a da oni ne budu na njegovoj strani.s.92 . Kad je ovo ~uo uputio se njemu Ez . bilo da je Mekanac ili gost. sve dok to ne prestane. U to vrijeme Resulullah. predstavnike familija.Sehmi. i to porodice: Benu . Molio je da to u~ini kako treba i pozivao Abdud . Po~etak bitke pripadao je Kajsu. Ovom dogovoru je prisustvovao Resulullah.Temija. ~iji su inicijatori bili Kurej{ije.s.s. Vo|a Kurej{ija i Kinana zajedno.Zubejr bin ‘Abdul .Ha{im.{. do|e u Meku da prodaje robu.. a. a protiv zulum}ara.90 UGOVOR O DOSTOJANSTVU Na osnovama prethodne bitke.As bin Vail el . D`umha. Neki ~ovjek. od plemena Zubejd. a. a sredinom dana bitka je tekla u korist Kinana. U`ivao je veliki ugled i ~ast. obdario objavom izjavio je: “Prisustvovao sam u ku}i Abdullah ibn D`ed’ana ugovoru koji mi je dra`i od blaga. Svi se oni okupe u ku}i Abdullaha bin D`ed’an et .Kubej{ i po~e jakim glasom recitirati pjesmu o tome kako mu je nanesen zulum.Muttalib.”91 Taj ugovor u osnovi bio je suprotan predislamskom fanatizmu kojega je poticala “asabijja”. a. Selma i Adija. Zehra bin Kulab. i kad bih u islamu bio pozvan na tako ne{to. pa se on pope na brdo Ebu . jer je bio najstariji me|u njima i veoma po{tovan i ugledan.‘Asu bin Vailu i vratili pravo Ez Zubejdiju.. On je svojim amid`ama dodavao strijele za ga|anje. odazvao bih se. Asabijja je duh roda i podrazumijeva bezuvjetnu privr`enost rodu i plemenu.Dara. Mahzuma. dogodi se prisega u svetom mjesecu zulka’ide. ali mu ne isplati kako treba. Benu . imao je petnaest godina. a kad ga je Allah.. bio je Harb bin Umejje. Esed bin Abdul Uzaj. Ova bitka nazvana je Fid`ar zbog prekida zabrane ratovanja u svetim mjesecima. ali ne obrati{e pa`nju na njega.56 Zape~a}eni d`enetski napitak BITKA ZVANA EL . Tejm bin Merre.Muttalib pa ga upita: “Preko ovoga ne mo`e se pre}i?” Zatim su se sakupili gore spomenuti ljudi i sklopili ugovor a zatim se uputili El . d`.FID@AR To je bio rat plemena Kurej{ i Kinane protiv Kajs ‘Ajlana. Sklopi{e dogovor da u Meki ne smije biti niko pot~injen i izlo`en nasilju. Ovoj bitki prisustvovao je Resulullah. Tu robu kupi od njega El .

.s.. a. ~uvene trgovkinje iz Meke. posla po njega d do|e.s.”94 @ENIDBA HATID@OM Kad se Resulullah. osim Ibrahima. a.s. Kad je Hatid`a ~ula za Resulullaha.s.a. pa ode Resulullahu.. kao i stanovnicima Meke.a. a. Mejsera joj je ispri~ao o ~estitosti i povjerljivosti Resulullaha.s. gospoda Meke. a.Zape~a}eni d`enetski napitak                            57 MUKOTRPAN @IVOT Resulullah. Ibn . To se sve desilo samo dva mjeseca nakon njegovog povratka iz [ama. k}i Huvejlidova bila je trgovkinja velikog ugleda i ~asti.s.. pa Ummu Kulsum i Fatimu. Ona je i prva `ena kojom se o`enio Resulullah. a. i re~e mu otvoreno neka o`eni Hatid`u. Abdullaha su zvali “Dobri” i “^isti”. Me|utim.. U dvadeset i petoj godini `ivota. Tradicija bilje`i da je bio pastir i da je ~uvao ovce u plemenu Benu . Hatid`a je bila nemalo iznena|ena velikim trgova~kim uspjehom. Bila je udovica i do tada su je prosili mnogi ugledni bogata{i. Zatim je rodila Zejnebu i Rukaju. i za njena `ivota nije imao drugu `enu. bogatsvu i o{troumnosti.. bili poznati trgovci. jer se `eljela posvetiti samo trgovini.Ha{imije i poglavari Mudara. otisne se u [am kao trgovac robom. Ona je unajmljivala trgovce koji su radili s njenom robom i revnosno im ispla}ivala zaradu. a.Kasim. Resulullah.s. a. r. Prvo mu je rodila Kasima i po njemu su zvali Resulullaha. a posebno da je iskren. a. prihvati ovu ponudu i odmah krene sa Mejserom i karavanom u [am. obavilo se i vjen~anje.. a. nije mogla sakriti od svoje prijateljice Nefise. Kad je Resulullah. a. ^inu vjen~anja prisustvovali su Benu . vratio u Meku. a. a i zbunjena. U to doba bila je najodabranija `ena Meke.s. Nefisa nije {utjela o tom saznanju.s.. Odmah iza toga... a oni odo{e Hatid`inom amid`i i zaprosi{e Hatid`u. pa opet sina Abdullaha. k}eri Menijjeta.Ishak bilje`i: “Hatid`a. Hatid`e. povjerljiv i ~estitog pona{anja.s. te da je to jedan razloga velike zarade. te postale . ali ih je ona odbijala.95 Hatid`a. do{ao. On pristade na to i porazgovara sa svojim amid`ama. po porijeklu.Sa’d93 . ono {to je osjetila prema Resulullahu. izrodila je svu djecu Resulullaha.s. r. Hatid`a je tada imala ~etrdeset godina. Ona je bila sretna. Tako|er bi uz njega slala svoga slugu Mejsera. Kurej{ije su ina~e. nije imao u mladosti odre|eni posao ili zanimanje. Ebu . ona mu ponudi da vodi brigu o njenoj trgovini u [amu i da }e biti nagra|en bolje nego su bili njegovi prethodnici. a ispravnija verzija je nakon dvadeset dana. Sinovi su pomrli u djetinjstvu. a sve k}eri do~ekale su islam i Objavu...

d`.Velid ibn Mugire El . Kabu su stalno posje}ivali svi prolaznici kroz Meku.s.s.s. pa odlu~i{e da obnove gradnju.58 Zape~a}eni d`enetski napitak muslimanke. Nije imala krov. i sve k}eri su pomrle za `ivota oca im Resulullaha. a. pa su neki lopovi ukrali sanduk s blagom koji se nalazio unutar te gomile. Zbog svoje tradicije i velike historijske vrijednosti. kao simbol svetosti i beri}eta..Had`erul . Kurej{ije odlu~i{e da izgrade Kabu. Resulullah. Doveli su graditelja. koja umrije poslije oca za {est mjeseci. mita.esved. i koji }e dio zidova ko sazidati. Ovo je bio mudar postupak .s. El . a. Uzdignuta je bila devet ar{ina. Allah. osim Fatime. a drugi su krenuli za njim po{to mu se nije ni{ta lo{e dogodilo. pet dana i prijetila je izbijanjem krvavog sukoba oko Svetog hrama u Svetoj zemlji. spusti ga na zemlju i na sredini postavi Crni kamen. a. Odredili su koliko }e koje pleme sakupiti kamena. Oni su se bojali da sru{e postoje}e ostatke Kabe.s.s.Mugire El . koja je do tada bila jedna kamena gomila na uzvi{enom zemlji{tu.Mahzumijj. koji dade prijedlog: prva osoba koja se pojavi na vratima harema Kabe neka rije{i problem i donese presudu. Kabu je splakala poplava nakon pucanja brane Arema.Umejje bin El . oni ga obavijesti{e o problemu. Me|utim. Hid`ru. U svemu tome najtrezveniji je bio Ebu . tako da svi zajedno u~estvuju u gradnji. a. ~uvaju}i njene temelje i njeno prvobitno mjesto. zvanog Bakum i gradnja je tekla sve po planu. Sva|a me|u njima potrajala je ~etiri. a.96 GRADNJA KABE I DOGA\AJ PRESUDE Kad je Resulullah.. Tada ga Resulullah. jer je gotovo prijetilo da se sru{i Kaba. ukradenog i otetog nivca itd... te da svi zajedno uzmu za }o{kove platna i da podignu Crni kamen do mjesta gdje }e se postaviti. poslanstva.s..bez primjesa kamate. uze svojom rukom i postavi ga gdje treba. Rimljanina. Muhad`irke zna~i da su sve u~inile seobu iz Meke u Medinu. jo{ od vremena Ismaila. Kada ga ugleda{e. zatim zatra`i da pri|u poglavari zava|enih plemena.a. tj.s. pa to otpo~e El . Odlu~i{e da je grade samo sa po{teno ste~enim imetkom . Sru{ili su sve do temelja {to je sagradio Ibrahim.. kao i temelja koje je udario Ibrahim. De{avalo se da su mnogi odnosili sa sobom komadi} zemlje ili kamen~i}.. htio je da ta osoba bude Resulullah. Svako pleme smatralo je sebe privilegiranim da taj ~astan posao u~ini neko od njih. imao je rje{enje: on zatra`i komad platna. povika{e: “El -Emin. a..Emin. Napravili su Arapi i plen za izgradnju Kabe. to je Muhammed!” Kad Resulullah. (pouzdan i povjerljiv).s.s. a. a. a. pri|e bli`e. Pet godina prije Resulullahovog.Mahzumi.. Kurej{ije su se upla{ile. muhad`irke. imao je trideset i pet godina. i zatra`i{e rje{enje. dok nisu do{li do visine zida i mjesta gdje je trebalo postaviti “Crni kamen” .{. a. zadovoljni smo da on donese presudu. r.

prirodnim zakonima. na{ao izlaz iz situacije. Tom gradnjom Kaba je dobila svoj ~etverougaoni oblik s pribli`nim mjerama: visina je otprilike 15 m.zid.97 KRATAK @IVOTOPIS PRIJE POSLANSTVA Resulullah.Resulullaha. kao i ostali mladi}i?’ Odgovori da ho}e.98 Bez svake sumnje . kome. pa sa sjeverne strane izgradi{e zid visok {est ar{ina.s. Nije pio alkohol. kao i njemu suprotni. Kurej{ijama je ponestalo ~istog imetka za gradnju. ili bi krenuo za nekim obi~ajima nedostojnim njega. na kojem su vrata. To su. a. blokovi od prve gra|evine. udari{e joj strop oslonjen na {est stubova. da ne mo`e bilo ko u}i. Ibn-Esir prenosi: Rekao je Resulullah. Razmi{ljao je o prirodi. pa su sa~uvani na taj na~in i zovu se [azravan. od podno`ja. dje~aku koji je napasao ovce sa mnom na brdima Meke: ‘Ho}e{ li paziti i moje ovce. koju je provodio u ~asovima razmi{ljanja i traganja za pravdom i svim onim {to je dostupno ljudskom umu da shvati. pritekao bi u pomo}. ^eoni zid. Vrata na tom zidu uzdigo{e od zemlje. nije praznovao kumirske blagdane ni sve~anosti. 10 m. Bio je prvi koji je bje`ao od svakog {irka ili mnogobo{tva.s. Imao je visoki koeficijent inteligencije {to se odra`avalo u svakom njegovom pokretu ili poduhvatu. ~uh svirku.{. a zla se strogo klonio. itd.. dug je 12 m. kojom me je Allah po~astio. u svojoj je mladosti bio obdaren najboljim vrlinama koje posjeduju ljudi. Vrata Kabe su postavljena na visini od 2 m iznad zemlje. i u oba mi je Allah.. du`ina zida na kome je Had`erul . ve} samo onaj kome dozvole. vrad`binama. Kamen se nalazi na visini od 1.5 m. {ta je to {to vjeruje njegov narod. a. ~uvala je Allahova odredba. Nije mogao otrpjeti kad bi ~uo da se neko kune kumirima Latom i Uzatom. Ako bi vidio da se negdje radi dobro. Volio je osamu. kuda se vr{i tavaf. kao i zida nasuprot. i kad bijah kod prve ku}e u Meki. pa upitah: .s.Zape~a}eni d`enetski napitak                            59 koji je zadovoljio sve strane. jedne ve~eri. osim u dva slu~aja. za{to se bave krivovjerstvom. d`. Kad je gradnja Kabe dostigla petnaest ar{ina. Zatim je razmi{ljao o vjeri. a. Zatim mi se to vi{e nije de{avalo do po~etka Objave.: “Nisam nikada bio zainteresiran da ~inim ono {to su ~inili predislamski Arapi. njenim ljepotama. nije jeo meso zaklano na `rtveniku. Kabu okru`uje s vanjske strane obru~ od kamenih blokova visine 25 cm i {irine 30 cm. ili Kameni zid. zatim o ~ovjeku kao jedinki i kao dijelu dru{tva. Rekoh. danas zvani Hatim .esved je 10. ustvari. ili ~emu se klanja i moli. Ja krenuh. a ja idem na sijelo u grad. tada se pojavljivala Bo`anska briga da ga sa~uva od svega {to ne valja. Ako bi se desilo da se po~ne buditi u njemu neki ljudski porok.. Nije volio mnogo pri~ati.

a povjereni emanet ~uvao.: “Snosi teret (poma`u}i siro~ad)..donji dio) na vrat da te kamenje ne na`ulja. Ja se vratih dje~aku. pa Abbas re~e: Resulullahu: ‘Stavi svoju odje}u (izar . plemenitom naravi. a. za~epi mi u{i i ja zaspah. a Allah.”99 Prenosi Buharija od D`abira bin Abdullaha. a on me upita kako je bilo.a.s.”100 U drugoj verziji hadisa stoji: “Poslije toga mu se nije nikada vidio sramotni dio tijela. Poslije ovog doga|aja.’ Ja sjedoh da poslu{am. Bio je najmu`evniji. stje~e za siromahe. nisam dozvolio da me okupira zlo. Kad u|oh nave~er u Meku. Govorio je samo istinu.60 Zape~a}eni d`enetski napitak ‘[ta je to?’ Odgovori{e mi: ‘@eni se dvoje mladih.. Hatid`a. ljubaznost. dobrim pona{anjem. gostoljubiv je i poma`e one koji zastupaju istinu.”102 .Emin. o~i podignu nebesima. Ispri~ah mu. kleknu na zemlju. a za njega ka`e majka svih vjernika.{. moj izar’. pa se podi`e i re~e: ‘Moj izar. koji ka`e: “Kad je sagra|ena Kaba. pa pritegne odje}u uza se. Njegov ga narod prozva El . oti{li su Resulullah. i Abbas da prenose kamenje.”101 Resulullah se odlikovao u svom plemenu lijepim jezikom. Posjedovao j blagost. a. Ujutro me probudila vrelina sunca. sna|e me isto kao i prethodne no}i. i najljep{eg ahlaka (morala)..s. a zatim odlu~ih da i druge no}i uradim isto. Svako obe}anje bi izvr{io.’ Resulullah. d`. r.

u ti{ini i osami brda Nur. Nahranio bi siromaha.. a {iroka jedan ar{in i tri ~etvrtine. ako bi tim putem nai{ao. kakve tajne krije `ivot. On je bio siguran da njegov narod pogre{no obo`ava Allaha. nema program koji bi provodio u djelo. pripremao ga je za ono {to ga je ~ekalo. a kakve smrt. On je provodio mjesec ramazana u toj pe}ini. neometan od svakodnevnih `ivotnih sitnica. pa i o kosmosu. izolira ili povu~e na izvjesno vrijeme. Velika je istina.. pribli`io ~etrdesetoj godini `ivota. kakva je to snaga koja pokre}e sve to.{. a niti odre|eni cilj kojim bi bio zadovoljan i smiren. tri godine na te{ku i odgovornu du`nost koja ga ~eka. pripremao je Muhammeda.~ovjek do`ivljava nakon sumiranja svog prethodnog `ivota. da bilo kakav preobra`aj . Muhammed nema jasan put. Vrijeme je provodio u ibadetu i razmi{ljanju o svemu {to ga okru`uje. To je jedna lijepa pe}ina.U SVJETLU POSLANSTVA I OBJAVE U PE]INI HIRA Kad se Resulullah. On tada zavoli samo}u. a. Oni `ive u zabludi i ~ine {irk. i {ta je poslije nestanka.s. nu`no je da se osami. Ponio bi sa sobom hrane i vode.s. d`. d`.103 Resulullahov izbor ovog malog tihog mjesta{ca. jaz izme|u njega i njegovoga naroda se u mnogo ~emu produbljivao.... i odlazio u pe}inu Hira na brdu Nur. naravno . itd. Pripremao ga je da na svojim ple}ima ponese najve}i emanet ~ovje~anstvu.{. d`. Allah.{. koje je udaljeno od Meke oko dvije Milje. kojim bi krenuo. . u pe}ini Hira. duga ~etiri ar{ina. pripremao Muhammeda. On bi se osamljivao po mjesec dana razmi{ljaju}i o opstanku. a. emanet koji }e promijeniti lice zemlje i uravnote`iti historiju. a da bi to uradio.s. jer time posti`e punu koncentraciju u razmi{ljanju. ljudi i njihovih problema i briga koje ga ina~e okupiraju.. a. Tako je i Allah.duhovni. i kada su njegova zapa`anja pro{losti i sada{njosti rasvijetlila njegov um. vjeruju u kipove. Ali. Razmi{ljao je {ta se krije iza toga. Allah. bio je dio Allahove brige o njemu i Allahovog plana s njim.

a nakon tre}eg puta re~e: ‘U~i.s. mu re~e: “Ne. r. a odmah poslije toga `elio je da se osami. Prvi vid Objave Resulullahu.a.62 Zape~a}eni d`enetski napitak Tako je to trajalo do odre|enog momenta.er . To uradi jako i sna`no tri puta. koji posje}uje rodbinu.104 Uz kalendarske prora~une i postoje}e dokaze. r. ili oko trideset i devet sun~anih godina i tri mjeseca i dvadeset dva dana.. Hatid`i. Tre}eg ramazana Resulullahove. i re~e: “Prekrijte me. a.s. Prvi tragovi su bili snovi . mi mo`emo tvrditi da je objavljivanje Kur’ana po~elo u ponedjeljak. pa nastavi: “Zatim me uze. koji pou~ava peru. godine po kalendaru...es salika”. Predavao bi se ibadetu po nekoliko no}i. pa tek onda oti{ao u osamu.s. u ime tvoga Gospodara koji stvara. r. zatim re~e h. a. MELEK D@IBRIL DONOSI OBJAVU “IKRE” Kad Resulullah napuni ~etrdesetu godinu. a ka`u da su u tim ~etrdesetim godinama poslanici dobivali Objave. pa posla Muhammedu.a. bio je “er . Allah.s.s.. Hatid`e. D`ibrila.{. tada je imao ta~no ~etrdeset mjese~evih godina i {est mjeseci i dvanaest dana. Allah te nikad ne}e osramotiti. ~itaj. a zatim me odmaknu od sebe. dvadeset prvog ramazana. ^itaj. vrati se uzbu|en i usplahiren. Resulullah.’”106 Resulullah.ru’ja. . a h. Svaki put je bivao pobo`niji i bogobojazniji.ru’ja . odgovori: “Ja ne znam u~iti”. koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. kad mu Allah.. Ti snovi dolazili su poput svitanja zore.{. u|e kod h. d`. stvara ~ovjeka od ugru{ka... a..s.. koji do|e Resulullahu. d`. a.: “[ta mi se desi!” i ispri~a joj novost i re~e: “Strahovao sam za se”. odlu~i da spusti svoju milost na zemlju. plemenit je Gospodar tvoj. r. Snovi su mu se pojavljivali punih {est mjeseci. To je trajalo do pojave meleka.a. {to odgovara desetom avgustu. do odre|enog susreta s nepoznatim. Ti si ~ovjek. po~e{e se javljati znaci poslanstva i u normalnom `ivotu. Hadid`u. koja se smatra godinom ~ovjekove zrelosti. prekrijte me!” Smiri{e ga dok ne ode od njega strah. a prije odlaska u Hiru opskrbio bi se kod ku}e. pa me privu~e sebi. Snovi su mu bili jasni i ~isti kao jutarnje svitanje.a. r. Ova ru’ja predstavlja jedan dio od ~etrdeset {est dijelova poslanstva.. istinito snovi|enje. osame u pe}ini Hira. obi{ao bi h. D`ibril mu re~e: “U~i!”. meleka s ajetima iz Kur’ana. i to je ~inio u pe}ini Hira. a.s. o svjetlosti koja je po~ela rastjerivati tminu i mrak nevjerstva i zablude. 610. a Muhammed.. ne tako mi Allaha. Putem te svjetlosti po~e se mijenjati tok `ivota i sudbina historije. da ~ovje~anstvo po~asti poslanstvom... u pe}ini Hira. a.a.105 Ai{a. a. dade dozvolu. Hatid`a. a poslanstvo je trajalo dvadeset tri godine. pripovijeda nam pri~u o samom doga|aju. nave~er.

stje~e za siromahe.O Ebu Kasime. Ako do~ekam taj dan. a ni nazad.s. obavijesti ga o doga|aju koji se zbio u pe}ini Hira. Kamo sre}e da sam mla|i. da meni o njima nikada ne pri~aju! Ako to u~ine popet }u se na uzvisinu brda.. kada te tvoj narod bude progonio!” A Resulullah. Hatid`a. bili najmr`i pjesnik i lu|ak. On je u predislamsko doba primio kr{}anstvo i znao je pisati na hebrejskom.108 Kad stigoh ku}i. Bio je sijed slijep starac. pa se odmah vratio nazad i da je nakon kra}eg boravka oti{ao u Meku. a. {ta ima?” Resulullah. pa kada do|oh nasred brda. a.s. pa mu Vereka re~e: “Pri~aj. Vereka ga saslu{a{e i re~e: “Ovo je bio Bo`iji povjerenik kojeg je Allah poslao i Musau. koje su od koristi.” H. ~uh glas s nebesa kako govori: . Nisam volio ni da ih vidim. bacit }u se s nje i ubiti se. Tako mi Stvoritelja.kitabul .s. a.s. ni naprijed ni nazad.. svagdje je bio on.109 Zatim ona ustade i pohiti kod Vereke.107 Prenose Taberanija i Ibn . nakon Objave.ibranijj.O Muhammede! Ti si Allahov Poslanik. poslala sam ih da te tra`e po ~itavoj Meki i ne na|o{e te! Ja joj potom ispri~ah {ta sam vidio. moj brati}u. Prepisivao je Evan|elje na hebrejski jezik.Zape~a}eni d`enetski napitak                            63 pazi sirotinju. ~uj pri~u sina svoga brata!”. Glasnici su do{li i vratili se ku}i. te je prepisivao Ind`il. o amid`i}u. svesrdno }u ti pomo}i!” Me|utim.s.Obraduj me. mu re~e: “O amid`i}u. a Vereka joj . a ja sam D`ibril!’ Zatim re~e: ‘Podigoh glavu u nebo i ugledah D`ibrila u liku ~ovjeka. pa mi ona re~e: . Rekao sam Kurej{ijama. re~e: ‘Stadoh i po~eh gledati u njega. Ona re~e: . kod svoga amid`i}a. niti krenuh naprijed.O Muhammede.. pa i njega upozna s doga|ajem.. a. koji je dolazio s ovim kao ti. Vidjeh mu samo noge na horizontu. bogd’o. re~e: “Zar }e me oni progoniti?” “Da! Znaj da ni jedan. nije bio bez neprijatelja. nakon govora o dolasku Objave: ‘Meni su. gdje si bio? Tako mi Allaha. Tabersnijino predanje baca zra~ak na uzrok njegovog izlaska. biti `iv. na primjer.a. pa me to odvrati od moje ranije nakane. sjedoh uza samu Hatid`u i naslonih se na nju. a.. On re~e: . Ti si Allahov Poslanik.pe}ine. evo tog teksta: “Rekao je Resulullah. `elim da bude{ Poslanik ovom ummetu. a ja sam D`ibril!’ Poslanik. On je bio slijep i sijed. Stalno sam poku{avao svratiti pogled s njega na drugu stranu neba.Hi{am neke dopune. uskoro je Vereka umro. a i ja se vratih svojoj porodici. pa }u se odmoriti!’ Zatim nastavi: ‘Iza{ao sam da to i u~inim. Tako sam stajao u mjestu. ugosti gosta. i ustaj. a ja se nisam mogao maknuti s mjesta. Zatim D`ibril ode. a. sve dok Hatid`a ne posla po mene da se vratim. Hatid`a ode s Muhammedom. da ho}u... koji se zvao Vereka ibn Nevfel ibn Esad ibn Abdul Uza. od Allahovih stvorenja. uvijek poma`e i ustrajava na istini.s. Zatekli su ga kako prepisuje El . da je Resulullah. r. a Objava je zastala. iza{ao iznena|en iz Hire . ali gdje god bih okrenuo glavu.

Kad je Resulullah. Srete ga Vereka i nakon {to je ~uo od Resulullaha. koji govori: . ti si uistinu Allahov poslanik!” Te rije~i bi mu ponovo dale snagu i volju. rije~ima bi se vratio nazad. a.. a. Muhammedu je do{ao Allahov povjerenik. a. . koji je dolazio Musau. koji je dolazio i Musau. Ibnu Sa’d prenosi od Ibni Abbasa vijest koja ide u prilog onima koji ka`u da je prekid trajao danima.Te’abir”. on bi opet oti{ao na brdo..s.. vrati se u Meku. do|e mu D`ibril ponovo. i da je D`ibril prenosilac Objave. tako mi Onoga u ^ijim rukama je moj `ivot.64 Zape~a}eni d`enetski napitak odgovori: .’”110 PERIOD OBJAVE Koliko dugo je trajao period Objave. `estokom `alo{}u iz koje suknu gor~ina. Me|utim. On je Poslanik ovoga ummeta (naroda). slijede}e: “Prekide se objava i to ra`alosti Resulullaha. neka bude ~vrst i postojan!’ Hatid`a. ti si poslanik ovog ummeta! Do{ao ti je Allahov povjerenik. r. To }e biti na drugome mjestu izlo`eno... pa bi se desilo isto.. a kad mu se odu`i period prekida objave.s.111 ovo bi mi{ljenje bilo najja~e i najispravnije.“O Muhammede. re~e: ‘Tako mi Onoga u ~ijim je rukama moj `ivot. zbunjen. bio cijelo vrijeme poti{ten.Had`er ka`e: “Bilo je to (tj. oslobodio straha i da bi stekao ponovno samopouzdanje. pri~u. No. Poslanik Slavljenog i Uzvi{enog Allaha.s. pitanje je koje zahtijeva odgovor. bio svjestan ~vrstog ubje|enja da je on postao Allahov Poslanik. Reci mu. (to je onaj koji }e mu prenositi Objavu s nebesa). kako ~usmo. i sa D`ibrilovim. a. tu`an.Kuddusun. Kad god bi stigao na vrh bre`uljka s namjerom da se s njega baci. nije ovdje mjesto da to obja{njavamo.”112 DRUGA OBJAVA (D@IBRIL SE OGLA[AVA DRUGI PUT) JA EJJUHEL . ukazao bi mu se D`ibril. i kad su se potvrdili znaci istine i kad je Resulullah. tek tada u potpunoj duhovnoj smirenosti i ravnote`i.113 Tek kad je nestalo nedoumice.s. tj. Bitno je da znamo da je Resulullah.MUDDESSIRU Ibn .a. Allahu.. {to se da zaklju~iti nakon razmatranja svih okolnosti oko tog doga|aja. i nastavljao bi `ivot. ohrabren. a ne nikakvo privi|enje.s. a. kuddusun! Allahu. a. o Hatid`a. vrati se i prenese mu Verekine rije~i. u svojoj knjizi “Et .s. u vrijeme pauze. Buharija prenosi. prekid Objave koji je trajao danima) da bi se Resulullah. i iznena|en. okon~ao boravak u pe}ini Hira. koja ga je navodila da se strovali s planinskih vrhova. mi{ljenje da je prekid trajao pune tri godine ili dvije i pol godine je neta~no.

i ne tra`ite to od Allaha putem zabrana i nepokornosti. jer je Objava predmet Risaleta . da je jedva izdr`ao.kerim u suri “En .s. Podigoh pogled u visinu i ugledah meleka koji je dolazio u Hiru. a.{.. Ovakvim na~inom je Resulullah. a da ga ne vidi. pa bi mu se ukazao u ~ovje~ijem liku. do rije~i (fehd`ur). ^etvrti stepen: Melek mu je nekada dolazio u vidu zveckanja zvona. pokrijte me!’.s. da je on ~uo kako Resulullah. i razgovarao bi s njim dok ne bi Resulullah. kao {to pripovijeda Resulullah.” Tre}i stepen: Resulullahu.” Buharija prenosi od D`abir bin Abdullaha.s. a.. Melek bi se navalio te`inom na Resulullaha. vi|ao je meleka D`ibrila.s. a.s.s.s.s.poslanstva. napamet nau~io govor. .{.ru’ja es .. a. ustani i opominji!’. a. a. On bi mu objavljivao {to god je Allah nare|ivao.sadika ili istinito snovi|enje i s njom je po~etak Objave Resulullahu. d`. Ovaj metod Objave bio je najte`i za Resulullaha. a. mo`e se dobiti samo pokorno{}u. smatramo da treba spomenuti vrste Objave.s. a.Ned`m”. a..s. objavi: ‘O ti pokriveni. a.. navode}i stepene Objave: Prvi stepen: Er ... tako da bi mu znoj oblio ~elo.{. Pa. a. zatim je Objava poslije toga redovno dolazila!”114 VRSTE OBJAVE Prije nego {to po~nemo op{irno govoriti o `ivotu Resulullaha. pa se prestra{ih njega i polegoh na zemlju. iako bi dan bio veoma hladan. Peti stepen: Resulullah. Zejdu je toliko bilo te{ko. a vezane za namaz i neke druge stvari.s. dobivao od D`ibrila u pam}enje. dobio Objavu samo dva puta. a Uzvi{eni Allah.s. dolazio je melek D`ibril. Nekada su ga i ashabi vi|ali u ovom stepenu Objave..Zape~a}eni d`enetski napitak                            65 drugi put..Mi’rad`a. Potr~ah ku}i i rekoh: ‘Pokrijte me. Sjedio je na stolici koja je lebdjela izme|u neba i zemlje. Ibn . u pravom liku. a.Lejletul . a. i o poslanstvu. [esti stepen: na~in direktne Allahove dostave Resulullahu. pripovijeda prekid Objave i ka`e: “Dok sam i{ao (preko brda).. To je spomenuto Kur’’ni . bojte se Allaha i molite Ga na najljep{i na~in.s. Tako mu je do{la Objava jednom prilikom. ~uh glas s neba. dok je bio oslonjen na Zejdovu nogu. onome u kojem ga je Allah. d`. dok je bio na nebesima u no}i uzdignu}a . Drugi stepen: objava koju je Resulullah.: “Duh meleka dostavio je mome razumu... a ako je bio na devi ona bi se od silne te`ine savijala do zemlje.. stvorio. pa me pokri{e.. da ni jedna osoba ne}e umrijeti dok ne potro{i svoju nafaku. d`.Kajjim ka`e. jer ono {to posjeduje Allah.

Uzvi{eni Allah. je da ni~iju gordost i veli~inu ne pretpostavimo Allahovoj.s. potpuno se utapaju}i u osje}aj Allahove. ali uistinu i stvarno dalekog su dometa i cilja i velikog utjecaja i djelovanja. da bi ~ovjek u okrilju Allahove milosti.. a ne}e one njima. te osvijestio njegovo srce.{.115 NAREDBA POSLANIKU. bez posredni{tva meleka. licem u lice. A. sinu Imranovom.66 Zape~a}eni d`enetski napitak Sedmi stepen: direktan govor od Allaha.s. bez zastora. Ona je bila direktni razgovor Allaha. da bi time izazvao u njemu uzbunu i preokret. DA PO^NE POZIVATI ALLAHOVOJ VJERI Resulullah. u jednoj no}i na buraku.. postao najuzorniji primjer u svom dru{tvu. otklanjanje je svake prljav{tine... a. dobio je nekoliko naredbi u suri El . u Njegovom ~uvanju i s Njegovom uputom.s. i vanjske i unuttarnje. d`.Muddesir. Tre}i cilj ajeta (“I haljine svoje o~isti”). ^etvrti cilj ajeta (“I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo”) je taj da ~ovjek svoj trud i svoja djela ne smatra velikim i ogromnim. te ~i{}enje du{e od svega nevaljalog. Sva druga veli~ina }e se slomiti i pasti potrbu{ke. Prvi cilj naredbe (“Ustani i opominji”) je.s. zanemaruju}i i uop}e ne osje}aju}i za bilo {ta od onog {to je uradio. kao {to je Allah. a. d`. prisutnosti. d`.s. koji }e privla~iti zdrave snage i od koga }e se stidjeti pokvarena srca. iz Meke u Kuddus u [amu. a.{.{.. ovo su naizgled sitne i bezna~ajne stvari. On }e upravljati ovodunjalu~kim strastima.. s Poslanikom. a. a zatim sve to zaboravi. Neki su dodali i osmi na~in Objave. da ne ostavi nekoga ko se suprotstavlja Allahovom zadovoljstvu.... a.. Resulullahu. Peti cilj ajeta (“I radi Gospodara svoga trpi”) nagovje{taj je na {ta }e sve Resulullah. Ovaj na~in Objave predmet je neslaganja izme|u kratkog rezimea u obja{njenju prvog i osmog stepena. ili vezano za doga|aj odlaska Resulullaha. d`. S. Ovaj stepen Objave bio je Musaova mud`iza koju je Kur’an potvrdio.{. . bilo je u hadisu o Israu.{. ka`e: “O ti pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodara svoga veli~aj i haljine svoje o~isti! I kumira se kloni! I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo! I radi Gospodara svoga trpi!” Da. sve dok ne pripadne slava i veli~ina samo Allahu. nego da se stalno trudi i radi i da mnogo `rtvuje u svome radu.{.. koliko god je mogu}e.. d`. a da ga ne opomene na te{ke posljedice. d`. a njeno pojavljivanje kod na{eg Poslanika.s. a. Drugi cilj ajeta (“I Gospodara svoga veli~aj”). govorio Musau.

Odjek ovih naredbi premostio je sve administrativne granice i stigao u sve krajeve svijeta.s. u more. da bi stupio u d`ihad i mukotrpan rad: “O ti pokriveni. te koliko }e biti ismijavanja i izigravanja. koji }e{ nositi te{ko breme na svojim ple}ima.s. Sli~no }e zadesiti i sve Resulullahove sljedbenike. Ustani da radi{. 5. vi{e od dvadeset .teblig). d`. stalno treba opominjati i podsje}ati. zbog velikog zadatka koji te ~eka.da’vetu vet . kakvo je tvoje spavanje? Kakav tvoj odmor.s.{. a ti. u svim poslovima. nailaziti u svom djelovanju. iz bri`nog toplog zagrljaja. bude zadovoljan nama.. d`. a. neprekidno bdijenje.. 4.. i pripremi se za sve to!” To su veli~anstvene i ozbiljne rije~i. gdje }e se ra~un polagati. d`. i guraju u `ivotnu realnost. d`. da se stalno izgra|uje i ~ini dobra djela. Poslaniku. kazanih jednostavnim rje~nikom. pa do prave i otvorene borbe i `elje da ubiju i njega i njegove drugove . Vrhunac svega je da }emo svi mi biti zadovoljni. ustani i opominji!” Kao da Uzvi{eni ka`e: “Onaj ko `ivi sam za sebe. kakve }e sve patnje pre`ivjeti od onih koji `ive u zabludi. u njegovo plemenito vo|stvo i pravedno usmjeravanje. odgajanje du{e da ne `udi za zabranama i da ne ~ini grijehe koji }e je dovesti do kazne. i ostade stoje}i. i zato ~ovjek. ne radi ovoga dunjaluka. a. 3. podignute glave. Upozorenje samo podrazumijeva da ima radnji na ovom dunjaluku za koje }e ~ovjek odgovarati pred Allahom. i ugodan `ivot!?. sve ovo treba do}i nakon vjerovanja u risalet Resulullaha. kada Allah. Ustade Resulullah. vrijeme spavanja je pro{lo. naravno. Ajeti sadr`e poruku preno{enja i tuma~enja vjere (ed . da bi se na njih nadovezale sljede}e koje }e dolaziti Resulullahu..{... kao bi}e koje zaboravlja. miran. `ivi bez brige.Ustani. ve} da sti~e lijepe vrline. uspravno. skrivanja i osame. kona~na odluka bude Njegova. 2. vjernike. ne zbog toga da sebi udovolji. ozbiljne i va`ne ako se provode u djelo. i budi spreman na sve tegobe koje ti se na tome putu isprije~e. koje ga di`u iz tople ku}ne postelje. a. kakva tvoja topla postelja.{.{.Zape~a}eni d`enetski napitak                            67 a. kratkim re~enicama.{. duga i te{ka borba na Bo`ijem putu! Ustani. prepusti Allahu. a i vrijeme rahatluka je pro{lo! Od danas po~inje bdijenje.s. nego da udovolji svome Gospodaru. {to prvo on treba prihvatiti. Allahova jedno}a. a zanemarivanje li~nih prohtjeva. savjetuje da bude strpljiv ma {ta mu se doga|alo.. Allahu Ekber! Allah je Najve}i! Ima li jednostavnijih naredbi od ovih. vjerovanje u Sudnji dan.ashabe. Va`no je napomenuti da po~etak ajeta nosi uzvi{eni poziv i naredbu Allaha.. me|u ljude koji ga prihva}aju i odbijaju. obaveze koja je tebi dodijeljena.. ove su naredbe izuzetno te{ke. d`. da u svim stvarima. Ostali ajeti ovog poglavlja (El .Muddesir) zahtijevaju od ljudi vjeru u potpunu Allahovu jedno}u i oslanjanje na Allaha. d`.. pa mu Allah. Ustani. To je poziv kojim ga budi iz sna. ve} radi Sudnjeg dana. u nevrijeme i buru.{.. a u su{tini. Su{tinski smisao ovih ajeta se mo`e iznijeti sljede}im redom: 1.

borbe na svim poljima. vjera su~eljavanja.116 Slijede}i tekstovi nisu ni{ta drugo do minijaturna slika ovog dugog i napornog d`ihada i te{kog truda koji je ulo`io Resulullah. nose}i na sebi velik i te`ak teret pod kojim se nije poginjao.{.. Taj emanet bila je vjera. Allah. svim ljudima. @ivio je u neprekidnoj borbi vi{e od dvadeset godina. Nije ga mogla omesti jedna stvar od druge.68 Zape~a}eni d`enetski napitak godina.. cijelom ~ovje~anstvu.. Nije se odmarao. jedan doga|aj od drugoga. niti je pauzirao. nose}i veli~anstveni emanet upu}en ljudima na zemlji. od momenta kad je ~uo poziv i naredbu Uzvi{enog Gospodara i dobio veliko zadu`enje. Ustao je i ostao ustrajan na tuma~enju Allahove rije~i.s. tokom trajanja Objave. d`. a.. odgovornosti i d`ihada . . nagradio ga u ime nas. cijelo to vrijeme. i u ime cijelog ~ovje~anstva najve}om nagradom. nije `ivio za sebe i svoju porodicu.

O medinskom dijelu Objave }emo govoriti kada do|emo do tog perioda. a.S... Oba perioda imaju svoje stupnjeve i karakteristike. ~vrsto vezane i neodvojive od svakodnevnog `ivota i historijskih zbivanja.. medinska objava. Ovaj period traje od kraja desete godine poslanstva.neka je na njega salavat. a.. hid`re u Medinu.mo`emo svrstati u dva vremenska perioda. POZIVANJA U VJERU Objavu Kur’ana Resulullahu. u trajanju od tri godine. a.s. .Zape~a}eni d`enetski napitak                            69 PERIOD OBJAVE I METODE RESULULLAHOVOG. specifi~ne za to mjesto i vrijeme. pa do Resulullahove.s. mekanska objava. . tajno pozivanje u islam. koja je trajala deset godina. koja je trajala trinaest godina. javno pozivanje stanovnika Meke u islam od po~etka ~etvrte godine poslanstva do kraja desete godine poslanstva. Mekanski period Objave i Resulullahovog.s. mir i selam! . A. 3. sa zasebnim karakteristikama. 2. i to: 1. mo`emo podijeliti u tri razdoblja: 1. poziva u islam. 2. period pozivanja u islam ljudi izvan Meke i {irenje vjere.

d`. On ih pozva da slijede njegovo ubje|enje. problem koji iziskuje odlu~nost. ali se odazva{e oni koji nikada nisu posumnjali u li~nost i veli~inu Resulullaha.. rije{enost i jaku volju. sa svim njegovim vrlinama i osobinama.. Me|utim. da vole istinu i pravdu i koji znaju njega.Kelbi117 .Talib.118 Nakon toga. velika Allahova mudrost bila je u tome da tuma~enje Objave bude u po~etku tajno. i na kraju njegov vjerni prijatelj Ebu . koji su znali za historiju islama od prethodnih u~enjaka. Namjera za vjerskom obnovom izazivala je strah i nesagledive pote{ko}e. i u njegove rije~i. dje~ak koji je `ivio kod Resulullaha. To su oni.. To je.. primi islam. r. r. Alija bin Ebi . prvog dana Resulullahovog djelovanja kao Allahovog poslanika. a. zlo i katastrofa.. Bio je pogodna osoba. i kojeg je on odgajao. a.a.s. a.s. Ljudi su . svojoj porodici i prijateljima. Ebu . ne svi.a. predo~i islamsko u~enje prvo najbli`im svojim ljudima. k}i Huvejlidova.. po~eo je aktivno djelovati na {irenju islama.s.70 Zape~a}eni d`enetski napitak PRVI PERIOD OBJAVE USTRAJNOST U POZIVU TRI GODINE TAJNOG POZIVANJA Poznato je da je Meka bila arapski vjerski centar. ~ak ako bi bila provo|ena i podalje od Meke.Siddik. koju ne smiju poljuljati neda}a. Ova grupica od ~etvero najdra`ih bi}a. a zatim pozva i svakog onoga koga je dobro poznavao i za koga je znao da je dobar ~ovjek. na prvom mjestu bila njegova supruga Hatid`a. Muhammeda. Pozva one u koje je bio siguran da vole Jednog Allaha. obljubljen kod naroda i veoma uva`en zbog svog pristojnog na~ina `ivota. majka pravovjernih. U njoj je Kaba. prijestolnica kumira i mnogobo{tva svih Arapa. a. te njegov amid`i}.{. a zatim njegov {ti}enik Zejd bin Haris bin [er Hubejl el .s.Bekr es . kako ne bi iznenadilo mekansko stanovni{tvo onim {to bi ga uznemirilo..Bekr. Oni mu se odazva{e. PRVA PRETHODNICA Prirodno je bilo da Resulullah.

121 Svi. Ibn . klanjao prije Isra’a . ljudi iz svih kurej{ijskih porodica. jer je posjedovao veliko znanje i iskustvo. d`.Muttalib bin Abdi Menaf.Haris bin el . Sve {to je objavljivano. Me|u prvim muslimanima je i Bilal bin Rebbah . a i njegovi drugovi. Mnogi su opisivali D`ennet i njegove ljepote kao i D`ehennem sa svim strahotama.Ubejde Amir bin el . zatim. k}i Hattaba el .Had`er ka`e: “Resulullah je.Eret i Abdullah bin Mes’ud el . Abdurrahman bin Auf. Ebu Selema bin Abd el .. primi{e islam tajno. slikovito i precizno.Avvam el .Tejmi. djelovalo je na vjernike izuzetno pozitivno. i mu{ko i `ensko. Sa’d bin Ebi . tajnog pozivanja u islam.Zuhrejan i Talha bin Ubejdullah et . one s kojima se dru`io i kojima je vjerovao.” To potvr|uje ajet: “I Gospodara svoga krajem i po~etkom dana veli~aj i hvali!” (XI:55) Ibn . Ovo su bili prvi muslimani. Seid bin Zejd el . ashabi. Bilo je i onih ajeta koji su ukazivali na sve ljudske nevaljal{tine kojih se treba kloniti na ovome svijetu. Osman bin Mez’un i njegova dva brata Kudamet i Abdullah. Njegova misija jo{ je uvijek bila misija pojedina~nog. Zubejr bin el . iz plemena Beni Haris bin Fihr.Muddesir. tako da se o islamu po~e pri~ati u Meki. Smisao je odgovarao vremenu i sredini u potpunosti.D`errah.” . a osnovni zadatak im je bio odgajanje i pripremanje ~ovjeka da bude pravi vjernik.Hezli i jo{ neki drugi. pouzdano se zna. a. stvaraju}i u njima i oko njih atmosferu sasvim druga~iju od one u kojoj je `ivio ljudski rod toga doba. El .Ishak ka`e: “Zatim po~e narod primati islam.Erkam bin Ebi el . Ubejdet bin el . bila je i naredba o klanjanju namaza. Objavljivani su kratki ajeti (re~enice) iz pojedinih sura (poglavlja).Vekas ez . NAMAZ Me|u prvim naredbama koje su objavljene po~etkom silaska Objave.Adevijj i njegova `ena Fatima. prethodno spomenuti ljudi. Od njega su primili islam Osman bin Affan el .Adevije ili sestra Omer bin Hattaba. kao i dijelovi jedne sure. i to dva rekata dnevno i dva no}na rekata.Mahrumi.il bin Sulejman ka`e: “Allah. Ebu .Esed. Mukat .Esdi. Nakon objave prvih ajeta sure El .Zape~a}eni d`enetski napitak                            71 ga pitali za savjet.(uzdignu}a na nebesa). Zna~enje je bilo veli~anstveno.Hi{am nabrojao ih je vi{e od ~etrdeset120 . Ibn . a slijedili su: povjerenik ovog ummeta119 . Ova osmerica su prva prethodnica ostalima. propisao je namaz po~etkom islama. razumljivo i prihvatljivo.Abesinac. Resulullah. koji }e primiti islam u osvitu njegove zore.Emevi. kao da ih okom gleda{.Erkam el .s. Habbab bin el . On je po~eo pozivati u islam one u koje je bio sasvim siguran. a oko ubrajanja nekih ljudi u prve muslimane ne postoji potpuna sigurnost. sastajao se s njima na odre|enim mjestima i tuma~io im islam daleko od o~iju javnosti. objavljivanje se redovno nastavilo. toplo.{..

s po~etka Objave do{ao D`ibril. Zatim. Kus bin Saide. koji je bio pojedina~an i tajan. d`. uzeo je {aku vode i poprskao je njome stidno mjesto. te bi kriomice klanjali da ih ne bi narod vidio. a. da vjeru obznani Kurej{ijama..Talib vidio je jedanput Resulullaha.. prista{a i dubljih tragova.” Haris bin Usama pripovijeda. Muhammed el . a. pa joj ne pridado{e va`nost. Allah.{. te po~e{e pratiti njegov `ivotni put i njegovu vjersku aktivnost. sli~no kao {to su ~inili Umejjet bin Salt. U hadisu Ibn . a. putem Ibn . pa su pa`ljivo oslu{kivali. Neki ka`u. stigla i do Kurej{ija. Me|utim.s. izgleda da je vijest o Ed . sa zadatkom da tuma~i i {iri vjeru islama i da radi na njenoj konsolidaciji i u~vr{}ivanju.Berra bin Aziba i Ibn . a.”122 Ibn . nalo`io im je da budu ustrajni i nepokolebljivi. . Ibn . te kad je zavr{io s abdestom. Veoma je mogu}e da su smatrali Muhammeda. da se suprotstavi njihovim la`ima.s. a Resulullahov rad na islamu jo{ je uvijek bio tajan i pojedina~an. u ovom prvom stadiju. Amr bin Nufejl i njima sli~ni.s. a.. i da nasrne na njihove kipove. iako joj nisu obar}ali ve}u pa`nju. sa svojim drugovima odlazio u vrijeme namaza u klanac..da’vetu.Objavom. pozivu u islam.. pa ga nau~io uzimanju abdesta. obaveza Resulullaha. pa im je to prigovorio.Abbasa. boje}i se masovnosti Muhammedovih.72 Zape~a}eni d`enetski napitak Jedino je neslaganje oko toga. da je Resulullah. da li je naredba o klanjanju bila prije naredbe za pet dnevnih namaza.123 VIJEST O OBJAVI STI@E DO KUREJ[IJA Gledaju}i s vi{e aspekata na doga|aje u Meki. naredba je bila samo za namaz prije izlaska sunca i poslije zalaska. a. U ovom periodu oformila se skupina vjernika zasnova na bratstvu i me|usobnom pomaganju. a kad je saznao o ~emu se radi.”124 Pro|o{e tri godine. vahjom .. Ebu . Sli~an hadis je prenesen od El .Lehi’ata preko Zejda bin Harisa da je Resulullahu. jednim od samostalnih pobo`nika koji govori o bo`anstvenosti i njenim pravima.s. ovdje su Kurej{ije bili oprezniji.Gazalija ka`e: “Ova vijest je stigla do Kurej{ija.s.Abbasa stoji: “Bila je to jedna od prvih naredbi.Hi{am je naveo u svojoj Siri..Mad`d`e prenio je smisao ovog hadisa.s. i Aliju da klanjaju.

d`.. kako njemu tako i njegovim ashabima.. POZIVANJE RODBINE U ISLAM Nakon objave ajeta: “I opominji rodbinu svoju najbli`u!”. i to od po~etka njegovog poslanstva do seobe s Benu Izraeli}anima i njihovog spasa od Faraona i njegovog naroda.s. tako|er.{..[ua’ra’. i re~e: “Evo. Ova kur’anska pri~a sadr`i sve periode kroz koje je pro{ao Musa. i da bude primjer {ta }e sve do`ivjeti od svog naroda kad ga po~nu u la` utjerivati i napadati. Ova sura sadr`i. ovo su tvoje amid`e i sinovi amid`a. Ostavi .(ashabil . u vezi s javnim pozivanjem u islam... pa do|o{e. Ibrahimovog naroda.Zape~a}eni d`enetski napitak                            73 DRUGI PERIOD OBJAVE JAVNI POZIV U ISLAM PRVA NAREDBA O JAVNOM VJERSKOM ISTUPANJU Allah.s.da bi obavijestio one koji }e se slu`iti la`ima. naredi: “I opominji rodbinu svoju najbli`u.Ha{im ili Ha{imlije. [uajbovog .Ejketi).Leheb preduhitri Resulullaha. da }e lijep zavr{etak biti njihov. Lutovog. Bilo ih je ukupno ~etrdeset pet ljudi. a. a s njima i nekoliko ~lanova od Benu Muttaliba bin Abdi Menafa. je prvo pozvao porodicu Benu . da pozove svoj narod u islam. a.s. d`. pa govori. nare|uje Resulullahu. a. a. Resulullah. Ada. pravi vjernici treba da znaju. O islamu treba javno govoriti i stoga treba biti svjestan svega {to ih mo`e sna}i jo{ od prvih dana. Ebu . . a u njemu se najprije spominje kazivanje o Musau. Smatram da je ovo na{iroko obrazlaganje o Musau. Semuda. sve klevetnike prethodnih poslanika iz naroda: Nuha. osim {to je spomenuo Faraonov narod i doga|aj s njima.{. i njegovoj misiji do{lo upravo na mjesto kad Allah. tokom svoje poslani~ke misije u Egiptu . da }e ih sti}i Allahova kazna ako ustraju u tome.s. da bi mu on bio vodi~. d`.s.. Isto tako..{.. drugovima.pozivaju}i Faraona i njegov narod vjeri u Allaha. Zatim govori o davljenju Faraona i njegove porodice u moru.” (26:214) Poglavlje u kome se nalazi ovaj ajet je E{ .s. a ne ovih drugih. a. a.

da vas upozorim na te{ku patnju i kaznu koja vas ~eka!’ Ebu .. koji ka`e: “Kada je objavljeno: ‘I opominji rodbinu svoju najbli`u’ . Ne znam da ima iko ko je svojoj rodbini nanio vi{e zla od tebe. Njega slavim. Do|e Ebu . re~e: ‘[ta mislite..Talib dodade: “Tako mi Boga. a. I svakako }ete polagati ra~un za svoja djela. Pa za one koji ne do|o{e. Jedino. ne mo`emo ga sprije~iti dok smo `ivi. Ja sam tebi pre~i i dovoljna su ti tvoja bra}a. svi }ete umrijeti. na Njega se oslanjam. Njega vjerujem.s. pored kojeg nema drugog boga osim Njega. dostavlja Objavu. dobio obe}anje od Ebu . a nagrada }e biti ili vje~ni D`ennet. d`. tako mi Allaha. ja }u te kao i do sada..{. ti nisi nikada lagao!’ On re~e: ‘Ja sam poslan vama.s. a do|o{e i Kurej{ije. na okupu je sav rod tvog oca. evo ovdje.{.Leheb re~e: ‘Propao ti ostatak dana. o Kurej{ije!. uvijek {tititi i braniti. i ja sam jedan od njih. re~e im: “Hvala Allahu. U tome }e im pomo}i i ostali Arapi. Ako me|u njima nastavi{ propovijedati ono s ~im si do{ao na tebe }e da nasrnu sva kurej{evi}ska plemena. ili vje~na vatra.”125 NA BRE@ULJKU SAFFA Nakon {to je Resulullah. {to ja li~no nisam spreman napustiti vjeru Abdul . kao {to se probudite iz sna. na Saffu i po~e dozivati: ‘O potomci Fehra! O potomci Adija.Talib re~e: “Nama je tvoja pomo} najpotrebnija.Muttaliba!” Ebu .” Resulullah. kod Njega uto~i{te tra`im i svjedo~im da nema drugog Boga osim Allaha. mi ti najvi{e vjerujemo.” Zatim re~e: “Vo|a ne smije lagati svoj narod.’ . a. tako mi Boga... a svi }ete biti o`ivljeni. kao {to legnete spavati. Znaj da tvoj narod pred svim Arapima ne predstavlja nikakvu snagu. koji nema sudruga. Resulullah.Taliba da }e ga {tititi u vremenu dok mu Allah. svo je vrijeme {utio i na tom skupu nije govorio ono {to je htio. posla glasnike da vide koji su to. a svim ljudima op}enito. u njegovo poslanstvo i da vjeruju u Sudnji dan. vama naro~ito. Jednog Jedinog. On ih pozva drugi put. sramota. Buharija prenosi dio ove pri~e od Ibn . krenu jednoga dana na Saffu i povika: “Evo neprijateljskog upada!” Kurej{ije se okupi{e oko njega.pope se Resulullah....s. ja sam Allahov poslanik. ali idi i ~ini ono {to ti je nare|eno! Tako mi Boga. tvoj savjet mi smo najspremniji prihvatiti.Leheb. dok se ne okupi{e. d`. iako nisam prvi koji }e prihvatiti to {to voli{ ti. biste li mi povjerovali?’ Odgovori{e: ‘Da.s.” Ebu .Leheb re~e: “Ovo je. pa kad do|o{e.Abbasa. Tako mi Allaha. a.i tako redom. kada bih vas obavijestio da se u dolini nalazi konjica koja }e vas napasti. a. zar si nas zbog toga . sprije~ite ga prije nego vas zavede!” Ebu .74 Zape~a}eni d`enetski napitak prazne pri~e. On ih pozva da vjeruju u Jednog Allaha.

koji ka`e: “Kad je Allah. gromova i zemljotresa uzdrma tihu. zna~i odre}i se gospodstva. o njihovoj vrijednosti. ni svojim imetkom. tada objavi: ‘Neka propadne Ebu . uzvitla sakrivene vjetrovite pustinje.s.{. ja za vas ni{ta ne mogu u~initi kod Allaha. nije ni{ta i brzo }e nestati u vrelini ove opomene koja je do{la od Allaha. d`. On im donese primjere o bespomo}nosti da sami sebe opslu`e. Mekom se razbukta mr`nja.{.{. strahuju}i da ne prodre u njihove obi~aje i njihovo naslije|e. Digo{e se Kurej{ije protiv ove provale koja iznenada zahvati sve njih.Leheb. OTVORENO ISTICANJE ISTINE I REAKCIJE IDOLOPOKLONIKA Prethodni doga|aj jo{ nije splasnuo uzburkanom Mekom. slijepa privr`enost koje se Arapi dr`e. k}eri Muhammedova.. a kako onda da budu bo`anstvo od kojega narod tra`i za{titu i uslugu. d`.’”126 Muslim prenosi drugi dio ove pri~e. spasi sebe od vatre.. . Ko to naglas govori o kipovima i narodu koji ih obo`ava? Zar su na krivom putu i zar `ive u te{koj zabludi? Ko to dira u bogove Kurej{ija i njhovu vjeru? Hiljade munja. sna`nim i prodornim glasom. Zatim im je objasnio da je onaj. koji u njih vjeruje i uzima ih za posrednika izme|u sebe i Allaha.{. tj.{.. Allah.. svakome se od prisutnih ponaosob obratio. Prihvatiti ovo. i Njegovom Poslaniku?! Ne pada im na pamet. pitanje `ivotne veze izme|u njega i njih.. d`. a povezano je preko kumira u Meki. bezvrjednosti. o Fatima.. tako mi Allaha. osim {to smo materi~no vezani. a ve} Allah. d`.Resulullah. i {to }u Ga ja obavijestiti o toj rodbinskoj vezi.. spasite sebe od vatre. d`.. tj. a. na~in je da se prenese obavijest i upozorenje. pa se Resulullah. a. u velikoj zabludi..{. uskovitla njen zrak.{. d`.. nemir i strah.Hurejrea. vjerovanje koje negira bilo kakvo bo`anstvo osim Allaha. pa re~e: ‘O Kurej{ije. Resulullah.. jer shvati{e zna~enje rije~i iman tj. od Ebu .{. mirnu i uspavanu dolinu Meke. objasnio je najbli`im ljudima da je prihva}anje Objave i njega kao Poslanika. Rodbinska asiibija. okrenu protiv mnogobo`a~kih praznovjerja i njihove ni{tavnosti. Digo{e se Mekelije. objavi: “Ti javno ispovjedaj ono {to ti se nare|uje i mnogobo`aca se okani” (15:94).’”127 Ovakav nivo obra}anja. govore}i istinu o kipovima..Zape~a}eni d`enetski napitak                            75 okupio?’. jer to pripada Allahu. a. vo|stva i ugleda koji u`ivaju kod Arapa. r. za razliku od onih koji u to ne vjeruju. Zna~enje: Vjerovanje u Objavu i Sudnji dan potpuna je poslu{nost i potpuna predaja u kojoj ~ovjek nije vi{e vlasnik nad sobom. d`.a. d`.s. objavio: ‘I opominji rodbinu svoju najbli`u!’ . Njima zabraniti da izvr{avaju svoje mnogobo`a~ke obrede i da ih zanemare zbog toga da bi udovoljili Allahu.s.

Velid im re~e: “Morate biti jedinstveni u mi{ljenju.. jer i ti isto misli{ kao i mi. tvoj brati} huli na{e bogove. sramoti na{u vjeru. kako ne biste do{li u suprotnost jedan s drugim. i vjeruje{ kao i mi. pa da ga zaustavimo!’” Ebu . Ve} je proteklo nekoliko mjeseci kako Muhammed. kako ne bi njegovu propagandu shavtili ozbiljno. a i neka su. a. porobljavanje i sve gre{ne radnje u kojima su ogrezli i no}u i danju. imali su za{to! Nakon dugog i zamornog razmi{ljanja ne na|o{e bolje rje{enje nego da odu Muhammedovom. tuma~e}i Allahovu. pona{anje. ka`e: “Ali. d`. a pribli`ava se period hodo~a{}a. i morate zauzeti jedinstven stav. d`. El .. a.s. ali {ta da ~ine pred iskrenim i povjerljivim ~ovjekom.Ishak ka`e: “Grupa uglednih Kurej{ija ode Ebu . Oni ne prihva}aju bilo kakve promjene. i da od njega zatra`e neka zaustavi svoga brati}a u njegovim nakanama. i da ne biste pobijali jedan drugoga” Reko{e: “Reci nam .128 FORMIRANJE KONZULTATIVNOG VIJE]A KOJE ]E ONEMOGU]ITI HODO^ASNICIMA DA SLU[AJU O ISLAMU U narednim danima Kurej{ije zabrinu druga stvar. Ebu . Mnogi Arapi }e do}i u Meku.76 Zape~a}eni d`enetski napitak Zabraniti im da ne ~ine nasilje. tuma~i novu vjeru.TALIBA Ibn .” (75:5) Sve su to Kurej{ije dobro znale. a Resulullah..s.Talibe.s.” DELEGACIJA KUREJ[IJA KOD EBU . pa je neophodno objasniti im Muhammedovo. izigrava na{e pretke.{.Talib ih umiri lijepim rije~ima i pristojnim odgovorom. ~ovjek ho}e dok je `iv da grije{i. pa ili ga zaustavi u tome.. ru{i na{e idole.Talibu. a. odlu~i{e da nastupe o{tro. tuma~enje o njihovoj nemo}i i slabosti je ru`na psovka i njihovo te{ko omalova`avanje. pozivaju}i u islam.. jer Allah. Oni se sastado{e na dogovor kod El . dr`ali se tog pravca i utrkivali se u tome. s tim uporedo je i psovka i poni`enje na{ih o~eva i djedova koji su ih obo`avali.Velida bin Mugire. ~ovjekom koji posjeduje najve}e ljudske vrednote i lijepo vladanje? Ne znaju da je postojao jo{ neko takav od kad znaju historijat svoga roda. a.Talibu i re~e mu: ‘Ebu . to je nemogu}e. nastavi po svome.. Oni reko{e: “Poziv ljudima da napuste vjeru u na{e bogove. pa se vrati{e ku}ama. Da bi njihov zahtjev bio ozbiljniji. vjeru. [ta da ~ine? [ta da rade? Kako da postupe? Bili su u velikoj nedoumici. amid`i.{.s. ili nam se makni s puta.

Velid odgovori: “On nije lud. rije~i imaju ljepotu.” On re~e: “Ne. I bogatstvo mu ogromno dao. a niti ve`e vrad`bine. o. koga sam ja izuzetkom u~inio.27): “Meni ostavi onoga. on rastavlja oca od sina. Rasporedi{e ljude na raskrsnicama kojima se kre}u hodo~asnici. a ja }u slu{ati.. I rekao: “Ovo nije ni{ta drugo do vrad`bina koja se naslje|uje. a. uman i prodoran.{.Velid odgovorio. .” Velid re~e: “Ne. mu`a od `ene. on nije vra~! Mi znamo vra~eve.s.” Velid odgovori: “Nije on ni pjesnik. on je vra~.130 U vezi s El . nekolicina njih upitala: “Reci nam pravo tvoje mi{ljenje o njemu?” On im odgovori: “Pustite me malo da razmislim.p. melanholi~na i vesela. na trgovima Ukazu.s. Mi smo vidjeli lu|ake i znamo kakvi su. Najbolje }e biti od svega {to ste spomenuli da ka`ete. Allah. osnova im je kitnjasta i plodonosna. I potom se okrenuo i uzoholio. pa se i vi njega ~uvajte i klonite.Leheb bi i{ao za njim i vikao: “Nemojte se odazivati.p. a niti rimuje govor kao oni. Pa se onda smrknuo i namr{tio.” Reko{e: “Pa re}i }emo da je lud.sihr. nije du{evni bolesnik.Med`azu i pozivao ih Allahovoj vjeri. vidjeli smo i njih i njihove sihre (~arolije). njegove.Leheb. d`.Zape~a}eni d`enetski napitak                            77 ti?” On odgovori: “Ne.~arobnjak je.” Reko{e: “Re}i }emo da je pjesnik.. a da bude valjano.”129 Prenose neka predanja da je nakon svega {to im je El .132 Najvi{e je na tom planu u~inio Ebu . Niko nije mogao pro}i pokraj njih. Resulullah. a Ebu . pa prema tome. Znamo {ta je poezija.Mudessir i to od (11 .” Reko{e: “A {ta da ka`emo?” Velid odgovori: “Tako mi Boga. a.Velidom. I ~ast i ugled mu pru`io. A naprti}u ja njemu te{ko}e. ~ovjeka od porodice i rodbine. a. ko su i {ta su. on nije ~arobnjak. I jo{ `udi da uve}am! Nikako! On doista prkosi ajetima Na{im. a ni nervno rastrojen. a da ga ne upozore na Muhammeda.sahir. Rije~i koje govori su ~arolija .” El .” Stajao je dugo razmi{ljaju}i. a znamo i u hezed`u (red`ez i hezed` su metri~ke forme u arapskom pjesni{tvu. on je otpadnik i te{ki la`ov!”133 Ovaj postupak Kurej{ija doveo je do toga da su se Arapi s tog hodo~a{}a vratili sa saznanjem o Resulullahu. On ne mrmolji kao vra~. a.” Reko{e: “Re}i }emo . brata od brata. on nije ni pjesnik.. Ovo su samo ~ovjekove rije~i! U sekar }u ja njega baciti!”131 Nakon {to se Konsultaciono vije}e slo`i s kona~nom odlukom.. Med`ni i Zil . i da se vijest o njemu ra{irila po cijeloj Arabiji. On ne op~injuje. I proklet bio kako je prora~unao i jo{ jednom proklet bio kako je prora~unao! Zatim je pogledao. i da ne ka`u o njemu la`i. a sadr`aj mudar. I sinove koji su s njim.s. Znamo recitovanje u red`ezu. Mi znamo sve pjesnike i njihovo pjesni{tvo. Jer je smi{ljao i ra~unao. a onda im je ipak rekao ono {to je na kraju i njima poru~io da ka`u. tako mi Boga.” Reko{e: “Re}i }emo. obilazio je ljude u vrijeme hodo~a{}a u njihovim ku}ama.s. ko su i {ta su. da je ~arobnjak . recite vi {to mislite.).. Vi ne mo`ete ni{ta tako re}i. prionu{e da to provedu u djelo. On nije pomra~enog uma. Mi znamo ~arobnjake. objavi {esnaest ajeta u suri El .

Bio je najpovjerljivija osoba me|u vama. bilo da je citira ili ne. izrugivanje i utjerivanje u la`. Ironija.{.Nadar bin Haris rekao jednom prilikom Kurej{ijama: “O narode! Spopala vas je situacija u kakvu niste nikada prije zapali. a. izigravanje. Odredi{e nekoliko metoda o kojima }emo govoriti: 1.: “[ta je ovom “poslaniku”. ismijavanje. tako da ne ostane vremena svijetu za razmi{ljanje o vjeri. d`. bija{e prvo sredstvo protiv muslimana. najposlu{niji i najiskreniji od svih vas.s. a vi rekoste: “^arobnjak!” Ne. on hranu uzima i po trgovima hoda. ne mo`e ni{ta sprije~iti od tuma~enja nove vjere i njenog {irenja.s. tako mi Boga. najbolji od svih. Izobli~avanje Resulullahovog u~enja. nazivati pogrdnim imenima. a na Resulullaha. kojemu se Kur’an objavljuje. a. stvaranje sumnje. uistinu. glupim pogledima i unezvjerenim pokretima.” (16:103) Govorili su za Resulullaha. govore}i: On je.s. i govore nevjernici: Ovo je ~arobnjak. Muhammed je rastao me|u vama.. s izrugivanjem: “ovo njegovo dru{tvo: zar su to oni kojima je izme|u nas Allah milost ukazao?” (6:53) Oni su bili ti o kojima nam Kur’an govori: “Gre{nici se smiju onima koji vjeruju. 3. a.. 32.) 2. te pretjerivanje u svemu tome. Suprotstavljanje Kur’anu izmi{ljotinama drevnih naroda da bi ih s njima zabavili i odvratili od kur’anskog u~enja. ujutro i nave~er da mu ih ~itaju” (25:5) “Ovo nije ni{ta drugo do velika la` koju on izmi{lja. I{li su za njim i dozivali ga tim ru`nim imenom. Oni su govorili za Kur’an: “To su izmi{ljotine naroda drevnih. i njegovih ashaba. uistinu lud!’” (15:6) Pretvarali su ga da je ~arobnjak i la`ov. on tra`i da mu se prepisuju. onda govore: ‘Ovi su.” (25:7) Me|utim. Allah. “Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur’an slu{aju. baci{e te{ku optu`bu da je lud. a kada se porodicama svojim vra}aju. a u tome mu i drugi ljudi poma`u.’” (83:30. 31. zalutali!’ A oni nisu poslani da motre na njih.. Onda vam do|e s ovim. jedni drugima namiguju. po~e{e ponovo razmi{ljati {ta da rade da bi ugu{ili djelovanje Resulullahovo. ti si. s ~ime do|e (s Objavom).s.. la`ov!” (37:4) Oni su ga ispra}ali i do~ekivali sa zluradim. “Oni se ~ude {to im je jedan od njih do{ao da ih opomene. kad pored njih prolaze. Tako je `ivio do svoje zrelosti. on nije . u Kur’anu na mnogo mjesta ima odgovora na njihovu propagandu. Bio je dje~ak.s. 33. kad ih vide.. {ale zbijaju}i. propagiranje la`nih agitacija i {irenje pri~a oko ovog u~enja i oko li~nosti Resulullaha. luda!” (68:51) Tako|er su govorili. a.” (25:4) Oni su govorili: “Pou~ava ga jedan ~ovjek. kad bi ga vidjeli da sjedi u dru{tvu sa slabim i nejakim prijateljima svojim. a. doista.78 Zape~a}eni d`enetski napitak RAZLI^ITE METODE OPIRANJA DA’VETU134 Kad su Kurej{ije vidjele da Muhammeda. Po~e{e ih poni`avati. vra}aju se. o tome ka`e u Kur’anu: “Oni govore: ‘Ej ti. Oni navode da je En .

As bin Vail el . Ako je to.. O njemu Allah. a da i Poslanik.{. pa bi i oni popustili..s. ne znaju}i koliki je to grijeh.s. pa reko{e: “O Muhammede. a oni }e njegovog Gospodara godinu. Mi znamo {ta je poezija i ~uli smo i upoznali sve vrste poezije.robinje. u kojem je spominjao Allaha. objavi: “Ima ljudi koji kupuju pri~e za razonodu. ja se ne}u klanjati onima kojima se vi klanjate.s.s. a znamo i kako mrmolje neke rimovane rije~i. Esed bin Abdil Uzzaj. tako mi Boga. Umejje bin Halaf.Nadar kupio pjeva~ice . vama je dostavljena veli~anstvena stvar i dogodio vam se veli~anstven doga|aj.” (21:6)136 4.s. {to ti vjeruje{ bolje od ovoga na{eg. Mi smo vidjeli vra~e. a.. tako mi Boga. s Allahovog puta odvodili.... objavi: “Reci: ‘O vi nevjernici.s. govor bolji od moga?”135 Ibn . govor na skupovima. ti prihvati na{e!” Tada Uzvi{eni Allah. on nije nikakav vra~. ni ja ne govorim lo{ije od Muhammeda. Zahtjev Kurej{ija za iznalazak neke zajedni~ke sredine izme|u predislamskog i islamskog u~enja.”137 Ibn .. a. da on obo`ava njihove kipove godinu dana. a vi . En . s tim da idolopoklonici napuste neka svoja ubje|enja i neke vjerske manifestacije. svratio bi ga kod sebe.D`erir.” A zatim ste rekli: “Vra~!” Ne. te da se udru`imo i objedinimo na{a vjerovanja. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali. da je En .Zape~a}eni d`enetski napitak                            79 ~arobnjak. o Rustemu i Sfendijaru. hajde da vjerujemo to {to ti vjeruje{. Naime.” (LXVIII:9) Postoji predanje koje prenose Ibn . O Kurej{ije. a. Nije on nesmotrena osoba koja ne zna {ta radi i {ta govori. napusti neka islamska na~ela. i upozoravao na Njegove kazne. d`. Pa rekoste da je pjesnik! Ne. koje ide u prilog ovome.Abbas nam u korist ovoga pripovijeda. te da mu pjeva i igra. ali vi toga niste svjesni!” Nakon toga. d`. sve dotle dok u njegovom srcu ne bi ostalo ni traga od islama. Mi smo imali prilike vidjeti ~arobnjake i upoznati se s njihovim radom. te ka`e: “Poprije~i{e se na put Resulullahu. a. Na kraju rekoste da je lud! Ni to nije.{.s. El . i mi }emo tvoga Allaha.{. nije on ni pjesnik. d`. Ima i drugih verzija od Abd bin Humejda da su oni rekli: “Ako prihvati{ na{e bogove.” zatim bi pripovijedao o perzijskim kraljevima.. a. pa kad je ponovo slu{ao Muhammedov.Velid bin Mugire. mi }emo ga prihvatiti. rekao bi: “Tako mi Boga. a ti vjeruj ono {to mi vjerujemo.Sehmi. To najbolje Kur’an obja{njava: “Oni bi jedva do~ekali da ti popusti{.. tako mi Boga. a ako je ovo na{e bolje od toga tvoga. dok je obilazio oko Kabe. a ni vi se ne}ete klanjati Onome kome se ja klanjam. pa bi rekao: “U ~emu je Muhammedov. pozivaju}i se na niz prenosilaca.Ishak prenosi. znamo {ta rade. prvaci svoga naroda. zadu`io jednu od “pjevaljki” da ga nahrani i napije. El . a. govor Rustema i Sfendijara. preispitajte se! Tako mi Boga. pa kad bi ~uo da se neki ~ovjek vra}a od Resulullaha.. kao i Taberanija.Nadar je otputovao u Hiru i tamo nau~io govor perzijskih kraljeva. da bi. mu{rici (idolopoklonici) predlo`ili su Resulullahu. a.

s.. To se desilo prije poslanstva. .s. Me|utim. Stoga se sakupi{e ponovo i oformi{e komisiju od dvadeset pet ~lanova ugledne mekanske gospode. pa ~ak i zamjerke. malo po malo. pa bi odustali. Allah. a. neza{ti}enim. koji je zauzeo neprijateljski stav protiv Resulullaha od prvoga dana. a Ebu . pod vo|stvom Ebu .s. kako su proolazile sedmice i mjeseci. smiren i dostojanstven.. pravi ljudi odnose se prema njemu s po{tovanjem i po~astima. Ranije smo naveli kako je istupio na skupu kod Beni Ha{ima..? Eh. to ne. Mogu}e je da su neke razlike u predanjima do{le zbog toga {to su pogodbe dolazile jedna iza druge. okon~a njihovu cini~nu i smije{nu ucjenu. kako bi obuzdali {irenje islamskog u~enja u ~etvrtoj godini poslanstva Resulullaha.. a kad je po~ela Objava dolaziti Resulullahu. a. ova skupina donese definitivnu odluku protiv Resulullaha. Ovo je bilo veoma lahko izvesti nad muslimanima. njihovo vjersko vo|stvo me|u Arapima i njihovo ovozemaljsko ~elni{tvo.140 Ebu . jaka i postojana li~nost. Oni otpo~e{e kampanju zlostavljanja. Nalazimo u nekim predanjima da je na Saffi uzeo kamen da njime udari Poslanika.s. Rukajjom i Ummu Kulsumom. cijene ga i prijatelji i neprijatelji.{.s. naredio im je da se razvedu s njima. dugotrajno strpljenje bilo je veoma opasno po njihovu vjeru. a.. a. po~ev{i od porijekla pa do susreta s obi~nim svijetom u ~ar{iji. On je bio o{trouman. Utbeta i Utejbeta.Taliba. Zlostavljat }e Resulullaha. a. a kako na Saffi.Talib bio je jedan od mekanskih prvaka. Taj njegov status dovodio je Kurej{ije do o~aja. dvjema k}erkama Resulullaha.139 Oni zauze{e ovaj stav i odlu~i{e da ga provedu u djelo. a prema njemu su drski i grubi samo oni koji su nau~ili na sramotu i bezobrazluk.moja!” (El Kafirun)138 I tako. koje smo spomenuli. Bio je u tome strog i uporan. Odlu~i{e da ne}e {tedjeti ni `aliti truda u borbi protiv islama. a za vo|u odabra{e Ebu . i sve koji prihvate islam i podvrgnut }e ih raznim vrstama mu~enja. bio je i pod za{titom Ebu . Stoga su se mnogi bojali zavade s njim. amid`u Resulullaha. Me|utim. a.Leheba.s.Leheba.s.va{a vjera.Leheb o`enio je svoja dva sina. uva`avan od svakoga. nad Resulullahom. a meni .s. Me|utim. a. Me|utim. To su radili postepeno. a.80 Zape~a}eni d`enetski napitak se niste klanjali Onome Kome se ja klanjam. vidjeli su da im ovakav na~in djelovanja ne daje nikakve rezultate. Nakon razmi{ljanja i dogovaranja. ovim jasnim i preciznim rje{enjem. strogim kaznama i napadima. a posebno nad onim slabijim. Oni nisu prekora~ivali granice ljudskog u prvoj godini islama. Vama . i pored svega toga. i protiv njegovih drugova. d`. jo{ mnogo prije nego ga optu`i{e Kurej{ije. ZLOSTAVLJANJA I PROGONI Idolopoklonici su upotrijebili sve metode. Krenuli bi da ne{to u~ine.

jedan od spomenutih neprijatelja .{. i pred njegova vrata.Bekra.Huzelij. sestra Ebi Sufjana. bili su: Ebu . i niko od njih nije primio islam. niti je pjesnik..Leheb. Adij bin Hamra Es .Bekr re~e: “O Allahov Poslani~e.hatabi .Lehebova. a. a. ona ode. gdje je sjedio. u sopstvenoj mu ku}i.Bezzar pripovijeda ovako: “Kad je Ebu .. Bila je valika jezikara. a s njim je bio i Ebu . u periodu hodo~a{}a na svetim mjestima i po poznatim trgovima i utjerivao ga u la`.Bekr el .. a. osim Hakema bin Ebu. najljep{a k}i Harba bin Umejjeta. Ibn . gdje je tvoj drug? Saznala sam da me kleve}e.”144 Jednoga dana. a Ebu . te je ispred sebe mogla vidjeti samo Ebu . a.Siddik.Asa.drugog sina Resulullahovog.As bin Umejje.. a. a.Muajt.s. i pored toga {to mu je amid`a. nego ga je ga|ao i kamenom. Tako mi Boga. Hakem bin el .`ena koja spletke pravi. Ranije smo spomenuli kako je Ebu .Lehebova `ena stala pred Ebu . on ne recitira pjesme. pa kad je stala ispred njih dvojice.. U tom zlu se nije razlikovao.el .s.Zape~a}eni d`enetski napitak                            81 sve dok nisu to u~inili.142 @ena Ebu .. tako mi Gospodara ove gra|evine. pa te ne mo`e klevetati. no}u.Leheb pokaza veliku radost i po`uri kod svojih prijatelja da im prenese radosnu vijest. a. kao ni njegova `ena od ostalih susjeda. do{la je kod Resulullaha. oduze joj vid..Leheb pratio Resulullaha. podsticala vatru smutnje i podsticala pjesnike da ga kleve}u. zagor~avala mu je `ivot sa svake strane.s. da se nije zadovoljavao la`ima.”143 Ovaj doga|aj Ebu . Kad je Lehebova `ena ~ula {ta je Kur’an objavio o njoj i njenom mu`u.Bekr joj odgovori: ‘Ne. Pripovijedao je Tarik bin Abdullah El .Bekre. d`.Muharibi. U ruci je nosila kamen velik kao {aka.141 Nakon smrti Abdullaha .Bekr el . njegove naredbe odbismo. a ne i Resulullaha.s. Nosila bi trnje i bacala na put ispred Poslanika.Ishak ka`e: “Osobe koje su uznemiravale Resulullaha. kleveta nas tvoj drug?’ Ebu . u mesd`id Kabe. Ummu D`emil. pa bi iza njega ostajao krvav trag.’” Ebu .s. rekla je: ‘Ebu .s. a vjeru njegovu zanemarismo. pa citira: “Odbismo pokornost poku|enom.Bekra. ostao bez mu{kog nasljednika.Asdai el .’ Ona re~e: ‘Vjerujem ti. jer ti istinu govori{.” Nakon toga.. Allah.s. vidje li ti {ta bi? Ona tebe nije ni primijetila. ku}a uz ku}u. Stoga ju je Kur’an prozvao Hammaletul . nije ni malo zaostajala iza svoga mu`a u neprijateljstvu prema Resulullahu. koji su ga uznemiravali u njegovoj ku}i. Svi su bili njegovi susjedi. Ebu . a.” On odgovori: “Allah joj oduze vid s mene.Leheb sve je ove smicalice ~inio Resulullahu. ako ga vidim usta }u mu razmrskati ovim kamenom! Neka zna da sam i ja pjesnikinja.s. Akabet bin Ebi .Sekafi i Ibn . Ona upita: “O Ebu . {to mu je prvi susjed.Bekre. kako je Muhammed.

a.” Zatim re~e: “Oni su se po~eli smijati toliko glasno.. El .a.s. ~esto uzimao sebi kutak u d`amiji da u miru klanja zaklonjen od du{mana. zatim se javi isti glas: ‘Moj Gospodaru. Ubejj bin Halef i Ukbet bin Ebi . {ta sam im u~inio?” Ukbe bin Eb . Jedanput je Ubejj li~no zdrobio truhlu kost. objavi: “Te{ko svakom klevetniku .Muit je znao i pretjerati u tome. a. klevetnika. “A ja to gledah” .Muit. me|u ple}ke. Sve i da sam poku{ao.. r.Sekafi jedan je od onih koji su zlostavljali Resulullaha. da su se tresli od smijeha.. a. a. Buharija prenosi. a.{. {krca. To potvr|uje i Kur’an. 12.podrugljivcu . 11. d`. koji ga izgrdi i prekori i zatra`i da pljune u lice Resulullahu.s.148 El . Nekada je znao pokupiti ba~ena crijeva. Allah. Ukbe bin Ebi . niti bi se pokoravao. Ali tako mi Stvoritelja. i.” Umejjetov brat.Hi{am ka`e: “Klevetnik (hummezet) je onaj. a zatim bi odlazio od njega i nastavljao po starome.s.s. da slu{a {ta govori. sve nabrojane sam vidio mrtve u zajedni~koj grobnici mu{rika poslije Bitke na Bedru.Muajt bili su veoma slo`ni. Ukbet bin Ebi Muita . a podrugljivac (lummezet) je onaj.D`ehl dolazio da slu{a Resulullahovo. Jedanput je Ukbe sjeo kod Resulullaha.”146 Kad bi Umejje bin Halef vidio Resulullaha. a zatim mu to stavi na le|a.Leheb i njegovi prijatelji sjedili su. Glavu nije podigao dok ne do|e k}i mu Fatima. kad padne na sed`du?” Javi se najbjedniji od njih. velikog gre{nika. da je Resulullah.. onoga koji tu|e rije~i prenosi. koji javno vrije|a ~ovjeka.ka`e Abdullah bin Mes’ud. sa~eka da Resulullah. prezrena. pa Allah. pa jedan od njih upita: “Koji }e od nas oti}i i donijeti od tog i tog crijeva od deva. prepu{tam Ti Ebu . klevetao bi ga i rugao bi mu se. pa pra{inu puhnuo na Resulullaha. [ejbet bin Rebia.82 Zape~a}eni d`enetski napitak prebacio je ov~ija crijeva na Resulullaha. ja mu ime ne zapamtih. Utbet bin Rebia.Velid bin Utbeta.s. osim toga. Resulullah. Umejjet bin Halefa.. padne na sed`du. a Ebu . Stoga je on. zatim bi uzbu|en i ljut viknuo: “O Beni Abdi Menaf! Kakvi su ovo susjedi!? Za{to mi to rade. dok je klanjao u haremu Kabe. nasilnika. a.” (68: 10.. klanjao jednom prilikom kod Kabe. u tu|e pleme uljeza.. koji maltretira i sramoti ljude podmuklo147 i potajno.s. 13) Tako je ponekad Ebu .. To im te{ko pade na srce!” Abdullah nastavlja: “Oni su smatrali da molbe u tom gradu bivaju usli{ane. surova. ne bih uspio. Tebi prepu{tam Kurej{ije!’ To ponovi tri puta. pa ta vijest do|e do Ubejjeta.D`ehla. te s njima iza}i pred d`amiju. a.{. Ona skide teret s njegovih le|a i on podi`e glavu.” Ibn . pa da ih bacimo Muhammedu na le|a. pa ga time postidi i na njega uvredljivo namiguje. a. ostao je na sed`di..’ i sedmog spomenu. d`. pa re~e: ‘Moj Allahu.Ahnes bin [urejk es .s. {to je on i u~inio..145 Donese to. koji ga opisa sa devet svojstava.. od Abdullaha bin Mes’uda.. a. ka`e: “I ne slu{aj ni jednog krivokletnika. a.s. a drugi je to isto znao baciti na put kuda bi prolazio Resulullah.s. niti .s.. Niti je primao vjeru.. a. u~enje Kur’ana.. “i ni{ta ne mogoh u~initi.s.

. O njemu Kur’an ka`e: “Nije vjerovao i nije molitvu obavljao..”152 Ni nakon ovih doga|aja. Muhammede? Tako mi Boga. a posebno onih slabijih i neza{ti}enih. ni ti ni tvoj Gospodar. a. a ako je bio siroma{an i neza{ti}en. a.”150 U drugom predanju navodi se da ga je Resulullah. i pored Ebu . r. pa ga upita{e: ‘[ta ti bi?’ On odgovori: ‘Ugledah izme|u sebe i njega jarak u kojem bukti vatra. a Resulullah.’ Resulullah. prvo ga je patila gla|u. a zatim ispod nje vatru nalo`iti. a nos u pra{inu gurnuti. a. Metode su bile stravi~ne i raznovrsne. re~e: ‘Da me je samo dotakao. a. radostan zbog zla koje mu je nanio i po kojem }e se pamtiti.. a nije se ni popravljao.Hurejre. a potom bi odlazio ponosan na ono {to je u~inio. nisam li ti zabranio da to ~ini{.’ On do|e kod Resulullaha. zajedno s gospodom. rasrdi se i povi{enim tonom mu zaprijeti. Muhammede? Tako mi Boga. te patnje bile su jo{ ve}e.. .s. Koristili su razli~ite metode zlostavljanja.’”153 Tako su izgledale patnje koje je do`ivljavao Resulullah.s.. svakom plemenitom ~ovjeku srce cijepalo. prvo bi mu zaprijetio da }e ga materijalno uni{titi. dohvatio za jaku.. zgazit }u mu vrat.155 Kad je majka Mus’ab bin Umejra saznala da joj je sin primio islam. Kad bi Ebu . a. d`. On bi Resulullaha. A {to se ti~e muslimana. a. bilo da su to ~inile ugledne Mekelije ili obi~ni svijet. meleki bi ga zgrabili i od njega trgali komad po komad.”149 On je od prvog dana zabranjivao Resulullahu.Talibove za{tite koju je u`ivao. udarao bi ga. On na to re~e: “S ~ime mi to prijeti{. Ebu .s.154 Amid`a Osmana bin Affana znao je zamotati Osmana u hasuru od palminog li{}a.D`ehl re~e: ‘Tako mi Lata i Uzata (kipova).D`ehl ~uo da je neki od uglednih ljudi primio islam. Na one muslimane koji nisu imali rodbinu. prodrmao ga i rekao: “Te{ko tebi! Te{ko tebi!”151 Bo`iji neprijatelj re~e: “Prijeti{ mi. pa re~e: “O Muhammede. maltretirao. U to isto vrijeme. a zatim i moralno.s..” Allah. a metode jo{ brutalnije. ni{ta mi ne mo`ete. objavi: “Pa neka on pozove dru{tvo svoje. te se i od same pomisli na njih.. da klanja u haremu.’ Ebu . ja u ovoj dolini imam najvi{e dru{tva.D`ehl je upitao da li }e Muhammed ni~ice pasti u va{em prisustvu? ‘Da. ako to u~ini.{.a.s. odvra}ao bi druge od Allahovog puta. jer ja sam veliki ~ovjek.s. Jedanput ga zete~e u namazu kraj Mekami Ibrahim (mjesto gdje je stajao Ibrahim). a. nego je jo{ vi{e tonuo u blato. od svojih neprijatelja. rekao: “Ebu . ali se svi iznenadi{e kad ustuknu od njega brane}i se rukama od ne~ega.D`ehl se nije budio iz zablude. i vidjeh u`as i krila. svako pleme je pristupilo ka`njavanju pojedinaca iz svoje sredine koji su prihvatili islam. okomila se kurej{ijska bagra. mu~io i ezijjet ~inio rije~ima.s. Muslim pranosi da je Ebu ..Zape~a}eni d`enetski napitak                            83 se bojao. zate~e ga da klanja i htjede ga baciti pod noge. a onda i druge na to podsticao.

porodico Jasira! Va{ boravak bit }e u D`ennetu. a `ivjeli su u velikom izobilju. Nakon kupovine. a. Mu{rici . primi islam. rob Umejjet bin Halef el . a od svega. Jasirovu `enu. nakon {to je u Njega vjerovao. Umejjet je znao i sam da se i`ivljava na njemu. Ammar je sve to gledao u te{kim mukama. On.{. a ne{to vrelim kamenjem koje mu je tovario na grudi. rob Mekelije Abdu .” On im u tim silnim mukama obe}a to. pa im re~e: “Strpite se.Fukejhet’. Lata i Uzata. Tada bi mu govorio: “Ostat }e{ ovako. nai|e jednog dana Ebu . me|utim. Probode joj spolni organ kopljem. One.” Bilal bi u takvom te{kom stanju govorio: “Bog je jedan! Allah je jedan. sve dok ne bi na vratu ostao urez od om~e. a.D`ehlom. patio ga gla|u. Njemu su vezali noge i vukli ga tako po zemlji. Spominje se. tako mi Boga moga.nevjernici . u zamjenu za njega.158 Razne muke azaba (zlostavljanja) podnio je Habab bin el . pa bi ih mu~ili na suncu i tako ostavili.” (16:106)157 Muke je pretrpio jo{ jedan rob. do pucanja pr{ljanova. Oni pro|o{e jo{ gore od Bilala. ~ije je ime bilo Efleh. Njemu dade crnog mladog momka. Ona je prvi {ehid islama.Bekr pokraj njih.156 Ammar bin Jasir bio je rob Benu-Mahzuma. osim ako bude na to primoran. a potom bi ga zalijevali vodom. sti}i }e srd`ba Allahova i njih ~eka patnja velika. Pritezao bi mu om~u jednom rukom. ~eka Allahova kazna. a u srcu pre`ivljavao nepodno{ljiv bol zbog roditeljskog stradanja. Pusti{e ga nakon obe}anja.Bekr dao mu je slobodu.D`ehl. a Umejjet mu je znao om~u na vrat staviti. ili dok se ne odrekne{ Muhammeda. Allah. Bilal. Sumejju.a.s. Ebu D`ehl nastavi mu~iti Ammara. ubi Ebu . pa po~ne{ ponovo vjerovati u Lata i Uzata. Ebu . a zatim bi natovarili na njega kamen da ne mo`e ustati. Njegova se ko`a nakon tih patnji nabrala kao u zmije. d`.” Jasir podle`e mukama.D`umehije. ne{to gla|u. rob Ummi Enmare. potom objavi: “Onoga koji zanije~e Allaha. dok ne po~ne{ psovati Muhammeda. a on ode pla~u}i Resulullahu. kojima se nevjerstvo bude mililo. da mu se izvine. Pro|e Resulullah pokraj njih. ili dok za na{e bogove. dok ne umre{.Huzaije. a u drugoj je dr`ao {tap i tukao ga. Ebu .. da ga je kupio za pet ili sedam oka srebra. njegov otac i majka primi{e islam zajedno.. vidje to sve. Kurej{ije su govorile: “Ne}emo te ostaviti na miru. najstra{nije bija{e kada bi ga u podnevsko vrijeme svezao golog i ostavio da le`i na u`arenom pijesku.Dara. ne na|e{ ljubav u svom srcu. okrenutom na bok. k}eri Seba’a el . znali su ih istjerati u pustinju usred dnevne `ege.. da ga vuku po brdima Meke. Jedan je!” Dok je Bilal podnosio ovu vrstu mu~enja.s. opet na ~elu s Ebu . a srce mu ostane ~vrsto u vjeri.159 .Ert. i dati u`e djeci u ruke. s ogromnim kamenom na grudima. r.. Prisiljavao ga je da sjedi na vrelom pustinjskom suncu. da se na njemu gasi u`areno kamenje.84 Zape~a}eni d`enetski napitak a zatim ga je izbacila iz ku}e. pa mu `estoko presavijali vrat. pa kupi Bilala od Umejjeta.idolopoklonici ili mnogobo{ci Meke. Mu{rici su ga vukli za kosu.d .

Stoga je Allahova mudrost nalagala prikrivanje. zvana Ima. mudrosti i odgoju. nastojanje da podu~ava ove ljude vjeri..Vekas udari nekog ~ovjeka . a. pro{li su istim trnovitim stazama. Postojala je.. pa ih izvrije|a{e i napado{e. ~etvrte godine Resulullahovog.165 .. vi{e radi njihove sigurnosti i radi samog islama. Sa’d bin Ebi . [to se ti~e samog Resulullaha. nego radi sebe.”160 Ebu .162 Spisak mu~enika na Allahovom putu veoma je dug. kao i svoja okupljanja. Svako javno okupljanje bi ponovo navelo mu{rike (nevjernike) da ispolje svoje nasilje. a potom primile islam..s. Jedino se tajno sastajao s muslimanima.163 Da je sukob potrajao du`e i da se ~e{}e doga|ao.s. a. a. To se dogodilo u petoj godini poslanstva. a zatim bi ih bacili u vreli pijesak.Nehdija sa svojom k}eri i Ummu Ubejs. Resulullah. primi islam (kupljena) robinja porodice Beni . Kur’’nu. kao i svaki onaj za koga bi ~uli da je musliman. Oni..s.Adijja. a. poslanstva. a njihove patnje neshvatljive razumu.Erkam el .Hattab ju je silno tukao (tada je bio mu{rik) dok mu ne bi dosadilo. To se i dogodi. okupljali su se na skrovitim mjestima i u tajnosti obavljali molitvu. Bila je malo po strani od zulum}ara i njihovih o~iju. Ve}ina muslimana krila je svoje ubje|enje. En . a onda bi rekao: “Prestao sam te tu}i jer mi je dojadilo. kao {to je oslobodio Bilala i Amir bin Fuhejrea.Zape~a}eni d`enetski napitak                            85 Nekoliko `ena primilo je islam: Zunejra.Mahzumije. ERKAMOVA KU]A Velika je mudrost bila.mu{rika i okrvari ga. Omer bin el . sigurno bi to dovelo do uni{tenja muslimana.. Na Saffi164 nalazila se ku}a Erkam bin Ebu el . koji su porijeklom od Benu .s.Bekr kupi ove robinje i dade im slobodu. Njih su mu{rici isto tako zlostavljali na razne na~ine. tako|er.s.Muemmela.s.s. a. Tako ih jedanput ugleda grupa nevjernika. navu}i devinu ko`u. a drugima bi navla~ili `eljezni oklop. uze je da u njoj tuma~i vjeru i da se u njoj okupljaju muslimani. To je bila prva prolivena krv u islamu. a. zabranio muslimanima javno obznanjivanje i ispoljavanje islama. i ni{ta ga od toga nije moglo odvratiti. on je sve to javno ~inio na o~i mu{rika. Naredio im je da se mogu samo tajno sastajati. Drugovi (ashabi) poslanika. a u njegovoj odbrani. bojazan od otvorenih sukoba dviju idejno neprijateljskih strana. a time i njihove vjere. a. prakticiranje vjere.161 Mu{rici su znali nekim ashabima (drugovima) Resulullaha. i pokvare Resulullahovo. da je tokom svih ovih mu~nih doga|aja Resulullah.. pa ih bacali na vrele stijene. Tako|er. koje su bile robinje.

Tako|er nas upu}uje na to. iako te{ko. U njoj se ka`e da Bo`ija zemlja nije tijesna: “One koji na ovome svijetu dobra djela budu ~inili.s. dakle. S vremena na vrijeme. U petoj godini poslanstva. samo oni koji budu strpljivi bit }e bez ra~una nagra|eni. ako ne prihvate islam. Zlostavljanje. vjernicima nudi sadr`ajne i va`ne savjete.. To je trajalo do polovine pete godine poslanstva. Uzvi{eni ka`e: “Kad napustite njih i one kojima se oni klanjaju. kad im se zabrani boravak u Meki.Pe}ina. ono je iz dana u dan. a ne Allahu. ova sura sadr`avala je tri kur’anska kazivanja. a. Savjetovano im je da razmisle o varci pomo}u koje bi se spasili ovog te{kog zla. Kazivanje o skupini iz “Pe}ine” upu}uje na seobu (hid`ra) iz centra nevjerstva i neprijateljstva. Gospodar va{ }e vas milo{}u Svojom obasuti. da sve stvari i sve prilike ne idu i ne daju rezultate kako to uvijek naizgled biva. d`.Kur’an ka`e da pravi spas dolazi tek uz Allahovu pomo}. kao odgovor mu{ricima na pitanja koja su postavljali Resulullahu. i za vas }e ono {to }e vam korisno biti pripremiti. jo{ uvijek nije imalo sveop}i karakter.167 I svakako. i da }e se okrenuti protiv zulum}ara. da }e rat koji se sprema protiv muslimana do`ivjeti totalni preokret. On }e izme|u njih odrediti one koji }e {tititi slabije od Je’d`ud`a i Me’d`ud`a toga doba.. u kojem Allah. a. malobrojnih i za rat nespremnih muslimana.s..Karnejnu. koja upu}uje na hid`ru. d`. a u korist ovih slaba{nih. uz vjeru.” (39:10) Resulullah. ~eka nagrada. objavi suru “El .Kehf” . Nakon ovoga objavljena je sura “Ez . da }e Allah. Ova pri~a upu}uje na jedan simpati~an na~in.Zumer”.{. . Me|utim. Nekada se mo`e desiti da ispadne sve druga~ije.{.166 Ono nas u~i da zemlja pripada Allahu. d`. a Allahova zemlja je prostrana. Allah.” (XVIII:16) Drugo kur’ansko kazivanje je o hazreti Hidru i Musau. i On je dodjeljuje onome kome ho}e od Svojih robova. U ovome. a radi mogu}ih spletki i fitneluka na islam. momentu. da naslijede vlast na zemlji. a.{.86 Zape~a}eni d`enetski napitak PRVA HID@RA U ABESINIJU Po~etak zlostavljanja muslimana bio je sredinom ili krajem ~etvrte godine poslanstva Resulullaha. najzaslu`niji }e biti Allahovi dobri robovi. d`.{. nevjernika. bivalo sve ve}e i sve `e{}e.. a ne uz nevjerovanje.s. za muslimane presudnom. Hid`ra }e biti uz Allahovu pomo}. stalno brinuti o Svojim vjernicima. iz mjeseca u mjesec. sklonite se u pe}inu. Ono upu}uje na to. Tre}e kur’ansko kazivanje je o Zul .

” (41:26) Po{to ih iznenadi milozvu~no u~enje ove sure. Oni izreko{e stra{nu potvoru na Resulullaha. jer je bio veli~anstven u svom zna~enju. da se iskupe zbog.. a ustvari.170 Pokaja{e se kad spozna{e da je veli~ina Allahovog. pravedan ~ovjek. naciju i stale`. d`. ljepota Istine sputala je inad u njihovim du{ama.{. muslimani su ve} krenuli sigurno.s. k}erkom Resulullaha. Tamo zate~e veliki skup Kurej{ija... ve} samo novim la`ima. i Luta. a. U mjesecu red`epu. nego pravite buku da biste ga nadvikali. Kurej{ije nisu nikako mogli otrpjeti takav na~in obmane. Oni do tada nisu nikada ~uli Allahove rije~i.s. Njihov na~in govora je bio svakodnevno me|usobno komuniciranje i me|usobno savjetovanje rije~ima: “Ne slu{ajte ovaj Kur’an.{. Do{li su na obalu Crvenog mora u luku [uajbet. a. Allahu. a.s.s. kralj Abesinije).. i da u svojoj zemlji sve ljude podjednako tretira.seobu na Bo`ijem putu. d`. do{ao do kraja sure i rije~i koje otvaraju srca: “Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!” (53:62) Zatim u~ini sed`du. govora prigela zemlji njihovo gospodstvo i njihovo rukovodstvo. od poglavara do gospode.Zape~a}eni d`enetski napitak                            87 a. nego su samo ~uli za to.. Za njih je Poslanik. Oni se ne mogo{e otkupiti pred svojim istomi{ljenicima druga~ije. i ni{ta im drugo nije bilo na umu osim on. bio milostiv prema njihovim bogovima i da ih je pohvalio i rekao za njih: “To su veliki bogovi. a. ali ovaj put druga~ije..s. i njegove vjere. du{ama oholih podrugljivaca.s.169 Mjeseca ramazana. Kritike su plju{tale sa svih strana. Svi su bili okrenuti Muhammedu. Stoga on naredi muslimanima da se isele u Abesiniju i da o~uvaju svoju vjeru od smutnje. Izbjeglo je 12 mu{karaca i 4 `ene. ni{ta to nije .s. Grupu je predvodio Osman bin Affan sa svojom `enom Rukajjom. niko se nije ni maknuo s mjesta. i Allahov govor iznenadi njihov sluh. a i onih koji ne vidje{e. Ne.s. poslije Ibarhima. Primljeni su u Abesiniju kao dragi gosti. Ovim gestom }e pasti u vodu sav njihov trud koji su ulo`ili protekle godine i pol u raskrivanje Resulullaha. a. na sed`du. i svi su gledali u njega. a. Niko nije pot~injen u njegovoj zemlji. Slaga{e opet. i potpuno su zaboravili u kakvoj su situaciji. zbog sed`de koju u~ini{e zajedno s Poslanikom. Dok su oni do{li do obale. On stade pred njih i po~e u~iti suru En . iste godine.. iseli se prva grupa ashaba u Abesiniju. iza|e Resulullah. rekao: “Njih dvoje su prva porodica koja je u~inila hid`ru ..s. sve dok nije Resulullah. bez obzira na rasu.”168 Ova grupa krenula je na put u kasno doba no}i. Bilo je to iznena|enje za sve njih. a. jednog dana i ode u harem Kabe. a. u~injene sed`de. saznao je da je Ned`a{ija (Njegus.{. a..Ned`m. a odatle ih povedo{e dvije trgova~ke la|e i prevezo{e preko mora u Abesiniju.. pa se ne moga{e sustegnuti nego pado{e ni~ice Allahu.{. pa krenu{e putem njihovih tragova. a. kako ih Kurej{ije ne bi vidjeli i omeli u namjeri..s.. d`. Allahov. Slaga{e da je Resulullah.s. treba se uzdati u njihov {efaat” (zauzimanje za ljude na Sudnjem danu). Za sve to vrijeme. d`. govor. a strah ih obuze od svijeta koji sve to vidje. godine pete od poslanstva.

ali u sasvim drugom ruhu nego je istina. koji su jo{ `ivjeli u nevjerstvu). da ih njima vrati{. ili pod ne~ijom za{titom.Asu i Abdullah bin ebi Rebii (naravno. Nakon {to su odnijeli te darove. stoga se spremi{e za povratak i u mjesecu {evalu iste godine stigo{e u Meku. ali su i ovaj put muslimani bili br`i. o vladaru. ali i nasilje Kurej{ija tako|er. Kad su bili na sahat hoda do Meke. a prvu brojku prihvatio je veliki u~enjak Muhammed Sulejman el . Oni saznado{e da su Kurej{ije primile islam. pa odlu~i{e da ometu muslimane. da ih po{alju za njima. te da zatra`e od njega izru~enje njihovo ovoj dvojici. i to Amr bin el . zemlju dobrog kralja Ned`a{ije. Amr bin el . jer se ne zna ta~no). neka ih oni vrate u svoj narod i svoju zemlju. patrijarsima su ispri~ali za muhad`ire da su nosioci nove vjere koja sutra mo`e ugroziti i Abesiniju. Ova druga hid`ra bila je mnogo te`a od one prve. Do|o{e s nekom novom vjerom koju ne poznamo ni mi. Po njima posla{e skupocjene darove kralju Ned`a{iji i njegovim patrijarsima. te Resulullah. pre|o{e u Abesiniju. me|u kojima su i njihovi o~evi. prije nego ih ovi stigo{e.171 Vijest o tom doga|aju sti`e do muhad`ira u Abesiniji.174 KUREJ[IJSKA ZAVJERA PROTIV ISELJENIKA U ABESINIJU Kurej{ijama je bilo veoma te{ko {to su muhad`iri (iseljenici) na{li sigurno uto~i{te za sebe i svoju vjeru. a ostali u|o{e u Meku tajno. Nas posla{e tebi na{i i njihovi velikodostojnici. a. Kurej{ije su ovaj put bili oprezniji. predaj ih njima dvojici. Oni }e bolje paziti na njih. Srd`ba je u njihovim srcima stalno rasla.88 Zape~a}eni d`enetski napitak ~udno od naroda koji je autor svih la`i. jer znaju njihovu sramotu zbog koje su ih i grdili.” Patrijarsi su ve} bili kod Med`a{ije i slu{ali Amrov i Abdullahov govor. te se nekolicina njih ponovo vrati u Abesiniju. Patrijarsi odlu~i{e da odu Ned`a{iji. Bilo im je veoma te{ko kada su ~uli da je Ned`a{ija dao muslimanima svoju za{titu. ne vidje drugog izlaza.{. pa povika{e: “Istinu govore. im olak{a put. sazna{e pravu istinu o proteklom doga|aju. (ako je me|u njima bio Ammar. koji napusti{e vjeru svoga naroda. a eto ne primi{e ni tvoju vjeru.172 Broj muslimana postepeno je rastao.. d`. Oni stoga izabra{e dva sposobna i o{troumna ~ovjeka.” Ned`a{ija je bio mudriji nego su oni mislili.Mensur Fevri. u tvoju domovinu stigla je grupa brutalnih mladi}a. kod Ned`a{ije stigo{e ova dvojica Kurej{ija i reko{e mu: “O vladaru. i 18 ili 19 `ena173 . Prije patrijarha. a ni ti.s. On je smatrao neophodnim da saslu{a i . nego predlo`i svojim drugovima da s novim muslimanima ponovo idu u Abesiniju. Allah.. Ovog puta iseli{e se 83 mu{karca.Asa i Abdullah bin ebi Rebia. amid`e i rodbina.

i rije~i koje su Isau objavljene. D`afer ustade. ja~i od nas tla~io je slabijeg. sad” sura “Merjem.” D`afer mu nabroja osnovne temelje islama. da po{tujemo i obilazimo rodbinu. prou~i po~etak “Kaf. Naredi nam da prestanemo ~initi zabranjena djela. uznemiravali kom{ije.” Ned`a{ija upita D`afera: “Ima{ li kod sebe ne{to od Allahove Objave?” D`afer odgovori: “Da!” “Onda mi pro~itaj!” . ne posla Poslanika. tako smo `ivjeli sve dok nam Allah. Tvoju za{titu po`eljesmo.” Ned`a{ija je plakao. Pa po{to nas na to po~e{e silom. ajn. ha. ma koga se ona ticala. i vjeru na{u u nama ubijati. primili. tako mi Allaha! Plakao je i sva mu je brada bila mokra od suza. druga Mu ne pripisujemo. a ni vjeru nekoga drugog naroda?” D`afer bin Ebi . On nas pozva da vjerujemo samo jednog Boga i da se samo Njemu pokoravamo. Naredi nam da samo istinu govorimo. pripadali smo narodu koji je `ivio u neznanju i zabludi. Iz na{eg naroda je. d`. dozvoljavamo ono {to je nama dozvoljeno..Zape~a}eni d`enetski napitak                            89 drugu stranu. Naredi nam da se pokoravamo samo Allahu. jeli mrtvo meso. mi i na{i o~evi. zekat dajemo (dio od svog imetka) i post postimo. Obo`avali smo kipove.kr{}anstvo. kako bi stvar izveo na ~istac. jer smo ~uli da niko u tvojoj zemlji uznemiravan nije bio. Jedinom. niste ni moju vjeru . dolaze iz . Postadosmo muslimani i po~esmo ispoljavati islam. Eto. jer vjerovasmo njegovim rije~ima. povjerljiv i pravedan. Eto. i ponovo kipovima i kumirima prikloniti. pa nastavi: “Mi sve to od njega za naredbu primismo.{. Stoga posla po muslimane i pozva ih da do|u kod njega. zbog toga nas zamrzi na{ narod. da Mu {irk ne ~inimo (drugo bo`anstvo Njemu ravnim da ne smatramo). Oni do|o{e. Kako su to divne rije~i! Ned`a{ija im se obrati: “Ovo {to sam ~uo.re~e Ned`a{ija. Naredi nam da namaz (molitvu) obavljamo. ja. da lijepo postupamo s kom{ijama. zbog toga nas na muke stavi{e i na silu nas htjedo{e od na{e vjere odvratiti. ~inili zabranjene stvari. kidali rodbinske veze. zabranjujemo ono {to je nama zabranjeno. znamo mu lozu i porijeklo. Znamo da je iskren. Mi samo Allaha vjerujemo. Svi su bili slo`ni u istini i iskrenosti. do|osmo u tvoju zemlju. Stoga povjerovasmo i u njegovo poslanstvo i po~esmo slijediti njegove upute. plakali su njegovi patrijarsi i od pla~a se pokvasi{e njihove Biblije.da opet po~nemo ~initi sve ono {to smo ~inili prije islama. da ne potvaramo i da ne ogovaramo ~estite `ene. koje uvijek otvorene dr`e u ruci. Jednom. Ned`a{ija ih upita: “Zbog koje to vjere napustiste svoj narod. da budemo ljudi od rije~i i povjerenja. da ne govorimo la`i. On nas podu~i da se odreknemo vjere koju smo prakticirali.Talib istupi pred muslimanima i re~e: “O vladaru. da ne tro{imo imetak siro~adi (jetima). vjere u mnogo kipova i kumira. svoja ognji{ta i svoje najbli`e? Koliko znam. prijetnjom i mu~enjem prisiljavati. Izabrasmo tebe za doma}ina mimo drugih vladara i zemalja.

” Potom se okrenu svojim podanicima i re~e: “A ovima ovdje . onda totalnim uni{tenjem. ti pomilova one ju~e.” Zatim re~e muslimanima: “Idite. kod dobrog doma}ina. za ~itavo brdo blaga.pa se okrenu onoj dvojici (Amru bin el . ne}u predati ovima .s. a. zatim pokaza na {tap polo`en izme|u sebe i muslimana i re~e: “Nas razdvaja samo koliko ova crta od {tapa. Ali kako. vratite sve darove koje su donijeli. Vidje{e da ne mogu stati svemu ovome u kraj. On je sin Merjemin. Stoga odlu~i{e da se direktno s njim razjasne. a kamoli da s mitom ove izru~im. kojim na~inom to u~initi? Ebu . dalje djelovanje i {irenje islama. Ne bih dozvolio. sutra }emo ponovo do}i.” Ummu Selama ..: Isa je Allahov rob i Njegov vjerovjesnik. Oni se iznenadi{e. mi znamo samo ono {to smo ~uli od na{eg Resulullaha. tako mi Boga. Smicalica koju su pripremili prvaci Meke. ovo {to ste rekli o Isau.”175 Ovo je Ibn .Ishakova verzija. ma o kome od stvorenja se radilo.s. osim u domenu svoje vlasti.” Ned`a{ija re~e: “Tako mi Boga. a da zna{ {ta samo njihova vjera ka`e o Isau!?” Ned`a{ija posla po muslimane da do|u. i ja }u im dosko~iti glave kod Ned`a{ije. a D`’fer odogovori: “O Isau. pa Amr re~e svome drugu: “Tako mi Allaha. spasilo vas je”. da se nekome od vas nanese zlo.koja je i pripovijedala ovaj doga|aj.” Abdullah mu re~e: “Ne ~ini to.s. ako ne druga~ije. Sutradan. A mi ostadosmo da `ivimo u miru u dobroj ku}i. pa iako su nas napustili i druga~iju vjeru prihvatili.Asu i Abdullahu bin Rebi). vi ste sigurni u mojoj zemlji. Tako se desi i sada. ali ranije su donijeli odluku da istinu govore. a ta pitanja potvr|uju da je dijalog vo|en pri prvoj posjeti Ned`a{ije. obojica odo{e kod Ned`a{ije i Amr otpo~e: “O vladaru.” Obojica iza|o{e osramo}eni.176 Me|utim. tako mi Boga! S mitom nisam ni ovaj prijesto dobio.90 Zape~a}eni d`enetski napitak istog “Izvora”! Idite. do`ivi neuspjeh. dobila dijete) On je Bo`iji dah `ivota i Njegova rije~ koju je predao djevici Merjemi.. oni imaju rodbinu i bli`e svoje. . a. bit }e ka`njen! (To je ponovio triputa). Shvati{e da svoje zle namjere ne mogu provesti u djelo. Amr je bio odlu~an.i pokaza na Amra i Abdullaha.” Me|utim.Ishak naveo. Meni ne trebaju. Propade im plan. Stoga se u njihovim glavama ponovo rodi stra{na ideja. Postavi im pitanje o Isau. Ostali autori Sire navode da je Amrovo izaslanstvo kod Ned`a{ija bilo poslije Bedra. slobodni ste! Ja vas. Dok budem imao poslu{an narod i ja }u njima biti pokoran vladar koji }e pravdu dijeliti. Bili su uvrije|eni i poni`eni. Jedini na~in je da kona~no zabrane Resulullahu. (~edne djevice koja je na Allahovu odredbu: ‘Budi i ono biva’. on ih upita o Isau. re~e: “Obojica Kurej{ija iza|o{e od Ned`a{ija pognute glave i neobavljenog posla zbog kojeg su do{li. pitanja i odgovori koji su navedeni u razgovoru sa Ned`a{ijom i D`a’ferom iz druge posjete. a. a neki navode da je Amr dva puta odlazio kod njega. neka se ne nadaju. skoro su isti koje je i Ibn .Talib ga {titi i uvijek se isprije~i izme|u njih i njega. oni su na{i. Ko vas napadne. Kad u|o{e kod njega.

pa posla po Muhammeda. ovaj mladi} je najnapredniji i najljep{i kurej{ijski mladi}. obraduj.Talib. ne odustajem od ovoga zadatka. moj brati}u. a zatim nastavi: “Smiluj se i meni i sebi! Ne optere}uj me da ~inim ono {to nisam kadar (mo}an).s. nemamo strpljenja. a mjesec u lijevu. tako nam Boga. te sramoti na{e bogove. Povedo{e sa sobom ‘Imare bin Velid bin el .”177 Zatim izre~e stihove (koji po smislu zna~e): “Tako mi Boga. Dajemo ti ~ovjeka za ~ovjeka. neka bude kao tvoj sin.Taliba i reko{e mu: “O Ebu . Ne.Talib odgovori: “Tako mi Boga. ili da ja propadnem. pa dok neko od nas ne pobijedi ili ne propadne!” Te{ko pade Ebu . koji se odmetnu od vjere tvoje i tvojih o~eva i od vjere tvoga naroda.TALIBA DRUGI PUT Kada su Kurej{ije vidjeli da Resulullah.. ili }e{ ga zaustaviti u tome ili }emo i tebe tretirati kao i njega.Mugiru.” .s. Mi ho}emo da ga ubijemo. a. tako mi Boga.Talib odbio da ga ostavi na cjedilu. ja ne odustajem!” Zatim proli suze i gorko zaplaka. Mi vi{e. a onda ustade i ode. neka od sre}e sjaje o~i oko tebe!”178 KUREJ[IJE KOD EBU . On napada na{e pretke i ru{i na{e svetinje. Mi smo te molili do sada da zabrani{ svome brati}u da radi ono {to radi. a. ti si ~ovjek u godinama.TALIBU Prvaci Kurej{ija odo{e kod Ebu . pomislio je da ga se odri~e zato {to nema vi{e snage da ga {titi. pozva ga da se vrati. te da je Ebu . on mu re~e: “O moj brati}u.Talibe.ispri~a mu sve po redu.” Ebu . sve dok u crnu zemlju ne odem. nikada te i nikome ne}u izru~iti. ne u~ini da islam pobijedi. ova prijetnja i zakletva. kad bi mi darovali sunce u desnu ruku. pa re~e: “Amid`a! Tako mi Allaha. saop}i mu: “Idi. tako mi Boga. Kada do|o{e. a predaj nam svoga brati}a. Ebu .Talibu ovaj prigovor. uronio u duboku tugu. pa kad se pojavi.” Resulullah. sve dok Allah. Budi ustrajan u velikom djelu. a vi moje da ubijete! Nikada. a niti te napustiti. pa ti to ne u~ini. a. ljudi tvoga plemena do|o{e i reko{e mi to i to” . i da je spreman i s njima da se razi|e i zavadi ako treba.. da do|e. glavu za glavu. ne namjerava odustati od svoje misije i da nastavlja raditi na tuma~enju i {irenju islama. d`. nikada se to ne}e dogoditi. i ima{ ~ast i ugled me|u nama. i znaj. Kada do|e.Zape~a}eni d`enetski napitak                            91 KUREJ[IJE PRIJETE EBU .Talibe. niko ne bi mogao smisliti ne{to ovako kao vi.{. reko{e: “Ebu . Lo{e je to na {ta me navra}ate! Dajete mi svoje dijete da vam ga hranim. darujemo ga tebi! Uzmi ga i koristi njegovu pamet i snagu.. i govori ono {to ti je na srcu.s.. odlu~i{e da ponovo odu kod njega. niko ti ni{ta ne mo`e.

Nastavite kako ste po~eli!”179 Historijski zapisi ne navode vrijeme ovih dviju posjeta. da su bile polovinom {este godine poslanstva.s. d`.s. Resulullah. tvoj narod je pravedno postupio prema tebi. Ubio me je ~ak iz Meke.: “Gospodaru moj. kao {to je Muhammed.. pojest }e me. a. nezapam}enim do tada.D`ehl: “O narode Kurej{a..Zerka. trudili su se da te oslobode od onoga {to i ti mrzi{. po{alji na njega jednog od Svojih pasa.Muttalib i Omer bin El . Muhammed ne odustaje od svoga djelovanja. a ni u ono: ‘Zatim se pribli`io. Dok je to ~inio sin Ebu . niste pravedno postupili prema meni. Podera mu ko{ulju. dok je bio na sed`di. Upravo }e ovo biti razlog da dva ugledna mekanska junaka pre|u na islam: Hamza bin Abdul . na um im pade da na druga~iji na~in Resulullahu.s..{. a ja sam u [amu. ko omalova`ava na{e bogove? Kunem se i zavjetujem se Bogu. pritisnut }u mu njime glavu.Mut’am bin Abdij bin Nevfel bin Abdi Menaf: “O Ebu Talibe.Hattab.181 Da su Kurej{ije svojim zvjerstvom `eljele ubiti Resulullaha. a.S. i tu zano}i{e. a. i re~e: “Ja ne vjerujem u ono {to Kur’an ka`e: ‘Tako mi zvijezde kad izlazi’. On ka`e: Rekao je Ebu . tako jako. da su mu se o~i iskola~ile. ali ste se udru`ili da me razo~arate i da dignete narod protiv mene. govori i Ibn .” Ebu . U zvjerstva koja su ~inili spada i ovo: Jednog dana do|e Utejb bin Ebi . da }u sjesti na najve}i kamen koji mogu ponijeti i pritisnuti njime Muhammeda.Ishakovo pripovijedanje u jednoj du`oj verziji.. Nave~er ih obi|e lav od kojega se upla{i{e.. brate. pa nadnio’”. Podr`ite me tada .180 U kurej{ijska zvjerstva ubraja se i ono kad je Ukbe bin Ebi Muajt pritisnuo nogom Resulullahov. a. Do|o{e u mjesto Ez .. nakon sumiranja doga|aja i osoba. a ti od njih ni{ta ne prihvati. U tom vremenu.s.Leheb kod Resulullaha. Kada padne na sed`du. Zvjerstvom.a. Utejbe povika: “Te{ko meni. A. ali proma{i. vrat. pljunu mu u lice. tako mi Boga.” Dova mu bi usli{ena. r. obrati se molbom Allahu. treba ga ukloniti. ko ismijava na{e pretke i ru{i na{e idole. molio Allaha. Jednog dana krene Utejbe s grupom Kurej{ija u [am.. do|u glave. a.92 Zape~a}eni d`enetski napitak Tada ustade el . no izgleda.” Lav upravo zgrabi njega izme|u cijele dru`ine i prekla mu vrat. Nakon neuspjelog poku{aja da u dva navrata kod Ebi . a. u pustinji. potom sko~i na Resulullaha.Talib odgovori: “Tako mi Boga. a.Taliba rije{e problem. IDEJA SILNIKA DA UNI[TE RESULULLAHA. da ga udari.Lehebov. Zar ne vidite ko nam sramoti vjeru. a razmak izme|u dvije posjete je vremenski bio kratak.s.s. Kurej{ije se vrati{e jo{ te`im i gorim metodama zlostavljanja nego prije.s.

. a. On povika: ‘Odlazi. iz dana u dan sazrijevala je u glavama i mra~nim srcima zulum}ara.As .Kasime. posebno {to se radi o jednoj ozbiljnoj stvari.s. Bili smo strpljivi i previ{e. pa se to odrazi na njegovom. a. a Resulullah. a. ono {to je navelo Hamzu da primi islam. kazao: ‘To je bio D`ibril.’ Sutradan se opet iskupi{e i opet po~e{e pri~ati o njemu. promijenjene boje lica.s. Ebu . pa mu se po~e obra}ati najljep{im rije~ima.s. Prisko~i{e mu svi kao jedan i okru`i{e ga. sna`nim bedrima. pa kada htjedoh podi}i kamen. pomoli se Resulullah. Kurej{ije su posjedale okolo na svoja uobi~ajena mjesta. Ideja o uni{tenju Muhammeda. To se odrazilo na licu Resulullaha.”183 U Buharijinom predanju prenosi se od Urveta bin Zubejra. a zatim pro|e pokraj njih ~ine}i tavaf oko Kabe.’”182 Nakon ovoga. sli~no uradi{e. ~ekaju}i {ta }e Ebu . nisi ti neznalica. Ebu .’ Dok su oni tako govorili. a. u vrijeme u koje je dolazio. pa je dotakao Crni kamen na uglu Kabe. Reko{e: ‘Ne znamo da je iko imao ovoliko strpljenja kao mi s njim.s. spusti na sed`du. a nakon {to mu se primaknuo. vrati se pora`en..Amr re~e: “Ovo mi je bilo najte`e {to sam vidio da mu rade Kurej{ije. Onaj koji ga je navi{e napadao.D`ehl podi`e kamen i krenu prema Resulullahu. prestra{en. a rukom je pritiskao kamen. pa sjede da ~eka Resulullaha. poigravao je.D`ehl uze kamen kakav je opisao.Ishak prenosi od Abdullah bin Amr bin el .s.. ali se ubraja u Kabu). Nikada ne vidjeh takvog dromedara.Ishak prenosi: “Meni su rekli da je Resulullah. velikom ~eljusti i zdravim zubima.s. a Ebu Bekr sko~i na njega. i {to sam vam ju~er rekao.. Oni ga poprati{e ru`nim rije~ima. a. Kada je drugi put prolazio ispred njih.D`ehl u~inio je Resulullahu. a. licu. a.Asa.“kako neko od njih dohvati njegov ogrta~.. a ako ho}ete sprije~ite me.pri~a Ibn Amr bin el . Do|e Resulullah. koji . Ebu . pa neka ~ini porodica Abdi Menafa {ta ho}e!” Kurej{ije odgovori{e: “Ne}emo te ostaviti na cjedilu.s..” “Vidjeh” . i stade na molitvu. Govorili su o Resulullahu. Svaki je od njih izgledao kao da ima na glavi pticu grabljivicu.s.s. smiri se. preda mnom se isprije~i veliki mu`jak deve kakvog ne vidje{e do tada moje o~i. Resulullah.s. i okrenuo se prema meni da me izgrize. o ~emu }e kasnije biti govora.Zape~a}eni d`enetski napitak                            93 ako ho}ete.. zastade i re~e: ‘Slu{ajte o Kurej{ije! Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja du{a ja sam do{ao da vam najavim propast. Ebu .s. Kad se Resulullah.D`ehl uraditi. koji ka`e: “Prisustvovao sam njihovom skupu u Hid`ru (polukrug izvan gra|evine Kabe. ~ini {to `eli{!” Kad osvanu novo jutro. Tako bi i kad je tre}i put prolazio. on bi ga izgrizao i na smrt izujedao. s visokim jakim nogama.” Ibn ..’ Oni se uskome{a{e. pojavi se. sabra se. Tako mi Boga.s. a. Kurej{ije mu pri|o{e i povika{e: “[ta ti bi Ebu . a. a. Plakao je i govorio: ‘A zar }ete ubiti ~ovjeka zato {to ka`e: ‘Moj Bog je Allah!?’ ‘ Oni ga pusti{e i odo{e.s.s. Ibn . a.” Ibn . a.. Da ga je dohvatio. a..Hakeme?” On re~e: “Kad sam krenuo da u~inim ono {to sam naumio. a.

94 Zape~a}eni d`enetski napitak ka`e: “Pitao sam Amra bin el . Tada se pomoli Ebu . Ebu . a muslimani steko{e druga kojim su se veoma ponosili. na Saffi. dok su oblaci tmine rasipali svoju zlu }ud.s. Ljudi iz porodice Benu . d`. Naime. pomoli se Ukbet bin Ebi . Hamza se rasrdi . R.Muttaliba. bio iz inada.D`ehl okrenu se i ode na sjedeljku s Kurej{ijama kod Kabe. ti vrije|a{ i napada{ moga brati}a.a bio je najugledniji i najhrabriji mladi} Kurej{ija .D`ehla. pusti{e. On se zatim vrati me|u nas sav pretu~en!” HAMZA. pa svoju odje}u omota oko Resulullahovog.. r. na stranu Hamze. Resulullah. nose}i svoj luk..Hamzu. a okrenu{e se Ebu .Muajt. a iz porodice Benu . ako ka`e: ‘Moj Gospodar je Allah!?’”184 U jednoj verziji od Esme. ni{ta mu ne odgovori. i re~e: “A zar }ete ubiti ~ovjeka. PRIMA ISLAM U tako te{ko vrijeme.D`ehla.D`ehl udari ga kamenom u glavu i krv mu pote~e.Mahzum stado{e na stranu Ebu . vrata i prite`e je svom snagom. Ve}ina histori~ara smatra da je to bilo u mjesecu zil . stade vi{e njegove glave i viknu: “O neotesani.s. a na glavi mu ~etiri uvojka. a.D`ehl pro|e jedanput pokraj Resulullaha. u prvom momentu.pa krenu tr~e}i.Bekra i glas mu re~e: ‘Spasi svoga druga’. Iza|e govore}i: ‘A zar }ete ubiti ~ovjeka.. k}eri Ebu .{.”185 Hamzin islam je. pa se ~vrsto prihvati vjere. Hamza sin Abdul . a. zasija jedan tra~ak svjetlosti koji obradova ugro`ene i osvijetli im put.hid`etu.A.Bekra ka`e se: “Doprije vapaj do Ebu . pa ga usput napade i ru`ne rije~i mu nagovori. Bio je ~ovjek koji nije mogao vi{e trpjeti nepravdu i stoga je reagirao tako `estoko.” Zatim ga udari lukom preko lica stra{nim udarcem.Asa da mi ispri~a najte`e zlo koje su Kurej{ije u~inile resulullahu.. Bio je to Hamzin prelazak na islam. a. Nigdje se nije zaustavljao dok ne do|e do Ebu . a. a. on izjuri iz ku}e.s.186 . postade musliman krajem {este godine poslanstva. Allah. Ona mu ispri~a {ta je uradio Ebu .s. Na Saffi je stajala robinja Abdullah bin D`ed’’na i vidjela {ta se desilo. a ja sam vjere kao i on.s. ja sam ru`no napao njegovog brati}a.. Ebu D`ehl re~e: “Ostavite Ebu ‘Imareta .. Ebu .Ha{im.a. Tu u mesd`idu Kabe. zato {to ka`e: Moj Gospodar je Allah!!?’ Muhammeda. pa mi re~e: “Dok je Resulullah.. Utom se pomoli Hamza iz lova.Bekr pa ga svom snagom odgurnu od Resulullaha.. Ebu .s. Svakako je postojao neki povod ovom svijetlom doga|aju.Bekru. na~ini mu o`iljak. klanjao u }o{ku Kabe. te sjede me|u njih. a.s.. a. mu odmah prosvijetli du{u i razum.D`ehl.. Me|utim.

. Do{ao je u harem Kabe i u{ao.kako vi malo razmi{ljate. da ka`emo ne{to o Omerovim. koji ti je dra`i: Omer bin Hattabom ili Ebu . bio je poznat po svojoj britkosti u govoru i snazi u pokretu. r.D`ehlom bin Hi{amom. ali se ne ugasi brzo kao munja. krenuo jedne no}i da se provede van ku}e. Ta druga svjetlost. koje je mnogo volio. 41) Pomislih: ‘On je prorok.. a nije govor nikakva pjesnika . da Omer primi islam. Bio je to jo{ ve}i i sjajniji bljesak. ma na kakve prepreke nailazili. tako mi Boga. r. d`. tradicionalnih asabija (plemenske privr`enosti).a.’ I ~uh rije~i: ‘I nisu rije~i nikakva proroka .. govor objavljen plemenitom Poslaniku.{. ^esto su muslimani do`ivljavali od njega neugodnosti. a tako|er ga je objavio Taberani od Ibn . Dolazio je i sam u situaciju da posumnja u svoju vjeru i da povjeruje da je islam bolja vjera od drugih.190 Rezime predanja o njegovom islamu ka`e. r.Hakkah. dolazimo do zaklju~ka. Veoma je dr`ao do obi~aja svojih predaka. te zatekao Resulullaha. Tirmizi prenosi od Ibn . primi islam u zil .s. bio dra`i Omer bin el . pomozi Islam s jednim od dvojice..hid`etu {este godine po poslanstvu187 ..Gazalija. Dopalo mu se u~enje Kur’ana. u vinu i igri.a.’ Zatim ~uh rije~i: ‘Kur’an je.. Zatim je bio zadivljen uporno{}u muslimana u novom vjerovanju i njihovoj jakoj volji da ustraju.Omera hadis koji je ubrojao u sahih.A.HATTAB. prelasku na islam.a.” Allahu je.. kao {to su rekli Kurej{evi}i. Resulullah. doista. PRIMA ISLAM U to vrijeme jo{ jedan svjetlosni zrak pridonese rasturanju tmine. na namazu. vrlinama i njegovim osje}anjima. da je Omer.s. a. ali tu je oklop predislamskih nesuglasica. On pri~a: “Rekoh u sebi: ‘Ovo je. ali sigurno. nego nastavi sjati i obasjavati svoju sredinu. a s druge strane u`ivao je u ovozemaljskim slastima. pjesnik.” Omer je stao i slu{ao. r. a u stvari bio je li~nost u kojoj su se mije{ala razli~ita osje}anja. rekao: “Moj Allahu. Ovo je rezime od Muhammeda el . da je vjera nastanjivala njegovo srce postepeno.a.Hattab. r.’ (69:40. r.kako vi malo razmi{ljate. U~io je s po~etka sure “El . poput munje u olujnoj no}i. je ve} molio Allaha.Hattab. dakle. da je Resulullah.189 Nakon prou~avanja svih verzija u kojima se govori o Omerovom. samo tri dana nakon Hamzinog islama188 . Omer. Tako je to trajalo dok nije prevagnulo ono {to je prevagnulo.Mes’uda i Enesa.. Prije nego to iznesemo.Zape~a}eni d`enetski napitak                            95 OMER IBN EL . a.a. a.s.”191 To su bile prve sjemenke islama koje se zasadi{e u njegovo srce.a.a.’” (69:42) Zatim Omer.. R. re~e: “Tada Islam u|e u moje srce. dr`anja i .. r. Omer bin el . bio je Omer u islamu.

pa mu re~e: “Budi radostan. za`ali gledaju}i kako joj krv curi niz lice.s. nema ljep{ih rije~i od ovih! Odvedite me Muhammedu. daleko skriven iza tjelesnog oklopa.Zehra193 . re~e: “Kakve su ono rije~i {to ih ~uh kada sam dolazio?” Oni odgovori{e: “Ni{ta. ili. a ostavio staru u kojoj si ro|en. a. osim ~isti. po{tedi im `ivot i re~e: “Dajte mi taj list papira koji imate. uo~i ~etvrtka nave~er u~io (‘Moj Allahu. mo`da. a Fatima.s. U Omerovo `estoko neprijateljstvo ubrajamo njegovu odluku da ubije Resulullaha. osim {to smo nas dvoje razgovarali.Ereta. Ustani i operi se.Ishaka stoji da ju je o{amario i od udarca joj ranu na licu napravio. iza|e pred njega. Omere. u dubini srca titrao je neki drugi osje}aj. povu~e se dublje u ku}u. pa se pokaja. Kada Omer u|e kod njih.” Omer.96 Zape~a}eni d`enetski napitak veli~anja djedovske vjere. To se desilo jednog dana.” On je tu suru ~itao njima dvoma. zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj.Ha{ima i Benu Zehre (porodica). Omerova sestra . da bih ti uvijek na umu bio!” (20:14) Omer zastade i re~e: “Divnog li govora. Stoga on ostade marljiv i neumoran u svojim djelatnostima protiv islama. a on je odgurnu rukom u lice. pa mu ona srdito re~e: “O Omere. Samilosnog!”. pa re~e: “Gdje si naumio Omere?” On re~e: “@elim ubiti Muhammeda. da je istina na strani druge vjere. U predanju Ibn .” Ovaj mu re~e: “Kako }e{ se u~uvati Benu . onda svjedo~im da nema drugog Boga osim Allaha i svjedo~im da je Muhammed Allahov Poslanik. drugog Boga osim Mene nema. uistinu. Njegova sestra prisko~i i otrgnu ga od svog mu`a. krenu njihovoj ku}i.” Kad Omer vidje {ta je sestri napravio. da ga pro~itam.” ^ovjek mu tada re~e: “A ho}e{ li Omere.Adevij192 . ili ~ak iz plemena Mahzum194 . a ne tvoje?” Omer sko~i put njega i `estoko ga udari. ako ubije{ Muhammeda?” Omer mu re~e: “Jedino mo`e{ tako govoriti ako si primio novu vjeru.” Kada Habbab ~u Omerove rije~i. ako je druga vjera prava. zate~e Habbab bin el . pa re~e: “Imena lijepa i ~ista (misle}i na bismillu). Kada do|e kod njih. sav uzrujan. Habbab je ~esto dolazio kod njih i ~itao im Kur’an. U putu ga sretne Nujam bin Abdullah el . U rukama je imao list Kur’ana na kome je bilo napisano “Ta ha. da joj krv pote~e. {ta misli{ o tome. neki ~ovjek iz plemena Benu . a tvoja kriva. pa kada ~u Omerov glas.odnosi na tebe. a zatim uzmi Kur’an. da namjeru provede u djelo.. a. da ti ka`em ne{to {to ne zna{? Bit }e{ iznena|en! Tvoja sestra i tvoj zet su promijenili vjeru i ostavili vjeru kojoj ti pripada{. Allah.D`ehlom bin Hi{amom’) u ku}i na donjem dijelu Saffe . ja bih `elio da se dova koju je Resulullah. i po~e ~itati “Ta ha” dok ne do|e do ajeta: “Ja sam. a ovo ne uzimaju u ruke. prou~i: “U ime Allaha Milostivog. jo{ uvijek bilo ono {to je vladalo razumom. To je bila stvarnost za koju je srce kucalo. Ali i pored svega.” . ili s Ebi .” On re~e: “A da niste vas dvoje promijenili vjeru? Zet mu na to re~e: “Omere.” Kad to uradi. kad iza|e opasan britkom sabljom.sakri list papira.Hattabom.” Sestra mu re~e: “Ti si ne~ist. pomozi i proslavi islam sa Omerom ibn el . Sve je ovo.

s.. pa onda odoh ~ovjeku. a D`emil je povikao iz svega glasa da je Ibn . novog prezrenja i nevjere. a ja kad primih islam. Iz ku}e proviri ~ovjek. povezanim lancem prenosilaca od Omera. i tako su se borili sve do podneva.”197 Ibn . a prisutni zau~i{e tekbir. pa krenu Muhammedovoj.{. ko je u Meki najve}i neprijatelj Resulullahu. Omer se umori i sjede.D`ehl. a tako|er i Ibn .Hattab. te on re~e: “^inite {ta ste naumili. Prihvati mu ogrta~ i sablju. a. ~asti i uspona. rezimirano. upla{en.Hattab zanijekao vjeru. pa ugleda Omera opasana sabljom.D`evzija. a on se okomi na njih.Hattabom. pa ga obavijestih. a i to sa ~ime si do{ao.” Oni sko~i{e na njega. oni nastavi{e stazama radosti. Buharija prenosi od Abdullaha bin Omera. pa mu saop}io da je primio islam.’”196 Ibn . a i on bi njih udarao. r. A muslimani.. Stoga odoh kod njega i zalupah mu na vrata. pa i on u|e u ku}u. moj Allahu. poslije primanja islama oti{ao kod D`emila bin Muammera el .” U ku}i je sjedio Resulullah i primao Objavu od Allaha.’ Omer re~e: ‘On mi zalupi vratima u lice i viknu: . ubit }emo ga njegovom sabljom. da Allah skine s tebe nevolju u kojoj se nalazi{? O moj Allahu! Ovo je Omer ibn el . jednom od prvaka Meke (mo`da je to bio Ebu .195 Omer ibn el . On iza|e i zate~e Omera u sobi.Unakazio te Bog. opasa je oko sebe. ali se kunem Allahom. a.{. ako je Omer? Otvorite mu vrata! Ako je do{ao s dobrim namjerama do~ekat }emo ga. d`. r.Sehmi..Hattab bio je takve smjelosti kakva se rijetko mo`e na}i. ja nisam zanijekao vjeru. d`. pomozi i proslavi islam s Omerom ibn el . On iza|e pred mene i re~e: ‘Dobro do{ao! [ta te to dovede?’ Omer re~e: ‘Do|oh da te obavijestim da sam primio islam. po~eo sam razmi{ljati o tome. re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga. a on mi zatvori vrata i u|e u ku}u...” Omer. Hamza im re~e: “[ta vam je?” Reko{e: “Omer!” On re~e: “Pa {ta je. osim Allaha i da si ti Allahov Poslanik. a.a.a. Njegovo primanje islama izazva kod mu{rika bolan krik zbog novog poraza.As bin Vail es .”198 Nakon toga mu{rici odlu~i{e da odu Omerovoj ku}i i da ga ubiju.a. koji je vi{e pamtio i prenosio govor ljudi.D`umehija. da je Omer. ku}i.Ishak prenosi.” Omer primi islam.s. r. a ako je sa zlim. koji je rekao: “Kada sam primio islam. taman da nas bude trista.? Rekoh: Ebu . i Njegovog Poslanika Muhammeda.D`ehl). a oni se okupi{e oko njega. do|oh kod mog daid`e El . Ibn ... udarali bi ga. Vrati se unutra i obavijesti Muhammeda. Zakuca na vrata.. zatim ga ~vrsto privu~e i re~e: “Jesi li spreman Omere.Hi{am navodi. ili }ete vi nama svoje. koji ka`e: “Sjedio je Omer kod ku}e. Amrov otac. u novoj odje}i preko koje je ko{ulja .. Omer iza njegovih le|a re~e: “On la`e. da su ~uli mu{rici u mesd`idu.s.s. kad mu se pomoli El .Asi bin Ha{ima i obavijestih ga. da vjerujem u Allaha. a prisutni u ku}i se uznemiri{e. rekao: “Kada bi neko primio islam oko njega bi se okupili ljudi. i da vjerujem u ono {to mu se objavljuje.D`evzi navodi da je Omer. a. ja sam primio islam.Zape~a}eni d`enetski napitak                            97 Omer uze svoju sablju. ili }emo mi vama polo`iti na{e glave.

