You are on page 1of 129

Sanskrit-dansk

ordsamling

fra

Sanskrit læsebog med
tilhörende ordsamling
Af

N. L. Westergaard
Kjöbenhavn
Forlagt af Universitets-Boghandler C. A. Reitzel. Trykt hos
Brödrene Berling.
1846
Ordsamling.

3T-
3T ikke, uden (I Smst. j foran 3TJ&CT To. uskadt. - No. ir
Seivl. 3FTO ristet Korn.
3TCT W O *>«!• Skulder. Hu. (f?rO Mø.
3RTF?r To. stærk. To. uforgængelig.
3PJ Ha. CgO Straale. Tf. d. s.
n
il^eir Cofe) f> * Tøj, Musselin. To. uforgængelig. —
. Synd. No. (JO Bogstav.
To. udygtig. B (TO.
o. pludseMg.
^ i o . uforsætlig. ^ fuldstændig Hær.
Bio. intetstedsfra. To. al, hel.
To. af ringe Slægt. To. sund. — No. QSO
To. ulykkelig, ugun- Lægemiddel. Sundhed.
stig. OTO «« ^ Vismand.
To. ikke s e h - To. bundløs.
beherskende. er) HUS.
OTO Tærning. - <l Ha. tffero iw. ud-
Smst.) Øje. guden.
To. koghed ( 7 0 Skud, Kvist.
Hu. en Art Offer. iiXt) Jærnkrog, Hage
. Ved- til at styre Elefanter med.
ligeholdelsen af den hel- 3JTT (STT3 l*m. Legeme. Del.
lige Ild. 3TJTT (RT) Gaard. - (?n)
Kvinde.
offerpræst, som vedlige- ( t , ro Kni.
holder den hellige Ild. Trøje.
som
3fWTWT ( 7 0 indvier en vis Vismand.
den hellige Ild. — ( # ) Uds. modtage; love.
Indvielsen deraf. Hu. ( f e ) Finger. Taa.
3TST To. først, fortrinligst.— (JT, 7 0 Fingerrinj.
No. (5T) Spidsen, Toppen. 3T7Jr*T W O Tommelfinger.
SmoJuT (JO Spidsen af Haan- Finger.
den, af Snablen. 3|3TfSr Hu. (féfO Finger.
3RTsFSF£ (5?n) Bråhmana. 3T5T8 C30 Tommelfinger.
ældre Broder. 3T517 To. ubevægelig.
To. først, fortrinligst. 3TeFTTo. ubevægelig. — No.
ældre. (STO Bjærg - (F?FT) Jord.
To. d. s. 3^TT To. ikke lange. - T
(ÉT) Synd. Smerte. og T ° T Bio. om kort Ud.
C'T) en vis Hymne. 3HGJCH TO. fornuftløs.

To. hvortil der ikke o. gjennemsigtig, klar.
maa lugtes. (Bpf). (STO 3"k. - (5TT) Ged.
( * ) Skød. Mærke. To. som ikke ældes.
Jlføtrl To. betegnet. Bio. bestandig.
99
3rilpr C*) Skind, Hud.
To. lige. overskride, forliøbe.
en Vismand. 3TfcT5iriT OTO Overtrædelse,
Srø^ Caus. •iffd i | l Uds. forløbe.
STSr To. uvidende. 3ricri^T Ha. (fif:) Gjest.
STHTcT To. ukjendt. 3ri7T*TT$r Bio. overvættes.
3RTFT Qrf) Uvidenhed. silid^lMN To.• overmenne-
5Te|rrf (E^O Borte. skelig.
Tf. hædret, gaaet. 3ricli^T To. som overgaaer,
*. (3FTfilO salve. mere.
OT) Salve. 3rfcT*PT 0T0 Overmaal,
Ha. ( £ * : ) Den Hul- Storhed.
bed , der dannes ved at 3lcfter Bio. overvættes.
holde Hænderne sammen. oWfdsifef^To. uden Glandsj
To. lige. mørk.
( v i f o i d ) vandre. To. megen.
R Skov. GTO Undergang.
3FT To. (oj, oj:, orsA1) Bio. overvættes.
ringe, lille, ffO Afvigen fra
t Æg. den lovlige Vandel.
T »kke saaledes vant. Bio. her.
Bio. herfra, derfor. 3T*T Bio. saa, da. og. — 3WoTT
SlfcT over, hinsides, mod. eller.
meget, meget stort. Int. (2T) den fjerde
Uds. gaae forbi. Veda. — Ha. (^TT) Egen-
^ ) en Art Sone. navn.
100
Bio. saa, da. og. (?f) Erhvervelse.
( 3 ! % ) spise. Læsning.
(iSmst.) som spiser. Overherre.
ST) Spisen. Spise. Vognftyrer.
GT) Ikke Seen. Uds. stige op til,
1
^n hint, hin. bestige. *
CfcTJ>Gudernes Moder. OTO Bolig. Salvea
uds
- TiUe i k k e
«ive- med vellugtende Ting.
. fejlfri. M fc4^ Uds. at ægtt flere
To. vidunderlig. Koner.
Bio. idag. nu. £ r - ^ ) Uds. Act.
Ha. ( f e ) Bjærg. erindre, længes. - MdJæse.
To. ringest. (TO Overopsyn;
To. ringere, ringest. — Beskjæftigelse.
No. (?:) Underlæben. To. afhængig.
T (tfO Ulov; Uret. Bio. nu.
To. meget slet. To. vankelmodig. —
7^Bio. ned, nedad, nede. No. (*f) Vankelmod.
3rfit over. paa. 3|WJTnT (^Læsning. (3nft)-
To. mere, større. (cFO Lærer.
C^O Ret til; Be- (?TJ Undervisning.
styrelse, Begjering. Sted- Afsnit, KajrftcL
forholdet. Uds. underforstaae.
3ifclcU? (TO Bet til, Pligt. vej.
3ffl| * | ^ Uds. erhverve, Bejsende.
ægte. læse. offer.
101
ee 3T- To. benløs.
. C^rirT 178) aande. syndfrL
To. syndfrl. 3FTFT To. uden Herre, uden
Elskovsguden. Beskytter.
Ha- Oxe. (115). 3FTOc*T uden at bryde sig
o. uendelig. om. (3T1|).
To. næste, næst i som ikke maa spises.
Bang. C*) Helbred. Sikker-
To. født af en hed.
Kvinde, der er en Grad 3 R T T To. uværdig; ringe.
ringere end Faderen. Uværdigbed.
To. ene. samme. To. vantroende.
J To. uskyldig. TO. udadlet, dad-
r T To. uvidende, for- delfri.
nuftløs. To. ubeskrivelig.
(jt) Uvidenhed. (r?TO Vind. Vindens
3PT*T QEfO Trang. Uheld. Gud. Damp.
To. uheldig; unyttig. To. ukjær.
To. unyttig. 3PT hos, ved. langsmed, efter.
To. uværdig. OTO Surrogat, Al-
ternativ.
To. daddelfri. To. tragtende
To. vaklende; efter, ønskende.
utro, ukydsL (TO Efterbøren.
t. Vogn. To. venlig, gunstig.
3RTTq^R To. ikke misundelig. OTO Orden,
102
3J«frhUl (*T0 Medlidenhed.' 3R?*TnT To. i naturlig Orde*.

OiMShKioic^To. medlidende. — °5T To. føde af en Moder,
cllH JJ^Uds. følge. som er af ringere Kaste
3RS|TCfOFiQ'lgesvend.Tjener. end Faderen.
3I«T5T (STO yngre Broder. 3Trr"3r5|^Uds. gj en tage. læst.
3FTHT Uds. tillade, tillade 3FT5TTS ( 5 0 Daddel.
en at gaae. byde. 3 ( r | $[sj^ Uds. følge.
4 H d m WO Fortrydelse. ^jH^ld To. hengiven, tro.
viiHrW To. bedst. 3T^nTT CTO Fortrydelse;
3J5T2[fir?J^ To. søgende efter. Anger.
3FT7tff^Uds. opbrænde. 3feTTm?T^Uds. byde. sfraffe.

cM^r fe|'|b|^ Uds. løbe efter. v^^UllHI«i^To. lærende.
3 H *C\ Vås. forsone. 31H V|c|^Uds. sørge over.
3T^nT To. uden Lige. 3PJ^8T (^TT) Uds. staae hos.
3T»JEITT^(31 fU) Uds. naae til. følge; efterligne, udføre.
3f^7*n^Uds. tiltale, tilstaae.
$\ H iT Uds. nyde. mærke. til, naae.
3T«^ W\^ Uds. indvilge, til- 3|rfA ^11 Uds. gaae omkring riL
lade. ST^nTT a O Natur, Væsen.
3M <4T Uds. gaae langs med. Skik.
følge. 3{H ^4 Uds. gaae langs med.
3|H41JT(?rO Spørgen. Beden. følge.
3|r£3¥K To. hengiven. 3J*J"lTcr^Uds. betjene.
3T^cT d. s. 3TT?TT ffO EfterligniDg.
3T55^T To. lifc. 3 T ^ ikke ægtet. ( ^ 0 .
S R ^ h T CTO Føjelighed. 3rrT«T To. fugtig, vatd.
103
To. gjældfrL Ofnrr). 3FRTST To. lavbaaren — No.
To. usand.
To. mange. — M<4«|^ Kastenavn.
Bio.> mangfoldigen. 3 R T To. blind,
^ ^ Ha. f^TO Tid. (t, ?0
El t. kogt Ris.
»de. — To. nær.
( t ) Kvindebur. Ha. ( ^ 0 Brønd.
To. tilintetgjørende, ftTO Kastenavn; Jæger.
tilendebringende. ( ^ ) Spise, Mad.
. til Slutning. Sto. en anden (125). —
To. indre., ydre. anden. °cT? en eller anden af
— No. ( t ) Forskjel. Mel- tvende. —"cHT en af flere.
lemrum. Bio. andetsteds.
WO Sjæl. Bio. paa anden Maade.
Bio. inden i. Sto. hinanden.
CTO Hindring.
^ Bio. daglig.
ass. blive usyn- Uds. omfavne.
lig, forsvinde. Uds. følge.
To. som varer til (^O Uds. ønske,
Enden. nær. attraae.
To. sidst. Tf. ledsaget, begavet
To. sidst, ringest. — med.
Bio. tilsidst.
Ligbegjæn- 3TT^Hu. Vand. (96).
gelse. 3TT fra, bort.
104
(i?:) Bortdragen. Des. To. ønskcnd«
Ringbed. at bortbringe, at udsone.
3rqeR$T (&T) Bortdragen, Hu. (1nt) Bort-
Udtrækken. bringelse. Udsoning.
3T7ORT7 ( 3 0 Forseelse; Uret. KO ©g °2?T (?T) d. s.
To. fb*urettende. o, som bruger egne
Uds. forsee sig. Kar, af en uren Kaste.
Uds. bortdrage, af- Sto. anden (129). — Bio.
værge. ( t ) videre.
To. lav, ringe. Uds. opbøre.
Forurettelse. Be- (STO den sidste Vagt
taling. af Natten.
(»TO J^eni« forsee sig.
To, som ikke maa Eftermiddag.
sælges. Uds. føre bort.
3Hc*T (OT) Afkom. forsømme.*
3FT5PT To. skamfuld; skamløs. 3 T T ^ KO Mand af en ringe
To. usund, skadelig. Fødsel, uden Kaste.
(Ui), Degradering,
Tab' af Kaste. sone.
3IM^Q|^S{ TO. af en uren . tillntetgj/we.
Kaste. (of) Bortrøven,Bort-
31M »ft Uds. fore bort; af- tagen.
lægge. To. røvende.
^ ^ Uds. fjeme, bort- og °ft IL - ^ s'
s To

bringe. Uds. borttage, røre.
105
To. udstødt af sin To. uden Lige«
Kaste. uimodstaaelig
3FTT7T (5TD den ydre Øjekrig. Helt.
Grændse. — To. Krøbling. To. uimodstaaelig.
3FTT5T To. som ikke maa spise To.utilladelig; uren.
af Fad med andre; uren. . som ikke har naaet.
ft til To. ukjær.
Kit. C^TO Nym-
Uds. bortbringe 5 fer i Indras Himmel.
udsone. 3TO7I d. s.
To. brødefri. To. uvidende, ufor-
3PTFT PTO Bortgang. Under- sætlig.
gang- (?O Lotus.
KO Sky. Aar.
kaste. Ha (firO Hav.
ogsaa. maaskee. — paa. a. (ftrO Krog, Hage.
Uds. bedække. 3T*TIcr (3T0 Mangel Død.
ds. binde paa. til, paa, over.
To. sønneløs. Navn..
3FTBT To. blomsterløs. Uds. gaae hen tiL
3ftWr OTO Kage af Mel. ( 7 0 Tjener.
3PT (3TT-5") Uds. gaae bort. ffO Trolddom.
Hensyn. Haab. Uds. byde, spørge,
Tf. gaaet bort. forladt. (Caus.). d. s.
^ (episL for Uds. fødes.
bortbringe, undtage. Familie, Æt.
106
J^ et Sonoffer. Uds. gaae hen dl.
To. fornuftig. J^ Uds. Pass. angribes,
erkjende, gjen- fornærmes.
kjende. CT) Sigte, MaaL
HO Gjenkjendelse. OTO Lyst, Ønske.
Gjenkj endelsestegn. (Desid. °??W
^ langsmed, henlmod. tragte efter, /ønske at tage.
Uds. le.be hen til. ^ Uds. tiltale, hilse.
Uds. fremsætte, — Caus. ocH<^° hilse.
fremstille, fortælle. ^ c f t j ^ C$m Uds. over-
veje; betragte, see.
nævne, kalde. fto*T35J^ C3T35J2 Uds. an-
^ Uds. gaae lien til; tyde ; aabenbare.
følge; udføre. Tf. rammet, slaaet
Uds. gaae frem. Uds. be-
W O Indtræden. stænke; indvie. — Caus.
OTO Mening, Hen- indvie.
sigt, Ønske. Hu (frO For-
Uds. straale. ening. egen Fordel. Svfe.
, tUstaae. Uds. betragte.
overvælde, Uds. gaae hen tiL
attraae. 3rPnTT? (TO Ledsager. Eanp.
To. stolt; for- Styrke.
trydelig, vred. Uds. røre ved.
3TSt?nJT To. som er ligeover- Uds. slaae, ramae.
for, nær. en tiL
107
To. hyppig. 3T?TTc*T (JH) Minister.
Tf. attraaet. og "STIfft Ny-
(TXt) Ha. Lysstraale. maane-dag.
Tømme. — Hu. Finger. To. umaalelig.
Hu Cf?TO Ulykke. To. fjendtlig. ~ No.
(?T) Olie, Salve. Uven, Fjende.
Indgnidning med Salve. ft, ^ af 3!73T
To. mere. 3T3J3T Bio. hisset.
Ct") Indelukke. To. udødelig. — No.
(3T5£> Uds. hædre. Gudernes Spise.
(3HT) Uds. udføre; To. uren.
gjentage; læse. To. frugtbringende,
3 M I i | * ^ U d s . gaae hen til. nyttig.
3JU|l 4|( Uds. gaae hen til. C t ) Klædning.
begynde. 3rTcn3p30Kastenavn; Læge.
(JTO Nærhed. Læsen. Moder ao).
Hu. (%:) Gunst. Int. Vand.
Forsvar. Indvilgelse. Lotus.
T-?' Uds. gaae ind i. over-
komme. . Vand.
é
- Middel. ffO Sky.
3TST (JJO Mango-træ. — (
C^O Luften. Sky. ' Mango-frugt.
To. udødelig. 3TS?<T To. sur.
C^O Vrede. 3rq" PTO Lykke.
To. uplettet, ren. 3PFT C^T) Vej. Halvaar.
110
og °*ft Jorden. Frost
010 -
3Jc| *\\ Uds. føre ned. C«TO Landsby. Skole.
Tf. renset, ren. - 0 * ) Hus.
^Uds. falde, flyve ned. Tf. nedslaaet.
Tf. kommet paa, rø Lejlighed.
faldet paa (Cfi£). Uds. bestænke,
ST^ncPT OT) Fælden. væde.
3 N i f t ^ U d s . trykke ned. Tilstand.
3ToPfT («T0 et Slutnings- Uds. staae fast. - Caus.
offer, forat afsone Mangler standse; sdlle.
eller Fejl ved Hovedoffret. Tf. opmærksom.
Badning efter Offringen. To. nedadgaaende.
To. ringest; lav. sydlig. (116).
Uds. ringagte. opnaae.
(cTO Lem. Del. 3rf5T Ha. (flrO Faar.
To. ringere; senere. 3Tft<* C3T0 A. s. - (*)
s. stige ned. Diamant.
Uds. overskride. 3f(o|ifH' CT) Uvidenhed.
3|6| støtte sigpaa. i ^ % f % o . ubetænksom.
To. stolt. - modvirkende.
^ Vås. see paa, be- Hu. (fHO Mangel paa
tragte. Livsophold.
To, uafhængig, nød- Slira^Tir) Uds. see ned paa;
vendig. betragte, tage Hensyn tit
b. ubetvingelig; npd- 3Tes|<U som ikke raaa ægtes.
vendig. — Bio. eOT- To. utydelig.
111
To. som ikke iagttager To. som ikke Tarer
de religiøse Forpligtelser. til i Morgen.
3flTr. (°KTTf?r, ° f ø n ) spise, De to Læger
nyde. — C^Ta*, °ftTcTT hos Indra. — °rft Deres
0 naae Moder, Solens Hustru.
og TTO > opnaae.
To. ikke i Stand til; Tlo. otte.
iidulig. ottende,
To. umulig. atten.
3RHT C^) Spisen; Maaltid. gaae.
O Tordenkile. ( f O kaste,
. ulegemlig. r. (iTcT 177.) v æ r « - 5T
. (iSmst.) spisende. forgaae.
3PffHcT Hu.(iHij)firsindstyve. To. utvivlsom. ~ °t[
To. hæslig; slet. Bio. utvivlsomt.
To. ikke tør; frisk. Bio. ofte.
To. fuldstændig. — Tf. ikke værende,
slet, ond.
Sten. usand. — No. (tf)
3(971? To. stenet. Usandhed.
3rafl^r To. utrolig. Blod. (112).
3TBT Int. Taare. To. ulig. uden Uge.
i r Fort. af W. LærDng,
(5T0 Hest. som ikke har fuldendt sine
Mulæsel. Studier.
ficus
religiosa. (STO Mangel.
0 1 0 Hesteoffer. To. slet, ond.
i 12
(50 Mangel paa t. Ben, Knokkel. (70.
Evne. To. som har Ben.
Ha. (ftrO Sværd. (117).
To. sort. To. vor lige.
Ha. (Flt. 1T3T0 Livs- 3TPT af 5 4 .
aande, Livet. 3T5T ( S O Krog, Hjørne.
To. vanskelig, be- To. ikke karsk; ikke
sværlig, skarpsindig. sig selv mægtig,
3RJ? (JO J æ t t e > Gudefjende. jeg.
3flpn^Ha. Uven. To. stélt.
3T?pr Uds. (°f?T, % ) vredes . Dag. cill)-
paa; forbande. Bio. dagligen.
3HJsT>t. BlocL (53") Morgen.
^T) Ikke-Falden. Ha. C f e l Snog, Slaage.
(cTO Vestbjærget. Ned- Mildhed.
gang (Sol og Maane). To. skadelig.
velan. CTO et vist Offer,
C tf) Kastevaaben. o!
Vaaben. (5T0

3TT til, UgeciL ligefra.
(TO Mine, Grube. Uds. ønske.
Mængde. IigbaaL BolS«.
Uds. formode, ind- 0 Form.
Gestus. Tegn.
113
(Caus. 3T!3p ind- To. hørende til An-
byde. giras.
(ST:) Æther, Luften. Uds. fortælle.
Tf. opfyldt, spredt. Uds. skylde Munden.
To. forvirret. Uds. betræde, ud-
Hu. (f?T:) Form, øve, gjøre.
Skikkelse. (?:) VandeL Leve-
4U $ h ^ Uds. betræde, træde regel.
paa. overvælde. Lærer.
311 frM^ Uds. skjælde, ud- (Caus. °W£) klæde,
skjælde. iklæde.
3røtr C^rO K«ten. Daddel.
Gjendrivelse. &SlM 0 (Des. °^) ønske
Ha. ( ^ 0 Rotte. at tage, at tilbagetage.
Uds. fortælle, kalde. O Livsophold.
Tf. ankommet. (Ft) d. s.
3TT5F5 Ha. ( ^ 0 Gjest. 3TTSTT Befaling.
4|| J|+|^ Uds. gaae ben til. 311 sffT Uds. lære at kjende.
komme. — Caus. °3Trø*r indbyde,
3TR3TOTOAnkomst. Tildra- befale.
gelse* Erhvervelses Maade. 3TnTT (år) renset Smør.
Samleje. 3TTCT To. rig.
^ Ankomst. (TOSolskin; Solhede,
Synd. (ar) Solskjerm.
1
3rnn? Ct ) Hus. Uds. hentæres, be-
Uds. lugte til. drøves.
114
3ncTT3T To. slaaende. Uds. s»tte paa; ned-
(SET) Overflod. lægge.
To, syg.
STITT Tf. taget QSHW- samlingssted. Grav, Rende.
vn&m ~(sro søn. - Ha. (firO Pant. Æng-
Datter. stelse. Forventning.
3nCTcTT aandeligt Væsen. Flerhed, det
l. Sind. selv.
Selvbevidsthed, Erindring.
maanedsyg Kvinde. cTTO Rejsende.
3TTOT (*0 Ærbødighed. Be- 3TFFT Mund; Ansigt
gyndelse. f 3 Følgen udei
C * ) SpejL Mellemled.
Uds. Md. tage opj ©) Fryd.
gribe 5 tage med sig. (5T) Hidføren.
3TT5FT <?T) Tagen. Uds. hidføre.
Ha. (fsO første. 0 Rækkefolge.
Smst.) og de andre. C^T) Den rette,
Gud. en Klasse nedstigende Rækkefølge
Solguder. Solen. (af Kasterne).
fe To. første.
«ill føj^Uds. anvise, befale. naae, opnaae.
Uds. tage Hensyn til, Flod.
agte. Marked. Bod.
To. tørste. — som maa Tf.dlseødt, hcn4et
115
3TTTS Uds. komme tiL blive 3TWSTT C*nr) Mangoskov.
ulykkelig, indtræffe. 3TPT C^H) Indkomst.
3TFT3^Hu. Ulykke. 31 W d To. lang.
d||l||cf CcTOØjebBfcfcet* Nuet, 3H4JcM C^*) BoHg. Alter.
Nutiden. Fald. 3IIM(cl HU. (fcTO Længde.
01 m H (»TO Kro. Fremtid.
3TT^pr^Uds. opfylde. 3TOTrT To. afhængig.
3TF5T Tf. opnaaet. skikket, tro. 311 ^ ^ Uds. holde tilbage.
3 T P | 1 3 p r (Caus. °t??p over- 3rraTT To. af Jærn.
skylde, bade. 3 m n Uds. komme.
3TTTSJ Uds. bade sig. 341<4 I H OTO Længde.
311 <s|«^Uds. paabinde. 3nqiM W O Anstrængelse,
SrfS^cTcT To. hørende til Møje; Sorg.
Vandenes Guddom. STRTJ^Int. Alder; liv.
3TW To. 0 Smst.) **&• 3TTOcJ (tf:) Vaaben.
3 T W T GT) Prydelse. 3 T | 4 N | G | (CT:, q^) Kaste-
3TOTI Uds. straale. navn.
3TWiT (.Ti9 ft) Kastenavn; 3IUU^I To. skovlig.
Kohyrde^ oii ^*T Uds. begynde.
3TOT To. raa, ukogt. — No. 3TCBT (*TJ) Begynden. Fore-
(JTO Sygdom-Forstoppelse. tagen. Iver.
Sn^PT (Jfi) Sygdom. 3TTTJT Uds. ophøre, hvile

sig. frydes.
3HpfM 0 ? , TO Kjød. 3TU3T (STO Lyd.
3n^HT GrO Undervisning. 3nn^pr (Caus. °nqn gjøre
Tradition. Veda. Folkeskik. gunstig, tjene.
116
Have. To. rystet, bævende
3TTRTcr (oTO Lyd. (CTO Kastenavn.
To. sortegul. [(TT) Omgivning. Be-
bestige, dækning, Klædning.
ft) Heldbred. (Caus. e g p n dreje
(Caus. °$*J) lade omkring.
bestige. Hu. (féTO R*kke.
IH5T (9T) Opreisthed. Ret- To. nødvendig.
skaffenhed. hidføre.
Tf. plaget, pint. C3T^J- To. hidførende.
3 n f H HIL (fHO Pine, Plage. »O Hus, Boug.
; To. rig. -No. Besidder. To. ulden.
; To. Taad. frisk. blød. To. plumret
To. ærværdig. — No. 311 joUHJds. trænge ind 5 be-
Hindu. mægtige sig. •
3UqW (r?0 det hellige To. aabenbar.
Land, Hindustån. ». aabenbar.
To. hørende til %få[. Uds. vende sig; vende
berøre. tilbage.
s. røre ved, tage. 1. Orden, Vis, Maade.
støtte sig. 3n^cT Tf. omgivet, bedækker.
Ødelæggelse. — No. (cTO Kastenafn.
Omfavnelse. 3nPtT^Uds. haabe, vente.
lolig, Hus. 011 <|c«jJJds. formode 5
omfavne. 3TRPT OTO Mening.
) Omfavnelse. 3TRTT Haab.
117
3nf*nTjHu. Velsignelse (100). 3TT?Tor (5T0 Rum.
3TWft Gifttand.
ftf Giftslange. 3TRT? To. hørende til Asura.
3TT5 To. hurtig. 3TIMI ffO Tæppe.
3TTS5PT To. vidunderlig. To. rettroende.
et
3TT?nT CT0 Enebo, en af Uds. staae paa. fore-
ta
de fire Uvsaldere. ge? gjore? handle, følge,
3TI%THU^ (£) Enebosted. . efterleve, gaae hen til.
SnWq1 0TO Tilflugtsted ; Til- CcT) Lyden frem-
flugt. bragt ved at slaae med
Uds. tye til. Vaaben, paa Skjolde.
ST Uds. lytte til; love. 3TTPT OT) Mund. Ansigt.
Uds. omfavne. fhT (ÉT} en Hymne,
Uds. komme til der begynder med: asya
Aande. — Caus. °3c| IM7J0 wåma.
trøste; opmuntre. KO Smagen; Spisen.
n^"3 sidde. Smag.
3TOT OTO Bue. Uds. sige (219).
o. bengiven til, ivrig. 3TT"IF£,Uds. slaae paa.
næn e aa
& p -— (cTT) Bringer.
Pass. hænge sig paa, ved. (5T0 Strid.
Uds. C^fl^iH" °g Htø OTO Offerild.
gaae hen til, ( ? 0 Tagen. Føde.
naae til; naae, erholde.
C^T) Sidden. Sæde. o. tagende, hen-
To. nær. tende.
108
og
HT7 To. som ikke maa hædre, dyrke.
offre, uren. fål) Hæder.
3PT3F To. adskildt upassende. To. hædrende.
0 Titusende. Flamme.
og
Ka&tenavn. * erhverve.
4kPM4J To. gjort af Jærn. .-No.OTOEgeim.
3!T To. hurtig. - No. ( t ) Hav.
Hjulege. Vand.
3C7pT Ha. Ved til at gnide sam- 3TfH Hu Cfrf0 Pine.
men for at frembringe lid. og °fSr) bede.
;
(4") Skov. 0 Ting. Formue. Det
a. ( f ^ O Albue. Alen. nyttige. Hensigt. Betydning.
Ha (JTO Fjende. Hjul.
T To. Fj endetæmmende. (og i Smst. °*f) for Skyld.
To. rød. — No. (CT:) To. begjerende, be-
Morgenrøden. Sol. gærlig.
To. skarp, gnaven. 3Tf?cT Tf. plaget, pint
nt.,' Ha. Saar. To. halv.
To karsk. J5TO Midnat
5^0 Solen. 3FT*T (Caus. fj") give, over-
Portstang. Bølge. give.
(jfO Pris, Værdi. 3PT (^TO Barn.
To. ærværdig. — No. 3HT To. fortrinlig. — No.
f) Gjestegave. (q1:) Vaigya.
109
Solen, en klasse hM^ Uds. borttrække j
Manes. hentrække, tiltrække.
R7 Hest. (103). 3ld oh Uds. henkaste; ad«
3foTIcTTo. efterfølgende. (116). sprede.
r^ Int. den gyldne Aare. ^) Neddjkken,

3RT/. fér) være værd, Båden.
fortjene, burde , skulle, To. dadlet
1
maatte, kunne. 3i«4 il ^ Uds. true.
J To. værdig, fortjenende. 3|c4 jsi Uds. tilbagevinde.
3|c4 d l Uds. foragte.
Bio. nok. T» ?H) Ørenring.
4'rHcHU GO Prydelse. Diadem.
3Ro£cT To. prydet f To. med Diadem.
3FTPT 0 * 0 Tab. 31d H Uds. stige ned. in-
3rfST Ha (f^TO sort Bi. karneres.
Skorpion. Krage. To. dadlet. ringe.
Pande. Uds. Pass. være op-
ffO Lerkrukke. mærksom.
To. falsk. Ha. (fSfO Grændse.
To. liden. — °M*UlH^ To. begrændset.
To. liden. Uds. rtogagte.

ned, nedad ud. bort. vild t | U d s . ryste.
rø Undladelse. 3Tcr«T To. udræbeUg.

(50TO Lejlighed. 3TcRcT Tf. nedbøjet.
bøje sig.
en Bod eller Bodsløfte, . bøjende sig.
110
3?erf5r og °fft Jorden. 010 Frost.
3|ej" «i) Uds. føre ned. Landsby. Skole,
Tf. renset, ren. fr) Hus.
Uds. falde, flyve ned. Tf. nedslaaet.
Tf. kommet paa, GTt) Lejlighed.
faldet paa (CTJ).
OT) Fælden. væde.
Uds. trykke ned. Tilstand.
0T0 «* Slutnings- 3TSTPTT Vås. staae fast. - Caus.
offer, forat afsone Mangler standse; stille.
eller Fejl ved Hovedoffret. Tf. opmærksom.
Badning efter Offringen. 3TcTT5r To. nedadgaaende.
To. ringest; lav. sydlig. (116).
ringagte. 3T5IT^C3TTT) opnaae.
(cTO Lem. Del. 3Tf5T Ha. (fgfO Faar.
3|olT To. ringere; senere.
3T9TT^Uds. stige ned. Diamant.
<4|o| rrlM Uds. overskride. Uvidenhed.
•s.
o. ubetænksom.
støtte sigpaa.
- modvirkende.
To. stolt.
3W «4T«h^Uds. see paa, be- Hu. ( % 0 Mangel paa

tragte. Livsophold.

To. uafhængig, nød- '^C^W) Uds. see ned paa;

vendig. betragte, tage Hensyn tiL

o. ubetvingelig; nød- som ikke maa ægtes.

vendig. — Bio. *q\ e To. utydelig.
111
3J5TcT To. som ikke iagttager To. som ikke varer
de' religiøse Forpligtelser. til i Morgen.
3TCTr. (osrrrfcT, °ftrHT) spise, C^T) De to Læger
nyde. — CV*§T, °ftlcTT hos Indra. — °?ft Dereø
og ^ O naae, opnaae. Moder, Solens Hustru.
otte
To. ikke I Stand til; *
udulig. ottende.

To. umulig. atten,
3RHT O t ) Spisen; Maaltid. r. C°ffi7r) gaae.
T«) Tordenkile. kaste.
. ulegemlig. ITT.) være. R'
. QSmst.) spisende. forgaae.
To. utvivlsom. — °^r
To. hæslig; slet. Bio. utvivlsomt.
To. ikke tør; frisk. . ofte.
To. fuldstændig. — Tf. ikke værende,
slet, ond.
Sten. PT To. usand. — No. (tf)
To. stenet. Usandhed.
To. utroiig. t. Blod. (112).
3T55T Int. Taare. 3HT3T To. ulig. uden Ugt.
Fort. af SJ. O e n LærDng,
C5T0 Hest. som ikke har fuldendt sine
GTO MulæseL Studier.
ficus religiosa. (STO Mangel.
Hesteoffer. 3THTJ To. slet, ond.
112
OT) Mangel paa t. Ben, Knokkel. (27).
Evne. To. som bar Ben.
3lfS" Ha. (ftrO Sværd. (117).
To. sort. To. vor Uge.
Ha. (Flt. imO Livs-
aande, Livet. 3I5T (5fO Krog, Hjørne.
3RTcK? To. vanskelig, be- To. ikke karsk; ikke
sværlig, skarpsindig. sig selv mægtig.
3T?T? fft) Jætte, Gudefjende.
Uven. To. stolt.
^ ) vredes . Dag. (lll).
paa; forbande. Bio- dagligen.
Mod. (jky Morgen.
OT) Ikke-Falden. 3rf% Ha. (%:) Snog, Slange.
3TCT CcTO Vestbjærget. Ned-
gang (Sol og Maane> 3Tf%cT To. skadelig.
velan. O et vist Offer.
(går) Kastevaaben.
Vaaben.

3H til, ligedl ligefra. PrøvesteiL
ffO Mine, Grube. Uds. ønske.
Mængde. (?T0 I^igbaal. Bolig.
37??ftr0 Uds. formode, ind- (?:) Form.
see. Gestus. Tegn.
113
4UcM4'4Jlu (Caus. 3T1c£) ind- 31llJ|4tJ To. hørende til An-
byde. giras.
3rTcKTO (TTt) Æther, Luften. STTETa^ Uds. fortælle.
3[|chflT Tf. opfyldt, spredt. 311 c | ^ Uds. skylde Munden.
3||ohrr| To. forvirret. 311 e i ^ Uds. betræde, ud-
3n^TcT Hu. (ftfO Form, øve, gjøre.
Skikkelse. 3(1 eJU' CO VandeL Leve-
3(1 sh+i^ Uds. betræde, træde regel.
paa. overvælde* 3 i N N (JXO Lærer.
3TTOt3]^ Uds. skjælde, ud- <Hrøiii^tiw(Caus. °^T5) klæde,
skjælde. iklæde.
3TTSPT (TO Kasten. Daddel. 3TT5T75T: Ført af 3TnT^

Gjendrivelse. 3 l l i d i [ W (^es* °^) J»»ske
3TRPT Ha. ( ^ 0 Rotte. at tage, at tilbagetage.
3 | | 4pt|| Uds. fortælle, kalde. STTsfør (QTO Livsophold.
3||i|ci Tf. ankommet. 3(|jftc|/r ( T ) d. s.
3TTTFg Ha. (^0 Qest. 3nSTT Befaling.
3(| J|*J^ Uds. gaae hen til. 311 sil Uds. lære at kjende.
komme. — Caus. °3TTcnr> indbyde,
3TPTR" (TO Ankomst. Tildra- befale.
gelse. Erhvervelses Maade. 3IIHI' (O*) renset Smør.
Samleje. cflTCJT To. rig.
oti*iH*1 (*f) Ankomst. STTcTT (TOSolskin; Solhede.
ot MI <^ Int. Synd. 3ncTT5T (3T) Solskjerm.
3II4U' Ct1) Hus. 311 d * ^ Uds. hentæres, be-
311 tjl Uds. lugte til. drøves.
114
31 Id lo! To. slaaende. Uds. sætte paa; ned-
(SET) Overflod. lægge.
3nWR- (^)Understøttelse.Op-
3T!TT Tf. taget samlingssted. Grav, Rende.
Gro søn. - cm) 3Trf?T Ha. CfM"O Pant, Æng-
Datter. stelse. Forventning.
aandeligt Væsen. 3TT£tør Øff) Flerhed, det
Sjæl. Sind. selv. mere.
Selvbevidsthed. 3TTWTT Erindring.
maanedsyg Kvinde. 3rMiHc^' (cJTO Rejsende.
3TW (JO Ærbødighed. Be- 3TFR* C^") Mund 5 Ansigt
gyndelse. SnSFcHT rfj Følgen ud«
3Trøf C*) SpejL Mellemled.
3TT5T U^«« Md. tage op 5 3TPF2; (SO Fryd.
gribe 5 tage med sig. 3TH+H CH") Hidføren.
3HKR C^T) Tagen. Uds. hidtoe.
Ha. ( f e ) første, (i Rækkefolge.
Smst.) og de andre. (qr) Den rette,
Gud
(JTO - «» Klasse nedstigende Rækkefølge
Solguder. Solen. (af Kasterne).
To. forste.
Uds. anvise, befale. naae, opnaae.
3TT§ Uds. Uge Hensyn til, Flod.
agte. (?TQ Marked. Bod.
To. første. — som maa 3ntricTcT Tf. dlstødt, hændet.
spises.
115
3JPT5 Uds. komme tiL blive (rfr) Mangoskor.
ulykkelig, indtræffe. SCR QK) Indkomst.
STFT^Hu. Ulykke. To. lang.
3nqicT (cTOøjebBkket, Nuet, -) Bolig. Alter.
Nutiden. Fald. Hu. (firO Længde.
31 MM CTO Kro. Fremad.
3TnpT^Uds. opfylde. 3TRrT To. afhængig.
3TF<r Tf. opnaaet. skikket, tro. 311 ^ 4 ^ Uds. holde tilbage.
T (CAUS. °t?J} over- 3n*nr To. af Jærn.
skylde, bade. 3TTTTT Uds. komme.
CR*O Længde.
Jds. paabinde. OTO Anstrængelse,
To. hørende til Møje 5 Sorg.
Vandenes Guddom. Alder; liv.
3TW To. (i Smst.) lig. (MTO Vaaben.
3rW7°r 0*0 Prydelse. (ctt, ^ f ) Kaste-
3TnTT Uds. straale. navs.
3rpftT (T*? ft) Kastenavn; To. skovlig.
Kohyrde, ^ U d s . begynde.
3ITJT To. raa, ukogt. — No. 3TT^T OTO Begynden. Fore-
(JTO Sygdom. Forstoppelse. tagen. Iver.
Sygdom. 311 ^ Uds. ophøre, hvile
•(gOIodigestion. sig. frydes.

0T0 Undervisning.
Tradition. Veda. Folkeskik. gunstig, tjene.
8*
116
OTO Have. 3 1 M I H To. rystet, bævende.
Kastenavn.
To. sortegul. Omgivning. Be-
Uds. bestige* dækning, Klædning.
OT) Heldbred. (Caus. e5TcT) dreje
T (Caus. ° ^ D lade omkring.
bestige. HU. (f^TO Rakke.
(5T) Opreisthed. Ret- To. nødvendig.
skaffenbed. bidføre.
Tf. plaget, pint. (3rf). To. hidførende.
Ptoe, Plage. 3TT5n?T GTO Hus, Bolig.
To. rig. - No. Besidder. 31lic|eh To. ulden.
To. raad. frisk. blød. 311 fo| H To. plumret
To. ærværdig. — No. 311 {oUrJLJds. trænge ind \ be-
Hindu. mægiige sig. •
CrfO det hellige To. aabenbar.
Land, Hindustån. o. aabenbar.
To. børende til ^ f t 1 . ^Uds. vende sig; vende
berøre. tilbage.
^ . røre ved, tage. 3ncTfTHu. Orden, Vis, Maade.
støtte sig. 3Ho[d Tf. omgivet, bedækket.
0T0 Welæggelse. — No. (cTO Kastenavn.
Omfavnelse. 3rnQT^Uds. haabe, vente.
Bolig, Hus. 311 JUdJJds. formode 5 frygte.
s. omfavne. 3TRnTOTOMening.
O Omfavnelse. 3TRTT Haab.
117
3nftnTH u - Velsignelse (100). 4 I U 4 (5T0
Gifttand. af
Giftslange. To. hørende til Asura.
To. hurtig. 3TIWI ffO Tæppe.
To. vid underlig. ^ i J M c ^ To. rettroende.
et
OTO Enebo, en af 3TI ^ f Uds. staae paa. fore-
ta e
de fire Livsaldere. S > gj øre ? handle, følge,
3TRr?FTiS; 00 Enebosted. * efterleve, gaae hen til.
3TT5nT OTO Tilflugtsted ; Til- 311 Hh I f o d (cT) Lyden frem-
flugt. bragt ved at slaae med
Uds. tye til. Vaaben, paa Skjolde.
Uds. lytte til; love. (JT) Mund. Ansigt.
Uds. omfavne. ffa (tf) en Hymne,
Uds. komme til der begynder med: asya
Aande. — Caus. °3c| |Vf'i[° wåma.
trøste; opmuntre. ( 5 0 Smagen; Spisen.
lQ") sidde. Smag.
Bue. Uds. sige (219).
To. hengiven til, i\Tig. slaae paa.
Uds. hænge paa. — (<TT) Bringer.
Pass. hænge sig paa, ved. (5T0 Strid.
Uds. C^fl^id" og OTO Offerild,
aae hen til, 0 Tagen. Føde.
naae til; naae, erholde. (Caus. °^) tage.
3TW5T (JT) Sidden. Sæde. . tagende, hen-
To. nær. tende.
118
Kasténavn. To.
3TT|T Navn.
ligeboider den hellige Ild. 3T1^T og
(fif0 Offring. 3 T T f Uds. kalde paa, bid-
. bringe; hente, tage. kalde, indbyde.

<pZ (3T0 Luftguden, (i Smst.)
Ha. (g-:) Sukkemnr. den øverste.
OTO Tegn. Mine. et Versemaal
af ^ (152). OTO Regnbue.
Ønske. (jf) Sands.
Offer. CQRO
Sto. den anden (125). Brænde.
Sto. hinanden. 0T0 Elefant.
herfra. saa meget,
Bio. saaledes. saavidt. (or) Saitørken.
(slutter Anfjørelsen af Ord f ligesom, omtrent, lidt
eller Tanker). (staaer bagved det Ord,
O Historie. hvortil det hører).
Bio. paa denne Maade. r. (^sfTT) ønske. -
3T7» ^ Sto. det, den. Pass. 3 * q ^ .
Bio. nu. 3 (50 PIL
C^) Ved, Brænde. Pilekogger.
blaa Lotus. . med Pil.
Ha. (5:) Maane. Tf. ønsket, kjær.
119
Hu. ( f e ) ønske. — QUO Skytte.
Offer cq5T). Bio. her. i dette liv.

see. gaae.
0*0 fremføre, fremsige.
Tf. offrende («T) Saltørken.
(^. 179) prise, Misundelighed.
g °rf saadan. GT^. 179) herske.
(Des. 3TTT) attraae, O Herre.
hegjere. ffO Herre.
To. attraaende, be- Bio. Hdt.
cf^H*) anstrenge sig,
BegjerDghed. forsøge.