Omer re~e: ‘Ja pogledah u Kurej{ije i u Hamzu. vjeri. Mu{rici se otrijezni{e iz svoje pijanosti. po{to sam rekao da sam primio islam. umrli ili `ivjeli.s.O Resulullah! Jesmo li na pravoj strani. pa mu i mi odgovorismo kako je zaslu`io.S. On upita Omera: “[ta je s tobom?” On odgovori: “Tvoj narod smatra da me treba ubiti zato {to sam primio islam.. Oni poku{a{e naga|anjem s Resulullahom. ne vrijedi ni koliko krilce komarca.. vi ste na pravoj strani. Hamza i Omer. koji ka`e: “Upitao sam Omera bin el .’ Omer re~e: ‘A za{to onda da se skrivamo? Tako mi Stvoritelja. da sve ono {to nebesko sunce obasjava i zagrijava. a. iznose}i pred njega.a. a.”203 Prenosi se od Abdullah bin Mes’uda da je rekao: “Bili smo pomognuti i oja~ani Omerovim primanjem islama.s. r.Hattaba za{to je dobio nadimak El . a ja u drugom.a. Spopala ih je tuga.. a. Ustali smo da javno obavimo tavaf oko Kabe i usput se sretasmo s onim koji bi vikao na nas.. A {ta se zbivalo s muslimanima? Prenosi Mud`ahid od Ibn . dade meni nadimak ‘El Faruk. iza}i }emo s tobom!’ Pa iza|osmo sa njim ~ine}i dva reda. . Nakon {to pre|o{e na islam dvojica hrabrih ljudi. r. On je iz plemena Sehm.”202 Prenosi se od Suhejba bin Sinana er .Mes’ud. A. promijeni{e metode zlostavljenja i strogog ka`njavanja muslimana. Iza nas dizala se pra{ina poput pra{ine od bra{na.199 U Ibn . sve {to bi on eventualno zatra`io. kad primih islam. Hamza u prvom od njih. a. govorio je: “Nismo mogli mirno da klanjamo kod Kabe.Re~e: ‘Da! Tako mi Stvoritelja.98 Zape~a}eni d`enetski napitak izra|ena od svile. bilo da smo `ivi ili mrtvi?’ ..s. pa ih upita: “Kuda idete?” “Idemo do Ibn . Nisu znali ti jadnici. koji tebi posla Istinu.s. sve dok Omer ne primi islam. r. izgledali su kao gomila zgu`vane odje}e pred njim.” El As re~e: “oni nemaju puta do tebe!” “Vjerovatno.” Pa on iza|e i susrete mno{tvo svijeta. prema Muhammedovoj. upitah: .”200 Tako se doga|alo s mu{ricima.Abbasa.” On re~e: “Nemate puta do njega. kao nikad do tad. pa mu onda ispri~a kako je on primio islam i dodade na kraju: ‘To jest. U|osmo u mesd`id. punu dolinu. a oni su na{i vladari. samo da ga zaustave od njegove vjere..”204 PREDSTAVNIK KUREJ[IJA KOD RESULULLAHA.a.Ishakovoj verziji stoji: “Tako mi Allaha. islam je oja~ao i mi smo tada po~eli sjediti u halki oko Kabe.” Oni se na to vrati{e. po~e{e se oblaci nad Mekom razilaziti.Hattaba koji promijeni vjeru. Zato im je propalo sve {to su poku{ali u~initi.’”201 Ibn . da je rekao: “Kad je Omer primio islam.Rumije.Faruk? On re~e: ‘Hamza primi islam prije mene na tri dana’.. Resulullah.

govore oni pod pokriva~ima .. sjedio je u mesd`idu sam): “O Kurej{ije.s. oti|i i govori s njim.s. re~e: “Slu{aj me dobro. makar neka od njih!” A Resulullah. Mo`da ne{to od toga prihvati.Zape~a}eni d`enetski napitak                            99 Ibn . Dat }emo mu {ta god `eli.Velide. o Ebu .s. ne mo`e{ od sebe otkloniti. samo da nas ostavi na miru. a.Velid {utio je i slu{ao. pa se mora lije~iti. samo da ozdravi{ od te bolesti. On re~e jednoga dana u Vije}nici Kurej{ijama (a Resulullah. a. o Ebu .” Zatim Resulullah.” Resulullah. Milostivog. a. a. pa {ta ima!? Kakve nam vijesti nosi{?” .5) Resulullah je nastavio u~iti ajete iz ove sure. ti si na{e krvi i na{eg plemenitog porijekla. za ljude koji znaju. vjesnik radosnih vijesti i opomena. Po{to su primijetili da broj ashaba (drugova) Muhammedovih. reko{e: “nema druge.” (41:1 . Samilosnog.. Samilosnog! Ha mim. izabrat }emo te na{im sejjidom i ni{ta bez tvoga znanja ne}emo ~initi.” Utbe se di`e i ode svojim drugovima..” Kada do|e me|u njih.. sjede. a. kako zna{.4. prelaska na islam.Velid do|e s drugim licem od onog s kojim je oti{ao .” To se desilo poslije Hamzinog.”. Ako pak `eli{ gospodstvo nad nama.s. ustani Ebu . Ti si svome narodu u~inio veliku nepravdu. a. ako `eli{ u zalog za ovu vjeru koju tuma~i{. Ruke je stavio na le|a. razdvojio si ih na skupine. ^uj. naslonio se i dalje slu{ao i slu{ao. Jer sama narav ponekad savlada ~ovjeka.Velide. Ako `eli{ vlast.s. nudim ti neka rje{enja. nevjernicima si sve na{e pretke u~inio. ga tada upita: “Da li si ve} zavr{io. a onda re~e: “^uo si Ebu .s...Ishak pri~a: “Govorio mi je Jezid bin Zijad da je Muhammed bin Kab rekao”: Bilo je to kad je Utbe bin Rebia bio poglavar. a. ho}ete li da odem do Muhammeda? Govorit }u s njim i ponudit }u mu nekoliko prijedloga. postavit }emo te za na{eg poglavara. nadam se da }e{ ih prihvatiti. mi }emo ga ti sabrati od svoga imetka. bogatstvo. re~e: “U ime Allaha.s. ne}e ni da ~uje. ima{ svoje mjesto u porodici i mjesto u lozi. Kur’an na arapskom jeziku. raste iz dana u dan.Velide. pa }e{ biti najbogatiji od nas. a oni upita{e: “Eh.. Knjiga ~iji su ajeti jasno izlo`eni. tra`it }emo za tebe lije~nika i ne}emo mu `aliti silan novac..” A Muhammed. uni{tio si im snove.. slu{am. do|e do sed`de u suri..” On re~e: “O moj brati}u.s. ode do Muhammeda. r. a. srca na{a su” ..“daleko od onoga ~emu nas ti poziva{.. a Ebu .” Ovaj re~e: “Ho}u.druga~ije raspolo`en. u~ini sed`du.a.” Ustade Utbe. pa opet ve}ina njih glavu okre}e. Objava je od Milostivog. da nam Ebu .s. Ako sve ovo {to se s tobom doga|a i {to ti se pri~injava da si Poslanik. eto tebe i toga. Kad Resulullah. a oni su razgovarali o njemu. re~e: “Reci.Velide?” Odgovori: “Da. a. osramotio njihove bogove i vjru. sjede kraj njega i re~e: “O moj brati}u. te kad ga ugleda{e reko{e: “Kunemo se Bogom.

zatim su poku{ali zamjenom Ammar bin el . i muslimani i idolopoklonici zajedno.s. Mu{rici su plan kovali dugo i precizno.s. Ostavite ovog ~ovjeka samoga sebi i klonite ga se. Bio je u pravu. ni re~enice ~arobnjaka.Talib? On odlu~i da pozove svoju u`u porodicu Benu .HA[IM I BENU ABDUL . dok nije Resulullah. govor koji sam ~uo nosi veli~anstvenu poruku. a. r. ali Ebu Talib se nije prestao bojati za svog brati}a od nasilja mu{rika. Kurej{a. i Mi }emo zamke njima postaviti.TALIB OKUPLJA PORODICE BENU . Oni mu to ~vrsto obe}a{e.Velida za Muhammeda. On ih napusti i pristade uz Kurej{ije. ~uvaju}i arapsku ~ast i kom{ijski ugled.”205 U drugoj verziji stoji da je Utbe saslu{ao u~enje Kur’ana. da ga ubiju. a vi ~inite kako ho}ete. da i oni svi stanu s njim u za{titu svoga brati}a. nisu stihovi pjesnika.s..Talibu su stalno bile pred o~ima slike i zbivanja proteklih godina. a Ha{im i El . Ebu .Velide. kada je sve sumirao.Talib pre`ivljavao. nastupi{e neke promjene u odnosima snaga. a. Mu{rici su prijetili izolacijom.” Oni reko{e: “Op~inio te je.. bit }e i va{a. Tako mi Boga. Ebu . bez obzira na to {to islam primi{e Hamza i Omer.” (41:13) Zatim ustade uznemiren i stavi ruke Resulullahu. nikad do sada sli~ne ne ~uh. neke stvari nisu i{le na dobro.Muttalib.Talib je u to bio siguran. njegova vlast. tako nam Allaha. jer su se Kurej{ije ve} dogovorile da javno ubiju Resulullaha.Leheba.” (43:79) [ta onda da ~ini Ebu . osim njegovog brata Ebu . ti reci: “Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda.” On re~e: “To je moje mi{ljenje o njemu.a. pa je Ukbet bin Ebi Muajt stavio om~u od odje}e svom brati}u. tako mi Boga. Na ovu grupnu zavjeru ukaza Kur’an: “Ako oni pletu zamke. svojim govorom o Ebu .. a.MUTTALIB Mnoge su se stvari dogodile. a ako mu krene pa ga priznaju svi Arapi. na usta govore}i: “Kunem se Bogom da je ovo dobro!” Vjerovatno je to rekao zbog toga. budite mi pokorni i njegovu vjeru prepustite meni. a ni mumljanje vra~a.206 EBU . On potom ustade i ode svome narodu pa re~e ono {to je ispri~ano. O narode.207 . a. njegova slava i va{a slava. Ibn . a.Muttalib su dva sina ‘Abdu Menafova.Hattab tako|er krenu sabljom da ubije njegovog brati}a. ali sada. s njim }ete biti najsretniji narod. Onda je Ebu . do{ao do: “A ako glave okrenu. i gotovo ga ubio. {to se upla{io da ne bude opomenut. a kona~ni cilj bio im je ubiti njegovog brati}a.s.D`ehl oti{ao da ga zgazi kamenom. Tako mi Boga. Sve je ovo Ebu .100 Zape~a}eni d`enetski napitak On odgovori: “Nosim vam vijest da sam ~uo rije~i.s..Ha{im i Benu el . Ako ga Arapi odbiju bit }ete mu vi sami dovoljni.

a. pa se zakle{e protiv porodice Benu . njihovo cjenkanje oko vjere islama i kona~no. zatim odbi Muhammed. a i njihovu vjeru jo{ vi{e. zatim Omer. a mjesto izolacije je [uab. Mo`e to njih ugroziti. dok im ne predaju Muhammeda.Ha{ima i Benu Abdul Muttaliba i vjernika i nevjernika. za Kurej{ije va`nih odluka.Leheba. Me|utim. da {tite i barne Muhammeda. papir oka~i{e u unutra{njosti Kabe. a. Resulullah. da ne}e nikada sklopiti mir s Benu .Ha{ima i Benu . trgovati. da ga za to kazni.{.s. Da ubiju Muhammeda.Kenane. . uz onu o ubistvu. a drugi ka`u Nadar bin el Haris. ili za samo ~etiri sedmice. a. pote}i }e dolinom Meke silna krv zbog njega.. uskoro }emo ih vidjeti uz nove smicalice i nove vrste nasilja. pa mu se oduze ruka.s.. kod plemena Benu ..s. a istina je da je pisar bio Bagid bin Amir bin Ha{im.. zbog kojeg bi odustali od ubistva. a.SVEOP]I BOJKOT Kurej{ijama se dogodi{e ~etiri nezaboravna doga|aja u veoma kratkom vremenu. posjed Ebi . i da ih ne}e obuzeti ponovo osje}aj milosti. a Benu . UGOVOR NASILJA I NEPRIJATELJSTVA Kurej{ije se iskupi{e na padini plodne obradive povr{ine.. d`.Kajim rekao je: “Reko{e da je ovaj ugovor napisao Mensur bin Ikrime bin Amir bin Ha{im. zajedno sjediti. Mu{rici su bili uznemireni. da se ne}e posje}ivati niti razgovarati. Nisu znali {ta da rade. Ibnul .s. To su u~inili prvog muharrema sedme godine od poslanstva. Hamza primi islam.Ha{ima i Benu el .Muttaliba. Oni napisa{e ovaj ugovor na komadu papira uz dodatak. zamoli Allaha.. ubistvu. sve redom. da ga ubiju.Ha{imom.Taliba. pa odusta{e nakratko od ideje o Muhammedovom. a.Muttaliba da se ne}e s njima `eniti.208 Nakon potpisivanja ovih. osim Ebu .s. posla{e u izolaciju. zajedni~ka odluka Benu .s. dru`iti. a. zbunjeni i za~u|eni.

prekr{io bih obe}anje. a. Jedanput ga uhvati Ebu . po`urili bi da je oni sebi kupe. a ako bi se pojavila roba na pijaci. a tvoje daid`e su u stanju koje ti je poznato?” On mu odgovori: “Te{ko tebi. da legne i odmara se u vrijeme kad se i drugi odmaraju. Hatid`i.s. ako tako misli{. p{enice.Talib brinuo se za Resulullaha.. i omogu}i mu da p{enicu odnese svojoj amid`inici. kako ne bi do{la do prognanika. Nekada su znali kupiti pokoju devu od trgovaca koji su se vra}ali s puta. ~iji je zajedni~ki djed Abdul . `ena i iznemoglih.Muttalib.” Upita: “Ko je on?” “Ja”.Talib”.102 Zape~a}eni d`enetski napitak TRI GODINE U IZOLACIJI Nakon {to su kom{ije utvrdile granice opsjednutog mjesta “[uab Ebi . On je no}u. Nekada bi pokraj njegove postelje postavio sinove ili bra}u da stra`are. itd. KR[ENJE UGOVORA O IZOLACIJI Pro|o{e tri godine.a. i re~e mu: “Da li ti je drago.Buhturi. s muslimanima. da ti jede{ hranu i pije{ pi}e. “Na|i nam jo{ i tre}eg ~ovjeka.s. Nisu imali hrane. Ode jedne ve~eri kod Zuhejra bin Ebi . Tako|er ga je ~uvao da ga ne bi ko kidnapirao. U vrijeme had`a izlazio je Resulullah. jer nisu imali ~ime platiti.” Hi{am ode do Mut’ama bin Adijja. da su odustajali od kupovine. Ovi posljednji prekido{e zadanu rije~ i poni{ti{e svoj potpis na papiru. a van zidina logora su se ~uli jauci djece. Ponekad bi im tajnim vezama dospijevalo tek toliko da pre`ive.. pa bi naredio Resulullahu. Me|u Kurej{ijama bilo je onih koji su bili zadovoljni potpisanim ugovorom i onihkoji su bili protiv njega. kao i trgovanje robom. ali ih rastavi Ebu el . On ga prekori {to je . desete godine od poslanstva dogodi se prekid ugovora. ali {ta da uradim ja sam? Kad bih imao uza se makar jo{ jednog ~ovjeka. ko`u. prekido{e svaki kontakt sa zato~enicima. susretao ljude i pozivao ih u islam. pa ga podsjeti na rodbinske veze u porodicama Benu .Muttalibova. odgovori njemu Zuhejr.Ha{im i Benu el . pa po~e{e jesti li{}e. Zabrani{e dostavu hrane u Meku. Jedino si iz logora mogli izlaziti u kupovinu za vrijeme svetih mjeseci. Inicijator prekida zavjere bio je Hi{am bin Amr iz porodice Benu Amir bin Lu’.” Ovaj mu re~e: “Na{ao sam ti ~ovjeka.Menaf. a mati mu je bila Atika. Hakem bin Hizam znao je nekada proturiti amid`inici h. a. Ebu . U mjesecu muharremu209 . a.s. ali bi Mekelije udarile toliku cijenu. kriomice. a situacija sa muslimanima u izolaciji se ne promijeni..D`ehl i htjede ga objesiti zbog toga.. Prognanici se na|o{e u te{koj situaciji. k}i ‘Abdul .Umejjet el Mahzumije. r. nosio hranu u logor.

” Ovaj upita: “A ko su ti?” On odgovori: “Zuhejr bin Ebi .” Upita: “A ko je on?” Ovaj odgovori: “Zuhejr bin Ebi .s. Ako je la`ov onda nastavite prema nama biti kao idosada. Zuhejr re~e: “Ja }u vas predstavljati i ja }u prvi od vas govoriti.Zape~a}eni d`enetski napitak                            103 prihvatio s Kurej{ijama ovakav na~in njihovog zlostavljanja. Utje~emo se bogu od njega (ugovora) i od onog {to je na njemu napisano. a ko druga~ije ka`e. El . Mi nismo `eljeli da se to na papir napi{e i potpisuje!” Mutam bin Adijj re~e: “Vi istinu govorite..Ha{im propadaju. ne}u sjesti dok ne pocijepate ovaj prokleti list papira!” Ebu .Muttalib bin Eseda.” Hi{am re~e: Na{ao sam drugog ~ovjeka”. jer je Allah..” Nakon toga Ebu .Hud`una i dogovori{e se o raskidanju ugovora.D`ehl progovori: “Ovo je. o napisanom ugovru na komadu hartije. Tako mi Allaha. o rodbinskim du`nostima. d`. “Pozovi ih!” I oni se iskupi{e kod El .. a ako bude istinu govorio.stajao je sa strane mesd`ida . tako mi boga. Hi{am bin Amr ode kod Ebi . zatim se okenu svijetu i re~e: “O stanovnici Meke! Dokle }emo dobro jesti i dobro se obla~iti.” Ovaj re~e: “Tra`i nam petog. Nakon {to je Ebu . poslao crva koji je izgrizao sve {to je napisano na papiru osim spomena Allahovog imena.” Sutradan krenu{e gdje su naumili. a. niti prodaju niti kupuju.D`ehl po~e se dogovarati s narodom.Talib svo je vrijeme sjedio u kraju mesd`ida i promatrao {ta se doga|a. pa on upita: “Ko je taj?” “Li~no ja!” Pa Mut’am re~e: “Tra`i tre}eg!” Hi{am odgovori: “To sam u~inio.Umejje.Buhturije bin Hi{ama i njemu ponovi sve {to je rekao i Mut’amu o rodbinskim vezama i nepravdi koja im je nanesena.Buhturi povika: “Zem’at ka`e istinu. la`e. a Benu . To je tvoje djelo. vjerovatno.” Ebu . o njihovim pravima.” “Tra`i nam ~etvrtog”. Zapanjen ugleda da je crv pojeo sav tekst osim . ustade i re~e {ta je poru~io Resulullah.. Resulullah je o tome obavijestio svog amid`u i on do|e me|u Kurej{ije. zatim mu nabroja ljude s kojima je razgovarao.Mut’am bin Adijj i ja.Mut’am ustade da donese list hartije (ugovor) i da ga pocijepa. On u~ini tavvaf oko Ka’be.{.re~e: “La`e{. ne}e{ ga pocijepati. obavijestio svog Resula.” Hi{am ode kod Zeniata bin el .{.Umejje. pa Ebu . tako mi boga! Mi nismo `eljeli da se onaj dogovor onako napi{e na papir. Ebu . pa popri~a s njim o porodici. On je do{ao tu po Resulullahovom. a. Kurej{ije reko{e: “Pravedno si nastupio.” Ebu .” Hi{am bin Amr re~e ne{to sli~no. savjetu.Buhturi upita: “A imate li podr{ku?” Hi{am odgovori: “Da. njegov brati}. prekinite nasilje prema nama.Talib saslu{ao sav govor.D`ehl . pa ga Zem’at upita: “A da li u ovom poslu ima{ sau~esnika?” Hi{am re~e: “Da”. I{ao je i Zuhejr a na njemu lijep baldahin (odora).s. a El .. sino} dogovoreno. da je oka~en unutar Ka’be i da je Allah.” Zem’at bin el .s. Mut’am upita: “A {ta da radim? Govori! Sam sam. d`. re~e Mut’am. Jedan ni{ta ne mo`e u~initi. a. (obi|e je sedam puta).Esved bin el .Esved re~e: “Ti la`e{. i to na nekom drugom mjestu.

da smo ga ostavili na miru. iza{ao je iz izolacije i nastavio raditi posao koji mu je Allah. opet ga dohvatiti! Ebu .s. a on se razboli i le`e na postelju. iako je pre{ao osamdesetu godinu `ivota.Taliba veoma te{ko i veoma duboko.Talibom i da popuste u nekim stvarima s kojima ranije nisu bili zadovoljni. ponovo nastavili s pritiskom na muslimane. a. Od izlaska iz logora ne pro|e par mjeseci. Oni odlu~i{e da to bude posljednji put {to }e i}i Ebu .s.210 POSLJEDNJA DELEGACIJA KUREJ[IJA KOD EBU . Hajde da odemo kod Ebu . reko{ me|usobno: Hamza i Omer primili su islam. Kao {to zna{. Ti dobro zna{ {ta se doga|alo izme|u nas i tvog brati}a. i muslimane. prekide se izolacija i iza|e Resululah i njegovo dru{tvo iz logora E{ [uab. Tada se mu{rici upla{i{e za svoj ugled i svoju ~ast me|u Arapima. oni zanemari{e ovaj ajet i samo jo{ vi{e poja~a{e nevjerstvo svoje. tako nam boga.. pustit }emo i mi njega na miru. o moj Allahu” i imena “Allah” u samom tekstu ugovora. ti si na{.{. a onda bi Arapi rekli. Umejje bin Halef. pozovi ga i neka on nas pusti na miru. a onda kad umrije njegov amid`a. uvijek kada vide ~udo. d`. ali su i dalje ostali onakvi kakvima ih je Allah.Ishak. [ejbe bin Rebia.{. eto si se razbolio i mi strahujemo za tvoj `ivot.. ne samo posljednji doga|aji s izolacijom ve} i sve drugo vezano za Resulullaha. nazvao i za njih rekao: “A oni..s. a..TALIBA Resulullah.Talibu do|o{e najugledniji ljudi kurej{ijskog plemena i to: Utbe bin Rebia. poga|alo je Ebu .Talibe. svjedok si svega {to si vidio. Oni reko{e: “O Ebu . Oni poku{a{e drugi put da pregovaraju sa Resulullahom. Mu{rici su imali divan znak Resulullahovog poslanstva u prethodnom primjeru. On oslabi. naredio. a. nismo sigurni {ta se sutra mo`e dogoditi!” [to zna~i: mi se bojimo da }e ovaj starac umrijeti. i pored opomene. Ebu . pred Ebu . a oni i nakon toga budu odbacivali njegovog brati}a. a. a i drugi.104 Zape~a}eni d`enetski napitak rije~i: “U ime Tebe.Taliba. Nakon ovoga. pri~aju ve} sva plemena. Ebu -D`ehel bin Hi{am. neka se on obave`e za svog brati}a i neka mu on dade uputstvo.Talib po`ali na zdravlje i to do|e do Kurej{ija. poku{avaju}i ih na silu odvratitit od Allahova puta. neka ostavi nas i na{u vjeru i mi }emo . neka on odustane od nas i mi }emo od njega. okre}u glave i govore: ‘^arolija neprestana!’” (54:2) Jer. Kurej{ije su i pored prekidanja i napu{tanja zavjere o izolaciji.Sufjan bin Harb i jo{ dvadesetak uglednika..s. [ta }e oni re}i ako on umre..Talib je i dalje {titio svog brati}a. a o Muhammedu. iznemo`e. Ebu . d`. mu~na i te{ka. pa da se {ta ne desi njemu.Talibu. Mi. Sva zbivanjaproteklih nekoliko godina. Ibn . ka`u: “Kada se Ebu . prestade se mnogo kretati i povu~e se u ku}u.

” Ibn .. re~e prisutnima: “[ta mislite. sve dok Bog presudu ne donese izme|u nas i njega. i on do|e. izgovorit }emo je i njoj jo{ sli~nih dosta. Tako Mi Kur’ana slavnog. uz nju }e pridobiti Arape. la`ov! Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je zaista ne{to veoma ~udno!’ I oni ugledni izme|u njih krenu{e: ‘Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim.” Zatim se razi|o{e U vezi s ovim Allah.” (38:1-7)211 . a niti }e on {ta od nas primiti.” Zatim mu ispri~a {ta mu predla`u i {ta nude. ali je bilo kasno! Oni se ~ude {to im je jedan od njih do{ao da ih opominje. Idimo i nastavimo `ivjeti kao i dosada.Ishakovo predanje ka`e: “Jednu rije~ da ka`ete. u vjeri na{ih o~eva. do{li su zbog tebe da ti daju i da uzmu od tebe. I oni su za pomo} vapili.. ovime se uistinu ne{to veliko ho}e. s njom bi pridobili sve Arape. ho}e{ li ih pozvati u ono {to je za njih najbolje?” Re~e: “A ~emu ih to poziva{?” Odgovori: “Pozivam ih da tuma~e rije~ uz pomo} koje }e im se pokoriti Arapi. a zagospodarit }e strancima. Kurej{ije se iznenadi{e i zbuni{e.” Kad je odr`ao ovo slovo. o Muhammede. od ovog ~ovjeka ni{ta ne mo`emo dobiti. a pokoriti strance.” Zatim reko{e jedni drugima: “Ne.” U jednom tekstu stoji da je rekao obra}aju}i se Ebu . kako bi bio miran svako na svoj na~in i ne bi niko nikoga ometa. a..” Re~e: “Ka`ite: ‘Nema drugog boga osim Allaha i nemojte. a pridobili bi strance. nikog vi{e obo`avati!’” Oni zapljeska{e rukama i reko{e: “A zar `eli{. objavi: “Sad.Talib posla po Resulullaha. pa mu re~e: “O moj brati}u. Resulullah. osim Njega. Ebu D`ehl upita: “Koja je to rije~? Tvoga nam oca. da mno{tvo bogova u~ini{ samo jednim Bogom? Ti si ~udnovat ~ovjek.Talibu: “@elim da budu jedinstveni oko jedne rije~i koju }e kazivati. a. doista su bahati i inad`ije oni koji ne}e da vjeruju! Koliko smo mi naroda prije njih uni{tili. i govore nevjernici: ‘Ovo je ~arobnjak. tako nam boga.Zape~a}eni d`enetski napitak                            105 ostaviti njega i njegovu vjeru!” Ebu . pokorili bi vam se i stranci.” U drugoj verziji stoji: “O amid`a.s. ovo su najugledniji ljudi tvog plemena. ako bih vam dao rije~ da je govorite. njom bi zavladali Arapima.’ Za ovo nismo ~uli u vjeri predaka na{ih.s. ovo nije ni{ta drugo ve} namje{tena la`.{. d`.

.Umejje reko{e: “O Ebu .Taliba prije smrti. makar im bili rod najbli`i.. a. re~e: “Oprostit }emo ti sve {to nije tvoje. r. objavi: “Ti doista ne mo`e{ uputiti na pravi put onoga koga ti `eli{ da uputi{. Pokraj njega sjedio je Ebu . smrt se pribli`i i on umrije u mjesecu red`epu.Hudrija pri~a se da je ~uo Poslanika. zar }e{ iza}i iz milleta Abdul Muttalibovoga?” (djedove vjere). sve {to ti je nametnuto. rije~i s kojim }u te okru`iti kod Allaha.: “Nisi mogao spasiti svoga amid`u. kad im je jasno da }e oni stanovnici u D`ehennemu biti. koji re~e Resulullahu. d`... na tri dana prije smrti h. obrati se amid`i: “O amid`a. a. Allah.” (9:113) Tako|er. tj.s.{.Muttaliba.’” Ebu . objavi: “Vjerovjesniku i vjernicima nije dopu{teno da mole oprost za mnogobo{ce..s. reci: ‘Nema drugog boga osimAllaha.” Resulullah.212 Ima mi{ljenja da je umro uz ramazan. ali nije bio u stanju da njega samoga za{titi.s. pa da mu u vatri budu samo stopala. bio je ~vrst i neprobojan. a. Hatid`e.106 Zape~a}eni d`enetski napitak GODINA TUGE SMRT EBU . Tako su mu nastavili govoriti. da je ekao: “Mo`da }e mu koristiti na Sudnjem danu moj {efa’at (zauzimanje kod Allaha). a. U sahih hadisu prenosi se od Abbasa bin Abdul .{.Seida el .s.”215 . a..s. On ostade privr`en vjeri svojih djedova i zato nije u potpunosti obavio svoju zada}u na ovome svijetu. Bedem koji je on {titio u isto vrijeme i vjeru islam.Musejjiba stoji da je Resulullah. kad je spominjao amid`u. U sahih hadisu od El .s.D`ehl i Abdullah bin Ebi .” (28:56)213 Smatramo da nije potrebno govoriti o Ebu . a. Resulullah. a.s.D`ehel.a..”214 Od Ebu . d`.. u{ao kod Ebu .Talibe.TALIBA Bolest pritegnu Ebu .Talibovoj ulozi u za{titi Resulullaha.” Tada Allah. a njegove posljednje rije~i bile su: “U milletu Abdul .Taliba. a da nije mene bio bi na dnu D`ehennema. odgovori: “On je u pli}aku D`ehennema. od nasilnika.Muttalibovom. a on je tebe {titio i zbog tebe se zamjerao?” Resulullah.

A. kad su mi svi odmagali. S njim je pro`ivjela ~etvrtinu stolje}a.s.”218 GOMILANJE TUGE Ova dva doga|aja. (i Allah mi je dao da imam s njom dijete kada ga nisam imao). `ele}i odatle oti}i u Abesiniju.Taliba razne vrste mu~enja su se udvostru~ile. onda shva}amo da mu je bilo i previ{e. rekao je: “Ona mi je vjerovala (da sam Poslanik) kada to niko nije vjerovao.Taliba i spruge Hatid`e) desi{e se u kratkom vremenskom periodu.s. Nakon smrti Ebu . bol i tuga. pa iza|e uTaif. a osje}anja nadrije{e. a. bolna i te{ka. u kojoj nema vike i buke. ni tamo ne na|e nikoga ko bi ga pomogao. r. tada je imao pedeset godina.216 Hatid`a. pa ga jo{ i napado{e vi{e i gore nego {to je ~inio njegov narod.. Treba re}i.. Dva mjeseca i tridan nakon smrti Ebu .”217 Sahih hadis. nazovi joj selam od njenog Gospodara i obraduj je ku}om u D`ennetu. r.a. preseli na ahiret majka svih vjernika.{irenja i tuma~enja islama. a. a Resulullah.Hurejre. HATID@E. velika i cijenjena Hatid`a. i na cijelom tom putu nije `alila ni sebe.Ventili tuge i bola popusti{e. evo Hatid`a do|e. (smrt amid`e Ebu . a kamoli shvatio. R. Ona ga je bodrila u momentima primanja Objave.Taliba. Resulullah.Bekr.Gamad.s.s. Ebu . i da ga narod toga mjesta pomogne protiv njegovog naroda. tako su isto prolazli i njegovi drugovi i sljedbenici. pa rekao: ‘O Allahov Poslani~e..Zape~a}eni d`enetski napitak                            107 SMRT H. a.. Ona nosi posudu sa smokom (za~inom). znala je da govorim istinu kada su me svi u la` utjerivali i pomagala mi imetkom. S njima je na svojim ple}ima nosila odgovornost d’aveta . a. Muka ga natjera.s. ni svoj imetak. On je napustio Meku i do{ao u Berkul . Njeno preseljenje bilo je u ramazanu.. ili jedno za drugim.s. plemenito srce. jedno pa drugo. koji prenosi Ebu . pru`aju}i mu nje`nost i razumijevanje u satima razo~aranja i tuge. kako god je trpio i prolazio Resulullah.. Na`alost. a ni posla ni umora. bila je jedna od pravih Allahovih blagodati Resulullahu. ka`e: “Do{ao je D`ibril Resulullahu. morao iseliti iz Meke. Umrla je u {ezdeset petoj godini `ivota. desete godine po poslanstvu. Tako se njegov prijatelj i drug mu. useli{e u Resulullahovo. {titila ga je od pakosnika i silnika. Ako tome dodamo stalne pote{ko}e koje su mu Kurej{ije stvarale. Od toga ga .a. ili jelom ili pi}em. a. a. Tuga i bol. Ako ona do|e kod tebe. ali iza|e s ciljem da vjeru prenese i u taj grad. I{le su do te mjere da on izgubi volju za daljim boravkom u Meki.

I tada ju je zaprosio Resulullah. Hatid`e. vidi u okrilju svog imana.s. {to je bilo tako sna`no i tako jako. godine po poslanstvu. Resulullah. ostat }e i bez rije~i. Nakon nekoliko godina. [ta je to u odnosu na ljepotu imana. o`eni se Resulullah.s. Ai{i. ^ak mu je i neki olo{ s ulice sipao pra{inu po glavi. a. te.a. ma kakve i ma kolike bile. i ~inile mu zlo kakvo nisu smjeli raditi u vrijeme Ebu . ovako tu`nih i tragi~nih doga|aja.Taliba. Vjerovanje u Alaha. Jedinog i spoznaja. U mjesecu {evalu iste godine. k}eri moja.Talib. a glava mu puna pra{ine. Mnogi pametni ljudi postavljaju sebi pitanje: {ta je to.221 RAZLOZI ZA STRPLJENJE I USTRAJNOST Nekim situacijama iz `ivota Resulullah. Gledaju}i na ovo..{. Allah ~uva tvoga oca. koja }e isturiti sav {ljam na povr{inu. prozva tu godinu “Godina tuge” i pod tim nazivom poznata je u historiji.”220 Zbog ovako ~estih.219 Ibn . a je`i ko`a na tijelu. r. joj re~e: “Ne pla~i. r. a. k}erku Zem’ata koji je davno primio islam. i o`enio se njom. On je primio islam i zajedno su odselili. To mu je bila prva `ena nakon smrti h. u Meki. kao `abokre~inu koju nosi uzburkana bujica koja treba probiti ~vrste brane i jake utvrde..s. skidati pra{inu. desete godine. Kada se stopi nepokolebljivi iman s vedrim otvorenim srcima. te je on tamo umro a ona se vratila u Meku. Resulullah. a. R.s. Kurej{ije su na muke stavljale Resulullaha. ~ovjek ostaje zapanjen.s. a. ona pokloni svoje no}i u kojima je trebala da spava s Resulullahom. ^vrsti iman uvjet je ustrajnosti u svemu. Ni{ta stoga ne zna~i muka i patnja na tom putu podnesena. 10. Tako Allah navodi . smatramo vrijednim da uka`emo na neke od razloga i uzroka velikog strpljenja: 1.A. Bila je udata za Sekrana bin Amra. te`i te`inom planine. pa ustade jedna od k}eri mu i po~e mu prati glavu. On u|e u ku}u.Daganet. Kurej{ije nisu ~inile ovako grozne stvari dok n umrije Ebu Talib. d`.. @ENIDBA SEVDOM.{. Onase sa muhad`irima bila iselila u Abesiniju (druga hid`ra). Kako su mogli imati toliko strpljenja nad zavjerom i nasiljem od kojih se di`e kosa na glavi. a.. Sevdom. a vlasnik ovakvog postojanog imana i ~vrstog ubj|enja. a. Da svako ko je iole razuman.a. ali iskrena spoznaja Allaha. koji ga zadr`a kod sebe. Jednog. a srce ostaviti radosno i pripravno.s. da odr`i muslimane Meke u Allahovoj vjeri i pored strahovitih patnji koje su podnosili.. sve ovozemaljske patnj.Ishak ka`e: “Kad je umro Ebu . d`.108 Zape~a}eni d`enetski napitak odvrati Ibn .. a. pla~u}i..s..

s.s.” Tada Allah. koji je sa svim tim svojstvima stajao na najve}oj ljestvici ljudskog roda. Bili su zadivljeni.D`ehl da ide u Bitku na Bedru. Bio je osoba kojoj se mora i neprijatelj diviti. a. cijeniti ga i po{tovati. Resulullah. objavi: “Oni doista ne okrivljuju tebe da si ti la`ac. pravedno{}u i iskreno{}u. postali smo kao dva trka~a konja.. a. kad bi pljunuo na mene. ne}u s njima daleko putovati. oni su djelili. Njih su druga plemena uzimala za svjedoke. mi ne utjerujemo tebe u la`. nego nevjernici pori~u Allahove rije~i.Zape~a}eni d`enetski napitak                            109 primjer za istinu i neistinu: “Otpaci se odbacuju. ali la` je ono {to ti tuma~i{. nisu to bili stihovi.” (6:33)223 Nevjernici su Poslanika jednog dana tri puta pogrdno uvrijedili. posjedovao vrhunski moral i osobine jedne kompletne li~nosti. a. Kada ga natjera Ebu .’” Umejje se stra{no upla{io.) Tako|er Ubej bin Halef zaprijetio je da }e ubiti Resulullaha. da ka`e: ‘Oni }e (tj.’ Tako mi Boga.”222 Ebu . nego i cijelog ~ovje~anstva). ubio bi me. [to se ti~e . kupi najbolju devu u Meki da na njoj mo`e ute}i. ukazuje na to da je Resulullah. plijeni ljudska srca. pa kad smo shvatili da u svemu opona{amo jedni druge. i bili su ubije|eni da }e ih kletva sti}i i da }e biti ka`njeni. dok ono {to koristi ljudima ostaje na zemlji. a. u~i Kur’an. kao vrhovni vo|a muslimanskog naroda.slu{ali kao Resulullah. tako mi Boga.”224 (o tome }e biti govora) S’ad bin Muaz (dok je bio u Meki) rekao je Umejjetu bin Halefu: “^uo sam Resulullaha. a. @ena mu re~e: “O Ebu Safvane. koji su predmet opklade. i on je bio ubije|en da }e ga ta kletva sti}i.”225 Tako su prolazili neprijatelji Resulullaha.” (13:17) Iz ovog jedinstvenog uzroka proizilaze drugi koji samo poma`u ja~anje i u~vr{}ivanje strpljenja. Takmi~ili smo se ko }e {ta bolje uraditi. iako je u Meki. koje prihva}aju ljudi srcem.s.{.D`ehl znao je re}i: “O Muhammede. a i mi smo bili bogati. koja svojom svje{}u. ~ak i u jahanju. (a bio je on jedan od te trojice): “[ta misli{ o ovome {to sam ~uo od Muhammeda?” “A {ta si to ~uo?” “Posva|ali smo se sa Abdu Menafom oko ~asti i vlasti.s.. da li si zaboravio {ta ti je rekao tvoj brat El -Jeserbijj?” Re~e: “Ne. razumom. Oni su bili bogati. ugled. d`. a i mi smo dijelili. Kada su to uradili tre}i put on je rekao: “O Kurej{ije.s. ne}emo nikad u njega vjerovati niti ga priznati. muslimani) boriti se protiv tebe.. ~ast i dobrota govore o ~ovjeku. a. ugledav{i lava zavikao je: “Ubi me. Zatim se razotkrila njihova tajna i jedan od njih upita Ebu . On je rekao: “Ubit }u te.” Oni reko{e: “Mi imamo Vjerovjesnika kome dolazi objava s neba!” “Kada }emo ih sti}i utome?! Tako mi Boga. jer to nije bio obi~an govor. Vo|stvo. pa ih poklopi briga i o~aj. ako Bog da” Pa kad je ranjen Ubejj u vrat u Bitki na Uhudu (posjekotina nije bila tako velika) rekao je: “Meni je ve} on rekao u Meki: ‘Ja }u tebe ubiti.. ja sam do{ao da vam najavim propast.D`ehla. plemenito{}u. (ne samo to. To je: 2.s. tako|er je prokleo Utbea bin Leheba. a i nas. on ih prokle. svaki ponaosob.” (a Utejbet se nalazio na putu za [am.. tako mi Boga! Muhammed me ubi. Tako se jedanput sastado{e trojica Kurej{ija koji su tajno. pa dade rije~ da ne}e izlaziti iz Meke. pa bi i oni naj`e{}i neprijatelji postupali snjim kako su najbolje umjeli. Oni se prestado{e smijati.” Tada bi se od ovih rije~i upla{ili. Po{tenje. Kada su bacili na njega crijeva dok je bio na sed`di.

” Ona ode kod nje i re~e joj: “Ebu .D`emil odgovori: “Ne znam ni Ebu . k}eri Hattabove i pitaj je za njega. Posljedice koje se izazivaju bijegom i strahom od odgovornosti. da podnose vje~ne patnje. ne fali nokat s prsta.s. Kad se smiri. nezapam}ene izjave ljubavi prema Resulullahu. Hunejna i iz sli~nih situacija. s patnjama s kojima su se susretali. boje}i se njegove kazne. Osje}aj odgovornosti: Ashabi su u potpunosti osje}ali kakvu su ogromnu i ozbiljnu odgovornost ponijeli na ple}ima.Bekr sve ka`e. Oni su: “Oni koji od onoga {to udjeljuju.” Krenu Ummi l . a. U toj odgovornosti se ni u kojem momentu ne smije ni{ta zaboraviti.” Ona re~e: “On je ~itav i dobro je. i kad svijet pozaspa.Erkama. Me|u njima tekla je iskrena ljubav kao {to voda te~e svojim tokom. svaki je vi{e volio da se njemu grkljan prere`e. a. niti }u piti. ovo su mogli uraditi samo neprijatelji.. pa ugleda Ebu Bekra sveg u ranama. niti }u jesti.Tememije odneso{e Ebu . Bio je u njihovom srcu i u njihovom oku zjenica.s. gazio mu po licu i skakao po stomaku. a.?” Poljubi{e ga i opomenu{e.” Ummi . On se osvijesti tek predve~er i re~e: “[ta je s Resulullahom.s. A on je pitao: “[ta je s Resulullahom.” On re~e: “Idi kod Ummi D`emil. ^vrsto i nepokolebljivo muslimani su vjerovali da }e ih Gospodar svjetova o`iviti da odgovaraju za svoja djela: dobra i lo{a.” Po{to je ostala sama s njim. a da Muhammedu. niti da ga trn ubode. te ga dovedo{e Resulullahu. nanose daleko ve}u {tetu od one u kojoj se oni nalaze. Oni su stoga provodili `ivot izme|u straha i nade. iza|o{e njih dvije kasno u no} i povedo{e ga oslonjenog na njih. zato {to }e se vratiti svome Gospodaru” (23:60). 3. 4. ovaj svijet. i sve njegove blagodati ne vrijede . a i ~itavo ~ovje~anstvo.Hajr: “Gledaj da ga nahrani{ i napoji{ makar malo.” Ebu . insistirala je da joj Ebu . a nakon toga ili }e biti u d`enetskom boravi{tu gdje }e u`ivati u Allahovim blagodatima.. dok me ne odvedete Resulullahu. Os silnih udaraca nije mu se lice moglo prepoznati.D`emil upita: “Smije li tvoja majka ~uti?” On odgovori: “Ne boj se nje. Vjerovanje u budu}i svijet: Ovo vjerovanje je jo{ vi{e utjecalo na osje}aj odgovornosti.?” Ummi . ili }e i}i u d`ehenmsko boravi{te.110 Zape~a}eni d`enetski napitak njegovih drugova i prijatelja za njega su disali jednom du{om.s. a. @estoko ga je pretukao Utbe bin Rebia.s. nakon toga bijega. Oni su znali da dunjaluk. i ~ija su srca puna straha. [teta koja bi ih zadesila.” On upita: “A {ta je s Resulullahom. ni u kom slu~aju.. Udarao ga je nanulama. a zatim ustado{e i reko{e njegovoj majci Ummil . kad budemo govrili o njemu.Bekra ni Muhammeda bin Abdullaha.Bekr upita: “A gdje je on?” Ona odgovori: “U ku}i Ibn .Bekra u ~ar{afu ku}i. Ako `eli{ oti}i }u s tobom do tvog sina. Privla~io je ljude kao {to magnet privla~i `eljezo. o~ekuju}i da umre. Jednog je dana Ebu . Ummi D`emil zavriska i re~e: “Tako mi Boga.226 Prenijet }emo u doga|ajima s Uhuda.?” Ona re~e: “Ne znam {ta je s tvojim drugom. Od prevelike ljubavi prema Reesulullahu.” One ga umiri{e. @elim da se Allah osveti za tebe. as. i stalno ga ja~alo. ne mo`e se mjeriti. mala i velika.Hajr. nevjernici.s. a.Bekr pita za Muhammeda bin Abdullaha.Bekr bin Kuhafet bio napadnut u Meki. mole}i za milost Gospodara svoga.” Ebu .Bekr re~e: “Tako mi Boga.. a. Benu .” Ona re~e: “Hajde.

Kur’an je znao odvesti muslimane svojim smislom i svojim figurama u drugi svijet.Zape~a}eni d`enetski napitak                            111 koliko krilce komarice u pore|enju s ahiretom . ve} da islamsko u~enje te`i i ima za cilj.Eto. odgovorom jasnim. znali od prvog dana od kada su po~ele njihove patnje s nevjernicima. dok ne odustanu od `ivota u jasnoj zabludi u kojoj se nalaze. d`. . Vatra }e im gorjeti lica.mim. El . Nagovje{taj uspjeha: Muslimani su. i zadovoljstvo prema onima koji Ga osje}aju . i oni koji su s njim vjerovali . Vjera islam ima za osnovni cilj uspostavljanje autoriteta na Zemlji i ru{enje politi~kih ustrojstava u svijetu. iza kojih se krila i milost. d`. donosi mnoge primjere i obja{njava mudrost koju sadr`e: “Zar vi mislite da }ete u}i u D`ennet. zakonitost prema njegovim neprijateljima i prema njegovim evlijama (dobrim ljudima).{. u kojima im donosi radosnu vijest o svojoj milosti i svom zadovoljstvu. 5.budu}im svijetom. Vjernici su upu}ivani na temelje Allahove odredbe na kojoj je zasnovano na~asnije i najbolje ljudsko dru{tvo na svijetu. da prelazak na islam ne zna~i i to. Otvarao bi im o~i da vide svemir. To upozorenje jasno je i konkretno.3) Ovi ajeti odgovarali su na `elje nevjernika i upornih svojeglavaca. u kojem nema dvoumljenja. kao nepobitni dokazi temelja islama oko kojih se tuma~enje vjere (da’avvet) u Meki kretalo..Kur’an: U najte`im trenucima `ivota muslimana.” (29:1 .{. biti zadovoljan.uzviknuli: ‘Kad }e ve} jednom Allahova pomo}?’ .{. kao i njihovim mra~nim re`imom. da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu. od prvog dana. Kur’an podsti~e muslimane da u te{kim trenucima i vremenima budu strpljivi i jaki. a jo{ niste iskusili ono {to su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neima{tina i bolest. 6.bez ikakvih prepreka. dru{tvo koje }e s obo`avanja bo`anstava pre}i na obo`avanje Allaha. i pored svega {to im se doga|alo. tako da im nisu pridavali veliku pa`nju i zna~aj. d`. i na one koji la`u. i toplina. Ovo jako saznanje olak{avalo im je ovozemaljske patnje i gor~inu.{. pa neka otpo~nu paklenu gozbu. U okviru ovih ajeta bilo je dijaloga s muslimanima. objavljivane su sure i ajeti (poglavlja i re~enice) iz Kur’ana. trenucima pre`ivljavanja u strahu i nasilju. nevjernika kao i silnika i krvnika. i Njegovoj mo}i. i toliko su bili uznemiravani da bi i Poslanik. Kur’an ih opominje i upozorava na kazne i neda}e koje }e ih zadesiti ako budu uporni u nevjerstvu i svojeglavosti. svijet nepoznatog i nedoku~ivog. zbog njihovog boravka u ba{~ama punim vje~nih blagodati. i osjete Njegovu savr{enost. kojim }e Allah. Misle li ljudi da }e biti ostavljeni na miru ako ka`u: ‘Mi vjerujemo!’. Islam te`i da izgradi dru{tvo. da islam nosi sa sobom nesre}u i zlo. zatim navode historijske primjere koji ukazuju na Allahovu. i da u isku{enje ne}e biti dovedeni? A Mi smo u isku{enje dovodili i one prije njih. Kur’an im slika neprijatelja. a to je islamsko dru{tvo.. d`.lam . Allahova pomo} je zaista blizu!” (2:214) “Elif . a metodom osvje{}ivanja i upu}ivanja drugi put. U vezi s tim. koja ne po{tuju ~ovjeka.. On govori kako }e im se suditi i kako }e biti izlo`eni d`ehenemskoj patnji. i briga. s potporom ajeta koji govore o Allahu. obra~un s neznanjem i neznalicama. da vide Allahovu mo} i ljepotu. Kur’an se koristi metodom blagosti jedanput.

nepravdu i nasilje. i oni }e promatrati! Zar oni kaznu Na{u da po`uruju? Kad ih ona stigne. i kada su mu{rici `eljeli pobjedu Perzijanaca. i ka`e: “Oni predstavljaju neznatnu urotni~ku vojsku koja }e tamo biti pora`ena. a nagrada na onome svijetu bit }e jo{ ve}a .. ‘Ili }ete vjere na{e biti. zlo }e jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!” (37:171 .. s vremena na vrijeme je predskazivao radosne doga|aje sli~ne ovima. a. neki put jasno i otvoreno.s. 5) Resulullah. narodima koji su ih u la` utjerivali i ostajali u nevjerstvu. doista. On se u vrijeme hodo~a{}a kretao me|u ljudima na trgu Ukkaz. radosniji.i tada }e se vjernici radovati Allahovoj pomo}i. koje }e zadesiti ono {to je zadesilo Jusufovu bra}u.{.{. iz zemlje na{e protjerati!’” A poslanicima je Gospodar njihov objavljivao: “Mi }emo nevjernike sigurno uni{titi i poslije njih vas na Zemlji nastaniti. gotovo da se ugu{e na svom sopstvenom ognji{tu. a.177) Allah tako|er ka`e: “Skup }e sigurno pora`en biti.” (12:7) Oni koji se raspituju su stanovnici Meke. u kojima i kroz koje su muslimani prolazili u Meki. i da izgube svoje `ivote. U nekim kur’anskim poglavljima jasna su predskazanja propasti idolopoklonika Meke i uspjeha muslimana s uspjehom {irenja i tuma~enja vjere islama. d`. ali za nekoliko godina. objavi.” (30:4. On poma`e kome ho}e. potpomognuti i vojska na{a }e zacijelo pobijediti!’ Zato se okreni od njih za neko vrijeme i promatraj ih. tako|r vjernika..{.112 Zape~a}eni d`enetski napitak Kur’an je objavljivao o tome radosne vijesti. d`. I tako. Bit }e to za one koji }e se polaganja ra~una preda Mnom bojati i koji }e od prijetnje moje strahovati.. nakon {to su bili progonjeni. d`. On je Silan i Samilostan. Kur’an.a to je pobjedu muslimana uz Allahovu. kada im je zemlja bila pritje{njena. nagovijesti u objavljenim ajetima da }e Rimljani dobiti pobjedu. Objavu Knjige i Sudnji dan. a neki put simboli~no.” (14:13. Kada Allah. pa Allah. muslimani kao vjernici `eljeli su pobjedu Rimljana. o poslanicima: ‘Oni }e biti. U tom periodu objavljeno je mnogo ajeta koji donose radosnu vijest o pobjedi muslimana. “U Jusufu i bra}i njegovoj nalaze se poruke za sve koji se raspituju. ili }emo vas. najavi i jo{ jedan. objavljeno je: “Oni koji se isele Allaha radi. ka`e: “A rije~ Na{a davno je re~ena o robovima Na{im. Mi }emo jo{ na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti..{. mo}: “Allahova je odluka .s. koji su vjerovali u Boga. ka`e: “Nevjernici ssu govorili poslanicima svojim. propast i predaja. doista. Tada Allah. Ali pobijedi{e Perzijanci.. te te`ak `ivot prethodnih poslanika poslanih. u to te{ko vrijeme za muslimane. a oni }e se u bijeg dati!” (54:45). Ajeti su sadr`avali metode rje{enja za uspjeh vjernika. maltretirani od njenih nevjernika. Allah. pored ovoga nagovje{taja.. 14) Kad je izbio rat izme|u Perzijanaca i Rimljana. tako|er. d`. Med`ni i Zil .{. d`. poslanike.” (38:11) Za one koji su oti{li u Abesiniju u izgnanstvo. pitali su o Jusufu pejgamberu. objavljivani su ajeti koji su poredili tegobe i neda}e.Med`azu i . govori o poslanicima.kad bi oni samo znali!” (16:41) Resulullaha. Ajeti koji su govorili o ovome sadr`avali su skoro ista stanja i iste situacije. s obzirom da su oni bili mu{rici.

”229 Ova radosna predskazanja nisu bila nepoznata i skrivena. Pri~a Habab bin el . Bila je to pobjeda strpljenja nad neda}ama. a on je sjedio ogrnut svojom burdom (ogrta~). za poslovima kojima }e Allah.s. lijep odgoj.” Zatim bi zvi`dali i pljeskali.. tegobe i neda}e koje ih neprekidno okru`uju. Kao rezultat toga kod muslimana imamo plemenitu du{u. Resulullah. a da se ne}e bojati nikoga osim Allaha. sav crven u licu i re~e: ‘Ranije je bilo da gvozdenom ~e{agijom skidaju meso do kostiju nekome. Na tim osnovama temeljio se odgoj.Zape~a}eni d`enetski napitak                            113 {irio Objavu. pot~initi strance. Samo s takvim osobinama bilo je mogu}e na}i put iz tmnine na svijetlo. a ako umrete. bit }ete spaseni. u sjeni Ka’be. a.i .s. itd. a. Utbe nije nikada ni razumio. d`. . nego su za njih znali i muslimani i nevjernici... ashabi su svakodnevna zbivanja.{. kad je posljednja delegacija Kurej{ija do{la Ebu .. borbu sa strastima. Rasla je briga za po{tenim `ivljenjem.Eret: “Do{ao sam kod Poslanika.Esved ibn el . biti zadovoljan. ali nije ljudima samo obe}avao D`ennet i d`enetske blagodati nego im je sasvim otvoreno govorio: “O ljudi.. pa do psihi~ke smirenosti. Uz sva predskazanja za slavnu i svijetlu budu}nost na ovome svijetu. uz molbu iskrenu i sr~anu za boravak u D`ennetu. bit }ete vladari u D`ennetu.”227 Ranije smo spomenuli {ta je odgovorio Utbe bin Rebia Resulullahu. za samoobra~unom i gospodarenjem ~ulima. ni shvatio Resulullaha.s. Sigurno }e Allah upotpuniti dostavljanje islama tako da }e konjanik i}i iz Sane do Hadremevta. pokornost Gospodaru Zemlje i nebesa. smatrali samo “ljetnim oblakom koji }e se za kratko vrijeme rasturiti”. Mu{rici su nas tada `estoko proganjali. S tim svim vjerovanje (iman) postajao je dublji. recite: Nema drugog boga osim Allaha.. za naukom koja }e obogatiti saznanja o vjeri. a.s. precizan idubok. nepot~injenost materiji..{ehadet. On je jasno i glasno rekao da od njih tra`i da prihvate samo jednu rije~: kelime . imao je ogromnu snagu i strpljenje da nahrani du{e muslimana znanjem i Kur’anom. to ga ne bi odvratilo od vjere. kad su se cjenkali oko nekih ovodunjalu~kih stvari.Muttalib i njegovo dru{tvo ismijavali ashabima kada bi ih vidjeli govore}i: “Do{li su vam kraljevi zemaljski i oni }e pobijediti perzijske i rimske kraljeve. a. Rekoh mu: ‘Zar ne}e{ moliti Allaha (da nam pomogne)?’ On sjede. Vrijedno je ponoviti {ta je odgovorio Resulullah. lijepog nad ru`nim. ~isto srce.s.’” Prenosilac je dodao: “I vuka za svoje stado. S tom rje~ju zagospodarit }ete Arapima.”228 I u drugom predanju: “Ali vi po`urujete (nemate strpljenja).Talibu. a. strpljivosti. a snjim je raslo i sve {to je ljudsko. Tako bi se El .

On i Zejd nasloni{e se na ogradu ba{~e Utbeta i [ejbeta.s.s.s. a tre}i re~e: “Ovo je prvi i zadnji put da sam s tobom govorio. Resulullah u|e u ba{~u i sjede pod vinograd uza zid. izu~i ~uvenu dovu koja svjedo~i o velikoj tuzi i bolu usrcu nakon stra{nog doga|aja. ako je tebe zaista Allah poslao. sinovi Amra bin Umejr es .” drugi re~e: “A zar Allah nije imao nekog drugog osim tebe?”. Jedan od njih re~e: “Ja }u po~upati prekriva~ Ka’be... Neko ga je pogodio kamenom u tetivu iznadpete.. Oni reko{e: “Napusti na{u zemlji i idi. a. ti la`e{ na Boga. a ako nisi.” Resulullah ustade od njih. ali nikome o meni ne govorite. a.s. Kada je Resulullah. U putu je Resulullah.” Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 115 TRE]I PERIOD OBJAVE POZIVANJE U ISLAM IZVAN MEKE RESULULLAH. a. koji su `ivjeli tri milje od Taifa. pozva ih da vjeruju Allahu ida pomognu vjeri. Ni jedno pleme se nije odazvalo njegovom pozivu. U TAIFU U mjesecu {evalu230.s. strane. Zejd bin el . pa je potekla krv i obu}u mu natopila. iz Meke i ode u Taif. napu{tao Taif. S njim je na put krenuo i njegov oslobo|eni rob Zejd bin el . godine po kalendaru). Ovu razdaljinu je Resulullah. a. onda meni i ne dolikuje da govorim s tobom..s. Kad se Resulullah. pre{ao pje{ice. Resulullah sjede s njima i pozva i njih u islam. masa olo{a vratila se u Taif. Nikoga od uglednih ljudi Taifa nije pozvao u islam. osjetio je bol u glavi od silne galame. . pzivao plemena na koja je nailazio. a.Sekafije. Resululah. (krajem maja ili po~etkom juna 619. Kada se povratio i malo odmorio od onoga {to mu se desilo.Harise. To su bili Abdu Jalijel. A. Ako si ti Poslanik. a. vike i udaraca. Taif je grad udaljen od Meke oko {ezdeset milja.”. proveo je u Taifu deset dana. a.. u islam..Harise {titio ga je svojim tijelom. i na njega navrati{e svoj olo{..S. olo{ i robovi su ga slijedili.. sinova Rebia. Kad je do{ao u Taif uputi se trojici bra}e. ali im re~e: “Rekli ste {to ste imali. {to niko ne prima islam. desete godine poslanstva. a. sa Zejdom sakrio iza ograde. iza|e Resulullah. Mes’ud i Hubejb. Za njega je `alost bila. hulili i na njega s lijeve i desne Resulullahove. poglavara plemena Sekif. onda i ne treba da s tobom govorim.s. Ga|ali su ga kamenicama i vrije|ali pogrdnim rije~ima.s. a da li~no nije oti{ao kod njega i s njim govorio..

s.. a Resulullah.116 Zape~a}eni d`enetski napitak ^UVENA TAIFSKA DOVA GLASI: “Gospodaru moj.” On re~e: “A odakle zna{ ko je Junus bin Metej?” Resulullah. zvana Ebu Kubais i El .s. na ove rije~i. skini Sviju srd`bu s mene! Obdari me Svojom milo{}u dok ne postignem Tvoje zadovoljstvo. a.s.s. a. Kad se pribli`i mjestu Karnu . i po~e da mu ljubi glavu.s. pa jedan drugom re~e: “Onaj tamo }e ti pokvariti dje~aka. kako je pitala Resulullaha. s tvoje vjere }e te prevesti na svoju.” Obojica mu.roba. Buharija prenosi op{irno ovu pri~u sa svojim senedom (lancem prenosilaca) od Urveta bin Zubejra. u~inili su mi u Taifu. molim Te da me fizi~ki oja~a{ i da me izvede{ iz bezizlazne situacije u kojoj se nalazim. Tvoja briga o meni je prevelika. Ne}e te vi{e slu{ati!” Kad se Addas vrati. onda za sve ove patnje ne marim. malog kr{}anina . pru`i ruku ire~e “bismillahi” (u ime Allaha).Molim Te da me sa~uva{ od ljudskog poni`enja.s. a. i molim Te. da mu je Ai{a. Niko nema snage i mo}i osim Tebe... ruke i noge Sinovi Rebiata su sve to posmatrali. a i ja sam Poslanik.slomljena srca. upita{ega: “Te{ko tebi. a..{. ako Ti nisi srdit na mene.Menazil..” Addas pade po Resululahu.s.s. punog tuge i jada. a zatim pojede. dade mu gro`|e. u ovom te{kom stanju. zvanog Addas i reko{e mu: “Nosi ovaj groz onom ~ovjeku.Ahner. dakle. Allah. gdje sam sebe . ne prepu{taj me njima.” Resulullah. probudi se u njima osje}aj samilosti. ali najgore {to su mi u~inili. Resulullah. blizu grada. d`. Addas re~e: “Ovako ne govori narod ovog kraja”.. a. posla mu D`ibrila i s njim meleka zadu`enog za brda koji zatra`i od Poslanika. r.. ga upita: “Odakle si ti i koje si vjere?” On re~e: “Ja sam kr{}anin iz Ninive.a. te pozva{e jednog dje~aka. odgovori: “To je moj brat. O Najmilostiviji! Ti si Staratelj nejakih. iz sela dobrog ~ovjeka Junusa bin Meteja.” Kada dje~ak do|e do Resulullaha. a. na stanovnike Meke.. stoga se utje~em svjetlu Tvoga lica. Ti si moj Staratelj. kojim si rastjerao tamu i uz pomo} kojeg upravlja{ ovim i budu}im svijetom. a tvoja vjera je bolja od njegove. dodade: “Ti si. Molim Te.: “Da li si imao te`eg dana od onoga na Uhudu (Bitka za Uhud)?” On je odgovorio: “Sva{ta sam pre`ivio od ovoga tvoga naroda. viknu{e: “Te{ko tebi Addase.” Nakon toga doga|aja.. a. On je Poslanik. pri~ala.” Kada ga ugleda{e dva Rebiatova sina. da mu naredi da sru{i dva brijega El . iza|e iz skrovi{ta i krenu put Meke.Ah{eban. {ta ti bi?” On odgovori: “Moj gospodaru..s. ne ostavljaj me na milost i nemilost tu|incima koji me neprijateljski do~eka{e! Gospodaru moj. Resulullah. ovaj ~ovjek je osoba kakve nema danas na Zemlji Ispri~a o mi je ne{to {to ne mo`e znati niko osim ~ovjeka koji je Poslanik. a. a. Stvoritelju moj.

kad na njemu stoji D`ibril i doziva me. On se ne odazva mojoj `elji i mom pozivu da prihvati {ehadet.Se’alib). Tekst kasnijih predanja sadr`i saznanje da su oni ~e{}e dolazili poslije ovih doga|aja. kao i iz predanja koja su nastala tuma~enjem ovoga govora. koja potvr|uje da su istinite i one prije nje i koja ka istini i na pravi put upu}uje. a. Allah. ~iju veli~inu je te{ko doku~iti. Ovo je bilo prvi put da bude u dru{tvu d`ina. Nakon toga nastavi put prema Meki. koji izaziva divljenje. U toj dolini nalaze se dva mjesta pogodna za boravak . a po{to on to ne u~ini. nije do tada bio obavije{ten o d`inima.”231 U ovom odgovoru.{. Zatim ~uh glas meleka koji mi nazva selam i re~e: “O Muhammede. pa pogledah bolje.. vrati{e se narodu svome da opominju: “O narode na{“. d`. Re~e mi: “Allah je ~uo {ta si ti govorio njima i {ta su oni odgovorili tebi.. Nego `elim da Allah u~ini da me|u njihovim potomstvom bude onih koji }e obo`avati samo Allaha i ne}emu {irk ~initi. i mi smo u nj povjerovali i vi{e nikoga ne}emo Gospodaru na{em ravnim smatrati.O narode na{.. svijet d`ina i time mu dao na znanje jedan novi vid pru`ene pomo}i i njegovi nedoku~ivih riznica Gajba (napoznatog i nedostupnog nama).{.s. pozvr|ena je objavljivanjem ajeta u kojima nagovije{tava uspjeh Resulullahove. Uistinu. “mi smo slu{ali knjigu koja se poslije Musaa objavljuje.s.{. d`. O njima Allah.Menazil (Karni Es . a..Ahkaf”: “Kada ti poslasmo nekoliko d`ina da Kur’an slu{aju. govori sve do kraja petnaestg ajeta. a. koji na pravi put upu}uje.Es-Sejlul Kebir i Ez-Zejme.’” (72:1. On }e vam neke grijehe va{e oprostiti i od patnje vas neizdr`iveza{tititi!” (46:29 . da’ave (tuma~enja i {irenja islama). kada do|o{e da ga ~uju. O njima je saznao tek nakon objave prethodnih ajeta. U vrijeme boravka u ovoj dolini. posla Muhammedu. s nebeskih katova. odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha.meleka D`ibrila . jednu skupinu d`ina. Tu podigoh glavu i ugledah obla~ak iznad glave koji mi je pravio hladovinu. Pomo} u vojsci koju ne zna i na vidi niko osim Njega. slu{ali. re~e: “Ne. govori u Kur’anu na dva mjesta: u poglavlju “El .s.s. ja odoh od njega zabrinut i uznemiren.da naredi{ {ta god `eli{ da uradim s njima. Bio sam u bunilu iz kojega se ne probudih dok ne do|oh do mjesta Karnul . Allah ti {alje mene . Kur’an je otkrio Resulullahu. Resulullah. d`. .ElAh{ebani .s.. d`..) O njima Alah.{.. {ta `eli{ da u~inim? Ako `eli da na njih sru{im ova dva brijega .{.Zape~a}eni d`enetski napitak 117 izlo`io poni`enju pred Ibn-Abdu Jalijel ibn Abdi Kelalu. jasno nam se ukazuje da Resulullah.” Resulullah. doista Kur’an.s..s. sretan zbog ove bo`anske pomo}i koju mu pru`i Allah. a. d`.31) U poglavlju “El -D`inn” stoji: “Reci: ‘Meni je objavljeno da je nekoliko d`ina prislu{kivalo i reklo: Mi smo. a. oni reko{e: “Pst!” A kad se zavr{i.. a. evo me.. Tragaju}i po knjigama nismo utvrdili gdje se to ta~no nalazi.u~init }u to. Iz ovih navedenih ajeta.. govorili su.. a. kojeg je dao Resulullah. osvijesti se i srce mu se smiri. ogleda se njegova izuzetna li~nost. satkana od visokih moralnih vrijednost. jer su se u njima nalazili voda i bilje. dok ne do|edo doline Nahla i tu ostade nekolikodana. 2.

” Zatim posla po Resulullaha. Kad se Resulullah. pred ovom pobjedomi ovim predskazanjima. a samo oni mogu nekog uzeti pod svoju za{titu. Ja sam uzeo Muhammeda pod svoju za{titu.s. a. ka`e: “A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku. kad su te protjerali?” On odgovori: “O Zejde. Mut’am bin Adijj ustade na svojoj devi i pozva: “O Kurej{ije. Postoji pri~a da je Ebu .” U tom Resulullah.{. a. neka do|e i u|e.. d`. kako vidi{.. Tada otprilike Zejd bin Harise mu re~e: “Kako }e{ ponovo u Meku.harama. pa dok ne odlu~i da se vrati u Meku. voljom i ushi}enjem. koji je pratio Resulullaha. razi|e se oblak tame. On }e potpomo}i Svoju vjeru i uzdignuti Svoga Poslanika.” On zatim pozva svoje sinove i svoje pleme i re~e im: “Stavite na sebe oru`je i budite raspore|eni na uglovima Ka’be. Allah. On re~e: “Ja nisam doma}i..Amir ne mo`e {tititi porodicu Benu .D`ehel upitao Mut’ama: “Je si li mu za{titnik ili sljedbenik?” Ovaj odgovori: “Samo za{titnik. a..{.” On posla ~ovjeka kod Suhejla bin Amra.s. da ga primi pod svoju za{titu. u povratku za Meku svrati u pe}inu Hira i posla ~ovjeka iz porodie Huza’at kod Ahnesa bin [erika.. ja ga uzimam pod svoju za{titu. a Suhejl re~e: “Zaista porodica Benu .stoga ga slu{amo da na Bedru po pitanju zarobljenika ka`e: “Da je `iv Mut’am bin Adijj. ja sam Muhammeda. Oni su u velikoj zabludi. takvi Mu na Zemlji ne}e uma}i i mimo Njega ne}e za{titinika na}i. Zatim je klanjao dva rekata i oti{ao svojoj ku}i.” Ebu . pronalazi izlaz i daje olak{anje. i da mi je posredovao za ove ovdje. pa Mut’am odgovori: “Da. pojavi sa Zejdom bin Harise i pro|e do Mesd`idul . do|e do ugla na kojem je crni kamen i dota~e ga..” Resulullah. nije zaboravio Mut’amu ovo dobro djelo.”232 Resulullah.”233 .s. snagom.” (72:12) Pred ovom pomo}i. a. a. d`.s. Mut’am i njegovi naoru`ani ljudi otpratili su ga do ku}e.Mut’amu bin Adijju.D`ehel re~e: “Koga ti {titi{ i mi }emo {tititi.” On ga posla El . Allah. uzeo pod svoju za{titu i neka ga niko od vas ne vrije|a. koji je ~inio obilazak Ka’be. od njegovog izlaska iz Taifa.118 Zape~a}eni d`enetski napitak Ovim novim saznanjem tako|er je potvr|eno da ni jedna ovozemaljska sila nije u stanju da stane na put izme|u islama i njegovog uspjeha.sve bih ih njemu ostavio.” (46: 32) I Allah. ka`e: “I mi znamo da ne mo`emo Allahu na Zemlji uma}i i da od Njega ne mo`emo pobje}i.Ka’b. sa ~vrstim naumom da nastavi zapo~eti posao oko tuma~enja islama i dostavljanja vje~ne Allahove Objave s novim poletom. gdje se zaustavi. `alosti i o~aja.s. a. onako skrhanog i oja|enog..s.

Abes.. Benu . oti{ao je kod jedne njihove porodice koja se zvala Benu Abdillah. d`.{.s. “O Benu-Abdullah. a Ebu . Gassan. d`. a. pa je obilazio pleme po pleme. a.Ishak iznosi i metode pozivanja kao i njihovo odbijanje. ponudio islam i pozivao ih u njega.s.HAdarime.Zuhri: “Plemena koja su nam spomenuta i kod kojih je oti{ao. po~ev{i od ~etvrte kada je i dobio imperativ da javno nastupa. Benul . i iz mjesta dalekih..s. a. krajem juna ili po~etkom jula.” 2. pozivaju}i ih u Allahovu..Zuheri nisu sva pozvana u islam tokom jednegodine ili za vrijeme jednog had`a. On im je rekao. Kinda. i niko od njih mu se nije odazvao. desete godine od poslanstva.s. Resulullah. a. ~inio svake godine.. U~enjak El .Zape~a}eni d`enetski napitak 119 PREDO^AVANJE ISLAMA PLEMENIMA I POJEDINCIMA U mjesecu zul-kade. El . kao {to je to ~inio od ~etvrte godine poslanstva. da nastavi izlaganje islama plemenima i pojednicima. Kelb. pa do posljednje sezone had`a pred Hid`ru. Nikood Arapa nije ru`nije odbio ponudu od njih. te da bi u odre|ene dane.Hanifa: “On je njih obilazio u mjestu gdje su odsjeli i pozivao ih u islam ida povjeruju u njega kao Poslanika. i njega kao Poslanika. Hanife. nego je to Resulullah. i da bi za sebe korist imali. Zbog pribli`avanja sezone hodo~a{}a ljudi su masovno dolazili u Meku na iznurenim kamilama. Allah je dao lijepo ime va{em ocu.Mensur Fevri navodi neka plemena koja je prvi puta pozivao u islam te desete godine 235. El . Selim.{.Bekai.Nasr. a vi ne prihva}ate ono {to On daje vama. pa ih pozva da vjeruju u Allaha. Njegovo ime spominjali. Stoga se ne bi moglo re}i da je odre|eno pleme pozivano u islam u jednoj odre|enoj godini. PLEMENA KOJIM JE PONUDIO ISLAM Pri~ao je Ez . Evo ukratko o tome: 1. To je ~inio s istom snagom. Muharib bin Hasfe.s. Benu .”234 Ova plemena koja je naveo Ez . i pozvao ih . izla`u}i im temelje islama. po kalendaru.. istim elanom i istim metodom. da obave obred had`a.Kelb: Resulullah. Resulullah se vrati u Meku.Haris bin K’ab. kojim ih je Allah opskrbio. Benu . prilikom klanja kurbana. Murre. vjeru. Benu Amir bin Sa’saa starje{ina je kod kojega je oti{ao Resulullah. iskoristio je ovu priliku. godine 619. bila su: Benu Amir bin Sa’sa’. Fizare.” 3. ‘Uzrej. a..

pozvao u islam. meni.” Zatim se vratio u Medinu. koji sebe smatra Poslanikom. zatim te Allah pomogne nad neprijateljima. a. da vjeruju jednog Allaha.” Resulullah mu re~e: “Ka`i {ta zna{.s. zbog njegovog pjesni~kog dara. tako|er nije zanemario pojedince.s.Amra svojim ku}ama. neposredno pred ~uveni rat Bu’as. d`. Kur’an je putokaz i svjetlo ljudima.” Starac se dohvati za glavu pa re~e: “O sinovi Amrovi.{. Jedan iz porodice.. kada bih uzeo ovog mladi}a od Kurej{ija. porijeklom iz Jesriba. tako da islam primi{e mnogi ljudi.. d`. Tako mi Boga.. ~asti i porijekla. Gdje vam je pamet bila?” 236 VJERNICI ISLAMA VAN MEKE Resulullah.. re~e: “Ovaj govor je lijep.” Zatim dodade: “[ta misli{ ako ti damo prisegu na islam.” I oni ga odbi{e..s. i priznaju njega za Allahovog Poslanika.s.. Poziva nas da ga {titimo i da ga povedemo sa sobom u na{u zemlju. On poslanstvo daje kome ho}e. ali ono {to ja imam kod sebe vrednije je od toga. neposredno poslije perioda hodo~a{}a. s njim bih zavladao nad Arapima.” Amir mu tada re~e: “Onda nam ti nisi potreban. Njegovi su ga zvali nadimkom Kamil (potpun).. tako ne{to nikada ne bi izmislio ni jedan Ismailit (od porijekla Ismaila) On je govorio istinu. pa mu Resulullah. On ponovi za Resulullahom. 239 2. pri~ale su svome starje{ini. upita ga: “A {ta ti ima{?” On re~e: “Lukmanovu mudrost.. Kada su se vratile porodice Benu . a. a. a. 238 Suvejd je primio islam po~etkom jedanaeste godine poslanstva. ja imam kur’anske ajete koje je obhjavio Uzvi{eni Allah. ho}emo li te naslijediti (u poslanstvu)?” Resulullah. koji nije bio na hodo~a{}u zbog starosti. prou~io odlomak iz Kur’ana i pozva ga u islam.” Suvejd mu izlo`i ono {to je znao. {ta im se dogodilo. U Meku je do{ao sa delegacijom plemena El . ali je poslije toga bio ubijen u ratu Bu’as.s.Hazred`. Evo nekih od tih: 1. Ijjas bin Muaz bio je mlad dje~ak. .{ehadet i pre|e na islam rekav{i: “Ovo su divne rije~i.Muttaliba. a. Reko{e mu: “Dolazio nam je mladi} iz plemena Kurej{ od Beni Abdul .” Zatim mu Resulullah. pod imenom Behiret bin Firas. a. izlo`io je i ponudio islam plemenima i delegacijama. a. Neprijateljski plamen bio je zapaljen izme|u dva spomenuta plemena u Jesribu. pa ga je Resulullah. Suvejd bin Samit bio je ugledni jesribski 237 pjesnik. isto kao i ovo {to ja imam. re~e: “Odredba o tome je u Allahovim rukama. kao i neke znamenite li~nosti. re~e: “Tako mi Boga.s. po~etkom jedanaeste godine od poslanstva.Evs. kaku ste to glupost uradili? Kolike li {tete zbog toga. kelimei . Do{ao je u Meku radi had`a ili umre. Resulullah. Do{li su u Meku da sklope savez s Kurej{ijama protiv njihovih sunarodnjaka iz plemena El . On je odgovorio: “Mo`da je to {to ti ima{.s. Neki su pozitivno odgovorili..120 Zape~a}eni d`enetski napitak u islam.{.

Zerr: Ja sam iz porodice Gaffar. pa se vratio bez obavljena posla..Evs...s. legla je na srce Ebu .Evsovi do{li u Meku. “Gubi se od nas! Tako mi `ivota. Oni su se potom vratili u Medinu neobavljena posla. pa mi re~e: “O Ebu .” Ijjas za{utje. Slao sam brata da s njim razgovara. Ja mu rekoh: “Predo~i mi islam. mi smo do{li zbog druge stvari. njemu re~e: “Eto. a ni ja njega. Kad tamo do|oh.Zape~a}eni d`enetski napitak 121 Pleme El . Kod njega sam prespavao. 240 3.Hajser Enes bin Rafia. Ebu Zerr El . a. Ako vidim nekoga da je opasan po tebe. po~eh tra`iti Muhammeda.” Alija. Kada je do{la vijest u Jesrib o Muhammedovom. r.Abbasa da je pri~ao: Rekao je Ebu . a ti produ`i.s. i baci je Ijjasu u lice. poslao me je vjernicima. ja uzeh ranac (zave`ljaj) i {tap.” On re~e: “Hajde sa mnom.” Zatim me on pozva kad krenu ku}i. Ja upravo idem kod njega. Ijjas je ubrzo umro donose}i {ehadet. zastat }u i nasloniti se uza zid kao da popravljam svoju obu}u. d`. zahvaljuju}i i slave}i Allaha.. Savez sa Kure{ijama nisu sklopili. u~e}i tekbire. ustade i napusti ih.. Tada Ijjas bin Muaz re~e: “O narode. sjeo irekao: “A kako to?” On re~e: “Ja sam Allahov Poslanik. pa kenuh u Meku. u|i i ti.” Pa me upita: “Ko si? [ta te dovede u ovaj grad?” Rekoh mu: “Ako me ne}e{ izdati. a ujutro krenuh u mesd`id da pitam za Muhammeda. nikom ni{ta ne govori o .” Onda. jedan ~lan delegacije.a. Do tada mi nije niko ni{ta pri~ao o njemu.s. Primih islam isti ~as. Opet pro|e Alija pored mene i re~e: “Jo{ uvijek nisi na{ao gdje }e{ odsjejsti?” Rekoh: “Ne. a Resulullah. a mrzi me da nekog pitam.s. Ne znam ga. oti|i kod tog ~ovjeka. re}i }u ti. Kad je do{ao. nego radi saveza. 241 Buharija prenosi od Ibn .Hazred` bilo je brojnije od plemena El .” On ode. a. pa se obratih bratu: “Moj brate.” Tada uze {aku pustinjskog praha Ebu . S njim u|oh kod Allahovog Poslanika. bolje }e biti da smo radi ovoga do{li. ti si potrefio na vodi~a.” On mi ga predo~i. Nakon povratka u Jesrib. i ja po|oh za njim.Zerr. a potom se vrati ku}i.” Alija je i{ao. vidje Resulullaha. a.zem.” Zatim im je objasnio islam i prou~io odlomak iz Kur’ana. Gdje ja u|em.” Ja mu rekoh: “^uo sam da ovdje `ivi neki ~ovjek koji sebe smatra Bo`ijim Poslanikom. saznao da su El .Zerra i bila povod njegovom islamu. poslanstvu preko Suvejda bin Samita i Ijjasa bin Muaza. I niko ne sumnja u to da je Ijjas umro kao pravi musliman. dok ne u|osmo u jednu ku}u. Niti on mene {ta pita. pa re~e. Zatim pro|e pokraj mene Alija i re~e: “Ovaj ~ovjek kao da je stranac?” Odgovorih mu: “Da.s. a.s. a ja za njim. oti{ao je kod njih. Kada je Resulullah.{.” Ja mu tada rekoh: “Nisi me zadovoljio s odgovorom.Gaffari bio je stanovnik iz okoline Jesriba. razgovoaraj s njim i vrati mi se s informacijama. ja ga upitah: “S kakvim vijestima si do{ao?” On odgovori: “Tako mi Allaha. @elim da vidim li~no tog ~ovjeka. ~uli smo vijest da se u Meki pojavio ~ovjek koji sebe smatra Poslanikom. a.” Alija re~e: “Dobro. a. vidio sam ~ovjeka koji nare|uje dobro a odvra}a od zla. Meni je spustio Knjigu. Boravio sam u mesd`idu i pio vodu zem . Ja ih pozivam da vjeruju Allaha i da Mu ni u ~emu druga ne pripisuju.

Tufejl bin Amr ed . koji nas podvoji na skupine. okrenu se njima i povika: “Te{ko vama! Zar da ubijete ~ovjeka iz porodice Gaffar. za~epih u{i pamukom da ne ~ujem ni{ta od njegova govora.122 Zape~a}eni d`enetski napitak ovome. pa kad ~uje{ da smo oja~ali i ti nam se pridru`i. Kad u|e u ku}u. Rekoh mu da sam za~epio u{i pamukom. nage se nad mene. kad on stoji i klanja kod Ka’be. Jo{ se ne zna za nas i na{ rad. toliko su bili uporni da sam odlu~io.ja se vra}am u svoj kraj. izgovorih {ehadet istine i rekoh mu: ‘Mene slu{a moj narod. stigao si u na{ grad. Tako mi Boga. poglavar plemena Dus. a da ne~uh neke njegove rije~i. nadnese se nad mene i ponovi svoj ju~era{nji govor. neka bude svjetlo mimo moga lica.” Svjetlost se pretvori u njegov bi~.” Ustado{e i izudara{e me do smrti. Oni reko{e: “Udrimo ovog otpadnika. {ta je s tobom. On re~e: “Allahu moj. Njegovo pleme je imalo vlast. zanemarit }u. Svjetlilo je kao kandilj. Allah.Dusi bio je ~astan i ugledan ~ovjek. Govor koji sam ~uo. bio je ugodan.s. Ne razgovaraj s njim i ne slu{aj{ta govori. Rekoh mu: ‘Pri~aj mi. Me|utim. pozvat }u ih u islam. ~uo dio njegova govora. Oni prihvati{e. pa me Allah ne ostavi. Kakav divan govor! Primih islam. Kada se vra}ao ku}i. Zastao sam blizu njega. a. ili ne{to kao dominaciju u nekim pokrajinama Jemena. daroviti pjesnik. ali da sam. Stigoh ja u mesd`id. pa ustado{e i u~ini{e sa mnom isto {to su u~inili i prethodni dan. bojim se da ne ka`u: on je ~arobnjak. Zate~e me Abbas u takvom stanju. vratih se u mesd`id i ponovih isto ono {to sam ju~er rekao. prihvatit }u. mu`a od `ene. Opet nai|e Abbas.. moli Allaha da mi da neki znak!’” Resulullah.. Ja viknuh: “O narode Kurej{a. Allah mu obasja lice jarkom svjetlo{}u. d`. ja sam daroviti pjesnik. Onimu reko{e: “O Tufejle.” Oni povika{e: “Ustanimo i dr`imo ovog otpadnika. zagonetan i neshvatljiv za nas. je molio. Govori kao vra~.” Tufejl pri~a: “Tako mi Allaha.” Rekoh: “Tako mi Onoga ko ti je dostavio Istinu. ipak. Stanovnici Meke priredi{e mu topao do~ek sa velikim po~astima.” Pa do|oh u mesd`id i zatekoh Kurej{ije na okupu. Kada je osvanuo novi dan. a va{e trgovanje i va{i putevi vode preko njihove zemlje?” Ostavi{e me na miru. pred svima }u sada glasno re}i. niti da s njim razgovaram.’ On mi predo~i islam i zau~i Kur’an. zaista. Rekoh u sebi: ‘Jadna ti majka Tufejle! Tako mi Boga. ali i ti radi. nisu ga .{. Razdvaja oca od sina. Me|usobno nas zavadi. dobro razlikujem lijep govor od ru`nog. Bojimo se za tebe i tvoju pratnju od onoga {to nas je zadesilo. On pozva u islam svoga oca i svoju `enu. Slijedio sam ga. niti da ga ~ujem. a ako je ru`no. u|oh za njim. ali njegov narod ne prihvati novu vjeru. Kad po|oh u mesd`i. Vrati se u svoje mjesto. ja svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. nikad do tada nisam ~uo ni{ta ljep{e od toga. Posjetio je Meku jedanaeste godine po poslanstvu. a u njemu se nalazi ~ovjek. brata od brata.’ Proboravio sam tu dok on ne krenu ku}i. {ta mi smeta da poslu{am govor ovog ~ovjeka? Ako je ne{to lijepo.”242 4. Ispri~ah mu pri~e koje sam ~uo i upozorenje i brigu ljudi za mene. dade mu znak.

. 243 S njim se iselilo oko osamdesetak ku}a iz plemena. islam je na{ao plodne sjemenke za svoju ideju. i to na Akabu.s. 247 Zati m je Resulullah. On je uspijevao tokom svih patnji i stradanja u Meki .” “A sad”. a.. To bi ~inio tokom mra~nih no}i. pa ovaj re~e: “Slu{ao sam rije~i ~arobnjak i vra~a i rije~i pjesnika. Jednog. Na putu ka Akabi ~uo je ljude kako razgovaraju.Zurejka. On nema suparnika i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Do{ao je u Meku i ~uo njen olo{ od ljudi kako govori: “Muhammed je. 244 5. Ja svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha. svi iz plemena Hazred`. pa mu dade svoju prisegu. n. a. taj ne}e zalutati.Zape~a}eni d`enetski napitak 123 skidali s ~ela sve do njegovog odlaska. “ponovi mi ove tvoje rije~i. u vidu pitanja i lijepih odgovora. ‘Avn bin el . a. nakon Bitke na Hendeku. Lije~io je ljude. niko ga iz nje ne mo`e izvesti. ho}e{ li da te izlije~im?” Resulullah. ja lije~im od ove bolesti. pa do odvra}anja od Allahovog puta . oti{ao i na Minu. Es’ad bin Zeraret iz porodice Benu .s. Rafi’a bin Malik bin el . lud.Haris bin Rifa’ta ibn Afra’ iz Benu Ned`d`dar..Bekra i ~ovjeka iz Zuhela.s. To su: 1. a. Tako je poveden i jedan dijalog izme|u Ebu . i pored toga odbili su primanje islama. 3. e. nastoje}i da se mekanski nevjernici ne umije{aju izme|u njega i tih plemena. s Ebu . ponovi ih tri puta. Pru`i svoju ruku da ti se zakunem na islam”. mo`da bi ga Bog izlije~io uz moju pomo}.. 246 Iza{ao je. re~e El . On po`uri da ih stigne i da im se pridru`i.od utjerivanja u la`. Jedinog.” On na|e Muhammeda. Tvoje rije~i nadma{uju svaki govor. a..s.Bekrom i Alijom i obi{ao plemena Zuhel i [ejban bin S’alebe.. ali ovako ne{to jo{ nisam ~uo. 245 [EST DOBRIH STANOVNIKA JESRIBA U vrijeme had`a. Dimad el .Ezdi porijeklom je iz plemena Ezd [enuet iz Jemna.Ad`lan iz Beni . i re~e mu: “O Muhammede. re~e: “Hvala pripada Allahu. U islamu je do`ivio lijepu starost. . Benu . Pri~ao im je o islamu i pozivao ih u vjeru.Ned`d`ar. jedne takve no}i. koje ubrzo izrasto{e u granata stabla u ~ijoj hladovini su se muslimani odmarali od dugogodi{njih patnji silnika i zulum}ara. Pao je kao {ehid u Bitki na Jemami. posjedovao je duboku mudrost.s. Resulullah. uistinu. Me|utim. 2.da obilazi arapska plemena i da im predo~ava islam. a koga On u zabludu dovede. Koga Allah uputi.jula 620. god. Bila su tu {esterica momaka iz Jesriba. godine jedanaeste od poslanstva .” Resulullah. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomo}i tra`imo.[ejban najljep{e su odgovarali na pitanja.” On u sebi pomisli: “Kad bih do{ao kod tog ~ovjeka.Ezdi.

{.. i Resulullah.” Oni tada priznado{e Resulullaha. kada je imala devet godina. a s njom je imao odnos u Medini poslije hid`re. Potom ih pozva da vjeruju Uzvi{enog Allaha.s. @ENIDBI AI[OM. ovo je Poslanik o kojem su pri~ali jevreji. i prou~i im odlomak izKur’ana. s Ai{om.s. Nema niti jednog takvog naroda kao {to su oni. Oni su slu{ali od jevrejskih robinja Medine koje su govorile da }e u ovom njihovom vijeku biti poslan Poslanik. im se obratio: “Ko ste vi?” Odgovori{e: “Grupica Hazred`lija. D`abir bin Abdullah bin Ri’ab iz porodice Ubejd Abid bin Ganem..” Pa sjedo{e s Resulullahom. pa }ete izginuti poput naroda Ada i Irema.” Kada se ovi vrati{e u Medinu. jedanaeste godine po poslanstvu. a.. pa po`elje{e da Resulullahova vjera i misija bude razlog okon~anju ratovanja. tako nam Boga. Ako ih Allah okupi oko tebe. Imala je {est godina. a. A. Izlo`it }emo im razlog zbog kojeg ti se odazvasmo i ubrojasmo se u tvoje sljedbenike.s. 5. U Medini ne ostade ni jedna ensarijska ku}a. 250 . Ne dozvolimo da nas oni preteknu. i on im objasni stvarnost islama i su{tinu vjere. a.s. 6. 249 NAPOMENA O RESULULLAHOVOJ. Oni reko{e jedan drugome: “Znate.. ove iste. Mo`da }e ih Allah objediniti oko tebe. u neprijateljstvu i zlu.. vrati{e se kao nosioci islama.Haram bin Ka’b. Bili su me|u najpametnijim glavama Jesriba.{.. r. “On }e se pojaviti i mi }emo ga slijediti.A.” Re~e: “Od jevrejskih saveznika?” Odgovori{e: “Da. za Allahovog Poslanika i primi{e islam. U mjesecu {evalu. Resulullah.” Re~e im: “Ho}ete li sjesti da malo popri~amo?” Odgovori{e: “Da. R. Oni reko{e: “Mi smo napustili svoje pleme. a.. d`. Iscrpio ih je bratoubila~ki rat koji se nedavno zavr{io i koji ponovo mo`e buknuti. bit }e{ najcjenjeniji ~ovjek. ^ednom. Ukbet bin Amir bin Nabi iz porodice Benu . Kutbet bin Amir bin Hudejde iz porodice Beni .” 248 Kad ih je sustigao.Selema. a da se u njoj nije spominjao Allah. jer nismo mogli gledati {ta rade.124 Zape~a}eni d`enetski napitak 4. Mi }emo im ponuditi i objasniti islam i pozvat }emo ih da ti vjeruju. a.s..S.a. To su bili sinovi jesbirske gospode.d`. vjen~a se Resulullah.

a.s. a.poglavlja Kur’ana “El . 5. a uop}e nema spora oko toga da je pet dnevnih namaza propisano u ni}i Isra. Prije hid`re na godinu i dva mjeseca. a.. izme|u uspjeha irazo~aranja. u Kudusi [erifu. Doga|aj se zbio. godine dvanaeste od poslanstva. vjere. 251 Posljednja tri mi{ljenja donesena su na temelju objavljivanja sure . Do tada jo{ nije bio objavljen propis o pet dnevnih namaza.{. Postoji vi{e mi{ljenja o vremenu u kome se desi{e iisra i Mi’rad`: 1. ~iji sadr`aj ukazuje da je prili~no kasno objavljen. U tom peridu.ISRA VE EL . 2. ili muharemu. desete godine poslanstva. 4. r. NJegova misija {irenja Allahove.Kajjim ka`e: “Resulllah. koje je zapo~elo iz Mesd`idul .s. a.s.{. a Buraka je zavezao o halku d`amijskih vrata. mi{ljenje je u~enjaka El . treperile su sjajne zvijezde koje su {aputale o novim uspjesima. trinaeste godine od poslanstva. 3. trinaeste godine od poslanstva.evelu.s.. klanjao kao imam prethodnim poslanicima u d`amiji. Prije hid`re na godinu dana. po~astio Resulullaha. i6. desio se doga|aj Israa i Mi’rad`a. do`ivljavala je uspone i padove. nakon pet godina od poslanstva... Stigao je u Kudus. Prije hid`re na {esnaest mjeseci. preselila je na ahiret mjeseca ramazana.MI’ARAD@I ISRA I MI’RAD@ NO]NO PUTOVANJE I UZDIGNU]E Resulullah. h.Makdesu. A tamo negdje u dalekim bo`anskim prostorima. ili u mjesecu rebiul . a zavr{ilo se u Bejtul . Naime.. a mi }emo ga izlo`iti u kratkim crtama slijede}im redom: Ibn . Hatid`a.Mensura Fevrija. Isra’ se dogodio u godini u kojoj je Allah.. Putovao je na Buraku (jahalici). provodio je izuzetno te`ak period u `ivotu kr~e}i trnoviti put islamu. Zbio se ovaj doga|aj dvadeset sedme no}i mjeseca red`epa. . do`ivio je Isra’ kao stvarno. a. o kojem }emo op{irnije govoriti zbog njegove velike duhovne vrijednosti. godine desete po poslanstvu. d`. ili mjeseca ramazana. poslanstvom.Zape~a}eni d`enetski napitak 125 EL . smatraju Nevevija i Kurtubi. u pratnji meleka D`ibrila.Isra’”. Ovo mi{ljenje dr`i Taberani. tjelesno putovanje.harama u Meki. Svi imami hadisa prenose ovaj doga|aj. d`. Ne znam koje je ispravnije mi{ljenje. Prva tri mi{ljenja uzeta su na osonovi nekih zna~ajnih doga|aja u tom periodu islama.

Objavio je robu Svome ono {to je objavio.{. Tu se sreo sa Musaom.126 Zape~a}eni d`enetski napitak Te no}i bilo je Resulullahovo. izme|u Musa’a i Gospodara svoga Uzvi{enog.s. Upitan je: “[ta te to navede na pla~?” On odgovori: “Pla~em zbog toga. uzdignut je na sedmi nebeski kat. Uzvi{enom Allahu. Zatim je uzdignut na ~etvrti nebeski kat. Slavljenog i Uzvi{enog Allaha. Tu mu je propisano klanjanje pedeset dnevnih namaza. Resulullah.s. Odatle je Resulullah. a. ovaj ga upita: “[ta ti je nare|eno?” Odgovori: “Klanjanje pedeset dnevnih namaza. kao da od njega tra`i savjet. a on mu uzvratio dobrodo{licom i odgovorio na selam. Priznao je njegovo poslanstvo. d`. Dobio je dozvolu za ulazak.. spustio se do Musa’a i obavijesti ga. Na njemu je ugledao Idrisa. akoti to `eli{.” Tako je Resulullah.s. Poslanik.s. On mu potvrdno nai{areti: “Da.{. Na njemu se sreo sa Jusufom. pa nadnio blizu koliko dva luka ili bli`e. krenuo je nazad. On je izrazio dobrodo{licu i priznao njegovo poslanstvo. a. I on je priznao njegovo poslanstvo. Tamo je vidio Haruna... Zatim se pribli`io. Nazvao mu selam.s. uzdignut je do Sidretul .” D`ibril ga uzdignu ponovo kod Silnog.s. a. a. a.. okrenu se meleku D`ibrilu. Musa’ je zaplakao.Koji je bio na Svom mjestu (ovo je dio Buharijine re~enice umetnut u pojedinim predanjima hadisa).Tamo je sreo Ibrahima. Nakon ovog putovanja. a ovaj njemu dobrodo{licu i priznao ga za poslanika. Predvodio ga je melek D`ibril. Oni su mu odgovorili i nazvali dobrodo{licu i priznali ga za poslanika. sina ‘Imranova. Nazvao mu je selam. a odatle do Bejtul . Resulullah.{.Allah. Sreo se snjima i nazvao im selam. oca ljudskog roda. Odatle je uzdignut na {esti nebeski kat. Resulullah. Sasvim se pribli`io Svevi{njem. a.. a. Tu mu je Allah. Vrati se svome Gospodaru i moli Ga da olak{a tvom ummetu. Nakon toga uslijedilo je uzdignu}e na tre}i nebeski kat. Nazvao mu selam i Jusuf mu je odgovorio selamaom i dobrodo{licom i priznao mu poslanstvo. Poslije toga uzdignut je na peti nebeski kat.s. a on njemu dobrodo{licu i priznao ga za poslanika.. biti brojniji u D`ennetu od mog naroda. uzdignu}e iz Bejtul . sinom ‘Imranovim. Kada je napu{tao {esti nebeski kat. a.Munteha’a.s. Musa’ re~e: “Vrati se Gospodaru svome i moli Ga da olak{a tvome ummetu. . d`.” Resulullah. d`. nazvao mu selam.” Musa’ re~e: “Tvoj ummet ne}e biti u stanju da to izvr{ava. odlazio tamo amo. pokazao du{e {ehida s desne strane i du{e unesre}enih s lijeve strane..” Poslije ovog razgovora. Poslije toga Musa’ga je . a. {to }e narod dje~aka koji je iza mene do{ao za Poslanika.s. Tamo je ugledao Jahja’a.Makdesa na prvi nebeski kat. Tamo je vidio Adema. koji ga je uveo u to prvo nepoznato Allahovo prostranstvo. Nazao muselam. uzdignut na drugi nebeski kat. a on njemu dobrodo{licu.Ma’mura.. a. Kada je prolazio pokraj Musa’a..{. dok mu nije ograni~io broj namaza na kona~nih pet.s. mu skide s du`nosti deset namaza. sina Zekerijaha i Isa’a. Nazvao mu je selam. sina Merjemina.. d`.

zadovoljan sam i prihva}am. jer pribli`avanje u suri “En . pribli`avanje i nadno{enje..s.s.Ned`m”: ‘Zatim se pribli`io pa nadnio’ (53:8). i dok one pr`i d`ehenemska vatra.” 252 Ibn . a da si slu~ajno uzeo vino.a.{. a. Pod ovim se nije podrazumijevalo da ove dvije rijeke izviru u D`ennetu. javi mu se Glas: “Proveo sam Svoju naredbu i olak{ao Svojim robovima. a drugi puta kod Sidretul muntehaa.{.s. d`. Jedu od ovog drugog. uporedo sa mr{avim smrdljivim mesom. i da }e stanovnici njihovih tokova biti nosioci islama. a. d`. a Resulullah. sa sli~nim sadr`ajem. ovi gaze po njima.. kao {to ka`e Ai{a. a tekst to potvr|uje. s ogromnim trbusima. zbog kojih se nisu mogli pomjeriti s mjesta. pa mu je re~eno: “Upu}en si na pravi put ili pogodio si pravi put. ukazuje jasno da je to Allahovo. grudi. srcem. bolje. vidio je vladara d`ehenemskog prostranstva. kojeg je Resulullah. Su{tina ukazuje da nije do{lo do vi|enja Stvoritelja golim okom i da ovo mi{ljenje nije preneseno ni od jednog ashaba. On je citirao rije~i Ibn .Ned`m” ima: ‘On ga je i drugi put vidio kod Sidretul muntehaa.. i Ibn.” 253 U ovom periodu ponovila se mu’d`iza ~i{}enja Resulullahovih. a.Kajjam nastavlja: “Rije~i Uzvi{enog Allaha. a. u suri “En . vi|enja. Dvije znane rijeke su: Nil i Eufrat.Abbasovo predanje.Ned`m” je D`ibrilovo pribli`avanje i njegovo nadno{enje.Tejmija. s generacije na generaciju. bez osmijeha i vedrine... a.{. koje je izbijalo kroz njihova le|a. a ostavljaju od ono prvo. tvoj ummet bio bi zaveden.{. kamenje usijano..{. r. odgovorio je: “Dosta sam dobio od Gospodara moga. nije u kontradiktornosti s drugim njegovim predanjem koje govori o do`ivljavanju Allaha.s.. d`. Pokraj njih su prolazili Faraonovi sljedbenici. kao {to su se desili i jo{ neki doga|aji: Ponu|eno je Resulullahu mlijeko i vino. a.u rukama su dr`ali debelo ukusno meso.Isra’u. Ibn .a. Vidio je izjelice kamate. Resulullah.s.. zna~e druga~ije pribli`avanje od onoga u pri~i o no}nom uzdignu}u. Na nebesima je vidio izjelice jetimskog imetka u te{kim patnjama. Ibn . U suri “En . koje govori o apsolutnom vi|enju i do`ivljavanju Allaha. @vakali su komade vatre d`ehenemske. Njihova simbolika zna~ila je da }e se islam udoma}iti u plodnim dolinama tih dvaju rijeka. a. kosmatog lica.. a samo Allah zna. namr{tenog. r. vidio je ~etiri rijeke u D`ennetu: dvije znane i dvije neznane..’ Ovo se odnosi na D`ibrila. . Tako|er je vidio D`ennet i D`ehennem.Mes’ud. d`..” Kada se Resulullah.” Resulullah. Vidio je bludnike..Zape~a}eni d`enetski napitak 127 jo{ jedanput poslao gore. On izabra mlijeko. vidio u njegovom liku dva puta: prvi puta na Zemlji. d`.s. Usna su im bile kao gubice deva..Kajjim potom je naveo razli~ita mi{ljenja oko Allahovog. udaljio. A “pribli`avanje i nadno{enje” u hadisu ‘O no}nom putovanju’ .s.

ali nije tako. da mu je Allah. a. 256 Najsadr`ajnije i najveli~anstvenije {to je re~eno o ovom putovanju..Isra’ dogodio u Kudusi [erifu i da }e jevreji si}i sa vrha ljestvice vodi~a .s. . Ostavio je posudu opet pokrivenu. a nevjernicisamo pori~u. pozdrav i spas .Isra” da je Allah. ima nekih malih ~injenica koje su produkt ovog ~asnog putavanja.” (20:23) Cilj ove Allahove `elje bio je: “Da bi ~vrsto vjerovao. Allah re~e: “I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje. Istina. pokazao te no}i.” (6:75) Nakon oslanjanja na saznanja Poslanika o vi|enju Allahovih velikih znamenja. kako je rekao.. da bi ~vrsto vjerovao. a ukazuju na cvjetne staze Poslanikovog.nisu imali {ta da mu ka`u. 254 Ibn . Upozorio je vodi~ na odbjeglu devu na ~elu karavana i napio se vode iz njihovog pokrivenog suda. Allah. A ~uti nije isto.{. ali sve to je u njima samo jo{ vi{e pove}avalo srd`bu... Tako|er ih obavijesti o njihovim karavanima u odlasku i povratku. d`. Sud i tajne koje se kriju iza pojedinosti ovog putovanja. Sve je bilo tako. neka znamenja Svoja. d`. dok su oni spavali. sadr`ano je u rije~ima Uzvi{enog Koji ka`e: “I da mu poka`emo neka znamenja Na{a.. zato {to je prvi povjerovao uistinitost ovog doga|aja (Isra’a i Mi’arad`a) u momentu kada su ga svi zanijekali. Nisu bili u stanju da mu prigovore ni u ~emu. obavijesti svoj narod. a. a potom ih upozorava da ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu. One }e trajno visiti obje{ene za grudi. omogu}eno je ~ovjeku da spozna ono {to se ne da vidjeti golim okom obi~nog smrtnika. Resulullah.” (6:75) Musa’u je rekao: “Da ti poka`emo neka od na{ih velikih ~uda. predstavljaju predmet izu~avanja tajni [erijata. on ga opisa u detalje. Sve je ovo ukazivalo na istinitost njegove pri~e koju je sljede}eg jutra ispri~ao poslije no}nog putovanja. Mo`e ~italac pomisliti da ova dva ajeta nisu povezana. r. za njih su predstavljali lahko savladivu prepreku. {to i vidjeti! Samo su poslanici mogli podnijeti na Allahovom putu ono {to nisu mogli drugi. Vidio je mekanski karavan u odlasku i povratku s puta.Istinoljubivi. Zatim im re~e za odbjeglu devu s ~ela karavana. i re~e im kada }e sti}i u Meku. mu to dozvoli.. Okomi{e se na njega sa jo{ `e{}im nasiljem.pa smatram potrebnim da o nekima ukratko ka`em: ^italac nalazi u suri “El .Kajjim ka`e: “Kada je osvanulo jutro. spomenuo doga|aj no}nog putovanja samo u jednom ajetu. Oni pretjera{e u nevjerovanju i potvori{e ga jo{ ve}im la`ima nego do tada. Sve ovozemaljske sile i svi fizi~ki zakoni. d`.” (17:1) Takav je bio Allahov obi~aj i prema drugim poslanicima. Zatra`i{e od njega da im opi{e Kudusi [erif.{.s.a. `ivotopisa. dobio naziv “Siddik” .{.{. ovakvom metodom govora ukazuje da se El . d`.128 Zape~a}eni d`enetski napitak I vidio je `ene koje su svojim mu`evima podmetale tu|u djecu.Bekr.neka je na njega salavat. Sve dunjalu~ke patnje nisu ih mogle skrenuti s pravog puta.” 255 Znamo da je Ebu ..Nakon toga govori o sramoti jevreja i njihovim kriminalnim radnjama. jer Allah. sa jasnim dokazima.

Zape~a}eni d`enetski napitak

129

ljudskog dru{tva, zbog zara|enih zlodjela koja su ih srozavala na dno. Umjesto njih, Allah, d`.{., uzdigao je Svoga Resulullaha, a.s. i s njim objedinio dva Ibrahimova vjerska centra. Do{la su vremena da pre|e duhovno vo|stvo s naroda na narod, sa naroda koji jenatovario na svoja ple}a zlo, prevaru, grijeh i neprijateljstvo, na narod koji je sklon dobro~instvu. To se sve de{ava u vrijeme dok Resulullah, a.s., dobiva objavu - Kur’an koji vodi jedinom ispravnom putu. Me|utim, ima nekih razumnih pitanja: kako }e se to vo|stvo prenijeti na Poslanika, a.s., i njegove sljedbenike u vrijeme dok on luta obroncima Meke, proganjan od ljudi? Ovo pitanje skida pokriva~ s jedne druge stvarnosti, a to je da ovaj krug islamskog djelovanja samo {to se nije zatvorio jednim zaokru`enjem okon~anjem, i da treba po~eti drugi krug, koji }e biti u potpunosti razli~it od prvog, svojim sadr`ajem i svojim tokovima. Stoga imamo neke ajete koji sadr`e stroga upozorenja i `estoke prijetnje upu}ene nevjernicima: “Kad ho}emo jedan grad da uni{timo, onima koji su u njemu na rasko{ navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zaslu`e kaznu, pa ga onda do temelja razru{imo.” (17:16) “I koliko smo samo naroda poslije Nuha uni{tili! A dovoljno je {to Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih.” (17:17) Upoedo s ovim ajetima,imamo druge ajete koji obja{njavaju muslimanima civilizacijske osnove, paragrafe i na~ela na kojima treba da izgrade svoje islamsko dru{tvo. Ali muslimani, kao da su ve} odavno na zemlji, uzeli su stvar pod svoju kontrolu i izgradili ~vrstu jedinku oko koje }e se okretati ~itav dru{tveni sistem. U tome je nagovje{taj da }e Resulullah, a.s., na}i uto~i{te i sigurnost van Meke, da }e se njegova situacija pobolj{ati, i da }e formirati centar iz kojega }e se {iriti vjera islam {irom cijelog svijeta. To je jedna od tajni ovog mubarek putovanja, koje se ve`e za na{u studiju, pa smo to i naveli. Zbog ovakve mudrosti i njoj sli~nih, vidimo da se putovanje Isra’a dogodilo neposredno pred prvu prisegu na Akabi, ili izme|u dvije prisege, a Allah najbolje zna.

130

Zape~a}eni d`enetski napitak

PRVA PRISEGA NA AKABI (prisega na vjernost)
Ranije smo spomenuli {est osoba, stanovnika Jesriba, koje su primile islam u vrijeme hodo~a{}a, godine jedanaeste po poslanstvu. Oni su tada obe}ali Resulullahu da }e {iriti islam u svom narodu. Tok doga|aja htio je da je slijede}e godine, dvanaeste h. u mjesecu julu 621. po kalendaru, na hodo~a{}e do{lo dvanaest ljudi, me|u kojima je pet iz one grupe(od {est)koja se srela s Resulullahom, a.s. protekle godine. [esti, D`abir bin Abdullah bin Riab, nije do{ao. Osim njih do{lo je sedam novih muslimana, a to su: 1. Muaz bin el - Haris, sin Afre iz porodice Beni - Nad`d`ar, pleme El - Hazred`. 2. Zekvan bin Abdul Kajs iz porodice Beni - Zurejk, pleme Hazred`. 3. Ubadet bin Samit iz porodice Beni - Ganem, pleme Hazred`. 4. Jezid bin S’alebe iz porodice Hulefa’ Beni - Ganem, pleme Hazred`. 5. El - Abbas bin Ubadet bin Nadlet iz porodice Beni Salem, pleme Hazred`. 6. Ebu - Hajsem bin Tijhan iz porodice Beni - Abdul E{hel, pleme El - Evs. 7. Uvjem bin Saide iz porodice Beni - Amr bin Avr, pleme El - Evs Pet ih je bilo iz plemena El - Hazred`, a dvojica iz plemena El - Evs. 257 Ova grupa sastade se s Resulullahom, a.s. kod Akabe na Mini, pa dado{e svoje obe}anje navjernost Resulullahu, onako kako mu dado{e`ene prilikom oslobo|enja Meke, o ~emu }emo govoriti. Prenosi Buharija od Ubade bin Samita da je Resulullah, a.s., rekao: “Do|ite i dajte mi ~vrsto obe}anje na vjernost i da ne}ete Allahu ni{ta ravnim smatrati, da ne}ete krasti, blud ~initi, djecu svoju ubijati i da ne}ete la` i potvoru na svoje `ene bacati, te da mi ne}ete ni u ~emu {to je dobro, poslu{nost odricati. Ko od vas prihvati, nagrada mu je kod Allaha, a ko iznevjeri bilo {ta od ovoga, bit }e ka`njen na ovom dunjaluku i to }e mu biti otkup za grijeh. Ko od ovoga ne{to prekr{i, pa ga Allah pokrije, On }e mu i kaznu odrediti ako ho}e ili oprostiti ako ho}e.” Ubadet zavr{i: “Tako je govorio pa mu dadoh rije~ (a u drugoj verziji stoji: pa mu dadosmo rije~) za sve {to je tra`io.” 258

Zape~a}eni d`enetski napitak

131

AMBASADOR ISLAMA U MEDINI
Po{to se prisega na vjernost zavr{i i pro|e period hodo~a{}a, Resulullah, a.s., otpremi s ovom grupom muslimana prvoga svog posrednika u Jesrib da podu~ava tamo{nje muslimane islamskim propisima i da ih uputi u prakticiranje vjere. On }e {iriti islam me|u tamo{njim nevjernicima. Za ovu misiju odabra mladi}a iz redova muslimana, koji je me|u prvima prigrlio vjeru. Bio je to Mus’ab bin ‘Umejr el - ‘Abderi.

SJAJAN USPJEH
Mus’ab bin Umejr nastani se kod Es’aba bin Zerareta, i njih dvojica po~e{e s velikim entuzijazmom i odva`no{}u tuma~iti islam u Jesribu. Mus’ab je bio poznat pod nadimkom “U~a~”. Najve}i uspjeh u svom pozivu do`ivio je, kako se pripovijeda, povodom slijede}eg doga|aja: Jednog dana iza|e Es’ad bin Zeraret sa Mus’abom i uputi{e se prema ku}ama Beni Abdil - E{hela da posjete to pleme, a zatim pleme Beni - Zufera. Kada stigo{e na njihovu zemlju, u|o{e u jedno dvori{te Beni - Zufera. Sjedo{e kraj bunara zvanog Merekk. Oko njih okupi{e se mu{karci koji su primili islam i Sa’d bin Muaz i Usejd bin Hudajr, dvojica starje{ina iz plemena Beni Abdil E{hel - tada su jo{ bili mu{rici. Kada su ~uli {ta pri~a, Sa’d re~e Usejdu: “Idi i ovu dvojicu, koja do|o{e da ponize na{u neja~, otjeraj i zabrani im da dolaze na{im ku}ama. Es’ad bin Zuraret je sin moje tetke. Da nije to,sam bih se obra~unao s njima.” Usejd uze svoje koplje i ode do njih. Kada ga ugleda, Es’ad re~e Mus’abu: “Evo, ide starje{ina svoje porodice, prevedi ga na islam.” Mus’ab mu odogovori: “Ako sjedne, govorit }u s njim.” Usejd im pri|e namr{ten, grde}i ih, stade i upita: “Za{to ste do{li kod nas? Je li da ponizite na{u rije~? Ostavite nas na miru i idite ako vam trebaju va{e glave.” Mus’ab mu se obrati: “Zar ne}e{ sjejsti s nama i ~uti, pa ako ti se dopadne prihvati, a ako ne dopadne, odbij to {to mrzi{.” Usejd re~e: “Uspio si me nagvoriti”, zatim zabode koplje u zemlju i sjede. Mus’ab mu po~e pri~ati o islamu, a zatim mu prou~i odlomak iz Kur’ana. Mus’ab je pri~ao: “tako mi Allaha, na licu mu se ~itao islam, prije nego je i progovorio.” On zatim re~e: “Kako je divan i kako je krasan ovaj govor! [ta ~inite kada `elite primiti ovu vjeru?” Mus’ab i Es’ad reko{e: “Operi se, o~isti svoju odje}u i posvjedo~i istinitim kelime i

132

Zape~a}eni d`enetski napitak

{ehadetom, zatim klanjaj dva rekata.” On potom re~e: “Tamo, iza mene je ~ovjek, ako on pristane uz vas i sav }e njegov narod pristati. Ja }u ga uputiti do vas, odmah, - to je Sa’d bin Muaz.” Zatim Usejd uze svoje koplje i ode do Sa’da bin Muaza koji je sjedio u svom dru{tvu. Sa’d re~e: “Ljudi, kunem se Bogom, da se Usejd vra}a druga~iji nego {to je oti{ao od nas.” Kada zastade Usejd kod njih, Sa’d mu re~e: “[ta si u~inio?” On odgovori: “Razgovarao sam s onom dvojicom, i, tako mi Boga, nisam ni{ta lo{ primijetio. Zabranio sam im da tamo sjede, a oni reko{e: ‘U~init }emo kako ti je drago.’ Ispri~ao sam im da su ljudi iz Beni - Hariseta krenuli da ubiju Es’ada bin Zurareta - jer su saznali da je sin tvoje tetke.” Sa’d ustade srdit zbog onog {to je ~uo, uze svoje koplje i krenu prema Mus’abu i Es’adu. Kada ih ugleda smirene, shvati da je Usejd `elio da ih on saslu{a. On im se obrati podrugljivo i re~e Es’adu bin Zuraretu: “Tako mi Boga, o Ebu - Emamet, da nismo tako bliski ro|aci, pogodio bih te ovim kopljem. Gu{i{ nas u na{oj ku}i s onim {to mrzimo.” Es’ad je ranije rekao Mus’abu: “Do}i }e ti starje{ina koji ima za sobom narod, ako njega pridobije{, pridobio si sve njih.” Mus’ab re~e Sa’du bin Muazu: “Sjedni malo i saslu{aj me! Ako ti se dopadne prihvati, a ako ne, odbij to {to mrzi{.” On re~e: “Prihva}am.” Zabode svoje koplje u zemlju i sjede. Mus’ab mu predo~i islam, i prou~i odlomak iz Kur’ana ~asnog. “Znali smo, tako mi Boga, na licu mu se ~itao islam prije nego je iprogovorio.” Sa’d upita: “[ta ~inite da postanete muslimani?” I Mus’ab i Es’ad mu odgovori{e: “Operi se i o~isti svoju odje}u, izgovori kelime i {ehadet, pa klanjaj dva rekata.” On tako i u~ini. Nakon toga S’ad uze svoje koplje i uputi se kod svog naroda. Kad ga ugleda{e reko{e: “Kunemo se Bogom, vra}a se druga~ijeg lica nego je oti{ao.” Kad je do{ao do njih, obrati i mse: “O narode Abdi E{hel, {ta mislite o meni?” Odgovori{e: “Na{ si starje{ina i najpametniji si.” On re~e: “Zabranjujem i vama i va{im `enama da razgovarate sa mnom dok ne povjerujete u Allaha i Njegovog Poslanika.” Niko od njegovih mu{karaca, a ni `ena, ne zano}i, a da ne primi islam, osim jednog ~ovjeka - a on je El Usajrim. On je primio islam na dan Bitke na Uhudu. @estoko se borio i poginuo, a da nije ni na jednu sed`du pred Allahom pao. Resulullah, a.s. rekao je za njega: “Za malo truda, dobio je veliku nagradu.” Mus’ab je boravio u ku}i Es’ada bin Zurareta, pozivaju}i ljude u islam, sve dok nije bila ni jedna ensarijska ku}a, a da u njoj nije bilo ljudi i `ena muslimana. Jedino ku}e Umejjeta bin Zejda, Hatmeta i Vaila. Oni su imali pjesnika Kajsa bin El - Esleta i bili su njemu poslu{ni. On ih je sprije~io da prime islam, ali na dan Hendeka, pete godine po hid`ri i oni primi{e islam. Neposredno pred sljede}i period hodo~a{}a,to jest godine trinaeste po poslanstvu, vrati se Mus’ab bin Umejr u Meku, nose}i Resulullahu, a.s., radosne vijesti o uspjehu. On mu ispri~a vijesti o plemenima Jesriba o bogatsvu, snazi i blagodatima. 259

Zape~a}eni d`enetski napitak

133

DRUGA PRISEGA NA AKABI
U had`skim mjesecima, godine trinaeste od poslanstva, juna 622. godine po kalendaru, U Meku na had` sti`e sedamdeset i ne{to muslimana iz Jesriba sa svojim ro|acima mu{ricima. Usput su se ovi muslimani pitali, dokle }e dozvoliti da Resulullah, a.s., pati, strahuje i tumara mekanskim brdima? Kada stigo{e u Meku, uspostavi{e tajni kontakt sa Resulullahom, a.s., tokom kojeg se dogovori{e da se sastanu polovinom had`ijskog praznika tokom kojeg se dogovori{e da se sastanu polovinom had`ijskog praznika (Kurban - bajram) na mjestu E{ - [u’ab, kod Akabe, kod Prvog d`emreta na Mini. (Sastanak treba da se odr`i u potpunoj tajnosti, usred no}i.) 260 Iskoristi }emo prigodu da nam o tome ispri~a u~esnik tog skupa, predstavnik Ensarija, ne zaboravljaju}i da je taj sastanak od velikog historijskog zna~aja, i da je iz temelja promijenio kolote~inu neprekidnog sukoba izme|u idolatrije i islama. K’ab bin Melik el - Ensari, r.a., ovako opisuje taj doga|aj: “Krenuli smo da obavimo had`ske obrede, i da se sastanemo s Resulullahom, a.s., sredinom Bajrama, no}u. S nama je bio Abdullah bin Amr bin Haram, jedan od na{ih starje{ina, ~astan i po{tovan od naroda. Povedosmo ga nasastanak, a stvar smo krili od mu{rika koji su do{li s nama iz Jesriba. Obavijestismo na{eg starje{inu za sastanak i obratismo mu se rije~ima: “O D`abirov o~e, ti si jedan od na{ih starje{ina, ~astan i po{tovan. Bojimo se za te da ne bude{ sutra gorivo za D`ehennem. Zatim ga pozvasmo u islam i obavijestismo o sastanku s Resulullahom, a.s., na Akabi. Primio je islam i prisustvovao s nama na sastanku na Akabi, a bio je poglavar.” K’ab pri~a: Te no}i legli smo zajedno s na{im hodo~asnicima iz Jesriba. Kada je pro{la prva tre}ina no}i, iskrali smo se iz {atora na sastanak s Resulullahom, a.s. Jedan po jedan, kradom smo e {uljali, dok ne stigosmo na dogovoreno mjesto. Bilo nas je sedamdeset i tri mu{karca i dvije `ene, obje iz porodice Beni Mazibin bin En - Ned`d`ar: Nesiba, k}i K’abbova (Ummu Imareh), te Esma bint Amr - Ummu Menia, iz porodice Beni - Selema. O~ekivali smo dolazak Resulullaha, a.s. On se pomoli, a s njima amid`a mu El Abbas bin Abdul Muttalib - tada jo{ uvijek u staroj vjeri. On je izrazio pred Muhammedom, a.s., `elju da prisustvuje tom skupu, koji je od `ivotne va`nosti za njegovog brati}a. On je prvi i govorio na tom skupu. 261

134

Zape~a}eni d`enetski napitak

PO^ETAK RAZGOVORA ABBAS GOVORI O VELIKOJ ODGOVORNOSTI
Po{to su svi prispjeli na sastanak, po~ele su diskusije o u~vr{}ivanju vjerskog i vojnog saveza. Prvi govornik bio je Abbas bin Abdul - Muttalib koji po~e, sasvim otvoreno, obja{njavati te`inu odgovornosti koja }e pasti na njihova ple}a, kao rezultat ovog saveza. On re~e: “O narode Hazred`a - Arapi su ensarije zvali Hazred`lijama u koje su ubrajali i El - Evsove - Muhammed je njegovih kvalitete koje ima. On ima ugled, ali i za{titu u svom kraju. Me|utim, on ni{ta od ovoga ne `eli, ve} ho}e da se iseli kod vas, i da vam se pridru`i. Ako smatrate da ste saglasni s njim, i sa onim {to on tuma~i, i zbog ~ega ste ga pozvali, te ako }ete ga {tititi od onih koji se ne sla`u s njim, onda nakon {to ode odavde, ja mu odmah velim: ‘Ne idi! Ima{ ~ast, ugled i za{titu od svojih, u svome mjestu.’” K’ab pri~a: “Rekosmo mu: ^uli smo {ta si rekao: ‘Govori ti, o Allahov Poslani~e, i izaberi za sebe i svoga Gospodara ono {to vi{e voli{.’” 262 Ovakav odgovor ensarija ukazuje na njihovu veliku odlu~nost i hrabrost, na njihov jak iman i veliku privr`enost, te prihva}anje na sebe velike odgovornosti sno{enja svih kobnih posljedica. Resulullah, a.s., nakon toga iznese svoj stav i savez se uspostavi.

PARAGRAFI PRISEGE
O ovome nam detaljno pripovijeda imam Ahmed od D`abira, r.a., koji ka`e: “Rekosmo: ‘O Bo`iji Poslani~e, na ~emu treba da ti iska`emo svoju vjernost?’” Resulullah, a.s., re~e: 1. Na poslu{nost i pokornost u radu i kad ste besposleni. 2. Na opskrbu u olak{ici i pote{ko}i. 3. U naredbi za ~injenje dobra i odvra}anje od zla. 4. Da }ete raditi u ime Allaha i da se ne}ete ni~ijeg prijekora bojati. 5. Da }ete mene potpomogati, kad vam se obratim i da }ete me {tititi kao {to {titite sami sebe, svoje `ene i svoje sinove. S tim }ete zaraditi D`ennet. 263 U Kabovom predanju koju prenosi Ibn - Ishak, posljednji paragraf sadr`i jo{ dodatne stvari. K’ab re~e: “Resulullah, a.s., govorio je, zatim prou~io iz Kur’ana, pa se obratio Alahu, te pozvao u islam. Zatim je rekao: ‘Od vas tra`im da se obave`ete da }ete me braniti od onoga od ~ega branite svoje `ene i djecu.’”

Zape~a}eni d`enetski napitak

135

Zatim ga uze za ruku El - Bera’a i re~e: “Da, tako nam Onoga Koji te posla s Istinom, branit }emo te od onoga od ~ega budemo branili svoje `ene i djecu. Stupimo u savez, o Bo`iji Poslani~e, mi smo uistinu sinovi rata, narod koji nosi oru`je, to smo naslijedili s koljena na koljeno.” K’ab pri~a: “Dok je Bera’a govorio Resulullahu, a.s., uplete se Ebu - Hejsem bin et Tihan koji re~e: ‘O Bo`iji Poslani~e, izme|u nas i nekih ljudi u Jesribu postoje veze. Mi ho}emo da to presje~emo (to su jevreji). Ho}e{ li se predomisliti ako to u~inimo, pa nas ostaviti i vratitit se svojem narodu?’ “Resulullah, a.s., nasmija se i re~e: ‘@ivot je `ivot, smrt je smrt, ja sam va{, vi ste moji, borit }u se protiv onih protiv kojih se vi borite, a miriti se s onim s kojim ste vi u miru.’”

POTVR\IVANJE VELIKE ODGOVORNOSTI KOJU NOSI PRISEGA
Nakon zavr{enog razgovora u vezi s uslovima prisege, i nakon {to su se usaglasili oko ugovora, ustado{e dva ~ovjeka, oba iz prve grupice koja je primila islam na hodo~a{}u jedanaeste i dvanaeste godine po poslanstvu; prvo jedan, a za njim i drugi, uze{e da govore o velikoj obavezi i odgovornosti koja proizlazi iz ovog historijskog doga|aja. Oni upozori{e svoj skup na pravo stanje. Time su htjeli da znaju kolika je njihova spremnost da se `rtvuju za sve {to je dogovoreno. Ibn - Ishak ka`e: “Kada su se sakupili na prisegu, Abbas bin Ubadet re~e: “Da li ste sasvim svjesni na {ta dajete rije~ oovome ~ovjeku?” Odgovori{e: “Da.” On re~e: “Obe}ajte mu svoju rije~ na rat s ljudima bili oni bijeli ili crni. Ako mislite da }ete, ukoliko nesre}a uni{ti va{ imetak i va{e starje{ine poginu, njega iznevjeriti, od sada je to, tako mi Boga, patnja i na ovom i na budu}em svijetu. A ako mislite da ste saglasni s njim zbog ~ega ste ga i zvali, pa nesre}a uni{ti va{e imetke i poginu va{e ~asne starje{in, a vi njega zadr`ite i podr`ite, onda je to nagrada i ovog i budu}eg svijeta.” Reko{e: “Vodimo ga sa sobom, taman da izgubimo imetke i poglavare, samo {ta za to dobivamo, o Bo`iji Poslani~e?” On re~e: “D`ennet.” Reko{e: “Pru`i ruku!” On pru`i ruku, a oni mu dado{e obe}anje.” 265 U D`abirovom predanju stoji: “Ustadosmo da mu damo obe}anje, pa uze njegovu ruku Es’ad bin Zerare, najmla|i od njih sedamdeset, i re~e: ‘Polahko, polahko narode Jesriba, mi mu ne bi u ruke stavili svoje `ivote da nismo sigurni da je on Allahov Poslanik. Njegov dolazak kod nas danas, zna~i okretanje protiv svih Arapa, pogibiju va{ih poglavara, i vjere, pa ako }ete mo}i ustrajati u tome, primite ga, Allah }e vas za to nagraditi, a ako ste kukavice i bojite se za sebe, onda ga pustite, on se opravdao zbog vas pred Allahom.’” 266

136

Zape~a}eni d`enetski napitak

ZAKLJU^IVANJE PRISEGE
Nakon utemeljenja paragrafa prisege, te nakon njihovog utvr|ivanja i uvjeravanja, otpo~elo je zaklju~ivanje prisege ~estitanjem. D`abir je rekao nakon govora Es’ada bin Zerareta, da su prisutni kazali: “O Es’ade, hajde, rukujte se i to okon~ajte, tako nam Allaha, ne}emo dozvoliti, a niti }emo htjeti da se prekine ovaj ugovor.” 267 Tada Es’ad shvati, koliko je ovaj narod spreman na `rtve za islam. U to je bio i sam ubije|en - a bio je veliki misionar islama, zajedno sa Mus’abom - te je zahvaljuju}i tome postao vrhovni vjerski poglavar ovoga skupa. On je bio i inicijator ovoga sastanka i prvi ~ovjek koji je prihvatio ugovor. Ibn - Ishak je rekao: “I porodica Benu - Ned`d`dar smatra da je Ebu - Umamet Es’ad bin Zerare bio prvi ~ovjek koji je ~estitao Resulullahu, a.s., na ugovoru.” 268 Nakon ovoga ~ina po~e sveop}e ~estitanje. D`abir pri~a: “Prilazili smo Resulullahu, a.s., jedan po jedan, i svi mu pojedina~no prisegu dasmo, a on prihvati na{e prisege preporu~uju}i da na s Allah nagradi D`ennetom.” 269 [to se ti~e `ena koje su dale svoju prisegu, one se nisu rukovale, nego su ~estitanje iskazale rije~ima. Resulullah, a.s., se nije nikada rukovao sa `enom koja mu nije u srodstvu.270

DVANAEST POGLAVARA:
Poslije okon~anja svih pojedinosti oko ugovora, Resulullah, a.s., zatra`i da skup izabere dvanaest predstavnika koji }e biti poglavari svoga roda i koji }e biti odgovorni za provo|enje navedenih pargrafa prisege, odnosno ugovora u djelo. Resulullah, a.s., re~e prisutnima: “Dajte mi dvanaestericu izme|u vas. Svaki od njih bit }e odgovoran za svoje ljude.” Izbor je odmah izvr{en. Devet ih je bilo iz plemena El - Hazred`, a trojica iz El - Evsa. Evo njihovih imena: STARJE[INE EL - HAZRED@A: 1. Esad bin Terare bin Ades, 2. S’ad bin Er - Rebia bin Amr, 3. Abdullah bin Revvaha bin S’alebe, 4. Rafi’ bin Malik bin El - Ad`lan, 5. El - Berra’ bin Ma’rur bin Sahr, 6. Abdullah bin Amr bin Haram,

Zape~a}eni d`enetski napitak

137

7. Ubbadet bin es- Samit bin Kajs, 8. S’ad bin Ubbadet bin Dulejm, 9. El - Munzir bin Amr bin Hunejs. STARJE[INE EL - EVSA: 1. Usejd bin Hudajr bin Semmak, 2. S’ad bin Hajsame bin el - Haris, 3. Rifa’a bin Abdul - Munzir bin Zubejr. Kada se okon~a izbor, Resulullah, a.s., zatra`i od njih ~vrsto obe}anje (zakletvu) i re~e im: “Vi ste za{titnici svoga naroda i njihov jemac, kao {to su Havarijjuni - U~enici, bili za{titnici Isa’a, a.s., sina Merjeminog, a ja sam za{titnik moga naroda, tj. muslimana.” Oni se slo`i{e s tim. 271

[EJTAN OTKRIVA UGOVOR
Kada se sve ovo zavr{ilo i kada su ljudi bili spremni da se razi|u, do|e do izdaje. Bila je iznenadna i neo~ekivana, a ljudi na sastanku zate~eni i nepripremljeni na ne{to takvo. Taj izdajnik popeo se na jedno uzvi{enje i iz svega glasa, kakav se do tada nikad nije ~uo, zavikao: “O stanovnici [u’aba, ho}ete li Muhammeda i njegovo dru{tvo `ive? Evo ih na okupu, digli se protiv vas!” Resulullah, a.s., re~e: “Ovo je za Akabu nesre}e. Tako mi Allaha, o ti Allahov neprijatelju, posebno }u se pozabaviti tobom.” Zatim je naredio ljudima da se razi|u i odu u svoje {atore. 272

SPREMNOST ENSARIJA DA UDARE NA KUREJ[IJE
Kada su muslimani za~uli glas izdajnika, Abbas bin Ubade bin Nadle re~e: “Tako ti Allaha, o Poslani~e, ako ho}e{, mi }emo sutra svojim sabljama napasti stanovnike Mine.” Resulullah, a.s., odgovori: “Nemam naredbu za to. Vi se vratite u svoje kampove, idite i naspavajte se.” 273

Uspjelo im je da ugledaju S’ad bin Ubbadeta i Munzir bin Amra.138 Zape~a}eni d`enetski napitak KUREJ[IJE [ALJU PROTEST U JESRIB Vijest o ovom doga|aju brzo se pro{iri Mekom. pa ga po~e{e tu}i i vu}i za kosu. 274 Po{to mu{rici (nevjernici)Jesriba nisu imali pojma o ~emu se radi. Me|utim.” Muslimani su se kri{om pogledali. Kada su ensarije vidjeli da su izgubili Amra. ali on se pojavi pred njima. da do|e do rata izme|u nas i vas. po~e{e se zaklinjati bogom. po{to su hodo~asnici oti{li svojim ku}ama.” (izme|u Meke i Jesriba). Protekla je . to saznanje stiglo je kasno. koji do|e i re~e: “Ovo ni{ta ne valja. Moj narod ne bi tako ne{to ni pomislio. Oni digo{ekonjicu i posla{eje u potjeru za Jeserbijama. ali dosta kasno. U tom do|o{e El . Stoga slijede}eg dana upupti{e veliku delegaciju. Munzir je sustigao svoje i tako i m umakao. ali su nastavili istragu po tom pitanju. Oni reko{e: “O Hazred`ljije. a Amra uhvati{e. sa~injenu od uglednih Mekalija i najve}ih mekanskih silnika u {ator hodo~asnika iz Jesriba. oni ne bi ni po~injali ni jednu stvar dok se ne bi sa mnom dogovorili.s.). a. da je skup stvarno odr`an. Oni su u potpunosti bili svjesni kakve }e posljedice izazvati ovaj dogovor po njihov imetak i po njih ponaosob. Dok sam bio u Jesribu. Sveza{e mu ruke iza vrata a zatim ga veza{e devi za kolan. da izraze svoj `estoki protest na ovaj ugovor. KUREJ[IJE SAZNAJU ZA ODR@ANI SKUP I PROTJERUJU NJEGOVE U^ESNIKE Predstavnici Meke vrati{e se gotovo ubije|eni da su la`no obavije{teni.Mut’am bin Adijj i Haris bin Harb bin Umejje i izbavi{e ga iz njihovih ruku. poznata pod nazivom “Velika”. Oni zovnu{e Abdullah bin Selula. dogovori{e se da ga potra`e. Ni jedan nije progovorio. S’ad je njima do tada garantirao siguran put karavana koji su prolazili pokraj Medine. izme|u svih Arapa. sa ciljem da ga izbavite od nas. Tako se svi kompletno vrati{e u Medinu. Do{li su do saznanja da je vijest istinita. i vrati{e se razo~arani. ovo potpuno zanemarite. a niti zanijekali. {utjeli su. dok ga ne dotjera{e u Meku. Niti su {ta potvrdili. obavije{teni smo da ste do{li kod ovog na{eg ~ovjeka (Muhammeda. Znajte da je najmanje nama stalo. Kurej{ije obuze strah i o~aj. da oni ni{ta ne znaju. i da mu date podr{ku protiv nas. da ustvari i nema ni{ta. 275 Ovako je protekla druga prisega na Akabi. Predstavnici Kurej{ija povjerova{e mu{ricima Jesriba (nevjernicima).

Muslimani se po~e{e iseljavati. jer iman uskla|uje odnose izme|u rije~i i djela. d`. hrabrost i spremnost na `rtve. ali onkre}e u nepoznatu budu}nost. dok mu ne strga{e ruku. dozvoli muslimanima da se isele u novu domovinu. tj. Muslimani su uz ovakav iman uspjeli da ispi{u historiju svojim djelima i da ostave svoje tragove koje nije izbrisala pro{lost. ljubavi i po{tovanja.s. te ovakva osje}anja i zapa`anja. a bez njih ne}e ostati ni budu}nost. i Njegove kitabe. PRETHODNICA HID@RE Poslije zavr{etka druge prisege na Akabi. znaju}i sigurno da iza sebe ostavlja tugu i razo~arenje. Ummu . protekla je uz veliko povjerenje. ali ga amid`e ne dado{e. svjestan je da je legalno oplja~kan i da mo`e propasti bilo na po~etku ili na kraju svoga puta. izlazila svaki dan na bre`uljak i tu plakala od jutra do mraka. jer su se oni tajno zavoljeli isklju~ivo radi Allaha. a tvojom `enom? Za{to da ti dozvolimo da je vodi{ u tu|inu. kako ka`e Ibn .. Hid`ra je zna~ila zanemarivanje li~nih interesa. Vjernik iz Jesriba saosje}ao je sa potla~enim bratom iz Meke. a ona se nije oporavljala. i po~ini{e nova zla nad muslimanima. Kada su se spremili za napu{tanje Meke.” Otimali su se oko djeteta.. to jest da u~ine hid`ru. d`. s kojima se ponosi na sada{njost. `enina rodbina mu re~e: “Ti ho}e{ mimo nas da ode{. jer njihov oslonac bija{e iman. `rtvovanje imovine i spasavanje golog `ivota. [ta }e biti s na{om ro|akom. On je iselio godinu dana prije druge prisege.. Oni reko{e: “Ne damo joj na{e dijete.Selema je. Njegovog Poslanika. a.{.Resulullah. stoje uspravno pred silama mraka. spreman da se bori za njega i da ga {titi. iako su sve to znali. a nevjernici se isprije~i{e izme|u njih i njihovog izlaska.” Uze{e mu `enu. Donosimo neke primjere: 1.a to je bila najve}a dobit za islam od njegovog po~etka . Ovakvo shva}anje. ako je odvojite od njega.Zape~a}eni d`enetski napitak 139 u atmosferi me|usobnog razumijevanja.Ishak (autor Sire Muhtasar). S njim su oti{li njegova `ena i sin.{. nisu bila prolaznog karaktera.Selema je oti{ao sam u Medinu.s. Ebu . Ebu . ~vrsto vjerovanje u Allaha. ^ovjek je svjestan {ta gubi. a nakon {to je islam uspio ste}i sebi domovinu usred pustinje zadojene nevjerstvom i neznanjem . Pro|e od tog doga|aja dana. i to bi povod `estoke sva|e izme|u njegove i njene porodice. Samo oni koji imaju ~vrst iman. poslije mu`evog odlaska i oduzimanja sina. a. U tome se smilova jedan od njenih ro|aka i re~e: “Za{to ne pustite ovu siroticu? .Selema bio je me|u prvim muhad`irima.

Omer mu re~e: “Ako si donio odluku.!” On im re~e: “Ostavljam vam imetak. ja se napatih na ovoj svojoj devi. a Hi{am bi sprje~en. spasi se na devi. ovako i vi uradite sa svojim odmetnicima. Nakon dva mjeseca i nekoliko dana od Velike prisege na Akabi. a ona. ako bi saznali za to. Omer i Ajja{ se na|o{e. ho}ete li me onda pustiti da idem svojim pute. u Meki ostade od muslimana samo Resulullah. U neko doba. Kada se Suhejb `elio iseliti iz Meke (hid`ru u~initi) u Medinu. reko{e mu Kurej{ije.Ten’im.” Ajja{ ipak odlu~i da se s njima vrati. Kada saznade za njenu situaciju. re~e joj: “Tvoj mu` je ovdje. ako bihvam ostavio svoj imetak. Reko{e: “O stanovnici Meke. s Ebu . Suhejb je na dobitku!” 277 3. u ovom selu. Me|utim.” 278 Ovo su samo tri primjera koji nam pokazuju {ta su nevjernici radili u Meki od onih koji su `eljeli u~initi hid`ru. sama }e se o~e{ljati i ako joj dojadi vrelina Meke.Rebia i Hi{am bin El .” Ona zatra`i sina od njegova roda i krenu u Medinu. sama s djetetom. Kada prva dvojica stigo{e do Medine i odsjedo{e u Kubbi. isprati je do predgra|a Medine. ako posumnja{ da }e ti tvoji nauditi. prizemlji{e svoje deve i si|o{e. 276 2. a.s.Harisom do Ajja{a . jedni za drugim. samo da ti na`ao u~ine i od vjere te odvrate! Znaj. odgovori Ajja{.Asijj bin Vail dogovori{e se da osvanu kod prvoga od njih i da odatle krenu u Medinu. Putovala je i putovala sve dok ne sti`e do mjesta Et .sva trojica su od jedne majke.” On se poslije toga vrati nazad u Meku. Tako svezanog ga uvedo{e u Meku usred dana. zar ne}e{ da se malo zamijenimo?” “Kako da ne”. Kad stado{e na zemlju. to ne mo`e tako. Ebu . a. ona je jaka i brza. Vrati joj se.s. i pored svega toga ljudi su izlazili. onda uzmi moju devu. ako tvojoj majci dojade u{i. sama }e oti}i u hlad. tako mi Boga.Bekrom i Alijom. Nigdje ni jednog drugog Allahovog stvorenja. gdje je susrete Osman bin Talha bin Ebi Talha. dok ne vidi tebe. Ova dvojica ashaba ostala su po . Put. idi svome mu`u. Kada ugleda d`amiju “Kubba” (prva d`amija sagra|ena u islamu).D`ehl sa bratom El . kako bi njegova majka skinula zavjet. a sad bi htio da iza|e{ i da iznese{ svoj imetak. Ebu D`ehel i Haris ga obori{e i sveza{e. kao {to smo i mi uradili s na{im odmetnikom. Ina~e se hid`ra ~inila u tajnosti. do|e Ebu .. Idi k njemu s Allahovim blagoslovom.D`ehel mu re~e: “O moj brati}u.” Suhejb im re~e: “A {ta mislite. tvoji te ljudi `ele.?” Odgovori{e: “Da. Zastado{e. Omer bin el .140 Zape~a}eni d`enetski napitak Zar vam nije dosta {to ste je rastavili od sina i mu`a?” Oni joj tada reko{e: “Ako ho}e{.” Ta vijest do|e do Resulullaha. dug petsto kilometara. Zaimao si i obogatio se kod nas. i on re~e: “Suhejb je na dobitku.. Tako nam boga . Reko{e mu: “Tvoja majka zavjetovala se da ne}e kosu ~e{ljati ni sa sunca se u hlad skloniti.” Ajja{ uzjaha Omerovu devu i krenu s njima. Postigao si dosta u `ivotu. nevjernici: “Do{ao si kod nas kao bijedni prosjak. Ajja{ bin Ebi . Dr`i se njenih le|a (ne silazi s nje).Hattab.” Omer mu se obrati: “O Ajja{e.

spremao je prtljag. Pred njima je stajala velika. Oni su znali kakve kvalitete posjeduje Muhammed.. Mekanski trgovci nosili su robu u [am u vrijednosti od ~etvrtine miliona zlatnih dinara (dukata) godi{nje. Ebu .s. Kurej{ije su tako|er znale kakav strate{ki zna~aj ima Medina za trgovinu. odgovori Resulullah. {to im je i uspjelo. i od tada hranio dvije deve li{}em akacije puna ~etiri mjeseca. plemenitosti. U Medinu su se vratili i svi muhad`iri iz Abesinije.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 141 nare|enju Resulullaha. Niko nije imao takav uticaj na ljude kao on. Imao je vrhunske kvalitete vo|e koji vodi pravim putem. To }e biti kod palme koja se nalazi izme|u dvije vulkanske stijene.s. a obzirom na postojanje historijski zna~ajnog puta koji je spajao Jemen sa [amom prolaze}i obalom Crvenog mora. a.. naredbu za svoj odlazak iz Meke. Tako|er je i Ebu .. A njegovi ashabi.a.Evs i El . “Resulullah. a. Trgova~ki putevi od Crvenog mora i Jemena pa do [ama.{. a.. Znali su za njihove ogromne napore ulo`ene na obustavljanje me|usobnih.s. mu re~e: “Ja `elim da dobijem dozvolu za put. nezapam}en do tada.Bekr se spremio da ide u Medinu. a Poslanik.s. te ljubavi prema miru i svemu {to je dobro. Bojali su se plemena El .s. drugovi spremili svoje stvari.Jesribu i {to se jesribski narod okrenuo protiv njih. osim vrijednosti koje su nosili stanovnici Taifa i drugih mjesta.Hazred`. bratoubila~kih. koja ka`e. Stoga se nije mogla sakriti ogromna bojazan Kurej{ija {to se islam udoma}io u Medini .Bekr upita: “A ho}e{ li je zaista dobiti?” “Ho}u”. umnim ljudima. a. poveli svoje `ene i djecu i napustili Meku. stvarna opasnost. poznatih me|u Arapima po neustra{ivosti. r.. a. a.Bekr je tada odustao od hid`re ~ekaju}i Resulullaha. vodili su preko Medine. a. po~e{e tragati za . obuze ih strah i o~aj. Resulullah. Nakon {to su osjetili opasnost koja ih je iz temelja uzdrmala. bili su spremni da se svojom odlu~no{}u i iskreno{}u `rtvuju na njegovom putu. rekao je muslimanima da je idio mjesto u koje }e se oni iseliti.Bekr spremao svoje stvari.s. dugogodi{njih ratova.” Ebu . ZASJEDANJE KUREJ[IJSKOG VIJE]A Kad su vidjeli mu{rici Meke da su Resulullahovi. I Ebu . koja je prijetila da ugrozi njihovu idolatriju i njihovu ekonomiju. ~ekaju}i od Allah. Ovakva uspje{na trgovina mogla se odvijati samo uz dobro osigurane trgova~ke puteve. 279 Buharija prenosi od Ai{e. I tako je otpo~ela hid`ra prema Medini.. d`.. Ostali su i oni koje su nevjernici na silu zadr`ali.

a.D`ehel bin Hi{am. ispred plemena Abdi [ems bin Abdi Menaf. septembra 622. dvadeset {estog safera. 282 Ovo je bila najzna~ajnija sjednica u historiji Meke. Oni upita{e: “Ko si star~e?” On odgovori: “Starje{ina stanovnika Ned`da. u|i”. Na zasjedanje parlamenta stigli su delegati iz svih kurej{ijskih plemena. i Ebu . i drugima `ivot osmi{lja.Esved re~e: “Odre}i }emo ga se i protjerati ga iz na{eg mjesta. ispred plemena Beni Abdi . Umejje bin Halef. JEDINSTVENA ODLUKA PARLAMENTA DA SE UBIJE MUHAMMED. odr`a se u Meki zasijedanje parlamenta u Vije}nici po~etkom dana.142 Zape~a}eni d`enetski napitak najpogodnijim sredstvima za otklanjanje te opasnosti. ispred Benu .d .Nadar bin el . 2. [ejbe i Utbe.Buhturi bin Hi{am. sinovi El . 7. ~iji je najve}i. A.s.islama.Mahzum. Kada otpo~e sjednica. Njegovim okon~anjem treba totalno prekinuti nadiru}i val svjetlosti postoje}e vjere . islamske misli ili bolje re~eno vjere islama. 5.s. 3. ispred plemena D`umeh. a i jedini uzro~nik. ispred Beni Esed bin El . ne}ete biti . Nebih i Munebbih.Sufjan bin Harb. tako mi Boga! To nije mi{ljenje svih! Vi svi znate kako lijepo pri~a i logi~no razmi{lja. Zastade na vratima. god. En .” Starac Ned`dijac re~e: “Ne. Ovome skupu. Trebalo je da prou~e odlu~uju}i plan za kona~no i trajno uni{tenje nosioca zastave islama. Taimet bin Adij i El . nosilac islamske ideje. U ~etvrtak. Resulullah. ispred plemena Beni Nerfel bin Abdi Menaf.Uzza 6. 281 po kalendaru. a. D`ubejr bin Mut’am. Diskusija je dugo trajala. ili otprilike dva i po mjeseca nakon “Velike prisege” na Akabi. pa sam do{ao da i ja prisustvujem. Ebu el .Sehm. ^uo sam o ~emu }ete razgovarati. Nadam se da ne}ete odbiti moje mi{ljenje ili savjet.Haris bin Amir.ako tako u~inite. Zem’at bin el . Tako mi Boga.Had`d`ad`a. od `ivotnog zna~aja za Kurej{ije. sinovi Rebi’ata.S. ispred plemena Beni . pa on u|e i sjede s njima. u bijeloj odje}i. Kada su stigli u Vije}nicu u dogovoreno vrijem. otpo~e{e i razli~iti prijedlozi i rje{enja. 4. prisustvovali su slijede}i kurej{ijski delegati: 1. Nije nas briga kuda }e oti}i gdje }e se nastaniti. drob.” Reko{e: “Dobro.Esved i Hakim bin Huzzam.Dar. Time }emo popraviti na{u situaciju i bit }e kao i prije. onaj koji je bacio na Resulullaha. godine ~etrnaeste od poslanstva. Ebu .. iznenadi ih Iblis ({ejtan) u liku ~estitog starca. odgovaraju}eg 12.Haris. Ebu el .

Oni }e vas napasti i njega oteti iz va{ih ruku. ako ga uhapsite. a onda }e i druge protiv vas podi}i dok vas ne pobijede. A i on }e umrijeti kada ga sna|e ono {to je njih sna{lo. Reko{e: “Koje.D`ehel bin Hi{am. krv }e mu se rasplinuti na sva plemena.Hakeme?” On odgovori: “Smatram da treba uzeti iz svakog plemena po jednog sna`nog i zdravog mladi}a da nas predstavlja. Ebu . Pobijedit }e vas.” Starac Ned`dijac: “Ne.” 283 Mekanski parlament usvoji ovaj stra{ni prijedlog jednoglasno. oni }e ga prihvatiti.Buhturi re~e: “Okujte ga u `eljezo. kao {to ka`ete. Nije. Bio bi to rat protiv svih nas.pa umrije{e. a Benu Abdi Menaf ne}e smjeti tra`iti osvetu nad svima. Smatram da }ete svi biti za njega. Ebu . ovo za vas rije{enje. Tra`ite bolje!” Nakon {to parlamentarci odbi{e ova dva prijedloga.Zape~a}eni d`enetski napitak 143 sigurni ni od jednog arapskog naroda. tako mi Boga.Zuhejra i Nabigu . najve}i zlikovac Meke. zaklju~ajte ga u tamnicu. ne}ete mo}i okovati njegov duh.” Ebu . i onda }e on ~initi s vama {ta ho}e. nepokolebljivo odlu~ni da ovaj zaklju~ak odmah sprovedu u djelo. ni ovo nije va{e mi{ljenje. a zatim se okrenuti protiv vas. ja imam rje{enje. pojavi se i tre}i prijedlog s kojim se slo`i{e svi prisutni i kojega usvoji{e. dakle. a zatim gledajte kako }e ga sna}i zlo koje je sna{lo i one pjesnike koji su bili prije njega . i da svakome od njih damo ubojitu sablju. . Tra`ite za njega drugo rje{enje. Gdje god bude bio. a mi njih nadmudrismo!” Starac Ned`dijac re~e: “Neka bude kako ovaj ~ovjek ka`e. Odahnut }emo od njega. njegove misli i ideje! One }e iza}i kroz zaklju~ana vrata i odlepr{ati njegovim drugovima. pristupi i re~e: “Tako mi Boga. ^lanovi parlamenta vrati{e se svojim ku}ama. Tako mi Boga. Oni su htjeli nadmudriti nas. Ni ja ne vidim boljeg rje{enja od ovoga. Ako tako u~inimo. da odu do njega i da ga ubiju svi odjednom. Naime.

3. kad neko re~e Ebu .v. o Allahov Poslani~e!’ On re~e: ‘Dozvoljeno mi je da se iselim.s. U{ao je irekao: ‘Neka iza|u svi iz sobe!’ Ebu .a. a.D`ehel bin Hi{am. odnese svoj prtljag kod Ebu . ka`e: “Pa je do{ao Resulullah.’ 285 Nakon donesenog plana za putovanje varti se Resulullah. do|e D`ibril s objavom od Uzvi{enog i Slavljenog Gospodara i obavijesti Resulullaha. s. do{ao je u ovo doba samo radi ne~eg va`nog.a.. zatra`io dozvolu da u|e i dozvoljeno mu je.Bekru: ‘Resulullah. a.Bekra. 2. Plan su trebali sprovesti u djelo slijede}i ljudi (njih jedanaest iz vije}a). svojoj ku}i da ~eka dolazak no}i.RESULULLAHOVA. To su: 1. pri~a: “Sjedili smo u ku}i Ebu . A.Bekr re~e: ‘Oni su tvoja porodica. i da se snjim dogovori o planu za put. r. r. r.a. ti si mi kao otac.a. On mu odredi vrijeme hid`re govore}i: “Ne spavaj no}as na svojoj postelji.. Ai{a. s... na kojoj si do sada spavao. i ujedno o Allahovoj dozvoli za izlazak iz Meke.s. .a.Bekr re~e: ‘Dajem oca i majku za njega! Tako mi Allaha..’ A Ebu . OPKOLJAVANJE RESULULLAHOVE.” 284 Resulullah.. A. kao otac si mi?’Resulullah. kojeg su skovali ~lanovi mekanskog parlamenta toga jutra u Vije}nici..Muit.s..S.. odgovori: ‘Da. a. Ukbe bin Ebi . ‘ Ebu . o zavjeri Kurej{ija protiv njega. a.s. Ebu .Bekr re~e: ‘A u tvom dru{tvu i ja.. HID@RA Kad je donesena stra{na odluka da ubiju Resulullaha.Bekra iza podneva. a. dolazi umotanog lica! Dolazi u vrijeme koje nije obi~avao da nam dolazi.s... KU]E Najve}i kurej{iski zlikovci proveli su ostatak dana u pripremi da izvr{e zacrtani plan.s.s.v.’” Ai{a. El .Hakem bin Ebil A’as.S.

” 288 Ubistvo se trebalo izvr{iti nakon pono}i. totalno propade. i da }ete biti o`ivljeni poslije svoje smrti. Oni iza|o{e na stra`nji izlaz . On i u~ini ono o ~emu je obavijestio Svoga Poslanika.Ishak ka`e: “Kada pade mrak. a Allah ih je ometao. pa ga ne vidje{e.. Resulullah. preuzima stvar u “svoje ruke”. 289 Nakon toga Resulullah. nakon toga: “I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali: oni su zamke pleli.{. krenu Ebu . 287 Bili su u potpunosti ubije|eni da }e ovaj njihov sramni plan i ova velika zavjera uspjeti.Talibu: “Lezi na moju postelju.S. 7. 11.D`ehel bio nervozan i nesiguran. Njegov brat Munebih bin el .s..Esved..s. Spavaj u njoj. T’aimet bin Adijj. niko ne mo`e biti za{ti}en.” (8:30) RESULULLAH. Umejje bin Halef. Zem’at bin el .” (36:9) U svakog Kurej{ije na glavi bilo je prosute pra{ine. te da su za vas pripremljene ba{~e poput jordanskih vrtova.. a. U kobnom trenutku Resulullah. a. da }ete ko stoka pomrijeti. im zaslijepi vid.. 8. A. a.Haris.Bekrovoj ku}i. Allah. iza|e iz ku}e.{. Ebu . ako ho}e da kazni.Nadar bin el .. obuci ovu moju zelenu hadremijsku (iz Hadramevta) burdu (ogrta~)...s. a. ova grupa okru`i ku}u Resulullaha. Resulullah. jer Allah to najbolje umije. je u~io: “I Mi smo ispred i iza njih pregradu metnuli i na o~i im koprenu stavili.286 Ibn . a. 5. Me|utim. a.s. En . 9. 6.. uze {aku pijeska i prosu ga po njihovim glavama.Had`d`ad`. re~e Aliji bin Ebi . 10.Zape~a}eni d`enetski napitak 145 4. i ostade ~ekati dok zaspi. Oni su stra`arili u i{~ekivanju datog momenta. On. Allah. a nakon o`ivljavanja u}i u vatru u kojoj }ete gorjeti.. Vladar nebeskih i zemaljskih prostranstava. NAPU[TA SVOJU KU]U Kurej{ijski plan i pored vrhunske i precizne pripreme da se provede u djelo. Ubej bin Halef.s.s. d`. Jedini je Ebu .s. probi njihove redove. Nebih bin el. pa da ga onda ubiju.Had`d`ad`. pa sa zebnjom u srcu stade pred svoje sau~esnike govore}i zajedljivo i podrugljivo: “Muhammed smatra da }ete postati kraljevi Arapa i stranaca ako prihvatite njegovu vjeru. a. On uzima u za{titu i od Njega. d`. ~ini {ta ho}e. a ako ne prihvatite. Ne}e ti se ni{ta lo{e dogoditi od njih. je prilikom spavanja obla~io taj isti ogrta~. zato oni ne vide. Nakon ovoga Resulullah.Leheb.

s. a. odgovaraju}eg 12/13 septembra po kalendaru.s. te{ko pristupa~no i stjenovito. te }e potjera i krenuti glavnim putem na sjever. 293 . Ebu . na ruku im je i{lo zlo i nesre}a.Bekra. izranjavao je noge idu}i. poznado{e i upita{e za Resulullaha. koja postade u historiji poznata pod imenom “Sevr”. bacio vam na glavu pra{inu i oti{ao svojim poslom. onaj koji kre}e na jug od Meke. Zajedno.. tako nam Boga!” Zatim po~e{e otresati pra{inu s glave.. ku}nih vrata upita: “[ta to tu radite?” Odgovori{e: “^ekamo Muhammeda. Pomoli im se neki ~ovjek. a.s. Neposredno pred pono}. zna se da ga je Ebu . znao je da }e Kurej{ije odmah organizirati potragu i da }e svi pogledi biti upereni prvo ka Medini. da {to prije iza|u iz Meke. a.. i to prije nego {to svane zora.” Oni reko{e: “Nismo ga vidjeli. dok ne do|o{e do brda zvanog “Sevr”. 292 Sti`e do ku}e svoga druga. udaljeno od puta.a.Bekr iznio na brdo i da je teturao dok nije stigao na vrh brda gdje se nalazi pe}ina. no}i. Stoga on odabra put sasvim suprotan od toga. najpovjerljivijeg prijatelja. Bilo kako bilo. napusti{e njegovu ku}u kroz stra`nja vrata.s. ono Muhammed spava u svojoj burdi. r. u pravcu Jemena. a.” Utom po~e svitati i Alija se probudi i ispravi u postelji..” 291 OD KU]E DO PE]INE Resulullah. Resulullah.s. a. na putu ka Jemenu.s. a. On re~e: “Ja za njega ni{ta ne znam. a oni ga zgrabi{e. Mu{ri~ki mladi}i i{~ekivali sukobni trenutak. ku}e je i dalje trajala. mjeseca safera. po poslanstvu. Ugleda{e nekoga na postelji i reko{e: “Tako nam Boga. On je pro{ao kraj vas.146 Zape~a}eni d`enetski napitak njegove ku}e i uputi{e se u pe}inu “Sevr” koja se nalazila jugoisto~no od Meke. godine 14. napusti svoju ku}u 27. Ovim putem i{li su oko pet milja.” On im re~e: “Izigrani ste i plan vam je propao. Ali ubrzo se osvijesti{e i navali{e kroz vrata u ku}u. Resulullah. Neki ka`u da je i{ao na prstima kako bi sakrio svoje tragove. 290 Zasjeda oko Resulullahove. i to odmah. Brdo je prili~no visoko.. pa je tako ozlijedio noge. i kako ih ugleda ispred Resulullahovih.

Bekra ne{to ujede za nogu. one no}i kad se zavjera trebala okon~ati ubistvom.Bekra no}ivao je s njima.a. 294 U pe}ini su proboravili tri no}i. ali bez uspjeha i rezultata..Zape~a}eni d`enetski napitak 147 IZ HUMA FI . a zatim bi potjerao ovce tragom Abdullaha. izudarali su Aliju.Bekru.L . 295 Abdullah.Bekre?” “Ne{to me ujede. pa Resulullah.. pri~a: “Abdullah je bio mom~uljak.s. o{trouman i dosjetljiv. ma ko taj bio. A Amir bin Fuhejre.s. oti{li su Ebu . lice. stavi svoju glavu njemu na krilo i zaspa.GARI: (“KAD SU NJIH DVOJICA BILI U PE]INI” .. Od bola mu suze poteko{e i sli{e se na Resulullahovo. da ih stado izbri{e nakon njegovog odlaska u Meku.Bekr u|e i pregleda pe}inu. a ti si mi kao otac i mati!” Resulullah. Potjera sti`e i do pe}inskog ulaza. a. Zatim re~e Resulullahu. Tako|er odlu~i{e dati veliku nagradu. kao da je u njoj i spavao.. . `ive ili mrtve.. od petka uve~e do nedjelje uve~e. Pocijepa svoj ogrta~ i zatisnu rupu i ostado{e dvije rupe koje on za~epi svojim nogama. ne}e{ u}i dok ja prvi ne u|em. a. u vrijednosti od sto deva. Prvo {to su tim povodom uradili. pa bi nave~e dolazio i pri~ao im novosti. upita: “[ta ti je Ebu . oslobo|eni rob Ebu . 297 [to se ti~e Kurej{ija. putevima i pustarama. ne bili saznali vijesti o Resulullahu. Slu{ao je pa`ljivo sve pri~e o njima dvojici. Pred zoru bi oti{ao od njih i osvitao s Kurej{ijama u Meki.s. onome ko ih vrati u Meku. Ebu . Ebu . a.i udari joj {amar.. Ebu .” Ebu . pa ako bude kakve opasnosti neka mene zadesi. za svakoga posebno.D`ehel d`e ruku . na kojoj doneso{e odluku da upotrijebe sva raspolo`iva sredstva koja }e im omogu}iti hvatanje ova dva ~ovjeka.BEkrovog sina.s. a.Bekr re~e: “Tako mi Allaha. odveli ga u Kabu i dr`ali ga jedan sat. “U|i. a.Bekra u blizini pe}ine napasao je ovce. a oni je upita{e: “Gdje ti je otac?” “Ne znam gdje je on.Bekrova k}erka. tako jak da joj izbi mi|uhu iz uha. 299 Kurej{ije odr`a{e hitnu sjednicu. 300 Zatim pogajreti{e konjanici. pa bi ih po jaciji natjerao ispred pe}ine i opskrbio njih dvojicu mlijekom. Pred njih je iza{la Esma. 296 To je ~inio sve tri no}i. pa ugleda sa strane otvor.drznik pokvareni .” On u|e.” Ebu . On se ne pomaknu iz bojazni da se ne probudi Resulullah. a. Ai{a. Razmili{e se dolinama i brdima. sin Ebu .s.s. a. protra svojom rukom ubod i bola nestade. gotovo su poludjeli kada saznado{e da im je pobjegao Resulullah. a ne tebe. r. Postavi{e na sve prohodne puteve od Meke jaku naoru`anu kontrolu. pje{aci i znalci tragova u potjeru. 298 Po{to od Alije nisu mogli ni{ta saznati.Bekrovoj ku}i i zalupali na vrata.s.AJET) Kad su do{li do pe}ine Ebu . i Ebu .

Oni zatra`i{e. Krenu{e priobalnim putem. i prestado{e kontrole puteva.Bekra.Ishak navodi imenom krajeve kroz koje je prolazio Resulullah. a Ebu .Resulullah. i poslije totalnog neuspjeha Kurej{ija da do|u do ikakvih saznanja za tri protekla dana.s. a zatim se uputi{e na zapad. r. Ebu .Bekr re~e: “Zaklinjem te. pa po{to je dobi{e. sa spremljenom hranom za put. a on od Ebu . i Ebu .s. a s njima Amir bin Fuhejre. a.s. i kada opade interes za nagradom (jer su izgubili nadu da }e ih prona}i). predado{e mu uzde svojih deva u ruke. pa joj dado{e naziv “Vlasnica dva pojasa” . a.. onda kada izme|u Resulullaha.148 Zape~a}eni d`enetski napitak ali Allah. On ka`e: “Kad ih je vodi~ poveo. NA PUTU ZA MEDINU Kad se sti{a strast progonitelja. a. Rekoh: ‘O Allahov Poslani~e.Bekre.. a.a. Resulullah. Ebu . i u~inio da se potjera vrati. a.Lejsa. d`.’” Ima u drugoj verziji:: “[ta misli{. Is{li su zapu{tenim putevima kojima je rijetko ko prolazio. Put je vodio iz sigurnosnih razloga ka jugu. pa kako podigoh glavu. pa su . Ovaj vodi~.. pomogao Svoga Poslanika. koji ka`e: “Bio sam u pe}ini s Resulullahom. godine prve hid`retske. tog datuma do|e Abdullah bin Urejkit sa dvije deve.s. prema Jemenu. a. Pripovijeda Buharija od Enesa...Bekr. Oni uze{e sa sobom i vodi~a Abdullaha bin Urejkita. krenu{e na put.Bekre. Oni zatra`i{e od njega garanciju i diskretnost.. Dakle. da je Allah. prema obali Crvenog mora. bio je mnogobo`ac kao Kurej{ije. po kalendaru.s. r. zatim je krenuo s njima obalom.s. a tre}i je s nama Allah. pa pocijepa svoj pojas na dvoje. d`. povjerljivog i vje{tog vodi~a. a nakon provedene tri no}i u pe}ini.s.. a. mirnog. o dvojici s kojima je Allah tre}i. k}erka Ebu . Zaboravila je da uzme u`e kojim }e pri~vrstiti zave`ljaj za tovar. o Poslani~e. ugledah noge ljudi. Jednom polovinom pri~vrsti hranu. Oni su unajmili Abdullaha bin Urejkita el .“zatu . ako neko spusti pogled. god. Tada je prispjela Esma. a drugom se omota.’ On mi odgovori: ‘Ti{e. na to pristade pod uslovom da mu je plati. ukaza se prilika Resulullaha.a. ili 16. njih dvojica napusti{e pe}inu. Ibn . a zatim mu pribli`i bolju.n .Bekra.. vidjet }e nas.” 301 Desila se mu’d`iza (Allahovo ~udo). dok ne iza|o{e na koziju stazu. vodio ih je nani`e od Meke. i njih nije bila udaljenost ve}a od nekoliko koraka. septembra 622. pa onda skrenu{e na sjever.. U osvit rebiul evela. priobalnim putem Crvenog mora. Nas smo dvojica. vlada svakom situacijom pa i ovom. To se desi u ponedeljak nave~e.{. da uzme{ jednu od ove dvije deve”.{. i njegovom saputniku da krenu za Medinu. da ih najkra}im i najsigurnijim putem dovede u Medinu.nitakajni” 302 .

onda su ostavili iza sebe bunar Likf.Fad`eh na milju od Sukje. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 149 preprije~ili put ni`e od Asfana. Zatim ih prevede preko mjesta El . a onda su se uspeli na El . r. i bi mi mrsko da ga probudim. Prostrijeh na to mjesto krzno (ili haljetak od devinekostrijeti). a odatle u Ke{r. Zvao se Suraka bin Malik bin D`u’a{em. a ja sam imao posudu iz koje je Resulullah pio i iz nje uzimao abdest. a ja }u bdjeti nad tobom..Air.. ugledasmo visoku stijenu.Bekr odgovori: ‘On me vodi pravim putem.s. Rekoh: ‘Ho}e{ li pomusti?’ Odgovori: ‘Da. i mi krenusmo. o Allahov Poslani~e.’ Ovaj ~ovjek pomisli da mu je to obi~ni vodi~. (Po nekima to je planina na kojoj se nalaze dva pitka izvora mineralne vode).. Napravih Resulullahu. mjesto Kudejd.Bekra. Zatim dobi od njih dvojice dozvolu da pre|e preko teritorije koja ima vodu. Srete Ebu . Suraka pripovijeda: Sjedio sam na jednoj sjedeljki plemena Beni . Ebu . selo dvije milje od Medine (ko ide u Meku do|e mu s lijeve strane). odgovori. Odjedanput.Bekra tako. iako je on bio poznat starac. Odatle su slijedili put El . 304 2.a. a ja ustadoh i po~eh osmatrati. a. i ka`e: “Po`urili smo te no}i i sutradan ujutro da {to vi{e puta pre|emo.Medled`. 305 3.’ On zaspa.a. Ebu . do{ao ku}i i naredio svojoj robinji da mi spremi konja. desno od klanca Rukubet.Ababid. neki ~ovjek pa mu re~e: ‘Ko je ovaj ispred tebe?’ Ebu . Kad se probudi. pa dolinom El .s.Bekra slijedio je ~ovjek koji je za njihovo hvatanje o~ekivao veliku nagradu. Do|oh do Resulullaha. r. Vodi~ se spusti s njima u El .” Suraka re~e: “Znao sam da su to oni”.Ard`.. Resulullaha. pa na brdo El .s. a odatle u Kubbu.Gudvejna. Rekoh mu: ‘^iji si ti mom~e?’ ‘Ja sam jednog ~ovjeka iz Meke (ili iz Medine. ugledah kako dolazi ~oban tjeraju}i ovce.s.” Na tom sijelu ostadoh jo{ neko vrijeme. pa nani`e od Emed`a. Tada ih je poveo putem starih bunareva El . a ja rekoh: ‘O~isti vime od pra{ine. kad se pomoli jedan njihov ~ovjek. i Ebu .’ On privede ovcu. pa je uvijek jahao iza Resulullaha.. mjesto da legne i da malo zaspi. pa rekoh: ‘Zaspi. a.Bekr. a. 303 Spomenut }emo neke doga|aje koji su se desili usput: 1. i odvede iza . mlad i nepoznat ~ovjek.Bekr se ne sje}a ta~no). i kada na putu nije bilo ni `ive du{e. ali mu rekoh: “Nisu to oni ve} si vidio tog i tog koje smo vidjeli svojim o~ima kad su oti{li. Zatim su i{li dolinom Likfe. vidjeh maloprije crnu mrlju u pustinji. a ne onaj koji ga vodi Allahovim putem. Negdje oko podne. dolinom bazena Ta’hih. a Resulullah. dlaka i trnja!’ On namuze u ~unak mlaz mlijeka. Odatle krenu{e putem za Selem. Zastadosmo kod nje i smjestismo se u hladovinu.s. saglasih se snjim da nalijem malo hladne vode na mlijeko da ga rashladim..Ed`red. pa u Reim.Harrar (dolina) pa preko Senijjetul Mere. zatim sam ustao. bio je obazriv..’ ‘Imaju li tvoje ovce mlijeka?’ ‘Da’. mjesto tri milje udaljeno od grada Sukje. `ele}i se odmoriti u hladu kao i mi. pa rekoh: ‘Je li vakat da idemo?’ ‘Svakako’.D`ed`id. a. pri|e meni i re~e: “O Suraka. Mislim da je to Muhammed sa svojim drugom. Prenosi Buharija od Ebu . kada upe~e sunce. a potom duboko za{li u podru~je zvano Merd`ih do Zul . re~e.

te sam im ponudio opremu i hranu. Allah je s nama.” Na po~etku dana je uporno tragao za njima.” On upita: “Ima li mlijeka?” Ona odgovori: “Ona je previ{e istro{ena i stara da bi mlijeka imala. a. Zatim je Resulullah. zamoli ga dovom. a na kraju istog dana postao njihov ~uvar.{.” 308 Suraka se zatim vratio nazad. a ruke mi poletje{e prema tobolcu za strijele.s. Oni mi obe}a{e sigurnost.. uzjahah i pojurih trkom. ja ga uzjahah i odoh do njih.. kako u~i Kur’an. Sjedila je pokrqaj {atora.” On upita: “Ho}e{ li mi dozvoliti da je pomuzem?” Ona re~e: “Da. a. {iknu pijesak ~ija se pra{ina di`e uvis. Ja rekoh: “On nas je tra`io i na{ao. mole}i ih za spas. Niko nas od njih nije stigao. pa upita: “Kakva je ovo ovca. Opet ga podpodoh.. a. Ovca je jalova.” Suraka ga tada zamoli da mu napi{e garantno pismo. To je bila krupna i ugledna sredovje~na `ena. Ako ima mlijeka pomuzi je.. na svom putu pro|e pokraj dva {atora Ummi Ma’bed (Ma’bedova majka.. Kada sam im se sasvim pribli`io.s. s. pa ga ovaj napisa na komadu ko`e. Potom uzeh svoje koplje i iza|oh na stra`nja vrata. ali se ne izvu~e skroz iz zemlje. Resulullah. d`.ho}u li imnauditi ili ne. i nudila prolaznicima hranu i vodu.a. Njih dvojica je upita{e: “Ima{ li {ta za nas?” Ona odgovori: “Allaha mi. a. dok je Ebu . ka`e se: “Mi smo otputovali.s. Ispade mi ono {to nisam htio.s. a. ali nisu uzeli niti su {ta tra`ili.s. Nakon nekog vremena vidjeh da im se pribli`avam. vi na ovoj strani nemate {ta tra`iti. umotana. o Allahov Poslani~e!” On mi odgovori: “Ne `alosti se. prizva Allaha. Moj konj se spasi iz `ivog pijeska. iz plemena Huza’at) Huzaijka. a.. naredi Amiru bin Fuhejritu.s. 307 U predanju od Ebu . Opet dohvatih svoje strijelice. u sebi sam pomislio da }e misija Allahovog Poslanika. zatra`i zdjelu iz .. Odjednom ~uh Resulullaha.Bekr bio stalno u pokretu i na oprezu.a. tako ti Allaha.a godina je bila dosta gladna. 306 Iz tobolca izvukoh strijelicu za sre}u. rekao: “Idi od nas. a. Sko~ih s njega i podbodoh ga. Resulullah. a. pa mu rekoh: “Tvoj narod je za tebe odredio nagradu” (u iznosu krvarine). a Kurej{ije su tragale za nama. Iznenada moj konj propade prednjim nogama u zemlju do koljena. Nakon gatanja ukaza mi se lo{ ishod.s. Mlijeko nado|e u vime i pote~e..s.. r. Kad do|oh do konja. majko Ma’ bedova?” Ona odgovori: “Slaba. iza}i na vidjelo. samo Suraka bin Malik el . bolest ju je sprije~ila da ne krene s ovcama.v. ako mo`e{. Zatim sam im ispri~ao {ta mu{rici `ele da urade. nastavi svoj put. pa im je rekao: “Ispitao sam vijest o njima. Ustadoh.Bekra. pogleda u ovcu kraj {atora. kao dim. moj konj posrnu i izbaci me iz sedla. Kad bi da }e se gotovo izvu}i iz zemlje..” Resulullah. on posko~i. Kada sa sprije~en da do|em do njih. Usput je sreo jo{ neke progonitelje.D`u’a{em na svom konju. 309 4.” Resulullah. Resulullah. smireno. potra svojom rukom ovcino vime.s.150 Zape~a}eni d`enetski napitak humke. Ponovo uzjahah konja zanemaruju}i gatku. ne okre}u}i se. da imamo ne{to ne bih vam uskratila gostoprimstvo.” Iza toga Resulullah.. Tada zapomagah iz sveg glasa.

a s njim i odo{e. Dade `eni da se napije koliko god mo`e. a. koga svi ~u{e.{ate te{hedu. najboljom nagradom dva druga.” Ona mu kaza: “Ne.. iznenadi se i upita: “Odakle ti ovo? Ovca je stara i jalova.s. Gospodar Ar{a. Ebu . on je taj Kurej{ija {to su o njemu pri~ali one pri~e.” “Opi{i mi ga”. Taj opis }emo dati kada budemo govorili o svojstvima Resulullaha. govorio je to i to.s. Napokon i Resulullah. 310 Esma je rekla: “Nismo znali kuda se uputio Resulullah. Imao sam na umu da mu se pridru`im. spasen je onaj ko zano}i kao drug Muhammeda. Prijevod ilahije: Nagradio Allah. napuni zdjelu i dade je `eni. Iz dubine du{e orilo se: D`ezallahu Rabbul hajre d`ezaihii rafikajni hala hajmetej Ummi M’abedi Huma nezela bil birri summe terevveha ve efleha men emsa refika Muhammedin Lijuhenni Beni K’abin mekane Fetatihim ve mek’aduha limu’minine bimersadin Selu uhtek’um an {atiha ve inaiha ve innekum in tes’elu . Pitajte svoju sestru za njenu ovcu i njenu zdjelu a kad biste i ovcu pitali. Ebu . kod Ummi M’abed {to do|o{e. a.s.” A tamo u Meki. a nemamo muzare. ali ovuda pro|e mubarek ~ovjek. a oni krenu{e dalje. re~e njen mu`.Zape~a}eni d`enetski napitak 151 koje se mogla napiti nekolicina ljudi i napuni je tako da pjena iza|e na vrh. tako mi Allaha. a.Ma’bed vrati se tjeraju}i mr{ave i gladne koze. popi dovoljnomlijeka. a njen mu`. pa se i oni napi{e mlijeka koliko god mogo{e. Ljudi su i{li za glasom. ali niko ga ne vidje. Stigo{e s dobro~instvom.{ . a izgledao je tako i tako. a nisu vidjeli nikoga sve . nije ga bilo. kad u Meku do|e s donje strane jedan od d`ina recituju}i ove stihove. Ona ga opisa takvim rje~nikom da je slu{alac imao pravu sliku pred sobom.. Neka ~estitaju svojoj k}erki Benu-K’abi njeno po~asno mjesto je me|u vjernicima sad. a to }u svakako i u~initi ako mi se pru`o prilika. i ona bi posvjedo~ila. Ne pro|e dugo. zatim pru`i svojim saputnicima.Ma’bed re~e: “Tako mi Allaha. Kad u|e i ugleda mlijeko. Ponovo pomuze ovcu. osvanu u zoru eho zvonkoga glasa. Mislim da je od Kurej{ija i to ba{ onaj za kojim je potjera.

ili 23. sjeo je i {utio.. 315 Ibn . Kada smo ~uli ove rije~i znali smo da se Resulullah. a Ebu . te se zaustavi i si|e kod Benu . Tada oni koji nisu znali. Stajali bi sve dok ih podnevno sunce ne bi otjeralo. a prizor je bio toliko veli~anstven.” Toga dana se cijela Medina digla na noge radi do~eka. a. koji ga sada vidje{e prvi puta.s.Zubeira u grupi muslimana trgovaca. objavi mu: “Allah je za{titnik njegov. starje{inu jednog plemena. Zagledali su ga kru`e}i oko njega. a on im pokaza na desnu stranu..152 Zape~a}eni d`enetski napitak dok nije napustio Meku s gornje strane.” 311 5. Resulullah. Muslimani su donosili tekbire..Beride. a Resulullah. ~u{e glas jednog jevreja koji se popeo na jenu od njihovih utvrda radi nekog posla.. Samo {to su stigli.s. primi islam na licu mjesta sa sedamdeset ljudi iz svoga plemena. a. pa se vrati{e opet ku}ama.s. uputio u Medinu. srete Ebu . d`. a. a. a. To se desilo u ponedeljak u mjesecu rebiul . u Kubu’. Oko njega su kru`ili oni.ili prve godine hid`retske. . Oni su ga pozdravljali. ide va{ djed koga i{~ekujete. Kada se sreo licem u lice s Resulullahom. 312 6..” (64:4) 316 Urvet bin ez . i njegovog druga. obojicu u bijelom. a. god. 313 DOLAZAK U MJESTO KUBA’ U ponedeljak..Amra bin Avfa. a.s. najposlije. do~eka{e ga i pozdravi{e poslani~kim pozdravom. Allah.Bekre stajao je i do~ekivao ljude. i D`ibril. koji su se vra}ali iz [ama. sti`e Resulullah. te mu svojom odje}om na~ini hlad. a. o Arapi.Bekrom i Resulullahom.Zubeir pri~a: “Muslimani Medine su ~uli za izlazak Resulullaha. septembra. a. Na putu od Meke do Medine Resulullah.{.Bekra u bijelu odje}u. osmog rebiul .s.s. koji }e uspostaviti na dunjaluku pravdu i po{tenje. 314 Urve bin ez . @elio je i on da dobije veliku nagradu koju su Kurej{ije obzanile. radosni zbog njegovog dolaska. 622. Posljednjeg dana potraja njihovo i{~ekivanje..Kajjim ka`e: “^uh tekbire i buku kod Beni Amra bin Avfa. nego viknu {to ga grlo nosi: “O narode. a on je padao u stanje spokoja u kojem mu je Objava dolazila. po kalendaru. Ta zastava trebale je svima biti najava da je do{ao vladar spasa i sigurnosti. On tada skide svoj turban (imamu) sa glave i priveza je kao zastavu.s. i svi meleki }e mu na pomo}i biti. a. sreo je na putu i Ez .Bekr pri{ao je da ga za{titi od sun~eve `ege koja ga je pr`ila. Iza|o{e mu u susret. iz Meke.. od kojih se dizala fatamorgana. i ~estiti vjernici. I on je iza{ao u potjeru za Ebu . Ebu .s. i Ebu .evelu.s. Nije mogao da se suzdr`i ugledav{i dolazak Resulullaha.s. a. i kada je s njim porazgovarao. Oni su svako jutro izlazili u pustinju (Harre) u blizini Medine i i{~ekivali njegov dolazak.s.s. Zubeir odjenu Resulullaha.Zubeir re~e: “Okupi{e se svi oko Resulullaha.” Muslimani uzbu|eni sko~i{e. a. saznado{e ko je Resulullah..evela.. godine ~etrnaeste od poslanstva ..

. pa je tu i klanja{e.Vedai Vod`ebe{ .s. srijedu i ~etvrtak. a. a svetac od Brda Faran (slon Meke). ili kra}e Medina. 319 Tu je sagradio mesd`id i u njemu klanjao.l Medina Merhaben ja hajre da’i. uzjaha Resulullah.emr i .s.s. knjizi u kojoj stoji: Bog se pojavio od Timaha. D`ite {errefte . Ovo je uistinu bio historijski dan. a. a.s.Bekr u njegovoj pratnji. Jevreji su tada tako|er slavili istinitost najave novog Poslanika u Habakkuki. kako neki misle.. 317 Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 153 da ga do tada ne pamti medinska historija. te krenu{e.s. po~eo dobivati Objavu. petak. Sustigao ih je u Kubi. i od tog dana Jesrib dobi ime “Grad Resulullaha. a. Mesd`id u Kubi prvi je mesd`id sagra|en u bogobojaznosti otkako je Resulullah. a. tj. Ljudi su kod Resulullaha. 318 Resulullah. pa je Alija uspio to sve vratiti ljudima. nego ode da se smjesti kod Kulsum bin el .. u|e Resulullah. Obavijestio je Benu Ned`d`arije .. Stanovni{tvo Medine. Ti koji si od Allaha cijelom svijetu poslan. kod S’ada bin Hajsemeta u Kubi. Potom se upuptio pje{ice u Medinu. Iza njega je Alija bin Ebi . a Ebu .. u Medinu.s.Hedma ili. a. te ih okupi u mesd`id u dolini. po Allahovom nare|enju. nije dugo sjedio na zemlji Benu Amra bin Avfa. a. zakr~ilo puteve. nasmijano i razdragano.Meb’usu fina d`ite bi . Sigurnije je prvo mi{ljenje.”. Do{‘o si da grad Medinski ilumom nam obasja{. a. .Medinetu Resulullahi.s. Prijevod stihova: Puni mjesec nas obasja od Senijetil veda. iza{lo je iz ku}a.Talib proveo u Meki jo{ ri dana.l . Kada je bio ~etvrti dan.. proveo je u Kubi ~etiri dana: ponedeljak.. dr`ali na ~uvanju razne vrijednosti. D`uma .Bilo je sto ljudi.{ukru alejna ma de’a lillahi dai Ejjuhel .s.uz tekbire i veli~anje. pa do|o{e opasani sabljama i svi zajedno krenu{e u Medinu. Ensarijske djevojke pjevale su od sre}e i dragosti stihove dobrodo{lice: 321 E{rekal Bedru alejna min Senijatil . pa i on odsjede kod Kulsum bin el Hedma. 320 ULAZAK U MEDINU Poslije d`ume.namaz ih zate~e u Beni Salem bin Avfa. utorak. Kevserom pojimo du{e dok ~ekamo Ahmeda.l .svoje daid`e.muta’i.

Ned`d`ara. kako si?’ Ebu .s. Ljudi su pozivali Resulullaha.s.s. a. Resulullah. Resulullah. Time su i oni bili po~a{}eni. i ti Bilale. a. kao {to volimo Meku. ali je smrt bli`a ~ovjeku od jake za vratom’. volio je da to bude na zemlji njegovih daid`a. kako si.s. a.On nije si{ao s nje dok se nije skroz zaustavila. zatim Usama bin Zejd. te Ummu Ejmen. je tom prilikom rekao: “Valja i ~ovjeku za njegovom jahalicom.Ejjub re~e: Moja. sebi u goste. Ona opet krenu malo naprijed.” 325 Ovdje se zavr{ava jedan period Resulullahovog `ivota.Bekr s djecom s kojom je bila i Ai{a. Nije mogao Resulullah. izgovaraju}i pozdrav i dobrodo{licu. To je na zemlji Beni . pa Resulullah. ili jo{ vi{e! Pobolj{aj stanje u njoj.. 322 U Enesovom predanju od Buharije stoji da je Resulullah.. nije mogla tada otputovati. a. i zavr{ava se dio njegovog poslani~kog islamskog djelovanja. njoj je nare|eno dokle. uze je za povodac i uvede u svoje dvori{te. blagoslovi i beri}et daj u hrani njenoj. odgovarao im je: “Pustite je neka ide.s. Ebu .” 323 Nakon nekoliko dana za Resulullahom. kad ga uhvati vru}ica: ‘Svaki ~ovjek `eli da osvane sa svojom porodicom. a on re~e: “Moj Allahu. a. Tu se spusti. u~ini da volimo Medinu. a.s. a.s. mesd`ida.s.Bekr znao je re}i. a. odstrani iz Medine vru}icu i prenesi je u D`uhfu. dok deva ne sti`e na mjesto dana{njeg Resulullahovog. I tako su i{li polahko. a. a da nisu vukli sebi povodac njegove deve... stigao u Medinu. a. a. si|e s njenih le|a..s. S njima iza|e iz Meke Abdullah bin Ebu . prtljag i odnese ga kod sebe.” On re~e: “Idi i pripremi nam popodnevni odmor!” Ebu . pro}i ni pokraj jedne njihoveku}e. iako nisu bili ljudi od velikog bogatstva. Ebu Ejjub el . Tu ona zastade.s.. 324 Ai{a pri~a: “Kada je Resulullah. a i Bilal je recitovao stihove u kojima postoji aluzija na daljinu i strah od samo}e.154 Zape~a}eni d`enetski napitak Ensarije. .Ejjub re~e: “Ustanite uz Allahov blagoslov. rekao: “Koja nam je rodbinska ku}a najbli`a?” Ebu .s..s.s.. ovo su moja vrata i ovo je moja ku}a. njegovih daid`a. a i sam Resulullah. stigo{e njegova `ena. a..Ensarija ode do njegove deve.. To je zaista bilo po Allahovoj dozvoli.. pa se okrenu i vrati na prvo mjesto. ja u|oh kod njih i rekoh: ‘O o~e. Zejneb ostade kod Ebil A’asa.Bekra i Bilala obuze groznica.” Ai{a dalje pri~a: “Zatim u|oh kod Resulullaha. Allahov Poslani~e. koji se zove mekanski `ivot i rad Resulullaha.” U tom do|e Es’ad bin Zeraret te uze Resulullahov.svi su redom `eljeli da ugoste kod sebe Resulullaha. Sevda i njegove dvije k}ereke: Fatima i Ummu Kulsum. pa je hid`ru u~inila poslije Bedra. i ispri~ah mu o ovome. a.

evela. Neprijatelji u Medini su radili na povezivanju s njenimsmutljivcima izvana kako bi iskorijenili muslimane. To je period dolaska plemenskih delegacija drugih naroda u Medinu. {este godine po Hid`ri.kadetu. godine jedanaeste po Hid`ri.period primirja sa starje{inama idolopoklonstva.period sveop}eg prelaska naroda na islam.@IVOT U MEDINI Medinski period mo`emo podijeliti u tri stadija: 1 . 2 . 3 . na ahiret. . i u kojem su rasli unutra{nji problemi. a zavr{it }e se osloba|anjem Meke. osme godine po hid`ri. a. Ovaj period trajat }e do preseljenja Resulullaha. To je. ujedno. u skupinama. mjeseca rebiul .s. mjeseca ramazana.. period pozivanja vladara i kraljeva u islam.period u kome su podsticane smutnje i napetosti. Ovaj period }e se zavr{iti primirjem na Hudejbiji u zul .

elita ~asnih i privr`enih Resulullahu. bio je njen imam i onaj koji upu}uje na pravi put kako treba da se izgra|uje to dru{tvo. a) Problemi koje je Resulullah imao u vezi s ashabima lak{e su prirode i vezani za promjenu sredine i na~in `ivljenja. podsticaj na plemenit i lijep moral. a plemena su ~isto medinskog porijekla. a. vidljivo razlikovala od ostalih. na svoj na~in. U Meki okupljali su se oko jedne rije~i. a. a. i svega zabranjenoga. U Medini su uslovi bili sasvim druga~iji od onih u Meki..s. Stoga je hid`ra postala “farz”. b) nevjernici. Resulullah. Nisu imali nikakve . U Medini su muslimani dr`ali situaciju u svojim rukama od prvog dana. Te tri klase ljudi su: a) njegovi drugovi. Stoga vidimo da mekanske sure potenciraju tuma~enje islamskih na~ela. c) jevreji ili jehudije. Mekanski ajeti sadr`e podsticaj na dobro~instvo. jer su im problemi vbili sasvim druge prirode. a. ali su bili ra{trkani po raznim mjestima i razli~itim ku}ama.156 Zape~a}eni d`enetski napitak PRVO SVIJETLO RAZDOBLJE STVARNO STANJE U MEDINI PRILIKOM HID@RE Hid`ra nije zan~ila samo osloba|anje od smutnji i izrugivanja. nakoji je nai{ao Resulullah. Ta prava su dr`ali u svojim rukama neprijatelji njihove vjere... Ovi muslimani nisu mogli osnovati novo islamsko dru{tvo na na~elima kojih nije li{eno ni jedno dru{tvo na svijetu. Svaka klasa se. zakona koji se mogu primjenjivati na svakog pojedinca. morao je imati razli~ite metode u opho|enju sa svakom od ovih klasa. nego je imala zna~enje potpomaganja i saradnje na uspostavljanju temelja novog dru{tva u zemlji. Resulullah. Bez svake sumnje. za njeno utemeljenje. sastojao se iz tri klase. uzdizanje i njen ugled. bez ikakvih gra|anskih prava. imali su zajedni~ke ciljeve. proganjani i mu~eni. a ~uvanje od sramote. Narod u Medini. Neosporno je da su sve stvari bile u njegovim rukama.s. koji jo{ nisu primili islam.s.s. neprikosnovena du`nost svakog muslimana sposobnog da prisko~i u pomo} izgradnji ove nove domovine i da na tom putu utro{i svu svoju snagu. na sve {to je korisno.

izvr{avao je i provodio u djelo.” (8: 2) Po{to nije tuma~enje svih ovih pitanja u domenu na{eg rada. bilo je tuma~enje i {irenje islama. Jedino je Allah.s. bio jamac i garancija ovog zakona. To su ensarije.s. prema potrebi.. spremni da u svako doba provedu Allahove propise u djelo: “A kad im se Allahove rije~i kazuju. Pru`ila im se prilika da budu jedno novo dru{tvo. b) Druga klasa. Oni nisu imali nikakve vlasti nad muslimanima. Nisu imali povratka nazad. S druge strane su do{ljaci. a Resulullah. Bilo je poznato da Medina nije osobito bogato mjesto. a. ne mo`e trajati jedan dan. Muslimani Medine ~inili su jednu skupinu vjernika.{. To dru{tvo treba biti vjerodostojan predstavnik islamskog u~enja. Me|u njima bilo je onih koji su `ivjeli . jednog izme|u njih. u svojim domovima i sa svojim imetkom. problemom morala i drugim sli~nim `ivotnim pitanjima. da se bave problemima `ivljenja. Pa se njena ekonomska ravnote`a poremetila. U ovim presudnim momentima za islam.{. r.d`ahilijetskog dru{tva i koje se odlikuje nad svim postoje}im dru{tvenim ure|enjima svijeta. Poznato je. i da ih Knjizi i mudrosti nau~i. jer je hid`ra odobrena svima koji su vjerovali u Allaha. bezbo`nici ili mu{rici. Oni su bili zainteresirani za one stvari o kojima razmi{lja svaki situiran i siguran ~ovjek. Oni su spasili svoj goli `ivot i do{li u Medinu. neprijateljske snage u~ini{e ne{to sli~no kao ekonomsku blokadu Medine. prakticiranja vjere. Me|u takvim ljudima postojalo je od pamtivjeka jedno mudro nadmetanje i hroni~na netrpeljivost.s. Broj ovih izbjeglica nije bio mali. koji su ostali bez svega navedenog. a {to je i njegova osnovna zada}a.” (XLII: 2) Ashabi. d`. a. obrazovanje.s. praksa i odgoj. Bilo je svakako mnogo drugih problema koje je trebalo hitno rje{avati.a. koje se u svim svojim strukturama razlikuje od predislamskog . ovo nije bio i njegov jedini zadatak. politike i vlasti. primali svim srcem i du{om. zbog ~ega se istro{i{e zalihe i pogor{a situacija. a. ili jedan mjesec. da im ajete Njegove kazuje i da ih o~isti. Me|utim... Najpre~e {to je Resulullah. muhad`iri. sastavljenu od doma}ih vjernika koji su bili na svojoj zemlji. imao da ~ini za muslimane. zatim halala i harama. svojih domova. da formiranje bilo kojeg dru{tvenog ure|enja na novim osnovama. Tu im se pru`ila prilika da do|u u kontakt s kulturom i civilizacijom. te problemom mira i rata. ili jednu godinu. i to postepeno. d`. nisu imali svoje zemlje. ekonomije. svoga posla od kojega }e `ivot `ivjeti i za starost zara|ivati. upu}ivao i odgajao muslimane: “On je neukima poslao Poslanika. a rastao je iz dana u dan. zbog kojeg su muslimani podnijeli razne vrste nasilja i odmazde tokom prvih deset godina. su od Resulullaha. ili druga struktura ljudi u Medini bili su doma}i idolatrijci. Njemu treba dug period u kojem }e se upotpuniti zakon ili zakonske norme.Zape~a}eni d`enetski napitak 157 pot~injenosti ni od koga.. to }emo se opredijeliti samo na neke.. i Njegovog Poslanika. islamsko dru{tvo.vjerovanje im u~vr{}uju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. a..

primi islam nakon Bitke na Bedru. jeziku i kulturi. U svojim rukama dr`ali su trgovinu `itaricama. i malo je trebalo da postane kralj Medine. jer je duboko u njegovom bi}u tinjalo nevjerstvo.s. i muslimana..s. a. a oni primi{e islam i postado{e odani Allahovoj vjeri.. povode}i se za javnim mnijenjem ili kako su im ve} diktirale prilike. sa~uvali su nacionalno jedinstvo i nisu se nikada utopili u arapsku naciju. pa stoga po~e ispoljavati `estoko neprijateljstvo protiv Resulullaha. Me|utim. kada je vidio da doga|aji ne idu njemu u prilog i da }e mu biti uskra}ene mnoge ovozemaljske blagodati. proma{enih mogu}nosti. a. ~arolijama i sli~nim. Davali . ali nakon doseljenja u Hid`az prihvati{e arapske obi~aje u odijevanju. Javno su iskazivali privr`enost i la`nu ljubav. Me|utim. za sprovo|enje njegovih planova u djelo. koriste}i neke od doga|aja u Medini i neke od muslimana slabi}a. a izvozili datule (hurme). Oni su za njega pripremali krunu da ga ustoli~e za svoga kralja. ~ovjek pod ~ijim vodtvom se izmiri{e plemena El . pla}enika. jer je postao neostvareni vladar. Smatrali su da im je arapska imovina dozvoljena. Na ~elu svih ovih stajao je Abdullah bin Ubej. Oni koji mu nisu pomogli da do|e do vlasti. a. Me|usobno su se `enili i tazbinovali. vino i odje}u. kako smo ranije kazali. vrad`binama. to je bilo samo prividno. i nije ni pro{lo dugo vremena. sada su ga hu{kali i pozivali na bunu.158 Zape~a}eni d`enetski napitak u nekom stanju nestabilnosti ili sumnje. ali su bili iskusni trgovci vjerom.Hazred` nakon rata “Buas”. s izgubljenim politi~kim pozicijama.jevrejstvom. i muslimanima. c) Tre}a klasa ili supstanca medinskog dru{tva bili su jevreji (jehudije ili `idovi). Bili su veliki vje{taci u sticanju sredstava za `ivot. S tog aspekta mrzili su Arape i ~esto ih iz poruge zvali “ummijjun” {to zna~i: neuki. nego su afirmirali kamatu i njome se bogatili. Oni su se nastanili u Hid`az u vrijeme nestorijanskog (asirskog) i rimljanskog ugnjetavanja.Evs i El . Ponosili su se svojim izrael}anskim porijeklom . Uvozili su `itarice. Oni su se dr`ali parole: “Nama nije grijeh {to u~inimo neukima. a.. Kada do|e Resulullah. Oni su u stvari bili Hebrejci. Me|u njima bilo je i onih koji su ispoljavali `estoku mr`nju i neprijateljstvo prema Resulullahu. vinom i odje}om.” (3:75) Nisu bili entuzijasti u {irenju svoje vjere. a i plemena. nadijevali i arapska imena. talismanima. Ni to im nije bilo dovoljno. shvatio je da je izgubio krunu. (halal) i da s njom mogu da rade {ta ho}e. i kada Ubejju njegov narod okrenu le|a. Ono {to je za njih ipak najva`nije. No.s. s tim {to to nisu ~inili javno. zaostali i nazadni. odabranim vo|ama i duhovnim vodi~ima.s. Trgovali su optimisti~kim predskazanjima. pa su stoga sebe smatrali superiornim znalcima. datulama. nisu ispoljavali neprijateljstvo i netrpeljivost prema muslimanima. Stoga je koristio svaku priliku da usko~i u spletke i me|u spletkaro{e protiv Resulullaha. Mnogi su se predomi{ljali da napuste vjeru svojih o~eva. tako da su pojedinci. U svojim rukama dr`ali su i mnoge druge profitne poslove od kojih su imali mnogostruku dobit od svih Arapa. Do tada ih nije uspio niko pomiriti.

zavjere. zatim bi `idovi uzimali od onih prvaka zemlju. a poziva na ~uvanje emaneta i povjerenja u svim vidovima `ivota. Muslimani }e za kratko vrijeme uspjeti da vrate svoju imovinu i svoju zemlju koju su izgubili pla}anjem kamate. Svojim zajedni~kim snagama djelovat }e na slabljenju njihove trgova~ke djelatnosti. Kad god bi jevreji vidjeli da bi se stanje smirivalo i primirje pribli`avalo. Islam uporno insistira na halal zaradi i opskrbi. . nije bio njihov ~ovjek da bi mogao obuzdati nacional . velikodostojnicima. a. Posebno je va`no naglasiti da je vjera islam ispravna vjera koja zbli`ava ljude bez obzira na boju. i na zabrani kamate na kojoj se temeljilo svo njihovo bogatstvo.Evsa.Nadir. Ne. koje Arapi nisu mogli doku~iti. hu{kali jedne na druge podmuklim i tajnim metodima. ^uvali su svoje jevrejsko bi}e.. Zava|ali su susjedna arapska plemena.). U Jesribu su `ivjela tri poznata jevrejska plemena: 1. Benu en . te su na osnovi toga skrivali najve}u mr`nju prema islamu i Allovom Poslaniku jo{ od kada je do{ao u Medinu. 2. Resulullah. Ova plemena su podsticala rat izme|u arapskih plemena Hazred` i Evs jo{ od davne pro{losti. jo{ i prije nego se islam temeljio u Jesribu. Jevreji su bili autori smutnje. Benu . I jevreji su o svemu tome vodili ra~una. Tada }e se sigurno mo}i suprotstaviti jehudijskim smicalicama. `itarice i posjede kao zalog.{ovinisti~ki nemir koji je vladao njihovim razumom. rasu i naciju. Finansirali su trgovinu kamatom. a potom bi ti posjedi kroz nekoliko godina postali njihovo vlasni{tvo. Svakako. arogancije i razvrata.Kajnuka’ (bili su saveznici Hazred`a i nastanjivali su Medinu. Ako bi i pored toga dolazilo do prekida neprijateljstva. oni su s neprijateljstvom i s mr`njom gledali na sve {to donosi ta vjera.Zape~a}eni d`enetski napitak 159 su pozajmice arapskim prvacima. iako tu mr`nju nisu otkrivali izvjesno vrijeme. sa svim svojim saveznicima. a oni su sticali ogromnu dobit iz svega toga. Nudili su im ogromne kredite s kamatom kako ne bi odustajali od rata zbog finansija. te od toga `ivjeli i debelo zara|ivali.s. Tako su se arapska plemena stalno zadu`ivala kod njih. te da gasi po`ar neprijateljstva i mr`nje.Kurejza. Stoga su ta plemena `ivjela u stalnim ratovima. Sve je to zna~ilo da arapaska plemena Jesriba treba da `ive u slozi i ljubavi. oni bi onda sa strane posmatrali i gledali {ta }e se desiti i od koje }e strane imati ve}u korist. A podsticali su rat Buas’ svi. nije se moglo o~ekivati da jehudije gledaju na islam miroljubivo i blagonaklono. Benu . Njihova naseobina je bila u predgra|u Medine. ponovo bi raspirivali `ar mr`nje. Ova zadnja dva jevrejska plemena bila su saveznici El . kako bi ti prvaci stekli hvalospjeve pjesnika nakon {to pozajmljeni novac podijele bez ikakve koristi. 3.

a. prijetnje... imao s jevrejima. ostaje da je najja~i neprijatelj islama u Meki i da su to Kurej{ije..s. ku}e. upita: “Kakav je ~ovjek Abdullah bin Selam?” Odgovori{e: “Najznaniji od nas i sin naj odabranijeg. progona i potjere. k}erke Hajj bin Ahtaba. a povrh svega.a.160 Zape~a}eni d`enetski napitak Imamo primjer koji prenosi Ibn-Ishak. Buharija pripovijeda o islamu Abdullaha bin Selema. imetak. Oni se nisu ni na ovome zadr`avali.: “Bio je poznat inaju~eniji jevej.” 326 I drugi nam primjer nam dosta govori o neprijateljstvu jevreja.s.” Oni povika{e: “Najgori od nas i sin najgoreg!”. A {to se ti~e odnosa van Medine prema islamu i Resulullahu. Dobro znamo {ta su ~inili prema muslimanima dok su bili pod njihovom rukom. vi }ete svakako znati da je ovaj ovdje Allahov Poslanik.s. istog momenta primi islam. a. ali se ni jedan.” Otac upita: “Pa {ta osje}a{ prema njemu?” “Neprijateljstvo do smrti. i time stati islamu u kraj. a. stigao u Medinu.Ned`d`dar pohita da ga vidi i postavi mu pitanja na koja niko nije mogao odgovoriti osim Poslanika. Nikad nisu ni jedno dijete dr`ali tako kao mene. bojte se Allaha. r. u Medinu kod daid`e.” U drugom predanju stoji: “Na{ starje{ina i sin na{eg starje{ine. a amid`a Ebu .s.s. “Ti ga poznaje{ i mo`e{ garantirati?” Amid`a odgovori: “Da. tako mi Allaha.” Resulullah. nego odlu~i{e ubiti Resulullaha. Oni su pokrenuli ~itav jedan psiholo{ki rat {irokih razmjera i domena. Resulullah. U drugoj verziji stoji: On re~e: “O jevrejski narode. A u ku}i je bio skriven Abdullah bin Selam. Kad ih ugledah. pritiska.. ili tri. moj otac i amid`a odo{e prije zore da ga posjete. On ka`e: “Preneseno je od Safijje.” Resulullah. a. zauze{e njihovu zemlju.s. potr~ah im u susret kao po obi~aju.. izgladnjivanja. a. tako mi Njega. posla po njih i oni do|o{e. Oni na tom planu nisu `alili truda ni imetka.Jaser bin Ahtab. a. Kada je saslu{ao Resulullahov odgovor na sva pitanja. Kada muslimani u~ini{e hid`ru u Medinu. re~e: “A {ta mislite ako Abdullah primi islam?” Odgovori{e: “Neka ga Bog sa~uva od toga!” Dva puta.. Najvredniji i sin najvrednijeg. Benu . izolacije. zatvarali su i mu~ili koga su stigli zarobiti. Ovako je to izgledalo iznutra.” Oni odgovori{e: “Slagao si!” 327 Ovo su bila prva iskustva koja je Resulullah.Jasiru.Jaseru ka`e moj otac: “Je li ono on?” “Da”. razdvoji{e i razru{i{e porodi~na ognji{ta i rodbinske veze. a. pokudit }e me kod tebe. Abdullah iza|e pred njih i re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik. po~ev{i od zastra{ivanja. pa do Hid`re.. a da oni o tome ne znaju ni{ta.s. . u {arolikom dru{tvu Medine. Kada je do{ao Resulullah. a. i ne okrenu na mene. i re~e: “@idovi su narod koji potvara (druge). i kada je odsjeo u Kubi kod Benu Amra bin Avfa. Ako saznaju da sam primio islam. to ponovi{e. a.s. odgovori on. Ku}i su se vratili u vrijeme zalaska sunca.” Au tre}oj verziji: “Najbolji od nas i sin najboljeg od nas. i da je do{ao s Istinom. Mi ih poznajemo preko deset godina. Bili su umorni i iscrpljeni.s... od poslanstva Resulullaha. pa nasrnu{e na njega. Kada je Resulullah. da je rekla: “Bila sam najdra`e dijete svom ocu i amid`i Ebu . Tada ~uh kako amid`i Ebu . Otac mi se zvao Hajj bin Ahtab. Jednog. Jedinog. i to na prvi dan svog dolaska u Medinu.

nakon {to do|e u Medinu kao Allahov Poslanik i imam. da im nanesu razne vrste poni`enja kao {to su i oni njima. GRADNJA POSLANIKOVE... A. septembra 622. a i broj izbjeglica je rastao iz dana u dan. a. O tome }emo govoriti na slijede}im stranicama. naredi da se gradi d`amija. a. da im `ivot u~ine te{kim.. te da }e osiroma{iti ekonomski. To zemlji{te kupio je od dvojice dje~aka. blag ili o{tar. kao {to su oni konfiscirali njihovu imovinu. Resulullah. 1. Bez sumnje.s. godine po kalendaru. godine hid`retske ili 27.Ejjuba i rekao: “Ovdje je moj dom. u ~ijem vlasni{tvu je bilo.. Bio je prema svakom plemenu onakav kako je doti~no pleme zaslu`ivao. otpo~e u Medini svoju misiju duhovnog poglavara. a potom je u{ao u ku}u. Prenosio je ~erpi} i kamenje govore}i stihove: . Na mjestu gdje se zaustavila njegova deva. pod za{titom Bo`ije ku}e i njene svetosti. otpo~e{e politi~ki rat s obzirom na svoje vjersko i trgova~ko vo|stvo me|u Arapima. ako Allah da”. Prvo se odmorio pred ku}om Ebu . kao {to su i oni njima. te da im vrate sve istom mjerom. a. milost je uvijek imala prednost nad strogo{}u. Do}i }e sigurno do rata izme|u ovih zulum}ara iz Meke i muslimana koji `ive u svojoj novoj domovini. pa`ljiv ili strog. Muslimani su imali pravo da konfisciraju imovinu ovih drznika. jeste gradnja Poslanikove d`amije. onaj koji upu}uje pravim putem.. rebiul-evela. tako da islam i njegovi sljedbenici preuze{e inicijativu na Arabijskom poluotoku za nekoliko godina.Zape~a}eni d`enetski napitak 161 Cilj je bio provesti plan zavjere u djelo. Kada muslimani u~ini{e hid`ru u Medinu.S. do{ao u Medinu i odsjeo kod Beni Nad`d`ara u petak 12.s. I sam je li~no u~estvovao u gradnji.s. jetima. Ovo su problemi i pitanja s kojima se susreo Resulullah. jer oni su stanovnici Harema. udaljenu od Meke 500 km. pa }e se i drugi mu{rici Arabije okrenuti protiv stanovnika Medine. a. D@AMIJE Prvi korak koji je u~inio Resulullah. vodi i predvodi. IZGRADNJA NOVOG DRU[TVA Ranije smo spomenuli da je Resulullah. Smatrali su da }e Medina biti u stalnom okru`enju.s.

s.Huzejmet. Temelji su bili visoki tri ar{ina. preseli se iz ku}e Ebi . Mesd`id je bio ustanova u kojoj su se donosile sve odluke od `ivotnog interesa za muslimane. Tlo d`amije prekri{e pijeskom i prostrije{e hasure.” Na tom mjestu gdje je otpo~ela gradnja d`amije. mesd`id je bio zgrada parlamenta. Pripovijedaju je Tirmizi. ni imetka. molimo te.Ejjuba u svoj dom. naredi da se mezarluk prekopa. a zidovi od ~erpi}a i gline. prostorije od kamena i maltera. a. Uz sve ovo. Bila je tu ru{evina. a. a.” A onda je nastavio: Ovaj tovar a ne tovar Hajbera. Po~etkom hid`retske godine do|e propis o u~enju ezana . 329 . a palme i stablo posijeku.. plemenske nesuglasice i netrpeljivost. a krov od granja stabala. koji se di`e u nebea. Temelji su bili od kamena. ni rod.s. Du`ina od kible do ulaznih vrata iznosila je sto ar{ina. Pri~a o snu Abdullaha bin Zejda bin Abdi Rabbih ovim povodom je poznata. muslimani su pet dnevno pozivani na namaz (molitvu). Resulullah. od nas bi to bilo kao da smo blesavi. a na{ Poslanik nastavi. ni porod. Uz d`amiju sagradi{e ku}u.Davud. Ebu ..162 Zape~a}eni d`enetski napitak Moj Alahu nema `ivota doli `ivot poslije smrti. Krov je bio od palminih grana. Nakon {to se zavr{i gradnja ku}e. i rje{avala svoje sukobe. ovakav je Rabbu na{em najdra`i. `ene. Tu se se okupljala razli~ita plemena. Na kraju. Taj poziv se i danas razlije`e pet puta dnevno cijelom zemaljskom kuglom. nalazili su se grobovi mu{rika (nevjernika).. a {irina sli~na toj ili malo manja. Bio je i {kola u kojoj su muslimani saznavali islam. To su bile sobe za Poslanikove.” Ovakvo njegovo bodrenje davalo je ashabima volju i elan za rad. mesd`id je bio prihvatili{te mnoge sirotinje i muhad`ira (izbjeglica). ru{evina zaravni.visokim glasom. ne{to palmi i jedno drvo zvano “Garkad”. D`amija je imala troja vrata. Zatim se odredi kibla. 328 Mesd`id nije bio mjesto samo za namaz. ensarijama i muhad`irima Ti oprosti. Tu su se donosile odluk o obustavi plemenskih ratova. Resulullah.s. koja je bila odre|ena prema Kudusu. te Ahmed i Ibn .vije}a i donosile odluke. pa jedan od njih zapjeva: “Ako mi sjednemo. gdje su se odr`avale sjednice [ure . a stupovi stablo palme. koji nisu imali svoje domove. prou~avali ga i u~ili.

a pola ensarije. Svoju imovinu dijelim na dvoje. Resulullah.s..privr`enost plemenu. a kad joj pro|e iddet. Tada Allah. a. upita: “Koliko si platio?” “Jednu zlatnu ko{picu. osje}ajem dobrote i dru`eljubivosti.Zape~a}eni d`enetski napitak 163 BRATIMLJENJE MUSLIMANA Nakon {to je Resulullah. pa mi reci. Ibn el . napredovati.: ‘Podijeli planta`e hurmi izme|u nas i na{e bra}e muhad`ira. S bratimljenjem padaju u vodu razlike u porijeklu.Kajnuka’a. a. Me|utim.s.” “Gdje vam je ~ar{ija?” Uputi{e ga u ~ar{iju kod Benu .’ On odgovori: ‘Ne!’ Oni reko{e: ‘Onda pomozite u obradi. bija{e da se prevazi|e asabijja d`ahilija . naciji. a ni nazadovati. kada je jednog dana do{ao.’ A oni . a.s. te onog po prijeklu. S’ad je rekao Abdurrahanu: “Ja sam najbogatiji me|u ensarijama. objavi: “A ro|aci su. tj. jevrejskog plemena. na njemu su bili tragovi: “[ta je to?” On odgovori: “O`enio sam se. boji..{. pobratio Abdurrahmana i S’ad bin Rebia.. Ima mi{ljenje po kome se izvr{ilo i drugo bratimljenje izme|u samih muhad`ira.. muhadirima.s.” Resulullah. za razliku od onog bratimljenja s ensarijama.s.s.” Na to mu Abdurrahman re~e: “Neka ti Allah podari beri}et u tvojoj porodici i u tvome imetku. osim putem srodstva. a. a rod (plod) neka nam je zajedni~ki.” (8:75) Tada se ukinu svako pravo na naslijedstv. pogledaj koja ti se vi{e od njih svi|a.Hurejrea da je rekao: “Reko{e ensarije Resulullahu.. ja }u je pustiti.Kajjim ka`e: “Zatim Resulullah. osim prema stepenu ~ovje~nosti i bogobojaznosti.. Pobratio je muhad`ire i ensarije. ovaj je ugovor o bratimljenju proveo u djelo. I nije se vratio sve dok sa sobom nije donio ne{to sira i masla. 330 Zna~enje ovog bratimljenja. centra za okupljanje i dru`enje muslimana. prema Allahovoj knjizi. nije bilo potrebno novo bratimljenje. a. ti se njom o`eni. Nije to bila pusta igra rije~i koje se nisu provodile u djelo. To je naslije|e va`ilo do Bitke na Bedru. Bratimljenje se temeljilo na potpomaganju i naslije|ivanju nakon smrti bez krvnog srodstva. a ni djelo koje se ve`e za bogatstvo i krv. jedni drugima pre~i.’ Poslanik re~e: ‘U redu. i tako je nastavio. 331 Buharija je prenio da je po dolasku u Medinu Resulullah. pa uradio jo{ ve}u stvar. a. Imam dvije `ene.” 332 Prenosi se od Ebu . i ono je sudjelovalo u izgradnji novog dru{tva koje }e imati svoje slavne primjere. d`. izvr{i bratimljenje izme|u muhad`ira i ensarija u ku}i Enesa bin Malika. u~inio je korak dalje. To nije bilo prazno slovo na papiru. Ovakvo bratstvo bilo je pro`eto potpomaganjem. To bratimljenje polu~ilo je velike rezultate u izgradnji muslimanskog dru{tva. kako ka`e Gazalija. gdje je prisustvovalo devedeset ljudi. zbog me|usobnog prirodnog i prijateljskog bratstva. Pola su bili muhad`iri. uradio ogromno djelo izgradnjom mesd`ida. U islamu ne mo`e niko i}i dalje. jer odanost i privr`enost mo`e biti samo islamu.

imat }e pomo} od nas. ili nad njima nasilje sprovodi. . s. Muhad`iri iz plemena Kurej{ u mjestu svog prebivali{ta zajedni~ki daju krvarinu.v. osim onih koji su nasilje ~inili i me|usobno se pomagali protiv nas.. vjerovjesnika. osim pod jednakim uslovima i na temelju istih prava me|u njima. a ne i drugi ljudi 2. nego }e mu u~initi dobro. Moramo zaklju~iti da je ~in bratimljenja. uz podjednako i pravedno u~e{}e vjernika.’” 333 Sve ovo nam ukazuje da su enarije vodile veliku brigu o svojoj bra}i muhad`irima i da nisu `alili ulo`ili trud.s. 9.164 Zape~a}eni d`enetski napitak odgovori{e: ‘Slu{amo i pokoravamo se. pa makar on bio dijete jednoga od njih. Musliman ne smije sklopiti mir bez svoga brata u ratu na Allahovom putu. Svaka njihova skupina daje otkup za svoje su`njeve uz podjednako i pravedno u~e{}e vjernika. Allah i Poslanik u za{titu uzimaju najslabijeg me|u njima. Oni jevreji koji budu nas slijedili. svojim velikim `rtvama. Bogobojazni vjernici su protiv onoga ko ih ugnjetava. pa im se priklju~ili i borili se uz njih: 1. 7. Paragrafi te povelje. Vjernik ne}e ubiti vjernika zbog nevjernika. ~in velike mudrosti. ama ba{ nikakvog traga. Trebalo je sa~initi novi ugovor o eliminaciji svih navika. 6. 10. 4. Svaki ogranak plemena Kurej{ u mjestu svog prebivali{ta zajedni~ki daje krvarinu kako su to prije ~inili. ili tog ugovora glase ukratko: “Ovo je isprva izdana od Muhammeda. 5. Vjernici ne}e ostaviti ~ovjeka pritisnutog dugovima me|u njima. 8. Oni su svi protiv njega. Niti pomo}i nevjerniku protiv vjernika. i u nama lijep uzor. Muslimanski mir (sigurnost) je nedjeljiv. a o kojima smo pri~ali. me|u vjernicima i muslimanima iz plemena Kurej{ i iz Jesriba i onima koji su njih slijedili. Nije od njih smjelo ostati.. bilo da se radi o pla}anju otkupa ili krvarine. ljubav i pa`nju. 3. Za{tita muslimana je jedna. ili tra`i da im se nepravda ~ini. POVELJA ISLAMSKOG SAVEZA Nakon {to je Resulullah. Oni daju otkup za njihove su`njeve.a. ili razdor me|u vjernicima sije.s. obi~aja koji su podsje}ali na predislamski `ivot. a. jer su i muhad`iri to uistinu zaslu`ili. koje su u~inili radi Allahove vjere. baci se na novi posao. u~vrstio ugovor o bratimljenju me|u muslimanima. Oni su jedna zajednica (ummet). To je bilo izvanredno rje{enje za mnogobrojne probleme na koje su muslimani nailazili.

Od takve osobe ne prima se pokajanje.’” 336 Resulullah. a ni pravda. u Medinu. ne smijemo zaboraviti da je ovaj uspjeh bio rezultat Resulullahovih. nazivajte selam.s. on je za njega odmazda.potra`it njeno rje{enje u Kur’anu i Muhammedu.S. du{evno napajao i bio im lijep primjer u pona{anju. govorio je: “Ne}e u}i u D`ennet onaj od koga miran nije njegov kom{ija. Svi vjernici }e bti protiv njega i oni su du`ni da ustanu protiv njega. molite se Allahu no}u. MISLI NA DRU[TVO S ovakvom mudro{}u i o{troumno{}u Resulullah. Mu{rik ne mo`e uzeti u za{titu Kurej{ije niti njihov imetak. 16. ~uvajte rodbinske veze. Kada se ukaza njegovo lice.Zape~a}eni d`enetski napitak 165 11. Musliman ne smije podr`avati i pomagati onoga koji uvodi u novotarije u vjeru. Jedan ~ovjek je upitao: “[ta je najbolje u islamu?” Resulullah.s.. a. dok ne po`eli svome bratu ono {to `eli samom sebi. odgajao. bratstva. boli ga cijelo tijelo..: “Niko od vas ne mo`e biti vjernik. misli kojima su se slu`ili i njegovi ashabi. 334 UTJECAJ RESULULLAHOVE.” 335 Abdullah bin Selam pri~a: “Kada je stigao Resulullah.. a. neka ga prati Allahovo prokletstvo i njegova srd`ba do Sudnjeg dana.s. za koju ne budete mogli na}i zajedni~ko rje{enje.s. a. u~vrstio je temelje novog dru{tva..s. 14.” 338 Tako|er je rekao a.potra`ite njeno rje{enje koje mo`e biti u hadisu. .s. dok drugi spavaju.s. d`.. Za svaku stvar. uz svjedoka. a. 15. 13.. Ako to u~ini. piju}i svi zajedno s istog izvora.s.” 339 Resulullah. rekao je: “Vjernici trebaju biti kao jedan ~ovjek. nahranite gladne. ~asti. a ako ga boli glava. podu~avao ih je. je odgovorio: “Da nahrani{ gladnog i da nazove{ selam i znanom i neznanom. a. 12. Vjernici se moraju me|usobno razdu`iti ako su prolili jedni drugima krv na Allahovom putu. Prve njegove rije~i bile su: ‘O vi ljudi. a. vjere i bogobojaznosti. obratite se Allahu. a.. niti se mo`e isprije~iti izme|u toga i vjernika. Odgojio ih je na temeljima ljubavi.: “Musliman je onaj od ~ijeg su jezika i lo{ih djela sigurni drugi muslimani.. s mirom }ete u}i u D`ennet.s. A. a. Ako ga boli oko. oti{ao sam da ga do~ekam.s. odmah sam znao da on nije la`ov. cijelo tijelo osje}a bol. osim ako s tim nije zadovoljan staratelj ubijenog. Ko bespravno ubije vjernika. a.{. . Me|utim.” 337 Rekao je Resulullah.” 340 . Resulullah.

.s. a. kakvog ne poznava{e historija ~ovje~anstva nakon Poslanika. Spominjao je za njih takve nagrade od kojih srce zatreperi. a. nagrade i sevapa kod Allaha.” 345 Rekao je Resulullah. Ko u~ini svome bratu uslugu.. A koji musliman nahrani gladnog muslimana. niti ga izdati. a.: “Nije vjernik onaj koji ima da se najede.s. a. ka`e: “Vjernik vjerniku je kao stup stupu. a.s. Tako|er je Resulullah.. Nije lijepo da musliman bude u gostima svoga brata vi{e od tri dana. ko muslimana razrije{i brige. rekao je: “Smilujte se onima koji su na Zemlji. a. ne}e nasilje nad njim u~initi. a. a njegov kom{ija pored njega gladuje. On je rekao: “Koji musliman da muslimanu odje}u da pokrije golotinju.. tj.rekao je: “Nemojte se me|usobno mrziti. sva|ati i zavidjeti jedan drugome. I {ta su du`ni ~initi prema obavezi {irenja islama. Sve je to povezivao i potvr|ivao Objavom spu{tenom s nebesa. Allah }e ga nahraniti d`enetskim plodovima. Osim ako je prisiljen na to.a... a.. a nevjernik je onaj koji ga ubije. onda lijepom rije~ju. budite u ime Allaha bra}a.” 342 Resulullah.” 348 Resulullah. Allah }e pokriti njegovu na Sudnjem danu. ka`e: “Prièuvajte se d`ehenemske vatre. pa makar i s polovinom hurme. i najljep{im primjerima. r.s. U~io je Kur’an i primjerom pokazivao kako i oni trebaju raditi.: “Grije{nik je onaj koji psuje vjernika.s. rekao je da je sadaka ukloniti s puta prepreku. je veoma mnogo podsticao muslimane na suzdr`avanje od tra`enja milostinje i spominjao vrijednosti sabura i skromnosti. Allah }e ga obdaritit zelenom d`enetskom odorom. oboga}en najvi{im vrijednostima.. On je tra`enje milostinje poredio sa ogrebotinama na licu onoga ko je tra`i.s. 347 Bodrio je vjernike da udjeljuju. Allah }e njemu razrije{iti jednu od njegovih briga na Sudnjem danu.” 346 Resulullah.s. Ko pokrije muslimanu sramotu. rekao je: “Musliman je brat muslimanu. a ko nema. da ne}e . vama }e se smilovati Onaj Koji je na nebesima.” 343 Resulullah. Allah }e ga napojiti zape~a}enim mo{us pi}em. I koji musliman napoji `ednog muslimana. a. i smatra takav postupak jednim od sastavnih dijelova imana (vjerovanja). jer se ne mo`e garantirati za onoga koji je jo{ `iv. Abdullah bin Mes’ud.s. Tako je rastao ugled vjernika. jedan se na drugoga oslanja! 341 Resulullah. jedan drugoga podupiru”. dok ne postado{ uzvi{eni primjer vjernika.s. rekao je: “Ko ho}e da se na nekoga ugleda neka se ugleda na one koji su ve} umrli..166 Zape~a}eni d`enetski napitak On. Allah }e njemu u~initi.s.” 349 Pored svega ovoga Muhammed. tuma~io vjernicima vrijednost prakticiranja vjere.” 344 Rekao je Resulullah. a.

a. Svi se trebamo okititi {to vi{e njihovim lijepim osobinama i iskustvo sti~emo na njihovim primjerima.. d`. kakve nije do tada poznavao svijet pun plemenske sebi~nosti i plemenske veli~ine. koje su privla~ile svakog sagovornika. koji im ostavlja punu vjersku i ekonomsku slobodu. nisu ispoljavali javno nikakav otpor ili mr`nju. Muslimani su shvatili njihovu vrijednost. SKLAPANJE UGOVORA S JEVREJIMA Nakon {to je Resulullah. a. uz konstituiranje tritiorije koja }e biti domovina svih. u~inio hid`ru u Medinu i nakon {to je uspostavio stabilne temelje novom islamskom dru{tvu.s. Nije se upu{tao u politiku izolacije. koje je po~ivalo navjerskom. Imali su naj~i{}e srce. konfiskacije i netrpeljivosti. naj~istijoj. sre}u i dobro svim stanovnicima. a. i da mu budu na pomo}i oko utemeljenja vjere. koju je ikada historija poznavala. nemuslimani. Zato je oblikovao zakone popustljivosti i prevazila`enja. . Oni i pored prikrivenog neprijateljstva prema muslimanima. a.s. bili su jevreji.. Udario je temelje zajednici koja je odolijevala svim strujama toga vremena i uspjela ih usmjeriti na pravi na~in i da napravi veliki preokret u historiji ~ovje~anstva.s. politi~kom i zakonskom jedinstvu muslimana. Zato bi oni svaku njegovu rije~ prihvatili i odmah je u djelo provodili. slijede i dru`e se sa svojim Poslanikom. mir. Spomenut }emo ovdje najva`nije poglavlje ovog ugovora. Allah. Najbli`i susjedi Medine. Oni su uistinu bili upu}eni pravim putem. posjedovao je i neke vidljive osobine. kratko vrijeme udariti ~vrste i jake temelje jednoj novoj ljudskoj. pa su hrlili da ga vide i ~uju. je njih obdario da prate. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 167 skrenuti s pravog puta. uva`avao ih. sa~ini s njima ugovor. Stoga je privla~io ljude. lijepog opho|enja. otpo~e ure|ivanje odnosa sa nemuslimanima. to su drugovi Resulullaha..” 350 Resulullah. slijede}i njihovu tradiciju. Ovaj ugovor bio je samo jo{ jedan u seriji ugovora koji su sa~injeni za muslimane. spretan u poslu.s. a o kojima smo ranije govorili. Njegova osnovna briga bila je da osigura sigurnost. U svom opho|enju obra}ao se ashabima. Bio je lijepo gra|en..{. a. Oni su najbolji dio na{eg ummeta.s..s. Samo na ovakav na~in uspio je Resulullah. najdublje znanje i najmanje pretjerivanja. volio ih i cijenio. Resulullah. vjerskoj zajednivci..

U njemu se ne smije voditi rat. i predsjednikom. Jevreji }e imati svoju ekonomiju. o ~emu }emo govoriti. niti neko ko im poma`e. 3. s glavnim gradom El . mnogobrojnim plemenima na sli~an na}in ovome.Medina.s. koje bi mogle ugroziti sigurnost. a muslimani svoju. 10. Du`ni su i jedni i drugi braniti zajedni~ku slobodu od vanjskog neprijatelja. To va`i i za jevreje koji ne pripadaju tom plemenu. 2. 8.s.Avf su narod koji `ivi s muslimanima. Vode}u vlasti i vode}u rije~ imali su muslimani. Me|usobno se mogu savjetovati i dogovarati samo na osnovama dobro~instva. Treba pomo}i onome koji bude ugro`en. ako su ovi u ratu. 9. Ako izbiju neke nesuglasice izme|u dva naroda. 7.. 351 Okon~anjem i ozvani~enjem ovoga ugovora. Ovaj ugovor ne {titi nasilnika. 4. ako va`i ovaj izraz. a. 12. 5. Svako ima svoj imetak i svoju li~nu slobodu. trebaju se obratiti Allahu i Muhammedu. Da se Kurej{ije ne uzimaju u za{titu. Jesrib postaje za{ti}eno mjesto ovoga ugovora. Resulullahom. sklopi savez i s ostalim. Resulullah. a muslimani svoju. . 11. Da bi se mir i sigurnost pro{irili i na druga podru~ja. a. 6. Allahovom Poslaniku. Jevreji trebaju biti u dobrim odnosima s muslimanima. S ovim je Medina postala i prva prijestolnica islama. niti grje{nika. Medina je sa svojom okolinom postala uva`ena dr`ava. Jevreji Benu . Me|usobno se moraju pomagati protiv onih koji napadaju Jesrib. a prema postoje}im `ivotnim prilikama.168 Zape~a}eni d`enetski napitak PARAGRAFI UGOVORA 1. Saveznici se trebaju ~uvati me|usobnih smutnji i smicalica. Oni imaju svoju vjeru.

te njegovim prista{ama. velikom je mudro{}u uspijevao. oni vas ne mogu uvu}i u ve}u zamku nego {to to mo`ete sami sebi u~initi.s. a onda }emo va{e `ene sebi dopu{tenim u~initi. On je bio zavidan Poslaniku.. di`e se Abdullah bin Ubejj da izvr{i naredbu svoje bra}e mu{rika iz Meke.” 352 Po dobivanju ove prijetnje. a. on ode do njih i re~e im: ‘Kurej{ijska prijetnja vam ozbiljna bi. Me|utim.s. nervozu i neprijateljstvo. u Medinu . a zatim se razi|o{e i sami svjesni te istine. Borit }emo se s vama do posljednjeg va{eg borca. Resulullah. je li?’ Oni saslu{a{e Poslanika. a. ili je to mo`da bila razboritost. Ali.Zape~a}eni d`enetski napitak 169 NASTAVAK SUKOBA KUREJ[IJSKE PROVOKACIJE PROTIV MUSLIMANA NAKON HID@RE I NJIHOVO POVEZIVANJE S ABDULLAHOM BIN UBEJJOM Ranije smo spomenuli {ta su sve poduzimali nevjernici Meke protiv muslimana u vrijeme dok su ~inili hid`ru. ili }ete ga ubiti. 354 .. kako je i dalje ostao u dogovaranju s Kurej{ijama.s. i koji je trebao postati kralj idolopoklonika da nije do{ao Resulullah. kako bi imao njihovu podr{ku. oni se nisu osvijestili i nisu prestajali sa svojim neprijateljstvima.s. a i poslije hid`re. njegovih sljedbenika. obo`avaoce kipova. Oni. pogotovo kada je vidio klonulost.. stoga. Stalno je u to uvla~io i jevreje. Me|utim. Abdullah bin Ubejj bin Selul zabrani tom prilikom izbijanje sukoba i prolijevanje krvi. a. {to ga je potisnuo s kraljevskog prijstolja. ami se kunemo Bogom. @elite da prolijevate krv va{u i va{e bra}e. s vremena na vrijeme. sakupi svoje sljedbenike. Naprotiv. zbog ~ega su zaslu`ili ekonomske sankcije. ili }emo svi mi napsati vas. napravi{e pismo Abdullahu bin Ubejju bin Selulu . ili protjerati.koji je bio mu{rik. a potom i oru`ani sukob. a. a.. izazvalo je kod njih jo{ ve}u mr`nju. iseljenje muslimana i pronala`enje sigurnijeg uto~i{ta u Medini. to je koristio svaku priliku da ubaci kost izme|u muslimana i mu{rika.s. ugasiti vatru njihovog zla. kao i oni i poglavar ensarija prije hid`re. da ubiju Resulullaha. Kad ta vijest do|e do Resulullaha. a. u kojem ka`u: “Vi ste ugostili i primili na{eg ~ovjeka..s. Abdurrahman bin K’ab ka`e: “Kada Abdullah bin Ubejj dobi ovu poruku.

Do}i }emo vam i uni{titi u sred va{eg mjesta!” 356 Sve ovo nije bila obi~na prijetnja. r. mene }e ~uvati Allah.. bio u opasnosti.s.a..s. Resulullah. a.’” 358 Nije samo Resulullah. Kunem se Bogom.Vekkas. d`. a.s. jer su po~eli s velikim spletkama. da nisi s Ebu . Resulullah. oni krenu{e u harem i tamo ih srete Ebu . o Allahov Poslani~e. ne objavi: ‘A Allah }e te od ljudi {tititi. upita ga: ‘[ta te je dovelo ovamo?’ On odgovori: ‘Do|e mi strah za tebe.. Muslim je prenio u svom Sahihu od Ai{e.” 357 Ovakvo stra`arenje nije bilo ograni~eno na nekoliko no}i.’ Resulullah. Kurej{ije Meke napisa{e muslimanima u Medinu: “Ne zanosite se time da ste izmakli od nasu Jesrib. zbog koji je no}i bdio ili spavao pod stra`om svojih drugova. pomoli se za njega dovom i zaspa. podigav{i glas: “Tako mi Allaha. a s njim su i osvitali.a. a.s..{.{.s.D`ehl.170 Zape~a}eni d`enetski napitak PROGLAS ODLUKE O ZABRANI POSJETE MESD@IDUL-HAREMU S’ad bin Muaz odlu~i se da ode u Meku i da obavi umru. da je rekla: “Resulullaha. a.” .Safvanom. Pripovijeda se od Ai{e.s.s. r... ~uvali su preko no}i sve dok Allah.. On upita Umejjeta: “Ebu .s.’ Resulullah. proturi glavu kroz {ator i viknu: ‘O ljudi. Pripovijeda Ubejj bin K’ab: “Kada je do{ao Resulullah.” Kad poodmaknu dan. ja bih tebi zabranio i vi{e od toga. s ashabima u Medinu.” S’ad mu odgovori.’ Dok smo o tome govorili. a. ko je to s tobom?” On odgovori: “S’ad. Pa jedne no}i re~e: ‘Kamo sre}e da me neko od mojih dobrih drugova ~uva no}u. Mo`da }u mo}i u~initi tavaf (obilazak) oko Kabe.. i kada su osjetili opasnost od nemuslimana.’ (5:67) Resulullah. ono je od tada postalo stalno. a. ~usmo zveket oru`ja. U Meki uze za za{titnika Umejjet bin Halefa. S’ad mu re~e: “Gledaj da u|em u harem kad je malo svijeta. Do|oh da te ~uvam ove no}i. nisu smjeli zaspati u ku}i bez oru`ja. a. slobodni ste. idite.Safvane. da si mi poku{ao zabraniti. ne bi se ~itav vratio svome narodu. nego su i svi muslimani bili u opasnosti. a primili ste odmetnika.D`ehl mu re~e: “Vidim da slobodno i sigurno obilazi{ oko Kabe. zabranio bih ti prolazak medinskim putem!” 355 KUREJ[IJE PRIJETE MUHAD@IRIMA Nakon neuspjelog poku{aja da Abdullah bin Ubejjom.” Ebu . On upita: ‘Ko je to?’ Glas odgovori: ‘S’ad bin Ebi .. je nave~e bdio.. d`. a.. koja ka`e: “U prve dane svog boravka u Medini. se osvjedo~io.

[am. Prva faza: sklopio je savez sa svim plemenima koja su bila nastanjena du` ovog trgova~kog puta. prije borbe. d`..Zape~a}eni d`enetski napitak 171 ALLAH ODOBRAVA BORBU U ovim te{kim uvjetima `ivljenja u kojima je direktno bilo ugro`eno muslimansko bi}e u Medini. Allah. Tako|er je ugovor o savezu sadr`avao i dogovor o nenapadanju i nemije{anju sa strane u vrijeme bornenih dejstava. na relaciju ovog puta. Za ostvarivanje ovog plana Resulullah. Cilj im je bio otkrivanje i upoznavanje u`eg i {ireg terena oko Medine. S dvije prethodne faze otpo~e{e muslimani svoju pravu aktivnost nakon Allahove dozvole za borbu. Tako|er je bio cilj pokazati mu{ricima Jesriba. da su muslimani jaki i da su se oporavili od nekada{nje slabosti.{. ako im damo bvlast na Zemlji. Allah. Allah. ali mi ne znamo ta~no na kojem mjestu Medine su objavljeni.” (22:41) ^injenica je da so ovi ajeti. ka`e: “One koji }e. te da prihvate primirje i prestanu BITKE I IZVIDNICE PRIJE BEDRA 359 . molitvu obavljati i milostinju udjeljivati. Druga faza: stalno slanje vojske. doista kadar da im pomogne. a. d`. kao i svih puteva koji vode u Meku. Muslimani preuze{e kontrolu nad ovim putem.{. koja nije bila naredba. jevrejima i beduinima. u kojoj se Kurej{ije nisu budile iz tmine i idolopoklonstva.” (22:39) Ovaj ajeti kerim objavljen je me|u ajetima koji upu}uju na to da je ova dozvola do{la radi otklanjanja nevaljal{tina i uspostavljanja Allahovih propisa. uspostavio je primirje s plemenima koja su naseljavala ove prostore. d`. Sklopljen je savez i s plemenom D`uhejne.. Ranije smo govorili o savezu s jevrejima. kada su Kurej{ije imale veliku mo} i snagu. ka`e: “Dopu{ta se odbrana onima koje drugi napadnu. Prvi vojni pokreti li~ili su na izvi|a~ke pohode. zato {to im se nasilje ~ini. a prijetnje sve ~e{}e dolazile iz Meke. mudrost bila je u trenucima. ili su presijecala ovaj put prema Medini. a odvra}ati od nevaljalih. a.s. napravio je plan u dvije faze. objavi muslimanima dozvolu za borbu. pokraj Medine.. da su muslimani blokirali trgova~ki put Meka ..{. i koji }e nare|ivati da se ~ine dobra djela.. objavljeni u Medini poslije hid`re. koji su jo{ uvijek `ivjeli u zabludi i dubokom nevjerstvu iz kojeg se nisu nikako osvje{}ivali. d`. a Allah je. Isto tako trebalo je zaprijetiti Kurej{ijama. izvidnice za izvidnicom.. Trebalo bi da Kurej{ije Meke osjete opasnost po svoju ekonomiju i po svoje `ivote. a ne u Meki. Allhova. Njihove ku}e bile su nedaleko od Medine. bez sumnje. Nakon ove Allahove dozvole za borbu. Resulullah.s.{.

Izvidnica podru~ja El . 360 Sreto{e se i poreda{e sa suprotne strane spremni za borbu. odgovaraju}eg marta.Mazini. ipak je ovaj pohod imao . godine Hid`retske. nakon {to je ostavio S’ada bin Ubadeta da ga zamjenjuje u Medini.s. 361 Resulullah. On krenu izme|u dva tabora. Oni su krenuli.Ebva’ i Veddan dogodio se mjeseca saffera.. posla S’ada bin Ebi . Resulullah. Pohod na El .Ebva’ je blizu Veddana. posla Ubejda bin el .. Kona~ni cilj bio je da muslimani dobiju punu vjersku slobodu i da slobodno mogu tuma~iti i ispoljavati svoju vjeru {irom Arabijskog poluotoka. godine. Oni su ranije primili islam tajno. bio je u savezu s obje strane.s.Mikdad bin Amr el . a nosio ju je Musattah bin Esase bin el .Muttalib bin Abdi Menaf. 4. godine Hid`retske ili aprila 623. 362 Od njega do Rabiga prema Medini udaljenost je 29 milja. ali s izvjesnim zaka{njenjem. a nosio ju je Mikdad bin Amr. Do{ao je do Veddana. Oni su do{li do sejful bahra iz pravca ‘Ijesa.D`uhenij. Izvidnica podru~ja Rabig. li~no je krenuo u ovaj pohod na ~elu sedamdeset muhad`ira. Ovoj muslimanskoj ~eti priklju~i{e se dva ~ovjeka iz mekanske vojske. Cilj ovog pohoda bio je presresti kurej{ijski karavan. jer je dan prije karavan ve} pro{ao. 3. 1. I ovaj put nije do{lo do sukoba. I ovaj put bila je bijela Ubjedova zastava. a.Harisa bin el . dogodila se u {evalu 1. da se isprije~i kurej{ijskom karavanu koji je dolazio iz [ama.Muttaliba na ~elu 60 konjanika. Stigo{e u El . 2. dogodila se u ramazanu.Harrar je bila u mjesecu zul . Evo ukratko o tim izvidnicama: 1. naredi Hamzi da predvodi ovu izvidnicu. 623. Iako nije presreo karavan. Na svom putu nije nai{ao ni na kakvu zamku. i to El . godine po kalendaru.s.s. a krenuli su s mu{ricima kako bi mogli prebje}i kod muslimana.kade. godine Hid`retske. poslao u islamu.Muttalib iza|e na ~elu trideset ljudi. a. a putuju}i no}u.Harrar u ~etvrtak ujutro. Na ~elu karavana nalazio se Ebu . a..D`ehl ibn Hi{am sa tristo ljudi. a.. a da ne prelaze Harrar. Oni sreto{e Ebu .Mersed Kenaz bin Husajn el Ganevij. Resulullah. Resulullah.Vekkasa na ~elu dvadeset konjanika da presretnu kurej{ijski karavan. Hamzina zastava u ovom izvidni~kom pohodu bila je prva zastava koju je Resulullah. El . Izvidnica podru~ja Sejful bahri. muhad`ira. kriju}i se po danu.s. S’adova zastava tako|er je bila bijela. Nosio ju je Ebu . godine. tako da do borbe ne do|e.Behrani i Utbe bin Gazvan el . muhad`ira. 1. ili odgovaraju}eg maja 623.Sufjana na ~elu 200 ljudi u dolini Rabig.172 Zape~a}eni d`enetski napitak prijetiti muslimanima uni{tenjem i odvra}anjem od Allahovog puta. Tuda nai|e Med`di bin Amr el . Hamza bin Abdul .. Dvije strane su se samo strijelama ga|ale. i bila je bijele boje. To bi bila ujedno prijetnja da prestanu mu~iti slabe i neza{ti}ene muslimane u Meki. 2. a. godine. godine Hid`retske ili augusta 623.

623.s. do{la je vijest da je ovaj karavan krenuo iz Meke natovaren kurej{ijskom robom. o nenapadanju. Resulullah. Resulullahu. .ula i d`umadel . Ovaj savez sklopljen je pod ugovorom ~iji tekst donosimo: “Ovo je ugovor izme|u Muhammeda. r. a. mjeseca rebiul . godine. ali nikoga nije na{ao. a. Zastava je bila bijela. Povod ovog izlaska bio je napad {est mu{rika na ~elu s Kerezom bin D`abir el Fihrienom na medinske pa{njake. trebaju se odazvati. pa su otuda razlike u datumu doga|aja.U{ejret.s. 365 To je bio isti karavan za kojim je tragao kada se vra}ao iz [ama. 7..s.s. ali karavan je ve} pro{ao prije nekoliko dana. Resulullah. Zastava je bila bijela. gdje oplj~ka{e ne{to stoke.s.. i da }e imati pomo} protiv svakoga ko ih napadne. godine Hid`retske.Talib.Damret. 5.s.evela. 6. kako pi{e Ibn . 2. 2. Pohod na Zil . Allahovog Poslanika i plemena Beni .D`umehij. Krenuli su da presretnu kurej{ijski karavan koji je i{ao za [am. Ovaj Resulullahov. godine.Damret. a nosio ju je ovaj put Alija bin Ebi . a. godine Hid`retske. a nosio ju je Hamza bin Abdul .Zape~a}eni d`enetski napitak 173 politi~kog uspjeha. po mi{ljenju nekih pripovjeda~a) dobrovoljaca . te i ovaj put nije bilo borbe. Pohod na Bevat. Kerz i njegova pratnja uspjeli su pobje}i. uspostavi savez sa Hamrom bin Mah{ij Damerantom.. Autori mnogih Sira pi{u ili jedan ili drugi mjesec. sve dotle dok ne napadaju Allahovu vjeru.ula.a. a.Damre. mjeseca rebiul . i zbog ~ega je do{lo do velike bitke na Bedru. u mjesecu d`umadel .s.ahira. Tjerali su ih do doline Sefvan u blizini Bedra.Ishak. izlazak bio je krajem mjeseca d`umadel . zamjenjivao Zejd bin el . U Medini je Resulullaha.s. godine. a nosio ju je S’ad bin Ebi . ili septembra 623. krenuo je sa sto i pedeset (ili dvije stotine. a. Ako ih Poslanik pozove u pomo}. a. koji je predvodio Umejje bin Halef el .” 363 Ovo je bio prvi pohod u kojem je u~estvovao Resulullah. a povratak pada po~etkom mjeseca d`umadel . Resulullah.Vekkas. Zastava je bila i ovaj put bijela..ahire. da izvr{i prepad na kurej{ijski karavan. On je stigao na Zil .. neka znaju da su sigurni i oni i njihov imetak. 2. a.evela. koji je u to vrijeme bio starje{ina plemena Beni . ili novembrai decembra 623.muhad`ira. krenuo je na ~elu dvjesto svojih drugova.Harise. Pohod na Safvan. 364 Ovoga puta u Medini je ostavioi za svog zamjenika S’ada bin Muaza.U{ejret.Mudelled` i s njihovim saveznicima iz plemena Beni .Muttalib. a. sa trideset deva koje su naizmjeni~no jahali. Na ovom pohodu Resulullah. a.. Trajao je petnaest dana.. U bevat je do{ao sa strane Radve. U njegovoj pratnji bilo je sto ljudi i dvije hiljade i pet stotina deva.s. sklopio je primirje s plemenom Benu . Ovaj pohod ima jo{ jedan naziv: “Prvi pohod na Bedr”. godine Hid`retske ili septembra. U potjeru za njima krenu sedamdeset ashaba na ~elu sa Resulullahom.

Abdullah bin D`ah{ je nastavio put i do{ao do Nahle. Ko voli biti {ehid.” Tada se saglasi{e za napad. ove no}i }e u}i u Meku. neka se vrati nazad. Zarobi{e karavan i ljude i povedo{e ih u Medinu. 2.a. nije odobrio ovaj njihov gest pa je rekao: “Nisam vam naredio da napadate u ovom svetom mjesecu. U ovom doga|aju mu{rici Meke ugleda{e priliku da optu`e muslimane da su dozvolili ono {to je Bog zabranio i oko toga su tekle mnoge pri~e i pri~e. bila je u red`epu. Reko{e: “Mi smo u posljednjem danu mjeseca red`epa.s. sinovi Abdullaha bin el ..Hakema.. rekao je.po dvojica su se mijenjala na jednoj devi. nastavi put dok ne do|e{ u Nahlu.. objavi ajete koji presjeko{e razna naga|anja. Abdullah o tome obavijesti ljude i re~e im da nema odlaska na silu. neka krene. te nam dostavi sve {to sazna{ o njima. Resulullah.Mugire. d`. Odatle motri na kurej{ijske karavane.poruku. a. ako ih propustimo. a zarobi{e Osmana i El .Seleme bin Abdil .” “Odmah. a nosio ju je Hamza bin Abdul . mjeseca u kome je zabranjeno ubijanje. oslobo|eni rob El Mugire. Allah. Predvodio je dvanaest ljudi .Mahzumia. Idu samo dobrovoljci. pa svi i krenue. ja }u i}i.{.174 Zape~a}eni d`enetski napitak U Medini je ostavio za uamjenika Ebu .s.Vekkas i Utbe bin Gazvan. ka`e: .{. [to se ti~e mene.muhad`ira sa {est deva . Resulullah. pismo . o Allahov Poslani~e”. Zastava je bila bijela. Na putu se izgubi deva koju su jahali S’ad bin Ebi . Tada Allah.. d`.. zatim pro~ita poruku u kojoj je pisalo: “Kad pro~ita{ ovo moje pismo. jer je jedan od svetih mjeseci. Muslimani se posavjetova{e {ta da uade.Esedija na Nahlu. Ako ih napadnemo povrijedit }emo svetost mjeseca. (~ujem i pokoravam se naredbi). Nevfel pobje`e. a ko mrzi smrt. a. godine Hid`retske ili januaru 624. Putem je pro{ao kurej{ijski karavan nose}i plodove iz [ama.Muttalib. Od robe odvoji{e petinu. i naredi mu da je ne smije pro~itati dok se ne udalji dva dan hoda od Medine.poslao je Abdullaha bin D`ah{ el . te da su mu{rici po~inili mnogo gore stvari od ovoga {to su uradili muslimani.s. koja se nalazi izme|u Meke i Taifa. Izvidnica zvana Nahla. za~ine i raznu trgova~ku robu. godine. Osman i Nevfel. Tada je pala i prva `rtva u islamu i prva dva zarobljenika su zarobljena od neprijatelja. Abdullah je putovao dva dana.Esed el . 8. To jebila prva petina u islamu. r.Hudramija i ubi ga. zatim da je otvori i pro~ita. Predvodili su je Amr bin Hadremij. a.” I do daljeg zamrznuo status karavana i dva zarobljenika.. Napisa mu Resulullah. i Hakem bin Kisan. Jedan od njih odape strijelu. pa zastado{e da je tra`e. pogodi Amra bin el .

366 To su bile izvidnice i pohodi prije Bedra. pa je svako skrnavljenje odjednomgrijeh i zlo~in? Svako je njihovo optu`ivanje koje {ire protiv muslimana propaganda. bazirana na bestidnosti i nemoralu. Me|utim. Ako vas napadnu. {to su opet prvi u~inili mu{rici.kao {to su to u~inili D`uhejnet i Benu . Oni su sadazapali u situaciju u koju su `eljeli dovesti druge. Ako se pro|u. te da prati svaki njihov pokret i korak na trgova~kom putu. doista.ovi jo{ vi{e poja~a{e mr`nju i neprijateljstvo.. Iskorijeniti muslimane u njihovim domovima. Tek nakon ovog zadnjeg doga|aja s izvidnicom Abdullaha bin D`ah{a. te da na toj daljini ubiju ili zarobe i ljude i robu. propisao (naredio) je muslimanima da se bore nakon pohoda na Abdullaha bin D`ah{a. kada je donesena odluka o konfiskaciji njihove imovine i ubistvu njihovog Poslanika? [ta im sada bi da ovim svetostima iznenada vrate njihov status svetosti. Shvatili su da su muslimani u stanju dr`ati pod prismotrom i kontrolom gotovo 300 milja razdaljine. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su i oni vas prognali. A zlostavljanje je gore od ubijanja. umjesto da se po~nu osvje{}ivati i okretati svoju politiku ka primirju i pomirenju . mnogo ve}e. A zar muslimani nisu bili nastanjeni u svetom mjestu. Osjeti{e mu{rici da je njihovatrgovina sa [amom do{la u veliku opasnost. a njihovi poglavari i gospodari odlu~i{e da svoja obe}anja i prijetnje provedu u djelo. Reci: ‘Ratovanje u njemu veliki je grijeh ali je nevjerovanje u Allaha. sa svim onim ranijim u~injenim zlom. pa. i to ne za kratko. Ni u jednom nije do{lo do oduzimanja imovine i ubijanja ljudi. godine Hid`retske. ubijanje muslimana i protjerivanje ~lanova njihovih porodica. Cilj je bio jasan. Pred njima se po prvi put utjelovi prava opasnost. Allah zaista pra{ta . ali vi ne otpo~injite borbu! Allah. i da se vrate ~itavi i bogati. To je bio i razlog koji ih pokrenu na Bedr u bitku. jo{ ve}i grijeh kod Allaha. mjeseca {abana 2. potvrdi se strah mu{rika.’” (2:217) Ova objava je sasvim razjasnila da je zlo koje su po~inili mu{rici. oslobodi ona dva zarobljenika. o ratovanju u njemu. onda ih ubijajte! Neka takva bude kazna za nevjernike. Oni saznado{e ishvati{e da je Medina na visokom stepenu budnosti i pripravnosti. kad je bilo u pitanju ru{enje islama. ne voli one koji zapodijevaju kavgu.. da bi posijali strah u srcima muslimanskih boraca.{. Sve svetinje su naru{ene i neispo{tovane. ve} na du`e vrijeme. Allah. Tim povodom objavljeni su direktni ajeti: “I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas. Nakon svega ovoga Resulullah.Damret .Zape~a}eni d`enetski napitak 175 “Pitaju te o svetom jesecu. a. odvra}anje od Njegovog puta i ~asnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih. A zlostavljanje je te`e od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod ^asnog Hrama. dok vas oni ne napadnu. d`. osim nakon Kerzovog napada i kra|e stoke. i plati krvarinu za onoga ubijenoga njegovim nasljednicima.s.

d`. d`. Da je ovakve naredbe izdao ~ak i neki sposobni vijskovo|a.. U tim danima.. On bi im se osvetio. Objavljeni ajeti u kojima se nare|uje borba sadr`e saznanje da se primaklo vrijeme za borbu i da }e ishod borbe biti kona~na pobjeda muslimana. Allah. 2. mjeseca {‘abana. 624. pripremanje i podsticanje na nju. Uz to obja{njava neke {erijatske norme u borbi. ti si mogao da vidi{ one ~ija su srca pritvorna. ka`e: “Kada su u borbi s nevjernicima sretnete.{. ili otkupninu zahtjevajte. d`. upla{i{e borbe.” (47:4 . d`. i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. ako Allaha. a siju smutnju i zabunu. jedino protiv nasilnika ostaje. kojima se `eli pobjeda pravde nad nepravdom. pokudi i o njima ka`e: “A kada bi objavljena jasna sura i u njoj spomenuta borba. bilo osnovna stvar koju je i sama situacija zahtijevala. i poslije ih ili velikodu{no su`anjstava oslobodite. godine hid`retske ili februara. a onda ih ve`ite. objavi ajete u kojima objasni muslimanima na~in ratovanja uz podsticanje i bodrenje. onda neprijateljstvo pretaje. Oni se promjenom kible.” (2:190 . Sve je ovo upu}ivalo na stvarnu pobjedu muslimana.{. godine.{. pomognete. naredi muslimanima da promijene kiblu od Kudusa pema Kabi.. dok se rat ne okon~a i ne postigne pobjeda. Allah. odakle su oni njih protjerali. one bi u svakom slua~aju bile prihva}ene.193) Ubrzo iza toga Allah. koji se priklju~uju muslimanskim redovima. Tako se muslimanski redovi pro~isti{e od mnogih izdajnika i spletkaro{a. Tako u~inite! Da Allah ho}e. d`. kako te gledaju pogledom pred smrt onesvije{tenog.. Pogledajmo kako Allah. Pohod Abdullaha bin D`ah{a bio je `estok udarac svim mu{ricima i njihovim saveznicima. i On }e vama pomo}i i korake va{e u~vrstiti. i kako usput obu~ava muslimanske vojnike metodama ratovanja.176 Zape~a}eni d`enetski napitak i Samilostan je. Promjenom kible. sve dok borba ne prestane. sigurno.{.” (47:20) Nakon ovih ajeta bi sasvim jasno da je prihva}anje naredbe za borbu. koja je ujedno bila i njihova.. je sve ovo ostavio tajnovito. na veoma simboli~an na~in dano je muslimanima da }e do}i do mnogih promjena u . po {ijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite. O vjernici. On ne}e poni{titi djela onih koji na Allahovom putu poginu i On }e ih. od kojeg su se prevrtali kao na `eravici. plijenom. ali On `eli da vas isku{a jedne pomo}u drugih.. d`. I borite se protiv njih sve dok mnogobo{tva ne nestane. Me|utim. dopu{taju}i muslimanima da ma{tom i razumom pokrenu svoju neustra{ivost za borbu na Allahovom putu. o kome ih je ve} upoznao. a kamoli naredbe od Uzvi{enog Stvoritelja. Zatim donosi neke propise u vezi sa zarobljenicima.{. Allah. ustrajn{}u u borbi i sli~no. odmetnu{e potpuno od islama.{. Pa ako se okane. Takve Allah. uputiti i prilike njihove pobolj{ati. i u D`ennet ih uvesti. nare|uje muslimanima da protjeraju mu{rike odande. To je doprinjelo da muslimani u potpunosti otkriju one jevrejske munafike (dvoli~njake). zemljom.7) 367 Nakon ovih ajeta neki se muslimani koji su bili slabi}i i prevrtljivci.

. u odlu~uju}u bitku. Nakon svega ovoga kod muslimana poraste moral.borbu na Allahovom putu i susret s neprijateljima. jer je nemogu}e da ona ostane u neprijateljskim rukama naroda koji ne vjeruje. i da za njih otpo~inje jedan novi period.Zape~a}eni d`enetski napitak 177 njihovu korist. borbeni duh i aktivnosti koje su pozivale u d`ihad . To je tako|er zna~ilo da se muslimani ne} smiriti dok ne zauzmu i ne oslobode tu novu kiblu.

PRVA ODLU^UJU]A BITKA ZA ISLAM POVOD ZA SUKOB U pohodu na U{ejru spomenuli smo kurej{iski karavan koji je umakao Poslaniku. Resulullah.. a ko ho}e ostane. a. Stoga ve}ina ashaba ostade u Medini. a za nevjernike te`ak vojni.s.s. te je zbog toga i dozvolio da ko ho}e ide.Sufjanom.” Resulullah.178 Zape~a}eni d`enetski napitak VELIKA BITKA NA BEDRU . izlazak na ovakvo presretanje karavana nije kao izlazak u predhodne izvidnice i pohode. a. Hiljadu deva natovarenih svim vrstama robe. Oni stigo{e U Havru i tu ostado{e dok ne nai|e karavan na ~elu sa Ebu . Karavan je bio ogroman. Bila je to idealna prilika za medinske vojnike. politi~ki i ekonomski udarac. s minimalnim obezbje|enjem od ~etrdeset ljudi.s. a. a. Stoga Resulullah. a.s. mo`da }e nam ga Allah plijenom u~initi.s. Ostavio je punu slobodu u odluci. a ni zabranio da krene na ovaj karavan.s. U njega je utro{eno veliko kurej{ijsko bogatstvo.. Nije o~ekivao da }e do}i do velike Bitke na Bedru. nije o~ekivao nikakav sukob sa kurej{ijskom vojskom zbog karavana. bogato natovaren. posla Talhu bin Ubejdullah i Seida bin Zejd na sjever i Uzvi|anje.. Resulullah. a.. Kada se primaklo vrijeme njegovog povratka iz [ama. ako izgube ovo silno bogatstvo.. nije nikomeni naredio. Oni su smatrali Resulullahov. Oni pokupi{e informacije i vrati{e se u Medinu da obavijeste Resulullaha. a kretao se iz Meke prema [amu. iza|ite i do~ekajte ga..s. . a. koje nije iznosilo manje od pedeset hiljada zlatnih dinara. obavijesti muslimane govore}i: “Ide kurej{ijski karavan.

Kendi. pripremao se za odlazak. Vojsku su podijelili na dva odreda: a) odred muhad`ira. ostavi za svoga zamjenika u Medini Ibn Ummi ..Mikkadov ibn el . . Resulullah.Esved el .s. a lijevom je komandirao El . Putovali su do bunara Er . 314 ili 317). krenu na ~elu ove vojske..s. vrati u Medinu Ebu . a odatle krenu{e na desnu stranu. Zastava je bila bijela.Avvama. koja se nalazi izme|u Nazijeta i tjesnaca Safra’. 83 ili 86 muhad`ira. Glavnu komandu i zastavu dade u ruke Mus’abu bin Umejr el . Imali su samo dva konja.Sa’sa’. Resulullah. Desnom stranom je komandirao Ez . Njih 61 iz El . Jedan je bio Es .Talib. te informiranja Resulullaha. pa ga nisu obilje`ili ni uobi~ajenim sve~anim ispra}ajem.D`uhenija na Bedr u misiju izvi|anja i pra}enja karavana. Resulullah.Mektuma. a.Lubabeta bin Abd Munzira. kojim je komandirao Alija bin Ebi . Oni nisu pridavali veliku va`nost ovom odlasku. kojim je komandirao S’ad bin Muaz.Evsa i 170 iz El Hazred`a.Revha. koji ga zamjenjivao i bio u mihrabu imam umjesto njega. a. Pre|o{e preko doline i pribli`i{e se Safri.s. a jedan El .Zubejra ibn el . koja nije bila dobro pripremljena. Stigo{e u dolinu zvanu Rahkan. Napusti Medinu i iza|e na glavni put za Meku.Mikkad bin Amr. me|u kojima je bilo 82.Nezijet (u pravcu Bedra).Avvam.‘Abdereu. a. MUSLIMANSKA VOJSKA KRE]E NA BEDR Resulullah. S njim je krenulo tristo deset i ne{to ljudi (313. a. a. koga postavi za namjesnika. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 179 BROJ MUSLIMANSKE VOJSKE I ODRE\IVANJE VOJSKOVO\A Resulullah. Kad su stigli u Revhu.s. Tamo posla Busejsa bin Omer el D`uhenija i Adijja ibn Ebi ez . a. i b) odred ensarija. i sedamdeset deva.s. tako su na svaku dolazila po dva ili tri ~ovjeka.s.. Alija i Mersed imali su zajedni~ku devu. (put prema Meki ostade na lijevoj strani) ka podru~ju En ..s. Jedino njih dvojica su bili konjanici. a vrhovna komanda nad vojskom bila je u rukama Resulullaha. Odstupnicom je komandirao Kajs ibn Ebi ..Zugaba’ el . Kurej{iji.Zubeir bin el .

a. {est stotina oklopnika. podigao vojsku da presretne njihov karavan. spa{avajte! Va{a imovina koju prati Ebu .Adijj.Sufjan }e propasti. a. Muhammed i njegovi drugovi }e napasti. bit }e druga~ije.: “O Kurej{ije. .Leheba koji umjesto sebe posla jednog od svojih du`nika. i njegovih drugova. sav pjenu{av. upomo}!” PRIPREMA MEKELIJA ZA POHOD Ljudi u Meki se brzo digo{e: “Zar misli Muhammed da }e se s na{im karavanom desiti i sto {to i s karavanom Ibn el . kao vo|a karavana. a drugi dan deset deva. SASTAV MEKANSKE VOJSKE Vojsku je sa~injavalo oko 1300 boraca u startu. a ho}ete li sti}i na vrijeme. Oni su svaki dan klali deve. Po dolasku u Meku Damadam ustade na svojoj devi i viknu iz sveg glasa. a sva ostala su krenula.180 Zape~a}eni d`enetski napitak UPOZORENJE MEKI Ebu . spa{avajte. osim Ebu . Poslao je svoju {pijune da motre na svakoga ko prolazi tim putem i da ga obavje{tavaju. Ubrzo do|e do njega vijest da je Muhammed. Stoga on otpremi u Meku Damdama bin Amr el .” Svi prvaci Meke trebali su krenuti. Zna je da je put za Meku veoma opasan i da su mogu}a razna iznena|enja. Oni podigo{e i neka susjedna arapska plemena. nisam siguran.D`ehl bin Hi{am. ako neko nije mogao. a deva su imali toliko da im se i ne zna ta~an broj. morao je na}i sebi zamjenu. umoran i poderan od `urbe. jedan dan devet.s. bio je krajnje obazriv i oprezan.Gafariju s pani~nim vijestima da mu po{alju ljude koji }e odbraniti karavan od Muhammeda.Hadremije? Ne. Niko od njih nije ostao u Meki. Imali su sto konja.Sufjan. Upomo}. a devet najuglednijih starje{ina Meke osiguravalo je opskrbu.s. tako nam Boga.. Od kurej{ijskih srodnika na ovaj pohod nije krenulo pleme Benu . Glavni komandant je bio Ebu .

sreli su na putu Med`di bin Amra i pitali ga za medinsku vojsku.Sufjan krenu prema mjestu gdje su se odmarali.” On brzo okrene karavan i krene zapadno prema obali.D`uhfe.” (68:25) Velikom brzinom Kurej{ije krenu{e na sjever prema Bedru. zatim el . pa je na{ao izmet njihovih deva. On im je rekao da nije ni{ta naro~ito primijetio osim dvojice konjanika koji su se odmarali kod ovog bre`uljka. Tada im se ukaza Iblis u liku Surake bin Malik bin D`a{em el . uz veliki oprez i pa`ljivo osmatranje.s. izmrvio ga i u njemu vidio ko{tice i rekao: “Boga mi. koju su ovi dobili u D`uhfi. On tada posla poruku mekanskoj vojsci. Putovali su dolinom Asfan. pa Kudejada. kako o tome govori Kur’an: “Da se poka`u svijetu. da se vrate u Meku. ljude i imetke. te da ne zapadnu izme|u dvije vatre. Kada su se pribli`ili Bedru.Zape~a}eni d`enetski napitak 181 PROBLEM PLEMENA BENU . uvjereni da }e mo}i to provesti. Kurej{ije se sjeti{e svoga neprijateljstva s plemenom Benu . da bi Allahu i njegovu Poslaniku bili neposlu{ni”.Bekr.” (8:47) Pojavili su se onako. @ELJA MEKELIJA ZA POVRATKOM . a. zatim su napunili svoje mje{ine vodom i oti{li. Ebu .Medled`a. U D`uhfi dobi{e novu poruku od Ebu . kao je Resulullah.Sufjana u kojoj ka`e: “Vi ste krenuli da spasite svoje karavane.BEKR Kada se vojska iskupi da krene.. Bog je sve to u~uvao. Vratite se u Meku!” KARAVAN JE SPASEN Pripovijedao je Ebu . starje{ine Kenaneta. ostavljaju}i glavni put koji prolazi lijevo pokraj Bedra.Sufjan da su oni i{li sa svojim karavanom glavnim putem. ovo je od jesribskih `ivotinja. i kako Allah ka`e: “I oni porani{e. Ovim potezom spasio je svoj karavan od sigurnog pada u ruke medinske vojske. koji im re~e: “Ja vam garantiram da vam ne}e Kenanije ni{ta na`ao s le|a u~initi!” POKRET MEKANSKE VOJSKE Mekelije se pokrenu{e upravo onako. rekao: “Sa svojom snagom i svojim oklopima. pa se poboja{e da ih oni ne napadnu s le|a. nadmeno si iz svog grada iza{li da bi od Allahova puta odvra}ali.

Ha{im htjelo se vratiti u Meku. muslimanska vojska se ne smije zavaravati. Svakako nije smio dozvoliti kurej{ijskoj vojsci da se ba{kari na tim putevima kako ho}e i da pokazuje svoju vojnu mo}. A nakon svega ovoga. sav uznevjeren povika: “Ne}emo se vratiti dok ne stignemo do Bedra. jer bi to bilo kukavi~ki. a. u kurej{ijskoj vojsci ostade oko hiljadu oraca koji krenu{e na Bedr. Oni su ostali vjerni i odani svom vo|i.182 Zape~a}eni d`enetski napitak I NJIHOVA PODJELA ZBOG TOGA Kada je mekanska vojska dobila poruku od Ebu . najesti se i napiti vina. politi~ku i ekonomsku dominaciju. Treba da ~uju Arapi za na{ pohod. jo{ dok su bili u dolini Zukrean. Svako i najmanje kolebanje moglo bi ostaviti najgore tragove na bi}e i ugled muslimana. Stoga moraju nastaviti put s velikom hrabro{}u. a zatim proslaviti. Mnogi mu se suprotstavi{e i nastavi{e put. ali im Ebu .Zehra.s.Ahnes bin [erik naredi povratak. Oni stigo{e kod mjesta Kusejb koje se nalazi na granici doline Bedra. Utvrdili su da nemaju izbora i da ne mogu izbje}i sukob. juna{tvom. On je bio njihov poglavar i vo|a u ovom pohodu.D`ehlove `elje El . Nema sumnje. a bilo ih je oko tri stotine. oni bi bili u stanju nabaciti svoju vojnu.” Nakon odlaska Benu . a islam bi postao kao paralizirano tijelo. i medinska vojska saznado{e za mekanski karavan i vojsku koja je krenula iz Meke kao poja~anje.” Me|utim. ko bi bio taj koji bi garantirao muslimanima da mekanska vojska ne}e krenuti na Medinu i poraziti muslimane na pragu njihovih ku}a?! Ne.D`ehl preprije~i put i re~e: “Ne ostavljajte nas sada. smjelo i odva`no. I pleme Benu . .Sufjana. za na{u snagu i mo}. To bi u svakom slu~aju oslabilo pozicije muslimana na tim podru~jima. bodre}i svoje vojnike. Tamo }emo se odmoriti tri dana.. vratit }emo se svi skupa. te da nas vi{e nikada ne pomisle napasti.D`ehl.Zehre. TE@AK POLO@AJ MUSLIMANSKE VOJSKE Resulullah. U Bitki na Bedru nije u~estvovao ni jedan Zehrijanac. on se vrati u Meku sa plemenom Ebu . ali njihov zlo~inac Ebu . {to bi o`ivjelo mr`nju i srd`bu svih protivnika islama na ovim prostorima. htjede se vratiti. zaklati deve. i pored Ebu .

s.’ Ne. njihov bajraktar S’ad bin Muaz re~e: “Tako mi Allaha. koji su bili u manjini u ovoj vojsci. re~e: “Tako je. d`.. kada bi i{ao sve do Berkul Gamdana . sjetimo se teksta prisege na Akabi. pa stoga Resulullah. {to jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. i da ne idu dalje od njih.a.s. jer su oni predstavljali ve}inski dio vojske i jer }e teret bitke pasti njima na le|a. Mi smo strpljivi u ratu. Za njih Allah. ka`e: “Tako je bilo i onda kada te Gospodar tvoj s povodom iz doma tvoga izveo.. jer tako mi Stvoritelja. re~e: “O ljudi. kada bi nam se isprije~ilo. Nakon me|usobnog dogovaranja rukovode}ih ljudi. kao da `eli{ i mi da govorimo?” Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 183 368 ZASJEDANJE [URE Gledaju}i na sve ovo Resulullah. Poslije njega se digao El . a nama daj {ta ho}e{. a. pa se borite. i njihov odgovor ti dajem. a potom se di`e Omer bin el . zahvali mu i uputi za njega dovu Allahu.Hattab. i more. dajte mi savjet” (govorio je ensarijama). koji te u~ini Poslanikom. njih manja grupica. a ja ti ka`em u njihovo ime..Siddik. evo njihovog mi{ljenja. izneso{e problem pred cijelu vojsku i njene starje{ine. kreni kuda ho}e{. a.a. Ono {to }e{ uzeti bit }e nam dra`e nego ono {to ne}e{. Idi Allahov Poslani~e kuda `eli{. a ti krenuo da ga pre|e{.. iskreni u `ivotu. sazva sastanak vojnog savjetni~kog tijela i ukaza na stvarno stanje i mogu}e posljedice povratka u Medinu ili ostanka na Bedru.” U jednoj drugoj verziji stoji da je S’ad bin Muaz rekao Resulullahu. idi putem koji ti je Allah pokazao. ~ak. krenuli bismo za tobom i znaj ni jedan od nas ne bi odustao. upla{i{e se sukoba i pokaza{e i pokaza{e svoj strah i kukavi~luk. r. Stoga Resulullah. a mi }emo se uz vas boriti. Mi smo s tobom. u kojem stoji da oni nisu du`ni i}i u borbu van svog mjesta. Mi smo sve rekli onda kada priznadosmo da si Poslanik. mi tebi ka`emo: Idi ti sa svojim Gospodarom. a mi }emo ovdje sjediti. ma {ta se dogodilo.” Resulullah. ne}emo re}i tebi onako kako su rekli Benu-Izrael}ani Musau: ‘Idi i ti i tvoj Bog pa se borite.s. O{troumni vojskovo|a ensarija. a. Ra~unaj na nas. i kada ti dadosmo svoju prisegu i obe}anje da }emo biti poslu{ni i pokorni. prihvati sve Resulullahove.{. Mi se ne bojimo sutra sresti s neprijateljem. 6) [to se ti~e vojskovo|a. Ova trojica vojskovo|a su bila iz redova muhad`ira. prijedloge i pohvali ih.Mikkad bin Amr i re~e: “O Allahov Poslani~e.s. dok ga ne bi osvojio. i kada primismo islam. U to doba neki ljudi. a... i kada potvrdismo da je Objava koju prenosi{ Istina. Tako mi Allaha. a. da krene{ s nama na sami kraj Jemena (Berkul Gamdana) borili bi se s tobom.. Svaka tvoja naredba je za nas naredba koju draga srca prihva}amo i izvr{avamo.” S’ad odgovori: “Nemamo mi {ta govoriti.” (8:5. uz Allahov blagoslov. Tako mi Stvoritelja.: “Mo`da ti misli{ da ensarije uzimaju sebi za pravo da ti pomognu samo kod svojih ku}a.Bekr es ..s.s. htjede da zna i mi{ljenje ensarijskih vojskovo|a. pa ponovi i on isto. Me|utim. a..{. d`. Ebu .s. Mo`da }e ti Allah nas prikazati onakvim kakvim nas ti `eli{ vidjeti. a. r.

LI^NO U IZVIDNICI U blizini Bedra.Bekrom i ode.” Resulullah. upita ga za Kurej{ije. a odatle pre|e na podru~je koje se zove Ed . Ako je istinu govorio onaj {to me je obavijestio..Asafir. odgovori: “Da. odgovori: “Mi smo iz vode”.Hanan ostvai s desne strane. ko ste vi?” Resulullah... ugleda{e jednog starca. [ta zna~i iz vode? Je li iz vode Iraka? NAJVA@NIJE INFORMACIJE O MEKANSKOJ VOJSCI . odlu~i Allahov Poslanik da li~no ode u izvi|anje sa svojim drugom Ebu . a.s.” On re~e: “Odgovor za odgovor?” Resulullah. a.s.Siddikom. To mu dade volje za akciju. Mjesto El . zatim se okrenu s Ebu .s. napusti Zafran i krenu prema mjestu El .” MUSLIMANSKA VOJSKA NASTAVLJA PUT Resulullah. obradova se S’adovim rije~ima. Odatle se spusti blizu Bedra.Bekrom es . kao da gleda mjesta njihove pogibije. Resulullah.s. a. Dok su oni kru`ili nedaleko od mekanskog logora. Tako mi Allaha.s. starac mu re~e: “Ja ti ne}u ni{ta re}i dok vas dvojica ne ka`ete meni. oni bi danas trebali biti na tom i tom mjestu (na mjestu gdje je zaista bila mekanska vojska). On re~e: “Krenite i donesite radost. pa ako je bila istina. onda bi danas trebali biti na tom i tom mjestu (gdje se upravo nalazila medinska vojska). a. RESULULLAH. r. Uzvi{eni Allah mi je obe}ao jednu od dvije skupine. A obavije{ten sam da su Kurej{ije krenule toga i toga dana.a. mu odgovori: “Ako ti nama ka`e{ ko si ti.Dijjet.s. a i za Muhammeda i njegove drugove. prave}i se da ni{ta ne zna..” Kad zavr{i upita: “Ko ste vas dvojica?” Resulullah. i mi }emo tebi.. tada i tada. a. a to je jedno brdo ogromno kao planina. Arapa.184 Zape~a}eni d`enetski napitak i{li bismo s tobom. a. Me|utim... A.” Starac re~e: “Saznao sam da je Muhammed iza{ao sa svojim drugovima iz Medine.S. Starac ostade otvorenih usta. Upita za obje vojske.

s. Nisu oni Sufjanovi. posla ponovo svoje osmatra~e da ~uju vijesti o neprijatelju. d`. MUSLIMANI ZAUZIMAJU ZNA^AJNE STRATE[KE POLO@AJE .” Resulullah. Dje~ake ispita{e ne ~ekaju}i Resulullaha.Klusva. Nevfel bin Huvejlid. Zem’at bin el . On je bio na namazu. Ebu . Tu ugleda{e dva dje~aka kako to~e vodu za mekansku vojsku. uz malu grupicu ljudi u pratnji.” “Koliko ih ima?” Odgovori{e: “Mnogo. vi ih udarate. a. za muslimane bila Bo`ija milost. Nadar bin el Haris. sumnjaju}i da su to Ebu .Sufjanovi {pijuni. Zatim Ebul . a.s. Njih dvojica reko{e: “Mi smo nosili vodu Kurej{ijama.” “Koliko ih je broj?” Reko{e: “Ne znamo.. kako to? Oni su rekli istinu.Haris bin Amir.s. evo. oni su Kurej{ije. rashladi i pokvasi zemlju. Oni odo{e do bunara na Bedru.. najuglednije ljude.” Potom se obrati dje~acima: “Ko je me|u njima od ~asnika kurej{ijskih?” Odgovori{e: “Utbe i [ejbe. Hakim bin Hazam. dakle. te no}i posla ki{u koja je mu{ricima izazvala tegobu i neugodnost. Ki{a je.D`ehl bin Hi{am i Ummeje bin Halef. ne udarate ih.” Zatim se Resulullah.” Muslimani im ne povjerova{e.s. a. a. Taime bin Adij.. koja ih opra. ako la`u.” PADANJE KI[E Allah.s.Buhturi bin Hi{am.s. s jo{ nekim ljudima.” Oni ih ostavi{e na miru ~ekaju}i Resulullaha. El .” “Koliko kolju na dan?” Odgovori{e: “Jedan dan devet. Kada Resulullah. Poslali su nas po vodu. sinovi Rebiata.Udvetul . a za muslimane je bila milost Allahova. jer im je ote`avala put i kretanje. a oni progovori{e: “Mi smo Sufjanovi. o~isti njihova tijela i odijela.. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 185 Te no}i Resulullah. re~e im prekornim glasom: “Ako istinu govore.. Stoga ih izudara{e. Trojica vojskovo|a muhad`ira krenu{e u izvi|anje: Alija. a.Esved. Oni ih uhvati{e i dovedo{e pred Resulullaha. u~vrsti pijesak i unese ljubav u njihova srca.s.s.” Resulullah. a drugi deset. a. prora~una i re~e: “Ima ih izme|u devet stotina i hiljadu. zavr{i namaz.. a. Zubeir i S’ad. okrenu se ljudima i re~e: “Meka vam nudi.{. obrati dje~acima i re~e im: “[ta znate o Kurej{ijama?” Reko{e: “Oni se nalaze iza ovog brijega koji gleda na El .

s. u slu~aju da do|u u situaciju da se povuku prije pobjede.s. Kreni s ljudima dok ne do|e{ do najbli`eg bunara kod Kurej{ija. da {tite svog komandanta.” Resulullah. ovo mjesto nije za ostajanje. Kod tebe }emo pripravnu dr`ati tvoju jaha}u devu. On re~e: “Bo`iji Poslani~e. a oni ne}e.” Resulullah.s. Tebe }e Allah zbog njih {tititi. Iza tebe je. Tamo stigo{e oko pola no}i. uzja{i na svoju devu i kreni kod onih koji su ostali iza nas (u Medini).s. treba da sagradimo tebi zaklon u kome }e{ biti. naredio da budemo na ovom mjestu i da ne smijemo naprijed.s. ili je to stvar mi{ljenja. ako nas bude Allah pomogao i nad neprijateljem uzdignuo. rat i varku.. Tako u~ini i s ostalim bunarima. a. o Allahov Poslani~e. d`. o Allahov Poslani~e. Po~etkom ve~eri do|o{e podno izvori{ta Bedra. Da su znali da }e{ u rat i}i i bitku biti. a.186 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah. Muslimani izabra{e grupu mladi}a na ~elu sa S’adom bin Muazom... tek }e biti ono {to svi pri`eljkujemo. a. Habab bin Munzir. a. mu re~e: “Tvoj plan je dobar. Muslimani mu sagradi{e skloni{te na jednom uzvi{enju na sjeverozapadnoj strani boji{ta.. ostao narod koji te voli isto tako kao i mi. da muslimani iskopaju utvr|enja i da osiguraju zapovjedno mjesto. a. Tek tada }emo krenuti u napad. Mnogo }e oni od tebe savjeta zatra`iti i u mnogim bitkama se s tobom boriti. podi`e vojsku i krenu{e do najbli`eg neprijateljevog bunara. mu se toplo zahvali i za`eli mu svako dobro. da ovdje odsjednemo? Je li ti Allah. Bunar sru{i i zatrpaj. rata i varke?” Resulullah. Zatim }emo za sebe iskopati kanal i napuniti ga vodom. a ako bude ono drugo..{. odakle je mogao kontrolirati ~itavu bitku. ni nazad. Mi }emo imati da pijemo. odlu~i se da krene s vojskom prema Bedru i preduhitri Kurej{ije u zauzimanju veoma va`nog izvori{ta vode. S’ad bin Muaz predlo`i Resulullahu. a.” Resulullah..s.” Habab bin Munzir nastavi: “Poslani~e. Iskopa{e kanal i zatrpa{e glavne izvore. odgovori: “Ovo je mjesto za dogovor. a potom }emo krenuti na neprijatelja. jedan od vojnih eksperata ustade i re~e: “Da li misli{. MJESTO ZAPOVJEDNI[TVA Nakon {to muslimani dovedo{e sebi vodu. ne bi ni oni ostali.s.. Resulullaha. a. RASPORE\IVANJE VOJSKE I KONA^ENJE .

dok vidim da nisu postavili zamku ili da nemaju iza sebe poja~anje. kojeg }e sutra vidjeti svojim o~ima. rasporedi svoju vojsku 369 i ode na prvu liniju. On do|e do Utbeta bin Rebia i re~e mu: “O Ebu . On je bio ~vrsto odlu~io da se ratuje.Zape~a}eni d`enetski napitak 187 Resulullah. a. Vidite {ta vam je ~initi. i njome korake u~vrstio. a.s. Vrati se kod njih i re~e: “Nisam nikoga vidio. mo`da malo vi{e.Velide. i s neba vam ki{u spustio da bi vas njom o~istio.Udvetul Kusva.{. poglavar plemena. istog mjeseca. taj i taj. ponovo izbi protest protiv Ebu .s. ramazana 2. sve {to imaju to su njihove sablje. Nekoliko ih nai|e na kanal koji su muslimani iskopali. (Velidov o~e).” Kad se Kurej{ije smjesti{e u dolinu. in{allah. ti si stari Kurej{ija. No} muslimani provedo{e smireni pod sjajnim nabeskim svodom.. i da bi srca va{a jakim u~inio.” Tada. Resulullah. 17. Odmarali su se `eljni da im Allah. “Ima ih tristo ljudi. Kada pobiju veliki broj vas. Umejr. vrati se Kurej{ijama i re~e im. godine hid`retske. bila je uo~i petka. Tako mi Boga.” Utbe .. a mo`da i malo manje. ali ne vidje ni{ta. ali opet ne vidje ni{ta. proveo ostatak no}i klanjaju}i namaz okrenut prema stablu drveta koje je bilo tamo. o Kurej{ije.”Zatim je Resulullah. ili 12. i da bi vas od {ejtanovog uznemiravanja odstranio. da neki dobar znak.Hadremija..D`umehi da sazna ne{to o muslimanskoj vojsci. Kad se probudi{e. ja{u}i na konju. puni samopouzdanja. a. Hakim bin Hizam obilazio je vojnike `el}i da ih smiri. ima{ li u ovom presudnom momentu {ta da ka`e{?” Utbe upita: “A {ta bi to trebalo Hakime?” On odgovori: “Vrati ljude nazad. bit }e danas ubijen osim Hakima bin Huzama 371. Pobunjenici su pozivali vojsku da se vrati u Meku bez borbe. in{allah 370. a Muhammed. Allah. taj i taj.D`ehla. Stade pokazivati rukom:”Ovdje }e sutra poginutu. ni jedan njihov ne}e poginuti dok ne ubije nekog od vas.s. a.{. koji je ubijen u Nahli od muslimanske izvidnice.” On `urno odjaha dolinom.s. nema lijepog `ivota poslije toga. Ti snosi{ odgovornost za umorstvo tvog saveznika Amra bin el . Tegle}e deve Jesriba nose mrtve. Ta vojska nema utvr|enja ni skloni{ta. d`. krenu njihova konjica u dolinu Bedra.. re~e: “Pustite ih. osmotri muslimansku vojsku. krenuo je iz Medine 8. objavi: “Kad je On u~inio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete. ali znam i osje}am. ode i dalje. ode Umejr bin Vehb el . ko god se od njih napije vode.” (8:11) Ova no} uo~i bitke. a ovdje }e sutra poginuti. d`.” Zatim re~e: “Pri~ekajte malo... RASCJEP KUREJ[IJSKE VOJSKE NA BOJNOM POLJU Kurej{ije su tu no} provele u svom taboru na El . da nesre}a donosi smrt. tebe slu{aju i tebi se pokoravaju.

Amre. Ustani.” Kad Utbe ~u {ta ka`e Ebu . zbiti svoje redove i ustrajati u svojoj zloj namjeri.. ni{ta ne}ete u~initi susretom sa Muhammedom i njegovim drugovima. koga zate~e kako priprema svoj oklop. ili bilo koga od svoje rodbine. bojim se da ljudi ne u~ine ne{to bez njegovog znanja. prepla{io se. Mekalije }e se boriti. Tako mi Boga.188 Zape~a}eni d`enetski napitak re~e Hakimu: “Ja sam to uradio uz tvoju garanciju.. i re~e mu: “Utbe me je poslao do tebe za to i to.”. Shvati{e da se moraju pribrati. on }e se domo}i vas. a ti si svojim o~ima vidio ubistvo. tebe nema vi{e!” Ovaj vrisak prostruji masom.” Hakim od`uri do Ebu .D`ehl re~e: “Tako mi Boga. koja je prijetila jo{ ve}im rasulom. Ebu .Huzejfeta bin Utbea. On strahuje zbog njega. i dalje }ete mr`njom gledati one koje ne bi `eljeli vidjeti. Ne. brata ubijenog Amra u Abdullah bin D`ah{ovom pohodu. On je vidio s Muhammedom i njegovim drugovima i svog sina . On odmah posla po Amira bin el . Vratite se i pustite ostale Arape i Muhammeda. prepla{io se otkad je vidio Muhammeda i njegove drugove. Ubit }ete amid`i}a ili dajid`i}a.Hadremiju. ako ga ubijete. Ja garantujem za njega i ja }u platiti njegovu krvarinu i sve {to izgubi od imetka. koji je me|u prvima primio islam i hid`ru u~inio.D`ehla.D`ehl pohiti da smiri situaciju. Ako ga ubijete.D`ehla. sjeti se groba svog ubijenog brata!” Amir ustade i zakuka iz sveg glasa: “O Amre.D`ehl mu re~e: “Utbe je tvoj saveznik. tako mi Boga. osvijesti ih i otvori im o~i. ne! Tako mi Boga.” Utbe bin Rebia ustade i po~e govoriti: “O narode Kurej{ija.D`ehl: “Tako mi Boga. ako bude druga~ije.” Zatim Utbe re~e Hakimu: “Dovedi Ebu .”.D`ehl ko se prepla{io. pa mu Ebu . Propade Utbeova pobuna. Lahkomislenost je odnijela pobjedu nad mudro{}u. ne}emo se vratiti u Meku dok ne presudi Bog izme|u nas i Muhammeda. ja ili on!” U tom Ebu . to je va{a ~ast i va{a `elja.Ebu . bez obzira {ta Utbe pri~a. re~e: “Znat }e Ebu ... on ho}e da se s ljudima vrati u Meku. vi. i ne}ete dobiti ono {to ste `eljeli. DVIJE VOJSKE SE ODMJERAVAJU .

obrati se Allahu. ma koliko brojan bio.. a Poslanik. pri`i mi Tvoju pomo}koju si mi obe}ao! Porazi ih danas. Tebi prijete. povede vojsku. jer Allah je na strani vjernika. d`. d`.” Zatim se vrati na svoje zapovijedno mjesto s Ebu . On re~e: “Kada navale na vas. Dr`ao je u svojoj ruci strijelu kojom je pravio raspored.{.. i otkri mu svoj stomak. izdade nare|enje da niko ne smije otpo~eti bitku dok ne dobije njegovu kona~nu naredbu.s. Moj Allahu. Mi }emo se ponovo vratiti i nimalo vam ne}e koristiti tabor va{. ko je tebi dra`i i od koga si Ti zadovoljan.s.D`ehl istupi pred mu{rike Meke i re~e: “Bo`e moj. a.s. pa re~e: “Udri!” Sevad pri|e i poljubi ga u stomak. onoga ko va{e rodbinske veze kida i ko nepravilinije postupa.” Resulullah.s.Bekrom.. Ako iko. za{to ovo u~ini?” Sevad re~e: “Vidio si {to si vidio. od njih bude sre}e imao. iza|o{e i muslimani prema njima. obrati se Allahu. bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite. @elim da posljednji moj dodir na ovom dunjaluku bude s tobom.” Sevad vrisnu: “O Allahov Poslani~e.” (7:19) PO^ETAK BITKE . a. ‘pobjeda’! A da se okanite.372 Sablje ne isukujte373 dok ne bude borba prsa u prsa. i la` na Tvog Poslanika govore. S’ad bin Muaz i stra`ari odo{e na konjima da ga {tite.{. ugleda: “Utbe bin Ebi . danas mu pomozi!” Povodom ovoga Allah.” Resulullah. Dok je on uspostavljao redove. ti me udari. desi se ~udna stvar. obeshrabri danas! Bo`e.pa. ispravno }e postupiti. objavi sljede}e ajete: “Ako ste se molili da pobijedite . do|o{e sa svojom konicom i svojom slavom. do{la vam je. a. eto. a. ho}u da ti vratim istom mjerom!” Resulullah.. mu re~e: “Pribli`i se”. a. Kada Resulullah.Rebia je tamo na crvenoj devi. da dotaknem tvoje mubarek tijelo. a mi smo tu gdje jesmo. upita: “[ta ti bi.Zape~a}eni d`enetski napitak 189 Kada mu{rici iza|o{e na bojno polje.{. d`. Ebu ..: “Allahu dragi..ako njega poslu{aju. vi prvi odapnite svoje strijele. gledaju}i kurej{ijsku vojsku.. a.s. pa njome dota~e Sevada u stomak i re~e mu: “U red. danas. rasporedi svoju vojsku. imat }e je jaha~ crvene deve .. a..s.s. ne iska~i iz reda. Resulullah. ovo su Kurej{ije. mole}i za dobro Sevadu. Potom im se obrati s posebnim uputama vezanim za tok borbe.” Resulullah.