3 " ^ ^ (STQ Uds. yttre.
fffifi Hu. (ftfTO Tale. Tf. levnet. (ft|Cf).
^ (Caus. °gc[> ud-
Oxe. tørre.
3TT To. frygtelig; grum. — To. opløftet; høj*
No. Kasteiiam af cRJV
To. vant, passende, Forglemmelse.
rigdg. forladt, henkastet.
OBO hamlen Korn.
lydeligt. STC^ ud. op, opad. bort.
120
3cT Tf. syet (ir). — Bio. end- ) Afvej.
videre, og. — ^ Uds. (TO opstaae,
To. længselsfuld. fremstaae; avles.
Uds. gjøre læng- o. tynd. — No. (F?r)
selsfuld. ^ blaa Lotus.
Længsel. dcMIcT CcTO Jærtegn. Varsel
o. længselsfuld. UcM l^oK' To. frembringende.
dr«hi"6<i Tf. d. s. (Caus. °«TO frem-
37517? tøO Hob, Dynge. „ bringe; avle.
( $ ) Højhed, Fortrin- To. opspilet, aaben.
lighed. ^ Uds. (JTO opbjBre,
D afskjære. forgaae.
To. fortrinlig. f rf Opgiven. Bort-
(5T) Forrrinlighed. kasten. Gave.
(ett, ETT)Bestikkelse. (5T0 Fest.
To. højest, fortrinligst. Uds. (W& kunne,
To. højere, fortrinligere. formaae.
ydre; senere, nordlig. (73). To. hævende op,
— Bio. ( r ) senere, der- opvækkende.
efter. To. længselsfuld, ivrig,
au
s . 37T) opkaste, beængstet.
udspy e. Uds. o p j ) udgyde,
J (CT) Uds. sætte over. henkaste, bortkaste, for-
Uds. CWT) staae op. lade, opoffre.
(Crjj) flyve op 5 Tf. af
springe op. opstaae. Nm. af
121
O Dræben. — Q#) CW) Udegn, Omegn.
Højde. Legeme. Forklaring.
To. stolt.
og 3^51? C*) Vand. T episk for
maanedsyg Kvinde.
To. nordlig, opad- 3TSTT ( 7 0 Hæven. Udtagen,
gaaende. senere. (116). Undtagelse. Del. Gjæld.
Ha. CfEfO Hav. JJ15 Uds. (IT) opvække, rejse,
0T0 Opgang; Frem- opløfte.
komst. 3"S Uds. (^") fremdrage, und-
7 Ct) Bug. tage.
( F O Fremtid, frem- (5T0 Oprindelse, Frem-
tidige Følger. komst. Magt.
To. hentende Vand. To. ivrig, virksom.
d'<lrT To. bøj, ædel. Pass. af c f ^
To. ædel; stor. løfte op,
To. ligegyldig; nev- hæve.
tral. M C^T) Have.
Uds. fremføre, frem- To. ivrig, virksom.
sige. Pass. være
Tf. opgaaet. — sagt. bedre, større.
Uds. (J^2 "isende, føre ud. ægte.
fremføre; sige. Tf. forfærdet; fryg-
Tf. fremgaaet. voxet. tende.
fi?T) tage Hen- fe frygte,
syn til. see paa.
122
vaad. Paaskud.
37J* Tf. vædet; vaad. Uds. indvie.
T t ophøjet, høj. (Caus.) lade iudvff•
To. rasende, drukken, ^ - theologiske Af-
hos; ben; under. handlinger, børende til
(frf) Hjælpen. Ar- Vederne.
bejden. Redskab. ^ komme, findes,
<>
(Caus. c|lT) be- være. passe sig, være rigtig:
rede, forskaffe. To. passende.
dM<*W CTO Hjælp, Tjeneste. (ofe) en mindre
d M ^ d Tf. gjort vel. — No. Synd. — ° f l R ^ To. som
( * ) Velgerning. har begaaet en d MM Id<*'•
J3H&WT (Oaus. °J3TO spise (Caus. ° ^ give.
paa. spise. £Q ringagte.
dM i l ^ U d s . gaae ben tiL 3TJTT (i Smst.) To. lig.
(T^IMIdoh To. modstridende* dMiJM (!T) lignelse.
dCfdU (fOTJ enen > Tjeneste. f^ Tf. anmodet, til-
dMdlid Hu. (fa*:) et Verse- skyndet, forført.
maal. Ud tage. ægte.
dM iflcl^Uds. leve ved. dM ^sj^Uds.bruge.forbruge5
J T o . syg. fortære.
anvise, lære. . ophøre.
Anvisning; ( O Forhindring.
Undervisning. Skade.
Uds. læggeraider,paa. dMrH (?tTO kostbar Stem.
anordne. TPFf^Uds. lægge Mærke HL
123
Uds. finde; faae. ankomme.
Uds. kysse.
Uds. tage med sig.
Sko.
To. opvoxet. d M W To. nær.
Tf. prydet. Middel.
dH f%l Uds. tye til ?$J) tjene,
Uds. love. erhverve.
(rf:) Dødstegn. Jær- ^ Uds. erholde;
tegn. nyde.
STTJiT^ Uds. gaae hen til. (STHT) Uds. sidde hos.
begynde. tjene, betjene.
y w i ^ ^ T o . som tjener, be- - ? ) Uds. gaae hen ttl;
tjener.. gaae ind tiL
3<4t<chd Tf. belønnet, prydet ^C^J) være ligegyldig
dadlet, skjændet. ved, ringagte.
cTTTsn Uds. staae frem; Tf. begavet med.
staae hos; tjene, nærme ^ C3^rf7T) fylde, udgyde.
sig; være nær, forhaanden. Tot begge (128).
3TTQpn^ Uds. stænke, be- Slo. begges, begge.
stænke; vaske sig. 37JT OTO Slange.
cJ4 ^H^ Uds. ndlee, spotte. TOT^Int. Bryst.
3M f ^ f ^ U d s . skade. røve. 3 1 ? To. stor.
Ha. C^O Mumlen af en Nymfe.
Bønner. Jorden.
^ Fortælling. Ugle.
124
en Brand. Ildmeteor. oe.
O Brand; Kul. 3 5 (JO Kamel.
(30 Moderliv. Foster. o. hed. — No.(OT) Hede.
3oTTSr Fort. af cRJ^
OT^rfcT) brænde. den hede Aarstid.
Morgenrode. T (5T0 Ljsstraale.

335 Tf. af ^ r. (166. 201) bedække.
3 ^ 1 ^ Int. Yver. To. høj, højere, opad;
3?T To. færre; faa. senere. - Bio. opad; \idere.
3T? Ha. . kydsk.
(!5f0
Styrke. : Ført. af g
tænke, støtte.

(151.18.) gaae. foruden, undtagen.
erhverve. . Offerpræst
$rSST (STO Bjørn. (Q-j) Srjærne. r. C°«ricT og
u. Den første Veda. voxe, forøges, blomstre.
Hymne deri. O Tyr. (i Smsu)
J To. lige. ypperste.
Gjæld Ha. Cf^TO bellig Vis-
To. sand, rigtig. mand.
Ha. (5:) Aarstid. (<T0 bvidfodet Antilop.
125

To. en; ene5 nogen, To. enkelt.
i ($0 ét Maaltid io. enkeltvis.
Dagen. (?O Skjælven, Bysten.
IT
en Bys Navn. pTl, ft) sort Antilop.
To. enbaaren. Sto. denne (122).
Bio. paa en Side. g °^T saadan.
Sti, Vej. Sto. den just, en
(?T) Ental. saadan, saa stor.
To. énhovet. °xe, forøges.
rø Enstavelsesord. Ved, Brænde.
To. grublende. Synd.
eve. — °ST ellevte. To. syndig.
To. megen, ensom. netop, just. (staaer bag
To. (med et Mellem- efter det udhævede Ord).
rum af en) næst-næst. — Bio. paa denne Maade;
°?T Kone af en Kaste to Gra- saaledes.
der ringere end Mandens. To. (tSmst.)attraaende.

. af

3TT-
en mystisk Stavelse. STTT fTO Folkenavn.
t. Hus, BoBg. S Ha. ( 5 : ) Kat
(ETO Hob, Mængde. og o^ft Urt.
. Kraft. Styrke.
126

PasselJghed. et Versemaal.
Ængstelse, i. havende Hen-
(*f) Storhed, For- syn til det andet Uv.
trinUghed. Lægeurt.

SIT: hvo af få?. - 3T Vand. Strube.
Ild. Hoved. Paaftigl. Lykke. uds.
Fryd. (STO Egennavn.
^ Hu. Pukkel paa den r. (cRTa*) prale,
indiske Tyr. r. ( o j ^ f d ) fortælle,
Verdensegn. hvorledes, hvordan. —
(MO Armhul. •STT, °fiTrL P a a "^^
Bælte, Gjord. Maade.
Fortælling.
(S?) Bred. sumpig Jord. ^ O Smst.) sfetf
C?srO sidehiik. (5T0 ei» Plante,
te. Rumpeballe. hvor. naar. — °^T,
To. skarp. °f?lflfc engang, nogensinde.
; ujævn.gmm. To. sortegul.
Haardhed. C5F) Guld.
Støvgran. Korn. To. yngst, mindst.
Draabe. Gnist. en Art spiselig Ro4.
:) Torn. (t, », n, ft) Hule.
tornet Elskovsgud.
127
Pige. To. stor, høj. frygte-
TO7 (é", C O Svig. lig, med fremstaaende
(ÉT, CO Dørfløj. Tænder.
(FST, 3T0 Hjærneskal. . (ft) Elefant.
Potteskaar. To. ynksom; ynkelig.
Ha. CfiTO Abe. - No. ( o n , "TO Ømhed,
To. sorteguL Medlidenhed.
To. bnm. ^ 0 Elefant.
CcfO Due. Nut. af S^.
ORfO Kind. ( ^ 0 Krabbe.
r. (156) elske, attraae. To. liaard, fast
Lotus. Vand. (»TO Øre
skjælve,- (cft) Gjører.
C^TD Skjælven. ^ ( 5 0 og °*T OTO Dyng.
(Caus.) ryste.
(F*TO Tæppe. ( 7 0 Hjærneskal. Potte-
To. spraglet. skaar.
To. (i Smst) gjørende. — Ct, fO Kamfer.
No. ( 7 0 Haand. SnabeL Int (5T) Gjerning.
Skat. Forretning. Pligt. Objekt,
CTTM WO Det bule af Gjenstandsforholdet.
Haanden. (STO Udførelsen af
(°T) Qøren. Redskab. verdslige Forretninger,
Grund. — (pfi) Kaste- som har
navn; Skriver.
Elefant hvor. -
128
? STO Rustning.
To. spæd, svag. — No. To. lærd, vis. — No.
(r?TO spæd Stemme, kort Vismand. Digter.
Stavelse. 7 ) Offer tU Manes.
Ofc, $ft) Vandkrukke. Pidsk.
( # , ^ 0 Strid. nogen (fiir)
* ) Gift. To. bitter, skarp.
(<T0 Paafugls Hale. To. smertelig.
Kvindebælte. Smykke. OT) Bronse.
Ha. (cft) PaafugL (cKO Krage. — ^cTT
Ha. (féfO den fjerde dens Stand.
et
(nuværende) Verdensalder. C^O bekræftende
To. gjennemsuset. Spørgsmaal fremsat i en
To. plumret, smudsig, nægtende Form. .
uren. To. wster.
Regel, Lov. — To. r. (°gi?r) ønske.
(i Smst.) lig. O Krystal, Glas.
(Caus. cJTT) gjøre. To. gylden. — No.
tUdele. (5T) Guld.
To. smudsig. Kvindebælte.
To. broget. To. enøjet.
Bio. om Morgenen, Ct> ^ 0 Stilk. Stykke.
igaar. i Morgen. To. forvirret.
To. (or:, oft) lykke- C ) Skov.
lig, herlig. Tf. elsket, yndig.
Paddehat. Ct, R) slet Vej.
129
CTO Kjærlighed, Lyst, gjørende.
Attraa. Det behagelige. To. arbejdende. — No.
Kjærlighedsguden. — Haandarbejder.
Bio. gjærne. To. d s.

GrO ( T ) Ømhed, Med-
o. som gaaer, hand- lidenhed.
ler efier Lyst. Kastenavn.
Bio. af Lyst, af fri C) Bomuld. Bom-
Villie. uldsløj.
To, elskende. Bue.
(STO Folkenam Tf. som skal gjøres. —
Lyst. No. (?f) Pligt. Gjerning;
(*T, TO Legeme, hvad -OT:) en Vægt
der er helliget til Prajåpati. — (rir) Penge.
To. gjort af Jærn.
Handling.Lyd.Stavelse$ Ord. To. sort. — No. (F*TO
To. CSIT^ «!»•» ft^T) Tid. Død.C5nr?To^atdVe),
som gjør, frembringer. — Døds guden.
No. (ofe) Det grammati- Tid.
kalske Forbold, hvorved (Jf) Digt.
Handlingen bestemmes. GTO-Ætling af Ka-
(lir) Grund, Aarsag.
— (°TT) Smerte, Pine. fe Træ, Tjarmmer.
cfcU u lcil Grund, Aarsag. 0 T 0 Hoste.
1
ttO Kastenavn 5 L » - , oR:9 SRT hvad, hvo.—
derarbejder. erT,°3rfil nogen,
9
130
nogensømhelst. — Bio ^ , TO Vandpotte. -
hvorfor, mon. {5ft gf end- Hytte, Hus.
videre. fSfr ^ men. flfr ^ C i r (5f0 en Plante (echltes
sige. antidysenterica).
(SF:) et vist Træ Hytte,
bærende rude Blomster. (5TO Familie.
(??rO Knop.
1
To. som spiller; som (W) Ørenring.
hedrager. . hvorfra, hvorledes,
Kuveras Sanger. end sige. 4tdQ.c4 endsige.
CUlri (cTO Folkenavn.
fofTf Bio. visselig. Ivriglred.
(cfcr<i(ciir<n Glædesskrig. J To. hvorfra op*
T(GT) Synd. rundet.
)rm; Insekt Daddel, Foragt.
1
(!T) SUke. Egennavn.
OT hvilken. RO Jasmin, - rø dens
:
TL opfyldt med. Blomst.
Uds.^ (af s p j j be- r. C^^icT) vredes.
rømme, nævne. ( ? ) uædelt MetaL
51^fe? Hu, (feft) Berømmelse. ^ T To. pukkelrygget, krum.
^ (i Smst.) slet. To. spæd, fin. — No.
c^ol^dk' (3IT0 Kastenavn. O Dreng. - (ft) Pige.
Hane. (£) Lotus.
Potte.
(Sfl) slet. Kosge
5nct.P0t.afs5. Bio. for Skyld, for-
medelst.
Pottemager. Lykke.
To. højbaaren. To. utaknemmelig.
9 ^ 7 ( 7 0 Bigdommens Gud. To. taknemmelig,
(ST, *T0 Art Græs. gift.
To. heldig, dygtig. — To. med foldede

No. C*T) Held* Hænder.
J ) tilberedt Spise.
(5T0 Skuespiller.
Tf. som skal gjøres. —
(r?TO Kornkammer.,
No. (q1) PUgt5 Gjeming.
(S) Spedalskhed.
To- gjort, kunstig.
OT) Blomst. To. heL
To. blomstrende. To. ynkelig, ussel.
Medlidenhed.
Skildpadde. Ha. Cf?TJ) Om.
To. mager; tynd.
5 165)
gjøre. trække, slide 5 plage, pløje,
o ^ To. smertelig 5 syndig. — u. ( f e ) Agerdyrkning.
No.(3j, ^ 0 Smerte. Plage, TO) Agerdyrker.
Ulykke. Synd. Bod. Sone. Tf. pløjet.
^ ) sønder- To. sort.
skjære.
To. (i Smst.) gjørende; 214 Gram
. af o^. — adopteret. r.
132
c g ^ r. (ohr^lc)) være nok. 5R5 Ha. ( ^ ) Offer.
skee. gjøre. 9^*5.. r. (Urssfit) skrige.
1
ohrfoK (3T:, o|ft) Pandanus 5 R ^ r . ( S M H ( C I •> 5KWT&;
odoratissimus. — (cff) dens #\±\it 155) gaae, skride.
Blomst. 9R7T OTO Orden, Række.
bKc|r<i To. alene, blot. Vedahymnerne skrevne
SPT (SHfj) Haar. med Iagtagelse af Vel-
^ I M (cTO En den af Haaret, lydsreglerne (modsat qf5).
Lok. Haarets Afragen. SfiTr OTO Kjøb.
*cK*ft Egennavn. 91757 ( 7 ) Kjød.
$ 6 | f f (cTO Kastenavn; Fisker. 5Ro?n3J To. Kjødædende.
ehrfoKH (r?TO den indiske Gøg. [$hm Gjerning. Udsagnsord.
SFT^T CTO Vrede. — °|c|JUNul (°T) Biord.
cKFMH To. vredagtig. hørende til et Udso.
ohlftJrT Tf. ophidset, vred. Sfn r. (9iD u ii(ci 9
1
5fft°ftcr)
oklMH To. blød. kjøbe.
cKI H H co| (ST) Blødhed. 37T^S" ' • C.9fi ivS I d J *££€•

sKfa (BT, 7 0 Knup. Skede. PffeT Leg.
Skat. Skatkammer. 5ffter Tf. kjøbt.
cRT27 To. svigefuld. 9R^I Tf. vred.
chlrtJ 1 (^T) Hymne af Kautsa. ^NL r* (sg^^iirl) v«re vred.
eKMPT QX) Negle^styghed. ^ [ ^ r. (SfiT^rfcT) k^e-
ehtJUr?m Egennavn. jamre.
eh^OUolD Egennavn. §^J To. grum.
eni^firrldM (if) Opførelsen jfTTcTT Grumhed.
af SkuespU, af Dands. 5^tT 010 Vrede.
133
CCT, # 85) Jdcal. o. udholdeUg. passende,
(5T0 Hejre. gavnlig.
r. apnrfcr ass) trættes. Taalmod.
OTO Træthed, Mathed. 0X0 Svinden, Under-
Tf. træt, mat. gang, Ophør, Tab. Bolig.
^ r - (jdh<|id) vædes. Svindsot.
Tf. vædet, vaad." . (Hl^fd) dryppe, flyde;
r
- ( R j ^ l i c l ) besvære, flyde med.
bedrøve.
T^ episk Tf. af f|$J\ rense, vaske.
(3TTO Møje, Besvær. Sorg. Salt
TO -
hvor.. ST-af hvor stor svinde.
Forskjel mellem. — ©I75PT?
cT%cT hvorsomhelst, no- flrfcT Hu. CfcTO Jorden.
ci ^*-
getsteds. nrfcT, ^"3 kaste.
rrici1, "'ja') saare 5 To. hurtig.
dræbe. Tf. hensvundet tynd,
Øjeblik. mager; svag.
SJcT Tf. saaret; dræbt; til- Ct) Mælk.
intetgjort. To. lille, ussel.
5 T J CBT) Kastenavn 5 Kudsk. r. (g^TfcT) hungre,
55T ( * ) Krigerkasten. -*- (5T0 og spjT Hunger,
Kriger. lille Træ, Busk.
(<T0 Kriger,
r- C55RH") taalej finde rystes, bevæges.
sig i; tilgive. Ragekniv. Hov. v
134
(5T) Mark. 8TT5T (t) Honning.
asrar (sro sj*i- To. linned.
^ To. lykkelig, vel GT) KHgsskrig.

T) L u f t - Sandseredskab. Folkena\n.
SePT (JTO F«gl. (?T:) Kastenavn.
To. lam.
Sengested, Seng. sluge, spise.
( T O Sværd. Rhino-
ceros-Horn. Rhinoceros. pines, lide.
(3> TO Stykke, Del. To. tom, øde.
r. W H i d , ^ J grabe. ( ? 0 ^ov. Ragekniv.
Æsel
To. bed. — No. ( 7 0 - To. lam.
35FTTo. ringe, lav. — No. (F^) r. (^4 i f d ) fortælle.
Tærskeplads. Jord, Grund. (^T) Fortællen.
Bio. visselig. (Caus.) fortælle.

IT To. (i Snist.) gaaende, tælle, regne.
gaaet (57T). syngende ("TO Skare.
i | i | U | (rff) Luften. (TO Visdoms guden.
JTTTT Ganges. 3 0 Kind.
Tf. gaaet 5 bortgaaet
Elefant. To. afsindig.
(Jt) en Bys Navn. To. livløs.
135
JTST 0?T0 Strube.
vej, Middel. Tilflugt. Held. SfST t Smst s 3TT.
TS^*' ORJcf) tale- ^|c4 IHI OTO Vindae.
JRT KøUe. ^ e 7 To. hørende til, frem-
JpxT Biin. af J J t bragt af en Ko.
Jf^T 010 I^gt* vellugtende i f t M To. uvejsom.
Ting. m r. (TUftn gaae.
j|7^cT (cTO IndrasMusikanter. 3JIS To. fast stærk.
ST^ r. (ar^rfcT 1S2.) gaae. JTI5T (A1) Lem. Legeme.
7m To. (i Smst.) gaaende. 5TTTT Sang.
— No. (JT:) Gang. SfW To. lav, ikke dyb.
l|*f*T (3f) Gaaen, Gang. il l«&|cf To. Gandharvisk.
jrsnffcr or) a. s. STT^F^To. gaaende tiL (med
;|uD^' To. dyb. sløv. en Gang. for).
é\iiSi, 5|f^n^af JpT. Ukl'ch1 To. som synger.
3TF7 (35) Visnus Fugl. ilTMbfl den helBgste Hymne.
JI^c^Ha. Vinge. ilI^Mc^l (JTO den hellige,
Tsf/. (Jfsrfér) tordne, brøle. bestandig vedligeholdte Ud.
3TH*T («T) Torden, Brølen. ;||^W1 (7) Husfaderens
ilfstct (^) d. s. Stand.
JT^T Ml, *ft) Æsel. STR£j' øn?[n} trænge ind L
JTfi^To. gridsk, begjerlig. omtumle.
^ f (^f:) Foster. f i r ^ Hu. Stemme« tale (94).
S|QT (SFO Stolthed. fJrir ha. (fro Bjærg.
^r.(5Téf?r, o ^)«lsbUlige, jffcT Tf. af ir- - No. (jr)
dadle; foragte. Sang.
136
(i Smst.) » STT. Grib.
(JO Kugle. Sirup; raat Hus.
Sukker. Husfader. -
(°TO Egenskab. Dyd. —
Reb, Snor.
dydig. JT r. (151) svælge, sluge.
To. bedækket med. ( ) Hus.
Tf. bevogtet. r. (JTnrfcT) synge.
5TF To. (F, FJ, s f f ) tung. (92) Ha. Tyr. — Hu. Ko.
stor, fortrinlig, ærværdig. 0 0 Omraade. (Maal,
— No. (<?O en ærværdig Skudvidde , Sandsegjen-
Person, som: Fader,ældre stand).
Broder, Lærer. Gudernes &) Slægt
Lærer. Firben. (Alligator).
STCrTrBTOT PTO Besmitter af Hyrdej Vogter.
sin Gurus Seng. JTT^ 157.) vogte.
JTcPT To. som underholder 5TTCT (cTT) Hyrde; Vogter.
sin Guru. ^ t m ^ Ha. (lp) JakaL
AnkeL jflTSTOTOKo-vogten. Hyrde.
O*) Ko-vogten.
a- 155. 201.) GT) en Art Offer.
skjule. jftSTST (5T0 Kostald, Kogang.
Hule. , <8O ^. s. *
Tf. som maa skjules, (5T0 « n Art Offer.
holdes hemmeligt. *Hv5i Rum.
To. begjerlig. To. hvid. gul.
137.