Ebu . Oni zatra`i{e odmuslimana trojicu ljudi za dvoboj. svi iz jedne porodice.Ubejde bin el Haris. Kurej{ije ih upita{e: “Ko ste vi?” Odgovori{e: “Ensarije. Pred njih iza|o{e trojica mladi}a ensarija.Velid 374 Ebu .” Partneri dvoboja su bili: 1.) Hamza.” (22:19) OP]I NAPAD . DVOBOJ Ovo ubistvo zna~ilo je i po~etak obra~una me|u sukobljenim stranama. udari ga svojim drugim udarcem i ubi.Ubejde bio je najstariji u~esnik dvoboja. sinovi Rebiata i El . a majka im je ‘Afra’. te odmah ubi{e svoja dva protivnika. Alija. dok ne do|e i sru~i se. da time ispuni svoju zakletvu.” Resulullah. Mi ho}emo na{e amid`i}e. Hamza i Alija nisu oklijevali.i poneso{e ga.. sinovi El.. Od tada nije progovorio ni rije~i. i ti. To su: Utbe i [ejbe.a..Ubejde : Utbe bin Rebia 2. a Kurej{ije ih upita{e: “Ko ste vi?” Oni reko{e ko su. da }emo piti njihovu vodu: ili }emo im sru{iti kanal. Ebu .Esved Abdil .” (Ovo je bio izazov i podizanje borbenog duha. Alija!” Oni iza|o{e.noga mu je bila odsje~ena .s. krv {iknu prema njegovim drugovima. pa se sukobi{e. Avf i Muavez.” Zatim jedan od njih povika: “O Muhammede.Esed el . Alija i Hamza kidisa{e na Utbeta i ubi{e ga.” Pa im reko{e: “Vi nama ne trebate. prije nego {to sti`e do vode.Harisa. Hamza i ti. zaklinjao se da je slijede}i ajet objavljen u vezi dvoboja: “Ova dva protivni~ka tabora spore se oko Gospodara svoga. a ovi izjavi{e: “Vi nam po svemu odgovarate. po porijeklu i po ~asti. Pade na le|a. re~e: “Ustani. Bili su ja~i i spretniji. Hamza : [ejbe 3. Me|utim. kada su se muslimani vra}ali s Bedra u Medinu.a. Alija : El . On istupi i re~e: “Zavjetujem se Bogu. Udari ga sabljom i rasje~e mu nogu do pola koljena. a. Bio je zao i lo{ ~ovjek. Podigo{e Ubejdea . sin Utbeta. r. na{eg soja. ili }emo umrijeti bore}i se. Hamza ga sti`e.Mehzumi. r. iza|e da mu se suprotstavi. a on po~e puzati prema kanalu.190 Zape~a}eni d`enetski napitak Prva `rtva sukoba bio je El .Veid. i Abdullah bin Revaha. Umro je pet ili {est dana poslije toga na Safri. Odmah poslije njega istupi{e tri najbolja kurej{ijska junaka. Ubejde i Utbe se potuko{e i rani{e jedan drugog. po{alji na nas nama dotrasle ljude.

upravljao je svojim konjem. ako strada ova skupina ljudi danas..Bekr mu ga podi`e i re~e: “Dosta je.S. od momenta kada je poredao vojsku za bitku. A muslimani. zauze{e odbrambeni polo`aj inaneso{e mu{ricima ogromne `rtve.s. zaspa na tren. D@. objavi Svojim melekima: “Ja sam s vama. na krilima mu pra{ina.Bekre. borba dugotrajna i neprekidna.” (8:12) A zatim objavi Svome Poslaniku. o Allahov Poslani~e! Usrdno si molio tvog gospodara. a. oblak ga donese.Bekre. Gospodaru moj.. a. a. mi ~vrsto vjerujemo u Tvoju rije~!” Bitka je plamtjela svom `estinom.[. Izgubi{e tri najbolja junaka. jedni za drugim.s. a. Molim te. a Ebu .. Stoga navali{e na muslimane svi kao jedan.. a ne}e svi odjednom prite}i u pomo}! DOLAZAK MELEKA Resulullah. mrtvi na sve strane.{. pa u~vrstite one koji vjeruju! U srca nevjernika ja }u strah uliti.” Allah.. nakon {to zamoli{e pomo} od Allah. od danas mo`e{ u~initi da te nikad vi{e niko ne vjeruje!” Resulullah.: “Poslat }u vam hiljadu meleka koji }e jedni za drugim dolaziti. Ti ako ho}e{. da im obe}anu pomo} i pobjedu da. Prsa u prsa. ne}e Te drugi vjerovati. baci . Ti nam pomozi.” (54:45) Zatim on uze {aku pra{ine i baci je na Kurej{ije i re~e: “Lica vam se unakazila”. Resulullah.s. ~vrsto rije{eni da se bore u Njegovo ime.. D`ibril do|e.. i na Njega se osloni{e.” U Ishakovom predanju stoji da je Resulullah.” Resulullah. a. Zatim podi`e glavu i re~e: “Raduj se. Na krilima mu pra{ina. On je molio: “Gospodaru moj. mole}i o~iju uprtih u nebesa: “Gospodaru moj. POZIVA ALLAHA. uz poklik: “Ehadun. a oni }e se u bijeg dati.s. Udarao je u oklop i vikao: “Skup }e sigurno pora`en biti.Allah je jedan. Resulullah. Gospodaru moj.” (7:9) Oni }e dolaziti po potrebi. Spao mu je ogrta~ s le|a. i tri svoja najbolja komandantaodjednom. d`.Zape~a}eni d`enetski napitak 191 Zavr{etak ovog dvoboja bio je porazan za mu{rike. A. Ebu . a. povika. d`. Allah je jedan! Allahu Ekber! Allah je najve}i!” RESULULLAH. i kada se vratio na osmatra~nicu.. Ehad! .s. ispuni svoje obe}anje koje si mi dao.. a. nastavi u jo{ ve}em zanosu. d`. iza|e iz svog skloni{ta.{. Ebu .s.{. imam radosnu vijest.s. prizivao je i molio Allaha. Do|e mi D`ibril. Vrhunac bitke.. Allah ti posla pomo}. rekao: “Raduj se.

uh.” On uze one hurme i baci ih.” On skide oklop sa sebe i baci ga.Hamam re~e: “Uh. Ru{ili su pred sobom neprijateljske redove. a. nego je to Allah bacio.. onda mi je dugo ~ekati. a onda nastavi da se bori. d`.{. o Hajzume!’ Tada ugleda ubijena mu{rika ispred sebe. a. Ni jedan mu{rik nije ostao a da ga pijesak nije pogodio u oko ili nos ili u usta. a da se zna ko ih je odsjekao.. neprijateljski borbeni duh po~eo je jenjavati. a `elja za borbom opadati.” Zatim El .” Potom dodade: “Tako mi Stvoritelja.s. uh ?” “Tako mi Allaha. sigurno }e u D`ennet u}i!” Tako|er je govorio bodre}i borce: “Kre}ite. izdao naredbu za direktan napad.s. 375 Interesantno je spomenuti {ta je Avf bin el . pitao Resulullaha. i oni }e se u bijeg dati. d`.a vladali su vrlo malim ratnim iskustvom .: “^ime rob mo`e razveseliti svoga Rabba?” On mu odgovori: “Da bez oklopa gurne svoju ruku na neprijatelja.192 Zape~a}eni d`enetski napitak pra{inu njima u lice. a.” Tada Umejr ibn el . sin Afre. ko god danas u~estvuje u ovoj bitki i s velikim strpljenjem.s. ni{ta drugo nego da mi je biti jedan od njegovih stanovnika!” Poslanik.” Resulullah. a.” Ibn ... imao je velikog utjecaja u pobolj{anju stanja muslimana. I{li su na sve ili ni{ta. objavi: “I nisi ti bacio kad si bacio. izda svojoj vojsci posljednje naredbe za kontranapad. bore}i se (a ne bje`e}i od borbe) bude ubijen.Haris. pa ode kod Resulullaha. otkidali glave.” Kada je Resulullah. Sve je to vidio i ~uo jedan od ensarija.s. a u borbi su im pomogli i meleki koje je Allah. Kada su dobili naredbu da svom `estinom navale na neprijatelja .” (8:17) KONTRANAPAD Resulullah. uh. idite u D`ennet ~ija su prostranstva koliko nebesa i Zemlja. a.{. Ovakav mudar potez Resulullaha. a zatim uze svoju sablju i s njom seborio dok ne poginu.S’ada prenosi se da je Ikrime rekao: “Tog dana rijetko je kome bila odsje~ena glava ili ruka. Tada za~u fijuk bi~a iznad glave i glas konjanika koji re~e: ‘Naprijed. o Poslani~e.” (54:45) Muslimani su se `estoko borili.s. Ubrzo je poginuo. . ga upita: “A {ta misli{ s tim.s. U predanju Ibn . a jo{ ve}u volju su dobili kad su vidjeli Resulullaha.krenu{e zaista svom silinom i svom `estinom.Umejr izvadi datule iz d`epa i re~e: “Ako budem `iv dok ne pojedem ove hurme..s.s. mu re~e: “Ti }e{ zaista biti d`enetlija. slao u grupama. On re~e: “Zbijte redove i udrite svom snagom. kre}ite. da udara o {tit i da iz sveg glasa ponavlja kur’anske rije~i: “Skup }e sigurno pora`en biti. a... a..Abbas pri~a: “Jedan musliman je`urno tjerao mu{rika ispred sebe.. Povodom toga Allah. a.

” IBLIS BJE@I S BOJNOG POLJA U toku bitke pojavljivao se Iblis u liku Surake bin Malika. On dohvati Harisa za prsa i baci ga na zemlju.Haris bin Hi{am. Allah ti je pripomogao ~asnim melekom. Resulullah.Mazini pri~a: “Slijedio sam jednog mu{rika da ga ubijem. i da nas ne}e{ napu{tati?” On odgovori: “Ja vidim ono {to vi ne vidite.” Potom pobje`e i baci se u more. Bog te{ko ka`njava. . Abbas re~e: “Ovja ovdje me nije zarobio. dok ih potpuno ne porazi{e. re~e: ‘Istinu govori{. a ja ga ne vidim me|u borcima. Mu{rici mu reko{e: “Gdje }e{ Suraka? A zar nisi rekao da }e{ s nama biti. Kraj bitke se pribli`avao. pobje`e taj Suraka glavom bez obzira. Znaci poraza bili su sve vidljiviji. ubijali i zarobljavali. Kada je vidio kako meleki navaljuju na mu{rike. Bojim se Boga. Mu{rici po~e{e masovno bje`anje s rati{ta.’” 376 Ebu . Muslimani su ih pristizali. Znadoh da ga je ubio neko drugi. OGROMAN PORAZ MU[RIKA U redovima mu{rika nasade nered.s. a. tako mi Boga! Zarobio me jedan }elav ~ovjek.” Resulullah. a. a zatim pobje`e.Muttaliba zarobljenog.. Mu{rici po~e{e posrtati pred sve ve}im naletima muslimanske vojske.. re~e mu: “[uti. to je glas s tre}eg neba.” Ensarija re~e: ”Ja sam ga zarobio. Za njim se dade u potjeru El .Zape~a}eni d`enetski napitak 193 i ispri~a mu.s.Davud el . najljep{i ~ovjek.” Tako|er jedan je ensarija doveo Abbasa bin Abdul . Allahov Poslani~e. bio je na {arenom konju. kada mu glava odleti s ramena prije nego je moja sablja do{la do nje.

re~e: ‘Amid`a. da im poka`emo kako su lo{e postupali. Domalo. Nakon toga odo{ekod Resulullaha. Po~e bodriti svoju vojsku.s. 377 .’” Resulullah.’ ‘To mi se veoma dopada’. Da. STRADANJE EBU . ako ga vidim ne}u se odvojiti od njega sve dok ne umre onaj ~ija je smrt bli`a. Neka vas ne `alosti pogibija Utbeta. a da nije ubio nekoga od njih. odlu~i da bude ustrajan u svojoj borbi do zadnjeg momenta. nego pogledah u Ebu . reko{e.D`ehla. a.D`emuhu. Jedan od njih mi tiho..s. a. Ja ne izdr`ah.’. re~e drugi mladi} isto {to i prvi.’ ‘A da li ste obrisali svoje sablje?’ ‘Ne’. jer se nisam osje}ao sigurnim izme|u njih dvojice. a on upita: ‘Koji ga je od vas dvojice ubio?’ Svaki od njih odgovori: ‘Ja. pa se okrenuh i ugledah s desne i s lijeve svoje strane dva mlada mom~uljka. pogleda u njihove sablje. On je bio u dogovoru s Muhammedom. Dvojica mladi}a koja su ga ubila bila su u stvari Muaz bin Amr bin el D`emuh i Muavez bin Afra. ‘Tako mi Onoga u ~ijoj je ruci moja du{a.’ Njih ddvojica jurnu{e prema njume.s. [ejbeta i El . oni su bili prebrzi. Zatim mi.. Ebu . Smrt je ~ekala da popije i njegove kapi krvi iz ruku dvojice dje~aka ensarija. izudara{e ga abljama i ubi{e.D`ehla.D`ehlovo oru`je i oprema pripadne Muazu ibn Amr ibn el .’ Odgovorih mu: ‘Drago dijete. dok ih sve ne pove`emo u lance! Ne smije biti niko od vas. Muslimani ga vidje{e kako se na svom konju vrti u krug.s. da ne ~uje drugi. {ta }e{ od njega?’ ‘^uo sam da on psuje Resulullaha.D`ehl nije znao {ta da radi. Obuze me nelagodnost. odredi da Ebu .. poka`i mi Ebu . odgovorih. a. Tako mi Lata i Uzata (njihovih bogova) ne}emo se vratiti. govore}i vojnicima pun (la`nog) optimizma: “Neka vas ne `alosti Surakin odlazak! Ne dajte se poraziti. Gomile i gomile ba~enog oru`ja le`ale su na sve strane.” Me|utim brzo postade i njemu jasno pravo stanje.D@EHLOVA UPORNOST [to se ti~e najve}eg zlikovca. a zatim re~e: ‘Obojica ste ga ubili. Resulullah. kada je primijetio prve znake dezerterstva u svojim redovima.194 Zape~a}eni d`enetski napitak EBU .D`ehla koji je hodao izme|u ljudi. navali vojska u bijeg pred talasom muslimanskih boraca.D@EHLA Abdurrahman bin Avf pri~a: “Bio sam u borbenom redu na Bedru. a.Velida. svi su bje`ali osim male grupe ljudi privr`enih Ebu D`ehlu. dodiruju}i me. Ebu . pa rekoh: ‘Zar ga niste vidjeli? Eno osobe za koju pitate. re~e on.

Ishak to pripovijeda ovako: Muaz bin Amr bin el . ostali zapam}eni .Mes’udu. Nogom mu stade na vrat. Visila je na par~etu ko`e.” Potom upita: “Raci mi.Harisa. d`.” LIJEP PRIMJER NEKOLIKO BORACA BEDRA SA ^VRSTIM IMANOM Spomenuli smo dva primjera.” Ja mu ga pokazah.s. a. Neophodno je istaknuti da su pojedinci.D`ehlu ne}e niko mo}i nauditi.” Ebu D`ehl re~e Ibn . te je prebacih oko vrata. a. a. Allah je najve}i.. a pokorio neprijatelja.s. Resulullah. u slobodnu ruku. Kad mi dojadi. Bez te ruke sam nastavio borbu. ne uporedih je ni sa ~ime. nema drugog boga osim Allaha. Otkide mi je.. Kada se bitka okon~a. “Hajde. da do njegovog vrha ne mo`e{ do}i. a on re~e: “On je faraon ovog naroda. govore}i: “Ovo je glava Allahovog neprijatelja. da ga sveza za zemlju. povu~e ga za bradu.s. pa pojurih na njega.Humama i Avfa bin el . Tako mi Allaha. re~e Muaz bin Amr.Zape~a}eni d`enetski napitak 195 Ibn . Udarih ga i prvim udarcem mu odsjekoh nogu do koljena. svojom razborito{}u.” To ponovi tri puta.Mes’ud mu odsje~e glavu i donese je pred Resulullaha. prodrma mu glavu i re~e: “O Allahov neprijatelju. sina Afre.D`ehl porede sa stablom toliko visokim. {to su oko njega radi za{tite i ~uvanja. osim sa ko{picom koja leti ispod kamena za tucanje. Tada me udari njegov sin. otrgoh je i bacih. re~e: “Allah je jedan. kad je`elite razbiti.. jer jedan sam od onih koje je ubio njegov narod. o ~obane!”.s. nogom stadoh na nju. A da li ste ubili ~ovjeka ve}eg od mene?” Zatim re~e: “Da me nije barem ubio prezren ~ovjek. je li te Allah sada postidio?” “^ime me je postidio? Nije me sramota. Umejra bin el . jer Ibn Mes’ud je ~uvao ovce u Meki. zatim re~e: “Allahu ekber.. kad je letjela.D`ehla Muavveza bin Afra. Tako od mu{ri~kih kopalja i sablji.’” “Kad ja to ~uh”.D`emuh re~e: “^uo sam od naroda da Ebu .{. i Njegovom Resulullahu.D`ehla.D`ehla. Njegovi ~uvari su govorili: ‘Ebu . Muavez se borio dalje dok nije i sam poginuo. Ikrime. On ga udari tako jako. d`. i Njegov Poslanik. a. vuku}i ruku sa sobom. re~e: “Ko }e pogledati {ta je bilo sa Ebu D`ehlom?” Ljudi se razi|o{e da ga tra`e.” Resulullah.{. a. Ostavi ga tako da izdahne. Ebu . “stavih sebi u zadatak da ga ubijem. a spomenut }emo jo{ neke koji su u ovoj bitki svojim primjerom osvjetljavali krvave staze Bedra..s. svojom velikom ljubavlju prema Allahu. svojim pona{anjem. Nakon ovog razgovora Ibn .” 378 Zatim pro|e pokraj Ebu . Na|e ga Abdullah bin Mes’ud na izdisaju. koji mu je svojom nogom stao na vrat: “Uzdigao si se na opasnu visinu.. ko je danas pobjednik?” Abdullah bin Mes’ud mu re~e: “Allah. Tog dana sam samo ubijao. Hvala Allahu Koji je ispunio Svoje obe}anje i pomogao Svome robu. poka`i mi ga. nisi mogao do}i do Ebu .

d`. i sada jo{ uvijek strahujem od toga i strahovat }u sve dok se ne iskupim pred Allahom. a zar }e on ubiti amid`u Resulullaha.196 Zape~a}eni d`enetski napitak u ovoj bitki ne kao hrabri i neustra{ivi. neka mu po{tedi `ivot. a.Huzejfea stigo{e do Resulullaha.” “A moga druga?”.. ve} kao ljudi ~iji je iman (vjerovanje) bio na najvi{em mogu}em stupnju. Bio je jedan od ljudi koji su organizirali prekid izolacije muslimana od strane Kurej{ija i skidanje ugovora o izolaciji. Oni su povedeni u borbu na silu. Zajedno su se borili protiv muslimana.Mud`zir ubi Ebu .Abbasa. rekao svojim drugovima: “Znam da su mnogi ljudi iz porodice Benu ..” Ebu . a..” Ove rije~i Ebu . Abdurrahman je nosio oru`je koje je zarobio. a. Ko od vas vidi nekoga d njih.Buhturi ubijen je na Bedru.” On je zaista i umro kao {ehid u Bitki na Jemami Pomilovan od ubistva na Bedru bio je Ebu . brat i brat. upita on. Na dan Bedra. odgovori: “Allahov Poslani~e. u Meki.Buhturija.Buhturi.s.s..s. r. tako mi Allaha.Belvi sreo je Buhturija s jednim njegovim drugom na bojnom polju. Ko ugleda Ebu . Nikada nije nanio zlo Resulullahu.s. (Onaj ugovor ~iji je tekst crv izgrizao..a. Tako mi Allaha. niti mu nepravdu u~inio. To va`i i za Abbasa bin Abdul . bara}u i rodbinu na{u.. Naime.Mud`zir mu se obrati: “O Ebu . [ehid moram biti. “Ne. neka mu pokloni `ivot. glavu }u mu sabljom odsje}i. Ideja je bila ja~a od krvi. jer je najvi{e od svih branio Resulullaha.Buhturi.s. a ideja razdvajala. osobe koje je krv vezivala.s. I pored svega ovoga Ebu .Buhturija bin Hi{ama. tako mi Allaha. a. a da po{tedimo Abbasa? Tako mi Allaha.Muttaliba.. pro|e Abdurrahman pokraj Umejjeta koji je stajao sa svojim sinom Alijom bin Umejjeom.Buhturi tada re~e: “Onda }emo. Ebu .osim Allahovog imena). da je Resulullah. El . dozvoli mi da mu glavu sabljom odsje~em ja. upita ga: “Bi li ti bilo dra`e mene da si zarobio? Ja sam vredniji od tog oru`ja. U Bitki na Bedru. tvoga druga ne}u po{tedjeti”. a. El . sabljom?” Omer. koplja su ukr{tali otac i sin. r. to je moj iskup. postao je munafik (licemjer).” Oni se potom potuko{e i El .re~e Mud`zir.” Ebu .Huzejfe bin Utbe re~e: “A zar da ubijamo o~eve na{e.. Evo nekoliko takvih primjera: Ibn . obojica umrijeti zajedno.{. sinove na{e. ~ak i . Resulullah. a. Oni nisu imali razloga da se bore protiv nas. zabranio nam je da te ubijemo. Zbog nje isuka{e se sablje.Mud`zir bin Zijad el . zbog nje dobismo pobjednike i pobije|ene.Huzejfe je ~esto govorio: “Ja nisam siguran da je moj iman ispravan poslije toga {to sam izgovorio.Ishak pripovijeda od Ibn . ne.a. dr`e}i ga za ruku. Kad ga ugleda Umejjet. pa se on obrati Omeru bin el Hattabu: “Omere.Ha{ima krenuli u ovu bitku mimo svoje volje. Abdurrahman bin Avf bio je dobar drug s Umejjetom bin Halefom prije islama.

r.. o nevaljal~e?” Sin.s. Muslimani ga isjeko{e ispod Abdurrahmana i ubi{e ga. i ako on ostane `iv.Siddik.s. 379 Omer bin el .. ne}e ti biti od koristi sve {to ima{. znajte da je glava (poglavar) nevjerstva Umejje bin Halef. ti kao da nisi zadovoljan onim {to ljudi rade?” On odgovori: “Tako je. ako se on spasi. povika u stihu: “Osta’ samo konj ti brzi i dobra oprema.’ Zatim viknu iz sveg glasa: ‘O ensarije. Ebu .” Abdurrahman je znao mnogo kasnije govoriti: “Neka Allah oprosti Bilalu. meni nema spasa. r. primjeti na S’adovom licu negodovanje zbog onoga {to ljudi rade. Abdurrahman baci oru`je (oklope i {titove). On pade na zemlju. pa re~e: ‘Glava nevjerstva. a jedna sablja dohvatila je i ranila Abdurrahmana u nogu. otkupit }e se s mnogo deva koje daju mlijeko). a on se baci na njega.’ On re~e: ‘Taj nas je dotukao... a.a.Asa bin Hi{ama bin el .. Rekoh: ‘Spasavaj se. a S’ad bin Muaz je sa sabljom u ruci ~uvao stra`u kod njega. ga upita: “O S’ade.” Abdurrahman pri~a: “Stisnu{e nas u obru~. i sin hrabri da ubije tog jadnog starca. pa ga je pitao: “Gdje je moje gogatstvo. pa mi je ubijanje mu{rika bilo dra`e nego njihovo zarobljavanje. To je bila prva bitka u kojoj je Allah porazio mu{rike. i zarobi njih dvojicu.s.Mugiru. Umejje bin Halef! Meni nema spasa ako se on spasi! Ja ga upitah: ‘[ta je Bilale? Ovo je moj zarobljenik. Resulullah. a Umejje vrisnu vriskom kakvog do tada nisam nikada ~uo. kad Bilal ugleda Umejjea sa mnom. pa do|e kod Resulullaha. koji je rasku}io o~evo bogatstvo. a on mu dade drveni {tap i re~e: “Bori se s ovim.’ Zatim se okupi narod oko njih sa svih strana. ali znaj da ti nema spasa. a. a.” U djelu “Zadul .” Kad Ukka{ .Esedija se prelomi. jedan od na{ih isuka sablju i odsje~e Umejjeovom sinu nogu. o Allahov Poslani~e. a. prvo izgubih oru`je.” Tog bedranskog dana sablja Ukka{a bin Muhsin el . to je Hamza bin Adul Mutalib.Bekr es . toga je dana ubio svoga daid`u El . (oca i sina).” Kada su muslimani po~eli plijeniti i zarobljavati mu{rike.Hattab. Tako mi Allaha.’ Potom ih muslimani isjeko{e sabljama dok ih ne dokraj~i{e.’” Aabdurrahman pri~a dalje: “Ja sam vodio njih dvojicu.s.a. pa ih povede. prepoznatljiv po perjanici od noja na grudima?’ Odgovorih: ‘Hamza. sjedio je na svom zapovjednom mjestu. Abdurrahman pri~a kasnije: “Umejje bin Halef upitao me je dok sam i{ao izme|u njega i njegovog sina: ‘Ko je onaj va{ ~ovjek. a i namu~i me sa zarobljenicima.’ Bilal opet ponovi: ‘Nema meni spasa ako on ostane `iv’ Bilal ponovi i tre}i put: ‘Nema meni spasa. dozivao je svoga sina Abdurrahmana..Zape~a}eni d`enetski napitak 197 od sveg oru`ja koje danas vidjeh ovdje!” Zatim nastavi: “Treba li vam mlijeka?” (Pod ovim se podrazumijeva: od onoga koji me zarobi. Resulullah.Mead” stoji da je Abdurrahman bin Avfrekao Umejjeu: “Klekni!” Ovaj kleknu. To je onaj Bilal kojeg je Umejje mu~io u Meki. Resulullah. o Ukka{u. koji je tada bio mu{rik. o Allahovi pomaga~i.

a. ~vrstu i dobru. Poginuo je s istom sabljom ruci. osjetih `alost. a. Vi ste me protjerali. a drugi su mi pomagali.s. mo`da }e ga otkupiti od tebe. a zatim Resulullah.Aziz re~e tada Mus’abu: “Zar su ovakvi tvoji savjeti u vezi sa mnom?” Mus’ab re~e: “Ovo je moj brat (ensarija). Ebu ... njegova majka ima veliko blago.” Resulullah. naredio da se bace le{evi mu{rika koji su pol~eli zaudarati u stari bunar Ebu . moj otac je bio razuman ~ovjek. POGINULI U BORBI Bitka se zavr{i velikim porazom mu{rika i uz veliki uspjeh muslimana. do|e i nad ubijenim mu{ricima odr`a rije~: “Lo{a li ste rodbina bili svome Poslaniku.. Poginulo je sedamdeset. Ebu . naredio na Bedru da se dvadeset i ~etiri ~ovjeka.s.s. Tre}eg dan od bitke Resulullah. moj otac. i nakon {to se sjetih da je umro u nevjerstvu.avnu (pomo}). pa ga po~e vu}i u jamu.s. uz sve moje `elje da bude druga~ije. Allahov Poslani~e.Talhe da je Resulullah. nije mi `ao oca ni njegove sudbine.. Vi ste mi odmagali. veoma bijelu i sjajnu. Kada je okon~an bitka. a ne ti..{. Muslimani su imali ~etrnaest {ehida Bedra ({est muhad`ira i osam ensarija). tako mi Allaha. a on se pretvori u dugu sablju.s. zamoli od Allaha. da sinu dade svako dobro i utje{i ga lijepim savjetom.rida). a. ga upita: “@ao ti je oca?” On odgovori: “Ne. 380 S tom istom sabljom u~estvovao je u mnogim bitkama.s.Huzejfe li~no uze Utbeta bin Rebia.s. a.” Zatim naredi da ih zatrpaju u jedan stari bunar Bedra.Huzejfea i vidje ga neveselog i smu{enog. a. Resulullah. a drugi svijet mi je vjerovao. Nakon zavr{etka bitke pro|e Mus’ab bin Umejr pokraj svoga brata Ebi . Molio sam i nadao se da }e ga to naputiti u islam. No. Poslanik bi nakon pobjede ostajao do tri dana na mjest pobjede. naredi da mu pripreme devu za put. Onse s njom borio do kraja bitke. pogleda u lice Utbetovog sina.. pametan. a.s. U prolazu vidje da ga jedan ensarija vu~e za ruku. Mu{rici su imali stra{ne gubitke. starje{ina i prvaka. ili u takozvanom (harbur . pa kad stigo{e na ivicu bunara. ubace u ozidani bunar Bedra kao nevaljalci. blag i dobar. uglavnom vojskovo|a. Krenu u Medinu uz pratnju ashaba. Svi ste me u la` utjerivali. kurej{ijskih prvaka. i zamahnu njime. po~e prozivati Kurej{ije po . a. a. Tu sablju su nazivali imenom El .. Mus’ab re~e ensariji: “Povuci ga objema rukama. Prenosi se od Ebu . Resulullah..Aziza bin Umejra koji je podstrekavao borbu protiv muslimana. Nakon {to sam vidio {ta ga je zadesilo.. d`. a drugi mi dom pru`ili. zarobljeno sedamdeset.” Kada je Resulullah. sve dok sam ne pade kao {ehid u bitki protiv odmetnika od islama.198 Zape~a}eni d`enetski napitak uze {tap od Resulullaha. No.

vi ni{ta bolje ne ~ujete od njih.Leheb povika: ‘Hodi ovamo. Sretali smo bijele ljude na krilatim konjima. sigurno ima{ vijesti!’ Ebu . dolinama i stazama. na to odgovori: “Tako mi Allaha.Rafi’ pri~a dalje: “Podigoh {atorsko krilo sobice rukom i rekoh: ‘To su. povika: ‘Da li je nornalan ovaj ~ovjek? Pitajte ga za mene!’ Oni ga upita{e: ‘[ta je sa Safvanom bin Umejjeom?’ ‘On jo{ uvijek sjedi kod vas. a mi osjetismo snagu i veli~inu.Hakem bin Hi{am. kad do nas sti`e vijest koja nas je mnogo obradovala. Oduprijeh mu se. tako mi Boga. kako je ko stizao.Zape~a}eni d`enetski napitak 199 imenu: “O ti i ti. Ali kada mu do|o{e vijesti s Bedra.Fadli. `ele}i {to prije da se domognu Meke. Ali. kako mo`e{ govoriti le{evima koji du{e nemaju?” Resulullah. Tako sam ja radio u toj sobici. Safvan bin Umejje koji je ostao da ~uva Meku. pa se na{ svijet razbje`a.” 381 VIJEST O PORAZU STI@E U MEKU Mu{rici su bje`ali s Bedra glavom bez obzira. kada su islam primili neki iz na{e ku}e.s. a kod mene je sjedila Ummul . niti slije}u na nju. kako }e se tamo pojaviti pora`eni. Pravio sam strjelice i gla~ao ih u prostorijama zemzema ({ator). ali s velikim strahom.Leheb podi`e ruku i udari mi jak {amar. Ummu - ..Muttalib dolazi.’” Ebu . podmetnusmo svoja ple}a. Ummul . Pritisnu me i po~e me udarati. Kad je nabrojao kurej{ijske prvake. Kurej{ije ga do~eka{e s pitanjem: ‘[ta ima tamo. re~e: “O Allahov Poslani~e. poslao je za sebe zamjenika. pri~aj. Islam primismo Abbas. Ibn -Ishak ka`e: “Prvi koji je stigao s tu`nom vije{}u Kurej{ijama bio je El .’” Pri~a Ebu . a ljudi se okupi{e oko njih. o ti i ti! Bi li vas radovalo da ste bili pokorni Allahu. zatim Umejje bin Halef s ostalim prvacima’. pri~aj mi. a bio sam slaba{an ~ovjek. jure i slije}u s neba. Allah ga sru{i i ponizi. koje nabroja. kakve nam vijesti donosi{?’ On odgovori: ‘Ubijen je Utbe bin Rebia.{. Niti doti~u zemlju.Fadl i ja.Hajsuman bin Abdullah el . Tumarali su putevima.Huzai. a. Ali pored toga ja ne krivim na{e borce. gledao sam njegovog oca i brata kada su ubijeni. a on me dohvati i baci na zemlju. Sjede na ivicu {atora. zarobljavali kako su htjeli.rob Resulullaha.Sufjan sjede kod njega. I nikog ne ostavljaju niti im se iko mo`e suprotstaviti. [ejbe bin Rebia i Ebu .’ Ebu . r. a. okrenuv{i le|a mojim le|ima. A da li ste vi dobili ono {to je vama obe}ao?” Omer. d`.Leheb re~e: ‘Sine moga brata. Ja sam tad bio siroma{an ~ovjek. Abbas je krio svoju novu vjeru. Ebu . jer su se ~uda desila. dobili ono {to nam je Allah obe}ao. pojedina~no i u grupama. Tada neko povika: ‘Eno Sufjan bin Abdul . zaista.. meleki. a oni su nas ubijali kako su htjeli. {ta je bilo s ljudima?’ ‘Ni{ta naro~ito.: “Radio sam kao dje~ak kod Abbasa. i Njegovom Poslaniku? Mi smo.” U drugoj verziji stoji: “Vi ni{ta bolje od njih ne ~ujete.a.s..Rafi’ .Leheb nije krenuo na Bedr. samo {to oni ne odgovaraju. mi se sukobismo s njima.’ Ebu . tako mi Allaha. Ebu .

Velida. onda ga ugura{e {tapovima u raku i zatrpa{e ga kamenjem koje su bacali s daljine. a. Posla svog slugu. gdje nam ode mladost na{a sva. njime udari Ebu . Resulullah. a i srd`bu. ak’ je plakat reda. da se ne bi muslimani zlu radovali.Muttalibu stradala tri sina na Bedru.Hikmetom. a. Za Akilom ti zapla~i.200 Zape~a}eni d`enetski napitak l . ve} pla~i za Bedrom. To izazvau njima veliko razo~arenje. a ne pro|e vi{e od sedam no}i i on. pa zakuka: “A zar pla~e za odbjeglom devom. Zbog zaraze. Ebu . rekav{i mu : “Vidi je li nari~e za poginulim ili za nekim umrlim? Vidi da li Kurej{ije pla~u za poginuli.. i Harisom i Esedom i sinom Esveda..” El . i zbog nje nema tvrdog sna. tako mi Allaha. Njih oplakuj. sinovi mu se ne smjedo{e tri dana pribli`iti da ga zakopaju. Bedr posrami Ben’ Hasisa. poraz. ubijen.s.Harisa. Poraz. pa da i ja zapla~em za Ebi . kako je moglo do}i do njega? Stoga zabrani{e naricanje nad mrtvima Bedra. al’ ih sve pomeni. On.Fadl ustade.Hikmeta niko ne utje{i *** Sad poslije njih dsrugi su Gospoda ne bi bili.Esved nije se vi{e mogao obuzdati.” Dje~ak se vrati i re~e: “Ta `ena nari~e za izgubljenom devom. Jevreji i munafici (dvoli~njaci) {irili su u Medini la`nu propagandu. posla dva glasnika sa radosnim vijestima staanovnicima Medine. u ovakvom stanju Meka do~eka vijest o porazu na Bedru. Desilo se da su El . Dugo je plakao za njima. ~u glas narika~e. Ne pla~’ zbog nje. a bio je slijepac.s.Leheb ustade i ode teturaju}i. .Esvedu bin Abdul . sram te bilo!’ Ebu . pa re~e: ‘Napada{ slaboga jer mu nije gospodar tu. svojim sinom utroba mi sagori. zgrabi kolac od {atora .” Eto. Ben’ Mehzuma i Benil . pa su pronijeli vijest i da je Resulullah. jedne no}i. umrije od rane i jo{ od neke pjegave zaraze. da im nije Bedra 382 VIJEST O POBJEDI STI@E U MEDINU Kada muslimani ostvari{e pobjedu na Bedru.Leheba po glavi i napravi mu ranu. Kada se poboja{e da ga tako dr`e. On posla Abdullaha bin Revvaha i Zejda bin el . Kad je jedan od munafika ugledao Zejda na Resulullahovoj.

sveop}e veselje. Strane se sukobi{e i Allah..s. Jedna grupa na{ih boraca krenu u potjeru za neprijateljem. d`. Plijen je bio povjeren Abdullahu bin Ka’bu. povika: “Muhammed je ubijen. Prenosi se od Ubadeta bin Samita koji ka`e: “Krenuli smo s Resulullahom.s. izme|u tjesnaca i En .s. Evo Zejda. a.Haris . Medinom se zaori{e tekbiri.s.. k}erku Allahovog Poslanika. stigao kod Safre. proveo je na Bedru tri dana. raspodijeli plijen podjednako na muslimane. a druga grupa navali na ratni plijen. a.. Resulullah. muslimani ih okru`i{e i saslu{a{e njihove vijesti. devi. a Allah.. }e raspodijeliti plijen kako je bilo pravedno.s. on ne zna od straha {ta govori. To i uradi{e. Muslimanski prvaci koji su ostali u Medini. Kada se nesporazum pretvori u sva|u.Kad ~u{e radosnu vijest. evo njegove deve. a.. sti`e vijest o pobjedi na Bedru. d`..s. Kada je Resulullah.{.” POVRATAK U MEDINU Nakon bitke Resulullah.{. poznao sam je. a.” Kad stigo{e glasnici. Tre}a grupa koja je okru`ivala Resulullaha. 383 Resulullah. a. a. a. Niste vi sami taj plijen zaradili.s.’ Tre}a grupa povika: ‘Mi smo bili zadu`eni za obezbje|enje i zato smo se zadr`ali uz Poslanika... nakon {to je izuzeo petinu.. uputi se u Medinu vode}i sa sobom mu{ri~ke zarobljenike. koja je bila za Osmanom.Nazie. a mene je Poslanik. Reci: ‘Plijen pripada Allahu i Poslaniku.. ubijaju}i onoga koga sustigne.s.a. Pred povratak u Medinu izbi me|u borcima nesporazum oko podjele ratnog plijena. a grupe se prepirahu oko ratnog plijena.. a. razrije{i problem plijena. objavljivanjem ajeta kojeg }emo navesti. nastade pravo. porazi neprijatelja. Usama bin Zejd pri~a: “Kada smo zakopali Rukajju. Oni {to su skupljali plijen reko{e: ‘Mi smo ga sakupili i on je na{. da do~ekaju Resulullaha. a.s.’ U tom momentu Allah. ako ste pravi vjernici. krenu{e u pravcu Bedra.. U tom pada i no}. sakupljaju}i ga i uzimaju}i sebi {to im se svidjelo. naredi da svi vrate ono {to su uzeli i da se to sabere na jedno mjesto. objavi: ‘Pitaju te o plijenu.s. i u~estvovali na Bedru.’ Potjernica povika: ‘Niste u pravu! Mi smo se borili. a.’” (8:1) Nakon ovog ajeta Resulullah.Nadar bin el .s.. a potom tjerali neprijatelja. niti je tjerala neprijatelja. i da mu ~estitaju na ovoj slavnoj pobjedi. Resulullah. Kada su stigli u mjesto Kesib. niti je kupila plijen. a.{. r. do{ao je posramljen i poni`en.Zape~a}eni d`enetski napitak 201 a. d`.. Ni s kim ga ne}emo dijeliti. naredio je da se ubije En . Vodio je za sobom i plijen zarobljen u bitki.s. zadu`io da poma`em Osmanu. Zato se bojte Allaha i izgladite me|usobne razmirice i pokoravajte se Allahu i Njegovog Poslaniku. a.s..

. Oni su bili i ratni zlo~inci. Ashabi su znali jesti hurme. Taj Nadar je zastavnik mu{rika na Bedru. Ratni plijen sti`e u Medinu dan iza Resulullaha. tako mi Allaha. Nisu oni islam srcem prihvatili.Bekr. Zarobljenike Resulullah. a. i koji te je razveselio.. tamo sreli nemo}ne i }elave ljude poput ugojenih deva. (koji je bio vredniji od hurmi) izvr{avaju}i time preporuku Resulullaha. DELEGACIJA ZA DOBRODO[LICU U Revhi. A da sam znao za bitku.. nasmije{i se.. a.s. rekao je: “Gdje }e dje~aci? U vatru!” 384 Ubio ga je Asim bin Sabit.s.” Nakon ovoga Resulullah.. podjeli ashabima i oporu~i da se s njima dobro postupa.s.. a.” Resulullah.s. o Poslani~e. . Kada je Resulullah. ali samo reda radi. zatim re~e: “Moj brate..s. a.{. a. ali ja sam mislio da idete samo zbog karavana. a zarobljenicima davati hljeb. On je taj koji ga je vezao ogrta~em i umalo ga nije ubio.. a. a. re~e: “Vjerujem ti.s. a neki ka`u.. a.a. a. d`. ensarija. naredi da se pogubi Ukbe bin Ebi . Svi njegovi neprijatelji. stigao do mjesta Irku . u|e u Medinu. u Medini i van nje.Zabjet. glavu crijeva. Kada je Resulullah.Muajl.Tada mnogo stanovni{tva Medine primi islam. naredio da ga ubiju. r. kako se to danas ka`e.s. a.” Resulullah.Talib mu je odsjekao glavu. Ubistvo ove dvojice bilo je veoma nu`no s vojnog aspekta. Oni nisu bilisamo zarobljenici. Naj`e{}e spletke je pravio islamu i Resulullahu.s. do~eka delegacija medinskih prvaka.a.. ne bih nikako izostao. osjeti{e strah i bojazan. ja ne bih izostao od Bitke na Bedru da sam znao da }e{ se i ti boriti. nakon {to su glasnici donijeli vijest o pobjedi na Bedru. koji te je pobjedom uzdigao. te da mu ~estitaju na pobjedi.s. Tako mi Allaha. Resulullaha. a. koji su krenuli da mu po`ele dobrodo{licu.s. oni su velika{i!” Usejd bin Hudajr re~e: “Hvala Allahu. Tada im se obrati Seleme bin Selamet i re~e: “Na ~emu nam vi to ~estitate? Mi smo. da se nije suprotstavio Ebu . Alija bin Ebi . Tada islam primi{e i Abdullah bin Ubej i njegovi drugovi. r. On je bacio na Resulullahovu.s.Talib. Spominjali smo {ta je ~inio Resulullahu. Stoga je zaslu`eno dobio kaznu. pobjedni~ki i ponosno. dok je klanjao kraj Kabe.202 Zape~a}eni d`enetski napitak (zarobljen). Alija bin Ebi . On je jedan od najve}ih mu{ri~kih zlikovaca.s. a.

Bekrov prijedlog.s. a primili su otkupninu i od silnika i lopova koji nisu bili ratni zarobljenici.s. Upitah.. vi `elite prolazna dobra ovoga svijeta. a. Da nije Allahove odredbe. Otkupnina je vrijedila 4000.Zape~a}eni d`enetski napitak 203 PROBLEM ZAROBLJENIKA Kada je Resulullah. pa da udu na{i pomo}nici. Mo`da }e ih Allah uputiti na pravi put. pa da mu skinem glavu. a. do{ao u Medinu. jer su zarobili ljude prije nego su izvojevali pobjedu na zemlji. a Allah `eli onaj svijet. Ti ljudi su vodi~i. d`.Bekr re~e: “O Allahov Poslani~e. a ako nije onda }u plakati zbog pla~a vas dvojice!” Resulullah. bez otkupnine. @elio bih da mi da{ jednog ro|aka. To su bili: El- . dobio je obavezu da opismeni deset Medinlija i to mu je bila cijena otkupa. a onda ih ve`ite. ve} su bili najve}i ratni zlo~inci i profiteri.” Resulullah. Ali ima i prijekor. objavi: “Ni jednom vjerovjesniku nije dopu{teno da dr`i su`nje dok ne izojuje pobjedu na zemlji. Neki ne prihva}aju otkup.s. i poslije. a. prihvati Ebu . a.Taliba. {ta vam je? Ako se desilo ne{to zbog ~ega pla~ete da i ja pla~em s vama. Ima tu jo{ ne{to: Mekelije su bile pismen narod. oni su svi amid`i}i. to bi za nas zna~ilo dobit.” 385 Tada Allah. pri~a Omer. pozva ashabe da se snjima dogovori oko zarobljenika.” (47:4) U ovom ajetu ima dozvola da se za zarobljenike uzme otkupnina. sna{la bi vas velika patnja zbog onoga {to ste uzeli. Mislim da bi trebali uzeti od njih otkupninu. 68) A ranija Alahova odredba je bila: “Kada se u borbi s nevjernicima sretnete.” (8: 67. Obojica su plakala. a. re~e: “Ja pla~em zbog prijedloga tvojih drugova. ili otkupninu zahtijevajte.Bekr. starje{ine i poglavari navjerstva. a ne da se zlostavljaju. ili ih velikodu{no su`anjstva oslobodite. a odbi Omerov: “Negdje oko podne”.. r..Bekra es . a. Oni bi zbog svoga kriminala i zvjerstva u ratu.s. kako bi Allah znao da znao da nemamo prema nevjernicima milosti. svi prihvati{e mi{ljenje Ebu .. da se odredi otkupnina za ratne zarobljenike. ~lanovi kurej{ijskih porodica i sinovi njihovi. Resulullah. a Medinlije nepismen. Kod njega je sjedio Ebu .{.Bekrom.Siddika. 3000 i 2000 drahmi.s. a Hamza od onog svog brati}a.” Resulullah. tako|er je oslobodio nekoliko zarobljenika. koje ne bi ni danas ostavio ni jedan ratni sud neka`njenim. sine Hattabov?” On re~e: “Ja se ne sla`em s Ebu . “odoh kod Resulullaha.a. Ebu .. Svaki pismeni zarobljenik. po {ijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite.. Me|utim. ve} ho}e da ih mu~imo. da to Alija u~ini od Akila bin Ebi . upita Omera: “A {ta ti misli{. Allah je silan imudar. ako nije imao ~ime da se otkupi. bili osu|eni na smrtnu kaznu ili na vje~nu robiju.s..

Stoga trebaju se na Allaha osloniti.Rufaa i Ebu . o ~emu }e biti rije~i.a. Sufjanov sin Amr bin Ebi .{.. pa ga oslobodi{e u zamjenu za S’ada bin Nu’mana. d`.{.. koji je ubijen na Uhudu . a on pusti Zejnebu i ona odseli u Medinu. stra{nu i opasnu. odbio ovaj prijedlog.Izet el . obra}a se nevjernicima (mu{ricima) i munaficima (dvoli~njacima).A’asa pod uvjetom da se razvede od Zejneb. skrenuo pa`nju na uspjeh uz pomo} meleka koje mi ne vidimo. Zatim im Allah.s.Plijen.{..s. Nakon ovih zbivanja. To bi ih u~inilo arogantnim i oholim. posla Zejd bin Harisa i jo{ jednog enasariju pred nju i re~e im: “^ekajte je u dolini Jed`ed`. r. a neke od njih i prakti~no ispoljili. Ebul . Ovi ga pusti{e. vodio ovu bitku. Nakon ovoga Allah.. Tako|er je pustio svoga zeta.. da ne bi u{ao u obi~aj. KUR’AN O BITKI NA BEDRU U povodu Bitke na Bedru..ako smijemo tako re}i .. putem .Sufjan bio je u Medini me|u zarobljenicima Bedra. d`.. a pritom i da se sami potrude. d`. objavi suru “El . napominje.” Izgleda da je Resulullah. i to ogrlicu koju je dobila od Hatid`e.s.komentar. jasno govori o plemenitim motivima i ciljevima zbog kojih je Resulullah.D`umehi. Ova sura Allahovo je obja{njenje ..{.. da se ne bi osilili i umislili da su pobjedu izvojevali zahvaljuju}i svojoj hrabrosti. jevrejima i ratnim zarobljenicima s Bedrom. popu{tanje i prihva}anje islama. pa ga Ebu . re~e: “O Allahov Poslani~e. Me|u zarobljenicima tako|er je bio i Suhejl bin Amr. ali korisnu i pou~nu. Kada je Resulullah. Pri~a o Zejnebinoj hid`ri duga je i bolna. Zatim je Allah.204 Zape~a}eni d`enetski napitak Muttalib bin Hantab. a. a bojao se i Allahove kazne na Sudnjem danu. On naredi svojim drugovima da puste Ebul .. zbog razloga i okolnosti koje dovedo{e do pobjede. kada su je udavali za Ebul .s. prvo je skrenuo pa`nju muslimanima na moralne nedostatke koje su zadr`ali kod sebe. Omer. i ubjedljivo ih lijepim primjerom. Kada je ugledate. Bio je dobar govornik. a. vidio tu Hatid`inu ogrlicu. d`. sa ciljem da te`e ka usavr{avanju du{e i odstranjivanju tih nedostataka. pod uvjetom da dadne Zejnebi slobodu. d`. te da vi{e nikad i nigdje ne odr`i govor protiv tebe. to ga je duboko potreslo i raznje`ilo. dopratite je.Anfal” . d`. obja{njenje koje se u mnogome razlikuje od obja{njenja vladara i vojskovo|a. Sajfi bin Ebi . iz Medine krenu S’ad bin Nu’man da obavi “umru” u Meki. da su poslu{ni Njegovom Poslaniku. dozvoli mi da mu izbijem prednje zube.Bitke na Bedru.. a.{. To im Allah. r.A’asa.” Oni tako i u~ini{e.A’asa.s.. a.Sufjan zarobi. pa da tepa. a.{. Allah. da Mu budu pokorni. Resulullah. koja je ve} poslala za njega otkupninu. Allah. uzorom i visokom rje~ito{}u upu}uje na predaju.a.

{. obra}a muslimanima i govori im o ratnom plijenu donose}i zakone.{.izbjeglih i raseljenih iz Meke. U ovoj suri. d`.. On ih je uzdigao. koji je Allahovom. muslimani. Allah.. koje su poga|ale veliki broj muhad`ira .Zape~a}eni d`enetski napitak 205 kojeg }e do}i do Istine. bili pravi siromasi. d`. pa vam je On skloni{te dao. tevhidima i tahmidima. kao i odre|ivanje normi za ostale vrste zekata do{ao je kao olak{anje mnogobrojnim tegobama i neda}ama materijalne prirode. 386 Sva su srca stremila ka Allahu. zaista. To je Ramazanski bajram koji je stigao u mjesecu {evalu 2. pogotovo za ovaj period u domenu islamskog u~enja (daveta).fitru. naredbom objavljen da kruni{e uspjeh i pobjedu. ve} ih podsje}a govore}i: “I sjetite se kad vas je bilo malo. Uz Njegovu pomo} do{li su do pobjede i On to ne pori~e.. godine hid`retske neposredno poslije velike i stvarne pobjede u Bitki na Bedru. d`. I Svojom pomo}i vas pomogao. Oni su. pravila i rje{enja za ovaj problem. d`.bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju.{. Potom se Allah.namaza. ili pogled na svijet. koji prave razliku izme|u muslimana koji `ive unutar i onih koji `ive izvan granica islamske dr`ave. nisu bili u mogu}nosti da privre|uju. po prvi put objavljuje muslimanima zakone rata i mira.{. Kur’an je postavio paragrafe zakona u islamskoj dr`avi. propisa post u mjesecu ramazanu U isto vrijeme do|e i propis o zekatul . d`. Druge godine po hid`ri.. Borci. du{evno i materijalno obogatio. da biste bili zahvalni. ve} da on prakti~no odgaja svoje pripadnike na osnovama i temeljima na koje se poziva.” (8:26) . Veli~anstven je prizor bio obavljanje Bajram . kad ste na Zemlji bili potla~eni .. na koji su iza{li svi muslimani iz svojih ku}a. Allah. `udila za Njegovom milo{}u i zadovoljstvom. moraju biti na daleko vi{oj ljestvici etike i borbenih ciljeva. pune}i zemaljski i nebeski prostor glasnim tekbirima.{. kako bi se islamski na~in ratovanja razlikovao od ratovanja u predislamsko doba. Nije moglo biti ve}eg praznika od ovog Bajrama. i plijenom vas opskrio. kako bi svijet bio ubije|en da islam nije samo obi~na teorija. Najljep{e iznena|enje i najpametniji doga|aj dolazak prvog muslimanskog Bajrama u islamu.

” (5:82) U Medini bilo je i prikrivenih neprijatelja. Me|utim. To je bila odlu~uju}a bitka u kojoj su muslimani zaradili pobjedu za koju svi Arapi sazna{e veoma brzo. jer su bili plja~ka{i i banditi. pa se okrenu{e protiv muslimana i njihove pobjede i slave. Drugi su bili oni koji su s pobjedom muslimana do`ivjeli veliki udarac za svoje vjersko bi}e i svoju ekonomiju. Na ~elu im je Abdullah bin Ubejj i njegovo dru{tvo. najavljuju}i . To su jevreji. Otkad muslimani dobi{e Bitku na Bedru. svaka se strana odredila prema muslimanima onako kako je po nju bilo najbolje i kako }e najlak{e ostvarivati svoje ciljeve. ova dva naroda obuze velika mr`nja i veliko neprijateljstvo prema muslimanima: “Ti }e{ sigurno na}i da su vjernicima najlju}i neprijatelji jevreji i mnogobo{ci. a Meka tako|er zaprijeti `estokom osvetom. Oni nisu. Njih obuze o~aj i strah od pravde. I dok su muslimani Medine u~vr{}ivali svoju `ivotnu trasu. opasnost je okru`ivala muslimane sa svih strana. izra`avaju}i tako svoj gnjev i mr`nju. ~vrsta i pravedna medinska dr`ava }e svakako nauditi njihovom plja~ka{kom i hajdu~kom na~inu `ivota. To su bili mu{rici Meke. te zbog toga postado{e njeni otvoreni neprijatelji. pobunama i sli~nim smicalicama. a ne radi vjere.VOJNE AKTIVNOSTI IZME\U “BEDRA” I “UHUDA” Bitka na Bedru bila je prvi oru`ani sukob izme|u muslimana i mu{rika. Njih nije zanimala vjera ili nevjera. a to su beduini nastanjeni oko Medine. Jaka. bili manje opasni za muslimane od prva dva neprijatelja. Kako vidimo. staju}i na put zavjerama. ni u kom pogledu. jevreji se oglasi{e javnim neprijateljstvom. Primi{e islam radi svoje koristi. Najve}i nezadovoljnici ove bitke bili su oni koji su izgubili velike ljudske `rtve i {tetovali direktno materijalna dobra. Postojala je i ~etvrta skupina neprijatelja.

a. nakon {to je izdvojio petinu.. pa mu dade slobodu. Mekanski mu{rici bili su ogor~eni porazom na Bedru. a. u Medinu bila je da plemena Benu . I stvarno. obavije{ten o svakoj opasnosti. U Medini je za zamjenika ostavio Sebaa bin Urfeta. a potom se vrati{e u Medinu.Zape~a}eni d`enetski napitak 207 odmazdu. vode}i ra~una da ne zapadnu u gre{ke. podijeli deve vojnicima.. Muhammeda. po imenu Jesar. ~ine}i sve to javno i otvoreno. a. neo~ekivano sakupi dvije stotine konjanika i krenu na ova plemena. a.s.Kudra. Zato je njihova mr`nja svakim danom bivala sve ve}a protiv ~ovjeka koji je kriv za svu njihovu nesre}u. a poznatu u historiji pod nazivom “Bitka na Uhudu”. 388 MEKANSKA ZAVJERA O UBISTVU RESULULLAHA. Umejr bin Vehb el . a neki ka`u Ibn Ummi Mektuma.. Nikako nisu mogli shvatiti kako je do{lo do njega. A.Sulejmanova vojska se razbje`a. te je uspje{no odolijevao svim neprijateljstvima. Resulullah je dobio zarobljenog dje~aka. uvijek trezven.D`umehi i Safvan bin Umejje sjedo{e kod Kabe ubrzo poslije Bedra da kuju grozni plan. a.. Resulullah.s. ostaviv{i u dolini pet stotina deva koje zarobi medinska vojska. se zadr`a na njihovoj zemlji tri dana. vodili su mudru politiku. koji je bio o{trouman. godine Hid`retske ili nakon povratka s Bedra do sedam dana.s. a. Resulullah. Zavjeru sklopi{e dva mekanska junaka. Evo nekoliko neprijateljskih poku{aja: POHOD PROTIV BENU . Muslimani u Medini. protiv Allahovog Poslanika. a imali su neobi~no sposobnog vo|u u Resulullahu.s. Taj pohod je bio u {evalu 2. Svaki vojnik je dobio po dvije deve. iznenada.s..Sulejm od Gatafana pripremaju svoju da napadnu Medinu. okru`eni neprijateljima sa svih strana.s. Resulullah. a to je Resulullah. 387 Benu .s. Umejr je ina~e prozvan imenom [ejtan Kurej{ija. S. zate~e ih na njihovim imanjima kod El . mu{rici }e pokrenuti jednu novu bitku. jer je stalno zlostavljao . te{ku i kobnu po muslimane. a.SULEJMA Prva nepovoljna vijest koja je do{la Resulullahu. Cilj je okon~ati s onim ko je kriv za sav ovaj razdor.

” 390 Zatim Resulullah. o ‘Umejre!” Umejr pozdravi: “Dobro jutro”.s.” Safvan iskoristi priliku i re~e: “Tvoj dug primam na sebe. Allahov neprijatelj . poslije njihove pogibije..” Zatim Poslanik re~e: “Pribli`i se.208 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullaha. opasan sabljom. svjedok je tome. pa Safvan prihvati i tvoj dug i tvoju djecu. objesi mu ga za vrat i re~e nekolicini ensarija: “U|ite i sjedite kod Resulullaha.” Onda ga Omer uvede. upita: “[to si do{ao. Tu ga ugleda Omer bin el Hattab koji je stajao s grupom muslimana i razgovarao o uspjesima Bedra.” Umejr mu re~e: “Nikome ni{ta ne govori o ovome. a Omer ga povu~e za opasa~ sablje. krenuo bih da ubijem Muhammeda!’. Ni{ta ja ne}u imati.Kurej{ije. d`. tvoja djeca }e biti s mojom djecom.s. On nije do{ao s dobrim namjerama.. Umejre?” “Zbog onog mog zarobljenog sina.. a da oni nemaju.. nau~ite ga iz Kur’ana . Ovom dogovoru smo prisustvovali samo ja i Safvan. tako mi Boga. i re~e: “O Allahov Poslani~e. re~e: “Uvedi ga kod mene.” Umejr re~e: “Svjedo~im da si ti Allahov Poslanik. eno do|e Allahov neprijatelj Umejr.{. sjaha i po~e vezati devu. a. Dobro ga ~uvajte od onog zlikovca. a. odgovori Safvan.” Poslanik.” “Dobro”. Hvala Allahu koji me uputi u islam i dovede me na ovo mjesto.” “A zar nisi sjedio sa Safvanom bin Umejje u polukrugu kod Kabe (Hid`r) i tu ste spominjali ljude iz bunara na Bedru .s. jer je moj sin njihov zarobljenik.” Zatim u|e kod Resulullaha. nema hajra. pa krenu u Medinu. i{ao bih ubiti Muhammeda. ja sad znam da te je samo Allah mogao obavijestiti o ovome. da budete dobri prema njemu. Umejre.. A imam i prema njima obavezu. a.. Mi ti nismo vjerovali da si Allahov Poslanik i da ti dolazi Objava s nebesa.s. samo zbog sina.” Umejr pri|e.s.Umejr. za{to si do{ao?” “Ve} sam rekao.s. i Omera kako dr`i za njegovu sablju. samo da me ubije{. Kad ga vidje Resulullah. a. i njegove ashabe. re~e: “Allah nas je boljim pozdravom po~astio od tvog pozdrava. Kad je do{ao do mesd`ida.s. Resulullah. pa si ti rekao: ‘Da nemam duga i djecu.” On zatim izgovori Kelimei [ehadet. a. tada re~e ashabima: “Podu~ite svoga brata vjeri. a sad budi iskren. On mu napomenu dpga|aj vezan za bacanje ljudi u stari bunar Bedra. zar su nam i{ta vrijedile?” “Dobro. a Resulullah. Selam je na{ pozdrav i pozdrav stanovnika D`enneta.” Umejr odgovori: “Tako je! Da nemam dug koji treba da vratim i djecu koju treba da za{titim. Umejr naredi da mu se sablja nao{tri. pomagat }u ih do smrti.s. a. pa Safvan re~e: “Zaista od na{eg `ivota. a. a..” “A {to }e ti sablja oko vrata?” “Allah ru`nim neka sablje u~ini. Tako mi Allaha. pa re~e: “Taj pas.. re~e: “Pusti ga Omere. ja }u ga vratiti za tebe. a Allah. nije do{ao s dobrim namjerama. Njegov sin Vehb bin Umejr bio je zarobljenik Bedra.

te da citira stihove pjesnika iz tog d`ahilijskog (predislamskog ) doba.Zape~a}eni d`enetski napitak 209 i oslobodite njegovog sina.” [to se ti~e Safvana.KAJNUKA’ Ranije smo govorili o paragrafima ugovora koji je Resulullah.s. Oni uistinu po~e{e praviti smutnju. Bit }e to vijest takva. da muslimani ni jednim svojim postupkom nisu povrijedili ni jedno njegovo slovo. Umejr se vratio u Meku i u njoj djelovao kqao da’ija . da }ete zaboraviti nesre}u Bedra. Vidio ih je kako u slozi. strogo se pridr`avao svake ta~ke ovog ugovora i stoga se s pravom mo`e re}i. Mladi} ga poslu{a i u~ini sve kako mu je rekao [‘as bin Kajs.s. da ode u to muslimansko dru{tvo. on je govorio u Meki: “Radujte se onome {to }ete ubrzo ~uti.” Po{to se Umejr nije odmah vratio. I jo{ mu re~e da ih podsjeti na ono {to su govorili jedni protiv drugih. To sada{nje stanje ga je iznutra razdiralo. a.(tuma~ vjere). a. a.s.Ishak ka`e: “[‘as bin Kajs. 391 BITKA SA JEVREJIMA BENU .Evs. pro|e jedanput pokraj Resulullahovih. on se propitivao kod putnika za njega.. tako mi Boga. sklopio s jevrejima. ostario u nevjerstvu. Tako ga jedan putnik obavijesti o Umejrovom islamu. prevari.. te pred njim primi{e islam mnogi ljudi.. `estoki pakosnik muslimanima i potajni im zavidnik. da sjedne me|u njih i da pio~ne pri~ati o minulom ratu Biasu i neprijateljstvu izme|u plemena Benu . vjerolomstvu i kr{enju zadane rije~i. me|usobno razgovaraju i diskutiraju.. a. objedinjeni islamom. bodriti na nered i o~aj u muslimanskim redovima. pa se Safvan zare~e da s njim nikada progovoriti ne}e i da mu nikada i ni u ~emu pomo}i ne}e. jevrejski starje{ina. pa re~e: “Okupi se narod o kojem se govorkalo i tra~alo u ovome gradu. Ne. [to se ti~e jevreja.Hazred` i Benu el . Resulullah.” Potom naredi mladi}u jevreju koji je bio s njima. ashaba (Hazred`lije i Evsovci) koje je Resulullah. moglo se o~ekivati da }e slijediti svoj stari obi~aj u tome. O tome imamo jako mnogo primjera.s. mi ne mo`emo s njima zajedno `ivjeti. Nema nama opstanka dok su oni zajedno. pozvao na dogovor. te praviti zamke i kovati zavjeru protiv muslimana. JEVREJSKE SPLETKE Ibn . Nakon nekog vremena. naroda poznatog u historiji po izdaji. A sjetio se u kakvoj su neslozi i neprijateljstvu `ivjeli prije islama. ljubavi i miru. Muslimani razvi{e pri~u .

stade pred njih i re~e: “O muslimani. `ele}i sa~uvati sigurnost i mir na terenu. Vijest do|e do Resulullaha. izmiri{e i odo{e zajedno s Resulullahom. a potom se izgrli{e. To je samo jedan od njihovih poku{aja da unesu nestabilnost me|u vjernike i time olabave tek svje`e izgra|ene temelje mlade dr`ave i mlade vjere.s.. pa se oko toga i zavadi{e. tako vam Allaha. pa pretjera{e u govorkanju ivrije|anju. {to ugasi vatru koju zapali njihov i Allahov neprijatelj [‘as bin Kajs. stoga zaplaka{e.. Znado{e da im je krvni neprijatelj spletku podmetnuo. On vas je spasio nevjerstva. jedan iz plemena Hazred`. Njihov najva`niji zadatak bio je {iriti anti propagandu o islamu.Evs. dvojicqa se digo{e. dok si bio u vjeri svoga oca. boje}i se nereda.. ponovo }emo zaratovati!” Prisutni iz oba plemena sko~i{e na noge i u srd`bi i bijesu povika{e: “Oru`je. a. koji iza|e s grupom muhad`ira. a no}i zano}ivali u nevjeri. Materijalno su ugro`avalione s kojima su imali ikakvih poslovnih veza. a ako su oni bili nekom ne{to du`ni.s.. Resulullah.s. dok jedan od njih ne re~e: “Ako ste voljni. Me|utim. Oni su se jutrom budili u vjeri. bili su neumorni i neustra{ivi. d`. drugi iz plemena El . problemima i na~inom `ivota. Sijali su sjeme sumnje tamo gdje su srca bila slaba. u tim svojim zlim namjerama. a ja `iv me|u vama?! A zar }ete se vratiti u nevjerstvo. a. poslu{ni. i ashabi strpljivo su podnosili sve to. pokorni i zahvalni Allahu. oru`je!” Zatim s tim povicima iza|o{e napolje i zamalo ne do|e do sukoba. nakon {to vas je Allah uputio u islam i njime vas obdario. a zar }ete se vratiti u d`ahilijet. ti s nama nema{ ni{ta!” 393 Sve su to jevreji ~inili prije Bedra. Islam je zavr{io s d`ahilijskim obi~ajima.{. Znali su govoriti: “Mi smo bili tebi du`ni prije islama. i pored ugovora koji su sa~inili sa Resulullahom.210 Zape~a}eni d`enetski napitak o minulim danima prije islama. a sad nemamo s tobom nikakve veze. zavaravali su ga danima i no}ima la`nim obe}anjima. Otkako si promijenio vjeru. . niti smo muslimanu i{ta du`ni. Mi nismo od muslimana ni{ta uzeli. 392 To je samo jedan od primjera djelovanja jevreja na stvaranju razdora me|u muslimanima. a. a. i me|u vas ljubav i slogu unio!” Ljudi shvati{e da je {ejtan upleo svoje prste me|u njih i da su pogrije{ili.s.

znao bi da smi mi pravi ratnici. A Allah Svojom pomo}i ~ini mo}nim onoga koga on ho}e. prikri svoju srd`bu.’” Tada Allah. d`. Ebu .. dalekovidna pouka. [irili su strah. od plemena Benu . kova~i. To je {to se ti~e pojedinaca. i kada se vratio u Medinu.Zape~a}eni d`enetski napitak 211 JEVREJI BENU . kojoj se ~inilo da pred sobom ima dva puta vi{e protivnika.a. muslimanke. a postali strah i trepet neprijateljima. potukao Kurej{ije na Bedru. pojavi se na povr{ini njihova skrivena mr`nja. nego postado{e jo{ `e{}i u nedjelima. i da }e se zbog toga `estoko kajati.s. a on je grozno boravi{te! Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj. Tako su ~ekali {ta }e im donijeti slijede}e no}i. kujund`ije.s. Bili su zanatlije: zlatari.Kajnuka’.’ Oni reko{e: ‘O Muhammede nemoj da se zanosi{ porazom i pogibijom jednog broja Kurej{ija. a.s...Kajnuka’ bila je javno nagovje{tavanje rata. te da su muslimani stekli slavu i ugled. i koji nemaju pojma o ratovanju. Resulullah.{. r. a {to se ti~e jevrejskih plemena. od Ibn . kada bi s nama zaratio. Oni od svega toga ni{ta ne poslu{a{e. okupio je jevreje na ~ar{iji Benu . jevreji. pomogao muslimanima na Bedru i osigurao im slavnu pobjedu. Po~e{e napadati i `ene. svaki od njih imao je oru`je. da je rekao: “Kad je Resulullah. On im zaprijeti da ne}e mo}i dugo ~initi svoja zlodjela. Kad se “~a{a `u~i” napuni. okupi ih i odr`a im govor. a. Bili su najhrabriji jevreji toga kraja i prvi koji su prekr{ili ugovor i zadanu rije~.Kajnuka’.Abbasa. . Pro{iri{e mre`u svoga djelovanja protiv njih. objavi ajete u kojima govori o jevrejima: “Reci onima koji ne}e da vjeruju: ‘Bit }ete pobije|eni i u D`ehennenmu okupljeni.Kajnuka’ nastavili su s bunama i neredima u Medini. primite islam prije nego {to vam se desi ono {to se desilo Kurej{ijama.{.Davud prenosi. itd. 13) 394 Reakcija Benu . A oni. Imali su svoje naselje. muslimane ismijavali i napadali svakoga ko bi do{ao u njihovu ~ar{iju. nevjrni~koj. a i drugi prenosioci hadisa.. zaista. Naj`e{}i i najve}i zlobnik bio je Kab bin el E{ref (govorit }emo o njemu kasnije). To je. skupi strpljenje a naredi i muslimanima da budu strpljivi. i drugoj. i da nisi sreo takve kao {to smo mi. najopasniji po muslimane su bili jevreji Benu . Ti.KAJNUKA’ KR[E UGOVOR Kad su jevreji vidjeli da je Allah. te im se obratio: ‘O narode jevrejski.. Zbog bavljenja takvim poslovima. koje se zvalo njihovim imenom. pozivaju}i ih da se dr`e pravde i da slijede put dobra. Imali su sedam stotina naoru`anih boraca. a. koja se borila na Allahovom putu. zavist i ljubomora.’” (3:12. a koji su`ivjeli unutar Medine. pa po~e{e otkrivati svoje neprijateljstvo i javno ~initi pakost i zlo.. Nakon Bedra po~e{e otvoreno napadati muslimane. Resulullah. koji su neuki i neiskusni. d`.

Allah.s. Zatim jevreji ubi{e muslimana.Lubabeta bin Abdil . jevreji se dobro utvrdi{e u svojoj ~etvrti. a. {iriti zlo i time pred sobom zatvarati vrata mirnom i udobnom `ivotu. a muslimansku zastavu predade Hamzi bin Abdul . Resulullah. Svo joj se nasmija{e.Muttalibu.212 Zape~a}eni d`enetski napitak Po~e{e sipati nered. PREDAJA I ISELJENJE KAJNUKA’ Resulullahu. mu re~e: “Bje`i od Mene”. On postavi za nadzornika u Medini Ebu . tri sablje i petinu plijena. i zavu~e ruku u d`ep njegove ko{ulje. a zlatar pri|e i jedan dio njenog vela zaka~i preko njenih le|a. a Resulullah. pa mu popusti u zahtjevu.Munzira. Uprno je i dalje dr`ao Resulullaha.s. Ona to odbi. Jedan musliman sko~i na zlatara i ubi ga. do{la na pijacu Benu . 396 . polovinom {evala... onda ubaci strah u njihova srca). a. Ibn . ^etiri stotine stra`ara i tri stotine oklopnika. Resulullah. a zatim se okrenu prema Resulullahu. a. sve dok ne popusti{ prema mojim saveznicima kaznu. Ona je bila nehajna pa to nije primijetila.Kajnuka’ da proda neku robu. A zatim re~e: “Ne. 395 OPSADA.s. d`.Kajnuka’. 2. idi od mene!” Munafik nije popu{ta. mole}i da oprosti jevrejima. Naredi da se isele iz Medine i da ne budu u njenoj blizini. naredi da se pove`u.. ne}u te pustiti. Bojim se te{kih posljedica nakon ovoga!” Resulullah. a. a Ibn . a ti `eli{ da ih ubije{ za jedan dan. Kad je ustala. Kad saznado{e za dolazak vojske.. pa`ljivo se odnosio prema ovom munafiku koji je tek od prije jedan mjesec primio islam.kadeta. a. Plijen je sakupljao Muhammed bin Meslemet. branili su me od svih neprijatelja. Jevreji se okupi{e oko nje i zatra`i{e da otkrije lice. budi milostiv prema mojim saveznicima (a on je Hazred`lija). Arapkinja. crnih i crvenih. `enama i djeci.s.. a. Resulullah. Iz te imovine uzeo je tri luka.Hi{am prenosi od Ebi . Robu je prodala.. pa su mnogi pomrli. veo se zategnu i otkri joj dio tijela. godine hid`retske pa do prvog zul .. a.. da on donese presudu o njima. On re~e: “ O Muhammede.. petnaest je dana opsjedao njihovo utvr|enje po~ev{i od subote.. postavi{e stra`e i barikade.s. a zatim u{la kod zlatara. Ve}ina ih se nije sna{la u novoj sredini. Tada povede Allahovu vojsku na Benu . bi svega dosta. ulio je strah u njihova srca (kada Allah htjedne poniziti i uni{titi neki narod. i re~e: “Te{ko tebi.s. pa se naljuti da mu vidje{e na licu srd`bu.Ubejj ponovi svoj zahtjev.s.Avna da je `ena. Rodbina muslimana dozove u pomo} ostale muslimane i tako do|e do tu~e izme|u njih i jevreja Benu .Kajnuka’. izazivati strah. a ona vrisnu. dva oklopa. Tadase probudi munafi~ka svijest Abdullaha bin Ubejj bin Selula koji pohita Resulullahu. Oni tada odseli{e u [am i nastani{e se u Ezraetu.s. konfiscirao njihovu imovinu. ne odgovori. Resulullah..s. te su se predali Resulullahu. tako mi Boga.{. a.s. a. a. njihovim imecima.s. a.

ali ga ovaj ne primi iz straha za svoj `ivot i za svoju porodicu. a. posjeko{e i popali{e palme i nanije{e veliku materijalnu {tetu.hid`eu. skriven od znati`eljnih pogleda. Poru{i{e zidove. 2. nahrani ga i napi vinom. On uze dvjesto konjanika i krenu put Medine. jevreji i munafici pravili zavjere i dizali na bunu. te ga obavijesti o novim vijestima u Medini. gdje su ostali njegovi konjanici.s.Nadira. koji su bili na svojim posjedima. Stoga se zavjetovao da ne}e oprati glavu od prljav{tine i d`unupluka dok ne napadne Muhammeda. Desio se u zul . tu se zaustavi. U bijegu su.. a. Nakon toga pobjego{e nazad prema Meki. On odlu~i da to bude napad sli~an gusarskim napadima.Arid. Ebu . tjerao ih je do ravnice Kudr. a. Zatra`i da u|e.Sufjana. Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 213 POHOD NA SUVEJK Dok su u Medini protivnici Resulullaha. koji su ve} pobjegli velikom brzinom.s. Ebu . zatim se odlu~i na povratak. a.Sufjan iza|e iste no}i i ode do klanca.. jer nije htio vidljiv i direktan napad na Medinu. On posla jednu trupu koja napade medinsku ~etvrt El . napravi {to ve}e zlo muslimanima. godine hid`retske. Stoga se ovaj pohod i nazvao “Pohod na Suvejk” (na opremu).pa zatra`i da u|e kod njega. do|e u ~etvrt u kojoj je `ivio Hujej bin Ahtab. Taj ga primi.starje{ine Beni en . drugog jevrejskog plemena i njihovog rizni~ara . Poslije toga Ebi . Resulullah. otprilike oko dvanaest milja od grada. Muslimani su usput kupili opremu koju su idolopoklonici usput odbacivali. a poslije Bedra do dva mjeseca.. pa krenu u potjeru za njim i njegovom konicom.Sufjan je u Meki razmi{ljao o ideji da sa {to manje vidljivih radnji. Stoga su i uspjeli pobje}i.s. . Safvan bin Umejje.Sufjan zatim ode kod Selama bin Mi{kema . a da bi se rasteretili i olak{ali. saznade za taj gusarski napad Ebu . Kad je do{ao u klanac planine Nejb. odbacivali mnogu opremui `ive`ne namirnice.s. Hitno je morao pristupiti takvom jednom poslu kako bi povratio svoj izgubljeni ugled u narodu i ponovo dokazao svoju snagu i mo}. Usput ubi{e jednog ensariju i jednog saveznika njegovog. Pod okriljem tamne no}i.

Usput uhvate jednog ~ovjeka po imenu D`ebbar iz plemena Benu . a. a. a. a.. pola konjanika. 398 UBISTVO KA’BA BIN EL .E[REFA Ka’b bin el . uznemiravao i koji se la`no izdavao za muslimana sve do sukoba.s. a muslimanska vojska sti`e do bunarske vode zvane “Zi . @ivio je u rasko{i. a.Nadira.s.s.Nadira.s. do Resulullaha.Nebhana. dobro utvr|enoj jevrejskoj ~etvrti Medine. a. Resulullah. a majka mu je porijeklom od Benu en .Salebe i odvedu ga Resulullahu. a. Poslije toga se Resulullah. a pola pje{aka..Emr”. Poveo je vojsku u mjesecu muharemu 2.Salebe i Muhariba.. U Medini ostavi za svog zamjenika Osmana bin Afana.. jedan od znamenitih jevrejskih pjesnika.s. u savezni{tvu s jevrejima Benu .214 Zape~a}eni d`enetski napitak U Medini je ostavljen Ebu . pa krenu na put. do{le su vijesti da ovi neprijatelji `ele udariti na pograni~ne dijelove Medine i oplja~kati ih.s. snage i mo}i i van Medine. @ivio je u jugoisto~noj.en .. Ostali su toliko dugo da poka`u beduinskim arapskim plemenima da imaju ljudi. Resulullah. prije bitke na Uhudu.s. Naime. Kad neprijatelj vidje da dolazi ogromna vojska. se s vojskom tu ulogori i ostade cijeli mjesec safer. odnio pobjedu na Bedru i da su poginuli znameniti . a. razbje`a se narod u brda.E{ref bio je jevrej koji je najvi{e od svih mrzio islam i muslimane. ga postavi uz Bilala i povedo{e ga sa sobom protiv neprijatelja. vratio s vojskom u Medinu.s. 397 POHOD NA ZI . On je bio pripadnik plemena Tajj od Benu .s. I zaista su im zadali veliki strah i trepet i bez borbe. nadaleko poznat po svojoj ljepoti. 3.EMR To je bio najve}i i najbrojniji pohod koji je poveo Resulullah.Munzir za nadzornika do povratka Resulullaha. On ga pozove u islam i on primi. koji je Resulullaha. Stoga podi`e 450 boraca. godine hid`retske. a.Lubab bin el . Kada je saznao da je Resulullah... godine Hid`retske protiv Benu .

s.Sehemije i stade recitirati svoje stihove pla~u}i nad `rtvama Bedra. Ka’bov brat po mlijeku.s. rekao je: “Da li je to istina? Ti ljudi su bili najugledniji Arapi. ustao je Muhammed bin Meslema i rekao: “Ja. ali mi dajte zalog unaprijed. Allahov Poslani~e. ho}e{ li da ga ubijem?” “Da”.E{ref uvjerio u istinitost vijesti o pobjedi Resulullaha. To nije bilo dovoljno. da li je istina da ih je Muhammed porazio? Tako mi Boga.s. Ebu . i muslimana.” Javi{e se Muhammed bin Meslema. a. d`. Ubbad bin Bi{r i Selkan bin Selama.s. kako kumire i {ejtana vjeruju. sav ogor~en upita: “Ko }e se obra~unati s Ka’bom bin E{refom? On uznemirava Allaha i Njegovog Poslanika. odgovori Poslanik. oplakuju}u posebno `rtve bunara “Kaliba”.Naile. Ka’b re~e: “Sigurno }e vam dojaditi.. odlu~i Allahov neprijatelj da napadne Poslanika. a.” Tim povodom Allah. Kad je Resulullah. a.. Ima nekoliko predanja koja rasvjetljavaju ubistvo Ka’ba bin el . onda je bolje biti pod zemljom.Zape~a}eni d`enetski napitak 215 ljudi Kurej{ija.Haris bin Evs i Ebu .`ene ashaba i svojim jezikom im nanositi najve}u bol i patnju. Muhammed.” Ka’b re~e: “Ho}u.’” (4:51) Zatim se Ka’b vrati u Medinu i nastavi sa svojim intrigama. starje{ine njihove. pa prema tome i bolji od njih.” Kad se Ka’b el .E{refa.Abes bin Hubr. Do|e kod El Muttaliba bin Ubejja Vedata es . pauzjaha devu i uputi se u Meku.. “Onda mi dozvoli da ka`em ne{to.. na pravom putu?” On odgovori: “Vi ste na pravom putu. Time je unio novi nemir me|u njih i ponovo raspalio mr`nju protiv Poslanika. ili oni. Pozvao je Kurej{ije u rat protiv njega.s.Sufjan i Kurej{ije ga upita{e: “Je li ti dra`a na{a vjera ili Muhammedova? Jesmo li mi. I dok je bio u Meki.” Poslanik re~e: “Ka`i!” Evo prijedloga i dogovora: Muhammed bin Meslema ode do Ka’ba i re~e: “Taj ~ovjek. Zamorio nas je time. Htjeli smo da nam da{ zajam. a. On se po~e slu`iti svojim pjesni~kim darom i u svojim pjesmama hvaliti Kurej{ije i bodriti ih protiv muslimana. Tako|er se javi{e: El . a.s. upitao: “Ko }e se obra~unati s Ka’bom? On uznemirava Allaha i Njegovog Poslania”.stalno od nas tra`i zekat. zvani Ebu . a. a o neznabo{cima govore: ‘Oni su na ispravnijem putu od vjernika.” . Oni za svog vo|u odabra{e Muhammeda bin Meslemu. vesek 399 ili dva veseka `ita.s. a. objavi ajete: “Zar ne vidi{ one kojima je dan jedan dio Knjige.{. Kad Resulullah. nego `ivjeti na njoj.. I ne `elimo da ga napustimo dok ne vidimo {ta smjera.” Muhammed bin Meslema re~e: “Mi smo mu sljedbenici. Po~e u svojim |avolskim stihovima blatiti muslimanke . ako je Muhammed pobijedio njih.

mo`emo ti dati u zalog oru`je. vi ga udarite. govore}i im: “Krenite Allaha radi. Ljudi se izmori{e.Meslema i Ebu . rebiul .” Oni krenu{e {etaju}i. ja }u pomirisati njegovu kosu.216 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibn . moj brat po mlijeku Ebu Naile.” Me|utim.” Kad je Ka’b si{ao do njih.evela.Naile re~e usput: “Kakav divan miris! Jo{ takvog nisam mirisao. i on ih otpremi do medinskog groblja (Baki’ el . o Ibn . Gladni smo.” Zatim iza|e pred njih dobro namirisan.) do|e nam i donese nevolje.Naile . djeca nam se rasturi{e. 14. On ustade da iza|e. malo su popri~ali. 3. a Ebu .i ako pote~e isti razgovor kao {to je tekao i s Ibn . godine hid`retske.s. a onda Ebu .Naile je prije toga rekao svojim drugovima: “Ako iza|e. vrati se ku}i i provede cijelu no} klanjaju}i i mole}i Allaha. Arapi nam postado{e neprijatelji.. Ali. do{ao sam kod tebe zbog ne~ega. pa makar bio pozvan da ga ubiju. sabra se izabrana grupa kod Resulullaha.Naile.Garkad). kao da iz ovog glasa kapa krv..” Ka’b se razveseli i odgovori: “Imam `enu najstru~niju u mirisima.s. On je do{ao kod Ka’ba i s njim na kratko recitirao stihove njegovih pjesama.Neile re~e: “Taj ~ovjek (Muhammed. Moj Allahu. Tokom razgovora Ebu .Naila ga zovnu. Ebu .. u~init }e{ dobro. Sli~an razgovor s njim je vodio i Ebu . Vi{e nismo jedinstveni. ja osje}am. Putevi nam se razi|o{e. ti si najljep{i Arap?” Ka’b: “Zalo`ite mi svoje sinove.Meslemom.Naile re~e: “Ja imam prijatelje koji misle isto kao ja.” Ibn . ali da nikome ne govori{.” Ibn .” Dogovori{e se da ga donesu. Ako vidite da mi je to po{lo za rukom i da dr`im za kosu. a `ena s kojom se nedavno o`enio mu re~e: “Gdje }e{ u ovo doba no}i? ^uje{ li. Ponosan doma}in }e iza}i na poziv. Odabrana grupa do|e do bedema Ka’bove ~etvrti. @elio sam ih dovesti kod tebe da im proda{ hrane.s. Ebu .Naile htjeli su iz ovog razgovora do}i do istog cilja. a.” Ka’b re~e: “Reci!” Ebu .” . Ibn . Zatim mu re~e: “Te{ko tebi. Re}i }u ti.Meslema: “^ime da ti to zalo`imo?” Ka’b re~e: “Dajte mi u zalog svoje `ene. a i na{a djeca.Naile re~e: “Ho}e{ li.Meslema: “Kako }emo ti u zalog dati na{e `ene. a. To bi bila sramota za nas. Jedne svijetle no}i.” Ebu ..Meslema: “Kako }emo ti dati na{e sinove pa da ih ~itav `ivot psuju i da im se govori da su zalog za jedan ili dva veska. budi im na pomo}i!” Poslije toga Resulullah. Mi se mu~imo svaki dan.E{refe da se pro{etamo do starog stabla i da tamo popri~amo?” On odgovori: “Ako ho}ete.” Ka’b odgovori: “To je moj brat Muhammed bin Meslema. a to je da mogu s oru`jem i svojim ljudima do}i kod njega. a.

mjeseca rebiul . Allahov Neprijatelj pada ubijen. Zastali su da ga sa~ekaju. pa kad ga se domo`e povika: “Udarite Allahovog neprijatelja!” Sablje zazveketa{e. primijeti{e da nema El . a oni najgori. Nakon ovog doga|aja situacija se u Mdini malo primiri. jer je bila no}.. obuze ih strah i uvu~e se u njih bojazan od novih stradanja.Naile upita: “Da pomiri{em?” Ka’b re~e: “Da. a Resulullah. i on znade da je Ka’b ubijen i da se odabrana grupa vra}a. On ih susti`e nakon jednog sata. to zmijsko jevrejsko klupko. Stoga se i ne pomjeri{e s mjesta zbog Ka’bovog ubistva.Naile zavu~e ruku u njegovu kosu da pomiri{e i on. Tekbiri doprije{e do Resulullaha. pa Ebu . a.. a da nema spasa onima koji to ne rade. 3.s. morao s vremena na vrijeme posvetiti i smirivanju unutra{njih neprilika koje nisu izazivali muslimani.s. pu{taju}i stravi~an krik kojim prepla{i sve oko sebe. na pomo}i.” Ebu . a.ali ga ne ubi{e.s.. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 217 upita: “Dozvoljava{ li da pomiri{em tvoju glavu?” Ka’b re~e: “Da. Oni se primiri{e. koji prave smutnju i siju mr`nju. slijede}i njihove tragove. POHOD NA BAHRAN Resulullah. Ka’ba bin el .” On zavu~e ruke u njegovu glavu. Ne ostade ni jedna tvr|ava. Shvati{e da Resulullah.. Tada Muhammed Bin Meslema uze oslonac. a da u njoj ne potpali{e vatru.Naile upita: “Da pomiri{em?” Ka’b re~e: “Da. pa Ebu . ne upotrebljava snagu i silu prema onima koji po{tuju zadanu rije~ i potpisane ugovore. pobjego{e u svoje rupe. d`. Kad do|o{e do njega on re~e: “Radosna vam lica bila. gdje se nalazi nekoliko hid`askih gradova u podru~ju Fer’a. nao~igled spremni da po{tuju sve dogovre i ugovore. o Allahov Poslani~e!” Oni baci{e pred njega glavu zlotvora.s. Zatim su i{li jo{ malo. ONo ga povedo{e sa sobom. pa ga pusti. a. Svojom mubarek rukom protra rane Harisove i on ozdravi.. Odabrana grupa po~e se povla~iti. tako da nakon ovog doga|aja predahnu{e malo u miru. zahvali se Allahu. krene s tri stotine boraca u veliku izvidnicu.{. povali ga na njega i presije~e mu vrat. a zatim se vratio .” Ebu .Harisa. Na tom strate{ki va`nom izvi|anju ostao je dva mjeseca. Tako se Resulullah.s. da ne bi izgledalo sumnjivo.E{refa. a i njegovi drugovi. Kad se dru{tvo domoglo otvorenog puta.Haris bin Evs bio je ranjen s nekoliko nehoti~nih uboda ma~em od svojih drugova. godine Hid`retske ka mjestu zvanom Bahran. zau~i{e tekbire.ahira. da se u njima skrivaju.400 Kada jevreji saznado{e za stradanje njihovog silnika. El .Naile u~ini isto kao i prvi put. On je krvario i zbog toga zaosato za dru`inom. Tako su pje{a~ili neko vrijeme. a.” Odgovori{e: “I tvoje.. Kad stigo{e na Baki’l Garkad.

godine hid`retske.s. Zabrana o pijenju alkohola jo{ nije bila objavljena. obuze ih briga i strah za sigurnost trgova~ke sezone sa [amom. Na{ `ivot u Meki ovisi od na{e ljetine. takve su razgovore vodili mekanski trgovci.Hisreta el . nakon Bitke na Bedru. vijesti o njoj stigo{e u Medinu sasvim slu~ajno. a kako se pribli`avalo ljeto. 401 IZVIDNICA ZEJD BIN HARISETA To je posljednji pokret muslimanske voske prije Bitke na Uhudu.Bekr. a pogotovo glavni.s. trgovine sa [amom. Nuajm ispri~a do u detalje plan o promjeni puta kurej{ijskog karavana i o novom pravcu kretanja. iz plemena Benu . “Muhammed i njegovi drugovi naneso{e veliko zlo na{oj trgovini. 3. da mu ispri~a. a da Safvan bude vo|a karavana. Kurej{ijski karavan krenu novim putem u [am. Me|utim. ^ak se i priobalno stanovni{tvo priklju~ilo njemu. Kad su se ponapili. On pohita i iznenada i neo~ekivano udari na karavan kada je on silazio na . Naime. sjedio je Sulejt bin Nu’man (tada musliman) s Muajmanom bin Mes’udom el E{d`erijem (koji do tada jo{ nije bio primio islam) i pili su alkohol. To je odista dug put. El .218 Zape~a}eni d`enetski napitak u Medinu. a. Odbi{e trgovce od nas. a prolazi daleko na zapad od Medine. Sulejt to saslu{a. Kurej{ije su provele prolje}e u o~aju i `alosti. a. Ne znamo {ta da u~inimo s njima. Oni kontroliraju sve sporedne puteve. a od zimske trgovine s Abesinijom.Muttalib predlo`i Safvanu da uzme Furat bin Hajana. Naime. ni koliko je dug ni kuda sve vodi. bez borbe na tom putu. ide preko Ned`da za [am.Kelbije. Resulullah. pa pohita kod Resulullaha. Taj izvi|a~ki pokret bio je u mjesecu d`umadel . da im bude vodi~.. El Esved bin Abdul .Muttalib re~e Safvanu: “Zaobi|i priobalni put i kreni prema Iraku.” Eto.” Kurej{ije nisu imale pojma o ovome putu.ahire. u tren oka skupi stotinu konjanika pod vo|stvom Zejda bin el . [ta da mi u~inimo i kuda da idemo? Ako ostanemo kod svojih ku}a pojest }emo glavnicu svog imetka..Esved bin Abdul . pa ne}emo imati ni{ta.

^vrsto odlu~i{e da povedu bitku na pragu njihovih ku}a u Medini. 401 To je bio drugi tragi~an doga|aj koji pogodi Kurej{ije nakon Bedra. di`u}i na oru`je sve {to ga je moglo nositi. Taj doga|aj s karavanom. ne pru`aju}i ama ba{ nikakav otpor. a. Oni poja~a{e propagandu krvne osvete. zvanu “Kardetun”.Zape~a}eni d`enetski napitak 219 vodu u Ned`du. a i prethodno spomenuti doga|aji. A Safvan i svi ~uvari karavana pobjego{e glavom bez obzira.s. . uze petinu plijena. i preuzeti od njih vlast i kontrolu nad cijelom Arabijom. Zarobi cijeli karavan. Susret s muslimanima mora biti kona~an iodlu~uju}i. Pred njima bile su samo dvije mogu}nosti otvorene: slomiti svoj ponos. ili pokrenuti sveop}i rat. bili su ~vrst i ubjedljiv povod za to. Tom prilikom je Furat bin Hajan primio islam li~no od Resulullaha. Muslimani uhvati{e vodi~a karavana. mo} i slavu. Resulullah. a. Meka izabra drugu soluciju. u vrijednosti od sto hiljada. i krenuti putem primirja i dobrosusjedskih odnosa s muslimanima. u kojem }e dokraj~iti muslimanske snage. Oni vi{e nisu imali mnogo da biraju. Furata bin Hajana i jo{ dva ~ovjeka. a ostale ~etiri petine podijeli u~esnicima akcije.. koji }e im vratiti slavu i nekada{nji ugled.s. Tom prilikom zarobi{e ogorman plijen koji je nosio karavan.

Oni reko{e vlasnicima imovine i robe: “O Kurej{ije.. Oni im udovolji{e zahtjevu. ili jo{ ve}om. Neposredno poslije Bedra. Stoga se nije smjelo naricati za `rtvama Bedra. zatim }e zbog toga `aliti. do stradanja posljednjeg trgova~kog karavana. Muhammed vam je u~inio nepravdu i pobio va{e najbolje sinove. Safvan bin Umejje. da ne bi muslimani znali kolika je njihova tuga i `alost. tro{e imanja svoja da bi od Allahova puta odvra}ali.Rebia’.Sufjan pred Bitku na Bedru. Povoda je tome bilo mnogo. d`. Prodado{e hiljadu deva za pedeset hiljada drahmi dinara zlatnih. Ebu . stoga nas pomozite tim sredstvima u ratu protiv njega. od gubitaka na Bedru. a koja je u stvari i bila povod te bitke. S tim u vezi Allah. Najorganiziranije pripreme. a oni ne vole sa`aljevanje. i na kraju }e pobije|eni biti. .” (8:36) Potom ova grupa otvori mogu}nost dobrovoljnog u~estvovanja svima onima koji su se htjeli boriti protiv muslimana: Abesincima. kao i najve}i podsticaj za borbu vodila je grupa mekanskih prvaka: Ikrime bin Ebi . bolje nego za prvu.D`ehl. objavi: “Oni koji ne vjeruju.{.Sufjan bin Harb i Abdullah bin Abdullah ibn Ebi . Vratiti muslimanima istom mjerom. Kenanijama (starosjedila~ko arapsko pleme). koji }e zacijeliti njihove rane. nije se smjelo po`uriti s otkupom zarobljenika. Prvo {to su uradili jeste da su sabrali sve deve i razbje`ali karavan koji je spasio Ebu . Strast za osvetom rasla je iz dana u dan. Oni }e ih sigurno utro{iti.BITKA NA UHUDU PRIPREMA KUREJ[IJA ZA OSVETNI^KU BITKU Meka je izgarala mr`njom prema muslimanima. ugasiti njihovu srd`bu i sti{ati mr`nju koja ih je izgarala Oni su se za ovu drugu bitku po~e{e pripremati. oni su se bili dogovorili za jedan sveop}i rat protiv muslimana. Mogu}e je da do|emo do osvete.

^ak je Safvan bin Umejje prisiljavao pjesnika Ebu . kao potporu mu`evima.. Kurej{ijske vojskovo|e odlu~i{e da sa sobom povedu i `ene. a nije ostvario ono {to je `elio. (koj je bio zarobljenik Bedra i koga je Resulullah. Za istu stvar uze{e jo{ jednog pjesnika. u Meki se sastade tri hiljade boraca: Kurej{ija.Izet po~e obilaziti plemena i svojim rodo ljubivim stihovima pozivati ih na borbu. Uz svu oru`anu spremu.Velid. a od odbrambenog oru`ja iamli su sedam stotina oklopa. FORMIRANJE KUREJ[IJSKE VOJSKE I NJEN SASTAV Kad se zavr{i godina i kada Kurej{ije okon~a{e svoje pripreme. za koni~ki odred 403.Izeta. Mesafia bin Abdi Menafa el .. i petnaest `ena.Sufjan se posebno `estoko okomio na muslimane nakon povratka s pohoda na “Suvejk”.D`ehel. puna nade u pobjedu i dobar ishod bitke. da obilazi arapska plemena i da ih bodri protiv muslimana. ve} je izgubio veliki dio opreme u pohodu. Obe}ao mu je da }e mu dati silno bogatstvo.Sufjan. a. Gubitak cijelog karavana sa svom robom bio je direktan povod za brzu intervenciju Kurej{ija protiv muslimana.. a ako pogine. uz rasplamsale predislamske ratne osvetni~ke poklike. dakle. pod uvjetom da ne napada njega i muslimane). POKRET IZ MEKE Mekanska vojska krenu na put ka Medini dobro opremljena i dobro psihi~ki pripremljena. li~no oslobodio. Abesinaca i saveznika. vojnici su imali tri hiljade deva i dvije stotine konja. komandu konjice Halid bin El .s. . kojemu je pomogao Ikrime bin Ebi . Ebu . kada mu je Zejd bin el .Dar. onda }e mu Safvan izdr`avati k}eri. Bio je prepla{en. Glavnu komandu pje{adije dr`ao je Ebu . Iz Meke krenulo je. ako se `iv vrati iz bitke.D`umehiju.Zape~a}eni d`enetski napitak 221 Tihamijama (stanovnici primorske obale od Hid`aza) i u tom smislu dozvoli{e razli~ite metode ratovanja. Ebu . Posebno se vatra rasplamsala u njemu nakon neuspjelog prolaska karavana. Kurej{ijski zastavnik bio je Benu Abdi .Haris nanio ogromnu materijalnu {tetu koja je osiroma{ila cijelu ekonomiju Meke.

a. Mekanska vojska nastavila je put prema Medini. 6. pro~itao Ubej bin Ka’b. Klanjalo se pod oru`jem. Pismo je Resulullahu. amid`a Resulullaha. Pismo je predao Resulullahu. Muhammedove. PRIPREMA MUSLIMANA NA IZNENA\ENJE Medina je bila sva na nogama. A. pa mu Resulullah. Tamo se ulogori{e u petak.. Nije smjelo biti nikakvog propusta.Ebva. Jedna grupica ensarija pre|e u stalnu pratnju Resulullaha. a.. u kojem ga je obavijestio o svim detaljima vojnog pohoda.. Stra`ari su no}ivali na njegovim ku}nim vratima.Muttalib.s. spavalo se s oru`jem.. Vojskovo|e joj to ne dozvoli{e.s. a.Sufjanova predlo`i da raskopaju grob Amine.s.. . S’ad bin Ubadet nisu ga napu{tali ni danju ni no}u. Obilazili su puteve kojima bi neprijatelj mogao do}i do Medine i napsati muslimane MEKANSKA VOJSKA SE PRIBLI@AVA GRADU MEDINI Mekanska vojska kretala se glavnim uobi~ajenim putem zapadno prema Medini. Potom se brzo vrati u Medinu i obavi dogovor sa zapovjednicima muhad`ira i ensarija. u mjesto zvano Ajnejn u dolini Sebhe.S. S’ad bin Muaz. a.. `ena Ebu . naredi da nikome ni{ta ne govori. Sve je bilo pod oru`jem.s. u mesd`idul . sjeverno od Medine. cijelo je vrijeme pratio pripremanje i opremanje vojske. majke. U Medini formira{e se male odbrambene grupe koje su stalno patrolirale oko grada i ~uvale ga od izdajnika.s. on posla preporu~eno pismo Resulullahu. dok joj se ne pribli`i{e u dolini El Akik. Glasono{a pohita u Medinu velikom brzinom. Kad su do{li u mjesto El . Usejd bin Hudajr. godine hid`retske. a. a. tako da za tri dana pre|e razdaljinu od pet stotina kilometara.222 Zape~a}eni d`enetski napitak RESULULLAH. jer su se bojale te{kih polsljedica koje bi ih sna{le ako bi otpo~eli s ovako gnusnim zlo~inom. gdje ga je zatekao.s. pa kad ona krenu iz Meke. DOBIVA INFORMACIJE O POKRETU VOJSKE Abbas bin Abdul . 3.s. skrenu{e desno dok se ne spusti{e blizu brda Uhud. Kad su pre{li dolinu. a.. Muslimanske izvidnice krenu{e da motre na kretanje neprijatelja.Kuba. {evala. Hinda.

odr`a vojno vije}e na nivou zapovijednog kadra.” Goveda u snu je protuma~io da }e jadan broj dobrih ashaba poginuti. Resulullah.s. Resulullah. da iza|u s vojskom van Medine. i kada se pribli`i dan obra~una. Koju taktiku. O~ito da ovo njegovo usagla{avanje nije bilo zbog toga {to je ovo bio pravi plan s vojnog aspekta. izvan Medine.: “Tako mi Allaha. ve} da bi mogao izbje}i borbu bez i~ijeg znanja. koji je do{ao na ovaj sastanak kao predstavnik plemena El . a. a o{tricu ma~a kao jednog od ~lanova njegove porodice koji }e nastradati. amid`a Resulullaha.s.s. Oni predlo`i{e Resulullahu. ne}e im koristiti. a. a. te da muslimani u posljednji momenat shvate kakve su zmije otrovnice skrili u svojim njedrima namijenjene sljedbenicima islama. Takav je bio prijedlog Resulullaha. a. obavijesti ih o predznaku putem sna (ruje) koji je vidio.. iznese svoje mi{ljenje jedna grupa uva`enih ashaba koji nisu imali priliku da idu na Bedr.. pa ako nevjernici ostanu ulogoreni na tom lo{em mjestu. a `ene }e ih tu}i s krovova ku}a. Neka poja~aju utvr|enje grada. vidio sam gdje se kolju goveda i svoju sablju nanvrhu prorezanu i vidio sam da stavljam ruku na ~vrsti oklop. sve do posljednje o podizanju logora. U tome su bili toliko uporni.s. dok oklop protuma~i kao grad Medinu. o~ekivali ovaj trenutak i molili Allaha da do ovoga do|e. Resulullah. Na tome skupu gdje su padali prijedlozi i razumijenjivana mi{ljenja. . predlo`i ashabima da ne izlaze iz Medine. o Allahov Poslani~e. dobro. a. Tada Resulullah.. pa kad nam usli{i molbu.s.” 404 Po{to na kraju i ve}ina prisutnih bi za ovaj prijedlog. povu~e svoje mi{ljenje i slo`i se da susret s neprijateljem bude na terenu van grada Medine.” Na ~elu ovih zagrijanih ratnika bio je i Hamza bin Abdul .. na kome se raspravljalo o zauzimanju jedinstvenog stava o odbrani.Muttalib. tako mi Allaha. a. On re~e: “Vidio sam. a. a.s.s..Zape~a}eni d`enetski napitak 223 KONSULTACIONO VIJE]E MEDINE DONOSI PLAN ZA ODBRANU Vijesti su stizale u Medinu iz ~asa u ~as. ne}u zalogaja hrane okusiti dok se s njima ne poma~ujem s ovim mojim ma~em. koju metodu ili na koji na~in da se suprotstave toj velikoj sili. Allah je htio da se sramota njegova i njegovih sljedbenika otkrije pred muslimanima. A ako slu~ajno napadnu Medinu i u|u u grad.Hazred`. da vide da nismo kukavice koje se boje. povedi nas na neprijatelje. ~iji se bljesak ma~a ve} vidio na Bedru. da jedan od njih re~e: “Mi smo. Interesantno je re}i da ovo Resulullahovo mi{ljenje prihvati i munafik Abdullah bin Ubej bin Selul.s. muslimani }e ih ubijati bez milosti po sokacima Medine. On re~e Resulullahu..

Od toga je bilo stotinu oklopnika. klanjao je d`uma . r.s..Hababom bin el . sve dok Allah ne presudi izme|u njega i njegovog neprijatelja.” 405 Resulullah.s..s. naredi pokret. Ostalo je bila pje{adija.s.. Upozorio ih je.. nakon namaza u|e u svoju ku}u s Ebu . Resulullah. pa upita ko su oni..s. reko{e: “O Allahov Poslani~e.. pet stotina konjanika 406. i da najozbiljnije shvate te`inu cijele stvari. Vojska je bila u mobilnom stanju. grupa ensarija El . te naredio da budu smjeli i ustrajni. klanjao je ikindija . Resulullah. pa kad se Resulullah. a. a. On odbi da primi pomo} nevjernika protiv mnogobo`aca (mu{rika). a. Oni ga obuko{e u ratnu odje}u i opasa{e oru`jem. saveznici El . S dva oklopa i ma~e iza|e pred narod.Hazred`a 407. koja se razlikovala od njegove vojske. Njima su se pridru`il~i i stanovnici iz okoline Medine.. pojavi.s. (a ima onih koji ka`u da nije bio ni jedan konjanik). nije trebalo da ti se onako suprotstavljamo.s. a.a.s. S’ad bin Muaz i Usejd bin Hudajr obrati{e se nekim ashabima i reko{e: “Resulullaha. ako stavi svoj oklop na sebe da se razoru`a. a. podijeli vojsku na tri grupe: 1. 2.. ostat }emo. koji je bio imam preostalim muslimanima.. Na to se ashabi obradova{e. Ako vi{e voli{ da ostanemo Medini. pa mu je re~eno da nisu. Obavijesti{e ga da su to jevreji.Munzirom.” Svi se pokaja{e zbog svoje prethodne upornosti.Vedai.namaz i u hutbi objasnio zna~aj ovoga sukoba. a. U Medini je ostavio svog zamjenika Ibn Ummi Mektuma.s.” Resulullah.s. da }e dobiti bitku ako budu imali strpljenja. a. u~ini onako kako ti ho}e{.224 Zape~a}eni d`enetski napitak PRIPREMA MUSLIMANSKE VOJSKE I IZLAZAK NA MEGDAN Resulullah.Bekrom i Omerom. Resulullah. a.. Resulullah. . izlazak iz ku}e.s. grupa ensarija El .s. Kad su pro{li dolinu Senijjetul . ugleda jednu odvojenu i dobro naoru`anu jedinicu. a. a.namaz u d`amiji.. grupa muhad`ira sa zastavnikom Mus’abom bin Umejrom el . Ljudi su s nestrpljenjem ~ekali Resulullahov. upitao je da li su primili islam.Hazred` sa zastavnikom El . Vojska krenu na sjever.Abderi... Naredi im da budu spremni za susret s neprijateljem. a. Resulullah. Vojsku je sa~injavalo hiljadu boraca.Evs sa zastavnikom Usejdom Hudajrom i 3. a. nagovorili ste protiv njegove volje da krene van Medine. tada re~e: “Nije dozvoljeno Allahovom Poslaniku. veoma glasno i jasno. Hajde da mu predlo`imo neka on ponovo donese odluku onako kako on ho}e. koji `ele da u~estvuju u bitki protiv mu{rika..

i da }e ostaviti Resulullaha. pa Semure nathrva Rafiu. Amr bin Hazm. prihvatio mi{ljenje drugih. a. o tome. Arabet bin Evs. a. jer ina~e ne bi ni kretao iz Medine.. veliki munafik napravi rasulo vojske. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 225 SMOTRA VOJSKE Kad je do{ao Resulullah.s. heroj izvidnice protiv K’aba bin el . Usama bin Zejd. Usejd bin Zuhejr. i kada je vojska bila na sasvim maloj razdaljini od neprijatelja kojeg su gledali. To se ne desi. ~uveni munafik.Hudrij. a njegovo odbacio. on naredi da se njih dvojica pohrvaju. kad je Resulullah. Resulullah.[ejhan”. da se priklju~i borcima. Nao~igled neprijatelja. Zapovjednik im je bio Muhammed bin Meslema.Said El . POBUNA ABDULLAHA BIN UBEJJA I NJEGOVE DRU@INE Neposredno pred zoru. On re~e: “Ne znam za{to i zbog ~ega da ginemo?” Pravdao se da je nezadovoljan {to je Resulullah.Berra bin Azib. Ensarija. a. i Semure bin D`unde. Me|u njima su bili: Abdullah bin Omer bin el Hattab. To su Rafi’a bin Hadid`. ja ga nathrvem!” Kad su obavijestili Resulullaha.s. Zejd bin Erkam. jer je bio vje{t strijelac.Ensari i S’ad bin Habbe.E{refa. kada je uskoro trebalo klanjati sabah.. ^injenica je da to nije bilo razlog za njegovo izdajstvo pred samu bitku. je posebno ~uvao Zukvan bin Abdul Kajs. Zejd bin Hari’s el . dozvolio Rafiu da ide s njima. Me|u maloljetnim vojnicima spominje se El . Osnovni njegov cilj bio je. nakon {to klanja{e ak{am i jaciju. ali se desilo da je ostala vojska izgledala zbunjena i nesigurna .. Semure je rekao: “Ja sam ja~i od Rafia. a. ali je on spomenut u Buharijinom hadisu kao u~esnik Bitke na Uhudu.. i koji je njih vidio.s. Maloljetne vojnike vrati nazad u Medinu. KONA^ENJE IZME\U UHUDA I MEDINE Na istom mjestu vojska zano}i.s. a. odabra pedeset vojnika koji }e dr`ati no}nu stra`u i obilaziti oko vojnog logora. i napusti muslimansku vojsku s oko tristo svojih boraca.s. da. Resulullaha. a. na mjesto zvano “E{ .s. izvr{i smotru vojske. te i njemu dozvoli Resulullah. Naime. a.s.. u tom te{kom momentu stvori nered i gu`vu u muslimanskoj vojsci..s. uzoholi se Abdullah bin Ubejj. Zejd bin Sabit. Odustao bi od puta odmah na po~etku.. misle}i da }e i ostali krenuti za njima. Ebu .

da nastavi put prema neprijatelju.s...{. Kad je osjetio da je to Poslanikova.. obrati pitanjem: “Ko bi mogao da nas provede tim putem.” MUSLIMANSKA VOJSKA KRE]E NA UHUD Nakon ovih neprijatnih doga|aja. pa je bilo veoma te{ko na tom putu zaobi}i neke njene grupe. kod dijela vojske. vojsci do{lo je do kolebljivosti.Harisa i druga iz Hazred`a s ljudima Benu . Krenuo je za njima ne bi li ih osvijestio i nagovorio da se vrate u svoje redove. a. da zaobi|emo neprijatelja.” Abdullah bin Haram ih napusti govore}i: “Allah vas udaljio. di`e se s ostatkom vojske. bolje re~eno. jedna iz plemena El . Allah }e spasiti Svog Poslanika.. a. On im je govorio: “Vratite se i borite se na Allahovom putu. ali je Allah.s. koji }e dobiti krunu na glavu. a. Me|utim.s. Zale|e im je bilo strmovita strana Uhuda. U prevoju oaze zaustavi vojsku i tu se ulogori{e okrenuti prema Medini. s ljudima Benu . Njima }e biti mnogo lak{e savladati Poslanika. o Allahov Poslani~e!” On zaista izabra kratki put do Uhuda koji je prolazio preko zemlje Benu . a. o Allahovi neprijatelji. Resulullah. i bez vas..s.Hariseta. obra}aju}i se Resulullahu: “Nisi dobro do{ao i ne ulazi u moja dvori{ta ni ako si Allahov Poslanik!” Muslimani ga htjedo{e ubiti.Hajsema re~e: “Ja. Allah ih je sa~uvao. ogromna neprijateljska vojska ulogorila se na velikom prostranstvu uhudske doline. i njemu privr`ene ljude.s.Seleme gotovo da se razbi{e. a. Dvije skupine vojske. o njima ka`e: “Kad dva krila va{a (vojske) gotovo uzmako{e. ali Resulullah. re~e: “Ne ubijajte ga! Njegove o~i su slijepe. d`. ponovo me|u njih unio mir i sigurnost. podsjetiti munafike na njihovu du`nost u ovome ratu. a.Evs. u Poslanikovoj. Nakon toga }e vratiti ugled i slavu onog munafika.s. a neprijatelj se nalazio izme|u njih i Medine. te ne odo{e nazad u Medinu. Stoga se Resulullah.226 Zape~a}eni d`enetski napitak u svoju mo}.. I stvarno. zvanog Merbea bin Kajzi. ostavljaju}i vojsku mu{rika na zapadu. .” Resulullah. Govorio je. Allah. i branite se!” Oni reko{e: “Kad bismo znali da }ete se vi boriti mi se ne bismo vratili. a. Muslimanska vojska pro|e pokraj imanja jednog slijepog munafika. i da ne nailazimo na njih u prolazu?” Ebu . otac D`abir bin Abdullaha.s. d`.. vojska stao je uz ogradu i bacao im pra{inu u o~i. Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!” (3:122) U tim te{kim momentima poku{ao je Abdullah bin Haram. Tako su razmi{ljali mnogobo{ci s druge strane. a. njih oko sedamsto boraca..{. pogotovo nakon radosnih poklika neprijatelja koji su to sve promatrali..s.. a i njegovo srce je slijepo. nastavi put dok ne izbi na planinski put Uhuda.

ipak su na ostatku prostora mudrijim vojnim rasporedom sebi odabrali dobar polo`aj. a lijevim Ez Zubeir bin el .Velida.” 410 S utvr|ivanjem ovog planinskog prelaza. nikako ne napu{tajte svoje mjesto. i da ih na taj na~in postave u svoje ralje. a. odabrao i za komandno mjesto polo`aj na uzvisini u slu~aju povla~enja muslimanske vojske.s. a.s.Zubeir imao je va`an zadatak da daje `estok otpor konjici Halid bin el . a. Bili pobjednici ili pobije|eni. kome je pomagao Mikdad bin el . ne smiju nam do}i s va{e strane.. i koji je u~estvovao na Bedru. ne spasavjte nas. To je bio mudar potez u kojem se ogledala velika vojna pronicljivost Resulullaha. Cilj postavljanja strijelaca na to mjesto bio je.a jugoisto~no od muslimanskog logora ili na oko sto pedeset metara od muslimanske vojske. na tome mjestu postavi vojsku i rasporedi je u redove i krila. a. Ako izginemo. ne idite za nama naprijed. Tako|er je Resulullah. nanio bi im velike gubitke. a lijevu stranu i pje{adiju je prilikom borbe {titila jedna {krbina. isklju~i i tu jedinu mogu}nost mu{rika da pro|u muslimanima iza le|a. On izabra jednu grupu od pedeset vje{tih strijelaca i dade zapovjedni{tvo u ruke Abdullahu bin D`ubejru en . gdje bi se povukli umjesto da srljaju direktno u neprijateljske ruke.Munzir bin Amr.” 409 U Buharijinom predanju stoji da im je rekao: “I da vidite da su nas i ptice grabljivice zgrabile. rup~aga koja se nalazila uz le|a vojske. u govoru obra}aju}i se vo|i strijelaca: “Sprije~ite prolazak neprijateljske konjice na nas. i uz strogu vojnu naredbu o nepomjeranju. U prve redove on postavi najhrabriju i najelitniju jedinicu boraca.Evs. Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 227 PLAN ODBRANE Resulullah.s.to brdo je kasnije dobilo naziv “Brdo strijelaca” .. sve dok vam ja za to ne dam dozvolu.Esved.Avvam. Ez . ma koliko iskusan bio.. Tako da neprijatelji ukoliko pobijede. A ako bi oni krenuli k njemu.. Iako su muslimani do{li u podno`je Uhuda poslije neprijatelja koji je sebi odabrao bolji polo`aj za bitku. Ostatkom vojske komandirali su: desnim krilom El . a.Nu’manu.. Naredio im je da se u~vrste na brdu s ju`ne strane prema dolini . koju nije mogao dosti}i ni jedan vojskovo|a. Sprije~ite ih strijelama da nam ne do|u iza le|a. spremnu na borbu. koji je bio Ensarija iz plemena El . ne napu{tajte svoje mjesto sve dok vam to dozvolim. Ako dobijemo bitku.s. kako je objasnio Resulullah. Zale|e i desno krilo {titile su strme padine Uhuda. i ako vidite da nanosimo poraz neprijatelju.” 408 Potom re~e strijelcima: “[titite na{a le|a. ne napu{tajte taj polo`aj.s. ne}e mo}i .

Za komandiraju}eg pje{adijom postavi Safvana bin Umejja. i on krenu izme|u redova vojske {epure}i se.. Ebu .naredi da niko ne smije ni strijelu odapeti bez njegovog nare|enja. a. 3. Eto tako je Resulullah. A. a.tada je bio idolopoklonik . a ustade i Ebu . Lijepo mu je stajao dvostruki borbeni oklop s kojim je ponosito i{ao od borca do borca. godine hid`retske. prorezan na vrhu.228 Zape~a}eni d`enetski napitak ubrati plodove pobjede.Dar imali su tradiciju no{enja borbene zastave od kada su je naslijedili od Kussajja bin Kilaba. RESULULLAH. obrati se zastavniku: “O Beni Abdu . pa upita: “A {ta ovaj ma~ treba uraditi. rat mu udari u glavu.” POSTAVLJANJE MEKANSKE VOJSKE U REDOVE Kurej{ije poreda{e svoju vojsku u redove. i na neustra{ivost i hitrinu u okr{aju. Omer bin el .Dud`anet bio je veoma hrabar ~ovjek. Strijelcima je zapovjednik bio Abdullah bin Ebi Rebia...Haris.a sa lijeve strane postavi Ikreme bin Ebi . koji se postavi u sredinu vojske. A manjak u ljudstvu nadoknadio se izborom najhrabrijih. Glavnokomandiraju}i bio je Ebu . a.Dud`anet re~e: “Pod tim uvjetom ga uzimam”. da bi raspalio borbenu mr`nju. Benu Abdud .D`ehela.Dud`anet Semak bin Har{e.. PODI@E BORBENI DUH VOJNIKA Resulullah.. hrabre}i ih i upu}uju}i na strpljenje u ~ekanju. pa mu ga Resulullah.s. a.s. Tu ~ast nije niko mogao preuzeti od njih. o Allahov Poslani~e?” On odgovri: “Da njim sije~e{ neprijatelja dok se ne iskrivi.: Alija bin Ebi .Nadr bin el .Sufjan. U vrijeme bitke pravio bi se va`an.s. Zastavnik je bio Mafreza iz plemena Abdud . osim u ovakvoj prilici. re~e: “Takav na~in pokreta i hoda Allah ne voli. Imao je crveni turban. sedmog {evala izjutra. U jednom momentuizvu~e svoj ma~ iz korica.. Kada uze Resulullahov.Hattab.postavio svoju vojsku te subote.” Ebu .Sufjan. a.s. ida }e se boriti do smrti. S desne strane postavi Halida bin Velida . Kad ga ugleda. glavni vojskovo|a. Resulullah.S.s. Zubeir bin Avvam.d - . Kad bi ga omotao oko glave ljudi su znali da }e biti borbe.Dar. a ako izgube ne}e imati kuda bje`ati. dade. jer je u pitanju tradicija preno{ena s koljena na koljeno.Talib. podsjeti {ta se desilo Kurej{ijama na Bedru kada je zastavu nosio En . a. i upita ashabe: “Ko }e da mu dam ovaj ma~?” Nekolicina se podi`e i prima~e Resulullahu.Sufjan. Ebu . ali ih Ebu .s.

Ako padne zastava. u tom posljednjem momentu. pa kada do|e islam. a. Ebu . Ensarije otposla{e o{tar odgovor Ebu . Kurej{ije opet..Sufjan posla poruku ensarijama. poku{a{e jo{ jednu spletku u~initi. kad je po~ela borba.Sufjanu u kome ga napado{e i reko{e da predla`e nemoralne stvari. ~ak ih je i kamenjem ga|ao.s.zvani kalu|er. on je ubijao ensarije El .Amir. Ili }ete vi ~uvati dobro zastavu. a.. On napusti Medinu i ode Kurej{ijama da ih nagovara da ubiju Muhammeda. Iman ovih ovdje ljudi .bio je toliki da se nije mogao planinama izmjeriti. vi ste i na Bedru nosili na{u zastavu. pa mu dado{e ~vrsto obe}anje da }e se i sam sutra uvjeriti u njihovu spremnost da do kraja bitke iznesu uzdignutu zastavu.” Oni mu odogovori{e: “Allah te kaznio i nikad mira ne imao. pa nas zadesi ono {to svi vi znate. kome je pravo ime Abdu Amr bin Sajfi . Abdud . Ako ona ostane uzdignuta u borbi.” [ta je mislio tada Ebu . a ne onim Jesriblijama iz predislamskog vakta. ja sam Ebu . postigao je. Kurej{ije poku{a{e jo{ jedanput napraviti razdor u muslimanskim redovima. u kojoj im ka`e: “Pustite da se mi obra~unamo s na{im amid`i}em. On se sada obra}ao ensarijama muslimanima.Evsa `estoko. .Sufjan.Amir.) Tako je i taj drugi kurej{ijski manevar da razbiju i razjedine muslimanske redove propao.Zape~a}eni d`enetski napitak 229 Dar. On je bio u vrijeme d`ahilijeta poglavar Evsa. ili na ne treba nikako. Kada do|e ~as sukoba. istina je da pojma nije imao kome se obra}a. pada i pobjeda. ali je ipak to govorilo koliki su strah imali od Resulullaha.” Ono {to je `elio Ebu . Nama nije potrebno da s vama ratujemo. Resulullah. i pored toga {to su bili brojniji i spremniji.na Uhudu . a.Sufjan.s.s. a i njegove vojske. o pokvarenja~e!” On re~e: “Moj narod je nakon mene sna{lo zlo!” (Stoga. a vas ne}emo dirati. Oni su se hrabro borili kada je bitka po~ela sve dok nisu svi poginuli. ga je prozvao “fasikom” (propalica i pokvarenjak). pred muslimanima se pojavi izdajnik Ebu .s. da je mislio. “O narode Evsa.Dar se rasrdi{e. on odbi da ga primi i javno po~e ispoljavati neprijateljstvo prema Resulullahu. Kurej{ijama je obe}ao da }e ljudi njegovog plemena pre}i na njegovu stranu kada ga vide. a. Naime. KUREJ[IJSKA POLITI^KA MANEVRIRANJA Neposredno pred bitku. i pobjeda je na{a.

Dar da pdignu zastavu nakon ubistva njihovog predvodnika Talhe.S’ad bin Ebi . Njega pogodi S’ad bin Ebi .Talib. kojeg su muslimani zvali Ovan (Zvonar.S’ad bin Ebi . k}i Utbeta. zasko~i mu se na kamilu.Vekas ko{pljem u grlo. pa kad vidje ishod. i zau~i{e muslimani s njim. PO^ETAK BITKE Dva neprijatelja pribli`i{e se i prvu varnicu upali nosa~ mu{ri~ke zastave Talha bin ebi Talha el . pa do struka. Resulullah.Muttalib. . Pohita{e Benu Abdud .” 411 TE@I[TE BITKE OKO KUREJ[IJSKE ZASTAVE Bitka je otpo~ela svom `estinom na svim dijelovima boji{ta. Zastavu ponovo podi`e i ponese Ebu .. Zubeir istupi iz muslimanskih redova i uputi se prema njemu. pa se velikom brzinom ustremi na njega poput razjarenog lava. sinove i bra}u. Talhinu zastavu ponese brat mu Ebu . zau~i tekbire. U drugoj verziji stoji da je Ebu . boje}i se njegove sile i hrabrosti. obori ga na zemlju. Pred njim ustuknu{e mnogi.s.Talha izi{ao i pozvao na dvoboj jednog muslimana. Te`i{te bitke bilo je oko kurej{ijske zastave. pa se odazva Alija bin Ebi . `ene su udarale u defove i pjevale o biv{im junacima. a moj pomo}nik je Ez . Na njega krenu Hamza bin Abdul . Resulullah. podsje}ale na poginule o~eve. `ena Ebu Sufjana. motrio je taj slavni dvoboj.. Presije~e mu jezik i on pade mrtav.S’ada i ubi ga.Abderij. da mu je odsjekao cijelu stranu od ramena zajedno sa rukom u kojoj je bila zastava. a.230 Zape~a}eni d`enetski napitak U^E[]E KUREJ[IJSKIH @ENA U BITKI Kurej{ijke su dale svoj veliki udio u bitki.Talha.Zubeir. Ona je s ostalim `enama obilazila vojni~ke redove.[ejbe Osman bin Ebi .Talha. Izi|e ispred vojske ja{u}i kamilu i pozva na dvoboj. Me|utim. odma~e ga od sebe i presije~e mu vrat. a. Zamahnuo je ma~em tako jako. Vo|a im je bila Hind. pohvali Zubeira i re~e za njega: “Svaki poslanik imao je svog pomo}nika. Bodrile su na borbu. Dva. koji iskora~i u novi dvoboj.s. tri puta su zamahnuli i Alija probode Ebu . jedan od najja~ih junaka Kurej{ija.

a.Zubeir bin el . da ne bi pala na zemlju.s.Avvam.Talhe Abdullah bin Osmana bin Abdu d . a. ~ovjek koji je dobio ma~ od Resulullaha.Talha.Dara. zadanu rije~. a. d`. a juna{tvo u pokretu.Zape~a}eni d`enetski napitak 231 Kurej{ijska zastava se ponovo zavihori u rukama Mesafia bin Talhe bin Ebi .s... Borio se sve dok nije izgubio obje ruke. zvani Savab. a. a neko ka`e od Hamze bin Abdul . padao je kao klada. a njega ubi Talha bin Ubejdullah smrtonosnim udarce.s. pa i njega ubi Kuzman.Abdij.. jesam li od sebe sve dao?” Nakon tog abesinskog mladi}a kurej{ijska zastava pade na zemlju.Talhe. pa zastavu prihvati bradom uz prsa. pa je Kurej{ija. Tada pristupi Kurej{ijama abesinski mladi}. Ebu . Ima verzija da ga je pogodio Asim bin Sabit bin Ebi el .Abderi.Dara. iako je Zubeir sin Safije. Pripovijeda Zubeir bin el . i niko je vi{e ne ponese u toj bitki. Ovo je deset poginulih iz iste porodice. Na kraju i on poginu govore}i: “Bo`e moj. svi iz porodice Beni Abdud . Jurili su naprijed s rije~ima na usnama: “emut. a ne zbog islama. . njegov ma~ prije Dud`neta i da mu ga Poslanik. nije dao. On je bio munafik koji se u ovoj bitki borio zbog usrdnosti i li~ne `elje.Taliba. i da ga je usmrtio. jesam li u~inio koliko je trebalo. Zatim je zastavu uzeo [erih bin Kariz. Nakon toga zastavu uze Ebu . te i on njega ubi. da s njim sije~e dok mahati mo`e. sestre Resulullahovog oca. Stoga je Zubeir naumio da prati Dud`neta i da vidi {ta }e on uraditi. To je bila jedna od parola toga dana u Bitki na Uhudu. Od njega uze zastavu i posljednji mu brat El .{. ho}u da poginem”.s. Muslimani su se `estoko borili puni vjere u Allaha. pa i njega ubi Kuzman. juna{tvo ve}e od svih kurej{ijskih prethodnika. emut” . i napokon zastavu uze dje~ak [erhabila bin Ha{im el .Zejd Amr bin Abdi Menaf el . ostali dio vojske uveliko vodio `estoku bitku na drugom dijelu rati{ta. pa ga ubi Kuzman. tako da od njih ne osta niko ko bi mogao ponijeti zastavu. Zastavu poslije njega uze brat mu Kilab bin Talha bin Ebi ..“ho}u da umrem.Eflah i ubi ga. pojavi se prepoznatljiv po crvenom povezu. Svi poginu{e brane}i kurej{ijsku zastavu.Avvam da je on tra`io od Resulullaha. Iman se ogledao na njihovim licima. U ovom dvoboju poginula su {esterica ljudi iz jedne ku}e.D`ellas bin Talha bin Ebi .Talha. koji ponese zastavu i pokaza hrabrost.Dud`anet. ku}e Ebu . uporan da ispuni Poslaniku. Koga god je toga dana zaka~io njegov ma~. a s njim se obra~una Ez . BITKA NA OSTALOM DIJELU BOJI[TA Dok je centralno `ari{te bila bitka za o~uvanje ili pak za skidanje zastave.Muttaliba.Eflah strijelom. Nakon njih zastavu poneso{e iz istog plemena Ertat bin [erhabil pa i on pogibe od Alije bin Ebi . a njega pogodi kopljem Asim bin Sabit bin Ebi el .

s.232 Zape~a}eni d`enetski napitak Zubeir pri~a: “Pomoli se Dud`anet.Dud`anet odmaknuo je daleko kroz redove neprijatelja i do|e do `enskog vo|e. pa mu{rik udari Dud`aneta i rasije~e mu {tit. Kad nadnijeh svoj ma~ osoba zakuka.Dud`aneta s ma~em nad Hindinom glavom. ALLAHOVOG LAVA Hamzin ubica Vah{ bin Harb pri~a: “Bio sam sluga kod D`ubejra bin Mutama ~iji je amid`a Tu’ajme bin Adijj poginuo u Bitki na Bedru. izvadi svoj crveni povez i njime omota glavu. uklanjaju}i ih sa scene kao kad bura ponese list papira. ru{e}i tminu. ne htjedoh je isprljati `enskom krvlju. Ebu . a ja zamolih Allaha da sastavi Ebu . a ne kao junaci. U prvim se redovima borim.” 413 Ebu . Du`ubeir mi re~e: ‘Ako ubije{ Hamzu. a. a `ena Ebu . sablja Abdullaha stvorena je zbog kufra i straha. biraju}i njihove heroje ko mehke kru{ke.’” Vah{ij nastavi: “Krenuo sam i ja s ljudima na Uhud. u zadnjim se kukavice kriju.” 412 Zubeir nastavlja pri~u: “Ebu . Bo`ija sablja. a ensarije reko{e: ‘Ebu . juri za njima i podsti~e ih. Zbog velike po~asti Resulullahovoj. gledaju}i mu u lice. bila je to `ena. a onda Ebu Dud`anet ma~em jurnu na njega. od . I sreto{e se.’ On je u bitku u{ao sa stihovima: “Prijatelj mi darovao emanet da na Uhudu ostvarim sel’amet. Ubi{e ga mu~ki iza le|a. Na kraju bitke poginu brane}i islam.Dud`anet pri~a: “Vidjeh osobu kako iz sveg snage bodri vojnike. a zatim se povukao nazad. i sablje zazve~a{e. Hamza je bio “Allahov lav”. pa odlu~ih da je ubijem.Dud`aneta s tim drznikom.” To je bila Hinda. Muhammedovog amid`u i osveti{ mog amid`u Tu’ajmu. udari ga i ubi.Muttalib borio se snagom razjarenoglava. kao i tokom bitke s njihovim junacima.MUTTALIBA.” 414 Hamza bin Abdul . na po~etku bitke s bajraktarima. POGIBIJA HAMZE BIN ABDUL . k}i Utbeta. U redovima Kurej{ija bio je jedan ~ovjek koji je nad svakim na{im ranjenikom kliktao `enidbi (jer se na to zarekao svome vo|i).Dud`anet izvadio je povez smrti.. sablji.Dud`anet ubio je svakoga s kim se sukobio.Sufjana. i ne znaju}i da je `ena. Prodro je u srce mu{ri~ke vojske. a ja dodadoh: “Allah i Njegov Poslanik zanaju za{to. Kad Kurej{ije krenu{e na Uhud. a porijeklom sam Abesinac. dobit }e{ slobodu. Zubeir pripovijeda kako je vidio Ebu .

a Ebu . Nakon toga mu pri|oh. da me ne vidi.Amir el . Alija bin Ebi .Amir bio je ~uveni kalu|er. {ta radi. . S’ad bin er . Odjednom se sreo. Omer bin el . licem u lice. s vojskovo|om Ebi . Enes bin en . sijeku}i mu{rike bez milosti. kuda i kako se kre}e.’ Zatim ga je udario tako kao da mu glava nije bila na pravome mjestu.Muttaliba. Gledaju}i ga. Sko~io je iz postelje i odmah krenuo na Uhud.Rabia. nisam imao razloga da ga ubijem.” 416 OVLADAVANJE SITUACIJOM I pored ove velike nesre}e koja zadesi muslimane ubistvom Allahovog i Resulullahovog Lava. Nisam imao ni{ta li~no s Hamzom. Ostavih ga s kopljem dok nije umro. bio je u prvim borbenim redovima. Kad je Hamza bio posred boji{ta i sasijecao sve oko sebe. Zubeir bin Ubejdullah. Krio sam se iza drveta ili kamena.Bekr. S’ad bin Ubadet.Gasil 417. Ja sve to gledah i ciljah na Hamzu svojim kopljem. Kad stigosmo na ratno boji{te.Nadar i jo{ mnogi heroji islama. sine `ene koja obrezuje djecu. On krenu prema meni da mi se osveti. vratih se u logor i sjedoh. Kad je borba otpo~ela. potr~a u pomo} Sufjanu.Talib. ali je bio nemo}an. Bio je u zagrljaju svoje `ene kad je ~uo poziv na d`ihad. Kad se vratih u Meku. Hanzala se o`enio neposredno pred Uhud. bio bih oslo|en.Esved. kad ga ugleda [eddad bin el . muslimani su gospodarili ~itavom situacijom. bacih ga. udari Hanzalu i ubi ga. Hamze bin Abdul .Hattab. po~eh ciljati na njega `ele}i da ga {to prije maknem. o kome smo nedavno govorili. Abdullah bin D`ah{. koji uspje{e razrijediti neprijateljske redove i pobiti mnoge njihove junake. zvani “fasik”. Prema njemu krenu Sibaa bin Abdul Uza. Ono se zabode u trbuh. izgledao je kao razjareni dromedar 415 koji ne preza ni od ~ega. ali njim sam kupio svoju slobodu. izvukoh svoje koplje. Kad ga Hamza ugleda re~e: ‘Do|i ovamo. U borbi su neustra{ivo u~estvovali Ebu . Navali na njega i gotovo ga savlada. a izi|e me|u njegovim nogama.Sufjanom. IZ MLADINOG ZAGRLJAJA U ZAGRLJAJ SMRTI Jedan od muslimanskih junaka toga dana bio je Hanzala bin Ebi .Zape~a}eni d`enetski napitak 233 onih Abesinaca koji barataju kopljem i rijetko kad proma{e cilj. Kad odlu~ih da ga bacim. po~eh motriti na Hamzu. S’ad bin Muaz.

Me|utim.Velida i uz pomo} Ebu .” 419 U Buharijinom hadisu. a ne samo nekoliko stotina. malo po malo. tih nekoliko stotina bili su divna slika vrhunskih heroja. . a.. a njene drugarice su brzo tr~ale. O kontranapadu nije bilo mogu}e ni pomsliti.. bio na mu{ri~koj strani. Oni su bje`ali glavom bez obzira.Amira “El Fasika”. 418 MU[RICI DO@IVLJAVAJU PORAZ I dok su strijelci ~uvali svoja mjesta i odbijali Halidove napade. Malobrojna muslimanska vojska kontrolirala je cijelu bitku. zaboravljaju}i da su do{li uzeti osvetu i vratiti svoju slavu. koji prenosi El . gubili su nadu u pobjedu. koja je pala nakon pogibije Savaba. Mu{ri~ki junaci. d`. Na taj na~in bi ih sigurno vrlo brzo porazili.” Abdullah bin Zubir pripovijeda da je njegov otac rekao: “Tako mi Allaha. postavio na Uhudu.. odigrao je zna~ajnu ulogu u po~etku bitke.” 420 Muslimani su gonili mu{rike. On Svoje obe}anje ispuni. Poraz je. Vojnici su bezglavo tumarali bojnim poljem. poku{avala je tri puta proboj preko uhudskog prevoja. da bi se makar oko nje okupljali i za nju bitku bili. Mekanska konjica. kako bi uni{tila lijevo krilo muslimanske vojske. vidio sam potkoljenicu Hind bint ‘Utbe. ka`e se: “Kada smo se sukobili sa njima pobjegli su tako da sam vidio njihove `ene kako `urno tr~e podignutih haljina. Vidjeli su im se halhali na nogama. Me|utim.234 Zape~a}eni d`enetski napitak ULOGA MUSLIMANSKIH STRIJELACA U BORBI Odred strijelaca koji je Resulullah. muslimanima dade da pobijede. Ibn . ugled i veli~inu. tok borbe je i{ao u korist muslimana.Bera’ bin Azib. Stoga se po~e{e povla~iti.s. a potom bje`ati.{. Do tada niko nije uspio ni zastavu podignuti. bez ikakve sumnje. Mu{rici nisu mogli vi{e izdr`ati muslimanske napade i pored bezbrojnih poku{aja da ih makar samo zaustave.Ishak nam pripovijeda: “Allah. Izgledalo je kao da se protiv tri hiljade mu{rika bori trideset hiljada muslimana. @elja im je bila za}i muslimanima iza le|a i izazvati pometnju i nered u njihovim redovima. ^uvali su jedini prolaz preko Uhuda prema muslimanskoj vojsci.. ovi strijelci su svaki put odbili Halidov napad i uspjeli sa~uvati taj vrlo va`an strate{ki polo`aj. ubijali ih i uzimali ratni plijen. pod vo|stvom Halida bin el .

i na slavu koju su stekli nakon pobjede na Bedru. a. k}i Alkmeta el .Harisije. Ta gre{ka je udarila crn pe~at na obraz muslimana.s. Gre{ku zbog koje se stvar okrenu skroz druga~ije. Na polo`aju je ostao samo Ibn . Amra.D`ubeir sa svojih devet drugova. neoprostivu gre{ku napravi{e strijelci. i nakon {to se neprijatelj u trku povla~io s boji{ta. ~vrsto odlu~iv{i da tu budu sve dok ne dobiju dozvolu. da u~estvuju u sakupljanju plijena. HALID BIN EL . i mi }emo se domo}i plijena. Tako ostade zale|e muslimana bez za{tite. Oni se nisu micali. podi`e mu{ri~ku zastavau iz pra{ine i oko nje se iskupi{e Kurej{ije dozivaju}i jedan drugoga. Oni povika{e: “Tako nam Allaha. izdao strijelcima. ili ne budu pobijeni. Ranije smo naveli stroge naredbe koje je Resulullah. Jedna njihova `ena. .Zape~a}eni d`enetski napitak 235 KOBNA GRE[KA STRIJELACA Nakon {to je mala muslimanska vojska po drugi put porazila slavnu idolatrijsku Meku.s. Ali i pored ove stroge naredbe. na{i drugovi su pobijedili. Njegov konj vrisnu i mu{rici znado{e da je do{lo do preokreta stvari. Oni se okrenu{e protiv muslimana. a. [ta ~ekate?” Njihov zapovijednik Abdullah bin D`ubeir ih podsjeti na Resulullahove. zatim jurnu na muslimane s le|a.?” Ve}ina nije pridavala zna~aj njegovom upozorenju. Oni okru`i{e muslimane sa svih strane. kada su ovi strijelci vidjeli da muslimani uzimaju plijen od neprijatelja. On velikom brzinom krenu preko uhudskog prevoja. naredbe i re~e: “A zar ste zaboravili {ta vam je rekao Allahov Poslanik.s. uni{ti Abdullaha bin D`ubeira i njegove drugove. a. plijen.s.Velid iskoristi zlatnu priliku koja mu se ukaza tog momenta. a.”421 Njih oko ~etrdeset napusti{e svoja mjesta na Uhudu i pohita{e za ostalima. i otpo~e nanovo `estoka bitka. pobijedi ljubav prema materiji. te jedni drugima reko{e : “Plijen.. ostavljaju}i sve iza sebe. potr~a. Ta gre{ka je dovela gotovo do ubistva Resulullaha. pa odlu~no krenu{e protiv muslimana..VELID OPKOLJAVA MUSLIMANSKU VOJSKU Halid bin el . da su obavezni ostati na brdu. gre{ku zbog koje }e muslimani do`ivjeti veliku {tetu i nesre}u. ma kakav ishod bitke bio: pobjeda ili poraz.

.” 424 Taj doga|aj napravio je jo{ ve}u pometnju u muslimanskim redovima. rekla: “Kad je bila Bitka na Uhudu. o{troumnost i njegova hrabrost.on i njegova mala grupa drugova . ili da se li~no izlo`i opasnosti i pozove svoju vojsku da se konsolidira. Ma~evi se ukrsti{e. A. Odjednom ga iznenadi vrisak Halidovog konja.na sigurno mjesto. muslimani ga ubi{e. Znao je {ta se mo`e odgoditi. a. ne vode}i ra~una {ta im se de{ava iza le|a. zastade i povika iz sveg glasa. pa pojuri{e u pravcu njegovog glasa. Ai{a. te da ih sam izvede iz toga za~aranog kruga prema Uhudu. Buharija prenosi da je h.s. izla`u}i sopstveni `ivot velikoj opasnosti u tom kobnom ~asu.a.. Neki od njih krenu{e pravo u Medinu. TOKOM OKRU@ENJA U ovom te{kom ~asu Resulullah. pa udari direktno na mu{rike. ostavljaju}i bojno polje. a neki pobjego{e na vrh Uhuda. moj otac’. Tada je {ejtan povikao: ‘O ljudi. a pritom da ostavi okru`enu svoju vojsku na milost i nemilost neprijatelju. mu{rici ga ~u{e prije muslimana. o vjernici!” Vikao je znaju}i da }e ga mu{rici ~uti prije muslimana.s. I dok su se oni tako vrtili ukrug. ljudi se izmje{a{e da se nije moglo prepoznati ko je ko. ni {ta }e. mu{rici su bili pora`eni vidljivim porazom. Oni se dado{e u bijeg. i pored toga Huzejfe je ostao dobar ~ovjek sve do smrti svoje. grupa njih je u tim trenucima vodila ra~una samo o sebi. bio je s jednom malom grupom od devet svojih drugova 422 u pozadini muslimanske vojske. ali je bio uporan da ih dozove. ~u{e kako neko vi~e: “Muhammed je .S. Mnogi nisu znali ni kuda }e.. I zaista. Pred sobom je imao dvije mogu}nosti: da se spasi na brzinu . r. Desilo se da su se neki muslimani me|usobno ubijali. RASULO MUSLIMANSKE VOJSKE Kada muslimani pado{e u okru`enje. Huzejfe se osvrnu i ugleda pred sobom svoga oca. a.236 Zape~a}eni d`enetski napitak NEUSTRA[IV POTEZ RESULULLAHA. ~uvajte se onih iza vas’. Huzejfe je znao re}i: ‘Allah vam oprostio!’” Urvet ka`e: “Tako mi Allaha. Pobijedi Resulullahova. dozivaju}i svoje drugove: “O Allahovi robovi. pa povika: ‘Moj otac. Druga grupa muslimana se vrati nazad. pa se oni sprijeda okrenu{e i sudari{e sa ovima iza sebe. ali ve} je bilo kasno. 423 Pratio je kako njegovi vojnici tjeraju mu{rike s rati{ta..

a utje~em se tebi od onoga {to su uradili oni (mu{rici).a.Siddik.Talib i jo{ neki vjerni njegovi ashabi.s. 425 U tim te{kim trenucima podi`e svoj glas Sabit bin ed . i to po njegovim jagodicama. jedino njegova sestra. Brzo se osvijesti{e. {ta ako je istina? A {ta ako je la`? Neki pomi{ljahu da odustanu od borbe i da tra`e od Abdullaha bin Ubejja za{titu kod Ebu .” Zatim nastavi ubijati nevjernike oko sebe dok i sam ne pade ubijen. branite svoju vjeru. Omer bin el .Zape~a}eni d`enetski napitak 237 ubijen. ili za Ibn . . Oni su od po~etka bili uz Resulullaha. ali ako je Muhammed ubijen.s. bili su prvi njegovi branioci. ako je Muhammed mrtav. Muhammed je ubijen!” Pred njima se svijet okrenu.” Zatim re~e: “Moj Allahu. Drugi stvarno i baci{e oru`je.” 427 Ovakva. Allah }e vas pomo}i i pobjedu vam donijeti!” Oko njega okupi se grupa ensarija i oni krenu{e na konjicu Halid bin el . Kada su osjetili da je `ivot Allahovog Poslanika. podigo{e moral muslimanskim borcima i povrati{e gotovo uga{eni borbeni duh.Dahdah i povika: “O Ensarije. Sabit se `estoko borio. Pogibe on. pa se uspje{e izvu}i iz neprijateljskog okru`enja i okupiti oko centrane komande.Hattab. a. dok ga ne pogodi kopljem. a poginu{e i njegovi drugovi. ja ga osje}am.Sufjana. To im vrati nadu. 426 Jedan iz redova muhad`ira pro|e pokraj jednog ensarije koji je bio obliven krvlju.Ubejja sutra. Alija bin Ebi . {ta je bolje? Ponovo zgrabi{e oru`je i po~e{e odbijati neprijatelja koji je nadolazio u valovima. Nije ga niko mogao prepoznati poslije bitke. {to kopljem ili strijelom.. namjerna la`. a.s. ogra|ujem se kod Tebe od onoga {to su u~inili ovi (muslimani).Nadar.Bekr es . a on upita: “[ta ~ekate?” Odgovori{e: “Ubijen je Resulullah. Usput saznado{e vijest da je Resulullah. nakon njega? Ustanite i umrite za ono za {ta umrije Resulullah. miris iz D`enneta me mami.Enese?” Enes odgovori: “Ah. a. Oni se ponovo osvijesti{e. Boriti se za islam danas. {to ma~em. r. Oni ga onako spu{tenih ruku pogleda{e.s. Oni su u po~etku bitke bili u prvim borbenim redovima. i da je ono bila ~ista la`. vrati im samopouzdanje i snagu. Me|u prvima bili su Ebu .. u opasnosti. li~no Halid. Na njemu su prebrojali vi{e od osamdeset uboda. je li istina da je Muhammed ubijen?” Ensarija mu odgovori: “^uli smo tu vijest. Ebu . pa ga upita: “^ovje~e. a. U tom ~asu pored ove izbezumljene grupe pro|e Enes bin en .” On krenu naprijed i ugleda ga S’ad bin Muaz pa ga upita: “Kuda }e{. Allah je zaista `iv! On ne umire! Borite se za svoju vjeru.s.Velida. Poku{avali su da se probiju do svoje komande. a. Postojala je i tre}a grupa ljudi koju nije ni{ta drugo interesiralo do sam Resulullah. njega okru`ivali i njega ~uvali. i sli~na me|usobna bodrenja.” On upita: “Pa {ta }ete od svog `ivota.