(ÉT) Tyngde. - Mængde.
r
T, - (flirter, To. som hører til en
jyssnricO sammenføje, Landsby, (tam).
skrive. C?T:) Mundfuld.
Bog. C^O Tagen. Hajfisk
Ha. (f*TO Knude. (Caiis. ^ ) lade tage 5
T, lf) sluge. tage. paatage sig.
l ^ 7 f 163. Nakke.
197.) gribe, tage. modtage. To. hed, varm. — No.
IXft C^O Tagen. Formørkelse, (5T0 den hede Aarstid.
Planet. r. (I??rnTfcr) trættes,
qr) Griben. Indbefat- hensvinde.
ning. Ha. (Spt^O Maane.

r. (TOW) anstrænge To. som slaaer.
sig for. MIcUT(Caus.^5J) ladeslaae5
T (770 Vandkrukke. slaae, dræbe.
(tO itubrækket Kar. AU\ %) bevæges,
To. gjort af; for- rystes.
bundet med. Medlidenhed.
Klokke. (jet) renset Smør.
EJ5T To. haard, fast 5 grov. — en Apsarå.
No. (STO Sky. To. skrækkelig.
EUT (STO Hede. OTO Larm, Skrig.
EHT r. (SRTfcT) spise.
138
6T To. fl Smst.) dræbende. r. (fHSfJTT 149.) lure.
Hu. (tcTO Lugten.

og (end.). ET-t? baade-og. ^ T o . firbenet. (97).
( * ) Hjul. Diskus. Rige. . fyrretyve.
Diskus - bærende Sandeltræ.
(Krsna). Maane.
rff Ver- To. bævende,
denshersker. u. (?n) Hær.
C«K"O ^ ^ s casarca. PTO Samling.
see. . (cRicT) gaae
Ført. af To. bevægelig.
8je. :) Læderarbejder.
To. Taklende. ) Læderarbejde.
ET35[ Hu. (^:) Næb. Hud; Læder.
(SR1:, oKT) Spurv. Gjøren, Udøven.
To. hed. skarp, hæfdg. r. ( é M f c f ) vakle.
Kastenavn, M M * (cITO enFugl(cucuI«s
(fjerde). melanoleucus).
To. med de fire Ender' ^ r To. dygtig.
(Verdenshjørner). f J ( £ ) DefireKaster.
o. firlemmet. (TO en Art Bod
Talo. fjerde. eller Sone.
^ V J Talo. fjorten. Bue.
^T) Korsvej.
Sanger. Dandser. Ct"J Bark, Bast. Bast-
C€aus. 5T^) ladegjøre. kjortel. Pjalt.
som vandrer. To. adskilt.
Ha. (eTO Kastenavn.
kysse.
O Kastenavn. Kyssen, Kys.
Y) en Fugl (coracias Skorsten.
Indica). • 5T3T Haarlok paa Issen af
Hovedet.
samle. ^ i knuse.
C?T) Lægekonst. O Tjener.
Des
C - ^) * vis, dersom.
T^ Smo. der føjes til fife. Sind; Tanke.
Ligbaalet. Sind; Forstand.
OPO sind. f. af grr.
To. broget; forskjeilig. (r?T, RTO Klæder.
tænke, bevæge sig.
udtænke. Bevægelse,
1
Tænken; Tanke. :) det kellige Figen-
T To. lang (om Tiden), træ.
langsom. — Bio. ° r , o t « r Uds. C8TO tilskynde.
u
længe, forlænge siden. * s . (gpO stjæle.
tove Tyv.
ds. (af f^t) »
( | - ) Tegn, Mærke. 6 J ) bringe
To. betegnet, mærket til at falde.
0 T 0 Folkenavn. falde.
140

(ST) Solskjerm. »k — °*ft Ged.
STC rø ^ - Vinge. Uds. ( ^ bedække.
OTSTpST) Forklædning. Svig. Skygge.
( £ ) Lyst, fri Viliie.
Uds. ($£) bedække, sønderskjære. ombugge.
t. Versemaal. fe C£) Hul.
fri ViUle. udspye.
$7]* Tf. bedækket.
Qsf) Forklædning. Ind- skillelse. Ombogning.
klædning. Svig. sønderskjærc

To. 0 Smst.) født, op- filtret Haar.
> me
staaet af. (n«T). ^ filtre* Haar.
spise. ST5? C^) Bug.
Verden. 5T3" To. stum. dum. kold.
Verden. Jorden. sTcT Int. rødt Farvestof.
Sr^STT ai 5T5 Int. Nøgleben.
Hu. CfSrO r. (HIUH 152.) fødes.
f Ført. af ^ Person. Folk.
MMH' C'T) Hofter og Lysken, To. som frembringer.
mons veneris. C=t) Fødsel. Familie.
To. ringest, lavest. Moder.
T Fjort. af ^ q ^ ( ? ) beboet I^nd.
Ben, Skinneben. O Egennavn.
141
(Caus. 5HX] avle, føde. t. QPQ Fødsels-
To. som avler, fjeder. ceremoni.
(Fader, Moder). Hu. (f?TO FødseL
srf^Tcf To. d. s. Slægt. Art.
. G j O Væsen, Kreatur. To. af en Slægt.
R^Int. (Tf) Fødsel. Bio. nogensinde.
TO. født af. To. ædelbaaren. født af
r. (VwfcO mumle. Forældre af samme Kaste.
C O hamlen af Bønner. Nut. Tf. af STf.
T (q-) Bøn. ' (.ZO I-andbo, Bonde.
Hu. ( ^ : ) et Frugttræ, 5TTJ Ha. Q O Kn*-
(eugenia jambolana) - HIMIci CcH) Svigersøn.
°ST Int. Frugten. ftr:,rft)dydig
Cq*O Sejer. Kvinde.
n Alderdom. Hustru.
C?^D Vand. C9f) Hustrus Navn
og Stilling.
Regnsky. smrftOBoler-
^ Næt. Hob. Kogleri.
snakke. . (!PTf?O overvinde.
5T5T CQTO Hurtighed.
Imper. af overvinde.
Drabslyst.

vaage. To. ønskende at dræbe.

mf, T Laar. (Des- sfteO vil leve.
STlcT Tf. føde, opstaaet. Tf. overvundet.
142

To. ønskende at tåge, C*) Krumlied. Bedra-
at hente.
To. krum. slet. To. O Smst.) kyndig. —
Tunge. Kyndlghed.
To. gammel.
Læderpose. at kjende, erfare; kjende,
CcTO Sky. vide; indsee.
T i gammel, affældig, SnfcT Ha. CtTTO Frænde.
forslidt 0 * ) Fr*ndskab.
(sfterfcT) leve. Kundskab.
LiT »ren; Antyden.
C^D » tegnet.
us Buestræng.
0 opføde. oplive.
Levevej. ældre* bedre.
ft Liv. To. ældst, bedst.
. levende. Førstefødselsret.
[q5 foragte, t. Lys. Stjærne.
dadle. Maaneskin.
/« Qspi^f)'holAB af, elske, Feber. Sorg.
af ? Co? %> G^H<d) lue,
Offerske af Træ. brænde*
gabe.
Brænden.

a*.
Springen. Fisk.
O Kastenavn« ifaarekyUug;
143

« n Sølwægt, Kommentar.

ØfO Tromme.

fnFLHa- (TO Tømmermand.
cR7 Bred. — ( £ ) *****- To. tynd, smal.
Hu
OTO Sø, Dam. - C^* ^ 0 Legeme.
Legeme.
C#OHaar paaLegemet.
cfc^ ( T O , fTJ, *TT det, den. Ha. C 5 0 Traad.
— cT5 Bio. derfor. Træthed, Sløvhed.
B*o« derfra; derpaa, Kvinde.
dernæst, derhen, did. der. . CcTTfcTD brænde,
Væsen, Natur. smerte; føle Smerte —
io
* sandfærdig. øve Bod.
cTST Bfo. der. Bod; Bodsøvelser.
rHTT Bio. paaden Maade, saa^ Fromhed.
ledes. ja. derhos, og. ci M ffcirjTo.bodsøvende; from.
To. saadan. To. bodsrig.
To. sand. C5?) Bodsskov.
Bio. da. Tf. brændende.
Bio. Hgesaa. en Art Sone.
he»tæres,
spænde, udbrede^ bedrøveø$ længes.. .
144
rTHTCT Int. Mørke. cTO[ To. rød. — No. Qtf)
Cl (+1*1 0 5 0 d- «• Kobber.
cRTf (JTO Bølge. HUch (oÉ3 Stjærne. Øjesten.

cTRTT (Caus. fj) sætte over;
cTT^T Med. af JT. frelse.
ci<H Int. Hurtighed* cfTTT Stjærne.
cH? Ha. (]&) Træ. c f M 0?TO Haandflade. Takt,
cT£°T To. ung, spæd. TonemaaL
HoC/. (HeCTtcO overveje, cl Wcj^To- saa meget.
tænke. frJUf To. hed. skarp.
c r t ^ Bio. da. fHqLr. WsCT, Ssnrfao
cFT (RT:) Haandflade (69). gjøre skarp.
cl«T (T> ^ 0 Seng. Leje. fctfcTO0 <^T« af fct^J taale.
C|rfH4| r
To. Og cTlf*M iN. To. fcrfHiT Ha. (f^:) Agerhøne.
som betræder Sengen. 1ctf?r Ha. CfirO Maanedag*
HT«KT G O Tyv. fctiSR1 (tr)# Mørke.
ffXjTT* Uds. (cT?) slaae. f c t T ^ tværsover. skjævt.
cTlcT Kjære! f c t ^ Uds. (c|7) dadle.
cTI^T og cl i<vti To. saadan. fcTQTsT To. født af et Dyr.
CTPYTCT (5T) Klæde, Tøj. fcTOcJ^To. (116) skjæv. — No.
cTFT ( 7 0 Hede, Brand. Ha. (JT2[2 ^y r *
cTTW (Caus. cT^V) brænde $ fcf"T (rftO Olieplante.
ængste. c(l^u| To. hed. skarp. gran.
cTFnr To. (?T, ftt, ?ft) bods- cffc Cb Bred.
øvende. cftå (^, ifl) beUigt Sted;
HI*«M (F?T, w f b BeteL helligt Badested,
145
efter To. meget stor. hed. c[facT Tf. tørstig.
hæftig. cpTT og cfTT Tørst.
cT men. ej r. (cTTfcT) sætte over,
g*T To. bøj. frelse. — Md. frelse sig.
JO Ansigt; Mund. iTSn^Int. Glands. Kraft,
;• (cJ5fcT, ^ ) støde, plage. ^srffen^ To. glandsfuld*
S (5 og ft Int.) Bug. kraftfuld.
f To. tumultuarisk. 3??r (f?T) Olie.
1
(3TO Hest. Tanke. ciw ( t , ?:, H ) J*rnkøUe.
Talo. fjerde. Landse.
cj«n Vægt. rfhT (^) Vand.
To. lig. af samme Kaste.
- GJEricT) være tilfreds, aT7°T («TT, «m) Portal.
•sn, qrO Skal. JF*ra? Tf. af ^ T ^
To. kold. c*lsL r- W r t C l ) forlade,
cjft Hu. ( f e ) TUfredsbed. svigte, opoffre.
cPT ( T : , <TO PUekogger. cSTPF (?T0 Forladen, Svig-
BpF To. hurtig. ten; Undladelse. Opof-
cg? (sf) Musik-Instrument. frelse. Gave.
Bio. tavs. 5PT (q1:, qn) Undseelse.
) Græs. 5CJ Int. Tin. Bly.
o. tredie. 5PT: a f & . - (JT, ift) Trebed.
STFcT Tf. forskrækket.
cfjtfcT cTrfcT) mættes, 5TFT ("DT) Redning.
tilfredsstilles, mætte, til- 5Tlfe episk Imper. af ^ .
fredsstille. f5T Talo. tre (132). x
146
niTT^Hu. tredhre. * r. C5TOrT> frelse.
fktt (ft) Trebed. ^ H l ^ l (3») Treverdnen.
firarø tørO Gttd- SNlfVoK 1 To. som Tarer tre
fft-f^Sr (éT) Himmel. Aar. treaarlg.
f5|5rrf(>fOTreUassenC^, STSTT Wo- » e Gange 1 det
3TT, 3!W)» mindste.
ftfftni To. trefoldig. 5TO ( # ) tre Dage.
fSrSTc^To. trefoldig. — No. c^clUM ffO Bambu; Rør.
Hu. en Art alfer. c ^ ^ H u . Skind, Hud.
fSRTST Ha. (eg:) Egennavn. c a p e r s . Sto* du. (117).
ftrftr^ To. med tre Rynker. cSréhT Sto. din.
fSlUJrrl (jr?T) Trefork. cST^r. m&yfo. -Causv
fi^STT (*T) De tre dagQge cSrøT fremskynde.
Badninger. rSriTcT T t ilende, hurtig.
ftq^Bio. tre Garige> Farf^Hu. TømmerhaandT4erk
rSTT^ To. Ug 1%.
brydes. fcSI^Ik. Lys, Grands.

5
5 To. (I Smst.) givende. ?HT Tf. af 3^r.
Z^r. QQjflf my bide, SP3 Ct> 7 0 Stav. Septer. —
5"JT Hiigg««ind. CJty Straf. Bøde,
i ' j ^ » ^ Rovdyr* Q | Tf. givet OK).,
53ST To. dygtig. 5fSjf Int. Sarm»lfc (7T).
^ ( f To. dygtig, tøjre. f y & 2?5T GT:> Tand*
147
To. bidende; giftig. T WO EgenaamL
Tilstand.
Caus. 55f*J° tæmme; be- Tf. bidt <3?tr>.
tvinge. Ha. ( J O Udstødt af
23T OTO Selvbeherskelse. Kasten, Barbar. Røver.
TO Tæmmer. \J" C^fcl') brænde,
Tot. Ha. Mand og Kone. r. C^ifcf, 5STrt) give.
f. (<5?jHcr)bedrage,svige. C^T> Dygtighed.
MedUdenbed. ZXr[ C?n) Giver.
Tb. medlidende. ( ^ ) Gave. Gavmildhed.
Tf. elsket tø), To. tæmmet, mild.
og ZJft Hule. GTO Arv.
To. fattig, 31? Ha. (især ?T: Flt.) Hustru.
jrf (&> Stolthed. (oFO Barn.
Zfl 0 ? 0 - Ku$a-Græs. (Caus. zy Wøve.
5 § T C*) Syn; Udseende: R F: Ha.) Træ, Ved.
To. seværdig. To. frygtelig.
(Carø. |*[) vise. Siq" (arOSkovbrand. Ud. Skov.
pSoR^To. seende. 5FT (m) Træl. - ftft) Træl-
kyndig. kvinde.
r:) Us; Blad. QgO Brand.
ti. fi?tj Tf. besudlet (fér>.
5T, ?T0 Tand. (ZioiWH^ To# n ^ e n »
fi^T HIL ( % 0 Asarerne»
Talo. tiende, (yderste, Moder.
sidste). féjr (Des. 5f> vUle: give.
148
To. ønskende at see. Smerte;, Sorg.
(Des. JSJ*) ønske at ^|h^ To. foraarsagende
brænde. Smerte, Sorg.
fi?T OT, STO Dag. To. mere smertefuld.
6 9 Sol. To. bedrøvet.
(»5) ogfer(so To. d. s.
Himmel. To. vanskelig at ud-
(£io44Jd) spille, skinne. holde.
GT, m) Dag. ?*) Silke.
fl*Å ^(JTo.berørendeHimlen. Ha. (fa:) Tromme.
Bio. om Dagen. SmstO vanske-
To. himmelsk. ligt, slet.
(fol id ? ^ ) vise. To. vanskelig at
byde. overgaae. som overgaaer
fétJ^Hu. og fen Himmelegn, det vanskelige.
r. ($$$%, <^S|) salve, . sletsindet.
besudle. To. vanskelig at naae.
f l w i d ) Indvie til 5"ST To. uvejsom, uvejbar. be-
Offring. sværlig. - No. (rf) Be-
To. elendig, ussel, svær. Fæstning.
r. ( ^ t i | d ) brænde; o. vanskelig at passere.
skinne, To. slet (Menneske}.
q* (er:) Lampe. j fyr) skyfuld Dag.
To. luende, brændende. 2TUT To. vanskelig at bære.
Hu. ( f ^ O Glands, Lys. få To. vanskeb'g at betvinge.
To. lang. To. svag.
149
Jj To. taabeUg. To. som fordærver.
sftfc ofr) Fordærven.
To. taabelfe. d Tf. fordærvet.
bedrøvet. To. fast.
To. taabelig. Ha. CfcTO LædersæL
OTO Egennavn. see.
o. af en usdelFødsel. Hu. Sten.
slet Tale. To. seet før.
To. som opfører sig slet. Hu. ( f e ) Syn.
(cO Forbrydelse. r. ( ^ l l i d ) sønderrive,
r. C ^ f d ) skændes, klage.
besmittes; synde.
To. vanskelig at gjøre. Guddom.
urigtig, slet. Gudinde. Dronning.
To. slet gjort 5 slet. — CTJ Mands Broder.
No. (JT) Brøde. (STTO Egn.
To. slet ( # , 5 0 Legeme.
CcTO Egennavn, To. guddommelig. — No.
o. vanskelig at passere. ( 3 0 Skjæbne.
C^tfTcT, OTT) malke. Guddom.
Hu. (cTT. 83) Datter. Kalv.
C^T) Datters Sted. (??T0 Gyngen.
rystes 5 lide. Brøde 5 FejL
CcTO Bud, Udsending. Arm.
To. fjern. C*) Svagbed.
To. fjerntstaaende. Mangel paa Forbud.
150
Ha. ( t ) P*r.
Dusyanta. aIo. tolv.
(5T0 Dattersøn. og ^ r cr) ih*,
Hu. CfTTO **« Indgang. Middel.
GT) SpiL f^Talo. to. (131).
Hu. (92) Himmel. To. tofolds. i to Styk-
( 7 0 K ^ e - og Folk*- ker, brækket.
navn. To. tvebtaren. — No.
(oy) Formue.
C^T) Formue. Substans. Kaster. FugL
2*3 Nnm. af 5 ^ . To. tvebaaren.
5 r. (?^rfcT) løbe. flyde. To. d. s.
gcT Tf. hurtig. Talo. anden.
f f e et VersemaaL Bio. 1 to Dele.
OTO (<T0 Elefam*.
r- C^rfJO wske at . tobenet.
skade; hade > ^ ) hade.
C^T, °T0 ^ Maal. - (q-, <T0 «• UgersWnd.
(«T0 Egennavn. o. Ø-rig.
Had.

Formue. l[i|!Hl' Blodaare. Hals.
. Hg. HT To. (i Snut.) holdende,
To. med Bue. bærende.
Bue. fcrør og tRoft Jorden.