Ranije smo spomenuli da je u vrijeme prodora Halid bin el . a. pa su pojurili prema njemu u napali ga..238 Zape~a}eni d`enetski napitak VRHUNAC BITKE OKO RESULULLAHA. Muslim prenosi od Enes bin Malika da je Resulullah. gornju usnu i izbi prednji zub. Utbe bin Vekas pogodi Resulullaha. koji je pri~ao: “U tom kriti~nom trenutku.s. sabljom u ple}a (ili rame). U Buhariji i Muslimu prenesen je hadis od Ebu . a. a.s.muhad`ira. I dok su ra{trkani muslimani trpjeli posljedice stravi~nog okru`enja. ostado{e samo dvojica muslimana Kurej{ija . a.s.Sekena uz Resulullaha. Kad je Resulullah pozvao muslimane da se okupe oko njega. a. a. a.S.. 429 NAJKRITI^NIJI TRENUTAK U RESULULLAHOVOM.s. ali hrabra dru`ina deveterice i pru`ile nevi|en otpor.s.s. uz njega su ostala samo dva ~ovjeka: Talha bin Ubejdullah i S’ad bin Ebi Vekas. i dvojicom muhad`ira. A.Osmana. s namjerom da ga ubiju. bilo svega devet ljudi. u kome su ih mu{rici gotovo istrijebili.Zuhri pri|e Resulullahu.S. udari Resulullaha. koju nisu uspjeli iskoristiti. brizi i povjerenju prema Resulullahu..mnogobo{ci imali su po prvi puta ogromnu. @IVOTU Nakon pogibije Ibn es ..s. zasnovan na velikoj ljubavi. te`i{te bitke prenosilo se ka Resulullahu..s. toga dana na Uhudu bio okru`en sedmericom ensarija.. Abdullah bin [ihab ez . i oko njega. njegov glas su ~uli i prepoznali mu{rici. zlatnu priliku.s. Tada Resulullah.. A. neustra{ivi konjanik. i rani ga u ~elo. a. re~e preostaloj dvojici muhad`ira: “Nismo pravedno postupilio prema na{im drugovima. Oni su se obru{ili na Resulullaha..s. rasije~e mu gornju vilicu... tako jako da je vi{e od mjesec dana osje}ao bolove od te rane.” 428 Posljednji od ove sedmerice bio je Immaret bin Jezid bin es . 430 Kurej{ije . dok i njega ne ubi{e.s. Jedva su mu skinuli . a. Do~ekala ih je ova mala. a. dok ne poginu{e sva sedmerica. kamenom u lice.Velida uz Resulullaha. Tako je izlazio jedan po jedan ensarija. Ubijao je ubijao.. Kada su ga Kurej{ije napale rekao je: “Ko }e ih odbiti od nas pa da zaslu`i D`ennet?” Ili je rekao: “Pa da bude moj drug u D`ennetu?” Jedan ensarija istupi i stade se boriti i boriti. a. Abdullah bin Kum’et. On se borio sve dok ne zadobi smrtonosne udarce od kojih pade.Seken. koji je bio i najte`i u `ivotu Resulullaha.

a. a. a.. odbili su `estok napad mu{rika na Resulullaha.s.s. jer oni ne znaju. sve dok ga ne pogodi{e u ruku i odsjeko{e mu prste. a.” Resulullah.. da su mu{rici imali za cilj da ubiju Resulullaha. 439 Buharija prenosi od Kajs bin Ebi . On re~e: “Odli~no”..” 441 . sasvim je jasno.... i zapamti. ili }e ih na muke staviti. koji su se `estoko borili. bri{u}i krv sa svoga lica: “Ponizio te Allah!” 431 U sahih hadisu stoji da su Resulullahu. mu re~e. on zapita: “Ko }e pred njih?” Talha odgovori: “Ja..s.. a.” Potom D`abir navodi borbu ensarija i pogibiju jednog po jednog.” Tom prilikom Allah. jer oni su zaista nasilnici... ~esto je spominjao samo jednog roditelja. Sami njih dvojica. a. d`. a. Taj Kum’et zamahnu jo{ jednom sabljom i pogodio Resulullaha.” (3:128) 432 U Taberijinom predanju stoji da je Resulullah. isto tako jako kao i prvi put.s. koji ka`e: “Vidio sam Talhinu ruku.s.{. U toj namjeri sprije~ila su ih dva velika heroja: S’ad bin Ebi .s. rekao toga dana: “Pove}ana je Allahova srd`ba nad narodom koji okrvavi svoga Poslanika”.iklil” prenosi da je Talha na Uhudu ranio trideset devet ili trideset pet mu{rika pa su mu odsjekli prste. a. da je imao posjekotine na glavi i dok mu je krv tekla rekao je: “Kako }e se spasiti narod koji napravi posjekotine na licu Poslanika svoga (Kurej{ije). a zatim re~e: “Moj Allahu. uputi moj narod.s.” 436 (zakletva). Poslije ensarija istupi Talha i o tome D`abir ka`e: “Talha se borio za desetericu. Resulullah. je S’ad bin Ebi .” 435 Na osnovu svega spomenutog.s. odnosno ka`iprst i srednji prst.” 433 Isto to stoji u Muslimovom sahihu. na Uhudu. kao {to smo prenijeli iz Muslimovog predanja. iskupili te moj otac i majka!. posje~enih prstiju. rekao za Talhu.. a.{.Vekasu li~no dodavao strijele iz tobolca.s.s. i koji mu izbi prednje zube u momentu dok ih poziva u Allahovu vjeru. 438 Hakim u djelu “El . govore}i: “Baci. a... a. mu kaza: “Da si rekao: ‘U ime Allaha’ .s. D`abir ka`e: “Kad mu{rici do|o{e do Resulullaha. oprosti mom narodu. da sav svijet vidi. u o~nu jagodicu. kada je oko njega bila grupica ensarija.meleki bi te podigli u vis.” Poslije toga Allah.. ja sam Ibn . neka gleda Talhu bin Ubejdullaha.” 440 Tirmizi prenosi da je Poslanik.Zape~a}eni d`enetski napitak 239 dupli oklop.Hazima. a Resulullah. potisnuo je mu{rike. pa mu re~e: “Evo ti ovaj obru~.[ifa” Kadija Ijjada stoji: “Moj Allahu. objavi: “Od tebe ne zavisi da li }e On pokajanje njihovo primiti.s. a. a sad je prvi put kod S’ada spomenuo oba svoja roditelja. Resulullah.434 a u djelu “E{ . da mu zabi obru~ {ljema u lice.Kum’et. 437 O Talhi bin Ubejdullahu nam prenosi Nesaija od D`abira koji pri~a o nadiranju mu{rika oko Resulullaha. jer oni nisu upu}eni.s.Vekas i Talha bin Ubejdullah. toga dana: “Ko ho}e da gleda {ehida kako hodi zemljom. kojom je odbranio Resulullaha. d`. pa malo od{uti. a. i to bez imalo sumnje. izbijeni prednji zubi (sjekuti}i).. najbolji arapski strijelci.

s. je o Talhi i stihove spjevao: “Blago tebi. a ma~em su branili Resulullaha. Bio je on prvi koji se vratio da vidi {ta je s njim.s. Bili su u bijeloj odje}i. zahvali Allahu {to ga zate~e `ivog.Bekr es .. ~uvaj Talha. r. `estoko sijeku sve ispred sebe. da je rekla: “Kad god bi Ebu .s... U isto vrijeme odbijali su `estoki napad neprijatelja. branila se vjera islam. Oni nisu imali pojma {ta se sve de{ava na Uhudu. Bili su to S’ad i Talha..” U predanju stoji da su to bili D`ibril i Mikail. Pohitasmo do Resulullaha. koja pri~a: “Rekao je Ebu . a. a. {tite}i Resulullaha. Talha.s. te kad ga ugleda.. Poslanika svim muslimanima svijeta. nagradio te Allah.. Nisu mogli ~uti Resulullaha.Udri Talha. i ugledasmo Talhu na zemlji. a sedmi u ranama le`i na zemlji. Oprezno su motrili da ga ko od neprijatelja ne pogodi. U svojoj zbirci sahih hadisa Ibn .a. kada ih je dozivao da mu priteknu u pomo}. na Uhudu i s njim dva ~ovjeka. a. jer su se neprekidno borili.Ubejde bin D`errah. a. {est njegovih branilaca mrtvi. a. vi{e vidio.s. uz pomo} Svevi{njeg Allaha.s.{. On je svoj posao odradio i Allah }e ga za to nagraditi.. Stigli su dosta kasno. okru`i{e Resulullaha. pa pohita{e do njega. r. Ja ih nisam nikad prije. jer je Resulullah. svog u ranama. (da se bore). a. a.Davud od Ai{e.” .” 443 Toga kobnog dana u kojem se branio `ivot Resulullaha. On. rekao bi: ‘Taj cio dan je Talhin dan!’” 442 Ebu . ranjen.Bekr.240 Zape~a}eni d`enetski napitak Prenosi tako|er Ebu .Bekr spomenuo Bitku na Uhudu. r... r.. nagradio te Allah!’” Uskoro me susti`e Ebu . a. a. velikom `estinom i svojim tijelom zaklanja Resulullaha.a.. Kad ashabi ugleda{e sve to. a. i Njegove obavije{tenosti o onome {to je nama nepoznato. ashabi s prve linije nisu bili upoznati s doga|ajima.Bekr. a. Uhud je tvoje rati{te. Oni su se odjednom pobojali da mu se {ta ne dogodi {to ne bi bilo na ~ast muslimanima.s. a ni poslije. a.a. da su na dan Uhuda svi oti{li od Resulullaha. a D`ennet ti boravi{te.s. a.. idite i pomozite mu. Prvi koji je pri{ao Resulullahu. branio se muslimanski iman.s.s. bio ve} izranjavan. d`.s.a. On ka`e: ‘Ugledao sam ~ovjeka koji sije~e neprijatelja oko sebe..Sadik. Buharija i Muslim prenose od S’ada da je rekao: “Vidio sam Resulullaha.. 444 OKUPLJANJE ASHABA OKO RESULULLAHA.Hiban prenosi od Ai{e.s. A. Jo{ dvojica kao ljuti tigrovi. nam re~e: “Vidite svoga brata. a. da ga za{tite svojim tijelima i svojim oru`jem. Ja mu rekoh: .. Resulullah. On je bio drug iz hid`re.s. Jurio je kao na krilima. a. Dok su se doga|ale tragi~ne stvari na bojnom polju i oko Resulullaha.s.s.S.. Do|e do svog Poslanika. bio je njegov vjerni prijatelj i ashab Ebu . drug iz pe}ine Sevr. hurije ti miljenice.

Zuhri. Sve su se odbijale od njega. a.. pusti ja }u.s.Ubejde opet re~e: ‘Tako ti Allaha. ali ne mogasmo..Talib. Nafi bin D`ubejr. ‘Mi se okrenusmo Talhi. sam samcat. i micao sve dok ga nije izvukao.Amir. a ni jedna ga ne pogodi u tom ~asu. Ashabi su morali uzmicati i povla~iti se.Saida el . a Talha bin Ubejdullah onako ranjen prihvati ga i pomo`e mu da se odr`i na nogama.s. bez i jednog ashaba. ni ja ga ne vidim. Katade bin En Nu’man. Ammarova majka Nesiba k}i Ka’ba.” Poslije je on kazivao: “Dogovorismo se nas dvojica. pusti..Bekr nastavlja pri~u: “A ja uzeh da izvu~em krajeve obru~a pa Ebu . tada je povikao: “Gdje je Muhammed. nakon ovoga. onda neka umrem. koju mu je ranije postavio Ebu . jer je za nas bio nevidljiv. re~e: ‘Pustite mene. U tom padu Resulullah je ozlijedio oba koljena. Zatim je izvukao strijelu ustima i slomio zub. Hatib bin Ebi . a.’” Abdullah bin [ihab ez .s. Govore o njegovoj neustra{ivoj borbi za Resulullaha. a. imao je nekoliko rana. pove}avo se stalno . Sehm bin Hunejf.s. a. On je ~ak i pro{ao pokraj Resulullaha. pomozite svome bratu Talhi. Alija mu pru`i ruku da iza|e iz rupe.Zape~a}eni d`enetski napitak 241 Resulullah.Bekre. da je on za nas nevidljiv. a. a.s. Njihovi napadi bili su sve `e{}i i `e{}i. Sahm bin Hanijf i Ebu .s..Talha.s. Ebu . i jo{ druga dvojica. Mus’ab bin Umejr.Beltea. Pogo|en je strjelicom koja je probila obru~ {ljema na licu i zajedno s njim zabila se u njegovu jagodicu. Alija bin Ebi . pri~a: “^uo sam jednog muhad`ira kako ka`e: ‘Bio sam na Uhudu i gledao kako sa svih strana padaju strijele na Resulullaha. Ebu .s.’” 445 Ovi primjeri i{li su u prilog Talhe. Sli~no se desilo i Safvanu koji je povikao: “Tako mi Boga. On je svoju obavezu izvr{io. i za islam. a da ga nije vidio.. a.s. Ako se on spasi. da ga ubijemo. UDVOSTRU^EN NAPAD MU[RIKA Svakog trenutka broj mu{rika koji su napadali na Resulullaha.” Resulullah.Dud`anet. Odjednom Resulullah propade u zamku.. zvani Fasik (Pokvarenjak). Tada Resulullah.. a. Zatim krenuh da izvu~em drugi kraj obru~a a Ebu .’ On ga je uzeo ustima. poka`ite mi ga. Imao je vi{e od deset rana.” 446 . mu{rik. ja }u!’ On uze ustima obru~ {ljema i po~e ga micati ustima nastoje}i da ne povrijedi Allahovog Poslanika. Kunem se Bogom. Omer bin el Hattab.Hudrije. po~eli okupljati i ostali borci me|u kojima su bili: Ebu . ali je slomio i drugi zub. stajao je pokraj njega. Malik bin Sinan otac Ebu .. a. U to su se oko Resulullaha.Ubejde re~e: ‘Tako ti Allaha.

je tako stajao i nadzirao bitku. a. a.Bettea pratio je Utbeta bin Ebi . zbog kojih je kasnije bio hrom. ustrijelit }e te neprijatelj..a. Toga nezaboravnog dana `estoko se borio i Abdurrahman bin Avf koji je bio pogo|en u desni. pa mu je zub izbijen. ali to ne u~ini on. Po njemu su strijele padale. Ja }u se `rtvovati za tebe. Sehl bin Hanijf. a.242 Zape~a}eni d`enetski napitak IZUZETNI PRIMJERI HRABROSTI Muslimani su pokazali veliku hrabrost i po`rtvovanost u ovoj bitki. ne stoj i ne nadziri. i sam sa strijelcima ga|ao neprijatelja.Talha je ispred njega sa {titom u rukama do~ekivao strijele. a toga dana je dva ili tri luka polomio. gdje }e koja pasti. Prenosi se od Katadeta bin en . Svojim grudima je do~ekivao neprijateljska koplja. Resulullah tada re~e: “Ko ima `elju da gleda u stanovnika D`enneta neka gleda u ovog. Talha je bio vje{t strijelac.Numana. r.” 447 Tako|er prenosi se od Enesa. Katade ga uze sebi.Seida el .s. Hatib bin Ebi .Dud`anet tako|er je {titio Resulullaha s le|a.. Malik bin Sinan. kakvu do tada nije poznavala historija. r.a.Vekasa (onog istog koji je Resulullahu. Neke su bile na nozi. nikada ne}u ispljunuti. pokrivati jednim {titom.” . da je rekao: “Talha je znao i sebe i Resulullaha.. pa kad ga ugleda udari ga sabljom i otkide mu glavu. odapinjao luk toliko da se od upotrebe iskrivio.Hudrija sisao je krv iz rane na obrazu Resulullahu dok je nije o~istio. a Ebu . Spominje se usput. otac Ebu .. a Talha povika: “Allahov Poslani~e.s. Resulullah. Resulullah.Talha svojim je tijelom {titio Resulullaha. Enes. uzeo i ponovo vratio na mjesto.s... te je i na taj na~in {titio Resulullaha. jedan od hrabrih strijelaca zakleo se Resulullahu na smrt. a. Tog dana i on poginu kao {ehid. ovog Utbeta. izbio zube). Resulullah mu re~e: “Ispljuj!” On odgovori: “Tako mi Allaha.s. tako|er je.. da je neprijatelj Katadu pogodio u oko koje mu je isko~ilo iz duplje i da ga je Resulullah. a. Po{to je bio veliki strijelac. Sa’d bin Ebi Vekas je `arko `elio da ubije svoga brata. da ga je interesiralo samo koliko je mu{rika brojem ubio. a.s. Ebu .. a. I bilo mu je ljep{e i bolje od drugoga. a dade mu drugi.s.” 448 Ebu . pratio bi dolijetanje strijela i znao bi putanju kretanja. a. a imao je i preko dvadeset rana.” A zatim je oti{ao bore}i se. pa se borio tako `estoko. a on se ne bi ni pomjerio. ve} tu sre}u imade Hatib. strada svijet oko Resulullaha. pripovijeda: “Kad je bila Bitka na Uhudu. da je Resulullah.s.s. a..s.

. Zbog nje je nastala pometnja u muslimanskim redovima. pa svi potr~a{e prema Poslaniku. RESULULLAH.. Navalila je na Ibn . muslimani su ~uli K’aba. predade bajrak Aliji bin Ebi . koji svom `estinom nastavi bitku.Haris bin es . on ga uze u lijevu. Oko njega se okupi oko tridesetak ashaba.s.. a..Amaret direktno je u~estvovala u bici. kako ga ne bi mu{rici otkrili. Oni su za kratko obustavili svoje napade.a.. prepozna ga K’ab bin Malik i povika iz sveg glasa: “O muslimani.” Resulullah mu dade znak da {uti. ta vijest napravila je pometnju i u redovima mu{rika.Zape~a}eni d`enetski napitak 243 Ummu . Mus’ab bin Umejr je s velikom hrabro{}u branio Resulullaha.” Resulullah. ubijen.. Resulullah.Amaret nastavila je da se bori.s. udari ga preko nogu. jedan od kurej{ijskih junaka. po|e za rukom da se probije do okru`ene vojske. Kad i ovu odsjeko{e.s. Tada je Kum’et sav sretan doviknuo mu{ricima: “Muhammed je ubijen!” 449 EHO LA@NE VIJESTI Kad je Kum’et pronio la`nu vijest da je Muhammed. meni nema spasa. Mus’ab je mnogo li~io na Poslanika. Me|utim. pa se spasio.S. uze ga na prsa pa pritisnu bradom i tajko ga je dr`ao dok ne pade ubijen. misle}i da je sve gotovo i da su pobijedili.. a. Na njega sko~i El . misle}i da je ubio Resulullaha.s. pa kad mu odsjeko{e desnicu. NASTAVLJA BITKU Kad poginu Mus’ab.Summe. Svi se zajedno po~e{e povla~iti polahko prema klancu Uhuda. Osjetili su se obezglavljeni i osaka}eni. Me|utim. Resulullah.Mugire.Kum’eta koji je napadao grupu muslimana. a. probijao se s muslimanima. a. Mus’ab je u desnoj ruci nosio muslimanski bajrak. radujte se..Kum’et. okrenu se da se bori s njim.s. evo Resulullaha. Ummu . pa po`uri za Resulullahom. On je udari u rame i napravi joj otvorenu ranu. a. dok su mu{rici za njima poja~avali napad. a.s. Osman bin Abdullah bin el . a. a ona njega s nekoliko udaraca sabljom izudara.s. Ubio ga je Ibn . ona se velikom brzinom pronijela du` cijelog rati{ta. r. Kad im se prima~e. a zatim ga dokraj~i i uze njegovo oru`je. ali konj ovog mu{rika posrnu u neku rupu.s. a. a. Tada Resulullahu. posebno kada je Kum’et nasrtao sa svojom dru`inom.. Stoga su mnogi od njih po~eli prevrtati mrtve radi masakriranja. a. a.s. Uza sve njihove napade. i re~e: “Ako se on (Muhammed. A. Imao je dva oklopa.) spasi. pribli`i se Resulullahu.s.s.Talibu. Na svome tijelu imala je dvanaest rana. plan okon~anja bitke uni{tenjem muslimana pade u vodu pred mudrim potezima Resulullaha.

i tako vi{e puta.s. sti`e u klanac Uhuda. Kad su se ashabi i Resulullah.’ Kad ga pusti{e Resulullah. pa zamahnu sabljom i jednim udarcem mu otkide glavu. nasrnu heroj s crvenim povezom . Tako su ipak muslimani nadmudrili mu{rike.. ako se on spasi.: ‘Da se malo pozabavimo njime?’ On odgovori: ‘Pustite ga. 452 A u drugoj verziji. pa je poku{ao da je pre|e. drugi mekanski konjanik.s.” Neko upita Resulullaha.’” 453 TALHA POMA@E POSLANIKU. navali na El . Ja je uzeh. pa su ga muslimani morali dalje nositi.Esveda. isprije~ila se stijena.s. tom prilikom re~e: “Talha bin Ubejdullah je zaradio D`ennet. Kad ga uze.Talha pri~a: “I mene je obuzimao san na Uhudu. O tome govori Kur’ani Kerim.. ubio bi me. Na ovog zlikovca.” 454 .Ishak pri~a: “Kad Resulullah. Abdullah bin D`abira.{. Resulullah.Tako mi Boga. jer su ga rane jako boljele.. svi bi bili mrtvi.. a.s. a time i ostalim borcima muslimanima koji su se povla~ili na sigurno mjesto. ova grupa muslimana kr~ila je sebi put prema planinskom klancu. d`. da se vrati do Kurej{ija i dok je krv lila iz njegovog vrata.” 450 I tako. tako nam Boga! A bio si tako sna`an!’ On re~e: ‘Muhammed mi je rekao u Meki: . a ona opet ispade. a. on prokrklja: ‘Ubi me Muhammed. strese se i nakostrije{i poput deve kada je uzme groznica. a zatim do~eka Ubeja. a. i tako pre|e preko prepreke. Allah. a sam Resulullah.. a. da se ovim na{ima ovako desilo. muslimane je uzela blaga opu{tenost i lagani san. pa mi ispade sablja iz ruke. malo po malo. a. susti`e ga Ubej bin Halef i re~e: “Gdje je Muhammed? Zakleo sam se da meni nema spasa.’” Tako umrije Allahov neprijatelj u Serfu. pred Resulullahom. veliki junak.umrijet }e{. da je samo pljunuo na mene..s. povla~ili u planinu. `elio je da se time oni malo oporave od umora.s. a.s. Tokom ove `estoke bitke. a. pa na stijenu. koji prenosi od Urveta stoji: “Rikao je poput bika i vikao: ‘Tako mi Stvoritelja. Ebu el . ali se nije mogao popeti. zadrhta. Tada Talha podmetnu svoja le|a. Uspio je. 451.Harisa i sabljom mu zadade te`ak udarac u ple}a. a Ebu . on se pope na njih.. POGIBIJA UBEJA BIN HALEFA Ibn . a Kurej{ije ga odneso{e u Meku. ipak.244 Zape~a}eni d`enetski napitak Abdullah bin D`abir. Halida i njegovu ~uvenu o{troumnost.Ja }u te ubiti. tako mi Boga!’ Oni mu odgovori{e: ‘Gotovo je s tvojim srcem . te ga pogodi `estokim udarcem od kojeg se zaljulja na sedlu.Ebu Dud`an. A. potra`i njegovu klju~nu kost i slabu ta~ku izme|u oklopa i vrata. uze koplje od Harisa bin Summe.S.

Velida. a Resulullah.” On je ponovo stavi u tobolac i imao ju je uza se sve do smrti.Hattab s grupom boraca te ih napado{e.. da pravi |erdane svojim slugama.Megazi el . Nakon njega uzeli su je njegovi sinovi. ne doli~i im da budu iznad nas. S’ad tada re~e: “Ova moja strjelica je mubare}. a.. i ubi ga. a mu{rici se brzo spusti{e niz Uhud. 456 MASAKRIRANJE [EHIDA Prethodni napad bio je i posljednji koji su Kurej{ije oprobale protiv Resulullaha. 457 . i da li je uop}e `iv.s.” U susret Kurej{ijama krenu Omer ibn el . 455 U djelu El . Resulullah. a. One nisu spremale svoje stvari.” S’ad re~e: “Natjerat }u ih da se vrate. ja sam”. te i njega ubi. izvadi mu d`igericu i po~e `vakati.s. smatrali su da je bitka zavr{ena. Zatim S’ad uze strjelicu iz tobolca. r. a mu{rici odlu~i{e da ih ponovo napadnu.Zape~a}eni d`enetski napitak 245 POSLJEDNJI NAPAD MU[RIKA Resulullah. pa njome pogodi drugoga. “Da.s.. Ibn . te i tre}eg ubi.s.tako domogli.a.Sufjan s vojskom na njega i muslimane u dru{tvu Halid bin el . ne bi li ih se kako . tada re~e: “Bo`e moj.. sjekle stomake i u`ivale u tim stra{nim zvjerstvima. se s muslimanima povu~e na sigurno mjesto. Hinda Utbetova k}er.Ishak ka`e: “Dok je Resulullah. a zatim je i ona odsijecala u{i i noseve. raspori utrobu Hamze. s vrha Uhuda je krenuo Ebu . a. ve} su prevrtale muslimanske {ehide. bio na brdu. Oni nisu bili sigurni {ta se dogodilo s njim.s.” “Zar ti sam?” upita Resulullah. odape je na jednog mu{rika. Njihove `ene tako|er su se spremale za povratak. a. Bit }e to i njihov posljednji napad na Uhudu. otkidale im u{i. a. Navaljivali su i borili se sve dok ih ne stjera{e s Uhuda. Tako uradi jo{ jednom. On ode po svoju strjelicu koju dobro poznaje. ispljunula ju je. udove. noseve.Emvijje stoji da su se mu{rici popeli na brdo. Me|utim. ali po{to nije mogla da je lahko proguta. rekao S’adu: “Napast }emo ih. pa se po povratku s Uhuda u dolinu. a Sufjanova `ena. po~e{e spremati za povratak u Meku. odgovori S’ad i ponovi to tri puta..

Nekima je dovikivala: 461 ‘Evo ti preslica. Enes. Kafir krenu prema muslimanu. punile krbe. ustadoh i pri|oh. r. Odoh i stadoh iza njega.’ Tada ugledah muslimana u oklopu koji ga je posmatrao.s.. a ovaj ga do~eka. Allah usli{a njegovu molbu.246 Zape~a}eni d`enetski napitak KOLIKA JE BILA SPREMNOST MUSLIMANSKIH HEROJA DA NASTAVE BORBU DO KRAJA? U zadnjim trenucima. nasmija se da su mu se desni ugledale. Tamo ju je ranio Hiban bin el . r.a.Dud`anet. 1. pripovijeda: “Ummu Sulejm donosila nam je mje{ine s vodom na dan Bitke na Uhudu. Kafir je bio bolje gra|en i bolje naoru`an. Tada musliman otkri svoje lice i re~e: ‘Kako ti se ovo ~ini Ka’be? Ja sam Ebu . Ka’b bin Malik pri~a: “Bio sam me|u muslimanima koji su napustili borbu. desila su se dva doga|aja koji jasno pokazuju kolika je bila spremnost muslimanskih heroja da nastave borbu i kolika je bila njihova ozbiljnost na Allahovom putu.’ S’ad ga baci. i re~e mu: ‘Ga|aj s njim.’ Zatim je pohitala na bojno polje i napajala ranjenike.’” 462 . kada sam vidio {ta rade mu{rici od muslimanskih {ehida. Kad je vidjela grupe muslimana sa Uhuda koji su se vratili i htjeli u}i u Medinu. a Resulullah. on pade i otkri mu se tijelo. udari ga.Arkat kopljem. podi`e na sablju i raspolovi na dvoje. Ugledah jednog mu{rika kako sakuplja oklope ljudi koji bje`e i govori: ‘Skupite se..’” 458 2. ^ekao sam {ta }e se desiti. a pred kraj bitke. Pala je i haljina joj se zadigla.” Omer. a potom re~e: ‘Osvetio ju je S’ad. Nakon zavr{etka bitke do|o{e `ene muslimanke na mjesto sukoba. a na nogama su im se vidjele halhale. daj mi svoju sablju.Vekasu koplje koje nije na vrhu imalo {iljak. a kafir. Me|utim. Zatim sam odmjeravao muslimana i kafira. grabila je {akom pra{inu i bacala im u lice. Allahov neprijatelj. gu{io se od smijeha. a.Bekra i Ummu Sulejm..” 460 Me|u tim `enama bila je i Ummu Ejmen. napajale ranjenike 459 i tako stalno. dolazile.a. Hitro su hodale. saberite se ko ovce u toru. vje{to su nosile krbe sa svje`om vodom na glavi i napajale `edne ranjenike. k}er Ebu . pripovijeda: “Ugledah Ai{u. Vra}ale su se. pa dodade S’ad bin Ebi . a koplje pogodi Hibana u grlo. To je te{ko palo Resulullahu.

Ovaj dan .bog) je velik. pa se krv zaustavila.Talib napajao ga je. uzela je komadi} tkanine. a.s.. a.” Resulullah.” Fatima. Sufjen opet povika: “Ako nema njih trojice. ja znam ko je oprao rane Resulullahu.s. koju zovu “voda Uhuda”. Dobro su znali i on i njegov narod da su oni stup islama. a.Kuhafet (Ebu . i zaiskao mu od Allaha svako dobro. na mjesto gdje su bili muslimani.” Poslanik. On opet upita: “Je li me|u vama Ibn Ebi . A.s. Allah je ostavio u `ivotu one..s.” Sufjan: “Mi imamo Uzata. upita: “A zar mu ne}ete odgovoriti?” “A {ta da mu ka`emo?” Recite: “Allah je ve}i i mo}niji.Sufjan je stajao i motrio na Uhud. on osjeti ~udan okus. pa ispljunu i ne htjede piti. ~ime su ga lije~ili.. Tom vodom opra samo krv s lica i pokvasi glavu. a. 465 Resulullah. iz kamenog korita u jednoj stijeni.s. ja je nisam naredio. a. 466 EBU . 464 Kod Resulullaha. klanjao je podne . pa re~e: “Pove}at }e se Allahova srd`ba na onoga koji je okrvavio Resulullahovo lice. prala ga je..” Sufjan: “Osvetismo se.” 463 Sehl.Bekr) ?” Pa mu niko ni ovoga puta ne odgovori.s. a. a. On upita i tre}i put: “Je li me|u vama Omer bin Hattab?” Niko opet ne odgovori. I svi prisutni muslimani su iza njega klanjali sjede}i. zbog kojih }e{ ti biti `alostan.Allah je na{ Gospodar.Zape~a}eni d`enetski napitak 247 NAKON SPASAVANJA RESULULLAHA.. k}er mu.namaz sjede}i. pa se napio Resulullah.SUFJANOVA ZLOBA NAKON BITKE I NJEGOV DIJALOG S OMEROM Kad su se spremili mu{rici za povratak u Meku.s.. Kad Alija donese Resulullahu. osim za ovu trojicu. Kad se Resulullah. a vi nemate Gospodara.” Zatim re~e: “Hubel (kip . a vi nemate.s. zabranio da govore. zapalila je i prilijepila na ranu. do{ao je Muhammed bin Meslema s pitkom hladnom vodom. Alija bin Ebi . jer im je Resulullah. `ivi su. Iz tog korita pije stoka.” Sufjan re~e: “Vi ste dobili primjernu kaznu. sklonio u klanac Uhuda. vi nam ostali niste interesantni.Talib da napuni svoju mje{inu s vodom.. jedan od ashaba. a i ne `alosti me to. oti{ao je Alija bin Ebi . On ne upita vi{e ni za koga.” Omer se nije mogao suzdr`ati pa re~e: “O Allahov neprijatelju. On po~e dozivati: “Je li me|u vama Muhammed?” Niko mu ne odgovori. ko ga je vodom napojio. a. Ebu . da pije.: “Recite . ka`e: “Tako mi Allaha. Kad je Fatima vidjela da poslije pranja opet te~e krv. sva trojica koje si prozvao. Zbog rana nije mogao stajati.S.

dobro sam i osje}am miris D`enneta.s. Ja mu rekoh: ‘O S’ade. ako su naumili u Medinu. da odem i potra`im S’ada bin Rebia i da mu prenesem selam od Resulullaha. a. oti}i }emo za njima.O Allahov Poslani~e. izme|u nas je sklopljen dogovor za susret.. a onda }emo se boriti protiv njih. mome .s.s.s. a. posla Aliju bin Ebu . on slu{a tvoj govor. ljudi se razi|o{e po bojnom polju da tra`e svoje mrtve i ranjene. po{alji od mene selam i prenesi mu moje rije~i: . Oni su uzjahali deve i okrenuli da idu u Meku.Kum’eta. viknu: ‘Da se sretnemo dogodine na Bedru?’. ma~a i strijele. a Ebu . Na njemu je bilo sedamnaest rana.Ishak ka`e: “Kad Ebu . Resulullah ti {alje po meni selam i pita kako se osje}a{?!’..” Alija pri~a: “Pa ja krenuh za njihovim tragovima da vidim {ta ~ine. ne! Evo ga.Sufjan krenu sa svojim ljudima. Na|oh ga pred samim izdisajem. . jesmo li ubili Muhammeda?” Omer viknu: “Tako mi Allaha.. onda su naumili krenuti na Medinu..Da.248 Zape~a}eni d`enetski napitak je za dan Bedra. re~e jednom od ashaba: ‘Reci . Tako mi Stvoritelja.I poru~i ensarijama. sada. te da ga upitam kako se osje}a. a Resulullah. Zejd bin Sabit pri~a: “mene posla Resulullah. a.” Sufjan re~e: “Ti si za mene iskreniji i po{teniji od Ibn . onda su se naumili vratiti u Meku. {to od sablje.Taliba i re~e mu: “Idi za njihovim tragom i vidi {ta ~ine? I {ta smjeraju? Ako su sjahali s konja i uzjahali deve.s.. Ako su pak uzjahali konje i poveli deve.” Sufjan povika: “Iza|i pred mene Omere!” Resulullah.” 469 PREPOZNAVANJE UBIJENIH I RANJENIH Nakon {to Kurej{ije odo{e. Rat je promjenljive sre}e. a va{i u vatru. a. re~e: “Idi i vidi {ta ho}e?” Omer iza|e.Sufjan ga upita: “Kunem te Allahom Omere.” 467 DOGOVOR ZA SUSRET NA BEDRU Ibn . On odgovori: ‘I ti Resulullahu... na{i poginuli }e u D`ennet.” Omer odgovori: “Nismo na istom.’” 468 PROVJERAVANJE DALJIH KUREJ[IJSKIH NAMJERA Resulullah. Tako ja krenuh tra`e}i me|u mrtvima i ranjenim S’ada bin Rebia. {to od koplja. a.

On re~e: “Ja }u svjedo~iti za ove ljude.” On... obu}u itd.Hurejre rekao je: “On nikad nije klanjao ni jedan namaz.Usajrima. A i po dvojicu zamotene u jednu haljinku (deku.” Oni odgovori{e: “Ali. ode. Ashabi ispri~a{e Resulullahu.S’alebe. pa i vi{e od toga. Kad ga sad ugleda{e.s... i borio se svom snagom do zadnjeg daha na strani muslimana. kada bude o`ivljen na Sudnji dan.Zufera. a on re~e: “Tako mi Allaha. danas je subota. naredi da ih vrate i zakopaju na mjestu borbe. on re~e: “On }e u vatru. a. i njegovih ashaba.” 471 Me|u ranjenicima na|o{e Kuzmana. Neka ih ne gasule (ne kupaju) i neka im ne skidaju odje}u. Muslimani su ga bodrili. upita{e ga: “[ta te dovelo ovamo? Ljubav prema tvom narodu. svim srcem sam se borio. a. Vidjeli su ga nepomi~nog od rana.. neka radi s njim {ta ho}e. Resulullah. Kad su upitali Resulullaha.).’ . a. za njega.” A Ebu . za njega. ~ar{af i sl. Svakome ovome koji god je ranjen u ime Allaha. a. me|u poginulim muslimanima bio je i jedan jevrej.s.” Nasuprot tome.. za njega je rekao: “On je najbolji jevrej. koji je jo{ davao znake `ivota. Vjerujem u Allaha i u Njegovog Poslanika. On. ili u ime bilo kakvog drugog cilja. ako i{ta u~ine (mu{rici) Resulullahu.” 474 Neki ashabi prenijeli su svoje {ehide u Medinu.” Potom on uze svoju sablju i opremu. pa re~e: “Ako poginem. koji su se borili u ime rodoljublja. re~e svome narodu: “O jevreji.Nakon tog ispusti du{u.a. da ste du`ni pomo}i Muhammedu. Resulullah. a ne u ime Allaha. a mirisat }e miskom.. dok me ne sna|e ovo {to vidite. dok ima iko od nas da okom trep}e. Zatim su pitali: “Ko . a. Kopali su po dva i tri zajedno u jedan mezar. bri`no je nadzirao sakupljanje {ehida.” Potom izdahnu.). Zatim sam se borio na strani Resulullaha.s. na dan Uhuda. a. Ranije su ga pozivali u islam pa je odbio. Odnijeli su ga ku}i Beni .Zape~a}eni d`enetski napitak 249 narodu: ‘Ne}ete imati nikakvo opravdanje pred Allahom. treba da znate. makar bili i u vojsci Resulullaha.s.” 470 Me|u ranjenicima na|o{e Amr bin Sabita el . velikog junaka koji je sam ubio sedam ili osam mu{rika.. Benu .s. pa makar i bili pod islamskom zastavom.” 473 SAHRANA [EHIDA Resulullah. a on re~e: “Amr bin Sabit je d`enetlija. ubode se sam u grlo i izdahnu.” On odgovori: “Danas za vas nije subota. a. samo da odstrane `eljezo (oklop i oru`je) i ko`u i ko`ne stvari (prsluke.” Kad ga rane pritisnu{e.472 To }e biti sudbina svih poginulih boraca.s. ili `elja za islamom?” On odgovori: “@elja za islamom. sav svoj imetak ostavljam Muhammedu. potom.s.s. rana }e se crvenjeti kao krv.

Zato Hanzala koga meleki okupa{e. a.D`emhur u isti mezar. htjede da ga vidi. Na kraju su pokrili glavu. Ona re~e: “Ne.s. Resulullah re~e: “Ja }u biti na Sudnjem danu svjedok za ove {ehide. naredi njenom sinu Zubejru da je odvrati. ~ula sam {ta je u~injeno s mojim bratom.. a. vidje {ta je bilo s Hamzom.s. d`. otkrila bi mu se glava. da to meleki njega gasule.” Tako su pokopali Abdullaha bin Amr bin Haram i Amra bin el .” 477 Prizor kopanja {ehida bio je stra{no te`ak. bolji od mene.: ‘Poredajte se da se pomolimo Allahu.. onda toga prvoga spuste u mezar (malo odvojeno u zajedni~kom mezaru). Gorko je plakao dok ga suze ne zagrcnu{e. 475 Ashabi zagubi{e Hanzalin tabut i dok su ga tra`ili.s. da se kod njegove rodbine raspitaju o njemu. sestra Hamzina. a kad bi pokrili noge. Kad bi mu pokrili glavu. nakon odlaska mu{rika.250 Zape~a}eni d`enetski napitak je znao najvi{e Kur’ana napamet?” Kada ka`u na osobu. i tra`ila od Allaha da mu oprosti grijehe. pa se poreda{e iza njega u redove i on po~e u~iti dovu: ‘Gospodaru moj. vidjele bi se noge. a. a. Potom im re~e. Resulullah.Mes’ud pri~a: “Nikad do tada nismo vidjeli Resulullaha.[. 478 Abdurrahman bin Avf pri~a: “Poginuo je jedan junak.. Oni upita{e njegovu `enu.. vidjela bi se glava.sinom njegove sestre i brata mu po mlijeku.s..s.{. osim u njegovi sivkasti ogrta~. d`.” Ona pri|e i pogleda ga. a na noge mu stavite mirisnu `ukvu.’. 476 Kad Resulullah. da joj ne dozvoli {ta joj bi s bratom. a. a ona im ispri~a pri~u o njemu i doga|aj zbog kojega ga meleki ogasuli{e. obuze ga velika tuga. A. Resulullah. jer su bili veliki prijatelji.S. a noge su pokrili `ukvom. da tako `estoko pla~e kao za Hamzom bin Abdul Muttalibom. a. Njegova `rtva bila je u ime Allaha. Mi }emo svakako biti strpljivi u ovome. i ka`e: “Rekao je Resulullah..{. I MOLI GA DOVOM Imam Ahmed prenosi zbivanja na Uhudu. vidje{e ga na zemlji. ako mu .’” 479 RESULULLAH. bi prozvan “Gasilul . Oni obavijesti{e Resulullaha. njegovim amid`om i bratom po mlijeku.s. a kad bi pokrili noge. a on im re~e. Kad bi mu pokrili glavu. Niko ne mo`e oduzeti nikome `ivot. Zamotan je u njegov ogrta~. pa i njegova nesre}a je u ime Allaha. d`. Mus’ab bin Umejr. Tebi pripada svaka hvala. Habab pri~a: “Hamzu nismo imali u {ta zamotati.melaike” ~ovjek kojeg su okupali meleki. Kad je do{la Safija.: ‘Pokrijte mu glavu. Ibn ..s. ga okrenu prema kibli i klanja mu d`enazu. D@. U ~ovjeku su se d`igerice trgale od bola i tuge. Resulullah potom naredi da ga zakopaju s D`ah{om . OBRA]A SE ALLAHU. ako Allah da.” Sli~no je prenio i Habbab koji dodaje: “Rekao nam je Resulullah.. Molila je. a s njega je curila voda.{. otkrile bi se noge. a.

Spusti na njih svoju srd`bu i stradanje. a.s. brat i otac. a ona kad ga vidje re~e: “Svaka nesre}a koja je tebe zaobi{la malena je. ubij nevjernike koji u la` utjeruju Tvoje Poslanike i koji odvra}aju od Tvoga puta.” 482 Kod Resulullaha.s.Dinar. u~ini da umremo kao muslimani. molimo re za `ivot obasut Tvojim blagodatima koje ne}e prestajati i nestajati. a ona se opet prisabra i obrati Allahu.Zape~a}eni d`enetski napitak 251 je odre|eno da `ivi. on je dobro. a u~ini da mrzimo nevjerstvo. ako si ga Ti udaljio. Ona se prisabra.. Gospodaru moj. U~ini da se pridru`imo Tvojim dobrim robovima. a. Molimo Te. omili nam iman i s njim okiti na{a srca. pro|e pokraj `ene iz porodice Benu . a ni oduzeti ono {to mu Ti da{. prospi na nas svoj beri}et.Muttalib. znanog i neznanog.s. i obrati se Allahu..s. ako mu je do{ao ~as da umre. Gospodaru moj. koga si Ti uputio.{. hvala Allahu. d`. Nema spasa i upute onima koje si Ti ostavio u zabludi. do|e majka S’ad bin Muaza zajedno s njim. a niti mo`e zalutati onaj. dobrotu i opskrbu. a. Na Uhudu su joj poginuli: mu`. Utje~emo se Allahu moj. krenu{e u Medinu.. a. Gospodaru na{.” 481 Resulullah. vrisnu i zaplaka.” Ona re~e: “Poka`ite mi ga! Ho}u da ga vidim!” Oni pokaza{e na Resulullaha.” Odgovori{e joj: “On je dobro. milost. Na putu ga je do~ekala Hamna.s. U putu je Resulullah. a. isto kao {to je to do`ivio od muslimana tokom borbe. od svake vrste zla. ako si ga Ti pribli`io. d`. onako kako i ti `eli{. ubij nevjernike kojima je dana Knjiga. On je vodio svoga . osim Ti. Tebi.s. a ne vjeruju Allaha. koji nisu osramo}eni i na ku{nju stavljeni. Tada Resulullah. Pa joj reko{e da joj je poginuo daid`a Hamza bin Abdul . grije{enje i nepokornost. Gospodaru.. Gospodaru moj.. Kada nam do|e smrtni ~as. Uputi nas na pravi put. Gospodaru moj. o Istinski Bo`e!’” 480 POVRATAK U MEDINU I NEOBI^NI PRIMJERI LJUBAVI I PREDANOSTI Kad su muslimani pokopali {ehide i kada je Resulullah. do`ivio rijetke prizore izljeva ljubavi i predanosti od `ena muslimanki. Niko nikome ne mo`e dati ono {to mu Ti ne da{. a. i niko ne mo`e dati `ivot..s. a kad joj javi{e da joj je i mu` poginuo. d`. Musa’b bin Umejr.. a ni udaljiti. prou~io dovu Allahu.{. a. Niko se ne mo`e pribli`iti Tebi.{. pa joj javi{e da joj je poginuo brat Abdullah bin D`ah{. re~e: “Mu` je kod `ene na posebnom mjestu. za pomo} u te{kom ~asu i za sigurnost u ~asu straha. k}er D`ah{a.. Kad su je obavijestili o tome ona upita: “A {ta je s Resulullahom. i da budemo o`ivljeni kao muslimani.

s. moli za one koji su ostali poslije njih. a. nakon ta~nih prora~una i detaljnih i{~itavanja velikog broja djela o bitkama. budi radosna i obraduj rodbinu poginulih. odagnaj tugu iz njihovih srca.: “Allahov Poslani~e.” 484 POGINULI NA OBJE STRANE Sva pouzdana predanja govore o sedamdeset poginulih muslimana na Uhudu.252 Zape~a}eni d`enetski napitak konja za uzdu. k}eri moja.” Resulullah. za svoje porodice.s. te ustade prema njoj i izrazi `alost za poginulog joj sina na Uhudu. a. re~e: “Operi s nje krv.” Resulullah. o Allahov Poslani~e. Kod mu{rika su dvadeset dvojica poginula na Uhudu. d`. ovo je moja majka. zamoli Allaha.. Ona re~e: “Nek’ vidjeh da si ti dobro.. Amra bin Muaza.” I Alija bin Ebi . 485 .Talib isto to: “Operi i sa ove sablje krv. A. te raznih “sira” u kojima su navedena i imena ubijenih mu{rika. Oni }e se svi zauzimati kod Allaha. re~e Aliji: “Ti si danas bio pravi borac..s.S. ko bi vi{e plakao za njiima poslije ovoga?” Pa re~e ponovo: “Allahov Poslani~e.” Tada Resulullah. ^etrdeset i jedan iz plemena Hazred`. a Resulullah.s. Jedan je jevrej poginuo. ali i Sehl bin Hanif i Ebu .. a.s. Me|utim. Kad je stigao svojoj ku}i. a. i ona je meni danas dobro poslu`ila. Ve}ina poginulih su ensarije. K}i mu Fatima uze njegovu sablju. odgovori: “Dobro do{la”.. Ona je danas dobro poslu`ila.Dud`ane. Allah najbolje zna. pa se obrati Resulullahu.{.” Ona mu odgovori: “Mi smo zadovoljni. a dvadeset ~etiri iz plemena Evs. sedmog mjeseca {evala 3. godine po Hid`ri. za poginule na Uhudu i re~e: “O S’adova majko. a samo ~etverica muhad`ira. a ne dvdeset i dva. a.” (porodica) On re~e: “Gospodaru moj. odmah mi je nesre}a manja. d`. da }e se njihovi {ehidi svi zajedno dru`iti u D`ennetu. umanji njihovu nesre}u i budi dobar onima koje su iza sebe {ehide ostavili. vratio se u Medinu u subotu nave~er.. Njih je poginulo {ezdeset pet.. a. dolazimo do podatka da je na Uhudu poginulo trideset i sedam mu{rika.s.” 483 RESULULLAH. U MEDINI Resulullah.{..

poslije Bitke na Uhudu. Otac mi je u amanet ostavio brigu o svojim k}erima.. Bojao se da mu{rici ne preduzmu neke korake. Po`eljeli smo da te Allah ozdravi i oja~a. Resulullaha..s. Lego{e umorni..s. ali te ja molim da mi i pored toga dozvoli{ da idem s tobom.s. a. pozivu na pohod. a muslimani s njim. godine po Hid`ri jo{ su bili pod velikim utiskom bitke i poginulih.Esedi.. Resulullah. Neki ka`u: “Bio je mu{rik.. i re~e: “O Allahov Poslani~e. boje}i se novih iznena|enja. pogotovo {to im uhudska bitka nije donijela nikakvu dobit. tako mi Boga.” Resulullah. a. a.s.s.. a.s. kada Resulullah. Sve Resulullahove. bilo nam je `ao. a. Muslimani se odazva{e Resulullahovom. On re~e: “O Muhammede. a da nisam ja uz tebe. Tog osmog {evala 3.. krenu. re~e: “S nama mogu krenuti samo oni koji su se borili na Uhudu. mu dozvoli.s. na Hamri do~eka M’abed bin Ebi . Mo`da }e poku{ati da napadnu Medinu.s.. a... muslimani s Uhuda proveli su u vanrednom stanju. odgovori Resulullah. U~esnici pohoda pri~aju da je Resulullah.” Resulullah. a. Osnovno im je bilo ~uvati svog Resulullaha. Stoga ~vrsto odlu~i da krene u potjeru za mekanskom vojskom.” Abdullah bin Ubej upita: “Mogu li i}i s tobom Poslani~e?” “Ne”. a. naredi mu da krene za Ebu . koja je jo{ uvijek bila na putu.. sumnje i bojazni od ponovnog mu{ri~kog napada nisu bile bez osnove.s. Kad su stigli do Hamraul .s. naredio ljudima da se spreme za put i za susret s neprijateljem..” D`abir bin Abdullah obrati se Resulullahu. Oni reko{e: “Slu{amo i pokoravamo se. {to ne bi valjalo. a. a. legao je te no}i razmi{ljaju}i o situaciji u kojoj su se na{li muslimani. {ta je zadesilo tebe i tvoje drugove. savjetnik. POHOD NA HAMRAUL . iako su imali i te{ke rane i veliki strah. a.s. Mora da }e poku{ati da na drugoj strani na|u zadovoljenje. ali s velikom strepnjom i dobrim osiguranjem grada. ali je i pored toga u sklapanju primirja izme|u Huzaata i Benu Ha{ima bio Resulullahov. a. osamdeset kilometara od Medine.Sufjanom i da ga isprovocira. ti zna{ da ja ne volim da igdje ide{. a.Huzai i primi islam.Zape~a}eni d`enetski napitak 253 VANREDNO STANJE U MEDINI Prvu no} u Medini. godine po Hid`ri.M’abed el ..s. ili u nedjelju osmog {evala 3. .ESEDI Resulullah. To je bilo sljede}eg jutra. tu se ulogori{e.s. a niti kakvu slavu. i biti na oprezu.

Pridru`ili su mu se svi koji su izostali sa Uhuda. ~uvajte se!” Muslimani se ne prepado{e. U njihovim srcima poraste iman. On ga do~eka i upita: “[ta nam donosi{?” Zapo~inju}i rat nerava i propagande. Mekanska se vojska podi`e i krenu prema Medini. kojoj se ni broja ne zna.s. `alosni i pokajni {to nisu bili na bojnom polju.. On povede novu vrstu rata protiv muslimanske vojske i to odmah.” Sufjan re~e: “Poru~ite Muhammedu da smo se svi skupili i krenuli da uni{timo njega i njegove drugove. M’abed re~e: “Muhammed. tako mi Boga. i do{li do zaklju~ka da nisu ni{ta pametno uradili. da se ne}e va{a pobjeda pretvoriti u poraz. On re~e: “O narode.” Tada se javi{e i ostale kurej{ijske vo|e iz Meke. dok se ne spase. a poslije toga su krenuli ku}i ostaviv{i muslimansko vo|stvo oko koga }e se ponovo iskupljati ljudi. Me|utim. zaustavili su se u Revhi. a ja }u va{e deve natovariti hurmama i gro`|icama na Ukkazu (~ar{ija .Huzai. Zove na sukob. i njegovih drugova u Hamrai i preneso{e mu Sufjanovu poruku. Od tih rije~i oni postado{e . Sufjan nije znao da je on primio islam. Ogor~eni su i srditi na vas kako nikad nisu bili. Uni{tit }e vas potpuno. Vratite se u Meku i pobjeda je va{a. posebno za one koji su bili previ{e umorni i iscrpljeni. sti`e ga M’abed bin Ebi . Oni jo{ dodado{e: “U velikom broju idu na vas. koje je ve} uzela panika i strah.” Ebu .” M’abed: “Ja ti savjetujem da to ne ~ini{. Tu su me|usobno analizirali Uhud.Sufjan: “Mi smo se dogovorili.Kajsov karavan koji je putovao u Medinu. a. Nisam siguran ako krenete ptrema Medini. Oni su vidjeli jedini izlaz u bijegu i povratku u Meku.sajam). ako do|ete u Meku?” Odgovori{e: “Da. da ih napadnemo i da ih uni{timo.M’abed el . prije nego krenu Sufjan sa svojom vojskom.” Ovo mi{ljenje odbi ve}ina zlobnika. pa nisu pridavali veliku pa`nju toj ideji. Muslimanima su nanijeli bol i `rtve. Tada je pokraj Sufjana i mu{rika nai{ao Abdul . Me|utim. Eto ga sa svojom vojskom. Treba muslimane prestra{iti i navesti da odustanu od potjere za njima. Posebno se Kurej{ijama suprotstavio jedan od zna~ajnih starje{ina. prije nego {to }e i sti}i u Meku.” Karavan pro|e pokraj Resulullaha.254 Zape~a}eni d`enetski napitak Kad su mu{rici napustili Uhud i krenuli prema Meki. Safvan bin Umejje.Sufjan re~e: “Te{ko tebi. {ta to govori{? A {ta misli{ da uradim?” M’abed: “Mislim da ne treba{ i}i dok ne ugleda{ pra{inu od konja.” Ebu .” Izgledalo je da je to bilo samo povr{no mi{ljenje.Sufjanovo nije prestajalo. neprijateljstvo Ebu . mjestu trideset i {est milja udaljenom od Medine. Sufjan im re~e: “Ho}ete li ponijeti Muhammedu od mene poruku. bojim se da }e se protiv vas sakupiti i oni koji nisu u~estvovali na Uhudu. ili dok se ne pojavi prethodnica vojske iza ovog vrha. Stoga neki reko{e: “Vratimo se da ih uni{timo. ne ~inite to.

i 11.. . a.a.. Oni su gospodarili situacijom na bojnom polju. a. a.~ovjeka koji je bio me|u zarobljenicima Bedra. On je dovr{etak Uhuda i jedna od njegovih epizoda. Evo kako se to desilo: Kad su se mu{rici vratili s Uhuda. Jedna skupina muslimana do`ivjela je i stvarni poraz. Kada je muslimanska vojska izi{la iz Medine. r. Kad ga Resulullah. godine po Hid`ri. Resulullah.” (3: 173.s.s. re~e: “Ne}e{ vi{e nikada kro~iti u Meku i govoriti: ‘Prevario sam Muhammeda dvaput!’ Vjernika ne smije ujesti zmija dva puta iz iste rupe.” Resulullah. {to i u~ini{e. Kad je ~uo da se Resulullah. koji mu je bio amid`i}.. utorak i srijedu.s. Taj Ebu .. a. r.D`umehiju . zatra`i od Allahovog Poslanika. je to uradio pod uvjetom da ne smije ostati u Medini du`e od tri dana.s. jer svojim stihovima po~e buniti i dizati svijet protiv Resulullaha. jer je bio siroma{an. zarobi prije odlaska u Medinu Ebu . i ostavi me mojim k}erima.s. da li je to bio poraz ili nije? Bez sumnje. pusti me.Mugire bin Ebu . istra`iva~i su tragali za pravom rije~ju. zarobi.. ili 9. i potpune pometnje u muslimanskim redovima koji su se konsolidirali nakon okupljanja . a. a. 10. vra}a.. I reko{e: “Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar.s. a imao je mnogo `enske djece. Me|utim.” Tada Resulullah.s. 174) Resulullah. Tako|er.Izzet izdade i prevari Resulullaha.. Oslobodio ga je pod uvjetom da nikoga ne hu{ka protiv njega. ovaj pohod na Hamrau bio je samo nastavak Uhuda.s..Izzeta el . Muavija je do{ao kod Osmana bin Afana. a.” “I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem. Resulullah... To je bila Bitka na Uhudu sa svim pojedinostima i detaljima.. naredi Zubejru ili Asimu bin Sabitu.. Dugo.s. on re~e: “O Muhammede.Zape~a}eni d`enetski napitak 255 ja~i. pa ga je oslobodio Resulullah. pa mu odsije~e glavu. veoma dugo.Esedi tu nedjelju.. a nikako posebna bitka. provede u Hamraul .a. a. Muavija je ostao u njoj vi{e od tri dana {pijuniraju}i u korist Kurej{ija. a. a onda se vrati u Medinu. vojna nadmo} u drugom dijelu bitke bila je na strani mu{rika. ^injenica je da mekanska vojska nije uspjela zauzeti teritoriju gdje se vodila bitka. dat }u ti rije~ da vi{e nikad ne}u ~initi ono {to sam u~inio. 486 Kako vidimo. nikakvo ih zlo nije zadesilo. a. pobjegao je iz Medine. ina~e }e ga ubiti. {eval 3. da uzme Muaviju pod svoju za{titu. pa Osman.. a. pa ponedeljak. Resulullah. a.Aasa. Tako|er je kaznio smr}u jednog od mekanskih {pijuna. djeda majke Abdul . i pored velikog i jakog okru`enja.s. i postigli su da Allah bude njima zadovoljan.s. veliki dio muslimanske vojske ostao je na boji{tu.a Allah je neizmjerno dobar.s..Melika bin Mervana. Ogromne `rtve i veliki gubitak bijahu na strani muslimana. ima nekih pitanja koja nas ko~e u prihva}anju da su mu{rici pobijedili i osvojili. naredio je Zejd bin Harisetu i Ammar bin Jasiru da ga prona|u i ubiju. i muslimana. Muaviju bin el .

Sve to nam potvr|uje da ono {to su postigle Kurej{ije nije ni{ta vi{e od jednog poku{aja za nano{enje ogromnih `rtava muslimanima. dio po dio. u kojem je svaka strana imala i uspjeha i neuspjeha. trpe i oni bol kao i vi. Mu{rici nisu poku{ali uzvratiti borbu u Hamrai. `rtvama. a koji su iskoristili u datome momentu.A Allah sve zna i mudar je. Ono {to treba da napomenemo jeste da su mnogi osvaja~i do`ivljavali ovakve poraze kao {to je bio ovaj za muslimane. Mu{rici nisu uspjeli zarobiti ili ubiti glavnu komandu. Na ovo nas upu}uje Allahov. Nisu udarili na Medinu da je oplja~kaju i pokore.” (4:104) Allah..{. Mu{rici nisu imali nikakvu materijalnu dobit od bitke. a morali su ih prevazi}i u ovako te{kim situacijama.{.Esedi. ako ni radi ~ega drugoga. A da li je. d`. Mu{rici nisu ostali na bojnom polju dan. Niko od medinskih vojnika nije pao u zarobljeni{tvo mu{rika. govor: “Nemojte malaksati tra`e}i neprijatelja. poredi jednu stranu s drugom u pretrpljenim gubicima. a vi se jo{ od Allaha nadate ~emu se oni ne nadaju.. On iznosi slabosti koje vjernici nisu prevazi{li. ako vi trpite bol. bio poraz ili pobjeda? Oboje. potpuno otvorena i bez vojske. i komentira razloge koji su doveli do ogromnih `rtava. patnjama i boli. koja se povukla. . Napokon. dva ili tri. {to nam potvr|uje da su obje strane bile u pribli`no istoj situaciji i da su se razi{le bez pobjede. Eto.256 Zape~a}eni d`enetski napitak oko zapovjednog kadra i mjesta. uistinu. {to nam potvr|uje njegovo odustajanje od napada na Medinu zbog prisustva muslimanske vojske u Hamranl . iako je muslimanska vojska bila u vojnom logoru. a onda svaka odustala od dalje borbe bez bje`anja i prepu{tanja teritorije neprijatelju. ova bitka ili ovaj pohod. kako je to bio obi~aj osvaja~a u to doba. Sufjanov brz povratak u Meku govori nam da se on `estoko bojao vojnog poraza ako nastavi dovr{etak bitke. iako je bila na pragu Uhuda. nego su po`urili s odlaskom. bez sumnje. ostavljaju}i bojno polje prije nego {to su ga napustili muslimani. bija{e vrsta nezavr{enog rata. zbog toga je to nezavr{eni rat. d`. Potupno im je propao plan uni{tenja muslimanske vojske koja je bila u okru`enju. KUR’AN O BITKI NA UHUDU O Uhudu nam govori Kur’an koji osvjetljava svaki va`an stupanj ove bitke. a ono radi visokih i plemenitih ciljeva na kojima se zasniva ovaj ummet (narod) razli~it od .

Muslimani su shvatili da imaju neprijatelja i u svojim redovima. Kur’an je ukazao na odre|ene propise i pohvalne ciljeve koji su proistekli iz te bitke.. . te bo`anski propisi nastali ovom prilikom veli~anstveni su. Zbog prekr{aja uslijedio je poraz. Tada bi veoma te{ko bilo razlikovati ko je iskren. . a tajanstvenost je postala javnost. otkriti. ~eka vas nagrada velika. Na temu Uhuda objavljeno je {ezdeset ajeta u suri “Ali .” (3:179) POUKE I PORUKE BITKE Ibn . . mu’mina uvukli bi se oni koji im ne pripadaju. on ih je otkrio i iznio u javnost njihovo skriveno neprijateljstvo prema Allahu. naredbu da ne napu{taju polo`aj. A da su stalno gubili ne bi poslanstvo imalo svoju svrhu.munafika. stoga su se i za njih pripremili i bili na oprezu pred tim neprijateljem. zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. .. d`. i da su stalno pobije|ivali. Obi~aj je bio kod svih poslanika da isku{aju na djelu svoje sljedbenike. mu’mini su pokazali sabur (strpljenje). uzro~nici haosa i zavjere.Predo~avanje muslimanima lo{ih posljedica zbog neposlu{nosti. A kad su stavljeni na ku{nju. a zbog dosljednosti u naredbi pobjeda. ve} }e lo{e od dobrih odvojiti.. ono {to je skriveno. Da nije bilo toga.Izazivanje nesre}e zbog kr{enja naredbi.Kajjim na{iroko govori o svim detaljima Bitke na Uhudu. Na Uhudu je licemjerje isplivalo na povr{inu i rije~ima i djelom.’” Evo nekih: . da bi na kraju dao koncizan komentar o rezultatima i porukama ove bitke.Zape~a}eni d`enetski napitak 257 drugih. vi ste najbolji narod od svih koji su se ikada pojavili.” (3:110) Kur’an govori o poziciji munafika. Allah vam ne}e.{. a ko nije. a za poslu{nost nagrada. za prekr{aj bila je i kazna. d`.. 487 Ibn .Had`er ka`e: “U~enjaci su rekli: ‘Doga|aj na Uhudu i pouka koju su muslimani imali od ove bitke. i Njegovom Poslaniku. a. Dobro je poznato da je licemjerje prikrivena osobina dvoli~njaka ... a koju su stalno pothranjivali ti munafici i njihova bra}a jevreji.{. ako budete vjerovali i Allaha se bojali. Na taj na~in Kur’an je eliminirao svaku sumnju koja je nagrizala nejaka muslimanska srca. Mudrost Allahova nalagala je da se doga|a i jedno i drugo radi razlu~ivanja istine od la`i. koje samo pronicljivi otkriju. kao {to se desilo kada su strijelci prekr{ili Resulullahovu.s. ka`e: “Allah ne}e vjernike s licemjerima izmije{ane ostaviti.” (3:121). Uzvi{eni Allah. u redove vjernika. i ~eljad svoju ostavio da vjernicima odredi{ mjesta pred borbu.Odlaganje pobjede i pomo}i u nekim periodima bitke trebalo je slomiti nefs (pohlepu i oholost) kod vjernika. ve} On za to odabere onoga koga ho}e od poslanika Svojih.. “.Imran” po~ev{i od samog po~etka bitke: “A kad si ti poranio.

pa ne samo to. U njih spada {ehadet. d`. a potom krenu{e s ratnim napadima plemena Adi i Karet u mjesecu saferu 4.s. a unutra{nje i vanjske patnje muslimana bivale su sve ve}e. munafici i beduini pokazivali su otvoreno neprijateljstvo. 488 VOJNE IZVIDNICE I MISIJE IZME\U UHUDA I AHZABA Tragi~ne posljedice Uhuda nanijele su velike {tetu ugledu i ~asti muslimana.{.Amir. Taj posljednji napad poznat je pod imenom Bitka “Bi’ru Meunet”. a. d`. Jevrejsko pleme Benu . I pleme Benu . koje ne bi mogli zaraditi svojim dobrim djelima. .s. Ne pro|o{e ni dva mjeseca od Bitke na Uhudu. da bi u mjesecu rebiul . omogu}io je Svojim robovima da steknu nekepovlastice na budu}em svijetu. Svako od njih `elio je da nanese {tetu muslimanima.. d`. autorite i sl. silu i zvjerstvo prema Njegovim evlijama.258 Zape~a}eni d`enetski napitak a licemjeri (munafici) veliki strah. godine po Hid`ri. svojom je mudro{}u uspio da muslimanima vrati samopouzdanje. kad pogibe deset ashaba. presti`. a tim istim metodama je Allah. Resulullah. Pleme Benu .Esed napade Medinu. 4. otklanjao grijehe vjernicima. Jevreji.. a. nego su silno `eljeli i da ih potpuno uni{te.ula.. Istog mjeseca sli~ne napade izvr{i i pleme Benu .{.Allah je `elio kazniti neprijatelje Svojih {ehida.{. Neuspjeh koji su muslimani do`ivjeli na Uhudu dovodio ih je neko vrijeme u vrlo opasnu situaciju.evelu. godine po Hid`ri. te u sukobu s njim pogibe sedamdeset ashaba. . uva`avanje. a mnogobrojni neprijatelji ispru`ili su svije ruke prema Medini i muslimanima. Oslabilo je strahopo{tovanje. tako|er uni{tavao nevjernike.. 4. Oni su za kratko vrijeme ponovo stali na svoje noge i po~eli nove aktivnosti za vra}anje slave. Takvim metodama je Allah. ugleda i uva`avanja. Me|utim. Medina je bila okru`ena raznim opasnostima sa svih strana.. pa je stvorio uzroke i na~ine koji }e im olak{ati put do specifi~nih povlastica. Allah. godine po Hid`ri pripremili plan o ubistvu Resulullaha.Nadir je javno ispoljavalo svoje neprijateljstvo ~itav ovaj period.Gatafan naumi napad na Medinu u mjesecu d`umadel . iska`u svoju zlo}u. pa im je omogu}io da putem nevjerstva (kufra).

Ebu .s. Abdullah bin Unejs odsustvovao je iz Medine osamnaest no}i. zatim se vratio nazad 23.s.Seleme.Esed na njihovom ku}nom pragu.SELEME Prvi koji ustado{e na muslimane. posla na njega Abdullaha bin Unejsa da ga porazi. 4. U Medinu stigle su vijesti da su Talha i Selema. Evo nekih primjera. POHOD NA EBU .s.Esed da zajeni~ki napadnu Medinu i Resulullaha. krenuli sa svojim retnicima i saveznicima da pozovu Benu . on mu darova svoj {tap i re~e: “Taj {tap }e na Sudnjem danu biti znak izme|u mene i tebe. ~ime je dato svim neprijateljima na znanje. a. a. To se desilo na dan pojave mla|aka mjeseca. prvog muharema 4. Resulullah. sinovi Huvejlida. krenuo s novim manevrima koji su muslimanima vratili dostojanstvo i presti`. a muslimani zarobi{e deve i od plijena {ta su `eljeli.. Oni se upla{i{e i razbje`a{e. s velikim ratnim plijenom koji uze{e bez borbe. Kad je stavio glavu neprijatelja pred Resulullaha.Selema vrati se bolestan od upaljenih rana zadobijenih na Uhudu i ubrzo umrije. oporu~io je da stave s njim u tabut i taj {tap. nakon napu{tanja Uhuda. muharema. 489 VOJNI POHOD ABDULLAHA BIN UNEJSA Petog dana istog mjeseca muharema.. godine po Hid`ri.” Kad je Abdullah umirao.. a. 490 .Huzelij sakupio mno{tvo ljudi u rat protiv muslimana. Resulullah. bilo je pleme Benu .Esed bin Huzejmeta.Zape~a}eni d`enetski napitak 259 Prvi napredak osjetio se odlaskom vojske na Hamrau.s. da je vojska spremna na nove pohode. kojem povjeri i muslimanski barjak.s. stigo{e vijesti u Medinu da je Halid bin Sufjan el .. Natovari{e deve i sretno se vrati{e u Medinu. hitno posla izvidnicu od dto i pedeset boraca muhad`ira i ensarija pod vo|stvom Ebu . Ebu . {to je silno iznenadilo i razo~aralo jevreje i munafike. nose}i Halidovu glavu.Selema iznenadi pleme Benu . a. Potom je Resulullah. a. prije nego {to su krenuli u napad na Medinu. godine hid`retske.

a da je Muhammed na ovome mjestu.{.. obrati mu se Ebu .KAreta i izjavi{e da naginju islamu.Ishaka i Buharije deset) na ~elu s Mersedom bin Ebi . Kad su ga htjeli razapeti. H. bje`e}i od neprijatelja.Desinnet i jo{ jedan ~ovjek. Asima bin Sabita.. Oni posla{e stotinu strijelaca. Kad predade selam.Benu-Lihjan. blagosloviti.260 Zape~a}eni d`enetski napitak TRAGI^AN DOGA\AJ NA ER-RED@I’U U mjesecu saferu. tako mi Allaha. do|o{e predstavnici naroda Adal i El . Oni si|o{e i predado{e se. izme|u mjesta Rabiga i D`ide. a smrt u ime Allaha je ne{to {to }e i sam Allah.Mersedom. jer su na Bedru ubili neke mekanske prvake. pa da ga makar i trn ubode. ne}emo ubiti ni jednoga od vas.Red`i’u. d`. da ne}ete re}i da se pla{im klanjao bih jo{ koji rekat. Ostali su Hubejb. on re~e: “Pustite me da klanjam dva rekata”. Nevjernici ih jo{ jednom pozva{e uz obe}anje i datu rije~. Goni~i su slijedili njihove tragove i kad ih stigo{e. (prema mi{ljenju Ibn . Ti ljudi krenu{e s do{ljacima na put.Hattaba). a onda se okupi{e da ga ubiju. Oni su se branili.Adal i El . Resulullah. Benu . Onda ga ubi{e. Nevjernici im viknu{e: “Imate na{u rije~ i garanciju.Karet zatra`i{e pomo} ljudi iz plemena Huzejl .” Kurej{ije ga potom razape{e i odredi{e ~ovjeka da ~uva njegovo tijelo. pa odbi da ih slijedi. Izvedo{e ga iz harema Kabe da ga razapnu.. Nakon izrecitiranih stihova. Oni su ga vukli i tjerali da ide s njima. a tebe da pustimo tvojoj ku}i?” On odgovori: “Ne. ali da ne znaju ni{ta o njemu. pa do momenta pogubljenja. 4. a. On. iste godine.Ishaka.” Asim odbi silazak i predaju i naredi svojoj grupici da im pru`i otpor. Ovi ih prevari{e i sveza{e ih tetivama svojih lukova. kod Resulullaha. posla s njima {est osoba. g. a. Najdivnije je {to u jednom stihu ka`e da nimalo ne brine {to }e ga ubiti.s. Zatra`i{e da po{alje s njima ljude koji }e ih nau~iti vjeri i podu~iti u~enju Kur’ana. Zejd bin ed . pa ga pusti{e i on klanja. (prema podatku Ibn . djeda Asima bin Omer ibn el . i pored svega toga ne htjede i}i.Sufjan i upita ga: “Bi li te veselilo da je Muhammed kod nas da ga ubijemo. re~e: “Tako mi Allaha. bunar vode plemena Huzejl u Hid`azu. Onaj tre}i ~ovjek re~e: “Ovo je po~etak prevare”. Po no}i do|e . jer umire kao musliman.” Zatim Hubejb di`e ruke na dovu i povika: “Moj Gospodaru! Svedi njihov broj (pobroji ih). Grupiva muslimana ispe se na jednu pje{~anu uzvisinu. ubij ih pojedina~no i nikog od njih ne ostavi!” Zatim izrecitova stihove u kojima opisuje svoje stanje od kada su ga zarobili. ako si|ete i predate nam se. ali ih je sedam poginulo od pogodaka strijelom. ne bi me veselilo da sam ja kod svoje porodice.s. Zatim odvedo{e Hubejba i Zejda koje proda{e u Meki. a protiv muslimana. a prema Buhariji. Hubejba zatvori{e. okru`i{e ih. Kad su do{li do mjesta Er .

do|e Ebu . klanjali no}u i tako putovali dok nisu stigli do bunara Ma’unet.. a. u Medinu kod Resulullaha. Nadimak mu je bio “Mula’ibu el . a kamoli gro`|a. Stanovnici Ned`da im mogu zlo nanijeti. pozva ga da primi islam.s.a.” 491 TRAGI^AN DOGA\AJ KOD BUNARA “M’AUNET” Istoga mjeseca u kojem se desio stra{an doga|aj na Er. posla roj skakavaca koji pokri{e njegovo tijelo i kada do|o{e. uspio sam. Ljudi koji su izabrani da idu u Ned`d bili su sve probrani... kako bi bili sigurni da je i on ubijen. ^injenica je da je Hubejb prvi ~ovjek koji je klanjao dva rekata sunneta pred ubistvo. U putu su ~inili i dobra djela. gospodara mi Kabe!” .” Resulullah.Esinne” (vje{t borac kopljem).Ishak. Asim je na Bedru ubio jednog njihovog starje{inu. koji se nalazio na zemlji izme|u plemena Amir i Hurret bin Sulejm. koji je imao nadimak “Oslobo|en da umre” (Molio je da ga oslobode iz zarobljeni{tva. re~e: “Bojim se za njih. Hubejba je ubio Ukbebin el . posla s njim ~etrdeset ljudi. Odatle posla{e glasnika Harama bin Mulhana.. Interesantno je spomenuti da je Hubejb dok je bio zarobljen i svezan u prostoriji.Haris. Zejda bin el Desineta kupi Safvan ibn ‘Umejje i ubi ga kao osvetu za svog oca. a.s. a za uzvrat }e se boriti za islam dok ne umre).” Ebu .{. porukom Allahovom neprijatelju Amiru bin Tufejlu. ja se nadam da }e ga prihvatiti. ~ijeg oca je ubio Hubejb na Bedru. Ranije je Asim molio Allaha da ga ne dotakne ruka mu{rika. Allah. i kad ugleda krv Haram zavika: “Allahu ekber. d`. Resulullah. rekao je: “Allah.Zape~a}eni d`enetski napitak 261 Amr bin Umejje. niti prihvati niti odbi. a.Berra odgovori: “JA }u ih {tititi. a on.Red`iu. ve} naredi da ga udare s le|a kopljem.s. brata Sulejmove majke s Resulullahovom. a u sahih hadisu stoji sedamdeset ljudi . r. cijenjeni muslimani. u~ili su i tuma~ili Kur’an.zadnja brojka je ta~nija..{. prodavali ih. a u Meki nije bilo ni jedne datule. Oni tu odsjedo{e. Kurej{ije posla{e ljude da donesu Asimovo tijelo. kako navodi Ibn . Naime.. ve} re~e: “O Allahov Poslani~e.. kao {to ga ~uva i dok je `iv.Munzira bin Amra. a. ~uva Svog roba mu’mina i nakon smrti.” Resulullah.s. ~uo za ovaj slu~aj. a zatim kupovali hranu za siromahe ispred d`amija.s. pa ga na prevaru stra`ara odnese i zakopa. d`. Omer.Berra Amir bin Malik iz Ned`da. jednog iz plemena Benu . po{alji svoje drugove stanovnicima Ned`da da im objasne islam. dogodila se jo{ ve}a tragedija koja je poznata u historiji pod imenom “Okr{aj kod bunara M’aunet”.. Kada je h.Saide. Taj doga|aj po svom je zbivanju otpo~eo sli~no kao i prethodni. u~a~i Kur’ana i poznavaoci islama. Sabirali su drva. a. vi|en da jede jedan grozd. a potom se zavjetovao Allahu da }e se boriti i ~uvati od nevjernika. Kurej{ije nisu mogli da mu pri|u. Nadredi im El . Amir ne pogleda ni poruku ni ~ovjeka. Kad koplje probi njegovo tijelo.

da je prokleo ova plemena i narod koji pobi njegove drugove. r. a Amr bin Umejjea zarobi{e.s. Govorio je: “Isijjete.s.... o ~emu }emo govoriti.. ali im se oni ne odazva{e zbog garancije koju je dao Ebu .Sulejm.Amira da krenu i pobiju ostale muslimane. s razlikom {to su ljudi na Uhudu krenuli u borbu spremni da poginu. a. navodi se da je: Resulullah.. a. a mi smo zadovoljni Njegovom odredbom. ~ija se tragedija mogla porediti sa tragedijom Uhuda. Lahjana i Isijjeta.s.s. mu re~e: “Ubio si dva ~ovjeka zbog kojih }u morati platiti veliku krvarinu i zbog kojih }e muslimani biti u te{koj neprilici od njihovih saveznika jevreja. Oni zatim pozva{e pleme Benu . Kad saznado{e da je porijeklom od Mudara. Kad ova dvojica zaspa{e.s. a. objavi Svom Poslaniku.Dameri i El . Amr bin Umejje ed .. Munzir poginu uz svoje drugove. a. osim Ka’ba bin Zejda bin en . “Obavijestite na{ narod da smo se sreli s na{im Gospodarom i da je On zadovoljan nama. bio je jako pogo|en ovom tragedijom kod Ma’une kao i tragedijom kod Er . Resulullah.{.Zukvana.s. pa im se odazva{e Isij. Kad se vratio u Medinu. ashabe.” 492 Taj neura~unljivi potez Amra bin Umejja bit }e uzrok bitke s jevrejskim plemenom Benu . 495 . Amr bin Umejje vrati se u Medinu.262 Zape~a}eni d`enetski napitak Allahov neprijatelj.Berra bin Amir. prozivaju}i na jutarnjem namazu Reala. U sahih hadisu koji prenosi Enes. Kad je Amr bin Umejje bio nedaleko od Medine. gdje je poginuo. Amir bin Tufejl pozva pleme Benu . a.” Tek nakon ovoga.. Amir ga otkupi i oslobodi u ime svoje majke koja je bila du`na osloboditi roba. koje se desi{e neposredno jedna za drugom...a. On je bio ranjen. pa su iz daljine ugledali gavranove kako kru`e oko mjesta gdje se odigrala bitka. ajet koji smo u~ili dok nije derogiran. za koji nije znao. a ovi krenuli na posao spremni da rade i djeluju u miru.s. Munzir i njegov drug vrati{e se i navali{e na neprijatelja. Udru`i{e se i opkoli{e Resulullahove. Resulullah. a Resulullah. pa i oni sjedo{e da se odmore.s. proklinjao ubice svojih drugova na Ma’unetu trideset jutara. Amr ih iznenada ubi. Tada nai|o{e dvojica ljudi iz plemena Kulab. smatraju}i da se osvetio zbog svojih drugova. Real i Zukvan. Sve ih redom pobi{e u `estokom okr{aju. a. na{ao je kod njih ugovor o primirju od Resulullaha. d`. Kad ih je prekopao.. te{ko tebi!” Allah.Munzir bin Ukbe bin Amr oti{li su prije ovog stra{nog doga|aja da napasu deve. 493 Obuze ga o~aj i tuga 494 do te mjere.Nadir. obavijestio je Resulullaha. {ta je u~inio. a. ali je ostao u `ivotu do Bitke na Hendeku. Borili su se do zadnjeg daha. odbio si pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.Red`i’a. a. prestao je s proklinjanjem. sjede u hladovinu jednog drveta da se odmori.Ned`d`ara. nose}i stra{ne i tu`ne vijesti o tragediji koja je zadesila sedamdeset ~asnih i vrijednih muslimana.

Nakon poraza jevrejskog plemena Benu . Zatim reko{e me|usobno: “Ko }e od nas uzeti ovu stijenu. a. ^esto su kontaktirali s munaficima i mu{ricima iz Meke.E{refa. Omer.. ubiti. oni odgovori{e: “U~init }emo to. popeti se na zid i baciti je na njegovu glavu i njome je razmrskati?” Najgori od njih Amr bin D`ah{ re~e: “Ja!” Zatim im se obrati Selam bin Me{kem i re~e: “Ne ~inite to..s. prepali su se za sebe.Kajnuka i nakon ubistva Kaba bin el .s. posla Muhammeda bin Meslemu kod jevreja Beni Nadir s porukom: “Napustite Medinu. dok ne obavimo posao. pa su se malo primirili i sti{ali svoje neprijateljske strasti. a.” Resulullah. 496 Resulullah.s.s. Koga poslije toga vidim. a da mi i ne primijetismo. Sjedi ovdje. Nakon {to je Amr bin Umejje ubio ona dva ~ovjeka iz plemena Kilab. i oni skova{e plan da ubiju Allahovog Poslanika..” . nakon Bitke na Uhudu.NADIROM Ranije smo spominjali da su jevreji stalno pravili smutnju i da su uznemiravali muslimane. a.Kasime. Alija i grupa ashaba. sjede kraj jednog zida da sa~eka dok izvr{e obe}anje. Dajem vam rok od deset dana. zbog kojih su muslimani bivali uznemiravani. Evo kako se to dogodilo. a. dok oni ne pretjera{e u svom neprijateljstvu i zlu..s. Jevreji se osami{e. posebno poslije doga|aja na Red`i’u i Ma’uni. krenuo je Resulullah. ne mo`ete sa mnom stanovati u istom gradu. a otvoreno i javno ispoljavali mr`nju i neprijateljstvo. ispri~a im {ta su spremali jevreji. pa Resulullah.” Resulullah. a. U ve}ini slu~ajeva nisu istupali s otvorenim sukobima i ratovima. U tome momentu. Ubrzo iza toga Resulullah. a. on }e biti obavije{ten o va{oj namjeri. te i druge dizali protiv islama. Naj~e{}e su kovali zavjere.s. D`ibril Emin obavijesti Resulullaha.. S njim su tajno radili protiv muslimana. Pravili su ~esto smicalice. a. i kad im je zatra`io. a {ejtan ih je nagovorio na ovaj ~in bijede koja im je propisana. o Ebu . pa poku{a{e Resulullaha. Ashabi ga sustigo{e i upita{e: “Ti ustade i ode. a. S njim sjedo{e i Ebu . tako mi Boga. ponovo im se vrati njihova gordost i ponovo po~e{e ispoljavati svoju mr`nju i netrpeljivost prema muslimanima.Bekr. Neka nam ugovor bude sudija. da od muslimana i jevreja sakuplja krvarinu. dugo je podnosio i strpljiv bio.s. S jednom grupom oti{ao je kod jevreja (a po ve} ranijem paragrafu ugovora s njima. posje}i }u mu glavu.s. `ustro ustade i pohita u Medinu.Zape~a}eni d`enetski napitak 263 BITKA S BENI EN . imao je pravo na to). o njihovoj namjeri.. Ali. a..s. Sve su to ~inili i pored potpisanih dogovora isporazuma.” Oni su i pored toga bili uporni da svoju odluku provedu u djelo..

bilo pojedinci ili skupine. poredi njihovu stvarnost: “Sli~ni su {ejtanu kad ka`e ~ovjeku: ‘Budi nevjernik!’ . Abdullah bin Ubejj iznevjeri ih. brojno nadmo}niji. a sada i jevreji.. okru`i{e ga. Posla{e poruku Resulullahu.Nadir zatvori{e se u svoje tvr|ave. Povesti novu bitku i sukobiti se sa novim prijateljem u tim za njih te{kim historijskim trenucima. “Ako budete protjerani. u kojoj ka`u: “Mi }emo izi}i iz Medine.{. d`. a. osim oru`ja.” (59:11) I prite}i }e vam u pomo} Kurejza i va{i saveznici Gatafan. a. a onda Allah usadi u njihova srca strah. sigurno }emo vam u pomo} prite}i. Iz njih su ga|ali muslimane strijelam i kamenjem. a ashabi zau~i{e tekbire. a ako budete napadnuti.s. a. a ba{~e spale. Po~e{e se spremati za odlazak. a. ili da uspravno stoje ostavili .s. ili pak kako neki ka`u petnaest no}i. O tome govori Kur’an Kerim: “To {to ste neke palme posijekli..s. a. a. I oni su spremni umrijeti brane}i ih. posebno nakon njihovog poku{aja da ubiju Resulullaha. on prizva Allaha. Kad je Resulullahu. pa ma kakav ishod bitke bio. mi }emo sigurno s vama po}i. on onda rekne: ‘Ti se mene vi{e ne ti~e{!’” (59:16) Opsada nije dugo trajala.Kurejza napusti ih.s. .s. mimo njihove volje na borbu. Benu .” (59:5) Pleme Benu . Kad stigo{e do naselja Benu . a zatim pozva{e muslimane. tako da su bili izlo`eni mnogim neuobi~ajenim nasiljima. a. On im poru~i da ima dvije hiljade ljudi koje }e poslati da se s njima utvrde u njihovim ku}ama. nego doneso{e odluku da se bore protiv Beni .. nikad se nikome ne}emo pokoriti. njihova ~ula su bila svje`e uzdrmana prethodnim tragedijama. stoga Allah.pa kad on postane nevjernik. najboljih muslimanskih prvaka jo{ nije osu{ila suze u o~ima. Me|utim.Nadir. Sve to navodi muslimane. Tragedija. Njihove ba{~e i u njima palme i razno drve}e bili su im uveliko za{tita.264 Zape~a}eni d`enetski napitak Jevreji poslije ovoga nisu imali izbora. i niko se od njih ne usudi da ih brani ili da im pomogne. Tada jevreji povrati{e samopouzdanje i odlu~i{e da ostanu i da se brane.s.. poraz Uhuda jo{ se osje}ao. nije bio lahak posao... poruku: “Mi ne}emo napu{tati na{e domove. a ti ~ini {ta ho}e{!” Ovakav odgovor jevrejskog vo|e dovodio je muslimane u vrlo te{ku situaciju. me|utim. Resulullah. jedna za drugom. svega {est no}i. do{ao odgovor Hujej bin Ahtaba. i Resulullah.Allahovom voljom ste u~inili. i kad se bude ticalo vas. odgovori im da mogu izi}i s li~nim stvarima u rukama i sa svim {to mogu ponijeti njihove deve. Beduini su bili protiv njih. naredi da se palme posijeku. naredi blokadu.” Resulullah. dobro naoru`ani..Nadira. i oni pobaca{e oru`je i prihvati{e predaju. Njihov poglavar Hujej bin Ahtab povjerova u rije~i munafi~kog vo|e i posla Resulullahu. izazivaju na sukob i ne pomi{ljaju na predaju. vrhovni vo|a munafika Abdullah bin Ubejj zatra`i od jevreja da se nigdje ne iseljavaju i da se odupru tom zahtjevu. a Aliji dade barjak.s. U Medini postavi za svoga zamjenika Ummi Mektuma.. stoga se nisu mnogo dvoumili. i njihovi saveznici od Gatafana ih izdado{e.

Dvojica jevreja primi{e islam i to Jamin bin Amr i Ebu . plijena koji je u vlasti samo Resulullaha.{.Ha{r”: “Reci . Allah je opisao progon jevreja i objelodanio pona{anje munafika. a bez gubitaka i `rtava. Munafici sti{a{e svoje strasti i prestado{e s javnim spletkarenjem. a neki ~ak i stupove. Jedna grupa otputova u [am. Tako|er je objavio propis “El .{. pohvalio je muhad`ire i ensarije. koji su uznemiravali muslimane od poraza na Uhudu.Abbas znao je re}i za suru “El . koji nisu imali svoje zemlje i svoga doma. objasnio mogu}nost ra{}i{}avanja terena oko neprijatelja.. a. Resulullah. ku}e i preostali imetak..s. podijeli je zatim prvim muhad`irima. To se ne smatra fesadom.S’ad bin Vehb. a.s.” 497 BITKA U NED@DU Pobjedom nad jevrejima Beni .s. Oni za{titi{e svoj imetak. a. je u ovoj suri oporu~io vjernicima obaveznu bogobojaznost i pripremu za ahiret. ubijaju}i ih u niskosti i nevjerstvu. tovare}i na deve vrata i prozore. a. Ve}ina njih otputova u pravcu Hajbera zajedno sa svojim prvacima Ibn . godine. pru`ala se prilika da se obra~una s beduinima.. Resulullah.. navode}i svoja lijepa imena i Svoja svojstva.To je sura ‘En . .Ha{r” u cijelosti.{. Tako|er dade dvojici ensarija: Ebu . 498 Bili su se tako uzoholili da su pomi{ljali povesti rat protiv Medine. 4.fej’a”. Preko nje se nisu otvarali slobodni pje{a~ki ili karavanski putevi.. Povodom tog doga|aja Allah.Nadir bio je u mjesecu rebiul .s. Zatim je Allah. ali svoje ku}e sru{i{e svojim rukama. Resulullahu. S te zemlje uzimao je godi{nju opskrbu za svoju porodicu. objavio je suru “El .Zape~a}eni d`enetski napitak 265 Oni prihvati{e uvjet.. Suru je zavr{io o svojoj mo}i i veli~ini. godine po Hid`ri ili augusta 635. a povrh svega toga natovari{e na njih `ene i djecu. Ibn . Sve ovo natovarili su na {est stotina deva.Dud`anetu i Sehlu bin Hunijfu. Allah. neredom na zemlji.Nadir’.evelu. primjer za to je sje~a stabala i paljenje terena. jer su bili siroma{ni. d`. Od oru`ja zate~e 50 oklopa. muslimani u Medini vrati{e svoj ugled i samopouzdanje. a ostatak prihoda tro{io je za naoru`anje i konje koji }e slu`iti u borbi na Allahovom putu. ve} se smatra ratnom potrebom.Ahtabom i Selam bin Ebi el . zaplijeni oru`je Beni . a.s. i koji su napadali islamske u~enjake na putu njihove misije {irenja i tuma~enja vjere. d`. d`. Nije je dijelio na petinu kao ratni plijen.Nadira.Hakikom. 50 kaciga i 340 sablji. Pohod na Beni . Zemlja i imovina Benu .Nadira pripadala je samo Resulullahu.Nadira.. zauze njihova imanja. tj.

S’alebeta. Tako|er je i Ebu .. a. Politika rata zahtijeva da se prag osigura prije nego {to se krene na vanjskog neprijatelja. . od porodica Benu .s. pozva vojsku da se spremi za pohod.l .h. bje`ali u brda da se tamo spasu. da im vi{e nikada ne padnu na pamet ru`na djela koja su po~inili prema muslimanima.s. DRUGA BITKA NA BEDRU Kad su muslimani presjekli opasnost od arapskih beduinskih plemena i ugu{ili njihovu pohlepu.revan{ obe}an kada je napustio Uhud. posija{e sjeme straha u srca tih osornih beduina. do njega do|o{e vijesti o grupiranju beduina i arapskih mnogobo`a~kih plemena iz Gatafana. godine po Hid`ri. pa Resulullah. a oko koje ima nekih nesporazuma kod histori~ara islama i autora sira. U Bitki Zatur . u Bitku za Hajber kao musliman. krenuti u pohod da dade dobru lekciju tim nabusitim i umi{ljenjim junacima pustinje.s.a.h. Nakon ovih uspje{nih pohoda na Benu . Pro|e godina dana od Bedra.Sufjan pripremao obe}anu bitku .Hurejre. rebius .sani ili po~etkom d`umadel .s. a. i pribli`i se vrijeme zakazanog susreta dogovorenog na Uhudu.Rika’a nije mogla nikako biti prije Hajbera. a.Muhariba i Benu ..a. r. klanjao je “salatu . Pretra`i{e pustinjske rup~age Ned`da. nego poslije Hajbera. izgleda da je ovdje ime sporno. A ta bitka koju je vodio Resulullah. Bitka nije sporna.ula.Musa el . bilo unutra{njeg ili vanjskog. Zna~i Zatu .ula. Kurej{ijama. 4. i Ebu . Ebu . g.Rika’a Resulullah.E{‘ari. Me|utim..Rika’a. namaz za strah. jer su muslimani u ovom periodu zaista vodili bitke.. i ~istili teren od neprijatelja koji su ih svakodnevno ugro`avali.Nadir i Ned`d vrijedno bi bilo napomenuti jo{ jednu bitku koju su muslimani vodili u Ned`du. Tako u|e strah u pustinjska plemena koja su navikla na plja~ku i ubijanje.sani ili d`umadel .Musa el .havl”. pogotovo {to je Ebu . g. Bitka na Hendeku bila je krajem 5. a pouzdano se zna da je islam primio par dana prije Bitke za Hajber (koja je bila 7.. 4.r. g. r. a. a vrijeme tog obe}anja se pribli`avalo. da su svaki put kad ~uju za pokret muslimana.266 Zape~a}eni d`enetski napitak Prije nego {to }e Resulullah. a.Hurejre u~estvovao je u toj bitki kao musliman. nije nikako mogla biti bitka Zatur.h.Rika’a jer su u toj bitki u~estvovali Ebu . krajem mjeseca. Strate{ki polo`aj Medine zahtijevao je da bude sigurna sa svake strane i od svakog neprijatelja. Ta bitka u Ned`du je po njima bila u mjesecu rebius .).. koja je bila poslije Bitke na Hendeku. po~e{e se pripremati za ozbiljan susuret sa svojim najve}im neprijateljem. Zato su muslimani vodili pohode na arapska plemena da ih umire ili pokore. a propis za ovaj namaz objavljen je u Bitki za Asfan.s.E{‘ari prispio s Resulullahom. a nazvana je Zatur .

Bajrak je nosio Alija bin Ebi . Obavi{e za to vrijeme velike trgova~ke poslove..s. (Zna~i nau~ili ste se na pobjedu i dobit. jedan dan hoda od Meke i odsjeo kod vode Mid`ne. Strah i bojazan postali su pro{lost.Sufjan krenuo je s 2000 mu{rika iz Meke i s pedeset konja. a.D`endela..Zape~a}eni d`enetski napitak 267 Su|eno bi da Muhammed. Ljudi se bez imalo dvoumljenja ili suprotstavljanja ovom prijedlogu. vratite se i vi. a ko je pobjednik.s.Sufjan nerado je krenuo iz Meke . a. Zaustavio se na putu prema Merri ez .Sufjana i njegovu vojsku i da se ponovo oku{aju na bojnom polju. 4. duboko zami{ljen i upla{en zbog borbe s muslimanima.L . sada su bili pod njihovom kontrolom. Potom se uputi{e u Medinu. i Resulullah... Nakon “Malog Bedra” Resulullah.s. a u Medini je Muhammed. u blizini [ama (Sirije) presijecaju trgova~ki put i vr{e prepade i plja~ke na sve prolaznike. sve dok muslimani ne zagospodare ~itavim podru~jem.” Izgleda da nije jedino Sufjan osje}ao strah i bojazan od neuspjeha. dalje nije smio i}i.. ili januar 626. Zatim stigo{e do njega vijesti da plemena oko Davmetu . a u isto vrijeme i bez poku{aja da nastave put i da se sretnu sa muslimanima. [to se ti~e muslimana. Sve je naokolo odisalo mirom i sigruno{}u.Zahran. a.s. Ponijeli su dosta robe koju prodado{e i zaradi{e za svaki dirhem . ostavio za zamjenika Abdullaha bin Revaha.dva. vama odgovara samo dobra rodna godina u kojoj }ete birati plodove i piti mlijeko. i dok ih ne priznaju i prijatelji i neprijatelji.. vratio se s Bedra u sigurnu zonu Medine. oni ostado{e na Bedru osam dana ~ekaju}i neprijatelja. g. posvetiti i najudaljenijim arapskim granicama. dr`ava u~vrstila je svoje temelje. Ebu .D@ENDELU Resulullah.l .s. Nesre}a je plijenila njegovim ~ulima. a ko ne. a. Od sada }e se Resulullah. odlu~i{e na povratak. stigao je na Bedr i tu je ~ekao mu{rike. i ko zavre|uje vlast. krenu na ~elu 1500 boraca i deset konja na zakazano mjesto.. a. Svojim drugovima re~e: “O Kurej{ije.s. 499 Do|e mjesec {‘aban. a oni su gospodarili situacijom. a. Kad je stigao do Zahrana. Resulullahova. Iznena|enje i neizvjesnost koji su visili u zraku. pa da se kona~no zna ko je pobije|en. Ebu . provede u Medini {est mjeseci. i da su okupila veliki broj ljudi s . a ja osje}am poraz). Stoga se ja vra}am nazad.s.H. sa svojim drugovima da do~eka Ebu . Obuzimao ga je veliki strah. a ova va{a godina su{na je i neplodna.s.Talib.. Taj pohod poznat je pod nazivom “Sastanakl na Bedru” ili “Drugi Bedr” ili “Posljednji Bedr” ili ~ak “Mali Bedr”. Odlu~i da se vrati nazada. a. nego da je i ~itava vojska to osje}ala. a. 500 BITKA NA DAVMETU . Resulullah. g.

KAd im se pribli`io. ali je ono ~uvalo kom{ijske odnose.Gaffarija i krenu s hiljadu muslimana 25.Uzre. Koga je stigao ubio ga je. Potom se vrati u Medinu..H. U tom pohodu se pomiri s Ujejnet Hi’snom. Time je uspio usmjeriti sva zbivanja muslimana. oni se dado{e u bijeg. provede nekoliko dana. razasla vojsku na sve strane. a. Smirili su se munafici i vi{e se nisu otvoreno pojavljivali.evela.s. Izme|u njega i Damaska udaljenost je pet no}i.s. Onda Resulullah. uspio je Resulullah. rebiul . razbje`a{e se na sve strane. mada je ostalo jo{ jedno. a ko je uspio pobje}i. po{tovalo ugovor i primirje. . a zvao se Mezkur. ali nikoga od njih ne na|o{e. koji su se itekako bili nagomilali i sa svih strana ih okru`ili.. KAd muslimani stigo{e u njihovo naselje. a.. podastrijeti sigurnost i uspostavljanje mira u ~itavoj regiji i kona~no dr`ati pod svojom kontrolom~itavu situaciju.vjere Allaha.D`endela. Tada muslimani dobi{e priliku za {irenje i tuma~enje islama . Iselilo je jedno jevrejsko pleme. postavi u Medini Seba’a bin Urfeta el . pobjegao je. Resulullah. ne na|o{e nikoga.268 Zape~a}eni d`enetski napitak kojima }e udariti na Medinu.s. a. Arapska i beduinska plemena.. 5. doma}ini Davmetu . Putovao je no}u. a. Gospodara svjetova. Stanovnici. g. nastoje}i da umanji njihove probleme unutra{nje i vanjske prirode.l . Dumet je poznato mjesto na granici sa Sirijom. udari na pje{adiju i vo|e. tako|er se primiri{e. Tu Resulullah.s. S tim brzim i `estokim prepadima i mudrim i odlu~nim potezima. a odmarao se danju kako bi iznenadno napao neprijatelje. a Kurej{ije odustado{e od sukoba s muslimanima. Za vodi~a puta uze ~ovjeka iz plemena Benu .

iako su okusili poni`enje i sramotu kao razultat izdaje. jevreji izgubi{e priliku za {irenje svoga utjecaja na tom prostoru i za u~vr{}ivanje svoje vlasti.AHZAB” .s. Jedini se jo{ nisu opametili jevreji. i njegove vjere i muslimana. Po{to vrijeme krenu u korist muslimana. i da njih. Krenu dvadeset jevrejskih prvaka i uglednih li~nosti plemena Benu . Kurej{ije im to obe}a{e.. iskova{e stra{an plan za tu priliku. a neka odbi{e savez. a. I stvarno s juga krenu{e Kurej{ije.BITKA “EL . Potom u~ini isto i s arapaskim plemenima . da vide {ta }e se desiti s muslimanima u sukobu s mu{ricima (mnogobo{cima). nadrede muslimanima u vlasti. Doneso{e nanovo neopozivu odluku da otpo~nu svoje djelovanje protiv muslimana. smiri se i situacija na Arabijskom poluotoku. Kenanije i njihovi saveznici Ehlu Tihame. akcija.s. Obe}a{e im da }e i oni njima pomo}i.s. poslije bitaka i pohoda koji su trajali vi{e od godinu dana. isto kao i Kurej{ije. oni se nisu probudili iz magle u kojoj su `ivjeli...Sufjan. a niti uze{e pouku iz poraza i nesre}e koja ih je zaslu`eno sna{la. pa im neka obe}a{e.Nadir kod Kurej{ija u Meku podsti~u}i ih da napadnu Resulullaha.NA HENDEKU Nakon {to se vrati mir i sigurnost. Oni se i pored prividnih poku{aja ne smiri{e. Tako su jevrejske vo|e i poglavari uspjeli ujediniti stranke kufra (nevjerstva) protiv Allahovog Poslanika. jevreje. I oni prihvati{e poziv. Po~eli su spremati plan i tra`iti priliku da zadaju udarac muslimanima. a. a. pa po~e{e izgarati od jada i muke. Svima njima vo|a je bio Ebu . koji }e biti smrtonosan i kona~no posljednji u njihovom `ivotu. Po{to nisu imali ni nalazili u sebi povoda za direktno blamiranje muslimana. zavjere i njihovih spletkarenja. posebno nakon njihovog sramnog povratka s puta bez vo|ene Bitke na Bedru. . Nakon sklanjanja u Hajber. Vojska je brojala ~etiri hiljade boraca. U toj novoj situaciji vidjeli su priliku za spasavanje ~asti i svoga ugleda. Ova delegacija jevreja otputova u Gatafan pa pozva i arapske beduine. i{~ekivali su rezultate Resulullahovih.mu{ricima.

Nakon nekoliko dana stigo{e i smjesti{e se oko Medine. uzimaju}i u obzir i `ene. a. Resulullah.a. a. Benu . Kopali su rovove. izrekao stihove: ‘Allahumme. a. medinsko vo|stvo bilo je budno i trezveno. S istoka krenu{e plemena Gatafana. ve} diljem Poluotoka. Dan .l . ovaj `ivot nije ni{ta tek je `ivot.. Sve ove plemenske skupine nisu se bile ni pomjerile iz svojih mjesta..s. Me|utim. Selman re~e: “O Allahov Poslani~e. Benu .. i to: Benu . Resulullah. i ashabe kako su umorni i gladni... a ve} su muslimani imali vijesti sa svim potrebnim podacima. Oni su kopali. ne samo oko Medine. pohita da ovaj plan provede u djelo. ako nas napadnu u gradu.” 502 Od Enesa. citira stihove: .Ensara.Esed i druga plemena. bodrio ih je i sam u~estvovao u ovome poslu. a. “[uru”. i rasprave koja je vo|ena izme|u vije}a i vojnog vrha. Oni nisu imali sluge i robove da to rade za njih. Da je kojim slu~ajem ova gomila od plemena ili regrutiranih vojnika izbila iznenada pred Medinu.s..l . a. da se osiguramo hendekom (oko grada iskopan kanal). i djecu.Ahira fagfir lil muhad`irine ve ..Fezzaret pod vo|stvom Ujejneta bin Hisna.270 Zape~a}eni d`enetski napitak Njima se pridru`i{e Ebu . r. `ivot ahireta.’ 501 “Moj Allahu.” To je bio mudar prijedlog i vrsta odbrambene taktike koju Arapi do tada nisu poznavali. te Benu . Nakon iscrpne analize ~itave situacije. la aj{e ill aj{e . mi smo u Perziji imali obi~aj. na (hendeku) kopanju kanala oko Medine.s. Bilo ih je deset hiljada ratnika.Murre pod vo|stvom El .Harisa bin Avfa. na kome se raspravljalo o planu odbrane Medine i muslimana. Oprosti muhad`irima i ensarijama ljudima mog ummeta. prenosi se: “Oti{ao je Resulullah. bila bi to najve}a opasnost po opstanak muslimanskog bi}a od po~etka islama pa do tada.s. Tad je Resulullah..no} imalo je svoje izvidnice koje su motrile na sva zbivanja. a bilo je prili~no hladno jutro. a. U Buhariji se navodi od Sehla bin S’ada koji pri~a: “Bili smo s Resulullahom. Muslimani su s velikim elanom i ozbiljno{}u pristupili ovom poslu.s. i starce. a mi nosili zemlju na le|ima.Sulejm na putnom prevoju Zahra. Naredi svakoj grupi od deset ljudi da iskopaju ~etrdeset ar{ina kanala.s.a. a. a Resulullah. Te plemenske skupine krenu{e ka Medini prema prethodno utvr|enom dogovoru.s. Kad je ugledao Resulullah. sazva vrhovno vije}e.E{d`ea pod vo|stvom Musara bin Ruhajle. slo`i{e se da prihvate prijedlog ~asnog ashaba Selmana Farisije. r. da vidi kopanje hendeka i ugledao muhad`ire i ensarije kako kopaju. Broj koji u svakom pogledu prema{uje brojku sveukupnog stanovni{tva Medine.

’ 503 ‘Mi smo ti koji smo se zarekli Muhammedu na vje~ni d`ihad dokle god smo u `ivotu.s.l . a. na glad i kada smo otkrili stomake svako je imao privezan po jedan kamen..”Muslimani su s velikim elanom radili na kopanju Hendeka.a.l .akdame in la kina Inne . koji ka`e: “Vidio sam Resulullaha. koji su prismakali s malo masno}e.s. aj{e . a to jelo je izazivalo nelagodnost i imalo je neugodan miris.’ Moj Allahu.. da ga `estoko pati glad. dok je odvla~io zemlju: ‘Allahumme lev la ente mehtedejna ve la tesaddekna ve la sallejna Fenzilenne sekineten alejna ve sebbiti . da nije Tebe mi ne bismo bili na pravom putu..ahire fagfir bil ensari ve .l .Zape~a}eni d`enetski napitak 271 ‘Allahume inne .” El . Resulullah.. Od silne pra{ine nije mu se vidjela ko`a na stomaku. Spusti na nas smiraj Svoj i u~vrsti nam noge ako posrnemo. Nevjernici nam nasilje ~ine.l .s. mi ga odbijamo. a njegova `ena samelje nekoliko pregr{ti p{enice i napravi jelo. kako odnosi zemlju iz kanala.s. r.” 505 Prilikom kopanja hendeka pojavili su se znakovi (ajeti) kojima se potvr|uje poslanstvo Resulullahu. pa zakla brav~e.lezine bajena Muhammeda Ale . Ljudi su bili gladni. a.s. On pozva . a. a ako ho}e nered.. otkrio svoj stomak i imao je privezana dva kamena. a. a. zatim je Resulullah. je posebnom du`inom melodije nagla{avao rimu ovih stihova.. Enes.Talha pri~a: “Po`alili smo se Resulullahu.l .s.’ Kopa~i mu odgovori{e svim srcem: ‘Nahnu .’” Ovi stihovi u prevodu su prepri~ani: “Gospodaru moj. Uz veliki fizi~ki napor bili su gladni da su osje}ali bolove u stomaku.ula kad begu alejna ve in eradu fitneten ebejna. a..l . Ne bismo znali udijeliti sadaku.” 504 Ebu . Oprosti ensarijama i muhad`irima. a niti klanjati namaz.Revvahe.aj{e. Vidio je D`abir binAbdullah na Resulullahu.muhad`ire.s. je znao dosta stihova. pri~a: “Kopa~i su dobivali pregr{t p{enice od koje bi se za svaku grupu (od deset ljudi) pravio po jedan hljep~i}. ~uo sam ga kako citira stihove Ibn .l .Beraa’ nastavlja: “Resulullah.d`ihadi ma bekina ebbeda.’” Prenosi se tako|er od Beraa’ bin Aziba. a.. zaista je pravi `ivot `ivot ahireta.

a nave~er bi se vra}ali ku}ama na odmor. 510 [to se ti~e strate{kog polo`aja Medine. potom zamahnu drugi puta i udari. pa se izdrobi ostatak stijene. Po`alismo se Resulullahu. Svi su jeli to isto jelo i svi su se najeli.D`erfa i Zeabeta.272 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullaha. i rekosmo: “[ta da ~inimo dalje.. zatim udari jednim zamahom i re~e: ‘Allahu ekber!’..s. r. Resulullah.u ime Allaha’. On do|e.Ishak od Selmana Farisije. tako mi Allaha. uze kramp i udari po stijen.Beraa’: “Dok smo kopali hendek. a. Otpade drugi komad. a. a. tako mi Allaha. i Allah i Poslanik Njegov istinu su govorili!’ . da do|e s nekolicinom ljudi i da to pojedu.s. a. tako mi Allaha. ja vidim bijele dvore na trgovima.. kamenjari i planta`e palmi. Muslimani su hendek kopali po cio dan. pozva kopa~e Hendeka da pri|u i jedu.. isprije~i nam se stijena koju nismo mogli razbiti krampom. da ru~aju otac im i daid`a.s.s.. povede sve ljude s hendeka. 506 Sestra Nu’mana bin Be{ira do|e i donese u pletari hurmi na hendek. a on re~e: ‘Allahu ekber! Osvojit }u Perziju. re~e: ‘Dobio sam klju~eve [Ama. Ona mu istrese u krilo. a. koji ka`e: “Dok smo kopali hendek. on prenosi od Buharije. Prilazili su. a. sada. a on re~e: ‘Dobio sam klju~eve Jemena.s. sa svih strana osim sa sjeverne. “A kad su vjernici saveznike ugledali. vidim njegove crvene dvorce ovog momenta’. Dovedosmo Resulullaha. udarismo na veliku stijenu. a da ostali ne znaju. i on joj zatra`i hurmi. a. Stoga je Hendek kopan samo s te sjeverne strane.”508 Tako|er pripovijeda El . a ona se rasu u pra{inu i pijesak.s. Gatafanska plemena i ostala koja su im se pridru`ila usput iz Ned`da pomoli{e se sa {est hiljada ratnika i smjesti{e se na Zeneb Nekamu s uhudske strane. Resulullah. okru`ivala su je brda. Bilo ih je hiljadu.i to im je samo u~vrstilo vjerovanje i predanost. rekli su: ‘Ovo je ono {to su nam Allah i Poslanik Njegov obe}ali. a hrpa hurmi se stalno pove}avala dok se nije po~ela prosipati mimo krila. uzimali i jeli.. a uz stomak mu privezan kamen. Resulullah. Tijesto od kojega je pravila i pekla hljeb.’ Zatim udari i tre}i put i re~e: ‘Bismillahi . Svi su jeli i najeli se i na kraju odustali od jela. a meso osta kakvo je bilo.” (33:22) .s.. ova stijena se poprije~ila?” On re~e: “Ja }u je izvaditi. a. uze krampu i re~e: ‘U ime Allaha’. 511 Kurej{ije se pomoli{e s ~etiri hiljade vojnika koji se spusti{e u dolinu u kojoj su se skupljale bujice iz Rume. Stoga je Resulullah.a.s.” Zatim pri|e.. 507 Mnogo interesantnije od ovoga pripovijeda Tirmizi. s ovog mog mjesta vidim vrata San’e’” 509 Sli~no ovome pripovijeda Ibn . Tri dana smo proveli a da nismo zalogaja okusili. Hendek je zavr{en prema planu prije dolaska idolopokoni~ke vojske pod zidine Medine. Ona pro|e pokraj Resulullaha. a Resulullah. a. a izme|u El . a Buharija od D`abira. tada se otkide komad. ostade kao netaknuto.s. kao vrli strate{ki i vojni tru~njak znao da }e sva vojska neprijatelja navaliti na Medinu s te sjeverne strane i da je nemogu}e pri}i lahko gradu s ostalih strana.

u Medini je ostavio za svog zamjenika Ibn . Nakon hrvanja i tu~e. a. a. pa na|o{e naju`e mjesto na kanalu da presko~e. bez uspjeha da pre|u. ili ga zatrpati na nekome mjestu i time napraviti prolaz za napad. nisam stigao klanjati.s.a. ugleda{e {irok kanal izme|u sebe i grada. stoji. napadaju}i mu{rike strijelama. tako da im propado{e svi poku{aji.s.” Mi tada uzesmo abdest. kako ne bi mogli naru{iti kanal. Alija bin Ebi . izi|e s tri hiljade muslimana. a. Bili su upla{eni. r. a kamoli prema njoj plan donositi. ili da naprave prelaz preko njega. . a sunce samo {to nije za{lo. a zatim rekao: “O Allahov Poslani~e. a iza nje klanjasmo ak{am. Dojadi kurej{ijskim junacima da beskorisno stoje i {etkaju oko hendeka bez ikakvih uspje{nih rezultata. mu re~e: “Tako mi Allaha.s. a. pa pobjego{e iz Hendeka kroz isti prolaz.Zape~a}eni d`enetski napitak 273 A munaficima . Ostali su bili pora`eni. unutar kanala. kada ugleda{e ovu silnu vojsku srca se pokoleba{e i strah ih obuze: “Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: ‘Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali!’” (33:12) Resulullah.. Mu{rici su poku{avali u nekoliko sljede}ih dana da prodru preko Hendeka.s.D`ehel i Dirar bin el .. ali su ih muslimani u tome ometali uporno i konstantno. te bijahu primorani na blokadu muslimana za koju se nisu spremili kada su po{li.a bio je jedan od hrabrih mu{ri~kih junaka .Hattab do{ao na dan Bitke na Hendeku i hulio kurej{ijske nevjernike.. Njihova stalna parola bila je: “Oni ne}e pobijediti”. pa klanjasmo ikindiju nakon zalaska sunca. Ipak su tragali za slabom ta~kom odakle bi im po{lo za rukom da prodru u grad. U Muslimu i Buhariji od D`abira. i muslimanima je pro{lo nekoliko namaza. a i Resulullah. ova novina u strategiji ratovanja u potpunosti ih je iznenadila i nisu je nikako mogli ni predvidjeti. Kad su mu{rici htjeli da napadnu muslimane i provale u Medinu. Alija ga ubi. Resulullah. pa im blokira{e uski prolaz kojim su usko~ili u kanal. da je Omer ibn el . nisam ni ja klanjao. Zbog ovih ~estih akcija koje su bile nu`ne i neophodne. Ikrime bin Ebi . Pred njih izi|e Alija bin Ebi .Hattab.dvoli~njacima i prevrtljivcima. Mu{rici su srdito hodali du` kanala.. slabi}ima.Talib s grupom muslimana.Ummi Mektuma.Talib uputi mu nekoliko rije~i zbog kojih se raspali .s. Na konjima su i{li uokolo izme|u zidova Hendeka. Muslimanska vojska izlazila je u izvidnicu. Nisu opsadom mogli ni{ta u~initi.. Resulullahu. Amr pozva na dvoboj. Izme|u njih i neprijatelja bio je hendek. Napadali su ih strijelama i kopljima. Stoga se izdvoji jedna grupa mu{rika u kojoj su bili Amr bin Abdu Vudd.. a nisu bili ni spremni za to. a. okrenutih le|ima brdu Sel’u i tu se u~vrsti{e. Taj hendek. Naredio je `enama i djeci da se sklone u tvr|ave Medine. {ta da radim?” Resulullah.on sko~i s konja i udari na Aliju. pa Ikrime u strahu bje`e}i ostavi svoje koplje.

S’ad se pomoli Allahu dovom: “Moj Allahu. Zadovoljile su se obje strane prebacivanjem strijela i kopalja. Ne mo`e iz vedra neba .s. zato {to su nas zadr`ali od namaza ikindijskog. pa mu je presje~ena sredi{nja vena. a od toga dvojica i sabljom. zbog borbe protiv njih.Esjal iz Rime.” Ka’b mu odgovori: “Ti si do{ao kaod mene u nezgodno vrijeme. Mu{rici su se poku{avali probiti. a muslimani su se branili. potpisnika ugovora i ~uvaoca zadane rije~i. u svojim jazbinama su se prevrtale otrovne zmije kuju}i novu zavjeru.Kurejze (jevreji) i do|e do njihovog vo|e Ka’b bin Eseda. poginulo je samo nekoliko ljudi s obje strane.. onda neka pukne ova moja vena i neka umrem od nje. da }e mu prite}i u pomo} u slu~aju izbijanja rata. Najve}i zlikovac Benu . kad nije moglo druga~ije. mogu se na prste izbrojati. da si Ti odredio rat izme|u nas i njih.s. Doveo sam Kurej{ije i svu njihovu gospodu i junake. Eno ih na Zenibu Nekami kod Uhuda. a u Tvoje ime.Arka. a. [est muslimana i deset mu{rika pogo|eno je strijelom.. pa su sve namaze klanjali zajedno. koji je obe}ao Resulullahu.a. I doveo sam Gatafane sa njihovom gospodom i ratnicima. r. pa zamoli Allaha da kazni mu{rike.” 514 Iz navedenih hadisa zaklju~ujemo da je poku{aj probijanja preko Hendeka trajao vi{e dana. a nekoliko dana klanjali su sve namaze zajedno. `ele}i da izliju svoj otrov muslimanima u tijelo. U Buhariji stoji preneseno od Alije. a. a Hujej re~e: “Do{ao sam kod tebe zbog starog poznanstva i starih veza. te zbog toga nije ni do{lo do direktnog sukoba i krvavog rata.274 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah. pa ga moradosmo klanjati poslije zalaska sunca.Nadira pohita kod Benu . po`ivi me zbog rata. ikindiju. U ~itavome ovom mu{ri~kom pohodu i muslimanskoj odbrani.namaz.. kopljem u riku. Hujej je bio toliko uporan da mu Ka’b otvori vrata. da je Resulullah. Oni mi obe}a{e i dado{e rije~ da ne}e oti}i dok ne porazimo Muhammeda i one s njim.” 513 U Ahmedovom i [afiijinom Musnedu stoji da su muslimani zbog zauzetosti oko mu{rika propustili podne. bio je veoma `alostan {to mu je pro{ao ikindija .” 515 Na kraju dove re~e: “Ne dozvoli da umrem dok ne ugledam poraz Benu . Ja sam siguran. ak{am i jaciju. Ranio ga je Kurej{ija Hiban ibn el . Gospodaru moj. rekao na dan Hendeka: “Neka im Allah napuni njihove ku}e i njihove grobove vatrom. pa ako treba s njima jo{ ratovati.l .s. Hujej sti`e do Ka’bovih vrata koja mu ovaj zalupi pred nosom. me|utim.” 516 I dok su muslimani pre`ivljavali ove te{ke trenutke na borbenoj liniji. Hendek je bio izme|u njih.Kurejze.. Nevevija ka`e: “Ova predanja mogu se uskladiti ovako: Bitka na Hendeku trajala je danima pa su nekoliko dana spajali samo neke namaze. a. A ako je rat gotov. U ovom strelja~kom prebacivanju ranjen je S’ad bin Muaz. Eno ih na Mud`eme’u . Ti zna{ da nemam dra`eg neprijatelja s kojim bih se borio u Tvoje ime od neprijatelja koji je zanijekao Tvoga Poslanika i protjerao ga iz ku}e.

. a ne objavljujte javno pred narodom. i kao nala`u vojna pravila. vidi{ ovog jevreja. nemam ja za to hrabrosti.. a nema ni Resulullaha. pa reko{e: “Ko je Resulullah. .” Hujej je bio uporan s Ka’bom dok ga nije uspio nagovoriti da prekine zakletvu na vjenost i zadani rije~: ako budu Kurej{ije i Gatafan odustali od borbe s Muhammedom.s. oni nam ne mogu do}i u pomo}. pokazuju}i djelom da su uz njih. ipak su pru`ali pomo} mu{ri~koj vojsci. pa Resulullah. Nas nije imao niko odbraniti. a.s. bila se sklonila u ku}u Hasana bin Sabita. Ibn .Zape~a}eni d`enetski napitak 275 grmjeti i sijevati. jer su Resulullah..Ishak ka`e: “Safija.s. obilazio je oko bedema. Do~eka{e ih sa psovkom i mr`njom.? Nema primirja izme|u nas i Muhammeda. on ne misli dobro.” Kad se pribli`i{e.’ Safija re~e: ‘Ja se obukoh. neka bude i s drugima. Ja bih to u~inila.s. onda je glasno obznaite. Huvat bin D`ubejr. a. a. a. k}er Abdul .s. Abdullah bin Revahha. Me|utim. a. si|i dole i uzmi stvari s njega. i muslimana. onda }e ih Resulullah. protiv muslimana. neka narod ~uje.. . Vijest o izdaji jevreja Benu .s. Te{ko tebi. muslimani vidje{e da je stanje gore nego {to su o~ekivali. ni njegovih drugova. zatim ga izudarah batinom dok ga ne ubih. ja se bojim da on ostalim `idovima ne otkrije na{ neza{ti}en polo`aj.Kurejza sti`e do Resulullaha. Me|utim. a. Ka’b s tim potezom raskide ugovor s Muhammedom. ali on je mu{ko. Si|i dole i ubij ga. i svi ratnici van Medine.’” Ovaj slavni podvig tetke Allahovog Poslanika. pa nisu vi{e smjeli nikoga ni poslati. a. Znali smo da su Benu . {to zna~i: jevreji su . ubistvo njihovog {pijuna navelo ih je na takvo uvjerenje. a protiv muslimana. Ako budu prekr{ili ugovor i primirje prekinuli.s. U izvidnicu krenu{e: S’ad bin Muaz.. jer su prekinuli ugovor. a napado{e i Resulullaha.s. Ma {ta da se nama desi. a. A ako je vijst la`na. Vjerovatno su jevreji mislili da ove bedeme ~uva muslimanska vojska.s.Kurejze krenu{e s pripremama za rat. i pristupi savezu s mu{ricima.Hasan re~e: .Hasan joj odgovori: -Tako mi Allaha. a nema ni ugovora.. imao je dalekose`ne posljedice u za{titi `ena i djece. Nalo`io im je: “Idite i provjerite da li je ta~na ona vijest koja je do{la do nas? Ako je ta~na.O Hasane.Kurejza stupili u rat s Resulullahom. uzeh jedno drvo i si|oh do njega. {ifrom: “Adlun i Karetun”. a. brane nas na Hendeku... jevreji Benu .. meni signal po{aljite.” Muslimani se vrati{e u Medinu i signalizira{e Resulullahu. Stoga ih muslimani kazni{e i uze{e im dvadeset deva.Muttalibova. da oni ostanu u ~vrstom savezu. pa {ta se desi s jednima. a..s. Rekoh tada . Bio je i on sa `enam i djecom. a. napasti kako to i dolikuje. Hunejne! Pusti me na miru. Vratih se ne bedem i rekoh: .517 I zaista.Meni nisu potrbne njegove stvari. S’ad bin Ubadet.O Hasane.s. Safija pri~a: ‘Pokraj nas pro|e neki jevrejin. Muhammed je prema meni iskren i osoba koja dr`i do rije~i obe}anja. hitno posla ljude da utvrde pravo stanje. pa su poslali svog {pijuna da to izvidi i ne znaju}i da su bili potpuno neza{ti}eni.

s. I pored njihovog nastojanja da sakriju lo{u vijest. Oni su mogli udariti s le|a.. Na{e ku}e su van Medine. ako ti je tako naredio Allah. a ako to ti ho}e{ da uradi{ tako radi nas. ve} su oni htjeli da se izvuku. Dugo je le`ao i {utio.s. objavi: “Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: ‘Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali’.a nisu bile neza{ti}ene. odlu~uju}i sukob koji }e uni{titi savezna plemena. Kao dio ovoga plana.” Nakon toga. `ivjeli smo u nevjerstvu.” Jedan drugi dobaci Resulullahu. kad su neki me|u njima rekli: ‘O stanovnici Jesriba (Medine). a muslimani su ispred sebe imali broj~anu silu preko koje se nisu mogli povu}i. pa mu odgovori{e: “OAllahov Poslani~e. dvojicom poglavara Gatafana. A muslimanske `ene i djeca bili su u blizini ovih agresivnih napada~a. mi se pokoravamo tome. Oni su bili u situaciji. odlu~i da sklopi primirje s Ujejnom bin Hisnom i El . Da bi olak{ao situaciju .: “Na{e ku}e su neza{ti}ene. a onda.tada su vjernici bili u isku{enja stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni. bez sigurne za{tite i odbrane. upravo onakvoj kakvu opisuje Kur’an: “Kad su vam do{le i odozgo i odozdo (vojske).” O ovima Allah.” (30:10.s. Potom je ostalo ono bez ~ega se nije moglo iza}i iz ove situacije. ljudi saznado{e za ovu te{ku jevrejsku obmanu i ugleda{e pred sobom jo{ jednu veliku opasnost. 11) Jedan od munafika po~e smutnju plesti govore}i: “Muhammed nam obe}a da }emo se opskrbiti blagom Kisraa i Kajsara (Perzije i Vizantije).” Resulullah. a. od momenta kada je ~uo za izdaju Benu Kurejza. Tada bi se muslimani `estoko obra~unali s Kurej{ijama. nama to ne treba. osim u .. zato se vratite’. i kada ste o Allahu sva{ta pomi{ljali .Red`ia”. skova plan za borbu.{. a du{a do{la do grkljana.povukao se u razmi{ljanje. ~iju su snagu dobro upoznali ranije. Za muslimane je situacija bila te`a nego se moglo zamisliti. on posla stra`u u Medinu da za{titi `ene i djecu od odmazde. a danas nam niko ne garantira da mo`emo sigurno oti}i i u nu`nik. On zatra`i mi{ljenje dvojice S’ada (S’ad bin Muaza i S’ad bin Ubadeta).Harisom bin Avfom. I mi i oni ljudi... Oko ovog Resulullahovog. d`. Izme|u njih i Benu Kurejze nije postojala prirodna prepreka koja bi {titila zale|e muslimana.276 Zape~a}eni d`enetski napitak u~inili kao {to su u~inili Adl i Karet s ashabima na dan “Er . prijedloga povede se raspava. a.. muslimani budite radosni. u jednom momentu ustade i povika: Allahu ekber. Allahova pomo} i pobjeda sti`u. Oni se ni ranije nisu nikada hranili na{im plodovima. a drugi me|u njima tra`ili su dopu{tenje od Vjerovjesnika i govorili: ‘Ku}e su na{e neza{ti}ene!’ . te da im da tre}inu medinske ljetine. ovdje vam nema stanka. a da oni da svojim narodom napuste ostala plemena. a. dozvoli nam da odemo odavde i da se vratimo svojim ku}ama. ~inili smo {irk Allahu (pripisivali mu druga) i vjerovali u kipove.

kada nas je s tobom nagradio.” “Slu{ajte”. r. Rat je vje{tina. u svojim ku}ama.{. daleko su od Muhammeda.. Ako se uka`e prilika Kurej{ijama i Gatafancima. Niko iz mog naroda ne zna da sam musliman. re~e mu: “Ti si samo jedan ~ovjek. On im re~e: “Vi dobro znate koliki sam vam ja prijatelj.” On odmah ode kod Benu .. jedan ~ovjek iz plemena Gatafan.Zape~a}eni d`enetski napitak 277 gostoprimstvu. o Nuajme?” On odgovri: “Nemojte se snjima zajedno boriti dok vam ne dadnu svoje ljude kao garanciju (da budu va{i taoci). Vi ih podupirete i poma`ete protiv njega. i re~e: “O Allahov Poslani~e. po{to sam vidio da su svi Arapi stali pod jednu zastavu protiv nas. po~astio islamom i uputio nas u vjeru.” Resulullah. imeci. ja sam primio islam. stoga. a. Njemu hvala. prihvati njihovo mi{ljenje i re~e: “@elio sam to uraditi radi vas. Znate i to da su Kurej{ije i Gatafanci do{li da ratuju protiv Muhammeda i njegovih drugova. `enama i rodbinim. do|e kod Resulullaha. Njihova zemlja. Ako kojim slu~ajem zatra`e od vas taoce. osiroma{it }emo. kada nas je Allah. re~e: “Vi znate koliko vas ja volim i cijenim i u kakvom sam odnosu s vama..” On nastavi: “Kurej{ije nisu kao {to ste vi i ne misle isto {to i vi. Kada do|e subota nave~er. u~ini ne{to na {tetu neprijatelja. propast }e nam konji i deve. Imate svoj imetak.” Oni odgovori{e: “Tako je. oni }e to osvojiti. ili kad bi ih kupili. da vam dam jedan savjet!” Reko{e dobro: “Dobro.. Naredi {ta trebam raditi.a. a ako ne.” Oni povika{e: “A {ta trebamo raditi. Dignite se s nama .” Oni reko{e: “Dao si nam ideju.s.. a zvao se Nuajm bin Mes’ud bin Amir el . a zatim }e ga potpomo}i protiv vas. d`. Oni su ga obavijestili da }e uzeti od vas ljude i poslati ih Muhammedu kao taoce.s njima se u predislamsko doba dru`io . A sada. 5. `ene i djeca su na sigurnom i nisu u opasnosti. znamo.i kad ga primi{e.s. zar da im sada damo od na{e imovine? Tako nam Allaha. Uzvi{eni Allah. vratit }e se svojim ku}ama.” Potom Nuajm ode od njih i do|e kod Kurej{ija. Vi ste na svojoj zemlji. re~e on. Za vas nije mogu}e da se selite odatle i mijenjate mjesto boravka. g. taktika i varka. razjedini i oslabi njihovu snagu i `elju za borbom. zavadi ih.” Nakon ovoga. Kurej{ije posla{e poruku jevrejima: “Mi nismo na svojoj zemlji. a vas }e ostaviti da se s Muhammedom obra~unate. ne! Mi }emo njima dati samo ono {to im sablje na{e pru`e.s.” Nakon toga ode kod Gatafana pa i njima ispri~a isto. nemojte mi ih dati. Povod tome je bio jedan doga|aj: Naime.Kurejze . a. “jevreji su se pokajali {to su prekr{ili zadanu rije~ i ugovor sklopljen s Muhammedom i njegovim drugovima.E{d`ei. a. sa svojom djecom.” Resulullah..H. mjeseca {evala. pomozi nam koliko mo`e{. @elim.

S’adu. Allah.. stvari. tako nam Boga.kadetu. muslimani su molili Uzvi{enog Allaha: “Na{ Gospodaru.s. A u tom vremenu.. pokrij na{u sramotu..s. bolje vam je da idete s nama da se borimo protiv Muhammeda!” Kurejza tada povika{e: “Istinu nam je rekao Nuajm!” Oni se opremi{e i me|usobno se sukobi{e. Resulullah. d`. Svog Resula pomogao. jer nisu ni mogli sakupiti ve}u silu u ljudstvu od ove koja je do{la do Medine. To je bio psiholo{ki rat. vratio se s Hendeka u Medinu 23. a. i muslimana.{. Iako nije bilo `rtava a ni {tete. a probudi strah i bojazan. protiv nevjerni~kih skupina koje su se nalazile oko njih: “Gospodaru moj.” Kad Kurej{ije ~u{e ovu vijest i oni i Gatafanci reko{e: “Bog ti je dao Nuajme {to si nas posavjetovao.. a. ljudi. sigurnost i samopouzdanje. posla tako stra{an vjetar.kadeta.” Resulullah. u mjesecu {evalu. te stra{ne no}i posla Huzejfea da vidi {ta du{mani rade. d`.. nije prozrokovala nikakve {tete. Resulullah. To je bila bitka nerava. i nakon {to sablje sijevnu{e me|u njima.s. drve}e.. uzdrma njihovu snagu. a. On ih zate~e u pre|a{njem stanju. Izbi krvoproli}e izme|u jevreja i idolopoklonika. prema ispravnijem mi{ljenju. kupili {to im je do ruku dolazilo i bje`ali prestra{eni. Tr~ali su bezglavo unaokolo.. a zavr{ilo se u zul .. pokori i porazi (Ahzabe) ujedinjenog neprijatelja.” Jevreji im odgovori{e da je tog dana subota i reko{e: “Vi znate {ta je bilo s prija{njim jevrejima kad su radili subotom. Huzejfe se vrati i prenese Resulullahu... usli{a dove Resulullaha. Nakon uskla|ivanja izvora do{lo je do toga da je opsadno stanje po~elo u mjesecu {evalu.H. d`.s. Ti Koji si spustio Knjigu i Koji brzo ra~une svodi{.” Oni posla{e odgovor jevrejima: “Mi. i muslimanska vojska vrati{e se u Medinu. g. Istinu si rekao. Bitka na Hendeku je bila 5. I odjednom uz taj stra{ni orkan. Bitka “El .{. ne}emo nikoga dati. Gospodaru moj. . a.{. Svoju vojsku osna`io.s..s.s. da je bilo ~udo gledati kako lete {atori. zahvaljivao je Allahu. Nakon {to se zavadi{e jevreji i mu{rici. a. Resulullah.{. Mu{rici su u opsadi dr`ali Resulullaha. Arapi nisu imali vi{e nikakvih {ansi. Prema Ibn . predmeti. od meleka koje je Allah poslao. Nakon toga Resulullah.. koji odbi neprijatelja. koji }e nam garancija biti za kasnije (taoci). Bio je to poraz za muslimansku vojsku koja izrasta u Medini.. i u~ini sigurnima na{e porodice.Ahzab” ili “Hendek”. Allah. porazi ih i rasturi ih. to je bila za muslimane najte`a i najopasnija bitka u historiji islama. i Sam du{mane porazio. mi se ne}emo boriti zajedno s vama dok nam ne date svoje ljude.{. d`. zemlja se zatresla zemljotresom koji se nastani u njihova srca.s. je Svoje obe}anje ispunio. a. a jo{ uz to i kad pro|e subota. d`.278 Zape~a}eni d`enetski napitak da se zajedno borimo protiv Muhammeda.” 518 Allah. da se plemena razilaze.dovom je molio Allaha. zul . udru`ena i sastavljena od mnogih plemena. a da ni{ta ne dobi{e i nikoga ne ubi{e. a. a. i muslimane mjesec ili gotovo mjesec dana.

da se predaju i prime islam. bajrak dade Aliji bin Ebi . a. a. d`. kod Benu . tako da su neki klanjali ikindiju tek nakon jacije. svoj imetak. a. Kada stigo{e do bunarskih voda. da pobiju svojim rukama svoju djecu i `ene i da sa sabljama navale na Resulullaha. Ikindija ih zate~e na putu.s..KUrejze i proglasi{e blokadu. sinove i `ene.s. Ja se ne vra}am dok ti.s.Kurejza”. U njihova srca ulijevat }u strah. te sa~uvaju sebe...s.. pa klanja{e ikindiju na putu. ~u ru`an govor o Resulullahu. krenu na ~elu muhad`ira i ensarija protiv Benu . ikindija . ne pozove{ narod.s.s. a. bilo ih je tri hiljade. Me|utim. neka se odmah digne. mu posla D`ibrila. i kada se pribli`io zidinama Benu . samo na trenutak. naredi mujezinu da svijetu obznani: “Ko je poslu{an i pokoran. a ne oni nas.” D`ibril. D`ibril mu re~e: “Je si li ti to odlo`io oru`je? Znaj da meleki nisu odlo`ili svoje oru`je. Resulullah.Ummi Mektuma. Eto tako je na brzinu krenula muslimanska vojska. tada je krenuo melekima. Kad su i oni zaka{njeli pristigli. Krenu{e prema Kurejzama. rekao nakon njihovog bijega: “Od sada }emo mi njih napadati. On se taman okupao u ku}i Ummu Seleme. ve} se tra`ilo da brzo stignemo na odredi{te”. vratio u Medinu. s kojim ima{ da krene{ protiv Benu . a.KUREJZA Na dan kada se Resulullah. odsjedo{e kod bunara “Ena”.Kurejze. Resulullah.Talibu i uputi vojsku prema Benu . a. obistinilo vam se do sada da je Muhammed Bo`iji Poslanik.” 519 POHOD NA BENU . Neki reko{e: “Ikindiju }emo klanjati kako nam je nare|eno.. Po`uri{e da bi mogli izvr{iti Resulullahovu. Alija je i{ao. Tada im K’ab re~e: “Tako mi Boga.” On ostavi u Medini Ibn . Oni opkoli{e Benu . a o tome ka`e i va{a Sveta knjiga”. .s.Kurejze.Kurejza.s. Allh.. naredbu. Ja }u i}i ispred tebe i drmati njihove zidine i utvrde. jevrejski poglavar K’ab bin Esed predlo`i jevrejima tri mogu}a rje{enja: 1. 2. a.s.Kurejzi... Poslanik nije ukorio ni jednu stranu. a. Kad opsada potraja i kada ih pritisnu glad. odmah sada.namaz neka ne klanja na drugome mjestu nego kod Benu Kurejza. Bilo je i trideset konja. Neki reko{e: “Nije se to od nas tra`ilo. u samo podne. a. te da se bore dok neko ne pobijedi.{. Mi }emo i}i na njih. i muslimane..Zape~a}eni d`enetski napitak 279 Stoga je Resulullah.

presudu.s. niste imali odlu~nosti i pameti.s.. a. ruka ne odve`e i zakle se da ne}e nikada vi{e njegova noga kro~iti na zemlju Beni . a muslimani su bili na`estokoj hladno}i. ja ga ne}u odvezati s tog mjesta dok mu Allah ne oprosti. njihov vo|a .Hazred`. d`.Kurejzi. a. a Ka’b bin Esed.Lubabe..s. Posla{e molbu Resulullahu.. prema njemu krene grupa ljudi.Kurejze bili su isprepadani. Njihova motivacija oslabi i dosti`e najni`i stupanj kada Alija bin Ebi .. ali kad je uradio to {to je uradio.. Kad ga ugleda{e. a. Allah. da ga pitaju za savjet. a.s. Resulullah.. {ta je u~inio Ebu . a. pa su bili i gladni i bosi.{.s. presudu. da ga ne}e niko odvezati dok ga Resulullahova. a. d`amiju. a.. a ovo su na{i Prijatelji.Lubabeta. Kada do|e vijest do Resulullaha.s. Ebu . i oni su saveznici na{e bra}e iz plemena El .s. a potom jo{ i iscrpljeni zbog neprekidnih prethodnih ratova.s. On ih umiri. oprostio bih mu.Kurejzi nije ostao izbor druga~iji ve} da potpadne pod Resulullahov.Lubabe. da li da prihvatmo da nam Muhammed sudi?” On odgovori: “Da!”.s. a oni upita{e: “[ta misli{ Ebu . to jest da je prevario Allaha i Njegovog Poslanika.Avvam istupi{e i Alija viknu: “O odredu vjernika! Tako mi Allaha. da im po{alje Ebu . zaveza se za stup d`amije i zakle se. pla~u}i. ako prihvate Resulullahovu.” Tada oni pohita{e da prihvate Resulullahovu. a zatim pokaza rukom ispod vrata. od kada vas je majka rodila pa do sada.” Nakon svega toga Benu . on re~e: “Da je do{ao direktno do mene. Prije toga `eljeli su saznati od nekih muslimana. a i hrane je nestalo. Jevreji su mogli dugo da izdr`e opsadu. Ruke su im vezali pod kontrolom Muhameda bin Seleme (ensarije). a. On je bio s njima u dobrim odnosima. i reko{e: “O Allahov Poslani~e.Evs do|o{e do Resulullaha. oni odlu~i{e da prihvate Resulullahov . sud nad sobom.s.s. okusit }u ono {to je Hamza okusio.Lubabe nagovijestio Benu .. a... njegova djeca i imanja bila su na podru~ju Beni Kurejz. {ta }e biti s njima. a.s. sud. a. `ena i djece.Kajneka ono {to si u~inio. Benu . ne svra}aju}i kod Resulullaha. i muslimane u subotu.” Resulullah.Lubabe istog je momenta shvatio {ta je uradio. kazav{i im da ih ~eka klanje. u~inio si s Benu .Kurejze.s. uselio je strah u njihova srca. a `ene i djecu odvojili su na drugu stranu.280 Zape~a}eni d`enetski napitak 3. jer su u svojim zalihama imali svega dovoljno. ili da napadnu Resulullaha. Jevreji odbi{e sva tri K’abova prijedloga. pa budi dobar prema njima....” I pored toga {to je Ebu . I rat s Kurejzom je bio psiholo{kog karaktera.Talib i Zubejr bin el . pa se direktno uputi u Medinu.. a. Predstavnici plemena El . a oni su sigurni da ne}e biti napadnuti subotom. svojih saveznika. a. .s. ili }u osvojit njihovu utvrdu. naredi da se mu{karci zarobe.u srd`bi i ljutnji re~e: “Nikad. a. Kad je stigao u Poslanikovu.