Di
151
W (rfb Pligt; Fflgthandlmg.
Dyd; det retfærdige. Ret- (of•) Kastenatn.
færdighedens Gud, Yama. Tf. G3Tfi|ftcr)ilaa.
(SCO Yama. ende paa, værende.
To. retskaffen. Hu. GftO Forstand.
To. ned Pligter, ret- . forstandig.
skaffen. To. fast. vis. dyb (Lyd).
To. meget retskaffen. ) fisker.
Retskaffenhed. Vognstang. Bytde.
To. retlig, lovlig.
VR r. <&nfcT> t W ) sætte. Røgelse.
( A c t ) gtve. (Md.) tage;
bolde, have. iføre sig. To* Ug.
tflcT Ha. ( g : ) Metal. Mineral TO. svigefuld.
( e n ) Skaber. Fader. , % ) nolde, hat«.
^ Kom.
Blus* Legeme. (Jt) Egennavn.
ITRor (or) Holden; Besidden. Hu. (fin)
(Caus. E|) holde; be- Nøjsomhed.
sidde, bære. sætte, holde
tUbage. haftig.
Regnen; Fly den. r.
To. bærende. To. dristig, fræk.
S/m af Dbharaffra. Hu. g ? ) Malkeko. .
Ml fif oh To. retfærdig. rf) Fasthed. i
r* GWJcT 149) M»*e.
152
tot r. (WTRrfcT) t*nke. r. {SSFrfflO lyde. t i -
&J5T To. Tis, sikker. — Bio. tyde.
Q3f) visselig. Ha. (fkt) Antydning.
H ^ T ) falde. TI faldet, brudt.
(5T, 5TO Fane. OTO RovfugL
To. Fanebærende. C*) Mørke.

ikke. Sønnesøn.
(?«TO Ichneumon. . Luften. — Ha. Sky.
Bio. om Natten. Ha. (fTO Hjulnav.
* Fixstj*rne.
3ft) NegL Tilbedelse.
CTTO Bj*rg. Træ. (TO Tilbeden.
(T, ft) By. Uds. tilbede.
To. nøgen. * To. rigtig. — No. (q*)
Politik. Plan.
»H7 (CO Kastenavn 5 Danser. (^T) Føren. øje.
Oi^fa og rTRTTfar) (TO Mand. En Vismand,
lyde; skrige. der var en Inkarnation af
Flod. Visnu.
mon; mon ikke. . (5JT, ^TO Helvede.
. W ^ f d ) glædes. bwle, skrige.
To. glædende. — No. (JT) Fryd, Spøg.
(rV) Fryd. Indras Have. — fTr?T (FRTO R^r-
OTO Søn. ^(rTT) Datter. ) Lotus.
153
5T5T To. ny. (°T0 Vlsnu. En In«
Talo. ni. karnation af barn.
. OT^rin") forgaae. Kirinde.
pers. Sto. (117). 5TFT (r^T, RTt, f?TT Sft) Sdlk.
Næse. •TOT (STO Forgaaen, Under-
gang.
Himmel. GT) Tilintetgjørelse.
5TPT OTO Elefant. Slange. (Caus. anqrj tiiintet-
O Borger. gjøre.
H
(TO ewe. •TTH7, MlHlehl Næse.
( 5 0 Lyd. (^r) Vantro:
SrøT (Caus. 5TO gjøre ind, ind i; ned.
lydende, gjennemtone.
G Smst.) mange, for- To. frygtesløs.
skjellige. To. fuldstændig.
To. forskjellig. . sukke.
(cTO Barbér. To. utvivlsom.
Hu. (fvr;, ^V) Navle, To. bevidstløs.
t. (Jf) Na\n. — Bio. Mangel paa
•TOT og ?TRcnT^navnl!g. Kjærligbed.
(^0 Fører. Herre, To. fattig.
Beskytter. Elsker. (XO Hob, Flok.
(Caus. s f t ) lade
føre. (TO Flok. Hus.
Elskerinde. (5T, STO Krat.

J«rnpil. To. usseL
154
(ak) fen*. Uds. nedlægge; «|-

fttcHT Uds. ltde boe. Ha. Cfe) Skat
f^Tfqrø^ Uds. nedkaste; ned- '. (fH^Ol) foragte.
lægge; betroe. Foragt. -
1 t foragtelig,
Gods. falde ned.
ftft<M To. al, hel« Nedfalden.
Cl U ^ U d s . bolde i Tømme ; ) Nedkaste« 5
styre; betvinge. Fælden; Dråben.
f r n r ^ ( ^ 0 Holden 1 Tømme. (Caus. °crjj2 fslde;
Ha. ( £ 0 Ordbog. kaste ned.
(TO Hob, Dynge. T ) Vandmgssted;
To. fuld; bedækket Brønd.
Ha. CJSTO Kaste- To. dygtig.
Dygtigbed.
To. egen. børe; erfare.
(STI) Hofte. To. lig.
To. bestandig; erig. Uds. Indbyde.
Uds. omtuske.
brænde. (TT) Tegn. Åarsag,
i H W (ST:)Hede. bedeAarstld. Grund.
Grund, Aarsag. W ) Blinken.
O Befafing. To. dyb.
Søvn. To. ivrig i; sefr-
5^) Død. beberskende.
155
Tf. afvasket; af-
beherske, skjule, erholde. sonet ren.
fifim (*fO ForpMgteise. re- (SKO Afsoning.
ligiøs Forpligtelse.
Ci ^sJ^Uds. lægge ned; paa- To. grum. hæftlg.
lægge, holde fast. opbræide.
Nam. af fSf^ T) udvise;
OTO Befaling. foreskrive.
(Caus. 'SJsT) befale, To. uden Ejendom.
paalægge, holde fast. 0 T 0 Anklage, Be-
Dat. af skyldniag.
To. hengiven til, ivrig. Uds. Cft^-gjen-
1
l To. uden Med- nembore.
Udenhed. f To. uden Smuds.
To. uden Mellemrum, Offerievning.
bestandig. Tf. befriet 5 frelst.
(»T) Skuen, Be- Uds. CTT) gaae ud.
tragtes. Cftus. °inr) til-
C8fO Veda-ordbog. bagegive, tilgive.
indespærre. To. skamløs.
Ha. Cfir:) Regenten Uds. ( g q o beskrive.
af Syd-Vest. Uds. (5TT) ndstrøe.
CcTO Hvirvelvind. udføre.
To. gram. skamløs. To. rolig, tilfreds.
- TO. vandløs.
ff:, ft) Vandfald. Tf. fuldbragt.
156
g Tf. udbaaret Afgjørelse, Be-
ft*? Uds. (^)udbære,foreud. stemmelse. Vished.
To. ubevægelig. ,
(Caus. °spn bringe Tf. bestemt; fast.
tilbage fra. tø:, ^t) Kastenavn;
vendende om. Fisker.
opbørende med. Uds. cfir^Q vande.
Dræben. Caus. d. s.
(°c|UfrO boe. ^ c [ ) lægge Vind
(cTO VindstiUe. paa; tragte efter; tjene;
dyrke / beboe.
boende. (uf) Tjenen. legem-
^ Uds. vende om. op- lig Omgang.
høre. Guldvægt. Guld.
Hu. (frTO Ophørent agcT) søiider-
To. forkyndende. hugge.
y (Caus. °flr5) for- Tf. afsonet. (c£).
kynde, anmælde. overgive. ( % : ) Afsoning.
C'T) Bolig. (gR7J2 gaae ud.
CCaus. ° f ^ r ) lade To. uden de hellige
boe. nedlægge; paalægge. Handlinger.
. og fSptn Nat. f?P3 To. staaende i.
^ Uds. lægge Mærke Barskhed.
til; børe; see. To. dygtig.
Pl*IU|M OST) Aften. Uds. (q^T) springe
1
Pi Rid T t skærpet, skarp. ud, ile ud.
157
Tf* opstaaef, frem- Tf Bio. visselig.
kommet, i pTT 84.) Mand.
Uds. (ftfa) gnide, danse.
styrte ned. Danser.
To. ufrugtbar. (TO Fyrste.
d, udaf. — uden. Ha. CfrTO *• s-
(rfO Karakter. Ska- To. grum, ond.
belse. Opoffrelse. SfcST ( * ) Øje.
r% To. ivrig. To. nærmest.
RO ^ d . Hu. (f?rO Hjulskrfe.
ds.slaae ned;dræbe, To. mange.
r. (RTricT, e tf) føre.
To. lav. Haabløshed.
C?, 7 0 Rede. To. sydvestlig.
. CfcTO Føren, Leden. Bio. ikke.
Verdensklogskab, Politik. Hu. (J^O Skib.
(q*0 Kadamba-Træ. C^TO f^cus religiosa.
( t ) Vand. OH) Udgift; Tab.
K O sky. Uds. (2RRD nedkaste;
To. mørkeblaa. mørk. nedlægge; aflægge.
Indigoplante. «TFT OTO Rigtigbed. Logik.
Du Rim
cro ?» - To. rigtig, ret.

mon. ffO Nedlæggen; Op-

fiT, ^ ) sætte i offren. Pant.

Bevægelse, fjerne. To. færre; mindre.
Underordning.
168

<T To. 0 Smst.) som drikker. «T^3T(STJ) Fugl. Insekt Græs-
som hersker. Qff). hoppe.
q^T To. modem. (ST) Vinge.
TO1 (STO Vinge. Parti halv (5ft) Fugt Pfi.
Maaned. Md Ichf F k g , Fane.
. flft) Fugl. pir. trfH" Ha. (filR 780 Herre.
Husbonde. ,
(T&5TCT To. tro mod sn
) Lotus. Ægtefælle.
u. (fjfcO linie, Række. CRR" ( * ) By.
To. lam 5 halt. «TfH Ha. (fiTO Fodknægt.
Hustru.
koge. C*) Wad. Vinge.
Vej.
107.) Vej.
fem.
femten. To. rigtig; garnJfg.
Tatow femtende. CT^fa1) gaae. •
Tabv femte. Fod. CTI^.
". halnveds. C5) Fod. Skridt. Plads.
To. dygtig. Ord, Æmne. Deuforbundne
. (ppfå) vædde, sælge. Ord i VedaYiymnerne.
Tf. som mat sælges^
^ C^i^F) falde. flyw. Ha.
synde. Fodkn&gt.
159
(ST, Kfi) Lotus. Ovenindelse.
( 9 0 Vers 5 VersemaaL M4I fsl Uds. overvinde.
(?T0 Slange. To. hengiven tIL af-
. Vand. Mælk. hængig af.
. mælkerig. omkring. — meget,
To. nærende sig af ftfc forkynde.
Mælk. Uds. gaae omkring.
(129) en anden. Fjende, crfrøro WO <»«*«» omkring,
højere, hjsjest 0 Smst) c r f t ^ TOTO>VJ«» Besvær.
hengiven til. — Bio. (tr) MJ5' i l ^ U d s . modtage, om-
videre. favne, forbyde.
Bio. hisset.
To. plagende sine tagelse. Forretning. Tjener-
Fjender. skare, F/orlge.
To. b/BFJest, støist.
To. højest. Tjenen.
To* successiv. tjenende.
Ha. Qfr) ftce. «0 Klæder. Hus-
To. hinanden, gjen- geraad.
sides. O Modning. For-
bort borte* over* andring.
(cR) en Art Sone. (olTO Ledrøj Ægte-
l O Styrke. mand.
To* med bortvendt Uds. Pass. hedrøvest
Ansigt.. Bio. overalt.
(?T0 Svigten5 Op- Uds. vandre om.
offren. Ha. omvandrende
Uds. frelse. Tiggermunk.
Uds. indsee. — Pass. OTO Træthed.
vise sig. Hu. Forsamling.
Uds. klage.
Underklædning. favne.
lift b||c^Uds. løbe omkring. To. aldeles gylden.
qffrsnr GTO Mand af en IT%I? GTO Borttagen; Fjer-
blandet Kaste. nen.
Uds. beskytte. M fl f^l H^ To. prøvende, ven-
i|R MB Uds. udspørge, tende; længselsfuld.
q f ^ Uds. overvælde, foragte. Tf. CTf^-?") omgaaet;
T£ udelukket fra 5 overvældet.
berøvet, tifff) CHu.°jft)af 3PT.
bevogte. To. haard; barsk.
Vogten. C^1 Uds. (cnT-?") sætte over.
Uds. omfavne. døe. gaae hen til.
Uds. tale ilde om. Tf. død. - GTO Spø-
ldrc gelse.
Ha. (fHO «» «
Broder, der er ugift, me- . usynlig; ubekjendt.
dens den yngre er gift. — OTO Tordensky,
°cTT en saadan Tilstand. quf (°f) t ø v , Blad.
(Caus. °3[) omgive. GTO Grændse, Ende.
yngreBroders OTO Omløb.
Gifteraaal før den ældres. Uds. (3RJ2 omkaste.
161
To. tilstrækkelig. <T1c|? (o|T:) Kogning. Modning.
(TO Orden. Art. MUMJid (SrO Brændoffer.
<T5TcT CcTO Bjærg, <n? (50 Læsemaade.
q c f ^ (Sf) Led. Maaneskifte. qrrtw Ha. Ct^TO Hwnd.
Helligdag. Afenit, Kapitel Ml("lilt?ul C'H') Ægteskab.
dFrTW0 Uds. CH)flygte.(36). Søn af Påndu.
(Sr, «IO Straa. To. bleg. — No. Ha.
To. grøn. — Egennavn.
a: To. Meg, bleggul.
Qk, 5T0 Skad 5 Kvist. (srO Kastenavn.
OTO Vind. ( * ) Synd.
To. rensende, ren. — . syndfuld,
No. (30 Hymne. < q i c n r (Caus. q^J) lade falde;
Ha. q : ) Kvæg. Dyr. fælde, lade flyve.
kvægrig. (??T) Underverdnen.
io. bagved; bagefter. To. faldende.
To. bageste, sidst. qT3T (9T) Drikkekar.
qT^ Ha. og t n ? RO Fod.
TOT *f <pj_ (152).
(5TO Folkenavn, Sko. TøffeL
r. CftorfcT i « ) drikke, ) Fodvand.
r. OTrtcT) vogte. ) Drikken 5 Drik.
Ha. ( g o støv. C*) Vand.
To. stavet; smudsig. :, TT) Rejsende.
To. foragtelig, ødelæg- T To. syndfyld. — No. (tf)
gende. Synd. - (q"0 Synder.
11
162

M|t|oK &0 Synd. t||c(H (rO Rensning. Vand.
qrfiP3 To. værst. qTonTTFr Hu. (frfO *" ^
qrfttnr To. værre; meget slet. Hymne.
qFXTT^Ha. (OT) Synd. m<i (^rO Næt. i
q i ? (X) den modsatte Bred. MHIUI (<nrO Sten.
qiTop* To. fremmed. fir - 3rftr paa.
miX{ To. gaaende over, ftjf To. mørkeguL
sættende over. (som bar jqu^ (^":) Klump. Kogle.
gjennemlæst). Dødsoffer.
qrø; ( 5 0 Folkenavn. ftujJIch (oTO Oliekage.
T175FT (5") Hor. fMdN^i C ? 0 Bedstefader.
qTrftcF To. højest. — Flt. Forfædre 5 Manes.
1114*1° Uds. sætte over; fuld- fqcf Ha. ( e n ) Fader. - Tot.
føre, fylde, tilfredsstille. Forældre. — Flt. For-
(flJ'JlId (©TO Kastenavn. fædre; Manes.
qiTT Flodnavn. fåcfoM (ITO Farbroder.
q W (TO Søn af Prtha. (U^l To. faderlig.
lllfzfci To. jordisk, landlig. — fqH (R1) Galde.
No. (cTO Fyrste. P i i K * (SK1, olTO ^ivas Bue.
q|7o| (gr, cfO Side. fqqTJTT Torst.
t | H (?<T0 Vogter. fqqrfirfT To. tørstig.
q M H C^O Beskytten. i^m ir***€cfi (.ofTJJ Myre«
qirfRT C^ aus
* TT!) vojtCj fM<s|0 af qi.
beskytte, beherske. iWETC^J, Bft) ond Aand,
^io|<* To. rensende. — No. Vampyr. , *
C3T0 Ild. ftrorr en") Kjød.
163
To. gram. usseL — No. Bio. før.
(»TO Spion, Angiver. To. gammel, fordums.
. (fq'H fil) male, knuse. To. d. s.
(5, 8 , ft) Stol. T) Excrementer.
r. (tflvi^lid) trykke; o. megen. — Ha. Egenn.
pine, plage.
Tryk, Pine, Plage.
Tf. trykket, pint. W l Egennavn.
To. guL - Tf. drukket, C^TO Offersmør.
og rftoIT To. fed. (cTO Huspræst.
Skjøge. jrfToT (SKO Haarets Rejsning.
Ha. Mand. CcfeO fordærvet Korn.
(ST:, tf*) Kastenavn. (5T) 0.
(gro Tyr.
OS, 3 0 Hale. nære. — (JKi|Jd) næres.
337 ( £ , 770 I**«, Dække. To. fortrinlig.
1
jrq To. ren, hellig. Blomst.
U*U|c|,cLTo. dydig. Kastenavn.
qpi^ Int. et Helvede. . bekrandset.
35TCSTO Søn. - ( 5 f b Datter. To. blomstrende,
U« søn. et Versemaal.
atter.
r, ft) By. rense. — C p ^ J blive,
Indra. være ren.
o. foran, mod Østen. T (JTO Hob.
Uds. sætte i Spidsen. OrO Egennavn.
11*
164
% r ø T To. hørende dl ftTTW
TOT Ofr) og <XJfT Hæder. T (^T) falsk Anklage.
§ Hu. (fin) Sunk. ArraL
(<T:)'Kage.
r. CpFcT) fylde sig. Ernæring:
Enuerelse.
To. fold. To. mandlig.
Fblkenam.
f To. første, forrige, østlig. Stank 1
( I Smst.) før. — Bio. Næsen.
J) Borger.
p To. d. s. (3T0 Ætling af Pnm.
ejcf(c|JH Hu. ({%*) Bgenn. To. gammel
(|«rgRBio.særskildt; for sigselv. C^) Manddonu en vfe
fø To. forskjellig. Hymne.
= Kimti. ^ r. 05TWW) bltw fed.
og f^STt Jorden. 5T for, foran; frem.
To. bred. To. tydelig.
Tf. en) Hob.
j aHS. °5CT) aøre*
T r. Q|U||fcfi fi^kcf) fylde. fordele; tildele; bestemme,
. som kan, skal drikkes. t ) Art, Slags.
To. dygtig. To. aabenhar. — N«.
TO. bedstefaderlig. O Navn paa en Ordbog.
(JXO Søn, — °jft To. udsprunges^
Datter af en Faster. udfoldet.
165
Uds. berømme, Tf. bøjet.
fremsætte, kalde.
Uds. sønderskære. . elskende.
Uds. gøre, frembringe. (5T0 I>e* mystiske Ord
Hu. (©TO Natur. 3Tf.— °oir To. med dette,
Uds. adsprede. qnrorOTOUndergang; Tab.
lege. K p l Mcf^ Uds. falde nedbor.
CCaus. "SCT) af- UcITT CTO Hede. GlanJs.
skylle; Taske. Majestæt
To. 0 To. majestætisk,
mod. benfanod. ved. til-
G P ) Gunst, Naade. bage. — bver enkelt.
kalde, sige. dchif*^ Int. (JT) Handlen
udøve. imod. Gjengjæld.
To. megen. of) og ishm d. s.
r. C[dftQt 154) spørge. To. modsat, mod*
c—
Tf. skjult. ($£).
stridende (Kasternes rette
føde. avle.
Følgeorden).
Afkom. Folk.
14Id ; | ^ Uds. gaae imod.
Ha. C%0 Brabmå.
gaae tilbage.
De H mytblske Personer,
M'(d i l ^ U d s . modtage.
som først skabtes af B.
Ufaiia ( ? 0 Modtagen,
MHWH_ To. begavet med
MJd sil Uds. love.
Afkom.
llfdidl Løfte.
Srar To. forstandig. Uds. Pass. vbe sig,
ST3TT Forstand. sees.
166
Uds. hilse. Uds. love.
rHa.(f?tO Substitut. (PO Afholdcnj
M(d M^ Uds. gaae hen til, Forbud.
Ind i vise sig. opføre sig. Uds. (PTf) grund-
erholde. lægges 5 staae fast.
f give. Grundlag.
hilse. Tf. grundfæstet.
MJd 4T Uds. straale.
Glands. Dristighed. kjendes, antydes.
O Smst) To. lig. GO Modarbejto;
Afhjælpen. Gjcngjæld.
Ufd *JI Uds. gaae tilbage. To. lig.
STféwtS dU) Modkæmper. Uds. CJ^) vente.
7fH~£trUds. forMndre. bag- To. ventende.
vaske. To. berømt,
srfcTFS Tf. forhindret, for- o. modsat 5 bortvendt
styrret. unaturlig. — ( ? ) Bio. i
M f r l ^ e h C5F:) EftergjjBirer, modsat Orden.
Efterligner. To. synlig.
M(d Ml ^ To. unaturlig 5 mod- (116) bag, bagest,
stridende Kasternes Ræk- vestlig.
kefølge. To. næst.
TO. den h\1s Mo- To. ringest.
der er af en højere Kaste Uds. vende tilbage,
end Faderen. udbredes, be-
BoBg.
167
Talo. første. fremsige, forklare.
Tf. udbredt. (5T0 Oprindelse. - To.
To. hædrende, ved at oprundet.
gaae omkring en fra højre O Evne. Magt
mod venstre. tiltale, tale.
q^ftfrT Tf. anvist, beskrevet. Ha. ( ^ 0 Herre.
JT7JI Uds. give, overgive. To. mægtig, stor.
GTT) Giver. Bio. fremdeles.
GH") Given. Gave. Tf. beruset, ligegyldig.
Tf. luende.
Srø^Uds. fordærves; synde. Kvinde.
$ m n ^ Uds. forudsee 5 over- grrW CBim. °X|WT) med Vold.
skue, see. — Pass. vise STTfr^Uds. sætte voldsomt
sig; være. i Bevægelse.
Tf. af !rø. Autoritet.
W O Egn. Sted. Drab.
C?:) Aften. (Caus. s r m ) dræbe,
befrie,
Uds løbe tU, naae ttt. glæde sig.
løbe bort. OTO Befrielse. Ud-
C^O Ka»P> Strid. øvelse.
STOFT C^T) fortrinlige. Natur, C^O Forvirring.
Væsen. To. selvbeherskende.
i | HH Uds. falde ned. hellig; ren.
af H^^r Møje; Umage,
aL Knop, Skud. række, give.
Uds. gaae bort. (Ca«i. ° i ^ I ) Ind-
Anledning. Ud føre, nedlægge.
laanen paa Renter. (Caus."aren fonise.
ftSHT (Ca«s. •JsJJ an- Uds. bilfige, rose. -
vende, modtage. Pass. C3IPT°) foretrækkes,
^Uds. begynde at græde, •ære bedre.
græde. TOOT Ros.
Opløsning. Død. billiget.
(Caus. 7?TO lokke.
fremsige. To. tilbøjelig.
To. fortrinlig.
C*) Arbejden. Attraa.
(Cans. ^5[cD frem- ^ Uds. være rolig, gun-
bringe; skabe. stig, naadig.
($0 Tale. Lignelse. To. klar. rolfe,
(Caus. °QRT) forvise, Vås. fjate
flydende med. Uds. QT*T) udspejde;
. saaret.(5qTTj. udsee.
Tf.afsondret, ensom. (sro Afkom.
indtræde. Voldsomhed.
Uds. færdes. Wive.
begynde. KO
tTSf% Hu. C%0 Virksomhed. ^T) Forsonen.
Rygte; Underretning. (Caus.
To. stor. gunstig; forsone.
voxe, for/ages.
169
Tf. bestemt, prydet. de foldede Hænder for
s. lykkes, opnaaes. Panden.
bestemmes. snor ("TO Aande. - Flt. livet.
s. avle, føde. To. levende.
Afkw
H«. (firo »- OTO Aandedriet-

GO «**• ^ej«- tets Tilbagebolden.

Tf. prist. tillak. om Morgenen,

OTO Bjærgslætte. omvendt

Uds. gaae, rejse. Orden.

(Caus.) Ude gaae, o. aabenbar.

sende. Uds. (3TFT) opnaae,

(?O Vagt, Ve Døgn. naae. — Cans. MIHH ° lade

Vaaben. naae, bringe.

smile. lee. Mlfårl Hu. C^TO Opnaaelse.
Uds. sende, kaste. To. (i Smst.) særdeles
Uds. slaåe, kæmpe. meget.
Tf. glad. r.) Sone, Bod.

To. bøjet.
To. b^j. skulle udsone.
To. ringe, ussel. en Tilstand,
o. (116) foran, tidligere, der skal udsones.
østlig. . ofte, bypplg.
'«JIsU<4r*T To. af miiMtd. — Uds. (3nfc) attraae,
No. (rO") en Art Sone. begjære; anmode.
HIST To. vis, klog. Anmodning.
Hu. CI^TO Holden . Regntid.
170
J^ Uds. GiWjlfd) spise.
JTRT OTO Spisen. af > ) hisset
Uds. (3TCJ) kaste. To. begjerli*.
QTO Ha. Cm) Kjærilglied.

GRO rTo.kjærere; megetkjær.
Uds. ( ^ T ) fremfore,
Formiddag. fremsige, tilskynde.
To. kj«r. OHO Senden.
To. kjærttalende. (Caus. °51|) sende.
r. (ifluilicl , tftwfl^) (?T0 Tjener.
fryde, glæde. Tf. af s r a ^
Tf. glad. Tf. fraværende.
Hu. (fat) Fryd. To. fuldvoxen. bold.
^ glad. uforskammet.
Uds. ( ^ ) gaae bort. døe. (5T0 Baad.
Uds. (^T) see fremad, r. (<Ho|H)STømme, sejle,
see hen for sig. skue. bølge, hoppe.

spalte sig, To. frugtbar.
springe itu. To. saftløs.
qfTr?T C^T) Frugt 5 Løn. To. udsprungen, aaben.
To. nyttig, belonnet. Skum.

Tf. bundet. Kvinde,
To. døv. binde.
171
Skjøge. Oi"D Ungdom. Enfol-
C?T) Bindenj FaBgen. . dighed. Skødesløshed.
SVTcT Ha. Oj:) Frænde. 5TFST C^T) Barndom.
To. stærk. — No. (R 1 ) Sand.
Styrke, Magt; Vold. Hær. Ha.
o. stærk.
Ha. CfeTO Skat, Afgift. STS To. vis, klog.
Offer. — Hu. Rynke. g f t Hu. ( f e ) Forstand;
stærk. Sind. Overlæg $ Forsæt,
To. megen. Hensigt.
Flerkoneri. <jfeJTc£.To. forstandig.
To. megen. sort.
To. mangeslags. lægge Mærke til, bemærke,
Bio. meget. forstaae. vaagne, komme
To. Rigveda-kyndlg. til Besindelse.
plage. Vismand.
Frænde. To. sulten.
To. ung, spæd. — No. . stor.
Dreng. Haar. — O Kjenden.
C??n) Pige. QT) en Tvebaarens
Dreng, Søn. første IJvsalder. Kydskhed.
mystiske a. Cft) Lærling.
Personer. — To. kydsk.
efMM^I To. havende spæde Ha. ( ? n ) Brahmå.
Børn. Bråhmana. — Int. Q&)
ej ifrrWI To. ung. enfoldig. Dét heUige Ord, Veda.
172
Ha. (jfit) Veda- ferste Kaste. — °oft ei
forkynder. Kvinde deraf.
en vis Plante.
STl^T To. af man-skab.
gejstlig).
Mand af den 181) sige, tak.

(*) Føde. kogt Ris. (5TS)
Maaltid. — Tf. af ^HT Ha. (cTO Husbonde.
f u. (fiiRj) Henghenbed. r. (Mrffqfcl) dadle,
Tro. Tjenen. skænde, true.
iTcT ( ? ) Oprindelse; Fødsel.
Lykke. Skjønbed. — To. oprundet.
o. belllg. yrcq^<103) Du, Eders Højbed
Søster. (med 3 Pers.),
Tf. af » T ^ af ^
PTC Brækken, Brud. ( * ) Bolig.
faaeDel I. elske. Blæsebælg. Bælg.
brække. Aske.
To. lykkelig, dydig. skinne.
- To. frygtelig. - No. (Tf) Lys, Glands. ,
Frygt, Rædsel. PTO Del. Lykke.
C1^) Ernæren. ^ delagtig.
CcTO Egennavn, hans (£T) Lykke. Fortrinlig-
Ætlinge. (358). bed. — Tf. som skal deles.
173
Tigger.
G?) Kar. Husgeraad. . (fvT?rf?T, ft^T) bryde.
Musik-Instrument. Tf. af
Ha. (ej:) Sol. Lys.
W O lidenskab. r. Cfsniicr l»0) frygte.
frO Byrde; L*s. To. frygtsom,
to. frygtelig. — No.
(cTO Ætling af JTRT- Egennavn.
Gffo Tale. Egennavn.
(3"0 Egennavn. To. frygtsom.
Hustru. ffl7 Tf. nydt., O15T).
gift. Tf. bøjet. ø£T).
(5T0 V»»en, Natur. . (5pT%, jpfc) nyde.
Karakter, Sindsstemning; spise, regjere.
TUbøjelighed. Tlbtand. j T T ) bøje.
Betydning. ^ To. (i Smst.) spisende.
C«t) Frembringelse. »TsT CTO Arm.
To. som skal skee. og *TÉ5T (5TO Slange.
C^^CT) tale. C*) Verden.
(«r) Tale. ^ r. (Mo|jfT) være. blive.
(ar) Tale. C^9c^ monne spørges).
. talende. — ?f ^forgaae, døe.
C^TFTH*) skinne. u. C^TO Jorden.
ffO Solen. (cTO Væsen, ond Aand.
. straaknde. To. som har v«ret
tigge. før. død.
174
(Ti) Bjærg. Lægemiddel,
Hu. (faj, *ft) Jord. t ) Almisse. Tiggen.
0X0 Krybdyr. To. frygteDg.
. større. C ^ ) . — CTO Nydelse.
Bio. mere. videre. >ftsR ( ^ ) Spisen. Spise.
To. megen. (Caus. g g o lade spise;
Kastenavn.
C47).

Prydelse. o. jordisk; børende tU
Jorden.
0<
^) bære. ernære, leje. ffH) Fald, Falden.
iJSJ Ha. (5T:) Egennavn.
i p (JTO Bi. vandre om. fare vild.
i ^ ( i Smst.) Bærer. Ernærer. <?0 Bi.
iJcT Tf. baaret. lønnet, lejet. r. ( ^ f f ^ skinne.
Hu. ej?**) Løn, Hyre. Ha. CcTT) Broder.
Tjener. Hu. (fit:) Vildfarelse.
n, Hyre, Leje. Fejltagelse.
To. megen, stor. - (sfr)Bio. Hu. @T0 Bryn.
ofr) en Frø. Hu. rynket Pande.
% (50 AdskUlelse. Splid. Art. ?T, rft) Foster-
Hu. Tromme. morder. Bråbmandræber.

Hav-ubyre.
Offer. Indra.
176
To
- lydelig. Kjærlighed.
O h d f c l ) synke. berusende Drik.
d
5TSBT (&i) Leje, Seng. - s-
Stilk. Ha. C^O Kastenavn.
o. yndig; behagelig. Int. Honning. Mjød.
°cST (c5T) Behagelighed, To. sød.
( f o n ) Ædelsten, Perle. To. midt, midterst.
C?*) Skive. Hjul. Gt, ?F0 Middag.
Diskus. Rige. To. midterst.
5rf&3cT To. prydet. ^P". H^lTi) »ene,
(oFO en Frø. ansee; troe.
^ Q e g . 117). Int. Sind. Qi^fy 5^
Sfcf Tf. ment, anseet. — No. tænke paa).
C?T) Mening. To. forstandig.
GTO Egennavn. To. i/is.
Hu. C % 0 Mening. Sind. Ha. ( g ? ) Egennavn.
Forsær. Menneske.
T Tf. beruset.rasende.glad.
To. misundelig. — (?{ (1*0 ^nske, Lyst.
Misundelse; Vrede. To. yndig.
To. henrivende.
CcTO Fiskefangst. C5TO Hymne. Offer-
Pass. af JI7*J\ formel. Trylleformel.
r. W N i c i 155.) beruses,
glædes. bevæge, plage, pine.
Beruselse. Glæde* To. sløv, langsom, træg.
176
ttO «* »ytblsk Bjærg. stor (i Smst>
Hus. By. >. kraftfuld.
. højsindet.
lighedens Gud. To. meget stærk.
Ha. QTO Sorg; For- To. meget lykkelig.
trydelse; Vrede. (qrO Helt
To. (i Smst.) gjort af. Bøffeloxe.
PaafugL Dronning.
Jorden.
Fremt. af Tf.
Hil fa Hu. (%:) Lysstraale.
arkcn
J|F Ha. CFO - maaU.
Vind. m ikke ( n e ) mig.
Menneske.
* ) Knusen. Qfi) Egennavn.
nt (jf) Ledemod. Len. Bio. hurtig.
Grsndse. Dyd. CF3TO Morbroder.
To. smudsig. — No. (??T, Hu. ( e n ) Moder.
r?TO Smuds, Urenhed. To. som har en Moder,
To. smudsig. o. som en Moder.
Kastenavn. *n5T ( * ) MaaL — 0 S«*.)
(SF» oTTO Hoved, Isse. blot, alene.
To. min Lige.
. stor. (104). ($) Søåhtå; Ynde.
To. større. To. sødttalende.
Ha. C^TO stor Mjød.
177
(5T) Maal. (5T0 Hæder. . afmaalf. - l i d t .
I R 3 T (Caus. H5p højagte r - No.(^) Ven.
hædre. gjensldes.
XTFT5T To. Manulsk. CQSp —
No. (CTO Menneske. Bio. falskelig,
GT) Navn paa en Sø. f r ø To. blandet.
Kvinde, ls«r den, der (olTO som blander,
er fortørnet paa sin Mand. som forfalsker.
F p r To. menneskelig. — No. I f ^ i d ) udgyde,
(€?••) Menneske. r. Oftød) døe.
To. menneskelig.
Kogleri. (t") Diadem.
aus. J p dræbe. Tf. af TJ5E.
Jn^cT CcTO Vind. 5J?RT Perle.
gjpT OT) Mund. Ansigt.
Kastenavn,
ft) Kat. To. fortrinlig.
Krands. C ^ H c T , ^ 153) løse;
Flods Navn. løslade, lade fare, befrie,
en Vægt, omtr. udgyde.
*% Gran. episk Passiv af g g ^
JTRT ( m ) Maaned. To. skaldet,
To. maanedlig. —• "No. r. (41 <^)) glæde sig.
CÉ") Det maanedlige Døds- Hu. Glæde.
offer. Tf. glad.
en vis Hymne. Hammer.
178
JJ3J Seglring; SegL rpPTT Jagen, Jagt.
Ha. ( f r O hellfg Vis-
mand. være ren.
(iJWIlitf) stjæle, JfcT Tf. død.
og JT$FT (nT) Kølle. Ha. (5:) Død.
Xjfe (fe) Næve.
. ( i j ^ l f t ) bHve taabe- ^Hu. og i p f Jord, Ler.
lig, forvirret. o. blød. mild.
Bio. atter. J f l (ÉT) Strid, Kamp.
(cf, cfO Time af 48 )røre vedjdappe.
Min. — Øjeblik.
To. stum. taale, bære, udboHe.
(3T) Urin. Bio. falskelig.
To. taabelig. tuske, bytte.
r. (JpsfH") besvime, Bælte.
forvirres. O Sky.
Hu. ( f ^ : ) Legeme. t. Marv. FidV
a. (qfT) Hoved. Jorden.
(STO Hovedhaar. I r o (tf:) OW«r« Kastenavn.
?^T) Rod. Oprindelse. Forstand.
Nærhed. To. ren.
Int. (rf) Trolddom. Egennavn.
(H") Dødsstraf. Ha. ( ^ 0 Gudebjærget.
(ST:, ^RT) Mus, Rotte, CTO Vædder. (tft)Vau.
r. (fljjU^' 150) døe. To. venlig, venskabelig.
5 Antilop. NJ. (5T0 Kastenavn.
179
0X0 Kasten*™. ) Forvirring.
JFJ?r (qr) Ægteskab. Samleje. jftf%cT Tf. forvirret.
^ ) Stumbed.
Sanclse-Indtryk. Salighed. : og ??ft) Haartot
(lir) Befrielse. paa Issen.
Uds. befrie; frelse. *JT r. WHJd 149) studere.
. frugtesløs, forgjæves. ) af f.
(Oa«s. JJ8[) befrie, Barbar,
redde. visne.

. Lever. (112). . hvorfra, hvor. fordi.
uvera. Bio. fra hvilket-
sdmbelst Sted.
^) dyrke qcTTrTFtJo.selvbeberskende.
Gadernej ofre. Ha. Cf^TO selvbeher-
(5T) Ofring. skende Vismand.
u. cflTO Ofring. en Hymne, der be-
t. Offerhymne. Den gynder saaledes.
anden Veda. Møje 5 Umage, Flid.
(STO Offer. - ° m ^ B i o . med Møje,
(cTT) ofrende. omhyggelig.
l^r. OTcf^) forsøge, prøve ST5T Bio. hvor.
paa 5 anstrænge sig. at ligesom, (efter. 420).
Sto. som, To. efter Fortjeneste.
hvilken. - 7 7 , ^Bio.fordi. . sandfærdigen.
12*
180
r Bfe. efter Reglerne.
ff Bio. sandfærdigen. bønfalde.
1XZJ naar.
*rf5 hvis, dersom. — °cTT eller. røringen.
røST fri Vlllie. Tøjtestøshed. (Cans. JERg lade ofre
ligesom. To. gammel,
Bio. eller og. slidt, fordærvet.
5TO Maskine,
EæfoOboldej styre, ond Aand.
række. give. Skik, Brug.
*Jjr (jrQ Dødsguden. Hoved- saadan.
dyd. - 0 1 ) Par. -Vogn.
( 5 0 allkereret Vew. W ) Vagt af 3 Timer.
(cTO Byg. - Hast. Ha. (cTT) Svigewwi.
Folkenavn. ^cTSir (cITJ) halvmodent Byg.
C^) « Art Sene. saa meget som. —
frisk Græs. Bio. saa længe som. saa«
. (^r) Bisrand. vidt. indtil.
To. yngre. (384). To. ønskende at gaae.
r
Hæder. * (41 Jd) forene, blande.
To. hædrende, Tf. forenet. — To. pas-
( f e ) Stok, Stav. sende, som bar undertryk-
ket alle Sindsbevægelser.
strænge sig. r 0T) Par. Femaar. Ver-
r. (TUfay gaae. densalder;~ Levealder. —
Offer. O Aag,
181
OTO Forening. Er-
forene, forbinde. . MiddeL Andagt.
Tf. forenet. 41UT To. passende, skikket
(^) Kamp. 41 Ptsseilgbed.
k*mpe. * ) To Mil.
u. Kamp. (Caus. 5 ^ ) forene.
GO Egennavn- (Ep) Krigor,
) ung Pige. (tft) d. s.
ung. (109). u. (t^TS) kvindligBlu-
Tronfølger. sel. Oprindelse; Fødested.
. (117). Kvinde.
J, SFT) L«s. Kvinde.
Hjord. To. hørende til sftfSfV
Art Jasmin. kjødelig.-No.(^r)kjøde-
lig Forbindelse.
^ 0 Suppe. (?T) Ungdom.
Reb ved Ploven. ) Tronfolge.

^ ( 7 0 IM. Hede. Smerte. El- Jætte.
skov. Sol. Beskyttelse.
Hurtigbed. . Skueplads;
Tf. farvet. — To. rød. Skuespil.
*- C^rarfcTD vogte, be r
skytte, bevare. Sølv.
"»O Beskyttelse.
182
mTTlnt. Støv.Sindsbevægeise. Ha. CfifQ SoL
H5T Ha. (gj) Reb. Lysstraale.
^ l , °cT Cm) Saft, Vædske; fly-
153) farves, være hengiven. dende Ting. Smag; Vel-
(Caus.) farve, gjøre smag. Sindsbevægelse.
sig hengiven, To. saftig.
(irr, ur:) Kamp. Elsker.
Tf. hengiven, ivrig* — Elskov.
No. (?T) Elskov. G*) Lyden, Lyd.
Hu. (f?TO Glæde, Fryd. (T^f?T) forlade.
Fornøjelse. Int. Hemmelighed. —
(£) Perle. Bio. hemmeligt.
Vogn. ^ P T (*) Hemmeligbed, Mj^
To. havende Vogn. sterie.
Vognbær, ^fgci Tf. forladt, uden.
et VersemaaL 4IHJU To. JættisL — No. (B^
spalte. fft) Jætte.
To. spaltende. 5TT3T OTO Farve. Lidenskab.
sig. (an) Ætling af ^ .
sig. . pTISf^D straale.
To. yndig. Konge (43).
Bambu. (HT) Konge. - (1
To. yndig. Smst. HsT 404)-
Kri er
(?TJ) Hast. Strøm. pro s -
, Sfaig. ^ O Konge-Vis-
Tf. for mand.

Di
183
Ha. (fe:, ?ft) Række. To. frygtelig - No. (5
T&T (fr) Kongedømme; Rige. en Klasse Underguder.

(i Smst. H5T 404). spærre, trykke.
Blod.
fuldbringe. Ha. ( ^ 0 en Art Antilop.
3TR" OTO Egennavn. — vredes.skade,
Kvinde. voxe.
(ctt) Skrig, Lyd. ( q 1 ) Form. Skjønhed.
Ha. ( f e ) Dynge, Hob. (Indklædning).
( J ) Rige- . skjøn.
Undersaat. o. skjøn.
Mangel. (q-) Søb.
tjennme. Støv.
Ha. (Jj) Fjende. t. mandlig Sæd.
Lyst til Leg. Ha. (tno F«*«-
Ført. af ^JT
skade, skades. CTO Sygdom.
^ Caus - 5?^) bifaide.
raabe. (Caus. 5 ^ ) plante.
Guld. H T T ^ W ) Haar paa Kroppen.
CT)ye. anstaae, f (Intens. 3?§) græde
bebage. hæftigt.

To. yndig. (Caus. S ^ ) plante.
u. Sygdom. Smerte. To. rød.

. (J\HSc\ 178) græde. To. frygtelig.
184

T) we. r. CwnfH") toge.
rtTO°TWKjendem«rke. Be- To. betegnende,
tegnelse. - ( o n ) Betydning, rødt Farvestof.
sigte efter. (419). (5T) Letked.
(°TO Egennavn. (Caus. r*FT) anfjvre.
Srøft Hu. (tffc 87) Skjøabed. ^cn^Cj for-
Lykke. Gudinden derfor, tællende.
(tf) Maal, Sigte. 01t) Eriwwv.
To. hængende fast. i slarive.
To. let. e. Tegn.
(q*) Sprlngen over. , ^ ) besudle,
Overtrædelse af sine Plig- foqj To. begjerlig. (af HW)*
ter. Gang. sfikk«.
L undsee sig.
rffcTTSlyngeplante. Kvistj Løv. hænge ved, være L
p?TT r. (HMfd) tale. r. ( S n r f é r ) bevæges,
erhverve, er- r. (rHUfid, ^ ) af-
holde, faae. bryde. — (rJETJTT) for-
TSnT) falde. virres. fordærves.
Pande. Tf. fordærvet, forfinrt
T£. attraaet. Tf. lysten, begjerlig-
Fvfef (ST:) Atom; Draabe; lidt. attraae.
(ITT) Salt.
afhugge. — T£
attraae. elske. (rt ) see.
185
Verden. . ned Udeladelse.
Verdens- OT:) Begjerfigned.
vogter. (Caus. (r<pT) lokke.
wTi^HCJT) Haar paa Kroppen,
(Caus. ETc[) sætte i o. vaklende, bævende.
stærk Bevægelse. W Jordklump.
OTO Afbrydelse. Op- To. rød.
hør. Udeladelse. To. som h#rer til
(*O 4« s. Verdnen, verdslig.