Resulullah. Oni koji su bili u zatvoru sa svojim vo|om K’ab bin Esedom. a.Kurejza u ku}u Harisove k}erke. a. K’ab bin Esed mu je ranije obe}ao uto~i{te u vrijeme Bitke na Hendeku. kad je do{ao da tra`i od Kurejze prekid ugovora.” “I ostali?”.. 300 oklopa.s. koji su zaslu`ili smrtnu kaznu. Poslanik re~e svojim ashabima: “Ustanite prema svome poglavaru. Jedino na ovaj na~in moglo se stati u kraj zmijama otrovnicama i njihovom zlu i izdaji. `ene iz plemena Benun . ne vra}a se.” A on dodade: “I moja odluka }e se provesti u djelo?” Odgovori{e: “Da.s.Kurejzom u savez kada su ih napustile Kurej{ije i Gatafani pa se s njima utvrdio.s.” Resulullah. te postavio da bude{ dobar”. Tako mi Boga. Nakon pregleda njihovih ku}a muslimani na|o{e: 1500 sablji.. a. “Da. a ko od va{ih ode. reko{e: “O Sa’du. odgovori Resulullah. Oni su tim svojim postupcima upisani u najve}e ratne zlikovce.” Kad to ~u{e. a.s. neki jevreji vrati{e se u Medinu.. Za njih se iskopa{e rupe na trgu Medine. . On zatim re~e: “Donosim presudu: da se mu{karci pobiju. koji nije s njima krenuo na put zbog rane zadobijene u Ahzab .” Sa’dova presuda bila je vi{e nego pravedna.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 281 upita: “Bi li vam bilo drago da nad njima presudu donese neko va{?” Odgovori{e: “Da.” “A ho}e li je prihvatiti muslimani?” Reko{e: “Da. a jevreji. Resulullah. djeca i `ene zarobe. Hujej bin Ahtab. On je u{ao s Benu . ovaj narod prihva}a tvoj sud. ubijanje. a.. i da pritekne u pomo} plemenima. U ovoj skupini ubijen je i najve}i savezni~ki zlikovac. pomagali ujedinjenim plemenima da uni{te muslimane u njima najte`em momentu u `ivotu. a vijest o smrti }e mi saop{titi narod. otac Safije. pa okrenu lice na stranu gdje je sjedio Resulullah. izdaju.s. majke svih mu’mina. spletkaro{ i lopov svih vremena. posla vijest Sa’d bin Muazu u Medinu. “svi koji su ovdje?”. a. r..” Bilo je oko 600 ili 700 ubijenih.s.” Resulullah. naredi da se zatvore mu{karci Benu . grupu po grupu. 500 {titova i kofa.” “Va`it }e i za mene!”. a. pogazili ~vrsti ugovor. pa nai{areti. re~e: “Neka to bude Sa’d bin Muaz.s. budi fin i dobar prema svojim podanicima.. Odvodili su ih na rupe i tu ih ubijali. re~e: “Sudio si prema Allahovom zakonu koji je iznad sedam nebesa.. a.Ned`d`ar.” Oni odgovori{e: “Prihva}amo. prevaru i svo zlo koje su nanosili muslimanima. sada kao njegovi {ti}enici. on re~e: “I Sa’du do|e vrijeme da se na Allahovom putu ni~ijeg prijekora ne boji. pa on uzjaha magarca i do|e do Resulullaha.. {ta }e biti s nama?” On odgovori: “Zar ni ovdje pameti nemate? Zar ne vidite da oni koji prozivaju ne odustaju. Benu .s. Kad Sa’d do|e do Resulullaha.” Po{to su mu napravili mjesto da sjedne. iz po{tovanja prema njemu. upita{e ga: “[ta misli{. povika{e: “O Sa’de. Oni su prekr{ili zadanu rije~. a on je {utio i ni jednu im nije odgovarao.a.Kurejza su za neprijateljstvo. Kad mu dojadi{e s govorom.bitki. 2000 strijela i kopalja. spremili oru`je za krvavi obra~un s njima. a.” Resulullah. a imetak podijeli.

. g. . a.Zubejra bin Bataa s njegovim imetkom i porodicom.s..{.Ned`d`arije. zatra`i da joj poklone Rufaat bin Samuela el . Tako|er. a.l . ensariji. a na njemu je bio ogrta~ na kojem je posvuda napravio rupe koliko za jedan prst kako mu ne bi bio oduzet.s.a. Allah. pa joj to i u~ini{e. koji primi islam i postade jedan od ashaba. odabra za sebe Rejhanu. da ga u bolesti mo`e obilaziti.a. re~e Allahovom Poslaniku. kao i tvoju porodicu i imetak. kako ka`e Ibn . Ona ga ostavi u `ivotu.Kurejze nakon {to odvoji petinu. Od njihovih `ena ubijena je samo jedna. Sabit bin Kajs zatra`i od Resulullaha.Kurejza i njegova rana se raspade. Ez . koju smo ranije naveli u okviru Bitke na Hendeku. Zbog toga je tako zavr{ila. nju je oslobodio zarobljeni{tva i 6. njemu je razapeo {ator u svom mesd`idu. i krvavi obra~un koji je Allah propisao za Benu-Izrael}ane.” Zatim re~e: “O ljudi. da ga ubije. a. da me pridru`i{ mojim najmilijim”.Zubejru: “Meni te je poklonio Resulullah. poznata kao k}er Kajsa en . imetke i porodice. a. s.. a. pa ju je zakopao u D`ennetu . Medinu je napustio i jedan neutralni jevrej koji nije u~estvovao u neprijateljstvu prema Resulullahu. a.s.. da ih proda i za njih kupi oru`je i konje.s. koja je bila kod Resulullaha.s.” Nakon {to sazna za pogubljenje svoga naroda. Nakon bitke. Njega ugleda Muhammed bin Selema. Ai{a.s. a El .Bekii. a. a ja ti ih vra}am.. naredio je da ne ubijaju one koji nisu bili punoljetni.282 Zape~a}eni d`enetski napitak Kada ga privedo{e ruku svezanih za vrat. r. Selma.” Zatim sjede.Munzir.s. o`enio se njome. No} uo~i presude. Umul . da mu pokloni Ez .Zubejr re~e: “Ja od tebe tra`im. Resulullah.Kelbi ka`e: “Resulullah. podijeli imovinu Benu . Roblje posla u Ned`d po S’ad bin Zejdu. Sabit re~e Ez .s. a Sabit je Ez ..: “Ne}u koriti sebe zbog neprijateljstva prema tebi. On se zvao Amr. On osta u `ivotu.a.v. k}er Amra bin Hanakata.Karziju. Jedino od njegove djece ostavi u `ivotu Abdurrahmana bin Zubeira. 521 Kad se zavr{i problem sa Kurejzom.. d`. njega i njegovu porodicu dodijeli Sabitu. pa kada ga prepozna.. baciv{i na njega veliki kamen. Oprosti{e im krv. radi na{eg ranijeg prijateljstva.s. a. islam je primila jedna grupa koja je bila pomilovana. od toga dva za konja i jedan dio za pje{aka.Kerezi. pa mu odsjeko{e glavu.. pusti ga da ode. Te no}i. d`. Kad je stradalo pleme Benu .. a on primi islam i postade ashab. Sabit mu to ispuni i ubi ga. ali ne zna gdje je oti{ao. i Resulullah.s. Resulullah. Tri dijela za konjanike. koja je ubila muslimana Hillada bin Suvejda. biva pobje|en. tu je Knjiga i Njegova odredba. usli{a dovu Svoga dobrog roba Sa’d bin Muaza.. tj. nema sumnje u Allahovu naredbu. Ona je umrla kad se on vratio sa Oprosnog had`a.{. Takav je bio Atijja el .Zubejru dugovao dobro~instvo.H. ali onaj ko se bori protiv Allaha. a. u vlasni{tvu sve do njegove smrti. vo|a stra`e Poslanikove. Resulullah.. Resulullah.Ishak 520. r. pri~a: “Rana mu se . a.s. zatim primi islam i ubroja se u ashabe.

On odbi pomo} bilo kog osim Resulullaha. pa bi ga odvezala da klanja. do|e njegova dova pokajanj..s.Ahzab ili Hendek i bitke s Benu . d`.Sinan bin Muhsin. pro{ao je pokraj njega i odvezao ga. pa kad je krv dotekla do njih. 5. koji se svezao za stup u mesd`idu.H.Seleme.Ahzab. @ena mu je dolazila svaki namaski vakat. ubijen je jedan musliman i to Hallad bin Suvejd. jer je krv stalno tekla. U toku opsade umro je prirodnom smr}u Ebu .Lubabu: “Obraduj se . objavio je ajete u suri El .namaz. munafici su rekli: ‘Kako je lahko njegovo tijelo’.Kurejza bila u zul . proveo je {est no}i tako svezan.s. i da je opsada trajala 25 dana. {ta nam ovo dolazi s va{e strane?’. 522 U Buhariji i Muslimu prenosi se od D`abira da je Resulullah. a. Kad je Resulullah.s. nave~er. a. g. o Ebu .Kurejzom. a onda bi ga opet svezala. Ummu Selema ustade i kroz ku}na vrata re~e Ebu . brat Ukka{a. Umro je ubrzo od toga...Kurejze. i{ao na sabah . [to se ti~e Ebu . zatim napu{tanje borbe od plemena.” 523 Tirmizi je uvrstio u sahih hadise Enesov hadis u kojem ka`e: “Kad su ponijeli d`enazu Sa’da bin Muaza.Lubabe.Rahmani (Bo`ije prijestolje) zbog smrti Sa’da bin Muaza. a. da jo{ jednom spomenemo. Allah.s. . a. kada ga je ga|ala jevrejka kamenom.jevreja. U njima je komentirao najzna~ajnije doga|aje izme|u mu’mina (vjernika) i munafika (licemjera). rekao: “Zatresao se Ar{ur . a Resulullah. a. 525 U povodu ove bitke El .. re~e: ‘Zaista su ga meleki nosili!’” 524 U toku opsade Benu . Na kraju. upita{e: ‘O vi kom{ije.. U mesd`idu je bio tako|er {ator Benu . dok je Resulullah.Lubaba.. kao i rezultate izdaje od pripadnika “Knjige” . da je bitka Benu . Allah ti je oprostio!”. bio u ku}i Ummu ..s.Gaffara. a ljudi pohita{e da ga oslobode.kadetu. kad ono Sa’d krvari iz svoje rane. Tada do Resulullaha. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 283 raspade i nisu je mogli nikako previti.s.{.

Stoga pohita{e da dobiju dozvolu od Resulullaha.Rafia.Rafia!’ . Zatim mu se obrati vrata: “O Abdullahu. svi iz porodice Benu .. Kad ljudi u|o{e u ku}e i kapije se zatvori{e. Hazred`lije. a. a zatim se zagrnu svojim ogrta~em kao da }e obaviti nu`du i tako ostade ~u~e}i dok ljudi ne u|o{e u ku}e. Na kraju zabodoh sablju u njegov . a onda opet uletjeh kod njega i upitah: ‘Ko to vi~e .. da njima dodijeli privilegiju da ubiju Selama bin Ebu el .Evs. Pleme El . Resulullah. u|i. ali ga ne ubih.Selema. o Ebu . koji je podigao i ujedinio arapska plemena protiv muslimana i pomogao ih velikim materijalnim dobrima.s. Pri~ekah.s. a.nadimkom Ebu Rafi’ . ali zabrani da se ubijaju `ene i djeca. maloprije me je udario sabljom. ja odoh da obi|em ne bih li na{ao otvorena vrata da u|em. 527 ako ho}e{ da u|e{. neki ~ovjek je u ku}i. 526 On je li~no vrije|ao Resulullaha. pa skidoh rezu i otvorih vrata.Hazred` je tako|er `eljelo u~initi veliko djelo za islam.s. Ja mu se privukoh.284 Zape~a}eni d`enetski napitak VOJNE AKTIVNOSTI POSLIJE BITKE BENU .” Abdullah bin Atik pri~a: “Ja u|oh i pritajih se.HAKIKA Selam bin Ebu el . ustadoh iz mraka. zatra`i{e dozvolu od Resulullaha.Hakik . da ubiju Ebu . Kad im se pribli`i{e.Evs.s. a ja izletih i sklonih se malo u stranu u mrak. padao je mrak i ljudi su zatvarali stoku s pa{e. pa da budu na istom nivou kao i El . On vrisnu. K’ab bin el .Rafia?’ On odgovori: ‘Kukala ti majka. Viknuh: ‘Ebu .’ Potom ga ja udarih sabljom vi{e puta. Nisam mogao ta~no znati gdje on sjedi.KUREJZE UBISTVO SELAMA BIN EBI EL . Ebu .Hakika (Ebu . a.Rafia sijelio je sa svojim dru{tvom u dvori{tu. a. Pomislih: ako me ljudi primijete. Kad ode dru{tvo od njega.” On ode i na|e otvorena vrata. Kad su se muslimani obra~unali s Benu .Rafia. Otvarao sam i zatvarao vrata svima koji su dolazili. jer ja ho}u da zaklju~am vrata.Kurejzom. odoh do njega. Opremi se grupica od pet ljudi. ne}e me uhvatiti dok ga ne ubijem.a on upita: ‘Ko je to?’ Krenuh prema glasu i udarih svojom sabljom.E{refa imali su privilegiju ubiti ljudi iz plemena El . On je sjedio u mraku u ku}i me|u svojom djecom. dozvoli im.Rafi’). Ova grupica krenu prema Hajberu gdje su se nalazile utvrde Benu .. a ni sam ne znam kako. a reze se postavi{e. Abdullah bin Atik re~e svojim drugovima: “Ne idite s tog mjesta. Vo|a im je bio Abdullah bin Atik.bio je jedan od najve}ih jevrejskih kriminalaca.

koji se uputi{e u El . a. a zatim po~e{e pretra`ivati okolicu. ostavi ga i ode. {ta se dogodilo. 530 Kad se vratio Resulullah.’ Kad to ~uh. U Medinu su se vratili 29. .s. o Muhammede.s. Kad pijevci zapjeva{e. prolit }e{ samo krv. ili zul . te Abdullah bin Atik slomi nogu. Od Darjeta su nastavili do doline Benu Bekra bin Kulaba. a Ibn . Oni ga poneso{e do korita za vodu i tu se sakri{e. a. Kad je Resulullah. znadoh da sam ga ubio. a. i oni pobjego{e. pa je zamotah svojim turbanom. On je kriomice krenuo da ubije Resulullaha.. zapo~eo je nove odgojne pohode na arapska i beduinska plemena koja nisu prihva}ala prirodne zakone mira i sigurnosti na lijep na~in. U ovoj konji~koj izvidnici u~estvovalo je trideset jaha~a. Kad jevreji odo{e. re~e: “[ta je s tobom Sumame?” “Ni{ta. 6.Rafia krenule da izi|u. Zatim sam otvarao vrata jedna za drugim. Ja zakora~ih i na|oh se na zemlji.’ Ja je pru`ih. i kada je izvr{io presudu nad ratnim kriminalcima. a on re~e: ‘Pru`i svoju nogu. a bio je mrak. Kad ga dovedo{e u Medinu. ako }e{ pomilovati. do{ao da ga vidi. Zatim sam sjeo na vrata i rekao sebi da ne}u oti}i dok ne saznam da li sam ga ubio ili ne.hid`etu. stanovnika Hid`aza..Bikratu (Ned`d). ako tra`i{ imetak..Ishak ka`e da je cijela grupa u{la kod Ebu . sve je u redu. Odmah su ih napali. ako }e{ da ubije{.Rafia. sve dok nisam do{ao do vrata iza kojih su bile stepenice. trgovca.’ Zatim odosmo u Medinu i ja ispri~ah Resulullahu.Hanefiju. Sa sobom su povelizarobljeni{tvo Sumamea bin Esala el . reci.s. iz Bitke Ahzab i Kurejza.. Allah je ubio Ebu . po naredbi Musejleme Kezzaba. zaveza{e ga za stup mesd`ida.kadetu. bio je Abdullah bin Enis.” Muhammed. 5. POHOD MUHAMMEDA BIN MESLEME To je bio prvi pohod na odmetni~ka plemena koja su u~estvovala u Ahzabu protiv muslimana.H.Karta’ pokraj Darje u El .s. Krenuli su 10. Jevreji zapali{e vatre na sve strane..Rafia.” 528 Ovo nam je prenio Buharija. poglavara plemena Benu .s.H. {to god zatra`i{ dobit }e{. a on protra ranu svojom rukomi bi kao da i nije slomljena. muharema. glasnik puhnu u rog i re~e: ‘Ogla{avam smrt Ebu . ve} samo silom.Hanife. g. pohitah kod svojih drugova i rekoh: ‘Spas. a. vrati{e se svom ubijenom drugu. g.s. Izme|u Darjetza i Medine je sedam dana puta. Slomio sam nogu. a zadnji koji mu je zadao smrtonosni udarac.Zape~a}eni d`enetski napitak 285 stomak i kad ona izi|e na le|a. muharema. a. a muslimani zarobi{e veliki plijen. pomilovat }e{ zahvalnog. 531 Muslimani ga uhvati{e i povedo{e sa sobom. a bila je mjese~ina.Rafia i da su svi u~estvovali u njegovom ubijanju. 529 Ova akcija je bila u zul . Kad ne na|o{e nikoga. Hazred`lije poneso{e Abdullaha bin Atika i odo{e u Medinu do Resulullaha. U Ishakovom predanju stoji da su Hazred`lije poslije ubistva Ebu . a.

nije na zemlji bilo meni mr`eg lica od tvoga lica.286 Zape~a}eni d`enetski napitak Kad nai|e drugi put pored njega postavi mu isto pitanje. a. Kurej{ije su se uzmu~ile.s. Ali. Kad pro|e Resulullah.Lihjana pobje`e u brda. .s.s. a on im isporu~i. stigao je u velikom trku na odredi{te i po~eo dozivati starje{ine. nakon kra}eg putovanja prema sjeveru. gdje su stradali ashabi. primi islam i re~e: “Tako mi Allaha.. g. uvidio je da je do{lo vrijeme da se osveti Benu . obuzet `estokim strahom od muslimanske vojske. Resulullah. a sada mi tvoje lice postade najdra`e na svijetu. tako da u naselju ne zateko{e nikoga.” Jemama je bio seoski predio Meke gdje su uspijevale `itarice. beduina i Kurej{ija `estoko u~estalo. na ~elu dvjesto drugova. pokraj njega tre}i put. skrenu ka dolini Garan.h. a..s. kada je oslabila njihova mo} i kada su se zbog te{kog stanja donekle primirili. a on ode do najbli`e palme kraj mesd`ida.LIHJAN Benu . I tako mi Allaha.Lihjan je pleme koje je obmanulo deset ashaba na Er .s. o Sumame?” On odgovori: “Ne. re~e: “Pustite Sumamea. Tvoji me konjanici pokupi{e. to i u~ini.. a on mu odgovori kao i prvi put. pismo u kojem ga mole da im se smiluje i da zamoli Sumamea da im po{alje `itarice.. a. a. Narod Benu .. Resulullah.Red`iu i koje je bilo uzrok njihovom stradanju. a.s. po{to je njihovo naselje bilo duboko u podru~ju Hid`aza.Lihjanu za ubijene drugove na Er Red`iu..evelu ili d`umadel .” Pusti{e ga. Kad je on stigao u Meku. a. a.s. Znajte dobro.obradova ga i re~e mu da ode obaviti umru. a. a neprijateljstvo izme|u muslimana.” Resulullah. Kurej{ije mu reko{e: “Ti promijeni vjeru. a onda napisa{e Resulullahu. Najavi svima da ide u [am i krenu na sjever od Medine. koja se nalazi izme|u Eme|i i Usfana. da vam ne}e do}i s Jemame ni zrno p{enice bez dozvole Resulullahove. a. Kad Sumame ode u svoj kraj. U Medini ostavi za zamjenika Ibn . a sada mi postade najdra`a vjere. nije bilo na zemlji meni mr`e vjere od tvoje vjere.. Resulullah. i po{to bi isto pitanje i isti odgovor. smatrao je da ne treba prodirati tako duboko u blizinu najve}eg neprijatelja. a ja sam `elio i}i da obavim umru.s. a.. Me|utim. 6. zabrani da se p{enica isporu~i u Meku.s.ula. ve} postadoh musliman kao {to je i Muhammed.s. gotovo na granici s Mekom.Ummi Mektuma. a. Resulullah. Me|utim. tako mi Allaha.. Stoga krenu u pohod na njih u rebiul . kada su plemena iznevjerila jedna druge u Bitki Ahzab. okupa se. Poslanik.s. 532 POHOD NA BENU . a zatim do|e kod Poslanika.

pa uhvati jednu od njihovih `ena iz porodice Muzejne. Akcija Zejda bin Hariseta u El .Kissa. a. Evo u kratkim crtama pregleda tih aktivnosti: 1. a.s. S Ebu ..Ubejdeom krenu ~etrdeset ljudi u obra~un.H. zarobi{e veliko bogatsvo i pokupi{e ljude u zarobljeni{tvo.Meslema krenu s deset ljudi u Zu . Resulullah. Sklonili su se u brda. 6. Stekli su veliko bogatsvo u devama i sitnoj stoci.Kissa.D`errah na Z l . 6. vodu koja je pripadala Benu Esedu.. u mjesecu rebiul . g. g. u Medinu iz koje je na ovom putu odsustvovao ~etrnaest dana.Oni zaplijeni{e kurej{ijski karavan koji je predvodio Ebu el . On do|e kod biv{e `ene Zejnebe i zatra`i od nje da moli Resulullaha. jer su se ve} razbje`ali i posakrivali. a.H. Kad stigo{e u njihovo naselje. a. a oni napado{e. da vrati imovinu . pokloni Muzejnijki slobodu. u mjestu Merru . Ona im pokaza sjedi{te Benu . na ~elu sto i sedamdeset jaha~a. Resulullah.s. Vojna akcija Muhammed bin Mesleme na mjesto Zu . Nakon toga Resulullah.Sealebe. a.. narod se razbje`ao. u mjesecu d`umadel .Mesleme. i kad ova grupa zaspa. Vojna akcija Uka{a bin Muhsina na El . u njihovoj domovini ostade dva dana. Kad ostavi{e ono {to je zaplijenjeno. 5.s.Sulejma. a muslimani uze{e ratni plijen od dvjesto deva i povedo{e ih u Medinu. D`emum je bunar plemena Benu .Ubejdeta neposredno nakon stradanja drugova Muhammed bin Mesleme.l Gamim. mjeseca rebiul . Samo su jednog ~ovjeka potrefili. u sljede}em periodu bio je veoma a`uran u slanju vojnih trupa na izvi|anje i ~uvanje granica iz sigurnosnih razloga. te u slanju istih u pregovara~ke misije iz politi~kih razloga.ahire. a.s. 6.Kissa u mjesecu rebiul evelu ili ahiru.s. a. Ibn .ula. u mjesecu rebiul . Zejd sti`e u Merru Zahran.s. Slao je u brda svoje izvidni~ke grupe ne bi li koga uhvatilii..l . blizu Meke. te ih nagna{e u bijeg. 6. a zvala se Halima. NASTAVAK VOJNIH AKTIVNOSTI U VIDU IZVI\ANJA.Zahran.Haris.Gumer.. krenu u Asfan Odatle posla deset konjanika u Kera . Akcija Zejda bin Hariseta na El . g.Sulejm. PREPADA I MISIJA Resulullah. g. koji pobje`e ranjen. g.Asa. vrati se Resulullah. posla Ebu .h.evelu ili rebiul ahiru. ali bez uspjeha.ahire. ali kad pade no}.Zape~a}eni d`enetski napitak 287 Resulullah. Putovali su pje{ice cijelu no} i u zoru napado{e Benu . kao i njenom mu`u... njih oko stotinu opkoli{e ih i pobi{e sve osim Ibn .H. da bi za njih ~ule Kurej{ije. Akcija Ebu .D`emumu. 3. Uka{e je krenuo s ~etrdeset ljudi na Gumer. Kad je i taj posao ura|en. 4. naselje Benu Sa’lebe. 6.Ubejdet bin El . ali on primi islam.l .s. da ih osveti. 2.H. Narod se pritaji i posakriva.

7.Ubejde zabrani dalje klanje grla. Bojali su se da nije Resulullah. Zatim nam more izbaci morsku `ivotinju zvanu “El .{.ahire. a. Zejdova izvidnica u Vadi ..Anber”.Habet. Ebu Ubejde uzeo je jedno rebro te `ivotinje i izabrap najvi{eg ~ovjeka s najkrupnijomdevom.288 Zape~a}eni d`enetski napitak karavana. {to potvr|uje i sahih hadis. da motrimo na kurej{ijski karavan. Kad smo se vratili u Medinu. 533 To je u~inio Resulullah.s. te mu naredio da pro|e ispod njega. ili vratio mu je nakon {est godina odvojenog `ivota.H.”536 Napominjemo. Nakon toga primi islam i odseli u Medinu. u mjesecu red`epu.h. i pored odvojenog `ivota vi{e od tri godine.. Ebu . d`.s.Asu pod novim nikahom (vjen~anjem).Kura. g. tako|er smo od nje i osu{ili mesa. da ova pri~a po svom sadr`aju ukazuje da je ovo bilo prije El . Rebro je bilo toliko da je jaha~ pro{ao ispod njega.. objasni ljudima da vrate imovinu na lijep na~in. {ta se sve desilo. Od toga smo mesa sa sobom ponijeli suhih komada. g. 8.s. Akcija El . Resulullah.H. g. krenuo na njih.l . Napado{e ih stanovnici Vadi .. a.H.. pa smo jeli li{}e koje jedu deve (a li{}e se zove El . g. izgleda da je bio prije primirja na Hudbeji. a. radi izvi|anja neprijateljskog kretanja.meram”. Tada jedan od ljudi zakla tri grla. a Resulullah. kad imaju sahih hadis.pa jo{ dva puta po toliko.. ponovo. I opet beduini pobjego{e. Oni ka`u: “Ebu el .” Mi smo primili dokaze u komentaru djela “Bulugul . Me|u njima je bio i Zejd bin el .Hudejbije.Kura. Da li imate jo{ toga mesa da i nama date?’ Mi poslasmo meso Resulullahu.” Potom sebe pobijaju pa ka`u: “Zejneb je umrla po~etkom 8.s. bez prisile. zato.Habet”. [to se ti~e hadisa koji navodi da ju je dao Ebu el . g. prema doga|aju. a Ebu el . a. . te je po njemu vojska dobila ime “El . Od toga se oporavismo. a. s tristo jaha~a (na ~elo nam je postavio Ebu . neposredno pred osloba|anje Meke.H. Ona to u~ini. od najve}eg do najmanjeg.s.Habet). 6. Me|utim. D`abir pri~a: “Poslao nas je Resulullah. spopade nas `estoka glad. ni po lancu prenosilaca (senedu).H.D`erraha).s. jer muslimani nisu presretali kurej{ijske karavane poslije primirja na Hudejbeji. vrati mu Zejnebu za `enu na osnovu prethodnog braka.Haris primio je islam pred kraj 8. Taj izvi|a~ki pohod dogodio se u red`epu. Jeli smo od nje meso pola mjeseca.Harise. 535 8. a Musa ibn ‘Ukbe sklon je mi{ljenju da se ovaj doga|aj dogodio 7. u Tarf ili Tark u mjesecu d`umadel . 6.HAris vrati se u Meku i ljudima predade njihovu robu.. Muslimani vrati{e sve {to su uzeli. a. 534 ^udno je da se neki ~vrsto dr`e ovog slabog hadisa. oni nisu sahih hadisi ni po zna~enju. a trojica se spasi{e. darovao.l . Zejd krenu s petnaest ljudi na Benu . Zejd krenu s dvanaest ljudi u Vadi . g. Od njih Zejd zaplijeni dvadeset deva. 6.Selabea.s.Ubejdea bin el .. {to ajeti o zabrani udaje muslimanke za nemuslimana nisu bili do tada objavljeni. Zejdova akcija. Dok smo izvi|ali. a on re~e: ‘To je bila opskrba koju vam je Allah. pa ubi{e devet. ispri~asmo Resulullahu.l .Kura. a odsustvovao je ~etiri dana. a.

s.s. iako nije bio {irokih dometa i velikih borbenih djejstava s vojnog aspekta. Tim povodom objavljeni su i neki ukoravaju}i propisi koji su isalmskom dru{tvu dali posebnu sliku blagosti.s.Lejsa.Zerra ili Samilet bin Abdullahael . a nad ensarijama S’ad bin Ubada. g.Harisa bin Ubejja Dirara. a potom Resulullah.s. dolasku i o ubistvu njegovog izvi|a~a. sti`e s vojskom u mjesto El .Bekra.s. Ta vijest do|e do Resulullaha. Kada do|e vijest Harisu bin Ebi . a potom o tim psihilo{kim vrednotama. koje je dobilo ovo ime prema jednom od njihovih vrelau Kudejdu. iskupi ashabe i pohita s vojskom.. a arapska plemena koja su mu se bila pridru`ila da zajedni~ki napadnu Resulullaha. a. a... On srete El .) Taj pohod. a. koji je krenuo s vojskom da pokori Resulullaha. ostavi u Medini Zejda bin el . a.. napusti{e ga. a. pa je s njim razgovarao. naredi napad prsa u prsa. a mu{rici izgubi{e.Eslema da provjeri ta~nost vijesti. a neki ka`u Ebu .. Resulullah. Oni su jedan sat napadali strijelama. Na put su krenuli 2. H. Resulullah. S njima je krenula i grupa munafika koji nisu u~estvovali u ranijim bitkama.Zape~a}eni d`enetski napitak 289 BITKA BENU . a. Po{to je vijest bila ta~na. a..MUSTALAK ILI BITKA EL . i pripremi se za borbu.s. i on mu je potvrdio svoju namjeru. Taj pohod se odigrao u mjesecu {abanu. Muslimani ga uhvati{e i ubi{e.Mustalak.Murejsiu. te on posla Burejdet bin Husajjib el . g. Muslimani brzo dobi{e ovu bitku.Diraru o Resulullahovom. {abana. djecu i veliko bogatstvo. 6. Prvo }emo re}i ne{to o bitki. El ..s.Dirara.MERISI’ (mjesec {aban. ~asti i du{evne ~isto}e. a.H. zarobi `ene. Haris bin Dirar poslao je {pijuna u Medinu da sazna vijesti o muslimanskoj vojsci.Harisa.L . postroji vojsku i nad muhad`irima postavi Ebu . on se veoma upla{i.. 537 Uzrok je namjera poglavara Benu el .s. Na njihovoj strani bilo je poginulih. a.s. Kod muslimana .Harisa bin Ebi .s. Resulullah. Resulullah. za svoga zamjenika. prema najpouzdanijim saznanjima. 6. a ostatak pobje`e. Resulullah. ali i bili razloggoomm da se otkriju i poka`u munafici (licemjeri). a. imao je i te kako va`nih drugih ~inilaca koji su uzdrmali islamsko dru{tvo i unijeli nered..

s.s.. bitaka. a.s. Ovako su ovu bitku opisali histori~ari Resulullahovih. On je tako|er okrivljavao Resulullaha.s. {to je . On je prijateljevao s neprijateljima islama.Mustaleka.Mustalek 538. a. neprijatelj.Evs i El . DJELOVANJE MUNAFIKA (PETOKOLONA[A) PRED BITKU BENU EL . Oni reko{e: “Mi smo sada tazbina Resulullahu.” Tako stoji u sahih hadisu: “Resulullah. kao {to smo naveli.s.MUSTALAK Vi{e puta smo do sada navodili da je Abdullah bin Ubejj mrzio islam i muslimane.. koja se zvala D`uvejrija.Mustaleka.. iznenada je napao na Benu el . a. koji je od njega mislio da je neprijatelj. Ubejj mu re~e. zbog `enidbe. a. a.” 541 Ovo se desilo prije la`nog primanja islama. izvr{io je napad samo kod bunara. Sukoba izme|u Resulullaha. u ve}ini slu~ajeva su uzrokovani dezinformacijama i smicalicama vrhovnog licemjera. otkupi i o`eni se njom. kada se pretvarao da je musliman.... nadignuv{i nos: “Ne upadajte iznenada izme|u nas!” A kada je Resulullah. A kada je navodno primio islam. da mu je uzeo vlast iz ruku.. a. a. bili su vidljivi prije nego }e simulirati islam. poglavara Benu el . te bio uzrokom nestabilnosti u muslimanskim redovima. nije ni bilo. i El . poglavara munafika. nije se nimalo promijenio.Harisa bin Ebi -Dirara.Harisa. Abdullaha bin Ubejja i njegove dru`ine. a. priou~io ne{to iz Kur’ana. nego je ostao i dalje Allahov i Resulullahov.290 Zape~a}eni d`enetski napitak poginuo je samo jedan ~ovjek i to od ruke ensarije. a pogotovo je `estoku mr`nju ispoljavao prema Resulullahu.540 Prikazat }emo neke njihove ru`ne radnje koje su nanijele veliku {tetu islamskom dru{tvu Medine. a i poslije.s..s.Ubej bio na gubitku..v. a. Nju je zarobio Sabit bin Kajs. stotinu pripadnika plemena Benu el .” Me|u zarobljenima je bila k}er El . Tako|er je u Bitki na Uhudu izazavao svojim smicalicama i zlim namjerama rascjep i razjedinio muslimane.s. pa je Resulullah.a. s. a Ibn .s.. Ta mr`nja je izuzetno porasla od kada su plemena El .s.Hazred` prihvatila vlast Resulullaha. Jednoga dana Resulullah. On je stalno planirao i smi{ljao kako }e razbiti i razjediniti islamsko dru{tvo i time obezvrijediti islam.s. Resulullah. Abdullah bin Ubejj rekao je: “Sjedi u svojoj ku}i i ne dolazi na na{e skupove. poslije Bitke na Bedru.539” [to se ti~e doga|aja koji su se desili u ovoj bitki. a. koji su primili islam. Time je Ibn . Zarobio je porodice i njihov imetak. a. i svih vjernika. U prolazu pokraj Abdullah bin Ubejja. Tim povodom muslimani oslobodi{e.s. uzja{e magarca i krene da obi|e S’ad bin Ubada. Tako se desilo i kada je stao na stranu Benu .Kajjim ka`e: “Ovakav tok bitke odudara od stvarnosti.Kurejze. Ova njegova mr`nja kao i `estoko neprijateljstvo. i za njega po~ela raditi neke zanatske poslove.

vas je Allah po~astio i proslavio njim. Stoga odlu~i{e da pokrenu propagandni rat protiv islama. ako }u ga pohvaliti!” Na vratima mesd`ida do~eka ga jedan ensarija i re~e: “Te{ko tebi. nakon svih ovoih petogodi{njih zbivanja . Punio je njihova srca strahom i kukavi~lukom. a. On je taj koji im je rekao: “Ako vi odete sa svoje zemlje. dobro znali da uspjeh i uspon islama ne le`i u materijalnom napretku: u mno{tvu oru`ja.. Dobro su znali da je `ila kucavica ovog dru{tva li~no Resulullah. a.Ahzab.s. udaraju}i po moralu. najdra`e bi im bilo da su me|u beduinima pustinje i da se raspituju za vas. da nije mogu}e uni{titi ovu vjeru oru`jem. obi~ajima. a muslimani ga zgrabi{e i reko{e mu: “Sjedi. On je unosio me|u muslimane o~aj i nepovjerenje.s. kao da }u govoriti zlo.Zape~a}eni d`enetski napitak 291 izazvalo sveop}i haos. Koliko je bio licemjeran govori i doga|aj da je na d`umi poslije Uhuda. uz neposredan povod . a. Jedno od njegovih najlukavijih djela bilo je obmanjivanje muslimana da podr`ava Resulullaha.s. bi otpo~eo svoj govor. Allahov neprijatelju. a. i mi }emo (munafici) s vama. a.Hendek. digao da odr`i hudbu. Svaki musliman spreman je da umre za ovu svoju vjeru. osoba koja predstavlja uzvi{eni primjer ~ovjeka koji se pridr`ava svih na~ela vjere. mi }emo vam pomo}i..ratova i pohoda. najve}im licemjerom Ibn . da ti oprosti!” On odgovori: “Tako mi Boga. Taj njihov pakleni plan dobi svoje konture nakon Bitke Ahzab.” Tako je isto u~inio zajedno sa svojim drugovima u Bitki Ahzab . Nakon njegovog la`nog primanja islama. slu{ajte i pokoravajte mu se!” Tada bi sjeo.s. uzrok tom brzom uspjehu. “Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: ‘Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali!’” Pa do ajeta: “Oni misle da saveznici nisu jo{ oti{li. licemjeri i mu{rici. govore}i: “Tako mi Boga. a Resulullah. ti nisi dostojan da govori{ te rije~i. on bi naglas vikao: “Pred vama je Resulullah..” (33:12 .s.s. A kad bi saveznici opet do{li. ve} da su na~ela. mogu u svako doba da ih iznerviraju i uznemire. do granice neshvatljivog. opet ustao u d`amiji da ka`e svoju la`nu hvalu. Po{to su munafici (licemjeri) bili peta kolona u muslimanskim redovima. svake d`ume bi sjedio u d`amiji i kada bi se Resulullah.s. o ~emu je Allah objavio suru El . veli~ajte ga. a.Nadira i s njima kovao zavjeru protiv muslimana.. ne `elim da mi oprosti!” 542 Imao je vrlo ~este kontakte s jevrejima Benu . vrati se i moli Resulullaha. Tako| bili su svjesni. te }e oni biti nosioci ovog propagandnog rata. a da s vama ostanu malo bi se borili. na ~elu sa svojim vo|om. vojske i opreme.Ubejjom.20) ^injenica je da su svi neprijatelji islama: jevreji. a stanovnici su Medine. a ako se budete borili.. tradiciji i da im prva `rtva ovoga propagandnog rata bude Resulullah. i pored toga {to je na Uhudu u~inio. Dobro zna{ {ta si u~inio!” On ustade i izi|e preko muslimana iz d`amije. a. i u stalnom su kontaktu s muslimanima. etika i ideali kojima raspola`e islamsko dru{tvo. pomozite ga.

Zejneba je bila `ena njegovog sina (usvojenog). porazio kur’anskim ajetima. To je bilo olak{anje onima kojima je sumnja imalo razdirala grudi.” Oni su {irili ove la`ne vijesti takvim metodama. d`. Ta la`na propaganda posebno je djelovala na ljude slabog imana. Ispredali su na ra~una ove pri~e i bajke.. 1. podnosio s velikim strpljenjem. nit’ se kaju. a. U njima je obja{njen problem.prema tradiciji Arapa.s..292 Zape~a}eni d`enetski napitak `enidbe Resulullaha. Sve je to Resulullah. `ena bila je po redu peta Resulullahova. a nevjrenike i licemjere ne slu{aj! Allah.s. Allaha se boj. d`.. Njegova `ena bila je staratelju zabranjena kao i `ena ro|enog sina. k}erkom D`ah{a. a. Reko{e: “Muhammed ju je ugledao slu~ajno. nit’ se opame}uju?” (9:126) . pa se i danas osje}aju tragovi tih polemika.s. po{to se od nje razveo Zejd bin Harise. Posvojeni sin naslje|ivao je kao i ro|eni sin.. uistinu. Allah upozorava na veliku opasnost od {irenja la`nih vijesti.s.. sve dok ih nije Allah. pa je Allah. a. d`. pa se njom o`enio Resulullah.{. koja ga je zanijela. pa opet. ali veoma jasan. a. Ti ajeti bili su lijek za njihovu boljku. da su njihovi tragovi ispunili stranice i stranice tefsira i hadisa.s. Ona mu je legla na srce. smatrali su munafici da }e im to biti dobra podloga da unesu me|u muslimane netrpeljivost i sva|u protiv Resulullaha. a.{. {ta su munafici ~inili prije Bitke Beni el Mustelak.s.{. pa je brak s njom spadao u najve}i grijeh . Stoga su u~estale propagandne optu`be. Kad je Zejd pustio Zejnebu. Obi~aj Arapa bio je da smatraju posvoj~e kao i ro|eno dijete. Ali ga ona obuze svojom ljepotom.Ahzab: “O Vjerovjesni~e. Ovim problemom Allah.s. kojima u potpunosti otkriva njihove namjere: “Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dvaput u isku{enje padaju. a Kur’an je dozvolio samo sa ~etiri `ene po [erijatu. `ena.. Ova Resulullahova... objavio jasne ajete o tom pitanju. a. sa Zejnebom. a za to su koristili jo{ nekoliko povoda. a. zapo~inje objavu sure El . Kako mu je onda ispravan ovaj peti brak? 2. Zejd je bio posvoj~e Resulullaha. Za ovu stvar saznao je i njegov posinak Zejd.” (33:1) Ovo je samo jedan primjer. sve zna i mudar je.. pa ju je zato otpustio da bi se Muhammed o`enio njome.

Murejsi’ (mjesto gdje je bunar pod tim imenom). odgovori: “Kako. kad biste im to uskratili. pa }e i tebe na kraju pojesti. ako se vratimo u Medinu. On se posva|a oko vode sa Sinanom bin Vebrom el D`uhnijem. a on nastavi: “Svi ste vi krivi za ovo. S njima je bio i Zejd bin Erkam. re~e: “A zar }ete se vratiti u predislamsko doba u mom prisustvu? To ne miri{e na dobro!” Ova ~arka do|e do u{iju Abdullaha bin Ubeja bin Selula.. a do Resulullaha.Gafari. postupi{e upravo onako kako Kur’an ka`e: “Da su po{li s vama.Zape~a}eni d`enetski napitak 293 ULOGA LICEMJERA U BITKI BENU EL . Oni se sada pona{aju kao {to ka`e poslovica: “Uhrani psa.” (9:47) Oni u redovima muslimana na|o{e one koji su skloni zlu.s. i brzo bi me|u vas smutnju ubacili.s.a. re~e: “Naredi Ubadu bin Bi{ru neka ga ubije. a.s. Omer bin el . r. a.s.D`uhni zapomaga: “O ensarije”. obavijesti svoga amid`u o ovoj zavjeri. Evo nekoliko takvih primjera: 1 .. a me|u vama ima i onih koji ih radoslu{aju.Mustalak i kada se u nju uklju~i{e munafici. Zejd bin Erkam. r. Dali ste im svoju domovinu. Sami ste sebe doveli u ovu situaciju.. SIGURNO ]E JA^I ISTJERATI IZ NJE SLABIJEGA.Selul progovori: “Oni nas jo{ i napadaju. pa daljudi pri~aju da je Muhammed ubio druga. El . pa se `estoko naljuti. Omer.. bili bi vam samo na smetnji. Ibn . Omere. tek punoljetni mladi}.” Tako mi Boga. oni bi morali potra`iti sebi drugo mjesto. a njegov amid`a obavijesti Resulullaha.. a.” Resulullah.Hattab imao je slugu koji se zvao D`ehd`ah el .s. Tako mi Boga. a zapomaga i D`ehd`ah: “O muhad`iri!” Resulullah.MUSTALAK Kad je otpo~ela Bitka Benu el .” Onaj mladi}. oni krenu{e.” “Ne. a. koji je sjedio s Omerom.” (63:8) Nakon povratka iz bitke Resulullah. Dozvolili im da se koriste va{im imetkom. Ljudi su dolazili po vodu. pa ih me|usobno poveza{e i nalo`i{e im ubita~nu propagandu protiv Resulullaha. a.licemjeri su se okupljali oko njega. naredi da krenemo!” Iako je kasno. i potuko{e se. a primili smo ih u svoje ku}e i pustismo ih. odsjeo je na El . . iako nije vrijem za pokret.a. sigurno }e ja~i istjerati iz nje slabijega!” Ljudi . ne mora tako.PAROLA MUNAFIKA (LICEMJERA): “AKO SE VRATIMO U MEDINU. On je sjedio u dru{tvu svojih licemjera. pa nas i brojem preteko{e (muhad`iri).

{. Kad ih pogleda{. Ru`no je. polijegali ljudi. Oni govore: ‘Ako se vratimo u Medinu. on je. On se ogradi od svoga oca. kad se vrati u Medinu. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. pa ih se pri~uvaj! Allah ih ubio. izi|e me|u svijet i vidje da je narod umoran.{.: “Kada ti licemjeri dolaze. odmaraju se. a zatim re~e: “Allah je potvrdio da si ti istinu govorio. a. Zatvorih se u ku}u.Ubejjom reko{e Resulullahu.. objavio.molio ti oprosta za njih ili ne molio . ne}e oprostit. a kad progovore. A Ibn . a.Ubejj?” “[ta ka`e?”. a.s.” Zejd pri~a: “Mene poklopi briga kakvu do tada nisam nikada osjetio. Sljede}eg dana.. pa ne samo to.” Resulullah.s.Erkam prenio njihov razgovor Resulullahu. oni su kao {uplji.s.. ponovi ono {to je ~uo: “On misli. Ali licemjeri ne}e da shvate.s. ali licemjeri ne}e da znaju.. tako mi Allaha. Nije `elio po~injati bilo kakav razgovor.s.” A Allah.. cijenjen od ashaba. Resulullah. do|e Usejd bin Hujdar i poselami ga.. On misli da si mu ti preoteo vlast. d`.” Usejd re~e: “A ti Poslani~e! Mo`e{ ga istjerati ako ho}e{. naslonjeni balvani i misle da je svaki povik protiv njih.Ubejj saznade da je Ibn .oni glavama svojim tresu i vidi{ ih kako nadmeno odbijaju. a. da ja~i svakako istjera slabijeg iz nje. a ti si jak!” Zatim re~e: “O Allahov Poslani~e. oni govore: ‘Mi tvrdimo da si ti. zaista. isprije~i se na kapiju Medine sa isukanom sabljom i kada nai|e njegov otac. koje mu je Allah.” (63:1 . pa od Allahova puta odvra}aju.s. kako postupaju.” 543 Interesantno je spomenuti da je sin ovog munafi~kog vo|e..294 Zape~a}eni d`enetski napitak a. doista.Allah im. sigurno }e ja~i istjerati iz nje slabijeg!’ A snaga je u Allaha i u Poslanika Njegova.Ubejj govorio. upita on. zaista. Oni govore: ‘Ne udjeljujte ni{ta onima koji su uz Allahova Poslanika.. da bi ga napustili!’ A blaga nebesa i Zemlje Allahova su.. re~e mu: “A jeste li ~uli {ta ka`e Ibn .: “Mo`da je to sve mladi} izmislio. bio plemenit ~ovjek. njihov izgled te ushi}uje. Allah.” Zatim pro|e taj dan. i u vjernika. Ensarije koje su bile na sijelu s Ibn .9) Resulullah. Allahov poslanik i Allah zna da si ti zaista Njegov poslanik.. Oni su pravi neprijatelji. slab. Me|utim. narodu nevjerni~kom ne}e na pravi put ukazati. nama je Allah poslao tebe u vrijeme kada je njegov narod spremao krunu da ga njome kruni{e. i zakle se Allahom da nije rekao ono {to je rekao. Allahov Poslanik }e moliti da vam se oprosti!’ . kuda se odme}u?! A kad im se rekne: ‘Do|ite. a zatim mu re~e: “Krenuo si u neuobi~ajeno vrijeme. ve} da nikako o tome nije ni pri~ao. a.s. Resulullah. kad u`e`e sunce. objavi Resulullahu. on re~e: . d`. smiluj mu se. pa ne shva}aju. ti slu{a{ rije~i njihove. Pro|e i ta no}. posla po mene (pri~a Zejd) i prou~i mi ajete. mo`da on nije dobro ~uo {ta je Ibn . i onda su im srca zape~a}ena. a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi la{ci. To je zato {to su vjernici bili. vjeruj ~ovjeku. Isto im je . a zvao se Abdullah bin Abdullah bin Ubejj. a. I on ode da se odmori.s. pa nevjernici postali. a. doista.

a. r. Ina~e je bila nje`na i mr{ava. Resulullahova. a. Vratila se da je potra`i na mjestu gdje je prethodno bila.. on na svom prijestolju donosi planove kako ho}e. i po~e je prepri~avati i {iriti.. Upoznao ju je prije objave o pokrivanju. Ai{a izi|e poradi sebe.. Njegov sin.Mustalak.. na devi. On je jak. Probudi se tek kad ~u rije~i Safvana bin el . A samo Allah upravlja situacijom. Kad je Ai{a. Ona zadrijema i zaspa. da se ne bi koja naljutila.a. na{la ogrlicu. Ibn . a.s. a. Ai{a. naj`e{}i i najopasniji. a. a.. r.DOGA\AJ “EL .a. Sjede na mjesto gdje su boravili misle}i da }e se oni. ugleda prizor i onako sav usplahiren i razdragan od zlobe. Ai{e. Kad je ugledao h. donijeti njegovu glavu!” 544 2 . nastavi{e i u Medini prepri~avati izmi{ljenu la`.a. {utio je i nije ni jedne rije~i progovorio. s vojskom nastavio put. `ena!” Safvan je tako|er zaostao za vojskom.Ubejj. Du`e vremena . On ode i dovede svoju devu i h. dozvoli mu prolazak. Resulullah. r. Kad ugleda{e prizor Safvana i h. Zatim je poveo devu i stigao muslimansku vojsku koja je zastala da klanja podne i da se odmori.a. po~e izmi{ljati pri~u i potvoru. i onda ga tek sin propusti. pa im nosiljka bila lahka kao i uvijek..Zape~a}eni d`enetski napitak 295 “Tako mi Allaha. vratiti po nju. r. jer je volio mnogo da spava. Allahov neprijatelj. a ti si slab!” Kad do| Resulullah. prepoznao ju je. Usput izgubi ogrlicu koju je pozajmila od svoje sestre.” “Mi smo Allahovi i mi }emo se njemu vratiti!” (2:156) “Dragi Allahu.. a pun mr`nje i pakosti.smutnju me|u ljudima.IFK” U vrijeme ovih doga|aja koji su se zbivali u okviru Bitke Benu el . pa kad je vojska krenula on je jo{ spavao. ne}e{ pro}i ovuda dok to ne dozvoli Resulullah. Kad su se vra}ali iz bitke.la`na potvora. Ljudi koji su nosili njenu nosiljku podigo{e je na devu i ne znaju}i da u njoj nije Ai{a. samo mi naredi i ja }u ti. Abdullah bin Abdullah bin Ubejj tada re~e: “O Poslani~e. kad vide da je nema. svako okrenu pri~u kako mu odgovara. Tako je ~inio sa svojim `enama.a. On je uvijek vodio po jednu `enu koju bi izvukao kockom. Za svo to vrijeme Resulullah. r. usput su se zaustavili u nekom mjestu.Muattala: “Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iuri. vrati se na mjesto gdje su se odmarali i tamo ne na|e nikoga. desio se i doga|aj “El . uzjaha. Ai{u. {ire}i time te{ki fitneluk . Sadr`aj ovog doga|aja vezan je za Ai{u. Tako je Resulullah. ako `eli{ da ga ubijem. r. tako mi Allaha.Ifk” .. Kad stigo{e u Medinu..s. a. r.s.a. S njom nije progovorio ni jednu jedinu rije~. je u ovu bitku poveo sa sobom i h.s. Ai{u.s.s.

Ubejja..a.s... ne nalazim za vas druge rije~i osim onih koje je izgovorio Jusufov otac: ‘I ja se ne}u jadati.. Ai{a je priupita.s. Ai{om. H. a.d`. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas. a. moli Allaha da ti oprosti i pokaj se! Kad Allahov rob prizna grijeh.’” (12:18) 545 Ona se okrene i ode da legne. da ode kod roditelja dok se stvar ne razjasni. Kad se malo pridigla. i on se po~e smijati.{. od Allaha ja tra`im pomo} protiv ovoga {to vi iznosite. to je dobro po vas. Bolovala je cio mjesec dana.a.” Ai{a re~e. vi mi ne}ete vjerovati. prvi puta obrati: “O Ai{a. Allah. da ste ~uli ovu pri~u i da vjerujete u nju. razboli se. Ummu Mistah ~u pri~u o potvori. Ai{a.a. pope se na mimber smatraju}i da je malo onih poput Ibn .. Suze se nisu su{ila s lica. On joj dozvoli i ona ode. Ona jo{ ni{ta nije ~ula.s. a Allah zna da je tako.. a. pa on potra`i savjet svojih najbli`ih drugova. {ta je to.Hazred`a. Pla~ joj je trgao d`igerice. to }e Allah .” Tada joj suze prestado{e.. a nije i rije~ima potvrdio.s. a. Usejd bin Hudjar. ali su oni {utjeli. Allah te je opravdao i potvrdio tvoju vjernost. da i oni ne{to ka`u. a. a da ne osjeti ni malo nje`nosti i pa`nje od Resulullaha. a u isti vakat do|e Objava Resulullahu. a onoga od . Tako mi Allaha.. ona obrisa o~i i re~e svojim roditeljima. vi biste mi vjerovali. a S’ad bin Ubadet. a Allah zna da je nisam u~inila. [to se ti~e h. ka`e: “Me|u vama bilo je onih koji su iznosili potvoru. i ne}u nikome zahvaliti osim Allahu. a. te ga optu`i za la`nu potvoru. Usame i ostali prisutni dado{e svoje mi{ljenje da je zadr`i i da se ne osvr}e na ono {to njegovi neprijatelji pri~aju. koji je bio u dru{tvu.Ubejja. Potom ona re~e: “Znam. pa za{utje{e. Ai{e. a ako priznam gre{ku.” Ajeti koji su objavljeni povodom potvore jasno govore o toj situaciji. tako mi Allaha. Ako vam ka`em: ‘Ja sam nevina’. Resulullah. ljubav: “Tako mi Allaha.” Tada joj se obrati majka: “Idi. Alija bin Ebi .Talib predlo`i mu da je pusti i da se o`eni drugom. Tada joj se . koje je do tada imala u sli~nim situacijama. vrati se ku}i. ~ijem plemenu pripada i Ibn . izi|e jedno ve~e s Ummu Mistah u polje.. Oka nije zatvorila da prilegne ili zaspi. d`. Kod njih saznade cijelu pri~u.Evsa izrazi `elju da ubije Ibn . starje{ina El . i umiri ih. Tako se izme|u njih zametnu kavga. U tom stanju zate~e je Resulullah.{. a. pri|i mu. pa zaru`i svoga sina..s.s. ^ak ste i sigurni da sam zgrije{ila. d`. za tebe su rekli to i to.{. Allah mu oprosti. ako si ~ista i nema{ na sebi ljage. ne}u mu pri}i. A ako si zgrije{ila. r. r. te se di`e Resulullah. ~vrsto ubije|ena u svoju bezgrje{nost i jo{ vi{e uvjerena u Resulullahovu. To mu je samo pokazao i{aretom. kad se vratila u Medinu. a potom se pokaje da ga vi{e ne}e ~initi. r.. pa zatra`i od Resulullaha. i On }e ti oprostiti. obzaniti. {ta da radi u vezi s h.Ubejj.s. prou~i {ehadet i re~e: “O Ai{a. ustade da ga brani. Svaki od njih bit }e ka`njen prema grijehu koji je zaslu`io. u tom vremenu. Plakala je dvije no}i i cio dan. starje{ina El .296 Zape~a}eni d`enetski napitak mu nije ni Objava dolazila. ne. pa joj Ummu Mistah ispri~a.

d`. tek nakon mjesec dana. Pohod pod vo|stvom Ebu .s. 546 I tako je.” 547 VOJNE AKTIVNOSTI POSLIJE BITKE BENU EL . Sa po osamdeset batina ka`njeni su oni koji su prepri~avali la`nu potvoru: Mistah bin Esase. mjeseca {abana.{. 3.Kelbom. bio je u mjesecu {abanu. a ona }e kasnije postati majka Ebu .” Abdurrahman provede tri dana pozivaju}i ih u islam. otklonjena sumnja i nevjerica koja je kru`ila Medinom.s. g. On mu re~e: “Ako ti se pokori pleme Benu . Narod primi islam. Resulullah. Ibn .Bekra es . a. Hassan bin Sabit.: ‘Kakvo je stanje sada Omere.Asbeg.{. da sam ga ubio onda kada sam te molio.Sa’da iskupljaju.MUREJSI’) 1.a. Povod je bio {to je u tom plemenu bilo ljudi koji su `eljeli pomo}i jevrejima protiv muslimana.Siddika ili Zejda bin Hariseta u Vadi . 6. a. zbog kojega nije ubijen. Glasnik pokaza Aliji. razotkrio. Vojni pohod Abdurrahamana bin Avfa na podru~je nastanjeno Benu . Putovali su no}u. li~no ga posadi preda se.Ubejj poslije toga ne{to izmislio ili poku{ao. a danju se skrivali.s. Pohod Alije bin Ebu .D`endel.Seleme.. i koja je dovodila svojim pri~ama ~itavo stanje do usijanja..a. Ona bi donekle oprala njegov grijeh. posla im Aliju na ~elu dvjesto ljudi... 6. mjesto gdje se ljudi Benu . za to mu je Allah.’” Omer kasnije pri~a: “Shvatio sam. Resulullah.Ubejj?’ ’Tako mi Allaha. zamota mu turban svojim rukama i dade mu osnovna uputstva za rat. tako mi Allaha.h. g. A mo`da je po{te|en zbog istog razloga. Resulullah. mjeseca ramazana..Zape~a}eni d`enetski napitak 297 njih koji je to najvi{e ~inio. r. odmah bi to u~inili. Njen otac bio je poglavar.s. {ta ~ini Ibn .l . . mnogi bi se bunili. a najve}i la`ac. Alija uhvati njihovog glasnika koji izjavi da su ga poslali u Hajber da im zatra`i pomo} u ljudstvu.Kura. obe}ao velike patnje na ahiretu. 6. mi{ljenje daleko beri}etnije od moga.MUSTALAK (EL . d`. Poglavar licemjera pokunjio je svoju glavu onoga momenta kada ga je Allah. g.Kelb. a. a. ~eka patnja velika. te je dugo nije mogao ispraviti. u zamjenu za hajberske datule.l . 2. a on se o`eni djevojkom Tumarid bint el .” Deset ajeta govori o ovom doga|aju (24:11 21). zvano Devmetu .. a da im sada naredim da ga oni ubiju. da je Resulullahovo. r.Taliba u pleme Benu S’ad bin Bekr. onda o`eni k}er njihovog vladara. nije dobio kaznu. ve} je ostavljen u `ivotu. jednom prilikom upitao je Omera. koji je i izvor ove potvore. Alija ih napade i zaplijeni 500 deva i 2000 ovaca..h.h. Benu S’ad pobjego{e u mjesto Za’n na ~elu s poglavarom Veberom bin Alimom.Ishak ka`e: “Kad bi Ibn . Hamna bint D`alis. u mjesto Fedk. njegov narod bi ga ka`njavao.

Me|u njima nalazila se jedan `ena. Kad su ozdravili. To se desilo kad j jedna grupa ljudi iz plemena ‘Ukel i ‘Urejne primila islam i kad su se nastanili u Medini.. Resulullah.Fihrij 549 na podru~je Urejne. u~ini ih slijepim da ne vide put (odmetnici od vjere). Ja je i ne dotaknuh. usli{a Resulullahovu.s.Bekru. kao kaznu za ono {to su u~inili. neka im put bude tje{nji nego {to mogu pro}i. Resulullah. Resulullah.s. prava arapska ljepotica.s. a nama je poznato da je Hubejb ubijen poslije Er Red`ia. jer je Ebu .s. Oni su krenuli u Meku da tamo ubiju Ebu . Na sebi je imala odje}u od ukra{ene ko`e. odsje~e im ruke i noge i izbi o~i. u {evalu. H.s. On mi pokloni njenu k}er. 4. krenuo je u mjesecu {evalu 6. a. a. nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. Povedoh ih Ebu . Spominje se da je Amr usput ubio trojicu ljudi. a. On im zaslijepi vid i zamra~i put. Kerez ih susti`e s ashabima. Sustigoh ih i odapeh strijelu izme|u brda i njih...Bekr poubijao neke ljude.Ekv’a: “Krenuo sam s Ebu .s. g. pastira.Sufjan bio poslao beduina da ubije Resulullaha.s. ubi{e Resulullah. g. Ostavljeni su na pustom mjestu gdje su i umrli. S njom je bila njena k}er. pa se pobojah da ne pobjegnu u brda. Ja ugledah gdje velika grupa s djecom bje`i prema brdu.Bekra na njih. a. H. 548 Neki ka`u da je ovaj pohod bio 7. . pobijeno je i svih 30 njenih vojnika.Sufjana. onog u 4.h.Red`ia bio je 4.Fuzare `eljelo je mu~ki ubiti Resulullaha. Sufjanovi egzekutori nisu uspjeli u djelo provesti svoj zadatak. i za to pripremila trideset konjanika iz svog plemena. zatra`i je od Ebu . pa on posla Ebu . poslao u pa{nja~ki kraj Zevd i naredio im da piju mlijeko i mokra}u deva. a. molio je Allaha: “Moj Allahu.Bekrom. naredi nam da izvedemo napad. Meni nije jasno da li su pisci pomije{ali ova dva putovanja ili su ova dva doga|aja bili u okviru jednog putovanja. Pripovijeda jedan od u~esnika ovog pohoda. Nije mi prijao zrak Medine. Ummu Kirfa bila je pravi {ejtan.s. Kerez bin D`abir el . Tako|er se spominje da je Amr na ovom putu uzeo tijelo Hubejba. pisci “Sira” navode jo{ pohod Amr bin Umejjea ed Damerije sa Selemom bin Ebi . Oni zastado{e upla{eni. pa ih je Resulullah.Bekra za k}er Ummu Kirfe..{.” Allah. dovu. posla Kereza s dvadeset ashaba da ih tra`i..s.550 Pri~u o njima nalazimo u sahih hadisu koji prenosi Enes. a.298 Zape~a}eni d`enetski napitak Pleme Batnu . d`. 6. pa je posla u Meku i za nju dobi zarobljene muslimane iz Meke. Stoga je dobila zaslu`enu kaznu. g. a. g. a.. Selema bin el . Kad smo tamo stigli i klanjali sabah. a.551 Nakon ovih vojnih poduhvata.. A doga|aj Er . Ummu Kirfe. Ona je ta koja je poku{ala organizirati ubistvo Resulullaha.. H. Do{li smo do vode i tu je Ebu . g. H.Selemom. {ehida. pa potjera{e deve i odmetnu{e se od islama.

bilo od beduina ili drugih arapskih plemena koja se nisu htjela pokoriti. jer su ovi muslimanski pohodi bili samo izvi|a~kog karaktera ili pohodi revan{a za u~injeno zlo.Hendeka.Zape~a}eni d`enetski napitak 299 Profesor El . Jedino Allah zna. Izgubili su nadu u razbijanje snage muslimana.Mensur Fevri tvrdi da ovaj pohod i nije bio ratni pohod ili sukob. Moral neprijatelja islama bio je u stalnom padu. Priirje je moglo zna~iti samo jednu jedinu stvar: priznavanje snage i vrijednosti islama i njegovog prihva}anja na arabijskim prostorima. .Kurejze. To su bili vojni pohodi i borbe poslije Ahzaba . O~ito je da su svi doga|aji poslije Bitke Ahzab krenuli drugim tokovima. To su samo bili mali iznenadni napadi. Ovaj preokret je veoma jasno do{ao do izraza u “Primirju na Hudejbiji”. Ni u jednom nije do{lo do `estokog uzajamnog okr{aja. i Benu .

g. Nakon {to doga|aji na Arabijskom poluotoku uveliko krenu{e u korist muslimana. H. 6. a oni se silno obradova{e i shvati{e da }e iste godine u}i u Meku. a. a. uzjaha svoju deve “El .oslobo|enja Meke i uspjeha {irenja islama.DOGA\AJI NA HUDEJBIJI (zul . Iz Medine krenu u ponedjeljak u osvit prvog zulkadeta. H.haramu. U snu je vidio tako|er da su neki u sklopu obreda umre obrijeli glave. U Medini je Resulullahu. Otpo~ele su pripreme za utvr|ivanje prava muslimana u izvr{avanju njihovih vjerskih obreda u Mesd`idu .s. Resulullah. ali mnogi od njih ne odazva{e se.Ummi Maktuma. Kad se probudio.s. g. Resulullah. a. obavijesti svoje drugove da }e on i}i da obavi umru. pa neka se spreme za put. uz jo{ hiljadu i ~etiri stotine ili hiljadu i pet stotina ljudi. koje ~ini sablja u koricama..Selemu. Sa sobom je poveo svoju `enu Ummu . obavijestio je ashabe o tome. u snu prikazano da ulazi sa svojim ashabima u Mesd`idul .s.s.kasva” i ostavi u Medini za nadzornika Ibn . osim putni~kim oru`jem. spremi svoju ~istu odje}u. a neki ka`u Nemileta el . te da je uzeo klju~ Kabe i da su u~inili “tavaf” (obila`enje oko Kabe) i “umru”. po~eli su se malo po malo pojavljivati predznaci “veli~anstvene pobjede” . .Lejsija..) “Umra” je razlog za odlazak na Hudejbiju.kade 6. pozva okolna beduinska plemena da krenu s njim... OKUPLJANJE MUSLIMANA Resulullah. koja su uzurpirali mu{rici prije {est godina.haram. a. a neki skratili kosu. Niko s njim nije krenuo naoru`an.

prenese mu neki ~ovjek iz Benu . re~e: “Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju.. krenu put Meke. koji se klanja u situacijama opasnim po `ivot. Mi dolazimo s namjerom da umru obavimo. a. pa je rekao: “Bili su neoprezni.Hulejfu.Zape~a}eni d`enetski napitak 301 MUSLIMANI KRE]U KA MEKI Resulullah. i kad je stigao u Zul . sazva{e i odr`a{e konzultaciono vije}e.namazu. Halid je poku{avao sprije~iti dolazak muslimana. Ispred sebe posla jednog izvi|a~a iz plemena Huzaat da ga obavie{tava o Kurej{ijama. na glavnom putu koji vodi do Meke. odabra kurbane i obilje`i ih. r. Da smo ih napali.s. ali ko stane na put izme|u nas i Kabe ubit }emo ga. a ako pobjegnu. objavi propis o namzu “salatul .a. pozva svoje drugove na dogovor. Njima su se pridru`ile jo{ neke skupine Arapa i ho}e da te napadnu i da ti zabrane dolazak u Meku i Kabu”. Me|utim. Nakon {to se udaljio. a. . a.Bekr..l . re~e: “Kre}ite!” . Tim namazom su klanjali ikindiju. neka zna da ne ide ratovati. Ko ga vidi tako obu~ena.havf”. te obu~e ihrame (had`ijsku odje}u) za umru.namazu kako ruku ~ine i na sed`du padaju. Stoga je krenuo sa svojim konjanicima prema njima.s. Halid ugleda muslimane na podne . i to da ih odjednom potuku.Velida u vojnoj postaji u Kurai . pa se dvije vojske na|o{e jedna drugoj na vidiku. Resulullah.{.. Resulullah. ostat }e prevareni i o`alo{}eni. pa tako Halidu propade i ta prilika. od Abesinca..s. nanijeli bismo im `rtve.i oni krenu{e.Gamimu.” Resulullah. do|e mu njegov izvi|a~ i re~e: “Pro{ao sam pokraj K’ab bin Lu’ja. a ne dolazimo s namjerom da nekoga ubijemo. s dva rekata. borit }emo se s njim?” Ebu . koji je podigao protiv tebe Abesince (kr{}ane). d`. i re~e: “[ta mislite da krenemo preko njihovih pa{njaka (drugim putem) pa da im nanesemo {tetu? Ako nas oni budu ~ekali.. na kojem zaklju~i{e da odbiju muslimane od Kabe. POKU[AJ KUREJ[IJA DA ODVRATE ODVRATE MUSLIMANE OD DOLASKA U MEKU ^im su Kurej{ije ~ule za dolazak Resulullaha.. pa ko nas poku{a sprije~iti u tome.s. Allah. Ili mo`da `elite da idemo u Meku i u|emo u Kabu..s. Kad je do{ao blizu mjesta Asfana. kako znaju i umiju. bit }e to skupina koju je Allah razjedinio. a.K’aba da su Kurej{ije si{le u Zi Tuva i da ima sto konjanika Halid bin el . a.” On zatim odlu~i da ponovo nai|u i napadnu muslimane kad budu na ikindija .

s. ako `ele da ih rasteretim duga. Budejl re~e: “Ostavio sam K’ab bin Luaja.Kasva.Kasva iznevjerila. Ljudi to primijeti{e pa povika{e: “Hajde. I tako mi Allaha. ali joj se isprije~io onaj koji se isprije~io i slonu. bilo je povjerljivo Allahovom Poslaniku. On nastavi put i do|e na gornju Hudejbiju. On izvadi strjelicu iz svog tobol~eta pa naredi da je stave u korito.s. voda im nado|e. iznevjeri El .Hum{a).s. puta koji vodi na Senijjetul . zapljusnu ih da su morali ustuknuti.” Resulullah. a. i koji se ispod Meke spu{ta na Hudejbiju. preli korito. odobrio bi im. onda neka meni i narodu oslobode put. stanovnici Tihama. opet promijeni pravac kretanja prema Meki. Oni povika{e: “Iznevjeri El .. na to povika: “Nije El . kad mu zastade deva. osigurao mjesto za odmor. s grupom svojih ljudi kod Resulullaha. A. i{ao je sve do Senijjetul . Tako mi Allaha. pohita galopom da upozori Kurej{ije. a. On s muslimanima krene golim. pojavi se Budejl bin Verkae Huzaija. BUDEJL POSREDUJE IZME\U RESULULLAHA. a.s. Krenu{e na desnu stranu iza El . pa se po`ali{e Resulullahu. Ako `ele da prime islam kao {to su ga primili mnogi. pa pro|e pored Ten’ima. On zaobi|e glavni put{to odvodi do Harema. odgovori mu: “Mi nismo do{li da ikoga ubijamo. a. a dato ne prelazi Allahove zabrane. Tako mi Allaha.Merari. Voda je polagano curila.s. boriti i u . Oni su sa sobom poveli `ene i djecu. a ako ne}e ni to. a ljudi su pili.S. a. I KUREJ[IJA Kad je Resulullah. a ona kao da je ukopana na mjestu. kod korita za vodu u jednoj stijeni. a.Hamda (El . koji ostavi s lijeve strane. onda }u se. hajde”.s. nije to njoj u prirodi. da su `edni. negdje kod hudejbijske vode.” Nakon toga potjera devu i ona ga ponese.Kasva!” Resulullah. a i velike im {tete nanio. Kad ugleda Halid upornu muslimansku vojsku koja je do{la sasvim drugim putem. a.s. onda su pretjerali.. Pleme Benu . Ubrzo su vodu iz korita iscrpili.s.Huza’a...302 Zape~a}eni d`enetski napitak PRAVCA PROMJENA PUTNOG PRAVCA I POKU[AJ DA SE IZBJEGNE KOBNI SUSRET Resulullah..Merara. stjenovitim putem. Rat je Kurej{ije mnogo iscrpio. a. oni ho}e po svaku cijenu da te napadnu i sprije~e tvoj dolazak u Kabu. onda neka to i u~ine.. kad bi Kurej{ije zatra`ile od mene bilo {ta od onoga {to veli~aju.. Ako sve odbijaju osim borbe. Resulullah. nego smo do{li da “umru” obavimo.

Kad ga ugleda. da dolazi. makar ostao sam ja. a. a. da s njim razgovara. a i usput sam ~uo kako govori interesantne stvari. daj reci nam to {to si ~uo.” On zatim ode kod Kurej{ija i re~e im: “Ja dolazim od onoga ~ovjeka (Resulullaha). a.s.s. ovom narodu ne treba zabranjivati dolazak u Kabu.” On ispri~a sve {to je Resulullah. a onda re~e: “Zar mi da pobjegnemo od njega?” Urve upita: “Ko je ovaj?” Odgovori{e: “Ebu Bekr”..s. Resulullah. re~e: “To je zloban i lukav ~ovjek. da nije ve} bilo ranijeg prijateljstva izme|u mene i tebe.s. bradu.” I povede se razgovor izme|u ovog Kenanije i Kurej{ija. namijenjene i obilje`ene. a. ja vidim. kazao. 552 Mugire bin [u’be. re~e mu sve isto kao {to je rekao i Budejlu.. Evo ukratko.” Zlobnici kurej{ijski povika{e: “Nema potrebe da nam i{ta od njega prenosi{“.Hulejs bin Alkamet re~e: “Pustite mene da odem do njega.s.” Urve . obrati..” Zatim se Urvet okrene Resulullahu. svaki puta kad Urve pogladi Resulullahu. izvedite pred njega kurbane. Resulullah.. i kona~no ljutito viknu: “A ko je ovaj?” Odgovori{e mu: “El . {ta misli{ da vrati{ svoj narod nazad. dodvoravaju}i mu se i stalno mu dodiruju}i bradu. Poka`ite mu ih. tako mi Boga.” Kad ga ugleda Resulullah.Hulejsa s telbijom (dove koje u~e uz Kurban . a on re~e: “Tako mi Boga. Moje je mi{ljenje da ih pustimo u Meku. poznade ga pa re~e: “To je taj i taj ~ovjek. Dopustite mi da ja odem do njega i s njim razgovaram. ja bih ti odgovorio kako zaslu`uje{. ponovit }u njegove rije~i.Mugire bin [u’be.s. je i njemu rekao isto {to je rekao i Budejlu. pa posla{e Mikreza bin Hafsa do Resulullaha.s. s imenom El . Ako ih povede{.Sekafi re~e: “Onaj tamo (Resulullah. a.s..) nudi vam realan prijedlog.. oni }e prebje}i i tebe ostaviti (Kurej{ijama). a. a. koji je stajao s isukanom sabljom kraj Resulullaha.” Pa mu dozvoli{e i on ode.” A kad on do|e i kad mu se Resulullah.s. ima tu i olo{a. o ~emu je bilo rije~i: Urve bin Mes’ud es .s. Ako ho}ete. ili si mo`da ~uo da je neko prije tebe poveo svoj narod u propast.” On se vrati svojim drugovima i re~e: “Vidio sam kurbane. ili dok Allah svoju volju ne izvr{i. Mikrez se vrati Kurej{ijama i prenese im ono {to je ~uo.bajram).. Urve mu se na to obrati: “O Muhammede.” Narod do~eka El .” Kurej{ije reko{e: “Idi. re~e: “Slava Allahu.Bekr tada mu se obrati i grubo ga prekori. svakakva lica oko tebe. Jedan Kenanija.” Ebu . pa ga prihvatite. udario bi sabljom o korice.” Budejl mu na te rije~i odgovori: “Obavijestit }u ih o svemu {to si rekao. Kad on to ugleda. Kurej{ije su `eljele provjeriti ta~nost njegovih rije~i. a jedan pametniji ~ovjek re~e: “Hajde.Zape~a}eni d`enetski napitak 303 ovakvom mom stanju (u ihramima). a. OSTALI DELEGATI OSTALI KUREJ[IJSKI DELEGATI Kurej{ije su `eljele poslti jo{ nekoga da provjeri namjeru muslimana. a. a.. On je iz plemena koje obo`ava devu.

Tako mi Boga. njihovu imovinu oduzeo. To i ostvari{e. Resulullah. a. i “Kisra’a” (Kserksa). zapovjednik stra`e. Kad on uzima abdest. Urve je bio drzak i bezobrazan s ashabima Resulullaha. Bio sam i kod “Kajsara” (Cezara). a kad ga gledaju.s. Svakog je prozivao i podsje}ao ga na njihovu raniju vezu. oni spuste svoje glasove. vidjeli da njihovi poglavari `ele mir.{. koji je potare po svome licu i ko`i.304 Zape~a}eni d`enetski napitak povika: “O kakve li izdaje. objavi u Kur’anu: “On je zadr`ao ruke njihove od vas i va{e od njih usred Meke. Potom se vrati svojim drugovima u Meku i re~e: “O narode. i ispri~ao mu {ta je u~inio. gledaju ga blagim pogledom iz po{tovanja prema njemu.Kad je do{ao kod Resulullaha. njegova pljuva~ka obavezno zavr{i na dlanu nekog od njegovih ashaba.s. Iz `elje za primirjem.Ten’im i htjedo{e u}i u logor. pa je ljude pobio. a da ne misli{ da }u i ja po}i stopama tvoga izdajstva?” Mugire je u predislamsko doba putovao u dru{tvu nekog plemena. i “Ned`a{ije” (Negusa). i to nakon {to vam je pru`io mogu}nost da ih pobijete. te da po~ine radnje koje }e zapaliti baklju rata. Kad on govori.. pa se spusti{e niz brdo Et .” (Mugire je bio Urveu brati}). Krenu njih sedamdeset ili osamdeset mladi}a.” “ON JE ZADR@AO RUKE NJIHOVE VAS VA[E OD VAS I VA[E OD NJIH USRED MEKE” Kad su kurej{ijski mladi}i. Allah. a. Resulullah.. kao {to to ~ine Muhammedovi ljudi Muhammedu.. a zatim oti{ao i primio islam. rekao je: “[to se ti~e tvog islama. Oni odlu~i{e da po no}i krenu. Taj ~ovjek vam je ponudio pravi prijedlog. Ali nisu imali sre}e jer ih sve pohvata Muhammed bin Mesleme. pusti ih na slobodu. obilazio sam mnoge kraljeve (kao izaslanik).. pa ga prihvatite. Ako pljune. `eljni rata radi samodokazivanja. nisam vidio da ijednog kralja vole i po{tuju njegovi ljudi. U vezi s tim.s. d`. razuzdani i oholi. prihva}am. Kad im ne{to naredi. po~eli su smi{ljati plan koji bi poremetio i odlo`io mir. i da se malo zabave u muslimanskoj vojnoj postaji.s. a. natje~u se da to urade.” (48:24) . a. a od tog imetka ne `elim ni{ta. ho}e da se pobiju oko ostatka vode iza njega.

a. DELEGAT MUSLIMANSKI DELEGAT KUREJ[IJAMA Uzimaju}i sve to u obzir. a. Zatim mu Resulullah. Nai|e pokraj nekih Kurej{ija u Beldal dolini. oni mu ponudi{e da u~ini tavaf oko Kabe. da ga po{alje. Njegova porodica je u Meki.Ekv’ea. odlu~i da po{alje svoga delegata koji }e Kurej{ijama potvrditi Resulullahov. a. Resulullah. On pozva Omer bin el . ja nemam nikoga u Meki da bi me mogao odbraniti. Osmanovo zadr`avanje potraja. i da im prenese radosnu vijest da }e Allahova vjera gospodariti Mekom. potom se javi grupa koja se zakle na vjernost do smrti. Oni su se zaklinjali da ne}e pobje}i. Po{alji Osman bin Affana. .RIDVAN” Kurej{ije zadr`a{e Osmana kod sebe.s. ako me Benu . I PRISEGA “ER . a.” . OSMAN BIN AFFAN.. pa se pronese glas me|u muslimanima da je Osman ubijen. do{li smo da obavimo umru. Kad se Osman odmorio. i da dobro osmotre svoje pozicije.s. Prvi koji mu dade prisegu bio je Ebu .Esedijj. Osman bin Affan pohita u Meku. i to se tri puta zakleo na vjernost do smrti.K’ab stavi na muke.. a. Resulullah. idi i obavi svoja zadu`enja.Sinan el . i da niko vi{e ne}e skrivati svoj iman u Meki.” Zatim se di`e Eban bin Seid bin el .Zape~a}eni d`enetski napitak 305 AFFAN.s. re~e: “Ne}emo odustati dok ne kaznimo taj narod”. pa opet na kraju s onim posljednjim. I pozovi ih u islam.” Resulullah.s... Oni ga upita{e: “Gdje ide{?” On odgovori: “[alje me Resulullah.s. pozva Osmana i posla ga Kurej{ijama rekav{i mu: “Obavijseti ih da mi nismo do{li da ratujemo. a. pa da po Osmanu po{alju odgovor Resulullahu. uze Osmana i podi`e ga na konja.pa im ispri~a sve po redu. GLASINE O UBISTVU OSMANA. On se ispri~a govore}i: “O Poslani~e. RIDVAN” R. Kad to ~u..s. te pohita s njim u Meku.s. Zakletvu je dao me|u prvim ljudima. naredi da u Meki obavijesti vjernike mu{karce i vjernice `ene da }e ubrzo biti oslobo|enje Meke. pa potvrdio je me|u onima u sredini.A.. On odbi ovu ponudu i ne htjede da u~ini tavaf dok to ne uradi Resulullah. te mu osedla novoga konja. o tom i tom pitanju. pa mu nazva dobrodo{licu. On }e prenijeti poruku koju `eli{. a onda pozva svoje drugove da polo`e zakletvu. a. a oni reko{e: “^uli smo..As. vjerovatno `ele}i da se dogovore {ta dalje da rade.s. a. Osman prenese poruku kurej{ijskim poglavarima. stav i cilj ovoga putovanja. Tako|er mu je zakletvu na vjernost dao Selema bin el .Hattaba.

Svako takvo pleme smatrat }e se kao dio tog naroda. dr`ao je Resulullaha. re~e: “On }e olak{ati na{u situaciju. Ako neko od Kurej{ija prebjegne Muhammedu.” Suhejl je dugo i dugo govorio.. a. on }e im ga vratiti u Meku. 4.s. Od ove podr{ke odustao je samo jedan jedini ~ovjek .a. Da se Resulullah.. Kurej{ije sigurno `ele primirje.licemjer. a sljede}e godine da do|e s muslimanima i da provedu u njoj tri dana. prispije i Osman te se i on zakle na vjernost Resulullahu.” (48:18) SKLAPANJE PRIMIRJA SKLAPANJE PARAGRAFI I NJEGOVI PARAGRAFI (SULUHL . vrati u Medinu i da ove godine ne ulazi u Meku. to jeste. a... a. stavi {aku u {aku i re~e: “Ova moja druga ruka je za Osmana. a. za ruku. Resulullah. Svako neprijateljstvo prema savezniku. (Za njega je to Resulullah. mo`e to da u~ini. U tom vremenu. a. 2.s.HUDEJBIJJA) Kurej{ije su shvatile ozbiljnost situacije. a. zvani D`edd bin Kajs. a on je samo potvrdio). a zatim se slo`i{e o uvjetima primirja. smatrat }e se neprijateljstvo s tom skupinom. Oni mu strogo podvuko{e da od primirja ne}e biti ni{ta ako se ove godine ne vrate odmah u Medinu. r. bez dozvole svoga starje{ine. a to je sablja u koricama.. dohvati svoju drugu ruku.s.s. Ova se ceremonija podr{ke odvijala pod drvetom. “Ne}emo da arapi pri~aju o nama kako je u{ao u Meku iznenada i na silu. O njoj Kur’an ka`e: “Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.s. a ako neko od Muhammedovih do|e Kurej{ijama. Ova prisega nazvana je “Er . neka to u~ini. Kurej{ije im za to vrijeme ne smiju praviti nikakave smetnje. Ko od plemena `eli da stupi u savez s Muhammedom i da po{tuje uvaj ugovor. a to su: 1.s. dok njega {alju!. ako prebjegne kod njih.. 3. dok traje primirje. a.” Suhejl bin Amr do|e kod Resulullaha. ljudi }e se sigurno kretati. Obustavljanje neprijateljskog djelovanja izme|u dvije strane za period od deset godina.s. . a. pa posla{e hitno Suhejla bin Amra da sklopi primirje.306 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah.” Kad se zavr{i davanje podr{ke. oni mu ga ne}e izru~iti.munafik . ve} u~inio. a Ma’kil bin jesar podizao je granu drveta kako ne bi smetala Allahovom Poslaniku.. samo s oru`jem koje nosi putnik. a ko to isto `eli s Kurej{ijama. Kad ga ugleda.Ridvan”. Omer. a oni }e jedni druge {tititi.s.

D`endel. d`. }e tebi i takvima kao {to si ti.D`endela u lice.s..” Resulullah.” On se okrene tako da se dr{ka sablje prima~e Ebu .Rahman’. re~e mu: “Strpi se.’” Resulullah. pa ih ne smijemo prevariti. mi ne znamo ko je taj.s. sin Abdullaha. o tome .” Suhejl udari Ebu . re~e: “Ja sam Resulullah iako mi vi ne vjerujete”.. u~ini to. Alija.. stoga je njihovo pristupanje ovoj strani bilo potvrda tog starog savezni{tva.a. ne bi ti zabranili ulazak u Kabu.: “Hajde. a. tako mi Boga. da isprati Ebu . pleme Huzaat pristupi u savez s Resulullahom.{. pa da me skrenu s moje vjere?” Resulullah.D`endelu.a.Rahim”. kao i oni nama. r. r. ne}emo ni{ta ni dogovarati.Muttalibova.. Ebu .D`endel derao se iz sveg glasa: “O muslimani. ne htjede da to izbri{e.. o Ebu .Zape~a}eni d`enetski napitak 307 Zatim Resulullah. a.D@ENDELA KUREJ[IJAMA Dok je Alija pisao ta~ke ugovora.s. s gornje strane Meke se me|u muslimane spusti Ebu .D`endela.. Pleme Benu .” Suhejl: “Ne}u to da u~inim. Suhejl re~e: “To je prva osoba koju potra`ujem od tebe da mi je vrati{. a Suhejl ga prekide: “Da znamo da si Resulullah..s. a ne bi s tobom ni ratovali. te da izbri{e apoziciju Resulullah. donijeti olak{anje i na}i izlaz. Nego.. a. a. r. Mi smo ve} sklopili me|usobni ugovor o primirju i dali im Allahovu rije~..s. Allah. diktirao: “Bismillahir . a zar }u se vratiti mu{ricima. Resulullah mu je. oni su zaista mu{rici. VRA]ANJE EBU .D`endel. a. naredi Aliji neka tako napi{e. sin Suhejlov.s.. re~e: “Jo{ nismo zavr{ili ugovor.a. a Omer. Resulullah”.Bekr u|e u savez s Kurej{ijama.Ha{ima jo{ od vakta Abdul . nejakim i neza{ti}enima. da napi{e kako Suhejl ka`e.” Suhejl re~e: “Ako je tako. svojom rukom. a. zatim ga dohvati za jaku i potjera ga da ga vrati mu{ricima. pozva Aliju da to napi{e na papir. a. te naredi Aliji. pa Resulullah. nego pi{i ovako: ‘S ovim se sagla{ava Muhammed. pa mu re~e: “Strpi se Ebu .s.” Ustade Omer bin El . Kad je primirje sklopljeno..Rahmanir .: “Daj mi ga!” Suhejl bin Amr: “Ne dam ti ga!” Resulullah. a.D`endel. vezan u lancima.s. r.. nastavi diktirati: “S ovim se sagla{ava Muhammed. a Suhejl re~e: “[to se ti~e toga ‘Er . a. pi{i ovako: ‘Bismikellahumme’”.. a. krv ni jednog od njih ne vrijedi vi{e od krvi psa.s. i uzdaj se u Allahovu nagradu.a. a.s.s. Zatim Resulullah. Potom je ostalo napisao. pa to u~ini Resulullah.Hattab. Oni su bili saveznici Benu .” Resulullah.

ako `eli{ da te poslu{aju. Nakon toga on se di`e i ode kod svoje `ene Ummu . Jedna deva bila je kurban za sedmero.. KLANJE KURBANA I BRIJANJE GLAVE. izi|e i ni s kim nije govorio dok nije zaklao svoj kurban i pozvao svoga brija~a koji ga je obrijao.” (60:10) .. POVRATKA ZABRANA POVRATKA MUHAD@IRKI MU[RICIMA Resulullahu.{..s.. obrati se muslimanima i re~e: “Ustanite. U nozdrvi je imala srebrenu halku. tim povodom objavi: “O vjernici. njemu je bilo te{ko da to uradi svome ocu i tako se to zavr{i.{. a.a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo..s. a. Resulullah. makra i bio tvoje vjere. svi ustado{e. a.. zaklao je devu koja je ranije pripadala Ebu .s.” 553 Ustade Resulullah. sadakom ili `rtvom. Resulullah.” Me|utim..D`ehla da bi izazvao ljubomoru mu{rika. propisao iskup za one koji iz opravdanih razloga obriju glavu ili pod{i{aju kosu prije vremena.{..{. tako da su gotovo jedni druge ubili zbog velike gu`ve. Allah. Ovaj njihov prijedlog je odbijen. ZAVR[ETKA ^IN ZAVR[ETKA UMRE Kad je Resulullah. zavr{io s ugovorom o primirju. tako mi Allaha. shodno ugovoru koji je potpisan na Hudejbiji. za oprost onima koji su obrijali glave. koje nisu ni spomenute.308 Zape~a}eni d`enetski napitak naknadno pri~a i ka`e: “Po`elio sam da izvu~e sablju i njom ubije svoga oca. izi|i. GLAVE. a jedanput za one koji su se samo pod{i{ali. a i jedna krava za sedmero.s. tri puta molio je Allaha. a. U braku mnogobo{ke ne zadr`avajte. iako je ponovio tri puta. ne ustade. Na ovom putovanju Allah. da mogu postom. zakla{e kurbane i po~e{e jedni druge brijati. Ona mu re~e: “O Allahov Poslani~e. d`. d`. ne podrazumijeva `ene. mora biti vra}en nama” 554. a. poput slu~aja Ka’b bin Ud`reta..Seleme. zbog toga {to u paragrafu vezanom za ovu ta~ku stoji rije~: “I da svaki na{ bjegunac koji ti do|e (pobjegne kod tebe od nas).s. ispitajte ih . d`. da ga niko nije poslu{ao. zakoljite kurbane i obrijte glave. Kada to vidje narod.. d`.D`ehlu. do|o{e `ene mu’minke iz Meke. ISpri~a joj {ta mu se desilo. kad vam vjernice kao muhad`irke do|u. a njihovi staratelji do|o{e da ih vrate.. i nemoj ni s kim progovoriti ni rije~i dok ti ne zakolje{ svoj kurban i ne pozove{ svog brija~a da te obrije. da se iskupe. To je bio imid` Ebu .” Niko od prisutnih. je pored ovih propisa.

ako ho}e da prihvate islam si. da je primirje i ugovor na Hudejbiji prva verbalna pobjeda muslimana.d’aveta . muslimani su postigli ogroman uspjeh na polju ed . snage muslimana. i da ih sada vi{e niko i ni{ta ne interesira. ili na silu neprijatelj prevede na islam. i oni se ne}e ni u {ta mije{ati. bez ikakve sumnje. to Kurej{ije ne interesira. a. “Pa onaj ko `eli da vjeruje neka vjeruje.govorimo o muslimanima .. da su Kurej{ije zaboravile na svoje vjersko i svjetovno vo|stvo u Arabiji. da dugotrajni ratovi i povremene bitke koje su vo|ene izme|u muslimana i njihovih neprijatelja nisu bili sa ciljem . to totalni poraz njihov i nije li to velika i jasna pobjeda muslimana? Veoma je va`no napomenuti..Zape~a}eni d`enetski napitak 309 Resulullah. I dok je broj muslimana prije primirja na Hudejbiji bio svega 3000. r. nije vra}ao nazad. a ko `eli da ne vjeruje. a kamoli u bilo ~emu priznati. pa i ~itave Arabije. Naprotiv. onda. i da ne}e bludni~iti. Jednom od njih o`eni se Muavija. Va`no je napomenuti da tre}i paragraf hudejbijskog ugovora ukazuje na to. A {to se ti~e ostalih plemena.s. Nije li. i `eljno i{~ekivali da do~ekaju trenutak njihovog kraja. REZULT REZULTATI UGOVORA Prou~avaju}i paragrafe ugovora. te da se moraju brinuti o sebi.a. neka ne vjeruje.” (Kur’an) Izme|u ~ovjek i onoga {to on `eli ne smije se isprije~iti nikakva sila. Zbog velike {irokogrudnosti islama. ubijaju ljudi. te da Kurej{ije nisu u mo}i da ratuju snjima.” (60:12) Onu vjernicu koja bi prihvatila sve uvjete i dala prisegu. Muslimani otpusti{e svoje `ene nevjernice putem ovog propisa. oni su `eljeli da iskorijene muslimane do posljednjeg. a drugom Safvan bin Umejje. brojala 10000 boraca . osvoji teritorija. Vjerska tolerancija i socijalna jednakost su moto islama.{irenja same vjere. pustio je dvije `ene koje su bile u nevjerstvu. ve} je jedini cilj bio da su muslimani putem ovih ratova i bitaka `eljeli potunu slobodu ljudima u iskazivanju uvjerenja i vjere.da se steknu materijalna dobra. te da ne}e djecu svoju ubijati. Uspjeh koji je is~am do`ivio u mirno doba poslije ovog ugovora. ne bi se mogao posti}i ratovanjem ni onda kad je pobjeda bila o~igledna. Omer. a to je. ^injenica je da i sam pristanak Kurej{ija na ponu|eno primirje zna~i priznavanje jedne nove snage na tim prostorima. bilo da tra`imo njihov dubinski smisao ili povr{insko zna~enje.da ne}e Allahu nikoga ravnim smatrati i da ne}e krasti. do veoma zna~ajnog zaklju~ka. za koje Kurej{ije do tada nisu htjeli ni ~uti. Oni su svim silama nastojali da se isprije~e izme|u islamske misije i ljudi s obzirom da su zauzimali i duhovno i svjetsko vo|stvo na Arabijskom poluotoku.. samo dvije godine nakon primirja. stavljao ih je na ispit ~itaju}i im uzvi{ene rije~i Kur’ana: “Kad ti do|u vjerniceda ti polo`e prisegu .. muslimanska vojska je. dolazimo.

” (9:13) [to se ti~e muslimana. Neka svako radi svoj posao i neka se ne mije{a u tu|e stvari. A ako se odmetne od vjere. neke od stanovnika Meke. njihovi vojni pohodi imali su osnovni zadatak da osvijeste Kurej{ije od njihove umi{ljenosti i njihovog odvra}anja od Allahovog puta. kada je rekao: “Onoga od nas koji ode njima. nesigurnosti i velikog straha za njihovo mnogobo`a~ko bivstvovanje. Oni su tim svojim gestom uspjeli odbiti muslimane samo za tu godinu.s. osim ako se odmetne od vjere.. ne}e napustiti Allaha i Njegovog Resula. a pritom su za sebe dobili samo jednu . kad nemaju drugog izbora. Resulullahovo. Na ovo je mislio Resulullah.” 556 Pribjegavanje mjerama suzdr`anosti na ovakav na~in. a. Poznato je da neko. vi{e nego ikada do tada. i dokaz o propasti onoga koji otpo~ne rat. Zabrana muslimanima da posjete Kabu svedena je na odre|eni period. niti }e pobje}i iz islamske sredine. a. Zar nije Abesinija bila prostrana za muslimane. Me|utim. njegovoj slabosti i gubljenju ugleda.s. . da muslimani nisu prvi otpo~injali ratove i bitke. tako da za njih ni u tome nema nikakvog uspjeha. da se oni od muslimana koji prebjegnu Kurej{ijama ne mogu vi{e vratiti nazad. Kur’an o tome ka`e: “A oni su vas prvi napali. njega je Allah udaljio. iako predstavlja vid kurej{ijske mo}i i slave. i to je vrlo jeftin dobitak. te da ih navedu na uva`avanje muslimana. kada stanovnici Medine nisu znali o islamu ni{ta? Resulullah. Kurej{ije su kroz tri prve ta~ke udovoljili muslimanima.. je upravo i mislio na ovu soluciju kada je rekao: “Ko nama do|e od njih. javno ili tajno. onda on i nije vi{e potreban muslimanima.. Prekid rata od deset godina je prepreka ovoj umi{ljenosti i ovom ometanju u vjeri. i stoga se ni malo ne boji za primirje s ovakvim uvjetom. Allah }e za njega na}i olak{anje i rje{enje.s.to je ~etvrti paragraf ugovora. Prvi paragraf je kona~ni dokaz o propasti Kurej{ija. osim da prihvate ovakve mjere suzdr`anosti. svoje snage i cjelokupnog povjerenja. samo je jedan dokaz da se on pouzdaje u ~vrstinu svog egzistiranja. Drugi pozitivni paragraf ove sjajne pobjede je u ~injenici. a.310 Zape~a}eni d`enetski napitak (prilikom osloba|anja Meke).. a Allahova zemlja je prostrana. ona nije stalna i vje~na. na rubu provalije. uva`avanje. u stvari proizlazi iz njihove velike uznemirenosti. i pored toga {to mu je iseljenje u Medinu zabranjeno.s. a. nije mu zabranjeno iseljenje u druga mjesta. Oni kao da su znali da su danas. U njemu nema ni{ta {to bi na{kodilo muslimanima. ko je musliman. ve} su to uvijek ~inili drugi (Kurej{ije). Njegovo udaljavanje iz islamskog dru{tva mnogo je vrednije od njegovog ostanka u njemu.” 555 A ko primi islam.

s. a nismo pustili da Allah prsudi izme|u nas i njih?” Resulullah.. A...a.s. r.: “A zar nam nisi rekao da }emo do}i u Meku i da }emo u}i u Hrem i tavaf oko Allahove ku}e u~initi?” Resulullah. ali. ode srdit od Resulullaha... 2. 1. gdje ka`e: “Mi }emo ti dati sigurnu pobjedu”.Zape~a}eni d`enetski napitak 311 @ALOST MUSLIMANA I RAZGOVOR OMERA. Ove dvije pojave .s.a. d`. Resulullah.{.” Tada je Allah. Ugovor o primirju potpisan je i objasnili smo su{tinu ta~aka tog ugovora.Bekr mu na sve dade odgovor kao i Resulullah. (itd. r.) u pravu. iako ga je Allah... posla po Omera.s. a.S.Bekra.” Omer.{.s.” Resulullah.Feth”. a. obavijestio da je islam vjera perspektive. R. on je (Resulullah. a. a. pa mu je prou~i. a zar nije istina na na{oj strani. sasvim bio u pravu . odgovori: “Jeste.a.: “A zar ne}e na{i ubijeni u D`ennet.A. r.: “Ti }e{ do}i i ti }e{ tavaf oko nje u~initi. a. nedoumicu i svakakva naga|anja. a.a. i nisam htio da Mu budem neposlu{an.s. s tim {to jo{ dodade: “Mo`e{ i da umre{ od jada.s. r.a. i skoro `alosni zbog eventualnih posljedica koje mogu uslijediti nakon primirja. a jesam li rekao da }emo do}i u Allahovu ku}u ove godine?” Omer. i do|e kod Ebu . r. On je moj pomaga~ i nikad me ne}e napustiti.izazva{e kod muslimana sumnju. Postavi mu ista pitanja kao i Resulullahu. r. Nakon objave ove sure Resulullah. . i za{to da se vratimo. a.” Omer.a.: “O sine Hattabov. a. ali se vrati{e neobavljena posla i s tim se nikako nisu mogli pomiriti.. a.s.s.Hattab. objavio suru “El .” Omer. a.” Omer. a njihovi u D`ehennem?” Resulullah.iako je Resulullah.s.. i obrati mu se: “O Allahov Poslani~e. Zbog toga bili su duboko povrije|eni. Ebu .. do kraja sure).: “Ho}e. Muslimani su bili obavije{teni da }e mo}i u}i u Harem i da }e obaviti tavaf.s. ja sam Allahov Poslanik.. a ne na njihovoj?” Resulullah. S RESULULLAHOM. r. i da }e ona ubrzo dominirati arabijskim prostorima.: “Pa za{to onda sramotimo na{u vjeru.s.: “Svakako. a. a zar mi nismo u pravu.s.. On do|e kod Resulullaha. Izgleda da je naj`alosniji bio Omer bin el . svjesno je popu{tao kurej{ijskim zahtjevima. d`. tako mi Allaha. a. a.: “Ne.a. ali moramo spomenuti dva doga|aja koji baci{e u o~aj i nedoumicu sve muslimane.

Mu{rici ga povedo{e u Meku. a.. a. Od Kurej{ija pobje`e Ebu D`endel bin Suhejl. im predade Ebu .” Kad to ~u Ebu .” Ebu .a.Bahri. i mene }e ubiti. U Zul . pa jo{ uvijek daje sadaku. a potom je mene Allah spasio od njih.. dobro sam je isprobao. pred Allahom si ~ist.Basir re~e jednome od njih dvojice: “Vidim da ima{ dobru sablju. zaklinju}i ga Allahom i krvnim srodstvom da ih spasi te grupe. da je malo bolje vidim. a. `estoko se kajao zbog onakvog svog postupka. pa bi oplja~kali i ubili koga bi stigli od vodi~a. vratiti ponovo u Meku. pa brzo pobje`e iz Medine i ode u Sejful . da zatra`e njegovo izru~enje nazad. i Resulullah.s.Besir re~e: “Poka`i mi je..” U tom do|e Ebu . ve} bi se priklju~ivao Ebu .a.Besira u Medinu i on se vrati sa svojom dru`inom. a. ako onaj ima nekoga svoga da ga osveti.s. re~e: “Te{ko tebi.. Molio sam Allaha.” 557 RIJE[EN PROBLEM UGRO@ENIH U MEKI Kad se Resulullah.” Poslanik..Hulejfi sjedo{e da se odmore i da prezalogaje koju hurmu. Zvao se Ebu . r. pozva Ebu . odgovori: “Da.Besiru.312 Zape~a}eni d`enetski napitak Omer.Basira.. prebje`e jedan od mu~enih muslimana iz Meke. a. a ovaj je izvu~e iz korica i potvrdi: “Stvarno je dobra. re~e: “Ovaj kao da je ugledao avet. a.s.s.s. i kada se malo odmorio. postim. da bih sebi olak{a savjest zbog onakvih rije~i koje sam izrekao. pa se pridru`i Ebu .. 558 . pa posla{e molbu Resulullahu.. d`. Kurej{ijama to dojadi.Basir iz plemena Sekif..s.s. da bude na kraju sve dobro.{. vratio u Medinu.” Ovaj mu dade. koji oformi svoju grupu.” ^ovjek do|e do Resulullaha. je li to Feth (pobjeda)?” Resulullah. aon ga udari njom i ubije. I koji god bi ~ovjek pobjegao od Kure{ija nije vi{e i{ao u Medinu. Resulullah. Drugi ~ovjek pobje`e. a. bio je zadovoljan ovim {to je ~uo.. Ebu . gdje se skrivao. a. vrati se u Medinu i u|e u mesd`id. upita: “O Allahov Poslani~e. ~ovje~e”. Oni spomenu{e ugovor koji ga obavezuje na to. i re~e: “Ubijen je moj drug. a.s.Besir i re~e: “O Allahov Poslani~e. Kad ga ugleda Resulullah.s.Besir. ti si svoje obe}anje izvr{io.Besiru. vratio si mene njima. ne}e mu braniti. a.” Omer.. koje je bilo u savezu s Kurej{ijama.s. a oni }e pustiti svakoga ko ho}e da do|e u Medinu. r.. klanjam nafile. znade da }e ga Resulullah. On je pri~ao: “@elio sam da se za to iskupim. Napadali su svaki kurej{ijski karavan koji je kretao za [am ili iz [ama za Meku. Me|utim. Kurej{ije posla{e dvojicu ljudi kod Resulullaha.. mo`e{ biti uzrokom rata. osloba|am roblje.

bio je velika prilika za tuma~enje i dostavljanje islama i njegovog u~enja. a nakon ovog primirja. najoholiji i najlju}i neprijatelji islama. pa je prevazi{la vojne aktivnosti.Velid i Osman bin Talha. onda im je trebalo bar {to vi{e zla nanijeti.s.borba protiv ovog jevrejskog legla. Kurej{ije su bile najja~a snaga. period vojnih aktivnosti. a. pre|o{e na islam Amr bin el .. Me|utim. g. Udvostru~ila se aktvivnost muslimana na ovom polju. ili period dopisivanja s kraljevima i vladarima i 2. Oni su hu{kali beduine oko Medine na muslimane. . H. prvi odlu~uju}i korak od Resulullaha. i muslimane dokraj~iti. ovaj period mo`emo podijeliti na dva dijela: 1. gdje su nastavili kovanje svojih podlih fitneluka (smicalica).Zape~a}eni d`enetski napitak 313 PRELAZAK KUREJ[IJSKIH JUNAKA NA ISLAM Po~etkom 7. Kad su do{li kod Resulullaha.” 559 DRUGO RAZDOBLJE NOVA ETAP APA HISTORIJI NOVA ETAPA U HIST ORIJI ISLAMA Primirje na Hudejbiji bija{e po~etak jednog novog razdoblja u `ivotu muslimana i u okviru samog islama u Arabiji. zatim Halid bin el . i ono {to je dolazilo od njih. nakon primirja na Hudejbiji bio je . a `ivotna `elja bila im je ubiti Muhammeda. Jevreji su nakon izgnanstva iz Jesriba (Medine). bilo je inicirano i pripremano od jevreja. Me|utim. ovaj period koji je zapo~eo poslije primirja na Hudejbiji.s. uzeli Hajber za svoj centar. on re~e: “Meka nam je poslala svoje najdra`e sinove.As. to jest njihovi lideri na Arabijskom poluotoku.s. Ako im to ne bude po{lo za rukom.. a. Stoga ne nailazimo kod Gatafana na velike provokacije muslimana poslije ovog primirja. to je s prethodnim doga|ajima opao njihov idolopokloni~ki zanos za vjerske obrede i uveliko je ohladilo njihovo neprijateljstvo prema muslimanima. Stoga. Gatafan i jevreji. Zbog svega toga. a. slomljen je najja~i od tri udru`ena neprijatelja: Kurej{ije. aktivnosti na podru~ju dostavljanja i tuma~enja vjere. Silaskom Kurej{ija s ratne pozornice zbivanja u sigurnosne vode mira. Po{to su Kurej{ije bili predstavnici idolopoklonika.

Me|utim. izabra me|u ashabima naju~enije i najsposobnije ljude da budu njegovi ambasadori. Profesor El .Allama el . Resulullah. H.h. g. 1. ve} je mogu}e da je to tekst koji je poslao po D`a’feru kad je on sa svojim drugovima muhad`irima oti{ao u Abesiniju. a.s. preko kojih }e komunicirati s kraljevima. jo{ bio u Meki. poslao svoje delegate u osvit mjeseca muharema 7.314 Zape~a}eni d`enetski napitak Prije nego nastavimo s pra}enjem vojnih aktivnosti u ovom periodu.. posvetit }emo ve}u pa`nju me|usobnom dopisivanju Resulullaha. pa ako do|u do tebe prihvati ih.. a. ali su se redovi ~itali odozdo na gore: Allah. smicalice. preciznije gledaju}i.Mensur Fevri tvrdi da je Resulullah. u drugi red Resul.s. a.s. U korespondenciji im nudi islamsko u~enje zbog kojeg su muslimani ina~e pretrpjeli sve dotada{nje patnje. Taberani navodi tekst pisma.Ned`a{ije je Ashamet bin el . reko{e mu da oni ne primaju nikakvu korenspondenciju bez pe~ata.s. nesre}u.s.s.. kad se Resulullah. dok je Resulullah.Dameriji krajem 6. KORENSPONDENCIJA ALLAHOVOG POSLANIKA (SLANJE PISAMA KRALJEVIMA I VLADARIMA) Krajem 6. Ovaj pe~at je ugraviran u tri reda: u prvi red Muhammed. vidi se da taj tekst nije pravi tekst koji je napisao Resulullah. 560 Resulullah. a. Resulullah. a u tre}i red Allah.Ebd`er. Resul. poslije Hudejbije. g. Kad je donio odluku za pisanje. g. a. napisao je kraljevima poruku kojom ih poziva u islam.. H. s vladarima i kraljevima. Muhammed. prije odlaska u Hajber na nekoliko dana. KRALJU ABESINIJE Pravo ime Negusa . 561 Mi }emo dati tekst ovih prepiski. njemu je napisao poruku po Amru bin Umejjeti ed . a. ili u muharemu 7.s. a... uze srbreni prsten i na njega ugravira Muhammed. Resulullah.” . bol. licemjerstvo. a.. g. Nalazimo na kraju pisma imena tih muhad`ira u ovoj re~enici: “Evo vam {aljem mog amid`i}a D`afera i s njim grupu muslimana. i ne budi ohol prema njima.s. vratio sa Hudejbije. PISMO NEGUSU. bitke i ratove..h.

nakon Hudejbije. Tekst pisma koji je prona{ao Bejhekija i uzeo od Ibn . On je u svom jednom djelu objavio tekst toga pisma.nema drugog boga osim Njega. velikodostojniku Abesinije! “Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu!” “Zahvaljujem se Allahu.. bogovima ne dr`imo! A ako oni ne pristanu. Koji nema sudruga. Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu. prona{ao je nedavno tekst Resulullahovog. do|ite da se okupimo oko jedne rije~i. li~i na pisma koja je Resulullah. neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu i vjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika. Samilosnog! ili Bismillahirrahmanirrahim Od Muhammeda.s. Onaj Koji je bez nedostatka. U njemu se nalazi .” 562 Po{tovani doktor Hamidullah tvrdi da je to tekst koji je Resulullah. koji glasi: “To je pismo od Muhammeda. Doktor Hamidullah utro{io je veliki trud u provjeravanju toga teksta. Ja pozivam Allahu. a.s. Poslanika. konsultiraj}i mnoga djela i mnoge izvore. pa je zanijela Isaa od njegovog duha.{. d`. i pozivam te da primi{ islam. i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Vladar.Ashametu.. Jednom Jedinom. Primi islam. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo. doktor Hamidullah iz Pariza. Milostivog. bit }e{ spasen.s. kao {to je Allah stvorio Adema. On je Allah . slao kraljevima i vladarima kr{}anima nakon Hudejbije. pisma.{. velikanu Abesinije. Pozivam na prijateljstvo u ime Allaha. i da jedni druge.s. o tome nema pouzdanih dokaza. Sveti. Koji nema `ene ni sina.Ishaka tekst Resulullahovog. `ivo bi}e storeno Allahovom odredbom i Njegovom rije~ju koju je Merjemi. Ja pozivam tebe i tvoju vojsku Uzvi{enom Allahu. Jedinog. d`.” “O sljedbenici Knjige.. i da slijedi{ mene i da vjeruje{ u Objavu koja mi je dostavljena..Kajjim na{ao. jer ja sam zaista Njegov poslanik. a ja svjedo~im da nema drugog boga. da li je on napisan nakon Hudejbije ili ne. osim Allaha. a. pisma upu}enog Ned`a{iji. i nama i vama zajedni~ke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo.Zape~a}eni d`enetski napitak 315 Prenosi Bejhekija od Ibn . a. Resulullaha. Onaj Koji svakog osigurava. uputio Ned`a{iji. pa ako odbije{ snosit }e{ grijeh cijelog kr{}anskog naroda!” Veliki istra`iva~. Da je to zaista pravi tekst mi ne sumnjamo. Koji nema sudruga.’ (3:64). vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani. Svojom snagom. Ned`a{iju. sin Merjemin. djevici neprisutupa~noj. Onaj Koji nad svima bdi. Ja sam ti prenio poziv i dao ti savjet. Me|utim. Ned`a{iji el . a. pa ga primi. koji je udahnuo. pored Allaha. jer ja sam Allahov Poslanik. dostavio.. s razlikom samo u jednoj rije~i.Ishaka. I tvrdim da je Isa. pogotovo nakon izno{enja ~injenica. koje glasi: U ime Allaha. isti {to ga je Ibn .

pa ga prima~e o~ima. nakon Tebuka.s. njegovom nasljedniku.Taliba. Mi ti dajemo na{u prisegu na vjernost. Allah je jedan Bog i nema drugog boga osim Njega.. a. od Ned`a{ije Ashameta. zatra`io je od Ned`a{ija da po{alje D`afera i muhad`ire koji su bili s njim u Abesiniji. i evo tog teksta: “Bismillahirrahmanirrahim Muhammedu. i to nakon smrti Ashameta. selamun alejke.Abbasa ..doslovni tekst pisma koje je napisao Resulullah. mir od Allaha i milost i beri}et Njegov na tebe. ustade iz kreveta. Mo`da je ovo razlog {to je izostalo ime Ashameta. o tome.. iza njega je naprijesto do{ao drugi kralj. On je ono {to si rekao. kao {to mu je bio obi~aj pisati u takvim pismima.Damerij donese pismo Negusu. a tekst do koga je do{ao doktor Hamidullah.s. 566 MUKAVKISU. Za ovakvo komentiranje ja nemam nepobitan dokaz. Kad je Ned`a{ija umro. a. a Allah najbolje zna.. Tako mi Gospodara neba i Zemlje.316 Zape~a}eni d`enetski napitak ajet: “O sljedbenici Knjige. g.Mukavkis. U ovom pismu na|eno je ime El Ashamet jasno napisano (ime Ned`a{ije).. kojemu je Resulullah. originalni je tekst Resulullaha.” 564 Resulullah. H. o njegovoj smrti. Ja svjedo~im da si ti. EGIPTA 2.s.” (3:64). Pro~itao nam je tvoj amid`i} i tvoj drug. a. u kome spominje{ Isaa. Poslao ih je u dvije la|e s Amrom bin Umejjeom ed . on ga uze. a to sam dao i tvom amid`i}u. uistinu. upu}eno njegovom nasljedniku. Shvatili smo {ta si nam poru~io. te napisa odgovori Resulullahu.s. Ja sam primio islam pred njim i predao se Allahu.s. tako|er napisao pismo u kome ga je pozvao u islam.. o Allahov Poslani~e. iako je ime Ashamet jasno i ~itko napisano. Gospodaru svjetova. Me|utim. Allahovog roba i Njegovog Poslanika. Resulullahu. pismo D`urejd`u bin Meti567 zvanome El . Dobio sam tvoje pismo. kralju Egipta i Aleksandrije: “Bismillahirrahmanirrahim. da je tekst koji prila`e Bejhekija od Ibn . . 563 Kad Amr bin Umejje ed . 9. bio u Hajberu..s. osim onih argumenata koji se na~aze unutar ovih pisama.. ^udno je da je doktor Hamidullah kategori~an u tome. zaista Isa nije ni{ta vi{e od onoga {to si naveo. d`. a.Damerijem. Oni su stigli u Medinu kad je Resulullah. do|ite da se okupimo oko jedne rije~i i namai vama zajedni~ke. iskreni Allahov Poslanik. a. po mome mi{ljenju. a. obavije{ten je od Allaha.{. o Allahov Poslani~e. stade na zemlju i primi islam od D`afera bin Ebi . nakon smrti Ashameta. ne zna se da li je ovaj primio islam ili ne. KRALJU EGIPTA Napisao je Resulullah.s.. od Muhammeda. pa mu je klanjao d`enazu i odsutnosti. a. a. 565 Ned`a{ija je umro u red`epu mjesecu. Resulullah. PISMO MUKAVKISU.s.

mi ti tako|er odre|ujemo da ga vjeruje{. Zatim pozva svoga pisara koji pi{e arapski i napisa odgovor Resulullahu.” Mukavkis na to re~e: “Ja sam slu{ao o dolasku tog Poslanika.Mukavkisa re~e: “Prije tebe Egiptom je vladao ~ovjek koji je sebe smatrao vrhovnim bogom. a vidim da ne primorava druge da ga slijede. do|ite da se okupimo oko jedne irje~i. sinu Abdullaha. i na kraju esselamu alejke. . nagovje{taj Musaa o dolasku Isaa nije ni{ta drugo nego kao nagovje{taj Isaa o dolasku Muhammeda. kao {to ste vi sljedbenike Tore (Tevrata) pozivali Evan|elju (Ind`ilu). A ti uzmi pouku od drugih. pored Allaha. a Sirjanu je poklonio Hassan bin Sabitu. Mi tebi ne zabranjujemo da vjeruje{ u Isaa.s.” Hatib re~e: “Mi tebe pozivamo u vjeru islam. Muhammedu. 570 Resulullah.s. Mir na one koji slijede Allahovu uputu! Ja te pozivam islamskom u~enju. pa ga Allah. a. Pro~itao sam tvoje pismo i razumio sam o ~emu govori{ i ~emu poziva{. Mazga “Deldel” `ivjela je do Muavijinog vremena.: “Bismillahirrahmanirrahim. Po~astio sam tvog glasnika i po njemu ti {aljem dvije robinje koje su imale ugledno mjesto kod koptskog velikodostojnika. Nalazim da on nosi znakove poslanstva. Ovaj Poslanik poziva ljude u islam. i du`ni su da mu se pokore. a. Tako mi `ivota. d`. Svaki Poslanik je du`an da poziva sve ljude svoga doba. od Mukavkisa. Dvije robinje su Marija i Sirjana. a kaznio je i druge zbog njega. ali sam mislio da }e to biti u [amu.” On uze Resulullahovo pismo.{..s. Primi islam. a s njima u neprijateljstvu se udru`i{e i jevreji. odabra Hatib bin Beltaa da ponese to pismo. bogovima ne dr`imo! Pa ako oni ne pristanu.. osim za neku koja je bolja od nje. a i ne zabranjuje onima koji ho}e da ga slijede. To je najsavr{enija Allahova vjera. Kaznio je samoga sebe.’” (3:64) 569 Resulullah. Kad Hatib do|e kod El . jer otkriva skriveno i nepoznato. bit }e{ spasen. a nemoj da bude{ za pouku drugima. Razmislit }u. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani. Ona mu je rodila sina Ibrahima. i {aljem ti ove darove i poklanjam ti mazgu da je ja{e{. mir s tobom!. snosit ~e{ grijeh koptskog naroda. a nije ni islam primio. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. Najbli`i Poslaniku su kr{}ani.” On nije vi{e ni{ta dodao. el . 568 “O sljedbenici Knjige.Esariji. a ni la`ni ~arobnjak. a. To je njegov narod. dade ga svojoj robinji da ga stavi u kutiju od slonova~e. Vidim da on nije zalutali vra~. I ti si jedan od onih kojeg zate~e vrijeme na{eg Poslanika. Kurej{ije. i obavje{tava o izbavljenju i spasu. a ako odbije{.Zape~a}eni d`enetski napitak 317 koptskom velikodostojniku Mukavkisu. pa su protiv njega bili naj`e{}i idolopoklonici.. uzeo je za sebe Mariju. Mi tebe pozivamo Kur’anu. velikodostojnika koptskog. stavi na njega pe~at.” Mukavkis re~e: “Mi imamo vjeru koju ne bi mijenjali. Primi islam. dobit }e{ od Allaha duplu nagradu. i nam i vama zajedni~ke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. Znao sam da }e se pojaviti Poslanik. uze sebi da bude opomena ljudima i ovoga i onoga svijeta.

To se desilo u utorak. Koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. a. pa sam do{ao da ide{ sa mnom. saznao je za tu vijest putem vahja . Pozivam te Allahovim pozivom. re~e: “Da. i da }e se pru`ati dokle god ljudska noga mo`e doprijeti. KRALJU PERZIJE Resulullah. jedan od njih re~e: “[ahin . pa ga Es . on re~e: “Pocijepao Allah njegovo carstvo.. a zar ho}e{ da ka`emo to {to pri~a{? Ti ho}ep da mi to prenesemo kralju. u kome mu nare|uje da se uputi kod Kisre. bit }e{ spasen.. prenesite mu sve to od mene. Ja sam Allahov Poslanik cijelom ~ovje~anstvu. i oni reko{e: “Zna{ li ti {ta to govori{? Mi smo o tebi rekli lahke klevete.. napisao je kralju Bazanu da po{alje nekoga ko }e te dovesti. ostat }e i dalje na vlasti u svom carstvu.Sehmiju do kralja Perzije. kralj kraljeva.” Resulullah. a. U to vrijeme je na dvoru Kisre do {lo do dvorskih nemira.Sehmi predade velikodostojniku Bahrejna. a Resulullah im naredi da do|u kod njega sutra. a. je li?” Resulullah. 7. i da zaslu`e kaznu nevjernici” (36:70). Bazanu. pa neka mi ga dovedu. Bazanu u kojem ka`e: “Po{alji kod onog ~ovjeka u Hid`azu dvojicu ljudi.” Kada do|e ova vijest do Resulullaha. nakon {to je perzijska vojska do`ivjela te`ak poraz od Cezarove vojske. sin Kisre. sposobnih i jakih. i ko svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha. I recite mu: ako primi islam.s. Jednog. PISMO KISRI.. Bilo kako bilo.s. i jo{ mu poru~ite da }e moja vjera i moja vlast ti}i do granica do kojih je stigla Kisrova vlast. a potom preuzeo prijestolje Perzije. a.. Kisra.. Resulullah. odredi Abdullah bin Huzafeta.s. Es . digao se protiv svoga oca i ubio ga. ili je poslao li~no Abdullaha Es . on ga pocijepa i re~e arogantno: “Ru`ni rob mojih podanika stavlja svoje ime prije moga. “poslan da opominjem onoga ko ima pameti. A ako odbije{. napisao je pismo Kisri. sve grijehe “Med`usa”571 snosit }e{ sam. a.. a. kad je Kisra pro~itao Resulullahovo pismo. desetog d`umadeluka. Jedinog. Kad su ova dva ~ovjeka stigla u Medinu i srela se s Resulullahom. i da }e ga kasnije naslje|ivati njegovi sinovi.” Bazan posla svoja dva ~ovjeka i po njima posla pismo Resulullahu.” On jo{ izgovori neke prijetnje. da odnese to pismo.s. g.318 Zape~a}eni d`enetski napitak 3. on ih obavijesti.h.” . mir na onoga ko slijedi Allahovu uputu i vjeruje Allaha i Njegovog Poslanika. a.s.s.s. Primi islam.” Tako se i dogodilo. od Muhammeda Reulullaha velikodostojniku Perzije Kisri. Nismo sigurni da li je ovaj poslao pismo po nekome od svojih ljudi. a.Sehmiju. kako je rekao Resulullah.{ah. Kisra je napisao pismo namjesniku Jemena. pa kad su ona dvojica do{la sutradan kod njega. [irvah.objave. kralju Perzije: “Bismillahirrahmanirrahim.s.

i car ih je pozvao i priredio im prijem. koji sebe smatra Poslanikom?” Ebu .s.). Neka je mir na onoga koji slijedi Bo`iju uputu. pa je pozvao Kurej{ije i prevodioca.’” Herakle: “Da li je ikad iko od vas. osim Allahu ne klanjamo. PISMO HERAKLIJU. Allah }e ti udvostru~iti nagradu. velikodostojniku Bizanta. ja bih o njemu lagao. pa ako mi zataji istinu.Sufjan o tome kako je njega i njegovu pratnju pozvao Heraklije dok su bili u trgovini u [amu.. bogovima ne dr`imo! Pa ako oni ne pristanu vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani’. pored Allaha.Sufjan: “Nije. govorio takve sli~ne stvari?” Ebu . a. CARU BIZANTIJE Buharija iznosi u okviru jednog drugog hadisa tekst pisma koje je napisao Resulullah.Abbasa da tga je obavijestio Ebu .. Buharija prenosi od Ibn .” Zatim Ebu . U toj istoj poruci [irvah pi{e Bazanu: “Potra`i mi ~ovjeka o kome ti je moj otac izdao naredbu. bit }e{ spasen. neka oni resgiraju.s.” On re~e: “Pribli`ite ga do mene i privedite njegove drugove. izabra za glasnika koji }e nositi to pismo.Sufjana) pitati za onog ~ovjeka (Resulullaha.” .” Zatim re~e prevodiocu: “Ja }u ovoga ovdje (Ebu .Sufjan re~e: “Prvo {to me je upitao glasilo je: ‘Kakvog je porijekla?’ Odgovorih mu: ‘On je uglednog porijekla. ja sam mu najbli`i. Ebu . Primi islam. Herakliju. (3:64) 574 “ Resulullah. te upitao: “Ko je od vas u najbli`em rodu s ovim ~ovjekom.Sufjan odgovori: “Pa. a da on preda caru. rekoh.” Ova [irvahova preporuka bila je razlog da Bazan sa svim svojim Perzijancima u Jemenu primi islam.” 573 “O sljedbenici Knjige. a. Dihje bin Hulejfe el .Kelbi i naredi mu da ga preda velikodostojniku Basre. Evo tog teksta: “Bismillahirrahmanirrahim. Nemoj ga dirati dok ne dobije{ moju naredbu. od Muhammeda. Herakliju. do|ite da se okupimo oko jedne rije~i i nama i vama zajedni~ke: da se nikome.s. neka stoje njemu iza le|a. Ako odbije{. To je bilo dok je vladalo primirje izme|u muslimana i Kurej{ija. 572 4. pa mu ispri~a{e sve po redu.Zape~a}eni d`enetski napitak 319 Dva ~ovjeka krenu{e od Resulullaha. a. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. prije njega. Ebu .Sufjan i njegova pratnja do{li su u Aeliu. i stigo{e kod Bazana. Potom sti`e poruka iz Perzije da je [irvah ubio svoga oca. Primi islam.s.. Oko njega su bili bizantijski velikodostojnici. a.Sufjan re~e: “Tako mi Boga. Allahovog roba i Njegovog Poslanika. kralju Bizantije. da me nije sramota da od mene ~uju la`. snosit }e{ grijeh Erisijjuna.

da po{teni budemo.ali otkako nismo s njim ne znamo {ta sad radi (i vi{e mi nije dozvolio da i jednu rije~ dodam od sebe). pa sam te pitao da li im se broj pove}ava ili smanjuje. pa si odgovorio da nije.Sufjan: “Nije. da rodbinske veze odr`avamo. pa sam pomislio: da mu je neko od starine bio kralj. pa si odgovorio da je obi~ni. a nekad mi.” Herakle: “Da li ga slijede ljudi od polo`aja ili siroma{ni?” Ebu . ~ovjek tra`i kraljevstvo.Sufjan: “Vodili smo me|usobni rat. a lagati na Boga.Sufjan: “Siroma{ni.” Herakle: “Da li se njihov broj pove}ava ili smanjuje?” Ebu . Pa sam te pitao da li su njegovi sljedbenici velikodostojnici ili obi~an narod.Sufjan: “Pove}ava.” Herakle: “Da li je prije toga bio la`ov?” Ebu . nare|uje nam da se Bogu molimo (da klanjamo). pa si odgovorio da ne. {to zna~i da vam zabranjuje vjerovanje .” Herakle: “Da li ste se borili protiv njega?” Ebu . Pa sam te pitao da li je vjerolomnik ili izdajnik.Sufjan: “Ne. napustite vjeru svojih djedova i o~eva. pa si odgovorio da nisu. pa si rekao da nije. Pitao sam te da li je ikad iko od vas ovako govorio prije njega.. pa si odgovorio da nije.Takvo je ina~e stanje s vjerom dok se objava ne upotpuni. rat nadmetanja.Sufjan: “Nije. da iskreno govorimo. Pa sam te pitao da li neko od njegovih sljedbenika napusti njegovu vjeru iz mr`nje prema njoj nakon {to ju je primio. pa sam pomislio da je neko prije njega ne{to sli~no govorio.Sufjan: “Jesmo. pa si rekao da je uglednog porijekla.” Herakle: “A da li je vjerolomnik?” Ebu .” Herakle: “Da lije iko od njih napustio njegovu vjeru iz srd`be. nekad on pobijedi.. a ja znam da on nije mogao biti iskren prema ljudima. . a tako|er Poslanici ne izdaju svoju vjeru.” Herakle: “[ta tra`i od vas?” Ebu .” Herakle: “Kako ste se borili?” Ebu . a ti si rekao.Sufjan: “Nije.” A on re~e prevodiocu: “Prevedi mu: pitao sam te kakvog je porijekla.320 Zape~a}eni d`enetski napitak Herakle: “Je li neko od njegovih predaka bio kralj?” Ebu . Pa sam te upitao da li su mu roditelji i djedovi bili vladari. a oni su sljedbenici svih Poslanika. i pored Njega ne vjerujte u druga bo`anstva. Pa sam te upitao da li ga optu`ujete da je prije toga bio la`ov. a tako se de{ava kad ljudi vjeru prihavte srcem. nakon {to ju je primio?” Ebu . neza{ti}eni narod. a ti si odgovorio da se sljedbenici Poslanika brojem pove}avaju. pomislio bih da ~ovjek opona{a druge.Sufjan: “Govori nam: Vjerujte samo jednog Boga. da vam nare|uje da vjerujete Allaha i da uz Njega u druga bo`anstva ne vjerujete. Pa sam te pitao {ta nare|uje od vjere.

On je ispri~ao kakav je dojam na cara ostavilo to Resulullahovo pismo. a. 5.Hudramiju. a. i plemena D`izzam bilo je uspostavljeno pomirenje. a.Keb{a (pogrdan naziv za Resulullahove pretke). pa pohita Zejd bin Rifa’at el . a to je gre{ka. a. Ve}ina histori~ar spominju ovaj vojni pohod prije Hudejbije.Sufjan. napisa pismo Munziru bin Saviju.. i posla s njim pet stotina ljudi.s. pa ako je to tako kako ka`e{. dijelite sadaku. da ulo`i prigovor Resulullahu. bio poslije Hudejbije. noge bih mu prao!” Zatim je pozvao da mu pro~itaju Resulullahovo. on }e brzo zavladati ovim podru~jem gdje sam ja. a. otposla odgovor u kome ka`e: “O Allahov Poslani~e.” Bio sam tada tako ~vrsto uvjeren u Resulullahov uspjeh da sam i sam osjetio da }e i meni Allah uliti islam u srce. a sada je molio za pleme D`izzam oprost. napali su ga neki ljudi iz plemena D`izzam i oplja~kali ga u potpunosti. pro~itao sam tvoje pismo narodu Bahrejna. vladaru Bahrejna. pisma.s. Kad zavr{i ~itanje pisma.s. Resulullah. bez sumnje. Kad ga dobi i pro~ita. 576 SAVIJU.s.s. Dokaz za to su i skupocjeni radovi kojima je obdario Dihju bin Hulejfa bin el . pa postade musliman.Zape~a}eni d`enetski napitak 321 u kipove.. VLADARU BAHREJNA Resulullah. Zaplijenio je hiljadu deva i pet hiljada ovaca i zarobio stotinu `ena i djece. i to o~ita. Kad bih znao da }u mo}i do njega do}i. PISMO EL .Kelbija.Kajjim da je ovaj pohod. a ima ih i koji ga ne prihvati{e. u~inio bih sve da se sretnemo. posla Zejda bin Harisa u Hasmej. U mojoj zemlji ima i poklonika vatre i jevreja.Ala’u bin el .s. Munzir. jedan od poglavara toga plemena.s. On i mu{karci njegovog plemena bili su u islamu i pomogo{e Dihji kad su ga napali na putu.” 575 Ovako je pripovijedao Ebu .s. ali nisam znao da je od vas (Arap). Ebu . a zaplijeni blago i sablje. a. a. odgovori mu na pismo: ..Kura. Ja sam znao da }e on do}i. Zejd izvr{i napad na pleme D`izzam i poubija mnoge.. Da sam uz njega..D`izzami.” Resulullah.. Boji se za svoju vlast. On do|e kod Resulullaha.MUNZIRU BIN SAVIJU. u povratku za Medinu. donosioca Resulullahovog.Sufjan re~e: “Rekoh njegovim drugovima kad nas je izveo: Podr`ao je sina Ebu . a nare|uje da obavljate namaz. Stoga ka`e Ibn .. i obavijesti ga. a Resulullah. a.. koji se nalazi iza Vadil . pa izi|osmo.s. Dobio je blaga i poklone. Izme|u Resulullaha. Pismo posla po El . pa mi op{irnije objasni kako da postupim. a. jer slanje pisma caru bilo je poslije Hudejbije. primi njegovu ispriku i naredi da se vrate plijen i roblje. kojim ga poziva u islam. i ~estitost. za~u{e se glasovi oko njega i naredi{e nam. pa se nekome od njih islam dopada i zavoli ga. nakon nekog vremena. pa kad je Dihja bio u Hasmeju. pismo.

Moji poslanici su mi o tebi dobro kazali.s. jer }e izgubiti i ono {to ima u rukama.” Kad se Resulullah. a.” 577 6. ko }e ga ubiti?” Resulullah. Ja od tebe tra`im da pusti{ da u miru `ive ti muslimani koji su primili islam.. Resulullah.s. vratio iz pohoda za oslobo|enje Meke. bit }e ubijen poslije moje smrti. od Muhammeda. Resulullah.. poslu{ao je i moj. a.s. d`.{.. Huze odgovori Resulullahu.. Arapi osje}aju strahopo{tovanje prema mom polo`aju. bit }e{ spasen i ostat }e{ da vlada{ gdje jesi.s. mir s tobom. pozdravi ga i pro~ita mu poruku. napisao je pismo Huzeu bin Aliju. Ko poslu{a njihov savjet. VLADARU JEMAME Resulullah. predade mu zape~a}eno pismo. neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu! I znaj da }e se moja vjera pojaviti u cijelom svijetu. i svjedo~im da je Muhammed Bo`iji rob i Nejgov Poslanik. donio mu je vijest da je Huze umro. Znaj.s. a. pa sa svim tim do|e kod Resulullaha.Amiriju. podsje}am te na Uzvi{enog Allaha.. a. pa kad on do|e Huzeu. Munziru bin Saviju. nema drugog boga osim Allaha i Nejmu se zahvaljujem. a. D`ibril.s. pro~ita pismo i re~e: “Da mi je zatra`io dio zemlje ne bih mu u~inio. PISMO HUZEU BIN ALIJU.. vladaru Jemame: “Bismillahirrahmanirrahim.s.322 Zape~a}eni d`enetski napitak “Bismillahirrahmanirrahim. i da primi{ ispriku onih koji ti se ispri~aju.. prvo ga sebi mora dati. Dokle god si ti tako dobar.. sljede}im rije~ima: “Kako je lijepo i divno ~emu me poziva{. a.s..s. pa na kraju tako i bi. predade pismo Sulejtu bin Amru el . pa }u te slijediti!” Huze nagradi Sulejta nov~ano i darova mu skupocjenu odje}u. Zahvaljujem Allahu. a zatim. da onaj ko daje nekome savjet. i obavijesti ga. Ko ostane u jevrejstvu i parsi (obo`avanju vatre) neka pla}a d`izju. a.” Resulullah. stoga primi islam. a. Huzeu bin Aliju. a. ne}emo te sakidati s tvog polo`aja. re~e: “Ti i tvoji drugovi!”. a i onaj koji je pokoran poslanicima i slijedi njihove zapovijedi i meni je pokoran. a ti u~ini da i ja imam udjela s tobom.” Neko od prisutnih povika: “O Allahov Poslani~e. Allahovog Poslanika. re~e: “U Jemami }e se pojaviti ~ovjek koji }e se la`no predstaviti da je poslanik. 578 . od Muhammeda Resulullaha.

da mu druga bo`anstva ravnim ne smatra{. Ako vi budete ustrajni i postojani u islamu.Esed bin Huzejmeta. ti si sin poglavara tvog naroda. da posvjedo~i{ da je Muhammed Allahov rob i Njegov Poslanik. PISMO KRALJU AMMANA Resulullah.a.” Resulullah odabra da pismo nosi [ud`a’ bin Vehb iz Beni . pripovijeda: “Krenuh na put i stigoh u Amman. I ja sam imao isto mi{ljenje kao i on. Primite islam. r. i da zaslu`e kaznu nevjernici. neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu. Ja sam. 579 8.a. Harisu bin Ebi .’ On odgovori: ‘Moj brat je stariji od mene u godinama.. r. napisa pismo kralju Ammana. da Mu druga bo`anstva ravnim ne prepisujete.” Abd re~e: “O Amre. pa neka on pro~ita pismo koje si donio. a. koji Ga vjeruje i koji istinu govori. bit }ete spaseni. VLADARU DAMASKA Resulullah. Do{ao sam kod tebe i tvog brata.. Kad je Haris dobio pismo..s. a. zavika: “Ko to meni mo`e oduzeti prijestolje moje? I}i }u ja da vidim njega!” On nije primio islam. Jednom. Amr.” Amr: “Umro je.[EMERU EL GASSANIJU. da se odrekne{ vjere u druga bo`anstva. napisa pismo Harisu: “Bismillahirrahmanirrahim. a da nije priznao Muhammeda Resulullaha. zaista.s. D`ejferu i Abdu Ibn el . pa rekoh: ‘Ja sam delegat Allahovog Poslanika. namjerih se na Abdu. D`ejferu i njegovom bratu Abdu Ibn el . Jedinom. da opomenem one koji imaju pameti. od Muhammeda bin Abdullaha.Asa.Zape~a}eni d`enetski napitak 323 7. ja }u te odvesti do njega.D`elendiju. a i na vlasti. vlast }ete izgubiti. Konji }e kro~iti na va{e podru~je.” Resulullah pozva Amra bin el . ostat }e{ da vlada{ svojim prijestoljem.s. da po njemu po{alje pismo. Ja te pozivam da vjeruje{ u Allaha. a moje predskazanje obistinit }e se nad va{om vladavinom. dobit }ete vlast. od Muhammeda Resulullaha. dok me Allah nije uputio u islam. Allahov Poslanik cijelom ~ovje~anstvu. a ja sam `elio da on povjeruje i primi islam. a ako odbijete.D`elendiju. {ta je u~inio tvoj otac kad si ti primio islam? Mi u svom ocu imamo uzor...[emeru. PISMO HARISU BIN EBI . a. koji je bio blage naravi i lijepog pona{anja.” . sljede} sadr`aja: “Bismillahirrahmanirrahim. Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu! Ja pozivam vas dvojicu islamskoj vjeri.’ A zatim upita: ‘A ~emu ti poziva{?’” Amr: “Pozivam Allahu.

dio imetka bogatih i podijeliti ga siroma{nim. a otkad je primio islam i priznao Muhammeda. d`. A {ta je to zekat?” Amr: “Ja mu tada objasnih {ta je sve Resulullah. jesu li i oni isto u~inili?” Amr: “Da. kako je lijepa ta raspodjela.. Nare|uje dobro~instvo. mislim da moj narod ne bi prihvatio i pokorio se toj odredbi.s.” Abd: “Pazi. kako poziva divnim stvarima.’ Pa je ta vijest do{la do Heraklija. a. a zabranjuje nasilje i neprijateljstvo. alkohol.” Abd: “Divne li etike.s. rekao je: ‘Ne dam nu..” . a. istinu ti ka`em.la`!” Amr: “Nisam slagao.” Amr: “Ako on primi islam. (Njegusa). ostavit }e ga Resulullah. za Poslanika. tako mi Allaha.. i rekoh mu da je i Nejgus primio islam. {ta govori{.” Abd: “O Amre.” Abd: “Raci mi {ta nare|uje tvoja vjera.” Amr: “Zna. da posvjedo~imo i povjerujemo u njegovo poslanstvo.s.{. dok ne do|oh do deva.” Abd: “A gdje si primio islam?” Amr: “Kod Ned`a{ija”. a la` je i na{om vjerom zabranjena. odr`avanje rodbinskih veza. {ta da ~inim s njim? TAko mi Boga.. da mi nije `ao vlasti. zar u obzir dolazi i na{a stoka. obo`avanje kamenog kipa i krsta.” Abd: “A patrijarsi i crkveni oci.. a {ta zabranjuje?” Amr: “Nare|uje pokornost Uzvi{enomAllahu. Zabranjuje blud. Najstariji brat upitao ga je: ‘Zar }e{ dozvoliti da ti tvoj pot~injeni ne pla}a porez i da vjeruje u drugu vjeru osim tvoje.. ti zan{ da je za ~ovjeka najopasnija mana . Ali moj brat voli vlast. {ta to govori{?” Amr: “Tako mi Allaha. ubrajao u zekat.” Abd: “Ovo je najljep{a vjera za koju sam ~uo. koja jede travu i pije vodu?” Amr: “Da.’” Abd: “Pazi Amre.” Abd: “Mislim da Herakle ne zna za Ned`a{ijev islam.” Abd: “Kako ti to zna{?” Amr: “Ned`a{ija je njemu pla}ao porez. ni dirhema. Onda }e on uzeti zekat. da bi je napustio i ostao po strani.. i {ta se sve od imetka daje. Abd: “A {ta je u~inio njegov narod u kraljevstvu?” Amr: “Priznali ga za vladara i primili i oni islam.s. o Amre.” Abd: “Tako mi Boga. a zabranjuje ~injenje grijeha. da bude kralj svome narodu. uzjahali bismo i oti{li kod muhammeda. Kad bi htio moj brat da me poslu{a.324 Zape~a}eni d`enetski napitak Abd: “A kad si primio islam?” Amr: “Nedavno. a. a. i ja bih u~inio isto kao i on. i to u neku novu vjeru?’ A Heraklije mu je odgovorio: ‘^ovjek ho}e vjeru koju je izabrao za sebe.

Abd se pozabavio svojim bratom kome nasamo re~e: “Za{to i mi ne bismo prihvatili? Kome god je poslao poziv za islam. I bili su mi od pomo}i protiv onih koji su mi se suprotstavljali. pa primi islam i on i njegov brat i potvrdi{e Resulullahovo. a on re~e: Ja sam razmi{ljao o tvom prijedlogu da primim islam. Ti. bit }e{ spasen i bit }e{ priznat vladar kod svoga naroda.). dostavio je vjeru islam ve}ini znamenitih vladara toga doba.” 580 Sadr`aj toga pisma ukazuje da je to pismo upu}eno dvojici bra}e uveliko zakasnilo za ostalim pismima upu}enim kraljevima.” Amr: “Kad osvanu. pregazit }e te konjanici i iskorijeniti.s. .” Ja se vratih kod njegovog brata Abda. a i onih koji su ostali u nevjerstvu. a sutra se vra}am. a. bit }e `estok okr{aj. bitno je da su oni po~eli razmi{ljati o Muhammedu. Abd me odvede do D`ajfera. a meni omogu}i{e da ubirem zekat i obja{njavam propise. a on bi odlazio svome bratu i prenosio mu svaku moju rije~. ali sam uvidio da }u postati najslabiji Arap.. pa ga i on pro~ita. samo ako mu ne bude `ao vlasti. a ve}ina misli da je poslano nakon oslobo|enja Meke. odazavao mu se i primio ga.” Kad bi sutradan.s. Zatm me pozva jednog dana. primi islam. pa me nije htio primiti. Njegova vojska ne}e do}i ovdje.” Amr: “Oti{ao sam drugi put. Ne}e te spasiti na{a vojska. i koji su svojim razumom shvatili da su uz Allahovu uputu spaseni zabludu u kojoj su `ivjeli. a oni mi zabrani{e dok mi on ne da dozvolu. pa me pusti{e i ja do|oh da sjednem.s. S ovim pismima Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 325 Amr: “Proveo sam dane i dane pred njegovim vratima. On slomi njegov pe~at i pro~ita ga do kraja. i ja u|oh kod njega (starijeg brata). Ja sam jo{ danas ovdje. pa me njegovi dvorjani uze{e za mi{ice. Ja se opet vratih njegovom bratu i rekoh mu da nisam mogao do}i do njega. ako danas ne prihvati{ islam i ne po~ne{ ga slijediti. a. Me|utim. Ja ne znam do sada nikoga da je ostao u takvoj nedoumici kao ti. a on re~e: ‘Pustite ga’. Ima i onih koji su to svojevoljno uradili iz `elje za vjerom. a D`ajfer (stariji Abdov brat) re~e: ‘Govori. a on re~e: “O Amre. a.” Amr: “Ja sutra putujem nazad. D`ajfer posla po mene.s. Me|u njima ima onih koji su primili islam. Ja ga pogledah. Zatim ga dodade svome bratu. a. Stoga. ja se nadam da }e on primiti islam.. i o islamu. {ta tra`i{?’” Amr: “Pru`ih mu zape~a}eno pismo. a ima i onih koji su to nerado u~inili!” D`ajfer: “A ko je uz njega?” Amr: “Ljudi koji vole islam i koji su ga sebi izabrali mimo drugih vjera. a ako do|e. poslanstvo. ako to tvoje carstvo dam tom ~ovjeku.” D`ajfer: “Reci mi {ta su uradile Kurej{ije?” Amr: “Slijede ga (Resulullaha. Tad sam vidio da je njegov brat nje`niji od njega.