OTO Rjwr. Slægt. (^) Handel.
T Stamfader. crfoiCTHa. Kjøbmand. - Ha.
CoTO Trane. Egennavn. Handel.
T af cjq^ Enden af Bio.) lige-
To. som taler, oprigtig., som, efter. *- (i To.)
sandra. havende.
CS§) Mund. ( m ) og °SR ( ^ O Kth.
To. krum, kroget. Kvie.
^ . Bryst. To. jBinj kjær.

. (5T%. 184) sige, tale. cTcPTtcT (48) af 5nT^ »oe.
) Tale.
Tale. C^T) Mund. Ansigt.
qT^f ( ^ 0 Tordenkile. Diamant.
Indra. To. dødsdømt
) bedrage. Drab.
186
3FT OT) Skov. Skare, Klasse,
Ha. (fin) nt. Glands.
Elskerinde. Kvinde. (Caus. ^sT) vrage;
To. Skovbeboende. undgaae.
. Skovboer. f To. undtagen; fri for.
Lovsanger. (OJO Farve. Kaste,
1
To. storlig. — No. (q :) af a £ T
Skovboer. (Caus, SpJ) gj*re,
cTTr.(5PTfir)saae. rag«, væve. foretage sig. leve.
OT) Afragnlng. som færdes.
To. legemlig. Int (JT) Vej.
Legeme. [ST) Forøgelse.
r. ( c U f i d ) udspye. (Caus. cpj) formere,
vi (117). forøge.
. Iivsalder. Ungdom. F fer, m) Regn. Aar. —
Fugl. Ha. Flt.) Repitfd.
* To. bedst. fortrinUgst.
3 T det bedste, bedre. — To. regnende.
No. Qti) Naadegave. Bejler, Int. (JT) Legeme.
Brudgom. ) Paafuglehale.
(Caus. Gjf) vælge. gO PaafugL
o. ædelbaaren. en Art Trane.
smuk Kvinde. } # , «TO B * 8 ^ B*3*"
0 Vildsvin, kjortel.
af Snr og 3"^ 384. To. yndig.
Vandguden. Stilk.
187
Spjjt Slyngeplante. dl«l4 (5BT) Tale.
cRT C*, *T0 Vold, Magt cTT3T?T Snare.

«4 JIW fri «j^ To. underdanig. d l J l ^ r ^ T o . veltalende.
ctftP3 ($*) %ennavn. oTlc^Hu. Stemme. Tale. Sprog.
cHT^r. (C<H(CI) boe. (Det bellige Ord).
^T^r. (5TCT) Iføre sig. c4lfcf*T To. betydende.
c|UJd Hu. (fH*O Bolig. Nat. cURuj^Csft) Hest.
c|Me| (»T) Klædebon. SllfVWr WO Hesteoffer.
cUJ«r| (Jf0 Foraar. SITSq^r. (c4 I^ftfd) ønske.
dH»cim«icM og °+ti(fffeM
Srn7m«T (*T0 Kastenavn.
to VersemaaL STTS Bio. meget, visselig.
s n n Marv. 3TFT ( T O PIL.
STJ Int. Rigdom. — Ha. (?£) c||(u|HI (Jt) Handel.
«ii Klasse Underguder. STlcT (cTO Vind.
Ildguden. Solen. STR5T C^T) Spillen (Musik).
^Ijyn og o | ^ 4 | | Jorden. cliftøl ( ^ ) Musikinstrument.
TOT (cTO ^e^ gnq^r. (cTl^CT) trykke, plage.
c|M' Int. Ting. Essens. STRXITTCTOSkovboer, en
d M (5f) Klædebon. Tvebaaren i sin tredie l i v s -
ST^r. (c4^(d) bære, føre. alder.
ægte. føres; flyde. 5TRT (T5» ft) Abe.
cT5 To. (1 Smst.) førende. cTFT CT0,5rrT?T (^T) Afragen.
elQc^l' Bio. ud. udenfor. CJIJM Hu. (f^T:, eft) Dam, Sø.
c r f | Ha. cfeO 1W. orPT To. venstre, skjøn.
SIT '• C^lf^J blæse. cflH^ol' (q•0^ Egennavn.
STI eller. cTT-cTT enten-eller. STWT (*T*> *f*) Dværg.
188
Ha. Q O Vind. f|r fra, bortfra, til forskjelSge
0 0 Tur, Omgang. Lod, Sider. uden. (ondertiden:
Skjæhne. Lejlighed. forstærkende).
(df) Afværgen. Værn. Talo. tyvende.
— 0»TO Pandser. Elefant. Hu. ($&) tyve.
GTO «» Bys Navn. To. udsprungen.
Int. Vand.
berusende Drik. To. forvirret.
STlffr Agerdyrkning og Handel.
Int. (tf) 4- s. Blomstren.
1
) Aager. (?T) d. s.
ST1«T GT:) Taare. ) Tumnørke.
OTO « * « • Bolig. Tf. udfoldet.
1
(sro ^^a- fe|cf«rf Tf. forandre*. — To.
Kbedning. uformet, hæslig.
som boer" fo| ok^Uds. trække bon.
( q ) Hymne af Vasl^ba. fo| oh Uds. udstrøe.
som bærer, fører: fiRRTTOTOMod, Tapperfced.
Kjøretjoj; Hest; Tyr; Bæ- OTO Salg.
rer. Læs, Byrde. To. modig, sejrende.
(?O Kjøretøj. — To.
førende. f c m f t Uds. sælge.
Hær. fén&tT Tf. saaret.
Ha. ( f 0 Arm. (Snf). fe« <qqi Uds. berømmes.
To. ydre, udenfor, lav, f%3pgTOT (Caus.) berømme,
ringe, ussel (370). forkynde.

Di
189
TI. af ( " ) Bedømmelse.
s. gaae bort fénSTTcTTf-erlgendt. bekjendt.
T t foragtet. ^> ^ 0 Gren.
To. fejlfuld, slet. (STO Kat.
Strid. Form. ( ? 0 Svin, Orne.
^ omvælte sig. fold ri Tf. udspændt, fore-
før (gj:) Hindring. taget, (af QlcHJ)
f^TcnSFr To. lærd, yns. To. falsk.
fSj e|4. Uds. vandre om. To. stjerneløs.
jo| B|r*J^Uds. vakle. TT) Fonnue.
T i forskrækket.
tænke sig; tøve.
To. afgjort, bestemt. at vide; vide.
Cgr, 03* 153) finde,
til at vakle; besnære. erhverve, faae.
To. broget; forskjelilg. . (i Smst.) kyndig.
ds. knuse. To. spaltende.
o. bevidstløs* uden
Besindelse. fc4<lcT §: vides.
To. møjefuld. findes.' være.
. (QnfSh) frygte. Kundskab.
To. mennesketom. o. videbegjcriig.
0 Kastenavn. Lynild. —
fc| jsl Uds. overvinde, sejre. Lynstraale.
Q41 d l Uds. erkjende, ansee. Uds. løbe ttt forskjellige
bedømme. Sider, løbe bort.
Koral. Uds. I«gge ned
o. (106.) vis. (Caus.
(i Smst.) lig. fælde, dræbe.
Enke. Uds. (%) overvinde.
fo| t|T Uds. anordne, be- ^ Uds. (fSfe) gjen-
stemrae. gjøre. nembore.
Ha. (JTD som an- Tf. bestemt; be-
ordner, bestemmer. sluttet (af fif).
OT) Regel. Maade;
Maal. MiddeL fb| fH ^»^Uds. slaae ned.
fctfi* Ha. (fat) Regel. af fér^
efter Reglerne. Ha. G£0 Draabe.
To. bekymret. ^ ? ) HandeL
forgaae.
(0*0 Beskedenhed, ^ . Ulykke.
af f ^ l H ^ fo| Mflci Tf. omvendt, modsat.
gaae dl Grunde 5 Modsætning.
forgaae. Forkerthed,
uden. (med R. og G.). f^ei r|^ Ha. Lærd.
(Caus. °5T^ bringe ( 7 0 Modning. Følger.
til at lyde. (50 ™.
O Undergang. (5T) Skov.
H1) Ødelæggelse. To. meget stor.
(Caus. °?T3J) øde- (JT:, ifT) Brahman.
lægge, tilintetgjøre. Uds. tilftje Overlast.
kaste ned. Tf. fordærvet, syndig.
iftl
(3T0, Adskillelse, (Caus. °25T) td-
Skilsmisse. Uenighed. skille. berøve.
To. ukjær. To. støvfrL uden
(Caus.° CEJ) ud- Lidenskab.
brede, aabenbare en Hem- ^C?TO Skilsmisse; FM-
melighed. værelse.
(SO Gud. To. adskilt.
Tf. delt. Kone fraværende
( 9 0 Overflod. fra Madden.
CCaus. f§PT) op- Uds. straale
dage, anerkjende. (ej ^cJ^Uds. lyse, straale.
To. skrækkelig. o. modstridende; mod-
To. truende. sat, fjendtlig.
Ha. OJO Herre. To. hæslig.
Uds. straale. (r?T) Hule.
fo|MH To. ren. jamre, klage.
Tøven.
Hu. ( % 0 Befrielse. Spøg, Moro.
Uds. lade fare. befrie. fc| H ^ U d s . forstyrre.
ffO Befrielse. Tf. forstyrret.
(JT) Redning. T) Spaltning,
(Caus. °ggJ2 befrie. o. boende tHuler.
. Luften. Art Frugttræ.
o Lyst til at sige.
CCaus. ZTcT) straffe.
TL adskilt. et) Hul.
OTO AdskUlelse. Ti opfødt.
192
. forøgeade. Hu. ( f e ) Renselse,
. (cfF£) Sol. blive ren.
fe4JI4 ( $ 0 Trætte, Ordstrid, Forlrinligbed.
fold HT OTO Forvisning. Art. — °cn^Bio. især.
CB9 Ægteskab.
To. ensom.(Eneboer). Renselse,
To. forskjelllg. fetf|t[i|u CCans. °S|6J) rense.
fc| c£ Uds. aabne. Tf. vederkvæget.
. omvæltes. Vederkvægelse
To. nøgen. (ans-ferW) raabe
forøges 5 voxe. højt. fortælle.
T i opvoxet.
(3T:) Dømmekraft. en Klasse Goder (T2).
^ a . M a n d af den tredie * en Art Offer.
tfaste. ( = i w ) . figennavn.
r, • (føJtlfcD indtræde. (sro
^Uds. tvivle. ( m ) Tiffid, Tiltw.
11
Tvivl, Mistanke. (Caos. °?gl?J) of-
To. uden Pil. miintre 9 trøste.
fc41144 To. kyndig, dygtig. ^ H u . Møg.
^PTTf?r To. stor. bred. fénsr w , «?o Gift.
fe fim To. ujævn, ulige.
T) Ujævnhed.
være bedre. ( 7 0 Sandsegjensteiid.
Tf. fortrinlig, bedst. Omraade. Rige.
To.'meget ren.
193
i S W R K O Modløsbed; For- flT|r5T To. forvirret.
færdelse. sfhj^r. (cftsrøiHD ^ e .
(oi<gé Møg. — Tf. af foPT* sftsT (sT) Sæd.
{cJUJJ Ha. (op) en af de tre cftncF To. besaaet.
øverste Guder. cOu| i Lyre.
féplJsT^ Uds. udgyde; kaste, cftcT Tf. bortgaaet. fri for.
skyde, lade fare; opofre. eftfSf Hu. (i%0 Vej.
faranrC?:) Udbredelse. Vidt- sftT (JO Helt. Søn.
løftigbed. Leje, Sæde. SATHTR" C^T) Soven under
férScTcT" Tf. udbredt. aaben Himmel.
flTPTC To. aabenbar. cftpJ^Hu. Slyngeplante.
fc| P 4 ^ Uds. modstride, oft?f Q$) Kraft, Styrke.
modstaae. efUlélcj^To. kraftfuld.
flnTITr Oft) Forundring. 5rr.CdU|nd5c4«lfljel»llldl,
fcjfujH Tf. forundret. yufict') vælge;, foretrække.
dække, afværge.

fsr#rnT w o Furf- Sjf^a1 (å) Brølen.
fo| ^ | Uds. forlade. S[5ir (olTO Ulv.
fSrSTO^Int. Luft. dcKt27 0 0 Egennavn.
férSTJT C O Spøg, Moro. 5 n j (gfj) Træ.
c
fsrfffcT Tf. anordnet, bestemt.
ic4^TiH Tf. berøvet. feje; rense.
1
fSr"^ Uds. forfriske sig. d e l r. (jeifi n ) færdes; være;
forlyste sig. afrexle. skee.
£&&elV (jaRi) Fornærmer; cpT Tf. valgt, omgivet.
Sladrer. 5[?T CH) Opførsel. Livsvandel,
194
To. opfyldende sine Bambu.
Kastepligter. (H1) Løn.
l) Levevej; (Sti) en Art Rør.
Middel til Livsophold. livs« C5T0 R**. C*) Stat.
ophold. Stil, Versemaal. TO Drabant.
Bio. forgæves, »den To. fuld af Drabanter«
Grund, af ^ 5 (220).
To. gammel. %5 (Q) Religionsbøgerae.
H«. ( f e ) Forøgelse. ^ 5 af fST^ CBO).
Lykke. Rente. qX?T (S^) Ægten.(qT) Smerte,
r. (eftfir) forøges; voxe. CCaus. fSTO forkynde,
S p i Ha. QJ:) Egennavn. føle, fornemme.
SfcT G§0 Stilk. (JTO »Ui««sbog til
G© Hob, Mængde. Vederne.
To. skjøn. Hu. (fijO Offerplads.
) regne, udgyde. . kyndig.
BralndL
Testikler. skjæKe.
(»TO T^- Tid. Bred; Grændse.
Dragt.
( * ) ^ttdras Stand. . (ff) Bofig^ H I *
Hu. (fe) Regn. omgive,

ir ^. netop, just — bruges ofte
uden Betydning.
"3 Rid To. hurtig. ) Mangelfuldhed,
(TO Kasteatm MangeL
195
To. slet, fejl fuld, W. gjensides for-
OT) iMolring. bundet. 0TSJ5
g FfffaT VersemaaL f Uds. C?) gaae forbi,
To. vedisk. (Stø). forløbe, overvinde.
(£•% ^ t ) Kastenavii. TOT) være
***
og STTjtfcfr <*• s» kymret.
( T O Vismand. Læge. Bekymring
C?) Mangel paa Be- r. (icJUJJci) saare.
tydning. (o*FT 360)» o^|t| ckW Uds. bortdrage;,
( r ) Fjendskab. bortlede.
CrTO Søn af Vivasvat. Uds. (^) gaae bort.
* ) Fortrinlighed. ^ Uds. C3TTT^) føre
af d e n
tredieKaste. bort, fjerne.
en Art Offer, Overtrædelse.
o. tydelig, aabenbar. — Fornærmelse.
Bio. ( $ 0 aabenbar. Anstrængelse.
To. forvirret. Forsøg.
Tf. som kan eller maa ( ( af
aabenbares, antydes. Uds. anstrænge sig$
c?ro vifte. forsøge, prøve paa.
TtRT) aabenbare. Uds. staae fast.
OT) Mærke, Tegn. Tf. fast, bestemt.
Bogstav. Hu. CfcfO sikker
(Caus.) angive, røbe. Bestemmelse. \
V? Tf. overskridende.. sqToTSTr GfO Beskjæftlgels*
forskjellig; undtagen. •TOR- C*) Wykke.
196
To. forvirret, Pass. af-
a r ø j 0X0 Tiger. — (iSmst.) brydes; ophøre. CfiSIcl^
fortrinlig. episk for °fa£ld)-
STOF 0 * 0 «*«*<*• Hu. ( f e ) Lykke.
Jægerstand. C?:) Hob.
Ha. CfilO Sygdom. ^ ) dække.
T^Uds. C3TTT) omfatte. (Il*) Luften.
ffO Beskjæftigeise.
o4Jim+f QPfO Anstrængelse. °T0 Saar.
(«T0 Rovdyr. 5TcT C3T) relfcto Forpligtelse.
Egennavn. Bodsløfte, Bod. Sone. (i
Hengivelse; Smst. Løfte, Troskab),
Beskjæftigeise. ^id^ To. som udøver 5HT-
Uds. udsige. SCfFT (JXi) udstødt af Kasten.
det m
Hu. (firo y- — "cfT en saadan Tilstand.
stiske Ord. ^ To. undselig.

J e5 prise. CcTO FdgL
i\ H\ rj^ To. fortællende. Kdll Egennavn.
> <i«w(<i) Møg. (112).
kunne, formaae. To. som formaaer; dygtig.
Folkenavn. u. ( % : ) Magt, Evne.
Landse.
Del
T0 - . mægtig; dygtig.
Ha. Cf^TO Egennavn. Landsebevæbnet.
197
Jl|ofe| To. mulig. Uds.C^) lyde, skrige.
røfT 0 ^ 0 Indra. ( ^ l l ^ f d 1 155.) være
éraRr. C^ToFH')formode. frygte. rolig, beroliges.
SraT Ha. (qp) Spyd. O Rolighed.
T:)Muslingskal.Trompet. *) IJggen; Hvilen.'
en Plante. »f rft-
Indras Kone. Leje, Seng.
To. svigefuld.
(?fi Bengalsk Hør. ("O Hus. TUflugt
$TcT (?T) Hundrede. - °ICT Hu. Efteraar.
. Bio. hundredefold; i hun- t Legeme.
drede Dele. T) Lykke; Glæde.
Ha. CJO Fjende T) PU; Spyd.
rfW 152.) falde. , sro et ug.
o. lang-
somt; jævnt; efterhaanden. Maane.
. altid.
bande, forbande. ) friskt Græs.
Ed
pro - Wfci) nugge, saare.
c*, ^ 0 Hov. (5T) Huggevaahens
( 3 0 Lyd. Ord. Vaaben.
Ha
- Oft) som 03rD Korn. Frugt.
skyder efter Lyden. (SF, élTO Urt
To. som opstaaer af To. helliget ved visse
Sky den efter Lyden.— No. Bønner, som begynde med
(jq*) Skyden efter Lyden. dette Ord.
198
£*cM CTO Søn af £a- HT** C5T) bellig Bog.
kuntala. ftrH^r. (ftraCT) l«re.
Gren. ftrOT en Vedånga.
0*0 Linned. fironr (r, TJ) spids, T©P.
(Caus.*!^ 304) fælde. filMR^To. spids.
To. græsrig. ftrftp/Ha. C^t) PaafugL
• Hu. (ftY) Beroligelse. ftTcT Tf. skarp. (rft).
(TO Ed. Forbandelse. firfarST To. løs.
(3TO PIL Sværd. fk\m Int. Hoved. Begyndelse.
To. legemlig. — No, ftrntnT Hals, Nakke.
) Exkrementer. fir«T (SRT) SamlcH Ax.
r.— (iSmst.) ftFTT Sten.
fortrinlig. HilrAI C^T) Haandværk.
OTO et vist Træ. RlJW^C^ft) Haandværker.
Hal. Hus. ftrq- To. lykkelig. — No.
a
Int. Ris. (QTO ^ ^ ^e tre
J^«rste
havende. Guder.
(ST) Besiddelse. lijciHchMM en vis Hymne,
To. undselig. fipj Ha. C5O Barn 5 Unge.
srnST (cTO Unge. ftrøT (JO pen*«,
To. bestandig. for^r. ( ? M H O levne.
1 1
ftrcq (g :) Lærling.
regjere. straffe, tilstaae. fir^nc^Evnem. af 5JTfJ^
T) Bud, Befaling. ^ft r. 00H1171) ligge. soye.
Tegn, Mærke. * tffar To. hurtig.
To. som byder,straff er. rftcT To., JtfidM To. kold.
199
Tf. hensvimdet. tynd, To. tør.
(i?) Hoved. (70 Svin.
, STO Natur, Karak- s p : (5:;) Mand af Qerde Kaste,
ter. god Karakter. - (?J, £fr) Hu.
C^O Poppegøje.
To. sur. ren. Slagterhus.
CSTiO Planeten Venus. To. tom; øde.
To. hvid. S £ (TO Helt.
r. (JUMf?T) sørge. — S^T (?70 Spyd.-(rRTT) Stage.
UiMlc£. ^ ^ fortryde. ^n??T (ptQ JakaL
ren. TOFT (?#, P?T:, ?TT) Bælte.
To. ren. bvid. 5J5T (ST) Horn. Top, Tinde.
Tf. renset, ren. (JO Kjærligbed.
t en Hymne, der be- af $T 163.
gynder med dette Ord. Tf. kogt. 05TT).
Hu. ( f e ) Renselse, (symfcT) skade, saare.
Renbed. To. øvrig. — No. (*T0
riT), blive ren, Supplering.
\ « r e ren. Kastenavn.
/ . (JiTlMfcl, %l ^rf^T) Bjærg.
•ære skjøn, glimre. 5TT >*. (Vjfk 150.) skærpe.
g>TTo. skjøn; god; lykkelig. ^ O Sorg.
To. skjøn. bvid. . rød.No.(JT)Blod.
C*, 3R0 Afgift, Told. (?T) Renselse.
CDes-Sp lyde 5 tjene. (Caus. g^J) rense.
Lydighed. Tjenen. To. skjøn. prydet
200
Skjønhed. . bedre. —i No. lut
Tf. prydet, skjøn. Lykke, Held. Gavn.
Renselse, Renhed. (5T) Fortrinet.
Begravelseplads. To. bedst.
Int. Skæg. * ) Ypperligbed.
FT To. skægget. Hu. (fan, oft) Hofte.
To. sort. 5HT5T C*) Øre.
(«T0 Kones Broder. (TO Veda-lærd.
1UJM To. brun; sort. To. fin. lille. lige.
^ OTO Høg, Falk. (Caus. apgr) tale
Tro. — srrr uds. an) venligt for, smigre.
troe; trøste til. .i^N Id )-
156.) trættes. hænge ved. omfavne.
Trætbed. Dobbeltvers.
(S) Dødsoffer, (109) Hund.
T Tf. træt. Q Kastenavn.
fir'. c«ra#r, ^ ) tye tii
jft Hu. C^fe) Skjønhed; Svigerfader.
Lykke. Gudinden derfor. 55P5T Hu. (9*0 Svigermoder.
— hellig, ophøjet. irricT lW) hvisle,
rfbRcLTo. hellig. lykkelig. aande.
Sg r. Ci*julljd) børe. lyde. . imorgen.
SIcTTf. hørt. -No.CcT) den hel- Rovdyr.
lige Skrift. Vedakundskab. . C^oi q id z04).hovne.voxe.
Hu. Cf?TO Høren, Hø- To. hvid.
relse. Vederne. Hyi GT) Spedalskhed.
201

TO7JT? ( ? 0 Bt erq Talo. sjette.