. ne dade da se na|u Resulullahove. a ubio pastira. dje~aka Rebaha u mojoj pratnji. pa obavijesti Resulullaha. a ja se popeh na bre`uljak. pa ko koga pobijedi. a i oni su bacili vi{e od trideset testija na mene.’ Dje~ak odjuri. a ja ih po~e ga|ati kamenjem. I ja ih opet nastavih pratiti i ga|ati. koji ka`e: “Poslao Resulullah. a.s. pa sjedo{e da ru~aju.s. Buharija u svojoj zbirci navodi da je pohod bio prije Hajbera na tri godine.dan je osvete. a ja do sada nisam nikada proma{io.Ekve’a pripovijeda dalje: “Ja sam ih neprekidno ga|ao i pla{io ih. ugledasmo da je Abdurrahman el .KARED Ovaj vojni pohod jedna je potjera odmetni~ke grupe plemena Benu . a.. koja se borila razbojni{tvima i nastojala na taj na~in do}i do Resulullaha. a ovaj dan .{. I tako sam ih slijedio dok Allah. a. Ja ih upitah: ‘Da li me poznajete? Ja sam Selema bin el . 581 Sad`aj ove bitke je iz pripovijedanja hrabrog u~esnika Seleme bin el . Kad smo ujutro osvanuli. a.GABU ILI POHOD NA ZI . kad se pojavi konjanik.’” El . Razbojnici se na|o{e izme|u mene i deva. poslije Hudejbije.s. pokupio deve mlije~nice.. Nisam se dugo zadr`ao na tome mjestu.Ekve’a. pa odapeh na njega strijelu i on pade. uzmi ovoga konja i odjuri Talhi. Ono {to je u Sahihu (zbirci hadisa) ta~nije je od mi{ljenja histori~ara. a ja sam po{ao s njim i vodio Talhinog konja. Ja sjedoh na vrh litice. Ja povikah: ‘O Rebahu. sa ashabima mogao prona}i. kad njih ~etverica krenu{e prema meni.Ekvea. Ostali za|o{e u uski klanac. Zatim krenuh za tragovima napada~a i po~eh ih ga|ati strijelama pjevaju}i stihove: Ja sam Ibn el . ko smije sa mnom da se bori neka izvoli. iza sebe sam ostavljao tragove po kojima bi me Resulullah. d`. deve iza mojih le|a. a prije Hajbera.. Kud god sam hodio slijede}i njih.Ekve’a. Razbojnici do|o{e u klanac Senijjeta.Ekve’a.Fezar. kad .’ Oni se vrati{e nazad. a. okrenuh se ka Medini i povikah iz sveg glasa tri puta: Evo neprijateljskog plja~ka{kog upada. A histori~ari ovih bitaka navode da je ona bila prije Hudejbije. Prenosi Muslim tako|er sa spojenim lancem prenosilaca hadis od Seleme bin el . a.s.s. i trideset kopalja da me zadr`e.Fezarij napao ispa{u.326 Zape~a}eni d`enetski napitak VOJNE AKTIVNOSTI POSLIJE PRIMIRJA NA HUDEJBIJI POHOD NA EL .s.. Ja se zaklonih za drvo. To je prva bitka koju je poveo Resulullah.

Zape~a}eni d`enetski napitak

327

ugledah u daljini Resulullahovu, a.s., vojsku i konje koji di`u pra{inu. Prvi je bio Ahram, a iza njega Ebu - Katade, a iza njega El - Mikdad bin el - Esved. Sukobi{e se Abdurrahman (vo|a razbojnika) i Ahram (konjanik Resulullahov, a.s.). Ahram natjera konja na Abdurrahmana, a ovaj ga rani i ubi, pa uzjaha njegovog konja. Katade pojuri za Abdurrahmanaom, susti`e i ga i ubi. Kad to vidje grupa odmetnika, dade se u bijeg. Mi smo ih slijedili. Ja tr~im za njima (bez konja), a oni skrenu{e prije zalaska sunca u klanac gdje ima vode. Voda se zvala Zi Kired. Htjedo{e da piju. Bili su `edni. Ja ih odbih od vode, i oni se ni kapljice ne napi{e. Susti`e nas Resulullah, a.s., s konima u jacijsko vrijeme. Rekoh: ‘O Allahov Poslani~e, razbojnici su `edni. Kad bi me poslao s vodom, dok bi oni pili, ja bih spasio {to se spasiti mo`e, ubio bih nekoliko njih.’ Resulullah, a.s., re~e: ‘O Ibn el - Ekve’a, ti to mo`e{, ali budi suzdr`ljiv.’ Zatim re~e: ‘Oni }e se sada zaustaviti u Gatafanu.’ Rekao je Resulullah, a.s.: ‘Na{ najbolji konjanik toga dana bio je Ebu - Katade, a najbolji pje{ak Selema bin Amr el - Ekve’a.’ On je menni dao dva dijela iz plijena, dio koji sljeduje pje{aka i dio koji sljeduje konjanika. Zato me posadio iza sebe na devu kad smo se vra}ali u Medinu.” Resulullah, a.s., u vrijeme ovoga pohoda ostavio je u Medini Ibn Ummi - Mektuma da ga zamjenjuje, a ratni bajrak nosio je El - Mikdad bin Amr. 582

VADI BITKA ZA HAJBER I VADI - L - KURA Muharem, 7. g. H.
Hajber je bio veliki utvr|eni grad s prostranim pa{njacima, na udaljenosti oko sedamdeset milja sjeverno od Medine. Danas je to selo s ne{to te{kom i nezdravom klimom.

UZROK BITKE
Kad se Resulullah, a.s., osigurao od jednog od tri udru`ena neprijatelja, i to najopasnijeg, nakon primirja na Hudejbiji, `elio je da se obra~una s dva preostala neprijatelja, i to jevrejima i arapskim plemenima Ned`da. To je bilo nu`no radi uspostavljanja mira i sigurnosti na cijelom podru~ju Arabije. Tek tada bi muslimani, nakon dugih i te{kih

328

Zape~a}eni d`enetski napitak

godina ratovanja, imali prilike da se posvete prou~avanju i dostavljanju Allahove Objave. Kako je hajber bio grad {pijuna`e i zavjere, centar vojnih provokacija, leglo neprijateljskih mije{anja i podstrekavanja na ratove, zavrijedio je da se muslimani okrenu pravo njemu. Pored ovakvog Hajbera, ne smijemo zaboraviti da su njegovi stanovnici bili inicijatori udru`ivanja svih neprijatelja u zajedni~ki rat protiv muslimana. Oni su nagovorili jevrejsko pleme Benu - Kurejza na izdaju i prevare. Oni su se povezali munaficima (licemjerima i petokolona{ima) u islamskom dru{tvu. Oni su pokrenuli pleme Gatafan i druga beduinska plemena ili tre}e krilo udru`enog neprijatelja, a i sami su se spremali za napad. Oni su sa svim tim pripremama bacali muslimane u neprekidna isku{enja i muke. Jevreji su pripremili plan da ubiju Resulullaha, a.s., nakon ~ega su muslimani bili prisiljeni da prave stalne vojne pohode izvi|anja i prepade, kako bi se dokopali vode}ih zavjereni~kih li~nosti, poput Selama bin Ebi el - Hakika, Esir bin Zarema i drugih. Me|utim, obaveza muslimana prema ovim jevrejima bila je ve}a od toga jo{ mnogo ranije, ali su je zanemarili smi{ljeno i s razlogom dok ne ra{~iste odnose s najve}im, najja~im, najtvrdoglavijim neprijateljem, Kurej{ijama iz Meke, koji su se stalno opirali muslimanima. Kad je to opiranje popustilo, i kada su muslimani uspostavili s njima primirje na Hudejbiji, te potpisali ugovor o primirju, teren je bio ~ist za obra~un s ostalim zlikovcima. Stoga se pribli`avao i dan obra~una.

ODLAZAK NA HAJBER
Ibn - Ishak pripovijeda: “Resulullah, a.s., po povratku s Hudejbije proveo je u Medini mjesec zul - hid`e i dio muharema, a u drugoj polovini muharema krenu na Hajber.” Komentatori - mufessiri Kur’ana - ka`u: “Allah, d`.{., Hajber je obe}ao muslimanima. Uzvi{eni u Kur’anu ka`e: “Allah vam obe}a bogat plijen koji }ete uzeti, a s ovim je po`urio, i ruke ljudi od vas je zadr`ao, da bi to bio pou~an primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao.” (48:20) Allah je po`urio s primirjem na Hudejbiji, da bi stekli obe}ani plijen zauze}em Hajbera.

Zape~a}eni d`enetski napitak

329

BROJ MUSLIMANSKE VOJSKE
Kad su se licemjeri i ljudi slabog karaktera i imana odvojili od Resulullaha, a.s., na Hudejbiji, Allah, d`.{., naredi svome Poslaniku, a.s., kako da s njima postupi: “Oni koji su izostali sigurno }e re}i kad po|ete plijen da uzmete: ‘Pustite i nas da vas pratimo!’, da bi izmijenili Allahove rije~i. Reci: ‘Vi nas ne}ete pratiti, to je jo{ prije Allah rekao!’, a oni }e re}i: ‘Nije tako, nego, vi nama zavidite.’ A nije ni to, ve} oni malo {ta razumiju.” (48:15) Kad je Resulullah, a.s., htio da krene na Hajber, objavi da s njim ne kre}e niko ko nije spreman za d`ihad - borbu na Allahovom putu. I zaista niko drugi osim ashaba sa prisege na vjernost, nije krenuo, a njih je bilo 1400 boraca. U Medini Resulullah, a.s., ostavi za zamjenika Sebba’a bin Urfetata el - Gaffarija, a po Ibn - Ishaku, Numejleta bin Abdullaha el - Lejsiju. Prema istra`iva~ima historije islama ispravnije je prvo ime. 583 U to vrijeme Ebu - Hurejre do{ao je u Medinu kao musliman. Zatekao je Sebba’a bin Urfetata na sabah-namazu. Pristupio je za njim, a nakon predaje selama Ebu - Hurejre pri{ao je Sebba’u i obavijestio ga o prelasku na islam. Kad se vratio, Resulullah, a.s., muslimanima je rekao da uklju~e Ebu - Hurejrea i njegove drugove u podjelu plijena.

VEZA LICEMJERA S JEVREJIMA
Licemjeri su radili za jevreje. Njihov vo|a, mu{ri~ka glava, Abdullah bin Ubejj, posla izvje{taj u Hajber, koji glasi: “Muhammed je krenuo direktno na vas, pazite se dobro i ne bojte ga se. Vi ste brojniji i spremniji. Muhammedova vojska mala je grupa neorganiziranih i slabo naoru`anih ljudi.” Kad u Hajberu saznado{e za ovu vijest, posla{e Kenaneta bin Ebi el - Hakika i Hozeta bin Kajsa kod Gatafana da ih pozovu u pomo}. Oni su bili saveznici hajberskih jevreja i {titili su njihovo zale|e od muslimana. Hajberci im obe}a{e pola ljetine Hajbera ako pobijede muslimane.

330

Zape~a}eni d`enetski napitak

PUT DO HAJBERA
Resulullah, a.s., krenuo je u Hajber preko brda Isra,zatim preko Es - Suhbe, pa putem preko doline Er- Red`ia. Od Er - Red`ia pa do Gatafana udaljenost je dvadeset ~etiri sata hoda. Gatafanci su se spremili i krenuli u Hajber da pomognu jevrejima. Kad su bili na putu, ~uli su iza seb veliku buku i galamu, pa su pomislili da su muslimani napali njihove porodice i njihove imetke, te se vrati{e nazad. Tako je put izme|u Resulullaha, a.s., i Hajbera bio slobodan. Zatim je Resulullah, a.s., pozvao dva mladi}a (jednom od njih bilo je ime Husejl) koji su po{li s vojskom da mu poka`u sigurniji i bolji put, kako bi u{ao u Hajber sa sjeverne strane, ili sa strane [ama, te da onemogu}i bje`anje jevrejima u [am, a ujedno da im prepreije~i put prema Gatafanu. Jedan od dvojice vodi~e re~e: “Ja }u vas povesti, o Allahov Poslani~e.” On ih dovede do jedne raskrsnice, a potom re~e: “Svaki od ovih puteva vodi do `eljenog cilja.” Resulullah, a.s., naredi mu da ka`e ime svakog puta. On re~e: “Jedan se zove Huzn, drugi [a{, tre}i Hatib, a ~etvrti Husejl.” Resulullah, a.s., ne htjedne krenuti ni jednim od tih puteva. Ostao je samo jo{ jedan pravac, pa Omer, r.a., upita: “A kako se zove ovaj put?” Vodi~ odgovori: “Merhab”, te Resulullah, a.s., odabra da idu tim putem.

NEKI DOGA\AJI NA PUTU ZA HAJBER
Prenosi se od Seleme bin el - Ekve’a koji ka`e: “Krenuli smo s Resulullahom, a.s., na Hajber, pa smo putovali no}u. Jedan od ljudi re~e Amiru: ‘O Amre, hajde da ~ujemo neke tvoje stihove” - Amir je bio pjesnik - pa on po~e pjevati: “O Allahu, da nije Tebe ne bi bili upu}eni, ne bi dijelili sadaku i ne bi bili klanja~i. Oprosti Tvojim borcima koji Te vjeruju, u~vrsti im putne staze dok du{mana tjeraju. Spusti na nas smiraj Svoj, mi ne}emo odbiti boj, pa nek vri{ti njihov soj.” 584 Resulullah, a.s., slu{ao je ovu pjesmu pa upita: “Ko je taj {to vodi (pjeva)?” Odgovori{e: “Amir bin el - Ekvae”, a Resulullah, a.s., re~e: “Smilovao mu se Allah.” Onaj ~ovjek ({to je rekao Amiru da pjeva) re~e: “Sigurno }e biti, o Allahov Poslani~e. Zar i mene ne}e{ time obradovati.?” 585

Zape~a}eni d`enetski napitak

331

Muslimani su zanli da nijednom ~ovjeku nije zatra`io od Allaha oprost a da taj ~ovjek nije pao kao {ehid. 586 I stvarno, taj je Amir poginuo u borbi na Hajberu. Putuju}i, vojska je ugledala iz daljine dolinu Hajbera, pa svi u jedan glas zau~i{e tekbire: “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah”, a Resulullah, a.s., re~e: “Budite pa`ljivi prema sebi, vi ne dozivate gluhoga, a ni odsutnoga, vi dozivate Onoga Koji sve ~uje i koji je najbli`i vama.” 587 U Suhbi blizu Hajbera, Resulullah, a.s., klanjao je ikindija - namaz. Zatim je pozvao da se donese putna opskrba. Ni{ta ne doneso{e osim ka{e. On naredi da se napravi hrane dovoljno, zatim pojede i jedo{e ostali, a iza toga se di`e, izapra usta, pa izapra{e i ostali, pa uze da klanja ak{am, a nije obnovio abdest 588 (bio je pod abdestom od ikindije), te nakon ak{ama klanja jaciju s istim abdestom.589

MUSLIMANSKA VOJSKA POD ZIDINAMA HAJBERA
Muslimani su prespavali posljednju no} uo~i bitke blizu Hajbera, a da ih jevreji nisu primijetili. Resulullah, a.s., imao je obi~aj da, kada do|e nave~er blizu neprijatelja, ne napada dok ne svane. Kad je osvanulo jutro, klanjao je sabah, a jo{ je bila tama, a onda su uzjahali i krenuli. Stanovnici Hajbera izi{li su s lopatama i korpama na svoja imanja, a da nisu ni{ta primijetili. Kad su ugledali vojsku, reko{e: “Muhammed, tako nam Boga, Muhammed i vojska!” Bje`e}i, oni se vrati{e u grad, a Resulullah, a.s., re~e: “Allahu ekbe, opusto{en bio Hajber, Allahu ekber, opusto{en bio Hajber.” Mi, ako se spustimo do jevrejskih avlija, zlo }e jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti.” (37:177) Resulullah, a.s., izabra za vojni logor jedno mjesto blizu zidina grada. U to mu do|e Habab bin el - Munzir i re~e: “O Allahov Poslani~e, da li ti je Allah, d`.{., naredio da se tu ulogorimo ili je to po tvom ratnom planu?” Resulullah, a.s., odgovori mu: “To je moj izbor.” Habab mu re~e: “Allahov Poslani~e, to mjesto je veoma blizu zidina Hajbera. Svi hajberski borci bit }e tu. Oni znaju na{e stanje, a mi ne znamo njihovo. Njihove strijele dolijetat }e do nas, a na{e ne}e mo}i do njih. Ne mo`e{ biti siguran od njih no}u. A ono drugo mjesto je izme|u palmi, kamuflirano je. Mogu se razapeti {atori. Ako naredi{ da promijenimo mjesto, neka to bude to, tu da se ulogorimo.” Resulullah, a.s., re~e mu: “Neka bude mjesto logoravanja to koje si predlo`io.” Poslije toga premjestili su mjesto logorovanj. Kad su se pribli`ili Hajberu, i kad su ga ugledali, Resulullah, a.s., re~e: “Stanite!” Kad vojska stade, Resulullah, a.s., povika: “O Allahu, Gospodaru sedam nebesa i prostora koji

332

Zape~a}eni d`enetski napitak

pokrivaju, Gospodaru sedam zemalja i onoga {to one obuhva}aju, i Gospodaru {ejtana i onih koje oni dovode u zabludu, mi Te molimo za dobro od ovo naselja i dobro od ovog naroda i dobro od onoga {to u njemu ima, a utj~em Ti se od zla ovog naselja, i zla njegovih stanovnika, i zla onoga {to u njemu ima. Krenite u ime Allaha!” 590

PRIPREMA ZA BORBU OSMATRANJE I OSMATRANJE HAJBERSKIH UTVR\ENJA
Uo~i bitke Resulullah, a.s., rekao je: “Sutra }e ovaj islamski bajrak ponijeti ~ovjek koji voli Allaha i Njegovog Poslanika i kojeg vole Allah i Njegov Poslanik.” Kad osvanu dan, svi pohrli{e i svaki od njih `elio je da on li~no dobije bajrak. Resulullah, a.s., upita: “Gdje je Alija bin Ebi - Talib?” Odgovori{e mu: “Allahov Poslani~e, `ali se na o~i.” 591 Resulullah, a.s., re~e: “Idite po njega.” Ljudi ga dovedo{e, a Resulullah, a.s., tada mu dade islamski bajrak, a Alija, r.a., upita: “O Allahov Poslani~e,ho}u li se boriti protiv njih, dok ne postanu kao i mi?” On mu odgovori: “Obuzdaj svoju pratnju, dok ne stigne{ u njihova dvori{ta, zatim ih pozovi u islam i objasni im njihove obaveze prema Allahu, d`.{. Tako mi Allaha, kad bi Allah jednoga od njih tvojim sebebom (posredstvom) uputio na pravi put, vrednije bi ti bilo, nego da ima{ svo bogatstvo ovoga svijeta.” 592 Hajber je bio podijeljen na dva dijela. Svaki dio imao je svoja utvr|enja, utvrde. Prvi dio: 1. utvrda Naim 2. utvrda Es - Sa’b bin Muaz 3. utvrda Kal’atu - z - Zubeir 4. utvrda Ebej 5. utvrda En - Nezar. Prve tri utvrde nalaze se u podru~ju koje se zove “En - Netat”, a dvije posljednje u podru~ju “E{ - [ekku”. Drugi dio grada poznat je pod nazivom El - Kutejbet. On je imao tri utvrde: 1. utvrda El - Kamus (to je bilo utvr|enje Benu Ebi el - Hukajk iz plemena Benu en Nadira) 2. utvrda El - Vetih 3. utvrda Es - Selalim. U Hajberu je bilo i drugih tvr|ava i kula osim ovih osam, ali su bile male i nisu imale zna~ajnu strate{ku ulogu kao ove. Bitka je vo|ena u prvoj polovini Hajbera (koja je imala pet utvrda), a druga polovina grada, i pored velikog broja njihovih ratnika, predal se bez borbe.

Zape~a}eni d`enetski napitak

333

PO^ETAK PO^ETAK BITKE I ZAUZIMANJE UTVRDE “NAIM”
Utvrda Naim bila je prva od ukupno osam koju su muslimani napali. Jevreji su strate{ki bili ja~i i prvi njihov potez bio je odbrambenog karaktera. Tom utvrdom vladao je i upravljao Murehhab, jevrejski junak koji se smatrao ravnim hiljadi boraca. Alija bin Ebi - Talib, r.a., poveo je muslimane na ovo utvr|enje i pozvao jevreje u islam. Oni odbi{e ovaj poziv i izi|o{e pred muslimane na ~elu sa svojim vladarom Murehhabom. Kad se dvije vojske poreda{e za sukob, pozva{e junake na dvoboj. Selema bin el - Ekve’a pri~a: “Pred nas je izi{ao njihov vladar Murehhab, vitlaju}i sabljom i govore}i:

“Cio Hajber zna da sam Murehhab ja, ne `alim se na oru`je, sposoban sam junak znaj. Kad ratovi otpo~nu, raspalim i ja.” U istom ritmu odgovori mu moj amid`a Amir: “Cio Hajber zna, da sam Amir ja, ne `alim se na oru`je, pustolov sam znaj.”
Njih dvojica povedo{e dvoboj. Izmijeni{e par udaraca, te se Murehhabova sablja zabode u Amirov {tit. Moj amid`a Amir krenu na njega, a sablja mu je bila pokratka, pa dohvati nogu ovom jevreju da ga udari. Sablja se odbi od Mrehhabovu nogu, vrati se nazad i udari mog amid`u direktno u vrat. Od tog udarca pade mrtav. Za njega je Resulullah, a.s., rekao: “On }e dobiti duplu nagradu”, pokazuju}i dva prsta spojena. “On je marljiv vojnik i pravi borac za vjeru.” 593 Murehhab pozva ponovo nekoga od muslimana pjevaju}i: “Cio Hajber zna da sam Murehhab ja...”, pa mu izi|e na dvoboj Alija bin ebi - Talib. Selema bin el - Ekve’a pripovijeda da je i Alija, r.a., njemu odgovorio u stihovima: “Mene majka prozva da sam Hajdera, Car svih gustih {uma, ru`nog manzara (izgleda).” 594 Alija, r.a., zamahnu sabljom, udari Murehhaba po glavi i na mjestu ga ubi. Ubistvom Murehhaba kona~no je palo utvr|enje. 595 Kad se Alija, r.a., pribli`io utvr|enju, s utvr|enja povika ~ovjek: “Ko si ti?” Alija, r.a., odgovori: “Alija bin Ebi - Talib.” Jevrej: “Uzdigli ste se. tako mi onoga {to je objavljeno Musau.” Poslije tog pojavi se Jaser, Murehhabov brat, govore}i: “Ko }e na dvoboj?” Pred njega izi|e Zubejr. Zubejrova majka, Safija, obrati se Resulullahu, a.s., i re~e: “O Allahov Poslani~e,

334

Zape~a}eni d`enetski napitak

a zar da pogine moj sin?” On odgovori: “Ne, nego }e tvoj sin njega ubiti.” I Zubejr ga stvarno ubi. Poslije ovog doga|aja krenu `estoka borba oko utvr|enja Naim. U njoj je poginulo nekoliko jevrejskih vo|a, zbog ~ega splasnu otpor jevreja. Poslije toga nisu mogli zaustaviti navalu muslimana. Historijski izvori navode da je osvajanje ove tvr|ave trajalo nekoliko dana, te da su muslimani nailazili na veoma jak otpor. Jevreji su izgubili nadu da }e o~uvati to utvr|enje, pa se povuko{e na utvr|enje Es - Sa’b. Tako su muslimani zauzeli zidine Naima.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA ES - SA’B BIN MUAZ
Utvr|enje Sa’b bilo je drugo po veli~ini, poslije utvr|enja Naim. Ono je bilo za jevreje na drugome mjestu i po va`nosti i po strate{kom polo`aju. Muslimani su ga napali pod vo|stvom Habab bin el - Munzira el - Ensarije. Muslimani su im postavili ultimatum od tri dana. Ter}eg dana se Resulullah, a.s., obratio Allahu, d`.{., posebnom dovom, mole}i Ga da mu omogu}i zauzimanje ovog utvr|enja. Ibn - Ishak pripovijeda da je u plemenu Benu - Sehm bilo muslimana koji su do{li kod Resulullaha, a.s., izgladnjeli, pa rekli: “Mi se borimo na Allahovom putu iako nemamo {ta jesti. Resulullah, a.s., tada re~e: “O Allahu, Ti zna{ za njihovo stanje, Ti zna{ da oni nemaju nimalo snage, a i ja nemam uza se ni{ta da im dam da jedu. Omogu}i im da zauzmu najznamenitije i najbogatije utvr|enje. U tom dijelu Hajbera ima najvi{e hrane i masnog mesa.” 596 Vojska je krenula na utvr|enje i Allah, d`.{., omogu}i im zauzimanje Es- Sa’ba. Resulullah, a.s., pozva muslimane nakon dove, da osvoje to utvr|enje i da puste ljudima iz Benu - Eslema da budu prvi u redovima napada~a. Dvoboj i bitka odigrali su se ispred utvr|enja, na otvorenom prostoru, tog tre}eg dana prije zalaska Sunca. Muslimani su zatekli nekoliko katapulta i bornih kola. Zbog prevelike gladi u muslimanskoj vojsci, o ~emu je bilo rije~i u Ibn - Ishakovom predanju, vojnici su zaklali nekoliko magaraca i pekli ih u loncima. Kad je saznao Resulullah, a.s., za to, zabrani jedenje mesa doma}eg magarca.

Zape~a}eni d`enetski napitak

335

ZAUZE]E UTVR\ENJA ZUBEJR
Nakon zauze}a utvr|enja Naima i Es - Sa’ba, jevreji iz prethodna dva utvr|enja Netata pre|o{e u utvr|enje Zubejr. To utvr|enje bilo je sagra|eno na stjenovitim uzvisinama, do kojih su te{ko mogli do}i i ljudi i konji. Resulullah, a.s., naredi opsadu koja potraja tri dana. Nakon tre}eg dana do|e neki jevrej Resulullahu, a.s., i re~e mu: “O Ebu - Kasime, (po Resulullahovom, a.s., sinu Kasimu) kad bi i mjesec dana opsjedao, ne bi hajali. Oni imaju podzemne izvore i vrela. Nave~er izlaze iz utvr|enja i snadijevaju se vodom, a po danu se zatvore u tvr|avu i ti im ni{ta ne mo`e{. Me|utim, kad bi im presjekao dotok vode, oni bi izi{li pred tebe.” Resulullah, a.s., poslu{a savjet ovoga jevreje, pa presje~e dovod vode. I doista, jevreji izi|o{e ispred utvr|enja i sukobi{e se s muslimanima u `estokom okr{aju. Svom `estinom su se borili. Poginuo je jedan broj muslimana, a oko deset jevreja je stradalo. Tako Resulullah, a.s., zauze i to utvr|enje.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA EBIJ
Kad su muslimani zauzeli utvr|enje Ez - Zubejr, jevreji se iz prethodnih utvr|enja premjesti{e u Ebij i tu se zatvori{e. Muslimani ih opkoli{e i najavi{e im opsadu. Potom do|o{e dvojica jevreja i zatra`i{e dvoboj. Obojicu ubi{e muslimanski junaci u dvoboju. Drugoga je ubio ~uveni Ebu - Dud`anet Semak el - Ensari, poznat po no{enju crvenog poveza na glavi u vrijeme bitaka. Ebu - Dunad`et na~ini juri{ na to utvr|enje, a za njim krenu i muslimanska vojska. Vodila se `estoka bitka cio jedan sat unutar utvr|enja. Potom se jevreji povuko{e i iz tog utvr|enja i pobjego{e u utvr|enje En - Nezzar, posljednje od utvr|enja u tom dijelu Hajbera.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA EN - NEZZAR
To je bilo najnepristupa~nije utvr|enje u ovom dijelu Hajbera. Jevreji su bili gotovo sigurni da muslimani ne}e mo}i prodrijeti u to utvr|enje, ~ak ako upotrijebe i svu svoju snagu na tom put. Stoga su u to utvr|enje sklonili svoju djecu i `ene iz prethodne ~etiri utvrde. Muslimani naredi{e naj`e{}u opsadu ove tvr|ave. Vr{ili su na jevreje veliki pritisak. Me|utim, utvr|enje je bilo na jo{ vi{em brdu i s jo{ ve}om nepristu{a~no{}u terena,

Es .Sulalem i Ebu el Hukajk bin en . Iz njegovih rije~i razumije se da je to utvr|enje zauzeto upravo u borbi bez prethodnih pregovora o predaji. Jevreji su bili do nogu potu~eni. te kroz rupe i otvore prodrli u unutra{njos. Tekst Ibn . tvr|avu zvanu El . a zauze}e El .Nezzar ispred muslimana.s.Vetih. U ovaj dio Hajbera uselili su se stanovnici iz svih prethodnih utvr|enja i dobro se zabarikadirali.s. i to opet putem pregovora. Izme|u ovih velikih utvrda bilo je manjih tvr|avica koje su jevreji sami napu{tali..Kamusa. koja je trajala ~etrnaest dana. Tek kda su osjetili da }e strdati u ru{evinama. a. Resulullah. Onaj..Ishaka sasvim je jasan da je bitka vo|ena pri osvajanju El . a. 597 Histori~ar El . Kad se isprije~ilo utvr|enje En . Muslimani su `estokim ga|anjem o{tetili zidine utvr|enja. naredio je najstro`u opsadu.[ekk. Bilo kako bilo. Nakon ovoga uspje{nog zauze}a En . Analiti~ari bitaka koje su vo|ene za Hajber nisu jedinstveni oko pitanja da li su vo|ene bitke unutar bilo kojeg od utvr|enih kvartova El .Nezzara. koji bi se uspio izvu}i `iv iz utvrde bje`ao bi ostavljaju}i muslimanima `ene i djecu. a. primirje. nije naredio ga|anje iz katapulta.s. naredi upotrebu katapulta. do{ao u ovaj dio Hajbera.[ekk.s.Netat i E{ ..Kutejbet. Resulullah. bje`e}i ispred muslimanske vojske u drugi dio Hajbera.Kamusa moglo je biti poslije borbe. jer se nisu mogli povu}i iz ovoga utvr|enja kao {to su se povla~ili iz ostalih. a. . a. krenu na drugi dio Hajbera.Netat i E{ .Kamus.Nadira. ali su zato `estoko ga|ali muslimane strijelama i bacanjem kamenja s katapulta. OSVAJANJE OSVAJANJE DRUGE POLOVINE HAJBERA Kad su osvojena podru~ja En .336 Zape~a}eni d`enetski napitak tako da muslimani nisu nalaziliput do njega. kada je Resulullah. zvani El .Vakidi opet jasno navodi da su sve tri utvrde ovoga dijela Hajbera zauzete nakon pregovora.. @estoka borba se vodila unutar utvr|enja. podru~ja En . Jevreji nisu ni pomi{ljali da napuste tvr|avu i da izi|u na mejdan s muslimanima. dok Resulullah.s.Kutejbeta. muslimani su okon~ali zauzimanje prve polovice Hajbera. Jevreji za to vrijeme nisu izlazili iz utvr|enja. zatra`ili su od Resulullaha. koji je imao tri utvr|enja: El ..

ali bez uspjeha. a Resulullah.s.Nadira i upitao ga gdje mu je. Nakon ovih dogovora izvr{ena je predaja ovih utvr|enja muslimanima i time je ostvareno zauzimanje Hajbera. a na njega je ba~en veliki kamen i tako je ubijen).s. Ibn el . pa Resulullah. k}er Hujeja bin Ahtaba.. koji je ubijen pred zidinama utvr|enja Naim. Resulullah. stoku i tr`i{te. upita Kenaneta: ‘A {ta misli{. sve {to su imali: ku}e.’ Resulullah. Mogu povesti svoje obitelji. On se pravio da ne zna gdje je njeno mjesto. srebro.s. a. zarobio je Safiju. naredi da se ru{evine prekopaju.: “Do}i }u da se sporazumijemo”..Zape~a}eni d`enetski napitak 337 PREGOVORI S JEVREJIMA Ibn Ebi el .Kajjim navodi da je Resulullah. a. te da ponesu sa sobom odje}u i ru~ni prtljag. 598 Resulullah.Nadir. dok se njegovo pleme. ako blago na|em kod tebe.” Sklopi{e ugovor da se ne ubijaju jevreji koji su u utvrdama.s.s.s. Benu . koje su uzeli od Lejs bin Ahtaba kad je ovaj to ponio sa sobom.Hakijk posla poruku Resulullahu. a.HAKIJKA ZBOG KR[ENJA DOGOVORA I pored postignutog dogovora oko imetka. Bila je mlada nevjesta. imanja.. iseljavalo iz Hajbera. DVA UBISTVO DVA SINA EBU EL . tek udata. a. upita ga ima li gdje jo{ toga. a.Hakijka.Hakijka sakri{e veliko bogatstvo. pod uvjetom da napuste Hajber i njegovo podru~je. a. a da ostave Resulullahu.. U njima na|o{e veliki dio blaga.s.s. naredio da se ubiju oba Hakijkova sina. predade ga Zubejru i re~e mu: ‘Stavi ga na muke dok ne dobijemo i ostalo {to ima.Ishak pri~a: “Do{ao je Resulullah.. On pre{uti i odbi da ka`e i{ta vi{e. . dva sina Ebu el .. predade ga Muhammedu bin Meslemi.. tom je prilikom rekao: “Allah i Njegov Poslanik ne}e biti odgovorni za va{e stradanje. a njih je izdao amid`i} Kenanet da skrivaju blago. Ibn .amo ovaj sanduk.’ Zubejr ga je pritisnuo laktom u prsa. a. U to do|e neki jevrej i re~e: ‘Vidio sam Kenaneta da svako dan odnosi tamo . a bila je `ena Kenaneta bin Ebi el . a. odgovori: “Dobro.” 599 Oni mu obe}a{e da ni{ta ne}e sakriti...s. a on ga ubi u osvetu za svog brata Mahmuda ibn Meslemea. kod Kenaneta bin Rebia. zlato. koji je dr`ao riznicu Benu . a. da te ubijem?’ On odgovori: ‘Ubij!’ Resulullah.s.. a. a.s. Resulullah. Resulullah.s.” (On se skrivao uza zid.. a.

s. Muslimani su dobivali polovinu. dobivao je dio kao i svaki musliman. ali oni povika{e: “O Muhammede.s. muhad`iri vrati{e ensarijama vo}njake datula koje su dobili od njih jer su sada imali svoja imanja u Hajberu. La|a nas je prebacila do Ned`a{ije u Abesiniju. tako da su konjanici imali po tri podioka.s. a.s. a. a. a. Ebu ... a. a.s. Ostanite i vi s . a. mi je bolje poznajemo i vi~niji smo joj od vas.Omer rekao: “Nismo se najeli. dok ne osvojismo Hajber.Musa re~e: “^uli smo dok smo bili u Jemenu da je Resulullah. i povr}a i vo}a. a pje{aci po jedan. u Medinu.s.. Plodovi hajberske zemlje dijelili bi se na trideset i {est dijelova. od ~ega je 1400 dodijeljeno u~esnicima Hudejbije kao nagrada Allaha. Resulullah.” Resulullah... ja i moje dru{tvo. rekli smo: ‘Sada }emo se najesti hurmi!’” 601 Kad se vratio Resulullah. a. jedan dio. Svaki dio mao je svojih sto podioka. ostavi nas da `ivimo na ovoj zemlji.s. a.. a.MUSA’A EL .” Buharija prenosi i od Ai{e.TALIBA I EBU . 602 DOLAZAK D@AFERA BIN EBI . Druga polovina zemlje pripala je Resulullahovim.a. njegov amid`i} D`afer bin Ebi .. nas je poslao i naredio da budemo u Abesiniji.. a da imaju polovinu od svih vrsta prihoda. dozvoli im da ostanu u Hajberu.. tako da je bilo ukupno tri hiljade i {esto podioka. To }e tako biti dok im Resulullah. da je obra|ujemo..E{‘arija sa svojim drugovima.Talib sa svojim drugovima i s njima El . i njegovi ashabi nisu imali najamnike koji bi je obra|ivali. Ukrcali smo se na la|u. a oni sami nisu imali vremena za nju.. krenuo na Hajber. te ostalo za op}e potrebe ostalih muslimana. Polovina je bila izdijeljena na 1800 podioka.338 Zape~a}eni d`enetski napitak PODJELA PLIJENA Resulullah. a svaki konj dobio je po dva podioka (za izdr`avanje). ne ustanovi druga~ije. a.E[ARIJE U toku ove bitke do|e Resulullahu.s. Ima nas ne{to vi{e od pedeset ljudi.s. D`afer re~e: ‘Resulullah.s.s. Resulullah. Tamo smo zatekli D`afera i njegove drugove. namjesnicima. S hudejbijskom vojskom bilo je 200 konja. Resulullah. postavi Abdullaha bin Revahu da izvr{ava procjenu prihoda i podjelu. Krenuli smo za njim. 600 Koliko je plijen Hajbera bio bogat saznajemo tako|er iz Buharijinog predanja koji prenosi da je Ibn . jer im je obe}ana nagrada. r. koja ka`e: “Kad je osvojen Hajber. ili hiljadu i osamsto.. `elio je da se jevreji isele iz Hajbera.

opremila ju je Ummu . a. a.s. i predala mu je iste no}i.Suhbai.’ Ostali smo s D`aferom.s.s..Talib do{ao kod Resulullaha. Resulullah.s. i re~e: “Allahov Poslani~e. osim D`aferovih saputnika u la|i. a. k}er Hujeja.. Tako mi Allaha.s. 606 Resulullah. 605 @ENIDBA SAFIJOM Safija je bila me|u zarobljenicama kad joj je poginuo mu` Kenanet bin Ebi el . Kad su zarobljenice sakupljene.Kelbi i zatra`io jednu robinju za Sebe.s. Postala mu je `ena. Njeno osloba|anje bilo je vjen~ani dar. do{ao je kod Resulullaha. da tra`i povratak D`afera.Zape~a}eni d`enetski napitak 339 nama. a... Utom do|e jedan ~ovjek Resulullahu. {ta me je vi{e obradovalo.” 603 Kad je D`afer bin Ebi .Hakijk.s.Selema.Nadira. a nije dobio niko ko nije u~estvovao u osvajanju Hajbera.. Resulullah. a. zauzimanje Hajbera ili dolazak D`afera. on ga do~eka i poljubi pa re~e: “Ne znam. Ispri~ah svome mu`u. delegata. predlo`i joj da primi islam {to ona i prihvati.. k}erku Hujeja. nisam o tebi imala ikakvog pojma. Kad su na povratku u Medinu do{li u mjesto Seddi . Dihjet izabra Safiju.. Resulullah.. je povodom `enidbe s njom pripremio jelo od datula s maslom i finim bra{nom. dao si mu Safiju.s. re~e: “Uzmi sebi drugu robinju.. pa je upita: “[ta je to?” Ona odgovori: “O Allahov Poslani~e. tako mi Allaha. a.s. prije tvog dolaska u Hajber ugledala sam kako se Mjesec pokrenuo i pao meni u krilo. a onda zajedno krenusmo do Resulullaha.s.. On je tada oslobodi ropstva i o`eni se njom. re~e: “Pozovite ga da do|e s njom.s. ugledao je na Safijinom licu modrilo. a. Tako smo i mi dobili dio zemlje. Za Resulullaha. a. S Amrom se vratilo {esnaest ljudi koji su u dvije la|e doputovali sa svojim porodicama. a. Stigli smo taman kad je zauzet Hajber. a. zbog svoje podlosti. a. a.” Resulullah.s. a. Safija je bila spremna za brak.” Kada do|o{e i kad je pogleda. Dihjet bin Halifa el . Amra bin Umejeta ed ... A ostali su do{li direktno u Medinu.” 604 Dolazak D`afera i njegovog dru{tva bio je neposredno nakon odlaska Resulullahovog. Ona zaslu`uje da bude samo tvoja!” Resulullah. za sebe.’” 607 .s. odobri mu i re~ da izabere koju ho}e. proveo je s njom kao s nevjestom tri dana od svoga puta.Damerije kod Ned`a{ije.s . a on me udari preko lica i re~e: ‘Ti `eli{ toga kralja koji je u Medini. a gospodaricu plemena Kurejza i Benu . osim nje. Resulullah.

” Ona natrpa otrova u taj dio ovce. donese mu na poklon pe~enu ovcu Zejneba. jedan iz plemena E{d`ea. a za jednog nisu sigurni da li je ubijen na Bedru ili Hajberu. jedno samo kod El . a prije toga se interesirala koji dio mesa najvi{e voli jesti. S Resulullahom .s.. On ga je progutao. a.s. pa je i on uzeo od mesa zalogaj. a ona priznade.Berra bin Ma’rur. Zejnebi. ostat }e `iv. a ostali su ensarije. a ako je Poslanik. a. on otkide ple}ku i zagrize od nje zalogaj. pozva Zejnebu i upita je.” Resulullah. upita je: “[ta te je navelo na to?” Ona odgovori: “Pomislila sam. a ta~no je da je taj poginuo na Bedru. Ima ih koji ka`u da je muslimanskih {ehida bilo osamnaest. jedan je umro zbog jedenja otrovane ovce. Jedno sam ime na{ao samo kod Taberanija. oprostio ili je naredio da je ubiju. ako je Muhammed samo kralj (vladar) oslobodit }u ga se. `ena Selama bin Mi{kema. a Mensur Fevri ka`e devetnaest. jedan koji je primio islam. pa ga donese.... bio siguran da je stanje u Hajberu sigurno nakon zauze}a. k}i El . a. Kad ga je predala Resulullahu.Vakidijja. a zatrova i ostalo meso. jer }e biti obavije{ten (da ne jede). . Nije ga ni pro`vakao kad osjeti goraka okus i ispljunu. Mnoga predanja imaju razli~ite podatke o toj `eni. Zatim re~e: “To mi govori da je meso zatrovano.. a.s.Harisa. otrovao se i umro. ali kada je Bi{r podlegao.” 609 Na jevrejskoj strani poginula su dvadeset i tri ~ovjeka. Rekli su joj: “Ple}ku. 608 UBIJENI NA HAJBERU S OBJE STRANE Na Hajberu poginulo je {esnaest muslimanskih boraca: ~etverica Kurej{ija. jedan od stanvonika Hajbera. da li je Resulullah.s.” On joj oprosti ovaj ~in. a.340 Zape~a}eni d`enetski napitak DOGA\AJ S OTROVANOM OVCOM OTROVANOM Kad je Resulullah. a. Resulullah.s.s. a zatim dodaje: “Ja sam na{ao nakon detaljnog provjeravanja dvadeset i tri imena. Ipak je na kraju preteglo mi{ljenje da joj je isprva oprostio.. bio je Bi{r bin el . da je naredio da je ubiju.

l . Kad su u{li u grad. pozivao je ostale u islam.. U tome mjestu `ivjela je jedna skupina jevreja.. d`. Ali kad je Allah.s. d`. a oni su odbijali. oni do|o{e dignutih ruku i predado{e se. Resulullah..s. Zatim pozva stanvonike u islam. a.a. ogrta~ koji je uzeo iz nepodijeljenog plijena (ukrao) izgorjet }e na njemu u D`ehennemu. r.. tre}i Ubadetu bin Bi{ru. izi|e pred njega Alija bin Ebi .l . a.” Kad su to ~uli prisutni. drugi Shlu bin Hunejfu. kada to ~u povika: “Ne. a. toga je dan klanjao. kojima se pridru`ila i skupina Arapa. Nakon svakog dvoboja Resulullah. Tako je u dvoboju poginulo jedanaest ljudi iz Vadi . a..{. i da mu zauzvrat daruju pola Fedka.s. isto je. a kad sve odbi{e. Oni posla{e ~ovjeka na dvoboj.s. odgovori: “Jedan ili dva kai{a..s. Zatim izi|e drugi . a. kao {to su dali stanovnici Hajbera svoju polovinu. Oni odbi{e taj poziv. to prihvati. Resulullah.s.s. d`. izogrjet }e na tebi u D`ehennemu.{. tada je zauzeo Vadi . a. Tu su zarobili i mnogo poku}stva.s.s. pa ga ubi. Resulullah. i re~e: “O Allahov Poslani~e. Borba je trajala do no}i. krenuo je u Vadi .KURA Prilikom napu{tanja Hajbera. a jedna strijela ubi Resulullahovog.Kuru.s. tako mi Allaha. Tek {to je Sunce odsko~ilo za jedno koplje. pa i on poginu.s..s. omogu}io muslimanima zauzimanje Hajbera.Zape~a}eni d`enetski napitak 341 HAJBERSKO SELO FEDK Kad je Resulullah.. koji dade jedan bajrak Habab bin Munziru.. a oni odbi{e. slugu. da se `ele pomiriti s njim.s. Kada izi|e tre}i ~ovjek na dvoboj. ni pje{adija.Talib. Fedk je pripao li~no Resulullahu.Kure. a.. jer ga nije osvojila ni konjica. pa mu iza|e Zubejr bin el . a. 610 VADI . pripremi i povede svoje borce za napad. a. pa posla{e poruku Resulullahu. {ta da radim?” Resulullah.l .Avvam i ubi ga. a. On predade komandu Sa’du bin Ubadetu. Muslimani povika{e: “Prijatan mu bio D`ennet. a. i Njegovog Poslanika. a. a. uzeo sam (ukrao sam) jedan ili dva kai{a za svoju obu}u.. do|e jedan od ashaba kod Resulullaha. onda ih je napao.” 611 Potom Resulullah. jevreji ih do~eka{e strijelama. .Kuru i pokorio ga.. stigao u Hajber.{... Zaplijenio je njihovo bogatstvo.. strah se useli me|u stanovnike Fedka. poslao je Mahisata bin Mes’uda jevrejima Fedka da ih pozove u islam. a poslije namaza ih je pozvao u islam.. pozivao ih je da vjeruju u Allaha. Nastavila se i sutradan. Resulullah.” Resulullah. kao i raznovrsnu robu..L .

Kuri ~etiri dana.. 613 Resulullah.s. pa se niko nije probudio. a dan je za rad.Kure. 614 POVRAT POVRATAK U MEDINU Nakon predaje Tejme.s.. zastado{e na putu da se malo odmore. 7. pa Fedka i Vadi . . Ima mi{ljenja da se taj doga|aj zbio na nekome drugom putovanju. re~e Bilalu: “Odspavat }emo malo..l . a.s.s. Stoga Resulullah. a. Imenovao je namjesnika612. posla izvidnicu i Ned`d da zapla{i arapska plemena. Muslimani zaplijeni{e njihova imanja i imetke. nakon isteka mjeseci zabrane (e{huru . oplja~kaju.l . Oni sami od sebe posla{e predstavnika koji su ponudili predaju.” Me|utim.s.342 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah. a. a. U povratku su putovali cijelu no} do pred zoru. S ashabima je podijelio plijen. pa su klanjali sabah. a. Allahovog Poslanika.. ima beduina koji oblije}u oko Medine i ~ekaju zgodnu priliku da napadnu muslimane.. Resulullah. god po Hid`ri.Adija.s. a. zaplijene imovinu ili ~ine razbojni~ka djela.s. a. kao {to je u~inio i u Hajberu..s. a kad su izi{li iz te doline. a. Bilala je savladao san na devi.. dok je Resulullah. a zemlju i planta`e palmi ostavio je jevrejima da obra|uju. probudi nas na sabah.. da imaju za{titu i da pla}aju d`izju (porez).. u Hajber. a.s. dok sunce nije iza{lo. Nema neprijateljstva. proveo je u Vadi . to prihvati. Resulullah. pozvao ljude na namaz. a. uputi se u Medinu. POHOD EBAN BIN SEIDA Resulullah. znao je vi{e nego i jedan drugi vojskovo|a. bio u Hajberu. veoma nesiguran. Kad ih umor savlada..hurumi). a. Eban bin Seid vratio se nakon obavljenog zadatka i do{ao za Resulullahom. JEVREJSKI GRAD TEJMA Kad su jevreji Tejme ~uli za pad Hajbera.s.evela. a nema ni iseljavanja. Izvidnicu je vodio Eban bin Seid.l .s. zaustavio se. no} je za odmor. Resulullah. Digli su se i ostali i krenuli dalje. 615 Nakon analize svih bitaka s jevrejima do podatka da se Resulullah. da je mir i sigurnost u Medini.” Ovu garanciju je napisao Halid bin Seid. odustali su od namjere da pru`e bilo kakav otpor muslimanima. narodu Benu . Prvi se probudi Resulullah. vratio u Medinu krajem safera ili po~etkom rebiul . ostavi im pismenu potvrdu o njihovom statusu koja glasi: “Ovo je garancija od Muhammeda.

ali u~estvovanje Ebu Musaa el . Stoga je za njih odgovarala taktika brzih i direktnih sukoba.evelu. a ako treba i kazni beduine.RIKAI” Nakon {to je Resulullah. Histori~ari “Es . na dva dana hoda od Medine.. To su bili opasni beduini Arabljani..Had`er ka`e da ne zna ni{ta o tome. Mi{ljenja smo da je bilo u mjesecu rebiul . slomio dva opasna neprijateljska krila .. 7. Buharija u svojoj zbirci navodi ovaj pohod. ostalo mu je tre}e krilo kojem se mogao posvetiti u potpunosti. 616 Ibn . Jedino je Resulullah. Tu su postigli saglasnost. od Ebu . Veliki broj histori~ara navodi da je taj pohod bio 4. Resulullah.. pa do sukoba nije do{lo.Sire” navode da je Resulullah. koji su krstarili Ned`dom i koji su s vremena na vrijeme vr{ili razbojni~ke plja~ka{ke pohode. ni svoga stalnog mjesta boravka. god po Hid`ri. po Hid`ri.Zape~a}eni d`enetski napitak 343 i to nakon njegovog osvojenja.. ~uo za okupljanje plemena Enmar ili Benu S’alebeta s Benu . putovao je i duboko prodirao u njihovu zemlju. Muslimani su imali nekoliko ovakvih pohoda uzastopno. vi{e odgojnog karaktera.Hurejrea u ovoj bitki ukazuje da je ona bila poslije Hajbera. Te{ko je bilo poduzeti neku ozbiljniju akciju protiv ovih beduina kad oni nisu imali svoje stalne zemlje.E{arije. opameti.Musa el .Zerra ili Osmana bin Affana.s. a.s. da je rekao: “Krenuli smo s Resulullahom.l . . Poveo je 400 ili 700 ashaba. a. Taj pohod bio je pod imenom “Bitka Zate .s. U Medini je imenovao Ebu .s. Te{ko ih je bilo pokoriti ili pot~initi i utrniti vatru zla i neprijateljstva. Resulullah.a. to jest Meke i Hajbera. r.E{arije i Ebu .r . ili u vidu kazne. Kada je do{ao do mjesta koje se zove Nahla. a.s. 617 OSTALI OSTALI POHODI I BITKE SEDME HID@RETSKE GODINE “ZATE POHOD “ZATE . U Buhariji stoji. Pretpostavlja se da je ovaj pohod bio u mjesecu saferu.namaz za strah. g. a. a. koja je bila opasnija od prve dvije.hfvi” . pa je pohitao da ih zatekne na okupu. krenu u pohod da opomene.R .Muharibom iz Gatafana. g po Hid`ri. Zbog zadavanja bola muslimanima ili zbog pristajanja beduina da se udru`e s ostala dva neprijatelja..Kurej{ije i jevreje. klanjao toga dana “Salatu . susreo je skupinu Gatafana. 7.rikai”.

.” 622 U povratku iz ove bitke muslimani zarobi{e `enu. i s njima klanjao dva rekata.s.. probudi svoga druga koji je spavao. Tako je Resulullah.. a. Povrijedili smo stopala.Bi{ra: “Ime ovog beduina je Gavres bin el ..” 618 U Buhariji prenosi se od D`abira: “Bili smo s Resulullahom. Do|e no}. uze sablju i re~e: ‘Ko }e tebe za{tititi od mene?’ Beduin odgovori: ‘Budi dobar (prema meni).s. a.. a on kad se vrati svom narodu. Noge nam se izranjava{e.s. a Resulullah. sagnu se. pa smo ih zamotali krpama. a na njihovo mjesto do{la je druga grupa.Ko }ete spasiti od mene? Odgovorih: -Allah. pa je Resulullah. Rekao mi je: .. a. upita ga: ‘Ho}e{ li posvjedo~iti da nema drugog boga osim Allaha i da sam je Njegov Poslanik?’ Beduin re~e: ‘Dajem ti rije~ da te ne}u ubiti. Resulullah. zatim su se povukli.s. klanjao je s jednom grupom dva rekata.Haris.’” 620 U Buharijinom predanju pri~a Musede od Ebi . Me|utim.r .s.. a. a. On sjaha.. a.”619 U predanju Ebu .s. ugledasmo stablo s debelim hladom. Resulullah.Avaneta stoji: “Beduinu je ispala sablja iz ruke. a. Resulullah. od mu{rika. a Allah najbolje zna. re~e: ‘Ovaj ovdje je izvukao moju sablju. raskomotio se pod drvetom i na njega oka~io svoju sablju. pa ga ostavismo Resulullahu.Had`er ka`e: “Vakidija navodi u povodu ove pri~e da je beduinu bilo ime D’asur i da je primio islam.s. On izvadi strijelu i nastavi klanjati. drvo..621 Ibn .. U jednom predanju stoji: “Bilo je vrijeme za namaz.{. Po tome je ovaj pohod dobio naziv zate . Kad sam se probudio u ruci mu je bila isukana sablja. nije ga kaznio.s. Resulullah.rikai (rikaun je od rije~i ruk’atun {to zna~i zakrpa.344 Zape~a}eni d`enetski napitak a..’” Ebu .r Rikai. a. zavoj).s.s.s.’ Resulullah.s.Avaneta..s. a ovaj re~e: .’” D`abir dalje pri~a: “Tada nas je Resulullah.s. a.” D`abir dalje pripovijeda: “Izgleda da smo svi zaspali. a i ostali se razi|o{e oko drugih stabala. re~e: ‘Dolazim vam od najboljeg ~ovjeka. pa ga upitao: ‘Boji{ li me se?’ Odgovorio je: ‘Ne. pa se njen mu` zavjetovao da se ne}e vratiti ku}i dok ne prolije krv Muhammedovim. a. dok sam spavao. pod Resulullahovo. sablju.’” Me|utim Resulullah. na mjestu Zate . te uzeo Resulullahovu.Eto ga sada tu sjedi. i da ne}u biti s ljudima koji se bore protiv tebe. a. drugovima. Pogodile su ga jo{ tri strijele. [esterica smo se smjenjivali na jednoj devi.. a.Avane ka`e: “Resulullah. Kad je predao selam. a. pozvao i mi do|osmo i ugledasmo ~ovjeka beduina da sjedi pored njega.. U tom trenutku do{ao je neki ~ovjek. a. odgovori:’Allah.s. d`.. mu{rikinju. i s njima klanjao dva rekata. . oslobodi ga. a.s.’ ‘A ko te mo`e spasiti od mene?’ Resulullah. od Ebi . postavi dvojicu ljudi kao predstra`u muslimanima. a. meni nokti otpado{e. To su bili Ubad bin Bi{r i Amir bin Jaser..s.s. a on nije prekidao namaz. a. on misli da su to dvije razli~ite pri~e i da su iz dvije razli~ite bitke. Ubad je bio pogo|en strijelom dok je stajao na kijamu u namazu.

Vijerst o dolasku vojske sti`e plemenu Havazin. Za njima je krenula velika potjera naoru`ane neprijateljske vojske. po Hid`ri poslao vojsku u jo{ nekoliko pohoda. Strijelci po~e{e ga|ati Be{ira i njegove ljude. pa nisam `elio da je prekinem. Pohod Be{ira bin Sa’da el . i nisu se bijali nikoga. Arabijskim poluotokom zavlada mir i sigurnost. Hasma. a onmda je iste godine. Uskoro }emo vidjeti neka od ovih plemena kako u~estvuju s muslimanima u osloba|anju Meke. i sakriti se kod jevreja. 7. Evo ne{to o tome u kratkim crtama.Melevveha u Kudejdu. nakon posljednjeg pohoda otpo~ele su pripreme za zauzimanje velikih zemalja i velikih kraljevina. 1. g. Izuzetak su bili manji incidenti s nekim pokrajinama. a.. nave~er. po Hid`ri. Ona su malo po malo popu{tala dok se nisu skroz predala. posla vojsku da uzme krvnu osvetu. 7. je {eval proveo u Medini. Me|utim. On sti`e do njih. Be{ir je uspio pobje}i u Fedk. g.. jer je unutra{nja situacija u islamskoj zemlji bila okrenuta u korist muslimana i islama. 7. za{to me nisi probudio! Ubad mu re~e: “Bio sam na namazu i u~io jednu suru. ne na|e nikoga. g. Me|utim. okrenu se i vrati u Medinu. velika bujica naletje i razdvoji dvije vojske. pade jaka ki{a. Pohod Omera bin Hattaba u Turbet mjeseca {abana. po Hid`ri. 4. muslimani su s lahko}om otklanjali svaku drugu opasnost. a potom se vratio u Medinu. . Oni su se borili na Hunejnu. povedo{e sa sobom plijen i krenu{e nazad. On je ranjen. U povratku. po Hid`ri. zarobi plijen i povede stoku.Putovali su no}u. Pleme El . ubi{e koga su stigli. Kad je stigao Omer. Pohod Galiba bin Abdullaha el .Zape~a}eni d`enetski napitak 345 “Subhanallah. Muslimani ih napado{e no}u. g. g.evela.Murre kod grada Fedka. S njim je krenulo 30 ljudi. a krili se danju.Ensarije plemenu Benu .Melevveha ubilo je drugove Be{ir bin Suvejda. s 30 ljudi. O tome je bilo govora u poglavlju “Pozivanje vladara i kraljeva u islam”. Turbet. Tu je ostao dok mu rane nisu zacijelile. pa Resulullah.s. 3. mjeseca safera ili rebiul . Nakon ovoga. pa su u~estvovali i u raspodjeli plijena. a poginulo je svih 30 njegovih ljudi. te oni pobjego{e. a. Prou~avaju}i ove pohode nakon prethodnih bitaka primje}ujemo da su ova plemena Gatafana uveliko smanjila svoja razbojni~ka djelovanja i uveliko se primirila.” 623 Ovaj pohod imao je za cilj da unese strah u srca nepokornih beduina. Na ovaj na~in slomljen je i tre}i neprijatelj koji je u~estvovao protiv muslimana udru`en s Kurej{ijama i jevrejima. Oni su dobivali i uzdarja nakon povratka iz osvajanja Meke. koje je ina~e `ivjelo u turbetu. sti`e za njima neprijateljska potjernica. 2. po Hid`ri. mjeseca {abana.s.a. Muslimani se tako spasi{e i ~itavi do|o{e u Medinu. Resulullah. Pohod zvani Hasma koji se desio u mjesecu d`umade-s-sanijeti (d`umadel-ahir).Lejsija protiv El . r. 7. 7.. kad su se primakli muslimanima. koji nisu po{tivali ni~iji zakon.

oca Rehima el .Gabu.Kajjim me|u pohodima u sedmoj godini hid`retskoj. a Ebu . koji je u D`uhejni.s.s. a oni primi{e islam. a neki ka`u u El Harekat. Pohod Abdullaha bin revahe na Hajber. Dogovoreno je da svi `ivi u~esnici Hudejbije krenu zajedno na ovu du`nost. Be{ir je donio dobar plijen. a. g. a zarobio je i dva ~ovjeka koje dovede u Medinu i predade ih Resulullahu. Tamo se iskupila velika vojska koja je htjela napasti okolicu Medine. ostavi u Medini za svoga zamjenika Uvejfa. dvije grupe iskaza{e nepovjerenje jedna prema drugoj. Zaplijenili su dosta stoke i blaga. . g. mjeseca {evala. koji su `eljeli da okupe pleme Kajs i krenu protiv muslimana. na ~elu trista muslimana.Lejsija na plemena Benu . Pohod Ebu ..Avval i Benu Abdi Salebe u mjesecu ramazanu. Ovaj Mirdas je izdahnuo nakon “kelime-i-{ehadeta”.Hadred izabra mudar korak i porazi totalno neprijatelje. razbje`ala se. pa je Resulullah. a. U ovom pohodu Usama bin Zejda ubio je Nuhejk ibn Mirdasa. pa vidio da li je istinu rekao ili slagao?” 624 6. Resulullah. 8.Mejfiat. Povod je bio {to je neki ~ovjek iz plemena D`e{em bin Muavije do{ao u El . mjeseca {evala. Kad je vojska ~ula da dolazi Be{ir. 7. po Hid`ri s 30 konjanika.s.s. Ubili su svakog ko im se isprije~io... a skrivali se danju. Pohod Be{ira bin Sa’da el . a. Be{ir i muslimani putovali su no}u. krenulo 2000 mu{karca. 7. Tako je osim `ena i djece.346 Zape~a}eni d`enetski napitak 5. a. g. ali kad su stigli do plodnog zemlji{ta Nejjar.Hadreda el . a. 7.Gabu s velikim brojem ljudi. zarobi i povede mnogo deva i ovaca. Galib je poveo 130 ljudi. Muslimani pozva{e Esira i njegovih 30 drugova i izrazi{e namjeru da ga Resulullah. 626 Resulullah. a. postavi za namjesnika Hajbera. po Hid`ri.s. posla Ebu . pa svi odjednom navali{e. rekao: “A da li si ti otvorio njegovo srce. a da im se mogu pridru`iti i drugi koji `ele. a prije “Umre El . On krenu s njima. Taj pohod je spomenuo Ibn .. te do|e do sukoba u kojem poginu Esir i svih njegovih 30 ljudi.Hadreda s dvojicom ljudi.s. po Hid`ri u mjesto El . koju su trebali da obave tokom sklapanja primirja na Hudejbiji.Gafarija.kad” (Naknadna umra).Eslemije u El .Ensarije u Jemen i D`abar (Mjesto koje pripada plemenu Gatafan ili Fezaretu ili Uzreti). Povod je bio {to je neki Esir ili Be{ir bin Zuram okupljao Gatafance da krenu protiv muslimana.. a nisu je obavili. 625 NAKNADNA UMRA Hakim pripovijeda: “Neprekidno su kru`ile vijesti da je Resulullah.. 7. Pohod Galiba bin Abdullaha el . po~etkom zulkadeta naredio svojim ashabima da se pripreme za odlazak na umru.

da gledaju muslimane. U Meku krenu{e s putni~kim oru`jem i sabljama u koricama. i Tvoj Hakk ja vidim u mome islamu. a. do{ao je s prijevoja Senijjeta koji gleda na Had`un .) Telbiju je glasno u~io dok nije do{ao do ugla na Mihd`enu. a. ostavio je svo oru`je: ko`ne {titove. Oni su me|usobno govorili: “Dolazi vam delegacija koju trese jesbirska groznica. Mogao im je narediti da `urno obi|u sve krugove. a ispred Resulullaha. Resulullah. i sva vlast pripada Tebi. inne . opasan sabljom. a. boje}i se da ih ne bi Kurej{ije obmanule. naredi svojim drugovima da `urno pre|u tri kruga. Naredio je tako|er da muslimani ihrame nose tako.. s 200 ljudi. ve . naoru`ani sabljama okru`uju}i ga sa svih strana. (Odazivam ti se Allahu. Ti nema{ sudruga. r.a mu{rici su se bili poredali da ga gledaju.hamde. odazivam se tvome pozivu. ja vjerujem u Tvoju Objavu. Mu{rici si izi{li na brdo Kajkaan.Zape~a}eni d`enetski napitak 347 Resulullah. strijele. svo je dobro uz na{eg Resula.Hulejfi. a da hodom izme|u dva “rukna” (crnog kamena i jemenskog ugla).. Najljep{a je ~asna smrt. sklonite se. Moj Allahu. i Resulullah.Revvaha. jahao je svoju devu Kasva. a i muslimani su u~ili za njim. Bit }emo vas mi udarcem. a.s. u~io je telbiju.s..s.s.mulk.l . a krajeve ihrama da prebace preko lijevog ramena. a muslimani su i{li uz njega. sljede}e stihove: “Sklonite se nevjernici s njegovoga puta. a. bit }emo vas. lebbejke la {erike leke lebbejka.. 627 Pri ulasku u Meku Resulullah.s.s. rekao: “O Ibn . opremio se borbenim oru`jem. po uzoru Kur’ana. Milostivi Allah na{. Kad je Resulullah. a zar pred . U toku tavafa. skinut glavu mu{ri~ku. da im se vidi desno rame.” Resulullah.a. povede 60 kurbana o kojima je vodio brigu Nad`ibe bin D`endeb el Eslemi. Za umru su obukli ihrame u Zul .s.. na sjevernom dijelu Meke. na Allahovom putu. a onda je obavio tavaf (obilazak oko Kabe) i s njim su tavafili muslimani. pjevu{io je Abdullah bin Revaha. a. o mu{rici. a.” 629 U Enesovom hadisu prenosi se da je Omer. odazivam. a on nije prestao donositi “telbiju” (Lebbekallahumme lebbejk. ne}e hajat drug za druga u svom tom vrtlogu.l .. u Kur’anu kog dostavi svome Resulu.. la {erike leke lebbejk). Kad su stigli na Je’d`ed`. ensariju. ali ga je u tome sprije~ila `elja da poka`e Kurej{ijama svoju snagu 628 i brojnost muslimana. Ti nema{ sudruga. oklopne {titove. ulazio u Meku..n niamete leke ve . spusti po D`ibrilu. koplja i s oru`jem ostavio Evsa bin Hulija. u~e}i telbiju.

prije ulaska u Meku poslao D`afera bin Ebi . To isto u~ini{e i ostali muslimani. a. a. neka i de od nas. Resulullah...s. Ismailova majka).. Omere. Spomenut }emo ih redom: . kazuje{ i pjeva{ stihove?” Tada mu Resulullah.kadi ili zbog toga {to je do{la kao dug za neobavljenu umru na Hudejbiji.a.kasas i 4. El . pa }e je ona bolje pazizti i njegovati. Abbas.l .s. da ga ~uvaju i da zamijene onu grupu koja treba do}i da obavi sve obrede umre.Abbasa.a. rekao: “Ovdje je mjesto za klanje kurbana.Rafia.” 631 Kada je Resulullah. s muslimanima je u tri kruga oko Kabe ~inio “reml” (reml je polutr~anje s tresenjem ramenima).s. povika{e: “Jesu li to oni ljudi za koje ste rekli da ih drme jesribska groznica? Oni su sna`niji od bilo koga drugog. a. posla ljude na Je’d`ed`. a. Es . a tu su stajali i pripremljeni kurbani.s.s. ostade u Meki tri dana. posla nekoliko pohoda. r. r.Harisa el . Resulullah. do|o{e mu{rici kod Alije. Nakon toga Resulullah. stihovi }e na njih br`e djelovati nego odapete strijele!” 630 Resulullah. jer joj je maj~ina sestra bila D`aferova `ena.. dozivaju}i: “O amid`a. spremi se i napusti s muslimanima Meku. a ~etvrtog dana. da mu dovede Mejmunu.. a. gdje je ostavio oru`jr.Fadli. udade je za Resulullaha.s..s. a..Kadijjet 3. obavio tavaf oti{ao je na Saffu da obavi tr~anje izme|u Saffe i Merva (dva brijega izme|u kojih je tr~ala Had`era. Mejmuna uze za staratelja El .s.. ili zbog toga {to je padala u vrijeme primirja koje je prethodne godine sklopljeno na Hudejbiji. Me|utim.Sulh. i to u Allahovom haremu.Taliba da mu zaprosi Mejmunu. El . i reko{e mu: “Ka`i svome drugu (Resulullahu. a.s. El .s.s. re~e: “Pusti ga. k}er.a. a. a tu obrija i glavu ({to spada u obrede had`a i umre). a. pa je Resulullah. Nakon sa’ja zaustavio se na Mervu.. jer joj je sestra bila Abbasova `ena Umul . To tr~anje od sedam krugova zove se “Sa’j”.s. Stoga je Resulullah.. r. dodijeli je D`aferu.348 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullahom.).. 632 Ta umra nazvana je umretu . Kad ih ugleda{e mu{rici tako ~ile i kreposne.kada’... k}erku El . a. a. kretao iz Meke. 2. r. Istra`iva~i uzimaju to drugo mi{ljenje 633 Ina~e se ova umra imenuje s ~etiri imena: UMRETU: 1. htjede je uzeti kod sebe. Kad su stigli na mjesto “Seref”. Resulullah je . a. vrijeme mu je isteklo.. i svaki klanac i slobodni prostor Meke je “menhar” (mjesto za klanje kurbana). za njim je krenula Hamzina. a. pa se s njom sastao u Serefu. a. tu zastado{e da borave neko vrijeme.a. sirotica. Tako i uradi{e. a. ali u isto vrijeme i D`afer i Zejd..Amirijja. u povratku iz Meke zadu`io Ebu . o amid`a!” Alija.s. izjutra.. a. a.s.” Resulullah. Na ovoj “umri” Resulullah. 634 Nakon povratka s ove umre Resulullah. Dok je Resulullah. zakla kurbana na Mervi.. o`eni Mejmunu..s.s. Resulullah..s.

Pleme Benu . a. tako da Resulullah. Pleme Benu Sulejm odgovori: “Nama nije potrebna va{a vjera.Havazin su stalno produ`avali svoje neprijateljstvo i ispoljavali ga veoma ~esto. 7.Kuda’at sabralo je veliku vojsku da napadne muslimane.evela. 8. poslao ih je do Benu . To je ujedno bio i naj`e{}i rat kojim je zapo~ela serija osvajanja kr{}anskih zemalja.evela. H. Pohod zvani Zate Atlah. H. koji ga zarobi. H.Ezdija da odnese Resulullahovo. Bilo je to mjeseca safera. mjeseca rebiul . g. sveza i posla u Basru. carev namjesnik u Belki (mjesto u [amu).. a. osim jednog ~ovjeka koji je bio ranjen i ostao `iv me|u ubijenima.Avd`ae. posla [ud`a bin Vehba el . {to odgovara augustu ili septembru 629. a. udaljeno od Kudusi .Avd`ae. poslao je Harisa bin Umejra el .{ . a muslimani su zarobili dva ~ovjeka Benu Sulejma.[erifa dva dana hoda. H..s. 3. Mu’ta je selo na samom jugu [ama. 8. Pohod zvani Zate Irk. mjeseca rebiul . g. gdje ga ubi{e. pismo velikodostojniku Basre. na ~elu je 50 ljudi. Galib je krenuo na ~elu 200 ljudi. Njemu se isprije~i [erhabil bin Amr el .. H.Gassani. .s. a da nisu imali nikakvih neprilika. a.Esedijja s 15 ljudi.. POVOD ZA BITKU Resulullah. Kad je to saznao Resulullah. Pohod Ibn . g. g. a ovi se ne odazva{e. a zalijenili su i bogat plijen.Zape~a}eni d`enetski napitak 349 1. Resulullah.. Oni zarobi{e i poneso{e bogat plijen.s. 2. na pleme Benu . a.Ensariju s 15 ljudi. Pohod galiba bin Abdullaha radi osvete ashaba Be{ira bin S’ada u jevrejskom Fadku. mjeseca zul-hid`eta. 8. Zadatak je bio da ih pozovu u islam.s. posla Ka’ba bin Umejrea el . Benu . 635 4. Oni sreto{e neprijatelja i pozva{e ljude u islam.Havazin. a. Bitka na Mu’ti dogodila se mjeseca d`umadel-ula.s. 636 BITKA NA MU’TI Ta bitka je najve}a i najte`a koju su muslimani vodili za `ivota Resulullaha. ve} zasu{e muslimane strijelama i sve ih poubija{e.Sulejma. 8... g.s.” Nakon tog odgovora do{lo je do `estokog sukoba u kojem je ranjen Ebul . Oni su vodili `estoku bitku u kojoj je bilo mnogo neprijateljskih `rtava. g.

govore}i: “Pratila vas Allahova sre}a. 637 To je bila najve}a muslimanska vojska koja je do tad krenula u bitku. i uz to jo{ s plijenom. Ne smijete okaljati ~ast. ^uo sam Resulullaha.s. neka se vojska osloni na Allaha. ne palite i ne ubijajte djecu. `ene i stare osobe.{.s. VOJNI ZAPOVIJEDNICI RESULULLAHOV. okupi se svijet i oprosti od vojnika.. kako u~i ajet iz Kur’ana u kome se spominje D`ehennem. veoma mu te{ko pade..S. a. Kad do|o{e do Resulullaha. . Tada zaplaka jedan zapovjednik. Ne plja~kajte. Ne ru{ite ku}e. i na Njegovom putu protiv Njegovih nevjernika.” 640 ISPRA]AJ MUSLIMANSKE VOJSKE I PLA^ ABDULLAHA BIN REVVAHE REVVAHE Kada se vojska pripremila za pokret. a. ‘I svaki od vas }e do njega sti}i! Gospodar tvoj se sigurno na to obavezao!’ (19:71) A ja ne znam kako }u se odmaknuti od D`ehennema.s.” 638 Predade im bijeli bajrak i odredi Zejda bin Harisea za bajraktara. za njih. izaslanika smatralo se najve}imzlo~inom koji se mogao mjeriti s objavom rata (ili zna~iti ~ak i vi{e). pogine dostojanstveno.s.{. i neka se bori. a. kako bi prolaznici pored njegovog kabura znali da je bio na Allahovom putu gazija. Bio je to Abdullah bin Revvaha.. a. i da tamo{nje stanovnike pozovu u islam. kao {ehid. I moli ga da. d`. pa ako prihvate dobro i jeste.{. Zejda bin Harisa i re~e: “Ako pogine Zejd. Allah vas ~uvao i nama ~itave i zdrave vratio.. Narod ga upita : “Za{to pla~e{?” On odgovori: “Nemojte milsiti da me je strah. osim one koja se borila protiv “ahzaba”. to nije.. da mu svojom milo{}u oprosti grijehe. nakon {to mu se budem primakao?” Muslimani po`elje{e sretan put svima.. Tako|er im re~e: “Borite se u ime Allaha.. naslje|uje ga D`afer. vijest o pogibiji Harisa. d`.350 Zape~a}eni d`enetski napitak Ubistvo Resulullahovih. a ako pogine D`afer. ili da mi je `ao ostaviti vas. te odmah pripremi 3000 vojnika. a zatim se pozdravi{e sa zapovijednicima i zamoli{e Allaha. udru`enog neprijatelja.” Abdullah bin Revvaha izgovori stihove u kojima moli Allaha. onda ga zamjenjuje Abdullah bin Revvaha. sje}i stabla i palme. I RESULULLAHOV. te da se kroz bitku o~isti {ljam koji }e izi}i na povr{inu poslije pjene (na vodi ili krvi). ako pogine. ili da toliko volim ovaj dunjalu~ki `ivot. a ako ne prihvate. A. 639 Naredi im da do|u na mjesto na kojem je ubijen El .Haris bin Umejr.. d`.. d`. postavi na ~elo vojske. NALOG NJIMA Resulullah.{.

Ensariju. pa tu zastade. a na lijevo krilo Ubadet bin Malika el . D`ezam. Krenimo! Ne}emo biti uskra}eni za jedno od dva dobra: ili pobjeda ili {ehadet (smrt na Allahovom putu).” Abdullah bin Revvaha suprotstavi se tom mi{ljenju. krenu{e prema neprijateljskoj zemlji. izi|e da ih isprati. za njih dalekoj. i u ovoj.s.. ni snagom. a mi se ne}emo boriti ni mno{tvom. i to na ovoj daljini. zemlji. MUSLIMANSKA VOJSKA NEPRIJATELJU KRE]E PREMA NEPRIJATELJU Nakon dvije no}i provedene u Meanu. a. muslimani se povuko{e u Mu’tu i tu se utabori{e.Zape~a}eni d`enetski napitak 351 Potom vojska krene. DOGOVARAJU MUSLIMANI SE DOGOVARAJU U MEANU Muslimani nisu ni sanjali da }e se susresti s tako ogromnom vojnom silom. nagradio. d`. a Resulullah. ni brojem.” Na kraju svi prihvati{e njegovo mi{ljenje. Tada do|e do njih vijest da je Herakle krenuo sa silom od 100 000 Vizantijaca iz Belke. s jo{ sto hiljada ljudi. Heraklijeva vojska presrete ih u jednom selu Belke. Da li je mogu}e da ovako mala vojska. @eljeli ste da budete {ehidi. Bulejk i Belij. Kada se neprijatelj pribli`io.Vedai. gledaju}i za njima. tako mi Allaha. a.s. Mi }emo postupiti po njegovoj naredbi.{.l .. o broju na{eg neprijatelja.. Pratio ih je sve do Senijetu . . on ohrabri ljude govore}i: “O narode. napadne tu ogromnu vojsku od 200 000 vojnika? Oni se dogovori{e i reko{e: “Obavijestit }emo Resulullaha. od svega 3000 boraca. 641 MUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU NEO^EKIVANO STANJE I NEO^EKIVANO STANJE STRAHA Putovala je muslimanska vojska prema sjeveru i stigla do Muana. a njima su se priklju~ila plemena Laham. mjesta u [amu na sjevernoj granici Hid`aza. Mi }emo se boriti snagom ove na{e vjere s kojom nas je Allah. Na svoje desno krilo postavi{e Kutba bin Katadeta el Uzriju. Zatim su se poredali za borbu. zvanom Me{arif. pa ili da nam po{alje jo{ ljudi ili da nam naredi {ta da radimo. ne mo`ete sada mrziti ono {to ste tra`ili.

a. Pri~alo se da ga je ubio neki Bizantijac.Talib. kada puhne vjetar imana i vjere. osim kod muslimana. Tri hiljade ljudi licem u lice s napadom i navalom 200 000 vojnika. sko~i na zemlju i po~e sje}i sve oko sebe. za nagradu darovao krila u D`ennetu. @estoko i hrabro se borio. Zatim ga prihvati nadlakticama i nosio ga je sve dok ne pade ubijen. {ta je njoj. d`. On uze od njega. On istupi naprijed ja{u}i konja. Buharija prenosi od Nafia da ga je Ibn . Bajrak ponese lijevom. Stoga je D`afer nazvan d`enetska ptica.s. tako {to ga je raspolovio na dvoje. pribi se uz njega.352 Zape~a}eni d`enetski napitak PO^ETAK BITKE I SMJENE ZAPOVJEDNIKA PO^ETAK Na Mu’ti sukobi{e se dvije vojske i otpo~e `estoka bitka.{. Jurio je u boj sjeku}i sve oko sebe.Omer obavijestio kako je stajao kraj ubijenog D`afera i prebrojao na njemu pedeset rana i uboda i to sve sprijeda. ponese bajrak islama i jurnu. Tragali smo za D`aferom i na|osmo ga me|u ubijenima. U borbi izgubi desnu ruku. kad u ovakvom `estokom okr{aju ginu muslimani. pa mu je Allah. Bilo je za nevjerovati {ta sve ~ini u svojoj hrabrosti. a ostalo baci iz ruke. pa mu i nju odsjeko{e.miljenik Resulullaha. donosi sa sobom ~uda. sve dok nije jurnuo na neprijateljska koplja i poginuo. zar joj nije drago da u|e u D`ennet? U toku borbe do njega je do{ao njegov amid`i} i dao mu komad mesa da prezalogaji. griznu jedan zalogaj. Na tijelu mu prebrojasmo preko devedeset uboda i rana” 643.Omer pri~a: “U~estvovao sam u toj bitki. da mo`e letjeti kud `eli. smr}u pravog {ehida. Komandu vojskom preuze D`afer bin Ebi . da je donio zakletvu sebi da }e svakako sebe `rtvovati. Zejd bin Haris . a zatim jurnu naprijed govore}i stihove u kojima ka`e. dok i sam ne poginu. pa uze sablju i po~e ubijati oko sebe. 642 U drugom predanju Ibn . kritiziraju}i ga {to prethodnih dana nije ni{ta jeo. ^udna neka bitka! Svakakvih }emo iznena|enja do`ivjeti na ovome dunjaluku! Me|utim. malo se dvoumio.” 644 Nakon {to poginu D`afer herojskom smr}u. Borio se i borio. voljela to njegova du{a ili ne. primjerom heroja kakve ne pozna svijet. islamski bajrak ponese Abdullah bin Revvaha. Kad mu dojadi ubijati s konja. S le|a nije imao ni jedne rane.. . a u Omerovom predanju od Nafia dodano je : “To smo vidjeli s prednje strane njegovog tijela.

Iz bojazni da ih muslimanska vojska ne bi zavukla u mrtvu pustinju. a Halid nakon jednosatnog odmjeravanja. zatim Ibn . Dobro je znao da im ne bi mogli uma}i. a prije nego }e sti}i vijest u Medinu o borbi: “Zejd je uzeo bajrak i poginuo. uze bajrak i re~e: “O muslimani.” Resulullah. rekao je na dan Mu’te.Revvaha. zvani Sabit bin Erkam. Me|utim. kako bi izbavio muslimane. oni odustado{e od bitke. pristupi ~ovjek iz plemena Benu . a potom promijeni bokove. Gledao je kako se muslimanska vojska uskome{ala.Zape~a}eni d`enetski napitak 353 ISLAMSKI BAJRAK U RUKAMA “ALLAHOVOG MA^A”. juna{tvo. zatim D`afer. Buharija prenosi od Halida da je pri~ao: “Devet sam sablji polomio na dan Mu’te. Neprijatelj je to promatrao. vode}i ra~una da raspored vojske ne poremeti. Oni se prepla{i{e.Ud`lan. obavije{ten vahjom (objavom). pa je i on poginuo.i tako sve dok sablju nije uzeo “Allahov ma~” .VELIDA Nakon pogibije Abdullaha bin Revvaha.” Ljudi izabra{e Halida bin el . da se zaklju~iti da je Halid odolijevao cio dan ogromnoj bizantijskoj vojsci te`e}i svim srcem da smisli neku ratnu varku pomo}u koje bi zapla{io bizantijce. a lijevo na desno. pa je pomislio da im je do{lo poja~anje. po~e polahko da se povla~i nazad..” 646 KRAJ BITKE NA MU’TI Uz ogromnu hrabrost. a. On uze bajrak i povede te{ku i `estoku bitku. pa je i on poginuo . Kad osvanu drugi dan. pa desno krilo stavi na lijevo. Prethodnicu postavi u pozadinu.” Oni reko{e: “Ti. slo`ite se i izaberite jednog ~ovjeka da vas predvodi. promijeni Halid raspored vojske.Velid pokazao svu svoju vje{tinu i zrelost da spasi ostale muslimane iz ovoga u {ta su sami sebe uvukli.Halid. Bizantijci su pomislili da im muslimani spremaju neku prevaru i da }e upotrijebiti neke ratne “varke”.” 645 A u drugom tekstu hadisa stoji: “Slomilo se u mojoj ruci devet sablji na Mu’ti. pa su tako s Allahovom dozvolom pobijedili. Razli~ita su mi{ljenja kako se dalje odvijala bitka. nakon detaljnijeg prou~avanja svih verzija pripovijedanja. Tada je Halid bin el .” On odgovori: “Ja ne mogu.s. osim jemenskog ma~a.dok je to govorio plakao je . . jedino je izdr`ao jemenski ma~. tom morskom burom bizantijske vojske.Velida. ipak je bilo veoma iznena|uju}e da ova mala vojska uspije u nepokolebljivosti pred tim silnim naletom. HALIDA BIN EL . a da ovi ne poduzmu za njima potjeru.

ova bitka imala je ogroman zna~aj na propagandnom polju. uistinu Allahov Poslanik.354 Zape~a}eni d`enetski napitak Tako se neprijatelj povu~e u svoju zemlju i nije ni pomi{ljao o potjeri za muslimanima. a to je da osvete ubijenog Resulullahovog. i vrati{e u Medinu. Ubrzo iza toga na islam pre|o{e plemena: Benu . Zbog svega toga vidimo svadljiva arapska plemena koja su do ove bitke stalno napadala muslimane. Fezaret i druga. na prvom mjestu. izuzev {to nam historija pripovijeda da ih je dosta poginulo toga dana. a.Sulejm. Ova bitka na Mu’ti bila je samo odsko~na daska za kona~ni obra~un s Bizantijom. Eto. i da je njihov Muhammed. 647 UBIJENI NA OBJE STRANE U bitki na Mu’ti poginulo je ukupno dvanaest muslimana. to ~udo potvrdilo je Arapima da su muslimani ne{to sasvim drugo od onih na koje su oni navikli na tim svojim prostorima.. E{d`ea. Arapi su smatrali da borba zna~i uni{tenje bi}a i izazivanje smrti kroz nesre}u. kojeg su ubili Bizantijci u Basri.{.. REZULT REZULTATI BITKE Va`no je napomenuti da muslimani u ovoj bitki nisu ostvarili zadatak zbog kojega su oti{li. Gatafan. sam po sebi bija{e najve}e ~udo toga doba. Zubjan. da bi se na kraju vratili s minimalnim gubicima i bez ve}e {tete. . bili za~u|eni i iznena|eni vije{}u o muslimanskom pohodu na najve}u svjetsku silu toga doba na zemaljskoj kugli. Me|utim. Svi su Arapi. izaslanika. Muslimani se pak sretno povuko{e. Po~eli su shva}ati da muslimanima pomo} i pobjeda dolaze od Allaha. d`. a susret ove male vojske od 3 000 boraca. da odjednom bivaju naklonjena islamu. Harisa bin Umejra.s. jer je ugled muslimana probio granice Arabije. a ne zna se koliko je na bizantijskoj strani. Ona je poslu`ila kao priprema za osvajanje bizantijskih krajeva koje }e muslimani zauzeti u tim dalekim divljim prostorima.

Belkjajna i drugih. a. Amr je stao na ~elo 300 muhad`ira i ensarija sa trideset konja. a usput i da se obra~una s plemenom Kudaat. a. a. a oni se razbje`a{e po unutra{njosti. a bio je i imam u namazu cijeloj vojsci. El . u mjesecu d`umadel-ahire. Posla mu tako|er elitu muhad`ira i ensarija.Asa bila je iz plemena Belija. Od nje do Medine je deset dana hoda. posla mu Ebu . a. Naredio mu je tako|er da mu se pridru`e plemena pored kojih bude prolazi poput Belija. Uzreta. odabra Amra bin el ..Selasil je oblast iza Vadi .Ubejdea bin el . a. sreto{e se s njihovom vojskom. To bi bio ujedno razlog za obra~un izme|u muslimana i tih plemena.s.s. neposredno poslije Bitke na Mu’ti.. dobi obavijest da oni imaju veliku vojsku. Rafia bin Mukisa.s.Duhmiju. r.s.Ubejde pokori mu se. te da se ne odvajaju i ne podvajaju. Resulullah. Resulullah. g. a danju se odmarao.Kura. H..a.. Amr je bio glavni vo|a. pa Resulullah. Zatu .SELASIL” Kad je Resulullah. prdade Amru bijeli uz crni bajrak.” Ebu . Muslimani ih napado{e.S . Ebu .s . Nakon toga.. No}u je Amr s vojskom putovao.l . a. posla Amra njima.. 8. tra`e}i pomo} u vojsci. Na samoj granici. Majka Amra bin el . sazanao da su se arapska plemena prisdru`ila bizantijskoj vojsci protiv muslimana u Bitki na Mu’ti. .Zape~a}eni d`enetski napitak 355 “ZATU POHOD “ZATU . vojska se uputila u zemlju Kudaata..s. Mogu}e da su ova dva uzroka bila odvojena jedan od drugoga.As posla Resulullahu. me|u kojima su bili Ebu . a ja sam vo|a.E{d`eija kod Resulullaha. Amr posla Avfa bin Malika el .Ubejde htjede da on predvodi vojsku. a mogu}e je i da su bila usporedna. da mu raportira o u~injenom zadatku i da ka`e da su svi `ivi. Trebalo je da ih pridobije. na sjeveru. Kada se ta vojska priklju~ila Amrovoj.Asa da njegov plan provede u djelo.. osjetio je veliku potrebu da poduzme mudre korake da ih razdvoji od Bizantijaca. pa mu Amr re~e: “Ti si do{ao meni kao ispomo}. stoga Amr bin el . a.. Resulullah. pa je pre|e sve do krajnjih granica. koje se okupljalo da napadne okolinu Medine.s.D`erraha s 200 ljudi i dade mu bajrak.Bekr i Omer.s. i naredi im da se priklju~e Amru i da budu svi zajedno. kako im ne bi na um palo da se po drugi put udru`e u oanko velikom broju. dakle. Kad se pribli`i plemenu Belijj.

zemlje plemena D`ezzam. a. 648 KAT POHOD BENU . Dosta je neprijateljske vojske izginulo.356 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibn . kao i veliki broj stoke. H. U ropstvo je pao veliki broj `ena i djece.KATADE U HUDRU Ovaj pohod dogodio se u mjesecu {abanu.. Uzrok je bilo okupljanje Benu Gatafana u Hudri. Katade je u ovom pohodu proveo petnaest dana. g. Resulullah.s .s.Ishak navodi da su se muslimani spustili do vode. Narod Hudre ratovao je s Ned`dom.Selasil. 8. Taj bunar (voda) naziva se Zatu . posla na njih petnaest ljudi na ~elu s Katadeom. 649 .

Vo|a Benu . te napado{e pleme Huzaat. koju je u~inio da bude uputa svjetovima. .s.s. i potpi{e s njim ugovor. mo`e to uraditi. 8.s. Tom pobjedom je izbavio Svoj grad i Svoju ku}u. Zemlja zablista i zasja u svijetlu islama. a. a ljudi su u skupinama pohrlili u Allahovu vjeru. Tada je do{lo do sukoba i borbe u kojoj su Kurej{ije pru`ile pomo} Benu . i da se pleme koje je u savezu s jednom od dvije strane smatra dijelom te strane... uzdigao Svoju vjeru i Svoga Poslanika.. Resulullahom.. a. oba plemena imala su me|usobnu sigurnost.{. Pleme Benu .Bekr s Kurej{ijama. iako su u predislamskom dobu bila u velikom neprijateljstvu i pod krvnom osvetom.Vetir na obronku Meke i pobi{e neke mu{kace.. kraj izvora El . po no}i. Kad je do{ao islam. a. mjeseca {abana. smatra neprijateljstvom cijele te strane. Prema tom paragrafu. te da se bilo kakvo neprijateljstvo od nekog plemena. povezani su rastrgnuti konci. d`.Bekru u oru`ju i ljudstvu. H. Nevfel bin Muavija ed .Dejli poveo je svoje ljude. a pleme Benu . pleme Huzaat u{lo je u savez s Muhammedom.Bekr ugrozilo je ovu sigurnost pote`u}i ponovo pitanje krvne osvete iz ranijeg perioda. Zauze}em Meke obradovani su stanovnici Neba. Oba plemena bila su indirektno u primirju. 650 POVOD ZA BITKU Ranije smo govorili da jedan paragraf hudejbijskog primirja glasi da onaj ko ho}e da stupi u savez s Muhammedom. iz nevjerni~kih i mnogobo`a~kih ruku.BITKA ZA OSLOBO\ENJE MEKE Ibn el . te Svoju vojsku i Svoje sljedbenike. g. a isto tako ko ho}e da s Kurej{ijama sklopi savez i potpi{e ugovor mo`e to uraditi.Bekra.Kajjim ka`e: “To je najve}a pobjeda kojom je Allah. i stupilo na snagu primirje.

sazva{e vije}e na kome doneso{e zaklju~ak da po{alju svog poglavara.Huzaija s grupom ljudi u Medinu da obavijesti Resulullaha. u ime mira Benu . Amr po~ne recitirati stihove: “Moj Allahu. a.spreman je za boj.Bekra.. Veoma upla{eni za lo{e posljedice koje ona nosi.358 Zape~a}eni d`enetski napitak Kurej{ije su se borile na strani Benu .pa re~e: “Zaista }e ovaj oblak spustiti pobjedu Benu . a.. Resulullah.Bekru protiv njih. a da za to nisu imali nikakvo opravdanje.s. lijep kao mladi mjesec i visok k’o bor. Vi ste bili djeca.” U me|uvremenu Resulullah.s. obe}anje ~vrsto sru{i{e k’o zid. pozovi vjernike da po|u s tobom. EBU .s. koriste}i tamu no}i.” 651 Resulullah. da obnovi primirje s muslimanima.SUFJAN ODLAZI U MEDINU DA OBNOVI PRIMIRJE ^injenica je da je potez koji su na~inile Kurej{ije i njihovi saveznici bio isklju~ivo izdaja i otvoreno ru{enje potpisanog ugovora. u Meki.Ha{ima i Huzaa.Sufjan da u~vrsti primirje i produ`i njegov rok. U Keddi. Ebu . Muhhamed na{ Resul. U svojoj zabludi nisu neki broj. a.. ugleda oblak na nebu ({to je ina~e veoma rijetka pojava za to podneblje). a. da na ruku’u i na sed`di ubiju nam soj.Huzaat uspjeli su se vratiti u Meku i na{li za{titu kod Budejla bin Verkae el .” . Ispri~a{e mu ko je sve poginuo u sukobu.” Iz Meke do{ao je Budejl bin Verkae el . Stoga su ubrzo shvatili {ta ta njihova izdaja zna~i.s. do}i }e s velikom vojskom po zlotvora. a mi zreli ljudi. zatra`i{e spas. zvanog Refia.sufjana. odlu~nog pogleda.Huzaija. pohita u Medinu kod Resulullaha. misle}ida ne}u japozvati vas. Amr bin Salem el . Ozbiljnog je lica.Ka’bu. On im je rekao: “Znajte da }e vam do}i Ebu . Potom se vrati{e u meku.Huzaije i kod svog {ti}enika. s Allahovom voljom. kad primismo islam u inat zabludi. na Vetiru s nama nametnu{e boj. Kurej{ije smjelo prekinu{e mir. okrenu se Amru i re~e: “Ti si pobijedio. a. Benu . Pomo} Muhammede.. i zate~e ga u mesd`idu gdje sjedi s ljudima. kao i pomo}i Kurej{ija Benu ..s.unaprijed je obavijestio svoje ashabe {ta }e Kurej{ije poduzeti zbog svoje izdaje. ja pozivam Ahmeda. Amr bin Sal’me. o ~itavom doga|aju.

Sufjan ga upita: “Odakle to dolazi{ Budejle?” (Mislio je da je on bio kod Resulullaha. a ti se nevjernik i ne~ist. izdrobi ga i u tome je vidio “ko{pice”. a k}er mu zabrani.s. ili postelju meni?” Ona odgovori: “To je postelja Resulullaha.a..Sufjan ustade i ode u mesd`id. od Muhammeda?” Budejl odgovori: “Ne.” Kad Budejl produ`i za Meku. r.. ustani i sam posreduj kod ljudi. sav uzrujan.. r.. odgovori mu: “Ja to ne}u u~initi.Sufjanu mrak uhvati nao~i.s. Budejl se upravo vra}ao iz Medine.” Iza toga ode kod Omera bin el . ja sam posredovao kod ljudi”. r. a zatim se vrati u svoju zemlju. Krenu da sjedne na Resulullahovo.Talibu.. njihov sin.a.) Budejl odgovori: “I{ao sam s nekim ljudima Huzaata na obalu i u ovu dolinu.. a.a.Kenaneta.. r. o~ajan ipokoran: “O Ebu el .. On re~e: “O ljudi. a. On je upita: “O k}eri. tako mi Allaha.a.” Ebu . s njom bih se borio protiv vas.Taliba.s. a Hasan.a. moj sin je mali da bi posredovao me|u ljudima.a. r...” Ebu .s. Resulullahu. sjedio je s Fatimom. r. a. sigurno je svoju devu hranio ko{picama. pa re~e: “Kunem se Allahom da je Budejl i{ao Muhammedu. odgovorimu: “Te{ko tebi Sufjane. ne vidim {ta bi te moglo izvu}i iz ove situacije. da porazgovara snjim.a. Budi mi posrednik kod Muhammeda!” Alija. r.” Sufjan ga upita: “Da ne dolazi{.Sufjan: “Misli{ da }e mi to {ta pomo}i?” Alija. nalazim se u veoma te{koj situaciji. r..s. a. a. nije mu ni{ta odgovorio. a ja sam do{ao zbog posla i sigurno se ne}u vratiti onako razo~aran kako sam do{ao. a Ebu .a.. pa re~e Aliji bin Ebi . a.. (za . za vas? Tako mi Allaha. puzao je izme|u njih.. Ebu . ti si mi najbli`i krvni ro|ak. r. bit }e poglavar Arapa do smrti?” Ona odgovori: “Tako mi Allaha. reci.s.Hasane (Hasanov o~e). Alija.” Zatim on nastavi put i do|e u Medinu. U|e u sobu svoje k}erke Ummi Habibe. strogo je naredio da ne smijemo s njim razgovarati o tom pitanju. pa ga zamoli da govori Resulullahu..s.” Tada se Ebu . ne dozvoljava{ mi da sjednem na ovu postelju? Ili pretpostavlja{ mene postelji. i u|e kod njega. ne treba nikakav posrednik.a. a..a. i re~e: “Mo`e{ li ti da naredi{ ovom tvom sinu da posreduje me|u ljudima.: “Ne mislim.” On se okrenu Fatimi. pa i s njim htjede popri~ati.s. mo`da. Ti si poglavar Benu . On potom ode kod Ebu .” Zatim pri|e mjestu gdje se Budejlova deva odmarala pa uze njenog izmeta.Sufjan krenu po dogovoru Kurej{ija i susrete u putu Budejl bin Verkaa u Usfanu.” On re~e: “Tako mi Boga.a. ali ne mislim da ima{ drugog izlaza. r.Sufjan ode kod Alije bin Ebi ..” On izi|e od k}erke i ode do Resulullaha. r.a.s. a. Resulullah.. otkako si oti{la od mene pogodilo te zlo. On re~e: “O Alija.Hattaba. Resulullah. re~e: “Zar da se ja zauzimam kod Resulullaha.Zape~a}eni d`enetski napitak 359 Ebu . Ebu -Sufjan re~e: “Akoje bio u Medini. odgovri mu: “Tako mi Allaha.. {ilte (postelju). da nemam ni{ta drugo osim jednu sjemenku.Bekra. a. a Omer.” Ebu . r.Bekr. {ta da radim?” Alija.

pa s njim ni{ta ne u~inih. a.Sufjan re~e: “Nalo`io mi je da tra`im za{titu od ljudi. nije to vrijeme da se ide u boj protiv Benu .. ako sazna. a.s.s. tako mi Boga. Tada im Resulullah.Bekr) upitao ju je: “O k}eri moja. ni{ta ne odgovori. dobi vijest da je Resulullah. a.Kuhafeta (Ebu . ne znam da li }e {ta biti od toga ili ne?” Oni ga upita{e: “A {ta ti je savjetovao?” Ebu . tako mi Allaha. Tako mi Boga.{.. pomislio da Resulullah.Bekra). g. H.” PRIPREME ZA BORBU TO OSTANE TAJNOSTI I POKU[AJ DA TO OSTANE U TAJNOSTI Uzima se iz Tuberanijinog predanja da je Resulullah.. Kad je ta izvidnica stigla na svoje odredi{te. a da niko ne zna ni{ta o tome. Poslije Amra do|e Budejl. Alija se samo poigrao s tobom. ja pozivam Ahmeda.” Tre}eg dana.Asfera. 652 . naredi da se pripreme i obavijesti ih da ide u Meku. tri dana prije nego je obavije{ten da je ugovor prekinut.. zatim sam oti{ao kod Ebu . do|e Amr bin Salim el . naredio Ai{i. a. rano izjutra. tako mi Boga.”.s.. pa Ebu .. pa ljudi shavti{e da je ugovor prekinut.Sufjan.s. ne dozvoli da Kurej{ije i{ta saznaju i vide dok ih ne iznenadimo u njihovoj zemlji. pa sam to i u~inio. dovom: “Gospodaru moj.s. a.?” Ai{a ponovo odgovori: “Nemam pojma.a.Huzaija s 40 jaha~a i zapjeva: “O moj Bo`e. pa ja to i u~inih.. a. a on mi. Resulullah.” On odgovori: “ Ne.Hattabu. krenuo u Meku. On se obrati Allahu. r.. d`. da mu pripremi odje}u.. Zatim uzjaha svoju devu i krenu u Meku.Katadea u dolini izme|u Zi Ha{ba i Zi el . da bi neprijatelj. i muslimanima bi jasno da je vijest istinita..” Oni ga upita{e: “Da li je to odobrio Muhammed?” On odgovori: “Ne. Kad do|e u Meku. Poslije sam oti{ao Omeru ibn el .Merveta koja je udaljena tri “burde” od Medine (burda je 12 milja).” Radi sigurnosti i tajnosti tog pohoda. posla izvidnicu od osam ljudi pod komandom Ebi . pa gdje onda ide Resulullah. pa i oni krenu{e za njim i sustigo{e ga.s. Najzad sam i{ao kod Alije i primijetio da je najmek{i (najbla`e naravi) od svih njih.” On re~e: “Tako mi Allaha. kakvo je to spremanje?” Odgovorila je: “Ne znam. pa vidjeh da nam je on najve}i neprijatelj. drugog izlaza nisam imao. Kurej{ije ga upita{e: “S kakvim novostima nam dolazi{?” On odgovori: “I{ao sam kod Muhammeda i ispri~ao mu za{to sam do{ao.” Oni reko{e: “Te{ko tebi. ide na tu stranu. tako mi Allaha. On mi je signalizirao {ta da u~inim. prvog ramazana. 8.360 Zape~a}eni d`enetski napitak obnavljanje primirja). Kad ju je posjetio njen otac (Ebu .

MUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU ZA MEKU 20. a.. Resulullah. moja djeca i sav moj rod. Oni ga odneso{e Resulullahu.” On ih obavje{tava o spremanju Resulullaha. i Mikdada da do|u na to i to mjesto gdje ima ba{~a s breskvama i da }e u njoj na}i `enu koja u svojoj kosi krije pismo za Kurej{ije. Nisam se odmetnuo od islama. Oni nemaju me|u Kurej{ijama rodbinu koja }eih {tititi.Beltaa posla Kurej{ijama obavijest da se Resulullah.s. . re~e: “On je u~esnik Bedra. Kurej{ijama. U pismu jestajalo: “Od Hatiba bin Beltaa.. ja vjerujem Allaha i Njegovog Poslanika.{. pa re~e: “Odmaknite se!” Oni se odmako{e. ja sam vam oprostio. mo`da je Allah.. da ga ubijem.. Postao je licemjer. nakon {to je primio islam. Tako mi Allaha. 8.. s 10 000 muslimana i ashaba. i predado{e. a ni promijenio vjeru. Obavijest posla po jednoj `eni koja pismo sakri u svoju pletenicu. pa ne na|o{e ni{ta. o Allahov Poslani~e. Nisam jedan od njih.” 653 Tim primjerom Allah.” Resulullah. a.Gaffariju. Allahov Poslani~e. a. napusti Resulullah. nai|o{e na `enu u nosiljci. do|e putem Objave vijest {ta je Hatib u~inio. susrete ga amid`a Abbas bin Abdul .Muttalib. sprema da do|e u Meku... a. Omere.” Ona vidje da s njima nema {ale.s. stigao u D`uhfu. a. Resulullahu..” Omer ibn el . Medinu i uputi se u Meku. ramazana . r.s. H. a. sve }u ti re}i. Naredi{e joj da si|e s deve. On je izdao Allaha i Njegovog Poslanika. ili }e{ izvaditi pismo ili }emo te mi pretresti. a.s.Rehna el .. te ga predade Aliji i Mikdadu. da krene u Meku.a.Zape~a}eni d`enetski napitak 361 Hatib Ibn . Upita{e je gdje je pismo koje nosi Kurej{ijama.” Omerove o~i zasuzi{e i on re~e: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. na devi koju su vodili vodi~i. ali sa bio veoma vezan za Kurej{ije. U Medini ostavi za zamjenika Ebu ..mubarek mjeseca.s. a ona re~e da nema nikakvo pismo. onemogu}io je sve obavje{tajceda dostave Kurej{ijama bilo kakvu vijest o pripremljenosti muslimana i odlu~nosti da se bore.s.s. pozva Hatiba i upita ga: “[ta je to Hatibe?” On odgovori: “Pri~ekaj.” Zatim je rekao: “Radite {ta ho}ete.. r. Naredi{e njenoj pratnji da je pretresu. g. ani mi te nismo optu`ili bez razloga. A {ta zna{. Kad do|o{e. Alija joj re~e: “Kunem se Allahom da Resulullah. a.. nije krivo govorio.Hatab tada re~e: “Dozvoli mi.. a ona rasplete pletenicu i izvadi pismo iz nje.a. a. On je upravo napustio Meku s porodicom i sinovima i krenuo u Medinu kao muhad`ir. pogledao u~esnike Bedra. Tako mi Allaha. d`. Kad je Resulullah.{..s. Obojica uzjaha{e konje i krenu{e na to mjesto. On posla Aliju.s. ali kod njih je moja porodica. d`..

i jacija ga zate~e u “Dolini Fatime”.s.. EBU ..” 654 MUSLIMANSKA VOJSKA ZAUSTA ZAUSTAVLJA SE NA MERRI .. kad nosih zastavu Ahmedovu vojsku da bacim u zabludu..s. Kad su do{li do izvora Kudejd.s. a.. ba{. postavi za nadzornika stra`e. a. od milostivih.Sufjana za prsa i re~e: “Jeste.” Tad Alija. okrenu glavu od njih zbog velikog neprijateljstva i zlobe prema njemu. putovao je od Medine poste}i. a.s. Resulullah. naredi stra`i da bdije. garanciju sigurnosti prije nego u|e u Meku. r.s.. Ebu . I ostali muslimani su to isto u~inili.s.reko{e oni . zgrabi Ebu . da te sretnem znaj. r.a.655 Odatle je nastavio put do Merri Zahrana. odgovori: “Ja vas sada ne}u koriti.. za uput u Istinu. Allah }e vam oprostiti. Ko no}nom putniku. a Resulullah.S. no} mi bje{e tamna. a. mi smo zaista zgrije{ili. a Omera ibn el Hattaba.s.Umejjeta. On je najmilostiviji. Resulullah. a. u El . Ummu Selema obrati se Resulullahu. bijelu mazgu i krene da potra`i nekog drvosje~u. A. Tako odjednom planu 10 000 baklji.’” (12:9) Zaista.” (12:92) Ebu .SUFJAN PRED RESULULLAHOM.s.. a. a. stihovima: “Pro|e moje vrijeme.harisa i sina svoje tetke Abdullaha bin Ebi .s.Sufjana bin el . . bili tvoj amid`i} i tvoja teti~na najgori prema tebi. re~e Ebu .a. On naredi vojsci da zapale baklje. a.. ode do Resulullaha. a. ti si taj {to me progonio iz Meke. a.‘Allah te je nad nama uzvisio. Abbas uzjaha Resulullahovu. Uputi me Alah.Harisu: “Idi pred Resulullaha.362 Zape~a}eni d`enetski napitak A kad je stigao Resulullah.Sufjanu bin el .s.ZAHRANU Resulullah. da obavijesti Kurej{ije da izi|u i da tra`e od Resulullaha.s.. Postili su i ostali muslimani..Sufjan poslu{a.. a.: “Nisu.. Resulullah. Nakon {to su odsjeli muslimani u Merri .s. ili bilo koga. ne dozvoljava da iko zna bolje govoriti od njega. a.s.s..” Resulullah.. Resulullah. evo moje {anse. prekide post i napi se vode.Zahranu. izme|u mjesta Kudejda i Usfana. a. a.Ebvu’ susreo je svog amid`i}a Ebu . i reci mu u lice isto {to su rekla Jusufova bra}a Jusufu: ‘Allaha nam’ .Sufjan odgovori Resulullahu. a zbog Njega sam tebe progonio ja.

’ Resulullah. dozvoli mi da ga ubijem’” Abbas pri~a: Ja rekoh: ‘O Allahov Poslani~e. osim mene ne}e ove no}i uzeti pod za{titu’. a niti ovoliku vojsku’. Allahov neprijatelj? Hvala Allahu..s. rekoh: “Polahko. a.’ On `urno krenu do Resulullaha.a. a zatim sjedoh kod Resulullaha.s. Omere. re~e: ‘Te{ko tebi. ne bih ti tako govorio!’ Omer. odgovorili bi: ‘Amid`a Resulullaha.s. a Budejl re~e: ‘To su iz Benu . evo Ebu . r. ja sam ga uzeo pod svoju za{titu’. te{ko Kurej{ijama sutra. sa svojom vojskom.. osdvedoh ga kod Resulullaha.{. osim Allaha.Sufjane. pa po{to je Omer.s.s.” Abbas pri~a: “Jahao sam s njim. Ebu . r. a Ebu . re~e: ‘ Idi. Nego.s. a kad osvane. a.Sufjana. Meni ne preostaje ni{ta drugo do da znam da je tvoj prelazak na islam bio dr`ai Resulullahu. r.Hattaba. On upita: ‘Ko je to?’ Ustade i do|e do mene. ni dobro}udnijeg. tvoj prelazak na islam bio mi je dra`i od Hattabovog islama. jesi li to ti?’ ‘ Jesam. tako ti oca i majke?’ Rekoh mu: ‘Tako mi Allaha. bio uporan u zahtjevu da ga ubije. muslimani bi upitali: ‘Ko je ovaj?’ Kad bi ugledali Resulullahovu.. do|i mi s njim. pa i on poznade moj glas i re~e: ‘O Ebu . a. niko ga.a. a.Sufjane.a. a. on bi me dosad za{titio. Abbase..Sufjan. pa kad god bi pro{li pokraj neke vatre. d`. a zar nije do{lo vrijeme da shvati{ da ..{. s njim kod svojih stvari.’” (Tako su razfovarale Kurej{ije.’ On uzjaha iza mene. uzja{i na ovu mazgu dok nas ne dovede do Resulullaha.. pa rekoh: ‘O Ebu ..re~e: ‘Polahko Abbase. d`. od Hattabovog islama. ni bri`ljivijeg od tebe.Sufjan izlazio u izvi|anje. Budejla i Verkae. na njegovoj mazgi.s. a. tako mi Allaha!’ ‘Pa {ta da uradim.s. a. obgrlih mu glavu i rekoh: ‘Tako mi Allaha. da je on kojim slu~ajem ~ovjek iz Benu Adija bin K’aba. re~e: ‘Te{ko tebi. Tako|er je i Ebu . iako su bili veliki majstori izvi|anja i uho|enja. mazgu kad ~uh razgovor Ebu . a za mnom u|e i Omer.) Abbas re~e: “Ja mu poznadoh glas.Sufjana. Koji te dovede i bez ugovora i bez zadane rije~i. zahvatila ih groznica rata’.s.. On krenu s Hukejm bin Huzamom i Budejlom da prislu{kuje i oslu{kuje nove vijesti o Muhammedu. pa on kad ugleda Ebu Sufjana. mazgu i mene na njoj.’ ‘A ko su ovi?’ ‘ To jeResulullah..s. Da sam mislio da osim Allaha ima drugi bog. a kada ugleda Ebu Sufjana iza mojih le|a.. viknu: ‘Ebu .Sufjan)’.s.Hanzela (Ebu . a. pa re~e: ‘O Allahov Poslani~e.. oni su u malom broju da bi to bile njihove vatre. da ga je tek sada primio. a njegova dva druga vrati{e se. nije li do{lo vrijeme da i ti sazna{ da nema drugog boga. a. Vra}ali su se s izvi|anja.?’ On re~e: Tako mi Boga.s.. nema plemenitijeg. Ebu -Sufjan je pri~ao: ‘Nikad do sada nisam vidio ovoliko vatri nave~er. a. r.. onemogu}io je Kurej{ije da do|u do bilo kakvih informacija o muslimanima. a.’ Resulullah.Sufjan dodade: ‘Nisu ovo samo Huzaije.a.Zape~a}eni d`enetski napitak 363 Allah. tako mi Allaha. a..Huzaata. ako te se domogne. Ebu ..’ Ja odoh i kad osvanu.’ Tako smo prolazili pokraj vatre Omera bin el . Abbas pri~a: “Jahao sam Resulullahovu.Fadle. pa tra`i pomilovanje. odsje}i }e ti glavu.

mi ne}emo biti sigurni dok god Ebu . primi islam i posvjedo~i da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik.Sufjan dodade: “Onda je najbolje poslanstvo.. evo za njega ne{to: Onaj ko se u Meki skloni u Ebu .a onda bi pitao: “Imam li ja {ta s tim plemenom?” Napokon pokraj njega pro|eResulullah.’ Resulullah. Sufjan bi upitao Abbasa: “O Abbase. re~e: ‘Da. Ebu . danas }e biti osvojene svetinje. Ima mi{ljenja da je bajrak predan Zubeiru.’ Abbas viknu na njega: ‘Te{ko tebi..s. danas je dan u kome }e Allah uzdignuti i proslaviti Kurej{ije!” On zatim posla ljude da oduzmu Sa’du bajrak i predade ga njegovom sinu Kajsu. a.Sufjan povika: “Slava Allahu. Abbas to u~ini..” “[ta ja imam sa Muzejnetom?”. grupisani po svojim plemenima i sa svojim bajracima. a.s. ili: “Ko su ovi. Abbasu?” “Pleme Muzejnet. jesi li ~uo Sa’da?” “A {ta je to rekao?” “Rekao je to i to. pitao se Sufjan. u srijedu. ramazana. u~ini za njega ne{to u tom smislu. dok ne pro|u kraj njega svi Allahovi borci. Tako su pro{la sva plemena. bit }e siguran.Haram.” Tada Osman i Abdurrahman bin Avf reko{e: “O Allahov Poslani~e.’” NAPU[TA MUSLIMANSKA VOJSKA NAPU[TA MERRI .Fadle. Tako|er.364 Zape~a}eni d`enetski napitak sam ja Allahov Poslanik?’ On re~e: ‘[to se ti~e tvog poslanstva.. Od oklopa im se nije ni{ta vidjelo izuzev o~iju.’ Ebu . ko su ovi?” A Abbas bi odgovarao. Ebu .Sufjan preispitivao bi se. a ko su ovi?” On odgovori: “To je Resulullah. a. danas }e Allah poniziti Kurej{ije!” Kad je Resulullah. Abbas re~e: ‘O Allahov Poslani~e. Ebu . ni po broju ni po snazi”.” Resulullah. a.” Abbas re~e: “O Ebu Sufjane.s. Pored njih prolazili su naoru`ani i dobro opremljeni borci. a Ebu . g.{ehadet. . a.Sufjan ima mo} i vlast kod Kurej{ija. danas je kraljevstvo i vlast tvoga brati}a ogromna. o Abbase.Sufjan je ~ovjek koji voli ponos i ~ast..” Bajrak ensarija nosio je S’ad bin Ubadet.Sufjan primi islam i izgovori kelime .Sufjanovu ku}u.. Kad god bi pokraj njih pro{la nova grupa. pa bi rekao: “[ta ja imam sa Sulejmom?”.: “Sulejm”. to su razultati poslanstva”. re~e: Danas je dan u kojem se veli~a i slavi Kaba. bio nasuprot Ebu . meni nije jo{ sve jasno. s muhad`irima i ensarijama. a. bit }e sigurni oni koji se zatvore u ku}e.Sufjana u tjesnacu kraj planinske stijene. 17. sastavljenom od muhad`ira i ensarija.Sufjana.Sufjan mu re~e: “O Allahov Poslani~e.ZAHRAN I KRE]E U MEKU Ujutro. Merri .s. npr.s. a Ebu . H. napusti Resulullah.s. i oni koji se sklone u Mesd`idul .. Kad je prolazio pokraj Ebu Sufjana re~e mu: “Danas je dan krvavog boja. 8.Zahran i naredi El . a potom: “O Ebu .Abbasu da zadr`i Ebu .” Sufjan dodade: “Niko ovima ne}e biti ravan.i . prije nego ti odsje~e glavu. sa svojom vojskom u zelenom. Treba on to vidjeti.

Od te poniznosti brada mu je gotovo dodirivala jahalicu.. zvani Hamas bin Kajs. pa ako krene u na{u korist.s.s. Muzejneta.Zape~a}eni d`enetski napitak 365 KUREJ[IJE IZNENA\ENE DOLASKOM MUSLIMANSKE VOJSKE Kad je Resulullah. zatim je citirao stihove u kojima otprilike ka`e: Ako se muslimani pomole u Meku.. unaka`enih nogu.” Ebu . mrzak li je onaj koji predvodi narod. i re~e: “Ako vam se isprije~i neko . a iza njih arapska plemena. priklju~it }emo im se. a uz njega je postavio Eslema. tako mi Boga. On naredi Halidu da u|e u Meku s donje strane.Bekra. Safv bin Umejjeta i Suhejl bin Amra. iskoristi trenutak njegove slabosti i viknu: “Ubijte slatkog. Utbetoba k}er. ne dozvolite da vas zaslijepi ova ovdje.Sufjana bit }e siguran. prihvatit }emo {ta nam se nudi. ko se skloni u Ebu . TUVA MUSLIMANSKA VOJSKA U ZI TUVA Resulullah.{. I znajte. a. a ovi ma~evi o{tri s obje strane. a ako oni stradaju. ne treba nam tvoja ku}a. to njihovo oru`je je u potpunosti pripravno. nastavljao je svoj put predav{i se potpuno i skru{eno Allahu. Muhammed vam dolazi s onim nad ~ime vi nemate vlasti.” Sav olo{ Meke iskupi se oko Ikremeta bin Ebi . Gaffara. da te neko od njih slu`i (bude sluga)”.Sufjana. na brdu El . i kad u|e. El . Halida bin Velida opostavio je na desno krilo. ima sigurnost!” Oni odgovori{e: “Ubio te Bog. brzo }e ubijati i sje}i muslimanske glave.” On re~e: “Ja `elim. Na njega sko~i njegova `ena Hinda. a. kao i onaj ko u|e u Harem Kabe. pro{a o pokraj Ebu . da se biju s muslimanima. masnog. Oni sakupi{e olo{ Meke i reko{e: “Ove }emo isturiti naprijed..Abbas mu re~e: “Spas i izbavljenje tvom narodu!” Ebu . dolazi vam zbog ne~ega {to ne mo`ete izbje}i. Sulejma.Sufjan pohita u Meku. zadovoljan {to je ba{ njega po~astio da oslobodi Meku. evo Muhammeda. viknu iz sveg glasa: “O narode Kurej{a. Onaj ko u|e i skloni se u ku}u ebu . Na Zi Tuavau izvr{io je raspored vojske. On je prije toga pripremao oru`ja.” Ona mu re~e: “Tako mi Boga.” On re~e: “Ko se zatvori u svoju ku}u ima sigurnost.D`ehla. ni tvoja za{tita.” Ljudi se razi|o{e po svojim ku}ama i u Harem Kabe.Sufjanovu ku}u. ni{ta od toga ne}e biti za Muhammeda i njegove drugove. d`.Handemet.Sufjan re~e: “Te{ko vama. on odgovori: “Za Muhammeda i njegove drugove. D`uhejna. Uz njih bio je jedan ~ovjek iz plemena Benu . pa kad ga je njegova `ena upitala: “Za{to sprema{ to {to vidim?”.

koji je kovao i pripremao oru`je kojim }e se boriti protiv muslimana.Avvam koji je nosio Resulullahov. Odatle se nije micao dok nije do{ao Resulullah. a. MUSLIMANSKA VOJSKA ULAZI U MEKU Svaka vojna skupina muslimana krenula je u meku putem kojim joj je Resulullah. Poklik vojske strah zadaje.s. kao mra~ne sjene.s. naredio. od Keda. ko ih je u putu susreo.Fihri i Hunejs bin Halid bin Rebia. tj.muslimana. poginu{e Kerez bin D`abir el .366 Zape~a}eni d`enetski napitak od Kurej{ija..Ubejde komandirao je pje{adijom koja nije imala naoru`anja..Had`un. njih je Halid zatekao na El . naredio da se oni sklone usred doline. Halid bin el .s. pa su ubijeni.. `eno.s. . On nekako do|e do svoje ku}e i re~e svojoj `eni: “Zabravi za mnom vrata”.s. Zubejr je u{ao u Meku i nije zastao dok nije postavio Resulullahov. sa svojom vojskom. a. a. a. ne bi rekla ni jedne besjede. Da zna{. Tako je bio pora`en Hamas bin Kajs. pa je Resulullah. nije ostao u `ivotu. i da zabode svoj bajrak u El . a naizust re~e sljede}e stihove: “Da si bila na brdu Handeme.Velid i njegovi vojnici krenuli su naprijed i niko od mu{rika. a..” Halid je ulazio u Meku pretra`uju}i je dok se ne susrete s Resulullahom. gdje }emo ih mi do~ekati.s. Njemu naredi da u|e s gornje strane Meke. sjeku} na{e }ele. te da se ne mi~e s tog mjesta dok mu ne do|e Resulullah. [to se ti~e kurej{ijskog olo{a.s. a ona ga upita: “A gdje ti je sada ono {to di govorio?” On u isti mah. kad pobje`e Safvan i Ikreme. Kurej{ije. Od njegovih bli`ih saradnika . `estoko ih napadnite i protjerajte prema Saffi. te jurnu{e muslimani na mene. a. na Saffi. Ebu . bajrak u mesd`id Harema Kabe. pa ih je napao i pobio 12 mu{rika. k’o krik lava iza le|a kad zapla{i mene.s. bajrak. a. Lijevo krilo je predvodio Zubejr bin el . kako bi se mogli upuptiti u Meku kad ve} tamo bude Resulullah.Handemi... a. Oni su istupili od po{tovanja naredbe i krenuli sami drugim putem.

i napokon otvorio vrata. oni nikad nisu ni vjerovali u ove strjelice. pa ga rukom zdrobi. a. Stoga ga je skratio. poredali se u redove i ~ekali {ta }e Resulullah. okrenu se prema zidu nasuprot vrata. Njegovo obe}anje obistinilo se. Jednog. pojavi se okru`en muhad`irima i ensarijama i tako u|e u mesd`id Kabe..s. A POTOM DR@I GOVOR KUREJ[IJAMA Resulullah. A. u~initi. Tako|er. On se uhavti za dovratnik kabenskih vrata. naredi da se slike izbri{u. Jedinog.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 367 RESULULLAH. On pri|e Had`erul . pa re~e: “Ubio Allah mu{rike. zaista.” On ugleda u Kabi goluba od drveta. Od zida je bio udaljen tri ar{ina. dodirnu ga. Kaba je tada bila sagra|ena na {est stupova. zatvori vrata Kabe za sobom. a. Nakon toga. KLANJA U KABI..s. S njim unutra ostado{e Usama i Bilal. RESULULLAH.s. a zatim napravio krug unutar Kabe Bejtullaha. pozva Osmana bin talhu. a s desne jedan. Resulullah. i Ismaila. koja su nekoliko stepenica uzdignuta od zemlje. Tu je klanjao. Iza le|a su mu ostal tri stupa. A. imetak i ljudi su u mojoj vlasti.. a potom obavi tavaf.Bejtullaha) stajalo je 360 kipova. klju~ara Kabe. Vidio je sliku Ibrahima.s..S.S.esvedu (Crnom kamenu). Kurej{ije su ve} ispunile Harem Kabe. Oko Kabe (Allahove ku}e . izaziva te{ku . Unutar Kabe ugledao je slike. a. a. U ruci je nosio luk. osim slu`be u ovoj Allahovoj ku}i i napajanja had`ija. nestaje!” (17:81) “Do{la je Istina. Prvi tavaf obavio je ja{u}i i bez ihrama. sli~no je kao i namjerno (bi~evanje i batinjanje). tako mi Allaha. a nestalo je la`i. Ubiti nekoga gre{kom.. re~e: “Nema drugog boga osim Allha. a.. a zatim je izgovorio tevhid (potvrda Allahove jedno}e . a la`i je nestalo i ne}e se ponovo vratiti. Svako dobro djelo. uze od njega klju~ i naredi da se kabenska vrata otklju~aju. S lijeve strane bila su mu dva stupa. i gledaju}i dole u Kurej{ije. kao posmatraju strjelice za igru.s.” (34:49) Kipovi su se ru{ili jedan za drugim padaju}i na lice. On ih po~e lupati lukom i govoriti: “Do{la je Istina. a.La ilahe illallah).. dao je pomo} Svome robu! Samo On je pobijedio sve udru`ene neprijatelje. ULAZI KIPOVA U MESD@ID KABE I ^ISTI GA OD KIPOVA Resulullah. la`. Prou~io je tekbire na obje strane.

s. danas je dan za dobro~instvo i oprost. d`. 100 deva. u djelu “Tabekat”. dodijeli nama ~uvanje Kabe i napajanje had`ija. a... da bilo {ta ka`em. nose}i klju~ Kabe u ruci. a opskrba koju zaradite na dozvoljen na~in od ovog posla. Ebu .s. znao da je to prava Istina i ja bih ih slijedio. {ta mislite {ta ste zaslu`ili. a. i tro{ite je. a. vje~ana i naslije|ena Allahova ku}a.. nastavi: “O narode Kurej{a.a. vi ste slobodni!’” KLJU^ BEJTULLAHA Nakon toga Resulullah. re~e mu: “Evo ti klju~ koji si imao (on je bio do tada klju~ar Kabe).s.. uistinu.) Tada Resulullah. a. a. sjede u mesd`id. a.s.” (U drugom predanju stoji da je to izgovorio El . Allah. Allah ima povjerenja u vas za ovu Ku}u. a Resulullah. Svi su ljudi od Adema rodom.” A El . Allah vas je oslobodio d`ahilijske oholosti i predislamskog veli~anja predaka.s. od kojih 40 mora biti s plodom u stomaku.{.” Zatim prou~i ajet: “O ljudi. sve zna i nije mu skriveno ni{ta. halal vam je. re~e: “Re}i }u vam kao {to je Jusuf. Itab re~e: “Bog se smilovao Usejdu (ocu njegovom) da to ne ~uje i ne vidi.s.” (49:13) VAS “JA VAS SADA NE]U KORITI” (12:92) Zatim Resulullah. idite.Haris re~e: “Kad bih. Itab bin Usejd i El . Mi vas od jednog ~ovjeka i jedne `ene stvaramo.” Napokon. naredi Bilalu da se popne na Kabu i prou~i ezan. a Adem je od zemlje. On re~e: “O Allahov Poslani~e. Ebu . O Osmane.” (U predanju od Ibn . a. stoji da je rekao. Od vas je ne}e mo}i preuzeti niko osim silom silnik... . r.. Allah.Sufjan bin Harb. plemenit brat i sin plemenitog brata si. dok mu je pru`ao klju~: “Evo vam Bejtullah.368 Zape~a}eni d`enetski napitak od{tetu. rekao svojoj bra}i: ‘Ja vas sada ne}u koriti. tako mi Boga.s.Sufjan re~e: “Ja ne}u ni{ta kazati. i {ta }u ja sada vama u~initi?” Odgovori{e: “Samo dobro. Njemu pri|e Alija. te blagoslovio.Haris bin Hi{am sjedili su u dvori{tu Kabe. O narode Kurej{a. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najvi{e boji.Sa’da. upita: “A gdje je Osman bin Talha?” Oni ga pozva{e. i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali.Abbas.”) BILAL U^I EZAN NA KABI Do|e vrijeme za namaz i Resulullah. jer bi ga to `estoko rasrdilo.” Resulullah..

pa je neki ~ovjek do{ao kod Resulullaha. pa da te obavijesti. Ikrime bin Ebi . Mikjes bin Subabet. Abdullah bin Ebi Serh.Talibove. u|e toga dana u ku}u Ummu . a. a ona ih je zaklju~ala u svoju ku}u. Ummi .s. a.D`ehel pobjegao je u Jemen. opra se i klanja osam rekata u njenoj ku}i. pa je molio da mu oprosti. i obavijestio ga. i molila ga da ide po njega {to joj je odobrio. ali je zbog neprijateljstva ubio nekog ensariju. Ikrime bin Ebi . Ibn .Sarh primio islam i u~inio hid`ru. a potom se . To su: Abdul . pa se za njega zauzela njegova `ena kod Resulullaha. oslobo|ena robinja porodice Abdul .s.s.. Abdullaha bin Ebi . (to je ona kod koje je na|eno Hatabovo pismo).” Njen brat Alija bin Ebi . Pitala je Resulullaha. neka si sklonila. dvije Hatalove pjeva~ice koje su pjevale satiri~ne pjesme na ra~un Resulullaha.s. i on se zbog toga odmetnuo od islama i vratio u Meku. naredi da se na|e i ubije deset najve}ih zlo~inaca Meke.. poklonio mu je `ivot. Ranije je Ibn Ebi .s. k}erke Ebu . pred njih do|e Resulullah. ve} je bio namaz pobjede i osloba|anja Meke.Hatal uhvatio se za pokriva~ Kabe.Sarha doveo je Osman kod Resulullaha.).Haris i Itab tada reko{e: “Mi svjedo~imo da si Allhov Poslanik. pa joj je potvrdio. a. naredi da ga ubiju. a. pa ga ubi{e. i re~e: “Znam sve {ta ste rekli!” On ponovi {ta je svaki pojedina~no kazao. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 369 i ovaj {ljunak }e me izdati i obavijestitit ga (Resulullaha.duha).. a. Resulullah.” ZAHVALE NAMAZ POBJEDE ILI NAMAZ ZAHVALE Resulullah. POGUBLJENJE NAJTE@IH ZLO^INACA Resulullah.. a. “duha”. El .Hani.s.. a.Esved. Bilo je vrijeme prijepodneva (Ed . to nije bio taj namaz. pa makar ih na{li skrivene pod pokriva~em Kabe. zvani “salatu-l-fethi”.s.s. a.. Bio je poslije toga dobar musliman.D`ehl. a.Muttaliba.. rekao: “One koje si sklonila. pa su ga neki drugovi Kurej{ije ubiti.s.. Vratili su se zajedno u Meku i primili islam. i Sira.Hani je prilikom ulaska muslimana sklonila u svoju ku}u dva mu`avljeva ro|aka. Resulullah. je li ona u pravu.Talib htio ih je ubiti. Ta~no znamo da to nije mogao ~uti niko sa strane. a. pa joj je Resulullah. Mikjes je prije zauze}a Meke primio islam. me|utim.” Utom.s.s.s. a... Mnogi su pomislili da je klanjao “salatu-d-duha-namaz”.. Hebbar bin el . Haris bin Nufejl bin vehb.Uzij bin Hatal. Mikjes bin Subabet jeste mu{rik kojega je ubio Numejle bin Abdullah.

re~e mu da zna za njegovu namjeru. a. a. Nakon toga Safvan primi islam.s. koja je ubijena. oko ~ijih imena ili prezimena ima nesuglasica. da ga ubije.Hatala. koga je ubio Alija. a. Ona je primila islam.s. a Resulullah. a drugoj je opro{teno. r.s. Resulullah..Ishak. prihvati i dade mu svoj turban u kojem je u{ao u Meku. a njegova `ena je ve} ranije primila islam..370 Zape~a}eni d`enetski napitak odmetnuo od islama i vratio Kurej{ijama. kako navodi Ibn . k}erku Resulullaha.s. k}i Utbeta.s.D`umehi zatra`io je za{titu za njega kod Resulullaha.s. a. zatim Ummu . pa je poslije umjesto rugalica i satira.s.s. a.Sufjana. pa je pala na stijenu i to je bio uzrok gubitka trudno}e. a. Fadelet je bio mladi} i pri{ao je Resulullahu. Time je bilo kupno devet mu{karaca i {est `ena. El -hakim navodi da je bio osu|en i Ka’b bin Zubejr (pjesnik). Pretpostavlja se da su Ummu Sa’d i Erneb dvije spomenute pjeva~ice. jedna je ubijena. robinja Ibn . ali je po svom visokom polo`aju me|u kurej{ijskim vo|ama osjetio strah i pobjegao iz Meke.Sad koja je ubijena tako|er. te primi islam.. O njemu }e biti govora kasnije. 656 SAFVANA UMEJJETA ISLAM SAFVANA BIN UMEJJETA FADALETA I FADALETA BIN UMEJRA Safvan nije bio me|u optu`enim zlo~incima. A {to se ti~e El . on je stra{nim mukama mu~io Resulullaha. Hebbar pobje`e iz Meke na dan zauze}a. dok je obavljao tavaf. a. pa kad Fadalet priznade. da u~ini hid`ru.Huzaija.a. a. {to Resulullah.Esved poku{ao je sprije~iti Zejnebu. Ibn . pjevao hvalospjeve (el . Od spomenute dvije pjeva~ice. i vrati ga u Meku. pa je primila islam. Umejr bin el ... On je primio islam. dva mjeseca za razmi{ljanje. potvrdio je njihov prvi brak.s. Hebbar bin el . Me|u optu`enima bili su: Vah{i bin Harb i Hinda.Haris bin Talatil el . Nakon toga primio je islam i bio dobar vjernik. uistinu. odobri mu ~etiri mjeseca.medh). Allahov Poslanik i da je o svemu obavije{ten..Had`er navodi: Ebu . Resulullah.Ma’{er spominje jo{ neke ljude koji su tom prilikom ubijeni za kaznu: El . Safvan zamoli Resulullaha. Njega je ubio Alija.. Zatim neka Erneb. . a.s. a. kao {to je i Sara primila islam.Harisa. On se otimao s njom. spoznao je tog momenta da je Muhammed.. Umejr pohita za Safvanom koji je krenuo u D`idu da odatle la|om bje`i u Jemen.. a `ena Ebu .

s. zbog nekih starih nesuglasica iz predislamskog doba. nakon ovoga uspjeha ostati u svom rodnom gradu i na svojoj zemlji?” U tome momentu. drugog dana od oslobo|enja Meke.{.s.. Meku proglasio svetom onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju. povodom toga re~e: “O narode Huzaata. koja je njegovo rodno mjesto.Abbas re~e: “Allahov Poslani~e. Niko od ljudi. poslije ovog doga|aja. njegova domovina. kao {to je bila i ju~er.. On se zahvali Allahu. niti se mogu ~upati biljke.S. ustade Resulullah. a.s.{.. ali ko od sada bude ubijen.” U jednom predanju stoji: “Zatim ustade neki ~ovjek iz Jemena.” Poslanik.[ah. A. a potom re~e: “O ljudi. Resulullah. a. a. HUTBA (GOVOR). takozvani Ebu .Lejsa. d`.. ensarije me|usobno reko{e: “Ne mislite li da }e Resulullah.. zaista je Allah. DRUGOGA DANA U MEKI Sutradan.Zape~a}eni d`enetski napitak 371 RESULULLAHOVA. pa kad je zavr{io..” Ibn .. recite: ‘Allah je dozvolio to Svome Poslaniku.S. RESULULLAHOVA. a. re~e: ‘Napi{ite to Ebu .’”657 BOJAZAN ENSARIJA OSTA DA ]E RESULULLAH. re~e: “Osim despika.” Toga dana Huzaat pleme ubilo je ~ovjeka iz Benu .s. Vi ste ubili ~ovjeka i time podmirili stari dug. on je dignutih ruku u~io dovu na Saffi. a vama nije. i to u odre|eno vrijeme u danu koji je pro{ao.. niti lov loviti. to napismeno?’ Pa Resulullah. Ona je sveta Allahovom sveto{}u do Sudnjeg dana..[ahu. i re~e: ‘Mogu li dobiti. ako bude od njega koristi. o Allahov Poslani~e. njegova porodica ima pravo na izbor izme|u dvije mogu}nosti: da se ubije ubica ili da uzmu krvarinu. OSTATI U MEKI Kad je Resulullah. A. ili posje}i stablo. ko vjeruje Allaha i Sudnji dan.s. zauzeo Meku. d`.s. O tome neka prisutni obavijeste odsutne. da odr`i ljudima govor. dosta je bilo ubijanja. osim lavande (despika) jer ga koriste za mirisanje slu`avki i ku}a. re~e: “[ta ste . a danas je ta svetost opet na snazi.. a.’” U drugom predanju stoji: “Ni trn se ne mo`e tu odsje}i. u Meki ne smije proliti krv. dignite ruke od ubijanja. na ovome mjestu. niti se uzeti {to se na|e osim ako }e se to obznaniti. izre~e Mu slavu. a. Ako to sebi neko dozvoli zbog toga {to je Allahov Poslanik borbu vodio.

nastavio: “I da ne}ete potvoru ~initi”.” Njen sin Hanzala poginuo je na Bedru. Allahov Poslani~e”. a.” Kad se vra}ala sa sastanka. zaista je ru`no to ~initi. nastavi: “I da ne}ete krasti”.s. To priznado{e i Resulullahu. sjedio je na Saffi. nakon zakletve mu{karaca na vjernost. pa ako ja uzmem malo od njegovog novca?” A Ebu .. kad se pojavila Hind. r. ni`e od njega. a {to nam ne naredi{ da se lijepo vladamo i da budemo upu}ene”. a.a. a Resulullah. da je od smijeha zalegao.Sufjan dodade: “Ono {to ti uzme{. a. r. Potom je Resulullah...s. pa Resulullah. nasmija se i prepoznade Hindu. Saznado{e da bez islama nema nikakvog uspjeha.s.a. a. nismo ni do{le na ovaj sastanak s namjerom da budemo neposlu{ne.372 Zape~a}eni d`enetski napitak rekli?” Odgovori{e: “Ni{ta.s.s. a zatim re~e: “Ti si Hind?” Ona odgovori: “Da.s. a. moj `ivot i smrt su s vama.Sufjana.s. a. a. nastavi sa zakletvom i re~e: “I da blud ne}ete ~initi.s. pozvao `ene da to isto u~ine. Tada im on re~e: “Ne dao Allah. a Hind re~e: “Ebu . oprosti mi ono {to je pro{lo.. preobu~ena i skrivena. a vi ih ubijate kad porastu. a. Omer. a Resulullah. Omer. a.” A Hind dodade: “Mi ih odgajamo od malena. a Hind re~e: “Tako mi Allaha. a on je bio uporan dok mu ne priznado{e. a.Sufjan {krt je ~ovjek. Allahov Poslani~e!” On odgovori: “Allah ti oprostio!” Resulullah.. Ljudi su dolazili i zaklinjali se na poslu{nost i pokornost koliko god budu mogli. re~e: “I da ne}ete ni u ~emu {to je dobro poslu{nost odricati. ali to vi i oni znate bolje. i da je ne kazni za ono {to je u~inila s Hamzom. a. a Omer ibn el .s... a i Resulullah.. od srca se smijao. zahtjev.” A Hind upita: “A zar slobodne `ene (koje nisu robinje) to rade?” A Resulullah. nastavi: “I da ne}ete svoju djecu u utrobama ubijati. halal je”.” UZIMANJE ZAKLETVE NA VJERNOST Kad je Resulullah.” To Omer ponovi i od njih uze obe}anje.s.s..Medarik” 658 stoji. bio je svjedok.. Resulullah. pa se okupi{e oko njega da mu se zakunu na vjernost. a `ena Ebu .s. Mekanci su po~eli upoznavati Istinu.Hattab. s muslimanima oslobodio Meku. k}er Utbeta. U djelu “El .a.” A ona dodade: “Tako mi Allaha. On je primao od njih zakletvu i njima prenosio Resulullahov. da je Resulullah..s. Resulullah... razbi svoj kip (boga) i re~e: “Zbog tebe smo `ivjeli u zabludi!” .s. bila je upla{ena da je ne prepozna Resulullah.. tada re~e: “Tra`im od vas rije~ da ne}ete Allahu {irk ~initi. r. a.. masmijao se.. a. a..

obnavljaju}i islamska znamenja i upu}uju}i narod na pravi put.Evsa.s. da sru{im to bo`anstvo. Halid je udari sabljom i raspolovi je na dvoje.” Amr mu re~e: “I sada si jo{ uvijek u zabludi. Kip Menat bio je u Mu{ellelu. a. tri milje od Meke. Resulullah. 8..S. a. Njegov ~uvar bio je Benu.” DELEGACIJE I IZVIDNICE Kad se Resulullah... To je bilo bo`anstvo plemena El . istog mjeseca da sru{i kip Suva’a. a. d`...s. Vrati se tamo i sru{i ga. d`.” Amr upita: “A za{to?” Ovaj odgovori: “Ne da se. El Hazred`a. To je bio najve}i njihov kip. Iz Meke otposla neke delegacije koje su tuma~ile islam i pozivale u islam. plemenski . To bo`anstvo pripadalo je Kurej{ijama i cijelom plemenu Beni . a.. on ga sru{i. upita ga: “Da li si vidio {ta?” Halid odgovori: “Ne.” Halid se vrati srdit.Huzaiji da popravi znamenja i znakove u haremu Kabe i da o~isti i odstrani sve {to podsje}a na prethodni period.Zape~a}eni d`enetski napitak 373 BORAV BORAVAK RESULULLAHA.Velid krenuo je 25.s..Usejdu el . posla Amra bin el .[ejban.. odmorio od rse|ivanja situacije u Meki. vratar ga upita: “[ta `eli{?” Amr bin el . Halid je krenuo s 30 konjanika.Kenan.!” U istom mjesecu posla Sa’da bin Zejda el . blizu Kudejda. bogobojaznost i Objavu.. a. i obavijesti ga {ta je u~inio. On je rekao jednom glasniku. Te{ko tebi. crna.s. re~e: “Da. Gassanija i drugih arapskih plemena.{. re~e: “Onda ga nisi sru{io.. nedaleko od Meke.Uzat.s. neka ne ostavi u svojoj ku}i ni jedno bo`anstvo (kip).” Resulullah. te kada do|e do kipa .Uzat koji se nalazio u Nahli.” Resulullah.E{hela sa 20 konjanika da sru{i Menata. On naredi da sru{e ku}u u kojoj je bio kip. To je bio kip plemena Huzejl u Ruhatu. raspu{tene kose. da li on ~uje ili vidi?” Zatim se primaknu i sru{i ga. A.{. ona je bila o~ajna {to ga vi{e nikad ne}e obo`avati u ovoj zemlji. Nakon toga vrati se Resulullahu. a. proveo je u Meki devetnaest dana. Na nju se izvika ~uvar kipa. a. Kad se vratio.s. jesi li vidio?” On odgovori: “Primam islam i predajem se Allahu. vitlaju}i golom sabljom. Kad je do{ao Amr do njega. da ide Mekom i da fvi~e: “Ko vjeruje Allaha.s. a da ga ne razbije. Amr upita ~uvara: “Eto. Kad je Sa’d do{ao do kipa. ramazana. g. Halid bin el .Asa. a. Pred njega izi|e gola `ena.h.” Vratar mu odgovori: “Ne}e{ mo}i to u~initi. posla Halida bin el Velida da sru{i kip El . Tokom tih dana naredi Ebu . pa ni tu ne na|o{e ni{ta. DJELOVANJE U MEKI I NJEGOVO DJELOVANJE Resulullah. Resulullah. to je kip El .As odgovori: “Naredio mi jeResulullah.s.

s. On. O tome je ~uo Resulullah. d`.Velid bio je na ~elu vojske od 350 ljudi. ensarija i iz plemena Benu . pa re~e: “Polahko. a. To je bilo vidljivo i u ovoj bitki u kojoj je u~estvovalo 10 000 muslimanskih vojnika.s. Omogu}eno je svima u Meki koji su skrivali islam. a. ne}e{ dosti}i vrijednost koraka mog ashaba. pred tobom je grupa grje{nika prema tebi!” Sa’d je udari i ubi je. re~e mu. i da ga ne}e mo}i dr`ati onaj koji je u zabludi.Sulejma. Izme|u Halida i Abdurrahmana bin Avfa izbi sukob i sva|a povodom toga doga|aja.” Sa’d se prima~e. Ta odlu~uju}a bitka otvorila je o~i narodu i poru{ila posljednje prepreke koje su bile . Halide.D`uzejmet i da ih pozove u islam. Sva arapska plemene i{~ekivala su {ta }e se izroditi iz sukoba koji se odvijao izme|u muslimana i idolopoklonika. Trebamo se sjetiti da je primirje na Hudejbiji bilo prethodnica za ovu veli~anstvenu pobjedu. a. posla Aliju. ostavi na miru mog ashaba. Resulullah. ne na|e ni{ta u njegovom skladi{tu.s. a. kad su prista{e “slina” krenule da sru{e Allahovu ku}u. a uo~i Hudejbije bilo ih je svega 3 000.a.Velid nakon ru{enja kipa El . Svakome svom vojniku naredi da povede po jednog zarobljenika. tako mi Allaha.. Kad se vratio Halid bin el .Uzat. pozvao ih je u islam. ja sam ~ist od onoga {to je u~inio Halid.. tako|er. odredi ga u {abanu iste godine. pa su razgovarali me|usobno. muhad`ira.Sulejma ubili su svoje zarobljenike. Resulullah. Sva su ta plemena dobro znala da }e dobiti Sveti hram Kabu onaj koji bude u pravu i na pravom putu. Kukala je i udarala se u prsa. a ensarije i muhad`iri nisu..374 Zape~a}eni d`enetski napitak prvaci ga upita{e: “[ta `eli{?” On odgovori: “Da sru{im Menata. ispri~a{e Resulullahu.Omer i njegovi drugovi. crna `ena.. Kad je do{ao do njih. uni{tio i u~inio ih kao li{}e koje su crvi isto~ili. ^uvar joj re~e: “Menat. Neka ne ubija nikoga. pa nisu umjeli da ka`u da su primili islam.s. nemirnih i uzrujanih pokreta glavom. to je velika pobjeda koja je uni{tila idolopokloni~ko bi}e u korijenu.. kad bi imao zlata kao brdo Uhud i da ga potro{i{ na Allahovom putu. promijenili smo vjeru. Halid bin el . To su se jedanput i osvjedo~ili prije pola stolje}a. pri odlasku ili dolasku. da ga javno ispolje i da ga prakti~no manifestiraju i u islamu se natje~u. i razmi{ljalo se o islamu. Ta pobjeda nije ostavila prostora ni opravdanje arapskiim plemenima za dilemu na cijelom arabijskom prostoru.{. a. a on podi`e ruke i re~e: “Gospodaru moj.. dok ne do|u do Resulullaha. pri~alo se o islamu. r.” To ponovi dva puta.” Oni reko{e: “Eto tebe i njega (kipa). da krene u pleme Benu . a njih je Allah. To je uzrokovalo da mnogi ljudi pre|u na islam. Potom on naredi da svaki vojnik ubije svog zarobljenika. a iza kipa pomoli se gola. polahko.” Halid to nije razumio pa ih je po~eo ubijati i zarobljavati. Ljudi su se u vrijeme sigurnosti opustili. 659 Pripadnici Benu .” 660 To je bila bitka za Meku. ve} reko{e: “Promijenili smo vjeru. da im da krvarinu i njihove mrtve.s. {ta se dogodilo. ali ga u tome sprije~e Ibn . a zatim pri|e kipu. Kad su stigli u Meku. sru{i ga i zdrobi. To je bio odlu~uju}i trenutak.

a. a zavr{ilo se slavnom pobjedom. mu~nog i tegobnog d`ihada. Nakon toga otpo~elo je novo razdoblje koje je bilo u potpunosti u korist muslimana. a nakon toga da ga ponesu {irom svijeta. TRE]E RAZDOBLJE U^VR[]IVANJE POBJEDE ISLAMA U^VR[]IVANJE Tre}e razdoblje ujedno je i posljednje razdoblje Resulullahovog. ve} da u delegacijama odlaze Resulullahu. stanje Arapa i njihov na~in `ivota.Zape~a}eni d`enetski napitak 375 izme|u njih i islama. . Zauze}e Meke predstavljalo je najve}u dobit koju su muslimani stekli za sve te godine. U njemu su muslimani bili pravi vladari kompletne situacije. period plemenskog takmi~enja u prihva}anju islama. Predaja Kurej{ija i njihova kapitulacija predstavlja posljednji udarac mnogobo{tvu. period napora i borbe i 2. i{lo je u korist muslimana. smicalica. Veli~anstvena pobjeda u Meki udarila je ~vrstu granicu izme|u perioda prije pobjede i perioda koji je dolazio poslije nje.s. Tom pobjedom muslimani su zavladali politi~kom i vjerskom situacijom u isto vrijeme na ~itavom Arabijskom poluotoku.. Mi smo upotrijebili ovaj redoslijed kako bismo obradili svaku stranu s njenim specifi~nostima i razlikama. bitaka i ratova. naspram kojih je stajala vi{e od dvije decenije. i primaju islam. Period borbi i napora na tom polju je neodvojivo vezan za prethodni period. Arapskim plemenima nije preostalo ni{ta drugo. vjeri mu{rika na Arbijskom poluotoku. Ova dva perioda historijskih zbivanja me|usobno su povezana i usporedna. Za taj poduhvat posebno su bile uspje{ne sljede}e dvije godine. Razdoblje koje je otpo~elo poslije primirja.s. Arapi su ih u tome slijedili i opona{ali. uzdu` i poprijeko. nereda. a. te smo ga prvog i obradili. Tre}e razdoblje mo`e se podijeliti na dva historijska perioda: 1. I zbog toga te dobiti promijenio se historijski tok.. `ivota. kao i neprekidnih pote{ko}a. Ono predstavlja uspjehe koje je polu~ila vjera islam nakon dugotrajnog. Kurej{ije su u o~ima Arapa bili ~uvari vjere i njeni branioci. Muslimani su stekli vjersko i svjetsko vo|stvo.