GFHSHSO Gilding.
N"HW OTO Halvaar. sjette Maaltid.
^cr Talo. sex. tyl^Jll Talo. seztende.
•s.
Cff% Hu. ( f e ) tresindstyve. cn^FJ^Talo. sexten.

r.
ST 0 Smst.) med. ^ [ c T Tf. bedækket.
fl* med. sammen. årcnr OTt) Tvivi.
HHcT Tf. tilbageholdt, selv- M^lfUcT To. tvivlsom.
beherskende. MUld To. vis, bestemt.
fTTT Uds. gaae sammen, op« M f^l Uds. gaae til 5 faae.
staae. érifen8 Tf. slyngende sig til.
fTTI^r (jt) Ofren. ^T?TH7 Tf. hængende sig ved.
ér?TsJ^Uds. forene. ÉnT^Hu. Forsamling.
HTJcT Tf. forenet. SRT5T (STO Samkvem.
ÉpftST OTO Forbindelse. aTTftnr CCaus. °?nU) dræber
«RStr Tf. vred. ødelægge.
37PT C^O Vrede. . ÉnTTr OrO Verden.
^©nT_ Uds. boe hos. | | 44 Uds. vandre.
IJcJVIJT* (Caus. ° ^ | ) for- fcsny (TO Prydelse. Renhed.
mere, forøge. Indvielses-Ceremoni.
m « ^ Uds. (5^. 416) tilberede.
^5T^ (ubøjelig) Aar.' indvie, pryde.
frfq^Hu.Forstand. Kundskab. ffMid Tf. prydet, indviet
202
standse. Villle. Hensigt
GfO Leje, Seng. Til- U cl, 141 To. lig.
beredelse. *ci5\nf Tf. blandet (ff^>
To. staaende. fast. 5T^r?r To. med Trængsel, fuld.
frfrøcT To. død.
HTTTSJ^Uds. berøre. sammen, rynke.
M" fif Uds. erindre. Uds. kjøbe.
Tf. vred.
f. samlet, forenet med. Nnm. af
Samling. Samling af
Vedabymner. TaL
Tf. glad. opstaaende (JTO Møde 9 Sammen-
(om Haaret). komst. Samkvem.
To. elskende. ?T) Sammenkomst.
(JtTO Nærværelse} Hu. (fTTO Sammen-
Nærhed. komst. Tilfælde.
engang. Sammenkomst;
Int. Laar (77). Forening.
To. wed. som har Samkvem,
C33TI 79.) Ven. omfatte $ gribe.
Veninde.
fl" o K ^ Uds, skjælve, bæve. (ÉT) Skare, Hob.
(JO Blanding, blandet Tf. gjennemtonet
Kaste. (SrO Ven. Minister.
To. af samme Kaste*
blandet Kaste. (419). Stalbroder.
203

SR5PT af ^ ( Bolig.

To. med Bnestræng. To. medlidende.
beredt. Bio. stedse.
G?. Pass. af ff^) Ha. ClTTO Vinden.
hænge Ted. To. gift.
GT*) Samlen, Samling. og S3ST To. lig; lig-
(70 Leden, Føren.Be- nende.
vægelse. Besværlighed,
s. tænke. . pludselig, sfrax.
153) hænge, To. rig, formuende.
fremstaae. To. med samme Pligter.
leve. To. bestandig.
Navn. Forstand. Hu. C&O Afkom,
CTf.*3RT) værende. — Æt; Familie.
To. god, retskaffen. fc H^T Uds. brænde. — Pass.
Bio. altid. bedrøves, fortryde.
Tf. godt behandlet,
gj es tfrit modtaget. Bedrøvelse.
To. bedst. CCaus. -cT) sætte
GT) Væsen. over. redde.
Tq To. sand. - Bio. # ) Tf. tilfreds, glad.
sandelig. - No. ( ? ) Sandhed. Uds. sætte over.
Offer. Tilfredshed.
To. hurtig. * forlade.
r. Crf^iH- 152) sidde Tf. forskrækket.
synke, være ulykkelig. !T"£*JJJds. sammcnhlde, bide.
204
befale, Forsamling. HaL
betragte. Uds. hædre.
(3fT0 Befaling, Bud. To. med Hustru,
( S O TvivL m ? To. lig. lige, jævn. - hel, al.
s. samle, sammenføje. & Bio. i Paasyn.
Ha. CfBrO Forbindelse. To. fuldstændig.
Tusmørke, Dæmring. Lighed.
To
* bringende til at idsfiHOTOOvertrædelse.
gjenlyde. To. fuldstændig.
R T O T cCaus. °?T5) bringe
til at gjenlyde. paa alle Sider.
Wfn MT Uds. lægge ned bos. Tf. ledsaget af,
Hu. (faj) Nærbed. begavet med, opfyldt af.
Nærværelse. Uds. løbe imod.
To. lig. (*TO Tid. Samkvem.
W T (Caus. °féRT) ned- Overenskomst; Betingelse.
lægge? nedkaste. Tid.
Fjende. < ( t , TO Krig.
C3"0 ^ødelig Frænde. To. i Stand til, skikket,
To. havende Børn. dygtig.
To. bestaaende af syv. Mængde.
Bio. i syv Stykker. betragte,
syv. opnaae.
WkW Talo. syvende. — °jft To. al. hel.
Stedformen.
To. frugtbringende. Tf. opfyldt med.
205
To. fold af. for- 0T0 Samling.
virret. Tf. med Tankerne
W*TI %\ *jUds.komme sammen. samlet 5 opmærksom.
K m
C*TO Sammenkomst, Hu. (firj) « P-
udøve, gjøre. 0T:) Sejerherre.
j n n R l HU. ( f a : ) Mediteren. u. Ved, Brænde.
To. lig, ens. god. Uds. see 5 oversee,
agte lig. hædre, overveje.
s. fuldende, ende. To. nær. — UlftacfH^
(Caus.) d. s. Bio. I Nærhed.
Tf. forenet med. Tf. tilskyndet.
(3T0 Forbindelse, (c?0 Fortrinlighed.
bestige, Tf. opstaaet.
omfavne. Tf. oprundet, født.
Tf. omgivet. To. længselsfuld.
f l ^ l fil Uds. tye OL . glad.
M^|| fSjM^ Uds. omfavne. QXO Hob, Skare.
HHI*CIIW*i C*T) Trøsten. G70 Æske.
RTTnT (JTO Korthed. Sammen- (STO Oprindelse,
sætning. oprinde.
Tf. hængende ved; hæve op,
beroende paa. løfte op.
JJds. lægge Vind paa; KO Hav.
tjene, dyrke, (gjøre). . gaae hen til.
Uds. d. s.
dræbe. QgO Hob.
206
To. rig. ? tTdraabsforhold.
Tf. forøget, (med). (5T0 Oprindelse.
blive, lykkes. få) Samtalen.
Hu. Lykke. Rigdom. Tf. spist sammen.
Tf. begavet med. ^T^T Uds. opstaae, oprinde,
(CO bukning« Æske. fr Tf. samlet 5 erhvervet
s. hædre. OTO Hast} Forvirring.
To. fuld. Tf. agtet.
^ Uds. lue. Forvirring. Ube*
Bio. nu. tænksomhed.
Uds. Cffl) vente. (116) rigtig, pas«
(Caus. *&{) over- sende, fuldstændig.
veje, sammenligne. Hu. OTp Flodnavn.
^ Uds. række 3 give. , og ^ C^T) Sø.
forene. To. med Vand. kjærlig
WTH I c l ^ U d s . gaae Ind til. Flodnavn.
avle, fode. . Flod.
^ OITJ) naae, er- Skabelse. Natur ^
holde. Anlæg. Afsnit. •
Uds. (fm see. r og fmsir (aro et træ*
Tf. forbundet med. (Shorea robttsta).
p j ( f O Forbindelse. Slange.
fTs| frL|rJ^ To. forbundet, be- Int. renset Smør.
siddet, besiddende. Sto. al. enhver. (136).
tTGTTt? To« med Trængsel, op- . paa alle Sider j
fyldt, trang. aldeles.
207
Bio. overalt. Tusinde. -
o. paa alle Maader. Bio. tusindevis.
Bio. altid. Hjælper.
Brahman, der
ved en Offerfest har bort- To. ledsaget af, samlet,
givet alt sit Gods. tilsammen, med.
. paa alle Maader. r) Udholdenhed.
Senepskorn. Bio. i Paasyn.
(FRO Vand. Ha. trfif) Vidne.
Ophold i samme T) Vidnesbyrd.
Verden. rø Hav.
VM uf To. af samme Kaste.* (cTO Kastenavn.
Ha. CcH) SoL (?T) Bolig,
To. venstre, sydlig* tf tøf* (Caus. ^ sætte, be-
To. undselig. drøve, pine.
KjærBghed.
taale; tid- fuldende, fuldbringe.
nolde. (Caus.) d. s.
ff? med. (med R.) (5T) Tilvejebringelse.
ff^cR (TO Ven. - °ft Veninde* Pynten, Sinykken.
Egennavn. To. god, ædel, ret-
( f ø F*Uedskah af skaffen. — Bio. velan. .
Pligter. — *g|T To. som Godhed.
deltager deri. (JTi) Art Underguder.
Bio. pludselig, vold- Int. Bjergslette.
somt; ubetænksomt. en Art Sofie.
208

tf K l I Pf oh (SK*:) Brahman, 5TW 0 ? 0 Mængde, Karavane,
som agter at gifte sig for og ^[|iqcK To. betyd-
at faae Afkom. ningsfuld.
(3", 3*0 Beroligelse. l med. (med R.)
i herolige. To. al-jordisk. —
To. tyk, grov. megen, No. (7$) Jordhersker.
vædet, vaad. behagelig.
0 Nærhed. den helligste Hymne.
D e n tredie Veda
- XV&ttiO Vold, Voldsomhed.
Hymne deri. Forsoning.
Evne, Dygtighed.
To. kortfattet 5 fortrinlig.
kortelig. Hcr, ^ 153)
To. i et tilkom- stænke, bestænke, udgyde.
mende Liv. To. hvid.
Bio. nu. frr£Tf.fuldendt, fuldkommen-
gjort, afgjort, bestemt. —
Bio. om Aftenen. No. Qsi) en Luftaand.
CfO Aften. CcTO de* beviste.
Marv
OrO > Saft. Kraft. Bevis.
Værd. u. ( f e ) Fuldendelse,
(JTO en Art Gøg. Fuldkommengyrren. Til-
Dygtighed. endebringelse.
Ha. (f%o Ku^sk. fm[r. C f ^ ^ f d ) fuldendes,
(q*) Væren Kudsk. lykkes.
(tf:, rf^1) Trane. te 155) s/e.
.209
af (152). To. smækker.
Grænése. Hu. (Flt.) Blomster.
Egennavn.
fode. = 8\ :) Gud.
*T Q Smst.) godt, vel. meget. (3T) Elskov; Samleje.
To. velgjort. To. djiftende.
To. behagelig. — Bio. ffn, ^ f t berusende Drik.
Wk vel, lykkeligt. - No. ffSPT (of) Guld.
^ Glæde, Fryd. To. skjønkoftet.
To. glædende.
To.Glæde-bringende.
To. lykkelig, glad. Hymne.
VeUugt. To. fin; lille.
duftende. '• OJeWfcO antyde;
m r Tf. fodt — No.(cT:)Søn. angive.
Datter. O Angiver.
Bio. overmaade. Hu. (fq-:, tft1) Naal.
) Sky. (cTO Kastenavn; Kudsk.
a. (^7) Kastenavn. c*) R»*WL
Nektar. Kalk. Mursten. ^ ) Traad. Regel.
To. skjøn. - (W^^id) dræbe.
^ Skjønhed. Ha. (^0 Søn.
et Versemaal. To. sand. venlig.
(«T:) Visnus Fugl. Hu. (i$f:, rff) Metal-
Tf. af &K billede.
To. skjønbrynet. Sol.

14
210.
(S) Hymne til Soma
I
og Rudra (408).
?TSTr.(tytfrl)udgyde5 kaste,
Skjønhed.
skabe.
To. yndig, mild; rolig.
r. CRtffTT) gaae.
Ko.
(3T0 Udgydelse.
( W i ^ G l ) stige.
Hær.
;O Skulder. Stamme.
r-OTSRT) tøgge Vind paa 5
dyrke; tjene $ elske; iagt-
tordne.
tage, beboe.
(RY) Kvinde-Bryst
To. dyrkende.
QT) Tjenen, Tjeneste,
stoppe, standse.
legemlig Omgang.
O?:) Støtte. Stamme.
Tjenen, Tjeneste,
tjenende.
r. 0vfTfcla9 WcfKcl 180.)
prise, rose.
Hé. (HT) Pyrker.
To. dyrkende 5 el-
udbrede, bedække.
skende.
1 OTO Tyv,
GT:,rfV)Kastenavn;
fri Arbejder. (JT) Tyveri.

To. af Bly. C*) Bly. To. lidep, lidt.

rit r- (ærtcT 150.) ødelægge, Ha. 3*ft 88.) Kvinde.

af q ^ (40). To. (i Smst.) staaeafe,

Kastenavn. værende.

Trappe, Stige. (?*) Grusp^dsj

Maane. Maane- Offerplads.

planten: dens Saft. Wt Rft> Sted, Plads
211
To. fast. gammel. sig.
7T 149.) Tf. fugtig, kjærlig.
staae. dvæle. være. . (ft^rfcf) være fugtig,
To. fast 5 ubevægelig. elske.
p ^ H C*T) Sted, Plads. Staaen. Sønnekone.
( Stilling; Frem- Kjærlighed.
sættelse af en Mening. kappes.
(Caus.) bringe til at ($fO Berørelse. Følelse.
staae, standse; stille. (Caus. PUX) ,lade be-
To. fast, ubevægelig. røre; give.
To
Tf. staaetj staaende, - begavet med
beroende. Følelse.
qrtcTHu.CfH":) Staaen 5 Be- r. (pprJcT) røre ved.
staaen. dydig Vandel. Be- r. (W ^M fcl)' attraae.
stemmelse. Bolig. misunde.
To. fast. (384) r. (WiMcl) blive fed.
T Fasthed. (Tf. Vfitf 274.)
Støtte, Pille. % 304.
To. fed, stor. (384) THr r. QMVI^fcl) spaltes,
Caus. (301) springe itu. udfolde sig,
»• C g i f d ) vaske; bade blomstre.
s|g; rense sig. To. aabenbar.
en
CO Tvebaaren, r. (WK^fd) bæve.
som indtræder! den anden fJT Smo. uden Betydning. Det
(Husfaderens) Uvsalder. giver ofte Nutiden Be-
Båden. tydning af Førtiden.
212
OH") Erindring. 178.202.) sove:
(Caus. $2T) bringe i Søvn.
Erindring. jO selv.
T r. COTTO") smile. . øTO Brahmå.
(FT) Smil. Hu. (frrO Søster.
?3T r. COTrtrT) erindre. ubøj.) HimmeL
Tf. erindret; anseet for, T (°f) Gnid.
kaldt. TO Indras Himmel
Hu. ( f e ) Erindring, Hu. en Art Offer.
en Lovbog. Hu. (ffT) Søster. (84)
^ r. CUlr^n") dryppe, To. rask, sund.
flyde. (ZTO Søstersøn. —
k ^ Pot. af 3 T ^ 177. Søsterdatter.
^ flo| ^ To. bekranset. Mlild (cT) Velkommen,
Krans. r. (feJ'RSf) smage.
tøT^RT) lidepaa. To. sød.
Strøm. ft) Fremmumlea *•
cT Tf. nedfaldet af Bønner. Læsning 1 V e -
r. C^sricT) flyde. derne. - Vederne.
a
- (*ft) Herr#.
Sto. egen, sin. (120) — (cTO Ætling af
STff^Bio. af sig selv. Swayainbhu.
^T) Ejendom.
omfavne.
Sved.
To. fri, ubundet."
213

Sino. uden Betydning, ve! Int. Smor; Offersmør.
*k, Svane. Offer.
Drab. (ÉT) Gudeoffer.
C ^ T 174. 205.209.) . CgfffcT) lee.
slaae; dræbe. (cTO Haand. Snabel.
j, Wf O Smst.) Dræber. ) Elefant.
PJO> S ^ ^ Kæve. r. ( s i ^ i i r l ) forlade. —
ve! . (187)

Ha. (cTT) Dræber. vé!
0 1 0 Hest. Guld.
h ) Hesteoffer.
C'T") Røven, Srjælen. O Røver.
To. grøn, mørkegul, gul. 0 Koketteri.
- No. Ha. ( f e ) Visnn. 0 T 0 Latter.
To. hvidguL To. leende.
, °cT To. grøn. To, latterlig. — No.
: Pot. af ^ . (ET) Latter, Moro. Spot.
Ha. (HT) R»ver. f | [ r . Cf%^TfcT; fHETTO'209.)
( & ) Glæde. sende; kaste.
(F?T) Plov. f%* thi. (ofte uden Betydning).
(i") rendet Smør. ?^ r. (f%niTrr) skade;
Ris blandet med Smør. - dræbe.
f l W) Hymne, OT)> fé^T Dræben,
der begynder . med Ordet o. skadelig; vild, grum.
Havisyantam. "0 Egennavn.
214
% T T f . O r ø sat, stillet ~ ^ Int. (72) Hjærte.
To. gavnBg, nyttig. — No. Hjærte.
( 3 0 Gavn. TO. kjær, yndig.
Kulde. Sne. r- ( ^ T f c T ) gl«de sig.
5TFT) Himélaya. rejse sig (om Haaret).
To. gylden. Tf. glad.
Guld. o!
(af ^T 278) skilt fra, Ha. (cjQ Grund, Aarsag.
berøvet; ringe, ussel. < £ } Guld.
tO«fcil> °ccT C5T) Berøvelse, Ha. (cTT) Offerpræst.
Mangel. Ildoffer.
1
S l l i a (Pass. af ^T) forlades, . igaar.
berjBfvea blive mat. r. ( ^ f d ) formindskes.
ofre. KO dyb Sø.
To. kort.
(5T0 Uden. (Caus. fr*£) for*
& Udro. (udtrykker Vrede og mindske.
Foragt). Hu. ( g t O Undseelse
CT) Vrinsken.
tage; bringe. (|TOT) være ghuJL
Kjærligbed. r. (|7T^r) kalde.
Tryk fejl.
Læsebogen.

t- 12. ^ ^8. 24. M U l r l
?. 11. fé ?b. 6. fT^vr
O. 3. ^ i^T — 17. sflf^rT 13. oJT^TcTT
b. u. Is ?fi. 14. ^

£. 4. sn 25. 4|irwirHc*
5. 3T ^o. 4. MINoir
7. Hi
15. arf y$. i6. srscT?
26. ?rf go. 19. 5R^: - 20.
to. 13. ?T3cT*4T° ffl. 10. ^ T
« . 20. £cjrt & 5. 3rf 7T
0
t?. 2. qiBr^ — 13. fe 13. HirrtUIH
u
vi 15. R
*i. i. g^f^
»0. 1. 2*: - 15. m H^. 2. fc(<llfcU
*0. 7. qs MM. i. WfcÉ
tt. 7. cji < • 2. «^f^-
t£- 12. 2T3 14. HHrAohK:
?o. 23. mrwr Mt^. 16.SfcT?75r
«>. 16. XTT|r<1«iV Mb. 22.rUc| ^ W
STl^ohr &§; 12. d^HIl:
tfb. io. "jiw^l
«. 1. ^ b^. 16. TTTph
12. °7t b^. i . ^ r *
Ordsamlingen.
102. a. 26. scsrrhr
103. b. 18.
104. b. il.
106. b. 17. tilføj : o\U\U M ^ Uds. siandse.
107. b. 22. 3røT
125. b. 17. £ % rettes til sffr
136. a. 8. SFcT
139. b. 23. tilføj: efnf tf?) Tyveri.
143. a. 12. cT5^
149. b. il. Kg^*) og Isrr
153. b. 14. frygtløs.
155. a. 24. tilføj: favJrT To. mennesketom.
158. b. 12. g ^ t
160. a. 10. tilføj:qiTJqrfWTo. meget dygtig, velbevandret.
162. b. 22. (3T:, focKT)
165. b. 7. tilføj: snrft Uds. (?ft) føre frem.
166. b. 25. tilføj: H U o l ^ Uds. svare.
168. b. 15.
17L b. 8.
173, a. 23. tilføj: *rør (fT:)-Grib. - °?n dens Tilstamd.
25. tilføj : ^TOo|7 To. straalende.
178. b. 16. tilføj: *&5 C50 Kastenavn.
19. udslet: Kastenavn. . -
loo. a. 10. dlrllCh+l«
194. a. 12