On na tom skupu upita: “U kojoj ste vi dolini sada?” Ljudi odgovori{e: ”U Evtasu. oproban ratnik. Njima su se pridru`ile jo{ neke arapske porodice: Nasr. a svi porijeklom od Kajsa Ajlana. Stoga su mahom primala islam. jakih i oholih plemena. Ja ~ujem riku deva.Hilala. starac koji nije imao drugog znanja osim znanja o ratovanju: teorijskog i prakti~nog. 661 RATNIK SMATRA ISKUSNI RATNIK SMATRA POGRE[NIM MI[LJENJE VOJSKOVO\E Kad je Malik bin Avf stigao u Evtas. Stoga se okupi{e oko Malika bin Avfa en . njakanje magaraca. teren za konje. na put prema Evtasu. te neki ljudi Benu . .” On re~e: “Da. Me|u ljudima od mudrosti bio je Durejd bin es . dolina Evtas sasvim je druge prirode od doline Hunejna. Susjedna plemena bila su zate~ena novom situacijom i nisu vi{e bila u stanju da joj se odupiru. Ova plemena smatrala su sebe veli~anstvenim i gordim. Bio je izuzetno hrabar.Med`aza. da bi smireno podnijela ovu pobjedu muslimana. D`e{em. Evtas je dolina na zemlji{tu plemena Hevazin ublizini Hunejna. osim nekoliko svojeglavih. pla~ djece i blejanje ovaca. `enama i djecom. Me|utim. To je neravno zemlji{te duga~kog planinskog hrbata (ra{trkanih bre`uljaka). Gdje su?” Ljudi odgovori{e: “Poveo ih sa sobom Malik bin Avf.Samt. bez imalo pjeskovite i mehke zemlje. a na prvom mjestu plemena Hevazin i Sekif.Nasrije. oko njega se sakupi{e sva plemena. S’ad bin Bekr. Malik bin Avf povede narod s njihovom pokretnom imovinom. Hunejn je u blizini Il . te odlu~i{e da krenu u rat protiv muslimana.376 Zape~a}eni d`enetski napitak BITKA NA HUNEJNU Zauze}e Meke do{lo je neposredno poslije zadanog brzog udarca Arapima u prethodnom periodu. Izme|u Hunejna i Meke je preko 10 milja razdaljine i to na strani od Arefata. NEPRIJATELJA EVTAS POKRET NEPRIJATELJA I DOLAZAK NA EVTAS Po{to je pokrenuo pitanje odlaska u rat protiv muslimana.

IZVI\ANJE Kad su vijesti o pokretu neprijatelja do{le do Resulullaha. Tako nam Boga. on upita za neke porodice i neke poglavare. odbi taj prijedlog.” Durejd re~e: “Pastir ovaca. ili }e mi se pokoriti Havazin. a za{tititi porodice i imetak. nismo smjeli ostati zajedno. a Durejd re~e: “Ja ne}u do`ivjeti ishod svega toga. nema koristi ni od koga drugog.Eslemiju narediv{i mu da za|e me|u narod i da bude tamo jedno vrijeme. a i mozak ti je ostario. Kad se vrati{e. osim boraca sa isukanom sabljom i pripremljenim kopljem. Havazin prihvati{e pokornost Maliku. Malik.S. dok ne pokupi informacije o namjerama neprijatelja. a Malik bin Avf im re~e: “Te{ko vama ako ne nosite nikakve vijesti!” Oni reko{e: “Vidjeli smo neke bijele ljude na crnobijelim konjima. pa dodade: “O Malik. upropastit }e{ i porodice i njihovu imovinu.Hadreda el .” Me|utim..” Potom. za tobom }e i}i i oni koji su iza tebe.Zape~a}eni d`enetski napitak 377 Uz mu{karce su njihove `ene.” Durejd pozva Malika bin Avfa i upita ga zbog ~ega je sve to u~inio i {ta ga je na to navelo. Tako mi Boga.” Malik nije dozvolio da pro|e Durejdovo mi{ljenje a ni prijedlog. a ako izgubi{. a. Mu{karac treba se boriti da bi njih spasio i za{titio.. ni{ta ne}e{ posti}i slanjem hevazinskih vojnika pod {ljemovima da uni{te konje. pa ako pobijedi{. A da li onaj ko izgubi bitku mo`e da sa~uva i za{titi svoju porodicu i svoj imetak? Ako ho}e{ da pobijedi{. a ako izgubi{. ili }u se probosti ma~em kroz grudi.. tako mi Boga. govore}i: “Tako mi Boga. vrati{e se razjedinjeni i upla{eni.s. a zatim baci mladi}e konjima na le|a.” NEPRIJATELJSKO NEPRIJATELJSKO IZVI\ANJE Malik je ranije poslao izvi|a~e i {pijune da {to vi{e saznaju o muslimanima. Ti si ostario i iznemogao. pa nas sna|e to {to vidi{. . Vrati ih nazad da {tite svoje domove i svoje poglavare. djeca i pokretna imovina.” RESULULLAHOVO. kamo sre}e da sam mla|i. on posla Ebu . On odgovori: “Htio sam da iza svakog mu{karca stoji njegova porodica i njegov imetak. ne}u u~initi ni{ta od toga. to }e tebe sna}i. A. glavni vojskovo|a. zatim da mu se vrati s vijestima.. Ovaj to i u~ini.

Malik bin Avf do{ao je na Hunejn prije Resulullaha. a zar }ete slijediti obi~aje onih prije vas?” 663 Tako|er je me|u muslimaskom vojskom bilo i takvih koji su se zanijeli svojom brojno{}u. napusti Meku u kojoj je proboravio osamnaest dana. Resulullah. pripremi i rasporedi vojsku po no}i. udolinama i gudurama.{. kao {to je govorio narod Musau: ‘U~ini da i mi imamo svoga boga kao {to i oni imaju svoje bogove.: “Mo`emo li i mi imati ovakvo svrati{te kao {to imaju arapska plemena ovo u Zatu Envatu?” Resulullah.Ganevije. a Resulullah.s. a.Allah je najve}i. do|e jedan konjanik i re~e: “Izvi|ao sam na tom i tom brdu. {evala. NAPU[TA NAPU[TA MEKU I ODLAZI NA HUNEJN U subotu.s. Ve}ina Kurej{ija bili su ljudi koji su nedavno primili islam. a. sutra in{a’llah bit }e na{e. vi govorite. zasu ih ki{a strijela. muslimani su bili spremni na Hunejnu..s. . `enama. a. Kad je pala no}. i ugledah pleme Havazin s kompletnim porodicama . re~e: “Allahu ekber .s..” Za stra`ara te no}i Resulullah.. Zaklju~i{e da se spuste u dolinu.. Nisu znali za raspore|enu neprijateljsku zasjedu u tjesnacima ovoga klanca. a.s. 10 000 koji su s njim do{li u Meku i 2 000 Kurej{ija.. jo{ dok je bilo mra~no. a.” Takvo njihovo razmi{ljanje veoma je ra`alostilo Resulullaha. 20.. g. a potom da navale svi kao jedan.s. a.S. osigura prethodnicu i razdijeli ljudima bajrake. Resulullah. nasmija se i re~e: “To je muslimasko bogatstvo. Devtnaestog dana on krenu s 12 000 muslimana..s. 6.. MUSLIMANSKA VOJSKA IZNENADA U KLOPCI STRIJELACA Muslimanska vojska stigla je na Hunejn u utorak nave~er. re~e: “Vi ste narod koji ni{ta ne zna. On je uveo svoju vojsku no}u u klanac Hunejna. {evala. izdav{i im nare|enje da zaspu ki{om strijela muslimane ~im se pojave. posudi od Safvana bin Umejjeta 200 oklopa s oru`jem. I dok su se muslimani spu{tali. pa reko{e: “Danas nas je nemogu}e poraziti..” 662 Na svom putu iz Meke na Hunejn muslimani ugleda{e ogromno zeleno stablo zvano Zatu Envat na koje su Arapi ka~ili svoje oru`je i kraj njega prinosli `rtve i stajali u molitvi. A. d`. to je tradicija.s djecom.378 Zape~a}eni d`enetski napitak RESULULLAH.. tako mi Allaha.s. hrtanom istokom”.s.” Resulullah. U sam osvit zore. 8. a. Neki vojnici zapita{e Resulullaha.s. a. H. U Meki je ostavio za nadzornika Itaba bin Usejda. rasporedio zasjede po prijelazima i skrivenim prolazima. odabra Enesa bin Ubejja Merseda el . Resulullah. a. a.

a. da ne `uri.{. kazna ih je stigla. o ensarije”. isto onako kako su i napustile polo`aj. Resulullah. d`.Sufjan bin el . ostao je sam na desnoj strani. da pozove ashabe.” Potom se sagnu. Resulullah. Zatim skine svoj oklop pa ju njime udara. d`. tako da Ebu . pa re~e: “Lica se izobli~i{e. ja sam Muhammed bin Abdullah.D`unejd: “Danas propade ~arolija!” Resulullah. spusti Svoju pomo}.Harisa bin el . a. Resulullah. javljaju}i se: ‘Eto nas!’ Oko Resulullaha. kao kad oteljena krava mu~e za svojom teladi.s.s. Trebalo je vratiti razjarenu devu koja je i{la u drugom smjeru.. ali bez rezultata. re~e: “Sada se rasplamsala borba. U tom momentu Resulullah. a. pa ne uspije..Haris dr`ao je uzde njegove mazge.s. a poslije njih pozvali su Benu el . zaustavljaju}i ga.Hazred`a. a ne la`ov.. kraj im se nazire.” .{. pogleda na bojno polje. zatim bi uzeo {tit i s isukanom sabljom bi se probijao. ljudi. a muslimani se po~e{e brzo povla~iti. a.s. a. re~e: “Njihov poraz se ne}e zavr{iti dok ih ne stjeramo u Crveno more.. Izgledalo je da je poraz neizbje`an. nakon toga sjaha i zatra`i pomo} od Allaha. a da mu nije napunio o~i pra{inom iz te {ake. naredi svom amid`i Abbasu..s. Bitka je bila u punom jeku. nije stvorio nikoga.” Potom je poziv upu}en ensarijama: “O ensarije. U`urbano i neprekidno je usmjeravao svoju jahalicu prema nevjernicima govore}i: “Ja sam Poslanik. Dvije vojske su se `estoko sukobile.Zape~a}eni d`enetski napitak 379 Neprijateljska vojska navali. a El . a.. a. ispoljio je takvu smjelost i hrabrost kakva se ne mo`e ni zamisliti.).” Uz njega je bio samo mali broj muhad`ira i Ehli Bejta (rodbine Resulullaha.” Za svo to vrijeme Ebu .” POVRAT POVRATAK MUSLIMANA NA POLO@AJE I VRHUNAC BORBE Resulullah. koji je imao prodoran glas. ja sam Resulullah.s. Po~eo je vikati: “Ljudi.. Oni povika{e: ‘O odazivamo ti se.s. bilo je veoma te{ko do}i do Resulullah.. uze {aku pra{ine i baci je neprijatelju u lice.s.” Tada viknu iz sveg glasa D`ebelet ili Kildet bin el . jedan preko drugoga.Muttalibov. a. ja sam sin Abdul . svi kao jedan. tako sam im izazvao emocije.s. govore}i: “Gospodaru moj. eto nas!’”664 Me|utim. a Allah. okupilo se 100 ljudi koji su do~ekivali napad i borili se. ^ovjek poku{a da zaokrene svoju devu.Abbas njegove uzengije.s.. jedna za drugom. do|ite kod mene. Odjednom su sa svih strana nagrnule muslimanske ~ete. a. Abbas pri~a: “Ja povikah najja~im glasom: ‘Gdje su tamnoputi ashabi? O tamnoputi ashabi!’” Zatim re~e: “Tako mi Allaha. a. tek odskora musliman.Sufjan bin Harb..

.380 Zape~a}eni d`enetski napitak NEPRIJATELJSKOG JEDINSTVA RAZBIJANJE NEPRIJATELJSKOG JEDINSTVA I VELIKA POBJEDA MUSLIMANA Nakon bacanje pra{ine neprijatelju u o~i. Ovo je taj preokret na koji Allah. nego vam je zemlja. za samo par sati neprijatelj totalno izgubi bitku.. 24 000 deva. a i onoga dana na Hunejnu..{. druga u Nahlu. koliko god bila prostrana. d`.Amir el . a me|u njima bio je i stari. 26) NEPRIJATELJEM POTJERA ZA NEPRIJATELJEM Kad su muslimani pobijedili neprijatelja. i one koji nisu vjerovali na muke stavio. a tre}a u Evtas.Gaffarija.{. pa ste se u bijeg dali. a. Muslimani hitro potjera{e sve {to je neprijatelj imao. a.Amir el . upu}uje. jedna je grupa prebjegla u Taif.D`aranu. RATNI RATNI PLIJEN Muslimani su na Hunejnu zaplijenili i zarobili: 6 000 zarobljenika. oru`je i karavan. kad vas je mno{tvo va{e zanijelo. imetak. Do{lo je do neznatnog sukoba izme|u njih i muslimani brzo porazi{e mu{rike. mudri Durejd. Za ve}inom mu{rika koji su bje`ali u Taif. . Samo u plemenu Sekif poginuo je oko sedamdeset ljudi. vi{e od 40 000 ovaca i 4 000 oka srebra. Oni ih sustigo{e. tijesna postala.E{‘ari. i vojske koje vi niste vidjeli poslao. Druga grupa muslimana i{la je u potjeru za mu{ricama koji su pobjegli u Nahlu. a.. posla u potjeru u Evtas. ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo. i to je bila kazna za nevjernike. Resulullah. Potjeru je predvodio Ebu .E{‘ari. d`. ka`e: “Allah vas je na mnogim boji{tima pomogao. Za nadzornika tog ratnog plijena postavi Mes’uda bin Amra el .” (9:25. naredi da se sve to zgomila i pohrani u El . krenu Resulullah.. U tom sukobu `ivot je izgubio muslimanski vojskovo|a Ebu . Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio. Allah. kojeg je ubio Rebi’at bin Refi. Resulullah. nakon {to pokupi ratni plijen na Hunejnu.s. Plijen nije dijelio dok se nije vratio iz Bitke na Taifu.s.s.

pa Resulullah. i Resulullah.. H. ukaza joj po~ast kao svojoj sestri. Na putu za Taif pro{li su kroz mjesto En .s. ona mu kaza ko je. Kad je dovedo{e pred Resulullaha. a. Oni se utvrdi{e u Taifu. Stoga su se muslimani morali povu}i s tog polo`aja.a. krenuo je s ostalom vojskom. r. po prepoznatljivim znakovima iz djetinjstva. k}er El . Tu su podigli svoj tabor. ali ne i direktnog sukoba. a Resulullah. bio je Halid bin el -Velid.Zape~a}eni d`enetski napitak 381 Me|u zarobljenicima bila je [ejma. Jedna grupa muslimana po{la je u “bornim drvenim kolima”666 kroz zidine da se uvu~e u grad.. a. Autori “Sira” imaju razli~ite podatke. prethodnice od hiljadu.s. u predanju od Enesa. potom Lejt.. Opsada Taifa potrajala je du`e vremena. Resulullah.s. a neki osamnaest dana. a sestra Resulullaha. zatim Karnul . U Muslimovoj zbirci. zatim joj osigura garanciju i pratnju.. On prostrije svoj ogrta~ i posadi je na njega.s. po mlijeku. g. Tako su o{tetili zidine grada. ^im su muslimani uspostavili opsadno stanje Taifa. . pa je na njih neprijatelj bacio usijane `eljezne {ipke. oni iznutra su ih `estoko ga|ali kopljima. U Lejtu bilo je utvr|enje Malika bin Avfa. a.Nahlu.. stoji da je opsada potrajala 40 dana. a me|u muslimanima bilo je i 12 mrtvih. 8. nakon obavljenih poslova na Hunejnu i nakon ostavljanja ratnog plijena na ~uvanje u El .Sa’dije.s. Odlazak u Taif bio je isto tako u mjesecu {evalu.s. Neki ka`u da je opsada trajala dvadeset dana.. naredi da ga sru{e. i posla je nazad njenoj porodici. 665 U tom opsadnom periodu bilo je nekih ~arki kopljima i katapultima. S vojskom se zaustavio u blizini taifskih bedema i naredio opsadu grada.D`a’ranu. na mjesto gdje je danas “Taifska d`amija”. strijelama su ih ga|ali i mnoge pobili. Resulullah.. a. krenu u Taif.. a.Menazil. tako da je na muslimanskoj strani bilo ranjenih.Harisa es . naredi muslimanima da ga|aju katapultima stanovni{tvo Taifa i utvrde grada. neki do petnaest. a. a kada su izi{li ispod drvenih oklopa. a. Na ~elu vojske. Poznato nam je da je ve}ina porodica Hevazina i Sekifa prebjegla u Taif sa svojim glavnim vojskovo|om Malikom bin Avfom en .s. BITKA NA TAIFU TAIFU Ova bitka samo je produ`etak Bitke na Hunejnu.Nasrijem.. Poslije toga nastavi put prema Taifu.

. a Resulullah. slatko se nasmija njihovoj odluci..s. lisica je tvoja.’” Neko upita: “O Allahov Poslani~e. Resulullah. pa on odlu~i da po~ne s podjelom i time zadovolji nestrpljive plemenske vo|e i kurej{ijske ~asnike. a nismo zauzeli Taif?” Resulullah. re~e: “Sutra. oslobodi ih.Hattaba i re~e mu neka objavi ljudima: “Sutra. to i u~ini. a.s. itd. Muslimanima se opsjedanje uveliko oduljilo.. Dosta ih je bilo ranjenih kopljima. a. te Resulullah.s. Resulullah.D@ARANU Kad se Resulullah.s. naredi da se posije~e vinova loza i da se spali. bit }e slobodan. d`. kre}emo na put.. ali radi Allaha.” Iz grada izi|o{e 23 ~ovjeka i Resulullah..s. a. strijelama.s. odlu~i da se opsada podigne i da se vojska spremi. Resulullah. pa se vojska obradova tome.Kolotur). Resulullah... a.” RATNOG RASPODJELA RATNOG PLIJENA U EL . a..s. shvativ{i zna~enje tih rije~i. Njemu se klanjamo i Gospodaru na{em zahvaljujemo. in{allah. a. zatra`i mi{ljenje Nevfel bin Muavije ed . On pozva Omera bin el .Ekre (Ebu . da im ostavi vinovu lozu u ime Allaha i rodbinskih veza.s. . nakon ukidanja opsade Taifa.{. a. vratio..s. a. svratio je u El .. i rodbinskih veza.Dejlija.” Sutradan su se borili. Resulullah. re~e: “Gospodaru moj.{.. spremi{e se i krenu{e.Bekr. niko od njih ne do|e . Stoga Resulullah. pa reko{e: “Mi idemo nazad. kre}emo na put”.s. a. da je pleme Sekif zamolilo Resulullaha.. uputi poziv narodu Taifa: “Ko god izi|e iz opsjednutog grada. a. Muslimani to u~ini{e tako stravi~nom brzinom. za pleme Sekif. Tu je proveo vi{e od deset dana ne dijele}i ratni plijen. Kad su poodmakli od Taifa. re~e: “Dobro... a ako ga napusti{. koji se nakon toga popeo na zidine Taifa.. i svakog ~ovjeka dade u emanet po jednom muslimanu da ga {titi.s. a. usijanim {ipkama.s.. zatim spu{tao pomo}u okruglog kolotura. Me|u njima bio je Ebu . uputi Sekif na pravi put i uvedi ih u islam.382 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah. te da povrate ono {to su izgubili. da bi natjerao zabarikadiranog neprijatelja na predaju.. moli Allaha. a. Ako si nad brlogom. kao dio ratne taktike.667 Po{to se opsada odu`i. ne}e ti nanijeti {tetu. obrati se muslimanima: “Recite: ‘Mi se vra}amo i u ime Allaha se kajemo. d`. a narod unutar zidina osta nepopustljiv. dok je neprijatelj bio spreman izdr`ati opsadu i godinu dana. Oni su dobili bogat dio plijena. in{allah. pa su mnogi zarobili rane.” Tada Resulullah. Poslanik ga prozva zbog toga Ebu . a. koji mu re~e: “Oni su kao lisica u svom brlogu. Me|utim. Taj je potez veoma te{ko pao stanovnicima okru`enog grada.. a.s.s.” Resulullah.s. Prvi koji su dobili svoj dio oni su ~ija je srca trebalo pridobiti. sutra }ete se boriti. a.” Muslimanima to te{ko pade. po~e tra`iti novo rje{enje.D`aran. @eljno je i{~ekivao ne bi li kod njega do{la delegacija plemena Hevazin koja bi eventualno izjavila svoje kajanje i `aljenje.

da ga zavole i budu zbog toga sretni. a... ~ak ni koliko to.” Poslije toga Resulullah. A. Resulullah. 668 El . ja nemam ni{ta od va{eg plijena. da bi dohvatila travu (hranu). Mnogo je onih koji istinu prihva}aju zbog svojih stomaka. Sufjan re~e: “A mom sinu Jezidu?” Pa i njemu dade isto toliko. podijelio bih vam ga. nekima po 40. Svi su bili uskra}eni bilo kakve dobiti ratnog plijena s Hunejna. i za njega dade kao i za Jezida. Zatim dade Hakimu bin Huzamu 100 deva.Kildeu dade 100 deva. a on ga upita da mu da jo{ toliko. i to ~ini sve dok ne do|e u svoju staju gdje ima mir.S. A sada oni gledaju kako ti bjegunci s bojnog polja nose pune ruke blaga. U toj op}oj gu`vi s njega svuko{e njegov ogrta~. tako mi Stvoritelja. Tako|er se stoka vabi pomo}u djeteline. Toliko su se tiskali da su ga satjerali uz jedno drvo. te da svako dobije svoj dio od plijena. naredi Zejdu bin Sabitu da pozove ostali svijet. a. osim petine. Ostalima podijeli: nekima po 50. Jedan dio iznosio je po ~etiri deve i 40 ovaca svakom ~ovjeku. 671 . a i ta petina }e se podijeliti na vas.s.s. ni la`ov. dok se bje`anje i povla~enje nije pretvorilo u napad i pobjedu. Znamo dobro da su oni ti koji su u najte`im trenucima Hunejna bili uz Resulullaha. stade pokraj svoje deve.Sufjanu bin Harbu 40 oka srebra i 100 deva.s. a. a Sufjan re~e: “A Muaviji?” Resulullah. pa re~e: “O ljudi.. dijeli toliko da se ne boji da }e osiroma{iti. Safvanu bin Umejjetu dade 100 deva. i borili se s njim. Ovakva podjela zasnovana je na vrlo mudrom politi~kom potezu. 670 ENSARIJE ZAMJERILE RESULULLAHU. a vi dobro znate da nisam {krtac.s. a nisam ni kukavica. Kad su to vidjela arapska plemena.pa mu ih dade. pa uze s njene grbe dlaku me|u prste i podi`e je u vis. dok se ne pro~u svijetom da Muhammed. jo{ 100 i jo{ 100.Harisu bin el Harisu bin el . navali{e oko njega i svako je tra`io pone{to za sebe. Jedan konjanik je imao 12 deva i 120 ovaca.” Nakon {to je podijelio dio onima ~ija srca je trebao pridobiti. a oni ne dobi{e ama ba{ ni{ta.Zape~a}eni d`enetski napitak 383 dao je Ebu . I jednoj vrsti ljudi potrebne su razli~ite vrste podstreka. dok ne do|u u stadij prisnosti sa imanom.s. da imam bogatstvo tihamskih {uma 669.. vratite mi moj ogrta~. a tako podijeli i svim poglavarima i kurej{ijskog i ostalih plemena. a ne po svojim sposobnostima. ili razli~ite metode primamljivanja. a. Ensarije su bile jedna od kategorija tih ljudi koji su se osje}ali o{te}eni i zanemareni. a. Takva metoda politi~kog rasu|ivanja nije odmah shva}ena od mnogih kategorija ljudi. Stoga su razli~ite pri~e i zamjerke po~ele kolati naokolo. pa on povika: “Ljudi. tako mi Allaha.. stalno pru`a svoj vrat.

” . pa i njima dozvoli pristup. ensarije se okupi{e. a.’ Resulullah. oni se razljuti{e i po~e{e razli~ita ogovaranja i negodovanja.s. naljutiste na mene? A zar niste `ivjeli u zabludi. Do{ao si protjeran. a u svemu tome nigdje nije bilo ensarija. ali njih Sa’d sprije~i da u|u.’ Sa’d ode i dovede ensarije na odre|eno mjesto. stade pred njih.. sinovima ensarija i unucima ensarija. upita: ‘A {ta si ti dobio Sa’de?’ On odgovori: ‘Ja sam kao i moj narod (ensarije). na jedno pitanje?’ ‘A {ta da ti odgovorimo.s. a. a mi smo te prihvatili i pomogli. podijelio ono {to je podijelio Kurej{ijama i arapskim plemenima. svojim ku}ama? Tako mi Stvoritelja. o Allahov Poslani~e. a ensarije na drugu. neke ensarije naljutile su se i rasrdile zbog takvog na~ina raspodjele ratnog plijena.s. Jedan od njih re~e: ‘Tako mi Allaha. Allahu i Njegovom Poslaniku pripada milost i dobrota?’ ‘ Ako ho}ete. o ljudi. Je li to tako? I bili ste me|usobni neprijatelji. Kad bi ovi ljudi krenuli na jednu stranu. zavr{i i izi|e. Zadovoljni smo njegovom raspodjelom i na{im udjelom u tome. Dao si svome narodu. zbog toga {to sam podijelio ne{to od ovoga svijeta. a. ~uo sam {ta ste pri~ali. o ensarije. Do{ao si pora`en.’ Resulullah.’ Ensarije zaplaka{e.’ Resulullah.’ Zatim Resulullah. Suze su obilato lile i kvasile njihove brade. Do{ao si siroma{an. Sa’d re~e: ‘Evo ljudi. Allah i Njegov Poslanik najpouzdaniji i najvredniji su.s. bio bih i ja jedan od ensarija.. pa si dao velike dijelove plijena arapskim plemenima. Resulullah. da se ljudi razi|u sa svojim ovcama i devama. da nije hid`re.s.. a. re~e: ‘Pozovi svoj narod u ovaj ogra|eni prostor. a ensarije od toga nisu dobile ni{ta. osigurao je svoj narod..s. a vi se vratite sa svojim Resulullahom. o ensarije.s.’ Kod Resulullaha. da bi odre|ene ljude u islam pridobio.’ Resulullah. smiluj se ensarijama. a. pa vas je Allah uputio na pravi put? Bili ste siroma{ni. a. a mi povjerovasmo u tvoju istinu. Biste li bili zadovoljni. Kad su se iskupili. a. a vas ostavio i predao va{em islamu. recite. do{ao si kod nas kad su te drugi u la` utjerivali.Hudrije koji ka`e: “Kad je Resulullah. O moj Allahu.. o ensarije. a i oni izi|o{e.s. dunjaluka. Oni reko{e: ‘Zadovoljni smo Allahovim Poslanikom. hvalu ponovi. a kod nas si postao pobjednik. a.s.. pa je Allah va{a srca pridobio i povezao. zahvali se Allahu. nastavi: ‘Ho}ete li mi dati odgovor. a mi smo te potpomogli. a potom re~e: ‘O ensarije. do|e. dakle. Utom do|o{e i neki ljudi od muhad`ira.. a istinu }ete sigurno kazati.. Zar vam je te{ko. ja bih krenuo za ensarijama. a. pa vas je Allah opskrbio. do|e Sa’d bin Ubadet i re~e: ‘O Poslani~e. zar ne?’ Oni odgovori{e: ‘Da.Ishak prenosi od Se’ida el . Do|o{e jo{ neki drugi ljudi.384 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibn .. vi se.

a... Ja sam strpljivo ~ekao njihov dolazak prije podjele plijena. Oni mu se po`ali{e na neima{tinu rije~ima na koje bi se svako srce sa`alilo.namaz.s. Resulullah.s. bijelo. a. a. ali ju je ipak vratio kad je vidio da su i svi ostali to u~inili. a. a Benu .” Svi su muslimani vratili ljudima Hevazina i `ene i djecu i niko nije odbio osim Ujejna bin HIsna. na to re~e: “Ja imam samo ono {to vidite. Njihov poglavar bio je Zuhejr bin Sard. S njima je stigao Ebu Berkam. Ja volim kad se istina govori. a.’” Kad su klanjali podne ..Temim ne damo svoje.Akre’a bin Habis re~e: “Ja i Benu . do|e pleme Hevazin koje je primilo islam. da im udjeli ne{to plijena i zarobljenika. a ko `eli da zadr`i svoje pravo nad zarobljenicima.Sulejm dodado{e: “Mi {to imamo dajemo Resulullahu.s.s.s. a. Da li su vam dra`i va{i sinovi i va{e `ene od va{ih imetaka?” Oni reko{e: “Mi ni{ta ne smatramo ravnim porodici!” Resulullah. Bilo ih je 14. a ko se ne sla`e. amid`a Resulullahov.. a. Vratite se i neka nam va{i pretpostavljeni podnesu izvje{taj. a. On je dobio jednu staricu koju nije `elio vratiti nazad. progovori: “Ono {to pripada meni i Benu Abdul . a. evo prilike. obrati im se: “Kad klanjate podne .” Tada reko{e muhad`iri i ensarije: “Ono {to je na{e dajemo Resulullahu. egipatsko platno. a tra`imo od muslimana da se za nas zauzmu kod Resulullaha. re~e: “Mi ne znamo ko se od vas sla`e s tim. po mlijeku. U raspodjelu plijena u{li su i njihove zarobljene `ene i djeca. a.” El . a.s.. Ko od vas ima nekog njihovog.. .” Resulullah. re~e: “To pleme primilo je islam prije nego su do{li kod nas. {est dijelova od prvog plijena koji dobijemo.” Tada Abbas bin Mirdas dodade: “Vi ste me nadja~ali.” Abbas bin Mirdas re~e: “I ja i Benu . Hevazin zatra`i{e od Resulullaha.s. to je sada va{e.s.s. dobre volje ono {to smo dobili kao roblje.Muttalibu. kod Resulullaha.namaz. a. Resulullah.Sulejm ne damo svoje”.s.. pa `eli dobrovoljno da ga vrati. ali on onda ima umjesto jednog dijela..s... a pitat }u i druge da vam ne{to dadnu. te da nam vrati na{e zarobljene stvari. a. a.” Resulullah.” Tada muslimani povika{e: “Dajemo Resulullahu. kod muslimana. a.s.s. Vi sada razmislite. poklonio je svim zarobljenicima fino.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 385 HEVAZIN DOLAZAK DELEGACIJE PLEMENA HEVAZIN Nakon razdjeljivanja ratnog plijena. ustado{e i reko{e ono {to im je savjetovao Resulullah.s. ustanite i recite: ‘Mi tra`imo da se za nas zauzme Resulullah... ali oni ne do|o{e odmah. neka ih opet vrati. Resulullah.

a. Na odlasku iz Meke. odjednom su ostali poni`eni i pora`eni.s.daije. Dolazile su mu delegacije i on ih je primao.s. zavr{io raspodjelu ratnog plijena u El . imenova u Meki Itaba bin Usejda za nadzornika. ulazi po drugi put nose}i pobjedu oslobo|ene Meke. od onih iz davnih i lo{ih vremena.s. Po dolasku u prijestonicu muslimana po~eo je obavljati svoje redovne poslove. a poslije toga vrati se u Medinu. Resulullah. Iz Meke u Medinu do{ao je protjeran da tra`i za{titu i uto~i{te. vode}i ponizne njene velikane.’” (12: 90) 673 POHODI I IZVIDNICE NAKON POVRATKA POVRATKA S OSVOJENJA MEKE Nakon povratka sa ovog dugog i uspje{nog putovanja.s. poslije osam godina. od momenta kad je protjeran iz ovog ~asnog grada. ozvani~io je svoj boravak u Medini. a. usamljen. grad koji ga je primio kao iseljenika. g. ulazi u Medinu. ne}e dopustiti. a slao je svoje namjesnike i svoje misionare . mogu}nosti. za{titu i pomo}. A evo ga sada. a. s poga`enim predislamskim obi~ajima.Gazalija ka`e: “Kako je Allah pro{irio Resulullahove. d`.. U Meki je obavio umru. Stanovnici Medine pru`i{e mu po~asti.{. opremi se za umru i s tom namjerom krenu iz El D`a’rana. a. 8. . Evo kratkog pregleda doga|aja u Medini nakon povratka Resulullaha.. uistinu. Do{ao je kao stranac.s. obdario. rije{iv{i uz to mnoge probleme koji su iskrsnuli. U Medinu se vratio 24. Oni prihvati{e Allahovo svjetlo kojim ga je Allah. upla{enog i nesigurnog. H. a. Preostali nemuslimani u Medini. a. da propadne nagrada onima koji dobra djela ~ine.pa Allah. Resulullah.. koji su odbili da prihvate islam i da se povinuju realnom stanju kojem su svjedoci bili svi Arapi.s. tra`e}i razmijevanje i dru{tvo. da tuma~e vjeru islam. prekidali su stara neprijateljstva i uspostavljali primirja. proslavljene islamom i opro{tene od prethodnih grijeha: ‘Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio ...D`a’ranu. do ovih kad mu je maknuo ve}inu problema sjajnom pobjedom u Meki? Kakve drasti~ne razlike za svega osam godina. oni koji su se oholo pona{ali prema Allahovoj vjeri.386 Zape~a}eni d`enetski napitak POVRAT UMRA I POVRATAK U MEDINU Kad je Resulullah. pa do sada{nje posjete kao Allahov Poslanik i muslimanski poglavar. zul-kadeta.. Muhammed el . Zbog Resulullaha.

Temim 2. El .Ka’b 8.Esed 12. H.Sa’d 15. ^im je nastupila 9.Husajn plemenu Eslem i Gaffar 3.E{heli plemenu Sulejm i Muzejnet 4. vratio se u Medinu krajem osme godine hid`retske.Zape~a}eni d`enetski napitak 387 ZEKAT POVJERENICI ZA PRIKUPLJANJE ZEKATA I D@IZJE Resulullah.Ala bin el . Adij bin Hatim plemenu Tajj i Benu . H.Esved el .Letebijje el .Ezdi plemenu Benu .. U Allahovu vjeru ljudi su ulazili u skupinama..Unsijj koji je bio u San’i 10. Aljia bin Ebi . To sve govori o velikom uspjehu {irenja vjere islama nakon primirja na El .Zubjan 9.Sa’d 14. tako je bilo potrebno nekoliko izvidni~kih pohoda i prepada za potpunu kontrolu op}e sigurnosti na podru~ju cijelog Arabijskog poluotoka.Umejje u San’a. a napade ga El . Ujejene bin Hisn plemenu Benu . VOJNO . Zijad bin Lubejd Plemenu Hadramevt 11. 9. nakon {to neka plemena primi{e islam. a nakon osloba|anja Meke. Ed . Nisu svi ovi povjerenici poslani u mjesecu muharemu.Dahak bin Sufjan plemenu Benu . Ibn el .Muhad`ir bin Ebi . Evo spiska tih povjerenika: 1.As plemenu Benu . g. ve}ina ih je poslana u muharemu.Fezzaret 6. a.dijelu plemena Benu . Rafi’a bin Mekis plemenu D`uhejna 5.Kilab 7. Ez . Uglavnom. muharema otpremi svoje povjerenike arapskim plemenima da prikupe zekat i d`izju.Hadremij u Bahrejn 16. Ubad bin Be{ir el . Amr bin el . 9. Neki od njih poslani su kasnije. El . Kajs bin Asim .IZVI\A^KI POHODI Kako god je bilo neophodno poslati povjerenike za prikupljanje zekata. g.Hudejbiji.Talib u Ned`ran (za d`izju i za sve ostale vrste zekata).s.Zeberkan bin Bedr . Malik bin Nuvejre plemenu Benu .drugom dijelu plemena Benu . Jezid bin el . g. Evo nekoliko tih pohoda: . 1.Hanzala 13. Be{ir bin Sufjan plemenu Benu . H.

H. a. posla ovu ~etu ljudi da pozovu Benu . njihov nivo izra`avanja vi{i je od na{eg... g. pa izvr{i napad. govornik . a. 675 2. a.hatib bolji je od na{eg. To roblje povede u Medinu. Predlo`i{e svog govornika . Resulullah. Njihovi glasovi ja~i su od na{ih. Zatim je Resulullah. Oni odbi{e i napado{e `estoko muslimane. Ujejne zarobi jedanaest mu{karaca. pobjego{e. pa im odgovori jo{ rje~itijim govorom. k}erke El .Temim osmjelilo neka arapska plemena.Kales” i napunili ruke robljem. a i njegov pjesnik bolji je od na{eg pjesnika. zabranjuju}i im da daju zekat. koji su se bili okupili u okolini D`ide da bi gusarili Mekalije..s. oti{ao da klanja podne . Alkamet bin Mud`ezzez krenu na obalu D`ide.. Kutbet je poveo dvadeset ljudi sa deset deva koje su naizmjeni~no jahali. H. Napali su naselje Hatim u zoru jednog jutra mjeseca rebiul-evela. izi|i pred nas!” Resulullah.retorika. U Medinu sti`e deset poglavara plemena Temim i do|o{e pred vrata Resulullaha. Ujejne bin Hisn el . Zatim im muslimani vrati{e njihove `ene i djecu. blagom i stokom. Poglavari Temima ponudi{e pjesnika Ez . Potom ih je iznenadio u pustinji. Nakon namaza sjeo je u dvori{te mesd`ida. a muslimani se vrati{e u Medinu vode}i plijen. Nosio je crnu i bijelu zastavu.388 Zape~a}eni d`enetski napitak 1. Atarida bin Had`iba koji odr`a veoma rje~it govor. a i on s njima.Kilab u islam. u saferu.s. Ed .Harisa. Porazgovarali su s njim.s. Kutbet bin Amir predvodio je ~etu na dio plemena His’am u blizini Turbeta. g.Kad zavr{i{e oba govornika i oba pjesnika 674.s.Habis re~e: “Resulullahov.Zeberkanija bin Bedra pa izrecitira stihove hvalospjeva.ahira. a. a. Ubili su samo jednog njihovog ~ovjeka. . izi|e. a. g... 9. 9. a skrivao se po danu sa svojom konjicom.Temim s 50 konjanika.namaz.” Oni zatim primi{e islam. Zatim su izrazili `elju da se nadme}u s muslimanima u hvalisavosti i gordosti. poslao je Alkameta na Abesince. 9. `ene. Alija bin Ebi .Temima bje`ao glavom bez obzira. te je na obje strane bilo mnogo ranjenih. Ujejne je putovao po no}i. 3. H. Buknula je `estoka bitka. a i oni su sjeli. a.Kilab. a ni ensarije. H. a Resulullah. H. djecu i stoku. potvrdi im i pohvali ih dodjeljuju}i im priznanje. U toj trupi nije bilo ni jednog muhad`ira. Akre’ bin el .Fezzari krenu u mjesecu muharemu. na pleme Benu . a. Smjestio ih je u ku}u Remle.s. 9. dvadeset i jednu `enu i tridesetero djece. mjeseca rebiul . pa reko{e: “O Muhammede. g. a oni se po~e{e prijateljski odnositi prema njemu.. 676 5.s. Kutbe je bio ubijen s jo{ nekima.s.. naredi Sabitu bin Kajsu bin [emmasu (koji je dr`ao hutbe). Resulullah. kao odgovor njihovom govorniku. Njemu odgovori islamski pjesnik Hassan bin Sabit pjesni~kim nadahnu}em bez prethodne pripreme. Razlog je bio {to je pleme Benu .. 9. Poru{ili su kip “El .s. koji ih pobijedi{e. na ~elu 300 ljudi. pa je narod Benu .Kulabij krenu na Benu . u mjesecu rebiul-evelu. g. Resulullah. Alkamet doplovi do obale. a oni kad ~u{e za dolazak muslimana na njih.Talib po{ao je na ~elu 50 konjanika i 100 jaha~a deva.Dahhak bin Sufjan el . 4.

Kad osvanu.” Resulullah. isto {to i ju~er i preju~er. vi~u}i: “O Allahov Poslani~e. a. odvedo{e ga Resulullahu.) Ona zamoli Resulullaha.” Resulullah. joj napokon dade garanciju. Na putu za Medinu podijeli{e ratni plijen.... govore}i: “U~inio je za mene ono {to ne bi ni tvoj otac u~inio. Kad su se vratili u Medinu. a.” A ja mu odgovorih: “Ti da zna{ bolje moju vjeru od . Resulullah.s.s.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 389 Me|u zarobljenicima bila je sestra Adija bin hatima. a. upita: “Ko ti je brat?” “Adij bin Hatim.sa’bejske sekte)?” On re~e: “Da. a nemam ni oca. a..a. rekao: “Ih. re~e mu: “Ali. a. re~e mu: “Ja vi{e poznajem tvoju vjeru nego ti.. a. Nakon toga. sestra Adija bin Hatima preklinjala je Resulullaha. ona ponovi iste rije~i.” 678 U predanju od Ahmeda . ja sam sijeda starica. odgovori.. stoji da je Resulullah. a..s.s. a. bez garancije i bez ikakve druge preporuke.” Brat je poslu{a i krene Resulullahu. a zatim ga upita: “Zbog ~ega si pobjegao? Da li si pobjegao da ne bi rekao: ‘Nema drugog boga osim Allaha’?... naj~e{}e konj i sl..a. upita ga: “Zar nisi uzimao ~etvrtinu plijena svoga naroda?” “Jesam!”.. sutradan. ona opet zatra`i od Resulullaha. bit }e{ spasen.. to re~e i ode. joj isto odgovori..Kalesa na|o{e tri sablje i tri oklopa.s.s.s.” “Ja mu odgovorih: ‘I ja sam pripadnik Bo`ije vjere. A da li ti zna{ nekog drugog boga osim Allaha?” On odgovori: “Ne.s. Muslimani u riznici kipa El . za{titi me.. a.” Resulullahovo.s. Tako mi Allaha.. a. o Adij bin Hatime. Kad ga je na{la. to ti ne dozvoljava tvoja kr{}anska vjera. a. da ti nisi Rekusija (kr{ansko .s. kada ga je posadio preda se u svojoj ku}i. ^im sti`e u Medinu.s. Tako|er nisu dijelili imovinu Hatimove porodice. a. r. a.’” Resulullah. Prekosutra. re~e: “Onaj {to je pobjegao od Allaha i Njegovog Poslanika?” Resulullah. zahvali Allahu..s.” (humlan je poklon gostu.. a. a. 677 U Ibn Ishakovom predanju stoji da je Resulullah.s. pa ga upita: “Izgleda da si pobjegao da ne bi rekao: ‘Allah je najve}i!’ A da li ti zna{ nekoga da je ve}i od Allaha?” On odgovori: “Ne. Adij pobje`e u [am. ispri~a mu za Resulullaha. i on joj dade. brat me napustio.s. a. tako je. sestra Adija bin Hatima otputova za svojim bratom u [am.s. a. a.” On re~e: “Ja sam pravovjerni musliman. a.” Resulullah..s. Pored Resulullaha. Kad sjede pred Resulullaha...s. Resulullah. primi islam. a.s.. a.mo`da Alija.s. Tada sam se uvjerio da je on Poslanik.s. rekao: “O Adij.. sjedio je neki ~ovjek . a. nakon {to izdvoji{e dio za Resulullaha. pa joj re~e: “Moli ga da ti da ‘humlan’. Allah tebe za{titio!” Resulullah.jer zna ono {to drugi ne znaju.s. a. Treba da ode{ kod njega ili milom ili silom. re~e: “Zaista su jevreji protiv sebe izazvali Allahovu srd`bu. Resulullah. lice razvedri se i naredi mu da se smjesti kod jednog ensarije.. a.” Resulullah.s. i ponovi hvalu. nastavio je govoriti s njim.. r. a kr{}ani su zalutali. Adij bin Hatim je svakog jutra i svake ve~eri dolazio kod Resulullaha.” On re~e: “Rekoh. Nemam nikoga da mi hizmet u~ini (da radi oko mene). a Resulullah..s.

A zar ti nisi pripadnik Rekusija. a.” Resulullah.s.. a.’” 680 . prenosi od Adija bin Hatima da je rekao: “Kad sam bio kod Resulullaha. re~e: ‘O Adij. do~ekat }e{ da se otvore riznice Kisre Perzijskog. One se ne}e bojati nikoga osim Allaha.. jesi li bio u Hiri (mjesto u Iraku)? Ako po`ivi{. tako je. d`. A ako jo{ po`ivi{.Kasimu: ‘Bit }e pune {ake blaga.. a... do~ekat }ete ono {to je rekao Resulullah. Ako po`ivi{ du`e.” Resulullah. vidjet }e{ da iz Hire idu `ene u nosiljkama na devama u Meku da obave had`.. i ti jede{ ~etvrtinu plijena va{eeg. ali ga nemaju kome dati’”. r.a. zlata ili srebra. Zatim mu do|e drugi ~ovjek. Tada Resulullah. d`.. Ebu el . a.s. a pri kraju hadisa Adij re~e: “Ja do~ekah da vidim karavane s nosiljkama za `ene kako putuju iz Hire u Meku na had`. a ako vi po`ivite. kod njega do|e neki ~ovjek pa mu se po`ali na svoje siroma{tvo.390 Zape~a}eni d`enetski napitak mene?” On odgovori: “Da. i nikoga se ne pla{e osim Allaha. do~ekat }e{ da ljudi imaju pune ruke blaga. a. a u~estvovao sam li~no u otvaranju riznica Kisre bin Hermeza.” 679 Buharija.{. pa se po`ali da je oplja~kan na putu.{.. zar ne?” Odgovorih: “Da. re~e: “A to ti ne dozvoljava kr{}anska vjera..s. re~e: “On odmah prihvati islam i bio je skru{en musliman.s.s.

Car Heraklije nije nikako mogao zaboraviti sukob na Mu’ti koji je proslavio muslimane.) Bitka za Meku bila je odlu~uju}a bitka koja je definitivno napravila razliku izme|u dobra i zla.. Vjera islam cvjetala je. i arapske i strane. To je izazvalo opasnost i nestabilnost na granici bizantijske dr`ave. tom prilikom nije uspio dobiti osvetu od tih besramnih silnika. a posebno prije nego se arapske pokrajine dignu protiv bizantijske vlasti. On je pored Bizantinaca pripremao i arapska plemena koja su bila pod njegovom vla{}u. kao i `elju mnogih arapskih plemena kasnije. Nestalo je unutra{njih dr`avnih problema i prestale su sve nesuglasice. na ~elu koje je bio Zejd bin Harise. 9.s.Harisa. prije nego oni postanu sila koju ne}e mo}i pokoriti. izuzev {to je muslimanska vojska stekla visoku reputaciju u o~ima javnosti. a. H. da se oslobode bizantijske vlasti i steknu slobodu. Poslije nje nije vi{e bilo prostora za dvoumljenje i sumnju. poslao vojsku. da bi osvetio El . a {to }emo tek vidjeti na Oprosnom had`u.Zape~a}eni d`enetski napitak 391 BITKA NA TEBUKU (Red`ep. posebno Gassanije. Stoga je car vidio jedini izlaz u porazu muslimana.najve}a vojna sila na zemaljskom licu toga doba. Ta arapska plemena imala su naklonost prema muslimanima. kako smo vidjeli u prethodnom poglavlju prema broju muslimana. Stoga su se tokovi historije sasvim promijenili. Ranije smo saznali da je po~etak nesuglasica izazvan ubistvom Resulullahovog izaslanika El .Gassanije. Car je ~itavu godinu razmi{ljao kako da pripremi vojsku koja }e uni{titi muslimane. Ljudi su u skupinama primali islam. UZROK BITKE NA TEBUKU Postojala je jo{ jedna svjetska sila koja je oponirala islam bez opravdanog razloga.Harisa bin Umejra el . Bila je to Bizantija . . i dvije su vojske imale `estok okr{aj na Mu’ti. Resulullah je.Ezdija od ruku [erhabila bin Amra el . kada je izaslanik nosio Resulullahovo pismo velikodostojniku Basre u kojem ga poziva u islam. Muslimani su odahnuli zbog spoznaje vjerskog u~enja i Allahovih propisa. Resulullah. g.

Bili smo vjerni drugovi.. Ta jazbina bila je naizgled kao mesd`id. pomi{ljali bi da ih opkoljavaju Bizantinci. r. dakle i pored toga neprestano su `eljeli da provedu u djelo svoje zle i pokvarene namjere prema islamu i muslimanima. Tu se ubraja i ponovno nastojanje munafika (licemjera) da razore muslimansko jedinstvo. tu`ni. on bi prikupljao novosti.Gasanija?’ On re~e: ‘Ne{to gore od toga! Resulullah. a. Muslimane je hvatao strah.. odvojio se od svojih `ena!’” (hadis) 681 U drugoj verziji ovog hadisa stoji da je Omer.s. pa su pomislili da je Resulullah. a. o~ajni. Stalno smo slu{ali pri~e o njemu.s. d`. Moj prijatelj si|e jednog dana u Medinu . Omer ibn el . osnovan na temelju nevjerstva. iako su licemjeri bili ubje|eni u veliki uspjeh Resulullaha. pa su naizmjeni~no i{li kod Resulullaha. To se naro~ito vidi iz doga|aja koji se desio Omer ibn el Hattabu. dao razvod braka svojim `enama. pripovijeda u vezi s tim: “Imao sam jednog prijatelja ensariju.’ Upitah: ‘[ta to? Da nisu stigle Gasanije?’ On re~e: ‘Ne. a. osnova{e gnijezdo za kovanje spletki i zavjera.a. Ako sam ja bio na putu.s. Na svaki glas i svaki {um koji bi ~uli. Resulullah.s.s.. a. (Obojica su stanovali na padini Medine. na svim `ivotnim podru~jima i da on ne strepi ni od kakvog zemaljskog vladara.bio je njegov red da ide kod Resulullaha. Povukao se u svoj doksat. Cilj je bio napraviti razdor me|u muslimanima i pomo}i .s. Naime.{. Nave~er se vrati pa zalupa na moja vrata i re~e: ‘Spava{ li?’ Ja sko~ih iznenada i iza|oh pred njega. Smatraju}i da bi se njihove nade mogle ubrzo ostvariti..Hattab.. a u stvari je bio mesd`id sljepila i tmine. Bili su zabrinuti. pa bi me po povratku odmah informirao. otvori!’ Rekoh: ‘Da nije do{ao neprijatelj . Resulullah.a. r. On re~e: ‘Dogodila se velika stvar. a.) Obojica smo se bojali nekog gasanijskog vladara.... za kojeg se pri~alo da }e udariti na Medinu. ve} u ime Allaha. to sam ja ~inio za njega.392 Zape~a}eni d`enetski napitak VIJEST O PRIPREMI BIZANTIJSKE I GASANIJSKE VOJSKE Vijesti su pristizale u Medinu da se sprema bizantijska vojska na te{ku i odlu~uju}u bitku protiv muslimana. r. a {to je vezano za bizantijsku vojsku. dao je zakletvu da se ne}e pribli`iti svojim `enama mjesec dana u toj devetoj godini hid`retskoj. ve} ne{to gore i te`e: Resulullah je dao rastavu braka svojim `enama!’” (hadis) 682 To ukazuje na opasnost situacije s kojom su se muslimani morali suo~iti. Ni ashabi nisu znali u po~etku o ~emu se radi. a. sklanja s puta svakoga onoga koji mu se isprije~i. A kada bi on bio odsutan.s. rekao: “Mi smo ~esto razgovarali o Gasanijama i njihovoj namjeri da nas napadnu. odvojio se od svojih `ena i nije s njima imao bra~ni odnos. a.a. Jedanput zakuca moj prijatelj meni na vrata vi~u}i: ‘Otvori.

pa je Resulullah. odlo`io je posjetu ovome mesd`idu i klanjanje namaza u njemu do povratka iz bitke. A.S. a.{. A mrzili su letargiju u kojoj se nalaze. da klanja u njihovom mesd`idu.petokolona{i) ponudi{e Resulullau. Oni (licemjeri . Uz to je pridobio plemena Laham i D`izam. a.. Smatrao je da ne bi bilo pametno odugovla~iti i lijeniti se s pokretom na Bizantijce.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 393 onima koji ratuju protiv Allaha i Njegovog Poslanika. pogotovo u ovakvim uslovima. Izgleda da je d`ahilijet ili vjersko neznanje. Na taj na~in bi to mogla biti sigurna jazbina za njih same i njihove saveznike iz inostranstva. Pored svega toga razdaljina koju trebaju pre}i velika je. Resulullah. Stoga im je propao plan. d`. naredio da se nakon povratka iz bitke sru{i taj mesd`id. a.. koje je bilo na izdisaju .s. pod vo|stvom jednog od najboljih bizantijskih vojskovo|a. promatrao je sve okolnosti i sva doga|anja preciznije i mudrije nego ostali. a put te`ak i neutaban. a.... Allah. Eto tako se pred muslimane isprije~ila velika opasnost. te da }e krenuti iz Belhe. velike su{e i svih tegoba koje nude pustinja i njeni putevi. a te{ke su bile i vijesti s kojima su se muslimani susretali pri dolasku Nabatejaca. mami boravak. za vojni ugled muslimana. jer su ova zbivanja padala u vrijeme `estokih ljetnih dana. Trenutno je bio veoma zauzet oko priprema za bitku. POGOR[ANJE OPASNE SITUACIJE Situacija je bila opasnija nego se moglo zamisliti. da ne bi doku~ili pravu zada}u ovog mesd`ida i {ta se u njemu doga|a.s. A vo}e rodilo. Ne bi bilo mudro pustiti toga neprijatelja da tumara predjelima pod islamskom upravom i da do|e blizu Medine. Cilj im je bio da time obmanu prave vjernike. razotkrio ih je. Bilo bi to pogubno za islamsku vjeru. koji su iz [ama u Medinu donosili na prodaju zejtin. lje{karenje i odmor u hladu slatkih plodova. RESULULLAH. DONOSI ODLUKU O BORBI PROTIV BIZANTA Resulullah. Oni su pri~ali kako je Heraklije spremio ogromnu vojsku od ~etrdeset hiljada boraca.. umjesto da klanja u njemu.s. (Mesd`id dirar) SPECIJALNE VIJESTI O PRIPREMAMA BIZANTINACA I GASANIJA ZA RAT Situacija je bila te{ka.

Svima naredi da shvate naredbu ozbiljno i da se najbolje pripreme. naredi ashabima da se skupe i spreme. koji su kontaktirali sa sjevernim neprijateljem preko Ebu .{.. kada je htio i}i u borbu.s. Time bi propali veliki trud i muke koje su ulo`ili Resulullah. i njegovi ashabi u {irenje islama.{. odlomak sure “El Beraat”. veoma brzo i veoma ozbiljno. (9) Allah. poziv u borbu protiv Bizanta.Tevba” ..s.. i da se spreme {to je mogu}e br`e. (9:92) Kako su se muslimani natjecali u tro{enju imetka i davanju zekata za borbu.. prije nego zagaze na islamsko tlo. u krilo. d`. ^ak su i siromasi dolazili kod Resulullaha. a.. a. kako Kur’an ka`e: “Ne mogu na}i za vas `ivotinje za jahanje”. obznanjuje borbu.s. nazvane imenom “Et . bi.asika”. a.. a.394 Zape~a}eni d`enetski napitak poslije Bitke na Hunejnu. Allah. dugih i te{kih ratova. i to na granici. d`.s. osim licemjera i tri osobe. On im odgovori. a. Niko od muslimana nije odbio da u~estvuje u tom velikom pohodu. Sve je to Resulullah..s.. a. U tome su im zdu{no pomagali medinski licemjeri. i stoga je i donio ovu presudnu odluku o borbi protiv Bizanta.s. Resulullah ih je preturao po krilu govore}i: “Osmanu ne}e od danas ni{ta . prou~io situaciju i donio zaklju~ak o pokretu.s. pohita{e da se odazovu. on obznani svima da predstoji sukob s Bizantijom.. podsti~e na obra~un. i koji su htjeli da muslimanima zabiju no` u le|a dok ihBizantinci budu napadali. ali.. a zatim dade jo{ stotinu deva s cijelom opremom i hiljadu dinara..s. i pokloni mu sve to. tra`e}i da im da jahalice. a. Resulullah.s. poku{avalo ponovo da o`ivi. zatra`i da ne `ale utro{iti novac i imetak za opremu.Amira “El . Vojska plemena slijevala se u Medinu sa svih strana. da i oni idu u borbu. Ujedno bi izgubili te{ko ste~ena materijalna bogatstva do kojih su do{li nakon neprekidnih. jer je to utro{ak na Allahovom putu. koje istrese Resulullahu. a. tu`ni {to ne mogu da ih kupe.u prijevodu “Pokajanje”. MUSLIMANI SE TAKMI^E KO ]E SE BOLJE SPREMITI ZA BITKU ^im su muslimani ~uli Resulullahov. pa su se vratili suznih o~iju.s. On do|e kod Resulullaha. rijetko kad obznanio pravi pravac kretanja. Otposla Kurej{ijama i arapskim plemenima poziv da se skupe i spreme. u isto vrijeme Osman bin Affan bio je spreman da putuje u [am s dvjesta natovarenih i dobro opremljenih deva i dvjesta oka srebra. a. Resulullah. s obzirom na ozbiljnost situacije i izvanredno te{ke okolnosti.. NAREDBA O VOJNOJ SPREMNOSTI MUSLIMANSKIH BORACA Kada je Resulullah. objavi Poslaniku. a. veoma dobro znao. Podsticao ih je na d`ihad.

r. Muslimanska vojska pro{la je na svom putu za Tebuk pokraj El .. a. jedan za drugim donosili su koliko je ko imao i mogao.” Resulullah.s. onoliko koliko je koja mogla. r.Hid`ra.mjera datula.a. bio je ujedno i prvi ~ovjek koji je dao svoj prilog borbi.. osim licemjera.” 683 Poslije toga Osman. osim novca.. ISLAMSKA VOJSKA KRE]E NA TEBUK Nakon {to se muslimanska vojska dobro opremi.Bekr. Na jednoj devi smjenjivalo se osamnaest ljudi. Resulullah. dade pola svog imetka.. Stoga se ova muslimanska vojska nazivala D`ej{ul . narukvice. dok se ne vrati iz bitke. te Muhammed ibn Meslema. put Tebuka. Brojala je trideset hiljada boraca. Zatim do|o{e: Talha i Sa’d ibn Ubadet. Ipak. i re~e mu: “A zar nisi zadovoljan da bude{ prema meni. ma {ta uradio. .Allah }e kazniti za izrugivanje njihovo i njih ~eka patnja nesnosna. tolika vojska nije imala dovoljno opreme.l .. Vrijednost njegovog imetka bila je ~etiri hiljade drahmi. a.. Niko nije stisnuo {ake i niko nije {krtario svojim imetkom.” (9:79). te on susti`e Resulullaha.a.a. Vojska je na svom putu pila vodu iz devinih grba~a 684. i naredi mu da boravi kod njih. Aliji.Kura klesao.s.ensariju za zamjenika. Abbas donese veoma mnogo od onoga {to je imao. i svi doneso{e dosta. postavi u Medini Muhammed bin Meslemu . kao {to je bio Harun u odnosu na Musaa.{. “One koji vjernike ogovaraju zato {to zekat daju. je s vojskom krenuo na sjever. @ene su skidale sa sebe ogrlice.Bekr dade sav imetak za tu bitku i ne ostavi svojoj porodici ni{ta vi{e osim Allaha. pa kad ugleda{e dolinu. koji je stijene u dolini Vadi . Ebu . Asim bin Adij donese devedeset (viskova) .. u kojoj ima vode. Njegov poklon (sadaka.. Utom do|e Abdurrahman ibn Avf s dvjesta oka srebra. Ljudi su se smjenjivali. a. te su bili prinu|eni da kolju deve i pored malog broja za jahanje. Omer. zekat) dostigao je broj od devet stotina deva i stotinu konja.‘Usre . Kao staratelja svojoj porodici postavio je Aliju bin Ebi .s. r.a.s. d`. Nikada do tada nisu krenuli nigdje u boj u ve}em broju. domovine izumrlog naroda “Semud”. Bilo je i onih koji su darovali pregr{t ili dvije hurmi jer nisu imali vi{e od toga. pa jo{ od svog imetka. Pili su vodu iz njihovih grba i tako odr`avali `ivot. donese jo{. koji mu ponovo naredi da se vrati u Medinu. Ebu . Vojska je bila ogromna. r.. i pored velikih priprema koje su obavljane za put.“Siroma{na vojska”.Taliba. ljudi se obradova{e. i Resulullaha. a rugaju se i onima koji ih s mukom daju . r. po~e{e prigovarati licemjeri. Neki misle da je u Medini ostavio za zamjenika Sebba’a bin Urfetata. samo {to poslije mene nema vi{e poslanika. Neki su se usput hranili li{}em s drve}a. min|u{e i prstenje.Zape~a}eni d`enetski napitak 395 nauditi. a.a. pa su im usne natekle.

d`. pa On posla ki{u.” On im tada ne{to re~e.s. a jedan od ljudi ustade i vjetar ga odnese. ili na samom Tebuku.s. a.{. oskudica.s.” Muaz. podigao im je borbeni duh.s... obuzeo ih je silan strah. ovisno kako koje predanje prenosi. koji su sebe upropastili. Njegovo tijelo na|eno je na brdu Tajju. a. Razi|o{e se i raspusti{e vojsku unutar svojih granica. da vas ne sna|e ono {to je njih zadesilo.. rekao je: “Ve~eras }e zapuhati jak vjetar. Na tu vodu ne}ete sti}i prije nego {to Sunce malo odsko~i (Duha). Nisu se smjeli usuditi na pokret i susret s njim. Sve u svemu. Resulullah. a. re~e: “Ne pijte vodu iz ovih bunara..s. za`alit }ete.. ~im su ~uli za dolazak Resulullaha. Resulullah. a. glad i `e|. Zaprijetio je i obradovao ih.” A naredi im da se napiju vode iz bunara na kojem se povremeno napajala deva Saliha Pejgambera.’” Resulullah. ubrajaju u dobro~instvo. a.Hid`ra upozorio je muslimane rije~ima: ‘Ne ulazite u naselje onih. re~e: “Sutra }ete.. Resulullah.. A ako u|ete.. MUSLIMANSKA VOJSKA NA TEBUKU Muslimanska vojska stigla je na Tebuk i tu se ulogorila. Govorio je o vrednotama ovoga i onoga svijeta.s.. Buharija i Muslim navode u hadisu Ibn .s. spremna da do~eka neprijatelja. a. a tako|er i ak{am s jacijom u vrijeme ak{ama ili jacije.Omera da je rekao: “Kad je Resulullah. upozorio je i opomenuo. 685 @e| je bivala sve ja~a. Izvor je gotovo bio presu{io. rashladi i opskrbi za put. je na putu uvijek spajao klanjanje podne . Taj veoma sa`et i slikovit govor obuhva}ao je sve {to je trebalo re}i u tom momentu. upita ih: “Da li ste dohvatili i{ta od ove vode?” Oni odgovori{e: “Da. a on zamoli Allaha. ako Allah da. Resulullah.. dao im podstreka. i ne uzimajte tom vodom abdest za namaz. Ako ste tom vodom zamijesili hranu. 687 Resulullah.. Ukazao im je da se sve njihove patnje. s ogromnom vojskom. Ako neko do|e prije.” I zaista.396 Zape~a}eni d`enetski napitak ali im Resulullah. [to se ti~e Bizantinaca i njihovih vladara. ustao je da odr`i govor vojsci. ovdje gledati plodne vrtove. Kad se Resulullah. potom se umi i opra ruke. a.s.. To je bila. prolazio pokraj El . dajte je devama i ne jedite ni{ta od toga. koje su pretrpjeli na putu.s.Vojska se po`ali Resulullahu. u vrijeme ikindije ili podneva. Vojska se napi. Put je bio dug i iscrpljuju}i..s. a. ako po`ivi{. a.. pribli`i Tebuku.namaza s ikindija .namazom. sti}i na vodu Tebuka. a.. Ko ima devu. potom re~e: “Ubrzo }e{. daleko bolja . Neka se ne di`e niko od vas. r. neka je dobro prive`e. a. a. a.s. po muslimane. a onda voda obilato pote~e i ljudi se napi{e. pripovijeda: “Kad smo stigli do vode ve} su nas dva ~ovjeka pretekla.” 686 Na putu za Tebuk. umota glavu i pretr~a ovu dolinu na svojoj jahalici. zapuha jak vjetar. Resulullah.. pa opet ponovi crpljenje. o Muaze.a.s. neka se ne doti~e vode dok ja ne do|em.s.

da je pro{lo vrijeme kada su se mogla osloniti na svoje velikodostojnike Bizanta. Ukejdir iza|e da ga ulovi.s. otposla Halida bin el . te i oni dado{e d`izju. do kojeg mo`da ne bi do{li da je izbio oru`ani sukob dviju strana. Resulullah. . Velikodostojnik lle napisa: “Bismillahir . i pristade da dadne d`izju. kako lovi divlja goveda. Niko ne smije zabraniti vodu drugome.s. Tebukom. i on i imetak podlije`u odmazdi. a. do|e Juhannet bin Ru’bet.. Bizantijski namjesnici mogli su o~ekivati svoju skoru propast.” Resulullah.s. napisa im pisma kojima im garantira primirje. pa se izmiri s Resulullahom. ~etiri stotine kopalja.. Kad je okon~an problem Tebuka. a.” Halid ode..poslanika. Ko od njih izazove kr{enje ugovora. a. pokloni mu `ivot i uspostavi s njim primirje.Zape~a}eni d`enetski napitak 397 vijest nego {to su o~ekivali. Pejgambera i Allahovog Poslanika. Slobodni su da se kre}u kopnom i morem. pa se okrenu{e prema muslimanima.. a. i odredi mu d`izju.s.s. ~etirsto oklopa. Arapska plemena koja su radila za interes Bizanta. Resulullah. Tim putem pro{iri{e se granice islamske dr`ave. Bit }e dobro onima koji se dr`e ugovora. velikodostojnik lle. s ~etiri stotine i dvadeset konjanika. a. kao i unutar same zemlje. shvatila su i bila kona~no ubije|ena. Ta vijest djelovala je i na pove}anje ugleda i ~asti muslimanske vojske van granica Arabije. bilo kopnom ili morem. osamsto grla (stoke). re~e Halidu: “Zate}i }e{ ga. Oni imaju ugovor od Allaha i Muhammeda .s. pa kad bi blizu njegove zemlje.Velida kod Ukejdira. pred njega iza|e gove~e koje se uputi vratima Ukejdirovog dvorca.. a. Resulullah. kao i oni koji su s njima od stanovnika [ama i stanovnika obale Crvenog mora.rahmanir .. Halid uhvati Ukejdira na prevaru i odvede ga pred Resulullaha. Rogovima je strugalo po vratima. kod Resulullaha. Juhanetu bin Ru’betu i stanovnicima lle.rahim To je garancija od Allaha i Muhammeda. llom i Tejmom. Postavi ga zajedno s Juhanetom da upravlja Devmetom. a. Tako|er do|o{e stanovnici D`erbe i Ezruha.s. pod uvjetom da dade hiljadu deva. Vani je bila mjese~ina. Muslimani steko{e veliku vojnu prednost i veliki vojni uspjeh. a niti put. poglavara Devemetul D`endela. koje su sada direktno grani~ile s Bizantijom.

. vidio je da su ga uhodili.. krenuo je na Tebuk u mjesecu red`epu. O tom doga|aju Allah. a. re~e: “To je zemlja. na putu za Medinu.s.. Odustajanje i neu~estvovanje u toj bitki zna~ilo je vrhunac licemjera (nifaka).” (3:179) Svako ko je bio iskreni vjernik. Allah. d`. krenuo je u ovu bitku. prestra{i ih. U blizini Akabe. a Ammar i Huzejfe bin Jeman i{li su pokraj njega i vodili devu za uzde. “Mladi mjesec nas obasja od senijetu . a on bi rekao: “Pustite ga. Resulullah. a.. Posla Huzejfeta da udari njihove deve po vratu kukom koju je imao uza se. a. a Huzejfe je znao za taj doga|aj. KO IZ MEDINE NIJE I[AO NA TEBUK? Pohod na Tebuk imao je. Kad se okrenuo. i poseban status kod Uzvi{enog Allaha.s. Kad bi se u Medini saznalo da neko ne}e i}i na Tebuk. zbog svoje specifi~nosti.a. d`. i na Tebuku..s. “Vlasnik Poslanikove tajne”.s.Vedai. pa se privuko{e Resulullahu.l . pa je dobio nadimak. Ti munafici (licemjeri) iskoristi{e trenutke njihove opu{tenosti. Allah. i posljednja bitka u kojoj je u~estvovao Resulullah. a Allah.s. @ene i djeca iza|o{e da do~ekaju muslimansku vojsku srda~no i veselo. 688 Pjevali su istu pjesmu kao kada je Resulullah. a. a. Resulullah. proveo je pedeset dana. To je ujedno bila. Allah je Poslanika obavijestio. prolazio je Akabom na devi.. od toga dvadeset na Tebuku..{. a.{.{. ako u njemu ima .{. d`. saop}ili bi njegovo ime Resulullahu. a ostalo na putu u odlasku i povratku. prvi puta dolazio u Medinu. ovo je Uhud. d`.” Svijet u Medini saznade za dolazak Resulullaha.398 Zape~a}eni d`enetski napitak POVRATAK U MEDINU Muslimanska vojska vratila se u Medinu slavljeni~ki i pobjedni~ki raspolo`ena.s..s. kao i njihovu namjeru koju su htjeli provesti u djelo. je stoga bio uporan u ovakvim situacijama.. saop}i njihova imena. ve} }e lo{e od dobrih odvojiti.s.” Resulullah. pa ka`e: “Allah ne}e vjernike s licemjerima izmije{ane ostaviti. za{titio ih je od borbe. a. ugledao iz daleka obrise Medine. Nisu imali na putu nikakvih neugodnosti. On ~u iza sebe neke glasove. svako sa svojim mislima. a..s.{.s. a. a vratio se u ramazanu.. d`.. ka`e u Kur’anu: “Htjeli su da u~ine ono {to nisu uspjeli. planina koja nas voli i koju mi volimo.. dvanaest licemjera poku{a{e da ubiju Resulullaha. Na putu. Muslimani su kora~ali dolinom.” (9:74:) Kada je Resulullah. pa pobjego{e do svoje licemjerne dru`ine. koji su dobili vjernici za razliku od drugih.

s. a bilo je i onih koji su ostali. Resulullah. Oni su odjednom postali izolirani.Zape~a}eni d`enetski napitak 399 nekog dobra (hajra). Ko su trojica vjernika. rekao kada je napu{tao Medinu: “U Medini ima ljudi koji . nije oprostio. tra`ili. i Njegovom Poslaniku. pa su ostali u Medini.92. iskrenih i pravih. prava.Rebia i Hilal bin Umejje.{. njih ne{to preko osamdeset ljudi 689 do|o{e da se ispri~aju s razli~itim vrstama opravdanja. tako da je punih pedeset dana trajala njihova izolacija. a ostali su u Medini? U Medini ostado{e Ka’b bin Malik. Za one koji su imali opravdan razlog.s.s. i kad im se bilo stisnulo u du{ama njihovim. pa su se vratili suznih o~iju. To je trajalo jo{ novih deset dana.a Allah pra{ta i samilostan je ... 690 Tada Allah. prihvati i oprosti im. a da nisu ni dozvolu od Resulullaha.{.. Ti licemjeri tra`ili su da ostanu jer su izmislili la`ni razlog. Allah. primi njihovo javno izvinjenje. a. Po objavi ovog ajeta.s. ve} naredi ashabima da prekinu svaku komunikaciju s njima. uistinu. kada je nakon ~etrdeset dana samo}e ljudima nare|eno da se moraju odvojiti od svojih `ena. njima Resulullah. samo ako su prema Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. a. Meraret bin er . a. d`.s. jer Allah. a.s. Istina. je rekao: “Ne}e se ogrije{iti nemo}ni i bolesni. To je za njih bio najsretniji dan u njihovom `ivotu. koliko god da je bila prostrana.. a ako je druga~ije.. i to se moglo smatrati dobrim predznakom za njihovu dalju sudbinu. i to tek onda kad im je zemlja. a licemjeri. neprestano se zaklinju}i da nisu zbog ovoga ili onoga mogli krenuti. Izolacija je dostigla vrhunac.” (9:118). Zatim je sjeo me|u ljude.{.” (9:91.) Za ovakve je Resulullah. obradova{e se muslimani. Me|utim. tu`ni {to ne mogu da ih kupe. postala tijesna. d`. d`. a i oni licemjeri koji su lagali Allahu. Njih je Allah. a obradova{e se i ova trojica rado{}u. koja se ni sa ~ime ne mo`e uporediti. nego samo u Njega. stavio na ku{nju. Uzvi{eni ka`e: “A i onoj trojici koja su bila izostala. koji su ostali u Medini bez nekog opravdanog razloga. Ljudi su se prema njima ponijeli tako da su postali kao nepoznati stranci. a. onda vas je Allah sa~uvao njegovog dru{tva. i oni koji ne mogu da na|u sredstva za borbu. d`. bila su i tri vjernika. Postali su i sami sebi nepodno{ljivi.” U Medini su nakon toga ostali muslimani koji su imali opravdan razlog..ni onima kojima si rekao kad su ti do{li da im da{ `ivotinje za jahanje: “Ne mogu na}i za vas `ivotinje za jahanje”. istinu. prima pokajanje i milostiv je. a Allahu je prepustio ono {to je u njihovim srcima. Kad je Resulullah...{. objavi njihovo pokajanje. Oni su priznali Resulullahu. On je poslije i njima oprostio da bi se ubudu}e kajali. prvo je oti{ao u mesd`id i tu klanjao dva rekata.. a nakon toga oprostio im je. a. a. iskrena.. Allah }e ga priklju~iti vama.s. pa su pored svoje radosti i druge obradovali tom vije{}u. i kad su uvidjeli da nema uto~i{ta mimo Allaha. Nema razloga da se i{ta prigovara onima koji ~ine dobra djela . u{ao u Medinu.

petokolona{ima) ne preostade ni{ta drugo do da imaju blag i prijateljski odnos s muslimanima. a poslije nje se to intenziviralo. a.{. opravdano sprije~eni. d`. razotkri i totalno razgoliti sva njihova djelovanja.. a neki ajeti nakon povratka s Tebuka u Medinu. Sve nade i `elje predislamskih manjina i idolopoklonika i licemjera padale su u prah.s. niti im se smije klanjati d`enaza. i onih koji su privr`eni i odani Resulullahu. 691 KUR’AN O POHODU NA TEBUK Veliki broj ajeta iz sure “Beraat” ili “Et . d`. Vi{e u njihovom znanju nije ostalo ni{ta nepoznato. Neki su objavljeni prije pohoda. o Allahov Poslani~e.” REZULTATI POHODA NA TEBUK Ta bitka ostavila je veli~anstven dojam na raspolo`enje muslimana i na njihovo utemeljenje i sigurnost na tlu Arabijskog poluotoka. . a. Ovaj pohod ostavio je veliki utisak na delegacije i deputacije koje su po~ele dolaziti Resulullahu. neki u toku putovanja. ne smije se za njih tra`iti oprost od Allaha. prije oslobo|enja Meke.{. Tako ih je Kur’an definirao.{. zatim primanje pokajanja iskrenih vjernika. iako su ih vezivale za Bizantiju i od njih o~ekivali spasenje.400 Zape~a}eni d`enetski napitak nisu mogli putovati s vama. ne smiji se blagosiljati.” Ljudi upita{e: “Jesu li oni. da se od njih ne smije primati zekat.. Allah. da je svim stanovnicima Medine bilo jasno o kojim se to imenima i osobama radi.tevba” sadr`i tematiku bitke. onih koji su oti{li na pohod. Munaficima (licemjerima . a da oni nisu bili s vama. a koje su sagradili pod imenom “mesd`id”. Ljudi su postali svjesni da ni jedna ideja na svijetu tog doba. Oni su ostali. a vi niste ni jednu dolinu pre{li.. vrijednost mud`ahida . Allah... u Medini?” On odgovori: “Da. Muslimani postado{e jaki i sna`ni. Naredi da se sru{i njihovo otrovno gnijezdo u kome su kovane zavjere. da bi sada do`ivjelo kulminaciju. osim islamske. i onih koji su ostali u Medini. oni su u Medini.boraca.s. nema mogu}nosti da sa`ivi s Arapima. Nakon pohoda smiri{e se i te nepokorne manjine i pokori{e se stvarnosti iz koje nisu imali drugog izlaza. naredi da se pritisak na licemjere poja~a do te mjere. Ajeti sadr`e i razotkrivanje munafika. d`. i sli~no tome.

Zape~a}eni d`enetski napitak 401

NEKI ZNA^AJNI DOGA\AJI U TOJ GODINI (9. G. H.)
U ovoj godini desi{e se neka zbivanja od velikog zna~aja za historiju: 1. Nakon povratka Resulullaha, a.s., s Tebuka me|usobno su prizivali prokletstvo Uvejmir el - Ad`lani i njegova `ena (jer je Uvejmir optu`io svoju `enu za blud, a nije imao svjedoka). 2. Kamenovana je i ubijena `ena El - Gamidijka, nakon {to je priznala po~injeni blud. Kazna je izvr{ena nakon {to je odbila dijete od dojenja. 3. Umro je Ned`a{ija Ashamet, kralj Abesinije, pa je Resulullah, a.s., njemu klanjao d`enazu “lil - gaibi”, u odsutnosti mejta. 4. Umrla je Ummu Kulsum, k}er Resulullaha, a.s., ~ija smrt je veoma ra`alostila Poslanika, a.s. On re~e Osmanu, r.a.: “Da imam tre}u k}er, udao bih je za tebe.” 5. Umro je vo|a licemjera, Abdullah bin Ubejj bin Selul, nakon povratka Resulullaha, a.s., s Tebuka u Medinu. Resulullah, a.s., oprosti mu i klanja mu d`enazu i pored Omerovog, r.a., protivljenja. Kur’an, nakon toga potvrdi stav Omera, r.a.

EBU - BEKROV, R.A., ODLAZAK NA HAD@
U zul - kadetu ili zul - hid`etu iste 9. g. H. poslao je Resulullah, a.s., Ebu - Bekra es Siddika, r.a., na had`, da bude vodi~ muslimanima u obavljanju had`skih obreda. Zatim je objavljen po~etak sure “El - Bera’a” uporedo s poni{tenjem i odricanjem od ugovora. Resulullah, a.s., posla Aliju bin Ebi - Taliba, r.a., da umjesto njega obznani ovu Objavu na dan `rtve Kurban - bajrama. Resulullah, a.s., uradi to prema dotada{njim obi~ajima Arapa iz predislamskog perioda, da se jasno zna {ta je s ugovorima. Alija bin Ebi - Talib, r.a., pohita za Ebu - Bekrom, r.a., i susti`e ga na Urd`u, ili na Dad`inanu. Kad Ebu - Bekr, r.a., ugleda Aliju, r.a., zapita ga: “Da li dolazi{ kao naredbodavac ili ti je nare|eno da do|e{?” Alija, r.a., odgovori: “Ne kao naredbodavac, ve} mi je nare|eno da krenem.” Put su nastavili zajedno. Ebu - Bekr, r.a., predvodio je had`ske obrede muslimanima do dana klanja `rtve. Na taj dan, pri dan Kurban - bajrama, Alija bin Ebi - Talib, r.a., ustade kod “d`emreta”

402

Zape~a}eni d`enetski napitak

(mjesto gdje se simboli~no bacaju kamen~i}i na {ejtana) i obznani ljudima naredbu kojom ga je zadu`io Resulullah, a.s. Odredio je rok svakom plemenu, u~esniku u ugovoru, da se mo`e sigurno vratiti ku}i s had`a. Rok je bio ograni~en na ~etiri mjeseca za njih, a tako|er ~etiri mjeseca i za one koji nisu u~esnici ugovora. A za one koji su pod ugovorom, a nisu nanijeli muslimanima nikakvu {tetu ili zlo i nisu nikoga pomagali u neprijateljstvu protiv muslimana, ostavio je rok koji je dogovoren s Resulullahom, a.s. Ebu - Bekr, r.a., razasla telale me|u ljude da im obznane: “Poslije ove godine na had` ne}e dolaziti nevjernici i niko oko Kabe tavaf ne smije ~initi neojeven (kao {to su Arapi to znali goli obavljati).” Ovaj poziv bio je ne{to kao najava zavr{etka idolopokloni~kog vjerovanja i na~in `ivota na arabijskom tlu. To je ujedno zna~ilo da se mnogobo{tvo ne}e vi{e nanovo javljati, a ni staro vra}ati nakon ove godine. 692

OP]I POGLED NA BITKE
Ako pogledamo unazad i razmislimo o pohodima, bitkama i ratovima u Resulullahovo, a.s., doba, ne}emo mo}i ni mi, a ni oni koji analiziraju poziciju, u~inak i pozadinu ratova, a da ne ka`emo: “Zaista je Resulullah, a.s., bio najve}i vojskovo|a toga doba. Bio je najpametniji i najsvjesniji junak tog doba. Uvijek je bio hrabar i trezven. Bio je izuzetan talenat na tom polju, kao {to je bio najve}i od svih poslanika u svom poslanstvu i Objavi. Svaku od bitaka planirao je i vodio na specifi~an na~in i s posebnom ratnom vje{tinom. Stoga ni jedna bitka nije propala zbog nedostatka njegove mudrosti, ili vojni~ke nebri`ljivosti, ili pak zbog neutvr|ivanja strate{kih polo`aja.” Znao je odabrati uvijek najbolja i najsigurnija mjesta za prve borbene linije. Znao je izabrati najbolju taktiku i metod ratovanja s neprijateljem. Svaki put bi potvrdio da ima poseban metod i na~in ratovanja, kakav do tada nije poznavao ni jedan vojskovo|a velikih svjetskih sila. Ono {to se desilo na Uhudu i Hunejnu bio je samo trenutak slabosti u redovima njegove vojske, ili ponekad zbog nepridr`avanja njegovih naredbi, mudrih poteza i planova, {to je za njih bila stroga du`nost s vojnog stanovi{ta. Njegova vojna sposobnost do{la je do izra`aja upravo u ovim dvjema bitkama. Tokom poraza muslimana, Resulullah, a.s., svojom je mudro{}u uspio izvu}i vojsku i poremetiti neprijatelju zacrtane ciljeve, kao {to je bilo na Uhudu. Na Hunejnu promijenio je tok ratovanja, tako da se poraz pretvorio u pobjedu, iako su ovakve situacije veoma te{ke i ve}ina vojskovo|a bi u njima mislila samo na koji na~in da se izvu~e i spasi goli `ivot.

Zape~a}eni d`enetski napitak 403

Spomenute konstatacije bile su sa ~isto vojno strate{kog aspekta, a s drugih aspekata Resulullah, a.s., uspio je za historijski veoma kratko vrijeme osigurati mir i sigurnost narodima Arabije. Uga{ena je vatra nevjerovanja i zablude. Zga`ena je `aoka neprijateljstva u borbi izme|u islama i idolopoklonstva i otvoreni putevi primirja. Putevi za {irenje islamskog u~enja bili su slobodni. Resulullah, a.s., je kona~no saznao i za one, navodno odane prijatelje, koji su skrivali u svom srcu licemjerje i gajili obmanu i izdaju. Iz bitaka i ratova izrasla je jedna velika skupina vojnih zapovjednika, koji su kasnije imali sukobe na rati{tu Iraka i [ama s Bizantijom i Perzijom. Oni su svojom taktikom ratovanja i preciznim vo|enjem borbe nadma{ili do tada slavne vojskovo|e velikih sila, tako da su ih uspjeli prognati s njihove zemlje i iz njihovih domova. Natjerali su ih da napuste svoja imanja, vrtove i izvore, i njive zasijane, i dvorove divne, i zadovoljstva koja su u radosti pro`ivljavali. Resulullah, a.s., putem tih bitaka uspio je da osigura muslimanima zemlju, stanovanje, zanimanje i posao, i time je rije{io problem mnogih prognanih muslimana, koji nisu imali ni ku}e ni ku}i{ta. Naoru`ao je vojsku svim vrstama tada postoje}eg oru`ja i osigurao im izdr`avanje. Do svega toga do{ao je Resulullah, a.s., a da nije upotrijebio ni atom nasilja, tiranije i ugnjetavanja ljudi. Uveliko su se promijenili ciljevi i te`nje zbog kojih se do tada u predislamskom dobu, raspirivao ratni plamen. Dok su ratovi bili sinonim za plja~ku, otima~inu, kra|u, ubijanje, paljenje, nasilje, nepravdu, neprijateljstvo, krvnu osvetu, pot~injenost slabijeg, ru{enje ku}a, sela i gradova, sramo}enje `enskih vrijednosti, upropa{tavanje `ena i potomstva, besposlicu i razvrat na zemlji, ratovi u periodu islama dobili su sasvim drugi smisao, smisao borbe na Allahovom putu za plemenite ciljeve, uzvi{ene i pohvalne te`nje u kojima se po{tuje ~ovjek kao dio dru{tva, u svakom dobu i na svakome mjestu. Rat je postao d`ihad za spasavanje ~ovjeka od poretka nasilja i neprijateljstva, do stvaranja poretka pravde i pravi~nosti. Trebalo je iskorijeniti obi~aj da ja~i tla~i slabijega, jer treba da bude obrnuto, i ja~i da postane slabiji nakon {to mu se oduzme dio te mo}i. Rat je postao d`ihad za spas svih onih slabih, `ena i djeca, koji izgovaraju molbu Allahu, d`.{.: “Gospodaru na{, izbavi nas iz ovoga grada, ~iji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi za{titnika, i Ti nam daj onoga ko }e nam pomo}i.” D`ihad je postao ~i{}enje Allahove zemlje od nasilja, izdaje, grijeha i tiranije, a radi stvaranja sigurnosti, mira, milosti, pa`nje, prijateljstva i ~ovje~nosti. Islam je propisao za vo|enje ratova ~asna pravila, kojih su se morali pridr`avati i vojska i njena komanda, te nisu smjeli ni u kojoj situaciji iza}i iz okvira tih pravila. Sulejman bin Burejde pripovijeda da je njegov otac pri~ao: “Resulullah, a.s., prilikom postavljanja nekog zapovjednika vojsci, davao je preporuku da na prvom mjestu bude bogobojazan on, a potom i oni koji su s njim, te da ~ini dobro. Zatim bi mu rekao: “Borite se u ime Allaha i na Allahovom putu. Ubijajte one koji ne vjeruju Allaha. Borite se, ali ne pretjerujte,

404

Zape~a}eni d`enetski napitak

ne varajte i ne ~inite nasilje, ne unaka`avajte druge i ne ubijajte malu djecu.” (hadis). Resulullah, a.s., nare|ivao je olak{avanje situacije, pa ka`e: “Olak{ajte, a nemojte ote`avati, zbijajte redove, a nemojte ih razjedinjavati.” 693 Resulullah, a.s., naredio je da se ne vode bitke po no}i, da ne bi neprijatelj bio iznena|en dok je na spavanju. Najstro`e je zabranio spaljivanje ljudi, ubijanje onih koji imaju jemstvo, garanciju, ubijanje `ena i njihovo fizi~ko maltretiranje. Zabranio je otima~inu. Resulullah, a.s., ka`e: “Oteto nije dozvoljeno, kao ni mrtvo.” Zabranio je nasilje nad `enama i potomstvom. Zabranio je sje~u {uma i stabala, osim u velikoj nu`di i ako nema drugog izlaza. Resulullah, a.s., pri osloba|anju Meke ka`e: “Ne i`ivljavajte se nad ranjenicima i ne slijedite one koji bje`e. Ne ubijajte zarobljemike. Slijedite tradiciju da ne ubijate putnika.” Strogo je zabranjeno ubijanje onih s kojima su potpisani ugovori o primirju pa ka`e: “Ko ubije potpisnika ugovora, ne}e primirisati D`enneta (ne}e u}i u D`ennet), a njegov miris se mo`e osjetiti na vremenskoj udaljenosti od ~etrdeset godina.” Bilo je, dakle, takvih plemenitih propisa koji su o~istili metod ratovanja od prljavih predislamskih obi~aja, da bi ratovanje dobilo smisao svetosti. 694

MASOVNO PRELA@ENJE NA ISLAM
Pohod za oslobo|enje Meke, od nevjerstva i idolatrije bio je od `ivotnog zna~aja za muslimane. Tim pohodom je kona~no zadan udarac mnogobo{tvu. Osloba|anjem Meke Arapima se otvorio vidik u raspoznavanju prave vjere i prave istine od neistine. Nestalo je kod njih sumnje i oni pohrli{e u islam. Amr bin Selema pri~a doga|aj prije njegovog prihva}anja islama: “Stajali smo kraj javnog bunara. Pokraj nas su prolazili putnici u grupama. Znali smo upitati: ‘Kuda ide ovoliki svijet? Ko je ovaj ~ovjek?’ - to jest Resulullah, a.s. Oni su odgovarali: ‘On smatra da je Allahov Poslanik, da mu Allah Objavu {alje. Da mu objavljuje to i to.’ Ja sam zapamtio te rije~i. One kao da su se utisnule u moje grudi.” Arapi su osloba|anje Meke smatrali razlogom za svoj prelazak na islam. Govorili su za Poslanika, a.s.: “Pustite i njega i njegov narod (Kurej{ije). Kad bi on pobijedio njih, onda bi bio pravi Poslanik.” Pa kad se dogodilo oslobo|enje Meke, pohrli svako pleme u islam. “Pohrli i moj otac i moj narod u Meku kod Resula. Kad se vrati ku}i, moj otac re~e: ‘Dolazim vam, tako mi Allaha, izravno od Allahovog Poslanika, a.s., i to pravog!’ On nam je rekao: ‘Klanjajte taj namaz u to vrijeme, a taj namaz u to vrijeme. A kada prispije vrijeme za namaz, neka neko od vas prou~i ezan, a onaj koji zna najvi{e Kur’ana napamet, neka bude imam!’” (hadis) 695 Ovaj hadisi {erif nam ukazuje koliki je i dokle bio utjecaj osloba|anja Meke na obrt situacije, uzdizanje islama i odre|ivanje statusa Arapa i njihovog predavanja islamskom u~enju. To se itekako potvrdilo nakon Bitke na Tebuku, kada se u Medinu upu}uju delegacije i delegacije, neprestano, cijele dvije godine (devete i desete), a ljudi u skupinama primaju Allahovu vjeru. Stoga, imamo islamsku vojsku koja s deset hiljada boraca ide u oslobo|enje Meke, a na Tebuk ide s trideset hiljada boraca. Za nepunu godinu dana od pohoda na Meku, kre}e na “Oprosni had`” (sto hiljada, ili sto ~etrdeset i ~etiri hiljade ljudi), okru`uju}i Resulullaha, a.s., u~e}i “telbiju i tekbir, tesbih i tevhid.” Glasovi su odzvanjali zemljom i dizali se u nebeska prostranstva, nose}i sa sobom ustreptala osje}anja ljudi.

406

Zape~a}eni d`enetski napitak

DELEGACIJE
Islamski histori~ari navode broj od oko sedamdeset delegacija koje su do{le kod Resulullaha, a.s., da prime islam. Nama je nemogu}e o svim tim delegacijama pri~ati pojedina~no, ali }emo re}i uop}eno, o njihovom zna~aju za historiju. ^itaocima, radi informacije, stavljamo na znanje da je zvani~ni dolazak ~itavih plemena da prime islam po~eo poslije osloba|anja Meke, iako ih je bilo i prije toga doga|aja. 1. Delegacija Abdul - Kajsa je u dva navrata dolazila kod Resulullaha, a.s. Prva je bila pete godine po hid`ri. Jedan trgovac iz tog plemena, po imenu Munkiz bin Hajjan krenuo je u Medinu svojim poslom. Kad je saznao za Resulullaha, a.s., i upoznao islam, i sam ga je primio. U svoje pleme vratio se s Resulullahovim, a.s., pismom u kojem ih poziva da prihvate Allahovu vjeru i oni to u~ini{e. U svetom mjesecu je kod Resulullaha, a.s., do{lo trinaest ili ~etrnaest njihovih ljudi da nau~e {ta je islam, a {ta iman, {ta je dozvoljeno, a {ta zabranjeno. Za najstarijeg od njih El - E{d`a el - Asrija, Resulullah, a.s., rekao je obra}aju}i mu se: “Ti posjeduje{ dva svojstva koja voli Allah, d`.{.: blagost i upornost.” Druga delegacija do{la je devete godine, ili “godine delegacija”, i brojala je ~etrdeset ljudi. Me|u njima je bio El - D`arud bin el - Alai el - Abdi, koji je bio kr{}anin, a kada je primio islam bio je dobar vjernik. 696 2. Delegacija “Dusa” je po~etkom sedme godine hid`retske do{la u Medinu, a Resulullah, a.s., je tada bio u Hajberu. Ranije smo govorili o islamu Et - Tufejla bin Amra ed - Dusije. On je primio islam prije hid`re, kada je Resulullah, a.s., bio u Meki. Vratio se u svoje pleme i nekoliko godina pozivao svoje suplemenike, koji su stalno odlagali prihva}anje islama. On je izgubio strpljenje s njima i vratio se nazad kod Resulullaha, a.s., i zatra`io od njega da moli Allaha za njegov narod Dusa. Tom prilikom Resulullah, a.s., molio je: “Gospodaru moj, uputi narod Dusa.” Nakon toga oni su prihvatili islam, pa je Et - Tufejl do{ao u Medinu sa sedamdeset ili osamdeset porodica. Kad je saznao da je Resulullah, a.s., u Hajberu, oti{li su za njim u Hajber. 3. Delegat .erveta, benu Amra el - D`ezzamije do{ao je u Medinu da obavijesti Resulullaha, a.s., da je .ervet primio islam. .ervet je bio arapski vojskovo|a i namjesnik pod vizantijskom vla{}u. Kad je uvidio hrabrost muslimana i njihovu privr`enost borbi - d`ihadu, primio je islam. Resulullah, a.s., mu je po delegatu poslao na poklon bijelu mazgu.

Zape~a}eni d`enetski napitak 407

Kad su Bizantijci saznali da je .ervet primio islam, uhapsili su ga i postavili pred njega ultimatum; ili odmetni{tvo od islama ili smrt. .ervet je izabrao smrt. Oni su ga razapeli na krst u Palestini kraj izvora “Afra” i odsjekli mu glavu. 697 4. Delegacija “Suda” do{la je u Medinu nakon povratka Resulullaha, a.s., iz El - D`’arana, 8. g. H. To se desilo kada je Resulullah, a.s., pripremio ~etiri stotine muslimana s namjerom da prodru u podru~je Jemena gdje je `ivio Suda’i. I dok se vojska utvr|ivala na po~etku Jemenskog kanala, Zijada bin el - Haris es - Sudai otputova u Medinu kod Resulullaha i re~e mu: “Do{ao sam delegiran od svog naroda. Vrati svoju vojsku s kanala, tvoji smo i ja i moj narod.” Resulullah, a.s., to u~ini, a Es - Sudai vrati se u Jemen i prisili svoje ljude da odu Resulullahu, a.s. Petnaest njegovih delegata stiglo je u Medinu i dalo prisegu na vjernost Resulullahu, a.s. Nakon toga su se vratili u svoj kraj i pozivali narod u islam. Islam se brzo pro{irio me|u njima, tako da je stotinu Sudaija bilo u pratnji Resulullaha, a.s., na “Oprosnom had`u”. 5. Dolazak Ka’ba bin Zuhejra bin Ebi - Selma, predstavnika najuglednijih arapskih pjesnika predislamskog doba. Ka’b je u ranijim svojim pjesmama napadao Resulullaha, a.s., i islam. Kad se Resulullah, a.s., vratio s Taifa, osme godine po hid`ri, Ka’b je dobio pismo od svoga brata Bed`ira bin Zuhejra, u kojem ga obavje{tava da je Resulullah, a.s., ubio u Meki neke pjesnike koji su ga svojim pjesmama okaljali. Ostali mekanski pjesnici razbje`ali su se na sve strane. Brat mu pi{e: “Ako voli{ svoj `ivot, oti|i kod Resulullaha, a.s., i ispri~aj se. On nije ubio nikoga ko je do{ao s tom namjerom. Ako ne}e{, spasavaj se kako zna{.” Brat mu se vi{e puta obra}ao pismom, pa Ka’b odlu~i da ode u Medinu. U Medini je odsjeo kod nekog D`uhejna. S njim je klanjao u mesd`idu sabah - namaz, pa ga ovaj uputi na Resulullaha, a.s. Ka’b je sjeo pred Reulullaha, a.s., rukovao se s njim, pa re~e: “O Allahov Poslani~e, Ka’b bin Zuhejr do{ao je kao pokajnik i musliman da tra`i od tebe za{titu. Da li bi ti primio od njega ispriku, ako bih ga ja doveo pred tebe?” Resulullah, a.s., odgovori: “Da.” Ka’b tada re~e: “Ja sam Ka’b bin Zuhejr.” Tada sko~i jedan ensarija i zatra`i od Resulullaha, a.s., da ga ubije, a Resulullah, a.s., re~e mu: “Ostavi ga miru. On je do{ao spreman da odbaci svoj raniji na~in `ivota i da se pokaje!” Tada Ka’b, kao talentirani pjesnik, izre~e ~uvenu kasidu koja po~inje ljubavnim stihovima posve}enim dragoj “Suad” iz predislamskog perioda. “Banet Suadu fe kalbi-l-jevme metbulu mutejjemun isruha lem jufde mekbulu...” Prevod: “Ode Suad. Srce moje danas za osvetom vapi. Ko svetinju voljelo je. Zbog nje ne}e biti `rtvovano ni u lance okovano...” U ovoj kasidi nalaze se stihovi u kojima se Ka’b izvinjava Resulullahu, a.s., za svoje ranije pjesme, pa mu upu}uje hvalospjev u kome isti~e Resulullahove, a.s., vrline da oprosti, da bude milostiv i dru`eljubiv. Hvali Kur’ani Kerim, i njegove mudrosti i upute, a kudi govor

408

Zape~a}eni d`enetski napitak

~arobnjaka i vra~eva, i ka`e da on nije lo{ ~ovjek ma {ta oni rekli. Daje obe}anje da }e biti odan i privr`en vjeri i Resulullahu, a.s., kome se zakleo na vjernost. Resulullah, a.s., je u njegovim o~ima vidio svjetlost koja obasjava i koja poput britke indijske sablje sasijeca zlo u korijenu, a dijeli pravdu. Nakon ovog hvalospjeva nastavlja hvaliti muhad`ire - Kurej{ije, jer niko od njih nije Ka’bu lo{u rije~ rekao kada je on do{ao kod Resulullaha, a.s. U kasidi spomenuo je i onog ensariju koji je tra`io dozvolu od Resulullaha, a.s., da ga ubije. Kad je Ka’b primio islam i postao dobar vjernik, pohvalio je ensarije u jednoj kasidi koju je posvetio njima, njihovoj dobroti i gostoljubivosti. 6. Delegacija plemena “Uzre” do{la je kod Resulullaha, a.s., u mjesecu rebiulevelu, devete godine po hid`ri. Bilo ih je 12 ljudi. Me|u njima je bio Hamza bin en - Nu’man. Kad su upitani ko su, njihov govornik re~e: “Mi smo pleme Benu - Uzre, bra}a Kusajja po majci. Mi smo oni koji smo podr`avali i pomagali Kussa, odstranili iz doline Meke plemena Huzaat i Benu - Bekr. Mi imamo mnogo rodbine i ~uvamo rodbinske veze.” Resulullah, a.s., nazva im dobrodo{licu i obradova ih vje{}u o skorom zauzimanju [ama. Zabranio im je da prori~u budu}nost kod vra~a. Zabranio im je da prinose `rtve kipovima, kao {to su to ranije ~inili. Oni primi{e islam, proboravi{e u Medini neko vrijeme i vrati{e se ku}ama. 7. Delegacija “Belijja” do{la je u mjeecu rebiul-evelu, 9. g. H. Primili su islam i bili u Medini tri dana. Njihov poglavar Ebu ed - Dabib zanimao se kod Resulullaha, a.s., da li za gostoprimstvo postoji nagrada? Resulullah, a.s., odgovori mu: “Da, a i svako dobro~instvo koje u~ini{, bilo prema bogatom ili siroma{nom sadaka je.” Zatim je pitao koliko traje gostoprimstvo? Resulullah, a.s., odgovorio je: “Tri dana.” Potom je pitao {ta se ~ini s izgubljenim ovcama kada ih neko prona|e, pa je Resulullah, a.s., odgovorio: “One su tvoje ili tvoga brata ili vuka.” Zatim je upitao za izgubljenu devu, pa je Resulullah, a.s., odgovorio: “[ta ti ima{ s njom? Pusti je neka je na|e njen vlasnik.” 8. Delegacija “Sekif” do{la je u Medinu u mjesecu ramazanu, 9. g. H., nakon povratka Resulullaha, a.s., s Tebuka. Poglavar plemena Sekif, Urvet bin Mesud es - Sekafi sreo se s Resulullahom, a.s., prilikom njegovog povratka iz bitke u Taifu, mjeseca zul-kadeta, 8. g. H., a prije nego je Resulullah, a.s., stigao u Medinu. Urve je primio islam i vratio se u svoje pleme, te po~eo pozivati svoj narod u islam. On je mislio da }e ga oni poslu{ati, jer su ga ina~e kao poglavara slu{ali i voljeli ga vi{e od svoje prvoro|ene djece. Kad ih je pozvao u islam, osuli su na njega ki{u strijela sa svih strana, dok ga nisu ubili. Zatim su nekoliko mjeseci nakon njegove smrti `ivjeli ogovaraju}i se me|usobno. Potom su shvatili da nemaju snage da se bore s Arapima oko sebe koji su priznali Resulullaha, a.s. Oni se obrati{e Abdujalilu s tim prijedlogom, ali ga on odbi. On se pobojao da s njim ne u~ine isto kada se vrati iz Medine kao i s Urvetom, pa

Zape~a}eni d`enetski napitak 409

im re~e: “Ja to ne mogu u~initi dok ne po{aljete sa mnom jo{ nekoliko ljudi.” Pleme posla s njim jo{ dva ~ovjeka, saveznika, i trojicu ljudi iz plemena Benu - Malik. Tako ih je krenulo u Medinu {estero. Me|u njima je bio Osman bin Ebi el - As es - Sekafi, najmla|i me|u njima. Kad su do{li kod Resulullaha, a.s., on im podi`e {ator uz mesd`id da mogu slu{ati Kur’an i gledati kako svijet klanja. Za vrijeme svog boravka stalno su raspravljali s Resulullahom, a.s. On ih je pozivao u islam, a oni se opirali i suprotstavljali. Njihov vo|a tra`io je da Resulullah, a.s., napi{e propozicije primirja izme|u njega i plemena Sekif, po kojima bi njima bio dozvoljen zinaluk blud, pijenje alkoholnih pi}a, tro{enje kamate, da im se ostavi njihovo mra~no bo`anstvo Lat, da im da popust da ne klanjaju namaz i da ne razbijaju svoja bo`anstva svojim rukama. Resulullah, a.s., odbio je sve njihove zahtjeve. Oni su se tada osamili da se dogovore {ta da u~ine. Nisu na{li drugog rje{enja, ve} da se pokore Resulullahu, a.s. Predali su se i primili islam. Uvjetovali su da Resulullah, a.s., izvr{i ru{enje bo`anstva Lat, jer ga Sekif ne}e sobom nekada sru{iti. Resulullah, a.s., prihvati taj prijedlog. On im napisa garantno pismo i postavi za narednika Osmana bin Ebi el - Asa es - Sekafiju jer je on bio najprivr`eniji propisima islama. Bio je podu~en vjeri i Kur’anu, jer su oni svakog dana dolazili kod Resulullaha, a.s., a Osmana su ostavljali uz svoj prtljag. Kad su naumili da se vrate nazad Osman bin el - As obavijesti Resulullaha, a.s., o datumu dolaska. Do odlaska, Resulullah, a.s., podu~avao ga je u~enju Kur’anai propisima islama. Ako bi kojim slu~ajem zatekao Resulullaha, a.s., da spava, odlazio bi kod Ebu - Bekra, r.a., za istu stvar. Osman je najvi{e od svih njih u~inio u borbi protiv odmentnika od islama, kada su mnogi zanijekali da daju zekat. Kad je njegovo pleme Sekif poku{alo da odbije davanje zekata, Osman im je rekao: “O narode Sekifa, bili ste posljednji narod koji je primio islam, pa nemojte biti prvi koji }e se odmetnuti od islama.” Oni su tada poslu{ali i ostali dosljedni vjeri islama. Nakon obavljenog posla, delegacija Sekifa vrati se u svoj narod. Iz bojazni i straha od smrti, zataji{e istinu. Prikazali su se u svijetlu delegacije koja nije htjela bez dozvole svoga naroda prihvatiti uvjete Resulullaha, a.s. Reko{e narodu da Resulullah, a.s., nije popustio ni u jednom njihovom zahtjevu. Narod je bio jo{ pod jakim utjecajem predislamskog doba i neznabo`a~kih obi~aja, pa provedo{e dva ili tri dana u razmi{ljanju {ta da rade. Bilo je prijedloga da se otvoreno suprotstave islamu i Resulullahu, a.s. A onda ih je odjednom obuzeo strah, pa reko{e delegaciji: “Vratite se Resulullahu, a.s., i prihvatite sve {to se nudi!” Tek tada su delegati rekli istinu. Predo~i{e im dogovor s Resulullahom pa pleme Sekif primi islam. Resulullah, a.s., posla ljude da sru{e bo`anstvo Lat. Halid bin el - Velid bio je grupovo|a. S njim je bio El - Mugire bin [u’be. On htjede da se malo na{ali s plemenom Sekif. Uze pastirsku torbu s dvije kese i re~e drugovima: “Tako mi Allaha, nasmijat }u vas malo pred

410

Zape~a}eni d`enetski napitak

Sekifom.” Popeo se na bo`anstvo, zamahnuo torbom kao krilima, sko~io i pru`io se po zemlji. Stanovni{tvo se prepalo. Svi su drhtali od straha. Tad re~e: “Allah vas nagrdio. To bo`anstvo je samo stra{ilo od kamena i gline.” On potom udari na vrata hrama i razbi ih. Zatim se pope na zidove, a pope{e se i drugi, pa ih sru{i{e i poravna{e sa zemljom. Tako su zatrpali temelj hrama bo`anstva Lat. Iz hrama su iznijeli nakit i robu. Pripadnici plemena Sekif ~udom su se ~udili kako im se nije ni{ta desilo. Nakon toga Halid se sa svojom grupom vratio kod Resulullaha, a.s., sa svime {to je zaplijenio. Resulullah, a.s., isti dan podijeli taj plijen i zahvali Allahu koji je pomogao Svome Poslaniku i uzdigao Svoju vjeru. 698 9. Pismo jemenskih kraljeva zvanih Himjer Resulullahu, a.s., nakon njegovog povratka s Tebuka. Napisali su ga: El - Harisu bin Abdi Kilab, Nuajm bin Abdi Kilab, En Nu’man bin Kajl zu - Ru’ajn, Hamdan i Mu’afir. Njihov delegat bio je Malik bin Murrete er Rehavi, koji ponese njihovu poruku da su primili islam, a napustili idolopoklonstvo i njegove sljedbenike. Resulullah, a.s., posla im odgovor u kojem ih obavje{tava {ta je du`nost muslimana, to jest {ta im pripada, a {ta im je zabranjeno. Dao im je Allahovu, d`.{., i svoju garanciju, ako budu izvr{avali svoju du`nost i pla}ali d`izju. Potom im posla svoje daije, koji }e ih podu~iti islamu. Vo|a im je bio Muaz bin D`ebel. 10. Delegacija Hemedana, do|e kod Resulullaha, a.s., 9. g. H., nakon njegovog povratka s Tebuka. Resulullah, a.s., odgovori im napismeno na sva pitanja koja su postavili. U podru~je Hemedana postavi za namjesnika Malika bin en - Nemeta da bude nad onima koji su primili islam, a ostalima je postavio Halida bin el - Velida sa zadatkom da ih poziva u islam. Halid je proveo {est mjeseci me|u njima, ali bez uspjeha. Zatim Resulullah, a.s., posla Aliju bin Ebi - Taliba i naredi mu da vrati Halida. Kad je Alija stigao u Hemedan, pro~ita stanovnicima Resulullahovo, a.s., pismo i pozva ih da prime islam. Ovaj put svi su se odazvali. Alija odmah obradova Resulullaha, a.s., pismom u kojem ga obavije{tava o njihovom islamu. Kad je Resulullah, a.s., pro~itao novu vijest, pade na sed`du, pa podi`e glavu i re~e: “Mir na Hemedan, mir na Hemedan.” 11. Delegacija Benu - .ezzareta do{la je u Medinu devete godine po Hid`ri, po povratku Resulullaha, a.s.,s Tebuka. Delegacija je bila od preko deset ljudi. Oni su do{li da potvrde svoj islam. Tom prilikom po`alili su se Resulullahu, a.s., na veliku su{u u njihovom kraju. Resulullah, a.s., pope se na mimber u mesd`idu, podi`e ruke i prou~i dovu za ki{u. On re~e: “Gospodaru moj, spusti ki{u na Tvoju zemlju i na Tvoja `iva bi}a. Gospodaru moj, spusti na nas obilnu ki{u, ki{u ugodnu, od koristi, dugo i{~ekivanu -

Zape~a}eni d`enetski napitak 411

posvuda da pada. Gospodaru moj, ki{u prije, a ne ki{u kasnije, ki{u korisnu, a ne od {tete. Gospodaru moj, zalij nas ki{om milosti, a ne ki{om patnji i ru{enja i potopa, i ne ki{om koja uni{tava. Gospodaru moj, spusti na nas obilnu ki{u i pomozi nas protiv na{ih neprijatelja.” 699 12. Delegacija iz Ned`rana, velikog grada udaljenog od Meke sedam dana hoda prema Jemenu. U sklopu Ned`rana nalazila su se 73 sela udaljena od grada po jedan dan za brzog konjanika. 700 Ned`ran je okupljao 100 000 boraca. Kr{}anstvo je bila vjera Ned`ranaca. Njihova delegacija do{la je u Medinu devete godine po Hid`ri. A brojala je 60 ljudi. Dvadeset ~etverica bili su velikodostojnici, a me|u njima trojica najve}ih poglavara Ned`rana. Jedan od njih bio je namjesnik koji je imao vlast i zapovjedni{tvo, a zvao se El - Ejhem ili [erahabil. Tre}i je bio biskup. Njemu je pripadalo vjersko vo|stvo. On je bio duhovni vo|a Ned`ranaca, a zvao se Ebu - Hariset bin Alkamet. Kad je delegacija do{la u Medinu, sastala se s Resulullahom, a.s. Me|u njima vodio se dijalog na nivou informiranja. Pitali su i pitao je, odgovarali su i odgovarao je. Zatim ih je Resulullah, a.s., pozvao u islam. Prou~io im je neke ajete iz Kur’ana, ali oni odbi{e da prime islam. Oni su pitali Resulullaha, a.s., {ta Kur’an ka`e o Isau, a.s. Resulullah, a.s. im nije taj dan odgovorio, jer nije imao objavu o tome. Tada mu Allah, d`.{., objavi: “Isaov slu~aj je u Allaha isti kao i slu~aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ‘Budi!’, i on bi. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj! A onima koji s tobom o njemu budu raspravljali, po{to si ve} pravu istinu saznao, ti reci: ‘Hodite, pozvat }emo sinove na{e i sinove va{e, i `ene na{e i `ene va{e, a do}i }emo i mi, pa }emo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore, prizivati!’” (3:59 - 61) Kad je osvanulo jutro, Resulullah, a.s., dade im odgovor na postavljeno pitanje u smislu ovih ~asnih ajeta. Resulullah, a.s., potom ih napusti taj dan da bi razmislili o svom statusu. Oni odbi{e da potvrde ono {to Kur’an ka`e o Isau, a.s. To saop}i{e Resulullahu, a.s., sljede}eg jutra. Kad odbi{e kona~no da prihvate islam, Resulullah, a.s., odlu~i da ih pozove na zajedni~ko proklinjanje onoga ko je la`ov. Resulullah, a.s., pojavio se `ure}i s El - Hasanom i El - Husejnom (unucima svojim), obu~eni u odoru i .atimom (k}erkom), koja je i{la iza njega. Kad ga ugleda{e da dolazi `urno i dostojanstveno, povuko{e se na dogovor. Tada reko{e El - Akib i El - Sejjid jedan drugom : “Ne odbijaj njegov prijedlog, tako nam Boga, ako je uistinu Poslanik pa nas prokune, ne}emo se spasiti ni mi, a ni na{i sljedbenici poslije nas. Ne}e od nas ostati ni nokta, ni dlake na ovoj zemlji.” Stoga se dogovori{e da se povjere Resulullahu, a.s. Do|o{e i reko{e mu: “Mi }emo ti dati ono {to tra`i{ od nas.” Resulullah, a.s., pristade na to i sklopi s njima mir. Oni }e pla}ati d`izju i dat }e 2 000 komada nakita: 1 000 u mjesecu red`epu, a hiljadu u saferu, a sa svakim komadom po oku srebra. Dao im je Allahovu, d`.{., i svoju garanciju. Potom im

412

Zape~a}eni d`enetski napitak

je ostavio potpunu slobodu vjeroispovijesti. To im je i pismeno potvrdio. Oni zatra`i{e da im po{alje povjerljivog, dostojanstvenog, ~estitog i po{tenog ~ovjeka. Resulullah, a.s., posla najpovjerljivijeg ~ovjeka u Ned`ran, Ebu - Ubejdet bin el - D`eraha, da prikupi imetak dogovoren primirjem. Zatim se islam, malo po malo, po~eo {iriti u Ned`ranu. Navodi se da su zapovjednik Abdul - Mesih i poglavar El -Edhem primili islam po povratku iz Medine i da je Resulullah, a.s., posdlao kod njih Aliju, r.a., da od njih pokupi zekat, a poznato je da se zekat uzima samo od muslimana. 701 13. Delegacija Ebu - Hanife, do{la je u Medinu devete godine po Hid`ri. Bilo ih je sedamnaest. Me|u njima je bio Musejlema Kezzab. 702 Njegovo puno ime je Musejlema bin Semamet bin Kebir bin Hubejb bin el - Haris iz plemena Benu - Hanife. Ova delegacija odsjela je kod jednog ensarije. Oni do|o{e kod Resulullaha, a.s., i primi{e islam. Predanja se razilaze oko slu~aja ~ovjeka koji se zvao Musejlema Kezzab. Nakon dubljeg razmatranja do{li smo do zaklju~ka da je Musejlema, zbog svoje oholosti, nadmenosti, pohlepe i nadre|enog polo`aja, odbio da ide s ostalim delegatima kod Resulullaha, a.s., i da je Resulullah, a.s., poku{ao da ga pridobije na lijep na~in, na prvom mjestu lijepom rije~ju i djelom, pa kada je vidio da to kod njega ne vrijedi, zapazio je i shvatio da on u sebi nosi zlo. Resulullahu, a.s., do{lo je prije toga da u snu da mu je donesena zemaljska riznica i da su mu se u rukama na{le dvije zlatne narukvice. One su mu postale prete{ke, pa se zabrinuo. Zatim mu je objavljeno da puhne u njih. On puhnu i one nestado{e. Resulullah, a.s., protuma~io je ovaj san da }e se pojaviti dva la`ova poslije njega. Kad se pojavio Musejlema i kada se dogodilo s njim ono {to se dogosilo (gnusno odbijanje islama) - a govorio je: “Ako }e mi Muhammed iza sebe oporu~iti poslanstvo, slijedit }u ga...” - do|e kod njega Resulullah, a.s., nose}i u ruci komad palmine kore, vode}i sa sobom svog govornika Sabita bin Kajsa bin [emasa. Resulullah, a.s., stade pred Musejlemu, koji se nalazio sa svojom grupom. Resulullah, a.s., po~e mu govoriti o islamu. Musejlema mu odgovori: “Ako ho}e{, rije{it }emo me|usobno problem. Mi }emo tebe priznati za Poslanika, a da tu ~ast oporu~i{ nama poslije teb!” Resulullah, a.s., odgovori mu: “Da mi zatra`i{ ovaj komad palmine kore ne bih ti ga dao, a Allahova odredba ne}e pre}i na tebe. Ako poku{a{ u~ini naopako, svakako }e te Allah onemogu}iti u tome. Tako mi Allaha, vidim u tebi ono {to mi se u snu dalo da vidim. Od mene toliko, a evo ti mog govornika Sabita, on }e ti umjesto mene odgovarati na pitanja.” Resulullah, a.s., okrene se i ode. 703 Zaista se kasnije desilo ono {to je Resulullah, a.s., prepoznao u Mesejlemi. Kad se Musejlema vratio u Jemamu, nastavio je razmi{ljati o svojoj pohlepi. On je

r.a.ejruz. Nama pripada polovina (poslanstva.. a.s. a. Delegacija Amira bin Sa’sa’ u kojoj je bio Amir bin Tufejl. d`. re~e: ‘Ja vjerujem Allaha.s. ubio bih vas dvojicu. r. Odsjekao mu je glavu na dan i no} pred preseljenje Resulullaha.s. Drugi koji se proglasio da je poslanik je El .Bekru. Njegov problem postade veoma ozbiljan i opasan...s. a... Halid bin D`afer i D`ebbar bin Eslem.Esved el .. Da sam i jednog delegata ubio. Zatim mu Allah. Allah. r. a uz sve to posvjedo~io je Resulullahu.’” 705 Musejlema se proglasio la`nim poslanikom desete godine po Hid`ri. a lijep ishod }e biti za one koji se budu Allaha bojali..{. pa je govorio: “Gu{a kao devina grba.a. Po~eo je sricati rimovane re~enice da li~e na ajete. Kada je ta delegacija dolazila u Medinu. pa nije mogao da je makne.s. i umrije na konju.Bekra es . Kad su se vratili. Amir je bio onaj. Resulullah. On je daje kome ho}e od Svojih robova u naslije|e. ubica.s. Ubio ga je Vah{ijj.Mes’ud rekao: “Do|o{e dvojica ljudi: Ibn . Amir uze da govori Poslaniku. on uzjaha. a. Kad stigo{e. Proglasio se i sam poslanikom.Esal.. upita: ‘Svjedo~ite li da sam ja Allahov poslanik?’ A oni odgovori{e: ‘Tvrdimo da je Musejlema Allahov poslanik. u poslansvu.. a Erbed je kru`io oko njega.Siddika. dva Musejlemova izaslanika. zatim.s. zavikao je: “Dajte mi mog konja!” Kad mu ga dovedo{e.Anesijj iz Jemena. Lubejdov brat po majci. A Amir je bio s nekom `enom Selulijom. koji je pao u zabludu i po~eo da ga slijedi i podr`ava. a ubijen je u ratu na Jemami u doba Ebu .Nevaha i Ibn .. a.s. a tek nakon toga stigla je vijest Ebu ..s..a. i on to prenese svojim ashabima. Allah Erbedu posla grom koji ga spr`i i izgori zajedno s devom. a. zemlja pripada Allahu. i rekao: “Izaberi od sljede}e tri stvari: tebi stanovnici dolina. mjeseca rebiul-evela... a. ili da budem tvoj nasljednik poslije tebe ili da ratujem protiv tebe s Gatafanom. u kojem ka`e: “Ja sam sau~esnik s tobom u poslanstvu.. odgovori mu pismom u kojem ka`e 704: “Zaista. ~asti i svega drugoga). Svome narodu dozvolio je alkohol i blud. i Njegovog Poslanika.” Resulullah. a.s. Sablju je izvukao iz korica koliko jedan pedalj. a. a pola Kurej{ijama.. oduze ruku.” Kad je bio pred smrt. a. . dvanaeste godine po Hid`ri. {to je pobio ashabe na izvoru Meunet. Allahov neprijatelj i Erbed bin Kajs. U svoju zamku uvukao je i svoj narod.{.{. a..s. da je on Poslanik. s 1 000 arapskih konja i arapskih kobila?” Ranjen je u ku}i neke `ene.’ Resulullah. d`. d`. pa je obolio od gu{e na vratu i umrije govore}i: “Zar gu{a kao devina grba i smrt u ku}i Selulije?” U Buharijinom Sahihu stoji da je Amir do{ao kod Resulullaha. Narod ga ja nazivao “jemamski svemilostivi” zbog njegove velike mo}i nad njima. On se drznu i napisa pismo Resulullahu. O tome Resulullah. na ahiret. prokle ih obojicu.Zape~a}eni d`enetski napitak 413 izmislio da sau~estvuje s Resulullahom. a. a meni sela i gradovi. d`.{. bi obavije{ten Objavom. Hamzin. {titio je Svoga Poslanika. Amir i Erbed bijahu skovali zavjeru da ubiju Resulullaha.s. a.. Njega je ubio .” (7:128) Prenosi se da je Ibn . a. vlasti.s. iz Jemena 706 14. kod Resulullaha. pa ih Resulullah. To su bili poglavari plemena i najve}i njihovi zlikovci.s.

osim u slu~aju Zejda el .s.. kada bi do{ao kod mene vidio bih da su pretjerivali. Havlana. Benu .Se’ada Huzejma iz Kuda’ta.{. d`. do{la je u Medinu s zekatom svoga plemena. Muhariba.{. d`. Benu . pa se slu`beno nije ni mogla zaobilaziti. Narod ga je slijedio.{... Dje~ak do|e i re~e: “O Allahov Poslani~e. Interesirali su se za Kur’ani sunnet. Behra’a. da mi oprosti grijehe i da mi se smiluje. svojim obi~ajima i `eljama iz predislamskog doba. Bilo ih je trinaest.s.Hajri..s. da je jo{ bilo beduina koji su primili islam zbog svojih poglavara. i on im je predo~io islam. Benu .Hajl. a.. jedanaeste godine po Hid`ri. Istina je. El . desete godine po Hid`ri. Delegacija Tud`ib (ogranak plemena Kinde). a. re~e: “Koga god su mi hvalili od Arapa. Delegacija Nuhaa posljednja je koja je do{la u Medinu polovicom mjeseca muharema.s. i razumljivo je {to ne poznaju propise koje Allah svome Poslaniku objavljuje. Resulullah. a.Eseda.Razgovarali su s Resulullahom.” (9:97.” Resulullah. a. Muzejneta. Histori~ari islamskih bitaka i perioda Resulullahovog `ivota i djela naveli su delegacije stanovnika Jemena.s. i da moje srce u~ini bogatim. stoga ga je prozvao Zejdu el . a.Hajla.Aj{a. a.Abesa. Delegacija Tud`iba jo{ se jedanput srela s Resulullahom. a da sami jo{ nisu bili na~isto sa sobom.. na Oprosnom had`u. pohvalno govori. a. Gassana. a samo njih nekoliko bilo je u jedanaestoj godini. @eljeli su da se podu~e u islamskom u~enju.. Delegacija je brojala 200 ljudi.s. On je izrastao u pravog vjerou~itelja u svojoj sredini. Zu Merreta. bio prihva}an i koliki je njegov doseg i utjecaj bio u cijeloj Arabiji. Molili su Resulullaha. Allah. S njima je bio Zejd el . A Allah sve zna i mudar je. pa ka`e: “A ima beduina koji vjeruju u . Oni su ga prihvatili i bili ~estiti muslimani.da i on porazgovara s Resulullahom.414 Zape~a}eni d`enetski napitak 15. koji je bio mnogo bolji od onoga {to je re~eno za njega.neka njih pogodi nesre}a! A Allah sve ~uje i sve zna... a.. Benu . Najve}i broj delegacija dolazio je devete i desete godine po Hid`ri. U~estvovao je u ratu protiv odmetnika od islama. Neke od njih je Kur’an opisao u poglavlju “Et .odgojnu islamsku {kolu. Delegacija Tajja do{la je u Medinu kod Resulullaha. Murada. za ovog dje~aka.Muntefika Selamana. Medina je postala glavni grad Arabije. Kindeta. Kad ih je Resulullah. d`. Nisu dugo boravili u Medini..Ezda. Oni jo{ nisu pro{li kroz vaspitno . Zubejda. da im neke stvari da napismeno.s. posla{e mu dje~aka koji je ostao uz putnu opremu. 16. Tako su dolazile u Medinu dlegacije jedna za drugom cijele devete i desete hid`retske godine.s. tako da su je prihva}ali kao svoju. da primi islam.Amira bin Kajsa. Dje~ak je bio veoma bogobojazan i dobra mu’min.” Resulullah. Neprekidni dolazak ovih delegacija ukazuje u kojoj je mjeri islam. ugostio i nagradio.. Ima beduina koji ono {to daju smatraju nametom. Nuhaa. I jedva ~ekaju da vas nesre}a stigne .tevba”. Benu . a. kao vjera i islamsko u~enje. 98) O nekim beduinima Allah. ka`e: “Beduini su najve}i nevjernici i najgori licemjeri. zamoli Allaha. krenuo sam iz svog mjesta samo zato da zamoli{ Allaha. Arapi su gledali na Medinu s uva`avanjem i po{tovanjem. Benu el .{. d`.s.

Zape~a}eni d`enetski napitak 415 Allaha i u onaj svijet. tamo je islam prihva}en istinski. Mnogi ashabi. 707 USPJEH [IRENJA ISLAMA I REZULTATI Prije nego krenemo naprijed. dok je u klijanju. i koji smatraju da je ono {to daju put da se Allahu pribli`e. Ponio je teret cijelog ~ovje~anstva . tu o{troumnu biljku. u susret posljedim danima u `ivotu Resulullaha. Nevjernici okrenuti protiv vjernika. veliko dostojnici i gospoda bili su iz te sredine. prdstojala je borba s neprijateljem. prije nego {to svojim hladom pokrije nove povr{ine. Na{em Resulullahu. d`. pokriveni! Ustani i opominji!” (74: 1. u~inio za vrijeme svog `ivota.Treba to u~initi prije nego po~ne ta istina rasti i pru`ati svoje korjenje u dubinu zemlje. varke i bezna|e predislamskog doba i njegovih pogleda na `ivot.{.povjerene Objave. te ~ime je sve bio obdaren mimo drugih poslanika koji su bili s Objavom ili bez nje. Ponio je Resulullah.. i muslimani nisu imali vremena ni da se odmore od bitaka unutar Arabije. i to dugotrajna i neprekidna borba s Allahovim neprijateljima.” (9:99) [to se ti~e Arapa naseljenih u gradovima .: “O ti. nakon dovo|enja savjesti u jednu normalu. bili su previ{e optere}eni stra{}u i prekomjerno{}u u svemu {to ne valja. a grane u nebeska prostranstva. a. te u mnogim gradovima Jemena i Bahrejna. jer Allah pra{ta i samilostan je.s. a. a. to jest nakon borbe ~ovjeka sa samim sobom. njegova li~nost. Oni su bili jaki muslimani. a ve} se Bizantija spremala protiv ovoga novog naroda (ummeta muslimanskog) . a.Meki. Allah }e ih sigurno milo{}u Svojom obasuti. 2) On je ustao i ostao da bdije vi{e od dvadeset godina nose}i na svojim ple}ima te`inu velikog “emaneta” . prelazilo se na druga podru~ja. umotani! Probdij no} osim malog dijela!” (73:1. najve}e za ovu Zemlju.s. 2) “O ti. Medini.s. kako bi utvrdili da je on najodabraniji od svih njih. To im je zaista dobro djelo.. i da Poslanikove blagoslove zaslu`e.. a. potrebno je da ka`emo uop}eno o uzvi{enim zadacima koje je Resulullah.s. breme neumornog truda i d`ihada na mnogim podru~jima `ivota. Resulullah. obavezu vjere u jednog Boga. re~eno je od Allaha. spremni su i ustrajni u namjeri da zatru sjemenku istine..s. Vjera islam zahtijevala je mnogo truda da se ~ovjek izgradi i dovede u okvire normalnog. Sekifu. ^ovjekova savjest. njegov ego. u pravom smislu. Trebalo je odgojiti ~ovje~ju savjest uronulu u sumnje. na svojim ple}ima odgovornost neumornog rada i d`ihada.

Ljudski um bio je bogatiji za nova saznanja. da }e islam.saburom. a razum je ostao zapanjen nad mnogim doga|ajima.{.{. vode}i neprekidnu borbu na svim podru~jima mukotrpnog `ivota i dunjaluka. Iz ovodunjalu~kih problema izranjala je formula za sretan `ivot. d`. oki}eni lijepim strpljenjem .. Ljudi prestado{e obo`avati idole i po~e{e vjerovati u Allaha. jer borba protiv sebe vje~no traje. Resulullah. ruili i uni{tavali.s. na sjever i jug. i koje su izgubile mo} kontrole nad ~ovje~jom du{om. Ovim putem. Allaha. a Adem od praha. Ujedini{e se narodi i zava|ena plemena. pomo}i odbacili predislamsku tradiciju. Arapi su s Allahovom. U toku svega toga. Predislamsko doba je u svakom pogledu pot~injavalo ~ovjeka stvarima i predmetima. uz vrijednosti islama. Zemlja je mijenjala svoje lice. gospodara i robova. On neprekidno poku{ava da prodre u dubinu ljudske du{e i da u njoj stalno raspiruje neukro}ene strasti. ibadetu i u~enju Kur’ana. d`. sudaca i osu|enika.s.. Dani su prolazili. Nasuprot svemu tome. Nada ga nikada nije napu{tala svo to vrijeme. .s. ~uvaju}i Allahovu vjeru. Novo vjerovanje davalo je `ivot umrtvljenoj sredini.. Gospodarila je zabluda i tmina. uspostavljaju}i Njegove propise. Arapi su ostvarili svoje jedinstvo. vjera i u~enje imati uspjeha na {irokom podru~ju zemaljske sfere. Te vjere su ve} tada bile opore. Nije vi{e bio bolji Arap od stranca. selima i prostranstvima. prva bitka nije jo{ bila gotova. U~a~i Kur’ana pohrli{e lijevo i desno. u~e}i svm srcem Allahove ajete. mukotrpnoj `ivotnoj borbi vi{e od dvadeset godina. a ni stranac od Arapa.. jedinstvo ~ovje~nosti i dru{tvene pravde. koji ga zapljuskuje svojom svakodnevnicom.416 Zape~a}eni d`enetski napitak `ele}i da ga pokori u svom naletu sa sjevera. Islam je prihva}en razumom. Svi su ljudi postali od Adema. Njegovu du{u zaplelo je u ku~ine mra~nja{tva i nevjerstva. u neprekidnoj. 708 Tako je `ivio na{ Resulullah. slavljenja jednog Boga. Njen prijatelj je prokleti {ejtan koji ni trenutka ne odustaje od zlih namjera. bdiju}i no}u u zikru. pa i vi{e od toga. nego su ih lomili. odjekivale su rije~i “tevhida”. nije imao prednost bijelac nad crncem. a. Pustinjskim gradovima. Kakvom je brzinom Arabija prihvatila islam i kakvom je brzinom predislamsko mnogobo{tvo do`ivjelo krah! Probu|ena svijest odbijala je vjerovanje u kipove i kumire. Nije bilo vi{e pobjednika i pot~injenih. koje su ve} tada do`ivjele krivovjerstvo i slabost. historija je pisala svoje nove stranice. kr{ili. a. i pored prethodnih nebeskih vjera. be`ivotne i bezdu{ne. stoji Muhemmed. osim ako je bogobojazniji. ste~enu neprekidnim trudom. pa ne samo to. Muslimani oko njega osje}aju sigurnost i udobnost. onih koji ~ine nepravdu i onih kojima se ~ini nepravda. a. Zvuk ezana koji je pozivao na namaz razlijegao se tim pustinjskim prostranstvima. pobo`ni i poslu{ni Allahovim naredbama.

pravde. Kada je otpremio Muaza bin D`ebela u Jemen. od razjedinjenosti i razli~itosti bilo koje vrste. Allah.s.. zul-kadeta. bez kojeg nema ljep{eg i udobnijeg `ivota.. a koja je ukrasila `ivot narodu do tada nepoznatom u svijetu.. mnogobo{tva i ropstva.. d`..s. pa mu je omogu}io dase na obroncima Meke sastane s arapskim plemenima i njhovim predstavnicima. htio je da Njegov Poslanik. zbog koje je podnosio razne tegobe i patnje preko dvadeset godina. te krenu poslije podneva. OPROSNI HAD@ Plodovi islamskog u~enja razvijali su se i rasli.namaza. Oslobodila je ljudsko dru{tvo nasilja i terora.{. a. ~isto}e. 710 I u subotu. na temeljima slobode i obnove. Islam je izgra|ivao dru{tvo na temeljima ~ednosti.. 711 Kad Sunce odsko~i.s. na temeljima znanosti i postojanosti. Kao da je nepoznati glas {aptao Resulullahu. Resulullah. proglasi da }e obaviti had` koji }e Allah. blagosloviti i kojemu }e muslimani prisustvovati. a. o~isti svoje tijelo i obu~e svoju odje}u. Izgra|ivao ga je na temelju neprekidnog djelovanja i rada. U Medinu sti`e mnogi svijet. po{tenja. dostava vjere je sazrijevala.s. pa je Muaz zaplakao boje}i se rastanka s Resulullahom. a.. a. a. povede svoj kurban.. Objavi. Ono je temeljeno na Resulullahovoj. njegov duh i razum iz om~e bezvjerstva. ~asti..Hulejfu (mjesto) stigao je prije ikindija ..{.s. i da s njim zajedno krene na taj put. d`. 26. a.”. ugleda plodove svoje misije.s. a novo dru{tvo izgra|ivalo se na temelju obo`avanja jednog Allaha i ni~ega drugoga. Svako je `elio da ostane uz Resulullaha. ali }e{ vjerovatno pro}i pokraj ovoga mog mesd`ida i moga mezara. i historiju kakvu nije imala do tada. 709 Zahvaljuju}i svim tim promjenama.s. a.. spremi se za put. . koju je od Allaha dobivao. povjerenja u nama. Resulullah. i u srce ulijevao osje}aj da se njegov boravak na ovome svijetu bli`i kraju. U Zul . i da Resulullah. Arabija je do`ivjela ~astan preporod kakav nije imala od svog nastanka. mo`da me ne}e{ vi{e vidjeti nakon svog povratka. desete godine po Hid`ri. i da uzmu od njega vjerske osnove i propise. uzme od njih potvrdu da je svoj emanet o dostavi islama ispunio.Zape~a}eni d`enetski napitak 417 Vjera islam oslobodila je ~ovjeka. Islam je u svakoj stvari u `ivotu odredio mjeru. a.s. rekao mu je izme|u ostalog: “O Muaze. da je Objavu prenio i savjet ummetu (narodu) ostavio.

Tu je preno}io i klanjao sabah .. ^ak su se na bradi i vratu vidjeli tragovi mirisa. Ostao je jo{ malo dok se nije Sunce pojavilo. u kome je bilo miska. to jest da u~ine tavaf oko Kabe i sa’j izme|u Saffe i Mevre. r. 713 Va{a krv i va{i imeci su vam sveti.haram. rekao je svojim ashabima: “No}as me je posjetio D`ibril . ponovo se okupao i u{ao u meku u nedjelju izjutra. Resulullah.namaz.. a da nije uz mene kurban i ja bih skinuo ihrame i razrije{io se umre. pa neka se skine onaj koji nema sa sobom kurban.. Tu je zatekao podignut {ator od crno . Nije vi{e odlazio da obavlja tavaf do had`skog tavafa. obi{ao je Kabu (u~inio tavaf). Poslije toga izi{ao je. Kada je u{ao u Mesd`idul . On re~e: “O ljudi.. a ak{am i jaciju zajedno. zul-hid`eta. 10.namaz (pet namaza je klanjao na Mini). jer ja ne znam da li }u se nakon ovog mog had`a vi{e sresti s vama ikada na ovom mjestu.Emin. dok se nije pribli`io Meki. U njemu je odsjeo. A potom se opet Allahu. koga je poslao moj Gospodar i rekao mi: ‘Klanjaj u ovoj mubarek dolini ireci: ‘Obavljam umru s had`om. a. Resulullah.namaz. za had` i umru zajedno i nijjet donio da ih istodobno obavi.s. d`. konciznu hutbu. a. Zatim je obukao ihrame. A zar nije sve iz predislamskog doba (vjera i obi~aji) pod mojom nogom oboreno (poni{teno i odba~eno)? I krvna osveta iz predislamskog doba oborena je.s. u~e}i {ehadet. po tijelu i po glavi.{. Na Mini klanjao je podne i ikindiju zajedno. uzjaha je i krenu usred doline Arefata. pa im je rekao: “Kad bih ponovo do{ao u ovi situaciju ne bih postupio ovako. 4. a. Putovao je Resulullah. Nije skidao ihrame. stade kao govornik i odr`a ovu univerzalnu. odazvao Allahu. okupao. a onda je krenuo na Arefat. a. a. namirisala ga je. godine po Hid`ri. na Minu. a zatim je izjutra klanjao sabah.bijelog vunenog pokriva~a. U Zul . klanjao podne .s. kao {to je svet ovaj va{ dan u ovom va{em mjesecu i u ovoj va{oj zemlji. Kad se Sunce nagelo zapadu. .Hulejfi je i preno}io. Odsjeo je u gornjem dijelu meke na mjestu El Hud`un.a.s. naredi da mu dovedu devu. d`.. Osmog dana zul-hid`eta.{.Tuva preno}io je. A kada je osvanuo. jer je naumio istodobno obaviti had` i umru.. Na putu je proveo osam dana srednjeg hoda. Ai{a. a zatim da skinu ihrame i razrije{e umru. naredio je svima onima koji nisu naumili klati kurbane da u ihramima budu samo dok ne